Page 1

Bibliotekarforbundets Princip- og 足arbejdsprogram 2013 og 2014


Indhold

Indledning

3

Bibliotekarforbundets vision

4

Politiske fokusområder B ibliotekarforbundets fremtid – administrativt samarbejde eller fusion? Et arbejdsmarked i forandring Løn og ansættelsesforhold i en krisetid Kompetencerne og konjunkturerne

5 5 7 9 11

Bibliotekarforbundets arbejdsprogram 2013 og 2014 Indledning Organisation Løn- og arbejdsvilkår Medlemsindflydelse og interessevaretagelse Kommunikation Job og profession

14 14 15 16 18 20 22

Plantal for Bibliotekarforbundets aktiviteter 2013 og 2014

24

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014 er udgivet af Bibliotekarforbundet december 2012. Redigeret af Niels Bergmann, Marianne van Hauen og Gitte Holm. Fotos: Jakob Boserup. Layout: Rumfang. Bibliotekarforbundet Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 88 22 33, fax 38 88 32 01 E-mail: bf@bf.dk Web: www.bf.dk Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[2]


Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014 Indledning

1

Princip- og arbejdsprogrammet for 2013 og 2014 beskriver hvilke mål, der er sat for de kommende to år, og hvordan disse skal nås. 5

Hovedbestyrelsens overvejelser om det politiske arbejde i de kommende to år tager afsæt i Bibliotekarforbundets tre værdier om at arbejde for at skabe berigende resultater for medlemmerne, styrke det faglige fællesskab og skabe indsigt. Væsentlige værdier som Bibliotekarforbundet måler alle medlemsaktiviteter op imod. 10

Det er vigtigt at understrege, at Princip- og arbejdsprogrammets politiske fokusområder og aktiviteter retter sig mod alle medlemsgrupper: kommunalt ansatte, statsansatte, privatansatte, studerende og ledige. Så vidt muligt bliver alle aktiviteter udviklet, så det har relevans for alle medlemsgrupper. 15

Princip- og arbejdsprogrammet er delt op i henholdsvis en principdel (politiske fokusområder) samt et arbejdsprogram. Principdelen fokuserer på fire konkrete politiske indsatsområder. Arbejdsprogrammet omfatter væsentlige driftsorienterede udviklingsmål, eksempelvis forslag til forbedring af eksisterende medlemstilbud samt udvikling af nye tilbud. Indsatsområderne for denne generalforsamlingsperiode er ”Bibliotekarforbundets fremtid”, ”Et arbejdsmarked i forandring”, ”Løn og ansættelsesforhold i en krisetid” og ”Kompetencerne og konjunkturerne”. De politiske indsatsområder er valgt ud fra dels den aktuelle situation, som medlemmerne står i, dels med udgangspunkt i det, der efter forbundets mening er væsentlige omdrejningspunkter for medlemmernes faglige og lønmæssige udvikling. Derudover er der også sat fokus på Bibliotekarforbundets fremtid som faglig organisation. Med Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014 ønsker vi at sætte en klar retning for Bibliotekarforbundets arbejde i den kommende periode.

20

25

30

God læselyst!

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[3]


Bibliotekarforbundets vision

Vision Bibliotekarforbundet ønsker at være den mest attraktive fag­forening for akademikere, der arbejder med information, kultur og viden. Vi ønsker et stærkt professionelt netværk, der gør en synlig forskel.

Mission Bibliotekarforbundets formål er at styrke medlemmernes position og udvikling på arbejdsmarkedet og varetage deres ansættelses- og uddannelsesmæssige samt faglige interesser. BF’s formål er ligeledes at styrke den frie og lige adgang til information, viden og idéer i både samfund, virksomheder og organisationer.

Værdier Indsigt Bibliotekarforbundet rådgiver på baggrund af indsigt om arbejds­markedet for informationsspecialister og kulturformidlere. Denne indsigt opnår vi gennem analyser og indsamling af viden om de nyeste tendenser på arbejdsmarkedet.

Fagligt fællesskab Bibliotekarforbundet faciliterer Danmarks største faglige fællesskab af mennesker, der er optaget af at styrke fagligheden på det biblioteks- og informationsvidenskabelige område.

Berigende resultater Bibliotekarforbundets mål er at skabe berigende resultater for medlemmerne. Det betyder, at vi bestræber os på, at ethvert møde mellem Bibliotekarforbundet og medlemmet opleves værdifuldt og berigende for medlemmet, fordi vi leverer såvel brugbare løsninger som gode oplevelser.

