__MAIN_TEXT__

Page 1

70

lat

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju WYDANIE SPECJALNE BIULETYNU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WÂ KUDOWIE-ZDROJU


Biuletyn Biblioteki – wydanie specjalne

Kolejne dziesięć lat za nami Historia naszej biblioteki, to historia ludzi w niej pracujących, wyznaczających jej pozycje w  środowisku lokalnym i  w  konfrontacji z  innymi bibliotekami w  powiecie i  województwie. Kto pracował w  bibliotece na przestrzeni jej 70 lat dowiecie się Państwo z  naszej strony internetowej, do której serdecznie zapraszam www.biblioteka.kudowa.pl. Dzisiaj skupimy się na ostatnich dziesięciu latach, które były bardzo cenne zarówno dla bibliotekarzy jak i  biblioteki. Nastąpił wielki skok, ale po kolei. Rok 2010 był pokłosiem remontu dokonanego w  ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013; projekt „U  NAS – współpraca bibliotek miast Hronowa i  Kudowy-Zdroju”, w  ramach którego pozyskaliśmy komputery i  program Mateusz do komputerowego wypożyczania książek. Kontynuowaliśmy działania miękkie: spotkania autorskie, szkolenia, warsztaty konkursy, wystawy. Łącznie w  spotkaniach uczestniczyło ponad tysiąc osób. Podsumowaliśmy projekt wspólną konferencją z  koleżankami z  biblioteki im. Egona Hostovskeho w  Hronovie oraz władzami naszych miast partnerskich. Biblioteka otrzymała Medal od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w  dowód uznania, a  dyrektor biblioteki Urszula FarońBielecka otrzymała tytuł Bibliotekarza Roku tym cenniejszy, że od koleżanek i  kolegów bibliotekarzy powiatu kłodzkiego.

1


Mamy już 70 lat!

Lata następne były spokojniejsze i mogliśmy podciągnąć sprawę automatyzacji wypożyczeń oraz szkoleń kadry bibliotecznej (Szkolenie Latarników przez Polska Cyfrowa Równych Szans, Szkolenie wolontariuszy do prowadzenia grup zabawowych – prowadzone przez Instytut Rozwoju Małego Dziecka im. Komeńskiego, Kurs e-lerningowy „Specjalista informacji”, film w  bibliotece – szkolenie, szkolenia LABIB, techniki teatralne w  pracy z  czytelnikiem, projekt badawczy w  pracy z  przedszkolakami – szkolenie przez Instytut Komeńskiego i  Fundację im. Steczkowskiego w  Warszawie, szkolenie w  Warszawie „Twoje Strony - Mocne Strony” przygotowujące do realizacji projektu społecznego EURO 2012, szkolenie w  ramach Programu Biblioteka + (Nowe technologie informatyczne, Sposoby pozyskiwania klientów biblioteki, Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, Aspekty prawne zarządzania biblioteką), Szkolenia PRB (Program Rozwoju Bibliotek) – cykl szkoleń, szkolenie z  KLANZY dla bibliotekarzy dziecięcych, O  finansach w  bibliotece, Wizyta studyjna – Mobilni doradcy – Bruksela – Iwona Mikołajek, Wielokulturowa Biblioteka, Bądź kreatywny i  stwórz… Szkolenie Wrocław, Targi Książki, Wrocław, Otrzymaliśmy w  2015 r. 3 ipady z  FRSI w  konkursie „Tablety dla bibliotek”. W  2015 r. Violetta Biernacik została podwójnie wyróżniona, otrzymała tytuł Bibliotekarza Roku w  powiecie kłodzkim oraz wojewódzkiego Bibliotekarza Roku.

2


Biuletyn Biblioteki – wydanie specjalne

W 2016 r. Mikołaj Krzemiński przeszedł na emeryturę i  powitaliśmy w  naszym gronie młodą osobę Izabellę Gajewską, która wniosła nowe pomysły, kreatywność i  ogromną chęć do pracy. 2017 r. – nowy projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” był realizowany przez partnerstwo w  składzie: Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Organizacje te zaprosiły do współpracy ponad 100 gmin z  całej Polski, Kudowa-Zdrój znalazła się wśród tych 100 gmin, a  pracownice naszej Biblioteki realizowały program przez dwa lata. Wcześniej organizowaliśmy już kursy komputerowe dla seniorów, ale teraz przeszkoliliśmy wszystkich chętnych do poznania nowych technologii. Biblioteka przystąpiła również do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i  słabowidzących – Edycja 2017” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego.

