Page 11

Pr o g r am y

INTERNETOWA (PO)MOC W PROMOWA NIU CZYTA NIA Podczas warsztatu ?In t er n et ow a (po)m oc w pr om ow an iu czyt an ia - t ik ow e zabaw y czyt eln icze?, który prowadzi?a Alek san dr a Nalazek uczestnicy poznali trzy proste, darmowe narz?dzia, które mo?na wykorzysta? do promowania biblioteki, jej dzia?alno?ci, nowych ksi??ek, ale tak?e jako sposób zach?cenia uczniów do czytania. Pierwszym narz?dziem, które uczestnicy mieli okazj? pozna? by? padlet, czyli wirtualna tablica, która mo?e s?u?y? do prowadzenia dyskusji, wymiany informacji, udost?pniania w?asnych materia?ów. Prowadz?ca zaprezentowa?a najwa?niejsze funkcje programu: tworzenie tablicy, dodawanie elementów, ustawienia tablicy, mo?liwo?ci udost?pniania gotowych projektów. Uczestnicy za?o?yli konta na stronie, a tak?e stworzyli swoje pierwsze wirtualne tablice. Druga aplikacja, która zosta?a zaprezentowana podczas spotkania to fotobabble, umo?liwia ona nagranie krótkiego filmiku, do dowolnego zdj?cia (np. ok?adka ksi??ki, któr? chcemy promowa?, plakat wydarzenia, na które chcemy zaprosi?, wn?trze biblioteki, itd.). Pokazano mo?liwo?ci programu. Uczestnicy za?o?yli swoje konta, a nast?pnie stworzyli swoje ?mówi?ce obrazy?, a tak?e przetestowali mo?liwo?ci udost?pniania takiej fotografii. Toony Tool to z kolei narz?dzie, które nie wymaga rejestracji. Aplikacja s?u?y do tworzenia pojedynczych scen komiksowych, a tak?e memów. Mo?emy wykorzysta? w?asne zdj?cia, ale tak?e wybra? z dost?pnych fotografii w programie. Gotowe scenki mo?emy udost?pnia? na kilka sposobów: wys?anie bezpo?rednio z serwisu emaila, zamie?ci? na swoich portalach spo?eczno?ciowych, ale tak?e pobra? grafik? w formacie jpg, np. na dysk komputera.

Uczestnicy warsztatu

Tekst i opracowanie graficzne: Beata Malentowicz

Uczestnicy warsztatu i prowadz?ca Aleksandra Nalazek

Zdj?cia: Alina Dyrek

Profile for Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Czytanie? Oczywiście!  

Relacja z seminarium wraz z prezentacjami prowadzących

Czytanie? Oczywiście!  

Relacja z seminarium wraz z prezentacjami prowadzących

Advertisement