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[4]


Politiske fokusområder

1

5

Bibliotekarforbundets fremtid – administrativt samarbejde eller fusion? Bibliotekarforbundet vil: • D ebattere Bibliotekarforbundets fremtid med medlemmerne, herunder hvordan forbundet også på lang sigt vil være en attraktiv organisation for medlemmerne med mulighed for at udvikle en stadig stærkere position på arbejdsmarkedet for informationsspecialister og kulturformidlere. • Finde en egnet samarbejds- eller fusionspartner. Målet er at finde en samarbejdspartner, der lever op til flest mulige ønsker til et rent administrativt samarbejde, hvor målet er flere medlemstilbud, lavere omkostninger og en fortsat stærk interessevaretagelse. Hvis ikke det lykkes at finde en samarbejdspartner, der kan leve op til de nødvendige besparelser og udviklingsmuligheder, kan det blive nødvendigt at gå længere end et egentligt samarbejde. Bibliotekarforbundet vil i fusionsmodellen ikke længere fortsætte som selvstændig organisation. En sådan fusionsplan vil blive forelagt generalforsamlingen og skal efterfølgende godkendes af et flertal af samtlige medlemmer ved en urafstemning.

10

15

20

25

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[5]


Baggrund:

1

Bibliotekarforbundet har inden for de seneste år oplevet en nedgang i antallet af medlemmer, hvilket skyldes, at flere medlemmer end ventet går på pension, samt at der kun bliver uddannet cirka halvt så mange bibliotekarer som i f.eks. år 2000. 5

Fra 2010 er udviklingen dog til dels vendt, så Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) nu har øget sit optag betragteligt. Dette betyder, at IVA inden for en årrække vil uddanne flere bibliotekarer og dermed øge medlemsgrundlaget for Bibliotekarforbundet. Umiddelbart er det dog forbundets vurdering, at der vil gå omkring 5-6 år, inden dette vil slå fuldt igennem i forhold til at øge antallet af medlemmer i Bibliotekarforbundet. Det betyder, at økonomien i Bibliotekarforbundet vil være særdeles anstrengt i en årrække, så der vil være underskud på regnskabet, indtil rekrutteringsgrundlaget forbedres. Bibliotekarforbundet har dog en egenkapital, der vil kunne klare denne udfordring.

10

15

Økonomien er dog blevet yderligere forværret de seneste år på grund af færre stillingsannoncer i Bibliotekarforbundets Fagmagasin Perspektiv. 20

Samlet set betyder dette, at antallet af medarbejdere i Bibliotekarforbundets sekretariat er reduceret med ca. 20 % inden for de sidste fire år. Personalereduktionerne er sket samtidig med væsentlige effektiviseringer på grund af ny teknologi, hvorfor den direkte medlemsservice ikke er forringet. 25

I 2005 forsøgte Bibliotekarforbundet et administrativt samarbejde med Dansk Journalistforbund samt Forbundet Kommunikation og Sprog. Dette lykkedes ikke at iværksætte, da der efter Bibliotekarforbundets opfattelse ikke kunne opnås de nødvendige besparelser. 30

Situationen er efter Bibliotekarforbundets opfattelse anderledes i dag, hvor andre organisationer står i en lignende situation. Vi ønsker derfor at gå længere i samarbejdet end tidligere for at hente den optimale effekt af et samarbejde. Hovedbestyrelsen lægger derfor op til et administrativt samarbejde eller alternativt en fusion med en anden organisation. Udgangspunktet for samarbejdet er et ønske om at opnå bedre og flere medlemstilbud, lavere omkostninger og at sikre en fortsat stærk interessevaretagelse. Endelig ønsker Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse at tage et skridt, der også på lang sigt manifesterer og styrker forbundets position som faglig organisation for bibliotekarer og informationsspecialister. Målet er samtidig at sikre forbundet økonomisk bæredygtighed.

35

40

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[6]


Politiske fokusområder

1

5

Et arbejdsmarked i forandring Bibliotekarforbundet vil: • V ære aktive i både at bevare eksisterende og opdyrke nye arbejdsmarkeder for forbundets medlemmer. Bibliotekarforbundet skal formulere og formidle medlemmernes unikke metodiske udgangspunkt og i samarbejde med medlemmerne selv sikre sig lydhørhed hos arbejdsgiverne. Medlemmernes stærke faglighed og specialisering skal bruges som løftestang i arbejdet med at åbne nye muligheder.

10

15

M ed udgangspunkt i et bredt arbejdsmarked vil forbundet sikre adgang til viden om brancher, der i særlig grad er relevante for medlemmerne. Samtidig vil forbundet sikre, at interessenter på både traditionelle og potentielle arbejdsmarkeder kender til bibliotekarers og informationsspecialisters kompetencer og evner. 20

• S tyrke det enkelte medlem til at kommunikere præcist og relevant over for nye arbejdsgivere. Med fokus på performance, forretningsforståelse og personlig branding vil forbundet sikre, at det enkelte medlem er i stand til at se de muligheder, der findes på det brede akademiske arbejdsmarked og kunne formulere sine kompetencer og faglige kunnen. • S ikre interessevaretagelse og samarbejde med interessenter på eksisterende og nye arbejdsmarkeder. Bibliotekarforbundet er en respekteret stemme på en bred, bibliotekspolitisk arena, hvilket giver forbundet gode muligheder for at påvirke retningen for politik på disse områder. I de kommende år er det nødvendigt at udvide interessentkredsen, således at forbundet kan opbygge et stærkt netværk og påvirke en bredere kreds af arbejdsgivere. • A rbejde for, at de studerende har kendskab til det kommende arbejdsmarked. Skal ambitionerne om at erobre arbejdspladser lykkes, skal de studerende på Det Informations­videnskabelige Akademi (IVA) og på Syddansk Universitet (SDU) inspireres, informeres og vejledes til et realistisk og ambitiøst billede af, hvor mange veje deres uddannelse åbner adgang til. Dette skal forbundet arbejde for i et tæt samarbejde med ledelse og studievejledning på de respektive uddannelser.

