Page 1

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sporządzanie bibliografii załącznikowej . Bibliografia załącznikowa to wykaz opisów bibliograficznych dołączony do wydawnictwa lub utworu, zawierający najczęściej spis wykorzystanych przez autora źródeł lub lekturę uzupełniającą. Przypisy bibliograficzne, umieszczane w obrębie tekstu głównego dokumentu, słuŜą identyfikacji publikacji, z której przejęto materiał przytoczony w tekście, bądź do której autor odsyła czytelnika. Gdy chcemy zamienić opis bibliograficzny na przypis, podajemy nie ogólną liczbę stron czy kart w przytaczanym dokumencie, lecz stronę, na której znajdowała się informacja. PoniŜej zamieszamy przykłady standardowych opisów bibliograficznych dla róŜnych rodzajów dokumentów. Prosimy o zapoznanie się z poniŜszymi informacjami i stosowanie ich jako pomocy w rzetelnym dokumentowaniu wykorzystanych prac. W razie wątpliwości oferujemy pomoc pod telefonami 55 25 189, 55 25 181 lub adresem poczty elektronicznej oin.buw@uw.edu.pl.

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA - PRZYKŁADY (wg normy PN-ISO 690 Dokumentacja –Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura oraz normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne.)

Zaprezentowane poniŜej przykłady są jedynie propozycjami rozwiązań stosowanych przy konstruowaniu opisów bibliograficznych. Obowiązujące normy nie określają takich kwestii, jak interpunkcja stosowana w opisach, czy teŜ krój czcionki poszczególnych elementów opisów. NaleŜy pamiętać, iŜ interpunkcja ma słuŜyć oddzieleniu poszczególnych elementów opisu, a zmiana kroju czcionki - wyróŜnieniu konkretnego elementu (np. tytułu). Przystępując do sporządzania bibliografii lub przypisów, naleŜy zdecydować się na określony schemat budowy opisu bibliograficznego i konsekwentnie stosować go w całej pracy. Przy poszczególnych typach dokumentów wymieniono elementy obowiązkowe, które koniecznie powinny znaleźć się w opisie dokumentu oraz elementy fakultatywne, które moŜna umieszczać, aby ułatwić identyfikację cytowanego dokumentu. Elementy obowiązkowe moŜna pominąć jedynie wówczas, kiedy w Ŝaden sposób nie uda się ich ustalić na podstawie informacji zawartych w przywoływanym dokumencie. NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe dokumenty opisujemy uŜywając terminologii pochodzącej z języka, w jakim dokument został sporządzony (np. w dokumencie angielskim zamiast skrótu „red.” uŜyjemy „ed.”). Dalej podany materiał ma charakter przykładów i niekoniecznie odnosi się do faktycznie istniejących dokumentów.

DOKUMENTY DRUKOWANE KsiąŜka (Elementy obowiązkowe: autor, tytuł, wydanie, data wydania, numer znormalizowany ISBN; Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. tłumacz], miejsce wydania, wydawca, objętość, seria, uwagi.) * HABIELSKI, Roman, OSICA, Józef: Między niewolą a wolnością: kronika czterech pokoleń. Wyd. 2. Warszawa 1998. ISBN 83-2054528-5. * KARPACKI, Zygmunt i in.: Polityka Unii Europejskiej: praca zbiorowa. Warszawa; Gdańsk: Secesja, 2004. ISBN 83-7251-347-3. * ZASADOWA, Hanna (red.): Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa 1995. ISBN 83-85778-39-X. KsiąŜka wielotomowa (Elementy obowiązkowe: autor, tytuł, wydanie, numer tomu, data wydania, numer znormalizowany ISBN; Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. tłumacz], miejsce wydania, wydawca, objętość, seria, uwagi.) * GOSTKOWSKI, Zenon (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. T. 1-8. Wrocław 1966-1990. ISBN 83-7178-456-3. * PROUST, Marcel: W cieniu zakwitających dziewcząt. Przeł. Tadeusz Boy-śeleński. T. 2. Warszawa 1957. ISBN 83-7255-311-4. Artykuł w czasopiśmie (Elementy obowiązkowe: autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, wydanie, lokalizacja w czasopiśmie – rok, oznaczenie zeszytu, numery stron zawierające artykuł; Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. fotograf].) * PAWLAKOWSKA, Maria: Co zawdzięczamy historii. „Wiedza i śycie” 2001, R. 15, nr 12, s.17-22. * SMITH, Tom: The information needs of historians. „Journal of Documentation” July/August 1977, vol. 68, no 7/8, p. 134-156.


