a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

1


Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2017 Tematyczne zestawienie bibliograficzne opracowano w oparciu o źródła wiedzy i informacji dostępne w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Zestawienie zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism za lata 2015-2017 i książek za lata 2007-2016. Spis treści: Materiały merytoryczne.................................................................................................. 2 Artykuły z wydawnictw ciągłych ..................................................................................... 2 Wydawnictwa zwarte ..................................................................................................... 4 Materiały metodyczne – materiały edukacyjne, scenariusze przedstawień .................. 7 Artykuły z wydawnictw ciągłych ..................................................................................... 7 Wydawnictwa zwarte ................................................................................................... 10 Zawartość katalogu e-book Libra .................................................................................. 16

Materiały merytoryczne Artykuły z wydawnictw ciągłych 1. Arteterapia w oddziaływaniach edukacyjno-terapeutycznych / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2015, nr 9, s. 38-43. Arteterapia jako forma oddziaływania wykorzystująca środki artystyczne ułatwiające pacjentowi ekspresję emocji. Charakterystyka technik arteterapii. Zadania terapii przez sztukę. Terapie ekspresyjne jako element programów poprawy zdrowia, rehabilitacji. Techniki arteterapeutyczne a wspieranie rozwoju dziecka.

2. Cielesność dywergencyjna – komponent integralnej edukacji wychylonej w przyszłość / Katarzyna Krasoń // Problemy Wczesnej Edukacji . - 2015, nr 4, s. [7]-22. Istota integralności. Muzyka i ruch. Cielesne kreowanie spektaklu teatralnego ewokowanego muzyką.

3. Czy teatr jest jeszcze dzisiaj potrzebny? / Matylda Pachowicz // Polonistyka . 2015, nr 2, s. 24-26. Wychowanie przez teatr. Teatroterapia jako jedna z form arteterapii.

2


4. Dobro - wartość realna czy pożądana? : refleksje z perspektywy potrzeby rewitalizacji dobra poprzez sztukę/teatr w codzienności przestrzeni społecznej / Beata Mazepa-Domagała, Teresa Wilk // Chowanna . - T. 1 (2015), s. [131]-147. Obrazy współczesnego społeczeństwa ujęte w formę spektaklu lub filmu jako początek refleksji nad sobą i otaczającym światem.

5. Inscenizacje teatralne jako propozycja dla pacjentów psychiatrycznych. Cz. 1 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy . - 2015, nr 1, s. 3-10. Sytuacja pacjenta psychiatrycznego. Informacje istotne przy określaniu celów wiązanych z zajęciami teatralnymi, w których aktorami są osoby chore psychicznie oraz priorytetów tych aktywności (uwagi ramowe, wskazówki metodyczne, aspekty terapeutyczne, efekty).

6. Inscenizacje teatralne jako propozycja dla pacjentów psychiatrycznych. Cz. 2 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy . - 2015, nr 2, s. 29-35. Aspekty praktyczne zajęć teatralnych z pacjentami psychiatrycznymi. Reguły terapeutyczne pracy teatralnej z pacjentami cierpiącymi na schizofrenię. Korzyści terapeutyczne wynikające z realizacji inscenizacji z udziałem osób chorych psychicznie.

7. Jeszcze o kompetencjach moderatora : wybór metody - model Stanisławskiego / Agnieszka Smrokowska-Reichmann -- (Projekt Teatr Seniora jako wariant terapii zajęciowej i forma spędzania czasu wolnego ; cz. 2 ) // Wspólne Tematy . - 2016, nr 5, s. 27-35. Cechy moderatora grupy teatralnej seniorów oraz jego zadania. Zasady praktyki prowadzenia grupy. Tworzenie autorskiej koncepcji Teatru Seniora. Argumenty przemawiające za wykorzystaniem teorii Stanisławskiego podczas zajęć teatralnych z seniorami.

8. Kamishibai : alternatywa dla tradycyjnych metod nauczania / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny . - 2016, nr 81, s. 51-53. Teatr Kamishibai - pomysły na wykorzystanie metody w pracy z dziećmi. Walory dydaktyczno-wychowawcze. Materiały niezbędne do pracy metodą Kamishibai.

9. Kilka uwag na temat "teatru szkolnego" / Małgorzata Balwierczak, Agnieszka Pawelec // Modelowe Nauczanie . - 2015, nr 2, s. 94-95. Co nam daje teatr szkolny.

