Page 1


Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 Bibliografie

Chișinău, 2012


2

Bibliografie

135 ani www.hasdeu.md municipala@hasdeu.md Ediție îngrijită de dr. conf. univ. Lidia Kulikovski Alcătuitor: Taisia Foiu Indexuri auxiliare: Nadejda Cecoi, Maria Gonța Lector: Valeriu Rață, Gabriela Bulduma Machetator: Valeriu Rusnac


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

3

Cuprins ARGUMENT .............................................................................................4 Ediţii aparte (cărţi, ediţii tematice, metodice, reviste) ...............................6 2007......................................................................................................6 2008......................................................................................................8 2009....................................................................................................11 2010....................................................................................................13 2011....................................................................................................14 Articole din culegeri şi ediţii seriale.........................................................17 2007....................................................................................................17 2008....................................................................................................61 2009....................................................................................................95 2010..................................................................................................138 2011..................................................................................................179 Indexuri auxiliare...................................................................................230 Index de nume..................................................................................230 Index de biblioteci.............................................................................245 Index de recenzii ..............................................................................248 Index de subiecte .............................................................................250 Index geografic .................................................................................256 Index de cărţi de autor şi culegeri ....................................................257 Index de seriale şi ediţii periodice ....................................................261 Lista autorilor ....................................................................................266


4

Bibliografie

ARGUMENT Deja este o tradiție ca la fiecare jubileu să venim cu o nouă ediţie a cronicii bibliotecii noastre de la începuturi (1877) pînă în 2011. Acest volum elaborat cu prilejul aniversării a 135-a de la fondarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” este a treia ediţie a cronicii BM, după primul volum din 2002 şi al doilea din 2007. Prezentul volum include 2547 de înregistrări bibliografice, dintre care 110 ediții aparte: cărți, lucrări tematice, metodice, reviste (ediția precedentă 2002-2006 a inclus 2121 înregistrări, dintre care 88 lucrări aparte). Analizînd lista aparițiilor din ultimii cinci ani, putem găsi aproape toate tipurile de documente – monografii, studii, studii documentare, manuale, bibliografii, biobibliografii, dicționare, ediții de referință, culegeri, antologii, documente, strategii, planuri, rapoarte, instrucțiuni metodice, ghiduri, calendare etc., elaborate de colaboratorii BM, unele din ele fiind elaborate pentru prima dată. Articolele din culegeri și din edițiile seriale reflectă întreaga activitate a bibliotecii noastre plină de conținut, varietate, inovații, experimente, proiecte noi. Prezentul volum este un bilanț al muncii bibliografilor de la CID „Chișinău” și al filialelor BM, care au identificat și au descris, practic, toate publicațiile referitoare la diversele aspecte ale activității BM. Lucrarea conține articole despre bibliotecă, precum și articole ale și despre colaboratorii BM. Bibliografia are două compartimente: Ediţii aparte (cărţi, lucrări tematice, metodice, reviste) și Articole în culegeri şi ediţii seriale, aranjate în ordinea cronologică: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, iar în interiorul anului – în ordine alfabetică, începînd cu materialele în limba română, urmate de cele în limba rusă. Unele articole, incluzînd două sau mai multe surse din diferiți ani, sunt plasate în anul primei publicații. Descrierile bibliografice sunt efectuate în baza STAS-ului interstatal 7.1-2003 Descrierea bibliografică a documentelor. Abrevierile corespund STAS-ului 8256-82 Prescurtările cuvintelor și expresiilor tipice românești

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. 125 ani de activitate : bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul de Inf. și Doc. Chişinău; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch.: Colograf-com, 2002. – 160 p. Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” în presă: (2002-2006) : Bibliogr. / CID „Chişinău”; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; alcăt. : Taisia Foiu. – Ch. : S.n., 2007. – 234 p.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

5

și străine din referințele bibliografice. Toate descrierile bibliografice sunt adnotate. Pentru a facilita (re)găsirea informației necesare a fost elaborat un aparat informativ bogat, care include opt indexuri auxiliare. Semnalăm creşterea cu fiecare ediţie (3, 6, 8) a numărului de indexuri, care permit efectuarea unei analize detaliate a conținutului acestei lucrări. Indexul de nume include toate numele menționate în bibliografie. Indexul de biblioteci indică articolele despre biblioteci şi alte structuri ale BM, de asemenea, include articole despre alte biblioteci din RM și România. Indexul de subiecte reflectă diverse subiecte abordate în materialele publicației. Indexul de recenzii prezintă recenzii, prefeţe, postfeţe, prezentări ale ediţiilor. Indexul geografic reflectă relațiile BM cu colegii de peste hotare, stagiile, delegaţiile, publicaţiile în presa de specialitate din România. Indexul de cărți de autor și culegeri indică publicațiile despre BM şi ale colaboratorilor în cărți și culegeri. Indexul de seriale şi ediţii periodice include sursele bibliografiate: reviste, ziare, ediţii curente etc. Lucrarea se încheie cu Lista autorilor, care au scris despre bibliotecă în perioada respectivă, fiind indicată funcţia lor la momentul apariţiei scrierii: colaboratori ai BM, colegi din alte biblioteci ale republicii, din străinătate, reprezentanţi ai autorităţilor locale, parteneri, prieteni ai bibliotecii: savanți, scriitori, ziarişti, profesori, studenţi, utilizatorii ai BM etc. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 este destinată bibliotecarilor, colegiilor noştri din alte biblioteci, studenţilor și masteranzilor. Această bibliografie, va fi utilă pentru studierea, analiza, sinteza activității BM. Lucrarea reprezintă o cronică a bibliotecii, devenită deja istorie, care, ne exprimăm speranţa, va trezi interesul viitoarelor generaţii.


6

Bibliografie

Ediţii aparte (cărţi, ediţii tematice, metodice, reviste) 2007 1. Amuzament cu abonament : (oferit de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; ed. îngr. : Lidia Kulikovski ; sel. : Ion Diviza, Alexandru Frişcu. – Ch. : „Epigraf” SRL, 2007. – 120 p. 2. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; ed. îngr. : Lidia Kulikovski ; red. : Ala Rusnac. – Ch. : „Epigraf” SRL, 2007. – 336 p. 3. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presă : (2002-2006) : Bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Taisia Foiu ; lector : Vlad Pohilă. – Ch. : [s.n.], 2007. – 234 p. 4. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : Raport de activitate. 2006 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; resp. de ed. Lidia Kulikovski ; echipa de elab. : Larisa Câșlaru, Tatiana Coșeriu, Valentina Dorofti [et. al.] ; lector : Vlad Pohilă, Genoveva Scobioală. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2007. – 20 p. 5. Biblioteconomie şi ştiinţa Informării: Prelegeri pentru studenţii specialităţii Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională / Univ. de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism şi şt. ale Comunicării. Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională ; col. red.: Natalia Goian, Nelly Ţurcan, Lidia Kulikovski ; rec. : Eugen Martin. – Ch. : CEP USM, 2007. – Vol. 4. – 268 p. 6. Cărţi cu dedicaţii : (în col. Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău” ; alcăt. : Claudia Tricolici ; lector : Vlad Pohilă. – Ch. : [s.n.], 2007. – 352 p. 7. Dimitrov, Alex. Caricatură : [Bibliotecomania] / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; ed. îngr. : Lidia Kulikovski. – Ch. : „Epigraf” SRL, 2007. – 112 p. : il. color. 8. Duiliu Zamfirescu – Diptic : Biobibliogr. / alcăt. : Teodora Fîntînaru, Nicoleta Oprişan, Lidia Ciornîi ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; red. : Ludmila Pânzaru ; lector : Vlad Pohilă. Duiliu Zamfirescu între


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

9.

10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

7

natură şi idee : eseu / Mihai Cimpoi ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Focşani. – Ch. : [s.n.], 2007. – 121, 81 p. – Carte-valet. Filip, Iulian. Linii şi cuvinte comunicante. Declaraţii de dragoste : [joc interactiv cu lume bună – bibliotecarii BM „B.P. Hasdeu” şi alţii] / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : Princeps, 2007. – 128 p. Frişcu, Alexandru Horaţiu. Greaua ieşire din simulacru : [publicistică]. – Ch. : Pontos, 2007. – 128 p. Ghidul bibliotecilor din Chişinău / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; ed. îngr. : Lidia Kulikovski ; coord. : Genoveva Scobioală ; lectori : Genoveva Scobioală, Vlad Pohilă. – Ch. : Epigraf SRL, 2007. – 152 p. Ghidul utilizatorului / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Dep. Marketing ; resp. de ed. : L. Kulikovski ; alcăt. : Genoveva Scobioală ; lector : Vlad Pohilă. – Ch., 2007. – 26 p. Ion Cuzuioc : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publ. „Ştefan cel Mare” ; resp. de ed. : Lidia Kulikovski ; alcăt. : Natalia Ciorbă ; lector : Vlad Pohilă. – Ch. : „Elan Poligraf” SRL, 2007. – 276 p. Misterul eternului sentiment : [versuri de dragoste] : Antologie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publ. „Maramureş”. – Ch. : [s.n.], 2007. – 87 p. Mitropolitul Gurie – misiunea de credinţă şi cultură : Culeg. de art. şi st. despre Mitropolitul Basarabiei Gurie Grosu (1877-1943) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; ed. îngr. şi coord. : Silvia Grossu ; red. : Vlad Pohilă ; lector : Ala Rusnac. – Ch. : „Epigraf” SRL, 2007. – 296 p. Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hîjdău-Hasdeu în bibliotecile chişinăuiene : Cat.-bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Naţ. de Hasdeulogie, Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Clara Balmuş, Pavel Balmuş ; red. : Claudia Tricolici ; lector : Vlad Pohilă. – Ch. : [s.n.], 2007. – 189 p. Nicolae Titulescu – figura emblematică a diplomaţiei internaţionale : Bibliogr. sel. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publică „Onisifor Ghibu” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Elena Vulpe, Irina Tutun ; red. şt. : Lidia Kulikovski ; consultare bibliogr. : Taisia Foiu ; contribuţii : Elena Cebotari, Aliona Vîrlan. – Ch. : [s.n.], 2007. – 48 p.


8

Bibliografie

18. Ninela Caranfil : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publică „Transilvania” ; Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; coord. : Parascovia Onciu ; alcăt. : Ludmila Capiţa ; red. bibliogr. : Olga Detișin ; lectori : Vlad Pohilă, Genoveva Scobioală. – Ch. : [s.n.], 2007. – 96 p. 19. Petru Cocîrţă – devotat ştiinţei şi naturii : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publică „Ovidius” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Margareta Cebotari, Elena Butucel ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; lector : Vlad Pohilă. – Ch. : „Elan Poligraf” SRL., 2007. – 86 p. 20. Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” : cat. / resp. de ed. : Lidia Kulikovski ; echipa de creație : Genoveva Scobioală, Taisia Foiu, Rodica Tcaci ; lectori : Genoveva Scobioală, Vlad Pohilă ; machetare : Rodica Tcaci. – Ch. : [s.n.], 2007. – 64 p. 21. Standarde Naţionale referitoare la biblioteconomie, informare, documentare / alcăt. : Iulia Tătărescu, Mariana Harjevschi. – Ch. : Ed. USM, 2007. – 312 p. 22. BiblioPolis : rev. de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; dir. : dr. conf. univ. L. Kulikovski ; red.şef : Vlad Pohilă. – 2002. – Ch. : Elan-Poligraf, 2007 Vol. 21, Nr 1. – 112 p. – (Serie nouă). 23. Vol. 22, Nr 2. – 120 p. – (Serie nouă). 24. Vol. 23, Nr 3. – 130 p. – (Serie nouă). 25. Vol. 24, Nr 4. – 120 p. – (Serie nouă).

2008 26. Andrei Burac : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publică „Târgu-Mureş” / ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; coord. : Claudia Șatravca ; alcăt. : Maria Tasmalî, Tatiana Şatravca ; red. : Taisia Foiu ; lector : Valeriu Rață. – Ch. : Bons Offices, 2008. – 128 p. 27. Biblioteca „Alba Iulia”, o istorie în imagini / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Chişinău ; Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, Alba ; coord. : Lidia Kulikovski ; concepţie : Genoveva Scobioală. – Ch. ; Alba Iulia : [s.n.], 2008. – [28] p. ; fot. 28. Biblioteca „Alba Iulia”, un deceniu de prezenţă în comunitate / ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Elena Roşca ; lector : Vlad Pohilă ; red. bibliogr. : Taisia Foiu. – Ch. : Bons Offices, 2008. – 182 p.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

9

29. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : Raport de activitate. 2007 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; resp. de ed. Lidia Kulikovski ; asistenți : Larisa Câșlaru, Tatiana Coșeriu, Ludmila Pânzari [et. al.] ; lector : Vlad Pohilă, Genoveva Scobioală. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2008. – 66 p. 30. Biblioteconomie. Asistenţă Informaţională. Arhivistică: Teorie şi practică / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Cat. de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională ; coord. : Lidia Kulikovski ; referent șt. : Victor Petrescu ; lectori : Larisa Sârbu, Valeriu Rață. – Ch.: „Grafema Libris” SRL, 2008. – 156 p. 31. Decusară-Bocşan, Crina. Iulia Hasdeu / Camille Armand (18691888) : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Naţ. de Hasdeulogie ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; coord. : Clara şi Pavel Balmuş ; red. bibliogr. : Ludmila Pânzari. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2008. – 52 p. 32. Dimitrie Cantemir : Dimensiuni ale universalităţii : Studii. Sinteze. Eseuri / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; cuv.-înainte : Mihai Cimpoi ; coord. şt. : Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski. – Ch. : Gunivas, 2008. – 288 p. 33. Eminescu. Opera poetică / ed. îngr., alcăt. notelor, dicţ. de nume proprii, glosar, bibliogr. de Horia Zava ; în colab. cu BM „B.P. Hasdeu”. – Ch. : Gunivas, 2008. – 992 p. 34. Galina Furdui : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Acad. Intern. „Eminescu” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Vladimir Furdui ; echipa de creație : Elena Dabija, Vera Sârbu, Tudor Ciuhri ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; lector : Valeriu Rață. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2008. – 312 p. 35. Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Scrieri : în 16 vol. / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; Î.E.-P. „Ştiinţa”, Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; text îngr., note şi coment. : Ilin Stancu, I. Oprişan ; concepţia graf. : I. Cârmu. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2008. – (Ser. „Moştenire”). Vol. 3: Dramaturgie. – 2008. – 548 p. 36. Vol. 8. Istoria critică a românilor / text îngr., st. introd. de Grigore Brâncuş. – 2008. – 580 p. 37. Ion Proca : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publică „Transilvania”, Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Ludmila Capiţa ; echipa de creație : Parascovia Onciu, Tatiana Donțu, Maria Staver, Faina Zubcu ; lector : Valeriu Rață. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2008. – 192 p.


10

Bibliografie

38. Iorga, Nicolae. Adevărul asupra trecutului şi prezentului Basarabiei (1914-1940) / selecţ. şi argument editorial de Pavel Balmuş. – Bucureşti : Ed. Inst. Cultural Român, 2008. – 279 p. 39. Ipostaze ale literaturii române vechi şi premoderne (secolele XVIXVIII) : studii, cercet. şi texte / alcăt. : Vlad Chiriac ; coord. şi îngr. a textelor Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski. – Ch. : Inst. de Filologie, 2008. – 348 p. 40. Iubirea mişcă Soarele şi celelalte stele!... : poezii, maxime şi cugetări despre dragoste / selecţ. de Vlad Pohilă ; aut. proiect : Ana Lucia Culev ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Ch. : [s.n.], 2008. – 44 p. 41. Iulian Filip. Îmi pare bine să ştiu că ai vrea să mă ştii : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; echipa : Olga Detișin, Taisia Foiu, Claudia Tricolici, Ludmila Pânzari. – Ch. : Princeps, 2008. – 176 p. 42. Kulikovski, Lidia. Biblioteconomie : Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; rec. : Nelly Țurcan, Natalia Goian ; lectori : Vlad Pohilă, Valeriu Rață. – Ch. : „Magna-Princeps” SRL, 2008. – 256 p. 43. Legenda Luceafărului. Ed. omagială / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” – CAI Eminescu ; il. : Teodor Buzu. – Ch. : Gunivas, 2008. – 72 p. 44. O familie de intelectuali basarabeni : Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. Grama, Steliana Grama : Triptic biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publică „Ovidius” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Ion Madan ; echipa de creație : Elena Butucel, Margareta Cebotari, Liuba Ciobanu [et.al.] ; red. bibliogr. : Margareta Cebotari, Taisia Foiu ; lector : Vlad Pohilă. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2008. – 304 p. 45. Plan de acţiuni pentru realizarea primei etape (2008-2012) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; elab. : Lidia Kulikovski ; asistenți : Larisa Câșlaru, Tatiana Coșeriu, Ludmila Pânzaru [et.al.] ; lectori : Vlad Pohilă, Genoveva Scobioală. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2008. – 13 p. 46. Plan strategic de dezvoltare pentru perioada 2008-2017 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; elab. : Lidia Kulikovski ; asistenți : Larisa Câșlaru, Tatiana Coșeriu, Ludmila Pânzaru [et.al.] ; lectori : Vlad Pohilă, Genoveva Scobioală. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2008. – 32 p. 47. Pohilă, Vlad. Şi totuşi, limba română : (art., eseuri, pref., rec.) / Vlad Pohilă ; coord. proiect : Lidia Kulikovski, Genoveva Scobioală, Vasile


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

48. 49.

50.

51.

52.

53. 54. 55. 56.

11

Şoimaru ; lector : Genoveva Scobioală. – Ch. : Ed. Prometeu, 2008 (Combinatul Poligr.). – 496 p. Vârnav, Teodor. Istoria vieţii mele (Autobiogr.) / coord. şt. şi îngr. a textelor : Pavel Balmuş. – Ch. : Inst. de Filologie, 2008. – 80 p. Евреи в мировой культуре и истории : памят. даты 2008 / Муницип. б-ка им. Б.П. Хашдеу ; Евр. б-ка им. И. Мангер ; сост. С. Шпитальник. – К., 2008. – 88 с. Kатастрофа европейского еврейства – трагедия XX века = Holocaust – tragedia evreilor Europei sec. XX = Holocaust – tragedy of european jewry in the XX century : Bibliogr. tematică / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publică „I. Mangher” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; echipa de creație : Angela Borș, Ana Bațmanova, Ecaterina Zaițev [et.al.] ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; lector : Valeriu Rață. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2008. – 72 p. Українці в культурі Молдови = Ucrainenii în cultura Moldovei : Тематична бібліогр. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publică „Lesia Ukrainka” ; відповид. за вып. : Лідія Куліковська ; сост. : Людмила Заїмова, Віктор Кожухар ; ред. : Таїсiя Фою. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2008. – 80 p. BiblioPolis : rev. de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; dir. : dr. conf. univ. L. Kulikovski ; red.şef : Vlad Pohilă. – 2002. – Ch. : Bons Offices, 2008. – Vol. 25, Nr 1. – 128 p. – (Serie nouă). Vol. 26, Nr 2. – 120 p. – (Serie nouă). Vol. 27, Nr 3. – 122 p. – (Serie nouă). Vol. 28, Nr 4. – 128 p. – (Serie nouă). Revista fermecată pentru copii isteţi / Bibl. Judeţeană „Lucian Blaga” Alba ; Filiala „Alba Iulia”, Chişinău. – Ch. ; Alba Iulia : ALTIP, 2008. – [51] p. ; fot.

2009 57. Bibliografia Municipiului Chişinău 1999-2004 : Bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; lector : Vlad Pohilă. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2009. – 444 p. 58. BiblioReferinţe : Ghid cu privire la utilizarea softului Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” / aut. : M. Harjevschi, N. Ţurcan, T. Foiu, L. Pânzaru. – Ch. : [s.n.], 2009. – 25 p.


12

Bibliografie

59. eIFL-IP Advocacy pentru accesul la cunoştinţe : dreptul de autor şi bibliotecile. Man. cu privire la dreptul de autor şi alte probleme juridice conexe bibliotecilor / ed. îngr. de Mariana Harjevschi. – Ch. : „Print-Caro” SRL, 2009. – 88 p. 60. Frişcu, Alexandru Horaţiu. File negre de istorie roşie : Scurtă antologie de obrăznicie, demagogie şi de prostie : proză. – Ch. : Pontos, 2009. – 224 p. 61. Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. 2004-2009 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publică „Ovidius” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : V. Ciobanu, M. Cebotari, L. Ciobanu ; resp. de ed. : Elena Butucel. – Ch. : „Bons Offices” SRL, 2009. – 54 p. 62. Manual de identitate / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; echipa de creaţie : dr. L. Kulikovski, G. Scobioală, T. Roşca, L. Pânzaru. – Ch. : [Ed. „Magna-Princeps”], 2009. – 40 p. 63. Rogac, Raia. „Pelinia – nume de legendă” : Monogr. [despre s. Pelinia, r-nul Drochia] / сuv. introductiv : Iurie Colesnic. – Ch. : Pontos, 2009. – 260 p. ; [28] p. il., fot. 64. Ştiaţi că? Caleidoscop enciclopedic / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; concepţie, selecţie, realizare : Eugenia Manea-Cernei, Alexandru Horaţiu Frişcu ; cuv.-înainte : Lidia Kulikovski. – Ch. : Pontos, 2009. – 532 p. 65. Ziua bibliografiei; День библиографии: instrucţiune metodică / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, CID „Chişinău”. – Ch. : [s.n.], 2009. – 20 p. – Ed.-valet. 66. Ziua de informare; День информации: instrucţiune metodică / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, CID „Chişinău”. – Ch. : [s.n.], 2009. – 12 p. – Ed.-valet. 67. Зовущих слов огни : Сб. материалов, посвящ. памяти евр. писателей–членов ЕАК, расстрел. 12 авг. 1951 г. / сост. С. Шпитальник. – К., 2009. – 64 с. 68. Cпел про лист зеленый я... : Фольклор и литературные памятники Молдовы / вступ. cт. Иона Друцэ ; сост. и ред. Т.Н. Полетаева, Д.Г. Пряхина ; науч. обзор и коммент. М. Чимпой, А. Гаврилов, П. Балмуш. – М. : Худож. лит., 2009. – 656 с. 69. BiblioPolis : rev. de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; dir. : dr. conf. univ. L. Kulikovski ; red.-şef : Vlad Pohilă. – 2002. – Ch. : Bons Offices, 2009. – Vol. 29, Nr 1. – 150 p. – (Serie nouă). 70. Vol. 30, Nr 2. – 140 p. – (Serie nouă).


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

13

71. Vol. 31, Nr 3. – 130 p. – (Serie nouă). 72. Vol. 32, Nr 4. – 134 p. – (Serie nouă).

2010 73. Accesul la informaţie şi dreptul de autor / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova ; col. red.: Olga Belei, Ludmila Costin, Natalia Goian [et. al.] ; ed. îngr. de Ludmila Costin, Mariana Harjevschi ; lector : Ana Cozari. – Ch. : CE UASM, 2010. – 130 p. 74. Alexandru Donos : O viaţă în zbucium : biobibliografie (şi nu numai...) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publică „Liviu Rebreanu” ; ed. îngr. : Lidia Kulikovski ; alcăt. : Alexandru Donos, Irina Tutun ; red. bibliogr. : Taisia Foiu, lector : Valeriu Rață. – Ch. : „Magna-Princeps” SRL, 2010. – 124 p. 75. Apostol, Lilian. Sinteza jurisprudenţei Curții Europene în cauzele versus Moldova : examinate sub aspectul art. 3 din Convenţie / Lilian Apostol ; Direcţia Agent Guvernamental, Min. Justiţiei ; Bibl. Publică de Drept. – Ch. : „Bons Office” SRL, 2010. – 500 p. 76. Aureliu Busuioc : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publică „Liviu Rebreanu” ; ed. îngr. : Lidia Kulikovski ; alcăt. : Elena Cebotari, Irina Tutun ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; lector : Vlad Pohilă. – Ch. : „Magna-Princeps” SRL, 2010. – 144 p. 77. Biblioteca Municipală – bibliotecă inovantă / aut. : Lidia Kulikovski, Larisa Câşlaru, Tatiana Coşeriu [et al.] ; lector : Vlad Pohilă ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : „Magna-Princeps” SRL, 2010. – 142 p. 78. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; recenzent : conf. univ. dr. Lidia Kulikovski ; coord. : Tatiana Coşeri ; lectori : Vlad Pohilă, Valeriu Rață ; cop. : Tatiana Roșca. – Ch. : „Magna-Princeps” SRL, 2010. – 128 p. 79. Chisari, Aliona. Pensia de la A la Z = Пенсия от А до Я : Ghid / Aliona Chisari, Ludmila Goncear ; Bibl. Publică de Drept, Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : [s.n.], 2010 (Tipogr. „Primex Com” SRL). – 80 p. – Tit., text paral. limba rom., rusă. – Paginaţie paral. – Carte-valet („перевертыш”).


14

Bibliografie

80. McCook, Katheleen de la Peña. Un loc la masă: participarea la dezvoltarea comunităţii / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; red. de spec. : Lidia Kulikovski ; trad. : Victoria Kulikovski, Lidia Kulikovski ; lector : Valeriu Rață ; cop. : Tatiana Roșca. – Ch. : „Magna-Princeps” SRL, 2010. – 112 p. 81. Mihail, Zamfira. 155 de cărţi într-o carte / coord. proiect : Lidia Kulikovski, Vlad Pohilă, Vasile Şoimaru ; lectori : Vlad Pohilă, Valeriu Rață ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : Ed. „Prometeu” SRL, 2010. – 532 p. 82. „Tîrgovişte” sub semnul aniversării : 1995-2010 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; alcăt. : Ludmila Plopa ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; lector : Valeriu Rață. – Ch. : „Magna-Princeps” SRL, 2010. – 114 p. 83. Vlad Pohilă : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; alcăt. : Claudia Tricolici ; ed. îngr. : Lidia Kulikovski ; lector : Genoveva Scobioală. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2010. – 288 p. 84. BiblioPolis : rev. de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; dir. : dr. conf. univ. L. Kulikovski ; red.şef : Vlad Pohilă. – 2002. – Ch. : Bons Offices, 2010. – Vol. 33, Nr 1. – 140 p. – (Serie nouă). 85. Vol. 34, Nr 2. – 166 p. – (Serie nouă). 86. Vol. 35, Nr 3. – 166 p. – (Serie nouă). 87. Vol. 36, Nr 4. – 166 p. – (Serie nouă). 88. Cultura informaţiei : Ed. specială a rev. BiblioPolis / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; red. şt. : dr. L. Kulikovski. – 2010. – Vol. 37, Nr 5. – 174 p. – (Serie nouă).

2011 89. Argentina Cupcea Josu : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Filiala Miron Costin, Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Natalia Kravciuk ; red. bibliogr. : Claudia Tricolici. – Ch. : „Magna-Princeps” SRL, 2011. – P. 90. Chişinău – 575 : Plan de activitate / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” / elab. L. Kulikovski, T. Foiu, L. Pînzari, G. Scobioală. – Ch., 2011. – [18] p. 91. Сhişinăul în literatură : Antologie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; resp. de ed. L. Kulikovski ; alcăt. : G. Scobioală ; red. : Vlad Pohilă ;


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

15

red. bibliogr. : Claudia Tricolici ; design și cop. : Tatiana Roșca. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2011. – 575 p. 92. Colesnic, Iurie. Chişinăul din amintire / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; lector : Dina Strugaru ; cop. : Brândușa Kolesnik. – Ch. : „Grafema Libris” SRL ; Ulysse, 2011. – 516 p. 93. Colesnic, Iurie. Timp şi Istorie : Autori de la „Viaţa Basarabiei” / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; red. : Dana Paiu ; cop. : Brândușa Kolesnik. – Ch. : „Grafema Libris” SRL ; Ulysse, 2011. – 440 p. 94. Covoare moldoveneşti : 16 tineri prozatori basarabeni / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; alcăt. : Dumitru Crudu. – Ch. : „Grafema Libris”, SRL, 2011. – 168 p. 95. Creatori de ex-libris basarabeni : mic dicţ. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; coord. : Genoveva Scobioală ; lector : Vlad Pohilă. – Ch. : „Magna-Princeps” SRL, 2011. – 170 p. 96. Cronica devenirii noastre. Un CV al Bibliotecii „Transilvania” (1991-2010) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; alcăt. : Parascovia Onciu, Ludmila Capița, red. Vlad Pohilă, Valeriu Rață ; design : Tatiana Roșca. – Ch., 2011. – 40 p. 97. Crudu, Dumitru. Oameni din Chișinău. – București : Tracur Arte, 2011. – 117 p. 98. Filiala „Transilvania” : Portret din cuvinte / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; ed. îngr. de L. Kulikovski ; lector : Vlad Pohilă ; echipa : Parascovia Onciu, Ludmila Capița, Tatiana Donțu ; machetare : Valeriu Rusnac ; cop. : Tatiana Roșca. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2011. – 147 p. 99. Ianoş Ţurcanu : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Transilvania” ; Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Ludmila Capița ; contrib. : Parascovia Onciu ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; lector : Vlad Pohilă. – Ch. : „Grafema Libris” SRL ; Ulysse, 2011. – 184 p. 100. Nicolae Esinencu. Spectacolul operei literare / concepţie, elab., antologare : Vitalie Răileanu ; coord. : acad. Mihail Dolgan. – Ch. : „Profesional Service” SRL, 2011. – 346 p. 101. Rapsodie teatrală : Paulina Zavtoni & Spiru Haret : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. de Arte „Tudor Arghezi” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Aliona Vîrlan, Natalia Ciorbă, Svetlana Vizitiu ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; lector : Vlad Pohilă. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2011. – 128 p.


16

Bibliografie

102. Rogac, Raia. Punţi de suflet : convorbiri. – Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2011. – 428 p. 103. Un om al faptelor : Vasile Şoimaru : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Transilvania” ; Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Ludmila Capița ; lectori : Vlad Pohilă, Genoveva Scobioală ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; contribuții : Parascovia Onciu, Tatiana Donțu, Maria Staver. – Ch. : QUANT, 2011. – 328 p. 104. Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare : Biblioteca „TârguMureş” – 15 ani de activitate / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Claudia Şatravca ; contribuţii : Gabriela Bulduma, Tatiana Şatravca ; lector : Valeriu Raţă ; machetator : Valeriu Rusnac. – Ch., 2011. – 150 p. 105. Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” / au elaborat : T. Foiu, C. Tricolici ; contribuții : Ludmila Pânzari, Carolina Gâscă, Maria Gonța [et.al.] ; lectori : Vlad Pohilă, Genoveva Scobioală ; cop. : Valeriu Herța. – Ch. : „Magna-Princeps” SRL, 2011. – 232 p. 106. BiblioPolis : rev. de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; dir. : dr. conf. univ. L. Kulikovski ; red.şef : Vlad Pohilă. – 2002. – Ch. : Bons Offices, 2011. – Vol. 38, Nr 1. – 188 p. – (Serie nouă). 107. Vol. 39, Nr 2. – 178 p. – (Serie nouă). 108. Vol. 40, Nr 3. – 168 p. – (Serie nouă). 109. Vol. 41, Nr 4. – 182 p. – (Serie nouă). 110. Mihai Eminescu : Bul. de cercet. eminescologice, valorificare şi promovare a operei şi personalităţii lui Mihai Eminescu / ed. de Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Acad. Intern. Eminescu ; Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni. – Ch., 2011. – Nr 1/2 (7/8). – 76 p. – (Serie nouă).


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

17

Articole din culegeri şi ediţii seriale 2007 111. A fost deschisă prima bibliotecă de carte poloneză : [Bibl. „Adam Mickiewicz”] // Timpul. – 2007. – 15 noiem. – P. 4. 112. A fost inaugurat Centrul de Informare Europeană [în cadrul Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2007. – 14 mai. – P. 6. 113. A fost inaugurată o nouă bibliotecă de carte românească : [Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Capitala. – 2007. – 30 noiem. – P. 15. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 114. Adam, Ioan. „Resemnatizarea” efigiei lui Duiliu Zamfirescu : [despre dipticul biobibliogr. Duiliu Zamfirescu] // Rev. „Pro saeculum”. – 2007. – Anul VI, Dec. (Nr 12). – P. 13-14; Septentrion literar. – 2007. – Nr 5/6 . – P. 17. 115. Alex Dimitrov şi-a lansat „Bibliotecomania” : [despre lansarea culeg. de caricaturi la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, cu ocazia celei de-a 130-a aniversări a instituţiei] // Timpul. – 2007. – 12 oct. – P. 16. 116. Ambroci, Tatiana. Metode formale de educare a culturii informaţionale. Cazul bibliotecii Colegiului de Construcţii : [comunic. la Conf. intern. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate] // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : Culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 292-306. 117. Aniversarea Unirii Principatelor la Chişinău : [secvenţe de la lansarea la Bibl. „O. Ghibu” a rev. bucureştene Secolul 21] // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 26 ian. – P. 7. 118. Atelier profesional „Activitatea editorială a bibliotecilor” [desfăşurat la Bibl. Publ. „Ovidius”] / moderatori : L. Kulikovski, I. Tătărescu // Buletinul ABRM. – 2007. – Nr 2 (6). – P. 14-16. 119. Babici, Mihaela. Tinerii s-au întrunit „La steaua care-a răsărit...” / Mihaela Babici, Elena Dabija // BiblioCity. – 2007. – Nr 4. – P. 1-2. 120. Balaban, Claudia. Salonul internaţional de carte pentru copii : Miracol cu surprize: Ed. a XI-a : [se menţionează colab. cu BM „B.P. Hasdeu” şi Filiala „O. Ghibu”] / consemnare : Raia Rogac // BiblioPolis. – 2007. – Vol 22, Nr 2. – P. 56-58.


18

Bibliografie

121. Basiul, Valentina. Biblioteca „O. Ghibu” va fi evacuată? // Timpul. – 2007. – 24 mai. – P. 2. 122. Basiul, Valentina. Cei care au făcut istorie, combat „Istoria integrată” : [în incinta Bibl. „O. Ghibu” a avut loc Conf. şt.-practică „Războiul de la Nistru : cauze şi consecinţe”] // Timpul. – 2007. – 21 febr. – P. 3. 123. Bădărău, Zinaida. Biblioteca de Arte : o sinteză de valori culturale şi artistice între ieri şi azi : (o trecere în revistă a realizărilor şi insucceselor bibliotecii în ultimii cinci ani) // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : Culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 93-97. 124. Bădărău, Zinaida. Catalogul cronologic al creaţiei lui Eugen Doga // Eugen Doga : compozitor, academician. – Ch., 2007. – P. 331-361. – (Col. Academica). 125. Bădărău, Zinaida. „Internetul niciodată nu va înlocui lectura cărţilor” : [interviu cu şefa Bibl. de Arte Z. Bădărău] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul. – 2007. – 27 sept. – P. 8. 126. Bădărău, Zinaida. Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca de Arte. O săptămînă împlinită // BiblioCity. – 2007. – Nr 9. – P. 8. 127. Bán, Ildikó. Lidia Kulikovski : Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor (Man. pentru bibliotecari). – Ch. : Ed. „Epigraf”, 2006, 288 p. : [rec.] // Hermeneutica Bibliothecaria : antologie Philobiblon (III). – Cluj-Napoca, 2007. – P. 407-410. 128. Bán, Ildikó. Lidia Kulikovski : Library Services for People with Special Needs (Textbook for Librarians) 450 : [rec. la cartea de dr. conf. univ. Lidia Kulikovski Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor (Man. pentru bibliotecari). – Ch. : Ed. „Epigraf”, 2006, 288 p.] // Philobiblon. – 2007. – Nr XII. – P. 450453. – În limba engl. 129. Balmuş, Pavel. Literaturile lumii, mereu îmbietor serviciu” : [Bibl. Naţională ajunsă la „vîrsta” de 175 de ani] // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 2. – P. 80-81. 130. Balmuş, Pavel. Notă-comentariu [la art. lui Liviu Papuc Bogdan Petriceicu Hasdeu, bibliotecar] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 63-65. 131. Balmuş, Pavel. „O variantă basarabeană a Vieţii preacuviincioşilor părinţi Varlaam şi Iosaf” : [st. introductiv] // Texte uitate – texte regăsite. – Bucureşti, 2007. – Vol. 5. – P. 83-26.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

19

132. Balmuş, Pavel. Veritabile valori bibliophile : [despre cîteva ed. rarisime aparţinînd lui V. Alexandri, Al. Russu, B.P. Hasdeu, M. Eminescu ş.a., din col. Serviciului carte veche şi rară al Bibl. Naţionale a RM] // Din comorile Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova : album. – Ch., 2007. – Tom. I. – P. 54-59. 133. Bendas, Mihai. Săptămîna de Arte = Неделя искусств : [5 octombrie – Ziua bibliotecarului] // Vocea poporului. – 2007. – 5 oct. – P. 2. – Textul în limba rusă vezi : Голос народа. 134. Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cu prilejul jubileului de 130 de ani de la înfiinţare : [felicitări de Artur Cozma, ministru al culturii şi turismului; Dorin Chirtoacă, primarul municipiului Chişinău; Gheorghe Rusnac, Claudia Balaban, Ludmila Costin, Valentina Chitoroagă, Elena Harconiţa, Alexei Rău ş.a.] // BiblioCity. – 2007. – Nr 10. – P. 1-4. 135. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : Filiala de Arte, str. Grădinilor, 21, 24-28 septembrie 2007 : [Zilele bibliotecii de Arte] // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 20 sept. ; 27 sept. – P. 20. 136. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Societatea bibliofililor din Moldova : Concurs de caligrafie „Crinii latini” // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 26-27 ; Lit. şi arta. – 2007. – 19 apr. – P. 8. 137. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – sub semnul europenităţii şi universalităţii : [directorul general L. Kulikovski despre realizările BM la 130 de ani de la deschidere] // Flux. – 2007. – 23 oct. – P. 4. 138. Biblioteca „Ovidius” din Chişinău1 // Cartea şi lectura la Pontul Euxin : 75 de ani de la înfiinţarea BJ „Ioan N. Roman” Constanţa. – Constanţa, 2006. – P. 127-128. 139. Biblioteca Publică „Ovidius” în spaţiul comunitar : [programul activităţilor la bibl. în cadrul „Săptămînii uşilor deschise”] // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 11 mai. – P. 23. 140. Bogatu, Petru. Aniversarea Unirii Principatelor la Chişinău [marcată în incinta Bibl. Publ. „O. Ghibu” prin lansarea rev. Secolul 21] // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 26 ian. – P. 7. 141. Boico, Marcela. Lectură şi agrement la „Alba Iulia” // Univers pedagogic pro. – 2007. – 14 iun. – P. 6. 142. Borşci, Angela. Activitatea bibliografică şi de cercetare a Bibliotecii evreieşti „I. Mangher” / Angela Borşci, Sara Şpitalnic // Biblioteca 1

Cartea a intrat în colecția bibliotecii în 2007


20

143.

144.

145.

146. 147. 148.

149.

150.

151.

152.

Bibliografie Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : Culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 129-133. Botgros, Vlad Daniel. Europa, India – lumi paralele sau complementare? : [fragm. din comunic. prez. la cea de-a XIII-a ed. a manifestărilor cultural-şt. Zilele „Mircea Eliade”, Bibl. „O. Ghibu”] // Florile dalbe. – 2007. – 5 apr. – P. 7. Bozianu, Irina. O carte pentru iubitorii limbii franceze : [lansarea cărţii prof. A. Lenţa Essai de grammaire discursive du français la BM „B.P. Hasdeu”] // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 26 mar. – P. 4. Brâncoveanu, Valentina. : [pict. V. Brâncoveanu – Biblioteca Municipală la aniversarea a 130-a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 18-19. Buga, Aurora. Biblioteca publică – spaţiu al comunităţii : [Bibl. Publ. Alecu Russo] // BiblioCity. – 2007. – Nr 8. – P. 6-7. Buga, Aurora. Dezvoltarea şi diversificarea programelor culturale // BiblioCity. – 2007. – Nr 5. – P. 6. Bulat, Ludmila. Impresionantă manifestare omagială : [eveniment şt. şi cultural care a avut loc la ASEM : conf. comemorativă Anton Golopenţia (1909-1951), reprezentant de frunte al Şcolii româneşti de sociologie, organizată de : Bibl. Ştiinţifică a ASEM, Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 23-25. Bulibaş, Victoria. Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca Publică „Ştefan cel Mare” : [în cadrul aniversării a 130-a a BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioCity. – 2007. – Nr 10. – P. 7. Buluţă, Gheorghe. Bibliotecari-scriitori, bibliotecari-cercetători // Biblioteca în societatea informaţiei / Gheorghe Buluţă, Sultana Craia, Victor Petrescu. – Bucureşti, 2007. – P. 86-95. Burcatâi, Diana. „Chişinăul citeşte o carte” : [conf. în cadrul programului dedicat aniversării a 130-a a Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu” ; lansarea cărţii lui Gh. Postolache Cofee House] // Flux : cotid. naţional. – 2007. – 18 oct. – P. 4. Burcatâi, Diana. „Inima Romei” într-o expoziţie grafică : [despre expoz. graficianului Constantin Chirtoacă în cadrul programului „Silence-Art”, susţinută de către Uniunea Artiştilor Plastici şi Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, cu scopul promovării tinerelor talente] // Flux : ed. de vineri. – 2007. – 21 dec. – P. 8.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

21

153. Burcatâi, Diana. Liviu Rebreanu este instituţionalizat la Poşta Veche : [despre inaugurarea noii Biblioteci „Liviu Rebreanu” la Poşta Veche] // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 3 dec. – P. 4. 154. Burcatâi, Diana. Mitropolitul Gurie Grosu, 130 de ani de la naştere : [despre lansarea vol. Mitropolitul Gurie – misiune de credinţă şi cultură la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, în cadrul programului dedicat aniversării a 130-a a bibliotecii] // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 16 oct. – P. 4. 155. Butucel, Elena. Activitate memorabilă : [lansarea la Bibl. Publ. „Ovidius” a vol. Revista „Arhivele Basarabiei” (1929-1938), în cadrul jubileului de 130 de ani de la fondarea BM] // Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr 9/10 (83/84). – P. 9. 156. Butucel, Elena. Ani de viaţă – file de carte : [în cadrul evenimentelor, consacrate celor 130 de ani de la înfiinţarea BM „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publ. „Ovidius” a lansat biobibliogr. Petru Cocârţă – devotat ştiinţei şi naturii] // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 27 iun. – P. 4. 157. Butucel, Elena. BP „Ovidius” – o săptămînă cu uşile mereu deschise // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 33-35. 158. Butucel, Elena. Bucuria creaţiei : [secvenţe de la şedinţa clubului „Tinere talente” la BP „Ovidius”] // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 29 ian. – P. 4. 159. Butucel, Elena. Ce este sindicatul? // BiblioCity. – 2007. – Nr 2. – P. 1-2. 160. Butucel, Elena. Prezenţe literare constănţene la Biblioteca „Ovidius” // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. Intern. consacrată aniversării a 130-a a Bibl. Municipale. – Ch., 2007. – P. 134-144. 161. Butucel, Elena. Publicul cititor şi potenţial al bibliotecilor : [totalurile unui sondaj] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 20-22. 162. Butucel, Elena. „Tinereţea nu e doar o vîrstă” : [despre concursul de eseuri cu titlul omonim în cadrul clubului „Tinere talente” la BP „Ovidius”] // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 28 noiem. – P. 4. 163. Butucel, Elena. Uşi deschise pentru suflet : [desfăşurarea programului „Săptămîna uşilor deschise” la BP „Ovidius”] // Tribuna copiilor. – 2007. – Nr 10. – P. 3. 164. Cadâr, Dorina. Puterea cărţilor : [despre Lidia Kulikovski, director gen. al BM „B.P. Hasdeu” şi rec. la volumele personale, care au


22

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171. 172.

173.

174.

Bibliografie îmbogăţit colecţia Bibl. „Petre Dulfu” din Baia Mare] // Bibliotheca Septentrionalis. – 2007. – Nr 2. – P. 66. Cebotari, Elena. Biblioteca „Liviu Rebreanu” – deschidere către întreaga comunitate municipală // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 28-30. Cebotari, Margareta. Comoară de informaţie arhivistică : [lansarea lucrării bibliogr. Revista „Arhivele Basarabiei”: studiu infodocumentar de Ion Şpac la Bibl. Publ. „Ovidius”] // Capitala. – 2007. – 2 noiem. – P. 13. Cebotari, Margareta. Integrarea Bibliotecii Publice „Ovidius” în spaţiul informaţional modern // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a Bibl. Municipale. – Ch., 2007. – P. 98-107. Cebotari, Margareta. La Biblioteca „Ovidius” a fost sărbătorit Magicul Mărţişor : [despre a şaptea ed. a concursului „Magicul Mărţişor”, desfăşurat la Bibl. Publ. „Ovidius”] // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 15 mar. – P. 4. Cebotari, Margareta. Ovidiu – primul poet modern din antichitate : [simpoz. la Bibl. Publ. „Ovidius”, dedicat aniversării a 2050-a de la naşterea poetului] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 36-39. Cenaclul literar „Magia cuvîntului” a lansat un volum de versuri [la Bibl. „Maramureş” în cadrul programului închinat aniversării a 130-a a Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 22 oct. – P. 4. – (Semnat : D.B.) Chipăruşului – o nouă viaţă : [lansarea rev. Chipăruş plus la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Viaţa ta. – 2007. – Nr 9. – P. 9. Chirilă, Maria. Colinde, colinde! E vremea colindelor! : [despre expoz. de doc. cu genericul eminescian Colinde, colinde! E vremea colindelor!, desfăşurată la CAIE] // BiblioCity. – 2007. – Dec. (Nr 12). – P. 4. Chirilov, Viorica. „Mitropolitul Gurie Grosu – misiunea de credinţă şi cultură” = „Митрополит Гурие Гросу – миссия веры и культуры : [lansarea culeg. dedicate mitropolitului Gurie Grosu la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2007. – 19 oct. – P. 13. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. Chisnenco, Angela. Holocaustul prin prisma copiilor şi a nemţilor = Холокост глазами детей и немцев : [despre expoz. de carte şi desene, consacrată victimelor Holocaustului, organizată la Bibl.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

175.

176. 177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

23

Municipală „B.P. Hasdeu” de Centrul evreiesc de binefacere „Hesed Iehuda”, în colab. cu Bibl. evreiască „I. Mangher”] // Capitala. – 2007. – 8 iun. – P. 12. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. Chiţanu, Olimpia. Lectură în sărbătoare la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : [despe recitalul de poezie nonconformistă, susţinut de grupul francez „Les Ateliers du Vent” în cadrul sărbătorii „Lire en Fête” – Lectură în sărbătoare] // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 22 noiem. Cimpoi, Mihai. : [despre BM „B.P. Hasdeu” la aniversarea a 130-a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 15. Ciobanu, Lilia. Cartea şi plăcerea lecturii : [despre conf. lit. Pe marginea cărţii „O rusoaică în Occident” de Natalia Wolsdorfer, organizată la Bibl. „Alba Iulia” în cadrul programului Cartierul citeşte o carte)] // Lit. şi arta. – 2007. – 20 dec. – P. 8. Ciobanu, Raisa. În loc de mărţişor : [medalion lit. consacrat poetului Nicolae Dabija, desfășurat la Bibl. „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2007. – 1 mar. – P. 6. Ciobanu, Raisa. Necesitatea de piper : [lansarea rev. Chipăruş plus la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Lit. şi arta. – 2007. – 27 sept. – P. 8. Ciocanu, Ion. Biblioteca şi cultivarea limbii : [despre Bibl. Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2007. – 12 iul. – P. 5. Ciocoi, Gheorghe. Mihai Cimpoi – omul cu o mie de paşi : [despre serata M. Cimpoi şi valoarea europeană la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 29 mar. – P. 7. Cojocaru, Viorel, preot. Lumini de la „Bons Offices” : [şedinţa clubului „Lumina lină” la Bibl. Publ. „Ovidius”, lansarea ediţiilor cu tematica religioasă ale Casei editorial-poligrafice „Bons Offices”] // Misionarul. – 2007. – Nr 12. – P. 7. Condrea, Irina. [dr. hab. în filologie, prof. univ., decan al Fac. de Litere a USM, despre Bibl. Municipală la aniversarea a 130-a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 16. Corcebaş, Tatiana. Chirtoacă îşi face angajaţii inculţi : [vizita primarului general la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” în cadrul aniversării a 130-a de la fondarea instituţiei] // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 22 oct. – P. 1 .


24

Bibliografie

185. Corcodel, Ana. Copiii Bibliotecii Traian : [Săptămîna uşilor deschise la Bibl. Traian] = Дети Библиотеки Траян // Capitala. – 2007. – 28 sept. – P. 14. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 186. Corcodel, Ana. [Medalionul literar – o lecţie de suflet pentru liceeni la Bibl. „O. Ghibu”] // Capitala. – 2007. – 6 oct. – P. 14. 187. Corghenci, Ludmila. Parteneriat Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – Centrul de Instruire Continuă a Bibliotecarilor Şcoala de Biblioteconomie din Moldova : reflecţii pe marginea unei experienţe reprezentative // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : Culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 19-27. 188. Cosmescu, Alexandru. Alte spaţii alt timp: Mircea Eliade şi Michel Foucault : [fragm. din comunic. prez. la cea de-a XIII-a ed. a manifestărilor cultural-şt. Zilele „Mircea Eliade” la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Florile dalbe. – 2007. – 5 apr. – P. 6. 189. Coşeriu, Tatiana. Bibliotecarii din Republica Moldova s-au întîlnit la Bălţi // BiblioCity. – 2007. – Nr 8. – P. 1-2. 190. Coşeriu, Tatiana. Cultura instituţională a structurilor infodocumentare : abordări conceptuale, dimensiuni fundamentale // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : Culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P.215-228. 191. Coşeriu, Tatiana. Cultura în structurile infodocumentare : abordări etimologice şi ştiinţifice // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 15-18. 192. Coşeriu, Tatiana. Cultura şi comunicarea instituţională în structurile infodocumentare // Conf. tehnico-şt. a colab., doctoranzilor şi studenţilor, 15-17 noiem. – Ch., 2007. – Vol. 1. – P. 491-493. 193. Coşeriu, Tatiana. Evoluţia virtualului : repere privind globalizarea informaţiei // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial: Conf. intern. (21-23 sept.). – Ch., 2007. – P. 341-343. 194. Coşeriu, Tatiana. Justificarea clipelor trăite… // BiblioCity. – 2007. – Nr 6. – P. 1. 195. Coşeriu, Tatiana. Managementul cunoaşterii la Biblioteca Municipală: repere despre campania „O oră de formare în fiecare zi” : [dezvoltarea profesională a bibliotecarilor] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 29-33.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

25

196. Covrig, Andrei. Conferinţa ştiinţifico-practică dedicată războiului de pe Nistru [din 1992, la Bibl. „O. Ghibu”] // Combatantul : supl. cu profil social şi juridic pentru veteranii de război. – 2007. – 27 sept. – P. 1-4. 197. Cracan, Olga. Uşi deschise la Biblioteca pentru copii N. Titulescu / Olga Cracan, Aliona Nosatîi // BiblioCity. – 2007. – Nr 11. – P. 4. 198. Cum e să fii central-european? : [despre lansarea cărţii A fi centraleuropean de Aleksander Fiut, la Bibl. „O. Ghibu” din Chişinău] // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 18 dec. – P. 12. 199. Cuzuioc, Ion. Odă iepei : [lansarea cărţii De toa(n)te pentru to(n)ţi de Martin Loghin-Alexeev la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Timpul. – 2007. – 25 apr. – P. 6. 200. Cuzuioc, Ion. Odă jivinei : [lansarea cărţii Bursucul acuzat de Valentin Portas la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Timpul. – 2007. – 28 iun. – P. 6. 201. Cuzuioc, Ion. Odă oului : [lansarea cărţii „Nicicînd depărtarea” de Nadejda Slivciuc-Gorceac la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Timpul. – 2007. – 30 apr. – P. 6. – Supl. Satiricus. 202. Cuzuioc, Ion. Vîlva medicilor epigramişti : [lansare de carte: De toa(n)te pentru to(n)ţi de Martin Loghin-Alexeev la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 29 mar. – P. 12. 203. [Dabija, Elena]. Premiul Eminescu va reveni lui E. Papu : [despre programul de manifestări, organizate de Uniunea Scriitorilor la CAIE cu prilejul marcării a 157 de ani de la naşterea lui M. Eminescu] // Flux. – 15 ian. – 2007. – P. 4. – (Semnat : E.D.) 204. Dabija, Elena. Prezentul etern eminescian : forme cognitive şi informative de promovare // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : Culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P.144-153 ; Buletinul M. Eminescu. – 2007. – Nr 3. – P. 53-59. 205. Dabija, Elena. Semn de înaltă recunoştinţă : [sărbătoarea de Crăciun la CAIE] // BiblioCity. – 2007. – Nr 12. – P. 6. 206. Dabija, Elena. Steaua noastră de veghe : [despre ed. recente, care au completat patrimoniul eminescian la CAIE] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 28-32. 207. Dabija, Elena. Sub steaua norocoasă a lui Eminescu viaţa toată a bibliotecarului în casa cărţii este : [masa rotundă la CAIE cu genericul sus-menţionat cu prilejul aniversării a 130-a a BM „B.P. Has-


26

208.

209.

210. 211.

212. 213.

214.

215.

216. 217.

218.

219.

Bibliografie deu” şi a Zilei profesionale a bibliotecarului] // BiblioCity. – 2007. – Nr 10. – P. 2-3. Dabija, Elena. Tinerii s-au întrunit „La steaua care-a răsărit...” / Elena Dabija, Mihaela Babici : [Festivalul-concurs municipal La steaua care-a răsărit... ] // BiblioCity. – 2007. – Nr 4. – P. 8. Dabija, Natalia. Rolul social al Bibliotecii Traian în contextul Manifestului IFLA UNESCO al bibliotecii publice // BiblioCity. – 2007. – Nr 8. – P. 3-5. Dabija, Natalia. Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca Traian // BiblioCity. – 2007. – Nr 9. – P. 4-5. Deleu, Ecaterina. Conferinţă în problema războiului de la Nistru : [în incinta BP „O. Ghibu” a avut loc conf. Războiul de la Nistru: cauze şi consecinţe] // Flux. – 2007. – 21 febr. – P. 1. Deleu, Ecaterina. DEXI a fost lansat la Chişinău [la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Flux : ed. de vineri. – 2007. – 20 apr. – P. 8. Deleu, Ecaterina. Ghibu şi Titulescu, comemoraţi la Chişinău : [despre manifestările cultural-şt. Zilele Ghibu] // Flux. – 2007. – 30 mai. – P. 4. Deleu, Ecaterina. Retorica – o carte pentru studenţi şi nu numai : [lansarea cărţii dnei Silvia Grossu la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 5 mar. – P. 4. Dinu, Marcel. Nicolae Titulescu – un vizionar al Europei unite : [comunic. în cadrul simpoz. N. Titulescu şi Europa, desfășurat la Bibl. „O. Ghibu”] // Cugetul. – 2007. – Nr 2. – P. 29-33. Dogotari, Ludmila. Biblioteca Codru copii : Săptămîna uşilor deschise (7-13 mai) // BiblioCity. – 2007. – Nr 5. – P. 3-4. Dumbrăveanu, Victor. Bibliotecile : [despre manifestările culturale la bibl. chişinăuiene „Tîrgu-Mureş”, „O. Ghibu” şi la Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă”] // Capitala. – 2007. – 6 oct. – P. 1. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. Dumbrăveanu, Victor. Culori ce plîng şi sufletul = Краски, которые плачут и воодушевляют : [despre lansarea catalogului Călin Postolachi. In memoriam la Bibl. „O. Ghibu”] // Capitala. – 2007. – 26 oct. – P. 14. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. Eminescu m-a ajutat să supravieţuiesc : [organizarea Sărbătorii naţ. „Eminescu sub fiorul timpului” la CAIE, cu prilejul omagierii poetului] // Ziarul de gardă. – 2007. – 18 ian. – P. 8. – (Semnat : D.R.)


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

27

220. European Borderlands : [progr. Festivalului lit. la Chişinău; Runda de discuţii şi dezbateri la Bibl. Publ. „O. Ghibu”; Lectură de carte – Bibl. Naţională] // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 8 iun. – P. 18. 221. Filip, Iulian. Bibliotecarele, fericite şi neîmpăcate, între cărţi şi oameni întrebători de carte // Linii comunicante. Declaraţii de dragoste. – Ch., 2007. – P. 6-7. 222. Filip, Iulian. Ce minunat e să te trezeşti : [prez. cărţii Mihaelei Neaţă Trillon Lumina din noi, apărută la Editura „Măiastra” din Tîrgu-Jiu, la Bibl. „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2007. – 19 apr. – P. 4. 223. Filip, Iulian. Comunicare şi necomunicare : [este menţionată Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, care împlineşte 130 de ani de la fondare] // Lit. şi arta. – 2007. – 11 oct. – P. 7. ; Linii comunicante. Declaraţii de dragoste. – Ch., 2007. – P. 3-4. 224. Filip, Iulian. Frumoasa cruce grea a bibliotecarilor // Linii comunicante. Declaraţii de dragoste. – Ch., 2007. – P. 88-91. 225. Filip, Iulian. Pe Căile Cărţii noastre : [lansarea cărţii lui Iulian Filip Elegia dramatică a golului la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Lit. şi arta. – 2007. – 1 noiem. – P. 5. 226. Fiodoruc, Tatiana. Biblioteca Municipală, animator cultural pentru comunitatea chişinăuiană // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P.75-82. 227. Fiodoruc, Tatiana. „Chişinăul citeşte mereu cărţi noi” // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 24-28. 228. Foiu, Taisia. CID „Chişinău” : utilizarea resurselor informaţionale // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 53-57. 229. Frişcu, Alexandru. „Hibridizarea” bibliotecii – rod al vieţii ori „sîmbure-al pieirii” // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 22-23. 230. Frişcu, Alexandru Horaţiu. Nemurirea prin carte // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 27-28. 231. Gheorghiţă, Nadina. Constantin Popovici – o personalitate notorie : [despre prez. de carte Academicianul dl C. Popovici ; Eminescu : viaţa şi opera ; Memoria timpului ce a avut loc la Bibl. ucraineană „Lesia Ukrainka”] // Capitala. – 2007. – 6 apr. – P. 14.


28

Bibliografie

232. Gheorghiţă, Nadina. „Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate” = „Развитие. Прогресс. Сотрудничество. Партнерство” : [programul activităţilor culturale prilejuite de cea de-a 130-a aniversare a BM „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2007. – 6 oct. – P. 14. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 233. Gheorghiţă, Nadina. Eliade perpetuu : [manifestările cultural-şt. „Mircea Eliade” (ed. XIII-a) la care s-a implicat şi Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Capitala. – 2007. – 30 mar. – P. 14. 234. Gheorghiţă, Nadina. Eminescu sub fiorul timpului : [marcarea celei de-a 157-a aniversare a poetului M. Eminescu care a avut loc în incinta CAIE] = Эминеску – вне времени // Capitala. – 2007. – 19 ian. – P. 5. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 235. Gheorghiţă, Nadina. Exploratori ai verbului matern = Почитатели родной речи : [despre cel de-al 21-lea medalion, găzduit de Bibl. Publ. „O. Ghibu”, consacrat operei lit. a lui N. Dabija] // Capitala. – 2007. – 16 mar. – P. 14. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 236. Gheorghiţă, Nadina. La „Alba Iulia” copiii se odihnesc de-asupra cărţii = В „Алба Юлии” дети отдыхают с книгой : [Tabăra de vară pentru copii (anul 2007)] // Capitala. – 2007. – 29 iun. – P. 14. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 237. Gheorghiţă, Nadina. Mrejele unui dulce calvar = Сети сладкого ада : [lansarea cărţii dnei Veronica Postolachi Mrejele unui dulce calvar la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Capitala. – 2007. – 30 mai. – P. 6. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 238. Gheorghiţă, Nadina. „Puntea” Eminescu nu arde niciodată : [despre Asoc. Intern. „Mihai Eminescu”, o instituţie culturală, înregistrată la Ministerul Justiţiei de la Lisabona] // Capitala. – 2007. – 15 iun. – P. 14. 239. Gheorghiţă, Nadina. Uşi deschise către carte : [programul „Săptămîna uşilor deschise” în perioada 14-18 mai 2007 la BP „Ovidius”] // Capitala. – 2007. – 11 mai. – P. 8. 240. Ghibu, Constanţa. Toată Basarabia era în casă la noi… : [interviu cu dna Constanţa Ghibu despre colab. de 15 ani cu Bibl. „O. Ghibu”] / consemnare : Raia Rogac // Glasul Naţiunii. – 2007. – 7 iun. – P. 7. 241. Goian, Natalia. Descrierea bibliografică – de la tradiţional la modern // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate: Culeg. de comunic. de la conf.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

242.

243.

244.

245. 246. 247.

248.

249.

250. 251.

252.

29

int. consacrată aniversării a 130-a a Bibliotecii Municipale. – Ch., 2007. – P. 253-257. Goian, Natalia. Noţiuni teoretice în clasificarea documentelor // Biblioteconomie şi ştiinţa informării. Prelegeri pentru studenţii specialităţii biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică. – Ch., 2007. – Vol. 4. – P. 63-80. Gorceac, Leonid. Leonid Gorceac: „Impactul unei culturi de subzistenţă nu este cel de care are nevoie un stat civilizat” : [dialog cu şeful Direcţie Cultură Leonid Gorceac şi directorul gen. al BM „B.P. Hasdeu” Lidia Kulikovski despre cultură] / consemnare : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2007. – 22 iun. – P. 13. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. Gorincioi, Daniela. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi serviciile ei : [studenta USM, angajata BM, despre Bibl. „B.P. Hasdeu” şi manifestările jubiliare] // BiblioCity. – 2007. – Nr 11. – P. 8. Gorincioi, Daniela. Lectura şi prezentul : [biblioeseul studentei de la USM, angajată a BM] // BiblioCity. – 2007. – Nr 6. – P. 4. Gorincioi, Tamara. Investind în copii, înălţăm temple de lumină // BiblioCity. – 2007. – Nr 2. – P. 6-7. Gorincioi, Tamara. [jurnalistă, publicistă, despre Bibl. Municipală la aniversarea a 130-a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 21-22. Grossu, Silvia. Dr. Silvia Grossu: „Am dorit să-l readucem pe Mitropolitul Gurie acasă” : [interviu cu conf. univ. dr. Silvia Grossu, şefa Serviciului șt. şi cercet. al Bibl. „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 10 oct. – P. 8. Grossu, Silvia. Slujitor la două altare – al sacrului şi al culturii : [Mitropolitul Gurie Grosu] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 43-45 ; BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 64-70. Guţu, Maria. Biblioteca pentru copii V. Bielinski : Săptămîna uşilor deschise (2-6 aprilie) // BiblioCity. – 2007. – Nr 5. – P. 4-5. Guţu, Maria. O lume plină de taine – biblioteca : [Săptămîna uşilor deschise la Bibl. V. Bielinski] // Florile dalbe. – 2007. – 19 apr. – P. 2. Harjevschi, Mariana. „Clopotul de bronz” pentru Biblioteca Publică de Drept // BiblioCity. – 2007. – Nr 11. – P. 7.


30

Bibliografie

253. Harjevschi, Mariana. Concepţii şi abordări ale legislaţiei de bibliotecă : Studiu comparativ // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 11. – P. 23-28. 254. Harjevschi, Mariana. Consideraţii privind perfecţionarea cadrului de reglementare de bibliotecă : Recomandările bibliotecilor publice // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P.229-235. 255. Harjevschi, Mariana. Crimeea 2007 // BiblioCity. – 2007. – Nr 7. – P. 1. 256. Harjevschi, Mariana. Dreptul de împrumut public şi bibliotecile // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 36-38. 257. Harjevschi, Mariana. Legislaţia de bibliotecă // Biblioteconomie şi știinţa informării. Vol. VI. – Ch., 2007. – P. 215-246. 258. Harjevschi, Mariana. Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca Publică de Drept (21-26 mai) // BiblioCity. – 2007. – Nr 5. – P. 2. 259. Iachim, Ion. [prof., scriitor, despre Bibl. Municipală la aniversarea a 130-a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 19-21. 260. Ioan Mânăscurtă – scriitorul „...care se lasă citit” : [la Bibl. „Ovidius” a avut loc lansarea a două cărţi Marea vînătoare şi Înnodarea lui ceva cu altceva de I. Mânăscurtă] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 5 apr. – P. 7. 261. [În salonul de Arte Frumoase al Bibl. „O. Ghibu” sunt expuse lucrări ale Ludmilei Guzeva şi ale Olgăi Cozacenco] // Făclia. – 2007. – 17 mar. – P. 2. 262. Încă un sălaş de carte românească : [despre Bibl. Publ. „Liviu Rebreanu” de la Poşta Veche] // Vocea poporului. – 2007. – 30 noiem. – P. 2. 263. Javelea, Svetlana. Cu uşile deschise… : [Săptămîna uşilor deschise la Bibl. „Maramureş”] // BiblioCity. – 2007. – Nr 5. – P. 5. 264. Javelea, Svetlana. Poezia sărbătorită sub semnul jubileului : [lansarea la BP „Maramureş” a vol. de versuri Misterul sentiment în cadrul cenaclului literar „Magia cuvîntului”] // BiblioCity. – 2007. – Nr 11. – P. 3. 265. Javelea, Svetlana. Rolul intelectual şi cognitiv al Bibliotecii Publice „Maramureş” în formarea deprinderilor de lectură ale copiilor // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

31

Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P.161-169. Josu, Nina. Cărţi cu pagini de lumină : [şedinţa Clubului de spiritualitate creştină „Lumină lină” la Bibl. „Ovidius”, prez. cărţilor cu tematică religioasă ale Casei editorial-tipografice „Bons Offices”: Patericul Egiptean, Tipiconul Sfîntului Sava cel Sfinţit, Carte de rugăciuni pentru copii şi părinţi etc.] // Lit. şi arta. – 2007. – 27 dec. – P. 4. Josu, Nina. Eminescu, cel de-a pururea : [manifestarea de la 15 iun. cu genericul „Iar timpul creşte-n urma mea...”, dedicată lui Eminescu, desfăşurată la CAIE] // Lit. şi arta. – 2007. – 21 iun. – P. 4. Josu, Nina. La cenaclul literar „Magia cuvîntului” : [despre lansarea vol. de poezii Misterul eternului sentiment în incinta Bibl. Publ. „Maramureş”] // Lit. şi arta. – 2007. – 1 noiem. Josu, Nina. La Centrul Eminescu : [manifestarea culturală Eminescu sub fiorul timpului, care a inclus lansări de carte, un recital de poezie şi un vernisaj de pictură] // Lit. şi arta. – 2007. – 1 febr. – P. 5. Josu, Nina. Maica Domnului a poposit la Chişinău : [lansarea cărţilor: La Medjugorje se înalţă spre cer suspine şi se coboară miracole şi Pelerin ortodox la Medjugorje de Aurel şi Doina Hasnes-Ciurdariu la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2007. – 31 mai. – P. 4. Josu, Nina. Mircea receptat de tineretul studios : [despre cea de-a XIII-a ed. a manifestărilor cultural-şt. de la Bibl. „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2007. – 12 apr. – P. 7. Josu, Nina. Nadejda Slivciuc-Gorceac – o poetă cu har : [lansare de carte – Nicicînd depărtarea de Nadejda Slivciuc-Gorceac, la Bibl. „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2007. – 26 apr. – P. 6. Josu, Nina. O nouă Basarabie necunoscută : [despre lansarea vol. Basarabia necunoscută de Iurie Colesnic în incinta Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2007. – 20 dec. – P. 3. Josu, Nina. Risipitor generos de lumină – Gurie Grosu : [prez. vol. Mitropolit Gurie: misiunea de credinţă şi cultură la Bibl. Publ. „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2007. – 13 dec. – P. 7. Josu, Nina. Vegheaţi de Luceafăr : [lansarea cărţii Eminescu şi Veronica. Poveste de dragoste de D. Mămăligă în satul său de baştină, unde a participat şi E. Dabija, directorul CAIE, cu donaţii din volume de Eminescu] // Lit. şi arta. – 2007. – 15 febr. – P. 8.


32

Bibliografie

276. Josu, Nina. Un dicţionar de excepţie : [lansarea dicţ. expl. ilustrat DEXI la Bibl. „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2007. – 10 mai. – P. 5. 277. Josu, Nina. Un voievod al inspiraţiei – Tudor Ţopa : [prez. cărţii Voievozii inspiraţiei de T. Ţopa, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2007. – 8 noiem. – P. 7. 278. Josu, Nina. Zilele Ghibu, Ediţia a XV-a // Lit. şi arta. – 2007. – 7 iun. – P. 7. 279. Juc, Liliana. Povestea – modalitatea de cunoaştere a lumii : [experienţa Bibl. Publ. „Maramureş”, Chişinău] // Cartea. Biblioteca. Cititorul : bul. metodic şi bibliogr. – 2007. – Fasc.16. – Ch., 2007. – P. 67-70. 280. Juncă, Nina. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi-a sărbătorit aniversarea a 130-a : [programul activităţilor cu genericul aniversării – Dezvoltare. Progres. Parteneriat] // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 2 noiem. – P. 22. 281. Kulikovski, Lidia. Activitatea de cercetare ştiinţifică, bibliografică şi biblioteconomică la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : o sinteză aniversară // Info Agrarius. – 2007. – Nr 1. – P. 26-30. 282. Kulikovski, Lidia. Activitatea editorială ca imagine a bibliotecilor // Buletinul ABRM. – 2007. – Nr 2 (6). – P. 14-16. 283. Kulikovski, Lidia. Bazată pe tradiţie, avîntată spre viitor = Основанная на традициях, устремленная в будущее : [Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” la cea de-a 130-a aniversare] // Capitala. – 2007. – 19 oct. – P. 12. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 284. Kulikovski, Lidia. BM „B.P. Hasdeu” a împlinit 130 de ani de prezenţă activă în viaţa Chişinăului // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 9-13. 285. Kulikovski, Lidia. Biblioteca în contextul lumii viitoare // Servicii de bibliotecă: Experienţe şi exigenţe actuale : Bibliointegrarea imperativ profesional : antologie de comunic. – Focşani, 2007. – P. 6-12. 286. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” la 130 de ani : [sinteză] // BiblioCity. – 2007. – Nr 11. – P. 5-6. 287. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a marcat 130 de ani. Evenimentul s-a consumat. Ce a rămas? : [dialog postaniversar cu dna dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, director gen. al BM „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 10-14.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

33

288. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – dezvoltare şi progres : un bilanţ aniversar // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 9-18. 289. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală 2006 – realizări şi eşecuri // BiblioCity. – 2007. – Nr 1. – P. 1-8. 290. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală rămîne o instituţie relevantă pentru chişinăuieni // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 8-13. 291. Kulikovski, Lidia. Biblioteca şi epigrama : [cuvînt-înainte] // Amuzament cu abonament. – Ch., 2007. – P. 3-17. 292. Kulikovski, Lidia. Camera Naţională a Cărţii – instituţia care tezaurizează prezentul, valorifică trecutul // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 1. – P. 59-60. 293. Kulikovski, Lidia. Caricatura ca test instituţional şi individual : [cuvînt-înainte] // Dimitrov Alex. Caricatură. – Ch., 2007. – P. 5-8. 294. Kulikovski, Lidia. Cercetarea biblioteconomică şi bibliografică la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” : cat. – Ch.,2007. – P. 5-16; Kulikovski Lidia. Biblioteconomie: studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri. – Ch., 2008. – P. 36-45. – (Cu titlul: Cercetare ştiinţifică [bibliografică şi biblioteconomică] la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”). 295. Kulikovski, Lidia. Cîştigăm în prezent – construim pentru viitor: Biblioteca Municipală la aniversare // Buletinul ABRM. – 2007. – Nr 1 (5). – P. 24-27. 296. Kulikovski, Lidia. Colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – actul unui efort colectiv : [art. introductiv] // Cărţi cu dedicaţii (în col. Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”). – Ch., 2007. – P. 5-26. 297. Kulikovski, Lidia. Colecţia Bibliotecii „Transilvania” – rezultatul unui parteneriat de succes : Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Chişinău – Biblioteca Judeţeană „O. Goga” Cluj // Lectura (Cluj). – 2007. – Nr 3/4. – P. 23-29. 298. Kulikovski, Lidia. Drumuri şi cărţi sau bibliotecari donatori şi autori de autografe // Curierul (Tîrgovişte). – 2007. – Nr 2. – P.15-18. 299. Kulikovski, Lidia. Exploatarea conceptuală a relaţiei cu utilizatorul: contexte actuale şi emergențe // Lectura (Cluj). – 2007. – Nr 3/4. – P. 12-15.


