Uzależnienia

Page 1

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna Filia w Legnicy

Uzależnienia Dostępne publikacje


Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. Warszawa : Difin, 2014. - 272 s. : il. ; 24 cm  Tematy: Anoreksja ; Bulimia ; Cyberprzemoc ; Cyberseks ; Edukacja medialna ; Internet -- a dziecko ; Internet -- a młodzież ; Pedofilia ; Portal społecznościowy ; Przestępstwo komputerowe ; Rzeczywistość wirtualna -- socjologia ; Sekty i ruchy religijne ; Sponsoring ; Uzależnienie od komputera ; Gry komputerowe  Opis: Spis treści: 1. KOMUNIKOWANIE SIĘ W SIECI. 1.1. Charakterystyka komunikacji internetowej; 1.2. Sposoby, techniki i typy komunikacji internetowej; 1.3. Komunikacja nastolatków za pomocą internetu; 1.4. Język internetu dzieci i młodzieży a autoprezentacja w świecie wirtualnym; 1.5. Zaburzenia tożsamości w internecie; 1.6. Depersonalizacja. 2. ROLA I ZNACZENIE PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH. 2.1. Charakterystyka wybranych portali społecznościowych; 2.2. Znaczenie komunikacji na portalach społecznościowych; 2.3. Kreowanie wizerunku i tożsamości na portalach społecznościowych; 2.4. Aktywność dzieci i młodzieży na portalach społecznościowych; 2.5. Udostępnianie informacji na profilach; 2.6. Zagrożenia związane z korzystaniem z


serwisów społecznościowych. 3. INTERNET A KSZTAŁTOWANIE WIĘZI EMOCJONALNYCH. 3.1. Znaczenie emocji w życiu człowieka; 3.2. Teoretyczne podstawy więzi emocjonalnych; 3.3. Związki w sieci; 3.4. Dylematy wynikające z nawiązywania kontaktów w sieci. 4. GRY KOMPUTEROWE ROZRYWKĄ NASTOLATKÓW. 4.1. Specyfika gier komputerowych; 4.2. Pozytywne aspekty gier komputerowych; 4.3. Przydatność gier komputerowych w nauczaniu/uczeniu się; 4.4. Niebezpieczeństwa gier komputerowych; 4.5. Wpływ agresji i przemocy na psychikę i osobowość graczy; 4.6. Specyfika i przebieg uzależnienia od gier komputerowych; 4.7. Konsekwencje uzależnienia od gier komputerowych; 4.8. Klasyfikacja gier według systemu PEGI. 5. UZALEŻNIENIE OD MEDIÓW CYFROWYCH NOWĄ FORMĄ PATOLOGII. 5.1. Teorie i modele badań nad mediami i uzależnieniami; 5.2. Nowy wymiar uzależnień; 5.3. Kryteria diagnostyczne uzależnienia od komputera i internetu; 5.4. Mechanizmy i formy uzależnienia; 5.5. Przyczyny uzależnienia; 5.6. Przebieg i skutki uzależnienia. Spis treści cd.: 6. CYBERBULLYING JAKO FORMA AGRESJI I PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ. 6.1. Istota i właściwości cyberbullyingu; 6.2. Specyfika w relacjach cyberagresor - poszkodowany; 6.3. Działania ofiary cyberagresora; 6.4. Wpływ cyberprzemocy na postawy i zachowania dzieci i młodzieży; 6.5. Przejawy cyberprzemocy w szkole; 6.6. Stosowane formy cyberprzemocy; 6.7. Profilaktyka cyberprzemocy. 7. CYBERPORNOGRAFIA, CYBERPROSTYTUCJA I CYBERSEKS. 7.1. Pojęcie semantyczne (znaczeniowe) pornografii; 7.2. Przejawy i skutki cyberpornografii; 7.3.


Przeciwdziałanie zjawisku cyberpornografii; 7.4. Prostytucja z użyciem internetu 7.5. Cyberseks. 8. PEDOFILIA W SIECI. 8.1. Pedofilia sieciowa - nowe oblicze istniejącego zagrożenia; 8.2. Grooming jako specyficzna relacja dorosły - dziecko; 8.3. Przyczyny i skutki groomingu; 8.4. Grooming w polskim prawie. 9. SEKSTING – EKSHIBICJONIZM W INTERNECIE. 9.1. Internet sprzymierzeńcem sekstingu; 9.2. Przyczyny zachowań związanych z sekstingiem; 9.3. Ochrona przed skutkami sekstingu; 9.4. Seksting a prawo. 10. SPONSORING – NOWE ZACHOWANIE NASTOLATKÓW. 10.1. Zjawisko sponsoringu w internecie; 10.2. Problem sponsoringu na wybranych forach dyskusyjnych; 10.3. Konsekwencje uprawiania sponsoringu. 11. INTERNETOWY HAZARD. 11.1. Ehazard – niewinna rozrywka czy zagrożenie; 11.2. Charakterystyka wybranych gier oferowanych przez ekasyna; 11.3. Hazard patologiczny; 11.4. Fazy oraz kryteria diagnostyczne hazardu patologicznego; 11.5. Aktywność hazardowa dorastającej młodzieży. 12. FUNKCJONOWANIE SEKT W INTERNECIE. 12.1. Pojęcie i rodzaje sekt; 12.2. Przyczyny wstępowania do sekt; 12.3. Działalność sekt w Internecie; 12.4. Sposoby werbowania do sekt; 12.5. Charakterystyka wybranych sekt. 13. ANOREKSJA I BULIMIA – PROBLEM WSPÓŁCZESNYCH NASTOLATEK. 13.1. Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny; 13.2. Bulimia, czyli wilczy apetyt; 13.3. Rola mediów w procesie odżywiania się. 14. BIGOREKSJA – KULT MĘSKIEGO CIAŁA. 14.1. Identyfikacja problemu; 14.2. Przebieg i objawy bigoreksji; 14.3. Miejsce sterydów anabolicznoandrogennych w polskim prawie; 14.4. Najpopularniejsze


