Page 1

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

Bibliographia Universitas

CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE ALE PROFESORILOR ŞI COLABORATORILOR Anuar 2012 Bibliografie selectivă

Bălţi, 2013


CZU 016:378.4(478-21) C 69

Alcătuitori:

Ana Nagherneac Elena Scurtu Maria Fotescu

Redactor responsabil :

Elena Harconiţa

Redactor bibliografic:

Lina Mihaluţa

Coperta / machetare:

Silvia Ciobanu

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar / alcăt. : Ana Nagherneac, Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; design/cop. tehnored.: S. Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt., 2013. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-036-4. 2012. – 2013. – 131 p. – 20 ex. – ISBN 978-9975-50-059-3.

@ Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2013 http://libruniv.usb.md


Notă Prezenta Bibliografie face parte din colecţia Bibliographia Universitas iniţiată de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii în anul 2003. Volumul scoate în evidenţă peste 740 titluri de documente: monografii, manuale, cursuri universitare, curriculumuri, programe, comunicări la întruniri ştiinţifice didactice, articole ale profesorilor şi bibliotecarilor Universităţii bălţene publicate în anul 2012. Cercetarea bibliografică a fost realizată în baza consultării documentelor primare din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice, documentelor secundare, în special a Bibliografiei Naţionale a Moldovei, lucrărilor din bibliotecile şi portofoliile personale ale cadrelor didactice. Menţionăm aria geografică extinsă în care s-au publicat universitarii bălţeni: Moldova, România, Rusia, Ucraina, Lituania, Georgia. Publicaţiile în serie: Philologia, Limba română, Noua Revistă Filologică, Semn, Sintagmele, Buletinul Rectoratului, Analele Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Artă şi educaţie artistică, Fizică şi tehnică, Limbaj şi Context, Glotodidcatica, Tehnocopia, Confluenţe Biblilogice, BiblioUniversitas@abrm.md, apărute în anul 2012, au fost consultate de vizu. Anuarul este structurat pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Realizările bibliotecarilor sînt prezentate în capitolul Biblioteca Ştiinţifică. Notiţele bibliografice urmează ordinea alfabetică a numelor de autori sau titluri de lucrări. Prin publicarea acestei lucrări se urmăreşte oglindirea segmentului de activitate ştiinţifică şi didactică al profesorilor şi bibliotecarilor de la Alma-Mater bălţeană. Descrierile bibliografice respectă standardul interstatal GOST 7.1-03 Înregistrarea bibliografcă. Descrierea bibliografcă. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire. Abrevierile respectă standardul ГОСТ ИСО 832-2004: Межгосударственный Стандарт Библиографическое описание и ссылки. Правила сокращения слов и словосочетаний на иностранных языках. Pentru a facilita regăsirea informaţiei necesare, lucrarea este însoţită de indici auxiliari: nume, titluri, publicaţii în serie. Lucrarea se doreşte a fi un instrument analitic de regăsire a informaţiei cu privire la contribuţiile universitarior bălţeni, necesar în orice demers de cercetare şi documentare bibliografică.

3


ANALE, BULETINE, REVISTE, MATERIALE DIDACTICE, MATERIALE ALE CONFERINŢELOR 1. Accesibilitatea şi usabilitatea : Suport didactic pentru coord. educaţiei incl. / Univ. de Stat din Moldova ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Inst. de Formare Continuă ; elab. şi adapt. de T. Tintiuc ; red. şef : Simion Caisîn ; red. Coord. : Elena Muraru ; resp. de proiect : Roberto Escarre [et al.], Valeriu Cabac [et al.] ; echipa de proiect : Simion Caisîn [et al.], Valeriu Cabac, Maria Pereteatcu, Larisa Zorilo [et al.]. – Ch. : Inst. de Formare Continuă, 2012. – 143 p. : il., tab. – (Program de formare continuă în domeniul educaţiei incluzive). – ISBN 978-9975-4262-0-6 2. Anuarul Catedrei de Ştiinţe Socioumane, 2011/2012 / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra de ştiinţe socioumane ; colegiul de red. : V. Capcelea [et al.] ; coord. : I. Cojocaru. – Bălţi, 2012. – 140 p. – ISBN 978-997550-089-0 3. Artă şi educaţie artistică : rev. de cultură, şt. şi practică educaţională / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; red. şef: Ion Gagim ; colegiul de red. : Carmen Cozma, Vladimir Axionov, Vlad Pâslaru…, Valeriu Cabac… ; red. lit. : Lilia Trincă, Elena Sirota ; design : Silvia Ciobanu, Irina Ciubară. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2006. – . ISSN 18570445 2012. – Nr 1 (19). – 105 p. ; http://10.1.1.105/publicatie/arta/arta16/84.pdf 2012. – Nr 2 (20). – 119 p. ; http://10.1.1.105/publicatie/arta/arta16/84.pdf 4. Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2012 : Conf. Naţ. cu participarea intern. la Fizică In Memoriam Mihai Marinciuc. Simp. Radiospectroscopia mediilor condensate, dedicat aniversării a 75 de ani de la naşterea cunoscutului fizician din Republica Moldova, Ion Geru, profesor universitar, membru corespondent al Acad. de Ştiinţe din Moldova. Fac. de Ştiinţe reale – 65 de ani de la fondare : Rez. comunicărilor, 22-23 oct., 2012, Bălţi / com. de organizare: Valeriu Canţer, Ion Tighineanu, Valeriu Abramciuc (red.). – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – 134 p. : tab., fig. – ISBN 978-9975-50-087-6 5. Dialogues Francophones / Ludmila Cabac, Margareta Abramciuc, Diana Vrabie [et al.] ; com. de red.: Ludmila Cabac, Nina Crivceanschi, Mariana Chirita. – Bălţi: [S.n.], 2012. – ISBN 978-9975-4278-9-0 Vol. 1. – 2012. – 267 p. – ISBN 978-9975-4330-0-6 6. Glotodidactica : Rev. sem. / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; colegiul de red. : A. Coşciug (red.-şef), E. Niculcea (secretar) ; com. şt. : A. Ogui, I. Gagim, ... M. Rumleanschi, M. Tuniţchi, E. Belinschi, S. Briceag, M. Ţaulean, L. Răciula ; com. literar : E. Varzari, O. Ceh, V. Cornea, L. Alexanchin, T. Kononov. – Bălţi, 2012. – . – ISSN 1857-0763 2012. – Nr 1. – 91 p. ; http://www.usb.md/glotodidactica/volumele/volum3/vol3.pdf 2012. – Nr 2. – 93 p. ; http://www.usb.md/glotodidactica/volumele/volum4/pdf/ vol4.pdf

4


7. „Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale”, conf. şt.-practice intern. (2011 ; Bălţi). „Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale”. Materialele conf. şt.-practice intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011 / colegiul de red. : Irina Movilă, Ala Sainenco, Angela Coşciug [et. al.]. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – 168 p. – ISBN 978-9975-50-069-2 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 8. „Interuniversitaria”, colocviul şt. studenţesc (7 ; 2012 ; Bălţi). Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a / colegiul de red. : O. Niculcea, L. Evdochimov, V. Lopotenco, L. Bolfosu. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – Vol. 1-2. Vol. 1. – 2012. – 198 p. – ISBN 978-9975-50-077-7 Vol. 2. – 2012. – 232 p. – ISBN 978-9975-50-078-4 9. Limbaj şi context = Speech and Context : Rev. de lingvistică semiotică şi ştiinţă literară / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; colegiul de red. : red.-şef A. Coşciug ; com. de lectură: A. Sainenco, ... Gr. Cantemir, I. Ignatiuc,... V. Şmatov, V. Schiba; com. literar: G. Cîşlaru, ... I. Ignatiuc, S. Stanţieru, V. Şmatov, V. Schiba ; secretari de red.: O. Chira, S. Bogdan, T. Gorea; Tehnored: L. Evdochimov, 2012. – . – ISSN 1857-4149; 2012. – Anul IV, nr. 1. – 275 p. ; http://www.usb.md/limbaj_context/volcop/5/art/nr5. pdf 2012. – Anul IV, nr. 2. – 245 p. ; http://www.usb.md/limbaj_context/volcop/6/nr6.pdf 10. Problematica educaţiei incluzive în Republica Moldova: perspective şi soluţii practice, conf. intern. şt.-practice (2012 ; Ch.) Problematica educaţiei incluzive în Republica Moldova: perspective şi soluţii practice : Conf. intern. şt.-practică, 19-20 oct. 2012 / resp. de ed : Simion Casîn ; red. : Valeriu Cabac. – Ch. : Inst. de Formare Continuă, 2012. – 360 p. – ISBN 978-9975-4404-4-8; Antetit. : Univ. de Stat din Moldova ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă” ; Inst. de Formare Continuă 11. Proceedings of International Scientific Conference „10 Years of Nanotehnology development in the Republic of Moldova”, october 22nd-23rd, 2012, Bălţi / red. committee : Pavel Topala, Efim Badinter, Anatolii Ioişer, Vitalie Beşliu. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – 44 p. – ISBN 978-9975-50-085-9 12. Revista Tehnocopia : rev. şt.-metodică / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; dir. E. Fotescu ; red.-şef : L. Guţalov. – Bălţi, 2009. – ISSN 1857-3843 2012. – . – 2012 . – Nr 1(6). – 56 p. ; http://libruniv.usb.md/publicatie/tehnoscop.files/tehnocopia1(6)2012.pdf 2012. – Nr 2(7). – 72 p. ; http://libruniv.usb.md/publicatie/tehnoscop.files/tehnocopia2(5)2011.pdf 13. „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice”, conf. şt.practică (2012 ; Bălţi). „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practi5


ce” : Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 01 noiem. 2012 / com. de organizare: Larisa Zorilo [et al.]. – Bălţi, 2012. – 122 p. – ISBN 978-9975-50-093-7 14. Training „Metode de cunoaştere a elevilor cu CESa” : Suport didactic pentru coord. educaţiei incl. / Univ. de Stat din Moldova ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” ; Univ. de Stat din Bălţi „Alecu Russo” din Bălţi ; Inst. de Formare Continuă ; elab. şi adapt. de Angela Calancea, Tatiana Tintiuc ; red. : Simion Caisîn ; red. coord.: Elena Muraru ; resp. de Proiect: Roberto Escarre [et al.], Valeriu Cabac [et al.] ; echipa de proiect: Simion Caisîn [et al.], Valeriu Cabac, Maria Pereteatcu, Larisa Zorilo [et al.]. – Ch. : Inst. de Formare Continuă, 2012. – 194 p. : tab. – (Program de formare continuă în domeniul educaţiei incluzive). – ISBN 978-9975-4262-1-3 15. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Analele ştiinţifice ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. T. 22, fasc.a. Economie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; col. de red. : Ala Trusevici, Irina Movilă, Nelli Amarfii-Railean ; cor. Svetlana Stanţieru. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – 212 p. – ISBN 978-9975-50-027-2 ; ISBN 978-9975-50-028-9

6


FACULTATEA DE FILOLOGIE Catedra de Limba Română 2012 16. Bîrsanu, Aurelia. Lexicul emoţiilor în opera lui Ion Creangă / Aurelia Bîrsanu, Violina Ocinschi // Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugeniu Coşeriu” (Chişinău-Suceava-Cernăuţi), Chişinău, 12-14 mai 2011, Ed. a XI-a. – Ch. : CEP USM, 2012. – Vol. I : Normă – sistem-uz: codimensionare actuală. – P. 112-119. 17. Bîrsanu, Aurelia. 30 de texte pentru lucru individual la limba română (pentru alolingvi) / Aurelia Bîrsanu, Svetlana Stanţieru ; recenzenţi: Viorica Popa, Lilia Trinca. – Bălţi : [S.n.], 2012. – 42 p. – ISBN 978-9975-56-068-9. 18. Cantemir, Grigore. Aspecte ale valorificării inteligenţelor multiple la orele de limba şi literatura română / Grigore Cantemir, Mariana Vovc // Glotodidactica. – 2012. – Anul IV, nr. 2. – P. 25-42. – ISSN 1857-0763 ; http://v2.usb.md/glotodidactica/volumele/ volum%206/art/cantemir%20vovc.pdf 19. Cantemir, Grigore. Formarea competenţei de cercetare la liceeni / Grigore Cantemir, Svetlana Timciuc // Glotodidactica. – 2012. – Anul IV, nr. 1. – P. 10-33. – ISSN 1857-0763 ; http://v2.usb.md/glotodidactica/volumele/volum%205/art/cantemir.pdf 20. Cantemir, Grigore. Limba română contemporană : Fonetica : Studiu teoretico-practic pentru studenţii Fac. de Filologie : suport didactic / Grigore Cantemir. – Bălţi : [S.n.], 2012. – 175 p. – ISBN 978-9975-4330-2-0 21. Lacusta, Elena. Despre tabloul religios al românilor (în baza experimentului asociativ şi a unităţilor frazeologice) = On the religious world view of romanians / Elena Lacusta // Artă şi educaţie artistică. – 2012. – Nr 2. – P. 37-42. – ISSN 1857-0445 ; http://10.1.1.105/ publicatie/arta/arta20/Elena%20Lacusta.pdf 22. Novac, Adela. Curriculum la Limba română contemporană (Sintaxa) : Specialitatea: Limba şi lit. rusă şi limba rom. (studii cu frecvenţă la zi) / Adela Novac ; recenzenţi: Zinaida Tărîţă, Lilia Trinca ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Filologie, Catedra de Limba rom. – Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2012. – 27 p. – ISBN 978-9975-50-080-7 23. Novac, Adela. Sintaxa propoziţiei: definiţii, tipologii : (Suport de curs) / Adela Novac ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Filologie, Catedra de Limba rom. – Bălţi, 2012. – 44 p. ; http://libruniv.usb.md 24. Popa, Gheorghe. Autonomie prin … întuneric. Rectorii vor independenţă, dar încă nu ştiu cum va arăta aceasta / confirmare Ala Coica // Timpul. – 2012. – 13 noiem. – P. 1 ; http://www.timpul.md/

7


25. Popa, Gheorghe. Curriculum disciplinar la Limba română contemporană (Lexicologia), Specialitatea Limba şi literatura română (studii cu frecvenţă redusă) / Gheorghe Popa, Svetlana Stanţieru, Aurelia Bîrsanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Filologie, Catedra de Limba română. – Bălţi, 2012. – 11 p ; http://libruniv.usb.md 26. Popa, Gheorghe. Curriculum disciplinar la Limba română contemporană (Lexicologia). Specialităţile: Limba şi literatura română şi limba engleză, Limba şi literatura română şi limba franceză, Limba şi literatura română şi limba germană (studii cu frecvenţă la zi) / Gheorghe Popa, Aurelia Bîrsanu, Svetlana Stanţieru ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Filologie, Catedra de Limba română. – Bălţi, 2012. – 15 p. ; http://tinread. usb.md:8888/tinread/fulltext/popa_gh/curriculum.pdf 27. Popa, Gheorghe. Dimensiunile personalităţii acad. Silviu Berejan / Gh. Popa // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 187-188. – ISSN 1857-0461 ; http://www.akademos.asm. md/ 28. Popa, Gheorghe. Lingvistica arborescentă vs. lingvistica integrală / Gh. Popa // Filologia modernă : realizări şi perspective în context european. Abordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară : (In Memoriam acad. Silviu Berejan), ed. a IV-a, 10-12 noiem. 2010, Chişinău. – Ch., 2012. – P. 337-343. 29. Popa, Gheorghe. Lingvistica nu e mai puţin ordonată şi exactă decît ştiinţele „exacte” / a dialogat Ghenadie Nicu // Sintagmele. – 2012. – Anul III, noiem. – P. 4-5. 30. Popa, Gheorghe. Viziunea lingvală asupra lumii din perspectivă coşeriană // Anuar de lingvistică şi istorie literară. Număr special : Lucrările colocviului internaţional Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere (Iaşi-Bălţi, 27-29 iul. 2011). – Bucureşti, 2012. – T. LI. – P. 323-330 ; http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/05/32_POPA.pdf 31. Popa Viorica. Dialectologia română : Note de curs / Viorica Popa ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Filologie, Catedra de limba română. – Bălţi, 2012. – 96 p. 32. Popa, Viorica. Fenomenul analogiei în limbă / Viorica Popa. – Iaşi : Ed. Fund. Acad. AXIS , 2012. – 199 p. : an. – (Ser. Limba şi literatura română) (Col. Universitaria / coord. : Petru Bejan ; 113). – ISBN 978-973-7742-97-1] 33. Popa, Viorica. Formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice prin ele-mente de dialectologie / Viorica Popa // Glotodidactica. – 2012. – Anul IV, nr. 1. – P. 66-78 ; http:// v2.usb.md/glotodidactica/volumele/volum%205/art/popa.pdf 34. Popa, Viorica. Procesul de instruire eficientă: obiective-competenţe-finalităţi şi/sau competenţe-cheie / Viorica Popa // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 120-124 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae

8


35. Răciula, Lilia. Reflectarea conflictelor în mass-media : Curriculum = Отражение конфликтов в СМИ : Куррикулум / Lilia Răciula, Ludmila Sîrghi, Veaceslav Dolgov ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2012. – 16 p. 36. Sainenco, Ala. Justificînd poezia / A. Sainenco // Hyperion. – 2012. – Nr 10/12. – P. 160-162. – ISSN 1453-7354 ; http://salonulzeroplus.wordpress.com/2012/11/27/revistahyperion-nr-10-11-12-2012/ 37. Sainenco, Ala. Les formes du discours répété dans la dynamique de formation de formation des mots / A. Sainenco // Žmogus ir Žodis (Vilnius). – 2012. – Nr 14 (1). – P. 128131 ; http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2012/sain128131.pdf 38. Sainenco, Ala. Standardul ocupaţional al profesorului de limba şi literatura ro-mână / Ala Sainenco // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: as-pecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-Practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 124-125 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 39. Stanţieru, Svetlana. Limba română (Fonetica şi Lexicologia) : Curriculum disciplinar (învăţămînt cu frecvenţă la zi). Fac. de Filologie, Specialitatea Limba şi lit. rusă şi limba română anul II / S. Stanţieru ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Filologie, Catedra de limba română. – Bălţi, 2012. – 27 p. ; http://libruniv.usb.md 40. Stanţieru, Svetlana. Neologismele şi corectitudinea exprimării / S. Stanţieru // Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugeniu Coşeriu” (Chişinău-Suceava-Cernăuţi), Chişinău, 12-14 mai 2011, Ed. a XI-a. – Ch. : CEP USM, 2012. – Vol., I : Normă – sistem-uz : codimensionare actuală. – P. 179-183. 41. Tărîţă, Zinaida. Posibilităţi expresive ale abrevierilor / Zinaida Tărîţă // Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugeniu Coşeriu” (Chişinău-Suceava-Cernăuţi), Chişinău, 12-14 mai 2011, Ed. a XI-a. – Ch. : CEP USM, 2012. – Vol., I : Normă – sistem-uz : codimensionare actuală. – P. 148-152. 42. Tărîţă, Zinaida. Reflexe ale influenţei franceze în lexicul românesc / Z. Tărîţă // Limbaj si Context. – 2012. – Anul IV, nr. 2. – P. 216-222. – ISSN 1857-4149 ; http://en.calameo. com/read/00113821778177c6775d2 43. Tărîţă, Zinaida. Structurile gramaticale – repere ale actului de comunicare în limba nematernă / Z. Tărîţă, A. Bîrsanu, S. Stanţieru // Connexions et perspectives en philologie contemporaine : Actes du colloque sci. avec participation intern. organise a l`occasion du 70-ieme anniversaire de Victor Banaru, Chişinău, le 28 oct. 2011. – Ch., 2012. – T. 3. – P. 308-312. 44. Trinca, Lilia. Consorţiul interuniversitar în serviciul absolvenţilor AlmaLaurea: între deziderat şi praxis / L. Trinca // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa 9


muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-Practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 127-129 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 45. Trinca, Lilia. „Femeia” în mentalul românesc (în baza experimentului asociativ) / L. Trinca // Artă şi educaţie artistică. – 2012. – Nr 2 (20). – P. 32-36. – ISSN 1857-0445 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/arta/arta20/Lilia%20Trinca-2.pdf 46. Trinca, Lilia. Termeni somatici şi structurile asociative specifice mentalului românesc (în baza experimentului asociativ) / Lilia Trinca // Artă şi educaţie artistică. – 2012. – Nr 2 (20). – P. 19-31. – ISSN 1857-0445 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/arta/arta20/L. Trinca.pdf 47. Verebceanu, Galaction. Exuberanţa ştiinţei despre limbaj : Profesorul Gheorghe Popa la 60 de ani / Galaction Verebceanu, A. Sainenco // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 222223. – ISSN 1857-0461 ; http://www.akademos.asm.md/ *** 48. Попа, Г. Лингвистическая концепция Еуджена Кошериу (общие принципы) / Г. Попа // Международный симпозиум : Фольклор и лингвокультурология народов Кавказа : материалы = International Symposium : Folklore and Linguo-Culturology of the Caucasian Peoples : materials (Tбилиси, 18-21 апр. 2012). – Tбилиси, 2012. – P. 208.

10


Catedra de Literatura Română şi Universală 49. Abramciuc, Maria. Beniamin Fundoianu – Benjamin Fondane, promoteur de la culture francaise dans l`espace roumain de l`entre-deux-guerres / Maria Abramciuc // Dialogues Francophones. – Bălţi, 2012. – Vol. 1 – P. 73-104. 50. Abramciuc, Maria. Curriculum disciplinar „Istoria literaturii române (paşoptism şi postpaşoptism)” / Maria Abramciuc. – Bălţi, 2012. – 17 p. : tab. – Bib-liogr. : p. 14-17 ; http:// tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/mabramciuc/curric_m.abramciuc.pdf 51. Abramciuc, Maria. Istoria literaturii române (Paşoptism şi postpaşoptism) : Note de curs / Maria Abramciuc ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra Lit. Rom. şi Universală. – Bălţi, 2012. – 123 p. : verso f. alb. – Bibliogr. : p. 118-121 ; http://libruniv. usb.md 52. Abramciuc, Margareta. Valenţe ale ironiei în proza literară a lui Mihail Kogălniceanu / Margareta Abramciuc // Limbaj si Context. – 2012. – Anul IV, nr. 2. – P. 194-199. – ISSN 1857-4149 ; http://v2.usb.md/limbaj_context/volcop/7/art/abramciuc.pdf 53. Curtescu, Margareta. Expresii şlefuite cu sufletul : [dramaturgul Gheorghe Calamanciuc] / Margareta Curtescu // Lit. şi arta. – 2012. – 1 mart. – P. 4 ; http://www. literaturasiarta.md/ 54. Curtescu, Margareta. Strategii de organizare a discursului în proza lui Mi-hail Kogălniceanu / Margareta Curtescu // Dacia literară. – 2012. – Nr 1/2. – P. 106-108. – ISSN 1220-7322 ; http://www.dacialiterara.ro/1-2012/DL-1-2-2012.pdf 55. Curtescu, Margareta. Un demers temperamental : [eseu] / Margareta Curtescu // Semn. – 2012. – Anul XV, nr. 4 (56). – P. 35-37. – ISSN 1857-0429 ; https:// dl.dropboxusercontent.com/u/19346930/Arhiva%20Semn/2012%204.pdf 56. Enciu, Valentina. Particularităţi prozodice ale poeziei coşeriene / V. Enciu // Anuar de lingvistică şi istorie literară. Număr special: Lucrările colocviului internaţional Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere (Iaşi-Bălţi, 27-29 iulie 2011). – Bucureşti: Ed. Academiei Române, 2012. – T. LI. – P. 177-182 ; http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/05/19_ ENCIU.pdf 57. Leahu, Nicolae. Absenţa absenţelor : [versuri] / Nicolae Leahu // De la Nistru pîn`la Tisa... : Zilele Mihai Eminescu, Botoşani – Bălţi – Soroca, 2012 : Almanah literar / Asoc. Obştească „Măiestria Strămoşească” ; alcăt.: Petre Popa. – Ch. : Grafema Libris, 2012. – P. 96-100. 58. Leahu, Nicolae. Cu miros de poame, de lapte = З пахощами винограду, молока ; dintre incunabule = cеред iнкунабул : [versurile postmoderniştilor basarabeni în versiune ucraineană] ; trad. Tatiana Bedonica-Cugal // Semn. – 2012. – Anul XV, nr. 3 (55). – P. 59-60. – ISSN 1857-0429 ; https://dl.dropboxusercontent.com/u/19346930/Arhiva%20 Semn/2012%203.pdf. 11


59. Leahu, Nicolae. Discursul repetat sau Ce mai inventăm? / Nicolae Leahu // Semn. – 2012. – Anul XV, nr. 2 (54). – P. 2. – ISSN 1857-0429 ; https://dl.dropboxusercontent. com/u/19346930/Arhiva%20Semn/2012%202.pdf 60. Leahu, Nicolae. Eugeniu Coşeriu. Dincolo de teorie : [fragment din comunicarea la colocviul internaţional „Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere // Sintagmele 2011. – Anul II, nr. 8-10. – P. 7; 14. 61. Leahu, Nicolae. În căutarea scriiturii scriiturilor (I) / Nicolae Leahu // Semn. – 2012. – Anul XV, nr. 1 (53). – P. 51-54. – ISSN 1857-0429 ; http://dl.dropboxusercontent. com/u/19346930/Arhiva%20Semn/2012%201.pdf 62. Leahu, Nicolae. „Mai măreaţă şi mai bogată ca niciodată”... / Nicolae Leahu // Sudest : Artă, cultură, civilizaţie. – 2012. – Nr 4. – P. 50-57. – ISSN 0868-7749 ; http://www. sud-est.md/numere/20121125/article_7/ 63. Leahu, Nicolae. Poetul Apa. 3 D : postfaţă / Nicolae Leahu // Galaicu-Păun, Em. A-Z.best. – Ch.: Arc, 2012. – P. 123-138. 64. Leahu, Nicolae. Reforma reformei // Semn. – 2012. – Nr 3 (55). – P. – ISSN 1857-0429 ; https://dl.dropboxusercontent.com/u/19346930/Arhiva%20Semn/2012%203.pdf 65. Leahu, Nicolae. Revista „Convorbiri literare”. Seria Spiridon / N. Leahu // Convorbiri literare. – 2012. – Nr 8. – P. 15. – ISSN 0010-8243 66. Leahu, Nicolae. Vsevolod Ciornei sau poetica escatologiilor Comunicării (I) / Nicolae Leahu // Semn. – 2012. – Nr 3 (55). – P. 45-48; Nr. – 4 (56). – P. 32-34. – ISSN 18570429 ; https://dl.dropboxusercontent.com/u/19346930/Arhiva%20Semn/2012%203.pdf ; https://dl.dropboxusercontent.com/u/19346930/Arhiva%20Semn/2012%204.pdf 67. Leahu, Raisa. Cititorul în pandemoniu / Raisa Leahu // Semn. – 2012. – Nr 4 (56). – P. 44-60. – ISSN 1857-0429 ; https://dl.dropboxusercontent.com/u/19346930/Arhiva%20 Semn/2012%204.pdf 68. Leahu, Raisa. Dialogul Nesuferitului cu văcuţa Mu (în romanul Memoriile văcuţei Mu de Bernardo Atxaga) / Raisa Leahu // Semn. – 2012. – Anul XV, nr. 2 (54). – P. 42-48. – ISSN 1857-0429 ; https://dl.dropboxusercontent.com/u/19346930/Arhiva%20 Semn/2012%202.pdf 69. Leahu, Raisa. Lectura în reţea şi reflecţia asupra cărţii / Raisa Leahu // Semn. – 2012. – Anul XV, nr 2 (54). – P. 49-60. – ISSN 1857-0429 ; https://dl.dropboxusercontent. com/u/19346930/Arhiva%20Semn/2012%202.pdf 70. Moraru, Anatol. „Cea mai firească reacţie a scriitorilor noştri ar fi fost tăcerea” / Anatol Moraru // Timpul. – 2012. – 10 aug. – P. 14 ; http://www.timpul.md/ 12


71. Moraru, Anatol. Confuzie şi efect / Anatol Moraru // Convorbiri literare. – 2012. – Nr 3. – P. 51-55. – ISSN 0010-8243 ; http://convorbiri-literare.dntis.ro/MORARUmar12. htm 72. Moraru, Anatol. Covoare şi covoraşe epice : [cronică literară] / Anatol Moraru // Semn. – 2012. – Anul XV, nr. 1 (53). – P. 55-56. – ISSN 1857-0429 ; http:// dl.dropboxusercontent.com/u/19346930/Arhiva%20Semn/2012%201.pdf 73. Moraru, Anatol. Fecioara : [proză scurtă] / Anatol Moraru // De la Nistru pîn`la Tisa...: Zilele Mihai Eminescu, Botoşani – Bălţi – Soroca, 2012 : Almanah literar / Asoc. Obştească „Măiestria Strămoşească” ; alcăt.: Petre Popa. – Ch. : Grafema Libris, 2012. – P. 72-79. 74. Moraru, Anatol. Paul Goma: un înnoitor al prozei româneşti / Anatol Moraru // Timpul. – 2012. – 12 oct. – P. 25 ; http://www.timpul.md/ 75. Moraru, Anatol. Repere literare şi morale : [traiectoria destinului uman şi artistic al lui Paul Goma] / Anatol Moraru // New York Magazin. – 2012. – 7 noiem. – P. 16. 76. Moraru, Anatol. Un spirit educat să ducă lucrurile la bun sfîrşit : [profesorul Gheorghe Popa] / Anatol Moraru // Sintagmele. – 2012. – Anul III, noiem. – P. 5. 77. Moraru, Anatol. Un surogat proletcultist: Scrisoarea norodului moldovenesc Marelui Stalin / Anatol Moraru // Literatura în totalitarism şi post-totalitarism: Teorii, practici şi politici de reprezentare : Colocviu şt. Literar cu participare intern., 25-26 mai 2012, Chişinău. – Ch., 2012. – P. 131-138. 78. Nicu, Ghenadie. Jurnal fragmentar / Ghenadie Nicu // Semn. – 2012. – Anul XV, nr. 3 (55). – P. 37-44. – ISSN 1857-0429 ; ttps://dl.dropboxusercontent.com/u/19346930/ Arhiva%20Semn/2012%203.pdf 79. Nicu, Ghenadie. Sosii pentru decani şi decanate : [procesul de instituţionalizare a formelor de autoorganizare studenţească la USARB] / Ghenadie Nicu // Sintagmele. – 2012. – Anul III, oct. – P. 6. 80. Postmoderniştii basarabeni în versiune ucraineană : [versuri : proiect de antologie] // Semn. – 2012. – Nr 1. – P. 57-60. – ISSN 1857-0429. – Cuprins : Персонаж iз вiрша / Nicolae Leahu ; trad. : Olena Remarciuc ; По той бiк / Margareta Curtescu ; trad. : Diana Ignatenco ; Вiдновления / Maria Şleahtiţchi ; trad. : Olena Remarciuc. – P. 59-60. 81. Şleahtiţchi, Maria. Omagiu fulgilor. Trei poeme: te privesc adînc albastru ; oleandrii mă strigă roz înapoi ; dincolo / Maria Şleahtiţchi // De la Nistru pîn`la Tisa...: Zilele Mihai Eminescu, Botoşani-Bălţi-Soroca, 2012 : Almanah literar / Asoc. Obştească „Măiestria Strămoşească” ; alcăt. : Petre Popa. – Ch. : Grafema Libris, 2012. – P. 105-108. 13


82. Şleahtiţchi, Maria. Reprezentarea lui Ion Creangă în canonul literar din Basarabia: contribuţii la o eventuală istorie a receptării / Maria Şleahtiţchi // Caietele de la Putna. – 2012. – Nr 5. – P. 141-155. 83. Şleahtiţchi, Maria. Reprezentări trucate : Ion Creangă, „clasicul literaturii moldoveneşti” (schiţă pentru o istorie a receptării) / Maria Şleahtiţchi // Semn. – 2012. – Nr 3 (55). – P. 8-16. – ISSN 1857-0429 ; https://dl.dropboxusercontent.com/u/19346930/Arhiva%20 Semn/2012%203.pdf 84. Vrabie, Diana. Biblia, ca sursă de inspiraţie pentru scriitorii români / D. Vrabie // Limba română. – 2012. – Nr 9/10. – P. 103-109. – ISSN 0235-9111 ; http://limbaromana.md/ 85. Vrabie, Diana. Camil Petrescu et la lecon de Proust / D. Vrabie // Dialogues Francophones. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 105-162. 86. Vrabie, Diana. Eminescu sau Branding-ul de naţiune : exegeze / Diana Vrabie // De la Nistru pîn`la Tisa...: Zilele Mihai Eminescu, Botoşani – Bălţi – Soroca, 2012 : Almanah literar / Asoc. Obştească „Măiestria Strămoşească” ; alcăt. : Petre Popa. – Ch. : Grafema Libris, 2012. – P. 115-118. 87. Vrabie, Diana. Lecţia „maeştrilor” în secolul al XX-lea (Marcel Proust) / Diana Vrabie // Limbaj si Context. – 2012. – Anul IV, nr. 2 – P. 245-250. – ISSN 1857-4149 ; http:// v2.usb.md/limbaj_context/volcop/7/art/vrabie.pdf 88. Vrabie, Diana. Literatura detenţiei: Sergiu Grossu / D. Vrabie // Limba romană. – 2012. – Nr 1/2. – P. 104-111. – ISSN 0235-9111 ; http://limbaromana.md/ 89. Vrabie, Diana. Oraşul Bălţi în viziunea unor scriitori (Geo Bogza – „Un oraş din infern” şi Ionel Teodoreanu – „La Medeleni” / D. Vrabie // Limba română. – 2012. – Nr 5/6. – P. 208-214. – ISSN 0235-9111 ; http://limbaromana.md/ Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 90. Botnari, Vergiliu. Consideraţii privind debuturile multiple: cazurile Dumitru Crudu şi Alexandru Vakulovski / Vergiliu Botnari ; coord. şt. M. Şleahtiţchi // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 89-93. 91. Edu, Inga. Fenomenul ideologizării în şi prin discurs / I. Edu, ; coord. şt. M. Şleahtiţchi // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 8-13. 92. Nanu, Diana. Staţia Terminus sau Arca lui Noe / Diana Nanu ; coord. şt. A. Moraru // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 98-101. 14


Catedra de Slavistică 93. Brajuk, Vladimir. Discursul schizofreni în romanul Şcoala pentru proşti de Saşa Sokolov / Vladimir Brajuk ; trad. din lb. rusă de Lucia Ţurcanu // Semn. – 2012. – Anul XV, nr. 1 (53). – P. 23-32 ; http://dl.dropboxusercontent.com/u/19346930/Arhiva%20Semn/2012%201. pdf 94. Suzanskaia, Tatiana. Mitraliera de lut de Viktor Pelevin / T. Suzanskaia ; trad. din lb. rusă de Lucia Ţurcanu // Semn. – 2012. – Anul XV, nr. 2 (54). – P. 8-16. – ISSN 1857-0429 ; https://dl.dropboxusercontent.com/u/19346930/Arhiva%20Semn/2012%202.pdf 95. Suzanskaia, Tatiana. Omul modern în romanul rus de la sfîrşitul secolului al XX-lea / T. Suzanskaia ; trad. din lb. rusă de Lucia Ţurcanu // Semn. – 2012. – Anul XV, nr. 1 (53). – P. 33-41. – ISSN 1857-0429; http://dl.dropboxusercontent.com/u/19346930/ Arhiva%20Semn/2012%201.pdf *** 96. Кожухар, Катерина Сергiiвна. Украiнська мова i лiтература : Пiдруч. для 7 кл. / К. С. Кожухар, М. В. Туницька, А. I. Нiкiтченко ; resp. de ed. : V. Rîbalchina. – Ch. : Ştiinţa (Tip. „Serebia”), 2012. – 318 p. – ISBN 978-9975-67-808-7 97. Сирота, Елена Владимировна. Проблемы современного языкознания в свете лингвистического наследия М.В. Ломоносова / Е.В. Сирота, Н.И. Мигирина // М. В. Ломоносов и русская словесность: К 300-летию со дня рождения выдающегося ученого-энциклопедиста : Материалы Республ. межвуз. науч. конф., 21 окт. 2011 г. – К., 2012. – P. 65-67. 98. Сирота, Е. В. Роль термiнологiчноi лексики роману О. Гончара «Собор» у розв`язаннi проблематии твору / Е. В Сирота, Марина Туницька // Проблеми комплексного пiдходу до вивчення терминологiчноi лексики у спецiалiзованому вищому навчальному закладi (термiнологiчне словотворення) : Матерiали мiжвуз. науковопрактичноi конф., Днiпропетровськ 11 квiтня 2012. – Днiпропетровськ, 2012. – P. 174177. 99. Сузанская, Татьяна Николаевна. «Детский текст» : К вопросу об историколитературных основах курса детской литературы / Т. Н. Сузанская // Оновления змiсту, форм та методiв навчання i виховання в закладах освiти : Збiрник наукових праць. – Рiвне, 2012. – P. 199-20. 100. Туницька, М. В. [Рецензия] / М. В. Туницька // Glotodidactica. – 2012. – Anul IV, nr. 2. – P. 88-91. – ISSN 1857-0763. – Рец. на книгу: Украiнська мова i лiтературне читання : Пiдруч. для 3 кл. / К. С. Кожухар, А. I. Нiкiтченко, А. О. Люшнiвська) за редакцiею доктора педагогiки К. С. Кожухар ; http://en.calameo.com/read/00113821717ad974408fe

15


101. Туницька, Марина. Роль фразеологiчних одиниць у твореннi символiв i смислу новели Василя Стефаника «Камiнний хрест» / Марина Туницька // Limbaj şi context = Speech and Context. – 2012. – Anul IV, nr. 1. – P. 82-87. – ISSN 1857-4149 ; http://en.calameo. com/read/00113821778177c6775d2 ; http://v1.usb.md/limbaj_context/volcop/7/art/.pdf 102. Украiнська мова i лiтература : Пiдруч. для 7 кл. / К. С. Кожухар, М. В. Туницька, А. I. Нiкiтченко, А. I. Чорновалова ; resp. de ed. : V. Rîbalchina. – Ch. : Ştiinţa, 2012. – 318 p. : il., tab. – ISBN 978-9975-67-808-7 103. Чолану, Людмила. Унгри - Бронниця: свято дружби / Людмила Чолану // Слово i час. – 2012. – Nr 6. – P. 4-6 ; http://www.slovoichas.in.ua/ 104. Чолану, Людмила. Шевченковi свята / Людмила Чолану // Рiдне слово = Cuvîntul matern. – 2012. – Nr 5. – P. 2. Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 105. [Барбун, Виктория]. Мифопоэтика романа Джеймса Джойса «Улисс» / Виктория Барбун ; coord. şt. Е. Сирота // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. Studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 93-95. 106. [Савченко, Aлексaндра]. Специфика художественного времени в сказках / [Aлексaндра Савченко, coord. şt. Е. Сирота] // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 108115.