10. Kultura w roli edukatora społecznego (na przykładzie sztuki teatralnej) : trudna lekcja historii zapomnianej, niezrozumiałej czy nieakceptowanej / Agata Rzymełka-Frąckiewicz // Chowanna . - T. 1 (2015), s. [65]-76. Sztuka teatralna jako element procesu włączania się mieszkańców społeczności lokalnej do kultury regionalnej na przykładzie Górnego Śląska.

11. Mężczyźni życia - Kabaret Starszych Panów w przestrzeni wrażliwej edukacji // Rocznik Pedagogiczny . - T. 38 (2015), s. [175]-185. Teatr totalnej edukacji Kabaretu Starszych Panów jako czynnik pobudzający i dynamizujący widza w działalności intelektualnej i twórczej.

3


12. O wolności tworzenia w pedagogicznych poszukiwaniach Stanisławskiego / Magdalena Zaorska // Kwartalnik Pedagogiczny . - R. 61, nr 1 (2016), s. [17]-35. Kształtowanie się idei pedagogicznych Konstantina Stanisławskiego, rosyjskiego aktora i reżysera oraz jego wkład w rozwój pedagogiki teatralnej (scenicznej). Wpływ myśli pedagogicznej Stanisławskiego na polskie szkolnictwo teatralne.

13. Projekt Bajkolaż / Adam Kierszka // Wychowawca . - 2016, nr 7/8, s. 45. Projekt "Bajkolaż" LabOratorium Teatru jako przykład pedagogika teatru.

14. Teatr dla wszystkich i dla każdego / Łukasz Wróbel // Wiadomości Historyczne . - 2016, nr 4, s. 16-20. Dzieje Teatru Telewizji od 1953 r. do dziś. Internetowy Teatr TVP dla szkół.

15. Teatr w edukacji szkolnej - rozważania na temat tekstów dramatycznych / Bożena Sołczyk // Kwartalnik Edukacyjny . - 2016, nr 2, s. 30-42. Trudności z interpretacją dramatów i komedii przez uczniów. Teksty dramatyczne na lekcjach języka polskiego. Utwory uczniów. Przykłady realizacji przedstawień.

16. Uwagi wstępne : o uczestnikach i moderatorze / Agnieszka SmrokowskaReichmann -- (Projekt Teatr Seniora jako wariant terapii zajęciowej i forma spędzania czasu wolnego ; cz. 1 ) // Wspólne Tematy . - 2016, nr 4, s. 36-43. Zajęcia teatralne jako forma organizowania czasu dla podopiecznych w podeszłym wieku przez terapeutów zajęciowych lub profesjonalnie pomagających innych specjalności. Terapeutyczne korzyści zajęć teatralnych. Proces docierania do uczestników. Cechy moderatora grupy teatralnej i jego zadania.

Wydawnictwa zwarte 1. 57. rocznica powstania Teatru Kalambur / [oprac. red. Krystyna Kawczak, Mira Nikodemska ; oprac. graf. Artur Skowroński]. - Wrocław : Ośrodek Kultury i Sztuki, 2014. - 134, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. Legendarny Teatr Kalambur przez wiele lat był jedną z najbardziej znaczących i znanych, nie tylko w Polsce, ale i w świecie, instytucji artystycznej awangardy. Prezentował niezwykle bogaty wachlarz działań nie tylko kulturalnych i artystycznych – scenicznych, happeningowych, poetyckich, czy plastycznych, ale także wydawniczych i organizacyjnych. Był m.in. organizatorem dziesięciu międzynarodowych festiwali teatralnych, będących w swoim czasie jedyną taką artystyczną konfrontacją Wschodu z Zachodem i jedynym takim wydarzeniem odbywającym się w krajach „za żelazna kurtyną”. Źródło adnotacji

4


2. Leszek Mądzik: polkowickie impresje / Andrzej Wierdak. - Polkowice : Polkowickie Centrum Animacji, 2014. - 89, [1] s. : il. kolor. ;31 cm + 1 płyta (DVD). To lektura poświęcona związkom znanego lubelskiego reżysera z Polkowicami. Bogato ilustrowany album dokumentuje 10 lat współpracy artysty z Polkowickim Centrum Animacji i jego dyrektorem, Andrzejem Wierdakiem. Zdjęcia przedstawiają przede wszystkim twórczość światowej sławy plastyka. Ponadto książka zawiera prywatne wypowiedzi Leszka Mądzika i największy zbiór jego plakatów, tj. wszystkie plakaty polkowickiego festiwalu „Oblicza Teatru”. Pozycja wzbogacona jest również o płytę DVD, na której zarejestrowane są wywiady z artystą. Źródło adnotacji

