Page 1

бр. 9

гoдина II

maј 2012.

НАЈВИШЕ

ВОЛИМ УШЋЕ МИЛЕШЕВКЕ У ЛИМ

* ЗБОГ фотографисањ а ик * ЗБОГ мириса багр * ЗБОГ тога што личи на Титан ема * ЗБОГ водопада * ЗБОГ прескакаљки * ЗБОГ пецања и ри * ЗБОГ купања боловаца ца сун к залаза * ЗБОГ плотица које * ЗБОГ најлепшег погледа на се виде како се прћака ју у ре ци ки пат * ЗБОГ * ЗБОГ звезда које се * ЗБОГ шума воде одатле ноћу најбоље ц ма ма за х броје ни ич * ЗБОГ тајни * ЗБОГ прдибаба (гундеља) одл * ЗБОГ оговарања * ЗБОГ травњака * ЗБОГ лепог поглед * ЗБОГ хора жаба а на град и на реку у) вод у оје * пл ЗБ е цањ О Г (ба кл ца” уп аби а “ж * ЗБОГ * ЗБОГ папирних бр * ЗБОГ пуштања змајева одића које могу спуш тати низ реку * ЗБОГ црвеног бехара * ЗБОГ купања * ЗБОГ брзака * ЗБОГ погледа на пр * ЗБОГ старе градске плаже ијепољске мостове * ЗБ О Г ш а ет тер њ е гуш * ЗБОГ * ЗБОГ боја у јесен ка да се у води огледају брда * ЗБОГ залеђене обал е * ЗБОГ леденица * ЗБОГ кеја

и а који морају наић а * ЗБОГ познаник тва на степеницам уш др и ре та ги Г О * ЗБ ћи * ЗБОГ песме у но љаја гр * ЗБОГ тајних за * ЗБОГ љубави ајда, а: Ирфан, Сара, М лц на ур Ж ја ци ак (Ред лда, ра, Лејла, Рада, Зе Анастасија, Исидо Милош & Индира)


!"#$%$&

K€ ‚ƒ„…† ‡ˆ†‰‡ €Š ‹€ˆ„?

L$

G,)6!+%D1$6!$+,!'#-#5$1')>!$5#%$)4,#$3#2$ /,%";$F%:)/!D).$ #0/#3 )>).$" %4!$/!'!2$ 3)-)605!$!")0)6!$4%3%,!$ #"$5#5%$0!$+,!'#-)$ 1')>#;$M#(1$ #"$:#$0!$1')>#$+,!'#-)$ #$-!&,).$:#$ 0!$4'!:#$'!3%$)$:!0 %.$+#$/!5$:#$0!$+,!?!$#5%$ !"#$ #1/%"%&)'#;$N5%$)"#$0!"#E%,$:#$0!$8!5#$-!'! )$ 8%3!81D#5;$O #"%$/%$#')$+,%&'!"$ )6!$ )$1$ 8%3!81D51.$ )$1$ #9!"$4'!:#71$'!3%$)$:!0 %$3!=$1$ 3%-#8)"#$)$+%')>#6>)"#;$@%-#8)$61,!$1')>%".$ !$ -#10/#3D#61$0!$ )$+%,!:$95%'!$%:#5'!$)-'#-)$13!5$ " %4%$?#5#;$P-4'!:#$")$+% !5#:$:#$% )$")0'!$ :#$01$1"!0/%$ #0$817!3).$+#$% )$5%6!$514'#$ !$ -#5#8).$5#%$:#$)"#61$0,!=!.$#$/!95%$% )"$:,14)"$ 5%6!$514'#$61,);$G%0'!$3%-#8)$%/3#,#61$+,%-%,!$ )$3)81$ #$ #0.$5#5%$:#$0"%$")$5,)3)$-&%4$7)*%3!$ !+#(7!.$ !51'/1,!$)$ !$+%9/%3#7#$0#%&,#=#6 )*$ +,%+)0#;$<)5%$ )9/#$ !$0"!$:#$)"$5#(!;

<

#"#$6!$+%0!& %$/!95%$%:$5#5%$/,#61$,#:%3)$ #$ 1')>)$+%,!:$ #9!$95%'!$Q@'#:)"),$G!,)=$ @#'/!,R;$A3!$6!$*#%/)8 %.$+#,5),#$0!$5%$4:!$*%=!.$

