__MAIN_TEXT__

Page 1

IX KONFERENCJA KORPORACJI WROC?AWSKICH BIBLIOTEKARZY ROLA BIBLIOTEKI W ?RODOWISKU LOKALNYM

1 grudnia 2017 roku w Dolno?l?skiej Bibliotece Pedagogicznej we Wroc?awiu odby?a si? IX Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wroc?awskich pt.: Rola biblioteki w ?rodowisku lokalnym


Podstawow? przes?ank? dzia?alno?ci ka?dej biblioteki jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwa? u?ytkowników. To wiek, wykszta?cenie, zainteresowania i sytuacja ?yciowa czytelników wp?ywaj? na organizacj? pracy biblioteki, jej ofert?, sposób dzia?ania i komunikowania z u?ytkownikami. Biblioteki zmieniaj? si? próbuj?c odpowiedzie? na zapotrzebowanie swoich czytelników. Podczas konferencji przedstawiono przyk?ady takich pozytywnych modyfikacji i przeobra?e?, które poprawi?y wizerunek bibliotek w ?rodowiskach lokalnych.

Obrady rozpocz??a prof. Maria Pid?ypczak-Majerowicz ? przywita?a go?ci oraz uczestników, przedstawi?a cele konferencji. Pierwsza cz??? obrad po?wi?cona by?a bibliotekom szkó? wy?szych. Poprowadzi?a j? Ewa Grabarska, prezes Korporacji Bibliotekarzy Wroc?awskich.

Ew a Gr abar sk a

BIBLIOTEKI NAUKOWE

pr of . M ar ia Pid?ypczak -M ajer ow icz

?M isja Bibliot ek i Polit ech n ik i Pozn a? sk iej w ?r odow isk u lok aln ym ? ? to tytu? pierwszego wyst?pienia. Monika Krawiec reprezentuj?ca t? Bibliotek? przedstawi?a ?rodowisko lokalne Biblioteki Politechniki Pozna?skiej, a nast?pnieomówi?a rol? systemu biblioteczno- informacyjnego w ?rodowisku lokalnym. Prelegentka przedstawi?a mo?liwo?ci rozwoju dzia?a? Biblioteki PP adresowanych do zewn?trznego ?rodowiska lokalnego, które zosta?y zrealizowane po otwarciu nowej siedziby. Pokaza?a tak?e wp?yw Biblioteki PP na ?rodowisko lokalne przez dzia?alno?? kulturalno- edukacyjn?, dzi?ki której BPP sta?a si? ?trzecim miejscem? w ?yciu spo?eczno?ci lokalnej.

M on ik a Kr aw iec

Kolejny referat ?Pr aca Bibliot ek i Un iw er syt eck iej w e Wr oc?aw iu n a r zecz ?r odow isk a ak adem ick iego? przedstawi?a Hanna Kowalska (przedstawicielka BUWr). Zaprezentowa?a w nim dzia?ania podejmowane przez pracowników Biblioteki na rzecz spo?eczno?ci UWr oraz podkre?li?a, ?e bogate zbiory s? ogólnodost?pne. Nast?pnie przybli?y?a w jaki sposób mo?na korzysta? ze zbiorów Biblioteki UWr i zaprezentowa?a funkcjonalno?ci nowej strony www. Han n a Kow alsk a


Maria Bosacka (Biblioteka IP UWr) w referacie ?Zm ian a jak o par adygm at f u n k cjon ow an ia bibliot ek i specjalist yczn ej u czeln ian ego syst em u bibliot eczn o-in f or m acyjn ego jako odpowied? na potrzeby ?rodowiska akademickiego na przyk?adzie Biblioteki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wroc?awskiego? przedstawi?a wprowadzone w Bibliotece zmiany i ich wp?yw na prac? organizacji. Prelegentka zaprezentowa?a jaki jest teraz odbiór Biblioteki przez najbli?sze otoczenie. Omówi?a zmiany wynikaj?ce z wprowadzenia technologii, zmiany formalne (organizacja) oraz zmiany mentalne pracowników. Wszystkie przedstawione elementy doprowadzi?y do zwi?kszenia aktywno?ci Biblioteki w ?yciu ?rodowiska lokalnego m.in. poprzez dzia?alno?? ko?a naukowego studentów pedagogiki ?etno?? edukacja- tradycja- nauka- o?wiata czy udzia? w akcjach wspieraj?cych Polaków w Wilnie. M ar ia Bosack a