3. Między filmem a teatrem II : napięcie i poznanie : o inter-, multi- i transkulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych / pod red. Sławomira Bobowskiego i Piotra Rudzkiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 441 s. ; 24 cm. Warunkiem harmonijnej koegzystencji człowieka jest „odkrywanie innego”. Świat współczesny — coraz bardziej zglobalizowany, multikulturowy — wymaga od ludzi coraz więcej tolerancji, cierpliwości, zrozumienia dla inności. Tymczasem konfrontacja z innością może być w istocie niełatwa i problematyczna. Sztuki widowiskowe i naukowy namysł nad nimi mają ogromny udział w dziele otwierania się na Innego/Obcego oraz odkrywania go. Właśnie o nich — w kontekście problematyki Obcości/Inności — traktują artykuły w zawarte drugim tomie Między filmem a teatrem. Źródło adnotacji, spis treści

4. Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego / red. Wiesław Sikorski, Aneta Sikorska. - Warszawa : Difin, 2014. - 192 s. : il. ; 23 cm. Książka zawiera wiele cennych treści i praktycznych zaleceń dotyczących zastosowania elementów teatru w oddziaływaniach pedagogicznych, psychologicznych i terapeutycznych; wykorzystania środków teatralnego wyrazu do wspomagania procesu kształcenia, resocjalizacji i leczenia. Źródło adnotacji, spis treści

5


5. Polska nauka o teatrze w latach 1945-1975 / Milan Dariusz Lesiak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - 534, [4] s. : il. ; 24 cm. Książka przedstawia dzieje polskiej nauki o teatrze w latach 1945-1975, jej kierunki rozwoju, główne cele i rezultaty badawcze oraz starania o uzyskanie miejsca w programie studiów wyższych. Teatrologia po roku 1945 koncentrowała się przede wszystkim na historii teatru, począwszy od czasów najdawniejszych do dwudziestolecia międzywojennego. Bogaty dorobek w tej dziedzinie dopełniają oryginalne prace teoretyczne, dotyczące dramatu i sztuki teatru. Potwierdzeniem znaczenia dokonań nauki o teatrze było przyznanie jej w 1975 roku statusu dyscypliny uniwersyteckiej. Źródło adnotacji, spis treści

6. Teatr młodzieży w świetle badań na terenie Krakowa / Joanna OlszewskaGniadek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. 212, [1] s., [4] s. tabl. : il. ; 25 cm. Książka prezentuje wszechstronna analizę teatru młodzieży zarówno w aspekcie teoretycznym (…), praktycznym, przestrzennym (…), jak i czasowym (…). Publikacja wskazuje również na funkcję terapeutyczną teatru młodzieży, uzupełnia wiedzę o teatroterapii, wpisanej w perspektywę arteterapii. Kierunkowskaz badawczy ustawiono na działania mogące służyć wychowaniu na obszarze teatru młodzieżowego, niemniej sprawa funkcji tego teatru pozostaje otwarta.(…) Z recenzji dr. hab. Bogusława Żurakowskiego, prof. UJ Źródło adnotacji

7. Teatr w mieście bez teatru czyli Historia Festiwali Teatralnych w Polkowicach : XV edycji Polkowickich Dni Teatru - Oblicza Teatru / Andrzej Wierdak. Polkowice : Polkowickie Centrum Animacji, 2014. - 185, [2] s. : il. kolor. ; 28 cm. To kolejna już odsłona tego tytułu. Publikacja, wydawana od 6 lat, jest zestawieniem wszystkich polkowickich festiwali teatralnych, które mają miejsce w ciągu roku. Książka stanowi cenny materiał dokumentalny. Znajdziemy w niej bowiem wywiady z aktorami poszczególnych teatrów, opisy spektakli, zdjęcia oraz informacje o wystawach i innych wydarzeniach, odbywających się w ramach festiwali. Dobra lektura, jeśli ktoś chce sobie odświeżyć pamięć. Źródło adnotacji

6


8. Wrocławski teatr niezależny / Magdalena Gołaczyńska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - 253, [2] s. : il. kolor. ; 23 cm. Omówiono działalność wrocławskich teatrów niezależnych, które odgrywają ważną rolę we współczesnym życiu teatralnym miasta oraz wyróżniają się oryginalnością poszukiwań i dokonań w porównaniu z teatrami tego nurtu w innych ośrodkach. Drugą część tworzą rozmowy z twórcami teatrów niezależnych . Opisów przedstawień i projektów dopełniają liczne fotografie. Źródło adnotacji, spis treści

9.

Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów / pod redakcją Bartłomieja Oleszka i Marzenny Wiśniewskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. - 182 s. : il. ; 23 cm. Publikacja, w której Czytelnik odnajdzie zbiór refleksji, a także szereg pytań, jakie niesie ze sobą badanie dialogu teatru i filmu z rozmaitymi mediami elektronicznymi i z różnych perspektyw przez nie wyznaczanych. Autorzy tekstów – głównie młodzi badacze reprezentujący różne dziedziny i ośrodki naukowe – otwierają rozmaite porządki refleksji zainspirowanej tytułową tematyką książki. Pytania natury teoretycznej i metodologicznej spotykają się tutaj z analizą wybranych zjawisk artystycznych. Źródło adnotacji

Materiały metodyczne – materiały edukacyjne, scenariusze przedstawień Artykuły z wydawnictw ciągłych 1. Co widziałem, opisałem : scenariusz spektaklu o podróży Henryka Sienkiewicza do Ameryki / Witold Pelka // Biblioteka w Szkole . - 2016, [nr] 3, s. 32-37. Scenariusz do wykorzystania we wszystkich typach szkół.

2. Co znaczy wolność : scenariusz spektaklu teatralnego o Cichociemnych / Witold Pelka // Biblioteka w Szkole . - 2016, [nr] 5, s. 27-31. Teatr dziecięcy i młodzieżowy - teksty.

7


3. Czarownica Higienica : scenariusz / Lila Gudel // Biblioteka w Szkole . - 2015, [nr] 12, s. 33-37. Scenariusz przedstawienia propagujący zdrowy styl życia.

4. Czas na wakacje / Barabara Skutela // Bliżej Przedszkola . - 2015, nr 5, s. 38-39. Materiały repertuarowe dla przedszkola.

5. Dzień Teatru ogłaszamy i na scenę zapraszamy! // Bliżej Przedszkola . - 2017, nr 2, s. 66-[73]. Propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczodydaktycznej dla dzieci starszych na marzec. Zapoznanie dzieci z historia teatru, jego rodzajami i rola w sztuce.

6. Jak poruszyć dziecięca wyobraźnię czyli zabawa w teatr / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole . - 2016, [nr] 1, s. 34-35. Zajęcia dla kółka czytelniczego - uczniów klas III szkoły podstawowej. Na podstawie fragmentu Spotkanie na moście z książki Heleny Bechlerowej "Dom pod kasztanami".

7. Kopyta i silnik : scenariusz spektaklu o Marszałku Józefie Piłsudskim / Witold Pelka // Biblioteka w Szkole . - 2017, [nr 1], s. 34-37. Spektakl z okazji Roku Piłsudskiego do wystawienia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

8. Kotka Milusia : scenariusz zajęć z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai / Anna Bal -- (Z Warsztatu Metodyka ) // Poradnik Bibliotekarza . - 2016, [nr] 2, s. 3638. Kamishibai jest narzędziem edukacyjnym o szerokim zastosowaniu na różnych poziomach nauczania. Sprawdza się m.in. przy czytaniu dzieciom, nauce opowiadania oraz czytania na głos, a także rysowaniu i pisaniu opowiadań przez dzieci.

9. Królewna się nudzi : scenariusz przedstawienia / Agnieszka Stawowska // Biblioteka w Szkole . - 2015, [nr] 9, s. 29-33. Scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej. Może być wykorzystany podczas pasowania na uczniów klasy I oraz na czytelnika lub z okazji uroczystości związanych z biblioteką szkolną i czytelnictwem.

10. Krzyżówka teatralna / Krystyna Zielińska-Godek // Biblioteka w Szkole . - 2015, nr 3, s. 25. Krzyżówka dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej sprawdzająca wiedzę dotyczącą teatru.