środki stosowane przez bigorektyków; 14.5. Leczenie (terapia) bigoreksji. 15. EDUKACJA MEDIALNA W PRZYGOTOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY DO RELACJI Z MEDIAMI. 15.1. Zadania edukacji medialnej; 15.2. Kompetencje nauczycieli niezbędne w edukacji medialnej; 15.3. Kompetencje uczniów nabywane w toku edukacji medialnej; 15.4. Rola i zadania rodziców w przygotowaniu dzieci i młodzieży do odbioru mediów cyfrowych. Zakończenie.

 Sygnatura 84450

Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tł. Bolesław Ludwiczak. Poznań : Media Rodzina, cop. 2014. - 217 s. ; 21 cm  Tematy: Internet - a dziecko ; Uzależnienie od komputera zapobieganie ; Wychowanie w rodzinie ; Gry komputerowe - a dziecko ; Gry komputerowe - a młodzież ; Poradniki dla rodziców  Opis: Książka definiuje, jak gry oddziałują na rozwój dziecka, jakie gry są odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych, co robić, gdy dziecko zbyt długo


przesiaduje przed komputerem, kiedy powiedzieć "Dość!" i dlaczego. Skrócony spis treści: 1. Definicja uzależnienia od gier. 2. Somatyczne i psychiczne oddziaływanie gier. 3. Ustalamy granice - czy "to tylko gra"? 4. Niemowlęta (od narodzin do drugiego roku życia). 5. Wczesne dzieciństwo (2 do 6 lat). 6. Lata szkoły podstawowej. 7. Wiek dojrzewania. 8. Uzależnienie od gier u dorosłych dzieci. 9. Interwencja kryzysowa.

 Sygnatura 84538

Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. Warszawa : Difin, 2014. - 302 s. : il. ; 23 cm.  Tematy: Cyberprzemoc ; Internet - a dziecko ; Internet - a młodzież ; Rzeczywistość wirtualna ; Uzależnienie od komputera - zapobieganie ; Uzależnienie od komputera zwalczanie  Opis: Spis treści: 1. Rodzina w literaturze przedmiotu w ujęciu interdyscyplinarnym. 1.1. Definicje i funkcje rodziny; 1.2. Czynniki integrujące i dezintegrujące


rodzinę; 1.3. Eurosieroctwo – patologiczne skutki dla członków rodziny – rodziców i dzieci; 1.4. Pracoholizm, nowe groźne uzależnienie w XXI wieku; 1.5. Inne patologiczne zachowania (uzależnienia) dotyczące rodziny. 2. Edukacja cyfrowa dzieci i młodzieży we współczesnych szkołach. 2.1. Proces nauczania i wychowania w szkołach - kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży; 2.2. Program digitalizacji (cyfryzacji) i działalność Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący kultury i szkolnictwa w Polsce; 2.3. Kompetencje i umiejętności dzieci w szkołach w zakresie korzystania z Internetu; 2.4. Edukacja dzieci i młodzieży w szkołach w zakresie cyberprzemocy w Internecie i bezpieczeństwa psychologicznego oraz prawnego. 3. Patologiczne formy komunikowania się dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. 3.1. Internetoholizm. Komunikowanie się dzieci i młodzieży w Internecie – od pokusy do hikikomori, choroby cywilizacyjnej na świecie; 3.2. Cyberprzemoc w cyberprzestrzeni – patologiczne formy komunikowania w opinii studentów; 3.3. Portale społecznościowe, grupy komputerowe i inne zagrożenia dla osobowości dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni; 3.4. Fonoholizm – uzależnienie od telefonów komórkowych dzieci i młodzieży. Atrakcje i niebezpieczeństwa; 3.5. Seksting, seksoholizm, pedofilia, prostytucja nieletnich – niemoralne i przestępcze komunikowanie się wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 3.6. Tożsamość dzieci i młodzieży w Internecie – JA realne – JA wirtualne. Spis treści cd.: 4. Samotność dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. 4.1. Pojęcie, rodzaje, przyczyny i skutki samotności w ujęciu interdyscyplinarnym; 4.2.


„Samotność razem” dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni; 4.3. Komunikowanie się patologiczne w Internecie na przykładzie sprzedaży i zakupu leków; 4.4. Sytuacje trudne w cyberprzestrzeni (stresowe) w komunikowaniu się dzieci i młodzieży. 5. Jak zapobiegać patologii cyfrowej, ograniczać ją i leczyć dzieci i młodzież z uzależnień? 5.1. Czy istnieje i jak powstaje demencja cyfrowa w mózgu człowieka pod wpływem technologii komunikowania się w cyberprzestrzeni? 5.2. Jak powstaje JA wirtualne oraz tożsamość internetowa? 5.3. „Cyfrowa głupota” – ekshibicjonizm psychiczny i fizyczny w cyberprzestrzeni wśród dzieci i młodzieży; 5.4. Leczenie uzależnienia od urządzeń cyfrowych – detoks indywidualny i w ośrodkach zamkniętych. Zakończenie i wnioski.