?Badan ie sat ysf ak cji u ?yt k ow n ik ów Bibliot ek i G?ów n ej Un iw er syt et u Ek on om iczn ego w e Wr oc?aw iu jak o elem en t k szt a?t ow an ia st r at egii? to referat przedstawiony przez dr Dawida Ko?ciewicza, zast?pcy dyrektora Biblioteki UE we Wroc?awiu. Wa?nym elementem kszta?towania strategii biblioteki jest proces analizy, zarówno otoczenia, jak i ?rodowiska wewn?trznego. Wyniki przeprowadzonego badania zosta?y wykorzystane do budowania strategii zarz?dzania organizacj?, gdzie zarz?dzanie jako?ci? i rozwój uniwersalnego systemu wska?ników oceny bibliotek - to tylko niektóre elementy wp?ywaj?ce na ocen? dzia?alno?ci, dr Daw id Ko?ciew icz budow? norm, motywacj? pracowników, okre?lenie wydajno?ci, optymalizacj? organizacji stanowisk pracy.

Nast?pny referat ?Kszt a?cen ie k om pet en cji in f or m acyjn ych st uden t ów jak o st r at egia dzia?a? edu k acyjn ych w bibliot ece ak adem ick iej? wyg?osi?a Urszula Franas- Mirowska z Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim. Prelegentka przedstawi?a kulturowe wyznaczniki spo?ecze?stwa informacyjnego, które ukierunkowuj? dzia?ania Biblioteki. Najwa?niejsze z nich to: przygotowanie m?odzie?y do pracy z zastosowaniem technologii informatycznych, promocja edukacji wykorzystuj?cej teori? information literacy, kszta?towanie ?wiadomo?ci i kultury informacyjnej w spo?ecze?stwie, edukacja w zakreUr szu la Fr an as-M ir ow sk a sie twórczego my?lenia, rozwój kultury uczenia si?.


Ostatni referat przed przerw? przedstawi? Rafa?Krawiec z Biblioteki UE we Wroc?awiu. Temat ?Wyk or zyst an ie in f r ast r u k t u r y i zasobów Bibliot ek i G?ów n ej Wr oc?aw sk iego Un iw er syt et u Ek on om iczn ego pr zez u ?yt k ow n ik ów spoza ?r odow isk a ak adem ick iego Wr oc?aw ia? to przedstawienie BGUEW jako biblioteki otwartej. Bogactwo oferty BGUEW, a w tym ró?norodno?? zbiorów i bazy danych, udzia?w inicjatywach popularyzuj?cych us?ugi biblioteczne i nauk? oraz fakt, ?e biblioteka jest przyjazna osobom niepe?nosprawnym - zach?ca wielu go?ci spoza ?rodowiska akademickiego do korzystania z us?ug Biblioteki. Najcz?stszymi Go??mi Biblioteki s?: osoby traktuj?ce bibliotek? jako "trzecie miejsce?, osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz?, osoby poszukuj?ce pracy, hobby?ci, osoby pog??biaj?ce umiej?tno?ci j?zykowe. Dzi?ki otwarto?ci, BGUEW buduje pozytywny wizerunek biblioteki w Raf a?Kr aw iec ?rodowisku lokalnym oraz popularyzuje nauk?.

BIBLIOTEKI PUBLICZNE I PEDAGOGICZNE Drug? cz??? konferencji poprowadzi?a Magdalena Pili?ska, wicedyrektor DBP we Wroc?awiu.