34

Bibliografie

300. Kulikovski, Lidia. Fundamentul normativ şi de reglementare a proceselor tehnologice în biblioteci: abordare teoretico-practică // Conf. tehnico-şt. a colab., doctoranzilor şi studenţilor, 15-17 noiem. – Ch., 2007. – Vol. 1. – P. 474-477. 301. Kulikovski, Lidia. Generaţia cu aripile frînte în context cultural general interbelic // BiblioCity. – 2007. – Nr 2. – P. 8-9. 302. Kulikovski, Lidia. Hasdeu în timpul şi spaţiul Republicii Moldova // Moştenirea literar-spirituală a dinastiei Hîjdău-Hasdeu în bibliotecile chişinăuiene: cat.-bibliogr. – Ch., 2007. – P. 10-30. 303. Kulikovski, Lidia. Imaginea publică a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – barometru al succeselor ei : (studiu de imagine din presa scrisă) // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presă: (2002-2006). – Ch., 2007. – P. 5-19. 304. Kulikovski, Lidia. Interesele utilizatorilor ca raţiune a activităţii bibliotecii: mutaţii conceptuale şi contextuale // Lector (Focşani). – 2007. – Anul V, Nr 8. – P. 20-28. 305. Kulikovski, Lidia. Lectura : [rec. la rev. de specialitate din Cluj, Nr 3-4, 2006] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 85-87. 306. Kulikovski, Lidia. Lidia Kulikovski : „Biblioteca este imaginea unei epoci” : [interviu cu L. Kulikovski, director gen. al BM „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 15 oct. – P. 5. 307. Kulikovski, Lidia. Lidia Kulikovski : „Dacă vor să obţină progresul general, autorităţile trebuie să dezvolte bibliotecile” : [în dialog cu directorul gen. al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”, Lidia Kulikovski] / consemnare : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2007. – 24 aug. – P. 7. 308. [Kulikovski, Lidia]. Lumina Cărţi : [rec. la publ. anuală a BJ „Lucian Blaga” din Alba Iulia] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P.89-90. – (Semnat : Lidia Andronic). 309. Kulikovski, Lidia. Managementul incluziv – managementul societăţii cunoaşterii // Biblioteconomie şi știinţa informării. Vol. VI. – Ch., 2007. – P. 161-191. 310. Kulikovski, Lidia. Managementul participativ în structurile infodocumentare: Studiu de caz la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // Labirint (Bistriţa-Năsăud). – 2007. – Nr 4. – P. 21-24. 311. Kulikovski, Lidia. O sinteză aniversară : Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – o instituţie de cercetare // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate :


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

312.

313.

314. 315.

316.

317.

318.

319.

320. 321.

322.

35

culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 28-40. Kulikovski, Lidia. Paradis ar putea fi şi titlul unei vizite de documentare… : [vizita de documentare şi schimb de experienţă a unui grup de bibliotecari de la BM „B.P. Hasdeu” la Cluj (România)] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 4, Nr 4. – P. 60-63. Kulikovski, Lidia. Parteneriat bibliotecar – valoare instituţională : [cuvînt-înainte] // Ghidul bibliotecilor din Chişinău. – Ch., 2007. – P. 6-8. Kulikovski, Lidia. Politica editorială a ABRM // Buletinul ABRM. – 2007. – Nr 1 (5). – P. 9-12. Kulikovski, Lidia. Prefaţă // Rigorile internaţionale actuale ale organizării şi funcţionării bibliotecilor publice : Expozeu şi coment. asupra Ghidului IFLA-UNESCO / BNRM. – Ch., 2007. – P. 3-6. Kulikovski, Lidia. Prezenţă activă în viaţa Chişinăului : [Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” a împlinit 130 de ani de la înfiinţare] // Săptămîna. – 2007. – 19 oct. – P. 22. Kulikovski, Lidia. Prin Cetatea de lumină = Цитадель света : [interviu cu directorul gen. al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Raia Rogac // Moldova. – 2007. – Nr 7/8. – P. 13-15. – Texte în limba rom. şi rusă. Kulikovski, Lidia. Publicul bibliotecilor : mutaţii conceptuale şi contextuale // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 257-264. [Kulikovski, Lidia]. Rafturi : [rec. la o nouă rev. de specialitate a BJ „Panait Istrati” din Brăila] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 87-89. – (Semnat : L. Atamanu). Kulikovski, Lidia. Ranganathan – aniversarea unui mare bibliolog al sec. XX // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 9-14. Kulikovski, Lidia. Reglementarea proceselor tehnologice în biblioteci (norme, politici, proceduri, instrucţiuni): abordare teoreticopractică // Labirint (Bistriţa-Năsăud). – 2007. – Nr 6. – P. 12-14. Kulikovski, Lidia. Rigorile internaţionale actuale ale organizării şi funcţionării bibliotecilor publice : [rec. la cartea dnei Vera Osoianu, director adjunct al Bibliotecii Naţionale] // BiblioPolis. – 2007. – Vol 24, Nr 4. – P. 79-81.


36

Bibliografie

323. Kulikovski, Lidia. Tehnologii informaţionale şi de comunicare în societatea informaţională incluzivă // Biblioteconomie şi știinţa informării. Vol. VI.– Ch., 2007. – P. 247-266. – Bibliogr. : 7 tit. 324. Kulikovski, Lidia. Tendinţe şi schimbări de scene în biblioteci la solicitarea viitorului // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 14-18 ; Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 3-6. 325. Kulikovski, Lidia. Un portret de bibliotecar ca un demers afectiv : [la aniversarea vice directorului BM „B.P. Hasdeu” Larisa Câşlaru] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 66-68. 326. Kulikovski, Lidia. Un tîrg de carte ca o poveste… [la Focşani, la Bibl. Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 51-54. 327. Kulikovski, Lidia. Utilizatorii bibliotecii : teorii, concepte, contexte actuale şi emergente // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 20-26. 328. La Biblioteca „Onisifor Ghibu” s-a discutat despre conflictul moldorus din 1991-1992 // Glasul Naţiunii. – 2007. – 27 sept. – P. 4. 329. [La Bibl. „Ovidius” clubul „Tinere talente” a lansat cartea de debut poetic a Cristinei Popovschi, elevă în cl. a XII-a la Liceul „Nicolae Iorga”] // Făclia. – 2007. – 17 mar. – P. 2. 330. Lavric, Victor. Bursucul acuzat : [despre lansarea volumului de fabule Bursucul acuzat, care a avut loc la Bibl. Publ. „Tîrgovişte” din Chişinău] // Lit. şi arta. – 2007. – 28 iun. – P. 6. 331. Madan, Ion. Bibliografia istoriei : tradiţii, realizări, perspective : [sunt menţionate bibliogr. BM din seria Bibliografia basarabiană, îndreptarul Evreii în literatura, arta şi ştiinţa Moldovei, indicele bibliogr. Alexandru Boldur ş.a.] // Biblioteconomie şi știinţa informării. – Ch., 2007. – Vol. VI. – P. 5-62. – Bibliogr. : 84 tit. 332. Malaneţchi, Tamara. Biblioteca vine la tine: o existenţă constant transfigurată de lumina cărţii : [despre acţiunile organizate de Bibl. Publ. „Alba Iulia”] // Cartea. Biblioteca. Cititorul : bul. metodic şi bibliografic. – 2007. – Facs. 16. – Ch., 2007. – P. 40-45. 333. Malaneţchi, Tamara. Buturuga mică răstoarnă carul mare : [despre Programul de lectură Copiii Chişinăului citesc o carte, lansat de către Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Natura. – 2007. – Nr 10. – P. 5. 334. Malaneţchi, Tamara. La mulţi ani pentru Arcadie Suceveanu // Florile dalbe. – 2007. – 22 noiem. – P. 4.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

37

335. Malaneţchi, Tamara. Zilele Creangă la „Alba Iulia” = Дни Крянгэ в „Алба Юлии” // Capitala. – 2007. – 16 mar. – P. 14. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 336. Malaneţchi, Vasile. …Chipul său în moştenirea sa : [edificarea statuii lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din Chişinău, operă a sculptorului A. Plămădeală] // Revista română. – 2007. – Anul XII, Mar. (Nr 1). – P. 17-20 ; Iun. (Nr 2). – P. 16-17. 337. Malaneţchi, Vasile. Icoana Învierea – cea mai populară lucrare necunoscută a sculptorului Alexandru Plămădeală // Destin românesc. – 2007. – Nr 1/2. – P. 254-258. 338. Malaneţchi, Vasile. Mitropolitul Gurie Grosu : creionări la profilul moral-spiritual // Mitropolitul Gurie Grosu : misiunea de credinţă şi cultură. – Ch., 2007. – P. 118-134. 339. Malaneţchi, Vasile. Muzicianul Angelo Disconzi şi pictorul Eugenio Disconzi : două personalităţi mai puţin cunoscute din panteonul basarabean // Basarabeni în lume. – Ch., 2007. – Vol. IV. – P. 16-26. 340. Malaneţchi, Vasile. Păstorul de neam : Creionări la profilul moralspiritual al mitropolitului Gurie Grosu // Atelier. – Ch., 2007. – P. 28 ; Destin românesc. – 2007. – Nr 1-2. – P. 135-151. 341. Malaneţchi, Vasile. Un înger pe pămînt: Steliana Grama : (Necrolog) // Destin românesc. – 2007. – Nr 1/2. – P. 338-339. 342. Malaneţchi, Vasile. Un prinţ în serviciul ortodoxiei : Consideraţii privind genealogia, viaţa, activitatea şi scrierile Sfîntului Ierarh Petru Movilă // Atelier. – Ch., 2007. – P. 32. 343. Malaneţchi, Vasile. Veaceslav Bulîciov, profesor, compozitor şi dirijor de cor // Basarabeni în lume. – Ch., 2007. – Vol. IV. – P. 125-133. 344. Manea, Laura. Orice dicţionar este binevenit, poate fi util şi aduce ceva nou limbii române : [interviu cu Laura Manea, unul din autorii DEXI, lansat la BP „O. Ghibu” în cadrul Salonului Intern. de Carte pentru Copii] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 23 apr. – P. 4. 345. Mihai, B. O săptămînă împlinită la Biblioteca de Arte : [Săptămîna uşilor deschise] // Moldova suverană. – 2007. – 11 oct. – P. 4. 346. Mirela Roznovschi : „Creativitatea nu are graniţe…” : [interviu cu Mirela Roznovschi, originară din România, stabilită în SUA, red.-şef al portalului Globa-Lex, rev. on-line de cercet. juridice] / consem-


38

347.

348.

349.

350. 351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

Bibliografie nare : Mariana Harjevschi // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24. – Nr 4. – P. 37-39. – (Dialoguri profesionale). Mogîldea, Natalia. Să vedem dacă sec. XX va fi al religiilor : [manifestări cultural-şt. „Mircea Eliade” (ed. a XIII-a), desfăşurate în incinta Bibl. „O. Ghibu”] // Săptămîna. – 2007. – 30 mar. – P. 5. Moldovanu, Maria. O întîlnire cu surprize : [despre întîlnirea elevilor din cl. III-IV de la Şcoala primară nr. 16 cu poetul Iulian Filip, organizată de Bibl. „Alba Iulia” în cadrul programului „Biblioteca vine la tine...”) // Florile dalbe. – 2007. – 22 mar. – P. 3. Moldovanu, Dumitru. [prof. univ., dr. hab. în economie, scriitor, despre Bibl. Municipală la aniversarea a 130-a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 17. Moraru, Viorica. Programe pentru copii la BP „Ovidius” în Săptămîna uşilor deschise // BiblioCity. – 2007. – Nr 5. – P. 2-3. Movilă, Lica. Copiii cartierului citesc o carte : [despre jubileul de 130 de ani al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu” şi acţiunea cu genericul Cartierul citeşte o carte în cadrul Săptămînii uşilor deschise la Bibl. Traian] // Florile dalbe. – 2007. – 20 sept. – P. 2. Movilă, Lică. Poiana picilor : [despre aportul Bibl. Traian la integrarea unui copil cu deficienţe auditive la Şcoala specială nr. 14] // Florile dalbe. – 2007. – 4 oct. – P. 4. Munteanu, Vasile. Promovînd valorile eterne = Продвигая вечные ценности : [conf. cu genericul Nu drogurilor la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Capitala. – 2007. – 6 oct. – P. 14. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. Musteaţă, Traian. Turismul – valoare spirituală : [prez. cărţii Din lutul iubirii, aut. Valerian Ciobanu, la Bibl. Publ. „Ştefan cel Mare”] // Dezvoltarea. – 2007. – 14 dec. – P. 8. Nanea, Vasile. Titulescu şi Ghibu, două mari personalităţi : [despre manifestările cultural-şt. Zilele Ghibu ] // Lit. şi arta. – 2007. – 31 mai. – P. 1. Neagu, M. Botezul unei cărţi : [lansarea cărţii Nadejdei SlivciucGorceac Nicicînd depărtarea la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 3 mai. – P.10. Nechit, Irina. Secolul 21 – „Chişinău. Dimensiuni culturale” : [despre lansarea rev. Secolul 21 la Bibl. „O. Ghibu”] // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 9 febr. – P. 15.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

39

358. Nechit, Irina. Un dicţionar fundamental al limbii române – DEXI : [lansat la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 24 apr. – P. 10. 359. Nedzelschi, Ecaterina. Biblioteca „Adam Mickiewicz” vă aşteaptă! // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24. – Nr 4. – P. 32-34. 360. Negrei, Ion. Nicolae Titulescu omagiat la Chişinău : [despre manifestările cultural-şt. Zilele Ghibu] // Cugetul. – 2007. – Nr 2. – P. 61. 361. Negru, T. O nouă întîlnire cu cartea : [lansarea cărţii Elegia dramatică a golului de Iulian Filip] // Dante’s. – 2007. – Noiem. (Nr 3). – P. 2. 362. Nică, Pavel. Nică Pavel: „Iată că m-am văzut şi venit pe lume” : [lansarea la Bibl. Publ. „Tîrgovişte” a cărţii Casa din cer, aut. Pavel Nică] // Lit. şi arta. – 2007. – 22 febr. – P. 4. 363. O nelegiuire : [scrisoare cu privire la schimbarea numelui Bibl. Municipale din „Jdanov” în „Hasdeu”, art. reluat din Lit. şi arta, 1988] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 42. – (Semnat : Corcodel, Enache; Nicurici, Palade lucrători de la trustul „Monolit”). 364. Olaru, Angelina. Iurie Colesnic: „Politicienii de azi nu au demnitatea celor din Sfatul Ţării” : [despre lansarea vol. 7 al seriei Basarabia necunoscută, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2007. – 29 noiem. 365. Olărescu, Angela. Diversificarea serviciilor la biblioteca Cricova // BiblioCity. – 2007. – Nr 4. – P. 7. 366. Oloi, Vlad [student la Univ. Tehnică, despre Bibl. Municipală la aniversarea a 130-a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 25-26. 367. Onciu, Parascovia. Parteneriat de durată : BJ „O. Goga” Cluj – BP „Transilvania” // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversarii a 130-a a Bibl. Municipale. – Ch., 2007. – P. 83-93. 368. Onciu, Parascovia. Transilvania, la schimb de experienţă : [vizita unui grup de bibliotecari de la BM „B.P. Hasdeu” la bibl. transilvănene] // BiblioCity. – 2007. – Nr 8. – P. 2-3. 369. Pahomi, Zinaida. Dezvoltarea colecţiilor în Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 180-186.


40

Bibliografie

370. Palii, Tatiana. Ziua internaţională a cărţii şi a dreptului de autor la Biblioteca Publică de Drept // BiblioCity. – 2007. – Nr 5. – P. 8 371. Palladi, Tudor. Asanarea şi înnobilarea spiritului : lansări la Ovidius [a vol. lui Ion Chiriac Ştiu şi văd (2006)] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 26 apr. – P. 7. 372. Partole, Claudia. Biblioteca, locul întîlnirii cu sine… : [despre aportul Bibl. Traian la integrarea socială a unui copil cu deficienţe auditive] // Alternativa : bul. de educaţie civică. – 2007. – Nr 2. – P. 7-8. 373. Păduraru, Pavel. Festival internaţional de literatură: scriitori din opt ţări îşi citesc textele la Chişinău : [despre etapa a treia a Festivalului intern. de lit. „European Borderlands” 2007, desfăşurat la Chişinău] // Timpul. – 2007. – 12 iun. – P. 5. 374. Pânzaru, Ludmila. Breviar bibliografic : [despre biobibliogr. consacrate scriitorului epigramist Ion Cuzuioc, ecologului Petru Cocîrţă şi scriitorului Duiliu Zamfirescu] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 81-83. 375. Pânzaru, Ludmila. Breviar bibliografic : [despre cat. Cărţi cu dedicaţii (în col. Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”)] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 81. 376. Pânzaru, Ludmila. Breviar bibliografic : [prez. bibliogr. : Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hîjdău-Hasdeu..., Biblioteca Municipală în presă: 2002-2006, a catalogului Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” ş.a., editate către jubileul de 130 de ani al BM] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 109-110. 377. Pânzaru, Ludmila. Utilizatori în căutarea bibliotecilor, biblioteci în căutarea utilizatorilor // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 19-20. 378. Pegza, Ludmila. Instruiri mobile lansate de către Biblioteca Publică de Drept privind promovarea bazei de date HeinOnline // BiblioCity. – 2007. – Nr 11. – P. 6-7. 379. Pereteatcu, Tamara. Vreau seara asta veşnicie... : [la Bibl. „O. Ghibu” a avut loc lansarea albumului Călin Postolachi. In memoriam] // Florile dalbe. – 2007. – 15 noiem. – P. 7. 380. Perju, L. „Uşi deschise” la „Tîrgovişte” // Capitala. – 2007. – 14 sept.– P. 14. 381. Plăieşu, Raisa. Biblioteca publică „Liviu Rebreanu” a ştiut să unească două jumătăţi de inimă // Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr 11/12 (85/86). – P. 2-4.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

41

382. Plăieşu, Raisa. Lansare de carte cu trei aniversări : [despre sărbătoarea organizată de Bibl. „Ştefan cel Mare” cu ocazia lansării vol. acad. Ion Mahu Baraboiul – şcoala făuritoare de personalităţi // Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr 11/12 (85/86). – P. 10. 383. Plopa, Ludmila. Lansare de fabule contemporane [la Bibl. Publ. „Tîrgovişte” – Bursucul acuzat de Valentin Portas] // BiblioCity. – 2007. – Nr 6. – P. 3. 384. Plopa, Ludmila. Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca Publică „Tîrgovişte” // BiblioCity. – 2007. – Nr 9. – P. 2-4 ; Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr 9/10 (85/86). – P. 8. 385. Plopa, Ludmila. Un demn urmaş a lui Donici : [lansarea cărţii Bursucul acuzat de Valentin Portas la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 28 iun. – P. 9. 386. Pohilă, Vlad. Academicianul care nu roşeşte pentru că este aşa : [omagierea acad. Mihai Cimpoi] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 102-105. 387. Pohilă, Vlad. Arta de a scrie pentru cititori : [editorial] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 5-9. 388. Pohilă, Vlad. Arta de a vorbi cititorilor : [editorial] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 5-8. 389. Pohilă, Vlad. Cu Ninela Caranfil, la numărătoare de… gînduri bune : [despre Artista Emerită Ninela Caranfil şi un blitz-interviu cu ea] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 78-80. 390. Pohilă, Vlad. Despre „dificil, dar nu şi imposibil”: istorie, teorie, practică : [rec. la noua carte a dnei prof. univ. dr. hab. Irina Condrea, Traducerea din perspectivă semiotică, Ch., 2006] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 82-87. 391. [Pohilă, Vlad]. Din Ţara basmelor total fantastice… : [despre Lituania – cultura, poporul ţării ; prez. cărţii Snaiges a tinerei aut. Ruta Jasinauskaite] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 95-97. – (Semnat : V. Prisăcaru). 392. [Pohilă, Vlad]. Elogiu polivalenţei în munca de bibliotecar : [despre Claudia Slutu-Grama, bibliotecar, bibliograf, scriitoare] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 105-108. – (Semnat : Vl. Prisăcaru). 393. [Pohilă, Vlad]. Fericită împletire a performanţelor sportive cu cele de ordin spiritual : [despre Efim Josanu, jurnalist, comentator sportiv] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 64-65. – (Semnat : Vlad Prisăcaru).


42

Bibliografie

394. [Pohilă, Vlad]. Iarăşi şi iarăşi despre celebrul nostru scriitor-savant : [ed. a XIII-a a manifestărilor Mircea Eliade la Bibl. „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 66-68. – (Semnat : V.P.) 395. [Pohilă, Vlad]. În urma unei opriri cardiace, a plecat pentru totdeauna… [Octavian Paler, scriitor și jurnalist român contemporan] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 105-106. – (Semnat : Cronicar). 396. Pohilă, Vlad. Îngemănarea muzelor la Tabor : [un oraş din Cehia de Sud] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 97-99. 397. [Pohilă, Vlad]. La o cafea, cu nuvele noi de Ghenadie Postolache : [rec. la cartea de proză scurtă Coffe-House] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 49-50. – (Semnat : Lector). 398. Pohilă, Vlad. „Mii de minţi şi inimi trăiesc lîngă tine”, Bibliotecă Municipală... : [editorial] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 5-8. 399. Pohilă, Vlad. Mînaţi de dor pentru al Bucovinei Nord // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 64-78. 400. [Pohilă, Vlad]. Omagiu bălţean unui savant de la Chişinău : [rec. la biobibliogr. Academicianul Silviu Berejan, Bălţi, 2005] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 77-81. – (Semnat : Vlad Prisăcaru). 401. Pohilă, Vlad. Pe urmele unor mari lexicografi români… : [despre filologul, red. Elena Grosu] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 120-122. 402. Pohilă, Vlad. Pledoarie pentru umanizarea chimiei, a ştiinţei, a societăţii : [despre Gheorghe Duca, savant, acad., preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 101-105. 403. Pohilă, Vlad. Poate nu prea mult, dar edificator : La Bucureşti apare o nouă revistă lit. [Euromuseum] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 111-113. 404. Pohilă, Vlad. Principala bibliotecă a oraşului în viaţa noastră // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 14. 405. Pohilă, Vlad. Reflecţii aniversare : [editorial] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr. 1. – P. 5-7. 406. Pohilă, Vlad. Schiţă de portret al artistului pe culmile gloriei : [Eugen Doga] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 76-85. 407. [Pohilă, Vlad]. Trec anii, însă contribuţiile rămân : [despre un seminar-atelier, consacrat presei de specialitate, lansarea nr. 3 al


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

408.

409.

410.

411.

412.

413.

414.

415.

416. 417.

418.

43

rev. BiblioPolis şi mulţumiri pentru colab.] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 17-19. (semnat : Vl. Prisăcaru). Pohilă, Vlad. Trei tipărituri din vechea noastră cetate de scaun : [rev. Scriptum, Cărţi cu autograf în colecţia secţiei „Fond Bucovina” şi (rev.) Iconar. Cernăuţi, 1935-1937, ed. de Bibl. Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 73-76. Pohilă, Vlad. Un salt spectaculos: de la Jdanov – la Hasdeu : [file din istoria Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 39-40. Pohilă, Vlad. Un suflet deschis spre bibliotecă, lectură, cititor : [rec. la culeg. de art. Biblioteca, o carte deschisă a sufletului, aut. Elena Roşca] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 71-72. Poiată, Petru. Ghioceii de la Ciocana l-au comemorat pe Ion Creangă : [serata lit.-muz. la Bibl. Alecu Russo] // Flux. – 2007. – 5 mar. – P. 4. Poiată, Petru. Ghioceii de la Ciocana sînt şi cititori activi, şi artişti amatori excelenţi : [despre activitatea Bibl. Alecu Russo] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 8 mar. – P. 7. Popa, Victoria. Basarabia necunoscută – un nou volum : [lansarea vol. VII al seriei Basarabia necunoscută de Iurie Colesnic, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Natura. – 2007. – Nr 12. – P. 5. Popovici, Ştefan. „Poetul sub fiorul timpului” : [despre dubla sărbătoare ce a avut loc la CAIE, la 15 ian. 2007, cu genericul Noutăţi editoriale eminesciene] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 100-102. Popuşoi, Liliana. Ars adolescentina : „Îndrăgostiţii de culoare au cules premiile” : [despre laureaţii celei de-a doua etape a ed. a VII-a a Concursului de creaţie a tinerei generaţii Ars adolescentina, Bibl. „O. Ghibu”] // Flux. – 2007. – 26 iun. – P. 4. Popuşoi, Liliana. Biblioteca „B.P. Hasdeu” – 130 de ani de activitate // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 3 oct. – P. 4. Porcesco, Cristina. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” întreţine flacăra nestinsă a cărţii de 130 de ani // Moldova suverană. – 2007. – 3 oct. – P. 4. Postmoderniştii basarabeni, în Secolul 21 : [despre lansarea ultimei ed. a rev. Secolul 21 ce a avut loc la Bibl. „O. Ghibu”] // Timpul. – 2007. – 29 ian. – P. 8.


44

Bibliografie

419. Postolache, Gheorghe. Voie bună de bună-voie : [despre lansarea cărţii epigramistului Loghin Martin-Alexeev care a avut loc în incinta Bibl. „Tîrgovişte”] // Lit. şi arta. – 2007. – 15 mar. – P. 8. 420. Potra, George G. Pledoarii pentru pace : [comunic. susţinută în cadrul simpozionului N. Titulescu şi Europa, la Bibl. „O. Ghibu”] // Cugetul. – 2007. – Nr 2. – P. 51-53. 421. Prezentarea revistei Puişorul curios în incinta Bibliotecii „Maramureş” : cu participarea elevilor din Liceul „Onisifor Ghibu” // Puişorul curios : rev. pentru copiii de 3-8 ani. – 2007. – Nr 1. – P. 22. 422. Proca, Ion. Arcaşul decembrist : [prez. de carte a scriitorului Mihai Ştefan Poiată] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 13 sept. – P. 1. 423. Proca, Ion. Pavel Nică şi atomul : [lansarea cărţii lui Pavel Nică Casa din cer] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 8 febr. – Nr 4. – P. 1-2. 424. Programul Conferinţei ştiinţifico-practice 15 ani de la declanşarea războiului de pe Nistru (2 martie 1992 – 2 martie 2007) [la Bibl. „O. Ghibu”] // Acţiunea Europeană: (bul. inform. al Grupului de Iniţiativă al Mişcării social-politice „Acţiunea Europeană”. – 2007. – 20 febr. – P. 4. 425. Prohin, V. Fără de Chipăruş plus am fi în minus : [lansarea rev. Chipăruş plus la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Flux. – 2007. – 21 sept. – P. 12. 426. Rachieru, Adrian Dinu. Oferta mediatică este subculturală şi e în joc sănătatea educaţiei generaţiilor viitoare : [interviu cu crit. lit. Adrian Dinu Rachieru, consilierul lit. al Ed. „Augusta” ; lansarea seriei de cărţi la Sediul Central al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux : ed. de vineri. – 2007. – 27 apr. – P. 5. 427. Racu, Andreea Oana. Influenţele folclorului românesc în opera lui Mircea Eliade : [fragm. din comunic. prez. la cea de-a XIII-a ed. a manifestărilor cultural-şt. Zilele Mircea Eliade la Bibl. „O. Ghibu”] // Florile dalbe. – 2007. – 5 apr. – P. 6. 428. Răileanu, Anatol. Piţigoiul Zbanţ cucereşte noi orizonturi : [cartea Amintirile piţigoiului Zbanţ de Ion Iachim în cadrul campaniei Copiii Chişinăului citesc o carte evaluată la Bibl. Publ. „Ştefan сel Mare”] // Univers pedagogic pro. – 2007. – 18 oct. – P. 8. 429. Răileanu, Diana. Moartea lui Gheorghe Ghimpu un accident organizat : [reflecţii de la simpoz. Lupta anticomunistă în apărarea valorilor promovate de Gheorghe Ghimpu ca valori europene, organizat la Bibl. „O. Ghibu”] // Ziarul de gardă. – 2007. – 2 aug. – P. 1- 2.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

45

430. Răileanu, Valeria. Romanul adolescentului miop : [fragm. din comunic. prez. la cea de-a XIII-a ed. a manifestărilor cultural-şt. Zilele Mircea Eliade la Bibl. „O. Ghibu”] // Florile dalbe. – 2007. – 5 apr. – P. 7. 431. Rău, Alexe. 45 de ani de învăţămînt biblioteconomic superior în Moldova : [despre culeg. Probleme actuale ale teoriei şi practicii biblioteconomice, editată de BM] // Un fir de plumb atîrnat de un lucru fragil şi înaripat. – Ch., 2007. – P. 7-9. 432. Rău, Alexe. Adevărata istorie a principalei biblioteci a Basarabiei îşi mai aşteaptă autorul : Convorbire cu istoricul Sânvăsiu Donbraviuc, prof. la Univ. din Leipzig (Germania) : [despre istoria BNRM şi a Bibl. Municipale, critica volumului editat de BM] // Dialoguri. – Ch., 2007. – P. 45-68. 433. Rău, Alexe. Anticarul literaturii noastre sau roata lui Pavel Balmuş // Un fir de plumb atîrnat de un lucru fragil şi înaripat. – Ch., 2007. – P. 54-57. 434. Rău, Alexe. Biblioteca „O. Ghibu” la 15 ani // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 41-43; Un fir de plumb atîrnat de un lucru fragil şi înaripat. – Ch., 2007. – P. 64-67 ; Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr 5/6 (79/80). – P. 1-2. 435. Rău, Alexe. Rezistenţă prin bibliografie : (o nouă carte de Ion Şpac) : [rec. la Arhivele Basarabiei : (1929-1938) : studiu doc.-inf.] // Un fir de plumb atîrnat de un lucru fragil şi înaripat. – Ch. 2007. – P. 270-276 ; Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr 1/3 (75/77). – P. 13-14. 436. Rău, Alexe. Salonul Internaţional de carte : tradiţie şi stimulare creativă : [interviu cu Alexe Rău, poet, filozof al culturii, director gen. al Bibl. Naţionale; este menţionată BM „B.P. Hasdeu”, directorul gen. dna Lidia Kulikovski, relaţiile dintre cele două bibl.] / consemnare : Raia Rogac // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 90-94. 437. Rău, Alexe. Spiritul ştiinţific în biblioteconomie : [rec. la man. Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor, aut. : Lidia Kulikovski, Ch. : Ed. „Epigraf”, 2006] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 69-71; Un fir de plumb atîrnat de un lucru fragil şi înaripat. – Ch., 2007. – P. 282-286.


46

Bibliografie

438. Republica Moldova : Stat slab, cetăţenie incertă : [lansarea vol. cu titlul omonim (coord. Monica Heitz) la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Contrafort. – 2007. – Nr 8. – P. 1. 439. Reniţă, Oleg (Alecu). Sub acelaşi acoperiş? : [se argumentează necesitatea schimbării numelui BM din „Jdanov” în „Hasdeu”; reluare din Lit. şi arta, 1988] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 41-42. 440. Revuţki, Vsevolod. Un centru pentru cei dornici de cunoştinţe = Центр для любознательных : [Bibl. „Hristo Botev” a împlinit 15 ani] // Capitala. – 2007. – 2 mar. – P. 12. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 441. Revuţki, Vsevolod. Un nou centru de cultură poloneză = Открыт новый культурный центр [Bibl. „Adam Mickiewicz”] // Capitala. – 2007. – 16 noiem. – P. 14. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 442. Rezina, Ecaterina. Mircea Eliade şi regenerarea cosmică : [fragm. din comunic. prez. la cea de-a XIII-a ed. a manifestărilor cultural-şt. Zilele Mircea Eliade la Bibl. „O. Ghibu”] // Florile dalbe. – 2007. – 5 apr. – P. 7. 443. Rogac, Raia. Biblioteca „Alba Iulia” – Săptămîna uşilor deschise : [excursii în bibl. şi un atelier de lucru cu genericul Biblioteca şi comunitatea] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 5 apr. – P. 8. 444. Rogac, Raia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 130 de ani // Glasul Naţiunii. – 2007. – 28 iun. – P. 9. 445. [Rogac, Raia]. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” la 130 de ani // Glasul Naţiunii. – 2007. – 27 sept. – P. 3. 446. Rogac, Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu” : omagiu Limbii Române // BiblioCity. – 2007. – Nr 8. – P. 8. 447. Rogac, Raisa. Biblioteca „Ovidius” : lansare de carte şi vernisaj de pictură : [şedinţa cenaclului lit. „Ovidius”, lansarea jurnalului La Paris, la neamuri de V. Dumbrăveanu şi vernisarea expoz. personale a tinerei plasticiene Valeria Barbas] // Ziarul de gardă. – 2007. – 27 dec. – P. 8. 448. Rogac, Raia. Biblioteca Publică „O. Ghibu” – 15 ani de la fondare // Glasul Naţiunii. – 2007. – 5 iul. – P. 6-7. 449. [Rogac, Raia]. Biblioteca sărbătoreşte afirmarea tinerelor talente : [lansarea cărţii Joc lucid de Cristina Popovschi la Bibl. Publ.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

450.

451.

452.

453.

454.

455.

456.

457.

458. 459. 460.

47

„Ovidius”] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 102-104. – Semnat: Raia Andrei. Rogac, Raia. Bucuria de a descoperi lumina din suflet : [lansarea romanului Lumina din noi al Mihaelei Neaţă-Trillon la Bibl. Publ. „Ovidius”] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 117-119. Rogac, Raia. Coffee-House la Biblioteca „Transilvania” : [despre o serie de dezbateri ce au avut loc la Bibl. „Transilvania”] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 11 oct. – P. 6. [Rogac, Raia]. „Cuvîntul” la Chişinău : [la Bibl. Publ. „O. Ghibu” au debutat o serie de manifestări cu genericul „Conferinţele. Cuvîntul. Identitate Românească. Identitate europeană”] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 18 ian. – P. 7. – Semnat: Raia Andrei. Rogac, Raisa. Debut poetic [al Cristinei Popovschi, eleva cl. XII, Liceul „Nicolae Iorga”, la Bibl. Publ. „Ovidius”] // Făclia. – 2007. – 17 mar. – P. 2. Rogac, Raisa. [Despre lansarea cărţii Aştept o nouă dimineaţă... de Iuliu Cârchelan la BP „Ovidius”] // Moldova. – 2007. – Nr 3. – P. 17. Rogac, Raia. Donaţie de carte metropolitană la BP „O. Ghibu” : [despre Săptămîna uşilor deschise de la Bibl. Publ. „O. Ghibu”, şi importanţa dezvoltării colecţiei de carte] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 34-38. Rogac, Raisa. Eminescu într-o altă viziune : [aniversarea a 157-a de la naşterea Luceafărului poeziei noastre la CAIE] // Moldova. – 2007. – Nr 1/2. – P. 4. [Rogac, Raia]. Expoziţie de pictură : [despre lansarea vernisajului de pictură al L. Guzeva şi O. Cozacenco la Bibl. „O. Ghibu”] // Florile dalbe. – 2007. – 22 febr. – P. 2. – Semnat : R.R. [Rogac, Raia]. Expoziţie de pictură [la Bibl. „Alba Iulia”] // Florile dalbe. – 2007. – 22 febr. – P. 2. – (Semnat : R.R.) Rogac, Raisa. Expoziţie pascală la Biblioteca „Transilvania” // Glasul Naţiunii. – 2007. – 5 apr. – P. 8. Rogac, Raia. Ioan Mânăscurtă – scriitorul „care se lasă citit” : [lansarea cărţilor: Marea vînătoare ; Înnodarea lui ceva cu altceva de Ioan Mânăscurtă şi a programului „Cartierul citeşte o carte” la BP „Ovidius”] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 5 apr. – P. 7.


48

Bibliografie

461. Rogac, Raisa. Ion Bejenaru un scriitor al pedagogilor : [lansarea biobibliogr. Ion Bejenaru la Bibl. Publ. „Transilvania”] // Univers pedagogic pro. – 2007. – 11 ian. – P. 8 462. Rogac, Raia. Iuliu Cârchelan: Lansare... la cartea vieţii adunată : [lansarea cărţii Aştept o nouă dimineaţă... de Iuliu Cârchelan la BP „Ovidius”] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 7 iun. – P. 8. 463. Rogac, Raia. Însemne pe file de carte : [manifestări culturale cu ocazia aniversării a 130-a a Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu” la Sediul Central, bibl. publ. „Ovidius”, „Ştefan cel Mare”, „O. Ghibu”, „Maramureş”] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 1 noiem. – P. 3, 5. 464. Rogac, Raia. Medalionul literar – Ianoş Ţurcanu // Florile dalbe. – 2008. – 8 noiem. – P. 3. 465. Rogac, Raisa. Noutăţi editoriale : [lansarea la BP „Ovidius” a două cărţi : Horoscop arboricol de Marcela Mardare; Zilele săptămînii de Marcela Mardare şi Tudor Romanciuc] // Florile dalbe. – 2007. – 25 ian. – P. 4. 466. Rogac, Raisa. Numărătoarea spiriduşilor îşi numără cititorii : [cartea Numărătoarea spiriduşilor de Silvia Ursache lansată în cadrul campaniei Chişinăul citeşte o carte la Bibl. „Ştefan сel Mare”] // Florile dalbe. – 2007. – 15 noiem. 467. Rogac, Raia. O biblioteca aleasă, e ca o Casă : [despre deschiderea Bibl. de сultură şi literatură polonă „Adam Mickiewicz”] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 22 noiem. – P. 7. 468. Rogac, Raia. O nouă Bibliotecă Publică de carte românească – „Liviu Rebreanu” // Glasul Naţiunii. – 2007. – 13 dec. 469. [Rogac, Raia]. Obiceiurile de Crăciun la Bibl. „Transilvania” ; Obiceiurile de Crăciun la Bibl. A. Russo // Făclia. – 2007. – 2 ian. – P. 1; 2. – Semnat : R.R. 470. Rogac, Raia. Rodion Cucereanu un destin fericit : [lansare de carte la Bibl. „O. Ghibu”] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 22 noiem. – P. 7. 471. Rogac, Raia. S-a grăbit să lase Urme…: [in memoriam : Călin Postolachi, Bibl. „O. Ghibu”] // Ziarul de gardă. – 2007. – 13 dec. – P. 7. 472. Rogac, Raia. Salonul de Arte Frumoase al Bibliotecii „O. Ghibu” : [despre lansarea vernisajului de pictură al L. Guzeva şi O. Cozacenco] // Făclia. – 2007. – 17 mar. – P. 2 473. Rogac, Raia. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii: miracol cu surprize // BiblioPolis. - 2007. – Vol. 22 (Nr 2). – P. 55-58.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

49

474. [Rogac, Raia]. Sărbătoarea de suflet cu „Voievozii inspiraţiei” : [lansare de carte la Sediul Central, aut. Tudor Ţopa] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 13 dec. – P. 7. – Semnat: Raia Andrei. 475. Rogac, Raia. Start promiţător în programul cultural – 2007 al BP „O. Ghibu” : [despre lansarea rev. Secolul 21 şi a vol. Pariziana românescă: mit şi modernitate, despre vernisajul L. Guzeva şi O. Cozacenco] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 33-35. 476. Rogac, Raia. Sub semnul jubileului de 130 de ani : [programul manifestărilor jubiliare] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 28 iun. – P. 8. 477. Rogac, Raia. Ştefan сel Mare şi Sfînt – eterna emblemă a nea-mului : [2 iulie – Comemorarea lui Ştefan сel Mare şi Sfînt, manifes-tările de la Bibl. „Ştefan сel Mare”] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 15 sept. – P. 8. 478. Rogac, Raia. Un dialog de suflet cu Andrei Burac : [manifestarea organizată de CAIE] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 11 oct. – P. 7. 479. [Rogac, Raia]. Viaţa cărţilor : [despre şedinţa în deplasare a cenaclului lit. „Aici e casa mea de zi şi noapte, aici eu cred în viaţă şi în zei”, organizată la Liceul Teoretic Rep. „V. Alecsandri” de către CAIE] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 11 oct. – P. 7. – Semnat: Raia Andrei. 480. Roibu, Nicolae. A apărut revista BiblioPolis [consacrată celei de-a 130-a aniversări a Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2007. – 8 noiem. – P. 4. 481. Roibu, Nicolae. DEXI – cea mai impunătoare ediţie lexicografică : [lansarea Dicţionarului explicativ ilustrat al limbii române (DEXI), la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Timpul. – 2007. – 20 apr. – P. 17. 482. Roibu, Nicolae. Donaţie de carte pentru Biblioteca „O. Ghibu” : [oferită de Bibl. Metropolitană din Bucureşti] // Timpul. – 2007. – 5 iul. – P. 2. 483. Roibu, Nicolae. Eminescu, comemorat la Chişinău : [despre Ziua trecerii în eternitate şi comemorarea marelui Poet Naţional, M. Eminescu, la CAIE] // Timpul. – 2007. – 18 iun. – P. 8. 484. Roibu, Nicolae. Varşovia văzută de un istoric basarabean : [despre lansarea vol. semnat de prof. univ. Anatol Petrencu la Bibl. „O. Ghibu”] // Timpul. – 2007. – 28 mar. – P. 6. 485. Roşca, Agnesa. Cartea – cel mai frumos cadou pentru copii : [lansarea cărţii lui Ion Anton Garderoba veselă la Bibl. Publ. „Ovidius”] // Florile dalbe. – 2007. – 19 apr. – P. 2.


50

Bibliografie

486. Roşca, Agnesa. Cum am devenit poet... : [al XXI-lea medalion lit. consacrat poetului Nicolae Dabija, la Bibl. „O. Ghibu”] // Florile dalbe. – 2007. – 5 apr. – P. 2. 487. Roşca, Arina. O nouă bibliotecă în Chişinău [Liviu Rebreanu] // Proconsumator. – 2007. – 13 dec. 488. Roşca, Elena. Biblioteca „Alba Iulia”. Relaţii de colaborare şi parteneriat cu comunitatea chişinăuiană // Alba Iulia. – 2007. – 1 dec. – P. 12. 489. Roşca, Elena. Biblioteca „Alba Iulia” : Săptămîna uşilor deschise, 26-30 martie // BiblioCity. – 2007. – Nr 4. – P. 4-5. 490. Roşca, Elena. Biblioteca „Alba Iulia” în timp şi în spaţiu // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate: culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 154-160. 491. Roşca, Elena. Dumitru Constantin Zamfir, cel zidit adînc în sufletele noastre // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 101-105. 492. Roşca, Elena. Spectacol literar-muzical A venit primăvara // BiblioCity. – 2007. – Nr 3. – P. 5 493. Roşca, Iuliana Laurenţia. [Despre aniversarea a 130-a a Bibl. Municipale] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 24-25. 494. Roşca, Rodica. Omagiu bibliotecar adus unei distinse actriţe : [lansarea la Bibl. „Transilvania” a biobibliogr. Ninela Caranfil] // Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr 9/10 (84/84). – P. 6-7 ; BiblioCity. – 2007. – Nr 11. – P. 2-3. 495. Sârbu, Antonina. Adevărul înseamnă condamnarea comunismului : [despre lansarea cărţii Calvarul, semnată de Vadim Pirogan, la Bibl. „O. Ghibu”] // Ziarul de gardă. – 2007. – 18 oct. – P. 7. 496. Sârbu, Antonina. Mihai Ştefan Poiată: Reguli de circulaţie pentru apele subterane : [lansarea cărţii la Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Ziarul de gardă. – 2007. – 13 sept. – P. 8. 497. Sârbu, Antonina. Oamenii cărţii : [la 19 oct. Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” a împlinit 130 de ani] // Ziarul de gardă. – 2007. – 25 oct. – P. 8. 498. Sârbu, Antonina. Poduri spirituale peste frontiere care despart lumea : [despre festivalul intern. de lit. „European Borderlands” la Biblioteca Naţională şi Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Ziarul de gardă. – 2007. – 14 iun. – P. 8.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

51

499. Scobioală, Genoveva. Două concursuri inedite, mai mulţi lauri pentru tinere talente // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 15-17. 500. Scobioală, Genoveva. O posibilă carte de vizită a bibliotecii noastre : [despre BM „B.P. Hasdeu” în ajunul jubileului de 130 de ani] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 24-28. 501. Scobioală, Genoveva. Rigori de scriere a unui articol // Buletinul ABRM. – 2007. – Nr 2 (6). – P. 17-18. 502. Scobioală, Genoveva. Sondajul, formă de investigare a muncii în bibliotecă // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : Culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 44-52. 503. Scobioală, Genoveva. Unele rigori de scriere a unui articol // Buletinul ABRM. – 2007. – Nr 2. – P. 11-13. 504. Secolul 21. Chişinău – dimensiuni culturale : [lansarea numărului special al rev. Secolul 21 la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Contrafort. – 2007. – Nr 1/3. – P. 22. 505. Simpozion ştiinţific Pro Academia Hasdeu [în incinta Bibl. „B.P. Hasdeu”, la 17 oct.] // Lit. şi arta. – 2007. – 25 oct. – P. 8. 506. Starciuc, Savela. A fost frumos, a fost util şi de neîntrecut... : [Bibl. Municipală la 130 de ani] // BiblioCity. – 2007. – Nr 11. – P. 1. 507. Starciuc, Savela. A fost inaugurat Centrul de Informare Europeană // BiblioCity. – 2007. – Nr 5. – P. 1. 508. Starciuc, Savela. Centrul de Informare Europeană – o prezentare sinoptică // BiblioCity. – 2007. – Nr 7. – P. 2-3. 509. Starciuc, Savela. Centrul de Informare Europeană – o treaptă spre Europa / Savela Starciuc, Natalia Mitiliuc // BiblioCity. – 2007. – Nr 2. – P. 7-8. 510. Starciuc, Savela. Ţi-e scris cuvîntul pe nisip, Femeie! // BiblioCity. – 2007. – Nr 3. – P. 1-2. 511. Stratan, Elena. Mijloace computerizate de comunicare / dirijare profesională la Biblioteca Ştiinţifică a US „Alecu Russo” : [comunic. la Conf. intern. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate] // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : Culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 312-319. 512. Şatravca, Claudia. Acces liber la raft : element indispensabil al bibliotecii contemporane // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”:


52

513.

514.

515. 516.

517.

518. 519.

520.

521.

522.

523.

Bibliografie Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 170-179. Şcolinîi, Leonid. Pasiune şi culoare : [a IV-a expoz. de pictură a tinerei plasticiene Natalia Nîş, lansată la Bibl. Publ. „Alba Iulia”] // Florile dalbe. – 2007. – 8 febr. – P. 7 Şehovţova, Natalia. Secretele Svetlanei Lozinski = Тайны Светланы Лозинской : [prez. cărţii Veşnica taină la Bibl. „Lesia Ukrainka”] // Capitala. – 2007. – 23 febr. – P. 14. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. Şpac, Ion. Camera Naţională a Cărţii – instituţie informaţională de prestigiu // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 1. – P. 72-74. Şpac, Ion. Dinastie de cărturari bibliografiaţi : [rec. la bibliogr.-cat. Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hîjdău-Hasdeu în bibliotecile chişinăuiene] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 82-84. Şpac, Ion. Revista Viaţa Basarabiei (1932-1944) la 75 de ani de la întemeierea remarcabilei publicaţii // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 54-58. Ştir, Victor. Biblioteca Judeţeană inaugurează o secţie la Chişinău // Mesagerul de Bistriţa-Năsăud. – 2007. – 26 noiem. Tamazlâcaru, Consuela. Societatea civilă şi valorile morale : [despre masa rotundă organizată de Asoc. Studenţilor Creştin Ortodocşi Români din Chişinău la Bibl. „O. Ghibu”] // Flux. – 2007. – 23 apr. – P. 1. Tamazlâcaru, E. Aş vrea ca niciodată depărtarea : [lansarea cărţii Nadejdei Slivciuc-Gorceac Nicicînd depărtarea la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Lit. şi arta. – 2007. – 26 apr. – P. 6. Tamazlâcaru, E. Cinstirea verbului românesc, în ultimele zile de august... : [onorarea poetului Gr. Vieru la Academia de Şt. a Moldovei şi a savantului acad. E. Simion – la CAIE] / Elena Tamazlâcaru, Vlad Pohilă // BiblioPolis. – Vol. 23, Nr 3. – 2007. – P. 86-89. Tamazlâcaru, Elena. 130 de ani de lectură publică în Basarabia : [activităţi la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2007. – 4 oct. – P. 8. Tamazlâcaru, Elena. Din pragul casei... : [despre lansarea cărţii Casa din cer cu subtitlul Carte de ecologie a gîndirii de Pavel Niţă, la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Lit. şi arta. – 2007. – 22 febr. – P. 4.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

53

524. Tamazlâcaru, Elena. Eugen Simion: „Marele nostru succes a fost de a intra în Uniunea Europeană... Vă aşteptăm acolo” : [înmînarea Premiului „Eminescu”, acad.-eminescolog E. Simion, la CAIE] // Lit. şi arta. – 2007. – 6 sept. – P. 8. 525. Tamazlâcaru, Elena. „Lăsaţi copiii să vină la mine! : [despre întîlnirea elevilor de la şcoala-internat auxiliară nr. 5 cu tinerii pianişti de la Coleg. de muzică „Ştefan Neaga”, organizată extramuros cu concursul Bibl. „Alba Iulia” ; despre prez. cărţilor Cîntece pascale de A. Tamazlâcaru şi Învredniceşte-mă, Doamne de N. Gribincea elevilor de la liceele „Ginta Latină” şi „Dante Alighieri”) // Lit. şi arta. – 2007. – 5 apr. – P. 6. 526. Tamazlâcaru, Elena. Ninela Caranfil şi excepţionalul său cadou jubiliar... : [serata omagială la Bibl. de Arte din Chişinău] // Lit. şi arta. – 2007. – 4 iul. – P. 6. 527. Tamazlâcaru, Elena. Tabăra de lectură şi agrement / Elena Tamazlâcaru, Victor Lavric // Lit. şi arta. – 2007. – 7 iun. – P. 7. 528. Tamazlâcaru, Elena. Zidul berlinez – crescut pe Prut!!! (despre simpoz. dedicat celei de-a 89-a aniversări a Unirii Basarabiei cu România, organizat de către Bibl. „Alba Iulia” cu participarea liceenilor de la liceele „Spiru Haret” şi „Vasile Alecsandri” în 27 martie curent) // Lit. şi arta. – 2007. – 29 mar. – P. 3. 529. Tanasoglu, Liuba. Scrisul – o valoare a culturii : [50 de ani ai scrisului găgăuz] // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 31 iul. – P. 4. 530. Taşcă, Mihai. [doctor în drept, despre Bibl. Municipală la aniversarea a 130-a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 23-24. 531. Tănase, Constantin. Magul de la Cîmpina în umbra călăului : [cu privire la fosta denumire a Bibl. Municipale – „A. Jdanov”] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 43-44. 532. Tănase, Constantin. Născocite din cap : [se menţionează apariţia ultimului număr al rev. BiblioPolis] // Timpul. – 2007. – 29 oct. – P. 6. 533. Telembici, Anatol. Popasuri spirituale în Postul Mare : [despre simpoz. 27 martie 1918 – 27 martie 2007, dedicat aniversării a 89-a a Unirii Basarabiei cu România) // Misionarul. – 2007. – Nr 4. – P. 8. 534. Timuş, Angela. Cartea – popas al spiritului spre împlinire : [conf. lit. finală Preşcolarii Chişinăului citesc „Numărătoarea spiriduşilor” de Silvia Ursache şi Preadolescenţii Chişinăului citesc „Aventurile piţigoilor Zbanţ” de I. Iachim la Bibl. Publ. „Ştefan cel Mare”] // Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr 9/10 (83/84). – P. 10.


54

Bibliografie

535. Timuş, Angela. Duplexul profesional – un suport al cooperării şi dezvoltării structurilor infodocumentare // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P.67-74. 536. Timuş, Angela. Lumina cărţii : [conf.-dezbatere despre cartea Suntem ca o poveste, aut. Vlad Zbârciog, în cadrul campaniei „Cartierul citeşte o carte”, evaluată la Bibl. Publ. „Ştefan cel Mare”] // Lit. şi arta. – 2007. – 29 noiem. – P. 6. 537. Tintiuc, Dorina. Sărbătoare de suflet a moldovenilor din Portugalia în or. Sintra : [despre Asoc. Intern. „Eminescu” din Portugalia care a organizat o întîlnire cu colab. CAIE: E. Dabija, director; T. Cocieru, şef oficiu, şi L. Burghilă, interpretă, protagonista proiectului Caravela Culturii] // BiblioCity. – 2007. – Nr 5. – P. 7. 538. Toma, Gabriela. BiblioPolis : [despre rev. BM BiblioPolis, Nr 2, 2007] // Biblioteca Bucureştilor. – 2007. – Nr 12. – P. 38. 539. Tomşa, Natalia. Comoara din spaţiul unei biblioteci = Сокровищница библиотеки : [Bibl. Publ. „Ştefan cel Mare” integrată în programul aniversar al BM „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2007. – 19 oct. – P. 13. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 540. Turda, Antoaneta. Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” interesată de cultura românilor din diaspora : din Moldova pînă-n Spania : [este menţionată Bibl. „Maramureş” ca bibl. de carte românească înfiinţată cu sprijinul BJ „Petre Dulfu” din Baia Mare] // Ziarul necenzurat. – 2007. – 26 iun. 541. Turda, Antoaneta. Diaspora românească şi bibliotecile sale : [este menţionată Bibl. „Maramureş” ca bibl. de carte românească înfiinţată cu sprijinul BJ „Petre Dulfu” din Baia Mare] // Graiul Maramureşului. – 2007. – 2 iul. 542. Turvinenco, Valentina. Competitivitatea europeană a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”: Educaţia multiculturală şi deservirea utilizatorilor în cadrul Serviciului de carte germană // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 58-66. 543. Turvinenco, Valentina. Deutscher Lesesaal : oferte documentare şi informaţionale // BiblioCity. – 2007. – Nr 9. – P. 6.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

55

544. Turvinenco, Valentina. O plimbare prin Chişinău : [expoz. de tablouri a dnei Svetlana Cazif-Filonova în Deutscher Lesesaal] // BiblioCity. – 2007. – Nr 4. – P. 9. 545. Un An Nou în stil UE / consemnare : Savela Starciuc // BiblioCity. – 2007. – Nr 12. – P. 2-4. 546. Un monument istoric va fi reconstruit : [despre reconstrucţia clădirii în care se află Bibl. Municipală „B.P Hasdeu”] // Timpul. – 2007. – 16 iul. – P. 4. 547. Ungureanu, L. Clipe... : [lansarea cărţii Clipe... de Ana Panovici la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Univers pedagogic pro. – 2007. – 19 apr. – P. 4. 548. Ungureanu, L. La sfîrşit de an şcolar : [Bibl. „Tîrgovişte”] // Univers pedagogic pro. – 2007. – 14 iun. – P. 6. 549. Ursu, Silvia. A fost inaugurată Biblioteca „Liviu Rebreanu” // Timpul. – 2007. – 29 noiem. 550. Vasile, Nina. O revistă din Basarabia şi conştiinţa românităţii : [despre BiblioPolis, vol. 19, nr 3, anul 2006] // Biblioteca Bucureştilor. – 2007. – Nr 3. – P. 38. 551. Vieru-Işaev, Maria. Pe urmele Basarabiei… pe urmele basarabenilor : Emanuil Gavriliţă şi Antonina Gavriliţă-Cioflec… // Rotonda de Araci : Romulus Cioflec – un ardelean pe drumurile lumii. – Arcuş, 2007. – P. 56-67. 552. Vizitiu, Svetlana. Cartea, ca trăire… // BiblioCity. – 2007. – Nr 7. – P. 4. 553. Voloşenco, N. Concursul – o formă de apreciere a copiilor dotaţi [desfășurat la Bibl. A. Donici] // BiblioCity. – 2007. – Nr 4. – P. 7. 554. Voloşenco, N. Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca A. Donici // BiblioCity. – 2007. – Nr 6. – P. 2. 555. Vulpe, Elena. Cultural inedit la Biblioteca „Onisifor Ghibu” // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 107-128. 556. Vulpe, Elena. În universul diplomaţiei păcii [pref.] // Nicolae Titulescu – figură emblematică a diplomaţiei internaţionale : [bibliogr. select.]. – Ch., 2007. – P. 4-5. 557. Vulpe, Elena. La noi nu se înţelege că o bibliotecă este o valoare… // Timpul. – 2007. – 18 iun. – P. 5.


56

Bibliografie

558. Vulpe, Elena. Nicolae Titulescu – figură emblematică a diplomaţiei internaţionale : [despre bibliogr. sel.] // Cugetul. – 2007. – Nr 2 (34). – P. 72-73. 559. Vulpe, Elena. O primăvară ca la carte (Mărţişoare pentru bibliotecare) // BiblioCity. – 2007. – Nr 3. – P. 1. 560. Zbârciog, V. Casa din cer : [lansare de carte: Casa din cer de Pavel Nică, la Bibl. „Tîrgovişte”] // Lit. şi arta. – 2007. – 22 febr. – P. 4. 561. Zbârciog, Vlad. Dincolo de tăcere sau Casa din cer : [prez. cărţii lui Pavel Nică Casa din cer la Bibl. „Tîrgovişte”] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 15 febr. – P. 8. 562. Zilele Ghibu, Ediţia a XV-a, 29-30 mai : [programul manifestărilor cultural-şt. la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 29 mai. – P. 2 ; Lit. şi arta. – 2007. – 24 mai. – P. 5. 563. Zlota, Ioniţă. Sărbătoare literară la Biblioteca „Tîrgovişte” : [lansare de carte : Nicicînd depărtarea de Nadejda Slivciuc-Gorceac la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Lit. şi arta. – 2007. – 26 apr. – P. 6. În limba rusă 564. Барбэ, Людмила. Библиотека имени Леси Украинки – центр социально-культурных коммуникаций в городской украинской общине // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : сuleg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P.186-194. 565. Барбэ, Л. Неделя открытых дверей в библиотеке им. Л. Украинки // BiblioCity. – 2007. – Nr 2. – P. 4-6. 566. Барбэ, Людмила. Светлая память на века : [открытие мемор. доски Лесе Украинке на здании б-ки носящей ее имя] // BiblioCity. – 2007. – Nr 12. – P. 6. 567. Гажиу, Андрей. Вначале были краски : в кишин. б-ке им. М.В. Ломоносова открылась выставка картин товарищества русских художников Молдовы «М-АРТ» // Время. – 2007. – 8 нояб. – С. 6. 568. Георгицэ, Надина. Они приходят в искусство, чтобы остаться : [выст. работ студ. колледжа изобр. искусств им. А. Плэмэдялэ (преп. В. Гуганова) в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Capitala – Столица. – 2007. – 2 марта. – С. 10. 569. Демиан, С. Наследие предков : [встречя с певицей Л. Бургилэ, основателем проекта Каравела культуры и дир. Акад. Центра


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

570. 571.

572.

573.

574. 575.

576.

577.

578. 579.

580.

57

Еминеску, Е. Дабижей, организ. Междунар. Асоц. «Михай Еминеску» в Португалии] // Маяк Португалии. – 2007. – 11 мая. – С. 14. Заимова, Людмила. Рождественские праздники в Украине // BiblioCity. – 2007. – Nr 12. – C. 5-6. Искимжи, Т. Библиотека – пользователю : [Неделя еврейской библиотеки – культурного центра им. И. Мангера] // BiblioCity. – 2007. – Nr 2. – C. 3. Искимжи, Т. «И ожили страницы сказок…» : [кукольный театр б-ки им. И. Мангера] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – С. 39-42. Искимжи, Т. Холокост. Память и боль : [выставка о Холокосте, организов. евр. б-кой – культур. центром им. И. Мангера] / Tатьяна Искимжи, Эльвира Попова // BiblioCity. – 2007. – Nr 11. – C. 5-6. Калак, Татьяна. Библиотеку «Хашдеу» хотят перестроить // КП в Молдове : прил. к газ. Комс. правда. – 2007. – 14 июля. Кирьяк, Светлана. Душа обязана трудиться : [от Босха до Лунгина : об открытии дискус. клуба «В поисках подлинного», в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2007. – 13 февр. – С. 4. Кожухарева, Мария. Прошумела «Русская ветвь» : [о выст. Товарищества рус. художников „М-Арт”, которые проходили в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2007. – Июль (№13). – С. 11. Корсакова, В. Олимпиада «не по приказу» : [о проведении мат. олимпиады в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Коммерсант Plus. – 2007. – 23 нояб. – С. 8. Кравчук, Наталья. Веселое путешествие по страницам любимых сказок… // BiblioCity. – 2007. – Nr 7. – P. 4-5. Ляхова, Ирина. Мохнатые и преданные – образы Марины Андрюхиной : [о выставке книжной графики Марины Андрюхиной в Муницип. Б-ке им. Б.П. Хашдеу] // Кишин. новости. – 2007. – № 20. – С. 5. Ляхова, Ирина. От патефона до компьютера : [Муницип. б-ка им. Б.П. Хашдеу отмечает свое 130-летие] // Кишин. обозреватель. – 2007. – 4 окт. – С. 5.


58

Bibliografie

581. Мазурян, Ирина. Одиночество библиотечной книги : [о читателях библиотек г. Кишинева] // Кишин. новости. – 2007. – 19 янв. – С. 7. 582. Максимович, Валерий. Дружбе – крепнуть : [Дни белорус. письменности и творч. Я. Купала и Я. Коласа в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2007. – 25 окт. – С. 1. – (прил. «Беларусь в Молдове»). 583. Медведь, Ольга. Библиотека – место общения и праздника : [о работе клубов и объединений рус. б-ки им. М. Ломоновсова] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 43-45. 584. Мигулина, Татьяна. Фaнтези от Александра Джемелинского : [о выставке в немец. чит. зале Муницип. б-ки им. Б.П. Хашдеу] // Экон. обозрение (Логосс-пресс). – 2007. – 12 янв. – С. 7. 585. Мурашова, Нелли. Неделя открытых дверей в библиотеке им. Христо Ботева // BiblioCity. – 2007. – Nr 4. – P. 5-7. 586. Мурашова, Нелли. «Теплый дом» для всех пользователей библиотеки «Христо Ботев» // BiblioCity. – 2007. – Nr 7. – P. 6-7. 587. [O провед. лит. чтений, посвящ. творчеству Василя Быкова в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Лит. газ. – 2007. – 11-17 июля. – С. 7. 588. От трех до шести… : [о выст. компъютер. графики юной худож. Лизочки Сулиной в б-ке им. М. Ломоносова] // Росток. – 2007. – № 3. – С. 13. 589. Пикасов, Павел. Любите живопись, депутаты! : вернисаж : [о выст. товарищества рус. художников „М-Арт”, в т.ч. в б-ке им. М. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2007. – 6 февр. – С. 4. 590. Попова, Э. Память и боль : [закрытие проекта «Холокост. Память и боль» 21 окт. 2007 в Бюро межэтн. отношений] // Кишин. новости. – 2007. – 26 окт. – С. 3. 591. Программа Дней славянской письменности и культуры в Республике Молдова, 23-26 мая 2007 [в т.ч. мероприятия в б-ке им. М. Ломоносова] // Capitala – Столица. – 2007. – 23 мая. – С. 7. 592. Ростова, Ярослава. Иглы полет волшебный : [о картинах, выполн. в технике узелковой глади Ю. Кузнецовой, выстав. в б-ке им. М. Ломоносова] // Рус. слово. – 2007. – № 3. – С. 22. 593. Рудягина, Олеся. Праздники, которые не замолчат : Дни русской литературы и духовности в Молдове : [о муз.-поэт. встречах в рамках Дней рус. лит. и духовности, в т.ч. о проведении в б-ке им. М.В. Ломоносова мастер-класса моск. писа-


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

594.

595.

596.

597.

598.

599.

600. 601.

602.

59

телем А.П. Торопцевым] // Коммерсант Plus. – 2007. – 7 дек. – С. 7. Самбурский, Петр. Цветы и листья «Русской ветви» : [о выст. Товарищества рус. художников «М-Арт» и учеников худож. шк. в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2007. – 13 июня. – С. 4. Сергеев, Николай. Осенняя пора, очей очарованье : [о проведении осенней выст. Товарищества рус. Художников «М-Арт» в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2007. – Нояб. (№ 21). – С. 15. Серегина, Александра. Дни русской литературы и духовности : [о провед. в б-ке им. М.В. Ломоносова мастер-класса для рус. писателей Молдовы писателем, доц. Лит. ин-та им. М. Горького, А. Торопцевым] // Capitala – Столица. – 2007. – 16 нояб. – С.13. Спицына, Ирина. Библиотека – посредник между человеком и временем // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. intern. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P.195-205. Спицина, Ирина. С любовью к слову белорусскому : [интервью с дир. б-ки им. М.В. Ломоносова о презентации экспозиции Лучшие образцы книгопечатания Беларуси и лит. чтениях, посвящ. Я. Коласу и Я. Купале в рамках празднования Дня белорус. письменности] / записала : Н. Федорова // Рус. слово. – 2007. – Сент. (№ 18). – С. 3. Спицына, Ирина. Место и роль библиотеки в межэтническом пространстве // Русский язык в Республике Молдова : реалии и перспективы : материалы респ. науч.-практ. конф. – К., 2007. – С. 279-283. Спицына, Ирина. Читающие дети – читающая нация // BiblioPolis. – 2007. – Vol 24, Nr 4. – P. 34-36. Товарищество русских художников представляет : [о выст. Товарищества рус. художников „М-Арт”, в б-ке им. М. Ломоносова] // Кишин. новости. – 2007. – 15 июня. – С. 8. Торня, Нелли. «Мой ум и сердце просвещаю…» : [Неделя открытых дверей в б-ке им. М. Ломоносова в рамках празднования 130-летия Муницип. им. б-ки Б.П. Хашдеу] // Кишин. новости. – 2007. – 5 окт. – С. 7.


60

Bibliografie

603. Торня, Нелли. Улыбка года : [в б-ке им. М. Ломоносова открылся вернисаж Улыбка года учащихся столич. Гуманитарноэстетич. лицея им. Михая Греку] // Кишин. новости. – 2007. – 26 янв. – С. 7. 604. Цитадель света : [о юбил. торжествах по случаю 130-летия Муницип. б-ки им. Б.П. Хашдеу ; упоминается б-ка им. М.В. Ломоносова] // Moldova. – 2007. – № 7/8. – С. 15. 605. Чайковская, Елена. Космос детства : [о проведении Недели открытых дверей под названием Семья и библиотека в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2007. – Oкт. (№ 19). – С. 13. 606. Шеховцова, Наталья. В центре внимания – прославленный академик : [презентация книг К.Ф. Поповича в б-ке им. Леси Украинки] // Capitala – Столица. – 2007. – 23 февр. – С. 14. 607. Шпитальник, С. Его хвалил сам Паустовский : [o писателе Б. Влэстару (Векслер)] // Евр. местечко. – 2007. – 21 дек. – C. 10. 608. Шпитальник, С. Конфеты от доктора Бергмана : [o кишин. дерматологе и венерологе Иосифе Григорьевиче Бергмане] // Евр. местечко. – 2007. – 7 марта. – С. 11. 609. Шпитальник, С. Подданный двух муз : [100 лет со дня рождения и 20 лет со дня смерти поэта и театрального деятеля Мотла Сакциера] // Евр. местечко. – 2007. – 2 марта. – С. 10-11. 610. Шпитальник, С. Свидетельство участника Сопротивления : [О Довиде Кнуте – участнике Сопротивления в Западной Европе] // Евр. местечко. – 2007. – № 21. 611. Шпитальник, С. След нашей памяти : [о семье естествоиспытателя Исаака Матвеевича Красильщика и хирурга Михаила Исааковича Красильщика] // Евр. местечко. – 2007. – 27 июля. – С. 13. 612. Юнко, Александра. Отсвет старинной лампы. От гусиного пера до компьютера – такой путь прошли работники Кишиневской общественной библиотеки : [о юбил. торжествах по случаю 130-летия Муницип. б-ки им. Б.П. Хашдеу ; упоминается б-ка им. М.В. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2007. – 3 окт. – С. 3. 613. Юнко, Александра. Чудное мгновение : предтеча Окуджавы и Высоцкого : [встреча членов клуба авт. песни «Товарищ гитара», посвящ. А.С. Пушкину в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2007. – 13 февр. – С. 4.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

61

2008 614. Afanasiev, Vlad. Cît de puţin vorbim noi despre dor… = Как мало говорим мы о любви... : [despre lansarea cărţii de debut semnată de Snejana Morari] // Capitala. – 2008. – 23 mai. – P. 4. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 615. Andrei Burac : Bibliografie [editată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2008] // Stare de urgenţă. – 2008. – Anul 1, Sept. (Nr 7). – P. 24. – (Noutăţi editoriale). 616. Arca lui Noe : [discuţia despre cartea lui I. Colesnic, în cadrul cenaclului „Magia cuvîntului” de la Bibl. Publ. „Maramureş”] // BiblioCity. – 2008. – Nr 4. 617. Asociaţia obştească (Pro Cetăţean Activ) : [Ziua internaţională a copiilor la Bibl. „Ştefan cel Mare” ] // PASS. – 2008. – Nr 6. – P. 29. 618. Badicu, Iurie. Eu mă regăsesc în poezie : [interviu realizat la Bibl. „Maramureş” în cadrul Cenaclului lit. „Magia cuvîntului”, cu Iurie Badicu – economist, jurist, scriitor, Victoria Fonari – poetă, moderatoarea cenaclului, şi Artiom Florea – student, membru al cenaclului] / consemnare : Ion Moscalu // Viaţa studenţească. – 2008. – Anul II, Nr 11(23). – 21 mar. – P. 6. 619. Badicu, Iurie. „Scrisul este o a doua respiraţie cîştigată prin carte” : [interviu realizat cu Iurie Badicu care împreună cu Victoria Fonari şi cu dir. Bibl. „Maramureş” S. Javelea au participat la un miniproiect în urma căruia a fost tipărită cartea Misterul eternului sentiment] / consemnare : Elena Chirica // Viaţa studenţească. – 2008. – Anul II, Nr 12 (24). – 28 mar. – P. 3. 620. Bahu, Eugenia. Biblioteca – loc de întîlnire : [despre participarea bibliotecarilor din sectorul Rîşcani al or. Chişinău la spectacolul Pomul de la răscruce – omagiu dedicat scriitorului Ion Druţă care a avut loc la Liceul „Lucian Blaga” pe 20 mai 2008] // Univers pedagogic pro. – 2008. – 5 iun. – P. 5. 621. Balan, Luminiţa. O cîntare a infinitului : [prez. cărţii Zbor aprioric de Rodica Cucoară la Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din or. Cupcini, r-nul Edineţ ; oaspeţi de onoare de la Chişinău: juristul Iurie Badicu, Victoria Fonari, dr. în filologie, Svetlana Javelea, directorul BP „Maramureş”] // „a” mic. – 2008. – Nr 5/6. – P. 10. – (Observator şcolar).


