Page 1

JAARVERSLAG

BIBLIOTEKA NASHONAL KORSOU FRANK MARTINUS ARION

2


Inhoudsopgave

Pagina Inleiding

02

Samenwerking

03

Biblioteka Nashonal Kòrsou

04

Participatie/Zelfredzaamheid

05

Ondersteuning Onderwijs

08

Ondersteuning Cultuur

18

Personeel

19

Activiteiten 2017

20

Cijfers

22

JAARVERSLAG BNK 2017

01


Inleiding De Biblioteka Nashonal Kòrsou (BNK) heeft, zoals het geval was in eerdere jaren, getracht om met de beschikbare middelen zoveel mogelijk te bewerkstelligen. Naast het uitlenen van bibliotheekmaterialen, activiteiten met derden, leesclubs, lezingen/ workshops, ondersteuning aan sector Cultuur en Onderwijs, heeft de BNK tevens een samenwerking met diverse stichtingen/instanties.

Doelen van de Biblioteka Nashonal Kòrsou zijn: 1. Het bevorderen van het lezen en het creatief gebruik maken van het fenomeen taal in haar algemeenheid en heel in het bijzonder de landstaal; papiamentu. 2. Het verzamelen, documenteren, conserveren en ter beschikking c.q. ter inzage stellen van de nationale (gedrukte) collectie van gepubliceerd documenten aangaande het land Curaçao in het bijzonder en in het algemeen andere land-eilandgebieden/naties. 3. Het bevorderen van de culturele, educatieve, recreatieve en maatschappelijke vorming. 4. Het bevorderen van toegankelijkheid tot de nationale, algemene, internationale informatie naar behoeften en de mogelijkheden van de verschillende doelgroepen aan te bieden. 5. De nationale bibliotheek is het overkoepelend orgaan van het bibliotheekwezen in haar algemeenheid, waaronder de openbare bibliotheken ressorteren. 6. En overigens al hetgeen te doen dat dienstig kan zijn om het gestelde doel te bereiken, alles in de ruimste zin des woords en met inachtneming van het algemeen belang en een deugdelijke sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao.

Dit jaarverslag geeft een overzicht van alle producten, projecten en activiteiten die in 2017 zijn uitgevoerd.

JAARVERSLAG BNK 2017

02


Samenwerking Stichting de Cultuur Kameleon De samenwerking die in 2011 gesloten is met Stichting de Cultuur Kameleon, heeft als doel de Curaçaose maatschappij mediawijzer te maken. Naast de workshops die het BNK gedurende het jaar aanbiedt aan schoolgaande kinderen hebben we in 2017 het programma uitgebreid met bijscholing aan docenten. Skempi Sinds 2013 heeft de BNK een samenwerking met Skempi, waarbij ruim 10.000 nationale muzikale publicaties gedigitaliseerd werden met het oog op het onsterfelijk maken van deze collectie. In deze samenwerking heeft Skempi specifieke taken als toestemming verkrijgen van de lokale artiesten en auteursrechten bepalen via de BIP. Dit alles om de nationale muzikale publicaties te waarborgen en te vereeuwigen. De nationale muziek collectie zullen we in de toekomst aan het publiek beschikbaar stellen via het Benkiplatform, zodat de Curaçaose samenleving hier ook van kan genieten. Parlement Met het doel om dichterbij de samenleving te staan heeft de Staten van Curaçao in 2015 interesse getoond in een eventuele samenwerking met de BNK. Inmiddels is deze samenwerking omgevormd tot het structureel organiseren van verschillende activiteiten, zoals ‘kombersatorio’ en de eerbetoon aan ons nationaal voetbalelftal. Op de plank staan nu zaken als het operationalisering van het ‘Büro

Nashonal di

Informashon

di

Parlamento’,

waarbij

gewerkt

wordt

aan

informatiesessies door parlementsleden aan het publiek en ook rondleidingen voor schoolgaande kinderen.

