Page 1

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner Læs bl.a. også om arbejdstid, barselsvilkår, ferierettigheder, personalegoder og pensionsaftaler.

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Bibliotekarforbundet

[ 01 ]


Indhold

Forord........................................................................................................................................... 3 1 De offentlige overenskomster og aftaler........................................................................... 4 1.1 Hvem forhandler min løn?.............................................................................................................4 1.2 Hvad kan du selv gøre?.................................................................................................................4 1.3 Hvordan kan BF hjælpe?................................................................................................................5 1.4 Ansat på overenskomst..................................................................................................................6 1.5 Ansat som tjenestemand...............................................................................................................6 1.6 Dit ansættelsesbrev.......................................................................................................................7 1.7 Lønsystemer i det offentlige..........................................................................................................7 1.8 Specialkonsulent/chefkonsulent.....................................................................................................9 1.9 Trinforløb i din basisløn/grundløn..................................................................................................9 1.10 Hvordan beregnes min lønanciennitet?.........................................................................................9 1.11 Tillæg og den lokale forhandling...................................................................................................9 1.12 Centralt forhandlede tillæg..........................................................................................................10 1.13 Ulempegodtgørelse til statslige tjenestemænd.............................................................................11 1.14 Din arbejdstid.............................................................................................................................12 1.15 Dine barsel- og omsorgsvilkår......................................................................................................14 1.16 Dine ferievilkår............................................................................................................................16 1.17 Personalegoder...........................................................................................................................17 1.18 Seniormuligheder........................................................................................................................18 1.19 Om folkepension.........................................................................................................................21 1.20 Din pensionsaftale.......................................................................................................................22

Satser for arbejde, dagpenge og kilometerpenge gældende i 2013....................................... 26 Honorering af arbejde – satser.....................................................................................................26 Satser for dagpenge....................................................................................................................27 Refusion af merudgifter til transport............................................................................................27


Forord

Bibliotekarforbundets Lønmagasin for det offentlige ansæt-

I 2013 skal der atter forhandles overenskomst – og også her

telsesområde udsendes også denne gang som elektronisk

er kravet fra bl.a. Bibliotekarforbundets side, at så mange

dokument. Samtidigt er Lønstatistikken fortsat udskilt i et

midler som overhovedet muligt skal anvendes til generelle

særskilt dokument, således at du nu hurtigere og lettere kan

lønstigninger.

finde frem til det, der netop interesserer dig. Bibliotekarforbundet ønsker dog at understrege, at der fortsat I Lønmagasinet ønsker Bibliotekarforbundet at præsentere

også skal ske lokale lønforhandlinger en gang årligt – også

dig for nogle af de væsentligste løn- og ansættelsesvilkår, der

selv om vi lever i en verden med massive nedskæringer i

gælder for forbundets offentligt ansatte medlemmer i 2013.

den offentlige sektor. Midler til de lokale forhandlinger skal

Vi har bestræbt os på at skitsere de gældende regler så enkelt

findes lokalt, bl.a. i de tilbagefaldsmidler, der bliver frigjort,

som overhovedet muligt, både når det drejer sig om løn og

når ældre medarbejdere fratræder og erstattes af en nyansat,

lønforhandlinger samt øvrige ansættelsesvilkår.

der traditionelt starter lønmæssigt laverer end den fratrådte medarbejder. Bibliotekarforbundet uddanner løbende vores

Som offentligt ansat er din basisløn fastlagt i overens­komster

tillidsrepræsentanter i, hvordan lønforhandlinger gennemfø-

og aftaler. Alt efter uddannelse, stillingstype og relevant erfa-

res lokalt.

ring indplaceres du på et bestemt trin/lønniveau. I maga­sinet giver vi dig et overblik over, hvilke regler der gælder for såvel

Giver Lønmagasinet anledning til yderligere spørgsmål, er du

overenskomstansatte som for tjenestemandsansatte.

velkommen til at søge yderligere information på Bibliotekar­ forbundets website – www.bf.dk – og du er også altid vel-

Ud over basislønnen består de offentlige lønsystemer også

kommen til at kontakte bibliotekarforbundets forhandlings­

af en variabel del i form af tillæg, der forhandles lokalt på

afdeling på tlf. 38 88 22 33.

arbejdspladsen, primært de såkaldte funktions- og kvalifika­ tionstillæg, men også af resultatløn m.v. Såvel stilling, ansvar,

Du er også velkommen til at sende en mail til bf@bf.dk med

udbud som efterspørgsel på bestemte kvalifikationer er med

dit spørgsmål, så kontakter forbundets konsulenter dig hur-

til at definere størrelsen på disse tillæg.

tigst muligt.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 blev alle de til

Med venlig hilsen

rådig­hed værende økonomiske midler anvendt til de gene­ relle lønstigninger, der er kommet til udbetaling i 2012.

Pernille Drost Formand for Bibliotekarforbundet

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Bibliotekarforbundet

[ 03 ]


01

Overenskomsterne fastlægger – udover basislønnen – regler for lokale lønforhandlinger. Disse forhandlinger vedrørende funktions- og/eller kvalifikationstillæg føres mellem de lokale parter, dvs. kommunen, regionen eller den statslige institution

De offentlige overenskomster og aftaler

på den ene side og organisationen (BF) på den anden side. Lønforbedringer kan som udgangspunkt forhandles årligt samt ved nyansættelser og ved væsentlige stillingsændringer. BF har uddelegeret forhandlingsretten til vores lokale tillidsrepræsentanter (TR) således, at det som hovedreglen er TR, der forhandler løn for BF’s medlemmer. Hermed sikres, at forhandlingerne for det enkelte medlem kommer så ”tæt på” medlemmet som overhovedet muligt. BF forhandler, hvis der

1.1. Hvem forhandler min løn?

ikke er ansatte nok til at vælge en lokal tillidsrepræsentant. I

Løn- og ansættelsesvilkår – herunder lokale forhandlingsfor-

denne situation kan forhandlingsretten også uddelegeres til

hold – for overenskomstansatte i kommuner og regioner afta-

en tillidsrepræsentant fra en anden AC-organisation.

les ved forhandling mellem henholdsvis Kommunernes Landsforening (KL) og Danske regioner/Regionernes Lønnings- og

Lønforhandlinger for bibliotekschefer samt visse andre chefer

Takstnævn (RLTN) på den ene side og AC/KTO på den anden

varetages dog altid af BF centralt. Læs om BF’s forhandlings-

side. For statsansatte indgås aftaler ved forhandling mellem

organisation på www.bf.dk.

Finansministeriet og AC/CFU. Vilkår for tjenestemænd aftales ved forhandling mellem samme arbejdsgiverparter som anført ovenfor og Bibliotekarforbundet/CFU/KTO.

1.2. Hvad kan du selv gøre? Den, der forhandler din løn, har brug for oplysninger fra dig. Det er derfor altid en god idé, hvis du løbende registrerer ændringer i ansvar, kvalifikationer og/eller funktioner og opnåede resultater. Hermed kan du give din tillidsrepræsentant

BF: Bibliotekarforbundet (forhandler krav, der specielt

et godt udgangspunkt, når din løn skal forhandles.

vedrører bibliotekarer, cand.scient.bibl.er) AC: Akademikernes Centralorganisation (forhandler

1.3. Hvordan kan BF hjælpe?

krav, der specielt vedrører akademikere i stat,

Spørg din tillidsrepræsentant (TR)

kommuner og regioner)

BF uddanner løbende vores TR’er i løn- og ansættelsesforhold. Har du et spørgsmål til dine vilkår så tag en snak med

KTO: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstan-

din lokale tillidsrepræsentant, som er uddannet i at besvare

satte (forhandler for samtlige ansatte i kommuner og

mange forskellige løn- og ansættelsesspørgsmål. Kender din

regioner). Sundhedskartellet er ikke medlem af KTO

TR ikke umiddelbart svaret på et konkret spørgsmål, vil han/ hun kontakte en anden TR fra sit netværk eller ringe til BF.

CFU: Centralorganisationernes Fællesudvalg (forhandler for samtlige ansatte i staten)

[ 04 ]

Bibliotekarforbundet

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner


Vejledning i forbindelse med løn- og

Lønstatistik og løndatabase

ansættelsesvilkår generelt

BF indsamler årligt lønstatistik, som både offentliggøres i

BF’s sekretariat yder rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår

dette magasin og årligt lægges ind i vores interaktive løndata-

samt alle andre arbejdsrelaterede vilkår. Du kan altid få fat

base, som du kan finde via www.bf.dk. Her kan du lave dine

på en konsulent i sekretariatet på hverdage mellem kl. 9.00

egne udtræk og eksempelvis holde øje med din markeds-

og 15.00. Ring på telefon 38 88 22 33 eller send en mail til

værdi. På www.bf.dk kan du også finde en række af tabellerne

bf@bf.dk.

fra lønstatistikken.

Information Du kan rekvirere eller downloade en række pjecer, gode råd

1.4. Ansat på overenskomst

m.v. fra BF. Alle pjecerne finder du på www.bf.dk.

Ansættelse i den offentlige sektor sker i dag kun på overenskomstvilkår.

