__MAIN_TEXT__

Page 1


WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bejma A.: Wolontariat w Polsce i w Europie ŚrodkowoWschodniej : prawo i praktyka. Warszawa 2012. ISBN 978-837545-307-2. Wolontariat jest nie tylko aktywnością pomocową podejmowaną w wymiarze społecznym, choć działalność ta jest najbardziej widoczna i przez to najczęściej właśnie z nią kojarzona, lecz jest przede wszystkim aktywnością, będącą wyrazem świadomego obywatelstwa - gotowości wyjścia poza krąg własnych problemów, zmartwień czy kłopotów, a otwarcia się na drugiego człowieka - współobywatela, zainteresowania jego losem i losem całej wspólnoty oraz działania na jej rzecz. Zobacz źródło

2. Braun K.: Wolontariat, młodzież, wychowanie. Lublin 2012. ISBN 978-83-7702-457-7. Praca stanowi solidny wkład do wypracowania optymalnego modelu wolontariatu młodzieżowego, a w sensie szerszym stanowi również przyczynek do poszukiwania modelu służby społecznej dla dobra człowieka i zgodnego z oczekiwaniami wielu ludzi społeczeństwa naprawdę obywatelskiego. W dobie manifestowania aspołecznych postaw w niektórych środowiskach młodzieżowych oraz wielu problemów wychowawczych, zgłaszanych przez nauczycieli, pedagogów, katechetów, duszpasterzy i rodziców, treść zawarta w pracy ukazuje ścieżkę skutecznego rozwoju społecznego młodzieży, dlatego może stanowić praktyczną pomoc dla odpowiedzialnych za formację społeczną młodzieży. Zobacz źródło

3. Górecki M.: Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu. Warszawa 2013. ISBN 978-83-62015-56-6. Przedstawiono rozwój idei dobroczynności i wolontariatu od czasów starożytnych do współczesnych. Omówiono misję wolontariusza, odniesienia prawne oraz charakterystykę wolontariatu w wybranych modelach polityki społecznej. Autor argumentuje „Sama koncepcja wsparcia społecznego, jak i wynikające z niej rekomendacje praktyczne odwołują się do poczucia wspólnoty. Otwiera to przed pedagogiką społeczną możliwość wykorzystania wolontariatu jako istotnej formy i być może metody edukacyjnej, ukierunkowanej na kształtowanie postaw prospołecznych w ogóle, własny rozwój ochotników i – mówiąc językiem Heleny Radlińskiej – »budzenie drzemiących w jednostce utajonych« aspiracji do świadomego, dojrzałego, odpowiedzialnego kreowania rzeczywistości społecznej”. Zobacz źródło


4. Grzybowski P. P.: Doktor klaun! : terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa. Kraków 2012. ISBN 978-837850-031-5. Czytelnik znajdzie tu podstawy teoretyczne, historię, liczne przykłady zastosowań terapii śmiechem oraz charakterystykę działań doktorów klaunów w perspektywie międzynarodowej. Książka zawiera obszerny poradnik metodyczny (m.in. zestawy gier i zabaw), przewodniki bibliograficzne, filmowe, internetowe odsyłające do kilku tysięcy źródeł a także wybór wzorów dokumentów niezbędnych wolontariuszom. Wyjątkowym dodatkiem jest płyta DVD z filmami i fotografiami dotyczącymi pracy doktorów klaunów z Argentyny, Danii, Peru i Polski. Zobacz źródło

5. Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. Red. J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak. Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7555-147-1. Publikacja jest źródłem zarówno wiedzy teoretycznej, jak i narzędzi, które pokazują jak przełamać strach przed śmiercią i jak rozmawiać o końcu życia swoim i bliskich, oraz że można umierać godnie i świadomie, nie traktując śmierci jak wyroku. W książce zawarto także informacje, jak należy pomagać umierającym, by ostatnie chwile nie były rozpaczliwą walką, lecz czasem spokoju, ciszy i intymności. I właśnie to ostatnie - pomoc ludziom cierpiącym i umierającym - jest centralnym zagadnieniem publikacji. Zobacz źródło