!"#$%&!'!(! )*$+,!'#-#.$/,%/%#,)$01$)-,%2$ 3# ).$" %4)$0!$)$+#,5),#61$+%$7)"#.$8!0/%$ 0!$ )9/#$ !$3):)$%:$*#%0#;$$<#:#'#$0#"$0!$:#$ =!$&#,!"$&)/)$+%')>#6#>#$5%6)$=!$,!41')0#/)$ 0#%&,#=#6$5#:$):!"%$1$95%'1$)')$0!$3,#=#"%$6!,$ 6!$/#:#$" %4%$:!>!$5%6#$0!$41,#61.$/,8!.$8!0/%$6!$ &#9$3!')5#$41(3#$#')$6#$,!/5%$3):)"$+%')>#6>!$ 5#5%$-#10/#3!$0#%&,#=#6$:#$&)$:!>#$+,!9'#$1')>1$ )')$:#$5#- !$% !$5%6)$01$0!$+#,5),#')$+%$/,%/%#,1.$ +#$ )$/1:#$ !$"%(!"%$0$"),%"$:#$+,%?!"%$:#$&)$ &)')$&!-&!: );$@%-#8)$ !$+%9/161$9/%$")$8!5#"%$ :#$+,!?!"%$1')>1;$A#"%$0!$+%$ !5)$-#10/#3)$)$:#6!$ #"$- #5$:#$+,!?!"%;$B&)8 %$")$8!5#"%$:#$03)$ #1/%"%&)')$+,%?1.$+#$% :#$/,5$+,!5%$1')>!$:%5$ !5)$5%6)$61,)$ !$:%'!/)$:%$ #0;$

C

%')"$03!$D1:!$5%6)"#$6!$0/#'%$:%$&!-&!2$ : %0/)$:!>!$:#$1/)81$:#$0!$1,!:)$1')>#.$ #0E#'/),#61$/,%/%#,)$)$%&!'!(!$+!9#85)$+,! #0E#'/),#61$/,%/%#,)$)$%&!'!(!$+!9#85)$+,!'#-)$ ,!'# '#-) -)$$ 5#5%$&)$:!>#$&)'#$&!-&!: #;$ F#:# F# :#$G :# $G'! $G '!05 05%7 %7)= %7 )=$H )= $HIJ IJKK F#:#$G'!05%7)=$HIJK

Издавач: Матична библиотека „Вук Караџић“. Директор: Нермина Дуран. Редакција: Полазници Мале школе новинарства „Жур за журналце“ Уредник издања: Индира Хаџагић. Тех.припрема и дизајн: Катарина Петровић. Дистрибуција: ИП “Полимље“. Штампа: “Графокартон“.


За коƒа се у Пр‰Šе‹ољу каже:

!"#$%$&

ЏУЏА

ИЛИ

ЏУЏОВАН

РЕПОРТАЖА „ЖУРНАЛЦА“: СОПОТНИЦА

!"!#

$%"

!&%

К

ап, кап, кап... Гргољ, гргољ, гргољ... Тап, тап, тап... Клок, клок, клок... Пролеће је. То је тренутак када је најбоље да одете до Сопотнице. Да бисте и видели и чули тај звук воде која се прелива преко стена, камења и каменчића, вијуга и нестаје. име је то сликовито место добило по звуку воде или сопотању воде. пролеће се могу чути млазови воде који се разбијају о велике громаде стена. У пролеће свуда се расцветавају разнобојни цветови који се тешко разликују од лептира. Кад почне сунце све јаче да сија, вода као да се стидљиво повлачи као да је страх да не поцрвени. Само се чује тихи жубор воде која се скрива у најдубљим хладовинама, испод листова великих стабала или маховине. Тада влада потпуни мир. Само се чују цврчци који као да прате музику воде. Поред водопада налазе се стари млинови. Некад је ово био крај пун воденицa јер се тако жито претварало у брашно које је било драгоцено. Лети бројни туристи сврате у Сопотницу јер знају да је то диван парк природе. онда почну кише. Оне најављују долазак јесени. Тада се кишне капи помешају са жубором воде која се почне преливати. То је доба када је звук сопотничких слапова најгласнији, тада вода као да грми, а капи кише се одбијају о велике водопаде који падају снажно с висине. Вода тада личи на чоколадно млеко. Слапови Сопотнице тада малко и плаше јер је вода моћна и брза и треба избегавати да се пење на водопаде у јесен. ими се звук заледи као и вода. Не чује се ништа. Слапови се претварају у леденице. То је тако нежна слика јер око леденица плешу снежне пахуље као балерине и потом се спуштају на поточић и прекривају га попут топлог ћебета. То се греје Сопотница чекајући пролеће кад се чује онај први звук - кап, кап, кап....

И У

А

З

Исидора Ракић (13)