16


FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE Catedra de Filologfie Engleză 107. Baghici, Nicoleta. Conceptul de strategie şi tactică în discursul juridic / Nicoleta Baghici // Studia Universitatis. Ştiinţe umanistice : Rev. şt. – 2012. – Nr 4(54). – P. 124-127. – ISSN 1811-2668 108. Baghici, Nicoleta. Eficienţa comunicării sau competenţă terminologică / Nicoleta Baghici // Studia Universitatis. Ştiinţe umanistice : Rev. şt. – 2012. – Nr 4(54). – P. 99-102. – ISSN 1811-2668 109. Banaru, Natalia. Curriculum la disciplina ``Picture Books`` (Ciclul 1, Licenţă) / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engleză. Bălţi, 2012. - 14 p 110. Bogdan, Silvia. Arta traducerii : Curriculum la Disciplină /Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Limbi şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Engleză. – Bălţi : [S.n.], 2012. – 24 p. : tab., an. – Bibliogr. : p. 23 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/silvia_ bogdan/traducere.pdf 111. Bogdan, Silvia. Current directions and approaches in language study. A reader / Silvia Bogdan. – [Bălţi] : [S.n.], 2012. – 119 p. 112. Bogdan, Silvia. Lingvistica generală : Curriculum la Disciplină / Silvia Bogdan ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Limbi şi Lit. Străine, Catedra de filologie engleză. - Bălţi : [S.n.], 2012. – 28 p. ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/silvia_ bogdan/lingvistica.pdf 113. Bogdan, Silvia. The importance of vocabulary size in treining higher education professionals / Silvia Bogdan // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-Practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 151-153 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 114. Bogdan, Silvia. Towards a new classification of intentions / Silvia Bogdan // Innovations and challenges in teaching english : APLE Annu. Conf. Materials, May 12, 2012, Chisinau. – Ch., 2012. – P. 13-15. 115. Calaraş, Angela. On the phrasal verbs in modern English / Angela Calaraş // Innovations and challenges in teaching english : APLE Annu. Conf. Materials, May 12, 2012, Chisinau. – Ch., 2012. – P. 33-35. 116. Cebotaroş, Viorica. Apologies in English and Romanian: cross-cultural differences / Viorica Cebotaroş // Innovations and challenges in teaching english : APLE Annu. Conf. Materials, May 12, 2012, Chisinau. – Ch., 2012. – P. 43-45. 17


117. Cebotaroş, Viorica. Developing communicative competence of futur teachers of English: the speech act of apology / Viorica Cebotaroş // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.Practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 132-133 ; http://ru.calameo.com/ read/001138217cce85de5a4ae 118. Ceh, Oxana. Language of violence-myth of reality / Oxana Ceh, Elena Varzari // Innovations and challenges in teaching english : APLE Annu. Conf. Materials, May 12, 2012, Chisinau. – Ch., 2012. – P. 46-48. 119. Condrat Viorica. Combining face-to-face and online learning of the future teachers of foreign languages / Viorica Condrat // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-Practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 138-139 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 120. Condrat Viorica. Le rôle des marqueurs discursifs dans le dialogue télévisé / Viorica Condrat // Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugeniu Coşeriu” (Chişinău -Suceava-Cernăuţi), Chişinău, 12-14 mai 2011, Ed. a XI-a. – Ch. : CEP USM, 2012. – Vol. 1 : Normă – sistem-uz: codimensionare actuală. – P. 476-480. 121. Filipp, Svetlana. Developing critical thinking skills to EFL students: a timely challenge of contemporary labour market / Svetlana Filipp // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.Practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 143-146 ; http://ru.calameo.com/ read/001138217cce85de5a4ae 122. Filipp, Svetlana. Exemplu al profesionalismului şi preeminenţei / Svetlana Filipp // Ion Manoli. Mon unique roman: Les Letters : Studium in Honorem. – Ch., 2012. – P. 240242. 123. Filipp, Svetlana. Istoria Limbii Engleze : Curriculum la disciplină / Svetlana Filipp ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Limbi şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Engleză. – Bălţi : [S.n.], 2012. – 28 p. http://libruniv.usb.md 124. Filipp, Svetlana. Readings in the History of the English Language = Istoria Limbii Engleze : Suport de curs / Svetlana Filipp ; Balts State Univ., Fac. of Foreign Lang. and Lit., Engl. Philology Dep. – Bălţi, 2012. – 218 p. : il., tab. – Bibliogr. : p. 218 ; http://tinread.usb. md:8888/tinread/fulltext/filipp/istoria_en.pdf 125. Filipp, Svetlana. Semiotica Textului Literar şi TES : Curriculum la disciplină / Svetlana Filipp ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Limbi şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Engleză. – Bălţi : [S.n.], 2012. – 18 p. ; http://libruniv.usb.md

18


126. Gorbani, Stella. Didactica limbii străine (Limba engleză). DLS I S05.O045 : Curriculum la disciplină / Stella Gorbani ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Limbi şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Engleză. – Bălţi : [S.n.], 2012. – 22 p. ; http://libruniv. usb.md. 127. Gorbani, Stella. Didactica limbii străine (Limba engleză). DLS II F06.O052 : Curriculum la disciplină / Stella Gorbani ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Limbi şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Engleză. – Bălţi : [S.n.], 2012. – 14 p. ; http://libruniv.usb. md 128. Gorbani, Stella. Istoria literaturii engleze: Sec. V-XVIII : Curriculum la disciplină / Stella Gorbani ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Limbi şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Engleză. – Bălţi : [S.n.], 2012. – 15 p. ; http://libruniv.usb.md. 129. Gorodenco, Marina. Curriculum la disciplina „Audiere şi conversaţie” : Pentru specialitatea „Învăţămînt Primar şi Limba Engleză” (Anul 1 Ciclul 1, Licenţă) / Marina Gorodenco ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Bălţi, 2012. – 11 p. 130. Gorodenco, Marina. Curriculum la disciplina „Limba engleză”: Pentru specialitatea „Învăţămînt Primar şi Limba Engleză” (Anul 1, Ciclul 1, Licenţă) / Marina Gorodenco ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Bălţi, 2012. – 20 p. 131. Ignatiuc, Iulia. The role of grammar in training teachers of English // In-tegrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi in-ternaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 157-159 http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 132. Magic english : 3 pupil`s book : third from / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca, Puiu Dina, Muntean Ana. – Ch. : Arc, 2012 (Tip. „Serebia”). – 120 p. : il., tab. – ISBN 978-9975-61-675-1. 133. Mascaliuc, Victoria. Assessment: ITS role for future teachers / Victoria Mascaliuc // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţio-nale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 149-150 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 134. Mascaliuc, Victoria. Nominis actionis. Opinions / Victoria Mascaliuc // Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugeniu Coşeriu” (Chişinău-Suceava-Cernăuţi), Chişinău, 12-14 mai 2011, Ed. a XI-a. – Ch. : CEP USM, 2012. – Vol.1 : Normă – sistem-uz: codimensionare actuală. – P. 527-531. 135. Muntean, Ana. 21st Century literacies: changing the paradigm in education / Ana Muntean // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi 19


internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 156-157 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 136. Puiu, Dina. Improving esp students` speaking during classroom interaction / Dina Puiu // Innovations and challenges in teaching english : APLE Annu : Conf. Materials, May 12, 2012, Chisinau. – Ch., 2012. – P. 129-131. 137. Răciulă, Ludmila. Curriculum la disciplina Teoria şi practica traducerii: Anul 4 / Ludmila Răciula ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Engleză. – Bălţi, 2012. – 16 p. ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/ raciula/traducere.pdf. 138. Răciulă, Ludmila. Curriculum la disciplina Traducerea terminologiei juridice: Anul 4 (specialitatea traducători) / Ludmila Răciula ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Engleză. – Bălţi, 2012. – 16 p. ; http://tinread. usb.md:8888/tinread/fulltext/raciula/term_jur.pdf. 139. Răciula, Ludmila. Reflectarea conflictelor în mass-media : Curriculum = Отражение конфликтов в СМИ : Куррикулум / Lilia Răciula, Ludmila Sîrghi, Veaceslav Dolgov ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2012. – 16 p. 140. Răciulă, Ludmila. Translation competences and market demands / Ludmila Răciulă // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-Practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P.162-163 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 141. Răciulă, Ludmila. Using alternative assessment in the classroom / Ludmila Raciula // Innovations and challenges in teaching english : APLE Annu. : Conf. Materials, May 12, 2012, Chisinau. – Ch., 2012. – P. 132-134. 142. Sitailo, Irina. Education and language teaching through video / Irina Sitailo, Micaela Ţaulean // Glotodidactica. – 2012. – Anul IV, nr. 2. – P. 58-64. – ISSN 1857-0763 ; http://v2.usb.md/glotodidactica/volumele/volum%206/vol6.pdf#page=58 143. Surujiu, Ina. Assessing and developing a sense of story / Ina Surujiu // Innovations and challenges in teaching english : APLE Annu. : Conf. Materials, May 12, 2012, Chisinau. – Ch., 2012. – P. 154-156. 144. Surujiu, Ina. Teaching the English modal verbs in school / Ina Surujiu, Ana Şcărăbnaia // Glotodidactica. – 2012. – Anul IV, nr. 2. – P. 65-78. – ISSN 1857-0763; http:// v2.usb.md/glotodidactica/volumele/volum%206/art/surujiu%20scarabnaia.pdf 145. Şmatov, Valentina. Career opportunities for linguist sat the labour market / Valentina Şmatov // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 167-168 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 20


146. Teterin, Marina. A comparative study of the category of gender in English and Romanian and its role in English teaching/learning / Marina Teterin // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 159-162 http://ru.calameo.com/ read/001138217cce85de5a4ae 147. Teterin, Marina. Discourse analysis of the pragmatic usage of the pronoun she referring to a cat / Marina Teterin // Glotodidactica. – 2012. – Anul IV, nr. 2. – P. 43-57. – ISSN 1857-0763 ; http://v2.usb.md/glotodidactica/volumele/volum%206/art/teterina.pdf 148. Teterin, Marina. Personification of sexification of countries in English / Marina Teterin, Elena Crestianicov // Limbaj si Context. – 2012. – Nr 2. – P. 109-117 ; http://v2.usb. md/limbaj_context/volcop/7/art/teterina%20crestianicov.pdf 149. Teterin, Marina. The use of gendered pronouns with animal referents in English / Marina Teterin// Studia Universitatis. Ştiinţe umanistice : Rev. şt. – 2012. – Nr 4(54). – P. 83-86. – ISSN 1811-2668. 150. Ţaulean, Micaela. Atitudini interculturale ale elevilor claselor primare : Studiu monografic / Micaela Ţaulean ; coord. şt. : Vlad Pâslaru ; recenzenţi : Otilia Dandara [et al.] ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Ch. : [S.n.], 2012 (Tip. Centr.). – 183 p. : fig.,tab., an. – ISBN 978-9975-53-093-4 151. Ţaulean, Micaela. Curriculum la disciplina „Tehnici de exprimare scrisă în limba engleză” : Pentru specialitatea „Învăţămînt Primar şi Limba Engleză” (Anul 1, Ciclul 1, Licenţă) / Micaela Ţaulean, Elena Varzari, Marina Gorodenco ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engleză. – Bălţi, 2013. – 8 p. 152. Ţaulean, Micaela. Teaching specialized vocabulary to students from economy department / Micaela Ţaulean // Innovations and challenges in teaching english : APLE Annu. : Conf. Materials, May 12, 2012, Chisinau. – Ch., 2012. – P. 159-161. 153. Varzari, Elena. On politically correctness and banning common everyday terms / Elena Varzari // Innovations and challenges in teaching english : APLE Annu. : Conf. Materials, May 12, 2012, Chisinau. – Ch., 2012. – P. 173-175. *** 154. Суружиу, Иннa. Использование метода Эдварда де Боно на уроках чтения / Иннa Суружиу // Glotodidactica. – 2012. – Anul IV, nr. 1. – P. 57-65. – ISSN 1857-0763; http://v2.usb.md/glotodidactica/volumele/volum%205/art/surujiu.pdf

21


Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 155. Colesnic, Nicolina. English neologisms / Nicolina Colesnic ; coord. şt. V. Şmatov // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 140-141. 156. Copacinschi, Cristina. A name as part of culture / Cristina Copacinschi ; coord. şt. V. Şmatov // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 111-115. 157. Emciuc, Victoria. On the decline of literature / Victoria Emciuc ; coord. şt. Ana Muntean // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. Studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 95-98. 158. Gherman, Cristina. Strategies creating humor in fiction / Viorica Condrat // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. Studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 135-139. 159. Onilova, Oxana. Pragmatics of refusals / coord. şt. Viorica Condrat // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 128-134.

22


Catedra de Filologie Franceză 160. Bălănici, Lucia. Les causes et les facteurs déterminants de la polysémie lexicale comme moyen de manifestation de l`économie linguale / Lucia Bălănici // Connexions et perspectives en philologie contemporaine : Actes du colloque sci. avec participation intern. organise a l`occasion du 70-ieme anniversaire de Victor Banaru, Chişinău, le 28 oct. 2011. – Ch., 2012. – T. 3. – P. 182-186. 161. Cabac, Ludmila. La France et les principautes danubiennes au debut du XIX siecle / Ludmila Cabac // Dialogues Francophones. – Bălţi, 2012. – Vol. 1 – P. 3-72. 162. Cornea, Viorica. Dezvoltarea exprimării orale la studenţi. Cadru teoretic / Viorica Cornea // Connexions et perspectives en philologie contemporaine : Actes du colloque sci. avec participation intern. organise a l`occasion du 70-ieme anniversaire de Victor Banaru, Chişinău, le 28 oct. 2011. – Ch., 2012. – T. 3. – P. 347-351. 163. Coşciug, Angela. Categoria personalităţii în textele biblice / Angela Coşciug // Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugeniu Coşeriu” (Chişinău-Suceava-Cernăuţi), Chişinău, 12-14 mai 2011, Ed. a XI-a. – Ch. : CEP USM, 2012. – Vol.1 : Normă – sistem-uz: codimensionare actuală. – P. 341-350. 164. Coşciug, Angela. Des récits bibliques / Angela Coşciug. – Bălţi, 2012. – Vol. 1 : Introduction à une étude mythique et biblique. Particularités syntactiques des récits bibliques. – 168 p. – ISBN 978-9975-4278-5-2 165. Coşciug, Angela. Fiction and Narrative Instance and Grammar in the Short Story “Stolen Day” by Sherwood Anderson / Angela Coşciug // Limbaj si Context. – 2012. – Anul IV, nr. 2. – P. 225-230 ; http://v2.usb.md/limbaj_context/volcop/7/art/cosciug.pdf 166. Coşciug, Angela. Le biblique – objet d’étude de plusieurs sciences / Angela Coşciug // Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european. Abordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară : (In memoriam acad. Silviu Berejan), ed. a IV–a, 10–12 noiem. 2010, Chişinău. – Ch., 2012. – P. 184-193. 167. Coşciug, Angela. Mijloacele de exprimare a coeziunii şi coerenţei textuale în literatura canadiană francofonă / Angela Coşciug // Connexions et perspectives en philologie contemporaine : Actes du colloque sci. avec participation intern. organise a l`occasion du 70-ieme anniversaire de Victor Banaru, Chişinău, le 28 oct. 2011. – Ch., 2012. – T. 3. – P. 101-107. 168. Coşciug, Angela. Perspectiva acţională în pregătirea specialiştilor de limbă franceză, competitivi pe piaţa muncii / Angela Coşciug // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 133-135 ; http://ru.calameo.com/ read/001138217cce85de5a4ae 23


169. Coşciug, Angela. Unele consideraţii de ordin general asupra sistemelor vocalice ale limbilor franceză şi germană / Angela Coşciug // Limbaj si Context. – 2012. – Nr 2. – P. 115-120 ; http://v2.usb.md/limbaj_context/volcop/8/art/cosciug.pdf 170. Dragan, Elena. Dicţionar lingvoculturologic inter/intra cultural / E. Dragan ; recenzenţi: Ion Manoli, Angela Coşciug, Lucian Jitaru, Liliana Gheorghiţă ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Limbi şi Lit. Străine. – Bălţi, 2012. – 283 p. – ISBN 9789975-4330-5-1 171. Dragan, Elena. Grammaire theorique de la langue francaise : Cours theorique / Elena Dragan ; rec. : Ivan Smirnov, Lucia Balanici ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de Filologie franceză. – Bălţi, 2012. – 116 p. 172. Dragan, Elena. Ion Manoli – intelectualul, omul şi savantul / Elena Dragan // Ion Manoli. Mon unique roman: Les Letters : Studium in Honorem. – Ch., 2012. – P. 247-253. 173. Dragan, Elena. Particularites semantiques et discursives du proverbe a structure comparative en francais moderne / Elena Dragan // Connexions et perspectives en philologie contemporaine : Actes du colloque sci. avec participation intern. organise a l`occasion du 70-ieme anniversaire de Victor Banaru, Chişinău, le 28 oct. 2011. – Ch., 2012. – T. 3. – P. 151-156. 174. Dragan, Rodica. L`ecriture d`exil. Les journaux de Paul Goma (1999-2006) / Rodica Dragan // Dialogues Francophones. – Bălţi, 2012. – Vol. 1 – P.163-212. 175. Gheorghiţă, Liliana. Aspecte discursive ale comicului în limba franceză / L. Gheorghiţă ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Filologie Fr. „Grigore Cincilei” ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra Filologie Fr. – Ch. : CEP USM, 2012. – 222 p. – ISBN 978-9975-71-204-0 176. Gheorghiţă, Liliana. Bon anniversaire, Anatol Lenţa! / Liliana Gheorghiţă // Făclia. – 2012. – 27 dec. – P. 2 ; http://www.ziarul-faclia.md/ 177. Gheorghiţă, Liliana. Mecanismul de geneză a comicului în discurs / Liliana Gheorghiţă // Connexions et perspectives en philologie contemporaine : Actes du colloque sci. avec participation intern. organise a l`occasion du 70-ieme anniversaire de Victor Banaru, Chişinău, le 28 oct. 2011. – Ch., 2012. – T. 3. – P. 157-160. 178. Gheorghiţă, Liliana. Particularităţi de expresie a sintaxei afective / Liliana Gheorghiţă // Rev. de şt. socioumane. – 2012. – Nr 1. – P. 79-84. – ISSN 1857-0119 179. Jitaru, Valentin. Dicţionar de greşeli uzuale / Valentin Jitaru ; red. : Gheorghe Popa. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : [S.n.], 2012. – 256 p. – ISBN 978-9975-4323-8-2 180. Rumleanschi, Mihail. De la difficulte de traduire les aphorismes / Mihail Rumleanschi // Dialogues Francophones. – Bălţi, 2012. – Vol. 1 – P. 213-266. 24


Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 181. Andruh, Mariana. Les technologies moderns dans la classe de FLE. Taches et perspectives / Mariana Andruh ; coord. şt. E. Dragan // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 141-150. 182. Bolfosu, Livia. Aspecte discursive de expresie a glumei în limba franceză / Livia Bolfosu ; coord. şt. Liliana Gheorghiţă // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 159-163. 183. Brînză, Cristina. Differenciation des taches dans la classe de FLE / Cristina Brînză ; coord. şt. E. Dragan // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 171-177. 184. Cojocari, Alina. Absurdul. Intersecţiisemantico-terminologice / Alina Cojocari ; coord. şt. Liliana Gheorghiţă // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 150-153. 185. Manole, Olga. Les unites phraseologiques avant comme referents les parties du corps humain (representation et signification linguistique) / Olga Manole ; coord. şt. Mihail Rumleanschi // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 154-159. 186. Moraru, Alexandru. Typologie des barrieres de communication dans un milieu multiculturel / Alexandru Moraru ; coord. şt. Liliana Gheorghiţă // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 191-194. 187. Radauţa, Mariana. Particularităţile lingvistice şi culturale ale limbajului tinerilor / Mariana Radauţa ; coord. şt. E. Dragan // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 177-181. 188. Stihari, Nadejda. Formation de la compétence interculturelle au cycle gymnasial. Startégies didactiques / Nadejda Stihari ; coord. şt. Viorica Cornea // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 182-187.

25


Catedra de Filologie Germană 189. Bulgacova, Irina. Aspektuelle Bedeutungen von deverbalen nomen im deutschen / Irina Bulgacova, Elvira Guranda // Limbaj si Context. – 2012. – Nr 2. – P. 139-146 ; http:// v2.usb.md/limbaj_context/volcop/7/art/bulgakova%20guranda.pdf 190. Ciornaia, Irina. Curriculum la disciplina Arta traducerii (Anul 4, Limba A traducători) / Irina Ciornaia ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Germană. – Bălţi, 2012. – 19 p. : tab. – Bibliogr. ascunsă ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/ciornaia/arta.pdf. 191. Ciornaia, Irina. Curriculum la disciplina Istoria literaturii naţionale (A Limba şi Literatura A/ Limba A traducători) / Irina Ciornaia ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Germană. – Bălţi, 2012. – 16 p. ; http:// tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/ciornaia/istoria.pdf 192. Ciornaia, Irina. Curriculum la disciplina Limbaje Specializate (Anul 2, Limba A traducători) / Irina Ciornaia ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Germană. – Bălţi, 2012. – 19 p. ; http://tinread.usb.md:8888/ tinread/fulltext/ciornaia/limbaje.pdf. 193. Ciornaia, Irina. Curriculum la disciplina Limbaje Specializate (Anul 4, Limba A traducători) / Irina Ciornaia ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Germană. – Bălţi, 2012. – 19 p. ; http://tinread.usb.md:8888/ tinread/fulltext/ciornaia/specializat.pdf. 194. Chira, Oxana. Curriculum la disciplina Analiza lexico-gramaticală a textului (Anul III, Limba B) / Oxana Chira ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Germană – Bălţi, 2012. – 10 p. – Bibliogr. : p. 9-10 ; http:// tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/chira/analiza.pdf. 195. Chira, Oxana. Curriculum la disciplina Lingvistica generală (Anul 4) / Oxana Chira ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Germană. – Bălţi, 2012. – 20 p. ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/chira/lingvistica. pdf. 196. Chira, Oxana. Curriculum la disciplina Semantica textului (Anul 4, Limba B) / Oxana Chira ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Germană. – Bălţi, 2012. – 8 p. – Bibliogr. : p. 7-8 ; http://tinread.usb.md:8888/ tinread/fulltext/chira/semantica.pdf . 197. Chira, Oxana. Curriculum la disciplina Tipologia (Anul 4) / Oxana Chira ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Germană. – Bălţi, 2012. – 9 p. – Bibliogr. : p. 8-9 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/chira/ tipologia.pdf. 26


198. Chira, Oxana. Despre eufemismele frazeologice / Oxana Chira // Rev. de şt. socioumane. – 2012. – Nr 1. – P. 118-121. – ISSN 1857-0119 199. Chira, Oxana. Despre eufemismele-xenisme la ora de limba română / Oxana Chira // „Aspecte lingvistice, didactice şi interculturale în predarea limbilor străine” : Materialele colocviului şt.-practic, Chişinău, 31 mar. 2012. – Ch., 2012. – P. 49-55. 200. Chira, Oxana. Împrumutul ca procedeu de formare a eufemismelor / Oxana Chira // „Aspecte lingvistice, didactice şi interculturale în predarea limbilor străine” : Materialele colocviului şt.-practic, Chişinău, 31 mar. 2012. – Ch., 2012. – P. 73-78. 201. Chira, Oxana. Traducerea eufemismelor – dificultăţile viitorului traducător competitiv pe piaţa muncii / Oxana Chira // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 153-156 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 202. Dzechiş, Svetlana. Deutsch Kompakt / Svetlana Dzechiş, Natalia Tatarescu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Limbi şi Lit. Străine. – Ch. : CEP USM, 2012. – 129 p. – ISBN 978-9975-71-312-2 203. Guranda, Elvira. Consideraţii privind problemele terminologice ale aspectualităţii în limba germană / Elvira Guranda // Studia Universitatis. Ştiinţe umanistice. – 2012. – Nr 4(54). – P. 94-98. – ISSN 1811-2668 204. Guranda, Elvira. Modurile lexico-sintactice de exprimare a categoeriei iterativităţii în limba germană / Elvira Guranda // Studia Universitatis. Ştiinţe umanistice. – 2012. – Nr 4(54). – P. 78-81. – ISSN 1811-2668 205. Niculcea, Ecaterina. Legăturile între literatura germană şi cea română / Ecaterina Niculcea // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 3. – P. 80. – 82. – ISSN 1857-0232 ; http:// libruniv.usb.md/confbib/confbib.html 206. Şcerbacova, Tatiana. Didactica specialităţii B: Curriculum disciplinar. Specialitatea: 141.08 Limba şi Literatura + 141.09. Limbi Moderne Specia-lizarea: 141.08.01/02/03. Limba şi Literatura (A) română/rusă/ucraineană+ 141.09.01/02/03/04/05. Limba modernă В engleză/ franceză/germană/rusă/română / Tatiana Şcerbacova ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Lb. şi Lit. Stră-ine, Catedra de Filologie Germană. – Bălţi, 2012. – 16 p. – Bibliogr. : p. 12-13 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/scerbacova/didactica.pdf 207. Şcerbacova, Tatiana. Probleme de predare a textului artistic : Curriculum disciplinar. Specialitatea : 141.08 Limba şi Literatura +141.09. Limbi Moderne Specializarea: 141.08.01/02/03. Limba şi Literatura (A) română/rusă/ucraineană+ 141.09.01/02/03/04/05. Limba modernă В engleză/franceză/germană/rusă/română / Tatiana Şcerbacova ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra de Filologie Germană. – Bălţi, 2012. – 15 p ; Bibl. digitală - http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/scerbacova/probleme.pdf. 27


*** 208. [Дзекиш, Светлана]. Современные методы обучения переводу в языковом вузе / Светлана Дзекиш // „Aspecte lingvistice, didactice şi interculturale în predarea limbilor străine” : Materialele colocviului şt.-practic, Chişinău, 31 mar. 2012. – Ch., 2012. – P. 35-42. 209. Кононова, Татьяна. О некоторых способах анкетирования с целью выявления уровня сформированности социокультурной компетенции в экспериментальных группах в ходе констатирующего эксперимента / Татьяна Кононова // Rev. de şt. socioumane. – 2012. – Nr 1. – P. 106-113. – ISSN 1857-0119 210. Кононова, Татьяна. Ситуативные клише в социокультурном контексте / Татьяна Кононова // Rev. de şt. socioumane. – 2012. – Nr 1. – P. 114-118. – ISSN 1857-0119 211. Никульча, Екатерина. Анализ учебников по иностранным языкам как базовое умение выпускника вуза / Екатерина Никульча // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 141-143 ; http://ru.calameo.com/ read/001138217cce85de5a4ae 212. Помельникова, Анна. Только раз бывает в жизни встреча ... / Анна Помельникова // Ion Manoli. Mon unique roman: Les Letters : Studium in Honorem. – Ch., 2012. – P. 242-247. 213. Помелникова, Анна. Формирование межкультурной компетенции в подготовке конкурентноспособных специалистов по немецкому языку / Анна Помелникова, Ирина Булгакова // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 135-138 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 214. Черная, Ирина. Учебная платформа и образовательный процесс в вузе // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Сonf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 131-132 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 215. Chihai, Ala. Euphemismen im sprachbereich „Alcohol” / Ala Chihai ; coord. şt. Oxana Chira // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 117-120. 216. Enciu, Nicoleta. Textlinguistische Analyse zu einem Werbeansvhreiben / Nicoleta Enciu ; coord. şt. Ecaterina Niculcea // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 195-196. 28


217. Gaina, Ecaterina. Zu den lesestrategien im deutschunterricht ; coord. şt. Tatiana Cononova // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 163-166. 218. Proţiuc, Valentin. Didaktisierung der Sprichwörter mit dem Kernwort “Freund” im Lehr-und Lernprozess ; coord. şt. Victor Schiba // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 121-128. 219. Splavnic, Anna. Dialectale und soziolektale elemente als Übersetzun-gsschwierigkeiten / Anna Splavnic ; coord. şt. I. Bulgacova // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 187-191. *** 220. Помелникова, Ольга. О звукоизобразительных средствах в немецком и английском языках / О. Помелникова ; coord. şt. В. Скиба // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 115-117.

29


FACULTATEA DE ŞTIINŢE REALE Catedra de Matematică 221. Choban, Mitrofan. About extensions of totally bounded universal algebras / M. Choban, Ina Ciobanu // The 20-th Conference on applied and industrial mathematics : Dedicated to Academician Mitrofan M. Ciobanu, Chişinău, aug. 22-25, 2012 : Communications. – Ch., 2012. – P. 69-73. 222. Dumbrăveanu, Radu. About discrete-valued functions / Radu Dumbrăveanu // The 20-th Conference on applied and industrial mathematics : Dedicated to Academician Mitrofan M. Ciobanu, Chişinău, aug. 22-25, 2012 : Communications. – Ch., 2012. – P. 110111. 223. Gaşiţoi, Natalia. Some results on the Levi problem / Natalia Gaşiţoi // The 20-th Conference on applied and industrial mathematics : Dedicated to Academician Mitrofan M. Ciobanu, Chişinău, aug. 22-25, 2012 : Communications. – Ch., 2012. – P. 115-116. Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti 224. Abramciuc, Valeriu. Extrem şi optim în fizică (şi alte domenii) / Valeriu Abramciuc, Dionisie Mitrofan // Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2012 : Conf. Naţ. cu participarea intern. la Fizică In Memoriam Mihai Marinciuc. Simp. Radiospectroscopia mediilor condensate, dedicat aniversării a 75 de ani de la naşterea cunoscutului fizician din Rep. Moldova, Ion Geru, profesor universitar, membru corespondent al Acad. de Ştiinţe din Moldova : Progr. Conf. Şt. Naţ. cu participare intern., 22-23 oct., 2012, Bălţi. – Bălţi, 2012. – P. 72-73. 225. Abramciuc, Valeriu. Perturbaţii naturale şi artificiale ale ionosferei terestre / Valeriu Abramciuc // Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2012 : Conf. Naţ. cu participarea intern. la Fizică In Memoriam Mihai Marinciuc. Simp. Radiospectroscopia mediilor condensate, dedicat aniversării a 75 de ani de la naşterea cunoscutului fizician din Rep. Moldova, Ion Geru, profesor universitar, membru corespondent al Acad. de Ştiinţe din Moldova : Progr. Conf. Şt. Naţ. cu participare intern., 22-23 oct., 2012, Bălţi. – Bălţi, 2012. – P. 38-39. 226. Abramciuc, Valeriu. Pregătirea specialiştilor fizicieni şi cerinţele pieţei muncii – analiza comparată din Republica Moldova şi România / Valeriu Abramciuc, Florin Brânză // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 83-86 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 227. Abramciuc, Valeriu. Unele aspecte ale formării profesorilor de fizică în Republica Moldova / Valeriu Abramciuc // Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2012 : Conf. Naţ. cu participarea intern. la Fizică In Memoriam Mihai Marinciuc. Simp. Radiospectroscopia 30


mediilor condensate, dedicat aniversării a 75 de ani de la naşterea cunoscutului fizician din Rep. Moldova, Ion Geru, profesor universitar, membru corespondent al Acad. de Ştiinţe din Moldova : Progr. Conf. Şt. Naţ. cu participare intern., 22-23 oct., 2012, Bălţi. – Bălţi, 2012. – P. 61-63. 228. Abramciuc, Valeriu. Unele caracteristici specifice ale ionosferei terestre, în condiţii crepusculare / Valeriu Abramciuc // Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2012 : Conf. Naţ. cu participarea intern. la Fizică In Memoriam Mihai Marinciuc. Simp. Radiospectroscopia mediilor condensate, dedicat aniversării a 75 de ani de la naşterea cunoscutului fizician din Rep. Moldova, Ion Geru, profesor universitar, membru corespondent al Acad. de Ştiinţe din Moldova : Progr. Conf. Şt. Naţ. cu participare intern., 22-23 oct., 2012, Bălţi. – Bălţi, 2012. – P. 41-43. 229. Application of electric discharges in impulse in micro and nanotechnology / Pavel Topala, Vitalie Besliu, Petru Stoicev, A. Ojegov // Proceedings of The 16th International Conference Modern Technologies, Quality and Innovation – New face of TMCR, 24-26 May 2012, Sinaia, Romania. – Sinaia, 2012. – Vol. II. – P. 969-972. 230. Applying graphite pellicles formed by electrical discharges in impulse to improve the exploitation performances of metal surfaces / P. Topala, D. Luca, V. Besliu [et al.] // Proceedings of International Scientific Conference „10 years of nano-technology development in the Republic of Moldova”, Bălţi, oct. 22-23rd, 2012. – Bălţi, 2012. – P. 2223; ICCCI 2012. The Fourth International Conference on The Characterization and Control of Interfaces for High Quality Advanced Materials. Kurashiki, Japan. Sept. 2-5, 2012. – Kurashiki, 2012. – P. 169. 231. Băncilă, S. The study of thermal properties of liquid metals using the method of temperature radial waves / S. Băncilă // Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente. – 2012. – Nr 2. – P. 42-46. – ISSN 1857-0437. 232. Fotescu, Emil. Corelaţii interdisciplinare (fizica şi discipline inginereşti), rolul lor în pregătirea profesională a studenţilor / Emil Fotescu // Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2012 : Conf. Naţ. cu participarea intern. la Fizică In Memoriam Mihai Marinciuc. Simp. Radiospectroscopia mediilor condensate, dedicat aniversării a 75 de ani de la naşterea cunoscutului fizician din Rep. Moldova, Ion Geru, profesor universitar, membru corespondent al Acad. de Ştiinţe din Moldova : Progr. Conf. Şt. Naţ. cu participare intern., 22-23 oct., 2012, Bălţi. – Bălţi, 2012. – P. 74-75. 233. Fotescu, Emil. Explicarea fenomenelor fizice elevilor claselor primare / Emil Fotescu // Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2012 : Conf. Naţ. cu participarea intern. la Fizică In Memoriam Mihai Marinciuc. Simp. Radiospectroscopia mediilor condensate, dedicat aniversării a 75 de ani de la naşterea cunoscutului fizician din Rep. Moldova, Ion Geru, profesor universitar, membru corespondent al Acad. de Ştiinţe din Moldova : Progr. Conf. Şt. Naţ. cu participare intern., 22-23 oct., 2012, Bălţi. – Bălţi, 2012. – P. 69-71.