25

30

35

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[7]


Baggrund:

1

Medlemmernes arbejdsmarked både i folke- og forskningsbibliotekerne samt på det private arbejdsmarked er under kraftig forandring båret af ny teknologi, nye medier samt generelt nye arbejdsopgaver. Derudover sker der en forskydning af forde­lingen af offentligt og privatansatte medlemmer på det bibliotekariske arbejdsmarked, hvor en stigende del af de nyuddannede kommer ud på det private arbejdsmarked. Denne udvikling ses over hele det akademiske område, og årsagerne er flere. Dels uddannes der væsentlig flere akademikere nu end for blot ti år siden, dels sker der markante besparelser i det offentlige, som betyder, at det er nødvendigt at søge arbejde i den private sektor. Derfor har akademikere, politikere, faglige organisationer og virksomheder alle stærke incitamenter til at opdyrke akademiske arbejdspladser i den private sektor. Holder fremskrivningerne stik, vil mange private virksomheder få den første akademiker på lønningslisten i løbet af de næste år. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kalder det en revolution i den private sektor, og Bibliotekarforbundets medlemmer har både kompetencerne og viljen til at gå med i første geled. Retter man blikket på det offentlige arbejdsmarked, er det værd at bemærke, at der også her er sket en udvikling mod et bredere akademisk arbejdsmarked, og selvom budgetterne er stramme i disse år, vil også dette arbejdsmarked i fremtiden være relevant og attraktivt for forbundets medlemmer. Udviklingen på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked sætter skabelse af job øverst på den politiske dagsorden i Bibliotekarforbundet. Her vil det centrale omdrejningspunkt være at udpege og definere arbejdsområder og -opgaver og hjælpe medlemmerne til at søge og skabe nye jobs. Dermed sikres både det enkelte medlem og fagets eksistensberettigelse på nye arbejdsmarkeder.

5

10

15

20

25

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[8]


Politiske fokusområder

1

5

Løn og ansættelsesforhold i en krisetid Bibliotekarforbundet vil: • A rbejde for, at alle medlemmer har en positiv lønudvikling. Alternativet er, at arbejdsgiverne vil have svært ved at rekruttere og fastholde de dygtige medarbejdere, som skal være med til at udvikle og bevare et interessant bibliotekstilbud til borgerne, understøtte forskning og uddannelse samt levere fremtidssikrede løsninger til vidensamfundet. • S kabe debat om en mere offensiv personalepolitik i forhold til seniorer. Tilbagetrækningsreformen har medført, at mange af de ansatte først kan få efterløn på et senere tidspunkt end i dag. Afhængig af den gennemsnitlige levetid vil denne grænse måske blive rykket løbende. Dette stiller krav til, at arbejdspladserne har en langt mere aktiv personalepolitik end i dag.

10

15

20

• S ætte særligt fokus på medlemmernes tryghed på arbejdsmarkedet. I takt med aktuel øget ledighed rejser ønsket sig om mere tryghed på arbejdsmarkedet. Her kan vi arbejde med forbedrede ansættelsesvilkår. Samtidig skal vi fokusere på, at medarbejderne gennem hele deres arbejdsliv fastholder en høj værdi på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at man til enhver tid har mulighed for at udvikle de kompetencer, der skal til for at kunne varetage og udvikle de opgaver og funktioner, der er behov for på arbejdsmarkedet. • S kabe øget opmærksomhed og bedre ansættelsesvilkår for ansatte på særlige vilkår. Den nuværende ledighed både på bibliotekarområdet og på det øvrige arbejdsmarked har medført, at nogle arbejdspladser modtager flere og flere ansatte i f.eks. løntilskudsjob, virksomhedspraktik og seniorjobs. Der er derfor behov for at se på, om disse ordninger fungerer godt nok dels for medarbejderen i tilskud og dels for arbejdspladsen.

25

30

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[9]


Baggrund:

1

Begrænsede økonomiske ressourcer er i disse år rammesættende for landets virksomheder – private såvel som offentlige virksomheder. Særligt på det offentlige område, hvor de fleste af Bibliotekarforbundets medlemmer er ansat, har man de senere år været udsat for store besparelseskrav. Intet tyder på, at den offentlige sektor de næste år vil være forskånet for yderligere besparelser og nedskæringer samtidig med, at der er et øget krav om, at de offentligt ansatte leverer mere for færre midler. Mangel på arbejdskraft er således afløst af mangel på penge til at løse opgaverne. Det stiller endnu større krav til effektivisering, prioritering og innovativ udvikling af den offentlige sektor. Konkret betyder det, at store universitetsbiblioteker sammenlægges, og at flere folkebiblioteker bliver lagt sammen med borgerservice eller andre kulturområder samtidig med, at anvendelse af såkaldte ”åbne biblioteker” udbredes. Tilsammen får det den konsekvens, at mange ledige stillinger ikke genbesættes.