Karriererådgivning BF har en karriererådgiver, som kan give dig en personlig råd-

Akademikernes Centralorganisation (AC) – og dermed Bib-

givning.

liotekarforbundet – har overenskomst med de kommunale,

Karriererådgiveren holder også jobsøgningskurser og giver indi-

regionale og statslige arbejdsgivere. Overenskomsten fastlæg-

viduel tilbagemelding på jobansøgninger. På www.bf.dk kan du

ger i hovedtræk vilkårene med hensyn til løn, lønregulering,

desuden finde råd og vejledning om jobsøgning m.v.

pension, arbejdstid, barsel, ferie m.v.

Kontakt BF’s karriererådgiver på telefon 38 88 22 33. I Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv kan du i hvert nummer finde stof af særlig relevans for dig på siderne kaldet ”Job og Karriere”.

BF’s egen jobformidling: BF’s jobformidling omfatter flere led: • BF’s JobMail: Et nyhedsbrev som giver dig oversigt over relevante akademiske stillingsopslag, direkte i din mailboks. Tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreve. • BF’s VikariatMail: Et nyhedsbrev, hvor vi annoncerer vikariater og projektansættelser. Tilmeld dig på www.bf.dk/ nyhedsbreve. • Bibliotekarjob: Bibiliotekarforbundets jobdatabase på www.bibliotekarjob.dk. Her kan du oprette en jobagent og løbende få tilsendt e-mails med de job, der passer netop dig. • Stillingsopslag indsendt af arbejdsgivere finder du dels i Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv samt i Bibliotekarforbundets Nyhedsbreve. Herudover er de tilgængelige på Bibliotekarjob.dk, som en del af Profiljob.dk.

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Bibliotekarforbundet

[ 05 ]


1.5. Ansat som tjenestemand Omkring 20 procent af Bibliotekarforbundets medlemmer på det offentlige område er i 2012 ansat som tjenestemænd. De generelle vilkår for tjenestemænd i kommuner og regioner er fastsat igennem BF’s tjenestemandsaftaler med henholdsvis KL og Danske Regioner og i tjenestemandsregulativet. For tjenestemænd i staten er vilkårene fastlagt i henhold til Tjenestemandsloven.

Der ansættes i dag ikke længere tjenestemænd. Ved stillingsskift gælder dog, at hvis du kommer fra en tjenestemandsansættelse, kan du opretholde denne ansættelsesform ved umiddelbar overgang til anden stilling inden for samme ansættelsesområde.

Løn- og ansættelsesvilkår m.v. for kommunalt/regionalt tjenestemandsansatte aftales ved forhandling mellem KL og Danske Regioner på den ene side og Bibliotekarforbundet og KTO på den anden side. For statsansatte er det en forhandling/aftale mellem Finansministeriet og Bibliotekarforbundet/ CFU, der fastlægger løn- og ansættelsesvilkår. Der ansættes i dag ikke længere tjenestemænd. Ved stillingsskift gælder dog, at hvis du kommer fra en tjenestemandsansættelse, kan du opretholde denne ansættelsesform ved umiddelbar overgang til anden stilling inden for samme ansættelsesområde, dvs. henholdsvis det kommunale, regionale eller statslige område, såfremt din arbejdsgiver accepterer det. Ved skift imellem ansættelsesområder – eksempelvis fra stat til kommune – taber du typisk retten til fortsat tjenestemandsansættelse. ”Tjenestemandslignende ansættelse” er en ansættelsesform, som kun anvendes i staten, og som dækker over flere varianter, hvis fællestræk er, at aflønning (men ikke nødvendigvis pension) er som for tjenestemænd. I øvrigt beror den ansattes rettigheder og forpligtelser på indholdet af vedkommendes ansættelseskontrakt. Der vil ikke i fremtiden blive ansat bibliotekarer på tjenestemandslignende vilkår.

1.6. Dit ansættelsesbrev Din arbejdsgiver har pligt til skriftligt at underrette dig om vilkårene for dit ansættelsesforhold i form af et ansættelsesbrev, hvis varigheden af dit ansættelsesforhold er på en måned og derover, og hvis din gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid er på mindst 8 timer (i staten dog mere end 8 timer). Du skal have dit ansættelsebrev hurtigst muligt og senest en måned efter, at dit ansættelsesforhold er begyndt.

[ 06 ]

Bibliotekarforbundet

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner


Ansættelsesbrevet skal indeholde alle væsentlige vilkår for anløn, ansættelsessted, stillingsbetegnelse, begyndelsestidspunkt,

Basisløn

ferierettigheder, opsigelsesvarsler samt timetal. Ved midlertidig

Specialkonsulent 458.307 kr.

456.789 - 478.592 kr.

ansættelse endvidere forventet varighed af ansættelsen.

Chefkonsulent

491.674 - 517.839 kr.

sættelse, herunder gældende overenskomst, oplysninger om

1.7. Lønsystemer i det offentlige

Kommuner og regioner Staten Årlig basisløn Årlig basisløninterval (1.10.12-niveau) (1.4.12-niveau)

492.918 kr.

1.9. Trinforløb i din basisløn/grundløn

I dag eksisterer der for overenskomstansatte i kommuner/ regioner og stat to sideløbende lønsystemer: et nyt og et

1.9.1 Trinforløb for dig som er overenskomstansat

gammelt. For tjenestemænd er dette kun tilfældet i staten.

På det gamle lønsystem er trinforløbet 1 – 12 for bibliotekar

Alle kommunale/regionale tjenestemænd er på Ny Løn.

DB´er og 1 – 14 for kandidater. På nyt lønsystem fremgår trinforløbet af skemaet nedenfor:

Der nyansættes kun medarbejdere på de nye lønsystemer i dag. Det nye lønsystem omfatter endvidere ansatte, der har valgt at overgå fra det gamle til det nye lønsystem. De offentlige lønsystemer består af to elementer: en centralt aftalt basisløn og en tillægsdel. Basislønnen er anciennitets-

Bachelor

Bibliotekar DB

Kandidat

1 – 2, 4 (2-årigt), 5

1– 2, 4 (2-årigt), 5, 7

4 (2-årigt), 5, 6, 8

Alle trin på nye lønsystemer bortset fra trin 4, er et-årige.

Du kan altid finde de aktuelle lønninger på www.bf.dk.

baseret og indeholder et basislønforløb. Basisløn kaldes for kommunale tjenestemænds vedkommende ”grundløn” –

1.9.2 Trinforløb og vilkår for dig som er ansat som

ligesom funktions- og kvalifikationstillæg kaldes funktions- og

tjenestemand i en kommune/region

kvalifikationsløn.

Alle tjenestemandsansatte bibliotekarer i kommuner/regioner er i dag overgået til nyt lønsystem. Overgangen til Ny Løn

Lønnen reguleres almindeligvis hvert år en eller flere gange

ændrede ikke ved dine generelle tjenestemandsrettigheder.

med en procentsats (kaldet procentreguleringen), som bliver aftalt ved overenskomstforhandlingerne. Derudover kan

En evt. løndifference mellem gammelt lønniveau og nyt

basislønnen reguleres ekstraordinært for at kompensere for

grundlønsniveau ved indplaceringen i 2000 blev udmøntet

et evt. efterslæb i forhold til lønstigningen på det private

som henholdsvis funktionsløn og/eller kvalifikationsløn.

arbejdsmarked (kaldet reguleringsordningen). Tjenestemænd er pr. 1.1.2012 indplaceret på følgende Tillæg aftales som enten varige tillæg, midlertidige tillæg

grundlønstrin, som følge af OK11:

eller som engangsbeløb. Hertil kommer muligheden for at

• Bibliotekarer i basisstillinger: ændres fra grundlønstrin 24

forhandle resultatløn.

+ kr. 3.100 (31.3.00-niveau) til grundlønstrin 25 • Bibliotekarer i basisstillinger i Frederiksberg kommune: ændres fra grundlønstrin 27 kr. + 3.100 (31.3.00-niveau) til

1.8. Specialkonsulent/chefkonsulent

grundlønstrin 28

I såvel kommuner, regioner og stat er der mulighed for, at din arbejdsgiver kan oprette special- og/eller chefkonsulentstil-

• Specialister: ændres fra grundlønstrin 34 + kr. 3.100 (31.3.00-niveau) til grundlønstrin 35

linger. Disse stillinger ligger på et højere aflønningsniveau

• Specialister: grundlønstrin 42 + 3.100 (31.3.00-niveau)

end almindelige akademiske stillinger. Lønnen består af en

• Mellemledere: grundlønstrin 36, 42 eller 46 + kr. 3.100

basisløn, og en tillægsdel, der forhandles lokalt. I staten sker

(31.3.00-niveau)

indplaceringen af basislønnen inden for et løninterval.

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Bibliotekarforbundet

[ 07 ]


Hvis du har eller har haft mere end en deltidsansættelse på samme tid, kan de ugentlige timetal sammenlægges til brug ved beregning af ancienniteten.