11. Legenda o Skarbniku : scenariusz zajęć świetlicowych / Magdalena Czop // Świetlica w Szkole . - 2015, nr 1, s. 13-[14]. Zajęcia świetlicowe mające na celu zapoznanie dzieci z treścią "Legendy o Skarbniku", przedstawienie nowej formy czytania - teatrzyk Kamishibai oraz wyjaśnienie, na czym polega praca górników.

8


12. Mój świat : dzień w kółku teatralnym / Krystyna Zielińska-Godek // Biblioteka w Szkole . - 2015, nr 3, s. 26. Konspekt lekcji teatralnej dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej.

13. Myśli zagubione i odnalezione : scenariusz spektaklu / Witold Pelka // Biblioteka w Szkole . - 2015, [nr] 6, s. 38-41. Spektakl poświęcony synowi i ojcu Witkiewiczom - artystom wspaniałym. Rok Witkiewiczów.

14. Na razie tylko tyle : scenariusz teatralny o Janie Długoszu / Witold Pelka // Biblioteka w Szkole . - 2015, [nr] 4, s. 32-35. W scenariuszu wykorzystano Jana Długosza Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego.

15. Odkrywamy Feliksa Nowowiejskiego : scenariusz przedstawienia / Agnieszka Stawowska // Biblioteka w Szkole . - 2016, [nr] 4, s. 33-37. Scenariusz przedstawienia teatrzyku dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

16. Poemat moralisty : monodram oparty na tekstach Zbigniewa Herberta / Anna Figlus // Wychowawca . - 2015, nr 6, s. 32-33. Teatr dziecięcy i młodzieżowy – teksty.

17. Romeo i Julia na szkolnej scenie / Bogumiła Pińczuk // Biblioteka w Szkole . 2016, [nr] 12, s. 12-14. Praktyczny opis przygotowania i realizacji przedstawienia na motywach dramatu Szekspira. Gimnazjum.

18. Tadeusz Kościuszko - człowiek wolności : scenariusz z okazji Roku Kościuszki / Patrycja Winzer // Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 2, s. 29-33. Scenariusz przedstawienia na podstawie fragmentów książki Aleksa Storozynskiego "Kościuszko. Książę chłopów"..

19. Wisława inaczej : scenariusz przedstawienia / Anna Baczyńska // Biblioteka w Szkole . - 2016, [nr] 1, s. 36-37. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum obejmujące obszar twórczości Wisławy Szymborskiej nie spotykany w podręcznikach szkolnych.

20. Wróżka prawdę ci powie... : scenariusz przedstawienia na pożegnanie klas maturalnych / Agnieszka Olszanowska // Biblioteka w Szkole . - 2016, [nr] 2, s. 27-29. Teatr dziecięcy i młodzieżowy - teksty.

9


21. Z Sienkiewiczem przez karty powieści : scenariusz przedstawienia / Agnieszka Stawowska // Biblioteka w Szkole . - 2016, [nr] 5, s. 23-26. Scenariusz przedstawienia teatralnego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

22. Zaburzenia zachowania w ujęciu eksternalizacjnym i internalizacyjnym / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny . - 2017, nr 85, s. 47-49. Charakterystyka i przejawy zaburzeń w zachowaniu. Diagnoza. Formy pracy z uczniem - psychoterapia, socjoterapia, trening umiejętności społecznych i psychologicznych, metoda teatru resocjalizacyjnego, metoda resocjalizacji przez sport, drama.

23. Ze szkołą przez wieki " program z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Jarosław Górnicki // Biblioteka w Szkole . - 2016, [nr] 6, s. 31-34. Do wykorzystania w szkole podstawowej.

Wydawnictwa zwarte 1. Dilettante - teatr w ruchu : inspiracje dla nauczycieli : [materiały edukacyjne / oprac. merytoryczne Dagmara Żabska et al.]. - Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2009. - 32 s. : il. ; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM). Książka wraz z płytą to pilotażowy projekt zespołu „Dilettante” Dilettante – teatr w ruchu. Inspiracje dla nauczycieli to, jak sam tytuł wskazuje, publikacja przeznaczona stricte dla nauczycieli. Książka wraz z płytą to pilotażowy projekt zespołu „Dilettante” (nasze wcześniejsze działania adresowane były przede wszystkim do instruktorów, którzy prowadzą amatorskie zespoły teatralne) – zbiór inspiracji, jak w interesujący i niekonwencjonalny sposób poprowadzić zajęcia z historii teatru i dramatu dla młodzieży gimnazjalno-licealnej. Źródło adnotacji

