Si es viu bé a Alcanar! L’estat de benestar a Alcanar

Page 1

SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

ÍNDEX Índex .................................................................................................................. 1 Preàmbul ............................................................................................................ 5 0.

Introducció................................................................................................... 6

1.

Metodologia................................................................................................. 8

2.

Hipòtesi ....................................................................................................... 9

3.

L’estat del benestar ................................................................................... 10 3.1. Definició .............................................................................................. 10 3.2. Origen ................................................................................................. 10 3.3. Factors que van afavorir-ne la creació ................................................ 11 3.4. Objectius ............................................................................................. 12

4.

L’estat del benestar a Espanya ................................................................. 13 4.1. Serveis que ofereix.............................................................................. 13 4.1.1. Sanitat .......................................................................................... 13 4.1.2. Educació ....................................................................................... 13 4.1.3. Habitatge ...................................................................................... 13 4.1.4. Tipus de prestacions..................................................................... 14 4.2. Funcions de l’Estat .............................................................................. 14 1


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

5.

L’estat del benestar a Catalunya ............................................................... 16 5.1. Ingressos............................................................................................. 16 5.2. Despesa Pública ................................................................................. 17 5.3. Despesa educativa .............................................................................. 17 5.3.1. Distribució de la despesa en protecció social ............................... 18

6.

L’estat del benestar a Alcanar ................................................................... 20 6.1. Introducció a Alcanar........................................................................... 20 6.1.1. Població ........................................................................................ 20 6.1.2. Situació geogràfica ....................................................................... 21 6.1.3. Història ......................................................................................... 22 6.1.4. Clima ............................................................................................ 24 6.1.5. Economia ...................................................................................... 24 6.1.6. Factors demogràfics2 .................................................................... 25 6.1.7. Eleccions municipals 2011 ........................................................... 26 6.1.8. Cartipàs municipal ........................................................................ 27 6.2. Sanitat ................................................................................................. 29 6.2.1. Pla de Salut .................................................................................. 29 6.2.2. Recursos per a la salut a Alcanar ................................................. 31 6.2.3. Malalties3 ...................................................................................... 32 2


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

6.3. Educació ............................................................................................. 38 6.3.1. Sistema educatiu .......................................................................... 38 6.3.2. Recursos per a l’educació ............................................................ 38 6.3.3. Dades dels alumnes de l’institut Sòl-de-Riu ................................. 39 6.4. Habitatges i llars .................................................................................. 40 6.4.1. Habitatges familiars per tipus........................................................ 40 6.4.2. Habitatges familiars principals per règim de tinença ..................... 41 7.

Treball ....................................................................................................... 42

8.

Conclusions............................................................................................... 43

9.

Agraïments ................................................................................................ 45

10.

Webgrafia ............................................................................................... 46

11.

Bibliografia .............................................................................................. 47

12.

Annexes ................................................................................................. 48

12.1.

Annex 1 ............................................................................................ 48

12.2.

Annex 2 ............................................................................................ 66

3


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

M’agradaria fer-me vell dins una ciutat amb uns soldats no gaire de debò, on tothom s’entendrís de música i pintures o del bell arbre japonès quan treu la flor, on l’infant i l’obrer no fessin mai tristesa, on veiéssiu uns dintres de casa aquilotats de pipes, de parlades i d’hospitalitats, amb flors ardents, magnífica sorpresa, fins en els dies més gebrats. Bèlgica, Josep Carner, 1952

4


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

PREÀMBUL Encara pareix que sigui el juny de 2012 quan acabava l’ESO i era el moment de començar una nova etapa, aquella en què tothom em deia que era molt més difícil, però que amb esforç se superava. Ara em trobo lliurant el treball de recerca amb ganes d’acabar el curs, fer els millor exàmens de la meva vida a la Selectivitat i anar a la ciutat a estudiar la carrera que sempre he desitjat, Educació Infantil. En tot moment m’he considerat una noia de poble i no m’importa dir-ho allà on sigui, per això des del primer moment tenia clar que el treball de recerca havia de consistir en quelcom relacionat amb Alcanar. Recordo com les meves

amigues científiques em preguntaven “A tu no t’interessa com funciona el teu cos?”, però la meva resposta sempre era la mateixa “I a tu no t’interessa com funciona el teu país?” amb aquestes preguntes tan simples va ser com, definitivament, vaig decidir el tema del treball.

5


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

0.

INTRODUCCIÓ

La idea era bàsica, el treball havia d’agradar-me a mi, però també a tothom, aconseguir que fos entenedor. Això sí, tenia una cosa clara: el treball, fos del que fos, estaria relacionat amb el meu poble, Alcanar. Així, partint dels molts dubtes que se m’hi plantejaven, el tema escollit fou l’Estat de Benestar a Alcanar, ja que sempre m’ha cridat l’atenció aquest tema. Per arribar a aquesta decisió vaig sol·licitar molta informació, jo tampoc no tenia massa clar què era, i amb l’ajuda del professorat, familiars i amistats vaig aclarir les meves idees. En aquest sentit, penso que una recerca és molt millor si respon als interessos de l’investigador. El meu objectiu principal és que tothom; joves, adults i vells, s’assabentin de la situació del nostre poble en relació amb Catalunya. A nivell més personal, espero que amb aquest treball quedi clar què és això de l’estat del benestar i jo no hagi de continuar donant explicacions dels continguts de la meva recerca. Un cop el tema estava triat va començar la cerca d’informació, les moltes visites a l’Ajuntament i les entrevistes realitzades a gent del poble. Tot plegat ha estat dur i costós ja que, malgrat ser un tema d’interès general, la informació és molt poca. Però, per damunt de tot, resta la meva gran satisfacció per la feina realitzada.

