Page 1


Le sbi bl i ot e que spúbl i que sdeXi r i ve l l avol e m donars upor tivi s i bi l i t ataunar e al i t atquee s t à pr e s e nte nl as oc i e t at:l adi ve r s i t ats e xualif ami l i ar . Qual s e volpe r s onai nt e r e s s ada,f amí l i e s ,me s t r e s ij ove squehode s i t ge n,pode ns ol • l i c i t ari nf or mac i ós obr ee l sl l i br eir e c ur s osdi dàc t i c sde l s qual sdi s pos e m. Vosof e r i m unas e l e c c i ódet í t ol s quepode uampl i are nl e sbi bl i ot e que smuni c i pal s . Agr aï m aLambda( c ol • l e c t i udel e s bi ane s ,gai s , t r ans e xual sibi s e xual s ) ,ambe ls upor tdel aDi put ac i ódeVal è nc i a,l as e uaapor t ac i ódedi f e r e nt st í t ol spe rabor dardemane r as e nz i l l a t e me sc oml e sf ami l i e shomopar e nt al s ,l at r ans e xual i t at ,e l se s t e r ot i psil ' or i e nt ac i ós e xual ,e nt r e al t r e s ,adr e ç at sal ai nf ànc i ail ’ adol e s c è nc i a. Aque s t as e l e c c i óbi bl i ogr àf i c af or mapar tdeun f onsmé sampl iquepode uc ons ul t aral e snos t r e s bi bl i ot e que s .


Bi bl i ot e c adec ol or s . Ll i b r e si nf a nt i l s Co nt e sf a mi l i a r s( 6l l i br e s )/ Ant o ni aCa r do nayNa t a l i aFe r r ús I mpr e nt aNá c he r , 2 0 1 7 Elp r o j e c t eCo n t e sFa mi l i a r sn a i xd el an e c e s s i t a t d ' o f e r i ra l sx i q u e t six i q u e t e su n av a r i e t a td ec o n t e s o np u g u e ns e n t i r s ei d e n t i f i c a t s / d e se nl ad i v e r s i t a t d el e sf a mí l i e sa c t u a l s . Lac o l • l e c c i óc o n s t ad e6c o n t e so ne l sq u a l su n / a x i q u e t / aé se l / l ap r o t a g o n i s t aq u en a r r au nd i aq u a l s e v o ld el as e u aq u o t i d i a n i t a t . Ca d au n / ad ' e l l s / e st é u n af a mí l i ad i f e r e n tia p a r e i xe ne lc o n t ec o map a r t i mp o r t a n te nl as e u av i d ae mo c i o n a lia f e c t i v a

Mo ns t r uoRo s a/Ol g adeDi o s Edi t o r i a l:Api l a , 2 0 1 6

Mo n s t r u oRo s as es e n td i f e r e n tip e ra ç òc o me n ç au nv i a t g ep e lmó np e rat r o b a re ls e ul l o c . Es té su nc o n t es o b r ee lv a l o rd el ad i f e r è n c i a . Un ah i s t ò r i ap e rae n t e n d r el ad i v e r s i t a tc o ma e l e me n te n r i q u i d o rd el an o s t r as o c i e t a t .

Pi r a t r a nsCa r a ba r c o/ As o c i a c i ó ndeTr a ns e x ua l e sdeAnda l uc í aSy l v i aRi e r a Edi t o r i a l:LaCa l l e , 2 0 1 5

Ca r a b a r c oé su np i r a t a , u np i r a t ad e l sd e d e b ò , a mbd o so v a r i s , u ng a l liu ne s t e l c o map e g a t . Di f e r e n t , v a l , p e r òi g u a ld e b u c a n e rq u eq u a l s e v o la l t r ed e l ss e tma r s ia mbu nmu n td ' h i s t ò r i e sq u ee x p l i c a r .


Bi bl i ot e c adec ol or s . Ll i b r e si nf a nt i l s Tr a nsbi r d/Ri t aBa i l ó nGi j ó nyNa c hoDo no s oBa i l ó n Edi t o r i a l:Ópe r aPr i ma , 2 0 1 5 Tr a n sBi r dé su np a r d a l e td i f e r e n t , e mp r e n e d o ri v a l e n t . Und i a , v ad e c i d i rv i a t j a rie s c a p a rd el e sr í g i d e sn o r me sd e ls e ue s b a r tp e rat r o b a rl e ss e u e s p r ò p i e s . Vat r a v e s s a rt o t al as e l v ai , g r à c i e sa ls e u e s f o r çic o r a t g e , v ad e s c o b r i rl ' a mo rie ls e uc o s t a t c r e a t i u .

