__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

? W IATOW Y KONGRES BIBLIOTEKARZY TEM ATYKA -

-

Misja i cele bibliotek szkolnych Prawne i finansowe podstawy dzia?alno?ci bibliotek szkolnych Zasoby ludzkie w bibliotekach szkolnych

-

-

Tradycyjne i zdigitalizowane ?rรณd?a informacji w bibliotekach szkolnych Programy i formy dzia?ania bibliotek szkolnych Ewaluacja pracy bibliotek szkolnych i ich PR

Relacja z k on f er en cji n a t em at w spar cia bibliot ek szk oln ych w Doln o?l?sk iej Bibliot ece Pedagogiczn ej w e Wr oc?aw iu

18 sier pn ia 2017 25 sier pn ia 2017


18 sierpnia 2017 roku nauczyciele bibliotekarze mieli wyj?tkow? okazj? uczestniczy? w konferencji satelickiej na temat wsparcia bibliotek szkolnych, zorganizowanej przez Sekcj? Bibliotek Szkolnych IFLA oraz Dolno?l?sk? Bibliotek? Pedagogiczn? we Wroc?awiu, w ramach 83. ?wiatowego Kongresu IFLA (Mi?dzynarodowej Federacji Stowarzysze? i Instytucji Bibliotekarskich). Polska go?ci?a Kongres po raz trzeci w jego historii, a DBP we Wroc?awiu - jako jedyna otrzyma?a w tym roku przywilej zorganizowania konferencji towarzysz?cej spotkaniu bibliotekarzy z ca?ego ?wiata.

Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA. Celem konferencji i towarzysz?cych jej warsztatów by?o przygotowanie do wdro?enia drugiej edycji standardów bibliotecznych dla bibliotek szkolnych. Nale?y wspomnie?, ?e w roku 2002 Sekcja Bibliotek Szkolnych i Centrów Zasobów Informacji IFLA wyda?a publikacj? Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA/UNESCO (The IFLA/UNESCO School Library Guidelines) maj?c? informowa? w?adze lokalne i narodowe na ca?ym ?wiecie oraz wspiera? spo?eczno?? bibliotekarsk? w urzeczywistnianiu zasad wyra?onych w Manife?cie bibliotek szkolnych

IFLA/UNESCO. Biblioteka szkolna w procesie nauczania i uczenia si? ? dla wszystkich. Polskie t?umaczenie opracowania Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA/UNESCO ukaza?o si? nak?adem Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2003 r. w serii Nauka. Dydaktyka. Praktyka. El?bieta Zybert, Ma?gorzata Kisilowska - ?Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA-UNESCO?, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka. Warszawa 2003.

"My?limy globalnie, dzia?amy lokalnie" W imieniu organizatorów konferencj? otworzy?a Magdalena Pili?ska, wicedyrektor DBP, serdecznie witaj?c uczestników i prelegentów.

Magdalena Pili?ska

Lesley Farmer

Nast?pnie zabra?a g?os dr Lesley Farmer, Przewodnicz?ca Sekcji Bibliotek Szkolnych IFLA, która przedstawi?a program konferencji i zarys Wytycznych, wskazuj?c na ogromne znaczenie podejmowania dzia?a? wspieraj?cych biblioteki szkolne. Mottem wyst?pienia dr Farmer by?y s?owa odnosz?ce si? do ró?norodno?ci i specyfiki bibliotekarstwa w ka?dym kraju, oraz do ??cz?cego wszystkich nauczycieli bibliotekarzy wspólnego celu: ?My?limy globalnie, dzia?amy lokalnie?.


W cz??ci oficjalnej uczestniczy? pan Jerzy Wi?c?awski, Dyrektor Wydzia?u Edukacji i Nauki w Urz?dzie Marsza?kowskim Województwa Dolno?l?skiego, oraz pani Lucyna Kurowska-Trudzik, Dyrektor Dolno?l?skiej Biblioteki Pedagogicznej we Wroc?awiu. Jerzy Wi?c?awski

Lucyna Kurowska-Trudzik

Referaty Uczestnicy konferencji wys?uchali referatów w j?zyku angielskim przygotowanych przez dr Renat? Piotrowsk? - pracownika naukowego Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc?awskiego, oraz przez Danut? Brzezi?sk? - nauczyciela bibliotekarza, prezesa Rady G?ównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó?Polskich.

