Page 1


Editura Prut Internaţional, str. George Enescu nr. 6, bl. 1, Chișinău MD 2064 Tel.: 74 93 18, 75 18 74; fax: 508 720; e-mail: prut@mtc.md

Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski, dr. conf. univ. Coordonator: Genovena Scobioală Alcătuitori: Liuba Loghin, Lidia Ciornîi Lectori: Genoveva Scobioală, Vlad Pohilă Colectarea materialelor: Lidia Ciornîi, Angela Timuș Culegere computerizată: Liuba Loghin Coperta: Sergiu Stanciu Paginare computerizată: Mihai Pascaru © Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” © Biblioteca Publică „Ștefan cel Mare” © Editura Prut Internaţional Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Aurel Scobioală: Biobibliogr. / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”. Centrul de Inf. și Docum. „Chișinău”. Bibl. Publ. „Ștefan cel Mare”; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; alcăt. Liuba Loghin, Lidia Ciornîi; coord. Genoveva Scobioală. – Gh.: Prut Internaţional, 2006. – 132 p. ISBN-13:978-9975-69-559-6 300 ex. -- 1. Literatura română din Moldova – Indici bibliografici CZU ISBN-10:9975-69-559-0

2


CUPRINS Cuvânt către cititor ........................................................................... 4

Studii introductive Ion CIOCANU, critic literar Din glumă în glumă spre… prima sută de ani! ................................ 6 Iurie COLESNIC, scriitor, Doctor Honoris Causa Cum am descoperit un om ................................................................ 21 David STERPU, doctor în istorie, profesor Neam prin gândire ............................................................................ 25 Tabel cronologic ............................................................................... 31

Opera Ediţii aparte ............................................................................... Scrieri literare din culegeri și periodice ................................... Articole, eseuri .......................................................................... Traduceri de Aurel Scobioală ....................................................... Aurel Scobioală – coordonator .................................................

35 62 82 83 85

Referinţe critico-literare ........................................................ 94 Repere critice ................................................................................... 101

Indexuri auxiliare Indexul alfabetic de nume ................................................................. 113 Indexul de titluri de opere ................................................................. 119 Indexul operelor traduse .................................................................. 131 Indexul periodicelor ......................................................................... 131

3


Cuvânt către cititor

Prezenta biobibliografie este dedicată aniversării a 65-a a scriitorului Aurel Scobioală și reflectă creaţia și activitatea sa ca prozator, traducător și coordonator. Materialul informativ a fost selectat din publicaţiile bibliografice Cărţile Moldovei Sovietice (1960–1985), Critica și știinţa literară în Moldova (1960–1990), Anul literar, Cronica presei RSSM (1960–1998), Bibliografia Naţională a Moldovei (1999– 2005), Calendarul Naţional, colecţiile, cataloagele și fișierele Bibliotecii Naţionale, Bibliotecii Naţionale pentru copii „Ion Creangă”, Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. La baza aranjării materialului se află criteriul cronologic direct. Limitele cronologice ale bibliografiei cuprind anii 1971– 2006. În cadrul aceluiași an înregistrările sunt aranjate în ordine alfabetică. Selectarea materialului s-a încheiat în septembrie 2006. Structura lucrării reflectă activitatea literară a lui Aurel Scobioală și include compartimentele: Opera, Referinţe criticoliterare, Repere critice, Indexuri auxiliare. Compartimentul Opera include următoarele subdiviziuni: Ediţii aparte; Scrieri literare din culegeri și periodice; Traduceri de Aurel Scobioală; Aurel Scobioală – coordonator; Articole, eseuri. Subdiviziunea Ediţii aparte include operele lui Aurel Scobioală tipărite separat, unde fiecare carte este descrisă după conţinut. Recenziile care se referă la volumul dat sunt aranjate în ordine cronologică. La sfârșitul descrierii biobliografice a cărţilor sunt indicate premiile acordate. 4


Subdiviziunea Scrieri literare în culegeri și periodice prezintă proza tipărită; în cărţi colective și ediţii periodice, de asemenea, cântece pe versurile lui Aurel Scobioală. Compartimentul Referinţe critico-literare cuprinde critică literară și materiale ce reflectă viaţa și activitatea lui Aurel Scobioală, interviurile acordate de scriitor și dedicaţii lirice. În compartimentul Repere critice despre creaţia lui Aurel Scobioală s-au pronunţat: Mihai Cimpoi, Dumitru Micu, Ion Ciocanu, Iurie Colesnic, Aurelia Cazacliu, Andrei Langa, Eugen Lungu, Vlad Zbârciog, Victor Prohin, Nicolae Roibu, Dumitru Crudu, Eugen Gheorghiţă, Anatol Ciocanu, Nicolae Bătrânu, Gheorghe Vodă, Gheorghe Postolache, David Sterpu ș. a. Pentru înlesnirea utilizării biobibliografiei au fost întocmite următoarele Indexuri auxiliare: Indexul alfabetic de nume; Indexul de titluri de opere; Indexul de opere traduse; Indexul periodicelor. Lucrările apărute în alte limbi sunt aranjate la sfârșitul compartimentelor în ordine cronologică. În fiecare compartiment la început sunt indicate cărţile, apoi înregistrările din culegeri și periodice. Descrierile bibliografice au fost efectuate conform STAS-ului „Descrierea bibliografică a documentelor 7.1.-2003”. Prescurtările cuvintelor s-au făcut conform STAS-ului 8256-82 „Prescurtările cuvintelor și ale expresiilor tipice românești și străine din referinţele bibliografice”. Lucrările apărute până în anul 1991, cu caractere chirilice, au fost transcrise cu caractere latine. Biobbiliografia este o lucrare ce tinde să asigure prezentarea cât mai amplă a informaţiilor despre viaţa și activitatea literară a lui Aurel Scobioală și va fi utilă celor interesaţi de personalitatea și creaţia sa.

5


STUDII INTRODUCTIVE Ion CIOCANU, critic literar

Din glumă în glumă spre… prima sută de ani! Prozator, scriitor pentru copii. S-a născut la 17 septembrie 1941, în satul Mălăiești, judeţul Bălţi, acum în raionul Râșcani, din părinţi agricultori – Andrei Scobioală și Nadejda (n. Lupăcescu). Studii secundare la școala de șapte ani din Mălăiești și școala medie din Șaptebani. A absolvit Facultatea de Limbi Străine a Universităţii Pedagogice de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (1963). A lucrat profesor la școlile medii Știubeieni și Vasileuţi (1961–1962) și la Colegiul de economie și contabilitate din Tighina (1963), redactor-adjunct la ziarul raional Scânteia din Râșcani (1965), redactor literar la Comitetul de Stat pentru Radio și Televiziune (1966– 1968 și 1970–1976), șef de redacţie la editurile „Lumina” (1976–1977) și „Literatura artistică” (1977–1986), consultant literar la Uniunea Scriitorilor (1986– 1992), director general al Departamentului de Stat pentru edituri, poligrafie și comerţul cu cărţi (1992–1994), din 1994 și până în prezent fiind consilier la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova. A debutat editorial în 1974 cu două Elev la Mălăiești. 1955 cărţulii de proză pentru copii: Cărăruie

6


Cu poetul Nicolai Costenco (primul rând, al treilea din stânga) și membrii Cenaclului Literar de la Institutul „A. Russo” din or. Bălţi, printre care tinerii poeţi: Ilie Motrescu (rândul doi, al doilea din stânga) și Ștefan Melnic (primul rând, primul din stânga) albă și La menajerie (aceasta din urmă reeditată în 1995 și reluată în câteva culegeri de autor). Alte cărţi pentru cei mici: Viceversa – hop! (1981), Lu-Ma-Mie-JoVi-Sâ-Du sau Micu cel Tare din Grupa mare (1984), Băieţelul din Lună (1988), Alfabetul-grădiniţă (Premiul Salonului Internaţional de carte pentru copii, Chișinău, 1992), Marele fermier Buș-Lăbuș (1999), Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova și Premiul Salonului Internaţional de carte pentru copii, Chișinău, 2000) ș.a. A scris și proză „serioasă” pentru adolescenţi și pentru adulţi (Dincoace de poveste, 1977; Greu mai cresc bărbaţii, 1978; Ispita, 1980), excelând însă în domeniul miniaturii umoristice pentru copii și maturi (Ce te-nvaţă o povaţă, 1987, Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova și al Comitetului de Stat pentru edituri, poligrafie și comerţul cu cărţi); Vorba bună ne adună (1992, Premiul Salonului Internaţional de carte românească, Iași, 1993; Ulciorul cu pătăranii (1994, Premiul Uniunii

7


Scriitorilor din Moldova); Alt ulcior cu pătăranii (2001, Premiul Salonului Internaţional de Carte, Chișinău). La începutul mileniului al III-lea Aurel Scobioală nu se desparte nici de preșcolari și de elevii din clasele medii (Dumnezeu nu bate cu băţul, 2001, Premiul Concursului literar de inspiraţie creștină al Centrului Internaţional de cultură pentru copii și tineret „Sergiu Grossu”; Carte pentru câini deștepţi, 2003, Premiul „Cartea anului” al Salonului Internaţional de carte pentru copii, Chișinău, 2003, Premiul „Lecturile copilăriei” al Salonului Internaţional de carte românească, ediţia a XIIa, Iași, 2003, Diploma Consiliului Internaţional al cărţii pentru copii și tineret, 2006; Câte rude are Nelu, 2003; Căţelușul, 2003; Răţușca, 2003; Pisicuţul, 2003), nici de cititorul adult (Peripeţii cu melodii sau Cum la descoperit America pe Liubomir Iorga, 2001). În proza „serioasă” pentru adolescenţi și pentru adulţi Aurel Scobioală s-a lansat oarecum stângaci, pe potriva stării limbii „moldovenești” a timpului, cu elemente de tribut înţelegerii oficiale, în albia ideologiei comuniste, a adevărului vieţii în Dincoace de poveste, cu încercări de investigaţii psihologice rămase mai curând la stadiul de intenţie în povestirea de proporţii Ispita etc. La 1980 expresia originală și captivantă a adevărurilor pentru care pledau personajele operelor continua să fie o problemă ce-și mai aștepta rezolvarea adecvată din partea scriitorului. Plasticizarea cuvenită a textului, plăsmuirea unor personaje individuale și inconfundabile, utilizarea perseverentă și măiestrită a tehnicii sugestiei și alte operaţii esenţialmente artistice rămâneau pentru el deziderate imperioase. Nu numai pentru a-i bate scriitorului, cu întârziere, obrazul consemnăm anumite note pur și prea didacticiste, firești mai curând pentru adulţi decât pentru cei mici în cărţulia La menajerie, în care picioarele elefantului sunt „ca niște ciocane pneumatice”, gura hipopotamului e „cât un căuș de excavator”, iar ursuleţul era „cu unghiile netăiate” și „mânca morcovi nespălaţi”, după care urmează – logic, nici vorbă! – concluzia: „Cred că așa-s deprinși ei să mănânce în pădurea lor”. Incredibil de priceput și isteţ e prezentat copilul în miniaturile Maimuţa și Papagalul. Pasărea din ultima lucrare, auzind că „înjur vorbeau atât de mulţi și el nu știa pe cine să-l asculte și ce anume să repete”, filozofează profund de matur și excesiv de didacticist că „tot mai bine-i atunci când ai măcar un cuvânt, dar al tău, și știi când să-l spui”.

8


Consemnarea acestor neajunsuri ale lucrărilor timpurii ale lui Aurel Scobioală nu va să pună în umbră nuvelele și miniaturile în care autorul face dovada harului artistic. Adăugăm că aduc o foarte binevenită notă de vioiciune a comunicării cu cititorul parantezele și comentariile umoristice din mai toate prozele lui și că – în albia inaugurată anterior de Spiridon Vangheli în miniaturile din cartea sa Băieţelul din coliba albastră (1964) și în pofida neajunsurilor la care ne-am oprit fugitiv – au totuși un anumit farmec și miniaturile din cărţulia La menajerie, publicată iniţial în culegerea colectivă Dintre sute de catarge – 1973. Dacă trecem nepăsători pe lângă scrisul pe alocuri neglijent, ne alegem cu o impresie favorabilă la lectura nuvelei Ultima nucă, remarcabilă prin conturarea sigură a unchiașului Toader, om de la pământ, îndrăgostit de pomii din grădina sa, îndeosebi de un nuc bătrân și încă viguros, despre care vorbește cu evlavie. La întrebarea-observaţie a naratorului „Crezi mata că mai este acum vreo nucă? Vezi că nici frunze n-au rămas de atâta bătaie…” moșul răspunde cu siguranţa gospodarului grijuliu și bun stăpân pe bătătura sa: „Lasă că știu eu vreo câteva care nu se dau bătute cu ce-a fi”. Abia într-un târziu naratorul zărește o nucă, moș Toader o bate cu prăjina până o dă jos. În acest moment al naraţiunii devenim părtași ai unei gândiri cu adevărat filozofice a unchiașului despre rădăcinile adânci ale pomului și despre munca lui asiduă, care-i aduce, în fine, liniștea și împăcarea: „Io ridic de jos. El o curăţă de niște zdrenţe și o privește cu interes, să vadă ce-a avut ea deosebit, de s-a ţinut mai mult decât celelalte. Nu găsește însă pe crestăturile ei nici un răspuns. – Gustos miez trebuie să mai aibă! Uite, din fundul pământului, tocmai unde s-a suit dulceaţa. Au ales, au tot ales rădăcinile acolo în ţărână ceau găsit mai bun și au scos totul la soare să se coacă. Mare muncă mai are și nucul ista toată vara! Și amu se odihnește liniștit și împăcat”. A doua zi moșul a murit. „Nadia, fiica lui mai mică, a venit în zori să-l vadă și l-a găsit rece… Mâna dreaptă îi era strânsă în pumn. Buricele degetelor, crispate de convulsia morţii, păreau ca sudate de palmă”. Rudele sosite în grabă încearcă să ghicească ce ţine el în pumn: un boţ de aur, o scrisorică lăsată cu limbă de moarte, până se decid să-i desclește degetele. „Și mare le-a fost mirarea când au văzut că nu ţinea în mână altceva decât o nucă. O nucă obișnuită ca toate nucile” și „multă vreme după asta s-au mai crucit femeile: – Ei, ce-a găsit el în nuca ceea, de-o ţinea atât de strâns?”

9


Buneii din partea tatei, Toader și Sofia Scobioală. În cadrul ușii, unchiul Serioja Evident, nuca aceea, ultima pe care o dăduse jos cu prăjina și care îi prilejuise vorbele înţelepte despre rădăcinile și munca titanică a pomului, capătă în context semnificaţia unui simbol poetic, ne predispune să facem o asociaţie pe deplin ândreptăţită între truda de o vară ori chiar de o viaţă a pomului și munca unchiașului însuși, până să se poată odihni – și el – „liniștit și împăcat”. Un nucleu nuvelistic sănătos și incitant există în Șoimul tatii. Andrei Topală găsește la poalele unei stânci un mânz slăbit, îl ia acasă, îl îngrijește, face din el o mândreţe de cal ţintat în frunte, dar… sătenii îl râd că-i, adică, individualist. Omul încearcă să ducă vita la grajdul gospodăriei colective, dar aici caii sunt număraţi și nimeni nu îndrăznește să i-l primească în herghelia obștească – nici grăjdarul, nici economistul gospodăriei, nici președintele acesteia. Ce-i de făcut? – se frământă Andrei Topală. Îl mai propune o dată gospodăriei colective, e de acord ca aceasta să i-l dea – public – sub formă de premiu, oricum el, tractorist exemplar, e mereu cu gândul la șoimul acela de cal. Până când, la încheierea unei zile de muncă, i se pare că aude nechezatul lui Șoimu. „Topală a oprit tractorul. Trecea taman un șuvoi de ploaie străpuns de razele soarelui, și prin pânza asta vărgată a văzut silueta calului. Șoimul mergea la pas, cu capul sus, dar o luase nu spre drum, ci pe linia orizontului, undeva peste deal.

10


– Șoimul tatii, a zis duios Topală. S-a rătăcit prin ploaie. – E-he-he-hei! Silueta arcuită a lui Șoimu a încremenit pe o clipă. Pe Topală parcă l-a înţepat în inimă. I-a părut că vede o statuie de piatră…” Este de-a dreptul păcat că scriitorul n-a sondat în special și mai cu seamă relaţiile dintre om și calul nimerit în situaţia dilematică în condiţiile de odinioară, ci s-a lăsat „ispitit” de câteva alte linii de subiect, de ordin preponderent economic, și în loc de o nuvelă excelentă, deși cu arie „îngustă” de cuprindere a vieţii, ne-a dat un text prolix, în care istoria cu Șoimu pe alocuri se cam… pierde. Oricum, prozele de început ale lui Aurel Scobioală dovedesc o capacitate reală de a imagina universuri narative demne de toată atenţia. Am zice că prin povestirea Viceversa – hop!, din 1981, dominată de o fantezie debordantă și de o vervă cuceritoare a scrisului, autorul se depășește esenţial, dacă el n-ar relua / prelua aici obiceiul copiilor de a rosti cuvintele de la coadă spre cap (telefon devenit nofelet etc.), obicei exploatat anterior de Gheorghe Gheorghiu în Trandafirul albastru (1980) și de alţi confraţi de breaslă, fapt care nu poate să nu diminueze impresia de la lectură. Lucrurile stau mai bine în povestirea Lu-ma-mie-jo-vi-sâ-du sau Micu cel Tare din Grupa mare, în care calităţile menţionate anterior ale scrisului autorului sunt susţinute de o îmbinare firească a situaţiilor de viaţă obișnuite cu cele din imaginaţia abundentă a copilului, acţiunea fiind unitară, chiar dacă protagonistul ei se produce și la oraș, și la ţară, iar textul e impregnat de o coloratură umoristică acum mai savuroasă. În chiar clipa în care își căuta personajul principal pentru noua sa lucrare autorul se dovedește un narator plăcut: „…Intru la o grădiniţă. Ograda-i plină de Feţi-Frumoși și Ilene Cosânzene. Feţi-Frumoșii gonesc care mai de care pe niște cai focoși din beţe de soc … Gonesc încolo și încoace în căutarea Balaurilor. Dar Balaurii, ie-i de unde nu-s. Cred că s-au ascuns tocmai sub pământ și tremură carnea pe dânșii de frică. Parcă-i șagă să ai de a face cu o armată întreagă de Feţi-Frumoși, când pe timpuri și unul singur făcea farfal dintr-înșii?” Este nostimă și impresionantă istoria descoperirii personajului la o altă grădiniţă, apoi istoria cu cele două nume ale acestuia și, dând întregii naraţiuni un start reușit, scriitorul ne poartă dintr-o acţiune în alta, dezvăluind pe îndelete lumea de interese a unui copil isteţ, descurcăreţ și capabil de a-i influenţa benefic pe semenii săi.

11


Am pomenit de „influenţă”, și e cazul să observăm că nicăieri pe parcursul povestirii Aurel Scobioală nu trădează vreo tendinţă moralizatoare expresă, acţiunile derulându-se spontan și cucerindu-ne prin firescul și ineditul lor, autorul retrăgându-se din planul din faţă. Și dacă în partea întâi (Micu cel Tare din Grupa mare) protagonistul e prezentat mai mult în familie, în partea a doua („Suntem de un sânge!”) naraţiunea ia amploare, evoluând într-un spectacol captivant, în care copiii duși în excursie la menajerie își „joacă” rolurile nestingherit și sunt demni de „aplauzele” noastre. Deosebit de captivante sunt episoadele care constituie partea a treia a povestirii (Lu-ma-mie-jo-vi-sâ-du…). Micul orășean cu bunici și verișori la ţară dovedește aceeași curiozitate spirituală, satisfăcută de data aceasta în situaţii ordinare, dar în compania unor personaje specifice și exotice pentru el, ca tata Costache, berbecul Atamanu, mămășica ș. a. Exotice, dar mai apropiate sufletește decât personajele folclorice în împărăţia cărora se simţise el atât de bine anterior. Închipuită în cu totul altă cheie, cartea Ce te-nvaţă o povaţă este o suită de miniaturi, fiecare cu subiectul ei și cu farmecul pe care izbutește să i-l dea autorul. Dăm drept exemplu nuveleta De șapte ori măsoară: „Dănuţ îl roagă pe Stănilă să-i facă zece beţișoare de numărat. – Mare lucru, zice Stan. Uite-ncoace, că le-am și făcut. Alege el o vargă, o chitește din ochi și taie iute zece beţișoare. Dar când le pune mănunchi, vede că trei sunt mai lungi. – Nu-i nimic strașnic, zice Stan, acuși le retez un pic și au să fie totuna. Dar după ce le retează, rămân mai scurte. – Stai că le retez îndată pe celelalte. Și le-a tot retezat el așa când pe unele, când pe altele până a rămas numai cu niște căpeţele în mână”. Miniatura se încheie aici, și cititorul, oricât de mic, ar putea „extrage” un învăţământ din textul lecturat. Or, Aurel Scobioală îi servește acestuia „morala”, ca într-o fabulă: „De șapte ori măsoară și o dată taie”. Putem discuta cu autorul dacă într-o operă autentică e nevoie de o atare „morală” sau cel puţin dacă aceasta ar trebui formulată pe șleau la încheierea miniaturii. Dar ne vedem obligaţi să acceptăm finalurile ca și cum anexate în măsura în care există fabula ca specie tradiţională. Totuși, sunt mai reușite acele miniaturi, în care așa-zisele „morale” sunt încorporate textului și nu necesită să fie evidenţiate în mod deosebit. Un exemplu care ne întărește convingerea este miniatura Surcica: „Tata

12


despică lemne. Stan stă la câţiva pași și așteaptă. Când tata se mai oprește să-și tragă sufletul, Stan adună la fuguţa despicăturile. – Spor la muncă, gospodarilor! le strigă de la gard nanul Ghiţă. – Mulţumim, răspunde tata. Nanul Ghiţă se uită un timp la lucrul lui Stan și zice:

– Îţi seamănă leit, uite cum umblă, ca pe scripeţi. Surcica nu sare departe de trunchi. Tata își netezește mustăţile și zâmbește”. Spre deosebire de miniatura citată mai devreme, aceasta are „povaţa” în corpul său și nu vedem necesitatea de a o sublinia aparte. Dar autorul, în spiritul fabulei în proză, adaugă textului transcris de noi aici două „poveţe”: „Din stejar stejar răsare” și „Din pom bun și roadă bună se face”. Mai mult, el procedează așa și în câteva nuvelete despre lunile anului. Este dreptul său să procedeze așa, dar noi apreciem cu mai multă plăcere compartimentul nuveletelor despre semnele de punctuaţie: Cârligel, Pironaș, Virgula, Ochișorii etc. Scriitorul republică aici cărţulia La menajerie în forma ei iniţială, cu unele replici nefirești în gura copiilor, acesta și alte cicluri de miniaturi fiind reluate și în cartea Vorba bună ne adună, remarcabilă printr-o consistenţă etică evoluată a nuveletelor din

Cu tata Andrei, feciorul Liviu și nepotul Dan. 1995

13


compartimentele Cine își schimbă căciula … și Ce e bine ia cu tine. Cităm drept exemplu miniatura Măgarul și Greierul: „Într-o seară Măgarul păștea slobod prin ogradă, când dădu cu botul peste Greier. – Hei, fornăi el, cine ești și ce faci aici? Greierul sări puţin mai într-o parte și îl lămuri: – Sunt un scripcăraș și mă pregătesc să cânt. – Să cânţi? se miră Măgarul. Ia să te aud. Greierul prinde a cânta din tot sufletul. – Ia ce cântă frumos, își aude Măgarul stăpânii care ședeau pe prispă la aer. – Hm, făcu Măgarul intrigat, dacă scripcărașul ăsta, care de la doi pași nici nu se vede, nici nu se aude, le place atât de mult, apoi ce-au să zică ei când am să le cânt cu vocea mea răsunătoare?! Și unde se opintește el și prinde a rage din răsputeri, cu întorsături. Stăpânul se sculă de pe prispă bodogănind, mână măgarul în grajd și îl legă la iesle: – Na, stai aici cuminte și nu ridica tot satul în picioare cu răgetele tale”. Nuveleta e splendidă, ca și o mare parte a celorlalte, și nu avea nevoie de „anexele” finale: „Nu tot ce-i mare e și tare” și „Valoarea operei nu depinde de volum”. Evident, în ultimele două cărţi la care ne-am referit Aurel Scobioală a căzut prizonier ideilor sale pur conceptuale (Ce te-nvaţă o povaţă și Vorba bună ne adună), textele propriu-zise, majoritatea impresionante, fiind succedate – conform concepţiei iniţiale a scriitorului – de „poveţe” și „vorbe” nu întotdeauna obligatorii, după cum nici „morala” nu mai e neapărat să fie formulată direct, parcă anume pentru a spulbera farmecul situaţiei poetice pline de învăţăminte prin ea însăși. Una dintre cărţuliile cele mai incitante și mai savurate de copii ale scriitorului poartă două semnături, adică a lui Aurel Scobioală și pe cea a pictorului Andrei Ţurcanu. Ea e intitulată Alfabetul-grădiniţă, textul fiind repartizat unei prezentatoare și copiilor care joacă roluri ale literelor, acestea fiind scrise – de mână și de tipar – pe bonete, pe bluziţe sau pe tăbliţe, pe care le schimbă la formarea cuvintelor. „De la «A», «Be», «Ce» … / Ne-aţi luat prea repede. / Mai domol, gospodărește, / Că nimeni nu vă grăbește. / Doar noi mititei suntem, / Cum să vă memorizăm? / Hai, spuneţi pe așezate, / Să vă auzim pe toate: / Care, ce-i, de unde vine … / S-o începem deci…” Literele în cor: „Cu mine!”

14


Bineînţeles, prezentatoarea e pusă în situaţia de a „chema” literele în scenă în ordine alfabetică și întreabă: „Prima care-i?” Apare copilul-literă «A», învrednicindu-se pe loc de un comentariu succint: „Uite-așa, / Te cheamă «A». / Noi o să te ţinem minte. / Ne spui câteva cuvinte?” Urmează cu promptitudine răspunsul lui «A»: „Alabala, portocala, / Se juca de-a alandala – / Alandala alanda, / Ala-bala se-ascundea”. Așa se perindă în faţa publicului toate literele reprezentate de copii, textele pentru fiecare întrunind calităţi apreciabile, relaţiile dintre litere fiind în măsură dramatizate, scriitorul acordând atenţia cuvenită situaţiilor delicate în care una și aceeași literă (de exemplu, C) se citește în chip diferit (înainte de e, i, hi și he). Întreaga cărţulie este o piesă amuzantă. Nu lipsește – nici aici – umorul, atât de caracteristic întregii creaţii a lui Aurel Scobioală. Și dacă tot am ajuns la notele umoristice, e locul să spunem că scriitorul a cultivat de-a lungul anilor miniatura de-o naturaleţe desăvârșită, vădind un acut spirit de observaţie al copilului și fiind, prin urmare, ușor memorabilă: „Horia vede un cocostârc pe un stâlp de telefon: / – Uite un cocostâlp, uite un cocostâlp…” sau: „Daniela vrea să ude florile și nu găsește stropitoarea cea micuţă: / – Mămică, da unde-i stropifloarea mea?” Ingeniozitatea și ingenuitatea copilului sunt păstrate și „înnobilate” de scriitor cu o măiestrie permanentă și în nuveletele incluse în cartea Alfabetul-grădiniţă: „Seara târziu tăticul îl duce pe Horia să doarmă la bunica. / – Bună ziua bunică! zice Horia pășind pragul. / – Bună seara, Horia! răspunde bunica. Nu vezi că afară e noapte? / – Cum să văd, bunică, dacă e … întuneric?” sau „Mustăţile tatii seamănă cu o periuţă de dinţi, fără coadă. Tăticul o poartă tot timpul cu dânsul și zice că-i cea mai bună periuţă. Vezi bine, toate celelalte se rod, iar aceasta crește!” Anume ingeniozitatea înnăscută a copilului, ingenuitatea lui și laconismul comunicării artistice stau la temelia cărţii Marele fermier BușLăbuș, alcătuită din zece nuvele scurte, incitante, pline de umor, unite prin câteva personaje, dintre care principalul e… câinele Lăbuș, puse în diferite situaţii hazlii, alteori dramatice, procesul înfruntării cărora e dezvăluit de scriitor firesc și totodată imprevizibil, cu vervă umoristică, prin dialoguri imaginare, dar atât de credibile, inclusiv în replicile… câinelui. După chiar primele cuvinte rostite de narator și de nepoţelul acestuia Dănuţ, care-l salută verbal, în dialog se include al treilea: „ – Tare îmi mai era dor de voi, continuă Lăbuș. E-he, d-apoi de astă-vară până acum, ce flăcău mare s-a mai făcut Dănuţ!