 Sygnatura 84560

Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 362, [1] s. : il. ; 24 cm.  Tematy: Patologia społeczna ; Podręczniki akademickie  Opis: Podręcznik poświęcony patologiom grupowym i indywidualnym. Przedstawiono rozważania definicyjne, teorie dewiacji. Omówiono: stereotypy i uprzedzenia, terroryzm, samobójstwo, agresję wśród dzieci i młodzieży, uzależnienia (alkoholizm, narkomania, uzależnienia od środków masowego przekazu, hazard),


homoseksualizm, patologie seksualne (prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo), handel ludźmi, wykluczenie społeczne (mobbing, bezdomność, dzieci ulicy), kreowanie kozła ofiarnego, korupcję. Seria: Resocjalizacja

 Sygnatura 84561

Uzależnienia medialne czyli O patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Agnieszka Ogonowska. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014. - 122, [2] s. : il. ; 21 cm  Tematy: Uzależnienia medialne  Opis: Książka porusza problem uzależnień kompleksowo - opisując sposoby ich rozwoju, typy, przyczyny i źródła, nakreśla podstawowe czynniki sprzyjające nałogowi, a także drogi wyjścia z niego. Skupia się nie tylko na problemach i sposobach ich przezwyciężenia, ale także na profilaktyce i działaniach służących przeciwdziałaniu powstawania uzależnień.  Seria: Psychologia Stosowana - Wydawnictwo Edukacyjne

 Sygnatura 84690


Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. Warszawa : Difin, 2013. - 242 s. : il. ; 23 cm.  Tematy: Cyberprzemoc ; Dziecko - a środki masowego przekazu ; Dziecko - psychoterapia ; Młodzież - a środki masowego przekazu ; Młodzież psychoterapia ; Nałóg - a młodzież ; Telefonia komórkowa ; Uzależnienie od komputera  Opis: Spis treści: Wstęp. 1. Komunikowanie się interpersonalne nadawców i odbiorców w świecie realnym w ujęciu interdyscyplinarnym. 1.1. Pojęcie, rodzaje i cele komunikowania się dzieci, młodzieży i dorosłych w rodzinach, szkołach i w pracy zawodowej; 1.2. Komunikowanie się interpersonalne - warunki skutecznego komunikowania się i zakłócenia w relacjach nadawców i odbiorców; 1.3. Różnice kulturowe w komunikowaniu się w Polsce oraz międzynarodowy język ciała. 2. Komunikacja elektroniczna we współczesnym świecie - w internecie i w telefonach komórkowych. 2.1. Historia internetu i telefonów komórkowych na świecie i w Polsce; 2.2. Fonoholizm, nowe groźne uzależnienie od telefonów komórkowych; 2.3. Diagnoza fonoholizmu, metody i wyniki badań interdyscyplinarnych nad skutkami nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych. 3. Ergonomiczne aspekty używania telefonów komórkowych bezpieczeństwo techniczne i psychologiczne w układzie


człowiek-telefon komórkowy. 3.1. Ergonomia - nauka interdyscyplinarna - cele, zadania i zasady projektowania narzędzi technicznych, również internetu i telefonów komórkowych; 3.2. Rola barw, dźwięków, czcionki w projektowaniu i użytkowaniu telefonów komórkowych; 3.3. Zagrożenia ergonomiczne dla zdrowia i życia w nadużywaniu telefonów komórkowych przez dzieci, młodzież i dorosłych. 4. Wpływ portali społecznościowych na dzieci i młodzież - zagrożenia i skutki dla osobowości. 4.1. Pojęcie, rodzaje i historia portali społecznościowych na świecie; 4.2. Historia portalu Facebook i jego wpływ na życie dzieci, młodzieży i dorosłych; 4.3. Czy infoholizm i fonoholizm mają cechy wspólne? 4.4. Czy dzieci i młodzież zagrożone są zaburzeniami osobowości w komunikowaniu się na Facebooku? 4.5. Zagrożenia medyczne, społeczne i moralne w nadużywaniu telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież w opiniach studentów. 5. Zachowania patologiczne i przestępcze w cyberprzestrzeni dzieci, młodzieży i dorosłych. 5.1. Cyberprzemoc - agresja elektroniczna: stalking, grooming, sexting, trolling i inne zagrożenia dla dzieci i młodzieży; 5.2. Patologiczne i kliniczne przypadki funkcjonowania osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych w cyberprzestrzeni. 6. Zapobieganie i leczenie fonoholizmu w rodzinach i w szkołach. 6.1. W jaki sposób rodzice mogą pomóc dzieciom i młodzieży w ograniczaniu i leczeniu fonoholizmu; 6.2. Leczenie internetoholizmu i fonoholizmu na świecie i w Polsce.  Seria: Engram

Sygnatura 84064


Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. Warszawa : Difin, 2013. - 192 s. ; 24 cm  Tematy: Internet - a dziecko ; Internet - a młodzież ; Rodzina - socjologia - Polska - 21 w ; Środki masowego przekazu - a rodzina ; Uzależnienie od komputera socjologia - Polska  Opis: Spis treści: Cz. I. RODZINA W MEDIACH. Agnieszka Pasternak, Monika Urbańska-Bulas: Wirtualna relacja eurosieroty z eurorodzicem. Komunikacja w rodzinie drogą mediów elektronicznych. Sylwia Seul: Specyfika twórczości blogowej dziewcząt i chłopców. Anita Kozłowska: Falsyfikacja jednostki ludzkiej na przykładzie kreowania wizerunku mężczyzny w komercyjnej reklamie telewizyjnej. Ewa Łaskarzewska: Medialny wizerunek osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Iwona Ulfik-Jaworska, Małgorzata Dziuba: Korzystanie z pornografii i internetowej a oczekiwania wobec przyszłego małżeństwa. Cz. II. RODZINA W MEDIACH. Małgorzata Sitarczyk: Dzieciństwo przed telewizorem. Agata Siwek-Szczepanik: Młode pokolenie - uzależnione od mass mediów? Anna Siudem: Osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od Internetu wśród młodzieży. Ireneusz Siudem: Preferencje gier komputerowych zawierających przemoc a cechy osobowości gracza. Beata Miechowicz: Uzależnienie od Internetu - przegląd badań empirycznych uwzględniający cechy społeczno-demograficzne.  Seria: Engram