€‚ (€ ‚ƒ„…†) ‡ˆ †…‰„ ‰… Š‹‡ˆŠƒŒŽˆ ˆŒ…†ˆ, … ƒ ‚ †ˆŽ‚€‚‹†, †ˆŠ‹ƒ‡†  †ˆ„…Š…† ‚‘‹…’…† Žƒ‡ˆ ‹ˆ“ˆ”ƒ  Š‹†‚’ˆ† ”ƒ •… ˆ †…’ˆ”ƒ ‚ –—ƒ„ƒ‡ ˜€‰†. €‚ !"! €#$‚% &' "‚(# )*')#+%‚,'. !„…“ˆ "„…Ž‚ ƒ„ƒ‹ˆ†— ‚…  ‚‰ ƒ ‡ƒ#  Š‹…, ŠŒ‚$Ž…‡‚“ ‚†…ƒŽƒ€ƒ, … ˆƒ  ‚ …‘ƒ„ƒ‹†Ž…. %‚… Žƒ‹ƒ ‚„ˆŽ ”… …Ž…€$‚ ‚ ‚”…  Ž…• Š‹…. %‚… •‹" ‹‚Žˆ ‚ ˆŠƒ„”… Ž…•… ‹…‰‘ƒ„…‹… … †ˆŽ”. %‚… †‡ˆ …”ƒ †ˆƒ˜‹…‰ƒ„…† ƒ„ˆŽ. &† ‡ˆ Š‹ˆ „ˆ‘… †ˆŽ‚€‚‹…†. 'Š…•… •‹‚‘”… ‚ ‹ˆ, •ˆ‹ˆ ˆ Ž…• Š‹…. %‚… „‹# †‚"•‚ Šƒ• ”ƒ…, ŠŒ‚‡ˆ Šƒ ‚€$, ˜‹#ˆ €†ˆ ‘€…†ƒ € — ‡ˆ•†ƒ…„†ƒ ‚Ž€…–… ‹‚Ž…„ƒ”, … ˆƒ €†ˆ ˆŽ†ˆ †ˆ‘•ˆ ƒŽƒ Š‹ƒ€…‰†Ž…. %‚… ‡ˆ Š‹…„… Š‹ƒ…†… Žƒ‡… Š‹… †ˆŠ‹ƒ‡†ˆ „$ˆ„ˆ  ”ˆ‡ˆ ˆ †…‘€… ” ” „$ˆ„”…. %‚… †ˆ ‚”ˆ •… Ž…"ˆ – ‰„†ˆ, —„…€…, ”ƒ€”. %‚… ˆ #‹, Š‚‡ˆ, Žƒ‹ ‚„‹ˆ•Œ„ˆ ‰‹…‰ˆ. %‚… ‚„ˆŽ Ž…"ˆ:”*†ˆ, ‡ˆ€  ƒ †ˆ#ƒ †‡ˆ ‡…†ƒ”?! %‚… Ž…"ˆ •ˆ„ƒ‡$ – -ˆ  ”…Žƒ! %‚… Ž…"ˆ •ˆ„ƒ‡$- -ˆ  ‹˜ƒ!!! %‚… ˆ †Ž…• †ˆ • ‰˜ƒ‘ „ƒ‘ Šƒ†…#…–….1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

*…‹… *‹ˆ•ƒ‡ˆ„“ (13)


КАКО СМУВАТИ ДЕВОЈКУ:

!"#$%$&

МАЛА ИЗНЕНА†Е‡А

0

12'3452/'617518' 96:71'2;<:=1' 262>1'=2'9?<:';1' (@AB51.';?527=B'' C4?D1';1'DB;?' E41D42@CF',<:' 51961'7?':'@1A2B8 5?4?62@CF'+:=1=2' 6?'@A?';1'@?'GDB6:' 34:<:=2A'34:H1I1' @1'C2A'2@2D2AF'+?' ;2<1G:''B'2DG:4/' ,-%./01234%5-%617819:;<123 /%=>;?12/4%@-%=AB1<C123%>3?3B;014% D-%B;:1:<A%61<;8E1<12312';4B>2/'2617'=2'9?<:';1'(@AB51.';?8' 527=B'C4?D1';1'@?'3261J1'624A1<62F' JC1'7?'617H?JK:'34:G24L'%;<1G1=' B'C?4?C16B'32'A:J:K?F'02'7?'4?=12' @5:A'C:A'A<1;:K:A1';1'C4?D1'325?K1C:'' A:J:K6B'A1@BM'1'JC2'5:J?'@A1I:C:' A29;16B'A1@BL'N1'C1=5:A'4?O?3C2A' A29?'@?'@AB51C:'@1A2'6?=1'><B31' ;?527=1'=271'31;1'61'A:J:K?F'P?K:61' ;?5271=1'5:J?'O?6:'EBA24M'1'EBA24'6?' ;2<1G:':G'A:J:K1'5?K':G'A2G>1F'N1A2' @?'G1E51QB7BK:':6C?<:>?6O:7:'A29?' B@32@C15:C:'624A1<61'=2AB6:=1O:71M'1'' G1E51QB7BK:'41G5:71IB'(A29;16?'A1@?.' 25<1;151'@?'5?JC:62A'=12'JC2'7?'<1=2K1' >25241F'#?527=?'52<?';1'@?'@A?7BF',<:'' J1<?':''5:O?5:'A2417B'D:C:'=51<:C?C6:F' +:=1=2'6?'34?C?4B7C?F'R29?C?'32@C1C:'' ><B3:':';2@1;6:F'N5?'C4?D1'D:C:'BA?4?62F' 12'C4?K?/'5?2A1'5196:'@B' 32=<26:F'R:@<:A';1'26:'6175:J?' A1A?'2@A?E'=2;'G1QBDQ?6:E';?5271=1F' S2'C4?D1';1'DB;B'A1<1':G6?61T?I1' =271'@B'G61='319I?':'QBD15:F' <:'6?'D4:6:C?/'H1=':'1=2'6?A1C?'6:' E41D42@C:M'6:'@1A232BG;1I1M'H1=' :'1=2'6:@C?';BE25:C:M'6?A1C?'3141'G1' 32=<26?M'6175196:7?'7?'U'52<?C:V' 1'A1=14'C2'D:<2':'C1762F WG';1Q:6?F W4X16'&271='YZ[\