3


Mamy już 70 lat!

W 2018 r. braliśmy udział w  różnorakich programach zdobywając fundusze, doświadczenia i  świadcząc usługi dla naszych czytelników : Nasza mała Biblioteka – z  wydawnictwem EZOP, Mała książka wielki człowiek – z  Instytutem Książki, Wychowanie przez czytanie – z  Fundacją Cała Polska Czyta Dzieciom, Z  książką na walizkach – z  Dolnośląską Biblioteką Publiczną, Podróże po Ziemi Kłodzkiej – z  Powiatową i  Miejską Biblioteką Publiczną w  Kłodzku, realizacja spotkań autorskich w  ramach działających klubów DKK dla dorosłych oraz Klubu „Czytodajnia” dla Dzieci – spotkanie z  Karoliną Wilczyńską oraz Renatą Piątkowską, Lokalny Klub Kodowania – z  Fundacją Link do Przyszłości (wypożyczenie robotów FINCH do zajęć z  młodzieżą), Poczytajmy – z  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Rozmowy przy wspólnym stole – z  Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), Globalni w  bibliotekach – z  FRSI i  Polską Akcją Humanitarną, Rodzinne rozmowy o  słowach – z  Fundacją Centrum Informacji Obywatelskiej. Przy bibliotece działają dwa kluby Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych i  Dyskusyjny Klub Książki „Czytodajnia” dla dzieci i  młodzieży. Lokalny Klub Kodowania dla młodszych i  Lokalny Klub Kodowania dla starszej młodzieży, Grupa Zabawowa „Bajkodajnia Mini” dla dzieci 3-6 lat, Grupa Zabawowa "Bajkodajnia Mai" dla starszaków dla dzieci 6-8 lat, Klub Spotkań Czwartkowych, Poniedziałkowe Szydełkowanie, kursy komputerowe w  ramach projektu e-Mocni. Gościmy u  siebie: Związek Kombatantów RP i  BWP Koło Miejsko Gminne w  Kudowie-Zdroju, Związek Sybiraków Koło w  KudowieZdroju oraz do czerwca 2018 r. Polski Związek Emerytów Rencistów i  Inwalidów w  Kudowie-Zdroju, Nieformalną Grupę Pomocy Osobom Niepełnosprawnym KLIKA.

4


Biuletyn Biblioteki – wydanie specjalne

Nasza kadra jest niewielka (Urszula Faroń-Bielecka – dyrektor, Violetta Biernacik – kustosz, Iwona Mikołajek – instruktor informatyk, Izabella Gajewska – młodszy bibliotekarz (obecnie urlop macierzyński), Dorota Drawnel – zastępstwo za I. Gajewską, Elżbieta Ksepka-Solawa – opiekun Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”, Iryna Malińska – zastępstwo za E. Ksepka-Solawa (urlop wychowawczy), Agnieszka Golonka główna księgowa, Bożena Kościan-Sukiennik – pracownik gospodarczy), ale radzimy sobie z wieloma wyzwaniami i  staramy się, abyśmy byli potrzebni czytelnikom i  korzystającym z  naszej biblioteki.

Urszula Faroń-Bielecka

5


Mamy juĹź 70 lat!

6


Biuletyn Biblioteki – wydanie specjalne

Odwiedzili naszą bibliotekę... Ka z i m i e rz S z ym e c z ko Ro ks a n a J ę d rz e j e ws ka - Wró b e l M a łgo rz a ta Ż ó łta s z e k B o gu m i ła Ko n s ta n c j a Z a łę s ka Z b i g n i e w M a s t e rn a k Wo j c i e c h J a c h i m o wi c z U rs z u l a Ko z ło ws ka M o n i k a S z wa j a J o a n n a L a m p a rs k a S z ym o n Te l u k Wo j c i e c h J a c h i m o wi c z

2009

201 2

201 0

Kr ys t yn a Ś m i gi e l s ka Z b i g n i e w M a s t e rn a k

7

201 4

201 3

M a r c i n P a ła s z Kr ys t yn a B o ru c i ń s ka S t a n i s ła w S r o k o w s k i Ka z i m i e rz S z ym e c z ko J u l i a Ró ż e wi c z


Mamy już 70 lat!