62

Bibliografie

622. Balmuş, Pavel. Din scripturile române // Limba Română este Patria mea : studii, comunicări, documente. – Ch., 2008. – P. 229-239. 623. Balmuş, Pavel. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor în raport cu lucrarea costiniană De neamul moldovenilor // Dimitrie Cantemir : Dimensiuni ale universalităţii : Studii. Sinteze. Eseuri. – Ch., 2008. – P. 144-159. 624. Balmuş, Pavel. Membrii dinastiei de scriitori Hîjdău-Hasdeu apreciaţi în timpul vieţii // Limba română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 226-234. 625. Balmuş, Pavel. Operă eventual întocmită de „tandemul” C. Stamati – fiul şi tatăl // Aglaia : Roman anonim din secolul al XIX-lea. – Ed. a 2-a. – Ch., 2008. – P. 183-195. 626. Basarab, Teo. BiblioPolis : [rev. de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării, ed. de BM „B.P. Hasdeu”] // Natura. – 2008. – Nr 1. – P. 5. 627. Bălan, Viorica. Biblioteca Publică „Ovidius” : [despre BP „Ovidius” şi fragm. din convorbirea cu directorul bibl. Elena Butucel] // Natura. – 2008. – Nr 4. – P. 4. 628. Biblioteca „Alba Iulia” din Chişinău – 10 ani în serviciul comunităţii // Revista fermecată pentru copii isteţi. – 2008. – Nr 2. – P. 4-7. 629. Biblioteca „Alecu Russo” – miracolul cunoaşterii // Viaţa studenţească. – 2008. – Nr 10. 630. Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Chişinău: 130 ani de lectură publică // Buletinul ABRM. – 2008. – Nr 2 (8). – P. 32. 631. Borcea, Ilie. Revenire = Возвращение : [despre lansarea romanului Îngerii de ceaţă, semnat de Victor Dumbrăveanu // Capitala. – 2008. – 17 oct. – P. 8. - Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 632. Bordeianu, Cătălin. Poezia legată cu sîrmă ghimpată : [manifestare la Bibl. Publ. „O. Ghibu”, consacrată creaţiei lui Grigore Vieru] // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 5. 633. Caterev, Cristina. Lecturile verii – 2008 [la Bibl. V. Belinschi] / Cristina Caterev, Natalia Romanciuc, Maria Guţu // Tribuna copiilor. – 2008. – Nr 16. – P. 8. 634. Cauş, Doina. Orgoliul – forţă autodistructivă a scriitorului Ion Druţă : [Cenaclul Iulia Hasdeu de pe lîngă revista Clipa a realizat o


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

635.

636.

637.

638.

639.

640.

641. 642. 643.

644.

63

şedinţă deschisă avînd în calitate de invitat special la Bibl. Publ. „O. Ghibu” pe Nicolae Rusu] // Lit. şi arta. – 2008. – 12 iun. – P. 4. Cazacu, Lia. Darurile de la Dumnezeu : [despre expoz. de pictură, desfăşurată în incinta Bibl. „Onisifor Ghibu” din Chişinău] // Dezvoltarea : săpt. pentru oamenii de afaceri. – 2008. – 25 apr. – P. 7. Centrul „Eminescu” va fi reparat gratis de către acelaşi antreprenor = Центр Еминеску будет бесплатно отремонтирован прежним подрядчиком // Capitala. – 2008. – 23 iul. – P. 3. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. Cimpoi, Mihai. Pledoarie pentru o sărbătoare naţională a culturii române : [despre lansarea Caietelor eminesciene în spaţiul românesc (CAIE)] // Lit. şi arta. – 2008. – 24 ian. – P. 1. Cimpoi, Mihai. Tot ce am bun datorez bibliotecii... : [un amplu interviu cu acad. Mihai Cimpoi – referinţe la BM „B.P. Hasdeu” şi filialele ei : „L. Rebreanu”, „Transilvania”, „Ovidius”, „O. Ghibu”, Centrul Academic Internațional „Eminescu” ş.a.] / consemnare : Raia Rogac // Rev. Mişcarea literară (Bistriţa-Năsăud). – 2008. – Nr 1 ; Glasul. – 2008. – 26 iun. – P. 9. Ciobanu, Raisa. „Lăudat fie Domnul că mi-a dat marele dar de a iubi Cuvîntul, Limba Română, dar şi alte limbi” : [despre scriitorul, publicistul Vlad Pohilă şi lansarea cărţii sale Şi totuşi, limba română, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2008. – 5 iun. – P. 5. Cobzac, Victor. Cu şi despre Cătălin Postolachi : [expoz. de pictură în memoria pictorului la BP „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2008. – 13 noiem. CL [Consiliul local] Alba Iulia sprijină financiar bibliotecile româneşti din Chişinău // Unirea. – 2008. – 28 aug. – P. 4. Constantin, Ion. Ediţia a XVI-a jubiliară a Zilelor Ghibu la Chişinău // Biblioteca Bucureştilor. – 2008. – Nr 5. Corbu, Daniel. Grigore Vieru sau Poezia – strigăt existenţial : [manifestare la Bibl. Publ. „O. Ghibu”, consacrată creaţiei lui Grigore Vieru] // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 5. Corobceanu, Svetlana. Am comemorat unitatea bisericească : [conf. de presă 90 ani de la Marea Unire, 80 ani de la înfiinţarea Mitropoliei Basarabiei (ASCOR), la BP „O. Ghibu”] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 2 dec. – P. 5.


64

Bibliografie

645. Corobceanu, Svetlana. Învaţă de la istorie : [manifestări consacrate aniversărilor a 90-a de la Marea Unire şi a 80-a de la înfiinţarea Mitropoliei Basarabiei (ASCOR), la BP „O. Ghibu”] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 dec. – P. 2. 646. Concurs de caligrafie dedicat aniversării a 125-a de la publicarea poeziei eminesciene Doina // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 34. 647. Coşeri, Tatiana. Analiza cost-beneficiu a culturii instituţionale în bibliotecă // Biblioteconomie, asistenţă informaţională. Arhivistică. Teorie şi practică. – Ch., 2008. – P. 19-30. 648. Coşeri, Tatiana. Congresul VI al bibliotecarilor din Republica Moldova : bilanţuri şi perspective // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 56-59. 649. Coşeri, Tatiana. Cultura instituţională a structurilor infodocumentare // Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei infobibliotecare : concepte, experienţe, orientări : materialele Conf. şt. intern., 17 oct. 2007, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 69-78. 650. Coşeri, Tatiana. Dezvoltarea şi facilitarea parteneriatului profesional şi social – factori de promovare şi comunicare a imaginii instituţionale // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 13-15. 651. Coşeri, Tatiana. Ecuaţia culturii structurilor infodocumentare – comunicare instituţională // Secolul XXI – secolul comunicării : aspecte etico-morale: materialele conf. şt.-practice din 29 noiem. 2007. – Ch., 2008. – P. 35-39. 652. Coşeri, Tatiana. Filiala municipală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova – filială unde oamenii învaţă împreună // Buletinul ABRM. – 2008. – Nr 2 (8). – P. 23-25. 653. Coşeri, Tatiana. Voluntariatul – o dimensiune prioritară pentru dezvoltarea unei biblioteci prospere // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 8-11. 654. Cotuţiu, Cornel. Întîmplări româno-româneşti (1,3): corespondenţă din Chişinău : [despre participarea delegaţiei române la Zilele Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Mesagerul de Bistriţa-Năsăud. – 2008. – 3 dec.; 5 dec. 655. Cucereavii, Mihai. Grigore Puică : „Bine-ar fi, de n-ar fi rău!” : [lansare de carte la Bibl. „Tîrgovişte”] // Viaţa studenţească. – 2008. – Febr. (Nr 7). – P. 6.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

65

656. Cucereavîi, Mihai. Nicolae Bălţescu: O lume rătăcită : [lansare de carte a scriitorului Nicolae Bălţescu, la Bibl. „Tîrgovişte”] // Lit. şi arta. – 2008. – 19 iun. – P. 8. 657. Dabija, Elena. Atelier profesional: „Pasiunea lecturii şi a cunoaşterii la tineri : rolul bibliotecarului în formarea deprinderilor de lectură şi de cunoaştere din plăcere” : [la CAIE] // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr 1/2 (87/88 ). – P. 7. 658. Dabija, Elena. Eminescu-i vremea care vine! : [omagierea lui Mihai Eminescu la CAIE] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 29-33. 659. Dabija, Elena. Mihai Eminescu – sens, timp şi devenire istorică : [8 ani de activitate a CAIE] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 23-28. 660. Deleu, Ecaterina. Aventurile Fulguţei acum şi cu grafie latină : [despre conf. municipală în cadrul programului „Chişinăul citeşte o carte” – „Regina nopţii” de Lidia Hlib] // Flux. – 2008. – 17 noiem. – P. 22. 661. Deleu, Ecaterina. Copiii sînt mai liberi în pictură decît adulţii : [despre deschiderea expoziţiei de pictură a unui grup de copii la CAIE] // Flux. – 2008. – 31 oct. – P. 10. 662. Deleu, Ecaterina. Despre Hronicul găinarilor şi felul de a scrie istoria : Aureliu Busuioc la 80 de ani : [întîlnirea lui Aureliu Busuioc cu cititorii la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” în cadrul programului „Chişinăul citeşte o carte”] // Flux : ed. de vineri. – 2008. – 7 nov. (Nr 43). – P. 8. 663. Deleu, Ecaterina. La Chişinău a apărut ediţia academică Eminescu. Opera poetică : [despre editarea şi lansarea Luceafărului şi a Operei poetice de M. Eminescu] // Flux. – 2008. – 17 noiem. – P. 22. 664. Diviza, Ion. La o tristă veselă aniversare : [lansarea rev. Chipăruş – 50 la BP „Tîrgovişte”] // Timpul satiricus (Nr 15): Supl. la ziar. Timpul. – 2008. – Nr 239. – P.19. 665. Dorofti, Valentina. Chişinăuianul Mihail Coca a făcut o frumoasă donaţie pentru BM „B.P. Hasdeu" // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 31-33. 666. Doroşenco, Ludmila. Vlad Pohilă ajuns la vremea secerişului : [despre vol. lui Vlad Pohilă Şi totuşi, limba română] // Glasul. – 2008. – 29 aug. – P. 7.


66

Bibliografie

667. Drăguşin, Emanuel. Directoarele a două biblioteci din Chişinău – premiate de CL [Consiliu local] Alba Iulia, Lidia Kulikovski și Elena Roșca // Informaţia. – 2008. – 25 aug. – P. 4. 668. Dumitrel, Ion. Pentru nobleţea Marii Uniri : interviu cu preş. Consiliului Judeţean Alba : [despre pregătirile autorităţilor locale albaiuliene către consemnarea unui deceniu de la deschiderea Bibl. „Alba Iulia”] // Ulpia jurnal. – 2008. – 19 iun. – P. 9. 669. Filimon, Tamara. Poveşti „proaspete”... de 311 ani (Rubrică nouiniţiată pe paginile ziarului Invitaţie la lectură) : [Bibl. „Alba Iulia”] // Florile dalbe. – 2008. – 13 mar. – P. 4. 670. Filip, Iulian. Lăsaţi copiii, îndemnaţi-i să ajungă la CARTE! // Alba Iulia – extramuros : ed. spec. dedicată aniversării a 10-a de la fondarea Bibliotecii „Alba Iulia”, Chişinău. – 2008. – Anul 1, Nr 1. – 29 aug. – P. 9. 671. Fiodoruc, Tatiana. Chişinăul citeşte o carte – 2008 // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 29-32. 672. Foiu, Taisia. Natura, cultura şi scriptura – componente ale unei vieţi de tehnocrat [Mihail Coca, directorul Dep. Mediu şi Resurse Naturale de la Ministerul Mediului] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 92-93. – (Oameni şi cărţi). 673. Fratea, Nicolae. „Magia cuvîntului” : [la BP „Maramureş”, în cadrul Cenaclului lit. „Magia cuvîntului”, a avut loc întîlnirea cu Iurie Badicu – economist, jurist, scriitor] // Viaţa studenţească. – 2008. – Anul II, Nr 13 (25). – 4 apr. – P. 6. 674. Frişcu, Alexandru-Horaţiu. Cu cartea după Robinson // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 26-28. 675. Frişcu, Alexandru-Horaţiu. Lazăr Ciobanu, un exemplu rarisim de cumsecădenie, erudiţie şi pioşenie // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 110-111. 676. Gheorghiţă, Nadina. A plecat ca să rămînă : [in memoriam: plasticianul Călin Postolachi, la Bibl. „O. Ghibu”] // Capitala. – 2008. – 7 noiem. – P. 8. 677. Gheorghiţă, Nadina. „Aron Pumnul al nostru” = «Наш Арон Пумнул» : [despre lansarea vol. Cuvîntul ca instrument al magicului în poezia lui L. Blaga şi Gr. Vieru, semnat de Veronica Postolachi, în incinta Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Capitala. – 2008. – 9 mai. – P. 7. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

67

678. Gheorghiţă, Nadina. Bună ziua, Mihai Eminescu! = Здравствуй, Михай Еминеску! : [despre comemorarea lui M. Eminescu la CAIE] // Capitala. – 2008. – 18 ian. – P. 8. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 679. Gheorghiţă, Nadina. Contribuţie la adevărul despre limba română : [lansarea şi prez. Dicţionarului etimologic al limbii române pe baza cercet. de indo-europenistică, elab. de lingvistul român dr. Mihai Vinereanu, la BP „O. Ghibu”] // Capitala. – 2008. – 12 dec. – P. 8. 680. Gheorghiţă, Nadina. Eminescu, niciodată depăşit de vremi = Непревзойденный Еминеску : [despre editare şi lansarea Luceafărului şi a Operei poetice de M. Eminescu] // Capitala. – 2008.– 19 noiem. – P. 8. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 681. Gheorghiţă, Nadina. În bibliotecile din municipiul Chişinău s-au lansat lecturile verii = В библиотеках муниципия Кишинэу начались летние чтения // Capitala. – 2008. – 4 iun. – P. 8. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 682. Gheorghiţă, Nadina. La confluenţa dintre spirit, cuget şi divinitate = У истоков фантазии и божественности : [despre lansarea celui mai amplu tratat de ecologie din istoria naţională a acestei ştiinţe la BM „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2008. – 1 oct. – P. 5. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 683. Gheorghiţă, Nadina. La sfîrşit, tot ce-ai lăsat vorbeşte... : [despre lansarea biobibliogr. Galina Furdui ] // Capitala. – 2008. – 21 noiem. – P. 8. 684. Gheorghiţă, Nadina. O insulă a Europei în inima capitalei : [despre aniversarea Bibl. de сultură şi literatură polonă „Adam Mickiewicz”] // Capitala. – 2008. – 14 noiem. – P. 8. 685. Gheorghiţă, Nadina. Peste o personalitate crivăţul nu trece : [despre ed. a XIV-a a Zilelor „Mircea Eliade” la BP „O. Ghibu”] // Capitala. – 2008. – 14 apr. – P. 13. 686. Gheorghiţă, Nadina. Pledoarie pentru demnitatea naţională = В защиту национального достоинства : [despre derularea programului de lecturi colective cu genericul Chişinăul citeşte o carte] // Capitala. – 2008. – 29 oct. – P. 8. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 687. Gheorghiţă, Nadina. Povara adevărului : [medalion lit. dedicat lui Ion Druţă, organizat în colab. cu dr. Veronica Postolachi la BP „O. Ghibu”] // Capitala. – 2008. – 17 dec. – P. 8.


68

Bibliografie

688. Gheorghiţă, Nadina. Redescoperirea caligrafiei ca artă : [despre concursul de caligrafie, organizat de BM „B.P. Hasdeu” şi Soc. Bibliofililor din RM] // Capitala. – 2008. – 26 noiem. – P. 8. 689. Gheorghiţă, Nadina. „Şi totuşi, limba română” : [despre lansarea cărţii semnate de Vlad Pohilă, la BM „B.P. Hasdeu"] // Capitala. – 2008. – 4 iun. – P. 8. 690. Gheorghiţă, Nadina. „Trinitatea senzaţiilor” sau Inspiraţie între alb şi negru = Островок Европы в сердце столицы : [despre Bibl. de сultură şi literatură polonă „A. Mickiewicz”] // Capitala. – 2008. – 12 noiem. – P. 8. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 691. Gheorghiţă, Nadina. Veneţia ca un dat : [lansarea cărţii Eugeniei Bulat Veneţia ca un dat sau Jurnalul unui evadat din Est, la BP „O. Ghibu”] // Capitala. – 2008. – 28 oct. 692. Goian, Natalia. Arhitectura bibliotecilor: abordarea problemei // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 15-17. 693. Goian, Natalia. Corelaţia dintre bibliotecile publice şi arhivele naţionale. Cazul Republicii Moldova vis-a-vis de Occident / Natalia Goian, Ana Popescu // Conferinţa ştiinţifică studenţească „Tineretul de azi – viitorul de mîine”, dedicată aniversării a 62-a de la fondarea USM, 14-18 apr. 2008 : rez. comunic. – Ch., 2008. – P. 305-306 ; Biblioteconomie. Asistenţă informaţională. Arhivistică: Teorie şi practică. – Ch., 2008. – P. 31-64. 694. Goian, Natalia. Indexarea documentelor – mijloc de căutare în catalogul electronic (studiu de caz) / Natalia Goian, Larisa Marcoci // Conferinţa ştiinţifică studenţească „Tineretul de azi – viitorul de mîine”, dedicată aniversării a 62-a de la fondarea USM, 14-18 apr. 2008 : rez. comunic. – Ch., 2008. – P. 308-310. 695. Gorincioi, Tamara. Oglinda sufletului unui apărător al fruntariilor de est ale românismului : [rec. la cartea Şi totuşi, limba română...” de Vlad Pohilă, lansată la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 99-102. 696. Grabovski, Dmitri. Un talent promiţător = Выставка юного художника : [tînărului artist Vlad Turkin, la Bibl. „Adam Mickiewicz”] // Capitala. – 2008. – 11 apr. – P. 13. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 697. Grigor, Maria. Ce bine-i stă unui liceu cu o... poetă proprie : [despre lansarea plachetei de versuri Lacrima durută a elevei Snejana Morari, la CAIE] // Univers pedagogic pro. – 2008. – 22 mai. – P. 8.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

69

698. Hadârcă, Ion. Gheorghe Marin – translatorul memoriei : [lansare cărţii lui Gh. Marin Misiuni şi destine la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2008. – 5 iun. – P. 4. 699. Hadârcă, Natalia. „Eminescu” inundat : [Centrul Academic „Eminescu” de pe bd. Dacia inundat de ploile torenţiale] // Timpul. – 2008. – 24 iun. – P. 1. 700. Harconiţa, Elena. Demersuri ştiinţifice aflate sub semnul pasiunii de profesionalism : Concursul „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării, 2007” : [Premiul Mare – BM „B.P. Hasdeu” pentru lucrările consacrate aniversării a 130-a a BM; Premiul II, Secţ. lucrări bibliografice – Duiliu Zamfirescu – diptic; Premiul special de Originalitate – Caricatura de Alex Dimitrov şi Amuzament cu abonament: (oferit de BM „B.P. Hasdeu”)] // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr 3 (89). – P. 4-7. 701. Harjevschi, Mariana. Evaluarea complexităţilor cadrului de reglementare de bibliotecă // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 13-20; Vol. 26, Nr 2. – P. 18-21; Studia Universitatis: Rev. şt. a Univ. de Stat din Moldova. – 2008, Nr 1(11). – P. 168-175. 702. Harjevschi, Mariana. Legislaţiile de bibliotecă ale ţărilor europene. Analiză comparativă : [Conf. anuală a Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova „Instruirea continuă – cerinţă inerentă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii”, Bălţi 2007; Atelierul profesional „Competenţe juridico-informaţionale – imperative ale calităţii serviciilor de bibliotecă”)] // Buletinul ABRM. – 2008. – Nr 1 (7). – P. 74-79. 703. Harjevschi, Mariana. Pensionarii se informează la bibliotecă [BPD] // Capitala. – 2008. – 11 apr. – P. 14. 704. Hănţulescu, Ioan. Ziua Limbii Române, Zi Naţională la Chişinău : [participarea delegaţiei din Alba Iulia (România) la sărbătorile naţionale ale RM şi la a 10-a aniversarea a Bibl. „Alba Iulia” din Chişinău] // Unirea. – 2008. – 5 sept. – P. 1 ; BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 28-31. 705. Hlib, Lidia. Centrul Academic „Eminescu” – comoara spirituală a tuturor românilor : [despre Săptămîna uşilor deschise la CAIE] // Lit. şi arta. – 2008. – 28 febr. – P. 6 ; Florile dalbe. – 2008. – 28 febr. – P. 7. 706. Ioan de Alba Iulia. O sărbătoare naţională: Limba Noastră şi-o aniversare: Bibl. Publ. „Alba Iulia” din Chişinău // Ulpia jurnal. – 2008. – 22 oct. – P. 5.


70

Bibliografie

707. Ioan de la Lopadea Veche. Chişinăul – o hartă a hărţilor limbii române : [se menţionează şi evenimentul aniversării a 10-a a Bibl. „Alba Iulia” din Chişinău] // Dacoromania (Alba Iulia). – 2008. – Nr 39. – P. 1-3 ; fot. 708. Ioan de la Lopadea Veche. Demnitatea unui demers cultural : [despre iniţiativa albaiulienilor de a inaugura o bibliotecă de carte românească la Chişinău acum un deceniu – Bibl. „Alba Iulia”] // Informaţia – 2008. – 23 aug. – P. 3. 709. Iordan, Constantin. Ion Şpac, revista Arhivele Basarabiei (19291938). Studiu documentar-informativ, Chişinău, Bons Offices, 2006. – 256 p. // Revue des ètudes sud-est europèennes, XLVI, 2008. 710. În bibliotecile din municipiul Chişinău s-au lansat Lecturile verii // Capitala. – 2008. – 4 iun. – P. 8. 711. Josu, Nina. Cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la naşterea poetului-preot Alexei Mateevici : [lansarea cărţii compoz. Ion Melnic Roagă-te: cîntece pentru coruri omogene pe versuri de Alexei Mateevici, la BP „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2008. – 10 apr. – P. 4. 712. Josu, Nina. Daniel Racoviţă, la îngemănarea dintre două arte : [despre lansarea vol. de versuri Enigme în negru-alb de Daniel Racoviţă, la BP „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2008. – 5 iun. – P. 8. 713. Josu, Nina. Divina Zidire de Vasile Militaru, reactualizată : [lan-sarea cărţii la BP „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 4. 714. Josu, Nina. Eminesciana : [despre Ziua comemorării lui M. Eminescu la CAIE] // Lit. şi arta. – 2008. – 26 iun. – P. 5. 715. Josu, Nina. Eminescu – instituţie naţională : [despre serata cu genericul Eminescu – instituţie naţională, la BP „Onisifor Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2008. – 24 ian. – P. 8. 716. Josu, Nina. Gheorghe Marin – scriitor, portretist, traducător : [despre lansarea a trei cărţi ale lui Gh. Marin, la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 4. 717. Josu, Nina. Lansare de carte la Biblioteca „Ovidius” : [cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la naşterea poetului Alexei Mateevici] // Lit. şi arta. – 2008. – 10 apr. – P. 4. 718. Josu, Nina. Lansarea unui volum de excepţie: Taina care mă apără [la Bibl. Publ. „Onisifor Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 5. 719. Josu, Nina. Lilli Promet, o scriitoare care ne-a iubit : [lansare de carte a scriitoarei estone la Sediul Central al BM] / Lit. şi arta. – 2008. – 20 noiem. – P. 7.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

71

720. Josu, Nina. Microsimpozionul „Pro Academia Hasdeu” : [despre microsimpoz. organizat de BM „B.P. Hasdeu” şi Centrul Naţional de Hasdeulogie, consacrat celor 170 de ani de la naşterea marelui scriitor şi savant-enciclopedist şi lansării cărţii : B.P. Hasdeu. Scrieri. Vol. III : Dramaturgie] // Lit. şi arta. – 2008. – 20 mar. – P. 4. 721. Josu, Nina. O carte despre viaţă – Retorică în faţa morţii de Dorin Furtună : [despre lansarea volumului la Bibl. Publ. „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2008. – 3 ian. – P. 4. 722. Josu, Nina. O carte pentru adolescenţi : [lansarea vol. Îngeri de ceaţă de V. Dumbrăveanu, la BP „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2008. – 4 dec. – P. 8. 723. Josu, Nina. Ovidiu, contemporan prin iubire şi suferinţă : [spectacol literar-artistic în Ziua latinităţii la BP „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2008. – 19 iun. – P. 8. 724. Josu, Nina. Un eveniment excepţional – lansarea celor 12 volume de Eminescu [la CAIE] // Lit. şi arta. – 2008 – 24 ian. – P. 3. 725. Josu, Nina. Zilele Bibliotecii „Ovidius” : [secvenţe din cadrul programului „Săptămîna uşilor deschise”] // Lit. şi arta. – 2008. – 15 mai. – P. 5. 726. Josu, Nina. Ziua Eminescu : [despre comemorarea lui M. Eminescu la CAIE] // Lit. şi arta. – 2008. – 17 ian. – P. 5. 727. Kulikovski, Lidia. Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor. – Ch., 2006 : [rez. man.] // Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice universitare şi specializate din Republica Moldova. – Ch., 2008. – P. 207-208. 728. Kulikovski, Lidia. Agora Agrarius : [argument] // Info Agrarius : rev. teoretico-practică a Bibliotecii Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare de Stat din Moldova. – 2008. – P. 3-6. 729. Kulikovski, Lidia. Atelier profesional „Activitatea editorială a bibliotecilor” / Lidia Kulikovski, Iulia Tătărescu // Buletinul ABRM. – 2008. – Nr 2 (8). – P. 23. 730. Kulikovski, Lidia. Autorul şi cititorul Hronicului – în aceeaşi barcă : [conf. finală a programului Chișinăul citește o carte – A. Busuioc „Hronicul Găinarilor”] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 22-28. 731. Kulikovski, Lidia. BM „B.P. Hasdeu” a împlinit 130 de ani de prezenţă activă în viaţa Chişinăului : [sinteză] // Curier. – 2008. – Nr 9/12. – P. 79-85.


72

Bibliografie

732. Kulikovski, Lidia. BM „B.P. Hasdeu” – instituţia comunitară culturală, informaţională preferată a chişinăuianului // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 10-12. 733. Kulikovski, Lidia. Biblioteca care-şi merită numele : [pref.] // Biblioteca Alba Iulia, un deceniu de prezenţă în comunitate. – Ch., 2008. – P. 3-4. 734. Kulikovski, Lidia. Bibliologie românească : [rec. la volumul Bibliologie românească. Idei. Portrete. Controverse, aut. Gh. Buluță, V. Petrescu] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 64-70. 735. Kulikovski, Lidia. Bibliotecile publice – încotro? : Gânduri, sugestii, reflecţii pentru participanţii la conf. ABRM de la Bălţi, aug., 2007 // Buletinul ABRM. – 2008. –1 (7). – P. 11-15. 736. Kulikovski, Lidia. Ctitor de biblioteci : [dialogul scriitoarei Nina Slutu-Soroceanu cu Lidia Kulikovski, dr. conf. univ., director gen. al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Nina Slutu-Soroceanu // Glasul. – 2008. – 12 iun. – P. 10, 12. 737. Kulikovski, Lidia. Curier cultural şi profesional tîrgoviştean : [rec. despre rev. de cultură și bibliologie din Tîrgoviște] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 108-110. 738. Kulikovski, Lidia. Fundamente normative şi de reglementare a proceselor tehnologice în biblioteci : abordare teoretico-practică // Lectura (Cluj). – 2008. – Nr 1. – P. 16-21 ; Curier : rev. de cultură (Tîrgovişte). – 2008. – Anul XV, Nr 1. – P. 17-19. 739. Kulikovski, Lidia. „…îmi pare bine să ştiu că ai vrea să mă ştii”. Biobibliografie: Iulian Filip : [rec.] // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr 4/5 (90/91). – P. 8-9. 740. Kulikovski, Lidia. Legile lui Ranganathan – valide şi utile în era internetului // Curier : rev. de cultură (Tîrgovişte). – 2008. – Anul XV, Nr 1. – P. 17-19. 741. Kulikovski, Lidia. Mesajul directorului // Plan strategic de dezvoltare pentru perioada 2008-2011. – Ch., 2008. – P. 5. 742. Kulikiovski, Lidia. O bibliografie – conlucrare, parteneriat profesional, omagiere, evocare : [cuv. introductiv] // O familie de intelectuali basarabeni : Claudia Slutu-Grama. Dumitru Grama. Steliana Grama. – Ch., 2008. – P. 7-9. 743. Kulikiovski, Lidia. Producţia editorială autohtonă în colecţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” : anul 2006 / Lidia Kulikovski, Daniela Gorincioi // Biblioteconomie. Asistenţă informaţională.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

744.

745. 746.

747.

748.

749.

750. 751.

752.

753.

73

Arhivistică: Teorie şi practică. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2008. – P. 65-126. Kulikovski, Lidia. Tinerii şi „zăbava cetitului” : [analiza Chestionarului cititorului din cercet. sociol. iniţiată de Bibl. Naț.] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 30-34. Kulikovski, Lidia. Tinerii şi biblioteca : [rezultatele sondajului „Lectura tinerilor”] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 8-13. Kulikovski, Lidia. Umorul – un remediu de îmbunătăţire a comunicării interpersonale şi instituţionale // Secolul XXI – Secolul Comunicării : aspecte etico-morale : materialele conf. şt.-practice din 29 noiem. 2007. – Ch., 2008. – P. 25-34 ; Libraria : anuar. – 2008. – Nr 7. – P. 32-42. Kulikovski, Lidia. Un instrument managerial al instituţiilor de succes – umorul // Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei infobibliotecare : concepte, experienţe, orientări : materialele Conf. şt. intern., 17 oct. 2007, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 45-55. Kulikovski, Lidia. Un proiect editorial reuşit : [rec. la Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice universitare şi specializate din Republica Moldova, Bălţi, 2008] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 74-76 ; Confluenţe bibliologice. – 2009. – Nr 1/2. – P. 122-124. Kulikovski, Lidia. Vlad Pohilă poartă o povară ceva mai mare decît el – grija limbii române : [rec.] // Pohilă Vlad. Şi totuşi, limba română : (articole, eseuri, prefeţe, recenzii). – Ch., 2008. – P. 489-493. Lansare : Stare de urgenţă – numărul 8 [la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Stare de urgenţă. – 2008. – 4 dec. Lansare de carte : [despre microsimpoz. „Pro Academia Hasdeu”, în sala de lectură a BM „B.P. Hasdeu” – Scrieri din colecţia Moştenire, Vol. III, Dramaturgie, ed. la Editura „Ştiinţa”] // Univers pedagogic pro. – 2008. – 20 mar. – P. 5. Lavric, Victor. Icoana ciuruită : [despre lansarea cărţii Icoană ciuruită, în incinta Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu” de Ionel Capiţă, moderator : Vlad Pohilă] // Lit. şi arta. – 2008. – 10 apr. – P. 8. Leonte, Elena. Salonul Internaţional de Carte Românească – unitate în diversitate, Iaşi, ed. a XVI-a : [de vorbă cu Elena Leonte, directorul Bibl. Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi, se menţionează colab. cu BM „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Raia Rogac // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 71-76.


74

Bibliografie

754. Loghin, Liuba. În ţara cărţilor copilăriei : [activitatea BP „Ştefan cel Mare”] // Timpul. – 2008. – Nr 232. – P. 5. 755. Loghin, Liuba. Lectura – călătorie în lumea basmelor : [BP „Ştefan cel Mare”] // Florile dalbe. – 2008. – Nr 38. – P. 7. 756. Lupaşcu, Tatiana. Centrul Academic „Eminescu” a avut de suferit în urma ploilor = Академический центр „М. Еминеску” пострадал в результате ливня // Capitala. – 2008. – 25 iun. – P. 3. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 757. Malaneţchi, Tamara. De cinci ani „Biblioteca vine la tine cu prieteni” : [Bibl. „Alba Iulia”] // Capitala. – 2008. – 24 dec. – P. 8. 758. Malaneţchi, Tamara. Jules Verne şi „fanii” săi la începutul secolului XXI // Florile dalbe. – 2008. – 3 apr. – P. 3. 759. Malaneţchi, Tamara. Mami, îmi iei şi mie… o carte? : (invitaţie la lectură) // Florile dalbe. – 2008. – 12 iun. – P. 2. 760. Malaneţchi, Tamara. Programul Biblioteca vine la tine cu prieteni // Alba Iulia – extramuros: ed. spec. dedicată aniversării a 10-a de la fondarea Bibl. „Alba Iulia”, Chişinău. – 2008. – Nr 1. – 29 aug. – P. 3-5. 761. Malaneţchi, Tamara. Recomandări metodice : O întîlnire cu scriitorul la instituţiile unde studiază copiii cu dizabilităţi // Alba Iulia – extramuros: ed. spec. dedicată aniversării a 10-a de la fondarea Bibl. „Alba Iulia”, Chişinău. – 2008. – Nr 1. – 29 aug. – P. 11-12. 762. Malaneţchi, Tamara. Un oraş cu oameni frumoşi la suflet : [despre o nouă acţiune a Bibl. „Alba Iulia”, adresată şc.-internat auxiliare nr. 5] // Capitala. – 2008. – 16 mai. – P. 14. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 763. Malaneţchi, Tamara. Vacanţa fără de bibliotecă nu are gust = Kaникулы без библиотеки – это не каникулы // Capitala. – 2008. – 4 iul. – P. 5. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 764. Maleş, Doina. În memoria marelui cobzar = Памяти великого кобзаря : [Bibl. „Lesia Ukrainka” a sărbătorit împlinirea a 194 de ani din ziua naşterii lui Taras Şevcenko] // Capitala – 2008. – 14 mar. – P. 8. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 765. Marian, Boris. Cine scuipă în fîntîna neamului sau Hulitori în mască de patrioţi : [despre genericul şi tematica discuţiei în cadrul mesei rotunde organizat în colab. cu tinerii Cenaclului Iulia Hasdeu] // Moldova suverană. – 2008. – 30 oct. – P. 1-3.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

75

766. Marin Postu a debutat editorial : [lansare de carte Lectura romanului românesc modern de Marin Postu, la BM „B.P. Hasdeu”] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 31 oct. – P. 22. 767. Mărgineanu, Ion. Biblioteca publică „Alba Iulia” din Chişinău – în pragul unui deceniu de activitate // Ulpia jurnal. – 2008. – 7 febr. – P. 3. 768. Mărgineanu, Ion. Pe mine mă doare limba română : [interviu cu scriitorul Ion Mărgineanu, se menţionează Bibl. „Alba Iulia”] / consemnare : Raia Rogac // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 8-9. 769. Mărgineanu, Ion. Tipărituri pentru Chişinău // Informaţia. – 2008. – 28 aug. – P. 5. 770. Mărgineanu, Valentina. Anul 2008 – anul Cantemireştilor : Colocviu ştiinţific Dimitrie Cantemir în istorie, literatură, muzică [la Bibl. Publ. „Maramureş” în cadrul Cenaclului lit. „Magia cuvîntului”] // Viaţa studenţească. – 2008. – Anul II, Nr 15 (27). – 18 apr. – P. 6. 771. Mihail, Dinu. Toamna maurului, cu aur şi busuioc : [programul „Chişinăul citeşte o carte”, iniţiat de BM „B.P. Hasdeu”, discuţia volumului Hronicul Găinarilor] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 77-80. ; Curier. – 2008. – Nr 9/12. – P. 73-78. 772. Mocanu, Aliona. Poezia lui Bogdan Petriceicu Hasdeu : [la Bibl. „Tîrgovişte” s-a desfăşurat o Oră de lectură cu prilejul a 170 ani de la naşterea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu] // BiblioCity. – 2008. – Nr 1. 773. Movilă, Lica. Iepurică-Morcovică, prietenul naturii : Anul internaţional al Pămîntului : [despre lansarea cărţii Iepurică-Morcovică – ecolog, scrisă de Varvara Moraru-Mironaş, în cadrul Săptămînii uşilor deschise la Bibl. Traian] // Florile dalbe. – 2008. – 18 dec. – P. 2. 774. Nechit, Irina. 158 de ani cu Mihai Eminescu : [despre lansarea la CAIE a manuscriselor în facsimil ale marelui poet] // Jurnal de Chişinău. – 2008.– 18 ian. – P. 10. 775. Nechit, Irina. „Avionul...” îşi ia zborul spre cititori : [despre lansarea cărţii Avionul mirosea a peşte, la Bibl. „O. Ghibu”] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22 febr. – P. 22. 776. Nechit, Irina. Biblioteca „O. Ghibu” [în colab. cu rev. Cugetul, Destin românesc şi cu Asoc. Istoricilor din RM] a găzduit un simpoz. consacrat Unirii [Basarabiei cu România] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 1 apr. – P. 10.


76

Bibliografie

777. Nechit, Irina. Bogdan Petriceicu Hasdeu a consacrat piesa Femeia soţiei sale, Julia : [BM „B.P. Hasdeu” şi Centrul Naţional de Hasdeulogie au organizat microsimpoz. „Pro Academia Hasdeu”, consacrat celor 170 de ani de la naşterea ilustrului scriitor şi savant-enciclopedist B.P. Hasdeu] // Jurnalul naţional (ed. de Chişinău). – 2008. – 14 mar. – P. 22. 778. Nechit, Irina. Eminescu în facsimil : [despre lansarea la CAIE a manuscriselor în facsimil ale marelui poet] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 17 ian. – P. 7. 779. Nechit, Irina. Eufrosinia Kersnovskaia a pictat infernul în Cît valorează un om : [prez. vol. Cît valorează un om în incinta Bibl. Publ. „Ovidius”] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 27 iun. – P. 17. 780. Nechit, Irina. Jurnalul unui evadat din Est : [despre lansarea cărţii de poezie a Eugeniei Bulat Veneţia ca un dat sau Jurnalul unui evadat din Est, la Bibl. „O. Ghibu”] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28 oct. 781. Nechit, Irina. Onisifor Ghibu a fost sărbătorit la Chişinău : [despre programul ed. a XVI-a a Zilelor Bibl. „O. Ghibu”] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 3 iun. – P. 7. 782. Nechit, Irina. Se desfăşoară manifestări consacrate Marii Uniri : [lansări de carte la BP „Ovidius”] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28 noiem. – P. 2. 783. Nechit, Irina. Situaţia în domeniul cărţii e catastrofală : [despre masa rotundă care a avut loc la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, cu genericul Suntem şi noi un neam al cărţii?!] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 apr. – P. 22. 784. Nedzelschi, Ecaterina. Biblioteka Polska im. Adama Mickiewicza zaprasza! // Jutrzenka. – 2008. – Nr 3. – P. 10-12. – În limba pol. 785. Nedzelschi, Ecaterina. Otwarte drzwi dla wiedzy = Cunoaşterea limbilor deschide uşile : [Biblioteca „A. Mickiewicz”] // Jutrzenka. – 2008. – Nr 5. – P. 6. – În limba rom., pol. 786. Nedzelschi, Ecaterina. Sărbătoarea cărţii pentru copii la Biblioteca „A. Mickiewicz” // Capitala. – 2008. – 8 mai. – P. 8. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 787. Nicu, Dan. La badea Mior, cu lumînarea recunoştinţei : [despre şedinţa organizată în incinta Bibl. „O. Ghibu” de către Cenaclul Iulia Hasdeu] // Lit. şi arta. – 2008. – 4 dec. – P. 5.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

77

788. Paladi, Victor. Victor Paladi: „La ce bun acea plăcere, care vă aduce-n suflet suferinţă şi durere…” : [interviu cu compoz.] / consemnare : Svetlana Vizitiu // Cultura. – 2008. – 22 aug. – P. 12. 789. Partole, Claudia. Trandafiri pentru Lilli Promet : [lansarea cărţii de aut. la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 97-99. 790. Pascari, Rodica. Lectura copiilor în cadrul serviciilor extramuros : [art. studentei de la USM, voluntar la Bibl. „Alba Iulia”] // Alba Iulia – extramuros: ed. spec. dedicată aniversării a 10-a de la fondarea Bibliotecii „Alba Iulia”, Chişinău. – 2008. – Nr 1. – 29 aug. – P. 2-3. 791. Pânzaru, Ludmila. Breviar bibliografic : [noi ediţii la BM : Andrei Burac : Biobibliogr., Biblioteca „Alba Iulia”, un deceniu de prezenţă în comunitate, O familie de intelectuali basarabeni : C. SlutuGrama, D.C. Grama, S. Grama, Galina Furdui : Biobibliogr., Iulia Hasdeu / Camille Armand (1869-1888) : Biobibliogr., Украiнцi в культурi Молдови = Ucrainenii în cultura Moldovei : Темат. библиогр. // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 81-83. 792. Plăieşu, Raisa. „Cartea este un miracol al lumii…”: [„Suntem şi noi un neam al cărţii?!”: problema cărţii şi a lecturii în Republica Moldova : masă rotundă la BM „B.P. Hasdeu” din 23 apr. 2008 organizată în cadrul Zilei intern. a cărţii şi a dreptului de autor // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr 4/5. – P. 5-7. 793. Plăieşu, Raisa. Casa Mare a Cărţii // Alba Iulia – extramuros: ed. spec. dedicată aniversării a 10-a de la fondarea Bibl. „Alba Iulia”, Chişinău. – 2008. – Nr 1. – 29 aug. – P. 8-9. 794. Plăieşu, Raisa. Poetul scrie cu pana Luceafărului poemul timpului : [lansarea celor 12 vol. eminesciene care au fost donate CAIE] // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr 1/2 (87/88). – P. 2-3. 795. Plopa, Ludmila. Parteneriatul în activitatea Bibliotecii Publice „Tîrgovişte” : [colab. Bibl. Publ. „Tîrgovişte” cu Bibl. Judeţeană „Ion Heliade-Rădulescu” din Tîrgovişte, România] // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr 8/9. – P. 6-7. 796. Plopa, Ludmila. Trecînd cu demnitate printr-o lume rătăcită = Стихи которые исцеляют : [lansarea vol. de poeme, poezii şi eseuri, cu titlul O lume rătăcită de Nicolae Bălţescu la BP „Tîrgovişte”] // Capitala. – 2008. – 11 iun. – P. 8. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица.


78

Bibliografie

797. [Pohilă, Vlad]. A plecat Aleksandr Soljeniţîn, lăsînd în Rusia un mare gol moral // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 113-116. – (Semnat : Cronicar). 798. [Pohilă, Vlad]. Andrei Vartic, intelectualul-orchestră // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 88-91. – (Semnat : Vlad Prisăcaru). 799. Pohilă, Vlad. Apărarea bibliotecii : [editorial] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – Р. 5-8. 800. Pohilă, Vlad. Armenii, un alt popor al cărţii // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 81-91. 801. Pohilă, Vlad. Bănuitele şi nebănuitele căi ale doamnei L.G. : [despre dna Lucia Grigorescu, profesoară, manager la USM, şi încercările sale lit.] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 75-77. – (Semnat : Vl.P.). 802. Pohilă, Vlad. Cartea, un lucru scump : [editorial] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 5-7. 803. Pohilă, Vlad. Ce nu se poate uita nici peste 90, nici peste 100 de ani (simple reflecţii jurnalistice pe marginea zilei de 27 martie 1918) // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 53-56. 804. Pohilă, Vlad. Ce-i de făcut în societatea cunoaşterii? : [editorial] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 5-9. 805. [Pohilă, Vlad]. Impactul benefic al simbiozelor sau Adrian, creatorul polifonic : [despre tînărul poet Adrian Briedis-Macovei] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 66-69. – (Semnat : Vl.P.) 806. Pohilă, Vlad. „...Împătimită de vibraţia coloristică, de armonie, de echilibru, de texturi plastice” : [aniversarea pict. Elena Bontea] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 85-87. 807. [Pohilă, Vlad]. Înălţarea spre Hasdeu a lui Ioan Mânăscurtă // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 43-44. – (Semnat : Vl. P.) 808. Pohilă, Vlad. Liviu Hâncu, pe o cărare în urcuş a picturii // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 117-119. 809. Pohilă, Vlad. Modelul (multiplu) Tomas Venclova la Chişinău : [vizita poetului lituanian la Chişinău] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 51-60. 810. [Pohilă, Vlad]. Ne-a părăsit actorul – cel mai iubit dintre pămînteni : [Ştefan Iordache (3.II.1941-14.IX.2008)] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 112-113. – Semnat : Cronicar.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

79

811. Pohilă, Vlad. „Nu mă mai satur de bogăţia limbii române” : [interviu cu Vlad Pohilă, filolog, jurnalist, red.-şef al rev. BiblioPolis] // Jurnal de Chisinău. – 2008. – 12 sept. – P. 22. 812. Pohilă, Vlad. Pelerin prin românime : [despre dr. în economie Vasile Şoimaru, publicist, editor şi cartea Românii din jurul României în imagini] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 88-91. 813. Pohilă, Vlad. „Poate cea mai complexă personalitate culturală din Basarabia” : [Nicolae Dabija la 60 de ani] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 83-89. 814. [Pohilă, Vlad]. Răpus de inimă, ne-a părăsit George Pruteanu : [in memoriam lingvistului, jurnalistului, criticului lit.] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 106-107. – (Semnat : Cronicar). 815. [Pohilă, Vlad]. S-a călătorit George E. Palade, singurul român laureat al Premiului Nobel // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 92-94. – (Semnat : Vl. Prisăcaru). 816. Pohilă, Vlad. Scrisoare de drag şi recunoştinţă Mariei Tănase : [95 de ani de la naşterea marei cîntăreţe] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 38-46. 817. [Pohilă, Vlad]. Simion Zamşa, un poliptic pictural de la Chişinău : [Simion Zamşa la 50 de ani] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 90-93 : (Semnat : Vl. Prisăcaru). 818. Pohilă, Vlad. Standardele Valentinei Turvinenco : [către jubileul şefei Centrului de carte germană al BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 77-81. 819. Pohilă, Vlad. Stare de urgenţă – o necesitate pentru starea culturii noastre // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 110-113. 820. Pohilă, Vlad. Suntem o parte a Galaxiei Gutenberg : [editorial] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 5-7. 821. Pohilă Vlad. Totul despre comunicare, de la „a-rond” – pînă la „zvon”... // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 70-74. 822. Pohilă, Vlad. „Un prieten apropiat... care încearcă să mă înţeleagă: poezia” // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 64-65. 823. Pop, Mioara. Sărbătoare la Chişinău : [manifestările culturale dedicate Bibl. Publ. „Alba Iulia” la cei 10 ani de activitate] // Dacoromania (Alba Iulia). – 2008. – Nr 39. – P. 6-7; fot. : P. 6-11. 824. Popa, Victoria. Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu” – prima bibliotecă de carte românească din Chişinău // Natura. – 2008. – Nr 9. – P. 6.


80

Bibliografie

825. Popuşoi, Liliana. Desenînd, copiii îşi alină dorul de părinţi : [la Bibl. „Onisifor Ghibu” a fost expusă expoz. multimedia a Asociaţiei „ARTIStudio”] // Flux. – 2008. – 14 oct. (Nr 38). – P. 22. 826. Popuşoi, Liliana. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat dragostea faţă de cuvînt : [lansarea volumului Şi totuşi, limba română de Vlad Pohilă, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Flux. – 2008. – 6 iun. – P. 10. 827. Postolache, Gheorghe. Cartea nu are vacanţă : [despre preocupările copiilor care frecventează Tabăra de vară de la Bibl. „Alba Iulia”] // „a” mic. – 2008. – Nr 7/8. – P. 13. 828. Postolachi, Gutiera. În universul sublimului : [serată cu Maria Mâţu, dr. în studiul artelor, la Bibl. de Arte] // Viaţa ta. – 2008. – Nr 11. – P. 4-6. 829. Puşneac, Violeta. B.P. Hasdeu în viziunea contemporanilor şi modul în care poate fi receptat // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28. – Nr 4. – P. 47-48. 830. Racu, Octavian. Conferinţa ASCOR 90 de ani de la Marea Unire, 80 de ani de la înfiinţarea Mitropoliei Basarabiei [la BP „O. Ghibu”] // Flux – 2008. – 5 dec. – P. 6. 831. Rău, Alexe. Dimensiunile demersului kulikovskian : [pref.] // Kulikovski Lidia. Biblioteconomie : Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri. – Ch., 2008. – P. 3-6. 832. Revuţki, Vsevolod. În casa ospitalieră = В гостеприимном доме : [Săptămîna uşilor deschise la Bibl. „Hristo Botev”] // Capitala. – 2008. – 14 mar. – P. 14. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 833. Rogac, Raia. A. Mateevici – izvor sacru de inspiraţie : [despre lansarea culeg. de cîntece Roagă-te de I. Melnic, la Bibl. „Ovidius”] // Viaţa studenţească. – 2008. – 4 apr. – P. 6. 834. Rogac, Raisa. „Ars adolescentina” – pistă de lansare a tinerelor talente : [şedinţa festivă a Clubului „Tinere talente” la BP „Ovidius”] // Florile dalbe. – 2008. – 6 noiem. – P. 3. 835. Rogac, Raia. „Avionul care mirosea a…” lectură : [despre lansarea cărţii lui N. Popa Avionul mirosea a peşte, la BP „O. Ghibu”] // Viaţa studenţească. – 2008. – 22 febr. – P. 6. 836. Rogac, Raia. B.P. Hasdeu – model elitar : [simpoz. B.P. Hasdeu – spirit enciclopedist, la BP „Liviu Rebreanu”] // Florile dalbe. – 2008. – 12 iun. – P. 3.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

81

837. Rogac, Raia. B.P. Hasdeu – portdrapelul culturii noastre în Europa : [despre simpoz. şt.-didactic cu tema B.P. Hasdeu – spirit enciclopedist, care a avut loc la BP „Liviu Rebreanu” din Chişinău, patronul spiritual al căreia este Centrul Naţ. de Hasdeulogie, Inst. de Știinţe ale Educaţiei şi BP „Liviu Rebreanu”] // Glasul. – 2008. – 5 iun. – P. 7. 838. [Rogac, Raia]. Baraboiul – şcoală făuritoare de personalităţi : [despre lansarea cărţii prof. I. Mahu la Bibl. Publ. „Ştefan cel Mare”] // Glasul. – 2008. – 3 ian. – P. 7. – (Semnat : Raia Andrei). 839. Rogac, R. Biblioteca A. Russo – spaţiu de relaxare spirituală pentru vîrsta a treia // Glasul. – 2008. – 13 mar. – P. 7. 840. Rogac, Raia. Biblioteca „Alba Iulia” – zece ani de la fondare // Glasul. – 2008. – 29 aug. – P. 7. 841. Rogac, Raia. Biblioteca „Alba Iulia” – un deceniu în serviciul comunităţii // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P. 7. 842. Rogac, Raia. Biblioteca „Maramureş” – şapte ani de activitate // Glasul. – 2008. – Nr 28. – 13 noiem. – P. 13. – (Bibliocultural). 843. Rogac, Raia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – gazdă a manifestărilor culturale : [lansarea cărţii crit. şi ist. lit. române Theodor Codreanu] // Glasul. – 2006. – 25 mai. – P. 8. 844. Rogac, Raia. Biblioteca „O. Ghibu”: Seara Luceafărului : [serată omagială] // Ziarul de gardă. – 2008. – 24 ian. – P. 8. 845. Rogac, Raia. Biblioteca „Liviu Rebreanu” – farmacie a sufletului : [Săptămîna uşilor deschise la BP „Liviu Rebreanu”] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28. – Nr 4. – P. 36-38. 846. Rogac, Raia. Carte scrisă cu arcuşul sîngelui : [lansarea cărţii Izgonirea din Eden de Ianoş Ţurcanu, la BP „Ovidius”] // Glasul. – 2008. – 13 noiem. – P. 13. 847. Rogac, Raia. „Cît valorează omul” în „Gulag” : [lansarea cărţii cu titlul omonim de E. Kersnovskaia în cadrul Conf. şt. Centenar Eufrosinia Kersnovskaia, la BP „Ovidius”] // Glasul. – 2008. – 17 iul. – P. 7. – (Bibliocultural). 848. Rogac, Raia. Chişinăul citeşte o carte : [despre întîlnirea cititorilor cu scriitorul Iurie Colesnic în cadrul Programului „Chişinăul citeşte o carte” la BP „Liviu Rebreanu”] // Glasul. – 2008. – 13 noiem. – P. 7. 849. Rogac, Raia. Chişinăul citeşte o carte – Arca lui Noe // Glasul. – 2008. – 13 noiem. – P. 7.


82

Bibliografie

850. Rogac, Raia. Dimitrie Cantemir – suită de manifestări comemorative : [despre simpoz. Dimitrie Cantemir – imaginea superioară a erudiţiei la BP „Liviu Rebreanu”] // Făclia. – 2008. – 1 noiem. – P. 5. 851. Rogac, Raia. Divina Zidire – capodoperă biblică în versuri : [lansarea cărţii Divina Zidire de Vasile Militaru, la BP „Ovidius”] // Glasul. – 2008. – 5 iun. – P.9. 852. Rogac, Raia. Divina Zidire pentru tînăra generaţie : [lansarea cărţii Divina Zidire de Vasile Militaru, la BP „Ovidius”] // Viaţa studenţească. – 2008. – 25 apr. – P. 6. – (Bibliocultural). 853. [Rogac, Raia]. Dublă sărbătoare la BP „O. Ghibu” // Glasul. – 2008. – 5 iun. – P. 5. – (Semnat : Anda Piersic). 854. [Rogac, Raia]. Florile speranţei lui Iacob Cazacu-Istrati : [lansarea cărți la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Glasul. – 2008. – 17 iul. – P. 7. – (Semnat : Raia Andrei). 855. Rogac, R. Gh. Cincilei – 80 de ani de la aniversare : [despre manifestarea in memoriam a crit. lit. la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P. 2. 856. Rogac, Raisa. Grigore Puică: jubileu cu epigrame : [lansare de carte la Bibl. „Tîrgovişte”] // Glasul. – 2008. – Mar. (Nr 4). – P. 7. 857. Rogac, Raia. Grigore Vieru : Om al Anului şi al Dragostei : [Organizaţia Mondială a Copiilor Talentaţi în colab. cu BP „O. Ghibu” au organizat o întîlnire cu marele poet] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 28-29. 858. Rogac, Raia. Gr. Vieru – Om al Anului şi al Dragostei : [despre consemnarea Zilei internaţionale a îndrăgostiţilor şi serata consacrată poetului Grigore Vieru] // Viaţa studenţească. – 2008. – 7 mar. – P. 6. 859. Rogac, Raia. Îmi sunt dragi cărţile mele ca şi copiii pe care i-am avut : [lansare de carte la BM „B. P. Hasdeu”] // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 7. 860. Rogac, Raia. Întîlnire de suflet cu Silvia Ursachi [cu cititorii BP „Liviu Rebreanu”] // Glasul. – 2008. – 26 iun. – P. 7. 861. Rogac, Raia. Lansarea discului Ninelei Caranfil [la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Glasul. – 2008. – 12 iun. – P. 7. 862. Rogac, Raia. Lectura – arta de a te desăvîrşi : [la BP „O. Ghibu” a fost lansată o amplă campanie de lectură cu genericul Modelarea spirituală prin lectură] // Florile dalbe. – 2008. – 13 mar. – P. 3.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

83

863. Rogac Raia. Locul unde se bucură sufletul : [Zilele Bibl. „Maramureş” – şapte ani de activitate. Programe desfăşurate] // Florile dalbe. – 2008. – 27 noiem. – P. 7. 864. Rogac, R. Mai întîi a fost… biblioteca (Cu Marcela Mardare la o şuetă aniversară) // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 104-106. 865. Rogac, R. Manifestări cultural-ştiinţifice – Mircea Eliade [la Bibl. „O. Ghibu”] // Florile dalbe. – 2008. – 24 apr. – P. 6. 866. Rogac, R. Mă consider aproape fericit : [despre jubileul de 60 de ani al scriitorului Iulian Filip, desfăşurat la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // Viaţa studenţească. – 2008. – 29 febr. – P. 6. 867. Rogac, R. Mircea Eliade – simbol al veşniciei : [acţiune desfăşurată la Bibl. „O. Ghibu”] // Viaţa studenţească. – 2008. – 11 apr. – P. 6. 868. [Rogac, Raia]. Modelarea spirituală prin carte : [Bibl. Publ. „O. Ghibu” a lansat o campanie de lectură „Modelarea spirituală prin lectură”] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 34-37. – (Semnat : Raia Andrei). 869. Rogac, Raia. O lansare de carte cu... pozne : [lansarea cărţii Pozne cu alde Păcală de V. Cirimpei, la BP „Liviu Rebreanu”] // Făclia. – 2008. – 29 noiem. – P. 8. 870. Rogac, Raia. O nouă carte pentru adolescenţi Îngerii de ceaţă. Romanul unui licean singuratic [de Victor Dumbrăveanu, lansată la BP „Ovidius”] // Făclia. – 2008. – 25 oct. – P. 3. 871. Rogac, Raia. O nouă carte pentru lectură şi meditaţie : [lansarea cărţii Retorică în faţa morţii de Dorian Furtună în cadrul cenaclului „Ovidius” de la bibl. cu acelaşi nume] // Glasul. – 2008. – 3 ian. – P. 2. 872. Rogac, Raia. O sărbătoare pentru generaţia „cu argint la tîmple” : [despre sărbătoarea de suflet din cadrul Clubului „Un zîmbet pentru generaţia a treia” de pe lîngă BP „Onisifor Ghibu”] // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P. 2. 873. Rogac, Raia. Oră de ecologie la Biblioteca „Ovidius” // Florile dalbe. – 2008. – 1 iun. 874. [Rogac, Raia]. Prin iarba nou-născută... : [în cadrul cenaclului „La Tîrgovişte”, de Bibl. Publ. „Tîrgovişte” din Chişinău, a avut loc lansarea vol. O lume rătăcită de Nicolae Bălţescu, apărut la Ed. „Prometeu”] // Glasul. – 2008. – 5 iun. – P. 7. – (Semnat : Raia Andrei).


84

Bibliografie

875. Rogac, Raisa. Săptămîna Eminescu : [despre Săptămîna uşilor deschise la CAIE] // Ziarul de gardă. – 2008. – 24 ian. – P. 8. 876. Rogac, Raia. Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca Publică „O. Ghibu” // Glasul. – 2008. – 12 iun. – P. 7. 877. [Rogac, Raia]. Săptămîna uşilor deschise : [secvenţe din cadrul programului „Săptămîna uşilor deschise” la Bibl. Publ. „Ovidius”] // Glasul. – 2008. – 29 mai. – P. 7. – (Semnat : Raia Andrei). 878. Rogac, Raia. Tentaţia de a descoperi enigmele vieţii : [lansarea cărţii de debut : Enigme în negru-alb de Dan Racoviţă, în cadrul Clubului Tinerilor Intelectuali de la BP „Ovidius”] // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 14. – (Bibliocultural). 879. [Rogac, Raia]. Triplă sărbătoare pentru familia Grama : [lansarea bibliogr. O familie de intelectuali basarabeni, prez. cărţii noi despre Steliana Grama (post-mortem) şi omagierea lui Dumitru C. Grama, la Bibl. Publ. „Ovidius”] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 33-35. – (Semnat : Raia Andrei). 880. Rogac, Raia. Un debut sub semnul dragostei : [la Bibl. „O. Ghibu” a avut loc lansarea cărţii Drumuri întru regăsirea dragostei] // Glasul. – 2008. – 3 ian. – P. 9. 881. Rogac, Raia. Un simpozion ştiinţific cu tînăra generaţie : [despre simpoz. Dimitrie Cantemir – imaginea superioară a erudiţiei, BP „Liviu Rebreanu”] // Florile dalbe. – 2008. – 13 noiem. – P. 7. 882. Roibu, Nicolae. Campionul Anului Ion Druţă este Aureliu Busuioc : [despre conf. anuală, organizată în cadrul programului „Chişinăul citeşte o carte”, avîndu-l drept oaspete pe scriitorul Aureliu Busuioc (cu ocazia aniversării a 80-a)] // Timpul. – 2008. – 3 noiem. – P. 2. 883. Roibu, Nicolae. Gheorghe Marin, un cronicar care îşi trăieşte trecutul, acordîndu-i viitor : [lansarea cărţii Misiuni şi destine de Gh. Marin la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2008. – 24 iul. – P. 5. 884. Roibu, Nicolae. Liviu Rebreanu, comemorat la Chişinău : [despre simpoz. Liviu Rebreanu] // Timpul. – 2008. – 1 dec. – P. 2. 885. Roibu, Nicolae. Luceafărul lansat la Centrul Academic Internațional „Eminescu” : [125 de ani de la apariţia Luceafărului] // Timpul. – 2008. – 24 noiem. – P. 7. 886. Roibu, Nicolae. Mai multă lume ca de obicei… : [despre comemorarea lui M. Eminescu la CAIE] // Timpul. – 2008. – 16 ian. – P. 2.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

85

887. Roibu, Nicolae. „Prefer să fac întotdeauna ceea ce-mi place” : [despre lansarea volumului Şi totuşi, limba română de Vlad Pohilă la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2008. – 5 iun. – P. 8. 888. Roibu, Nicolae. „Transilvania” e sub apă : [despre problemele de construcţie ale Bibl. „Transilvania”] // Timpul. – 2008. – 5 noiem. – P. 2. 889. Roibu, Nicolae. Un disident lituanian la Chişinău : [despre întîlnirea cu scriitorul Tomas Venclova, profesor la Universitatea din Yale, SUA, laureat al Premiului Naţional al Lituaniei, care a avut loc la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2008. – 14 aug. – P. 4. 890. Roşca, Elena. Biblioteca „Alba Iulia” la un deceniu de activitate // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 26-28. 891. Roşca, Elena. Biblioteca extramuros // Alba Iulia – extramuros: ed. spec. dedicată aniversării a 10-a de la fondarea Bibliotecii „Alba Iulia”, Chişinău. – 2008. – Nr 1. – 29 aug. – P. 1-2. 892. Roşca, Elena. Ziua Naţională a României la Biblioteca „Alba Iulia” din Chişinău // Unirea : ziar independent. – 2008. – 3 dec. 893. Rotaru, Cristina. Întîlnire de suflet cu Ianoş Ţurcanu [la Bibl. N. Titulescu din Chişinău] // Capitala. – 2008. – 11 apr. – P. 13. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 894. Rotaru, Silvia. Talentul este originalitatea de a crea... : [serata cu Maria Mâţu, dr. în studiul artelor, la Bibl. de Arte ] // Lit. şi arta. – 2008. – 13 noiem. – P. 6. 895. Sara Şpitalnic, intelectual de marcă al culturii evreieşti din Basarabia // Druţă Boris. Păsări uitate în zbor. – Prado (Italia). – 2008. – P. 581-582. 896. Savin, Maria. Biblioteca Publică „Liviu Rebreanu” – parte din marele suflet românesc – la un an de activitate // Lit. şi arta. – 2008. – 27 noiem. – P. 7. 897. Săptămîna uşilor deschise la Filiala V. Belinski / Cristina Caterev, Maria Guţu // BiblioCity. – 2008. – Nr 3. 898. Scobioală, Genoveva. Cartea rămîne totuşi pe primul loc, nu computerul : [interviu cu managerul Departamentului Marketing al BM „B.P. Hasdeu” G. Scobioală] / consemnare : Victoria Popa // Natura. – 2008. – Nr 2. – P. 5. 899. Scobioală, Genoveva. Doina lui Eminescu caligrafiată de tineri plasticieni // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 59-61.


86

Bibliografie

900. Scobioală, Genoveva. În căutarea unui echilibru informaţional // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 12-17. 901. Scobioală, Genoveva. Un talent generos, pe nume Silvia Kerim : [despre ed. a VI-a a Tîrgului de carte din Focşani şi invitata acestui Festival al Cărţii scriitoarea Silvia Kerim] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 55-57. 902. State, Livia. Cartea Naturii, lansată la Centrul Academic Internațional „Eminescu” : [despre lansarea antol. Cartea Naturii de B. Vieru şi A. Reniţă] // Natura. – 2008. – Nr 2. – P. 4. 903. Străjan, Ioan. Pe urmele academicianului Onisifor Ghibu la Chişinău : [se menţionează Bibl. „Alba Iulia” şi „O. Ghibu” din Chişinău] // Dacoromania (Alba Iulia). – 2008. – Nr 39. – P. 12-18. 904. Strătilă, Silvia. Biblioteca „Alba Iulia” – cetate a cărţii la un deceniu de activitate // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 3. 905. Strătilă, Silvia. Mercuţio n-a murit!!! : [opera şi personalitatea scriitorului Eugen Simion, studiată extramuros la Liceul „V. Alecsandri” în cadrul clubului de dezbateri lit., Bibl. „Alba Iulia”] // Lit. şi arta. – 2008. – 22 mai – P. 5. 906. Strătilă, Silvia. Un ecou magnific al votării Actului Marii Uniri : [se menţionează Bibl. „Alba Iulia”] // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 2. 907. Surdu, Ion. Eminescu va primi flori din toată republica : [despre comemorarea lui M. Eminescu la CAIE] // Timpul. – 2008. – 15 ian. – P. 2. 908. Şendrea, Elena. Gînduri aniversare pentru diriguitoarea relaţiilor cu publicul : [către jubileul managerului Dep. relaţii cu publicul Tatiana Fiodoruc] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 82-85. 909. Şendrea, Elena. Interferenţa programelor culturale cu lectura copiilor // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 21-23. 910. Şevcenco, Ruslan. O carte care nu dezamăgeşte : [la Bibl. Publ. „Maramureş”, în cadrul Cenaclului lit. „Magia cuvîntului”, a avut loc lansarea cărţii Pe aripa infinitului, aut. Lidia Grosu] // Capitala. – 2008. – 7 noiem. – P. 8. 911. Şpac, Ion. Revista Şcoala basarabeană : (1933-1940) // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 94-96. 912. Tamazlâcaru, Elena. De la zăbava cetitului la Anul lecturii 2008... : [despre desfăşurarea unei mese rotunde la BM „B.P. Hasdeu”, cu


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

913. 914. 915.

916.

917. 918.

919.

920.

921.

922.

923.

924.

87

genericul Suntem şi noi un neam al cărţii?!] // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 6. Tamazlâcaru, Elena. Simpozionul Liviu Rebreanu // Lit. şi arta. – 2008. – 11 noiem. – P. 7. Timofti, Silvia. Cultura informaţională a utilizatorului : un pas în dezvoltarea personală // BiblioCity. – 2008. – Nr 3. Timuş, Angela. Sărbătoarea cărţii la Focşani / Angela Timuş, Genoveva Scobioală : [ed. a VI-a a Tîrgului de Carte, organizat de Bibl. Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” din Focşani] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 48-51. Tomşa, Nataşa. Ziditor în cultură şi spirit : [masă rotundă destinată personalităţii lui B.P. Hasdeu găzduită de BP „Ştefan cel Mare”] // Capitala. – 2008. – 7 mar. – P. 14. Trofim, Nadejda. Zece zile care mi-au răvăşit sufletul // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 61-64. Ţurcan, Nelly. Biblioteca Publică de Drept – de la date spre fapte. Rezultatele evaluării serviciilor şi colecţiilor de referinţă / Nelly Ţurcan, Mariana Harjevschi // Biblioteconomie. Asistenţă informaţională. Arhivistică: Teorie şi practică. – Ch., 2008. – P. 127-135. Ungureanu, Larisa. Nicolae Bălţescu : O lume rătăcită : [lansare de carte la Bibl. „Tîrgovişte”] // Lanterna magică. – 2008. – Nr 6. – P. 4. Ungureanu, Lidia. Cetăţile Moldovei – în inima urmaşilor : [despre al 24-lea medalion lit. cu genericul Cetăţile Moldovei desfăşurat în incinta Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Florile dalbe. – 2008. – 20 mar. – P. 2. Ungureanu, Lidia. Cultura şi dragostea de carte : [lansare de carte Proiecte didactice, la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // Florile dalbe. – 2008. – 24 apr. – P. 7. Vieru-Işaev, Maria. Crîmpeie documentare despre fotograful românităţii Samoilă Mârză // Dacoromania (Alba Iulia). – 2008. – Nr 41. – P. 40-47. Vieru-Işaev, Maria. Un monument dispărut din Grădina Catedralei din Chişinău : Apostolii basarabeni Alexei Mateevici, Simeon Murafa şi Andrei Hodorogea // Destin românesc: rev. de istorie şi cultură. – 2008. – Anul III, Nr 2/3. – P. 228-239. Vizitiu, Svetlana. Actriţa Paulina Zavtoni. Vocea sublimă a Luceafărului // Caravela. – 2008. – Iul. (Nr 6). – P. 74-75.