10


2. Inscenizacje : 40 scenariuszy przedstawień przedszkolnych i szkolnych na cały rok / Hanna Warchałowska. - Wyd. 2. - Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 2015. 232 s. ; 21 cm. „Inscenizacje” to zbiór 40 różnorodnych scenariuszy nie tylko na najpopularniejsze święta, ale i te, które zazwyczaj umykają naszej uwadze. Małe formy, które nie wymagają długich przygotowań, zawierają elementy muzyczne, taneczne i pantomimiczne, dzięki którym dzieci będą się świetnie bawić na próbach. Wiele z nich pozwoli małym aktorom na improwizację. W każdym dziecku drzemie ukryty talent aktorski – wystarczy tylko dać mu rolę, postawić na scenie i... pozwolić się wykazać. Źródło adnotacji, spis treści

3. Jesteśmy aktorami : scenariusze teatrzyków dziecięcych / Dorota Niewola. Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 91 s. : il. ; 18 cm. Udział w przedstawieniach teatralnych stwarza dziecku możliwość twórczego, aktywnego działania. Mam nadzieję, że proponowane scenariusze umożliwią nauczycielom rozwijanie u wychowanków zainteresowań teatrem, wykształcą nawyk uczestnictwa w życiu teatralnym, rozwiną wrażliwość estetyczną i zachęcą do twórczej ekspresji. Zamieszczone w książce scenariusze były zrealizowane sprawdzone w toku pracy z dziećmi. Pozwoliły na rozwój ich indywidualnych uzdolnień, wpłynęły na rozwój empatii, przyczyniły się do integracji zespołu, dostarczyły małym aktorom wielu doświadczeń i pozytywnie oddziaływały na ich emocje. Źródło adnotacji

4. Przedstawienia i uroczystości : inscenizacje dla klas 0-3 / Elżbieta ŚnieżkowskaBielak. - Warszawa : Dr Josef Raabe. Spółka Wydawnicza, 2013. - 40 s. : il. ; 30 cm. Zbiór szkolnych przedstawień na najważniejsze uroczystości w Zbiór szkolnych przedstawień na najważniejsze uroczystości w roku szkolnym, zabawne i pouczające historie, pomysły na przygotowanie kostiumów i scenografii, porady praktykapolonisty. Źródło adnotacji: katalog DBP

11


5. Scenariusze szkolnych przedstawień teatralnych : dla szkół podstawowych / Zofia Kaliska, Beata Jacewicz. - Wyd. 2. - Białystok : Wydawnictwo PRINTEX, 2016. - 240 s. ; 21 cm. Scenariusze dziecięcych przedstawień teatralnych mogą być wykorzystywane zarówno w szkolnych teatrzykach jak i na lekcjach języka polskiego. Ogółem jest ich ok. 30. Treść przedstawień ma charakter okolicznościowy bądź tematyczny, a zarazem edukacyjny. Oto niektóre z nich: Dzień matki, Dzień nauczyciela, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Zima, Wiosna, Zwierzęta w domu i na podwórku, Teatrzyk geograficzny, Teatrzyk ortograficzny, Historyczny, bajkowy, mitologiczny, Kochajmy babcię i dziadka, Zostaną w naszej pamięci, Na pożegnanie szkoły. Fragmenty między dialogami, oznaczone kursywą i zebrane w nawias mają ułatwić interpretację dialogów i tekstów. Dodatkowo, każdy scenariusz poprzedzony jest opisem wstępnym. Źródło adnotacji

6. Scenariusze teatralne dla najmłodszych : bajki i legendy / Zofia Kaliska. Białystok : Wydawnictwo Printex, 2014. - 108 s. ; 21 cm. Książka jest zbiorem scenariuszy teatralnych, przeznaczonych dla przedszkoli oraz szkół podstawowych. Mają one formę ośmiozgłoskowych, rytmicznych, ładnie rymowanych wierszy. Nie tylko są przyjemną formą rozrywki dla dzieci, ale pełnią też funkcję edukacyjną. W końcu, nie ma lepszej nauki niż ta przez zabawę. Tematyka scenariuszy oparta jest na popularnych baśniach i legendach polskich. Źródło adnotacji

