Page 1


R路 z t

t'1rel e /60

__ 11-

-?Q .}

Calendari贸-


.' • • • • •

Data 22/10/07 23/ 10/ 07 24/ 10/ 07 24/ 10/ 07 25/10/07 /11/07 /11/07 111/07

Concello Marín Vigo Caldas de Reis Vigo Ca mbados Monda r iz 010

M o o ~o

6/ 11/07 Rlt)(IdumlO

Compañía Tanxarina Tanxarina Tanxar ina _ Artello Artello Pablo Naj es Pablo Najes Virovolt a

Espectaculo Os Narigudos Os Nar igudos Os Narigudos Amadis de Algures Amadis de Algures Que pasa na Prozc Q ue pasa na Prczc Hi p,hip. hurra

Spogue.t ti

5 historias para LJ'lha mm

• hlII/07 O rov Poblo NaJes • hl II/07 l.nlt n V,ravolta Tl tllOl flr1 lo tl Muntr. Spaguettl 7111/07 A. n ves Spaguet t i • 7111/07 A Enroda Artello 7/ 11/07 Portas Pablo Nojes 7/ 11/ 07 Cotoira Vi rovolta 8/1VO? Mondariz Balneario Spaguetti 8/11/07 Covelo Spaguetti • 8/11/07 Pontevedra Pablo Najes Víravolta • 8/11/07 Ponteoreos 9/11/07 Ponte Caldelas Spaguetti 9/1U07 Arbo Spaguetti 9/11/07 A Cañiza Pablo Nojes • 19/11/07 Bueu Miro Magoriños • 21/ 11/ 07 Redondela Miro Magariños • 27/ 11/ 07 Mos Miro Magoriños

* Dúos funcións

---

-

-

-

-

-

-

-

Que pasa na Pra m O Poliño Feo

-

Compañías~ -

'-

-

5hlstorlasparaunhoman

5hlslonasporounho mon . _ De fá bula Q ue pasa na Prcze Hip,hip, hurro 5 historias parounha mB"l

--

-

5 historias poro unhamon Que pasa na Praza O Candil Marabilloso 5 historias poro unhamon 5 histo rias paraunha mm

Q ue pasa na Praza Os Xigant es Os Xigont es Os Xigant es

----

---

--


Viravolta --

Nace como compañía de t eatro no ano 1982. Unha característica común en tódolos seus espectáculos Q utilización de títeres , ent endidos dunha maneira moi a mpla: de guante , de variffa, sombras , obxectos , etc. Os textos non seguen unha norma fi xc , as veces son creación dos propios compoñentes do grupo . outras adaptacións de cantos populares . de obras teatrais; colabo racións , etc . Nos últimos anos ~ Vi ra vo l tQ · desdobrou a súa actividode dando lugar Q unha nova compañía ~· Títe r es Seisdedos "- mantendo as dúos unha actividade poralela. Desde 2001 xest iona o •Museo Galego da Mario neta - en Lalín.

--

Hip-hip, hurra! Os pr íncipes Tanxerina ePergamiño tratan por todos os medios de desfacer a aposta, feíta polos seus pcls . que pon en perigo a súo apreciada SOItería.

é

-

Idaderecomendada: Aparti r de 7 anos. -

,

.. 0 Candil Marabilloso -

_ O .Gran Sultán est á moi, pero que molen fermo . O único remedio está no sifón máxico. Aladin0 . axudodo polo_candi l ¿marabilloso? intentará conseguilo. -

-

-

-

Idade recomendada: de 7 a 10 anos.

O Poliño feo DonaCigoña abandona nun goliñeiro .un poquetiño azul desti ñado a Africa . Esto prov oca líos, enredos , que éspiti ñcsncnlle fan moi-tc 9 rada.

- -

----Idade recomendada: de 4 a 7 anos .

_


Artello

Teatro alla scala 1:5 De Fábula

Artello foi fundado en Vigo o ano 1978 . En 1994 , Roso Hurtado e Santiago Montenegro inician

GraZQs a Esopa e aos fabulistas que o

unha nova etapa de traballa máis artesanal co espectáculo A do libro (Premio á Mellar Estética na Mostra Internacianal de Albaida, Valencia). Na

actualidade mantén en cartelas espectáculos · Unha de amor · (1999) -Premlc á Mellar Pasta en Escena en FETEN'99 , Xixón -, •Amodís de Algures " (2002) e "De fábula " (2005). Can tados eles participa habitualmente en festivcis . campañas

reinterpr-etcren, con De fábula mergullámonos no

mundo das fábulas clásicas e disfrutamos del a través dos ollas da súo protagonista máis representativa: a raposa,

.