M agdalen a Pili? sk a

Obrady rozpocz??a Ma?gorzata Krauze z Biblioteki Raczy?skich w Poznaniu, która przedstawi?a referat ?Bibliot ek a Raczy? sk ich jak o cen t r u m dzia?a? k u lt u r aln ospo?eczn ych w pozn a? sk im ?r odow isk u lok aln ym . Obecne projekty i strategie przysz?ej dzia?alno?ci?. Prelegentka przedstawi?a dzia?ania Biblioteki popularyzuj?ce czytelnictwo. Wybrane projekty: akcja Rodzinne czytanie, wystawy pracz projektów, spotkania autorskie np. cykl Zapiski intymne, spektakle asz.teatru, lekcje biblioteczne oraz kursy komputerowe dla seniorów i wiele innych imprez na rzecz spo?eczno?ci lokalnej.

M a?gor zat a Kr au ze


Kolejny referat pt. ?Pr om ocja czyt an ia w yzn aczn ik iem dzia?a? Doln o?l?sk iej Bibliot ek i Pedagogiczn ej w e Wr oc?aw iu ? przedstawi?a Anna Kokot- Rutkowska ? przedstawicielka placówki. Referat by? odpowiedzi? na zadane pytania: Dlaczego warto czyta?? Jak dotrze? do m?odych i starszych odbiorców? Jak przekona? g?ównie m?odych ludzi, ?e czytanie jest ?wietnym sposobem sp?dzania wolnego czasu? Prelegentka omówi?a poszczególne dzia?ania Biblioteki. Poda?a ich cele: popularyzacja czytelnictwa, propagowanie ró?nych metod pracy z ksi??k? czy innowacyjne formy promocji ksi??ki. W dalszej cz??ci przedstawi?a wybrane dzia?ania promuj?ce czytelnictwo: konferencje i szkolenia, zaj?cia edukacyjne, spotkania autorskie, konkursy czy wystawy.

Dzia?an ia DBP w e Wr oc?aw iu - k lik n ij w obr azek

An n a Kokot -Ru t kow sk a

d r M ar ek Piot r Ur ba? sk i

Obrady zako?czy? referat ?Rola Pow iat ow ej Bibliot ek i Pu bliczn ej w Szam ot u ?ach w ?r odow isk u lok aln ym ? wyg?oszony przez dr Marka Piotra Urba?skiego, dyrektora Biblioteki. Prelegent rozpocz??od zdefiniowania ?ro-dowiska lokalnego ? ma?a wspólnota okre?lona geo-graficznie i spo?ecznie. Przedstawi? ró?norodne dzia?ania Biblioteki na rzecz mieszka?ców Szamotu? i okolic. Skoncentrowa? si? przede wszystkim na pracy na rzecz ?rodowiska bibliotekarskiego skupionego wokó?Biblioteki.

Po obradach uczestnicy dyskutowali na temat znaczenia oraz mo?liwo?ci wspó?pracy bibliotek z najbli?szym ?rodowiskiem. Konferencj? zako?czy?a i podsumowa?a prof. Maria Pid?ypczak-Majerowicz. Podkre?li?a jak ogromny pozytywny wp?yw mog? wywiera? biblioteki na ?rodowisko lokalne i zach?ca?a do takich dzia?a?. Na zako?czenie zaprosi?a wszystkich uczestników na nast?pn? konferencj? ? za rok.


UCZESTNICY KONFERENCJI

Opracowanie: Beata Malentowicz, Dolno?l?ska Biblioteka Pedagogiczna we Wroc?awiu

Profile for Materiały informacyjne DBP we Wrocławiu

Rola bibliotek w środowisku lokalnym  

Relacja z konferencji organizowanej przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich - grudzień 2017

Rola bibliotek w środowisku lokalnym  

Relacja z konferencji organizowanej przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich - grudzień 2017

Advertisement