Page 1

ă

ă

0

ă


ă

ă

ă

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

Vestigia Semper Adora

P

Contributii bibliografice Fascicula 1

Bălţi, 2012 1


ă

ă

ă

CZU 016: [070(498)+027.7(478-21)] P 91 Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Presa românească în colecţiile bibliotecii : ultimele decenii ale sec. XIX şi primele decenii ale sec. XX : Contribuţii bibliogr. Fasc. 1 / alcăt. E. Scurtu, A. Nagherneac, D. Cosumov ; red. resp. E. Harconiţa ; red. lit. G. Mostovic ; red. bibliogr. L. Mihaluţa ; d esign/ cop./machetare S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – 277 p. – (Vestigia semper adora)

ISBN 978-9975-931-26-7 Alcătuitori

Elena Scurtu Ana Nagherneac Dorina Cosumov

Redactor responsabil

Elena Harconiţa

Redactor literar

Galina Mostovic

Redactor bibliografic

Lina Mihaluţa

Culegere, tehnoredactare computerizată

Ana Nagherneac Elena Scurtu Dorina Cosumov

Design/copertă/machetare

Silvia Ciobanu

© Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi, 2012 str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231)5 24 45, e-mail: libruniv@usb.md, Web: http://libruniv.usb.md, Blog: http://bsubalti.wordpress.com Open LIBRARY: http://openlibrary.org/people/librunivusb Calameo: http://ru.calameo.com/publish/books/ Issuu: http://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba ISBN 978-9975-931-26-7

2


ă

ă

ă

„ ... Preţioase arhive ale regenerării vieţii neamului” Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi tezaurizează o impunătoare colecţie de Carte Rară, inclusiv carte românească, mărturii ale trecutului culturii româneşti de la sfîrşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX, ce ilustrează munca laborioasă a bibliotecarilor de-a lungul timpului. Constituirea fondului de carte rară a început odata cu fondarea Institutului Învăţătoresc şi a Bibliotecii Ştiinţifice (1945) şi continuă pînă în prezent, colecţiile speciale avînd rolul de a conserva şi păstra documentele de o deosebită valoare culturală. Colecţia de Carte Rară cuprinde 5 026 de documente: opere eminente prin autori, măiestrie grafică şi valoare bibliofilă, carte veche românească tipărită în centre tipografice din țară și de peste hotare, cărți în limbi străine, ediții princeps și antume, cărți cu o prezentare poligrafică și artistică deosebită, cărți cu autograf și dedicații (872 exemplare), cu ex-libris, curiozități tipografice, colecții personale, publicații periodice etc. care datează din secolul XVIII – 22, XIX – 1 335, XX - 3 590, sec. XXI – 79 în 12 limbi (română – 1 505, germană – 51, engleză – 250, franceză – 1 019, rusă – 2 124, spaniolă – 36, ucraineană – 22, poloneză – 2, greacă – 3, portugeză – 3, italiană 7, latină – 4). În anul 2010 fondul de carte rară s-a îmbogățit cu Colecţia Ioan Nicorici, 750 de lucrări cu profil religios (secolul XVIII - 6, XIX - 330, XX – 414) în limbile română, germană, latină, greacă, franceză, rusă și slavonă. Colecţia de carte rară inserează şi cele mai reprezentative publicaţii periodice din secolele XIX-XX: Boabe de Grîu, revistă de cultură (1931-1934), apărută sub conducerea lui Emanoil Bucuţa; Buciumul român: foaie literara (1875-1882), editor Theodor Codrescu, apariţie lunară la Iaşi, tipografia Buciumul Român; Cercetări literare (19341939) publicate de Nicolae Cartojan, apărută la Bucureşti, editura M. O. Impimeria Naţională; Dacoromania, buletinul „Muzeul Limbii Române”, tipărit la Bucureşti (1922-1936), condus de Sextil Puşcariu, profesor la Universitatea din Cluj, membru al Academiei Române; Revista Fundaţiilor Regale (1934-1947), revistă lunară de literatură, artă şi cultură generală, comitetul de direcţie: Alexandru BrătescuVoineşti, Octavian Goga, Dimitrie Gusti, Emil Raciviţă, Constantin Rădulescu-Motru, Ioan Simionescu; Viaţa Românească (1912 - 1940), revistă literară şi ştiinţifică, tipărită la Iaşi, în care au publicat: Tudor 3


ă

ă

ă

Arghezi, Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Mihai Codreanu, Panait Istrati, Convorbiri Literare fondată de Societatea „Junimea” din Iaşi, la 1 martie 1867 (1867-1944), Luceafărul, revistă pentru literatură, artă şi ştiinţă (1913), redactor Octavian C. Tăslăuanu, Sibiu, Buletin linguistigue, redactor A. Rosetti, Bucureşti, Editura „Cultura Naţională” (1934-1938), Revue historique du sud-est Europeen , redactor N. Iorga, Bucarest (1936-1946), Пробуждение redactor Н. В. Корецкiй, Петроградь (1915), Славянскiй въкь, redactor Д. Н. Вергунь (1900) etc. Revistele, alături de cărţile tipărite, reprezintă valori materiale şi spirituale nepreţuite ale patrimoniului naţional. Ion Bianu afirma cu mîndrie că gazetăria noastră trecută formează cele mai preţioase arhive ale regenerării vieţii neamului, iar în opinia lui E. Lovinescu presa românească veche constituie un ferment de dezvoltare culturală în evoluţia spiritualităţii româneşti care a ţinut conştiinţa trează a neamului decenii la rînd. Biblioteca universitară a valorificat bogata colecţie de documente rare prin bibliografierea şi publicarea, începînd cu anul 2000-2013, a patru fascicule de bibliografii adnotate: Scurtu, Elena. Cartea rară în limba română în colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr. Fasc. 1 / E. Scurtu, E. Harconiţa ; red. resp. : F. Tlehuci. – Bălţi, 2000. – 64 p. Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr. Fasc. 2 / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu, A. Nagherneac, V. Secrieru ; red. resp. : E. Harconiţa. – Bălţi, 2003. – 123 p. : il. – ISBN 9975-931-34-0 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/ fulltext/bsu/carte_rara.pdf Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr. Fasc. 3 / alcăt. : Elena Scurtu, Ana Nagherneac ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. lit. : G. Mostovic ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa. – Bălţi, 2008. –158 p. – (Vestigia Semper Adora). – ISBN 978-9975-931-29-8 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/vesti gia/carte_rara.pdf

4


ă

ă

ă

Cartea rară în limba franceză (sec. XVIII XX) / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”; alcăt. : Elena Scurtu ; red.-coord. : Elena Harconiţa ; lector: Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; trad. în lb. fr. de Vitalie Prisăcaru ; desing/cop./tehnored. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – 220 p. – (Vestigia Semper Adora). – ISBN 978-9975-93164-9 ; http://libruniv.usb.md/publicatie /bibiliogra fice/vestigia/carte_rara.pdf De asemenea bibliotecarii universitari au editat catalogul Cartea cu autograf şi dedicaţii / L. Mihaluţa, E. Cristian, N. Costiucenco ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; ind. : A. Nagherneac ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : Renata Toncoglaz ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2010. – 120 p. – (Biblioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN 978-9975-50-035-7; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/carte_cu_autograf.pdf Menţionăm cu gratitudine principalii donatori care au contribuit la îmbogăţirea colecţiei de carte rară a Bibliotecii:  Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina, filiala „Costache Negri” din Galaţi, secretar ing. Radu Moţoc, România;  Ioan Vasile Nicorici, cadru didactic universitar, Bălţi;  Dr. Teo-Teodor Marşalcovschi, doctor conferenţiar universitar, Bălţi;  Iulius Popa, publicist, corespondent la săptămînalul Literatura şi Arta ;  Ion Manoli, dr. habilitat, profesor universitar;  Preot, Vasile Secrieru, fost colaborator al Bibliotecii Ştiinţifice. Prezentul volum, apărut în colecţia Vestigia semper adora (iniţiată în anul 2008), fascicula 1, contabilizează cca 2 050 de notiţe bibliografice din presa românească, ultimele decenii ale sec. XIX – primele decenii ale sec. XX, deţinute în fondurile Bibliotecii Ştiinţifice USARB: Convorbiri literare (anii 18791936), Revista Fundaţiilor Regale (anii 19341940) și Viaţa Românească (anii 1912-1940). Revista Convorbiri literare, fondată de Societatea „Junimea”, apare la Iaşi, bilunar (1 martie 1867 - 15 martie 1872), apoi lunar (1 aprilie 1872 - martie 1885) şi la 5


ă

ă

ă

Bucureşti, lunar (aprilie 1885; iulie-august 1916; ianuarie 1919februarie-martie 1944). Printre directori se numără: Iacob Negruzzi, Simion Mehedinţi, Alexandru Tzigara-Samurcaş, Ilie E. Torouţiu. În cadrul revistei au colaborat scriitori reprezentativi ai vremii: Vasile Alecsandri, George Coșbuc, Panait Cerna, Octavian Goga, Duiliu Zamfirescu, Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, Nicolae Iorga, Mihail Dragomirescu, Alexandru Dimitrie Xenopol, Petre P. Negulescu, Ovidiu Papadima. Literatura originală ocupă, în paginile Convorbirilor literare, locul principal. Apreciind rolul revistei după şase decenii de existenţă, Liviu Rebreanu afirma în 1927: „Stâlpii Convorbirilor literare sînt înşişi stîlpii literaturii române” Eminescu, Creangă, Caragiale şi Slavici, ale căror opere principale apar în Convorbiri literare, înalţă literatura română pe culmi de glorie. În Convorbiri literare apar majoritatea poeziilor lui Mihai Eminescu (incluse de Tudor Maiorescu în prima ediţie, din 1883), nuvelele lui Ioan Slavici inspirate din viaţa transilvăneană, comediile lui Ion. Luca Caragiale: O noapte furtunoasă, O scrisoare pierdută şi D-ale carnavalului. În articolul Literatura română şi străinătatea (nr. 10/1882), Titu Maiorescu constată că „mişcarea politică şi literară a României începe să fie un obiect de mare luare-aminte pentru Europa apuseană, datorită formei estetice şi originalităţii naţionale”. Revista Fundaţiilor Regale, revistă de literatură, artă şi cultură, apare la Bucureşti (cu intervale), începînd cu 1934 pînă în 1947. Revista Fundaţiilor Regale s-a constituit din iniţiativa regelui Carol al II-lea, care declara: „Cultura noastră nu trebuie să fie numai de import, ci produsul acestui neam, sprijinit pe trecutul nostru şi pe infinitele mijloace ale ţării, prelucrate ca mijloace care trebuie să ni le pună la îndemînă minţile luminate, de oriunde ar veni ele”. Apariţia revistei a fost asigurată de Dumitru Caracostea, Alexandru Rosetti, Paul Zarifopol, Camil Petrescu, Radu Cioculescu, Ovidiu Papadima care au ştiut să facă din această revistă „o expresie integrală a spiritului românesc” (Valeriu Răpeanu) . În cei 14 ani de existenţă pe paginile revistei au publicat cei mai notorii literaţi, scriitori ai vremii: Nicolae Iorga, Liviu Rebreanu, Gala Galaction, Anton Holban, Tudor Arghezi, Gheorghe Topîrceanu, Eugeniu Lovinescu, Octavian Goga, Lucian Blaga, Ion Minulescu, 6


ă

ă

ă

George Bacovia, Ion Agârbiceanu, filozofii Anton Dumitriu, Mircea Florian, Constantin Noica; sociologii Dumitru Gusti, Henri H. Stahl; compozitorii George Enescu, Constantin Brăiloiu, Bela Bartok; pictorii: Ion Vlasiu, Alexandru Tzigara - Samurcaş. Revista publică versuri, proză (schiţe, fragmente de romane, memorii, amintiri, însemnări de călătorie), articole şi studii de istorie şi critică literară, studii de filozofie şi istorie a culturii, cronici şi recenzii literare, artistice, culturale din toate domeniile de cunoaştere umană, fapt consemnat în bibliografia Revista Fundaţiilor Regale: indice bibliografic adnotat / Rodica Calcan, Horia Popescu; coord. Anca Podgoreanu. – Bucureşti: Biblioteca Centrală Universitară, 1995. – 293 p. Această lucrare prezintă conţinutul bibliografic al uneia dintre cele mai prestigioase reviste ale timpului, publicaţie de largă rezonanţă, cu un rol esenţial în cultura românească, Revista Fundaţiilor Regale. Viaţa Românească, revistă literară şi ştiinţifică, de orientare democratică, apare lunar în perioada 1906-1930 (cu întrerupere în timpul războiului) la Iaşi. Pan Halippa a fost corespondentul de la 1911 al Vieţii Româneşti. Primul număr de după război apare în martie 1920. Între anii 1930 şi 1940, Viaţa Românească apare la Bucureşti. La conducerea revistei s-au aflat personalităţi marcante ale vremii: Constantin Stere, Paul Bujor, Ioan Cantacuzino, Garabet Ibrăileanu, Mihai Ralea, Constantin. Vişoianu, George Oprescu etc. În primii ani ai apariţiei Vieţii Româneşti publică şi Eugen Lovinescu, Henric Sanielevici, Alexandru Philippide, traduceri din poeţi germani sau francezi. O cronică externă semnează în 1908 Ion Gheorghe Duca, scrisori din Germania publică Gheorghe IonescuSiseşti. Sunt prezenţi cu poezii, alături de Gheorghe Topârceanu, Ion Minulescu, Elena Farago, Ştefan Octavian Iosif, Victor Eftimiu, Artur Stavri, Dumitru Anghel, cu proză Mihail Sadoveanu, Calistrat Hogaş, Constanţa Moscu. Dar revista nu este dedicată numai literaturii. Cuprinde o cronică ştiinţifică, semnată de Paul Bujor, o cronică pedagogică (Dumitru Drăghicescu), una artistică (Spiridon Antonescu) etc. Revista apărea cu 12 numere pe an, în afară de primul şi ultimul an al acestei perioade. Revistele Convorbiri literare, Revista Fundaţiilor Regale, Viaţa Românească prin mesajele enunțate au promovat valorile literaturii interbelice, eternizînd pe paginile lor nume celebre din cultura 7


ă

ă

ă

românească: Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Tudor Vianu, Mihail Sadoveanu, Vasile Pârvan, Tudor Arghezi, Gala Galaction, Camil Petrescu, Paul Zarifopol, George Călinescu, Alexandru Rosetti, Constantin Ion Parhon, Grigore Antipa etc. care au contribuit la dezvoltarea și perenitatea tradițiilor și culturii naționale. Lucrarea conţine 277 de pagini şi este structurată pe domenile de ştiinţă: Cunoaştere şi cultură. Civilizaţie. Progres; Filozofie. Morală. Etică. Estetică; Psihologie. Logică. Religie; Sociologie. Politică; Economie. Ştiinţe economice; Drept. Jurisprudenţă, Administrare publică. Artă militară, Educaţie. Învăţămînt, Etnografie. Obiceiuri. Datini; Ştiinţe naturale, Ştiinţe aplicat;, Teoria şi filosofia artei; Filologie. Lingvistică, Literatură; Geografie. Biografie. Istorie. Fiecare capitol conţine descrieri bibliografice analitice selectate din lucrările publicate în revistele Convorbiri literare, Revista Fundaţiilor Regale, Viaţa Românească, pe care le deţine în colecţiile sale Biblioteca. Descrierile bibliografice sînt întocmite în conformitate cu cerinţele prevăzute pentru documentele rare, respectă standardul interstatal GOST 7.1-03 Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire”. Abrevierile respectă standardul ГОСТ ИСО 832-2004: Межгос. Стандарт. : Библиографическое описание и ссылки. Правила сокращения слов и словосочетаний на иностранных языках. Bibliografia conţine indexuri auxiliare de nume şi titluri ce facilitează regăsirea informaţiilor. Volumul este expus on-line pe site-ul Bibliotecii, în cataloagele deschise Open Library, Calameo și Issuu. Este destinată cercetătorilor, cadrelor didactice, studenţilor, cu precădere de la Facultatea de Filologie, specialităţile de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, bibliotecarilor şi tuturor celor interesaţi de istoria culturii româneşti. Lucrarea Presa românească în colecţiile bibliotecii este o contribuţie bibliografică valoroasă ce augmentează investigaţiile Bibliotecii și a bibliotecarilor universitară în vederea conservării şi promovării relevante a tezaurului cultural scris. Elena HARCONIȚA, director Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistența de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică USARB

8


ă

ă

ă

CUNOAŞTERE ŞI CULTURĂ. CIVILIZAŢIE. PROGRES 1. Andrei, P. Criza culturii şi rolul Universităţii : [Rolul

universităţilor în evoluţia culturii] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 1. – P. 11-19. 2. Angelescu, E. Întîmplarea şi rolul ei în descoperirile

ştiinţifice // Revista Fundaţiilor regale. – 1940. – Anul VII, nr. 1. – P. 98-110 3. Antipa, Gr. Dr. Emil Racoviţă. Cu prilejul alegerii sale ca membru al Academiei Romîne : [o trecere în rev. a operei savantului naturalist] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 4. – P. 82-90. 4. Bădărău, T. A. Din mişcarea ştiinţifică : [psihologia

animalelor] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 8593. 5. Bădărău, T. A. Din mişcarea ştiinţifică : [rezultatele

cercetărilor ştiinţifice în domeniile chimiei, fizicii, medicinii de după Primul Război Mondial] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 5. – P. 274-279. 6. Bădărău, T. A. Potopul : [fenomene naturale în interpretare

biblică şi şt.] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 2. – P. 222-232. 7. Galaction, Gala. Printre tomuri brăcuite : [despre importanţa

cărţii, despre lectură] // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 9. – P. 342-347. 8. Herseni Traian. O concepţie de politică a culturii : [concepţia lui D. Gusti, filosof şi sociolog român] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 680-687. – (Cronici).

9


ă

ă

ă

9. Leon, N. Începutul vieţii : [originea şi evoluţia vieţii pe pămînt] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 2. – P. 264273. 10. Marinescu, G. Ştiinţa şi cultura. Rolul intelectualilor în viitorul popoarelor: [factorii care au influenţat cursul evoluţiei societăţilor omeneşti în timp şi spaţiu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 2. – P. 303-323. 11. Nicanor, P. şi Co. Internaţionala internaţionalilor : [adresarea scriitorilor francezi R. Rolland, H. Barbusse, G. Duhamel către intelectualii din lumea întreagă pentru convieţuire paşnică a popoarelor, pentru cultură şi progres] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 169-171. 12. Nicanor, P. Observaţii de bun simţ asupra culturii : [importanţa culturii în viaţa societăţii] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 4. – P. 131-132. 13. Pascu, G. Ştiinţa germană şi Romînii : [cercetări ale savanţilor germani asupra limbii române şi istoriei României] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 84-94. 14. Petrescu, Nicolae. Caracter şi cultură : [Viaţa publică în

România în contextul civilizaţiei occidentale] // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 3. – P. 222-233. 15. Pisoschi, D. Înrîurirea industriei omeneşti asupra climei :

[schimbări în atmosfera Pămîntului în urma dezvoltării rapide a industriei] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 2. – P. 256257. – (Cronica ştiinţifică). 16. Simionescu, I. Cultura mulţimii : [formarea culturii generale

a populaţiei] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 8. – P. 226-238. 17. Sperantia, Eugeniu. Perspectiva istorică în viaţa culturală :

[fermentul renaşterii şi al umanismului; perspectiva istorică în contemplarea frumosului artistic; perspectiva istorică în viaţa socială cotidiană] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 340-364. 10


ă

ă

ă

18. Vianu, Tudor. Cîteva cugetări relative la cultura romînă:

[fenomenul spiritului viu în cultura română] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 2. – P. 230-232. 19. Zarifopol, Paul. Idei pentru cultura literară : [literatura, artă

a limbajului] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 404-410.

Biblioteci 20. Georgescu-Tistu, N. Biblioteca satului : [importanţa culturală

şi naţională a bibliotecilor săteşti] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 421-422. 21. Păunel, Eugen. Biblioteca publică modernă : [despre sistemul

cataloagelor bibliografice] // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr.3/4. – P. 244-251. 22. Simionescu, I. Cam ce citesc copii noştri : [Organizarea şi

funcţionarea bibliotecilor şcolare] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 367-377. 23. Tzigara-Samurcaş, Al. Congresul internaţional al bibliotecarilor şi al amicilor cărţii : [despre Congresul de la Praga din 28 iun. – 3 iul. 1926] // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 7/8. – P. 633-634. 24. Tzigara-Samurcaş, Al. Importanţa cărţii şi a bibliotecilor //

Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 1/2– P. 94-101.

Presa 25. Brăilă, Ion. „Convorbiri literare” şi Ardealul // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 188-189. 26. Filitti, Ioan C. Istoria naţională în revista „Convorbiri literare” // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 77-91.

11


ă

ă

ă

27. I. B. Criza presei româneşti din Ardeal // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 9. – P. 717-718. 28. Mehedinţi, S. Direcţia „Convorbirilor literare” şi îndrumarea

poporului român // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P.12-23. 29. Minea, I. Lupta pentru „România literară” : [confruntări pe

marginea conţinutului revistei „România literară”] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr 4. – P. 382-388. 30. Naum, Alexandru. Vechii colaboratori ai „Convorbirilor” : [V. Alecsandri, T. Rosetti, V. Pogor, T. Maiorescu, D. Petrino, V. Micle, D. Zamfirescu, A. D. Xenopol…] // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 194-212. 31. Negruzzi, I. C. Înfiinţarea revistei „Convorbiri literare” //

Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 52-57. 32. Nicanor, P. şi Co. Asociaţia literară şi ştiinţifică „Viaţa Romînească” : [rev. „Viaţa Romînească” în anul 1920, după patru ani de întrerupere a activităţii] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 160-165. 33. Nicanor, P. şi Co. Libertatea presei : [libertatea presei în România] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIV, nr. 11. – P. 268274. 34. Papacostea, Cezar. „Convorbiri literare” şi clasicismul : [clasicismul greco-latin şi înălţarea spiritului public românesc] // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 69-76.

I. Rânduri jubiliare : [despre rev. literară „Convorbiri literare” la 60 de ani] // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 24-27. 35. Petrovici,

36. Petrovici, I. Rostul „Convorbirilor literare” // Convorbiri

literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 28-30. 37. Rădulescu-Pogoneanu, I. „Convorbirile” şi limba literară // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 92-98.

12


ă

ă

ă

FILOSOFIE. MORALĂ. ETICĂ. ESTETICĂ 38. Aforisme // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 8. – P. 339-340. 39. Aforisme // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 6. – P.

403-404. 40. Andrei, P. H. Bergson şi sindicalismul // Viaţa Romînească. –

1920. – Anul XII, nr. 9. – P. 371-376. 41. Andrei, Petru. Metafizica lui W. Wundt : [filozof german, 1832-1920] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 4. – P. 355-360. 42. Botez, I. Cu prilejul discuţiilor asupra filosofiei lui Bergson // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 173-190. 43. Botez, Octav. Energia spirituală : [pe marginea operei lui H. Bergson] // Viaţa Romînească.– 1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 446453. – (Cronica filosofică). 44. Cantacizino, G. M. Despre armonie // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 12. – P. 935-936. 45. Cantacizino, G. M. Despre proporţie : [despre proporţie ca

ritm şi armonie în natură] // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 7/8. – P. 480-483. 46. Cantacizino, G. M. Despre ritm : [despre ritm ca proporţie a mişcării] // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 10. – P. 764-767. 47. Călugăreanu, D. Hotarele vieţii : [natura şi legile ei] //

Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 1. – P. 57-63. 48. Cetind „Scrisoarea” d-lui Brătescu-Voineşti : [în scrisoare sunt puse în discuţie probleme de metafizică] // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 301-306

13


ă

ă

ă

49. Cilibi, Moise. [Aforisme, maxime etc.] // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 2. – P. 68-74. 50. Comarnescu, Petru. Al VII-lea Congres Internaţional de

filosofie la Praga // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 433-438. 51. Comarnescu, Petru. Orizontul vieţii sociale şi morale în

filosofia lui Descartes // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 601-613. 52. Constantinescu-Iaşi, P. În jurul filozofului romîn din secolul XVIII : [analiza operei filosofice a lui Ioan Zanetti] // Viaţa Romînească. – 1924.– Anul XVI, nr. 6. – P. 361-366. 53. Cuvînt lămuritor : [despre divin şi uman : o problemă a culturii elenice] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 6/7. – P. 517-521. 54. Cuza, A. C. Cugetări // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 9/12. – P. 206. 55. Dăscălescu, Hrisant. Gânduri : [aforisme] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 1. – P. 41.

Djuvara, Mircea. Despre ideal în filozofie // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 1/2. – P. 79-86. 56.

57. Djuvara, Mircea. Henri Bergson : Ştiinţă şi filozofie // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 4. – P. 378-389. 58. Djuvara, Mircea. Ideia de evoluţie in filosofia Bergsoniană // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 5. – P.490-498.

Dobridor, Ilariu. Certitudinea şi problema salvării : [despre existenţa umană] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 189-195 59.

60. Eliade, M. Ananada Coomaraswamy : [gînditor, filosof indian :

1877-1947] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 7. – P. 183-189. 14


ă

ă

ă

61. Florian Mircea. Anti-intelectualism : [intuiţie, instinct,

sentiment în cunoaştere // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 376-383. 62. Florian Mircea. Directivele unei filosofii autonome. În

memoria lui Johannes Rehmke (1848-1930) : [teoria cunoaşterii în filosofie] // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 5. – P. 411433. 63. Florian Mircea. Natura şi rolul filozofiei. Meditaţie //

Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 12. – P. 1262-1285. 64. Florian Mircea. Realism şi idealism : [despre ideile filosofilor germani Kant şi Fichte] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 55. – P. 163-183. 65. Florian Mircea. Reflecţii inactuale asupra filosofiei timpului nostru : [anarhie filosofică] // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 9. – P. 637-649. 66. Florian Mircea. Ştiinţă şi raţionalism // Convorbiri literare.

– 1926. – Anul 58, nr.1/2. – P. 73-86 ; nr. 3. – P. 203-215 ; nr. 4. – P. 276-291 ; nr. 5. – P. 375-387 ; nr. 6. – P. 440-451 ; nr. 7/8. – P. 543-587. 67. Florian Mircea. V. Conta şi metafizica // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 5/7. – P. 339-348. 68. Frunzetti, Ion. C. Rădulescu-Motru şi problema destinului // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 9. – P. 689-694. – (Cronici). 69. Galaction, Gala. Scrisori către Simforoza : [despre existenţă, credinţă, moarte] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr 2. – P. 177-181 ; nr. 3. – P. 405-408 ; nr. 6. – P. 173-180. 70. Gherea, Ioan. D. Celălalt : [despre raportul dintre Eu şi Celălalt, prin celălalt subînţelegîndu-se subconştientul ca parte absolută a eului] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 1. – P. 94-99.

15


ă

ă

ă

71. Gherea, Ioan. Paragrafe schematice asupra omului mediocru //

Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 5. – P. 243-248. 72. Grigoraş, Em. Un filozof romîn în secolul al XVIII-lea : [Petre Stamatiade] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 2. – P. 227235. 73. Ioaniţescu, D. Copilul trandafiriu : [despre aspiraţiile şi năzuinţele omului pe parcursul vieţii sale] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 2. – P. 160-164. 74. Ionescu, Alexandru. Deducţia şi inducţia în logica lui John

Stuart Mill // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 1. – P. 86-97. 75. Ionescu, Alexandru. Etica şi politica lui Kant // Convorbiri

literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 2. – P. 219-236. 76. Ionescu-Gulian, C. Etica stoică şi problema eticei existenţiale // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 1. – P. 128145. 77. Lemnaru, Oscar. Un gânditor contemporan : Leon Brun-

schvicg : [Leon Brunschvicg, filozof francez (1869-1944)] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 3. – P. 690-694. – (Cronici). 78. Leonardescu, C. Introducţiune la Metafisică. (metafisica,

religiunea şi ştiinţa) // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 6. – P. 319-326. 79. Lupu, I. Cu prilejul morţii unui filosof pedagog : [Jules Tannery, matematician francez: 1848-1910] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 3. – P. 292-296. 80. Maiorescu, T. Aforisme // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 1. – P. 54. 81. Maiorescu, T. Ceva filozofie pe inţelesul tuturor : [filosofia este

ştiinţa relaţiunilor pure] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 2. – P. 85-94. 16


ă

ă

ă

82. Mândru, A. Vorbe cu tâlc : [aforisme] // Convorbiri literare. –

1919. – Anul LI, nr. 4. – P. 354. 83. Mironescu, Al. Pe liziera de mister a vieţii : [evoluţia vieţii, transformarea materiei şi consecinţele ei] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 637-647. 84. Narly, C. Centrul etic : [despre personalitatea şi caracterul omului comtemporan] // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 5. – P. 342-346. 85. Negulescu, P. P. O metafizică neo-platonică : [universul infinit

şi existenţa umană] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 5. – P. 275-289. 86. Noica, Constantin. Filosofia lui Ştefan Lupaşcu: [filosof român

1900-1988 ] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 5. – P. 440-449. – (Cronici). 87. Noica, Constantin. Kant văzut de profesorul Petrovici : [analiza lucrării lui I. Petrovici Viaţa şi opera lui Kant] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 675-683. – (Cronici). 88. Noica, Constantin. Un filosof original: Lucian Blaga // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 687-691. – (Cronici). 89. Noica, Constantin. „Yoga” şi autorul ei : [activitatea filosofică

a lui Mircea Eliade] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P. 202-206. – (Cronici). 90. Papacostea, Cezar. Introducere : [despre slăbiciunea şi imperfecţia fiinţei fizice a omului] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 6/7. – P. 522-532. 91. Papacostea, Cezar. O problemă a culturii elenice : [despre divin şi uman în perioada antică] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 9. – P. 657-664.

17


ă

ă

ă

92. Petrescu, Nicolae. Vasile Conta şi impiriştii englezi : [J. Locke şi D. Hume] // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 5/7. – P. 349355. 93. Petrovici, I. Metafizica şi religia // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 1. – P. 12-21. 94. Petrovici, I. Filozofie şi ştiinţă // Viaţa Romînească. – 1923. –

Anul XV, nr. 2. – P. 237-247. 95. Petrovici, I. O prelegere de istoria filosofiei : [despre filosofii

şcolii romantice germane: Lessing, Goethe, Schiller, Leibniz] // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 2. – P. 133-143. 96. Petrovici, I. Metafizica şi legitimitatea ei // Viaţa Romînească. –

1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 202-214. 97. Petrovici, I. Metoda în matafizică // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 4. – P. 51-68. 98. Protopopescu, Dragoş. Neo-nihilism şi neo-humanism englez : [şcoli şi curente filos.] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 665-670. – (Cronici). 99. Ralea, Mihai D. Bilanţul filozofiei franceze contemporane : [particularităţile filozofiei franceze de la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 8. – P. 252-257. – (Scrisori din Paris). 100. Ralea, M. Ideia de timp în conştiinţa modernă : reflecţii în marginea lui Einstein şi Bergson // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 3. – P. 429-437. 101. Rădulescu, Motru, C. Filozofia lui Immanuel Kant // Viaţa Romînească, 1924. – Anul XVI, nr. 5. – P. 211-222. 102. Rădulescu, Motru, C. Intuiţiunea şi atenţiunea : [despre

lucrările filosofului Kant] // Convorbiri literare. – Anul 53, nr. 1011. – P. 701-725.

18


ă

ă

ă

103. Rădulescu, Motru, C. Naşterea spirituală a secolului nostru : [viaţa spirituală a societăţii omeneşti la începutul sec. 20 cu referiri la sec. 17, 18, 19] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 298-310. 104. Rădulescu, Motru, C. Reabilitarea spiritualităţii // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 305-322. 105. Rădulescu, Motru, C. Realizările spirituale : [naţiune, naţionalism, românism // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 3. – P. 538-558. 106. Roşca, D. D. Reflecţii pe marginea unui interview :

[curente filos.] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 2. – P. 198-210. 107. Samuel, Viscount. Misiunea filosofiei : [originalitatea

ideilor filos.] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 12. – P. 483-485. 108. Savul, G. Gândiri în treacăt : [maxime] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 2. – P. 158-160. 109. Serdaru, Virgiliu. Legătura cu infinitul : [fapte, cercetări şi

interpretări metafizice] // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 6. – P. 422-427. Th. Originea universului în concepţia indienilor şi a grecilor // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 5. – P. 340-360. 110. Simenschy,

111. Sylva, Carmen. Cugetări // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 1. – P. 1-2. 112. Teodoreanu, Al. O. Banalităţi paradoxale : [maxime despre

viaţă, om, creaţie] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 1. – P. 24-29. Al. O. Cortina. Banalităţi paradoxale: [maxime] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 9. – P. 402406. 113. Teodoreanu,

19


ă

ă

ă

114. Tzigara-Samurcaş, Sandu. Aforisme // Convorbiri literare.

– 1927. – Anul 59, nr. 5/8. – P. 127-128. 115. Tzigara-Samurcaş, Sandu. Frînturi : [cugetări despre dragoste] // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 8/10. – P. 500-503. 116. Vianu, Tudor. Stil şi destin : [analiza concepţiilor filosofilor, scriitorilor cu privire la destin şi unitatea stilistică a vieţii umane] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 281-290. 117. Vraja, C. Privind viaţa : [aforisme] // Viaţa Romănească. – 2012. – Anul XIV, nr. 1. – P. 111-114; nr. 4. – P. 87-92. 118. Zeletin, Şt. Cronica filosofică : [timpul ca problemă filos.]

// Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 10/11. – P. 660-666.

Estetică 119. Comarnescu, Petru. Studiile de estetică ale d-lui Liviu Rusu : [„Essai sur la Création artistique”; “Le sens de l` existence dans la poésie populaire roumaine] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 5. – P. 449-454. – (Cronici) 120. Gherman, Anton. Din registrul ideilor gingaşe : Clasicii : [artiştii clasici şi formarea gustului estetic] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 7. – P. 5-9. 121. Ralea, Mihai D. Arta şi urîtul // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 2. – P. 249-259. 122. Savul, Tudor. Construcţia obiectului în estetică // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 629-639. 123. Savul, Gh. Definiţia evaluării estetice. Scrisoarea a doua //

Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 8. – P. 234-251.

20


ă

ă

ă

124. Savul, Gheorghe. Evaluarea estetică. Scrisoarea întâia sau cuvînt introductiv despre însemnătatea evaluării estetice : [valorile estetice atribuite unui obiect sau unui fenomen şi evaluarea lor adecvată] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 5. – P. 236246. 125. Savul Gheorghe. Starea de fapt şi de drept a evaluării estetice. Scrisoarea a treia // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 8. – P. 2 126. Ştefănescu, I. D. Admiraţia activă a operei de artă : [o

încercare de pozitivare în estetică. Paralelismul dintre artă şi ştiinţă. Gustul artistic. Probleme speciale ale artelor ochiului. Educaţia artistică.] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 4. – P. 401-411.

PSIHOLOGIE. LOGICĂ 127. Aderca, F. Physique de l‟amour : Essai sur l‟instinct sexuel: [despre cartea cu acelaşi nume a scriitorului francez Remy de Gourmont, consacrată psihologiei umane] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 11. – P. 230-235. – (Note pe marginea cărţilor). 128. Biberi, Ion. Asupra trecerii de la veghe la somn : [legile vieţii subconştiente] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 12. – P. 584-609. 129. Gherman, Anton. Din registrul ideilor gingaşe: Ideal şi energie : [despre inteligenţă] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 1. – P. 22-29. 130. Gherman, Anton. Din registrul ideilor gingaşe: [valori intelectuale] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 7. – P. 5-9. 131. Ibrăileanu, G. Scrisorile lui William James : [psiholog

american din sec. 19-20] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 11. – P. 274-283. – (Note pe marginea cărţilor). 21


ă

ă

ă

132. Ioaniţescu, D. William James : [psiholog american : 1842-

1910] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 6. – P. 455-460. 133. Lemnaru, Oscar. Irealitatea memoriei : legătura dintre fenomenul memoriei şi mecanismul gândirii // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 678-684. – (Cronici). 134. Noica, Constantin. Reflecţii asupra psihologiei româneşti // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 4. – P. 206-212. – (Cronici). 135. P. R. Despre conversaţie : [despre lecţiile de psihologie ale

celebrului psiholog francez Pierre Janet, consacrate operaţiilor mentale care contribuie la îmbogăţirea sufletului uman] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 2. – P. 278-281. 136. Pavel, Sorin. Aplicaţiile sociologice ale psihanalizei // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 6. – P. 412-417. 137. Radovici, Anghel. Metoda psiho-analitică a lui Freud // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 4. – P. 93-105. 138. Ralea, Mihai D. Formaţia ideii de personalitate. Evoluţia

psihologică: [individualitate sufletească] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 11. – P. 286-301; nr. 12. – P. 416-427; 1925. – Anul XVII, nr. 1. –P. 111-121. 139. Ralea, Mihai D. Problema inconştientului : cum trebuiesc interpretate faptele sufleteşti inconştiente // Viaţa Romînească. – 1924. - Anul XVI, nr. 1. – P. 117-137. 140. Ralea, Mihai. Psihologie şi sociologie // Viaţa Romînească. –

1924. – Anul XVI, nr. 2. – P. 278-281. 141. Ralea, Mihai D. Studiu de psihologie genetică : [formaţia psihică a ideii de personalitate] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 11. – P. 286-301. – (Formaţia ideii de personalitate).

22


ă

ă

ă

142. Rădulescu, Motru C. Funcţiunea biologică a conştiinţei: [despre conştiinţă] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 2/3. – P. 237-254. 143. Rădulescu, Motru C. Reabilitarea spiritualităţii : [Spiritualitatea în diferitele ei semnificaţii] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 305-322. 144. Rădulescu-Motru, C. Psihogeneza : [geneza faptelor de conştiinţă] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 10. – P. 2136. 145. Sperantia, Eugeniu. Perspectiva istorică în viaţa socială :

[consideraţii psihologice] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 108-126. 146. Suchianu, D. I. Despre domnişoare: [trăsături definitorii ale

psihologiei fetelor în raport cu cea a băieţilor] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 3. – P. 595-607. 147. Suchianu, D. I. Elegie Romînească : [mentalitatea romănilor] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 10. – P. 116-121. 148. Tortuzac, Mihail. Note de Psichologie : [cu prilejul deschiderii

cursului şi seminarului de psihologie la Univ. din Bucureşti] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 12. – P. 809-817.

RELIGIE 149. B. D. Fapte culturale. Mica biblie şi sinodul : [o variantă prescurtată a Vechiului şi Noului Testament în apecierea S. Sinod] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 12. – P. 1293-1295. 150. Benche, Aristia. Sfîntul Francisc şi franciscanismul : [geniu din

Evul Mediu occidental care a intuit necesitatea remodelării şi sincronizării creştinismului cu evenimentele istorice şi a adaptării istoriei la creştinism] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr.73. – P. 103/118.. 23


ă

ă

ă

151. Branisce, Valeriu. Andrei Baron de Şaguna : [mitropolit

ortodox al Transilvaniei, născut la 20 ianuarie 1808] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 9/10. – P. 623-642. 152. Cântarea cântărilor : [textul celei mai mici cărţi din Sfînta

Scriptură cu comentarii de Gala Galaction şi Pr. Vasile Radu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 243-257. 153. Dăianu, Elie. Patriarcatul românesc : [înfiinţarea Patriarhiei române] // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 11. – P. 803-806. 154. Eliade, Mircea. Ugarit şi Vechiul Testament : [textele biblice

de la vechea cetate din Siria Ugarit] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 639-644. 155. Filitti, Ioan C. Chipurile lui Nicolae Vodă Mavrocordat şi

familiile sale în bisericile bucureştene : [domn al Munteniei între anii 1715-1716 şi 1719-1730] // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 6. – P. 421-426. 156. Filitti, Ioan C. Din iconografia noastră laică // Convorbiri

literare. – 1924. – Anul 56, nr. 3. – P. 203-213. 157. Frunză, A. Note şi amintiri din muntele Athos : [locuri sfinte pe muntele Athos din Grecia] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 12. – P. 351-366. 158. Galaction, Gala. Biblia mea englezească şi traducerea Noului Testament : [trad. Bibliei în limba rom.] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 11. – P. 218-224.

Gala. Mînăstirea Cetăţuia : [istoria zidirii, arhitectura mănăstirii Cetăţuia din preajma Iaşilor] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 3. – P. 354-363. 159. Galaction,

160. Gorovei, Artur. Pe vremea dreptului canonic : [abuzurile

preoţimii române pe vremea funcţionării dreptului canonic] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1938. – Anul V, nr. 7. – P. 56-84.

24


ă

ă

ă

161. Haneş, Petre V. Evanghelierul românesc din 1561 în comparaţie cu cel slavonesc // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 6-7. – P. 684-690. 162. Kogălniceanu, C. Biserica Sf. Nicolai Domnesc dela Curtea de Argeş // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 10. – P. 759-766. 163. Legenda Sfintei Sofii : [biserică construită în mijlocul

Ţarigradului pe vremea împăratului Iustinian] // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 11/12. – P. 916-919. 164. Mehedinţi, S. Familia preoţilor şi căsătoria : [despre rolul fundamental al unui preot în viaţa de zi cu zi] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 5. – P. 404-406. – (Cronică bisericească). 165. Mehedinţi, S. Primatul sufletului : [doctrina lui Zamolxe venerată de daci „numai cine are suflet sănătos poate păstra şi sănătatea corpului”] // Convorbiri literare. – 1942. – Anul LXXIV, nr. 2. – P. 144-145. 166. Menicovici, Manuel. Adventismul // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 2. – P. 288-294. 167. Mihaleanu, M. Este bine să se desfiinţeze arhireii? : [despre

numărul prea mare de arhierei titulari în ţară] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 6/7. – P. 503-505. 168. Nicolau, Marcela. Credinţa în desvoltarea sufletului omenesc //

Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 7/8. – P. 544-558. 169. Noica, C. Ortodoxie şi catolicism după Berdiaeff // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 3. – P. 695-698. – (Cronici). 170. Pogor, V. Budhaismul. Ce este şi cum se capătă Nirvana // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 1. – P. 37-38. 171. Popescu, M. Capela Cantacuzinească din Viena „Moldauer

Kapelle” // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 7/8. – P. 536542.

25


ă

ă

ă

172. Popescu, Victor N. Evanghelia şi pacea între popoare // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 446-451. 173. Popescu, Victor N. Orientări pentru poporul nostru prin

biserica ortodoxă // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 445-451. – (Cronici). 174. Popovschi, N. Inochentismul : [despre activitatea călugărului

Inochentie 1909-1917] // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr.1/2. – P. 88-92. 175. Puiu, Visarion. Pe malul Nistrului : [despre mănăstirile Călărăşeuca, schitul Rugilor, Japca] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 5. – P. 346-360. 176. Puiu, Visarion. Pe malul Nistrului : [despre mănăstirea Saharna, peştera de la Ţîpova] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 6/7. – P. 417-428. 177. Radu, Vasile Pr. Cartea lui Iov / Pr. Vasile Radu, Gala Galaction // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 4. – P. 829. 178. Tzigara-Samurcaş, Al. Biserica Episcopală din Curtea de

Argeş. // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 2. – P. 119144. 179. Vintilescu, V. Clauze nefolositoare şi pretexte neverosimile :

[despre preoţie şi cultură teologică] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr 12. – P. 829-832. 180. Zagoritz, Al. M. Mitropolia din Bucureşti în vederea unei restaurări // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 3. – P. 302305.

26


ă

ă

ă

SOCIOLOGIE. POLITICĂ 181. Comarnescu, Petru. Evoluţia României şi a Europei văzută de un liberalist : [dezvoltarea economiei, politicii, culturii României în contextul ţărilor europene în viziunea lui St. Antim] // Revista Fundaţiei Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 8. – P. 443-448. 182. Conta-Kernbach, Ana. Cronica feministă : [cercetări şi

publicaţii cu referire la chestiunea feministă] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 6. – P. 426-429. 183. Conta-Kernbach, Ana. Revendicări : [mişcarea feministă mondială] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 454456. – (Cronica feministă). 184. Cubolteanu, P. Scrisori din Basarabia : [basarabenii şi idealurile naţionale] // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, vol. XXIV. – P. 111-114; nr. 5/6. – P.400-409. 185. Filitti, Ioan C. Originile democraţiei romîne // Viaţa Romînească. – 1923. – Anul XV, nr. 2. – P. 182-198. 186. Gherman, Anton. Din registrul ideilor gingaşe : [valori social-umane] // Viaţa Românească. – 1924. – Anul XVI, nr. 8. – P. 147-150. 187. Gherman, Anton. Din registrul ideilor gingaşe. Feminism : [o privire sumară asupra istoriei mişcării feministe] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 7. – P. 97-101. 188. Gore, I. Populaţia Basarabiei pe naţionalităţi : [după izvoare oficiale ruseşti] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 7/8. – P. 473-482. 189. Haret, Spiru C. Mecanica socială : [despre legile sociale] //

Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, vol. XXIV. – P. 70-86. 190. Herseni, Traian. Sociologie experimentală // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 430-437. – (Cronici)

27


ă

ă

ă

191. Herseni, Traian. Ştiinţa naţiunii // Revista Fundaţiilor Regale.

– 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 592-602. 192. Manu, George. Un respuns : [scrisoare adresată lui V. Alecsandri, în care se pune în discuţie situaţia căilor ferate din România] // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr.10. – P. 412418. 193. Mihăileanu, M. Spre permanentizarea chestiunii sociale // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 1/4. – P. 80-85. 194. Mironescu, Al. Tineretul: o nouă categorie socială // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 4. – P. 127-135. 195. Muncel, S. Evreii ţării la o răspîntie : [contribuţiile evreilor la dezvoltarea societăţii româneşti] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 10. – P. 519-541. 196. Nemoianu, Iosif. Spicuiri din politica demografică a Italiei // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 11. – P. 376-400. 197. Nicanor, P. şi Co. Sociologie, socialism şi caracter specific naţional // Viaţa Romînească. –1925. – Anul XVII, nr. 2. – P. 295-300. 198. Noica, Constantin. Sociologia monografică românească : [o

analiză a studiilor sociologie ale savanţilor : D. Gusti, H. Stahl şi T. Herseni] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 419-428. – (Cronici). 199. Peter, Julian M. Democraţie şi demofilie : [analiza noţiunilor

de mari personalităţi ale istoriei] // Revista Fundaţiei Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 7. – P. 82-102. 200. Ralea, Mihai D. Emile Durkheim : [autorul pune în discuţie

opera sociologului francez : 1858-1917] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 7. – P. 5-24. 201. Ralea, Mihail D. Sociologia claselor // Convorbiri literare. –

1919. – Anul LI, nr. 4. – P. 333-354. 28


ă

ă

ă

202. Simionescu-Rămniceanu, Marin. Contribuţiuni la precizarea noţiunilor „sat” şi „oraş” : [forme de viaţă socială] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 100-109. 203. Slătineanu, A. Teoria Revoluţiei : G. Sorel : sociolog francez : 1847-1922 // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 5. – P. 181195. 204. Soveja. Respectarea personalităţii: [rolul şi importanţa personalităţii în viaţa societăţii] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 1. – P. 10-19. 205. Stahl, H. H. Experienţa echipelor regale studenţeşti: [analiza

rezultatelor acţiuniilor sociale ale echipelor regale studenţeşti implicate în acordarea asistenţei medicale, educarea noii generaţii de cărturari, culturalizarea satelor din Regat…] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 1. – P. 140-152. 206. Stroe, George. Crepusculul elitelor : [munca la nivelul unei

credinţe] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 191-196. – (Cronici). 207. Suciu, Petru. Clasele sociale la Romînii ardeleni // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 6. – P. 379-388. 208. Vraja, C. În zigzag : [statutul social şi politic al femeii] // Viaţa

Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 146-147.

Politică 209. Arion, Dinu C. Cronica politică : [amintirile autorului Erich Ludendorff, ofiţer în armata germană din primul război mondial] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 1. – P. 62-80. 210. Barnovschi, D. V. Carvunarii. Democraţia de acum o sută de

ani : [din istoria democraţiei româneşti] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr 6. – P. 388-404.

29


ă

ă

ă

211. Botez I. Rolul şi organizarea Senatului : [rolul Senatelor în viaţa politică a ţării] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 2. – P. 182-193. 212. C. S. Din carnetul unui solitar : garanţiile drepturilor cetăţeneşti în ante-proiectul de Constituţie al Partidului ţărănesc : [regularitatea şi libertatea alegerilor în România] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 11. – P. 215-227. 213. C. S. Din carnetul unui solitar. Suveranitatea naţională şi Constituanta : [Constituţia României şi problema naţională] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 9. – P. 409-425. 214. C. S. Învăţăminte din războiul balcanic : [patriotismul poporului român] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 99-107. – (Cronica internă). 215. Creangă, G. D. Orientări în politica internă : [particularităţile politicii interne a României] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 3. – P. 417-421. 216. Dinipol, P. Însemnări referitoare la o concepţiune tehnică a

democraţiei : [despre guvernare, partide politice, elite sociale] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 8. – P. 376-394. 217. Dolezal, Jaromir. Mazaryk şi Beneş : [despre omul politic ceh

Eduard Beneş] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 541-555. 218. Duca, I. G. Situaţia în Franţa : [reforma electorală în Franţa la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 3. – P. 412-416. – (Cronica externă). 219. Filitti, Ioan C. Originile democraţiei romîne // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 2. – P. 182-198 ; nr.11. – P. 175191. 220. Filitti, S. Feminismul în Romînia : [rolul femeei în viaţa politică şi economică a ţării] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr 2. – P. 300-302. – (Cronica feministă).

30


ă

ă

ă

221. Filotti, Eugen. Conflictul din regiunea Ruhr : [frămîntări politice între Franţa şi Germania] // Viaţa Romînească. – 1923. – Anul XV, nr. 2. – P. 271-277. 222. Florian, Mircea. Partidele politice : [partidele politice din România interbelică] // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 9. – P. 660-666. 223. Frunză, A. Libertatea presei şi democraţia romînă // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 177-211. 224. Gusti, D. Alexandru Mocioni : 25 de ani de la moartea politicianului român din Banat // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 431-436. 225. Gherman, Anton. Din registrul ideilor gingaşe: Tipul politic: [mişcări politice şi oameni politici] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 4. – P. 5-12. 226. Hillard, Richard. Problema Mediteranei : [poziţia strategică a ţărilor europene în Marea Mediterană] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 689-704. 227. Ionescu-Rîmniceanu, N. Cu prilejul unei noi cărţi asupra

Dunării : [problemele Dunării reflectate în cartea lui Gr. Antipa Dunărea şi problemele ei ştiinţifice, economie şi politice. – Bucureşti, 1921] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 9. – P. 429-433. – (Cronica politică). 228. O. B. Congresul partidului ţărănesc : [congresul a avut loc la Iaşi în 1922] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 12. – P. 427-430. – (Cronica internă). 229. Pallade, G. T. Efectele votului universal în Romînia : [reformă electorală în România] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 9. – P. 364-388. 230. Peter, Julian M. Libertate legală şi libertate reală : [libertate şi ideologie] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 585-595.

31


ă

ă

ă

231. Petrescu, Nicolae. Alegeri prezidenţiale în Statele-Unite : [realegerea în noiembrie 1936 a preşedintelui Franklin Roosvelt] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 565-584. 232. Ralea, Mihai D. Cabinetul Briand şi politica Europei : [Politica Franţei în perioada guvernării lui A. Briand : 1921-1922] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 1. – P. 114-118. – (Scrisori din Paris). 233. Ralea, Mihai D. Caracteristici etnice : [convieţuirea etniilor în Franţa] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 5. – P. 283-288. – (Scrisori din Paris). 234. Ralea, Mihai D. Definiţia revoluţiei : [o privire istorică asupra fenomenului revoluţie socială] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 4. – P. 52-67. 235. Relgis, Eugen. O carte a păcii : Biologia războiului de G. F. Nicolai : [o carte în care este cercetată problema apariţiiei şi evoluţiei fenomenului război] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 2. – P. 255-266 – (Cronica ideilor). 236. Sion. G. Epistolă adresată lui Edgar Quinet în 1856, de A. Cantacuzin [avînd ca subiect de discuţie situaţia social-economică din România] // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 11. – P. 443-455 ; nr. 12. – P. 476-483. 237. Slavici, Ioan. Clopotniţa mănăstirii Putna : [amintiri despre

pregătirea congresului studenţilor români la care se punea în discuţie problema unirii românilor de pretutindeni (1871). Congresul urma să se desfăşoare în mănăstirea Putna. La desfăşurarea congresului a contribuit mult M. Eminescu] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 9. – P. 366-372. 238. Slătineanu, A. Teoria Revoluţiei : G. Sorel. [teoria revoluţiei

sociale în opera sociologului francez G. Sorel] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 5. – P. 192-206. 239. Stere, C. Pax britannica. O nouă îndrumare în evoluţia

organizaţiunilor politice : [organizaţii politice mondiale] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 6. – P. 407-426. 32


ă

ă

ă

240. Suchianu, D. I. Alexandru Ciurcu : [om politic român: 1854-

1922] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 3. – P. 449-458. 241. Suchianu, D. I. Însemnări despre şi pentru patriotism // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 4. – P. 32-45. 242. Suchianu, D. I. Problema îndemnităţii de războiu : [problema

este cercetată în baza relaţiilor dintre Germania şi Franţa] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 3. – P. 337-354. 243. Suchianu, D. I. Statul Continental-Mercantilist : [statele lumii la începutul sec. 20: politică, economie, relaţii] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 2. –P. 182-200. 244. Vişoianu, Constantin I. Evenimentele din Franţa : începutul sec. 20 // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 7. – P. 100-105. – (Cronica externă). 245. Zaborowski, V. Cronica politică. Chestiunea balcanică, chestiunea românească (în legătură cu ancheta internaţională a „Nouei Reviste Române) // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 11. – P. 1185-1188.

ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE 246. Antim, St. Capitalul mobiliar // Revista Fundaţiilor Regale. –

1935. – Anul II, nr. 4. – P. 212-219. – (Cronici). 247. Beldie, V. G. Situaţia noului împroprietărit. – Cîţi ţărani rămîn fără pămînt : [reforma agrară şi rezultatele ei] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 1. – P. 108-113. – (Cronica agrară). 248. Budu, Ioan. Menelas Ghermani : [ministru de finanţe a

României în anii 1888-1895] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 384-397.

33


ă

ă

ă

249. Budu, Ioan. O nouă lucrare statistică asupra comerţului exterior al României // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 12. – P. 688-690. – (Cronici). 250. Bujor, D. I. Cooperativele meseriaşilor şi cooperativele săteşti // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 5. – P. 573-575. 251. Bujor, D. I. Cronica economică : [economia naţională şi evreii]

// Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 1. – P. 104-107. 252. Bujor, D. I. Cronica economică : [reforma reorganizărei

statului român : problema agrară] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 2. – P. 224-225. 253. C. S. Băncile populare şi creditul ţărănesc // Viaţa Romînească.

– 1912. – Anul VII, nr. 9. – P. 367-375. – (Cronica internă). 254. Conea, Ion. O nouă faţadă economică a planetei: [industrializarea Siberiei de vest, cucerirea Arcticii] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 5. – P. 454-462. – (Cronici) 255. Demetrescu, E. Idei şi realităţi economice în opera lui Nicolae Şuţu : [economist roman : 1798-1871] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 2. – P. 382-399. 256. Drocan, P. Scrisoare din Praga : [economia Cehoslovaciei] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 5. – P. 258-263. 257. Dron, C. Autonomia mişcării cooperative // Viaţa Romînească. – 1923. – Anul XV, nr. 4. – P. 120-127. – (Cronica economică). 258. Dron, C. Există mişcare cooperativă în Romînia? // Viaţa

Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 2. – P. 236-248. 259. Dron, C. Legea pentru reforma agrară : [reforma agrară în România] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 5. – P. 264270. – (Cronica economică).

34


ă

ă

ă

260. Dron, C. Reforma agrară şi noua repartiţie a proprietăţii rurale : [exproprierea şi urmările ei] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 6. – P. 436-444. 261. Dron, C. Situaţia actuală a cooperaţiei în Romînia întregită : [schimbările produse în cooperaţia românească după Primul Război Mondial] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 7. – P. 110120. 262. Dron, C. Tovărăşiile ţărăneşti în viitoarea organizare agricolă : [asociaţii agricole în România] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 471-474. – (Cronica economică). 263. Filitti, Ioan C. Exproprierea. – Dreptul istoric. – Chestia preţului : [despre reformele sistemului agrar din anii 1915-1919] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 3. – P. 286-292. – (Cronica economică). 264. Filitti, Ioan C. Impozite sau economii? : [despre refacerea

financiară şi economică din sistemul bugetar] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 1. – P. 105-108. – (Cronica economică). 265. Garoflid, Const. Problema monetară : [stabilitate economică în ţară] // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 1/2. – P. 61-78. 266. Georgescu, Constantin C. Criza Monetară : [criza financiară

de la începutul anilor 20 ai sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 7. – P. 130-138. 267. Georgescu, Constantin. Exproprierea : [proprietatea agrară; situaţia economică şi socială a ţăranilor] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 1. – P. 49-63; nr. 3. – P. 361-375. 268. Godeanu, Victor. Conferinţa internaţională a muncii şi raportul directorului B.I.M. // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 202-207. – (Cronici). 269. Ioanid, C. D. Opera financiară a d-lui Titulescu, Ministru de Finanţe, şi cerinţele timpului de faţă : [remedierea crizelor financiare] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr, 10. – P. 38-62; nr. 11. – P. 219-239.