31


234. Fotescu, Emil. On forming primary class pupils'basic technical culture / Emil Fotescu, Lilia Guţalov // Revista Tehnocopia. – 2012. – Nr 2. – P. 41-44. – ISSN 1857-3843 ; http://libruniv.usarb.md/publicatie/tehnoscop.files/tehnocopia2(7)2012.pdf 235. Fotescu, Emil. Technical Culture - Educational Objective Imposed by the Lifestyle of Postindustrial Community / Emil Fotescu // Revista Tehnocopia. – 2012. – Nr 2. – P. 28-31. – ISSN 1857-3843 ; http://libruniv.usarb.md/publicatie/tehnoscop.files/tehnocopia2(7)2012. pdf 236. Fotescu, Emil. Utilizarea metodei problematizare în procesul de studiere a disciplinelor de studiu cu caracter tehnic / Emil Fotescu // Revista Tehnocopia. – 2012. – Nr 1. – P. 42-45. – ISSN 1857-3843 ; http://libruniv.usarb.md/publicatie/tehnoscop.files/ tehnocopia1(6)2012.pdf 237. Hîrbu, Arefa. Auto-ionization plasma in laboratory condition / Arefa Hîrbu, Pavel Topala, Alexandr Ojegov // Proceedings of International Scientific Conference „10 years of nanotechnology development in the republic of Moldova”, Bălţi, oct. 22-23rd, 2012. – Bălţi, 2012. – P. 33. 238. Hîrbu, Arefa. SiO2 molecules excitement by electrical discharge plasma radiation / Arefa Hîrbu, Pavel Topala, Alexandr Ojegov // Proceedings of International Scientific Conference „10 years of nanotechnology development in the republic of Moldova”, Bălţi, oct. 22-23rd, 2012. – Bălţi, 2012. – P. 34. 239. Increasing the thermoelectric capacity of surface emission by applying electrical discharges in impulse / P. Topală, V. Rusnac, E. Badinter, D. Guzgan // Proceedings of International Scientific Conference „10 years of nanotechnology development in the republic of Moldova”, Bălţi, oct. 22-23rd, 2012. – Bălţi, 2012. – P. 22-23. 240. Influenţa densităţii de curent catodic asupra dimensiunilor nanometrice ale blocurilor de mozaic şi distorsiunilor acoperirilor electrolitice de Fe-Ni, depuse în regim de rezonanţă ale componentelor variabile a curentului electric (CVCE) / P. Stoicev, P. Topală, A. Lupaşco, A. Ojegov // Proceedings of International Scientific Conference „10 years of nanotechnology development in the republic of Moldova”, Bălţi, oct. 22-23rd, 2012. – Bălţi, 2012. – P. 29. 241. Oxide pellicle formation technology / Pavel Topala, Alexandr Ojegov, Petru Stoicev, Natalia Pînzaru // The 16th International Conference Inventica 2012, June 13-15, 2012, Iaşi, România. – Iaşi. – P. 625-626. 242. Popa, Mihail. Aplicarea calculului diferenţial şi integral la studiul mişcării curbilinii / Mihail Popa // Revista de fizică „Evrika”. – 2012. – Nr 5/6. – P. 46-48. – ISSN 1220-4935 243. Popa, Mihail. Curgerea fluidului real / Mihail Popa // Revista de fizică „Evrika”. – 2012. – Nr 5/6. – P. 13-16. – ISSN 1220-4935 32


244. Popa, Mihail. Deducerea prin diverse metode a formulei de calcul pentru perioada pendulului elastic / Mihail Popa // Revista de fizică „Evrika”. – 2012. – Nr 1. – P. 23-25. – ISSN 1220-4935 245. Popa, Mihail. Practicum de laborator la studiul sistemelor oscilante / Mihail Popa // Revista de fizică „Evrika”. – 2012. – Nr 10. – P. 48–54. – ISSN 1220-4935 246. Popa, Mihail. Termodinamica / Mihail Popa ; referenţi şt. : C. Baban, I. Postolache, A. Ursu. – Iaşi : CERMI, 2012. – 160 p. : fig. – (Cartea de ştiinţă). – ISBN 978-973-667417-4. 247. Popa, Mihail. Utilizarea inegalităţii Coşi şi a consecinţelor acesteia la rezolvarea problemelor de extrem la electrodinamică / Mihail Popa // Revista de fizică „Evrika”. – 2012. – Nr 7/8. – P. 23. – ISSN 1220-4935. 248. Resonance technologies not just destroy but creates too : (bibliographic study) / M. Melenciuc, P. Stoicev, A. Lupaşco, P. Topală // Proceedings of International Conference „Modern Technologies in The Food Industry-2012”, 1-3 nov. Chişinău, Republic of Moldova, 2012. – Ch., 2012. – Vol. I. – P. 135-140. 249. Results on metal surface nano-oxidation by electrical discharges in impulse / P. Topala, D. Luca, А. Ojegov, P. Stoicev, N. Pînzaru // ICCCI 2012. The Fourth International Conference on The Characterization and Control of Interfaces for High Quality Advanced Materials. Kurashiki, Japan. Sept. 2-5, 2012. – Kurashiki, 2012. – P. 85; Proceedings of International Scientific Conference „10 years of nanotechnology development in the republic of Moldova”, Bălţi, oct. 22-23rd, 2012. – Bălţi, 2012. – P. 22-23. 250. Rotari, Elena. Dezvoltarea aptitudinilor creative ale studenţilor în procesul pregătirii tehnologice. Specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (educaţie tehnologică) : Autoref. în pedagogie / Elena Rotari ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch., 2012. – 28 p. 251. Rotari, Elena. Dezvoltarea aptitudinilor creative ale studenţilor la profilul inginerpedagog / Elena Rotari, Dumitru Patraşcu ; rec. : P. Topală, I. Gajim, E. Fotescu [et al.] ; Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Ch. : [S.n.], 2012 (Tip. UPS „Ion Creangă”). – 257 p. : tab., fig. – ISBN 978-9975-46-112-2 252. Rusnac, Vladislav. Ciclul de lucrări de laborator la disciplina „Metrologie, standardizare şi controlul calităţii” / Vladislav Rusnac, Dumitru Burlacu ; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. Ştiinţe Reale, Catedra de Ştiinţe fizice şi inginereşti. – Bălţi : [S.n.], 2012. – 29 p. ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/rusnac/metrologie.pdf 253. Topala, Pavel. About chemical and phase content of nano-pellicles formed on metal surfaces by applying electrical discharges in impulse / Pavel Topala, Alexandr Ojegov // Proceedings of International Scientific Conference „10 years of nanotechnology development in the republic of Moldova”, Bălţi, oct. 22-23rd, 2012. – Bălţi, 2012. – P. 21. 33


254. Topală, Pavel. Deschidere, corectitudine, punctualitate: [Laudatio dlui prof. dr. Joerg M. Elsenbach (Univ. din München cu prilejul conferirii onorificului titlu de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi] // Sintagmele. – 2012. – Anul III, dec. 2012. – P. 4. 255. Topală, Pavel. Formarea depunerilor de grafit cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls / P. Topală, V. Beşliu // Proceedings of International Scientific Conference „10 years of nanotechnology development in the Republic of Moldova”, Bălţi, oct. 22-23rd, 2012. – Bălţi, 2012. – P. 22-23. 256. Topala, Pavel. Graphite pellicle formation technology / Pavel Topala, Vitalie Besliu, R. Surugiu // The 16th International Conference Inventica 2012, June 13-15, 2012, Iaşi, România. – Iaşi, 2012. – P. 621-622. 257. Topală, Pavel. Increasing the thermoelectric capacity of emition in cathodes by modifying their surface microgeometry / Pavel Topală, Vladislav Rusnac, Dorin Guzgan // The 16th International Conference of Inventics „Inventica 2012”, June 13-15, 2012, Iaşi, România. – Iaşi, 2012. – P. 623-624. 258. Topală, Pavel. „Va cîştiga valoarea, exelenţa” : [autonomia financiară a Univ. din Bălţi] // Sintagmele. – 2012. – Anul III, dec. 2012. – P. 3. *** 259. Абрамчук, Валерий. Методические аспекты создания и применения дидактических роликов по физике / Валерий Абрамчук, Анатолий Хомченко // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-p ractice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 94-96 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 260. Абрамчук, Валерий Пантелеевич. Скорость утреннего роста вероятности появления спорадических образований среднеширотной илносферы в период зимнего солнцестояния / Валерий Абрамчук // Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM2012 : Conf. Naţ. cu participarea intern. la Fizică In Memoriam Mihai Marinciuc. Simp. Radiospectroscopia mediilor condensate, dedicat aniversării a 75 de ani de la naşterea cunoscutului fizician din Rep. Moldova, Ion Geru, profesor universitar, membru corespondent al Acad. de Ştiinţe din Moldova : Progr. Conf. şt. Naţ. cu participare intern., 22-23 oct., 2012, Bălţi. – Bălţi, 2012. – P. 88-89. Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 261. Ojegov, A. Cercetări teoretice şi experimentale privind obţinerea peliculelor subţiri de oxizi pe suprafeţele metalice ale aliajelor de fier, cupru, aluminiu şi titan cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls / A. Ojegov, P. Topală // Interuniversitaria : Materialele Co-locviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 5-8. 34


*** 262. [Викол, Михаил]. Исследование радиоактивности веществ. открытие полония / Mihail Vicol ; coord. şt. Arefa Hîrbu // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 70-73. 263. [Плешко, Ирина]. Работа и мощность сердца. Электрокардиография / Irina Pleşco ; coord. şt. Arefa Hîrbu // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 57-61. 264. [Щусь, Aliona]. Акустическое воздействие на организм человека / Aliona Şciusi ; coord. şt. Simion Băncilă // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 73-77.

35


Catedra de Informatica Aplicată şi Tehnologii Informaţionale 265. Cabac, Valeriu. Formarea/dezvoltarea competenţelor studdenţilor prin procesele de contextualizare-decontextualizare-recontextualizare / Valeriu Cabac, Oxana Scutelnic // Artă şi educaţie artistică. – 2012. – Nr 2. – P. 107-112. – ISSN 1857-0445 ; http://libruniv. usb.md/publicatie/arta/artasumar20.htm 266. Cozniuc, Octavian. Pregătirea specialiştilor pentru evidenţa financiar-contabilă cu soft-uri specializate / Octavian Cozniuc, Lidia Popov // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 87-90 ; http://ru.calameo.com/ read/001138217cce85de5a4ae 267. Deinego, Nona. Dezvoltarea competenţelor studenţilor prin aplicarea tehnologiei testării adaptive / Nona Deinego // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 100-102; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 268. Guţan, Valeriu. Sistemul de formare la viitorii specialişti a competenţelor de utilizare a tehnologiilor informaţionale / Valeriu, Guţan, Ion Olaru // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 91-93 ; http://ru.calameo.com/ read/001138217cce85de5a4ae 269. Plohotniuc, E. Dinamica neomogenitîţilor ionosferice iniţiate de procese seismice / E. Plohotniuc, I. Borisova // Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente. – 2012. – Nr 1. – P. 56-62. – ISSN 1857-0437 ; http://libruniv.usarb.md/publicatie/tehnoscop.files/ tehnocopia1(6)2012.pdf 270. Popov, Lidia. Tehnologii informaţionale. Modulul Sistemul de operare Mic-rosoft Windows 7: Indicaţii metodice cu aplicaţii şi însărcinări practice / Lidia Popov ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Catedra de Infor-matică aplicată şi Tehnologii Inform. – Bălţi, 2012. – 211 p. – ISBN 978-9975-50-096-8. – Bibliogr. : p. 195-196 ; http:// tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/popov/tehnologii1.pdf 271. Scutelnic, Oxana. Utilizarea TIC la studierea diferenţială a disciplinelor informatice / Oxana Scutelnic // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 102-104 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 272. Ţicău, Vitalie. Aplicarea criteriilor numerici statistici la determinarea planului optimal al absolvenţilor / Vitalie Ţicău // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 2122 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 96-99 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 36


*** 273. Moглан, Dиана. Некоторые аспекты, появляющиеся в процессе информационно-экономической подготовки специалистов / Dиана Moглан, Адела Горя // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 99-100 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 274. Bacalîm, Alina. Particularităţile utilizării blog-ului în procesul didactic / Alina Bacalîm ; coord. şt. Nona Deinego // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 85-88. 275. Guzun, Dinu. Dezvoltarea aplicaţiilor Web cu utilizarea tehnologiilor Smart-Gwt / Dinu Guzun, Vicolai Guzun, Valentina Sărbuştean // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 77-80.

37


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞI ARTE Catedra de Pedagogie, Învăţămînt Primar şi Preşcolar 276. Briţchi, Aliona. Evaluarea nivelului de respectare a normelor gramaticale de către preşcolari în procesul de comunicare / Aliona Briţchi, Lora Ciobanu // Problematica educaţiei incluzive în Republica Moldova: perspective şi soluţii practice : Conf. intern. şt.practică, 19-20 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 44-52. 277. Ciobanu, Lora. Pedagogizarea părinţilor copiilor care opun rezistenţă la satisfacerea judicioasă a necesităţilor materiale / Lora Ciobanu // „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice” : Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 01 noiem. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 39-45. 278. Ciobanu, Lora. Programul formativ de pregătire a cadrelor didactice şi părinţilor copiilor care opun rezistenţă educaţiei proiectate pentru anul 2013 în şcolile pilot / Lora Ciobanu // „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice” : Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 01 noiem. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 6-10. 279. Educaţie incluzivă : Unitate de curs / Cornelia Bodorin, Maria Pereteatcu, Valentina Priţcan [et al.] ; Lumos Moldova. – Ch. : Cetatea de Sus, 2012. – 100 p. : tab. – ISBN 978-9975-4367-3-1 280. Foca, Eugenia. Incidenţa efectelor didaskogene asupra adaptării şcolare a elevilor de vîrstă şcolară mică / Eugenia Foca // „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice” : Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 01 noiem. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 60-66. 281. Foca, Eugenia. Rolul competenţei de „a învăţa să înveţi” în procesul adaptării pedagogice a studenţilor / Eugenia Foca // Optimizarea învăţămîntului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012, Chişinău. – Ch., 2012. – P. 388-390 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/educatie_st/optimizar.pdf. 282. Foca, Eugenia. Valorificarea potenţialului tehnicilor art-pedagogice în contextul diminuării rezistenţei educaţiei elevilor claselor primare / Eugenia Foca // „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice” : Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 01 noiem. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 89-96. 283. Fusa, Cristina. Evaluarea în învăţămînt : Curs universitar / Cristina Fusa ; recenzenţi: Lidia Stupacenco, Lidia Foca ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Pedagogie, învăţămînt Primar şi Preşcolar. – Bălţi : [S.n.], 2012. – 179 p. 38


284. Mihailov, Maria. Corecţia comportamentului copilului prin mijloacele jocului de mişcare / Maria Mihailov // „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice” : Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 01 noiem. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 75-79. 285. Mihailov, Maria. Teoria şi metodica educaţei fizice a copiilor de vîrsta preşcolară : Curs de prelegeri / Maria Mihailov ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra Ped., învăţămînt Primar şi Preşcolar. – Bălţi, 2012. – 179 p. – Bibliogr.: p. 179 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/mihailov/ed_fizic.pdf 286. Pereteatcu, Maria. Atitudinea şi percepţiile cadrelor didactice asupra educaţiei copiilor cu dizabilităţi în mediul şcolar incluziv / Maria Pereteatcu // Problematica educaţiei incluzive în Republica Moldova: perspective şi soluţii practice : Conf. intern. şt.-practică, 19-20 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 177-188. 287. Sacaliuc, Nina. Andragogie (curs de prelegeri pentru studenţii Ciclului II, studii superioare de masterat) / Nina Sacaliuc ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de pedagogie, învăţămînt primar şi preşcolar. – Bălţi : [S. n.], 2012. – 107 p. ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/sacaliuc/andragogie.pdf 288. Sacaliuc, Nina. Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei copiilor de vârstă preşcolară / Nina Sacaliuc, Victoria Cojocaru ; rec. : Stela Cemortan, Aglaia Bolboceanu, Valentina Botnaru ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Univ. de Stat „Alelcu Russo” din Bălţi. – Ed. rev. şi reeditată. – Ch. : Cartea Moldovei, 2012. – 332 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 9975-60-185-5. 289. Socoliuc, Nina. Modalităţi de formare a competenţelor pedagogice la cadrele didactice din ciclul primar / Nina Socoliuc // Optimizarea învăţămîntului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012, Chişinău. – Ch., 2012. – P. 453-456 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/educatie_st/optimizar.pdf. 290. Socoliuc, Nina. Parteneriatul şcoală-familie în realizarea obiectivelor educaţiei incluzive / Nina Socoliuc // Problematica educaţiei incluzive în Republica Moldova: perspective şi soluţii practice : Conf. intern. şt.-practică, 19-20 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 246-253. 291. Socoliuc, Nina. Probleme actuale de educare a copiilor supradotaţi / Nina Socoliuc // Problematica educaţiei incluzive în Republica Moldova: perspective şi soluţii practice : Conf. intern. şt.-practică, 19-20 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 254-259. 292. Socoliuc, Nina. Stiluri educative parentale în depăşirea fenomenului rezistenţei educaţiei la copii / Nina Sacaliuc // „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice” : Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 01 noiem. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 26-32. 39


293. Stupacenco, Lidia. Lucrul cu părinţii elevilor mici în vederea soluţionării consecinţelor rezistenţei la educaţie / Lidia Stupacenco // „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice” : Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 01 noiem. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 16-21. 294. Şova, Tatiana. Impactul metodelor didactice centrate pe elev asupra pregătirii profesionale a elevilor din colegiile pedagogice la didactica, matematicii / Tatiana Şova, Lora Ciobanu // Educaţie prin cercetare – garant al performanţei învăţămîntului superior : conf. interuniversitară rez. comunicărilor, 3-4 mai 2012, Chişinău. Ştiinţe socioumanistice. – Ch. : USM, 2012. – P. 99-100. 295. Şova, Tatiana. Impactul metodelor interactive în formarea iniţială a cadrelor didactice din perspectiva realizării educaţiei incluzive / Tatiana Şova, Maria Pereteatcu // Problematica educaţiei incluzive în republica Moldova: perspective şi soluţii practice : conf. Intern. Şt-pract 19-20 oct, 2012. – Ch., 2012. – P. 260-275. 296. Şova, Tatiana. Modalităţi de diminuare a rfenomenului rezistenţei educaţiei la copiii agresivi / Tatiana Şova // „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice” : Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 01 noiem. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 51-60. 297. Şova, Tatiana. Sugestii metodologice privind activitatea cu copiii hiperactivi / Tatiana Şova // „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice” : Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 01 noiem. 2012. – Bălţi, 2012. – P.79-89. 298. Tuceac, Svetlana. Curriculum universitar la obiectul de studiu „Teoria şi metodologia curriculumului” pentru specialitatea : Pedagogie în învăţămîntul primar şi pedagogie preşcolară (învăţămînt cu frecvenţă la zi, învăţămînt cu frecvenţă redusă) / Svetlana Tuceac ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Pedagogie, Învăţămînt Primar şi Preşcolar. – [Bălţi : S.n.], 2012. – 29 p. *** 299. Земцова, Татьяна. Использование педагогической импровизации в преодолении сопротивления воспитанию в начальной школе / Татьяна Земцова // „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice” : Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 01 noiem. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 66-75. 300. Земцова, Татьяна. Краеведческие экскурсии: содержание и техноло-гии / Татьяна Земцова // Făclia. – 2012. – 13 oct. – P. 15 ; http://www.ziarul-faclia.md/

40


301. Земцова, Татьяна. Штефан Марджелла – просветитель, лингвист и педагог Бессарабии первой половины XIX-го века (1783-05.03.1850) / Татьяна Земцова // Glotodidactica. – 2012. – Anul IV, nr. 1. – P. 50-59. – ISSN 1857-0763 ; http://en.calameo.com/ read/001138217f87437efe764 302. Зорило, Ларисa. Курс лекций по специальной психопедагогике / Ла-риса Зорило ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Ştiinţe ale Educaţie şi Arte, Catedra Pedagogie, învăţămînt Primar şi Preşcolar. – Bălţi, 2012. – 285 p. – Bibliogr.: p. 281-285 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/zorilo/psihoped.pdf. 303. Зорило, Ларисa. Ситуационный анализ как условие продуктивной деятельности координатора инклюзивной школы / Ларисa Зорило // Problematica educaţiei incluzive în Republica Moldova: perspective şi soluţii practice : Conf. intern. şt.-practică, 19-20 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 337-344. 304. Зорило, Ларисa. Ситуационный анализ как условие продуктивной деятельности педагога в ситуации сопротивления воспитанию / Лариса Зорило // „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice” : Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 01 noiem. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 45-50. 305. Зорило, Ларисa. Формирование педагогической культуры родителей в сельском социуме, как условие преодоления сопротивления воспитанию учащихся с особыми образовательными потребностям / Ларисa Зорило // Problematica educaţiei incluzive în Republica Moldova: perspective şi soluţii practice : Conf. intern. şt.-practică, 19-20 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 345-351. 306. Зорило, Ларисa. Формирование у студентов компетенций в составлении индивидуальных программ обучения школьников с особыми нуждами / Ларисa Зорило // Problematica educaţiei incluzive în Republica Moldova: perspective şi soluţii practice : Conf. intern. şt.-practică, 19-20 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 329-336. Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 307. Magdaliuc, Angela. Filozofia educaţiei creştine în sfintele cărţi / Angela Magdaliuc, Luminiţa Suhin ; coord. şt. Lidia Stupacenco // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 125128. 308. Zaharco, Iulia. Stimularea motivaţiei învăţării şcolare a elevului de vîrstă şcolară mică / Iulia Zaharco ; coord. şt. Lidia Stupacenco // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 120-124.

41


*** 309. Жосану, Олеся. Использование в практике образования Молдовы опыта инклюзивного обучения Румынии / Олеся Жосану ; coord. şt. Larisa Zorilo // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 2. – P. 129-134. 310. Яровая, Алина. Особенности учебной деятельности школьников с особыми образовательными потребностями в инклюзивном классе / Алина Яровая; coord. şt. Larisa Zorilo // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 2. – P. 134-139.

42


Catedra de Arte şi Educaţie Artistică 311. Babii, Vladimir. Etnografie : Curriculum disciplinar. Specialitatea: Canto / Vladimir Babii ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi, 2012. – 20 p. 312. Babii, Vladimir. Forme muzicale : Curriculum universitar. Specialitatea: Muzică / Vladimir Babii ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi, 2012. – 26 p. 313. Babii, Vladimir. Metodologia şi etica cercetării ştiinţifice : Curriculum universitar. Specialitatea: Muzică / Vladimir Babii ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi, 2012. – 21 p. 314. Babii, Vladimir. Orchestraţie : Curriculum universitar. Specialitatea: Muzică / Vladimir Babii ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi, 2012. – 19 p. 315. Babii, Vladimir. Organologie : Curriculum universitar. Specialitatea: Muzică / Vladimir Babii ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi, 2012. – 29 p. 316. Babii, Vladimir. Studiu de organologie / Vladimir Babii. – Ed. a 2-a. – Ch. : [S.n.], 2012 (Tip. „Elena-V.I.”). – 262 p. : tab., fig., n. muz. – ISBN 978-9975-4346-5-2. – Bibliogr. : p. 231-232 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/babii/studiu.pdf 317. Bularga, Tatiana. Corepetiţie : Curriculum universitar / Tatiana Bularga ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie artistică. – Bălţi, 2012. – 11 p. 318. Bularga, Tatiana. Istoria muzicii contemporane : curriculum disciplinar / Tatiana Bularga ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie artistică. – Bălţi, 2012. – 16 p. 319. Bularga, Tatiana. Istoria religiilor : Curriculum disciplinar / Tatiana Bularga ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie artistică. – Bălţi, 2012. – 10 p. 320. Bularga, Tatiana. Practica artistică : Curriculum disciplinar. Specialitatea Arte / Tatiana Bularga ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie artistică. – Bălţi, 2012. – 11 p. 321. Bularga, Tatiana. Practica didactico-artistică : Curriculum disciplinar. Specialitatea Canto / Tatiana Bularga ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie artistică. – Bălţi, 2012. – 13 p. 43


322. Bularga, Tatiana. Practica pedagogică : Curriculum disciplinar. Specialitatea Muzica / Tatiana Bularga ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie artistică. – Bălţi, 2012. – 12 p. 323. Caliga, Marina. Integralitatea activităţilor muzical-didactice la lecţia de educaţie muzicală / Marina Caliga // Învăţătorul modern : Rev. şt.-metodică. – 2012. – Nr 4. – P. 7478. – ISSN 1857-2820 324. Caliga, Marina. Particularităţi ale dezvoltării inteligenţei şi integrarea lor în lecţia de educaţie muzicală / Marina Caliga // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică a psihologilor „Paradigmele inteligenţei în psihologia contemporană”, 26 apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 315-317. 325. Caliga, Marina. Repere specifice în formarea profesorului de educaţie muzicală / M. Caliga // Optimizarea învăţămîntului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012, Chişinău. – Ch., 2012. – P. 287-289 ; http:// tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/educatie_st/optimizar.pdf. 326. Cosumov, Marina. Tema pe acasă la educaţia muzicală ca element al curriculumului disciplinar. Specialitatea 13.00.02: Teoria şi metodologia instruirii (educaţia muzicală) : Autoref. al tz. doct. în pedagogie / Marina Cosumov ; conducător şt. Ion Gagim ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2012. – 30 p. 327. Cosumov, Marina. Tema pe acasă la educaţia muzicală ca element al curriculumului disciplinar. Specialitatea 13.00.02 Teoria şi metodologia instruirii (educaţia muzicală) : Tz. doct. în pedagogie / Marina Cosumov ; conducător şt. Ion Gagim ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi: Univ. de Stat „Alecu Russo”, 2012. – 166 p. 328. Cotoviţcaia, Daniela. Standarde de eficienţă a învăţării disciplinei educaţia muzicală / Daniela Cotoviţcaia, Marina Morari // Standarde de eficienţă a învăţării. – Ch. : Lyceum, 2012. – 232 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-4394-5-9. 329. Crişciuc, Viorica. Tipologia sarcinilor didactice în procesul de predare a cunoştinţelor la disciplina educaţie muzicală = The typology of didactic tasks while teaching music education / Viorica Crişciuc // Artă şi educaţie artistică. – 2012. – Nr 2 (20). – P. 7174. – ISSN 1857-0445 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/arta/arta20/V.Crisciuc.pdf 330. Gagim, Ion. About auditive factor in music / Ion Gagim // Review of artist education. – 2012. – Nr 3-4. – P. 7-14. 331. Gagim, Ion. Gheorghe Mustea şi lumea muzicii sale / Ion Gagim. – Ch.: Ştiinţa, 2012. – 100 p. + 1 CD ISBN 978-9975-67-866-7 332. Gagim, Ion. În faţa muzicii. Experienţe metafizice (I, II) / Ion Gagim // Artă şi educaţie artistică. – 2012. – Nr 1 (19). – P. 92-99 ; Nr 2 (20). – P. 113-119. – ISSN 18570445 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/arta/arta20/Gagim,partea%202.pdf 44


333. Gagim, Ion. Le vecu spirituel de la musique comme experience metaphysique (the spiritual lived music as metaphysical experience) / Ion Gagim // Agathos : An Intern. Rev. of the Humanities and Social Sciences. – 2012. – Vol. 3, issue 2. – P. 89-104. 334. Gagim, Ion. Muzica : Experienţe metafizice / Ion Gagim. – Ch. : Ştiinţa, 2012. – 88 p. ISBN 978-9975-67-869-8 335. Grădinaru, Lilia. Busuioc moldovenesc [Partitură] : (Culeg. de cîntece pentru ansamblu vocal) / Lilia Grădinaru ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Colegiul Ped. „Ion Creangă” din m. Bălţi, Catedra „Arte şi Tehnologii”. – Bălţi, 2012. – 59 p. 336. Graneţkaia, Lilia. Ansamblu instrumental (pian) : Curriculum disciplinar / Lilia Graneţkaia ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi, 2012. – 11 p. 337. Graneţkaia, Lilia. Curriculum universitar la disciplina „Principii de psihopedagogie muzical-artistică”. (Teoria şi practica artei interpretative). Specialitatea Didactica disciplinelor artistice / Lilia Graneţkaia ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi, 2012. – 14 p. 338. Graneţkaia, Lilia. Instrument muzical (pian) : Curriculum disciplinar. Secţia frecvenţă redusă / L. Graneţkaia, M. Tetelea, O. Ţurcan ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi, 2012. – 24 p. 339. Graneţkaia, Lilia. Interpretarea cîntecului şcolar (repertoriul vocal şcolar) : Curriculum disciplinar. Specialitatea Muzică / Lilia Graneţkaia ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi, 2012. – 13 p. 340. Graneţkaia, Lilia. Metodologii educaţional-artistice : Curriculum universitar. Specialitatea: Didactica disciplinelor muzicale / Lilia Graneţkaia ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi, 2012. – 12 p. 341. Graneţkaia, Lilia. Realizarea demersului educaţional la lecţia de pian / Lilia Graneţkaia // Arta 2012 : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 63-65. – ISSN 1857-1050. 342. Graneţkaia, Lilia. Realizarea unui demers educaţional în arealul Siret-Prut-Nistru la lecţia de pian / Lilia Graneţkaia // Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale. Exemplu: Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. – Iaşi, 2012. – Vol. X. – P. 75-79. 343. Morari, Marina. Educaţie muzicală : Man. pentru cl. a 3-a / Marina Morari, Alexandru Borş. – Ch. : Ştiinţa, 2012. – 96 p. – ISBN 978-9975-67-842-1

45


344. Morari, Marina. Exigenţe metodologice pentru cunoaşterea muzicii / Marina Morari // Optimizarea îvăţămîntului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012, Chişinău. – Ch., 2012. – P. 259-262 ; http://tinread.usb. md:8888/tinread/fulltext/educatie_st/optimizare.pdf. 345. Slivca, Eugen. Aspecte metodologice în studiul acordeonului / Eugen Slivca ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi. – Bălţi, 2011. – 40 p. 346. Tetelea, Margareta. Instrument muzical (pian) : Curriculum disciplinar : Masterat / Margareta Tetelea, Elena Gupalova ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi : [S.n.], 2012. – 25 p. *** 347. Гаджим, Ион. Музыкальное воспитание : Учеб. для 7-8 кл. / Ион Гаджим, Александру Борш, Марина Морарь, Еуджен Корой ; trad. din lb. rom. Tatiana Berezovicova. – Ch.: Ştiinţa, 2012. – 152 p. – ISBN 978-9975-67-843-8 348. Морарь, Марина. Музыкальное воспитание : 3 кл. : Пособие для учителя / Марина Морарь, Александру Борш ; trad. din lb. rom.: Tatiana Berezovicova. – Ch.: Ştiinţa, 2012. – 91 p. – ISBN 978-9975-67-859-9 349. Морарь, Марина. Музыкальное воспитание : Учеб. для 3 кл. / Марина Морарь, Александру Борш ; trad. din lb. rom. Tatiana Berezovicova ; red. Valentina Rîbalchina. – Ch. : Ştiinţa, 2012. – 96 p. : fot., fig., note. – ISBN 978-9975-67-858-2

46


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Catedra de Psihologie şi Asistenţă Socială 350. Briceag, Silvia. Consilierea psihologică în caz de manifestări ale rezistenţei la educaţie (perspective rogersiene) / Silvia Briceag // „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice” : Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 01 noiem. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 10-15. 351. Briceag, Silvia. Ghid pentru practica de iniţiere în cadrul cursului universitar Psihologia vîrstelor : Anul universitar 2011-2012 / Silvia Briceag; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Psihologie şi Asistenţă socială. – Bălţi, 2012. – 57 p. 352. Briceag, Silvia. Psihologul ca mediator între şcoală şi familia temporar dezintegrată / Maria Lazo, Silvia Briceag // Optimizarea învăţămîntului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012, Chişinău. – Ch., 2012. – P. 361364 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/educatie_st/optimizar.pdf. 353. Canţer, Nicoletta. Corijare comportamentală : Anul universitar 2012-2013 / Nicoletta Canţer ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Psihologie şi Asistenţă socială. – Bălţi, 2012. – 10 p. 354. Canţer, Nicoletta. Justiţia comunitară : Anul universitar 2012-2013 / Nicoletta Canţer ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Psihologie şi Asistenţă socială. – Bălţi, 2012. – [10 p.] 355. Carazanu, Vasile. Indicaţii metodice pentru practica pedagogică (LLS, FL, ŞR, AE) : Anul universitar 2012-2013 / V. Carazanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Psihologie şi Asistenţă socială. – Bălţi, 2012. – 8 p. 356. Cozeriuc, Cristina. Strategii antisărăcie: Anul universitar 2012-2013 / Cristina Cozeriuc; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Psihologie şi Asistenţă socială. – Bălţi, 2012. – 15 p. 357. Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica Moldova : [studiu] / Igor Dolea, Victor Zaharia, Valentina Priţcan, Mariana Buciuceanu-Vrabie ; coord. : Sorin Hanganu, Cristina Puţuntica ; Inst. de Reforme Penale. – Ch. : Cartea juridică, [2012?]. – 116 p. – ISBN 978-9975-80-579-7 ; https://docs.google.com/file/d/0B1_gAJpPceFPM21SaHFmalJ3RUU/ edit?pli=1 358. Garbuz, Vasile. Managementul resurselor umane prin motivarea persona-lului în sistemul educaţional / Vasile Garbuz, Veronica Garbuz // Integrarea spe-cialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 126-127 ; http://ru.calameo.com/ read/001138217cce85de5a4ae 47


359. Guţu, Natalia. Etica şi deontologia profesională : Anul universitar 2011-2012 / Natalia Guţu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Psihologie şi Asistenţă socială. – Bălţi, 2012. – 7 p. 360. Guţu, Natalia. Servicii de sănătate publică : Anul universitar 2012-2013 / Natalia Guţu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Psihologie şi Asistenţă socială. – Bălţi, 2012. – 13 p. 361. Nacai, Lilia. Abilităţile de interpretare a comportamentului nonverbal - element semnificativ în activitatea profesională a cadrului didactic universitar / Lilia Nacai // Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012, Chişinău. – Ch., 2012. – P. 413-416 ; http://tinread.usb.md:8888/ tinread/fulltext/educatie_st/optimizare.pdf 362. Priţcan, Valentina. Curriculum la disciplina „Asistenţa socială a persoanelor cu HIV/SIDA şi a comunităţilor afectate de HIV/SIDA” / V. Priţcan, Anastasia Oceretnîi, Ala Iaţco ; Fund. Soros-Moldova, Progr. Sănătate Publ. – Ch. : [S.n.], 2012 (Tip. „Imona Grup”). – 28 p. : tab. – ISBN 978-9975-4235-9-5. 363. Priţcan, Valentina. Dezvoltarea practicilor anti-discriminatorii în realizarea educaţiei incluzive / Valentina Priţcan // Problematica educaţiei incluzive în Republica Moldova: perspective şi soluţii practice : Conf. intern. şt.-practică, 19-20 oct. 2012. – Ch., 2012. – P. 210-219. 364. Priţcan, Valentina. Psihologia generală / Valentina Priţcan : Anul universitar 2011-2012 ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Psihologie şi Asistenţă socială. – Bălţi, 2012. – 20 p. 365. Priţcan, Valentina. Suport de curs la disciplina universitară „Asistenţa socială a persoanelor cu HIV/SIDA şi a comunităţilor afectate de HIV/SIDA” Valentina Priţcan, Anastasia Oceretnîi, Ala Iaşco ; Fund. Soros-Moldova, Progr. Sănătate Publ. – Ch. : [S.n.], 2012 (Tip. Elan Poligraf). – 62 p. : fig. – ISBN 978-9975-66-309-0. 366. Secrieru, Luminiţa. Aspecte psihologice ale rezistenţei educaţiei. Diagnosticarea fenomenului / Luminiţa Secrieru // „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice” : Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, 01 noiem. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 33-39. 367. Secrieru, Luminiţa. Psihologia socială : Anul universitar 2012-2013 / Luminiţa Secrieru ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Psihologie şi Asistenţă socială. – Bălţi, 2012. – 14 p. 368. Zolotariov, Elena. Învăţînd să iubim inteligent. Un demers innovator / Elena Zolotariov // Optimizarea învăţămîntului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : 48


Materialele conf. şt. intern., 2-3 noiem. 2012, Chişinău. – Ch., 2012. – P. 206-209 ; http:// tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/educatie_st/optimizar.pdf. *** 369. Золотарева, Елена. К вершинам нравственности : Систем. модель инновац. образования / Елена Золотарева ; изд.-координатор: Анна Маноле ; рецензенты: Дидина Рогожинэ, Сильвия Бричаг. – К. : Bibl. „Meşterul Manole”, 2012 (Tip. Reclama). – 344 p. – ISBN 978-9975-4410-6-3 370. Золотарева, Елена Константиновна. Системная модель иновационного куррикулума для начальной ступени образования / Е. К. Золотарева // Оновления змiсту, форм та методiв навчання i виховання в закладах освiти : Збiрник наукових праць. – Рiвне, 2012. – P. 60-65. Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 371. Lungu, Tatiana. Imaginea psihologului în rîndul tinerilor / Tatiana Lungu ; coord. şt. Maria Lazo // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 91-96. 372. Paiu, Cristina. Comportamentul autodistructiv în mediul penitenciar / Cristina Paiu ; coord. şt. Nicoletta Canţer // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 96-101. 373. Scutari, Dumitriţa. Rolul basmelor terapeutice în consilierea cu copiii / Dumitriţa Scutari ; coord. şt. Maria Lazo // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 87-91. 374. Оdobescu, Таtiana. Гендерные различия эмоционально-волевой сферы подростков / Tatiana Odobescu ; coord. şt. L. Podgorodeţkaia // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 80-87. .