0 ,'

0

,

R

!"#$%&'()*!+,$-,./' !"#$% &'(%)&*"+

!"# $ % &' ( $ # & $ )* " $ + , & -. ( / Аутор: Анђела Нанети

К

ажу да живот пише романе али понекад ти романи нису пренети на папир, што је права штета. Али зато оне приче из живота које јесу пренете на папир и које су постале романи служе да учимо из њих о животу. њига коју ја много волим зове се „Мој дека је био трешња“, а од писца је Анђеле Нанети. лавни јунак овог романа је дечак Тонино. Када је имао четири године, он је имао четворо веома битних људи: баку и деку у граду и баку и деку на селу. Бака и дека из града звали су се Луиђи и Антонијета и личили су на све људе из града. Бака и дека са села звали су се Отавијано и Теодолинда и нису личили ни на кога. Били су оригинални и веома су волели дечака. ечак прича веома лепу и топлу причу о свом одрастању на селу уз баку и деку. Из његове приче можемо научити колико је важно сачувати успомене из детињства. ам наслов књиге је загонетка јер ћете се упитати како дека може бити трешња? ли та трешња је била друго дете деди Отавијану и чак јој је дао и име, па је трешњу звао Феличе. Деда је волео трешњу, чувао је и говорио јој лепе речи као свом унуку. А баш тог свог унука Тонина он је највише волео и најбоље га је разумео од свих осталих. њига је пуна љубави, доброте али и т уге. Не бих да вам све испричам али свакако прочитајте ову дивну причу. Гласали смо сви за њу. Рада Плескоњић (12)

К Г

Д С А К

Б€ЛО НЕКА‡: €‚ƒ„ƒ ƒ€…†ƒ ‡ˆ ‰ƒŠ‹

„НЕДЕЉНИ ЗАБАВНИК“ Сценарио и режија: Тимоти Џон Бајфорд !"!#$%&'!% &(")!*%(+(% ,-%.$/0%.10%.2(% 3040%56%2$4!% !+'$)!7 '0+$601$4$% .!%(20#!9% )$%!20.0:$%6$%.1!%+40);!%$40%0%./$'09% :!7%<("0/!#0%.5%3040%%&!1$=%>!0"% ?!20@%<$:/$%0%&0.$;%A5.20'%BC$=!10@*% $%&(.4!*%5%"'5C(2%.!'0:$45%1("0/!#.+0% &$'%.5%3040%C452;0%>4$1+(%D/02$;%0% E0:$F%>(+(4(10@7%G20.0:$%H !"!#)0% 6$3$1)0+I%%3$104$%.!%'$6)02%/!2$2$7% !"#$%&'()(%'*)+)$),#-#',%.#-!/!0' >$2(%5%H !"!#)(2%6$3$1)0+5I%2(C40%

8

.2(%"$%10"02(%.1!%.$2!%=5")!%!+.&!'09% 2!)/!%06%J060+!%0%F!20:!K%+$+(%"'L$/0% '5+!%$+(%5&$")!/!%5%1("5*%$%)!%6)$/!%"$% &401$/!M%E$%/(%:!%&(.45L04$%%=$N$%("% :(C5'/$%52!./(%/!4$%0%"1!%N/0&$#+!% 52!./(%'5+5777% 12!.!/*#'3)4)5*#(6'4#%'7!'*)8,)9!*'*)' :!9;*),%.*%$'<!+-#5)=;';'>,)8;'()%' *)74%/)'!5,%?+()'!$#+#7)'3)'.!";0' (15%061$)'!")5*%"5F(10/5*%6$3$1)5% 0%2$N/(10/5%!20.0:5%6$%"!;5% (.20.40(%:!%:!"0)./1!)0%P02(/0%Q()% R$:J('"*%G)C4!6%+(:0%:!%6$1(4!(%(1!% &'(./('!%0%63(C%/(C$%:!%(./$(%(1"!%+$+(% 30%&'0=$(%"!;0%&'0=!7%>1$+(%"!/!%2('$% "$%6)$%+(40+(%25%:!%"01)0F%/'!)5/$+$%

