Page 1

BEZPIECZNY INTERNET sza cu n e k i o d p o w i e d z i a l n o ?? w sie ci

t o t em at pr zew odn i obch odรณw t egor oczn ego Dn ia Bezpieczn ego In t er n et u . Pod t ak im t yt u ?em w Doln o?l?sk iej Bibliot ece Pedagogiczn ej w e Wr oc?aw iu (dalej DBP) odby?o si? spot k an ie szk olen iow e dla n au czycieli.


SZACUNEK

WINTERNECIE

Program spotkania korespondowa? z przes?aniem DBI 2018 przedstawionym na oficjalnej stronie organizatora - Polskiego Centrum Programu Safer Internet: ?? szacunek to poj?cie, które zawiera w sobie bardzo wiele tre?ci. To istotna warto??, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatno?ci czy odmiennych pogl?dów skutkuje niepokoj?cymi zjawiskami, które pojawiaj? si? w internecie m.in. cyberprzemoc?, hejtem, sekstingiem, ksenofobi??. Uczestników przywita?a M agdalen a Pili? sk a, wicedyrektor Biblioteki. Zaprosi?a na wyk?ady i dyskusj? na temat szacunku w internecie, tak?e odwo?uj?ce si? do Roku Praw Kobiet oraz nawi?zuj?ce do kierunków rozwoju polityki o?wiatowej pa?stwa. Wyk?ady i prezentacje przedstawi?y przedstawicielki Dolno?l?skiej Biblioteki Pedagogicznej we Wroc?awiu. Spotkanie rozpocz??a Alek san dr a Nalazek . Przybli?y?a zagadnienia przedstawione podczas ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej z okazji DBI. W krótkim wyst?pieniu Co w sieci piszczy? zaprezentowa?a najnowsze narz?dzia edukacyjne dotycz?ce bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w internecie proponowane przez NASK oraz Fundacj? Dajemy Dzieciom Si??. Nast?pnie przedstawi?a tezy wyst?pienia prof. Aliny Naruszewicz- Duchli?skiej z Uniwersytetu Warmi?sko- Mazurskiego z wyk?adu inauguruj?cego t? imprez?, który poruszy? problemy j?zyka i komunikacji w internecie: m.in. zak?ócenia typu flaming/ flame wars, trolling i hejt(ing). Pos?uchaj wyk?adu prof. Aliny Naruszewicz- Duchli?skiej:

Alek san dr a Nalazek


AKADEMIATRENERA JA K W YK ORZYSTA ? K OM PETENCJE M E D IA L N E U C Z N IÓ W ? - to prezentacja, któr? przedstawi?a Beat a M alen t ow icz. Prelegentka omówi?a ró?ne pomys?y i propozycje pracy z uczniami. Du ?e i m a?e ?f or m at y ? ak t yw n o?ci w zak r esie m ediów , czyli do czego i w jak i sposób m o?n a zaan ga?ow a? u czn iów ? W jak im zak r esie w yk or zyst a? ich k r eat yw n o??,

KAMPANIASPO?ECZNA

t alen t i zain t er esow an ie t ech n ologi?? Jak pr ow adzi? dysk u sj? o m ediach i jak pr acow a? z gr u p?? ?Du?e formaty? to nazwane przez prelegentk? dzia?ania podejmowane

z uczniami

w

celu

pog??bienia

wiedzy

i umiej?tno?ci pozwalaj?cych na ?wiadomy i krytyczny odbiór przekazów medialnych. Jedna z propozycji to kampania spo?eczna ? zarówno tworzenie jej, jak i dyskusja o niej. Dlaczego

kampania?

?

bo

to

wyj?tkowe

narz?dzie

oddzia?ywania na ludzi - wspiera zmian? postaw i wra?liwo?ci na konkretny problem. Ró?norodno?? tematów oraz form promocji kampanii daje ogromne mo?liwo?ci zaanga?owania m?odych ludzi w jej przygotowanie i promocj? oraz rzeczow?

GAZETKASZKOLNA

rozmow? o mediach. Innym pomys?em na anga?uj?c? uczniów edukacj? medialn? mog? by? szkolne media: radiow?ze?, szkolna telewizja czy gazetka szkolna. Dzi?ki aktywnej pracy podczas tworzenia mediów, uczniowie wiedz? jak gromadzi?, przechowywa? i udost?pnia? ró?nego rodzaju informacje, potrafi? przygotowa?

prosty

materia? tekstowy

czy

audiowizualny,

wykorzystuj? technologi?, poznaj? narz?dzia oraz rozwijaj? swoje talenty. Jak zrobi? dobr? gazetk?? - mo?e pomóc w tym serwis Junior Media.