15


– Și tu ai crescut, Lăbuș, îl mângâie Dănuţ. – Știu că am crescut … De aceea stăpânul îmi zice Buș. Mi-a spus că Lăbuș e nume de căţel. Iar eu sunt de-acum câine în toată legea, câine serios. – Da, foarte serios, fac eu. Dar știi tu că Buș îl chema și pe unul din președinţii Americii? Poate că în cinstea lui te-a numit, cine știe. De fapt, unde am sărit eu tocmai la președintele Americii, dacă „buși” este și în limba noastră: „în patru buși” înseamnă „în patru labe”. – Nu, nu, „labe” am fost cât mă numeam Lăbuș. Acum sunt numai Buș. Și stăpânul anume pe prezidentul american l-a avut în vedere. Că acela a fost un ocrotitor de nădejde al statului și un fermier gospodar. – Aoleu, m-ai dat gata! Ţine-mă, Dănuţ, să nu cad, zic eu râzând. Ai auzit cu cine-l aseamănă tata Andrei? Nici mai mult, nici mai puţin: câinele nostru și George Bush al Americii! – Mai încet cu «câinele», că eu am nume, face Lăbuș pe bosumflatul. Și nu un nume oarecare, dar unul foarte nobil, de om mare. – Bine, Buș, dar ce ai tu … – Cum, adică, ce am? Păi nu sunt și eu fermier gospodar? Uite ce fermă am în ogradă! Și o păzesc zi și noapte …” Urmează câteva peripeţii preponderent hazlii, marcate de o scriitură de nivel superior în întreaga creaţie pentru copii a scriitorului. Simţim pulsul vieţii de la ţară, exprimat nu numai prin fapte concrete ale unor oameni prezentaţi în mod plastic și memorabil, dar și prin stilul vioi al expunerii înseși, printr-o artă narativă evoluată. Dar Aurel Scobioală nu scrie numai pentru copii și adolescenţi. În afară de faptul că unele cărţi la care ne-am referit sunt plăcute și utile nu numai celor mici, scriitorul a abordat miniatura umoristică despre și pentru adulţi, în cartea Ulciorul cu pătăranii. Domnia sa a cules o seamă de istorii, dialoguri, prujituri, glume nevinovate la prima vedere, uneori numai la prima, toate plutind – după cum se spune de obicei – în aer, majoritatea cunoscute de confraţii de breaslă sau devenite, graţie acestora, populare prin toate colţurile republicii, unde au poposit ei la câte un pahar, două, trei de vorbă. Scriitorii, actorii, pictorii, compozitorii și slujitorii celorlalte arte sunt văzuţi de Aurel Scobioală prin mijlocirea unor întâmplări pe cât de simple, pe atât de nostime, caracterizante, dezvăluitoare de sens referitor la personalitatea umană și creatoare a celui nimerit pe vârful limbii, scuzaţi – peniţei, lui Scobioală. Că majoritatea „istorioarelor” se înfiripă la vreo

16


masă, și aceea improvizată uneori într-un beci, nu e de mirare. Oameni suntem. Faptul că Emilian Bucov, de exemplu, ţinea câte un coniac în spatele cărţilor de pe poliţe, adevăr destăinuit întâi lui Anatol Ciocanu, nu e nici nou, nici ieșit din comun, nici revelator poate. Dar Scobioală nu spune totul, știe să nu facă vreun comentariu care ar „ucide” hazul, pare să nu se amestece defel în „istorioară”; el e sobru, spontan, natural, ba are și o poantă, pe care, de altfel, n-o rostește domnia sa, ci ea se afirmă „de la sine” din replica finală a personajului (Bucov). A personajului, dar mai mult – avem convingerea! – a autorului, deoarece în realitate „istorioara” o fi ţinut ore întregi, pe când în carte ea a încăput în mai puţin de jumătate de pagină: după ce scoate din raft două volume de Maiakovski, iar „din spatele lor apare câte o sticluţă de coniac”, e lesne să presupunem ce a urmat. „După ce le citesc pe acestea” (pe... care? Cărţile, sticluţele?), „maestrul propune: – Hai, tinere, să trecem direct la Sadoveanu, că are mai multe volume”. Atât. Dar câtă informaţie rămâne nespusă, mai exact – nescrisă! Poate întreg farmecul „istorioarei” se conţine în ceea ce a fost lăsat dincolo de literă, de replică, de atitudine. Apoi în majoritatea celorlalte anecdote textul înseamnă doar un imbold pentru reacţie, pentru gândire, interpretare. Ca în cazul cu Petru Lucinschi, numit de Scobioală și „ziarist”, care – la o întâlnire cu muncitorii unei uzine – la întrebarea de ce nu este carne în magazine răspunde că se așteaptă din Asia Centrală, vreo zece vagoane de carne de cal!” „Dar n-o să nechezăm după asta?”, strigă cineva. Răspunsul lui Lucinschi (și finalul anecdotei) este relevant pentru un ziarist inteligent, dar și pentru un „om de stat” care se respectă și nu mănâncă – și el – carne de... cal. „N-aș crede, răspunde prompt Lucinschi, doar eu... nu cotcodăcesc”. Sens adânc, formă suplă, acţiune tonifiantă asupra cititorului au majoritatea „istorioarelor” lui Aurel Scobioală. Lapidare, întemeiate pe amănunte și detalii concludente (pentru personaje, dar și pentru metoda de creaţie a povestitorului/ scriitorului), anecdotele din Ulciorul cu pătăranii ne descreţesc frunţile, dar nu numai pentru a ne relaxa. Relaxarea prilejuită de „istorioare” se dovedește, foarte curând, extrem de instructivă. Am găsit motive să polemizăm cu Aurel Scobioală. Să demonstrăm că, deși toate „istorioarele” sunt scurte, unele au totuși câte o frază în plus, fiind deci niţel explicative, oferindu-i cititorului mură în gură. Câteva lucruri însă nu-i putem tăgădui: faptul însuși că i-a venit ideea de a întocmi

17


o atare carte, perseverenţa în adunarea și selectarea anecdotelor dintr-un mediu în care acestea abundă, expunerea lor succintă, pe alocuri elegantă chiar, păstrând aroma originalului și totodată dovedind certe capacităţi nu doar de a ști anecdote, ci mai cu seamă arta de a le spune. Ce-i drept, succesul cărţii nu rezidă numai în umorul textelor lui Aurel Scobioală, dar și în nesecata ingeniozitate a pictorilor Glebus și Lică Sainciuc. Pentru adulţi e și cartea-reportaj Peripeţii cu melodii sau Cum l-a descoperit America pe Liubomir Iorga. Asemeni scriitorilor ajunși azi să-și vândă cărţile – nu numai cele plăsmuite de ei înșiși – vestitul pe vremuri dansator, întâi la Vadul lui Isac, Manta, Brânza și în alte sate de prin părţile Cahulului, apoi la Vulcănești, unde a lucrat șef al Casei de cultură, pe urmă în componenţa renumitului Ansamblu de Stat de dansuri populare „Joc”, Liubomir Iorga poate fi găsit în prezent aproape zilnic în parcul din preajma Sălii cu Orgă din Chișinău comercializându-și operele. Da, operele, deoarece cu timpul acest maestru în arte, artist al poporului, membru al Academiei de Arte din România, a început să confecţioneze ocarine, tilinci, iorgafoane și alte instrumente care se bucură de căutare din partea îndrăgostiţilor de muzică. Pe scurt, Sala cu Orgă a devenit azi Sala cu Iorga. Se întâmplă să nu vândă un instrument, două, dar nu se întâmplă, Doamne ferește, să-l vadă lumea trist, desperat, într-un cuvânt – plouat. Liubomir Iorga este un mucalit din categoria lui Nicolae Sulac, personaj activ al cărţii la care ne referim aici, ca potenţial rival al personajului ei numărul unu. Nici Liubomir Iorga n-are școală multă cu gramatică, dar are, în schimb, ca și Sulac, o mare universitate a vieţii în mijlocul ţăranilor noștri harnici și glumeţi, iubitori de veselie și poezie sinceră, pornită din adâncul inimii și strălucind de frumuseţi nepieritoare. Credem că în primul rând aceste particularităţi ale felului de a fi al artistului și meșterului de instrumente muzicale l-au determinat pe Aurel Scobioală să-l facă protagonist al cărţii Peripeţii cu melodii sau Cum l-a descoperit America pe Liubomir Iorga”. Autorul recreează în mod veridic întreaga cale de creaţie a artistului, un spaţiu aparte ocupând în cartea sa călătoria lui Liubomir Iorga – în componenţa unei delegaţii oficiale a Republicii Moldova – în Statele Unite ale Americii și conversaţiile absolut originale ale artistului cu Președintele de atunci al SUA Bill Clinton. Aurel Scobioală a găsit o modalitate adecvată, concomitent antrenantă și plăcută, de expunere a informaţiei din viaţa protagonistului cărţii.

18


Aproape toate nuveletele cărţii sunt dialoguri ale artistului cu zeul Hermes (în latină – Mercur), înfăţișat pe acoperișul Sălii cu Orgă, ca zeu al comerţului (mai înainte în acest local s-a aflat banca orășenească). Incitant și generator de satisfacţie estetică prin sine însuși, dialogul pe care se ţine naraţiunea este unul preponderent umoristic, replicile conţinând nenumărate glume, vorbe în pilduri, anecdote și – pare-ni-se – o bârfă în măsură să-l cam supere pe cel vizat, dar... care șezătoare de la ţară se face fără o luare peste picior sau chiar fără o bătaie de joc faţă de un participant oarecare? Scriitorul a compus o carte „în stilul” lui Liubomir Iorga, dialogul pus de el la temelia naraţiunii lăsându-se receptat pe ici-colo ca un sprinten și hăzos monolog, de vreme ce nu numai în răspunsurile sale, dar și în constatările „obiective”, cu atât mai mult în cele marcate de ironie și umor, este prezent același personaj magistral al cărţii. Recrearea fidelă a felului de a fi și de a se manifesta, preponderent verbal, deosebit de spiritual, de aceea agreabil și reconfortant, al artistului este meritul principal al autorului cărţii. Dialogul imaginar al lui Liubomir Iorga cu zeul Hermes este axa întregii naraţiuni, care însă nu epuizează aria de informaţie și de observaţii ironice, umoristice, pe alocuri sarcastice la adresa unor personaje concrete venite în contact cu artistul. De exemplu, noi personal apreciem după merit succesul repurtat de Liubomir Iorga la Casa Albă din Washington, în dialogurile lui cu Bill Clinton, dar neapărat și detaliul cu Mircea Snegur, care – să nu tacă? – îi spune la un moment dat Președintelui SUA că în Republica Moldova toţi cântă iscusit din frunză, după care – mai târziu – președintele moldovean avea să conștientizeze că, dacă pe urmele proaspete ale replicii sale Liubomir Iorga i-ar fi întins și lui o frunză, „avea să se facă de rușine în toată America”. Sunt de-a dreptul savuroase amănuntele privind relaţiile protagonistului cărţii cu alţi oameni de stat și politici de importanţă locală, care, dacă n-ar fi făcut parte din delegaţia republicii la Washington, ar fi putut să moară fără să-l fi cunoscut pe distinsul maestru al dansului și al instrumentelor muzicale (a se vedea paginile cu faimoșii activiști de odinioară Pavel Creangă și Dumitru Moţpan). Că aduce adesea a simplă relatare din preajma Sălii cu Iorga, nu e un minus mare al cărţii. Aurel Scobioală și-a „coordonat” inspiraţia cu natura și cu dimensiunile personajului și nu și-a propus să scrie un roman sau o nuvelă propriu-zis artistică, pornind de la un artist concret. Avem vaga

19


impresie că scriitorul n-a folosit cu tot randamentul informaţia referitoare la artist, cu atât mai mult n-a acordat vreo atenţie unei posibile interpretări îndrăzneţe a subiectului real. Cu alte cuvinte, el și-a propus o sarcină oarecum modestă și s-a limitat la realizarea acesteia. Nici urmă de ceea ce s-ar numi suprasarcină, intenţie de a sonda psihologia creaţiei, preocupările intelectuale ale unui băiat de la ţară ajuns laureat al unor premii internaţionale. Îi sugerăm să încerce un atare obiectiv de acum încolo, după cum a procedat, de exemplu, Peter Neagoe în romanul Sfântul din Montparnasse (despre Constantin Brâncuși). Limitându-ne și noi la realizarea sarcinii asumate de autor, conchidem că, scrisă în cheie umoristică, beneficiind de un material pitoresc din viaţa și activitatea maestrului, cartea Peripeţii cu melodii sau Cum l-a descoperit America pe Liubomir Iorga se citește cu interesul presupus de activitatea unui distins artist și cu plăcerea prilejuită de întâlnirea cu un bancagiu de forţă. De fapt, cu doi, deoarece nu numai personajul cărţii, dar și autorul acesteia este un umorist agreabil. În persoana lui Aurel Scobioală avem, așadar, un scriitor umorist pentru copii și pentru adulţi, observator atent și sagace al vieţii, în primul rând al felului de a fi și de a se exprima al omului, un cultivator harnic al scrisului cu dedesubturi și subînţelesuri ironice, uneori sarcastice și chiar caustice, un cavaler al poantei cu ecou în forul intim al cititorului, după cum se prezintă el și în cărţile editate la acest început de mileniu nou: Alt ulcior cu pătăranii – continuare firească, la fel de amuzantă, a precedentului Ulcior cu pătăranii, și Carte pentru câini deștepţi, care nu este numai o continuare în altă cheie narativă a celei intitulate Marele fermier Buș-Lăbuș, ci e o primă – în creaţia scriitorului – parabolă multisemnificativă generatoare de adevărate revelaţii pentru cititorul atent și pătrunzător, în măsură să decodifice în chip adecvat boala lui Lăbuș, pretenţiile cozii lui de a ocupa locul și funcţia capului (strofolirea Codanei: „Doar eu sunt cea pe care organismul și-a ales-o în frunte. Mai mult nu accept nimic!”) și eforturile medicului de a găsi remediu pentru starea de lucruri la care se referă, subtextual, autorul și care deocamdată nu e limpede cum va putea fi corectată. Un ultim acord la portretul literar al lui Aurel Scobioală e referinţa necesară la cartea Scriitorii când erau copii, suită unică în literatura noastră de nuvele incitante despre copilăria a circa 130 de oameni de cultură, toate marcate atât de individualităţile inerent diferite ale personajelor, cât și de pecetea modului de a exista în literatură al alcătuitorului-autor.

20


Iurie COLESNIC, scriitor, Doctor Honoris Causa

Cum am descoperit un om Pe Aurel Scobioală până în 1992, adică până în anul când a fost numit director al Departamentului Edituri și Poligrafie, îl știam doar de la distanţă. Era un scriitor care nu făcea parte din aria mea de interese, lucra la editură, dar la o secţie cu care la fel n-am avut tangenţă și-n momentul când a fost numit în locul lui Vasile Bahnaru, n-am simţit nici un prilej de bucurie. Sunt tipul de om care iubește să lucreze cu echipa și orice schimbare aduce un mare risc de-a strica armonia deja formată. Evident că cele 13 etaje ale Casei editurilor vuiau: „Ce va aduce noua schimbare?” Subalternii, probabil, sperau în taină că vor fi înlocuiţi directorii și eu care eram pe atunci director la Editura Universitas m-am dus fără nici o emoţie la prezentarea noului șef. Nu mi-a produs nici o impresie, fiindcă îi lipsea factura formală a funcţionarului, acea răceală tradiţională a șefilor, care se cultivă cu pasiune în fiecare structură birocratică. Abia după primele ședinţe ale Colegiului Departamentului de Edituri și Poligrafie el mi-a destăinuit un fapt, poate singurul moștenit de la Vasile Bahnaru, care i-a spus: dacă vrei să faci ceva, nu face nimic până nu te sfătuiești cu Colesnic, este unicul în care poţi avea încredere în tot sistemul ăsta. De atunci în toate deplasările de peste hotare, în toate negocierile, în delegaţii eram și eu prezent și discutam cu miniștri de la egal la egal, fiindcă în doi eram foarte puternici. Aveam chiar și-o tactică a noastră care dădea rezultate. Discuţia o începea Scobioală cu un banc, destindea atmosfera, după care mă includeam eu cu partea pragmatică a discuţiei, încât de noi s-a prins porecla că vine ministrul cu computerul lui. Plecarea în deplasare era un ritual aparte. Eu care nu folosesc alcoolul, asistam la acest ritual. La primele 100 km ne opream și înșiram toate bunurile pe capota mașinii și făceam acest lucru de trei ori până la București. Și Scobioală știa să scoată din fiecare cuvânt câte-o scânteie,

21


câte-o aluzie umoristică, așa întocmai scoteam noi în copilărie scântei când băteam două bucăţi de cremene. Acesta este primul nivel pe care l-am cunoscut. Nivelul al doilea îmi părea mai complicat, știam că rădăcinile lui vin de la un Andrei Scobiola, fost deputat în Sfatul Ţării, fost membru activ al Comitetului Ostașilor Moldoveni din Chișinău, fost lider politic în perioada interbelică, iar o altă rădăcină ducea spre marele istoric Alexandru Gonţa, și-atunci mă întrebam cum de-a nimerit el într-un guvern cu Sangheli? Probabil în toate lucrurile există enigme și dedesubturi. Și el fiind membru al guvernului Sangheli promova o politică absolut românească în domeniul editării de carte. Am negociat chiar tipărirea manualelor românești la Chișinău, în ideea că o parte de manuale rămân aici, iar restul merg în Ţară. Acest proiect ne-a venit pe drumul dintre București și Chișinău chiar pe podul de peste Prut și între noi l-am botezat proiectul Crăcănel. Tot el a fost omul care m-a scos de la editura Universitas, fiindcă a obţinut de la Sangheli, ceea ce nu s-a putut primi nici de la un alt ministru democrat, bani pentru editarea Enciclopediei Moldovei. Am trecut în ’94 la Editura Enciclopedică Gheorghe Asachi și într-un an de zile am reușit să pregătim materialele pentru primul volum împreună cu Eugen Lungu, Boris Movilă, Nicolae Misail, dar s-a terminat epoca Scobioală, a fost numit director general Gheorghe Mazâlu. Care, fără prea multe explicaţii, în bună colaborare cu Andrei Hropotinschi au început să saboteze editarea acelei enciclopedii, iar la 16 ianuarie 1995, am fost nevoit să-mi dau demisia. Și-așa unul dintre cele mai interesante proiecte ale lui Aurel Scobioală, Enciclopedia Moldovei în 4 volume nu s-a realizat. Banii au fost irosiţi pentru niște cărţi neimportante de care lumea astăzi a și uitat, iar Moldova este unica republică fost sovietică, care după eliberare nu și-a elaborat o enciclopedie nouă. Democraţii din tranziţie s-au temut să fixeze momentul trecerii de la o epocă la alta. Directoratul lui Scobioală a fost scurt, dar vreau să spun că a fost unul foarte interesant și foarte bun, fiindcă nimeni nu poate anula puterea acelei ziceri tradiţionale: omul sfinţește locul, fiindcă dacă era un om ambiţios s-ar fi implicat în toate proiectele editoriale și ar fi provocat un haos, așa cum s-a întâmplat până la el și așa cum s-a întâmplat după el. El, însă, își știa perfect locul și acel postulat care afirmă: „e bun șeful care nu împiedică lucrurile să meargă de la sine”, fiindcă este marea artă a omului de-a nu împiedica pe cineva să facă ceva, mai ales ceva bun.

22


Cu Eugen Lungu la un Târg de Carte. (București)

Pe când fetele mai solicitau autografe. 1976

23


Cu mama, tata, soţia, fiica, sora, mătuși, unchi și nepoţi. Mălăiești, 1991

Fiica Aticia și nepoţica Ana-Maria. Chișinău, 2006

24


David STERPU, doctor în istorie, profesor

Neam prin gândire Îl cunosc de prin anii 60, pe când lucra la redacţia raională din Râșcani – mi-a plăcut ca om și ca începător pe calea jurnalisticii. Încă de pe atunci materialele lui se deosebeau printr-o fineţe literară, purtau pecetea umorului. Istorioarele povestite și spiritele lui Aurel Scobioală trezesc orice auditoriu. Cu el niciodată nu ţi-e urât, el poate să-ţi dea un sfat, poate sta la un „pahar de vorbă”, și întotdeauna este așteptat de public. A ţinut mult la părinţii săi, le păstrează cu credinţă memoria; ţine la familia sa: soţia Agnesa este de o cumsecădenie rară, așa-s și părinţii ei. Au doi copii, Liviu și Aticia, frumoși la chip și caracter. Dulci îi sunt nepoţii: Dan, Vlad și Ana-Maria pentru care scrie cărţi. Cu drag vorbește despre locurile unde s-a născut, despre consăteni, despre învăţătorii care l-au îndrumat și educat. Am auzit și părerile altora, și asta-i adevărat, cred eu, cum că Aurel Scobioală este un bun prozator umoristic de la noi. Eu citesc regulat Literatura și arta, începând cu vremea când se numea Cultura. Această publicaţie face cinste poporului, intelectualităţii noastre și unul din autorii mei preferaţi este Aurel Scobioală. Scrierile lui sunt aproape de suflet, reflectă viaţa generaţiei noastre, copilăriei noastre de la ţară. Satul Mălăiești a dat naștere la mai mulţi scriitori, oameni de cultură, medici, învăţători. Acesta-i un izvor adânc de unde se nasc oameni de talia lui Aurel Scobioală. Și încă un lucru de invidiat este că mălăieștenii sunt uniţi în fapte și în gând. Cei care demult au părăsit satul contribuie cu ce pot la propagarea cărţii: au adus cărţi de cult la biserică, literatură artistică și didactică la biblioteca școlii; au contribuit la amenajarea cimitirului. Aceste fapte sunt un exemplu pentru mulţi reprezentanţi ai intelectualităţii noastre care pot ajuta satul. Conștiinţa ne obligă să întoarcem datoriile ce le avem faţă de meleagul unde am văzut pentru prima dată lumina zilei și de unde am pornit în viaţă.

25


Familia feciorului Liviu: Victoria și Vlad, cu nașii lor – Doina și Adrian Banaru. Chișinău, 2006

Cu soţia Agnesa – nuni mari la încă o pereche de fini: Vera și Vladimir Opincă. Rudele mirelui (în dreapta): tata Mihail, mama Agapia, fratele Eugen, surorile Tatiana și Elena, Chișinău, 1979

26


Cu rudele, la Gălășeni

Într-o primăvară cu tata Andrei și nepotul Dan

27


La coliba din Valea Crucii – lansarea cărţii lui Nicolae Popa „Păsări mergând pe jos”, cu (de la stânga): Vlad Ciumac, Nicolae Popa, Ion Severin, Igor Nagacevschi și Gicu Chiriţă Aurel Scobioală mai mult dă decât primește. Așa au fost părinţii lui, așa este el și toată familia lui. Nu cunosc cazuri să nu fi sărit în ajutor atunci când era nevoie. Prietenos, iubitor de oameni, și cu mare har la vorbă. Indiferent de statutul pe care-l ocupă ca scriitor sau pe care l-a ocupat altădată – șef la editură, pe post de ministru –, toţi îl numesc Aurel. Asta înseamnă că el nu îmbătrânește, este mereu tânăr, prietenos cu fiecare și e admirat de cititori. El nu poate face morală cuiva. Despre unii mălăieșteni care comit lucruri nedemne, Aurel spune: „Îi iubesc, dar nu-i bag în sân”. El ar vrea să audă numai de bine despre consătenii săi. Prin felul lui umoristic, iar adeseori, și caustic de a se exprima, el poate lecui multe cusururi. Nu l-am văzut niciodată să fie trist, cu toate că viaţa nu întotdeauna este însorită. Întotdeauna este de părerea că altora li-i mai greu ca nouă. N-a tins la posturi mari, întotdeauna a vrut să fie în rând cu lumea. Atunci, când l-au ales membru al Guvernului, i-a părut o glumă organizată din partea prietenilor, însă lucrând a contribuit la

28


lichidarea cenzurii, a descoperit noi talente în publicistică și în familia scriitoricească. Când Aurel Scobioală a lucrat șef al Departamentului pentru edituri, cu adevărat s-a simţit un aer democratic și liber în editarea cărţilor. În schiţa Guvernul, joia, la balcon, publicată în nr. 1 și 2, din 2005 ale revistei Viaţa Basarabiei el recunoaște, că dacă depindea numai de dânsul, lucruri bune puteau fi mai multe, însă din păcate, nu totul depinde numai de directorul general, căci mai are și acesta șefii lui. Au încolţit seminţele literare ale lui Aurel încă pe băncile școlii, unde lua parte la scrierea gazetei de perete. A scris mult pentru copii. Copiii mei, mai apoi nepoţii și-au îmbogăţit bibliotecile cu cărţi dăruite de Aurel Scobioală. Cărţile dăruite mie le semnează cu autografe de felul: „Domnului David Sterpu, în amintire și ca neamuri în gândire”. Pentru el, toţi acei care-l înconjoară și pe care-i cunoaște, sunt „neamuri în gândire”. Neamuri au fost părinţii noștri, neamuri au fost consătenii, copiii cu care am început copilăria, toţi acei cu care am studiat în școli și instituţii. De neamuri trebuie să ne ţinem și mai departe, noi și copiii copiilor noștri. Aurel Scobioală este unul dintre primii care a încercat într-un limbaj umoristic să descrie unele întâmplări din viaţa și copilăria scriitorilor. Unele dintre ele sunt adevărate, altele, poate, inventate, dar sunt citite cu interes de copii și de cei vârstnici. Aceste amintiri vor rămâne în memoria cititorilor pentru totdeauna. Din aceste puţine date memorabile ţi se creează atitudinea faţă de oameni. Amintirile lui Scobioală seamănă cu amintirile lui Ion Creangă despre copilăria sa pe care le cunoaște fiecare. El publică și spune multe întâmplări cu scriitori și nu numai. Aceste bancuri sunt de o fineţe deosebită, modeste, fără răutate, spuse cu bunăvoinţă. De aceea nimeni nu se ofensează și chiar e curios să audă la adresa sa de la Aurel ceva despre sine. După părerea mea, el este un fenomen al vremurilor noastre pe care trebuie să-l păstrăm și să-l apreciem după justa valoare. Scobioală este unul dintre acei pe care eu îi citesc de două-trei ori la rând și de fiecare dată îmi ridic dispoziţia, râd până la lacrimi și aștept cu nerăbdare noile lui scrieri. În anul curent a ieșit de sub tipar cartea Acasă, la Mălăiești, în care sunt redate documente și mărturisiri din istoria satului de baștină: schiţe, folclor, creaţie literară de autori originari din sat. Împreună cu alţi mălăieșteni descrie istoria satului din cele mai vechi vremuri și până în zilele noastre. Această istorie a satului este o amintire plăcută despre

29


Trudind la „esenţa toamnei”. 2004 părinţii noștri care au stat la baza generaţiei de astăzi și celora ce urmează. Se potrivește pentru noi și pentru toate satele strofa de la sfârșitul cărţii (de Anatol Ciocanu): Noi de la tine prin străini plecaţi, Nu te-am uitat, mereu îţi ducem dorul, De-a pururi ne ești vatra și izvorul La care ne întoarcem însetaţi. Lui Aurel îi place să lucreze la pământ. Această dragoste a moștenit-o de la părinţi. Iar dragostea faţă de pământ i-o completează pe cea faţă de oameni și de carte. Îi doresc multă sănătate și aștept noi cadouri literare.

30


Tabel cronologic 1941

1948–1955 1955–1958 1958–1963

1961 1963–1976 1974 1976–1986 1977 1978 1980 1981 1984 1986–1992 1987

1989–1990 1992–1994

La 17 septembrie, în satul Mălăiești, Râșcani s-a născut Aurel Scobioală, fiul lui Andrei Scobioală și al Nadejdei (n. Lupăcescu). Elev al școlii de șapte ani din satul natal, Mălăiești. Studiile medii le urmează în școala din satul Șaptebani. Face studii la Facultatea de Filologie (Secţia limba și literatura română și limba franceză) a Institutului Pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi. A lucrat profesor la școala medie din satul Știubeieni după care la Vasileuţi. Redactor, șef de redacţie la Teleradio Moldova. Primul debut editorial – cărţile de povestiri pentru copii Cărăruie albă, La menajerie, reeditată în 1995. Șef de redacţie la editurile Lumina și Literatura artistică. Apare culegerea de povestiri pentru copii Dincoace de poveste. Scoate de sub tipar volumul Greu mai cresc bărbaţii. Apare nuvela Ispita (1980) – prima lucrare adresată tineretului. Editează cartea Viceversa-hop! Apare volumul Micu cel Tare din Grupa mare. Consilier la Uniunea Scriitorilor din Moldova. Apare cartea Ce te-nvaţă o povaţă (1987). În acest an este apreciat cu Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova și al Comitetului de Stat al RSSM pentru edituri, poligrafie și comerţul cu cărti. Apar cărţile Băieţelul din Lună, și Aricioaica...doctoriţa. Director general al Departamentului de Stat pentru edituri, poligrafie și comerţul cu cărţi.

31


1992 1993

1994 1996 1996 1998 1999

2001

2003

2004

2006

Editează cartea de versuri Alfabetul-grădiniţă (Premiul Salonului Internaţional de carte pentru copii). Urmează cartea de miniaturi pentru copii și maturi Vorba bună ne adună, (Premiul Salonului Internaţional de carte pentru copii, Chișinău); Premiul Salonului Internaţional de carte, Iași. Consilier la Uniunea Scriitorilor. Apare cartea de miniaturi Ulciorul cu pătăranii menţionată cu Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova. I se acordă Premiul săptămânalului Literatura și arta. Redactor coordonator la editura Prut Internaţional. Apare cartea Marele fermier Buș-Lăbuș (Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova; Premiul Salonului Internaţional de carte pentru copii, Chișinău, 2000). Lucrarea Dumnezeu nu bate cu băţul, menţionată cu Premiul Concursului literar de inspiraţie creștină al Centrului Internaţional de cultură pentru copii și tineret Sergiu Grossu. Scoate de sub tipar volumul Peripeţii cu melodii sau Cum l-a descoperit America pe Liubomir Iorga. Se învrednicește de Premiul Liubomir Iorga, acordat de Uniunea Scriitorilor din Moldova, 2001. Urmează Alt ulcior cu pătăranii. Premiul Salonului Internaţional de carte, Chișinău, 2001. Premiul „Cartea anului” la Salonul Internaţional de carte pentru copii, Chișinău pentru Carte pentru câini deștepţi; Premiul „Lecturile copilăriei” la Salonul Internaţional de carte românească, ed. XII, Iași; Diploma de Onoare a Consiliului Internaţional al cărţii pentru copii și tineret (IBBY), 2006. Apare de sub tipar volumul de povestiri umoristice Scriitorii când erau copii, menţionat cu Premiul Ministerului Știinţei și Educaţiei. Apoi sunt editate cărţile ÎnvăţăMinte din vorbă cuMinte, Lunile- cununile și altele. Apare monografia satului natal Acasă, la Mălăiești, coordonată de Aurel Scobioală.

32


Cu colegii de institut (de la stânga): Constantin Babii, Ștefan Melnic și Ștefan Petelcă la o cină cu chefir. 1963

Reporter la Radio-Moldova. 1970

33


Ofiţer în armata sovietică. 1969

Cu Mihai Cimpoi. Înmânarea premiului „Cartea anului” la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii. 2003

34


La izvorul „Mihai Eminescu” de la Recea, Râșcani

35


OPERA Ediţii aparte 1974 1. Cărăruie albă : [povestiri pentru copiii de la grădiniţă] / Aurel Scobioală ; prez. graf. de D. Ianiuc. – Ch. : Lumina, 1974. – 27 p. : il. Cuprins : Casa noastră. – P. 3–4 ; În așteptarea fulgilor. – P. 5–6 ; Grădiniţele lui moș Dumitru. – P. 6–7 ; Mărţișoare. – P. 7–8 ; Al cui e soarele ? – P. 9–10 ; Zori de zi. – P. 10–11 ; Îl cunosc după flori. – P. 11 ; Zboară fără grijă. – P. 12 ; Puiul de măr. – P. 13–14 ; Drumul. – P. 14–15 ; Pâine proaspătă. – P. 15–16 ; Când trimite lanul veste. – P. 17–20 ; Stelele. – P. 20–24 ; Numerele mari. – P. 24–25 ; La școală. – P. 25–26. 2. La menajerie : [povestiri] / Aurel Scobioală ; prez. graf. de D. Ianiuc. – Ch. : Lumina, 1974. – 32 p. : il. Cuprins : Menajeria. – P. 3 ; Leul. – P. 4 ; Elefantul. – P. 5 ; Girafa. – P. 6 ; Hipopotamul. – P. 7 ; Cangurii. – P. 8 ; Struţii. – P. 9–10 ; Iacul. – P. 10 ; Ursuleţul. – P. 11 ; Cămila. – P. 12 ; Lupul. – P. 13 ; Măgărușul. – P. – 14 ; Veveriţa. – P. 15–16 ; Ariciul. – P. 16 ; Maimuţa. – P. 17 ; Căprioara și Rinocerul. – P. 18 ; Vulpea și Iepurele. – P. 19–20 ; Zebra. – P. 20 ; Cerbul. – P. 21 ; Șerpii. – P. 22 ; Vulturul. – P. 23 ; Papagalul. – P. 24 ; Peștii. – P. 24–25 ; Crocodilul. – P. 26–27 ; Cameleonul. – P. 27 ; Foca. – P. 28 ; Pinguinii. – P. 29 ; Castorii și broasca ţestoasă. – P. 30 ; Cocostârcii. – P. 31 ; Ce-am visat noaptea. – P. 32. 36


1977 3. Dincoace de poveste : [nuvelă, povestiri] / Aurel Scobioală ; prez. graf. de A. Guţu. – Ch. : Lit. artistică, 1977. – 94 p. Cuprins : Concursul. – P. 3–12 ; Dealul Făgurenilor. – P. 12– 19 ; Primele adrese. – P. 20–26 ; Douăsprezece bucurii. – P. 26– 34 ; Căruciorul năzdrăvan. – P. 35–39 ; A cui este scrisoarea ?. – P. 40–46 ; Lumina ca și izbăvirea. – P. 46–53 ; Rocl al șaptelea. – P. 53–65 ; Patruzeci și cinci de minute. – P. 65–71 ; Moș Pălimaru povestește… – P. 71–77 ; Lume de pe lume la Făgureni. – P. 77– 93. 1978 4. Greu mai cresc bărbaţii : [povestiri pentru șc. medie] / Aurel Scobioală ; prez. graf. de I. Cârmu. – Ch. : Lit. artistică, 1978. – 196 p. Cuprins : „Totului tot binișor”. – P. 3–6 ; Echilibru. – P. 7–13 ; Scrisoarea. – P. 14–17 ; „Păcăleala”. – P. 18–21 ; Furtuna. – P. 22–25 ; Ultima nucă. – P. 26–32 ; Isprava. – P. 33–36 ; Șoimul tatii. – P. 37–105 ; Greu mai cresc bărbaţii... – P. 106–195.