6


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

En aquest sentit, una idea del tutor i que va engrescar-me força, va ser el fet de conversar amb Agustí Bel, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i especialitzat en Dret Urbanístic i Medi Ambient. Actualment treballa a Tortosa, als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

7


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

1.

METODOLOGIA

El mètode de treball que he seguit ha estat el de la consulta de dades a través d’internet i bibliografia especialitzada, a més, de la informació explicada per dos especialistes del tema: Agustí Bel1, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i especialitzat en Dret Urbanístic i Medi Ambient, i Irene Llagostera, assessora mèdica del sistema de salut pública. La recerca més general s’ha obtingut mitjançant internet i les referències bibliogràfiques, i la de la localitat d’Alcanar s’ha realitzat amb la recopilació de dades recollides per mi mateixa als diversos centres, com l’Ajuntament, el centre de salut i l’institut Sòl-de-Riu. Pel fet de tractar-se d’un tema molt feixuc he intentat fer-lo més amè a través d’un disseny força visual amb l’aportació de gràfics i taules elaborades per mi. L’estructura del treball segueix l’ordre d’informació més general a informació més particular. Tal com anem llegint-lo, primerament trobem una introducció a l’estat del benestar, a continuació hi ha unes breus explicacions d’aquest tema situant-lo primerament a Espanya i després a Catalunya. Finalment arribem al tema principal del treball que és l’estat del benestar a Alcanar, que realment és en allò que consisteix la meva recerca.

1- Podeu

consultar l’entrevista als Annexos, pàg. 67

8


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

2.

HIPÒTESI

La meva hipòtesi pateix del fet que Alcanar és una localitat on l’estat del benestar és destacable, ja que la normativa dels seus dos pilars bàsics, educació i sanitat, s’hi apliquen de manera inequívoca tot seguint tant les lleis del govern central com el de la Generalitat de Catalunya. A més, generalment, no s’observa població marginal i tothom té dret a una sanitat i educació gratuïta, cosa que afavoreix l’estat del benestar de la seva població.

9


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

3.

L’ESTAT DEL BENESTAR

3.1. DEFINICIÓ L’estat de benestar es pot definir com la funció que té el govern a l’hora de reduir les desigualtats que es donen en el conjunts de la societat, mitjançant la subvenció de determinats béns i serveis per tal que cobreixin necessitats bàsiques de les persones, com ara la sanitat, l’educació, l’habitatge i la renda. Es tracta, en definitiva, de fer front als riscos que assetgen la gent en el decurs de la seva vida: malalties, discapacitats, pèrdua de la feina, vellesa. Els serveis d’un estat del benestar i el nivell de despesa canvia d’un país a un altre.

3.2. ORIGEN El primer estat del benestar va sorgir del sistema d’assegurament establert per Otto von Bismarck. Aquest va establir-lo com a mesura per aturar l’evident lluita de classes en la cada cop més industrialitzada Alemanya. Seguidament, els països escandinaus van establir

Otto von Bismark

sistemes mutualistes que, a poc a poc, es van anar integrant durant la primera meitat del segle XX.

10


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Més tard, es va anar desenvolupant als anys 30, un cop acabada la Segona Guerra Mundial als països on es van establir els sistemes mutualistes, especialment liderat per les reformes proposades per Sir William Beveridge, qui va establir un sistema d’assegurança nacional per fer front a les necessitats socials. En canvi, Agustí Bel, durant l’entrevista realitzada, em comentà que l’estat del benestar sorgí realment a causa de la por del president nord-americà Franklin D. Roosevelt al fet que als Estats Units hi pogués haver una revolució com la soviètica. Es a dir, el que es pretenia aconseguir amb la introducció de l’estat del benestar era calmar els ambients populars i evitar-hi revoltes.

3.3. FACTORS QUE VAN AFAVORIR-NE LA CREACIÓ Generalització del sufragi universal i consolidació de les democràcies. Impacte de les crisis econòmiques. Por als processos revolucionaris i consciència dels valors de la igualtat i la solidaritat. Intervenció de l’Estat per regular el cicle econòmic i reduir els efectes de les recessions i la desocupació. Intervenció de l’Estat en la distribució de la riquesa, la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la pobresa.

11


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

3.4. OBJECTIUS Els objectius principals són aconseguir que tots els ciutadans tinguin un nivell de vida digna i que es redueixin les desigualtats socials.

12


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

4.

L’ESTAT DEL BENESTAR A ESPANYA

4.1. SERVEIS QUE OFEREIX 4.1.1.

Sanitat

D’acord amb l’article 43 de la Constitució, la Llei General de Sanitat de 1986 va consolidar la universalitat de l’assistència sanitària. Tenen dret a l’assistència sanitària i a les prestacions socials bàsiques totes les persones residents a Espanya, independentment del seu origen; les persones empadronades en un municipi espanyol encara que no tinguin permís de residència, i els estrangers que es trobin a Espanya, fins i tot els que hi hagin entrat il·legalment.

4.1.2.

Educació

Educació obligatòria fins als 16 anys, així es garanteix la igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania, i donar resposta a les exigències creixents del món del treball i de les noves tecnologies. Despesa pública en educació; tot i que ha augmentat, Espanya encara se situa per sota de la mitjana de molts països de la UE, i està a un nivell molt inferior al de la inversió que fan alguns països europeus nòrdics.

4.1.3.

Habitatge

D’acord amb la Constitució, tothom té dret a un habitatge digne. Les mesures per poder garantir aquest dret són: Reducció d’impostos en l’adquisició del primer habitatge. 13


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Habitatges de protecció oficial, que estan parcialment subvencionats per l’Estat. Establiment de subvencions en funció del nivell d’ingressos.

