Page 1

biBLioteca

Marcel—lí Domingo B U T L L E T Í 1 r .

EL

+

D E S TA C AT

t r i m e s t r e

I N F O R M A T I U

2 0 1 0

E-BooKS: una noVa maNera de llegir La biblioteca de Tortosa és la

Arriben els E-BOOKS

bo o k

única de les Terres de l’Ebre en participar de la prova pilot engegada pel Departament de Cultura i Mit-

Visita del centre Icària

jans de Comunicació amb la intenció de donar a conèixer els e-books

Suport a les Biblioteques Escolars

NOU: Argus

Servei de Lecdomicili

M. Pérez Bon-

per

tal

d’avaluar

el

nivell

mat, que ens ajudarà a definir quina és

d’acceptació entre els lectors més

la millor manera d’incorporar els llibres

habituals. El model disponible in-

electrònics a les biblioteques.

fill, Creu Sant Jordi 2010

249 obres.

Idea Store: la

Recull de Col—lecció Local

Seran 28 els aparells que es

corpora el menú en català i conté

biblioteca del XXI •

públiques.

distribuiran per tot el territori català tura i préstec a

entre els usuaris de les biblioteques

Premiats Sant Valentí’10

Els

D’altra banda, i de forma paral·lela, el Departament de Cultura i

usuaris

que sol·licitin

Mitjans de Comunicació ha establert

aquest servei disposaran de 110 tí-

contactes amb algunes editorials per po-

tols en català (de l’editorial edi.cat),

der fer descàrregues directes dels llibres

92 obres en castellà i 47 en anglès i

electrònics en règim de préstec, mitjan-

podran tenir-los durant 15 dies per

çant el web de les biblioteques.

tal de familiaritzar-se amb aquesta

Si encara no ho has fet i vols ex-

nova eina. Una vegada retornat l’e-

perimentar amb les noves tecnologies,

book a la biblioteca, es demanarà a

demana’ns el teu e-book!

l’usuari que respongui una breu enquesta on se li demanarà la seva opinió sobre l’ús d’aquest nou for-

, Els temps canvien ptant amb tu! m co m ue in nt co però


1R.

TRIMESTRE

2010

PÁGINA

2

Visita del

Servei de suport a la

CENTRE ICÀRIA

BIBLIOTECA ESCOLAR

Els usuaris del Centre ICÀRIA de Jesús, visiten les nostres instal·lacions per tal de conèixer el fons de la biblioteca i tots els serveis que oferim. Des de fa uns mesos, el centre Icària és un dels que s’ha acollit al projecte de la Biblioteca Sense Parets, que pretén acostar el nostre fons a totes i entitats de la ciutat, i donar a conèixer la biblioteca i les seves funcions també a aquells usuaris que per diferents motius no poden accedir-hi. A la biblioteca realitzen diferents activitats

Ajudem a les escoles a consolidar les seves

pensades per a ells com ara un Club de Lectura Fà-

biblioteques i a proporcionar-los tots aquells

cil, i cerca guiada per internet amb un monitor. El

materials que necessiten.

Centre Icària de Campredó i altres entitats també s’han adherit a aquesta iniciativa.

La Central de Préstec, a través de la Biblioteca Marcel·lí Domingo, posa a disposició dels centres educatius un conjunt de lots amb continguts adequats per al públic escolar, recomanats a la Bibliografia Selectiva per a la biblioteca escolar d’infantil i primària editada pel departament d’educació. Aquests lots poden ser de temàtica general o més específica, pensats per treballar a nivell d’aula i cicle, a educació infantil, primària i secundària. La tramesa d’aquests lots es fa a través d’un sistema de valisa que connecta la CePSE amb els centres educatius a través de les biblioteques co-

L’equipament Icària està ubicat a l'EMD de Jesús i va obrir portes el 16 de febrer de 2009 i

marcals, amb les que cal posar-se en contacte per sol·licitar aquest material.

ofereix el servei de Centre Ocupacional i Llar residència. En l’actualitat hi ha atesos 31 usuaris al servei de CO dels quals 22 estan en plaça de residència.