Cu Ion Vieru, Oleg Bodrug, Gheorghe Prini, Ion Severin la un Salon Internaţional de Carte

37


1980 5. Ispita : [nuvelă pentru șc. medie] / Aurel Scobioală ; prez. graf. de A. Ţurcanu. – Ch. : Lit. artistică, 1980. – 188 p. recenzii : 6. Bătrânu, Nicolae. „Ispita” // Lit. și arta. – 1981. – 12 mart. – P. 5. 7. Inscripţii marginale // Nistru. – 1981. – Nr 3. – P. 158. 8. Бурдужа, Зинаида : [рец.] // Дет. лит. (Москва). – 1982. – № 3. – С. 73–74. 1981 9. Viceversa, hop! : [povestiri pentru cl. primare] / Aurel Scobioală ; pict. : A. Smâșleaev. – Ch. : Lit. artistică, 1981. – 57 p. Cuprins : Începutul. – P. 3–4 ; Nicodim. – P. 4–5 ; Onuţă. – P. 5–8 ; Ce-ar fi dacă. – P. 8–9 ; În parc. – P. 9–12 ; Acasă. – P. 14– 15 ; Surioara Lina. – P. 15–17 ; Scrânciobul. – P. 17–18 ; La fotbal. – P. 19–26 ; Ieșire din situaţie. – P. 26–30 ; Moș Ene. – P. 30–34 ; Ceasornicul. – P. 34–36 ; Versavice, hop! . – P. 36–38 ; Dacă o să-mi meargă. – P. 38–40 ; La școală. – P. 41–42 ; La clasă. – P. 42–45 ; La a doua recreaţie. – P. 45–47 ; Socoteala de la... recreaţie. – P. 47–48 ; În vacanţa de vară. – P. 49–50 ; Pe malul iazului. – P. 50–52 ; Acasă, la bunei. – P. 54–56 ; După ce rosti porunca. – P. 56–57. 1984 10. Lu-Ma-Mie Jo-Vi-Sâ-Du sau Micu cel Tare din Grupa mare : [povestiri pentru cl. primare] / Aurel Scobioală ; il. de A. Smâșleaev. – Ch. : Lit artistică, 1984. – 126 p. Cuprins : Micu cel Tare din Grupa mare. De Făt-Frumos aţi auzit ? – P. 5–10 ; De unde vin cele două nume. – P. 10–13 ; Un motan în loc de cal. – P. 13–16 ; Un vis anapoda și un început de voinicie. – P. 17–20 ; Unde-s hoţii de fete ? – P. 20–26 ; Suntem de-un sânge. La menajerie. – P. 29–32 ; Semaforul. – P. 33–35 ; „Suntem de-un sânge!” – P. 35–37 ; Compania își găsește aliaţi. 38


– P. 38–43 ; Au dispărut fetele. – P. 43–46 ; Vulturii cei triști și graurul cel vorbăreţ. – P. 47–51 ; Statu-Palmă-Barbă-Cot și Cotoroanţa cu Tărăboanţa. – P. 51–55 ; O idee genială. – P. 55–62 ; Lu-Ma-Mie Jo-Vi-Sâ-Du. – P. 63–64 ; Șoferul cel vesel și glumeţ. – P. 65–69 ; Tata Costache și berbecul Atamanu. – P. 69–75 ; De ce nu cresc copiii ca mieluţii. – P. 76–79 ; Planul unei isprăvi. – P. 79–82 ; Micu salvează steaua unui om. – P. 82–87 ; La cireșe. – P. 87–94 ; O mână de ajutor. – P. 94–101 ; „Trăsurica” lui Toma Baznat. – P. 101 ; Cum a fost răzbunată Stăncuţa. – P. 105–111 ; Mămășica e în gura morţii. – P. 111–116 ; O pâine cum n-a văzut Chișinăul. – P. 116–121 ; Lu-Ma-Mie Jo-Vi-Sâ-Du. – P. 121–124. 1987 11. Ce te-nvaţă o povaţă : [miniaturi pentru cl. primare] / Aurel Scobioală ; pict. : I. Cârmu. – Ch. : Lit. artistică, 1987. – 92 p. : il. color. – (Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova și al Comitetului de Stat R.S.S.M. pentru edituri, poligrafie și comerţul cu cărţi – anul 1987)

Cu Serafim Saka și Petru Cărare

39


Cuprins : Stănică cel păţit. Stănică cel păţit. – P. 5 ; Patru ochi... – P. 6 ; Albina-i cuminte. – P. 7 ; Cum vrea Stănică să fie harnic. – P. 8 ; Cine-i leneșul ? – P. 9–10 ; După doi iepuri. – P. 11 ; Când nu știi ce să spui... – P. 12 ; Cel isteţ. – P. 13 ; Când doi se ceartă. – P. 14 ; Frica are ochi mari. – P. 15 ; Curajul. – P. 17 ; Beţișoarele. – P. 19 ; Mai mult te zăbovești... – P. 20 ; Cum a copt Stănică zarzăre. – P. 21 ; Ce poţi face azi... – P. 22 ; La mâncare... – P. 23 ; Surcica. – P. 24 ; Brăţara de aur. – P. 25 ; Ziua bună... – P. 27 ; Cum ţi-i bună dimineaţa... – P. 28 ; Toiagul bunelului. – P. 29 ; Și de la pom... – P. 31 ; Tot păţitu-i priceput. – P. 32 ; Din Gerar până la Îndrea. Gerar. – P. 34 ; Făurar. – P. 36 ; Mărţișor. – P. 38 ; Prier. – P. 40 ; Florar. – P. 42 ; Cireșar. – P. 44 ; Luna lui Cuptor. – P. 46 ; Gustar. – P. 48 ; Luna lui Clopoţel. – P. 50 ; Brumărel. – P. 52 ; Promorar. – P. 54 ; Îndrea. – P. 58 ; Care-i principalul ? Cârligel. – P. 60 ; Pironaș. – P. 61 ; Virgula. – P. 62 ; Ochișorii. – P. 63 ; Parantezele. – P. 64 ; Ghilimelele. – P. 65 ; Punctele de suspensie. – P. 66 ; Apostroful. – P. 67 ; Defisul. – P. 68 ; Tireul. – P. 69 ; Punctul. – P. 70 ; La menajerie. – P. 71–72 ; Leul. – P. 73 ; Elefantul. – P. 73 ; Hipopotamul. – P. 74 ; Girafa. – P. 74 ; Cangurii. – P. 75 ; Struţii. – P. 75 ; Maimuţa. – P. 76 ; Ursuleţul. – P. 76 ; Veveriţa. – P. 77 ; Cămila. – P. 78 ; Tarpanii. – P. 78 ; Iacul. – P. 79 ; Căprioara și Rinocerul. – P. 79 ; Măgărușul. – P. 80 ; Zebra. – P. 80 ; Cerbul. – P. 81 ; Castorii și Broasca. – P. 82 ; Pinguinii. – P. 82 ; Peștii. – P. 82 ; Foca. – P. 83 ; Crocodilul. – P. 83 ; Lupul. – P. 84 ; Vulpea și Iepurele. – P. 84 ; Șerpii. – P. 85 ; Ariciul. – P. 85 ; Cameleonul. – P. 86 ; Papagalul. – P. 86 ; Vulturul. – P. 87 ; Cocostârcii. – P. 87 ; Ce-am visat noaptea. – P. 88. 1989 12. Aricioaica ... doctoriţă : poveste / Aurel Scobioală ; compoz. cu păpuși de V. Krâlova și I. Pivcenco ; red. : E. Dumbrăveanu. – Ch. : Lit. artistică, 1989. – 31 p. : il. color. – Tir. 100 000 ex. 40


1990 13. Băieţelul din Lună : poveste / Aurel Scobioală ; compoz. cu păpuși de V. Krâlova, A. Ololenco. – Ch. : Lit. artistică, 1990. – 44 p. : il. color. – Tir. 100 000 ex. 1992 14. Alfabetul-grădiniţă : [versuri] / Aurel Scobioală ; pict. : A. Ţurcanu. – Ch. : EUS, 1992. – 64 p. : il. color. – (Premiul Salonului Internaţional de carte pentru copii, Chișinău – anul 1992). Cuprins : Cocostâlp. – P. 51 ; Stropifloarea. – P. 52 ; Capul nu m-a ajuns... – P. 53 ; Nu-i corect, tăticule. – P. 54 ; Las-să fie... – P. 55 ; Cum să văd... – P. 56 ; La hram. – P. 57 ; Periuţa tatei. – P. 58 ; Secetă mare. – P. 59 ; Cum se mănâncă cerceii. – P. 60 ; Problemă. – P. 61 ; Horia curcanul. – P. 62. 15. Vorba bună ne adună : miniaturi pentru copii și maturi / Aurel Scobioală ; pict. : I. Cârmu. – Ch. : Hyperion, 1992. – 172 p. : il. color. – (Premiul Salonului Internaţional de carte pentru copii, Chișinău – anul 1992 ; Premiul Salonului Internaţional de carte românească, Iași – anul 1993). Cuprins : Cine își schimbă căciula… Cuvânt despre cuvinte. – P. 6 ; Coadă de topor. – P. 7 ; Capul plecat. – P. 8 ; Cine își schimbă căciula. – P. 10 ; Spicul cel fudul. – P. 11 ; Dacă taci prea mult. – P. 13 ; Apa trece... – P. 14 ; Oaia în vârful dealului. – P.15 ; Măgarul și greierul. – P. 16 ; Dă-mi o pace... – P. 17 ; Ce e bine ia cu tine. Ce e bine ia cu tine. – P. 20 ; Când pe copil îl doare un deget. – P. 21 ; Cine de cuvânt nu ia. – P. 22 ; Cine-i leneșul. – P. 23 ; După doi iepuri. – P. 25 ; Când nu știi ce să spui… – P. 26 ; Cel isteţ… – P. 27 ; Cum a copt Stănică zarzăre. – P. 28 ; Ce poţi face azi… – P. 29 ; La mâncare. – P. 30 ; Albina e cuminte… – P. 31 ; Cu răbdarea… – P. 32 ; Când doi se ceartă… – P. 33 ; Beţișoarele. – P. 34 ; Frica are ochi mari. – P. 35 ; Curajul. – P. 36 ; Brăţara de aur. – P. 39 ; Surcica. – P. 40 ; Stănică vrea să fie harnic. – P. 41 ; Ziua bună. – P. 42 ; Toiagul bunelului. – P. 42 ; Și 41


Cu Anatol Codru

de la pom... – P. 43 ; Rădăcinile. – P. 44 ; Cu brazda în cap. – P. 45–47 ; Mămulică-mămăligă. – P. 47 ; Ochii sperie... – P. 48 ; Două grăunţe, două fasole. – P. 49–51 ; Dulce-i odihna. – P. 52 ; Doina-i lege, doina-i cânt. – P. 53 ; Pământul e darnic... – P. 54– 55 ; Seamănă toamna mălai... – P. 56 ; Cine are carte... – P. 57 ; Cine știe carte... – P. 58 ; Pe un picior de plai. Codrii. – P. 60 ; La cetatea Sorocii. – P. 61–62 ; Autobuzul cu „Acordeon”. – P. 63 ; Unde-s iezii lui Creangă ? – P. 64 ; La Ștefan cel Mare. – P. 64–65 ; Ideea lui Dănuţ. – P. 66–67 ; Teatrul pentru copii. – P. 67–68 ; Auzite de la voi... Nu-i corect, tăticule... – P. 70 ; Cum să văd... – P. 70 ; Las-să fie... – P. 71 ; Nu m-a ajuns capul... – P. 71 ; Să-mi spui toate poveștile... – P. 72 ; Stropifloarea. – P. 72 ; Cocostâlp. – P. 73 ; Unde-i zăpada. – P. 73 ; Caii și Tractorul. – P. 74 ; Povestește-mi despre tine. – P. 74 ; Ieduţa. – P. 75 ; De la cucoș. Unde doarme câinele și pisica. – P. 76 ; Cloșca. – P. 76 ; Cel mai important. Cârligel. – P. 78 ; Pironaș. – P. 79 ; Duduiţa-cu-cosiţă. – P. 80 ; Ochișorii. – P. 81 ; Căpăcelele. – P. 82 ; Ghilimelele. – P. 83 ; Punctele de suspensie. – P. 84 ; Apostroful. – P. 85 ; Liniuţa 42


de unire. – P. 86 ; Linia de dialog. – P. 87 ; Punctul. – P. 88 ; Din Gerar până la Îndrea. Gerar. – P. 91 ; Făurar. – P. 93 ; Mărţișor. – P. 95–96 ; Prier. – P. 97–98 ; Florar. – P. 99–100 ; Cireșar. – P. 101–102 ; Cuptor. – P. 103–104 ; Gustar. – P. 105-106 ; Răpciune. – P. 107–108 ; Brumărel. – P. 109–110 ; Brumar. – P. 111–112 ; Îndrea. – P. 113 ; Să trăiţi, să înfloriţi... – P. 114 ; La menajerie. Menajeria. – P. 116 ; Leul. – P. 117 ; Elefantul. – P. 118 ; Hipopotamul. – P. 119 ; Girafa. – P. 120 ; Cangurii. – P. 121 ; Struţii. – P. 122 ; Ursuleţul. – P. 123 ; Maimuţa. – P. 124 ; Veveriţa. – P. 125 ; Cămila. – P. 126 ; Tarpanii. – P. 127 ; Zebra. – P. 128 ; Căprioara și Rinocerul. – P. 129 ; Cerbul. – P. 130 ; Lama. – P. 131 ; Iacul. – P. 132 ; Lupul. – P. 132 ; Castorii și Broasca ţestoasă. – P. 133 ; Măgărușul. – P. 134 ; Vulpea și Iepurele. – P. 135 ; Ariciul. – P. 136 ; Șerpii. – P. 136 ; Vulturul. – P. 134 ; Cameleonul. – P. 138 ; Foca. – P. 138 ; Peștii. – P. 139 ; Pinguinii. – P. 140 ; Crocodilul. – P. 141 ; Cocostârcii. – P. 142 ; Bufniţa. – P. 143 ; Tigrul. – P. 144 ; Papagalul. – P. 145 ; Ce am visat noaptea. – P. 146 ; Usturoi sălbatic. – P. 147–148 ; Ghetuţele. – P. 149–142 ; Groapa de bombă. – P. 150–151 ; Calul cel roșu. – P. 152–153 ; Șoimu tatei. – P. 154–155 ; Mămăliga din patruzeci și șapte. – P. 155–156 ; Harapnicul. – P. 156–157 ; Lecţie. – P. 158 ; Cum ne-am despărţit de Șoimu. – P. 159 ; De ce l-au ridicat pe Valușa. – P. 160 ; Usturoi sălbatic. – P. 161–162 ; Ceasornicele bunicii. Cucutichi. – P. 162–163 ; Clopoţelul de argint. – P. 163–164 ; Creastă-Roșie. – P. 164–166. 1994 16. Ulciorul cu pătăranii : [povestioare și glume] / Aurel Scobioală ; pict. : L. Sainciuc. – Ch. : Minerva, 1994. – 160 p. : il. – (Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova – anul 1994 ; Premiul Anual al săptămânalului Literatura și arta – anul 1996) Cuprins : Babanschi Valeriu ; Baboglo Nicolae ; Baltag Vitalie ; Barski Lev ; Bauch Efrem ; Beșleagă Vladimir ; Blănaru Gheorghe ; Bolduma Ion ; Botgros Nicolae ; Botnaru Leo ; Boţu Pavel ; 43


Brejnev Leonid ; Bucov Emilian ; Burac Andrei ; Burghiu Iacob ; Busuioc Aureliu ; Cărare Petru ; Cârmu Isai ; Chiriţă Gheorghe ; Chiriac Tudor ; Childescu Emil ; Cibotaru Arhip ; Cibotaru Mihail Ion ; Cimpoi Mihai ; Ciobanu Dumitru ; Ciobanu Ion C. ; Ciocanu Anatol ; Ciocanu Aurel ; Ciocanu Ion ; Cioclea Eugen ; Ciocoi Gheorghe ; Codru Anatol ; Costenco Nicolae ; Coșeriu Eugen ; Creangă Ion ; Creţu Igor ; Cruceniuc Petrea ; Curbet Vladimir ; Cutcoveţchi Iacob ; Dabija Nicolae ; Damian Liviu ; Danilov Simion ; Darie Pavel ; Druţă Ion ; Efremov Oleg ; Eremei Grigore ; Erenburg Ilia ; Esinencu Nicolae ; Filip Vitalie ; Gheorghiu Gheorghe ; Gromov Alexandru ; Gușilov Iacob ; Hadârcă Ion ; Istrati Lida ; Istru Bogdan ; Iorga Liubomir ; Josu Nina ; Koval Iurii ; Lebedev Evghenii ; Lenin Vladimir ; Leviţchi Vasile ; Linkiavicius Ionas ; Lorca Garcia ; Lucinschi Petru ; Lunchevici Serghei ; Lupan Andrei ; Lupașcu Teodor ; Malarciuc Gheorghe ; Malev Vera ; Marian Boris ; Marinat Alexei ; Melnic Ștefan ; Meniuc Gheorghe ; Miezelaitis Eduardes ; Mihail Viorel ; Mihnea Paul ; Mânăscurtă Ion ; Moraru Haralambie ; Movilă Boris ;

Cu scriitorii (de la dreapta): Anatol Ciocanu, Ion Vieru, Vladimir Beșleagă și Anatol Klimenco

44


Munteanu Constantin ; Mândâcanu Valentin ; Nicuţă Dumitru ; Nicuţă Iulian ; Oșanin Lev ; Osadcenco Ion ; Ostrovoi Serghei ; Petelcă Ștefan ; Podoleanu Ion ; Raikin Arkadi ; Rău Aurel ; Romanenco Nicolae ; Roșca Valentin ; Saka Serafim ; Sainciuc Lică ; Sainciuc Glebus ; Scobioală Vasile ; Suntembreanu Mircea ; Starostin Pavel ; Stavschi Irina ; Strâmbeanu Andrei ; Sulac Nicolae ; Șaghinean Marieta ; Șișcan Constantin ; Știrbu Titus ; Tampei Dumitru ; Tănase Maria ; Tănase Constantin ; Tarlapan Efim ; Ţarălungă Octavia ; Ţopa Tudor ; Urschi Gheorghe ; Ursu Anatol ; Vangheli Spiridon ; Vasilache Vasile ; Vasiliuc Alexandru ; Vicoveanca Sofia ; Vieru Grigore ; Vieru Igor ; Vieru Ion ; Vieru Nicolae. recenzii : 17. Lungu, Eugen. Se non e vero, e ben trovato : [Ulciorul cu pătăranii de Aurel Scobioală] // Basarabia. – 1994. – Nr 11/ 12. – P. 130–132. 18. Ciocanu, Ion. Folclorul cult în ascensiune : [prez. cărţii Ulciorul cu pătăranii al lui A. Scobioală] // Viaţa satului. – 1995. – 1 apr. 19. Ciocanu, Anatol. Ulciorul cu … galbeni // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 20 oct. – P. 3. 20. Zbârciog, Vlad. În căutarea „Ulciorului cu galbeni” // Lit. și arta. – 2001. – 13 sept. – P. 4. 1999 21. Marele fermier Buș-Lăbuș : [povestiri pentru copii] / Aurel Scobioală ; prez. graf. : A. Smâșleaev. – Ch. : Prut Internaţional, 1999. – 32 p. : il. color. – (Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova ; Premiul Salonului Internaţional de carte pentru copii, Chișinău – 2000 ; Premiul Special al Bibliotecii Naţionale pentru copii „Ion Creangă” – 2000). Cuprins : Lăbuș și președintele Americii. – P. 3–6 ; Cotoșman în Postul Mare. – P. 6–8 ; Planul, Tofa și ghidușii. – P. 8–12 ; 45


Hali-Gali, Meri și Marţolea. – P. 12–15 ; Lupta lui Ataman cu… gardul. – P. 15–17 ; Despre atenţie, prietenie și mulsul oilor. – P. 18–20 ; Florica și ceilalţi sfinţi. – P. 20–22 ; Bucefal și Buridan. – P. 22–26 ; Moscu, Gaga și Romana. – P. 26–29 ; Cel mai gustos avans din lume. – P. 29–30. recenzii : 22. Cazacliu, Aurelia. Marele fermier Buș-Lăbuș // Florile dalbe. – 2000. – 8 mart. – P. 30. 23. Langa, Andrei. Marele fermier Buș-Lăbuș, numai bun să fie citit de pici // Mesagerul. – 2000. – 18 mart. – P. 7. 24. Roibu, Nicolae. Un mare fermier Buș-Lăbuș // Flux : cotidian. – 2000. – 6 ian. – P. 6. 2001 25. Alt ulcior cu pătăranii : istorioare și glume cu scriitori și alte nume / Aurel Scobioală ; des., prez. graf. de Lică Sainciuc, Glebus Sainciuc, fotogr. : Nicolae Răileanu. – Ch. : Prut Internaţional, 2001. – 249 p. : fotogr., il. – (Premiul Salonului Internaţional de carte, Chișinău – 2001) Din cuprins : Cititorul cu „Ulciorul…” (Aurel Scobioală). – P. 5 ; Redactare literară ; Pentru orice eventualitate ; Alte planuri… (Andi Andrieș). – P. 7–8. ; Un borcan cu minerală (Valeriu Babanschi). – P. 9 ; Primil onorariu ; Câte acte are o piesă ; Fără supărare (Nicolae Baboglo). – P. 10–11 ; Cuzea-poetul (Vitalie Baltag). – P. 12 ; Când e prea multă osârdie ; „Poligamul” Barbalat ; Asa-i de când lumea (Victor Banaru). – P. 12–14 ; Deprinse cu proza ; Fiecare cu ce-l doare (Lev Barski). – P. 14–15 ; Totul e bine, dar… (Efrem Bauch). – P. 15 ; Depinde cine-i colegul… (Serafim Belicov). – P. 16 ; Mirosul rămâne (Naum Bernștein). – P. 17 ; Onorariul lui Ion Creangă (Vladimir Beșleagă). – P. 17–18 ; În căutarea prilejului ; Îţi împrumut cu o condiţie (Axente Blanovschi). – P. 18–19 ; Vreau să te îmbrac ; Slabă nădejde (Gheorghe Blănaru). – P. 19–20 ; În cerul Irkutskului (Gheorghe Bogaci). 46


Cu poetul Gheorghe Vodă și cumnatul Valeriu Lupăcescu

– P. 20 ; Ocazie minunată ; N-am timp să umblu pe drumuri ; Mai proaste ca ale mele ; Nici proza ta nu-i rea ; Aici e de mine ; Ai naibei de „franţuji” ; Pentru dezinfecţie ; Tensiunea și permisiunea (Ion Bolduma). – P. 21–23 ; „Specialist” în Preda ; Șofer „agrarian” (Leo Butnaru). – P. 24 ; Cam tot pe atâta ; În submarin ; Totul ajunge repede (Pavel Boţu). – P. 25–26 ; Cutcoveţchi, Goebbels și „Ţara mea” ; Cel mai mare poet ; „Acrobatul” Bucov ; În „spatele” poeţilor (Emilian Bucov). – P. 26–28 ; De când nu ne-am văzut (Andrei Burac). – P. 28 ; Nuanţă ; Rac la rac trage ; Ingeniozitate (Iacob Burghiu). – P. 29 ; Două recenzii ; Intenţii bune ; „Căţelul zburător” ; De „luna cărţii” ; De dragul onoarei ; Sărmanul cârlan ; Îţi împrumut o epigramă ; L-a „prins” ; Cuvântul uitat ; Pedeapsă pentru alfabet „străin” ; Busuioc nu regretă ; Mă tem de alt ceva ; A venit maistrul ; Ia și vioara (Aureliu Busuioc). – P. 30–35 ; Cărţi pentru clasici ; Evoluţie (Nicolae Busuioc). – P. 36 ; Veselia directorului ; De-o baie !... ; Cum s-a lecuit Cărare de Pleșco ; Osteohondroza lui Cărare ; Când vin data viitoare ; Mai am un manuscris ; Mai prinde dacă poţi… ; Ţine-o, badei… ; Cu ce vă ocupaţi aici ?! ; D-apoi câţi au mai rămas acolo, sus… ; 47


Înapoi, cum vreţi ; Cojocul salvator ; Cea mai mare pedeapsă ; Cei care nu prea citesc ; Să nu vin degeaba ; Rar și de două ori ; Magnetofonul ; Bată-l vina ; Nuanţe diferite ; Adunarea părinţilor (Petru Cărare). – P. 37–44 ; Metrii de la Dunăre ; Acasă la „ucraineanul” Văcăroiu (Iuliu Cârchelan). – P. 45-46 ; Să nu-ţi ceri osânda (Isai Cârmu). – P. 47 ; Cum ţi-i „bună ziua”… ; 16 copeici plus o idee (Emil Childescu). – P. 48 ; Uitasem să le spun ; Dacă știi să numeri… (Vasile Cernobai). – P. 49 ; Cine a rămas în locul tău ? (Tudor Chiriac). – P. 50 ; Mi-i oarecum (Gheorghe Chiriţă). – P. 50 ; Au și ei probleme ; La furat cărţi (Mihail Ion Cibotaru) – P. 51–52 ; „Căpitanul …” lui Jules Verne și vaca lui Cimpoi ; Pe crucea mea… ; …Care spune adevărul ; Locul cu bucluc ; Până și cămila… ; Prezicere ; Academicieni la telefon ; Cimpoi e om serios… ; De la Larga ; Se mai întâmplă ; Numai după el ; „Calabăieţi” ; Spune-mi ce rozi ; Caracter nordic ; Mai turcește-ne și pe noi… ; Cine e mai surd ? (Mihai Cimpoi). – P. 53–59 ; Cum a vorbit un rus românește (Dumitru Ciobanu). – P. 60 ; Joi e…Duminică ; Folos de la nepot, etc. 26. Peripeţii cu melodii, sau cum l-a descoperit America pe Liubomir Iorga : [povestiri] / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, 2001. – 88 p. : fotogr. – (Premiul „Liubomir Iorga”, acordat de Uniunea Scriitorilor din Moldova – anul 2001) Cuprins : Vrăjitorul de lângă Sala cu Orgă. Nene, cum ai învăţat să cânţi ? – P. 5–7 ; Leii și Zeul de la Orgă. – P. 7–9 ; Să nu lași fluierul din mână. – P. 9-10 ; Dumneata nu ești oricine. – P. 10–12 ; Rămășagul. – P. 13–15. Întoarcere la Vad. Invidia lui Hermes. – P. 15–18 ; Corcoleţul sovietic. – P. 18–20 ; Cu arcanul la FeZeU. – P. 20–21 ; „La furcă”. – P. 22 ; La horă. – P. 23–24. Tot mai bună-i dragostea… În căutarea unui banc. – P. 25–26 ; Visul Zeului. – P. 26–27 ; Ochii văd, inima cere. – P. 27–28 ; Dumnezeu să-ţi dea putere. – P. 28–30 ; Tot mai bună-i dragostea. – P. 30 ; Schimb de mărfuri. – P. 31–32. M-am pornit la Chișinău… Pe urlaţi, la tananica. – P. 33–34 ; Primii pași până la „comisie”. – P. 34–36 ; Cea mai înaltă treaptă la Filarmonică. – P. 36–37 ; Prima măcinare. – P. 37–38. Valuri, valuri, festivaluri… Scânteia divină. – P. 39–40 ; Străinii toţi mă cunoșteau. – P. 40–41 ; De la 48


Vad la Leningrad. – P. 42–43 ; La Paris, la Pompidou. – P. 44–45 ; Zeamă pentru artiști de rasă. – P. 45–46 ; Buzaţii de la Vad, și caputul lui Hitler. – P. 46–49. Revenons à nos moutons. Încă un pudel regal. – P. 50–51 ; Cu Laia și cu Traian. – P. 52–54 ; Cu Traian la pescuit. – P. 54–56 ; Bun îi vinul din cimpoi. – P. 56–57 ; Cu măgarul prin Chișinău. – P. 57–59 ; Cântecul din suflet. – P. 59–61 ; Ocarina de Hârtop. Cum l-a descoperit America pe Liubomir. – P. 61–63 ; Caval de Basarabia. – P. 64–65 ; Tandurul de la poartă. – P. 65–66 ; Cum l-a descoperit America pe Liubomir. Naiul lui Clinton și autograful lui Iorga. – P. 67–69 ; Ideea cu America. – P. 69–70 ; „Nu-i treaba ta”. – P. 70–71 ; Măsline pentru Sulac. – P. 71–72 ; Ieșire din situaţie. – P. 72–73 ; Armă chimică pentru Casa Albă. – P. 73–74 ; „Frunză verde”-n Casa Albă. – P. 74–75 ; Mai bogat decât prezidenţii. – P. 76–77 ; Flota maritimă a Moldovei. – P. 77–79 ; Coniac de …380 de grade. – P. 80–82 ; Scrisoare lui Clinton. – P. 82–84. recenzie : 27. Ciocanu, Ion. Relatare din preajma Sălii cu Iorga // Ciocanu Ion. Dincolo de literă. – Ch., 2004. – P. 251–254 ; Moldova Suverană. – 2001. – 22 aug. – P. 5.

Înmânând „Cartea pentru câini deștepţi” lui Marian Lupu, Președinte al Parlamentului Republicii Moldova. 2006

49


2003 28. Carte pentru câini deștepţi : [povestiri] / Aurel Scobioală ; pict. : Victoria Raţă. – Ch. : Prut Internaţional, 2003. – 32 p. : il. – (Premiul „Cartea anului” la Salonul Internaţional de carte pentru copii, Chișinău – anul 2003 ; Premiul „Lecturile copilăriei”, la Salonul Internaţional de carte românească, ed. XII, Iași – anul 2003, Diploma de Onoare a Consiliului Internaţional al cărţii pentru copii și tineret (IBBY), 2006, China). Cuprins : Necazul lui Lăbuș. – P. 3–7 ; Coadă fără obraz. – P. 8–10 ; Mergem la veterinar. – P. 11–13 ; Spitalul pentru necuvântătoare. – P. 14–19 ; Discuţia din laborator. – P. 20–24 ; La grădina Botanică. – P. 25–32. recenzie : 29. Cartea anului Pentru câini deștepţi // Timpul. – 2003. – 1 mai. – P. 18. 30. Căţelușul : [miniaturi pentru preșcolari] / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, 2003. – 8 p. – (Col. Primii pași) 31. Câte rude are Nelu : [miniaturi pentru preșcolari] / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, 2003. – 14 p. – (Col. Să crești mare) 32. Pisicuţul : [miniaturi pentru preșcolari] / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, 2003. – 8 p. – (Col. Primii pași) 33. Răţușca : [miniaturi pentru preșcolari] / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, 2003. – 8 p. – ( Col. Primii pași) 2004 34. Iepurașul : [miniaturi pentru preșcolari] / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 8 p. – (Col. Primii pași) 35. ÎnvăţăMinte din vorbă cuMinte / Aurel Scobioală ; il. de Stela Damaschin-Popa. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 32 p. : il. color. 50


Cuprins : Ce e bine ia cu tine. – P. 3 ; Cine-i leneșul. – P. 4 ; După doi iepuri. – P. 6 ; Când nu știi ce să spui. – P. 7 ; Cine de cuvânt nu ia. – P. 8 ; Albina e cuminte. – P. 10 ; Cine nu rabdă. – P. 11 ; Ce poţi face azi. – P. 12 ; La mâncare. – P. 13 ; Când pe copil îl doare un deget. – P. 14 ; Dănuţ vrea să fie harnic. – P. 15 ; Cu răbdarea. – P. 17 ; Când doi se ceartă. – P. 18 ; Cel isteţ. – P. 19 ; De șapte ori. – P. 20 ; Frica are ochi mari. – P. 21 ; Curajul. – P. 22 ; Brăţara de aur. – P. 24 ; Surcica. – P. 25 ; Ziua bună. – P. 26 ; Bine faci. – P. 26 ; Toiagul bunelului. – P. 28 ; Și de la pom. – P. 29 ; Rădăcinile. – P. 30. 36. Lunile-cununile / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 16 p. – (Col. Să crești mare) 37. Scriitorii când erau copii : [povestiri] / Aurel Scobioală ; cop. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional ; Știinţa, 2004. – 272 p. : fotogr. – (Premiul Ministerului Educaţiei și Știinţei) Cuprins : Nici eu n-am știut (Vasile Coroban). – P. 4–5 ; „A scrie despre mama…” (Nicolae Costenco). – P. 6–8 ; Două momente… (Alexandru Ioachim Gonţa). – P. 9–10 ; Pe când eram draci împeliţaţi (Vasile Leviţchi). – P. 11–12 ; Poezie de speriat neamurile (Alexei Marinat). – P. 13–15 ; Cele mai plăcute îndeletniciri (Alexandru Gromov). – P. 16–17 ; Povestea cu un lup bun și o oaie rea (Vasile Vasilache). – P. 18–20 ; Primul „onorariu” (Nicolae Baboglu). – P. 21–22 ; Trofimaș (Ion Druţă). – P. 23–26 ; Busuioc cel mare despre Busuioc cel mic (Aureliu Busuioc). – P. 27–29 ; Pe când aveam doi taţi… (Ion Podoleanu). – P. 30–32 ; Povestea celor șapte gâturi (Argentina Cupcea-Josu). – P. 33–34 ; Maladia albului (Petru Soltan). – P. 35–38 ; „Corcoleţul Sovietic” (Liubomir Iorga). – P. 39–41 ; Bărbaţii se nasc noaptea (Spiridon Vangheli). – P. 42–45 ; Cum am păcălit un ovreu din Odesa (Vladimir Beșleagă). – P. 46–47 ; Rediu-Mare, Rediu-Mare… (Victor Teleucă). – P. 48–50 ; Așa-i făcut omul… (Mihail Gh. Cibotaru). – P. 51–53 ; Bunicii lui Vodă (Gheorghe Vodă). – P. 54–56 ; Cu vaca la Școală (Petru Cărare, Ion Ungureanu). – P. 57–59 ; E nevoie de un cap înţelept… (Grigore Vieru, Dumitru Blajinu). – P. 60–63 ; Am avut sau n-am avut eu copilărie ? (Andrei Strâmbeanu). – P. 64–66 ; Trântă dreaptă 51


Cu Gheorghe Barbarov și Gheorghe Bâlici la Alba-Iulia. 2003

(Sergiu Nucă). – P. 67–69 ; În dosul minunii (Anatol Codru). – P. 70–71 ; Compozitorul din Mălăieștii Noi (Boris Marian). – P. 72– 75 ; La furat cărţi (Mihail Ion Ciubotaru). – P. 76–77 ; De copil, pornit departe… (Ion Vatamanu). – P. 78–80 ; Cum am devenit cărturar (Iuri Grecov). – P. 81–82 ; Săculeţul cu timbre (Valeriu Gagiu). – P. 83–85 ; Alistar Baidan și sindromul basarabean (Andrei Burac). – P. 86–88 ; Ca o pasăre, copilăria noastră… (Gheorghe Vrabie). – P. 89–91 ; Ţaca Jenea (Dumitru Matcovschi) . – P. 92–94 ; Carul cu mere (Nicolae Esinencu). – P. 95–97 ; Durere de poezie (Ion Ciocanu). – P. 98–100 ; Orice rău, cu binele său… (Isai Cârmu). – P. 101–102 ; Cine a ieșit din dulapul cu cărţi (Anatol Ciocanu, Aurel Ciocanu). – P. 103–105 ; Echilibru (Claudia Balaban). – P. 106–108 ; Cum a citit Ilie clasicii (Ilie Motrescu). – P. 52