6. Kata G. J.: Wolontariat młodzieżowy jako szansa samoaktualizacji. Lublin 2016. ISBN 978-83-64527-46-3. Książkę otwiera rozdział dotyczy wolontariatu młodzieżowego, w którym zajęto się charakterystyką funkcjonowania młodzieży u progu wczesnej dorosłości. Opisano również wolontariat jako szansę samoaktualizacji. Temat ten obejmuje instytucjonalny i organizacyjny wymiar wolontariatu. Zaprezentowano także przegląd badań młodzieżowych wolontariuszy. Drugi rozdział dotyczy samoaktualizacji w świetle wybranych kierunków psychologicznych: behawioryzmu, koncepcji poznawczych, psychodynamicznych, kierunku humanistycznego. Kolejne rozdziały dotyczą przeprowadzonych badań własnych Zobacz źródło


7. Kukowska M.: Przepis na wolontariat. Warszawa 2015. ISBN 978-83-7982-152-5. To wartościowa pozycja o walorach tak poznawczych, jak praktycznych dedykowana pracownikom instytucji kultury. Całość napisana jest językiem precyzyjnym, łatwym w odbiorze i atrakcyjnym dla czytelnika. Jest to niezwykle ciekawe kompendium wiedzy na temat organizacji i zarządzania wolontariatem w instytucjach kultury. Może być traktowana jako użyteczne źródło wiedzy na temat organizowania wolontariatu i kierowania nim w instytucji kultury oraz jako materiał dydaktyczny przydatny w szkoleniach i seminariach z tego zakresu. Zobacz źródło

8. Nowak M.: Teoria nieracjonalnego działania : socjologiczne studium na temat wolontariatu i społecznego aktywizmu. Poznań 2015. ISBN 978-83-232-2852-3. Tytułowe „nieracjonalne działanie” stanowi prowokacyjne nawiązanie do problemu racjonalności działania pozytywnie zorientowanego na Innego (którego osobiście nie znamy). Kluczowy problem teoretyczny rodzi się po analizie tej szczególnej relacji „ja” – „nieznany”, rodzącej się pomiędzy nimi solidarności, skłonności do pomocy, „działania na rzecz” etc. Sprowadza się do kilku kwestii, m.in.: na ile działanie dla dobra Innego ma charakter jednoznacznie celowy? Na ile może być świadome? W odniesieniu do każdego z pytań, istotnymi pozostają motywy i motywacje do takiego działania, które tylko częściowo mogą wynikać z psychologicznie funkcjonalnego czy też ekonomistycznego postrzegania „korzyści” (interesów) podmiotu działającego. Zobacz źródło

9. Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego. Red. P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel. Gdańsk 2008. ISBN 978-83-7555-056-6.

Podręcznik powstał w ramach programu LUBIĘ POMAGAĆ. Porusza medyczne i pozamedyczne aspekty opieki paliatywnohospicyjnej, zawiera konkretną wiedzę oraz praktyczne rady i wskazówki. Cenna pomoc dla wszystkich, którzy zarządzają zespołami ludzkimi tak w centrum wolontariatu hospicyjnego, jak i w samym zespole i w każdym innym miejscu interdyscyplinarnej opieki nad chorym człowiekiem. Pożyteczna lektura zarówno dla pracowników, jak i wolontariuszy opieki paliatywno-hospicyjnej. Zobacz źródło