 Sygnatura 83781


Zachowania ryzykowne i uzależnienia : zjawisko i uwarunkowania = Risk-taking behaviors and addiction : the phenomenon, its context and determinants / Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz, Marek Walancik. Warszawa [etc.] : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR [etc.], 2013. - 145 s. : il. ; 24 cm.  Tematy: Nałóg - socjologia ; Patologia społeczna ; Ryzyko - socjologia ; Podręczniki akademickie  Opis: Socjopedagogiczne spojrzenie na kluczowe zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Autorzy wyjaśniają etiologię tych zachowań oraz najczęściej występujących w Polsce uzależnień. W pracy zaprezentowano badania polskie i zagraniczne nad tą problematyką (m.in. badania R. i R. Jessorów teorie grup rówieśniczych, teorie ekosystemowe, teorię społecznego uczenia się A. Bandury, teorie odporności. Szeroko omówiono rozwój tych problemów w okresie adolescencji ze szczegółowym omówieniem czynników wywołujących uzależnienia oraz chroniących przed nimi

 Sygnatura 83980


Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka / red. nauk. Katarzyna Stępień, Barbara Kiereś ; [aut. Czupryn et al.]. Lublin : Fundacja "Servire Veritati" Instytut Edukacji Narodowej : Wydawnictwo KUL, 2012. - 318 s. : il. ; 21 cm  Tematy: Nastolatki - psychologia ; Nastolatki wychowanie ; Uczniowie - wychowanie ; Materiały konferencyjne  Opis: Spis treści: Dojrzałość i dojrzewanie. Bogdan Czupryn, Dojrzewanie młodzieży - antropologiczna perspektywa dojrzałości. Alina Rynio, Psychopedagogiczna charakterystyka globalnego nastolatka. Andrzej Łuczyński, Przestrzeń społeczna współczesnych młodych. Elżbieta Januszewska, Agresja nastolatków a możliwości wychowawcze nauczyciela. Barbara Kiereś, Wychowawca w relacji z nastolatkiem przyczynek do dyskusji. Andrzej Januszewski, Narcystyczna osobowość młodzieży - propozycje terapeutyczne. Świat globalnego nastolatka. Dorota Bis, E-pokolenie wyzwaniem dla wychowania. Beata Jakimiuk, Globalny nastolatek w świecie internetu. Magdalena Łuka, Zabawowy styl bycia młodych wyzwaniem dla nauczycieli. Piotr Magier, Współczesny nastolatek: między patriotyzmem a globalizmem. Młodzi wobec globalnego świata. Katarzyna Braun, Wolontariat jako odpowiedź na potrzeby współczesnego nastolatka. Anna Petkowicz, Harcerstwo szansą integralnego rozwoju. Stanisława Konefał, Nastolatek wobec współczesnych modeli przyjaźni. Ewa Domagała-Zyśk, Młodzi wobec osób z niepełnosprawnością. Marek Jeziorański, Alienacja młodych w subkulturach. Iwona


Szewczak, Młodzi wobec chaosu kulturowego. Bernadeta Lelonek-Kuleta, Młodzież a hazard - typy i mechanizm uzależnienia.

 Sygnatura 83831

Zagrożone człowieczeństwo. T. 1, Zagrożenia w obszarze rodziny, dzieciństwa i okresu dorastania /pod red. nauk. Katarzyny Białobrzeskiej i Cezarego Kurkowskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 316 s. : il. ; 24 cm  Tematy: Dziecko - socjologia ; Pedagogika społeczna ; Rodzina - socjologia Opis: Spis treści: Cz. I. Rodzina wobec współczesnych zagrożeń. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Rodzinna przestrzeń tradycji publicznych - ochrona przed zagrożeniami współczesnego świata; Lidia Willan-Horla, Obraz współczesnej polskiej rodziny, czyli od matki Polki (przez kobietę wielozadaniową) po kobietę dokonującą wyborów; Małgorzata Biedroń, Zagrożenia relacji małżeńskich związane z pracą zawodową w percepcji młodych bezdzietnych par; Irena Fiedorczuk, Zagrożenia dla rozwoju więzi między matką a dzieckiem