109–110 ; Ghetuţele, Groapa de bombă (Aurel Scobioală). – P. 111–113 ; Frica de oglinzi (Victor Banaru). – P. 114–118 ; Gândacul din copilărie (Ion Vieru). – P. 119–121 ; Cum am fost „Viţeluș îndărătnic (Ștefan Tudor (Melnic)). – P. 122–124 ; Unde dispare gaura covrigului (Aurel Guţu). – P. 125–127 ; Minciunelele lui Titi cel mic (Titus Știrbu). – P. 128–129 ; Pantalonii galliffet (Gheorghe Ciocoi). – P. 131–132 ; „Căpitanul…” lui Jules Verne și vaca lui Cimpoi (Mihai Cimpoi). – P. 133–134 ; Batista fetei dintr-a treia (Victor Prohin). – P. 135–137 ; Iar noi râdeam… (Iulian Nicuţă). – P. 138–139 ; Cum ne-a măsurat dirigintele (Vlad Zbârciog). – P. 140–142 ; Miracolul de lângă orizont (Lidia Hlib). – P. 143–146 ; Sacii lui Tarlapan (Efim Tarlapan). – P. 147–148 ; Forţa centrifugă (Valeriu Babansky). – P. 149–150 ; Văcuţa care dădea… vișinată (Vitalie Baltag). – P. 151–152 ; De când mă știu vorbesc și scriu…(Galina Furdui). – P. 153–155 ; Asta-i viaţa, ce să-i faci ?... (Victor Dumbrăveanu). – P. 156–158 ; Paznici la harbuzărie (Nicolae Vieru). – P. 159–161 ; „Să nu-mi repetaţi experimentul…” (Vasile Romanciuc). – P. 162–165 ; Premieră (Gheorghe Urschi). – P. 166–168 ; O păcăleală frumoasă (Nicolae Rusu). – P. 169–171 ; Frasinul copilăriei (Nicolae Dabija). – P. 172–174 ; Calul dezmembrat (Eugen Cioclea). – P. 175–176 ; Când eram Făt-Frumos (Constantin Dragomir). – P. 177–179 ; Cel mai trâmbiţat spectacol (Vasile Tăbârţă). – P. 180–182 ; Cum se uită cei mari la cei mici (Leo Butnaru). – P. 183–185 ; Încercarea cu colţunași număraţi (Iulian Filip). – P. 186–187 ; Cucul care răspundea la întrebări (Neli Raţuc). – P. 188–191 ; Aruncatul cu bulgări dintr-o ţară în alta (Constantin Tănase). – P. 192–194 ; Pasărea fericirii (Ion Hadârcă). – P. 195–198 ; Fata și floarea (Leonida Lari). – P. 199–201 ; Nucul salvator (Eugen Lungu). – P. 202–204 ; O rublă pentru o copeică (Mihai Ștefan (Poiată)). – P. 205–207 ; Ce n-am înţeles la cinci ani… (Haralambie Moraru). – P. 208–209 ; Dinţii caprei (Constantin Munteanu). – P. 201–211 ; Dragoste din copilărie (Titus Bogdan-Jucov). – P. 212–213 ; Năzdrăvan de la Ghelauza (Ion Anton). – P. 214–215 ; O întâmplare cu Moș Crăciun (Ana Bantoș). – P. 216–217 ; Aroma de mere (Ianoș Ţurcanu). – P. 218–219 ; Copacii dulci… (Ludmila 53


Sobieţchi). – P. 220–221 ; Cornul mândruţei (Arcadie Suceveanu). – P. 222–223 ; Cum am învăţat de două ori să citesc și să scriu (Ioan Mânăscurtă). – P. 224–226 ; Înot, spre știinţă (Gheorghe Prini). – P. 227–228 ; Când mă ţineam de poala mamei (Alexe Rău). – P. 229–231 ; Smolitul meu coleg de bancă (Lidia Codreanca). – P. 232–233 ; Vremea toacăi (Ion Diviza). – P. 234– 236 ; „Când îţi vei face cărţile tale…” (Claudia Partole). – P. 237– 239 ; Cum am „luat” Berlinul (Iurie Colesnic). – P. 240–241 ; Ce înseamnă a ţine în hăţ ? (Gheorghi Barbarov). – P. 242–243 ; Cărţile fără tartaje (Mircea V. Ciobanu). – P. 244–246 ; De la șosea pân-la Cișmea (Eugenia Bulat). – P. 247–249 ; O noapte care m-a umplut de zile (Tudor Tataru). – P. 250–252 ; Pește pentru tata (Nicolae Roibu). – P. 253–255 ; Businessmanii de la Buda (Nicolae Popa). – P. 256–257 ; Și asta poate fi… (Gheorghe Bâlici). – P. 258–260 ; Atunci când ţi-e frig – te zgribulești… (Dumitru Dan Maxim). – P. 261–264 ; Aventuri ca din carte (Oleg Bodrug). – P. 265–267 ; Cocostârcul Rodicăi (Rodica Sagaidac). – P. 268–270. recenzii : 38. Prohin, Victor. „Când ești copil vrei să pari mai serios…” // Florile dalbe. – 2001. – 13 sept. – P. 8. 39. Bantoș, Ana. Aurel Scobioală : Scriitorii când erau copii // Limba Română. – 2005. – Nr 1/3. – P. 233-234. 40. Nastasiu, Vasile. Copii eram noi amândoi… // Florile dalbe. – 2005. – 24 febr. – P. 7. 41. Nastasiu, Vasile. Un fel de istorie literară fără… optzeciști // Lit. și arta. – 2005. – 17 febr. – P. 8. 42. Romanciuc, Valentina. Curcubeul copilăriei // „a” Mic. – 2005. – Nr 4. – P. 2. 43. Шейнина, Александра. Что делали писатели, когда были детьми ? // Новое время. – 2005. – 4 марта. – С. 6. 44. Ciocanu, Ion. Savuroase amintiri din copilărie : [despre cartea Scriitorii când erau copii] // Florile dalbe. – 2006. – 1 iun. – P. 14. 45. Ursuleţul : [miniaturi pentru preșcolari] / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 8 p. – (Col. Primii pași). 54


46. Elefantul / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, [f. a]. – 8 p. – (Col. Primii pași). 47. Papagalul / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, [f. a]. – 8 p. – (Col. Primii pași). 48. Veveriţa / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, [f. a]. – 8 p. – (Col. Primii pași). 49. Vulpișoara / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, [f. a]. – 8 p. – (Col. Primii pași). În alte limbi 1987 50. Tugev Miku Vanemast Ruhmast : [povestiri pentru cl. primare] / Aurel Scobioală ; trad. din mold. de Vaike-Eda Stoicescu. – Tallinn : Eesti Raamat, 1987. – 118 p. : il color. – În lb. estonă. Sisukord : Tugev Miku vanemast ruhmast. Kas olete kuulnud Fet-Frumosist ? – P. 5–8 ; Kust need kaks nime parit on ? – P. 9–

Cu Nicolae Răileanu și Nicolae Esinencu în „Grădina Domnului”

55


12 ; Kass hobuse asemel. – P. 13–16 ; Uks pahupidi unistus ja vapruse algus. – P. 17–19 ; Kus on neidude roovijad ? – P. 20–26 ; „Me oleme uhte verd, teie ja mina!”. Loomaaias. – P. 27–31 ; Valgusfoor. – P. 32–34 ; „Me oleme uhte verd, teie ja mina!”. – P. 35–37 ; Seltskond leiab liitlasi. – P. 38–42 ; Tudrukud on kadunud. – P. 43–46 ; Kurvad kotkad ja jutucas kuldnokk. – P. 47–50 ; Kuri Kaabus ja Oel Noiamoor. – P. 51–54 ; Uks geniaalne idee. – P. 55–62 ; Micu soidab suveks maale. Naljamees bussijuht – P. 63– 66 ; Vanaisa Costache ja oinas Ataman. – P. 67–73 ; Miks inimlapsed ei kasva niisama kiiresti kui talled ?. – P. 74–77 ; Tegevusplaan. – P. 78–80 ; Miku paastab uhe inimese tahe. – P. 81–84 ; Mureleid toomas. – P. 85–91 ; Adiks viljakoristusel. – P. 92–97 ; Toma Baznati vankrikene. – P. 98–100 ; Kuidas hakipoja eest katte tasuti. – P. 101–106 ; Memmeke on surmasuus. – P. 107–111 ; Nii suurt leiba pole ka Kisinjovis nahtud. – P. 112–116 ; Lopetuseks. – P. 117–118. 1988 51. Le petit vaillant du groupe des grands ; Vice versa ou allez, hop ! : [povestiri pentru cl. primare] / Aurel Scobioală ; trad. de V. Banaru ; pict. : A. Smâșleaev. – Ch. : Lit. artistică, 1988. – 131 p. : il. color. – În lb. franceză. Таblе : Le petit vaillant du groupe des grands. Avez-vous jamais entendu parler du Prince-Charmant ? – P. 5–8 ; Comment le petit vaillant se fit Prince-Charmant. – P. 9–2 ; Un chat vaut bien un cheval. – P. 12–16 ; Un rêve bizarre et un début de vaillance. – P. 16–19 ; Ou sont les voleurs de jeunes filles ? – P. 19–25 ; Au zoo. – P. 25–29 ; „Nous sommes du même sang !”. – P. 29–31 ; Les compagnons se trouvent des alliés. – P. 32–37 ; Mouriss. – P. 37–39 ; Le chauffeur enjoué. – P. 40–44 ; Le bon-papa-Costache et le bélier Ataman. – P. 44–53 ; Pourquoi les enfants ne grandissent-ils pas aussi vite que les agneaux ? – P. 53–56 ; Le projet d’un exploit. – P. 57–59 ; Le petit vaillant sauve L’etoile d’un homme. – P. 60–65 ; Aux cerises. – P. 65–72 ; Un coup de main aux moissonneurs. – P. 73–79 ; Le carrosse de 56


Thomas Baznat. – P. 79–83 ; Comment le choucas fut vengé. – P. 83–89 ; La mémère est dans les bras de la mort. – P. 90–95 ; Une ville telle que Kichinev n’en avait encore jamais vue. – P. 95–99 ; Lun-Mar-Mer Jeu-Ven-Sam-Dim. – P. 100–102 ; Vice versa ou allez, hop! Le commencement. – P. 105 ; Nicodeme. – P. 105–106 ; Onoutsa. – P. 107–109 ; Si l’on disait au père. – P. 109–110 ; Le parc. – P. 110–113 ; A la maison. – P. 113–114 ; La petite soeur Aline. – P.114–117 ; L’escarpolette. – P. 117–118 ; Au football. – P. 118–123 ; Le soir était descendu depuis longtemps. – P. 123– 126 ; Une echappoire. – P. 126–130 ; Le bon marchand de sable Ene. – P. 130–132. 1992 52. Strong Brave Boy from the Senior Group / Aurel Scobioală ; translated by D. Badarau ; il. by A. Smyshlyaev. – Ch. : Hyperion, 1992. – 126 p. : il. – În lb. engleză. 1993 53. Чаму вучыць прымаука : [мiнiяцюры] : [для малод. шк. узросту] / Аурел Скобиоалэ ; переклад з малдаускай : У. А. Паулава ; мастак : А. А. Арынушкiн. – Мiнск : Юнацтва, 1993. – 94 с. : ил. цв. – În lb. bielorusă. Змест : Стэнiкэ – Бывалы Чалавек. Стэнiкэ – Бывалы Чалавек. – P. 4 ; Дзве пары вачэй. – С. 5 ; Разумныя пчолы… – С. 6 ; Як Стэнiкэ хоча быць працалюбiвым. – С. 7 ; Хто гультай ? – С. 8–9 ; За двума зайцамi. – С. 9 ; Калi не ведаеш, што сказаць… – С. 10–11 ; Пра дасцтпнасць. – С. 12 ; Калi двое сварацца… – С. 13 ; У страху вочы вялiкiя. – С. 14 ; Смеласць. – С. 16 ; Палачкi. – 17 ; Ад спеху нарабiу смеху. – С. 18 ; Як Стэнiкэ даспельвау абрыкосы. – С. 19 ; Што можна зрабiць сёння. – С. 20 ; Пра яду. – С. 21 ; Трэска. – С. 22 ; Залатыя нарукаунiки. – С. 23 ; Хорошы дзень. – С. 24 ; Як аукнеш… – С. 25 ; Дзедау посах. – С. 26 ; Вучыся и 57


Cu poetul Aurel Ciocanu și jurnalistul Tudor Formagiu la Peștera de la Butești, Glodeni

у дрэва… – С. 28 ; Калi дзiце выцела палец. – С. 29 ; Узяцца не трудна… – С. 31 ; Два зарняцi, дзве фасолiны. – С. 33 ; Хто дбае… – С. 35 ; Баразна на галаве. – С. 37 ; Каранi. – С. 39 ; Бывалы Чалавек – разумны чалавек. – С. 40 ; Ад студзеня да снежня. Студзень (Януарые). – С. 42 ; Люты (Фебруары). – С. 43 ; Сакавiк (Марцiе). – С. 44 ; Красавiк (Апрылiе). – С. 46 ; Май (Май). – С. 47 ; Чэрвень (Юнiе). – С. 48 ; Лiпень (Юлiе). – С. 49 ; Жнiвень (Аугуст). – С. 51 ; Верасень (Септэмбрые). – С. 52 ; Кастрычнiк (Актомбрые). – С. 53 ; Лiстапад (Наембрые). – С. 54 ; Снежань (Дечэмбрые). – С. 56 ; Цвiсцi i жыць! – С. 57 ; Хто самы галоуны ? Кручок. – С. 60 ; Цвiчок. – С. 61 ; Коска. – С. 61 ; 58


Вочкi. – С. 62 ; Дужкi. – 63 ; Двукоссе. – С. 63 ; Шматкроп’е. – С. 64 ; Апостраф. – С. 65 ; Злучок. – С. 66 ; Працяжнiк. – С. 66 ; Кропка. – С. 67. У заапарку. Заапарк прыехау… – С. 70 ; Леу. – С. 70 ; Слон. – С. 71 ; Гiпапатам. – С. 72 ; Жырафа. – С. 72 ; Кенгуру. – С. 73 ; Страус. – С. 74 ; Малпа. – С. 75 ; Медзведзяня. – С. 75 ; Вавёрка. – С. 76 ; Вярблюд. – С. 77 ; Тарпаны. – С. 77 ; Як. – С. 78 ; Сарна i Насарог. – 79 ; Вослiк. – С. 80 ; Зебра. – С. 80 ; Алень. – С. 81 ; Бабры i Чарапаха. – С. 81 ; Пiнгвiны. – С. 82 ; Рыбы. – С. 82 ; Цюлень. – С. 83 ; Кракадзiл. – С. 83 ; Воук. – С. 84 ; Лiса и Заяц. – С. 84 ; Змеi. – С. 85 ; Вожык. – С. 86 ; Хамелеон. – С. 86 ; Папугай. – С. 87 ; Арол. – С. 87 ; Буслы. – С. 88 ; Чалавек – сябра звяроу. – С. 88. 1983 54. „Oстин-устун”. – Ташкент : Еш гвардия, 1983. – 48 с. – În lb. uzbecă. 55. Трудно растут мужчины : повести и рассказы : [для средн. и ст. шк. возраста] / Аурел Скобиоалэ ; пер. : В. Балтаг ; худож. : Б. Жанков. – Ch. : Lit. artistică, 1983. – 183 с. Содерж. : Повести. Трудно растут мужчины. – С. 3–25 ; Антон, к доске! – С. 26–125 ; Рассказы. Равновесие. – С. 126–130 ; Письмо. – С. 130–132 ; Мрiя. – С. 133–135 ; Капитан Гогу Барабой. – С. 135–139 ; Последний орех. – С. 139–143 ; Мой милый Шойму. – С. 143–182. 1986 56. Удалец-мoлoдец из старшей группы ; Шиворот-навыворот, или Гоп – алле ! : [повести для мл. шк. возраста] / Аурел Скобиоалэ ; пер. с молд. : В. Балтаг ; худож. : А. Смышляев. – К. : Лит. артистикэ, 1986. – 112 с. Содерж. : Удалец-молодец из старшей группы. Кто такой Фэт-Фрумос ?. – С. 5–6 ; Как Мику стал Фэт-Фру59


мосом. – С. 7–8 ; Не коня, так котёнка. – С. 8–11 ; Cтранный сон и начало богатырской жизни. – С. 11–14 ; Кто украдёт девочек ? – С. 14–18 ; В зоопарке. – С. 18–22 ; Мы одной крови – вы и я! – С. 22–27 ; Мурис. – С. 27–29 ; Приключения Мику у бабушки и дедушки. Весёлый шофёр. – С. 30–34 ; Тата Костаке и баран Атаман. – С. 34–41 ; Почему ребята растут не так быстро, как ягнята ? – С. 41–44 ; Готовится подвиг. – С. 44–46 ; Мику спасает звезду. – С. 46–50 ; За черешнями. – С. 51–57 ; Мурис предсказывает дождь. Ребята выходят на уборку урожая. – С. 58–63 ; „Фаэтон” Томы Базната. – С. 63–67 ; Как отомстили за горлицу. – С. 67–71 ; Мэмэшика и Иван Турбинка. – С. 72–76 ; Хлеб, какого не видывали в Кишинёве. – С. 76–80 ; По-вто-срече-пят-су-во… – С. 80–82 ; Шиворот-навыворот, или Гоп-алле ! Начало. – С. 85 ; Никодим. – С. 85–86 ; Онуцэ. – С. 86–88 ; А что, если. – С. 88–89 ; Парк. – С. 89–93 ; Дома. – С. 93 ; Сестрёнка Лина. – С. 93–94 ; Качели. – С. 94–96 ; На футболе. – С. 96–100 ; Уже давно опустился вечер. – С. 101–102 ; Выход из положения. – С. 102–105 ; Дед Ене. – С. 105–108. pецензия : 57. Разумневич, В. Аурел Скобиоалэ : [Удалец-молодец из старшей группы ; Шиворот-навыворот или Гоп-алле !] // Дет. лит. – 1988. – Nr 4. – С. 76–77. 1990 58. Яша Шоввоз! (Micu cel Tare din Grupa mare)”. – Ташкент : Еш гвардия, 1990. – 127 с. – În lb. uzbecă. 1991 59. Чему учит поговорка : [миниатюры для мл. шк. возраста] / Аурел Скобиоалэ ; пересказ с молд. Ю. Коваль ; рис. : И. Кырму. – Ch. : Нуреrion, 1991. – 92 с. : цв. ил. Coдерж. : Стан – Бывалый человек : Самое разумное… – С. 5 ; Две пары глаз. – С. 6 ; Два медведя. – С. 7 ; 60


Трудолюбивый человек. – С. 8 ; Буздуган. – С. 9-10 ; Три метра шпионов… – С. 11 ; Двойка в сарае. – С. 12 ; Дэнуц умеет считать. – С. 13 ; Буздугану повезло. – С. 14 ; Медведь в ящике. – С. 15–16 ; Ночь в лесу. – С. 17–18 ; Палочки. – С. 19 ; Ручей. – С. 20 ; Абрикосы. – С. 21 ; Пироги и грабли. – С. 22 ; Пироги и пословицы. – С. 23 ; Яблоко и яблоня. – С. 24 ; Золотой браслет. – С. 25–26 ; По утру… – С. 27 ; Груша. – С. 28 ; Посох дедушки. – С. 29–30 ; Что сказал орех. – С. 31 ; Корни. – С. 32 ; Год кончается – год начинается : Январь – Сечень. – С. 35 ; Февраль – Лютый. – С. 37 ; Mарт – Березень. – С. 39 ; Апрель – Цветень. – С. 41 ; Май – Травень. – С. 43 ; Июнь – Черешневый. – С. 45 ; Июль – Страдник. – С. 47 ; Август – Густарь. – С. 49 ; Сентябрь – Колокольчик. – С. 51 ; Октябрь – Листопад. – С. 53 ; Ноябрь – Грудень. – С. 55 ; Декабрь – Студень. – С. 57 ; Живите, цветите. – С. 58 ; Кто самый главный ? Крючочек. – С. 60 ; Гвоздик. – С. 61 ; Запятая. – С. 62 ; Двоеточие. – С. 63 ; Скобки. – С. 64 ; Многоточие. – С. 65 ; Кавычки. – С. 66 ; Апостроф. – С. 67 ; Дефис. – С. 68 ; Тире. – С. 69 ; Точка. – С. 70 ; Мы одной крови : Зоопарк. – С. 72 ; Лев. – С. 73 ; Слон. – С. 73–74 ; Бегемот. – С. 74 ; Жираф. – С. 75 ; Кенгуру. – С. 76 ; Страусы. – С. 77 ; Обезьяна. – С. 78 ; Медвежонок. – С. 78 ; Белочка. – С. 79 ; Верблюд. – С. 80 ; Як. – С. 80-81 ; Тарпаны. – С. 81 ; Сeрна и Носорог. – С. 82 ; Ослик. – С. 82–83 ; Зебра. – С. 83 ; Олень. – С. 83–84 ; Бобры и черепаха. – С. 84 ; Пингвины. – С. 85 ; Тюлень. – С. 85 ; Рыбы. – С. 86 ; Крокодил. – С. 86–87 ; Змеи. – С. 87 ; Волк. – С. 88 ; Лиса и Заяц. – С. 88–89 ; Ёж. – С. 89 ; Хамелеон. – С. 90 ; Орёл. – С. 91 ; Попугай. – С. 91 ; Аисты. – С. 92 ; Что мне потом приснилось. – С. 93.

61


Scrieri literare din culegeri și periodice 1971 60. Globul : [povestire] / Aurel Scobioală // Scânteia leninistă. – 1971. – Nr 1. – (supl. Steluţa. – P. 3.) 61. Copăcelul lui Tacu ; Pâine proaspătă ; Povestea stâlpului de brad : [povestiri] / Aurel Scobioală // Scânteia leninistă. – 1971. – Nr 4. – (supl. Steluţa. – P. 6) 62. Sirena : [povestire] / Aurel Scobioală // Scânteia leninistă. – 1971. – Nr 11. – (supl. Steluţa. – P. 4) 1972 63. Moment ; Are orașul acesta ceva… ; Furtuna ; Unde dai și unde crapă ; Economie ; Ce mari au crescut nucii… ; Băsmăluţă ; Dauna scrisului : [schiţe și momente lit.] ; La menajerie : [povestiri pentru copii] / Aurel Scobioală // Nistru. – 1972. – Nr 5. – P. 93–106. – (Debut la Nistru). 1973 64. La menajerie : [povestire pentru copii] / Aurel Scobioală // Dintre sute de catarge. – Ch., 1973. – P. 192–197. – (Tineri poeţi prozatori). 65. Leitenantul superior Ion Baltă ; Mria : [povestiri] / Aurel Scobioală // Memorie trează. – Ch., 1973. – P. 107–110. 1974 66. Foiletragedie / Aurel Scobioală // Cultura. – 1974. – 27 apr. – P. 16. 1977 67. Lia ; Ultima nucă : [povestiri] / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1977. – 1 sept. – P. 4–5. 62


1978 68. Isprava : [povestire] / Aurel Scobioală // Tânărul leninist. – 1978. – 25 noiembr. 69. La post : [fragm. din cartea Greu mai cresc bărbaţii] / Aurel Scobioală // Scânteia leninistă. – 1978. – Nr 10. – P. 20–21. 70. Griji : [povestire] / Aurel Scobioală // Învăţ. public. – 1978. – 18 mart. 71. Trebuie ! : [fragm. din povestirea Ce greu mai cresc bărbaţii] / Aurel Scobioală // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 17 mart. 1979 72. Echilibru : [povestire] / Aurel Scobioală // Învăţ. public. – 1979. – 6 ian.

Cu scriitorii (de la dreapta): Victor Cava (Ucraina), Iuliu Cârchelan, tata Andrei, unchiul Serioja și scriitorul Boris Comar (Ucraina), la Mălăiești

63


73. Grădiniţele lui moș Dumitru : [povestire] / Aurel Scobioală // Crestomaţie pentru instituţiile preșcolare (grupa medie și cea mare) / alcăt. : S. Cemortan. – Ch., 1979. – P. 127–128. 74. Prospectul Lenin : [proză] / Aurel Scobioală // Izvor veșnic viu : proză, versuri, publicistică : pentru șc. medie. – Ch., 1979. – P. 151. 1980 75. Într-o seară cuscrii din pereche… : nuvelă / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1980. – 13 mart. – P. 4. 76. Nicolae Ivanovici : [nuvelă] / Aurel Scobioală // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 8 iun. 1981 77. Viceversa, hop ! : [povestire] / Aurel Scobioală // Scânteia leninistă. – 1981. – Nr 8. – P. 8–10. 1982 78. Băsmăluţă : [proză scurtă] / Aurel Scobioală // Mere acre : pag. de satiră și umor mold. pentru șc. medie. – Ch., 1982. – P. 227–229. 79. Istorioare de citit și de ascultat : [proză] / Aurel Scobioală // Piatra fermecată : voie bună la cei mici : [pentru grădiniţa de copii]. – Ch., 1982. – P. 82–84. 80. La menajerie : [povestire] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1982. – Nr 11. – P. 10–11. 81. La Mereșeni în miez de primăvară : [povestire] / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1982. – 22 apr. – P. 4–5. 82. Pâine proaspătă : [povestire] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1982. – Nr 1. – P. 6. 1983 83. Altul la rând : [schiţă umoristică] / Aurel Scobioală // Pară mălăiaţă : schiţe, povestiri satirice și umor. – Ch., 1983. – P. 217, 153, 261. 64


84. O mână de ajutor la recoltare : (fragm. din cartea Micu cel Tare din Grupa mare sau Lu-Ma-Mie Jo-Vi-Sâ-Du) / Aurel Scobioală // Scânteia leninistă. – 1983. – Nr 3. – P. 4–6. 85. Pâine proaspătă : [povestire] / Aurel Scobioală // Cartea vieţii tale : pentru cl. primare. – Ch., 1983. – P. 70–71. 86. Pâine proaspătă ; Numerele mari ; Grădiniţele lui moș Dumitru : [povestioare] / Aurel Scobioală // Cemortan S. Crestomaţie pentru grupele pregătitoare. – Ch., 1983. – P. 95 ; P. 143 ; P. 154. 87. Steaua omului : [povestire] / Aurel Scobioală // Tânărul leninist. – 1983. – 6 sept. 88. Un motan în loc de cal : [povestire] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1983. – Nr 5. – P. 11. 1984 89. Cartușele lui nanu Ghiţă : [povestire] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1984. – Nr 2. – P. 10–11. 90. Micu la bunei : [povestire pentru copii] / Aurel Scobioală // Nistru. – 1984. – Nr 1. – P. 69–96. 1985 91. Umbrele parodistului : [parodie] / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1985. – 25 iul. – P. 8. 1986 92. Brăţara de aur : [povestire] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1986. – Nr 12. – P. 5. 93. Cine e Stan Păţitul : [povestire] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1986. – Nr 5. – P. 21. 94. Cârligel ; Pironaș ; Virgula ; Ochișorii ; Parantezele ; Punctele de suspensie ; Ghilimelele ; Punctul : [fragm. din cartea Care-i cel mai principal] / Aurel Scobioală // Scânteia leninistă. – 1986. – Nr 11. – P. 8–9. 65


Cu mălișteanul Ioachim Zamă la Camenca, Glodeni. 2004

1987 95. Când nu știi ce să spui… : [povestioară] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1987. – Nr 2. – P. 13. 96. De șapte ori măsoară… : [povestioare] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1987. – Nr 8. – P. 15. 97. Din Gerar până la Îndrea : [povestioare] / Aurel Scobioală // Scânteia leninistă. –1987. – Nr 12. – P. 8–9. – Cuprins : Gerar ; Făurar ; Mărţișor ; Miniaturi despre lunile anului : Prier ; Florar ; Cireșar ; Luna lui Cuptor ; Gustar ; Luna lui Clopoţel ; Brumărel ; Promorar ; Îndrea. 98. Pâine proaspătă : [povestioară] / Aurel Scobioală // Faţa pâinii : poezii, poeme, eseuri ale scriitorilor din Moldova : pentru șc. medie. – Ch., 1987. – P. 165. 99. Toiagul bunelului : [povestioară] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1987. – Nr 6. – P. 12. 66


1988 100. Coadă de topor : [povestire] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1988. – Nr 12. – P. 6–7. 101. Codrii : [povestire] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1988. – Nr 8. – P. 10. 102. Cucutichi ; Creastă-aprinsă ; Clopoţelul de argint : [povestiri] / Aurel Scobioală // Tânărul leninist. – 1988. – 14 iun. 103. Om de treabă… : [povestioară] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1988. – Nr 1. – P. 9. 104. Stănică cel păţit la Chișinău : [povestire pentru copii] / Aurel Scobioală // Nistru. – 1988. – Nr 1. – P. 149–152. 105. Trompeta : [povestire] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1988. – Nr 2. – P. 3. 1989 106. Grai matern : [cântec] / muz. A. Tamazlâcaru ; versuri de A. Scobioală // Steluţa. – 1989. – Nr 1. – P. 2. – Cu caract. chir. ; Dreptatea izvorului : culeg. de cântece pentru copii. – Ch., 1990. – P. 5–6. 107. Pământul e darnic… : [povestire] / Aurel Scobioală // Tânărul leninist. – 1989. – 5, 12, 19 mai. 108. Rădăcinile : [povestire] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1989. – Nr 9. – P. 4. 1990 109. Alfabetul-grădiniţă : (scenetă pentru copii) / Aurel Scobioală // Tânărul leninist. – 1990. – 9, 16, 23 febr. 110. Calul cel roșu : [povestire] / Aurel Scobioală // Steluţa. – 1990. – Nr 5. – P. 3. 111. La cutremur lângă Ștefan... : [povestire] / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1990. – 6 sept. – P. 4. 112. Stănică cel păţit la Chișinău : [povestioare] / Aurel Scobioală // Ganea I. Carte de citire : cl. 4 / I. Ganea, V. Romanciuc, 67


V. Zadnipru. – Ed. a 2-a, rev. – Ch., 1990. – Din cuprins : Înainte ; Autobuzul cu „acordeon” ; Unde-s iezii lui Creangă ; Câte muzee are Chișinăul ; Teatrul pentru copii. – P. 93–96. 1991 113. Cine își schimbă căciula ; Oaia în vârful dealului : [basme] / Aurel Scobioală // Viaţa satului. – 1991. – 25 sept. – P. 7. 114. Izvorașul care voia să zboare : [povestire] / Aurel Scobioală // Noi. – 1991. – Nr 8. – P. 2-3. 115. Viceversa, hop ! : [fragm. de povestire] / Aurel Scobioală ; pref. de M. Crudu // Florile dalbe. – 1991. – 20 sept. – P. 8. 1992 116. Caietul cu păcate : [proză] / Aurel Scobioală // Columna. – 1992. – Nr 4/5. – P. 22–29. 117. Ulciorul cu pătăranii / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1992. – 30 iul. – P. 8 ; 6 febr. – P. 8 ; 20 febr. – P. 8 ; 5 mart. – P. 8 ; 12 mart. – P. 8 ; 2 apr. – P. 8 ; 16 apr. – P. 8 ; 30 apr. – P. 8 ; 28 mai. – P. 8 ; 18 iun. – P. 8 ; 2 iul. – P. 8 ; 30 iul. – P. 8 ; 17 sept. – P. 8 ; 8 oct. – P. 8. 1993 118. Elefantul ; Girafa ; În așteptarea fulgilor ; Mărţișoarele : [istorioare] / Aurel Scobioală // Pagini alese din literatura pentru copii. – Ch., 1993. – P. 156–158. 119. Ulciorul cu pătăranii // Lit. și arta . – 1993. – 1 ian. – P. 8 ; 28 ian. – P. 8 ; 11 feb. – P. 8 ; 11 mart. – P. 8. 1994 120. Brumărel : [povestioară] / Aurel Scobioală // Alunelul. – 1994. – Nr 10. – P. 2-a a cop. 121. Făurar : [povestioară] / Aurel Scobioală ; des. de N. Sidorenco // Alunelul. – 1994. – Nr 2. – P. 2-a a cop. 68