10. Podręcznik wolontariusza hospicyjnego. Red. P. Krakowiak, A. Modlińska. Gdańsk 2008. ISBN 978-83-7555-076-4. Trudno też sobie wyobrazić funkcjonowanie wielu ośrodków paliatywno-hospicyjnych bez pomocy wolontariuszy pracujących w biurach lub przy akcjach charytatywnych czy edukacyjnych. Aby jednak wolontariusze byli pożyteczni, nie wystarczy ich dobra wola. Potrzebna jest wiedza na temat tego, jaka idea przyświeca hospicjom, czego potrzebuje osoba umierająca, co myślą jej bliscy, jakie zagrożenia stoją przed wolontariuszem i jak sobie z nimi radzić. Wolontariusz opieki paliatywnohospicyjnej powinien wiedzieć, jak pielęgnować chorego, jak kwestować na ulicy, jak współpracować z personelem i innymi wolontariuszami hospicjum. Zobacz źródło

11. Stawiarska P.: Wolontariat hospicyjny : perspektywa interdyscyplinarna. Warszawa 2011. ISBN 978-83-7641-369-3. Książka pokazuje wolontariat jako aktywność czy też styl życia, które służą nie tylko podopiecznym wolontariuszy, lecz przede wszystkim samym wolontariuszom. To forma zachęty do podejmowania tego typu działalności nie tylko po to, by pomóc innym, ale także a po to, żeby uczynić swoje życie bardziej sensownym, by czuć się bardziej szczęśliwym, by podnieść swoją jakość życia i dobre samopoczucie. Czytelnik znajdzie nie tylko szeroko rozbudowaną teoretyczną koncepcję wolontariatu, ale także będzie miał szansę zapoznać się z praktycznymi aspektami tej działalności, wypowiedziami wolontariuszy oraz wyznacznikami efektywności ich posługi dla innych. Zobacz źródło

12. W poszukiwaniu i rozwijaniu sił społecznych w środowiskach życia człowieka. Red. K. Białobrzeska, C. Kurkowski. Kraków 2015. ISBN 978-83-8095-001-6. Książka poświęcona została analizie sił społecznych tkwiących w różnych środowiskach wychowawczych jednostki. Pokaźna część dyskursu podjętego w książce to rozmaite egzemplifikacje aktywnych postaw jednostek, grup i instytucji będących swoistymi katalizatorami zmian w środowisku życia człowieka. Wielość przykładów ludzkiej aktywności na rzecz zagrożonego człowieka ukazuje, że ludzie w swej naturze niezmiennie dążą do osiągnięcia równowagi poprzez aktywną działalność ukierunkowaną na wsparcie jednostek w sytuacji zagrożenia. Zobacz źródło


13. Wolontariat szansą rozwoju społecznego : rekomendacje dla pracy socjalnej. Red. A. M. Kola, K. M. WasilewskaOstrowska. Toruń 2012. ISBN 978-83-89163-90-5. Książka ukazuje wolontariat w wielu wymiarach. Z kolejnych odsłon wyłania się bowiem wolontariat jako zjawisko, które we współczesnym, zagonionym i dotkniętym znieczulicą świecie, wcale nie traci na znaczeniu, a wręcz przeciwnie, zyskuje, wkraczając na nowe obszary i dowodząc swej ponadczasowej aktualności. Ta różnorodność dotyczy zarówno form pracy wolontariackiej, jak i osób, grup, a nawet społeczności lokalnych, do których kieruje się społeczne zaangażowanie wolontariuszy stanowiących również zbiorowość niejednorodną, bo są wśród nich uczniowie, studenci, ludzie w sile wieku, a coraz częściej i seniorzy. Zobacz źródło

14. Wolontariat. Tekst M. Maruszczak. Warszawa 2016. ISBN 978-83-7073-981-2. Wolontariat to bezinteresowna i dobrowolna pomoc osobom nieznajomym i niespokrewnionym. Wolontariuszami najczęściej są ludzie młodzi i dla nich przeznaczona jest ta publikacja. Wyjaśnia:  co to jest Centrum Wolontariatu,  jak zostać wolontariuszem,  komu można pomagać,  jak zorganizować skuteczną pomoc,  jakie są prawa i obowiązki wolontariusza. Przedstawia też organizacje pomocowe działające w Polsce i ich najbardziej spektakularne kampanie społeczne. Zobacz źródło