dr Renata Piotrowska

Dr Renata Piotrowska omówi?a prawne i organizacyjne problemy bibliotek szkolnych w Polsce przedstawiaj?c m.in. dane zawarte w raporcie Biblioteki w Polsce w 2012 roku, opublikowanym przez Bibliotek? Narodow? w roku 2016. Danuta Brzezi?ska zaprezentowa?a najwa?niejsze problemy polskich bibliotek szkolnych dotycz?ce realizacji ich zada? i funkcji, k?ad?c szczególny nacisk na brak jakichkolwiek jako?ciowych i ilo?ciowych wytycznych, wska?ników czy standardów okre?laj?cych m.in. dost?pno?? dla u?ytkowników bibliotek w szko?ach, zatrudnianie nauczycieli bibliotekarzy, warunki lokalowe, wyposa?enie oraz finansowanie bibliotek.

Danuta Brzezi?ska

Przedstawi?a inicjatywy podejmowane przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó? Polskich reprezentuj?ce ?rodowisko bibliotekarzy zatrudnionych w szko?ach i bibliotekach pedagogicznych. Jako nauczyciel bibliotekarz Zespo?u Szkó?Ogólnokszta?c?cych nr 2 w Bydgoszczy omówi?a tak?e podejmowane przez siebie dzia?ania na rzecz rozwijania zainteresowa? czytelniczych uczniów oraz promowania biblioteki w ?rodowisku lokalnym. Wspomniana przez prelegentk? akcja uwalniania ksi??ek, zwana bookcrossingiem, dla wielu ameryka?skich bibliotekarzy uczestnicz?cych w konferencji stanowi?a novum, pomimo ?e jej idea narodzi?a si? w Stanach Zjednoczonych w roku 2001.


Standardy biblioteczne

dr Dianne Oberg

dr Barbara Schultz-Jones

Po referatach dotycz?cych sytuacji bibliotek szkolnych w Polsce g?os zabra?y przedstawicielki Po??czonego Komitetu IFLA i IASL, który opracowa? drug? edycj? Wytycznych IFLA: dr Dianne Oberg, z Uniwersytetu Alberty w Edmonton w Kanadzie, i dr Barbara Schultz-Jones, z Uniwersytetu Pó?nocnego Teksasu w Denton. Wprowadzi?y one bibliotekarzy w zagadnienia dotycz?ce wdro?enia drugiej edycji standardów bibliotecznych dla bibliotek szkolnych. Barbara Schulz-Jones przedstawi?a histori? i cele wytycznych, a dr Dianne Oberg zaprezentowa?a publikacje na temat bibliotek szkolnych wydane przez IFLA.

Warsztaty Nauczyciele bibliotekarze m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Kanady, Portugalii, Singapuru oraz Polski uczestniczyli w warsztatach koncentruj?cych si? wokó? sze?ciu modu?ów, dotycz?cych kolejno misji i celów bibliotek szkolnych, prawnych i finansowych podstaw ich dzia?alno?ci, zasobów ludzkich, tradycyjnych i zdigitalizowanych ?róde?informacji, programów i form dzia?ania bibliotek szkolnych oraz ewaluacji ich PR.

Modu?1 ? Carol Youssif

Bibliotekarze, w wybranych przez siebie grupach, mieli okazj? nie tylko dyskutowa? nad przydzielonymi zagadnieniami i opracowywa? wnioski, ale przede wszystkim wymienia? pomys?y i do?wiadczenia odnosz?ce si? do specyfiki pracy bibliotek szkolnych zarówno w Polsce, jak i za granic?.

Modu?2 ? Dianne Oberg


Modu?3 ? Valerie Glass

Modu?5 ? Barbara Schultz-Jones

Modu?4 ? Karen Gavigan

Modu?6 ? dr Lesley Farmer

Na zako?czenie warsztatów ka?dy uczestnik otrzyma?pendrive z kompletem materia?ów przygotowanych na konferencj?.

Dyskusja

W bezpo?rednich rozmowach, które odbywa?y si? dzi?ki nieocenionej pomocy t?umaczek, mo?na by?o dowiedzie? si? m.in. o najwa?niejszych problemach nurtuj?cych bibliotekarzy szkolnych w ró?nych krajach, m.in. brak wystarczaj?cych funduszy na dzia?alno?? bibliotek i ma?e zainteresowanie uczniów e-bookami udost?pnianymi w szkolnych bibliotekach. Uczestnicy konferencji z Europy, Azji i Ameryki Pó?nocnej podzielili si? swoimi do?wiadczeniami i uwagami w tym zakresie.