Per a més informació, pregunteu a la biblioteca!


1R.

TRIMESTRE

2010

PÁGINA

3

Argus un nou servei, al vostre abast Des del passat mes de març, teniu a la

D’altra banda, a part de facilitar-vos la cerca

vostra disposició ARGUS, el nou catàleg del

d’informació, a través de la seva pàgina web, podreu

Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Dóna

donar d’alta el vostre carnet electrònic que us per-

servei a 142 biblioteques i la principal novetat és

metrà consultar aquells documents que teniu en prés-

que unifica els catàlegs de quatre xarxes dife-

tec, la data de venciment, veure l’estat de les reser-

rents. ARGUS incorpora en un sol portal, el fons

ves sol·licitades, i fins i tot renovar els documents

documentals de les biblioteques públiques de

abans de que caduquin.

Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona de titula-

A més a més, trobareu una petita guia que us

ritat estatal gestionades pel Departament, amb el

pot ser útil al moment de buscar informació i podreu

de les biblioteques municipals, facilitant la con-

guardar aquelles cerques que feu més habitual-

sulta als usuaris i enriquint el catàleg del sistema.

ment. Al mateix temps tindreu accés al vostre historial i consultar aquells documents

Per tal d’aconseguir

que alguna vegada hagueu agafat en

una major agilitat en la

préstec i fins i tot puntuar-los per po-

consulta, el nou sistema fa

der recordar sempre la vostra valora-

servir un cercador d’última

ció.

Connecta ’t i dóna’t d’a lta a:

generació que facilita la consulta d’aquest fons.

http://argus.biblioteques.gencat.cat/

La biBliOtecA en XiFRes 2010 Evolució visitants

Evolució dels préstecs

20000

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

15000 gen gen

10000

feb

feb

març 5000 0

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010


1R.

9

TRIMESTRE

nou

U O N no nou

n o u

2010

PÁGINA

nou

U NOno

9 nou

n o u

4

SerVei de LecTura i préStec a doMiciLi Text basat en la nota de premsa de G. Moreno

El dimecres 24 de març vam presentar a la biblioteca el Servei de Préstec i Lectura a domicili, una nova prestació fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de Tortosa, el Servei d’Atenció Primària de l’ICS i les oficines de farmàcia de Tortosa. Aquest és un servei adreçat a les persones que tinguin problemes de mobilitat reduïda, a les que tenen problemes de visió i també a aquelles interessades als hospitals i geriàtrics. Aquest servei és possible gràcies a la participació de la vintena de voluntaris en actiu que col·laboren amb la biblioteca i que realitzen, entre altres, tasques de caràcter solidari. Aquesta prestació és totalment gratuïta i per beneficiar-se’n només cal disposar del carnet d’usuari de la biblioteca. L’acte de presentació el van dur a terme el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa, Joan Caballol, la directora de la biblioteca, Irene Prades, i del director dels Serveis Territorials de Salut de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre, Ismael Roldán.

Per sol·licitar el servei o demanar més informació, posa’t en contacte amb la biblioteca!

PREMI María Moliner per a la BibLioTeca En la última edició dels premis "María Moliner de 2009" d'Animació a la Lectura, la Biblioteca Marcel—lí Domingo de Tortosa amb el projecte ATREVEIX-TE A LLEGIR EN VEU ALTA ha vist reconeguda la seva tasca per al foment i promoció dels hàbits lectors entre els nens i joves, que concedeix el Ministerio de Cultura amb la col—laboració amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i la Fundació Coca-Cola Espanya.

Aquests premis, que concedeix el Ministeri de Cultura,són un estímul per a la tasca que diàriament realitza la nostra biblioteca per acostar la lectura a la població.


1R.

