__MAIN_TEXT__

Page 2

Podstawow? przes?ank? dzia?alno?ci ka?dej biblioteki jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwa? u?ytkowników. To wiek, wykszta?cenie, zainteresowania i sytuacja ?yciowa czytelników wp?ywaj? na organizacj? pracy biblioteki, jej ofert?, sposób dzia?ania i komunikowania z u?ytkownikami. Biblioteki zmieniaj? si? próbuj?c odpowiedzie? na zapotrzebowanie swoich czytelników. Podczas konferencji przedstawiono przyk?ady takich pozytywnych modyfikacji i przeobra?e?, które poprawi?y wizerunek bibliotek w ?rodowiskach lokalnych.

Obrady rozpocz??a prof. Maria Pid?ypczak-Majerowicz ? przywita?a go?ci oraz uczestników, przedstawi?a cele konferencji. Pierwsza cz??? obrad po?wi?cona by?a bibliotekom szkó? wy?szych. Poprowadzi?a j? Ewa Grabarska, prezes Korporacji Bibliotekarzy Wroc?awskich.

Ew a Gr abar sk a

BIBLIOTEKI NAUKOWE

pr of . M ar ia Pid?ypczak -M ajer ow icz

?M isja Bibliot ek i Polit ech n ik i Pozn a? sk iej w ?r odow isk u lok aln ym ? ? to tytu? pierwszego wyst?pienia. Monika Krawiec reprezentuj?ca t? Bibliotek? przedstawi?a ?rodowisko lokalne Biblioteki Politechniki Pozna?skiej, a nast?pnieomówi?a rol? systemu biblioteczno- informacyjnego w ?rodowisku lokalnym. Prelegentka przedstawi?a mo?liwo?ci rozwoju dzia?a? Biblioteki PP adresowanych do zewn?trznego ?rodowiska lokalnego, które zosta?y zrealizowane po otwarciu nowej siedziby. Pokaza?a tak?e wp?yw Biblioteki PP na ?rodowisko lokalne przez dzia?alno?? kulturalno- edukacyjn?, dzi?ki której BPP sta?a si? ?trzecim miejscem? w ?yciu spo?eczno?ci lokalnej.

M on ik a Kr aw iec

Kolejny referat ?Pr aca Bibliot ek i Un iw er syt eck iej w e Wr oc?aw iu n a r zecz ?r odow isk a ak adem ick iego? przedstawi?a Hanna Kowalska (przedstawicielka BUWr). Zaprezentowa?a w nim dzia?ania podejmowane przez pracowników Biblioteki na rzecz spo?eczno?ci UWr oraz podkre?li?a, ?e bogate zbiory s? ogólnodost?pne. Nast?pnie przybli?y?a w jaki sposób mo?na korzysta? ze zbiorów Biblioteki UWr i zaprezentowa?a funkcjonalno?ci nowej strony www. Han n a Kow alsk a

Profile for Materiały informacyjne DBP we Wrocławiu

Rola bibliotek w środowisku lokalnym  

Relacja z konferencji organizowanej przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich - grudzień 2017

Rola bibliotek w środowisku lokalnym  

Relacja z konferencji organizowanej przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich - grudzień 2017

Advertisement