49


Catedra de Ştiinţe socioumanistice 375. Capcelea, Arcadie. Dimensiuni teoretico-metodologice şi aplicative ale managementului ecologic / Arcadie Capcelea, Valeriu Capcelea // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice : Rev. şt. – 2012. – Nr 1. – P. 7-16. – ISSN 1857-2294 376. Capcelea, Arcadie. Funcţiile şi principiile managementului ecologic / Arcadie Capcelea, Valeriu Capcelea // Anuarul Catedrei de Ştiinţe Socioumane, 2011/2012. – Bălţi, 2012. – P. 51-66. 377. Capcelea, Iulian. Elaborarea şi adoptarea legii cu privire la instituirea executorilor judecătoreşti privaţi - imperativ al timpului = Die Erarbeitung und Verabschiedung des Gesetzes in Hinsicht auf das Grunden selbstandiger Gerichtsvollzieher - Imperativ der Zeit : [RE] / Iulian Capcelea, Valeriu Capcelea, [2012?]. – 4 p. ; http://tinread.usb. md:8888/tinread/fulltext/capcelea/executare.pdf 378. Capcelea, Valeriu. Configurarea morală a societăţii posttotalitariste / Valeriu Capcelea // Filosofia şi cunoaşterea economică: aspecte teoretice, etice şi politice : Culeg. de lucrări şt. – Ch., 2012. – P. 32-40 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/capcelea/ morala.pdf 379. Capcelea, Valeriu. Conflictul dintre generaţii - izvor al schimbărilor sociale (cazul Republicii Moldova) : [RE] / Valeriu Capcelea, [2012?]. – 6 p. – Bibliogr.: p. 6 ; http:// tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/capcelea/conflicte.pdf 380. Capcelea, Valeriu. Evoluţia paradigmelor managementului ecologic : [RE] / Arcadie Capcelea, Valeriu Capcelea, [2012?]. – 11 p. – Bibliogr.: p.11 ; http://tinread.usb. md:8888/tinread/fulltext/capcelea/ecodezvoltare.pdf 381. Capcelea, Valeriu. Integrarea europeană şi euroatlantică - imperativ ca-tegoric al definitivării procesului de tranziţie a Republicii Moldova / Valeriu Cap-celea, [2012?]. – 4 p. – Bibliogr.: p. 3-4 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/capcelea/integrare.pdf 382. Capcelea, Valeriu. Locul şi rolul deontologiei profesionale în efectuarea acţiunilor de executare silită de către executorul judecătoresc / Valeriu Capcelea // Conferinţa Internaţională „Executarea silită în reglementarea Noului Cod de procedură civilă”, 30 aug. – 1 sept. 2012, Târgu Mureş, România. – Bucureşti, 2012. – P. 61-66 ; http://tinread.usb. md:8888/tinread/fulltext/capcelea/exec_judec.pdf 383. Capcelea, Valeriu. Obligativitatea respectarii principiului rolului activ şi al executării operative a documentelor executorii de către executorul judecatoresc, din perspectiva deontologiei profesionale : [RE] / Valeriu Capcelea, Iulian Capcelea, [2012?]. – 6 p. ; http:// tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/capcelea/obligativitate.pdf.

50


384. Capcelea, Valeriu. Tranziţia moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile, eşecurile şi avatarurile ei / Valeriu Capcelea ; red. : George Gheţu. – Ch. : ARC, 2012. – 190 p. – ISBN 978-9975-61-703-1 385. Cazacu, Nicolae. Condamnarea raptului Basarabiei // Anuarul Catedrei de Ştiinţe Socioumane, 2011/2012. – Bălţi, 2012. – P. 4-14. 386. Cazacu, Nicolae. Nicolae Iorga – memoralist: personalităţi basarabene în viziunea marelui savant // Anuarul Catedrei de Ştiinţe Socioumane, 2011/2012. – Bălţi, 2012. – P. 27-36. 387. Ciobanu, Ion. Reglementarea juridică a finanţării partidelor politice în Republica / Ion Ciobanu // Anuarul Catedrei de Ştiinţe Socioumane, 2011/2012. – Bălţi, 2012. – P. 94100. 388. Ciobanu, Ion. Reglementarea juridică privind organizarea şi funcţionarea partidelor politice în Republica Moldova (Studiu comparat). Specialitatea: 12.00.02-Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea inst. de drept : Tz. doct. în drept / Ion Ciobanu ; conducător şt. Victor Balmuş ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch., 2012. – 163 p. 389. Ciobanu, Ion. Reglementarea juridică privind organizarea şi funcţionarea partidelor politice în Republica Moldova (Studiu comparat). Specialitatea: 12.00.02 - Drept public (constituţional) ; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tz. doct. în drept / Ion Ciobanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : Print-Caro, 2012. – 29 p. 390. Ciobanu Ion. Unele consideraţii privind managementul ciclului de proiec t: rolul, structura, etapele / Ion Ciobanu, Igor Cojocaru // Anuarul Catedrei de Ştiinţe Socioumane, 2011/2012. – Bălţi, 2012. – P. 132-140. 391. Ciobanu Ion. Unele consideraţii privind suspendarea, dizolvarea sau interzicerea partidelor politice în Republica Moldova prin prisma legislaţiei naţionale, recomandărilor Comisiei de la Veneţia şi practica CEDO / Ion Ciobanu // Tendinţe contemporane în evoluţia patrimoniului istoric şi juridic al Republicii Moldova : Materialele Conf. şt. intern. anuale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători, ed. a 6-a, 12 apr. 2012, Chişinău: Secţia „Drept Naţional”. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 127-137. 392. Cojocaru, Igor. Generalităţi conceptuale privind politicile sociale în contextul proceselor integraţioniste europene / Igor Cojocaru // Anuarul Catedrei de Ştiinţe Socioumane, 2011/2012. – Bălţi, 2012. – P. 123-131. 393. Damanciuc, Gheorghe. Rolul diasporei poloneze în stabilirea relaţiilor economice moldo-polone / Gheorghe Damanciuc // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi, 2012. – T. 22, fasc.a. Economie. – P. 58-61. 51


394. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Ziar pentru toţi : [Ziarul „Cuvîntul”] / Teo-Teodor Marşalcovschi // Cuvîntul. – 2012. – 28 sept. (Nr 36). – P. 5. http://www.cuvintul.md/ article/4058 395. Mohorea, Efim. Esenţa şi condiţiile libertăţii umane / Efim Mohorea // Anuarul Catedrei de Ştiinţe Socioumane, 2011/2012. – Bălţi, 2012. – P. 37-50. 396. Movileanu, Pavel. Etica profesională şi deontologia agricultorului : Man. pentru inst. de învăţămînt superior / Pavel Movileanu, Valeriu Capcelea, Igor Cojocaru ; Fac. de Economie a UASM. – Ch. : UASM, 2012 (Tip. Print-Caro). – 314 p. – ISBN 978-9975-64236-1. 397. Neagu, Gheorghe. Studiile de masterat şi inserţia pe piaţa muncii / Gheorghe Neagu // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 34-36. 398. Neagu, Gheorghe. Unele considerente cu privire la criteriile de evaluare a eficienţei legislaţiei / Gheorghe Neagu // Anuarul Catedrei de Ştiinţe Socioumane, 2011/2012. – Bălţi, 2012. – P. 101-108. 399. Parnovel, Valeriu. Integrarea ştiinţelor sociale şi umaniste cu psihologia: lărgirea cercetării factorului spiritual / Valeriu Parnovel // Anuarul Catedrei de Ştiinţe Socioumane, 2011/2012. – Bălţi, 2012. – P. 76-86. 400. Pădureac, Lidia. Europenizarea : concept, cauze, controverse / Lidia Pădureac // Anuarul Catedrei de Ştiinţe Socioumane, 2011/2012. – Bălţi, 2012. – P. 109-122. *** 401. Капчеля, Валерий. Духовно-нравственное образование в Республике Молдова : проблемы и перспективы : [RE] / Валерий Капчеля, [2012?]. – 6 p. – Bibliogr. ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/capcelea/educatie.pdf Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 402. Spînu, Nicoleta. Personalităţi basarabene în viziunea lui Nicolae Iorga / Nicoleta Spînu ; coord. şt. N. Cazacu // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 101-107.

52


FACULTATEA DE ECONOMIE Catedra de Economie şi Management 403. Bogdan (Slutu), Rodica. Importanţa marketingului pe piaţa forţei de muncă / Rodica Bogdan // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – T. 22, fasc. a. Economie. – P. 43-50. 404. Branaşco, Natalia. Migraţia forţei de muncă: abordări conceptuale şi factori motivaţionali / Natalia Branaşco // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2012. – T. 22, fasc. a. Economie. – P. 68-73. 405. Burlacu, N. Viabilitatea întreprinderii prin managementul anticriză / N. Burlacu, Carolina Tcaci ; ULIM ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Ch. : ULIM, 2012. – 290 p. – ISBN 978-9975-124-06-5. 406. Chiseliov, Lilia. Integrarea specialistului profilului economic pe piaţa muncii la nivel internaţional / Lilia Chiseliov // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 2122 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 46-47 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 407. Garbuz, Veronica. Valorificarea capitalului uman prin perfecţionarea procesului de integrare a specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii / Veronica Garbuz // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte na-ţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-ractice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 37-40 ; http:// ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 408. Movilă, Irina. Managementul adaptării profesionale a specialiştilor pe piaţa muncii: probleme, soluţii, perspective / Irina Movilă // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Сonf. şt.practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 32-34 ; http://ru.calameo.com/ read/001138217cce85de5a4ae 409. Movilă, Irina. Migraţia de inteligenţă ca factor de influenţă al pieţii modiale a muncii / Irina Movilă, Natalia Branaşco // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – T. 22, fasc. a. Economie. – P. 64-68. 410. Oleiniuc, Maria. Aplicarea modelului M. Porter în diagnosticarea strategică a ramurii / Maria Oleiniuc // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Strategii şi politici de management în economia contemporană” prilejuită de împlinirea a 70 de ani de la naşterea regretatului prof. univ., dr. habilitat, mem. cor. al AŞM, Rector ASEM (1994-2001) Eugen Hrişcev, 30-31 mar. 2012. – Ch., 2012. – P. 121-123. 411. Rotaru, Andrei. Adaptarea profesională a angajaţilor conform cerinţelor locului de muncă / Andrei Rotaru // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – T. 22, fasc.a. Economie. – P. 138-143. 53


412. Rotaru, Andrei. Programe, factori, etape, forme, procedee şi metode de adaptare profesională a angajaţilor: particularităţi şi analiză / Andrei Rotaru // In-tegrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 129-130 ; http://ru.calameo. com/read/001138217cce85de5a4ae 413. Slutu (Bogdan), Rodica. Aspectele marketingului personalului pe piaţa muncii a Republicii Moldova / Rodica Slutu (Bogdan) // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 36-37 ; http://ru.calameo.com/ read/001138217cce85de5a4ae 414. Stratan, Alexandru. Management strategic (în baza întreprinderilor de panificaţie) / Alexandru Stratan, Rodica Perciun, Maria Oleiniuc ; red. şt. : Tudor Bajura ; Inst. de Economie, Finanţe şi Statist. – Ch. : IEFS, 2012. – 310 p. : tab., fig., an. – ISBN 978-99754326-7-2. 415. Tcaci, Carolina. Abordări ale problemei perfecţionării sistemului managerial al întreprinderii producătoare şi al acordării acestuia la factorii mediului extern / Carolina Tcaci // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – T. 22, fasc.a. Economie. – P. 99-103. 416. Tcaci, Carolina. Ciclul de viaţă – metodologie de asigurare a echilibrului între organizaţie şi mediul ei extern / Carolina Tcaci // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Strategii şi politici de management în economia contemporană” prilejuită de împlinirea a 70 de ani de la naşterea regretatului prof. univ., dr. habilitat, mem. cor. al AŞM, Rector ASEM (1994-2001) Eugen Hrişcev, 30-31 mar. 2012. – Ch., 2012. – P. 237-241. 417. Tcaci, Carolina. Eficientizarea activităţii de conducere prin aplicarea tehnicilor de time-management / Carolina Tcaci // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Strategii şi politici de management în economia contemporană” prilejuită de împlinirea a 70 de ani de la naşterea regretatului prof. univ., dr. habilitat, mem. cor. al AŞM, Rector ASEM (1994-2001) Eugen Hrişcev, 30-31 mar. 2012. – Ch., 2012. – P. 135-137. *** 418. Бабий, Леонид. Современные тенденции экономического развития в контексте теории предвидения Н. Д. Кндратьева / Леонид Бабий // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – T. 22, fasc.a. Economie. – P. 143-145. 419. Киселева, Лилия. Маркетинг как фактор профессиональной адаптации специалистов / Лилия Киселева // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – T. 22, fasc.a. Economie. – P. 127-129.

54


Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 420. Lopotenco, Vadim. Economia subterană / Vadim Lopotenco ; coord. şt. Alla Trusevici // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 147-153.

55


Catedra Finanţe şi Contabilitate 421. Amarfii-Railean, Nelli. Analiza valorificării potenţialului uman la entităţile de producţie / Nelli Amarfii-Railean, Lilia Corsan // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – T. 22, fasc.a. Economie. – P. 117-123. 422. Amarfii-Railean, Nelli. Diagnosticarea strategică a potenţialului de afaceri în economia concurenţială / Nelli Amarfii-Railean // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Strategii şi politici de management în economia contemporană” prilejuită de împlinirea a 70 de ani de la naşterea regretatului prof. univ., dr. habilitat, mem. cor. al AŞM, Rector ASEM (1994-2001) Eugen Hrişcev, 30-31 mar. 2012. – Ch., 2012. – P. 233-237. 423. Amarfii-Railean, Nelli. Evaluarea riscului şi modul de determinare a pragului de semnificaţie în cadrul auditului rapoartelor financiare / Nelli Amarfii-Railean // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – T. 22, fasc.a. Economie. – P. 32-34. 424. Amarfii-Railean, Nelli. Problemele pregătirii specialiştilor serviciului audit intern / Nelli Amarfii-Railean // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 62-63. 425. Amarfii-Railean, Nelli. Programa curriculară la disciplina Audit financiar avansat, specializarea Contabilitate, anul de studii 2012-2013 / Nelli Amarfii-Railean ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de finanţe şi contabilitate. – Bălţi, 2012. – 8 p. ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/amarfii_railean/audit.pdf 426. Amarfii-Railean, Nelli. Programa curriculară la disciplina Audit financiar avansat, specializarea 361.1 Contabilitate, anul de studii 2012-2013 / Nelli Amarfii-Railean ; Univ. de „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de finanţe şi contabilitate. – Bălţi, 2012. – 18 p. ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/amarfii_railean/audit_361.pdf 427. Amarfii-Railean, Nelli. Programa curriculară la disciplina Contabilitatea financiară aprofundată, specializarea Contabilitate, Ciclul 2, masterat, anul de studii 2012-2013 / Nelli Amarfii-Railean ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de finanţe şi contabilitate. – Bălţi, 2012. – 14 p. : tab. – http://tinread.usb.md:8888/tinread/ fulltext/amarfii_railean/contabilitate.pdf 428. Dumbrăveanu, Lilia. Aspecte privind finanţarea în sectorul agrar / Lilia Dumbrăveanu // Studia Universitatis. Ştiinţe exacte şi economice : Rev. şt. – 2012. – Nr 2. – P. 131-136. – ISSN 1857-226X 429. Dumbrăveanu, Lilia. Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi rolul acestora în economia Republicii Moldova / Lilia Dumbrăveanu // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu 56


Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – T. 22, fasc.a. Economie. – P. 107-114. 430. Dumbrăveanu, Lilia. Investiţia în capitalul uman – cauza fundamentală a dezvoltării durabile / Lilia Dumbrăveanu // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 2122 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 63-65 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 431. Griţco, Diana. Determinarea bonităţii (credibilităţii) agenţilor economici de către instituţiile financiare / Diana Griţco // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – T. 22, fasc.a. Economie. – P. 103-107. 432. Griţco, Diana. Specificul angajării tinerilor specialişti în Republica Moldova: probleme şi soluţii / Diana Griţco // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 2122 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 65-68 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 433. Nichitcin, Corina. Exodul de intelect în contextul globalizării: cauze şi consecinţe / Corina Nichitcin // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 53-54 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 434. Nichitcin, Corina. Impozitele ca factor de accelerare a dezvoltării zonelor economice libere / Corina Nichitcin // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2012. – T. 22, fasc.a. Economie. – P. 114-117. 435. Postolache, Victoria. Pregătirea specialistului din sectorul bancar în condiţiile globalizării financiare / Victoria Postolache // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 2122 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 68-69 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae *** 436. Руденко, Анна. Основные направления повышения качества профессиональной подготовки специалистов в высших учебных заведениях страны / Анна Руденко // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 42-45 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 437. Руденко, Анна. Роль инвестиционных технологий в повышении уровня развития молдавской экономики / Анна Руденко // An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. – Bălţi : Presa universitara bălţeană, 2012. – T. 22, fasc.a. Economie. – P. 61-63.

57


Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 438. Covaliova, Ana. Declanşarea crizei globale / Ana Covaliova ; coord. şt. Victoria Postolache // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 218-226. 439. Eni, Tatiana. Dezvoltarea auditului în republica Moldova şi aspiraţiile europene / Tatiana eni ; coord. şt. Nelli Amarfii-Railean // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 173177. 440. Lisnic, Tatiana. Aportul organizaţiilor financiare internaţionale la dezvoltarea economiei / Tatiana Lisnic ; coord. şt. Victoria Postolache // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 211-218. 441. Neghină, Dumitriţa. Particularităţile datoriei externe a Republicii Moldova / Dumitriţa Neghină ; coord. şt. Victoria Postolache // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 202-211. 442. Petelca, Dinu. Rolul fondurilor europene în economiile naşionale / Dinu Petelca ; coord. şt. Victoria Postolache // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 197-203. 443. Reicu, Olga. Problematica granturilor pentru Republica Moldova: aspecte contabile şi fiscale / Olga Reicu ; coord. şt. Diana Griţco // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 178-184. 444. Scripliuc, Inna. Esenţa şi perspectivele dezvoltării arbitrajului pe piaţa financiară / ; coord. şt. Victoria Postolache // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 184-190. 445. Ţurcan, Anişoara. Deficitul bugetar în Republica Moldova: proporţii, tendinţe şi perspective / A. Ţurcanu ; coord. şt. Victoria Postolache // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 190-196. 446. Urechi, Natalia. Problemele cu care se confruntă tinerii din Republica Moldova pe piaţa muncii / Natalia Urechi ; coord. şt. Corina Nichitcin // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 157-165.

58


FACULTATEA DE DREPT Catedra de Drept Privat 447. Boca, Sergiu. Analiza efectelor nulităţii actului juridic civil faţă de terţi / Sergiu Boca // Rev. naţ. de drept = Национальный правовой журнал. – 2012. – Nr 5. – P. 51-56. – ISSN 1811-0770 448. Boca, Sergiu. Analiza investigaţiilor ştiinţifice în materia efectelor nulităţii actului juridic civil în doctrina statelor străine / Sergiu Boca // Tendinţe contemporane în evoluţia patrimoniului istoric şi juridic al Republicii Moldova : Materialele Conf. şt. intern. anuale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători, ed. a 6-a, 12 apr. 2012, Chişinău. – Ch., 2012. – Vol. 2 : Secţia „Drept Naţional”. – P. 15-39. 449. Boca, Sergiu. Conversiunea ca modalitate de înlăturare a efectelor nulităţii actului juridic civil / Sergiu Boca // Rev. naţ. de drept = Национальный правовой журнал. – 2012. – Nr 6. – P. 56-60. – ISSN 1811-0770 450. Boca, Sergiu. Delimitarea nulităţii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil / Sergiu Boca // Legea şi viaţa. – 2012. – Nr 1. – P. 29-34. – ISSN 1810-309X 451. Boca, Sergiu. Funcţiile nulităţii actului juridic în contextul garantării securităţii ordinii de drept / Sergiu Boca, Eduard Boişteanu // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 79-80 ; http://ru.calameo.com/ read/001138217cce85de5a4ae 452. Boca, Sergiu. Instituţia nulităţii actului juridic civil şi a efectelor ei în legislaţia, doctrina şi practica judiciară a Republicii Moldova / Sergiu Boca // Procuratura Republicii Moldova la 20 ani. Rolul şi locul Procuraturii într-un stat de drept : Materialele Conf. şt.practice, Chişinău, 27 ian. 2012. – Ch., 2012. – P. 226-236. 453. Boca, Sergiu. Modalităţi de invocare a sancţiunii nulităţii actului juridic civil / Sergiu Boca // Legea şi viaţa. – 2012. – Nr 6. – P. 14-20. – ISSN 1810-309X 454. Boca, Sergiu. Nulitatea actului juridic – factor de asigurare a legalităţii în cadrul circuitului civil / Sergiu Boca // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 77-79 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 455. Boca, Sergiu. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii actului juridic civil / Sergiu Boca // Procuratura Republicii Moldova la 20 ani. Rolul şi locul Procuraturii într-un stat de drept : Materialele Conf. şt.-practice, Chişinău, 27 ian. 2012. – Ch., 2012. – P. 236241.

59


456. Boca, Sergiu. Reflecţii privind definirea efectelor nulităţii actului juridic civil / Sergiu Boca // Legea şi viaţa. – 2012. – Nr 2. – P. 38-40. – ISSN 1810-309X 457. Boca, Sergiu. Repararea prejudiciului ca efect al declarării nulităţii actului juridic civil / Sergiu Boca // Legea şi viaţa. – 2012. – Nr 5. – P. 33-36. – ISSN 1810-309X 458. Boişteanu, Eduard. Dreptul muncii : Partea generală : man. / Eduard Boişteanu, Nicolai Romandaş ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Muncii. – Ch. : CEP USM, 2012. – 154 p. – ISBN 978-9975-71-292-7 459. Boişteanu, Eduard. Parteneriatul social în sfera muncii : Ghid practic pentru patroni / Eduard Boişteanu, Iulia Drumea (coord.) ; Confederaţia Naţ. a Patronatului din Rep. Moldova, Bibl. Patronatului. – Ch. : [S.n.], 2012. – 32 p. – ISBN 978-9975-4084-1-7 460. Boişteanu, Eduard. Profesia liberală – modalitate de plasare în cîmpul muncii a absolvenţilor Facultăţii de Drept / Eduard Boişteanu // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 70-72 ; http://ru.calameo.com/ read/001138217cce85de5a4ae 461. Boişteanu, Eduard. Unele consideraţii privind dreptul de asociere în sindicate prin prisma instrumentelor internaţionale şi a Legislaţiei Republicii Moldova / Eduard Boişteanu, Cătălin Faghian // Procuratura Republicii Moldova la 20 ani. Rolul şi locul Procuraturii întrun stat de drept : Materialele conf. şt.-practice, Chişinău, 27 ian. 2012. – P. 273-277. 462. Boişteanu, Eduard. Unele reflecţii teoretice privind parteneriatul social în sfera muncii din Republica Moldova / Eduard Boişteanu // Administrarea publică. – 2012. – Nr 4. – P. 34-40. – ISSN 1813-8489 463. Dănoi, Ion. Libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor – condiţii esenţiale pentru evoluţia pieţei muncii / Ion Dănoi // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 2122 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 73-75 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 464. Pînzari, Veaceslav. Specificul pregătirii profesionale a juriştilor în vederea angajării în cîmpul muncii / Veaceslav Pînzari // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 2122 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 72-73 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 465. Pînzari, Veaceslav. Unele consideraţii privind caracterul judiciar al nulităţii actului juridic civil / Veaceslav Pînzari, Sergiu Boca // Executarea silită în reglementarea Noului Cod de procedură civilă : Conf. Intern, Târgu Mureş, România, 30 aug.-1 sept. 2012. – Bucureşti : Universul Juridic, 2012. – P. 85-96.

60


466. Romandaş, Nicolae. Abordări conceptuale privind metoda de reglementare a dreptului muncii / Nicolae Romandaş, Eduard Boişteanu // Revista română de Dreptul muncii. – 2012. – Nr 6. – P. 15-24. – ISSN 1582-7534 467. Romandaş, Nicolae. Unele aspecte juridice privind monitorizarea video a salariaţilor / Nicolae Romandaş, Eduard Boişteanu // Administrarea publică. – 2012. – Nr 3. – P. 20-23. – ISSN 1813-8489 468. Romandaş, Nicolae. Unele reflecţii teoretice privind izvoarele dreptului muncii / Nicolae Romandaş, Eduard Boişteanu // Revista română de Dreptul muncii. – 2012. – Nr 5. – P. 27-37. – ISSN 1582-7534 469. Spatari, Mariana. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe: aspecte juridico-penale : Studiu monografic / Mariana Spatari, Vitalie Spatari ; Inst de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : Totex-lux, 2012. – 275 p. – ISBN 978-99754201-3-6 Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 470. Zaiaţ, Ludmila. Intentarea procesului civil ; coord. şt. Tatiana Crugliţchi // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 58-68.

61


Catedra de Drept Public 471. Botnari, Elena. Justiţia – principiu integrator al sistemului dreptului pozitiv / E. Botnari // Administraţia statului Republica Moldova la 20 de ani de independenţă : Materiale ale ses. de comunicări şt., 29-30 oct. 2011. Caietul şt. 5/2011. – Ch., 2012. – P. 418-423. 472. Craevscaia, Cristina. Norme metodologice privind realizarea misiunii de audit intern public / C. Craevscaia // Administraţia statului Republica Moldova la 20 de ani de independenţă : Materiale ale ses. de comunicări şt., 29-30 oct. 2011. Caietul şt. 5/2011. – Ch., 2012. – P. 292-295. 473. Faigher, Anatolie. Riscul întemeiat : (Monografie) / A. Faigher ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra Drept Publ. – Bălţi, 2012. – 198 p. – ISBN 978-9975-50-081-4 474. Gavajuc, Stela. Publicitatea şedinţei de judecată şi nemijlocirea – cerinţe de bază ale activităţii judiciare în cadrul procesului penal / Stela Gavajuc // Administraţia statului Republica Moldova la 20 de ani de independenţă : Materiale ale ses. de comunicări şt., 29-30 oct. 2011. Caietul şt. 5/2011. – Ch., 2012. – P. 529-535. 475. Odinokaia, Ina. Dreptul copilului la viaţă: momentul naşterii versus momentul conceperii / Ina Odinokaia // Administraţia statului Republica Moldova la 20 de ani de independenţă : Materiale ale ses. de comunicări şt., 29-30 oct. 2011. Caietul şt.5/2011. – Ch., 2012. – P. 189-196. 476. Rusu, Vitalie. Dicţionar de drept procesual-penal / Vitalie Rusu, Stela Gavajuc, Alexandru Gheorghieş [et al.]. – Ch. : Pontos, 2012 – 248 p. – ISBN 978-9975-51-351-7 477. Rusu, Vladimir. Organizarea sistemului administraţiei publice centrale în Republica Moldova: evoluţie şi perspective / Vladimir Rusu // Administraţia statului Republica Moldova la 20 de ani de independenţă : Materiale ale ses. de comunicări şt., 29-30 oct. 2011. Caietul şt. 5/2011. – Ch., 2012. – P. 177-182. 478. Ţarălungă, Victoria. Drept internaţional public : Indicaţii metodice / Victoria Ţarălungă ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2012. – 54 p. – ISBN 978-9975-50-082-1 479. Ţarălungă, Victoria. Particularităţile protecţiei internaţionale a drepturilor copilului : Monogr. / Victoria Ţarălungă ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de Drept Public. – Bălţi, 2012. – 324 p. – ISBN 978-9975-50-083-8 480. Ţarălungă, Victoria. Protecţia drepturilor copilului în spaţiul european: abordare teoretico-normativă / Victoria Ţarălungă // Tendinţe contemporane în evoluţia patrimoniului istoric şi juridic al Republicii Moldova : Materialele Conf. şt. intern. anuale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători, ed. a 6-a, 12 apr. 2012, Chişinău. – Ch., 2012. – Vol. 3 : Secţia „Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale”. – P. 282-299. 62


Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 481. Cuciuc, Diana. Percheziţia şi ridicarea de obiecte sau înscrisuri / Diana Cuciuc ; coord. şt. Vitalie Rusu // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 38-46. 482. Eşanu, Veronica. Reforma structurală a îvăţămîntului pe dimensiunea educaţiei preuniversitare. Între costuri şi beneficii / Veronica Eşanu ; coord. şt. Vladimir Rusu // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 5-12. 483. Nestor, Gabriela. Ghişeul unic – mijloc de eficientizare a activităţii administraţiei publice/ Gabriela Nestor ; coord. şt. Ion Buzinschi // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 24-31. 484. Proca Inna. Dreptul cetăţeanului de a sesiza curtea constituţională / Inna Proca ; coord. şt. Mihaela Krugliţki // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 69-72. 485. Rusu, Sabina. Caracteristica general a contenciosului administrative în Republica Moldova / Sabina Rusu ; coord. şt. Vladimir Rusu // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 55-58. 486. Vlad, Domniţa-Laura. Evoluţia statului juridic al femeii la diferite etape istorice / Domniţa-Laura Vlad ; coord. şt. Ina Odinokaia // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. II. – P. 31-38.

63


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ŞI AGROECOLOGIE Catedra de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie 487. Application of section etching method using HF solution in order to study the structure of illuminating glasses / V. Sharagov, S. Raifura, O. Azarenko, G. Lysenko, V. Botezatu // Abstr. of the 6th Intern. conf. on material science and condensed matter physics, Sept. 11-14, 2012. – Ch., 2012. – P. 183. 488. Boincean, Boris. Alternation of crops and fertilization of cernoziom soils of Moldova / B. Boincean // The V-th International Conference-Symposium Ecological Chemists 2012, March 2-3 Chisinau, Republic Moldova : Abstract, Book. – Ch., 2012. – P. 85. 489. Boincean, Boris. Conferinţa internaţională „Solul ca patrimoniu mondial”: discuţii şi recomandări / B. Boincean, David Dent // Akademos. – 2012. – Nr 2(25). – P. 109113. – ISSN 1857-0461 ; http://akademos.asm.md/files/Conferinta%20internationala%20 Solul%20ca%20patrimoniu%20mondial_discutii%20si%20recomandari.pdf 490. Boincean, Boris. Cum poate fi determinată starea semănăturilor de toamnă? / B. Boincean, A. Postolatii, T. Serghei // Agromediainform. – 2012. – 20 ian. – P. 11 ; http:// www.agroinform.md/images/stories/ziar/2012/agro_media_inform%20nr%201_2012%20 internet.pdf 491. Boincean, Boris. Din ce cauză se discută concomitent despre azot şi energie în agricultură? / B. Boincean // Dezvoltarea : Săpt. Econ. Naţ. – 2012. – 21 febr. – P. 3. 492. Boincean, Boris. Promovarea dezvoltării durabile prin susţinerea serviciilor ecologice şi sociale acordate de agricultură / B. Boincean, S. Stadnic // Noosfera. – 2012. – Nr 6/7. – P. 206-207. – ISSN 1857-3517 493. Boincean, Boris. Rolul de bază asolamentului în promovarea agriculturii durabile, inclusiv ecologice // Protecţia plantelor – probleme şi perspective : Simp. şt. intern., Chişinău, 30-31 oct. 2012. – Информ. бюл. ВПРС МОББ. – Nr 41. – Ch., 2012. – P. 7-13. 494. Boincean, Boris. Solul nostru este apreciat ca patrimoniu mondial / B. Boincean, D. Dent // Agricultura Moldovei. – 2012. – Nr 5/6. – P. 18. – ISSN 0582-5229 495. Boincean, Boris. Ştiinţa solului la răscruce de drum / B. Boincean, S. Stadnic // Eficienţa utilizării şi problemele protejării solurilor : Lucrările conf. şt. cu participare intern., 28-29 iun. 2012. – Ch., 2012. – P. 49-55. – Bibliogr. : 12 tit. 496. Duca, Gheorghe. Defectiveness and strength levels of sheet glass, subjected to thermochemical treatment with fluorine - and chlorine - containing gases / G. Duca, Vasilii Sharagov // 6th International Conference on „Materials Science and Condensed Matter Physics” : Abstracts, Sept. 11-14, 2012, Chişinău. – Ch., 2012. – P. 125. 64


497. Instrucţiuni metodice privind evaluarea şi sporirea rezistenţei biotei solurilor în condiţiile intensificării proceselor de degradare / I. Senicovscaia, G. Marinescu, S. Andrieş, V. Filipciuc, B. Boincean [et al.] ; red. S Andrieş ; AŞM a Rep. Moldova, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului „Nicolae Dimo”. – Ch. : Pontos, 2012. – 75 p. – ISBN 978-9975-51-341-8 498. Nicorici, Maria. 2012 – Anul Ion şi Doina Aldea –Teodorovici // Făclia. – 2012. –14 apr. – P. 5 ; http://www.ziarul-faclia.md 499. Nicorici, Maria. Elaborarea sarcinilor didactice pe nivele cognitive la biologie : [RE] / Maria Nicorici ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie. – Bălţi, [2012] ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/nicorici/elaborare. pdf 500. Nicorici, Maria. Formarea competenţelor – pilonul formării viitorului specialist (masă rotundă pentru profesorii de biologie, geografie şi chimie sosiţi la olimpiada zonală 2012) : [RE] / Maria Nicorici ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2012 ; http:// tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/nicorici/formare.pdf. 501. Nicorici, Maria. Studiul de caz – metodă eficientă de formare a competenţelor de investigaţie : [RE] / Maria Nicorici ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie. – Bălţi, 2012 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/ nicorici/studiul.pdf 502. Nicorici, Maria. WebQuest – tehnică eficientă de studiu individual cu studenţii / M. Nicorici // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – P. 104-106 ; http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae 503. Recomandări privind analiza stării cerealelor de toamnă şi lucrările de îngrijire în condiţii extremale / P. Pîrvan, I. Guci, S. Andrieş, B. Boincean [et al.] ; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ; ACSA. – Ch., 2012. – 10 p. 504. Recomandări privind aplicarea îngrăşămintelor pe diferite tipuri de sol la culturile de cîmp / S. Andrieş (red. resp.), V. Lungu, N. Leah, …, B. Boincean [et al.]. – Ch. : Pontos, 2012. – 67 p. – ISBN 978-9975-51-343-2 *** 505. Боинчан, Борис. Влияние предшественников, сортов, удобрений и севооборота на урожайность озимой пшеницы в длительных полевых опытах (50 лет) в северной степной зоне Республики Молдова / Б. Боинчан // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2012. – № 3. – Р. 115-126. – ISSN 0021-342X 506. Боинчaн, Борис. К вопросу о сохранении и устойчивому развитию сельского хозяйства на чернозёмных почвах / Б. Боинчан // Почвоведение в России : вызовы современности, основные направления развития : Материалы Всерос. науч.-практ. 65