88

Bibliografie

925. Vizitiu, Svetlana. Actriţa Paulina Zavtoni : „Secretele măiestriei şi nu numai…” // Cultura. – 2008. – 7 aug. (Nr 5/6). – P. 11. 926. Vizitiu, Svetlana. Călătorie c-un botez şi-o nuntă : [călătoria în Germania a Ludmilei Diacenco-Sulac la fiica sa şi a lui Nicolae Sulac, compoz. Ioana Sulac] // Cultura. – 2008. – 22 aug. (Nr 7/8). – P. 6. 927. Vizitiu, Svetlana. Emil Loteanu: „M-am logodit cu cea mai depărtată stea…” : [in memoriam: Emil Loteanu, regizor de cinema] // Cultura. – 2008. – 7 aug. (Nr 5/6). – P. 3. 928. Vizitiu, Svetlana. Emil Loteanu un artist al cerului // Caravela. – 2008. – Iul. (Nr 6). – P. 16-19. 929. Vizitiu, Svetlana. Geta Burlacu: Cîte ceva din viaţa personală // Caravela. – 2008. – Mai (Nr 4). – P. 74-75. 930. Vizitiu, Svetlana. Grigore Grigoriu : „Zilele din palmă-n cer îmi zboară” : [in memoriam: Grigore Grigoriu, actor de cinema] // Cultura. – 2008. – 18 noiem. (Nr 9/10). – P. 5; BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 94-96. 931. Vizitiu, Svetlana. Nicolae Sulac: „Nu vreau monument bogat, doar un pui de liliac, să mi-l răsădiţi la cap…” : [cinci ani de la trecerea în eternitate] // Caravela. – 2008. – Mai (Nr 4). – P. 74-75. 932. Vizitiu, Svetlana. SIDA : informarea corectă înseamnă viaţă, iar ignoranţa – moarte! // Caravela. – 2008. – Mai (Nr 4). – P. 36-37. 933. Vizitiu, Svetlana. Tamara Ceban – tezaurul folclorului moldovenesc : [in memoriam] // Caravela. – 2008. – Iun. (Nr 5). – P. 85-86. 934. Vizitiu, Svetlana. Un magician al culorilor : [pictorul Iurie Platon] // Cultura. – 2008. – 18 noiem. (Nr 9/10). – P. 14. 935. Vizitiu, Svetlana. Viaţa în familie // Caravela. – 2008. – Mai (Nr 4). – P. 47-50 ; Iun. (Nr 5). – P. 38-40. 936. Vlad Pohilă a spus „cine răspîndeşte anecdote” : [despre sărbătoarea culturii Ţărilor Baltice : traducerea cărţii scriitoarei estone Lilli Promet Cine răspîndeşte anecdote de către Vlad Pohilă] // Timpul. – 2008. – 6 noiem. – P. 4. 937. Vlad Pohilă, scriitor : [lingvistul, scriitorul şi omul de cultură Vlad Pohilă şi-a lansat traducerea romanului Cine răspîndeşte anecdote a scriitoarei estone Lilli Promet la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2008. – 3 noiem. – P. 6. 938. Voloşenco, Nina. Biblioteca Publică „Alexandru Donici” şi partenerii săi fideli : [Săptămîna uşilor deschise] // BiblioCity. – 2008. – Nr 1.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

89

939. Vorotneac, Elena. ...alţii asistă la lansări de carte? : [elevii cl. a X-a de la Liceul „Petru Rareş” au participat la lansarea cărţii Pe aripa infinitului, aut. Lidia Grosu, şi la întîlnirea cu poeta Lidia Ungureanu, care au avut loc la Bibl. Publică „Maramureş” în cadrul Cenaclului lit. „Magia cuvîntului”] // Făclia. – 2008. – 18 oct. – P. 2. 940. Vulpe, Elena. Campania „Lectura – un mod de viaţă” // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 49-55. 941. Zgureanu, Teodor. Simfonia Eminescu în premieră absolută : [interviu cu Teodor Zgureanu despre simfonia Eminescu lansată în premieră la CAIE] / consemnare : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22 ian. – P. 7. 942. Zlota, Ioniţă. Epigramistul Grigore Puică la „Tîrgovişte” : [lansare de carte la bibl.] // Lit. şi arta. – 2008. – 13 mar. – P. 8. În limba rusă 943. Андрус, Леонид. Праздник украинской литературы в Молдове : [о презентации в б-ке им. Леси Украинки книги Г. Роговой «Присутствие»] // Capitala-Столица. – 2008. – № 1. – С. 7. 944. Апостол, З. Живи, Израиль! : [участие б-ки им. И. Мангера в торжествах, организ. в КЕДЕМе к 60-летию Независимости Израиля (8 мая 2008)] // Еврейское местечко. – 2008. – 16 мая. – C. 7. 945. Апостол, З. Один день на «Хевруте» лучше тысячи других : [об участии б-ки им. И. Мангера в «Хевруте» (традиц. еврейский способ обучения «в паре»)] // Еврейскоe местечко. – 2008. – 22 февр. – C. 7. 946. Баландина, Елена. Книга – легкий шепот страниц... : [о праздновании 60-летия б-ки им. М.В. Ломоносова] // Бизнес-Элита. – 2008. – 3 нояб. – С. 8. 947. Батаева, Ольга. Наши двери открыты для всех : [к 60-летию Дома-музея А.С. Пушкина в Кишиневе ; благодарность дарителям книг, в т.ч. б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2008. – Февр. (№ 7). – С. 9. 948. Бацманова, Анна. Здесь рады каждой новой книге : [Еврейская б-ка – культурный центр им. И. Мангера отмечает своё 18-летие. Интервью с директором А.Я. Бацмановой] / записал : М. Дрейзлер // Еврейской местечко. – 2008. – 18 янв. – C. 11.


90

Bibliografie

949. Бенгельсдорф, С. Оптимистическая трагедия : [о плане организации при б-ке им. И. Мангера Клуба любителей языка идиш] // Еврейской местечко. – 2008. – 8 февр. – C. 11. 950. Бенгельсдорф, С. Первый блин, но не комом : [первое заседание идиш клуба «Мамэ-лошн» в б-ке им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2008. – 14 марта. – C. 3 951. Большова, Ольга. Читатели и почитатели : [о проведении I Респ. конф. «Книга года» в б-ке рус. лит. им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2008. – 11 дек. – С.15, 17. 952. Буков, Василий. В горнице моей светло… : [о проведении в б-ке им. В. Александри вечера поэзии А. Дуки] // Столица. – 2008. – 8 мая. – С. 3. 953. Буков, Василий. Навечно влюбленные в книгу : [вечер поэзии А. Дуки в б-ке В. Александри] // Независимая Молдова. – 2008. – 24 апр. – С. 3. 954. Воспитание на уроках прошлого : [участие б-ки им. И. Мангера в работе научно-практ. конф. Роль исторической памяти и уроков Холокоста в современном воспитании молодёжи] // Истоки жизни. – 2008. – Нояб. (№ 3). – С. 3. 955. Грабовский, Д. Вечер творчества молодых [поэтов в б-ке «Леся Украинка»] // Capitala – Столица. – 2008. – 28 мая. – С. 8. 956. XII-й Фестиваль еврейской книги с 19 по 27 октября: Программа : [Еврейская библиотека – Культурный центр им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2008. – 17 окт. (№ 36). – С. 11. 957. День открытых дверей : [участие б-ки им. И. Мангера в Дне открытых дверей в КЕДЕМе] // Истоки жизни. – 2008. – Окт. (№ 2). – С. 6. 958. Деревщикова, Светлана. Позвони любимому художнику : [об открытии галереи «М-АРТ», организ. Товариществом рус. худож. РМ в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Известия в Молдове. – 2008. – 19 сент. – С. 11. 959. Джугастран, А. Свеча горела... : Новая книга на русском языке : [през. книги в б-ке им. А. Мицкевича] // Кишин. новости. – 2008. – 14 нояб. – С. 5. 960. Дмитриева, М. Один день в библиотеке им. И. Мангера : [о летнем детском творч. лагере в б-ке им. И. Мангера.] // Истоки жизни. – 2008. – Июль (№ 11). – C. 13.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

91

961. Дни русской культуры в Молдове : [о проведении Дней литературы и духовности в Молдове, в т.ч. о мероприятиях в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Capitala – Столица. – 2008. – 3 окт. – С. 8. 962. Доброхотова, О. Помнить, чтобы жить : [участие б-ки им. И. Мангера в мероприятии, посвящ. Дню памяти жертв Холокоста] // Независимая Молдова. – 2008. – 29 янв. (№ 11). – C. 3. 963. Договор с «Джойнтом» подписан : [состоялось подписание Договора о целевом финансировании б-ки им. И. Мангера со стороны Джойнта на 2008 г.] // Истоки жизни. – 2008. – Янв. (№ 5). – C. 5. 964. Дрейзлер, М. Вечер памяти классика : [об участии сотрудников евр. б-ки им. И. Мангера в проведении вечера памяти И. Шрайбмана] // Еврейское местечко. – 2008. – 21 марта. – C. 15. 965. Дрейзлер, М. Памяти рыцаря науки : [В Бюро межэтн. отношений РМ прошла презентация моногр. д-ра хабилитат ист. наук Я.М. Копанского «Еврейское национальное движение в Бессарабии в межвоенный период (1918-1940 гг.)», организ. б-кой им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2008. – 20 июня. – C. 3. 966. Заимова, Л. День периодики в библиотеке [им. Леси Украинки] // BiblioCity. – 2008. – Nr 1. 967. Заимова, Л. Детям о книге : [в б-ке им. Леси Украинки третий год действует программа занятий в библиоклассе] // BiblioCity. – 2008. – Nr 3. 968. Зорина, Н. Керамист : [о керамисте-педагоге Якове Пикере, руководителе кружка «Я в мире керамики» при б-ке им. И. Мангера] // Истоки жизни. – 2008. – Февр. (№ 6). – C. 13. 969. Зорина, Н. Напоминать о Божественности мира : [встреча ред. газ «Истоки жизни» с читателями в б-ке им. И. Мангера в рамках Недели открытых дверей] // Истоки жизни. – 2008. – Февр. (№ 6) – C. 1, 3. 970. И карнавал, и шум победы! : [участие евр. б-ки им. И. Мангера в празднике Пурим в КЕДЕМе] // Еврейское местечко. – 2008. – 21 марта. – C. 6. 971. Искимжи, Татьяна. Молодежь, книга и интернет – друзья! / Татьяна Искимжи, Надежда Трофим // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 39-42. 972. „Калина красная” в „Ломоносовке” : [лит. вечер, посвящ. Творчеству В. Шукшина в б-ке им. М.В. Ломоносова] // АиФ Молдова: прилож. к газ. Аргументы и факты. – 2008. – 6-12 aвг. – С. 29.


92

Bibliografie

973. Кожокару, Мария. Всегда открыта дверь библиотеки : [о праздновании 60 летия б-ки им. М.В. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2008. – 31 окт. – С. 12. 974. Конкурс «Слава и гордость Державы. Выдающиеся личности Российской истории» : [о проведении I тура конкурса по истории России в рус. б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2008. – Февр. (№ 7). – С. 3. 975. Латьева, Лидия. Говорите мне о любви... : [о вечере романса провед. в Центре Еминеску Советом ветеранов] // Кишин. новости. – 2008. – 9 мая. – С. 7. 976. Латьева, Лидия. Сюрприз : [заседание в клубе Молодость без старости при СAIE] // Независимая Молдова. – 2008. – 18 дек. – С. 4. 977. Ляхова, Ирина. Библиотека европейского уровня : Deutscher Lesesaal отмечает на днях свой 10-летний юбилей. И предлагает всем своим посетителям интересную многодневную программу празднования круглой даты // Кишин. oбозреватель. – 2008. – 4 дек. 978. Мазурян, Ирина. Чтоб слушать и слышать друг друга... : [о вечере поэзии и романса в Центре Еминеску] // Кишин. новости. – 2008. – 13 июня. – С. 5. 979. Макарова, И. «Беларусь – мая Радзiма» : [о мероприятиях, провед. в б-ке им. М.В. Ломоносова в рамках респ. III фест. белорусов Молдовы «Беларусь – мая Радзiма» и передаче в дар отделу белорус. лит. книг] // Рус. слово. – 2008. – 19 сент. – С. 6. 980. «Макор» в Кагуле : [участие танцев. коллектива «Макор» евр. б-ки им. И. Мангера в Х Детском фестивале народных танцев «Бобочелул»] // Еврейское местечко. – 2008. – 18 июля. – С. 2. 981. Марьяш, И. Погода могла быть и получше... : [oб участии б-ки им. И. Мангера в Этнокультур. фестивале «Единство через многообразие»] // Еврейское местечко. – 2008. – 26 сент. – С. 5. 982. Meдведь, Oльга. Люди и книги : 20 лет спустя // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 39-41. 983. Неделя русской словесности в Молдове : [в т.ч. мероприятия в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Бизнес-Элита. – 2008. – 13 окт. – С. 8.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

93

984. Недзельская, Е. Знакомимся с польскими сказками // Jutrzenka. – 2008. – № 6. – С. 7, 17. 985. Недзельская, Екатерина. Первая персональная выставка молодой художницы [Надежды Олару в б-ке им. Адама Мицкевича] // Kишин. новости. – 2008. – 8 февр. – С. 8. 986. [Об открытии в рус. б-ке им. М. В. Ломоносова худ. галереи «М-АРТ», организ. Товариществом рус. худож. РМ] // Рус. слово. – 2008. – 19 сент. – С. 17. 987. Премия бессеребренников бессеребреннику : [о концерте и муз. викторине организ. Советом ветеранов в Центре Еминеску] // АиФ Молдова: прил. к газ. «Аргументы и факты». – 2008. – 11-17 июня. – С. 19. 988. Программа Дней русской литературы и духовности в Республике Молдова 7-12 октября 2008 года : [в т. ч. мероприятия в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Время. – 2008. – 7 окт. – С. 8.; АиФ Молдова: прил. к газ. Аргументы и факты. – 2008. – № 41. – С. 26. 989. Сара Соломоновна! : [поздравление с 80-лет. юбилеем от обществ. совета КЕДЕМа С. Шпитальник – библиографа б-ки им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2008. – 5 сент. – C. 10. 990. Сегодня – Всемирный День библиотек : [поздравление коллектива б-ки им. И. Мангера с проф. праздником от имени читателей и евр. организаций Молдовы] // Еврейское местечко. – 2008. – 3 окт. – С. 2. 991. Склифос, Д. Рождественские таинства болгар [упоминается б-ка им. Христо Ботева] // Пед. вестник. – 2008. – № 1. 992. Слава и гордость державы. Выдающиеся личности Российской истории : внимание конкурс : [о проведении конкурса в б-ке им. М.В. Ломоносова по истории России посвящ. выдающимся гос., обществ. и религиоз. деятелям] // Коммерсант Plus. – 2008. – 15 февр. – С. 17. 993. Сливенко, Нелли. Белорусский мотив: [о проведении в респ. III фестиваля белорусов Молдовы «Беларусь – мая Радзiма» в рамках празднования Дня белорус. письменности; о передаче в дар б-ке им. М.В. Ломоносова книг от белорус. союза женщин] // Кишин. новости. – 2008. – 19 сент. – С. 4.


94

Bibliografie

994. Соловьёва, Т. Библиотека дарит книги : [об акции евр. б-ки им. И. Мангера «Книгу в каждую семью»] // Еврейское местечко. – 2008. – 12 дек. – С. 2. 995. Соловьёва, Т. Подарок из Оксфорда : [Евр. б-ка им. И. Мангера получила в дар из Оксфорда моногр. Елены Кац «Neither With Them Nor Without Them (The Russian Writer and the Age of Realism)»] // Еврейское местечко. – 2008. – 12 дек. – С. 5. 996. Соловьёва, Т. Чудеса Натальи Барабанщиковой : [о руководителе ансамбля «c» при евр. б-ке им. Мангера] // Еврейское местечко. – 2008. – 6 июня. – С. 12. 997. Спицына, И. Чтение детей как национальная ценность // Русская школа. Новаторство и традиции. Вып. IV. – К., 2008. – С. 44-48. 998. Степакина, Клавдия. Ветками белой сирени : [о вечере романса провед. в Центре Еминеску Советом ветеранов] // Коммунист. – 2008.– 16 мая. – С. 7. 999. Череда еврейских праздников : [открытие XII Фестиваля Еврейской книги, организ. б-кой им. И. Мангера] // Истоки жизни. – 2008. – Окт. (№ 2). – С. 6. 1000. Шеховцова, Наталия. «А я живу – мне интересно» : [презентация сб. стихов Юрия Дьячука в б-ке «Леся Украинка»] // Кишин. новости. – 2008. – 31 окт. – С. 7. 1001. Шеховцова, Наталия. В честь народной поэтессы : Леся Украинка не пропустила бы ни «Светлицу», ни «Кобзарик» : [открытие мемор. доски на здании укр. б-ки] // Независимая Молдова. – 2008. – 10 янв. – С. 3. 1002. Шлаен, Д. Секрет её молодости : [к 80-летию со дня рождения библиографа Евр. б-ки им. И. Мангера, С. Шпитальник] // Истоки жизни. – 2008. – Сент. (№ 1). – C. 12. 1003. Шпитальник, С. В борьбе с кровавым наветом : [Обзор художеств. лит. о погромах 1903, 1905 гг.] // Истоки жизни. – 2008. – Апр. (№ 8.) – C. 5 1004. Шпитальник, С. Одиссея Тани Перпер : [мемуары узницы приднестров. гетто] // Еврейское местечко. – 2008. – 11 июля. – C. 3. 1005. Шпитальник, С. Певец Бессарабии – еврейский ковбой : [o бессарабском писателе-идишисте Айзике Рабое] // Еврейское местечко. – 2008. – 19 дек. – С. 8-9.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

95

1006. Шпитальник, С. Чёрные дни : [о расстреле 12 августа 1952 г. членов правления Евр. антифашистс. ком.] // Еврейское местечко. – 2008. – 31 июля. – C. 8-9. 1007. Шпитальник, С. Эли Визель – это звучит гордо! : [80 лет лауреату Нобелевской премии, писателю-гуманисту, философу, педагогу Эли Визелю] // Истоки жизни. – 2008. – Нояб. (№ 3). – С. 11. 1008. Щелчкова, М. Книга не прощается с тобой : [беседа с директором б-ки им. М.В. Ломоносова о юбил. неделе] / записалa : Надежда Январева // Рус. слово. – 2008. – Нояб. (№ 45). – С. 6, 8. 1009. Яковук, Аля. Персональная выставка молодой художницы [Надежды Олару в польской б-ке им. Адама Мицкевича] // Moлд. ведомости. – 2008. – 8 февр. – С. 6. 1010. Январева, Надежда. Искренне Ваш. В фильме «О возвращении забыть» все немцы, включая Гитлера, вопили и ругались в переводе Юрия Харламова : [встреча с сатириком Ю. Харламовым в чит. зале б-ки им. М. Ломоносова] // Рус. слово. – 2008. – 10 окт. – С. 8. 1011. Январева, Надежда. Небо, воды, берега : [о персон. выст. худож. Ангелины Масликовой в чит. зале б-ки им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2008. – Февр. (№ 5). – С. 13. 1012. Январева, Надежда. Под сенью цветущих деревьев : [о персон. выст. худож. Вероники Котелевой-Tома в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2008. – Апр. (№ 14). – С. 17.

2009 1013. Am primit la redacţie : [despre noi titluri de cărţi şi reviste dăruite red. Familiei române, incl. de la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău, cărţi editate către aniversarea a 130-a de la înfiinţare] // Familia română. – 2009. – Anul 10, Nr 4 (35). – P. 108-109. 1014. Ambroci, Tatiana. Biblioteca „Ovidius” – 15 ani de activitate // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 11. 1015. Andreev, Oxana. O întîlnire de suflet = Незабываемая встреча : [despre şedinţa cenaclului „Scriitorul vis-a-vis de cititor”, susţinută la Bibl. de lit. şi cultură poloneză „A. Mickiewicz”] // Capitala. –


96

Bibliografie

2009. – 27 mar. – P. 8. – Textul în limba rusă vezi : Capitala= Столица. 1016. Andreev, Oxana. Serpentina culorilor : [despre expoz. de tablouri a elevilor Liceului „Univers Lions”, prez. în incinta Bibl. de lit. şi cultură poloneză „A. Mickiewicz"] // Capitala. – 2009. – 15 apr. – P. 8. 1017. Apovoloi, Elena. De la străbuni pornire... : [activitate extramuros a CAIE : întîlnire la Bibl. Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport cu genericul De la străbuni pornire... şi arborele genealogic al propriei familii] // Făclia. – 2009. – 16 mai. – P. 10. 1018. Ardelean, Teodor. Bibliotecile româneşti din străinătate sau vindecarea dorului de casă şi de limbă română : [despre bibl. româneşti în lume, incl. şi din Rep. Moldova, Chişinău] // Familia română. – 2009. – Anul 10, Nr 4 (35). – P. 3-4. 1019. Ardelean, Teodor. Descălecatul cărţilor româneşti din Maramureş : [interviu cu Teodor Ardelean, dr. în filologie, directorul BJ „Petre Dulfu” din Baia Mare, aflat în vizită la Chişinău cu prilejul redeschiderii BP „Maramureş”] / consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. – 2009. – 9 oct. – P. 8. 1020. Arion, Liuba. Colaborare în avantajul beneficiarilor : [despre acţiuni comune ale BM „B.P. Hasdeu” (fil. „Ovidius”, „Alba Iulia”) şi bibl. şcolare ale DGETS] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 69-70. 1021. Arion, Liuba. Constituirea imaginii bibliotecii şcolare : realizări, probleme, perspective : [menţiune despre colab. BP „Ovidius” cu bibl. şcolare] // Univers pedagogic. – 2009. – 5 noiem. – P. 5. 1022. Arion, Liuba. O bibliotecă în pas cu timpul : „Ovidius” // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 10. 1023. Barbă, Ludmila. De la tradiţii la căutări inovaţionale : [Conf. anuală a Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova „Provocări pentru profesionişti în era informaţiei”, 15-17 oct. 2009; Masă rotundă „Biblioteca publică multiculturală”] // Buletinul ABRM. – 2009. – Nr 2 (10). – P. 28-29. 1024. Baţmanova, Anna. Biblioteca „I. Mangher” – centru de cultură spirituală evreiască : [Conf. anuală a Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova „Provocări pentru profesionişti în era informaţiei”, 15-17 oct. 2009; Masă rotundă „Biblioteca publică multiculturală”] // Buletinul ABRM. – 2009. – Nr 2 (10). – P. 22-25.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

97

1025. Băciuţ, Nicolae. Cartea între Tîrgu-Mureş şi Chişinău : [dezbatere la care a participat C. Şatravca, director Bibl. „Tîrgu-Mureş” din Chişinău] // Cuvîntul. – 2009. – 26 iun. 1026. Băciuţ, N. Dialogul culturii, cultura dialogului : [despre Bibl. „TîrguMureş”] // Vatra veche. – 2009. – Nr 4. – P. 2. 1027. Băciuţ, N. Fratele Grigore: [este menţionată Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Alb de duminică : Grigore Vieru în evocările scriitorilor din TîrguMureş. – Tîrgu-Mureş, 2009. – P. 10-11. 1028. Băciuţ, N. Tîrgumureşeni la Chişinău : [despre vizita tîrgumureşenilor la Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Cuvîntul liber. – 2009. – Nr 387. – P. 6. 1029. Bejan, Nina. [Impresii de la clubul lit. de discuţii „Spirit şi intelect” de la BP „Ovidius”] // Roua stelară. – 2009. – Nr 8. – P. 38. 1030. Beţivu, Valeria. Un program de lectură cu tradiţii frumoase : [programul „Lecturile verii” la BP „Ovidius”] // Tribuna copiilor. – 2009. – 28 mai. – P. 3. 1031. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // Odainic Ioan Gh. Almanah enciclopedic: Perioada de tranziţie din anii 1989-2008. – Ch., 2009. – Vol. 1. – P. 80-89. 1032. Bibliotecarii învaţă voluntariatul : [atelierul profesional „Managementul voluntariatului. Aplicaţii practice”, organizat în colab. cu CNTM, prez. Programului de voluntariat „Prietenii bibliotecii” de la BP „Ovidius”, coord. de Margareta Cebotari, bibl. principal] // Capitala. – 2009. – 12 iun. – P. 8. 1033. Bileac, Z. O sală de lectură în aer liber : [la Bibl. Publ. „Alba Iulia”] // Dacoromania. – 2009. – Nr 44. – P. 11. 1034. Bileac, Z. Sărbătoarea literaturii pentru copii la Biblioteca „Alba Iulia” // Univers pedagogic pro. – 2009. – 21 mai. – P. 6. 1035. Biserica Măzărache necesită ocrotirea statului : [Conf. şt. Biserica Măzărache şi ocrotirea patrimoniului cultural al municipiului Chişinău, org. de Asoc. istoricilor şi Centrul de Cercet. Arheologice din RM în colab. cu BP „O. Ghibu”] // Capitala. – 2009. – 27 noiem. – P. 8. 1036. Botnaru, Mihaela. Biblioteca în viaţa mea : [impresiile utilizatorului BP „Ovidius”] // BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 119-120. 1037. Buga, Aurora. E toamnă iar şi frunza-i aurie… : [Ziua bibliotecarului] // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Nr 9/10. – P. 11.


98

Bibliografie

1038. Bulat, Ludmila. BiblioPolis – revistă de cultură // Bulat Ludmila. Omul din preajmă. – Ch., 2009. – P. 126-130. 1039. Bulat, Ludmila. Vlad Pohilă ajuns la vremea secerişului : [despre volumul Şi totuşi, limba română...” de scriitorul, publicistul şi traducătorul Vl. Pohilă] // Bulat Ludmila. Omul din preajmă. – Ch., 2009. – P. 64-68. 1040. Bulibaş, Victoria. Chemarea elevilor clasei a III-a „A” : [activitate dedicată Deceniului intern. al Programului „Apa pentru viaţă”, organizată la BP „Ştefan cel Mare”] // Natura. – 2009. – Nr 3. – P. 15. 1041. Butnaru, Valentina. Nu doar campanie electorală : [grupaj de materiale: Teatru şi film ; Librării şi biblioteci : La „Ovidius” și bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 24 febr. – P. 14. – (Notiţe subiective). 1042. Butucel, Elena. Biblioteca „Ovidius”: Comunicare. Parteneriat. Performanţe : (fragm.) // Familia română. – 2009. – Anul 10, Nr 4 (35). – P. 14-15. 1043. Butucel, Elena. Biblioteca „Ovidius” la ceas aniversar // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 37-40. 1044. Butucel, Elena. Biblioteca „Ovidius” la ora împlinirilor : [aniversarea a 15-a a bibl.] // Capitala. – 2009. – 13 mai. – P. 8. 1045. Butucel, Elena. Comunicat de presă : [invitaţie la Săptămîna uşilor deschise la BP „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2009. – 14 mai. – P. 8. 1046. Butucel, Elena. De la Ovidius citire : [prez. bibl. cu propunerea spre lectură a patru cărţi din colecţiile sale] // Moldoveanca. – 2009. – Nr 10. – P. 11. 1047. Butucel, Elena. Dimensiunea culturală şi informaţională a Bibliotecii „Ovidius” : Parteneriat şi prietenie // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 12-15. 1048. Butucel, Elena. Dinamism şi flexibilitate în Biblioteca Publică Ovidius : [15 ani de activitate a Bibl. „Ovidius” in comunitatea chisinăuiană] // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Nr 9/10. – P. 6-7. 1049. Butucel, Elena. Imaginea bibliotecii în mass-media : Bibl. Publică „Ovidius” // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 40-41. 1050. Butucel, Elena. Necesitatea parteneriatului în Societatea Cunoaşterii : [Atelierul „Bibliotecile şcolare şi de colegii în sistemul educa-


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

99

ţional : aliniere la cerinţele şi priorităţile învăţământului actual”] // Buletinul ABRM. – 2009. – Nr 1 (9). – P. 42-44. 1051. Caraman, Nina. Un eveniment de excepţie : [program comemorativ la Bibl. de Artă, consacrat domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt] // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 8. 1052. Cartea – între Tîrgu-Mureş şi Chişinău : [despre colab. dintre Bibl. Judeţeană Mureş şi BP „Tîrgu-Mureş” din Chişinău] // Vatra veche. – 2009. – Nr 5. – P. 46. 1053. Carul cu surprize : [întîlnirea cu Silvia Ursachi şi cartea sa Numărătoarea spiriduşilor, la grădiniţa „Trofimaş” în cadrul săptămînii copiilor, org. de BP „Hristo Botev”] // Capitala. – 2009. – 3 iun. – P. 8. 1054. Casap, Marina. La o „masă rotundă” cu tinerii : [Programul Bibl. Publ. „Tîrgu-Mureş”] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 31-33. 1055. Căpiţa, Ionel. Atamanii : [Lidia Kulikovski – schiţă de portret] // Natura. – 2009. – Nr 8. – P. 4. 1056. Cebanu, Victoria. Biblioteca „Ovidius” în universul comunicării culturale / Victoria Cebanu, Valeria Beţivu // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 26-29. 1057. Cebanu, Victoria. Cu faţa spre carte : [lansarea programului „Copiii Chişinăului citesc o carte” în cadrul Săptămînii uşilor deschise la BP „Ovidius”] // Tribuna copiilor. – 2009. – 21 mai. – P. 4. 1058. Cebanu, Victoria. O formă spirituală de lumină : Biblioteca Publică „Ovidius” // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 33-36. 1059. Cebotari, Elena. Biblioteca Publică „Liviu Rebreanu” – mărturie elocventă a dăinuirii neamului : (fragm.) // Familia română. – 2009. – Anul 10, Nr 4 (35). – P. 21. 1060. Cebotari, Elena. Educaţia multiculturală – un factor determinat activităţii Bibliotecii Publice „L. Rebreanu” // Buletinul ABRM. – 2009. – Nr 2 (10). – P. 27-28. 1061. Cebotari, Elena. Imaginea bibliotecii se consolidează prin relaţiile de parteneriat // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 52-54. 1062. Cebotari, Margareta. Activitatea de cercetare sociologică ca factor imperativ al strategiei de succes a Bibliotecii „Ovidius” // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 21-25.


100

Bibliografie

1063. Cebotari, Margareta. Biblioteca şi cititorul : [activitatea clubului lit. de creaţie „Spirit şi intelect” de la BP „Ovidius”] // Roua stelară. – 2009. – Nr 8. – P. 37-38. 1064. Cebotari, Margareta. Eveniment mai rar : omagierea unei traducătoare : [Eugenia David la 75 de ani] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 43-45. 1065. Cebotari, Margareta. Interpretarea lecturii : [dezbateri pe tema omonimă în cadrul clubului lit. de creaţie „Spirit şi intelect” de la BP „Ovidius”] // Roua stelară. – 2009. – Nr 10. – P. 36-37. 1066. Cernov, Svetlana. Jucării din pănuşi – acum şi în carte : [lansarea ed. Jucării din fibre vegetale de Natalia Cangea la BP „Ovidius”] // Est-Curier (Criuleni). – 2009. – 13 mar. – P. 11. 1067. Chirica, Elena. Iurie Palanciuc: „Muza mea este Grigore Vieru...” : [despre lansarea cărţii Botezat cu lumină de Iurie Palanciuc, la BP „Maramureş” în cadrul Cenaclului lit. „Magia cuvîntului”] // Viaţa studenţească. – 2009. – 18 sept. – P. 3. 1068. Chirică, Elena. Teodor Popovici a lansat Tărăboiul în ţara lui VoRoşca : [despre lansarea cărţii la Bibl. „Tîrgovişte” în cadrul Zilei umorului, organizată de bibl.] // Viaţa studenţească. – 2009. – Anulul, III, Nr 12 (64). – 3 apr.– P. 6. 1069. Ciobanu, Cristina. Biblioteca „Alba Iulia” din Chişinău utilizează cu succes voluntariatul / Cristina Ciobanu, Olesia Balica // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 47-48. 1070. Ciobanu, Liuba. Tinere talente la Biblioteca Publică „Ovidius” // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 30-33. 1071. Ciobanu, Liuba. Un nou îndemn la lectură : [lansare de carte în cadrul programului „Lecturile verii” la BP „Ovidius”] // Tribuna copiilor. – 2009. – 3 sept. – P. 3. 1072. Ciobanu, Tamara. Copiii sînt atraşi de frumuseţe pentru că ei înşişi sînt frumoşi : [masă rotundă cu cititorii la Bibl. „Tîrgu-Mureş”, avînd ca subiect sugestiile şi totalizările programului „Lecturile verii”] // Capitala. – 2009. – 11 sept. – P. 8. 1073. Ciornîi, Iulia. Adoraţia mea pentru viaţă versus Biblioteca „Ovidius” // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 52. 1074. Ciornîi, Iulia. Clubul literar de discuţii : [de la BP „Ovidius”] // Roua stelară. – 2009. – Nr 9. – P. 50.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

101

1075. Ciornîi, Iulia. Clubul literar „Spirit şi intelect”: Invitat special – Dumitru Crudu : [activitatea clubului de la BP „Ovidius”] // Roua stelară. – 2009. – Nr 10. – P. 34-36. 1076. Ciornîi, Iulia. [Impresii de la clubul lit. de discuţii „Spirit şi intelect” de la BP „Ovidius”] // Roua stelară. – 2009. – Nr 6. – P. 7. 1077. Cliofos, Petru. [Impresii de la clubul lit. de discuţii „Spirit şi intelect’’ de la BP „Ovidius”] // Roua stelară. – 2009. – Nr 6. – P. 8. 1078. Cojoharenco, Natalia. Un tandem armonios – Biblioteca „Ovidius” şi utilizatorii săi // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 16-17. 1079. Constantin, Ion. Basarabia – Pămîntul misiunii noastre : [despre bunele relaţii între Biblioteca Metropolitană din Bucureşti cu Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” şi Bibl. Publ. „O. Ghibu” din Chişinău] // Biblioteca Bucureştilor. – 2009. – Nr 3. – P. 34-35. 1080. Constantin, Ion. Ediţia a XVII-a a Zilelor Ghibu la Chişinău // Biblioteca Bucureştilor. – 2009. – Mai (Nr 5). – P. 35. 1081. Contribuţie însemnată la dezvoltarea patrimoniului pedagogic : [despre lansarea volumului „Metodica predării literaturii române” de C. Schiopu la Filiala „O. Ghibu”] // Limba Română : comp. – 2009. – Nr 9/10. – P. 96-97. 1082. Corghenci, Ludmila. Integrarea dimensiunii biblioteconomice în cercetarea ştiinţifică : [rec. la vol. Biblioteconomie: studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri de Lidia Kulikovski] // Biblioteca şi bibliotecarul: aspecte ale eficienţei profesionale. – Ch. – 2009. – P. 73-75. 1083. Corj, G. Lecturile verii la „Tîrgu-Mureş” // Făclia. – 2009. – Nr 26. – P. 6. 1084. Corupţia în domeniul culturii : [dezbaterea pe tema corupţiei în domeniul culturii, avînd subiect de discuţie piesa Made in Moldova de C. Cheianu care a avut loc la Bibl. „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2009. – 12 mar. – P. 5. 1085. Coşeri, Tatiana. Analiza cantitativă şi calitativă a activităţii infodocumentare – o componentă esenţială a dezvoltării şi o condiţie a progresului // Buletinul ABRM. – 2009. – Nr 2 (10). – P. 53-55. 1086. Coşeriu, Tatiana. Aplicarea modelelor de excelenţă în evaluarea culturii instituţionale: cazul structurilor infodocumentare // Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 10-12 dec. – Ch., 2009. – P. 487-489.


102

Bibliografie

1087. Coşeriu, Tatiana. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova învaţă activitatea de voluntariat // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Nr 6/8. – P. 4. 1088. Coşeri, Tatiana. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – instituţie competitivă: Evaluarea activităţii de formare profesională şi direcţii de îmbunătăţire a politicii privind personalul // Buletinul ABRM. – 2009. – Nr 2 (10). – P. 78-82. 1089. Coşeri, Tatiana. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – mediu de comunicare şi învăţare sau cum acţionăm elocvent în criza economică // Biblioteca. – 2009. – Nr 11/12. – P. 299-301. 1090. Coşeriu, Tatiana. Biblioteca şi activitatea de voluntariat : beneficii bilaterale: 2009 – Anul promovării imaginii BP // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 14. 1091. Coşeri, Tatiana. Bibliotecarul – balansatorul culturii instituţionale şi model al imaginii structurilor infodocumentare // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 15-17. 1092. Coşeri, Tatiana. Congresul VI al bibliotecarilor din Republica Moldova : bilanţuri şi perspective // Buletinul ABRM. – 2009. – Nr 1 (9). – P. 27-28. 1093. Coşeri, Tatiana. Particularităţile culturii şi comunicării instituţionale în structurile infodocumentare (Aspecte clasice şi moderne de cercetare) / Tatiana Coşeri, Ţurcan Nelly // Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană, dedicată aniversării a 63-a de la fondarea USM. Şt. socioumanistice : rez. comunic. – P. 203-204. 1094. Coşeri, Tatiana. Sărbătoarea bibliotecii şi a bibliotecarilor – ocazie favorabilă de a demonstra faţetele multiple ale bibliotecii // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Nr 11/12. – P. 9-10. 1095. Culev, Ana Lucia. Biblioteca „Ovidius” la aniversare // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 4. 1096. Dabija, Elena. Elena Dabija : „Mihai Eminescu este un astru la Centrul Academic Internaţional Eminescu” : [interviu cu directorul CAIE] / consemnare : Mihai Sultana Vicol // Flacăra. – 2009. – 612 mar. – P. 4. 1097. Dabija, Elena. Eminescu-i vremea care vine (125 ani de la prima publicare a operelor Luceafărul şi Doină) // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 9-11.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

103

1098. Dabija, Elena. Mihai Eminescu, poetul visător // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 58-60. 1099. Dabija, Elena. Stimate colege de breaslă… : [către Ziua bibliotecarului] // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Nr 9/10. – P. 12. 1100. Dabija, Elena. Traduceri eminesciene – cărţi cu autograf din colecţia CAIE // Ecoul Eminescu. – 2009. – 15 iun. – P. 3. 1101. Dabija, Natalia. Mă-nchin ţie, oraşul meu Chişinău : [despre desfăşurarea Decadei Chişinău [Oraşul meu] la Filiala Traian] // Florile dalbe. – 2009. – Nr 37. – P. 7. 1102. Daranuţa, Dragalina. Cartea la inima puiului de om : [invitaţie la lectură după redeschiderea Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Florile dalbe. – 2009. – 17 dec. – P. 12. 1103. Daranuţa, Dragalina. Ecou al tinereţii şi înţelepciunii : [servicii oferite publicului de BP „Transilvania”] // Făclia. – 2009. – 5 dec. – P. 7. 1104. [Despre desfăşurarea evenimentelor ce au avut loc în cadrul Săptămînii francofoniei] // Florile dalbe. – 2009. – 16 apr. – P. 2. 1105. [Despre desfăşurarea simpozionul Sfatul Ţării – organul reprezentativ al Basarabiei : 92 de ani de la constituire, la BP „O. Ghibu”] : [invitaţie] // Timpul. – 2009. – 17 noiem. 1106. [Despre lansarea Dicţionarului etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică, autor Mihai Vinereanu – lingvist român, stabilit în SUA, la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Florile dalbe. 2009. – 5 febr. – P. 2. 1107. [Despre redeschiderea Bibl. „Tîrgu-Mureş”] : eveniment // Florile dalbe. – 2009. – Nr 7. – P. 2. 1108. Dinu Mihail. Laudă cărţii // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 61-64. 1109. Dumbrăveanu, Luminiţa. Steliana, poeta plecată să numere stelele... : [serată de comemorare „Steliana Grama ar fi împlinit 35 de ani...”, desfăşurată la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2009. – 3 iun. – P. 8. 1110. Dumbrăveanu, Victor. Lumina întîlnirilor de suflet : [lansarea nr. 5 al rev. Moldova în cadrul cenaclului de la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Moldova. – 2009. – Nr 7/8. – P. 62-64. 1111. Dumbrăveanu, Victor. Scai verzi... în buchet = Добрый доктор и остроумный писатель : [despre activitatea scriitorului Ion Cuzuioc


104

Bibliografie

în calitate de moderator la BP „Tîrgovişte”] // Moldova. – 2009. – Nr 9. – P. 22-23. – Text în limbile rom. și rusă. 1112. Filialele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău, deschise în parteneriat cu bibliotecile publice din România : [prez. bibl. de cartea română din Chişinău de către directorii acestor instituţii] // Familia română. – 2009. – Anul 10, Nr 4 (35). – P. 13-21. 1113. Foiu, Taisia. Ziua bibliоgrafiei la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 18-20. 1114. Fonari, Victoria. O colecţie de bijuterii lingvistice : [despre lansarea vol. Curs de stilistică de Irina Condrea, dr. hab., decan al Fac. de Litere a USM, la Bibl. Publ. „Maramureş”] // Capitala. – 2009. – 3 apr. – P. 8. 1115. Furculiţă, I. Ecouri ale istoriei pentru tineri... la Biblioteca „Alba Iulia” din Chişinău // Informaţia de Alba. – 2009. – 15 apr. – P. 4 1116. Furculiţă, I. Evenimentul Marii Uniri din martie 1918 reflectat în literatură [Bibl. „Alba Iulia”] // Ulpia jurnal. – 2009. – 30 mar. – P. 3. 1117. Galaju, Ana. Şcoala şi biblioteca – parteneri în educaţia generaţiei tinere : [despre parteneriatul dintre Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chişinău şi Bibl. Publ. „Tîrgu-Mureş”] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 11 iun. – P. 4. 1118. Gâscă, Carolina. Calitatea asistenţei informaţionale – factor important în satisfacerea necesităţilor utilizatorului // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 22-25. 1119. Gheorghiţă, Lilia. Biblioteca „Ovidius” în viaţa mea // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 51-52. 1120. Gheorghiţă, Nadina. 150 de ani de la Unire: Românii din jurul României : [despre expoz. cu acest generic vernisată în incinta BM „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2009. – 28 ian. – P. 8. 1121. Gheorghiţă, Nadina. Grăbeşte-te să fii util : [despre voluntariat: Cristina Ciobanu şi Olesia Balica despre experienţa de voluntariat la tabăra de vară a Bibl. „Alba Iulia” în 2008] // Capitala. – 2009. – 14 ian. – P. 6. 1122. Gheorghiţă, Nadina. Poetul tuturor : [despre Săptămîna uşilor deschise la CAIE, eveniment generic prilejuit de cea de-a 159-a aniversare a marelui Eminescu] // Capitala. – 2009. – 16 ian. – P. 8. 1123. Gheorghiu, Adriana. A creşte frumos : Bibl. Publică „Ovidius” // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 7-8.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

105

1124. Ghinculov, Silvia. Mult stimată Doamnă dr. Lidia Kulikovski… : [adresare/ felicitare cu ocazia încheierii mandatului de preşedinte al ABRM] // Sub zodia cărţii : provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar. – Ch., 2009. – P. 210. 1125. Ghinculov, Silvia. Succesul ei este şi succesul nostru sau cîteva gînduri lîngă Marele Zid : [Lidia Kulikovski la 55 de ani] // Sub zodia cărţii : provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar. – Ch., 2009. – P. 201-203. 1126. Globa, Elizaveta. Practică a bibliotecarilor şcolari : [la Bibl. Publ. „Liviu Rebreanu”] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 7 mai. – P. 8. 1127. Goja, Anca. Biblioteca Publică „Maramureş”, redeschisă la Chişinău // Graiul Maramureşului. – 2009. – 15 oct. 1128. Goldman, Vera. Loc de sănătate pentru spirit : [despre bibl. pentru copii „N. Titulescu”] // Florile dalbe. – 2009. – 28 mai. – P. 3. 1129. Gori, Victoria. O nouă lansare de carte : [întîlnirea cu N. Rusu şi lansarea cărţii Alunelul, în cadrul Bibl. „Hristo Botev”] // Capitala 2009. – 19 iun. – P. 7. 1130. Gorincioi, Tamara. 650 de ani de la constituirea Statului Moldovenesc e o cacealma : [despre masa rotundă a istoricilor RM cu privire la istoria Moldovei, la BP „Onisifor Ghibu”] // Capitala. – 2009. – 27 febr. – P. 1. 1131. Gorincioi , Tamara. Andrei Vartic despre timpul lui Eminescu : [manifestarea culturală „Eminescu – 120 de ani de eternitate”, organizată la CAIE] // Capitala. – 2009. – 17 iun. – P. 8. 1132. Gorincioi, Tamara. Biblioteca „Maramureş” în casă nouă : [un nou sediu pentru BP „Maramureş”] // Capitala. – 2009. – 7 oct. – P. 8. 1133. Gorincioi, Tamara. Carul cu surprize : [despre Ziua internaţională a copilului şi inaugurarea „Lecturilor verii” la BP „Tîrgu-Mureş”] // Capitala. – 2009. – 3 iun. – P. 6. 1134. Gorincioi, Tamara. O revistă anticriză în vremuri de restrişte : [despre rev. de biblioteconomie şi ştiinţe ale inf. BiblioPolis, ed. de Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău] // Capitala. – 2009. – 27 mai – P. 8. 1135. Gorincioi, Tamara. „Tîrgu-Mureş” – o carte deschisă pentru comunitate : [despre redeschiderea Bibl. „Tîrgu-Mureş” din sectorul Rîşcani] // Capitala. – 2009. – 27 febr. – P. 8.


106

Bibliografie

1136. Grigor, Ana. Biblioteci româneşti în afară graniţelor, înfiinţate de biblioteci publice din România : [se menţionează bibl. de carte românească din Chişinău] // Familia română. – 2009. – Anul 10, Nr 4 (35). – P. 7-9. 1137. Gurău, Rima. Instituţia care ne uneşte : Bibl. Publ. „Ovidius” // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 53. 1138. Guţu, Maria. S-a stins o stea : [in memoriam: Grigore Vieru] // Florile dalbe. – 2009. – Nr 5. – P. 7. 1139. Guzun, Iuliana. Activitatea extramuros – stimulare, cultivare, ascensiune : [programul pentru copii „Ora poveştilor” la Bibl. „TîrguMureş”] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 20-23. 1140. Harjevschi, Mariana. A evalua înseamnă calitate // Alumni News. – 2009. – Sept. (Nr 3). – P. 7. 1141. Harjevschi, Mariana. Bibliotecarii – promotori ai accesului la informaţie // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 23-25. 1142. Harjevschi, Mariana. Comisia „Cadrul de reglementare şi protecţie socială” // Buletinul ABRM. – 2009. – Nr 1 (9). – P. 13. 1143. Harjevschi, M. Declaraţia Google cu privire la digitizarea cărţilor : [Conf. anuală a Asoc. Bibliotecarilor din Republica Moldova „Provocări pentru profesionişti în era informaţiei”, 15-17 oct. 2009; Seminarul „Bibliotecarii pledează pentru acces echitabil la informaţie”] // Buletinul ABRM. – 2009. – Nr 2 (10). – P. 55-56. 1144. Harjevschi, M. Gratuitatea împrumutului în cadrul bibliotecilor – o excepţie vis-a-vis de aplicarea dreptului de autor // Intellectus. – 2009. – Nr 4. – P. 16-20. 1145. Hlib, Elisabeta Lidia. Copiii Chişinăului citesc multe cărţi bune // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 23-27. 1146. Hlib, Lidia. Copiii Chişinăului citesc o carte : [despre programul fără precedent în istoria bibliotecilor sub genericul Copiii Chişinăului citesc o carte şi despre organizatorii acestuia] // Lit. şi arta. – 2009. – 28 mai. – P. 7. 1147. Husar, Dumitru. Secvenţe hodacene : [fragm. din discursul dnei C. Şatravca, directorul Bibl. „Tîrgu-Mureş” din Chişinău, la lansările de carte ale scriitorilor tîrgu-mureşeni Lazăr Lădariu şi Valentin Marica] // Cuvîntul liber. – 2009. – 1 iul. 1148. Iftodi, L. Cărţi noi pe rafturile Bibliotecii „Tîrgu-Mureş” // ProVerde. – 2009. – Nr 2. – P. 11.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

107

1149. Iftodi, L. Noi apariţii editoriale la Biblioteca „Tîrgu-Mureş” // ProVerde. – 2009. – Nr 2. – P. 4 1150. Iftodi, L. Săptămîna uşilor deschise – un frumos prilej de revedere între prieteni : [BP „Tîrgu-Mureş”] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. Nr 4. – P. 33-37. 1151. Ioniţă, Zlota. Lecturile verii : [1 iunie la Bibl. Publ. „Ştefan cel Mare”] // Florile dalbe. – 2009. – 18 iun. – P. 14. 1152. Istoria Ilustrată a României : [lansarea cărţii Istoria Ilustrată a României la BP „O. Ghibu”] // Timpul. – 2009. – 2 noiem. – P. 2. 1153. Javelea, Svetlana. Biblioteca „Maramureş” – spirit maramureşean în lumea cărţilor la Chişinău : (fragm.) // Familia română. – 2009. – Anul 10, Nr 4 (35). – P. 18-19. 1154. Josu, Nina. Biblioteca „Ovidius” la cea de-a XV-a aniversare // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun. – P. 7. 1155. Josu, Nina. Eminescu, mai luminos ca niciodată : [despre lansarea celor zece volume ale Manuscriselor Mihai Eminescu la Centrul Academic Internațional Eminescu] // Lit. şi arta. – 2009. – 5 mar. – P. 4. 1156. Josu, Nina. Genialul copil al literaturii române – Iulia Hasdeu : [simpoz. lit. Evocare Iulia Hasdeu, la BP „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 4. 1157. Josu, Nina. În preajma zilei de naştere a poetului : [spectacol lit.muz. dedicat poetului Grigore Vieru, la BP „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2009. – 19 febr. – P. 4. 1158. Josu, Nina. O carte de zile mari – Umbre şi lumini : [lansarea cărţii „Umbre şi lumini” de Dumitru Mămăligă, la BP „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiem. – P. 5. 1159. Josu, Nina. O dinastie de intelectuali – familia Grama : [despre lansarea vol. O familie de intelectuali basarabeni de Ion Madan şi Curcubeul viselor de Steliana Grama, org. la Bibl. Publ. „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2009. – 1 ian. – P. 4. 1160. Josu, Nina. Psalmii lui David după Ninela Caranfil : [lansarea CD-ului Psalmii lui David în interpretarea Ninelei Caranfil, actriţă de teatru la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 5. 1161. Josu, Nina. Tărăboi în ţara lui VoRoşca : [lansare de carte la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Lit. şi arta. – 2009. – 9 apr. – P. 6.


108

Bibliografie

1162. Josu, Nina. Un destin de lumină : [despre serata de comemorare dedicată poetei Steliana Grama la 35 de ani, care a avut loc la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” şi lansarea vol. de texte pentru cîntece Rană de stea] // Lit. şi arta. – 2009. – 11 iun. – P. 8. 1163. Josu, Nina. Un poet al iubirii : [lansarea unui nou volum de versuri şi aforisme al poetului Ianoş Ţurcanu, la Bibl. „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2009. – 12 mar. – P. 4. 1164. Josu, Nina. Un volum remarcabil: Istoria ilustrată a României : [despre lansarea cărţii cu acelaşi titlu la Bibl. „O. Ghibu”] // Lit. şi arta.– 2009. – 5 noiem. – P. 4. 1165. Kulikovski, Lidia. Activitatea extramuros – o formă inovativă de activitate sau actualizarea unei forme uitate? // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 12-16. 1166. Kulikovski, Lidia. Alexandru Horaţiu Frişcu – omul de ziua a şasea // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 97-98. 1167. Kulikovski, Lidia. Ancorată în realitate, orientată spre viitor – Biblioteca Publică „Petre Ştefănucă” din Ialoveni // Petcu Larisa. Biblioteca Publică „Petre Ştefănucă”. – Ch., 2009. – P. 3-7 ; BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 9-11. 1168. Kulikovski, Lidia. Anul bibliologic 2008 : Simpoz. şt. // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Mar. (Nr 3). – P. 1-3. 1169. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: sinteza anului 2008 // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 9-11. 1170. Kulikovski, Lidia. Biblioteca „Ovidius” – un reper cultural, social, informaţional în sectorul Centru al capitalei // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 5-6. 1171. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Publică Multiculturală : studiu // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 18-22 ; Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Nr 11/12. – P. 7 ; Buletinul ABRM. – 2009. – Nr 2 (10). – P. 17-20. 1172. Kulikovski, Lidia. Biblioteci versus inovaţii : studiu // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 33-36. – (2009 – Anul european al creativităţii şi inovaţiei). 1173. Kulikovski, Lidia. Bibliotecile şi inovarea // Magazin bibliologic. – 2009. – Nr 1. 1174. Kulikovski, Lidia. Biblioteconomia în lumea virtuală : studiu // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 9-14.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

109

1175. Kulikovski, Lidia. Cînd Google a provocat Europa : [rec. la cartea lui Jean-Noel Jeannenney cu același titlu] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 76-77. 1176. Kulikovski, Lidia. Comunicat şi declaraţie: Masa rotundă „Biblioteca publică multiculturală” : [Conf. anuală a Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova „Provocări pentru profesionişti în era informaţiei”, 15-17 oct. 2009] // Buletinul ABRM. – 2009. – Nr 2 (10). – P. 88-89. 1177. Kulikovski, Lidia. Cu ocazia rotunjirii frumoasei vîrste… : [la aniversarea Silviei Ghinculov, directorul Bibl. ASEM] // Sub zodia cărţii : provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar. – Ch., 2009. – P. 276-278. 1178. Kulikovski, Lidia. Evaluarea eficienţei managementului resurselor umane la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Politici de personal (I) / Lidia Kulikovski, Tatiana Şatravca // BiblioScientia. – 2009. – Nr 1/2. – P. 77-89. 1179. Kulikovski, Lidia. Imaginea bibliotecarului BM – responsabilitate personală şi instituțională // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 45-48. 1180. Kulikovski, Lidia. Imaginea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – construct multidimensional // Imaginea bibliotecii publice în comunitate. – Ch., 2009. – P. 29-38. 1181. Kulikovski, Lidia. Imaginea – prioritatea managerială strategică a BM „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 28-32. 1182. Kulikovski, Lidia. Încă o realizare editorială de excepţie a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti [nr. 1 și 2 din 2008 ale Buletinului Bibliotecarilor din Franța (BBF) în limba română] : [rec.] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 91-93. 1183. Kulikovski, Lidia. Lectura chişinăuienilor, acum un secol, la biblioteca orăşenească // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 57-60. 1184. Kulikovski, Lidia. Mesaj de suflet de Ziua bibliotecarului : [mesajul dnei Lidia Kulikovski, dr. conf. univ., director gen. al BM „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2009. – 2 oct. – P. 8. 1185. Kulikovski, Lidia. Neastîmpăr profesional sinonim cu reuşita instituţională şi individuală : [rec.] // Corghenci L. Bibliotecarul şi biblioteca: aspecte ale eficienţei profesionale. – Ch., 2009. – P. 12-18 ; BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 3. – P. 12-16.


110

Bibliografie

1186. Kulikovski, Lidia. Nicoreni (r-nul Drochia. Atestat la 8 iulie 1756) / Lidia Kulikovski, Elena Coşneanu, Tudor Ţopa // Localităţile Republicii Moldova : Itinerar doc.-publicistic ilustrat. Vol. 9 : N-O. – Ch., 2009. – P. 179-193. 1187. Kulikovski, Lidia. Premise de a ne cunoaşte pe noi înşine : [pref.] // Ştiaţi că? Caleidoscop enciclopedic. – Ch., 2009. – P. 5-8. 1188. Kulikovski, Lidia. Reflecţii pe marginea unei cărţi cu multe, foarte multe întrebări… [rec. la cartea lui Nicolae Busuioc Biologie şi literatură. Iaşi, Ed. „Princeps Edit”, 2008] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 83-86. 1189. Kulikovski, Lidia. Revista BiblioPolis, subiectul unei teze de licenţă // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 11-14. 1190. Kulikovski, Lidia. Să iubim cartea – acest instrument al cunoaşterii : [dialog cu dna Lidia Kulikovski, dr. conf. la Catedra biblioteconomie şi asistenţă informaţională, director gen. al BM „B.P. Hasdeu”, cu prilejul Zilei bibliotecarului] / consemnare : Victoria Popescu // Ziarul Universitatea. – 2009. – 29 sept. (Nr 2). 1191. Kulikovski, Lidia. Umorul în actul managerial // Curierul: [rev. de cultură (Tîrgoviște)]. – 2009. – Anul XV. – Nr 2 (29). – P. 15-19. 1192. Kulikovski, Lidia. Un centru de organizare a lecturii studenţeşti : [ASEM] // Sub zodia cărţii : provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar. – Ch., 2009. – P. 250. 1193. La 1 iunie 2009, de ziua... : [comunic. de presă despre sărbătoarea pentru copii cu genericul Copilărie, vis, culoare, org. la BP „Ştefan cel Mare” ] // Florile dalbe. – 2009. – 4 iun. – P. 2. 1194. La poarta vorbelor frumoase : [Zilele uşilor deschise la Bibl. N. Titulescu] // Capitala. – 2009. – 3 apr. – P. 8. 1195. Lidia Kulikovski : [schiţă biogr.] // Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat. Vol. 9 : N-O [Nicoreni, r-nul Drochia]. – Ch., 2009. – P. 185-186. 1196. Lumina din inima lor! : [despre Bibl. pentru copii A. Russo] // Florile dalbe. – 2009. – 1 iun. 1197. Lungu, Diana. Fotografii pe pînză : [artistul plastic Iurie Răileanu şi-a vernisat expoz. în incinta BM „B.P. Hasdeu”] // Ziarul de gardă. – 2009. – 12 febr. 1198. Lupaşcu, Tatiana. Conducerea Direcţiei cultură chemată prin instanţe = Руководство управления культуры вызвано в суд : [despre contractul de arendă pentru Bibl. Publ. „Maramureş” din


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

111

str. Alba Iulia, 83] // Capitala. – 2009. – 6 febr. – P. 2. – Textul în limba rusă vezi : Capitala-Столица. 1199. Malaneţchi, T. „...am învăţat să ajut prietenii...” : [Bibl. „Alba Iulia”] // Florile dalbe. – 2009. – Sept. – P. 3. 1200. Malaneţchi, T. Dragă scriitorule Dumitru Matcovschi... : [felicitare şi urare de sănătate cu prilejul împlinirii a 70 de ani din partea Bibl. „Alba Iulia” şi a unui grup de copii de la grădiniţa nr. 164] // Florile dalbe. – 2009. – 22 oct. – P. 4. 1201. Malaneţchi, T. ...mi-am dorit un cadou de la Moş Crăciun / Tamara Malaneţchi, Nicoleta Gatman : [despre întîlnirile cu T. Ştirbu] // Florile dalbe. – 2009. – 17 dec. – P. 13. 1202. Malaneţchi, T. ...Trebuie să-mi ajut prietenii... : [despre cele două întîlniri ale scriitorului N. Rusu cu cititorii Bibl. „Alba Iulia” : prima – în bibliotecă, şi cealaltă – la şcoala primară nr. 16] // Florile dalbe. – 2009. – 29 oct. – P. 4. 1203. Manea-Cernei, E. Nemurirea prin carte : [st. introductiv] / E. Manea-Cernei, A. Horaţiu Frişcu // Ştiaţi că? Caleidoscop enciclopedic. – Ch., 2009. – P. 9. 1204. Marica, V. Cînd omul se face carte : [este menţionată Bibl. „TîrguMureş”] // Poptămaş D. Reflecţii despre carte, bibliotecă şi lectură. – Tîrgu-Mureş, 2009. – P. 181-185. 1205. Marusceac, Irina. Crearea serviciului împrumut la domiciliu – prioritatea Bibliotecii Publice de Drept // Dreptul : spt. juridic. – 2009. – 13 noiem. – P. 6. 1206. Mărgineanu, Ion. Duplex al spiritualităţii româneşti – Festivalul de poezie „Grigore Vieru” : [se menţionează vizita delegaţiei de la Alba Iulia la Bibl. „Alba Iulia” din Chişinău] // Unirea. – 2009. – 15 oct. – P. 2. 1207. Mărgineanu, Ion. Scurtcircuit la graniţa Republici Moldova : [delegaţiei jud. Alba, invitată la manifestările de la Chişinău dedicate împlinirii a 91 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul Moldovei, iar donaţia de carte pentru Bibl. „Alba Iulia” reîntoarsă din cale] // Unirea. – 2009. – 28 mar. – P. 3. 1208. Meleca, Eugenia. Un tezaur pentru noi : [despre Zilele francofoniei la Bibl. „L. Rebreanu”] // Florile dalbe. – 2009. – 9 apr. – P. 2. 1209. Menuţ, M. Punte peste Prut : [Zilele Liviu Rebreanu la Chişinău] // Răsunetul : cotid. bistriţenilor de oriunde. – 2009. – 4 dec.


112

Bibliografie

1210. Michnik, Adam. Disidentul polonez Adam Michnik la Chişinău : „O societate civilă puternică în RM ar exclude o Putere autoritară” : [interviu cu scriitorul, eseistul şi jurnalistul politic A. Michnik, care şi-a lansat vol. Mărturisirile unui disident convertit la Bibl. Publ. „Onisifor Ghibu”] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul. – 2009. – 22 iun. – P. 4-5. 1211. Mihail, Zamfira. Kulikovski Lidia. Cartea, modul nostru de a dăinui, Chişinău, 2006, 268 p.; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presă (2002–2006), ed. îngr. de Lidia Kulikovski, Chişinău, 2007, 234 p. : [rec. la ed. Bibl. Municipale] // Analele Universităţii Spiru Haret. Seria Filologie. Limba şi Literatura Română. – 2009. – Nr 10. – P. 103-106. 1212. Mihail, Zamfira. Lucrări ce configurează imaginea multidimensională a bibliotecii : [rec. la volumele Cartea, modul nostru de a dăinui, aut. L. Kulikovski; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presă (2002-2006)] // BiblioPolis. – 2009, Vol. 29. – Nr 1. – P. 91-94. 1213. Mircea, Dumitru. Clubul literar de discuţii „Spirit şi intelect” : [lansarea clubului la BP „Ovidius”] // Roua stelară. – 2009. – Nr 6. – P. 5-6. 1214. Mircea, Dumitru. Clubul literar de discuţii „Spirit şi intelect”: [o nouă şedinţă la BP „Ovidius”] // Roua stelară. – 2009. – Nr 7. – P. 6-7. 1215. Mireanu, Virginia. Dăruire nativă : [despre vernisajul de pictură „Creaţiile copiilor” la Bibl. V. Bielinski] // Florile dalbe. – 2009. – Nr 23/24. – P. 14. 1216. Mireanu, Virginia. Trei copii talentaţi : [vernisajul de pictură „Creaţiile copiilor” la Bibl. pentru copii V. Belinski] // Făclia. – 2009. – Nr 21. – P. 2. 1217. Mocanu, Mihaela. Bistriţa şi Chişinău legate prin cultură : [Zilele Liviu Rebreanu omagiate la Chişinău] // Gazeta Bistriţei. – 2009. – 23 noiem. 1218. Moldovan, L. Eminescu a trecut Prutul fără viză şi a ajuns la Biblioteca „Tîrgu-Mureş” din Chişinău // Moldovan L. Indiscreţii în bibliotecă. – Tîrgu-Mureş, 2009. – P. 289-290. 1219. Moldovan, Liliana. O comoara bibliografică inestimabilă destinată Bibliotecii „Tîrgu-Mureş” din Chişinău : [despre donaţia unui set de 28 de volume din ed. a 2-a facsimilă a manuscriselor lui M. Eminescu] // Curtea veche. – 2009. – Nr 10. – P. 3.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

113

1220. Moraru, Irina. Fotografia transpusă în tehnica pastel : [despre vernisarea expoz. personale a artistului plastic Iurie Răilean, la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2009. – 9 febr. – P. 2. 1221. Moraru, Viorica. Biblioteca Publică „Ovidius” – promotoare de valori culturale perene // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 26-30. 1222. Moraru, Viorica. Cele mai frumoase mărţişoare – la Biblioteca „Ovidius”: [desfăşurarea concursului „Magicul mărţişor”] // Tribuna copiilor. – 2009. – 2 apr. – P. 4. 1223. Moraru, Viorica. Lectură şi animaţie în oficiul pentru copii : Bibl. Publică „Ovidius” / Viorica Moraru, Ana Viscantene // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 36-39. 1224. Moraru, Viorica. Satisfacerea cerinţelor de informare : tradiţii şi inovaţii : Bibl. Publică „Ovidius” // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 18-20. 1225. Moraru, Viorica. Universul magic al lecturii : [desfăşurarea programului „Lecturile verii” la Bibl. „Ovidius”] // Florile dalbe. – 2009. – 15 oct. – P. 2. 1226. Moşneaga, Victor. Corupţia, moda secolului XXI : [manifestare în incinta Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Ziarul de gardă. – 2009. – 12 mar. – P. 15. 1227. Movilă, Lica. Barbie, Ţara mea de vis : [despre participarea în cadrul Săptămînii uşilor deschise la etapa finală a Proiectului „De vorbă cu păpuşa Barbie” lansat de Larisa Ungureanu, la BP „Tîrgovişte”] // Florile dalbe. – 2009. – Nr 32. – P. 3. 1228. Nechit, Irina. Adam Michnik vine la Chişinău : [polonezul legendar s-a lansat la Bibl. „Onisifor Ghibu”, cartea Mărturisirile unui disident convertit] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 12 iun. – P. 22. 1229. Nechit, Irina. Doar 10 % din fondurile bibliotecilor din provincie revin cărţii româneşti : [de Ziua mondială a cărţii şi dreptului de autor a fost lansată campania „Dăruieşte o carte”. Asoc. Bibliotecarilor a mai organizat concursurile naţionale „Cel mai bun bibliotecar al anului 2008” şi „Cele mai reuşite lucrări în domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării”, (este nominalizată și BM „B.P. Hasdeu”)] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 28 apr. 1230. Nechit, Irina. Masă rotundă la Biblioteca „Onisifor Ghibu”. De ce comuniştii serbează statalitatea în anul electoral // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 3 mar. – P. 8.


114

Bibliografie

1231. Nechit, Irina. Ruga Ninelei Caranfil, lansată la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : [CD-ul] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 2 iun. – P. 10. 1232. Nechit, Irina. Un om senin – Adam Michnik : [despre întîlnirea polonezului legendar la Bibl. „Onisifor Ghibu”, cu ocazia lansării cărţii sale Mărturisirile unui disident convertit] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 19 iun. – P. 22. 1233. Nedzelschi, Ecaterina. Biblioteca de cultură şi literatură polonă „A. Mickiewicz” şi rolul ei în susţinerea dialogului interetnic : [Conf. anuală a Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova „Provocări pentru profesionişti în era informaţiei”, 15-17 oct. 2009; Masă rotundă „Biblioteca publică multiculturală”] // Buletinul ABRM. – 2009. – Nr 2 (10). – P. 25-27. 1234. Nedzelschi, Ecaterina. Valentin Wojciechowski (1909-1977) : 100 de ani de la naştere // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 100-102. 1235. Nistreanu, Alexei. Omul sfinţeşte locul = Человек красит место : [renovarea Bibliotecii Codru cu contribuţia primarului Vitalie Mazur] // Capitala. – 2009. – 16 sept. – P. 6. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 1236. Obadă, Sofia. „Gutuia de Aur” se coace la Chişinău = „Золотая айва” созревает в Кишиневе : [despre cea de-a IV-a ed. a concursului de eseuri şi fotografii cu genericul „Migraţia – oportunitate sau ameninţare / La migration – opportunité ou menace”, desfăşurat la Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Capitala. – 2009. – 25 mar. – P. 8. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Cтолица. 1237. Olaru, Angelina. Crima sovieto-fascistă rămâne actuală : [Asoc. Istoricilor din Moldova a organizat la BP „O. Ghibu” o conf. naţ. cu genericul 70 ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov] // Timpul. – 2009. – 24 aug. – P.4. 1238. Olaru, Angelina. Istoria ca reconciliere : [despre dezbaterile publice pe marginea man. de istorie franco-german, ca exemplu de reconciliere politică şi istorică dintre Germania şi Franţa, eveniment desfăşurat la Bibl. Publ. „Onisifor Ghibu”, la iniţiativa ambasadelor celor două ţări] // Timpul. – 2009. – 29 mai. – P. 4. 1239. Onciu, Parascovia. Biblioteca „Transilvania” – simbol al unirii prin cultură // Familia română. – 2009. – Anul 10, Nr 4 (35). – P. 13.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

115

1240. Onciu, Parascovia. Omagiu Bibliotecii Publice „Ovidius” la ceas aniversar // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 9. 1241. [Opinii ale cititorilor despre Bibl. „Tîrgu-Mureş”] / A. Clima, S. Ursachi, M. Postoroncă, F. Pascaru // Pro verde. – 2009. – Nr 1 (10). – P. 11. 1242. Panea, Maria. Chişinăul citeşte o carte : [8-10 octombrie 2009 – desfăşurarea Zilelor Bibl. „Transilvania” la Chişinău] // Făclia : Ziar independent de Cluj. – 2009. – 20 oct. 1243. Parfeni, Tina. O toamnă bogată la Biblioteca „Transilvania” : [salonul de toamnă al cărţii transilvănene] // Timpul. – 2009. – 12 oct. – P. 8. 1244. Parfeni, Tina. Timpul şi Cartea, cea mai de folos zăbavă : [inaugurarea Salonului de lectură „Ceaiul de la ora patru” la BP „Transilvania”] // Timpul. – 2009. – 14 dec. – P. 8. 1245. Pânzaru, Ludmila. Breviar bibliografic : [despre ultimele bibliografii elab. de BM : Ion Proca ; Holocaust – tragedia evreilor Europei sec. XX ; Bibliografia Municipiului Chişinău şi culeg. de studii practice Biblioteconomie. Asistenţă informaţională. Arhivistică] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 89-91. 1246. Pânzaru, Ludmila. Fenomenul Web 2.0 // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 3. – P. 17-22. 1247. Petrache, Tatiana. O sărbătoare de suflet la Biblioteca „TârguMureş” : [„Lecturile verii”] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 3. – P. 51-52. 1248. Plopa, Ludmila. Biblioteca Publică „Tîrgovişte” în serviciul comunităţii 1995-2009 // Moldova. – 2009. – Nr 3. – P. 35-37 ; Familia română. – 2009. – Anul 10, Nr 4(35). – P. 15-16. – (fragm.) 1249. Plopa, Ludmila. Noi modalităţi de stimulare a lecturii şi creativităţii tinerilor // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Nr 6/8. – P. 5-6. 1250. Poezie. Puterea, un film despre noul val : [despre prez. acestui film doc. semnat de scriitorii bucureşteni Răzvan Ţupa şi Andrei Ruse, la BM „B.P. Hasdeu” din Chişinău] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 24 iul. – P. 23. 1251. Pohilă, Vlad. Academicianul nostru din Codreanca : [prof. Constantin Bobeică] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 103-106. 1252. Pohilă, Vlad. Andrei Vartic a plecat la Domnul : [in memoriam] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 5 iun. – P. 22.