[ 08 ]

Bibliotekarforbundet

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner


1.10.1 Anciennitetsregler for deltidsbeskæftigede i

• Biblioteksledere: grundlønstrin 46 eller 50 + kr. 3.100

kommuner/regioner

(31.3.00-niveau)

Ved ansættelse i kommuner/regioner på deltid med mindre Forhøjelsen af visse grundlønstrin indebærer, at det årlige

end 8 arbejdstimer pr. uge optjenes anciennitet i forhold til den

kronetillæg på kr. 3.100 (31.3.00-niveau) bortfalder for disse

nedsatte tjenestetid. Ved ansættelse med mindst 8 timer pr. uge

grundlønstrin.

optjenes fuld anciennitet.

1.9.3 Trinforløb og vilkår for dig som er ansat som

Hvis du har eller har haft mere end en deltidsansættelse på

tjenestemand/tjenestemandslignende i staten

samme tid, kan de ugentlige timetal sammenlægges til brug ved beregning af ancienniteten.

Gammelt lønsystem Er du eller har du været på gammelt lønsystem i staten, blev

1.10.2 Anciennitetsregler for deltidsbeskæftigede i staten

du ansat efter et skalatrinsforløb bestående af skalatrinene:

Du optjener fuld lønanciennitet i staten ved mindst 15 timers

20-24, 27, 30, 32 og 36, hvor alle trin er to-årige.

beskæftigelse i gennemsnit. Er din beskæftigelsesgrad mindre, optjener du halv lønanciennitet.

Nyt lønsystem Pr. 1.10.2000 indgik Bibliotekarforbundet og Finansministe-

1.11. Tillæg og den lokale forhandling

riet en aftale om frivillig overgang til et nyt lønsystem.

Et andet element i de offentlige lønsystemer er tillægsdelen. Den nye basisløn består af trin 1-4. Alle BF’s tjenestemandsan-

Der sondres mellem tillægstype og varighed af tillæg. Der-

satte bibliotekarer er i dag på ny løn og aflønnet på lønsyste-

udover har tjenestemænd i en kommune eller region fortsat

mets sidste løntrin: trin 4.

mulighed for at få forhandlet tillæg i form af løntrin, hvilket også giver en varig pensionsforbedring.

Du kan finde den aktuelle sats i kroner for trin 4 på www.bf.dk. Tillæg kan som udgangspunkt forhandles årligt, ved nyansættelser samt ved væsentlige stillingsændringer. Tillæg er

1.10. Hvordan beregnes min lønanciennitet?

pensionsgivende, bortset fra engangsvederlag i staten, hvor

Din lønanciennitet beregnes efter det antal år og måneder,

det konkret skal aftales.

du har været beskæftiget med bibliotekarisk eller andet akademisk arbejde, uanset om det er på en offentlig el-

1.11.1 Hvilke typer tillæg kan forhandles?

ler en privat arbejdsplads. Anciennitet beregnes tidligst fra

Tillæg gives som funktionstillæg, kvalifikationstillæg, en-

udgangen af den måned, hvor du har afsluttet din eksamen.

gangstillæg og resultatløn. Er du tjenestemand i kommunen,

Lønanciennitet regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden og

kaldes tillæg for funktions- og/eller kvalifikationsløn.

altid i hele måneder. Funktionstillæg baseres på de funktioner (arbejds- og ansvars-

Såfremt du ansættes uden for det traditionelle biblioteksvæ-

områder), der er knyttet til din stilling. Tillægget oppebæres,

sen, er det vigtigt, at du får indføjet i ansættelsesbrevet, at

så længe du har funktionen.

der er tale om bibliotekarisk/akademisk arbejde. Det kan være med til at lette en senere godkendelse af anciennitet hos en

Funktionstillæg aftales på baggrund af lokalt aftalte kriterier

ny offentlig arbejdsgiver.

f.eks. for: • Leder- eller stedfortræderfunktioner • Konsulent-/specialistfunktion • Undervisningsansvar

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Bibliotekarforbundet

[ 09 ]


• Ansvar for udvikling

fra kvaliteten i udførelsen omkring det pågældende opsatte

• Webredaktør

mål, hvilket naturligvis straks er vanskeligere at dokumentere.

• Projektarbejde/projektledelse

Resultatløn kan udbetales som engangsbeløb eller som mid-

• TR-arbejde

lertidige tillæg (i staten dog kun som engangsbeløb). Det kan

• Arbejdsmiljørepræsentant-arbejde

aftales, at resultatlønnen er pensionsgivende. I kommuner/ regioner er det ikke længere en forudsætning, at den indsats,

Kvalifikationstillæg er baseret på dine kvalifikationer. Ved for-

der honoreres på forhånd, er målsat. Resultatløn kan f.eks.

handling af kvalifikationstillæg kan der tages hensyn til faglige

også gives i form af en individuel eller kollektiv bonuslignende

og/eller personlige kvalifikationer, kvalitet i opgavevaretagel-

ordning.

sen, balance i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller hensyn til fastholdelse og rekruttering.

Vil du vide mere, kan du finde en vejledning om resultatløn på www.bf.dk.

Eksempler på kvalifikationstillæg: • Efter-/videreuddannelse • Erfaring i arbejdet eller på arbejdsstedet

1.12. Centralt forhandlede tillæg

• Erfaring uden for faget • Specialviden

1.12.1 Vagttillæg i kommuner

• Fleksibilitet

For alle bibliotekarer (bortset fra visse biblioteksledere), som er tillagt funktionen med aften-, lørdags-, søndags- eller

Specielt for dig som er tjenestemand:

bogbustjenester, skal der, som resultat af OK08, lokalt indgås

Til kommunalt og regionalt ansatte tjenestemænd kan der

aftale om funktionstillæg/-løn. Beløbets størrelse fastsættes

dels ydes tillæg som kronetillæg, dels som løntrin. Ydes

lokalt. Aftalen omfatter også cand.scient.bibl.er og cand.

funktionsløn og kvalifikationsløn som tillæg, indbetales der

mag.er. På mange arbejdspladser indgås der en lokal kollektiv

pension til en supplerende pensionsordning med samme

aftale om vagttillæg.

procentsats som for overenskomstansatte, p.t. 17,5 procent. Ydes tillæg i form af løntrin, opnår du automatisk pension fra

Der skal derudover for hver times tjeneste på søndage ydes

dette højere løntrin.

en halv times frihed, der afspadseres. Er det ikke muligt at afspadsere, ydes i stedet en godtgørelse svarende til 50 procent

Tillæg til statsligt ansatte tjenestemænd kan kun ydes som

af 1/1924-del af nettoårslønnen.

kronetillæg. Der indbetales samtidig pension til en supplerende pensionsordning med det samme beløb som for overens-

Søndagsarbejde kan for hver enkelt medarbejder ikke tilret-

komstansatte, p.t. 17,1 procent. For tillæg, som medfører

telægges mere end hver 4. weekend, medmindre der indgås

at lønnen bliver højere end den pensionsgivende løn efter

lokal aftale herom.

tjenestemandsskalatrinet, indbetales dog 18 procent til en

Har du – som følge af den tidligere overenskomst (OK05) – et

supplerende pensionsordning.

funktionstillæg, som er et resultat den tidligere tilbagefaldsregel om et årligt beløb på 5000 kr. (31.3.00-niveau), så

Resultatløn for såvel overenskomstansatte som tjenestemænd

beholder du tillægget som en personlig ordning, med mindre

forhandles og ydes på baggrund af en række på forhånd

andet aftales.

definerede kvalitative og/eller kvantitative resultatmål. Forudsætningen for et velfungerende resultatlønsystem er, at din

1.12.2 Rådighedstillæg

arbejdsplads formulerer resultatmål, som kan dokumenteres.

I staten kan du få et rådighedstillæg, såfremt du ansættes i

Kvantitative resultatmål kan umiddelbart måles med tal.

en administrativ fuldmægtigstilling, som sagsbehandler eller

Kvalitative resultatmål vurderes på en anden måde, nemlig ud

lignende. Rådighedstillægget følger et anciennitetsbaseret

[ 10 ]

Bibliotekarforbundet

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner


trinsystem, hvor skalaen med OK08 er gjort kortere. Der indbetales pensionsbidrag af tillægget med 9 procent. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtigelse på 20 timer pr. kvartal. I kommuner/regioner er der ved OK11 aftalt, at alle akademikere, inkl. bachelorer og Bibliotekar DB’ere kan oppebære rådighedstillæg såfremt de ansættes i en administrativ stilling og påtager sig rådighedsforpligtelse. Rådighedstillæg er pensionsgivende med 17,5 procent. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtigelse på 35 timer pr. kvartal. For allerede ansatte kan der optages drøftelser omkring et eventuelt rådighedstillæg.

1.13. Ulempegodtgørelse til statslige tjenestemænd For tjenestemænd gælder, at man lokalt kan indgå aftale om enten et tillæg eller afspadsering og natpenge. Hvis man er omfattet af aftalen om tillæg, ydes 25 procent af nettotimelønnen for arbejde fra kl. 17.00 til kl. 06.00 på hverdage samt weekender, søgnehelligdage, grundlovsdag efter kl. 12.00 og juleaftensdag efter kl. 14.00. Derudover ydes weekendgodtgørelse (ydes ud over ulempegodtgørel-

For alle bibliotekarer (bortset fra visse biblioteksledere), som er tillagt funktionen med aften-, lørdags-, søndagseller bogbustjenester, skal der, som resultat af OK08, lokalt indgås aftale om funktionstillæg/-løn.

sen) som afspadsering eller timeløn (begge med 50 procent) i weekender og på søgnehelligdage. Hvis man er omfattet af aftalen om afspadsering og natpenge, optjenes der for hver 37 timers arbejde, der udføres i tidsrummet fra kl. 17.00 til kl. 06.00, 3 timers afspadsering. Ved egentlige aften- og nattjenester (dvs. hvor mere end 4 timer ligger inden for tidsrummet fra kl. 15.00 til kl. 07.00) optjenes afspadsering i stedet i hele dette tidsrum. Ud over optjening af afspadsering ydes der desuden tillæg efter aftalen om natpenge, hvilket svarer til kr. 22,61 pr. time på hverdage fra kl. 17.00 samt lørdage efter kl. 14.00.

