Page 117

— 214 — diez últimos años. Se debió terminar de redactar hacia el año 1147. Ed. Huici, Loe. cil., n , pgs. 170-439. Con versión castellana.— L. Sánchez Belda, Chronica Adtpbonsi Omperatoris. Madrid 1950. Seguim os la Ed. del Sr Sánchez Belda.

— 215 riae, qui com prehend eren i viros ac m ulieres ei om nia pécora campi, sicui ei fe c e ru n i,M o a b iie s vero ei A gareni, h oc videntes, viriliter eruperunl per portas civilatis, ut C hristianos persequereniur, qui sim ulabani se fu-

1.

Per id lem pus [in diebus R eg in ae dom nae Urracae], a m alis hom in ibu s qui d iceb an íu r se esse ch rislian os el non eraní, tradita est Sarracenis Cauria, ei accep eru n i in Exirem aíura aliud casiellum quod diciíur Avalai,- ei mun ieru n i Cauriam ei A lv alai m agna m uliiiu dine m iliium ei pediium , qui quoiid ie d eb ella b an i ioiam Exirem aiuram usque ad flum en Dorium,- ei ipsi qui erani in A ure­ lia per singulos dies d eb ellab an i Toleium ei caeieras u r­ bes, quae suni irans Serram, facienies m ulias caedes eí m ulias praedas (n.° 108).

2.

El fortitudo Sarracenorum ei m áxim a virius eorum perm ansii usquequo A defonsus im peraior ascen d ii in Gerez ei usquequo a ccep ii A ureliam ei Coriam. Sed quam vis Sarraceni m agna bella faciebani, consueiudo semper fuil C hrisiianorum qui h ab itab an ! Trans Serram ei in io ía Exirem aiura saepe per singulos an n os con gregare se in cuneos... ei ib an i in ierram M oabiiarum ei A garenorum ei facieban i m ultas caedes ei cap iiv aban m ullos Sarrace­ nos... (n.° 115).

3.

Eodem vero a n n o [1138] et in m ense iulio, im peraior con v o cav it com ilem Rodericum Legionis et propriam militiam domus suae el viros Salam anticae, abiiiqu e ad C o ­ riam ut exp u g n are! eam, ei posuii a lo n g e murorum in ­ sidias,- deinde m isil cohortes praedaiorias in circu iiu Co-

gere prae tim ore, volentes lo n g e abstrahere eos a civitate. Transaclis autem lo cis u bi erant ch rislian i abscondiii, im peraior apparuii in cam po, ei exeu n íes insidiae, occideruni om nes M oabiies eí A garen os eí duces eorum ei nullus e x eis rem ansii. H oc videntes, qui rem anserant in civitate, clauserunt portas muro m agno ei firmo,- tune im peraior iussit applicare castra in circuitu urbis et m isit n u n iios in om nem ierram Exirem aturae et in ierram Legionis ul, iam om nes m iliies quam eíiam pediies, v en iren i ad obsid ion em civiialis, ei qui non ven issei im peralorem offenderei, ei dom us eius publicareiur. O bsessa esi auiem civ iias iia ui nullus Sarracenus possei in gred i v el egredi, quia du ­ ces ei principes chrisiianorum feceruni turres lineas v alde excelsas, quae em ineban t super muros, ei m achinas et vineas cum quibus debellarent civiiaiem . 'Quadam auiem die, ante quam sol oriertur, im peraior v o cav ii com ités, principes et duces ei praecepii eis ui, summo m ane, applicarent m achinas ad exp u gn and am civitatem . Ule autem abiit in m onianam cum suis v en aioribus ui occid eren i cervos, porcos ei ursos. M ane au­ iem fació, coep eruni exp u gn are civiiaiem , ei cón su l R o­ dericus M ariini ascendii in quadam iurrem ligneam quam fecerai, ei cum eo m ulii m iliies eí sagitarii et fun­ dibulara. Tune, quidam Sarracenus sagilam forte iacen s in m achinam , quam cón su l ascenderai, d irexii. Heu!( consulis, pecatis ex ig en iib u s, sagitta per cratem m achi-

Profile for Biblioteca Virtual Extremeña

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño  

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño  

Estudios de historia de Cáceres (1) por Antonio Floriano Cumbreño

Advertisement