Światowy Kongres Bibliotekarzy IFLA 2017 w DBP we Wrocławiu

Page 1

? W IATOW Y KONGRES BIBLIOTEKARZY TEM ATYKA -

-

Misja i cele bibliotek szkolnych Prawne i finansowe podstawy dzia?alno?ci bibliotek szkolnych Zasoby ludzkie w bibliotekach szkolnych

-

-

Tradycyjne i zdigitalizowane ?rรณd?a informacji w bibliotekach szkolnych Programy i formy dzia?ania bibliotek szkolnych Ewaluacja pracy bibliotek szkolnych i ich PR

Relacja z k on f er en cji n a t em at w spar cia bibliot ek szk oln ych w Doln o?l?sk iej Bibliot ece Pedagogiczn ej w e Wr oc?aw iu

18 sier pn ia 2017 25 sier pn ia 2017


18 sierpnia 2017 roku nauczyciele bibliotekarze mieli wyj?tkow? okazj? uczestniczy? w konferencji satelickiej na temat wsparcia bibliotek szkolnych, zorganizowanej przez Sekcj? Bibliotek Szkolnych IFLA oraz Dolno?l?sk? Bibliotek? Pedagogiczn? we Wroc?awiu, w ramach 83. ?wiatowego Kongresu IFLA (Mi?dzynarodowej Federacji Stowarzysze? i Instytucji Bibliotekarskich). Polska go?ci?a Kongres po raz trzeci w jego historii, a DBP we Wroc?awiu - jako jedyna otrzyma?a w tym roku przywilej zorganizowania konferencji towarzysz?cej spotkaniu bibliotekarzy z ca?ego ?wiata.

Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA. Celem konferencji i towarzysz?cych jej warsztatów by?o przygotowanie do wdro?enia drugiej edycji standardów bibliotecznych dla bibliotek szkolnych. Nale?y wspomnie?, ?e w roku 2002 Sekcja Bibliotek Szkolnych i Centrów Zasobów Informacji IFLA wyda?a publikacj? Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA/UNESCO (The IFLA/UNESCO School Library Guidelines) maj?c? informowa? w?adze lokalne i narodowe na ca?ym ?wiecie oraz wspiera? spo?eczno?? bibliotekarsk? w urzeczywistnianiu zasad wyra?onych w Manife?cie bibliotek szkolnych

IFLA/UNESCO. Biblioteka szkolna w procesie nauczania i uczenia si? ? dla wszystkich. Polskie t?umaczenie opracowania Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA/UNESCO ukaza?o si? nak?adem Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2003 r. w serii Nauka. Dydaktyka. Praktyka. El?bieta Zybert, Ma?gorzata Kisilowska - ?Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA-UNESCO?, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka. Warszawa 2003.

"My?limy globalnie, dzia?amy lokalnie" W imieniu organizatorów konferencj? otworzy?a Magdalena Pili?ska, wicedyrektor DBP, serdecznie witaj?c uczestników i prelegentów.

Magdalena Pili?ska

Lesley Farmer

Nast?pnie zabra?a g?os dr Lesley Farmer, Przewodnicz?ca Sekcji Bibliotek Szkolnych IFLA, która przedstawi?a program konferencji i zarys Wytycznych, wskazuj?c na ogromne znaczenie podejmowania dzia?a? wspieraj?cych biblioteki szkolne. Mottem wyst?pienia dr Farmer by?y s?owa odnosz?ce si? do ró?norodno?ci i specyfiki bibliotekarstwa w ka?dym kraju, oraz do ??cz?cego wszystkich nauczycieli bibliotekarzy wspólnego celu: ?My?limy globalnie, dzia?amy lokalnie?.