1.14. Din arbejdstid Din ugentlige arbejdstid som offentlig ansat er gennemsnitlig 37 timer inkl. frokost. Arbejder du periodevist mere end 37 timer om ugen, afspadseres dine ekstratimer i forholdet 1:1.

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Bibliotekarforbundet

[ 11 ]


Der er normalt lokalaftaler om fleks/afspadsering på de fleste

Lønnen forhøjes forholdsmæssigt med det aftalte timetal, og

arbejdspladser.

der indbetales tillige pension af den forhøjede løn efter de sædvanlige principper. For tjenestemænd i kommuner/regio-

Hvis du imidlertid har merarbejde i større omfang, kan du

ner indbetales pension efter samme pensionsprocent som for

være omfattet af merarbejdsaftalen, som betyder en bedre

overenskomstansatte p.t. 17,5 procent. For tjenestemænd i

honorering end 1:1, i og med at merarbejdet afspadseres

staten indbetales der dog pension med 18 procent af lønnen

eller betales med 1½ time for hver merarbejdstime, uanset

for timer ud over de 37.

hvornår det har fundet sted. Betaling pr. merarbejdstime er den pågældendes årsløn, inkl. eget pensionsbidrag, divideret

En aftale om plustid kan opsiges med 3 måneders varsel til

med 1924 (timer pr. år) og med tillæg på 50 procent.

udgangen af en måned, med mindre andet aftales lokalt. Bliver du ledig eller går på efterløn i forlængelse af en periode

Forudsætningen for, at dit merarbejde falder ind under mer-

med plustid, vil det medføre en reduktion i dagpenge og

arbejdsaftalen er, at dit merarbejde skal være af midlertidig

efterløn i forhold til overskydende timer (over 37 pr. uge) i

karakter og have et større omfang (normalt ikke mindre end 4

beregningsperioden.

uger), være tjenstligt pålagt eller en nødvendig forudsætning for den forsvarlige varetagelse af tjenesten eller på forhånd

1.14.2 Deltidsansattes ret til flere timer

aftalt/godkendt.

Kommuner og regioner er i henhold til aftale om deltidsansattes afgang til højere timetal forpligtet til at udbyde ledige

Arbejder du på et område, hvor der kan opstå merarbejde,

timer til allerede deltidsansatte, inden timerne kan udbydes

bør du sikre dig en aftale med din overordnede om, at arbej-

eksternt til andre end dem, der er omfattet af tilbudspligten.

det er tjenstligt, inden du giver dig i kast med større opgaver.

Formålet er, at deltidsansatte får mulighed for at komme

Du skal også føre regnskab med merarbejdet dag for dag,

på fuld tid. Ledige timer er defineret som timer opstået

således at antallet af timer kan dokumenteres.

ved stillingsledighed eller opnormering – dvs. de skal være permanente. Der er dog ikke pligt for kommunen/regionen

Det fremgår ikke af overenskomsten, men på det offentlige

til at genbesætte ledige timer opstået ved stillingsledighed.

område inkluderer arbejdstiden en betalt frokostpause på 29

Tilsvarende aftale gælder ikke i staten.

min., såfremt ”tjenestens tarv” tillader det, og du er til rådighed for arbejdsstedet.

Tilbudsforpligtelsen er afgrænset til tjenestestedet. Ved tjenestested forstås som udgangspunkt en arbejdsplads, hvor der

Kaffepauser er almindelige på mange arbejdspladser, men

i ledelsesfunktionen indgår beslutnings- eller indstillingsret

holdes efter enten lokal aftale eller efter sædvane/kutyme, der

ved ansættelser. Det er dog muligt at udstrække definitionen

ofte ikke er nedskrevet.

af tjenestested (f.eks. til hele kommunen/regionen). Desuden skal tilbuddet som udgangspunkt gives til deltidsansatte inden

1.14.1 Forhøjet ugentlig arbejdstid – plustid

for det overenskomstområde, som de ledige timer er fastlagt til.

Der er mulighed for at indgå aftale om forhøjet ugentlig arbejdstid kaldet plustid. Plustid er timer ud over 37 timer

Retten til flere timer gælder dog kun, hvis du kan opfylde de

pr. uge, og den individuelt aftalte gennemsnitlige ugentlige

krav, der knytter sig til de ledige timer i forhold til kvalifikatio-

arbejdstid kan maksimalt udgøre 42 timer.

ner og fleksibilitet (f.eks. arbejdstid, -sted og -opgaver).

Det er dog en forudsætning, at din tillidsrepræsentant siger ja til muligheden på din arbejdsplads. Herefter er det frivilligt for dig, om du ønsker at være omfattet af plustidsaftalen.

[ 12 ]

Bibliotekarforbundet

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner


Arbejder du på et område, hvor der kan opstå merarbejde, bør du sikre dig en aftale med din overordnede om, at arbejdet er tjenstligt pålagt, inden du giver dig i kast med større opgaver.

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Bibliotekarforbundet

[ 13 ]


Oversigt over barselsvilkår Ansættelsesområde

Graviditetsorlov Barselsorlov Forældreorlov for offentligt ansatte (uger) (uger) (uger)

6 uger til deling eller 6 uger 6 uger 6 uger til hver hvis hver sin overenskomst Mor Far

Mor

Mor

Far

Mor

Far

Mor

Far

Stat

Stat

6

14 2

6 6

3 3

Stat

Kommune

6

14 2

6 6

6 6

Stat

Privat*

6

14 2

6 –

6 –

8

14

6

6

4 2

Kommune Kommune

2

Kommune Stat

8

14

2

6

6

6

6

Kommune Privat*

8

14

2

6

6

Region Region

8

14 2

6 6

1 5

Region Stat

8

14 2

6 6

6 6

Region Privat*

8

14 2

6 –

6 –

Privat* Privat*

4

14 2

– –

– –

Privat* Stat

4

14 2

– 6

– 6

Privat* Kommune

4

14 2

– 6

– 6

*Efter funktionærloven har privatansatte ret til halv løn under graviditets- og barselsorloven. Far har ret til 2 ugers barselsorlov på dagpenge. Lokal aftale/overenskomst kan indeholde bedre vilkår for privatansatte.

Med rødt: Eksempler på fordeling af 6 uger

1.15. Dine barsel- og omsorgsvilkår

Ved de offentlige overenskomster er der aftalt supplerende

Barselsreglerne på det offentlige område opererer med en

bestemmelser til loven om fraværet, løn og optjening af ferie

fraværsret med og uden barselsdagpenge og en fraværsret

og pension under graviditets-, barsel- fædre- og forældre­

med løn.

orloven.

For forældre i beskæftigelse er der en samlet lovmæssig ret

Når offentlige arbejdsgivere udbetaler løn under fraværet,

til fravær i op til maks. 112 uger: 4 uger før fødslen til mor

forudsætter de, at den ansattes ret til barselsdagpenge efter

(graviditetsorlov) + 14 ugers barselsorlov til mor + 2 ugers

loven som hovedregel tilfalder arbejdsgiver. Derfor må man

fædreorlov + 32 ugers forældreorlov til mor og 32 ugers for-

som ansat ikke medvirke til, at dagpengene reduceres for

ældreorlov til far. Hertil kommer, at der er mulighed for 14

arbejdsgiveren, for så kan lønnen bortfalde/reduceres.

(8+6) ugers forlængelse til mor og 14 (8+6) ugers forlængelse Som ansat i kommunen/regionen får du fuld løn i 8 uger før

til far.

forventet fødsel og i 6 uger for forventet fødsel i staten. Efter Retten til barselsdagpenge er i alt på 52 uger for forældrene

fødslen har du som mor ret til barsel med fuld løn i 14 uger

tilsammen. 4 uger før fødslen til mor, 2 uger til far efter

og som far ret til 2 ugers fædreorlov. Efter barselsorloven

fødslen, 14 uger til mor efter fødslen og 32 uger til begge

følger forældreorloven kaldet 6+6+6 modellen. Den giver

forældre til sammen efter den 14. uge efter fødslen (forældre-

6 ugers løn til mor og 6 ugers løn til far. De sidste 6 uger i

orlov). Efter fødslen er der derfor 48 uger, som nedtrappes

modellen giver enten 6 uger med løn til mor eller til far, eller

med de uger, barnets forældre får løn.

de 6 uger kan deles mellem mor og far. Er mor og far ansat

[ 14 ]

Bibliotekarforbundet

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner


Samlet lønperiode efter fødsel Samlet dagpengerest (uger) (uger)

Mor

Far

Mor+Far

Samlet løn- og dagpengeperiode efter fødsel (uger)

Til deling mellem forældre

Mor+Far

23 11 34

14

48

26 14

40

8

48

26

28

2

24 10 34

20

48

14

48

26

14

40

8

48

26

2

28

20

48

21 13 34

14

48

26 14

8

48

40

26

2

28

20

48

14

2

16

32

48

14 14

28

20

48

14 14

28

20

48

på hver sin offentlige overenskomst (kommune/region/stat),

Fra den 1. december 2012 er det ikke længere hjemkom-

er der 6 uger til både mor og far. Derved kan mor og far få i

munen, men Udbetaling Danmark, der administrerer og

alt 24 ugers forældreorlov tilsammen med løn, hvis f.eks. mor

udbetaler barselsdagpenge. Brug www.borger.dk.

er ansat i staten og far i kommunen. Mens du er på barselsdagpenge i de ulønnede perioder, opEfter perioder med løn følger perioder med barselsdagpenge.

tjener du fuld pension. I kommuner og regioner dog i maks.

