__MAIN_TEXT__

Page 1

Szk oln e Cen t r u m M u lt im edialn e

XII Region aln a Kon f er en cja dla Bibliot ek ar zy

OBLICZAWSPÓ?CZESNEJBIBLIOTEKI Dolon ?l?sk a Bibliot ek a Pedagogiczn a w e Wr oc?aw iu 24 pa?dzier n ik a 2018


24 pa?dziernika 2018 roku odby?a si? XII Regionalna konferencja dla bibliotekarzy. Jak co roku zosta?a zorganizowana w Mi?dzynarodowym Miesi?cu Bibliotek Szkolnych. Adresatami spotkania s? wszyscy zainteresowani tematyk? poruszan? podczas konferencji. W bie??cym roku uczestnikami byli bibliotekarze z bibliotek szkolnych, pedagogicznych, publicznych i naukowych.

Konferencj? zorganizowa?a Dolno?l?ska Biblioteka Pedagogiczna we Wroc?awiu ze wsparciem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddzia?we Wroc?awiu. M agdalen a Pili? sk a, wicedyrektor biblioteki, uroczy?cie rozpocz??a spotkanie oraz powita?a wszystkich go?ci i uczestników. Jednocze?nie serdecznie podzi?kowa?a przedstawicielom SBP za wieloletni? wspó?prac? w organizowaniu konferencji. Celem konferencji by?a dyskusja na temat ró?norodnych dzia?a? bibliotek, odbiorców, wizerunek, planów na przysz?o?? oraz zasobów - gromadzenia, tworzenia i udostepniania. Magdalena Pili?ska

Bibliot ek i zm ien iaj? si? n ieu st an n ie i w ?a?n ie do zm ian odw o?yw a?a si? k on f er en cja. Pr zedm iot em obr ad by?y zar ów n o zm ian y zach odz?ce w ok ó? bibliot ek , jak i w sam ych bibliot ek ach .

Zmiany w bibliotece czy biblioteka zmian W temat konferencji w wyst?pieniu pt. Zmiany w bibliotece czy biblioteka zmian wprowadzi?a Beat a M alen t ow icz, pracownik Dolno?l?skiej Biblioteki Pedagogicznej we Wroc?awiu. By?to ?przegl?d? obszarów pracy bibliotek i bibliotekarzy, które zmiana ju? dotkn??a lub jest du?a szansa, ?e wkrótce dotknie? Prelegentka przedstawi?a definicj? zmiany i pokaza?a obrazami poszczególne dzia?ania biblioteczne, które w ostatnich latach bardzo zmieni?y si?: - codzienne czynno?ci bibliotekarzy ? ju? nie tylko opracowywanie, katalogowanie i wypo?yczanie zbiorów, ale wszelka dzia?alno?? edukacyjna, szkoleniowa, kulturalna, integracja ?rodowiska lokalnego i szerszego,


- oczekiwania wobec bibliotekarzy ? s?uchaj?ca i doradzaj?ca psycholo?ka, korepetytorka, organizatorka dofinansowania czy dotacji, specjalistka od promocji, - otwarto?? zawodu na poznanie, poszerzanie wiedzy, kreatywno??, sprostanie nowym wyzwaniom, pracy w zespole, podstawy informatyki,

Beata Malentowicz

- struktury organizacyjne bibliotek ? od organizacji liniowej do turkusowej.

Przestrze? biblioteczna ? niecodzienne rozwi?zania Jedn? z wielu zmian korzystnie wp?ywaj?cych na wizerunek bibliotek jest jej wizualizacja: nowoczesna, komfortowa i przyjazna czytelnikom. Referat na ten temat pt. Przestrze? biblioteczna ? niecodzienne rozwi?zania przedstawi?a Dor ot a M at ysiak z Biblioteki G?ównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc?awiu. Co to znaczy nowoczesna biblioteka? Prelegentka stwierdzi?a, ?e nie ma jednego uniwersalnego rozwi?zania - wszystkie zasady, cechy, wskazówki s? tylko punktem wyj?cia dla w?asnego rozwi?zania zwi?zanego z misja, kultur? organizacyjn? i celami jakie realizuje biblioteka. Podkre?li?a, ?e ?dobre projekty? zawsze zale?? od wspólnego wspó?dzia?ania architektów i przysz?ych u?ytkowników biblioteki tak czytelników jak i pracowników. Nast?pnie przedstawi?a wiele rozwi?za? architektonicznych bibliotek w Polsce, które odpowiadaj? wspó?czesnemu wyobra?eniu nowoczesnej biblioteki.