35


ă

ă

ă

270. Iliescu, Lazăr. Politica noastră industrială : [dezvoltarea

industriei române la începutul sec. 20: directive, braţele de muncă, materia primă] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 1. – P. 70-87. 271. Iliescu, Lazăr. Sporirea emisiunii Băncii Naţionale : [o nouă sporire a circulaţiei fiduciare menite să salveze organismul economic al României] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 10. – P. 127-130. – (Cronica economică). 272. Iliescu, Lazăr. Tendinţe ale politicii economice mondiale : Pacea de la Versailles şi imperialismul economic // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 7. – P. 86-95. 273. Iliescu, Lazăr. Tendinţe ale politicii economice mondiale : Rusia şi lupta pentru supremaţia economică // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 8. – P. 275-295. 274. Iliescu, Lazăr. Valuta şi băncile de emisiune // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 3. – P. 416-428. 275. Ioachim, M. V. Balanţa comercială şi balanţa financiară : [asemănări şi deosebiri] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 2. – P. 260-263. – (Cronica economică). 276. Ioanid, C. D. Dezastrul financiar şi individualismul deplasat al Statului. Măsuri de apărare pe marginea prăpastiei : [criza economică din România la începutul anilor 20 ai sec. 20 şi măsurile întreprinzătoare ale Statului pentru întremarea economiei] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 5. – P. 258-294. 277. Ioanid, C. D. Remedii financiare în criza economico-socială

actuală : [analiza situaţiei economice a României de la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 1. – P. 36-58. 278. Ioaniţescu, D. Discuţii constituţionale. Proprietatea : sol,

subsol şi mine : [bogăţiile naturale ale unei ţări şi evoluţia ei economică] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 2. – P. 155160. – (Cronica economică). 36


ă

ă

ă

279. Ionescu-Şişeşti, G. Opera constructivă în reforma agrară : [proprietatea funciară] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 7. – P. 125-129. – (Cronica economică). 280. Ivănescu, I. Probleme în legătură cu criza economică : [raporturile economice între state – premise de soluţionare a crizei economice] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 439-441. – (Cronici). 281. Krupenski, C. Urmările economice ale păcii : [despre situaţia financiară a ţărilor europene după primul război mondial] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 1. – P. 29-58. 282. Lahovary, N. E. Câteva insemnări în jurul crizei : [cauzele, condiţiile crizei, măsuri de anticriză] // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 6. – P. 537-557. 283. Lahovary, N. E. În căutarea unor soluţii pentru îndulcirea crizei // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 10. – P. 829-843. 284. Manolescu, Mihail. Eminescu economist : [gîndirea economică a marelui Eminescu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 1. – P. 84-93. 285. Mazilu, D. P. Reforma agrară : [exproprierea] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 1. – P. 102-112. – (Cronica economică). 286. Mazilu, D. P. Reforma agrară : [preţul pământului] //

Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 2. – P. 194-203. – (Cronica economică). 287. Negru, N. Împroprietărirea : [reforma agrară în România orientată spre ocrotirea pămîntului, bogăţia naturală a ţării] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 9. – P. 442-445. – (Cronica socială). 288. Nour, Alexis. Ce este Basarabia : [economia Basarabiei la

începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 249-260.

37


ă

ă

ă

289. Penescu, Al. S. Ofensiva contra francului, tip al speculaţiunei : [despre analiza elementelor trhnice ale operaţiilor, procurarea şi organizarea fondurilor] // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 9. – P. 662-698. 290. Perieţeanu, Al. Dezastrul financiar şi individualismul deplasat

al Statului : [analiza cauzelor crizelor financiare, rolul statului în depăşirea lor] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 8. – P. 263271. 291. Peter, Julian M. Problema armonizării salariilor funcţionarilor

publici: însemnătatea şi complexitatea problemei // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 7. – P. 121-135. 292. Popovici, C. Problema pensiillor : [calculare] // Viaţa

Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 3. – P. 394-404. 293. Răducanu, I. Criza de credit a cooperaţiei săteşti : [mişcarea cooperatistă în România] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 3. – P. 409-411. – (Cronica economică). 294. Rădulescu, Savel. În jurul experienţei monetare din Ceho-

Slovacia. Circulaţie – preţuri – valută : [crize şi reforme financiare] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 8. – P. 240-254. – (Cronica economică). 295. Rădulescu, Savel. Reforma monetară în Germania. – Rentenmark. – Banca de scont aur. – Banca de emisiune aur. // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 5. – P. 280-289. 296. Sadoveanu, Vasile. La Rădăşeni : [economia satului Rădăşeni

din România de la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 385-388. 297. Sadoveanu, Vasile. Prima expoziţie regională de vite ţărăneşti

// Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 9. – P. 357-360. – (Cronica economică). 298. Stere, C. Consecinţele economice ale Tratatului din Versailles

// Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 8. – P. 181-205. 38


ă

ă

ă

299. Strat, George. Criza economică actuală şi inflaţiunea : [criza economică mondială de după Primul Război Mondial] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 9. – P. 382-393. 300. Strat, George. Scumpetea vieţii şi justul preţ. – Consumatori şi producători. – Mercantilismul actual. – Protecţionismul : [situaţia social-economică a populaţiei din România la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 7. – P. 106-112. – (Cronica economică) 301. Stroe, George. Anul economic 1933 // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1934. – Anul I, nr. 3. – P. 698-708. – (Cronici) 302. Stroe, George. Apusul „prosperităţii”: [alfabetul programului de refacere economică al preşedintelui F. Roosevelt] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 698-710. – (Cronici). 303. Stroe, George. O criză economică acum, două sute de ani : [despre criza economică a Franţei în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 378-396. 304. Stroe, George. Părerile cu adevărat onorabilului conte Beauchamp, K. G; M. P. : [despre concepţiile economice ale nobilului englez, contelui William Lygon Beauchamp] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 462-467. – (Cronici). 305. Suchianu, D. I. Cînd economia politică va fi o ştiinţă :

[apariţia şi evoluţia economiei politice] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 12. – P. 383-401. 306. Suchianu, D. I. Doctrina financiarului public şi doctrina financiarului privat. Consolidarea bonurilor de tezaur – Proectul dlui Aristide Blank : [inflaţiunea bonurilor de tezaur şi propuneri de soluţionare a problemei] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 8. – P. 245-254. 307. Suchianu, D. I. Paradoxele avuţiei : [teorii economice despre calcularea venitului] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 613-627.

39


ă

ă

ă

308. Tăslăuanu, Oct. C. Orientări în politica economică a României // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 11. – P. 815-838. 309. Tăslăuanu, Oct. C. Politica economică a României, 1930 : [contribuţii la rezolvarea crizei] // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 6. – P. 524-536. 310. Teodorescu, Ioan. Comerţul mic de cereale şi reorganizarea lui în Romînia // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 3. – P. 394-402. – (Cronica economică). 311. Xenopol, A. D. Proprietatea mare şi cea mică în trecutul

Ţărilor Romîne // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 2. – P. 161-192. 312. Vişoianu, Constantin. De la Keynes la Dawes : cu prilejul

conferinţei de la Londra : [economia ţărilor europene la la începutul anilor 20 ai sec. XX] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 8. – P. 234-239. – (Cronica externă).

DREPT.

JURISPRUDENŢĂ

313. Alexandrescu, Traian. Abuzul de legiferare : [elab. legilor

într-un stat] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 5. – P. 218-227. 314. Arion, Dinu C. Fundamentul ideii de drept // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 395-412. D. V. „Republica aristodimocraticească” : [problema constituţională în România întregită] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 8. – P. 201-207. 315. Barnovschi,

316. Constituţia estoniană // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. –

Anul I, nr. 2. – P. 442-444. – (Cronici).

40


ă

ă

ă

317. C. S. Din carnetul unui solitar. Supremaţia legii : [drepturile cetăţenilor în România] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 10. – P. 5-20. 318. Dimiu, Radu. Stilul juridic al actelor vechi : [acte juridice româneşti] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 584-600. 319. Djuvara, Mircea. Filosofia contimporană şi dreptul (câteva principii de filozofie a dreptului, după doctrina Kantiană) // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 5. – P. 481-498 ; nr. 8. – P. 775-794. 320. Drăgănescu, G. Domitius Ulpianus : [jurist roman, autor a 50

de cărţi în domeniul jurisprudenţei] // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 5. – P. 347-349. 321. Drăgănescu, G. Iuventius Celsus : [jurist din Roma antică] //

Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 2. – P. 150-155. 322. Grue, N. Judecătoral penal : [portretul profesional al judecătorului penal] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 2. – P. 258-261. – (Cronica juridică). 323. Herovanu, E. Decretul de amnistie : [decretul de amnistie din

România de după Primul Război Mondial şi importanţa lui pentru desăvîrşirea morală a oamenilor] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 303-306. – (Cronica juridică). 324. Herovanu, E. Impozitul justiţiei : [modificări în „Legea timbrului şi înregistrării”] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 1. – P. 100-107. – (Cronica juridică). 325. Hillard, Victor. Unificarea legislativă : [a Statului Român] //

Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 397-464. 326. Ioanid, C. D. Cîteva note asupra contenciosului administrativ. Contenciosul de drept strict. - Contenciosul Principiilor Generale (cu prilejul modificării Constituţiei) // Viaţa Romînească. – 1923. – Anul XV, nr. 2. – P. 200-228.

41


ă

ă

ă

327. Meissner, C. Idei călăuzitoare în rezolvarea problemei minoratului // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 5/7. – P. 415426. 328. Meissner, C. Pe marginea codului penal : [despre problema unificării legislative cuprinzînd unificarea şi perfecţionarea codului penal] // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 7/8. – P. 579-597; nr. 11/12. – P. 882-889 ; 1932. – Anul 65, nr.3/4. – P. 253-265; nr. 8/10. – P. 570-588. 329. Negru, N. Problema locuinţelor şi rezolvarea ei juridică :

[închirierea locuinţelor în România] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 464-467. – (Cronica juridică). 330. Patrulius, R. Reforma statului în Franţa // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 219-231. – (Cronici). 331. Petrescu, Nicolae. Justiţia în Anglia // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul IIII, nr. 5. – P. 303-324. 332. Popescu-Val, I. Funcţia penitenţială a arvunii în legislaţia lui Justinian : [în dreptul roman] // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 10. – P. 767-779. 333. Romanescu, Dr. N. Penitenciarele în cadrul problemelor şcolare // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 3. – P. 628640. 334. Simenschy, Th. Civilizaţia cretană : [despre legislaţia din Gortys] // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 10. – P. 746-757. 335. Sofronie, George. Teoria şi practica plebiscitului internaţional // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 4. – P. 136-156 ; nr. 6. – P. 137-166. 336. Suchianu, D. I. Statul Continental-Mercantilist : Introducere teoretică // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 12. – P. 367378. 337. Wagner, Heinrich. Constituţia austriacă // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 3. – P. 575-594.

42


ă

ă

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ.

ă

ARTĂ MILITARĂ

338. Arion, Dinu C. Armata : [rolul armatei în viaţa societăţii] //

Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 9/12. – P. 285-294. 339. Crăciun, Eugen. Scrisori bucureştene : [administrarea Bucureştiului la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 5. – P. 276-279. 340. Criza morală a corpului ofiţeresc : [necesitatea unei reforme morale în armata română] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 1. – P. 107-115. – (Cronica militară). 341. Cronica militară: Necesitatea unui program de construcţii

navale // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 1. – P. 108111. 342. Cronica militară : Un ofiţer englez despre acţiunea militară a

României în Bulgaria // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 10. – P. 1068-1071. 343. Delaracova. O privire asupra marinei noastre în trecut şi în prezent // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 6-7. – P. 613630. 344. Filitti, Ioan C. Reforma administrativă : [reforma administrativă în România la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 5. – P. 236-259. 345. Gherman, Anton. Geniul organizator: [puterea de seducţie a administraţiei] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 8. – P. 147-150. – (Din registrul ideilor gingaşe). 346. Haneş, George V. Revistele militare : [importanţa revistelor

pentru pregătirea oştirii] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 12. – P. 1300-1304. – (Cronica militară)

43


ă

ă

ă

347. Hârjeu, C. Studiul istoriei militare : [organizarea militară, istoria războaielor purtate de armată, arta militară] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 8/9. – P. 473-484. 348. Hârjeu, C. Studiul istoric al organizării militare a ţărilor : [Din istoria organizării militare a ţărilor din Europa] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 12. – P. 696-712. 349. Lazăr, Gheorghe. Cronica militară. O pagină de istorie militară // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 2. – P. 226231. 350. Mehedinţi, S. Cea dintîi datorie în toamna anului 1913 :

[pregătirea studenţilor universitari ca ofiţeri de rezervă în armată] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 9. – P. 935-937. – (Cronica militară). 351. Petrescu, Nicolae. Administraţia locală în Anglia // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 8. – P. 325-345.

EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÎNT 352. Arghirescu, G. Situaţia învăţămîntului primar, în raport cu

cheltuielile bugetare // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 3. – P. 378-400. 353. Bădărău, T. A. Reorganizarea învăţămîntului secundar : [În

articol sunt analizate fragmentar directive, rapoarte privind reorganizarea învăţămîntului secundar în România] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIV, nr. 12. – P. 421-424. – (Cronica şcolară). 354. Bogdan-Duică, G. Şcoala normală cum este şi cum trebuie să fie // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 2. – P. 142-149 ; nr. 4. – P. 389-399. 355. Botez, Ioan Gh. Profesorul Teodor Nicolau : [succese şi realizări în activitatea didactică a profesorului T. Nicolau de la

44


ă

ă

ă

Liceului-internat din Iaşi] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 9. – P. 928-931. – (Cronica şcolară). 356. Buricescu, I. F. Impresiuni dela Congresul „Asociaţiunii

generale a profesorilor din România” : [congresul de la Iaşi a membrilor corpului didactic de toate gradele] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 7-8. – P. 570-575. – (Cronica şcolară). 357. Cădere, D. M. Academia comercială : [învăţământul comercial în România] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 94-98. 358. Cădere, D. M. Descentralizarea ministerului şcoalelor //

Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 3/4. – P. 206-217 ; nr. 5/6. – P. 317-334. 359. Cădere, D. M. Şcoala pregătitoare şi seminariile normale //

Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 2. – P. 143-147 ; nr.3. – P. 249-255 ; nr. 4. – P. 321-328. 360. Comarnescu, Petru. Viaţa şi educaţia tinerimii americane în criza prezentă : [criza economică din anii 30] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 692-696. – (Cronici). 361. Conta-Kernbach, A. Premii şi examene : [importanţa examenelor şi premiilor în evaluarea elevilor] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 286-289. – (Cronica Pedagogică). 362. Costin, Em. A. O universitate populară : [rolul universităţilor populare în păstrarea cultului marilor înălţimi de gîndire umană] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 4. – P. 120-123. 363. C. P. Învăţământul limbilor moderne // Convorbiri literare. –

1919. – Anul LI, nr. 2. – P. 186-189. – (Cronica şcolară). 364. Diaconescu, Pantelimon. Înaintarea învăţătorilor şi mijlocirea culturei lor superioare : [formarea continuă a învăţătorilor şcolari] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 12. – P. 825-828. – (Cronica şcolară).

45


ă

ă

ă

365. Djuvara, Mircea. Despre educaţia socială a tineretului : [raporturile dintre individ şi societate] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 583-599. 366. Florea, N. G. O escursie pedagogică : [profesorii universitari români în vizită la Universitatea din Leipzig şi Iena] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 4. – P. 432-437. – (Cronica şcolară). 367. Ionescu, Enache. Filosofia în şcoala secundară // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 10. – P. 775-795. 368. Ionescu Sachelarie, D. La moartea lui P. Cerna : [cuvîntare ţinută la comemorarea poetului de către reprezentanţii „Societăţii studenţilor de litere” din Bucureşti, 26 maiu 1913] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 8. – P. 815-820. – (Cronica universitară). 369. Gerota, C. Lipsa de profesori. Noile reforme şcolare // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 2/3. – P. 182-183. – (Cronica şcolară). 370. Ghibăneanu, I. O reformă urgentă în şcoala primară : [noi

schimbări în şcoala primară orientate spre întremarea sănătăţii fizice a micilor elevi] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 5. – P. 553-556. – (Cronica şcolară). 371. Ghibănescu, I. Unele neajunsuri din învăţământul primar : [instruire necalitativă în clase prea numeroase de elevi] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 8. – P. 821-824. – (Cronica şcolară). 372. Hârjeu, C. N. Problemele învăţământului fizic : [educaţia

fizică în şcolile din România] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 6. – P. 432-443. 373. Ionescu, Mircea B. Bursele şcolare // Viaţa Romînească. –

1920. – Anul XII, nr. 4. – P. 124-125. – (Cronica şcolară). 374. Kiriţescu, Constantin. Cel din urmă dintre clasicişti : Iuliu Valaori : [activitatea publică a profesorului Iu. Valaori] // Revista Fundaţilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 431-435. – (Cronici).

46


ă

ă

ă

375. Lazăr, Gheorghe. „Şcoala poporului” : [o nouă organizare a învăţământului sătesc] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 1. – P. 90-101. – (Cronica şcolară). 376. Lefteroiu, George Al. Cultura estetică in şcoalele noastre // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 12. – P. 1236-1240. 377. Mazilu, Dionisie. Manualele didactice de curs primar //

Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 2. – P. 152-154. – (Cronica şcolară). 378. Mehedinţi, S. Alfabeţia şi cazarma şcolară : [despre micşorarea numărului de analfabeţi în şcoli] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 1. – P. 88-89. – (Cronica şcolară). 379. Mehedinţi, S. Altă creştere : [educaţia prin muncă în şcolile din România] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 9-10. – P. 577-582. 380. Mihăileanu, M. Avem noi intr-adevăr atâta lipsă de învăţători? : [despre numărul prea mare de profesori din ţară] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 1. – P. 107-109. – (Cronica şcolară). 381. Mironescu, Onoriu I. Familia şi şcoala : [observări asupra

educaţiei noastre de astăzi şi cooperarea între familie şi şcoală] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 3. – P. 333-343 ; nr. 4. – P. 446-455 ; nr. 5. – P. 567-572. 382. Moisescu, N. Şcoala educativă // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 6-7. – P. 665-683. 383. Mureşanu, Constantin. Educaţia în Anglia : [despre Universităţile Oxford şi Cambridge] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 5. – P. 400-403 ; nr. 6/7. – P. 499-502 ; nr. 10/11. – P. 787-792. 384. Mureşanu, Constantin. Scrisori din Anglia : [despre educaţia

în şcolile din Anglia] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 4. – P. 310-315.

47


ă

ă

ă

385. Narly, C. Pedagogia în raport cu ştiinţele ajutătoare. Perspectiva sociologică a educaţiei // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 1/2. – P. 93-120. 386. Pangrati, E. A. Şcoala românească : [afirmarea culturii româneşti la Iaşi, acum un secol] // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 7/8. – P. 598-603. 387. Papacostea, Cezar. Liceul trifurcat şi învăţământul clasic. (1) // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 8. – P. 745-773. 388. Papacostea, Cezar. „Şcoala poporului”. Liceul : [condiţiile de funcţionare a liceelor din România] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr.3. – P. 272-285. 389. Pâclişanu, Z. Iredentismul în şcoalele din Ungaria : [propagarea iredentismului în manualele şcolare de geografie, istorie şi citire în şcolile din Ungaria] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 4. – P. 103-126. 390. Petroveanu, V. Lipsa de profesori în învăţământul secundar : [despre numărul mic de absolvenţi din licee] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 6/7. – P. 567-572. 391. Popovici, C. Problema selecţiei şi a salariilor corpului didactic: [situaţia socială a cadrelor didactice din România la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr.7. – 113-117. 392. Ralea, Mihail D. Transformarea claselor : [studiu sociologic asupra grupurilor sociale] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 7-8. – P. 524-540. 393. Răducanu, I. Fridrich Wilhelm Raiffeisen şi Cooperaţia Modernă. Dintr-o conferinţă ţinută la cercul de studii economice şi financiare din Bucureşti: conferinţă de comemorare a economistuluzi german Fridrich Wilhelm Raiffeisen // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 4. – P. 438-444. – (Cronica economică).

48


ă

ă

ă

394. Răducanu, I. Un cuvânt despre Academia de Înalte Studii Comerciale // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 3. – P.321323. – (Cronica economică). 395. Rădulescu-Motru, C. Învăţământul filozofic în România // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 1. – P. 20-30. 396. Rădulescu-Motru, C. Şcoala satului : [problemele şcolare cu

care se confruntă satul românesc] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 294-312. 397. Sadoveanu, Izabela. Coeducaţiunea : [chestiunea colaborării în educaţia fetelor şi băieţilor] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 3. – P. 364-374. – (Probleme pedagogice). 398. S. M. Comemorarea lui P. Cerna : [profesor universitar] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 6-7. – P. 705-708. – (Cronica universitară). 399. S. M. Lupta contra anarhiei : [propuneri de îmbunătăţire a situaţiei din învăţământ unde predomină ilegalitatea autoritară] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 9. – P. 932-934. 400. Sima, O. Scrisori din Ardeal : [situaţia în învăţămîntul din

Ardeal la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, vol. XXIV. – P. 105-110. 401. Simionescu, I. Bacalaureatul : [modalităţile de promovare a

examenelor de bacalaureat în România] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 72-84. 402. [Situaţia materială a cadrelor didactice din România la începutul anilor 20 ai sec. XX] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 12. – P. 445-448. – (Cronica şcolară). 403. Situaţia şcolilor primare la sfîrşitul anului 1911. – Lupta Romînilor pe terenul şcolar : [problemele şcolilor cu instrucţiune în limba română din Bucovina] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 2. – P. 245-255. – (Scrisori din Bucovina).

49


ă

ă

ă

404. Slătineanu, Al. Facultatea de medicină din Iaşi // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 6. – P. 288-293. – (Cronica învăţămîntului). 405. Staicu, Emil. Recrutarea profesorilor secundari : [formarea profesorilor pentru şcolile secundare] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 3. – P. 308-318. – (Cronica şcolară). 406. Stănescu-Bălăceanu, P. Ancheta şcolară. Forma interogativă în învăţământul primar : răspunsurile elevilor // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 5. – P. 557-558. 407. Stănescu, P.

Ancheta şcolară : treptele formale în promovarea lecţiei în şcoală // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 3. – P.319-320. 408. Struţeanu, Scarlat. Problema învăţământului nostru secundar

// Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 366-377. 409. Suchianu, D. I. Pedagogia Istoriei : [îndrumări la didactica istoriei în şcoala medie cu exemple concrete din istoria universală] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 5. – P. 214-232. 410. Ştefănescu, I. D. Învăţământul artistic la noi şi organizarea

lui : [despre Şcoala de Arte frumoase din Bucureşti] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 2. – P. 146-162. 411. Ştefănescu,

I. D. Profesorul : [despre activitatea profesorului Pompiliu Eliade] // Convorbiri literare. – Anul 53, nr. 9. – P. 644-655. 412. Todiriţă, Gh. Ancheta şcolară. Modul cum ar trebui predat desemnul în clasele primare // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 6/7. – P. 709-711. 413. Vianu, Tudor. Un moment din mişcarea pedagogică : [învăţământul din Germania la începutul anilor 20 ai sec. 20 în pragul unei reforme de îmbunătăţire a procesului didactic] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIV, nr. 12. – P. 407-415. – (Scrisori din Germania).

50


ă

ă

ă

414. Zarifopol, Paul. Clasicismul în şcoală : [învăţămîntul classic din şcoli] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 487-493.

Personalia Haret Spiru 415. Brătianu, Vintilă I. Haret om politic // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 66-72. 416. Diamandy, G. Un om : [despre omul şi savantul Spiru Haret] //

Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 47-48. 417. Duca, I. G. Spiru Haret : [Politicianul Spiru Haret] // Viaţa

Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 60-62. 418. Galaction, Gala. Haret : [S. Haret, ministru al învăţămîntului] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 77-78. 419. Mihalache, I. Cum am cunoscut pe Haret : [amintirile unui

pedagog] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr 1. – P. 54-56. 420. Morărescu, St. Spiru Haret : [Spiru Haret, organizator al

învăţămîntului român] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 79-81. 421. Nădejde, Ioan. Haret şi reforma învăţămîntului // Viaţa

Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 82-84. 422. Pătrăşcanu, D. D. Aducîndu-mi aminte : [Spiru Haret, om de stat] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 49-53. 423. Popescu, Sp. Spiru Haret (amintiri şi note) : [amintiri, fragmente din unele scrisori semnate de S. Haret] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P.23-31.

51


ă

ă

ă

ETNOGRAFIE. OBICEIURI. DATINI P. Păstoritul la poporul român. Precizări etnografico-istorice, cu prilejul apariţiei studiului Domnului O. Densuşianu „Păstoritul la popoarele romanice” // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 9. – P. 851-875. 424. Cancel,

425. Cantacuzino, G. M. Despre tradiţie : [rolul tradiţiilor în viaţa societăţii] // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 4. – P. 239-241. 426. Frunza, A. Note pe marginea unei hărţi : harta etnografică

a Basarabiei de Al. Nour // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 6. – P. 268-276. 427. Gorovei, Artur. Persistenţe păgâneşti în datinele noastre :

[datini din mai multe regiuni ale ţării] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P. 95-110. 428. Petrescu, Nicolae. Datele etnologice în sociologia comparată // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 1925, nr. 6. – P. 444-451. 429. Sârbul, Ion. Obiceiuri de Anul Nou // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 1/2. – P. 40-51. 430. Tzigara-Samurcaş, Al. Scoarţe româneşti la Louvre :

[despre organizarea unei expoziţii de covoare în muzeul Louvre] // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 5/8. – P. 158-165.

STIINŢE NATURALE Astronomie 431. Bădărău, T. A. Din cuceririle fizicii cereşti : [fizica stelelor] //

Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 228-235. 52


ă

ă

ă

Lumele celelalte : [importanţa astronomiei] / trad. de I. Alecsandri // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr.3. – P. 118-122. 432. Flammarion

433. Florin, L. Soarele gigantic Betelgeuse : o descoperire

astronomică senzaţională ; opera fundamentală a lui Einstein : [Betelgeuse – stea din constelaţia Orion] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 4. – P. 118-122. 434. Negoiţă-Brăila, C. N. Stelele nouă : [misterele universului] //

Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 4. – P. 112-115. – (Cronica astronomică)

Fizică 435. Atanasiu, G. Transmutarea materiei : [fizica atomică] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 5. – P. 342-353. 436. Djuvara, Mircea. Filosofia relativităţei restrînse : [despre

legile fenomenelor fizice ale lui Lorentz şi Einstein] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 1. – P. 58-70. 437. Dumitriu, Anton. Cunoaştere şi microfizică : [un studiu cu referire la unele fenomene fizice, privind electricitatea cu cele două forme de manifestare: corpusculară şi ondulatorie] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 629-640. 438. Gheorghiu, C. V. Mişcarea Browniană : [mişcarea particulelor

în substanţe lichide] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 9. – P. 446-450. 439. Heisenberg, Werner. Modificări recente în principiile fundamentale ale ştiinţelor naturale exacte : [noi principii de dezvoltare ale fizicii moderne] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1938. – Anul V, nr. 7. – P. 85-99. 440. Lalescu, Tr. Personalitatea artistică a lui Henri Poincare :

[matematician şi fizician francez : 1854-1912] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 3. – P. 240-256. 53


ă

ă

ă

441. N. C. Teoria lui Einstein „pe înţelesul tuturor” // Viaţa

Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 8. – P. 264-266. 442. Plăcinţeanu, Ioan I. Relaţiunile de nedeterminare ale lui Heisenberg şi principiul cauzalităţii în fizica modernă // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 2. – P. 396-411. 443. Procopiu, Stefan. Relativitatea lui Einstein: Eterul şi Relativitatea // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr 3. – P. 329352. 444. Singevin, Charles. Experienţa microfizică şi gîndirea

omenească : [criză în ştiinţa fizicii] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 194-201. – (Cronici). 445. Staicu, Emil. Pedagogia ştiinţelor fizice : [ştiinţele fizice şi

chimice în licee] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 11. – P. 1153-1163. 446. Strugariu, M. Sonicitatea : [principiile sonicităţii, consecinţele ei teoretice şi practice] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 6. – P. 321-337.

Geologie 447. Bădărău, T. A. Unde se prepară ridicarea lanţurilor de munţi :

[formarea iniţială a munţilor] // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, vol. XXIV. – P. 39-46. 448. Vâslan, Gh. „Rolul Carpaţilor în România actuală” // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 1. – P. 41-43.

Hidrologie 449. Bădărău, T. A. Regiunea inundabilă a Dunărei : [terenurile inundabile din regiunea Dunării] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 3. – P. 327-335.

54


ă

ă

ă

450. Fundăţeanu, Preda. Eşirea la mare : [delta Dunării : studii tehnice şi hidrografice] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 3. – P. 641-671. 451. Gheorghiu, Gh. Gr. Apă căzută la Iaşi din ploaie şi zăpadă în anii 1879-80 şi 1891-1914 // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 31-59.

Botanică, Biologie 452. Bădărău, T. A. Inginerie vegetală : [elemente mecanice în plante] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 14-25. 453. Biberi, Ion. Faptul individualităţii : [individualitatea sub raport biologic] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 608-628.

STIINŢE APLICATE Medicină 454. Bădărău, T. A. Un mister biologic : cancerul // Viaţa

Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 2. – P. 229-238. 455. Bordea, I. Din binefacerile higienii // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr 9. – P. 315-336. 456. Chernbach, Radu. Condamnările medicilor pentru nedeclarare de bolnavi contagioşi : [despre servicii sanitare, despre prestigiul profesiei de medic] // Viaţa Românească. – 1924. – Anul XVI, nr. 8. – P. 256-261. – (Cronica medicală). 457. Chernbach, Radu. Inferioritatea aşezămintelor noastre

spitaliceşti : [situaţia spitalelor din România la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 3. – P. 388-393. – (Cronica medicală). 55


ă

ă

ă

458. Graur, Gr. Tinereţea veşnică : [combaterea bătrîneţei] //

Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 6. – P. 365-383. 459. Grosu, Corin Eugeniu. Consideraţiuni asupra mişcării neo-hippocratice : [metode utilizate în medicina anilor 30 ai sec. 20] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 201209. 460. Irimescu, S. Legiferări sociale în combaterea tuberculozei // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 4. – P. 70-97.

S. Lupta contra tuberculozei: organizări comparative. – inferioritatea noastră faţă de ţări mai mici ca întindere şi populaţie (Norvegia, Suedia, Belgia, Elveţia) // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 7. – P. 14-28. 461. Irimescu,

462. Leon, N. Din timpul epidemiei tifosului exantematic : [mijloace de distrugere a infecţiei] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 3. – P. 423-426. 463. Leon, N. Influenţa civilizaţiei asupra boalelor zooparazitare

ale omului // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 1. – P. 101106. – (Cronica ştiinţifică). 464. Leon, N. Lupta contra muştelor : [serviciile sanitare în

luptă cu muştele, purtători de infecţie] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 4. – P. 112-115. – (Cronica ştiinţifică). 465. Lieblich, Sandu. Teoria cerebrală a imunităţii şi anafilaxiei // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 452-456. – (Cronici). 466. Magheru, George. Profesorul Cantacuzino: [despre dr. Ion Cantacuzino (1863-1934), acad., medic, microbiolog, prof. universitar român, fondator al şcolii româneşti de imunologie şi patologie experimentală] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 4. – P. 87-102.

56


ă

ă

ă

467. Parhon, C. I. Bătrîneţea, Natura şi Tratamentul ei : [sfaturi pentru prevenirea bătrîneţei şi morţii] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 3. – P. 399-417. 468. Parhon, C. I. Clinicele universitare : [învăţămîntul med. în România la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 6. – P. 430-435. 469. Parhon, C. I. Viaţa psihică şi glandele cu secreţie internă // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 6. – P. 317-330. 470. Slătineanu, A. Evoluţia Bacteriologiei de la Pasteur până azi // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 3. – P. 311-326. 471. Slătineanu,

A. Facultatea de medicină din Iaşi : [învăţămîntul med. în România la începutul dec. 20] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 3. – P. 404-408. – (Cronica medicală). 472. Tatuşescu, D. Helium. În faţa cîtorva probleme medicale : [efectele fiziologice ale gazelor radioactive, acţiunea terapeutică a nămolurilor, apelor minerale şi termale] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 3. – P.423-428. 473. Voiculecu, V. Cronica sanitară : [raportul Buletinului Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar asupra mişcării populaţiei din România] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 2. – P. 183-185.

Tehnică 474. Lecca, Th. C. Excursiuni de popularizare în domeniul

electrotehnicei // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 85-104. 475. Parteni, Antoni Cesar. Energiile naturale : [diverse

izvoare de energie naturală] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P. 135-148.

57


ă

ă

ă

476. Vâlcovici, V. Tehnică şi gospodărie: [scurt istoric al relaţiei dintre tehnică şi gospodărie] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 1. – P. 64-83.

TEORIA ŞI FILOSOFIA ARTEI 477. Cantacuzino, G. M. Cronica plastică : [efectele periculoase

ale „specificului românesc” dus pînă la exces în artă] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 671-673. – (Cronici). 478. Constantinescu-Iaşi, P. Bizantinismul în

România : [despre influenţa artei bizantine asupra artei româneşti] // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 7/8. – P. 546-576; nr. 10. – P. 743-758; nr. 12. – P. 929-951. 479. Dima, Al. Arta populară şi valoarea estetică : [calităţile

estetice ale artei populare] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 12. – P. 662-670. 480. Mironescu, Al. Asimetrie şi dezechilibru : [simetricul şi

frumosul ca forme de expresie] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 359-366. 481. Popescu, Stefan. Tradiţionalism şi revoluţie în artă // Viaţa

Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 10. – P. 562-567. 482. Stroe, George. Luxul : [Noţiunea de „lux” în artă] // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 449- 455 – (Cronici). 483. Ştefănescu, I. D. Admiraţia activă a operei de artă // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 5. – P. 508-516. 484. Ştefănescu, I. D. Din tainele sufletului : [dragostea de natură

şi de artă] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 3/4. – P. 238245.

58


ă

ă

ă

485. Teodoreanu, Al. O. Între estetic şi comercial : croitorul, de pildă…: [arta profesiei de croitor] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 466-471. – (Cronici). 486. Tomoioagă, Ion Radu. Ars catolica : [caracterul religios, filos. şi poetic al artei catolice] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 435-445. – (Cronici). 487. Tzigara-Samurcaş, Al. Arta românească la expoziţia din Munchen : [expoziţia intern. de la Palatul de cristal din Munchen, 1913] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 1. – P. 9095. – (Cronica artistică). 488. Tzigara-Samurcaş, Al. Arta României mari : [contribuţia provinciilor alipite] // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 1/2. – P. 93-121; nr. 3. – P. 215-227. 489. Tzigara-Samurcaş, Al. Arta şi publicul // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 2. – P. 99-105. 490. Tzigara-Samurcaş, Al. Preocupările noastre artistice de azi : [despre frumuseţea artei] // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 3. – P. 164-178. 491. Tzigara-Samurcaş, Al. Raporturile dintre artă şi literatură cu specială privire la români : [fragment din conferinţa ţinută la Şezătoarea Societăţii Scriitorilor Români, la 13 febr. 1926] // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 3. – P. 159-170. 492. Vianu, Tudor. Note asupra Cubismului Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 10. – P. 52-62.

//

Viaţa

Arhitectură. Urbanism 493. Cantacuzino, G. M. Despre posibilităţile unei arhitecturi

româneşti: [stil naţ. în arhitectură] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P. 129-134.

59


ă

ă

ă

494. Cantacuzino, G. M. Consideraţiuni asupra arhitecturii funcţionale : [noi tehnologii de construcţie] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr.1. – P. 192-194. – (Cronici). 495. Cantacuzino, G. M. Cronica plastică : [stilul modern, stilul funcţional al caselor de locuit] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 195-197. – (Cronici) 496. Cantacuzino G. M. Cronica plastică : [vechi oraşe româneşti – monumente istorice] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 665-667. – (Cronici). 497. Cantacuzino G. M. Modernismul şi arhitectura românească //

Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 3. – P. 683-686. – (Cronici). G. M. O capitală : Eseu : [legenda Bucureştiului] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 580-591. 498. Cantacuzino,

499. Florescu, George D. Planuri inedite ale Bucureştilor la sfârşitul veacului al XVIII-lea // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 3. – P. 572-603. 500. Litzca, C. Castele romano-bizantine în Dobrogea //Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 3/4. – P. 198-205. 501. Nemoianu, P. Oraşele ardelene : I. Moştenirea trecutului; II.

Necesitatea creării şi ocrotirii elementului românesc urban ; III. Criza romanizării oraşelor ardelene // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 2. – P. 361-370. 502. Simionescu-Rîmniceanu, Marin. Monumentul Victoriei :

[monumentele istorice din România şi importanţa lor pentru comemorarea celor căzuţi în războaie] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 7. – P. 43-48. 503. Simionescu-Rîmniceanu, Marin. Trecutul în creaţia nouă urbanistică // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 6. – P. 542-559.

60


ă

ă

ă

504. Soare, Z. Soare. Arhitectura modernă: [stilul modern în arhitectură] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 215-217. – (Cronici). 505. Zagoritz, Al. M. Arhitectul Ioan Mincu (portret) // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 1. – P. 20-23.

Arte plastice 506. Busuioceanu, Al. Ion Andreescu : [pictor, pedagog și acad. român (1850-1882] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 1. – P. 100-115 ; nr. 4. – P. 99-118. 507. Crăciun, Eugen. Patraşcu. – Steriadi. – Băncilă. – Pallady :

[o analiză sumară a creaţiei pictorilor români] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 5. – P. 268-274. 508. Crăciun, Eugen. Theodorescu-Sion – Tonitza – Ştefan

Dumitrescu – Nina Arbore : [o privire de ansamblu asupra operei pictorilor numiţi] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 2. – P. 249-254. – (Cronica artistică). 509. Crăciun, Eugen. Verona – Romano : [despre creaţia pictorilor

români A. Verona şi A. Romano] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 178-183. 510. Crăciun, Eugen. Verona – Băncilă – „Arta Romînă” :

[despre creaţia pictorilor români A. Verona şi O. Băncilă, despre expoziţia de pictură a societăţii Arta Romănă] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr 2. – P. 294-299. – (Cronica artistică). 511. Golescu, Maria. Simbolica animală în sculptura bisericească // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 600-607. 512. Împotriva picturilor de astăzi : [Pictura franceză] // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 198-202.

61


ă

ă

ă

513. Mehedinţi, S. Despre pictură : [caricaturistul I. Iser, pictorul Th. Pallady] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 1. – P. 96-103. 514. Murnu, G. Pictorul Gh. Petraşcu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 7. – P. 203-204. – (Cronici). 515. Naum, Al. Decăderea picturii româneşti // Convorbiri

literare. – 1926. – Anul 58, nr. 6. – P. 453-456. – (Cronica artistică). 516. Negruzzi, Iacob. Galeria de tablouri din Iaşi // Convorbiri

literare. – 1867. – Anul 1, nr. 1. – P. 9-11. 517. Patmore, Derek. Coventry Patmore şi pre-rafaeliţii : [poetul şi criticul englez C. Patmore şi grupul de pictori, poezi, critici prerafaeliţii care intenţionau să reformeze arta] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 55-61. 518. Rosetti, Al. Note din Grecia : [Impresii despre muzeele din

Grecia] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 11. – P. 314-318. 519. Slătineanu, Barbu. Ceramica de la Cotnari : [varietatea modelelor folosite în decorarea obiectelor de ceramică: olăria pictată] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 566-582. 520. Slătineanu, Barbu. Contribuţiuni la ceramica bizantină de la Turnul Severin, Cetatea Albă şi Enisala : [obiecte de ceramică depistate în urma săpăturilor în regiunile sus numite care mărturisesc legătura vechiului Bizanţ cu Principatele Dunărene] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 11. – P. 321-340. 521. Suchianu, D. I. Posibilităţi de artă în Romănia : Expoziţia d-

nei N. Delavrancea-Dona : [pictoriţă română: 1916-2009] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 2. - P. 276-280. – (Cronica artistică). 522. Tzigara-Samurcaş, Al. Arta României mari : [despre arta monumentală şi cea ţărănească] // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 5/8. – P. 174-185.

62


ă

ă

ă

523. Tzigara-Samurcaş, Al. Artişti dispăruţi: O. Smighelski: [pictor român din sec. 19] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 5. – P. 557-566. – (Cronica artistică). 524. Tzigara-Samurcaş, Al. Artişti dispăruţi : Pictorul I. Stăncescu : [pictor român din sec. 19-20] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 3. – P. 328-332. – (Cronica artistică). 525. Tzigara-Samurcaş, Al. Pictorul Liotard in Moldova : [sejurul acestuia în Moldova pe la mijlocul sec. 18-lea.] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 1. – P. 93-96. – (Cronica artistică). 526. Verona, Paul. N. Salonul de toamnă : [o expoziţie a pictorilor

americani la Paris] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 136-139. 527. Wateau la Potsdam : [pictor francez : 1684-1721] //

Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 8. – P. 739-744. 528. Zagoritz. Al. M. Cronica artistică : Despre pictură (însemnări, din a XII-a expoziţie de pictură şi sculptură a societăţii Tinerimea Artistică) // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 5. – P. 546552. 529. Zambaccian, K. H. Pictorul Andreescu şi critica // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 7. – P. 204-207. – (Cronici). 530. Zambaccian, K. H. În atelierul lui Tiţian (un dialog din anul

1935) : [recepţii în atelierul marelui pictor italian unde se intreţineau discuţii estetice, actuale şi după 400 de ani] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 4. – P. 198-201. – (Cronici). 531. Zambaccian, K. N. Pictorul Grigorescu faţă de noua generaţie

: [particularităţile operei pictorului român în momente diferite de creaţie] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 445-450. – (Cronici). 532. Zambaccian, K. H. Portrete plastice. Pallady. Iser : [pictori români: Theodor Pallady (1871-1956), Iosif Iser (1881-1958)] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 2. – P. 456-460. – (Cronici).

63


ă

ă

ă

Teatru. Artă scenică 533. Arghezi, T. Teatru şi literatură : [deosebiri şi asemănări] // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 3. – P. 431-435. 534. Ciorănescu, Al. Occisio Gregorii Vodae. Cea mai veche piesă

de teatru în româneşte : [textul piesei este însoţit de comentariile autorului] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 8. – P. 423-438. 535. Gorovei, Artur. Viaţa lui Matei Millo la Paris : [actor dramatic roman : 1814-1896)] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 313-353. 536. Kostaki, N. L. Criza de la Comedia Franceză : [problemele

teatrului francez la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 2. – P. 234-244. – (Scrisori din Paris). 537. Kostaki, N. L. Moartea lui Jules Claretie. Comedia Franceză

subt noul Administrator. – O renaştere filosofico-choreografică. – Autorii străini la Paris. – „La dance devant le miroir” de Francois de Curel : [problemele teatrului francez] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 2. – P. 269-277. – (Scrisori din Paris). 538. Petrescu, Camil. Libertate şi creaţie : [teatrul sub semnul artei pure] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 7. – P. 127154. 539. Peucescu, Matei Gr. Imitarea naturei în teatru. Despre cursul gândirilor. Atenţiunea voluntară : [gîndirea şi atenţia manifestate pe scena teatrelor] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 7. – P. 466-468. – (Cronica dramatică). 540. Philippide, Al. A. Consideraţii confortabile : [adevărul vieţii pe scenele teatrelor] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 4. – P. 121-124. 541. Răcăciuni, Isaiia. Teatrul rus contemporan // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 426-433.

64


ă

ă

ă

542. Suchianu, D. I. Bilanţul cinematografului vorbitor // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 3. – P. 604-617 543. Ştefănescu, I. D. Viaţa artistică în ţara noastră : [problemele

teatrului român de la începutul anului 1920] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 12. – P. 890-902. 544. Zamfirescu, George Mihail. Cronici ieşene : [sărbătorirea a

20 de ani de activitate a actorului Aurel Ghiţescu de la teatrul Naţional. Vernisajul expoziţiei pictorului I. L. Cosmovici] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 226-230. – (Cronici)

Muzică 545. Bartok, Béla. Muzica populară şi însemnătatea ei pentru compoziţia modernă // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 111-121. 546. Brăiloiu, Constantin. Despre muzica de pian a lui Debussy // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 3. – P. 663-667. – (Cronici). 547. Brăiloiu, Constantin. Trei compozitori francezi : Claude

Debussy. Henry Duparc. Maurice Ravel // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 323-339. 548. Cioculescu, Radu. Cavalerul rozelor : [despre opera cu acelaşi

nume a lui Richard Strauss, autorul libretului fiind scriitorul austriac Hugo von Hofmannsthal] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 444-451. – (Cronici). 549. Ciomac, Em. Începuturile muzicii : [istoria muzicii începînd

cu cele mai vechi timpuri] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P. 120-128. 550. Ciomac, Em. Modest Mussorgsky. Un creator naţional de

valori universale // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 2. – P. 334-348.

65


ă

ă

ă

551. Ciomac, Em. Moştenirea lui Wagner // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 597-612. 552. Ciomac, Em. Nietzsche şi Wagner // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 352-365. 553. Ciomac, Em. „Oedip” de George Enescu : [dramă simfonică] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 6. – P. 560-575. 554. Cristian V. Biografie şi creaţie : [Richard Wagner (18181883), compozitor, dramaturg şi teoretician al artei germane] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 3. – P. 674-680. – (Cronici). 555. Georgescu, Radu. N. Opera română : [cronica operelor Hensel şi Gretel de E. Humperdinck ; Tristan şi Isolda de Richard Wagner, Femeile vesele din Windson de Otto Nicolai] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 201-211. – (Cronici). 556. Germani, N. D. Iohann Strauss (1825-1925) : [despre

activitatea de muzician] // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 10. – P. 737-743. 557. Germani, N. D. Iohann Strauss – poetul valsului // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 5. – P. 435-444. 558. Gheorghiu, Virgil. Note despre Claude Debussy // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 11. – P. 459-465. 559. Gherea, I. D. Mozart, boierii şi divinitatea : [aristocratic şi divin în muzica lui Mozart] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 672-675. – (Cronici). 560. Ioanşcu, Traian R. Curentele actuale ale muzicii franceze //

Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 290-293. – (Cronica muzicală). 561. Ionaşcu, Traian R. Şcoala rusească : [muzica clasică rusă ;

grupul celor cinci: Balakirev, Borodin, Musorgski, Glazunov, Stravinski] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 468470. 66


ă

ă

ă

562. Ionescu, Const. In memoria lui Ciprian Porumbescu // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 5/6. – P. 519-520. – (Cronică artistică). 563. Mayer-Lismann, Mitia. Mitologia şi tragedia antică, subiect de operă la C. W. Gluck şi Richard Strauss // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 556-568. 564. Ralea, Mihai D. Cella Delavrancea : [painistă română : 18871991] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 1. – P. 117-118. – (Scrisori din Paris). 565. Riegler, Emil. Cor şi cântec românesc : [tradiţiile cântecului

ţărănesc în România şi evoluţia cântecului popular] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 362. 566. Riegler, Emil. Enescu printre noi : [particularităţile muzicii lui

G. Enescu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P. 207-211. – (Cronici). 567. Riegler, Emil. Sir Elgar şi muzica engleză modernă : [compozitor englez : 1857-1934] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 684-688. – (Cronici). 568. Voiculescu, Lucian. Două opere româneşti: „Trandafirii roşii” de C. Bobescu şi „Horia” de Nicolae Bretan : [realizări ale operei muzicale româneşti] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 673-680. – (Cronici).

FILOLOGIE. LINGVISTICĂ 569. Adamescu, Gheorghe. Probleme actuale ale ortografiei

româneşti // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 6. – P. 492-502; nr. 9. – P. 686-696 ; nr. 10. – P. 791-800 ; nr. 11/12. – P. 891-899 ; 1932. – Anul 65, nr.1/2– P. 76-86 ; nr.3/4. – P. 266-271. Bröndal, Viggo. Franceza, limbă abstractă : [formarea limbii fr. ca limbă abstractă, produs, moştenitoare şi simbol al unei strălucite 570.

67


ă

ă

ă

tradiţii spirituale, este un instrument minunat de intelectualitate universală, mijloc de comunicare, expresie şi gîndire] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 7. – P. 88-102. 571. Cioculescu, Şerban. Traduceri: M. Eminescu, Poemes choisis,

trad. par L. Barral; Charles Baudelaire: Flori alese din Les Fleurs du Mal, trad. în versuri din limba franceză de A. Philippide : [despre arta traducerii] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 2. – P. 414-430. 572. Constantinescu, Pompiliu. O carte de ştiinţă românească : [reflecţii pe marginea lucrării Limba română. Privire generală semnată de ilustrul profesor şi filolog Sextil Puşcariu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 9. – P. 662-670.

Gorovei, Artur. Formule de politeţă în scrisorile bătrînilor noştri : [spicuiri din mai multe scrisori] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 11. – P. 359-375. 573.

574. Gheorghel, I. Câteva contribuţiuni la cuprinsul noţiunei

cuvântului „Vlach” // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 5/6. – P. 335-348. 575. Gheorghel, I. Însemnătatea istorică a filologiei // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 9/12. – P. 351-356. 576. Graur, Al. Neologismele : [Rolul neologismelor în limbă] //

Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 8. – P. 346-364. 577. Ionescu, Dragomir. Un cuvânt cu pricină: Să văi sau Savai?: [despre dialectul moţilor] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 5/6. – P. 489-498. 578. Iordan, I. Nume de localităţi romîneşti provenite de la nume

de popoare // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 9. – P. 421-428. I. Numele Moldovei : [etimologia cuvîntului Moldova] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 274276. 579. Iordan,

68


ă

ă

ă

580. Notiţă literară : [Fonetica limbii române interpretată în

studiul „Studien zur rumanischen Philologie” de von H. Tiktin” (Leipzig, 1884) // Convorbiri literare – 1884. – Anul XVIII, nr. 5. – P. 208-210. 581. Papadopol Calimah, Alexandru. Cercetări filologice despre Romănia // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 5. – P. 184193. 582. Pascu, Giorgi. Gramatica lui Văcărescu : [observaţii asupra

regulilor şi orînduirea gramaticii româneşti, adunate şi alcătiuite de Ianache Văcărescul] // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 6. – P. 437-445. 583. Pompiliu, M. Despre Gramatica romănă a d-nului I. Nădejde // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 1. – P. 38-39. 584. Puşchilă, D. Furca de tors : [evoluţia unor cuvinte din limba

latină] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 5. – P. 465474. 585. Roques, Mario. Le vocabulaire roumain de J. A. Vaillant : [vocabularul român în viziunea lingvistului francez J. A. Vaillant] // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 6. – P. 484-491. 586. Rosetti, Al. Antoine Meillet : [lingvist francez : 1866-1936] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P. 111-119. 587. Rosetti, Radu. În chestia limbii literare : [O scrisoare a autorului

către Domnul Stere cu referire la limba literară română vorbită în mai multe regiuni ale ţării] // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 10. – P. 32-45. 588. Scriban, A. Etimologii : [explicaţia cîtorva cuvinte de la litera

„n” pînâ la „z”] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 2/3. – P. 168-171. 589. Zarifopol, Paul. „Cultura” : [Diferite sensuri atribuite cuvîntului

„cultura” cu toate derivatele sale] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 4. – P. 186-188. – (Cronici). 69


ă

ă

ă

LITERATURĂ Folclor literar românesc 590. Caracostea, D. Contaminări în epica Munteniei : [Balada Mioriţa în Oltenia şi Muntenia] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 2/3. – P. 144-149. 591. Caracostea, D. Mioriţa în Muntenia şi Oltenia : [legături cu lirica bocetelor] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 5/6. – P. 465-485; nr. 11. – P. 811-839. 592. Caracostea, D. Mioriţa în Muntenia şi Oltenia : [mărturii ale baladei Mioriţa în Muntenia şi Oltenia ] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 10. – P. 615-634 ; nr. 12. – P. 715-723. 593. Cartojan, N. De la Românii din Serbia (o culegere de

literatura populară) // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 5. – P. 559-565. 594. Ionescu-Sachelarie, D. Elemente geografice în poezia noastră

poporală // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 10. – P. 1008-1024 ; nr. 10. – P. 1093-1120. 595. Gaster, M. Farmece şi descântece româneşti // Convorbiri

literare. – 1920. – Anul LII, nr. 1. – P. 32-38. 596. M. Sd. O nouă variantă a Mioriţei // Viaţa Romînească. –

1922. – Anul XIV. – P. 236-238. 597. Papadima, Ovidiu. Folclorul – neobosit laborator de miracole // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 2. – P. 163-168. 598. Riegler, Emil. Dunăre, Dunăre! : [Dunărea oglindită în

literatura populară de-a lungul timpului] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 4. – P. 202-213. – (Cronici). 599. Sevastos, Elena. Poesii populare din Moldova // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 1. – P. 39-40.

70


ă

ă

ă

600. Sucevean, Un. Legenda Maicii Domnului : [culeasă din

meleagurile Sucevene] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 7/8. – P. 542-546. 601. Tomoiagă, Ion Radu. Divigaţii pe marginea Mioriţei :

[analiza estetică a baladei Mioriţa] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 7. – P. 206-215. – (Cronici).

Literatura română Poezie 602. Aderca, F. Peisagiu de toamnă // Viaţa Romînească. –

1922. – Anul XIV, nr. 10. – P. 74. 603. Arghezi, Tudor. Întoarcere… // Revista Fundaţiilor Regale.

– 1939. – Anul VI, nr. 12. – P. 483. 604. Arghezi, Tudor. Mărţişoare: Nu am…; Să vedem…; Frageda ; Cuvinte stricate ; Nu e // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 5. – P. 254-258. 605. Arghezi, Tudor. Poeme: Ieşi afară! ; Cutia cu vieţi ; Puii ; Doi orfani ; Paraliticii ; Filologie ; Oul ; Ceasul rău ; Broasca ; Cocori // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 286297. 606. Arghezi, Tudor. Poeme: Logodnă ; Stihuri de abecedar // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 243-254. 607. Arghezi, Tudor. Rue de Saint-Pierre; Domniţă… Când s‟ar

opri secunda // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 3-5. 608. Arghezi, Tudor. Rugă de vecernie // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 10. – P. 46-47. 609. Arghezi, Tudor. Timpuri ; Făclii ; Bărăganul ; O zi;

Privighere ; Sfântule ; Un cântec ; De dincolo ; Înviere ; Din 71


ă

ă

ă

abecedar : [versuri] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 2. – P. 250-258. 610. Ascanio. Bosforul // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII,

nr. 7. – P. 288-290. 611. Asiminei, Const. Cântec de noapte // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 10/11. – P. 695. 612. Asiminei, Const. Cosânzeana // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 12. – P. 745. 613. Asiminei, Const. Elegia primăvării // Convorbiri literare. –

1921. – Anul 53, nr. 4. – P. 289-290. 614. Asiminei, Const. Inchinare // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 3. – P. 238. 615. Asiminei, Const. Indemn // Convorbiri literare. – 1923. – Anul

55, nr. 7/8. – P. 602. 616. Asiminei, Const. Lacul // Convorbiri literare. – 1921. – Anul

LIII, nr. 1. – P. 72-73. 617. Asiminei, Const. Ochii tăi // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 3. – p. 271. 618. Asiminei, Const. Poeme: Cântec ; Martie ; Icoane de vară //

Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 6/7. – P. 458-459. 619. Asiminei, Const. Stânca Mării // Convorbiri literare. – 1920. –

Anul LII, nr. 10/11. – P. 640-641. 620. Asiminei, Const. Terţine de dimineaţă // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 2. – P. 184. 621. Bacovia, George. Versuri: Din vremuri ; Un cântec // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 5. – P. 261-262. 622. Baiculescu, George. Cântec vechi // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 5. – P. 376.

72


ă

ă

ă

Camil. Poeme din ciclul „Tărîm înalt”: Transcendenţă ; Vers pur; Cântec de dragoste ; Februarie 1936; Fragment // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 259-265. 623. Baltazar,

624. Baltazar, Camil. Versuri: Agonie ; Veghe; Rugăciunea cea mai simplă ; Cântec ca să te uit // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 499-502. 625. Basarab, Simona. Ciopitorul de stînci // Convorbiri

literare. – 1931. – Anul 64, nr. 6. – P. 503. 626. Basarab, Simona. Tânguiri de toamnă // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 2. – P. 117. 627. Bascovici,

Şerban. Cântec din vietul vântului; Noi oamenii; Bronz de toamnă // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 538-541. 628. Bassarabeanu, Dem. Cântec de noapte târzie // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 5/7. – P. 403. 629. Bassarabeanu, Dem. Destrămare // Convorbiri literare. –

1931. – Anul 64, nr. 10. – P. 805. 630. Bassarabeanu, Dem. Halucinaţii // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 11/12. – P. 900. 631. Bărgăuanu, G. De Crăciun // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr 1. – p. 97-99. 632. Bărgăuanu, G. La judecată // Viaţa Romînească. – 1923. –

Anul XV, nr. 4. – P. 98-100. 633. Bărgăuanu, G. Mortul // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 12. – P. 414-415. 634. Bărgăuanu, G. Pămîntul se roagă // Viaţa Romînească. –

1921. – Anul XIII, nr. 3. – P. 335-336. 73


ă

ă

ă

635. Bărgăuanu, G. Privelişte neagră // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 5. – P. 198-199. 636. Bărgăuanu, G. Un bătrîn // Viaţa Romînească. – 1922. –

Anul XIV, nr 4. – P. 74-75. 637. Bărgăuanu, G. Vara // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 7. – P. 31. 638. Bentoiu, I. Din Heine // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 2. – P. 155. 639. Beza, M. În faţa iubirii // Convorbiri literare. – 1913. –

Anul XVII, nr. 10. – P. 953-955. 640. Beza, M. Presimţiri // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 4. – P. 353-354. 641. Bibicescu, Alex. Nocturna // Convorbiri literare. – 1932. –

Anul 65, nr.3/4. – P. 221. 642. Bilciurescu, Alexandru. Aşteptare // Convorbiri literare. –

1921. – Anul 53, nr. 6/7. – P. 461-462. 643. Bilciurescu, Alexandru. Barcarola // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 10/11. – P. 778. 644. Bilciurescu, Alexandru. Cîntec ; Seninătate // Convorbiri

literare. – 1921. – Anul 53, nr. 12. – P. 837-838. 645. Bilciurescu, Alexandru. Dorul // Convorbiri literare. –

1921. – Anul 53, nr. 4. – P. 293. 646. Bilciurescu, Alexandru. Nostalgie // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 5. – P. 331. 647. Bilciurescu, Alexandru. Primăvară veche // Convorbiri

literare. – 1932. – Anul 65, nr. 5/7. – P. 384. 648. Bilciurescu, Alexandru. Tablou // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 6. – P. 404-405.