122. Gerar : [poveste] / Aurel Scobioală ; des. de A. Evtușenco // Alunelul. – 1994. – Nr 1. – P. 2. 123. Luna lui clopoţel : [poveste] / Aurel Scobioală // Alunelul. – 1994. – Nr 9. – P. 1. 124. Mărţișor : [poveste] / Aurel Scobioală // Alunelul. – 1994. – Nr 3. – P. 2-a a cop. 125. Michiduţă cu coadă… : [nuvelă] / Aurel Scobioală // Steaua de veghe : scurtă proză contemporană din Basarabia. – București, 1994. – P. 260–276. – (cu o scurtă notă bibliogr.). 126. Prier : [povestioară] / Aurel Scobioală // Alunelul. – 1994. – Nr 4. – P. 2-a a cop. 127. Ulciorul cu pătăranii / Aurel Scobioală // Lit. și arta . – 1994. – 11 aug. – P. 8 ; 25 aug. – P. 8 ; 8 sept. – P. 8 ; 27 oct. – P. 8 ; 24 noiembr. – P. 8 ; 8 dec. – P. 8. 128. Ziua bună… ; Cum ţi-i bună dimineaţa… ; Toiagul bunelului : [povestiri] / Aurel Scobioală // Florile dalbe. – 1994. – 9 dec. – P. 8. 1995 129. În șopronel ; Ce limbă am învăţat ; Lipsă de discernământ : [pătăranii] / Aurel Scobioală // Astra. – 1995. – Nr 1. – P. 12. – (supl. al săpt. Lit. și arta) 130. Ulciorul cu pătăranii : Virgula, virgula bat-o vina… ; Destăinuire ; Poziţie fermă : [povestioare] / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1995. – 23 noiembr. – P. 8. 131. Ulciorul cu pătăranii : Cu permisiunea doctorului ; Criticul Ion Ciocanu la dentist ; Ca racul ; Dar mirosul… ; Cărţi pentru clasici ; Coșbuc instigatorul / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1995. – 7 dec. – P. 8. 1996 132. Creangă în… copac : [povestioară] / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1996. – 4 apr. – P. 8. 133. Cu vaca la școală : [povestire] / Aurel Scobioală ; des. de I. Melnic // Alunelul. – 1996. – Nr 9. – P. 11. 69


134. Buș-Lăbuș, Pan, Cotoșman și berbecul Ataman : [povestire] / Aurel Scobioală // Florile dalbe. – 1996. – 5, 12, 19 apr. – P. 4 ; 3, 10, 17, 31 mai. – P. 4. 135. Prima înviere a tatei : [povestire] / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1996. – 12 sept. – P. 5. 136. „Spiriduș” : [versuri] / Aurel Scobioală // Dimineaţa. – 1996. – 15 noiembr. 137. Ulciorul cu pătăranii : Redactarea literară ; Tăcerea e de aur ; Nu mai pot asculta // Lit. și arta. – 1996. – 1 ian. – P. 8. 138. Ulciorul cu pătăranii : Tot românul e poet ; Nu ne încurcaţi romanele ; Vorbesc și cu dracul… ; Mai rămâneţi la școală ; Ai grijă și de noi / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1996. – 18 ian. – P. 8. 139. Ulciorul cu pătăranii : Numai în lucru… ; Primul onorar ; Poezia și postul ; Din tunet timpuriu / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1996. – 25 iul. – P. 8. 140. Ulciorul cu pătăranii : Cu fofârlica ; Dacă te mai gândești… ; Peste dealuri, peste râpi… ; Relaţii / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1996. – 8 aug. – P. 8. 141. Ulciorul cu pătăranii : Ghid special ; La răscrucea Râșcanilor ; Arcadie… ; Petrarca / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1996. – 22 aug. – P. 8. 142. Ulciorul cu pătăranii : Metrii de la Dunăre ; Scriitorii la înviorare ; Fără supărare / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1996. – 14 noiembr. – P. 8. 143. Ulciorul cu pătăranii : Ia seama, Anatol! ; Ca în viaţă ; În dosul „Minunii” / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1996. – 28 noiembr. – P. 8. 144. Ulciorul cu pătăranii : Veselia directorului ; Cu ai noștri nu te pune ; Se miră o lume ; Talentele / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1996. – 12 dec. – P. 8. 1997 145. La masă : [povestire] / Aurel Scobioală ; des. de A. Evtușenco // Alunelul. – 1997. – Nr 9. – P. 4. 70


146. Lacrimi de crocodil : [povestire] / Aurel Scobioală // Florile dalbe. – 1997. – 13 mart. 147. Ulciorul cu pătăranii : Academicieni la telefon ; Ochelarii ; Preţurile ; Ţi-ai găsit omul… ; Optimismul salvator ; Matematica lui Vasile Coroban ; Condiţii / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1997. – 27 febr. – P. 8. 148. Ulciorul cu pătăranii : Locuinţe „din pod” ; Pentru orice eventualitate ; Fără pretenţii ; Mă îngrijorează un lucru ; Depinde, dragă ; Fii originală / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1997. – 6 mart. – P. 8. 149. Ulciorul cu pătăranii : Cum te așteaptă nenea ? ; Cine te pune ? ; Nuanţa / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1997. – 20 mart. – P. 8. 150. Ulciorul cu pătăranii : Semne bune ; Busuioc nu regretă ; În timp și spaţiu ; Cum e sacul așa-i și peticul ; Ferește-te de cunoscuţi ; Scurt și clar / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1997. – 15 mai. – P. 8. 1998 151. Posturi mari, în Postul Mare : [povestioare] / : (fragm. din cartea Ulciorul cu pătăranii) / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1998. – 1 ian. – P. 8. 152. Ulciorul cu pătăranii : Parcă mai ieri… ; Prostia noastră cea de toate zilele… ; Dragostea și ouăle ; De la noi ; Dacă știi să numeri ; Analiza propoziţiei / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1998. – 22 ian. – P. 8. 153. Ulciorul cu pătăranii : Uite brâul, nu e brâul… ; Ce a văzut și ce n-a văzut Parisul / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1998. – 12 febr. – P. 8. 1999 154. Carul cu mere : [Nicolae Esinencu] / Aurel Scobioală / / Jurnal de Chișinău. – 1999. – 29 oct. – P. 8. 71


155. Isteţ din născare : [Efim Tarlapan] / Aurel Scobioală // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 10 dec. – P. 8. 156. Cornul Mândruţei : [Arcadie Suceveanu] / Aurel Scobioală // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 17 dec. – P. 8. 157. Cum a fost vaca la școală : [Petru Cărare] / Aurel Scobioală // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 12 noiembr. – P. 8. 158. Cum am devenit cărturar : [Iurie Grecov] / Aurel Scobioală // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 19 noiembr. – P. 8. 159. Dinţii caprei : [Constantin Munteanu] / Aurel Scobioală // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 5 noiembr. – P. 8. 160. Gândacul copilăriei : [Ion Vieru] / Aurel Scobioală // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 3 dec. – P. 8. 161. La furat cărţi : [Mihail Ion Ciubotaru] / Aurel Scobioală // Jurnal de Chișinău. – 1999. – 26 noiembr. – P. 8. 2000 162. „Căpitanul…” lui Jules Verne și vaca lui Cimpoi : [Mihai Cimpoi] / Aurel Scobioală // Jurnal de Chișinău. – 2000. – 4 febr. – P. 8 ; Clipa Siderală. – 2005. – Nr 5–6. – P. 58–59. 163. „De când mă știu, vorbesc și scriu…” : [Galina Furdui] / Aurel Scobioală // Jurnal de Chișinău. – 2000. – 7 ian. – P. 3–8. 164. Gerar : [povestioară] / Aurel Scobioală // Limba Română : culeg. de texte pentru cl. 1-a. – Ch., 2000. – P. 137. 165. Iar noi râdeam… [Iulian Nicuţă] / Aurel Scobioală // Jurnal de Chișinău. – 2000. – 21 ian. – P. 8. 166. Primul „onorariu” : [Nicolae Baboglu] / Aurel Scobioală // Jurnal de Chișinău. – 2000. – 14 ian. – P. 8. 167. Trei dintr-un dulap [Aurel Ciocanu] / Aurel Scobioală // Jurnal de Chișinău. – 2000. – 28 ian. – P. 8. 2001 168. Asta-i ! ; Odată, de Anul Nou ; Numai prima frază ; L-am simţit și eu ; M-am răzgândit ; Cu ai noștri nu te pune ; 72


Miopie politică ; Din tată-n fiu ; Muzică fierbinte : [istorioare și glume din cartea Alt ulcior cu pătăranii] / Aurel Scobioală // Florile dalbe. – 2001. – 13 sept. – P. 8. 169. „Deasupra casei tremură o stea…” ; Te iubesc : [versuri] // Moldova suverană. – 2001. – 18 sept. – P. 3. 170. Dumnezeu nu bate cu băţul : [povestire] : (fragm. din viitoarea carte cu același titlu) / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 2001. – P. 4–5. – (Premiul Concursului literar de inspiraţie creștină al Centrului Internaţional de cultură pentru copii și tineret „Sergiu Grossu” – 2001). 171. Ecouri la alegerile din 1998 ; Cozilor de topor, și nu numai ale poporului moldovenesc : [versuri satirice] // Lit. și arta. – 2001. – 29 mart. – P. 8. 172. Istorie din Valea Crucii : [povestire] / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 2001. – 13 sept. – P. 4. 173. Măgarul și Greierul ; Nu-i corect, tăticule… ; Rădăcinile ; Elefantul : [povestioare] / Aurel Scobioală // „a” Mic. – 2001. – Nr 9. – (Supl.) 174. Menajeria ; Leul ; Elefantul ; Maimuţa ; Girafa ; Ariciul ; Hipopotamul ; Pinguinii : [povestiri scurte] / Aurel Scobioală ; des. de M. Andruhina // Alunelul. – 2001. – Nr 9. – P. 8–9. 175. O istorie din Valea Crucii : [povestire] / Aurel Scobioală // Discobolul : rev. lunară de cultură (Alba Iulia). – 2001. – P. 95– 102. 2002 176. Carte pentru câini deștepţi : [povestire] / Aurel Scobioală // Viaţa Basarabiei. – 2002. – Nr 4. – P. 125–145. 177. În așteptarea fulgilor ; Maimuţa ; Girafa ; Elefantul : [povestioare] / Aurel Scobioală // „a” Mic. – 2002. – Nr 12. – (Supl.) 2003 178. Să trăiţi, să înfloriţi… : [povestire] / Aurel Scobioală / / Florile dalbe. – 2003. – 25 dec. – P. 4. 73


2004 179. Ariciul… : [povestioare pentru cei mici] / Aurel Scobioală // Literatura pentru copii / selecţ., st. introd. și note bibliogr. de Maria Șleahtiţchi. – Ch., 2004. – P. 200–208. – (col. Literatura din Basarabia în secolul XX). – Cuprins : Ariciul ; Cerbul ; Ieduţa. – P. 200 ; Capul plecat ; Cu brazda în cap. – P. 202 ; Lecţie. – P. 203 ; Cum ne-am despărţit de Șoimu ; Brăţara de aur. – P. 204 ; Toiagul bunelului. – P. 205 ; Și de la pom… – P. 206 ; Rădăcinile. – P. 207–208. 180. Harapnicul : [povestioară] / Aurel Scobioală ; des. : Aurel Guţu // Alunelul. – 2004. – Nr 9. – P. 3. 2005 181. Calul din căruţă : [povestire din cartea Scriitorii când erau copii] / Aurel Scobioală ; des. de A. Evtușenco // Alunelul. – 2005. – Nr 10. – P. 4-5. 182. Carul cu mere : [Nicolae Esinencu] : (fragm. din cartea Scriitorii când erau copii) / Aurel Scobioală ; des. de Aurel Guţu // Alunelul. – 2005. – Nr 1. – P. 2–3. 183. Cu vaca la școală : [Ion Ungureanu, regizor] : (fragm. din cartea Scriitorii când erau copii) / Aurel Scobioală ; des. de R. Plămădeală // Alunelul. – 2005. – Nr 2. – P. 2–3. 184. Cum se uită cei mari la cei mici (înregistrată de la poetul Leo Butnaru) ; Colţunașii (înregistrată de la poetul Iulian Filip) : (fragm. din cartea Scriitorii când erau copii) // Alunelul. – 2005. – Nr 9. – P. 4–5. 185. De poet nu are voie să se atingă nimeni (auzită de la Boris Marian) ; Iepurașul (auzită de la Ion Ciocanu) : [fragm. din cartea Scriitorii când erau copii] / Aurel Scobioală // Alunelul. – 2005. – Nr 3. – P. 1–2. 186. Guvernul, Joia, la balcon : [schiţă] / Aurel Scobioală // Viaţa Basarabiei. – 2005. – Nr 1/2. – P. 184-208. 187. Însemnări pentru „Amintiri de…sus” / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 2005. – 7 iul. – P. 4. 74


188. Și aici barter : [din cartea Alt ulcior cu pătăranii] / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 2005. – 25 aug. – P. 8. 189. Și asta poate fi… : [Gheorghe Bâlici] : [povestire din cartea Scriitorii când erau copii] / Aurel Scobioală // Alunelul. – 2005. – Nr 4. – P. 3. 190. Uniforma (auzită de la Gheorghe Ciocoi) ; Bomboanele copilăriei mele : [Ștefan Tudor] ; Cum ne-am despărţit de Șoimu : [fragm. din cartea Scriitorii când erau copii] / Aurel Scobioală // Alunelul. – 2005. – Nr 5/6. – P. 4–5. 2006 191. Capra lui nea Alioșa Lupăcescu : [păţanie] // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 328-329. 192. Cine a ieșit din dulapul cu cărţi ; Sită de mătase din coadă de… lup : [povestiri] ; „Trăsurica” lui Toma Baznat : (din cartea lui Aurel Scobioală „Micu cel Tare din Grupa mare”, 1994) // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 435– 447. 193. Întâmplări cu Tarzan, Zărzărel, Svistun, Dubală și alţii, care au rămas în memoria satului ; Timp de foamete ; Despre profesii, cărţi și cartofi ; Și încă o dată despre cărţi ; Sală de lectură ... pe întuneric ; Pâinea noastră cea de toate zilele ; „Fenomene” mălăieștene ; Bouţul : [povestiri] / A. Scobioală // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 516–528. 194. Scrisoare din război ; Calul roșu ; Șoimul tatii ; Mămăliga din patruzeci și șapte ; Cum ne-am despărţit de Șoimul : [povestiri] / A. Scobioală // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 590–600. 195. Ultima nucă : [nuvelă] // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 576–583.

75


În alte limbi 1978 196. Миниатюры / Аурел Скобиоалэ ; пер. с молд. В. Балтаг // Посиделки в кодрах : избран. cтр. прозы для детей. – К., 1978. – С. 292–296. 197. Подвиг : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ // Юный ленинец. – 1978. – 25 нояб. 1979 198. Равновесие ; Всё в порядке : [рассказы] / Аурел Скобиоалэ ; пер. с молд. Т. Бурденко // Кодры. – 1979. – Nr 12. – С. 29–34. 1981 199. Последний орех : [новеллa] / Аурел Скобиоалэ ; пер. : В. Балтаг // Колодцы растут в глубину : aнтол. соврем. молд. новеллы. – К., 1981. – С. 395–398. 1982 200. В зоопарке : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. с молд. В. Балтаг // Звёздочка. – 1982. – Nr 11. – С. 3. 201. Свежий хлеб : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. : Б. Мариан // Звёздочка. – 1982. – Nr 1. – С. 6. 1983 202. Кот вместо лошади : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. : В. Балтаг // Звёздочка. – 1983. – Nr 5. – С. 11. 203. Мику спасает звезду : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. : В. Балтаг // Юный ленинец. – 1983. – 6 сент. 1984 204. Патроны дяди Гицэ : [рассказы] / Аурел Скобиоалэ // Звёздочка. – 1984. – Nr 2. – С. 13-11. 76


1985 205. Приключения Мику у бабушки и дедушки : [рассказы] / Аурел Скобиоалэ ; пер. с молд. В. Балтаг // Кодры. – 1985. – Nr 9. – С. 94–121. Содерж. : Весёлый шофер ; Дед Костаке и баран Атаман ; Почему ребята не растут так быстро, как ягнята ? ; Готовится подвиг ; Мику спасает звезду ; За черешнями ; Мурис предсказал ; Ребята выходят на уборку урожая ; Фаэтон Томы Безната ; Как отомстили за горлицу ; Мэмэшика и Иван Турбинка ; Хлеб, которого не видели в Кишиневе ; По-Bто-Cре-Че-Пят-Су-Во. 1986 206. Pedejas rieksts / Aurel Scobioală ; trad. I. Drelevska // Akas tiecas dziluma : moldavu noveles. – Riga, 1986. – P. 353– 357. – În lb. letonă. 207. Буря : [новелла] / пер. с молд. Иполитa Лека // Каunо Tiеsа. – 1986. – 20 июля. – С. 5. – În lb. lituaniană. 208. Золотой нарукавник : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. : А. Каменский // Звездочка. – 1986. – Nr 12. – С. 5. 209. Мику спасает звезду : (отр. из повести Удалец-Молодец из старшей группы) ; Свежий хлеб ; Патроны деда Гицэ : [повести] / Аурел Скобиоалэ ; пер. : В. Балтаг, М. Хазин // Гроздья радости : cтихи, рассказы, сказки. – К., 1986. – С. 351–359. 210. Тридцать три несчастья : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. А. Бродский // Звёздочка. – 1986. – Nr 5. – С. 12. 1987 211. Дедушкин совет : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. А. Бродский // Звёздочка. – 1987. – Nr 6. – С. 12. 212. Если не знаешь, что сказать : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. А. Бродский // Звёздочка. – 1987. – Nr 2. – С. 13. 77


213. Миниатюры ; Патроны дяди Гицэ ; Мику спасает звезду (отр. из повести Удалец-Молодец из старшей группы) : [рассказы] / Аурел Скобиоалэ ; пер. В. Балтаг, М. Хазин // Самые красивые цветы : cтр. нар. творчества. – 2-e изд. – K., 1990. – C. 385–392. 214. Семь раз отмерь… : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. А. Бродский // Звёздочка. – 1987. – Nr 8. – С. 13. 1988 215. Кодры : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. В. Орлов // Звёздочка. – 1988. – Nr 8. – С. 10.

Cu Iurie Grecov la Mănăstirea Putna

78


216. Кукутики ; Золотой гребешок ; Серебряный звоночек : [рассказы] / Аурел Скобиоалэ // Юный ленинец. – 1988. – 14 июня. 217. Топорище : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. А. Юнко // Звёздочка. – 1988. – Nr 12. – С. 6–7. 218. Труба : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. Н. Ольшевской // Звёздочка. – 1988. – Nr 2. – С. 8. 219. Хороший человек : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. А. Каменский // Звёздочка. – 1988. – Nr 1. – С. 9. 1989 220. Корни : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. А. Бродский // Звездочка. – 1989. – Nr 9. – С. 4. 221. Родная речь / муз. А. Тамазлыкару ; стихи А. Скобиоалэ ; пер. Р. Ольшевский // Звёздочка. – 1989. – Nr 1. – С. 2. 1990 222. Красный конь : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. А. Юнко // Звёздочка. – 1990. – Nr 5. – С. 3. 223. Мамино сердце : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. с молд. М. Флоря // Звёздочка. – 1990. – Nr 3. – С. 2-3. 224. Мой милый Шойму : [повесть] / Аурел Скобиоалэ ; пер. В. Балтаг // Проливные дожди в ХХ веке : совр. молд. повести. – К., 1990. – С. 613–648. 225. Ярмо хуже голода ; Кто меняет кушму : [сказки] / Аурел Скобиоалэ ; пер. с молд. // Звёздочка. – 1990. – Nr 2. – С. 6–7. 1992 226. Было дело… : рассказы / Аурел Скобиоалэ ; пер. с рум. В. Балтаг и М. Хазин // Кодры. – 1992. – Nr 10. – С. 92–113. – Содерж. : Сват да сватья ; Чёрт попутал ; Дед Космос ; Землетрясение. 79


1994 227. Апрель-цветень : [сказка] / Аурел Скобиоалэ ; пер. Ю. Коваль // Алунел. – 1994. – Nr 4. – 2-я cтр. обл. 228. Брумэрел : [сказка] / Аурел Скобиоалэ // Алунел. – 1994. – Nr 10. – 2-я cтр. обл. 229. Март-Березень : [сказка] / Аурел Скобиоалэ ; пер. Ю. Коваль // Алунел. – 1994. – Nr 3. – 2-я cтр. обл. 230. Месяц колокольчика : [сказка] / Аурел Скобиоалэ ; пер. : Н. Ольшевская // Алунел. – 1994. – Nr 9. – С. 1. 231. Февраль-Лютый : [сказка] / Аурел Скобиоалэ ; пер. Ю. Коваль ; рис. Н. Сидоренко // Алунел. – 1994. – Nr 2. – 2-я стр. обл. 232. Январь-Сечень : [сказка] / Аурел Скобиоалэ ; пер. Ю. Коваль ; рис. А. Евтушенко // Алунел. – 1994. – Nr 1. – С. 3. 1995 233. Как-то раз… : забав. истории из жизни извест. людей // Кодры. – 1995. – Nr 1/2. – С. 216-220. 1996 234. Вместе с коровой… в школу : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. Н. Ольшевская ; рис. Ю. Мелник // Алунел. – 1996. – Nr 9. – С. 11. 235. Последний орех : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; пер. Т. Шмундяк // Литератор. – 1996. – Nr 10/11. – С. 12. 1997 236. Свежий хлеб : [рассказ] / Аурел Скобиоалэ ; рис. А. Евтушенко // Алунел. – 1997. – Nr 9. – С. 5. 80


2000 237. Февраль-Лютый / А. Скобиоалэ // Столица. – 2000. – 5 февр. – С. 13. 2002 238. Ларец забавных историй : [побасенки] : из кн. „Alt ulcior cu pătăranii” / Аурел Скобиоалэ // Кодры. – 2002. – Nr 1/2. – С. 89–94. – Из содерж. : Планы, планы… ; Банка минеральной воды ; Сколько актов в пьесе ; Кузя-поэт ; Как во все времена ; Кто чем может ; Но с условием ; Позабытое слово ; Спасительное пальто ; Медленно и дважды ; Пророчество ; Четверг – это воскресение ; А трезвых не пускают ; Земля ему пухом ; Только на четвёрки и пятёрки ; Только для здоровых ; Привычка ; Какая разница ; Февраль–Лютый. 239. Ларец забавных историй : [побасенки] / Аурел Скобиоалэ // Кодры. – 2002. – Nr 3/4. – С. 163–165. – Из содерж. : Фамильное сходство ; Точный признак ; Могу, конечно ; Ещё бы! ; Если есть читатель… ; Спасибо что показал! ; В шесть раз больше. 2004 240. Когда писатели были детьми : [гл. из кн.] / Аурел Скобиоалэ // Кодры. – 2004. – Nr 3/4. – С. 140–147. – Из содерж. : Аурел большой об Ауреле маленьком ; Дедушки и бабушки Водэ ; Кто вышел из книжного шкафа ; Пятнадцатилетний капитан Жюля Верна и корова Чимпоя. 2005 241. Когда писатели были детьми : [гл. из кн.] / Аурел Скобиоалэ // Кодры. – 2005. – Nr 1/2. – С. 119–120. – Содерж. : С детства отправившись в даль… ; Торбочка марок ; То, что не понял в пять лет… 81


Articole, eseuri 242. Stăpânul „carneţelului fermecat” : [G. Rotar, șeful fermei de lapte–marfă din colhozul „Patria”, r-nul Dubăsari] / Aurel Scobioală // Viaţa satului. – 1973. – 13 oct. 243. Prima înviere a tatei / A. Scobioală // Lit. și arta. – 1996. – 12 sept. – P. 5. 244. Mălăieștii, cum i-a dat Dumnezeu : [fragm.] / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 2005. – 8 sept. – P. 7. 245. Viaţa care nu-i întâmplătoare : preotului Gheorghe Lupăcescu / Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 2005. – 19 mai. – P. 4–5. 246. Cinci poeţi și ... al șaselea / Aurel Scobioală // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 93-106. 247. Câteva episoade tragice din viaţa satului : șapte telegrame din război /A. Scobioală // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006.– P. 255–266. 248. Cu drag, și nu prea, de consăteni (răspuns poetului Aurel Ciocanu) // Lit. și arta. – 2006. – 22 iun. – P. 7. 249. De ce l-au ridicat pe Valușa [Vladimir Hâncu, deportat politic] / A. Scobioală // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 204–205. 250. De la potcoava șoselei : [cum a apărut ideea scrierii cărţii Acasă, la Mălăiești] / A. Scobioală // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 276–287. 251. Familia Toadre Lupăcescu / A. Scobioală // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 330–351. 252. Înrudit cu salonul / Aurel Scobioală // Paradisul cărţii și al copilăriei : Salonul Internaţional de carte pentru copii, Chișinău (1997–2006). – Ch., 2006. – P. 12–13. 253. La cutremur, lângă Ștefan... / Aurel Scobioală // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 447–460 ; 254. Mălăieștenii, cum i-a dat Dumnezeu / A. Scobioală // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 512–515 ; 82


255. Mălăieștii au fost totdeauna cu mine /A. Scobioală // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 87–92 ; 256. Mălăieștii vechi în enciclopedii noi : [din istoria satului] / A. Scobioală // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 17–21. 257. Nunţile la mălăieșteni / A. Scobioală // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 232–246 ; 258. Strănepoţi cu străbunei mălăieșteni / A. Scobioală // Acasă, la Mălăiești / Aurel Scobioală. – Ch., 2006. – P. 608–612. 259. Каждому конкретный ориентир / А. Скобиоалэ : [обсуждение решений 18 съезда ВЛКСМ в комсомол. oрганизациях республики] // Молодёжь Молдовы. – 1978. – 23 мая. – P. 4.

Traduceri de Aurel Scobioală 260. Denisov, N. Ivan Kojedub, de trei ori erou : [povestire] : pentru șc. medie / N. Denisov ; trad. de Aurel Scobioală. – Ch. : Lumina, 1974. – 35 p. – (Cutezătorii 8). – Cu caract. chir. 261. Hodkevici, Taras. Istoria unui obelisc : [povestiri] : pentru șc. primară / Taras Hodkevici ; trad. de Aurel Scobioală ; pict. O. Demidova. – Ch. : Lumina, 1975. – 90 p. – Cu caract. chir. 262. Vereiskaia, Elena. Tania-revoluţionara : [povestire] : pentru șc. primară / Elena Vereiskaia ; trad. de Aurel Scobioală ; il. de E. Childescu. – Ch. : Lumina, 1975. – 20 p. : il. – Cu caract. chir. 263. Granin, Daniil. Generalul Comunei – Dombrowski : luptător pentru libertatea popoarelor : [povestire] : pentru șc. medie / Daniil Granin ; trad. de Aurel Scobioală. – Ch. : Lumina, 1976. – 267 p. – Cu caract. chir. 264. Paitâk, A. Băieţii din anii războiului : [povestire] : pentru șc. medie / A. Paitâk ; trad. de Aurel Scobioală ; des. de P. Pavlinov. – Ch. : Lumina, 1976. – 124 p. : il. – Cu caract. chir. 265. Gaisultanov, U. Arbi : [povestire] : pentru cl. primare / U. Gaisultanov ; trad. din lb. rusă de Aurel Scobioală. – Ch. : Lit. artistică, 1977. – 119 p. – Cu caract. chir. 83


266. Goleavkin, V. Bunul meu tată : [povestire] : pentru cl. primare / V. Goleavkin ; trad. de Aurel Scobioală. – Ch. : Lit. artistică, 1978. – 304 p. : il. de aut. – Cu caract. chir. 267. Martânov, G. Ghianea : [roman] : pentru șc. medie / G. Martânov ; trad. de Aurel Scobioală ; prez. graf. de A. Ţurcanu. – Ch. : Lit. artistică, 1979. – 461 p. – (Aelita). – Cu caract. chir. 268. Beleaev, Vladimir. Cetatea veche : [trilogie] : pentru șc. medie / Vladimir Beleaev ; trad. de Aurel Scobioală ; des. de G. Anidalov. – Ch. : Lit. artistică, 1981. – 539 p. – (Romanticii). – Cu caract. chir. 269. Doyle, Arthur Conan. Aventurile lui Sherlock Holmes : Semnul celor patru ; Aventurile lui Sherlock Holmes ; Câinele familiei Baskerville / trad. din lb. rusă de A. Cibotaru, Aurel Scobioală ; prez. graf. de V. Melnic. – Ch. : Lit. artistică, 1984. – 536 p. – Cu caract. chir. 270. Capcana : Șase detective : [proză] : pentru șc. medie / trad. din lb. rusă de Aurel Scobioală ș. a. ; prez. graf. de B. G. Iancov. – Ch. : Lit. artistică, 1987. – 711 p. – (Romanticii). – Cu caract. chir. – Din conţinut : C. Balabin. Ultimul traseu / trad. de Aurel Scobioală. – P. 6–126 ; E. Volodarski, N. Mihalkov. Pe muchie de cuţit / trad. de Aurel Scobioală. – P. 274–399. 271. Cântecul răsună-n lume : din folclorul internaţional al copiilor / selecţ. de E. Reniţă ; trad. de Anatol Ciocanu și Aurel Scobioală. – Ch. : Lit. artistică, 1985. – 172 p. – Cu caract. chir. – Cuprins : Văcușoara : Eh, atât de dragă văcușoara mi-i… ; Iepure, întră-n cerc! ; Băieţelul și fluturașul : Fluturașe, fluturașe… ; Cea mai mare cântăreaţă : Vine o privighetoare… : cântec popular tătar ; Vrăbioiul : cântec popular gruzin ; Cristeiul : Spune, cristeiule, spune… : cântec popular lituanian ; Deșteptătorul : Tic, tic, tac, îi zic de zor… : cântec popular armean ; Ursuleţii încep jocul : cântec popular polon ; Lumea lucrează : cântec popular din Moravia ; Zii, fierare : De mâini și de haine… : cântec popular din Iugoslavia ; „Vin”, ploiţă, „Vin”, ploiţă, pe câmpii… : cântec popular croat ; Scripcarul vesel : Un vesel scripcar a venit azi la noi… : cântec popular norvegian ; Bătrânul : Lângă satul nostru 84


un bătrân se pripăși… : cântec popular sudanez ; Cica-Cica : Cica-Cica, pe-o mieluţă… : cântec popular finlandez. 272. Hofling, H. Toate minunile lumii : [povestiri despre fenomenele naturii] : pentru șc. medie ; trad. din lb. germană / H. Hofling ; trad. din lb. rusă de Aurel Scobioală. – Ch. : Lit. artistică, 1989. – 300 p. : il. – Cu caract. chir. Din ediţii periodice 273. Fericirea noastră totală : [din amintirile V. Perceanskaia, participantă la Marele război pentru apărarea Patriei] / trad. de Aurel Scobioală // Moldova soc. – 1975. – 30 iul. 274. Gaisultanov, U. Trenul blindat merge înainte : [fragm. din cartea Arbi] / U. Gaisultanov ; trad. de Aurel Scobioală // Scânteia leninistă. – 1976. – Nr 2. – P. 20–21. 275. Matute, A. Băieţii : [nuvelă] / A. Matute ; trad. de Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1978. – 7 sept. – P. 3. 276. Razumnevici, V. Un copil minunat ; De-a mâţa și șoarecele : [povestiri pentru copii] / V. Razumnevici ; trad. de Aurel Scobioală // Lit. și arta. – 1978. – 23 mart. – P. 6. 277. Kolesov, V. În prima zi de după război : [povestire] / V. Kolesov ; trad. de Aurel Scobioală // Scânteia leninistă. – 1979. – Nr 5. – P. 18–19. 278. Geistarts, I. Ce să faci în două zile de odihnă : [piese] / I. Geistarts ; trad. din lb. let. de Aurel Scobioală // Înălţarea spre soare : 15 piese într-un act ale dramaturgilor din republicile unionale. – Ch., 1982. – P. 207–225.

