Page 1

El l al omi r ói gua lques ihubi e r aha bl a doc onot r o i di oma . -Cua ndopr of e s éde s c onoc í ae ls e nt i dodepa l a br a sc omor e pr e s i ón,i nt ol e r a nc i a ,oi nc ompr e ns i ón-s a c udi ól ac a be z a .És ae sl anor mar e a l .I gua lquee n1984 deOr we l l ,c one loj odel aGr a nHe r ma nas obr et i . Y c ua nt omá sj ove nya t r a c t i vae r s ,pe or .Coma dr e os ,gr upi t os ,a mi ga spr e f e r i da s ,c e l os ,e nvi di a s . . . Yac onoc ee l vi e j odi c ho:s ej unt a ns i nc onoc e r s e ,vi ve ns i na ma r s e , mue r e ns i nl l or a r s e . . .Sia l gunave zde j odec r e e re n Di os ,e s pe r os e gui rc r e ye ndoe ne lJ ui c i oFi na l .¡ Cómo megus t a r i ae nc ont r a ra l l íaa l guna sdemi sc ompa ñe r a s yat oda smi ss upe r i or a s ! -¿ Porqués ehi j omonj a ? -Es t os epa r e c ec a dave zmá saunac onf e s i ónge ne r a l .Nol ot r a j ea quípa r ade s c a r ga rmic onc i e nc i a . . . ¿ Porqués ehi z oc ur a ? . . . ¿ Lavi e j ahi s t or i ade lpa dr e opr e s i voyl ama dr ee xc e s i va me nt ea f e c t uos a ? . Ne góQua r tc onl ac a be z a ,i nc ómodo.Noe r aé s ee lt e r r e noa lquepr e t e ndí al l e va rl ac onve r s a c i ón.

Bi b l i o t e que sPúb l i que sd eXi r i ve l l a

Le c t ur e spe ral ’ e s t i u 2 0 1 2


Hi s t òr i c a

FI CCI Ó

Ci è nc i afic c i ó

I nt r i ga

Er ót i c a

I nt r i ga


FI CCI Ó

Av e nt ur e s

I nt r i ga

Romànt i c a I nt r i ga

I nt r i ga

Hi s t òr i c a


Ma t è r i e s

Ps i c ol ogi a

Ps i c ol ogi a

Ec onomi a

Cui na

Par e sifil l s


INFANTIL


JUVENIL


GUIESDEVIATGE Ap r o f i t aa lmà x i ml e st e u e sv a c a n c e s a mbl e sg u i e sd ev i a t g e d el ab i b l i o t e c a r u t e s , c a mp i n g s , e x c u r s i o n s , h o t e l s . . . .


Bi bl i ot e c aPúbl i c aCe nt r al

Ce nt r eCul t ur al Aus i àsMar c h C/Pa l l e t e r ,2. Te l è f on:963835424 Fa x:963835426 Ema i l :bi bl i ot e c a @xi r i ve l l a . e s

Agè nc i adel e c t ur abar r i sSantRamoniMontdePi e t at Ce nt r eCí vi cEr ne s tLl uc h C/Mont e a l e gr e ,6. Te l è f on:963835470 Ema i l :bi bl i ot e c a . e r ne s t @xi r i ve l l a . e s

Agè nc i adel e c t ur abar r ideLaLl um Ce nt r eSoc i oc ul t ur alBar r ideLaLl um C/Cons t a nt íLl omba r t ,1. Te l è f on:963830657 Ema i l :bi bl i ot e c a . l a l l um@xi r i ve l l a . e s

ht t p: / / www. f a c e book. c om/ Ay unt a mi e nt o. Xi r i v e l l a

Estiu 2012 Guia de lectura  

Guia de lectura per a l'estiu del 2012, Biblioteques de Xirivella

Estiu 2012 Guia de lectura  

Guia de lectura per a l'estiu del 2012, Biblioteques de Xirivella