конф. с междунар. участием к 85-летию Почвенного ин-та им. В. В. Докучаева. – M., 2012. – Р. 869–874. 507. Боинчaн Борис. Моему учителю и наставнику / Б. Боинчан // Academicianul I. A. Krupenikov – 100 ani : Culeg. de art. şt. = Академику И. А. Крупеникову – 100 лет : Сб. науч. ст. – Ch., 2012. – P. 43-44. 508. Дука, Георгий Григорьевич. Застосування методу HF-секцiонування для дослiдження структури поверхневих шарiв листового скла, термохiмiчно вилуженного кислими газами / Г. Г. Дука, В. А. Шарагов, С. В. Райфура // «Структурна релаксацiя у твердих тiлах» : Матерiали IV Мiжнар. науково-практичноi конференцii, 29-31 травня, 2012 рiк, Вiнниця Украiна. – Вiнниця, 2012. – P. 174-175. 509. Дука, Георгий Григорьевич. Методика рентгенофазового анализа продуктов реакции неорганических стекол с кислыми газами / Г. Г. Дука, В. А. Шарагов // Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2012 : Conf. Naţ. cu participarea intern. la Fizică In Memoriam Mihai Marinciuc. Simp. Radiospectroscopia mediilor condensate, dedicat aniversării a 75 de ani de la naşterea cunoscutului fizician din Rep. Moldova, Ion Geru, profesor universitar, membru corespondent al Acad. de Ştiinţe din Moldova : Progr. Conf. Şt. Naţ. cu participare intern., 22-23 oct., 2012, Bălţi. – Bălţi, 2012. – P. 108-110. 510. Пять причин, по которым вопросы устойчивого земледелия и охраны почв могут и должны решатся с учетом почвенно-микробиологического фактора / С. Корчмару, Г. Меренюк, А. Урсу, Б. Боинчан // Eficienţa utilizării şi problemele protejării solurilor : Lucrările Conf. şt. cu participare intern., Chişinău 28-29 iun. 2012. – Ch., 2012. – P. 143-148. 511. Шарагов, Василий Андреевич. Визначення ступени неоднорiдностi скла за даними методу секэiонування розчином HF / В. А. Шарагов, С. В. Райфура // Хiмiчна та екологiчна освiта: стан i перспективи розвитку : Збiрник матерiалiв II Всеукраiнcькоi наук.-практ. конф. з мiжнар. участю присвяченоi 100-рiччю Вiнниц. держав. пед. ун-ту iм. М. М. Коцюбинського, 27-28 вересня 2012 року. – Вiнниця, 2012. – Р. 192-194. 512. Шарагов, Василий Андреевич. Визначення товщири вилуженого шару скла / В. А. Шарагов // «Структурна релаксацiя у твердих тiлах» : Матерiали IV мiжнар. науково-практичноi конференцii, 29-31 травня, 2012 рiк, Вiнниця Украiна. – Вiнниця, 2012. – P. 176-177. 513. Шарагов, Василий Андреевич. Визначення факторов, що впливають на результати експерименту, з позицiий системного аналiзу / В. А. Шарагов // Хiмiчна та екологiчна освiта: стан i перспективи розвитку : Збiрник матерiалiв II Всеукраiнcькоi наук.-практ. конф. з мiжнар. участю присвяченоi 100-рiччю Вiнниц. держав. пед. ун-ту iм. М. М. Коцюбинського, 27-28 вересня 2012 року. – Вiнниця, 2012. – Р. 190-192. 514. Шарагов, Василий Андреевич. Водостiйкiсть скляних пляшок, термохiмiчно оброблених газовими реагентами / В. А. Шарагов, И. А. Бурковський // Хiмiчна та 66


екологiчна освiта: стан i перспективи розвитку : Збiрник матерiалiв II Всеукраiнcькоi наук.-практ. конф. з мiжнар. Участю присвяченоi 100-рiччю Вiнниц. держав. пед. унту iм. М. М. Коцюбинського, 27-28 вересня 2012 року. – Вiнниця, 2012. – Р. 197-199. 515. Шарагов, Василий Андреевич. Микротвердость листового стекла, термо-химически обработанного газовыми реагентами / В. А. Шарагов // Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2012 : Conf. Naţ. cu participarea intern. la Fizică In Memoriam Mihai Marinciuc. Simp. Radiospectroscopia mediilor condensate, dedicat aniversării a 75 de ani de la naşterea cunoscutului fizician din Rep. Moldova, Ion Geru, profesor universitar, membru corespondent al Acad. de Ştiinţe din Moldova : Progr. Conf. Şt. Naţ. cu participare intern., 22-23 oct., 2012, Bălţi. – Bălţi, 2012. – P. 121-123. 516. Шарагов, Василий Андреевич. Определение плотности стекла методом гидростатического взвешивания с позиций системного анализа / В. А. Шарагов // Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2012 : Conf. Naţ. cu participarea intern. la Fizică In Memoriam Mihai Marinciuc. Simp. Radiospectroscopia mediilor condensate, dedicat aniversării a 75 de ani de la naşterea cunoscutului fizician din Rep. Moldova, Ion Geru, profesor universitar, membru corespondent al Acad. de Ştiinţe din Moldova : Progr. Conf. Şt. Naţ. cu participare intern., 22-23 oct., 2012, Bălţi. – Bălţi, 2012. – P. 120. 517. Шарагов, Василий Андреевич. Особливости структури поверхневих шарiв листового скла, термохiмiчно обробленого фторхлормiсткими газами / В. А. Шарагов // «Структурна релаксацiя у твердих тiлах» : Матерiали IV Мiжнар. науково-практичноi конференцii, 29-31 травня, 2012 рiк, Вiнниця, Украiна. – Вiнниця, 2012. – P. 178-179. 518. Шарагов, Василий Андреевич. Применение метода секционирования раствором HF для идентификации выщелоченного слоя стекла / В. А. Шарагов // Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2012 : Conf. Naţ. cu participarea intern. la Fizică In Memoriam Mihai Marinciuc. Simp. Radiospectroscopia mediilor condensate, dedicat aniversării a 75 de ani de la naşterea cunoscutului fizician din Rep. Moldova, Ion Geru, profesor universitar, membru corespondent al Acad. de Ştiinţe din Moldova : Progr. Conf. Şt. Naţ. cu participare intern., 22-23 oct., 2012, Bălţi. – Bălţi, 2012. – P. 118-119. 519. Шарагов, Василий Андреевич. Термодинамiчний аналiз ймовiрностi вилуговання неорганiчних стекол газовими реагентами / В. А. Шарагов, Г. Г. Дука // Хiмiчна та екологiчна освiта: стан i перспективи розвитку : Збiрник матерiалiв II Всеукраiнcькоi наук.-практ. конф. з мiжнар. участю присвяченоi 100-рiччю Вiнниц. держав. пед. ун-ту iм. М. М. Коцюбинського, 27-28 вересня 2012 року. – Вiнниця, 2012. – Р. 195-197. Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică 520. Bolduma, Marta. Unele modalităţi de promovare a activităţii de cercetare-proiect cu elevii în procesul studierii biologiei / Marta Bolduma ; coord. şt. Vasile Buzdugan // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 8-19. 67


521. Culiciţcaia, Natalia. Aspecte ecologice ale legităţilor creşterii iepurilor de casă în ontogeneză / Natalia Culiciţcaia; coord. şt. Vasile Buzdugan // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 22-29. 522. Cuşpili, Polina. Cercetarea structurii straturilor superficiale ale sticlei incolore de ambalaj prin metoda secţionării cu soluţia HF / P. Cuşpili ; coord. şt. Vasilii Şaragov // Educaţie prin cercetare – garant al performanţei învăţămîntului superior : Conf. interuniv. : Ştiinţe naturale şi exacte, Chişinău 3-4 mai 2012 : Rez. comunicărilor. – Ch., 2012. – P. 46-47. 523. Donţu, Lilia. Metodele de învăţămînt - mijloc de realizare corectă a procesului educaţional / Lilia Donţu, coord. şt. Maria Nicorici // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 2. – P. 118-120. 524. Galben, Violeta. Valoarea cunoştinţelor uro-genitale în educarea modului sănătos de viaţă la elevii gimnaziali / Violeta Galben ; coord. şt. Veaceslav Pulbere // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. Studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 44-49. 525. Iluşca, Marina. Reducerea impactului ecologic negativ al fertilizării solului în asolament (în baza experienţelor de lungă durată din Republica Moldova şi din lume) / Marina Iluşca; coord. şt. Boris Boincean // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 35-41. 526. Pînzaru, Viorica. Domeniile de utilizare a metodelor instrumentale de analiză / Viorica Pînzaru ; coord. şt. Vasilii Şaragov; rec. Stanislav Stadnic // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 41-44. 527. Tabarcea, Doina. Particularităţile etologice ale papagalilor şi ataşamentul perişilor faţă de om / Doina Tabarcea; coord. şt. Vasile Buzdugan // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 29-34. 528. Ţurcan, Aliona. Metode de evaluare alternativă în cadrul orelor de biologie / Aliona Ţurcan; coord. şt. Maria Nicorici // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 1. – P. 19-22. 529. Zatuşevschi, Ana. Integrarea funcţională a emisferelor mari şi activitatea de învăţare a stîngacilor / Ana Zatuşevschi ; coord. şt. Veaceslav Pulbere // Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. studenţesc cu participare intern., 29 oct. 2011, ed. a 7-a. – Bălţi, 2012. – Vol. 2. – P. 113-117.

68


BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ MONOGRAFII 530. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp, 1991-2011 / ABRM ; aut.-alcăt. : Ludmila Costin, Viorica Lupu, Vera Sobeţchi ; au contribuit: Elena Harconiţa, Natalia Cheradi, Lilia Tcaci ; red. şt. : Ludmila Corghenci. – Ch., 2012. – 68 p. MATERIALELE CONFERINŢELOR 531. Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line] / coord. : Elena Harconiţa (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; trad. : Valentina Topalo ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov. – Ed. a 2-a. – Bălţi : [S.n.], 2012. – 106 p. – ISBN 978-9975-50-084-5. – Antetit. Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; http:// tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/bca_colloq.pdf ; http://www.calameo.com/ books/0011333492f495d77a50c 532. Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice, conf şt. (2012; Bălţi). Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012 / coord. : Elena Harconiţa, (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/cop./ machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi, 2012. – 376 p. – ISBN 9789975-50-067-8 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/conf_st_2012.pdf POLITICI. STRATEGII. PROGRAME. RAPOARTE PROFESIONALE 533. Biblioteca Ştiinţifică. Raport de activitate 2011 / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt., Centrul Managerial ; coord. : E. Harconiţa (red.) ; red. : L. Mihaluţa, E. Stratan; design/ cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi, 2012. – 227 p. 534. Biblioteca Ştiinţifică. Program de activitate 2013 / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt., Centrul Managerial ; coord.: E. Harconiţa (red.) ; red. : L. Mihaluţa, E. Stratan ; tehnored. : S. Şişcanu ; design /cop. /machetare: S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – 135 p. GHIDURI 535. Aculova, Taisia. Descrierea bibliografică analitică în sistemul automatizat TINLIB V410 : ghid metodic (experienţe bălţene) / T. Aculova, N. Culicov ; red.-resp. : Elena Harconiţa ; red. coord. : L. Mihaluţa ; design / cop. / tehnored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2012. – 31 p. – ISBN 978-9975-50-098-2 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/ ghid_analitic.pdf

69


536. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare : Ghid practic / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana Nagherneac ; red.-resp. : Elena Harconiţa ; design/cop./tehnored. : Silvia Ciobanu, Tatiana Prian. – Bălţi, 2012. – 54 p. – (Cultura informaţiei). – ISBN 978-9975-50-092-0 http:// tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/reguli_referinte.pdf BIBLIOGRAFII 537. Biblioteca şi bibliotecarii în presă şi on-line, 2012 : Bibliografie [on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Natalia Culicov ; coord. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi : Bibl. Şt., 2012. – Disponibil: http:// libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bibonline/bonline2012.htm 538. Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Reale : Bibliogr. selectivă / alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu, Ana Nagherneac ; ed. îngr. de Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; desing/cop./machetare : Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2012. – 374 p. – (Bibliographia universitas). – ISBN 978-9975-05-085-2 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_ st/contrib_st_reale.pdf ; http://www.calameo.com/books/001133349d26400106b27 ). – ISBN 978-9975-50-095-1. 539. Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2011 : Bibliogr. selectivă / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana Nagherneac, Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : [S. n.], 2012. – 114 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975- 50-095-1 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/ anuar_2011.pdf 540. Gheorghe Popa : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. coord. : Ala Sainenco ; red. bibliogr. : Lina Mahaluţa ; design/cop./machetare: Silvia Ciobanu. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Bălţi, 2012. – 223 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 978-9975-50-0913 ; http://www.calameo.com/books/00113334937ab15317aa9 ; http://tinread.usb.md:8888/ tinread/fulltext/popa_gh/popa_%20biobibl.pdf 541. Presa românească în colecţiile bibliotecii: ultimele decenii ale sec. XIX şi primele decenii ale sec. XX : contribuţii bibliogr. Fasc. 1 / alcăt. E. Scurtu, A. Nagherneac, D. Cosumov ; red. resp. E. Harconiţa ; red. lit. G. Mostovic ; red. bibliogr. L. Mihaluţa ; design/ cop. S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – 315 p. – (Vestigia semper adora). – ISBN 978-9975-93126-7 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/presa_rom.pdf

70


SERIALE 542. Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi ştiinţele inform. a Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi [on-line] / dir. publ. : Elena Harconiţa ; colegiul de red. : L. Mihaluţa, V. Topalo, E. Stratan, S. Ciobanu, A. Rău, S. Ghinculov, R. Moţoc, M. Şleahtiţchi, N. Enciu ; lector : G. Mostovic. – Bălţi, 2012. – (Trimestrial) Nr 1. – 85 p ; http://libruniv.usb.md/publicatie/rev/conf2012-1.html Nr 2. – 110 p. ; http://www.calameo.com/books/00113334937ee20549ffd Nr 3. – 117 p. ; http://ru.calameo.com/read/001133349428bb19d3205 Nr 4. – 84 p. ; http://www.calameo.com/books/001133349e1a6311ba7dc 543. BiblioScientia : rev. şt.-practică [on-line] / fondator : Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” a Acad. de Şt. a Moldovei ; dir. publ. : A. Hanganu ; colegiul de red. : L. Kulikovski, C. Slutu-Grama, N. Ţurcan,..., E. Harconiţa [et al.]. – Ch., 2012 – . – Ed. anuală. Nr 7-8. – 113 p. ; http://ru.calameo.com/read/001676830ca97a241da7e 544. Bibliouniversitas@ABRM.md : rev. bibliotecilor universitare din Republica Moldova [on-line] / Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Secţiunea „Biblioteci Universitare” ; colegiul de red. : E. Harconiţa, L. Karnaeva, L. Costin, S. Ghinculov, E. Zasmenco, R. Avasiloaie, Z. Sochircă, Z. Stratan, L. Mihaluţa, I. Afatin, E. Stratan, V. Topalo ; design/tehnored./machetare : S. Ciobanu, T. Prian. – Bălţi, 2012 – . – (Bianual) Nr 1. – http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/buniv.html Nr 2. – http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/buniv.html MATERIALE PROMOŢIONALE 545. Activităţi culturale dedicate scriitorului Alecu Russo la a 193-a aniversare de la naştere (17 martie 1819 – 5 februarie 1859 : Program [on-line] / elab. : E. Harconiţa, V. Topalo. – Disponibil: http://www.slideshare.net/libruniv/alecu-russo-program 546. Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale. Colloquia professorum: Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică. Ed. a 3-a., 11-12 oct., 2012 : Program [on-line] / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Bibl. Şt. ; com. de organizare : preşedinte E. Harconiţa ; membri : L. Mihaluţa, E. Stratan, V. Topalo, S. Ciobanu, I. Afatin. – Disponibil: http://www.slideshare.net/libruniv/colloquia-14600585 547. Bibliotecarii din învăţămîntul preuniversitar în conexiune globală. Training, 9 octombrie 2012 : Program [on-line] / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” ; elab. : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; design/machetare : S. Ciobanu. – Disponibil: <http:// libruniv.usb.md/nou/121004/program_bibscol%20.pdf> 548. Blogul Filiala ABRM BIN / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : S. Ciobanu ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer.

71


549. Blogul Oficiului Documente în Limbi Străine / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţt ; elab. : S. Ciobanu ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer 550. Blogul Oficiului Documente Muzicale / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : S. Ciobanu ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer 551. Blogul Sălii de Lectură Ştiinţe Filologice / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : S. Ciobanu ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer. 552. Blogul Sălii de Lectură Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale, arte / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : S. Ciobanu ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer. 553. Blogul Sălii de Lectură Ştiinţe socio-umanistice şi economice / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : S. Ciobanu ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer. 554. Cercetări biblioteconomice în anul 2011: constatări calimetrice. Conferinţa Ştiinţifică anuală, 08-10 februarie 2012 : Program [on-line] / com. de organizare : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan, S. Ciobanu, I. Afatin. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/ program-11479213> 555. 15 iunie – Ziua Europeană privind promovarea competenţelor profesioniştilor din informare-documentare : Afiş / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012 ; http://libruniv.usb.md/nou/120615/15iunie. pdf 556. Concursul Republican „Biblioteca Publică – Partener în Promovarea Proprietăţii Intelectuale” la ediţia a IV-a : Program [on-line] / elab. : E. Harconiţa, V. Topalo. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/fullscreen/libruniv/bib-pi1docx/1> 557. Conectează-te la Oficiul Documente în Limbi Străine pe Google+ / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : S. Ciobanu ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer 558. Conectează-te la Oficiul Documente Muzicale pe Google+ / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : S. Ciobanu ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer 559. Conectează-te la Sala de lectură Ştiinţe Filologice pe Google+ / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : S. Ciobanu ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer 560. Conectează-te la Sala de lectură Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale, arte pe Google+ / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”din Bălţi ; elab. : S. Ciobanu ; machetare/ design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer 72


561. Conectează-te la Sala de lectură Ştiinţe socio-umanistice şi economice pe Google+ / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : S. Ciobanu ; machetare/ design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer 562. Conferinţa de diseminare a lucrărilor Congresului al VII-lea al Bibliotecarilor din RM cu genericul „Bibliotecile acum! Te inspiră, surprind, mobilizează!”. Atelierul profesional „Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare”, joi, 6 decembrie, 2012 : Program [on-line] / elab. : E. Harconiţa, E. Stratan, L. Mihaluţa. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/3-program-bibl-scol> 563. EBSCO HOST accesibil în Biblioteca Ştiinţifică a US „A. Russo”, Bălţi / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”din Bălţi ; alcăt. S. Ciobanu ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer. 564. EU Bookshop / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : S. Ciobanu ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer. 565. Ghidul punctelor de servire pentru Bibliotecarul Responsabil de relaţiile cu Facultatea [on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. E. Stratan ; red. : E. Harconiţa ; machetare S. Ciobanu. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/prezentare/ util2012/ghidul%20punctelor.pdf> 566. Ghidul Utilizatorului Bibliotecii universitare bălţene / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; red. : E. Harconiţa, V. Topalo ; design/tehnored. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Pliant ; http://libruniv.usb.md/prezentare/util2012/ghidutilizator_2012.pdf 567. Informaţii pentru studenţii anului I prezentate de către Bibliotecarii - Responsabili de Relaţiile cu Facultăţile în tura prin spaţiile Bibliotecii [on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; elab. E. Stratan, L. Răileanu. – Disponibil: <http://libruniv. usb.md/prezentare/util2012/inform.pdf> 568. Lunar ecologic : Program [on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : E. Harconiţa, M. Nicorici, V. Topalo ; design/machet. : S. Ciobanu. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/nou/120405/lunar6aprilie.pdf> 569. Manifestări cultural-educative consacrate Anului Ion şi Doina ALDEA-TEODOROVICI : Program [on-line] / elab. : E. Harconiţa, V. Topalo. – Disponibil: <http:// www.slideshare.net/fullscreen/libruniv/teodorovici/1> 570. Openaccesswek.org / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”din Bălţi ; elab. S. Ciobanu ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer. 571. Plan de acţiuni al CI EUI pentru 2012 [on-line] / elab. : E. Harconiţa, V. Topalo. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/eui-red>

73


572. Planul de manifestări culturale consacrate sărbătorilor naţionale Ziua Independenţei şi Limba Noastră [on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; E. Harconiţa, V. Topalo. – Disponibil: http://www.slideshare.net/libruniv/planullmanifestrilor-culturale 573. Planul manifestărilor dedicate comemorării a 20 de ani de la începutul acţiunilor de luptă Pentru Apărarea Integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova (1991-1992) : Program [on-line] / elab. : E. Harconiţa, V. Topalo. – Disponibil: <http:// libruniv.usb.md/nou/120203/Program%20Nistru.pdf 574. Programul manifestărilor cultural-educative dedicate Zilelor Tineretului, 1117 noiembrie, 2012 [on-line] / elab. : E. Harconiţa, V. Topalo. – Disponibil: <http://www. slideshare.net/libruniv/tineret-14968301> 575. Programul NOUL UTILIZATOR. Ed. a 10-a, anul de învăţămînt 2012/2013 [on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : E. Harconiţa, L. Răileanu. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/prezentare/util2012/program.pdf> 576. Programul Zilelor Bibliotecii şi a Bibliotecarului, 16-27 aprilie 2012 [on-line] / echipa de organizare : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, V. Topalo. E. Stratan, S. Ciobanu, I. Afatin. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/fullscreen/libruniv/programzilelebibl/4> 577. Săptămâna Accesului Deschis. Slogan „Setaţi implicit Accesul Deschis” : Program [on-line] / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : E. Harconiţa, V. Topalo ; design/machet. S. Ciobanu. – Disponibil: http://www.slideshare.net/libruniv/3programoa-14798531 578. Zilele Francofoniei (20-30 martie): Program [on-line] / elab. : E. Harconiţa, V. Topalo. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/fullscreen/libruniv/francofonia-12080547/1> 579. Zilele Universităţii şi a Bibliotecii, 15-12 octombrie 2012 : Program ştiinţificocultural [on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; echipa de organizare : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan, V. Topalo, S. Ciobanu, I. Afatin. – Disponibil: http:// www.slideshare.net/libruniv/zilele-universitii-i-a-bibliotecii *** 580. Электронная Библиотека Диссертаций / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : S. Ciobanu ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Flyer.

74


RESURSE ELECTRONICE 581. Achizitii noi 2012 (Ianuarie-Februarie) : [Expoz. on-line] / realizat : A. Nagherneac. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/Expo/ach_rec_2012/if.htm> 582. Achizitii noi 2012 (Martie-Iunie) : [Expoz. on-line] / realizat : M. Fotescu]. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/Expo/ach_rec_2012/ma.htm> 583. Achizitii noi 2012 (Iulie-Septembrie) : [Expoz. on-line] / realizat de Serviciul Documentare/Informare Bibliografică. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/Expo/ach_ rec_2012/is.htm> 584. Achiziţii recente Octombrie - Noiembrie, 2012 : [Expoz. on-line] / realizat de Serviciul Documentare/Informare Bibliografică. – Disponibil: <http://www.calameo.com/ books/001133349908d6fd58eb5> ; <http://libruniv.usb.md/Expo/ach_rec_2012/on.htm> 585. Alexander Graham Bell, fizician – 165 de ani de la naştere ; Tomas Alva Edison, inventator - 165 de ani de la naştere : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : Angela Hăbăşescu, Valentina Vacarciuc, Maria Postolati. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/Expo/tematice/bell.pdf> 586. Ars Longa... : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : Liliana Iavorschi, Natalia Culicov, Taisia Aculova. – Bălţi, 2012. – Disponibil: http:// libruniv.usb.md/Expo/tematice/arslonga.pdf 587. Basarabia 1812-2012 : Prez. selectivă din col. Bibl. : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizat de Aliona Purici, Antonina Antonova, Galina Belcovschi ; coord. : Valentina Topalo. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://tinread. usb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem/basarabia.pdf> 588. Bălţi - repere istorice şi culturale : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi ; coord. : E. Harconiţa ; realizatori : Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, Margarita Iulic. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/ expo_tem/balti.pdf> 589. Claude Debussy : 150 de ani de la naştere (1862-1918) : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori : Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă. – Bălţi, 2012. – Disponibil: http://libruniv.usb.md/Expo/tematice/debussy.pdf 590. Colecţia AGEPI : 26 aprilie Ziua Mondială a proprietăţii intelectuale : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : Angela Hăbăşescu. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/Expo/tematice/agepi.pdf>

75


591. Dimensiunile autocunoaşterii şi autoevaluării : Prez. selectivă din col. Bibl. : [Expoz. on-line] / realizator : Angela Hăbăşescu ; red.- coord. : Valentina Topalo. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem/autocunoastere. pdf> 592. 23 aprilie Ziua Mondială a cărţii şi a dreptului de autor : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : Galina Belcovschi, Antonina Antonov, Aliona Purici. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/Expo/tematice/ drep_autor.pdf> 593. Eroii nu mor niciodată, 20 de ani de la declanşarea Conflictului armat de pe Nistru din 1992 : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/Expo/tematice/eroii. pdf> 594. Harconiţa, Elena. Faina Tlehuci... spirit activ, molipsitor, ofensiv... (19232005) : In memoriam : [Expoz. on-line] / Elena Harconiţa ; designer/maketator : Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://ru.calameo.com/read/001133349c828d6cf703d> 595. Incluziunea Educaţională – o prioritate a Învăţămîntului Naţional : [Expoz. on-line] / V. Topalo, V. Vacarciuc, E. Harconiţa – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://tinread. usb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem/ed_incluziune.pdf> 596. Inspiraţie şi traduceri. 30 septembrie – ziua traducătorului : [Expoz. on-line] / elab. : L. Melnic, coord. : V. Topalo. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://tinread.usb.md:8888/ tinread/fulltext/expo_tem/traducere.pdf> 597. Ion Creangă : 175 de ani de la naştere (1 mart. 1837- 31 dec. 1889) : [Expoz. online] / Gherda Palii, Valentina Topalo, Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http:// libruniv.usb.md/Expo/tematice/creanga1.pdf> 598. Ion şi Doina, Doina şi Ion : Anul 2012 - Anul Ion şi Doina Aldea-Teodorovici în Rep. Moldova : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; aut.-alcăt. : Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, Elena Ţurcanu, Ariadna Musteaţă ; red. coord. : Elena Harconiţa. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/Expo/tematice/doinasiion.pdf> 599. Jean-Jacques Rousseau - filosof, scriitor, pedagog, compozitor: 300 de ani de la naştere (28 iun. 1712 - 2 iul. 1778) : Prez. selectivă din col. Bibl. : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; aut.-alcăt. : Ala Lîsîi, Mira Gore, Veronica Barbaroş. – Bălţi : [S.l.], 2012. – Disponibil: http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/ expo_tem/rousseau.pdf

76


600. Mesagerul eternităţii: Eugen Doga : Compozitor, dirijor, pianist, pedagog: 75 de ani de la naştere : [Expoz. on-line] / Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă. – Bălţi, [2012]. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/Expo/tematice/doga2012.pdf> 601. Mihai Cimpoi: Critic, istoric literar, eminescolog, filosof al culturii - 70 de ani de la naştere : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizat : Adella Cucu ; coord. : Elena Harconiţa, Valentina Topalo. – Bălţi, 2012.. – Disponibil: <http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem/cimpoi.pdf> 602. Nume Mari în catedrala Cărţii : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; aut.-alcăt. : Lilia Ababi. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://www.slideshare. net/libruniv/nume-12640627>; <http://libruniv.usb.md/Expo/tematice/nume.pdf> 603. „Numele lui Alecu Russo va creşte cu timpul şi va străluci glorios” (17 martie 1819 – 5 februarie 1859) : [Expoz. on-line] / alcăt. : A. Cucu, V. Topalo, S. Ciobanu ; red. coord. : E. Harconiţa. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://ru.calameo.com/read/001133349dc66433874d5> ; http://libruniv.usb.md/Expo/tematice/russo_fin.pdf 604. Primadona operei naţionale : In memoriam : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : V. Topalo, S. Ciobanu, E. Ţurcanu, A. Musteaţă. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/Expo/tematice/primadona.pdf> ; <http:// www.youtube.com/watch?v=OKcrjU0Mx94&list=UU8YvnvC1c7tJtzEhAu6X2XQ&index =1&feature=plcp> 605. Profesorul Gheorghe Popa sau lingvistica, ştiinţa cea mai ordonată : Omagiu la 60 de ani : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; realizat : Adella Cucu, Valentina Topalo. – Bălţi, 2012. – Disponibil: http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/ popa_gh/popa1.pdf 606. Sfintele sărbători ale Paştelui : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori : Elena Ţurcan, Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/Expo/tematice/paste.pdf> 607. Spiridon Vangheli. Prozator, poet, traducător şi editor – 80 de ani de la naştere : [Expoz. on-line] / elab. : V. Vacarciuc, M. Postolati ; coord. : E. Harconiţa, V. Topalo. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem/vangheli.pdf> 608. Sub biciul talentului – L. V. Beethoven - 185 de ani de la trecerea în eternitate : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori : Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/Expo/ tematice/beethoven.pdf> 609. Ştefan cel Mare şi Sfînt (12 aprilie 1457 – 2 iulie 1504) : „Ştefan Vodă, domn cel mare, seamăn pe lume nu are, decît numai mîndrul soare” : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; aut.-alcăt. : Galina Belcovschi, Aliona Pu77


rici, Antonina Antonova. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://tinread.usb.md:8888/tinread/ fulltext/expo_tem/stefancelmare.pdf> 610. Terra – Planeta pe care trăim. 22 aprilie – Ziua Planetei Pămînt : [Expoz. online] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; elab. : Angela Hăbăşescu. – Bălţi. – Disponibil: http://libruniv.usb.md/Expo/tematice/tera.pdf 611. Valeriu Capcelea – Doctor habilitat în filozofie : 60 de ani de la naştere : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori : Galina Belcovschi, Aliona Purici, Antonina Antonova ; coord.: Elena Harconiţa, Valentina Topalo. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/capcelea/capcelea1.pdf BLOGURI 612. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi : [Blog] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Disponibil: <http://bsubalti.wordpress. com/> 613. Filiala BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord - Bălţi a Asociaţiei Bibliotecarilor din RM : [Blog] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://filialabrmbin.blogspot.com/> 614. Oficiul Documente Muzicale : [Blog] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://odmbsu.blogspot.com/> 615. Sala de Lectură nr 1 Ştiinţe socioumanistice şi economice : [Blog] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://sl1bsu.blogspot. com/> 616. Sala de lectură nr 2 Ştiinţe Filologice : [Blog] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2012. – Disponibil: http://slfilologie.blogspot.com/ 617. Sala de Lectură nr 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte : [Blog] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2012. – Disponibil: http://sl3stiintereale. blogspot.com/ 618. Oficiul Documente în Limbi Străine : [Blog] [/ Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2012. – Disponibil: <http://odls4bsu.blogspot.com/>

78


ARTICOLE ÎN CULEGERI, SERIALE ŞI ON-LINE SCRISE DE BIBLIOTECARI 619. Ababi, Lilia. Importanţa publicaţiilor periodice în limbi străine [on-line] / L. Ababi. – Disponibil: http://www.slideshare.net/libruniv/ababi 620. Ababi, Lilia. Proiectul de investiţii Journal Donation Project (JDP) din Sua pentru cercetătorii de la Bălţi / L. Ababii // Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 155-163. 621. Ababi, Lilia. Publicaţii periodice în colecţia de documente în limbi străine / L. Ababii // Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 236-251. 622. Aculova, Taisia. Cercetare bibliometrică a literaturii din domeniul Istorie [on-line] / T. Aculova, L. Iavorschi – Disponibil: <http://www.slideshare.net/fullscreen/libruniv/ srb-bibliometrie/1> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 350-355. 623. Afatin, Igor. Aplicarea tehnologiilor moderne in dezvoltarea colecţiilor bibliotecii / T. Prian, I. Afatin // Bul. ABRM. – 2012. – Nr 1. – P. 52-53 ; <http://issuu.com/tatianacoseri/ docs/buletin_abrm_2012_15_1> 624. Belcovschi, Galina. Analiza bibliometrică a literaturii din domeniul management din sl.1 Ştiinţe socio-umanistice şi economice [on-line] / G. Belcovschi, A. Purice, A. Antonova. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/belcovschi> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 283-291. 625. Belcovschi, Galina. Punctul de Informare NATO: ghidul utilizatorului [on-line] / A. Purici, A. Antonova, G. Belcovschi. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/1nat-ot> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 149-154. 626. Cazacu, Gabriela. Navigare în bazele de date EBSCO / G. Cazacu // Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0 : Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line]. – Bălţi, 2012. – P. 91-95 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/bca_colloq.pdf; http:// www.calameo.com/books/0011333492f495d77a50c 627. Ciobanu, Silvia. 20 de ani ai ABRM în fotografii – film [on-line] / S. Ciobanu. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/20-de-ani-abrm> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 66-68.