4.1.4.

Tipus de prestacions

Prestacions universals: s'ofereixen gratuïtament a tota la població, com per exemple la sanitat o l’educació. Prestacions contributives: són per a qui ha aportat una sèrie de quotes a la seguretat social, com per exemple les pensions de jubilació, per a les quals és necessari haver cotitzat un mínim de 15 anys. Prestacions socials: les més solidàries, ja que els beneficiats són col·lectius amb recursos nuls o escassos.

4.2. FUNCIONS DE L’ESTAT Malaltia/ Atenció sanitària: manteniment de la renda i suport en efectiu per millorar l’estat de salut de les persones protegides. Invalidesa: manteniment de la renda i suport econòmic en efectiu en situacions d’incapacitat o persones amb disminucions. Vellesa: manteniment de la renda i suport econòmic en efectiu a la gent gran. Supervivència: manteniment de la renda i suport econòmic en efectiu relacionada amb la mort d’un membre de la família. 14


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Família: assistència econòmica en efectiu o en espècie relacionada amb l’embaràs, els naixements, l’adopció, i l’atenció d’infants i altres familiars. Atur: manteniment de la renda i assistència econòmica relacionades amb la situació de desocupació. Habitatge: ajuts econòmics per al finançament de l’habitatge. Exclusió social: prestacions econòmiques en efectiu o en espècie destinades a lluitar contra l’exclusió social, sempre que no siguin considerades una altra funció.

Font: Institut Nacional d’Estadística. Recessió - Major despesa Taula: Berta Escura Reverter

15


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

5.

L’ESTAT DEL BENESTAR A CATALUNYA

Catalunya és un país europeu constituït com a comunitat autònoma d’Espanya. Amb un estimat de 7.546.522 d’habitants el 2013, és la segona comunitat autònoma més poblada d’Espanya, i agrupa el 51,55% de la població total de les comunitats on el català és llengua pròpia. En aquest cas, l’estat del benestar serà explicat gràficament.

5.1. INGRESSOS

Font: Institut Nacional d’Estadística Gràfic: Berta Escura Reverter

La mitjana dels ingressos que tenen les comunitats autònomes pels seus habitants és de 1976€. Observem que Catalunya està situada a la franja mitjana.

16


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

5.2. DESPESA PÚBLICA

Font: Institut Nacional d’Estadística Gràfic: Berta Escura Reverter

La mitjana de despesa pública que té cada comunitat és de 1631€. La despesa a la Generalitat de Catalunya és la més baixa de l’Estat espanyol.

5.3. DESPESA EDUCATIVA

Font: Institut Nacional d’Estadística Gràfic: Berta Escura Reverter

17


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

La despesa educativa de la Generalitat de Catalunya continua sent la més baixa d’Espanya i la mitjana és de 617€.

5.3.1.

Distribució de la despesa en protecció social

Font: Institut Nacional d’Estadística. Recessió – Major despesa Taula: Berta Escura Reverter

A partir de les dades extretes en la taula de protecció social, se’n poden extreure’n les conclusions del gràfic següent, amb la comparativa d’Espanya amb Catalunya.

18


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Font: Institut Nacional d’Estadística Gràfic: Berta Escura Reverter

En aquest gràfic observem com en els diferents àmbits, tant Catalunya com Espanya, no mantenen grans diferències, les més destacables les observem en invalidesa, vellesa i supervivència, on a Catalunya són superiors. En canvi, l’indicador de la despesa a Espanya és superior en el camp de les famílies i els fills, l’atur i l’habitatge.

19


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

6.

L’ESTAT DEL BENESTAR A ALCANAR

6.1. INTRODUCCIÓ A ALCANAR 6.1.1.

Població

La població total d’Alcanar és de 10.658 habitants.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya Gràfic: Institut d’Estadística de Catalunya

POBLACIÓ PER EDATS De 65 a 84 anys 16%

De 85 anys i més 3%

De 0 a 14 anys 13%

De 15 a 64 anys 68%

Font: Institut d’Estadística de Catalunya Gràfic: Berta Escura Reverter

20


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

6.1.2.

Situació geogràfica

El municipi d’Alcanar està situat al sud de Catalunya, a la comarca del

Montsià.

municipal

El

seu

terme

fronterer amb el País

Valencià a través del riu Sénia, està situat a una altitud de 72

Mapa Alcanar

metres sobre el nivell del mar, i té una superfície de 47,1 km2 i 10.658 habitants. Alcanar limita al nord amb Sant Carles de la Ràpita, a l’interior amb Ulldecona, al sud amb Vinaròs, a l’est amb la badia dels Alfacs i a l’oest amb la mar Mediterrània. Al terme d’Alcanar hi ha els nuclis urbans d’Alcanar, les Cases d’Alcanar, Alcanar Platja i una unió de cases anomenada la Selleta. El nucli urbà d’Alcanar compta amb la major part de la població, uns 7941 habitants, aproximadament, i la seva economia es basa, sobretot, en el sector dels cítrics i, en una menor proporció, en el sector serveis. Les Cases d’Alcanar estan situades a 4 km al nord del nucli urbà d’Alcanar en direcció a Sant Carles de la Ràpita. En l’actualitat hi ha comptabilitzades unes 1532 persones. Alcanar Platja és un conjunt d’urbanitzacions localitzades al litoral canareu. Està formada per les urbanitzacions de la Fonda, la Martinenca, Sota Montsià,

21


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Serramar i Garbí, les quals sumen un total d’uns 1097 habitants. Està situat a uns 10 km aproximadament del nucli d’Alcanar. La Selleta està localitzada a la serra del Montsià i està integrada per població provinent del nord d’Europa. Té 88 habitants, els quals s’organitzen en una comunitat sense fins econòmics o comercials, de manera que no es pot especular amb la compra- venda o lloguer de terrenys i habitatges, sinó que és una assemblea la que decideix el preu del lloguer o del traspàs dels habitatges.