Aho r amel l a moLui s a/J e s s i c aWa l t o n Edi t o r i a l:Al g a r , 2 0 1 7

Ésu n ao b r ac o mmo v e d o r as o b r el ai d e n t i t a ts e x u a li l ' a mi s t a t , q u ea b o r d al at r a n s s e x u a l i t a ta mbn a t u r a l i t a ti s e n z i l l e s a , iq u ee x a l ç al ai mp o r t à n c i ad es e ru n ma t e i x . Elr e l a ta c o s t al ad i v e r s i t a td eg è n e r ea lp ú b l i c i n f a n t i le nu nt od e s e n f a d a tit e n d r eq u ee n c a n t a r àa l s x i c o t e t sif a r àr e f l e x i o n a ra l sa d u l t s .

Po rc ua t r oe s qui ni t a sdena da/J é r ô meRui l l i e r Edi t o r i a l:J uv e nt ud, 2 0 1 3 Qu a d r a d e tv o lj u g a rac a s ad e l ss e u sa mi c sr e d o n e t s , p e r òn op a s s ap e rl ap o r t ap e r q u è … Lap o r t a é sr e d o n ac o me l ss e u sa mi c s !« Ha u r e md er e t a l l a r t el e sc a n t o n a d e s ! » , l id i u e ne l sr e d o n e t s . « Oh , n o !– d i uCu a d r a d e t –Emf a r i ama l b é ! »Qu è p o d e mf e r ?Qu a d r a d e té sd i f e r e n t . Ma is e r àr e d ó .


So yJ a z z/J e s s i c aHe r t he l Edi t o r i a l:Be l l a t e r r a , 2 0 1 5 De sd e l sd o sa n y s , J a z zs a b i aq u ee r au n ax i q u e t a , ap e s a rq u el av a nc o n s i d e r a r x i q u e te nn à i x e r . Lie n c a n t a v ad i s f r e s s a r s ed es i r e n ain oe s t a v ac ò mo d aa mbl a r o b ad ex i q u e t . Aç òs u mi aal as e u af a mí l i ae nl ac o n f u s i ó , f i n sq u ev a ne n t e n d r e q u eJ a z ze r at r a n siv a nd e c i d i rr e c o l z a r l a . Ba s a te nf e t sr e a l s .

La sc o s a squel eg us t a naFr a n/Be r t aPi ñá n Edi t o r i a l:Ho t e lPa pe l , 2 0 0 7 AFr a nl ia g r a d al l e g i r , e s c r i u r e , l at r u i t ad ec r e ï l l a , p o s a rmú s i c a , c ó r r e rp e rae s t a re nf o r ma … En c a r a q u eh ih au n ac o s aq u en ol ia g r a d ag e n s . . . D' a ç òv a a q u e s tl l i b r e . Ai x íd es i mp l e . . . Qu ès e r àe lq u en ol i a g r a d aaFr a n ?Ip e rq u èd e us e r ?


Bi l l yye lve s t i dor os a/ AnneFi ne Edi t or i al:Al f aguar a,1995

Unma t í , l ama r ed eBi l l ye n t r ae nl ac a mb r a d ' a q u e s t , l ip o s au nv e s t i tr o s ail ’ e n v i aa lc o l • l e g i . Bi l l yn oi xd el as e u as o r p r e s a . To th ac a n v i a td e s q u et éa s p e c t ed ex i q u e t a .

Mipr i me ramor/Br aneMoz e t i c Edi t or i al:Be l l at e r r a,20 16

Qu a nt e n i a6a n y s , v a i gt e n i ru ng r a na mi ce ne lp a r v u l a r i . Es t à v e ms e mp r ej u n t s :e ne lp a t i , e ne lme n j a d o r , ia l e se x c u r s i o n sf o r mà v e mp a r e l l a . Pe r òa ç òal e sme s t r e sn oe l sv aa g r a d a rie n sv a ns e p a r a r . Ie n sv a nf e rs e n t i rq u el e sn o s t r e se mo c i o n sn oe r e n c o r r e c t e s . Qu a ne mv a i gf e rma j o r , v a i ge n t e n d r eq u en ot e n i e n d r e taf e r n o sa ç ò .