W cz??ci oficjalnej uczestniczy? pan Jerzy Wi?c?awski, Dyrektor Wydzia?u Edukacji i Nauki w Urz?dzie Marsza?kowskim Województwa Dolno?l?skiego, oraz pani Lucyna Kurowska-Trudzik, Dyrektor Dolno?l?skiej Biblioteki Pedagogicznej we Wroc?awiu. Jerzy Wi?c?awski

Lucyna Kurowska-Trudzik

Referaty Uczestnicy konferencji wys?uchali referatów w j?zyku angielskim przygotowanych przez dr Renat? Piotrowsk? - pracownika naukowego Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc?awskiego, oraz przez Danut? Brzezi?sk? - nauczyciela bibliotekarza, prezesa Rady G?ównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó?Polskich.

dr Renata Piotrowska

Dr Renata Piotrowska omówi?a prawne i organizacyjne problemy bibliotek szkolnych w Polsce przedstawiaj?c m.in. dane zawarte w raporcie Biblioteki w Polsce w 2012 roku, opublikowanym przez Bibliotek? Narodow? w roku 2016. Danuta Brzezi?ska zaprezentowa?a najwa?niejsze problemy polskich bibliotek szkolnych dotycz?ce realizacji ich zada? i funkcji, k?ad?c szczególny nacisk na brak jakichkolwiek jako?ciowych i ilo?ciowych wytycznych, wska?ników czy standardów okre?laj?cych m.in. dost?pno?? dla u?ytkowników bibliotek w szko?ach, zatrudnianie nauczycieli bibliotekarzy, warunki lokalowe, wyposa?enie oraz finansowanie bibliotek.

Danuta Brzezi?ska

Przedstawi?a inicjatywy podejmowane przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó? Polskich reprezentuj?ce ?rodowisko bibliotekarzy zatrudnionych w szko?ach i bibliotekach pedagogicznych. Jako nauczyciel bibliotekarz Zespo?u Szkó?Ogólnokszta?c?cych nr 2 w Bydgoszczy omówi?a tak?e podejmowane przez siebie dzia?ania na rzecz rozwijania zainteresowa? czytelniczych uczniów oraz promowania biblioteki w ?rodowisku lokalnym. Wspomniana przez prelegentk? akcja uwalniania ksi??ek, zwana bookcrossingiem, dla wielu ameryka?skich bibliotekarzy uczestnicz?cych w konferencji stanowi?a novum, pomimo ?e jej idea narodzi?a si? w Stanach Zjednoczonych w roku 2001.


Standardy biblioteczne

dr Dianne Oberg

dr Barbara Schultz-Jones

Po referatach dotycz?cych sytuacji bibliotek szkolnych w Polsce g?os zabra?y przedstawicielki Po??czonego Komitetu IFLA i IASL, który opracowa? drug? edycj? Wytycznych IFLA: dr Dianne Oberg, z Uniwersytetu Alberty w Edmonton w Kanadzie, i dr Barbara Schultz-Jones, z Uniwersytetu Pó?nocnego Teksasu w Denton. Wprowadzi?y one bibliotekarzy w zagadnienia dotycz?ce wdro?enia drugiej edycji standardów bibliotecznych dla bibliotek szkolnych. Barbara Schulz-Jones przedstawi?a histori? i cele wytycznych, a dr Dianne Oberg zaprezentowa?a publikacje na temat bibliotek szkolnych wydane przez IFLA.

Warsztaty Nauczyciele bibliotekarze m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Kanady, Portugalii, Singapuru oraz Polski uczestniczyli w warsztatach koncentruj?cych si? wokó? sze?ciu modu?ów, dotycz?cych kolejno misji i celów bibliotek szkolnych, prawnych i finansowych podstaw ich dzia?alno?ci, zasobów ludzkich, tradycyjnych i zdigitalizowanych ?róde?informacji, programów i form dzia?ania bibliotek szkolnych oraz ewaluacji ich PR.

Modu?1 ? Carol Youssif

Bibliotekarze, w wybranych przez siebie grupach, mieli okazj? nie tylko dyskutowa? nad przydzielonymi zagadnieniami i opracowywa? wnioski, ale przede wszystkim wymienia? pomys?y i do?wiadczenia odnosz?ce si? do specyfiki pracy bibliotek szkolnych zarówno w Polsce, jak i za granic?.

Modu?2 ? Dianne Oberg


Modu?3 ? Valerie Glass

Modu?5 ? Barbara Schultz-Jones

Modu?4 ? Karen Gavigan

Modu?6 ? dr Lesley Farmer

Na zako?czenie warsztatów ka?dy uczestnik otrzyma?pendrive z kompletem materia?ów przygotowanych na konferencj?.