JAARVERSLAG BNK 2017

03


Biblioteka Nashonal Kòrsou De Biblioteka Nashonal Kòrsou is een overheidsorganisatie die meer dan 90 jaar geleden is opgericht. In de Nationale Bibliotheek bevindt zich de afdelingen Voorbereiding Media en Documenten, Dienstverlening en Bibliotheekgebruik. VOORBEREIDING MEDIA EN DOCUMENTEN Voorbereiding Media en Documenten is verantwoordelijk

voor de aanschaf, het

catalogiseren en het onderhouden van de bibliotheekmaterialen. Andere taken van deze afdeling zijn het digitaliseren, automatiseren en acquireren van nationale-, regionale- en internationale collecties. DIENSTVERLENING In de secties Jeugd en Volwassen stellen wij de bibliotheekmaterialen beschikbaar voor onze klanten. Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen terecht in de Jeugdsectie en 13 + in de Volwassen sectie. Men kan ook gebruik maken van de documentatiemappen die in beide secties ter beschikking staan voor het publiek. Naast de bibliotheekmaterialen kunnen ze in deze secties ook gebruik maken van ons computerpark en WIFI. De studiezaal is beschikbaar om te studeren. BIBLIOTHEEKGEBRUIK In de sectie bibliotheekgebruik (Dokumento Nashonal) vindt men de nationale collectie die niet alleen bestaat uit boeken maar ook tijdschriften, publicatiebladen, documentatiemappen, microfiche/microfilm (krantenartikelen), muzikale cd’s etc. Organogram BNK per 31 december 2017.

JAARVERSLAG BNK 2017

04


Participatie/Zelfredzaamheid MEDIALAB Bijscholing van Docenten De in 2015 opgestarte programma van Nascholing Mediawijsheid, georganiseerd door Stichting de Cultuur Kameleon, is in 2017 een vervolg gedaan. In een programma van 10 workshops komen elke maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag, 20 docenten naar het Medialab om zich te laten bijscholen tot “mediawijze leerkracht”. Het begrip Mediawijsheid omvat: ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’. Totaal zijn 120 docenten bijgeschoold via dit programma. Workshops voorlezen/ workshops technisch lezen In 2017 zijn 3 workshops georganiseerd. Het doel is het plezier en de motivatie voor lezen bij kinderen te verhogen door kennis te delen met de ouders en of verzorgers. Leesplezier is de basis van beter leren lezen. Ouders die thuis regelmatig met hun kinderen lezen of voorlezen maken een groot verschil in het leesgedrag van kinderen. Door bij het technisch lezen nadrukkelijk de koppeling te maken naar de leesbevordering wordt de motivatie om te leren lezen versterkt en de vaardigheid vergroot.

JAARVERSLAG BNK 2017

05


Participatie/Zelfredzaamheid LEESBEVORDERING Boekenpaspoort • Het boekenpaspoort-programma stimuleert lezen door middel van boeken. De BNK stimuleert kinderen meer te lezen. Dit programma wordt twee keer per jaar aangeboden en bestaat uit het mini boekenpaspoort en het grote boekenpaspoort. • Het behouden van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar. • Kinderen die niet regelmatig in de bibliotheek komen de kans geven boeken kiezen die zij anders niet zouden lezen. Het stimuleren van het leesgedrag. • Door het maken van veel leeskilomters worden tekstbegrip en woordenschat uitgebreid. Dit vergroot de vaardigheid op het gebied van begrijpend en studerend lezen. Mini boekenpaspoort (5 weken=> 5 boeken) Het mini boekenpaspoort wil kinderen in de basisschoolleeftijd stimuleren om ook in de vakantie te blijven lezen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zien we bij kinderen vaak een terugval in leesvaardigheid. Naar aanleiding hiervan is een programma ontwikkeld die de leesvaardigheid tijdens de vakantie stimuleert.

JAARVERSLAG BNK 2017

06


Het Grote boekenpaspoort 10 weken=> 10 boeken) • Tien boeken, waarvan minstens één, een Papiamentstalig boek. • Het kind ontvangt voor elk gelezen boek een sticker in zijn/haar boekenpaspoort als het een boekverslag, of tekening van het gelezen boek inlevert. De kinderen krijgen een oorkonde en prijs bij een volle boekenpaspoort. • Er is een scholenprijs voor de school met het hoogste percentage ingeleverde VOLLE boekenpaspoorten. Het minimale vereiste is 2% van het aantal leerlingen van de school. • Er is een leerkrachten-prijs voor de leerkracht van de klas met het hoogste percentage ingeleverde VOLLE boekenpaspoorten. Het minimale vereiste is 25% van het aantal leerlingen van de klas.

