Page 1

A br i l 2014

Biblioteca La Cooperativa Desclapers, 14-18 08380 Malgrat de Mar Tel. 93.761.90.32

H I S TĂ’ R I A D E C A TA LU N Y A ( f i n s a l seg l e X V I I )

Fax 93.761.30.54 A/e: b.malgrat.lc@diba.cat Biblioteca La Cooperativa @bibliomalgrat

Horari d’hivern (del 15 de juny al 15 de setembre ) M a t i n s : dimarts i dijous de 10 h. a 13h. T a r d e s : de dilluns a divendres de 16 h. a 20'30h.

G u i a d e R ecu r so s


En la present guia de recursos hi trobareu una selecció de tots aquells llibres sobre la història de Catalunya (fins el segle XVIII) que trobareu a les nostres prestatgeries. Hi hem afegit llibres de caràcter més general, que contenen una aproximació a la nostra història, i d'altres de tipus específic, que tracten temes concrets, com ara els pagesos i remences o els almogàvers, per exemple. També hi hem llistat un seguit de recursos web que contenen informació contrastada i tenen autoria reconeguda, per tal que pugueu navegar una mica per la nostra història. Bon viatge al nostre passat! Aventín, Mercè. Història medieval de Catalunya Aventín, Mercè. La Catalunya feudal Bagué, Enric. Els primers comtes-reis Belenguer Cebrià, Ernest. Jaume I i el seu regnat Bramon, Dolors. Moros, jueus i cristians en terra ca t a l a n a : m em ò r i a d el n o st r e p a ssa t Bolòs i Masclans, Jordi. Catalunya medieval: una a p r o x i m a ci ó a l t er r i t o r i i a l a so ci et a t d e l ' E d a t M i t j a n a Campàs i Montaner, Joan. Els orígens nacionals: l'alta E d a t M i t j a n a ( seg l es V I I I - X I ) Desclot, Bernat. Crònica Espadaler i Vilamitjana, Maria Gràcia. Els orígens de C a t a l u n ya Estanyol i Fuentes, M. Josep. Els Jueus catalans : les seves vi vèn ci es i i n f l u èn ci a en l a cu l t u r a , l ' eco n o m i a i l a p o l í t i ca d el s r ei a l m es ca t a l a n s Feliu i Montfort, Gaspar. La llarga nit feudal Martínez Ferrando, Ernest. Els descendents de Pere el G r an Muntaner, Ramon. Crònica

Planells Clavero, Antoni J. Roger de Llúria : el gran almirall d e l a M ed i t er r à n i a Ripoll i Perelló, Eduard. Els grecs a Catalunya Sobrequés i Vidal, Santiago. Els Grans comtes de Barcelona Soldevila, Ferran. Els almogàvers Tasis i Marca, Rafael. Pere el Cerimoniós i els seus fills Vicens Vives, Jaume. Els trastàmares

R E C U R SO S W E B A sso ci a ci ó cu l t u r a l H i st ò r i a d e C a t a l u n y a : http://www.historiadecatalunya.org/ - C a r t o g r a f i a i h i st ò r i a m ed i eva l d e C a t a l u n y a : http://cartomedcat.blogspot.com.es/ - E l f et r em en ça : http://www.remences.com/presentacio.htm - F u n d a ci ó d ' E st u d i s H i st ò r i cs d e C a t a l u n y a : http://www.histocat.cat/ - E l s g r ecs a C a t a l u n y a :

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18142 - G en er a l i t a t d e C a t a l u n y a : http://www.gencat.cat/catalunya/cat/coneixerhistoria.htm - H i st ò r i es d e C a t a l u n y a ( T V 3 ) : http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/capitols/cap1699 29524.htm - R evi st a d ' A r q u eo l o g i a d e P o n en t ( a n à l i si d e l a x a r x a d e t r a n sp o r t d e l a C a t a l u n y a r o m a n a ) :

http://www.rap.cat/online/rap_16_17/d2.pdf - S à p i en s: http://www.sapiens.cat/

Díptic història de catalunya  
Díptic història de catalunya  
Advertisement