__MAIN_TEXT__

Page 3

Maria Bosacka (Biblioteka IP UWr) w referacie ?Zm ian a jak o par adygm at f u n k cjon ow an ia bibliot ek i specjalist yczn ej u czeln ian ego syst em u bibliot eczn o-in f or m acyjn ego jako odpowied? na potrzeby ?rodowiska akademickiego na przyk?adzie Biblioteki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wroc?awskiego? przedstawi?a wprowadzone w Bibliotece zmiany i ich wp?yw na prac? organizacji. Prelegentka zaprezentowa?a jaki jest teraz odbiór Biblioteki przez najbli?sze otoczenie. Omówi?a zmiany wynikaj?ce z wprowadzenia technologii, zmiany formalne (organizacja) oraz zmiany mentalne pracowników. Wszystkie przedstawione elementy doprowadzi?y do zwi?kszenia aktywno?ci Biblioteki w ?yciu ?rodowiska lokalnego m.in. poprzez dzia?alno?? ko?a naukowego studentów pedagogiki ?etno?? edukacja- tradycja- nauka- o?wiata czy udzia? w akcjach wspieraj?cych Polaków w Wilnie. M ar ia Bosack a

?Badan ie sat ysf ak cji u ?yt k ow n ik ów Bibliot ek i G?ów n ej Un iw er syt et u Ek on om iczn ego w e Wr oc?aw iu jak o elem en t k szt a?t ow an ia st r at egii? to referat przedstawiony przez dr Dawida Ko?ciewicza, zast?pcy dyrektora Biblioteki UE we Wroc?awiu. Wa?nym elementem kszta?towania strategii biblioteki jest proces analizy, zarówno otoczenia, jak i ?rodowiska wewn?trznego. Wyniki przeprowadzonego badania zosta?y wykorzystane do budowania strategii zarz?dzania organizacj?, gdzie zarz?dzanie jako?ci? i rozwój uniwersalnego systemu wska?ników oceny bibliotek - to tylko niektóre elementy wp?ywaj?ce na ocen? dzia?alno?ci, dr Daw id Ko?ciew icz budow? norm, motywacj? pracowników, okre?lenie wydajno?ci, optymalizacj? organizacji stanowisk pracy.

Nast?pny referat ?Kszt a?cen ie k om pet en cji in f or m acyjn ych st uden t ów jak o st r at egia dzia?a? edu k acyjn ych w bibliot ece ak adem ick iej? wyg?osi?a Urszula Franas- Mirowska z Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim. Prelegentka przedstawi?a kulturowe wyznaczniki spo?ecze?stwa informacyjnego, które ukierunkowuj? dzia?ania Biblioteki. Najwa?niejsze z nich to: przygotowanie m?odzie?y do pracy z zastosowaniem technologii informatycznych, promocja edukacji wykorzystuj?cej teori? information literacy, kszta?towanie ?wiadomo?ci i kultury informacyjnej w spo?ecze?stwie, edukacja w zakreUr szu la Fr an as-M ir ow sk a sie twórczego my?lenia, rozwój kultury uczenia si?.

Profile for Materiały informacyjne DBP we Wrocławiu

Rola bibliotek w środowisku lokalnym  

Relacja z konferencji organizowanej przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich - grudzień 2017

Rola bibliotek w środowisku lokalnym  

Relacja z konferencji organizowanej przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich - grudzień 2017

Advertisement