6.1.3.

Història La història d’Alcanar es remunta

a

l’època

dels

ibers que s’hi van assentar des del segle VII aC fins el segle II aC.

La Moleta del Remei

Posteriorment, els romans van fundar l’actual nucli principal i van batejar el poble amb la forma de Canar o Cannar. Els musulmans foren els qui consolidaren el nucli urbà, establint-hi un sistema econòmic basat en el cultiu de l’olivera. Les darreres setmanes de 1237, quan Vinaròs, Cervera i altres pobles meridionals ja havien capitulat davant l'Orde de Sant Joan de l'Hospital, Alcanar era

un

petit

poble

que

encara

quedava

per

conquerir

i Hug

de

Folcalquer, comanador d'Amposta, es va presentar amb els seus homes per 22


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

repoblar-lo. El 28 de febrer de 1238, havent portat unes poques desenes de pobladors, els va atorgar Carta pobla, integrant el nucli a la batllia d'Ulldecona, de manera que va quedar posteriorment integrat a Catalunya, a diferència dels altre pobles conquerits en temps de Jaume I. Va quedar prompte despoblat, a causa de la seva condició de territori de frontera amb el món islàmic. L'11 de maig de 1252 Bernat de Salanova va atorgar-li una nova carta de població. L'any 1709 algunes

autoritats

del

moment

van

aprofitar

la Guerra

de

Successió per negociar certs privilegis, en tant que van donar suport al bàndol borbònic. A partir d'aquí, el poble va obtenir el títol de "Fidelíssima ciutad de

Alcanar" i al seu escut hi aparegueren el lleó, els castells i la flor borbònica, al costat de les canyes i la creu de l'orde. El 1740, amb el perill de les invasions per mar esvaït, es va fundar el nucli de pescadors de les Cases d'Alcanar, repoblat per canareus.

Primer escut d’Alcanar

Després de les gelades de la dècada

Escut actual d’Alcanar

23


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

dels 50, les quals van perjudicar l’agricultura de l’olivera i amb la proliferació de pous de regadiu, es va impulsar un nou model econòmic basat en el conreu dels cítrics i els vivers. Aquest fet va fer possible que es produís un augment en la prosperitat del poble. Aquesta font econòmica es va mantenir sòlidament fins al 2000, quan la crisi dels cítrics va obligar els canareus a diversificar la seva economia, potenciant, principalment, el sector dels serveis.

6.1.4.

Clima

El clima de la localitat d’Alcanar es pròpiament mediterrani amb hiverns i estius suaus. Es caracteritza per una bonança envejable, afavorida pel recer que li fa el Montsià i per la proximitat de la mar Mediterrània, la qual banya els seus 14 km de litoral. La seva temperatura mínima és de 5.1 ℃ i la mitjana de 16.6 ℃ amb una precipitació mitjana de 568 ml registrats a l’any. Això afavoreix la producció de cítrics i el turisme.

6.1.5.

Economia

L’economia d’Alcanar es basa directament en la producció de cítrics. Així la localitat aporta més del 50% de la producció catalana de cítrics i més del 75% de la producció espanyola de plançons cítrics. A part d’aquests, al municipi es cultiven altres tipus de fruites i verdures com ara tomateres i garrofes. A. Bel va fer referència també a la gran quantitat de recursos del Montsià, però que amb la desamortització de la terra es van perdre.

24


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

En canvi, les Cases d’Alcanar pel fet d’estar situades a prop del mar, la seva principal base econòmica és la pesca i el turisme.

6.1.6.

Factors demogràfics2 Total

Homes

Dones

Habitants

10.658

5.527

5.131

Defuncions

95

46

49

Naixements

105

54

51

Matrimonis

39

Taxa de mortalitat 95

TBM=10658 · 1000= 8,9134922124‰ La mitja catalana està en 15‰, així podem afirmar que és una població amb una taxa de mortalitat baixa. A Alcanar moren més dones que homes. Taxa de natalitat 105

NATALITAT= 10658 · 1000= 9,8517545505‰ Aquesta taxa és bastant baixa ja que la mitja està situada en 15‰. Taxa de nupcialitat 39

NUPCIALITAT= 10658 · 1000= 3,6592231187‰ Esperança de vida L’esperança de vida a Alcanar és de 82,3 anys de vida. En relació amb Catalunya, és de 83,4anys. És a dir, l’esperança de vida a Alcanar és un pèl

2-

Dades de l’any 2012

25


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

més baixa que a Catalunya, però és que l’esperança de vida del Principat és de les més altes d’Europa.

6.1.7.

Eleccions municipals 2011 Dades de les eleccions

Escrutat

100%

Escons a escollir

17

Meses

11

Cens

6.887 hab.

Vots comptabilitzats

4.646 – 67.46%

Abstencions

2.241 – 32.54%

Vots en blanc

116 – 2.55%

Vots nuls

89 – 1.92% Font: www.elmundo.es

Resultat per partits Partit

Escons

Vots

Esquerra – AM

8

1.734 – 38.05%

CiU

3

864 – 18.96%

PP

3

827 – 18.15%

PSC – PM

3

756 – 16.59%

IC – E

0

206 – 4.52%

PCPC

0

54 – 1.18% Font: www.elmundo.es

26


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

IC - E PCPC 5% 1% PSC - PM 17% Esquerra - AM 39%

PP 19%

CiU 19%

Font: Berta Escura Reverter.

6.1.8.