Dyskusja

W bezpo?rednich rozmowach, które odbywa?y si? dzi?ki nieocenionej pomocy t?umaczek, mo?na by?o dowiedzie? si? m.in. o najwa?niejszych problemach nurtuj?cych bibliotekarzy szkolnych w ró?nych krajach, m.in. brak wystarczaj?cych funduszy na dzia?alno?? bibliotek i ma?e zainteresowanie uczniów e-bookami udost?pnianymi w szkolnych bibliotekach. Uczestnicy konferencji z Europy, Azji i Ameryki Pó?nocnej podzielili si? swoimi do?wiadczeniami i uwagami w tym zakresie.


Polka mieszkaj?ca w Stanach Zjednoczonych i zatrudniona na kontrakcie na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w ameryka?skiej szkole przedstawi?a podejmowane przez siebie dzia?ania dotycz?ce kszta?cenia kompetencji informacyjnych nie tylko uczniów, ale tak?e nauczycieli w zakresie efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych dost?pnych online, ze szczególnym naciskiem na kszta?towanie umiej?tno?ci krytycznej oceny i selekcji informacji pozyskanych z Internetu. Poruszy?a tak?e problem zast?pstw za nieobecnego nauczyciela bibliotekarza, który zobowi?zany jest do skorzystania z internetowej bazy wykazuj?cej emerytowanych bibliotekarzy szkolnych lub studentów bibliotekarstwa zatrudnionych przez w?adze lokalne i wybrania osoby, która czasowo zast?pi go w bibliotece szkolnej.

Materia?y z warsztatów


W imieniu IFLA konferencj? podsumowa? Albert K. Boekhorst. Wyrazi? wdzi?czno?? organizatorom za go?cinne przyj?cie i stworzenie wspania?ych warunków do bardzo owocnego spotkania. Serdecznie podzi?kowa? wszystkim uczestnikom za udzia? i ciekawe dyskusje. Podkre?li? znaczenie sta?ego wspierania bibliotek szkolnych i wyrazi? nadziej?, ?e Wytyczne IFLA b?d? pomocne w kontynuowaniu wysi?ków w tym celu oraz przyczyni? si? do sta?ego ulepszania dzia?alno?ci bibliotek szkolnych. Zach?ci? wszystkich nauczycieli bibliotekarzy do wspó?pracy i dzielenia si? uwagami i do?wiadczeniami z wprowadzania wytycznych w ?ycie, a takze swoimi sukcesami zawodowymi w tym zakresie.

IFLA W DBP W E W ROC?AW IU Na zako?czenie warto podkre?li? wspania?? atmosfer? otwarto?ci panuj?c? na konferencji, któr? stworzyli zarówno jej gospodarze, jak i uczestnicy. By?a to niezapomniana okazja do poznania wielu ciekawych osób, pasjonatów bibliotekarstwa szkolnego, a tak?e mo?liwo?? wymienienia si? wiedz? i nawi?zania wspó?pracy. Uczestnicy maj? nadziej?, ?e wypracowane podczas konferencji satelickiej wnioski, zostan? przet?umaczone na j?zyk polski i stan? si? zaczynem pozytywnych zmian w polskim bibliotekarstwie szkolnym.


25 sierpnia 2017 roku uczestnicy ?wiatowego Kongresu IFLA zwiedzili Dolno?l?sk? Bibliotek? Pedagogiczn? we Wroc?awiu. W pierwszej cz??ci wizyty Magdalena Pili?ska, wicedyrektor Biblioteki opowiedzia?a o placรณwce, realizowanych przez ni? zadaniach i zbiorach. W drugiej ? uczestnicy zwiedzili czytelni? i wypo?yczalni? oraz magazyn. Zainteresowani struktur? zbiorรณw, ich uk?adem oraz systemem bibliotecznym zadawali pytania, dyskutowali i? robili zdj?cia pami?tkowe.

Wizyt a st u dyjn a bibliot ek ar zy Kon gr esu w Doln o?l?sk iej Bibliot ece Pedagogiczn ej w e Wr oc?aw iu


Tekst: Agnieszka Nawrocka, Dolno?l?ska Biblioteka Pedagogiczna, Filia w ?widnicy Tekst i opracowanie graficzne: Beata Malentowicz, Dolno?l?ska Biblioteka Pedagogiczna we Wroc?awiu