7. Scenariusze teatrzyków dla przedszkoli / Zofia Kaliska. - Białystok : Wydawnictwo Printex, 2011. - 224 s. ; 20 cm. Książka zawiera 25 scenariuszy dla teatrzyków dziecięcych o różnej tematyce, dla dzieci w wieku 4-6 lat, ale niektóre z nich z powodzeniem można wykorzystywać w grupie wiekowej 7-8 lat. Są tu na przykład takie tematy jak narodowe legendy (np. Jak Popiela myszy zjadły), alfabet, podstawy matematyki, "Balladyna" dla najmłodszych, choć większość scenariuszy to bajkowe historyjki, zawsze zakończone odpowiednim przesłaniem moralnym. Dialogi mają formę rytmicznych, łatwo wpadających w ucho ośmiozgłoskowych rymowanek. Źródło adnotacji

12


8. Scenariusze teatrzyków dziecięcych / [tekst: Zofia Kaliska ; ilustracje Agnieszka Kamińska, Zielone A]. - Poznań : Wydawnictwo IBIS, 2016. - 136 s. : il. ; 24 cm. Seria prezentuje scenariusze inscenizacji przedstawień szkolnych, przeznaczone dla przedszkoli oraz szkół podstawowych. Nie tylko są one przyjemną formą rozrywki dla dzieci, ale pełnią też funkcję edukacyjną. Uczestnictwo w warsztatach teatralnych lub choćby w szkolnych przedstawieniach z okazji różnych uroczystości inspiruje dzieci do pozytywnego działania, wyzwala pasje tworzenia, rozwija społecznie, daje poczucie własnej wartości i pewności siebie, uczy trudnej sztuki wystąpień publicznych. Źródło adnotacji

9.

Szkoła z pasją... teatralną! : zbiór scenariuszy / Jolanta Helena Zabielska. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2014. - 217 s. ; 24 cm. Książka ta podzielona jest na dwa rozdziały ,ze względu na tematykę. Można w niej znaleźć m.in. scenariusze na uroczystości szkolne, , ważne rocznice i święta, zabieg teatru w teatrze, telewizyjny dziennik oraz program rozrywkowy, uwspółcześnioną mitologię grecką, parafrazy „Lokomotywy” i „Inwokacji”, a także inscenizacje oparte na ciekawych i pouczających baśniach- przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Źródło adnotacji

10. Teatr szkolny. Cz. 3, Inscenizacja wiersza / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Europa, 2011. - 261 s. : nuty ; 24 cm. W tomie omawiamy pracę nad interpretacją i inscenizacją W tomie omawiamy pracę nad interpretacją i inscenizacją wiersza. Utwory, opisujące rzeczywistość otaczającą młodego człowieka, powodują, że uczeń dobrze się czuje w świecie przedstawionym w tekstach i na równych prawach z nauczycielem przystępuje do wspólnej zabawy. Każdy wiersz jest poddany dogłębnej analizie dotyczącej stopnia trudności jego wymawiania, poprawności frazowania, melodii zdania, ilości dykcyjnych pułapek oraz odautorskiej przykładowej interpretacji. Wiersze są również gotową propozycją sceniczną. Źródło adnotacji

13


11. Teatrzyk lalek w przedszkolu waldorfskim / Freya Jaffke ; z jęz. niem. przeł. Barbara Kowalewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 144 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. Freya Jaffke przedstawia Państwu jeden z charakterystycznych rodzajów codziennych zabaw w przedszkolu waldorfskim – teatrzyk lalek. Rozpoczyna od najprostszych improwizowanych zabaw, w których uczestniczą tylko własne rączki dziecka, następnie prezentuje zabawy z udziałem zabawek zrobionych na poczekaniu „z niczego”: z odrobiny runa owczego, chusteczki lub patyczka, kończy zaś na opisach przedstawień z własnoręcznie wykonanymi marionetkami i pacynkami, przedstawień, w których animatorami są wychowawczynie przedszkolne, najstarsze przedszkolaki oraz dzieci w wieku szkolnym, a które poprzedza zawsze okres długich i starannych przygotowań. Źródło adnotacji, spis treści

