Page 6

Czyt an i e j est d l a m n i e... - Jest takze doskonalym sposobem na rozwijanie umyslu, ?wiczenie pami?ci czy te? ciaglym uzupe?nianiem s?ownictwa. Czytaj?c nieustannie si? rozwijamy, w?icej wiemy, ?wiczymy swoj? wyobra?ni?. Nie ograniczajmy si? tylko do biernego ogl?dania telewizji, czytajmy ksi??ki. - Wed?ug mnie czytanie to rozwijanie wyobra?ni, fantazji, zasobu s?ów ale nie tylko. Czytanie to nauka. Od zawsze du?o czyta?em i to pozwoli?o mi ograniczy? ilo?? b??dów ortograficznych, nauczy?em si? budowa? poprawne stylistycznie zdania. A z czystej przyjemno?ci to czytanie jest dla mnie sposobem na oderwanie si? od rzeczywisto?ci. - Czytam...przenosz? si? w inny ?wiat, czytam...poznaj? inny ?wiat, czytam...ucz? si? czego? nowego. ?ród?o cytatów

Jak zatem ukierunkowywa? dzieci: czy maj? czyta? wszystko, ?eby tylko czyta?, a mo?e jdnak wybiera? i poleca? tylko warto?ciowe wydawnictwa? A mo?e tak ukszta?towa? ucznia, ?eby dysponowa?tak? umiej?tno?ci? czytania, ?eby sam decydowa?co i jak czyta?, czy dopasowa? teksty kultury do mo?liwo?ci uczniów? Problem nieczytania jest z?o?ony i wymaga wieloaspektowego spojrzenia, a tak?e szerokiej dyskusji. Dr Robert Mertuszka jako przyk?ad wskaza?wybory czytelnicze m?odzie?y ponadgimnazjalnej, która zdecydowanie si?ga do literatury poza kanonem lektur obowi?zkowych. Jest to zachowanie pozytywne ? szuka czego? innego, nowego. Jednak z drugiej strony to znaczy, ?e szko?a nie proponuje niczego ciekawego. Dlaczego tak si? dzieje? - kanon jest nieatrakcyjny, a w dodatku obowi?zkowy, co powoduje naturalny opór ucznia. Jednym z zada? kanonu jest krzewienie lektur o charakterze patriotycznym, jednak nie wszystkie teksty mo?na zaliczy? do mocnej literackiej tradycji, której warto?ci zawsze si? obroni? (np. z okresu renesansu czy romantyzmu). Cz??? lektur obowi?zkowych nie zaspokoi literackich potrzeb wspó?czesnego ucznia. Wydaje si?, ?e dobrym rozwi?zaniem tego dylematu mo?e by? fuzja horyzontów: próba nak?onienia ucznia do szukania wspólnej p?aszczyzny ? tekstu sprzed wielu lat i wspó?czesnego odbioru. Dzia?anie to wymaga wiedzy ogólnorozwojowej. Wa?ne jest uwspó?cze?nienie postaw i j?zyka. Omawiaj?c lektury z kanonu warto pami?ta?, ?e ucze? mierzy si? z tekstem, który odkodowuje wg znanych sobie znaków.

Profile for Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Czytanie? Oczywiście!  

Relacja z seminarium wraz z prezentacjami prowadzących

Czytanie? Oczywiście!  

Relacja z seminarium wraz z prezentacjami prowadzących

Advertisement