10

Den private sektor er ikke gået ram forbi, men det er trods alt hér, der er forhåbninger om, at der vil være vækst og blive skabt nye arbejdspladser, således at den private sektor også kan beskæftige medlemmer, der tidligere var offentligt ansatte og nyuddannede. På nogle private arbejdspladser ses nemlig et øget behov for rekruttering – også af informationsspecialister m.fl. Bibliotekarforbundets opgave er at støtte privatansatte såvel i forbindelse med første ansættelse som ved de årlige lønforhandlinger.

20

5

15

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 10 ]


Politiske fokusområder

1

5

Kompetencerne og konjunkturerne Bibliotekarforbundet vil: • F acilitere kompetenceudvikling. Bibliotekarforbundet vil skærpe medlemmernes bevidsthed og gå i dialog med medlemmerne om, hvad kompetenceudvikling er, og hvad der kan være kompetenceudviklende for den enkelte. Et andet vigtigt aspekt er fokus på hverdagens kompetenceudvikling, hvor nøglebegreber som engagement, praksis og refleksion er afgørende for udvikling af kompetencer. • M otivere til kompetenceudvikling. Medlemmerne har konstant behov for at have fokus på egen kompetenceudvikling. Forbundet vil afdække, hvilke barrierer der er for kompetenceudvikling, og hvordan man kan motivere medlemmerne til at tage ansvar for egen kompetenceudvikling og/eller kompetenceudvikling sammen med kollegerne.

10

15

20

• A rbejde for midler til kompetenceudvikling. Det er fortsat arbejdspladsens ansvar, at der afsættes midler til kompetenceudvikling af medarbejderne. Det være sig i form af både tid og penge. Bibliotekarforbundet vil dog fortsat arbejde for, at der afsættes midler til kompetenceudvikling via overenskomstforhandlingerne til alle på det offentlige område. I forhold til privatansatte vil der i forbindelse med kontraktvejledning og vejledning af privatansatte også blive sat yderligere fokus på nødvendigheden af kompetenceudvikling. • S ætte fokus på arbejdsindhold. På de bibliotekariske arbejdspladser er der stor forskellighed i de opgaver, som medlemmerne bliver sat til at udføre. Især på folkebiblioteksområdet er der usikkerhed om bibliotekets kerneopgaver, hvilket igen skaber usikkerhed om, hvilken vej den enkelte skal gå. En tilsvarende tendens ses også på andre arbejdsmarkeder. Herved øges risikoen for, at der sker tab af medarbejdernes faglige kompetencer. Bibliotekarforbundet skal sætte fokus på arbejdsindhold og sikre ambitiøse arbejdspladser med kvalificeret arbejde til kvalificerede medarbejdere. Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) kan anvendes til at fremme ønsker til arbejdsindhold samt kompetenceudvikling ved bl.a. at kunne formulere egne kompetencebehov.

25

30

35

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 11 ]


Baggrund:

1

Kompetenceudvikling og konjunkturer er et umage par. Når det går opad, og der er travlt, siges det, at der ikke er tid til kompetenceudvikling. Når det går ned ad bakke, er der hverken tid eller penge til kurser og uddannelser. Ikke desto mindre er det særligt i krisetider, at der er behov for at fokusere på kompetenceudvikling.

5

Den enkeltes evne til at tilpasse sig arbejdsmarkedets udvikling og sikre sig den nødvendige kompetenceudvikling er et delt ansvar mellem leder og medarbejder. Spørgsmålet er, hvordan man vælger at prioritere mellem den formelle kompetenceudvikling, der finder sted på kurser og uddannelser, og den uformelle kompetenceudvikling, der finder sted i hverdagens praksis. Når midlerne eller tiden til kompetenceudvikling er begrænsede, vil fokus blive rettet mod den læring, der sker i løsningen af de daglige opgaver. Men for at få optimalt udbytte af denne læring kræver det samtidig, at der er indlagt tid til refleksion og udvikling. Ellers kommer der ingen forandring og fornyelse.

10

15

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 12 ]


Mület med forbundets kommunikation med medlemmerne er at styrke den faglige udvikling og dermed give øget faglig indsigt.

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 13 ]


Bibliotekarforbundets arbejdsprogram 2013 og 2014

Indledning

1

Arbejdsprogrammet er opdelt i fem hovedområder, hvor arbejdsgrundlag og udviklingsmål er beskrevet. Disse er grundlaget for hovedbestyrelsens og sekretariatets målsætninger og arbejdet i perioden 2013 og 2014. Arbejdsprogrammet er opdelt i følgende områder: • Organisation • Løn- og arbejdsvilkår • Medlemsdemokrati og interessevaretagelse • Kommunikation • Job og profession

5

10

Med arbejdsprogrammets aktiviteter ønsker hovedbestyrelsen at understrege nødvendigheden af at støtte medlemmerne i en tid med store forandringer både i den offentlige og private sektor. Samtidig må der forventes en periode med fortsat stigende ledighed. Derfor vil rådgivning og vejledning omkring emner som forandringsprocesser, karriereskift, arbejdsløshed, jobsøgning til nye arbejdsmarkeder, seniorjob og ikke mindst kompetenceudvikling blive vigtige tilbud til medlemmerne.