na wczesnym etapie macierzyństwa; Anna Dudak, Konflikt rozwodowy w percepcji ojców ubiegających się o prawo do dziecka; Majka Łojko, Rodzina zastępcza jako próba odbudowy utraconego bezpieczeństwa obszary społeczne i prawne; Małgorzata Bereźnicka, Współczesna rodzina a zagrożenia w sieci; Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Zagrożona rodzina - próby wyjścia z sytuacji problemowych; Cezary Kurkowski, Rodzina z problemem alkoholowym - doświadczenia kobiet z perspektywy ich współuzależnienia i uzależnienia. Spis treści c.d.: Cz. II. Zagrożone dzieciństwo i dorastanie. Anna Hajdukiewicz, Wychowanie i edukacja w społeczeństwie informacyjno-cyfrowym; Joanna Frankowiak, "doskonale Niedoskonali" - odpowiedź studentów na kult wirtualnego piękna; Iwona Myśliwczyk, Życie w niepewności - rekonstrukcja doświadczeń biograficznych niepełnosprawnych; Anna Jankowska, Marta Bogdanowicz, Steven R. Shaw, Marta Łockiewicz, Zagrożenia społeczne osób z inteligencją niższą niż przeciętna - jak powstaje błędne koło społecznych niepowodzeń?; Zbigniew Babicki, Troska o dziecko i rodzinę w środowisku lokalnym z perspektywy parafii; Ewa Budziak, Pedagog szkolny wobec nowych zagrożeń; Maciej Bernasiewicz, Wybrane formy i metody pracy pedagoga społecznego z dziećmi marginalizowanymi społecznie; Anna Emilia Godlewska, Arteterapia jako forma przekazu doświadczeń dzieci z rodzin dysfunkcyjnych; Katarzyna Białobrzeska, Dzieciństwo w biedzie - w poszukiwaniu perspektywy badawczej.

 Sygnatura 84180


Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. Warszawa : Difin, 2011. - 118 s. : il. ; 23 cm  Tematy: Nałóg - zwalczanie ; Podręczniki  Opis: Omówienie takich uzależnień jak: alkoholizm, narkomania, lekomania, nikotynizm, hazard, uzależnienia komputerowe, pracoholizm, seksoholizm, jedzenioholizm, zakupoholizm, bigoreksja, tanoreksja. Seria: Engram

 Sygnatura 83117

Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod red. Władysławy Pileckiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. - XII, 585, [2] s. : il. ; 23 cm  Tematy: Dziecko chore - psychologia ; Promocja zdrowia ; Psychologia zdrowia ; Zachowania zdrowotne ; Podręczniki akademickie  Opis: Przedmiotem publikacji są: psychologia zdrowia dzieci i młodzieży jako dyscyplina stosowana, zagadnienia teoretyczne (stres dziecięcy, odporność psychiczna, podejścia: poznawcze i poznawczobehawioralne, egzystencjalne, psychoanalityczne,


systemowe), promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, styl życia dzieci i młodzieży, psychospołeczne aspekty przewlekłej choroby somatycznej dziecka, pediatryczna opieka paliatywna, choroby przewlekłe (astma oskrzelowa, cukrzyca typu 1, choroby nowotworowe, wady serca i choroby kardiologiczne), dysfunkcje narządu ruchu, zaburzenia rozwoju i zachowania (dysleksja, ADHD, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, przemoc i zaniedbania, uzależnienia, depresja i samobójstwa), diagnoza i pomoc psychologiczna dziecku i jego rodzinie, zagadnienia etyczne i prawne w psychologii zdrowia dzieci i młodzieży.

 Sygnatura 82989

Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 603 s. ; 25 cm  Tematy: Pedagogika resocjalizacyjna ; Patologia społeczna ; Przestępczość  Opis: SPIS TREŚCI: Osiągnięcia profesora zw. dr. hab. Bronisława Urbana w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej. ROZDZIAŁ I: WOKÓŁ TOŻSAMOŚCI DEWIANTÓW. Polityka reintegracji społecznej a tożsamość człowieka. Destygmatyzacja tożsamości dewiantów jako zmiana czasowa i interpersonalna w polifunkcyjnym modelu probacji.


Reorganizacja społeczności lokalnej a reintegracja społeczna byłych przestępców. Artyści i dewianci – wspólne korzenie zachowań kreatywnych. Tożsamość Avatara – dewiacja czy nadzieja? rozważania wokoł kreacji tożsamości w second life... Osobowe i patologiczne wyznaczniki tożsamości – prawo do odmienności w społeczeństwie postmodernistycznym. Perspektywa pojęcia tożsamości w resocjalizacji w ujęciu antropologii filozoficznej.Tożsamość zabojczyń – studium przypadków. Resocjalizacja przestępcow seksualnych, czyli proby okiełznania żywiołow. Zmiany poglądów na temat dewiacji seksualnych. Społeczne determinanty kształtowania się homoseksualności oraz dewiacyjnej tożsamości osób o preferencjach homoseksualnych. Czyny karalne o charakterze seksualnym jako przejaw zachowań dewiacyjnych nieletnich. Profil zaburzeń przestępców seksualnych – kazuistyka. ROZDZIAŁ II: PROBLEMY REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ DEWIANTÓW. Asystent probacyjny jako obrońca, rzecznik, nauczyciel, doradca i pośrednik podopiecznych w przestrzeni interwencji humanistyczno-egzystencjonalnych. Halfway houses – między więzieniem a wolnością (o roli placówek rezydencjalnych w systemie korekcji w USA). Humanistyczno-egzystencjalna koncepcja repersonalizacji sprawców przestępstw. Tożsamość i podmiotowość jednostki w procesie reintegracji społecznej. Readaptacja społeczna jako dążenie do dobrego życia. Samoocena skazanych wyznacznikiem readaptacji społecznej. Praca nad osobistą i społeczną tożsamością jednostki podstawą oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym. Integracja