74


ă

ă

ă

649. Bilciurescu, Alexandru. Satirul // Convorbiri literare. –

1921. – Anul LIII, nr. 1. – P. 61. 650. Bilciurescu, Alexandru. Schiţă // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 11. – P. 858. 651. Bilciurescu, Alexandru. Vânătoarea // Convorbiri literare.

– 1928. – Anul 61, nr. 1/4. – P. 46. 652. Blaga, Lucian. Leagănul // Viaţa Romînească. – 1920. –

Anul XII, nr. 1. – P. 38-39. 653. Boldea, George. Primăvară // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 3. – P. 179. 654. Bonacchi, Mihai Gregoriady. Privind cu drag… ; Cănd

privesc… ; Am privit… ; Jos unda sclipeşte… ; A soarelui lumină… ; Cămpiile mănoase… ; Zile scurte… // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr 5. – P. 210-212. 655. Bory, Pavel. Pe mal // Convorbiri literare. – 1921. – Anul

LIII, nr. 5. – P. 392. 656. Botez, Demostene. Bufonul morţii ; Basm // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 9. – P. 363-365. 657. Botez, Demostene. Buna-Vestire // Viaţa Romănească. –

1923. – Anul XV, nr. 2. – P. 248-250. 658. Botez, Demostene. Când înserarea // Convorbiri literare. –

1913. – Anul XVII, nr. 9. – P. 850. 659. Botez, Demostene. Dormi suflete // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 5. – P. 501. 660. Botez, Demostene. Duminici // Viaţa Romînească. – 1922.

– Anul XIV, nr. 1. – P. 30-34. 661. Botez, Demostene. Iubire // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 6. – p. 409-411.

75


ă

ă

ă

662. Botez, Demostene. În grădină ; Nostalgie ; Crez // Viaţa

Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 6. – P. 408-412. 663. Botez, Demostene. În pădure // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 116-117. 664. Botez, Demostene. La o casă nouă // Viaţa Romînească. –

1922. – Anul XIV, nr. 10. – P. 103. 665. Botez, Demostene. Lui P. Cerna // Convorbiri literare. –

1913. – Anul XVII, nr. 4. – P. 341-342. 666. Botez, Demostene. Marea // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 2. – P. 177-178. 667. Botez, Demostene. Martie // Viaţa Romînească. – 1924. –

Anul XVI, nr. 4. – P. 99-100. 668. Botez, Demostene. Monotonie // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 3. – P. 372-375. 669. Botez, Demostene. Noapte // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 5. – P. 499-500. 670. Botez, Demostene. Nopţi // Viaţa Romînească. – 1920. –

Anul XII, nr. 3. – P. 389. 671. Botez, Demostene. Pastel de toamnă // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 6. – P. 266-267. 672. Botez, Demostene. Pastel pueril // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 2. – P. 189-190. 673. Botez, Demostene. Pescari ; Destin // Viaţa Romînească. –

1920. – Anul XII, nr. 7. – P. 110-111. 674. Botez, Demostene. Primăvară ; Presimţiri ; Religie // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 9. – P. 389-391.

76


ă

ă

ă

675. Botez, Demostene. Putrezim…; Singurătate // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 200-201.

Demostene. Sară sentimentală ; Noapte ; Metamorfoză // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 6. – P. 399-402. 676. Botez,

677. Botez, Demostene. Spital // Viaţa Romînească. – 1924. –

Anul XVI, nr. 11. – P. 232-233. 678. Botez, Demostene. Toamnă // Viaţa Romînească. – 1921. –

Anul XIII, nr. 11. – P. 218. 679. Botez, Demostene. Tribulaţiile unui chiriaş : D-lui G. Topîrceanu // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 184-186. 680. Botez, Demostene. Viziune de toamnă ; Primăvară rustică // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 4. – P. 22-24. 681. Brateş, Nadya. Pe zăpada // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 5. – P. 378-379. 682. Brateş, Nadya. Prin vrajă // Convorbiri literare. – 1921. –

Anul LIII, nr. 2/3. – P. 150. 683. Brateş, Nadya. Zori senine // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 6. – P. 430-431. 684. Brezianu, Barbu. Versuri: Ski ; O privire ; Toropeală ; Nesomn ; Rondel (Atribuit lui Villon) // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 4. – P. 30-34. 685. Bucuţa, Emanoil. Al patrulea mag // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 12. – P. 713-714. 686. Bucuţa, Emanoil. Bietul nopţii gând nebun // Convorbiri

literare. – 1920. – Anul LII, nr. 3/4. – P. 206-207. 687. Bucuţa, Emanoil. Cincistrofice // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 2. – P. 111-114.

77


ă

ă

ă

688. Bucuţa, Emanoil. Dorul // Convorbiri literare. – 1919. –

Anul LI, nr. 9/10. – P. 594-595. 689. Bucuţa, Emanoil. Drumeţul // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 2. – P. 141-142. 690. Bucuţa, Emanoil. Făt-Frumos la fântână // Convorbiri

literare. – 1919. – Anul LI, nr. 4. – P. 330-332. 691. Bucuţa, Emanoil. Florile inimii // Convorbiri literare. –

1920. – Anul LII, nr. 10/11. – P. 612-613. 692. Bucuţa, Emanoil. Mama cu pruncul // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 12. – P. 807. 693. Bucuţa, Emanoil. Oglinzi // Convorbiri literare. – 1919. –

Anul LI, nr. 9/10. – P. 719-721. 694. Bugarin, Grigore. Rugăciune // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 1. – P. 43. 695. Bumbac, Vasile. Grangurul ; Presura // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 485-487. 696. Buzdugan, Cornelia. Pribegie // Convorbiri literare. –

1926. – Anul 58, nr. 1/2. – P. 121. 697. Buzdugan, Cornelia. Rondel // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 5. – P. 391. 698. Buzdugan, Cornelia. Trubadurul // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 7/8. – P. 606. 699. Buzdugan, Ion. Cântec vechiu // Convorbiri literare. –

1926. – Anul 58, nr. 1/2. – P. 32-33. 700. Buzdugan, Ion. Cucori tomnatici // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 5. – P. 328-329.

78


ă

ă

ă

701. Buzdugan, Ion. Cules de vie // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 155-159. 702. Buzdugan, Ion. Cununi de spini // Convorbiri literare. –

1926. – Anul 58, nr. 10. – P. 763. 703. Buzdugan, Ion. Îngropat de vie // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 4. – P. 242-243. 704. Buzdugan, Ion. Logodnicii pământului // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 3. – P. 171-173. 705. Buzdugan, Ion. Povestea copilăriei // Convorbiri literare.

– 1925. – Anul 57, nr. 12. – P. 830-832. 706. Buzdugan, Ion. Priveghiul de toamnă // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 11. – P. 862. 707. Buzdugan, Ion. Răscruci de toamnă // Convorbiri literare.

– 1926. – Anul 58, nr. 7/8. – P. 484-485. 708. Buzdugan, Ion. Vatra de Selişte // Convorbiri literare. –

1928. – Anul 61, nr. 5/8. – P. 201-202. 709. Calboreanu, I. Toamnă nou // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXIV, nr. 1. – P. 44. 710. Canta, C. D. O marmură // Convorbiri literare. – 1921. –

Anul 53, nr. 5. – P. 384-385. 711. Carianopol, Virgil. Femei de la noi ; Iubitei mele ; Ţăranii

// Rev. Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 8. – P. 294-296. 712. Caragiale, Luca Ion. Balade : Grădina Amintirii ; Jelirea prohodului Toamnei ; Stanţe // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 78-80. 713. Caragiale, Mateiu Ion. Singurătatea // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 5. – P. 214-217.

79


ă

ă

ă

714. Carto, Al. Doina // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 6. – P. 452. 715. Cazimir, Otilia. Craiu-nou ; Ianuarie // Viaţa Romînească.

– 1925. – Anul XVII, nr. 2. – P. 201-202. 716. Cazimir Otilia. De vrei să mor // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 246-247. 717. Cazimir, Otilia. În crîng ; Vis alb // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 7. – P. 19-20. 718. Cazimir, Otilia. În pădure // Viaţa Romînească. – 1920. –

Anul XII, nr. 7. – P. 82-83. 719. Cazimir, Otilia. Înserare // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 9. – P. 335. 720. Cazimir, Otilia. Lumini şi umbre // Viaţa Romînească. –

1922. – Anul XIV, nr. 9. – P. 345-347. 721. Cazimir, Otilia. Martie // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul

XI, nr. 1-3. – P. 212-213. 722. Cazimir, Otilia. Ninsoare // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 10. – P. 604-605. 723. Cazimir, Otilia. Ofelia // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul

XII, nr. 3. – P. 422. 724. Cazimir, Otilia. Pîrăul // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul

XIV. – P. 228-229. 725. Călugăru, Alice. Ploaia // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 300. 726. Celarianu, Mihail. Poezie ; Cântec pentru luceafăr ; Eva;

Atelierul ; Stoluri // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 29-33.

80


ă

ă

ă

727. Cercel, Voichiţa. Decor de ploae // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 6. – P. 443. 728. Cernea, P. Dedicaţie // Convorbiri literare. – 1921. – Anul

LIII, nr. 1. – P. 22. 729. Cernea, P. După furtună (sonet) // Convorbiri literare.1914. – Anul XLVIII, nr. 1. – P. 18. 730. Cernea, P. În drumul nostru fără ţel…Vărful-cu-dor // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 1. – P. 3-4. 731. Chelariu, Traian. În amurg de zi // Convorbiri literare. –

1941. – Anul LXXIV, nr. 1. – P. 33-34. 732. Chelariu, Traian. Pribegie // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 2. – P. 176-177. 733. Ciomac, Em. Odă // Convorbiri literare. – 1913. – Anul

XLVII, nr. 1. – P. 23. 734. Ciomac, Em. Poemul unei roze // Convorbiri literare. –

1921. – Anul LIII, nr. 1. – P. 59-60. 735. Ciorănescu, Ioan I. Chemare // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 10. – P. 735. 736. Ciuchi, Eug. A fost odată // Convorbiri literare. – 1927. –

Anul 59, ian.-apr. – P. 170. 737. Ciuchi, Eug. Adevărul // Convorbiri literare. – 1931. –

Anul 64, nr. 2. – P. 121-122. 738. Ciuchi, Eug. Baladă // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 10/11. – P. 693-695. 739. Ciuchi, Eug. Buciumul canta… // Convorbiri literare. –

1921. – Anul LIII, nr. 2/3. – P. 127-130. 740. Ciuchi, Eug. Când se coboara-amurgul // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 5. – P. 489.

81


ă

ă

ă

741. Ciuchi, Eug. Cântec // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 2. – P. 144-145. 742. Ciuchi, Eug. Crinii ; Cântec // Convorbiri literare. – 1921.

– Anul LIII, nr. 6/7. – P. 548-551. 743. Ciuchi, Eug. Cugetul din urmă // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 1. – P. 55-56. 744. Ciuchi, Eug. Cuvîntul străbunilor // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr, 5/6. – P. 443. 745. Ciuchi, Eug. Destinul tău… ; Sonet // Convorbiri literare. –

1913. – Anul XLVII, nr. 6-7. – P. 611-612. 746. Ciuchi, Eug. De n-ar fi fost… // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 2. – P. 134. 747. Ciuchi, Eug. Din războiu // Convorbiri literare. – 1919. –

Anul LI, nr. 6. – P. 453-454. 748. Ciuchi, Eug. Din taina nopţii // Convorbiri literare. – 1919.

– Anul LI, nr. 4. – P. 319-320. 749. Ciuchi, Eug. Din retragere // Convorbiri literare. – 1921. – AnulLIII, nr. 1. – P. 70-72. 750. Ciuchi, Eug. Din vremi întunecate // Convorbiri literare. –

1921. – Anul 53, nr. 12. – P. 818-820. 751. Ciuchi, Eug. Era‟ntr‟o zi de toamna… // Convorbiri

literare. – 1920. – Anul LII, nr. 10/11. – P. 613-614. 752. Ciuchi, Eug. Fără popas // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 7/8. – P. 489-490. 753. Ciuchi, Eug. Glas din adâncuri ; Rugă // Convorbiri

literare. – 1919. – Anul LI, nr. 12. – P. 782-786. 754. Ciuchi, Eug. Graiul mării ; Visare // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 3. – P. 268-270.

82


ă

ă

ă

755. Ciuchi, Eug. In albul viu din asfinţit… // Convorbiri

litarare. – 1923. – Anul 55, nr.11/12. – P. 720. 756. Ciuchi, Eug. In faţa mării // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 4. – P. 380. 757. Ciuchi, Eug. Într-un muzeu // Convorbiri literare. – 1932. –

Anul 65, nr.3/4. – P. 207. 758. Ciuchi, Eug. Jupiter // Convorbiri literare. – 1924. – Anul

56, nr. 6. – P. 436. 759. Ciuchi, Eug. Lacul // Convorbiri litarare. – 1923. – Anul 55, nr. 1. – P. 92. 760. Ciuchi, Eug. Linişte // Convorbiri literare. – 1920. – Anul

LII, nr. 8/9. – P. 517. 761. Ciuchi, Eug. Marină ; Primăvară // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 1/4. – P. 86-87. 762. Ciuchi, Eug. Poporul stelelor din slavă… // Convorbiri litarare. – 1923. – Anul 55, nr. 4. – P. 338. 763. Ciuchi, Eug. Povestea unei vieţi // Convorbiri literare. –

1920. – Anul LII, nr. 7. – P. 429-438. 764. Ciuchi, Eug. Privighetoarea // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 6/7. – P. 436. 765. Ciuchi, Eug. Romanţă // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 5/6. – P. 299-300. 766. Ciuchi, Eug. Săntinela // Convorbiri literare. – 1921. –

Anul LIII, nr. 10-11. – P. 726-727. 767. Ciuchi, Eug. Sânt lumi în care nu străbate… // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 5/6. – P. 573-574.

83


ă

ă

ă

768. Ciuchi, Eug. Sonet // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 2. – P. 178. 769. Ciuchi, Eug. Urare // Convorbiri literare. – 1931. – Anul

64, nr. 6. – P. 483. 770. Ciuchi, Eug. Veneţiea // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 9/10. – P. 638. 771. Ciuchi, Eug. Vis de primăvară // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 3/4. – P. 191-193. 772. Cobzălău, Emanoil. Poema iubirii // Convorbiri literare. –

1941. – Anul LXXIV, nr. 1. – P. 45. 773. Codreanu, Mihai. Carmen Saeculare ; Apologie // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 9. – P. 315-317. 774. Codreanu, Mihai. Cioclul ; Faust ; Oamenii // Viaţa

Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 3. – P. 349-351. 775. Codreanu, Mihai. Decor simbolic: lui G. Ibrăileanu //

Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 191. 776. Codreanu, Mihai. Flora vieţii // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 3. – P. 353. 777. Codreanu, Mihai. Game variate : Steaua magilor ; Vioara

; Evadatul ; Din Sfînta Scriptură ; Moartea crinului ; Romanţă banală // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 19-22. 778. Codreanu, Mihai. Monologul lunii ; Crinul unui sceptic ; Don Juan ; Sonetul unui creştin // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 28-30. 779. Codreanu, Mihai. Răstignire // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 8. – P. 227. 780. Codreanu, Mihai. Requiem // Viaţa Romînească. – 1922.

– Anul XIV, nr. 3. – P. 353. 84


ă

ă

ă

781. Codreanu, Mihai. Sonete: Candela ; Otrava ; Răzbunarea // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 10. – P. 35-37. 782. Codreanu, Mihai. Sonete : Sonata lunii ; Terra ; Maria

Magdalena ; Pajul Cupidon // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 2. – P. 194-196. 783. Codreanu, Mihai. Sonete : Voluptate ; Melancolie ; Vis ;

Spieen // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 5. – P. 207-209. 784. Codreanu, Mihai. Sonete : Uraganul; Mesagiu // Viaţa

Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 7. – P. 49-50. 785. Codreanu, Mihai. Stigmata Diavoli // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 11. – P. 195. 786. Codru, Lucia. Ai fi înţeles // Convorbiri literare. – 1921. –

Anul LIII, nr. 1. – P. 28. 787. Codru, Lucia. Beata solitudo // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 4. – P. 254-255. 788. Codru, Lucia. Iubesc viaţa // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 1. – P. 71. 789. Codru, Lucia. Soţului meu // Convorbiri literare. – 1923. –

Anul 55, nr. 5/6. – P. 451. 790. Codru, Lucia. Teofano // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 2. – P. 143. 791. Codru, Lucia. Vis lapidifica // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 1. – P. 27-28. 792. Condrea, M. Ca nu te uit… // Convorbiri literare. – 1921. –

Anul LIII, nr. 10-11. – P. 738-739. 793. Condrea, M. Eu te-am slăvit // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 4. – P. 390.

85


ă

ă

ă

794. Condrea, M. Nici tu nu ştii // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 3. – P. 278. 795. Condrea, M. Poveste // Convorbiri literare. – 1921. – Anul

LIII, nr. 12. – P. 826. 796. Condrea, M. Umbra tăcerii // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 2. – P. 162. 797. Condrea, M. Un cîntec // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 9. – P. 636. 798. Cosma, Dumitru. Trudit // Convorbiri literare. – 1931. –

Anul 64, nr. 10. – P. 790. 799. Cosma, Maria. Închinare // Revista Fundaţiilor Regale. – 1938. – Anul V, nr. 7. – P. 1-2. 800. Costin, G. G. Jale // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56,

nr. 3. – P. 228. 801. Coşbuc, George. In opressores // Viaţa Romînească. –

1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 57-58. 802. Cotan, V. Pastel // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 6/7. – P. 481. 803. Cotruş, Aron. Din ciclul „Horia”: „Închinare ; Ţundră de

flăcări ; În pămînt în piatră... ; Un vierme al câmpiei te-a vândut... ; Întâlnire; Somnul vrut-a să mi-l aducă ; Numele tău ; Alba-Iulia, de praznic îmbracă-te ; Grofii au crezut că te-au înfrânt... ; Mort e de mult Iosif împăratul... ; Ce furci, ce scaune de foc?”... // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 9-13. Nichifor. Cântec de-adormire // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 10. – P. 737-738. 804. Crainic,

805. Crăciunescu, Al. Brateşul // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 1/2. – P. 87.

86


ă

ă

ă

806. Crăciunescu, Al. Călătoreşte vara // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 3/4. – P. 271. 807. Cuza, A. C. Lui Eminescu // Convorbiri literare. – 1927. –

Anul 59, nr. 1/4. – P. 140. 808. Davidescu, N. Din ciclul „Evul mediu”: Răscumpărare ; Cărbune ; Cort pe nisipuri ; Litanie păgînă ; Învălmăşala ; Romanţă maură ; Barca lui Parsifal ; Clipă de lună // Revista Fundaţiilor regale. – 193 7. – Anul IV, nr. 8. – P. 243-250. 809. Davidescu, N. Versuri din ciclul „Helada”: Inscripţie funerară ; Semele ; Icar; Empedocle din Agrigente ; Geometrul ; Acteon ; Peisaj de seară ; Despărţire; Lacrima ; Imn cetăţii Blestemul atrizilor; Herostrat // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 31-40. 810. Davidescu, N. Versuri din ciclul „Helada”: Statue ; Armonie ; Anatema Afroditei ; Mânia lui Achiles ; Pasifae& Taurul ; Stela funerară; Dafnis şi Cloe ; Sub semnul lui Eros ; Prometeică ; Întîlnire ; Dionisiaca ; Strofe pentru Eros ; Imagini pe un ulcior // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 1. – P.31-40. 811. Dăscălescu, Hrisant P. Mister // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 7. – P. 443. 812. Dăscălescu, Hrisant P. Muzica // Convorbiri literare. –

1921. – Anul LIII, nr. 6/7. – P. 563. 813. Dăscălescu-Mugur, M. Deschide-te floare! // Convorbiri

literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 5. – P. 386. 814. Dăscălescu-Mugur, M. Lui St. O. Iosif ; Picură din stele // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 2. – P. 150-151. 815. Dăscălescu-Mugur, M. O rază // Convorbiri literare. –

1921. – Anul LIII, nr. 5. – P. 392. 816. Dăscălescu-Mugur, M. Ultimul gând // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 4. – P. 373.

87


ă

ă

ă

817. Dem, B. Imn // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII,

nr. 2. – P. 179. 818. Demetrius, Lucia. Un vis ; Apocalips ; Singurătate // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 11. – P. 311313. 819. Dominic, A. Munţii: Lui Tudor Vianu // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 12. – P. 336-340. 820. Duiculescu, Virgil N. Vulturul // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 9/10. – P. 648. 821. Dumitrescu, George. Cântec ; Tristeţi de toamnă ;

Gheţarul ; Cântec duios // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 6. – P. 446-450. 822. Dumitrescu, George. Clipe… // Convorbiri literare. –

1920. – Anul LII, nr. 2. – P. 123. 823. Dumitrescu, George. Fiori de primăvară // Convorbiri

literare. – 1924. – Anul 56, nr. 3. – P. 268. 824. Dumitrescu, George. Gând de iarnă… // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 12. – P. 874. 825. Dumitrescu, George. Înfrîngere // Convorbiri literare. –

1925. – Anul 57, nr. 10. – P. 758-759. 826. Dumitrescu, George. Odinioară // Convorbiri literare. –

1925. – Anul 57, nr. 12. – P. 812-813. 827. Dumitrescu, George. Ora; pustiu // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 5. – P. 376. 828. Dumitrescu, George. Privighetoarea // Convorbiri literare.

– 1923. – Anul 55, nr. 11/12. – P. 725-727. 829. Dumitrescu, George. Seninătate // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 9. – P. 649-650.

88


ă

ă

ă

830. Dumitrescu, George. Toamna // Convorbiri literare. –

1923. – Anul 55, nr. 3. – P. 263. 831. Eftimiu, Victor. Artritism // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 151. 832. Eftimiu, Victor. Cântec // Convorbiri literare. – 1928. –

Anul 61, nr. 5/8. – P. 186. 833. Eftimiu, Victor. Liniştea universului // Convorbiri literare.

– 1928. – Anul 61, nr. 1/4. – P. 25. 834. Eftimiu, Victor. Muzeu // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 9/12. – P. 379. 835. Enăşescu, Artur. Fantezie // Convorbiri literare. – 1914. –

Anul XLVIII, nr. 5. – P. 517-518. 836. Enăşescu, Artur. Florea morţii // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr.11. – P. 874. 837. Enăşescu, Artur. Flori de lună // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 11. – P. 839-840. 838. Enăşescu, Artur. Fragment ; Cântece // Convorbiri literare.

– 1928. – Anul 61, nr. 5/8. – P. 281-282. 839. Enăşescu, Artur. În parc // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 186-187. 840. Enăşescu, Artur. Între astre // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 12. – P. 934. 841. Enăşescu, Artur. Mamei // Convorbiri literare. – 1926. –

Anul 58, nr. 7/8. – P. 479. 842. Enăşescu, Artur. Pământ // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 9/12. – P. 454.

89


ă

ă

ă

843. Enăşescu, Artur. Sensitive // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 1/4. – P. 107-108. 844. Enăşescu,

Artur. Sonete [D-lui Ioan Miclescu] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 3. – P. 255-256. 845. Enăşescu, Artur. Trandafirii vieţii // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 10. – P. 768-769. 846. Farago, Elena. Din pustiu de zări… // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 2. – P. 118. 847. Fonea, George. Trecere albă // Convorbiri literare. – 1941. –

Anul LXIV, nr. 1. – P. 35-36. 848. Frasin, Zoe G. Acelaşi pripor // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 5/7. – P. 381. 849. Frasin, Zoe G. Cu flamuri cernite // Convorbiri literare. –

1932. – Anul 65, nr. 5/7. – P. 372. 850. Frasin, Zoe G. Firul nălucii // Convorbiri literare. – 1923. –

Anul 55, nr. 5/6. – P. 464. 851. Frasin, Zoe G. Galatea // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 5/6. – P. 349-350. 852. Frasin, Zoe G. Infanta Deia // Convorbiri literare. – 1921. –

Anul LIII, nr. 6/7. – P. 445-446. 853. Frasin, Zoe G. Suprema‟ mbrăţişare // Convorbiri literare. –

1920. – Anul LII, nr. 12. – P. 724-725. 854. Frasin, Zoe G. Viaţă // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 12. – P. 838. 855. Furtună, Horia. Versuri: Singur // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 483-490. 856. Gane, N. Vis de poet ; Buceciul // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 2. – P. 74-77.

90


ă

ă

ă

857. Gane, N. Din trecut // Convorbiri literare. – 1884. – Anul

XVIII, nr. 7. – P. 288. 858. George Ion Al. În metru antic // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 8. – P. 737-738. 859. George Ion Al. Carmen // Convorbiri literare. – 1913. –

Anul XVII, nr. 8. – P. 774. Sabina-Paulina. Din drum Romînească. – 1923. – Anul XV, nr. 2. – P. 180-181. 860. Georgescu,

//

Viaţa

861. Georgescu, Sabina. Florile // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 2. – P. 228-229. 862. Georgian, G. Primăvară // Convorbiri literare. – 1924. –

Anul 56, nr. 10. – P. 723-729. 863. Ghenescu, Mihail. Ruga // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 2/3. – P. 164-165. 864. Gheorghiu, Mircea. Am visat; Acord final // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 10/11. – P. 748. 865. Gheorghiu, Mircea. Apa morţilor ; Spre ideal // Convorbiri

literare. – 1921. – Anul 53, nr. 12. – P. 852. 866. Gheorghiu, Mircea. Sufletul // Convorbiri literare. – 1923. – Anu 55, nr. 2. – P. 145. 867. Gheorghiu, Virgil. Caseta cu poezie ; Ion ; Şcoala din oraş // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 505-509. 868. Gheorghiu, Virgil. Cântece de faun // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1936. – Anul III, nr. 6. – P. 491-495. 869. Gheorghiu, Virgil. Poeme // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 1. – P. 59-63.

91


ă

ă

ă

870. Giurgiuca, Emil. Florenţa ; Cetatea florilor ; Botticelli ; Lauda mării // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 1. – P. 30-34. 871. Goga, Octavian. Die Pflueger (Plugarii) / trad. : Konrad Richter // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 2. – P. 183-184. 872. Goga, Octavian. Revedere ; Singur ; Taină // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 3. – P. 401-403. 873. Goga, Octavian. Tristia ; Pustiu ; Din viaţă ; Tovarăşi ; In mine câte-odată… // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr.1/2. – P. 36-39. 874. Goran, Const. Bunicii // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 8/10. – P. 490. 875. Goran, Const. Cântec despre un copil // Convorbiri

literare. – 1932. – Anul 65, nr. 1/2. – P. 61. 876. Goran, Const. Cântecul lunii // Convorbiri literare. –

1931. – Anul 64, nr. 10. – P. 817. 877. Goran, Const. Elegie // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 5. – P. 434. 878. Goran, Const. Frică // Convorbiri literare. – 1931. – Anul

64, nr. 11/12. – P. 719. 879. Goran, Const. Grădina din copilărie // Convorbiri literare.

– 1932. – Anul 65, nr. 11/12. – P. 681. 880. Goran, Const. Lacul cu zâne // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 11/12. – P. 881. 881. Goran, Const. Moartea Cosînzenii // Convorbiri literare. –

1932. – Anul 65, nr. 8/10. – P. 561.

92


ă

ă

ă

882. Gregorian, George. Versuri: Peste un veac sau zece ; Schiţa de toamnă ; Priveşte din prag de seară // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 263-267. 883. Grosu, Sergiu. Elegie // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 1. – P. 44. 884. Gyr, Radu. Domnul de rouă // Revista Fundaţiilor Regale. –

1935. – Anul II, nr. 2. – P. 308-313. 885. Haşdeu, B. P. Zilele babei // Convorbiri literare. – 1884. –

Anul XVIII, nr. 7. – P. 290. 886. Iamandi, G. D. Pe malul riului ; Melancolie ; Măngăere in lacrămi ; Toporaşul (tr. Din Goethe) // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 12. – P. 494-495. 887. Ianov, Ioan. Pareatca sau Asesorul Scivernisală : [cântecele comice inspirate din viaţa demnitarilor] // Convorbiri literare. – 1867. – Anul 1, nr. 2. – P. 21-25. 888. Ionescu, Alexandru. Plânsul slav // Convorbiri literare. –

1941. – Anul LXXIV, nr. 2. – P. 176. 889. Ionescu, Alexandru. Strofe de seară ; Transcendent // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 1. – P. 34-35. 890. Lainiceanu, Vladimir. Amurg de toamnă ; Vraja // Convorbiri

literare. – 1920. – Anul LII, nr. 12. – P. 732-733. 891. Lainiceanu, Vladimir. Cântec // Convorbiri literare. – 1920. –

Anul LII, nr. 5/6. – P. 309. 892. Lainiceanu, Vladimir. În port // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 4. – P. 297. 893. Lainiceanu, Vladimir. Noapte // Convorbiri literare. – 1920. –

Anul LII, nr. 2. – P. 114. 894. Lainiceanu, Vladimir. Noapte la ţărm // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 7/8. – P. 535.

93


ă

ă

ă

895. Lainiceanu, Vladimir. Ochii tăi… // Convorbiri literare. –

1921. – Anul 53, nr. 6/7. – P. 463. 896. Lainiceanu, Vladimir. Pe lac // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 11/12. – P. 728. 897. Lainiceanu, Vladimir. Pelerinul // Convorbiri literare. – 1921.

– Anul 53, nr. 12. – P. 837. 898. Lainiceanu, Vladimir. Primăvara // Convorbiri literare. –

1925. – Anul 57, nr. 9. – P. 636. 899. Lainiceanu, Vladimir. Serenada ; În grădină // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 1. – P. 71. 900. Lainiceanu, Vladimir. Sonete // Convorbiri literare. – 1921. –

Anul 53, nr. 10/11. – P. 749. 901. Lainiceanu, Vladimir. Toamna // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 10/11. – P. 647. 902. Lainiceanu, Vladimir. Vulturul // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 9/10. – P. 683-684. 903. Lianu, Teofil. Versuri: Curcubeu peste ţară // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 291-293. 904. Maniu, Adrian. Sborul cel mare // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 243-247. 905. Marin-Sadoveanu, Ioan. Amurg // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 8/9. – P. 528. 906. Marinescu, M. I. Dintr‟un castel (eichendorff) // Convorbiri

literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 2. – P. 168. 907. Măgură, I. Sonet // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 1. – P. 64 ; nr. 3. – P. 212 , 218

94


ă

ă

ă

908. Mironescu, Constantin. Lacul // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 294-295. 909. Moşandrei, Mihail. Versuri: Papagali ; Pan Lied ; Floarea de

măcriş ; Senzaţie // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 265-268. 910. Micle, Valeria St. La Şezătoare. // Convorbiri literare. – 1884.

– Anul XVIII, nr. 12. – P. 495. 911. Micle, Veronica. La un portret ; Plăngeai… ; Respuns ;

Dedicaţie // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 12. – P. 492493. 912. Mândru, A. Digul // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr.

1/2 – P. 52. 913. Mândru, A. Fluturele şi floarea cîmpului // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 9/12. – P. 282-284. 914. Mândru, A. Homo sun // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 175-176. 915. Mândru, A. In faţa mării // Convorbiri literare. – 1920. – Anul

LII, nr. 10/11. – P. 578-579. 916. Mândru, A. Insula // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 3. – P. 199. 917. Mândru, A. Lanurile // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 1. – P. 30-31. 918. Mândru, A. Muncitorii // Convorbiri literare. – 1921. – Anul

53, nr. 4. – P. 255. 919. Mândru, A. Muncitorul // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 3. – P. 265. 920. Mândru, A. Munţii // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII,

nr. 1. – P. 46-47. 95


ă

ă

ă

921. Mândru, A. Noapte // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 12. – P. 794. 922. Mândru, A. Primăvara // Convorbiri literare. – 1920. – Anul

LII, nr. 2. – P. 124-125. 923. Mândru, A. Vulcanul // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 4. – P. 326. 924. Minulescu, Ion. Aquarela // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 6. – P. 379. 925. Minulescu, Ion. Primăvara inutilă // Convorbiri literare. –

1924. – Anul 56, nr. 1/2. – P. 91-92. 926. Minulescu, Ion. Rînduri pentru carte (Lui Ion Marin Sadoveanu) // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 2. – P. 301-302. 927. Mironescu, Constantin. Lacul // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 294-295. 928. Munteanu, Teodor Al. Câine de codru // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXIV, nr. 2. – P. 161-162. 929. Nanu, Alexandru N. Chin… // Viaţa Românească. – 1924. –

Anul XVI, nr. 8. – P. 151-152. 930. Nanu, Alexandru N. Fericirea… // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 4. – P. 13-14. 931. Nanu, Alexandru N. Înserare // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 9. – P. 207-208. 932. Nanu, Alexandru N. Povestea lui Dumnezeu // Viaţa

Romînească. – 1923. – Anul XV, nr. 4. – P. 47-49. 933. Nanu, Alexandru N. Robul veşniciei // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr.1. – P.74-75.

96


ă

ă

ă

934. Nanu, Alexandru N. Şi bun şi trist // Viaţa Romînească. – 1924. –Anul XVI, nr. 1. - P. 78-79.

Alexandru N. Zîmbet de Primăvară // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 228-229. 935. Nanu,

936. Nanu, D. Cea din urmă fericire // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 4. – P. 262-263. 937. Nanu, D. Chemare // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 12. – P. 883-885. 938. Nanu, D. Vedenia // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr.

9. – P. 658-659. 939. Narly, C. Acasă // Convorbiri literare. – 1929. – Anul 62. – P.

82. 940. Naum, A. Candela // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr.

5. – P. 356. 941. Naum, A. Elegie // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII,

nr. 8. – P. 338. 942. Naum, A. Lui Septimius // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 3. – P. 282. 943. Naum, A. Mărgăritarul // Convorbiri literare. – 1927. – Anul

59, nr. 5/8. – P. 98-100. 944. Naum, A. Umbra eroului // Convorbiri literare. – 1927. – Anul

59, nr. 9/12. – P. 332-335. 945. Naum, Teodor A. Faunului // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 3. – P. 191. 946. Naum, Teodor A. Hexametre bucolice // Convorbiri literare. –

1925. – Anul 57, nr. 11. – P. 834. 947. Neagu, I. Linişte // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 2/3. – P. 386.

97


ă

ă

ă

948. Negruzzi, Bob. De profundis // Convorbiri literare. – 1925. –

Anul 57, nr. 6. – P. 420-421. 949. Niculescu, Mihai. Adagio ; Noembrie // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 1. – P. 34. 950. Niculescu, Mihai. Păstorul // Convorbiri literare. – 1941. –

Anul LXXIV, nr. 2. – P. 174-176. 951. Niniţescu, Ştefan I. Pelerinajul sufletului // Convorbiri literare.

– 1924. – Anul 56, nr. 11. – P. 803-806. 952. Niţulescu, Horia. Moment // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 2. – P. 177. 953. Odeanu, Anişoara. Somn ; Răspuns ; Joc ; Nemulţumire ;

Neînţelegere ; Primenire ; Plecare ; Destin ; Post Sriptum : Versuri // Revista Fundaţiilor Regale. – 1938. – Anul V, nr. 7. – P. 45-55. 954. Ojog, Ion. Metamorfoza // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 9/12. – P. 366-367. 955. Ojog, Ion. Nud // Convorbiri literare. – 1929. – Anul 62. – P.

25-26. 956. Ojog, Ion. Pagini vechi. // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 2/3. – P. 135-136. 957. Ojog, Ion. Scrisoare // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 6/7. – P. 481. 958. Pajura, I. Chopin // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII,

nr. 6/7. – P. 562. 959. Pajura, I. Noapte de vară // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 4. – P. 279. 960. Palladi, George. Acord final // Convorbiri literare. – 1923. –

Anul 55, nr. 3. – P. 273. 98


ă

ă

ă

961. Palladi, George. Aş vrea să-mi plimb tristeţea // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 7/8. – 578. 962. Paladi, G. Marină // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr.

9. – P. 656. 963. Paladi, G. Mă prinde noaptea // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 1/2. – P. 87. 964. Paladi, G. Mi-e teamă // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 12. – P. 826.

965. Paladi, G. Sfinxul // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 7. – P. 443. 966. Paladi, G. Sursum // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr.

9. – P. 685. 967. Paladi, G. Toamna // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 4. – P. 294. 968. Paraschivescu, Gr. Catre zâna păcii // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 4. – P. 276-279. 969. Paraschivescu, Gr. Sonet // Convorbiri literare. – 1921. – Anul

53, nr. 6/7. – P. 460. 970. Paraschivescu, Gr. Sonet // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 9. – P. 643. 971. Pavelescu, Mircea. Lumina plânge; Tipsii de vis // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 9. – P. 682-683. 972. Pavelescu, Mircea. Mărturisire // Convorbiri literare. – 1932. –

Anul 65, nr. 1/2. – P. 75. 973. Pavelescu, Mircea. Sfinxul // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 1/4. – P. 18.

99


ă

ă

ă

974. Pavelescu, Victor Ion. Mă cer cules // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 10. – P. 800-801. 975. Pârlea, C. Ultima rugăciune // Convorbiri literare. – 1941. –

Anul LXXIV, nr. 1. – P. 44-45. 976. Pietrari, I. D. Mă lăudam // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 1. – P. 42. 977. Pilat, Ion. Cântec de toamnă ; Cântec de ducă // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 10. – P. 961. 978. Pilat, Ion. Ecouri marine // Convorbiri literare. – 1913. – Anul

XVII, nr. 9. – P. 830-834. 979. Pilat, Ion. In memoriam // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 2. – P. 130. 980. Pilat, Ion. Ospăţul // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr.

1/2. – P. 78. 981. Pilat, Ion. Somn curat // Convorbiri literare. – 1927. – Anul

59, nr. 1/4. – P. 150. 982. Pilat, Ion. Stanţe // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 4. – P. 30-33. 983. Philippide, Al. A. Ceasul greu // Viaţa Romînească. – 1924. –

Anul XVI, nr. 6. – P. 313-316. 984. Philippide, Al. A. Lied ; Năluca pădurii ; În preajma lunii //

Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 1. – P. 22-25. 985. Philippide, Al. A. Pădure ; Vînt ; Drum în amurg // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 9. – P. 377-381. 986. Philippide, Al. A. Primăvara ; Romanţă // Viaţa Romînească. –

1921. – Anul XIII, nr. 4. – P. 41-43. 987. Philippide, Al. A. Vorbe, toamna // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 10. – P. 548-549.

100


ă

ă

ă

988. Pompiliu, M. Magali ; Căntece de harem // Convorbiri literare.

– 1884. – Anul XVIII, nr. 6. – P. 247-252. 989. Posteucă, Vasile. Strigăt ; Bucovină ; Ascultă! ; Motiv // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 1. – P. 98-100. 990. Prejmatic, J. În duh // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI,

nr. 2. – P. 148-149. 991. Prejmatic, J. Unde? // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI,

nr. 7/8. – P. 541. 992. Pricepie, Mihail I. Noaptea // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 3. – P. 309-310. 993. Protopopescu, Dragoş. Poemele odihnei // Viaţa Romînească.

– 1922. Anul XIV, nr. 7. – P. 54-61. 994. Protopopescu, Dragoş. Recreaţii : Confesii ; Pe apele Domnului ; Romanţă saxonă // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 10. – P. 46-51. 995. Protopopescu, Dragoş. Reflecţii în casa în care a murit

Darwin // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 9. – P. 373375. 996. Pruteanu, Cesar. Fuişor de piatră // Convorbiri literare. –

1919. – Anul LI, nr. 3. – P. 247. 997. Riegler, Emil. Peregrinări : Spre Italia ; Actorul declamă //

Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul IIII, nr. 5. – P. 287-291. 998. Robot, Al. Versuri: Faunul; Cocoşatul; Romanţă; Privelişte; Madrigal; Primitivism; Somn // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 3. – P. 499-505. 999. Roiban, George. Noapte… // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 6/7. – P. 486-487.

101


ă

ă

ă

1000. Roiban, George. Plînge cerul… // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 10-11. – P. 739. 1001. Roiban, George. Poveste… // Convorbiri literare. – 1920. –

Anul LII, nr. 10/11. – P. 641. 1002. Roiban, George. Sus, pe vârful; Sboina Neagră // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 5/6. – P. 334. 1003. Romanescu, Marcel. Cântarea cântărilor // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 12. – P. 886-900. 1004. Romanescu, Marcel. Granit // Convorbiri literare. – 1925. –

Anul 57, nr. 7/8. – P. 543. 1005. Romanescu, Marcel. Grădina lui Teocrit; Doris; Cules; Inelul // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 5. – P. 361-363. 1006. Romanescu, Marcel. Schitul // Convorbiri literare. – 1925. –

Anul 57, nr. 1. – P. 32. 1007. Romano, Lala. Amicul meu gândul // Convorbiri literare. –

1923. – Anul 55, nr. 3. – P. 262-263. 1008. Romano, Lala. Doina // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 5/6. – P. 486. 1009. Romano, Lala. Pe un vînt sfios de seară // Convorbiri literare.

– 1923. – Anul 55, nr. 11/12. – P. 738-739. 1010. Romano, Lala. Soare // Convorbiri literare. – 1923. – Anul

55, nr. 4. – P. 377. 1011. Romano, Lala. Scrisoare ; Cuvântul // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 4. – P. 264. 1012. Sachetti, Carol. Octombrie // Revista Fundaţiilor Regale. –

1934. – Anul I, nr. 9. – P. 487-488. 1013. Sadoveanu, Ioan Marin. Vară; Noapte clară // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 7. – P. 25-26.

102


ă

ă

ă

1014. Sargeţiu, Octav. Cântecul meu // Convorbiri literare. – 1941.

– Anul LXII, nr. 1. – P. 43-44. 1015. Sălniceanu, Gr. Seara // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 6. – P. 452. 1016. Scarlat, Teodor. Casa părintească ; Stare de fapt ; Călătorie în

munţi // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 562-364. 1017. Scarlat, Teodor. Versuri : Moartea stropilor de rouă ; Cântec pentru M. // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 6. – P. 514. 1018. Scărlătescu, I. Cântecul morţei // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 1. – P. 37-40. 1019. Scărlătescu, I. Decembrie // Convorbiri literare. – 1920. –

Anul LII, nr. 3/4 – P. 181-183. 1020. Scărlătescu, I. Îngînări // Convorbiri literare. – 1921. – Anul

53, nr. 6/7. – P. 429-430. 1021. Scărlătescu, I. Sonet // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 4. – P. 260. 1022. Scărlătescu, I. Vox mystica // Convorbiri literare. – 1921. –

Anul 53, nr. 5. – P. 334-335. 1023. Scărlătescu-Palagheanu, I. Elegie ; Excelsior // Convorbiri

literare. – 1921. – Anul 53, nr. 6/7. – P. 533-534. 1024. Scurtu, Alexandrina. Mergeam cântând // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 4. – P. 261. 1025. Sevastos, M. Durere // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII,

nr 9. – P. 290-291. 1026. Sion, G. La aniversarea mea (poesie) // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 3. – P. 112-123.

103


ă

ă

ă

1027. Soare, Alice. Arşiţă // Convorbiri literare. – 1929. – Anul 62.

– P. 117. 1028. Soare, Alice. Din copilărie // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 4. – P. 275. 1029. Soare, Alice. Năluciri // Convorbiri literare. – 1926. – Anul

58, nr. 6. – P. 408. 1030. Soare, Alice. Sonete : Noapte de vară ; Îţi aminteşti // Viaţa

Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 4. – P. 68-69. 1031. Soare, Alice. Variaţiuni după psalmii lui David // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 5/8. – P. 241-242. 1032. Soare, Dinu. Floarea reginii // Convorbiri literare. – 1931. –

Anul 64, nr. 9. – P. 745. 1033. Solacolu, Barbu. Amăgire // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 3. – P. 202. 1034. Solacolu, Barbu. Cântere albă // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 5. – P. 386. 1035. Sorescu-Soare, Al. Ecou de bucium // Convorbiri literare. –

1920. – Anul LII, nr. 10/11. – P. 648-649. 1036. Stamatiad, Alexandru Th. Castelul // Convorbiri literare. – 1929. – Anul 62. – P. 30. 1037. Stamatiad, Alexandru Th. De cînd ai plecat; Omul şi natura // Revista Fundaţiilor regale. – 1939. – Anul VI, nr. 12. – P. 501502. 1038. Stamatiad, Alexandru Th. În noapte ; Despărţire ; Flori uitate ; La altar ; Călătorul // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 4. – P. 297-298.

104


ă

ă

ă

1039. Stamatiad, Alexandru Th. Mi-e sufletul o creangă ; In primavera // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 8/9. – P. 518519. 1040. Stamatiad, Alexandru Th. Poveste // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 9/12. – P. 397. 1041. Stamatiad, Alexandru Th. Rugăciune // Convorbiri literare. –

1919. – Anul LI, nr. 2. – P. 136. 1042. Stamatiad, Alexandru Th. Sonet // Convorbiri literare. –

1931. – Anul 64, nr. 6. – P. 523. 1043. Stamatu, Horia. Versuri: Toamna ; Somn; Cantata // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 253-258.

1044. Stirbei, Nadejda. Ţara mea // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 1. – P. 39-41. 1045. Stoe, Victor. Vizita ; Ciuta ; Vedenie ; Lumina de atunci // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 281-283. 1046. Stolnicu, Simion. Fantezie // Convorbiri literare. – 1941. –

Anul LXXIV, nr. 1. – P. 33. 1047. Streinu, Mircea. Ad ; Fragment ; Foarte simplu ; Clavir, Grieg : Versuri // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 552-555. 1048. Streinu, Vladimir. Creştetul de stâncă // Convorbiri literare. –

1921. – Anul LIII, nr. 5. – P. 379. 1049. Şerbănescu, Th. Lui Ascanio ; Ad amicitiae Laudem (poesii) // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr.9. – P. 382-384. 1050. Ştefănescu, P. Zeului Marte // Convorbiri literare. – 1914. –

Anul XLVIII, nr. 5. – P. 529. 1051. Teodoreanu, Al. O. Întomnare. Dimineaţă Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 6. – P. 405-406.

105

//

Viaţa


ă

ă

ă

1052. Teodoreanu, Al. O. Noapte de toamnă // Convorbiri literare. –

1921. – Anul LIII, nr. 5. – P. 234-235. 1053. Teodorescu, Cicerone. Ciclu din „Călătorii”: Dezamăgire; Romanţa ; Ecou; Mustrări ; Frâu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 12. – P. 541-545. 1054. Teodorescu, Cicerone. Uvertură ; Şoimul ; Statuia;Margine ; Schiţă după natură // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 525-528. 1055. Teodorescu, Cicerone. Versuri: Libeelula ; Trepte // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 5. – P. 273-274. 1056. Topîrceanu, G. Infernul // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul

XII, nr. 1. – P. 100-106; nr. 2. – P. 277-283. 1057. Topîrceanu, G. La vînătoare : Pastel prozaic ; Un iepure ; La amiază ; La întoarcere // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 10. – P. 127-131. 1058. Topîrceanu, G. Muzei mele // Viaţa Romînească. – 1922. –

Anul XIV, nr. 10. – P. 115-120. – (Cronica fantezistă). 1059. Topîrceanu, Gheorghe. Parodii : Cînele Ovreiului ; Cîntarea omului ; Întoarcerea fiului risipitor ; Menajerie ; Mihai Viteazul şi Turcii // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 282288. – (Cronica veselă). 1060. Topîrceanu, G. Pastel de iarnă // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 2. – P. 294-297. 1061. Topîrceanu, Gh. Pastel sentimental // Viaţa Romînească. –

1914. – Anul IX, nr. 3. – P. 325-326. 1062. Topîrceanu, Gh. Vara la ţară // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 9. – P. 434-437. – (Cronica veselă).

106


ă

ă

ă

1063. Tudor, Andrei. Versuri : Duh de seară ; Semn de carte; Descântec pentru şarpe ; Port; Bărăgan ; Sfârşit de seyon ; Sfârşit // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 51-55. 1064. Tudor, Sandu. O frunză a turburat oglinda apei // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 11. – P. 817. 1065. Tudor, Sandu. Spre infinit // Convorbiri literare. – 1926. –

Anul 58, nr. 9. – P. 667-668. 1066. Tudor, Sandu. Stihuri de psalt nou // Convorbiri literare. –

1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 182-183. 1067. Tudor, Sandu. Triptic de balada veche // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 1/2. – P. 71-72. 1068. Tutoveanu, G. Aruncă-ţi sălbatica haină // Convorbiri literare.

– 1921. – Anul LIII, nr. 1. – P. 22. 1069. Tutoveanu, G. Cărări de foc // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 1. – P. 57. 1070. Tutoveanu, G. Chemările primăverii // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 6/7. – P. 593. 1071. Tutoveanu, G. Cand florile vorbesc // Convorbiri literare. –

1921. – Anul LIII, nr. 2/3. – P. 130. 1072. Tutoveanu, G. E moartă cetatea // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 10/11. – P. 607. 1073. Tutoveanu, G. Ea coase // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 7. – P. 399-400. 1074. Tutoveanu, G. Logodnica lui Vifor // Convorbiri literare. –

1919. – Anul LI, nr. 9/10. – P. 702-715. 1075. Tutoveanu, G. Mărire vouă // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 190.

107


ă

ă

ă

1076. Tutoveanu, G. Nici o căprioară // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 1/2. – P. 55. 1077. Tutoveanu, G. Numai lacrima rămâne // Convorbiri literare.

– 1921. – Anul LIII, nr. 6/7. – P. 430. 1078. Tutoveanu, G. Ochii // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 8/9. – P. 484. 1079. Tutoveanu, G. O floare // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 12. – P. 825. 1080. Tutoveanu, G. Pe „nfloritele vălcele // Convorbiri literare. –

1913. – Anul XVII, nr. 4. – P. 384. 1081. Tutoveanu, G. Pe toate le ştie // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 1. – P. 38. 1082. Tutoveanu, G. Plopul // Convorbiri literare. – 1925. – Anul

57, nr. 7/8. – P. 494-495. 1083. Tutoveanu, G. Spre alte zări // Convorbiri literare. – 1919. –

Anul LI, nr. 4. – P. 329. 1084. Tutoveanu, G. Şi tot mai trist // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 10/11. – P. 739. 1085. Tutoveanu, G. Unui ostaş // Convorbiri literare. – 1941. –

Anul LXXIV, nr. 2. – P. 174. 1086. Ţolescu-Văleni, Ion. Cântec pierdut // Convorbiri literare. –

1941. – Anul LXXIV, nr. 1. – P. 42. 1087. Ulmu, T. Amintire // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 4. – P. 389. 1088. Vaida, George. Testament // Convorbiri literare. – 1941. –

Anul LXXIV, nr. 1. – P. 42-43. 1089. Varvara, S. Furtuna // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 5. – P. 347.

108


ă

ă

ă

1090. Văcărescu, Elena. Îngemănări Iubirei // Convorbiri literare. –

1927. – Anul 59, nr. 5/8. – P. 124-126. 1091. Vernescu, Alex. Şt. Gândul meu // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 1/4. – P. 79. 1092. Vestia, I. Un gând nebun // Convorbiri literare. – 1925. – Anul

57, nr. 10. – P. 767. 1093. Vignali, Petru. Prinos // Convorbiri literare. – 1928. – Anul

61, nr. 1/4. – P. 67-68. 1094. Vizirescu, Pan M. Cântecele Dimineţii : Pentru rugă ; Pentru fiecare veac nou; Pentru pâine ; Pentru ploaie ; Pentru mieii priori // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P. 51-56. 1095. Viziteu, Octav C. Din cimitir; Eu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 7. – P. 54-55. 1096. Vlăhuţă, A. Dormi in pace... ; Din trecut ; Oblonitu-mi-a fereastra ; La Aniversara Junimii (1884) // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 1. – P. 33-36. 1097. Vlăhuţă, A. Lutul gânditor // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 10/11. – P. 577-578. 1098. Voiculescu, V. Amurg pe lac // Convorbiri literare. – 1921.

– Anul LIII, nr. 1. – P. 73. 1099. Voiculescu, V. Căzut pe piatră // Convorbiri literare. –

1920. – Anul LII, nr. 8/9. – P. 554. 1100. Voiculescu, V. Cântecul omului ; Amintirile cronicarului ; Somn de vară ; Cuget profan ; Pămîntească // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 11. – P. 265-270. 1101. Voiculescu, V. Psihanaliza ; Făurăria toamnei ; Sonata iernii ; Mântuire : [Versuri] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 483-486.

109


ă

ă

ă

1102. Voiculescu, V. Seară de primăvară // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 7/8. – P. 514. 1103. Voiculescu, V. Sub frunzişul vremii şezum şi plânsem ;

Balada dorului cu mâini legate ; Sora de la schit ; Vara ; printre seminţiile gândului // Revista Fundaţiilor Regale. – 1938. – Anul V, nr. 7. – P. 3-7. 1104. Voiculescu, V. Vedenii de toamnă // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 10/11. – P. 606. 1105. Vona, Alexandru. Zori ; Metamorfoză ; Vânătoare // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 83-85. 1106. Vrabie, Olga. Amurgul // Viaţa Romînească. – 1921. –

Anul XIII, nr. 3. – P. 383. 1107. Vrabie, Olga. Dintr-o casă moartă // Viaţa Romînească. – 1923. – Anul XV, nr. 4. – P. 92. 1108. Vrabie, Olga. Domniţa tăcerii // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 6. – P. 386-387. 1109. Vrabie, Olga. Primăvara // Viaţa Romînească. – 1920. –

Anul XII, nr. 3. – P. 365-366. 1110. Vrabie, Olga. Singurătatea // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 2. – P. 240-241. 1111. Zagoriţ, Al. Ideal // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 2. – P. 130. 1112. Zamfirescu, D. Donna Clara // Convorbiri literare. – 1920.

– Anul LII, nr. 1. – P. 17-19. 1113. Zamfirescu, D. Grenada // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 5/6. – P. 440. 1114. Zamfirescu, D. Iarna ; Umpleţi-mi paharul : (trad. din

Byron) // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr 3. – P. 123124. 110


ă

ă

ă

1115. Zamfirescu, D. Fum ; Cînd mă găndesc in urmă… // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 7. – P. 290-291. 1116. Zamfirescu, D. Primăvara // Convorbiri literare. – 1913. –

Anul XVII, nr. 10. – P. 1073-1075.

Dramaturgie 1117. Alecsandri, V. Fontăna Blandusiei : dramă in 3 acte, in

versuri // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 3. – P. 92-104; nr. 4. – P. 141-153; nr. 5. – P. 169-184. 1118. Barnovschi. D. V. „Cărvunarii” // Convorbiri literare. – 1928.

– Anul 61, nr. 1/4. – P. 38-45. 1119. Caragiali, I. L. O scrisoare pierdută : comedie in patru

acte // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 11. – P. 425443 ; nr. 12. – P. 461-476. 1120. Iuşchevici, Semen. Patimi : tragedie în trei acte // Viaţa

Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 9. – P. 339-349. 1121. Maniu, Adrian. Rodia de aur : Poveste în trei acte / A. Maniu, Al. O. Teodoreanu // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 7. – P. 5-29 ; nr. 8. – P. 206-223 ; nr. 9. – P. 412-436. 1122. Negruzii, I. C. Hatmanul Baltag : operă bufă în 3 acte şi

5 tablouri / I. C. Negruzii, I. L. Caragiali // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 2. – P. 56-68 ; nr. 3. – P. 109-118 ; nr. 4. – P. 157-166. 1123. Negru, Mihail. Răsare soarele : poem dramatic // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 2. – P. 131-141 ; nr. 3. – P. 257-267 ; nr. 4. – P. 367-388. 1124. Petrovici, C. C. O inspecţie cu tâlc // Convorbiri literare.

– 1929. – Anul 62. – P. 31-45.