JAARVERSLAG BNK 2017

07


ELKOM! W

UW

Rondleidingen De weg weten in de bibliotheek is het begin van de weg naar meer kennis en leesplezier. Bibliotheekbezoek helpt leerlingen informatie- en zoekvaardig te worden. Doelen 1. Beter benutten van de mogelijkheden van de bibliotheek. 2. De kinderen maken kennis met de verschillende materialen die in de bibliotheek aanwezig zijn. 3. Ze leren zoeken naar boeken in de bibliotheek. 4. Het leren van informatie zoeken in verschillende informatiebronnen. 5. Het gebruik van de bibliotheek te stimuleren. Groep 1 Bibliotheekintroductie begint in groep 1 met het op een speelse manier kennismaken met de bibliotheek: Wat een bibliotheek is, ontdekken en kijken in boeken. In de periode 4 september 2017 tot en met 8 december 2017, hebben we elke ochtend 2 groepen 1 mogen ontvangen in onze bibliotheek. Hieronder volgt een opsomming van de behaalde resultaten:

Resultaten Groep 1

FO 2017

Deelname aantal scholen

groep 1

49

Deelname aantal

groep 1

132

Deelname aantal kinderen groep 1

3339

Aantal lidmaatschap

groep 1

1416

Percentage lidmaatschap groep 1

42%

JAARVERSLAG BNK 2017

08

E

NI

E

R!

Ondersteuning Onderwijs E LE

Z


BON BIN

S 118 van de 132 deelnemende groepen hadden een evaluatie ingevuld..

!

Í!

LE

A

NOB

O

De meeste leerkrachten vonden de rondleiding prima. Hieronder een paar perspectieven hoe ze de rondleiding vonden:

Meda

ill

• Volgens mij was het heel leuk, leerzaam. Heel erg passend aan de leeftijd van de kinderen. • Pabien, tur kos a kana bon! hopi leuk. bij vraag 9: E kantika di e pèchi ta master! Heel goed. • Ga zo door. Het was een leuke activiteit. Pluimpje. • Het was super! Tio Tito had alle aandacht van de kinderen. Ik moet niet eens optreden!! Top! • Un dia plasentero i edukativo/fantastiko, un bon trabou. • Perfect. Zou wel leuk zijn als we nog een keer konden komen. • De rondleiding was voldoende niet te lang en niet te kort.

JAARVERSLAG BNK 2017

09


JAARVERSLAG BNK 2017

10


Groep 3 Bij de bezoeken voor de groepen 3 kijken we naar de verschillende soorten boeken, met nadruk op de eerste leesboekjes. Zelf krijgen de kinderen ook de gelegenheid om te neuzen en te “lezen”. Omstreeks februari/maart zijn de meeste eersteklassers in staat om zelfstandig te lezen en daar zijn ze heel trots op. Het is dus een uitgelezen moment om hen opvallend te verwelkomen in de bieb. Bij het bezoek van groep 3 gaat het ook wel om het voorlezen, maar het accent ligt op het bezig zijn met letters, op het (leren) lezen, en wat voor soorten boeken/media er zijn. In de periode 27 maart 2017 t/m 7 juli 2017 hebben in totaal 84 groepen ons bezocht. Hieronder volgt een opsomming van de behaalde resultaten: Resultaten Groep 3