społeczna osób zwolnionych z zakładu karnego w opinii studentów pedagogiki resocjalizacyjnej. ROZDZIAŁ III: UWARUNKOWANIA RESOCJALIZACJI I TERAPII DEWIANTÓW. Świadomość diagnostyczna zawodowych kuratorów sądowych w kontekście realizacji zadań związanych z diagnozą osobopoznawczą i środowiskową – problemy, potrzeby, możliwości i ograniczenia. Skuteczność oddziaływań resocjalizujących w percepcji kuratorow sądowych. Zapotrzebowanie na stymulację agresywnych sprawców przestępstw. Dynamika uzależnienia od narkotyków w ujęciu interakcyjnym. Metody resocjalizacji skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych. Czynniki utrudniające pełnienie roli matki przez kobiety odbywające karę pozbawienia wolności. Rola rodziny w systemie wsparcia skazanych. Znaczenie pracy w opiniach uwięzionych. ROZDZIAŁ IV: RESOCJALIZACJA NIELETNICH - PROCESY I UWARUNKOWANIA. Agresywność osób wykolejonych jako wyzwanie dla resocjalizacji. Edukacja inkluzyjna szansą dla uczniów nieprzystosowanych społecznie. Obszar „międzyludzkiego” jako miejsce kształtowania tożsamość, metodyka resocjalizacji w świetle interakcjonizmu symbolicznego. Zaburzenia poczucia odpowiedzialności młodzieży niedostosowanej społecznie. Środowisko wychowawcze i poziom asertywności młodzieży gimnazjalnej a jej stosunek do kłamstwa. Znaczenie inteligencji emocjonalnej w procesie komunikacji społecznej nieletnich. Dziecko niedostosowane społecznie wobec instytucji pomocowych, perspektywa porównawcza. Metody pracy


z nieletnimi w polskich zakładach poprawczych. SPIS TREŚCI c.d.: Edukacja zawodowa jako forma wspomagania umiejętności społecznych wychowanków zakładów poprawczych w procesie ich readaptacji społecznej. Pobudzanie do poszukiwania tożsamości nieletnich uczestniczek warsztatów fotograficznych. Zakłady poprawcze readaptacyjne nową szansą na przystosowanie. Readaptacja społeczna nieletnich opuszczających zakłady poprawcze w percepcji ekspertow. Program „Wykorzystaj szansę – zdobądź nowe umiejętności” jako przykład próby inkluzji społecznej młodzieży marginalizowanej.

 Sygnatura 82999

Uwolnij mózg od uzależnienia : rewolucyjny program wychodzenia z nałogu / Harold C. Urschel ; przeł. Paweł Luboński. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011. - 288 s. : il. ; 21 cm  Tematy: Nałóg - psychologia ; Nałóg - psychoterapia ; Poradniki  Opis: Praca poświęcona leczeniu alkoholizmu i narkomanii traktowanych jako schorzenia biologiczne. Opiera się na naukowym programie, który w ciągu ostatnich dziesięciu lat pomógł tysiącom pacjentów przezwyciężyć swoje uzależnienia. Program ten łączy w sobie najlepsze metody psychoterapeutyczne z wynikami najnowszych badań nad fizjologią mózgu. Obok sprawdzonych terapii i leków oferuje metody i narzędzia


opracowane w celu wyeliminowania czynników biologicznych wpływających na zachowanie osoby uzależnionej.

 Sygnatura 82840

Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2010. - 316, [1] s. ; 20 cm  Tematy: Nałóg - psychoterapia ; Nałóg - psychologia ; Uzależnienie od komputera ; Pracoholizm ; Erotomania ; Zakupoholizm  Opis: Książka jest poświęcona "new addictions" - tzn. nowym formom uzależnień behawioralnych, niezwiązanych z działaniem substancji psychoaktywnych, tj.: uzależnieniu od Internetu, pracoholizmowi, uzależnieniu od seksu, uzależnieniu emocjonalnemu, uzależnieniu od telefonu komórkowego, natręctwu kupowania. Autor omawia ich poszczególne przypadki, szuka przyczyn, prezentuje metody terapeutyczne, podaje wyniki najnowszych badań i analizuje problem współuzależnienia.

 Sygnatura 83273


Patologiczny hazard : poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów / Aleksandra DerwichNowak. Warszawa : Difin, 2010. - 172 s. : il. ; 23 cm.  Tematy: Gry hazardowe - psychologia ; Uzależnienie od hazardu ; Poradniki  Opis: Poradnik odwołuje się do rozumienia patologicznego hazardu jako uzależnienia. Zawiera informacje dotyczące kryteriów rozpoznawania i rozwoju nałogowego hazardu, jego wpływu na osobę uzależnioną, oraz sposobów leczenia. Autorka zamieszcza wskazówki, mające zachęcać osoby uzależnione do poszukiwania pomocy, zapoczątkowania zmian poprzez psychoterapię, kontakt z odpowiednią placówką pomocy psychologicznej i środowiskiem samopomocowym Anonimowi Hazardziści. Omawia też problemy rodzin z osobą uzależnioną od hazardu - istotę współuzależnienia, właściwy sposób postępowania osoby współuzależnionej, terapię. Opisy losów przykładowych osób ilustrują poruszane zagadnienia. SPIS TREŚCI: 1. Jak ze zwykłego grania ludzi rodzi się wielki problem i po czym go rozpoznać? 2. Patologiczny hazard jako uzależnienie - zrozumieć chorobę. 3. Rodzina z problemem patologicznego hazardu.