Aurel Scobioală – coordonator 1998 279. Banaru, Victor. Gust de mătrăgună : [povestiri] / Victor Banaru. – Ch. : Prut Internaţional, 1998. – 128 p. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală) 85


1999 280. Langa, Andrei. Pe când se vor trezi zeii / Andrei Langa. – Ch. : Prut Internaţional, 1999. – 72 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală) 281. Vizir, Elena. Libretto / Elena Vizir. – Ch. : Prut Internaţional, 1999. – 64 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală) 2000 282. Cazacliu, Aurelia. Eclipsă neprognozată / Aurelia Cazacliu. – Ch. : Prut Internaţional, 2000. – 64 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală) 283. Corobceanu, Svetlana. Am dat uitării totul / Svetlana Corobceanu. – Ch. : Prut Internaţional, 2000. – 76 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală)

La lansarea unor debuturi literare

86


2001 284. Bâlici, Gheorghe. Contra bolilor de stat : [epigrame] / Gheorghe Bâlici. – Ch. : Prut Internaţional, 2001 – 48 p. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală). 285. Cimpoi, Mihai. La Pomme d’or / Mihai Cimpoi. – Ch. : Prut Internaţional, 2001. – 232 p. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală) 286. Ciubotaru, Adrian. Omul roș / Adrian Ciubotaru. – Ch. : Prut Internaţional, 2001. – 64 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală) 2002 287. Beșleagă, Vladimir. Jurnal. Memorii (1986–1988) : [memorii] / Vladimir Beșleagă. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 404 p. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală) 288. Buruiană, Alexandru. Certificat de deces / Alexandru Buruiană. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 24 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală) 289. Cimpoi, Mihai. Zeul ascuns / Mihai Cimpoi. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 104 p. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală) 290. Pătrașcu, Emilian. Melopee cu cearcăn / Emilian Pătrașcu. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 72 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală) 291. Raţa face Mac-Mac-Mac : versuri / text îngrijit de Aurel Scobioală ; il. Iaroslav Olîinik. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 9 p. – (Col. Să crești mare) 292. Rusu, Nicolae. Oraţie de ursitoare : [proză] / Nicolae Rusu. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 32 p. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală) 293. Verdeș, Larisa. Ochiul ezoteric / Larisa Verdeș. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 44 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală) 87


Autografe pentru doi eroi ai cărţii „Scriitorii când erau copii”: Sergiu Nucă și Mihail Gh. Cibotaru. 2005

2003 294. Borzin, Aurica. Nesomn pentru demenţi / Aurica Borzin. – Ch. : Prut Internaţional, 2003. – 60 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală) 295. Busuioc, Aureliu. Spune-mi Gioni! Sau Învăţăturile veteranului KGB Verdikurov către nepotul său : [roman] / Aureliu Busuioc. – Ch. : Prut Internaţional, 2003. – 239 p. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală) 296. Perciun, Mihaela. O fabulă pentru rege / Mihaela Perciun. – Ch. : Prut Internaţional, 2003. – 120 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală) 297. Postolachi, Doina. Galerie de gânduri / Doina Postolachi. – Ch. : Prut Internaţional, 2003. – 40 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală) 298. Филатова, Ирина. Дни наугад : [стихи] / Ирина Филатова. – Ch. : Prut Internaţional, 2003 (F. E.-P. „Tipogr. Centrală). – 72 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală) 88


2004 299. Băluţă, Dumitru. La masa lui Brâncuși / Dumitru Băluţă. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 36 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală). 300. Căţeluș cu părul creţ / text îngrijit de Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 16 p. – (Col. Să crești mare) 301. Esinencu, Nicolae. Scrisoare mareșalului : [povestiri, proză] / Nicolae Esinencu. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 369 p. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală) 302. Grati, Alina. Magda Isanos / Alina Grati. – Ch. : Prut Internaţional, 2004 . – 100 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală) 303. Marinat, Alexei. Călătorii în jurul omului : [proză documentară] / Alexei Marinat ; cop. : Marcel Șendrea. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 406 p. – (Scriitori contemporani / coord. col : Aurel Scobioală) 304. Moraru, Haralambie. Viaţa mai târziu : [povestiri, nuvele] / Haralambie Moraru. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 182 p. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală) 305. Cojocaru, Sanda. Culorile mele / Sanda Cojocaru. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 60 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală) 306. Grâu, Gheorghe. Trebuia să mă nasc / Gheorghe Grâu. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 56 p. – (La steaua / coord. col. : Aurel Scobioală) 307. Vieru, Nicolae. Omul din oglindă ; Inele de iarbă : [romane] / Nicolae Vieru ; cop. : Marcel Șendrea. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 318 p. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală) 2005 308. Burac, Andrei. Între somn și veghe : [proză, povestiri, piese] / Andrei Burac ; cop. Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 195 p. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală) 89


309. Busuioc, Aureliu. D’ale vânătorii : întâmplări vânătorești și nu numai : [povestiri] / Aureliu Busuioc. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 189 p. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală) 310. Butnaru, Leo. Șlefuitorul de lentile : [eseuri] / Leo Butnaru ; fotogr. (cop. IV) : Mihai Cucu ; cop. Mihai Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 250 p. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală) 311. Marea antologie a epigramei românești de Efim Tarlapan / [aut. de selecţ. : Efim Tarlapan] ; prez. graf. : Sergiu Stanciu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 424 p. – (De la bijuterii folclorice la performanţe clasice / coord. col. : Aurel Scobioală) 312. Nucă, Sergiu. Cinstind pe Eminescu : [art., st. ist., memorii și cronici la zi] / Sergiu Nucă. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 80 p. – (Scriitorii contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală) 313. Suceveanu, Arcadie. Emisferele de Magdeburg : [eseuri, portr. lit., cronici, art.] / Arcadie Suceveanu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 318 p. – (Scriitori contemporani / coord. col. : Aurel Scobioală) 2006 314. Acasă, la Mălăiești : documente și mărturii din istoria mai veche și mai nouă a Mălăieștilor din judeţul Bălţi : schiţe, istorisiri, folclor, creaţie literară de autori originari din sat / Aurel Scobioală, Vasile Scobioală, Anatol Ciocanu, Aurel Ciocanu, Anatol Ciobanu. – Ch. : Prut Internaţional, 2006. – 652 p. : fotogr. recenzii : 315. Pohilă, Vlad. Cu drag de Mălăieștii din preajma Râșcanilor // BiblioPolis. – 2006. – Nr 2(18). – P. 93-97. 316. Pohilă, Vlad. Mălăieștii din preajma Râșcanilor // Jurnal de Chișinău. – 2006. – 25 august. – P. 10. 317. Beșleagă, Vladimir. Hoţii de apartamente / Vladimir Beșleagă. – Ch. : Prut Internaţional, 2006. – 296 p. – (Scriitori contemporani / coord. col.. : Aurel Scobioală). 90


Cu Gheorghe Cutasevici și Vasile Leviţchi la Cernăuţi

91


Casa părintească văzută din cer...

...și de pe pământ

92


93 Cu mălăieștenii din Chișinău. 2005


REFERINŢE CRITICO-LITERARE 318.Cimpoi, Mihai. Copii și umbrele cărţilor pentru copii : [însemnări despre tineri autori] : Gh. Blănaru, M. Cibotaru, A. Scobioală, Aur. Ciocanu, I. Iachimov, I. Ursu ș. a.] // Cultura. – 1977. – 8 ian. – P. 9 ; 22 oct. – P. 9. 319. Tomșa, Ilie. Tineri autori în literatura pentru copii : [A. Scobioală, Șt. Melnic, P. Roibu, M. Zloteanu, N. Raţuc] // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 26 mart. – P. 4. 320. Ciocanu, Ion. Ispita epicului : [în creaţia lui A. Scobioală] // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 17 dec. – P. 4. 321. Pohilă, Vlad. Aurel Scobioală : [notă biobibliogr.] // Akas tiekas dziluma : moldavu novele (= Fântânile cresc în adânc : culeg. de nuvele mold.). – Riga, 1986. – P. 458. – În lb. letonă. 322. Cartea pentru copii : realizări, probleme, speranţe : [discuţii despre carte și cititori] / I. Filip, C. Dragomir, A. Scobioală, Gh. Blănaru // Tânărul leninist. – 1988. – 8 iul. 323. Scobioală Aurel Andrei (n. 1941) : [repere biogr.] // Dicţionar enciclopedic moldovenesc. – Ch., 1989. – P. 565. 324. Crudu, M. Aurel Scobioală // Florile dalbe. – 1991. – 20 sept. – P. 8. 325. Lungu, Eugen. O seamă de ani : [despre scriitorul Aurel Scobioală] // Sfatul ţării. – 1991. – 17 sept. 326. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova privind confirmarea directorului general al Departamentului de Stat pentru edituri, poligrafie și comerţul cu cărţi : [Aurel Scobioală] // Sfatul ţării. – 1992. – 13 aug. 327. Întâlniri de suflet : [Aurel Scobioală] // Florile dalbe. – 1993. – 12 mart. – P. 11. 328. Aurel Scobioală : [schiţă biogr. și aprecieri] // Scriitorii Moldovei în lectura copiilor și adolescenţilor : dicţ. bibliogr. / 94


Bibl. Naţ. pentru copii „Ion Creangă” a Republicii Moldova. – Ch., 1994. – P. 256–257. – Bibliogr. : 17 tit. 329. Aurel Scobioală : [notă biogr.] // Steaua de veghe : scurtă proză contemporană din Basarabia. – București, 1994. – P. 260. 330. Lansare de carte la școala medie nr. 64 Durlești : [Pagini alese din literatura pentru copii / alcăt. : Lidia Codreanca și Iurie Colesnic ; Colinde / alcăt. : Ion Ciocanu ; Ulciorul cu pătăranii / Aurel Scobioală] // Glasul Naţiunii. – 1994. – Oct. (Nr 43). – P. 7. 331. Cimpoi, Mihai. Viaţa literară : Uniuni de creaţie, cenacluri, reviste, congrese, premii : [Aurel Scobioală] // Cimpoi Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. – Ch., 1996. – P. 305 ; 307 ; 366. 332. Micu, Dumitru. Proza românească în Basarabia, nordul Bucovinei și spaţiul iugoslav : [Aurel Scobioală] // Micu Dumitru. Scurtă istorie a literaturii române : Vol. 3. Perioada contemporană. Proza. – București, 1996. – P. 424. 333. Scobioală, Aurel. [n. 17 sept. 1941, prozator] // Ulici Laurenţiu. Scriitori români din afara graniţelor ţării : dicţ. – București, 1996. – P. 76. 334. Cimpoi, Mihai. Schimbarea la faţă : [Aurel Scobioală] // Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. – Ed. a 2-a rev. și adăug. – Ch., 1997. – P. 212–213, 309, 337, 400. 335. Aurel Scobioală, 1941 : [biogr. ; bibliogr.] // Calendar Naţional – 2001 / Bibl. Naţională. – Ch., 2000. – P. 220. 336. Gheorghiţă, Natalia. Premiile Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru anul 1999 : [Aurel Scobioală] // Limba Română. – 2000. – Vol. 1/2. – P. 114. 337. Micu, Dumitru. Istoria literaturii române : de la creaţia populară la postmodernism. – București, 2000. – P. 655. 338. 17 septembrie – 60 ani de la nașterea scriitorului Aurel Scobioală, 1941 : [repere biogr. ; bibliogr. ; ref. critice] // Aniversări culturale 2001. – Ch., 2001. 339. Ciocanu, Anatol. La ulciorul cu galbeni… veseli : [scriitorul Aurel Scobioală la 60 ani de la naștere] // Moldova suverană. – 2001. – 18 sept. – P. 3. 95


Cu Nicolae Esinencu

340. Gafton, Marcela. La mulţi ani, Aurel Scobioală : [scriitorul la 60 ani] // Ţara. – 2001. – 18 sept. – P. 4. 341. Gheorghiţă, Eugen. Glume… serioase / Aurel Scobioală // Luceafărul. – 2001. – Nr 9. – P. 2. 342. Negriș, Alexandru. La cules de gânduri bune : [Aurel Scobioală la 60 ani] // Capitala. – 2001. – 19 sept. – P. 4. 343. Popușoi, Liliana. Aurel Scobioală a împlinit 60 de ani // Flux : cotidian naţ. – 2001. – 18 sept. – P. 4. 344. Postolache, Gheorghe. Cu ochi de copil : [Aurel Scobioală – 60 ani] // „a” Mic. – 2001. – Nr 9. – P. 2. 345. Știrbu, Titus. Prozatorul Scobioală la început a fost poet : [Aurel Scobioală la 60 ani] // Moldova suverană. – 2001. – 18 sept. – P. 3. 346. Ciocanu, Ion. Aurel Scobioală în două recenzii : Folclorul cult în evoluţia firească ; Relatare din preajma sălii cu Iorga // Ciocanu Ion. Dincolo de literă. – Timișoara, 2002. – P. 246–254. 347. Cimpoi, Mihai. Schimbarea la faţă : [Aurel Scobioală] // Cimpoi, Mihai. Istoria literaturii române din Basarabia : compendiu. – Ch., 2003. – P. 315-316. 96


348. [Lansarea volumului Carte pentru câini deștepţi de Aurel Scobioala (proză) – în localul Filialei de carte românească a Bib. Naţ. pentru Copii Ion Creangă] : [Resursă electronică]. – Acces : http ://www.iatp.md/scp/Editia_2003_2.html#Ispita. 349. Premiile Uniunii Scriitorilor din Moldova pe anul 2003 : Aurel Scobioală Carte pentru cîini deștepţi (carte pentru copii) : [Resursă electronică]. – Acces : http ://www.contrafort.md/2004/ 113–114/681.html 350. Aurel Scobioală : [schiţă biogr. bibliogr., aprecieri] // Scriitorii Moldovei în lectura copiilor și adolescenţilor : dicţ. bibliogr. – Ed. a II-a. – Ch., 2004. – P. 333–337. – Bibliogr. : 32 titl. 351. Balaban, Claudia. Salonul de carte pentru copii (Ediţia a VIII-a, Chișinău, 21–24 aprilie 2004) : [cartea-surpriză ÎnvăţăMinte din vorbă cuMinte, pregătită în acest an de Aurel Scobioală] // Gazeta bibliotecarului. – 2004. – Mai (Nr 5). – P. 4. 352. Mai mult decât o surpriză : [concursul republican Părinţii când erau copii] / Aurel Scobioală // Alunelul. – 2004. – Nr 4. – P. 6. 353. Nastasiu, Vasile. Un eseu à la Aurel Scobioala : [despre cartea Peripeţii cu melodii sau Cum l-a descoperit America pe Liubomir Iorga // Dezvoltarea. – 2004. – 3 dec. (Nr. 42). 354. Șleahtiţchi, Maria. Inocenţa și nostalgia jocului : [Aurel Scobioală] // Semne. – 2004. – Nr 3/4. – P. 35–46 ; Literatura pentru copii. – Ch., 2000. – P. 26–27. – (Literatura din Basarabia secolul XX) 355. 17 septembrie – 65 ani de la nașterea scriitorului Aurel Scobioală, 1941 : [biogr. ; bibliogr. ; ref. critice] // Aniversări culturale – 2006 / Bibl. Naţională pentru copii „Ion Creangă”. – Ch., 2005. – P. 140–143. – Bibliogr. : 34 tit. 356. Ciocanu, Anatol. La Ulciorul cu galbeni... veseli : (câteva rânduri despre cărţile lui Aurel Scobioală) // Acasă, la Mălăiești. – Ch., 2006. – P. 604–607. 97


Cu Ioan Mânăscurtă undeva prin inima Rusiei

357. Ciubucciu, Vlad. Neamul Scobioală din Mălăiești // Acasă, la Mălăiești. – Ch., 2006. – P. 565–573. 358. Vodă, Gheorghe. Amintiri necopilărești : [despre familia Scobioală] // Acasă, la Mălăiești. – Ch., 2006. – P. 586–589. 359. Premiile principale ale Salonului : (1997–2005) : Cartea anului [Carte pentru câini deștepţi de A. Scobioală, 2003] // Paradisul cărţii și al copilăriei : Salonul Internaţional de carte pentru copii, Ch. (1997–2006). – Ch., 2006. – P. 33. 360. Cărţile-surpriză : (1997-2006) : [ÎnvăţăMinte din vorbă cuMinte de A. Scobioală, 2004] // Paradisul cărţii și al copilăriei : Salonul Internaţional de carte pentru copii, Ch. (1997–2006). – Ch., 2006. – P. 38. 361. Postolache, Gheorghe. Un scriitor de zile mari : [65 de ani de la nașterea lui A. Scobioală] // „a” Mic. – 2006. – Nr 6. – P. 2. 362. Aurel Scobioală // Mică enciclopedie ilustrată a scriitorilor din Republica Moldova / alcăt. : A. Vidrașcu. – București ; Ch., f. a. – P. 541–548. – (Bibl. școlarului). 98


În lb. rusă 363. Детские писатели Молдавии : Биобиблиогр. словарь : Аурел Скобиоалэ : [крат. биогр., портр.] // Дет. лит. (Москва). – 1982. – Nr 1. – С. 54. 364. Марин, Г. Наши достижения – наши проблемы : [Аурел Скобиоалэ] // Дет. лит. (Москва). – 1982. – Nr 1. – С. 17. 365. Встречи для души : Аурел Скобиоалэ // Белые цветы. – 1993. – 19 март. 366. Барбаров, Георгий. У себя дома : [Международная конференция „У себя дома”, собравшая писателей из стран Европы, пишущих на языках национальных меньшинств своей Родины, в том числе и Аурел Скобиоалэ] : [Электр. ресурс] – Доступ : http://www.nm.md/daily/article/2001/05/ 08/0401.html 367. Розамирина, Наталия. Точка, точка, запятая : [Аурел Скобиоалэ] // AИФ Молдова : прилож. к газ. Аргументы и факты. – 2003. – Nr 15. – С. 6. 368. Сумка, Сергей. Когда писатели были маленькими : презентация одноименной книги А. Скобиоалэ состоялась в Национальной детской библиотеке имени Иона Крянгэ : [Электр. ресурс] – Доступ: http://www.newsmoldova.ru/ news.html?nws_id=354171&date=2005-02-23 Interviuri cu Aurel Scobioală 369. Scobioală, Aurel. „Aelita” și „Romanticii” – un început de bun augur : [interviu cu scriitorul Aurel Scobioală pe marginea trad. din aceste col.] / consemnare : I. Mânăscurtă // Învăţ. public. – 1978. – 19 aug. – P. 4. 370. Scobioală, Aurel. La taifas cu Aurel Scobioală : [interviu cu Aurel Scobioală] / consemnare : E. Tarlapan // Lit. și arta. – 1983. – 26 mai. – P. 8. 371. Scobioală, Aurel. Întâmplărilor din copilărie trebuie să le găsești poantă… : [interviu cu scriitorul Aurel Scobioală] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 23 febr. – P. 4. 99


În lb. rusă 372. Шибаев, Т. Творческая дружба – вечная дружба : [интервью с участниками Всесоюз. недели дет. и юнош. лит. в Узбекистане] // Ленин учцуни (Узбекистан). – 1988. – 26 март. – На узб. яз. – В содерж. : Скобиоалэ, А. – писатель МССР. Dedicaţii lirice 373. Vieru, Ion. Despre un ceas : Lui Aurel Scobioală : [versuri] / Ion Vieru // Noi. – 1996. – Nr 4. – P. 9. 374. Vieru, Ion. Cui să-i pese de poeme ? : Lui Aurel Scobioală : [versuri] / Ion Vieru // Lit. și arta. – 1999. – 18 noiembr. – P. 5. 375. Cuzuioc, Ion. La concursul epigramiștilor Aurel Scobioală a fost premiat cu 15 kg de ceapă : [epigramă] / Ion Cuzuioc // Dialog. – 2000. – 15 sept. – P. 6. 376. Vieru, Ion. Ceasul : [versuri] : [lui Aurel Scobioală] / Ion Vieru // Lit. și arta. – 2001. – 13 sept. – P. 4. 377. Cojocaru, Victor Ion. Lui Aurel Scobioală – la apariţia „Ulciorului cu pătăranii” : [satiricale] / Victor Ion Cojocaru // Lit. și arta. – 2002. – 14 mart. – P. 8. 378. Cucereavâi, Mihai. Catrene dedicate (I) : Ulciorul cu pătăranii : Lui Aurel Scobioală : [Resursă electronică] – Acces : http ://www.agonia.ro/index.php/essay/170233/index.html ; „a” Mic. – 2004. – 4 iun.

100


Repere critice Mucălit, din speţă antonpannescă, aruncând peste „hâtrenie” un văl de candoare și lirism, fără a putea înșela și hârtia, care îl face timid în stil, oralizant, Aurel Scobioală scrie nuvele, miniaturi pentru copii (La menajerie) și două Ulcioare cu pătăranii din lumea literară. Aurel Scobioală și-a explorat în mod efectiv darul de povestitor (de speţă veche sadoveniană-crengiană), asociat cu acela de umorist structural (umorul și luarea în răspăr e felul său de a fi exprimat și în comportamentul cotidian) în nuveleta pentru copii, în anecdota culeasă din viaţa literară de culise și în miniatură în care apare ca un adevărat maestru. Stilul îi este oralizant, savuros, fluent, surprinzând veridic vorbirea de la ţară, cu parfumuri arhaice și formule narative tipice, „mecanice”. Universul mic al copilăriei e „construit” cu mijloacele lui proprii sub semnul naturii și naturalului, al familiarităţii și unităţii orfice a tuturor elementelor, oamenilor (copii și maturi), insectelor, animalelor, al personalităţii valorice a fiecăruia dintre acestea. Refractar la lumea modernă automatizată, internetizată, aruncată în oceanul informaţional acaparant, Aurel Scobioală ne prezintă o lume naturală trăind sub semnul reconfortant al armoniei, păcii patriarhale, candorilor prime. Utopia acestei unităţi primordiale, nedezmembrate de presiunile și imperativele civilizaţiei de azi e prezentă în Marele fermier Buș-Lăbuș (1999), adevărat poem al vieţii la ţară, văzută ca o oază a bucuriilor simple, ca un otium, în care spiritul mai are loc. Voia bună, jovialitatea curcubeică, însufleţirea mai păstrează reflexele vârstei de aur, care, după cum zice Novalis, este mereu acolo unde mai sunt copii. În universul infantil auroral toate personajele (oameni și animale, păsări, insecte) sunt personalizate: ele au demnitate, valoare, rădăcini genealogice străvechi: câinele Lăbuș vrea să semene cu George Buch, „ocrotitorul de nădejde al statului și un fermier gospodar”, copiii cred că se trag din sfinţi (Dănuţ din Sfântul Daniil, Mitruţă – din Sfântul Dumitru), măgarul este descendent din Buridan, măgarul unui filosof, calul din Bucefalul lui Alexandru Macedon sau din calul împăratului roman Caligula. În miniatură, după cum spunea Baudelaire, totul este concomitent „cap și coadă pe rând și reciproc”, ea având prin excelenţă o structură monocelulară și caracter de fragment dens metaforico-aforistic.

101


Aurel Scobioală vede întreaga fire (om și natură) prin grila animistă și antropomorfică a copilului. Atmosfera e de deplină familiaritate orfică, de unitate democrată a tuturor vieţuitoarelor, căci a miniaturiza înseamnă a democratiza și a monumentaliza micul care nu este totuna cu minorul. Locuitorii menajeriei sunt trataţi, de aceea, cu deosebită compasiune și febleţe: „Cerbul ne-a întâmpinat cu o coroană de coarne de toată frumuseţea. În coroană avea prinse două frunzișoare verzi – păscuse prin tufarii din volieră. – Ian cată, i-i atât de dor de pădure că tocmai i-au înfrunzit coarnele” (Cerbul). „Elefantul se uita la noi cu niște ochi blânzi ca ai bunelului și dădea din cap de parcă ne răspundea la bineţe. Din când în când tot ridica un picior ca un ciocan pneumatic și bătătorea pământul în jurul său – se temea să nu se afunde de mare ce era. Apoi, obosit, âși ștergea faţa cu urechile, căci n-avea buzunar pentru batistă. I-am întins o bomboană. Elefantul a luat-o cu trompa și a dat mulţumit din cap” (Elefantul). „Vulturul se uita la noi uluit: când zbura pe sus, oamenii îi păreau tare mici. Și abia acum vedea că ei sunt mult mai mari decât dânsul” (Vulturul). Acad. Mihai CIMPOI Pentru mine, Aurel Scobioală e ca un pom cu trei ramuri. Primul ram ni-l reprezintă ca scriitor serios sută la sută. Al doilea – ca un scriitor al copiilor. Cel de-al treilea ram – ca autor al istorioarei vesele despre oameni de litere și artă. În scrierile lui Aurel Scobioală cititorul se va recunoaște pe sine și-i va identifica pe mulţi dintre prietenii și colegii săi. Lumea din prozele lui parcă e cea pe care o vedem și, totodată, parcă e răsturnată pentru a deveni mai spectaculoasă. L-am întrebat prin ce diferă umorul copiilor de cel al oamenilor maturi. „Umorul copiilor, mi-a explicat, e spontan. Al celor maturi e gândit...” Un capitol aparte în biografia scriitorului îl constituie munca de editor. Timp de un deceniu, din 1976 până în 1986, s-a aflat în fruntea redacţiei de Literatură pentru copii și adolescenţi a Editurii Literatura

102


Artistică. Împreună cu o echipă de redactori și scriitori – Ion Mânăscurtă, Mihai Cimpoi, Iuliu Cârchelan, Teodora Bragă ș. a. – a contribuit la apariţia mai multor cărţi de proză și versuri atât ale scriitorilor noștri, cât și ale celor din alte ţări. Cea mai valoroasă realizare a redacţiei din acea perioadă au fost colecţiile Aelita și Romanticii. Fiecare din aceste colecţii a inclus câte douăzeci de titluri din cele mai îndrăgite cărţi care alcătuiesc fondul de aur al literaturii universale pentru copii – Jules Verne, Daniel Defoe, Rudyard Kipling, Robert Stevenson etc. Victor PROHIN Multe din scrierile Domniei sale sunt inspirate de momente trăite în armată, altele din realităţile noastre cotidiene. Sunt pagini revelatoare în care întrezărim sufletul încărcat de sensibilitate și vibraţie umană a scriitorului. Aurel Scobioală nu povestește. El trăiește, intens și profund, fiecare moment descris. Din rândurile așternute răzbate un suflu de energie benefică, întremătoare, susţinută și de o notă plină de umor bonom, care te face să zâmbești, să te bucuri și să aspiri spre bine și seninătate sufletească. În tot ce scrie este legat cu nenumărate fire invizibile de neamul său, de baștină, de oameni dragi. În Cuvânt despre cuvinte, care ţine loc de prefaţă la cartea Vorba bună ne adună, Aurel Scobioală se confesează: „La început a fost Cuvântul...” Nu întâmplător apelează la acest postulat biblic, deoarece Cuvântul a fost întotdeauna nu numai instrument de comunicare, dar și un mijloc de a-ţi exprima gândurile, inteligenţa, individualitatea, raţionamentele, elanul vital, pe care scriitorul îl desprinde din fluxul evenimentelor dinamice ale vieţii, cum susţine și filosoful francez Henri Bergson. Fiindcă anume această forţă fundamentală, adică elanul care este temelia gândirii, raţiunii, este expresia fundamentală a ceea ce suntem, a viului din noi... Vlad ZBÂRCIOG Principial originală și categoric interesantă e cartea Scriitorii când erau copii (2004). Autorul ei este Aurel Scobioală, în sensul că lui îi aparţine ideea acestor noi Amintiri din copilărie, adunarea lor în volum, repovestirea ingenioasă a întâmplărilor autentice din viaţa unui șir întreg de oameni de cultură sau, cel puţin, plasarea în pagini a textelor rostite

103


ori scrise de personalităţi distincte ale vieţii noastre spirituale, de vreme ce nu e vorba numai de scriitori, dar și de un strălucit istoric român, ca Alexandru I. Gonţa, născut la Mălăieștii Râșcanilor, și de un dansator de forţă, meșter iscusit de instrumente muzicale și interpret talentat la acestea, ca Liubomir Iorga, și de un actor și regizor de marcă, după cum este Ion Ungureanu, și de un virtuoz, ca Dumitru Blajinu, și de pictori extraordinari, ca Gheorghe Vrabie și Isai Cârmu... – toţi nimeriţi, pe rând, în ipostaze nostime și sugestive, caracteristice copilăriei și timpului respectiv. Și fie că din unii scriitori au fost preluate nuvele ori fragmente de opere de proporţii, în care este evocată copilăria (Trofimaș de Ion Druţă), fie că Aurel Scobioală a „redactat” în cheie umoristică o păţanie ca aceea care i s-a întâmplat pe vremuri lui Vasile Coroban ori a expus – pe baza mărturisirilor unor persoane concrete – fapte incitante din copilăria istoricului pomenit deja, amintirile, schiţele și nuvele/nuveletele autorilor înșiși se lasă nu doar lecturate cu plăcere, ci de-a dreptul savurate, ca niște sclipitoare perle memorialistice, publicistice și chiar – nu ne sfiim să spunem – artistice. Luăm la întâmplare schiţa Cel mai trâmbiţat spectacol, în care talentatul actor Vasile Tăbârţă a vorbit într-o manieră degajată, absolut liberă și firească, despre demonstrarea filmului Minunea rusă în clubul satului său de naștere (Zăicani), despre „rolul” ce i-a revenit lui, viitorului pe atunci artist de teatru și de cinema, pe parcursul naraţiunii punctând succint un personaj memorabil, ca șeful de club, cu „unica lui metodă de a ne educa…” (înjurăturile de cruce și parastas), pe care o afișa nestingherit, cu mândria omului incult, deși bine intenţionat în bădărănismul lui: „Măi mârlanilor, dacă n-aș sta eu aici cu cruci și cu paști, n-aţi mai avea voi cultură în satul ista!”, pentru ca, până la urmă, el, copleș în clasa a cincea, să fie nevoit să părăsească pentru o seară instituţia culturală, în drum spre casă împiedecându-se de priponul unei capre, să cadă rău, drept care – „se vede că din cauza acelei lovituri zdravene la cap”, zice el cu maliţia binevenită și în cazul autocaracterizării, – „s-a înfiripat în mine o mare dragoste pentru cinema și mi-am dat seama pe dată că aș putea fi imediat și scenarist, și regizor, și interpret pentru altă minune din club”. Filmul Minunea rusă continua, când autorul memoriilor a împins capra („minunea mea cu coarne”) în sală, și astfel „s-a stârnit un tămbălău, de nu se mai înţelegea nimic nici în cer, nici pe pământ: zbierete, ţipete, înjurături, strigăte că a intrat ducă-se pe pustii…”

104


Pe scurt, prin mijlocirea evocării unei șotii copilărești, Vasile Tăbârţă ne-a dat o nuvelă autentică, plină de haz sănătos și de sens etic profund. Să spunem că sunt la fel de interesante toate memoriile incluse în cartea Scriitorii când erau copii, este puţin și niţel chiar neadevărat. O mare parte a acestora sunt doar hăzoase și descreţitoare de frunţi (ceea ce deja e bine), în memoriile semnate de Alexei Marinat, Liubomir Iorga, Grigore Vieru și Dumitru Blajinu (împreună), Sergiu Nucă, Ion Vatamanu, Valeriu Gagiu, Andrei Burac, Dumitru Matcovschi, Isai Cârmu, Constantin Tănase și – în mod absolut deosebit! – Andrei Strâmbeanu șotiile și întâmplările istoristice conţin și atâtea adevăruri esenţiale cu privire la viaţa complicată, pe alocuri dramatică și chiar tragică, a poporului nostru și la problemele grave ale existenţei umane, toate dezvăluite cu o artă remarcabilă a unei naraţiuni captivante și a poantei în care se concentrează chintesenţa amintirilor respective, încât pot satisface și gusturile celui mai exigent cititor. * * * Cercul întrebărilor care-i frământă pe micii eroi ai lui Aurel Scobioală e foarte mare: va încăpea oare calul la balcon? Cum să salvezi fetele de balauri? Cum să oprești o stea căzătoare ca să salvezi viaţa unui om? Și la toate acestea copilul caută să găsească unicul răspuns adevărat. „De la un timp, lui Micu i se părea că tare încet crește. Bunelul l-a sfătuit să se măsoare în toată ziua la locul ușii și să facă semn cu creionul. – Ei, cât ai crescut? îl întrebă bunelul într-o zi. – Mai nimic, răspunde Micu amărât. – Cum așa? face tata Costache, aplecându-se să vadă liniuţele de creion. Ian te uită câte semne ai în sus de la primul când ai venit încoace. – E-e, zice Micu, dar de ieri dimineaţă până acum, vezi că nu-i nimic? Bunelul râde: – Tu vrei să crești chiar ca din apă: copiii nu cresc așa repede. – Dar de ce mieluţii și purceii cresc mai repede ca mine? Ei au numai vreo câteva săptămâni, dar de-acum mă întrec la fugă... Tata Costache tace o clipă – pare pus la încurcătură. Dar se găsește repede: – Ei cresc mai ușor, fiindcă trebuie să prindă numai putere, iar tu ai nevoie să prinzi și la minte. Ș-apoi, știm tare bine că mieluţul când o să

105


crească mare o să fie berbec, purcelul – porc. Iar copilul trebuie să ajungă om și de aceea crește atât de încet, că om ca lumea îi tare greu să devii.” Ion CIOCANU …Prima carte semnată de Aurel Scobioală, Cărăruie albă, a fost o revelaţie chiar și pentru mine, „cu un an mai bătrân” și cu, deja, trei sau patru cărţi originale apărute. Laconic, duios, cu poante bine meșteșugite și posedând un stil detașat și vesel pentru gâgâlici, a fost consemnată la timpul ei drept un debut reușit, dacă nu remarcabil. Au urmat: La menajerie, Dincoace de poveste, Viceversa - hop!, Ce te-nvaţă o povaţă, Băieţelul din Lună, Vorba bună ne adună, Aricioaica-doctoriţă, Alfabetul-grădiniţă, Marele fermier Buș-Lăbuș, Carte pentru câini deștepţi („Cartea anului 2003” – Salonul Internaţional de carte pentru copii, Chișinău, 2003), ÎnvăţăMinte din vorbă cuMinte, Scriitorii când erau copii, pagini de veritabilă literatură pentru copii, demne de mai multe antologii (unde, de altfel, au și apărut în mai multe limbi). Greu mai cresc bărbaţii și Ispita, însumează nuvele pentru cei maturi, dar mai puţin serioși decât cei mici. Și aici umorul care-l caracterizează pe Aurel Scobioală, care-i definește undeva chiar și felul de a fi, de a trăi, de a comunica, de a se apropia, de a fi în relaţii cu oameni persistă din abundenţă, este permanent aidoma unui necesar catalizator către faptele cele bune și nobile, dar totdeauna vesele. Acest catalizator fericit și o serioasă doză de ironic spirit de observaţie vin să domine și una din cele mai originale cărţi ale lui Aurel Scobioală, Alt ulcior cu pătăranii, și superb intuit grafic de Lică și Glebus Sainciuc, tipărit măiestrit la Editura Prut Internaţional. Este o frumoasă reușită a autorului și a întregii echipe de editori, volumul a fost premiat (ca și alte volume anterioare ale lui Aurel Scobioală), bucurându-se de cea mai frumoasă apreciere din partea cititorilor de toate generaţiile. Cazurile, întâmplările, pătăraniile, cimiliturile, bancurile, caracterele – toate la un loc alcătuiesc un univers aparte al umorului, adică o secvenţă a umorului nostru autohton. Cartea e căutată și citită cu zâmbetul pe buze, „transmisă din gură în gură și din mână în mână”. Cred că e suficient să amintim cititorului că redactor de carte este un alt umorist de excepţie – Aureliu Busuioc! Volumul Peripeţii cu melodii sau Cum l-a descoperit America pe Liubomir Iorga (a fost un timp pașnic și potrivit și pentru Liubomir Iorga,

106


și pentru poporul american!) se înscrie în aceeași tonalitate umoristică despre care vorbeam mai sus. Spiritul caustic, gluma, bancul bine potrivit, nonșalanţa și accentul comic spontan se simt la ele acasă și în cartea Scriitorii când erau copii, acestea fiind dominantele unui scriitor, poate ale unuia din cei mai buni scriitori-umoriști la ora actuală de la noi care este Aurel Scobioală. Anatol CIOCANU Aurel Scobioală este scriitorul eroii căruia pot face lucrurile cele mai neobișnuite. Ei pot transfigura totul. Și chiar ei se pot schimba. Grăitor este exemplul lui Micu din povestirea Făt-Frumos în grupa mare, care, începând să se joace „de-a Făt-Frumos”, el însuși s-a schimbat dintr-un băiat rău în unul bun. Eroii lui Aurel Scobioală trăiesc într-o lume din poveste. La fel ca și Făt-Frumos ori Ileana Cosânzeana. Pentru ei și datorită lor sunt minunile. În povestirile sale dușmanii se transformă în prieteni, ceea ce nu se întâmplă nici chiar în poveste. Imaginaţi-vă, balaurul brusc devine bun. Și, totuși, acest lucru e posibil. Foarte frumos ne demonstrează aceasta Aurel Scobioală. Și, totuși, acești eroi ai lui Scobioală nu sunt exponate de muzeu. Adică, de neîntâlnit. Ei sunt, uneori, chiar lângă noi. Și cum foarte sincer ne-o spune însuși autorul. Uitaţi-vă pe stradă mai atent și îl veţi descoperi printre oameni și pe Micu. Mitru CRUDU În peisajul literar chișinăuian volumul recent apărut Scriitorii când erau copii (editurile Prut Internaţional și Știinţa, Chișinău, 2004) se înscrie ca o „tentativă”de a întredeschide o portiţă înspre universul miraculos al copilăriei scriitorilor. Copilăria are, la noi, o putere de atracţie sporită graţie faptului că aici s-a constituit, în perioada totalitaristă, o mentalitate bazată pe valoarea tradiţiilor recuperate, nu fără eforturi, dintre acestea făcând parte și copilăria revendicată din perspectiva dreptului de raportare la un trecut recent nefalsificat. Alcătuită, în mare parte, din episoadele relatate de „copiii anilor treizeci”, cartea e o mărturie împotriva tendinţei irepresibile de idealizare a universului infantil, dar și o dorinţă de a oferi șansa cunoașterii realităţilor autentice de acum câteva decenii.