FO 2017

Deelname aantal scholen

groep 3

44

Deelname aantal

groep 3

84

Deelname aantal kinderen groep 3

2169

Aantal lidmaatschap

1038

groep 3

Percentage lidmaatschap groep 3

48%

83 van de 84 deelnemende groepen hadden een evaluatie ingevuld. De meeste leerkrachten vonden de rondleiding prima. Hieronder een paar perspectieven hoe ze de rondleiding vonden: • Ik zou echt niks eraan willen toevoegen. Alles is fantastisch voorbereid en uitgewerkt. • Ik zie geen verbeterpunten. Ik zou willen aangeven deze manier van informatie geven te ` behouden. • Ga zo door. Het is zeer informatief voor de kinderen. • Alles was leuk perfect! De leerlingen hebben genoten! Ga zo door. Vooral e sòpi di lèter!., bij vraag 13: heel leuk! • Rekening houdend met de kinderen van de papiamentstalige scholen / boeken in het papiaments / koken van de letters in het papiaments. • Heel interessant en ontzettend leuk! Ga zo door!

JAARVERSLAG BNK 2017

11


JAARVERSLAG BNK 2017

12


JAARVERSLAG BNK 2017

13


Groep 6 Bij groep 6 staat het herkennen van het genre/onderwerp van een boek en het zoeken in de bibliotheek centraal: zoeken door middel van SISO, pictogrammen, zoeken via de catalogus en het internet. Kinderen van groep 6 krijgen steeds vaker te maken met het opzoeken van informatie voor werkstukken, spreekbeurten en boekbesprekingen. De rondleiding laat hun kennismaken met verschillende soorten boeken en leren hoe informatie te zoeken via verschillende informatiebronnen. De nadruk ligt op informatievaardigheden i.p.v. lezen. In de periode 16 januari 2017 t/m 24 maart 2017 hebben in totaal 79 groepen ons bezocht. Hieronder volgt een opsomming van de behaalde resultaten: Resultaten Groep 6

FO 2017

Deelname aantal scholen

groep 6

44

Deelname aantal

groep 6

79

Deelname aantal kinderen groep 6

1927

Aantal lidmaatschap

groep 6

912

Percentage lidmaatschap groep 6

47%

73 van de 79 deelnemende groepen hadden een evaluatie ingevuld. De meeste leerkrachten vonden de rondleiding prima. Hieronder een paar perspectieven hoe ze de rondleiding vonden: • “Dat zoeken we op” ook in het papiaments. • Het is perfect. Petje af. Leuk. • Het geheel was heel goed verzorgd en duidelijk dus op dit moment geen ideetjes. Ik ben onder de indruk. Houden zo! • Ga zo door! Ik heb geen op-en aanmerkingen. Het gaat uitstekend! • Rondleiding is leuk en passend voor de leeftijdsgroep. Alleen de tijd is te kort . • Pluimpje voor de team en initiatief om de leerlingen dichter bij de BNK te brengen.

JAARVERSLAG BNK 2017

14


Speciaal onderwijs * Bij de groep van 6-10 jaar gaat het om het bezig zijn met letters, voorlezen en vertellen. Bij de groep van 10-14 jaar gaat het om kennismaken met verschillende soorten boeken en leren zoeken in de bibliotheek. Zoeken door middel van pictogrammen en kleuren van kasten. Speciaal Onderwijs

SO 2017

Deelname aantal scholen

1

Deelname aantal

2

Deelname aantal kinderen

147

Aantal lidmaatschap

76

Percentage lidmaatschap

52%

* De evaluaties (SO-, VO scholen) zijn niet nauwkeurig ingevuld en geven een vertekend beeld.

Voortgezet Onderwijs * Voor de leerlingen in het eerste leerjaar worden er introductiebezoeken aangeboden om het leesenthousiasme van de leerlingen te houden, c.q. weer aan te wakkeren. Tijdens de introductie bezoeken leren de leerlingen d.m.v. een interactieve rondleiding de bibliotheek te kennen en gebruiken. Hierbij is het vooral de bedoeling dat de leerlingen ontdekken welke materialen de bibliotheek heeft die interessant en leuk voor ze zijn. In de periode januari 2017 t/m december 2017 hebben 7 scholen ons bezocht.

Voortgezet Onderwijs

VO 2017

Deelname aantal scholen

7

Deelname aantal kinderen

264

Aantal lidmaatschap

264

Percentage lidmaatschap

34%

* De evaluaties (SO-, VO scholen) zijn niet nauwkeurig ingevuld en geven een vertekend beeld.

