Page 118

216

-

nae iclum faciens, sonuií, relicíaque in ipso a craíe arundine, in collum consulis ferrum ligno vacuum, percusií, eí galeam loricamque penetrando, vulnus effecií. Verumiamen cónsul, poslquam se percusus sensií, summa cum feslinalione, manu ferrum apprehendens, de vulnere Iraxil, quod síalim sanguis sequilur qui nulla incanialorum vel medicorum aríe ea relinere valuií. Eí iandem circunsíaniibus dixií: «Armis me exuile, vehemenler enim afficior». Qui siaiim, armis exeunies, ad suum íabernaculum deduxeruni, el iota die summa diligeniia in curaiione vulneris siudueruní doñee solé rúen­ te, spes medicinae simul cum anima subíala esí. Quod slaíim, ut in suis caslris cognilum esí, ullulalus el planclus magnus ultra omnium aeslimaíionem faclus est. Quem audiens imperalor de monte rediens, postquam ad inlerrogatis quid esset cognovit, venil in castra el, vocalis principibus suis, Ossorium, defuncti fratrem, pro eo consulem coram ómnibus consliluit. Altera aulem die, imperator, videns se ingravari mullis inforíuniis, concedens fortunae, a civitale obsesa recesit, suique optimates omnes pariter cum eo (n.° 135-139). 4.

Sed postquam capta esl Aurelia, evoluto tempore duorum annorum eí sex mensium, imperalor applicuil ad Coriam, eí circumdedil eam caslris, eí iussií arlificibus suis íacere quamdam lurrem ligneam, quae eminebal super muros civiíalis, eí machinas el ballislas eí vineas cum quibús coeperuní suffodere muros civiíalis el desíruere lurres. Sed Moabiíes eí Agareni qui eraní in civilale, timore magno perlerrili, clauserunl omnes portas civitaíis muro magno el firmo el prohibebaníur ingredi

217

eí egredi. Praevaluil lamdem fames valida in civilale el mulli ex Agarenis fame perieruní. Sed poslquam M oabites viderunt se oppressos valde petierunl dextras pacis imperalori, lali íenore: ulquererení qui eos liberarel usque ad Iriginía dierum spalium, sin auíem redderenl civiíaíem pacifice cum ómnibus caplivis eí regalibus reddiíis. Quo audiío, placuil imperalori el ómnibus consiliariis eius. Missis ilaque nunliis regi suo Texufino, qui regnabal pro A li paire suo, eí in domo regis Abencelae, el in domo regis Azuel, nuníiaverunl eis omnia quae illis accideraní, eí quale pacíum habeban cum imperalore Legionense. Rex. ilaque Texufinus el cuncíi reges, non habeníes poíesíalem liberandi eos nec civilalem suam, mulíum plangeníes, iusseruní reddi civiíalem el liberare animas suas el complere omnia quae pepigeranl imperalori, quod ila absque mora faclum esí. Poslquam auíem reddiía esí civiías imperalori, mundala esl ab inmundilia barbaricae genlis el a conlam inalione Mahomelis, eí deslrucla omni spurciíia paganorum civilalis illius el lempli sui. Dedicaverunl ecclesia in honore Sanclae Mariae semper virginis el omnium sanclorum, et ordinaverunl ibi episcopum virum religiosum nomine Navarronem sicuti anliquitus fueral sedes episcopalis tempore Ildefonsi archiepiscopi eí Recaredi re­ gis, quando íoía illa Ierra chrislianorum erat, a Medite­ rráneo usque ad mare Occeanum . Capta est aulem Civilas Cauria in era centesima octuagesima prima posl millesimam et in mense iunio. Postquam imperator, au xi­ liante Deo, tali Iriumpho el victoria dilatus esl, cum omni exercito suo, laudantes Deo, cuius misericordia continel omnia sécula, reversus est honorifice el pacifice in civilatemsuam , quam dicunlSalamantiam. (n°159-16l).

Profile for Biblioteca Virtual Extremeña

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño  

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño  

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño

Advertisement