Bi bl i ot e c adec ol or s . Ll i b r e sj uv e ni l s 1 , 2 , 3 , 4 … Hi s t o r i e t a sdi v e r s a s/Sus a nnaMa r t í nyNa cSc r a t c hs Edi t o r i a l:Be l l a t e r r a , 2 0 1 1 Aq u e s t ag u i as o b r ed i v e r s i t a ts e x u a lii d e n t i t a t sd eg è n e r ep e raa d o l e s c e n t ss o r g e i xj a q u ea v u id i ae n c a r ap e r d u r al aLGTBf ò b i a e ne lmó n .

Ela z ule sunc o l o rc á l i do/J ul i eMa r o h Edi t o r i a l:Di bbuks , 2 0 1 1 Cl e me n t i n ea r r i b ad e lc a mpp e rai n t e g r a r s ee nu ni n s t i t u t . Und i ae st r a v e s s ae ne lc a r r e ra mbu n ax i c aa mb e lp è lt e n y i td eb l a u . Ap a r t i rd ' a q u e s tmo me n tt o tv aa c a n v i a ral as e u av i d a

Tr á ns i t o/I a nBe r múde zRa v e nt ó s Edi t o r i a l:Be l l a t e r r a , 2 0 1 5 Me r c èt r a n s i t ap e rn o v e ss e n d e sime n t r e t r o b a r àp e r s o n e sq u el imo s t r a r a nr e a l i t a t s q u ema ia b a n sh a g u e r ai ma g i n a t .


Bi bl i ot e c adec ol or s . Ll i br e sj uv e ni l s

Ll ámamePaul a/Conc e pc i ónRodr í gue zGas c h Edi t or i al:Be l l at e r r a,2016

Qu a nPa u l av an à i x e rt o t sv a nc r e u r eq u ee r au nx i q u e t , p e r òe l l as a b i aq u en oe r aa i x í . Eld i ae ne lq u a lmo rl a s e u ama r ec o me n c e ne l ss e u sp r o b l e me s , j aq u ee ls e up a r e il as e u aà v i a , a mbe l sq u a l se sv e uo b l i g a d aav i u r e , n o s e mb l e nd i s p o s a t saa c c e p t a rl as e u av e r t a d e r ai d e n t i t a t .

Nunc as oñéc ont i go/Car me nGóme zOj e a Edi t or i al:Lógue z ,2000

Li s ac r e ue s t a re n a mo r a d ad eGu z má nit ég e l o s i ad eCh a n t a l , p e r òa mbe lt e mp sLi s as ' a d o n a r àd e l ss e u sv e r t a d e r ss e n t i me n t sid e s c o b r i r àe nl ' o d i a d aCh a n t a lal as e u ac o mp a n y ad e l ' à n i ma . Vi u r a nl as e u aa p a s s i o n a d ar e l a c i óe ns e c r e t , s e n s ec a p s e n t i me n td ec u l p a , c o n s c i e n t sq u es e r i e nc o n d e mn a d e sima l e ï d e ss ie sd e s c o b r i r a .

Bi bl i ot e c adec ol or s . As s ai gs DeSodomaaChue c a/ Al be r t oMi r aNous e l l e s Edi t or i al:Egal e s ,2007

Lah i s t ò r i ad el ' h o mo s e x u a l i t a td ó n al l o cas i t u a c i o n sr i q u e se n c o n f l i c t eia n è c d o t aii mp o s s i b l ed er e f l e c t i re nu nc o n c e p t eú n i c . Des e c r e t sie s c à n d o l s . Ded i s s i d è n c i a , d ec o mp l a e n ç a . Hi s t ò r i e s d ec i e n t í f i c s , d emi l i t a r s , d ep o l i c i e sip o e t e s , h i s t ò r i e sd ' o d i , h i s t ò r i e sd ' a mo r …

Es t el i br oe sgay/Jame sDaws on Edi t or i al:Puc k,2015 Un ao b r as o b r et o t e sl e so r i e n t a c i o n ss e x u a l sp e rat o t e sl e s p e r s o n e s , s e n s ei mp o r t a re ls e ug è n e r eos e x u a l i t a t . Un ao b r a d i v e r t i d aih o n e s t aq u eo mp l eu nb u i te nl an of i c c i óh o mo s e x u a l . I d e a lp e rai n i c i a r s ee ne lc o n e i x e me n td el ad i v e r s i t a tLGTBa mbt o te lr i g o ris e n s ep e r d r eu nb r id ' h u mo r