116

Bibliografie

1253. [Pohilă, Vlad]. Continua revenire la baştină a lui M. Gh. Cibotaru // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 106-108. – (Semnat : V. Ionescu). 1254. Pohilă, Vlad. Fapte, nu vorbe : [despre Vasile Şoimaru] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 108-111. 1255. Pohilă, Vlad. „În goana internetului”, să nu neglijăm unele realităţi netrecătoare : [editorial] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 5-7. 1256. Pohilă, Vlad. Îşi împlineşte cu demnitate rostul în bibliologie // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 104-107. 1257. Pohilă, Vlad. Leons Briedis, meşter mare, zidar de punţi spirituale // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P.62-66. 1258. [Pohilă, Vlad]. Mereu inspirat, artistul [Ştefan Petrache] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 99-104. – (Semnat : Vl. Prisăcaru). 1259. Pohilă, Vlad. Moartea Poetului, afirmarea literaturii : [in memoriam Grigore Vieru] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 5-8. 1260. Pohilă, Vlad. O şansă sigură pentru formarea intelectului: biblioteca // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 5-10. 1261. [Pohilă, Vlad]. Prezenţe basarabene pe plaiuri bihorene // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 94-97. – (Semnat : Vl. Prisăcaru). 1262. [Pohilă, Vlad]. Publicistul potrivit la timpul potrivit : [Constantin Tănase] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 111-113. – (Semnat : Vl. Prisăcaru). 1263. Pohilă, Vlad. Ralf Parve, un longeviv al literelor estone // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 100-103. 1264. Pohilă, Vlad. Rezistenţă prin literatură şi artă : [spt. Lit. şi arta la 55 de ani] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 81-83. 1265. Pohilă, Vlad. Tînără, dar viguroasă (impresii despre literatura şi spiritualitatea estonilor) // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 65-82. 1266. Pohilă, Vlad. Şi totuşi, şi la noi se mai citeşte! : [editorial] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 5-8. 1267. [Pohilă, Vlad]. Un artist plastic al întregului popor : [Glebus Sainciuc] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 98-100. – (Semnat : Vl. Prisăcaru).


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

117

1268. Popovici, Lilia. Educarea personalităţii omului prin arta cuvîntului : [despre cea de-a XV-a ed. a manifestărilor cultural-şt. „Mircea Eliade”, găzduite de Bibl. „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2009. – 2 iul. – P. 8. 1269. Poptămaş, D. Non omnis moriar : [se menţionează bibl. româneşti din Chişinău : „Transilvania”, „O. Ghibu”, „Tîrgu-Mureş” ş.a.] // Alb de duminică : Grigore Vieru în evocările scriitorilor din TîrguMureş. – Tîrgu-Mureş, 2009. – P. 47-48. 1270. Poptămaş, D. Tîrgu-Mureşul în inima chişinăuienilor : [despre vizita delegaţiei din Tîrgu-Mureş, la Biblioteca „Tîrgu-Mureş”] // Cuvîntul liber. – 2009. – Nr 396. – P. 5. 1271. Postoroncă, Galina. Poetul deschide căile cunoaşterii... : [despre simpoz. şt. dedicat creaţiei poetului latin Ovidiu în cadrul Săptămînii uşilor deschise de la BP „Ovidius”] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 28 mai. – P. 7. 1272. Prohin, V. La finele „Lecturilor verii” : [despre conf. de totalizare a programului „Lecturile verii” la Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Florile dalbe. – 2009. – Nr 28. – P. 2. 1273. Proţap, Svetlana. Plăcerea stilisticii : [lansarea cărţii Curs de stilistică, aut. dr. habilitat Irina Condrea, în cadrul şedinţei cenaclului „Magia cuvîntului” la Bibl. „Maramureş”] // Viaţa studenţească. – 2009. – 3 apr. – P. 7. 1274. Pruteanu, Ioana. Arta scenică şi scena politică : [lansarea vol. Nebănuita forţă a scenei de către actriţa Ninela Caranfil] // Capitala. – 2009. – 7 oct. – P. 8. 1275. Pruteanu, Ioana. Scriitoare de pe băncile şcolii : [lansarea cărţii Sare dulce de Alina Odgon, la Bibl. „Al. Donici"] // Capitala. – 2009. – 21 oct. – P. 8. 1276. Publicaţiile Bibliotecii Publice „Ovidius” // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 42-44. 1277. Raţă, Valeriu. Neamul prin fii săi : [lansarea cărţii Neamul prin fiii săi de Gh. Marin în incinta BM „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2009. – 28 oct. – P. 8. 1278. Raţă, Valeriu. Ninela Caranfil ne-a adus în suflete Psalmii lui David // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 35-38. 1279. Raţă, Valeriu. Psalmii lui David cu Ninela Caranfil : [lansarea CD ului Rugă – o selecţie din Psalmii lui David, în interpretarea Ninelei Caranfil, Artistă Emerită din Rep. Moldova, actriţă la


118

Bibliografie

Teatrul Naţ. „Mihai Eminescu”, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2009. – 5 iun. – P. 8. 1280. Raţă, Valeriu. Un nou roman-confesiune despre moldovenii emigraţi : [lansarea cărţii Viaţa unei nopţi sau Totentanz de Claudia Partole, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 30 iun. – P. 12. 1281. Raţă, Valeriu. Ziua mondială a cărţii şi a dreptului de autor la BM „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 115-119. 1282. Rogac, Raia. A demarat cu succes Programul „Chişinăul citeşte o carte” : [despre lansarea vol. Măcel în Georgia de Dumitru Crudu, desfăşurat în cadrul acestui program la Bibl. Publ. „Onisifor Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2009. – 2 iul. – P. 8. 1283. Rogac, Raia. Atraşi de misterul creaţiei : [despre inaugurarea expoz. Grupul de creaţie 11+1] // Florile dalbe. – 2009. – 30 apr. – P. 7. 1284. Rogac, Raia. Biblioteca Publică „A. Russo” – 30 de ani de la fondare // Făclia. – 2009. – 30 mai. 1285. Rogac, Raia. Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu” din Chişinău. Măcel în Georgia : test de lectură // Biblioteca Bucureştilor. – 2009. – Nr 5. – P. 32-34. 1286. [Rogac, Raia]. Biblioteca „Transilvania” şi-a redeschis uşile // Capitala. – 2009. – 18 sept. – P. 8. – (Semnat : Raisa Andrieș). 1287. [Rogac, Raia]. Casă nouă pentru Biblioteca „Maramureş” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 53-54. – (Semnat : R. Andrei). 1288. [Rogac, Raia]. Căderea Zidului din Berlin : [lansarea vol. Căderea Zidului din Berlin şi a comunismului pe înţelesul nepoţelei mele Soazigt de istoricul francez Marc Ferro, în incinta BP „L. Rebreanu”] // Capitala. – 2009. – 6 noiem. – P. 8. – (Semnat : Raisa Andrieș). 1289. Rogac, Raia. Cei mai buni bibliotecari ai anului : [despre sărbătoarea de suflet organizată de Asoc. Bibl. din Rep. Moldova (ABRM) şi BM „B.P. Hasdeu”, cu ocazia Zilei mondiale a cărţii şi dreptului de autor, în cadrul căreia au fost desemnaţi cei mai buni bibliotecari ai anului 2008] // Făclia. – 2009. – 23 mai. – P. 1. 1290. [Rogac, Raia]. Cu dragoste despre Omul din preajmă de L. Bulat : [lansare de carte la Sediul Central al BM] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 55-56. – (Semnat : R. Pelin). 1291. Rogac, Raia. [Despre desfăşurarea Săptămînii francofoniei la BP „O. Ghibu”] // Florile dalbe. – 2009. – 16 apr. – P. 2 .


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

119

1292. Rogac, Raia. [Despre lansarea la BP „O. Ghibu” a Dicţionarului etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică, aut. Mihai Vinereanu – lingvist român, stabilit în SUA] // Florile dalbe. – 2009. – 5 febr. – P. 2. 1293. Rogac, Raia. Din Silaba sufletului – o sărbătoare pentru suflet : [lansare de carte a tinerei poete Veronica Postolachi, la Bibl. „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 40-42. 1294. Rogac, Raia. Doamne, ajută Pămîntul : [lansare de carte de Raisa Plăieşu, la Bibl. A. Russo] // Natura. – 2009 – Iun. – P. 15. 1295. Rogac, Raisa. Lansare [de carte a epigramistului Teodor Popovici Tărăboi în ţara lui VoRoşca, la BP „Tîrgoviste” // Litere. – 2009. – Nr 7/8. – P. 54. 1296. Rogac, Raia. Lansare de carte la „Tîrgovişte” : [despre cartea Nume şi lume de Valerian Ciobanu] // Capitala. – 2009. – 6 mar. – P. 8. 1297. Rogac, Raia. Lansarea unui nou manual : Metodica predării literaturii romane // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 49-50. 1298. Rogac, Raia. Lansarea unui... Tărăboi... : [lansare de carte a epigramistului Tudor Popovici Tărăboi în ţara lu VoRoşca, la Filiala „Tîrgovişte” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 42-44. 1299. Rogac, Raia. Lecturile verii : [lansarea programului Lecturile verii la Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Făclia. – 2009. – 6 iun. – P. 6. 1300. Rogac, Raia. Liviu Rebreanu – o carte deschisă naţiunii : [Zilele Liviu Rebreanu la Chişinău] // Făclia. – 2009. – 5 dec. – P. 6. 1301. Rogac, Raia. Marea Unire : discuţie şi oportunităţi [la BP „O. Ghibu” ] // Biblioteca Bucureştilor. – 2009. – Nr 12. – P. 24. 1302. Rogac, Raia. Marea Unire : masă rotundă a istoricilor [la BP „O. Ghibu”] // Cuvînt liber (Tîrgu-Mureş). – 2009. – 8 dec. – P. 3. 1303. Rogac, Raia. Ninela Caranfil a înregistrat Psalmii lui David : [lansarea CD-ului Rugă după Psalmii lui David, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Ziarul de gardă. – 2009. – 18 iun. – P. 20. 1304. Rogac, Raia. O carte ca un zîmbet : [despre lansarea de carte Pozne cu alde Păcală, aut. V. Cirimpei, la Bibl. Publică „L. Rebreanu”] // Florile dalbe. – 2009. – 15 ian. – P. 3. 1305. Rogac, Raia. O familie de intelectuali basarabeni : [triptic biobibliogr. dedicat familiei Slutu-Grama, ed. de BM „B.P. Hasdeu” în colab. cu BP „Ovidius”] // Moldova. – 2009. – Nr 4. – P. 46.


120

Bibliografie

1306. Rogac, Raia. O lansare cu... Tărăboi... : [lansarea cărţii lui T. Popovici Tărăboi în ţara lui VoRoşca, la BP „Tîrgovişte”] // Litere : rev. Uniunii Scriitorilor din Tîrgovişte. – 2009. – Nr 7/8. – P. 54-55. 1307. [Rogac, Raia]. Prilej pentru o sărbătoare de suflet : [la BP „O. Ghibu”, în cadrul cenaclului lit. „Magia cuvîntului” organizat de BP „Maramureş”, a avut loc lansarea vol. Curs de stilistică de dna conf. univ. Irina Condrea] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 33-35. – (Semnat : Raia Andrei). 1308. Rogac, Raia. Redeschiderea Bibliotecii „Transilvania” // Florile dalbe. – 17 sept. – P. 2. 1309. Rogac, Raia. Un dar preţios limbii române : [lansarea unui Dicţionar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică la BP „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 45-47. 1310. Rogac, Raia. Un roman spectaculos : Măcel în Georgia, aut. Dumitru Crudu // Capitala. – 2009. – 10 iun. – P. 8. 1311. Roibu, Nicolae. Biblioteca „Ovidius” a împlinit 15 ani : [Bibl. „Ovidius” la cea de-a 15-a aniversare] // Timpul. – 2009. – 15 mai. – P. 20. 1312. Roibu, Nicolae. Biblioteca „Transilvania” şi-a redeschis uşile // Timpul. – 2009. – 27 aug. – P. 4. 1313. Roibu, Nicolae. Expoziţie-colocviu (150 de ani de la Unirea Principatelor) : [moment omagial dedicat lui Gr. Vieru, vernisajul de fot. Românii din jurul României, colocviul pe tema Impactul Unirii pămînturilor româneşti asupra evoluţiei spiritualităţii naţionale şi lansarea nr. 4 din 2008 al rev. BiblioPolis, la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2009. – 26 ian. – P. 2. 1314. Roibu, Nicolae. „Horodiştea codrenilor” : [despre lansarea cărţii cu acelaşi titlu, scrisă de cunoscutul scriitor şi publicist Tudor Ţopa, fost deputat în Parlamentul RM, ex-preşedinte al Uniunii Jurnaliştilor, eveniment desfăşurat la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2009. – 9 iul. – P. 8. 1315. Roibu, Nicolae. Ninela Caranfil şi-a lansat Ruga : [lansarea CD-ului Rugă, de Ninela Caranfil, Artistă Emerită, actriţă la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2009. – 2 iun. – P. 8. 1316. Roibu, Nicolae. O carte scrisă cu dragoste pentru noi : [lansare de carte de Valerian Ciobanu Lume şi lume, la Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // Timpul. – 2009. – Febr. – P. 8.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

121

1317. Roibu, Nicolae. S-a redeschis Biblioteca „Maramureş” [în sectorul Centru al capitalei] // Timpul. – 2009. – 7 oct. – P. 8. 1318. Roibu, Nicolae. Scriitorul, salvatorul de cărţi şi destine : [lansarea vol. de publicistică Neamul prin fiii săi de Gheorghe Marin, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2009. – 20 oct. – P. 8. 1319. Roibu, Nicolae. Simpozion ştiinţific : [despre simpoz. cu tema Revistele hasdeuene ieşene din perioada 1858-1863, în incinta Bibl. „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2009. – 26 ian. 1320. Roibu, Nicolae. Steliana Grama a fost comemorată la Chişinău : [lansarea vol. Rană de stea (o culegere de texte pentru cîntece ale poetei S. Grama), la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2009. – 4 iun. – P. 2. 1321. Roibu, Nicolae. Un roman despre cei plecaţi peste hotare : [lansarea romanului Claudiei Partole Viaţa unei nopţi sau Totentanz, Ed. „Pontos”, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2009. – 16 iun. – P. 8. 1322. Roibu, Nicolae. Zilele Ghibu, la cea de-a XVII-a ediţie // Timpul. – 2009. – 26 mai. – P. 4. 1323. Roşca, Elena. Academia de astrologie de la Biblioteca „Alba Iulia” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 39-41. 1324. Roşca, Elena. Adio, şcoală, salut vacanţă! // Capitala. – 2009. – 3 iun. – P. 3. 1325. Roşca, Elena. Biblioteca „Alba Iulia”, un bastion al spiritualităţii româneşti la Chişinău : (fragm.) // Familia română. – 2009. – Anul 10, Nr 4 (35). – P. 17-18. 1326. Roşca, Elena. Imaginea instituţiei bibliotecare... // Paşii Profetului. – 2009. – 25 mai. – P. 3 1327. Roşca, Elena. În vacanţă, lecturi pentru suflet... : [activităţi desfăşurate la BP „Alba Iulia” din sectorul Buiucani] // Natura. – 2009. – Nr 8. – P. 7. 1328. Roşca, E. Lectură plăcută : [cele mai citite patru cărţi în BP „Alba Iulia”] // Moldoveanca. – 2009. – Oct. – P. 15. 1329. Roşca, E. Lecturi pentru suflet în vacanţă... // Natura. – 2009. – Nr 7. – P. 9. 1330. Roşca, Elena. Nimic nu poate împiedica o naţie de a se întoarce la unitatea ei primordială şi necesară // Luminătorul. – 2009. – Nr 6. – P. 21. 1331. Roşca, Elena. O întîlnire de suflet la Liceul „P. Rareş” [cu scriitorul Leo Butnaru] // Alba Iulia. – 2009. – Dec. (Nr 17). – P. 4.


122

Bibliografie

1332. Roşca, Elena. Tipărituri promoţionale, o componentă indispensabilă a imaginii bibliotecii publice în comunitate // Sebeşul. – 2009. – Mai (Nr 72). – P. 8. 1333. Roşca, Elena. Victor Ciutac – a căzut cortina // Lit. şi arta. – 2009. – 5 febr. – P. 6. 1334. Roşca, E. Vrem în Europa (sesiune informativă pentru elevii claselor primare) // Dacoromania. – 2009. – Nr 44. – P. 9. 1335. Roşca, Elena. Vrem Pace, Linişte, Înţelegere. Vrem în Europa! : [despre o întîlnire cu elevii de la şcoala primară nr. 16 din cartierul Buiucani] // Dacoromania. – 2009. – Nr 45. – P. 54. 1336. Rusu, Victor. Forumul de discuţii // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 29-31. 1337. Rusu-Haraba, Anastasia. O rugă pentru noi toţi : [lansarea CD-ului Rugă de Ninela Caranfil, după Psalmii lui David, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Moldova. – 2009. – Nr 6. – P. 3. 1338. Ruşii şi românii din R. Moldova : ce cred şi ce ştiu unii despre alţii? : [28 ian. la BM „B.P. Hasdeu” a avut loc o masă rotundă, org. de conducerea bibl. în colab. cu rev. Stare de urgenţă cu genericul Ruşii şi românii din R. Moldova : ce cred şi ce ştiu unii despre alţii?] / au participat : Constantin Cheianu, Iulian Ciocan, Oleg Krasnov, Miroslava Metleaeva, Dumitru Crudu, Vladimir Beşleagă, Dinu Mihail, Vlad Pohilă, Lidia Kulikovski // Stare de urgenţă. – 2009. – Febr. – Anul II, Nr 10. – P. 7-9. 1339. Sandu, Ion. Biblioteca Publică „Tîrgovişte” în serviciul comunităţii = Публичная библ. „Тырговиште” на службе общества = Public library „Tîrgovişte” on the service of the community // Moldova. – 2009. – Nr 5. – P. 42-44. – Text în limbile rom., rusă și engl. 1340. Schipor, Andriana. Zîna celor micuţi în ospeţie la „Hristo Botev” : [despre lansarea vol. Lidiei Hlib, la Bibl. „Hristo Botev”] // Capitala. – 2009. – 13 mar. – P. 8. 1341. Scriitori din Tîrgu-Mureş alături de Grigore Vieru : [este menţionată Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Alb de duminică: Grigore Vieru în evocările scriitorilor din Tîrgu-Mureş. – Tîrgu-Mureş, 2009. – P. 21. 1342. Scobioală, Genoveva. Diversitatea modalităţilor de promovare a lecturii la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 16-21. 1343. Scobioală, Genoveva. Imaginea bibliotecii este de neconceput fără contribuţia energică a angajaţilor ei // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 3. – P. 44-46.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

123

1344. Scobioală, Genoveva. Publicitatea, un mijloc eficient de implicare promoţională // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 48-51. 1345. Serbaniuc, Elena. Biblioteca în viziunea mea : Bibl. Publică „Ovidius” // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 51. 1346. [Simpozionul Liviu Rebreanu, la Sediul Central al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiem. – P. 6. 1347. Sorici, M. Liceul „Ion Creangă” – Biblioteca „Tîrgu-Mureş”, parteneri durabili” / M. Sorici, A. Galaju // Pro verde. – 2009. – Nr 1. – P. 11. 1348. Starţun, Olga. Zîmbetul Crinei : [lansarea cărţii de debut Gînduri din gînduri de Crina Popescu la BP „Ovidius”] // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 15. 1349. Stoica, V. Sărbătoarea cărţii la „Tîrgu-Mureş”: [despre conf. de totalizare a programului „Lecturile verii” la Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Făclia. – 2009. – Nr 34. – P. 14. 1350. Şarban, Vladimir. Biblioteca Publică „Ovidius” – 15 ani de activitate // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 3. 1351. Şatravca, C. Biblioteca „Tîrgu-Mureş” – casa mare a cărţii şi spiritualităţii româneşti // Familia română. – 2009. – Anul 10, Nr 4 (35). – P. 16-17. 1352. Şatravca, C. Biblioteca „Tîrgu-Mureş” – locul de afirmare a relaţiilor culturale româno-române // Vatra veche. – 2009. – Nr 11. – P. 13. 1353. Şatravca, C. Biblioteca „Tîrgu-Mureş” – rod al frumoasei colaborări // Vatra veche. – 2009. – Nr 3. – P. 2. 1354. Şatravca, Claudia. Biblioteca „Tîrgu-Mureş” şi-a redeschis uşile // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 41-43. 1355. Şatravca, C. Biblioteca „Tîrgu-Mureş” vă invită la lectură // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Nr 3 (101). – P. 11-12. 1356. Şatravca, C. Cartea – simbol emblematic al prieteniei // Cuvîntul liber. – 2009. – 21 iul. – P. 3. 1357. Şatravca, C. De la Vatra veche, la noua Vatră veche : [dedicat red.-şef al rev. Vatra veche N. Băciuţ] // Vatra veche. – 2009. – Nr 12. – P. 8. 1358. Şatravca, C. Grigore Vieru – lacrima lui Eminescu // Vatra veche. – 2009. – Nr 8. – P. 9. 1359. Şatravca, C. Forumul cititorilor : [este menţionată Bibl. „TîrguMureş”] // Revista apelor. – 2009. – Nr 8. – P. 20.


124

Bibliografie

1360. Şatravca, C. Lansare de carte la Biblioteca „Tîrgu-Mureş” : [Eliza Botezatu: Critică literară] // Lit. şi arta. – 2009. – 14 mai. – P. 8. 1361. Şatravca, C. Lectura paratelică şi vîrsta cititorilor // Libraria. An VIII : St. şi cercet. de bibliologie. – Tîrgu-Mureş, 2009. – Nr 8. – P. 73-80. 1362. Şatravca, C. Mesaj de felicitare : [сătre red.-şef al rev. Vatra veche Nicolae Băciuţ] // Vatra Veche. – 2009. – Nr 3. – P. 46. 1363. Şatravca, C. Municipiul Chişinău – municipiul Tîrgu-Mureş : parteneriat durabil // Vatra veche. – 2009. – Nr 2. – P. 2 1364. Şatravca, C. Podul de cărţi // Vatra veche. – 2009. – Nr 6. – P. 4. 1365. Şatravca, C. Sfinte Sărbători luminate de carte // Pro verde. – 2009. – Nr 2. – P. 11. 1366. Şatravca, C. Suflet demn şi incoruptibil, Ion Hadârcă : [Ion Hadârcă la 60 de ani] // Vatra veche. – 2009. – Nr 10. – P. 2. 1367. Şatravca, C. Valentin Marica – o prezenţă intelectuală discretă // Vatra veche. – 2009. – Nr 12. – P. 29. 1368. Şatravca, Claudia. Zilele tîrgumureşene – 2009 // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 3. – P. 57-59. 1369. Şatravca, Tatiana. Rolul bibliotecarului în promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 29-32. 1370. Ştempliuc, V. Noroc de oameni buni : [despre relaţia de colab. dintre şcoala auxiliară nr. 7 şi Bibl. Publ. „Alba Iulia”] // Capitala. – 2009. – 14 ian. – P. 6. 1371. Tamazlâcaru, Elena. Apariţie editorială completă – Caietele Eminescu : [lansarea la CAIE a ultimelor volume din Manuscrisele lui Mihai Eminescu şi comemorarea a 120 de ani de eternitate a marelui poet] // Lit. şi arta. – 2009. – 18 iun. – P. 5. 1372. Tamazlîcaru, Elena. Cu Ştefan Sofronovici şi mama Frăsîna la lansarea volumelor Ilenuţa româncuţa şi Basarabia română [la Bibl. Publ. „Alba Iulia”] // Lit. şi arta . – 2009. – 3 dec. – P. 4. 1373. Tamazlîcaru, Elena. „Doru-mi-i de Dumneavoastră: ca unui zid de o fereastră!” Doar 17 secunde necesare pentru căderea zidului de pe Prut : [despre evenimentul căderii Zidului Berlinului desfăşurat în incinta BP „Alba Iulia”] // Lit. şi arta. – 2009. – 12 noiem. – P. 6. 1374. Tamazlâcaru, Elena. Două întîlniri cu scriitoarea Claudia Partole : [lansarea romanului Viaţa unei nopţi sau Totentanz : jurnalul menajerei de Claudia Partole, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, şi prez. Diplomei de Onoare „H. Gh. Andersen” acordată autoarei


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

125

pentru cartea Domniţa – Păstoriţa... – întîlnire la Bibl. Publică „Alba Iulia”] // Lit. şi arta. – 2009. – 25 iun. – P. 8. 1375. Tamazlâcaru, Elena. Festival Internaţional de poezie Grigore Vieru, Iaşi-Chişinău // Alba Iulia. – 2009. – Dec. (Nr 17). – P. 4. 1376. Tamazlâcaru, Elena. Întîlnire cu maestrul Glebus Sainciuc : [despre desfăşurarea la Bibl. de Arte, filială a BM „B.P. Hasdeu”, a evenimentului cu genericul Zilele uşilor deschise] // Lit. şi arta. – 2009. – 10 dec. – P. 6. 1377. Tamazlâcaru, Elena. Nebănuita faţă a Ninelei Caranfil... : [despre lansarea volumului Nebănuita forţă a scenei a actriţei N. Caranfil în incinta BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 4. 1378. Tamazlâcaru, Elena. Ninela Caranfil, actriţa surprizelor : [lansarea CD-ului Rugă după Psalmii lui David, în interpretarea N. Caranfil, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2009. – 4 iun. – P. 6. 1379. Tamazlâcaru, Elena. Ştefan cel Mare – Voievodul Voievozilor şi Domnitorul Domnitorilor... : [simpoz. al actorilor, regizorilor, dramaturgilor, realizat la iniţiativa şi cu aportul Bibl. de Arte] // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 8. 1380. Tamazlâcaru, E. Triste omagieri ale lui Grigore Vieru... : [la Bibl. Publ. „Alba Iulia”] // Lit. şi arta. – 2009. – 19 febr. – P. 8. 1381. Tamazlâcaru, Elena. Ziua Eminescu : [despre Ziua comemorării lui Mihai Eminescu, desfăşurată la CAIE] // Lit. şi arta. – 2009. – 5 mar. – P. 5. 1382. Tanasoglu, L. „Gagauz aydinnadîcisî” : [despre M. Ciachir – protoiereu, profesor, promotor al găgăuzilor, moldovenilor, despre bibl. de lit. şi cultură găgăuză din Chișinău] // Столица (Комрат). – 2009. – 10 apr. – P. 6. – În limba găgăuză. 1383. Telembici, Nina. Mircea Eliade şi lacrima Basarabiei : [despre manifestările cultural-şt. „Mircea Eliade”, ed. a XV-a, la BP „O. Ghibu”] // Florile dalbe. – 2009. – 30 apr. – P. 3. 1384. Terguţă, Bianca. Dragă bibliotecă! : Bibl. Publică „Ovidius” // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 53. 1385. Timuş, Angela. Biblioteca „Ştefan cel Mare”. Cartea – punte de legătură a bibliotecilor : (fragm.) // Familia română. – 2009. – Anul 10, Nr 4(35). – P. 20-21.


126

Bibliografie

1386. Timuş, Angela. Cultură prin lectură: Programul „Copiii Chişinăului citesc o carte” // Cartea. Biblioteca. Cititorul : Bul. metodic şi bibliografic. Fasc. 18. – Ch., 2009. – P. 41-46. 1387. Tincu, Aurelia. Şi ghid... să-ţi fie TIMPUL! : [despre Proiectul ziarului Timpul şi al Ed. Litera : Ziarul „la pachet” cu cartea transpusă de Biblioteca „Alba Iulia” într-un flashmob ] // Timpul. – 2009. – 6 noiem. – P. 4. 1388. Timuş, Angela. Directoarea Bibliotecii „Ştefan cel Mare” Angela Timuş: Sperăm să se înţeleagă că într-adevăr rolul bibliotecarului este foarte mare // Flux. – 2009. – 12 oct. 1389. Tomşa, Natalia. Nopţile lecturii – în premieră la Chişinău // Florile dalbe. – 2009. – 3 dec. 1390. Tomşa, Natalia. „Nopţile lecturii” la Biblioteca „Ştefan cel Mare” : [program lansat în cadrul Săptămînii uşilor deschise] // Capitala. – 2009. – 23 ian. – P. 8. 1391. Tomşa, Natalia. Nopţile lecturii – program în premieră la Chişinău : [la Biblioteca „Ştefan cel Mare”] // Săptămîna. – 2009. – 23 oct. – P. 24. 1392. Tricolici, Claudia. Evoluţia Serviciului Informaţii Comunitare la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 26-28. 1393. Trofim, Nadejda. Parteneriat între bibliotecă şi sociologie // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 32-35. 1394. Turvinenco, Valentina. Dialogul intercultural în condiţiile globalizării : [Conf. anuală a Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova „Provocări pentru profesionişti în era informaţiei”, 15-17 oct. 2009; Masa rotundă „Biblioteca publică multiculturală”) // Buletinul ABRM. – 2009. – Nr 2 (10). – P. 20-22. 1395. Ţurcanu, Aurelia. Durerea încă nu s-a stins : [despre expoz.-colocviu, organizată cu prilejul a 150 de ani de la Unirea Principatelor Române; vernisarea expoz. de fot. Românii din jurul României; colocviul Impactul Unirii pămînturilor româneşti asupra spiritualităţii naţionale; lansarea rev. BiblioPolis, nr. 4/2008, la BM „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2009. – 30 ian. – P. 5. 1396. Ţurcanu, Aurelia. Morţii nu mint, iar viii nu uită : [despre lansarea cărţii de proză cu acelaşi titlu de Constantin Guţu, la BM „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2009. – 10 iul. – P. 3. 1397. Ţurcanu, Aurelia. O familie de intelectuali basarabeni : [prez. editorială a bibliogr. cu acelaşi titlu, elab. de BM „B.P. Hasdeu”, filiala „Ovidius” ] // Capitala. – 2009. – 25 febr. – P. 8.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

127

1398. [Ungureanu, Larisa]. „De vorbă cu păpuşa Barbie” : [proiect de creativitate] // Făclia. – 2009. – Iul. (Nr 26). – P. 5. – (semnat : Lorina Perju) ; Lanterna magică. – 2009. – Nr 1/6. 1399. Ungureanu, Larisa. Miracolul artei : [despre expoz. de fot. Dedicată familiei şi prezentarea a trei filme de animaţie pe versurile lui Gr. Vieru şi ale lui I. Hadârcă, evenimente ce au avut loc în incinta Bibl. „O. Ghibu” şi au fost organizate de Asoc. „ARTIStudio”] // Capitala. – 2009. – 22 mai. – P. 6. 1400. Ungureanu, Larisa. Valentin Portas. Cucul de lemn : [lansare de carte] // Lanterna magică. – 2009. – Nr 1/6. 1401. Ursu, Victor. Liviu Rebreanu este pe Aleea Clasicilor : [despre dezvelirea bustului lui Liviu Rebreanu şi Zilele Liviu Rebreanu la Chişinău, se menţionează BP „L. Rebreanu”] // Timpul. – 2009. – 30 noiem. – P. 2. 1402. Varvara Dmitriev : „Urăsc să mă forţez să fiu disciplinată” : [expoz. lucrărilor pict. V. Dmitriev, la Bibl. „M. Lomonosov”] // Flux. – 2009. – Aug. – P. 6. 1403. Verdeş, Eudochia. Calea spre afirmare : [concurs de inteligenţă şi frumuseţe al ciclului primar de la Liceul „M. de Cervantes”, realizat prin intermediul Bibl. de Arte, în sediul acesteia] // Florile dalbe. – 2009. – 4 apr. – P. 2-3. 1404. Vieru-Işaev, Maria. Basarabia anului 1917 în memorialistica ardeleanului Romulus Cioflec (aprecieri şi paralele în timp) // Biblioteca Bucureştilor. – 2009. – Nr 1. – P. 32-35. 1405. Vieru-Işaev, Maria. Două cărţi de Ludmila Bulat : pionierat şi provocare : [despre lansarea cărţilor scriitoarei L. Bulat Izvoare de lumină şi Omul din preajmă, apărute la Ed. „Pontos” din Chişinău, în incinta BM „B.P. Hasdeu”] // Lit şi arta. – 2009. – 12 noiem. – P. 5. 1406. Vizitiu, Svetlana. Maria Cebotari : Sentimentele trec dincolo de cuvinte... // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 122-124. 1407. Vizitiu, Svetlana. Mihai Volontir: „Demnitatea, dacă o ai, eşti om, dacă nu – nimic nu e!” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 96-98. 1408. Vizitiu, Svetlana. Victor Ciutac: „Aş vrea să am şi eu un nume, o adresă...” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 138-140. 1409. Voloşenco, Nina. Lansarea cărţi „Cum am trăit într-un măr” de Nina Slutu-Soroceanu [la Bibl. Publ. „A. Donici”] // Făclia. – 2009. – 7 febr. – P. 9.


128

Bibliografie

1410. Vorotneac, Elena. Elevii fac cunoştinţă cu scriitorii basarabeni : [despre lansarea cărţii lui Ianoş Ţurcanu Întoarcerea din Eden la Centrul Academic „Eminescu”] // Făclia. – 2009. – 31 ian. – P. 6. 1411. Vorotneac, E. ...elevii frecventează lecţiile lui Sergiu Sumcă? : [Bibl. „Alba Iulia”] // Făclia. – 2009. – 25 apr. – P. 2. 1412. Vorotneac, Elena. ...studenţii au inaugurat un vernisaj? : [Bibl. „Alba Iulia”] // Făclia. – 2009. – 14 febr. – P. 4. 1413. Vulpe, Elena. Biblioteca „O. Ghibu” – o instituţie educaţională în sistemul cunoaşterii : (fragm.) // Familia română. – 2009. – Anul 10, Nr 4 (35). – P. 13-14. 1414. Vulpe, Elena. Cenaclul „Grigore Vieru” la Biblioteca „Onisifor Ghibu” : [despre serata de evocare, sub genericul Grigore Vieru – ochiul de veghe al neamului, prilejuită de trecerea în eternitate a poetului Gr. Vieru, organizată de elevii de la Liceul „Mircea Eliade” din Chişinău] // Lit. şi arta. – 2009. – 12 mar. – P. 5. 1415. Vulpe, Elena. Chişinăul citeşte o carte – Măcel în Georgia : [despre programul „Chişinăul citeşte o carte”, iniţiat de Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu” şi proza de debut a lui Dumitru Crudu Măcel în Georgia (Ed. Polirom, Iaşi. 2008)] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 29 mai. – P. 17. 1416. Vulpe, Elena. Elena Vulpe: „Biblioteca – barometru al culturii şi civilizaţiei” : [interviu cu dna E. Vulpe, directorul Bibl. Publ. „O. Ghibu”] / consemnare : Cristina Martâniuc // Capitala. – 2009. – 10 iul. – P. 8. 1417. Vulpe, Elena. Mesajul lui Adam Michnik: A trăi în adevăr : [lansarea cărţii cunoscutului eseist, fostului disident anticomunist polonez A. Michnik Mărturisirile unui disident convertit (apărută la Ed. „Polirom” din România), la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2009. – 2 iul. – P. 8 ; Capitala. – 2009. – 19 iun. – P. 8. 1418. Vulpe, Elena. Nu există libertate fără adevăr : [despre filmul doc. În memoria victimelor regimului stalinist din Basarabia, elab. de către Viorica Olaru-Cemârtan] // Capitala. – 2009. – 9 sept. – P. 7. 1419. Zawalska, A. Spotkanie w Bibliotece im. A. Mickewicza : [deschiderea Săptămînii uşilor deschise, ed. a 2-a, la Bibl. „A. Mickiewicz”] // Jutrzenka. – 2009. – Nr 11. – P. 8. – În limba pol. 1420. Zlota, Ioniţă. O vie amintire : [lansarea cărţii Valeriei Dascăl Arde gheaţa de pe gură, în incinta BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiem. – P. 4.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

129

În limba rusă 1421. Андреева, Даниела. Книги на русском издают и премируют : [мини-форум русской книги – 2009, который проходил в столич. библ. им. М. Ломоносова] // АиФ Молдова : прил. к газ. : «Aргументы и факты». – 2009. – 30 дек. – С. 21. 1422. Антология одного стихотворения : [о лит. гостинной в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Наше поколение. – 2009. – № 11. – С. 89. 1423. Апостол, Зоя. Нечто такое, чего не может быть! : [Евр. б-ка им. И. Мангера принимала участие в мини-конф. «Хеврута», посвящ. 150-летию со дня рождения евр. писателя ШоломАлейхема] // Еврейское местечко. – 2009. – 12 июня. – С. 7. 1424. Апостол, Зоя. Никогда больше! : [oб участии евр. б-ки им. И. Мангера в мемор. мероприятии КЕДЕМа ко Дню памяти жертв Холокоста] // Еврейское местечко. – 2009. – 30 янв. – С. 7. 1425. Aпостол, Зоя. От свечи к свече, от сердца к сердцу : [об участии евр. б-ки им. И. Мангера в межрегион. фестивале, посвящ. Хануке и 95-летию АЕРК «Джойнт»] // Еврейское местечко. – 2009. – 18 дек. – С. 4. 1426. Барбэ, Людмила. От традиций к инновационному поиску : [б-ка им. Леси Украинки] // Buletin ABRM. – 2009. – Nr 2 (10). – P. 28-30. 1427. Бацманова, Анна. Не детективный роман, но читается она не менее увлекательно : [рец. на кн.: А. Лебедев Советская сверхохлократия и постсоветская охлократия. Ch., 2009] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 83-86. 1428. Большова, Ольга. Нам один в веках сияет свет : в республике торжественно завершились Дни славянской письменности и культуры, состоявшиеся в Молдове в девятнадцатый раз : [в т.ч. о мероприятиях в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2009. – 21 мая. – С. 9. 1429. Борисова, Татьяна. „Мы в России такой народ…” : [о презентации нового сб. стихов Е. Ляпустина Штрихи в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2009. – 30 янв. – С. 14. 1430. Борисова, Татьяна. О Людочке, о Саше… : [о презентации нового поэт. сб. посла Рос. Федерации в Молдове А.В. Папкина Мой апрель в б-ке им. М. Ломоносова] // Рус. слово. – 2009. – 23 окт. – С. 7.


130

Bibliografie

1431. Бужак, Ирина. Новый библиографический указатель : [об издании Муницип. б-кой им. Б.П. Хашдеу и Евр. б-кой – Культурным центром им. И Мангера – библиограф. указателя Катастрофа европейского еврейства – трагедия ХХ века] // Истоки жизни. – 2009. – Май (№ 8). – С. 4. 1432. Бужак, Ирина. Память и боль : [о издании евр. Благотвор. центром «Хэсэд Иегуда», Евр. б-кой – Культурным центром им. И. Мангера и фондом «Hanadiv Charitable Foundation» альбома Холокост – память и боль] // Истоки жизни. – 2009. – Май (№ 8). – С. 4 1433. Бурда, Б. …К нам вновь с приветом из Одессы-мамы : [интервью с лауреатом фестивалей авт. песни, одним из ведущих игроков «Что? Где? Когда?» Б. Бурдой, на праздновании 30-летия клуба авт. песни «Товарищ гитара» при евр. б-ке им. И. Мангера] / записал : Михаил Дрейзлер // Еврейское местечко. – 2009. – 19 июня. – С. 10. 1434. Бурлаков, Дмитрий. Под сенью дружных муз : [о лит.-муз. вечере, посвящ. Дню памяти А.С. Пушкина в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2009. – 13 февр. – С. 3. 1435. «В поисках параллельных миров» : [о презентации кн. К. Шишкана В поисках параллельных миров в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Время. – 2009. – 21 июля. – С. 5. 1436. Вассерман, Александр. Наташа Барабанщикова, которую все любят : [в театре евр. б-ки им. И. Мангера клуб бардов «Товарищ гитара» организовал чествование, рук. вок. ансамбля «Халом»] // Еврейское местечко. – 2009. – 4 дек. – С. 12. 1437. Волошина, Анна. Немного лета в середине января : [о персон. выст. работ худож. Сергея Сулина Немного лета в середине января в чит. зале б-ки им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2009. – 23 янв. – С. 13. 1438. Вспоминая классика : [об участии евр. б-ки им. И. Мангера в мини-конф., посв. евр. писателю Шолом-Алейхему, проводимой в КЕДЕМе] // Истоки жизни. – 2009. – Июнь (№ 10). – С. 6. 1439. Вырлан, О. Здравствуй, лето! : [открытие летних чтений в б-ке им. Мирон Костин] // Столица. – 2009. – 5 июня. – С. 6. 1440. Галкина, Аксиния. «Снег мудрости не тает на висках» : [25 окт. в евр. б-ке им. И. Мангера, в рамках ОФЕКа (Общинного Фестиваля Еврейской Книги), прошла презентация биобиблиогр. Владимира Аникина] // Эксперт новостей. – 2009. – 30 окт. – С. 4.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

131

1441. „Голем” уже в библиотеке : [o передаче в дар евр. б-ке им. И. Мангера книги Гр. Трестмана Голем, или Проклятие Фауста] // Еврейское местечко. – 2009. – 23 янв. – С. 12. 1442. Грани жизни : Красота из сена: [о вернисаже флористки И. Кухарюк в б-ке им. Штефан чел Маре] // AиФ Молдова: прил. к газ. «Аргументы и факты». – 2009. – № 3. – С. 31. 1443. Данина, Алла. Когда с читателем на «ты» : [в евр. б-ке им. И. Мангера совместно c Евр. общиной и Евр. конгрессом Молдовы прошла интеллект. викторина среди старшеклассников, посв. памяти евр. писателей, членов ЕАК (Евр. антифашистского комитета), расстрел. на Лубянке] // Истоки жизни. – 2009. – Cент. (№ 1). – С. 11. 1444. Дашевский, О. Юная художница Аня Филонова о шмотках, питерских приключениях и конце света : [о персон. выст. юной худож. Анны Кацыф-Филоновой «Солнечный мир» в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Время. – 2009. – 19 июня. – С. 26-27. 1445. Деревщикова, Светлана. „Немного лета среди января” : [в рус. б-ке им. М.В. Ломоносова прошла выст. произведений худож. Сергея Сулина] // Известия в Молдове. – 2009. – 23 янв. – С. 14. 1446. Деревщикова, Светлана. «Он по-прежнему современен»: В Кишиневе прошел День памяти Пушкина, отмечаемый по традиции в феврале : [в рус. б-ке им. Ломоносова состоялось открытие пушкин. уголка] // Известия в Молдове. – 2009. – Февр. 1447. Дрейзлер, Михаил. Весело «прозаседали» : [заседание клуба евр. художников при б-ке им. И. Мангера, к 200- летию со дня рождения Н.В. Гоголя] // Еврейское местечко. – 2009. – 3 апр. – С. 12. 1448. Дрейзлер, Михаил. «Иерусалимский казак» : [презентация книги Анатолия Лабунского Эстафета без финиша в евр. б-ке – Культурном центре им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2009. – 15 мая. – С. 11. 1449. Дрейзлер, Михаил. «О Кишинёве я вздохнул» : [в рамках декады «Мой город», приуроч. ко Дню города (14 окт.), в еврейской б-ке – Культурном центре им. И. Мангера – был проведён ряд темат. мероприятий] // Еврейское местечко. – 2009. – 16 окт. – С. 3. 1450. Дрейзлер, М. Памяти талантливого земляка : [в евр. б-ке им. И. Мангера, по инициативе Клуба евр. художников, был орг.


132

Bibliografie

Вечера памяти живописца, графика, скульптора Аурела Давида] // Еврейское местечко. – 2009. – 11 дек. – С. 10. 1451. Дрейзлер, Михаил. Посол и пресса пообщались напрямую : [o визите в Кишинёв Чрезвыч. и Полномоч. Посла Государства Израиль в РМ (с резиденцией в Иерусалиме) Авраама Шарона, который посетил евр. б-ку – Культурный центр им. И. Мангера)] // Еврейское местечко. – 2009. – 6 марта. – С. 3. 1452. Дрейзлер, Михаил. Талант – единственная новость, которая всегда нова : [o юбил. вечере, посвящ. книжному иллюстратору Эдуарду Майденбергу в евр. б-ке им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2009. – 16 янв. – С. 9. 1453. Дрейзлер, Михаил. …Чарли, смешной чудак : [в евр. б-ке – Культур. центре им. И. Мангера – был проведён вечер, посвящ. 120-летию со дня рожд. Ч. Чаплина] // Еврейское местечко. – 2009. – 25 дек. – С. 13. 1454. Жесткова, Елена. Поэт – вот образ твой! : [o 120-й годовщине со дня смерти Михая Эминеску, отмеч. в Aкад. Центре им. Эминеску] // Кишин. новости. – 2009. – 19 июня. – С. 7. 1455. Забудский, Борис. Сатирики у нас еще в почете? : [встреча с сатириком Ю. Харламовым в чит. зале б-ки им. М.В. Ломоносова] // Столица. – 2009. – 11 марта. – С. 8. 1456. Заключительные аккорды : [21 июня завершился фестиваль в честь 150-летия со дня рождения евр. писателя ШоломАлейхема, организ. Евр. конгрессом и Евр. общиной Молдовы, ЕКЦ КЕДЕМ и Евр. б-кой им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2009. – 26 июня. – С. 9. 1457. Зовущих слов огни… : [16 сент. в евр. б-ке им. И. Мангера совместно c Евр. общиной и Евр. конгрессом Молдовы прошла интеллект. викторина среди старшеклассников евр. лицеев, посв. памяти евр. писателей, членов ЕАК (Евр. Антифашистского комитета), расстрел. на Лубянке] // Еврейское местечко. – 2009. – 25 сент. – С. 3. 1458. Искимжи, Татьяна. Посвящается Шолом-Алейхему : [o книж. выст. Шолом-Алейхем писатель и человек, организ. евр. б-кой им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2009. – 12 июня (№ 22). – С. 10. 1459. Кишинёв : Радиомост «Идиш Лэбн» : [уникальный радиомост «Нью-Йорк – Тель-Авив – Кишинёв» прошёл на ежеме-


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

133

сяч. передаче «Идиш лэбн» респ. радио, участие б-ки им. И. Мангера] // Новости недели. – 2009. – 26 февр. – С. 10. 1460. Книги украiнцiв Молдови [в том числе и о библиогр. Украiнцi в культуре Молдови, подготовл. б-кой им. Леси Украинки] // Рiдне слово. – 2009. – Травень-Червень (№ 5). – С. 14-15. – În limba ucr. 1461. Лупашку, Татьяна. После ремонта открылась библиотека „Transilvaniа” // Cаpitala – Столица. – 2009. – 4 сент. – С. 5. 1462. «М-АРТ» в сентябре : [о вечере в б-ке им. М.В. Ломоносова, посвящ. приезду А.С. Пушкина в Молдову] // Рус. слово. – 2009. – 2 окт. – С. 8. 1463. Мария, Наталья. Поэтесса из страны лозы : [в рамках Дней рус. литературы и духовности в Молдове в б-ке им. М. Ломоносова состоялась презентация стихов рус. поэтессы Надежды Деминой Oзера листьев] // Moлд. ведомости. – 2009. – 3 нояб. – С. 4. 1464. Молиштяну, Аксения. Неразгаданная тайна Эминеску : [об вечере памяти, посвящ. 159-й годовщине со дня рождения поэта, организ. в Акад. центре Эминеску] // Кишин. новости. – 2009. – 23 янв. – С. 4. 1465. Морозовская, Ирина. А ещё я сочиняю сказки… : [интервью с одес. бардом Ириной Морозовской, выступавшей на 30-летнем юбилее клуба авт. песни «Товарищ гитара» при евр. б-ке им. И. Мангера] / записал : Михаил Дрейзлер // Еврейское местечко. – 2009. – 26 июня. – С. 10. 1466. Мыслицкая, Светлана. «Прометей нации» : [вечер памяти Т.Г. Шевченко и б-ке им. Леси Украинки] // Cаpitala – Столица. – 2009. – 11 марта. 1467. Не заросла народная тропа… : [о персон. выст. работ графика Эдуарда Майденберга Твоей молвой наполнен сей предел в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Эксперт новостей. – 2009. – 11 дек. – С. 5. 1468. Неделя еврейской библиотеки им. Мангера : [план проведения мероприятий Недели евр. б-ки 15-22 февр.] // Еврейское местечко. – 2009. – 13 февр. – С. 7. 1469. Недзельская, Е. Все для читателя – и книга, и компьютер : [Bibl. „A. Mickiewicz”] // Jutrzenka. – 2009. – № 4. – С. 19.


134

Bibliografie

1470. Недзельская, Е. Kишинёв Натальи Чемис : [в польской б-ке им Адама Мицкевича открылась выст. картин молодой худож. Наталии Чемис] // Kишин. новости. – 2009. – 23 oкт. – С. 8. 1471. Недзельская, Е. Польские книги в подарок : [Bibl. „A. Mickiewicz”] // Jutrzenka. – 2009. – № 2. – С. 4. 1472. Недзельская, Е. Свет и цвет Марины Паскиной : [выст. картин в польской б-ке им. „A. Mickiewicz”] // Кишин. новости. – 2009. – 4 июня. – С. 7. 1473. Опря, Татьяна. Песня, гитара, друзья : [12 июня в помещении евр. б-ки им. И. Мангера состоялся концерт Бориса Бурды и Ирины Морозовской] // АиФ Молдова : прил. к газ. «Аргументы и факты». – 2009. – 17 июня. 1474. Павленко, Мария. Возьмёмся за руки, друзья : [к 30-летию со дня основания кишин. клуба авт. песни «Товарищ гитара» при евр. б-ке им. И. Мангера] // Независимая Молдова. – 2009. – 12 июня. – С. 8. 1475. Памятник в переплёте : [В 2009 г. евр. б-ка им. И.Мангера пополнила свои фонды двумя книгами молд. учёного-историка Самсона Мадиевского: Другие немцы и Публицистика (19982007)] // Еврейское местечко. – 2009. – 25 сент. – С. 8. 1476. Петровых, Мария. Когда книга становится событием : [о мероприятиях, провед. в б-ке М.В. Ломоносова в рамках Фестиваля рус. книги] // Рус. слово. – 2009. – 17 апр. – С. 5. 1477. Петровых, Мария. Праздник, объединивший «М-Арт», май, июнь : «Ломоносовка» : [о мероприятиях, провед. в б-ке М.В. Ломоносова в рамках Дней Славянской письменности и культуры] // Рус. слово. – 2009. – 30 мая. – С. 9. 1478. Поборник истории в лицах : [25 окт. в евр. б-ке им. И. Мангера, в рамках ОФЕКа (Общинного Фестиваля Еврейской Книги), прошла презентация биобиблиогр. Владимира Аникина] // Истоки жизни. – 2009. – Нояб. (№ 2). – С. 6. 1479. Презентация сборника : [o презентации в Дневном Центре «Хэсэд Иегуда» библиогр. Катастрофа европейского еврейства – трагедия ХХ века ] // Еврейское местечко. – 2009. – 8 мая. – С. 3. 1480. Программа Дней славянской письменности и культуры в Республике Молдова, 21-26 мая 2009 [в т.ч. мероприятия в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2009. – 15 мая. – С. 25.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

135

1481. Рассказова, Вера. Великий сын планеты : [о вечере памяти Ю.А. Гагарина „Сын Земли и звезд” организ. Рос. Центром науки и культуры совместно с б-кой им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2009. – 13 марта. – С. 4-5. 1482. Робу, Наталья. Молдова – дом разных народов : [в статье говорится и о 20-й годовщине б-ки – Еврейского культурного центра им. И. Мангера] // АиФ : прил. к газ : «Аргументы и факты». – 2009. – 26 авг. – С. 21. 1483. Рубинштейн, Олег. Я – неоэкспрессионист : [интервью с чл. Союза худож. Молдовы и междунар. ассоц. худож. при ЮНЕСКО, а также клуба Евр. худож. при б-ке им. И. Мангера, Олегом Рубинштейном] / записал : Михаил Дрейзлер // Еврейское местечко. – 2009. – № 2. – С. 11. 1484. Свет свободы и радости : [участие студий „Макор” и „Халом” при б-ке им. И. Мангера в празднич. ханукальном концерте „Дом, согревающий сердца” (КЕДЕМ)] // Истоки жизни. – 2009. – Янв. (№ 5). – С. 4. 1485. Семёнова (Юдович), Юлия. Эстафета Анатолия Лабунского : [o творч. вечере А. Лабунского в евр. б-ке им. И. Мангера] // Независимая Молдова. – 2009. – 25 сент. – С. 17. 1486. Семинары для разума и души : [участие библиографа б-ки И. Мангера С. Шпитальник в 3-й [образовательной] программе «Херута в Молдове»] // Еврейское местечко. – 2009. – 4 сент. – С. 6. 1487. Семья глазами ребенка : [в б-ке им. О. Гибу открылась мультимед. выставка работ, выполн. детьми] // Независимая Молдова. – 2009. – 22 мая. – С. 8. 1488. Сливенко, Нелли. Культура границ не знает : [об участии б-ки им. М.В. Ломоносова в составлении слов.-справ. Молдавскорусские взаимосвязи в искусстве, в лицах и персоналиях (XVIII – начало XXI века)] // Кишин. новости. – 2009. – 20 марта. – С. 9. 1489. Слобозиану, Михаил. О юбилее Муниципальной библиотеки «Б.П. Хашдеу» или истина где-то рядом : [о спорной дате основания Муницип. б-ки] // Кишин. обозреватель. – 2009. – 24 сент. – С. 13. 1490. Соловьёва, Татьяна. Книжкин дом стал совершеннолетним! : [o 18-летии со дня открытия евр. б-ки им. И. Мангера и о передаче в дар коллекции из 22 книг на евр. тему от Центра


136

Bibliografie

информации и документации на немецком языке Deutsсher Lesesaal] // Еврейское местечко. – 2009. – 6 февр. – С. 4. 1491. Соловьёва, Татьяна. Столяр и девы : [поздравление с 85-летним юбилеем З. Столяра сотрудниками евр. б-ки им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2009. – 30 янв. – С. 9. 1492. Спринчинат, Лидия. [Празднование 100-летия со дня рождения Емилиана Букова в б-ке им. М. Ломоносова, отклик читательницы б-ки] // Кишин. новости. – 2009. – 27 авг. – С. 3. 1493. Сулин, Сергей. На языке межнационального общения : [o б-кe им. М.В. Ломоносова в связи с открытием выст. «Товарищества русских художников Молдовы»] // Русская община Республики Молдова. – К., 2008. – С. 79-81. 1494. Фестиваль продолжается : [7 июня евр. б-ка им. И. Мангера принимала участие в конф., посвящ. 150-летию со дня рожд. евр. писателя Шолом-Алейхема в КЕДЕМе] // Еврейское местечко. – 2009. – 12 июня. – С. 10. 1495. Тернавская, Ольга. По еврейским местам столицы : [в рамках семинара по повышению квалификации мадрихов Евр. Агенства «Сохнут» прошла экскурссия по евр. памятным местам Кишинёва, которую проводила О. Сивак (зав. отд. евр. б-ки им. И. Мангера)] // Еврейское местечко. – 2009. – 4 дек. – С. 11. 1496. Торня, Нелли. Все люди улыбаются на одном языке : [о мероприятиях, провед. в б-ке М.В. Ломоносова в рамках Дней Славянской письменности и культуры] // Кишин. новости. – 2009. – 29 мая. – С. 7. 1497. Торня, Нелли. Культура, как и любовь, границ не знает : [о новом словаре Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях (XVIII – начало XXI века), упоминание об участии дир. б-ки им. М.В. Ломоносова М.Ю. Щелчковой в подготовке библиогр. данных] // Moldova. – 2009. – № 4. – С. 41. 1498. Торня, Нелли. „Мне бы надо в Молдову влюбиться, только сердце Россией болит...” : [в публич б-ке им. М. Ломоносова прошла презентация сб. стихов известного рос. дипломата Александра Папкина] // Kишин. новости. – 2009. – 23 окт. – С. 7. 1499. Тысячная, Надежда. Культура украинцев Молдовы в одноименном библиографическом указателе: [о библиогр. пособии Украинцы в культуре Молдовы, издан. Муницип. б-кой им. Б.П. Хашдеу и б-кой украинской культуры и литературы им. Леси Украинки (Кишинев)] // День (Киев). – 2009. – 3 июня. – С. 2. – На рус. и укр. яз.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

137

1500. Урман, Н. Каждый сам себе модельер : [интервью с модельером Н.Е. Урман во время проведения мастер-класса в евр. б-ке им. И. Мангера] / записала : Анна Цорн // Истоки жизни. – 2009. – 4 дек. – С. 14. 1501. Фестиваль продолжается : [19 июня, евр. б-ка им. И. Мангера принимала участие в конференции, посв. 150-летию со дня рожд. евр. писателя Шолом-Алейхема в КЕДЕМе] // Еврейское местечко. – 2009. – 12 июня. – С. 10. 1502. Ханука в КЕДЕМе : [участие евр. б-ки им. И. Мангера – общинного центра в Ханукальном концерте] // Истоки жизни. – 2009. – 4 дек. – С. 4. 1503. Ходова, Ольга. Он создал „азбуку” для начинающих химиков : [упоминание об участии б-ки им. М. Ломоносова в просветит. мероприятии организ. Рус. общиной в честь 175-летия со дня рождения Д.И. Менделеева] // Рус. слово. – 2009. – 13 февр. – С. 6. 1504. Цорн, Анна. Акварельные краски истории : [в рамках проекта Муницип. б-ки им. Б.П. Хашдеу «Кишинёв читает книгу», программы «Летние чтения», юные читатели евр. б-ки – культур. центра им. И. Мангера читали книгу Шолом-Алейхема Мальчик Мотл] // Истоки жизни. – 2009. – Cент. (№ 12). – С. 6. 1505. Цорн, Анна. Еврейская библиотека в свете требований ЮНЕСКО // Истоки жизни. – 2009 . – Нояб. (№ 3). – С. 11. 1506. Цорн, Елена. Эстафета как путь к вечному : [10 мая в евр. б-ке – культурном центре им. И. Мангера состоялась презентация книги Анатолия Лабунского Эстафета без финиша] // Истоки жизни. – 2009. – Май (№ 9). – С. 7. 1507. Шеховцова, Н. За откровением – в библиотеку : [об открытии бки общест. науч.-культур. просветит. Рерихов. Центра Молдовы в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Столица. – 2009. – 23 окт. – С. 5. 1508. Шеховцова, Н. Искусство общения по-украински: Неделя открытых дверей в б-ке им. Л. Украинки // Столица. – 2009. – 6 марта. – С. 7. 1509. Шеховцова, Наталья. Памяти великого романтика : [о вечере в б-ке им. М.В. Ломоносова, посвящ. 100-летию со дня рождения поэта Е. Букова] // АиФ Молдова : прил. к газ. «Аргументы и факты». – 2009. – 19-25 авг. – С. 28.


138

Bibliografie

1510. Шеховцова, Наталья. Польская книга для всех: : [два года польской библ. им. Адама Мицкевича] // Столица. – 2009. – 13 нояб. – C. 5. 1511. Шпитальник, Сара. «Внук» о «дедушке» (К 150-летию со дня рождения Шолом-Алейхема) : [проводится параллель между творчеством Шолом-Алейхема и Ихила Шрайбмана] // Еврейское местечко. – 2009. – 6 марта. – С. 11. 1512. Щелчкова, Маргарита. «Романовы. Триста лет служения России» : [о передаче в дар б-ке им. М.В. Ломоносова книг из Рос. центра науки и культуры] // Рус. слово. – 2009. – 10 апр. – С. 10. 1513. Щелчкова, Маргарита. Россия державная : [аннот. на книгу В.П. Бутромеева Россия державная, передн. в дар б-ке им. М.В. Ломоносова из Рос. центра науки и культуры] // Рус. слово. – 2009. – 22 мая. – С. 7. 1514. Юнко, Александра. Не оставляйте стараний, маэстро : «ломоносовка» : [о вечере артиста Ивана Головина в б-ке М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2009. – 26 июня. – С. 11. 1515. Юнко, А. Пространство для полета : больной принесли фрукты, она написала натюрморт и выздоровела : [о выст. молодой худож. В. Дмитриевой в б-ке им. М. Ломоносова под названием „Karakuli»] // Независимая Молдова. – 2009. – 5 авг. – С. 8. 1516. Юнко, Александра. С днем рождения, Александр Сергеевич! : [о выст. клуба флористов «Диана», которая проходила в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2009. – 23 июня. – С. 4-5. 1517. Юнко, Александра. Федор Черепанов : «У русского мира границ нет» : [в б-ке им. М.В. Ломоносова состоялась презентация лит.-худож. альманаха Братина] // Рус. слово. – 2009. – 16 окт. – С. 5.

2010 1518. Anegroaie, Z. În împărăţia celor mici : [este menţionat parteneriatul dintre Bibl. „Tîrgu-Mureş” şi Liceul „Ştefan cel Mare”] // Făclia. – 2010. – Nr 42. – P. 12. 1519. Arghezi, Mitzura. Reîntoarcerea lui Tudor Arghezi la Chişinău : [interviu cu Mitzura Arghezi, fiica poetului Tudor Arghezi, care s-a aflat în vizită la Chişinău în legătură cu desemnarea numelui lui Tudor Arghezi Bibl. de Arte] / consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. – 2010. – 2 iun. – P. 8.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

139

1520. Arghezi, Mitzura. „Tata cunoştea limba română îngrozitor de bine...” : [interviu cu Mitzura Arghezi, fiica poetului Tudor Arghezi, aflată la Chişinău la Bibl. de Arte] / consemnare : Raia Rogac // Vatra veche. – 2010. – Nr 10. – P. 3-8; Moldova. – 2010. – Sept.Oct. – P. 38-43. 1521. Arion, Liuba. Un omagiu necontenit pentru Grigore Vieru : [simpoz. dedicat poetului organizat de Bibl. „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2010. – 20 mai. – P. 8. 1522. Avram, M. Biblioteca „Tîrgu-Mureş” – o casă departe de casă // Cuvîntul liber. – 2010. – Nr 53. – P. 6. 1523. Balan, Iurie. Filă cu filă, treaptă cu treaptă... : [despre expoz. de desene a micuţei pict. Eva Chiroşcă, care a avut loc în incinta Bibl. „A. Mickiewicz”] // „a” mic. – 2010. – Nr 5/6. – P. 21. 1524. Băciuţ, N. Ce înseamnă a fi român... pretutindeni : [este menţionată Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Băciuţ N. Vama de valoarea adăugată. Dialoguri literare. – Tîrgu-Mureş, 2010. – P. 119. 1525. Băciuţ, N. Închinare : [despre activitatea Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Vatra veche. – 2010. – Nr 1. – P. 16. 1526. Băciuţ, Nicolae. Ministerul culturii nu a avut niciodată în frunte pe ministrul finanţelor : [interviu cu Nicolae Băciuţ, cu referire la Bibl. „Tîrgu-Mureş” / consemnare : Raia Rogac // Basarabia lit. – 2010. – 28 iul. ; Băciuţ N. Vama de valoarea adăugată. Dialoguri literare. – Tîrgu-Mureş, 2010. – P. 62. 1527. Beţivu, Valeria. Gînduri şi chipuri luminate : [expoz. de iconografie la Bibl. „Ovidius”, aut. Elena Mărgineanu, 17 ani] // Florile dalbe. – 2010. – 28 apr. – P. 7. 1528. Bologan, Gheorghe. În mine bate inima lumii... : [10 ani de activitate a CAIE] // Funcţionarul public. – 2010. – Ian. (Nr 2) – P. 8-9. 1529. Bondarczuk, Oksana : [interviu cu Oksaną Bondarciuc, președinte al soc. „Polska Wiosna w Mołdawii”] / consemnare : H. Usowa // Jutrzenka. – 2010. – Nr 1. – S. 8-11. – În limba pol. 1530. Borodatîi, Tatiana. Evaluarea serviciilor on-line ale bibliotecilor publice: cazul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” // Buletinul ABRM. – 2010. – Nr 1 (11). – P. 54-56; BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 38-40. 1531. Budeanu, Gheorghe. Tudor Arghezi vine la Chişinău : [vizita la Chişinău a dnei Mitzura Arghezi, fiica poetului român Tudor


140

Bibliografie

Arghezi, cu o donaţie de carte pentru Bibl. de Arte, care va purta numele lui] // Timpul. – 2010. – 26 mai. 1532. Buga, Ion. Pantelimon Halippa – tribun al Basarabiei : [lansare la BP „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 1 apr. – P. 3. 1533. Bulat, Ludmila. Încă un sat şi-a găsit cronicarul : [la Filiala „Liviu Rebreanu” a avut loc lansarea cărţii Pelinia – nume de legendă a publicistei Raia Rogac] // BiblioPolis. – 2010. – Nr 33, Vol. 1. – P. 117-119. 1534. Bulat, Ludmila. Să construim o civilizaţie a iubirii... : [lansarea cărţii Revelaţii : Nuvele de Valentina Stoica în cadrul Săptămînii uşilor deschise la Filiala „Tîrgu-Mureş”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 72-75. 1535. Butucel, Elena. Biblioteca este un izvor de sănătate pentru spirit : [interviu cu Elena Butucel, directorul Bibl. „Ovidius”, preşedintele Comitetului sindical al Direcţiei Cultură a Primăriei Municipiului Chişinău] / consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2010. – 14 mai. – P. 4. 1536. Butucel, Elena. Elena Butucel, directoarea Bibliotecii „Ovidius”: „Biblioteca – o instituţie indispensabilă în timp” : [interviu] / consemnare : Oxana Eşanu // Lit. şi arta. – 2010. – 18 mar. – P. 8. 1537. Butucel, Elena. Ilustrul poet al Romei antice : [comemorarea poetului latin Publius Ovidius Naso la Bibl. „Ovidus”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 47-50. 1538. Buzu, T. Un ambasador al culorilor : [interviu cu T. Buzu referitor la Zilele O. Ghibu ] / consemnare : Raia Rogac // Natura. – 2010. – Sept. (Nr 9). – P. 8. 1539. Calenic, M. O nouă completare la cronica neamului : [lansarea la Bibl. „Liviu Rebreanu” a monogr. Pelinia – nume de legendă, semnată de publicista Raia Rogac] // Lit. şi arta. – 2010. – 15 apr. – P. 8. 1540. Calugher, Elena. Miracolul culorilor : [despre un protagonist al vernisajelor, organizate în cadrul Bibl. „Alba Iulia”, Alexandru Bocşa, elev în clasa a 2-a, Liceul „O. Ghibu”] // „a” mic. – 2010. – Nr 7/8. – P. 22. 1541. Capiţa, Ludmila. Cenaclul omagial literar „Traian Brad” // Gazeta bibliotecarului. – 2010. – Nr 1/3. – P. 10. 1542. Capiţa, Ludmila. Încondeiem ouă de Paşti : [concurs la Filiala „Transilvania”] // Florile dalbe. – 2010. – 22 apr. – P. 4.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

141

1543. Carp, Mirabela. O idee valoroasă realizată doar pe entuziasm : [lansarea celui de-al nouălea volum „Localităţile Republicii Moldova”, care a avut loc în incinta BM „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2010. – 15 ian. – P. 5. 1544. Caterev, Cristina. Bibliogames – mijloc de socializare a copiilor şi tinerilor la bibliotecă // Gazeta bibliotecarului. – 2010. – Nr 9/10. – P. 15-17. 1545. Căderea comuniştilor, lansată la Chişinău : [lansarea cărţilor : Căderea comuniştilor – de Vasile Şoimaru ; Sinteze – de Constantin Bobeică ; Vlad Pohilă. Biobibliografie la Sediul Central BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 4 noiem. – P. 7. 1546. Cebotari, Elena. Liviu Rebreanu – patron spiritual : [Săptămîna uşilor deschise la Bibl. „L. Rebreanu”] // Univers pedagogic pro. – 2010. – 23 dec. – P. 2. 1547. Cebotari, Elena. O lansare ca la ea acasă : [despre lansarea cărţii lui D. Păsat Clipa, doar ea, la Bibl. „L. Rebreanu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 23 dec. – P.8. 1548. Cebotari, E. Pelinia în centrul atenţiei : [lansarea cărţii Pelinia – nume de legendă, aut. R. Rogac la Bibl. „L. Rebreanu”] // Revista română. – 2010. – Nr 1. – P. 47-48. 1549. Cebotari, Elena. Redefiniri ale relaţiilor cu utilizatorii la Biblioteca „Liviu Rebreanu” // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 111-114. 1550. Cebotari, Margareta. Biblioteca „Ovidius” deschide noi orizonturi de afirmare şi comunicare pentru tinerii talentaţi // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 29-34. 1551. Cebotari, Margareta. Programul de voluntariat „Prietenii bibliotecii”: realizări şi perspective // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 23-29. 1552. Cerberii de pe Prut nu pot stăvili „expansionismul românesc”! : [se menţionează Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Şandru I. Inima timpului. – Tîrgu-Mureş, 2010. – P. 168-170. 1553. Cerniciuc, Maria. Sanctuar al culturii şi civilizaţiei : [despre practica bibliotecarilor şcolari la Bibl. „L. Rebreanu”] // Univers pedagogic pro. – 2010. – 23 dec. – P. 2.


142

Bibliografie

1554. Chicu, Dumitriţa. Istoricii discută despre deportări : [despre masa rotundă Deportarea din 12-13 iunie 1941: memorie şi actualitate, care a avut loc în incinta Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Timpul. – 2010. – 14 iun. – P. 4. 1555. Ciobanu, Angela. Mai bine informat – mai bine protejat: un deziderat devenit realitate la Bibl. Publică de Drept // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 106-110. 1556. Ciobanu, Liuba. Formarea imaginii Bibliotecii „Ovidius” în comunitatea chişinăuiană // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 39-42. 1557. Ciobanu, Raisa. Cărţi din Tîrgovişte la „Tîrgovişte” : [Bibl. „Tîrgovişte” a primit o donaţie de carte de 3500 exemplare de la o delegaţie din or. Tîrgovişte, România ; lansări de carte : Paradis. Ieşirea din paradis, de Mihai Stan, şi O iubesc enorm, domnule judecător, de Ion Mărculescu] // Lit. şi arta. – 2010. – 25 mar. – P. 8. 1558. Ciobanu, Raisa. Un nume de vis al unei biblioteci : [lansare de carte : Vladimir Halipli. Apostolul iubirii, la Bibl. „Tîrgovişte”] // Lit. şi arta. – 2010. – 11 mar. – P. 8. 1559. Ciorici, Elena. Cine citeşte o carte : [întîlnire cu scriitorul N. Dabija în cadrul programului „Chişinăul citeşte o carte”] // Univers pedagogic pro. – 2010. – 21 oct. – P. 5. 1560. Ciornîi, Iulia. Adoraţia mea pentru viaţă versus Biblioteca „Ovidius” : [eseu] // Roua stelară. – 2010. – Ian.-Febr. (Nr 11). – P. 52. 1561. Cînd poveştile rămîn în vogă : [despre activitatea filialelor Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu” în vacanţa de vară] // Capitala. – 2010. – 14 iul. – P. 6. 1562. Coica, Ala. Ateliere poetice – primul „produs” editorial al revistei Clipa : [despre lansarea vol. Ateliere poetice, care a avut loc la Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Timpul. – 2010. – 16 noiem. – P. 10. 1563. Constantin, Ion. Aniversarea Unirii Principatelor Române la Chişinău : [masa rotundă la Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Biblioteca Bucureştilor. – 2010. – Nr 1. – P. 23. 1564. Constantin, Ion. Ediţia a XVIII-a a Zilelor Ghibu şi inaugurarea Bibliotecii Publ. „Tudor Arghezi” la Chişinău // Biblioteca Bucureştilor. – 2010. – Nr 6. – P. 20-22.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

143

1565. Constantin, Ion. Ziua Basarabiei : [se menţionează relaţiile dintre Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi Bibl. Publ. „O. Ghibu] // Biblioteca Bucureştilor. – 2010. – Nr 1. – P. 15. 1566. Coşeri, Tatiana. Analiza cantitativă şi calitativă a activităţii infodocumentare – o componentă esenţială a dezvoltării şi o condiţie a progresului : [Conf. anuală a Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova „Provocări pentru profesionişti în era informaţiei”, 15-17 oct. 2009; Atelier profesional „Aspecte ale gestiunii activităţii de bibliotecă: provocări instituţionale şi sociale”] // Buletinul ABRM. – 2009. – Nr 2 (10). – P. 53-54. 1567. Coşeri, Tatiana. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” învaţă să înveţe: auditul formării profesionale 2005-2009 // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 58-67. 1568. Coşeri, Tatiana. Calitatea formării şi dezvoltării specialistului în informare şi documentare: repere privind elaborarea şi aplicarea standardelor ocupaţionale // Magazin bibliologic. – 2010. – Nr 1/2. – P. 48-50. 1569. Coşeri, Tatiana. Competenţa profesională – brandul instituţiilor infodocumentare : [Conf. anuală a Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova „Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil”. 11-12 noiem. 2010; Masa rotundă „Sistemul european de certificare pentru profesioniştii în biblioteconomie, informare, documentare: deschideri pentru Republica Moldova”] // Buletinul ABRM. – 2010. – Nr 2 (12). – P. 39. 1570. Coşeri, Tatiana. Specialistul în informare şi documentare – model de comportament: un punct de vedere conceptual. Etica comunicării în spaţiul profesional : [Masa rotundă „Educaţia profesională şi etica specialistului de bibliotecă: probleme şi soluţii” (Chişinău, 25 iunie 2010] // Buletin ABRM. – 2010. – Nr 1 (11). – P. 49. 1571. Coşeri, Tatiana. Ziua europeană privind promovarea competenţelor profesioniştilor din informare-documentare: ocazie pertinentă de promovare a profesiei // Buletinul ABRM. – 2010. – Nr 1 (11). – P. 53-54. 1572. Croitorul, Paula. Nouă comentarii despre Partidul Comunist : [despre lansarea de carte cu acelaşi titlu la Filiala „O. Ghibu”] // Capitala. – 2010. – 8 dec. – P. 6.