111


ă

ă

ă

1125. Philippide, Al. A. Izgonirea lui Prometheu – fragmentpreludiu dintr-o tragedie // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 8. – P. 167-172. 1126. Philippide, Al. A. Drumul : scene petrecute în dosul unor pleoape // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 12. – P. 161174. 1127. Rosetti, D. Şahăr-Mahăr : rev. in 4 tablouri / D. Rosetti, N. Urechia // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 9. – P. 363-382. 1128. Scorţescu, Teodor. Mirajul Alpilor : Piesă într-un act // Viaţa

Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 9. – P. 321-334. 1129. Teodoreanu, Al. O. Post-Festum : [scenetă] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 3. – P. 483-494. 1130. Vignali, P. Idolul // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr.

7/8. – P. 523-524. 1131. Zamfirescu, Duiliu. Poezia depărtării : comedie în 4 acte //

Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 3. – P. 225-239; nr. 4. – P. 359-372 ; nr.5. – P. 470-480 ; nr. 6/7. – P. 569-575. 1132. Zamfirescu, Duiliu. Voichiţa : comedie în 3 acte // Convorbiri

literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 5. – P. 475-488. 1133. Zissu, A. I. În slujba celorlalţi // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 7. – P. 62-70; nr. 8. – P. 228-239.

Proză 1134. Agîrbiceanu, Ion. Dinu Daina // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr 9. – P. 249-256. 1135. Agîrbiceanu, Ion. Elenuţa nu se mai mărită // Viaţa

Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 1. – P. 26-32.

112


ă

ă

ă

1136. Agîrbiceanu, Ion. Florile lui Gheorghiţă Bogdănel… // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 1. – P. 5-10. 1137. Agîrbiceanu,

Ion. Însemnarea lui Pafnuţie Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 10. – P. 105-110.

//

Viaţa

1138. Agîrbiceanu, Ion. Maşina // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 6. – P. 379-398. 1139. Arghezi, T. Curtea cu găini: Moartea suavă ; Un vierme ; Familiarităţi ; Decepţii ; Stofele ; M-aş ruga... // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 497-508. 1140. Arion, Dinu C. Boerul // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 4. – P. 46-55. 1141. Arion, Dinu C. Suflete galbene // Convorbiri literare. – 1932.

– Anul 65, nr. 5/7. – P. 356-363. 1142. Ascanio. Zile de ploae : [naraţiune] // Convorbiri literare . – 1884. – Anul XVIII, nr. 4. – P. 125-141. 1143. Bart, Jean. Cazul de la farul Olinca : note de drum pe apă // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 6. – P. 321-330. 1144. Bart, Jean. Cu Ruşii în Deltă. Hormuz Talek // Viaţa

Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 193-199. 1145. Bart, Jean. Dincolo, peste ocean (Dintr-un jurnal de bord) // Viaţa Romînească. – 1923. – Anul XV, nr. 2. – P. 229-236; nr. 4. – P. 93-97; 1924. – Anul XVI, nr. 3. – P. 405-411. 1146. Bart, Jean. După douăzeci de ani : [descrierea unei călătorii

pe mare cu prieteni din tinereţe // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1/3. – P. 265-281. 1147. Bart, Jean. În Gibraltar : jurnal de bord // Viaţa Romînească.

– 1922. – Anul XIV, nr. 5. – P. 161-170. 1148. Bart, Jean. Pittsburg : [însemnări de călătorie în America] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 11. – P. 225-231.

113


ă

ă

ă

1149. Bart, Jean. Prinţesa Bibiţa // Viaţa Romînească. – 1922. –

Anul XIV, nr. 9. – P. 321-333. 1150. Bart, Jean. Rătăcind prin deltă // Viaţia Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 1. – P. 20-31. 1151. Bassarabescu, I. Al. La casa din Batişte // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 248-259. 1152. Bassarabescu, I. Al. Un om în toată firea // Convorbiri

literare. – 1924. – Anul 56, nr. 1/2. – P. 87-90. 1153. Beldiceanu, N. N. Chirică // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 118-129. 1154. Beldiceanu, N. N. Fetiţa doctorului // Viaţa Romînească. –

1913. – Anul VIII, nr. 2. – P. 193-199. 1155. Beldiceanu, N. N. Rebeca // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 9. – P. 382-392. 1156. Beldiceanu, N. N. Un stîlp al Ministerului // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 378-388. 1157. Benador, Ury. Final // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. –

Anul VII, nr. 1. – P. 35-55. 1158. Beza, M. La casa lui Ruskin // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 6-7. – P. 576-581. 1159. Beza, M. O amintire // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 2. – P. 125-129. 1160. Beza, M. O viaţă // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr.

1. – P. 20-31 ; nr. 2. – P. 126-134 ; nr. 3/4. – P. 171-180 ; nr. 5/6. – P. 301-309 ; nr. 7. – P. 395-399. 1161. Beza, M. Pena (din viaţa Aromânilor) // Convorbiri literare. –

1913. – Anul XLVII, nr. 1. – P. 5-9. 114


ă

ă

ă

1162. Beza, M. Pe drumuri (din viaţa Aromânilor) // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 5. – P. 449-455. 1163. Biberi, Ion. Călătorul // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. –

Anul IV, nr. 2. – P. 267-278. 1164. Bilciurescu, Alexandru. Domul Lohengrin // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 9. – P. 684-685. 1165. Bilciurescu, Alexandru. Don Juanul ploii // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 2. – P. 118-121. 1166. Botez, Demostene. Cuvinte moarte // Viaţa Romînească. –

1921. – Anul XIII, nr. 7. – P. 93-96. 1167. Botez Demostene. Noapte de Noembre // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 2. – P. 227-228. 1168. Botez, Demostene. Note de Jurnal // Viaţa Romînească. –

1923. – Anul XV, nr. 4. – P. 61-66. 1169. Botez, Demostene. Roman perpetuu // Viaţa Romînească. –

1922. – Anul XIV, nr. 5. – P. 198-202. 1170. Brăiescu, Gh. Amintiri: Bătrînii de altădată ; Pregătiri de paşti ; Ouă roşii ; Bădia Ionică ; Parastasul bunicăi // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 7. – P. 15-31. 1171. Brăiescu, Gh. Amintiri : Cazarma. Şcoala de ofiţeri. În fine, sublocotenet // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 244-258. 1172. Brăiescu, Gh. Amintiri : Iaşii de altă dată ; Moartea bunicăi ;

Copilăria ; Rola ; Buium Boccegiul ; Coana Elencu şi coana Mărioara Manşonul taţii Leonora // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 5. – P. 259-277. 1173. Brăiescu, Gh. Amintiri. Pregătiri de Crăciun ; Slugile ; Dulceaţa de mure ; Moş Simion. Domnul Vuţă // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 6. – P. 496-513.

115


ă

ă

ă

1174. Brăiescu, Gh. Margot // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 12. – 503-528 ; 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 15-28 ; nr. 5. – P. 263-275. 1175. Brătescu-Voineşti, Ioan Al. Moş Niţă Hîrleţ // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, vol. XXIV. – P. 49-53. 1176. Brătescu-Voineşti, Ioan Al. Rătăcire… // Viaţa Romînească.

– 1920. – Anul XII, nr.1. – P. 5-10. 1177. Brătescu-Voineşti, Ioan Al. Vise // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1935. – Anul II, nr. 1. – P. 22-30. 1178. Brezianu, Barbu. Ani de bătrâneţe // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 14-28. 1179. Brezianu, Barbu. B. Jaf în dragoste // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1936. – Anul III, nr. 7. – P. 56-69. 1180. Bujoreanu, Gh. Coana Maria // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 5. – P. 279-286. 1181. Cantacuzino, G. M. Apele Tigrului: [note de călătorie] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 8. – P. 297-306. 1182. Caragiale, L. I. Nevinovăţiile viclene (Roman) / L. I.

Caragiale, I. Gherea // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 4. – P. 71-81 ; nr. 5. – P. 180-191 ; nr. 5. – P. 350-366. 1183. Caragiale, Mateiu Ion. Remember // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 8. – P. 187-200. 1184. Cazaban, Al. Înstrăinat // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul

VII, nr. 5/6. – P. 296-299. 1185. Cazimir, Otilia. Badană // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 1. – P. 67-69. 1186. Cernea, Silviu. Pacienta de la No. 3 // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 531-540. 116


ă

ă

ă

1187. Cesarie, Constantin. Parabola Zorelii // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 1. – P. 23-26. 1188. Cesarie, Constantin. Roibu // Convorbiri literare. – 1919.

– Anul LI, nr. 4. – P. 314-318. 1189. Chiriţescu, M. I. Argamacul (1) lui Ostap // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 1. – P. 19-25. 1190. Chiriţescu, M. I. Carambolul (schiţă ostăşească) // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 9. – P. 825-829. 1191. Chiriţescu, M. I. Hersch Nissim (schiţă) // Convorbiri literare.

– 1914. – Anul XLVIII, nr. 3. – P. 249-254. 1192. Chiriţescu, M. I. Pahonţul // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 2. – P. 201-219. 1193. Chiriţescu, M. Răzbunarea lui Caraman // Viaţa Romînească.

– 1912. – Anul VII, nr. 10. – P. 48-55. 1194. Chiriţescu, M. I. Spioana // Convorbiri literare. – 1913. –

Anul XLVII, nr. 2. – P. 113-117. 1195. Cioflec, Romulus. Amintiri din anul învierii // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 6. – P. 370-378 ; 1921. – Anul XIII, nr. 5. – P. 230-233 ; nr. 8. – P. 240-244. 1196. Cioflec, Romulus. Clopotul // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 215-219. 1197. Cioflec, Romulus. Copaci bătrîni // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 3. – P. 377-381. 1198. Cioflec, Romulus. Din împărăţia păcii // Convorbiri literare. –

1920. – Anul LII, nr. 10/11. – P. 608-612. 1199. Cioflec, Romulus. Pe drumul de la moară // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 12. – P. 795-806.

117


ă

ă

ă

1200. Cisek, O. W. Tătăroaica // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 2. – P. 259-300. 1201. Condiescu N. M. Din însemnările lui Safirim // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 4. – P. 34-53. 1202. Constantinescu, Ovidiu. Cum va fi fost… // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 1. – P. 83-97. 1203. Constantinescu, Ovidiu. Fundaţia „Stela Neagoe” // Revista Fundaţiilor Regale. – 1938. – Anul V, nr. 7. – P. 29-44. 1204. Constantinescu, Ovidiu. Tanti Sia // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1935. – Anul II, nr. 4. – P. 283- 293; 1937. – Anul IV, nr. 8. – P. 283-293. 1205. Costin, G. G. „Nebunul” // Convorbiri literare. – 1923. – Anul

55, nr. 9/10. – P. 674-682. 1206. Crăciun, Eugen. În Trentin şi la Lacurile italiene : Note de călătorie // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 10. – P. 113124; nr. 11. – P. 341-355. 1207. Daloga, Ioan. Baba Mărina Poveste din popor // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 483-484. 1208. Damian Mircea. Bucureşti // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 503-524. 1209. Daria, Vrginia. Destin // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 529-548. 1210. Deleanu, Silviu. Oameni din lună // Viaţa Romînească. –

1923. – Anul XV, nr. 2. – P. 161-179; nr. 4. – P. 70-91. 1211. Demetrescu, Mihail. Chira : [nuvelă] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 492-496. 1212. Demetrius, Lucia. Chipuri din hotelul Saint Guy // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 483-502. 118


ă

ă

ă

1213. Demetrius, Lucia. Natalia // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 509-524. 1214. Diaconu, Emil. Spre Londra // Convorbiri literare. – 1932. –

Anul 65, nr. 8/10. – P. 491-499. 1215. Dobronravov-Donici, Leonid. Requiem // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 2. – P. 161-166. 1216. Dongorozi, Ion. Căciula flăcăului // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 6/7. – P. 552-562. 1217. Dongorozi, Ion. Cum s‟a despărţit Tanti Veronica //

Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 12. – P. 726-732. 1218. Dongorozi, Ion. Cum şi-a găsit moartea Tuşa Nuţa din Fireşti // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 10/11. – P. 740-747. 1219. Dongorozi, Ion. Didinel // Convorbiri literare. – 1921. – Anul

LIII, nr. 5. – P. 380-383. 1220. Dongorozi, Ion. Ghiţă Spiţeru // Convorbiri literare. – 1921. –

Anul LIII, nr. 2/3. – P. 131-134. 1221. Dongorozi, Ion. In toiu de iarnă // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 4. – P. 333-337. 1222. Dongorozi, Ion. Într-un an la iarmeroc // Convorbiri literare. –

1923. – Anul 55, nr. 5/7. – P. 567-572. 1223. Dongorozi, Ion. Uşurare // Convorbiri literare. – 1925. – Anul

57, nr. 6. – P. 406-409. 1224. Dumbravă, Bucura. Adamantor // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 2. – P. 135-140. 1225. Dumbravă, Bucura. Irimiia // Convorbiri literare. – 1919. –

Anul LI, nr. 6. – P. 448-452; nr. 9/10. – P. 583-593. 1226. Dumbravă, Bucura. Pazitorul pragului // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 12. – P. 787-794.

119


ă

ă

ă

1227. Eftimiu, Victor. Inscripţie pe un album // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 260-267. 1228. Eliade, M. Tărâmul nevăzut // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 34-54. 1229. Floru, Igena. Tovarăş // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul

XII, nr. 4. – P. 91-95. 1230. Frunză, A. În pădure // Viaţa Romînească. – 1920. –Anul XII,

nr. 5. – P. 210-213. 1231. Frunză, A. La prihod // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 10. – P. 550-555. 1232. Frunză, A. Note şi amintiri din Muntele Athos // Viaţa

Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 7. – P. 71-83. 1233. Furtună, Horia. Prietenii din Bucureşti // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 5. – P. 246-260. 1234. Galaction, Gala. Acum 35 de ani (Partea a doua) Jurnalul Antoninei // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 1130. 1235. Galaction, Gala. Acum 35 de ani. Uragamn politic (VI) // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 269-290. 1236. Galaction, Gala. Acum 35 de ani Apocalipsa lui Naum (VIII) // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 529551. 1237. Galaction, Gala. Acum 35 de ani. Cuiburi părăsite (X) // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 29-50. 1238. Galaction, Gala. Caligraful Terţiu // Viaţa Romînească. –

1921. –Anul XIII, nr. 11. – P. 169-179. 1239. Galaction, G. „Calipso greaca, fecioară” // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 2. – P. 208-211.

120


ă

ă

ă

1240. Galaction, Gala. Cum încep un veac şi o căsnicie // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 284-304 ; nr. 12. – P. 525-546; 1935. – Anul II, nr. 1. – P. 41-58 ; nr. 2. – P. 288-307 ; nr. 3. – P. 500-510 ; nr. 4. – P. 54-70 ; nr. 5. – P. 263-272. 1241. Galaction Gala. Hîrcă pentru hîrcă // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 248-257. 1242. Galaction Gala. În Basarasia păduroasă // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 5/8. – P. 163-166. 1243. Galaction, Gala. La vulturi! // Viaţa Romînească. – 1912. –

Anul VII, vol. XXIV. – P. 87-95. 1244. Galaction, Gala. Lie Cloancă // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 6-13. 1245. Galaction, G. Madona din Port // Viaţa Romînească. – 1925.

– Anul XVII, nr. 1. – P. 76-79. 1246. Galaction, Gala. O lecţie asupra lui John Stuart Mill //

Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 288-300 ; nr. 3. – P. 549-571 ; nr. 4. – P. 66-86 ; nr. 5. – P. 243-262. 1247. Gane, C. Abu-El-Hull // Convorbiri literare. – 1926. – Anul

58, nr. 1/2. – P. 56-70. 1248. Gane, C. Acel ce nu poate trăi în ţară străină // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 3. – P. 506-524. 1249. Gane, C. Ada-Kale // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 1. – P. 20-31. 1250. Gane, C. Atena // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr.

10. – P. 747-762 ; nr. 11. – P. 863-873. 1251. Gane, C. Hotinul // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 5. – P. 319-327.

121


ă

ă

ă

1252. Gane, C. Rădăuţi // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 10. – P. 730-736. 1253. Gane, N. In vacanţe // Convorbiri literare. – 1879. – Anul

XIII, nr. 2. – P. 50-51. 1254. Gane, N. Salonic // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 7/8. – P. 486-498. 1255. Gane, N. Silistra // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 3. – P. 179-191. 1256. Georgian, V. C. Alecu Brumărică // Convorbiri literare. –

1927. – Anul 59, nr. 9/12. – P. 336-342. 1257. Georgian, V. C. Bâtu Gheorghiţă Mălbantu // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 10/11. – P. 635-640. 1258. Georgian, V. C. În zile de sărbătoare // Convorbiri literare. –

1921. – Anul LIII, nr. 6/7. – P. 431-436. 1259. Georgian, V. C. Lupul // Convorbiri literare. – 1920. – Anul

LII, nr. 7. – P. 436-442. 1260. Georgian, V. C. O amintire // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 2/3. – P. 138-142. 1261. Gherda, G. Uica Donose // Convorbiri literare. – 1914. – Anul

XLVIII, nr. 1. – P. 38-42. 1262. Gesticone, Mircea. Războiul micului Tristan // Revista

Fundaţiilor regale. – 1937. – Anul IV, nr. 8. – P. 251-282; nr. 11. – P. 271-298. 1263. Goga, Octavian. Fărâmituri: [Cugetări] // Revista Fundaţiilor

regale. – 1939. – Anul VI, nr. 12. – P. 484-489. 1264. Gorovei, Artur. Din alte vremuri (Amintiri literare) // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 7. – P. 30-42.

122


ă

ă

ă

1265. Hogaş, Calistrat. Ion Rusu // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, vol. XXIV. – P. 5-14. 1266. Hogaş, C. La Agapia : [descrierea unei călătorii la mănăstirea

Agapia] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 6. – P. 244-251. 1267. Hogaş, Calistrat. Spre mănăstiri : Amintiri dintr-o călătorie // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 60-78. 1268. Holban, Anton. Bunica se pregăteşte să moară // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 259-280. 1269. Ioaniţescu, D. Arena şi taurii [impresii de călătorie] //

Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 4. – P. 370-373. 1270. Ioaniţescu-Ionescu D. Pe Siret [însemnări din 1917] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 3/4. – P. 220-225. 1271. Ioaniţescu-Sachelarie,

D. Lumină lină // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 5/7. – P. 382-383. 1272. Iov, D. Icoana // Convorbiri literare. – 1941. – Anul

LXXIV, nr. 2. – P. 169-173. 1273. Irineu, Cora. În Ţara Bîrsei : Note de călătorie // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 11. – P. 240.248. 1274. Irineu, Cora. În Ţara Crişului : [eseu] // Viaţa Romînească.

– 1922. – Anul XIV, nr. 3. – P. 354-365. 1275. Ispirescu. P. Din poveştile unchiaşului sfătos : De la

Bucureşti la Roşiorii de Vede şi inapoi // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 5. – P. 193-207. 1276. Iuşchevici,

Semen. Leon Drei : Roman // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr.4. – P. 5-21 ; nr. 5. – P. 161183 ; nr. 6. – P. 413-425 ; nr. 7. – P. 78-92 ; nr. 8. – P. 213-233 ; nr. 9. – P. 394-419 ; nr. 10. – P. 95-110 ; nr.11. – P. 251-264. 1277. Lambrino, Aurel. Putrezind // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P. 57-68.

123


ă

ă

ă

1278. Lăcusteanu, Colonel. Amintiri (II) : Biografia mea în etatea

nevartsniciei şi a juneţei // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P.301-320. 1279. Lăcusteanu, Colonel. Amintiri (III) : Hymeneu // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 3. – P. 525-548. 1280. Lăcusteanu, Colonel. Amintiri (IV) : Revoluţia de la 1848 // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 4. – P. 35-65. 1281. Lăcusteanu, Colonel. Amintiri (V) :Revoluţia de la 1848 // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 311-336. 1282. Lăcusteanu, Colonel. Amintiri (VI) : Brăila // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 59-71. 1283. Lovinescu, E. Acord final (XIII-XV) // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 494-520. 1284. Lovinescu, E. Pagini din carnetul unui memorialist // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 1. – P. 186-191; nr 4. – P. 169-176. – (Cronici). 1285. Lungianu, Mihail. Candela // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 2. – P. 131-142. 1286. Lupeanu-Melin, A. Pleacă Grigoraş : [schiţă din viaţa

ardelenească] // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 10. – P. 739-742. 1287. Macedonski, Al. Nuvele fără oameni ; Casa cu Nr. 10 // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 489-491. 1288. Maniu, Adrian. Moartea Kerei Duduka // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 491-498. 1289. Mantu, Lucia. File rupte : Te Deum ; Florinul ; Cromolitografii ; Geneza lirismului // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 12. – P. 348-356.

124


ă

ă

ă

1290. Mantu, Lucia. File rupte : Un om amărît ; Cavalerism ; Grădinarul ; Dimineaţă ; Domnişoara Sally ; Dincă // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 4. – P. 25-40. 1291. Mantu, Lucia. Între copiii : Soiu rău… Portocalele ; Profiluri mici // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 10. – P. 5-20. 1292. Mantu, Lucia. La vie : Nică, Laia ; Coada lui Tărcuş ;

Pantomimă,Ciupercile ; În tramvai : Cantalupul, Conversaţie, Romeo, Busuiocul // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr 3. – P. 321334. 1293. Mantu, Lucia. Strada // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. –

Anul I, nr. 4. – P. 19-29. 1294. Marinescu, I. Satira IV // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 5/6. – P. 562-566. 1295. Marino, Constanţa. Cuptorul lui Sima // Viaţa Romînească. –

1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 115-122. 1296. Marino-Moscu, Constanţa. Amintirile Caterinei State //

Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 7. – P. 59-8 ; nr. 8. – P. 241-251 ; nr. 9. – P. 393-398 ; 1921. – Anul XIII, nr. 9. – P. 376-381 ; nr. 10. – P. 65-67 ; nr. 11. – P. 265-272 ; nr. 12. – P. 379-389. 1297. Marino-Moscu, Constanţa. Neculai Moţatu Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 266-273.

//

Viaţa

1298. Mândru, A. Grădina raiului // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 12. – P. 794-817. 1299. Mândru, A. Iadul // Convorbiri litarare. – 1925. – Anul 57, nr.

10. – P. 723-734. 1300. Mândru, A. Împăcarea // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 5/6. – P. 310-316. 1301. Mândru, A. Soţii Nedelescu // Convorbiri literare. – 1920. –

Anul LII, nr. 12. – P. 673-692. 125


ă

ă

ă

1302. Miller Verghy, Marg. Ca să pot muri // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 5. – P. 201-214. 1303. Minulescu, I. Roş, galben şi albastru : roman // Viaţa

Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 4. – P. 101-118 ; nr. 5. – P. 161179 ; nr. 6. – P. 331-358 ; nr. 7. – P. 29-51 ; nr 8. – P. 204-226. 1304. Mironescu Ioan I. În drum, spre Braniştea… // Viaţa

Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 238-245. 1305. Mironescu, I. I. Prăpastia // Viaţa Romînească. – 1923. –

Anul XV, nr. 4. – P. 5-31. 1306. Movilă, Sanda. 15 minute // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 3. – P. 523-537. 1307. Movilă, Sanda. Nălucile // Revista Fundaţiilor Regale. –

1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 67-82. 1308. Movilă, Sanda. O picătură de sânge // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 510-528. 1309. Muşatescu, Tudor. Râul Doamnei // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 41-52. 1310. Negruzii, Iacob. Din copilărie ; Aduceri aminte şi impresii //

Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 1. – P. 1-17; nr. 2. – P. 113-124 ; nr. 3. – P. 233-248 ; nr. 4. – P. 345-352. 1311. Nistrul, C. În voia valurilor (icoane din Siberia) // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 250-293. 1312. Nour, Alexis. Masca lui Beethoven // Convorbiri literare. –

1928. – Anul 61, nr. 5/8. – P. 167-173. 1313. Palla, Eufrosinia. Sub mărul înflorit // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 10. – P. 773-781. 1314. Pamfilie, Tudor. Documente omeneşti. Delegaţiile de la

Epureni // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 51-56. 126


ă

ă

ă

1315. Pamfilie, Tudor. Dormind… // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 433-435. 1316. Pamfilie, Tudor. Drepturile // Convorbiri literare. – 1921. –

Anul 53, nr. 4. – P. 280-286. 1317. Pamfilie, Tudor. Dumnealui, deputatul Ioniţă // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 10. – P. 598-603.

1318. Pamfilie, Tudor. Hora de la Vaslui // Viaţa Romînească. –

1920. – Anul XII, nr. 6. – P. 380-385. 1319. Pamfile, Tudor. Jalba lui Alexei Ivanovici // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 8/9. – P. 529-538. 1320. Pamfilie, Tudor. Samovarul // Convorbiri literare. – 1921. –

Anul 53, nr. 12. – P. 820-825. 1321. Pamfilie, Tudor. Un sat ca ne-altele // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 3. – P. 384-396. 1322. Papadat-Bengescu, Hortensia. Balul // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 9. – P. 321-338. 1323. Papadat-Bengescu, Hortensia. Ca să te pomenesc // Viaţa

Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 40-49. 1324. Papadat-Bengescu, Hortenzia. Femei, între ele // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 5-27. 1325. Papadat-Bengescu, Hortenzia. Femeia în faţa oglinzii // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 6. – P. 217-220. 1326. Papadat-Bengescu, Hortenzia. Lui Don Juan în eternitate ; Îi

scrie Bianca Porporata // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 129-156. 1327. Papadat-Bengescu, Hortenzia. Marea: (Din scrisorile unei

necunoscute) // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 1. – P. 33-48 ; nr. 2. – P. 161-179. 127


ă

ă

ă

1328. Papadat-Bengescu, Hortensia. Sînge // Viaţa Romînească. –

1922. – Anul XIV, nr. 7. – P. 32-53. 1329. Papadat-Bengescu, Hortensia. Viziune // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 44-46. 1330. Paraschivescu, Gh. David „Boccegiul” // Convorbiri literare.

– 1919. – Anul LI, nr. 3. – P. 213-217. 1331. Paraschivescu, Gh. Depe-acasă // Convorbiri literare. – 1919.

– Anul LI, nr. 7/8. – P. 484-488. 1332. Paraschivescu, Gh. Floarea ciocoeşului // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 1. – P. 32-53. 1333. Paraschivescu, Gr. Plîns de ghioc // Viaţa Romînească. –

1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 161-176. 1334. Paraschivescu, Gh. Răzbunarea // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 8/9. – P. 520-528. 1335. Paulet, Emil. Chipuri şi suflete // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 12. – P. 901-910. 1336. Paulet, Emil. Clapa // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57,

nr. 11. – P. 813-817. 1337. Paulet, Emil. Femee!... // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 6. – P. 428-433. 1338. Paulet, Emil. În armistiţiu // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 9/12. – P. 238-240. 1339. Paulet, Emil. În retragere // Convorbiri literare. – 1927. –

Anul 59, nr. 5/8. – P. 78-83. 1340. Paulet, Emil. Norocul lui Ifrim (I) // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 7/8. – P. 523-540.

128


ă

ă

ă

1341. Paulet, Emil. O inspecţie // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 3. – P. 269-281. 1342. Paulet, Emil. Pichetul de incendiu // Convorbiri literare. –

1926. – Anul 58, nr. 10. – P. 770-774. 1343. Paulet, Emil. Sufragiul universal // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 3. – P. 180-197. 1344. Pătrăşcanu, D. D. În ghiarele tiranului // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 105-115. 1345. Pătrăşcanu, D. D. Înzăpădiţi! // Viaţa Romînească. – 1912. –

Anul VII, nr 9. – P. 277-289. 1346. Petraşincu, Dan. Ultima aventură // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 6. – P. 515-533. 1347. Pătraşcanu, D. D. Un temperament egal // Viaţa Romînească.

– 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 23-37. 1348. Peltz, I. Moartea tinereţelor // Revista Fundaţiilor Regale. –

1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 512-535. 1349. Petrea, Paula. Ghibirdicul // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 12. – P. 821-829. 1350. Petrovici, Ion. Din amintirile unui băiat de familie // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 493-504. 1351. Petrovici, I. Încrucişări de anotimpuri // Convorbiri literare. –

1926. – Anul 58, nr. 1/2. – P. 53-55. 1352. Petrovici, I. Ruinele cetăţii Neamului // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 9. – P. 646-648. 1353. Petrovici, I. Turneul candidatului // Convorbiri literare. –

1928. – Anul 61, nr. 9/12. – P. 380-396. 1354. Philippide, Al. A. „Aur sterp” // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 11-12. – P. 782-786.

129


ă

ă

ă

1355. Philippide, Al. A. Chronos : studiu de obsesie // Viaţa

Romînesacă. – 1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 390-404. 1356. Pintea, R. Sbârcea gloriosul // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 8/9. – P. 539-540. 1357. Ponea, Vlad. Suflete necăjite // Convorbiri literare. – 1924. –

Anul 56, nr. 3. – P. 182-201. 1358. Popa, Victor Ion. Ghiceşte-mi în cafea // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 12. – P. 507-537. 1359. Pora, N. In tenebre // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 11. – P. 856-862. 1360. Pora, N. Trei bătăi // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58,

nr. 6. – P. 399-407. 1361. Pruteanu, Cesar. Pajura insângerată (insemnări de răsboi, 1916) // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 2. – P. 156-159. 1362. Razu, D. Victima . manuscris găsit // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 12. – P. 367-372. 1363. Rădulescu, Marta D. Madona // Revista Fundaţiilor Regale. –

1934. – Anul I, nr. 2. – P. 268-273. 1364. Rădulescu-Motru, C. Amintiri din vremea studiilor // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 274-287. 1365. Rebreanu, Liviu. Ceasul rău // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 1/2. – P. 34-40. 1366. Rebreanu, Liviu. Întorsătura // Revista Fundaţiilor Regale. –

1937. – Anul IV, nr. 11. – P. 243-264. 1367. Rebreanu, Liviu. Pahonţu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 12. – P. 486-501.

130


ă

ă

ă

1368. Rosetti, Al. Note din Grecia : [impresii de călătorie] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 7. – P. 103-110. 1369. Rosetti, Radu. Drîmbă // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 4. – P. 5-18. 1370. Rosetti, Radu. Un suflet mărinimos // Viaţa Romînească. –

1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 81-91. 1371. Russo, Alecu. Iaşii şi locuitorii lui, în 1840 / tălmăcire de M. Sadoveanu // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 9. – P. 292314. 1372. Sadoveanu, Ion Marin. Din „Cartea lui Ion Sântu” (fragment)

// Revista Fundaţiilor regale. – 1939. – Anul VI, nr. 12. – P. 490500. 1373. Sadoveanu, Mihail. Balaurul // Viaţa Romînească. – 1924. –

Anul XVI, nr. 10. – P. 98-105. 1374. Sadoveanu, Mihail. Bulboana lui Vălinaş // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 353-364 ; nr. 4. – P. 26-41. 1375. Sadoveanu, Mihail. Când a fost judecată prea-frumoasa Şatun // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 1. – P. 3-10. 1376. Sadoveanu, Mihail. Cealaltă Ancuţă // Viaţa Romînească. –

1925. – Anul XVII, nr. 1. – P. 51-60. 1377. Sadoveanu, Mihail. Dimineţi de iulie // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 9. – P. 362-370. 1378. Sadoveanu, Mihail. Doi vecini ai mei // Viaţa Romînească. –

1912. – Anul VII, vol. XXIV. – P. 31-38. 1379. Sadoveanu, Mihai. Dumbrava minunată // Viaţa Romînească.

– 1922. – Anul XIV, nr. 2. – P. 242-262. 1380. Sadoveanu, Mihail. Fericita Cecilia // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 3. – P. 392-402.

131


ă

ă

ă

1381. Sadoveanu, Mihail. Fîntîna dintre plopi // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV. – P. 161-172. 1382. Sadoveanu, Mihail. Gheorghe Baciu // Viaţa Romînească. –

1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 239-245. 1383. Sadoveanu, Mihail. Grădina Morţii // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 9. – P. 392-396. 1384. Sadoveanu, Mihail. Haralambie // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 1. – P. 5-10. 1385. Sadoveanu, Mihail. Hultanul // Viaţa Romînească. – 1922. –

Anul XIV, nr.7. – P. 21-26. 1386. Sadoveanu, Mihail. În satul unui prieten : [eseu despre satul Şomuz şi locuitorii lui] // Viaţa Rimînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 348-352. 1387. Sadoveanu, Mihail. Întâiul spin // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 10. – P. 542-547. 1388. Sadoveanu, Mihai. La Mestecănei // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 1. – P. 35-40.

Mihail. Neamul Şoimăreştilor // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 10. – P. 88-102; 1913. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 5-21. 1389. Sadoveanu,

1390. Sadoveanu, Mihail. Neculai şi prietenul său // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 11. – P. 273-278. 1391. Sadoveanu, Mihail. Orbul // Viaţa Romînească. – 1921. –

Anul XIII, nr. 9. – P. 358-362. 1392. Sadoveanu, Mihail. Povestiri de primăvară // Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 26-59.

Viaţa

1393. Sadoveanu, Mihail. Primăvara. // Viaţa Romînească. – 1920.

– Anul XII, nr. 1. – P. 124-129. 132


ă

ă

ă

1394. Sadoveanu, Mihail. Şcoala // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 8. – P. 161-166. 1395. Sadoveanu, Mihail. Toamna : [eseu] // Viaţa Romînească. –

1912. – Anul VII, nr 9. – P. 348-351. 1396. Sadoveanu, Mihail. Un om năcăjit // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 3. – P. 357-360. 1397. Sadoveanu, M. Venea o moară pe Siret : roman // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 5. – P. 200-210. 1398. Sanielevici, H. Icoane fugare : impresii din Dobrogea // Viaţa

Romînească. – 1912. – Anul VII, vol. XXIV. – P. 54-69. 1399. Scorţescu, Theodor. Într-o Temniţă // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 12. – P. 329-335. 1400. Sebastian, Mihail. La Braşov, într-o zi de iarnă : [eseu despre

oraşul Braşov] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 176-179. 1401. Semaca, A. Durău // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 5. – P. 347-350. 1402. Slavici, Ioan. Lumea prin care am trecut // Convorbiri literare.

– 1929. – Anul 62. – P. 3-24. 1403. Soare, Al. Minunea din Rudeni // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 3. – P. 192-198. 1404. Stahl, H. În drum spre lună (Fragment din romanul „Călătoria în lună a unui român”) // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 3. – P. 261-264. 1405. Stahl, H. Voica // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 9. – P. 281-314; nr. 10. – P. 49-76. 1406. Stefanelli, T. V. Hassan Călugărul // Convorbiri literare. –

1884. – Anul XVIII, nr. 1. – P. 25-32. 133


ă

ă

ă

1407. Straje, Michail. Spre Golgota // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 3. – P. 274-277. 1408. Şerban, Mihail. Minunea // Revista Fundaţiilor Regale. –

1936. – Anul IIII, nr. 5. – P. 292-302. 1409. Ştefănescu, I. D. Emile Escouffier // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 1. – P. 42-45. 1410. Teleajen, Sandu. Ţiganii de la Piscu-Urlii // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 268-285. 1411. Teodoreanu, Al. O. Bercu Leibovici // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 258-264. 1412. Teodoreanu, Al. O. Berzele din Boureni // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 2. – P. 246-253. 1413. Teodoreanu, Al. O. Lyautey // Revista Fundaţiilor Regale. –

1935. – Anul II, nr. 5. – P. 312-339. 1414. Teodoreanu, Al. O. O inspecţie // Viaţa Romînească. – 1924.

– Anul XVI, nr. 12. – P. 428-435. 1415. Teodoreanu, Al. O. Spovedania Iancului // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 4. – P. 97-100. 1416. Teodoreanu, Ionel. Căsuţa păpuşelor // Viaţa Romînească. –

1924. – Anul XVI, nr. 3. – P. 313-348. 1417. Teodoreanu, Ionel. Cel din urmă basm // Viaţa Romînească. –

1922. – Anul XIV, nr. 10. – P. 21-45; nr. 11. – P. 192-214. 1418. Teodoreanu, Ionel. Două poveşti: pentru copii; pentru visători // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 10. – P. 558-561. 1419. Teodoreanu, Ionel. La Medeleni // Viaţa Romînească. –

1924. – Anul XVI, nr. 10. – P. 5-34; nr. 11. – P. 196-217; nr. 12. – P. 358-382; 1925. – Anul XVII, nr. 1. – P. 5-40, nr. 2. – P. 179-200; nr. 3. – P. 333-352. 134


ă

ă

ă

1420. Teodoreanu, Ionel. O Toamnă : Un cerşetor; Cocorii; Despărţire; Basmul toamnei // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 6. – P. 427-429. 1421. Teodoreanu, Ionel. Ş‟atunci // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 4. – P. 44-51. 1422. Teodoreanu, Ionel. Uliţa copilăriei // Viaţa Romînească. –

1920. – Anul XII, nr. 7. – P. 51-58. 1423. Teodoreanu, Ionel. Vacanţa cea mare // Viaţa Romînească. –

1921. – Anul XIII, nr. 11. – P. 205-217. 1424. Todie, Eugen. O iubire : Roman // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 3. – P. 305-324. 1425. Topîrceanu, G. Focurile // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul

XIII, nr. 1. – P. 5-11. 1426. Topîrceanu, G. Într-o noapte de vară : [eseu] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 57-59. 1427. Topîrceanu, G. La jderi // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 12. – P. 402-406. 1428. Topîrceanu,

G. Minunile Sfântului Sisoe // Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 3. – P. 483-498.

Revista

1429. Ţiroiu, V.I. O amintire din războiu // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 7-8. – P. 515-518. 1430. Ubicini. Valachi in 1848, amintiri şi intămlări de căletorie : Scrisoarea I // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 6. – P. 213-218 ; nr. 7. – P. 263-269; nr. 8. – P. 326-337. 1431. Velisar, Ştefan. Zorka ; Biţi-Biţi ; Niţă-Berbecul // Revista Fundaţiilor Regale. – 1938. – Anul V, nr. 7. – P. 8-22. 1432. Vissarion, I. C. Domnul care… // Convorbiri literare. – 1921.

– Anul 53, nr. 4. – P. 256-260. 135


ă

ă

ă

1433. Vissarion, I. C. Judecata // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 2. – P. 239-251. 1434. Vizirescu, Pan. M. Conacul părăsit // Convorbiri literare. –

1941. – Anul LXXIV, nr. 1. – P. 29-32. 1435. Vlădescu, George M. Cea din urmă scrisoare // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 5. – P. 364-375. 1436. Vlădescu, George M. Sfîrşit de roman // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 6/7. – P. 564-566. 1437. Vlădescu, George M. Un roman // Convorbiri literare. – 1921.

– Anul LIII, nr. 2/3. – P. 151-153. 1438. Volenti, N. Istoria a doi cai // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr.7. – P. 278-282. 1439. Volenti, N. O idilă // Convorbiri literare. – 1884. – Anul

XVIII, nr. 9. – P. 358-363. O muză : [Amintiri din cariera diplomatică] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 9/10. – P. 689-701. 1440. Zamfirescu, Duiliu.

Corespondenţa epistolară 1441. Bucuţa, Emanoil. Scrisorile trimise de Duiliu Zamfirescu lui

Titu Maiorescu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 2. – P. 378-395 ; nr. 5. – P. 354-374 ; nr. 6. – P. 576-598 ; nr. 7. – P. 136-159. 1442. Cioculescu, Şerban. Corespondenţa dintre I. L. Caragiale şi

Paul Zarifopol (1905-1912) // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 3. – P. 627-657 ; nr. 4. – P. 144-178. 1443. Cioculescu, Şerban. Scrisorile lui Vlahuţă către I. L.

Caragiale // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 12. – P. 585-607.

136


ă

ă

ă

1444. Ghica, I. Corespondenţa dintre Vasile Alecsandri şi Ion Ghica Scrisoarea XVII (Samos) // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 1. – P. 10-25 ; nr. 3. – P. 81-91. 1445. Ghica, I. Corespondenţa dintre Vasile Alecsandri şi Ion Ghica Scrisoarea XVIII (Wilson Ormsby) // Convorbiri literare. – 1884. – Anul X-VIII, nr. 8. – P. 293-303. 1446. Ghica, I. Corespondenţa dintre Vasile Alecsandri şi Ion Ghica Scrisoarea XIX (Iancu Văcărescu) // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 10. – P.385-393. 1447. Lovinescu, E. Scrisorile lui Grigore Alexandrescu către I.

Ghica // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 2. – P. 180187; nr. 3. – P. 281-287. 1448. Georgescu, Ioan. Titu Maiorescu către Gh. Dima : [Cîteva

scrisori ale lui Titu Maiorescu către compozitorul transilvănean Gh. Dima] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 12. – P. 581-583. 1449. Mărculescu, E. Leibniz şi Sophia Charlotta // Convorbiri

literare. –1913. – Anul XVII, nr. 5. – P. 502-514.

Istorie şi critică literară 1450. Aderca, F. Cîteva trăsături ale literaturii antirăzboinice :

[reacţii antirăzboinice în literatura europeană] // Viaţa romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 7. – P. 102-105. – (Cronica literară). 1451. Lassaigne, Jacques. Pentru o reinnoire a criticei : [importanţa criticii în comprehensiunea şi interpretarea operelor literare] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 7. – P. 78-81. 1452. Mateescu, Mircea. Structura noastră epică : [particularităţile creaţiei epice în raport cu cea lirică] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 407-412.

137


ă

ă

ă

1453. Roşca, D. D. O patologie a literaturii : [critici literari francezi despre literatură şi critică literară] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 12. – P. 455-459. 1454. Şerbu, Ieronim. Eseul şi cultura: [semnificaţia eseului în cultura europeană] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 2. – P. 445-454. – (Cronici). 1455. Vizirescu, Pan. M. Un poet mărturisind despre alţii : [despre arta de a scrie poezie] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 649-659. – (Cronici).

Istorie şi critică literară română 1456. Bogdan-Duică, G. Istoriografia literară romînă. N. Iorga //

Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 3. – P. 354-366. 1457. Călinescu, G. I. A. Bassarabescu – D. D. Patraşcanu şi Damial Stănoiu : [elementul umoristic în creaţia scriitorilor numiţi] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 114-124. 1458. Călinescu, G. Prin publicaţii vechi sau uitate : [eseu critic despre vechi publicaţii româneşti] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 9. – P. 642-649. 1459. Cioculescu,

Şerban. Aspecte epice contemporane : [comentarii critice la romanele scriitorilor români: Horia Furtună Iubita din Parnas ; Mircea Eliade Lumina ce se stinge ; C. Stere În preajma revoluţiei ; Ionel Teodoreanu Crăciunul de la Silivestri ; Octav Dessila Neastîmpăr ; Sandu Telejan Drumul dragostei] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 1. – P. 153-168. 1460. Cioculescu, Şerban. Aspecte lirice contemporane: [despre

creaţia literară a scriitorilor: Vladimir Streinu, Radu Boureanu, Horia Stamatu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 172-183. 1461. Cioculescu, Şerban. Aspecte lirice contemporane : [despre creaţia poeţilor: T. Arghezi, E. Farago, V. Voiculescu, I. Pillat, Şt,

138


ă

ă

ă

Stănescu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 7. – P. 155-172. 1462. Cioculescu, Şerban. Aspecte epice contemporane: [Liviu

Rebreanu: Jar; Cezar Petrescu: Aurul Negru ; Teodor Râşcanu: Ileana Lupului ; Sergiu Dan: Arsenic ; Gib I. Mihăescu: Zilele şi nopţile unui student întîrziat ; Mihail Sebastian: De două mii de ani] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 141-159. 1463. Cioculescu, Şerban. Despre Junimea şi Titu Maiorescu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 8. – P. 395-412. 1464. Cioculescu, Şerban. O nouă istorie a literaturii noastre vechi :

[Istoria literaturii române vechi de la origini până la epoca lui Matei Basarab şi Vasile Lupu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 9. – P. 650-661. 1465. Cioculescu, Şerban. O privire asupra poeziei noastre ermetice : [o privire generală asupra poeziei româneşti din anii 30 ai secolului 20] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 12. – P. 627643. 1466. Cioculescu, Şerban. Operele premiate ale scriitorilor tineri români needitaţi: [Eugen Jebeleanu: Inimi sub săbii; Horia Stamatu: Memnon ; Vladimir Cavarnali: Poezii ; Dragoş Vrânceanu: Cloşca cu puii de aur ; Constantin Noica: Mathesis sau bucuriile simple ; Emil Cioran: Pe culmile disperării ; Eugen Ionescu: Nu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 648-664. 1467. Cioculescu, Şerban. Poezia românească în 1933 // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 4. – P. 157-172. 1468. Cioculescu, Şerban. Romane cerebrale :[E. Lovinescu: Firu‟n

patru ; N. Davidescu: Fântâna cu chipuri ; Mircea Eliade: Întoarcerea din rai] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 4. – P. 189195. 1469. Cioculescu, Şerban. Romanul românesc în 1933 // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 455-466. – (Cronici)

139


ă

ă

ă

1470. Ciuchi, Eug. Junimismul şi Sămănătorismul // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 3/4. – P. 289-297. 1471. Comarnescu, Petru. Posibilităţile literaturii-confesie : [despre

literatura-consfesie cu accent pe viaţa interioară a omului şi pe puterea lui de destăinuire] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 415-419. – (Cronici). 1472. Constantinescu, Pompiliu. Ediţia Perpessicius : [conţinutul şi particularităţile ediţiei Perpessicius] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 125-135. 1473. Dima, Al. Păstoritul în lirica noastră contemporană: [„Mioriţa”

; „Doina ciobanului” de Aron Cotruş ; „Închinăciune” de T. Arghezi ; Ciobanul Bătrîn”, „Turma” de Adrian Maniu”; „Elegie în pădure” de I. Pilat] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 5. – P. 408-415. – (Cronici). 1474. Dima, Al. Poeţii şi criza poeziei : [poezia românească şi

receptivitatea publicului] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 661-666. – (Cronici). 1475. G. I. Înainte şi după războiu : [o trecere în revistă succintă a particularităţilor literaturii româneşti] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 130-132. 1476. Gerota, C. V. Cronica dramatică : [cîteva opinii referitor la drama istorică] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 4. – P. 391-392. 1477. Gorovei, Artur. Din alte vremuri : [amintiri despre cercul

literar din Iaşi, care a funcţionat în jumătatea a II-a a sec. 19] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 6. – P. 350-361. 1478. Grogoraş. Em. C. Poezia românească în sec. XVII şi XVIII //

Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 1/4. – P. 88-106. 1479. Ibrăileanu, G. Caracterul specific naţional în literatura română // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 11. – P. 239252.

140


ă

ă

ă

1480. Ibrăileanu, G. Evoluţia literară şi structura socială : [influenţa realităţilor sociale asupra dezvoltării literaturii în cele trei ţinuturi româneşti] // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 3. – P. 385391. 1481. Ibrăileanu, G. Influenţe străine şi realităţi naţionale :

[influenţe străine asupra literaturii române] // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 2. – P. 266-282. 1482. Ibrăileanu, Garabet. Poezia nouă : [particularităţile poeziei româneşti la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 6. – P. 440-445. 1483. Iorga, N. Literatura română necunoscută // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 4. – P. 3-18. 1484. Iorga Nicolae. Literatura română necunoscută: [pagini de

istorie literară. Prezentarea unor scriitori necunoscuţi şi creaţia lor: Baba Mărina Poveste din popor de Ioan Daloga ; Grangurul, Presura de Vasile Bumbac ; Octombrie de Carol Sachetti; Nuvele fără oameni Casa cu Nr. 10 de Al. Macedonski ; Chira (nuvelă) de Mihail Demetrescu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 483-496. 1485. Litzica, C. Numele împăraţilor în basmele noastre // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 1. – P. 43-51. 1486. Maiorescu, D.T. Despre poesia rumănă. // Convorbiri literare.

– 1867. – Anul XVIII, nr. 1. – P. 2-9; nr.2. – P. 17-21. 1487. Mehedinţi, S. Puteri nouă : [despre revista „Convorbiri

literare” la 50 de ani de la apariţie] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 1. – P. 26-33. 1488. Metroniu, Aureliu. Încercare asupra evoluţiei literaturii vechi

româneşti // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 4. – P. 401416 ; nr. 5. – P. 527-537 ; nr. 6/7. – P. 631-639. 1489. Missir, Petru. Th. Din literatura periodică : [o trecere în

revistă a lucrărilor literare din publicaţiile periodice ale anului 1884] // Convoribiri litarare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 7. – P. 269-278. 141


ă

ă

ă

1490. Negruzii, Iacob. Amintiri din „Junimea”. Banchetul :

[aniversarea serbărilor în cadrul societăţii „Junimea”] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 2. – P. 95-110 ; nr. 3/4. – P. 161-170 ; nr. 5/6. – P. 276-291; nr. 7. – P. 385-394. 1491. Negruzii, Iacob. Amintiri din „Junimea”. Câteva portrete : [Culian, Melnic, Alexandru Xenopol, Scarlat Pastia, Alexandru Stamatopol, etc.] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 1. – P. 4-16. 1492. Negruzii, Iacob. Amintiri din Junimea : [contribuţiile Junimei la modificările ortografiei] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 2. – P. 117-135. 1493. Negruzii, Iacob. Amintiri din „Junimea” : dosarul Junimii – poşta redacţiunii // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 6. – P. 399-429. 1494. Negruzii, Iacob. Amintiri din Junimea : [înfiinţarea societăţii literare la Iaşi în anul 1863] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 1. – P. 10-29.

Iacob. Amintiri din „Junimea” : [scriitoricolaboratori ai Junimei] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 4. – P. 293-311. 1495. Negruzii,

1496. Negruzii, Iacob. Amintiri din „Junimea” : [şedinţele Junimei

care se desfăşurau sîmbătă seara] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 12. – P. 771-781. 1497. Negruzii, Iacob. Amintiri din Junimea : tipogr. soc. Junimea // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 3. – P. 205-212. 1498. Nicanor P. şi Co. Ce este poporanismul : [curent ideologic din

România] // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 1. – P. 135157. 1499. Nicanor, P. Fond şi formă : [în literatură] // Viaţa

Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 2. – P. 297-302. 142


ă

ă

ă

1500. Nicanor, P. şi Co. „Prăbuşirea poporanismului” : [ideologie tradiţională românească manifestată în literatură] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 12. – P. 460-467. 1501. Petrescu, Camil. Modalitatea şi tehnica romanului poliţist // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 381-395. 1502. Petrescu, Camil. Noua structură în cultura românească :

[problema libertăţii în artă şi literatură] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 7. – P. 173-177. – (Cronici). 1503. Peucescu, Matei Gr. Imitarea naturii în teatru. Analiza dramei : [manifestarea gîndirii în operele dramatice] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 9/10. – P. 756-762. – (Cronica dramatică). 1504. Scarlat, Teodor. Poezia războiului : [poeţi români care au trăit războiul sau au cîntat eroismul ostaşilor : C. Petrescu, O. Goga, D. Botez, N. Crainic, Al. T. Stamatiad] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 7. – P. 195-199. – (Cronici). 1505. Soveja. Oameni ai „Renaşterii” : [despre contribuţiile lui V. Alecsandri, M. Eminescu, T. Maiorescu, M. Kogâlniceanu… la dezvoltarea literaturii române] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 1. – P. 30-36. 1506. Streinu, Vladimir. Despre o modalitate a judecăţii literare:

[modalitatea de efectuare a unei critici literare adecvate pentru fiecare gen literar] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 7. – P. 160-171. 1507. Streinu, Vladimir. Tradiţia conceptului modern de poezie //

Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 4. – P. 119-143. 1508. Suţu, Alexandru Gr. Studiu asupra romanului realist din zilele noastre // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 6. – P. 231-247. 1509. Şiabdei, I. Ştiinţă şi improvizaţie. Istoria literaturii romîne în străinătate : [cunoştinţe ale popoarelor lumii despre istoria şi literatura română ] // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 2. – P. 254265; nr. 3. – P. 421-430.

143


ă

ă

ă

1510. Tatu, N. Filosofie şi poezie : [T. Vianu despre înrudirea

filosofiei cu literatura] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 12. – P. 677-683. 1511. Vianu, Tudor. Mai-mult-ca perfectul şi tehnica naraţiunii :

[utilizarea formei verbale în opera scriitorilor români] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 86-99.. 1512. Zarifopol, Paul. Artă literară şi simplă literatură : [ce este literatură autentică] // Viaţa Romînească. – 1921. – anul XIII, nr. 8. – P. 173-186.

Personalia Alecsandri Vasile 1513. Bogdan-Duică, G. Despre Vasile Alecsandri : [1845. Tînărul V. Alecsandri într-o călătorie la Constantinopol cu autorul] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 1. – P. 41-53. 1514. Bogdan-Duică, G. Vasile Alecsandri şi Edouard Grenier : [Edouard Grenier poet francez, secretarul intim al domnitorului Grigorie Ghica] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 6/7. – P. 438-444. 1515. Bogdan-Duică, G. Vasile Alecsandri şi Maria Movilă : [o analiză a lucrării publicată în anul 1863 la Paris de V. Alecsandri Les sept montagne. Histoire moldave scrisă de Maria Movilă în care sunt evocate momente din istoria Vrancei] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 10-11. – P. 728-737. 1516. Ciobanu, Şt. Vasile Alecsandri şi Basarabia // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 4. – P. 76-88. 1517. Drouhet, Ch. Victor Hugo şi Vasile Alecsandri, poet epic // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 307-347. 1518. Herescu, N. I. Vasile Alecsandri, poet al priveliştei şi al

legendelor româneşti // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 9. – P. 625-630. 144


ă

ă

ă

1519. Gerota, C. V. Cu prilejul centenarului lui V. Alecsandri // //

Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 6/7. – P. 493-495. – (Cronică literară). 1520. Gerota, C. V. Proza lui V. Alecsandri : [analiza literară a

povestirii „Buchetiera din Florenţa”] // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 9. – P. 710-715. 1521. Graur, Al. Fântâna Blanduziei: [despre originea denumirii de Blanduzia şi variantele ei] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 5. – P. 405-408. – (Cronici). 1522. Iordan, Al. Preocupările lingvistice şi gramaticale ale lui V. Alecsandri // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 1. – P. 111-127. 1523. La a suta aniversare a naşterii lui Alecsandri. Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 5. – P. 329-332. 1524. Lahovary, Scarlat. Autoportretul lui V. Alexandri // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 6. – P. 444-447. 1525. Strajan, M. Vasile Alecsandri : [despre viaţa şi activitatea lui

V. Alecsandri] // Convorbiri literare. – Anul 53, nr. 5. – P. 336-345. Alexandrescu Grigore 1526. Zarifopol, Paul. Din istoria poeziei româneşti. Alexandrescu – Bolintineanu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 5. – P. 243-253.

Arghezi Tudor 1527. Cioculescu, Şerban. Sentimentul etnic şi religios în poezia d-

lui Tudor Arghezi // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 11. – P. 401-420. 1528. Cioculescu, Şerban. „Versuri” de Tudor Arghezi // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 6. – P. 633-648. 145


ă

ă

ă

1529. Petrescu, Camil. Delimitări şi comentarii critice : Tudor Arghezi şi G. Bacovia // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 184-191. – (Cronici). 1530. Stupcanu, G. Saghin. Tudor Arghezi : Flori de mucegai // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 4. – P. 374-375.

Asachi Gheorghe 1531. Caracostea, D. Izvoarele lui G. Asachi : [Poezia lui Horaţius, izvor de inspiraţie pentru G. Asachi] // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 5/8. – P. 243-280; nr. 9/12. – P. 417-433. 1532. Lovinescu, E. Gheorghe Asachi. Contribuţii nouă (1) // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 10. – P. 1025-1035. 1533. Lovinescu, E. Gheorghe Asachi (activitatea literară : nuvelele)

// Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 4. – P. 394-400; nr. 5. – P. 515-521. 1534. Lovinescu, E. Gheorghe Asachi ( activitatea publicistică) // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 6-7. – P. 640-653; nr. 9. – P. 885-902.

Bart Jean 1535. Ibrăileanu, G. Jean Bart. – I. I. Mironescu. – Mihai Codreanu : [o privire sumară asupra operei] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 12. – P. 419-426.

Bălcescu Nicolae 1536. Marcu, Alexandru. Un monument la mormîntul lui Bălcescu:

[evocarea ultimelor clipe de viaţă ale scriitorului la Palermo] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 2. – P. 435-440. – (Cronici). 1537. Panaitescu, P. P. Contribuţii la o nouă biografie a lui N.

Bălcescu : [despre aportul istoricului N. Bălcescu la izvoarele istoriei naţionale] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 6/7. – P. 463480 ; nr. 9. – P. 665-680 ; nr. 10/11. – P. 759-769 ; nr. 12. – P. 839851. 146


ă

ă

ă

Beldiceanu Neculai 1538. Gorovei, Artur. Din alte vremuri. Amintiri literare : Neculai

Beldiceanu : [poet şi prozator român: 1844-1896)] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 8. – P. 255-263. Bogdan-Duică Gheorghe 1539. Cioculescu, Şerban. G. Bogdan-Duică : [critic literar român din sec. 19-20] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 627. 1540. Puşcariu, Sextil. Gheorghe Bogdan-Duică : [istoric literar român (1886-1934)] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 2. – P. 334-348. – (Cronici).

Bolintineanu Dimitrie 1541. Bobescu, Ion N. „Un poet uitat” (Dimitrie Bolintineanu) // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 6-7. – P. 594-610. 1542. Călinescu, George. Poezia lui D. Bolintineanu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 11. – P. 341-358; nr. 12. – P. 557-577.

Botez Demostene 1543. Ibrăileanu, G. Demostene Botez : [emoţionalitatea poeziei poetului] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 1. – 81-87.

