Page 3

- oczekiwania wobec bibliotekarzy ? s?uchaj?ca i doradzaj?ca psycholo?ka, korepetytorka, organizatorka dofinansowania czy dotacji, specjalistka od promocji, - otwarto?? zawodu na poznanie, poszerzanie wiedzy, kreatywno??, sprostanie nowym wyzwaniom, pracy w zespole, podstawy informatyki,

Beata Malentowicz

- struktury organizacyjne bibliotek ? od organizacji liniowej do turkusowej.

Przestrze? biblioteczna ? niecodzienne rozwi?zania Jedn? z wielu zmian korzystnie wp?ywaj?cych na wizerunek bibliotek jest jej wizualizacja: nowoczesna, komfortowa i przyjazna czytelnikom. Referat na ten temat pt. Przestrze? biblioteczna ? niecodzienne rozwi?zania przedstawi?a Dor ot a M at ysiak z Biblioteki G?ównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc?awiu. Co to znaczy nowoczesna biblioteka? Prelegentka stwierdzi?a, ?e nie ma jednego uniwersalnego rozwi?zania - wszystkie zasady, cechy, wskazówki s? tylko punktem wyj?cia dla w?asnego rozwi?zania zwi?zanego z misja, kultur? organizacyjn? i celami jakie realizuje biblioteka. Podkre?li?a, ?e ?dobre projekty? zawsze zale?? od wspólnego wspó?dzia?ania architektów i przysz?ych u?ytkowników biblioteki tak czytelników jak i pracowników. Nast?pnie przedstawi?a wiele rozwi?za? architektonicznych bibliotek w Polsce, które odpowiadaj? wspó?czesnemu wyobra?eniu nowoczesnej biblioteki.

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Profile for Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

SCM-oblicza współczesnej biblioteki  

Relacja z konferencji zorganizowanej 24.10.2018 z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

SCM-oblicza współczesnej biblioteki  

Relacja z konferencji zorganizowanej 24.10.2018 z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Advertisement