144

Bibliografie

1573. Crudu, Dumitru. Atelierul de scriere creatoare „Vlad Ioviţă” şi o nouă generaţie de scriitori : [cenaclul „Vlad Ioviţă” la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 68-69. 1574. Cuzuioc, Ion. Biblioteca – lăcaş sfînt // „Tîrgovişte” sub semnul aniversării : 1995-2010. – Ch., 2010. – P. 9-10. 1575. Dabija, Elena. „În mine bate inima lumii...” : [Zilele Mihai Eminescu, CAIE] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 57-62. 1576. Dabija, Elena. Mihai Eminescu al vremii noastre : [Eminesciana 2010] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 90-94. 1577. Dabija, Elena. Tinerii în acţiune: Centrul Academic Internaţional Eminescu provoacă tinerii la studii, cercetare şi delectare // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 96-100. 1578. Dabija, Elena. Un deceniu de valorificare şi promovare a patrimoniului eminescian : [10 ani de activitate a CAIE] // Funcţionarul public. – 2010. – Ian. (Nr 2) – P. 7. 1579. Dabija, Natalia. Aspectele psihosociale de integrare a copiilor şi adolescenţilor în comunitate. Cazul Bibliotecii Traian // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 101-105. 1580. Despre îmblînzirea emoţiilor : [la Bibl. „Ovidius” a avut loc lansarea vol. Călătoria lui Radu în Ţara Poveştilor de Ina Moldoveanu şi Ana Brăiescu – cartea didactico-educativă cu jocuri, desene şi ghicitori] // Capitala. – 2010. – 9 iul. – P. 8. 1581. Doibani, T. Doibani T. : Dumnezeu m-a ajutat să vin acasă : [interviu cu T. Doibani (cu referinţă la Bibl. „Transilvania”)] / consemnare : Raia Rogac // Vatra veche. – 2010. – Nr 11. – P. 53-54 ; Nr 12. – P. 63-67. 1582. Donaţie de manuale la Biblioteca „Tîrgovişte” [de la Asoc. „Pentru Familie”] // Ziarul liber. – 2010. – 9 febr. – P. 6. 1583. Dorofti, Valentina. Analiza împrumutului la ediţiile periodice pentru anul 2009 / Dorofti Valentina, Gorincioi Daniela // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 25-28.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

145

1584. Doroşencu, Liudmila. Doi cornoveni – două destine împlinite : [despre conf. omagială Revenirea la rădăcini dedicată împlinirii a 105 ani de la naşterea lui Paul Mihail şi lansarea volumului dnei Zamfira Mihail 155 de cărţi într-o carte, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 98-103. 1585. Filip, Iulian. După edificarea podurilor de crizanteme : [Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // „Tîrgovişte” sub semnul aniversării : 1995-2010. – Ch., 2010. – P. 11-12. 1586. Filip, Iulian. E unul care poate mai bine decît mine? : [despre Vladimir Beşleagă şi participarea scriitorilor la activităţile culturale ale filialelor BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 4 noiem. – P. 4. 1587. Filip, Iulian. La început au fost cuvinte (pod uluitor între noi şi noi) : [Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] / Iulian Filip, Mihai Stan // „Tîrgovişte” sub semnul aniversării : 1995-2010. – Ch., 2010. – P. 17-22. 1588. Florea, Corneliu. Veritabil tratat de cultură românească : [rec. la cartea publicistului, scriitorului şi politologului Vlad Pohilă Şi totuşi, limba română] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 1, Nr 33. – P. 129-133. 1589. Foiu, Taisia. Breviar bibliografic : [prez. biobibliogr. Aureliu Busuioc, Alexandru Donos, Vlad Pohilă] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 3, Nr 35. – P. 90-92. 1590. Galaju, A. Aripi pentru zbor : [despre ringul intelectual „Grigore Vieru”, la Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Univers pedagogic pro. – 2010.– Nr 1/2. – P. 5. 1591. Galaju, A. Ring intelectual – proces în continuu : [despre ringul intelectual org. la Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Aniversarea a 20-a de la fondarea Liceului Teoretic „Ion Creangă”. – 2010. – P. 34 : (Antologie jubiliară). 1592. Gâscă, Carolina. Evoluţia serviciilor electronice online la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 82-87. 1593. Gâştemulte, Nelly. De neamul cornovenilor : [despre Conf. omagială Revenirea la rădăcini care a avut loc la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2010. – 21 iun. – P. 4. 1594. Gheorghiţă, Eugen. 6 000 000 de morminte : [despre expoz. de fot. Comemorarea mormintelor ostaşilor sovietici, români şi germani din Moldova căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial, vernisată la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 5 aug. – P. 8.


146

Bibliografie

1595. Gheorghiţă, Eugen. Despre Eminescu, dar şi despre Vieru, la infinit : [despre simpoz. În mine bate inima lumii, organizat în incinta CAIE şi dezvelirea plăcii comemorative în cadrul Zilelor Eminescu] // Lit. şi arta. – 2010. – 21 ian. – P. 1. 1596. Globa, E. Drumul cărţii către cititori : [lansarea romanului Tema pentru acasă de N. Dabija la IŞE, la care Bibl. „L. Rebreanu” a participat cu expoz. de carte N. Dabija – scriitor, istoric literar, om politic] // Univers pedagogic pro. – 2010. – 10 iun. – P. 3. 1597. Globa, E. Masa rotundă în sprijinul perfecţionării profesionale a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar şi primar [la Bibl. „L. Rebreanu”] / E. Globa, E. Cebotari, I. Tutun // Univers pedagogic pro. – 2010. – 21 oct. – P. 5. 1598. Goian, Natalia. Elemente arhitecturale privind funcţionalitatea şi accesibilitatea bibliotecilor publice din Republica Moldova / Natalia Goian, Victoria Bernic // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 11-22. 1599. Goian, Natalia. Formarea specialiştilor în catalogare-indexare în contextul învăţământului universitar // Magazin bibliologic. – 2010. – Nr 1/2. – P. 41-44. – (În acest număr sunt publicate materialele Simpozionului ştiinţific Naţional „Paradigme şi tendinţe în informarea şi comunicarea ştiinţifică”, prilejuit de aniversarea a 50-a a învăţământului biblioteconomic universitar din Republica Moldova). 1600. Gordila, Natalia. Cazinou intelectual la Biblioteca „Ovidius” : [promovarea culturii informaţiei] // Tribuna copiilor. – 2010. – 3 iun. – P. 2. 1601. Gore, Lilia. Formarea culturii informaţionale a utilizatorilor : cazul bibliotecilor de colegii din Chişinău / Lilia Gore, Tatiana Coşeri // Buletinul ABRM. – 2010. – Nr 1 (11). – P. 14-21. 1602. Gori, Victoria. Cartea de lîngă inima copiilor : [întîlnirea L. Hlib cu elevii Liceului „V. Vasilache”] / Victoria Gori, Tomila Muntean-Stepanenco // Florile dalbe. – 2010. – 18 noiem. – P. 2. 1603. Gori, Victoria. Cu Mihai Cimpoi despre literatură : [lansarea cărţii Mari scriitori români”, la Filiala „Hristo Botev”] // Capitala. – 2010. – 25 mar. – P. 8. 1604. Gori, Victoria. Lansări de carte, noi provocări pentru copii : [întîlnirea scriitoarei A. Zaporojanu cu elevii Liceului „M. Cervantes”, la Filiala „Hristo Botev”] // Capitala. – 2010. – 17 dec. – P. 7. 1605. Gorincioi, Tamara. De la Nistru pînă la Tisa, tot românul comemorează poetul nepereche : [manifestări prilejuite de aniversarea


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

147

a 160-a de la naşterea poetului Mihai Eminescu la CAIE] // Capitala. – 2010. – 15 ian. – P. 8. 1606. Gorincioi, Tamara. Micii europeni de la Biblioteca „Tîrgovişte” : [activitate la sărbătoarea „Ziua Europei”] // Capitala. – 2010. – 12 mai. – P. 8. 1607. Gorincioi, Tamara. Noi mărturii despre victimele terorii comuniste în Basarabia = Новые свидетельства о жертвах коммунистического террора в Бессарабии : [despre cartea ist. A. Moraru Victimele terorii comuniste din Basarabia, ce descrie evenimentele anilor 1941-1951] // Capitala. – 2010. – 9 iul. – P. 6. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 1608. Guşan, Elena. „Onisifor Ghibu” – o bibliotecă cu tradiţii europene // Capitala. – 2010. – 25 iun. – P. 8. 1609. Harjevschi, Mariana. Advocacy pentru bibliotecari : conţinut şi comportamente (Şcoala de vară pentru bibliotecari) // Buletinul ABRM. – 2010. – Nr 1 (11). – P. 28. 1610. Harjevschi, Mariana. Biblioteca Publică de Drept – instituţia ce facilitează şi promovează accesul la documentele publice chişinăuiene : [Conf. anuală a Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova „Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil”. 11-12 noiem. 2010 ; Masa rotundă „Bibliotecile publice şi comunitatea în contextul societăţii cunoaşterii. Asigurarea accesului la informaţii la nivel local”] // Buletinul ABRM. – 2010. – Nr 2(12). – P. 27-29. 1611. Harjevschi, Mariana. Esenţa excepţiilor şi limitărilor obiectelor dreptului de autor pentru biblioteci. Promovarea politicii accesului la informaţie // Lecturi AGEPI. Ed. 12 (21-22 aprilie, 2010). – Ch., 2010. – P. 145-151. 1612. Harjevschi, Mariana. Experienţa Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind promovarea dreptului de autor echitabil // Accesul la informaţie şi dreptul de autor / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova. – Ch., 2010. – P. 104-113. 1613. Harjevschi, Mariana. Libraries and Access to Knowledge – Partners with Consumers // Access to knowledge for consumers Reports of Campaigns and Research 2008–2010. – Consumers International: Kuala Lumpur, 2010. – P. 297-304. 1614. Harjevschi, Mariana. Politici internaţionale privind promovarea unui drept de autor echitabil lansate de asociaţiile profesionale in-


148

Bibliografie

ternaţionale // Accesul la informaţie şi dreptul de autor / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova. – Ch., 2010. – P. 22-30. 1615. Harjevschi, Mariana. Spre o societate democratică – experienţa Bibliotecii Publice de Drept privind furnizarea accesului la informaţia juridică pentru persoanele vulnerabile / Mariana Harjevschi, Tatiana Roşca // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 17-22. 1616. Hlib, Lidia. Apropo de relaţia scriitor – bibliotecar – cititor : [despre colab. între Filiala „Hristo Botev” şi Filiala nr. 1 a Bibliotecii Naţionale pentru Copii „I. Creangă”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 3. – P. 125-126. 1617. Hramul Chişinăului : bucurie şi tristeţe deopotrivă : [despre participarea la Zilele Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Şandru I. Inima timpului. – Tîrgu-Mureş, 2010. – P. 168-170. 1618. Iachim, Ion. Revenirea la baştină : [despre conf. omagială Revenirea la rădăcini, inclusiv despre lansarea volumului Zamfirei Mihail 155 de cărţi într-o carte şi prelegerea lui Dinu Ursu Mihai Eminescu la Odesa, desfăşurate la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 1 iul. – P. 4. 1619. Iftodi, L. Biblioteca „Tîrgu-Mureş” vă invită la lectura cărţilor recent primite // Pro Verde. – 2010. – Nr 2. – P. 7. 1620. Izman, Ludmila. Magia cuvîntului : [La Bibl. „Maramureş”, în cadrul Cenaclului lit. „Magia cuvîntului”, a avut loc lansarea cărţii Memorie pulsativă, aut. poetul Valerian Ciobanu] // Lit. şi arta. – 2010. – 25 mar. – P. 8. 1621. În lumea copilăriei : [despre tabăra de vară „Vino alături de noi în lumea copilăriei” şi concursul „Miss tabăra de vară – 2010” care sa desfăşurat la Bibl. „Transilvania”] // Capitala. – 2010. – 7 iul. – P. 8. 1622. Josu, Nina. Cei care ne veghează sufletul ... : [lansarea vol. De te voi uita, Basarabie... de Valeriu Graur, la Bibl. Publ. „Onisifor Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 23 dec. – P. 5. 1623. Josu, Nina. Chişinăul citeşte o carte : [dezbateri asupra romanului Tema pentru acasă, aut. N. Dabija, la Bibl. „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 13 mai. – P. 5. 1624. Josu, Nina. Chişinăul citeşte romanul Tema pentru acasă : [lansarea la BM „B.P. Hasdeu” a Programului „Chişinău citeşte o carte”.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

149

Discuţii asupra evenimentelor şi eroilor romanului] // Lit. şi arta. – 2010. – 15 apr. – P. 5. 1625. Josu, Nina. Grigore Vieru, cel întru fiinţă : [se menţionează Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Lit. şi arta. – 2010. – Nr 8. – P. 4. 1626. Juc, Liliana. Clubul de lectură la Biblioteca „Tîrgovişte” // Gazeta bibliotecarului. – 2010. – Nr 9/10 (119/120). – P. 17-18. 1627. Kulikovski, Lidia. Alexandru Donos, un ziarist împlinit şi fericit : [cuv. introd.] // Alexandru Donos: O viaţă în zbucium : biobibliogr. (şi nu numai...). – Ch., 2010. – P. 5-7. 1628. Kulikovski, Lidia. Biblioteca – spaţiu de primenire culturală şi socială : [interviu cu doamna Lidia Kulikovski] / consemnare : Liliana Moldovan // Vatra veche. – 2010. – Mai (An II / Nr 5(17)). – P. 40-41. 1629. Kulikovski, Lidia. BM „B.P. Hasdeu” – bibliotecă inovatoare // Biblioteca Municipală – bibliotecă inovantă. – Ch., 2010. – P. 4-5. 1630. Kulikovski, Lidia. Biblioteca „B.P. Hasdeu” şi comunitatea chişinăuiană : [rec.] // McCook, Kathleen de la Peña. Un loc la masă: participarea la dezvoltarea comunităţii. – Ch., 2010. – P. 107-110. 1631. Kulikovski, Lidia. Biblioteca – Kilometrul zero al Societăţii Cunoaşterii : [comunic. la Simp. Naț. desfășurat la USM] // Magazin bibliologic. – 2010. – Nr 1/2. – P. 18-23. 1632. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în 2009 // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 9-10. 1633. Kulikovski, Lidia. Biblioteca „Tîrgovişte” în strai de sărbătoare (15 ani) // „Tîrgovişte” sub semnul aniversării : 1995-2010. – Ch., 2010. – P. 5-8. 1634. Kulikovski, Lidia. Biblioteconomia în lumea virtuală // Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de biblioteci : materialele seminarului naţional al managerilor de biblioteci publice. – Ch., 2010. – P. 9-19. 1635. Kulikovski, Lidia. Brandul, brandingul în structurile infodocumentare. Emergenţe şi experienţe // Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 10-12 dec., 2009. – Ch., 2010. – P. 415-419. 1636. Kulikovski, Lidia. Comunicat „Bibliotecile publice şi comunitatea în contextul societăţii cunoaşterii. Asigurarea accesului la informaţii la nivel local” : [Conf. anuală a Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova „Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea


150

Bibliografie

progresului durabil”. 11-12 noiem. 2010] // Buletinul ABRM. – 2010. – Nr 2 (12). – P. 22-23. 1637. Kulikovski, Lidia. Contribuţii ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” la dezvoltarea sistemului naţional de biblioteci // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 5-11. 1638. Kulikovski, Lidia. Cultura informaţiei : studii, cercetări, teorii şi practici / Lidia Kulikovski, Vlad Pohilă // Cultura informaţiei : ed. spec. a rev. BiblioPolis. – 2010. – P. 4-9. 1639. Kulikovski, Lidia. Educaţia pe tot parcursul vieţii : bibliotecarii şi utilizatorii în aceeaşi abordare // Biblioteca. – 2010. – Nr 1. – P. 14-15. 1640. Kulikovski, Lidia. Educaţia prin joc – emergenţă, realitate, necesitate: [pref.] // Granaci Lidia. Educaţia prin joc : teorie şi practică. – Ch., 2010. – P. 7-9. 1641. Kulikovski, Lidia. Evaluarea eficienţei managementului resurselor umane la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Imagine. Motivare. Apreciere (II) / Lidia Kulikovski, Tatiana Şatravca // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 30-50. 1642. Kulikovski, Lidia. Imaginea este un capital aflat în slujba bibliotecii // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 11-13. 1643. Kulikovski, Lidia. Managementul relaţiei cu utilizatorii (sau fidelizarea utilizatorului) la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 8-15. 1644. Kulikovski, Lidia. Managementul resurselor umane în bibliotecile din Republica Moldova : abodare teoretico-metodologică // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 15-29. 1645. Kulikovski, Lidia. Nelly Ţurcan la frumoasa vârstă a profesionalismului // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 130-132. 1646. Kulikovski, Lidia. Niciodată nu e prea tîrziu dacă e să te întorci acasă... (postf.) // Mihail Zamfira. 155 de cărţi într-o carte. – Ch., 2010. – P. 532.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

151

1647. Kulikovski, Lidia. Relaţiile cu comunitatea locală : [Conf. anuală a Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova „Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil”. 11-12 noiem. 2010 ; Masa rotundă „Bibliotecile publice şi comunitatea în contextul societăţii cunoaşterii. Asigurarea accesului la informaţii la nivel local”] // Buletinul ABRM. – 2010. – Nr 2 (12). – P. 24-27. 1648. Kulikovski, Lidia. Spaţiul public de comunicare profesională – revistele de specialitate / Lidia Kulikovski, Natalia Goian // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2 . – P. 39-40. 1649. Kulikovski, Lidia. Toamna lui Vlad Pohilă : [rec. la biobibliogr. Vlad Pohilă, elab. de BM „B.P. Hasdeu” (CID „Chișinău”)] // Lit. şi arta. – 2010. – 2 dec. – P. 6. 1650. Kulikovski, Lidia. Un capitor de istorie a Bibliotecii „Tîrgovişte” // „Târgovişte” sub semnul aniversării : 1995-2010. – Ch., 2010. – P. 34-35. 1651. Kulikovski, Lidia. Viitorul catalogului, viitorul catalogării. Puncte de vedere: o scurtă trecere în revistă // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 29-33. 1652. Kulikovski, Lidia. Vlad Pohilă are o povară ceva mai mare decît el – grija limbii române : [schiță de portr.] // Vlad Pohilă : biobibliogr. – Ch., 2010. – P. 228-233. 1653. Kulikovski, Victoria. Biblioteca şi comunitatea. Un bibliotecar la fiecare masă / Victoria Kulikovski, Lidia Kulikovski, trad. // McCook, Kathleen de la Peña. Un loc la masă: participarea la dezvoltarea comunităţii. – Ch., 2010. – P. 4-6. 1654. La BM „B.P. Hasdeu” s-au dat premii [celui mai fidel utilizator] // Timpul. – 2010. – 3 dec. 1655. Laureaţii săptămînalului „Literatura şi arta” pentru anul 2010 : Pentru publicistică : [...Lidia Kulikovski, et. al.] // Lit. şi arta. – 2010. – 30 dec. – P. 1. 1656. Lavric, Victor. Recurs la istorie : [despre organizarea de către Asoc. Istoricilor din R. Moldova în incinta Bibl. „Onisifor Ghibu” a unei mese rotunde cu genericul Importanţa Unirii Principatelor Române] // Lit. şi arta. – 2010. – 4 febr. – P. 6. 1657. Lavric, Victor. Un colind pentru Grigore Vieru [organizat de Bibl. „Alba Iulia” la Cimitirul Central împreună cu Liceul „O. Ghibu”, şcoala auxiliară nr. 7 şi ziarul Lit. şi arta] // Lit. şi arta. – 2010. – 14 ian. – P. 8.


152

Bibliografie

1658. Lidia Kulikovski : 1951 : [biogr., bibliogr.] // Calendar Naţional. – Ch., 2010. – P. 71-74. – Bibliogr. : 48 tit. – (Semnat : Vlad Pohilă). 1659. Macari, Ana. Omagiu unui dascăl : [despre Veronica Postolachi, prof. de limba şi lit. română, dr. în filologie, organizatoare a manifestărilor consacrate lui Mircea Eliade, desfăşurate în incinta Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 4 febr. – P. 8. 1660. Malşacova, S. Maria Bieşu : bibliogr. // Maria Bieşu – vocaţie şi destin artistic. – Ch., 2010. – P. 335-384. – (Col. Academica). 1661. Malaneţchi, Tamara. Cu piţigoiul Zbanţ la povestea de seară [desfăşurată la Filiala „Alba Iulia”] // Florile dalbe. – 2010. – 18 febr. – P. 8. 1662. Mamaiscaia, Cristina. Evaluarea eficienţei managementului inovaţional: cazul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 68-81. 1663. Man, R. Libraria : [despre art. dnei C. Şatravca, directorul Bibl. „Tîrgu-Mureş” din Chișinău] // Biblioteca. – 2010. – Nr 1. – P. 30. 1664. Mihail, Zamfira. „Chişinăul de fiecare dată mă emoţionează prin spiritul său de românitate...” : [interviu cu lingvista Zamfira Mihail şi lansarea vol. 155 de cărţi într-o carte la BM „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. – 2010. – 23 iun. – P. 8. 1665. Mihail, Zamfira. Şi totuşi, limba română : [rec. la lucrarea lui Vlad Pohilă Şi totuşi, limba română (Ch. : Ed. Prometeu, 2008, 496 p.)] // Lumina lină = Gracious Light: rev. de spiritualitate şi cultură românească. – 2010. – Iul.-Sept. (An XV / Nr 3). – P. 33-37. 1666. Movilă, Lica. Pe urmele lui Mircea Eliade : [despre Zilele Mircea Eliade la Filiala „O. Ghibu”] // Florile dalbe. – 2010. – 3 iun. – P. 5. 1667. Movilă, Lica. Portretul unei doamne : [art. despre activitatea în cadrul şedinţa clubului „Tinerii la bibliotecă”, Filiala „Tîrgovişte”] // Florile dalbe. – 2010. – Noiem. (Nr 36). – P. 2. 1668. Mureşenii la Chişinău : [se menţionează Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Şandru I. Inima timpului. – Tîrgu-Mureş: Ed. „Nico”, 2010. – P. 168-170.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

153

1669. Neamţu, Galina. Vedetele de subiect pentru domeniul „Teoria, studiul şi tehnica literaturii” // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 55-58. 1670. Nechit, Irina. Arcadie Ţăruş fascinat de viaţa culorilor : [despre expoz. pict. A. Ţăruş, găzduită de Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Jurnal de Chişinău. – 27 apr. – 2010. – Nr 28. – P. 10. 1671. Nedzelschi, E. [expoz. pictorului D. Şibaev în Bibl. polonă „A. Mickiewicz”] // Jutrzenka. – 2010. – № 10. – P. 27. – În limba pol. 1672. Nedzelskaia, Ekaterina. Tadeusz Malinowski un savant de talie mondială // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 115-117. 1673. Nosatîi, Aliona. Biblioteca – un lăcaş de lumină : [despre Bibl. N. Titulescu] // Florile dalbe. –2010. – 16 dec. – P. 14. 1674. O lansare de carte mai puţin obişnuită : [despre serata lit. Un poet trecînd prin Patrie, consacrată scriitorului Nicolae Dabija şi desfăşurată la Bibl. „L. Rebreanu”] // Făclia. – 2010. – 23 oct. – P. 1. 1675. Omul săptămînii : Lidia Kulikovski, dr. conf. univ., director gen. al BM „B.P. Hasdeu” // Timpul. – 2010. – 5 mar. – P. 3. 1676. Onceanu, Elena. 100 000 de cititori pentru Tema pentru acasă : [Conf. de cartier org. la Filiala „O. Ghibu” pentru dezbateri la cartea Tema pentru acasă de Nicolae Dabija] // Lit. şi arta. – 2010. – 17 dec. – P. 4. 1677. Palladi, T. Mulţumiri [Bibliotecii „Tîrgu-Mureş” pentru contribuția acordată în elab. cărţii Astrodestinul Moldovei] // Palladi T. Astrodestinul Moldovei. – Ch., 2010. – P. 224, 228. 1678. Paraschiv, Maria. Paul Goma – memoria colectivă a românilor basarabeni : [despre medalionul lit. Paul Goma, desfăşurat la Filiala „O. Ghibu”] / Maria Paraschiv, Elena Vulpe // Lit. şi arta. – 2010. – 2 dec. – P. 6. 1679. Parfeni, Tina. Clipa la „Transilvania”: [o întîlnire de suflet cu membrii red. Clipa la Bibl. Publ. „Transilvania”] // Timpul. – 2010. –17 dec. – P. 14. 1680. Partole, Claudia. Îmi trăiesc cu intensitate clipa : [interviu cu Claudia Partole (referinţe la lansarea romanului Viaţa unei nopţi sau Totentanz la Sediul Central al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu” şi Bibl. „O. Ghibu”)] / consemnare : Raia Rogac // Intercultural (România). – 2010. – Nr 2 (16). – P. 72-76 ; Vatra veche. – 2010. – Nr 6. – P. 67-68.


154

Bibliografie

1681. Păunescu, A. Naşterea mea e definitiv basarabeană : [interviu cu A. Păunescu] / consemnare : Raia Rogac // Vatra veche. – 2010. – Nr 12. – P. 3-8. 1682. Pânzari, Ludmila. Implementarea practicilor Biblioteca 2.0 la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // Magazin bibliologic. – 2010. – Nr 1/2. – P. 67-68. 1683. Pânzaru, Ludmila. Serviciile de referinţă digitale în timp // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 12-16. 1684. Perju, Larisa. Pomul lui Goriţă trezeşte întrebări : [inaugurarea Clubului master-class „Tinerii creatori” cu participarea scriitorului Ion Gheorghiev, la Bibl. „Tîrgovişte”] // Florile dalbe. – 2010. – Mai (Nr 17). – P. 4. 1685. Petraş, Irina. Ne-a părăsit Virgil Bulat / Irina Petraş, Lidia Kulikovski // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 153-154. 1686. Plăieşu, Raisa. În epistola timpului s-a înscris o bibliotecă de suflet [Bibl. Publ. „Tîrgovişte”] // „Tîrgovişte” sub semnul aniversării : 1995-2010. – Ch., 2010. – P. 12-13. 1687. Plopa, Ludmila. Biblioteca Publică „Tîrgovişte” în serviciul comunităţii : 1995-2010 // „Tîrgovişte” sub semnul aniversării : 19952010. – Ch., 2010. – P. 16-17. 1688. Plopa, Ludmila. La „Tîrgovişte” cu apostolii iubirii : [în cadrul cenaclului lit. al Bibl. „Târgoviște” din Chişinău a avut loc lansarea cărţii Apostolul Iubirii de Vladimir Halipli] // Timpul. – 2010. – 1 mar. – P. 7. 1689. Pohilă, Vlad. Biblioteca – o instituţie ideală pentru apropieri culturale : [editorial] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 5-10. 1690. Pohilă, Vlad. Biblioteca şi perpetuarea valorilor naţionale : [editorial] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 5-7. 1691. Pohilă, Vlad. Copiii şi cărţile : [editorial] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2 . – P. 5-8. 1692. Pohilă, Vlad. Dincolo de solitudinea cuvintelor se află înţelepciunea lor : [despre Maria Briede-Macovei, Letonia] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 95-96.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

155

1693. Pohilă, Vlad. Drumul anevoios, dar şi fascinant, al cunoaşterii de sine : [rec. la cartea Neliniştea memoriei de Dumitru Batîr] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 141-144. 1694. Pohilă, Vlad. Harul de jurnalistă pus în serviciul bibliotecii : [despre ziarista, specialista în biblioteconomie Elena Turuta] // BiblioPolis. – 2010. – Nr 33, Vol. 1. – P. 110-113. 1695. Pohilă, Vlad. În goana internetului, să nu uităm de gramatică : [publicistică] // Capitala. – 2010. – 31 mar. – P. 6. 1696. Pohilă, Vlad. Lecturi de altădată : [valoarea cărţii] // Capitala. – 2010. – 20 ian. – P. 6. 1697. Pohilă, Vlad. Marele nostru noroc de a-l avea pe Valentin Mândâcanu // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 118-123. 1698. Pohilă, Vlad. Ne aliniem la noile norme ortografice în numele unităţii limbii române : [interviu cu Vlad Pohilă, lingvist, publicist şi scriitor privitor la noile norme ortografice] / consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. – 2010. – 12 febr. – P. 8. 1699. Pohilă, Vlad. O carte al cărei titlu se vrea o realitate palpabilă : [despre Căderea comuniştilor de Vasile Şoimaru] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 135-138. 1700. Pohilă, Vlad. O lege a lustraţiei i-ar pune pe jar pe mulţi intelectuali de la noi... = Закон о люстрации задал бы жару многим нашим интеллектуалам : [interviu cu Vlad Pohilă] / consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. – 2010. – 14 mai. – P. 6. – Textul în limba rusă vezi : Capitala – Столица. 1701. Pohilă, Vlad. O şansă sigură pentru formarea intelectului // Capitala. – 2010. – 10 mar. – P. 8. 1702. [Pohilă, Vlad]. Premiul Nobel pentru o scriitoare originară din România [Herta Müller] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 127-128. – (Semnat : Cronicar). 1703. [Pohilă, Vlad]. Străjer la demnitatea şi frumuseţea verbului românesc : [aniversarea a 70-a a distinsului cărturar Nicolae Mătcaş] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 106-110. – (Semnat : Vl. Prisăcaru). 1704. [Pohilă, Vlad]. Teodor Buzu : [pictor] sau continua revenire la obîrşii // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 123-126. – (Semnat : Vl. Prisăcaru). 1705. [Pohilă, Vlad]. „Un erudit şi competent cercetător în domeniul filologiei în înţelesul vechi şi larg...” : [acad. Nicolae Corlăteanu] //


156

Bibliografie

BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 106-107. – (Semnat : Vl. Prisăcaru). 1706. Pohilă, Vlad. Ziua bibliotecarului, pe nou : [editorial] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 5-7. 1707. Popa, Victoria. În R. Moldova a fost lansată prima bibliotecă digitală : [include şi opinia doamnei Lidia Kulikovski, director gen. al BM „B.P. Hasdeu”] // Jurnal de Chişinău. – 2010. – 7 mai. 1708. Popescu, Crina. Palat de litere şi lume de cuvinte : [poezie dedicată Bibl. „Ovidius”] // Florile dalbe. – 2010. – 17 iun. – P. 13. 1709. Postolachi, Veronica. Bibliocultural basarabean : [interviu cu Veronica Postolachi, cu referire la Bibl. „O. Ghibu”) / consemnare : Raisa Rogac // Naţiunea. – 2010. – 28 sept. – P. 9. 1710. Postolachi, Veronica. Luminaţi de aura Sfinţilor : [întîlnire cu scriitoarea Claudia Partole în cadrul Medalionului lit. „Vieţile Sfinţilor”, organizat sub egida Centrului de Cultură „Călin Postolachi” şi găzduit de Bibl. „O. Ghibu”] // Capitala. – 2010. – 13 ian. – P. 6. 1711. Proca, Ion. Drumuri de spice : [Bibl. Publ. „Tîrgovişte” la 15 ani de activitate] // „Tîrgovişte” sub semnul aniversării : 1995-2010. – Ch., 2010. – P. 15-16. 1712. Pruteanu, Ioana. 10 ani de activitate – sub steaua Eminescu : [10 ani de activitate a CAIE] // Capitala. – 2010. – 22 ian. – P. 8. 1713. Punţi culturale Chişinău-Tîrgovişte : [despre proiectul „Chişinău şi Tîrgovişte – oraşe înfrăţite prin cultură”, în care s-a înscris şi lansarea volumului Care-s sălbaticii? de Iulian Filip, la Bibl. „Tîrgovişte”] // Capitala. – 2010. – 16 iun. – P. 8. 1714. [Raţă, Valeriu]. Basarabia – o soră geamănă a Dobrogei // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 87-90. – (Semnat : Cristian Zidaru). 1715. Raţă, Valeriu. Basarabia necunoscută la al optulea volum : [lansarea a unui nou volum Basarabia necunoscută la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 69-72. 1716. Raţă, Valeriu. Bibliotecarii au numărat bobocii... în aprilie : [Ziua de 23 aprile decretată Ziua bibliotecarului] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 69–73. 1717. Raţă, Valeriu. Cinstirea neamului şi a fiilor săi : [despre lansarea cărţii de publicistică Neamul prin fiii săi de Gheorghe Marin, la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 114-116.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

157

1718. Raţă, Valeriu. Exemplu de atitudine civică pentru generaţii (Ce ne spune o biobibliografie?) : [despre biobibliogr. Vlad Pohilă] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 87-89. 1719. Raţă, Valeriu. Forumul celor mai fideli cititori ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 72-75. 1720. Raţă, Valeriu. La masa tăcerii cu Gheorghe Budeanu : [despre lansarea volumului de publicistică 33 la masa tăcerii de Gheorghe Budeanu, care a avut loc la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 103-105; Capitala. – 2010. – 4 iun. – P. 8. 1721. Raţă, Valeriu. Pe 23 aprilie bibliotecarii „şi-au numărat bobocii” : [totalurile anului 2009] // Gazeta bibliotecarului. – 2010. – Nr 4/5 (114/115). – P. 6-8. 1722. Raţă, Valeriu. Simpozion la Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” : [despre programul Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca de Arte, căreia prin decizia Consiliului Municipal Chişinău i s-a acordat numele renumitului poet, prozator, eseist şi traducător Tudor Arghezi] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 81-82. 1723. Raţă, Valeriu. Traducerile ca o ieşire spre cultura europeană : [lansarea volumului de traduceri din română în franceză Poeme / Poèmes de Ludmila Ciobotarencu, la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2010. – 26 mar. – P. 8. 1724. Raţă, Valeriu. Tragediile poporului nu pot fi date uitării : [lansarea cărţii „Moldova de la est de Prut în timpul primei ocupaţii sovietice (1940-1941)”, aut. Maria Ţăranu, la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 81-86. – (Semnat : Aurel Hioară). 1725. Raţă, Valeriu. Triptic autumnal : [lansarea cărţilor Căderea comuniştilor de V. Şoimaru, Sinteze de Constantin Bobeică şi a biobibliogr. Vlad Pohilă, la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 58-63. – (Semnat : Petru Paraschivu). 1726. Raţă, Valeriu. Un volum de traduceri în limba marii poezii a lumii [Poeme / Poèmes, aut. Ludmila Ciobotarencu, lansat la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] / Valeriu Raţă, Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 120-122. 1727. Rău, Alexe. „Catalog al colecţiei Clara şi Pavel Balmuş” : [pref. la ed. a 2-a] // Gazeta bibliotecarului. – 2010. – Nr 9/10. – P. 4-5.


158

Bibliografie

1728. Rogac, Raia. Adevăr şi omagiu : [despre lansarea volumului lui A. Moraru la Bibl. „O. Ghibu”] // Naţiunea din Bucureşti. – 2010. – 27 iul. – P. 8. 1729. Rogac, Raia. Adevăratele dimensiuni ale lui V. Teleucă : [despre simpoz. în memoria lui V. Teleucă, desfăşurat la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Capitala. – 2010. – 30 iun. – P. 8 ; Făclia. – 2010. – 2 iul. – P. 3. 1730. Rogac, Raia. Arcadie Ţăruş, un pictor ce urmează a fi redescoperit : [vernisaj de pictură în cadrul salonului de arte frumoase de la Filiala „O. Ghibu”] // Capitala. – 2010. – 7 apr. – P. 8. 1731. Rogac, Raia. Asasinări în masă... cartea care te cutremură : [despre lansarea vol. Asasinări în masă din RASSM în perioada Marii Epurări 1937-1938, la Bibl. „O. Ghibu”, aut. I. Varta, T. Varta, I. Şarov] // Naţiunea din Bucureşti. – 2010. – 13 iul. – P. 5 ; Natura. – 2010. – Iul. (Nr 7). – P. 7. 1732. Rogac, Raia. Baştina – simbol al iubirii : [lansarea monogr. Pelinia – nume de legendă, la Bibl. „L. Rebreanu”] // Natura. – 2010. – Iul. (Nr 7). – P. 8. 1733. Rogac, Raia. Bibliocultural basarabean : [despre lansarea cărţii Rostiri către mîine de Ludmila Goncear, la Sediul Central al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Intercultural. – 2010. – Nr 2 (16). – P. 114-117. 1734. Rogac, Raia. Calvarul – un nou cap de acuzare a comunismului : [despre lansarea cărţii Calvarul de D. Ciobanu, la Filiala „O. Ghibu”] // Ziarul de gardă. – 2010. – 10 mai. – P. 22. 1735. Rogac, Raia. Casă nouă pentru Biblioteca „Maramureş” // Vatra veche (Tîrgu-Mureş). – 2010. – Nr 2. – P. 56. 1736. Rogac, Raia. Clipa – la o clipă aniversară // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 63-67. – (Semnat : R. Andrei). 1737. Rogac, Raia. Cu masa tăcerii... la masa lansării : [despre lansarea cărţii 33 la masa tăcerii de Gh. Budeanu la Sediul Central al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Intercultural (România). – 2010. – Nr 2 (16). – P. 77-79. 1738. [Rogac, Raia]. Cu suflet aproape de Liviu Rebreanu : [desfăşurarea Zilelor Liviu Rebreanu la Chişinău] // Florile dalbe. – 2010. – 1 ian. – P. 7. – (Semnat : R. Andrei).


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

159

1739. Rogac, Raia. De te voi uita, Basarabie : [întîlnire cu V. Graur şi lansarea cărţii domniei sale De te voi uita, Basarabie, la Bibl. „O. Ghibu”] // Natura. – 2010. – Noiem. (Nr 11). – P. 7. 1740. Rogac, Raia. Dezvăluiri în premieră: [despre lansarea de carte la Bibl. „O. Ghibu”] // Vatra veche (Tîrgu-Mureş). – 2010. – Nr 7. – P. 85. 1741. Rogac, Raia. Forul celor mai fideli cititori : [despre omagierea celor mai fideli cititori, manifestare desfăşurată la Sediul Central al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Natura. – 2010. – Dec. (Nr 12). – P. 6. 1742. Rogac, Raia. Ghid în Ţara poveştilor : [despre lansarea cărţii Călătoria lui Radu în Ţara poveştilor de A. Brăiescu şi I. Moldovan, la Bibl. „Ovidius”] // Făclia. – 2010. – 10 iul. – P. 8. 1743. Rogac, Raia. Grigore Vieru – împărtăşania noastră cea de toate zilele: [despre Săptămîna Grigore Vieru la BM „B.P. Hasdeu”] // Vatra veche. – 2010. – Nr. 4. – P. 80-81. 1744. Rogac, Raia. Ion Daghi : plastician, pedagog şi publicist : [seară de creaţie la Bibl. „O. Ghibu”] // Făclia. – 2010. – 25 sept. – P. 7; Naţiunea. – 2010. – 19 oct. – P. 9. 1745. Rogac, Raia. Imensurabila inspiraţie eminesciană // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 67-71. – (Semnat : Pelineanu R.). 1746. Rogac, Raia. Istoria ilustrată a României – un proiect ambiţios : [despre lansarea cărţii cu acelaşi titlu la Bibl. „O. Ghibu”] // Biblioteca Bucureştilor. – 2010. – Nr 4. – P. 28; Vatra veche. – 2010. – 14 febr. – P. 56. 1747. Rogac, Raia. Împărtăşania noastră cea de toate zilele : [in memoriam: Grigore Vieru la Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Vatra veche. – 2010. – Nr 4. – P. 80-81. 1748. Rogac, Raia. Întru nemurirea lui V. Teleucă : [despre manifestarea omagială dedicată lui V. Teleucă şi lansarea cărţilor Răsărit de Luceafăr de V. Teleucă şi Victor Teleucă – un heraclit transmodern, la Biblioteca „O. Ghibu”] // Intercultural (România). – 2010. – Nr 2(16). – P. 80-83 ; Basarabia lit. – 2010. – 2 iul. 1749. Rogac, Raia. La o aniversare, Ion Daghi în trei ipostaze : [despre seara de creaţie a lui Ion Daghi la Bibl. „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2010. – Nr 3. – P. 78-80. 1750. Rogac, Raia. Lansare în Casa Sufletului... // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 148-149.


160

Bibliografie

1751. Rogac, Raia. Liviu Rebreanu sărbătorit la Chişinău : [Săptămîna uşilor deschise la Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Vatra veche. – 2010. – Nr 12. – P. 81 ; Mesagerul de Bistriţa. – 2010. – 10 dec. – P. 6. 1752. Rogac, Raia. Manifestări la Biblioteca „O. Ghibu” // Vatra veche. – 2010. – Nr 5. – P. 83-84. 1753. Rogac, Raia. Mărturiile lui D. Ciobanu : [lansarea cărţii Calvarul de D. Ciobanu, la Bibl. Publ. „O. Ghibu” din Chişinău] // Vatra veche. – 2010. – Nr 5. – P. 84 – 85 ; ROST (rev. din Bucureşti). – 2010. – Nr 7. – P. 21-22. 1754. Rogac, Raia. Mi-am deschis sufletul ca în oglindă : [despre lansarea cărţii Rostiri către mîine de Ludmila Goncear, lector la USM, la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 96-98. 1755. Rogac, Raia. Mihai Garaz, creator de valori perene : [cu referinţe la Bibl. „O. Ghibu] // Vatra veche. – 2010. – Nr 12. – P. 68. 1756. Rogac, Raia. Ninela Caranfil, nebănuita forţă a scenei : [despre lansarea cărţii cu acest titlu la Sediul Central al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Vatra veche. – 2010. – Nr 2. – P. 73-74. 1757. Rogac, Raia. O viaţă dăruită naturii şi poeziei : [cu referinţe la expoz. lui M. Garaz de la Bibl. „O. Ghibu”] // Natura. – 2010. – Noiem. (Nr 11). – P. 7. 1758. Rogac, Raia. Pelinia – o vatră strămoşească a Neamului : [cu referire la Bibl. „L. Rebreanu”] // Vatra veche. – 2010. – Nr 10. – P. 83. 1759. Rogac, Raia. Răsărit de Luceafăr : dezbateri juvenile : [discuţii asupra poemului lui V. Teleucă Răsărit de Luceafăr – asocieri eminesciene la Bibl. „O. Ghibu”] // Basarabia lit. – 2010. – 15 dec. ; Făclia. – 2010. – 29 dec. – P. 12. 1760. Rogac, Raia. Redescoperindu-l împreună pe Victor Teleucă : [despre lansarea la Bibl. „O. Ghibu” a cărţilor: Timpul Teleucă de Arhip Cibotaru, Răsărit de Luceafăr de Victor Teleucă şi Victor Teleucă – un heraclitean transmodern de mai mulţi autori)] // Naţiunea din Bucureşti. – 2010. – 20 iul. – P. 8. 1761. Rogac, Raia. Săptămîna porţilor deschise la Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu” // Biblioteca Bucureştilor. – 2010. – Nr 6. – P. 24. 1762. Rogac, Raia. Săptămîna uşilor deschise la „Onisifor Ghibu" : [despre programul cultural al Bibl. Publ. „O. Ghibu”, la aniversarea


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

161

a 18 ani de la deschidere] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 76-80. 1763. [Rogac, Raia]. Tema pentru acasă – romanul de succes al anului : [Conf. de totalizare a campanii de lectură Chișinăul citește o carte, la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 55-58. – (Semnat : R. Andrei). 1764. Rogac, Raia. Triplă lansare sub semn de aniversare [lansarea cărţilor Căderea comuniştilor de V. Şoimaru, Sinteze de Constantin Bobeică şi a biobibliogr. Vlad Pohilă, la Sediul Central al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Vatra veche. – 2010. – Nr 12. – P. 68. 1765. Roibu, Nicolae. 7 aprilie în viziunea unui student : [lansarea cărţii Afară din întuneric, consacrată evenimentelor din 6-7 aprilie, semnată de Rodion Burcă, desfăşurată în incinta Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Timpul. – 2010. – 22 oct. – P. 36. 1766. Roibu, Nicolae. Biblioteca „Tîrgovişte” a împlinit 15 ani // Timpul. – 2010. – 19 oct. – P. 8. 1767. Roibu, Nicolae. Cu Gheorghe Budeanu la Masa (ne)Tăcerii : [lansarea cărţii lui Gheorghe Budeanu 33 la masa tăcerii la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2010. – 1 iun. – P. 8. 1768. Roibu, Nicolae. Eminescu este omagiat pe plan naţional : [programul manifestărilor culturale organizate la Chişinău cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu inclusiv la CAIE] // Timpul. – 2010. – 14 ian. – P. 4. 1769. Roibu, Nicolae. Evenimente de anvergură la Biblioteca „B.P. Hasdeu” : [lansarea cărţilor Căderea comuniştilor de V. Şoimaru, Sinteze de Constantin Bobeică şi a biobibliogr. Vlad Pohilă] // Timpul. – 2010. – 21 oct. – P. 8. 1770. Roibu, Nicolae. Paul Mihnea – un mare scriitor necunoscut : [la Bibl. Publ. „Transilvania” din Chişinău s-a desfăşurat Salonul de lectură „Ceaiul de la ora patru”] // Timpul. – 2010. – 3 mai. – P. 8. 1771. Roibu, Nicolae. Prima şi ultima expoziţie a lui Arcadie Ţăruş : [despre inaugurarea expoz. regretatului artist plastic A. Ţăruş, în incinta Filialei „O. Ghibu”] // Timpul. – 2010. – 21 apr. – P. 4. 1772. Roibu, Nicolae. Un roman al iubirii şi al dramei deportaţilor : [despre conf. de totalizare a programului Chişinăul – citeşte o carte, desfăşurată în incinta Bibl. „O. Ghibu”] // Timpul. – 2010. – 26 noiem. – P. 39.


162

Bibliografie

1773. Roşca, E. Ansamblul etnofolcloric „Ţărăncuţa” de la Durleşti la 20 de ani // Lit şi arta. – 2010. – 15 iul. – P. 8. 1774. Roşca, Elena. Dragoste de neam / E. Roşca, I. Borş // Alba Iulia. – 2010. – Nr 1. 1775. Roşca, Elena. Enigma : Domnul Ministru : [ex-ministrul al culturii, Ion Ungureanu] // Lit. şi arta. – 2010. – 29 iul. – P. 6. 1776. Roşca, Elena. „Patrimoniu de trăire românească…” // Alba Iulia. – 2010. – 14 febr. – (Nr 19). – P. 8. 1777. Roşca, Elena. Sub semnul lui Lucian Blaga : Biblioteca „Alba Iulia” // Caietele Blaga. – Alba Iulia, 2010. – P. 138-142. 1778. Roşca, Elena. Un colind pentru Vieru // Dacoromania. – 2010. – Nr 49. – P. 37. 1779. Rotaru, Florin. Florin Rotaru: „Rostul nostru pe pămînt are mai multe legături cu liniştea iubirii tainice” : [se menţionează bibl. de carte românească din Chişinău, Filiala „O. Ghibu”] / consemnare : Raia Rogac // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 41-49. 1780. Sajin, Irina. Tabăra de lectură şi agrement [la Bibl. „Alba Iulia”] // Făclia. – 2010. – 10 iul. – P. 3. 1781. Savin, Maria. Consfătuire pe marginea unui debut romanesc : [întîlnirea scriitorului Nicolae Dabija cu cadeţii Liceului „Sfîntul Gheorghe”, la BP „L. Rebreanu”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 75-78. 1782. Savin, Maria. Titus Ştirbu – poetul cu suflet de copil : [despre lansarea culeg. de poezii Un copil cu două feţe şi o sută de poveţe de Titus Ştirbu, la Bibl. „L. Rebreanu”] // Florile dalbe. – 2010. – 9 dec. – P. 3. 1783. Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca „Onisifor Ghibu” : [manifestări culturale prilejuite aniversării a 127-a de la naşterea lui Onisifor Ghibu] // Capitala. – 2010. – 28 mai. – P. 8. 1784. Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca pentru copii N. Titulescu // Capitala. – 2010. – 7 mai. – P. 8. 1785. Scobioală, Genoveva. Accesul la cunoaştere ca o faţetă importantă a culturii informaţionale // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 34-36. 1786. Scobioală, Genoveva. Biblioteca în faţa globalizării : [interviu cu Genoveva Scobioală, manager al Dep. Marketing de la BM „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. – 2010. – 22 ian. – P. 8.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

163

1787. Scobioală, Genoveva. Descoperă Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // Buletinul ABRM. – 2010. – Nr 1 (11). – P. 51-53. 1788. Scobioală, Genoveva. La jubileul colegului nostru Vlad // Vlad Pohilă : biobibliogr. – Ch., 2010. – P. 242-243. 1789. Scobioală, Genoveva. O mie şi una de motive pentru a frecventa BM „B.P. Hasdeu” // Capitala. – 2010. – 23 apr. – P. 8. 1790. Scobioală, Genoveva. Sondajul, instrument eficient de testare a calităţii // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 51-57. 1791. Slutu-Grama, Claudia. Decanul de vîrstă şi de onoare al bibliologiei noastre : [Ion Şpac la 80 de ani] / Claudia Slutu-Grama, Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2010. – Nr 33, Vol. 1. – P. 103-105. 1792. Sorici, Maria. Grigore Vieru – simbol al Basarabiei : [despre Săptămîna Grigore Vieru la BM „B.P. Hasdeu”] // Pro verde. – 2010. – Nr 1. – P. 10. 1793. Stanciu, Andriana. Ce vrea cartea de la noi? : [despre BM „B.P. Hasdeu”] // Moldova. – 2010. – Nr 9/10. – P. 40-41. 1794. Starciuc, Savela. SYTYKIA – un modul nou de informare europeană cu şi pentru tineri // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 92-95. 1795. Şalaru, Tamara. 22 martie – Ziua mondială a protecţiei apelor [org. la Filiala de Arte „Tudor Arghezi”] // Făclia. – 2010. – 27 mar. – P. 6. 1796. Şandru, Ilie. Biblioteca „Transilvania” din Chişinău // Şandru Ilie. Inima timpului. – Tîrgu-Mureş, 2010. – P. 165-167. – (reluare din „Cuvîntul liber”, nr. 179, din 12 sept. 2001). 1797. Şandru, Ilie. Cerberii de pe Prut nu pot stăvili „expansionismul românesc”! : [se menţionează bibl. „Tîrgu-Mureş” şi „Maramureş”, filiale ale BM „B.P. Hasdeu” din Chişinău] // Şandru Ilie. Inima timpului. – Tîrgu-Mureş, 2010. – P. 168-170. – (reluare din „Adevărul Harghitei”, 9-10 noiem. 2001). 1798. Şandru, Ilie. Hramul Chişinăului : bucurie şi tristeţe deopotrivă : [despre deschiderea Bibl. „Ştefan cel Mare”, organizată de


164

Bibliografie

BJ Vrancea] // Şandru Ilie. Inima timpului. – Tîrgu-Mureş, 2010. – P. 168-170. – (reluare din „Adevărul Harghitei”, 26 oct. 2004). 1799. Şandru, Ilie. Mureşenii la Chişinău : [despre inaugurarea Bibl. Tîrgu-Mureş, filială a Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Şandru Ilie. Inima timpului. – Tîrgu-Mureş, 2010. – P. 168–170. – (reluare din „Cuvîntul liber”, nr. 205, 18 oct. 2001). 1800. Şatravca, C. Alb de duminică a ajuns la Chişinău : [despre lansarea cărţii cu acelaşi titlu la Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Vatra veche. – 2010. – Nr 3. – P. 75-76. 1801. Şatravca, C. Alb de duminică la Biblioteca „Tîrgu-Mureş” // Lit. şi arta. – 2010. – Nr 11. – P. 8. 1802. Şatravca, C. Biblioteca „Tîrgu-Mureş” – locul de afirmare a relaţiilor culturale româno-române // Vatra veche. – 2010. – Nr 1. – P. 15-16. 1803. Şatravca, C. Lansare de carte la Biblioteca „Tîrgu-Mureş” // Cuvîntul liber. – 2010. – Nr 53. – P. 6. 1804. Şatravca, C. Lectura copiilor între necesitate şi pasiune [la Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Vatra veche. – 2010. – Nr 6. – P. 14. 1805. Şatravca, C. Mesaj de felicitare către N. Băciuţ, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Mureş // Vatra veche. – 2010. – Nr 12. – P. 88. 1806. Şatravca, C. Mesaj de felicitare către V. Marica, director, Fundaţia Culturală „Cezara”, Centrul de Studii Literare „Grigore Vieru” // Vatra veche. – 2010. – Nr 12. – P. 88. 1807. Şatravca, C. Parteneriat durabil între Biblioteca „Tîrgu-Mureş” şi insituţiile de învăţămînt // Univers pedagogic pro. – 2010. – 9 dec. – P. 2. 1808. Şatravca, C. Podul de cărţi „Tîrgu-Mureş – Chişinău” // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 35-38. 1809. Şatravca, C. Universul cultural al copiilor : [redeschiderea Oficiului copii la Bibl. Publ. „Tîrgu-Mureş”] // Cuvîntul liber. – 2010. – 8 dec. – P. 3. 1810. Şatravca, Tatiana. Eveniment semnificativ la Biblioteca „TîrguMureş” // Vatra veche. – 2010. – Nr 12. – P. 89. 1811. Şatravca, T. Grigore Vieru – un miracol al neamului : [serată lit. desfăşurată în parteneriat cu tîrgumureşenii la Bibl. „Tîrgu-Mureş”] // Cuvîntul liber. – 2010. – Nr 53. – P. 6.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

165

1812. Şatravca, T. Mesaj de felicitare către Liceul „Ion Creangă” : [20 ani de la fondare] // Pro verde. – 2010. – Nr 3. – P. 4. 1813. Şatravca, T. Redeschiderea Oficiului copii – prilej de sărbătoare şi bucurie pentru micii cititori [la Bibl. „Tîrgu-Mureş”]// BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 50-54. 1814. Şontea, Diana. Monumentele arheologice neprotejate din R. Moldova au şansa să fie luate la evidenţă de către stat : [proiectul IMM (micul business) la Bibl. „O. Ghibu”] // Moldova azi. – 2010. – 28 mai. 1815. Şviţchi, Diana. Un poet al imaginii caligrafice : [graficianul şi designerul Valeriu Herţa la 50 de ani, expoz. jubiliară la Bibl. Naţională] // Gazeta bibliotecarului. – 2010. – Nr 9/10 (119/120). – P. 10; BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 122-123. 1816. Tamazlâcaru, Elena. 155 de cărţi într-o carte, 55 de ani şi destinele a doi savanţi-verişori... : [lansarea vol. 155 de cărţi într-o carte, semnat de Zamfira Mihail, la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 1 iul. – P. 8. 1817. Tamazlâcaru, Elena. Alexandru Ştefan şi Taina venirii omului pe Pămînt : [lansarea cărţii cu aceeaşi denumire la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 17 iun. – P. 5. 1818. Tamazlâcaru, Elena. Alina Trofim „într-o dimineaţă a poeziei” : [lansarea volumului de poezii Poeme din zborul gîndului de Alina Trofim, la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 20 mai. – P. 4. 1819. Tamazlâcaru, Elena. Dialoguri literare la Filiala „Alba Iulia” // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 95-96. 1820. Tamazlâcaru, Elena. Dor de Grigore Vieru : [lansări de carte, reviste şi CD, urmate de depuneri de flori la bustul poetului] // Lit. şi arta. – 2010. – 14 oct. – P. 5. 1821. Tamazlâcaru, Elena. Dublu jubileu eminescian : [împlinirea a 10 ani de activitate a CAIE] // Lit. şi arta. – 2010. – 21 ian. – P. 4. 1822. Tamazlâcaru, Elena. Eminescu, Eminescu, Eminescu... : [еvenimente culturale legate de viaţa şi activitatea lui M. Eminescu la BP „Alba Iulia” şi CAIE] // Lit. şi artа. – 2010. – 24 iun. 1823. Tamazlâcaru, Elena. Eminescu la Odesa. Eminesciana filatelică : [despre expoziţia intern. de filatelie, maximafilie şi cartofilie Eminesciana, vernisată la Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie


166

Bibliografie

Naturală, consacrată jubileului de 125 ani de la trecerea poetului M. Eminescu prin Basarabia] // Lit. şi arta. – 2010. – 19 iun. – P. 8. 1824. Tamazlâcaru, Elena. Eveniment eminescian aniversar în decembrie trecut... : [despre jubileul de 160 de ani de la naşterea poetului M. Eminescu, organizată în incinta CAIE] // Lit. şi arta. – 2010. – 14 ian. – P. 9. 1825. Tamazlâcaru, Elena. Ion Ungureanu şi „muntele de spirit” Mihai Eminescu... : [e menţionat flash-mobul lit. Luceafărul, organizat de Bibl. „Alba Iulia”, „O. Ghibu”, V. Belinski] // Lit şi arta. – 2010. – 21 ian. – P. 4. 1826. Tamazlâcaru, Elena. Iurie Colesnic şi a sa încă necunoscută Basarabia necunoscută [lansată la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 7 oct. – P. 3. 1827. Tamazlâcaru, Elena. Pe urmele unui turneu la New York… // Caietele Blaga. – Alba Iulia, 2010. – P. 154-157. 1828. Tamazlâcaru, Elena. Romanul Marii poezii a unei Mari Iubiri : [discuţii-dezbateri despre cartea lui Nicolae Dabija Tema pentru acasă, incl. şi la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 29 apr. – P. 4 1829. Tamazlâcaru, Elena. Şi clopoţelul este în vacanţă : [аctivitatea Taberei de vară de lectură şi agrement la Bibl. Publ. „Alba Iulia”, întîlnire cu scriitorul Nicolae Dabija] // Lit. şi arta. – 2010. – 8 iul. – P. 5. 1830. Tamazlâcaru, Elena. Şi tu ai ajuns, poete! ... : [omagiu adus poetului Gr. Vieru la 75 de ani din ziua naşterii, incl. şi la Filiala „Alba Iulia”] // Lit. şi arta. – 2010. – 18 febr. – P. 4. 1831. Tricolici, Claudia. Conceptul Serviciului Informaţii Comunitare în opinia bibliotecarilor // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 41-44. 1832. Tutun, Irina. Dumitru Păsat, Poetul : [lansarea culeg. de versuri Clipa, doar ea, de Dumitru Pasat, la Bibl. „L. Rebreanu”] // Făclia. – 2010. – 27 noiem. – P. 16. 1833. Tutun, Irina. Noutăţi editoriale: Pelinia – nume de legendă : [lansarea cărţii Pelinia – nume de legendă, aut. Raia Rogac, la Bibl. „L. Rebreanu”] // Făclia. – 2010. – 23 ian. – P. 2. 1834. Ţurcan, Nelly. Accesul deschis – un nou model de comunicare ştiinţifică // Accesul la informaţie şi dreptul de autor. – Ch., 2010. – P. 38-96.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

167

1835. Ţurcan, Nelly. Biblioteca Publică de Drept – de la date spre fapte. Rezultatele evaluării serviciilor şi colecţiilor de referinţă / Nelly Ţurcan, Mariana Harjevschi // Biblioteconomie. Asistenţa informaţională. Arhivistică: Teorie şi practică. – Ch., 2008. – P. 127-135. 1836. Ţurcan, Nelly. Bibliotecarul 2.0. Competenţe şi abilităţi pentru Biblioteca 2.0 // Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de biblioteci : materialele Seminarului naţional al managerilor de biblioteci publice. – Ch., 2010. – P. 50-70. 1837. Ţurcan, Nelly. Comunicare ştiinţifică: abordări teoretice // Studia Universitatis. – 2010. – Nr 8 (38). – P. 26-41. 1838. Ţurcan, Nelly. Copyright pentru bibliotecari // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 45-47. 1839. Ţurcan, Nelly. Cultura ştiinţifică şi comunicarea ştiinţifică – valori ale Societăţii Cunoaşterii // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 9-14. 1840. Ţurcan, Nelly. Impactul revistelor cu acces deschis // Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor UTM (10-12 dec., 2009). – Ch., 2010. – P. 409-414. 1841. Ţurcan, Nelly. În amintrea profesorului, cercetătorului, colegului Ion Madan // Gazeta bibliotecarului. – 2010. – Nr 6/7/8. – P. 5-6. 1842. Ţurcan, Nelly. Paradigme ale comunicării ştiinţifice / Nelly Ţurcan, Constantin Marin // Studia Universitatis. – 2010. – Nr 8 (38). – P. 42-61. 1843. Ţurcan, Nelly. Paradigme şi tendinţe în informarea şi comunicarea ştiinţifică / Nelly Ţurcan, Natalia Cheradi // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 41-42. 1844. Ţurcan, Nelly. Politicile accesului deschis // Studia Universitatis. – 2010. – Nr 3 (33). – P. 41-56. 1845. Ţurcan, Nelly. Publicarea ştiinţifică – ca practică de comunicare // BiblioScientia. – 2010. – Nr 1. 1846. Ţurcan, Nelly. Revistele biblioteconomice din Moldova ca mijloc de comunicare ştiinţifică // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 14-17. 1847. Ţurcan, Nelly. Schimbarea paradigmei sistemului comunicării ştiinţifice: evoluţie sau revoluţie pentru bibliotecile din Republica Moldova // Magazin bibliologic. – 2010. – Nr 1/2. – P. 9-17. – (În acest număr sunt publicate materialele Simpozionului ştiinţific Naţional „Paradigme şi tendinţe în informarea şi comunicarea ştiinţifică”, prilejuit de aniversarea a 50-a a învăţământului biblioteconomic universitar din Rep. Moldova).


168

Bibliografie

1848. Ţurcan, Nelly. Transformările sistemului comunicării ştiinţifice şi biblioteca academică // Libraria: Anuar (România). – 2010. – Vol. 9. – P. 26-43. 1849. Ţurcan, Tamara. În dialog cu lectorul nonconformist // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 88-91. 1850. Ţurcanu, Ianoş. Spirit creativ şi vocaţional // „Tîrgovişte” sub semnul aniversării : 1995-2010. – Ch., 2010. – P. 9. 1851. Ungureanu, I. Sînt un om al Cetăţii, nu pot să tac : [interviu cu I. Ungureanu, referinţe la Bibl. „O. Ghibu”] / consemnare : Raia Rogac // Natura. – 2010. – Aug. (Nr 8). – P. 7-8. 1852. Ungureanu, I. Teatrul vieţii mele : [interviu cu I. Ungureanu, referinţe la Bibl. „O. Ghibu”] / consemnare : Raia Rogac // Naţiunea. – 2010. – 31 aug. – P. 6-7 ; Vatra veche. – 2010. – Nr 9. – P. 3-9. 1853. Ungureanu, Larisa. Brescanu – omul, artistul şi regizorul : [Brescanu a lăsat în urma sa un număr impunător de filme în care s-a manifestat ca regizor] // Moldova. – 2010. – Nr 1/2. – P. 44-46. 1854. Ungureanu, Larisa. Învăţăm să fim critici de teatru : [despre un master-class dedicat teatrului, care a avut loc în incinta Bibl. „Tîrgovişte” cu participarea elevilor claselor primare de la Liceul „Columna”] // Capitala. – 2010. – 30 iun. – P. 8. 1855. Ungureanu, Larisa. Mai aproape de „Tîrgovişte” // „Tîrgovişte” sub semnul aniversării : 1995-2010. – Ch., 2010. – P. 13-14. 1856. Ungureanu, Larisa. Steaua lui Sandu Grecu : [50 de ani de la naştere] // Capitala . – 2010. – 12 febr. – P. 8. 1857. Ungureanu, Larisa. Şi lacrimile se aştern pe cărţi... : [despre munca bibliotecarului şi problemele bibliotecilor în prezent] // Lit. şi arta. – 2010. – Oct. (Nr 42). – P. 7 ; Gazeta bibliotecarului. – 2010. – Nr 9/10 (119/120). – P. 18. 1858. Ungureanu, Lidia. I. Daghi – pedagog şi poet al penelului : [omagierea artistului plastic la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Florile dalbe. – 2010. – 7 oct. – P. 7. 1859. Unirea Principatelor – o temă actuală şi astăzi : [despre masa rotundă Importanţa Unirii Principatelor Române, desfăşurată la Filiala „O. Ghibu”] // Timpul. – 2010. – 25 ian. – P. 7.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

169

1860. Vidrașcu, A. Din sete şi dragoste pentru carte am devenit editor : [interviu cu A. Vidraşcu, directorul Ed. „Litera”, referinţe la lansare de carte la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] / consemnare : Raia Rogac // Vatra veche (Tîrgu-Mureş). – 2010. – Nr 1. – P. 65-66 ; Nr 2. – P. 59-61 ; Nr 3. – P. 62-63 ; Nr 4. – P. 12-13. 1861. Vîrlan, Aliona. Lichidul care ne ţine tare pe picioare // Săptămîna. – 2010. – 2 apr. 1862. Vulpe, Elena. Bătălia pentru demnitate : [lansare de carte (aut. Vasile Vâşcu) la Filiala „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2010. – 6 mai. – P. 6. 1863. Vulpe, Elena. Eminesciana. Perpetuarea valorilor eterne : [cu referinţe la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Intercultural. – 2010. – Nr 2. – P. 10-14. 1864. Vulpe, Elena. Victor Teleucă, un om al cetăţii : [despre manifestarea consacrată memoriei lui Victor Teleucă, organizată la Bibl. „O. Ghibu”] // Timpul. – 2010. – 2 iul. – P. 28. 1865. Zamfirescu, Dan. Dacă n-ar fi fost Hasdeu, Iorga nu exista : [interviu cu Dan Zamfirescu, prof., istoric lit. cu referire la activităţile BM în lumina operei hasdeene] / consemnare : Raia Rogac // Argeşul (Piteşti, România). – 2010. – 12 dec. (Nr 60/95) ; 14 dec. (Nr 60/96) ; 21 dec. (Nr 61/02) ; 28 dec. (Nr 61/06). – P. 10. 1866. Zawalska, Anna. „Adam Mickiewicz şi Basarabia” : [despre concursul care a avut loc la Bibl. polonă „A. Mickiewicz”] // Jutrzenka. – 2010. – № 1. – P. 7. – În limba polonă. 1867. Zub, Alexandru. Univers livresc: cognitie si deontologie : [rec. la cartea Zamfira Mihail, 155 de cărti într-o carte. – Ch. : Prometeu, 2010, 530 p., coord. proiect Lidia Kulikovski, Vlad Pohilă, Vasile Şoimaru] // Convorbiri literare (Iaşi). – 2010. – Nr 11. În limba rusă 1868. Агапкина, Ирина. «Спасибо, что выросли неравнодушными» [так члены жюри поблагодарили ребят – участников Респ. конкурса молодеж. проектов «Помним и чтим», посвящ. 65летию Победы, защита которых проходила в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2010. – 11 марта. – С. 4. 1869. Апостол, Зоя. Время объединять усилия : [oб участии евр. б-ки им. И. Мангера в Междунар. научно-практ. семинаре «Про-блемы изучения Холокоста в Восточной Европе»] // Еврейское местечко. – 2010. – № 25. – С. 6.