Brătescu-Voineşti Ioan Alexandru 1544. Caracostea, D. Problemele criticei şi poetul I. Al. BrătescuVoineşti [despre aportul poetului la dezvoltarea literaturii române] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 4. – P. 262-275. 1545. Scărlătescu, I. Sorana : [dramă scrisă de Brătescu-Voineşti] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 4. – P. 319-321. – (Cronica dramatică).

147


ă

ă

ă

Cantemir Dimitrie 1546. Grigoraş, Em. C. Cantemir filosof // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 9/12. – P. 268-272. 1547. Grigoraş, Em. C. D. Cantemir om de ştiinţă şi literat //

Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 10. – P. 800-808. 1548. Minea, I. Personalitatea şi activitatea literară a lui Dimitrie Cantemir // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr 7. – P. 70-92 ; nr 8. – P. 171-203 ; nr. 9. – P. 365-386 ; nr. 10. – P. 80-97, nr. 11. – P. 259-273.

Caragiale Ion Luca 1549. Arghezi, Tudor. Pentru Caragiale // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr 9. – P. 337-341. 1550. Cioculescu Şerban. Privire evolutivă asupra teatrului lui

Caragiale // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 655-678. 1551. Constantinescu, Pompiliu. Comediile lui Caragiale // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 12. – P. 622-631. 1552. Gherasim, Vasile. Caragiale-idealist : [despre opera satirică a

lui Caragiale] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 7/8. – P. 583-598. 1553. Ibrăileanu, G. Caragiale // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, vol. XXIV. – P. 98-101. 1554. Ibrăileanu, Garabet. „Conu Leonida faţă cu reacţiunea” : [pe

marginea dramaturgiei lui I. L. Caragiale] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 5. – P. 249-257. 1555. Ibrăileanu, Garabet. Note pe marginea cărţilor : [„O

noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, Nr 2. – P. 263-275.

148


ă

ă

ă

1556. Sadoveanu, Mihail. Caragiale // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 354-356. 1557. Zarifopol, Paul. Publicul şi arta lui Caragiale // Viaţa

Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 6. – P. 392-407. Cerna Panait 1558. I. A. R. P. Cerna // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr.4. – P. 337-340. 1559. Iacobovici, P. Cerna // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 3. – P. 225-226. 1560. Rădulescu-Pogoneanu, I. La a zecea aniversare a morţii lui

Cerna // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 3. – P. 227-231. Cîrlova Vasile 1561. Gerota, C. Centerarul lui Cârlova // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 11/12. – P. 877-880. 1562. Ibrăileanu, G. Vasile Cîrlova // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 95-100. – (Pagini de istorie literară).

Condiescu Nicolae. M. 1563. Petrescu, Camil. Cain şi Abel sau despre opoziţia calofilă :

[despre dualismul operei generalului şi scriitorului român N. M. Condiescu: 1880-1939] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr.1. – P. 180-187. – (Cronici). Costin Miron 1564. Cioculescu, Şerban. O viaţă romanţată : [viaţa şi opera lui M.

Costin în viziunea lui Dumitru Almaş] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 150-165. 1565. Giurescu, C. C. „Miron Costin”. Un nou studiu al d-lui

Pascu : [analiza literară a operelor De neamul moldovenilor; Ţărei 149


ă

ă

ă

Moldovei şi a Munteniei; Poema polonă] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 12. – P. 877-888. Coşbuc George 1566. I. G. „Vara” de Coşbuc : Note pe marginea textului // Viaţa

Romînească. – 1923. – Anul XV, nr 2. – P. 251-256. 1567. Lazăr, Gheorghe. Cronică literară : O problemă de estetică literară „El-Zorab” de G. Coşbuc // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 2. – P. 264-271.

Cotruş Aron 1568. Streinu, Vladimir. Poeţi ai Plebei : [despre creaţia poeţilor A. Cotruş şi N. Crevedia] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr.4. – P. 136-149.

Creangă Ion 1569. Cioculescu, Şerban. Centenarul lui Creangă : [genialitatea marelui prozator român] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr.3. – P. 640-656. 1570. Gorovei, Artur. Ion Creangă // Viaţa Romînească. – 1921. –

Anul XIII, nr. 12. – P. 357-363. 1571. Gorovei, Artur. Cu privire la Ion Creangă : [cu privire la viaţa povestitorului] // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 11/12. – P. 869-876. 1572. Gorovei, Artur. Variante la „Ivan Turbinca” // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 9. – P. 677-682. 1573. Timiraş, Nicolae. Figura lui Creangă // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 2. – P. 146-160.

150


ă

ă

ă

Dan Sergiu 1574. Sebastian, Mihail. Un autor lucid: Sergiu Dan // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 675-678. – (Cronici).

Demetrius Lucia 1575. Sebastian, Mihail. Notă la un roman feminin: [pe marginea

romanului “Tinereţe” semnat de Lucia Demetrius] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 5. – P. 402-405. – (Cronici). Dobrogeanu-Gherea Constantin 1576. Ibrăileanu, G. C. Dobrogeanu-Gherea // Viaţa Romînească. –

1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 439-445. Eliade Mircea 1577. Sebastian, Mihail. Lumina ce se stinge: [pe marginea romanului cu acelaşi nume semnat de Mircea Eliade] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr.8. – P. 437-443. – (Cronici)

Eminescu Mihai 1578. Bacaloglu, C. Câteva precizări din punct de vedere medical

asupra lui Eminescu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 632-639. – (Cronici). 1579. Bogdan-Duică, G. Multe şi mărunte despre Eminescu : [atestări documentare despe copilăria lui Mihai Eminescu] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 7. – P. 52-54. 1580. Bogdan-Duică, G. Multe şi mărunte despre Eminescu : De la Viena : [doc. necunoscute despre Eminescu la Viena] // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 1. – P. 80-83. 1581. Bogdan-Duică, G. Multe şi mărunte despre Eminescu : Eminescu în Bihor? : [dragostea marelui poet pentru muzică] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 8. – P. 153-154.

151


ă

ă

ă

1582. Bogdan-Duică, G. Multe şi mărunte despre Eminescu : [Eminescu şi Caragiale : atitudinea lor faţă de India // Viaţa Romînească. – 1924. – Nr 8. – P. 155-156. 1583. Bogdan-Duică, D. Multe şi mărunte despre Eminescu : vara anului 1868 : [Eminescu, sufleur la trupa de teatru a lui M. Pascaly]// Viaţa Românească. – 1924. – Anul XVI, nr. 12. – P. 383-393. 1584. Branisce, V. Două certificate şcolare ale lui Mihail Eminescu // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 4. – P. 244-248. 1585. Branisce, V. Isvodul de zestre al părinţilor lui Mihail Eminescu // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 1/2. – P. 44-48. 1586. Caracostea, D. Arta versificaţiei la M. Eminescu // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 7. – P. 54-77. 1587. Caracostea, D. Izvoarele poemului Luceafărul // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 4. – P. 259-275; nr. 5. – P. 357-374. 1588. Cioculescu Şerban. Comemorări : [Omagiu lui M. Eminescu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 398-410. 1589. Cioculescu, Şerban. Eminescu văzut de romancieri : [E. Lovinescu: Mite, Bălăuca ; Cezar Petrescu: Luceafărul sau Romanul lui Eminescu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 7. – P. 172-192. 1590. Ciorănescu, Al. A doua operă a lui M. Eminescu : [manuscrisele poetului de la Academia de Ştiinţe a României] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 628-636. 1591. Gerota, C. V. Pe marginea „Glossei” lui Eminescu // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 3/4– P. 222-227. 1592. Gherasim, Vasile. Familia Eminovici : [cîteva precizări cu

privire la originea lui M. Eminescu] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 2. – P. 185-188.

152


ă

ă

ă

1593. Grămadă, I. M. Eminescu la Universitatea din Viena (1) // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 10. – P. 956-960. 1594. Ibrăileanu, G. „Pe lîngă plopii fără soţ” : [analiza stilistică a

poeziei] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 10. – P. 591-597. 1595. Lăzărescu, Emma. Amintiri despre Henrieta Eminovici şi Veronica Micle // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr.1/2. – P. 49-51. 1596. Mărăcineanu, D. Eminescu pedagog // Convorbiri literare. –

1925. – Anul 57, nr. 11. – P. 835-858. 1597. Nicolatasa, Gh. Hârtii dela tatăl lui Eminescu // Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 11. – P. 807-810. 1598. Papacostea, Cezar. O interpetare a operei lui Mihail

Eminescu : [despre metodele de cercetare a operei sale] // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 2. – p. 114-126. 1599. Papacostea, Cezar. O interpetare a operei lui Mihail Eminescu : [estetica, istoria literară şi critică istorico-filologică] // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 6. – P. 434-442. 1600. Papacostea, Cezar. O interpetare a operei lui Mihail Eminescu : [despre scrieri definitive şi problema „postumelor”] // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 9. – P. 616-635. 1601. Sân-Giorgiu, Ion. Eminescu şi spiritul german // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 56-87. 1602. Scrisoarea lui I. Alecsandri, despre poesia „Călin” de Eminescu // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr 4. – P. 153157. 1603. Slavici, I. Eminescu la Bucureşti // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 7. – P. 5-18. 1604. Slavici, Ioan. Eminescu la Viena // Viaţa Romînească. –

1921. – Anul XIII, nr. 3. – P. 355-361. 153


ă

ă

ă

1605. Streinu, Vladimir. Dubletele artistice : [dubletele artistice, valori vii în poezia lui M. Eminescu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P. 149-163. 1606. Struţeanu, Scarlat. D. Mureşanu : Naţionalismul lui Eminescu // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 3/4. – P. 328331. 1607. Teodoreanu, Al. O. Cuvinte despre Eminescu : [cuv. rostită cu prilejul dezvelirii monumentului executat de sculptorul Oscar Han. Constanţa 15 august 1934] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 547-579. – (Cronici. 1608. Topîrceanu, G. Pe un volum de Eminescu : [opera poetică a lui M. Eminescu] // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 10. – P. 79-87. 1609. Torounţiu, I. E. M. Eminescu // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 1. – P. 101-116. 1610. Torounţiu, I. E. Poesii de M. Eminescu : [analiza poeziilor Venere şi Madonă şi Epigonii] // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 2. – P. 243-250. 1611. Zarifopol, Paul. Despre ideologia lui Eminescu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 467-470. – (Cronici).

Galaction Gala 1612. Gerota, C. Papucii lui Mahmud, de Gala Galaction // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 3/4. – P. 319-321. 1613. Nicanor, P. and Co. G. Galaction. Cu prilejul volumului

„Bisericuţa din Răzoare” : [originalitatea operei lui Galaction] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 1. – P. 96-100. 1614. Tzigara-Samurcaş, S. Gala Galaction: „Roxana”, Roman :

[analiza literară a romanului] // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 1. – P. 85-86.

154


ă

ă

ă

Gane Nicu 1615. G. I. Nicu Gane : [scriitor român din sec. 19 - începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 189-191.

Goga Octavian 1616. Cioculescu, Şerban. Octavian Goga // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1938. – Anul V, nr. 7. – P. 142-158. 1617. Ibrăileanu, Garabet. „Cîntece fără ţară” de Octavian Goga //

Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 166-175. Gruber Eduard 1618. Gorovei, Artur. Eduard Gruber : [estetician şi critic roman : 1861-1896] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 12. – P. 374380.

Ibrăileanu Garabet 1619. Cioculescu, Şerban. G. Ibrăileanu : [critic şi istoric literar :

1871-1936, red. al rev. Viaţa Romînească între anii 1906-1930] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 5. – P. 375-390. Iorga Nicolae 1620. Ştefănescu, I. D. Note de drum : o carte a d-lui N. Iorga :

[impresii de călătorie din timpul tinereţei savantului] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 2. – P. 161-167. Istrati Panait 1621. Ibrăileanu, G. Kyra Kyralina : [despre evoluţia literară a lui P. Istrati] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 11. – P. 283285. – (Note pe marginea cărţilor). 1622. Nicanor, P. D. H. Sanielevici despre Panait Istrati şi literatura romînă // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 9. – P. 406-412.

155


ă

ă

ă

1623. Vianu, Tudor. Panait Istrati : „Kyra Kyralina” : [despre lucrarea cu acelaşi nume a lui P. Istrati] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 10. – P. 159-162.

Kogălniceanu Mihail 1624. Cartojan, N. M. Kogălniceanu (copilăria) // Convorbiri literare. –1913. – Anul XVII, nr. 6/7. – P. 582-592.

Lovinescu Eugen 1625. Barnovschi, D. V. E. Lovinescu : Istoria civilizaţiei romîne moderne : [cîteva observaţii asupra cărţii cu acelaşi nume a criticului literar E. Lovinescu] // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 2. – P. 241-245. 1626. Cioculescu, Şerban. Memorialistica lui E. Lovinescu //

Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 614-631. 1627. Streinu, Vladimir. „Bălăuca” : [pe marginea romanului din ciclul eminescian „Bălăuca” semnat de E. Lovinescu. Bălăuca – poreclă dată blondei Veronica Micle de sora lui M. Eminescu Harieta] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 2. – P. 46-433. – (Cronici).

Macedonski Alexandru 1628. Drouhet, Ch. Influenţa franceză în poezia lui Macedonski.

Macedonski şi romaticii francezi. „Nopţile” lui Macedonski // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr.1. – P. 56-82. Maiorescu Titu 1629. Basarabescu, I. A. Maiorescu şi „Gura lumii” // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 171-174. 1630. Comemorarea lui Titu Maiorescu : [100 de ani de la

naşterea academicianului, filosofului, criticului literar] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 166-169. – (Cronici). 156


ă

ă

ă

1631. Filitti, I. C. Maiorescu la 1913 // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 2. – P. 115-123. 1632. Mehedinţi, S. Atitudinea lui Titu Maiorescu în timpul

invaziei : [despre invazia armatei germane din Mărăşeşti şi aportul bătrînului profesor la soluţionarea acestui conflict armat] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 2. – P. 121-129. 1633. Mehedinţi, S. Din viaţa lui Maiorescu // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 1. – P. 5-25. 1634. Negulescu, P. P. Profesorului Maiorescu // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 1/4. – P. 141-149. 1635. Rădulescu-Pogoneanu, I. La apariţia volumului II din

„Jurnalul” lui Titu Maiorescu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 12. – P. 546-584. 1636. Vianu, Tudor. Ideile estetice ale lui Titu Maiorescu // Viaţa

Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 1. – P. 61-73. Mihăescu Gib I. 1637. Dan, Sergiu. Heidelbergul românesc de altădată şi de acum :

[despre romanul Zilele şi nopţile unui student întârziat semnat de Gib. I. Mihăescu ] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 443-446. – (Cronici). Minulescu Ion 1638. Călinescu, G. Ion Minulescu // Revista Fundaţiilor Regale. –

1940. – Anul VII, nr. 1. – P. 151-161. Negri Costache 1639. Alexandrescu, Traian. Casa de la Mînjina : [casa lui Costache Negri] // Viaţa Romînească. – 1923. – Anul XV, nr. 2. – P. 257-259.

157


ă

ă

ă

1640. Papadopol Calimah, Alexandru. Costache Negri, un document pentru istoria contimporană // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 7. – P. 282-283.

Negruzzi Costache 1641. Grămadă, I. C. Negruzzi şi M. Kogălniceanu (contribuţii la bibliografiile lor) // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 3. – P. 257-260. 1642. Lovinescu, E. Scrisori inedite ale lui Costache Negruzzi //

Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr.1. – P. 71-77. Negruzzi Iacob 1643. Ibrăileanu, Garabet. La jubileul d-lui Iacob Negruzzi // Viaţa Romînească. – 1923. – Anul XV, nr. 2. – P. 278-282. 1644. Rădulescu-Pogoneanu, I. A. Iacob Negruzzi şi generaţia sa //

Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 1. – P. 97-99. Odobescu Alexandru 1645. Streinu, Vladimir. Recitind pe clasicii noştri A. I. Odobescu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1938. – Anul V, nr. 7. – P. 122-141. 1646. Struţeanu,

Scarlat. Din corespondenţa lui Alexandru Odobescu : [prezentarea corespondenţei lui A. Odobescu. Comentarea scrisorilor adresate soţiei Saşa // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 547-579. Pamfile Tudor 1647. Sadoveanu, Mihail. Tudor Pamfile : [o privire de ansamblu

asupra vieţii şi operei] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 11. – P. 249-250. Papadat-Bengescu Hortensia 1648. Topîrceabu, G. Hortenzia Papadat-Bengescu : Sfinxul //

Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 7. – P. 119-124. – (Cronica literară). 158


ă

ă

ă

Pann Anton 1649. Brezianu, Barbu. Despre politeţea lui Anton Pann // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 321-338.

Papilian Victor 1650. Boitoş, Olimpiu. Papilian Victor: în credinţa celor şapte

sfeşnice : [scriitor român, sec 19-20] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 419-424. Paşcanu M. 1651. Galaction, Gala. Printre tomuri brăcuite : [despre creaţia lui M. Paşcanu] // Viaţa Romînească. –1920. – Anul XII, nr. 4. – P. 102105.

Pătrăşcanu Dumitru 1652. Podriga, T. „Schiţe şi amintiri” de D. Pătraşcanu // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 10. – P. 67-79.

Petrescu Camil 1653. Gerota, C. Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de răsboiu : [analiza literară a romanului] // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 1. – P. 83-85. 1654. Sebastian, Mihail. Notă la „Teze şi antiteze”: [Camil Petrescu „Teze şi antiteze] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 7. – P. 197-203. – (Cronici).

Perpessicius (Panaitescu Dumitru) 1655. Cioculescu, Şerban. Critica D-lui Perpessicius : [o trecere în

revistă a operei criticului literar D. Perpessicius] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 383-398.

159


ă

ă

ă

Pillat Ion 1656. Cantacuzino, Ion I. Note despre poezia lui Ion Pillat // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 556-596. 1657. Streinu, Vladimir. Poezia în vacanţă : [despre opera poetică

a autorului Ion Pillat: „Florica”; „Bătrînii” „Poeme într-un vers”] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 6. – P. 649-653. Popescu Spiridon 1658. Alexandrescu, C. Spiridon Popescu : [scriitor român de la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 370-384.

Rebreanu Liviu 1659. Botez, Octav. Un roman al Ardealului : L. Rebreanu „Ion” // Viaţa Romînească. –1921. – Anul XIII, nr. 7. – P. 77. 1660. Cantacuzino, Ion I. Note despre „Jar” şi romanele lui Liviu Rebreanu : [o privire generală asupra romanelor lui L. Rebreanu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 178-183. 1661. Cioculescu, Şerban. În marginea operei d-lui Liviu Rebreanu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 2. – P. 412-425. 1662. Vianu, Tudor. L. Rebreanu: „Ion” : [problema Ardealului

reflectată în roman] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 1. – P. 95-99. – (Cronica literară). Rosetti Constantin Alexandru 1663. Călinescu, George. C. A. Rossetti : [Constantin Alexandru Rosetti (1816-1885) om politic şi publicist român, unul din conducătorii Revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească şi ai luptei pentru Unirea Principatelor Române] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 12. – P. 612-621.

160


ă

ă

ă

Russo Alecu 1664. Ichim, Traian. Alecu Russo : cîteva note cu privire la viaţa şi familia lui // Viaţa Romînească. – 1923. – Anul XV, nr. 4. – P. 101119.

Sanielevici Henric 1665. Botez, Octav. Un critic filozof : H. Sanielevici : [teoretician şi eseist român]// Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1/3. – P. 240-248

Sebastian Mihail 1666. Dan, Sergiu. De două mii de ani : [Mihail Sebastian] //

Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 173-177. – (Cronici). Stamati Constantin 1667. Drouhet, Ch. Cavalerul Stamati : [o analiză multiaspectuală a operei lui Constantin Stamati] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 11. – P. 180-204.

Teodoreanu Ionel 1668. Struţescu, Scarlat. Ionel Teodoreanu : Fata din Zlataus : [comentarii critice] // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 1/2. – P. 62-74.

Theodorescu Cicerone 1669. Sebastian, Mihail. Notă despre un poet şi – puţin despre

poezie în genere : [despre poetul Cicerone Theodorescu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 666-672. – (Cronici). Topîrceanu George 1670. Ibrăileanu, G. G. Topîrceanu // Viaţa Romînească. – 1920. –

Anul XII, nr. 4. – P. 106-111. 161


ă

ă

ă

Vianu Tudor 1671. Comarnescu, Petru. Sistemul de estetică al profesorului T.

Vianu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 3. – P. 667672. – (Cronici). Vinea Ion 1672. Cioculescu, Şerban. Poezia lui I. Vinea // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P. 164-179.

Vlahuţă Alexandru 1673. Ibrăileanu, G. Opera lui Vlahuţă // Viaţa Romînească. –

1914. – Anul IX, nr. 1. – P. 13-32 ; nr. 2. – P. 212-226 ; nr. 3. – P. 327345. 1674. S. M. Cu privire la poetul Vlăhuţă : [despre activitatea

poetului la minister] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 4. – P. 423-425. 1675. Stoicescu, Alex. I. Poezia erotică şi filosofică a lui Al. Vlăhuţă // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 6/7. – P. 577-588. 1676. Ursu, G. Alexandru Vlăhuţă // Convorbiri literare. – 1941. –

Anul LXXIV, nr. 2. – P. 186-189. Voiculescu Vasile 1677. Streinu, Vladimir. Poezia d-lui V. Voiculescu // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 641-654. Zamfirescu Duiliu 1678. Cioculescu, Şerban. Un poet neo-clasic: Duiliu Zamfirescu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 396-414. 1679. Constantinescu, Pompiliu. Un prozator distins : [Duiliu

Zamfirescu] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 1. – P. 162-170. 162


ă

ă

ă

1680. Gerota, C. V. Poezia lui Duiliu Zamfirescu // Convorbiri

literare. – 1932. – Anul 65, nr. 5/7. – P. 364-371. Zarifopol Paul 1681. Chinezu, Ion. Paul Zarifopol // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 2. – P. 431-435. – (Cronici). 1682. Eliade, Mircea. Când trebuie citit Paul Zarifopol // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 3. – P. 658-662. – (Cronici). 1683. Paul Zarifopol: [istoric, critic literar] // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 3-10. 1684. Petrescu, Camil. Paul Zarifopol şi spiritul critic // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 5. – P. 243-245 1685. Sebastian, Mihail. Paul Zarifopol şi „Tinerele generaţii” //

Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 411-419. – (Cronici).

Recenzii Grigore Ureche Miron Costin 1686. Arbore, Al. P. [Recenzie] // Convorbiri literare. – 1926. –

Anul 58, nr. 1/2. – P. 144-147. – Rec. la cartea: Panaitescu, P. P. Influenţa polonă în opera şi personalitatea cronicarilor Grigore Ureche şi Miron Costin. – Bucureşti : Cultura Naţ., 1925. – 226 p. Aderca Felix 1687. Irineu, Cora. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. –

Anul XIII, nr. 7. – P. 133-135. – Rec. la cartea : Aderca F. Ţapul. – Bucureşti, 1921.

163


ă

ă

ă

1688. Vraja, C. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 11. – P. 291-293. – Rec. la cartea : Aderca F. Domnişoara din strada Neptun. – Bucureşti, 1921.

Agârbiceanu Ion 1689. Botez, Octav. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 12. – P. 477-478. – Rec. la cartea : Agîrbiceanu Ion. Dezamăgire. Nuvele. – Bucureşti : Ancora.

Al-George Ion 1690. G.T. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr.

4/5. – P. 203-206. – Rec. la cartea : Al-George, Ion. Aquille. Poezii (volum premiat de Academia Română). Bucureşti : Ed. Steinberg. Bart Jean 1691. M. Sd. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV,

nr. 8. – P. 296-297. – Rec. la cartea : Bart J. Jurnal de bord. – Iaşi, 1921. Beza Marcu 1692. Botez, Octav. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 4. – P. 123-125. – Rec. la cartea: Beza M. O viaţă : roman. – Bucureşti, 1921.

Blaga Lucian 1693. Irineu, Cora. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul

XIII, nr. 6. – P. 445-446. – Rec. la cartea: Blaga L. Paşii Profetului. – Cluj, 1921. 1694. Ralea, Mihai. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1924. –

Anul XVI, nr. 5. – P. 296-298. – Rec. la cartea: Blaga Lucian. În marea trecere. – Cluj, 1924.

164


ă

ă

ă

Bogza Geo 1695. Eliade, Mircea. Imagini dintr-o Românie aspră // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 1. – 191-195. – Rec. la cartea : Bogza G. Ţări de piatră, de foc şi de pămînt. – Bucureşti, 1939.

Branişte A. 1696. T. Z. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 9. – P. 456-457. – Rec. la cartea: Branişte A. Suflet de femee. – Bucureşti, 1920.

Caragiale Ion Luca 1697. Ibrăileanu, G. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 9. – P. 441-442. – Rec. la cartea: Caragiale I. L. Versuri. – Bucureşti, 1922.

Chiriţescu M. 1698. C. A. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr.

2. – P. 290-293. – Rec. la cartea : Chiriţescu M. I. Răsaduri: novele. – Bucureşti : Minerva, 1914. 1699. I. S. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr.

2. – P. 277-278. – Rec. la cartea : Chiriţescu M. I. Grănicerul. – Bucureşti, 1912. Cioflec Romulus 1700. Sevastos, M. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 1. – P. 128-129. – Rec. la cartea : Cioflec Romulus. Lacrimi călătoare. – Bucureşti, 1920.

Comarnescu Petre 1701. Eliade, Mircea. America văzută de un tînăr de azi // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 196-201 (Cronici). – Rec. la cartea: Comarnescu, Petre. America văzută de un tînăr de azi. – Ed. Adevărul. – 332 p.

165


ă

ă

ă

Crainic Nichifor 1702. Vianu, T. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul

XIII, nr. 4. – P. 125-127. – Rec. la cartea : Crainic N. Darurile pămîntului : poezii. – Bucureşti, 1920. Creangă Ion 1703. Ibrăileanu, G. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 9. – P. 413-416. – Rec. la cartea : Creangă Ion. Opere complete. – Cernăuţi, 1924.

Damian Mircea 1704. Cernea, Silviu. Mircea Damian : Încă o carte a ambiţiei // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 694-699. – Rec. : la cartea Damian M. Om. – Bucureşti, 1936.

Davidescu Nicolae 1705. Ralea, M. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul

XVI, nr.11. – P. 320-321. – Rec. la cartea : Davidescu, N. Conservator et C-ia. – Bucureşti : Ancora, 1924. Dunăreanu N. 1706. M. S. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII,

nr. 1. – P. 142-143. – Rec. la cartea: Dunăreanu, N. Din negura vieţii. – Bucureşti, 1912. Eftimiu Victor 1707. Suchianu, D. I. Un roman în cugetări // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 12. – P. 670-676. – Rec. la volumul de maxime al lui Eftimiu, V. Cugetări. – [Bucureşti, 1936 ?]

Eliade Mircea 1708. Sebastian, Mihail. Notă la un roman fantastic // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 402-407. – Rec. : la

166


ă

ă

ă

cartea lui Eliade, M.. Domnişoara Christina. – Bucureşti : Cultura Naţională, 1936. Galaction Gala 1709. A. Br. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr.

2. – P. 330-331. – Rec. la cartea : Galaction, G. O lume nouă. – Bucureşti, 1920. 1710. Alexiu, O. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 8. – P. 283-284. – Rec. la cartea : Galaction, G. Răboji pe bradul verde. – Iaşi, 1920.

Giulescu C. A. 1711. F. E. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 3. – P. 447-448. – Rec. la cartea : Giulescu, C. A. Privelişti şi amintiri. – Bucureşti : Minerva.

Hogaş Calistrat 1712. Sadoveanu, Mihail. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921.

– Anul XIII, nr. 9. – P. 438. – Rec. la cartea : Hogaş, C. În munţii Neamţului. – Iaşi, 1921. Ibrăileanu Garabet 1713. Topîrceanu, Gh. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. –

Anul XIII, nr. 11. – P. 289-291. – Rec. la cartea : Ibrăileanu, G. După război. – Iaşi, 1921. Iorga Nicolae 1714. Cioculescu, Şerban. Literatura română în „Orizonturile mele” // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 413430. – Rec. la cartea: Iorga, Nicolae. Orizonturile mele. O viaţă de om aşa cum a fost. – Bucureşti : Ed. N. Stroilă, 1934.

167


ă

ă

ă

Iosif Ştefan Octavian 1715. Topîrceanu, Gh. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 10. – P. 139-140. – Rec. la cartea: Iosif, Şt. O. Patriarhale şi Cîntece. – Bucureşti, 1922.

Lovinescu Eugen 1716. I. S. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 3. – P. 445-447. – Rec. la cartea : Lovinescu, E. Aripa Morţii. – Bucureşti, 1920.

Maiorescu Titu 1717. Rădulescu-Pogoneanu, I. Însemnările zilnice ale lui Titu

Maiorescu : [gînduri la lectura jurnalului intim al lui T. Maiorescu cuprins în 44 de caiete de format şi mărimi deosebite] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P. 69-94. Maniu Adrian 1718. Botez, Demostene. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1924. –

Anul XVI, nr 4. – P.142-146. – Rec. la cartea : Maniu, Adrian. Lîngă pămînt. – Bucureşti : Ed. Cultura Naţională, 1924. Militaru Vasile 1719. M. G. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII,

nr. 1. – P. 177-178. – Rec. la cartea: Militaru V. Stropi de rouă. Poezii. – Bucureşti : Cartea Romînească, 1920. Mironescu Ioan I. 1720. Botez, Octav. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 10. – P. 135-136. – Rec. la cartea : Mironescu, Ioan I. Oameni şi vremuri. – Bucureşti, 1920.

168


ă

ă

ă

Moldovanu Corneliu 1721. O. B. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 6. – P. 300-301. – Rec. la cartea : Moldovanu, Corneliu. Neguţitorul de arome. – Bucureşti : Ed. Steinberg, 1916.

Moruzzi Dumitru 1722. Botez, Octav. Note pe marginea cărţilor // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 157-165. – Rec. la cartea : Moruzzi, D. Pribegi în ţara răpită. Roman social.

Minulescu Ion 1723. O. B. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX,

nr.1. – P. 136-137. – Rec. la cartea : Munulescu, Ion. De vorbă cu mine însu-mi Naum Alexandru 1724. O. B. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 208-209. – Rec. la cartea : Naum, Alexandru. Ritmuri şi rime. – Bucureşti.

Nebunelly G. 1725. G. M. [Recenzie] // Viaţa Romănească. – 1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 483-484. – Rec. la cartea : Nebunelly, G. Clipe trăite : schiţe şi nuvele. – Brăila, 1920.

Odeanu Anişoara 1726. C. P. Notă despre romanul feminin // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 400-402. – Rec.: la cartea. Odeanu, A. Călător din noaptea de ajun. – Bucureşti, 1936. Pamfilie Tudor 1727. Sadoveanu, Mihai. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1922.

– Anul XIV, nr. 1. – P. 140-141. – Rec. la cartea: Pamfilie, Tudor. Noaptea Sfîntului Andrei. – Iaşi : Viaţa Romînească. – 234 p. 169


ă

ă

ă

Pătrăşcanu Dumitru 1728. Galaction, G. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. –

Anul XIII, nr. 5. – P. 291-292. – Rec. la cartea : Pătrăşcanu, D. D. Domnu’Nae. – Bucureşti, 1921. 1729. Topîrceanu, G. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. –

Anul XIII, nr. 7. – P. 133. – Rec. la cartea : Pătrăşcanu, D. D. Strategie şi o exursie de plăcere. – Iaşi, 1921. 1730. Ralea, M. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 6. – P. 432-433. – Rec. la cartea : Pătrăşcanu, D. D. Trei comedii. – Bucureşti : Steinberg, 1924. 1731. I. S. [Recenzie] // Viaţa Romănească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 141-143. – Rec. la cartea : Pătrăşcanu, D. D. Timotheiu Mucenicul. – Iaşi, 1913.

Petrescu Cezar 1732. Ralea, M. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul

XVI, nr. 4. – P. 141-142. – Rec. la cartea : Petrescu, Cezar. Drumul cu plopi. – Bucureşti : Ed. Naţională, 1924. Pillat Ion 1733. M. G. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII,

nr. 1. – P. 176-177. – Rec. la cartea : Pillat, Ion. Grădina între ziduri. – Bucureşti : Ed. Socec, 1920, 1920. 1734. Topîrceanu, Gheorghe.. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 5. – P. 285. – Rec. la cartea : Pillat Ion. Poezia Toamnei (Antologie). – Bucureşti : Viaţa Romînească, 1921.

Rebreanu Liviu 1735. G. T. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 202-207. – Rec. la cartea : Rebreanu, L. Golanii. Nuvele şi schiţe. – Bucureşti : Ed. H. Steinberg, 1916.

170


ă

ă

ă

Sadoveanu Mihail 1736. Botez, Octav. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 4. – P. 132-133. – Rec. la cartea : Sadoveanu, M. Umbre. – Bucureşti, 1920. 1737. Topîrceanu, Gh. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 11. – P. 285-286. – Rec. la cartea : Sadoveanu, M. Cocostîrcul albastru. – Iaşi, 1921. 1738. Topîrceanu, Gh. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. –

Anul XIII, nr.11. – P. 286-288. – Rec. la cartea : Sadoveanu, M. Strada Lăpuşneanu. – Bucureşti, 1921. Sandu-Aldea C. 1739. Pîrvescu, Pompiliu. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921.

– Anul XIII, nr. 2. – P. 288-291. – Rec. la cartea : Sandu-Aldea, C. Călugărenii. – Bucureşti, 1920. Săulescu M. 1740. C. A. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 305-306. – Rec. la cartea : Săulescu, M. Viaţa. Poeme. – Bucureşti, 1916. – 134 p. Scurtu Alexandrina 1741. Al. Dan. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII,

nr. 10. – P. 633-635. – Rec. la cartea : Scurtu, Alexandrina. Sonete. – Bucureşti, 1920. Stere Constantin 1742. Botez, Octav. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 5. – P. 298-290. – Rec. la cartea : Stere C. În literatură. – Bucureşti, 1921.

171


ă

ă

ă

Teodorescu Gheorghe Dem. 1743. Botez, Demostene. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 8. – P. 300-301. – Rec. la cartea : Teodorescu Dem. În cetatea idealului. – Bucureşti, 1921.

Topîrceanu George 1744. O. B. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 175-176. – Rec. la cartea : Topîrceanu, G. În ghiara lor… Amintiri din Bulgaria şi schiţe uşoare. – Bucureşti, 1920.

Tudor Andrei 1745. Sebastian, Mihail. Notă la o carte de poezie // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 8. – P. 413-417. – Rec. la cartea : Tudor, Andrei. Amor 1926. – Bucureşti, 1937. Tutoveanu G. 1746. G. M. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 481-483. – Rec. la cartea : Tutoveanu, G. Balade. – Bucureşti, 1919.

Vissarion I. C. 1747. Pîrvescu, Pompiliu. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 3. – P. 429-431. – Rec. la cartea : Vissarion, I. C. Petre Părcălabul (roman). – Bucureşti, 1921. Voevidca George 1748. Al. Dan. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 5. – P. 314-315. – Rec. la cartea : Voevidca, George. Sonete. – Bucureşti, 1920.

Literatura antică 1749. Din lirica latină : Invocaţie către Venus (Lucreţiu); Phidylei

(Horaţiu, Ode III, 23) ; Distihuri atribuite lui Cato ; Epitaf latin (după

172


ă

ă

ă

F. Plessis) / trad. : Const. I. Niculescu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1938. – Anul V, nr. 7. – P. 23-28. 1750. Eschil. Agamemnon / trad. Mihail Iorgulescu // Convorbiri

literare. – 1920. – Anul LII, nr. 3/4. – P. 227-237. 1751. Homer. Din Odysseia lui Homer. Rapsodia IV : Întămplările din Lakedemon / trad. : Cezar Papacostea // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 10. – P. 963-987. 1752. Homer. Iliada / trad. de Gh. Murnu // Viaţa Romînească. –

1912. – Anul VII, nr. 10. – P. 56-66. 1753. Homer. Din Odysseia lui Homer. Rapsodia V-a : Pluta lui Odysseus / trad. Cezar Papacostea // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 4. – P. 361-375. 1754. Horaţiu. Lui Mecena (Ode I, 1) ; Lalage (Ode II, 5) ; Alfius (Epistola, 2) ; Lui Numicius (Epistole, I, 6) / trad. : Const. I. Niculescu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 521-528. 1755. Publius. Scrisori antice / trad. : A. Mândru // Convorbiri

literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 5. – P. 499-507.

Critică literară 1756. Bonacchi, Mihai Gregoriady. Anacreon, viaţa şi scrierile sale

: studiu // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 2. – P. 41-56. 1757. Popa-Costea, C. Cu prilejul unei bune traduceri : Eneida de N. Pandelea: [„Eneida” lui Vergilius tradusă în limba română de N. Pandelea] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 4. – P. 417420.

Literatură universală 1758. Weiss, Aureliu. Drama socială contemporană : [reflectarea evenimentelor sociale în dramaturgia mondială] // Viaţa Romănească. – 1922. – Anul XIV, nr 3. – P. 366-379.

173


ă

ă

ă

1759. Gerota, C. V. Trei drame şi trei popoare (Antigona, Cid-ul, Romeo şi Julieta) // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 4. – P. 319-326.

Literatura engleză Poezie 1760. Keats, John. La belle dame sans merci / trad. G. Murnu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 487-488.

Dramaturgie 1761. Shakespeare, W. Othello : tragedie în 5 acte în versuri / trad. de D. Nanu // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 2. – P. 145-177. 1762. Shakespeare, W. Coriolan : tragedie în 5 acte / trad. de Ion Ghica Scarlat // Convorbiri literare. – 1931. – Anul 64, nr. 7/8. – P. 615-629 ; nr. 9. – P. 725-744 ; nr. 11/12. – P. 901-915. 1763. Shakespeare, W. Visul unei nopţi de vară : [comedie] / trad. de St. O. Iosif // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 2. – P. 209-221 ; nr. 3. – P. 3336-353.

Proză 1764. Conrad, Joseph. Laguna / din engleză de Stejar Ionescu şi

Gh. Bărgăuanu // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 10. – P. 63-73. 1765. Wilde, Oscar. Balada temniţei din Reading / trad. de Al. T. Stamatiad // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 7. – P. 34-52.

Critică literară 1766. Botez, I. Priviri asupra limbii şi literaturii poporului englez // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 3. – P. 412-428.

174


ă

ă

ă

1767. Protopopescu, D. Actualităţi engleze: criza romanului şi alte crize : [romanul englez în anii 30 ai sec. 20] // Revista Fundaţiei Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 683-690. – (Cronici). 1768. Sebastian, Mihail. Notă despre literatura engleză în România // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 689-695. – (Cronici).

Personalia Bernard Shaw G. 1769. Weiss, Aureliu. George Bernard Shaw – piesele „neplăcute”

şi „plăcute”: [originalitatea operei dramaturgului englez] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 6. – P. 362-378. Conrad Joseph R. Joseph Conrad : [1857-1924] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 9. – P. 404-405. 1770. Nicanor,

Dickens Charles 1771. Rareş, Paul. Cetind pe Dickens // Viaţa Romînească. – 1922.

– Anul XIV, nr. 5. – P. 218-224. Dryden John 1772. Protopopescu, Dragoş. Un părinte al criticismului englez : John Dryden : [poet, critic literar englez: 1631-1700] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 8. – P. 171-185; nr. 9. – P. 334344. Hardy Thomas 1773. Suchianu D. Thomas Hardy : [1840-1928] // Viaţa

Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 220-226.

175


ă

ă

ă

Keats John 1774. Grimm, P. P. John Keats : [unul dintre cei mai mari poeţi ai Angliei] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 2/3. – P. 178181. – (Cronica literară).

Lawrence D. 1775. Gerota, C. V. Este Amantul Doamnei Chatterley o operă literară? : [despre romanul cu acelaşi nume a lui D. Lawrence] // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 11/12. – P. 753-756.

Shakespeare W. 1776. Botez, I. Shakespeare tradus // Viaţa Romînească. – 1924. –

Anul XVI, nr. 1. – P. 32-77. Recenzii Bronte Emilia 1777. Sebastian, Mihail. Notă la „Wuthering heighs” // Revista

Fundaţiei Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 683-690. – Rec. la cartea : Bronte Emilia. La răscruce de vânturi. – Bucureşti : Fundaţia pentru lit. şi artă. – (Cronici).

Literatura americană Poezie 1778. Poe, Edgar. Corbul / trad. G. Murnu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 345-370.

Proză 1779. Douglas, Kate Wiggin. Rebecca de la Valea-Soarelui / trad. : Elena Rădulescu-Pogoneanu // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XLVII, nr. 2. – P. 188-203 ; nr. 3. – P. 288-293 ; nr. 4. – P. 387-393 ; nr. 5. – P. 522-526 ; nr. 6-7. – P. 654-664 ; nr. 9. – P. 903-917 ; nr. 10. – P. 1036-1054 ; nr. 11. – P. 1121-1137 ; nr. 12. – P. 1241-1261 ;

176


ă

ă

ă

1914. – Anul XLVIII, nr. 1. – P. 52-75 ; nr. 2. – P. 182-197 ; nr. 3. – P. 306-316 ; nr. 4. – P. 429-440 ; nr. 5. – P. 536-547. Critică literară Poe Edgar 1780. Sterian, Paul. O nouă „viaţă” a lui Edgar Allan Poë : [Emile Lauvrié despre viaţa şi activitatea lui Edgar Poë // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 694-698 – (Cronici).

O’Neill Eugene 1781. Comarnescu, Petru. Drama vieţii şi a cunoaşterii la Eugene

O‟Neill : [dramaturg american: 1888-1953] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 345-370. 1782. Comarnescu, Petru. Neo-clasicismul lui Eugene O‟Neill //

Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 596-628.

Literatura germană Poezie 1783. Heine, Henry. Cavalerul rănit / trad. Aurel Bentoiu // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 12. – P. 808. 1784. Heine, Henry. Cântec / trad. : Nadejda Cezianu // Convorbiri

literare. – 1920. – Anul LII, nr. 10/11. – P. 634. 1785. Heine, Henry. Cântec / trad. : Nadejda Cezianu // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 6/7. – P. 460. 1786. Heine, Henry. Pelerinagiul la Keflaar / trad. : Nadejda Cezianu // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 5. – P. 390-391. 1787. Rilke R. M. Requiem / trad. S. Sanin // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 53-58.

177


ă

ă

ă

1788. Shelley. La o ciocârlie / trad. G. Murnu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr.6. – P. 489-492.

Dramaturgie 1789. Goethe, W. V. Bucătăria vrăjitoarelor / trad. : Laura M.

Dragomirescu // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 1. – P. 50-85 ; nr. 2. – P. 190-213. Proză 1790. Meyrink, Gustav. Opalul / din nemţeşte de Anton Gherman // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 7. – P. 27-30. 1791. Strobl, Karl Hans. Călugăriţa rea / din nemţeşe de Anton

Gherman // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 8. – P. 204226. Critică literară 1792. Krupenski, C. Câteva cuvinte asupra lui Gentz : [scriitor şi om politic german (1764-1832] // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 9/10. – P. 600-605. 1793. Cantacuzino, Ion I. Jacob Wassermann : [1873-1934] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 367-375. 1794. Neculau, Ioan S. Din literatura războiului : [analiza operelor

unor scriitori germani de valoare despre Primul Război Mondial] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. 1795. Riegler, Emil. Stefan George : [profilul, portretul poetului – preot St. George ] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 419-425. – (Cronici). 1796. Sân-Giorgiu, Ion. Revoluţia nazistă şi literele germane // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 9. – P. 667-674. – (Cronici).

178


ă

ă

ă

1797. Sân-Giorgiu, Ion. Revoluţia nazistă şi literele germane (II). Noul populism în literatura germană // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 662-671. – (Cronici). 1798. Streinul, Mircea. Aspecte din poezia lui Rainer Maria Rilke // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 11. – P.443-450. 1799. Streinul, Mircea. Poezia lui Georg Trakl : [1887-1914] //

Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 7. – P. 200-206. – (Cronici). Goethe J. W. 1800. Florian, Mircea. Goethe, rapsodul culturii moderne // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 3/4. – P. 163-171. 1801. Pătrăşcanu, I. V. Faust : [istoricul, analiza, monologul] //

Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 3/4. – P. 173-189. 1802. Sân-Giorgiu, Ion. Imaginea spirituală a lui Goethe în literatura germană // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 6. – P. 599-632. 1803. Sân-Giorgiu, Ion. Spiritul lui Goethe în literatura universală

// Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 291-310.

Literatura norvegiană Critica literară Ibsen Henrik 1804. Botez, Octav. Brand : [despre piesa cu acelaşi nume a

dramaturgului H. Ibsen] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr 2. – P. 200-208. 1805. Conta-Kernbach, Ana. Henrick Ibsen // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 4. – P.21-25.

179


ă

ă

ă

1806. Conta-Kernbach, A. Henrik Ibsen : perioada filozofică // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 1. – P. 88-94. 1807. Conta-Kernbach, A. Henrik Ibsen: perioada modernă //

Viaţa Romînească. – 1921. –Anul XIII, nr. 184-197. 1808. Gheorghiu, Mircea. „Nora” de Henrik Ibsen : [analiza literară a piesei] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 10/11. – P. 793-795.

Literatura franceză Poezie 1809. Baudelaire, Charles. Frumuseţea; Imnul frumuseţii ; Albatros ; Lauda Iubitei ; Hoitul / trad. : G. Murnu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 502-509. 1810. Baudelaire, Charles. Pierzanie / trad. : Mihail Ilovici // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 2. – P. 184-185. 1811. Lamartine, A. Desperarea / trad. : N. Schelitti // Convorbiri literare. – 1867. – Anul 1, nr. 1. – P. 25-27. 1812. Leconte de Lisle. Nox / trad. : A. Raul-Teodorescu //

Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 3. – P. 248. 1813. Rimbaud, Arthur. Boema mea ; Scrinul / trad. : L. Iliescu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 65-66. 1814. Valéry, Paul. Cimitirul marin / trad. : Nicolae Argintescu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 549-553. 1815. Valery, Paul. Pădure amicală / trad. : G. Murnu // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul VI, nr. 3. – P. 511. 1816. Verhaeren, Emile. Hercule / trad. : I. Gr. Perieţeanu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 11. – P. 299-304.

180


ă

ă

ă

1817. Verlaine, Paul. Cântec de toamnă / trad. : G. Murnu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 11. – P. 510. 1818. Verlaine, Paul. Teamă ; După trei ani ; Ceasul dragostei /

trad. : L. Iliescu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 62-64. 1819. Vigny, A. Butelia pe mare (sfat unui tînăr necunoscut) / trad. :

C. Fedeleş // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 8. – P. 795802. 1820. Vigny, A. Spiritul pur / trad. : C. Fedeleş // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 9. – P. 876-878. 1821. Vigny, A. Ursitele / trad. : C. Fedeleş // Convorbiri literare. –

1913. – Anul XVII, nr. 10. – P. 1088-1092. Dramaturgie 1822. Corneille. Horaţiu. Tragedie în cinci acte / trad. Vl. Streinu // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 12. – P. 529-540. 1823. Racine, Jean. Britannicus : [tragedie în 5 acte] / trad. în română de Nadejda Cezianu // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 3. – P. 283-295; nr. 4. – P. 397-412; nr. 11/12. – P. 759-775. 1824. Rostand, Edmond. Cyrano de Bergerac : [comedie dramatică] / trad. în română de Mihai Codreanu // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 4. – P. 42-50.

Proză 1825. Lemaitre, Jules. Tocmala Crailor / trad. : Al. O. Teodoreanu

// Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 167-171. Critică literară 1826. Botez, Octav. Emile Faguet : [critic literar francez] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 6. – P. 283-287.

181


ă

ă

ă

1827. Cioculescu, Şerban. Un centenar stendhalian : [romanul lui Stendhal La Chartreuse de Parme la 100 de ani] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 1. – P. 171-185. 1828. Comarnescu, Petru. Teatrul metafizicianului Gabriel Marcel : [opera dramatică a teatrologului G. Marcel] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 182-194. – (Cronici). 1829. Dimitriu-Păuşeşti, Al. Joris-Karl Huysmans în lumina actualităţii : [ecourile operei scriitorului francez în literatura contemporană, inovator al stilului prozei simboliste, discipol al lui Émile Zola] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1938. – Anul V, nr. 7. – P. 100-116. 1830. Eliade, Mircea. Mesajul lui Jean Giono : [prezenţa

cosmosului în opera scriitorului] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 1. – P. 195-200. – (Cronici). 1831. Gulian, Emil. Actul creator la André Gide // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 655-662. – (Cronici). 1832. H. P. B. Marcel Prevost : [o succintă trecere în revistă a

operei scriitorului] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 73-76. 1833. Igiroşianu, I. Cronici franceze : Singurătăţi şi însinguraţi :

[noi tendinţe în lit. fr.] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 415-419. – (Cronici). 1834. Igiroşianu, I. Librăria franceză : [noi apariţii din Marc Chadourne şi Paul Morand] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 211-215. – (Cronici). 1835. Igiroşianu, I. Vitrina vieţii şi librăriei franceze : [Henry de Montherlant, Mabel Dodgé Luhan, D. H. Lawrence, Maria Bibescu, J. Chardonne] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 3. – P. 687-695. – (Cronici). 1836. Philippide, Al. A. Pagini în vid : Stephane Mallarme : [o

analiză succintă a poeziei] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 7. – P. 112-115. 182


ă

ă

ă

1837. Pillat, Ion. Actualitatea lui Baudelaire // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1936. – Anul IIII, nr. 5. – P. 325-341. 1838. Ralea, Mihai D. Dominique de E. Fromentin: [despre romanul Domenique a scriitorului şi pictorului francez Eugene Fromentin: 1820-1876] // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 3. – P. 403-409. 1839. Ralea, Mihai D. Cousine Bette : [despre lucrarea cu acelaşi nume a lui H.de Balzac cu un vădit caracter social] // Viaţa Romîneacă. – 1924. – Anul XVI, nr. 8. – P. 227-233. – (Note pe marginea cărţilor). 1840. Ralea, Mihai. Scrisori din Paris : [curente critice şi ideologice

în lit. fr. de la începutul sec. 20] // Viaţa Romănească. – 1922. – Anul XIV, nr. 1. – P. 132-136. 1841. Roşca, D. D. Unanimismul lui Jules Romains : [poet şi

scriitor fr. : 1885-1972] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 11. – P. 234-239. 1842. Sadoveanu, Izabela. Louis Bertrand : [romancier: 18661941] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 2. – P. 252-259. – (Profiluri literare). 1843. Sadoveanu, Izabela. Pierre Mille : [scriitor şi jurnalist : 1864-1941] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 1. – P. 65-69. – (Profiluri literare). 1844. Stendhal : [despre viaţă şi operă] // Convorbiri literare. –

1913. – Anul XVII, nr. 9. – P. 835-849; nr. 11. – P. 1138-1151; nr. 12. – P. 1202-1213. 1845. Streinu, Vladimir. Boileau şi timpul nostru : [actualitatea

operei lui N. Boileau, theoretician al lit. fr.: 1636-1711] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 371-382. 1846. Suchianu, D. I. Actualităţi culturale europene : [consideraţii

asupra lit. fr. contemporane] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1939. – Anul VI, nr. 6. – P. 695-698. 183


ă

ă

ă

1847. Suchianu, D. I. Roger Martin du Gard: Les Thibault : [despre

romanul cu acelaşi nume a scriitorului fr.: 1881-1958] // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 1. – P. 101-107. – (Note pe marginea cărţilor). 1848. Weiss, Aureliu. Opera lui Elemir Bourges // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 3. – P. 352-371. – (Cronica literară).

Aureliu. Opera lui Henri Barbusse // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 8. – P. 272-280. – (Cronica literară). 1849. Weiss,

1850. Weiss, Aureliu. George de Porto-Riche. Însemnătatea operei :

[dramaturg fr.: (1849-1930)] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 123-128 1851. Weiss,

Aureliu. Teatrul lui Paul Hervieu : [despre dramaturgul fr. Paul Hervieu] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul Xi, nr. 6. – P. 252-265. 1852. Zarifopol, Paul. Obiecţii lui Flaubert : [invenţiile literare ale lui Flaubert] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr.11. – P. 181194. 1853. Zarifopol, Paul. Pentru explicarea lui La Rochefoucauld : [o analiză psihologică a operei scriitorului şi moralistului fr.] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 9. – P. 350-361; nr. 10. – P. 481498.

France Anatole 1854. Botez, Octav. Anatole France critic : [activitatea critică a lui Anatole France] // Viaţa Românească. – 1924. – Anul XVI, nr. 10. – P. 163-166. 1855. Fontaine, Marcel. Scepticismul şi idialismul lui Anatole France : [despre activitatea literară a scriitorului] // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 2. – P. 90-110.

184


ă

ă

ă

1856. Ibrăileanu, G. Anatole France : [cîteva reflecţii pe marginea aspectului intelectual al operei] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 10. – P. 141-153. 1857. Nicanor, R. şi Co. Anatole France şi civilizaţia : [contribuţiile

lui A. France la dezvoltarea civilizaţiei mondiale] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 11. – P. 312-315. 1858. Ralea, Mihai. La moartea lui Anatole France // Viaţa

Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 10. – P. 106-112. 1859. Zarifopol, Paul. O schiţă pentru aniversarea de 70 de ani a lui Anatole France // Viaţa Romînească. –1920. – Anul XII, nr. 6. – P. 340-349.

Maupassant Guy de 1860. Hergoz, E. Guy de Maupassant : [o succintă trecere în revistă

a operei scriitorului] // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 9/12. – P. 435-453. 1861. Zarifopol, Paul. Sentimentalul Maupassant : [analiza operei

scriitorului] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 5. – P. 161177. Rolland Romain 1862. Negru, N. „Clerambault” de Romain Rolland // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 5. – P. 260-267. 1863. Weiss, Aureliu. Opera lui Romain Rolland // Viaţa

Romînească. 1923. – Anul XV, nr. 4. – P. 32-46. Valery Paul 1864. Botta, Dan. Poetica lui Paul Valery // Revista Fundaţiilor

Regale. – 1934. – Anul I, nr. 3. – P. 618-627.

185


ă

ă

ă

1865. Ralea, M. D. Paul Valery, poet şi filozof // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 9. – P. 398-405.

Recenzii 1866. Botez, Octav. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1923. –

Anul XV, nr. 4. – P. 133-134. – Rec. la cartea : Lacretelle Jacques de. Silbermann. – Bucureşti : Ed. Ancora, 1923. 1867. Botez, Octav. [Recenzie] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 6. – P. 455-456. – Rec. la cartea : Rolland, Romain. Liluli. – Paris : Ollendorff, 1918.

Literatura elveţiană 1868. Sadoveanu, Izabela. C. F. Ramuz : [1878-1947, scriitor de limbă fr.] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 79-83.

Literatura italiană Poezie 1869. Pozzi, Antonia. Noiembrie; Neîncredere / trad. : Mihail

Chirnoagă // Convorbiri literare. – 1941. – Anul LXXIV, nr. 2. – P. 185. Critică literară 1870. Marcu, Alexandru. Cuvinte pentru moartea lui Pirandello : [despre scriitorul şi dramaturgul L. Pirandello] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 690-694. – (Cronici). 1871. Marcu, Alexandru. Grazia Deledda : [scriitoare ital., laureată a Premiului Nobel pentru lit., anul 1926] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 3. – P. 682-687. – (Cronici) 1872. Marcu, Alexandru. Un gânditor italian: Alfredo Oriani : [scriitor ital. din sec. 19-20] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 184-188. – (Cronici).

186


ă

ă

ă

1873. Oţetea, Andrei. Teatrul lui Pirandello : [dramaturgia lui L. Pirandello, Laureat al Premiului Nobel, 1934] // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 1. – P. 43-50. 1874. Weiss, Aureliu. „Victorii mutilate” a lui Gabriele D‟Annunzio : [dramaturg ital.: 1863-1938] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 3. – P. 346-354.

Literatura spaniolă Proză 1875. Cervantes, Miguel de. Don Chişot de la Manşa / trad. de Vergolici St. G. // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 6. – P. 219-231; nr. 7. – P. 283-288.

Critică literară 1876. Pilat, Ion. Don Quijote : [anliza romanului lui M. Cervantes]

// Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 3. – P. 559-574.

Literatura rusă Dramaturgie 1877. Tolstoi, Lew. Puterea întunericului : [dramă în 5 acte] / trad.

de I. Fotini şi D. Nanu // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 6/7. – P. 535-547 ; nr. 9. – P. 637-643 ; nr. 10/11. – P. 750-756 ; nr. 12. – P. 827-836. 1878. Cehov, A. Unchiul Vania : [scene din viaţa de la ţară în 4 acte] / trad. de Traian Lăzărescu // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 5/6. – P. 452-463 ; nr. 9/10. – P. 644-671 ; nr. 11/12. – P. 728738.

187


ă

ă

ă

Proză 1879. Corolenco, Wladimir. Fără graiu : roman / trad. de A. Frunză // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr.1. – P. 5-21 ; nr. 2. – P. 201-218, nr. 3. – P. 383-404 ; nr. 4. – P. 15-28 ; nr. 6. – P. 321-346 ; nr. 5. – P. 225-241. 1880. Goncearov, I. Oblomov / trad. din ruseşte A. Frunză // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 1. – P. 80-96 ; nr. 2. – P. 177195 ; nr. 3. – P. 376-393 ; nr. 4. – P. 42-67 ; nr. 5. – P. 223-239 ; nr. 6. – P. 367-378 ; nr.7. – P. 55-69 ; nr 8. – P. 157-170 ; nr. 9. – P. 340-362 ; nr. 10. – P. 125-140 ; nr. 11. – P. 240-258 ; nr. 12. – P. 394-413 ; 1925. – Anul XVII, nr. 1. – P. 84-98 ; nr. 2. – P. 216-237 ; nr. 3. – P. 369384.