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji


Dorota Matysiak przybli?y?a s?uchaczom cechy przestrzeni bibliotecznej wg A. McDonalda, a na zako?czenie pokaza?a wybrane biblioteki zagraniczne.

Dorota Matysiak

Nowoczesno?? i innowacyjno?? w bibliotece

Podsumowuj?c, prelegentka zaznaczy?a, ?e nowoczesne biblioteki charakteryzuj? si? m.in. niecodzienn? atrakcyjn? architektur?, przejrzystym zapraszaj?cym wej?ciem, ró?norodn? ofert?, wolnym dost?pem do zbiorów. Warto pami?ta?, ?e przy planowaniu zmian konieczna jest wspó?praca architektów i bibliotekarzy.

Przyk?adem dobrej zmiany na mapie bibliotek wroc?awskich jest Centrum Innowacji PRZEJ?CIE, którego dzia?ania przedstawi?a w nast?pnym referacie Nowoczesno?? i innowacyjno?? w bibliotece An et a Siw k a z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wroc?awiu. Prelegentka zaznaczy?a, ?e Miejska Biblioteka Publiczna we Wroc?awiu od lat stara si? wyznacza? nowe standardy rozwoju bibliotek jako miejsc spotka? nie tylko z ksi??k?, lecz równie? z kultur? multimedialn? i nowymi technologiami. Centrum Innowacji PRZEJ?CIE stanowi odpowied? na wyzwania, które przynosi XXI wiek, w którym dominuje szybki Internet, smartfony, media spo?eczno?ciowe, gry wideo.bibliotek? technologiczn?.

Aneta Siwka

Uczestnicy konferencji


Dlatego zago?ci?y w nim nowe technologie takie jak VR, druk 3D, gaming, game development oraz gamifikacja i programowanie. Aneta Siwka okre?li?a Centrum PRZEJ?CIE jako bibliotek? technologiczn?. Najwa?niejsze cele: · miejsce do kreatywnej nauki i zabawy w wi?kszych i mniejszych grupach · uczestniczenie w rozwijaniu kompetencji cyfrowych · przeciwdzia?anie e-wykluczeniu Odbior cy - oferta tworzona w my?l zasady all ages - all levels. Nieoczyw ist a lok alizacja, ciek aw e w n ?t r ze? · pierwsza przestrze? kultury i edukacji zlokalizowana na bardzo ruchliwym trakcie komunikacyjnym b?d?ca jednocze?nie oaz? zieleni i ekologii w centrum miasta, · design wn?trza oparty na sze?ciok?tach, · chrobotek reniferowy uspokaja oraz pobudza kreatywno?? tworz?c idealne miejsce do pracy i relaksu. Wi?cej o dzia?aniach biblioteki mo?na przeczyta? na stronie Cen t r u m In n ow acji PRZEJ?CIE

Biblioteki Szkolne Online Kolejn? prezentacj? pt. Biblioteki Szkolne Online ? pierwszy w Polsce blog po?wi?cony bibliotekom szkolnym przedstawi?a Joan n a Ch odzin , wspó?za?o?ycielka i wspó?redaktorka tytu?owego bloga, a na co dzie? bibliotekarka K?odzkiej Szko?y Przedsi?biorczo?ci. Prelegentka zaprezentowa?a dzia?ania i akcje promowane na blogu. Najwa?niejsze z nich to ?STOP likwidacji bibliotek? oraz ?I love biblioteki szkolne?. W trakcie prezentacji poznali?my Przyjació?Bibliotek Szkolnych Online: m.in. Olgi Tokarczuk, Jerzy Bralczyka, Jana Miodka, Katarzyny Bondy, Roberta Mak?owicza, Jurka Owsiaka, Kory czy Joanny Lamparskiej. Joanna chodzin opowiedzia?a niesamowite historie o tym jak blogerki do dotar?y do tak wielu znakomito?ci. Prelegentka zaprosi?a tak?e do korzystania z bloga jako promocji dzia?a? bibliotek szkolnych i pedagogicznych ? wystarczy przes?a? napisan? zgodnie z regulaminem informacj? o ciekawych wydarzeniach do redakcji bloga, aby ca?a Polska pozna?a co dziej? si? w naszej placówce.