Przez kolejne dziesięciolecie gościliśmy w naszej bibliotece pisarzy, poetów

S ta n i s ła wa Ło wi ń s ka B a rb a ra G a wr yl u k Ka ta rz yn a B o n d a ks . Ta d e u s z Fi t yc h

201 6

201 5

Ł u k a s z Wi e rz b i c k i S z ym o n Te l u k

A g n i e s z k a U rb a ń s k a M a g d a l e n a Z a rę b s k a R e n a t a P i ą t ko w s k a

201 8

201 7

201 9

Ta n ya Va l ko B ro n i s ła w M J Ka m i ń s ki To m a s z Tro j a n o ws ki N a d i a S z a gd a j To m a s z D u s z yń s ki E m i l i a S te l m a c h J a n u s z P rz y t o c k i E w a Ka r w a n - J a s t rz ę b s k a I g o r S t ro j e c k i A g n i e s z k a U rb a ń s k a

8


POLSKO

Biuletyn Biblioteki – wydanie specjalne

WSPÓŁPRACA

W ramach porozumienia miast partnerskich Kudowa-Hronov od 1996 roku współpracujemy z Miejską Biblioteką im. Egona Hostovského. Spotkania instytucjonalne z biegiem lat zamieniły się w przyjaźń i sympatię. Wspólnie zrealizowaliśmy projekt „U NAS”, polegający na modernizacji obu bibliotek, a także wiele działań kulturalnych i literackich, np. „Potyczki nie tylko literackie”. Staramy się włączać w nasze działania mieszkańców partnerskich miast.

9


CZESKA

Mamy już 70 lat!

1996-2019

10


Biuletyn Biblioteki – wydanie specjalne

AKCJE CZYTELNICZE

Biblioteka uczestniczy w ciągu roku w różnych ogólnopolskich akcjach. Niektóre wpisały się już na stałe w kalendarium wydarzeń. Międzynarodowa Noc z Andersenem, którą właśnie rozpropagowali nasi czescy przyjaciele, to wielkie święto literatury dziecięcej. Maj, kojarzący się nam od zawsze z miesiącem książki, już teraz jest również świętem czytelnictwa. Podczas Tygodnia Bibliotek organizujemy szereg warsztatów i spotkań. Cała Polska Czyta Dzieciom to akcja całoroczna, ale w Tygodniu Czytania Dzieciom zapraszamy młodych czytelników do akcji „Książka na walizkach”, podczas której mają okazję spotkać się z pisarzami. Narodowe Czytanie, kiedy sięgamy do klasyki literatury polskiej, organizujemy w różnych miejscach naszego miasta. Noc Bibliotek pełna zagadek, zabaw i gier odbyła się u nas po raz piąty.

11


Mamy już 70 lat!

WYDARZENIA KULTURALNE

12


Biuletyn Biblioteki – wydanie specjalne

DYSKUSYJNE Kluby Książki

Potrzeba dzielenia się wrażeniami po lekturze, wymiana poglądów i wzajemne zachęcanie do przeczytania kolejnej książki, a wszystko przy ciastku i kawie. Gdzie? W Dyskusyjnych Klubach Książki przy naszej bibliotece. Zapraszamy dorosłych, a w „Czytodajni” czekamy na dzieci i młodzież. Nie tylko dyskutujemy, ale wyjeżdżamy również na Wrocławskie Targi Dobrej Książki i gościmy u nas autorów.

13


Mamy juĹź 70 lat!

14


I w   ko ń c u . . .

Czytelnicy, bo gdyby ich nie było, nie byłoby i nas… Już stało się tradycją, że organizujemy w maju spotkanie z najwierniejszymi czytelnikami naszej biblioteki. Bardzo lubimy te chwile… Wspomnienia, wzruszenia i podziękowania górują w tym dniu. Niektórzy tak dobrze się u nas czują i nas lubią, że przychodzą w każdy czwartek. Tak od 2014 roku, kiedy rozpoczęły się w bibliotece „Spotkania z pasjami”. Uwaga Panowie, to grono kobiece!

Profile for MBP Kudowa-Zdrój

Biuletyn Biblioteki i cyganerii  

Biuletyn na 70 lecie biblioteki

Biuletyn Biblioteki i cyganerii  

Biuletyn na 70 lecie biblioteki

Advertisement