170

Bibliografie

1870. Балан, Юрий. Страница за cтраницей, cтупенька за cтупенькой… : [o выст. маленькой худож. Евы Кирошка в польской б-ке] // „a” mic. – 2010. – № 5/6. – С. 21. 1871. Баландина, Елена. Хотелось плакать и молчать… : [открытие фотовыст. 22 июня – День памяти и скорби в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2010. – 24 июня. – С. 3. 1872. Барбэ, Людмила. Бібліотека – місце зустрічей : [о деятельности укр. б-ки им. Леси Украинки] // Рідне слово. – 2010. – № 3. – С. 3. – На укр. яз. 1873. Бацмановa, A. «Наблюдателей» больше чем участников… : [интервью с директором евр. б-ки им. И. Мангера А.Я. Бацмановой] / записала : Виктория Козловская // Еврейское местечко. – 2010. – № 22. – С. 2. 1874. Биограф раввинов : [o визите израильских историков и писателей Б. Теркатина и Л. Хершковича в евр. б-ку им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2010. – № 24. – С. 12. 1875. Большова, Ольга. «Оказывается, мало победить, нужно еще защитить победу» : В год 65-летия Великой Победы актуальным остается вопрос: кто виноват в развязывании Второй мировой войны? [об этом рассказывает фильм Мог ли Сталин остановить Гитлера?, обществ. просмотр которого состоялся в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2010. – 29 янв. – С. 5. 1876. Бондарчук, Оксана. [интервью с Оксаной Бондарчук, пред. «Польской весны в Молдавии», упоминается сотрудничество с польской б-кой в Кишиневе] / беседовала : Е. Усова // Jutrzenka. – 2010. – № 1. – С. 8-11. 1877. Борисова, Татьяна. «Солнце, свобода и маленький цветок» : на днях в Рос. центре науки и культуры открылась выставка работ руководителя клуба флористов «Диана» Л. Маржиной : [в числе приглашенных дир. б-ки им. М.В. Ломоносова М. Щелчкова] // Рус. слово. – 2010. – 19 марта. – С. 8. 1878. Бородаев, Вячеслав. Трамплины творчества Марии-Эола : [о персoн. выст. юной худож. Марии-Эола Чеколтан в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Эксперт новостей. – 2010. – 3 сент. – С. 6. 1879. Борш, А. Самый преданный читатель еврейской библиотеки : [участие евр. б-ки в форуме «Самые преданные читатели Муницип. б-ки им. Б.П. Хашдеу] // Евр. местечко. – 2010. – № 46. – С. 3.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

171

1880. Бушила, Карина. Неделя открытых дверей [в стол. б-ке им. Штефана чел Маре с 11 по 17 октября] // Cтолица. – 2010. – 13 окт. – С. 8. 1881. Бушила, Карина. Творчество для детей – всегда радость : [в рамках Недели детской книги в стол. б-ке им. Штефана чел Маре открылась выст. детских рисунков Vernisaj de pictură – „Romaniţele”] // Capitalа – Столица. – 2010. – 21 апр. – С. 6. 1882. Великсар, Мария [пред. женского клуба «Снежана»]. Беседа с читателями : [встреча членов клубов «Болгарика» и «Снежана» с писателем Г. Каюровым] // Наше поколение. – 2010. – № 11. – С. 6. 1883. Вечер, посвященный 100-летию М.В. Исаковского [в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. поле. – 2010. – № 1. – С. 159-160. 1884. Гортолум, Инна. По тропам еврейской истории : [o поездке участников лет. творч. лагеря «Молдова – территория вечных ценностей» в г. Бельцы] // Еврейское местечко. – 2010. – № 27. – С. 2. 1885. Дашевский, Олег. «Мы из Одессы, здрасте!» : [об открытии клуба кишин. одесситов при евр. б-ке] // Истоки жизни. – 2010. – № 4. – С. 6. 1886. Деркач, Iрина. Гiдний фiнал ювiлейного року : [об утреннике „Весёлые мотивы”, провед. в б-ке с детьми из воскр. шк. при церкви Святого Владимира] // Рiдне слово. – 2010. – № 6. – С. 7. 1887. Дни русской литературы и духовности в Республике Молдова (5-10 октября 2010 г.) : [мероприятия программы, в т.ч. в б-ке М.В. Ломоносова] // Рус. слово – 2010. – 1 окт. – С. 9. 1888. Долинская, Елена. Двадцатые, юбилейные : [о мероприятиях, провед. б-кой М.В. Ломоносова в рамках Дней Славян. письменности и культуры] // Рус. слово. – 2010. – 28 мая. – С. 2. – (Славянский фактор). 1889. Дрейзлер, Михаил. Вечер в библиотеке : [в евр. б-ке – Культурном центре им. И. Мангера прошло очередное заседание Клуба художников] // Еврейское местечко. – 2010. – № 3. – С. 10. 1890. Дрейзлер, Михаил. ...И даже Ликурич – ее творение : 80 лет со дня рождения призн. мастеру театрально-декоратив. искусства Молдовы Суламифи М. Червинской [б-ка им. И. Мангера] // Евр. местечко. – 2010. – № 47. – С. 12.


172

Bibliografie

1891. Дрейзлер, Михаил. …Одесская «волость» теперь у нас есть! : [о презентации клуба «Кишинёвские одесситы» в евр. б-ке] // Еврейское местечко. – 2010. – № 33. – С. 12. 1892. Дрейзлер, Михаил. …Поступая по долгу и совести : [o презентации книги Т. Магдера Omagiu unei personalităţi proeminente и о жизни и деятельности рабби Цирельсона] // Еврейское местечко. – 2010. – № 2. – С. 2. 1893. Дрейзлер, Михаил. …Тот город который им дорог : [об очередном заседании Клуба кишинёвских одесситов в евр. б-ке] // Еврейское местечко. – 2010. – № 42. – С. 9. 1894. Дрейзлер, Михаил. Хороших книг не бывает много : [o новых поступлениях лит. в евр. б-ку] // Еврейское местечко. – 2010. – № 26. – С. 9. 1895. Духовное богатство предков в книге Александра Штефана : [в б-ке им. О. Гибу состоялась презентация кн. А. Штефана Тайна прихода человека на землю] // Молд. ведомости. – 2010. – 26 мая. – С. 4. 1896. Жесткова, Елена. Правда о «штрафбатах» : 27 февраля в чит. зале б-ки им. М. Ломоносова состоялось очередное заседание Рус. историко-патриот. клуба // Рус. слово. – 2010. – 5 марта. – С. 10. 1897. Заика, Елена. Андрей Кураев в Молдове : Известный миссионер предложил решать проблемы государства при помощи религии : [о встрече протодиакона Рус. православ. церкви, профессора Моск. духов. акад. писателя, богослова, публициста с представителями русскоязыч. обществ. орг. в б-ке М.В. Ломоносова] // Панорама. – 2010. – 17 сент. – С. 1-4. 1898. Зубова, Людмила. Расходились, довольные собой и друг другом : [oб участи евр. б-ки в Х-ом этнокультур. фестивале «Единство через многообразие»] // Еврейское местечко. – 2010. – № 33. – С. 4-5. 1899. Ишимова, Любовь. «…Им дам Я в доме Моём и в стенах Моих память и имя, которые не изгладятся» : [участие евр. б-ки им. И. Мангера в междунар. науч.-практич. конф. «Память Холокоста»] // Еврейское местечко. – 2010. – № 9. – С. 2. 1900. Казимирович, В. Адам Мицкевич и Бессарабия : [о конкурсе «Адам Мицкевич и Бессарабия», посвящ. 185-летию пребывания пол. поэта в Бессарабии, который проводился в б-ке им. «А. Мицкевича»] // Jutrzenka. – 2010. – № 2. – С. 17.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

173

1901. Кишиневская афиша : [анонс выст. художеств. галереи «М-АРТ» в б-ке им. М.В. Ломоносова] // АиФ Молдова : прил. к газ. Аргументы и факты. – 2010. – № 9. – С. 31. 1902. Коптева, Галина. Фантазия цветов и поэзия : [выст. флористики в Центре им. Эминеску] // Панорама. – 2010. – 23 февр. – С. 1. 1903. Коркоценко, О. Розмалюй – казка – i про дитинство, i про мрii : [о презентации книги «Разрисуй – Сказка» молодого укр. литератора, атташе М-ва иностр. дел Украины Ольги Хашириной в б-ке им. Леси Украинки] / Олександр Коркоценко // Рiдне слово. – 2010. – №. 8. – С. 17-18. 1904. Кротов, Антон. Молдова и мир гдазами знаменитого путешественника : интервью с президентом моск. Акад. Вольных Путешествий, знаменитым автостопщиком А. Кротовым, гостем столич. б-ки им. М. Ломоносова / записал : Олег Дашевский // Молд. ведомости. – 2010. – 16 марта. – С. 4. 1905. Маржина, Лилия. Листая книгу природы : [накануне Рождества в б-ке им. М.В. Ломоносова открылась персонал. выст. самой юной участницы Клуба флористов «Диана» О. Катараги] // Рус. слово. – 2010. – 22 янв. – С. 12. 1906. Недзельски, Е. Год Шопена : [об участии б-ки «А. Мицкевич» в популяризации творчества Ф. Шопена] // Jutrzenka. – 2010. – № 5. – С. 26. 1907. Павленко, Александра. Персональная выставка флористики : [о персон. выст. участницы Клуба флористов «Диана» О. Катараги в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Антенна. – 2010. – 17 февр. – С. 31. 1908. Память о ШОА : [участие еврейской б-ки им. И. Мангера в мемориальной программе «Холокост: Память. Осознание. Преодоление»] // Еврейское местечко. – 2010. – № 3. – С. 3. 1909. Пахомова, Елизавета. Русское чаепитие в молдавском лицее : [о проведении Недели рус. яз. и лит. в лицее с рум. яз. обучения «Мирча чел Бэтрын», в т. ч. и при участии б-ки им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2010. – 29 окт. – С. 3. 1910. Петрович, Алексей. На фронт уходили под марш «Прощание славянки» : [о проведении VI Респ. конкурса по истории России «И помнит мир спасенный…» в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2010. – 16 апр. – С. 10.


174

Bibliografie

1911. Петрович, Алексей. «Несравненный художник жизни» : 30 января в б-ке им. М.В. Ломоносова состоялся вечер, посвящ. 150-летию великого рус. писателя А. П. Чехова // Рус. слово. – 2010. – 5 февр. – С. 11. 1912. Петрович, Алексей. С чего начинается Родина : [о проведении круглого стола на тему «Патриотизм как неотъемлемая часть русской духовности» в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2010. – 15 окт. – С. 5. 1913. Петровых, Мария. Воскресенье Пушкина : [о проведении пушкин. марафона в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2010. – 11 июня. – С. 3. 1914. Петровых, Мария. Счастье видеть красоту : [о персон. выст. худож. В. С. Соколовского в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2010. – 8 окт. – С. 5. 1915. Пивавар, Игорь. Права национальных меньшинств : [о правах нац. меньшинств в Респ. Молдова, об орг. представл. культуру нац. меньшинств, в т. ч. польские – б-кa «А. Мицкевич»] // Jutrzenka. – 2010. – № 6. – С. 19-21. 1916. Подарки к школе : [об участие евр. б-ки в выпускном утреннике дет. сада № 68] // Еврейское местечко. – 2010. – № 23. – С. 12. 1917. Подвигу твоему, Ленинград... : [о встрече членов рус. ист.патриот. Клуба в память о погибших героях в годы блокады, которая прошла в столич. б-ке им. М. Ломоносова] // Кишин. новости. – 2010. – 22 янв. 1918. Подлесная, Марина. Сегодня и всегда : [мероприятия к 160-летнему юбилею М. Эминеску, в т. ч. и б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2010. – 15 янв. – С. 11. 1919. Поэзия Серебряного века в музыке : [о проведении лит-муз. вечера в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2010. – 28 окт. – С. 4. 1920. Презентация книги : [14 января 2010, в б-ке им. И. Мангера, состоялась презентация книги Т. Магдера Omagiu unei personalităţi proeminente // Еврейское местечко. – 2010. – № 1. – С. 2. 1921. Прекрасная, Елена. Танго с Борхесом : в Кишиневе открылся Театр Книги : [в б-ке им. М.В. Ломоносова] // АиФ Молдова : прил. к газ. «Аргументы и факты». – 2010. – № 11. – С. 20.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

175

1922. Раввины в истории Румынии и Бессарабии : [о визите в евр. б-ку историков и учёных Б. Теркатина и Л. Гершковича] // Истоки жизни. – 2010. – № 10. – С. 3. 1923. Робул, Наталья. История должна быть правдивой : [в столич. б-ке им. М. Ломоносова состоялась дискуссия на тему событий Второй мировой войны] // АиФ Молдова : прил. к газ. «Аргументы и факты». – 2010. – № 4. – С. 22. 1924. Родина, Наталья. Письмо Мусе Джалилю : [встреча рус. писателей РМ, посвящ. памяти советского, татарского поэта, в б-ке им. М. Ломоносова] // Кишин. новости. – 2010. – 26 февр. – С. 6. 1925. Рубцов, Георгий. Признание в любви : в Кишиневе прошел Пушкинский фестиваль, организ. Рус. интеллект. центром РМ в сотрудничестве с Гос. ин-том рус. языка им. А.С. Пушкина : [участие рус. б-ки им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2010. – 26 февр. – С. 6. 1926. Рудягина, Олеся. Ассоциация русских писателей Республики Молдова : вчера и сегодня : [упоминается о проведении в б-ке им. М.В. Ломоносова «Литературного воскресенья»] // Общеписат. лит. газ. – 2010. – Май (№ 5). – С. 4. 1927. Рындина, Валентина. Три музы Марии-Эолы Чеколтан : [о провед. персон. выст. худож. в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. поле. – 2010. – № 2. – С. 146-147. 1928. Савельев, Ю. Важное звено : [о проведении заседания «Русского историко-патриотического клуба» в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2010. – 22 янв. – С. 7. 1929. Сидоров, Дмитрий. Маршруты дружбы : [о проведении Дней рус. литературы и духовности в Республике Молдове, в т.ч. о мероприятиях в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2010. – 7 окт. – С. 3. 1930. Слово о раввине : [o презентации книги Т. Магдера «Слово о выдающемся деятеле» в евр. б-ке им. И. Мангера] // Истоки жизни. – 2010. – № 5. – С. 6. 1931. Солнцева, Елена. Февральское танго в библиотеке : только для храбрых : [студия театр. импровизации в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Труд-7. Молдова : прил. к газ. «Труд». – 2010. – 11 марта. – С. 16.


176

Bibliografie

1932. Солнцева, Елена. Классика возвращается! : Театр Книги в б-ке им. М. Ломоносова пригласил в игру Джойса и Боккаччо // Труд-7. Молдова : прил. к газ. «Труд». – 2010. – 9 дек. – С. 21. 1933. Соловьёва, Татьяна. «Моё понимание Холокоста» : [о презентации сб. работ победителей бельцких олимпиад «Моё понимание Холокоста» в б-ке им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2010. – № 40. – С. 2. 1934. Театральные встречи : [цикл вечеров «Театр незабытой эпохи» в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Молд. ведомости. – 2010. – 3 нояб. – С. 1. 1935. Tиховская, Ольга. «Театр незабытой эпохи» : [о проведении в б-ке им. М.В. Ломоносова цикла вечеров «Театр незабытой эпохи», посвящ. памяти театр. деятелей Кишинева] // Истоки жизни. – 2010. – № 3. – С. 14-15. 1936. Фестиваль еврейской книги : [о 14-ом Фестивале еврейской книги] // Истоки жизни. – 2010. – № 2. – С. 13. 1937. Хибина, Ирина. День матери [в б-ке им. Леси Украинки] // Новое время. – 2010. – 28 мая. – С. 4. 1938. Ходова, Ольга. Карпиненские сокровища : работа юных мастеров гимназии-интерната с. Карпинены на весь месяц поселилась в стол. б-ке им. М.В. Ломоносова // Рус. слово. – 2010. – 19 февр. – С. 11. 1939. «Холокост: Память. Осознание. Преодоление» : [участие евр. б-ки им. И. Мангера в мемор. программе посвящ. Холокосту] // Истоки жизни. – 2010. – № 5. – С. 12. 1940. Цорина, Елена. Париж. Путешествие во времени : [участие б-ки им. И. Мангера в постановке спектакля Кишинёв – 1903 в Парижском Доме поэзии] // Истоки жизни. – 2010. – № 6. – С. 7. 1941. Цорина, Елена. Территория вечных ценностей : [о дет. творч. лагере при евр. б-ке] // Истоки жизни. – 2010. – № 11. – С. 5. 1942. Цорина, Елена. Что в имени тебе моём… : [о работе дет. творч. лагеря в евр. б-ке им. И. Мангера] // Истоки жизни. – 2010. – № 10. – С. 11. 1943. Цорн, Анна. Кишинёв читает книгу : [об участии евр. б-ки в программе Кишин. муницип. б-ки им. Б.П. Хашдеу] // Истоки жизни. – 2010. – № 12. – С. 7.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

177

1944. Цорн, Анна. Пока ещё живы свидетели : [участие евр. б-ки им. И. Мангера в междунар. науч.-практ. конф. «Память Холокоста»] // Истоки жизни. – 2010. – № 7. – С. 7. 1945. Цорн, Анна. Помнить, чтобы жить : [об участии евр. б-ки в экспедиции агенства «Сохнут» «По еврейским местам Молдовы»] // Истоки жизни. – 2010. – № 1. – С. 3. 1946. Цорн, Анна. Святая к музыке любовь : [о темат. вечере посвящ. 110-лет. юбилею педагога, музыканта А. Абрамовича в б-ке им. И. Мангера] // Истоки жизни. – 2010. – № 2. – С. 11. 1947. Цорн, Анна. Узнаём друг друга : [о презентации книги К. Павлюка «Узнаём друг друга» в б-ке им. И. Мангера] // Истоки жизни. – 2010. – № 10. – С. 12. 1948. Шамота, Елена. Час памяти : Необычно прошел в б-ке им. М. Ломоносова урок лит. по рассказу М. Шолохова Судьба человека // Рус. слово. – 2010. – 28 мая. – С. 5. 1949. Шеховцова, Н. Вспоминая Высоцкого : [вечер памяти В. Высоцкого Я, конечно вернусь… в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Capitala=Столица. – 2010. – 29 янв. – С. 6. 1950. Шеховцова, Н. Говорить с цветами на одном языке : [о выст. под названием Волшебные дела, где я живу душой самой юной участницы Клуба флористов «Диана» Ольги Катараги в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Capitala=Столица. – 2010. – 15 янв. – С. 7. 1951. Шехoвцова, Н. Сказки Ольги Харишиной : [о презентации книги Разрисуй – Сказка молодого укр. литератора, атташе М-ва иностр. дел Украины Ольги Харишиной в б-ке им. Л. Украинки] // АиФ «Молдова»: прил. к газ. «Аргументы и Факты». – 2010. – № 36. – С. 27. 1952. Шошева, Клавдия. В Кишиневе исследовали волшебную силу историй : [Театр книги в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Панорама. – 2010. – 10 дек. – С. 3. 1953. Шпитальник, Сара. «Витязи грусти» Бориса Друцэ : [рец. на книгу] // Еврейское местечко. – 2010. – № 44. – С. 11. 1954. Шпитальник, Сара. Женские еврейские имена в медицине Кишинёва // Еврейское местечко. – 2010. – № 8. – С. 10. 1955. Шпитальник, С. Записки доктора медицины : [о д-ре медицины Х. Салите] // Истоки жизни. – 2010. – № 12. – С. 12.


178

Bibliografie

1956. Шпитальник, С. Защитник еврейских ценностей : [oб амер. евр. писателе Хаиме Потоке] // Истоки жизни. – 2010. – № 11. – С. 14. 1957. Шпитальник, Сара. О книге Бориса Друцэ Sub steaua lui David, cu Dumnezeu // Истоки жизни. – 2010. – № 7. – С. 4. 1958. Щелчкова, Маргарита. Библиотека «Михаил Ломоносов» как центр чтения и культуры для русскоязычного населения Кишинева // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informa-ţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – P. 115-121. 1959. Юнко, Александра. Верность русскому духу : [встреча в чит. зале б-ки им. М.В. Ломоносова с актером Нац. театра кукол «Ликурич» и Гос. рус. театра им. А.П. Чехова Иваном Головиным] // Рус. слово. – 2010. – 22 окт. – С. 5. 1960. Юнко, Александра. Двойная радуга Татьяны Буймистру : [о выст. молодых дизайнеров и презентация книги Т. Буймистру Цвет-ключ к здоровью и долголетию в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2010. – 24 дек. – С. 9. 1961. Юнко, Александра. И грянул «Гром», или Тридцать лет спустя : [о проведении Недели российского кино в Кишиневе, в т.ч. о просмотре х/ф Царь, 1612, Мы из будущего в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2010. – 3 сент. – С. 1, 4. 1962. Юнко, Александра. «Мы свое призванье не забудем…» : [о проведении Дней русской литературы и духовности в Республике Молдове, в т.ч. о проведении конф. Русская литература Молдовы сегодня в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2010. – 8 окт. – С. 2. 1963. Яковук, А. 650 000 километров пешком : [лекция президента моск. Академии Вольных Путешествий (АВП) Антона Кротова в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Панорама. – 2010. – 16 марта. – С. 4.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

179

2011 1964. 575 de ani ai Chişinăului pe 575 de file : [prez. proiectului de lansare a antologiei Chişinăul în literatură în cadrul şedinţei de la Primărie de către dna Lidia Kulikovski, director gen. al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2011. – 7 sept. – P. 6. 1965. Angela Chicu se regăseşte din nou în lumea copiilor : [întîlnirea cu scriitoarea Angela Chicu şi prez. cărţii După soare fug şi eu la Filiala „Ştefan cel Mare”] // Moldova Suverană. – 2011. – 9 febr. – P. 1. 1966. Atelierul de proză Vlad Ioviţă: Cenaclurile din Chişinău : [despre următoarea şedinţă a atelierului Vlad Ioviţă de la Bibl. Municipală] // Timpul. – 2011. – 29 iul. – P. 30. 1967. Atelierul Vlad Ioviţă: Cenaclurile Chişinăului : [despre cenaclul Vlad Ioviţă din cadrul Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 3 iun. – P. 24. 1968. Avram, Monica. Biblioteca „Tîrgu-Mureş” din Chişinău la ceas aniversar // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 66-68. ; Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Tîrgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 26-28. 1969. Bacalu, Lucia. Cornova 1931 a ajuns la Cornova anului 2011 : [lansarea cărţii Cornova 1931, aut. Vasile Şoimaru, la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 10 oct. – P. 16. 1970. Badan, Angela. Ascultînd melodia plumbului : [George Bacovia comemorat la Bibl. „Maramureş”] // Lit. şi arta. – 2011. – 24 mar. – P. 8. 1971. Balan, Zoia. Chişinăul citeşte Diavolul este politic corect de Savatie Baştovoi // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 159-161. 1972. Baltag, Tatiana. Patrimoniul municipal în prezentare virtuală [pe blogul „Chişinău, oraşul meu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 55-67. 1973. Bargan, Ecaterina. Atelierul „Vlad Ioviţă” (din cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”): Cenaclurile din Chişinău : [despre atelierul de scriere creativă de la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 24 iun. – P. 23. 1974. Băciuţ, Nicolae. Pe vremea Lidiei Kulikovski : [către aniversarea directorului general al BM „B.P. Hasdeu”, Chişinău] // Vatra veche: Lunar de cultură. – 2011. – Anul III (Nr 4). – P. 76.


180

Bibliografie

1975. Băciuţ, Nicolae. „Târgu-Mureş” – 15 : [despre aniversarea a 15-a de la fondarea Filialei „Târgu-Mureş” din Chişinău] // Vatra veche. – 2011. – Nr 12. – P. 84 : fot. 1976. Băciuţ, Nicolae. „Târgu-Mureşul” din Chişinău : [despre Bibl. „Târgu-Mureş”] // Cuvîntul liber. – 2011. – 31 mai. – P. 6. ; Vatra veche. – 2011. – Nr 7. – P. 13. ; Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 34-35. 1977. Băciuţ, Nicolae. Zilele Bibliotecii Municipale „Petru Maior”, Reghin : [despre participarea lui Nicolae Băciuţ la aniversarea a 15-a a Bibl. „Târgu-Mureş”] // Lentila de contact. – Târgu-Mureş, 2011. – P. 215-216. 1978. Bărdiţă, Irina. Nu poate fi o carte bună fără un gînd frumos! Fără o carte bună nu poate exista o cultură adevărată : [cea de a IV-a ed. a Concursului de caligrafie „Crinii latini”, consacrată aniversării a 575-a de la prima menţiune a or. Chişinău, desfăşurată la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 21 apr. – P. 6. 1979. Bârcă, Iulita. Un volum de nume : [lansarea volumului lui Valerian Ciobanu Ave numele tău, la BM „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2011. – 20 iul. – P. 6. 1980. Beşleagă, Vladimir. Urări pentru Biblioteca „Târgu-Mureş” // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 44-45. 1981. Biblioteca „Iţic Mangher” – centru cultural al comunităţii evreieşti din Moldova // Druţă Boris. Sub steaua lui David, cu Dumnezeu. – Ch., 2011. – P. 74-78. 1982. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : Cele mai citite cărţi [la filialele „L. Rebreanu” şi „Alba Iulia”] // Timpul. – 2011. – 25 noiem. – P. 31. 1983. Biblioteca „Târgu-Mureş” în viziunea utilizatorilor // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 88-92. 1984. Bobeică, Constantin. Omul – liant, Lidia Kulikovski // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 89-90. 1985. Bocancea, Evelina. Subclasa 51 – matematici. Construcţia vedetelor de subiect şi a indicilor // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 48-54.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

181

1986. Boguş, Elena. Atelierul „Vlad Ioviţă”: Cenaclurile din Chişinău [la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 8 iul. – P. 8. 1987. Boguş, Elena. Atelierul „Vlad Ioviţă”: Cenaclurile din Chişinău : [atelier de creaţie din cadrul BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 22 iul. – P. 22. 1988. Boguş, Elena. Ultima şedinţă a Atelierului „Vlad Ioviţă” din această vară: Cenaclurile din Chişinău [de la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 5 aug. – P. 22. 1989. Botezatu, Eliza. Biblioteca „Târgu-Mureş” – Casa Mare cu suflet de Lumină // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 65-66. ; Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „TârguMureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 32-33. 1990. Brad, Ion. Biblioteca – şcoală şi templu // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch., 2011. – P. 20-27. 1991. Brad, Romulus. Scrisoare de suflet doamnei dr. Lidia Kulikovski : [impresii despre vizita la Chişinău la aniversarea Bibl. „Transilvania”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 112-113. 1992. Brad, Vasile. Te-ai dus : [poezie dedicată ctitorului Bibl. „Transilvania” Traian Brad] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 113. 1993. Brăila, Olga. „Floarea iubirii” la Centrul Academic Eminescu : [Claudia Partole în dialog cu cititorii săi despre cartea Floarea iubirii] // Florile dalbe. – 2011. – 15 dec. – P. 3. 1994. Budeanu, Gheorghe. „Fratele meu, fluturele” : [lansarea cărţii Fratele meu, fluturele de Vasile Spinei la Bibl. „Ovidius”] // Timpul. – 2011. – 27 sept. – P. 8. 1995. Bulat, Ludmila. Poezia Stelianei Grama emană lumină : [lansarea studiului monogr. Dramaturgia autohtonă din anii 1960-1970 pe scena teatrelor din Moldova şi a cărţii de versuri Telerană, aut. Steliana Grama, la Bibl. de Arte „Tudor Arghezi”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 72-74. 1996. Bulibaş, Victoria. Imaginea bibliotecarului în acest necuprins al informaţiei : [felicitări pentru toţi bibliotecarii cu ocazia Zilei profesionale] // Gazeta bibliotecarului. – 2011. – Nr 4 (126). – P. 5. 1997. Bulmaga, Rodica. O aniversare de toată frumuseţea [60 de ani din ziua naşterii lui Ianoş Ţurcanu la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 28 iul. – P. 8.


182

Bibliografie

1998. Bulmaga, Rodica. Poezia – umbră şi lumină : [lansarea cărţii Fratele meu, fluturele de Vasile Spinei, la Bibl. „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2011. – 6 oct. – P. 8. 1999. Burea, Eugenia. Grigore Vieru, dăinuind încă aievea printre noi... : [activitatea comemorativă dedicată aniversării a 76-a de la naşterea lui Grigore Vieru, desfăşurată la Filiala „Târgu-Mureş”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 130-132. 2000. Butucel, Elena. Biblioteca – înainte mergătoare : [aprecieri, felicitări, urări de bine pentru Bibl. „Transilvania”] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 72-73. 2001. Butucel, Elena. Cine sunt managerii contra curentului? : [reflecţii şi concluzii asupra cărţii Manager contra curentului] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 39-48. 2002. Butucel, Elena. Cultura informaţională: necesitatea de adaptare la cerinţele societăţii : [Conf. anuală a Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova „Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil”, 11-12 noiem. 2010 ; Atelier profesional „Formarea culturii informaţionale – prioritate a bibliotecilor în societatea cunoaşterii”] // Buletinul ABRM. – 2011. – Nr 1 (13). – P. 98-100. 2003. Butucel, Elena. „Dobrogetia” salută Moldova : [simp. cultural-şt. cu genericul „Dobrogetia” salută Moldova, desfăşurat la Bibl. „Ovidius” din Chişinău] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 74-76. 2004. Butucel, Elena. Forme de evaluare a personalului în Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // Buletinul ABRM. – 2011. – Nr 1 (13). – P. 108-110. 2005. Butucel, Elena. Frumoasa lume interioară : [întîlnirea cititorilor Bibl. „Ovidius” cu scriitorul Nicolae Rusu] // Florile dalbe. – 2011. – 13 ian. – P. 2. 2006. Butucel, Elena. Să cunoaştem oraşul împreună : [manifestări culturale care au avut loc la Bibl. „Ovidius” consacrate omagierii oraşului Chişinău la 575 de ani] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 101-104. 2007. Butucel, Elena. Sămînţa luminii : [prez. cărţii Adînc de mare şi adînc de cer, aut. Vladimir Rusnac, la Bibl. „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 5.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

183

2008. Butucel, Elena. Un gînd bun pentru Biblioteca „Târgu-Mureş” // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „TârguMureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 68-69. 2009. Caldare, Elena. Repere spirituale: Chişinău – Alba Iulia – Chişinău // Alba Iulia. – 2011. – 1 dec. – P. 11. 2010. Canja, Ana. Sărbătorirea celor 152 de ani de la Unirea Principatelor Române [în cadrul Clubului tinerilor istorici de la Filiala „Alba Iulia”] // Lit şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 2. 2011. Capiţa, Ludmila. Dimensiunea culturală la Biblioteca „Transilvania” // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 96-106. 2012. Caranfil, Ninela. Cu dragoste şi recunoştinţă pentru „Transilvania” : [la aniversarea a 20-a] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 59-60. 2013. Cebotari, Elena. Feeric spectacol spiritual : [lansarea volumului de versuri Clipa, doar ea = Миг, только миг, aut. Dumitru Pasat, la Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Florile dalbe. – 2011. – 13 ian. – P. 2. 2014. Cebotari, Margareta. Expoziţii de carte la Biblioteca „Ovidius” : [totalurile Săptămînii uşilor deschise] // Bibliocolecţii : cărţi, informaţie, lectură, opinii : neswletterul Departamentului organizarea colecţiilor. – 2011. – Mai. – P. 3-4. 2015. Cebotari, Margareta. „Regăsirea” omului intelectual : [lansarea volumului Regăsirea. Pagini din biografia unui savant, aut. Nadejda Pruteanu, la Bibl. „Ovidius” din Chişinău ; file din biogr. dr. habilitat în şt. istorice Anton Moraru] // Lit. şi arta. – 2011. – 22 dec. – P. 2. 2016. Cebotari, Margareta. Voluntariatul versus Biblioteca 2.0 : [Conf. anuală a Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova „Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil”, 11-12 noiem. 2010 ; Atelier profesional „Biblioteca de colegiu / şcoala profesională în dialog cu fenomenul Biblioteca 2.0”] // Buletinul ABRM. – 2011. – Nr 1 (13). – P. 72-75. 2017. Chirtoacă, Dorin. Chişinău – oraş cîntat, elogiat, iubit, apreciat de chişinăuieni : [despre antologia Chişinăul în literatură, elab. de Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” // Viaţa Basarabiei. – 2011. – Anul. XIX, Nr 3/4 (Nr 23/24). – P. 154 ; Chişinăul în literatură. – Ch., 2011. – P. 7-8.


184

Bibliografie

2018. „Chişinăul citeşte o carte” : [despre Programul de lectură „Chişinăul citeşte o carte”, desfăşurat la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” şi în filialele ei] // Timpul. – 2011. – 25 noiem. – P. 23. 2019. Cimpoi, Mihai. Inovarea continuă : [despre Lidia Kulikovski, director gen. al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi art. – 2011. – 10 mar. – Nr 10. – P. 6 ; Viaţa Basarabiei. – 2011. – Anul XIX, Nr 3/4 (Nr 23/24). – P. 157-158 ; Florile dalbe. – 2011. – 20 oct. – P. 2-3 ; Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski : biobibliogr. – Ch., 2011. – P. 11-13 ; BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 73-74. 2020. Cimpoi, Mihai. Lumini modelatoare : [cronicul devenirii Bibl. „Transilvania”] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 37-38. 2021. Cimpoi, Mihai. O discipolă a bibliotecarului Eminescu : [Elena Dabija – directorul Centrului Academic Internaţional „Eminescu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 79-80. 2022. Cimpoi, Mihai. Reînvierea păsării Phoenix : [Filiala „Tîrgu-Mureş” la 15 ani de activitate] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 63-64 ; Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Tîrgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 29-30. 2023. Cîrlig, Mihail. Mîndria sectorului Rîşcani – Biblioteca „TârguMureş” // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 19-20. 2024. Codreanca, Lidia. Cetatea cărţii : Realitatea aşa cum e! : [despre Lidia Kulikovski, director gen. al BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 27 oct. – P. 3. 2025. Codreanca, Lidia. Duhul le dă har celor smeriţi : [cartea Diavolul este politic corect, aut. scriitorul-monah Savatie Baştovoi, prez. în cadrul Cenaclului „Sic cogito”, la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 1 dec. – P. 4. 2026. Colac, Tudor. Acasă la Transilvania (gînduri aniversare) // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 65. 2027. Colesnic, Iurie. 1 decembrie – Ziua Internațională a Românilor de pretutindeni. Un basarabean participant la cele trei uniri : [despre viața și activitatea politicianului basarabean Grigore Cazacliu] // Lit. și arta. – 2011. – 24 noiem. – P. 3. 2028. Colesnic, Iurie. A mai plecat o generație... : [despre Toma Istrati, Ieremia Ursu, Petru Popa și Vlad Dumbravă de la Seminarul Teologic] // Lit. și arta. – 2011. – 22 sept. – P. 5.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

185

2029. Colesnic, Iurie. Anastasia Dicescu – artistă lirică de excepție // Magazin bibliologic. – 2011. – Nr 3/4. – P. 81-84. 2030. Colesnic, Iurie. Cluburile Chişinăului de ieri şi mai puţin de azi... // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 125-127. 2031. Colesnic, Iurie. Emil Gane... o viață în alb și negru : [despre viața și activitatea filologului și publicistului Emil Gane] // Natura. – 2011. – Mai. – P. 7. 2032. Colesnic, Iurie. Îndrăgostit de Chișinău, iubind pe chișinăuieni // Magazin bibliologic. – 2011. – Nr 1/2. – P. 77-78. 2033. Colesnic, Iurie. Natalia Keșcu, basarabeanca suverană a Serbiei // Moldova. – 2011. – Aug.-Oct. – P. 86-91. 2034. Colesnic, Iurie. Nicolae Gumalic – elev al lui Repin // Magazin bibliologic. – 2011. – Nr 3/4. – P. 85-88. 2035. Colesnic, Iurie. O carte de eseuri rămasă neterminată... : [despre viața și activitatea pictorului, graficianului, sculptorului Aurel David] // Moldova. – 2011. – Iul.-Aug. – P. 31-33. 2036. Colesnic, Iurie. O mare problemă – lichidarea școlilor mici : [despre școlile și liceele din Rep. Moldova] // Lit. și arta. – 2011. – 14 apr. – P. 2. 2037. Colesnic, Iurie. Opincile și Turnul Eiffel... : [despre viața și activitatea pictorului Mihai Grecu] // Florile dalbe. – 2011. – 29 sept. – P. 7. 2038. Colesnic, Iurie. Ostatic în țara nulităților politice : [despre viața regizorului și actorului de teatru Vasile Brescanu] // Lit. și arta. – 2011. – 4 aug. – P. 2. 2039. Colesnic, Iurie. Pe valurile memoriei cu Nichifor Crainic : [despre viața teologului, filozofului și poetului Nichifor Crainic] // Florile dalbe. – 2011. – 26 mai. – P. 7. 2040. Colesnic, Iurie. Personaj uitat, personaj reînviat... : [despre biogr. omului de stat Ivan Mazepa] // Florile dalbe. – 2011. – 24 febr. – P. 7. 2041. Colesnic, Iurie. Reînvierea lui Stere : [despre viața și activitatea savantului și scriitorului român Constantin Stere] // Moldova. – 2011. – Iul.-Aug. – P. 128-133. 2042. Colesnic, Iurie. Transilvania – un vis de generaţii împlinit : [mesaj de felicitare] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 86.


186

Bibliografie

2043. Colesnic, Iurie. Un ardelean descoperit de Siberia : [despre viața și activitatea prozatorului Eugen Goga] // Florile dalbe. – 2011. – 31 mar. – P. 15. 2044. Colesnic, Iurie. Un bălțean la Chicago [Boris Anisfeld] // Magazin bibliologic. – 2011. – Nr 3/4. – P. 79-80. 2045. Colesnic, Iurie. Un ctitor al Unirii – Constantin Stere : [despre viața și activitatea savantului și scriitorului român Constantin Stere] // Natura. – 2011. – Mar. (Nr 3). – P. 8. 2046. Colesnic, Iurie. Un descoperitor al Africii : [despre viața și activitatea etnografului, antropologului și publicistului Petru Șciusev] // Florile dalbe. – 2011. – 24 noiem. – P. 7. 2047. Colesnic, Iurie. Un destin ca o enigmă nerezolvată... : [despre viața și activitatea pedagogului, promotorului artei şi culturii în Basarabia Iulia Siminel-Dicescu] // Florile dalbe. – 2011. – 27 ian. – P. 7. 2048. Colesnic, Iurie. Un grafician irepetabil – Gheorghe Ceglokov // Florile dalbe. – 2011. – 21 apr. – P. 7. 2049. Colesnic, Iurie. Un pedagog de neuitat... : [despre viața și activitatea pedagogului și pict. Vladimir Ocușco] // Florile dalbe. – 2011. – 22 dec. – P. 7. 2050. Colesnic, Iurie. Un poet pe care nu-l poate uita Chișinăul : [despre viața și activitatea poetului Alexandru Robot] // Florile dalbe. – 2011. – 27 oct. – P. 7. 2051. Colesnic, Iurie. Un primar al culturii, un primar european [Carol Schmidt] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 27-36. 2052. Colesnic, Iurie. Un salvator al Școlii de Arte Frumoase din Chișinău [Ion Minulescu] // Magazin bibliologic. – 2011. – Nr 1-2. – P. 75-76. 2053. Colesnic, Iurie. Un scriitor basarabean contemporan cu Eminescu : [despre viața și activitatea scriitorului Nicolai V. Coban] // Moldova. – 2011. – Noiem.-Dec. – P. 90-95. 2054. Constantinescu, Radu. Cărţi, emoţii, prejudecăţi : [despre drumul parcurs al donaţiilor de carte la Bibl. „Transilvania”] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 61-64. 2055. Corghenici, Ludmila. O lucrare elaborată şi dedicată omului care gîndeşte / acţionează creativ şi constructiv : [rec. la biobibliogr. Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 134-136.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

187

2056. Costiuc, Tatiana. Două decenii de prietenie : [mesaj de felicitare la ceas aniversar al Bibl. „Transilvania”] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 50-53. 2057. Coşeriu, Tatiana. Activitatea de voluntariat în întrebări şi răspunsuri // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 49-54. 2058. Coşeri, Tatiana. Comunicarea profesională în contextul culturii instituţionale. Cazul bibliotecilor publice : [comunic. la Conf. şt. Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare...] // Bibliotheca Septentrionalis. – 2011. – Nr 2 (37). – P. 115118. 2059. Coşeri, Tatiana. COOLtura formării profesionale: oportunităţii de învăţare activă oferite de Buletinul ABRM // Buletinul ABRM. – 2011. – Nr 2 (14). – P. 68-69. 2060. Coşeri, Tatiana. Filiala municipală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova – filială unde oamenii învaţă şi inovează împreună // Buletinul ABRM. – 2011. – Nr 2 (14). – P. 17-20. 2061. Coşeriu, Tatiana. Ziua bibliotecarului sărbătorită cu lauri [la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] / Tatiana Coşeriu, Tatiana Borodatîi // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 45-48. 2062. Creaţii literare dedicate lui Grigore Vieru : [creaţia proprie a cititorilor Bibl. „Târgu-Mureş”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 133-137. 2063. Crudu, Dumitru. Atelierul „Vlad Ioviţă” care are loc în fiecare săptămână la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” // Timpul. – 2011. – 15 iul. – P. 26. 2064. Crudu, Dumitru. Cazul Leonida Lari: urîtă şi de comunişti, dar şi de democraţi // Timpul. – 2011. – 25 mar. – P. 26. 2065. Crudu, Dumitru. Cartea cea mare : [despre romanul lui Val Butnaru Cartea nomazilor din B. E] // Timpul. – 2011. – 22 iul. – P. 22. 2066. Crudu, Dumitru. Cărţile anului : 2011, anul romanului basarabean // Timpul. – 2011. – 30 dec. – P. 20. 2067. Crudu, Dumitru. Chişinăul în literatură: Premiere editoriale : [despre antologia lit. Chişinăul în literatură] // Timpul. – 2011. – 21 oct. – P. 23. 2068. Crudu, Dumitru. Cum a creat Leo Butnaru o ruletă românească? // Timpul. – 2011. – 25 mar. – P. 27.


188

Bibliografie

2069. Crudu, Dumitru. Curajul de a-ţi povesti viaţa : [la una dintre şedinţele Atelierului de proză „Vlad Ioviţă”, care au loc în fiecare săptămînă la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, cu scriitorul Vladimir Beşleagă] // Timpul. – 2011. – 28 oct. – P. 30. 2070. Crudu, Dumitru. De ce aceşti autori au luat premiile Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova pentru anul 2010? // Timpul. – 2011. – 12 iun. – P. 23. 2071. Crudu, Dumitru. Gheorghe Grâu şi Dragonul // Timpul. – 2011. – 11 noiem. – P. 30. 2072. Crudu, Dumitru. Înainte de furtună, la Biblioteca „B.P Hasdeu” : [tablouri ale lui Iurie Răileanu din expoziţie deschisă la Sediul Central al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 25 febr. – P. 23. 2073. Crudu, Dumitru. Încă nu e totul pierdut : [despre revista Clipa] // Timpul. – 2011. – 2 dec. – P. 20. 2074. Crudu, Dumitru. Între oportunism politic şi nostalgie : [despre cartea George Meniuc Pagini de corespondenţă] // Timpul. – 2011. – 4 febr. – P. 22. 2075. Crudu, Dumitru. Lansare de carte la Biblioteca „Maramureş” : [Turnătorul de medalii de Anatol Moraru] // Timpul. – 2011. – 8 apr. – P. 23. 2076. Crudu, Dumitru. Leonida Lari : între două focuri // Timpul. – 2011. – 23 dec. – P. 24. 2077. Crudu, Dumitru. Mai există oare Teatrul „Eugène Ionesco”? // Timpul. – 2011. – 18 mar. – P. 24. 2078. Crudu, Dumitru. Migraţia: o formă modernă a sclaviei : [despre noua carte a Eugeniei Bulat, intitulată În debara care a apărut la Ed. „Gunivas”, în 2010] // Timpul. – 2011. – 3 iun. – P. 25. 2079. Crudu, Dumitru. Numai scriitorii ne mai pot ajuta să înţelegem vremurile de altădată : [Serafim Saka] // Timpul. – 2011. – 27 mai. – P. 22. 2080. Crudu, Dumitru. Nişte fotografii foarte exacte : [despre cartea Între somn şi veghe de Andrei Burac] // Timpul. – 2011. – 20 mai. – P. 23. 2081. Crudu, Dumitru. O carte care certifică naşterea celei mai tinere promoţii literare : [despre cartea de poezii a Ecaterinei Bargan Cîntece de la şase, apărută în 2011 la Ed. „Gunivas”] // Timpul. – 2011. – 19 aug. – P. 22.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

189

2082. Crudu, Dumitru. O lume în care a erupt imprevizibilul : [despre una dintre piesele lui Andrei Burac incluse în volumul Arena ce a apărut la Ed. „Lumina” (este vorba despre Fîntîna Anghelinei)] // Timpul. – 2011. – 11 febr. – P. 27. 2083. Crudu, Dumitru. O proză despre primele decenii de după război : [despre povestirile şi nuvelele lui Andrei Burac] // Timpul. – 2011. – 5 aug. – P. 23. 2084. Crudu, Dumitru. Oamenii preşedintelui înainte să deschidă poarta : [despre romanul lui Val Butnaru Cartea nomazilor din B., apărut la editurile „Prut Internaţional” şi „RAO”, în 2010] // Timpul. – 2011. – 11 mar. – P. 23. 2085. Crudu, Dumitru. Patriotismul şi boschetarii : [despre actorul Gheorghe Grâu] // Timpul. – 2011. – 9 sept. – P. 22. 2086. Crudu, Dumitru. Performanţe critice : [despre cartea lui Vladimir Beşleagă Po(i)etica romanului, apărut la Ed. „Gunivas”] // Timpul. – 2011. – 22 iul. – P. 23. 2087. Crudu, Dumitru. Pictorii anului : [despre pictoriţa basarabeană Cezara Kolesnik] // Timpul. – 2011. – 30 dec. – P. 21. 2088. Crudu, Dumitru. Pînă şi după 1990 : [despre Capcanele identităţii de Tamara Cărăuş] // Timpul. – 2011. – 18 febr. – P. 21. 2089. Crudu, Dumitru. Poezii scrise din fuga calului : [cartea de poezii a lui Iulian Filip Noroc Polyglot, apărută în 2008, Ed. „Princeps”] // Timpul. – 2011. – 6 mai. – P. 23. 2090. Crudu, Dumitru. Salvaţi tablourile lui Nedov! : [despre pictorul şi sculptorul Leonid Nedov] // Timpul. – 2011. – 11 febr. – P. 27. 2091. Crudu, Dumitru. Siberia lui Nicolae Dabija // Timpul. – 2011. – 4 mar. – P. 25. 2092. Crudu, Dumitru. Un alt Grigore Vieru // Timpul. – 2011. – 7 ian. – P. 20. 2093. Crudu, Dumitru. Un roman valoros despre nişte vremuri foarte încurcate : [despre romanul lui Nicolae Rusu Revelion pe epavă] // Timpul. – 2011. – 17 iun. – P. 23. 2094. Crudu, Dumitru. Un volum care face istorie : [despre cartea lui Vladimir Beşleagă Destine transnistriene, apărută la Ed. „Prut Internaţional” în 2010] // Timpul. – 2011. – 1 iul. – P. 31. 2095. Cucereavii, Mihai. În glumă şi în serios cu Efim Tarlapan : [lansarea volumelor: Rîsul lumii la români, Zîmbete pentru export, studiul Daniel Ciugureanu, un prim-ministru al neamului nostru şi


190

Bibliografie

al neamurilor mele, semnate de Efim Tarlapan, la Sediul Central al BM] // Lit. şi arta. – 2011. – 28 apr. – P. 6. 2096. Cucereavii, Mihai. Matematica îndrăgostită de poezie : [lansarea cărţii La pragul destăinuirii, aut. Tudor Gorgos, la Bibl. „Tîrgovişte”] // Lit. şi arta. – 2011. – 24 mar. – P. 8. 2097. Culev, Ana Lucia. Biblioteca „Tîrgu-Mureş” – centru cultural şi informaţional al sectorului Rîşcani // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Tîrgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 21. 2098. Culev, Ana Lucia. Simbol al aspiraţiilor noastre spirituale : [mesaj de felicitare Bibl. „Transilvania”] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 15-17. 2099. Dabija, Elena. Cariatida Centrului Academic Internaţional „Eminescu” : [interviu cu directorul CAIE Elena Dabija] / consemnare : Lidia Hlib // Lit. şi arta. – 2011. – 17 febr. – P. 6. 2100. Dabija, Elena. De la mic la mare, îndrăgostiţi de Luceafăr // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 104-107. 2101. Dabija, Elena. Sfintele rădăcini ale poetului Vladimir Rusnac // Ecoul Eminescu. – 2011. – Noiem. – P. 3. 2102. Dabija, Nicolae. Doamna Cărţii : [aprecieri la aniversarea dnei Lidia Kulikovski] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 74-75 ; Lit. şi arta. – 2011. – 10 mar. – P. 6. 2103. Dabija, Nicolae. O carte este un medicament, un prieten, o călăuză, o santinelă, o speranţă, un sfetnic // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 31. 2104. Dercaci, Tatiana. Muzica – stenografia emoţiei : [lansarea CD-lui Metamorfoza, a aut. şi interpretei de muzică folk Nătăliţa Croitoru, în incinta Bibl. „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2011. – 1 dec. – P. 6. 2105. Derivolcov, S. Formarea profesională continuă vs. operaţionalizarea terminologiei curriculumului modernizat : [participarea profesorilor de la IŞE la întîlnirea cu scriitorul Aurelian Silvestru, la Bibl. „Liviu Rebreanu”] / S. Derivolcov, T. Pântea, A. Tica, S. Vişnevschi // Univers pedagogic pro. – 2011. – 17 noiem. – P. 11. 2106. Didic, Vasile. O bibliotecă dragă sufletului meu [Bibl. „TârguMureş”] // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 60-61.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

191

2107. Distincţiile Bibliotecii „Târgu-Mureş” // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 73-77. 2108. Docolin, Anca. Gînduri după întîlnirea de la Chişinău : [Zilele Bibl. „Transilvania”] // BiblioPolis – 2011. – Vol. 40, Nr 4. – P. 114. 2109. Donţu, Tatiana. Animaţie culturală la secţia pentru copii a Bibliotecii „Transilvania” // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 107-116. 2110. Duca, Gheorghe. Mereu în anotimpul belşugului : [elogiu la aniversarea dnei Lidia Kulikovski] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 68-69. 2111. Erizanu-Pînzari, Elena. Promovarea unei educaţii de calitate : [despre parteneriatul Liceului „Al. I. Cuza” cu Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Făclia. – 2011. – 17 dec. – P. 9. 2112. Filip, Iulian. Îmi pare bine că s-a întîmplat să fiu de folos şi ce noroc am avut că aşa s-a întîmplat! : [deschiderea Bibl. „Transilvania”] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 45-49. 2113. Filip, Iulian. Mi-i dragă lucoarea Bibliotecii „Târgu-Mureş” de pe bulevardul Moscova // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 42-43. 2114. Fiştic, Cristofor. Lectură şi agrement : [în cadrul Taberei de lectură de la Bibl. „Alba Iulia”, iun. 2011] // Lit. şi arta. – 2011. – 4 aug. – P. 8. 2115. Foiu, Taisia. O lucrare bibliologică sortită succesului : [breviar biobibliogr. Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski] / Taisia Foiu, Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 140-141. 2116. Frişcu, Alexandru Horaţiu. „Mîntuirea prin carte” // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 72. 2117. Galaju, Ana. Izvor nesecat de cultură şi cunoaştere // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 57-59. 2118. Galaju, Ana. Ring intelectual – continuu proces de acumulare : [despre Ringul intelectual organizat la Bibl. „Târgu-Mureş”] // Diversificarea procedeelor didactice prin utilizarea elementelor de dramă şi creativitate plastică. – Ch., 2011. – P. 73-75.


192

Bibliografie

2119. Gangan, Mihaela. Biblioteca şi formarea mea ca personalitate : [gînduri de recunoştinţă Bibl. „Transilvania”] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 93-94. 2120. Gheorghiţă, Eugen. Am mai vrea noi să fim Eminescu! : [lansarea cărţii lui Theodor Codreanu Eminescu în captivitatea „nebuniei”, la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 24 noiem. – P. 1. 2121. Gheorghiţă, Eugen. Doi patriarhi ai epigramei, pe care îi calcă pe urme alţi doi, şi încă mulţi alţii... : [lansarea volumelor: Rîsul lumii la români, Zîmbete pentru export; a studiului Daniel Ciugureanu, un prim-ministru al neamului nostru şi al neamurilor mele, semnate de Efim Tarlapan, la Sediul Central al BM] // Lit. şi arta. – 2011. – 28 apr. – P. 6. 2122. Gherman, Alin-Mihai. Drum spre prieteni : [o trecere în revistă şi impresiile sale despre vizita la Chişinău] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 31-36. 2123. Globa, Elizaveta. Dimensiunea bibliotecii : [colab. Bibl. IŞE cu Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Univers pedagogic pro. – 2011. – 24 mar. – P. 2. 2124. Globa, Elizaveta. Eficienţa practicii bibliotecarilor şcolari în perioada de formare continuă la IŞE : [desfăşurarea practicii bibliotecarilor şcolari la Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Univers pedagogic pro. – 2011. – 3 mar. – P. 3. 2125. Goian, Natalia. Arhitectura bibliotecilor publice : teorii şi realizări practice / Natalia Goian, Victoria Bernic // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr. 1. – P. 18-32. 2126. Goian, Natalia. Bibliotecar în catalogare : abordări // Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conf. şt. cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM. 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Şt. umanistice. – Ch., 2011. – P. 102-108. 2127. Golovatenco, Aculina. De mic copil am iubit cartea : [despre colab. Liceului „Mihai Eminescu” cu Centrul Academic „Eminescu” // Univers pedagogic pro. – 2011. – 29 sept. – P. 2. 2128. Gori, Victoria. Copii dornici de carte : [prez. cărţilor A. Zaporojanu Un vis de Crăciun şi Prin bunătate spre dăinuire, la Bibl. „Hristo Botev”] // Florile dalbe. – 2011. – 27 ian. – P. 3. 2129. Gori, Victoria. O discuţie ca între prieteni cu scriitorul Sergiu Afanasiu [a elevilor de la Liceul „Miguel de Cervantes”, la Bibl. „Hristo Botev”] // Tribuna copiilor. – 2011. – 10 mar. – P. 3.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

193

2130. Gori, Victoria. Picii, cărţile şi minunatul scriitor – Sergiu Afanasiu : [întîlnire cu scriitorul la Bibl. „Hristo Botev„] // Tribuna copiilor. – 2011. – 24 mar. – P. 3. 2131. Graur, Natalia. Atelierul „Vlad Ioviţă” (de pe lîngă Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”) // Timpul. – 2011. – 1 iul. – P. 31. 2132. Grănescu, Adrian. Cărţile Bibliotecii „Transilvania” : [despre donaţiile de carte de la BJ „O. Goga” din Cluj] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 57-60. 2133. Grosu, Lidia. Cum e să trăieşti cu Dumnezeu în suflet : [cartea Diavolul este politic corect, aut. scriitorul-monah Savatie Baştovoi, prez. în cadru Cenaclului „Sic cogito”, la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 1 dec. – P. 4. 2134. Grosu, Lidia. O poetă ce mai continuă să crească în cuvînt : [lansarea volumelor semnate de Steliana Grama, la Bibl. de Arte „Tudor Arghezi”] // Lit. şi arta. – 2011. – 26 mai. – P. 5. 2135. Gulca, Ilie. Documente inedite privind deportările din 1949 : [lansarea cărţii Deportările în masă din RSS Moldovenească din 5-9 iul. 1949, la BM „B.P. Hasdeu”] // Jurnal de Chişinău. – 2011. – Mar. (Nr 23). – P. 7. 2136. Guţan, Iana. Parteneriatul educaţional-cultural – şcoală a democraţiei : [despre activităţile culturale organizate de Bibl. „TârguMureş” în colab. cu instituţiile de învăţămînt din sectorul Rîşcani] // Univers pedagogic pro. – 2011. – 5 mai. – P. 2. 2137. Harjevschi, Mariana. Concepte şi practici de externalizare a serviciilor de bibliotecă : [studiu de caz la Bibl. Publ. de Drept] / Mariana Harjevschi, Diana Bacal // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 37-41. 2138. Harjevschi, Mariana. Dreptul de autor şi politicile promovate de asociaţiile profesionale în domeniul bibliotecilor // Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 14-21. 2139. Harjevschi, Mariana. Law Librarianship in Moldova // The IALL International Handbook of Legal Information Management / ed. Richard A. Danner and Jules Winterton. – London, 2011. – P. 141-148. – în limba engl. 2140. Harjevschi, Mariana. Parteneriat în susţinerea transparenţei : Biblioteca Publică de Drept şi Primăria municipiului Chişinău // Libraria. – 2011. – Nr 10. – P. 51-55.


194

Bibliografie

2141. Harjevschi, Mariana. Programul eIFL-IP din Republica Moldova în anul 2010 // Buletinul ABRM. – 2011. – Nr 1 (13). – P.16-17. 2142. Harjevschi, Mariana. Rolul politicii naţionale culturale în determinarea politicii domeniului bibliotecar din Republica Moldova (19902010) : [comunic. la Conf. şt. Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare...”] // Bibliotheca Septentrionalis – 2011. – Nr 2 (37). – P. 145-148 ; Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare Conf. Şt. Naţ. cu implicare internaţ. dedicată aniv. a 65-a de la fondarea USM. Şt. umanistice. – Ch. : USM, 2011 – P. 145-147. 2143. Harjevschi, Mariana. Reflecţii şi repere de la conferinţa anuală IFLA, 13-18 august 2011, San Juan, Puerto Rico // Buletinul ABRM. – 2011. – Nr 2 (14). – P.11-13. 2144. Iachim, Ion. O şansă pentru cartea din Basarabia : [rec. la biobibliogr. Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 132-133 ; Univers pedagogic pro. – 2011. – 9 iun. – P. 8. 2145. Impresii din Cartea oaspeţilor de onoare a Bibliotecii „TârguMureş” // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 78-87. 2146. Iordăchescu, Tudor. Tudor Iordăchescu, român din Hagi Curda, localitate din sudul Basarabiei : „Să ştiţi, fraţilor, că noi încă nu am murit...”: Clubul Elitelor „Cronos” : [interviu cu Tudor Iordăchescu, care a lansat la BM „B.P. Hasdeu” monogr. satului natal Hagi Curda (Camîşovca)] // Timpul. – 2011. – 15 apr. – P. 14, 19. 2147. Ischimji, T. 20 de ani : e mult sau puţin? : [Filiala „Iţic Mangher”] / T. Ischimji, A. Borşci // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 49-52. 2148. Izman, Ludmila. Există cuvinte sub cuvinte... : [întîlnirea cu Leo Butnaru la Filiala „Maramureş”] // Capitala. – 2011. – 23 febr. – P. 6. 2149. Josu, Nina. Adevărul despre „nebunia” lui Eminescu : [lansarea volumelor Eminescu în captivitatea „nebuniei” şi Ion Barbu şi spiritualitatea românească modernă – ermetismul canonic, aut. Theodor Codreanu, la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 1 dec . – P. 5. 2150. Josu, Nina. Crina Popescu, poeta care a unit cele două maluri de Prut : [lansarea volumului de versuri Glontele de aur, la Bibl. „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2011. – 19 mai. – P. 5.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

195

2151. Josu, Nina. Cu nemuritoru-i vers în suflet... : [serată de omagiere a poetului Grigore Vieru, la Bibl. „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2011. – 17 febr. – P. 5. 2152. Josu, Nina. Iubindu-l pe marele poet : [medalion lit. George Topîrceanu – poetul mesajelor profunde şi originale, la Bibl. „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2011. – 24 mar. – P. 4. 2153. Josu, Nina. O viaţă trăită neobişnuit de Dumitru Copilu-Copillin : [lansarea cărţii O viaţă de dascăl obişnuit trăită neobişnuit, la Centrul Academic Internațional „Eminescu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 17 noiem. – P. 8. 2154. Josu, Nina. Volume de valoare, scriitori mult aşteptaţi : [prez. cărţilor: Tema pentru acasă, aut. N. Dabija, Transmodernismul, aut. Theodor Codreanu, Glontele de aur, aut. Crina Popescu, albumului Tema de după „Tema pentru acasă”, la BM „B.P Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 5 mai. – P. 5. 2155. Kiraly, Ada. Au trecut 20 de ani : [amintiri, impresii despre Bibl. „Transilvania”] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 54-56. 2156. Kulikovski, Lidia. Argument pentru o carte consacrată ex-librisului autohton : [pref.] // Creatori de ex-libris basarabeni : mic dicţ. – Ch., 2011. – P. 6-9 . 2157. Kulikovski, Lidia. Biblioteca „Târgu-Mureş” în strai de sărbătoare // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „TârguMureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 5-7. 2158. Kulikovski, Lidia. Chişinăul priveşte sigur spre viitor : [cuvînt înainte] // Colesnic Iurie. Chişinăul din amintire. – Ch., 2011. – P. 4-5. 2159. Kulikovski, Lidia. Claudia Balaban, crez de viaţă şi de dăruire profesională : O fiinţă a imperativelor culturale // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. 2160. Kulikovski, Lidia. Concurs caligrafic „Crinii latini" : Participă şi tu! : [concurs consacrat aniversării a 575-a a Chişinăului] / Lidia Kulikovski, Valeriu Herţa // Florile dalbe. – 2011. – 24 febr. – P. 3. 2161. Kulikovski, Lidia. Inovaţia în management ca factor de supravieţuire şi schimbare a bibliotecii // Buletinul ABRM. – 2011. – Nr 2 (14). – P. 21-26.


196

Bibliografie

2162. Kulikovski, Lidia. Inovaţia în management – responsabilitatea managerilor. Provocări, gînduri şi îndemnuri // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 9-16. 2163. Kulikovski, Lidia. Inovaţia în management – soluţia schimbării în domeniul infodocumentar : [comunic. la Conf. şt. Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare...] // Bibliotheca Septentrionalis. – 2011. – Nr 2 (37). – P. 127-129. 2164. Kulikovski, Lidia. Lidia Kulikovski : „Cartea este marea mea dragoste” : [interviu cu dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, director gen. al BM „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Natalia Caciuc // Moldoveanca. – 2011. – Nr 11/12. – P. 8-10. 2165. Kulikovski, Lidia. O contribuţie deosebită la zestrea culturală a Chişinăului : [st. introductiv] // Сhişinăul în literatură. – Ch., 2011. – P. 13-16 ; Viaţa Basarabiei. – 2011. – Anul XIX, Nr 3/4 (23/24). – P. 155-156. 2166. Kulikovski, Lidia. Prin Cetatea de Lumină : interviu cu dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, director gen. al BM „B.P. Hasdeu” // Rogac Raia. Punţi de suflet : convorbiri. – Bucureşti, 2011. – P. 182-189. 2167. Kulikovski, Lidia. Schimbarea nu este o oportunitate, schimbarea este o obligaţie : [rec. la cartea prof. Ion Stoica Sensul schimbării în universul infodocumentar] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 126-132. 2168. Kulikovski, Lidia. Simbolul apartenenţei de breaslă, simbolul profesionistului integral. Un portret bibliografic : [rec. la monogr. bibliogr. Schimbarea de sine pentru schimbarea celorlalţi : in honorem Ludmila Corghenci] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 142-145. 2169. Kulikovski, Lidia. Sub semnul schimbării, libertăţii şi fraternităţii : [despre redeschiderea Bibl. „Transilvania”] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 5-7. 2170. Kulikovski, Lidia. Şi primăvara se numără bobocii... bobocii de flori, evident!... : [dialog aniversar cu dr. conf. univ. Lidia Kulikovski / consemnare : Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 62-68. 2171. Kulikovski, Lidia. Tamara Baghici – profesionistul înţelept al domeniului biblioteconomic // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 77-79. 2172. Kulikovski, Lidia. Teodor Ardelean : omul viziune – omul acţiune // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 94-96.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

197

2173. Kulikovski, Lidia. Vasile Şoimaru : dorinţă, dor şi căutare : [st. introductiv] // Un om al faptelor: Vasile Şoimaru. – Ch., 2011. – P. 9-22. 2174. Kulikovski, Lidia. Veşnica problemă a continuităţii : [cuvîntînainte] // Colesnic Iurie. Timp şi istorie : Autori de la „Viaţa Basarabiei”. – Ch., 2011. – P. 3-4. 2175. Lavric, Victor. În casa sufletului Liubei Procopi : [despre lansarea de carte Casa sufletului meu, la Bibl. „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 10 febr. – P. 8. 2176. Lidia Kulikovski! – la ceas aniversar : [omagii aduse la jubileul dnei Lidia Kulikovski de către directorul Bibl. Judeţene Mureş Monica Avram ; prof. dr. Valentin Marica, director onorific – Bibl. „Ion Minulescu” ; Liliana Moldovan, Nurnberg] // Vatra veche: Lunar de cultură – 2011. – Anul III (Nr 3). – P. 78. 2177. Lidia Kulikovski văzută de... alţi admiratori, simpatizanţi : [Ludmila Bulat, Gheorghe Pârlea] // Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski : Biobibliogr. – Ch., 2011. – P. 190-196. 2178. Lidia Kulikovski văzută de... colegi de breaslă : [Dimitrie Poptămaş, Colegii de la Catedra biblioteconomie şi asistenţă informaţională a USM, Vera Osoianu, Sorina Stanca, Tatiana Costiuc, Liliana Moldovan, Monica Avram, Iulia Tătărescu, Victoria Bernic] // Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski : Biobibliogr. – Ch., 2011. – P. 177-189. 2179. Lidia Kulikovski văzută de... personalităţi ale literaturii, culturii, ştiinţei : [Gheorghe Duca, Zamfira Mihail, Nicolae Dabija, Iulian Filip, Nicolae Băciuţ, Ilie Şandru, Claudia Partole, Valentin Marica] // Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski : biobibliogr. – Ch., 2011. – P. 159-161. 2180. Mamaiscaia, Cristina. Analiza SWOT a managementului inovaţional din cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 41-44. 2181. Mamaiscaia, Cristina. Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca „Maramureş” // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 85-90. 2182. Mamaiscaia, Cristina. Sînt ceva ani în ghemul vremii : [Bibl. „Maramureş” la un deceniu de activitate] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 54-59. 2183. Manea, Stela. Educaţia prin artă : [întîlnirea cu artistul plastic Ion Morărescu la Bibl. de Arte „Tudor Arghezi”] // Univers pedagogic pro. – 2011. – 3 febr. – P. 6.


198

Bibliografie

2184. Marica, Valentin. Aici sau Scrisoare către cei ce ţin în dreptul inimii cartea : [despre Bibl. „Târgu-Mureş”] // Vatra veche. – 2011. – Nr 5. – P. 52 ; Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 36-37. 2185. Mereu valabilă, preţuirea... (Referinţe scrise [despre Lidia Kulikovski] cu ani în urmă) : [Ion Şpac, Iulian Filip, Ion Hadârcă, Vasile Şoimaru, Mihail Gh. Cibotaru, Nicolae Rusu, Ninela Caranfil, Miroslava Metleaeva, Ionel Căpiţă] // Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski : Biobibliogr. – Ch., 2011. – P. 199-229. 2186. Mihai, Lilia. Grigore Vieru – în amintirea copiilor de la Filiala „Maramureş” : [Uşile deschise la Bibl. „Maramureş”] // Capitala. – 2011. – 16 febr. – P. 6. 2187. Mihai, Lilia. Titus Ştirbu : „Cartea e oglinda vieţii...” : [întîlnire cu scriitorul Titus Ştirbu, la Bibl. „Maramureş”] // Capitala. – 2011. – 23 mar. – P. 6. 2188. Mihail, Zamfira. O mare reverenţă doamnei dr. conf. univ. Lidia Kulikovski // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 70-73. 2189. Mircea, Dumitru. Sărbătoarea cărţii : [lansarea cărţii Glontele de aur de Crina Popescu, la Bibl. „Ovidius”] // Roua stelară. – 2011. – Mai-Iun. (Nr 19). – P. 21. 2190. Mircea, Dumitru. Stindardul Sfintei Libertăţi : [lansarea cărţii Stindardul Sfintei Libertăţi de Gheorghe Ghimpu, la Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Roua stelară. – 2011. – Nr 22. – P. 26-27. 2191. Model de dăruire şi de consacrare : [omagii aduse la aniversare dnei Lidia Kulikovski de către Colegii de la Catedra biblioteconomie şi asistenţă informaţională] // Săptămîna. – 2011. – 11 mar. – P. 22. 2192. Moldovan, Lăcrămioara. Ateliere poetice lansate la Biblioteca „Onisifor Ghibu” // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 22 febr. – P.10. 2193. Moldovanu, Anastasia. Dimensiunea creştin-ortodoxă a poetului Leo Bordeianu // Lit. şi arta. – 2011. – 4 aug. – P. 5. 2194. Movilă, Lica. Cîntînd din naiul neamului : [despre Medalionul lit. Ion Anton, la Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Florile dalbe. – 2011. – 9 iun. – P. 3. 2195. Movilă, Lica. Întîlnire cu miracolul descoperirii de sine : [despre Medalionul lit. Ion Anton, la Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Florile dalbe. – 2011. – 14 apr. – P.4.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

199

2196. Movilă, Lica. Povestea care ne însoţeşte : [întîlnirea cititorilor Filialei N. Titulescu cu scriitorul Arcadie Suceveanu şi red.-şef al rev. Florile dalbe Ion Anton] // Florile dalbe. – 2011. – 12 mai. – P. 8. 2197. Nedzelschi, Ecaterina. Dumitru Zambiţchi – pedagog, savant, cărturar : [despre personalitatea savantului, prof. univ., dr. în şt. matematice, Dumitru Zambiţchi] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 122-123. 2198. Nedzelschi, Ecaterina. Jan Cicinowski, un regizor polon al teatrului rus din Chişinău // BiblioPolis. – 2011. –Vol. 37, Nr 1. – P. 143-144. 2199. Oliv, Mircea. „Experienţa basarabeană e una foarte bună...” : [dialog cu directorul Bibl. Judeţene Bistriţa-Năsăud, dl Mircea Oliv] / consemnare : R. Pelineanu // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 60-65. 2200. Onciu, Parascovia. Biblioteca „Târgu-Mureş” – istorie şi continuitate : [impresii, mesaj de felicitare] // Verticalitatea spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 62-62. 2201. Onciu, Parascovia. Biblioteca „Transilvania”, un miracol ce a devenit realitate // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 8-14. 2202. Onciu, Parascovia. Două decenii ne unesc prin cultură : [Zilele Bibl. „Transilvania”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 46-50. 2203. Oraşul natal în creaţia liceenilor : [membri ai Cenaclului lit.-artistic „Cuvîntul” de la Bibl. Publ. „Ştefan cel Mare”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 130-135. 2204. Palamari, Dumitriţa. Copiii se întrec la... citit : [despre tabăra de vară de la Bibl. „Alba Iulia”] // Timpul. – 2011. – 27 iun. – P. 4. 2205. Paraschivu, Maria. Spiritul lui Eliade şi destinul culturii româneşti : [omagiu lui Mircea Eliade la Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 21 apr. – P. 6. 2206. Partole, Claudia. Dacă s-ar putea să revin în timp… : [gînduri, impresii despre Bibl. „Transilvania”] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 84-85.