15

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 14 ]


Organisation

1

Bibliotekarforbundets sekretariat består i dag af 21 årsværk. Hovedparten af forbundets medarbejdere har kompetencer på akademisk niveau inden for jura, kommunikation, forhandling, overenskomster og aftaler samt kulturformidling og informationsvidenskab. Ud over den administrative organisation er forbundet ude på arbejdspladserne repræsenteret af ca. 150 tillidsrepræsentanter, der dagligt yder en stor indsats for at forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Fagligt understøttes Bibliotekarforbundet af 14 fag- og ansættelsesgrupper, der med udgangspunkt i over 50 frivillige driver disse netværk som et væsentligt bidrag til udvikling af medlemmernes faglighed.

5

10

Bibliotekarforbundets styrke er afhængig af tilgangen til fagområdet, hvorfor der fortsat arbejdes med at styrke samarbejdet med IVA og SDU omkring f.eks. øget tilgang til studierne og afsætningsmuligheder for de færdiguddannede. 15

ARBEJDSGRUNDLAG

Bibliotekarforbundet skal • være det naturlige valg af faglig organisation for bibliotekar DB, cand.scient.bibl., cand.mag., cand.it samt bachelorer i informationsvidenskab.

20

• udgøre det faglige fællesskab for alle, der arbejder professionelt med information, videnhåndtering og kulturformidling på et akademisk grundlag. 25

• være en moderne serviceorganisation med klare servicemål afstemt efter medlemmernes individuelle og aktuelle behov. • løbende tilpasse og udvikle sin interessevaretagelse.

Bibliotekarforbundet skal skabe grundlag for optimale løn- og ansættelsesvilkår for det enkelte medlem inden for både den offentlige og private sektor.

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 15 ]


UDVIKLINGSMÅL

1

• Styrke markedsføringen af Bibliotekarforbundets ydelser over for medlemmer og potentielle medlemmer på både private og offentlige arbejdspladser. 5

• Styrke fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer. • Rekruttere en højere andel af de studerende på uddannelserne inden for biblioteks- og informationsvidenskab. 10

• Samarbejde med uddannelsesinstitutioner omkring øget optag til de biblioteksog informationsvidenskabelige uddannelser. • Udvikle flere og bedre tilbud gennem udbygning af samarbejdet med andre organisationer herunder fortsætte udviklingen af kommercielle partnerskaber og nye ydelser baseret på indtægtsdækket virksomhed.

15

• Arbejde med udmøntning af mandat fra generalforsamlingen om sikring af Bibliotekarforbundets fremtid. 20

Løn- og arbejdsvilkår Bibliotekarforbundet skal skabe grundlag for optimale løn- og ansættelsesvilkår for det enkelte medlem inden for både den offentlige og private sektor. 25

Privatansatte medlemmer, der ikke er omfattet af overenskomster, tilbydes rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af individuelle kontrakter og andre specifikke problemstillinger. Alle privatansatte tilbydes ”lønservice” – en skræddersyet pakke til hvert medlem til brug for deres individuelle lønforhandlinger. 30

Bibliotekarforbundet varetager individuelle forhandlinger for samtlige offentligt ansatte medlemmer gennem tillidsrepræsentanten (TR) eller via forbundets Forhandlingsafdeling. Bibliotekarforbundet indgår desuden kollektive aftaler og overenskomster på det statslige, kommunale og regionale område – samt for visse privatansatte grupper.

35

Medlemmerne oplever i løbet af et helt arbejdsliv mange forskellige problemer og udfordringer. Bibliotekarforbundets rådgivning tager derfor udgangspunkt i det enkelte medlems arbejdsliv, f.eks. den første ansættelse eller nyt job samt ved sygdom, arbejdsmiljøproblemer, afskedigelse m.v.

40

Omkring 30 % af forbundets medlemmer tilhører i dag aldersgruppen 55+. Bibliotekarforbundet har derfor fortsat fokus på rådgivning omkring tilbagetrækningsspørgsmål, herunder mulighed for at forblive længere på arbejdsmarkedet. 45

De store besparelser, der har ramt og formentlig fortsat vil ramme den offentlige sektor, kommer til at få indflydelse på medlemmernes arbejdsfunktioner og arbejds-

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 16 ]


liv. Forbundet har derfor særligt fokus på rådgivning over for tillidsrepræsentanterne til at kunne varetage denne opgave.

1

Tillidsrepræsentantrollen er under konstant forandring med nye krav til TR, der skal kunne håndtere alt fra løbende forandringsprocesser til konfliktløsning. Bibliotekarforbundet skal her være aktiv sparringspartner.

