Page 121

— 223 — — 222 — in ie ; sed ecce lotum regnum meum libere Irado libi. R ex in patriara captiuauit. Cui om nes Em eritenses cum Rege

auiem Fernandus victus m isericordia, d ix il ei: Redde

Badalyoz obuiam exeu n les, hum iliter pacem petentes,

m ihi lantum m odo mea quae abslulisli, el regnum íumm

multa illi m uñera obtulerunt. Ipse vero v icto r et praeda

m aneat libi. V in ceb alu r quidem semper R ex Fernandus

onustus reversus est in Cam pestrem G othorum prouin-

precibu s miserorum, qui nunquam in b ello potuil v in ci (107/4).

ciam (81/14). 3.

A n n o autem octauo [A defonsi VI] cum diu in o auditorio

6.

cepit ipsam ciuitalem Toletanam , quae olim fuerat mater

R ex autem Adefonsus multas populationes in reg n o suo fecit... Populauil in Exirem alura M irandam , M onleon,

et gloria reg n i Goltorum . Post haec capit Talaueram,

Carpium, M onlem Regalem , Calisleum , Salvaíerram , Sal-

Sancíam Eulaliam, M aquedam .. eí e x alia parte cepií

valeon, et alia plura casiella [A lfonso VIII] (110/19).

Cauriam,

V lisib on am , Siniriam , Sanlarem ,

Populauil

etiam R ex A defonsus tolam Slremaiuram... (100/53).

7.

A defonsus [IX] R ex Legionis, v b i cum filio suo pacem habuit, quosdam rebelles in regn o suo perdonauil, R ege

4.

5.

Populauil [Fernandus II] siquidem in Exirem alura Ciui-

Fern an do [III] filio suo au xilio praebenle: el c u n d a quae

íaíem R od erici el Lelesman. In Transerra G ranalam (106/

erant in circuilu de Cáceres, scilicet arbores, vineas el

20 ).

segeles ferro el flamma vaslauit, el ad propria reuersus est (113/52).

Praefalus R ex Porlugaliae A defonsus R egem Fernandus forliler m olestaueral, et occupaueral in G allecia tolam

8.

Post haec Reuerendissim us paler Ioannes, C ard in alis Ro-

Limiam, el lotum Toronium . D einde ob sed il Vadalozum

manus Sabiniensis Episcopus, A postolicae sedis legalus

ciuitalem M aurorum ad R egem Fernandum de iure spec-

missus esl in H ispaniam a gloriosissim o Papa G regorio.

lantem . Tune R ex Fernandus ag g reg alo suorum ex erci-

H ic in ler caetera quae sánele gessil Reges H ispanos c o n ­

tu perrexit contra Regem A defonsum . C eperaí iam R ex

tra Sarracenos sluduil incitare, v n d e R e x Legionensis

A defonsus m aiorem parlem ipsius ciuilalis, et in arce

A defonsus cum ex ercilu suo, el parle exercilu s filii sui

conclu serat Sarracenos. C om m isso autem praelio cum

Regis Fernand i obsedit C áceres, oppidum forlissimum

Rege Fernand o deuicti sunl Portugalenses. R ex auiem

barbarorum, el cepil ipsum. F ecil etiam largissim us R ex

A defonsus dum fugiens equo supersederet, el egredere-

quoddam m em oria dignum , pre R egibus qui fuerunt a n ­

lur per portam ciu ilalis Badalozo casu in v ecte ferreo por-

te ipsum. Nam adiurauil om nes iudices regn i sui. v i non

tae im pegil et crus eius fraclus esl. Tune caplus esl R ex

accip eren l ab aliquo paruum v el m agnum donum . Ip-

Adefonsus, el R eg i Fernand o adelalus, d ix il ei R ex A d e­

se quidem eis de suo aerario om nes abun d an ler faciebal

fonsus, D om ine, inquit, R ex, vald e peccaui in Deum et

Profile for Biblioteca Virtual Extremeña

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño  

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño  

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño

Advertisement