79


628. Ciobanu, Silvia. Eugen Coşeriu – Colosul de la Tubinghen: prezentare foto-film / S. Ciobanu // Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 136-138. 629. Ciobanu, Silvia. Gigantul lingvisticii mondiale [on-line] / S. Ciobanu. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/gigantul-lingvisticii-mondiale> 630. Ciobanu, Silvia. Prezentarea posterului Acces deschis la informaţie [on-line] / S. Ciobanu. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/ad-11817991> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 169-170. 631. Ciobanu, Silvia. Produsul ştiinţific al cadrelor didactice şi al bibliotecarilor de la Universitatea din Bălţi pe Calameo [on-line] / S. Ciobanu. – Disponibil: http://www. slideshare.net/libruniv/calameo-15080379 632. Ciobanu, Silvia. Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md – revistă de teorie şi practică a bibliotecilor universitare din R. Moldova - elaborare concept [on-line] / S. Ciobanu. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/bibliouniversitasabrm11>; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 69-70. 633. Ciobanu, Silvia. Utilizarea produsului bibliotecar prin rețele de socializare / S. Ciobanu // Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line]. – Bălţi, 2012. – P. 80-84 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/bca_ colloq.pdf ; http://www.calameo.com/books/0011333492f495d77a50c 634. Comunicat privind Conferinţa de Diseminare a lucrărilor Congresului al VII-lea al bibliotecarilor din RM cu genericul „Bibliotecile acum! Te inspiră, surprinde, mobilizează!” şi Atelierul profesional „Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare” / E. Harconiţa, E. Stratan // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2012. – Nr 2 [on-line]. Disponibil: <http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/2012-2/ harconita_comunicat.pdf> 635. Costiucenco, Natalia. Asigurarea păstrării şi integrităţii colecţiilor: Modalităţi şi mijloace de verificare, conservare, păstrare [on-line] / N. Costiucenco, S. Cecan. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/fullscreen/libruniv/asigurarea-pstrrii-i-integritii-coleciilor/1> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 356-359. 636. Cosumov, Dorina. Sintagma mit şi poezie în colecţia Bibliotecii [on-line] / D. Cosumov, M. Magher, G. Palii. – Disponibil: http://www.slideshare.net/libruniv/mitpoezie ; Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi ştinţele inform. – 2012. – Nr 2. – P. 9195 ; http://ru.calameo.com/read/00113334937ee20549ffd 80


637. Cosumov, Dorina. Voci tinere: versuri, proză, dramaturgie scrise de poeţi tineri [on-line] / D. Cosumov. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/voci-tinere> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 268-271 638. Cristian, Elena. Cărţi miraculoase din colecţia Bibliotecii [on-line] / E. Cristian, N. Costiucenco. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/carti-miraculoase> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 252-262 639. Cristian, Elena. Colecţia de publicaţii periodice moldoveneşti – parte a patrimoniului naţional [on-line] / E. Cristian, N. Costiucenco. – Disponibil: <http://www. slideshare.net/libruniv/pub-per-cristian> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 198-216. 640. Cristian, Elena. Depozit legal Universitaria - fond intangibil în patrimoniul universitar [on-line] / E. Cristian, S. Cecan. Disponibil: http://www.slideshare.net/libruniv/ dlu-12 641. Cruglov, Lina. Prelucrarea ştiinţifică a publicaţiilor periodice : Harta-traseu [online] / L. Cruglov. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/fullscreen/libruniv/gruglov/1> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 360-365 642. Cucu, Adella. Biblioteca universitară: calitatea serviciilor şi condiţiilor de muncă pentru utilizatori : studiul sociologic (studenţi) [on-line] / A. Cucu. – Disponibil: <http:// www.slideshare.net/libruniv/chestionar-cucu> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 79-87. 643. Cucu, Adella. Cărţi deţinătoare de premii naţionale şi internaţionale [on-line] / A. Cucu. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/cri-deintoare-de-premii-naionale-i> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 263-267. 644. Cucu, Adella. Cunoaşterea literaturii române din R. Moldova de studenţii bălţeni [on-line] / A. Cucu, L. Răileanu. Disponibil: http://www.slideshare.net/libruniv/ literatura-14994576 645. Cucu, Adella. Literatura Universală : Studiu bibliometric [on-line] / A. Cucu. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/cucu-2> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 292-305. 646. Cucu, Adella. Utilizarea revistelor de cultură şi ştiinţă filologică din colecţia Sălii de Lectură de Ştiinţe Filologice [on-line] / A. Cucu. Disponibil: http://www.slideshare.net/ 81


libruniv/utilizcucu ; Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 2. – P. 29-37 ; http://ru.calameo. com/read/00113334937ee20549ffd 647. Culicov, Natalia. Biblioteca Ştiinţifică şi Bibliotecarul în presa tradiţională şi online - 2011 (referinţe inclusiv din Cartea de Opinii şi sugestii ale musafirilor de onoare) [on-line] / N. Culicov. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/fullscreen/libruniv/biblpres-culicov-11830329/1> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 376-382 648. Culicov, Natalia. Catalogul on-line al Bibliotecii universitare de la Bălţi / N. Culicov // Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line]. – Bălţi, 2012. – P. 96-100 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/bca_colloq.pdf ; http://www.calameo.com/books/0011333492f495d77a50c 649. Culicov, Natalia. Rata de succes a căutărilor în catalogul electronic pe subiecte [on-line] / N. Culicov. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/rata-de-succesculicov-11816670> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 104-111 650. Ganea, Varvara. Extinderea volumului informaţional al catalogului electronic prin retroconversie şi barcodarea documentelor [on-line] / V. Ganea. – Disponibil: <http:// www.slideshare.net/libruniv/ganea> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 366-375. 651. Harconiţa, Elena. Activitatea de promovare şi implimentare a standardelor de specialitate monitorizată de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa // Bul. ABRM. – 2012. – Nr 2. – P. 13-14. 652. Harconiţa, Elena. Activitatea ştiinţifică a bibliotecarilor universitari bălţeni în anul 2011 [on-line] / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan. – Disponibil: <http://www.slideshare. net/libruniv/stiinta-fin-11985477> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 9-17. 653. Harconiţa Elena. Aplicarea AWSTATS pentru măsurarea eficienţei diseminării informaţiei ştiinţifice şi a resurselor educaţionale / E. Harconiţa, I. Afatin, L. Mihaluţa // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2012. – Nr 1 [on-line]. – Disponibil: http://libruniv.usb. md/bibliouniv_rev/articole/AVSTAS.pdf ; Buletinul ABRM : publ. periodică. – 2012. – Nr 1. – P. 20-25 ; http://issuu.com/tatianacoseri/docs/buletin_abrm_2012_15_1 ; Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line]. – Bălţi, 2012. – P. 32-39 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/bca_colloq.pdf ; http:// www.calameo.com/books/0011333492f495d77a50c

82


654. Harconiţa Elena. Biblioteca Municipală B. P. Haşdeu – 135 de ani de tradiţii şi inovaţii [on-line] / E. Harconiţa. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/nou/121015/hasdeu. pdf> 655. Harconiţa Elena. Bibliotecarii universitari au participat la manifestările organizate în luna iunie 2012 de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” / E. Harconiţa // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2012. – Nr 1 [on-line]. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/bibliotecariparticipat.pdf> 656. Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova: situaţii statistice, anul 2010 [on-line] / E. Harconiţa, E. Stratan, E. Ţurcan. – Disponibil: <http://www. slideshare.net/libruniv/bibl-scolare2> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 59-65. 657. Harconiţa, Elena. Centrul de Informare şi Documentare universitară în anul 2011 / E. Harconiţa // Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi ştinţele inform. – 2012. – Nr 1. – P. 5-13 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/rev/2012-1/5-13%20conf%201%20 2012.pdf 658. Harconiţa, Elena. Cercetarea şi creativitatea bibliotecarilor pentru sporirea valorilor documentare naţionale / E. Harconiţa // Bul. ABRM : publ. periodică. – 2012. – Nr 1. – P. 8-11 ; http://issuu.com/tatianacoseri/docs/buletin_abrm_2012_15_1 659. Harconiţa, Elena. Crearea spaţiului informaţional academic unic - soluţie eficientă pentru organizarea şi diseminarea informaţiei / E. Harconiţa, L. Karnaeva, E. Zasmenco // Revista Română de Biblioteconomie şi ştiinţa Informării : Rev. trim. – 2012. – An 8 (Nr 2). – P. 23-32 660. Harconiţa, Elena. Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM – 20 de ani de activitate [on-line] / E. Harconiţa. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/nou/121015/ ulim.pdf> 661. Harconiţa, Elena. Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formarea culturii informaţiei [on-line] / E. Harconiţa. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/Dib_ulim/ harconita2> 662. Harconita, Elena. Evaluarea personalului: paradigme temporale (2008-2010) [on-line] / E. Harconiţa, L. Mihaluta, E. Stratan. – Disponibil: <http://www.slideshare. net/libruniv/evaluarea-personalului-paradigme-temporale-20082010-elena-harconia-linamihalua-elena-stratan> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 28-33. 663. Harconiţa, Elena. Faina Tlehuci ar fi împlinit 89 de ani / E. Harconiţa // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2012. – Nr 1 [on-line]. – Disponibil: < http://libruniv. usb.md/bibliouniv_rev/articole/fainatlehuci_harconita.pdf> ; Confluenţe bibliologice : rev. 83


de biblioteconomie şi ştinţele inform. – 2012. – Nr 1. – P. 20-22 ; http://libruniv.usb.md/ publicatie/rev/2012-1/20-22%20conf%201%202012.pdf 664. Harconiţa, Elena. Filiala BIN ABRM din Bălţi : Raport de activitate / Elena Harconiţa, Elena Stratan // Bul. ABRM : Publ. periodică. – 2012. – Nr 2. – P. 24-27. 665. Harconiţa, Elena. Impactul Bibliotecii Universitare asupra formării viitorilor specialişti / E. Harconiţa, L. Mihaluţa // Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line]. – Bălţi, 2012. – P. 7-18 ; http://tinread. usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/bca_colloq.pdf ; http://www.calameo.com/books/ 0011333492f495d77a50c ; Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele conf. şt.-practice intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. – Bălţi, 2012. – 19-21 666. Harconiţa, Elena. Inaugurarea sălii de lectură virtuale a bibliotecii electronice a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei la Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi / E. Harconiţa // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2012. – Nr 1 [on-line]. – Disponibil: <http:// libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/inaugurareargb_harconita.pdf> 667. Harconiţa, Elena. La sărbătoarea revistei Bibliopolis / E. Harconiţa // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2012. – Nr 1 [on-line]. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/ bibliouniv_rev/articole/bibliopolis_harconita.pdf> 668. Harconiţa, Elena. Managementul participativ în asigurarea eficienţei activităţii Bibliotecii / E. Harconiţa // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2012. – Nr 1 [on-line]. – Disponibil: http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/managparticip_harconita.pdf ; Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line]. – Bălţi, 2012. – P. 40-44 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/bca_colloq.pdf ; http://www. calameo.com/books/0011333492f495d77a50c 669. Harconiţa, Elena. Norme de timp pentru procesele şi activităţile infobibliotecare în BŞU : Ghid [on-line] / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan. – Disponibil: <http:// www.slideshare.net/libruniv/norme> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 23-27 670. Harconiţa, Elena. O legendă vie a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine : [Ion Manoli, ex decanul Facultăţii USARB, la 70 de ani] / E. Harconiţa, E. Scurtu // Ion Manoli. Mon unique roman: Les Letters: Studium in Honorem. – Ch., 2012. – P. 227-230. 671. Harconiţa, Elena. Particularităţile de dezvoltare a resurselor informaţionale în 20 de ani de independenţă a R. Moldova 1991 – 2011 [on-line] / E. Harconiţa, S. Zadainova. Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/particularitile-de-dezvoltare-a-resurselor84


informaionale-n-20> ; Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 4. – P. 5-18 ; http://www. calameo.com/books/001133349e1a6311ba7dc 672. Harconiţa, Elena. Performanţa instituţiei – rezultatul eficienţei angajaţilor / E. Harconiţa // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 3. – P. 5-9 ; http://ru.calameo.com/ read/001133349428bb19d3205 673. Harconiţa, Elena. Premiile concursurilor naţionale a ABRM decernate bibliotecarilor universitari bălţeni, ediţia 2012 / E. Harconiţa // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 2. – P. 11-16 ; http://ru.calameo.com/read/00113334937ee20549ffd 674. Harconiţa, Elena. Preocupările de cercetare ale bibliotecarilor universitari de la Bălţi / E. Harconiţa // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 2. – P. 7-10 ; http://ru.calameo. com/read/00113334937ee20549ffd ; http://www.slideshare.net/Dib_ulim/elena-harconiapreocupri-de-cercetare-tiinific-a-bibliotecarilor-universitari-de-la-bli> 675. Harconiţa, Elena. Profesionalism şi originalitate în activitatea editorială a bibliotecarilor din Republica Moldova / E. Harconiţa // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2012. – Nr 2 [on-line]. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/2012-2/ harconita_profesionalism%20.pdf> 676. Harconiţa, Elena. Publicaţii editate în anul 2011 [on-line] / E. Harconiţa. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/prezentare-11817875> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 176-185 677. Harconiţa, Elena. Raport privind activitatea Filialei BIN ABRM din Bălţi pentru perioada 2009-2012 / E. Harconiţa // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2012. – Nr 2 [online]. – Disponibil: http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/2012-2/harconita_raportBIN%20.pdf 678. Harconiţa, Elena. Repertoriul bibliografic este însăşi istoria unei facultăţi / E. Harconiţa // Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Reale : Bibliogr. selectivă. – Bălţi, 2012. – P. 3-4 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_ st/contrib_st_reale.pdf ; http://www.calameo.com/books/001133349d26400106b27 679. Harconiţa, Elena. Romanul, ca gen literar, în interpretări bibliometrice : (19902010) [on-line] / E. Harconiţa. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/romanulmicrosoft-office-power-point> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 272-279 680. Hăbăşescu, Angela. Cercetare bibliometrică a compartimentului Organizarea şcolară, din colecţia salii de lectură nr.3 Ştiinţe reale, naturale, Ecologie, Pedagogie, Psihologie, Artă [on-line] / A. Hăbăşescu, V. Vacarciuc. – Disponibil: <http://www.slideshare. net/libruniv/hbescu> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 316-326 85


681. Hăbăşescu, Angela. Constantin Brâncuşi şi transformarea viselor prin sculptură / A. Hăbăşescu // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 2. – P. 50-54 ; http://ru.calameo.com/ read/00113334937ee20549ffd 682. Iavorscaia, Liliana. Memoria ca formă de justiţie / L. Iavorscaia, N. Lichii // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 2. – P. 65-72 ; http://ru.calameo.com/read/00113334937ee20549ffd 683. Inaugurarea expoziţiei de carte „Cele mai frumoase cărţi ale Germaniei 2012”, la Biblioteca Ştiinţifică // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 3. – P. 73 ; http:// www.calameo.com/read/001133349428bb19d3205 684. Iulic, Margarita. Oportunităti infobibliotecare în viziunea studenţilor şi profesorilor de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte [on-line] / M. Iulic, V. Vacarciuc. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/iulicvacarciuc-conf> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 97-103. 685. Iulic, Margarita. Reflecţii la vernisaj / M. Iulic, G. Cazacu // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 1. – P. 43-45 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/rev/2012-1/34-38%20 conf%201%202012.pdf 686. Iulic, Margarita. Victorina - oportunitate pentru dezvoltarea personală şi profesională / M. Iulic // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 3. – P. 74-79 ; http://www.calameo. com/read/001133349428bb19d3205 687. Magher, Marina. Aspectul uman şi particularităţile psihologice în relaţiile bibliotecar-utilizator / M. Magher // Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line]. – Bălţi, 2012. – P. 51-60 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/ bibl_65/bca_colloq.pdf ; http://www.calameo.com/books/0011333492f495d77a50c 688. Magher, Marina. Holocaustul necunoscut / M. Magher, M. Postolati // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 2. – P. 60-64 ; http://ru.calameo.com/read/00113334937ee20549ffd 689. Magher, Marina. Teoria Literaturii (82.0) : Studiu bibliometric din colecţia SL2 [on-line] / M. Magher, G. Palii. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/palii> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 306-315 690. Melnic, Lilia. Cercetare bibliometrică a compartimentului „Metodica predării limbilor străine” din colecţia salii de lectură nr. 4, Oficiul documente în limbi străine [on-line] / L. Melnic. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/fullscreen/libruniv/melnic-11829790/1> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 337-349

86


691. Mihaluţa, Lina. Blogul Filialei Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM http://filialabrmbin.blogspot.com/ şi Baza de date a membrilor BIN pe blog şi site-ul Bibliotecii universitare [on-line] / L. Mihaluţa, E. Stratan, T. Prian. – Disponibil: <http:// www.slideshare.net/libruniv/blogulbin> 692. Mihaluta, Lina. Lucrările universitarilor bălţeni în Biblioteca deschisă Open Library [on-line] / L. Mihaluţa, R. Toncoglaz. – Disponibil: http://www.slideshare.net/libruniv/open-1 693. Mihaluţa, Lina. Lucrările universitarilor bălţeni în biblioteci deschise pe Internet: OPEN LIBRARY, Calameo, Issuu / L. Mihaluţa, S. Ciobanu // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 3. – P. 10-16 ; http://www.calameo.com/read/001133349428bb19d3205 694. Mihaluţa, Lina. Congresul al VII-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova / L. Mihaluţa, E. Stratan // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2012. – Nr 2 [on-line]. Disponibil: <http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/2012-2/disem.pdf> ; Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 4. – P. 39-45 ; http://www.calameo.com/books/001133349e1a6311ba7dc 695. Mihaluţa, Lina. Proiectul Anului: Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizatori. Blogul Filialei BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord a ABRM / L. Mihaluţa, E. Stratan // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2012. – Nr 2 [on-line]. Disponibil: <http://libruniv. usb.md/bibliouniv_rev/articole/2012-2/blog_proiect%20.pdf> ; <http://www.slideshare.net/ libruniv/blog-colloq1> ; Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 3. – P. 21-25 ; http://www. calameo.com/read/001133349428bb19d3205 696. Mult stimate domnule director general, Dr. Alexe Rău. Mulţi stimaţi colegi de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova : [felicitare] [on-line] / E. Harconiţa. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/la-muli-ani-bnrm> 697. Nagherneac, Ana. Biblioteca universitară: calitatea serviciilor şi condiţiilor de muncă pentru utilizatori: studiul sociologic (Profesori) [on-line] / A. Nagherneac . – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/2-nagherneac-conf-feb> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 88-96 698. Nagherneac, Ana. Ghidul Bibliografului [on-line] / A. Nagherneac. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/bibliogr-ghid> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 42-53. 699. Noua versiunie a site-ului Bibliotecii [on-line] / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, I. Afatin, E. Stratan, S. Ciobanu. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/afatin> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 171-175. 700. Palii, Gherda. Dimensiunile valorice ale colecţiei de publicaţii periodice editate în România [on-line] / G. Palii, M. Magher. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/ dimensiunile-valorice-magher-palii> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 217-235. 87


701. Pogrebneac, Tatiana. AUF propune noi spaţii ştiinţifice şi culturale [on-line] / T. Pogrebneac. – Disponibil: http://www.slideshare.net/libruniv/auf-comunicarea 702. Preambul : [Cuvînt înainte la culegerea: „ Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi” : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011] / E. Harconiţa // Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line]. – Bălţi, 2012. – P. 5-6 ; http:// tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/bca_colloq.pdf ; http://www.calameo.com/ books/0011333492f495d77a50c 703. Purici, Aliona. Basarabia de la începuturi pînă în zilele noastre: prezentare selectivă a documentelor din colecţia Bibliotecii / A. Purici // Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi ştinţele inform. – 2012. – Nr 2. – P. 42-45 ; http://ru.calameo.com/ read/00113334937ee20549ffd 704. Răileanu, Ludmila. Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI [on-line] / L. Răileanu, E. Ţurcan, V. Ganea. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/audit-conferinta> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 18-22 705. Răileanu, Ludmila. Dimensiunile eticii servirii utilizatorului Web 2.0 / L. Răileanu, A. Lîsîi // Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line]. – Bălţi, 2012. – P. 85-90 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/ bibl_65/bca_colloq.pdf ; http://www.calameo.com/books/0011333492f495d77a50c 706. Răileanu, Ludmila. Metode de calcul a indicatorilor de performanţă conform standardului în vigoare [on-line] / L. Răileanu. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/ libruniv/indicatori-13055347> 707. Răileanu, Ludmila. Oportunităţile erei electronice şi utilizatorul 2.0 / L. Răileanu, E. Scurtu, A. Nagherneac // Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line]. – Bălţi, 2012. – P. 61-72 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/ bibl_65/bca_colloq.pdf ; http://www.calameo.com/books/0011333492f495d77a50c 708. Scurtu, Elena. Comunicarea ştiinţifică în mediul universitar : Profesori [on-line] / E. Scurtu, A. Nagherneac. – Disponibil ; http://www.slideshare.net/libruniv/comunicareatiinific-n-mediul-universitar-profesori-comunicarea-tiinific-n-mediul-universitar-profesori> ; Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi ştinţele inform. – 2012. – Nr 3. – P. 26-32 ; http://www.calameo.com/read/001133349428bb19d3205 709. Scurtu, Elena. Diseminarea Selectivă a Informaţiei pentru cercetători - Fişa DSI pe site-ul Bibliotecii [on-line] / E. Scurtu. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/388


fia-dsi> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 145-148 710. Scurtu, Elena. Expoziţia anuală Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale bibliotecarilor USB în anul 2010, ediţia 2011: Concept [on-line] / E. Scurtu. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/expoz-3> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 139-144 711. Spînu, Polina. Evoluţia colecţiei de publicaţii periodice : reviste ştiinţifice în Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 2006-2010: studiu comparativ [on-line] / P. Spînu. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/evoluiacoleciilor> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 192-197 712. Stratan, Elena. Bibliomesager / E. Stratan // Confluenţe bibliologice, 2012 – . – Nr 1. – P. 14-19 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/rev/1-2-2011/32-49.pdf Nr 2. – P. 17-24 ; http://ru.calameo.com/read/00113334937ee20549ffd Nr 3. – P. 17-20 ; http://www.calameo.com/read/001133349428bb19d3205 Nr 4. – P. 19-24 ; http://www.calameo.com/books/001133349e1a6311ba7dc 713. Stratan, Elena. Comunicarea profesională pe platforma 2.0 / E. Stratan // Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line]. – Bălţi, 2012. – P. 45-50 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/bca_colloq.pdf; http:// www.calameo.com/books/0011333492f495d77a50c 714. Stratan, Elena. Impactul revistei Confluenţe Bibliologice (2005 – 2011) în dezvoltarea culturii intelectuale a bibliotecarilor [on-line] / E. Stratan. – Disponibil: <http:// www.slideshare.net/libruniv/2-impactul-revistei> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 39-41 715. Stratan, Elena. Întîlnirea bibliotecarilor din Nordul Republicii Moldova cu Fiona Bradley, coordonator Program BSLA, din cadrul IFLA şi Winnie Vitzansky - trainer IFLA la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „ Alecu Russo” din Bălţi - Filiala Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM / E. Stratan // Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi ştinţele inform. – 2012. – Nr 3. – P. 42-44 ; http://www.calameo.com/ read/001133349428bb19d3205 716. Stratan, Elena. Lucrările Conferinţei „Impactul accesului deschis la informaţie asupra calităţii rezultatelor cercetării ştiinţifice” la Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 23 octombrie, 2012 / E. Stratan // Bibliouniversitas@ ABRM.md. – 2012. – Nr 2 [on-line]. Disponibil: <http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/ articole/2012-2/stratan_lucrarileconf.pdf> ; Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 4. – P. 2932 ; http://www.calameo.com/books/001133349e1a6311ba7dc

89


717. Stratan, Elena. Modernizarea competenţelor profesionale în cadrul Filialei Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM / E. Stratan // Bibliouniversitas@ABRM. md. – 2012. – Nr 1 [on-line]. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/ modernizarea_stratan.pdf> ; Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 2. – P. 38-41 ; http:// ru.calameo.com/read/00113334937ee20549ffd 718. Stratan, Elena. Profilul Bibliotecii în reţeaua de socializare Google+ [on-line] / E. Stratan. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/google1-11817825> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 164-168 719. Stratan, Elena. Subiectul accesului deschis la informaţie în publicaţiile periodice de specialitate : studiu bibliometric / E. Stratan // Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line]. – Bălţi, 2012. – P. 27-31 ; http:// tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/bca_colloq.pdf ; http://www.calameo.com/ books/0011333492f495d77a50c 720. Stratan, Elena. Studiu bibliometric asupra unor segmente din colecţia Bibliotecii [on-line] / E. Stratan. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/stratan> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 280-282. 721. Stratan, Elena. Test de evaluare a personalului Bibliotecii în corespundere cu Euroreferenţialul în Informare & Documentare / Fişa Postului bibliotecarului: modelare europeană : concepte [on-line] / E. Stratan. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/ libruniv/2-test-de-evaluare> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 34-38. 722. Toncoglaz, Renata. Biblioteca e-Book / R. Toncoglaz // Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line]. – Bălţi, 2012. – P. 101-104; http:// tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/bca_colloq.pdf ; http://www.calameo.com/ books/0011333492f495d77a50c 723. Toncoglaz, Renata. Oportunităţile sălii de lectură virtuale: Biblioteca electronică a Tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei [on-line] / R. Toncoglaz. Disponibil: http:// www.slideshare.net/libruniv/biblioteca-electronic-a-tezelor-de-doctor-a-bibliotecii 724. Topalo, Valentina. Centrul de Documentare al ONU - 10 ani de activitate [online] / V. Topalo. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/10-onu> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 112-115

90


725. Topalo, Valentina. Informaţia europeană la Biblioteca Universitară / V. Topalo // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 2. – P. 73-76 ; http://ru.calameo.com/ read/00113334937ee20549ffd 726. Topalo, Valentina. Prin prisma viitorului. La vîrstă majoratului de imagine, efort şi realitate / V. Topalo // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2012. – Nr 2 [on-line]. – Disponibil:<http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/2012-2/topalo_virstamajorat. pdf> ; Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 4. – P. 78-80 ; http://ru.calameo.com/ read/001133349e1a6311ba7dc 727. Topalo, Valentina. Rigoare, profesionalism, dinamism, flexibilitate sau sub semnul aniversării / V. Topalo // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2012. – Nr 2 [on-line]. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/2012-2/topalo_rigoare.pdf> ; Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 4. – P. 74-77 ; http://ru.calameo.com/read/001133349e1a6311ba7dc 728. Topalo, Valentina. Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor ştiinţifice universitare / V. Topalo // Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [on-line]. – Bălţi, 2012. – P. 19-26 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/ bibl_65/bca_colloq.pdf ; http://www.calameo.com/books/0011333492f495d77a50c 729. Ţurcan, Elena. Baza de date Opere muzicale în MP3: dezvoltare, oportunităţi pentru utilizatori, facilităţi pentru bibliotecari [on-line] / E. Ţurcan, A. Musteaţă, I. Afatin. – Disponibil: http://www.slideshare.net/libruniv/mp3-odm 730. Ţurcan, Elena. Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara [on-line] / E. Ţurcan, A. Musteaţă. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/turcan-11829771> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 327-336 731. Ţurcan, Elena. Costache Parno – vestitul lăutar din Bălţi / E. Ţurcan // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 4. – P. 59-63 ; http://ru.calameo.com/read/001133349e1a6311ba7dc 732. Ţurcan, Elena. Cupluri celebre din lumea muzicii / E. Ţurcan,A. Musteaţă // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 2. – P. 46-49 ; http://ru.calameo.com/read/00113334937ee20549ffd 733. Ţurcan, Elena. Eminescu. De la muzica poeziei la poezia muzicii / E. Ţurcan // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 1. – P. 34-38 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/ rev/2012-1/34-38%20conf%201%202012.pdf 734. Ţurcan, Elena. Muzica este chemată să ne transforme ego-ul... / E. Ţurcan // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 4. – P. 55-58 ; http://ru.calameo.com/read/001133349e1a6311ba7dc 735. Ţurcan, Elena. Nicolae Răutu – actor al scenei şi filmului / E. Ţurcan // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 3. – P. 83-87 ; http://www.calameo.com/read/001133349428bb19d3205 91


736. Zalîgaev, Irina. Experienţe de catalogare a publicaţiilor în serie de tip Anale [online] / I. Zalîgaev ; Disponibil:http://www.slideshare.net/libruniv/anale-st 737. Акулова, Таисия. Тематический поиск в электронном каталоге / Т. Акулова // Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [online]. – Bălţi, 2012. – P. 73-79 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/bca_ colloq.pdf ; http://www.calameo.com/books/0011333492f495d77a50c 738. Белковская, Галина. Региональная депозитарная библиотека Всемирного Банка на севере Молдовы / Г. Белковская // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 2. – P. 25-28 ; http://ru.calameo.com/read/00113334937ee20549ffd 739. Задайнова, Снежана. Стратегия комплектования библиотечных фондов [on-line] / С. Задайнова. – Disponibil: <http://www.slideshare.net/libruniv/zadainov> ; Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012. – Bălţi, 2012. – P. 186-191 740. Шульман, Марина. Лев – символ милосердия / М. Шульман // Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 1. – P. 79-83 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/rev/2012-1/2326%20conf%201%202012.pdf 741. Шульман, Марина. Наши предшественницы: у истоков библиотечного дела в Бэлць / М. Шульман // Bibliouniversitas@ABRM.md. – 2012. – Nr 1 [on-line]. – Disponibil: <http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/nasipredsestv_suliman.pdf> ; Confluenţe bibliologice. – 2012. – Nr 1. – P. 23-26 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/rev/2012-1/2326%20conf%201%202012.pdf

92


INDEXURI AUXILIARE Nume A Ababi L. 602, 619-621 Abramciuc M. 5, 49-55, 80 Abramciuc V. 4, 224-228 Aculova T. 535, 586, 522 Afatin I. 544, 546, 554, 576, 579, 623, 653, 699, 729 Aladin L. 132 Alexanchin L. 6 Amarfii- Railean N. 15, 421-427, 439 Andrieş S. 497, 503, 504 Andruhin M. 181 Antonov A. 587, 592, 609, 611, 624, 625 Axionov V. 3 Avasiloaie R. 544 Ayarenco O. 487 B Baban C. 246 Babii V. 311-316 Bacalîm A. 247 Badinter E. 11, 239 Bajura T. 414 Balanici L. 160, 171 Balmuş V. 388 Banaru N. 109 Barbaroş V. 599 Băncilă S. 231, 264 Belcovschi G. 587,592, 609, 611, 624, 625 Bedonica-Cugal T. 58 Belinschi E. 6 Berezovicova T. 347-349 Beşliu V. 11, 229, 230, 255, 256 Bîrsanu A. 16, 17, 25, 26, 43 Boca S. 447-457 Bogdan (Slutu) R. 403, 413 Bogdan S. 110-114 Bogza G. (89) Boincean B. 488-495, 497, 503, 504, 525 Boişteanu E. 451, 459-462, 466-468 Bolboceanu A. 288 Bolduma M. 520 Bolfosu L. 182 Borisova I. 269 93


Botezatu V. 487 Bornari E. 471 Botnaru V. 288 Brajuk V. 93 Branaşco N. 404 Briţchi A. 276 Bodorin C. 279 Brânză C. 183 Brânză F. 226 Briceag S. 6, 350 Buciuceanu-Vrabie M. 357 Bularga T. 317-322 Bulgacova I. 189, 219 Burlacu D. 252 Burlacu N. 405 Buzdugan V. 520, 521, 527 Buzinschi I. 483 C Cabac Ludmila 161 Cabac V. 1, 3, 10, 265 Caisîn S. 1, 10, 14 Calamanciuc G. (53) Calancea A. 14 Calaraş A. 115 Caliga M. 323-325 Cantemir G. 9, 18-20 Canţer N. 353, 354, 372 Canţer V. 4 Capcelea A. 375, 376 Capcelea Iu. 377, 383 Capcelea V. 2, 375-384, 396, (611) Carazanu V. 355 Cazacu G. 626, 685 Cazacu N. 385, 386, 402 Ceh O. 118 Cebotaroş V. 116, 117 Cecan S. 635, 640 Cemortan S. 288 Cheradi N. 530 Chihai A. 215 Chira O. 194-201, 215 Chiriţa M. 5 Chiseliov L. 406 Cimpoi M. (601) Ciobanu Ina 221 Ciobanu Ion 387-391 94


Ciobanu L. 276-278 Ciobanu M. 221 Ciobanu S. 3, 531-535, 538, 540-542, 544, 546-555, 557-561, 563-566, 568, 570, 576, 577, 579, 580, 588, 593, 594, 597, 598, 603, 604, 606, 627-633, 693, 699 Ciornaia I. 190-193 Ciubară I. 3 Cîşlaru G. 9 Coica A. 24 Cojocari A. 184 Cojocaru I. 2, 390, 392, 396 Cojocaru V. 288 Colesnic N. 155 Condrat V. 119, 120, 158, 159 Cononova T. 217 Copacinschi C. 156 Corghenci L. 530 Cornea V. 6, 162, 188 Corsan L. 421 Costin L. 530, 544 Costucenco N. 635, 638, 639 Cosumov D. 541, 636, 637 Cosumov M. 326, 327 Coşciug A. 6, 7, 9, 163-170 Coşeriu E. (60) Cotoviţcaia D. 328 Covaliova A. 438 Cozeriuc C. 356 Cozniuc O. 266 Cozma C. 3 Creangă Ion (82, 83) Craievscaia C. 472 Crestianicov E. 147 Cristian E. 638-640 Crişciuc V. 329 Crivceanschi N. 5 Crugliţchi T. 470, 484 Cruglov L. 641 Cuciuc D. 481 Cucu A. 601, 603, 605, 642-646 Culiciţcaia N. 521 Culicov N. 531-533, 535-537, 586, 647-649 Cuşpili P. 522 D Damanciuc Gh. 393 Dandara O. 150 Dănoi I. 463 95


Deinego N. 267, 274 Dent D. 489, 494 Dolea I. 357 Drăgan E. 170-173, 181, 183, 187 Drăgan P. 174 Dolgov V. 35 Donţu L. 523 Drumea I. 459 Duca Gh. 496 Dumbrăveanu L. 428-430 Dumbrăveanu R. 222 Dzechiş S. 202 E Edu I. 91 Elsenbach Joerg M. 254 Emciuc V. 157 Eminescu M. (86) Enciu Nicolai 542 Enciu Nicoleta 216 Enciu V. 56 Eni T. 439 Escarre R. 1, 14 Eşanu V. 482 Evdochimov L. 8, 9 Faghin C. 461 Faigher A. 473 F Filipciuc V. 497 Filipp S. 121-125 Foca E. 281, 282 Foca L. 132, 283 Fotescu E. 12, 232-236, 251 Fotescu M. 538, 539, 582 Fundoianu B. (49) Fusa C. 283 G Gagim I. 3, 6, 250, 251, 326, 327, 330-334 Gaina E. 217 Galben V. 524 Ganea V. 650, 704 Garbuz Vasile 358 Garbuz Veronica 407 Gaşiţoi N. 223 Gavajuc S. 474, 476 Gheorghiţă L. 170, 175-178, 182, 184, 186 Gheorghieş A. 476 96


Gherman C. 158 Gheţu Gh. 384 Ghinculov S. 542, 544 Gorbani S. 126-128 Goma Paul (174) Gore M. 599 Gorea T. 9 Gorodenco M. 129, 130, 151 Graneţkaia L. 336-342 Grădinaru L. 335 Griţco D. 431-443 Guci I. 503 Gupalova E. 346 Guranda E. 189, 203, 204 Guţalov L. 12, 234 Guţan V. 268 Guţu N. 359, 360 Guzgan D. 239, 257 Guzun D. 275 H Hanganu A. 543 Hanganu S. 357 Harconiţa E. 530-547, 554, 556, 562, 565, 566, 568, 569, 571-579, 588, 594, 595, 598, 601, 603, 607, 611, 634, 651-679, 696, 699, 702 Hăbăşescu A. 585, 590, 591, 610, 680, 681 Hîrbu A. 237, 238, 262, 263 I Iaţco A. 365 Iavorschi L. 586, 682 Ignatenco D. 80 Ignatiuc I. 9, 131, 132 Iluşca M. 525 Ioişer A. 11 Iulic M. 588, 684-686 J Jitaru L. 170 Jitaru V. 179 K Karnaeva L. 544, 659 Kogâlniceanu M. (52, 54) Kononov T. 6 Kulikovski L. 543 L Lacusta E. 21 Lazo M. 352, 371, 373 Leah N. 504 97


Leahu N. 57-66, 80 Leahu R. 67-69 Lenţa A. (176) Lichii N. 682 Lisnic T. 440 Lîsîi A. 599, 705 Lopotenco V. 420 Luca D. 230, 249 Lungu T. 371 Lungu V. 504 Lupaşco A. 240, 248 Lupu V. 530 Lysenko G. 487 M Magdaliuc A. 307 Magher M. 636, 687-689, 700 Manole O. 185 Manoli I. (170, (172, 670) Marinescu G. 497 Marşalcovschi T.-T. 394 Mascaliuc V. 133, 134 Melenciuc M. 248 Melnic L. 596, 690 Mihailov M. 285 Mihaluţa L. 531-535, 537-542, 544, 546, 547, 554, 562, 576, 579, 651-653, 665, 669, 691-694, 699 Mitrofan D. 224 Mohorea E. 395 Morari M. 329, 343, 344 Moraru Alexandru 186 Moraru Anatol 70-77, 92 Mostovic G. 531, 532, 541, 542 Moţoc R. 542 Movilă I. 7, 15, 409 Movileanu P. 396 Munteanu A. 132, 135, 157 Muraru E. 1, 14 Mustea Gh. (331) Musteaţă A. 598, 600, 589, 604, 608, 729, 730, 732 N Nacai L. 361 Nagherneac A. 536, 538-541, 697, 698, 707, 708 Nanu D. 92 Neagu Gh. 397, 398 Neghină D. 441 Nestor G. 483 98


Nichitcin C. 433, 434, 446 Nicorici M. 498, 500-502, 523, 528, 568 Nicu G. 29, 78, 79 Niculcea E. 6, 205, 216 Niculcea O. 8 Novac A. 22, 23 O Ocerednîi A. 365 Ocinschi V. 16 Odinokaia I. 475, 486 Ogui A. 6 Ojegov A. 229, 237, 238, 240, 241, 249, 253, 261 Olaru I. 268 Oleiniuc M. 410, 414 Onilova O. 159 P Paiu C. 372 Palii G. 597, 636, 689, 700 Parnovel V. 399 Patraşcu D. 251 Pădureac L. 400 Păun Galaicu E. 63 Pâslaru V. 3, 150 Pelevin V. (94) Pereteatcu M. 1, 14, 279, 286, 295 Perciun R. 414 Petelca D. 442 Petrescu C. (85) Pînzaru N. 241, 249 Pînzaru V. 464, 465 Plohotniuc E. 269 Pogrebneac T. 701 Popa Gh. 24-30, (47, 76), 179, (540) Popa M. 242-247 Popa P. 81 Popa V. 17, 31-34 Popov L. 266, 270 Postolache I. 246 Postolache V. 435, 438, 440-442, 444, 445 Postolati M. 585, 607, 688 Postolatii A. 490 Prian T. 536, 544, 623, 691 Priţcan V. 279, 357, 362-365 Proca I. 484 Proţiuc V. 218 Prous M. (85, 87) 99