Critică literară 1881. C. V. Maxim Gorki : Notă rez. : [despre opera lui M. Gorki în comparaţie cu cea a lui L. Tolstoi şi F. Dostoevski] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 76-77. 1882. Dvoicenco, E. Opera lui Puşkin în Basarabia // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 8. – P. 307-324. 1883. Frunză, A. Vladimir Corolenco // Viaţa Romînească. – 1922.

– Anul XIV, nr. 1. – P. 100-110. 1884. Gorki, Maxim. Amintiri despre Tolstoi / trad. : I. Teodoreanu // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 10. – P. 570-590. 1885. Scorţescu, Teodor. Teatrul lui Cehov // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI. – nr. 2. – P. 260-263. 1886. Solacolu, Barbu. Fedor Dostoevski : Pagini întîrziate cu prilejul unui centenar // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 5. – P. 201-213. 1887. Vraja, C. Turghenev : [notă rez. asupra operei lui I. Turghenev] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2. – P. 284285.

188


ă

ă

ă

Literatura bulgară 1888. Bărbulescu, Ilie. Ivan Vazov, şeful curentului literar

naţionalist din Bulgaria // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 357-369.

Literatura suedeză Critică literară 1889. Martinescu, Pericle. Cartea de la San Michele : [reflecţii pe marginea cărţii cu acelaşi nume a scriitorului Axel Munthe ] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 446-449. – (Cronici). 1890. Rosetti, Al. Cartea din San Michele: [analiza lucrării lui Axel

Munthe Cartea de la San Michele] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 673-680. – (Cronici).

Literatura japoneză 1891. Grimod, Jean. Literatura japoneză în epoca clasică // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 7. – P. 116-126.

Literatura indiană 1892. Botez, Octav. Un roman indian : [Romanul lui R. Tagore “La maison et le monde”] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 1. – P. 117-121. 1893. Iordăchescu, T. Din dramaturgia indiana // Convorbiri

literare. – 1931. – Anul 64. – nr. 6. – P. 504-523.

Literatura maghiară 1894. Hodos, Alex. „Tragedia Omului” O interpretare filozofică a avatarurilor umanităţii : [pe marginea romanului cu acelaşi titlu semnat de scriitorul maghiar Emerich Madach] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 2. – P. 400-413.

189


ă

ă

ă

Literatură comparată 1895. Ciorănescu Al. De la gesta franceză la Miron Costin //

Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 384-394. 1896. Eliade, Mircea. Activitatea Institutului de cultură comparată

de la Oslo: [pe marginea studiilor comparative despre lingvistică şi istoria religioasă ; studiul limbilor caucaziene ; verificarea psihologică a faptelor lingvistice ; studiul culturilor arctice…, semnate de savanţi notorii: A. Meillet, Otto Jespersen, Louis Gauchat, Alf Sommerfelt, Just Knud Qvigstad etc.] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 1. – P. 116-139. 1897. Protopopescu, Dragoş. Scrisori din Londra : aspecte de lit. comparată – folclor engl. şi folclor român // Viaţa Românească. – 1922. – Anul XIV, nr. 7. – P. 106-115.

GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE 1898. Aderca, F. Dintr-un oraş tăcut : [despre oraşul Craiova] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 10. – P. 624-626. 1899. Andrei, P. Concepţia filosofică contemporană a istoriei // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 9/10. – P. 639-647. 1900. Brăescu, Gh. Amintiri : Algeria ; În drum spre Sahara;

Plecarea din legiune ; Aventura de la Lemberg ; Întoarcerea în ţară : [Însemnări din timpul unei călătorii în Algeria ] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P. 37-50. 1901. Dimitriu, Anton. Destin şi istorie : [continuitatea ist. a

umanităţii] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 12. – P. 610-626. 1902. Dumitrescu, Gh. D. Descoperirea şi punerea în exploatare

a zăcămintelor de cărbune din nordul Belgiei, în Campine // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 11/12. – P. 787-790. 190


ă

ă

ă

1903. Galaction, Gala. Note din Italia : [impresii de călătorie în Italia] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P.24-36. 1904. Hărjeu, General C. Studiul istoric al răsboaielor : [despre

pregătirea politică şi cea militară a unui război] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 2/3. – P. 113-126. 1905. Iorga, Nicolae. Visiuni de Italie : [însemnări de călătorie

prin Veneţia, Roma, Neapol] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 1. – P. 3-20. 1906. Iorga, Nicolae. Note de drum : [impresii de călătorie pin Belgia şi Olanda] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 6. – P. 483-490. 1907. Mehedinţi, S. Observări asupra Dobrogei // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 1. – P. 72-81.

Tudor. Bîrladul : [informaţii din istoria localităţii] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr 5. – P. 279-282. 1908. Pamfilie,

1909. Papacostea, Al. G. Criza intelectualismului în mişcarea

socialistă contemporană : [despre interpretarea pragmatică a concepţiei materialiste a istorii şi înţelesul marxisto-engelsian al noţiunii „materialism”] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 4. – P. 339-370. 1910. Petrovici, Ion. Două cuiburi istorice: Siena şi Parma :

[impresii de călătorie despre oraşele din Italia] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 3. – P. 542-561. 1911. Profiri, N. Dintr-un carnet de voiaj : [descrierea Londrei în carnetul de voiaj al autorului] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 6. – P. 440-442. 1912. Ralea, Mihai D. Scrisori din Germania : [Impresii de

călătorie] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 7. – P. 100-105.

191


ă

ă

ă

1913. Răutu, N. N. Botoşanii… : [note fugare despre localitatea Botoşani] // Viaţa Romînească. –1921. – Anul XIII, nr. 7. – P. 126-132. 1914. Roska, Marton. Când apare omul pe pământ? : [despre evoluţia ist. a omului pe pămînt] // Convorbiri literare. – Anul 57, nr. 1. – P. 33-48. 1915. Rotman, D. Bogăţiile miniere ale Romîniei : Aurul şi argintul // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 108123. 1916. Sadoveanu, Mihail. Folticenii : [o descriere literară a localităţii Folticeni] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 1. – P. 119-121. 1917. Sebastian, Mihail. Notă despre Geneva : [impresiile autorului despre oraşul Geneva cu evocarea unor momente ist.] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 12. – P. 650-654. 1918. Xenopol, A. D. Rîşnovul de lîngă Braşov : [Geografia, istoria satului Rîşnov] // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 192-236. 1919. Vâslan, G. Carpaţii în România de azi // Convorbiri

literare. – 1924. – Anul 56, nr. 7/8. – P. 499-520.

Istoria României 1920. Arion, Dinu C. Despre boieri : [o istorie sicială a trecutului României : evenimente din perioada medievală] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 7. – P. 460-465. – (Cronica istorică). 1921. Bărbulescu, Ilie. „Imperativul istoriei”, noile orientări politice şi Romînia în Balcani : [colaborarea României cu ţările balcanice înainte de Primul Război Mondial] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 1. – P. 88-95. – (Din lumea balcanică). 1922. Beza, M. Casa părintească. Din viaţa aromânilor // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 10. – P. 1076-1087.

192


ă

ă

ă

1923. Bossy, R. V. Candidaţi străini la tronurile române în secolele

XVIII şi XIX // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 12. – P. 833-847. 1924. Botez, Demostene. Note de jurnal : [note ale unui soldat,

martor al evenimentelor Primului Război Mondial] // Viaţa Romînească. – 1923. – Anul XV, nr. 4. – P. 61-66. 1925. Botez, Octav. Alexandru Xenopol gînditor. Consideraţii generale // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 3. – P. 410420. 1926. Bucovineanu, Gh. Scrisori din Bucovina : [situaţia politică în Bucovina la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 10. – P. 109-115. 1927. Budu, Ion. Petre Mavrogheni : [personalitate proeminentă a vieţii politice româneşti] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 4. – P. 173-185. 1928. Cazacu, P. Chişineul : [istoria, geografia şi arhitectura mun.

Chişinău] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 8. – P. 264280. 1929. Cazacu, P. Instituţia publică numită „Zemstvo”. În cadrul

statului absolutist rusesc şi în cadrul statului romîn în timpurile noastre : [instituţie de administraţie locală] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 6. – P. 336-349. 1930. Ciobanu, Ştefan. Motivele sufleteşti ale unirii Basarabiei cu

România : [conştiinţa poporului român] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 13-18. 1931. Corteanu, A. Războiul şi pacea : [România în Primul Război

Mondial] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 59-73. – (Politica externă). 1932. Drăghiceanu, V. I. Goleştii : [despre curţile boiereşti] //

Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 8. – P. 722-736. 193


ă

ă

ă

1933. Duca, I. G. Situaţia creată Romîniei prin ultimele evenimente din Balcani : [criza balcanică de la începutul sec. XX şi politica României] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 8-16. 1934. Dumbravă, Bucura. „Cerurile s-au deschis” : [despre Regina României Elisaveta] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1/3. – P. 261-264. 1935. Eliade Mircea. Muzeul satului românesc : [cunoaşterea vieţii rurale româneşti] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 7. – P. 193-197. – (Cronici). 1936. Filitti, Ioan C. La răspîntie : [Unirea Basarabiei cu România

în 1918] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 1. – P. 62-77. 1937. Filitti, Ioan C. Mama şi soţia lui Mihai Viteazul [despre arborele genealogic al domnitorului] // Convorbiri literare. – 1921. – Anul 53, nr. 9. – P. 609-627. 1938. Georgean, P. Invaziile tătăreşti până la intemeierea principatelor // Convorbiri literare. – 1925. – Anul 57, nr. 5. – P. 353-365; nr. 9. – P. 651-661. 1939. Georgean, P. Tătarii în Ţările-Româneşti : [despre

invaziunile tătare în veacul al XV-lea şi în prima jumătate a veacului XVI-lea] // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 7/8. – P. 590-610. 1940. Ghika, Alexandrina. Amintiri din prilejul unor vechi socoteli de domniţa Alexandrina Ghika : [din istoria palatului regal] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 4. – P. 343358; nr. 5. – P. 456-469. 1941. Ghirescu, Const. T. Câteva cuvinte asupra „Legăturei şi aşezământului lui Mihai Vodă : [despre domnia lui Mihai Viteazul] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul XLII, nr. 5/6. – P. 370-380. – (Cronica istorică). 1942. Gore, P. S. Răzăşii : [Problemele răzeşilor din Basarabia în perioada stăpînirii ruseşti] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 3. – P. 406-416.

194


ă

ă

ă

1943. Gorovei, Artur. Documente cu privire la istoria ţăranului

romîn : [informaţii despre ţăranii din satul Buhalniţa] // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, vol. XXIV. – P. 17-30. 1944. Grămadă, I. Bulgarii în România pănă la 1877 //

Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 2. – P. 152-157. 1945. Grămadă, I. Nunta Domniţei Ruxanda (1652) : [Căsătoria fiicei mezine a Domnitorului Vasile Lupu cu Timuş, fiul lui B. Chmielnicki) // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 5/6. – P. 161-172. 1946. Graur, Al. Romanizarea Daciei prin colonişti străini // Revista Fundaţiilor Regale. – 1936. – Anul III, nr. 6. – P. 669-672. – (Cronici). 1947. Hodoş, Alexandru. Trei luptători pentru desrobirea Ardealului : Tedor Mihaly, Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 4. – P.195-202. – (Cronici). 1948. Iorga, N. Memorii de militar : [memoriile locotenent-

colonelului D. Pappasoglu, participant la Revoluţia de la 1848, luptător în bătălia din Dealul Spirii incluse în lucrarea : Istoria fondării oraşului Bucureşti, capitala regatului român, de la anul 1330 pînă la 1850 cu informaţii preţioase despre: Domnia de aur, Domnia de fericire pentru toată România în frunte cu Grigore-Vodă Chica, cu amintiri despre haiducii: Crişan, Radu din Argeş, Albuleţ, Ioniţă Tunsu, cu descrieri ale vechilor petreceri din Bucureşti…] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 1. – P. 3-21. 1949. Hotnog, T. Cele treizeci de lulele : [momente triste din Războiul I Mondial : un grup de ofiţeri români, prizonieri într-un lagăr german din Pomerania trec prin încercări nespus de grele în lupta pentru supravieţuire] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 7. – P. 93-99. 1950. În preziua războiului independenţii : Guvernul liberal din 26 aprilie 1876 - 30 aprilie 1877 // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr 9. – P. 257-277.

195


ă

ă

ă

1951. Kogălniceanu, C. Dan fiul şi Dan nepotul lui Mircea cel Bătrîn : [genealogia Basarabilor] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 4. – P. 371-376. 1952. Kogălniceanu, C. Lupta pentru păstrarea Basarabiei : [despre importanţa documentelor diplomatice din 1878 şi misiunea lui Ion Ghica şi D. Sturza în străinătate] // Convorbiri literare. 1927. – Anul 59, nr. 5/8. – P. 38-52. 1953. Kogălniceanu, C. Negru-Vodă // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 6. – P. 456-462. – (Cronica istorică). 1954. Leca, Octav George. Cei dântâi Basarabi, Negru-Vodă şi

întemeierea Ţării-Româneşti // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 9/10. – P. 614-637. 1955. Litzica, C. Texte greceşti privitoare la noi : [istoria

îndepărtată a României reflectată în lucrările istoricilor greci] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 3. – P. 266-279. 1956. Maiorescu, T. România şi politica de neutralitate în conflictul european din 1914-1917 : [Fragment dintr-un memoriu încheiat în 15 februarie 1917] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 2. – P. 81-84. 1957. Mehedinţi, S. Zece ani de la moartea regelui Ferdinand :

[rege al României în anii 1914-1927] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 7. – P. 3-12. 1958. Menicovici, Manuel. Un apărător moldovean al ortodoxiei la curtea ţarului Alexandru I : [Alexandru Sturdza, publicist şi diplomat] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 9. – P. 318+335 1959. Menicovici, Manuel. Un debut parlamentar : [Petre Carp] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 8. – P. 354-361. 1960. Minea, I. Iuga Vodă : [domn al Moldovei] // Convorbiri

literare. – 1919. – Anul LI, nr. 1. – P. 65-70. 1961. Minea, I. Pierderea amlaşului şi făgăraşului : [contribuţiuni la domnia lui Vladislav II şi Vlad Ţepeş] // Convorbiri literare. – 1914. –

196


ă

ă

ă

Anul XLVIII, nr. 2. – P. 169-181 ; nr. 3. – P. 271-287 ; nr. 4. – P. 412421 ; nr. 5. – P. 519-528. 1962. Nour, Alexis. Scrisori din Basarabia. Basarabia de la 1912

încoace : [momente din istoria Basarabiei de la 1812 pînă la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1914. – anul IX, nr. 3. – P. 410-421. 1963. Onciul, D. Dragoş şi Bogdan, fundatorii principatului

moldovenesc : [studiu] // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 7. – P. 253-262; nr. 8. – P. 304-319. 1964. Onciul, D. Iuga-Vodă, Domn al Moldovei la 1374 şi 1400 // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 1. – P. 1-9. 1965. Panaitescu, P. P. Contribuţii la o biografie a lui N. Bălcescu,

după corespondenţa sa inedită cu A. G. Golescu // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 8/9. – P. 544-554; nr. 12. – P. 740-744. 1966. Papadopol Calimah, Alexandru. Despre moneta de argint

accé (акче) a Domnului Moldovei Ioan Vodă cel Cumplit, din 1573 // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr. 3. – P. 104-109. 1967. Papadopol Calimah, Alexandru. Amintiri despre Curtea domnească din Iaşi // Convorbiri literare. – 1884. – Anul XVIII, nr.9. – P. 341-358 ; nr. 10. – P. 393-411. 1968. Pâclişanu, Z. Guvernele ungureşti şi mişcarea memorandistă a românilor din Ardeal // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 5. – P. 337-366 ; nr. 6. – P. 85-110. 1969. Pâclişanu, Z. Revoluţia lui Horia : [Răscoala din 1784

împotriva ungurilor, condusă de Horia, Cloşca şi Crişan] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 3-8. Julian. Evoluţia regimului administrativ în Transilvania şi Banat // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 127-140. 1970. Peter,

1971. Petrescu, Nicolae. Reorganizarea socială a României //

Convorbiri literare. – 1924. – Anul 56, nr. 12. – P. 911-928. 197


ă

ă

ă

1972. Petrovici, I. Domnia regelui Carol : [regele României Carol II] // Convorbiri literare. – 1926. – Anul 58, nr. 12. – P. 895-899. 1973. Phillipide, A. Barangii în istoriea Romînilor şi în limba

romînească : [neamul Barangilor în istoria României] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 214-239. 1974. Phillipide, A. Prejudiţii : [prejudiţii în

istoriografia românească] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 60-68. 1975. Popa, Grigore. Peisaj ardelean : [Ardealul văzut de autor după Unire] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 6. – P. 122-136. 1976. Popescu, Neculae. Studii nouă asupra trecutului Basarabiei : [o trecere în revistă a studiilor despre istoria Basarabiei de la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 4. – P. 81-98; nr. 5. – P. 183-196. 1977. Popescu, Spiridon. Din vremea războiului : Documente : [România în Primul Război Mondial] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 10. – P. 502-518. 1978. Popovschi, Nicolae. Romînismul în Basarabia şi Unirea // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr.6. – P. 351-361. 1979. Popovschi, Neculae. Studii noi asupra trecutului Basarabiei :

[stăpînirea rusă în Basarabia] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 4. – P. 81-88; nr. 5. – P. 182-196. 1980. R. R. Bey ereditari : [vechile familii boiereşti din România] // Viaţa Romînească. – 1923. – Anul XV, nr. 4. – P. 67-69. 1981. Răşcanu, Teodor. Zbuciumata viaţă a postelnicului Toderiţă

Răscanu : [om politic român din sec. 19, deputat în divanul ad-hoc.] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 311-324. Sturdza, familia şi anturajul lui : [domnitor al Moldovei: 1834-1849] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 10. – P. 80-96. 1982. Rosetti, Radu. Mihaiu

198


ă

ă

ă

1983. Rosetti, Radu. D. V. Pîrvan despre chestiunea continuităţii

elementului roman în Dacia Traiană // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 1-3. – P. 130-160 ; nr. 4/5. – P. 102-114, nr. 6. – P. 230243. 1984. Rosetti, Radu. Teoria lui Giurescu despre rumînie : [teoria lui G. Giurescu referitor la istoria României] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 2. – P. 171-188; nr. 3. – P. 363-382. 1985. Rosetti, Radu. Un boier mare şi o casă boierescă de la

începutul veacului trecut : [autorul istoriseşte momente din viaţa bunelului său, marele logofăt Răducanu Roset, care a contribuit esenţial la propăşirea Patriei] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr.8. – P. 161-170 ; nr. 9. – P. 348-365. 1986. Sadoveanu, M. Grigoraşcu Vodă: [domn al Munteniei, sec.

XVII] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 12. – P. 436-444. 1987. Simionescu, I. Forme arhaice în viaţa poporului romîn : [evoluţia poporului român] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 10. – P. 38-48. 1988. Sofronie G. România în războiul mondial // Revista

Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P. 214-218. 1989. Speranţa, Eugeniu. Rolul pedagogic al perspectivei istorice : [cunoaşterea istoriei] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 3. – P. 608-626. 1990. Ştefănescu-Galaţi, Dragoş. Zile negre : [amintiri triste din

viaţa soldaţilor români în Primul Război Mondial] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 7. – P. 48-61. 1991. Tell, Alexandru-Christian. Revoluţia Românilor Ardeleni //

Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 603-626. 1992. Teodoreanu, Al. O. Neobositulu Kostakelu : [file din istoria Moldovei, sec. 17] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 1. – P. 96.

199


ă

ă

ă

1993. Tittoni, Tommaso. Basarabia, România şi Italia // Convorbiri literare. – 1927. – Anul 59, nr. 5/8. – P. 14-37. 1994. Urmele romane de la Răcari : [despre zonele turistice din

centrul provincie Dacia Malvensis] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 9. – P. 879-884. 1995. Xenopol, A. D. Regele Carol I // Viaţa Romînească. – 1912. –

Anul VII, nr. 10. – P. 5-27. 1996. Xenopol, A. D. Resboaele dintre ruşi şi turci şi Inriurirea lor

asupra Ţerilor noastre // Convorbiri literare. – 1879. – Anul XIII, nr. 2. – P. 51-67 ; Anul XIII, nr. 4. – P. 125-201 ; 235-241 ; 1880. – Anul XIII, nr. 10. – P. 385-403. 1997. Vasilescu, Alexandru A. Data 1290 a descălecatului Ţării Româneşti : [despre evenimentele istorice care au avut loc în acea perioadă] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 5/6. – P. 499510. 1998. Vasilescu, Alexandru A. O carte asupra războaielor lui Ştefan cel Mare cu turcii : [R. Rosetti despre războaiele dintre Ştefan cel Mare şi turcii, anii 1475-1476] // Convorbiri literare. – 1914. – Anul XLVIII, nr. 5. – P. 530-535.

Istoria universală 1999. Bărbulescu, Ilie. Înjghebarea Alianţei Balcanice şi temelia ei

: [Alianţa Balcanică şi interesele teritoriale ale României] // Viaţa Romînească. – 1913. – Anul VIII, nr. 1. – P. 117-121. 2000. Bărbulescu, Ilie. Sforile Rusiei şi Bulgaria în actuala criză : [Situaţia politică în Europa la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr 10. – P. 103-108. 2001. Brădescu, Barbu. Problema Adriaticei : [începutul sec. 20] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 10. – P.88-107; nr. 11. – P. 365-383.

200


ă

ă

ă

2002. Cazacu, P. Descompunerea Imperiului Rus: despărţirea popoarelor subjugate de Rusia // Viaţa Romînească. – 1923. – Anul XV, nr. 4. – P. 54-60. 2003. Cazacu, P. Leninism sau troţkism // Viaţa Romînească. – 1925. – Anul XVII, nr. 2. – P. 203-215. 2004. Cazacu, P. Situaţia în Rusia înainte de războiul mondial //

Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 12. – P. 321-343. 2005. Codreanu, Mihai. Cetind istoria vieţii lui Napoleon I // Viaţa

Romînească. – 1912. – Anul VII, vol. XXIV. – P. 102-104. 2006. C. S. Din carnetul unui solitar. Viziunea lui Babouc : [în aprecierea urmărilor Primului Război Mondial autorul face referire la nuvela filozofică a scriitorului fr. Voltaire “Viziunea lui Babouc”] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 8. – P. 193-203. 2007. Duca, I. G. Raporturile anglo-ruseşti : [începutul sec. 20] //

Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 9. – P. 361-366. 2008. Filitti, Ioan C. Raporturile ruso-germane faţă de sud-estul

european : [relaţiile politice în Europa la începutul sec. 20] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 9. – P. 336-357; nr. 10. – P. 7194. 2009. Filitti, Ioan C. Situaţia internă şi bolşevismul // Convorbiri literare. – 1921. – Anul LIII, nr. 1. – P. 62-69. 2010. Filotti, Eugen. Criza germană : [criza politică în Germania şi urmările ei pentru Europa] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 9. – P. 435-438. 2011. Filotti, Eugen. Liga Naţiunilor şi Adunarea de la Geneva : [Liga Naţiunilor şi pacificarea popoarelor] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 10. – P. 612-619. 2012. Filotti, Eugen. Trei guverne – Conferinţa de la Lausanne : [problemele crizei politice din ţările Europei puse în discuţie la conferinţa din Lausanne, 1922-1923] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 12. – P. 431-438. – (Cronica externă).

201


ă

ă

ă

2013. Filotti, Eugen. Un episod în chestia Orientului : [Anglia şi

Franţa în rezolvarea problemei orientale după evenimentele din 1920] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 10. – P. 127-130. 2014. Hillard Richard. Problematica Genevei (pe marginea intrării

U.R.S.S. în societatea naţiunilor) // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 700-710. – (Cronici). 2015. Krupenski, Constantin Em. Anglia şi Germania, înainte de 1914 – Părerile unui om de stat englez : [viziunile Lordului Haldane, Ministru de Război al Marii Britanii, cu referire la relaţiile dintre Anglia şi Germania] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr 6. – P. 403-412; nr. 7. – P. 34-45. 2016. Lahovary, Nicolae. Fascizmul şi unificarea Italiei // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 4. – P. 87-98. 2017. Lenoir, Raymond. Generaţiile 1910-1914 sau pe timpul

baletelor ruseşti : [viaţa socială şi culturală în Europa de după Primul Război Mondial] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1940. – Anul VII, nr. 4. – P. 6-13.. 2018. Marcu,

Valeriu. 1871 : [încoronarea regelui Prusiei Bismarck] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 2. – P. 339-35. 2019. Mehedinţi, S. Înţelege Austria? : [studiu despre istoria

Europei] // Convorbiri literare. – 1913. – Anul XVII, nr. 11. – P. 11891192. 2020. Minea, I. Italia-mare şi noi : [despre migraţiunile barbare de la începutul evului mediu, relaţiile României cu Italia] // Convorbiri literare. – 1919. –Anul LI, nr. 2. – P. 181-182. – (Cronica externă) 2021. Oţetea, Andrei. Jacques Bainville, publicist şi istoriograf // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, Nr 6. – P. 418-424. 2022. Oţetea, Andrei. Războaiele religioase în Franţa şi geneza

ideii de toleranţă // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 6. – P. 569-583. 202


ă

ă

ă

2023. Papacostea, Cezar. Diodor Sicilianul şi opera sa : [Diodor

Sicilianul a fost un istoric roman de origine greacă. A scris „Biblioteca Istorică”, în 40 de cărți, păstrată fragmentar, cuprinzând date de la origini până la Iulius Caesar. Ne oferă informaţii despre luptele lui Dromichaites cu Lysimachus.] // Convorbiri literare. – 1923. – Anul 55, nr. 1. – P. 72-91. 2024. Petrescu, Nicolae. Instituţia monarhiei la englezi // Convorbiri literare. – 1928. – Anul 61, nr. 5/8. – P. 203-215. 2025. Petrescu, Nicolae. Partidele politice în Anglia // Revista Fundaţiilor Regale. – 1935. – Anul II, nr. 5. – P. 290-311. 2026. Protopopescu, Dragoş. Bolşevismul în faţa lumii. Cărţi

engleze despre revoluţia rusă : [analiza situaţiei politice şi economice a Rusiei după 1917] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 2. – P. 237-248. 2027. Ralea, Mihai. Scrisori din Paris : [Franţa în primii ani de după Primul Război Mondial] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 1. – P. 154-159. 2028. Rosetti, Radu. Capitole din istorie contimporană :

Încercări de alianţă anglo-germană : Încercări germane // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 12. – P. 394-405. 2029. Rosetti, Radu. Capitole de istorie contimporană : Întăile

propuneri engleze. Greşeli şi lipse de tact germane : [relaţile dintre Anglia şi Germania la finele sec. 19] // Viaţa Romînească. – 1922. – Anul XIV, nr. 1. – P. 54-66; nr. 2. – P. 220-329. 2030. Rosetti, Radu. Idealul politic al Spaniei. Cele trei dogme

proclamate de Juan Vasquez de Mella : [şeful partidului carlist] // Viaţa Romînească. – 1916. – Anul XI, nr. 4/5. – P. 69-78. 2031. Sofronie, G. Intre cooperarea internaţională şi echilibrul de

forţe : [anul 1919] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 11. – P. 460-466. – (Cronici).

203


ă

ă

ă

2032. Stănescu, Ştefan. Bilanţul economic al răsboiului mondial şi perspectiva păcii // Convorbiri literare. – 1919. – Anul LI, nr. 2. – P. – 165173. 2033. Stere, C. Cauzele şi perspectivele revoluţiei ruse // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr 1. – P. 99-114 ; nr. 4. – P. 1-41 ; nr. 5. – P. 242-268 ; nr. 6. – P. 389-408. 2034. Stere, C. O voce engleză despre Tratatul din Versailles : [savantul engl. J. M. Keynes despre tratatul de la Versailles şi consecinţele lui] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 7. – P. 84-109. 2035. Stere, C. Războiul din Balcani şi atitudinea Romîniei // Viaţa Romînească. – 1912. – Anul VII, nr. 9. – P. 378-387. 2036. Stroe, George. Dictatura domnului Oliveira Salazar :

[primul ministru al Portugaliei] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 12. – P. 697-700. – (Cronici). 2037. Stroe, George. Mitsui : [familia de magnaţi Mitsui şi rolul lor în crearea unui echilibru social în Japonia] // Revista Fundaţiilor Regale. – 1937. – Anul IV, nr. 2. – P. 325-344. 2038. Stroe, George. Revanşa doamnei Batterfly : Afirmarea Japoniei pe plan internaţional din punct de vedere economic, politic şi social // Revista Fundaţiilor Regale. – 1934. – Anul I, nr. 4. – P. 213-220. – (Cronici). 2039. Suchianu, D. I. Amintirile din închisoare ale lui Joseph Caillaux : [om politic fr.: 1863-1944] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 2. – P. 191-199. 2040. Suchianu, D. I. O judecată engleză asupta tratatului de la Versailles : [viziunile profesorului engl. J. M. Keynes asupra tratatului de la Versailles] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 9. – P. 399-411. 2041. Tafrali, O. Ţăranii şi căderea Imperiului Bizantin : [situaţia

deplorabilă a ţărănimii bizantine, una din cauzele căderii Imperiului] // Viaţa Romînească. – 1914. – Anul IX, nr. 2. – P. 197-207. 204


ă

ă

ă

2042. Triandafil, Ernest. Home-Rule : [despre proiectul omului de

stat engl. D. Lloid George Home-Rule cu privire la separarea Irlandei de Anglia] // Viaţa Romînească. – 1920. – Anul XII, nr. 2 – P. 258265. 2043. Tzigara-Samurcaş, Sandu. Despre fascism : [despre spiritualitatea fascismului, naţiunea şi statutul etic] // Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr. 5/7. – P. 385-402 ; nr. 8/10. – P. 589609 ; nr. 11/12. – P. 713-718. 2044. Tzigara-Samurcaş, Sandu. Doctrina fascismului Convorbiri literare. – 1932. – Anul 65, nr.3/4. – P. 228-239.

//

2045. Vişoianu, Constantin. Acordul de la Londra. – Adunarea

Societăţii Naţiunilor : [la conf. s-a discutat problema colaborării dintre ţările Europei] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 9. – P. 387-393. 2046. Vişoianu, Constantin I. Evenimentele din Franţa : [lupta dintre partidele politice din Franţa în 1924 : Prim-ministru R. Poincare înlocuit de E. Herriot] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 7. – P. 100-105. 2047. Vişoianu, Constantin I. Evoluţia fascismului : [Dictatura fascistă a lui B. Mussolini] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 10. – P. 154-158. 2048. Vişoianu, Constantin I. Jean Jaures : [om politic francez] // Viaţa Romînească. – 1924. – Anul XVI, nr. 4. – P. 68-80. 2049. Zaborovschi, V. Oswald Spengler : „Sfîrşitul Occidentului” : [o carte despre filosofia istoriei, despre cultură şi civilizaţie, despre evoluţia neîntreruptă a istoriei] // Viaţa Romînească. – 1921. – Anul XIII, nr. 3. – P. 418-422. – (Cronica ideilor). 2050. Zeletin, Şt. Cîteva cărţi privitoare la Primul Război

Mondial : [„Wilhelm II”, „Scrisori către Ţarul Nicolae II”, „Cauzele şi izbucnirea războiului mondial”, etc.] // Convorbiri literare. – 1920. – Anul LII, nr. 12. – P. 752-774. 205


ă

ă

ă

Indexuri auxiliare Nume A Adamescu Gh. 569 Aderca F. 127, 602, 1450, (1687, 1688), 1898 Agârbiceanu I. 1134, 1138, (1689) Al-George I. (1690) Alecsandri V. (30), (192), 1117, (1444-1446), (1505), (1513-1525), 1602 Alexandrescu C. 1658 Alexandrescu G. (1447), (1526) Alexandrescu T. 313, 1639 Alexiu O. 1710 Almaş D. (1564) Anacreon (1756) Ananada Coomaraswamy (60) Andreescu I. (506), (529) Andrei P. 1, 40, 41, 1899 Angelescu E. 2 Antim St. 246 Antipa Gr. 3, (227) Arbore Al. 1686 Arbore N. (508) Arghezi T. 533, 603-609, 1139, (1461), (1473), (1527-1530), 1549 Arghirescu G. 352 Argintescu N. 1814 Arion D. 209, 314, 338, 1140, 1141, 1920 Asachi Gh. (1531-1534) Ascanio 610, 1141 Asiminei C. 611-620 Atanasiu G. 435

B Bacaloglu C. 1578 Bacovia G. 621 Bainville J. (2021) Balakirev M. (561) Baltazar C. 623, 624 Balzac O. (1839), 1451 Barbusse H. 11, (1849) Barnovschi D. V. 315, 1118, 1625 Bart J. 1143-1150, (1535, 1691) Bartok B. 545 Basarab M. 1464 Basarab S. 625, 629 Bascovici Ş. 627 Bassarabeanu D. 628, 629, 630 Bassarabescu I. A. 1151, 1152, (1457), 1629 Baudelaire Ch. 1809, 1810, (1837) Bădărău T. A. 4-6, 353, 431, 447, 452, 454 Bălcescu N. (1536, 1537, 1965) Băncilă O. (507, 510) Bărbulescu I. 1888, 1921, 2000 Bărgăuanu I. 631-637 Beauchamp W. L. (304) Beldiceanu N. 1153-1156, (1538) Beldie V. G. 247 Benador Ury 1157 Benche A. 150 Beneş E. (217) Bentoiu A. 1783 Bentoiu I. 638 Berdiaev N. (169) 206


ă

ă

Bergson H. (40, 42, 43, 57, 58, 100) Bernard Shaw G. (1769) Bertrand L. (1844) Beza M. 639, 640, 1158-1162, (1692), 1922 Biberi I. 128, 453, 1163 Bibescu M. (1835) Bibicescu Al. 641 Bilciurescu Al. 642-651, 1164, 1165 Blaga L. (88), 652, (1693, 1694) Blank A. (306) Bobescu C. (568) Bobescu I. 1541 Bogdan-Duică G. 354, 1456, 1513-1515, (1539, 1540), 1579-1583 Bogdan Vodă (1963) Bogza G. (1695) Boileau N. (1845) Boitoş O. 1650 Boldea G. 653 Bolintineanu D. (1526), (1541, 1542) Bonacchi M. 654, 1756 Bordea I. 455 Borodin A. (561) Bory P. 655 Bossy R. V. 1923 Botez D. 656-680, 1166-1169, (1504, 1543), 1718, 1924 Botez I. 42, 355, 1766, 1776 Botez O. 43, 1659, 1665, 1689, 1692, 1720, 1722, 1736, 1742, 1804, 1826, 1854, 1866, 1867, 1892, 1925 Botta D. 1827, 1864 Boureanu R. (1460) Bourges E (1848)

ă

Branisce V. 151, 1584, 1585 Branişte A. (1696) Brateş N. 681-683 Brădescu V. (2001) Brăiescu Gh. 1170-1174, 1900 Brăila I. 25 Brăiloiu C. 546, 547 Brătescu-Voineşti A. 11751177, (1544, 1545) Brătianu-Vintilă I. 415 Bretan N. (568) Brezianu B. 684-693, 1178, 1179, 1649 Bröndal V. 570 Bronte E. (1777) Brunschvicg L. (77) Bucovineanu Gh. 1926 Bucuţă E. 1441 Budu I. 248, 249, 1927 Bugarin Gr. 694 Bujor D. 249-252 Bujoreanu Gh. 1180 Bumbac V. 695, (1484) Buricescu I. F. 356 Busuioceanu A. 506 Buzdugan C. 696-698 Buzdugan I. 699-708 C Calboreanu I. 709 Cancel P. 424 Canta C. 710 Cantacuzino G. 44-45, 425, 477, 493-498, 1181 Cantacuzino I. (466), 1656, 1660, 1793 Caracostea D. 590-592, 1531, 1544, 1586, 1587 Caragiale I. L. 712, 1119, 182, (1442, 1443, 1549-1557, 1582, 1697) 207


ă

ă

ă

Cioculescu Ş. 571, 1442, 1443, 1459-1469, 1527, 1528, 1539, 1550, 1564, 1569, 1588, 1589, 1616, 1619, 1626, 1655, 1661, 1672, 1678, 1714, 1827 Cioflec R. 1195-1199, (1700) Ciomac E. 550-553, 73, 734 Cioran E. (1466) Ciorănescu Al. 534, 1590, 1895 Ciorănescu Ioan I. 735 Cisek O. 1200 Ciuchi E. 736-771, 1470 Ciurcu A. 240 Cobzălău E. 772 Codreanu M. 773-785, (1535), 1824, 2005 Codru L. 786-791 Comarnescu P. 50, 51, 119, 181, 360, 1471, 1671, (1701), 1781, 1782, 1828 Condiescu N. 1202, (1563) Condrea M. 792-797 Conea I. 254 Conrad J. 1764, (1770) Constantinescu O. 1202-1204 Constantinescu P. 572, 1472, 1551, 1679 Constantinescu-Iaşi P. 52, 478 Conta V. (67), (92) Conta-Kernbach A. 182, 183, 361, 1805-1807 Corneille 1822 Corolenco V. (1883), 1879 Corteanu A. 1931 Cosma D. 798 Cosma M. 799 Cosmovici I. (544) Costin E. 362 Costin G. 800, 1205 Costin M. (1564, 1565, 1686) Coşbuc G. 801, (1566, 1567)

Caragiale M. 713, 1183 Carianopol V. 711 Carol I, rege al României (1995) Carol II, rege al României (1972) Carp P. (1959) Carta Al. 714 Cartojan N. 593, 1624 Cato (1749) Cavarnali V. 1466 Cazacu Al. 1184 Cazacu P. 1928, 1929, 20022004 Cazimir O. 715-724, 1185 Cădere D. 357-359 Călinescu G. 1457, 1458, 1542, 1638, 1663 Călugăreanu D. 47 Călugăru A. 725 Cehov A. (1885), 1878 Celarianu M. 726 Cercel V. 727 Cerna P. (368, 398, 1558-1560) Cernea P. 728-730 Cernea S. 1186, 1704 Cervantes M. 1875, (1876) Cesarie C. 1187, 1188 Cezianu N. 1784-1786, 1823 Chadourne M. (1834) Chardonne J. (1835) Chelaru T. 731, 732 Chernbach R. 456, 457 Chinezu I. 1681 Chiriţescu M. 1189-1194, (1698, 1999) Chirnoagă M. 1869 Cicio Pop Şt. (1947) Cilibi M. 49 Ciobanu Şt. 1930 Cioculescu R. 548 208


ă

ă

Cotan V. 802 Cotruş A. 803, (1473, 1568) Crainic N. 804, (1504, 1702) Crăciun E. 339, 507-510, 1206 Crăciunescu A. 805, 806 Creangă G. 215 Creangă I. (1569-1573, 1703) Crevedia N. (1568) Cristian V. 554 Cubolteanu P. 184 Cuza A. 54, 807

ă

Dima G. (1448), 1473, 1474 Dimitriu A. 1901 Dimitriu-Păuşeşti A. 1829 Dimiu R. 318 Dinipol P. 216 Diodor Sicilianul (2023) Djuvara M. 57, 58, 319, 365, 436 Dobridor I. 59 Dobrogeanu-Gherea C. (1576) Dobronravov-Donici L. 1215 Dolezal J. 217 Dominic A. 819 Domitius Ulpianus (320) Dongorozi I. 1216, 1223 Dostoevski F. (1881), (1886) Douglas K. W. 1779 Dragomirescu L. 1789 Drăgănescu G. 320, 321 Drăghiceanu V. 1932 Dragoş Vodă (1963) Dron C. 257-262 Drouhet Ch. 1628, 1667 Dryden J. (1772) Duca I. 218, 417, 1933 Duhamel G. 11 Duiculescu V. 820 Dumbravă B. 1224-1226, 1934 Dumitrescu G. 821-830, 1902 Dumitrescu Şt. (508) Dumitriu A. 437 Dunăreanu N. (1706) Duparc H. (547) Durkheim E. (200)

D Daloga I. 1207, (1484) Damian M. 1208, (1704) Dan S. (1462, 1574), 1637, 1666 D‟Annunzio G. (1874 Daria V. 1209 Davidescu N. 808-810, (1468), 1705 Dăianu E. 153 Dăscălescu H. 811, 812 Dăscălescu-Mugur M. 813-816 Debussy C. (546, 547, 558) Delavrancea-Dona N. (521) Deleanu S. 1210 Deledda G. (1871) Dem B. 817 Demetrescu E. 255 Demetrescu M. 1211, (1484) Demetrius L. 818, 1212, 1213, (1575) Densuşianu O. (424) Descartes R. (51) Dessila O. (1459) Diaconescu P. 364 Diaconu E. 1214 Diamandy G. 416 Dickens Ch. (1771) Dima A. 479

E Eftimiu V. 831-834, 1227, (1707) Einstein A. (100, 433, 436, 441, 443) Elgar E. (567) 209


ă

ă

Eliade M. 60, (89), 154, 1228, (1459, 1468, 1577), 1682, 1695, 1701, (1708), 1830 Eliade P. (411), 1896, 1935 Elisaveta, regina României (1934) Eminescu M. (283, 1505, 15781611) Eminovici H. (1595) Enăchescu A. 835-845 Enescu G. (553, 566) Eshil 1750

ă

Frunza A. 157, 223, 426, 12301232 Frunzetti I. 68 Fundăţeanu P. 450 Furtună H. 855, 1233, (1459) G Galaction G. 7, 69, 152, 158, 159, 177, 418, 1234-1246, (1612-1614), 1651, (1709, 1710), 1728, 1903 Gane C. 1247-1252 Gane N. 856, 857, 1253-1255, (1615) Garoflid C. 265 Gaster M 595 Gauchat L. (1896) Gentz F. (1792) George A. 858-859 George St. (1795) Georgean P. 1938 Georgescu C. 266, 267 Georgescu I. 1448 Georgescu R. 555 Georgescu S. 860, 861 Georgescu-Tistu N. 20 Georgian G. 862 Georgian V. 1257-1260 Germani N. 556, 557 Gerota C. 369, 1476, 1561, 1591, 1612, 1653, 1680, 1759, 1775 Gesticone M. 1262 Ghenescu M. 863 Gheorghel I. 574, 575 Gherda G. 1261 Gherea I. 70, 71, 559 Gheorghiu C. 438 Gheorghiu Gh. 451 Gheorghiu M. 864-866, 1808 Gheorghiu V. 558, 867-869

F Faguet E. (1826) Farago E. 846, (1461) Fichte J. (64) Fedeleş C. 1819, 1820, 1821 Ferdinand, rege al României (1957) Filitti I. 26, 155, 156, 185, 219, 263, 264, 344, 1631, 1936, 1937, 2008-2009 Filitti S. 220 Filotti E. 221, 2011-2013 Flammarion 432 Flaubert G. (1852) Florea N. 366 Florescu G. 499 Florian M. 61-67, 222, 1800 Florin L. 433 Floru I. 1229 Fonea G. 847 Fontaine M. 1855 France A. (1854-1859) Francesc de Assisi (Sfîntul Francisc) (150) Frasin Z. 848 – 854 Freud S. (137) Fromentin E. (1838) 210


ă

ă

ă

Grigoraşcu Vodă (1986) Grigorescu N. (531) Grimm P. 1774 Grimod J. 1891 Grosu C. 459 Grosu S. 883 Gruber E. (1618) Grue N. 322 Gulian E. 1831 Gusti D. (8), (198), 224 Gyr R. 884

Gherasim V. 1552, 1592 Gherman A. 120, 129, 130, 186, 187, 225, 345, 1790, 1791 Ghermani M. (248) Ghibăneanu I. 371 Ghica I. 1444-1446, (1447), (1952) Ghika A. 1940 Ghirescu C. 1941 Ghiţescu A. (544) Gide A. (1831) Giono I. (1830) Giulescu C. (1711) Giurescu C. 1565, 1984 Giurgiuca E. 870 Glazunov A. (561) Gluck C. (563) Godeanu V. 268 Goethe J. (95), 1789, (18001803) Goga O. 871-873, 1263, (1504, 1616, 1617) Goldiş V. (1947) Golescu M. 511 Goncearov I. 1880 Gore I. 188 Gore P. 1942 Gorki M (1881), 1884 Goron C. 874-881 Gorovei A. 160, 427, 535, 573, 1264, 1477, 1538, 1570-1572, 1618, 1943 Gourmont R. (127) Graur Al. 576, 1946 Graur G. 458 Grămadă I. 1593, 1641, 1944, 1945 Gregorian G. 882 Grenier E. (1514) Grigoraş E. 72, 1478, 1546, 1547

H Han O. (1607) Haneş G. 346 Haneş P. 161 Hardy Th. (1773) Haret S. 189, (415-423) Haşdeu B. P. 885 Hârjeu C. 347, 348, 372 Heine H. 1783-1786 Heisenberg W. (442) Hergoz E. 1860 Herovanu E. 323, 324 Herseni T. 8, (198), 190, 191 Hervieu P. (1851) Hillard R. 226, 325, 2014 Hodos A. 1894, 1947 Hofmannsthal Hugo (548) Hogaş C. 1265-1267, (1712) Holban A. 1268 Homer 1751-1753 Horaţius 1749, 1754, (1531, 1822) Hotnog T. 1949 Hugo V. (1517) Hume D. (92) Humperdinck E. (555) Huysmans J.-K. (1829)

211


ă

ă

ă

Iuga Vodă (1960, 1964) Iuşchevici S. 1120, 1276 Iuventius C. (321) Ivănescu I. 280

I Iacobovici P. 1559 Iamandi G. 886 Ianov I. 887 Ibrăileanu G. 131, 1479-1482, 1535, 1543, 1553-1555, 1562, 1576, 1594, 1617, (1619), 1621, 1643, 1670, 1673, 1697, 1703, (1713), 1856 Ibsen H. (1804-1808) Ichim T. 1664 Igiroşianu I, 1833, 1834 Iliescu I. 270-274, 1813 Ioachim M. 275 Ioan Vodă cel Cumplit (1966) Ioanid C. 269, 276, 277, 326 Ioaniţescu D. 73, 132, 1269 Ioaniţescu-Ionescu D. 1270 Ioaniţescu-Sachelarie D. 1271 Ionaşcu T. 560,561 Ionescu A. 74, 75, 888, 889 Ionescu C. 562 Ionescu D. 577 Ionescu E. 367, (1466) Ionescu M. 373 Ionescu Sachelarie D. 368, 594 Ionescu-Gulian C. 76 Ionescu-Rîmniceanu N. 227 Ionescu-Şişeşti G. 279 Iordan I. 578, 579 Iordăchescu I. 1893 Iorga N. (1456), 1483, 1484, (1620, 1714), 1905, 1906, 1948 Iorgulescu M. 1750 Iosif Şt. 1715 Iov D. 1272 Irimescu S. 460 Irineu C. 1273, 1274, 1693 Iser I. (513, 532) Ispirescu P. 1275 Istrati P. (1621-1623)

J Janet P. (135) James W. (131, 132) Jebeleanu E. (1466) Jespersen O. (1896) K Kant I. (64, 75, 87, 101, 102) Keats J. 1760, (1774) Keynes J. (2034, 2040) Kiriţescu C. 374 Kogălniceanu C. 162, 19511953 Kogălniceanu M. (1505, 1624, 1641) Kostaki N. 536, 537 Krupenski C. 281, 1792, 2015 L Lacretelle J. (1866) Lahovary N. 282, 283, 2016 Lainiceanu V. 890-902 Lalescu T. 440 Lamartine A. 1811 Lambrino A. 1278 La Rochefaucauld F. (1853) Lawrence D. (1775, 1835) Lazăr Gh. 349, 375, 1567 Lăzărescu E. 1595 Lăcusteanu C. 1279-1282 Leca O. G. 1954 Leconte de Lisle 1812 Lefteroiu G. 376 Leibniz G. (95, 1449) Lemnaru O. 77, 133 Lenoir R. 2017 212


ă

ă

Leon N. 9, 462-464 Leonardescu C. 78 Lessing G. (95) Lianu T. 903 Lieblich S. 465 Liotard J.-E. (525) Litzica C. 500, 1485, 1955 Lloid G. (2042) Locke J. 92 Lorentz H. (436) Lovinescu E. 1283, 1284, 1447, (1468), 1532-1534, (1589, 1625-1627), 1642, (1716) Licreţius 1749 Ludendorff E. 209 Lunguianu M. 1285 Lupaşcu Şt. (86) Lupeanu-Melin A. 1286 Lupu I. 79 Lupu V. (1464)

ă

Marinescu M. 906 Marin-Sadoveanu I. 905 Marino-Moscu C. 1295-1297 Martin du Gard R. (1847) Mateescu M. 1452 Martinescu P. 1889 Maupassant Guy de (1860, 1861) Mayer-Lismann M. 563 Mavrogheni P. (1927) Mazilu D. 285, 286 Măgură I. 907 Mărăcineanu D. 1596 Mărculescu E. 1449 Mândru A. 82, 912-923, 12981301 Mehedinţi S. 28, 164, 165, 350, 378, 379, 513, 1632, 1907, 1957, 2019 Meillet A. (586, 1896) Meissner C. 327, 328 Melnic C. (1491) Menicovici M. 166, 1958, 1959 Metroniu A. 1488 Meyrink G. 1790 Micle Valeria 910 Micle Veronica (30), 911, (1595) Mihai Viteazul (1937, 1941) Mihalache I. 419 Mihaly Th. (1947) Mihăiescu Gib I. (1462, 1637) Mihăileanu M. 167, 193, 380 Militaru V. (1719) Mill J. S. (74) Mille P. (1843) Miller V. 1302 Millo M. (535) Mincu I. (505) Minea I. 29, 1548, 1960, 1961, 2020

M Macedonski Al. 1287, (1484, 1628) Madach E. (1894) Magheru G. 466 Maiorescu D. 1486 Maiorescu T. (30), 80, 81, (1441, 1448, 1463, 1505, 16291636, 1717), 1956 Mallarmé S. (1836) Maniu A. 904, 1121, 1288, (1473, 1718) Manolescu M. 284 Mantu L. 1288-1293 Manu G. 192 Marcel G. (1828) Marcu A. 1870-1872 Marcu V. 2018 Marinescu G. 10 Marinescu I. 1294 213


ă

ă

Minulescu I. 924-926, 1303, (1638, 1723) Mircea cel Bătrîn (1951) Mironescu Al. 83, 194, 480 Mironescu C. 908, 927 Mironescu I. 1304, 1305, (1535) Mironescu O. 381 Missir P. 1489 Mocioni A. (224) Moisescu N. 382 Moldovanu C. (1721) Montherlant H. (1835) Morand P. (1834) Morărescu Şt. 420 Moruzzi D. (1722) Moşandrei M. 909 Movilă M. (1515) Movilă S. 1306-1308 Mozart W. A. (559) Muncel S. 195 Munteanu T. 928 Munthe A. (1889, 1890) Mureşanu C. 383, 384 Mureşanu D. (1606) Murnu Gh. 514, 1752, 1760, 1779, 1780, 1809, 1810, 1815 Mussolini B. (2047) Mussorgsky M. (550, 561) Muşatescu T. 1309

ă

Neculau I. 1794 Negoiţă-Brăila C. 434 Negri C. (1639, 1640) Negru M. 1123 Negru N. 287, 329, 1862 Negru Vodă (1953) Negruzzi Bob 948 Negruzzi C. (1641, 1642) Negruzzi I. 31, 516, 1122, 1320, 1490-1497, (1643, 1644) Negulescu P. 85, 1634 Nemoianu I. 196 Nemoianu P. 501 Nicanor P. 11, 12, 32, 33, 197, 1498-1500, 1613, 1622, 1857 Nicolae Mavrocordat (155) Nicolai O. (555) Nicolatasa Gh. 1597 Nicolau M. 168 Nicolau T. (355) Niculescu C. 1749 Niculescu M. 949, 950 Nietzche F. (552) Niniţescu Şt. 951 Niţulescu H. 952 Noica C. 87-89, 134, 169, 198, (1466) Nour A. 288, (426), 1312, 1962 O Odeanu A. 953, (1726) Odobescu A. (1645, 1646) Ojog I. 954-957 Oliveira Salazar (2036) Onciul D. 1963 O‟Neill E. (1781, 1782) Orianu A. (1872) Oţetea A. 2021, 2022

N Nanu A. 928-935 Nanu D. 937, 938 Napoleon Bonapart (2005) Narly C. 84, 385, 939 Naum Al. 30, 515, 940-944 Naum T. 945, 946 Nădejde I. 421, (583) Neagu I. 947 Nebunelly G. (1725)

P Pajura I. 958, 959 214


ă

ă

Palla E. 1313 Pallade G. T. 229 Palladi G. 960-967 Pallady Th. (507, 517, 532) Pamfilie T. 1314-1321, (1647, 1727), 1908 Panaitescu P. (1686), 1965 Pandelea N. 1757 Pangrati E. 386 Pann A. (1649) Papacostea A. 1909 Papacostea C. 34, 90, 91, 387, 388, 1598-1600, 1751, 2013 Papadat-Bengescu H. 1322, 1329, (1648) Papadima O. 597 Papadopol C. 581, 1640, 1966, 1967 Papilian V. (1650) Pappasoglu D. (1948) Paraschivescu G. 968-970, 1330-1334 Parhon C. 467-469 Parteni A. 475 Pascu G. 582, (1565) Pastia S. (1491) Paşcanu M. (1651) Parmore D. 517 Patrulius R. 330 Paulet E. 1335-1343 Pavel M. 547 Pavel S. 136 Pavelescu M. 971-973 Pavelescu V. 974 Pătrăşcanu D. 1344, 1345, (1652, 1728-1731) Pătrăşcanu I. 1801 Pătraşcu Gh. (507, 514) Păunel E. 21 Pâclişanu Z. 389, 1968, 1969 Pârlea C. 975

ă

Peltz I. 1348 Penescu A. 289 Perieţeanu A. 290 Perieţeanu G. 1816 Perpessicius (1655) Peter J. 199, 230, 291, 1970 Petraşincu D. 1346 Petrea P. 1349 Petrescu Camil 538, 15011503, 1563, (1653-1654), 1684 Petrescu Cezar (1462, 1589), 1732 Petrescu N. 14, 92, 231, 331, 351, 428, 1971, 2024, 2025 Petrino D. (30) Petroveanu V. 390 Petrovici C. 1124 Petrovici I. 35, 36, (87), 93-97, 1350-1353, 1910, 1972 Peucescu M. 539 Philippide A. 540, 571, 984987, 1125, 1126, 1354, 1355, 1836, 1973, 1974 Pietraru I. 976 Pillat I. 977-982, (1461, 1473, 1656, 1657, 1733, 1734), 1837 Pintea R. 1356 Pirandello L. (1870, 1873) Pisoschi I. 15 Pîrvan V. (1983) Plăcinteanu I. 442 Poe E. 1778, (1780) Pogor V. (30), 170 Poincare H. 440 Poincare R. (2046) Pompiliu M. 583, 988 Ponea V. 1357 Popa C. 1757 Popa G. 1975 Popa V. 1358 Popescu M. 171 215


ă

ă

Popescu N. 1976 Popescu S. 423, (1658, 1977) Popescu Şt. 481 Popescu V. 172, 173 Popescu-Val I. 332 Popovici C. 292, 391 Popovschi N. 174, 1978, 1979 Pora N. 1359, 1360 Porto-Riche G. (1850) Porumbescu C. (562) Posteucă V. 989 Prejmatic J. 990, 991 Prevost M. (1832) Pricepie M. 992 Profiri N. 1911 Protopopescu D. 98, 993-995, 1767, 1772, 1897, 2026 Pruteanu C. 996, 1361 Publius 1755 Pozzi A. 1869 Puiu V. 175, 176 Puşcariu S. (540), (572) Puşchilă D. 584 Puşkin A. (1882)

ă

Razu D. 1362 Răcăciuni I. 541 Răducanu I. 293, 393, 394 Rădulescu M. 1363 Rădulescu S. 294, 295 Rădulescu-Motru C. (68), 101105, 142-144, 395, 396, 1364 Rădulescu-Pogoneanu E. 1779 Rădulescu-Pogoneanu I. 37, 1560, 1635, 1644, 1717 Răutu N. 1913 Râşcanu T. (1462), 1981 Rebreanu L. 1365-1367, (1462), (1659-1662), 1735 Rehmke J. (62) Relgis E. 235 Riegler E. 565-567, 598, 997, 1795 Rilke R. M. 1787, (1798) Rimbaud A. 1813 Robot A. 998 Roiban G. 1000-1002 Rolland R. 11, (1862, 1863), (1867) Romains J. (1841) Romanescu Dr. N. 333 Romanescu M. 1003-1006 Romano L. 1007-1011 Roques M. 583 Roska M. 1914 Rosetti A. 518, 586, 1368, 1890 Rosetti C. A. (1663) Roserri D. 1127 Rosetti I. (30) Rosetti R. 587, 1369-1370, 1983-1985, (1998), 2028-2030 Roset R. (1985) Roşca D. 1453, 1481 Rotman D. 1915 Russo A. 1371, (1664) Rusu L. (119)