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. Banet A., Wójcik E.: Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 1, s. 12-13. 2. Błażejewski R.: Organizacja wolontariatu w szkole : pomóc innym, pomóc sobie. „Doradca Dyrektora Szkoły” 2012, nr 27, s. 60-61. 3. Braun K.: Organizacja młodzieżowego wolontariatu. „Dyrektor Szkoły” 2017, nr 2, s. 58-61. 4. Czeglik A.: Wolontariat Europejski w polskich przedszkolach. „Bliżej Przedszkola” 2011, nr 2, s. 38-[41]. 5. Dąbrowska I. E.: Motywy działania wolontariuszy. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2007, nr 9, s. 47-50. 6. Drygasiewicz K., Franciszkiewicz E.: Wolontariusz w przedszkolu. „Wychowanie w Przedszkolu” 2016, nr 6, s. 49-51.


7. Gołda J.: Wolontariat w przedszkolu ekologiczno-artystycznym. „Bliżej Przedszkola” 2011, nr 7/8, s. 38-40. 8. Goetz M.: Trening empatii w szkole. „Głos Pedagogiczny” 2016, nr 78, s. 51-54. 9. Gwizdek B.: Wolontariusze w placówce wychowawczej. „Praca Socjalna” 2012, [nr] 1, s. [59]64. 10. Hoffmann B.: Wolontariat jako forma aktywności młodzieży. „Problemy OpiekuńczoWychowawcze” 2013, nr 7, s. 30-34. 11. Jeran A.: Nowy wolontariat w polu zróżnicowań - poszukiwanie modelu. „Kultura i Edukacja” 2014, nr 1, s. [123]-145. 12. Juklaniuk A. B.: Wolontariat jako forma integracji społeczności lokalnej. „Dyrektor Szkoły” 2006, nr 7, s. 52-53. 13. Kaleta W.: Trudna nauka dawania. „Dyrektor Szkoły” 2017, nr 12, s. 78-82. 14. Kata G.: Aktywność noetyczna młodzieżowych wolontariuszy. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2009, t. 28, s. [171]-185. 15. Kata G.: Wolontariat jako forma działania profilaktycznego. „Remedium 2010, nr 6, s. 30-31. 16. Kotwica M.: Wolontariat i lekcja historii. „Oblicza Edukacji” 2009, nr 29, s. 9-12. 17. Kozłowski T.: Uczniowie dobroczynni. „Dyrektor Szkoły” 2017, nr 12, s. 72-74. 18. Kozłowski T.: Wolontariat : wyzwanie i inwestycja. „Dyrektor Szkoły” 2017, nr 5, s. 50-54. 19. Lesińska J.: Wolontariat w szkole od września 2017 r. „Monitor Dyrektora Szkoły” 2017, nr 76, s. 50-51. 20. Łoskot M.: Po co uczniom wolontariat i akcje charytatywne? „Głos Pedagogiczny” 2017, nr 94, s. 3-7. 21. Łoskot M.: Pomocna dłoń : jak zaangażować starszych uczniów do pomocy młodszym kolegom. „Głos Pedagogiczny” 2017, nr 86, s. 44-46. 22. Łyszczarz M.: Prawne podstawy wolontariatu w szkole. „Dyrektor Szkoły” 2017, nr 2, s. 5154. 23. Majchrzak M.: Szkolny wolontariat. „Monitor Dyrektora Szkoły” 2015, nr 52, s. 15-19. 24. Marchel P.: Wolontariat w szkole - angażowanie dzieci i młodzieży w organizację szkolnej imprezy sportowej. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2016, [nr] 1, s. [38]-45. 25. Marczyk I.: Wolontariat szkolny - krok po kroku. „Wychowawca” 2010, nr 2, s. 10-11. 26. Maszczak T.: Wolontariat - jako przestrzeń edukacyjna i inkluzyjna. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2011, nr 11, s. 12-[15]. 27. Nagel J.: Razem łatwiej - wolontariat jest jak... : dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum. „Katecheta” 2010, nr 12, s. 43-46. 28. Ostrowska-Pałyga K.: Wolontariat w bibliotece - prawne uregulowania. „Poradnik Bibliotekarza” 2011, [nr] 3, s. 16-17.