KOMPETENCJE MEDIALNEUCZNIÓW Jakie s? warunki powodzenia pracy z mediami? ? przede wszystkim nauczyciele dzia?aj? z pasji i z pasj?, w taki sposób aby uczniowie mieli ?wiadomo?? otaczaj?cego ich ?wiata, umieli wybra? i oceni? informacje oraz pozna?, czym jest obiektywizm i czym ró?ni si? od subiektywnego przedstawiania rzeczywisto?ci.

Beat a M alen t ow icz

Uczniów mo?na zaprosi? tak?e do prowadzenia bloga np. o tematyce kulturalnej. Uczniowie zamieszczaj? na nim recenzje, wywiady z lud?mi kultury i organizuj? dodatkowo spotkania z nimi. Kolejna propozycja uczenia mediów przez ich tworzenie to cyfrowa narracja - ??czy sztuk? opowiadania historii i ró?norodne narz?dzia multimedialne, wliczaj?c w to grafik?, audio, animacje video, publikacje sieciowe. Cyfrowa narracja to sposób na zaanga?owanie uczniów i nauczycieli w opracowywanie ró?nych historii. Referentka przedstawi?a tak?e propozycje innych dzia?a?: m.in. fotokasty, fotoreporta?e, filmy, animacje, remiksy. Na zako?czenie omówi?a najskuteczniejsze metody pracy - burz? mózgów, odgrywanie ról, symulacje czy drzewo decyzyjne, a tak?e cykl Kolba. Nauczanie edukacji medialnej wymaga tak?e kompetencji mi?kkich. Jak si? przygotowa? do zaj??? Jak efektywnie pracowa? z grup?? czy Jak unikn?? trudnych sytuacji w czasie zaj??? ? na te pytania uzyskasz informacje na stronie serwisu

Uczest n icy spot k an ia


WIZERUNEKKOBIETY WMEDIACH Po krótkiej przerwie Alin a Dyr ek wyg?osi?a wyk?ad konwersatoryjny Kobieta, media, bezpiecze?stwo. Wp?yw stereotypów na postrzeganie kobiet w mediach ? wyk?ad o szacunku w internecie (i nie tylko). Postawi?a pytania: Jak n ajcz??ciej u k azyw an e s? k obiet y w m ediach ? Czy ist n ieje zw i?zek st er eot ypow ego post r zegan ia k obiet w m ediach z ich poczu ciem bezpiecze? st w a? Dlaczego k obiet y cz??ciej n i? m ??czy?n i st osu j? au t ocen zu r ? w m ediach i r zadziej zabier aj? g?os pu bliczn ie? Czy m o?n a t o zm ien i?? Prelegentka podkre?li?a, jak bardzo wspó?czesne media oddzia?uj? na przekonania widzów, ich styl ?ycia, zachowania i potrzeby. A kobiety wyst?puj? w nich jako kreatorki, uczestniczki i adresatki przekazów medialnych, z którymi nie zawsze si? zgadzaj?. Pokaza?a przyk?ady reklam potwierdzaj?cych te s?owa. Reklam, które utwierdzaj? my?lenie stereotypowe dotycz?ce ról p?ciowych, czyli np. zaj?? lub rodzajów aktywno?ci przeznaczonych dla kobiet i m??czyzn. Obrazy w reklamach tworzone s? w taki sposób, aby wp?yn?? na to, jak postrzegamy nasze ?ycie. Prelegentka wskaza?a rodzaje uproszczonych wizerunków kobiet w reklamach. Z jednej strony kobiet? nowoczesn?: samodzieln?, zaradn?, atrakcyjn? ekspertk? czy bizneswoman. Z drugiej strony - w reklamach skierowanych do m??czyzn kobiet? uprzedmiotowion?, uleg??, nieasertywn?, najcz??ciej robi?c? to, czego oczekuje m??czyzna. Jest jeszcze inna twarz kobiety w reklamie ? kobieta tradycyjna, matka i ?ona, gospodyni domowa. Z rado?ci? wykonuje obowi?zki domowe: gotowanie, zmywanie, pranie, a ekspert, który podpowiada jej co ma robi? jest? m??czyzn?.

Alin a Dyr ek

Ref er en t k a om ów i?a t ak ?e sk u t k i w p?yw u r ek lam , w k t ór ych k obiet ? pr zedst aw ion o st er eot ypow o: - In st r u m en t aln e t r ak t ow an ie k obiet pr zez m ??czyzn . - Ak cept acja agr esji i pr zem ocy w obec k obiet . - Upr zedm iot ow ien ie. Wizer u n ek pr ezen t ow an y w r ek lam ie zaw ier a spr zeczn o??, su ger u je bow iem k on ieczn o?? r ealizow an ia spr zeczn ych r ól spo?eczn ych . Zgodn ie z r ek lam ? k a?da z t ych r ól jest w a?n a i pow in n a st an ow i? cz??? t o?sam o?ci k obiet y.