Q Quinet E. (236) R Racoviţă E. (3) Racine J. 1823 Radovici A. 137 Radu V. 152, 177 Raiffeisen F. (393) Ralea M. 99, 100, 121, 138142, 200, 201, 232-234, 392, 564, 1694, 1705, 1730, 1732, 1838-1840, 1858, 1912, 2027 Ramuz C. (1868) Rareş P. 1771 Raul-Teodorescu A. 1812 216


ă

ă

Ruxanda Domniţa (1945)

ă

Simionescu I. 16, 22, 401, 1987 Simionescu-Râmniceanu M. 202, 502, 503 Singevin Ch. 444 Sion G. 236, 1026 Slavici I. 237, 1402, 1603, 1604 Slătineanu A. 203, 238, 404, 470, 471 Slătineanu B. 519, 520 Smighelski O. (523) Soare A. 1027, 1031, 1403 Soare D. 1032 Soare Z. 504 Sofronie G. 335, 1988, 2031 Solacolu B. 1033, 1034 Sorel G. (203, 238) Sorescu-Soare A. 1035 Spengler O. (2049) Sperantia E. 17, 145, 1989 Stahl H. (198), 205, 1404, 1405 Staicu E. 405, 445 Stamati C. (1667) Stamatiad A. 1036-1042, (1504) Stamatiade P. (72) Stamatopol Al. (1491) Stamatu H. 1043, (1460), (1466) Stăncescu I. (524) Stănescu P. 407 Stănescu Şt. (1461), 2032 Stănescu-Bălăceanu P. 406 Stănoiu D. (1457) Stefanelli T. 1406 Stendhal (1827) Stere C. 239, 298, (1459, 1742), 2033-2035 Steriadi J. (507) Sterian P. 1780 Stirbei N. 1044

S Sachetti C. 1012, (1484) Sadoveanu I. M. 397, 1013, 1372, 1842, 1843, 1868 Sadoveanu M. 1374, 1397, 1556, 1647, 1712, 1727, 1736, 1738, 1916, 1986 Samuel V. 107 Sandu-Aldea C. (1739) Sanielevici H. 1398, 1622 Sanin S. 1787 Sargetiu O. 1014 Savul G. 108, 122-125 Sălniceanu G. 1015 Săulescu M. (1740) Sân-Giorgiu I. 1601, 1796, 1797, 1802, 1803 Sârbul I. 426 Scarlat T. 1016, 1017, 1504 Scărlătescu I. 1018-1022, 1545 Scărlătescu-Palagheanu I. 1023 Shakespeare W. 1761-1763, (1776) Schelitti N. 1811 Shelley P. 1788 Schiller F. (95) Scorţescu Th. 1128, 1399 Scriban A. 588 Scurtu A. 1024, (1741) Sebastian M. (1462), 1574, 1575, 1577, 1654, (1666), 1669, 1685, 1708, 1745, 1768, 1777, 1917 Semaca A. 1401 Serdaru V. 109 Sevastos E. 599 Sevastos M. 1025, 1700 Sima O. 400 Simenschy Th. 110, 334 217


ă

ă

ă

Ştefănescu P. 1050 Şuţu N. (255)

Stoicescu A. 1675 Stolnicu S. 1046 Straje M. 1407 Strat G. 299, 300 Strauss I. (556) Strauss R. (548, 563) Stravinski I. (561) Streinu M. 1047, 1798, 1799 Streinu V. 1048, (1460), 1506, 1507, 1568, 1605, 1627, 1645, 1657, 1677, 1845 Stroe G. 206, 301-304, 482, 2036-2038 Stroe V. 1045 Strugariu M. 446 Struţeanu D. 409 Struţeanu S. 1606, 1646 Struţescu S. 1668 Stupcanu G. 1530 Sturdza A. (1958) Sturdza M. (1982) Sturza D. (1952) Suceveanu Un 600 Suchianu D. 146, 147, 240-243, 305-307, 336, 409, 521, 542, 1707, 1773, 1846, 1847, 2039, 2046 Suciu P. 207 Suţu A. 1508 Sylva C. 111

T Tafrali O. 2041 Tagore R. (1892) Tannery J. (79) Tatu N. 1510 Tatuşescu D. 472 Tăşlăuanu O. 308, 309 Teleajen S. 1410, (1459) Tell A. 1991 Teodoreanu Al. 112, 113, 485 Teodoreanu Al. O. 1051, 1052, 1129, 1411-1415, 1607, 1992 Teodoreanu I. 1416-1423, (1459, 1668) Teodorescu C. 1053-1055, (1669) Teodorescu I. 310 Theodorescu-Sion Şt. (508) Tiktin H. (580) Timiraş N. 1573 Tittoni T. 1993 Tiţian V. (530) Todie E. 1424 Tolstoi L. 1877, (1881), (1884) Tomoioagă I. 486, 601 Tonitza N. (508) Topîrceanu G. 1056-1062, 1425-1428, 1608, 1648, (1670), 1713, 1715, 1729, 1734, 1737, 1738, (1744) Torouţiu I. 1609, 1610 Tortuzac M. 148 Triandafil M. 148 Tudor A. 1063, (1745) Tudor S. 1064-1067 Turghenev I. (1887) Tutoveanu G. 1068-1085, (1746)

Ş Şaguna Andrei (mitropolit) (151) Şerban M. 1408 Şerbănescu T. 1049 Şerbu I. 1454 Şiabdei I. 1509 Ştefan cel Mare (1998) Ştefănescu I. 126, 410, 411, 483, 484, 543, 1409, 1620 218


ă

ă

Tzigara-Samurcaş Al. 23, 24, 114, 115, 178, 430, 487-491, 522-525, 1614, 2043, 2044

ă

Vintulescu V. 179 Vissarion I. 1432, 1433, (1747) Vişoianu C. 244, 312, 20462048 Vizirescu P. 1094, 1434, 1455 Viziteu O. 1095 Vlad Ţepeş (1961) Vladislav II (1961) Vlădescu G. 1435-1437 Vlăhuţă A. 1097, (1443), (1673-1676) Voevidca G. (1748) Voiculescu L. 568 Volenti N. 1438 Voltairea F. (2006) Vona A. 1105 Vrabie O. 1106-1110 Vraja C. 117, 208, 1688 Vrânceanu D. 1466

Ţ Ţiroiu V. 1429 Ţolescu-Văleni I. 1086 U Ubicini 1430 Ulmu T. 1087 Ureche G. (1686) Ursu G. 1676 V Vaillant J. (583) Valaori Iu. (374) Valery P. 1814, 1815, (1864, 1865) Varvara S. 1089 Vasilescu A. 1997, 1998 Vasquez de Milla J. (2030) Vazov I. (1888) Văcărescu E. 1090 Văcărescu I. (581) Vâlcovici V. 476 Vâslan Gh. 448 Velisar Şt. 1431 Vergilius (1457) Verhaeren E. 1816 Verlaine P. 1817, 1818 Vernescu A. 1091 Verona A. (509, 510) Verona P. 526 Vestia I. 1092 Vianu T. 18, 116, 413, 492, (1510), 1511, 1623, 1662, (1671), 1702 Vignali P. 1093, 1130 Vigny A. 1819-1821 Vinea I. (1672)

W Wagner H. 337 Wagner R. (551, 552, 554, 555) Wasserman J. (1793) Wateau A. (527) Weiss A. 1758, 1769, 18481851, 1863 Wilde O. 1765 Wundt W. (41) Xenopol A. (30), 311, (1491), 1918, (1925), 19995, 1996 Z Zaborowski V. 245, 2049 Zagoritz Al. 180, 505, 528, 1111 Zambaccian K. 529-532 Zamfirescu D. (30), 1112-1116, 131, 1132, 1440, (1441, 16781680) 219


ă

ă

ă

Zeletin Şt. 118, 2050 Zissu A. 1133

Zamfirescu G. 544 Zanetti I. (52) Zarifopol P. 414, 589, (1442), 1512, 1526, 1557, 1611, (16811685), 1852-1853, 1859, 1861

220


ă

ă

ă

Indexuri auxiliare Titluri A A doua operă a lui M. Eminescu 1590 A fost odată : [versuri] 736 A. Bassarabescu – D. D. Patraşcanu şi Damial Stănoiu 1457 Abu-El-Hull : [proză] 1247 Abuzul de legiferare 313 Academia comercială 357 Acasă : [versuri] 939 Acel ce nu poate trăi în ţară străină : [proză] 1248 Acelaşi pripor 848 Acord final (XIII-XV) : [proză] 1283 Acord final : [versuri] 960 Acordul de la Londra. – Adunarea Societăţii Naţiunilor 2045 Activitatea Institutului de cultură comparată de la Oslo 1896 Actualitatea lui Baudelaire 1837 Actualităţi culturale europene 1846 Actualităţi engleze: criza romanului şi alte crize 1767 Actul creator la André Gide 1831 Acum 35 de ani (Partea a doua) Jurnalul Antoninei : [proză] 1234 Acum 35 de ani. Apocalipsa lui Naum (VIII) : [proză] 1236 Acum 35 de ani. Cuiburi părăsite (X) : [proză] 1237 Acum 35 de ani. Uragamn politic (VI) : [proză] 1235 Ad ; Fragment ; Foarte simplu ; Clavir, Grieg : [versuri] 1047 Adagio ; Noembrie : [versuri] 949 Ada-Kale : [proză] 1249 Adamantor : [proză] 1224 Adevărul : [versuri] 737 Administraţia locală în Anglia 351 Admiraţia activă a operei de artă 126, 483 Aducîndu-mi aminte : [Spiru Haret, om de stat] 422 Adventismul 166 Aforisme 38, 39, 80, 114 Aforisme, maxime 49 Agamemnon 1750 Agonie ; Veghe; Rugăciunea cea mai simplă ; Cântec ca să te uit : [versuri] 624 Ai fi înţeles : [versuri] 786 221


ă

ă

ă

Al patrulea mag : [versuri] 685 Al VII-lea Congres Internaţional de filosofie la Praga 50 Alecu Brumărică : [proză] 1256 Alecu Russo : cîteva note cu privire la viaţa şi familia lui 1664 Alegeri prezidenţiale în Statele-Unite 231 Alexandru Ciurcu 240 Alexandru Mocioni: 25 de ani de la moartea politicianului român din Banat 224 Alexandru Vlăhuţă 1676 Alexandru Xenopol gînditor. Consideraţii generale 1925 Alfabeţia şi cazarma şcolară 378 Altă creştere 379 Am visat; Acord final : [versuri] 864 Amantul Doamnei Chatterley o operă literară? 1775 Amăgire : [versuri] 1033 America văzută de un tînăr de azi : [Recenzie] 1701 Amicul meu gândul : [versuri] 1007 Amintire : [versuri] 1087 Amintiri (II) : Biografia mea în etatea nevartsniciei şi a juneţei : [proză] 1278 Amintiri (III) : Hymeneu : [proză] 1279 Amintiri (IV) : Revoluţia de la 1848 : [proză] 1280, 1281 Amintiri (VI) : Brăila : [proză] 1282 Amintiri : Algeria ; În drum spre Sahara ; Plecarea din legiune ; Aventura de la Lemberg ; Întoarcerea în ţară : [Însemnări din timpul unei călătorii în Algeria ] 1900 Amintiri : Cazarma. Şcoala de ofiţeri. În fine, sublocotenet : [proză] 1171 Amintiri : Iaşii de altă dată ; Moartea bunicăi ; Copilăria ; Rola ; Buium Boccegiul ; Coana Elencu şi coana Mărioara Manşonul taţii Leonora : [proză] 1172 Amintiri despre Curtea domnească din Iaşi 1967 Amintiri despre Henrieta Eminovici şi Veronica Micle 1595 Amintiri despre Tolstoi 1884 Amintiri din „Junimea” 1490-1497 Amintiri din prilejul unor vechi socoteli de domniţa Alexandrina Ghika 1940 Amintiri din vremea studiilor : [proză] 1364 Amintiri. Pregătiri de Crăciun ; Slugile ; Dulceaţa de mure ; Moş Simion. Domnul Vuţă : [proză] 1173 222


ă

ă

ă

Amintiri : Bătrînii de altădată ; Pregătiri de paşti ; Ouă roşii ; Bădia Ionică ; Parastasul bunicăi : [proză] 1170 Amintirile Caterinei State : [proză] 1296 Amintirile din închisoare ale lui Joseph Caillaux 2039 Amor : [Recenzie] 1745 Amurg : [versuri] 905 Amurg de toamnă ; Vraja: [versuri] 890 Amurg pe lac : [versuri] 1098 Amurgul : [versuri] 1106 Anacreon, viaţa şi scrierile sale : studiu 1756 Ananada Coomaraswamy 60 Anatole France 1856 Anatole France critic 1854 Anatole France şi civilizaţia 1857 Ancheta şcolară : treptele formale în promovarea lecţiei în şcoală 407 Ancheta şcolară. Forma interogativă în învăţământul primar : răspunsurile elevilor 406 Ancheta şcolară. Modul cum ar trebui predat desemnul în clasele primare 412 Andrei Baron de Şaguna 151 Anglia şi Germania, înainte de 1914 – Părerile unui om de stat englez 2015 Ani de bătrâneţe : [proză] 1178 Anti-intelectualism 61 Antoine Meillet 586 Anul economic 1933 301 Apa morţilor ; Spre ideal : [versuri] 865 Apă căzută la Iaşi din ploaie şi zăpadă în anii 1879-1980 şi 1891-1914 451 Apele Tigrului : [note de călătorie] 1181 Aplicaţiile sociologice ale psihanalizei 136 Apusul „prosperităţii”: [alfabetul programului de refacere economică al preşedintelui F. Roosevelt] 302 Aquarela: [versuri] 924 Aquille : [Recenzie] 1690 Arena şi taurii : [impresii de călătorie] 1269 Argamacul (1) lui Ostap : [proză] 1189 Arhitectul Ioan Mincu (portret) 505 Arhitectura modernă 504 Aripa Morţii : [Recenzie] 1716 223


ă

ă

ă

Armata : [rolul armatei în viaţa societăţii] 338 Ars catolica 486 Arşiţă : [versuri] 1027 Arta populară şi valoarea estetică 479 Arta românească la expoziţia din Munchen 487 Arta României mari 488, 522 Arta şi publicul 489 Arta şi urîtul 121 Arta versificaţiei la M. Eminescu 1586 Artă literară şi simplă literatură 1512 Artişti dispăruţi : O. Smighelski 523 Artişti dispăruţi : Pictorul I. Stăncescu 524 Artritism : [versuri] 831 Aruncă-ţi sălbatica haină : [versuri] 1068 Asimetrie şi dezechilibru 480 Asociaţia literară şi ştiinţifică „Viaţa Romînească” 32 Aspecte din poezia lui Rainer Maria Rilke 1798 Aspecte epice contemporane 1459, 1462 Aspecte lirice contemporane 1460, 1461 Asupra trecerii de la veghe la somn 128 Aş vrea să-mi plimb tristeţea: [versuri] 961 Aşteptare : [versuri] 642 Atena : [proză] 1250 Atitudinea lui Titu Maiorescu în timpul invaziei 1632 Aur sterp” : [proză] 1354 Autonomia mişcării cooperative 257 Autoportretul lui V. Alexandri 1524 Avem noi intr-adevăr atâta lipsă de învăţători? 380 B Baba Mărina Poveste din popor : [proză] 1207 Bacalaureatul 401 Badană : [proză] 1185 Balada temniţei din Reading 1765 Baladă 738 Balade (Tutoveanu G.) : [Recenzie] 1746 Balade : Grădina Amintirii ; Jelirea prohodului Toamnei ; Stanţe : [versuri] 712 Balanţa comercială şi balanţa financiară 275 Balaurul : [proză] 1373 Balul : [proză] 1322 224


ă

ă

ă

Banalităţi paradoxale : [maxime despre viaţă, om, creaţie] 112 Barangii în istoriea Romînilor şi în limba romînească 1973 Barcarola: [versuri] 643 Basarabia, România şi Italia 1993 Bâtu Gheorghiţă Mălbantu : [proză] 1257 „Bălăuca” 1627 Băncile populare şi creditul ţărănesc 253 Bătrîneţea, Natura şi Tratamentul ei 467 Beata solitudo : [versuri] 787 Bercu Leibovici : [proză] 1411 Berzele din Boureni : [proză] 1412 Bey ereditari : [vechile familii boiereşti din România] 1980 Biblia mea englezească şi traducerea Noului Testament 158 Biblioteca publică modernă 21 Biblioteca satului 20 Bietul nopţii gând nebun : [versuri] 686 Bilanţul cinematografului vorbitor 542 Bilanţul economic al răsboiului mondial şi perspectiva păcii 2032 Bilanţul filozofiei franceze contemporane 99 Biografie şi creaţie 554 Biserica Episcopală din Curtea de Argeş 178 Biserica Sf. Nicolai Domnesc dela Curtea de Argeş 162 Bizantinismul în România 478 Bîrladul : [informaţii din istoria localităţii] 1908 Boema mea ; Scrinul : [versuri] 1813 Boerul : [proză] 1140 Bogăţiile miniere ale Romîniei : Aurul şi argintul 1915 Boileau şi timpul nostru 1845 Bolşevismul în faţa lumii 2026 Bosforul : [versuri] 610 Botoşanii… : [note fugare despre localitatea Botoşani] 1913 Brand : [piesă] 1804 Brateşul : [versuri] 805 Britannicus : [tragedie în 5 acte] 1823 Bucătăria vrăjitoarelor 1789 Buciumul canta…: [versuri] 739 Bucureşti : [proză] 1208 Budhaismul. Ce este şi cum se capătă Nirvana 170 Bufonul morţii ; Basm : [versuri] 656 Bulboana lui Vălinaş : [proză] 1374 Bulgarii în România pînă la 1877 1944 225


ă

ă

ă

Buna-Vestire : [versuri] 657 Bunica se pregăteşte să moară : [proză] 1268 Bunicii : [versuri] 874 Bursele şcolare 373 Butelia pe mare (sfat unui tînăr necunoscut) : [versuri] 1819 C C. A. Rossetti 1663 C. Dobrogeanu-Gherea 1576 C. Negruzzi şi M. Kogălniceanu (contribuţii la bibliografiile lor) 1641 C. Rădulescu-Motru şi problema destinului 68 Ca nu te uit… : [versuri] 792 Ca să pot muri : [proză] 1302 Ca să te pomenesc : [proză] 1323 Cabinetul Briand şi politica Europei 232 Cain şi Abel sau despre opoziţia calofilă 1563 Câine de codru : [versuri] 928 Caligraful Terţiu : [proză] 1238 „Calipso greaca, fecioară” : [proză] 1239 Cam ce citesc copii noştri 22 Când a fost judecată prea-frumoasa Şatun : [proză] 1375 Când apare omul pe pământ? 1914 Cand florile vorbesc : [versuri] 1071 Când înserarea : [versuri] 658 Când se coboara-amurgul: [versuri] 740 Când trebuie citit Paul Zarifopol 1682 Candela : [versuri] 940 Candela : [proză] 1285 Candidaţi străini la tronurile române în secolele XVIII şi XIX 1923 Cântarea cântărilor : [versuri] 1003 Cântarea cântărilor 152 Cântec (Heine Henry) 1784, 1785 Cântec : [versuri] 741, 832, 891 Cântec ; Tristeţi de toamnă ; Gheţarul ; Cântec duios : [versuri] 821 Cântec de noapte : [versuri] 611 Cântec de noapte târzie : [versuri] 628 Cântec de toamnă : [versuri] 977, 1817 Cântec de-adormire : [versuri] 804 Cântec despre un copil : [versuri] 875 226


ă

ă

ă

Cântec din vietul vântului; Noi oamenii; Bronz de toamnă : [versuri] 627 Cântec pierdut : [versuri] 1086 Cântec vechi : [versuri] 622, 699 Cântece de faun : [versuri] 868 Cântecele Dimineţii : Pentru rugă ; Pentru fiecare veac nou; Pentru pâine ; Pentru ploaie ; Pentru mieii priori[versuri] 1094 Cântecul lunii: [versuri] 876 Cântecul meu : [versuri] 1014 Cântecul morţei : [versuri] 1018 Cântecul omului ; Amintirile cronicarului ; Somn de vară ; Cuget profan ; Pămîntească : [versuri] 1100 Cantemir filosof 1546 Cântere albă : [versuri] 1034 Capela Cantacuzinească din Viena „Moldauer Kapelle” 171 Capitalul mobiliar 246 Capitole de istorie contimporană : Întăile propuneri engleze. Greşeli şi lipse de tact germane 2029 Capitole din istorie contimporană : Încercări de alianţă anglo germană 2028 Caracter şi cultură : [Viaţa publică în România în contextul civilizaţiei occidentale] 14 Caracteristici etnice 233 Caracterul specific naţional în literatura română 1479 Caragiale 1553, 1556 Caragiale-idealist : [despre opera satirică a lui Caragiale] 1552 Carambolul (schiţă ostăşească) : [proză] 1190 Carmen : [versuri] 859 Carmen Saeculare ; Apologie : [versuri] 773 Carpaţii în România de azi 1919 Cartea de la San Michele 1889, 1890 Cartea lui Iov 177 Carvunarii. Democraţia de acum o sută de ani 210 Casa de la Mînjina 1639 Casa părintească ; Stare de fapt ; Călătorie în munţi : [versuri] 1016 Casa părintească. Din viaţa aromânilor 1922 Caseta cu poezie ; Ion ; Şcoala din oraş: [versuri] 867 Castele romano-bizantine în Dobrogea 500 Castelul : [versuri] 1036 Câteva contribuţiuni la cuprinsul noţiunei cuvântului „Vlach” 574 227


ă

ă

ă

Câteva cuvinte asupra „Legăturei şi aşezământului lui Mihai Vodă 1941 Câteva cuvinte asupra lui Gentz 1792 Câteva insemnări în jurul crizei 282 Câteva precizări din punct de vedere medical asupra lui Eminescu 1578 Catre zâna păcii : [versuri] 968 Cauzele şi perspectivele revoluţiei ruse 2033 Cavalerul rănit 1783 Cavalerul rozelor 548 Cavalerul Stamati 1667 Cazul de la farul Olinca : note de drum pe apă : [proză] 1143 Căciula flăcăului : [proză] 1216 Călător din noaptea de ajun : [Recenzie] 1726 Călătoreşte vara : [versuri] 806 Călătorul : [proză] 1163 Călugărenii : [Recenzie] 1739 Călugăriţa rea 1791 Cărări de foc : [versuri] 1069 Cărvunarii” : [piesă] 1118 Căsuţa păpuşelor : [proză] 1416 Căzut pe piatră : [versuri] 1099 Ce este Basarabia : [economia Basarabiei la începutul sec. 20] 288 Ce este poporanismul : [curent ideologic din România] 1498 Cea din urmă fericire : [versuri] 936 Cea din urmă scrisoare : [proză] 1435 Cea dintîi datorie în toamna anului 1913 350 Cealaltă Ancuţă : [proză] 1376 Ceasul greu : [versuri] 983 Ceasul rău : [proză] 1365 Cei dântâi Basarabi, Negru-Vodă şi întemeierea Ţării-Româneşti 1954 Cel din urmă basm 1417 Cel din urmă dintre clasicişti : Iuliu Valaori 374 Celălalt : [despre raportul dintre Eu şi Celălalt] 70 Cele treizeci de lulele 1949 Cella Delavrancea 564 Centenarul lui Creangă 1569 Centerarul lui Cârlova 1561 Centrul etic : [despre personalitatea şi caracterul omului comtemporan] 84 228


ă

ă

ă

Ceramica de la Cotnari 519. Cercetări filologice despre Romănia 581 Certitudinea şi problema salvării: [despre exist umană] 59 Cerurile s-au deschis” : [despre Regina României Elisaveta] 1934 Cetind „Scrisoarea” d-lui Brătescu-Voineşti 48 Cetind istoria vieţii lui Napoleon I 2005 Cetind pe Dickens 1771 Ceva filozofie pe inţelesul tuturor : [filosofia este ştiinţa relaţiunilor pure] 81 Chemare : [versuri] 735, 937 Chemările primăverii : [versuri] 1070 Chin…: [versuri] 929 Chipuri din hotelul Saint Guy : [proză] 1212 Chipuri şi suflete : [proză] 1335 Chipurile lui Nicolae Vodă Mavrocordat şi familiile sale în bisericile bucureştene 155 Chira : [nuvelă] : [proză] 1211 Chirică : [proză] 1153 Chişinău : [istoria, geografia şi arhitectura Chişinăului] 1928 Chopin : [versuri] 958 Chronos : studiu de obsesie : [proză] 1355 Ciclu din „Călătorii” : Dezamăgire; Romanţa ; Ecou; Mustrări ; Frâu : [versuri] 1053 Cimitirul marin : [versuri] 1814 15 minute : [proză] 1306 Cincistrofice : [versuri] 687 Cioclul ; Faust ; Oamenii : [versuri] 774 Ciopitorul de stînci : [versuri] 625 Civilizaţia cretană 334 Cînd economia politică va fi o ştiinţă 305 Cîntec ; Seninătate: [versuri] 644 „Cîntece fără ţară” de Octavian Goga 1617 Cîteva cărţi privitoare la Primul Război Mondial 2050 Cîteva cugetări relative la cultura română 18 Cîteva note asupra contenciosului administrativ. Contenciosul de drept strict. Contenciosul Principiilor Generale (cu prilejul modificării Constituţiei) 326 Cîteva trăsături ale literaturii antirăzboinice : [reacţii antirăzboinice în literatura europeană] 1450 Clapa : [proză] 1336 Clasele sociale la Romînii ardeleni 207 229


ă

ă

ă

Clasicismul în şcoală 414 Clauze nefolositoare şi pretexte neverosimile 179 „Clerambault” de Romain Rolland 1862 Clinicele universitare 468 Clipe trăite : schiţe şi nuvele : [Recenzie] 1725 Clipe… : [versuri] 822 Clopotniţa mănăstirii Putna 237 Clopotul : [proză] 1196 Coana Maria : [proză] 1180 Cocostîrcul albastru : [Recenzie] 1737 Coeducaţiunea: [chestiunea colaborării în educaţia fetelor şi băieţilor] 397 Comediile lui Caragiale 1551 Comemorarea lui P. Cerna 398 Comemorarea lui Titu Maiorescu 1630 Comemorări : [Omagiu lui M. Eminescu] 1588 Comerţul mic de cereale şi reorganizarea lui în Romînia 310 Conacul părăsit : [proză] 1434 Concepţia filosofică contemporană a istoriei 1899 Condamnările medicilor pentru nedeclarare de bolnavi contagioşi 456 Conferinţa internaţională a muncii şi raportul directorului B.I.M. 268 Conflictul din regiunea Ruhr 221 Congresul internaţional al bibliotecarilor şi al amicilor cărţii 23 Congresul partidului ţărănesc 228 Consecinţele economice ale Tratatului din Versailles 298 Conservator et C-ia : [Recenzie] 1705 Consideraţii confortabile 540 Consideraţiuni asupra arhitecturii funcţionale 494 Consideraţiuni asupra mişcării neo-hippocratice 459 Constituţia austriacă 337 Constituţia estoniană 316 Construcţia obiectului în estetică122 Contaminări în epica Munteniei : [Balada Mioriţa în Oltenia şi Muntenia] 590 Contribuţii la o biografie a lui N. Bălcescu, după corespondenţa sa inedită cu A. G. Golescu 1965 Contribuţii la o nouă biografie a lui N. Bălcescu 1537 Contribuţiuni la ceramica bizantină de la Turnul Severin, Cetatea Albă şi Enisala 520 Contribuţiuni la precizarea noţiunilor „sat” şi „oraş” 202 230


ă

ă

ă

„Conu Leonida faţă cu reacţiunea” : [pe marginea dramaturgiei lui I. L. Caragiale] 1554 „Convorbiri literare” şi Ardealul 25 „Convorbiri literare” şi clasicismul 34 „Convorbirile” şi limba literară 37 Cooperativele meseriaşilor şi cooperativele săteşti 250 Copaci bătrîni : [proză] 1197 Copilul trandafiriu : [despre aspiraţiile şi năzuinţele omului pe parcursul vieţii sale] 73 Cor şi cântec românesc 565 Corbul 1778 Corespondenţa dintre I. L. Caragiale şi Paul Zarifopol (1905-1912) 1442 Corespondenţa dintre Vasile Alecsandri şi Ion Ghica Scrisoarea XIX (Iancu Văcărescu) 1446 Corespondenţa dintre Vasile Alecsandri şi Ion Ghica Scrisoarea XVII (Samos) 1444 Corespondenţa dintre Vasile Alecsandri şi Ion Ghica Scrisoarea XVIII (Wilson Ormsby) 1445 Coriolan : tragedie în 5 acte 1762 Cortina. Banalităţi paradoxale: [maxime] 113 Cosânzeana: [versuri] 612 Costache Negri, un document pentru istoria contimporană 1640 Cousine Bette 1839 Coventry Patmore şi pre-rafaeliţii 517 Craiu-nou ; Ianuarie : [versuri] 715 Creangă Ion. Opere complete : [Recenzie] 1703 Credinţa în desvoltarea sufletului omenesc 168 Crepusculul elitelor 206 Creştetul de stâncă : [versuri] 1048 Crinii ; Cântec : [versuri] 742 Critica D-lui Perpessicius 1655 Criza culturii şi rolul Universităţii 1 Criza de credit a cooperaţiei săteşti 293 Criza de la Comedia Franceză 536 Criza economică actuală şi inflaţiunea 299 Criza germană 2010 Criza intelectualismului în mişcarea socialistă contemporană 1909 Criza Monetară 266 Criza morală a corpului ofiţeresc 340 Criza presei româneşti din Ardeal 27 231


ă

ă

ă

Cronica artistică : Despre pictură 528 Cronica dramatică 1476 Cronica economică 251, 252 Cronica feministă 182 Cronica filosofică 118 Cronica militară 341, 342, 349 Cronica plastică 477, 495, 496 Cronica politică : [amintirile autorului Erich Ludendorff, ofiţer în armata germană din primul război mondial] 209 Cronica politică. Chestiunea balcanică, chestiunea românească (în legătură cu ancheta internaţională a „Nouei Reviste Române) 245 Cronica sanitară 473 Cronică literară : O problemă de estetică literară „El-Zorab” de G. Coşbuc 1567 Cronici franceze : Singurătăţi şi însinguraţi 1833 Cronici ieşene : [sărbătorirea a 20 de ani de activitate a actorului Aurel Ghiţescu de la teatrul Naţional. Vernisajul expoziţiei pictorului I. L. Cosmovici] 544 Cu flamuri cernite : [versuri] 849 Cu prilejul centenarului lui V. Alecsandri 1519 Cu prilejul discuţiilor asupra filosofiei lui Bergson 42 Cu prilejul morţii unui filosof pedagog : [Jules Tannery, matematician francez: 1848-1910] 79 Cu prilejul unei bune traduceri : Eneida de N. Pandelea 1757 Cu prilejul unei noi cărţi asupra 227 Cu privire la Ion Creangă 1571 Cu privire la poetul Vlăhuţă 1674 Cu Ruşii în Deltă. Hormuz Talek : [proză] 1144 Cucori tomnatici : [versuri] 700 Cugetări 54, 111, 1707 Cugetul din urmă : [versuri] 743 Cules de vie : [versuri] 701 Cultura estetică in şcoalele noastre 376 Cultura mulţimii : [formarea culturii generale a populaţiei] 16 „Cultura” : [Diferite sensuri atribuite cuvîntului „cultura” cu toate derivatele sale] 589 Cum am cunoscut pe Haret : [amintirile unui pedagog] 419 Cum încep un veac şi o căsnicie : [proză] 1240 Cum s‟a despărţit Tanti Veronica : [proză] 1217 Cum şi-a găsit moartea Tuşa Nuţa din Fireşti : [proză] 1218 Cum va fi fost… : 1202 232


ă

ă

ă

Cunoaştere şi microfizică 437 Cununi de spini : [versuri] 702 Cuptorul lui Sima : [proză] 1295 Curentele actuale ale muzicii franceze 560 Curtea cu găini: Moartea suavă ; Un vierme ; Familiarităţi; Decepţii ; Stofele ; M-aş ruga... : [proză] 1139 Cuvinte despre Eminescu 1607 Cuvinte moarte : [proză] 1166 Cuvinte pentru moartea lui Pirandello 1870 Cuvînt lămuritor : [despre divin şi uman] 53 Cuvîntul străbunilor : [versuri] 744 Cyrano de Bergerac : [comedie dramatică] 1824 D D. Cantemir om de ştiinţă şi literat 1547 D. H. Sanielevici despre Panait Istrati şi literatura română 1622 D. Mureşanu : Naţionalismul lui Eminescu 1606 D. V. Pîrvan despre chestiunea continuităţii elementului roman în Dacia Traiană 1983 Dan fiul şi Dan nepotul lui Mircea cel Bătrîn 1951 Darurile pămîntului : [Recenzie] 1702 Data 1290 a descălecatului Ţării Româneşti 1997 Datele etnologice în sociologia comparată 428 David „Boccegiul” : [proză] 1330 De cînd ai plecat; Omul şi natura: [versuri] 1037 De Crăciun : [versuri] 631 De două mii de ani 1666 De la gesta franceză la Miron Costin 1895 De la Keynes la Dawes : cu prilejul conferinţei de la Londra 312 De la Românii din Serbia (o culegere de literatura populară) 593 De n-ar fi fost…: [versuri] 746 De profundis : [versuri] 948 De vorbă cu mine însu-mi : [Recenzie] 1723 De vrei să mor : [versuri] 716 Decăderea picturii româneşti 515 Decembrie : [versuri] 1019 Decor de ploae: [versuri] 727 Decor simbolic: lui G. Ibrăileanu: [versuri] 775 Decretul de amnistie 323 Dedicaţie: [versuri] 728 Deducţia şi inducţia în logica lui John Stuart Mill 74 233


ă

ă

ă

Definiţia evaluării estetice. Scrisoarea a doua 123 Definiţia revoluţiei 234 Delimitări şi comentarii critice : Tudor Arghezi şi G. Bacovia 1529 Democraţie şi demofilie 199 Demostene Botez : [emoţionalitatea poeziei poetului] 1543 Depe-acasă : [proză] 1331 Descentralizarea ministerului şcoalelor 358 Deschide-te floare! : [versuri] 813 Descompunerea Imperiului Rus: despărţirea popoarelor subjugate de Rusia 2002 Descoperirea şi punerea în exploatare a zăcămintelor de cărbune din nordul Belgiei, în Campine 1902 Despre armonie 44 Despre boieri 1920 Despre conversaţie 135 Despre domnişoare 146 Despre educaţia socială a tineretului 365 Despre fascism 2043 Despre Gramatica română a d-nului I. Nădejde 583 Despre ideal în filozofie 56 Despre ideologia lui Eminescu 1611 Despre „Junimea” şi Titu Maiorescu 1463 Despre moneta de argint accé (акче) a Domnului Moldovei Ioan Vodă cel Cumplit, din 1573 1966 Despre muzica de pian a lui Debussy 546 Despre o modalitate a judecăţii literare 1506 Despre pictură 513 Despre poesia rumănă. 1486 Despre politeţea lui Anton Pann 1649 Despre posibilităţile unei arhitecturi româneşti 493 Despre proporţie 45 Despre ritm 46 Despre tradiţie 425 Despre Vasile Alecsandri 1513 Destin : [proză] 1209 Destin şi istorie : [continuitatea ist. a umanităţii] 1901 Destinul tău… ; Sonet: [versuri] 745 Destrămare : [versuri] 629 Dezamăgire : [Recenzie] 1689 Dezastrul financiar şi individualismul deplasat al Statului. Măsuri de apărare pe marginea prăpastiei 276 234


ă

ă

ă

Dezastrul financiar şi individualismul deplasat al Statului: analiza cauzelor crizelor financiare, rolul statului în depăşirea lor] 290 Dictatura domnului Oliveira Salazar 2036 Didinel : [proză] 1219 Die Pflueger (Plugarii) : [versuri] 871 Digul : [versuri] 912 Dimineţi de iulie : [proză] 1377 Din „Cartea lui Ion Sântu” (fragment) : [proză] 1372 Din alte vremuri (Amintiri literare) 1264, 1477, 1538 Din amintirile unui băiat de familie : [proză] 1350 Din binefacerile higienii 455 Din carnetul unui solitar : garanţiile drepturilor cetăţeneşti în anteproiectul de Constituţie al Partidului ţărănesc 212 Din carnetul unui solitar. Supremaţia legii 317 Din carnetul unui solitar. Suveranitatea naţională şi Constituanta: [Constituţia României şi problema naţională] 213 Din carnetul unui solitar. Viziunea lui Babouc 2006 Din ciclul „Evul mediu” (Davidescu N.) 808 Din ciclul „Horia” (Cotruş Aron) 803 Din cimitir; Eu : [versuri] 1095 Din copilărie : [versuri] 1028 Din copilărie ; Aduceri aminte şi impresii : [proză] 1310 Din corespondenţa lui Alexandru Odobescu 1646 Din cuceririle fizicii cereşti : [fizica stelelor] 431 Din dramaturgia indiana 1893 Din drum : [versuri] 860 Din Heine : [versuri] 638 Din iconografia noastră laică 156 Din istoria poeziei româneşti. Alexandrescu – Bolintineanu 1526 Din împărăţia păcii : [proză] 1198 Din însemnările lui Safirim : [proză] 1201 Din lirica latină 1749 Din literatura periodică 1489 Din literatura războiului 1794 Din mişcarea ştiinţifică 4, 5 Din negura vieţii : [Recenzie] 1706 Din Odysseia lui Homer. Rapsodia IV : Întămplările din Lakedemon 1751 Din Odysseia lui Homer. Rapsodia V-a : Pluta lui Odysseus 1753 Din poveştile unchiaşului sfătos : De la Bucureşti la Roşiorii de Vede şi inapoi : [proză] 1275 235


ă

ă

ă

Din pustiu de zări : [versuri] 846 Din războiu : [versuri] 747 Din registrul ideilor gingaşe 120, 129, 130, 186, 187, 225 Din retragere : [versuri] 749 Din taina nopţii : [versuri] 748 Din tainele sufletului 484 Din timpul epidemiei tifosului exantematic 462 Din trecut : [versuri] 857 Din viaţa lui Maiorescu 1633 Din vremea războiului : Documente 1977 Din vremi întunecate : [versuri] 750 Din vremuri ; Un cântec : [versuri] 621 Dincolo, peste ocean (Dintr-un jurnal de bord) : [proză] 1145 Dintr‟un castel (eichendorff) : [versuri] 906 Dintr-o casă moartă : [versuri] 1107 Dintr-un carnet de voiaj 1911 Dintr-un oraş tăcut : [despre oraşul Craiova] 1898 Dinu Daina : [proză] 1134 Diodor Sicilianul şi opera sa 2023 Directivele unei filosofii autonome. În memoria lui Johannes Rehmke (1848-1930) 62 Direcţia „Convorbirilor literare” şi îndrumarea poporului român 28 Discuţii constituţionale. Proprietatea : sol, subsol şi mine 278 Disperarea : [versuri] 1811 Divigaţii pe marginea Mioriţei 601 Doctrina fascismului 2044 Doctrina financiarului public şi doctrina financiarului privat. Consolidarea bonurilor de tezaur – Proectul d-lui Aristide Blank 306 Documente cu privire la istoria ţăranului român 1943 Documente omeneşti. Delegaţiile de la Epureni : [proză] 1314 Doi vecini ai mei : [proză] 1378 Doina : [versuri] 1008 Doina : [versuri] 714 Dominique (Fromentin Eugene) 1838 Domitius Ulpianus : [jurist roman, autor a 50 de cărţi în domeniul jurisprudenţei] 320 Domnia regelui Carol 1972 Domnişoara Christina : [Recenzie] 1708 Domnişoara din strada Neptun : [Recenzie] 1688 Domniţa tăcerii : [versuri] 1108 Domnu‟Nae : [Recenzie] 1728 236


ă

ă

ă

Domnul care… : [proză] 1432 Domnul de rouă: [versuri] 884 Domul Lohengrin : [proză] 1164 Don Juanul ploii : [proză] 1165 Don Quijote 1875, 1876 Donna Clara : [versuri] 1112 Dormi in pace... ; Din trecut ; Oblonitu-mi-a fereastra ; La Aniversara Junimii (1884) : [versuri] 1096 Dormi suflete : [versuri] 659 Dormind…: [proză] 1315 Dorul : [versuri] 645, 688 Două certificate şcolare ale lui Mihail Eminescu 1584 Două cuiburi istorice: Siena şi Parma 1910 Două opere româneşti: „Trandafirii roşii” de C. Bobescu şi Horia” de Nicolae Bretan 568 Două poveşti: pentru copii; pentru visători 1418 Dragoş şi Bogdan, fundatorii principatului moldovenesc 1963 Drama socială contemporană 1758 Drama vieţii şi a cunoaşterii la Eugene O‟Neill 1781 Drepturile : [proză] 1316 Drîmbă : [proză] 1369 Drumeţul: [versuri] 689 Drumul : scene petrecute în dosul unor pleoape: [piesă] 1126 Drumul cu plopi : [Recenzie] 1732 Dubletele artistice : [dubletele artistice, valori vii în poezia lui M. Eminescu] 1605 Duh de seară ; Semn de carte ; Descântec pentru şarpe ; Port; Bărăgan ; Sfârşit de seyon ; Sfârşit : [versuri] 1063 Dumbrava minunată : [proză] 1379 Duminici : [versuri] 660 Dumnealui, deputatul Ioniţă : [proză] 1317 Dunăre, Dunăre! 598 După douăzeci de ani : [descrierea unei călătorii pe mare cu prieteni din tinereţe 1146 După furtună (sonet) : [versuri] 729 După război : [Recenzie] 1713 Durău : [proză] 1401 Durere : [versuri] 1025 E E moartă cetatea : [versuri] 1072 237


ă

ă

ă

E. Lovinescu : Istoria civilizaţiei române moderne 1625 Ea coase : [versuri] 1073 Ecou de bucium : [versuri] 1035 Ecouri marine : [versuri] 978 Ediţia Perpessicius 1472 Eduard Gruber 1618 Educaţia în Anglia 383 Efectele votului universal în Romînia 229 Elegia primăvării: [versuri] 613 Elegie : [versuri] 877, 883, 941 Elegie ; Excelsior : [versuri] 1023 Elegie Romînească 147 Elemente geografice în poezia noastră poporală 594 Elenuţa nu se mai mărită : [proză] 1135 Emil Racoviţă. Cu prilejul alegerii sale ca membru al Academiei Romîne 3 Emile Durkheim 200 Emile Escouffier : [proză] 1409 Emile Faguet : [critic literar francez] 1826 Eminescu economist 283 Eminescu la Bucureşti 1603 Eminescu la Universitatea din Viena (1) 1593 Eminescu la Viena 1604 Eminescu pedagog 1596 Eminescu şi spiritul german 1601 Eminescu văzut de romancieri 1589 Energia spirituală 43 Energiile naturale 475 Enescu printre noi 566 Epistolă adresată lui Edgar Quinet în 1856, de A. Cantacuzin avînd ca subiect de discuţie situaţia social-economică din România] 236 Era‟ntr‟o zi de toamna… : [versuri] 751 Eseul şi cultura: [semnificaţia eseului în cultura europeană] 1454 Este bine să se desfiinţeze arhireii? 167 Eşirea la mare 450 Etica stoică şi problema eticei existenţiale 76 Etica şi politica lui Kant 75 Etimologii 588 Eu te-am slăvit : [versuri] 793 Evaluarea estetică. Scrisoarea întâia sau cuvînt introductiv despre însemnătatea evaluării estetice 124 238


ă

ă

ă

Evanghelia şi pacea între popoare 172 Evanghelierul românesc din 1561 în comparaţie cu cel slavonesc 161 Evenimentele din Franţa : începutul sec. 20 244 Evenimentele din Franţa 2046 Evoluţia Bacteriologiei de la Pasteur până azi 470 Evoluţia fascismului 2047 Evoluţia literară şi structura socială 1480 Evoluţia regimului administrativ în Transilvania şi Banat 1970 Evoluţia României şi a Europei văzută de un liberalist 181 Evreii ţării la o răspîntie 195 Excursiuni de popularizare în domeniul electrotehnicei 474 Există mişcare cooperativă în Romînia? 258 Experienţa echipelor regale studenţeşti 205 Experienţa microfizică şi gîndirea omenească 444 Exproprierea 267 Exproprierea. Dreptul istoric. Chestia preţului 263 F Facultatea de medicină din Iaşi 404 Facultatea de medicină din Iaşi 471 Familia Eminovici 1592 Familia preoţilor şi căsătoria 164 Familia şi şcoala 381 Fântâna Blanduziei: [despre originea denumirii de Blanduzia şi variantele ei] 1521 Fantezie : [versuri] 1046 Fantezie : [versuri] 835 Fapte culturale. Mica biblie şi sinodul 149 Faptul individualităţii 453 Farmece şi descântece româneşti 595 Fascizmul şi unificarea Italiei 2016 Faunul; Cocoşatul; Romanţă; Privelişte; Madrigal; Primitivism; Somn : [versuri] 998 Faunului : [versuri] 945 Faust : [istoricul, analiza, monologul] 1801 Fărâmituri: [Cugetări] : [proză] 1263 Fără graiu 1879 Fără popas : [versuri] 752 Făt-Frumos la fântână : [versuri] 690 Fedor Dostoevski : Pagini întîrziate cu prilejul unui centenar 1886 Femee!... : [proză] 1337 239


ă

ă

ă

Femei de la noi ; Iubitei mele ; Ţăranii : [versuri] 711 Femei, între ele : [proză] 1324 Femeia în faţa oglinzii : [proză] 1325 Feminismul în Romînia 220 Fericirea…: [versuri] 930 Fericita Cecilia : [proză] 1380 Fetiţa doctorului : [proză] 1154 Figura lui Creangă 1573 File rupte : Te Deum ; Florinul ; Cromolitografii ; Geneza lirismului : [proză] 1289 File rupte : Un om amărît ; Cavalerism ; Grădinarul ; Dimineaţă ; Domnişoara Sally ; Dincă : [proză] 1290 Filosofia contimporană şi dreptul (câteva principii de filozofie a dreptului, după doctrina Kantiană) 319 Filosofia în şcoala secundară 367 Filosofia lui Ştefan Lupaşcu 86 Filosofia relativităţei restrînse : [despre legile fenomenelor fizice ale lui Lorentz şi Einstein] 436 Filosofie şi poezie 1510 Filozofia lui Immanuel Kant 101 Filozofie şi ştiinţă 94 Final : [proză] 1157 Fiori de primăvară : [versuri] 823 Firul nălucii : [versuri] 850 Fîntîna dintre plopi : [proză] 1381 Floarea ciocoeşului : [proză] 1332 Floarea reginii : [versuri] 1032 Flora vieţii : [versuri] 776 Florea morţii : [versuri] 836 Florenţa ; Cetatea florilor ; Botticelli ; Lauda mării : [versuri] 870 Flori de lună : [versuri] 837 Florile : [versuri] 861 Florile inimii : [versuri] 691 Florile lui Gheorghiţă Bogdănel… : [proză] 1136 Fluturele şi floarea cîmpului: [versuri] 913 Focurile : [proză] 1425 Folclorul – neobosit laborator de miracole 597 Folticenii : [o descriere literară a localităţii Folticeni] 1916 Fond şi formă : [în literatură] 1499 Fontăna Blandusiei : dramă in 3 acte, în versuri 1117 Formaţia ideii de personalitate. Evoluţia psihologică 138 240


ă

ă

ă

Forme arhaice în viaţa poporului român 1987 Formule de politeţă în scrisorile bătrînilor noştri 573 Fragment ; Cîntece : [versuri] 838 Franceza, limbă abstractă 570 Frică : [versuri] 878 Fridrich Wilhelm Raiffeisen şi Cooperaţia Modernă. Dintr-o conferinţă ţinută la cercul de studii economice şi financiare din Bucureşti 393 Frînturi : [cugetări despre dragoste] 115 Frumuseţea ; Imnul frumuseţii ; Albatros ; Lauda Iubitei ; Hoitul : [versuri] 1809 Fuişor de piatră 996 Fum ; Cînd mă găndesc in urmă… : [versuri] 1115 Funcţia penitenţială a arvunii în legislaţia lui Justinian 332 Funcţiunea biologică a conştiinţei 142 Fundamentul ideii de drept 314 Fundaţia „Stela Neagoe” : [proză] 1203 Furca de tors [evoluţia unor cuvinte din limba latină] 584 Furtuna : [versuri] 1089 G G. Bogdan-Duică : [critic literar român din sec. 19-20] 1539 G. Galaction. Cu prilejul volumului „Bisericuţa din Răzoare” 1613 G. Ibrăileanu 1619 G. Topîrceanu 1670 Gala Galaction: „Roxana”, Roman 1614 Galatea : [versuri] 851 Galeria de tablouri din Iaşi 516 Game variate : Steaua magilor ; Vioara ; Evadatul ; Din Sfînta Scriptură ; Moartea crinului ; Romanţă banală : [versuri] 777 Gând de iarnă… : [versuri] 824 Gândiri în treacăt : [maxime] 108 Gândul meu : [versuri] 1091 Gânduri : [aforisme] 55 Generaţiile 1910-1914 sau pe timpul baletelor ruseşti 2017 Geniul organizator 345 George Bernard Shaw – piesele „neplăcute” şi „plăcute” 1769 George de Porto-Riche. Însemnătatea operei 1850 Gheorghe Asachi ( activitatea publicistică) 1534 Gheorghe Asachi (activitatea literară : nuvelele) 1533 Gheorghe Asachi. Contribuţii nouă (1) 1532 Gheorghe Baciu : [proză] 1382 241


ă

ă

ă

Gheorghe Bogdan-Duică : [istoric literar român (1886-1934)] 1540 Ghibirdicul : [proză] 1349 Ghiceşte-mi în cafea : [proză] 1358 Ghiţă Spiţeru : [proză] 1220 Glas din adâncuri ; Rugă : [versuri] 753 Goethe, rapsodul culturii moderne 1800 Golanii : [Recenzie] 1735 Goleştii : [despre curţile boiereşti] 1932 Graiul mării ; Visare : [versuri] 754 Gramatica lui Văcărescu 582 Grangurul ; Presura : [versuri] 695 Granit : [versuri] 1004 Grazia Deledda 1871 Grădina din copilărie : [versuri] 879 Grădina între ziduri : [Recenzie] 1733 Grădina lui Teocrit; Doris; Cules; Inelul : [versuri] 1005 Grădina Morţii : [proză] 1383 Grădina raiului : [proză] 1298 Grănicerul : [Recenzie] 1699 Grenada : 1113 Grigoraşcu Vodă : [domn al Munteniei] 1986 Guvernele ungureşti şi mişcarea memorandistă a românilor din Ardeal 1968 Guy de Maupassant 1860 H H. Bergson şi sindicalismul 40 Halucinaţii : [versuri] 630 Haralambie : [proză] 1384 Haret : [S. Haret, ministru al învăţămîntului] 418 Haret om politic 415 Haret şi reforma învăţămîntului 421 Hârtii de la tatăl lui Eminescu 1597 Hassan Călugărul : [proză] 1406 Hatmanul Baltag : operă bufă în 3 acte şi 5 tablouri 1122 Heidelbergul românesc de altădată şi de acum 1637 Helium. În faţa cîtorva probleme medicale 472 Henri Bergson : Ştiinţă şi filozofie 57 Henrick Ibsen 1805 Henrik Ibsen : perioada filozofică 1806 Henrik Ibsen : perioada modernă 1807 242


ă

ă

ă

Hercule : [versuri] 1816 Hersch Nissim (schiţă) : [proză] 1191 Hexametre bucolice : [versuri] 946 Hîrcă pentru hîrcă : [proză] 1241 Home-Rule 2042 Homo sun : [versuri] 914 Hora de la Vaslui : [proză] 1318 Horaţiu. Tragedie în cinci acte 1822 Hortenzia Papadat-Bengescu : Sfinxul 1648 Hotarele vieţii : [natura şi legile ei] 47 Hotinul : [proză] 1251 Hultanul : [proză] 1385 I Iacob Negruzzi şi generaţia sa 1644 Iadul : [proză] 1299 Iarna ; Umpleţi-mi paharul : [versuri] 1114 Iaşii şi locuitorii lui, în 1840 : [proză] 1371 Icoana : [proză] 1272 Icoane fugare : impresii din Dobrogea : [proză] 1398 Ideal : [versuri] 1111 Idealul politic al Spaniei. Cele trei dogme proclamate de Juan Vasquez de Mella 2030 Idei călăuzitoare în rezolvarea problemei minoratului 327 Idei pentru cultura literară 19 Idei şi realităţi economice în opera lui Nicolae Şuţu 255 Ideia de evoluţie in filosofia Bergsoniană 58 Ideia de timp în conştiinţa modernă 100 Ideile estetice ale lui Titu Maiorescu 1636 Idolul : [piesă] 1130 Iliada 1752 Imaginea spirituală a lui Goethe în literatura germană 1802 Imitarea naturei în teatru. Despre cursul gândirilor. Atenţiunea voluntară 539 Imitarea naturii în teatru. Analiza dramei 1503 Imn : [versuri] 817 „Imperativul istoriei”, noile orientări politice şi Romînia în Balcani 1921 Importanţa cărţii şi a bibliotecilor 24 Impozite sau economii? 264 Impozitul justiţiei 324 243


ă

ă

ă

Impresiuni dela Congresul „Asociaţiunii generale a profesorilor din România” 356 In faţa mării : [versuri] 756, 915 In memoria lui Ciprian Porumbescu 562 In memoriam : [versuri] 979 In opressores : [versuri] 801 In tenebre : [proză] 1359 In toiu de iarnă : [proză] 1221 In vacanţe : [proză] 1253 Inchinare : [versuri] 614 Indemn : [versuri] 615 Infanta Deia : [versuri] 852 Inferioritatea aşezămintelor noastre spitaliceşti 457 Infernul : [versuri] 1056 Influenţa civilizaţiei asupra boalelor zooparazitare ale omului 463 Influenţa franceză în poezia lui Macedonski. Macedonski şi romaticii francezi. „Nopţile” lui Macedonski 1628 Influenţa polonă în opera şi personalitatea cronicarilor Grigore Ureche şi Miron Costin : [Recenzie] 1686 Influenţe străine şi realităţi naţionale 1481 Inginerie vegetală 452 Inochentismul 174 Inscripţie pe un album : [proză] 1227 Instituţia monarhiei la englezi 2024 Instituţia publică numită „Zemstvo”. În cadrul statului absolutist rusesc şi în cadrul statului român în timpurile noastre 1929 Insula : [versuri] 916 Internaţionala internaţionalilor 11 Intre cooperarea internaţională şi echilibrul de forţe 2031 Introducere : [despre slăbiciunea şi imperfecţia fiinţei fizice a omului] 90 Introducţiune la Metafisică. (metafisica, religiunea şi şt.) 78 Intuiţiunea şi atenţiunea 102 Invaziile tătăreşti pînă la intemeierea principatelor 1938 Iohann Strauss – poetul valsului 557 Iohann Strauss (1825-1925) 556 Ion Andreescu 506 Ion Creangă 1570 Ion Minulescu 1638 Ion Rusu : [proză] 1265 Ionel Teodoreanu : Fata din Zlataus 1668 244


ă

ă

ă

Irealitatea memoriei 133 Iredentismul în şcoalele din Ungaria 389 Irimiia : [proză] 1225 Istoria a doi cai : [proză] 1438 Istoria naţională în revista „Convorbiri literare” 26 Istoriografia literară română. N. Iorga 1456 Isvodul de zestre al părinţilor lui Mihail Eminescu 1585 Italia-mare şi noi 2020 Iubesc viaţa : [versuri] 788 Iubire : [versuri] 661 Iuga Vodă 1960, 1964 Iuventius Celsus 321 Ivan Vazov, şeful curentului literar naţionalist din Bulgaria 1888 Izgonirea lui Prometheu – fragment-preludiu dintr-o tragedie 1125 Izvoarele lui G. Asachi 1531 Izvoarele poemului Luceafărul 1587 Î Împăcarea : [proză] 1300 Împotriva picturilor de astăzi 512 Împroprietărirea : [reforma agrară în România orientată spre ocrotirea pămîntului, bogăţia naturală a ţării] 287 În albul viu din asfinţit… : [versuri] 755 În amurg de zi: [versuri] 731 În armistiţiu : [proză] 1338 În atelierul lui Tiţian (un dialog din anul 1935) 530 În Basarasia păduroasă : [proză] 1242 În căutarea unor soluţii pentru îndulcirea crizei 283 În cetatea idealului : [Recenzie] 1743 În chestia limbii literare 587 În crîng ; Vis alb : [versuri] 717 În drum spre lună (Fragment din romanul „Călătoria în lună a unui român”) 1404 În drum, spre Braniştea… : [proză] 1304 În drumul nostru fără ţel…Vărful-cu-dor : [versuri] 730 În duh : [versuri] 990 În faţa iubirii: [versuri] 639 În ghiara lor… Amintiri din Bulgaria şi schiţe uşoare : [Recenzie] 1744 În ghiarele tiranului : [proză] 1344 În Gibraltar : jurnal de bord 1147 În grădină ; Nostalgie ; Crez : [versuri] 662 245