JAARVERSLAG BNK 2017

15


Voorlezen op scholen Eén keer per maand wordt, door vrijwilligers, op 6 scholen voorgelezen. De BNK organiseert workshops voor de voorlezers (vrijwilligers) om ze voor te bereiden op het voorlezen. Tijdens het voorlezen wordt er naast het leesplezier ook aandacht besteed aan de moeilijke woorden en of uitdrukkingen. Vrijwilligers worden onder andere via bedrijven geworven. Deze worden benaderd met het verzoek om hun medewerking te geven aan het voorleesprogramma. Vrijwilligers krijgen tijd ter beschikking om één keer per maand te gaan voorlezen op scholen. Ook hebben we een aantal penshonado’s die voorlezen. Totaal waren er 23 vrijwilligers in 2017. De voorleesboeken die gebruikt worden, zijn nauwkeurig uitgekozen en hebben verschillende genres. Het voorleesboek wordt per voorleessessie beoordeeld door de leerkrachten qua inhoud, thema, taalgebruik , etc. Het algemeen doel van dit programma is het stimuleren van voorlezen aan (en lezen met kinderen. • Het stimuleert de fantasie van het kind. • Vergroten van de woordenschat. • Kennis maken met andere boeken dan die het kind zelf zou kiezen. • Voorlezen van diverse genres: goed voor de boekoriëntatie.

JAARVERSLAG BNK 2017

16


Siman di Ban Lesa 2017 De Siman di Ban Lesa (SBL) is een jaarlijks terugkerend project die eind november wordt gehouden. In deze weken wordt extra aandacht besteedt aan het lezen. De Biblioteka Nashonal Kòrsou organiseert diverse activiteiten, zoals lezingen, voorleesmiddagen voor kinderen en schoolbezoeken met auteurs. Zo komen de kinderen in contact met de kinderboekenauteurs. Siman Di Ban Lesa

Thema Vriendschap 2017

Aantal lokale auteurs

22

Aantal buitenlandse auteurs

7

Aantal FO scholen

39

Aantal SO scholen

3

Aantal groepen

284

Aantal leerlingen

7400

JAARVERSLAG BNK 2017

17


Ondersteuning Cultuur LITERAIRE MUSEUM Het literaire museum is de plek om de nationale collectie te exposeren en toegankelijker te maken aan het publiek door middel van exposities, rondleidingen en audiovisuele fragmenten. In 2017 hebben we onze focus meer gelegd op de verder ontwikkeling van de ‘shop’, zodat we de toeristen ook in deze ruimte mogen verwelkomen. De volgende stap is het operationaliseren van deze ruimte.

Museo Literario Korsòu SITUA NA BIBLIOTEKA NASHONAL KORSOU

SPORTMUSEUM Sportmuseum is opgezet en moet nu geoperationaliseerd worden.

W ie IS MOR DY ? M ADU RO f su klup nan di avorito partido no a tarda dor di nte i Preside tabespekta i efiel CVB komo ata un va di su kurason Direkti Plein. tab na plaza mei 1951 ata pega na ina semper diaa 9drenta Wilhelm dy Shon , Mor Strike) Futbòl di Rif di L.H famia Wewe Deporte s (Lucky io di Stadion Edifisio Palacio den " den r domisil ofisina Holland ng CVB , anterio "Jong su promé di Stichti s ein a haña Molenpl eclubhui ,pa ku CBV ofisina muchu muda su CVB a ditab Na 1953 ata futbòl fan di bishita D iatiko r. Engels. den ero a Kòrsou Lieder n estranh di ekipona kantid grandi at un nsia su preside Durante . pláseme

aduro M ordy M

M Sr.M ordy

aduro

di N.A. N.A. V.U. FI io di tab nte Preside di di FA. nte honorar ata1971 aña puesto miembro V.U. 1959 pa Vice ePreside a okupá entu komo · Di aña 1974. aña 1968 e nombram na aña 1961 pa el a haña ser honra · Na aña f el a aña 1972 Concaca 1968 pa ei. FI di tambe · Di aña e bashí FA i di di honor a yena miembro no por ·Komo telnos awe a bai kaminda ,aki aga nos gran hòmber 1982 e di mart Dia 23