5

Mange arbejdspladser får i disse år flere og flere ansatte på ekstraordinære vilkår, primært personer i løntilskudsjob, virksomhedspraktik m.v. Bibliotekarforbundet understøtter TR’s opgave i forbindelse med at få disse indpasset i organisationen efter reglerne, samt ikke mindst sikring af, at der gives et tilbud om reel kompetenceudvikling til denne gruppe.

10

ARBEJDSGRUNDLAG

15

Bibliotekarforbundet skal • sikre medlemmerne optimalt i deres ansættelsesforhold. • gennem kollektive overenskomster samt forbundets individuelle rådgivning og forhandling sikre, at medlemmernes lønniveau matcher øvrige ansatte på det akademiske arbejdsmarked. • arbejde for, at det enkelte medlems funktioner, faglige udvikling, kompetencer og ansvar afspejles i det enkelte medlems løn uanset ansættelsesform og ansættelsesområde.

20

25

• aktivt anvende viden om udviklingen på arbejdsmarkedet i forbindelse med rådgivning af det enkelte medlem samt af tillidsrepræsentanter. 30

• sammen med den øvrige fagbevægelse sikre medlemmerne den bedst mulige kobling mellem arbejdsliv og konkret livssituation. • sammen med den øvrige fagbevægelse sikre retten til frie forhandlinger på arbejdsmarkedet.

35

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 17 ]


UDVIKLINGSMÅL

1

• Øget fokus på medlemmer der ikke er omfattet af en overenskomst for at sikre disse medlemmers løn- og ansættelsesvilkår. Indsatsen vil især rette sig mod privatansatte.

5

• Styrke tillidsrepræsentanters arbejde herunder fastholde og udbygge deres indflydelse i MED-/SU-udvalgene. • Arbejde for fortsat fokus på at styrke såvel det psykiske som fysiske arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser.

10

• Arbejde for medlemmernes tryghed på arbejdsmarkedet. • Arbejde for at ansatte på særlige vilkår har bedst mulige forhold inden for de givne rammer på arbejdspladsen.

15

• Arbejde for at tillidsrepræsentantuddannelsen styrkes og udvikles. 20

Medlemsindflydelse og interessevaretagelse Bibliotekarforbundets vigtigste aktiv er medlemmerne selv. Derfor er medlemsdemokrati, netværk og dialog bærende elementer i forbundets arbejde. Bibliotekarforbundets politik og arbejde skal udvikles gennem dialog mellem medlemmerne og hovedbestyrelsen for at sikre medlemsindflydelsen. Bibliotekarforbundet skal være vedkommende for medlemmerne og ramme den dagsorden, der er deres. Det er medlemmernes fagforening, og den skal derfor afspejle deres arbejdsliv og faglige udfordringer.

40

45

Et væsentligt element i forbundets interessevaretagelse er et bredt samarbejde med interessenter både politisk og administrativt. Det er både i ministerier, med politikere og et bredt samarbejde med øvrige fagforeninger især på akademikerområdet samt interessenter inden for biblioteks-, kultur- og informa­tionsområdet. 50

På det internationale område har Bibliotekarforbundet et engagement, der fortrinsvis drejer sig om deltagelse og netværk blandt europæiske og skandinaviske aktører på biblioteksområdet.

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 18 ]


ARBEJDSGRUNDLAG

1

Bibliotekarforbundet skal: • give alle medlemmer og medlemsgrupper mulighed for at blive hørt samt få indflydelse på forbundets arbejde.

5

• sikre rammer for øget dialog mellem medlemmer med fælles interesser. • bevare og udvikle medlemsdemokratiet og give det nye former. 10

• understøtte tillidsrepræsentanternes rolle gennem fortsat udvikling af dialogformer med hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat.

UDVIKLINGSMÅL

15

• Fortsat udvikling og professionalisering af det politiske arbejde i hovedbestyrelsen. • Fokusering på en velfungerende beslutningsstruktur i hele organisationen. 20

• Fortsat udvikling af den dialogprægede politikudvikling i hele Bibliotekarforbundets organisation, hvor adgangen til medlemsindflydelse skal være let og ubesværet. • Styrke Bibliotekarforbundets lobbyarbejde herunder pleje af nøgleinteressenter.

25

Bibliotekarforbundets Fagmagasin Perspektiv skal udfordre medlemmernes faglighed og forbundet som organisation.

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 19 ]


Kommunikation

1

Bibliotekarforbundet har mange informationskanaler, hvor de væsentligste fortsat er Perspektiv, bf.dk, Bibliotekarforbundets nyhedsbrev og Facebook. Samtidig udgiver Bibliotekarforbundet en række nyhedsbreve til særlige målgrupper: TR-nyhedsbreve, BF’s JobMail og BF’s VikariatMail samt Nyhedsbrev om ledelse.

5

A. Kommunikation og information Bibliotekarforbundets kommunikation skal understøtte forbundets vision om at være den mest attraktive fagforening og det oplagte valg for akademikere, der arbejder med information, videnhåndtering og kulturformidling. Bibliotekarforbundet formidler viden inden for disse områder, således at medlemmernes position på arbejdsmarkedet fortsat bliver styrket.

10

Målet med forbundets kommunikation med medlemmerne er at styrke den faglige udvikling og dermed give øget faglig indsigt, således at det opleves berigende for det enkelte medlem.

15

ARBEJDSGRUNDLAG

Bibliotekarforbundet skal

20

• skabe rum for kommunikation imellem medlemmerne, så det faglige fællesskab bliver styrket. • sikre en stærk kommunikationsprofil på områderne videnhåndtering og kulturformidling, så indsigt i egen faglighed bliver styrket og udbredt.

25

• formidle, hvorfor forbundet er en relevant og attraktiv fagforening for det enkelte medlem. 30

• profilere sig som en engageret og progressiv fagforening. • markere medlemmernes interesser synligt i offentligheden og blandt nøgleinteressenter. 35

UDVIKLINGSMÅL • Samordning af forbundets kommunikationsform, så Bibliotekarforbundets profil styrkes, og Bibliotekarforbundets brand fremstår klart og tydeligt.

40

• Styrke synligheden af medlemmernes kompetencer over for nye interessenter. • Skabe en bedre og mere offensiv produktinformation, herunder styrke markedsføringen af Bibliotekarforbundets ydelser.

45

• Styrke den eksterne kommunikation og opnå en bredere pressedækning. • Styrke fokus i forhold til den eksterne politiske kommunikation med udgangspunkt i relevante analyser.

50

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 20 ]


B. Perspektiv

1

Bibliotekarforbundets Fagmagasin Perspektiv skal som medlemsblad medvirke til at orientere bredt om medlemmernes arbejdsmarked herunder om fagets mangfoldighed. Perspektiv skal udfordre medlemmernes faglighed og forbundet som organisation.

5

Redaktionens mål er at lave vedkommende journalistik, så medlemmerne føler sig informeret om, hvad der rører sig i faget og samtidig får udsyn og et bredere perspektiv på deres faglighed. Samtidig skal Perspektiv bringe væsentlige nyheder og baggrundsartikler om arbejdsmarkedsforhold som løn- og ansættelsesområdet og herunder understøtte Bibliotekarforbundets brand.

10

ARBEJDSGRUNDLAG

Perspektiv skal

15

• afspejle mangfoldigheden i medlemmernes arbejdsmarked. • orientere bredt om faget og fagets udvikling inden for informationsvidenskab og kulturformidling samt løn- og ansættelsesforhold.

20

• berette om Bibliotekarforbundets aktiviteter og politik, starte vigtige debatter og udfordre organisationen, politikerne og medlemmerne. • videreudvikle platforme, hvor medlemmerne kommer til orde.

25

• anvende de nyeste muligheder i forhold til ny teknologi og nye medier.

UDVIKLINGSMÅL

30

• Udvikling af nyhedsbrev med specifikke målgrupper blandt Bibliotekarforbundets medlemsgrupper. • Fortsat udvikling af nye koncepter til Perspektiv, både indholdsmæssigt og designmæssigt.

35

• Styrke medlemsinvolveringen gennem udbygning af bl.a. Del Din Viden.

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 21 ]


Job og profession

1

Arbejdsmarkedet har tidligere været præget af en vækst, der har sikret Bibliotekarforbundets medlemmer en plads både på det traditionelle bibliotekariske og på det generelle, akademiske arbejdsmarked. I de senere år har situationen været en anden, og alt taler for fortsat betydelig mindre vækst, end vi har været vant til. Det betyder, at Bibliotekarforbundet – ligesom alle andre faglige organisationer – her og nu må forberede sig på en stigning i den generelle ledighed blandt medlemmerne. En anden væsentlig ændring på vore medlemmers arbejdsmarked vil primært ske i den offentlige sektor. Her forlader et stort antal medlemmer arbejdsmarkedet for at gå på pension. Langt fra alle stillinger bliver genbesat, hvilket betyder et mindre offentligt arbejdsmarked inden for de traditionelle biblioteksområder. Generelt er arbejdsmarkedet i en stor omstillingsproces, der gør, at kompetenceudvikling på alle niveauer skal opprioriteres.

5

10

15

Udviklingen af digitaliseringen i den offentlige sektor og omfanget af denne vil skabe en ny offentlig forvaltning med digitale services og anderledes biblioteker med nye fysiske og digitale grænseflader. Samtidig vil digitalisering af de offentlige velfærdsydelser trække på et stort behov for kompetencer inden for håndtering af informationsteknologi samt formidling af denne. Bibliotekarforbundet vil støtte medlemmerne i denne udvikling og samtidig medvirke til at sondere dette område af arbejdsmarkedet efter nye job- og funktionsområder. Bibliotekarforbundet vil samtidig bruge den politiske opmærksomhed i forhold til de mange små og mellemstore virksomheders manglende anvendelse af akademisk arbejdskraft til at øge antallet af job for medlemmerne her.

20

25

Bibliotekarforbundet skal sikre det bredest mulige kendskab til medlemmernes kompetencer og kvalifikationer hos potentielle arbejdsgivere.