Puiu D. 132, 136 Pulbere V. 524, 529 Purici A. 587, 592, 609, 611, 624, 625, 703 Puţuntica C. 357 R Radauţa M. 187 Raifura S. 487 Raileanu L. 567, 575, 644, 704-707 Răciula L. 6, 35, 137-141 Rău A. 542 Reicu O. 443 Remarciuc O. 80 Rîbalchina V. 96, 102, 349 Romandaş N. 466-468 Rotari E. 250, 251 Rotaru A. 411, 412 Rumleanschi M. 6, 180, 185 Rusnac V. 239, 252, 257 Rusu S. 485 Rusu Vitalie 476, 481 Rusu Vladimir 477, 482, 485 S Sacaliuc N. 287-292 Sainenco A. 36-38, 47, 540 Sărbuştean V. 275 Schiba V. 9, 218 Scurtu E. 538, 539, 541, 670, 707-710 Scutari D. 373 Scutelnic O. 265, 271 Secrieru L. 366, 367 Senicovscaia I. 497 Serghei T. 490 Sherwood Anderson (165) Sitailo I. 142 Sîrghi L. 35 Slivca E. 345 Slutu-Grama C. 543 Smirnov I. 171 Sobeţchi V. 530 Sochircă Z. 544 Sokolov S. (93) Spatari M. 469 Spatari V. 469 Spînu N. 402 Spînu P. 711 Splavnic A. 219 100


Stadnic S. 492, 495, 526 Stanţieru S. 9, 14, 17, 25, 26, 39, 40, 43 Stihari N. 188 Stoicev P. 229, 240, 241, 248, 249 Stratan A. 414 Stratan E. 531-534, 542, 544, 546, 547, 554, 562, 565, 567, 576, 579, 634, 652, 656, 662, 664, 669, 691, 694, 695, 699, 712-721 Stratan Z. 544 Stupacenco L. 283, 293, 307, 308 Surugiu R. 256 Surujiu I. 143, 144 Suzanscaia T. 93-95 Ş Şaragov V. 487, 496, 522 Şcărăbnaia A. 144 Şcerbacova T. 206, 207 Şişcanu S. 534 Şleahtiţchi Maria 80-83, 91, 542 Şmatov, V. 145, 155, 156 Şova T. 294-297 T Tabarcea D. 527 Tatarescu N. 202 Tărîţă Z. 22, 41-43 Tcaci C. – 405, 415-417 Tcaci L. 530 Teodoreanu Ionel (89) Tetelea M. 338, 346 Teterin M. 146-149 Tighineanu I. 4 Timciuc S. 19 Tintiuc T. 1, 14 Tlehuci F. (594) Toncoglaz R. 692, 722, 723 Topală P. 229-230, 237-240, 248, 249, 251, 253-258, 261 Topalo V. 531, 532, 542, 544-546, 556, 566, 568, 569, 571-574, 576-578, 587, 588, 591, 595-598, 601, 603-607, 611, 724-728 Trinca L. 3, 17, 22, 44-46 Trusevici A. 15, 420 Tuceac S. 298 Tuniţchi M. 6 Ţ Ţarălungă V. 478-480 Ţaulean M. 6, 142, 150-152 Ţicău V. 272 Ţurcan Aliona 528 101


Ţurcan Anişoara 445 Ţurcan E. 589, 598, 600, 604, 606, 608, 656, 704, 729-735 Ţurcanu L. 93-95 Ţurcan N. 543 Ţurcan O. 338 U Urechi N. 446 Ursu A. 246 V Vacarciuc V. 585, 595, 607, 680, 684 Vangheli S. (607) Varzari E. 6, 118, 151, 153 Verebceanu G. 47 Vovc M. 18 Vrabie D. 5, 84-89 Z Zadainov S. 671 Zaharenco I. 308 Zaharia V. 357 Zaiaţ L. 470 Zalîgaev I. 736 Zasmenco E. 544, 659 Zstuşevschi A. 529 Zolotariov E. 367 Zorilo L. 1, 13, 14, 309, 310 А Абрамчук В. 259, 260 Акулова Т. 737 Б Бабий Л. 418 Барбун В. 105 Белковская Г. 738 Боинчан Б. 505-507, 510 Борш А. 347 Булгакова И. 213 Бурковский И. 514 В Викол М. 262 Г Гаджим И. 347 Горя А. 273 Д Джойс Д. (105) Дзекиш С. 208

102


Дука Г. 508, 509, 519 Ж Жосану О. 309 З Задайнова С. 739 Земцова Т. 299-301 Золотарева Е. 369, 370 Зорило Л. 302-306 К Капчеля В. 401 Киселева Л. 419 Кожухар К. 96, 102 Кондратьев Н. Д. (418) Кононова Г. 209, 210 Корой Е. 347 Корчмару С. 510 Кошериу Е. (48) Л Ломоносов М.В. (97) Люшнiвська А. О. 99 М Меренюк Г. 510 Мигирина Н. 97 Моглан Д. 273 Морарь М. 347-349 Н Нiкiтченко А. 96, 102 Никульча Е. 211 О Одобеску Т. 374 П Плешко И. 263 Помельникова А. 212, 213, 220 Помельникова О. 220 Попа Г. 48 Р Райфура С.В. 508, 511 Руденко А. 436, 437 С Савченко А. 106 Сирота Е. 97, 98, 105, 106 Скиба В. 220 Стефаник В. (100) Сузанская Т.Н. 99 Суружиу И. 154 103


Т Туницька М. 96, 98, 100-102 У Урсу А. 510 Х Хомченко А. 259 Ч Черная И. 214 Чолану Л. 103, 104 Чорновалова А. 96, 102 Ш Шарагов В. 508, 509, 511-519 Шульман М. 740, 741 Щ Щусь А. 264 Я Яровая А. 310

104


Titluri 15 iunie – Ziua Europeană privind promovarea competenţelor profesioniştilor din informare-documentare : Afiş 555 20 de ani ai ABRM în fotografii – film [on-line] 627 2012 – Anul Ion şi Doina Aldea –Teodorovici 498 21st Century literacies: changing the paradigm in education 135 23 aprilie Ziua Mondială a cărţii şi a dreptului de autor : [Expoz. on-line] 592 30 de texte pentru lucru individual la limba română (pentru alolingvi) 17 A A comparative study of the category of gender in English and Romanian and its role in English teaching/learning 146 A name as part of culture 156 Abilităţile de interpretare a comportamentului nonverbal - element semnificativ în activitatea profesională a cadrului didactic universitar 361 Abordări ale problemei perfecţionării sistemului managerial al întreprinderii producătoare şi al acordării acestuia la factorii mediului extern 415 Abordări conceptuale privind metoda de reglementare a dreptului muncii 466 About auditive factor in music 330 About chemical and phase content of nano-pellicles formed on metal surfaces by applying electrical discharges in impulse 253 About discrete-valued functions 222 About extensions of totally bounded universal algebras 221 Absenţa absenţelor 57 Absurdul. Intersecţii semantico-terminologice 184 Accesibilitatea şi usabilitatea : Suport didactic pentru coord. educaţiei incl. 1 Achizitii noi 2012 (Ianuarie-Februarie) : [Expoz. on-line] 581 Achizitii noi 2012 (Iulie-Septembrie) : [Expoz. on-line] 583 Achizitii noi 2012 (Martie-Iunie) : [Expoz. on-line] 582 Achiziţii recente Octombrie - Noiembrie, 2012 : [Expoz. on-line] 584 Activitatea de promovare şi implimentare a standardelor de specialitate monitorizată de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Bălţi 651 Activitatea ştiinţifică a bibliotecarilor universitari bălţeni în anul 2011 [on-line] 652 Activităţi culturale dedicate scriitorului Alecu Russo la a 193-a aniversare de la naştere (17 martie 1819 – 5 februarie 1859 : Program [on-line] 545 Adaptarea profesională a angajaţilor conform cerinţelor locului de muncă 411 Alexander Graham Bell, fizician – 165 de ani de la naştere ; Tomas Alva Edison, inventator - 165 de ani de la naştere : [Expoz. on-line] 585 Alternation of crops and fertilization of cernoziom soils of Moldova. The V-th International Conference-Symposium Ecological Chemists 2012, March 2-3 Chisinau, Republic Moldova : Abstract, Book. 488 Analiza bibliometrică a literaturii din domeniul management din sl.1 Ştiinţe socioumanistice şi economice [on-line] 624 Analiza efectelor nulităţii actului juridic civil faţă de terţi 447 Analiza investigaţiilor ştiinţifice în materia efectelor nulităţii actului juridic civil în doctrina statelor străine 448 105


Analiza valorificării potenţialului uman la entităţile de producţie 421 Andragogie (curs de prelegeri pentru studenţii Ciclului II, studii superioare de masterat) 287 Ansamblu instrumental (pian) : Curriculum disciplinar 336 Anuarul Catedrei de Ştiinţe Socioumane, 2011/2012 2 Aplicarea AWSTATS pentru măsurarea eficienţei diseminării informaţiei ştiinţifice şi a resurselor educaţionale 653 Aplicarea calculului diferenţial şi integral la studiul mişcării curbilinii 242 Aplicarea criteriilor numerici statistici la determinarea planului optimal al absolvenţilor 272 Aplicarea modelului M. Porter în diagnosticarea strategică a ramurii 410 Aplicarea tehnologiilor moderne in dezvoltarea colecţiilor bibliotecii 623 Apologies in English and Romanian: cross-cultural differences 116 Aportul organizaţiilor financiare internaţionale la dezvoltarea economiei 440 Application of electric discharges in impulse in micro and nanotechnology 229 Application of section etching method using HF solution in order to study the structure of illuminating glasses 487 Applying graphite pellicles formed by electrical discharges in impulse to improve the exploitation performances of metal surfaces 230 Ars Longa... : [Expoz. on-line] 586 Arta traducerii : Curriculum la Disciplină 110 Artă şi educaţie artistică 3 Asigurarea păstrării şi integrităţii colecţiilor: Modalităţi şi mijloace de verificare, conservare, păstrare [on-line] 635 Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp, 1991-2011 530 Aspecte ale valorificării inteligenţelor multiple la orele de limba şi literatura română 18 Aspecte discursive ale comicului în limba franceză 175 Aspecte discursive de expresie a glumei în limba franceză 182 Aspecte ecologice ale legităţilor creşterii iepurilor de casă în ontogeneză 521 Aspecte metodologice în studiul acordeonului 345 Aspecte privind finanţarea în sectorul agrar 428 Aspecte psihologice ale rezistenţei educaţiei. Diagnosticarea fenomenului 366 Aspectele marketingului personalului pe piaţa muncii a Republicii Moldova 413 Aspectul uman şi particularităţile psihologice în relaţiile bibliotecar-utilizator 687 Aspektuelle Bedeutungen von deverbalen nomen im deutschen 189 Assessing and developing a sense of story 143 Assessment: ITS role for future teachers 133 Atitudinea şi percepţiile cadrelor didactice asupra educaţiei copiilor cu dizabilităţi în mediul şcolar incluziv 286 Atitudini interculturale ale elevilor claselor primare : Studiu monografic 150 Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI [on-line] 704 AUF propune noi spaţii ştiinţifice şi culturale [on-line] 701 Auto-ionization plasma in laboratory condition 237 Autonomie prin … întuneric. Rectorii vor independență, dar încă nu știu cum va arăta aceasta 24 106


B Basarabia 1812-2012 : Prez. selectivă din col. Bibl. : [Expoz. on-line] 587 Basarabia de la începuturi pînă în zilele noastre: prezentare selectivă a documentelor din colecţia Bibliotecii 703 Baza de date Opere muzicale în MP3: dezvoltare, oportunităţi pentru utilizatori, facilităţi pentru bibliotecari [on-line] 729 Bălţi - repere istorice şi culturale : [Expoz. on-line] 588 Beniamin Fundoianu – Benjamin Fondane, promoteur de la culture francaise dans l`espace roumain de l`entre-deux-guerres 49 Biblia, ca sursă de inspiraţie pentru scriitorii români 84 Bibliomesager 712 BiblioScientia : rev. şt.-practică [on-line] 543 Biblioteca e-Book 722 Biblioteca Municipală B. P. Haşdeu – 135 de ani de tradiţii şi inovaţii [on-line] 654 Biblioteca şi bibliotecarii în presă şi on-line, 2012 : Bibliografie [on-line] 537 Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011 [online] 531 Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi : [Blog] [on-line] 612 Biblioteca Ştiinţifică şi Bibliotecarul în presa tradiţională şi on-line - 2011 (referinţe inclusiv din Cartea de Opinii şi sugestii ale musafirilor de onoare) [on-line] 647 Biblioteca Ştiinţifică. Program de activitate 2013 534 Biblioteca Ştiinţifică. Raport de activitate 2011 533 Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale. Colloquia professorum: Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică. Ed. a 3-a., 11-12 oct., 2012 : Program [online] 546 Biblioteca universitară: calitatea serviciilor şi condiţiilor de muncă pentru utilizatori: studiul sociologic (studenţi) [on-line] 642 Biblioteca universitară: calitatea serviciilor şi condiţiilor de muncă pentru utilizatori: studiul sociologic (Profesori) [on-line] 697 Bibliotecarii din învăţământul preuniversitar în conexiune globală. Training, 9 octombrie 2012 : Program [on-line] 547 Bibliotecarii universitari au participat la manifestările organizate în luna iunie 2012 de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” 655 Bibliotecile şcolare din Republica Moldova: situaţii statistice, anul 2010 [on-line] 656 Bibliouniversitas@ABRM.md : rev. bibliotecilor universitare din Republica Moldova [on-line] 544 Blogul Filiala ABRM BIN 548 Blogul Filialei Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM http://filialabrmbin. blogspot.com/ şi Baza de date a membrilor BIN pe blog şi site-ul Bibliotecii universitare [on-line] 691 Blogul Oficiului Documente în Limbi Străine 549 Blogul Oficiului Documente Muzicale 550 Blogul Sălii de Lectură Ştiinţe Filologice 551 107


Blogul Sălii de Lectură Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale, arte 552 Blogul Sălii de Lectură Ştiinţe socio-umanistice şi economice 553 Bon anniversaire, Anatol Lenţa! 176 Busuioc moldovenesc [Partitură] : (Culeg. de cîntece pentru ansamblu vocal) 335 C Camil Petrescu et la lecon de Proust 85 Caracteristica general a contenciosului administrative în Republica Moldova 485 Career opportunities for linguist sat the labour market 145 Catalogul on-line al Bibliotecii universitare de la Bălţi 648 Categoria personalităţii în textele biblice 163 Cărţi deţinătoare de premii naţionale şi internaţionale [on-line] 643 Cărţi miraculoase din colecţia Bibliotecii [on-line] 638 „Cea mai firească reacţie a scriitorilor noştri ar fi fost tăcerea” 70 Centrul de Documentare al ONU - 10 ani de activitate [on-line] 724 Centrul de Informare şi Documentare universitară în anul 2011 657 Cercetare bibliometrică a compartimentului „Metodica predării limbilor străine” din colecţia salii de lectură nr. 4, Oficiul documente în limbi străine [on-line] 690 Cercetare bibliometrică a compartimentului Organizarea şcolară, din colecţia salii de lectură nr.3 Ştiinţe reale, naturale, Ecologie, Pedagogie, Psihologie, Artă [on-line] 680 Cercetare bibliometrică a literaturii din domeniul Istorie [on-line] 622 Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara [on-line] 730 Cercetarea structurii straturilor superficiale ale sticlei incolore de ambalaj prin metoda secţionării cu soluţia HF 522 Cercetarea şi creativitatea bibliotecarilor pentru sporirea valorilor documentare naţionale 658 Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice, conf şt. (2012; Bălţi). Materialele conf. şt., 8 febr. 2012 532 Cercetări biblioteconomice în anul 2011: constatări calimetrice. Conferinţa Ştiinţifică anuală, 08-10 februarie 2012 : Program [on-line] 554 Cercetări teoretice şi experimentale privind obţinerea peliculelor subţiri de oxizi pe suprafeţele metalice ale aliajelor de fier, cupru, aluminiu şi titan cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls 261 Ciclul de lucrări de laborator la disciplina "Metrologie, standardizare şi controlul calităţii" 252 Ciclul de viaţă – metodologie de asigurare a echilibrului între organizaţie şi mediul ei extern 416 Cititorul în pandemoniu 67 Claude Debussy : 150 de ani de la naştere (1862-1918) : [Expoz. on-line] 589 Colecţia AGEPI : 26 aprilie Ziua Mondială a proprietăţii intelectuale : [Expoz. on-line] 590 Colecţia de publicaţii periodice moldoveneşti – parte a patrimoniului naţional [on-line] 639 Combining face-to-face and online learning of the future teachers of foreign languages 119 Comportamentul autodistructiv în mediul penitenciar 372 Comunicarea profesională pe platforma 2.0 713 108


Comunicarea ştiinţifică în mediul universitar : Profesori [on-line] 708 Comunicat privind Conferinţa de Diseminare a lucrărilor Congresului al VII-lea al bibliotecarilor din RM cu genericul „Bibliotecile acum! Te inspiră, surprind, mobilizează!” şi Atelierul profesional „Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare” 634 Conceptul de strategie şi tactică în discursul juridic 107 Concursul Republican „Biblioteca Publică – Partener în Promovarea Proprietăţii Intelectuale” la ediţia a IV-a : Program [on-line] 556 Condamnarea raptului Basarabiei 385 Conectează-te la Oficiul Documente în Limbi Străine pe Google+ 557 Conectează-te la Oficiul Documente Muzicale pe Google+ 558 Conectează-te la Sala de lectură Ştiinţe Filologice pe Google+ 559 Conectează-te la Sala de lectură Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale, arte pe Google+ 560 Conectează-te la Sala de lectură Ştiinţe socio-umanistice şi economice pe Google+ 561 Conferinţa de diseminare a lucrărilor Congresului al VII-lea al Bibliotecarilor din RM cu genericul „Bibliotecile acum! Te inspiră, surprind, mobilizează!”. Atelierul profesional „Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare”, joi, 6 decembrie, 2012 : Program [on-line] 562 Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2012 4 Conferinţa internaţională „Solul ca patrimoniu mondial”: discuţii şi recomandări 489 Configurarea morală a societăţii posttotalitariste 378 Conflictul dintre generaţii - izvor al schimbărilor sociale (cazul Republicii Moldova) 379 Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi ştiinţele inform. a Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” [on-line] 542 Confuzie şi efect 71 Congresul al VII-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova 694 Consideraţii privind debuturile multiple: cazurile Dumitru Crudu şi Alexandru Vakulovski 90 Consideraţii privind problemele terminologice ale aspectualităţii în limba germană 203 Consilierea psihologică în caz de manifestări ale rezistenţei la educaţie (perspective rogersiene) 350 Consorţiul interuniversitar în serviciul absolvenţilor AlmaLaurea: între deziderat şi praxis 44 Constantin Brâncuşi şi transformarea viselor prin sculptură 681 Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Reale : Bibliogr. sel. 538 Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2011 : Bibliogr. sel. 539 Conversiunea ca modalitate de înlăturare a efectelor nulităţii actului juridic civil 449 Corecţia comportamentului copilului prin mijloacele jocului de mişcare 284 Corelaţii interdisciplinare (fizica şi discipline inginereşti), rolul lor în pregătirea profesională a studenţilor 232 Corepetiţie : Curriculum universitar 317 Corijare comportamentală : Anul universitar 2012-2013 353 Costache Parno - vestitul lăutar din Bălţi 731 Covoare şi covoraşe epice : [cronică literară] 72 109


Crearea spaţiului informaţional academic unic - soluţie eficientă pentru organizarea şi diseminarea informaţiei 659 Cu miros de poame, de lapte = З пахощами винограду, молока; dintre incunabule = cеред iнкунабул 58 Cum poate fi determinată starea semănăturilor de toamnă? 490 Cunoaşterea literaturii române din R. Moldova de studenţii bălţeni [on-line] 644 Cupluri celebre din lumea muzicii 732 Curgerea fluidului real 243 Current directions and approaches in language study. A reader 111 Curriculum disciplinar „Istoria literaturii române (paşoptism şi postpaşoptism)” 50 Curriculum disciplinar la Limba română contemporană (Lexicologia), Specialitatea Limba şi literatura română (studii cu frecvenţă redusă) 25 Curriculum disciplinar la Limba română contemporană (Lexicologia). Specialităţile: Limba şi literatura română şi limba engleză, Limba şi literatura română şi limba franceză, Limba şi literatura română şi limba germană (studii cu frecvenţă la zi) 26 Curriculum la disciplina „Asistenţa socială a persoanelor cu HIV/SIDA şi a comunităţilor afectate de HIV/SIDA” 362 Curriculum la disciplina ``Picture Books`` (Ciclul 1, Licenţă) 109 Curriculum la disciplina „Audiere şi conversaţie” : Pentru specialitatea „Învăţămînt Primar şi Limba Engleză” (Anul 1 Ciclul 1, Licenţă) 129 Curriculum la disciplina „Limba engleză”: Pentru specialitatea „Învăţămînt Primar şi Limba Engleză” (Anul 1, Ciclul 1, Licenţă) 130 Curriculum la disciplina „Tehnici de exprimare scrisă în limba engleză” : Pentru specialitatea „Învăţămînt Primar şi Limba Engleză” (Anul 1, Ciclul 1, Licenţă) 151 Curriculum la disciplina Analiza lexico-gramaticală a textului (Anul III, Limba B) 194 Curriculum la disciplina Arta traducerii (Anul 4, Limba A traducători) 190 Curriculum la disciplina Istoria literaturii naţionale (A Limba şi Literatura A / Limba A traducători) Curriculum la disciplina Limbaje Specializate (Anul 2, Limba A traducători) 192 Curriculum la disciplina Limbaje Specializate (Anul 4, Limba A traducători) 193 Curriculum la disciplina Lingvistica generală (Anul 4) 195 Curriculum la disciplina Semantica textului (Anul 4, Limba B) 196 Curriculum la disciplina Teoria şi practica traducerii: Anul 4 137 Curriculum la disciplina Tipologia (Anul 4) 197 Curriculum la disciplina Traducerea terminologiei juridice: Anul 4 (specialitatea traducători) 138 Curriculum la Limba română contemporană (Sintaxa) : Specialitatea: Limba şi lit. rusă şi limba rom. (studii cu frecvenţă la zi) 22 Curriculum universitar la disciplina „Principii de psihopedagogie muzical-artistică”. (Teoria şi practica artei interpretative). Specialitatea Didactica disciplinelor artistice 337 Curriculum universitar la obiectul de studiu „Teoria şi metodologia curriculumului” pentru specialitatea: Pedagogie în învăţămîntul primar şi pedagogie preşcolară (învăţămînt cu frecvenţă la zi, învăţămînt cu frecvenţă redusă) 298 D De la difficulte de traduire les aphorismes 180 110


Declanşarea crizei globale 438 Deducerea prin diverse metode a formulei de calcul pentru perioada pendulului elastic 244 Defectiveness and strength levels of sheet glass, subjected to thermochemical treatment with fluorine - and chlorine - containing gases 496 Deficitul bugetar în Republica Moldova: proporţii, tendinţe şi perspective 445 Delimitarea nulităţii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil 450 Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM – 20 de ani de activitate 660 Depozit legal Universitaria - fond intangibil în patrimoniul universitar [on-line] 640 Des récits bibliques 164 Deschidere, corectitudine, punctualitate: [Laudatio dlui prof. dr. Joerg M. Elsenbach (Univ. din München cu prilejul conferirii onorificului titlu de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi] 254 Descrierea bibliografică analitică în sistemul automatizat TINLIB V410: ghid metodic (experienţe bălţene) 535 Despre eufemismele frazeologice 198 Despre eufemismele-xenisme la ora de limba română 199 Despre tabloul religios al românilor (în baza experimentului asociativ şi a unităţilor frazeologice) = On the religious world view of romanians 21 Determinarea bonităţii (credibilităţii) agenţilor economici de către instituţiile financiare 431 Deutsch Kompakt 202 Developing communicative competence of futur teachers of English: the speech act of apology 117 Developing critical thinking skills to EFL students: a timely challenge of contemporary labour market 121 Dezvoltarea aplicaţiilor Web cu utilizarea tehnologiilor Smart-Gwt 275 Dezvoltarea aptitudinilor creative ale studenţilor în procesul pregătirii tehnologice. Specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (educaţie tehnologică) : Autoref. în pedagogie 250 Dezvoltarea aptitudinilor creative ale studenţilor la profilul inginer-pedagog 251 Dezvoltarea auditului în republica Moldova şi aspiraţiile europene 439 Dezvoltarea competenţelor studenţilor prin aplicarea tehnologiei testării adaptive 267 Dezvoltarea exprimării orale la studenţi. Cadru teoretic 162 Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi rolul acestora în economia Republicii Moldova 429 Dezvoltarea practicilor anti-discriminatorii în realiyarea educaţiei incluzive 363 Diagnosticarea strategică a potenţialului de afaceri în economia concurenţială 422 Dialectale und soziolektale elemente als Übersetzungsschwierigkeiten 219 Dialectologia română : Note de curs 31 Dialogues Francophones 5 Dialogul Nesuferitului cu văcuţa Mu (în romanul Memoriile văcuţei Mu de Bernardo Atxaga) 68 Dicţionar de drept procesual-penal 476 Dicţionar de greşeli uzuale 179 111


Dicţionar lingvoculturologic inter/intra cultural 170 Didactica limbii străine (Limba engleză). DLS I S05.O045 : Curriculum la disciplină 126 Didactica limbii străine (Limba engleză). DLS II F06.O052 : Curriculum la disciplină 127 Didactica specialităţii B: Curriculum disciplinar. Specialitatea: 141.08 Limba şi Literatura +141.09. Limbi Moderne Specializarea: 141.08.01/02/03. Limba şi Literatura (A) română/ rusă/ucraineană+ 141.09.01/02/03/04/05. Limba modernă В engleză/franceză/germană/ rusă/română 206 Didaktisierung der Sprichwörter mit dem Kernwort “Freund” im Lehr-und Lernprozess 218 Differenciation des taches dans la classe de FLE 183 Dimensiuni teoretico-metodologice şi aplicative ale managentului ecologic 375 Dimensiunile autocunoaşterii şi autoevaluării : Prez. selectivă din col. Bibl. : [Expoz. on-line] 591 Dimensiunile eticii servirii utilizatorului Web 2.0 705 Dimensiunile personalităţii acad. Silviu Berejan 27 Dimensiunile valorice ale colecţiei de publicaţii periodice editate în România [on-line] 700 Din ce cauză se discută concomitent despre azot şi energie în agricultură? 491 Dinamica neomogenitîţilor ionosferice iniţiate de procese seismice 269 Discourse analysis of the pragmatic usage of the pronoun she referring to a cat 147 Discursul repetat sau Ce mai inventăm? 59 Discursul schizofreni în romanul Şcoala pentru proşti de Saşa Sokolov 93 Diseminarea Selectivă a Informaţiei pentru cercetători - Fişa DSI pe site-ul Bibliotecii [on-line] 709 Domeniile de utilizare a metodelor instrumentale de analiză 526 Drept internaţional public : Indicaţii metodice 478 Dreptul cetăţeanului de a sesiza curtea constituţională 484 Dreptul copilului la viaţă: momentul naşterii versus momentul conceperii 475 Dreptul muncii : Partea generală : man. 458 E EBSCO HOST accesibil în Biblioteca Ştiinţifică a US „A. Russo”, Bălţi 563 Economia subterană 420 Education and language teaching through video 142 Educaţie incluzivă : Unitate de curs 279 Educaţie muzicală : Man. pentru cl. a 3-a 343 Eficientizarea activităţii de conducere prin aplicarea tehnicilor de time-management 417 Eficienţa comunicării sau competenţă terminologică 108 Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formarea culturii informaţiei [on-line] 661 Elaborarea sarcinilor didactice pe nivele cognitive la biologie499 Elaborarea şi adoptarea legii cu privire la instituirea executorilor judecătoreşti privaţi imperativ al timpului = Die Erarbeitung und Verabschiedung des Gesetzes in Hinsicht auf das Grunden selbstandiger Gerichtsvollzieher - Imperativ der Zeit 377 Eminescu sau Branding-ul de naţiune: exegeze 86 Eminescu. De la muzica poeziei la poezia muzicii 733 112


English neologisms 155 Eroii nu mor niciodată, 20 de ani de la declanşarea Conflictului armat de pe Nistru din 1992 : [Expoz. on-line] 593 Esenţa şi condiţiile libertăţii umane 395 Esenţa şi perspectivele dezvoltării arbitrajului pe piaţa financiară 444 Etica profesională şi deontologia agricultorului : Man. pentru inst. de învăţămînt superior 396 Etica şi deontologia profesională : Anul universitar 2011-2012 359 Etnografie : Curriculum disciplinar. Specialitatea: Canto 311 EU Bookshop 564 Eugen Coşeriu – Colosul de la Tubinghen: prezentare foto-film 628 Eugeniu Coşeriu. Dincolo de teorie 60 Euphemismen im sprachbereich „Alcohol” 215 Europenizarea: concept, cauze, controverse 400 Evaluarea în învăţămînt : Curs universitar 283 Evaluarea nivelului de respectare a normelor gramaticale de către preşcolari în procesul de comunicare 276 Evaluarea personalului: paradigme temporale (2008-2010) [on-line] 662 Evaluarea riscului şi modul de determinare a pragului de semnificaţie în cadrul auditului rapoartelor financiare 423 Evoluţia colecţiei de publicaţii periodice : reviste ştiinţifice în Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 2006-2010: studiu comparativ [on-line] 711 Evoluţia paradigmelor managementului ecologic 380 Evoluţia statului juridic al femeiii la diferite etape istorice 486 Exemplu al profesionalismului şi preeminenţei 122 Exigenţe metodologice pentru cunoaşterea muzicii 344 Exodul de intelect în contextul globalizării: cauze şi consecinţe 433 Experienţe de catalogare a publicaţiilor în serie de tip Anale [on-line] 736 Explicarea fenomenelor fizice elevilor claselor primare 233 Expoziţia anuală Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale bibliotecarilor USB în anul 2010, ediţia 2011: Concept [on-line] 710 Expresii şlefuite cu sufletul : [dramaturgul Gheorghe Calamanciuc] 53 Extinderea volumului informaţional al catalogului electronic prin retroconversie şi barcodarea documentelor [on-line] 650 Extrem şi optim în fizică (şi alte domenii) 224 Exuberanţa ştiinţei despre limbaj : Profesorul Gheorghe Popa la 60 de ani 47 F Faina Tlehuci ar fi împlinit 89 de ani 663 Faina Tlehuci...spirit activ, molipsitor, ofensiv... (1923-2005) : In memoriam : [Expoz. on-line] 594 Fecioara: [proză scurtă] 73 „Femeia” în mentalul românesc (în baza experimentului asociativ) 45 Fenomenul analogiei în limbă 32 Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica Moldova 357 Fenomenul ideologizării în şi prin discurs 91 113


Fiction and Narrative Instance and Grammar in the Short Story “Stolen Day” by Sherwood Anderson 165 Filiala BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord - Bălţi a Asociaţiei Bibliotecarilor din RM : [Blog] [on-line] 613 Filiala BIN ABRM din Bălţi: Raport de activitate 664 Filozofia educaţiei creştine în sfintele cărţi 307 Formarea competenţei de cercetare la liceeni 19 Formarea competenţelor - pilonul formării viitorului specialist (masă rotundă pentru profesorii de biologie, geografie şi chimie sosiţi la olimpiada zonală 2012) 500 Formarea depunerilor de grafit cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls 255 Formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice prin elemente de dialectologie 33 Formarea/dezvoltarea competenţelor studenţilor prin procesele de contextualizaredecontextualizare-recontextualizare 265 Formation de la compétence interculturelle au cycle gymnasial. Startégies didactiques 188 Forme muzicale : Curriculum universitar. Specialitatea: Muzică 312 Funcţiile nulităţii actului juridic în contextul garantării securităţii ordinii de drept 451 Funcţiile şi principiile managementului ecologic 376 Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei copiilor de vârstă preşcolară 288 G Generalităţi conceptuale privind politicile sociale în contextul proceselor integraţioniste europene 392 Gheorghe Mustea şi lumea muzicii sale 331 Gheorghe Popa : Biobibliografie 540 Ghid pentru practica de iniţiere în cadrul cursului universitar Psihologia vîrstelor : Anul universitar 2011-2012 351 Ghidul Bibliografului [on-line] 698 Ghidul punctelor de servire pentru Bibliotecarul Responsabil de relaţiile cu Facultatea [on-line] 565 Ghidul Utilizatorului Bibliotecii universitare bălţene 566 Ghişeul unic – mijloc de eficientizare a activităţii administraţiei publice 483 Gigantul lingvisticii mondiale [on-line] 629 Glotodidactica 6 Grammaire theorique de la langue francaise : Cours theorique 171 Graphite pellicle formation technology 256 H Holocaustul necunoscut 688 I Imaginea psihologului în rîndul tinerilor 371 Impactul Bibliotecii Universitare asupra formării viitorilor specialişti 665 Impactul metodelor didactice centrate pe elev asupra pregătirii profesionale a elevilor din colegiile pedagogice la didactica, matematicii 294 Impactul metodelor interactive în formarea iniţială a cadrelor didactice din perspectiva realizării educaţiei incluzive 295 Impactul revistei Confluenţe Bibliologice (2005 – 2011) în dezvoltarea culturii intelectuale a bibliotecarilor [on-line] 714 114


Importanţa marketingului pe piaţa forţei de muncă 403 Importanţa publicaţiilor periodice în limbi străine [on-line] 619 Impozitele ca factor de accelerare a dezvoltării zonelor economice libere 434 Improving esp students` speaking during classroom interaction 136 Inaugurarea expoziţiei de carte „Cele mai frumoase cărţi ale Germaniei 2012”, la Biblioteca Ştiinţifică 683 Inaugurarea sălii de lectură virtuale a bibliotecii electronice a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei la Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi” 666 Incidenţa efectelor didaskogene asupra adaptării şcolare a elevilor de vîrstă şcolară mică 280 Incluziunea Educaţională – o prioritate a Învăţămîntului Naţional : [Expoz. on-line] 595 Increasing the thermoelectric capacity of emition in cathodes by modifying their surface microgeometry 257 Increasing the thermoelectric capacity of surface emission by applying electrical discharges in impulse 239 Indicaţii metodice pentru practica pedagogică (LLS, FL, ŞR, AE) : Anul universitar 20122013 355 Influenţa densităţii de curent catodic asupra dimensiunilor nanometrice ale blocurilor de mozaic şi distorsiunilor acoperirilor electrolitice de Fe-Ni, depuse în regim de rezonanţă ale componentelor variabile a curentului electric (CVCE) 240 Informaţia europeană la Biblioteca Universitară 725 Informaţii pentru studenţii anului I prezentate de către Bibliotecarii - Responsabili de Relaţiile cu Facultăţile în tura prin spaţiile Bibliotecii [on-line] 567 Inspiraţie şi traduceri. 30 septembrie – ziua traducătorului : [Expoz. on-line] 596 Instituţia nulităţii actului juridic civil şi a efectelor ei în legislaţia, doctrina şi practica judiciară a Republicii Moldova 452 Instrucţiuni metodice privind evaluarea şi sporirea rezistenţei biotei solurilor în condiţiile intensificării proceselor de degradare 497 Instrument muzical (pian) : Curriculum disciplinar : Masterat 346 Instrument muzical (pian) : Curriculum disciplinar. Secţia frecvenţă redusă 338 Integralitatea activităţilor muzical-didactice la lecţia de educaţie muzicală 323 Integrarea europeană şi euroatlantică - imperativ categoric al definitivării procesului de tranziţie a Republicii Moldova381 Integrarea funcţională a emisferelor mari şi activitatea de învăţare a stîngacilor 528 „Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale”, conf. şt.-practice intern. (2011 ; Bălţi). 7 Integrarea specialistului profilului economic pe piaţa muncii la nivel internaţional 406 Integrarea ştiinţelor sociale şi umaniste cu psihologia: lărgirea cercetării factorului spiritual 399 Intentarea procesului civil 470 Interpretarea cîntecului şcolar (repertoriul vocal şcolar) : Curriculum disciplinar. Specialitatea Muzică 339 „Interuniversitaria”, colocviul şt. studenţesc (7 ; 2012 ; Bălţi). 8 Investiţia în capitalul uman – cauza fundamentală a dezvoltării durabile 430 Ion Creangă : 175 de ani de la naştere (1 mart. 1837- 31 dec. 1889) : [Expoz. on-line] 597 115