107


Căci dincolo de întâmplările hazlii, șotiile și năzdrăvăniile copiilor de atunci, dincolo de faptul că, după cum mărturisește însuși autorul Aurel Scobioală, ideea cărţii i-a fost sugerată de micii cititori care, la întâlnirile cu scriitorii, îi provocau pe aceștia din urmă să se confeseze în stil crengian, este incontestabilă valoarea documentară a volumului ce ar putea servi la elaborarea unor eventuale studii de istorie a mentalităţilor. Chiar dacă imaginea neîntrecutului povestitor humuleștean planează deasupra multor întâmplări, cartea se constituie și ca o probă de emulaţie sau de detașare nu numai de la cel druţian sau chiar sadovenian. Prin urmare, nu lipsește nici tentaţia mitizării universului copilăriei. Aidoma cireșului din Amintirile lui Ion Creangă, imaginea fetișizată a pomilor, „bunicii cei dulci” (Gheorghe Vodă), „lucrează” în memoria afectivă a scriitorilor, determinând o identificare a copilăriei într-o deplină armonie cu natura. Îndepărtată în timp, durerea suportată în copilărie (în momentele evocate de Andrei Strâmbeanu, Gheorghe Vrabie ș. a.) este convertită în „materie primă pentru artă”, pentru arta rememorării. Trăsătură comună a mărturisirilor celor o sută de protagoniști (scriitori, pictori, actori, editori, profesori universitari, istorici etc.) o constituie retragerea într-o lume intimă, alcătuită din frânturi de visuri, de mituri, de istorioare prin intermediul cărora fiecare își regăsește propria identitate. În fond, este vorba despre o caracteristică a copilului din Estul Europei, care se retrage în intimitate pentru a se regăsi. În comparaţie cu acesta, copilul occidental trăiește mai mult în imediat, riscând uneori să se piardă în diversele tentaţii care îl pândesc. Cu siguranţă, autorul are șansă de a pregăti și o a doua ediţie, în care ar încăpea și alţi potenţiali protagoniști. …O întrebare pe care o provoacă această binevenită apariţie editorială este: „Oare cum arată copilăria aruncată în imediata sutelor și miilor de copii din Republica Moldova ai căror părinţi au umplut lumea în căutarea mijloacelor de trai?”. E o întrebare la care merită să reflecteze și profesorii, și scriitorii, și editorii. Ana BANTOȘ Cărţile lui Aurel Scobioală sunt anume de acest soi. Din ele poţi culege un sfat, o povaţă, o ândrumare… Și mai e ceva care-l deosebește de mulţi alţi scriitori: se uită la lume cu ochi de copil și se are de bine cu

108


umorul. Chiar și în lucrările despre lunile anului sau în cele despre semnele de punctuaţie. Să luăm, de exemplu, povestirea „Maimuţa” din volumul La menajerie: „Maimuţa mânca sămânţă și scuipa cojile jos. O învăţase un vlăjgan care i-o dăduse. Acum acesta stătea în faţa ei și râdea de dânsa. Maimuţa, pricepând, se vede, că nu-i frumos ceea ce face, i-a aruncat înapoi sămânţa și i-a întors spatele. Asta mai zic și eu maimuţă…” De altfel, lucrările literare ce conţin măcar un pic de umor sunt mai pline de viaţă, mai optimiste, mai aproape de adevăr. * * * Acum cinci ani scriitorul Aurel Scobioală și-a sărbătorit aniversarea a 60-ea de la naștere. Frumoasă vârstă și un bun prilej de a jubila, dar domnul Scobioală n-a prea stat în capul mesei pe la diverse manifestări organizate în cinstea lui, lăsându-se măgulit de laude. A stat mai mult la masa de scris, unde îl așteptau, nerăbdătoare, filele curate. Și din nou s-a așternut pe lucru. Curând ele s-au transformat în noi cărţi, inspirate și pline de învăţăminte și de un fin și sănătos umor. E vorba de Alt ulcior cu pătăranii, ce adună multe întâmplări hazlii cu oamenii de artă de la noi, de Carte pentru câini deștepţi, care nici pe departe nu-i scrisă pentru căţei, ci ni se adresează anume nouă și ne spune că-i un lucru cu totul anapoda când coada conduce capul. E o carte veselă și plină de înţelepciune. De altfel, ca și ÎnvăţăMinte din vorbă cuMinte, o altă carte interesantă și gustată de cititori. Dar cât de mult s-au delectat și cei mici și cei mari, răsfoind volumul Scriitorii când erau copii. Într-adevăr, e o carte de zile mari, în care scriitorii, dar nu numai ei, își amintesc de întâmplări nostime din anii lor de copilărie. Cea mai recentă carte, Acasă la Mălăiești, e scrisă împreună cu alţi patru consăteni: poeţii Anatol Ciocanu și Aurel Ciocanu, ziariștii Anatol Ciobanu și Vasile Scobioală. E despre satul lor de baștină, despre oamenii și locurile care le-au rămas dragi pentru totdeauna. Cărţile scriitorului Aurel Scobioală sunt apreciate nu numai de cititori, dar și de înalte foruri republicane și internaţionale. Carte pentru câini deștepţi a luat Premiul Cartea anului la Ediţia din 2003 a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii de la Chișinău. Apoi și Diploma de

109


Onoare a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii și Tineret (IBBY). Scriitorii când erau copii s-a învrednicit de Premiul Special al Ministerului Educaţiei la ediţia a noua a aceluiași salon. Anul acesta scriitorul Aurel Scobioală serbează din nou o frumoasă aniversare. Îi urăm ca și aniversările ce vor urma să le sărbătorească tot cu cărţi valoroase, pe gustul micilor și marilor cititori.

Gheorghe POSTOLACHE Pedagog, prozator, publicist și editor, Aurel Scobioală a semănat gânduri înţelepte în inimile elevilor, pe când lucra în școală, călăuzindu-i cu siguranţă pe drumul anevoios al vieţii, mai târziu – în scrierile sale de o înaltă ţinută artistică, în emisiunile Radiodifuziunii și Televiziunii Naţionale, unde a activat mai mulţi ani, în conceperea și editarea plauzibilă a unor seriale de traduceri din creaţia diferitor scriitori clasici și contemporani de peste hotarele ţării. Dar mai presus de toate este scriitorul copiilor. În cărţile sale Cărăruie albă, Hai la menajerie, Ce te învaţă o povaţă, Vorba bună ne adună, Marele fermier Buș-Lăbuș întâlnim o suită de aventuri, de întâmplări comice, de ciocniri ale micilor eroi cu realitatea înconjurătoare, transfigurări în lumi de basm, situaţii surprinzătoare, de-a dreptul nebănuite, dar care trebuie și sunt rezolvate graţie inventivităţii celor implicaţi în ele, limbajul lucrărilor fiind împresurat cu expresii curgătoare, firești vârstei purtătorilor acestora, de la un capăt la altul predominând seninătatea și umorul, ceea ce îl caracterizează, în fond, și pe autorul acestor ademenitoare zămisliri.

Alexandru NEGRIȘ Aurel Scobioală – autorul frumoaselor miniaturi din volumul La menajerie, prin publicarea povestirii Dincoace de poveste, s-a arătat și ca un bun cunoscător al vieţii școlare a copiilor. E îmbucurător faptul că am surprins la lectură prezenţa unui stil al naratorului, atmosfera pe ici-colo bufonată, umorul de situaţie, care dă povestirii o notă plăcută. Suntem conștienţi de faptul că autorul n-a avut posibilitatea să inventeze cine știe ce situaţii dificile de viaţă, ce-ar antrena cititorul la lectură, fiind constrâns de tema concretă a povestirii, dar, prin

110


ceea ce a realizat, autorul a înscris o netăgăduită performanţă. Aceasta se mai datorește și îndrăznelei autorului de a ataca teme care, la prima vedere, par a fi nu pentru o scriere pur artistică. Iar performanţa autorului e un argument în plus că orice situaţie din viaţa copiilor merită atenţia unui artist și succesul depinde numai de faptul cum știe el s-o încheie într-o acţiune captivantă, s-o modeleze artistic, așa ca să poarte un mesaj și să aibă pondere. Ilie TOMȘA În Ispita Aurel Scobioală nu renunţă la maniera sa detașată de a contura caracterele prin confruntări caraghioase și a le dirija acţiunile, comportamentul și atitudinile astfel, încât acestea să se impună cititorilor printr-un fel al lor, original, de a fi, de a gândi și a se face prezenţi, ca atare, în anturajul în care trăiesc. E drept că, ţintind să zugrăvească o pânză epică de mai largă respiraţie din realitatea noastră de astăzi, autorul încearcă să-și diversifice mijloacele de redare și de expresie, să ne propună o optică mai gravă, prin care captează și fixează evenimentele. Ţăranii din Milești, alţi eroi care se perindă prin acest sat cuprins și frumos de la nordul Moldovei, cu oameni harnici și gospodari așezaţi, unde valorile morale majore, cum ar fi cinstea, omenia, demnitatea, vrednicia ţăranului la bine și la rău se păstrează cu dragoste și se transmit generaţiilor tinere, mai au și alte ocupaţii, decât să se întreacă în childuri, să joace la nunţi pline de fast și pitoresc, să tăifăsuiască și să benchetuiască la ospăţuri homerice. Ei sunt prinși, mai ales, în vârtejul muncii, și nu unul declarat, demonstrativ, ci în amănuntul cotidian, nesemnificativ la prima vedere, însă din care răsare rodul muncii de peste an al ţăranului legat de glie, deci și bunurile materiale și spirituale, de care, pe bună dreptate, se mândrește. În același timp, ritmurile de azi ale satului nostru sunt urmărite atent și înregistrate de sensibilitatea unui adolescent, cum este Tonu Sălcioară care, pe de asupra, e și un pui de orășean, ce se pregătește să absolve școala medie la Milești, trimis, cum lasă să se înţeleagă autorul, în mod disciplinar la ţară, de tatăl său Isai Sălcioară, ţăranul autentic, „născut nu făcut”, cum s-ar zice tot prin acele meleaguri ale Moldovei, de unde Aurel Scobioală se inspiră în Ispita. Astfel, că în această povestire de proporţii avem, ca să zicem așa, spectacolul confruntării de idei și atitudini dintre trei generaţii, fiecare din ele exteriorizând un mod mai deosebit de a privi, a trăi viaţa și a medita la sensurile ei. Nicolae BĂTRÂNU

111


Aurel Scobioală este unul dintre puţinii scriitori pentru copii, care, cu ajutorul frazei scrise, face să înflorească zâmbetul pe obrajii micilor cititori. Multe dintre povestioarele lui au ca suport un real ireal. Copiii învaţă de la animale ce e „binele, ce e răul, calităţile omenești”. Titus ȘTIRBU ... Cărţile lui au comunicat ceva copiilor. Neostentativ. Fără didacticismul insidios care te obligă să părăsești lectura de la pagina a cincea. Umorul lui are și ingenuitatea copilului… Când îl citești pe A. Scobioală, îi dai dreptate lui Buffon: stilul e omul însuși. Căci firea omului Scobioală e topită în aceste pagini („Ce te-nvaţă o povaţă” – n.n.) și s-ar putea să fie chiar esenţa lor.

Eugen LUNGU Autor pentru copii, Aurel Scobioală fructifică și în povestiri destinate adulţilor, anecdota folclorică. Dumitru MICU O lacrimă pe altarul culturii și tradiţiei neamului. Teoctist CAIA

Spre suta de ani și suta de movile

112


INDEXURI AUXILIARE Indexul alfabetic de nume Akim Iakob 25 Alecsandri Vasile 25 Andrieș Andi 25 Andruhina M. 174 Anidalov G. 268 Antoci Constantin 25 Anton Ion 37 Aramă Constantin 25 Babanschi Valeriu 25, 16, 37 Baboglo Nicolae 16, 25, 37, 166 Badarau D. 52 Badiuc Serafim 25 Bahnaru Vasile 25 Balaban Claudia 37, 351 Baltag Vitalie 16, 25, 37 Banaru Victor 25, 37, 51, 279 Bantoș Ana 37, 39 Baracci Petru 25 Barbalat Pavel 25 Barbarov Gheorghi 37 Barski Lev 16, 25 Bauch Efrem 16, 25 Baznat Nică 25 Băluţă Dumitru 299 Bătrânu Nicolae 6 Beleaev Vladimir 268 Belicov Serafim 25 Benea Marcela 25 Bernștein Naum 25 Beșleagă Vladimir 16, 25, 37, 287, 317

Bivol Efim 25 Bâlici Gheorghe 25, 37, 189, 284 Blaga Lucian 25 Blajinu Dumitru 37 Blanovschi Axente 25 Blănaru Gheorghe 16, 25, 318, 322 Bobuţac Valeriu 25 Bodiul Ivan 25 Bodrug Oleg 37 Bogaci Gheorghe 25 Bogdan-Jucov Titus 37 Bolduma Ion 16, 25 Borzin Aurica 294 Botezatu Grigore 25 Botgros Nicolae 16, 25 Botnaru Leo 16 Boţu Pavel 16, 25 Braghiș Dumitru 25 Brejnev Leonid 16, 25 Buburuz Petru 25 Bucov Emilian 16, 25 Bulat Eugenia 37 Burac Andrei 16, 37, 25, 309 Burghiu Iacob 16, 25 Burlac-Vâlkanov Petru 25 Buruiană Alexandru 288 Busuioc Aureliu 16, 25, 37, 295, 309, 349 Busuioc Nicolae 25 Butnaru Leo 25, 37, 184 Calmoi Vasile 25

113


Canna Ion 25 Casian Ștefan 25 Cazacliu Aurelia 22, 282 Cărare Petru 16, 25, 37, 157 Cealâi Bogdan 25 Ceban Ivan D. 25 Celac Silvia 25 Cemortan Ludmila 25 Cemortan Silvia 75, 86 Cernobai Vasile 25 Chaplin Charles 25 Childescu Emil 16, 25, 262 Chiriac Tudor 16, 25 Chiriţă Gheorghe 16, 25 Cibotaru Arhip 16, 25, 269 Cibotaru M. 318 Cibotaru Mihail Gh. 37 Cibotaru Mihail Ion 16, 25 Cimpoi Mihai 16, 25, 37, 162, 285, 289, 318, 331, 334, 347 Ciobanu Anatol 314 Ciobanu Dumitru 16, 25 Ciobanu Ion C. 16, 25 Ciobanu Mircea V. 37 Ciobanu Vasile 315 Ciocanu Anatol 16, 19, 25, 37, 271, 314, 339, 356 Ciocanu Aurel 16, 25, 37, 167, 248, 314, 318 Ciocanu Ion 16, 18, 25, 27, 37, 44, 131, 185, 320, 330, 346 Ciocanu Vasile 25 Cioclea Eugen 16, 25, 37 Ciocoi Gheorghe 16, 25, 37, 190 Cioran Emil 25 Ciubotaru Adrian 286 Ciubotaru Mihail Ion 37, 161 Ciubucciu Vlad 357 Cârchelan Iuliu 25 Cârmu Isai 4, 11, 15, 25 Clinton Bill 25 Clinton Hilary 25

Cobâleanschi Nicolae 25 Codău Emil 25 Codreanca Lidia 37, 331 Codru Anatol 16, 25, 37 Cojocaru Sanda 305 Cojocaru Victor Ion 377 Colesnic Iurie 25, 37, 330 Constantinescu Mihai 25 Constantinov Anton 25 Corbu Haralambie 25 Coroban Vasile 25, 37 Corobceanu Svetlana 283 Cosmescu Alexandru 25 Costenco Nocolae 16, 25, 37 Coșbuc George 25 Coșeriu Eugen 16, 25 Crăciun Agripina 25 Creangă Ion 16, 25 Creangă Pavel 25 Creţu Igor 16 Cruceniuc Petrea 16, 25 Crudu M. 115, 324 Cruluţchi Filip 25 Cucereavâi M. 378 Cucu Mihai 311 Cupcea Raia 25, Cupcea-Josu Argentina 37 Curbet Vladimir 16, 25 Cutasevici Gheorghe 25, Cutcoveţchi Iacob 16, 25 Cuzuioc Ion 375 Dabija Nicolae 16, 25, 37 Damaschin-Popa Stela 35 Damian Liviu 16, 25 Danilov Simion 16, 25 Darie Pavel 16, 25 Deleanu Liviu 25 Demidova O. 261 Diviza Ion 37 Dodiţă Gheorghe 25 Donici Alexandru 25 Dostoievski Fiodor 25

114


Doyle Arthur Conan 269 Dragomir Constantin 25, 37, 322 Drelevska I. 206 Druţă Ion 16, 25, 37 Dumbrăveanu E. 12 Dumbrăveanu Victor 25, 37 Efremov Oleg 16, 25 Eliade Mircea 25 Eminescu Mihai 25 Eremei Grigore 16, 25 Erenburg Ilia 16, 25 Esinencu Nicolae 16, 25, 37, 154, 182, 301 Evtușenco A. 122, 145, 181 Filip Iulian 37, 184, 322 Filip Vitalie 16, 25 Forţu Ion 25 Furdui Galina 37, 163 Gafton Marcela 340 Gagiu Valeriu 37 Gaisultanov U. 265, 274 Ganea I. 112 Garaz Mihail 25 Geistarts I. 278 Gheorghiţă Eugen 341 Gheorghiţă Natalia 336 Gheorghiu Gheorghe 16, 25 Gherlac Victor 25 Gherman Ion 25 Globa Pavel 25 Goebbels 25 Goleavkin V. 266 Gonţa Alexandru Ioachim 37 Gorbaciov Mihail 25 Gorincioi Vitalie 25 Granin Daniil 263 Grati Alina 302 Grâu Gheorghe 306 Grebenţcencov Victor 25 Grecov Iurie 25, 37, 158 Grecu Mihai 25 Grom Afanasi 25

Gromov Alexandru 16, 37 Grosu Valeria 25 Gușilov Iacob 16, 25 Guţu Aurel 3, 25, 37, 180, 182 Hadârcă Ion 16, 25, 37 Hasdeu, Bogdan-Petriceicu 25 Hâncu Vladimir 249 Hlib Lidia 37 Hodkevici Taras 261 Hofling H. 272 Hropotinschi Vasile 25 Hrușciov Nikita 25 Iachimov I. 318 Iancov B.G. 270 Ianiuc D. 1, 2 Iorga Liubomir 16, 25, 26, 37 Ioviţă Vlad 25 Istrati Anastasia 25 Istrati Lida 16, 25 Istru Bogdan 16, 25 Josanu Emil 25 Josu Nina 16 Junghină Eugen 25 Kava Victor 25 Kolesov V. 277 Komar Boris 25 Konev Ivan 25 Kosâghin Alexei 25 Kotovski Grigore 25 Kovali Iurii 16 Kramskoi Ivan 25 Krâlova V. 12, 13 Kuliev Melan 25 Langa Andrei 23, 280 Lari Leonida 37 Lazariuc Anastasia 25 Lăpușneanu Echir 25 Lebedev Evgheni 16 Lemster Moisei 25 Lenin Vladimir 16, 25 Levit Froim 25 Leviţchi Vasile 16, 25, 37

115


Limonov Eduard 25 Linkiavicius Ionas 16, 25 Lorca Garcia F. 16, 25 Lucinschi Petru 16, 25 Lunchevici Serghei 16, 25 Lungu Eugen 17, 37, 325 Lungu-Ploae Raisa 25 Lupan Andrei 16, 25 Lupașcu Teodor 16, 25 Lupăcescu Gheorghe 245 Maiakovski Vladimir 25 Malarciuc Gheorghe 16, 25 Malev Vera 16 Mânăscurtă Ion 16, 37, 369 Mândâcanu Valentin 16, 25 Maniu I. 25 Marciuc N. 25 Marian Boris 16, 25, 37, 184 Marin Gheorghe 25 Marin Vitalie 25 Marinat Alexei 16, 25, 37, 303 Martânov G. 267 Marx Carl 25 Matcovschi Andrei 25 Matcovschi Dumitru 25, 37 Matei Valeriu 25 Matute A. 275 Mâţu Ion 25 Maxim Dumitru Dan 37 Mătcaș Nicolae 25 Melnic Ion 133 Melnic Ștefan 16, 25, 319 Melnic Tudor 37 Melnic V. 269 Meniuc Gheorghe 16, 25 Micu Dumitru 332, 337 Miezelaitis Eduardes 16, 25 Mihail Viorel 16, 25 Mihnea Paul 16, 25 Mitterrand Francois 25 Moraru Haralambie 16, 25, 37, 304 Motrescu Ilie 37

Movilă Boris 16, 25 Munteanu Constantin 16, 25, 37, 159 Nastasiu Vasile 40, 41, 353 Năstase Ion 25 Negară Teodor 25 Negriș Alexandru 25, 342 Nicula Emil 25 Nicuţă Dumitru 16, 25 Nicuţă Iulian 16, 25, 37, 165 Noica Constantin 25 Nucă Sergiu 25, 37, 312 Olâinik Iaroslav 291 Ololenco A. 13 Osadcenco Ion 16, 25 Ostrovoi Serghei 16, 25 Oșanin Lev 16, 25 Paitâk A. 264 Partole Claudia 37 Pascaru Vasile 25 Pâslaru Eugen 25 Paulenco Ion 25 Pavlinov P. 264 Pavlov Iuri 25 Pavlov Vladimir 25 Pătrașcu Emilian 290 Perceanskaia V. 273 Perciun Mihaela 296 Petelcă Ștefan 16, 25 Petelcă Vera 25 Petrarca F. 25 Petric Pavel 25 Pivcenco I. 12 Plămădeală R. 183 Pleșco 25 Podoleanu Ion 16, 25, 37 Pohilă Vlad 315, 316, 321 Poiată Mihai 25, 37 Ponomari Fiodor 25 Popa Nicolae 25, 37 Popușoi Liliana 343 Postolache Gheorghe 344, 361 Postolachi Doina 297

116


Preda Marin 25 Prini Gheorghe 37 Prohin Victor 25, 37, 38 Pșenicinikov Veaceslav 25 Puică Sergiu 25 Pușkin Aleksandr 25 Raikin Arkadi 16, 25 Raileanu N. 25 Raţă Victoria 28 Raţuc Neli 37, 319 Razumnevici V. 276 Răileanu Nicolae 25 Rău Aurel 16, 25, 37 Recensther Bella 25 Reniţă E. 271 Revencu Gheorghe 25 Roibu Nicolae 24, 37, 372 Roibu P. 319, 371 Romanciuc V. 112 Romanciuc Valentina 42 Romanciuc Vasile 25, 37 Romanenco Nicolae 16, 25 Romm Mihail 25 Roșca Valentin 16, 25 Rusu Gheorghe 37 Rusu Nicolae 25, 292 Rusu Valeriu 25 Rusu-Ciobanu Valentina 25 Sagaidac Rodica 25, 37 Sainciuc Glebus 16, 25 Sainciuc Lică 16, 25 Saka Serafim 16, 25 Saltâkov-Șcedrin Mihail 25 Sangheli Andrei 25 Sawyer Tom 25 Scobioală Vasile 16, 25, 314 Severin Dănuţa 25 Severin Ion 25 Severin Vasile 25 Sidorenco N. 121 Simion Eugen 25 Smâșleaev A. 9, 10, 21, 51

Smyshlyaev A. 52 Snegur Mircea 25 Sobieţchi Ludmila 37 Soloviov Vasile 25 Soltan Petru 37 Stalin Iosif 25 Stanciu Mihai 310 Stanciu Sergiu 37, 308, 311 Starostin Pavel 16, 25 Stavschi Irina 16, 25 Stoicescu Vaike-Eda 50 Strâmbeanu Andrei 16, 25, 37 Suceveanu Arcadie 25, 37, 156, 313 Sulac Nicolae 16, 25 Sumcă Sergiu 25 Suntembreanu Mircea 16, 25 Șaghinean Marieta 16, 25 Șalari Ariadna 25 Șclearuc Igor 308 Șendrea Marcel 303, 307 Șișcan Constantin 16, 25 Șleahtiţchi Maria 179, 354 Șolohov Mihail 25 Șolom-Aleihem 25 Șraibman Ihil 25 Ștefaniuc Victor 25 Știrbu Titus 16, 25, 345 Tamazlâcaru A. 106 Tampei Dumitru 16, 25 Tanasoglu Dionisie 25 Tarlapan Efim 16, 25, 37, 155, 311, 370 Tăbârţă Vasile 25, 37 Tănase Constantin 16, 37 Tănase Maria 16, 25 Tătaru Tudor 25, 37 Teleucă Victor 25, 37 Testemiţeanu Nicolae 25 Tomșa Ilie 319 Topelberg 25 Tudor (Melnic) Ștefan 37 Tudor Ștefan 190 Tuulik Iuri 25

117


Ţarălungă Octavia 16, 25 Ţopa Tudor 16, 25 Ţurcanu A. 5, 267 Ţurcanu E. 14 Ţurcanu Ianoș 25, 37 Ţurcanu Vasile 25 Uncuţă Anton 25, Ungureanu Ion 25, 37, 183 Ureche Filip 25 Urschi Gheorghe 16, 25, 37 Urschi Maria 25 Ursu Anatol 16, 25 Ursu I. 318 Vangheli Spiridon 16, 25, 37 Varticean Iosef 25 Vasilache Vasile 16, 25, 37 Vasiliuc Alexandru 16, 25 Vatamanu Ion 25, 37 Văcăroiu Nicolae 25 Verdeș Larisa 293 Vereiskaia Elena 262 Verne Jules 25 Vicoveanca Sofia 16, 25 Vidrașcu A. 362 Vieru Grigore 16, 25, 37 Vieru Igor 16, 25 Vieru Ion 16, 25, 37, 160, 373, 374, 376 Vieru Nicolae 16, 25, 37, 307 Vinţas Aurila 25 Vizir Elena 281 Vodă Gheorghe 16, 25, 37, 358 Vrabie Anatol 25 Vrabie Gheorghe 37 Zadnipru P. 112 Zamfir Gheorghe 25

Zanet Tudor 25 Zbârciog Vlad 20, 25, 37 Zloteanu M. 320 Арынушкiн А. А. 53 Балтаг В. 55, 56, 196, 199, 200, 202, 203, 205, 209, 213, 224, 226 Барбаров Георгий 366 Бродский А. 210, 211, 212, 214, 220 Бурдeнко Т. 199 Бурдужа Зинаида 8 Евтушенко А. 232, 236 Жанков В. 55 Каменский А. 208, 219 Коваль Ю. 59, 227, 229, 231, 232 Леkа Иполит 207 Мариан Б. 201 Марин Г. 364 Мелник Ю. 234 Ольшевская Н. 218, 230, 234 Ольшевский Р. 221 Орлов В. 215 Павловa У. А. 53 Разумневич В. 57 Розамирина Наталия 367 Сидоренко Н. 231 Смышляев А. 56 Сумка Сергей 368 Тамазлыкару А. 221 Филатова Ирина 298 Флоря М. 223 Хазин М. 209, 213, 226 Шейнина Александра 43 Шибаев Т. 372 Шмундяк Т. 235 Юнко А. 217, 222

118


Indexul de titluri de opere „Acrobatul” Bucov 25 „Calabăieţi” 25 „Căţelul zburător” 25 „Poligamul” Barbalat 25 „Specialist” în Preda 25 16 copeici plus o idee 25 A cui e scrisoarea? 3 A scrie despre mama… (Nicolae Costenco) 37 A venit maistrul 25 Academicieni la telefon 25, 147 Acasă 9 Acasă la „ucraineanul” Văcăroiu 25 Acasă, la bunei 9 Adunarea părinţilor 25 Ai grijă și de noi 138 Ai naibei de „franţuji” 25 Aici e de mine 25 Al cui e soarele? 1, Albina e cuminte 11, 15, 35 Alfabetul – grădiniţă 109 Alistar Baidan și sindromul Basarabean (Andrei Burac) 37 Alt ulcior cu pătăranii 25 Alte planuri… 25 Altul la rând 83 Am avut sau n-am avut eu copilărie? (Andrei Strâmbeanu) 37 Analiza propoziţiei 152 Apa trece... 15 Apostroful 11, 15 Arcadie… 141 Are orașul acesta ceva 63 Aricioaica-doctoriţă 12 Ariciul 2, 11, 15, 174, 179 Armă chimică pentru Casa Albă 26 Aroma de mere (Ianoș Ţurcanu) 37 Aruncatul cu bulgări dintr-o ţară în alta (Constantin Tănase) 37 Asa-i de când lumea 25 Asta-i viaţa, ce să-i faci?... (Victor