Cartipàs municipal

N’ Alfons Montserrat Esteller: Cap de Personal Regidoria de Governació: cap de Policia Local Regidoria de Cultura Restants funcions reservades a l’Alcaldia En Miquel Sancho Matamoros: Regidoria d’Empresa, Comerç, Indústria, Ocupació i Noves Tecnologies Regidoria d’Hisenda Regidoria de Gestió de Residus Regidoria de Mitjans de Comunicació Na Ma Carmen Navarro Balada: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania 27


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Regidoria d’Ensenyament, Escola Municipal d’Arts Plàstiques i EMMA En Josep Manel Martí Montesinos: Regidoria d’Urbanisme, Patrimoni i Ordenació del Territori Na Mercè Fischer Cid: Regidoria de Festes Regidoria de Turisme Regidoria de Participació Ciutadana En Josep Ma Sancho Subirats: Regidoria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca Regidoria de Medi Natural i Medi Ambient Regidoria de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis N’ Eva Ma Queralt Roca: Regidoria d’Esports Regidoria de la Banda Municipal de Música En Joan Roig Castell: Regidoria de Salut Regidoria de Joventut Regidoria de la Gent Gran

28


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

6.2. SANITAT 6.2.1.

Pla de Salut

Alcanar segueix el Pla de Salut aprovat el 2011. A diferència dels plans de salut anteriors, aquesta nou Pla incorpora elements claus de caràcter assistencial i de governança del sistema que, afegits als objectius de salut pròpiament dits, configuraran una visió completa del que ha de ser el sistema sanitari a Catalunya fins al 2015. Articula la reforma del sistema sanitari català sobre tres eixos d’acció per tal de donar resposta a les noves necessitats socials: l’abordatge de les malalties més comunes, l’atenció integral als pacients crònics i la modernització organitzativa. Noves necessitats socials. L’envelliment de la població i els hàbits de vida poc saludables són l’origen de les malalties més comunes que tenen més impacte en la vida de les persones com, per exemple, la diabetis, el càncer, la insuficiència cardíaca i respiratòria, i la resta de malalties cròniques. Amb l’objectiu que els ciutadans puguin viure amb més salut i amb millor qualitat de vida, el Pla de Salut 2011-2015 s’orienta a millorar l’abordatge d’aquestes patologies, tant des del punt de vista de la prevenció com de l’atenció, un cop el malalt ja està diagnosticat. Per fer-ho, cal canviar la manera d’organitzar-se d’aquests serveis. És per això que, a diferència dels anteriors, el Pla de Salut 2011-2015 incorpora un seguit de projectes orientats a millorar la coordinació entre els diferents centres i 29


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

serveis sanitaris a fi de resoldre els problemes dels pacients de forma més ràpida i eficaç, i reduir-ne els desplaçaments entre especialistes i centres d’assistència primària i hospitals, tot plegat reforçant la capacitat de decidir dels professionals de la medicina i la infermeria. Obert a la participació. El document marc del Pla de Salut es va presentar públicament el mes de novembre de 2011, en unes jornades en les quals hi van participar més de 230 professionals. Des de llavors s’han definit els plans territorials que fixen actuacions concretes per a cadascuna de les set regions sanitàries catalanes, d’acord amb les seves necessitats específiques. També s’hi ha incorporat les esmenes i aportacions realitzades per diferents professionals del sector sanitari català. Hi han participat un total de 1.200 professionals. El Pla continua sent, però, un document obert a l’avaluació anual i a la definició dels objectius i actuacions en funció del seu desenvolupament i execució. Malalties cròniques: atenció més pròxima, més individualitzada i amb més bons resultats. El Pla defineix deu malalties prioritàries que cal tractar de forma integrada. L’objectiu és millorar la qualitat de vida d’aquests malalts i la seva autonomia per tal de fer-ne un seguiment més efectiu i, per tant, reduir-ne els episodis de crisi que comporten l’empitjorament del seu estat general de salut. Serveis sanitaris: més resolució i menys esperes. L’objectiu és reduir els temps d’espera, bé sigui per visitar l’especialista, per fer-se proves diagnòstiques o

30


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

per operar-se, sempre mitjançant el reforçament del criteri clínic. Es prioritzen, especialment, els diagnòstics ràpids de càncer i els terminis per a l’inici del tractament en aquesta patologia. Al llarg de 2012 la plataforma CatSalut Respon 061 reforça i amplia els seus serveis per poder resoldre un major tipus de demandes d’atenció, sobretot pel que fa a les urgències menys greus i als malalts crònics. Apoderament del pacient: més informació, més capacitat de decidir, més col·laboració i més satisfacció. Les actuacions en aquest àmbit són de dos tipus. D’una banda, potenciar la capacitat dels malalts –i dels seus familiars– per conviure amb la seva malaltia, tot preservant-ne la qualitat de vida i l’autonomia fins on sigui possible. De l’altra, aprofundir en els sistemes d’avaluació de què ja disposa el CatSalut per adaptar al màxim possible els serveis sanitaris a les demandes dels usuaris.

6.2.2.

Recursos per a la salut a Alcanar

Alcanar disposa d’uns recursos per a la salut satisfactoris en relació al nombre d’habitants. Centres Centres de salut: 1 centre de salut i 1 consultori Residències de gent gran: 1 Residència de la gent gran d’Alcanar

31


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Professionals Metges: 6 de medicina general Pediatres: 1 Infermers: 7 Llevadores: 1 Treballadors socials: 1

6.2.3.