JAARVERSLAG BNK 2017

18


Personeel Afdelingen

Werknemers Onbepaalde tijd

Bepaalde Tijd

Oproepkracht

Directie

1

Stafmedewerkers

4

Voorbereiding Media en Documenten

6

4

Dienstverlening

7

4

1

Bibliotheekgebruik

3

3

3

Ondersteuning

7

Totaal

28

11

4

Per 31 december 2017 had de BNK 28 werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, 11 werknemers met een contract voor bepaalde tijd en 4 oproepkrachten. Er zijn 6 werknemers in dienst getreden en 3 uit dienst getreden. Er dient voorts vermeld te worden dat collega Cedric Virginie in maart 2017, na 19 jaren werkzaam te zijn geweest bij de bibliotheek, is overleden.

DIRECTIE De directie bestaat per 31 december 2017 uit de directeur mevr. Gerda Willems BESTUUR Het bestuur van stichting Biblioteka Nashonal Kòrsou bestaat uit de volgende leden: 1. Voorzitter

Kamir LĂłpez

2. Secretaris

Kenrick Martis

3. Penningmeester

Mylady Carti-Bernabela

JAARVERSLAG BNK 2017

19


Activiteiten 2017 Boekpresentaties • Boekpresentatie “Lanta sin tata”, van Dennis Rekwest samen met Stephen Ebecilio • Boekpresentatie “Taty Frans”, van Dennis Rekwest • Presentatie online woordenboek papiaments/nederlands. • Boekpresentatie “De 22 wijsheden” en “Ontdek jouw levensdoel” van dhr. Jean Pierre Doran • Boekpresentatie “Een spiegel in het Koninkrijk” van dhr. Sambo • Boekpresentatie van Ilse Schoobaar (leesclub Kibrahacha) • Boekpresentatie “Doño di kurpa”; “Sin wak patras”; “Bencho ta gana un bais”; “Bencho ta rebeldia” • Den kibrá di mardugá” van Desiree Correa en Olga Buckley • Boekpresentatie “Un fin pa Kachipin” van Merly Augusta • Boekpresentatie “Lala gaat naar het land hier ver vandaan”, “Lala goes to the land far away from here” van Valerie Parisius Bezoeken • Bezoek van mevr. Gouverneur Lucille George-Wout • Minister President Eugenne Rhuggenaath samen met Minister Steven Martina: Dia Internashonal di Alfabetisashon • Bezoek van vice-president Parlement mevr. Guiselle Mc. William

JAARVERSLAG BNK 2017

20


Lezingen • Lezing over epilepsie • Lezing over rugklachten • Lezing/expo dhr. Rodney Daal “Masonry” Activiteiten met personeel • Jaaropening: Rekorido na Refineria Isla • Bezoek Logo’s Hope • Bezoek Aqualectra (Mijnmaatschappij) Andere activiteiten • Tayer di lesamentu tekniko • Presentatie dichteres Crisèn Scorea. (leesclub Kibrahacha) • Homenahe na Wilfrido Ortega • Dia internashonal di Lenga Materno: overhandigen van een schilderij van Frank Martinus Arion • Eerste nationale damweek • Prijs Joseph Sickman Corsen • Kombersatorio Parlement • Jubileum BNK (95 jaar) • Documentaire Pedro Luis Brion • Cpost : Introductie auteurs postzegels • Donatie DVD’s Ashley Mauricia • Lansering BNK app

JAARVERSLAG BNK 2017

21


Cijfers

JAARVERSLAG BNK 2017

22


Cijfers

JAARVERSLAG BNK 2017

23


Cijfers

Gebruik Computerpark BNK

JAARVERSLAG BNK 2017

24


A.M. Chumaceiro Blv. # 17 Tel.: + 599 9 - 4345200 E-mail: info@bnk.cw Website: bnkcuracao.com Facebook: Biblioteka Nashonal Kòrsou

Jaarverslag BNK 2017  
Jaarverslag BNK 2017  
Advertisement