* SZAROTA, Paweł: W poszukiwaniu środkowoeuropejskiej toŜsamości. „Kultura i Społeczeństwo” 2000, t. 44, nr 1, s. 113-127. Uwaga! Dopuszcza się skracanie wyrazów w tytułach czasopism pod warunkiem rozwiązania skrótów w załączonym wykazie. Artykuł w pracy zbiorowej (Elementy obowiązkowe: autor artykułu, tytuł artykułu, redaktor naukowy ksiąŜki, tytuł ksiąŜki, wydanie, data wydania, lokalizacja w obrębie ksiąŜki; Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. fotograf], miejsce wydania, wydawca.) * ĆWIEKOWA, Jadwiga: Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej - Zofia Kossonogowa. [W:] ZASADOWA, Hanna (red.): Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa 1995, s. 36-46. Praca magisterska * CZAPELSKI, Marek: Akcja Ministerstwa Robót Publicznych budowy mieszkań urzędniczych na kresach II Rzeczypospolitej. Praca magisterska przygotowana w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza S. Jaroszewskiego. Warszawa 1995, 107 s. + il., maszyn. Biblioteka Instytutu Historii Sztuki UW. Rękopis archiwalny * AGAD. Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 21 (Materiały o Marcello Bacciarellim s. 150). * Archiwum 3 k., rps.

Domowe

Juliusza

Gomulickiego.

TUWIM,

Julian:

Trzy

wersje

studium

Wiersz

nieznanego

poety,

Wywiad/ankieta pozostający w materiałach archiwalnych zespołu badawczego (lub w zbiorach rękopiśmiennych BUW) * Archiwum Instytutu Socjologii UW. Ankieta socjologiczna na temat „Polacy, wiosna 88”, przeprowadzona w 1988 na zlecenie Instytutu Socjologii UW, 721 ankiet. * Ankieta socjologiczna na temat świadomości historycznej młodzieŜy, przeprowadzona na zlecenie OBOP w latach 1991-1992, 827 ankiet., BUW Rps nr akces. 3174. Kserokopie materiałów przechowywanych w archiwach za granicą * Raport policji w Amiens z 1831 r. dotyczący Polaków - emigrantów, 1 k., kserokopia. BUW Rps nr akces. 4173.

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

Elektroniczne wydawnictwa zwarte (ksiąŜki, bazy danych, programy komputerowe) - całość a.

Wydawnictwa zwarte dostępne w Internecie (Elementy obowiązkowe: autor, tytuł, typ nośnika, wydanie, miejsce wydania, wydawca, data wydania, aktualizacji/nowelizacji, data dostępu, warunki dostępu [np. dostępny w Internecie ...], numer znormalizowany ISBN; Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. projektanci], seria, uwagi.)

data

* GALARSKI, Wojciech, DAIMAN, Jerzy (red.): Etyka działalności finansowej [online]. Warszawa 2001 [dostęp 17 stycznia 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://bibliotekawirtualna/231_pozycja.html. b.

Wydawnictwa zwarte na płytach CD-ROM (Elementy obowiązkowe: autor, tytuł, typ nośnika, wydanie, miejsce wydania, wydawca, data wydania, aktualizacji/nowelizacji, numer znormalizowany ISBN; Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. projektanci], data dostępu, seria, uwagi, warunki dostępu.)

data

* KOPALIŃSKI, Władysław: Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych [CD-ROM]. Łódź: PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7321023-3. Artykuły w elektronicznych wydawnictwach zwartych a.

Artykuł w wydawnictwie zwartym dostępnym w Internecie (Elementy obowiązkowe: autor artykułu, tytuł artykułu, redaktor naukowy wyd. zwartego, tytuł wyd. zwartego, typ nośnika, wydanie, miejsce wydania, wydawca, data wydania, data aktualizacji/nowelizacji, data dostępu, lokalizacja w obrębie wyd. zwartego, warunki dostępu, numer znormalizowany ISBN; Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. projektanci], numeracja w obrębie wyd. zwartego, uwagi.) * Naczelny Komitet Narodowy. [W:] Wielka Encyklopedia Multimedialna [online] [dostęp 19 kwietnia 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://portalwiedzy.onet.pl/63967,haslo.html.

b.