W dalszej cz??ci referatu Alina Dyrek poruszy?a kwesti? udzia?u kobiet w medialnym ?yciu publicznym. Zaledwie 13% go?ci/ ekspertรณw, w programach opiniotwรณrczych w Polsce, stanowi? kobiety.Temat ten wpisuje si? w szerszy kontekst, zjawiska zwanego m?splikacja. Prelegentka zach?ci?a uczestnikรณw do dyskusji na temat uproszczonego medialnego wizerunku kobiet. Dlaczego tak jest? Jak to zmieni?? Zobacz prezentacj? ze spotkania:

STEREOTYPY WMEDIACH

TIKOWEINSPIRACJE WPRACYZUCZNIAMI ZESPE

PROGRAMY APLIKACJE GRY

- miniwarsztat o korzy?ciach z wykorzystania narz?dzi TIK podczas zaj??: dydaktycznych, specjalistycznych, rewalidacyjnych, rozwijaj?cych uzdolnienia. Jak ie aplik acje zast osow a? podczas pr acy z u czn iam i ze SPE? Kt รณr e s? dla n ich ciek aw e, pr zydan e i w spier aj?ce t er api?? Gdzie szu k a? w ?a?ciw ych zasobรณw w w w , n p. gier m u lt im edialn ych , specjaln ych aplik acji czy in spir acji n a ciek aw e lek cje? Temat ten podj??a Alek san dr a Nalazek .


POMYS?YNATIK Przedstawi?a nowoczesne narz?dzia stosowane na zaj?ciach oraz pomocne przy organizacji pracy w?asnej i uczniรณw, a tak?e komunikacji z uczniami i rodzicami: - Kah oot , Qu izziz ? aplikacje do przeprowadzania quizรณw, - Toon yTool, St or yJu m per , Book Cr eat or ? cyfrowe ksi??eczki i komiksy na idealne na zaj?cia, - k ody qr ? do zakodowania informacji promocyjnej, zagadki, wizytรณwki lub wiadomo?ci, - w or dsalad, t agxedo ? do tworzenia chmur wyrazowych, - Au r asm a ? aplikacja, ktรณra potrafi nak?ada? filmy, zdj?cia czy animacje na prawdziwy obraz i tworzy rozszerzon? rzeczywisto??, - Taw e - w ekspresowym tempie pozwala tworzy? filmy i prezentacje ze zdj??, ucze? utrwala wiadomo?ci z lekcji, mo?e doda? narracj?, - Clar isk et ch ? mobilna aplikacja - rysuj na zdj?ciach, obrazkach, ekranach, mapach, schematach i dodaj do tego swรณj komentarz g?osowy.


Drug? cz??? prezentacji prelegentka po?wi?ci?a zasobom dedykowanym uczniom z konkretnymi dysfunkcjami: -

Aplik acje m at em at yczn e - do wykorzystania na lekcjach

matematyki lub na zaj?ciach rewalidacyjnych: m.in. EUROBANK, LABMAT, Math Kids, Math Duel, - Block ly Gam es - to seria gier edukacyjnych, które ucz? programowania. To doskona?e ?wiczenia do rozwijania logicznego my?lenia, orientacji przestrzennej i skupiania uwagi, - Dyslek sja - istnieje wiele dedykowanych stron internetowych na których dzieci z ryzykiem dysleksji mog? si? uczy? czytania i pisania: np. Yummy.pl, ortografka.pl, PisuPisu.pl, dyktanda.net, - Kom u n ik acja - LET ME TALK - aplikacja wspieraj?ca komunikacj? orazpo??czona z syntez? mowy, - Aplik acje dla dzieci au t yst yczn ych ? Przyjazny plan, Emocje, Alek san dr a Nalazek

- Aplik acje dla osób n iew idom ych ? BeMyEyes.

Szczegó?y dotycz?ce poszczególnych programów i aplikacji

GOTOWE ZASOBY

oraz adresy do pobrania zobacz w prezentacji:

Tekst i opracowanie: Beata Malentowicz, Zdj?cia: Alina Dyrek i Aleksandra Nalazek, DBP we Wroc?awiu_23.02.2018

Bezpieczny internet szacunek i odpowiedzialność w sieci  
Bezpieczny internet szacunek i odpowiedzialność w sieci  

Relacja ze spotkania szkoleniowego zorganizowanego w Bibliotece z okazji DBI 2018

Advertisement