Joanna Chodzin

Szczegó?y na stronie: http://biblioteki-szkolne.blogspot.com/


Uczestnicy konferencji

Infobroker ? ?owca informacji Po krรณtkiej przerwie Bar bar a Gr zelczak z Biblioteki G?รณwnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc?awiu przedstawia?referat Infobroker ? ?owca informacji. Prelegentka na wst?pie przedstawi?a przyczyny powstania nowego zawodu. Zdecydowanie si?gaj? one zachodz?cych na prze?omie XX i XXI wieku. Najwa?niejsze z nich to: - szybkie przemiany w ?wiecie ? rozwรณj przemys?u, nowych technologii, - gwa?towny wzrost liczby zasobรณw informacyjnych ? w ci?gu doby jeste?my wystawieni na ilo?? danych, jak? w XIX w. ludzie napotykali przez ca?e ?ycie, - wzrost tempa generowania informacji, pot??ny przyrost zasobรณw Internetu, - informacja jest towarem, - niezb?dny jest PO?REDNIK POMI?DZY ZASOBAMI A ODBIORC? INFORMACJI, - potrzebna jest znajomo?? wyszukiwania, selekcji i udost?pniania opracowanej informacji.


W dalszej cz??ci referatu Barbara Grzelczak pokaza?a powi?zania ró?nych zawodów informacyjnych oraz przytoczy?a definicje zawodu infobrokera. Czyli k im jest in f obr ok er ? Jest to osoba, która: - zawodowo zajmuje si? wyszukiwaniem i udost?pnianiem informacji, - zajmuje si? pozyskiwaniem, ocen?, analiz? i dostarczaniem informacji na zlecenie, - jest po?rednikiem mi?dzy poszukuj?cym, a zasobami informacyjnymi. Barbara Grzelczak

Nale?y pami?ta?, ?e infobroker swoim nazwiskiem niejako firmuje udzielon? informacj?, potwierdza jej jako??, relewantno??, dobór ?róde?. Warto zastanowi? si? na ile zadania bibliotekarza i infobrokera pokrywaj? si? i czy jest to zawód przysz?o?ci dla bibliotekarzy?

Dlaczego warto zainwestowa? w otwarte zasoby edukacyjne? Ostatni referat we wspólnej cz??ci obrad pt. Dlaczego warto zainwestowa? w otwarte zasoby edukacyjne? Poznaj sk?d bra?, jakie poleca? i jak korzysta? z materia?ów, które zmieniaj? cyfrow? edukacj?? przedstawi?Kam il ?liw ow sk i, który na co dzie? dzia?a w organizacji Creative Commons, wspó?pracuje m.in. z Fundacj? Nowoczesna Polska, Centrum Cyfrowym i Fundacj? Panoptykon. Prelegent zaznaczy?, ?e cho? czasem internet sprawia takie wra?enie, to nie wszystko tam wolno i nie ze wszystkiego co tam znajdziemy mo?emy korzysta? swobodnie w pracy kreatywnej. Przedstawi?zasady jak w swojej pracy wykorzysta? tre?ci na licencjach Creative Commons lub z domeny publicznej ? zob. np. Sztuczne fio?ki (profil na FB: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/ ) czy aplikacja Google Arts & Culture (aplikacja do pobrania). Prelegent pokaza?jak otwarte zasoby edukacyjne mog? zmienia? edukacj?. Zaprezentowa?wiele miejsc i zasobów wartych polecenia zarówno m?odym czytelnikom takich, które pomog? im w nauce, jak i nauczycielom - takich, które pozwol? wzbogaci? ich lekcje. Informacje o takich zasobach mo?na znale?? na stronie https://otwartezasoby.pl/index/ prowadzonej przez prelegenta.