O%

0%.$6)$S$%(2(C5@0(%1!40+0%'!"0/!#%0% 1!40+0%52!/)0+%P02(/0%Q()%R$:J('"7% H !"!#)0%6$3$1)0+I%:!%:!")(./$1)(% '!=!)(%304$%"01)$%"!=:$%!20.0:$T

O%

!"#$%#&'#$%(%)%#(*+"($%#&',%("$#."#+/"0"1%#234$*5"#,'6"3#/*7*8#%0*#9:#+',% '#$%(%)$*5#."&"0$'6"; <%(%)$'#."&"0$'66,'6#6,'6-#6,'6#6,'6= >0%#83#2'#?%8'-#@2"#'#6"6*'#6*-#'#6"("-#'#5(A%#'#."@2*= B("6,%-#(*6,%-#6*,'6*-#63("'#2?'+2"#13("-#'#2?'+2"#13("= <%(%)$'#."&"0$'6-# 6,'6#6,'6-#6,'6#6,'6=# <%(%)$'#."&"0$'6-# 6,'6#6,'6-#6,'6#6,'6 =

O7U7


!"#$%$& КАКО СМУВАТИ ДЕЧКА?

‚†ƒ …†‡ˆ‰Š‹ €‚ƒ„ƒ€ …†‡ˆ‰Š‹

"‡‰ˆƒ€ …†‡ˆ‰Š‹

У П

ВЕК останимо пре свега прибране. Нема места депресији јер можда нам се баш после неуспешне акције смеши успех. онашајте се као особе сигурне у себе иако то нисте. Разговарајте духовито али не псујте. Важно је бити у току. Зато треба знати о књигама, спорту, филмовима, серијама и трачевима. Требате научити да лепо ходате. Шта год обучете, понашајте се као да је то најскупња марка. И да вам баш то што сте обукле најлепше стоји. ИКАД кад идете с другарицом, а наиђете на оног кога бисте да смувате, не говорите: “Јао, види гледали ме? Јој, где сад наиђе, види каква ми је коса. Ћути, чуће те“. Кад он пролази немојте се правити да га не видите, да га не познајете, не окрећите главу баш кад се мимоилазите. Шта вам вреди што ће вам после другарица препричати да ли вас је он погледао, какав је то поглед био, кад се то тиче вас а не другарице. Никада кад уђете у исту просторију где се нађе и он не правите се као да га нисте приметили, не смејте се прегласно, не чекајте да што пре негде седнете јер вам ноге клецају. Никада кад он изађе не гледајте за њим јер ће се он окренути и уловити ваш тужни поглед. ли, ако вам се погледи баш тада сретну... Тада га погледајте у очи. Нека у њима прочита то што желите да му кажете. Ако не уме да прочита – шта ће вам такав? Зелда Аломеровић (15)

Н

А

К Н П

П

Т

Д

ога год питам како да смувам момка, сви кажу да је то лако. Питам ли ја њих да ли је лако или тешко? Ја питах јасно: КАКО?! и једна другарица неће да ми каже како то покушава. Ниједна неће да каже како јој успева. итала сам старију сестру. Она је донекле испунила моја очекивања. Рекла ми је тачно овако: „Момци су ти тако... тако... тако неспретни! Ништа им није битно. Једино им је битно да имају цуру“. а цура треба да буде лепа на њихов начин, а то значи да буде (пазите ово): 1. РИБА 2. МАЧКА 3. ТИГРИЦА е бих да вређам те момке али морам да питам: “Да ли је вама, момци, глава обична шупљина“? ер, колико ја примећујем, ти момци се према девојчицама које нису рибе, мачке и тигрице већ девојчице, понашају тако као да уместо мозга имају шупљину, јер чим виде девојчицу они би само да је: 1. сапну 2. гурну 3. да јој кажу „пријатне“ речи. знате како то кажу? Овако то они кажу: “Ђе си, рибо, ша има, ха“! о њиховом мишљењу то је реченица која треба да значи да му се девојчица допада?! Е, па, то мени не прија. Чак и већини мојих другарица то смета. ако онда да девојка смува момка? Није да вређам момке али сматрам да је боље да девојка нема момка него да има будалу поред себе. Анастасија Несторовић (12)