Generelt gælder, at orlov med løn skal holdes før orlov med

20 ulønnede uger. I staten optjenes ikke fuld pension ved

dagpenge. Barselsbestemmelserne giver også mulighed for at

forlængelse af forældreorlov.

forlænge forældreorlovsperioden med 8 eller 14 uger, mod at der sker reduktion i dagpengeperioden. Ønskes orloven

Når du optjener pension, optjenes også ferie med løn for-

derfor forlænget, skal du give bopælskommunen besked om,

udsat, at du er i fortsat ansættelse i det efterfølgende ferieår.

at dagpengene først skal nedsættes, når perioden med fuld

Fratræder du imidlertid inden den ferie, som er optjent under

løn er ophørt, så der ikke sker bortfald/reduktion i lønnen.

orloven, er afviklet, vil du kun få beregnet feriegodtgørelse på 12,5 procent af den faktiske indtægt, hvilket ikke svarer til fuld løn under ferie.

I forhold til din arbejdsgiver, skal du som mor varsle din barselsorlov senest 3 måneder før forventet fødsel. Senest 8 uger efter fødslen skal begge forældre varsle, hvordan de vil

Barselsreglerne åbner op for stor fleksibilitet, og der gælder

afholde deres barsels- og forældreorlov. Far skal også varsle

særlige forhold omkring udskydelse af barselsorlov, genopta-

sin fædreorlov (2 uger) med 4 uger før forventet afholdelse.

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Bibliotekarforbundet

[ 15 ]


gelse af arbejdet, placering af ferie m.v. Se www.bf.dk – Børn og barsel. Der gælder tilsvarende regler for adoptivforældre. I staten er der endvidere aftalt en ret for registrerede partnere til at holde 2 sammenhængende ugers orlov med løn umiddelbart efter fødslen. Du skal have været samlevende med din partner i mindst 2,5 år forud for fødslen.

1.15.1 Omsorgsvilkår Bliver dit barn syg, har du tjenestefrihed til at passe dit barn på dets første og anden sygedag. Dit barn skal være under 18 år, og barnet skal have ophold hos dig. Fraværet skal være

Efter barselsloven har alle forældre ret til fravær i samlet 52 uger med dagpenge. I de perioder, hvor du derfor ikke kan holde barselsorlov med løn, er der mulighed for barselsdagpenge.

nødvendigt af hensyn til barnet, og det skal være foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Du har derudover ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. år til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Omsorgsdage kan anvendes i tilknytning til dit barns sygdom, hvis det strækker sig ud over 2 dage, eller hvis dit barn skal ”køres ind” i vuggestue/børnehave eller blot har brug for én dag (hjemme) med far og mor. Omsorgsdage skal varsles tidligst muligt, og der skal tages hensyn til forholdene på arbejdspladsen. Arbejder du i staten, er der mulighed for at konvertere afspadsering til omsorgsdage. Endvidere er der mulighed for tjenestefrihed i forbindelse med ulykker og akut sygdom i familien, ret til frihed med løn i op til 5 dage inden for 1 år til børn under 14 år, der skal indlægges på et hospital, samt mulighed for tjenestefrihed med løn i forbindelse med alvorligt syge børn og i forbindelse med pasning af døende i hjemmet.

1.16. Dine ferievilkår Ferie afvikles i perioden 1. maj til 30. april - mens ferieoptjening sker i perioden 1. januar til 31. december det foregående kalenderår. Du har ret til 6 ugers ferie med løn forudsat, at du har været ansat i hele optjeningsåret. Der er aftalt en særlig feriegodtgørelse på 1,5 procent i staten / 1,95 procent i kommuner/regioner af den ferieberettigede løn.

[ 16 ]

Bibliotekarforbundet

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner


Der er mulighed for at overføre ferie fra ét ferieår til et andet

Om feriegodtgørelse hvis du fratræder arbejdsmarkedet

for uafholdt ferie ud over 4 uger.

Hvis du forlader arbejdsmarkedet pga. sygdom eller alder, skal feriegodtgørelse for al tilgodehavende ferie udbetales

Der er særlige vilkår omkring udbetaling af den 6. ferieuge. I

direkte til dig.

staten kan du få den udbetalt, med mindre din arbejdsgiver varsler, at den skal afholdes.

Hvis du overgår til fleksibel efterløn, anses du ikke for at forlade arbejdsmarkedet og vil få udbetalt feriepenge i forbin-

Kommuner/regioner kan fastsætte, at den ansatte skal give

delse med, at ferie holdes. Dog kan du få feriepenge udbetalt

besked senest den 1. oktober året før, hvis den 6. ferieuge

på fratrædelsestidspunktet, hvis du samtidigt erklærer, at du

ønskes udbetalt.

forlader arbejdsmarkedet og dokumenterer, at du modtager alders- eller førtidspension eller pension fra en pensions-

Du kan vælge at få feriegodtgørelsen (12,5 procent) i stedet

ordning – også selvom om du samtidig modtager fleksibel

for ferie med løn. Hvis du ønsker dette, virker det fra optje-

efterløn.

ningsåret 2013, og du skal i så fald give din arbejdsgiver besked inden udgangen af 2012. Udbetaling af feriegodtgørelse

Men uanset hvornår feriegodtgørelse udbetales, vil det med-

kan være en fordel, hvis du planlægger at gå ned i tid.

føre fradrag i efterlønnen.

Om ferie ved fratræden Hvis du selv siger op, gælder de almindelige regler i opsigel-

1.17. Personalegoder

sesperioden. Det betyder, at du har pligt til at holde den

Personalegoder kan være goder, der stilles til rådighed for

ferie, der er varslet korrekt. Du kan ikke forlange at holde ferie

de ansatte som et velfærdsgode, eller goder der tilbydes den

i opsigelsesperioden, hvis det ikke er aftalt i forvejen.

enkelte i form af skattebegunstigede personaletilbud.

I tilfælde af arbejdsgivers opsigelse og evt. fritstilling gælder

Velfærdsgoder er kollektive goder som f.eks. gratis kaffe/

særlige regler.

the, frugt, personalefester, massage o.lign. Disse goder kan benyttes af medarbejderne, uden at det har lønmæssige eller

Om feriegodtgørelse ved fratræden

skattemæssige konsekvenser.

Ved fratræden opgøres den ferie, du har til gode. Dvs. såvel ferie fra tidligere optjeningsår, som endnu ikke er holdt, og

Skattebegunstigede personaletilbud er ordninger, hvor arbejds-

ferie, der er optjent i indeværende år. Ved fratræden omreg-

giver tilbyder den ansatte at vælge personalegoder i stedet

nes antallet af optjente ferietimer til feriedage. Der beregnes

for løn. En række af disse goder finansieres via løntræk i brut-

feriegodtgørelse på 12,5 procent, som træder i stedet for løn

tolønnen, de såkaldte bruttolønsordninger.

+ særlig feriegodtgørelse. Hvis den særlige feriegodtgørelse på 1,5 procent i staten og 1,95 procent i kommuner/regioner

På det statslige område er der ikke mulighed for indgå aftaler

er udbetalt i fratrædelsesåret, sker der derfor forholdsmæssig

om bruttolønsordninger.

modregning for ikke afholdte ferietimer. Kommunen/regionen skal indgå en rammeaftale med den Den 6. ferieuge vil altid blive udbetalt kontant, såfremt den

faglige organisation for at kunne tilbyde medarbejderne disse

ikke er afholdt ved fratrædelsen.

skattebegunstigede ordninger. Når der er indgået en sådan rammeaftale, er det så op til den enkelte medarbejder om

Der gælder særlige regler, hvis du ved fratrædelsen har flere

vedkommende vil benytte sig af tilbuddet. Både overens-

end 25 feriedage til gode (f.eks. hvis du har overført ferie).

komstansatte og tjenestemænd kan indgå aftaler om brutto-

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Bibliotekarforbundet

[ 17 ]


lønstræk, men det er en betingelse, at personalegoderne kan

• Har haft en gennemsnitlig årlig arbejdsindkomst fra 57 til 59 års alderen, som er under et bestemt indkomstloft, jf.

finansieres inden for lokalt aftalte løndele.

nedenfor: Inden indgåelse af aftaler om personalegoder er det vigtigt at have klarhed over de skattemæssige regler, der gælder for

For dig, der fyldte 60 år i 2008 og fylder 64 år i 2012, udgør

visse personalegoder. Du kan læse nærmere herom på

indkomstloftet 523.000 kr. for gennemsnitsindkomsten i årene

www.bf.dk.

