Biblioteka Kumanovo

Biblioteka Kumanovo

Kumanovo, Macedonia

за on-line пребарување на книгите се оди
на адресата
www.vbm.mk/cobiss
се избира влези во COBISS/OPAC
се избира JAVNI BIBLIOTEKI
се избира Библиотека Тане Георгиевски