Н Ј А П К

ПРЕДЛОГ „ЖУРНАЛЦА“: ФИЛМ

!„ˆƒ€ …†‡ˆ‰Š‹ очетни део освајања момка је поглед. А ако се још насмејете, момак је оборен. Не смете се задовољавати погледима и осмесима из даљине, већ треба и разговарати. Све је више оних који се упознају преко ФБ али то није прави начин за комуникацију. А још може бити и опасно. Кад причаш са дечком који ти се допада треба да имаш свој став, да си сугурна у себе. После следе она „салучајна“ виђања свуда по граду. Али нигде се не иде без другарице, да не посумњају комшије или наставници. обро је момка „смувати“ зими. Када изађете, ти кажеш:“Јао, баш је хладно“. Он ће те или загрлити или ће ти понудити јакну. Ако то не учини, шта ће ти такав дечко? Ни један момак зими неће одолети да те не гађа грудвом, да те не гурне у снег. Ти тада направиш наивну фацу у кажеш: “Јао, немој молим те, па прехладићу се, а после нема излазака“. Лепо тада видиш како он мисли: “О, па ја то радим да ти покажем како ми се свиђаш, а шта ћу радити ако не излазиш? Немој молим те да се прехладиш“. Ако му то прочиташ у погледу, освојила си га начисто. ето има своје предности. Добар начин да га стално држиш уз себе на базену или реци је да му кажеш своју жељу да те научи да пливаш „мушки“. Он ће се раскинути да ти покаже. А кад почнеш да пливаш, одушевиће се како си талентована и како те он одлично научио. во су само неки предлози. Важно је да и ти и он бројите дане до следећег сусрета. Макар и „случајног“. Мајда Китивојевић (13)

Л

О

„ЕНИ“

Режија: Џон Хјустон

Ф

илм рађен по чувеном мјузиклу, а базиран на стрипу, прати причу о девојчици Ени која живи у сиротишту са другим девојчицама које немају породицу и о којима на окрутан начин брине госпођа Ханиган. акон неколико безуспешних покушаја да побегне, један сусрет мења живот храбре, несташне, борбене, довитљиве, духовите и искрене Ени. Наиме, сваке године, у знак солидарности са патњама сиромашних, мултимилијардер О.В. шаље своју послугу по девојчице из сиротишта како би им барем неколико

Н

дана улепшао живот. Овога пута, Ени је скренула пажњу на себе и она две недеље има незабораван ускршњи провода у велелепном дому увек озбиљног мултимилијардера Оливера Варбакса. Ени полако али сигурно осваја срца породице милијадера која пожели да је усвоји. Међутим, Ени очајнички покушава да пронађе своје праве родитеље. Једина смерница коју може да следи јесте медаљон који јој је остављен када је, као беба, донета у сиротиште. Тада почиње у ствари прича која има заплет као у криминалистичком филму. Изванредно забаван, диманичан, узбудљив и напет филм који држи пажњу сво време, и уз много смеха, суза и песме. илм је режирао један од најбољих редитеља свих времена Џон Хјустон. Незаобилазан у одрастању. Гледа се са другарима. Пожељно и са родитељима. И.Х.

Ф


!"#$%$&

€‚ ƒ „:

БУБАЈЛОСИ

о вам је особа која више од пет сати дневно

Т проводи над књигом. Не излази, не дружи

се, затворена је, стално буљи у књиге, стално се преслуша. Кад се сви забављају та особа седи кући. И каже да учи. акве особе мисле да су најпаметније, најбоље, да сви треба да их хвале.

Т О

ни уче све напамет. Кад бубајлос одговара, ми отворимо књигу и пратимо како он све од речи до речи напамет из књиге прича. Бубајлосa не смете прекинути док одговара јер он стане, гледа бело, зноји се, почне да муца, окреће се око себе или гледа у под, онда се љути, почне да плаче... Бубајлос мисли да сви треба да ћутимо и да слушамо како он напамет прича књигу. То он зове знањем. Ја мислим да он не зна шта прича, он не зна ни шта учи. Он је само утрошио силне сате да научи напамет лекцију као да је то песмица, а ни песмицу не научиш никад добро ако не разумеш о чему говори та песмица. ад бубајлос одговара мени је увек смешно. Пратим прстом у књизи све што он на глас одговара. Кад их наставник пита нешто из лекције што није „по реду“ у књизи како су они научили, е тад настаје мука за бубајлоса. Бубајлос тада гледа по разреду, а ако му нико ништа не каже, он пита наставника може ли да прича целу лекцију

К

или једноставно почне све из почетка да би знао како да настви где је стао. Кад бубајлос добије петицу, а обично је добије, он нама осталима каже како мисли да је није заслижио јер је могао и боље да научи. Можда је требао на глас да каже где је зарез, а где је тачка. То је изоставио док је бубао на памет лекцију из књиге. нање бубајлоса траје само неколико дана. Можда ни толико. После не знају ни коју су лекцију учили. Бубалица на часу увек неког исправља, увек нешто мора да додаје. Бубалица се никада не шали, не зна за шалу, увек мисли да му се неко смеје зато што је тако паметан и да су сви остали неозбиљни.

З

е волим бубалице. У ствари, не ценим их. А то вам дође на исто. Не могу волети оне које не поштујем.

Н

Сара Средојевић(13)

Предлог „ЖУРНАЛЦА“: ИГРИЦА

TRAVIAN (€‚ƒ„…)

Т

равијан је моја омиљена онлајн мултиплејер браузер игра јер је занимљива и забавна.

У чему је ту ствар?