Polka mieszkaj?ca w Stanach Zjednoczonych i zatrudniona na kontrakcie na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w ameryka?skiej szkole przedstawi?a podejmowane przez siebie dzia?ania dotycz?ce kszta?cenia kompetencji informacyjnych nie tylko uczniów, ale tak?e nauczycieli w zakresie efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych dost?pnych online, ze szczególnym naciskiem na kszta?towanie umiej?tno?ci krytycznej oceny i selekcji informacji pozyskanych z Internetu. Poruszy?a tak?e problem zast?pstw za nieobecnego nauczyciela bibliotekarza, który zobowi?zany jest do skorzystania z internetowej bazy wykazuj?cej emerytowanych bibliotekarzy szkolnych lub studentów bibliotekarstwa zatrudnionych przez w?adze lokalne i wybrania osoby, która czasowo zast?pi go w bibliotece szkolnej.

Materia?y z warsztatów


W imieniu IFLA konferencj? podsumowa? Albert K. Boekhorst. Wyrazi? wdzi?czno?? organizatorom za go?cinne przyj?cie i stworzenie wspania?ych warunków do bardzo owocnego spotkania. Serdecznie podzi?kowa? wszystkim uczestnikom za udzia? i ciekawe dyskusje. Podkre?li? znaczenie sta?ego wspierania bibliotek szkolnych i wyrazi? nadziej?, ?e Wytyczne IFLA b?d? pomocne w kontynuowaniu wysi?ków w tym celu oraz przyczyni? si? do sta?ego ulepszania dzia?alno?ci bibliotek szkolnych. Zach?ci? wszystkich nauczycieli bibliotekarzy do wspó?pracy i dzielenia si? uwagami i do?wiadczeniami z wprowadzania wytycznych w ?ycie, a takze swoimi sukcesami zawodowymi w tym zakresie.

IFLA W DBP W E W ROC?AW IU Na zako?czenie warto podkre?li? wspania?? atmosfer? otwarto?ci panuj?c? na konferencji, któr? stworzyli zarówno jej gospodarze, jak i uczestnicy. By?a to niezapomniana okazja do poznania wielu ciekawych osób, pasjonatów bibliotekarstwa szkolnego, a tak?e mo?liwo?? wymienienia si? wiedz? i nawi?zania wspó?pracy. Uczestnicy maj? nadziej?, ?e wypracowane podczas konferencji satelickiej wnioski, zostan? przet?umaczone na j?zyk polski i stan? si? zaczynem pozytywnych zmian w polskim bibliotekarstwie szkolnym.


25 sierpnia 2017 roku uczestnicy ?wiatowego Kongresu IFLA zwiedzili Dolno?l?sk? Bibliotek? Pedagogiczn? we Wroc?awiu. W pierwszej cz??ci wizyty Magdalena Pili?ska, wicedyrektor Biblioteki opowiedzia?a o placรณwce, realizowanych przez ni? zadaniach i zbiorach. W drugiej ? uczestnicy zwiedzili czytelni? i wypo?yczalni? oraz magazyn. Zainteresowani struktur? zbiorรณw, ich uk?adem oraz systemem bibliotecznym zadawali pytania, dyskutowali i? robili zdj?cia pami?tkowe.

Wizyt a st u dyjn a bibliot ek ar zy Kon gr esu w Doln o?l?sk iej Bibliot ece Pedagogiczn ej w e Wr oc?aw iu


Tekst: Agnieszka Nawrocka, Dolno?l?ska Biblioteka Pedagogiczna, Filia w ?widnicy Tekst i opracowanie graficzne: Beata Malentowicz, Dolno?l?ska Biblioteka Pedagogiczna we Wroc?awiu

Profile for Materiały informacyjne DBP we Wrocławiu

Światowy Kongres Bibliotekarzy IFLA 2017 w DBP we Wrocławiu  

Relacja z konferencji satelickiej zorganizowanej przez Sekcję Bibliotek Szkolnych adresowanej do bibliotekarzy szkolnych

Światowy Kongres Bibliotekarzy IFLA 2017 w DBP we Wrocławiu  

Relacja z konferencji satelickiej zorganizowanej przez Sekcję Bibliotek Szkolnych adresowanej do bibliotekarzy szkolnych

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded