Page 1

EMBARÀSIPART

GUI ADELECTURA

Bi b l i o t e que sPúb l i que sd eXi r i ve l l a


Quèhihaquef e rpe raut i l i t z arl aBi bl i ot e c a?

Tot se l ss e r ve i sdel aBi bl i ot e c as óngr a t uï t s ,e xc e pt ee lder e pr ogr a f i a( c òpi e s ) . L’ hor a r ider e pr ogr a f i af i na l i t z a r àal e s20: 00hor e si ,e nt otc a s ,de pe ndr àdel e s c i r c ums t à nc i e sde ls e r ve i .El sdi s s a bt e snoe sf a r a nc òpi e s . Espotc ons ul t a rl l i ur e me ntt ote lma t e r i a ldel a sdi f e r e nt ss a l e ss e ns ene c e s s i t a tde t i ndr eunc a r ne tdes oc i .

Quèe sne c e s s i t ape raf e r s ee lc ar ne tdes oc i ?

Qua l s e volpe r s onapotf e r s ee lc a r ne tdes oc idel abi bl i ot e c a ,úni c a me nta mb l apr e s e nt a c i óde lDNIodoc ume nt a c i óe qui va l e ntiunaf ot ogr a f i a .El se s t r a nge r s ,amé sde lpe r mí sder e s i dè nc i aopa s s a por t ,ha ur a ndepr e s e nt a runc e r t i f i c a td’ e mpa dr ona me nte nqua l s e volmuni c i pidel aComuni t a tVa l e nc i a na .El c a r ne té sgr a t uï tic a duc aa l sdosa nys .

Pe raquès e r v e i xe lc ar ne tdes oc i ? Sol spe raut i l i t z a re ls e r ve idepr é s t e c

Quant sl l i br e sial t r emat e r i ale spode nt i ndr ee npr é s t e c ?

Espode nt i ndr ee npr é s t e cunmà xi mde12doc ume nt sa lma t e i xt e mpsdeuna ovà r i e sbi bl i ot e que sdel axa r xa( a mbunmà xi mde2Cd’ s ,2ví de os ,2 CDRom’ si4r e vi s t e spe rus ua r i ) .El sl l i br e syr e vi s t e st e ne nunpe r í odede pr é s t e cde15di e sa mbpos s i bi l i t a tdepr òr r ogade15di e smé s ;e l sa udi ovi s ua l sil a sr e vi s t e sde7di e s ,s e ns epos s i bi l i t a tdepr òr r oga . Els e r ve idepr é s t e cide vol uc i onsf i na l i t z a r àunqua r td’ hor aa ba nsde lt a nc a me ntde lc e nt r e .

Come spotpr or r ogare lpe r í odedepr é s t e cdel l i br e s ?

Ac udi ntdi r e c t a me ntal aBi bl i ot e c a ,pe rt e l è f onoI nt e r ne t .Sil ’ us ua r ir e a l i t z al a r e nova c i óde lpr é s t e cpe rt e l è f on,ha ur àdepr opor c i ona ra lpe r s ona lbi bl i ot e c a r ie l núme r odec a r ne tdel e c t or / aia not a re ne ldoc ume ntl anovada t aquee lpe r s ona l l if a c i l i t e .Lar e nova c i ópe rI nt e r ne te spotr e a l i t z a rat r a vé sde lc a t à l e ge nl í ni aa c c e s s i bl ee nl as e güe nta dr e ç awe b:ht t p: / / xl pv . c ul t . gva . e sié sne c e s s a r is ol • l i c i t a r unac l a ud’ a c c é sa lpe r s ona ldel abi bl i ot e c a .

Com pucobt i ndr ei nf or mac i ós obr ee lf onsdel abi bl i ot e c a?

Al ama t e i xabi bl i ot e c ac ons ul t a ntl ’ OP AC( c a t à l e ge nl í ni a )obéal apà gi na we bdel aXa r xadeLe c t ur aPúbl i c aVa l e nc i a naht t p: / / xl pv . c ul t . gva . e s / ,del a quef or me npa r tl e sBi bl i ot e que sdeXi r i ve l l a ,ont r oba r à s ,amé s ,a l t r ai nf or ma c i ód’ i nt e r é s .


LLI BRES BALASKAS,J a ne t .Embar az onat ur al .RBA, D. L. 2000 BELTRÁN,Ba r t ol omé . Todos obr et ue mbar az o.Es pa s a Ca l pe ,1994 BRANT,He r be r tiHOLT,Ke nne t hS. Lamadr eye lni ño:unaguí ai l us t r ada de le mbar az o,e lpar t oyl osc ui dadosmat e r nos . Pl a ne t a ,1990 BUCHHOLZ,Sa bi ne .Gi mnas i apar ae mbar az adas:pr e par ac i ónalpar t o, r e s pi r ac i ón,gi mnas i adepos par t o.Pa i dot r i bo,D. L.1992 CLAYMAN,Cha r l e sB.( e di t ormé di c o) . Embar az oypar t o.Eve r e s t ,1993 COOKE,Ka z . Embar az ada:l aguí ai ndi s pe ns abl epar amadr e spr i me r i z as . Edi c i one sB,2007

DELAHAYE,Ma r i e Cl a ude .Tue mbar az os e manaas e mana:t uhi j oe s t á de nt r odet i .Me di c i ,2000 EI SENBERG, Ar l e ne .Qués epue dee s pe r arc uandos ee s t áe s pe r ando. Mé di c i , 2001 ESP AR,Ma r t a .Loss e c r e t osdeunpar t of e l i z:ayudaat uhi j oanac e rdef or ma s e gur ays ana.Gr i j a l bo,2010


FEENSTRA,Coks . Elgr anl i br odel osge me l os:de s dee le mbar az o múl t i pl ehas t al aadol e s c e nc i a. Mé di c i ,D. L. 2000 FELDMAN,Ge or geB.iFELDMAN,Anne .Embar az oypar t o:unaguí a c ompl e t apar al af ut ur amadr e . Fol i o,1990 GRAY,Ke s .Be béabor do:[ hi s t or i adeune mbar az o] .Se r r e s ,2003 HOYO ICALDUCH,J os e p de liCASSAN,Adol f .Gui a vi s ualde l ´ e mbar àside lpar t .Enc i c l opè di aCa t a l a na , 1994 I OVI NE, Vi c ki .Nue veme s e synue vemi ldudas . Pl a z ayJ a né s ,1996 KI TZI NGER,She i l aiBAI LEY,Vi c ky . Ele mbar az odi aadi a:undi ar i o uni c opar ac onoc e rypl ani f i c are le mbar az o.I nt e r a me r i c a na Mc Gr a wHi l l ,1990


KI TZI NGER,She i l a .Nac e re nc as ayot r asal t e r nat i vasalhos pi t al . Mc Gr a wHi l l I nt e r a me r i c a na ,1993 KI TZI NGER,She i l a . Elnue vogr anl i br ode le mbar az oyde lpar t o. Me di c i ,2002 MACKI N,De bor a h.Re c upe r at uf i gur a:f i t ne s syal i me nt ac i onpar a de s pué sde lpar t o.Pe a r s onEduc a t i on,2003 MARSHALL, Conni e . Mat e r ni dads i nr i e s gos:guí apar aune mbar az o f ác i lys i nr i e s gos . Após t r of e ,1994 MURUAGA, Sol e da d. Mat e r ni dad/pat e r ni dad:Ele mbar az o. I ns t i t ut odel aMuj e r ,1989 Nac e ryc r e c e r:e lmundodet uhi j opas oapas o.( 30v ol úme ne s ) . Sa l va t ,2000 NI LSSON,Le nna r tiHAMBERGER,La r s .Nac e r:Lagr anave nt ur a. Sa l va t ,D. L.1991 Padr e s:c ui dardet uhi j o,de s del age s t ac i ónhas t al aadol e s c e nc i a. La r ous s e ,D. L.2006 RUI ZVEGA,J os e f i na .Nue veme s e sdee s pe r a:l aguí ade f i ni t i vade l e mbar az o,e lpar t oye lpos t par t o. Te ma sdeHoy ,2000


SARTI ,Pa ol oiSP ARNACCI ,Gi us e ppe .At l asi l us t r adodee mbar az oypue r i c ul t ur a:guí ac ompl e t ade s del ac onc e pc i ónhas t al oss e i saños . Sus a e t a ,D. L. 2003 SHANAHAN, M. Ke l l y . Guí ade le mbar az omásal l ádel os35años:t odasl as r e s pue s t asat odass uspr e gunt ass obr ee le mbar az o,nac i mi e nt oyde s ar r ol l o des ube bé . Ama t ,D. L.2005 STANWAY,Pe nny( c oor di na dor a ) .Nue vaguí ade le mbar az oyc ui dadode l be bé :de s del ac onc e pc i ónhas t al osc i nc oaños .Pl a ne t a ,1996 STOPP ARD,Mi r i a m.Elnue vol i br ode le mbar az oynac i mi e nt o. De ba t e ,1992 THÉAU, Anne( di r e c t or ) . Embar az o:[ ví ve l odí aadí a] .La r ous s e ,2007 WALKER,Pe t e riWALKER,Fi ona . Ni ñosf e l i c e s:c ómot e ne ryc r i arni ños s anos:de s dee le mbar az oal ost r e saños . I nt e gr a l ,1989


COMPACTDI SC

Me l odí aspar abe bé s:me l odí aspar at r anqui l i z aryr e c onf or t arat ube bé Babi e s:c ont r i buy ealde s ar r ol l odet uhi j oat r av é sdel amús i c a Babi e s2:c ont r i buy ealde s ar r ol l odet uhi j oat r av é sdeMoz ar t Bac hf ormybaby Moz ar tf orbabi e s Mús i c apar abe bé s1:Els ue ñode lbe bé Mús i c apar abe bé s2:Elbe bés ede s pi e r t a

DVD’ S Elpi ngüi nohi ppy:Supe rHi j i t use l e c t r óni c o;Guí adel ac t anc i ayl as uc c i ón DOLAN,Gabr i e l l e .Pr e par ac i ónalpar t o:e j e r c i c i ospr e par t oypos t par t o: guí apr ác t i c a.

Eldr agónc ant or;Elpor t aavi one sat ómi c o.( Cont i e ne :Guí adel al a c t a nc i ayl a s uc c i ón)

REVI STES

Re vi s t aSERPADRES( me ns ual )


Bi bl i ot e c aPúbl i c aCe nt r al

Ce nt r eCul t ur al Aus i àsMar c h C/Pa l l e t e r ,2. Te l è f on:963835424 Fa x:963835426 Ema i l :bi bl i ot e c a @xi r i ve l l a . e s

Se c c i óJuv e ni l Adul t s Ma t i nsdedi l l unsadi s s a bt ede10a14 Ve s pr a de sdedi l l unsadi ve ndr e sde17a21 Se c c i óI nf ant i l Ve s pr a de sdedi l l unsadi ve ndr e sde17a20. 30 Di s s a bt ede10. 30a14

Agè nc i adel e c t ur abar r i sSantRamoniMontdePi e t at Ce nt r eCí vi cEr ne s tLl uc h C/Mont e a l e gr e ,6. Te l è f on:963835470 Ema i l :bi bl i ot e c a . e r ne s t @xi r i ve l l a . e s Dedi l l unsadi j ousde16. 30a20. 30 Di ve ndr e sde10a13. 30

Agè nc i adel e c t ur abar r ideLaLl um Ce nt r eSoc i oc ul t ur alBar r ideLaLl um C/Cons t a nt íLl omba r t ,1. Te l è f on:963830657 Ema i l :bi bl i ot e c a . l a l l um@xi r i ve l l a . e s Dedi l l unsadi j ousde16. 30a20. 30 Di ve ndr e sde10a13. 30

Guia embaràs i part  

Guia amb documents sobre l'embaràs i el part de les biblioteques de Xirivella

Guia embaràs i part  

Guia amb documents sobre l'embaràs i el part de les biblioteques de Xirivella

Advertisement