TRIMESTRE

2010

PÁGINA

el perSonatge: Pérez Bonfill

per

5

Xell Aixarch

l’espai i en la seva professió.

nyar literatura, i justament la

La gent que respecta als altres

literatura no es pot ensenyar,

per damunt de tot.

s’ha de sentir i viure a través

Un moment del dia. Quan

del tracte i la trobada amb el

em desperto i veig a Anna al

llibre… el professor només

meu costat, aquest és millor

pot guiar als alumnes.

moment del dia!

Molts ex-alumnes guarden

Un llibre que t’hagi marcat

de tu un gran record. Què

Amb quin personatge famós

especialment. Molts! Crec

destacaries dels teus anys

aniries a fer un cafè? Ui!

que de tots, també dels do-

com a professor? Sempre

Amb molts. Però si visqués

lents i intranscendents,

faig la mateixa distinció. En

m’agradaria anar-hi amb

s’aprèn alguna cosa. Per a mi

la vida professional, i també

Charles Chaplin.

els llibres són la meitat de la

en la personal, he tingut dues

Una moda que no enten-

vida. De totes maneres, recor-

sorts molt grans: he tingut

guis: De fet, no és ben bé una

do la Galaxia Gutenberg, on

mestres extraordinaris i

moda, sinó una conseqüència,

un intel·lectual canadenc,

molts, no pocs, molts alum-

però no puc entendre la mala

analitza els llibre i la seva

nes extraordinaris. Jo em re-

educació cívica.

importància i la gran trans-

colzo en mestres meus i em

Una paraula que t’agradi

cendència que va tenir

satisfan els meus alumnes.

com sona. Solidaritat

l’aparició de la impremta pel

Què representa per a tu que

Una foto històrica: Recordo

que fa a la democratització de

t’hagin donat la Creu Sant

una imatge de joventut, quan

la cultura.

Jordi? La veritat és que els

encara estava estudiant. Sor-

Digues algú a qui admires

premis no m’impressionen

tim tots els alumnes, molts

professionalment. Als es-

massa. Però aquest especial-

dels quals ja són morts, amb

criptors que escriuen en llen-

ment em produeix molta ale-

el professor Ángel Valbuena

gua catalana, perquè és molt

gria ja que ha estat iniciativa

Prat, a qui sempre he tingut

difícil que puguin viure del

d’alguns ex-alumnes meus.

com a un referent, ja que era

que escriuen.

L’èxit més gran és veure que

una autèntica autoritat en lite-

Escrius pel pur plaer

es recorden de mi i em tenen

ratura espanyola al seu mo-

d’escriure o tens alguna

afecte.

ment.

altra finalitat? Sempre hau-

I per acabar, un somni: que

Una cosa que t’emocioni?

ria volgut dedicar-me exclusi-

el futur sigui millor per a tots

La capacitat d’algunes perso-

vament a escriure i guanyar-

que el present.

nes d’ajudar als altres. La

me així la vida. Però vaig

gent generosa en el temps, en

haver de dedicar-me a ense-

“La La literatura no es pot ensenyar, s’ha de sentir i viure ”


1R.

TRIMESTRE

2010

PÁGINA

6

Idea Store: Store la biblioteca del segleXXI El passat dia 23 de març el personal

Podríem dir que els Idea Store integren en

de les biblioteques de les Terres de l’Ebre

un sol espai la biblioteca, la informació, les noves

van poder gaudir d’una Masterclass a

tecnologies, els cursos de formació, exposicions

càrrec de Sergio Dogliani, promotor

d’art i cafeteria... tot amb la voluntat de ser un es-

d’un nou concepte de biblioteques impul-

pai, el més proper possible als ciutadans, intentant

sat darrerament a Londres i que ha batejat

donar resposta a les necessitats de tot el conjunt

amb el nom d’Idea Store.

de la població i no només als usuaris de sempre.