 Sygnatura 83542


Pracoholizm : perspektywa poznawcza /Kamila Wojdyło. Warszawa : Difin, 2010. - 134 s. : il. ; 23 cm.  Tematy: Pracoholizm  Opis: Spis treści: 1. Różne sposoby rozumienia pracoholizmu. 1.1. Potoczne rozumienie pracoholizmu – mity dotyczące zjawiska; 1.2. Definicje pracoholizmu; 1.3. Uzależnienie od pracy a nadużywanie pracy – kryteria diagnostyczne; 1.4. Pracoholizm a inne formy wysokiego zaangażowania w pracę; 1.5. Typy uzależnienia od pracy; 1.6. Fazy procesu uzależnienia od pracy. Podsumowanie. 2. Struktura pracoholizmu. 2.1. Struktura uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań z użyciem skali WorkBAT; 2.2. Struktura uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań z użyciem kwestionariusza WART; 2.3. Podejście typologiczne – jako konieczne do badania pracoholizmu. Podsumowanie. 3. Pracoholizm z perspektywy poznawczej. 3.1. Model zaburzeń w ujęciu poznawczym; 3.1.1. Podstawowe założenia modelu; 3.1.2. Poznawcze elementy stanów psychopatologicznych; 3.1.3. Mechanizmy powstawania i utrzymywania się zaburzeń; 3.2. Sformułowanie przypadku „pracoholik”; 3.2.1. Jawne trudności – poziom makro; 3.2.2. Jawne trudności – poziom mikro; 3.2.3. Ukryte mechanizmy psychologiczne; 3.2.4. Czynniki predysponujące i podtrzymujące uzależnienie od pracy; 3.3. Hipotetyczny poznawczy model pracoholizmu. Podsumowanie. 4. Specyfika poznawczego funkcjonowania pracoholików. Analiza wyników badań własnych. 4.1. Myśli i przekonania związane z lękiem przed niepowodzeniem; 4.2. Zasady/reguły dotyczące


wykazywania się i unikania niepowodzenia; 4.3. Zasady/reguły dotyczące zdobywania aprobaty społecznej; 4.4. Poznawcza orientacja na autonomię a pracoholizm; 4.5. Poznawcze umiejętności regulacji emocji pracoholików: „oderwania się” od niepowodzenia, „podtrzymywania” emocji pozytywnych oraz aktywowania emocji pozytywnych. Podsumowanie. Zakończenie. Serie: Engram

 Sygnatura 83299

Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu / Andrzej Margasiński. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 302, [2] s. : il. ; 24 cm  Tematy: Alkoholizm - a rodzina ; Alkoholizm leczenie - metody ; Alkoholicy - psychologia ; Dorosłe dzieci alkoholików ; Ojcostwo - psychologia ; Psychologia systemowa ; Rodzina - psychologia ; Systemowa terapia rodzin  Opis: Spis rodziałów: 1. Etiologia i fazy uzależnienia alkoholowego. 2. Założenia teoretyczne teorii systemów. 3. Rodziny alkoholowe w modelu Steinglassa. 4. Modele ról rodzinnych. 5. Współuzależnienie. 6. Dorosłe dzieci alkoholików; 7. Specyfika lecznictwa odwykowego. 8. Metodologia badań własnych. 9. Wyniki badań. 10. Podsumowanie - charakterystyka rodzin alkoholowych przed i po rozpoczęciu leczenia.

 Sygnatura 82632


Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. Warszawa : Difin, 2010. - 159 s. : il. ; 23 cm  Tematy: Internet - psychologia ; Uzależnienie od komputera ; Uzależnienie od komputera - zapobieganie i zwalczanie  Opis: Spis treści: Cz. 1. Człowiek i Internet: przegląd literatury. 1.1. Historia Internetu 1.2. Sposoby korzystania z Internetu a występowanie uzależnienia od Internetu 1.3. Osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od Internetu 1.4. Kryteria diagnostyczne 1.5. Epidemiologia uzależnienia od Internetu 1.6. Model teoretyczny uzależnienia od Internetu 1.7. Terapia uzależnień komputerowych 1.7.1. Osoby dorosłe 1.7.2. Dzieci i młodzież 1.7.3. Terapeutyczne walory komputera i Internetu. Cz. 2. Uzależnienia komputerowe: badania własne. 2.1. Zagadnienia badawcze i metoda badań 2.2. Sposoby korzystania z komputerów 2.3. Rozpowszechnienie uzależnienia od Internetu 2.3.1. I etap badań (2003 rok) 2.3.2. II etap badań (2005 rok) 2.3.3. III etap badań (2006 rok) 2.3.4. Analiza paralelizmu wyników badań z 2005 i 2006 roku 2.3.5. Konkluzja 2.4. Osobowościowe korelaty uzależnienia od Internetu 2.5. Analiza przypadków osób uzależnionych od Internetu zgłaszających się na terapię 2.5.1. Charakterystyka osób zgłaszających się terapię zespołu uzależnienia od Internetu 2.5.2. Analiza wyników terapii uzależnienia od Internetu. Seria: Engram

 Sygnatura 82841


Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość? / Nina Ogińska-Bulik. Warszawa : Difin, cop. 2010. - 216 s. ; 23 cm  Tematy: Gry hazardowe -- psychologia ; Nałóg ; Nałóg -- zapobieganie i zwalczanie ; Osobowość -psychologia ; Pracoholizm ; Uzależnienie od komputera ; Zakupoholizm  Opis: Książka poświęcona jest omówieniu takich uzależnień behawioralnych jak: pracoholizm, internetoholizm, jedzenioholizm, zakupoholizm i patologiczny hazard. W kolejnych rozdziałach dokonano charakterystyki zjawiska, wskazano na mechanizmy rozwoju uzależnienia, przedstawiono skutki nadmiernego angażowania się w czynności o charakterze kompulsywnym, a przede wszystkim omówiono czynniki sprzyjające ich rozwojowi. W odniesieniu do każdego z analizowanych rodzajów "holizmów" przedstawiono badania własne, wskazujące na ich powiązania ze zmiennymi podmiotowymi, odnoszącymi się do osobowości człowieka, jego temperamentu, przeżywanych emocji, odczuwanego stresu czy preferowanych strategii radzenia sobie z nim.  Seria: Engram