Malalties3

Durant l’any 2012, pel centre de salut d’Alcanar i el consultori de les Cases van passar un total de 1363 pacients, fet que representa un 12.72%. Hipertensió arterial: és una malaltia crònica caracteritzada per un increment continu de les xifres de la pressió sanguínia en les artèries. Afectats 21%

No afectats 79%

Font: Centre de salut d’Alcanar Gràfic: Berta Escura Reverter

32 3- Població

major de 16 anys


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Obesitat: és la condició del cos en la qual la quantitat de greix acumulat comporta risc per la salut reduint l’esperança de vida de l’individu. Afectats 7%

No afectats 93%

Font: Centre de salut d’Alcanar Gràfic: Berta Escura Reverter

Diabetis Mellitus tipus 2: és una malaltia metabòlica caracteritzada pels alts nivells de glucosa a la sang, ocasionats a una resistència cel·lular a les accions de la insulina, combinada amb una deficient secreció de la insulina pel pàncrees. Afectats 6%

No afectats 94%

Font: Centre de salut d’Alcanar Gràfic: Berta Escura Reverter

33


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Hipertensió arterial + Diabetis Mellitus tipus 2 Afectats 4%

No afectats 96%

Font: Centre de salut d’Alcanar Gràfic: Berta Escura Reverter

Trastorns de l’ansietat i depressió: l’ansietat és una reacció instintiva normal d’autoprotecció que es desencadena davant d’una situació de perill. La depressió és una malaltia mental caracteritzada per una alteració de l’estat d’ànim del pacient amb la tristesa com a símptoma principal. Afectats 3%

No afectats 97%

Font: Centre de salut d’Alcanar Gràfic: Berta Escura Reverter

34


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Alzheimer: és una malaltia neurodegenerativa progressiva, produeix una disminució de les funcions intel·lectuals, dificulta l'aprenentatge de nous conceptes, interfereix en la capacitat de la persona per realitzar la seva vida diària i produeix canvis en la seva personalitat i conducta. Afectats 2%

No afectats 98%

Font: Centre de salut d’Alcanar Gràfic: Berta Escura Reverter

Hipertensió arterial + Diabetis Mellitus tipus 2 + Obesitat Afectats 1%

No afectats 99%

Font: Centre de salut d’Alcanar Gràfic: Berta Escura Reverter

35


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Insuficiència renal crònica: és una pèrdua progressiva i irreversible de les funcions renals. Afectats 0.44%

No afectats 99.56%

Font: Centre de salut d’Alcanar Gràfic: Berta Escura Reverter

Osteoporosi: és una patologia que afecta als ossos i està provocada per la disminució del teixit que la forma, tan de les proteïnes que formen la seva matriu o estructura com de les sals minerals de calci que contenen. Afectats 0.29%

No afectats 99.71%

Font: Centre de salut d’Alcanar Gràfic: Berta Escura Reverter

36


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Insuficiència cardíaca: és una situació patològica que apareix quan el cor és incapaç d'expulsar la sang que li arriba en cada cicle cardíac en la mesura en què ho hauria de fer. Afectats 0.22%

No afectats 99,78%

Font: Centre de salut d’Alcanar Gràfic: Berta Escura Reverter

Neoplàstia de còlon: un teixit anormal del còlon provocat perquè les cèl·lules que el formen es multipliquen a un ritme superior al normal. Afectats 0.07%

No afectats 99,93%

Font: Centre de salut d’Alcanar Gràfic: Berta Escura Reverter

37


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

6.3. EDUCACIÓ 6.3.1.

Sistema educatiu Ciències socials Humanitats Batxillerat Ciències Educació

Educació

secundaria

primària

Tecnologia

obligatòria

Manteniment Formació

electromecanic

professional

Gestió administrativa

6.3.2.

Recursos per a l’educació

Centres Escoles bressol: 1 Llars d’infants: 2 Escoles: 2 Instituts: 1 Professionals d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris Professorat de Primària: 45 Professorat de Secundària: 48

38


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

6.3.3.

Dades dels alumnes de l’institut Sòl-de-Riu

La gran majoria de l’alumnat de l'institut Sòl-de-Riu procedeix del CEIP JoanBaptista Serra, d’Alcanar i, en menor mesura, del CEIP Marjal de les Cases d’Alcanar. L’institut Sól-de-Riu imparteix docència a 436 alumnes, dels quals 53provenen de les Cases d'Alcanar, 6 d’Alcanar Platja i 20 d’altres poblacions veïnes. El centre compta amb una Aula d’acollida on l’alumnat nouvingut procedent de fora de Catalunya adquireix els coneixements bàsics de la llengua vehicular, el català. En aquest sentit 95 alumnes procedents de 15 països diferents, que representen el 23,2% de l’alumnat.

39


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

6.4. HABITATGES I LLARS 6.4.1.

Habitatges familiars per tipus Buits 16%

Principals 55%

Secundaris 29%

Font: Institut d’Estadística de Catalunya Gràfic: Berta Escura Reverter

En aquest gràfic s’observa com la majoria dels habitatges pertanyen al grup de residències principals. En aquest sentit, destaca el poble d’Alcanar, on la majoria de la població fa servir el seu habitatge com a primera residència. En canvi, les Cases d’Alcanar i Alcanar Platja aporten la majoria dels habitatges secundaris del gràfic a causa del turisme estacional instal·lat en aquests territoris tot buscant platja i bon clima. Les vivendes buides es reparteixen entre els tres nuclis de població i els motius són el mal estat de l’immoble i la bombolla immobiliària.4 4-

El cas de la Selleta és diferent ja que està regit per unes normes peculiars que

podeu consultar a la pàgina 19 del treball.

40


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

6.4.2.