Ion Manoli – intelectualul, omul şi savantul 172 Ion şi Doina, Doina şi Ion : Anul 2012 - Anul Ion şi Doina Aldea-Teodorovici în Rep. Moldova : [Expoz. on-line] 598 Istoria Limbii Engleze : Curriculum la disciplină 123 Istoria literaturii engleze: Sec. V-XVIII : Curriculum la disciplină 128 Istoria literaturii române (Paşoptism şi postpaşoptism) : Note de curs 51 Istoria muzicii contemporane : curriculum disciplinar 318 Istoria religiilor : Curriculum disciplinar 319 Î Împrumutul ca procedeu de formare a eufemismelor 200 În căutarea scriiturii scriiturilor (I) 61 În faţa muzicii. Experienţe metafizice (I, II) 332 Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe: aspecte juridico-penale : Studiu monografic 469 Întîlnirea bibliotecarilor din Nordul Republicii Moldova cu Fiona Bradley, coordonator Program BSLA, din cadrul IFLA şi Winnie Vitzansky - trainer IFLA la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „ Alecu Russo” din Bălţi - Filiala Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM 715 Învăţînd să iubim inteligent. Un demers innovator 368 J Jean-Jacques Rousseau - filosof, scriitor, pedagog, compozitor: 300 de ani de la naştere (28 iun. 1712 - 2 iul. 1778) : Prez. selectivă din col. Bibl. : [Expoz. on-line] 599 Jurnal fragmentar 78 Justificînd poezia 36 Justiţia – principiu integrator al sistemului dreptului pozitiv 471 Justiţia comunitară : Anul universitar 2012-2013 354 L L`ecriture d`exil. Les journaux de Paul Goma (1999-2006) 174 La France et les principautes danubiennes au debut du XIX siecle 161 La sărbătoarea revistei Bibliopolis 667 Language of violence-myth of reality 118 Le biblique – objet d’étude de plusieurs sciences 166 Le rôle des marqueurs discursifs dans le dialogue télévisé 120 Le vecu spirituel de la musique comme experience metaphysique (the spiritual lived music as metaphysical experience) 333 Lectura în reţea şi reflecţia asupra cărţii 69 Lecţia „maeştrilor” în secolul al XX-lea (Marcel Proust) 87 Legăturile între literatura germană şi cea română 205 Les causes et les facteurs déterminants de la polysémie lexicale comme moyen de manifestation de l`économie linguale 160 Les formes du discours répété dans la dynamique de formation de formation des mots 37 Les technologies moderns dans la classe de FLE. Taches et perspectives 181 Les unites phraseologiques avant comme referents les parties du corps humain (representation et signification linguistique) 185 Lexicul emoţiilor în opera lui Ion Creangă 16 116


Libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor – condiţii esenţiale pentru evoluţia pieţei muncii 463 Limba română (Fonetica şi Lexicologia) : Curriculum disciplinar (învăţămînt cu frecvenţă la zi) 39 Limba română contemporană : Fonetica : Studiu teoretico-practic pentru studenţii Fac. de Filologie : suport didactic 20 Limbaj şi context = Speech and Context 9 Lingvistica arborescentă vs. lingvistica integrală 28 Lingvistica generală : Curriculum la Disciplină 112 Lingvistica nu e mai puţin ordonată şi exactă decît ştiinţele „exacte” 28 Literatura detenţiei: Sergiu Grossu 88 Literatura Universală : Studiu bibliometric [on-line] 645 Locul şi rolul deontologiei profesionale în efectuarea acţiunilor de executare silită de către executorul judecătoresc 382 Lucrările Conferinţei „Impactul accesului deschis la informaţie asupra calităţii rezultatelor cercetării ştiinţifice” la Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu", Chişinău, 23 octombrie, 2012 716 Lucrările universitarilor bălţeni în Biblioteca deschisă Open Library [on-line] 692 Lucrările universitarilor bălţeni în biblioteci deschise pe Internet: OPEN LIBRARY, Calameo, Issuu 693 Lucrul cu părinţii elevilor mici în vederea soluţionării consecinţelor rezistenţei la educaţie 293 Lunar ecologic : Program [on-line] 568 M Magic english : 3 pupil`s book : third from 132 „Mai măreaţă şi mai bogată ca niciodată”... 62 Management strategic (în baza întreprinderilor de panificaţie) 414 Managementul adaptării profesionale a specialiştilor pe piaţa muncii: probleme, soluţii, perspective 408 Managementul participativ în asigurarea eficienţei activităţii Bibliotecii 668 Managementul resurselor umane prin motivarea personalului în sistemul educaţional 358 Manifestări cultural-educative consacrate Anului Ion şi Doina ALDEA-TEODOROVICI : Program [on-line] 569 Mecanismul de geneză a comicului în discurs 177 Memoria ca formă de justiţie 682 Mesagerul eternităţii : Eugen Doga : Compozitor, dirijor, pianist, pedagog: 75 de ani de la naştere : [Expoz. on-line] 600 Metode de calcul a indicatorilor de performanţă conform standardului în vigoare [online] 706 Metode de evaluare alternativă în cadrul orelor de biologie 528 Metodele de învăţămînt - mijloc de realizare corectă a procesului educaţional 523 Metodologia şi etica cercetării ştiinţifice : Curriculum universitar. Specialitatea: Muzică 313 Metodologii educaţional-artistice : Curriculum universitar. Specialitatea: Didactica disciplinelor muzicale 340 Migraţia de inteligenţă ca factor de influenţă al pieţii modiale a muncii 409 117


Migraţia forţei de muncă: abordări conceptuale şi factori motivaţionali 404 Mihai Cimpoi: Critic, istoric literar, eminescolog, filosof al culturii - 70 de ani de la naştere : [Expoz. on-line] 601 Mijloacele de exprimare a coeziunii şi coerenţei textuale în literatura canadiană francofonă 167 Mitraliera de lut de Viktor Pelevin 94 Modalităţi de diminuare a rfenomenului rezistenţei educaţiei la copiii agresivi 296 Modalităţi de formare a competenţelor pedagogice la cadrele didactice din ciclul primar 289 Modalităţi de invocare a sancţiunii nulităţii actului juridic civil 453 Modernizarea competenţelor profesionale în cadrul Filialei Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM 717 Modurile lexico-sintactice de exprimare a categoeriei iterativităţii în limba germană 204 Mult stimate domnule director general, Dr. Alexe Rău. Mulţi stimaţi colegi de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova : [felicitare] [on-line] 696 Muzica : Experienţe metafizice 334 Muzica este chemată să ne transforme ego-ul... 734 N Navigare în bazele de date EBSCO 626 Neologismele şi corectitudinea exprimării 40 Nicolae Iorga – memoralist: personalităţi basarabene în viziunea marelui savant 386 Nicolae Răutu – actor al scenei şi filmului 735 Nominis actionis. Opinions 134 Norme de timp pentru procesele şi activităţile infobibliotecare în BŞU: Ghid [on-line] 669 Norme metodologice privind realizarea misiunii de audit intern public 472 Noua versiunie a site-ului Bibliotecii [on-line] 699 Nulitatea actului juridic – factor de asigurare a legalităţii în cadrul circuitului civil 454 Nume Mari în catedrala Cărţii : [Expoz. on-line] 602 „Numele lui Alecu Russo va creşte cu timpul şi va străluci glorios” Vasile Alecsandri (17 martie 1819 – 5 februarie 1859) : [Expoz. on-line] 603 O O legendă vie a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine: [Ion Manoli, ex decanul Facultăţii USARB, la 70 de ani] 670 Obligativitatea respectarii principiului rolului activ şi al executării operative a documentelor executorii de către executorul judecatoresc, din perspectiva deontologiei profesionale 383 Oficiul Documente în Limbi Străine : [Blog] [on-line] 618 Oficiul Documente Muzicale : [Blog] [on-line] 614 Omagiu fulgilor. Trei poeme: te privesc adînc albastru; oleandrii mă strigă roz înapoi; dincolo 81 Omul modern în romanul rus de la sfîrşitul secolului al XX-lea 95 On forming primary class pupils'basic technical culture 234 On politically correctness and banning common everyday terms 153 On the decline of literature 157 On the phrasal verbs in modern English 115 118


Openaccesswek.org 570 Oportunităti infobibliotecare în viziunea studenţilor şi profesorilor de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte [on-line] 684 Oportunităţile erei electronice şi utilizatorul 2.0 707 Oportunităţile sălii de lectură virtuale: Biblioteca electronică a Tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei [on-line] 723 Oraşul Bălţi în viziunea unor scriitori (Geo Bogza – „Un oraş din infern” şi Ionel Teodoreanu – „La Medeleni” 89 Orchestraţie : Curriculum universitar. Specialitatea: Muzică 314 Organizarea sistemului administraţiei publice centrale în Republica Moldova: evoluţie şi perspective 477 Organologie : Curriculum universitar. Specialitatea: Muzică 315 Oxide pellicle formation technology 241 P Parteneriatul social în sfera muncii : Ghid practic pentru patroni 459 Parteneriatul şcoală-familie în realizarea obiectivelor educaţiei incluzive 290 Particularităţi ale dezvoltării inteligenţei şi integrarea lor în lecţia de educaţie muzicală 324 Particularităţi de expresie a sintaxei afective 178 Particularităţi prozodice ale poeziei coşeriene 56 Particularităţile datoriei externe a Republicii Moldova 441 Particularităţile de dezvoltare a resurselor informaţionale în 20 de ani de independenţă a R. Moldova 1991 – 2011 [on-line] 671 Particularităţile etologice ale papagalilor şi ataşamentul perişilor faţă de om 527 Particularităţile lingvistice şi culturale ale limbajului tinerilor 187 Particularităţile protecţiei internaţionale a drepturilor copilului : Monogr. 479 Particularităţile utilizării blog-ului în procesul didactic 274 Particularites semantiques et discursives du proverbe a structure comparative en francais moderne 173 Paul Goma: un înnoitor al prozei româneşti 74 Pedagogizarea părinţilor copiilor care opun rezistenţă la satisfacerea judicioasă a necesităţilor materiale 277 Percheziţia şi ridicarea de obiecte sau înscrisuri 481 Performanţa instituţiei – rezultatul eficienţei angajaţilor 672 Personalităţi basarabene în viziunea lui Nicolae Iorga 402 Personification of sexification of countries in English 148 Perspectiva acţională în pregătirea specialiştilor de limbă franceză, competitivi pe piaţa muncii 168 Perturbaţii naturale şi artificiale ale ionosferei terestre 225 Plan de acţiuni al CI EUI pentru 2012 [on-line] 571 Planul de manifestări culturale consacrate sărbătorilor naţionale Ziua Independenţei şi Limba Noastră [on-line] 572 Planul manifestărilor dedicate comemorării a 20 de ani de la începutul acţiunilor de luptă Pentru Apărarea Integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova (1991-1992) : Program [on-line] 573 Poetul Apa. 3 D: postfaţă 63 119


Posibilităţi expresive ale abrevierilor 41 Postmoderniştii basarabeni în versiune ucraineană 80 Practica artistică : Curriculum disciplinar. Specialitatea Arte 320 Practica didactico-artistică : Curriculum disciplinar. Specialitatea Canto 321 Practica pedagogică : Curriculum disciplinar. Specialitatea Muzica 322 Practicum de laborator la studiul sistemelor oscilante 245 Pragmatics of refusals 159 Preambul : [Cuvînt înainte la culegerea: " Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, 15 oct. 2011"] 702 Pregătirea specialistului din sectorul bancar în condiţiile globalizării financiare 435 Pregătirea specialiştilor fizicieni şi cerinţele pieţei muncii – analiza comparată din Republica Moldova şi România 226 Pregătirea specialiştilor pentru evidenţa financiar-contabilă cu soft-uri specializate 266 Prelucrarea ştiinţifică a publicaţiilor periodice: Harta-traseu [on-line] 641 Premiile concursurilor naţionale a ABRM decernate bibliotecarilor universitari bălţeni, ediţia 2012 673 Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor universitari de la Bălţi [on-line] 674 Presa românească în colecţiile bibliotecii: ultimele decenii ale sec. XIX şi primele decenii ale sec. XX : contribuţii bibliogr. Fasc. 1 541 Prezentarea posterului Acces deschis la informaţie [on-line] 630 Primadona operei naţionale : In memoriam : [Expoz. on-line] 604 Prin prisma viitorului. La vîrstă majoratului de imagine, efort şi realitate 726 Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii actului juridic civil 455 Problematica educaţiei incluzive în Republica Moldova: perspective şi soluţii practice, conf. intern. şt.-practice (2012 ; Ch.) 10 Problematica granturilor pentru Republica Moldova: aspecte contabile şi fiscale 443 Probleme actuale de educare a copiilor supradotaţi 291 Probleme de predare a textului artistic: Curriculum disciplinar. Specialitatea: 141.08 Limba şi Literatura +141.09. Limbi Moderne Specializarea: 141.08.01/02/03. Limba şi Literatura (A) română/rusă/ucraineană+ 141.09.01/02/03/04/05. Limba modernă В engleză/franceză/germană/rusă/română 207 Problemele cu care se confruntă tinerii din Republica Moldova pe piaţa muncii 446 Problemele pregătirii specialiştilor serviciului audit intern 424 Proceedings of International Scientific Conference „10 Years of Nanotehnology development in the Republic of Moldova”, october 22nd-23rd, 2012, Bălţi 11 Procesul de instruire eficientă: obiective-competenţe-finalităţi şi/sau competenţe-cheie 34 Produsul ştiinţific al cadrelor didactice şi al bibliotecarilor de la Universitatea din Bălţi pe Calameo [on-line] 631 Profesia liberală – modalitate de plasare în cîmpul muncii a absolvenţilor Facultăţii de Drept 460 Profesionalism şi originalitate în activitatea editorială a bibliotecarilor din Republica Moldova 675 Profesorul Gheorghe Popa sau lingvistica, ştiinţa cea mai ordonată : Omagiu la 60 de ani : [Expoz. on-line] 605 120


Profilul Bibliotecii în reţeaua de socializare Google+ [on-line] 718 Programa curriculară la disciplina Audit financiar avansat, specializarea Contabilitate, anul de studii 2012-2013 425 Programa curriculară la disciplina Audit financiar avansat, specializarea 361.1 Contabilitate, anul de studii 2012-2013 426 Programa curriculară la disciplina Contabilitatea financiară aprofundată, specializarea Contabilitate, Ciclul 2, masterat, anul de studii 2012-2013 427 Programe, factori, etape, forme, procedee şi metode de adaptare profesională a angajaţilor: particularităţi şi analiză 412 Programul formativ de pregătire a cadrelor didactice şi părinţilor copiilor care opun rezistenţă educaţiei proiectate pentru anul 2013 în şcolile pilot 278 Programul manifestărilor cultural-educative dedicate Zilelor Tineretului, 11-17 noiembrie, 2012 [on-line] 574 Programul NOUL UTILIZATOR. Ed. a 10-a, anul de învăţămînt 2012/2013 [on-line] 575 Programul Zilelor Bibliotecii şi a Bibliotecarului, 16-27 aprilie 2012 [on-line] 576 Proiectul Anului: Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizatori. Blogul Filialei BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord a ABRM 695 Proiectul de investiţii Journal Donation Project (JDP) din Sua pentru cercetătorii de la Bălţi 620 Promovarea dezvoltării durabile prin susţinerea serviciilor ecologice şi sociale acordate de agricultură 492 Protecţia drepturilor copilului în spaţiul european: abordare teoretico-normativă 480 Psihologia generală 364 Psihologia socială : Anul universitar 2012-2013 367 Psihologul ca mediator între şcoală şi familia temporar dezintegrată 352 Publicaţii editate în anul 2011 [on-line] 676 Publicaţii periodice în colecţia de documente în limbi străine 621 Publicitatea şedinţei de judecată şi nemijlocirea – cerinţe de bază ale activităţii judiciare în cadrul procesului penal 474 Punctul de Informare NATO: ghidul utilizatorului [on-line] 625 R Raport privind activitatea Filialei BIN ABRM din Bălţi pentru perioada 2009-2012 677 Rata de succes a căutărilor în catalogul electronic pe subiecte [on-line] 649 Readings in the History of the English Language = Istoria Limbii Engleze : Suport de curs 124 Realizarea demersului educaţional la lecţia de pian 341 Realizarea unui demers educaţional în arealul Siret-Prut-Nistru la lecţia de pian 342 Recomandări privind analiza stării cerealelor de toamnă şi lucrările de îngrijire în condiţii extremale 503 Recomandări privind aplicarea îngrăşămintelor pe diferite tipuri de sol la culturile de câmp 504 Reducerea impactului ecologic negativ al fertilizării solului în asolament (în baza experienţelor de lungă durată din Republica Moldova şi din lume) 525 Reflectarea conflictelor în mass-media : Curriculum = Отражение конфликтов в СМИ : Куррикулум 35 121


Reflectarea conflictelor în mass-media : Curriculum = Отражение конфликтов в СМИ : Куррикулум 139 Reflecţii la vernisaj 685 Reflecţii privind definirea efectelor nulităţii actului juridic civil 456 Reflexe ale influenţei franceze în lexicul românesc 42 Reforma reformei 64 Reforma structurală a îvăţămîntului pe dimensiunea educaţiei preuniversitare. Între costuri şi beneficii 482 Reglementarea juridică a finanţării partidelor politice în Republica 387 Reglementarea juridică privind organizarea şi funcţionarea partidelor politice în Republica Moldova (Studiu comparat). Specialitatea: 12.00.02 - Drept public (constituţional) ; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tz. doct. în drept 388 Reglementarea juridică privind organizarea şi funcţionarea partidelor politice în Republica Moldova (Studiu comparat). Specialitatea: 12.00.02-Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea inst. de drept : Tz. doct. în drept 389 Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare : Ghid practic 536 Repararea prejudiciului ca efect al declarării nulităţii actului juridic civil 457 Repere literare şi morale: [traiectoria destinului uman şi artistic al lui Paul Goma] 75 Repere specifice în formarea profesorului de educaţie muzicală 325 Repertoriul bibliografic este însăşi istoria unei facultăţi 678 Reprezentarea lui Ion Creangă în canonul literar din Basarabia: contribuţii la o eventuală istorie a receptării 82 Reprezentări trucate: Ion Creangă, „clasicul literaturii moldoveneşti” (schiţă pentru o istorie a receptării) 83 Resonance technologies not just destroy but creates too : (bibliographic study) 248 Results on metal surface nano-oxidation by electrical discharges in impulse 249 Revista „Convorbiri literare”. Seria Spiridon 65 Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md – revistă de teorie şi practică a bibliotecilor universitare din R. Moldova - elaborare concept [on-line] 632 Revista Tehnocopia 12 „Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice”, conf. şt.-practică (2012 ; Bălţi) 13 Rigoare, profesionalism, dinamism, flexibilitate sau sub semnul aniversării 727 Riscul întemeiat : (Monografie) 473 Rolul basmelor terapeutice în consilierea cu copiii 373 Rolul competenţei de „a învăţa să înveţi” în procesul adaptării pedagogice a studenţilor 281 Rolul de bază asolamentului în promovarea agriculturii durabile, inclusiv ecologice 493 Rolul diasporei poloneze în stabilirea relaţiilor economice moldo-polone 393 Rolul fondurilor europene în economiile naşionale 442 Romanul, ca gen literar, în interpretări bibliometrice: (1990-2010) [on-line] 679 S Sala de Lectură nr 1 Ştiinţe socioumanistice şi economice : [Blog] [on-line] 615 Sala de lectură nr 2 Ştiinţe Filologice : [Blog] [on-line] 616 122


Sala de Lectură nr 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte : [Blog] [on-line] 617 Săptămâna Accesului Deschis. Slogan „Setaţi implicit Accesul Deschis” : Program [online] 577 Semiotica Textului Literar şi TES : Curriculum la disciplină 125 Servicii de sănătate publică : Anul universitar 2012-2013 360 Sfintele sărbători ale Paştelui : [Expoz. on-line] 606 Sintagma mit şi poezie în colecţia Bibliotecii [on-line] 636 Sintaxa propoziţiei: definiţii, tipologii : (Suport de curs) 23 SiO2 molecules excitement by electrical discharge plasma radiation 238 Sistemul de formare la viitorii specialişti a competenţelor de utilizare a tehnologiilor informaţionale 268 Solul nostru este apreciat ca patrimoniu mondial 494 Some results on the Levi problem 223 Sosii pentru decani şi decanate 79 Specificul angajării tinerilor specialişti în Republica Moldova: probleme şi soluţii 432 Specificul pregătirii profesionale a juriştilor în vederea angajării în cîmpul muncii 464 Spiridon Vangheli. Prozator, poet, traducător şi editor – 80 de ani de la naştere : [Expoz. on-line] 607 Standarde de eficienţă a învăţării disciplinei educaţia muzicală 328 Standardul ocupaţional al profesorului de limba şi literatura română 38 Staţia Terminus sau Arca lui Noe 92 Stiluri educative parentale în depăşirea fenomenului rezistenţei educaţiei la copii 292 Stimularea motivaţiei învăţării şcolare a elevului de vîrstă şcolară mică 308 Strategies creating humor in fiction 158 Strategii antisărăcie: Anul universitar 2012-2013 356 Strategii de organizare a discursului în proza lui Mihail Kogălniceanu 54 Structurile gramaticale – repere ale actului de comunicare în limba nematernă 43 Studiile de masterat şi inserţia pe piaţa muncii 397 Studiu bibliometric asupra unor segmente din colecţia Bibliotecii [on-line] 720 Studiu de organologie 316 Studiul de caz - metodă eficientă de formare a competenţelor de investigaţie 501 Sub biciul talentului – L. V. Beethoven - 185 de ani de la trecerea în eternitate : [Expoz. on-line] 608 Subiectul accesului deschis la informaţie în publicaţiile periodice de specialitate: studiu bibliometric 719 Sugestii metodologice privind activitatea cu copiii hiperactivi 297 Suport de curs la disciplina universitară „Asistenţa socială a persoanelor cu HIV/SIDA şi a comunităţilor afectate de HIV/SIDA” 365 Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor ştiinţifice universitare 728 Ş Ştefan cel Mare şi Sfînt (12 aprilie 1457 – 2 iulie 1504): „Ştefan Vodă, domn cel mare, seamăn pe lume nu are, decît numai mîndrul soare” : [Expoz. on-line] 609 Ştiinţa solului la răscruce de drum 495T Teaching specialized vocabulary to students from economy department 152 Teaching the English modal verbs in school 144 123


Technical Culture - Educational Objective Imposed by the Lifestyle of Postindustrial Community 235 Tehnologii informaţionale. Modulul Sistemul de operare Microsoft Windows 7: Indicaţii metodice cu aplicaţii şi însărcinări practice 270 Tema pe acasă la educaţia muzicală ca element al curriculumului disciplinar. Specialitatea 13.00.02: Teoria şi metodologia instruirii (educaţia muzicală) : Autoref. al tz. doct. în pedagogie 326 Tema pe acasă la educaţia muzicală ca element al curriculumului disciplinar. Specialitatea 13.00.02 Teoria şi metodologia instruirii (educaţia muzicală) : Tz. doct. în pedagogie 327 Teoria Literaturii (82.0) : Studiu bibliometric din colecţia SL2 [on-line] 689 Teoria şi metodica educaţei fizice a copiilor de vîrsta preşcolară : Curs de prelegeri 285 Termeni somatici şi structurile asociative specifice mentalului românesc (în baza experimentului asociativ) 46 Termodinamica 246 Terra – Planeta pe care trăim. 22 aprilie – Ziua Planetei Pămînt : [Expoz. on-line] 610 Test de evaluare a personalului Bibliotecii în corespundere cu Euroreferenţialul în Informare & Documentare / Fişa Postului bibliotecarului: modelare europeană : concepte [on-line] 721 Textlinguistische Analyse zu einem Werbeansvhreiben 216 The importance of vocabulary size in treining higher education professionals 113 The role of grammar in training teachers of English 131 The study of thermal properties of liquid metals using the method of temperature radial waves 231 The use of gendered pronouns with animal referents in English 149 Tipologia sarcinilor didactice în procesul de predare a cunoştinţelor la disciplina educaţie muzicală = The typology of didactic tasks while teaching music education 329 Towards a new classification of intentions 114 Traducerea eufemismelor – dificultăţile viitorului traducător competitiv pe piaţa muncii 201 Training „Metode de cunoaştere a elevilor cu CESa” : Suport didactic pentru coord. educaţiei incl. 14 Translation competences and market demands 140 Tranziţia moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile, eşecurile şi avatarurile ei 384 Typologie des barrieres de communication dans un milieu multiculturel 186 U Un demers temperamental 55 Un spirit educat să ducă lucrurile la bun sfîrşit: [profesorul Gheorghe Popa] 76 Un surogat proletcultist: Scrisoarea norodului moldovenesc Marelui Stalin 77 Unele aspecte ale formării profesorilor de fizică în Republica Moldova 227 Unele aspecte juridice privind monitorizarea video a salariaţilor 467 Unele caracteristici specifice ale ionosferei terestre, în condiţii crepusculare 228 Unele consideraţii de ordin general asupra sistemelor vocalice ale limbilor franceză şi germană 169 Unele consideraţii privind caracterul judiciar al nulităţii actului juridic civil 465 Unele consideraţii privind dreptul de asociere în sindicate prin prisma instrumentelor 124


internaţionale şi a Legislaţiei Republicii Moldova 461 Unele consideraţii privind managementul ciclului de proiect: rolul, structura, etapele 390 Unele consideraţii privind suspendarea, dizolvarea sau interzicerea partidelor politice în Republica Moldova prin prisma legislaţiei naţionale, recomandărilor Comisiei de la Veneţia şi practica CEDO 391 Unele considerente cu privire la criteriile de evaluare a eficienţei legislaţiei 398 Unele modalităţi de promovare a activităţii de cercetare-proiect cu elevii în procesul studierii biologiei 520 Unele reflecţii teoretice privind izvoarele dreptului muncii 468 Unele reflecţii teoretice privind parteneriatul social în sfera muncii din Republica Moldova 462 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Analele ştiinţifice ale Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Serie nouă. T. 22, fasc.a. Economie 15 Using alternative assessment in the classroom 141 Utilizarea inegalităţii Coşi şi a consecinţelor acesteia la rezolvarea problemelor de extrem la electrodinamică 247 Utilizarea metodei problematizare în procesul de studiere a disciplinelor de studiu cu caracter tehnic 236 Utilizarea produsului bibliotecar prin rețele de socializare 633 Utilizarea revistelor de cultură şi ştiinţă filologică din colecţia Sălii de Lectură de Ştiinţe Filologice [on-line] 646 Utilizarea TIC la studierea diferenţială a disciplinelor informatice 271 V „Va cîştiga valoarea, exelenţa” : [autonomia financiară a Univ. din Bălţi] 258 Valenţe ale ironiei în proza literară a lui Mihail Kogălniceanu 52 Valeriu Capcelea. Capcelea – Doctor habilitat în filozofie: 60 de ani de la naştere : [Expoz. on-line] 611 Valoarea cunoştinţelor uro-genitale în educarea modului sănătos de viaţă la elevii gimnaziali 524 Valorificarea capitalului uman prin perfecţionarea procesului de integrare a specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii 407 Valorificarea potenţialului tehnicilor art-pedagogice în contextul diminuării rezistenţei educaţiei elevilor claselor primare 282 Viabilitatea întreprinderii prin managementul anticriză 405 Victorina - oportunitate pentru dezvoltarea personală şi profesională 686 Viziunea lingvală asupra lumii din perspectivă coşeriană 30 Voci tinere: versuri, proză, dramaturgie scrise de poeţi tineri [on-line] 637 Vsevolod Ciornei sau poetica escatologiilor Comunicării (I) 66 W WebQuest – tehnică eficientă de studiu individual cu studenţii 502 Z Ziar pentru toţi : [Ziarul „Cuvîntul”] 394 Zilele Francofoniei (20-30 martie): Program [on-line] 578 Zilele Universităţii şi a Bibliotecii, 15-12 octombrie 2012 : Program ştiinţifico-cultural [on-line] 579 Zu den lesestrategien im deutschunterricht 217 125


*** А Акустическое воздействие на организм человека 264 Анализ учебников по иностранным языкам как базовое умение выпускника вуза 211 В Визначення ступени неоднорiдностi скла за даними методу секэiонування розчином HF 511 Визначення товщири вилуженого шару скла 512 Визначення факторов, що впливають на результати експерименту, з позицiий системного аналiзу 513 Влияние предшественников, сортов, удобрений и севооборота на урожайность озимой пшеницы в длительных полевых опытах (50 лет) в северной степной зоне Республики Молдова 505 Водостiйкiсть скляних пляшок, термохiмiчно оброблених газовими реагентами 514 Г Гендерные различия эмоционально-волевой сферы подростков 374 Д «Детский текст» : К вопросу об историко-литературных основах курса детской литературы 99 Духовно-нравственное образование в Республике Молдова: проблемы и перспективы 401 З Застосування методу HF-секцiонування для дослiдження структури поверхневих шарiв листового скла, термохiмiчно вилуженного кислими газами 508 И Использование в практике образования Молдовы опыта инклюзивного обучения Румынии 309 Использование метода Эдварда де Боно на уроках чтения 154 Использование педагогической импровизации в преодолении сопротивления воспитанию в начальной школе 299 Исследование радиоактивности веществ. открытие полония 262 К К вершинам нравственности : Систем. модель инновац. образования 369 К вопросу о сохранении и устойчивому развитию сельского хозяйства на чернозёмных почвах 506 Краеведческие экскурсии: содержание и технологии 300 Курс лекций по специальной психопедагогике 302 Л Лев – символ милосердия 740 Лингвистическая концепция Еуджена Кошериу (общие принципы) 48 М Маркетинг как фактор профессиональной адаптации специалистов 419 Методика рентгенофазового анализа продуктов реакции неорганических стекол с кислыми газами 509 126


Методические аспекты создания и применения дидактических роликов по физике 259 Микротвердость листового стекла, термохимически обработанного газовыми реагентами 515 Мифопоэтика романа Джеймса Джойса «Улисс» 105 Моему учителю и наставнику 507 Музыкальное воспитание : 3 кл. : Пособие для учителя 348 Музыкальное воспитание : Учеб. для 3 кл. 349 Музыкальное воспитание : Учеб. для 7-8 кл. 347 Н Наши предшественницы: у истоков библиотечного дела в Бэлць 741 Некоторые аспекты, появляющиеся в процессе информационно-экономической подготовки специалистов 273 О О звукоизобразительных средствах в немецком и английском языках 220 О некоторых способах анкетирования с целью выявления уровня сформированности социокультурной компетенции в экспериментальных группах в ходе констатирующего эксперимента 209 Определение плотности стекла методом гидростатического взвешивания с позиций системного анализа 516 Основные направления повышения качества профессио-нальной подготовки специалистов в высших учебных заведениях страны 436 Особенности учебной деятельности школьников с особыми образовательными потребностями в инклюзивном классе 310 Особливости структури поверхневих шарiв листового скла, термохiмiчно обробленого фторхлормiсткими газами П Применение метода секционирования раствором HF для идентификации выщелоченного слоя стекла 518 Проблемы современного языкознания в свете лингвистического наследия М.В. Ломоносова 97 Пять причин, по которым вопросы устойчивого земледелия и охраны почв могут и должны решатся с учетом почвенно-микробиологического фактора 510 Р Работа и мощность сердца. Электрокардиография 263 Региональная депозитарная библиотека Всемирного Банка на севере Молдовы 738 [Рецензия] 100 Роль инвестиционных технологий в повышении уровня развития молдавской экономики 437 Роль термiнологiчноi лексики роману О. Гончара «Собор» у розв`язаннi проблематии твору 98 Роль фразеологiчних одиниць у твореннi символiв i смислу новели Василя С Стефаника «Камiнний хрест» 101 Системная модель иновационного куррикулума для начальной ступени образования 370 127


Ситуативные клише в социокультурном контексте 210 Ситуационный анализ как условие продуктивной деятельности координатора инклюзивной школы 303 Ситуационный анализ как условие продуктивной деятельности педагога в ситуации сопротивления воспитанию 304 Скорость утреннего роста вероятности появления спорадических образований среднеширотной илносферы в период зимнего солнцестояния 260 Современные методы обучения переводу в языковом вузе 208 Современные тенденции экономического развития в контексте теории предвидения Н. Д. Кндратьева 418 Специфика художественного времени в сказках 106 Стратегия комплектования библиотечных фондов [on-line] 739 Т Тематический поиск в электронном каталоге 737 Термодинамiчний аналiз ймовiрностi вилуговання неорганiчних стекол газовими реагентами 519 Только раз бывает в жизни встреча ... 212 У Украiнська мова i лiтература : Пiдруч. для 7 кл. 102 Унгри – Бронниця: свято дружби 103 Учебная платформа и образовательный процесс в вузе 214 Ф Формирование межкультурной компетенции в подготовке конкурентноспособных специалистов по немецкому языку 213 Формирование педагогической культуры родителей в сельском социуме, как условие преодоления сопротивления воспитанию учащихся с особыми образовательными потребностям 305 Формирование у студентов компетенций в составлении индивидуальных программ обучения школьников с особыми нуждами 306 Ш Шевченковi свята 104 Штефан Марджелла – просветитель, лингвист и педагог Бессарабии первой половины XIX-го века (1783-05.03.1850) 301 Э Электронная Библиотека Диссертаций 580

128


Publicaţii în serie A Administrarea publică 462, 466 Agricultura Moldovei 494 Agromediainform 490 Akademos 27, 47, 489 Artă şi Educaţie artistică (Bălţi) 3, 21, 45, 46, 265, 329, 332 B BiblioScientia 543 Bibliouniversitas 544, 632, 634, 653, 655, 663, 666-668, 675, 677, 694, 695, 716, 717, 726, 727, 741 Buletinul ABRM 623, 651, 653, 658, 664 C Caietele de la Putna 82 Confluenţe bibliologice (Bălţi) 205, 542, 636, 646, 657, 663, 671-674, 681-683, 685, 686, 688, 693, 695, 703, 708, 712, 715, 725-727, 731-735, 738, 740 Convorbiri literare 65, 71 Cuvîntul 595 D Dacia literară 54 Dezvoltarea 491 F Făclia 176, 300, 498 Fizică şi tehnică 231, 269 G Glotodidactica (Bălţi) 6, 18, 19, 33, 142, 144, 147, 154, 301 H Hyperion 36 Î Învăţătorul modern 323 L Legea şi viaţa 450, 453, 456, 457 Limba română 84, 88, 89 Limbaj şi context (Bălţi) 9, 42, 52, 87, 101, 148, 165, 169, 189 Literatura şi arta 53 129


N New York Magazin 75 Noosfera 492 R Review of artist education 330 Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice 375 Reviata de Fizică „Evrica” (Brăila) 242-245, 247 Revista de Ştiinţe socioumane 178, 198, 209, 210 Revista Naţională de Drept 447, 449 Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa informării 659 Revista Română de Dreptul muncii 466, 468 Revista Tehnocopia (Bălţi) 12, 234-236 S Semn (Bălţi) 55, 58, 59, 61, 64, 66-69, 72, 78, 80, 83, 93-95 Sintagmele (Bălţi) 29, 60, 76, 79, 254, 258 Studia Universitatis. Ştiinţe exacte şi economice 428 Studia Universitatis. Ştiinţe umanistice 107, 108, 149, 203, 204 Sud-Est 62 T Timpul 24, 70, 74 Ž Žmogus ir Žodis (Vilnius) 37 И Известия Тимирязовской сельскохозяйственной академии (Москва) 505 Р Рiдне слово=Cuvîntul matern 104 С Слово i час 103

130


SUMAR Notă Anale, buletine, reviste, materiale didactice ale conferinţelor Facultatea de Filologie Catedra de Limba Română Catedra de Literatura română şi Universală Catedra de Slavistică Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Catedra de Filologie Engleză Catedra de Filologie Franceză Catedra de Filologie Germană Facultatea de Ştiinţe Reale Catedra de Matematică Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti Catedra de Informatică Aplicată şi tehnologii Informaţionale Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte Catedra de Pedagogie, Învăţămînt primar şi Preşcolar Catedra de Arte şi Educaţie Artistică Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială Catedra de Psihologie şi Asistenţă Socială Catedra de Ştiinţe socioumanistice Facultatea de Economie Catedra de Economie şi Management Catedra de Finanţe şi Contabilitate Facultatea de Drept Catedra de Drept Privat Catedra de Drept Public Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie Biblioteca Ştiinţifică Monografii Materialele conferinţelor Ghiduri Seriale Materiale promoţionale Resurse electronice Bloguri Articole în culegeri, seriale şi on-line scrise de bibliotecari Indexuri auxiliare Nume Titluri Publicaţii în serie

131

3 4 7 7 11 15 17 17 23 26 30 30 30 36 38 38 43 47 47 50 53 53 56 59 59 62 64 69 69 69 69 71 71 75 78 79 93 93 105 129

CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE ALE PROFESORILOR ŞI COLABORATORILOR Anuar 2012 Bibliografie selectivă  
CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE ALE PROFESORILOR ŞI COLABORATORILOR Anuar 2012 Bibliografie selectivă  
Advertisement