 Sygnatura 82701


Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - 408 s. ; 21 cm.  Tematy: Edukacja medialna ; Internet -- psychologia ; Internet -- socjologia ; Nauczanie na odległość ; Przestępstwo komputerowe ; Rzeczywistość wirtualna -socjologia ; Społeczeństwo informacyjne ; Uzależnienie od komputera  Opis: Tematyka książki została podzielona na dwie części: możliwości cyberświata i zagrożenia cyberświata. W części pierwszej omówiono: teoretyczne i metodologiczne podstawy badań nad człowiekiem w cyberprzestrzeni, edukację medialną a cyberprzestrzeń, naukę języków obcych w cyberprzestrzeni, usługi bibliotek naukowych w przesyłaniu informacji elektronicznej w edukacji na odległość, reklamę internetową, znaczenie sztucznej inteligencji w edukacji. W części drugiej opisano uzależnienie dzieci od komunikatorów internetowych, uzależnienia od mediów, agresję i przemoc w mediach, cyberpornografię i cyberseks. Przedstawiono prawne aspekty przestępczości teleinformatycznej.

 Sygnatura 82330


Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / Helmut Kuntz ; [tł. Paweł Wieczorek]. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009. 279 s. ; 21 cm

 Sygnatura 82293, 82315

Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. - 184 s. ; 24 cm. Tematy: Nałóg - zapobieganie i zwalczanie ; Substancje uzależniające 

Opis: Autorzy opracowania zwracają uwagę na nastawienie młodzieży do otoczenia, omawiają zagadnienia prawne dotyczące osób uzależnionych oraz opisują uzależnienia takie, jak: alkoholizm, narkomania, pracoholizm, interholizm, seksoholizm, uzależnienie od jedzenia, uzależnienie od telefonu komórkowego. Książka adresowana jest do studentów pedagogiki, studentów resocjalizacji, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców.

 Sygnatura 82325


Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. Poznań : Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009. - 628 s. : il. ; 25 cm  Tematy: Nałóg - leczenie ; Substancje uzależniające ; Zachowanie - zaburzenia  Opis: Spis treści: 1. Alkohol (mity i prawdy o alkoholu, podstawowe wiadomości o alkoholu, reakcje organizmu na alkohol, dlaczego ludzie piją i uzależniają się, zapobieganie uzależnieniom, picie alkoholu a zdrowy rozsądek, problemy zdrowotne, droga ku uzależnieniu, uzależnienie jako choroba, motywowanie do zmiany, interwencje, leczenie, picie kontrolowane czy abstynencja?, specyficzne grupy pacjentów, skuteczność leczenia, dylematy terapeutów uzależnień, osoby uzależnione jako terapeuci, historia lecznictwa odwykowego w Polsce, ruchy samopomocowe, ruchy trzeźwościowe, współuzależnienie, dzieci alkoholików, alkohol i przemoc, alkohol w miejscu pracy, alkohol a prowadzenie pojazdów mechanicznych, wybrane zagadnienia prawne, o czym jeszcze warto wiedzieć). 2. Inne substancje psychoaktywne (leki, nikotyna, kofeina i teina, pochodne makowca, amfetamina, kokaina, pochodne konopi, substancje wziewne, substancje halucynogenne, kwas v-hydroksymasłowy, steroidy, napoje energetyzujące i inne dopalacze, przeciwdziałanie narkomanii). 3. Zaburzenia nawyków i popędów (patologiczny hazard, uzależnienia od komputera i Internetu, zaburzenia odżywiania się, erotomania, pracoholizm, kupnoholizm, nowe uzależnienia).

 Sygnatura 82427 Czytelnia


Uzależnienia w praktyce klinicznej - zagadnienia diagnostyczne / pod. red. Barbary BętkowskiejKorpały. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; Kraków : Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień, 2009. - 301 s. : il. ; 21 cm  Tematy: Nałóg - leczenie - metody  Wydawca: Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; Kraków : Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień

 Sygnatura 82303

Uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk. Warszawa : Hachette Polska, cop. 2009. - 181 s. ; 18 cm  Tematy: Internet - a dziecko ; Komputery użytkowanie - socjologia ; Uzależnienie od komputera zapobieganie i zwalczanie ; Wychowanie w rodzinie ; Poradniki dla rodziców  Opis: Poradnik pomaga rodzicom rozpoznać niepokojące zachowania dzieci, wyjaśnia przyczyny uzależnienia i pomaga temu zapobiegać, uczy jak korzystać z komputera i Internetu.  Seria: Moje Dziecko

 Sygnatura 82490


Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. - 155 s. ; 21 cm.  Tematy: Narkomania - zapobieganie ; Narkomania zwalczanie ; Podręczniki  Opis: Książka przedstawia historię narkomanii w Polsce. Omawia psychologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania narkomanii. Podaje podstawowe definicje uzależnienia oraz kryteria rozpoznawania. Opisuje podstawowe cechy, objawy i zagrożenia zdrowia związane z nadużywaniem i uzależnieniem od środków psychoaktywnych (odurzających, pobudzających, halucynogennych). Zawiera też adresy organizacji i placówek diagnostyczno-leczniczych pomocnych w zwalczaniu narkomanii. Podręcznik uwzględnia polskie uwarunkowania.

 Sygnatura 80893, 80894


Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Legnicy Plac Zamkowy 1 Zamek Piastowski 59-220 Legnica tel. 76 852 26 26 ; 76 852 26 11 legnica@legnica.dbp.wroc.pl

Zapraszamy


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.