2005 til 2007. For dig, der fyldte 60 år i 2009 og fylder 64 år i 2013, udgør

1.18. Seniormuligheder

indkomstloftet 536.000 kr. for gennemsnitsindkomsten i årene

De gode konjunkturer frem til midten af 2008 betød, at der

2006 til 2008.

var en udtalt mangel på arbejdskraft i Danmark. Det har resulteret i forskellige initiativer, som især giver seniorer et

For dig, der fyldte 60 år i 2010 og fylder 64 år i 2014, udgør

økonomisk incitament til at blive længere på arbejdsmarke-

indkomstloftet 552.000 kr. for gennemsnitsindkomsten i årene

det. Barrierer for at arbejde mere er samtidig fjernet, såsom

2007 til 2009.

aldersbegrænsninger i overenskomster og pligtig afgangs­ For dig, der fyldte 60 år i 2011 og fylder 64 år i 2015, udgør

alder for tjenestemænd.

indkomstloftet 563.000 kr. for gennemsnitsindkomsten i årene

1.18.1 Skattenedslag for 64-årige

2008 til 2010.

Der er indført en midlertidig ordning om skattenedslag for 64-årige på op til 100.000 kr. (=tilbagebetaling af arbejds-

For dig, der fyldte 60 år i 2012 og fylder 64 år i 2016, udgør

markedsbidraget), hvis de opfylder følgende kriterier:

indkomstloftet 569.000 kr. for gennemsnitsindkomsten i årene 2009 til 2011.

• Fylder 64 år i perioden 2010-2016 Hvis man er over disse indkomstlofter, kan man ikke komme i • Arbejder på fuld tid fra 60. til 65. år, hvor fuld tid defineres

betragtning til ordningen.

som minimum 27 timer pr. uge (fuld tid beregnes ud fra ATP-indbetalinger)

Oversigt over Skattenedslag for 64-årige Indkomstår

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fødselsår Personens alder

1946

57 58 59

1947 57 58 59

62 63 64 61 62 63 64

Skemaet viser hvilke årgange, der omfattes af ordningen, de tre indkomstår, hvor den gennemsnitlige indkomst ikke må overstige indkomstloftet, samt hvor meget de forskellige aldersgrupper maksi-

1948 57 58 59 60 61 62 63 64

malt kan optjene. Læs mere på www.atp.

1949 57 58 59 60 61 62 63 64

dk under Skattenedslag for seniorer.

1950

57 58 59 60 61 62 63 64

1951 57 58 59 60 61 62 63 64 1952 57 58 59 60 61 62 63 64

Aldersgruppe, der kan optjene maks. 60.000 kr.

Aldersgruppe, der kan optjene maks. 80.000 kr.

Aldersgruppe, der kan optjene maks. 100.000 kr.

Tre år, hvor indkomsten i gennemsnit ikke må overstige indkomstgrænsen

[ 18 ]

Bibliotekarforbundet

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner


1.18.2 Seniordage/bonus I landets kommuner har seniorer ret til seniordage, som du kan afholde enten som hele eller halve dage eller i timer efter aftale med din arbejdsgiver. Du kan også konvertere dine seniordage til ekstraordinær pensionsindbetaling eller til en årlig bonus. På det regionale område har forbundets få tjenestemandsansatte ret til en årlig seniorbonus. Antallet af dage eller størrelsen af bonus afhænger af din alder, se skemaet her nedenfor. Både i kommuner og regioner gælder det, at du træffer dit valg for et år ad gangen.

Oversigt over seniordage/bonus Alder

Kommunalt ansatte Antal seniordage

Regionalt ansatte tjenestemænd Bonus i procent af sædvanlig løn

60

2 0,8

61

3 1,2

62

4

63

4 1,6

64

4 1,6

65 år og derover

4

1,6

1,6

1.18.3 Senioraftaler

Senioraftaler er en mulighed – ikke en ret. Med senioraftaler kan arbejdsgivere fastholde seniormedarbejdere i en tid, hvor der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft.

På det offentlige arbejdsmarked er der lavet rammeaftaler/ cirkulærer om seniorpolitik, der kort fortalt indebærer muligheden for lokalt at indgå aftale om nedsat arbejdstid (og deri løn), men hvor pensionsvilkårene kan fastholdes, som om medarbejderen er på fuld tid. På det kommunale/regionale område kan man indgå aftale for medarbejdere over 52 år. På det statslige område skal medarbejderen være fyldt 60 år. Ledere har derudover en særlig mulighed for at aftale at gå ned i ansvar enten i stedet for eller sammen med nedsat arbejdstid. På det kommunale/regionale område kan man indgå aftale for ledere over 52 år. På det statslige område skal medarbejderen være over 55 år og have haft ledelsesansvar i mindst 10 år.

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Bibliotekarforbundet

[ 19 ]


Folkepensionen består af grundbeløb og pensionstillæg og er skattepligtig. Der kan endvidere søges om en supplerende pensionsydelse og andre pensionistydelser.

Bibliotekarforbundet

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner


For alle medarbejdere på det kommunale/regionale område er der mulighed for at aftale en fastholdelsesbonus, som in-

• Efterlønsydelsen hæves til dagpengeniveau, som er på cirka 200.000 kr. om året.

debærer, at en bonus kan udbetales, såfremt medarbejderen

• Skattefri præmie bevares

ikke fratræder inden en bestemt dato/årstal. På det statslige

• Folkepensionsalderen kan stige yderligere, første gang for

område er det muligt for medarbejdere over 62 år at aftale op til en dags frihed med løn pr. måned.

årgang ’63. • Skærpede modregningsregler i efterlønnen i forhold til værdien af egne pensioner.

Senioraftaler er en mulighed – ikke en ret. Med senioraftaler kan arbejdsgivere fastholde seniormedarbejdere i en tid, hvor

Reformen indføres med en overgangsordning og gælder fuldt

der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft, eller hvor man

ud for dem, der er født i andet halvår af 1959 og frem.

ønsker at fastholde særlige kompetencer. Se tabellen ”Oversigt over efterløns- og folkepensionsalder” Til senioraftalen kan der endelig også tilknyttes en fratræ-

på næste side.

delsesaftale, som reelt er en opsigelse frem i tiden. Her kan yderligere pensionsforbedringer aftales som kompensation for medarbejderens opsigelse, idet medarbejderen ved opsigel-

1.19. Om folkepension

sen afskærer sig fra muligheden for at opnå de (økonomiske) goder, der følger med at forblive på arbejdsmarkedet (løn,

1.19.1 Folkepension og ATP

højere pension, skattenedslag for 64-årige, optjening af bo-

Folkepensionen består af grundbeløb og pensionstillæg og

nus på efterlønsordningen, seniordage/bonus).

er skattepligtig. Der kan endvidere søges om en supplerende pensionsydelse (ældrechecken) og andre pensionistydelser.

Senioraftale og efterløn

Med virkning fra 1. juli 2008 er der indført et særligt

Har du fået en senioraftale og er med i efterlønsordningen,

bundfradrag på op til 30.000 kr. årligt pr. kalenderår for

kan du vælge at supplere din indtægt med efterløn (kaldet

arbejdsindkomst, så du som pensionist kan have en højere

supplerende efterløn), såfremt du har modtaget dit efter-

arbejdsindtægt, uden det går ud pensionstillægget og andre

lønsbevis. Der er dog et krav om, at du ikke må have flere

pensionistydelser. Ændringen har særlig interesse for dig,

end 29,6 ugentlige arbejdstimer for at kunne supplere med

der ønsker at arbejde få timer om ugen eller har periodiske

efterlønnen. Vær også opmærksom på, at der vil være mod-

arbejdsforhold.

regning i den delvist udbetalte efterløn afhængig af værdien af dine pensionsordninger. Din a-kasse kan være behjælpelig

Få en højere folkepension og ATP

med en beregning for dig. Er du interesseret i senere at have

ATP står for arbejdsmarkedets tillægspension og er en kollek-

mulighed for at optjene skattefri præmie, skal du vente med

tiv livslang pensionsforsikring. Din pension herfra afhænger

at få supplerende efterløn til du har opfyldt 2-års reglen (= 2

af, hvor meget du har indbetalt i løbet af dit arbejdsliv. ATP

år med efterlønsbevis samt at du har arbejdet mindst 3.120

udbetales automatisk fra det tidspunkt, du bliver folkepen-

timer). Har du opfyldt 2-års reglen kan du både få efterløn og

sionist, men du kan også vælge at udsætte udbetalingstids-

optjene bonus, såfremt din arbejdstid er under 29,6 timer.

punktet ud over folkepensionsalderen, dog senest frem til dit 75. år. Herved bliver den månedlige udbetalte ATP højere.