Artykuł w wydawnictwie zwartym dostępnym na płycie CD-ROM (Elementy obowiązkowe: autor artykułu, tytuł artykułu, redaktor naukowy wyd. zwartego, tytuł wyd. zwartego, typ nośnika, wydanie, miejsce wydania, wydawca, data wydania, data aktualizacji/nowelizacji, lokalizacja w obrębie wyd. zwartego, numer znormalizowany ISBN; Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. projektanci], data dostępu, seria, uwagi, warunki dostępu.) * PALAREK, Piotr: Okolice Węgorzewa. [W:] KOLARSKI, Tomasz (red.): Mazury [CD-ROM]. Olsztyn: Baltin Multimedia, 2005. ISBN 83-4567-919-5. Artykuły w czasopismach elektronicznych (Elementy obowiązkowe: autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, typ nośnika, wydanie, oznaczenie zeszytu, data aktualizacji/nowelizacji, data dostępu [dla dokumentów online], lokalizacja w obrębie czasopisma, warunki dostępu [dla dokumentów online - np. dostępny w Internecie ...], numer znormalizowany ISSN; Elementy fakultatywne: uwagi.)


* BROOKS, Terrence A.: Where is meaning when form is gone? Knowledge representation on the Web. „Information Research” [online], vol. 6, no 2 [dostęp 19 kwietnia 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://informationr.net/ir/6-2/paper93.html. ISSN 13681613. System elektronicznego komunikowania się (forum, lista dyskusyjna i inne) a.

Lista dyskusyjna, forum – całość (Elementy obowiązkowe: tytuł, typ nośnika, miejsce wydania, wydawca, data wydania, data dostępu, warunki dostępu; Elementy fakultatywne: uwagi.) * PACS-L (Public Accesss Computer Systems Forum) [online]. Houston (Tex.): University of Houston Libraries, June 1989- [dostęp 17 kwietnia 2000]. Dostępny w World Wide Web: http://listserv.uhupvm1.uh.edu .

b.

Portal/ wortal (Elementy obowiązkowe: autor/twórca; tytuł portalu, typ nośnika, data wydania, data aktualizacji, data dostępu, warunki dostępu; Elementy fakultatywne: uwagi.) * AKADEMIA PEDAGOGICZNA (Kraków): Wirtualna historia ksiąŜek i bibliotek [online]. Ostatnia aktualizacja 29.10.2002 [dostęp 15 lutego 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.kraków.pl/whk/.

c.

Korespondencja publikowana (np. listy, komunikaty publikowane na stronach WWW) (Elementy obowiązkowe: autor, tytuł komunikatu, tytuł macierzystego systemu elektronicznego komunikowania się, typ nośnika, miejsce wydania, wydawca, data wydania, data dostępu, lokalizacja w obrębie systemu macierzystego, warunki dostępu; Elementy fakultatywne: odbiorca, numeracja w obrębie systemu macierzystego, uwagi.) * NOWICKI, Marek: Kasia Paszkiewicz, laureatka Olimpiady Literatury... [W:] Forum gazeta.pl [online]. 12.09.2003 06:35 [dostęp 19 kwietnia 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=505&w=7935694.

d.

Korespondencja osobista (np. e-mail) (Elementy obowiązkowe: autor, tytuł komunikatu, tytuł macierzystego systemu elektronicznego komunikowania się, typ nośnika, miejsce wydania, wydawca, data wysłania wiadomości, data dostępu, lokalizacja w obrębie systemu macierzystego; Elementy fakultatywne: odbiorca, numeracja w obrębie systemu macierzystego, uwagi.)

* KAMIŃSKA, Marzena: Re: WraŜenia z wyjazdu naukowego do Hiszpanii. Do: Irena Macukowicz. 23 grudnia 2003, 11:23:51 [cytowany 12 stycznia 2004]. Korespondencja osobista. INNE TYPY DOKUMENTÓW Mikrofilm archiwalny (dokumentu pierwotnego nie ma w zbiorach) * Dokumenty dotyczące pracowników UW represjonowanych w latach 1982-1983, mikrofilm. BUW Rps nr akces. 3847. Nagranie na taśmie magnetofonowej * BARAN, Jan: [Rozmowa z rzeźbiarzem - amatorem]. Rozmawiał Zenon Krysiński. Kamienica Dolna, woj. podkarpackie, 1998. Kaseta magnetofonowa, 60 min. Katedra Etnologii i Antroplogii Kulturowej UW.

23.08.2006 r.

Oprac. Anna Szczepańska

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, tel.: (+48 22) 55 25 178 i 55 25 179 (Informatorium); (+48 22) 55 25 660 (Sekretariat), fax: (+48 22) 55 25 659, e-mail: buw@uw.edu.pl, http://www.buw.uw.edu.pl

Bibliografia zalacznikowa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you