У

овој игри играчи су подељени у савезe (а наравно има и оних који нису подељени у савезе). При регистрацији можете бирати између три народа: Римљанa, Галa и Тевтонaцa. ваки народ има своје предности и недостатке, као и врсте јединица које су веома различите. Од посебне важности је изабрати народ који вам најбоље одговара. Због високог степена друштвеног и технолошког развитка Римљани су мајстори у изградњи. Њихове јединице су део елите у Травијану. Веома су корисни у нападима и исто тако у одбрани. Њихова пешадија је „жива легенда“, али њихова одбрана против непријатељске коњице није тако добра као код других народа. али су најмирољубљивији народ у Травијану. Њихова војска је

обучена за изврсну одбрану, али њихова способност у нападу исто тако може конкурисати осталим народима. Гали су рођени јахачи, њихови коњи су познати по својој брзини која њиховим јахачима

У

П

С

Г

недостаје војна дисциплина Гала и Римљана, што узрокује слабост у брзини и одбрани. За искусне играче Тевтонци су изврстан избор. центру села градите зграде и свака има свој улаз и свака је веома значајна. Циљ игре је да се изгради зграда Светска чуда на нивоу 100. Да би то успели потребна су вам два грађевинска плана. рви који омогућава изградњу до нивоа 50 и други, којим завршавате изградњу. Али да би могли да поседујете грађевинске планове морате имати Ризницу на нивоу 20. Први грађевински план узимате од посебног народа који се зове Натари. Можете тај план узети само ако имате довољно војске која ће победити наратску. аравно, нећу вам ја сад испричати све детаље игре али пробајте и уверићете се и сами како је добра. Сигурно ће вам испунити слободно време али и украсти мало времена које сте наменили за неке обавезе, па се препоручујем да не играте кад имате много да учите.

омогућава да погоде непријатеља тамо где могу проузроковати највише штете. Такође, имају и веома корисне замке које могу помоћи у одбрани. евтонци су најагресивнији народ. Њихове јединице су озлоглашене и уносе страх због свог беса и лудила у нападима. Крећу се као пљачкашка хорда, без страха од смрти, али, њима

Т

Н

Милош Милошевић(12)


!"#$%$&

L:@4U#VO#W4@#!U#=@PIO:XH#

НЕ, ТО НИ„Е ТРОТОАР! !"#$" $%#$&'( )*$+*' , - . !"#$%#&"#'()*%+,-#('+"-.#"#/)# ('0"1"+2,3 '#+,#(5'*2'5#0&,#6%&)#("57)5"+%# "%2'-'8)9,3#:"5"/;'.#*/)# 7'+)#;)*%#)<#=5)+,('6"#'&-">#8)# <;"9)#&"#*,#2"7/'#-,*2'#)#2"7"/# (5'*2'5#%#05"&%#<'/,##?#/012345. @9)#=5)+,('6A)#;,#<;"+%#2'#+,5#%# =5)+,('6%#;,-"#2"7/'0#-,*2".#B2'# $,#5,$)#&"#=5)+,('6C#;,-"#("57);03 %&)#7'+)#<;"+%#B2"#+,#("57);0. */'+,#"%2'-'8)9,#("57)5"+%# ;"#("57);0%3 5)+,('6A)#7'+)#;,#<;"+%#B2"#+,#2'# (5"7);0.#-)*9,#&"#+,#2'#(5'*2'5# 7'+)#*,##<'/,#61767013 "7'#=5)+,('6A)#*/'+,#"%2'-'E 8)9,#("57)5"+%#('#25'2'"5)-".#"# (,B"A)#7'+)#8)#25,8"9'#&"#*,#75,$%# 25'2'"5)-".#';)#-'5"+%#&"#)&%#%9)E A'-#7%&"#8)#25,8"9'#&"#*,#75,$%# "%2'-'8)9)3#:"5"/;'.#"%2'-'8)9)# *,#)#75,$%#%9)A'-.#"9)#B2"#$,#F'-,# )#(,B"A)#7"&"#+,#2'#'("*;'#)#<"# (,B"7,#)#<"#/'<"G,#)#7"&"#2'#;)+,# &'</'6,;'H#@9)#;)+,#&'</'6,;'#;)# ("57)5"F,#;"#25'2'"5%3 '#+,#75)/#B2'#"%2'#*2'+)#;"#*5,&# 25'2'"5"H#J#=5)+,('6%#;)+,# ;)7'3 89$! $)&%:&)$" $%;$)<*'&$=(&>&. 5/'#+,#75)/#/'<"G#+,5#*,#2%# ("57)5"'#)"7'#8)#25,8"9'#&"# <;"#&"#+,#2'#(5'*2'5#(5,&/)1,;# <"#75,2"F,#(,B"7"3#I5)/A)#*%# *"'85"$"+;)#('9)A"+A)#7'+)#;,# 7"KF"/"+%#*/,#';,#7'+)#"%2'-'8)9,# ("57)5"+%#('#25'2'"5)-"#)#2'#2"7'# &"#;,-"#B";*,#&"#(,B"7#(5'1,.#G"7# ;)#&"#*,#(5'/%G,#)<-,1%#"%2'-'E