1.18.4 Efterløn og tilbagetrækningsreformen

For hver måned du udsætter udbetalingen, stiger din pension

Tilbagetrækningsreformen blev vedtaget af Folketinget

med 0,8 procent. Det gælder for den del af din pension, der

21. december 2011. Reformen betyder, at:

er optjent før 1. januar 2002. Den del, der er optjent efter denne dato, stiger med 0,6 procent. Læs mere herom inde

• Folkepensionsalderen hæves til 67 år.

på ATP´s hjemmeside på www. atp.dk.

• Efterlønsperioden nedsættes fra 5 til 3 år.

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Bibliotekarforbundet

[ 21 ]


Det er muligt at udskyde folkepensionen, hvis du gerne vil

Det samlede pensionsbidrag udgør p.t. 17,5 procent af

arbejde. Det kaldes opsat pension. Herved vil du – når du

den pensionsgivende løn i kommuner/regioner. I staten er

bliver pensionist – få en højere folkepension, end du ellers

pensionsprocenten p.t. 17,1. Rent teknisk er en tredjedel at

ville have fået. Pensionen stiger med mindst 6 procent for

betragte som dit eget bidrag, og to tredjedele er at betragte

hvert år, den udskydes, eftersom stigningen er kraftigere, jo

som din arbejdsgivers bidrag. Du har mulighed for at konver-

længere tid pensionen udskydes. Betingelsen for at kunne

tere 1,1 procent af den aftalte pensionsprocent til løn, hvis

opsætte pensionen er, at du arbejder mindst 1.000 timer

du kommunalt/regionalt ansat, og 0,3 procent, hvis du er

om året, ca. 19 timer om ugen. Du kan maksimalt udskyde

statsansat.

pensionen i 10 år, men du kan også udskyde den i blot få måneder. Du kan få mere at vide om muligheden i din

Størrelsen af din samlede pension afhænger af antallet og

bopælskommune.

størrelsen af de indbetalte bidrag samt forrentningen af din pension. Har du haft orlov uden løn i en periode, været arbejdsløs eller været på deltid, reduceres pensionen.

1.20. Din pensionsaftale Pr. 1.1.2012 er det blevet muligt for kommunalt og regionalt

1.20.1 Som overenskomstansat er du sikret en

ansatte at spare mere op til sin arbejdsmarkedspension end

kollektiv pensionsordning

den pensionsprocent, der er aftalt i overenskomsten.

Som overenskomstansat har du en obligatorisk pensionsordning. Din arbejdsgiver indbetaler månedligt det over-

Den enkelte kommune eller ansættelsesmyndighed fastsætter

enskomstaftalte pensionsbidrag til bibliotekarenes pensions­

lokalt sin egen procedure for de tidsfrister m.v. der vil være

selskab PFA. Du kan ikke selv vælge et andet pensionsselskab.

Oversigt over efterløns- og folkepensionsalder Født

Alder Efterløns- Folkepensions- Efterløns- Ny modregningsUltimo 2012 alder alder periode regler

1953:1

59

60

65

5

Nej

1953:2

59

60

65

5

Nej

1954:1

58

60½

65½

5

Nej

1954:2

58

61

66

5

Nej

1955:1

57

61½

66½

5

Nej

1955:2

57

62

67

5

Nej

1956:1

56

62½

67

Ja

1956:2

56

63

67

4

Ja

1957:1

55

63

67

4

Ja

1957:2

55

63

67

4

Ja

1958:1

54

63

67

4

Ja

1958:2

54

63

67

4

Ja

1959:1

53

63½

67

Ja

1959:2

53

64

67

3

Ja

68

3

Ja

3

Ja

1963-66 65*

1967- 66* 69

* Alderen forhøjes, hvis danskernes gennemsnitlige levetid forøges med mindst 0,6 år første gang med virkning fra 2027.

[ 22 ]

Bibliotekarforbundet

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner


gældende, såfremt man ønsker at forhøje sin pensionsindbe-

Tjenestemandspensionen dækker 3 hovedområder:

taling. 1) alderspension For tjenestemænd gælder det, at den ekstra pensionsindbeta-

2) invalidepension og

ling kan ske via den supplerende pensionsordning.

3) ægtefælle-og børnepension.

De overenskomstansatte i PFA er omfattet af ordningen PFA

Ad 1) Alderspension udbetales, når du fratræder din stilling som

PLUS, som er et markedsrenteprodukt. Du kan frit vælge

tjenestemand for at gå på pension. Alderspensionen udbetales

mellem 4 forskellige investeringsprofiler A-D i PFA Plus. I alle

livsvarigt og kan tidligst udbetales fra dit 60. år. Din arbejdsgiver

profiler er der en aftrapning af risiko i forhold til det tidspunkt

(personaleafdelingen) kan beregne din forventede pension for

du kan gå på pension. Vælger du ikke aktivt en profil, indpla-

dig. I staten er det Økonomistyrelsen, som foretager de kon-

ceres du på profil B.

krete beregninger. Du finder flere oplysninger på www.oes.dk.

I PFA er du også omfattet at en forsikringspakke, hvor dit

Ad 2) Invalidepension omfatter både almindelig svagelig-

helbred og liv er forsikret med en standard dækning. Der er

hedspension, kvalificeret svagelighedspension samt tilskade-

mulighed for at forhøje dækningerne.

komstpension: Almindelig svagelighedspension er du berettiget til, hvis du

Du finder dækningerne i skemaet på side 25.

afskediges på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed. Det er imidlertid en betingelse, at du har haft 10 års ansæt-

Du kan læse mere om bibliotekarenes pensionsordning på

telse. Hvis du ikke har mindst 10 års ansættelse, er du ikke

bibliotekarens pensionssite i PFA:

berettiget til at modtage almindelig svagelighedspension,

http://pensionssite.pfa.dk/bibliotekarforbundet_90__site

men er derimod berettiget til opsat pension (se nedenfor). Almindelig svagelighedspension udbetales som en livsvarig

På pensionssitet kan du også bestille tid til en personlig rådgivning. Overenskomstansatte kan også altid få rådgivning om deres pensionsordning ved at kontakte PFA på tlf. 70 80 82 40.

1.20.2 Som tjenestemand er du omfattet af en tjenestemandspension Tjenestemandspensionen beregnes ud fra: • din opnåede pensionsalder og • dit løntrin ved din fratrædelse. Et års beskæftigelse på fuld tid (optjent efter det fyldte 25. år) svarer til et års pensionsalder. Ved deltidsansættelse optjenes pensionsalderen forholdsmæssigt efter timetal. Du kan højst optjene 37 pensionsalderår.

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Bibliotekarforbundet

[ 23 ]


ydelse, og størrelsen af pensionen beregnes ud fra din

Supplerende pension til tjenestemænd

pensionsalder og din pensionsgivende løn på fratrædelses-

Tjenestemænd får en supplerende pensionsordning i Finans-

tidspunktet.

banken i forbindelse med et aftalt tillæg, der ikke udmøntes som trin. Af tillægget skal der svares pension efter samme

Kvalificeret svagelighedspension er du berettiget til, hvis du

pensionsprocent som de overenskomstansatte (17,5 procent

er under 60 år, og din erhvervsevne er nedsat til en tredjedel

for kommunalt/regionalt ansatte og 17,1 procent for de

eller derunder. Kvalificeret svagelighedspension udbetales

statsansatte).

som en livsvarig ydelse, og størrelsen af pensionen beregnes ud fra den pensionsgivende løn og den pensionsalder, du

Pensionsordningen har tidligere været enten en rate- eller

ville have opnået, hvis du var blevet i tjenesten, indtil du

kapitalpension. Efter 1.1.2013 er der pga. af skattereformen

blev 70 år.

lukket ned for indbetaling til kapitalpension.

Tilskadekomstpension er du berettiget til, hvis du bliver

Hvis du er over 60 år på oprettelsestidspunktet, bliver ordnin-

afskediget på grund af utjenstdygtighed, som skyldes en

gen oprettet som en spærret konto. Der er ikke knyttet nogen

tilskadekomst under udførelse af dit job. Tilskadekomstpen-

gebyrer til oprettelsen af ordningen, og der er ikke nogen

sionen ydes livsvarigt, og størrelsen af pensionen bereg-

nedre grænse for det indbetalte beløbs størrelse.

nes ud fra din pensionsgivende løn samt altid ud fra 37 pensionsalderår (som er maksimum), uanset hvor mange

Tjenestemandspension for statsligt ansatte bibliotekarer

pensionsalderår du har optjent.