Idade recomendada: A partir de 6 anos

..•

Amadís de Algures

escolares e programocións para público familiar por

todo o estado español.

Un bebé

poñelo Q

Q

é

depositado a bordo dunha arco paro

salvo da guerra que asola o seu país. Baixo

protección da fada Urganda arriba a un reino

afastado . ande é acollido palo cabaleiro Gandales e Q súa dona Leonoro. Idade recomendada: A partir de 8 enes .


anxarina Títeres A compañía Tonxar ina Títeres foi fundada no ano 1.983, por varios ex-clumrcs de I--kJ.rry Tozer , profesor de construción e manipulación de

Os Narigudos

marionetas de f ías do Institut del Teatre de

pola culpa do seu enorme nariz . Bailes e "amaros

Barcelona, e tomén outros profesionais gaJegos do teatro infantil e xuve nil. Dedícase prioritariamente á produción e distribución de espectáculos

escallido paro ir á procura da so lución á casa Chan

dirixidos a todo t ipo de públicos; infant il, xuvenil e familiar ; ande se comb inan diversas técnicas de animación de menecoS có trabollo actoral dos

propios manipuladores . _

Na illa de Os Nar igudos, todo son problemas

rematan sempre en amargas disputas. Bartola é o

, J

Tanda; o home máis sabio do mundo. Mais... Ai ! A vida está chea de tentacións . E Se poidese trocar o seu nariz por un máis pequeno? Só o seu nariz...

Idade recomendada; De 5 a 10 anas .


Miro Magariños A Compañía Miro M090riños nace no ano 1999 coa producción: O Vendedor de Paxaros . continúo _ con "Os Xigonte s· e na actualidade estamos

preparando o noso novo trobollo que se verá en breve...

Os xigantes Nesta edición de "Os títeres na escclc", Miro preséntanos en "Os xiqcnt es" a un mestre carpinteiro e o seu oxudante que tentan cameza-lo

día de trabollo escoitondo o radio . Cloro que codo un _

___ na súa emisora favorito ...

Idode recomendado: De 5 o 12 anos.


Pablo Nojes e Páprika Teteeo Actor. músico e t itir iteiro . Pablo Nojes traballa no xénero da Comedia Musical con actores

e títeres. desde o ano 1979. Vive en Galicia desde o ano 2001. e desde entón ten participado en diferentes Festivais e Ciclos , entre eles Titirimundi . Titirilandia de Madrid . Feira de Lleida, Feira de Albacete, Festival de Santia90 de Compastela , Feira de Sevilla.

_

Que pasa na praza? Un xograr presenta unha galer ía de per-scncx es que xogan diferentes historias no ámbito dunho.

praIO: Un pallasa que Jaita par pañer o nar iz e que se namora dunha f lor; un concertista de frauta traveseira e a inesperada interrupc ión dun ximnasta ; un vendedor de mel que caza scns no S

seus frascos . Os títeres: Presenta formalmente estes cuadros o Mestre Doménico Gargantoni, cantante: lírico , que debe superar , con paciencia, as reiteradas interrupcións do señor Anselmo , un espírito cándido chec de avidez polo coñe ce mento, ca que es nenes poderán identi fi carse

Idade recomendada: 4 a 8 anaS


5paguetti_Teatro de Títeres A compañía SpaguettLtraballa no ámbito das _ escenificacións máis clásicas e sinxelas . O títere de guant e , o teatro de cachiporra. Un teatro que Se caracteriza pola súa economía radical: Q historio reducida á SUQ quintaesencia argumental. Soamente o esencial importa.

Cinco historias para unha man _ Nesta volta Spaguetti cóntanos Cinco contos para unha ma": "0 Irnpc ". "l-iist cr ic con Flores", "O seña11, nA pingueira" e "Adeus xogando". Cinco pequenas historias mudas, cheas de sinxelezo e frescura , Cinco historias mímicas, nas que o movemento e a expr-esividcde sustitúen á palabra.

Na segunda parte, "Chímpet e- Chámpat e", Narigon

atopa abandoada nunha praza unha balsa con lc rcnxc s . El pensa que esta sé , pero é observado polo Comisario que lIe da o Alto!. Para arranxa -Io problema, o seu amigo Galer ita dalle unha idea ... _ Idade recomendada; A partír de 5 anos


+

a

~

-~ DEPUTACION DE

PONTEVEDRA &iitadM: tireU4rofn{fÍtireU4coia com tfmt. 986 21 20 4L

60í 233681

Titerescola  

18ª Campaña Titeres na Escola

Titerescola  

18ª Campaña Titeres na Escola