29. Pokrzycka L.: Młodzież w działaniu : wolontariat europejski. „Nowa Szkoła” 2012, nr 1, s. 5356. 30. Prószyńska-Kołodziejczyk E.: Lekcja wrażliwości : wolontariat. „Przegląd Oświatowy” 2011, nr 11, s. 15. 31. Pulczyńska M., Pulczyński T.: Odpowiedzialny wolontariat. „Wychowawca” 2017, nr 1, s. 8-9. 32. Pulikowska R.: Wolontariat w świetlicy szkolnej : alternatywna forma spędzania czasu wolnego przez młodzież. „Świetlica w Szkole” 2008, [nr] 1, s. 12-13. 33. Raczkowska J.: O ofiarności społecznej i wolontariacie. „Problemy OpiekuńczoWychowawcze” 2011, nr 9, s. 11-20. 34. Radomska A.: Wolontariat formą zdobywania doświadczeń zawodowych. „Wychowanie na Co Dzień” 2007, nr 4/5, s. 31-34. 35. Rink-Przybylska M.: Szkolny klub wolontariatu. „Głos Pedagogiczny” 2010, nr 24, s. 34-35. 36. Skrzyński D.: Nowa organizacja wolontariatu. „Szkoła : miesięcznik dyrektora” 2017, nr 10, s. 11-14, 32-34. 37. Szadziewska A.: "Poczytaj mi, przyjacielu" formą aktywności wolontariackiej i propagowania czytelnictwa. „Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji” 2012, nr 2, s. 12-16. 38. Szcześniak M., Rondon G.: Co wynika z pomagania. „Psychologia w Szkole” 2013, nr 1, s. 8490. 39. Tekieli J.: Działalność charytatywna w przedszkolu. „Bliżej Przedszkola” 2008, nr 7/8 [Magazyn Specjalny, z. 1], s. 64-65. 40. Tęcza-Ćwierz J.: Mieć wyobraźnię miłosierdzia : małopolski projekt dla uczniów gimnazjów. „Wychowawca” 2008, nr 2, s. 20-21. 41. Tłuczek-Tadla E.: Wychowanie ku zaangażowaniu społecznemu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży. „Wychowanie na Co Dzień” 2009, nr 10/11, s. 17-21. 42. Trojan E.: Wolontariat dziecięcy i młodzieżowy. „Wychowawca” 2017, nr 1, s. 33. 43. Tulczyńska A.: Zamienić ideę w czyn czyli wolontariat w szkole. „Sedno” 2009, nr 4, s. [52]-53. 44. Wolontariat w szkole, czyli radość i korzyści. „Sedno” 2009, nr 1, s. 50-51. 45. Wysocka P.: Wolontariat - w edukacji, sporcie, w ruchu olimpijskim i paraolimpijskim. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2012, nr 2, s. 29-32. 46. Zając D.: Wolontariat - z potrzeby serca. „Życie Szkoły” 2013, nr 7, s. 12-14. 47. Zellma A.: Szkolne koło Caritas jako forma wychowania młodzieży do wolontariatu chrześcijańskiego. „Katecheta” 2010, nr 12, s. 4-13. 48. Żeplińska J.: Czego uczy wolontariat? „Emocje” 2011, nr 1, s. 12-14.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2017

Profile for Materiały informacyjne DBP we Wrocławiu

Wolontariat formą wychowania społecznego  

Zestawienie materiałów sporządzone w oparciu o zbiory sieci dolnośląskich bibliotek pedagogicznych

Wolontariat formą wychowania społecznego  

Zestawienie materiałów sporządzone w oparciu o zbiory sieci dolnośląskich bibliotek pedagogicznych

Advertisement