Dumbrăveanu) 37 Asta-i! 168 Așa-i făcut omul… (Mihail Gh. Cibotaru) 37 Atunci când ţi-e frig te zgribulești… (Dumitru Dan Maxim) 37 Au dispărut fetele 10 Au și ei probleme 25 Autobuzul cu „Acordeon” 15, 112 Auzite de la voi 15 Aventuri ca din carte (Oleg Bodrug) 37 Bată-l vina 25 Batista fetei dintr-a treia (Victor Prohin) 37 Băieţelul din Lună 13 Bărbaţii se nasc noaptea (Spiridon Vangheli) 37 Băsmăluţă 78 Beţișoarele 11, 15 Bine faci 35 Bomboanele copilăriei mele 190 Bouţul 193 Brăţara de aur 11, 15, 35, 92, 179 Brumar 15 Brumărel 11, 15, 97, 120 Bucefal și Buridan 21 Bufniţa 15 Bun îi vinul din cimpoi 26 Bunicii lui Vodă (Gheorghe Vodă) 37 Businessmanii de la Buda (Nicolae Popa) 37 Busuioc cel mare despre Busuioc cel mic (Aureliu Busuioc) 37 Busuioc nu regretă 25, 150 Buș-Lăbuș, Pan, Cotoșman și berbecul Ataman 134, Buzaţii de la Vad, și caputul lui Hitler 26 Ca în viaţă 143 Ca o pasăre, copilăria noastră… (Gheorghe Vrabie) 37

119


Ca racul 131 Caietul cu păcate 116 Caii și Tractorul 15 Calul cel roșu 15, 110 Calul dezmembrat (Eugen Cioclea) 37 Calul din căruţă 181 Calul roșu 194 Cam tot pe atâta 25 Cameleonul 2, 11, 15 Cangurii 2, 11, 15 Capra lui nea Alioșa Lupăcescu 191 Capul nu m-a ajuns 14 Capul plecat 15, 179 Caracter nordic 25 Care spune adevărul 25 Carte pentru câini deștepţi 28, 176, 349, 350, 360 Cartușele lui nanu Ghiţă 89 Carul cu mere 37, 154, 182 Casa noastră 1 Castorii și Broasca 11 Castorii și broasca ţestoasă 2 Caval de Basarabia 26 Cămila 2, 11, 15 Căpăcelele 15 Căpitanul… lui Jules Vern și vaca lui Cimpoi (Mihai Cimpoi) 25, 37, 162 Căprioara și Rinocerul 2, 11, 15 Cărţi pentru clasici 25, 131 Cărţile fără tartaje (Mircea V. Ciobanu) 37 Căruciorul năzdrăvan 3 Când eram Făt-Frumos (Constantin Dragomir) 37 Când e prea multă osârdie 25 Când vin data viitoare 25 Când doi se ceartă 11, 15, 35 Când îţi vei face cărţile tale… Claudia Partole) 37 Când mă ţineam de poala mamei (Alexe Rău) 37

Când nu știi ce să spui... 11, 15, 35, 95 Când pe copil îl doare un deget 15, 35 Când trimite lanul veste 1 Cântecul din suflet 26 Cârligel 11, 15, 94 Câte muzee are Chișinăul 112 Câte acte are o piesă 25 Ce a văzut și ce n-a văzut Parisul 152 Ce am visat noaptea 15 Ce au crescut nucii 63 Ce e bine ia cu tine 15, 35 Ce înseamnă a ţine în hăţ? (Gheorghi Barbarov) 37 Ce limbă am învăţat 129 Ce n-am înţeles la cinci ani… (Haralambie Moraru) 37 Ce poţi face azi 11, 15, 35 Cea mai înaltă treaptă la Filarmonică 26 Cea mai mare pedeapsă 25 Ce-am visat noaptea 2, 11 Ce-ar fi dacă 9 Ceasornicul 9 Cei care nu prea citesc 25 Cel isteţ 11, 15, 35 Cel mai gustos avans din lume 21 Cel mai mare poet 25 Cel mai trâmbiţat spectacol (Vasile Tăbârţă) 37 Cele mai plăcute îndeletniciri (Alexandru Gromov) 37 Cerbul 2, 11, 15, 179 Chironaș 11, 94 Cimpoi e om serios… 25 Cine a ieșit din dulapul cu cărţi Anatol Ciocanu, Aurel Ciocanu) 37, 192 Cine a rămas în locul tău? 25 Cine are carte 15 Cine de cuvânt nu ia 15, 35 Cine e mai surd? 25 Cine e Stan Păţitul 93, Cine își schimbă căciula 15, 113

120


Cine nu rabdă 35 Cine știe carte 15 Cine te pune? 149 Cine-i leneșul 11, 15, 35, Cireșar 11, 15, 97 Cititorul cu „Ulciorul…” (Aurel Scobioală) 25 Clopoţelul de argint 15, 102 Cloșca 15 Coadă de topor 15, 100 Coadă fără obraz 28 Cocostâlp 14, 15 Cocostârcii 2, 11, 15 Cocostârcul Rodicăi (Rodica Sagaidac) 37 Codrii 15, 101 Cojocul salvator 25 Colhoznic din născare 155 Colţunașii 184 Compania își găsește aliaţi 10 Compozitorul din Mălăieștii Noi (Boris Marian) 37 Concursul 3 Condiţii 147 Coniac de …380 de grade 26 Copacii dulci… (Ludmila Sobieţchi) 37 Copăcelul lui Tacu 61 Corcoleţul Sovietic (Liubomir Iorga) 26, 37 Cornul Mândruţei 156 Cornul mândruţei (Arcadie Suceveanu) 37 Coșbuc instigatorul 131 Cotoșman în Postul Mare 21 Cozilor de topor, și nu numai ale poporului moldovenesc 171 Creangă în… copac 132 Creastă-aprinsă 102 Creastă-Roșie 15 Criticul Ion Ciocanu la dentist 131 Crocodilul 2, 11, 15 Cu ai noștri nu te pune 144, 168

Cu arcanul la FeZeU 26 Cu brazda în cap 15, 179 Cu ce vă ocupaţi aici?! 25 Cu fofârlica 140 Cu Laia și cu Traian 26 Cu măgarul prin Chișinău 26 Cu permisiunea doctorului 131 Cu răbdarea 15, 35 Cu Traian la pescuit 26 Cu vaca la Școală (Petru Cărare, Ion Ungureanu) 37 133, 183 Cucul care răspundea la întrebări (Neli Raţuc) 37 Cucutichi 15, 102 Cum a borbit un rus românește 25 Cum a citit Ilie clasicii (Ilie Motrescu) 37 Cum a copt Stănică zarzăre 15 Cum a fost răzbunată Stăncuţa 10 Cum a fost vaca la școală 157 Cum am „luat” Berlinul (Iurie Colesnic) 37 Cum am devenit cărturar (Iuri Grecov) 37, 158 Cum am fost Viţeluș îndărătnic (Ștefan Tudor (Melnic)) 37 Cum am învăţat de două ori să citesc și să scriu (Ioan Mânăscurtă) 37 Cum am păcălit un ovreu din Odesa (Vladimir Beșleagă) 37 Cum e sacul așa-i și peticul 150 Cum l-a descoperit America pe Liubomir 26 Cum ne-a măsurat dirigintele (Vlad Zbârciog) 37 Cum ne-am despărţit de Șoimu 15, 179, 190, 194 Cum s-a lecuit Cărare de Pleșco 25 Cum să văd 14, 15 Cum se mănâncă cerceii 14 Cum se uită cei mari la cei mici (Leo Butnaru) 37, 184 Cum te așteaptă Nenea? 149

121


Cum ţi-i bună dimineaţa... 11, 25,128 Cum vrea Stănică să fie harnic 11 Cuptor 15 Curajul 11, 15, 35 Cutcoveţchi, Goebbels și „Tara mea” 25 Cuvânt despre cuvinte 15 Cuvântul uitat 25 Cuzea-poetul 25 Dacă o să-mi meargă 9 Dacă știi să numeri… 25, 152 Dacă taci prea mult 15 Dacă te mai gândești… 140 D-apoi câţi au mai rămas acolo, sus… 25 Dar mirosul… 131 Dauna scrisului 63 Dă-mi o pace... 15 Dănuţ vrea să fie harnic 35 De „luna cărţii” 25 De ce l-au ridicat pe Valușa 15 De ce nu cresc copiii ca mieluţii 10 De când mă știu vorbesc și scriu… (Galina Furdui) 37, 163 De când nu ne-am văzut 25 De copil, pornit departe… (Ion Vatamanu) 37 De dragul onoarei 25 De Făt-Frumos aţi auzit? 10 De la Larga 25 De la noi 152 De la șosea pân-la Cișmea (Eugenia Bulat) 37 De la Vad la Leningrad 26 De-o baie!... 25 De poet nu are voie să se atingă nimeni 185 De șapte ori 35 De șapte ori măsoară… 96 De unde vin cele două nume 10 Dealul Făgurenilor 3 Deasupra casei tremură o stea… 169

Defisul 11 Depinde cine-i colegul… 25 Depinde, dragă 148 Deprinse cu proza 25 Despre atenţie, prietenie și mulsul oilor 21 Despre profesii, cărţi și cartofi 193 Destăinuire 130 Din Gerar până la Îndrea 11, 15, 97 Din tată-n fiu 168 Din tunet timpuriu 139 Dinţii caprei (Constantin Munteanu) 37, 159 Discuţia din laborator 28 Doina-i lege, doina-i cânt 15 Două grăunţe, două fasole 15 Două momente… (Alexandru Ioachim Gonţa) 37 Două recenzii 25 Douăsprezece bucurii 3 Dragoste din copilărie (Titus BogdanJucov) 37 Dragostea și ouăle 152 Drumul 1 Duduiţa-cu-cosiţă 15 Dulce-i odihna 15 Dumneata nu ești oricine 26 Dumnezeu nu bate cu băţul 170 Dumnezeu să-ţi dea putere 26 După ce rosti porunca 9 După doi iepuri 11, 15, 35 Durere de poezie (Ion Ciocanu) 37 E nevoie de un cap înţelept… (Grigore Vieru, Dumitru Blajinu) 37 Echilibru 4, 37, 72 Economie 63 Ecouri la alegerile din 1998 171 Elefantul 2, 11, 15, 46, 118, 173, 174, 177 Evoluţie 25 Fata și floarea (Leonida Lari) 37 Fără pretenţii 148

122


Fără supărare 25, 142 Făurar 11, 15, 97, 121 Fenomene mălăieștene 193 Ferește-te de cunoscuţi 150 Fiecare cu ce-l doare 25 Fii originală 148 Florar 11, 15, 97 Florica și celalţi sfinţi 21 Flota maritimă a Moldovei 26 Foca 2, 11, 15 Foiletragedie 66 Folos de la nepot 25 Forţa centrifugă (Valeriu Babansky) 37 Frasinul copilăriei (Nicolae Dabija) 37 Frica are ochi mari 11, 15, 35 Frica de oglinzi (Victor Banaru) 37 Frunză verde-n Casa Albă 26 Furtuna 4, 63 Gândacul copilăriei 160 Gândacul din copilărie (Ion Vieru) 37 Gerar 11, 15, 97, 122, 164 Ghetuţele 15 Ghetuţele (Aurel Scobioală) 37 Ghid special 141 Ghilimelele 11, 15, 94 Girafa 2, 11, 15, 118, 174, 177 Globul 60 Grai matern 106 Grădiniţele lui moș Dumitru 1, 86, 73 Greu mai cresc bărbaţii... 4 Griji 70 Groapa de bombă 15 Gustar 11, 15, 97 Guvernul, Joia la Balcon 186 Hali-Gali, Meri și Marţolea 21 Harapnicul 15, 180 Hipopotamul 2, 11, 15, 174 Horia curcanul 14 Ia seama, Anatol! 143 Ia și vioara 25

Iacul 2, 11, 15 Iar noi râdeam… (Iulian Nicuţă) 37, 165 Ideea cu America 26 Ideea lui Dănuţ 15 Ieduţa 15, 179 Iepurașul 185 Ieșire din situaţie 9, 26 Ingeniozitate 25 Intenţii bune 25 Invidia lui Hermes 26 Ispita 5 Isprava 4, 68 Istorie din Valea Crucii 172 Istorioare de citit și de ascultat 79 Izvorașul care vroia să zboare 114 Îl cunosc după flori 1 În ”spatele” poeţilor 25 În așteptarea fulgilor 1, 118, 177 În căutarea prilejului 25 În căutarea unui banc 26 În cerul Irkutskului 25 În dosul minunii (Anatol Codru) 37, 143 În parc 9 În submarin 25 În șopronel 129 În timp și spaţiu 150 În vacanţa de vară 9 Înainte 112 Înapoi, cum vreţi 25 Încă un pudel regal 26 Începutul 9 Încercarea cu colţunași număraţi (Iulian Filip) 37 Îndrea 11, 15, 97 Înot, spre știinţă (Gheorghe Prini) 37 Însemnări pentru „Amintiri de…sus” 187 Întâmplări cu Tarzan, Zărzărel, Svistun, Dubală și alţii, care au rămas în memoria satului 193

123


Întoarcere la Vad 26 Într-o sară cuscrii din pereche… 75 Îţi împrumut cu o condiţie 25 Îţi împrumut o epigramă 25 Joi e…Duminică 25 L-a „prins” 25 La a doua recreaţie 9 La cetatea Sorocii 15 La cireșe 10 La clasă 9 La cutremur lângă Ștefan 111 La fotbal 9 La furat cârţi La furat cărţi (Mihail Ion Ciubotaru) 25, 37, 161 La furcă 26 La grădina Botanică 28 La horă 26 La hram 14 La masă 145 La menajerie 2, 10, 11, 15, 63, 64, 80 La Mereșeni în miez de primăvară 81 La mâncare... 11, 15, 35 La Paris, la Pompidou 26 La post 69 La răscrucea Râșcanilor 141 La școală 1, 9 La Ștefan cel Mare 15 Lacrimi de crocodil 146 L-am simţit și eu 168 Lama 15 Las-să fie 14, 15 Lăbuș și președintele Americii 21 Lecţie 15, 179 Leii și Zeul de la Orgă 26 Leitenantul superior Ion Baltă 65 Leul 2, 11, 15, 174 Lia 67 Linia de dialog 15 Liniuţa de unire 15 Lipsă de descernământ 129 Locuinţe „din pod” 148

Locul cu bucluc 25 Lu-Ma-Mie Jo-Vi-Sâ-Du 10 Lume de pe lume la Făgureni 3 Lumina ca și izbăvirea... 3 Luna lui Clopoţel 11, 97, 123 Luna lui Cuptor 11, 97 Lupta lui Ataman cu… gardul 21 Lupul 2, 11, 15 Mă tem de alt ceva 25 Magnetofonul 25 Mai am un manuscris 25 Mai bogat decât prezidenţii 26 Mai mult te zăbovești... 11 Mai prinde dacă poţi… 25 Mai proaste ca ale mele 25 Mai rămâneţi la școală 138 Mai turcește-ne și pe noi… 25 Maimuţa 2, 11, 15, 174, 177 Maladia albului (Petru Soltan) 37 M-am pornit la Chișinău… 26 M-am răzgândit 168 Matematica lui Vasile Coroban 147 Mă îngrijorează un lucru 148 Măgarul și Greierul 15, 173 Măgărușul 2, 11, 15 Mămăliga din patruzeci și șapte 15, 194 Mămășica e în gura morţii 10 Mămulică-mămăligă 15 Mărţișoare 1 Mărţișoarele 118 Mărţișor 11, 15, 97, 124 Măsline pentru Sulac 26 Menajeria 15, 174 Mergem la veterinar 28 Metrii de la Dunăre 25, 142 Michiduţă cu coadă… 125 Micu la bunei 90 Micu salvează steaua unui om 10 Mi-i oarecum 25 Minciunelele lui Titi cel mic (Titus Știrbu) 37 Miniaturi despre lunile anului 97

124


Miopie politică 168 Miracolul de lângă orizont (Lidia Hlib) 37 Mirosul rămâne 25 Moment 63 Moscu, Gaga și Roman 21 Moș Ene 9 Moș Pălimaru povestește… 3 Mria 65 Muzică fierbinte 168 Naiul lui Clinton și autograful lui Iorga 26 N-am timp să umblu pe drumuri 25 Năzdrăvan de la Ghelauza (Ion Anton) 37 Necazul lui Lăbuș 28 Nene, cum ai învăţat să cânţi? 26 Nici eu n-am știut (Vasile Coroban) 37 Nici proza ta nu-i rea 25 Nicodim 9 Nicolae Ivanovici 76 Nu m-a ajuns capul 15 Nu mai pot asculta 137 Nu ne încurcaţi romanele 138 Nuanţă 25, 149 Nuanţe diferite 25 Nucul salvator (Eugen Lungu) 37 Nu-i corect tăticule 14, 15, 173 Nu-i treaba ta 26 Numai după el 25 Numai în lucru 139 Numai prima frază 168 Numerele mari 1, 86 O idee genială 10 O istorie din Valea Crucii 175, O întâmplare cu Moș Crăciun (Ana Bantoș) 37 O mână de ajutor 10 O mână de ajutor la recoltare 84 O noapte care m-a umplut de zile (Tudor Tataru) 37 O păcăleală frumoasă (Nicolae Rusu) 37

O pâine cum n-a văzut Chișinăul 10 O rublă pentru o copeică (Mihai Ștefan (Poiată)) 37 Oaia în vârful dealului 15, 113 Ocarina de Hârtop 26 Ocazie minunată 25 Ochelarii 147 Ochii sperie... 15 Ochii văd, inima cere 26 Ochișorii 11, 15, 94 Odată, de Anul Nou 168 Om de treabă… 103 Onorariul lui Ion Creangă 25 Onuţă 9 Optimismul salvator 147 Orice rău, cu binele său… (Isai Cârmu) 37 Osteohondroza lui Cărare 25 Pantalonii galliffet (Gheorghe Ciocoi) 37 Papagalul 2, 11, 15, 47 Parantezele 11, 94 Parcă mai ieri… 152 Pasărea fericirii (Ion Hadârcă) 37 Patru ochi... 11 Patruzeci și cinci de minute 3 Paznici la harbuzărie (Nicolae Vieru) 37 Păcăleala 4 Pământul e darnic 15, 107 Pâine proaspătă 1, 82, 85, 86, 98 Pâinea noastră cea de toate zilele 193 Până și cămila… 25 Pe când aveam doi taţi… (Ion Podoleanu) 37 Pe când eram draci împeliţaţi (Vasile Leviţchi) 37 Pe crucea mea… 25 Pe malul iazului 9 Pe urlaţi, la tananica 26 Pedeapsă pentru alfabet „străin” 25 Pedejas rieksts 206 Pentru dezinfecţie 25

125


Pentru orice eventualitate 25, 148 Periuţa tatei 14 Peste dealuri, peste râpi… 140 Pește pentru tata (Nicolae Roibu) 37 Peștii 2, 11, 15 Petrarca 141 Pinguinii 2, 11, 15, 174 Pironaș 15 Planul unei isprăvi 10 Planul, Tofa și ghidușii 21 Poezia și postul 139 Poezie de speriat neamurile (Alexei Marinat) 37 Posturi mari, în Postul Mare 151 Povestea celor șapte gâturi (Argentina Cupcea-Josu) 37 Povestea cu un lup bun și o oaie rea (Vasile Vasilache) 37 Povestea stâlpului de brad 61 Povestește-mi despre tine 15 Poziţie fermă 130, Premieră (Gheorghe Urschi) 37 Preţurile 147 Prezicere 25 Prier 11, 15, 97, 126 Prima înviere a tatei 135, Prima măcinare 26 Primele adrese 3 Primii pași până la „comisie” 26 Primul onorariu (Nicolae Baboglu) 25, 37, 139, 166 Problemă 14 Promorar 11, 97 Prospectul Lenin 74 Prostia noastră cea de toate zilele… 152, Puiul de măr 1 Punctele de suspensie 11, 15, 94 Punctul 11, 15, 94 Rac la rac trage 25 Rar și de două ori 25

Rădăcinile 15, 35, 108, 173, 179 Rămășagul 26 Răpciune 15 Redactare literară 25, 137 Rediu-Mare, Rediu-Mare…(Victor Teleucă) 37 Relaţii 140 Revenons à nos moutons 26 Rocl al șaptelea 3 Sacii lui Tarlapan (Efim Tarlapan) 37 Sală de lectură ... pe întuneric 193 Să nu lași fluierul din mână 26 Să nu vin degeaba 25 Să nu-mi repetaţi experimentul… (Vasile Romanciuc) 37 Să nu-ţi ceri osânda 25 Să trăiţi, să înfloriţi 15, 178 Săculeţul cu timbre (Valeriu Gagiu) 37 Să-mi spui toate poveștile 15 Sărmanul cârlan 25 Schimb de mărfuri 26 Scânteia divină 26 Scriitorii când erau copii 37 Scriitorii la înviorare 142 Scrisoare din război 194 Scrisoare lui Clinton 26 Scrisoarea 4 Scrânciobul 9 Scurt și clar 150 Se mai întâmplă 25 Se miră o lume 144 Seamănă toamna mălai 15 Secetă mare 14 Semaforul 10 Semne bune 150 Sirena 62 Slabă nădejde 25 Smolitul meu coleg de bancă (Lidia Codreanca) 37 Socoteala de la... recreaţie 9 Spicul cel fudul 15

126


Spiriduș 136 Spitalul pentru necuvântătoare 28 Spune-mi ce rozi 25 Statu-Palmă-Barbă-Cot și Cotoroanţa cu Tărăboanţa 10 Stănică cel păţit 11 Stănică cel păţit la Chișinău 104, 112 Stănică vrea să fie harnic 15 Steaua omului 87, Stelele 1 Străinii toţi mă cunoșteau 26 Stropifloarea 14, 15 Struţii 2, 11, 15 Suntem de-un sânge 11 Surcica 15, 35 Surioara Lina 9 Șerpii 2, 11, 15 Și aici barter 188, Și asta poate fi…(Gheorghe Bâlici) 37, 189 Și de la pom... 11, 15, 35, 179 Și încă o dată despre cărţi 193 Șofer „agrarian” 25 Șoferul cel vesel și glumeţ 10 Șoimul tatii 4, 15, 194 Talentele 144 Tandurul de la poartă 26 Tarpanii 11, 15 Tata Costache și berbecul Atamanu 10 Tăcerea e de aur 137 Te iubesc 169 Teatrul pentru copii 15, 112 Tensiunea și permisiunea 25 Tigrul 15 Timp de foamete 193 Tireul 11 Toiagul bunelului 11, 15, 35, 99, 128, 179 Tot mai bună-i dragostea 26 Tot păţitu-i priceput 11

Tot românul e poet 138 Totul ajunge repede 25 Totul e bine, dar… 25 Totului tot binișor 4 Trăsurica lui Toma Baznat 10 Trebuie! 71 Trei dintr-un dulap 167 Trântă dreaptă (Sergiu Nucă) 37 Trofimaș (Ion Druţă) 37 Trompeta 105 Ţaca Jenea (Dumitru Matcovschi) 37 Ţi-ai găsit omul… 147 Ţine-o, badei… 25 Uitasem să le spun 25 Uite brâul, nu e brâul… 152 Ulciorul cu pătăranii 16, 17, 18, 19, 20, 15, 117, 119, 127, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 331, 379, 380 Ultima nucă 4, 67, 195 Umbrele parodistului 91 Un borcan cu minerală 25 Un motan în loc de cal 10, 88 Un vis anapoda și un început de voinicie 10 Unde dai și unde crapă 63 Unde dispare gaura covrigului (Aurel Guţu) 37 Unde doarme câinele și pisica 15 Unde-i zăpada 15 Unde-s hoţii de fete? 10 Unde-s iezii lui Creangă? 15, 112 Uniforma 190 Ursuleţul 2, 11, 15, 45 Usturoi sălbatic 15 Valuri, valuri, festivaluri… 26 Văcuţa care dădea… vișinată (Vitalie Baltag) 37 Versavice, hop! 9 Veselia directorului 25, 144

127


Veveriţa 2, 11, 15, 48 Viceversa, hop! 9, 77, 115 Virgula 11, 94 Virgula, virgula bat-o vina 130 Visul Zeului 26 Vorbesc și cu dracul… 138 Vrăjitorul de lângă Sala cu Orgă 26 Vreau să te îmbrac 25 Vremea toacăi (Ion Diviza) 37 Vulpea și iepurele 2, 11, 15

Vulpișoara 49 Vulturii cei triști și graurul cel vorbăreţ 10 Vulturul 2, 11, 15 Zboarâ fără grijă 1 Zeamă pentru artiști de rasă 26 Zebra 2, 11, 15 Ziua bună 11, 15, 35, 128 Zori de zi 1

În limba rusă „Фаэтон” Томы Базната 56 Cтранный сон и начало богатырской жизни 56 Mарт – Березень 59 А трезвых не пускают 238 А что, если 56 Абрикосы 59 Август – Густарь 59 Аисты 59 Антон, к доске! 55 Апостроф 59 Апрель – Цветень 59, 227 Аурел большой об Ауреле маленьком 240 Банка минеральной воды 238 Бегемот 59 Белочка 59 Бобры и черепаха 59 Брумэрел 228 Буздуган 59 Буздугану повезло 59 Буря 207 Было дело… 226 В зоопарке 200 В шесть раз больше 239

В зоопарке 56 Верблюд 59 Весёлый шофёр 56, 205 Вместе с коровой… в школу 234 Волк 59 Всё в порядке 198 Выход из положения 56 Гвоздик 59 Год кончается – год начинается 59 Готовится подвиг 56, 205 Груша 59 Два медведя 59 Две пары глаз 59 Двоеточие 59 Двойка в сарае 59 Дед Космос 226 Дед Костаке и баран Атаман 205 Дед Ене 56 Дедушки и бабушки Водэ 240 Дедушкин совет 211 Декабрь – Студень 59 Дефис 59 Дома 56 Дэнуц умеет считать 59 Ёж 59

128


Если есть читатель… 239 Если не знаешь, что сказать 212 Ещё бы! 239 Живите, цветите 59 Жираф 59 За черешнями 56, 205 Запятая 59 Зебра 59 Землетрясение 226 Земля ему пухом 238 Змеи 59 Золотой браслет 59 Золотой гребешок 216 Золотой нарукавник 208, Зоопарк 59 Июль – Страдник 59 Июнь – Черешневый 59 Кавычки 59 Как во все времена 238 Как Мику стал Фэт-Фрумосом 56 Как отомстили за горлицу 56, 205 Какая разница 238 Как-то раз 233 Капитан Гогу Барабой 55 Качели 56 Кенгуру 59 Когда писатели были детьми 240, 241 Кодры 215 Корни 59, 220 Кот вместо лошади 202 Красный конь 222 Крокодил 59 Крючечек 59 Кто вышел из книжного шкафа 240 Кто меняет кушму 225 Кто чем может 238 Кто такой Фэт-Фрумос? 56 Кто украдёт девочек? 56 Кузя-поэт 238

Кукутики 216 Лев 59 Лиса и Заяц 59 Май – Травень 59 Мамино сердце 223 Март – Березень 229 Медведь в ящике 59 Медвежонок 59 Медленно и дважды 238 Месяц колокольчика 230 Мику спасает звезду 56, 203, 205, 209, 213 Миниатюры 196, 213 Многоточие 59 Могу, конечно 239 Мой милый Шойму 55, 224 Мрiя 55 Мурис предсказал 205 Мурис 56 Мурис предсказывает дождь 56 Мы одной крови 59 Мэмэшика и Иван Турбинка 56, 205 На футболе 56 Начало 56 Не коня, так котёнка 56 Никодим 56 Но с условием 238 Ночь в лесу 59 Ноябрь – Грудень 59 Обезьяна 59 Октябрь – Листопад 59 Олень 59 Онуцэ 56 Орёл 59 Ослик 59 Палочки 59 Парк 56 Патроны деда Гицэ 204, 209, 213 Пингвины 59 Пироги и грабли 59

129


Пироги и пословицы 59 Письмо 55 Планы, планы… 238 По утру… 59 По-Bто-Cре-Че-Пят-Су-Во 56, 205 Подвиг 197 Позабытое слово 238 Попугай 59 Последний орех 55, 199, 235 Посох дедушки 59 Почему ребята растут не так быстро, как ягнята? 56, 205 Привычка 238 Приключения Мику у бабушки и дедушки 56, 205, Пророчество 238 Пятнадцатилетний капитан Жюля Верна и корова Чимпoя 240 Равновесие 55, 198 Ребята выходят на уборку урожая 56, 205 Родная речь 221 Ручей 59 Рыбы 59 С детства отправившись в даль… 241 Сeрна и Носорог 59 Самое разумное… 59 Сват да сватья 226 Свежий хлеб 201, 209, 236 Семь раз отмерь… 214 Страусы 59 Серебряный звоночек 216 Сестрёнка Лина 56 Сентябрь – Колокольчик 59 Скобки 59 Сколько актов в пьесе 238 Слон 59

Спасибо что показал! 239 Спасительное пальто 238 Стан – Бывалый человек 59 Тарпаны 59 Тата Костаке и баран Атаман 56 Тире 59 То, что не понял в пять лет… 241 Только для здоровых 238 Только на четвёрки и пятёрки 238 Топорище 217 Торбочка марок 241 Точка 59 Точный признак 239 Три метра шпионов… 59 Тридцать три несчастья 210 Труба 218 Трудно растут мужчины 55 Трудолюбивый человек 59 Тюлень 59 Удалец-Молодец из старшей группы 56, 57 Уже давно опустился вечер 56 Фамильное сходство 239 Фаэтон Томы Безната 205 Февраль – Лютый 59, 231, 237, 238 Хамелеон 59 Хлеб, какого не видывали в Кишинёве 56, 205 Хороший человек 219 Чёрт попутал 226 Четверг это воскресение 238 Что мне потом приснилось 59 Что сказал орех 59 Шиворот-навыворот, или Гопалле! 56 Яблоко и яблоня 59 Як 59 Январь – Сечень 59, 232 Ярмо хуже голода 225

130


Indexul operelor traduse Ghianea 267 Arbi 265, 274 Aventurile lui Sherlock Holmes 269 Istoria unui obelisc 261 Ivan Kojedub, de trei ori erou 260 Băieţelul și fluturașul 271 În prima zi de după război 277 Băieţii 275 Lângă satul nostru un bătrân se pripăși Băieţii din anii războiului 264 271 Bătrânul 271 Lumea lucrează 271 Bunul meu tată 266 Scripcarul vesel 271 Capcana 270 Ce să faci în două zile de odihnă 278 Semnul celor patru 269 Tania – revoluţionara 262 Cea mai mare cântăreaţă 271 Toate minunile lumii 272 Cetatea veche 268 Trenul blindat merge înainte 274 Cica-Cica 271, Un copil minunat 276 Câinele familiei Baskerville 269 Ursuleţii încep jocul 271 Cântecul răsună-n lume 271 Văcușoara 271 Cristeiul 271 „Vin”, ploiţă 271 De-a mâţa și șoarecele 276 Vrăbioiul 271 Deșteptătorul 271 Zii, ferare 271 Fericirea noastră totală 273 Generalul Comunei – Dombrowski 263

Indexul periodicelor „a” Mic 42,173, 177, 345, 263, 380 Alunelul 120–124, 126, 133, 145, 174, 180–185, 189, 190, 353 Astra (supl. al săpt. „Lit. și arta”) 129 Basarabia 17 Capitala 343 Columna 116 Cultura 66, 319 Dezvoltarea 354 Dialog 377 Dimineaţa 136 Discobolul (rev. Lunară de cultură) 175 Florile dalbe 22, 38, 40, 44, 115, 128, 134, 146, 168, 178, 328

Flux: cotidian naţional 24, 344 Gazeta bibliotecarului 352 Glasul Naţiunii 331 Învăţământul public 70, 72, 371 Kauno Tiesa 207 Jurnal de Chișinău 19, 154–163, 165 167 Limba Română 39, 164, 337 Literatura și arta 6, 20, 41, 67, 75, 81, 91, 111, 117, 119,127, 130, 131, 132, 135, 137–144, 147–153, 170– 172, 187, 188, 244, 245, 248, 275, 276, 372, 376, 378, 379 Luceafărul 342 Mesagerul 23

131


Moldova socialistă 273 Moldova suverană 27, 169, 340, 346 Nistru 7, 63, 90, 104 Noi 114, 375 Scânteia leninistă 60–62, 69, 77, 84, 94, 97, 274, 277 Sfatul ţării 326, 327 Steluţa (supl. la „Scânteea leninistă”) 80, 82, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 99–101, 105, 108, 110 Timpul 29 Timpul de dimineaţă 373 Tinerimea Moldovei 71, 76, 320, 321 Tânărul leninist 68, 87, 102, 107, 109, 323 Ţara 341 Viaţa Basarabiei 176, 186

Viaţa satului 18, 113, 242 AИФ Молдова (прил. к газ. Аргументы и факты) 369 Алунел 227–232, 234, 236 Белые цветы 367 Детская литература 57, 365, 366 Звёздочка 200– 202, 204, 208, 210– 212, 214, 215, 217–223, 225 Кодры: Молдова литературная 198, 205, 226, 233, 238, 239, 240, 241 Ленин учцуни (Узбекистан) 374 Литератор 235 Молодёжь Молдовы 259 Новое время 43 Столица 237 Юный ленинец 197, 203, 216

132

Scobioala  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you