Habitatges familiars principals per règim de tinença D'altra forma 6% De lloguer 10%

De propietat 84%

Font: Institut d’Estadística de Catalunya Gràfic: Berta Escura Reverter

La tinença en propietat predomina al nucli d’Alcanar provinent d’una compra o una herència. En canvi, a les Cases d’Alcanar Platja hi ha força pisos de lloguer ja que els seus ocupants hi viuen estacionalment.

41


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

7.

TREBALL

Alcanar té una població activa de 3.660, això suposa un 34.34% de la població. A partir d’aquestes dades podem calcular: Taxa d’ocupació 3377 3660

·100= 92,27%

Aquesta taxa resulta molt favorable, ja que, si la comparem amb la de Catalunya què és un 77,16% observem com és bastant superior. Taxa de desocupació 283 3660

· 100= 7,73%

Si ens fixem amb aquesta taxa observem que és molt baixa, ja que, a Catalunya és del 22,84%. Població desocupada 8%

Població ocupada 92%

42


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

8.

CONCLUSIONS

Quan vaig començar aquest treball recordo que pel cap em passaven molts dubtes i realment no hi tenia massa idea del tema que tractava, però, a poc a poc, com més vaig anar aprofundint-hi cada cop m’anava agradant més. I és que tota la informació que cercava em pareixia molt interessant, ja que, com explico al Preàmbul, tracta del meu poble i de la seva situació. Ara que ja l’he acabat, realment penso que és una de les satisfaccions més grans que he viscut durant la meva etapa acadèmica, estic molt contenta amb els resultats que n’he extret i crec que són molt satisfactoris. Considero que tant la sanitat, l’educació i els habitatges acaben tenint uns resultats favorables. Primer, la Sanitat d’Alcanar segueix el Pla de Salut establert per la Generalitat de Catalunya, això proporciona que aquesta tingui uns bons resultats. En l’apartat de les malalties podem comprovar que són bastants comuns en la nostra societat, i la major part venen relacionades directament en un mal hàbit alimentari. Com podem comprovar a les enquestes a la pàg.48 la majoria de respostes neguen que a Alcanar hi hagi una bona sanitat. En segon lloc, l’Educació a Alcanar té una infraestructura molt satisfactòria, ja que per ser un poble té bastants recursos en aquest apartat. A més l’alfabetització de la població és molt elevada.

43


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Posteriorment, en els habitatges podem comprovar com Alcanar i els seus diferents nuclis tenen diferents fonts econòmiques. Al nucli d’Alcanar predominen els habitatges principals i de propietat, en canvi, a les Cases d’Alcanar i Alcanar Platja això canvia i la major part són segones residències i de lloguer. Per últim després de la recerca puc afirmar que Alcanar té un bon estat del benestar, ja que la majoria de dades són positives cap al poble. En canvi, Agustí Bel comenta durant l’entrevista que amb les retallades i els augments d’impostos el benestar de la població disminueix.

44


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

9.

AGRAÏMENTS

En primer lloc, vull agrair al meu tutor, Isidre Muñoz Ramos, la seva orientació constant i l’ajuda en la redacció, que han estat essencials. Així mateix també vull agrair la formació rebuda a tots els professors que, en la meva trajectòria d’estudiant, m’han ensenyat molts coneixements que he aplicat en aquest treball. Una part molt destacable i que vull agrair és l’ajuda de molta gent del poble que ha respost les meves enquestes. Per últim, i no menys important, donar les gràcies a totes aquelles persones del meu entorn per l’ajuda en la realització però també en el suport moral. D’aquesta part vull destacar a la meva família pel suport i en especial a la meva germana, Irene Llagostera, per l’ajuda. També als meus amics, com Alba Royo per l’ajuda en la redacció del treball i Ivan Martínez per la realització de la portada.

45


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

10.

WEBGRAFIA

http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Articles/Arxius/l'esta tdelbenestarunaaproximacioconceptualiestadistica.pdf http://www.xtec.cat/~jortiz15/socben.htm http://estatdelbenestar.blogspot.com.es/ http://ca.wikipedia.org/wiki/Estat_del_benestar http://www.derecho.com/l/bop-tarragona/pressupost-general-per-lexercici-2011-ajuntament-d-alcanar-06-06-2011/anexos/29/Figura3518603-1292490-1.pdf http://www.elmundo.es/elecciones/elecciones2011/resultados/municipales/2011/09/43/p004.html http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.08bf9901ea011adbe2 3ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=2de0fca770bd3310VgnVCM2000009b0c1e 0aRCRD&vgnextchannel=2de0fca770bd3310VgnVCM2000009b0c1e0a RCRD&vgnextfmt=default http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.d368ae5d620aff 3d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=1553ebf3f82da210VgnVCM1000008d 0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1553ebf3f82da210VgnVCM1000008d0c1 e0aRCRD&newLang=ca_ES http://www.alcanar.org/ http://ca.wikipedia.org/wiki/Alcanar 46


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

11.

BIBLIOGRAFIA

HISTORIA DE MI PUEBLO: ALCANAR, José Matamoros ALCANAR, UN SUEÑO MEDITERRÁNEO, María del Pilar Gutiérrez

47


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

12.

ANNEXES

12.1. ANNEX 1

Sexe

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí Masculí

Edat

Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys

Creu que els Creu que impostos Creu que la Alcanar disposa pagats a crisí de bons Alcanar són els econòmica recursos en adients en ha afectat a educació i relació a la Alcanar? sanitat? despesa pública?

Sap què és l'estat del benestar?

Actualment té feina?