4

D = 4

I

=

8)9"3##I"&"#/)&,#("57)5";#"%2'#;"# 25'2'"5%.#('9)A"+A)#0"#+,&;'*2"/;'# <"'8)9"<,3#L"2'#8)#%#'/'-#05"&%# 25,8"'#&"#('*2'+)#M("%7N3#I"&#;,7'# ("57)5"#"%2'#;"#25'2'"5%.#&"#&'1,# M("%7N#('7%()#2'#"%2'#)#'&;,*,#0"3# :)7"&#*,#/)B,#;)7'#;,#8)#("57)5"'# +,5#;)7'#;,#/'9)#&"#(9"$"#7"<;%#)# %('25,8%#M("%7"N3#@9)#('B2'#;,-"# M("%7"N#75)/)#*%#';)#7'+)#8)#25,E 8"9'#&"#*,#85);%#<"#'/"+#05"&.#+,5# %#05"&%#-'5"#&"#('*2'+)#5,&.#&"#*,# <;"#0&,#*,#("57)5"+%#/'<)9".#7%&"# *,#75,$%#(,B"A).#7"7'#*,#(';"B"+%#

Издавач: Матична библиотека „Вук Караџић“. Директор: Нермина Дуран. Редакција: Полазници Мале школе новинарства „Жур за журналце“ Уредник издања: Индира Хаџагић. Тех.припрема и дизајн: Катарина Петровић. Дистрибуција: ИП “Полимље“. Штампа: “Графокартон“.

/'<"G)#)#7'#25,8"#&"#7"KF"/"#';,# 7'+)#*,#;,#(';"B"+%#7"7'#25,8"#)# 7'#25,8"#&"#(9"$"#7"<;,#7"&#*,#;,# (';"B"#7"7'#25,8"3#J#'/'-#05"&%#*,# *2"9;'#;,B2'#5,;'/)5".#"9)#;)#;"# 75"+#("-,2)#;)7'-,#;)+,#&"#/'<)9"# -'5"+%#&"#*,#("57)5"+%#;"#("57);0%.# "#&"#8)#*,#("57)5"9"#-'5"#&"#)-"# ("57);03 ,7'#-'5"#&"#'&5,&)#0&,#+,#2'.# "#2'#*/"7"7'#;,#-'0%#)#;,#*-,+%# 8)2)#25'2'"5)3

:

O*)&'5"#P"7)$#QRST#


бр. 9

гoдина II

maј 2012.

IN €‚ƒ „ …†‡ˆ„: БИБЛИОТЕКА

"#$%&'()*+%,(-.,#

итање. Реч која све више постаје непозната. Отпор према књизи и читању све је већи. Зашто? Да ли је то због лењости или непоштовања знања? италачке навике се не стварају тек тако. Свакако се не може створити навика читања ако се прочита неколико страна неког романа или садржај или критике тог романа. Читање је нешто посебно. А почиње се на посебном месту. Такво место је Библиотека. Ми имамо срећу да у нашем граду постоји једно тако дивно место као што је Матична библиотека „Вук Караџић“. За мене је то и најбоље место у граду за излазак, за провести време, за дружење. Све ове године провео сам у веселом и опуштеном простору какав је Дечје одељење наше Библиотеке. Сам ентеријер је прилагођен деци и ствара посебан осећај јер опушта. ек за незнање је учење. Лек против досаде је добра књига. Књиге буде радозналост, књиге насмејавају, књиге забављају, књиге терају на размишљање, књиге буде чуђење. Све ћете наћи у књигама што немате кога да питате, јер многи немају времена да одговарају на ваша радознала питања. У књигама ћете наћи о животињама, биљкама, историји, филмовима, музици, открићима, земљама, свету какав јесте и какав би могао бити да би био бољи. Књиге су данас толико маштовито опремљене да неке од њих певају, свирају, миришу, звижде, смеју се, питају, опонашају звукове таласа, птица. Само узмите књиге и видите како су данас илустроване оне о Петру Пану или Малом принцу

!

!

"

или оне о гусарима, вештицама, птицама, оригамију, витезовима, јунацима Старе Грчке, Рима, фараонима... Покажете ли то својим родитељима – они се неће одвајати од таквих књига јер их у њихове време није ни било. Све је примамљиво, покреће машту, буди интересовање да сазнате још више, још више, још више... оје наше библиотеке бране и слагалице, играчке, друштвене игре, интернет. Ако вас више интересује виртуелни свет, Библиотека се за час претвори у тај свет. Наравно, није библиотека само прича о читању, само прича о стицању знања, није то само посуђивање књига. Библиотека је место за стицање пријатеља, нових другара који деле ваша интересовања, са којима можете разменити ваша знања и стећи нова. иблиотека је IN. Управо се сада носи. Пробајте и видећете како вам лепо стоји. Ирфан Гојак (15)

Zurnalac br.9  

Deveti broj Zurnalca, lista za decu i roditelje