__MAIN_TEXT__

Page 4

Ostatni referat przed przerw? przedstawi? Rafa?Krawiec z Biblioteki UE we Wroc?awiu. Temat ?Wyk or zyst an ie in f r ast r u k t u r y i zasobów Bibliot ek i G?ów n ej Wr oc?aw sk iego Un iw er syt et u Ek on om iczn ego pr zez u ?yt k ow n ik ów spoza ?r odow isk a ak adem ick iego Wr oc?aw ia? to przedstawienie BGUEW jako biblioteki otwartej. Bogactwo oferty BGUEW, a w tym ró?norodno?? zbiorów i bazy danych, udzia?w inicjatywach popularyzuj?cych us?ugi biblioteczne i nauk? oraz fakt, ?e biblioteka jest przyjazna osobom niepe?nosprawnym - zach?ca wielu go?ci spoza ?rodowiska akademickiego do korzystania z us?ug Biblioteki. Najcz?stszymi Go??mi Biblioteki s?: osoby traktuj?ce bibliotek? jako "trzecie miejsce?, osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz?, osoby poszukuj?ce pracy, hobby?ci, osoby pog??biaj?ce umiej?tno?ci j?zykowe. Dzi?ki otwarto?ci, BGUEW buduje pozytywny wizerunek biblioteki w Raf a?Kr aw iec ?rodowisku lokalnym oraz popularyzuje nauk?.

BIBLIOTEKI PUBLICZNE I PEDAGOGICZNE Drug? cz??? konferencji poprowadzi?a Magdalena Pili?ska, wicedyrektor DBP we Wroc?awiu.

M agdalen a Pili? sk a

Obrady rozpocz??a Ma?gorzata Krauze z Biblioteki Raczy?skich w Poznaniu, która przedstawi?a referat ?Bibliot ek a Raczy? sk ich jak o cen t r u m dzia?a? k u lt u r aln ospo?eczn ych w pozn a? sk im ?r odow isk u lok aln ym . Obecne projekty i strategie przysz?ej dzia?alno?ci?. Prelegentka przedstawi?a dzia?ania Biblioteki popularyzuj?ce czytelnictwo. Wybrane projekty: akcja Rodzinne czytanie, wystawy pracz projektów, spotkania autorskie np. cykl Zapiski intymne, spektakle asz.teatru, lekcje biblioteczne oraz kursy komputerowe dla seniorów i wiele innych imprez na rzecz spo?eczno?ci lokalnej.

M a?gor zat a Kr au ze

Profile for Materiały informacyjne DBP we Wrocławiu

Rola bibliotek w środowisku lokalnym  

Relacja z konferencji organizowanej przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich - grudzień 2017

Rola bibliotek w środowisku lokalnym  

Relacja z konferencji organizowanej przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich - grudzień 2017

Advertisement