12. Teatrzyk przedszkolaka : karty pracy do scenariuszy / Małgorzata Mirowska. Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2013. - [53] s., [43] k. tabl. : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM) + 1 dysk optyczny (CD). „Zabawy edukacyjne. Teatrzyk przedszkolaka” to kolejna książka z serii publikacji wspomagających pracę nauczycieli przedszkolnych oraz rozwój dzieci. "Teatrzyk przedszkolaka" w unikalny sposób wprowadza nas w zagadnienia organizacji imprez teatralnych na każdą okazję. Źródło adnotacji

13. Teatrzyki na cztery pory roku / Dorota Gellner, Danuta Gellnerowa ; ilustrowała Małgorzata Cieślak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2015. - 55, [1] s. : il. kolor. ; 28 cm. "Teatrzyki na cztery pory roku" to wyjątkowa książka autorstwa Doroty Gellner i Danuta Gellnerowej, zawierająca 35 wierszowanych krótkich przedstawień, które można zrealizować zarówno ze starszymi, jak i młodszymi dziećmi. Wszystkie utwory to unikatowe, nigdzie dotąd niepublikowane, inscenizacje, które są doskonałą okazją do zabawy zarówno w przedszkolu, jak i w domu. Źródło adnotacji

14


14. W świecie baśni : scenariusze przedstawień teatralnych dla młodzieży / Agnieszka Kusza, Dagna Ślepowrońska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013. - 188 s. ; 21 cm. Autorki dramatów zapraszają czytelników do podjęcia rozmowy na trudne i ważkie tematy, takie jak fobie, samotność, odmienność, relacje między dzieckiem a dorosłym (rodzicem). Rozmowy te mają pobudzić odbiorców do refleksji nad własnym „ja” i stosunkiem owego „ja” do świata, a także nad kształtem tego świata. Jak podkreślają dramatopisarki, rozmowa ta powinna zawierać elementy nie tyle moralizatorskie i dydaktyczne, ile raczej odprężające i komiczne. Scenariusze z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w przygotowywaniu przedstawień z uczniami. Źródło adnotacji

15. Zabawa w teatr : przedszkolne i szkolne inscenizacje : spektakle, kostiumy, rekwizyty / il. Elżbieta Jarząbek ; [wybór utworów i oprac. inscenizacji Marek Głogowski et al.]. - Poznań : Papilon - Publicat, cop. 2010. - 119 s. : il. kolor. ; 27 cm. Wspaniała zabawa w szkole, w przedszkolu i w domu. Książka zawiera 23 propozycje przedstawień opartych na utworach znanych i lubianych autorów, m.in. Juliana Tuwima, Ludwika Jerzego Kerna, Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej, Danuty Gellnerowej, Małgorzaty Strzałkowskiej, Marcina Przewoźniaka. Do każdej inscenizacji dołączono projekt rekwizytów lub kostiumów do samodzielnego wykonania. We wprowadzeniu zawarto cenne informacje na temat teatru, porady dla małych aktorów, przykłady ćwiczeń dykcyjnych, a także wskazówki dla nauczycieli i rodziców, ułatwiające zabawę z dziećmi w teatr. Źródło adnotacji

15


Zawartość katalogu e-book Libra 1. PeWNego razu w teatrze...: scenariusze przedstawień świąteczno-zimowych dla dzieci. - Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2015. Publikacja zawiera 15 scenariuszy przedstawień teatralnych dla dzieci, nagrodzonych w II edycji konkursu świątecznego, zorganizowanego przez Wydawnictwo Szkolne PWN we współpracy z Polskim Radiem Dzieciom. W publikacji znalazło się 15 scenariuszy teatralnych o tematyce świąteczno-zimowej, w tym 12 utworów w języku polskim oraz 3 – w języku angielskim. Gorąco zachęcamy uczniów i nauczycieli do odgrywania inscenizacji w trakcie szkolnych i przedszkolnych zajęć. Próbowanie swoich sił w roli aktora spełnia ważną rolę edukacyjną, rozwija wrażliwość artystyczną, kształtuje wiele umiejętności interpersonalnych i społecznych. Rodzicom i dziadkom proponujemy głośne czytanie utworów swoim pociechom oraz wspólną zabawę w teatr. http://libra.ibuk.pl/book/151409

16


17


18

Międzynarodowy Dzień Teatru  

Tematyczne zestawienie źródeł informacji dostępnych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu

Międzynarodowy Dzień Teatru  

Tematyczne zestawienie źródeł informacji dostępnych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu

Advertisement