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 22 ]


ARBEJDSGRUNDLAG

1

Bibliotekarforbundet skal • understøtte medlemmernes karrieremuligheder og udvikling samt synliggøre det enkelte medlems kompetencer.

5

• udfordre medlemmernes viden, metode og praksis gennem et bredt udbud af faglige aktiviteter spredt ud over hele landet. • sikre det bredest mulige kendskab til medlemmernes kompetencer og kvalifikationer hos potentielle arbejdsgivere.

10

• sikre medlemmernes viden om arbejdsmarkedets muligheder og begrænsninger. • øve indflydelse på uddannelserne inden for biblioteks- og informationsvidenskab.

15

• facilitere, styrke og videreudvikle forbundets faglige netværk.

UDVIKLINGSMÅL

20

• Formidle nye job og jobfunktioner på både traditionelle og utraditionelle jobmarkeder. • Styrke lederne i deres opgavevaretagelse, bl.a. gennem styrkelse af netværk, udsendelse af nyhedsbreve, afvikling af lederudviklingsprojekter og andre initiativer.

25

• Igangsætte en generel debat om bibliotekarernes og bibliotekernes kerneopgaver og udviklingspotentiale gennem medlemsmøder spredt ud over hele landet. 30

• Opsamle og formidle viden om arbejdsmarkedets efterspørgsel efter bibliotekarisk arbejdskraft inden for nye brancher. • Fortsat udvikling af særligt tilpassede medlemstilbud inden for karriererådgivning og kompetenceudvikling samt udvikle nye arrangementstyper.

35

• Skærpe opmærksomheden på behovet for systematisk kompetence- og jobudvikling gennem deltagelse og/eller støtte til generelle uddannelsesprogrammer eller kampagner. 40

• Nedbringe dimittendledigheden og skabe de bedste muligheder for dimittendernes indtræden på arbejdsmarkedet gennem kampagner og aktiviteter over for næsten færdig kandidater. • Generelt fokusere på udvikling af relevante tilbud til ledige medlemmer både direkte fra Bibliotekarforbundet og i samarbejde med f.eks. Akademikernes A-Kasse.

45

• Styrke rådgivningen omkring brug af MUS som afsæt for kompetenceudvikling.

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 23 ]


Plantal for Bibliotekarforbundets aktiviteter 2013 og 2014

Bibliotekarforbundets website

Antal brugeradgange (besøg)

Behandlede sager

2011 2013 2014 100.169

Privat

100.000

100.000

63 75 75

Stat

138 165 165

Regioner og kommuner

389

400

400

Ledige, studerende, pensionister m.v.

39

40

40

Karriererådgivning

130 100 100

Antal behandlede sager i alt

759

780

780

Medlemshenvendelser i øvrigt

275

300

300

Medlemsaktiviteter (antal deltagere)

Bibliotekarforbundets generalforsamling og Fagligt Landsmøde

435

0

450

Bibliotekarforbundets medlemsarrangementer

227 250 350

623

Åbne arrangementer (medlemmer og andre)

Lederarrangementer Studenterarrangementer

0

120 150 150

Karrierearrangementer

500

0 0 0 91 100 100

Seminar for netværksgrupper

35

35

0

Faggruppearrangementer

722 600 600

Statsgruppens arrangementer

104 150 150

Privatgruppens arrangementer

Generelle medlemsaktiviteter i alt

TR-aktiviteter (antal deltagere)

137 115 115 2.494

TR-kurser m.v.

1.900

1.915

156 150 150

TR-temadage og seminarer

28

150

150

TR-OK-Landsmøde

55

80

80

TR-kollegiemøder

327 300 300

Klubbestyrelsesseminar

18

AC-TR-kurser

19 20 20

TR-aktiviteter i alt

Medlemsaktiviteter i alt (generelle plus TR-aktiviteter)

Bibliotekarforbundets jobformidling

Antal formidlinger via BF’s VikariatMail

20

0

603

720

700

3.097

2.220

2.615

20

30

30

Medlemsbevægelser Indmeldelser

158 170 170

Udmeldelser

266 285 285

Netto tilgang (+)/afgang (-)

-108

Antal medlemmer fordelt på ansættelsesområde

Stat

-115

-115

866 820 805

Kommuner

2.197 2.075 2.025

Regioner

45 40 40

Privat

437 390 350

Grønland

16 15 15

Ledige

268 275 265

Studerende

324 300 300

Passive

108 100 100

Pensionister

553 550 550

Antal medlemmer i alt

4.814

4.565

4.450

Plantallene er udarbejdet på baggrund af nøgletallene for 2011, da tallene for 2012 ikke er tilgængelige før årets afslutning.

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014

[ 24 ]


Bibliotekarforbundet Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere Lindevangs AllĂŠ 2 2000 Frederiksberg Tlf. 38 88 22 33, fax 38 88 32 01 E-mail: bf@bf.dk Web: www.bf.dk

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014  
Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2013 og 2014  

Princip- og arbejdsprogrammet er resultatet af hovedbestyrelsens analyser og overvejelser omkring Bibliotekarforbundets politiske arbejde fo...

Advertisement