Przyk?ady darmowych otwartych zasobów ogólnie znanych takich jak Wolne Lektury, e-podr?czniki, Pixabay oraz tych mniej popularnych: - Ph ET ? zasoby z fizyki - https://phet.colorado.edu/translation/920/simulations/category/new - Kh an Academ y - darmowe kursy, lekcje i ?wiczenia online - https://pl-pl.khanacademy.org/ - Pi-st acja ? matematyka - http://pistacja.tv/ - Tr igon om r t r y - https://www.mathsisfun.com/algebra/trigonometry.html - Nat u r aList - aplikacja na telefon komórkowy lub tablet zsynchronizowana z portalem Ornitho.pl (https://www.ornitho.pl/index.php?m_id=1183&item=7). Umo?liwia rejestrowanie obserwacji ptaków i innych zwierz?t bezpo?rednio w terenie. ?led? ptaki zamiast Pokemonów! - blog Zak r ?con y belf er - https://zakreconybelfer.pl/ - NASA Spacecr af t ? wykorzystanie aplikacji mobilnej "AR" w badaniu obiektów kosmicznych https://www.nasa.gov/feature/jpl/new-ar-mobile-app-features-3-d-nasa-spacecraft - Cosm os4Kids - podstawy astronomii i nauki gwiazd - http://www.cosmos4kids.com/ Propozycje Kamila ?liwowskiego to modne i zgodne z prawem korzystanie z internetu, podpowiedzi sk?d bra? najlepsze otwarte i darmowe tre?ci.

Kamil ?lwowski

Uczesnicy konferencji

XII Kon f er en cja pn . SCM-oblicza wspó?czesnej biblioteki by?a m iejscem dysk u sji i w ym ian y do?w iadcze? 110 u czest n ik ów - bibliot ek ar zy r ó?n ych t ypów bibliot ek .

CZASNAWARSZTATY Ostatnia cz??? konferencji to warsztaty prowadzone przez pracowników Dolno?l?skiej Biblioteki Pedagogicznej we Wroc?awiu. Uczestnicy pracowali w trzech grupach:


- Mobilna kultura przeprowadzony przez Aleksandr? Nalazek. Podczas tego warsztatu uczestnicy poznali aplikacje na telefon u?atwiaj?ce dost?p do stron instytucji kultury, wirtualnych muzeów, multimedialnych wystaw. Dzi?ki tym aplikacjom b?d? mogli mie? bie??cy wgl?d w wydarzenia kulturalne zarówno w najbli?szej okolicy, jak te? w najdalszych zak?tkach ?wiata. B?d? mogli wykorzysta? je tak?e w celach edukacyjnych. - Techniki zapami?tywania ? pami?? ze zrozumieniem, który przeprowadzi?a Alina Dyrek. Podczas warsztatu omówi?a takie zagadnienia jak: dlaczego warto ?wiczy? pami?? i na czym polega proces zapami?tywania. Wyja?ni?a jakie s? zadania pami?ci. Uczestnicy dowiedzieli si? tak?e na czym polega sekret trwa?ego zapami?tywania. Podczas ?wicze? wykorzystali ró?ne sposoby i metody m.in. pozytywne emocje, odnoszenie do ja, historyjki obrazkowe, metoda pierwszych liter, akronimy, ?a?cuch skojarze?, technika s?ów zast?pczych czy wyzwalacze. - Przyjaciele czytanie ? jak pracowa? z tekstem, czyli spotkania z ksi??k? i o ksi??kach, o zabawach s?owem i pomys?ach na czytanie przeprowadzonym przez Beat? Malentowicz. Celem warsztatu by?o poznanie ró?nych metod i form pracy nad raportem z lektury (czytanego tekstu). Omówiono propozycje pracy z tekstem: czytanie wra?eniowe, Ksi??ki Podró?niczki ? pomys?na wspó?prac? mi?dzyszkoln? czy mi?dzyklasow?, zabawa s?owem. Podczas warsztatu pokazano ?wiczenia w formie kreatywnej pracy z lektur?: prace r?czne? z lektur?: t?czowa akwarela, lektura w pude?ku, lapbook, wieszak lekturowy, ksi??ka w torbie, triorama, bransoletki, a nawet wiatrak i co? na kszta?t projektora filmowego, podró? z przygodami czyli stacja badawcza czy trimino.

W tym roku, po raz pierwszy zaprosili?my uczestników konferencji do zabawy: SCM Challenge - podejmij wyzwanie i wykonaj zdj?cie/ selfie, na którym uchwycisz fajny, ciekawy moment podczas jutrzejszego wydarzenia. Zdj?cie mo?e równie? by? w formie mema.

Y W A B A Z O D E I N E Z S O ZAPR

Zwyci?ski mem

Profile for Materiały informacyjne DBP we Wrocławiu

SCM-oblicza współczesnej biblioteki  

Relacja z konferencji zorganizowanej 24.10.2018 z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

SCM-oblicza współczesnej biblioteki  

Relacja z konferencji zorganizowanej 24.10.2018 z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Advertisement