Bi bl i ot e c adec ol or s . Ll i b r e sd ed i v ul g a c i ó

Di bui x a nte lg è ne r e/ Ge r a r dCo l l Pl a ne s Edi t o r i a l:Edi c i o ns9 6 , 2 0 1 3

Ha b i t u a l me n tn oq ü e s t i o n e mq u èv o ld i rs e rd o n e s os e rh o me s , id o n e mp e rd e s c o mp t a tq u eé sf r u i t d ep r o c e s s o sb i o l ò g i c s . Ena q u e s tl l i b r ei l • l u s t r a t e x p l i q u e me lg è n e r ec o mu n ac o n s t r u c c i ós o c i a l q u er e g u l al e sd i f e r è n c i e sid e s i g u a l t a t se n t r ed o n e s ih o me siq u es u p o s al ' e x c l u s i ód el e sp e r s o n e s t r a n s , i n t e r s e x , g a i s , l e s b i a n e sib i s e x u a l s .

Re f l e x i o ne ss o br el ac ue s t i ó ng a y/Di di e rEr i bo n Edi t o r i a l:Be l l a t e r r a , 2 0 0 0 Qu èé su nh o mo s e x u a l ?Esp o tp a r l a rd e « c u l t u r ag a i » ?L' a u t o rp r o p o s au n as è r i ed e r e f l e x i o n sap a r t i rd el ap r ò p i ae x p e r i è n c i a v i s c u d a ;d el al i t e r a t u r ail ac u l t u r ap o p u l a r d e sd e ls e g l eXI X, a mbe lp r o c é saOs c a r Wi l d ec o maf i t ad e s t a c a d a ;id e l st e x t o sd e Fo u c a u l ts o b r el aq ü e s t i ó .


J os o ca i x íia i x ónoé sunpr o bl e ma/Fa niGr a nde Edi t o r i a l:Vi nc l e , 2 0 1 7 Fa n iGr a n d ep l a s mal al l u i t ad el e sp e r s o n e st r a n s p e rr e i v i n d i c a re ls e ud r e tav i u r eas e r , ae x i s t i ria v i u r el e ss e u e sv i d e ss e g o n se ls e us e n t i re s s e n c i a l : a mbe ls e us e x es e n t i t . Ell l i b r eé st a mb éu n ami r a d a g e n e r o s aip l u r a lal ad i v e r s i t a ts e x u a ls e n s ep r e j u d i c i sn ie t i q u e t e s , u n ami r a d ac o n t a d ap e rv u i tv e u sd e f i c c i óiv u i tv e u sr e a l s .

Sa l i rde la r ma r i o/ AnneDo hr e nwe nd Edi t o r i a l:Ome g a , 2 0 1 5 Unl l i b r eú t i l , p l ed ' i d e e sii n f o r ma c i ó , iu n ag u i a p r à c t i c ap e ra l sp a r e sima r e sd ex i q u e t six i q u e t e sg a i s , l e s b i a n e s , b i s e x u a l sit r a n s s e x u a l s . Un ag u i ap e rac o mp r e n d r eia c c e p t a rl ' o r i e n t a c i ós e x u a ld ' u nf i l lou n af i l l aima n t i n d r eu n d i à l e gc o n s t r u c t i u .

Tr a ns e x ua l i da de s/Ra que lPl a t e r oMé nde z Edi t o r i a l:Be l l a t e r r a , 2 0 1 4 Aq u e s tl l i b r ee sp r o p o s ac o mu ni n s t r u me n tp e ra l c a n v is o c i a liu t i l i t z ae lt e r met r a n s * , a mba s t e r i s c , p e r as u b r a t l l a rl ad i v e r s i t a td el e sv i v è n c i e sd el e sp e r s o n e sq u ee x c e d e i x e nl e sn o r me ss o b r ee lq u ee sp r e s c r i uc o map r o p id ed o n e sih o me s , e v i d e n c i a n tl ar i g i d e s ad e ls i s t e mab i n a r ie ne lq u a lv i v i m


Biblioteca de colors - Guia de lectura  

Recomanacions bibliogràfiques sobre diversitat sexual i familiar

Biblioteca de colors - Guia de lectura  

Recomanacions bibliogràfiques sobre diversitat sexual i familiar

Advertisement