Ved overgang til Ny Løn for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte er den ansatte i pensionsmæssig henseende

Ad 3) Ægtefælle- og børnepension gives til den/de efterle-

indplaceret i det lønrammeforløb (på det skalatrin), der var

vende ægtefælle(r) og børn efter en tjenestemand eller en

gældende før overgang til Ny Løn (for almindelige biblioteka-

pensioneret tjenestemand. Der findes særlige regler herom,

rer på sluttrin var det trin 36). Ved overgang til Ny Løn tillæg-

som du kan læse på www.bf.dk.

ges du imidlertid to ekstra skalatrin pension, dog maksimalt til og med skalatrin 48. En betingelse for at lægge de ekstra

Pensionsvilkår hvis du som tjenestemand enten fratræ-

skalatrin til er, at du er overgået til Ny Løn, inden du bliver

der eller bliver overenskomstansat, før du fylder 60

pensioneret. Da man kun kan overgå til Ny Løn en gang år-

Egenpension: Tjenestemænd er berettiget til pension, hvis

ligt – pr. 1. oktober – skal du huske at overgå til Ny Løn i tide,

de – efter at have opnået 10 års ansættelse – afskediges,

inden du bliver pensioneret.

hvad enten det er på grund af stillingsnedlæggelse, eller hvis afskedigelsen er skønsmæssigt begrundet (uegnethed, samar-

1.20.3 Som tjenestemænd er du omfattet af en aftale

bejdsvanskeligheder, sygdom m.v.).

om supplerende pension Denne aftale bruges til at oprette pensionsordninger for den

Opsat pension: En tjenestemand, der selv opsiger sin stilling

pension, der indbetales af eventuelle pensionsgivende tillæg,

og som har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, eller som

f.eks. vagttillæg i kommunerne. Aftalen giver fra 1.1.2013

fratræder tjenesten uden at være berettiget til egenpension

mulighed for at oprette en ratepension. Ordningen oprettes i

jvf. ovenfor og uden at overgå til anden tjenestemandsansæt-

Finansnetbanken.

telse, er berettiget til opsat pension. Pensionen kan udbetales fra dit 60. år, uanset om du stadig er i arbejde (blot må du

Fra årsskiftet 2013 bortfalder muligheden for at indbetale til

ikke være tjenestemandsansat). Pensionen beregnes efter

en kapitalpension, da fradraget hertil er bortfaldet ved sene-

de almindelige regler på baggrund af pensionsalder og den

ste skattereform i 2012. Den supplerende pension skal derfor

pensionsgivende løn på fratrædelsestidspunktet.

fra 1.1.2013 oprettes som en ratepension.

[ 24 ]

Bibliotekarforbundet

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner


1.20.4 Gruppeliv og basisdækning ved kritisk sygdom

Har du behov for at gøre brug af disse dækninger skal du

for overenskomstansatte og tjenestemænd

kontakte enten FG eller PFA afhængig af din ansættelsesform.

Alle offentligt ansatte bibliotekarer er omfattet af en gruppe-

Dækning for kritisk sygdom bliver automatisk udbetalt via

livsordning/basisdækninger, der giver dækning ved dødsfald,

et samarbejde med sundhedsstyrelsen og pensions­selskaber.

invaliditet og kritisk sygdom.

Man kan dog også selv anmelde sit krav. Automatikken gælder dog ikke ved kritisk sygdom for børn. Her skal du selv

Dækningerne varierer alt efter din ansættelsesform og ansæt-

huske at anmelde, hvis du har denne dækning.

telsesområde. Gruppeliv for tjenestemænd administreres af Forenede gruppeliv (www.fg.dk), mens basisdækningerne for

Se oversigt her over dækninger:

overenskomstansatte administreres af PFA.

Oversigt over gruppelivsdækninger Dækninger Overenskomstansat (gruppelivsaftale 89003)

Tjenestemand i kommune eller region (gruppelivsaftale 86115)

Tjenestemand i staten (gruppelivsaftale 85034)

Dødsfaldssum

under 62 år: 400.000 kr.

under 70 år: 370.000 kr.

under 67 år: 500.000 kr.

alder 62 år: 250.000 kr.

alder 63 år: 200.000 kr.

alder 64 år: 150.000 kr.

alder 65 år: 100.000 kr.

alder 66 år: 50.000 kr.

Børn u. 21 år: 45.000 kr. pr barn

Invalidesum

under 67 år: 100.000 kr.

før fyldt 60 år: 50.000 kr.

Erhvervsevnen skal være

Erhvervsevnen skal være

nedsat til 1/3.

nedsat til 1/3.

Er du optaget i 3 i 1 Livspension

skal erhvervsevnen være nedsat

til 50 procent.

Kritisk sygdom

under 67 år: 100.000 kr.

Børn u. 21 år: 30.000 kr. pr barn

under 66 år: 100.000 kr.

under 67 år: 100.000 kr.

mellem 66 - 67 år: 50.000 kr.

Børn u. 18 med kritisk sygdom:

50.000 kr.

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Bibliotekarforbundet

[ 25 ]


Det er op til medlemmet at vurdere, gerne i samarbejde med

Satser for arbejde, dagpenge og kilometerpenge gældende i 2013

BF, hvilket udspil, der er realistisk i forhold til arbejdsgiveren.

Timelønnet undervisning På det statslige område er der aftalt følgende satser for timelønnet undervisning på universitetsniveau, seminarieniveau og gymnasieniveau. Satserne kan evt. bruges som inspiration for undervisning på andre områder.

Samlet timelønssatser pr. undervisningstime Sats I: Universitets- og ingeniørhøjskoleniveau

574,77 kr.

Sats II: Seminarieniveau

459,82 kr.

Sats III: Gymnasieniveau, videregående

teknikeruddannelser

383,18 kr.

Natpenge – staten Til tjenestemænd, der efter ordre eller godkendt tjenestefordeling udfører tjeneste på hverdage fra kl. 17 til kl. 06, betales et tillæg på 22,61 kr. pr. time. Tjenestemænd modtager yderligere et tillæg på 40,44 kr. pr. time, når de efter ordre eller godkendt tjenestefordeling arbejder i følgende tidsrum: • Weekender fra lørdag kl. 14 til mandag kl. 06

Honorering af arbejde – satser

• Lørdage før kl. 14, hvis mindst halvdelen af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14

Konsulentarbejde

• Søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 24

Taksten for konsulentarbejde er ikke fastlagt i overenskom-

• Hverdage efter søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 06

sterne. Honoraret omregnet til timeløn skal være en del

• Grundlovsdag fra kl. 12 til kl. 24

højere end timelønnen for en fastansat med tilsvarende op-

• Juleaftensdag fra kl. 14 til kl. 24.

gaver – dels som kompensation for at du ikke får pension og feriepenge, dels som kompensation for ulemperne ved den

Tillægget betales pr. påbegyndt halve time.

løse ansættelse. Det er selvfølgelig ofte svært at fastsætte et lønniveau for en fastansat med tilsvarende opgave – men en

Foredrag – vejledende minimumssatser

kompliceret opgave, krav om særlige kvalifikationer og evt.

Taksten for foredrag er ikke fastlagt i overenskomsterne. AC’s

en kort tidsfrist er elementer, der skal trække lønnen op.

vejledende minimumstakst pr. påbegyndt time er 2.613 kr.

Bibliotekarforbundet anbefaler som minimum en timeløn på

Ved efterfølgende diskussion er den vejledende minimum-

1 promille af årslønnen for en sammenlignelig fastansat.

takst pr. påbegyndt time fastlagt til 784 kr.

[ 26 ]

Bibliotekarforbundet

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner


Satser for dagpenge Arbejdsløshedsdagpenge (pr. 1.1.2013) Fuldtidsforsikrede, maksimal sats : • pr. uge 4.035 kr. • pr. dag (5-dagsuge) 801 kr. Deltidsforsikrede, maksimal sats: • pr. uge 2.670 kr. • pr. dag (5-dagsuge) 534 kr. Fuldtidsforsikrede, dimittendsats: • pr. uge 3.285 kr. • pr. dag (5-dagsuge) 657 kr. Deltidsforsikrede, dimittendsats : • pr. uge 2.190 kr. • pr. dag (5-dagsuge) 438 kr.

Barselsdagpenge Den højeste dagpengesats ved sygdom og fødsel er 4.005 kr. pr. uge og 801 kr. pr. dag. Kontakt Udbetaling Danmark for yderligere spørgsmål omkring beregning.

Refusion af merudgifter til transport Kilometergodtgørelse – statens satser

”Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner

Bestemmelserne om refusion af merudgifter til transport føl-

og regioner” er udgivet januar 2013.

ger af tjenesterejseaftalens kapitel 2. De aktuelle satser udgør:

Redigeret af Helle Fridberg. Fotos: Jakob Boserup.

Ved brug af egen bil (jf. § 15 i tjenesterejseaftalen, hvor der

Layout: Rumfang.

foreligger en kørselsbemyndigelse): • indtil 20.000 km i et kalenderår: 3,82 kr.

Udgivet af

• ud over 20.000 km i et kalenderår: 2,13 kr.

Bibliotekarforbundet Forbundet for informationsspecialister

Ved brug af egen cykel og knallert:

og kulturformidlere

• pr. km: 0,50 kr.

Lindevangs Allé 2 2000 Frederiksberg

Tilsvarende kan anvendes i kommuner/regioner.

Tlf. 38 88 22 33, fax 38 88 32 01 E-mail: bf@bf.dk Web: www.bf.dk

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Bibliotekarforbundet

[ 27 ]


Bibliotekarforbundet Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere Lindevangs AllĂŠ 2 2000 Frederiksberg Tlf. 38 88 22 33, fax 38 88 32 01 E-mail: bf@bf.dk Web: www.bf.dk

[ 028 ]

Bibliotekarforbundet

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner  
Lønmagasin 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner  

Lønmagasinet skitserer nogle af de væsentligste løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for Bibliotekarforbundets offentligt ansatte medlemmer...

Advertisement