Els Idea store es consideren uns punts de trobada ciutadana per a totes les edats i totes les cultures i esdevenen un model de cohesió social.

Ja teniu al taulell de la Biblioteca, la nova revista FATO. Aquesta vegada però, enlloc de trobar-hi les novetats que hem incorporat recentment al nostre fons, trobareu l’actualització del Recull de Llibres Locals que repartirem per Sant Jordi als nostres usuaris.

Les properes actualitzacions les podeu consultar al bloc de col·lecció local

El Recull de Llibres Locals, és un inventari exhaustiu del fons de Col—lecció Local que tenim a la Biblioteca. Trobareu tots aquells documents han publicat autors de les terres de l’Ebre, que parlen sobre les nostres terres o editats/impresos aquí.

“Una ullada a la nostra història”

http://secciolocalbibliotecatortosa.blogspot.com/


1R.

TRIMESTRE

2010

PÁGINA

SaNt VaLentí, té premi

!

Aquest any vam voler oferir-vos una nova oportunitat per deixar anar la vostra imaginació i celebrar amb nosaltres el dia de Sant Valentí i aquí teniu als premiats:

1a. CATEGORIA (12-20 anys): 1r. premi: Cinta Cugat Manuel del Vall 2n. premi: Jacqueline Morillo 3r. premi: Cinta Lleixà

Sabíeu que... Segons un dels molts orígens

Accèssit: Ginés Rico Accèssit: Elisabet Vidiella

que s’atribueixen a aquesta

2a. CATEGORIA (+20 anys):

festa, el que celebrem és el

1r. premi: Clara Curto Codorniu 2n. premi: Cinta Valldepérez 3r. premi: Ramon de Sinto 3r. premi: Alba Rollan

record de que aquest Sant, durant èpoques de persecució del Cristianisme, casava d’amagat parelles d’enamorats seguint el ritus Catòlic?

1r. accèssit: Centre ICARIA (premi col·lectiu) 2n. accèssit: Juan Alegria Valldepérez 3r. accèssit: Jordi Pérez Ramos

... i... ja preparem Sant “PUNT DE LLIBRE” Format: 20x5 cm. Categories:

Jordi

“MICRORELAT” Format: textos en català o castellà. Màxim 400 paraules. Categoria: única a partir de 13 anys.

-Categoria A: de 3 a 6 anys -Categoria B: de 7 a 9 anys -Categoria C: de 10 a 12 anys -Categoria D: de 13 a 17 anys -Categoria E: a partir de 18 anys

Temes: - Llegendes Urbanes, ambientades a Tortosa - Obra literària de Gerard VERGÈS. En aquest cas caldrà escollir el fragment que més us agradi o emocioni de la seva obra.

Termini: 20 d’abril

Termini: 20 d’abril

Presenteu les vostres propostes en format paper a la biblioteca o per correu electrònic a l’adreça: bmd@tortosa.cat i recordeu de posar el vostre nom, cognoms edat i telèfon, per poder localitzar-vos.

7


biBLioteca Marcel—lí Domingo

C. de la Mercè, 6 43500 TORTOSA Tel..977445566 Fax 977441971 www.biblioteca.tortosa.cat bmd@tortosa.cat

Sala d’estudi Nocturn

Horari

(de l’11 de maig a l’11 de juny)

De Dilluns a Divendres 16,30 a 20,30 h.

De Dilluns a Divendres 20’30 a 24 h..

Dimarts i Dijous 10 a 13.30 h Dissabtes de 10,30 a 13.30 h

Dissabtes de 17 a 20 h. Diumenges de 10 a 13 h. de 17 a 20 h.

ELS NOSTRES BLOCS: http://bibliotecamarcellidomingo.blogspot.com/ http://secciolocalbibliotecatortosa.blogspot.com/ http://bibliotecatortosalecturajove.blogspot.com/

Butlletí de la Biblioteca Marcel·lí Domigo  

Butlletí de la Biblioteca Marcel·lí Domigo