Page 1

1i :i.


11i-n*.}

NUMEHO 2OB. JULIOL DEL 2O1g

t!'1,feU i,(¡t11Tlt,1 0ü'

Fttfl(.:ti" r)r¡4

[]il.rl . ,..Lil',/".,t',\.LJ

THT TARBAGUT'S Les peripécies del MEiIORQUí

lluitar a la guerra d'Independéncia dels EUA i del que va seu

fill

DAVID G. FARRAGUT,

heroi

nacional nord-americá i primer

almirall de laNcvy. Pes,28

Bt]llt|titElJT cAHtt$ l/ lávida del jove EMPERADOR CARLES Vva passar-lo a Barceloná celebrant Corts i LUXOSES cERIMÓillEs i fesrejos. L'any que va canviar

Pás.40

O|JIUA MATAB

EIS GEHMAIIS GRAC? Fills d'una família patrícia, van .i

impusar una REFORMA AGRARIA que tocava massa interessos

aristocrátics i es van posar el SEiIAT Eil C0i¡TRA.

Pás.48

Er.$

cAr.ttEs

r.E$

Mil. tljitA iilTs

DE

Entrem als palaus de la DllrlAST|A ABBASSIDA, els califes que

van

40

convertir l'ímperi islámic en sinónim de RIQUESA I REFIiIAMENT. Pás.54

4B

II. PRIMEH MAIII.OT EBOC liépica (i trista) vida del ciclista EUGÉi¡E CHRTSToPHE que, a més

de córrer Tours, va formar

part

d'UN BATALLó CICLISTA.

Pás.64

AI p 0?ruou

!

realitat, no existeix cap foto de David G. Farragut abragat a la bandera de les barres i les estrelles, peró ens semblava una imatge potent per a aquest número, aixique I'hem creat amb la complicitat En

d'un model, la cámera de I'Enrique Marco, la direcció escénica de I'Albert Bernat i la Natalia Mazzarella i les arts digitals d'AJJ Estudi. Vegeu-ne el moking offa sapiens.cat/portada


SUIVlARI t

BRUIXOLA A

IA

CARHEOA!

En motiu de I'exposició 'La cdrrega' de Ramon Casas, r eflexionem sobre com ha

canviatlareprusió

els

darrers 200 onys.

en tla fer Slanley Kubrick."

Püs.10

"DAVID G. FARRAGUT ES UN D'AQUELLS HEROIS DE QUI TOTHOM, ALS EUA, SAP RECITAR LA SEVA FRASE GLORIOSA'

"La hislüria d'Espártac És tan immortal com la pel.lícula que

lllqrc Postor

I]E1'¡THEUISTA Toni Soler, director d"ElMón dAhir', par-

Pás, $4

Ia amb Cldudia P uj ol s ob r e aque std r ev is -

ta que aposta per "Ia hístória d' autor".

Pás,t8

Moriono Lloret

Pts.28

I]OHDIl'¡AOOH POETA primers fet smb ordinador, la "Sextino cibernética". Erpliquem com ho vafer.

J oan Brossqva escriure un dels poemes

Pás,22

l/IURE I.I.ATZIRIT DT MAÚ Visitem aquesta presó sanítdr ia "ELS ABBASSIDES VAN FER DE BAGDAD LA GRAN METRÓPOLI DE IISLAM

usada durant dos segles com a espai dequarantena. .'

P.70

MEDIEVAI]' Dolore Bromon

Pis.54

I

1 BIBI.IOTICA SAPIEIIS Jordi Cabré recomana'La casa alemanya' d' Annette Hess, una novel.la basada e n ek j udicis dAus chw itz. P,84

llI$T0RN Eil SOI.FA Entre els infants prodigi destacalo desconeguda pianista, Clara Wieck.

a

P,8g

PAl'tTAil.ES To

" LAUTOSUFtCt ÉtilCtR

rxloloR

A LES CURSES CICLISTES DE PRINCIPI DEL SEGLE PASSAT ENS HA DEIXAT HISTÓRIES PLENES D'HEROISME"

Albo 0rtego Pág' e¿

ni ValI analitz a el do cumental'EI

Estado contra Mandela y Io s otro s', s

obr e la v ida del líder sud- afr icd.

p.

g0

curi0s¡tats del sant I.A HISTüRIA... EII HOSA Descobr im eI cantó fo s c de Thomas Jffirson, president dels Estats [Jnits. P,

Sopar de Jaume Ferrer. Perü n'hiha mÉs! Püs,88

92

Hem

W\ruWSAPIENSCAT 4

SantJoan s'ha adomit. Aquesta és una de les

SAplf

creat un espai on trobareu informació relacionada amb el món ruS: vlatges, cróniques i molt més. Ho teniu a sapiens.cat/

*

I

Profile for Biblioteca MMB

Sàpiens 208  

Sàpiens 208  

Advertisement