Page 1

a r t s naMo i Qu ! s e r b i l el d Bi b l i o t e que sPúb l i que sd eXi r i ve l l a 20 1 2


C I R C

Kni s t e r . Ki k aS uper br uj ayl ama g i adel c i r c o. Br uño, 1999 F al c one r , I an. Ol i v i as a l v ael c i r c o. F ondodeCul t ur aE c onomi c a , 2005 Mae s t r o , P e pe . E l c i r c odeBa l t a s a r . E de l v i v e s , 2008 S c huj e r , S i l v i a. Pa s enyv ea n, c a nc i onesdel c i r c o. At l a n da , 2008 K e r e t , E dgar . Pa páes c a pódel c i r c o. F ondodeCul t ur aE c onómi c a , 2006 Guas p, J oan. E l c i r cdel ss omni s . T à nde m, 2005 Pr i nc e , Apr i l J one si Roc a, F r anç oi s( i l . ) . Vi nt i unel e f a nt sa l PontdeBr ook l y n. J ov e nt ut , 2007 Vi y ue l a, P e pe . Besa r i odelc i r c o. Me dus a , 2003 Boui n, Anne . E l c i r c o. L a r ous s e , 2006 Mas gr aui Pl ana, F i na. E l c i r c . T à nde m1992 L ongour , Mi c hè l e . E l c i r c o. Vox , 2006 D e n o u , V i o l e t a . E n T e o v a a l c i r c . T i munMa s , 1999 L ue r t o , Car l os . E l e x t r a ñoc a s odel c i r c o. Ana y a , 1994 LP MarnAngui t a, Car me n. Unat a r deenel c i r c o. E v e r e s t , 2008 I Dupl ai x ,Ge or ge s .Ci r c usOnder s t ebov en.Ams t e r da m :Rubi ns t e i n, B 2008 ne , F r anç oi s . E l g a t oCha t ónenel c i r c o. Combe l , 2003 R Raci nt e gaz z a, Gi ov anna. E l c i r cdel sc ol or s . E da f , 1994 E Ma Ne s que ns , Dani e l i F abe r , Ar i anne . Ca mi na ndos obr eel a l a mbr e. T hul e , S 2008 Ni e l ände r , P e t e r . T odos obr eel c i r c o. E l f os , 2008 K e r e t , E t gari Modan, Rut u( i l . ) . Pa páes c a póc onel c i r c o. F ondodeCul I turaEconómi c a , 2004 N Bruno,PepiCabassa,Mari ona. T heCF a mi l y . Ka l a ndr a k a , 2010 i l l o , E duar doi Val i e nt e , F r anc i s c a( i l . ) . Bus c aenel c i r c . S us a e t a , 2010 F Truj e f a nt eenc a dena do. RBAS e r r e s , 2008NOU! A Bucay,Jorge.Elel Or maz abal ,J o x e aniOk i na,I r ai a( i l . ) .S ueñosdec i r c o.F a k t or i aKde N Li br os , 2009NOU! T Vi c e nt e , Mar t a. Adel a i da . Br os qui l , 2005NOU! ai Ca na l si F e r r e r ,Me r c è( i l . ) .E ldoma dormi edos o.E de bé , I Homs,Nuri L 2010NOU! é r e z , Car l os . Kembo:i nc i dent eenel c i r c oMedr a no. Ka l a ndr a k a , 2010NOU! SP S e nne l l , J ol e s . L á g r i ma sder i s a . S M, 2005NOU!

L L I BRESD’ ADUL T S

Gr ue n, S ar a. Ag uapa r ael e f a nt es . Al f a g ua r a , 2007 F i nne y , Char l e sGr andi ns on. E l c i r c odel Dr . L a o. Be r e ni c e , 2006 Vàz que z , Ge r ar d. Uuuuh! . Pr oa , 2005 J ané , J or di i Mi ngue t , J oanM. S eba sàGa s c h, el g us tpel c i r c( a nt ol og i a det e x t os ) . E l Mè dol , 1998


T e r à p i ad el ’ h u mo r

J aúr e gui , E duar do. E l s en dodel humor . RBA, 2007 Cor be l oBaque r o ,Be goña.E lhumorenl ar el a c i ónc onelpa c i ent e. Ma s s on, 2005 Cas t e l l v í ,E nr i c .E lt a l l erder i s a:g uí apr á cc apa r aor g a ni z a runt a l l er der i s ot er a pi a . Al ba , 2007 P al l as s oss e ns eF r ont e r e s . Ri s a syhumor . Ba r c e l ona , 2006 E l í as , J os é . Guí apr á cc adel ar i s ot er a pi a . Or i on, 2005 Be r gs on, He nr i . L aRi s a . S a r pe , 1984

Ar t sEs c è ni q u e s

I n v e r nóiCur ós ,J os e p.Ci r c oyeduc a c i ón s i c a:ot r af or madea pr ender .. I nde , 2003. Mot osT e r ue l , T omás . Pr á cc a sdedr a ma z a c i ón. Ña que , 2007 S t ar obi ns k i , J e an. Re t r a t odel a rs t ac omos a lmba nqui . Ada ba , 2007

Pe l · l i c u l e s , Do c u me nt a l siMú s i c a Hat haway , He nr y( di r . )E l f a bul os omundodel c i r c o( DVD) B. De Mi l l e , Ce c i l ( di r . )E l ma y ores pec t á c ul odel mundo( DVD) Ci r c l eduS ol e i l . S a lmba nc o( DVD) Buz z e l , E dwar d( di r . )Z a f a r r a nc hoenel c i r c o( DVD) L ospa y a s osdel at el e( 7DVD’ S ) Ha r ol dL l oy d( 10DVD’ smésl l i br e) BI BL I OT E CACE NT RAL Cent r eCul t ur a l Aus i à sMa r c hI C/Pa l l e t er , 2ba i x T el . 983835424 bi bl i ot ec a @x i r i v el l a . es Ag ènc i adel ec t ur aba r r i sMontdePi e t a ti S a ntRa mon Cent r eCí v i cE r nes tL l uc h C/ Mont ea l eg r e, 6 T el . 983835470 bi bl i ot ec a . er nes t @x i r i v el l a . es

Ag ènc i adel ec t ur aba r r i deL aL l um Cent r eS oc i oc ul t ur a l Ba r r i del aL l um C/Cons t a nL l omba r t , 1 T el . 983830657 bi bl i ot ec a . l a l l um@x i r i v el l a . es

Mostra de pallassos 2012 GUIA DE LECTURA  

Guia de lectura amb els documents sobre pallasso i circ que estan disponibles a les tres biblioteques municipals de Xirivella

Mostra de pallassos 2012 GUIA DE LECTURA  

Guia de lectura amb els documents sobre pallasso i circ que estan disponibles a les tres biblioteques municipals de Xirivella

Advertisement