ă

ă

ă

În jurul experienţei monetare din Ceho-Slovacia. Circulaţie – preţuri – valută 294 În jurul filozofului român din secolul XVIII 52 În literatură (Stere C.) : [Recenzie] 1742 În marea trecere : [Recenzie] 1694 În marginea operei d-lui Liviu Rebreanu 1661 În metru antic : [versuri] 858 În munţii Neamţului : [Recenzie] 1712 În noapte; Despărţire; Flori uitate; La altar; Călătorul : [versuri] 1038 În parc : [versuri] 839 În pădure : [proză] 1230 În pădure : [versuri] 663, 718 În port : [versuri] 892 În preziua războiului independenţii : Guvernul liberal din 26 aprilie 1876 - 30 aprilie 1877 1950 În retragere : [proză] 1339 În satul unui prieten : [eseu] 1386 În slujba celorlalţi : [piesă] 1133 În Trentin şi la Lacurile italiene : Note de călătorie : [proză] 1206 În Ţara Bîrsei : Note de călătorie : [proză] 1273 În Ţara Crişului : [eseu] 1274 În voia valurilor (icoane din Siberia) : [proză] 1311 În zigzag : [statutul social şi politic al femeii] 208 În zile de sărbătoare : [proză] 1258 Înaintarea învăţătorilor şi mijlocirea culturei lor superioare 364 Înainte şi după războiu : [o trecere în revistă succintă a particularităţilor literaturii româneşti] 1475 Începutul vieţii 9 Începuturile muzicii 549 Încercare asupra evoluţiei literaturii vechi româneşti 1488 Închinare : [versuri] 799 Încrucişări de anotimpuri : [proză] 1351 Înfiinţarea revistei „Convorbiri literare” Înfrîngere : [versuri] 825 Îngemănări Iubirei : [versuri] 1090 Îngînări : [versuri] 1020 Îngropat de vie : [versuri] 703 Înjghebarea Alianţei Balcanice şi temelia ei 1999 Înrîurirea industriei omeneşti asupra climei 15 Însemnarea lui Pafnuţie : [proză] 1137 Însemnări despre şi pentru patriotism 241 246


ă

ă

ă

Însemnări referitoare la o concepţiune tehnică a democraţiei 216 Însemnările zilnice ale lui Titu Maiorescu 1717 Însemnătatea istorică a filologiei 575 Înserare : [versuri] 719, 931 Înstrăinat : [proză] 1184 Întâiul spin : [proză] 1387 Întîmplarea şi rolul ei în descoperirile ştiinţifice 2 Întoarcere… : [versuri] 603 Întomnare. Dimineaţă : [versuri] 1051 Întorsătura : [proză] 1366 Între astre : [versuri] 840 Între copiii : Soiu rău… Portocalele ; Profiluri mici : [proză] 1291 Între estetic şi comercial : croitorul, de pildă… 485 Într-o noapte de vară : [eseu] 1426 Într-o Temniţă : [proză] 1399 Într-un an la iarmeroc : [proză] 1222 Într-un muzeu: [versuri] 757 Înţelege Austria? : [studiu despre istoria Europei] 2019 Învăţământul artistic la noi şi organizarea lui 410 Învăţământul filozofic în România 395 Învăţământul limbilor moderne 363 Învăţăminte din războiul balcanic 214 Înzăpădiţi! : [proză] 1345 J Jacob Wassermann 1793 Jacques Bainville, publicist şi istoriograf 2021 Jaf în dragoste : [proză] 1179 Jalba lui Alexei Ivanovici : [proză] 1319 Jale: [versuri] 800 Jean Bart. – I. I. Mironescu. – Mihai Codreanu : [o privire sumară asupra operei] 1535 Jean Jaures 2048 John Keats : [unul dintre cei mai mari poeţi ai Angliei] 1774 Joris-Karl Huysmans în lumina actualităţii 1829 Joseph Conrad : [1857-1924] 1770 Judecata : [proză] 1433 Judecătoral penal 322 Junimismul şi Sămănătorismul 1470 Jupiter : [versuri] 758 Jurnal de bord : [Recenzie] 1691 247


ă

ă

ă

Justiţia în Anglia 331 K Kant văzut de profesorul Petrovici 87 Kyra Kyralina : [despre evoluţia literară a lui P. Istrati] 1621 L La a suta aniversare a naşterii lui Alecsandri. 1523 La a zecea aniversare a morţii lui Cerna 1560 La Agapia : [descrierea unei călătorii la mănăstirea Agapia] 1266 La aniversarea mea (poesie) : [versuri] 1026 La apariţia volumului II din „Jurnalul” lui Titu Maiorescu 1635 La Braşov, într-o zi de iarnă : [eseu] 1400 La casa din Batişte : [proză] 1151 La casa lui Ruskin : [proză] 1158 La jderi : [proză] 1427 La jubileul d-lui Iacob Negruzzi 1643 La judecată : [versuri] 632 La Medeleni :[ roman] 1419 La Mestecănei : [proză] 1388 La moartea lui Anatole France 1858 La moartea lui P. Cerna… 368 La o casă nouă: [versuri] 664 La o ciocârlie 1788 La prihod : [proză] 1231 La Rădăşeni : [economia satului Rădăşeni din România de la începutul sec. 20] 296 La răspîntie : [Unirea Basarabiei cu România în 1918] 1936 La Şezătoare : [versuri] 910 La un portret ; Plăngeai… ; Respuns ; Dedicaţie: [versuri] 911 La vie : Nică, Laia ; Coada lui Tărcuş ; Pantomimă,Ciupercile ; În tramvai : Cantalupul, Conversaţie, Romeo, Busuiocul : [proză] 1292 La vînătoare : Pastel prozaic; Un iepure : [versuri] 1057 La vulturi! : [proză] 1243 Lacrimi călătoare : [Recenzie] 1700 Lacul : [versuri] 616, 759, 908, 927 Lacul cu zâne : [versuri] 880 Laguna : [proză] 1764 Lanurile : [versuri] 917 Le vocabulaire roumain de J. A. Vaillant 585 Leagănul : [versuri] 652 248


ă

ă

ă

Legătura cu infinitul 109 Legea pentru reforma agrară 259 Legenda Maicii Domnului 600 Legenda Sfintei Sofii 163 Legiferări sociale în combaterea tuberculozei 460 Leibniz şi Sophia Charlotta 1449 Leninism sau troţkism 2003 Leon Drei : roman 1276 Les Thibault (Roger Martin du Gard) 1847 Libertate legală şi libertate reală 230 Libertate şi creaţie 538 Libertatea presei 33 Libertatea presei şi democraţia română 223 Librăria franceză 1834 Liceul trifurcat şi învăţământul clasic. (1) 387 Lie Cloancă : [proză] 1244 Lied ; Năluca pădurii ; În preajma lunii : [versuri] 984 Liga Naţiunilor şi Adunarea de la Geneva 2011 Liluli : [Recenzie] 1867 Linişte : [versuri] 760, 947 Liniştea universului : [versuri] 833 Lipsa de profesori în învăţământul secundar 390 Lipsa de profesori. Noile reforme şcolare 369 Literatura japoneză în epoca clasică 1891 Literatura română necunoscută 1483, 1484 Lîngă pămînt : [Recenzie] 1718 Logodnica lui Vifor : [versuri] 1074 Logodnicii pământului : [versuri] 704 Louis Bertrand 1842 Lui Ascanio ; Ad amicitiae Laudem (poesii) : [versuri] 1049 Lui Don Juan în eternitate ; Îi scrie Bianca Porporata : [proză] 1326 Lui Eminescu : [versuri] 807 Lui Mecena (Ode I, 1) ; Lalage (Ode II, 5) ; Alfius (Epistola, 2) ; Lui Numicius (Epistole, I, 6)1754 Lui P. Cerna : [versuri] 665 Lui Septimius : [versuri] 942 Lui St. O. Iosif ; Picură din stele : [versuri] 814 Lumea prin care am trecut : [proză] 1402 Lumele celelalte : [importanţa astronomiei] 432 Lumina ce se stinge : [pe marginea romanului cu acelaşi nume semnat de Mircea Eliade] 1577 249


ă

ă

ă

Lumina plânge ; Tipsii de vis : [versuri] 971 Lumină lină : [proză] 1271 Lumini şi umbre : [versuri] 720 Lupta contra anarhiei 399 Lupta contra muştelor 464 Lupta contra tuberculozei : organizări comparative. – inferioritatea noastră faţă de ţări mai mici ca întindere şi populaţie (Norvegia, Suedia, Belgia, Elveţia) 461 Lupta pentru „România literară” 29 Lupta pentru păstrarea Basarabiei 1952 Lupul : [proză] 1259 Lutul gânditor : [versuri] 1097 Luxul 482 Lyautey : [proză] 1413 M M. Eminescu 1609 M. Kogălniceanu (copilăria) 1624 Madona : [proză] 1363 Madona din Port : [proză] 1245 Magali ; Căntece de harem: [versuri] 988 Mai-mult-ca perfectul şi tehnica naraţiunii 1511 Maiorescu la 1913 1631 Maiorescu şi „Gura lumii” 1629 Mama cu pruncul : [versuri] 692 Mama şi soţia lui Mihai Viteazul 1937 Mamei : [versuri] 841 Manualele didactice de curs primar 377 Marcel Prevost 1832 Marea : [versuri] 666 Marea: (Din scrisorile unei necunoscute) : [proză] 1327 Margot : [proză] 1174 Marină ; Primăvară 761 Marină: [versuri] 962 Martie : [versuri] 667, 721 Masca lui Beethoven : [proză] 1312 Maşina : [proză] 1138 Maxim Gorki 1881 Mazaryk şi Beneş 217 Mă cer cules : [versuri] 974 Mă lăudam : [versuri] 976 250


ă

ă

ă

Mă prinde noaptea : [versuri] 963 Mărgăritarul : [versuri] 943 Mărire vouă : [versuri] 1075 Mărturisire : [versuri] 972 Mărţişoare : Nu am…; Să vedem…; Frageda ; Cuvinte stricate : [versuri] 604 Mecanica socială 189 Memorialistica lui E. Lovinescu 1626 Memorii de militar 1948 Menelas Ghermani 248 Mergeam cântând : [versuri] 1024 Mesajul lui Jean Giono 1830 Metafizica lui W. Wundt 41 Metafizica şi legitimitatea 96 Metafizica şi religia 93 Metamorfoza : [versuri] 954 Metoda în matafizică 97 Metoda psiho-analitică a lui Freud 137 Mi-e sufletul o creangă ; In primavera : [versuri] 1039 Mi-e teamă : [versuri] 964 Mihaiu Sturdza, familia şi anturajul lui 1982 Minunea : [proză] 1408 Minunea din Rudeni : [proză] 1403 Minunile Sfântului Sisoe : [proză] 1428 Mioriţa în Muntenia şi Oltenia 591, 592 Mirajul Alpilor : piesă într-un act 1128 „Miron Costin”. Un nou studiu al d-lui Pascu 1565 Misiunea filosofiei 107 Mister : [versuri] 811 Mişcarea Browniană 438 Mitologia şi tragedia antică, subiect de operă la C. W. Gluck şi Richard Strauss 563 Mitropolia din Bucureşti în vederea unei restaurări 180 Mitsui : [familia de magnaţi Mitsui şi rolul lor în crearea unui echilibru social în Japonia] 2037 Mînăstirea Cetăţuia 159 Moartea Cosînzenii : [versuri] 881 Moartea Kerei Duduka : [proză] 1288 Moartea lui Jules Claretie. Comedia Franceză subt noul Administrator. O renaştere filosofico-choreografică. Autorii străini la Paris. „La dance devant le miroir” de Francois de Curel 537 251


ă

ă

ă

Moartea stropilor de rouă ; Cântec pentru M. : [versuri] 1017 Moartea tinereţelor : [proză] 1347 Modalitatea şi tehnica romanului poliţist 1501 Modernismul şi arhitectura românească 497 Modest Mussorgsky. Un creator naţional de valori universale 550 Modificări recente în principiile fundamentale ale ştiinţelor naturale exacte 439 Moment : [versuri] 952 Monologul lunii ; Crinul unui sceptic ; Don Juan ; Sonetul unui creştin : [versuri] 778 Monotonie : [versuri] 668 Monumentul Victoriei 502 Mortul : [versuri] 633 Moş Niţă Hîrleţ : [proză] 1175 Moştenirea lui Wagner 551 Motivele sufleteşti ale unirii Basarabiei cu România 1930 Mozart, boierii şi divinitatea 559 Multe şi mărunte despre Eminescu 1579-1582, 1868 Muncitorii : [versuri] 918 Muncitorul : [versuri] 919 Munţii : [versuri] 920 Munţii : Lui Tudor Vianu : [versuri] 819 Muzei mele : [versuri] 1058 Muzeu : [versuri] 834 Muzeul satului românesc 1935 Muzica : [versuri] 812 Muzica populară şi însemnătatea ei pentru compoziţia modernă 545 N Naşterea spirituală a secolului nostru 103 Natalia : [proză] 1213 Natura şi rolul filozofiei. Meditaţie 63 Nălucile : [proză] 1307 Năluciri : [versuri] 1029 Neamul Şoimăreştilor : roman istoric 1389 „Nebunul” : [proză] 1205 Neculai Moţatu : [proză] 1297 Neculai şi prietenul său : [proză] 1390 Negru-Vodă 1953 Neguţitorul de arome : [Recenzie] 1721 Neobositulu Kostakelu 1992 252


ă

ă

ă

Neo-clasicismul lui Eugene O‟Neill 1782 Neologismele 576 Neo-nihilism şi neo-humanism englez 98 Nevinovăţiile viclene (Roman) 1182 Nici o căprioară : [versuri] 1076 Nici tu nu ştii: [versuri] 794 Nicu Gane 1615 Nietzsche şi Wagner 552 Ninsoare : [versuri] 722 Noapte : [versuri] 669, 893, 921, 999 Noapte de Noembre : [proză] 1167 Noapte de toamnă : [versuri] 1052 Noapte de vară : [versuri] 959 Noapte la ţărm : [versuri] 894 Noaptea : [versuri] 992 Noaptea Sfîntului Andrei : [Recenzie] 1727 Nocturna : [versuri] 641 Noiembrie; Neîncredere : [versuri] 1869 Nopţi : [versuri] 670 Nora (Henrik Ibsen) 1808 Norocul lui Ifrim (I) : [proză] 1340 Nostalgie : [versuri] 646 Notă despre Geneva : [impresiile autorului despre oraşul Geneva cu evocarea unor momente ist.] 1917 Notă despre literatura engleză în România 1768 Notă despre un poet şi – puţin despre poezie în genere 1669 Notă la „Teze şi antiteze” 1654 Notă la „Wuthering heighs” 1777 Notă la un roman feminin 1575 Note asupra Cubismului 492 Note de drum 1906 Note de drum : o carte a d-lui N. Iorga 1620 Note de Jurnal : [proză] 1168, 1924 Note de Psichologie 148 Note despre „Jar” şi romanele lui Liviu Rebreanu 1660 Note despre Claude Debussy 558 Note despre poezia lui Ion Pillat 1656 Note din Grecia : [impresii de călătorie] 518, 1368 Note din Italia : [impresii de călătorie în Italia] 1903 Note pe marginea cărţilor : [„O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale] 1555 253


ă

ă

ă

Note pe marginea unei hărţi: harta etnografică a Basarabiei de Al. Nour 426 Note şi amintiri din Muntele Athos : [proză] 157, 1232 Notiţă literară : [Fonetica limbii române interpretată în studiul „Studien zur rumanischen Philologie” de von H. Tiktin” 580 Noua structură în cultura românească : [problema libertăţii în artă şi literatură] 1502 Nox : [versuri] 1812 Nud: [versuri] 955 Numai lacrima rămâne : [versuri] 1077 Nume de localităţi romîneşti provenite de la nume de popoare 578 Numele împăraţilor în basmele noastre 1485 Numele Moldovei : [etimologia cuvîntului Moldova] 579 Nunta Domniţei Ruxanda (1652) 1945 Nuvele fără oameni ; Casa cu Nr. : [proză] 10 1287 O O amintire : [proză] 1159, 1260 O amintire din războiu : [proză] 1429 O capitală : Eseu : [legenda Bucureştiului] 498 O carte a păcii : Biologia războiului de G. F. Nicolai 235 O carte asupra războaielor lui Ştefan cel Mare cu turcii 1998 O carte de ştiinţă românească 572 O concepţie de politică a culturii 8 O criză economică acum, două sute de ani 303 O escursie pedagogică 366 O floare : [versuri] 1079 O frunză a turburat oglinda apei : [versuri]1064 O idilă : [proză] 1439 O inspecţie : [proză] 1341, 1414 O inspecţie cu tâlc : [piesă] 1124 O interpetare a operei lui Mihail Eminescu 1598-1600 O iubire : roman 1424 O judecată engleză asupta tratatului de la Versailles 2040 O lecţie asupra lui John Stuart Mill : [proză] 1246 O lume nouă : [Recenzie] 1709 O marmură : [versuri] 710 O metafizică neo-platonică 85 1871 : [încoronarea regelui Prusiei Bismarck] 2018 O muză : [amintiri din cariera diplomatică] 1440 O nouă „viaţă” a lui Edgar Allan Poë 1780 254


ă

ă

ă

O nouă faţadă economică a planetei: [industrializarea Siberiei de vest, cucerirea Arcticii] 254 O nouă istorie a literaturii noastre vechi 1464 O nouă lucrare statistică asupra comerţului exterior al României 249 O nouă variantă a Mioriţei 596 O patologie a literaturii 1453 O picătură de sânge : [proză] 1308 O prelegere de istoria filosofiei 95 O privire asupra marinei noastre în trecut şi în prezent 343 O privire asupra poeziei noastre ermetice 1465 O problemă a culturii elenice 91 O rază : [versuri] 815 O reformă urgentă în şcoala primară 370 O schiţă pentru aniversarea de 70 de ani a lui Anatole France 1859 O scrisoare pierdută : comedie în patru acte 1119 O Toamnă : Un cerşetor; Cocorii; Despărţire; Basmul toamnei 1420 : [proză] O universitate populară 362 O viaţă : [proză] 1160 O viaţă : [Recenzie] 1692 O viaţă romanţată : [viaţa şi opera lui M. Costin în viziunea lui Dumitru Almaş] 1564 O voce engleză despre Tratatul din Versailles 2034 Oameni ai „Renaşterii” 1505 Oameni din lună : [proză] 1210 Oameni şi vremuri : [Recenzie] 1720 Obiceiuri de Anul Nou 429 Obiecţii lui Flaubert 1852 Oblomov 1880 Observaţii de bun simţ asupra culturii 12 Observări asupra Dobrogei 1907 Occisio Gregorii Vodae. Cea mai veche piesă de teatru în româneşte 534 Ochii : [versuri] 1078 Ochii tăi : [versuri] 617, 895 Octavian Goga 1616 Octombrie : [versuri] 1012 Odă : [versuri] 733 Odinioară : [versuri] 826 „Oedip” de George Enescu 553. Ofelia : [versuri] 723 255


ă

ă

ă

Ofensiva contra francului, tip al speculaţiunei 289 Oglinzi : [versuri] 693 Om : [Recenzie] 1704 Opalul 1790 Opera constructivă în reforma agrară 279 Opera financiară a d-lui Titulescu, Ministru de Finanţe, şi cerinţele timpului de faţă 269 Opera lui Elemir Bourges 1848 Opera lui Henri Barbusse 1849 Opera lui Puşkin în Basarabia 1882 Opera lui Romain Rolland 1863 Opera lui Vlahuţă 1673 Opera română 555 Operele premiate ale scriitorilor tineri români needitaţi 1466 Ora; pustiu : [versuri] 827 Oraşele ardelene 501 Orbul : [proză] 1391 Orientări în politica economică a României 308 Orientări în politica internă 215 Orientări pentru poporul nostru prin biserica ortodoxă 173 Originea universului în concepţia indienilor şi a grecilor 110 Originile democraţiei române 185, 219 Orizontul vieţii sociale şi morale în filosofia lui Descartes 51 Orizonturile mele. O viaţă de om aşa cum a fost : [Recenzie] 1714 Ortodoxie şi catolicism după Berdiaeff 169 Ospăţul : [versuri] 980 Oswald Spengler : „Sfîrşitul Occidentului” 2049 Othello : tragedie în 5 acte în versuri 1761 P P. Cerna 1558, 1559 Pacienta de la No. 3 : [proză] 1186 Pagini din carnetul unui memorialist : [proză] 1284 Pagini în vid : Stephane Mallarme 1836 Pagini vechi : [versuri] 956 Pahonţu : [proză] 1367 Pahonţul : [proză] 1192 Pajura insângerată (insemnări de răsboi, 1916) : [proză] 1361 Panait Istrati : „Kyra Kyralina” 1623 Papilian Victor: în credinţa celor şapte sfeşnice 1650 Papucii lui Mahmud, de Gala Galaction 1612 256


ă

ă

ă

Parabola Zorelii : [proză] 1187 Paradoxele avuţiei : [teorii economice despre calcularea venitului] 307 Paragrafe schematice asupra omului mediocru 71 Pareatca sau Asesorul Scivernisală : [cântecele comice inspirate din viaţa demnitarilor] : [versuri] 887 Parodii : Cînele Ovreiului ; Cîntarea omului ; Întoarcerea fiului risipitor ; Menajerie ; Mihai Viteazul şi Turcii : [versuri] 1059 Partidele politice 222 Partidele politice în Anglia 2025 Pastel : [versuri] 802 Pastel de iarnă : [versuri] 1060 Pastel de toamnă : [versuri] 671 Pastel pueril : [versuri] 672 Pastel sentimental : [versuri] 1061 Paşii Profetului : [Recenzie] 1693 Patimi : tragedie în trei acte 1120 Patraşcu. Steriadi. Băncilă. Pallady: [o analiză sumară a creaţiei pictorilor români] 507 Patriarcatul românesc 153 Patriarhale şi Cîntece : [Recenzie] 1715 Paul Valery, poet şi filozof 1865 Paul Zarifopol 1681, 1683 Paul Zarifopol şi „Tinerele generaţii” 1685 Paul Zarifopol şi spiritul critic 1684 Pax britannica. O nouă îndrumare în evoluţia organizaţiunilor politice 239 Pazitorul pragului : [proză] : [proză] 1226 Pădure ; Vînt ; Drum în amurg : [versuri] 985 Pădure amicală : [versuri] 1815 Pământ : [versuri] 842 Pămîntul se roagă: [versuri] 634 Părerile cu adevărat onorabilului conte Beauchamp, K. G; M. P. 304 Păstoritul în lirica noastră contemporană 1473 Păstoritul la poporul român. Precizări etnografico-istorice, cu prilejul apariţiei studiului Domnului O. Densuşianu „Păstoritul la popoarele romanice” 424 Păstorul : [versuri] 950 Pe „nfloritele vălcele : [versuri] 1080 Pe drumul de la moară : [proză] 1199 Pe drumuri (din viaţa Aromânilor) : [proză] 1162 257


ă

ă

ă

Pe lac : [versuri] 896 Pe liziera de mister a vieţii : [evoluţia vieţii, transformarea materiei şi consecinţele ei] 83 „Pe lîngă plopii fără soţ” : [analiza stilistică a poeziei] 1594 Pe mal : [versuri] 655 Pe malul Nistrului 175, 176 Pe malul riului ; Melancolie ; Măngăere in lacrămi ; Toporaşul (tr. Din Goethe) : [versuri] 886 Pe marginea „Glossei” lui Eminescu 1591 Pe marginea codului penal 328 Pe Siret : [însemnări din 1917] 1270 Pe toate le ştie : [versuri] 1081 Pe un vînt sfios de seară : [versuri] 1009 Pe un volum de Eminescu 1608 Pe vremea dreptului canonic 160 Pe zăpada : [versuri] 681 Pedagogia Istoriei 409 Pedagogia în raport cu ştiinţele ajutătoare. Perspectiva sociologică a educaţiei 385 Pedagogia ştiinţelor fizice 445 Peisagiu de toamnă : [versuri] 602 Peisaj ardelean : [Ardealul văzut de autor după Unire] 1975 Pelerinagiul la Keflaar 1786 Pelerinajul sufletului : [versuri] 951 Pelerinul : [versuri] 897 Pena (din viaţa Aromânilor) : [proză] 1161 Penitenciarele în cadrul problemelor şcolare 333 Pentru Caragiale 1549 Pentru explicarea lui La Rochefoucauld 1853 Pentru o reinnoire a criticei 1451 Peregrinări : Spre Italia ; Actorul declamă 997 Persistenţe păgâneşti în datinele noastre 427 Personalitatea artistică a lui Henri Poincare 440 Personalitatea şi activitatea literară a lui Dimitrie Cantemir 1548 Perspectiva istorică în viaţa culturală 17 Perspectiva istorică în viaţa socială 145 Pescari ; Destin : [versuri] 673 Peste un veac sau zece ; Schiţa de toamnă ; Priveşte din prag de seară : [versuri] 882 Petre Mavrogheni 1927 Petre Părcălabul : [Recenzie] 1747 258


ă

ă

ă

Physique de l‟amour : Essai sur l‟instinct sexuel 127 Pichetul de incendiu : [proză] 1342 Pictorul Andreescu şi critica 529 Pictorul Gh. Petraşcu 514 Pictorul Grigorescu faţă de noua generaţie 531 Pictorul Liotard in Moldova 525 Pierderea amlaşului şi făgăraşului 1961 Pierre Mille 1843 Pierzanie : [versuri] 1810 Pittsburg : [însemnări de călătorie în America] 1148 Pîrăul : [versuri] 724 Plânsul slav : [versuri] 888 Planuri inedite ale Bucureştilor la sfârşitul veacului al XVIII-lea 499 Pleacă Grigoraş : [schiţă din viaţa ardelenească] : [proză] 1286 Plînge cerul… : [versuri] 1000 Plîns de ghioc : [proză] 1333 Ploaia : [versuri] 725 Plopul : [versuri] 1082 Poema iubirii : [versuri] 772 Poeme 869 Poeme : Cântec ; Martie ; Icoane de vară 618 Poeme : Ieşi afară! ; Cutia cu vieţi ; Puii ; Doi orfani ; Paraliticii ; Filologie ; Oul ; Ceasul rău ; Broasca ; Cocori 605 Poeme : Logodnă ; Stihuri de abecedar : [versuri] 606 Poeme din ciclul „Tărîm înalt”: Transcendenţă ; Vers pur; Cântec de dragoste ; Februarie 1936; Fragment 623 Poemele odihnei : [versuri] 993 Poemul unei roze : [versuri] 734 Poesii de M. Eminescu 1610 Poesii populare din Moldova 599 Poetica lui Paul Valery 1864 Poeţi ai Plebei 1568 Poeţii şi criza poeziei 1474 Poezia depărtării : comedie în 4 acte 1131 Poezia d-lui V. Voiculescu 1677 Poezia erotică şi filosofică a lui Al. Vlăhuţă 1675 Poezia în vacanţă 1657 Poezia lui D. Bolintineanu 1542 Poezia lui Duiliu Zamfirescu 1680 Poezia lui Georg Trakl : [1887-1914] 1799 Poezia lui I. Vinea 1672 259


ă

ă

ă

Poezia nouă 1482 Poezia războiului 1504 Poezia românească în 1933 1467 Poezia românească în sec. XVII şi XVIII 1478 Poezia Toamnei : [Recenzie] 1734 Poezie ; Cântec pentru luceafăr ; Eva; Atelierul ; Stoluri : [versuri] 726 Politica economică a României, 1930 309 Politica noastră industrială 270 Poporul stelelor din slavă… : [versuri] 762 Populaţia Basarabiei pe naţionalităţi 188 Portrete plastice. Pallady. Iser 532 Posibilităţi de artă în Romănia : Expoziţia d-nei N. Delavrancea-Dona 521 Posibilităţile literaturii-confesie 1471 Post-Festum : [piesă] 1129 Potopul: [fenomene naturale în interpretare biblică şi şt.] 6 Poveste : [versuri] 795, 1001, 1040 Povestea copilăriei : [versuri] 705 Povestea lui Dumnezeu : [versuri] 932 Povestea unei vieţi : [versuri] 763 Povestiri de primăvară 1392 „Prăbuşirea poporanismului” : [ideologie tradiţională românească manifestată în literatură] 1500 Prăpastia : [proză] 1305 Prejudiţii : [prejudiţii în istoriografia românească] 1974 Premii şi examene 361 Preocupările lingvistice şi gramaticale ale lui V. Alecsandri 1522 Preocupările noastre artistice de azi 490 Presimţiri : [versuri] 640 Pribegi în ţara răpită : [Recenzie] 1722 Pribegie : [versuri] 696, 732 Prietenii din Bucureşti : [proză] 1233 Prima expoziţie regională de vite ţărăneşti 297 Primatul sufletului 165 Primăvara : [proză] 1393 Primăvara : [versuri] 653, 862, 898, 922, 1109, 1116 Primăvara ; Romanţă : [versuri] 986 Primăvara inutilă : [versuri] 925 Primăvară ; Presimţiri ; Religie : [versuri] 674 Primăvară veche : [versuri] 647 260


ă

ă

ă

Prin publicaţii vechi sau uitate : [eseu critic despre vechi publicaţii româneşti] 1458 Prin vrajă : [versuri] 682 Prinos : [versuri] 1093 Printre tomuri brăcuite 7, 1651 Prinţesa Bibiţa : [proză] 1149 Priveghiul de toamnă : [versuri] 706 Privelişte neagră : [versuri] 635 Privelişti şi amintiri : [Recenzie] 1711 Privighetoarea : [versuri] 764, 828 Privind cu drag… ; Cănd privesc… ; Am privit… ; Jos unda sclipeşte… ; A soarelui lumină… ; Cămpiile mănoase… ; Zile scurte… : [versuri] 654 Privind viaţa : [aforisme] 117 Privire evolutivă asupra teatrului lui Caragiale 1550 Priviri asupra limbii şi literaturii poporului englez 1766 Problema Adriaticei : [începutul sec. 20] 2001 Problema armonizării salariilor funcţionarilor publici: însemnătatea şi complexitatea problemei 291 Problema inconştientului : cum trebuiesc interpretate faptele sufleteşti inconştiente 139 Problema îndemnităţii de războiu 242 Problema învăţământului nostru secundar 408 Problema locuinţelor şi rezolvarea ei juridică 329 Problema Mediteranei 226 Problema monetară 265 Problema pensiillor : [calculare] 292 Problema selecţiei şi a salariilor corpului didactic 391 Problematica Genevei (pe marginea intrării U.R.S.S. în societatea naţiunilor) 2014 Probleme actuale ale ortografiei româneşti 569 Probleme în legătură cu criza economică 280 Problemele criticei şi poetul I. Al. Brătescu-Voineşti [despre aportul poetului la dezvoltarea literaturii române] 1544 Problemele învăţământului fizic 372 Profesorul : [despre activitatea profesorului Pompiliu Eliade] 411 Profesorul Cantacuzino 466 Profesorul Teodor Nicolau 355 Profesorului Maiorescu 1634 Proprietatea mare şi cea mică în trecutul Ţărilor Romîne 311 Proza lui V. Alecsandri 1520 261


ă

ă

ă

Psihanaliza ; Făurăria toamnei ; Sonata iernii ; Mântuire : [ versuri] 1101 Psihogeneza 144 Psihologie şi sociologie 140 Publicul şi arta lui Caragiale 1557 Puterea întunericului 1877 Puteri nouă : [despre revista „Convorbiri literare” la 50 de ani de la apariţie] 1487 Putrezim…; Singurătate : [versuri] 675 Putrezind : [proză] 1277 R Ramuz C. F. 1868 Rânduri jubiliare 35 Raporturile anglo-ruseşti : [începutul sec. 20] 2007 Raporturile dintre artă şi literatură cu specială privire la români 491 Raporturile ruso-germane faţă de sud-estul european : [relaţiile politice în Europa la începutul sec. 20] 2008 Râul Doamnei : [proză] 1309 Răboji pe bradul verde : [Recenzie] 1710 Rădăuţi : [proză] 1252 Răsaduri : [Recenzie] 1698 Răsare soarele : poem dramatic 1123 Răscruci de toamnă : [versuri] 707 Răstignire : [versuri] 779 Rătăcind prin deltă : [proză] 1150 Rătăcire… : [proză] 1176 Răzăşii 1942 Războaiele religioase în Franţa şi geneza ideii de toleranţă 2022 Războiul din Balcani şi atitudinea României 2035 Războiul micului Tristan : [proză] 1262 Războiul şi pacea 1931 Răzbunarea : [proză] 1334 Răzbunarea lui Caraman : [proză] 1193 Reabilitarea spiritualităţii 104, 143 Realism şi idealism 64 Realizările spirituale: [naţiune, naţionalism, românism] 105 Rebeca : [proză] 1155 Rebecca de la Valea-Soarelui 1779 Rebreanu : „Ion” 1662 262


ă

ă

ă

Recitind pe clasicii noştri A. I. Odobescu 1645 Recreaţii : Confesii ; Pe apele Domnului ; Romanţă saxonă : [versuri] 994 Recrutarea profesorilor secundari 405 Reflecţii asupra psihologiei româneşti 134 Reflecţii inactuale asupra filosofiei timpului nostru 65 Reflecţii în casa în care a murit Darwin : [versuri] 995 Reflecţii pe marginea unui interview 106 Reforma administrativă 344 Reforma agrară : [exproprierea] 285 Reforma agrară : [preţul pământului] 286 Reforma agrară şi noua repartiţie a proprietăţii rurale 260 Reforma monetară în Germania. – Rentenmark. – Banca de scont aur. – Banca de emisiune aur 295 Reforma statului în Franţa 330 Regele Carol I 1995 Regiunea inundabilă a Dunărei 449 Relativitatea lui Einstein: Eterul şi Relativitatea 443 Relaţiunile de nedeterminare ale lui Heisenberg şi principiul cauzalităţii în fizica modernă 442 Remedii financiare în criza economico-socială actuală 277 Remember : [proză] 1183 Reorganizarea învăţămîntului secundar 353 Reorganizarea socială a României 1971 „Republica aristodimocraticească” 315 Requiem 780, 1215, 1787 Resboaele dintre ruşi şi turci şi Inriurirea lor asupra Ţerilor noastre 1996 Respectarea personalităţii 204 Revanşa doamnei Batterfly : Afirmarea Japoniei pe plan internaţional din punct de vedere economic, politic şi social 2038 Revedere ; Singur ; Taină : [versuri] 872 Revendicări : [mişcarea feministă mondială] 183 Revistele militare 346 Revoluţia lui Horia 1969 Revoluţia nazistă şi literele germane 1796, 1797 Revoluţia Românilor Ardeleni 1991 Ritmuri şi rime : [Recenzie] 1724 Rînduri pentru carte (Lui Ion Marin Sadoveanu) : [versuri] 926 Rîşnovul de lîngă Braşov : [Geografia, istoria satului Rîşnov] 1918 Robul veşniciei : [versuri] 933 263


ă

ă

ă

Rodia de aur : Poveste în trei acte 1121 Roibu : 1188 „Rolul Carpaţilor în România actuală” 448 Rolul pedagogic al perspectivei istorice 1989 Rolul şi organizarea Senatului 211 Roman perpetuu : [proză] 1169 Romane cerebrale :[E. Lovinescu: Firu‟n patru ; N. Davidescu: Fântâna cu chipuri ; Mircea Eliade: Întoarcerea din rai] 1468 România în războiul mondial 1988 România şi politica de neutralitate în conflictul european din 19141917 1956 Romanizarea Daciei prin colonişti străini 1946 Romanţă : [versuri] 765 Romanul românesc în 1933 1469 Romînismul în Basarabia şi Unirea 1978 Rondel : [versuri] 697 Rostul „Convorbirilor literare” 36 Roş, galben şi albastru : roman : [proză] 1303 Rue de Saint-Pierre; Domniţă… Când s‟ar opri secunda: [versuri] 607 Ruga : [versuri] 863 Rugă de vecernie : [versuri] 608 Rugăciune : [versuri] 1041 Rugăciune : [versuri] 694 Ruinele cetăţii Neamului : [proză] 1352 S Salonic : [proză] 1254 Salonul de toamnă : [o expoziţie a pictorilor americani la Paris] 526 Samovarul : [proză] 1320 Sânt lumi în care nu străbate…: [versuri] 767 Sară sentimentală ; Noapte ; Metamorfoză : [versuri] 676 Satira IV : [proză] 1294 Satirul : [versuri] 649 Săntinela : [versuri] 766 Sbârcea gloriosul : [proză] 1356 Sborul cel mare : [versuri] 904 Scepticismul şi idialismul lui Anatole France 1855 Schitul : [versuri] 1006 Schiţă : [versuri] 650 Schiţe şi amintiri” de D. Pătraşcanu 1652 Scoarţe româneşti la Louvre 430 264


ă

ă

ă

Scrisoare : [versuri] 957 Scrisoare ; Cuvântul : [versuri] 1011 Scrisoare din Praga : [economia Cehoslovaciei] 256 Scrisoarea lui I. Alecsandri, despre poesia „Călin” de Eminescu 1602 Scrisori antice 1755 Scrisori bucureştene : [administrarea Bucureştiului la începutul sec. 20] 339 Scrisori către Simforoza 69 Scrisori din Anglia 384 Scrisori din Ardeal 400 Scrisori din Basarabia 184, 1962 Scrisori din Bucovina 1926 Scrisori din Germania 1912 Scrisori din Londra : aspecte de literatură comparată – folclor englez şi folclor român 1897 Scrisori din Paris 1840, 2027 Scrisori inedite ale lui Costache Negruzzi 1642 Scrisorile lui Grigore Alexandrescu către I. Ghica 1447 Scrisorile lui Vlahuţă către I. L. Caragiale 1443 Scrisorile lui William James 131 Scrisorile trimise de Duiliu Zamfirescu lui Titu Maiorescu 1441 Scumpetea vieţii şi justul preţ. Consumatori şi producători. Mercantilismul actual. Protecţionismul 300 Seara : [versuri] 1015 Seară de primăvară : [versuri] 1102 Seninătate : [versuri] 829 Sensitive : [versuri] 843 Sentimentalul Maupassant 1861 Sentimentul etnic şi religios în poezia d-lui Tudor Arghezi 1527 Serenada ; În grădină : [versuri] 899 Sfinxul : [versuri] 965, 973 Sfîntul Francisc şi franciscanismul 150 Sfîrşit de roman : [proză] 1436 Sforile Rusiei şi Bulgaria în actuala criză 2000 Shakespeare tradus 1776 Silbermann 1866 Silistra : [proză] 1255 Simbolica animală în sculptura bisericească 511 Singur : [versuri] 855 Singurătatea : [versuri] 713, 1110 Sir Elgar şi muzica engleză modernă 567 265


ă

ă

ă

Sistemul de estetică al profesorului T. Vianu 1671 Situaţia actuală a cooperaţiei în Romînia întregită 261 Situaţia creată României prin ultimele evenimente din Balcani 1933 Situaţia internă şi bolşevismul 2009 Situaţia în Franţa 218 Situaţia în Rusia înainte de războiul mondial 2004 Situaţia învăţămîntului primar, în raport cu cheltuielile bugetare 352 Situaţia materială a cadrelor didactice din România la începutul anilor 20 ai sec. XX] 402 Situaţia noului împroprietărit. Cîţi ţărani rămîn fără pămînt 247 Situaţia şcolilor primare la sfîrşitul anului 1911. Lupta Romînilor pe terenul şcolar 403 Sînge : [proză] 1328 Ski ; O privire ; Toropeală ; Nesomn ; Rondel : [versuri] 684 Soare : [versuri] 1010 Soarele gigantic Betelgeuse : o descoperire astronomică senzaţională ; opera fundamentală a lui Einstein 433 Sociologia claselor 201 Sociologia monografică românească 198 Sociologie experimentală 190 Sociologie, socialism şi caracter specific naţional 197 Somn ; Răspuns ; Joc ; Nemulţumire ; Neînţelegere ; Primenire ; Plecare ; Destin ; Post Sriptum : Versuri : [versuri] 953 Somn curat : [versuri] 981 Sonet 768, 907, 969, 970, 1021, 1042 Sonete (Voevidca George) : [Recenzie] 1748 Sonete 781-784, 844, 900, 1030, 1741 Sonicitatea 446 Sorana : [dramă scrisă de Brătescu-Voineşti] 1545 Soţii Nedelescu : [proză] 1301 Soţului meu : [versuri] 789 Spicuiri din politica demografică a Italiei 196 Spioana : [proză] 1194 Spiridon Popescu 1658 Spiritul lui Goethe în literatura universală 1803 Spiritul pur : [versuri] 1820 Spiru Haret (amintiri şi note) 423 Spiru Haret : [Politicianul Spiru Haret] 417 Spiru Haret : [S. Haret, organizator al învăţămîntului român] 420 Spital : [versuri] 677 266


ă

ă

ă

Sporirea emisiunii Băncii Naţionale: [o nouă sporire a circulaţiei fiduciare menite să salveze organismul economic al României] 271 Spovedania Iancului : [proză] 1415 Spre alte zări : [versuri] 1083 Spre Golgota : [proză] 1407 Spre infinit : [versuri] 1065 Spre Londra : [proză] 1214 Spre mănăstiri : Amintiri dintr-o călătorie 1267 Spre permanentizarea chestiunii sociale 193 Stânca Mării : [versuri] 619 Stanţe : [versuri] 982 Starea de fapt şi de drept a evaluării estetice. Scrisoarea a treia 125 Statul Continental-Mercantilist : [statele lumii la începutul sec. 20: politică, economie, relaţii] 243 Statul Continental-Mercantilist : Introducere teoretică 336 Stefan George : [profilul, portretul poetului – preot St. George ] 1795 Stelele nouă : [misterele universului] 434 Stendhal 1844 Stigmata Diavoli : [versuri] 785 Stihuri de psalt nou : [versuri] 1066 Stil şi destin 116 Stilul juridic al actelor vechi 318 Strada : [proză] 1293 Strada Lăpuşneanu : [Recenzie] 1738 Strategie şi o exursie de plăcere : [Recenzie] 1729 Strigăt ; Bucovină ; Ascultă! ; Motiv : [versuri] 989 Strofe de seară ; Transcendent: [versuri] 889 Stropi de rouă : [Recenzie] 1719 Structura noastră epică : [particularităţile creaţiei epice în raport cu cea lirică] 1452 Studii noi asupra trecutului Basarabiei 1976, 1979 Studiile de estetică ale d-lui Liviu Rusu 119 Studiu asupra romanului realist din zilele noastre 1508 Studiu de psihologie genetică 141 Studiul istoric al organizării militare a ţărilor 348 Studiul istoric al răsboaielor 1904 Studiul istoriei militare 347 Sub frunzişul vremii şezum şi plânsem ; Balada dorului cu mâini legate ; Sora de la schit ; Vara ; printre seminţiile gândului : [versuri] 1103 Sub mărul înflorit : [proză] 1313 Suflet de femee: [Recenzie] 1696 267


ă

ă

ă

Suflete galbene: [proză] 1141 Suflete necăjite : [proză] 1357 Sufletul : [versuri] 866 Sufragiul universal : [proză] 1343 Suprema‟ mbrăţişare : [versuri] 853 Sursum : [versuri] 966 Sus, pe vârful; Sboina Neagră : [versuri] 1002 Ş Ş‟atunci : [proză] 1421 Şahăr-Mahăr : piesă în 4 tablouri 1127 Şcoala : [proză] 1394 Şcoala educativă 382 Şcoala normală cum este şi cum trebuie să fie 354 Şcoala poporului” : [o nouă organizare a învăţământului sătesc] 375 „Şcoala poporului”. Liceul 388 Şcoala pregătitoare şi seminariile normale 359 Şcoala românească 386 Şcoala rusească 561 Şcoala satului 396 Şi bun şi trist : [versuri] 934 Şi tot mai trist : [versuri] 1084 Ştiinţa germană şi Romînii 13 Ştiinţa naţiunii 191 Ştiinţa şi cultura. Rolul intelectualilor în viitorul popoarelor 10 Ştiinţă şi improvizaţie. Istoria literaturii române în străinătate 1509 Ştiinţă şi raţionalism 66 T Tablou : [versuri] 648 Tânguiri de toamnă : [versuri] 626 Tanti Sia : [proză] 1204 Tărâmul nevăzut : [proză] 1228 Tătarii în Ţările-Româneşti 1939 Tătăroaica : [proză] 1200 Teamă ; După trei ani ; Ceasul dragostei : [versuri] 1818 Teatru şi literatură 533 Teatrul lui Cehov 1885 Teatrul lui Paul Hervieu 1851 Teatrul lui Pirandello 1873 Teatrul metafizicianului Gabriel Marcel 1828 268


ă

ă

ă

Teatrul rus contemporan 541 Tehnică şi gospodărie 476 Tendinţe ale politicii economice mondiale : Pacea de la Versailles şi imperialismul economic 272 Tendinţe ale politicii economice mondiale : Rusia şi lupta pentru supremaţia economică 273 Teofano : [versuri] 790 Teoria cerebrală a imunităţii şi anafilaxiei 465 Teoria lui Einstein „pe înţelesul tuturor” 441 Teoria lui Giurescu despre rumînie 1984 Teoria Revoluţiei : G. Sorel 203, 238 Teoria şi practica plebiscitului internaţional 335 Terţine de dimineaţă : [versuri] 620 Testament : [versuri] 1088 Texte greceşti privitoare la noi 1955 Theodorescu-Sion – Tonitza – Ştefan Dumitrescu – Nina Arbore : [o privire de ansamblu asupra operei pictorilor numiţi] 508 Thomas Hardy : [1840-1928] 1773 Timotheiu Mucenicul : [Recenzie] 1731 Timpuri ; Făclii ; Bărăganul ; O zi; Privighere ; Sfântule ; Un cântec ; De dincolo ; Înviere ; Din abecedar : [versuri] 609 Tineretul: o nouă categorie socială 194 Tinereţea veşnică 458 Titu Maiorescu către Gh. Dima : [Cîteva scrisori ale lui Titu Maiorescu către compozitorul transilvănean Gh. Dima] 1448 Toamna : [eseu] 1395 Toamnă : [versuri] 678, 830, 901, 967 Toamnă nou : [versuri] 709 Tocmala Crailor : [proză] 1825 Tovarăş : [proză] 1229 Tovărăşiile ţărăneşti în viitoarea organizare agricolă 262 Tradiţia conceptului modern de poezie 1507 Tradiţionalism şi revoluţie în artă 481 Traduceri : La belle dame sans merci 1760 Traduceri : M. Eminescu, „Poemes choisis”, Charles Baudelaire: Flori alese din „Les Fleurs du Mal” 571 „Tragedia Omului” O interpretare filozofică a avatarurilor umanităţii 1894 Trandafirii vieţii : [versuri] 845 Transformarea claselor 392 Transmutarea materiei : [fizica atomică] 435 269


ă

ă

ă

Trecere : [versuri] 847 Trecutul în creaţia nouă urbanistică 503 Trei bătăi : [proză] 1360 Trei comedii : [Recenzie] 1730 Trei compozitori francezi : Claude Debussy. Henry Duparc. Maurice Ravel 547 Trei drame şi trei popoare (Antigona, Cid-ul, Romeo şi Julieta) 1759 Trei guverne – Conferinţa de la Lausanne 2012 Trei luptători pentru desrobirea Ardealului : Tedor Mihaly, Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop 1947 Tribulaţiile unui chiriaş : D-lui G. Topîrceanu : [versuri] 679 Triptic de balada veche : [versuri] 1067 Tristia ; Pustiu ; Din viaţă ; Tovarăşi ; In mine câte-odată…: [versuri] 873 Trubadurul : [versuri] 698 Trudit : [versuri] 798 Tudor Arghezi : Flori de mucegai 1530 Tudor Pamfile 1647 Turghenev I. 1887 Turneul candidatului : [proză] 1353 Ţ Ţapul : [Recenzie] 1687 Ţara mea : [versuri] 1044 Ţăranii şi căderea Imperiului Bizantin 2041 Ţări de piatră, de foc şi de pămînt : [Recenzie] 1695 Ţiganii de la Piscu-Urlii : [proză] 1410 U Ugarit şi Vechiul Testament 154 Uica Donose : [proză] 1261 Uliţa copilăriei : [proză] 1422 Ultima aventură : [proză] 1348 Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de răsboiu 1653 Ultima rugăciune : [versuri] 975 Ultimul gând : [versuri] 816 Umbra eroului : [versuri] 944 Umbra tăcerii : [versuri] 796 Umbre : [Recenzie] 1736 Un apărător moldovean al ortodoxiei la curtea ţarului Alexandru I 1958 270


ă

ă

ă

Un autor lucid: Sergiu Dan 1574 Un bătrîn : [versuri] 636 Un boier mare şi o casă boierescă de la începutul veacului trecut 1985 Un centenar stendhalian 1827 Un cîntec : [versuri] 797 Un critic filozof : H. Sanielevici 1665 Un cuvânt cu pricină: Să văi sau Savai? 577 Un cuvânt despre Academia de Înalte Studii Comerciale 394 Un debut parlamentar 1959 Un episod în chestia Orientului : [Anglia şi Franţa în rezolvarea problemei orientale după evenimentele din 1920] 2013 Un filosof original : Lucian Blaga 88 Un filozof romîn în secolul al XVIII-lea : [P. Stamatiade] 72 Un gând nebun : [versuri] 1092 Un gânditor contemporan: L. Brunschvicg 77 Un gânditor italian: Alfredo Oriani 1872 Un mister biologic : cancerul 454 Un moment din mişcarea pedagogică 413 Un monument la mormîntul lui Bălcescu 1536 Un om : [despre omul şi savantul Spiru Haret] 416 Un om în toată : [proză] 1152 Un om năcăjit : [proză] 1396 Un părinte al criticismului englez : John Dryden 1772 Un poet mărturisind despre alţii : [despre arta de a scrie poezie] 1455 Un poet neo-clasic: Duiliu Zamfirescu 1678 „Un poet uitat” (Dimitrie Bolintineanu) 1541 Un prozator distins : [Duiliu Zamfirescu] 1679 Un respuns : [scrisoare adresată lui V. Alecsandri, în care se pune în discuţie situaţia căilor ferate din România] 192 Un roman 1437 Un roman al Ardealului : L. Rebreanu „Ion” 1659 Un roman indian 1892 Un sat ca ne-altele : [proză] 1321 Un stîlp al Ministerului : [proză] 1156 Un suflet mărinimos: [proză] 1370 Un temperament egal : [proză] 1346 Un vis ; Apocalips ; Singurătate : [versuri] 818 Unanimismul lui Jules Romains 1841 Unchiul Vania 1878 Unde se prepară ridicarea lanţurilor de munţi 447 271


ă

ă

ă

Unde? : [versuri] 991 Unele neajunsuri din învăţământul primar 371 Unificarea legislativă 325 Unui ostaş : [versuri] 1085 Urare : [versuri] 769 Urmările economice ale păcii 281 Urmele romane dela Răcari 1994 Ursitele : [versuri] 1821 Uşurare : [proză] 1223 Uvertură ; Şoimul ; Statuia;Margine ; Schiţă după natură : [versuri] 1054 V V. Conta şi metafizica 67 Vacanţa cea mare : [proză] 1423 Valachi in 1848, amintiri şi întîmlări de călătorie : Scrisoarea I: [proză] 1430 Valuta şi băncile de emisiune 274 Vânătoarea : [versuri] 651 Vara : [versuri] 637 Vara la ţară : [versuri] 1062 „Vara” de Coşbuc : Note pe marginea textului 1566 Vară ; Noapte clară : [versuri] 1013 Variante la „Ivan Turbinca” 1572 Variaţiuni după psalmii lui David : [versuri] 1031 Vasile Alecsandri : [despre viaţa şi activitatea lui Vasile Alecsandri] 1525 Vasile Alecsandri şi Basarabia 1516 Vasile Alecsandri şi Edouard Grenier 1514 Vasile Alecsandri şi Maria Movilă 1515 Vasile Alecsandri, poet al priveliştei şi al legendelor româneşti 1518 Vasile Cîrlova 1562 Vasile Conta şi impiriştii englezi 92 Vatra de Selişte : [versuri] 708 Vechii colaboratori ai „Convorbirilor” 30 Vedenia : [versuri] 938 Vedenii de toamnă : [versuri] 1104 Venea o moară pe Siret : roman 1397 Veneţiea : [versuri] 770 Verona – Băncilă – „Arta Română” 510 272


ă

ă

ă

Verona – Romano : [despre creaţia pictorilor români A. Verona şi A. Romano] 509 Versuri (Caragiale I. L) : [Recenzie] 1697 Versuri : Curcubeu peste ţară : [versuri] 903 Versuri : din ciclul „Helada” (Davidescu N.) 809, 810 Versuri : Libelula ; Trepte : [versuri] 1055 Versuri : Papagali ; Pan Lied ; Floarea de măcriş ; Senzaţie : [versuri] 909 Versuri : Toamna ; Somn; Cantata : [versuri] 1043 „Versuri” de Tudor Arghezi 1528 Viaţa : [Recenzie] 1740 Viaţa artistică în ţara noastră 543 Viaţa lui Matei Millo la Paris 535 Viaţa psihică şi glandele cu secreţie internă 469 Viaţa şi educaţia tinerimii americane în criza prezentă 360 Viaţă : [versuri] 854 Victima . manuscris găsit : [proză] 1362 Victor Hugo şi Vasile Alecsandri, poet epic 1517 „Victorii mutilate” 1874 Vis de poet ; Buceciul : [versuri] 856 Vis de primăvară : [versuri] 771 Vis lapidifica: [versuri] 791 Vise : [proză] 1177 Visiuni de Italie : [însemnări de călătorie prin Veneţia, Roma, Neapol] 1905 Visul unei nopţi de vară : [comedie] 1763 Vitrina vieţii şi librăriei franceze 1835 Vizita ; Ciuta ; Vedenie ; Lumina de atunci : [versuri] 1045 Viziune : [proză] 1329 Viziune de toamnă ; Primăvară rustică: [versuri] 680 Vladimir Corolenco 1883 Voica : [proză] 1405 Voichiţa : comedie în 3 acte 1132 Vorbe cu tîlc : [aforisme] 82 Vorbe, toamna : [versuri] 987 Vox mystica : [versuri] 1022 Vulcanul : [versuri] 923 Vulturul : [versuri] 820, 902

273


ă

ă

ă

W Wateau la Potsdam : [pictor francez : 1684-1721] 527 William James 132 Y „Yoga” şi autorul ei 89 Z Zbuciumata viaţă a postelnicului Toderiţă Răscanu 1981 Zece ani de la moartea regelui Ferdinand 1957 Zeului Marte : [versuri] 1050 Zile de ploae : [naraţiune] 1142 Zile negre : [amintiri triste din viaţa soldaţilor români în Primul Război Mondial] 1990 Zilele babei : [versuri] 885 Zîmbet de Primăvară : [versuri] 935 Zori ; Metamorfoză ; Vânătoare : [versuri] 1105 Zori senine : [versuri] 683 Zorka ; Biţi-Biţi ; Niţă-Berbecul : [proză] 1431

274


ă

ă

ă

SUMAR Elena HARCONIȚA, Elena STRATAN „ ... Preţioase arhive ale regenerării vieţii neamului” CUNOAŞTERE ŞI CULTURĂ. CIVILIZAŢIE. PROGRES Biblioteci Presa FILOSOFIE. MORALĂ. ETICĂ. ESTETICĂ Estetică PSIHOLOGIE. LOGICĂ RELIGIE SOCIOLOGIE. POLITICĂ Politică ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE DREPT. JURISPRUDENŢĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÎNT Personalia ETNOGRAFIE. OBICEIURI. DATINI ŞTIINŢE NATURALE Astronomie Fizică Geologie Hidrologie Botanică, Biologie ŞTIINŢE APLICATE Medicină Tehnică TEORIA ŞI FILOSOFIA ARTEI Arhitectură. Urbanism Arte plastice Teatru. Artă scenică Muzică FILOLOGIE. LINGVISTICĂ LITERATURĂ Folclor literar românesc Literatura română Poezie Dramaturgie Proză Corespondenţa epistolară Istorie şi critică literară Istorie şi critică literară română Personalia

275

3 9 11 11 13 20 21 23 27 29 33 40 44 44 51 52 52 52 53 54 54 55 55 55 57 58 59 61 64 65 67 70 70 71 71 111 112 136 137 138 144


ă

ă

Recenzii Literatura antică Critică literară Literatură universală Literatura engleză Poezie Dramaturgie Proză Critică literară Personalia Literatura americană Poezie Proză Critică literară Literatura germană Poezie Dramaturgie Proză Critică literară Literatura norvegiană Critica literară Literatura franceză Poezie Dramaturgie Proză Critică literară Literatura elveţiană Literatura italiană Poezie Critică literară Literatura spaniolă Proză Critică literară Literatura rusă Dramaturgie Proză Critică literară Literatura bulgară Literatura suedeză Critică literară Literatura japoneză Literatura indiană Literatura maghiară Literatură comparată

ă 163 172 173 173 174 174 174 174 174 175 176 176 176 177 177 177 178 178 178 179 179 180 180 181 181 181 186 186 186 186 187 187 187 187 187 187 188 188 189 189 189 189 189 189

276


ă

ă

GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE Istoria României Istoria universală INDEXURI AUXILIARE Nume Titluri

277

ă 190 190 192 200 206 206 221


ă

ă

278

ă

Presa românească în colecţiile bibliotecii : ultimele decenii ale sec. XI  

Presa românească în colecţiile bibliotecii : ultimele decenii ale sec. XIX şi primele decenii ale sec. XX : Contribuţii bibliogr. Fasc. 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you