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

Educació no, sanitat sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

48


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació no, sanitat sí

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

Educació sí, sanitat no

No

Educació sí, sanitat no

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

49


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Menys de 18 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació no, sanitat sí

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

50


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Menys de 18 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació no, sanitat sí

No

No

No

Educació no, sanitat sí

No

No

No

No

No

No

No

Educació no, sanitat sí

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

51


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys

Educació no, sanitat sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

Educació sí, sanitat no

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

52


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys

No

No

Educació no, sanitat sí

No

Educació sí, sanitat no

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació no, sanitat sí

53


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Masculí

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

Educació sí, sanitat no

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

54


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys

No

Educació sí, sanitat no

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

55


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

Educació sí, sanitat no

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

56


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

Educació no, sanitat sí

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

57


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

58


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys

Educació sí, sanitat no

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

Educació sí, sanitat no

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

Educació no, sanitat sí

Educació sí, sanitat no

No

No

59


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Femení

Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys

Educació sí, sanitat no

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

Educació sí, sanitat no

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

60


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Femení

Femení Masculí Masculí Masculí Masculí Masculí Masculí Masculí Masculí Masculí Masculí Masculí Masculí Masculí Masculí Masculí Masculí Femení Femení Femení Femení Femení Femení Femení

Entre 18 i 50 anys Entre 18 i 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys Més de 50 anys

Educació sí, sanitat no

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Educació sí, sanitat no

No

61


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Sexe?

Masculí 43% Femení 57%

Masculí

118

43%

Femení

154

57%

Edat? Més de 50 anys 9%

Menys de 18 anys 18%

Entre 18 i 50 anys 73%

Menys de 18 anys

48

18%

Entre 18 i 50 anys

200

73%

Més de 50 anys

25

9%

62


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Sap què és l'estat del benestar?

No 29%

Sí 71%

236

87%

No

36

13%

Actualment té feina?

No 44% Sí 56%

152

56%

No

121

44%

63


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Creu que la crisi econòmica ha afectat a Alcanar? No 4%

Sí 96%

260

96%

No

12

4%

Creu que Alcanar disposa de bons recursos en educació i sanitat?

Educaciósí, sanitat no 24%

Educació no, sanitat si 4%

Sí 28%

No 44%

79

29%

No

115

42%

Educació sí, sanitat no

67

25%

Educació no, sanitat sí

11

4% 64


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Creu que els impostos pagats a Alcanar són els adients en relació a la despesa pública?

Sí 32%

No 68%

Si

86

32%

No

183

68%

65


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

12.2. ANNEX 2 -Hola Agustí, per fer una breu introducció sobre la teva persona podries explicar-me què vas estudiar i així quina és la teva actual feina? Hola Berta, estic encantat de poder donar-te una ajuda amb el teu treball. Jo vaig estudiar Dret a la Universitat de Barcelona i sóc funcionari, actualment treballo a Tortosa, als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. -Per a tu, què és l’estat del benestar? L’estat del benestar, per a mi, és un dret que tothom hauria de tenir dret a tenir-lo. Encara que ara amb la crisi s’estigui degradant aquest sempre estarà aquí. A més, els que ara el retallen ho fan basant-se en que els pressupostos han d’estar ajustats i no ha d’haver-hi dèficit. Però si ens remuntem als orígens de l’estat del benestar podem comprovar que realment quan Roosevelt el va crear va ser un moment de molt de dèficit. -I així, tu quin origen creus que té? Entre la primera guerra mundial i la segona va haver-hi un temps entremig on es va produir la crisi del 29. A partir d’aquesta, als Estats Units, va sorgir la nova política del New Deal, creada per Roosevelt, i alhora també l’estat del benestar. Però realment la gran empenta va tenir-la desprès de la Segona guerra mundial. 66


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

-Creus que va ser creat per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans o per uns altres motius? Aquest fou creat per fer que el sistema capitalista no fos eliminat. No va néixer per ajudar el sistema, sinó per a que no hi hagués una nova revolució com la soviètica. -I què n’opines del sistema actual, el capitalista? El capitalisme és com un “monstre”, aquest per sobreviure necessita menjar, i el seu menjar és el consum. Així ens estem endinsant en una política de consumisme. Però quan aquest sistema necessita més consumisme la seva eina és retallar per un costat per a la injecció de diners públics per l’altre. -Ha arribat a Alcanar aquest sistema? Sí, i et diré més, fa molt anys què està establert. Aquí a les nostres terres van haver-hi tres fortes guerres per a evitar que aquest nou sistema capitalista s’instal·lés, aquestes guerres van ser les guerres carlines, que van ser reaccions de la gent del camp contra la gent amb més diners i que estaven a favor del nou sistema capitalista. Aquí a Alcanar això també va passar, van haver-hi tres alcaldes que estaven a favor de la desamortització de la terra i així van privatitzar les terres del Montsià. En aquestes terres hi havia molts recursos naturals, que en un principi la gent del poble podia anar i explotar-los per a desprès fer amb aquests el que un mateix vulgui. Però amb la desamortització la gent amb més diners el que feien era comprar les terres i

67


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

desprès vendre tota la llenya i així recuperar els diners invertits en la compra. Així es consumeixen tots els recursos del Montsià en 2 anys, el que s’havia conservat durant 3000. I aquest és un clar exemple del sistema capitalista. -Agustí, creus que m’he deixat alguna pregunta per fer-te? No, el que m’agradaria afegir és que si el capitalisme fos un sistema “normal” el que faria seria: mantenir l’estat del benestar per a que duri molt més. Però en canvi, el que fa és explotar ala gent fins un punt que ja no poden consumir més. -Moltes gràcies Agustí! Gràcies a tu Berta per confiar en mi i molta sort.

68


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

Corre ,puja dalt l’arbre, no tinguis por! Cull totes les taronges d’aquell capcilló, d’aquell capcilló, nena, les hem de treure, abans de què faci vent i en torni a tombar. LOS TARONGERS

69


SI ES VIU BÉ A ALCANAR!

70