200

Bibliografie

2207. Partole, Claudia. Sfînt altar al cărţii, Biblioteca „Târgu-Mureş” // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „TârguMureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 48. 2208. Parva Săsărman, Traian. De la Bistriţa la Chişinău - o punte din flori : [despre vizita delegaţiei de scriitori şi bibliotecari din BistriţaNăsăud la Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Răsunetul (Bistrița-Năsăud). – 2011. – 20 oct. 2209. Pânzaru, Ludmila. Pecha Kucha – format japonez de prezentări : [servicii inovante] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 34-36. 2210. Pârjoale şi cărţi la Biblioteca „Bogdan Petriceicu Hasdeu” : [despre Conf. Intern. Chişinău între trecut şi viitor şi expoz. inovativă „Chişinăul delicios”] // Capitala. – 2011. – 12 oct. – P. 5. 2211. Pârlea, Gheorghe. De jos, mult prea de jos, un gînd aniversar : [Vlad Pohilă la aniversare] // Lit. şi arta. – 2011. – 12 mai. – P. 4. 2212. Petruş, Andrei. Theodor Codreanu – Lecţia de înţelepciune : [lansarea cărţii Eminescu în captivitatea „nebuniei” cu participarea aut., la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 8 dec. – P. 5. 2213. Plăieşu, Raisa. Cenaclul – o fereastră de vis a copiilor : [şedinţa atelierului lit.-artistic „Cuvîntul” la Filiala „Ştefan cel Mare”] // Lit. şi arta. – 2011. – 26 mai. – P. 5. 2214. Plopa, Ludmila. Dragă Bibliotecă „Târgu-Mureş”! // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 70. 2215. Pohilă, Vlad. Chişinău, un oraş al bibliotecilor : [editorial] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 5-7. 2216. Pohilă, Vlad. Cu mult drag şi despre ţărani, şi despre artişti : [rec. la cartea lui Nicolae Roibu Artişti şi ţărani] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 139-141. 2217. Pohilă, Vlad. Cum să ne facem o vară de neuitat : [editorial] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 5-7. 2218. Pohilă, Vlad. Despre Ion Stoica sau despre polivalenţa trăită de esenţa eului în armonie cu realitatea // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 55-58. 2219. Pohilă, Vlad. Deşi foarte iubită, dorită, solicitată de mulţi, Leonida era totuşi o mare solitară : [in memoriam: Leonida Lari] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 181-182.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

201

2220. Pohilă, Vlad. Fascinat de lumina ce alimentează dinamismul creaţiilor : [pict. Ghenadie Jalbă] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 110-111. 2221. Pohilă, Vlad. Fenomenul informaţional pus în faţa interdisciplinarităţii, transdisciplinarităţii şi multidisciplinarităţii : [despre cartea lui Ion Stoica Scurtă introducere la o enciclopedie a informaţiei] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 145-148. 2222. Pohilă, Vlad. Figură emblematică a intelectualităţii din Basarabia anexată URSS-ului [acad. Alexandru Negru-Vodă] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 136-139. 2223. Pohilă, Vlad. Lidia Kulikovski : un impresionat bilanţ prealabil : [st. introductiv] // Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski : Biobibliogr. – Ch., 2011. – P. 16-20. 2224. Pohilă, Vlad. Ne-a părăsit Ion Borşevici : [in memoriam] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 161-162. 2225. Pohilă, Vlad. Noi publicaţii bibliografice din Polonia : [donate Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 142-146. 2226. Pohilă, Vlad. O picătură în marea informaţională... : [editorial] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 5-8. 2227. Pohilă, Vlad. Pilonii de rezistenţă ai bibliotecii : ieri, azi, mîine : [editorial] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 5-8. 2228. Pohilă, Vlad. Rodnică valorificare a (în)semnelor vechii culturi româneşti : [rec. la cartea Vitralii patinate, de Teodora Fântânaru] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 156-158. 2229. Pohilă, Vlad. Scriitorul şi oraşul: Două „vase comunicante” // Chişinăul în literatură. – Ch., 2011. – P. 17-25. 2230. Popa, Doina. De ce revin în Basarabia? : [Bibl. „Transilvania”] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 28-30. 2231. Popa, Doina. Lecţii învăţate: O aniversare de suflet – Biblioteca „Transilvania” din Chişinău // BiblioMagazin: bul. informativ al ANBPR. – 2011. – Anul III (Nr 4). – P. 2-4. 2232. Popuşoi, Liliana. Oamenii şi amintirile capitalei... între trecut şi viitor : [Conf. intern. 575 de ani. Chişinău între trecut şi viitor] // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 14 oct. – P. 8. 2233. Poptămaş, Dimitrie. Biblioteca „Târgu-Mureş” de 15 ani în inima Chişinăului : [interviu cu ex-directorul Bibl. Judeţene Mureş] / consemnare : Alin Zaharie // Zi de zi. – 2011. – 23 noiem. – P. 5.


202

Bibliografie

2234. Poptămaş, Dimitrie. Doamna cărţilor din Chişinău : [către aniversarea directorului gen. al BM „B.P. Hasdeu” Lidia Kulikovski] // Vatra veche: Lunar de cultură. – 2011. – Anul III (Nr 4). – P. 76. 2235. Poptămaş, Dimitrie. O călăuză spre performanţe : [opinii la aniversarea dnei Lidia Kulikovski] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 76-77. 2236. Poptămaş, Dimitrie. Redeşteptarea naţională prin carte şi lectură: Biblioteca „Târgu-Mureş” la 15 ani // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 22-25. 2237. Postolachi, Veronica. Elevii escaladează tărîmul cunoaşterii : Activităţi extraşcolare : [despre programul Chişinăul citeşte o carte, la BM „B.P. Hasdeu”] / Veronica Postolachi, Elena Vulpe // Florile dalbe. – 2011. – 1 dec. – P. 2-3. 2238. Radu, Daria. Castelul cărţii de la Ciocana : [Bibl. „Transilvania”] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 70-71. 2239. Raţă, Valeriu. Cheia succesului unui roman total : [despre biobibliogr. Un om al faptelor: Vasile Şoimaru] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 136-142. 2240. [Raţă, Valeriu]. Chişinăul la vîrsta tinereţii netrecătoare : [Conf. intern. Chişinău între trecut şi viitor, consacrată aniversării a 575-a de la prima atestare documentară] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 93-101. – (Semnat : Petru Paraschivu). 2241. [Raţă, Valeriu]. Conferinţa ştiinţifică consacrată împlinirii a 80 de ani de la celebra cercetare monografică a satului Cornova : [desfăşurată în incinta BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 68-74. – (Semnat : Andrei Butuceneanu). 2242. Raţă, Valeriu. Dăinuirea noastră prin carte : [retrospectiva Salonului Intern. de Carte pentru copii şi tineret din Chişinău, ed. a XV-a, desfăşurată la Moldexpo] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 55-61. 2243. Raţă, Valeriu. De veghe în Templul Cunoaşterii şi Înţelepciunii : [rec. la biobibliogr. Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 149-155. 2244. Raţă, Valeriu. Dimitrie Iov, remarcabil om de cultură şi politician de pe ambele maluri ale Prutului : [rec. la cartea Fericiri pe margini de prăpastie. In memoriam Dimitrie Iov de Gabi Comboş] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 144-149.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

203

2245. [Raţă, Valeriu]. Drumul lung prin labirintul creaţiei : [din activitatea crit. lit. Vitalie Răileanu] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 173-175. – (Semnat : Andrei Butuceneanu). 2246. [Raţă, Valeriu]. Dumitru Matcovschi – portret în timp : [lansarea cărţii Amarele confesiuni de Dumitru Matcovschi la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 70-75. – (Semnat : Petru Paraschivu). 2247. [Raţă, Valeriu]. Europa : ieri, azi, mîine : [impresii de lectură] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 165-169. – (Semnat : Cristian Zidaru). 2248. [Raţă, Valeriu]. Legămîntul şi dragostea poetului : [despre lansarea cărţii : Lăsaţi-mi dragostea, aut. Ionel Căpiţă la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 119-123. – (Semnat : Petru Paraschivu). 2249. [Raţă, Valeriu]. O primăvară de lansări de carte de bun augur : [lansări de carte la BM „B.P. Hasdeu” în cadrul Salonului Intern. de carte pentru copii şi tineret] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 76-82. – (Semnat : Cristian Zidaru). 2250. [Raţă, Valeriu]. Pledoarii în toamnă tîrzie : [despre şedinţa Clu-bului „Biblioteca Mov”, din 16 noiem. 2011, desfăşurată la Filiala „Transilvania”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 170-173. – (Semnat : Aurel Hioară). 2251. Raţă, Valeriu. Revista BiblioPolis în contextul ştiinţelor informării : [opinia dnei Lidia Kulikovski despre ed. spec. a rev. „BiblioPolis” Cultura Informaţiei] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 101-103. 2252. [Raţă, Valeriu]. Un martor temerar la fărădelegile comuniste : [despre lansarea cărţii Moldova mă doare, aut. Damian Hîncu, la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 117-124. – (Semnat : Andrei Butuceneanu). 2253. Raţă, Valeriu. Zborul către stele al Paulinei Zavtoni : [întîlnire cu publicul la Bibl. de Arte „Tudor Arghezi”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 74-81. 2254. Răileanu, Vitalie. Adăstarea în poezie (studiu) // Noul literator (Craiova). – 2011. – Ian.-Mar. (Nr 2). – P. 66-67. 2255. Răileanu, Vitalie. Anatol Moraru – peisajul povestirilor tentante… // Lit. şi arta. – 2011. – 1 dec. – P. 4.


204

Bibliografie

2256. Răileanu, Vitalie. Anxietatea poeziei lui Eugen Cioclea : [pref.] // Ofsaid. – Ch., 2011. – P. 4-6. 2257. Răileanu, Vitalie. Arcadele poemelor suceveniene // Noul literator (Craiova, România). – 2011. – Sept. (Nr 4). – P. 31-33. 2258. Răileanu, Vitalie. Caracterul şi nobleţea profesorului universitar Tamara Cristei // Lit. şi arta. – 2011. – 28 apr. – P. 3. 2259. Răileanu, Vitalie. Cine se încumeta prin anii ’80 să citeze din textul lui Neagoe Basarab? Prof. Mihail Purice a avut curajul… // Lit. şi arta. – 2011. – 20 oct. – P. 7. 2260. Răileanu, Vitalie. Efim Tarlapan – îndrăgostit de zâmbetul deştept al cititorului : [prez. volumelor Zâmbete pentru export, Râsul lumii la români, Râsul lupului de mare, Daniel Ciugureanu, un primministru al neamului nostru şi al neamurilor mele] // Lit. şi arta. – 2011. – 7 mar. – P. 5. 2261. Răileanu, Vitalie. Elena Ţaru – profesorul universitar complet // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 5. 2262. Răileanu, Vitalie. Epistoliada lui George Meniuc : [prez. volumului de George Meniuc Pagini de corespondenţă] // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 5. 2263. Răileanu, Vitalie. Gheorghe Dodiţă – intelectualul original // Lit. şi arta. – 2011. – 14 apr. – P. 3. 2264. Răileanu, Vitalie. Ion Melniciuc: „Errare humanum est, dar nu şi în cazul limbii!” // Lit. şi arta. – 2011. – 31 mar. – P. 7. 2265. Răileanu, Vitalie. Ion Vieru – în faţa paginii albe de hârtie… // Lit. şi arta. – 2011. – 8 dec. – P. 4. 2266. Răileanu, Vitalie. Inserţia istoricităţii în naraţiunea unui romanfrescă : [prez. volumului Vâltoarea] // Lit. şi arta. – 2011. – 18 mar. – P. 4. 2267. Răileanu, Vitalie. Ispita unei poezii interioare : [pref.] // Refac un vis. – Alba Iulia, 2011. – P. 2-5. 2268. Răileanu, Vitalie. ...încă departe de vârsta memoriilor // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 4. 2269. Răileanu, Vitalie. La Stolniceni toamna e mai frumoasă! // Lit. şi arta. – 2011. – 22 sept. – P. 8. 2270. Răileanu, Vitalie. Levitaţie din real : [prez. volumului Bucurii înlăcrimate] // Lit. şi arta. – 2011. – 11 febr. – P. 4.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

205

2271. Răileanu, Vitalie. Logos poetic // Porto Franco (Galaţi). – 2011. – Nr 1/3. – P. 29-30. 2272. Răileanu, Vitalie. Mihai Cimpoi – tot despre Eminescu vorbind // Flacăra lui Adrian Păunescu (Bucureşti). – 2011. – Nr 36. 2273. Răileanu, Vitalie. Nicolae Esinencu, scriitor cu vocaţie neconformistă // Vatra veche (Târgu-Mureş). – 2011. – Sept. (Nr 9). – P. 38-40. 2274. Răileanu, Vitalie. Nicolae Esinencu – vânzătorul de adevăr : [pref.] // Doc (ediţie revăzută). – Ch., 2011. – P. 5-8. 2275. Răileanu, Vitalie. Ochiul artist al poetului Nicolae Esinencu : [pref.] // Urcarea la cer. – Iaşi, 2011. – P. 3-9. 2276. Răileanu, Vitalie. Ovidiu Creangă – scriitorul care detestă scurgerea timpului // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 4. 2277. Răileanu, Vitalie. Poetul care nu poartă ochelari de soare-colb // Lit. şi arta. – 2011. – 16 iun. – P. 4. 2278. Răileanu, Vitalie. Poetul lumii sale : [pref.] // Ofsaid (ediţie revăzută şi adăugată). – Oradea, 2011. – P. 3-5. 2279. Răileanu, Vitalie. Poezia ca profilare – Ion Stoica // Lit. şi arta. – 2011. – 17 noiem. – P. 4. 2280. Răileanu, Vitalie. Rugă verbală fuzionată cu 101 poeme : [prez. volumului 101 poeme] // Lit. şi arta. – 2011. – 18 febr. – P. 4. 2281. Răileanu, Vitalie. Scriitor cu vocaţie neconformistă : [prez. volumului Vin chinezii!] // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 4. 2282. Răileanu, Vitalie. Semnificaţia dialogurilor în timp : [prez. volumului Amprente în timp] // Lit. şi arta. – 2011. – 3 febr. – P. 4. 2283. Răileanu, Vitalie. Spaţiul traducerilor stănesciene : [prez. volumului Зрение в действии] // Lit. şi arta. – 2011. – 24 febr. – P. 4. 2284. Răileanu, Vitalie. Unum pro multis sau Recunoştinţă profesorului şcolar! // Lit. şi arta. – 2011. – 28 sept. – P. 2. 2285. Răileanu, Vitalie. Vipia lirică a poeziei // Lit. şi arta. – 2011. – 1 sept. – P. 12. 2286. Răileanu, Vitalie. Vladimir Beşleagă şi spectacolul într-un fotoliu… // Lit. şi arta. – 2011. – 28 iul. – P. 4. 2287. Rogac, Raia. 20 de ani cu Natura : [la 20 de ani împliniţi rev. Natura se bucură de o popularitate sporită] // Natura. – 2011. – Nr 11. – P. 6.


206

Bibliografie

2288. Rogac, Raia. Arhipelag – o carte de vizită a scriitorilor basarabeni în străinătate : [despre lansarea almanahului Arhipelag la Filiala „O. Ghibu”] // Clipa. – 2011.– Febr. (Nr 23). – P.12 ; Vatra veche. – 2011. – Apr. – P. 77. 2289. Rogac, Raia. Aurelian Silvestru împărtăşind fărîme de suflet : [lansarea volumului Fărîme de suflet, la Bibl. „Ovidius”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 81-84. 2290. Rogac, Raia. Aurelian Silvestru, regăsindu-se pe sine // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 112-115. 2291. [Rogac, Raia]. Bibliocultural basarabean (în premieră: Arhipelag – o carte de vizită a scriitorilor basarabeni în străinătate) : [despre lansarea antologiei cu acest titlu la Bibl. „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 95-97. – (Semnat : R. Pelineanu); Vatra veche (Tîrgu-Mureş). – 2011. – Oct. – P. 76. 2292. [Rogac, Raia]. Biblioteca „Ovidius” – promotoare a valorilor chişinăuiene : [despre programul activităţilor dedicate aniversării a 17-a a bibl.] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 76-80. – (Semnat : Andrei R.). 2293. Rogac, Raia. Carol Schmidt: o legendă a Chişinăului : Istoria din preajma noastră : [despre conf. Carol Schmidt – primar al Chişinăului : 1877-1903, prilejuită de aniversarea a 165-a de la naştere, organizată de CID „Chişinău”, care a avut loc la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 15 iul. – P. 30. 2294. [Rogac, Raia]. Carol Schmidt – un primar al Chişinăului readus în actualitate : [la Sediul Central al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu” a avut loc conf. pe tema Carol Schmidt – primar al Chişinăului : 1877-1903, organizată de CID „Chişinău”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 85-89. – (Semnat : Raia Andrei). 2295. Rogac, Raia. Carol Schmidt, un primar prezent prin fapte : Lupta cu uitarea : [despre fostul primar al Chişinăului Carol Schmidt şi activităţile organizate de BM „B.P. Hasdeu” consacrate lui] // Natura. – 2011. – Nr 7. – P. 7. 2296. Rogac, Raia. Chişinăul citeşte o carte : [lansarea campaniei de lectură la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 24 iun. – P. 28 ; Vatra veche. – 2011. – Iul. – P. 82. 2297. Rogac, Raia. Chişinăul în literatură – 575 de ani : [lansarea antologiei Chişinăul în literatură la BM „B.P. Hasdeu”] // Natura. – 2011. – Oct. (Nr 10). – P. 2.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

207

2298. Rogac, Raia. Chişinăul omagiat la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : [prin lansarea antologiilor Chişinăul în literatură şi Creatori de ex-libris basarabeni] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 91-93. 2299. Rogac, Raia. Clipa – la o clipă aniversară (la aniversarea a 15-a a rev. Clipa, desfăşurată la Bibl. „O. Ghibu”) // BiblioPolis. – 2011. – Nr 36, Nr 4. – P. 63-67. 2300. Rogac, Raia. Convorbiri despre valori : [referinţe la BM „B.P. Hasdeu” şi filialele ei „O. Ghibu”, „Transilvania”] // Vatra veche. – 2011. – Ian. – P. 33-34. 2301. Rogac, Raia. Convorbiri literare la BP „Ovidius” : [Aurelian Silvestru, regăsindu-se pe sine – despre lansarea romanului Cel rătăcit ; Dragoste la prima vedere: 15 ani de creaţie haiku – despre lansarea volumului Nimic despre iarnă / Nothing about Winter de Vasile Spinei ; Un tandem reuşit între vers şi imagine – despre lansarea volumului Pasaj teluric de Nicolae Bălţescu şi vernisajul de pictură a lui Igor Dublenco] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 112-115. 2302. Rogac, Raia. De te voi uita Basarabie... : [despre lansarea cărţii De te voi uita Basarabie, la Filiala „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 85. 2303. Rogac, Raia. Hagi Curda : un sat românesc din Basarabia istorică : [lansarea monogr. la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // Natura. – 2011. – Apr. (Nr 4). – P. 8. 2304. Rogac, Raia. Hîjdienii din stepa Bălţilor: file de istorie : [lansarea cărții la Filiala „O. Ghibu”] // Natura. – 2011. – Febr. (Nr 2). – P. 7. 2305. Rogac, Raia. În dialog cu Ioan Alexandru : [referinţe la Bibl. „O. Ghibu”] // Vatra veche. – 2011. – Ian. – P. 3-6. 2306. Rogac, Raia. Întîlnire cu Aurelian Silvestru la Biblioteca „Liviu Rebreanu” // Lit. şi arta. – 2011. – 10 noiem. – P. 8. 2307. Rogac, Raia. La dispariţia unui suflet generos : [in memoriam: Alexandru Gromov] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 162-163. 2308. Rogac, Raia. Lecturile veriii – lansare la Biblioteca „Transilvania” // Natura. – 2011. – Iun. (Nr 6). – P.8. 2309. Rogac, Raia. Lecturile verii te aşteaptă : [programul Lecturile verii la Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Natura. – 2011. – Nr 6.


208

Bibliografie

2310. [Rogac, Raia]. Lucian Blaga comemorat la „Transilvania” : [despre şedinţa Salonului lit. Ceaiul de la ora patru cu lansarea cărţii Lucian Blaga : paradisiacul, lucifericul, mioriticul de Mihai Cimpoi, la Bibl. „Transilvania”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 69-71. – (Semnat : Pelineanu, R.) 2311. Rogac, Raia. Lume bună la glume se adună : [o seară de umor cu Efim Tarlapan, lansarea cărţilor Zîmbete pentru export, Rîsul lumii, la români (antologie), şi Daniel Ciugureanu, un prim-ministru al neamului nostru şi al neamurilor mele (minimonografie), la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 83-85. 2312. Rogac, Raia. O nouă carte despre ororile regimului comunist : [despre lansarea cărţii Nouă comentarii despre partidul comunist la Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 7. 2313. [Rogac, Raia]. Omagiu unei cărţi şi celui care a scris-o : [despre lansarea monogr. Hîjdienii din stepa Bălţilor: file de istorie de dr. în istorie Orest Tărâţă, la Filiala „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 181-183. – (Semnat : Andrei, Raia). 2314. [Rogac, Raia]. Revista Natura – un prieten al bibliotecarilor : [revista Natura – o sursă informativă importantă în Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Natura. – 2011. – Nr 5. – (Semnat : Raia Andrei). 2315. Rogac, Raia. Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca „Onisifor Ghibu” // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 52-55. 2316. Rogac, Raia. Un nou instrument didactic pentru aplicarea CPSului : [lansarea manualului lui M. Iuraşcu, la Bibl. „O. Ghibu”] // Vatra veche. – 2011. – Aug. – P. 76. 2317. Rogac, Raia. Un primar al Chişinăului scos din anonimat : [conf. dedicată lui C. Schmidt, desfăşurată la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // Vatra veche. – 2011. – Aug. – P.73. 2318. Rogac, Raia. Un tandem reuşit între vers şi imaginaţie : [lansarea volumului de versuri Pasaj teluric de Nicolae Bălţescu, la Bibl. „Ovidius”] // BiblioPolis. – 2011. – Nr 1. – P. 117-118. 2319. Roibu, Nicolae. A apărut revista BiblioPolis : [despre apariţia vol. 40, nr. 3 (serie nouă)] // Timpul. – 2011. – 9 dec. – P. 27. 2320. Roibu, Nicolae. Anatol Ţăranu: „Acum, cînd căutăm un preşedinte, Gheorghe Ghimpu ar fi fost cel mai bun” : [despre lansarea cărţii regretatului om politic şi martir al neamului Gheorghe Ghimpu Stindardul sfintei libertăţi, care a avut loc la BP „O. Ghibu”] // Timpul. – 2011. – 14 noiem. – P. 16.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

209

2321. Roibu, Nicolae. Averea din lada lui Eminescu : [despre manifestarea culturală desfăşurată la CAIE, pe 27-28 ianuarie 2011, cu genericul Eminescu – vers fără de moarte, purtat de valul fiecărei limbi] // Timpul. – 2011. – 1 febr. – P. 8. 2322. Roibu, Nicolae. Colind pentru Eminescu : [manifestare în cadrul Salonului de lit. dedicată zilei de naştere a poetului la Bibl. „Transilvania”] // Timpul. – 2011. – 17 ian. – P. 8. 2323. Roibu, Nicolae. Efim Tarlapan, un exportator de umor : [despre lansarea cărţilor lui Efim Tarlapan la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 4 mai. – P. 8. 2324. Roibu, Nicolae. Folcloristica lui B.P. Hasdeu, lansată la Chişinău [la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 28 apr. – P. 8. 2325. Roibu, Nicolae. „Încerc să cobor în esenţă”: Amarele confesiuni ale lui Dumitru Matcovschi : [despre întîlnirea cu scriitorul Dumitru Matcovschi în cadrul Cenaclului lit.-artistic „Sic cogito”, la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 18 apr. – P. 16. 2326. Roibu, Nicolae. Lansare de carte la Biblioteca „O. Ghibu” : [masa rotundă Ecoul internaţional al Unirii Principatelor Române şi lansarea cărţii Marea Britanie şi Unirea...] // Timpul. – 2011. – 24 ian. – P. 4. 2327. Roibu, Nicolae. O comoară la care au visat toţi eminescologii : [despre manifestarea culturală desfăşurată la CAIE, pe 27-28 ianuarie 2011, cu genericul Eminescu – vers fără de moarte, purtat de valul fiecărei limbi] // Timpul. – 2011. – 4 febr. – P. 26. 2328. Roibu, Nicolae. O sărbătoare cu români de pretutindeni : De la Chişinău la Karaganda şi de la Bucureşti la Hagi Curda : [în cadrul celei de-a XV-a ed. a Salonului Intern. de Carte pentru Copii, la BM. „B.P. Hasdeu”, lansări de carte cu participarea românilor din Kazahstan şi sudul Basarabiei, de la Bucureşti şi Oneşti, România] // Timpul. – 2011. – 11 apr. – P. 14. 2329. Roibu, Nicolae. Paulina Zavtoni : „Teatrul este posesiv, gelos şi el cere: totul sau nimic” : [serata omagială dedicată Paulinei Zavtoni la Bibl. de Arte „Tudor Arghezi”] // Lit. şi arta. – 2011. – 8 noiem. – P. 8. 2330. Roibu, Nicolae. „Transilvania” – biblioteca sufletelor noastre : [despre Zilele Bibl. „Transilvania”] // Timpul. – 2011. – 21 oct. – P. 28.


210

Bibliografie

2331. Roibu, Nicolae. Un prozator în centrul lumii : [in memoriam: Nicolae Vieru, în cadrul Salonului de lectură Ceaiul de la ora patru, Filiala „Transilvania”] // Timpul. – 2011. – 6 dec. – P. 2. 2332. Roibu, Nicolae. Vitalie Răileanu ne îndeamnă la lectură : [despre lansarea cărţilor aut. la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 30 noiem. – P. 8. 2333. Roibu, Nicolae. Vlad Pohilă: „Limba română este partea cea mai importantă a vieţii mele” : [despre Vlad Pohilă, publicistul, trad. şi red.-şef al rev. de biblioteconomie și stiințe ale informării BiblioPolis, editată de Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 14 sept. – P. 8. 2334. Roibu, Nicolae. Vladimir Beşleagă, un om al cetăţii (La „Ceaiul de la ora patru”) : [şedinţa ordinară a Salonului de lectură de la Bibl. „Transilvania”] // Timpul. – 2011. – 23 mai – P. 16. 2335. Roibu, Nicolae. Ziua internaţională a poeziei la Chişinău : [despre Ziua internaţională a poeziei, sărbătorită pe Aleea Clasicilor, la Uniunea Scriitorilor şi la Bibl. Publ. „Ovidius”] // Timpul. – 2011. – 22 mar. – P. 8. 2336. Roşca, Elena. Bibliotecii „Târgu-Mureş” la ceas aniversar // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare : Biblioteca „TârguMureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 71. 2337. Roşca, Elena. E vremea colindelor : [despre spectacolul Naşterea Ta, Hristoase, prez. de un grup de copii de la Şcoala Duminicală de pe lîngă Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din sectorul Buiucani] // Lit şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 8. 2338. Roşca, Tatiana. Concursul de caligrafie Chişinău – oraş al cărţilor // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 86-88. 2339. Roşca, Tatiana. Un club de elită la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : [clubul „Biblioteca Mov”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 98-100. 2340. Rotaru, Florin. O datorie de recunoştinţă : [st. introductiv] // Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski : biobibliogr. – Ch. , 2011. – P. 13-15 ; Lit. şi arta. – 2011. – 10 mar. – P. 6. 2341. Rusu, Nicolae. Lidia Kulikovski : Templul cărţii şi al libertăţii // Femeia, un argument al libertăţii. – Ch., 2001. – P. 107-110. 2342. Rusu, Nicolae. Urare necesară : [mesaj de felicitare] // Filiala „Transilvania” : Portret din cuvinte / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch., 2011. – P. 82-83.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

211

2343. Sainciuc, Glebus. O bibliotecă ce descoperă şi promovează talente : [Bibl. „Transilvania” la 20 de ani de activitate] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 58-59 ; Filiala „Transilvania” : Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 18-19. 2344. Scobioală, Genoveva. Forme şi metode noi de promovare a lecturii : continuitate şi inovare // Buletinul ABRM. – 2011. – Nr 2 (14). – P. 26-30. 2345. [Scobioală, Genoveva]. Notă asupra ediţiei // Chişinăul în literatură: antologie. – Ch., 2011. – P. 9-12. – (Semnat : Alcătuitorul). 2346. Scobioală, Genoveva. Prinos al utilizatorilor BM la aniversarea capitalei : [note pe marginea unui concurs de minieseuri] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 89-90. 2347. Serbuşcă, Adela. Centru cultural-educativ din sectorul Rîşcani [Bibl. Publ. „Târgu-Mureş”] // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare : Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 53–54. 2348. Sibov, Cristina. În căutarea adevărului : [despre medalionul literar-artistic Adrian Păunescu] // Florile dalbe. – 2011. – 3 febr. – P. 2. 2349. Slutu, Nina. Iniţiere şi spiritualizare : [lansare de carte: Vladimir Halipli Raiul suferinţelor iubirii la Filiala „Tîrgovişte”] // Lit. şi arta. – 2011. – 10 mar. – P. 6. 2350. Slutu-Soroceanu, Nina. Bucurii literare : [despre Eminesciana la Filiala „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 10 febr. – P. 7. 2351. Slutu-Soroceanu, Nina. Drumul cărţii : [impresii de la întîlnirea scriitoarei N. Slutu-Soroceanu cu micii cititori la Bibl. „Ovidius”] // Făclia. – 2011. – 5 mar. – P. 2. 2352. Stanca, Sorina. Punţi culturale peste Prut : [către aniversarea Bibl. „Transilvania”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 60-63. ; Filiala „Transilvania” : Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 39-43. 2353. Stoica, Ion. Mesaj de preţuire pentru Lidia Kulikovski, o mare doamnă a biblioteconomiei basarabene // Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski : biobibliogr. – Ch., 2011. – P. 8. 2354. Stoica, Ion. Rolul de comunicatori al bibliotecarilor : [despre implicarea comunicaţională a bibliotecarilor] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 8-11.


212

Bibliografie

2355. Stoica, Ion. Ion Stoica: „Am crezut şi cred mereu în victoria binelui, oricîte eşecuri ar interveni pe parcurs” : [interviu cu prof. univ. Ion Stoica] / consemnare : Lidia Kulikovski // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 59-61. 2356. Stoica, Valentina. Biblioteca „Târgu-Mureş” mereu cu uşile larg deschise // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare : Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 49-50. 2357. Stoica, Valentina. Cu har divin şi calităţi de excepţie : [despre profesoara de limba şi lit. română Ana Galaju de la Liceul „Ion Creangă” şi parteneriatul cu Bibl. „Târgu-Mureş”] // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 14. 2358. Strătilă, Silvia. Unii sunt născuţi să fie oameni, alţii – nu : [lansarea cărţii Diavolul este politic corect, aut. Savatie Baştovoi, la Sediul Centrul al BM] // Lit. şi arta. – 2011. – 28 apr. – P. 6. 2359. Şandru, Ilie. Eripitur persona, manet res : [despre Bibl. „TârguMureş”] // Vatra veche. – 2011. – Nr 5. – P. 76.; Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare : Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 38-40. 2360. Şandru, Ilie. Jurnal de Basarabia : [este menţionată Bibl. „TârguMureş”] // Şandru Ilie. Vremuri şi destine. – Tîrgu-Mureş, 2011. – P. 283-310. 2361. Şatravca, Claudia. Biblioteca „Târgu-Mureş” : 15 ani de verticalitate profesională // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare : Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 8-18. 2362. Şatravca, Claudia. Biblioteci înrudite prin doi oameni de mare valoare – Traian Brad şi Dimitrie Poptămaş // Filiala „Transilvania” : Portrete din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 74-77. 2363. Şatravca, Claudia. Cărţi noi pe rafturile Bibliotecii „TârguMureş” // Pro verde. – 2011. – Nr 1. – P. 5. 2364. Şatravca, Claudia. Grigore Vieru – ecoul demnităţii naţionale : [despre Săptămîna Grigore Vieru la Bibl. „Târgu-Mureş”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 81-84 : fot. 2365. Şatravca, Claudia. Grigore Vieru, flacăra aprinsă a neamului nostru : [despre serata lit. dedicată lui Grigore Vieru, organizată la Bibl. „Târgu-Mureş”] // Vatra veche. – 2011. – Anul III, Nr 4. – P. 78.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

213

2366. Şatravca, Claudia. Mai viu ca oricînd... : [despre activităţile culturale dedicate poetului Grigore Vieru la Bibl. „Târgu-Mureş”] // Vatra veche. – 2011. – Nr 3. – P. 82 : fot. 2367. Şatravca, Claudia. Traian Brad, o prezenţă care ne lipseşte : [in memoriam] // Vatra veche. – 2011. – Nr 6. – P. 76-77 : fot. 2368. Şatravca, Claudia. Valentina Stoica, scriitoarea elevilor şi a profesorilor : [despre lansarea cărţii Revelaţii a scriitoarei Valentina Stoica la Bibl. „Târgu-Mureş”] // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 8. 2369. Şatravca, Tatiana. Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de dialog interuman prin intermediul cărţii // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 51-54. 2370. Şimon, Olga. Biblioteca – biserica sufletului meu : [impresii] // Filiala „Transilvania” : Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 95. 2371. Şoimaru, Vasile. Transilvania din inima Basarabiei : [mesaj de felicitare] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 68-69. 2372. Şpac, Ion. Vlad Pohilă bibliografiat : [rec. la biobliogr. Vlad Pohilă, elab. de BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 3 febr. – P. 5. 2373. Ştir, Victor. Directorul Oliv Mircea, primit de ambasadorul României la Chişinău : [despre parteneriatul Bibl. Judeţene BistriţaNăsăud şi Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Mesagerul de BistriţaNăsăud. – 2011. – 19 oct. 2374. Ştir, Victor. „Liviu Rebreanu”, o prezenţă în expansiune la Chişinău : [despre vizita delegaţiei de scriitori şi bibliotecari din BistriţaNăsăud la Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Mesagerul de BistriţaNăsăud. – 2011. – 18 oct. 2375. Ştir, Victor. Mircea Măluţ la Arena TV : [scriitorul Mircea Măluţ din Bistriţa-Năsăud despre vizita sa la Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Mesagerul de Bistriţa-Năsăud. – 2011. – 19 oct. 2376. Tamazlâcaru, Elena. 1 Decembrie la Chişinău... : [manifestările organizate cu prilejul Zilei de 1 decembrie, la Bibl. „Alba Iulia” în parteneriat cu Liceul „Spiru Haret”] // Lit. şi arta. – 2011. – 8 dec. – P. 2. 2377. Tamazlâcaru, Elena. Alte evenimente în cadrul sărbătorii : [despre dezvelirea plăcilor comemorative consacrate scriitorilor Grigore Vieru şi Adrian Păunescu în holul Bibl. „Alba Iulia”, în 30 august curent] // Lit. şi arta. – 2011. – 8 sept. – P. 8.


214

Bibliografie

2378. Tamazlâcaru, Elena. Aurelian Silvestru şi ale sale Fărîme de suflet : [lansarea cărţii la Bibl. „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2011. – 13 oct. – P. 3. 2379. Tamazlâcaru, Elena. „Chişinău, Chişinău, Chişinău, lăudat fie numele tău...” : [rec. şi coment. la cărţile Chişinăul din amintire, Chişinăul în literatură, Creatori de ex-libris basarabeni, Timp şi istorie: autori de la „Viaţa Basarabiei”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 147-152. 2380. Tamazlâcaru, Elena. Completări la „Evenimentele Grigore Vieru” : [despre Săptămîna Grigore Vieru la Filiala „Alba Iulia”] // Lit. şi arta. – 2011. – 24 febr. – P. 5. 2381. Tamazlâcaru, Elena. Damian Hîncu şi mărturia „Moldova mă doare”... : [lansarea cărţii-mărturii Moldova mă doare..., la Sediul Central al BM] // Lit. şi arta. – 2011. – 5 mai. – P. 6. 2382. Tamazlâcaru, Elena. Dorin Chirtoacă, primarul nădăjduirii noastre : [întîlnirea primarului general al mun. Chişinău Dorin Chirtoacă cu bibliotecarii din reţeaua BM, la Sediul Central] // Lit. şi arta. – 2011. – 26 mai. – P. 3. 2383. Tamazlâcaru, Elena. Eminescu are personalitate europeană! : [Zilele Eminescu cu genericul Eminescu – vers fără de moarte, purtat de valul fiecărei limbi, organizat la CAIE în perioada 27-28 ian. 2011] // Lit. şi arta. – 2011. – 3 febr. – P. 5. 2384. Tamazlâcaru, Elena. Jubileu intelectual – Chișinău – 575 : [despre activitățile culturale care au avut loc în cadrul Decadei „Chișinău, orașul meu”, la BM şi Filiala „Alba Iulia”] // Lit. şi arta. – 2011. – 27 oct. – P. 2. 2385. Tamazlâcaru, Elena. Lidia Kulikovski şi simfonia livrescă a Chişinăului : [rec. la volumele noi Chişinăul în literatură (Ed. „Grafema Libris”, 2011) şi Creatori de ex-libris basarabeni (Ed. „MagnaPrinceps”, 2011)] // Lit. şi arta. – 2011. – 22 dec. – P. 6. 2386. Tamazlâcaru, Elena. Mereu actual : [despre manifestarea culturală desfăşurată la CAIE pe 15 iun. cu genericul Eminescu – sfîntul prea curat al ghersului românesc, organizată la CAIE pe 15 iun. 2011] // Lit. şi arta. – 2011. – 23 iun. – P. 4. 2387. Tamazlâcaru, Elena. O nouă bibliotecă în Buiucani : [despre deschiderea Bibliotecii parohiale de pe lîngă Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi relaţiile de colab. cu Filiala „Alba Iulia”] // Lit. şi arta. – 2011. – 17 mar. – P. 6.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

215

2388. Tamazlâcaru, Elena. Oraşul meu, iubirea mea... : [despre Decada „Chişinău, oraşul meu”, iniţiată de BM „B.P. Hasdeu”, activităţi culturale la filialele „Alba Iulia” şi „Ovidius”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 104-107. 2389. Tamazlâcaru, Elena. Pasiunea faţă de timp şi istorie a lui Iurie Colesnic : [prez. volumelor: Chişinăul din amintire şi Timp şi istorie, aut. Iurie Colesnic, îngr. de BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2011. – 1 dec. – P. 7. 2390. Tamazlâcaru, Elena. „Rocada destinelor” de basarabeni... : [despre întîlnirea scriitoarei Ana Manole cu elevii de la Liceul „Petru Rareş” la Filiala „Alba Iulia” şi despre lansarea volumului Rocada destinelor..., îngr. de A. Manole, la BM] // Lit şi arta. – 2011. – 13 oct. – P. 5. 2391. Tănase, Alexandra. La vîrsta înfloririi : [mesaj de felicitare la ceas aniversar al Bibl. „Transilvania”] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 91. 2392. Tătaru, Nadia. Eminescu: Victima unei conjuraţii politice? : [despre lansarea cărţii lui Teodor Codreanu Eminescu în captivitatea „nebuniei", care a avut loc în Sala de lectură a BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 23 noiem. – P. 5. 2393. Tătaru, Nadia. George Cosbuc, la „Ceaiul de la ora patru” : Salonul de lectură : [despre salonul de lectură „Ceaiul de la ora patru”, al Bibl. „Transilvania”, care a fost găzduit de către Liceul Teoretic „Gaudeamus”] // Timpul. – 2011. – 22 sept. – P. 8. 2394. Tătărescu, Iulia. Vers alb pentru Lidia… : [Lidia Kulikovski] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 75-76. 2395. Teremtuş, Nicolae. Recunoaştere peste Prut : [în perioada 5-14 oct. a.c., cu prilejul aniversării a 10-a a Bibl. „Maramureş”, a fost în vizită la Chişinău dl T. Ardeleanu, directorul BJ „Petre Dulfu”] // Gazeta de Maramureş. – 2011. – 22-28 oct. – P. 11. 2396. Tomşa, Victoria. Împlinire prin creaţie : [promovarea tinerilor talente prin intermediul bibl. la Filiala „Ştefan cel Mare”] // Florile dalbe. – 2011. – 27 ian. – P. 7. 2397. Turvinenco, Valentina. Promovarea lecturii pentru copii : paradigma bibliotecilor germane // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 42-47. 2398. Ţugui, Lidia. Parteneriatul – cultura promovării bibliotecii în comunitate : [organizarea seminarului municipal dedicat promovării lecturii în secolul XXI, reuniune profesională a bibliotecarilor-peda-


216

Bibliografie

gogi din mun. Chişinău] / Lidia Ţugui, Tatiana Frunză, Cristina Caterev // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 91-95. 2399. Ţurcan, Nelly. Accesul Deschis – un nou model de acces la informaţie şi cunoaştere // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 35, Nr 1. – P. 9-12. 2400. Ţurcan, Nelly. Accesul la resursele informaţionale ştiinţifice în bibliotecile din Republica Moldova // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 17-25. 2401. Ţurcan, Nelly. Comunicarea ştiinţifică în contextul social extern: rolul mass-mediei în formarea culturii ştiinţifice a societăţii // Creşterea impactului cercetării în dezvoltarea capacităţii de inovare : Conf. şt. intern. consacrată aniversării a 65-a a USM, 21-22 sept. 2011. – Ch., 2011. – P. 76-78. 2402. Ţurcan, Nelly. Criza serialelor şi accesul la resursele informaţionale ştiinţifice din bibliotecile Republicii Moldova // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 8-21. 2403. Ţurcan, Nelly. Cultura ştiinţifică şi comunicarea ştiinţifică – valori ale societăţii cunoaşterii // Akademos. – 2011. – Nr 1 (20). – P. 35-39. 2404. Ţurcan, Nelly. Efectele crizei comunicării ştiinţifice şi accesul la resursele informaţionale ştiinţifice din bibliotecile Republicii Moldova // Libraria: Studii şi cercetări de bibliologie. – Târgu-Mureş, 2011. – Vol. 10. – P. 69-86. 2405. Ţurcan, Nelly. Efectele sociale ale crizei comunicării ştiinţifice pentru accesul la resursele informaţionale ştiinţifice din bibliotecile Republicii Moldova // Creşterea impactului cercetării în dezvoltarea capacităţii de inovare: Conf. şt. intern. consacrată aniversării a 65-a a USM, 21-22 sept. 2011, Chişinău. – Ch., 2011. – P. 79-82. 2406. Ţurcan, Nelly. Estimarea productivităţii ştiinţifice a savanţilor din Republica Moldova // Studia Universitatis. – 2011. – Nr 8 (48). – P. 206-212. 2407. Ţurcan, Nelly. Evaluarea statistică a publicaţiilor ştiinţifice ale Moldovei în revistele ISI // Intellectus. – 2011. – Nr 3. – P. 72-76. 2408. Ţurcan, Nelly. Noi roluri pentru schimbare: consecinţele accesului deschis pentru biblioteci // BiblioScientia. – 2011. – Nr 6. – P. 5-19. 2409. Ţurcan, Nelly. Oportunităţile revistelor ştiinţifice electronice şi ale modelelor alternative de publicare pentru comunicarea ştiinţifică // Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. – 2011. – Vol. 1. – P. 69-76.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

217

2410. Ţurcan, Nelly. Rolul jurnalismului ştiinţific în comunicarea ştiinţei / Nelly Țurcanu, Constantin Marin // Studia Universitatis. – 2011. – Nr 3 (43). – P. 99-113. 2411. Ţurcanu, Aliona. Conceptul de design, înţelegerea şi aplicarea lui în spaţiile pentru copii la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” / Aliona Ţurcanu, Lidia Kulikovski // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 12-21. 2412. Ţurcanu, Ianoş. O bibliotecă deschisă spre comunitate : [mesaj de felicitare] // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 44. 2413. Ţurcanu, Ianoş. Valoare şi continuitate // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare : Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 46, 47. 2414. Ţurcanu, Ianoş. „Viaţa mea e doar iubire” : [interviu cu poetul Ianoş Ţurcanu] / consemnare : Raia Rogac // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 103-109 ; Vatra veche. – 2011. – Iul. – P. 52-55. 2415. Ungurean, Diana. Magia cuvîntului lui Gheorghe Colţun : [prin lansarea cărţii Magia cuvîntului, la Bibl. „Maramureş”] // Capitala. – 2011. – Nr 66. – P. 4. 2416. Ungureanu, Larisa. Din istoria bibliotecilor [incl. şi din istoria BM „B.P. Hasdeu”] / Larisa Ungureanu, Vladimir Coval, Andrei Jeju // Lanterna magică. – 2011. – Nr 1-6. 2417. Ungureanu, Larisa. Mai avem nevoie de biblioteci? : [experienţa BM „B.P. Hasdeu”] / Larisa Ungureanu, Vladimir Coval, Andrei Jeju // Adevărul nistrean. – 2011. – Apr. (Nr 27/28). – P. 4. 2418. Ungureanu, Lidia. Prea plinul sufletului inspirat : [lansarea cărţii de poezie Simfonia verbului color, semnată de Lidia Grosu, în incinta Sediului Central al BM] // Lit. şi arta. – 2011. – 2 iun. – P. 4. 2419. Vangheli, Spiridon. O bibliotecă cu dulce nume – „TârguMureş” // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare : Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 41. 2420. Vangheli, Virginia. O bibliotecă a copiilor // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare : Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 55, 56. 2421. Verejanu, Renata. Cenaclul „Grai matern” şi Biblioteca „Transilvania” // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 87-90.


218

Bibliografie

2422. Vizitiu, Svetlana. Actriţa Paulina Zavtoni : secretele măiestriei şi nu numai... : [omagieri] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 131-133. 2423. Vizitiu, Svetlana. Maria Drăgan: „Am cîntat cu tot neamul nostru...” : [remember] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 164-165. 2424. Vlasova, Ala. „Târgu-Mureş” – centru atractiv pentru tineretul studios // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare : Biblioteca „Târgu-Mureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 51, 52. 2425. Vozian, Carolina. La „Vlad Ioviţă” s-a scris proză : Cenaclurile din Chişinău : [despre cenaclul lit. „Vlad Ioviţă” de la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2011. – 21 oct. – P. 22. 2426. Vulpe, Elena. Eminesciana perpetuarea valorilor eterne // Intercultural. – 2011. – Nr 46. – P. 10-11. 2427. Vulpe, Elena. Magna cum laude, Biblioteca „Târgu-Mureş” // Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare : Biblioteca „TârguMureş” – 15 ani de activitate. – Ch., 2011. – P. 64-67. 2428. Vulpe, Elena. „Transilvania” – bibliotecă hărăzită cu nume de istorie, ţară şi dor // Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte. – Ch., 2011. – P. 78-81. 2429. Zilele Ghibu sub semnul aniversar Chişinău – 575, ediţia a XIX-a : [prez. programului Zilele Ghibu] // Lit. şi arta. – 2011. – 19 mai. – P. 4. În limba rusă 2430. Агапкина, Ирина. Великолепная семерка : [о город. конф. Языкознание для всех, в т.ч. участие б-ки им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2011. – 25 февр. – С. 6-7. 2431. Агапкина, Ирина. «Вы – та элита, которая будет дальше развивать мир» : [о проведении конкурса по истории России в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2011. – 15 апр. – С. 10. 2432. Алойц, Вениамин. «Водовороты» на Еврейской улочке : [об участии евр. б-ки им. И. Мангера в 11-м Этнокультур. фестивале Единство через многообразие] // Истоки жизни. – 2011. – № 1. – С. 5.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

219

2433. Алойц, Вениамин. Дубль-арт Олега Рубинштейна : [В Клубе евр. художников состоялось открытие персон. выст. чл. Союза художников Молдовы Олега Рубинштейна] // Истоки жизни. – 2011. – № 4. – С. 7. 2434. Алойц, Вениамин. Такой Голды больше нет : [о заседании Клуба кишинёв. одесситов, посвящ. памяти актрисы Н. Каменевой] // Истоки жизни. – 2011/2012. – № 2. – С. 14. 2435. Артемьева, Тамара. Колесо судьбы вращая… : [о поэт. сб. члена Союза писателей России и Ассоц. рус. писателей РМ Новеллы Киселевой Жизни колесо, представл. в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Кишин. новости. – 2011. – 4 нояб. – С. 13. 2436. Барабанщикова, Наталья. Наталья Барабанщикова: «Б-г живёт в тихом дуновении ветра» : [интервью с руководителем вокального ансамбля «Халом» при б-ке им. И. Мангера] / записал : Олег Дашевский // Истоки жизни. – 2011-2012. – № 2. – С. 6. 2437. Барбэ, Людмила. 20 років Кишинівський бібліотеці української літератури та культури імені Лесі Українки // Рідне слово (Бельцы). – 2011. – № 2. – С. 1-5. – На укр. яз. 2438. Батаева, Ольга. «Самобытный сподвижник просвещения» : К 300-летию М. В. Ломоносова : [выст. экслибрисов из фондов Дома-музея А.С. Пушкина в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2011. – 11 нояб. – С. 9. 2439. Батаева, Ольга. Сам он был первым университетом : к 300летию М. Ломоносова : [экслибрисы из коллекции Дома-музея А.С. Пушкина представлены в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Кишин. новости. – 2011. – 18 нояб. – С. 14 2440. Бацманова, Анна. Видеостраницы нашей истории : [о видеотеке б-ки им. И Мангера] / Анна Бацманова, Алла Дереско // Еврейское местечко. – 2011. – № 22. – С. 9. 2441. Бацманова, Анна. «Подобная попытка…» : [об издат. деятельности б-ки] / Анна Бацманова, Ольга Сивак // Еврейское местечко. – 2011. – № 13. – С. 10. 2442. Бессарабцы в Испании : [о передаче в дар б-ке им. И. Мангера книги Л. Мининберга «Участие евреев из СССР в гражданской войне в Испании (1936-1939). Политика Советского Союза в этой войне»] // Еврейское местечко. – 2011. – №44. – С. 2.


220

Bibliografie

2443. Большова, Ольга. Мы разные. Этим и интересны : [о проведении Этнокульт. фестиваля «Единство через многообразие» в т.ч. упоминается б-ка им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2011. – 23 сент. – С. 11. 2444. Борисова, Татьяна. Ода Ломоносову : 18 ноября в столич. лицее им. М. Ломоносова прошел первый форум школ республики, носящих имя «великого помора» : [в т.ч. о выступлении зав. отделом б-ке им. М. Ломоносова, В. Царан, с обзором лит. о М.В. Ломоносове] // Рус. слово. – 2011. – 25 нояб. – С. 5. 2445. Бородаев, Вячеслав. В Эстонии учился офорту : [о презентации выст. худож.-графика Валентина Болога в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Pacificus. – 2011. – 14 дек. – С. 2. 2446. Бородаев, Вячеслав. «Звездопад» юмора, иронии и грусти : [о презентации кн. Анатолия Лабунского Звездопад в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Эксперт новостей. – 2011. – 22 апр. – С. 14. 2447. Бородаев, Вячеслав. «Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо…» : [о премьере д/ф Вопрос жизни реж. С. Иванова (Одесса) в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Эксперт новостей. – 2011. – 13 мая. – С. 7. 2448. Бушилэ, Карина. В библиотеке Н. Титулеску началась неделя открытых дверей // Capitala=Столица. – 2011. – 20 апр. – C. 8. 2449. Бушилэ, Карина. В библиотеку – не только за книгой : [о деятельности б-ки им. „Штефана чел Маре”] // Capitala=Столица. – 2011. – 4 февр. – P. 3. 2450. Бушилэ, Карина. Кишинев в информационном пространстве : [День информации Chişinău în spaţiul informaţional в б-ке „Штефан чел Маре”] // Capitala=Столица. – 2011. – 25 нояб. – C. 6. 2451. Бушилэ, Карина. Старшеклассники читают роман Аурелиана Силвестру : [в б-ке Н. Титулеску состоялась встреча читателей с писателем Аурелианом Силвестру и поэтом Янош Цуркану] // Capitala=Столица. – 2011. – 12 окт. – С. 6. 2452. Вассерман, Александр. Про 11-мерное пространство и многое другое… : [об открытии клуба «Познание» в евр. б-ке ] // Еврейское местечко. – 2011. – № 5. – С. 3. 2453. Встреча с интересным человеком : [встреча с поэтом, прозаиком, авт.-исполнителем А. Сурниным в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Эксперт новостей. – 2011. – 21 окт. – С. 2.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

221

2454. Город, в котором было 12 триумфальных арок : Вышла в свет книга о неизвестном Кишиневе [Chişinăul din amintire Юрия Колесника, изданная МБ «Б.П. Хашдеу»] // Новое время. – 2011. – 4 нояб. – С. 6. 2455. Графика Валентина Болога : [представлена в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Панорама. – 2011. – 4 нояб. 2456. Данич, Елена. Спасибо за урок доброты : [о работе лет. творч. лагеря в евр. б-ке] // Истоки жизни. – 2011. – № 11. – С. 4. 2457. Дашевский, Вениамин. Игра в пазлы : [о презентации книги М. Метляевой в евр. б-ке] // Еврейское местечко. – 2011. – № 6. – С. 11. 2458. Дашевский, Вениамин. Исторические портреты : [о презентации книги Я.М. Копанского в евр. б-ке] // Еврейское местечко. – 2011. – № 6. – С. 11; Истоки жизни. – 2011. – № 6. – С. 7. 2459. Дашевский, Вениамин. Вручены дипломы : [о вручении дипломов в номинациях «Самый активный читатель» и «Друзья библиотеки» в б-ке им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2011. – № 6. – С. 11. 2460. Дашевский, Вениамин. Клуб еврейских художников [при евр. библиотеке им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2011. – № 6. – С. 11. 2461. Дашевский, Вениамин. Прощание – и возвращение : [о презентации книги Прощай, Молдавия! Стихи 12 поэтов в евр. б-ке] // Еврейское местечко. – 2011. – № 6. – С. 11. 2462. Димант, Шейна. Экспедиция в прошлое : [об участии сотрудников б-ки им. И. Мангера в экспедиции по евр. местам Молдовы] // Истоки жизни. – 2011. – № 3. – С. 12. 2463. Долинская, Елена. К штыку приравняли перо : [о премьере д/ф Вопрос жизни, реж. С. Иванова, в б-ке им. М.В. Ломоносова ] // Рус. слово. – 2011. – 6 мая. – С. 7. 2464. Дрейзлер, Михаил. ...А стихи остаются : [вечер-памяти поэта Бориса Викторова в б-ке им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2011. – № 37. – С. 9. 2465. Дрейзлер, Михаим. Арт-Дубль: вернисаж – поэзия : [творч. встреча с худож. и поэтом О. Рубинштейном в б-ке им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2011. – № 45. – С. 10.


222

Bibliografie

2466. Дрейзлер, Михаил. Вся выставка – в подарок : [о персонал. выст. и творч. вечере Светланы Кацыф-Филоновой в б-ке] // Еврейское местечко. – 2011. – № 22. – С. 10. 2467. Дрейзлер, Михаил. Вся жизнь и даже смерть – на той же сцене : [вечер памяти актрисы Нелли Каменевой в б-ке им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2011. – № 37. – С. 9. 2468. Дрейзлер, Михаил. «И тут евреи не на последнем месте…» : [о презентации биобиблиогр. словаря-справ. Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях (XVIIIнач. XXI вв. в б-ке им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2010. – № 36. – С. 8. 2469. Дрейзлер, Михаил. Книжный дом отметил своё 20-летие : [б-ка им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2011. – № 5. – С. 2-3. 2470. Дука, Алексей. Имени Ломоносова : очерк : [о кишин. б-ке им. М.В. Ломоносова] // Диалог. – 2011. – 1-16 нояб. – С. 4-5. 2471. Жесткова, Елена. «Без ученья не будет удачи!» : В столице прошел первый слет лицеев имени М.В. Ломоносова : [в т.ч. упоминается б-ка им. М.В. Ломоносова] // Кишин. новости. – 2011. – 25 нояб. – С. 11 2472. Зорина, Наталья. Библиотеке им. И. Мангера 20 лет // Истоки жизни. – 2011. – № 6. – С. 4. 2473. Зорина, Наталья. Игра в пазлы – мозаика чувств : [о презентации книги М. Метляевой в б-ке им. И. Мангера] // Истоки жизни. – 2011. – № 6. – С. 5. 2474. Иванова, Татьяна. Бессарабия – в судьбах : Невероятные истории наших соотечественников: [о презентации книги Т. Соловьевой и В. Тарнакина Бессарабские истории в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Труд-7. Молдова. – 2011. – 3 нояб. – С. 6. 2475. И неподкупного пера… : [творч. вечер писателя Н. Савостина в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Коммерсант PLUS. – 2011. – 23 дек. – С. 15. 2476. Иримчук, Марина. Такая хроническая «болезнь» души : [о клубе авт. песни «Товарищ гитара» при б-ке им. М.В. Ломоносова] // Русское поле. – 2011. – № 1 (3). – С. 151-154. 2477. Искимжи, Татьяна. Фестиваль @ книги : [о фестивале Еврейской Книги] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 84-88.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

223

2478. Коган, Саша. Еврейские сайты Молдовы : [в т. ч. о блоге Ebraika б-ки им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2011. – № 32. – С. 8-9. 2479. Кожокару, Мария. Все возрасты подвластны : Двадцатилетие клуба «Диана» превратилось в праздник творчества и красоты : [упоминается б-ка им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2011. – 22 апр. – С. 11. 2480. Кожухар, Віктор. Солодка мука творчості : [о презентации книги М. Харишина Истоки в библиотеке им. Л. Украинки] / Віктор Кожухар, Катерина Кожухар // Рідне слово (Бельцы). – 2011. – № 1. – С. 7-8. 2481. Кушнир, Елена. А Голос так дивно звучал... : [дайджест по материалам евр. газет Наш голос и Истоки из архива б-ки им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2011. – № 45. – С. 11. 2482. Куприянова, Дарья. Аплодисменты все еще звучат! : [о проведении лит.-муз. вечера памяти К.И. Шульженко в рус. б-ке им. М.В. Ломоносова] // Кишин. новости. – 2011. – 1 апр. – С. 7. 2483. Литературные встречи : [о темат. вечере в рамках декады Chişinău, oraşul meu «Забытое местечко Кишинёв» в б-ке им. И. Мангера] // Истоки жизни. – 2011-2012. – № 2. – С. 5. 2484. Лозан, Павел. «После ее пения хотелось жить!» : 24 марта исполнилось 105 лет со дня рождения известной советской певицы Клавдии Шульженко : [о проведении лит.-муз. вечера памяти в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2011. – 1 апр. – С. 12. 2485. Ляхова, Ирина. История края в газетных публикациях : [о презентации книги Т. Соловьевой и В. Тарнакина Бессарабские истории в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Кишин. обозреватель. – 2011. – 3 нояб. – С. 15. 2486. Ляхова, Ирина. Лица друзей : [об выст. худож. Светланы Кацыф-Филоновой которая прошла в Евр. библ. им. И. Мангера] // Кишин. обозреватель. – 2011. – 9 июня. – С. 15. 2487. Ляхова, Ирина. Славянский фестиваль : [о мероприятиях, провед. б-кой М.В. Ломоносова в рамках Дней Славянской письменности и культуры] // Кишин. обозреватель. – 2011. – 26 мая. – С. 12. 2488. Михайло, Лариса. Мир цветов «Дианы» : [о персон. выст. участницы Клуба флористов «Диана» О. Катараги в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Мир цветов «Дианы». – К., 2011. – С. 68.


224

Bibliografie

2489. Молчалина, Софья. «С чувством, с толком, с расстановкой» : [в б-ке им. М.В. Ломоносова состязались в декламации ученики стол. лицеев] // Рус. слово. – 2011. – 25 марта. – С. 12. 2490. Образы Людмилы Клешниной в библиотеке им. А. Мицкевича : [о выставке флористики] // Jutrzenka. – 2011. – № 1. – С. 27. 2491. Объединенные исторической памятью : [о презентации выст. Товарищества рус. худож. РМ Русская ветвь изобразительного древа Молдовы в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Молд. ведомости. – 2011. – 27 мая. – С. 5. 2492. Осередчук, Євген. Витоки : [о презентации книги М. Харишина Истоки в б-ке им. Леси Украинка] // Рідне слово (Бельцы). – 2011. – № 1. – С. 6 2493. Осередчук, Євген. Вікна у сни художників : [о выст. картин молодых художников благотвор. фонда „Renaştere” в б-ке им. Леси Украинка] // Рідне слово (Бельцы). – 2011. – № 1. – С. 14. 2494. Осередчук, Євген. Живописний подарунок : [о персон. выст. картин молодого худож. И. Калинчука в б-ке Леся Украинка // Рідне слово (Бельцы). – 2011. – № 2. – С. 5 2495. Петрович, Алексей. Никто, кроме него : [о проведении в б-ке им. М.В. Ломоносова заседания Рус. ист.-патриот. клуба, посвящ. создателю воздушно-десант. войск СССР В. Маргелову] // Рус. слово. – 2011. – 21 янв. – С. 7. 2496. Петровых, Мария. Безумный день, или Воскресенье в «Ломоносовке» // Рус. слово. – 2011. – 4 марта. – С. 15. 2497. Победа над безысходностью : [участие б-ки им. И. Мангера в Мемор. программе «Холокост: Память. Осознание. Преодоление» (КЕДЕМ)] // Еврейское местечко. – 2011. – № 4. – С. 6. 2498. Подарили музыку : [Междунар. День инвалидов в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Новое время. – 2011. – 9 дек. – С. 3. 2499. Подлесная, Марина. Полвека с именем Ломоносова : [о проведении Недели открытых дверей под девизом «Полвека с именем Ломоносова» в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2011. – 25 нояб. – С. 9. 2500. Подлесная, Марина. Чернобыль: память горькой полыни : [о проведении беседы к 25-летию черноб. катастрофы в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Кишин. новости. – 2011. – 29 апр. – С. 3.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

225

2501. Подлесная, Марина. Читайте и пойте с нами! : [о проведении пушкин. марафона в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2011. – 17 июня. – С. 9. 2502. Попович, Константин. Симфонія душі : [о презентации книги М. Харишина Истоки в б-ке им. Леси Украинка] // Рідне слово (Бельцы). – 2011. – № 1. – С. 4-6. 2503. Рискина, Наталья. «Замены нашей Галине – нет» : [о бывшем сотруднике б-ки им. И. Мангера Галине Финкель] // Еврейское местечко. – 2011. – № 8. – С. 3. 2504. Ростова, Ярослава. «Мы желаем счастья вам» : [о мероприятиях в б-ке М.В. Ломоносова в рамках Дней Славянской письменности и культуры] // Рус. слово. – 2011. – 3 июня. – С. 9. 2505. Рудягина, Олеся. К читателю : [о проведении вечера памяти И.А. Бунина в б-ке им М. В. Ломоносова] // Рус. поле. – 2011. – №1. – С. 5. 2506. «Русская ветвь изобразительного древа Молдовы» : Такая выст. проходит в рамках Дней славянской письменности и культуры : [в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2011. – 27 мая. – С. 7. 2507. Сивак, Ольга. Доктор Кланг : [об известном враче, работавшем в Кишиневе в 30-50 годы] // Еврейское местечко. – 2011. – № 42. – С. 10. 2508. Сивак, Ольга. Территория вечных ценностей : [20 лет Еврейской б-ке – культур. центре им. И. Мангера] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 65-67. 2509. Сидоров, Д. Молдова – Россия : братство на века : День России в Кишиневе : [о выступ. дир. б-ки им. М.В. Ломоносова М.Ю. Щелчковой с докладом Российской землей рожденный. К 300-летию со дня рождения М. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2011. – 16 июня. – С. 3. 2510. Сливенко, Н. Да не угаснет лампада славянской духовности : [о проведении Дней рус. литературы и духовности в Республике Молдове, в т.ч. о мероприятиях в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Кишин. новости. – 2011. – 27 мая. – С. 7. 2511. Соловьёва, Татьяна. О Кишинёве с любовью : [в рамках дека-ды „Chişinău, oraşul meu” прошёл темат. вечер «Забытое местечко Кишинёв»] // Еврейское местечко. – 2011. – № 37. – С. 12.


226

Bibliografie

2512. Соловьева, Татьяна. Чучельная красота : [о выст. работ таксидермиста А.Г. Бреднева в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Кишин. новости. – 2011. – 9 июня. – С. 14. 2513. Сундеева, Жанна. Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Израиль! : [о проведении лит. вечера поэта Николая Сундеева в б-ке им М.В. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2011. – 19 окт. – С. 3. 2514. Тихман, Я. «Мне интересно учиться!» : [интервью с Я. Тихманом на 20-летнем юбилее б-ки им. И. Мангера] / записала : Татьяна Соловьёва // Еврейское местечко. – 2011. – № 5. – С. 11. 2515. Унгуряну, Лариса. Нужны ли сегодня библиотеки? / Лариса Унгуряну, Владимир Коваль, Андрей Жежу : [приводится опыт муницип. б-ки им. Б.П. Хашдеу] // Вести Гагаузии. – 2011. – 22 апр. – С. 5. 2516. Устюгова, Наталья. Слово не знает преград : В Молдове завершились Дни русской литературы и духовности : [о мероприятиях, провед. в б-ке М.В. Ломоносова в рамках Дней рус. литературы и духовности] // Независимая Молдова. – 2011. – 4 нояб. – С. 17. 2517. Хазин, Михаил. Всегда будем с народом книги : [поздравление с 20-летним юбилеем б-ки им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2011. – № 3. – С. 2. 2518. Цорн, Анна. Каникулы – как мир открытий : [о дет. творч. лагере при б-ке им. И. Мангера ] // Истоки жизни. – 2011. – № 10. – С. 15. 2519. Цорн, Анна. Не для «галочки» : [награждение евр. б-кой учащихся лицея им. Н. Георгиу – участников конкурса «Моё понимание Холокоста»] // Истоки жизни. – 2011. – № 8. – С. 12. 2520. Цорн, Анна. Однажды 20 лет спустя : [юбилей евр. б-ке ] // Еврейское местечко. – 2011. – № 3. – С. 11. 2521. Цорн, Анна. Слово о коллекции : [о презентации книги Елены Шатохиной Русский дар в б-ке им. И. Мангера] // Истоки жизни. – 2011. – № 9. – С. 14. 2522. Цуркан, Нелли. Научные журналы Республики Молдова // Libraries and development of innovation environment for science, education and business, VI International Bibliological Conference, 28-29 October 2010, Minsk. – Minsk, 2010. – P. 105-109.


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

227

2523. Цуркан, Нелли. Научные журналы Республики Молдова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии: Научно-практ. журнал (Москва). – 2011. – № 2. – С. 75-77. 2524. Чолак, Николай. Слово о личности : [вечер памяти С. Пожара в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Кишин. новости. – 2011. – 10 июня. – С. 7. 2525. Шеховцова, Наталья. Две недели с камерой в монастыре : [о просмотре д/ф Ново-Нямецкий монастырь в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Панорама. – 2011. – 25 янв. – С. 3, 4. 2526. Шеховцова, Наталья. Колокол Чернобыля : [выст. Ангел Чернобыля, посвящ. черноб. катастрофе, худож. С. Сулина; в т.ч. о работах, представ. в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Capitala=Столица. – 2011. – 27 апр. – С. 3. 2527. Шеховцова, Наталья. «Лоскуток» в Ломоносовке : [об открытии выст. работ членов клуба «Лоскуток» в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Capitala=Столица. – 2011. – 1 апр. – С. 6. 2528. Шеховцова, Наталья. Флористика для мамы : [об открытии выст. работ члена клуба «Диана» Евгении Ткаченко в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Capitala=Столица. – 2011. – 22 июня. – С. 6. 2529. Шеховцова, Наталья. Фотовзгляд Александра Шибаева : [представ. на выст. в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Capitala=Столица. – 2011. – 26 окт. – С. 6. 2530. Шмургун, Наталья. Молдавская столица – четыре деревни на берегу реки Бык... : [коммент. Юрия Колесника, историка и писателя о Рышкановке, Ботанике и Боюканах] // Комс. правда. – 2011. – 29 окт. 2531. Шмургун, Наталья. Кишинев : хроника саморазрушения, или Что мы «похоронили» за 20 лет? : [коммент. Юрия Колесника, историка и писателя о разрушенных объектах Кишинева] // Комс. правда. – 2011. – 2 дек. 2532. Шмургун, Наталья. Кишинев монументальный экшн, триллер, детектив : [коммент. Юрия Колесника, историка и писателя о памятниках Кишинева] // Комс. правда. – 2011. – 24 февр. 2533. Шмургун, Наталья. Музей Кишинева? Как только - так сразу! : [коммент. Юрия Колесника, историка и писателя о Водонапорной башне (Музей города Кишинева)] // Комс. правда. – 2011. – 10 февр.


228

Bibliografie

2534. Шмургун, Наталья. В Кишиневе похоронены князья из царского рода Романовых : [коммент. Юрия Колесника, историка и писателя] // Комс. правда. – 2011. – 10 февр. 2535. Шпитальник, Сара. Гершензон, сын Гершензона : [об акад. С.М. Гершензоне] // Истоки жизни. – 2011. – № 7. – С. 11. 2536. Шпитальник, Сара. Я знала героев этой книги : [о членах семьи Сельцер (с. Згурица, Сорокского р-на)] // Еврейское местечко. – 2011. – № 11. – С. 9. 2537. Щелчкова, Маргарита. Когда все ценно, интересно, уникально : [беседа с М.Ю. Щелчковой, дир. б-ки им. М. В. Ломоносова] / записал : Олег Дашевский // Молд. ведомости. – 2011. – 9 дек. – С. 6. 2538. Щелчкова, Маргарита. Когда машина времени не нужна : в июле прошлого года в столич. б-ке им. М.В. Ломоносова начал работу Клуб любителей истории Кишинева (КЛИК) // Рус. слово. – 2011. – № 10. – С. 12. 2539. Юнко, Александра. «Волшебной силой песнопенья…» : [о проведении лит. вечера актера Ивана Головина в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2011. – 8 июля. – С. 6. 2540. Юнко, Александра. «Звездопад», или Продолжение следует? : [в б-ке им. М.В. Ломоносова Анатолий Лабунский представил свою новую книгу] // Рус. слово. – 2011. – 22 апр. – С. 10. 2541. Юнко, Александра. Нельзя объять необъятное. Но очень хочется : [о презентации антол. Chişinăul în literatură, об участии б-ки им. М.В. Ломоносова в ее создании] // Рус. слово. – 2011. – 10 июня. – С. 1, 4. 2542. Юнко, Александра. Пэчворк по-кишиневски : [о руководителе клуба «Лоскуток» при б-ке им. М. В. Ломоносова Л. Е. Богопольской] // Рус. слово. – 2011. – 25 мая. – С. 8, 9. 2543. Юнко, Александра. Редкая птица : [таксидермист А.Г. Бреднев, как почетный читатель б-ки им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2011. – 14 окт. – С. 10. 2544. Юнко, Александра. С днем рождения, Александр Сергеевич! : [о проведении 6 июня пушкин. марафона в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2011. – 10 июня. – С. 1,4. 2545. Юнко, Александра. Спасибо Кириллу и Мефодию! : [о мероприятиях, провед. б-кой М.В. Ломоносова в рамках Дней


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

229

Славянской письменности и культуры] // Рус. слово. – 2011. – 3 июня. – С. 8. 2546. Юнко, Александра. Тайны старого парка [раскрывает клуб любителей истории Кишинева (КЛИК) при б-ки им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2011. – 16 сент. – С. 9. 2547. Юнко, Александра. Чтобы строка не охладела : Вышел в свет третий номер журн. Русское поле Ассоциации русских писателей РМ : [о презентации журн. в чит. зале б-ки им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2011. – 29 апр. – С. 10.


230

Bibliografie

Indexuri auxiliare Index de nume A Adam, Ioan 114 Afanasiev, Vlad 614 Afanasiu, Sergiu (2130) Alecsandri, Vasile (132) Alexandru, Ioan 2305 Ambroci, Tatiana 116, 1014 Andreev, Oxana 1015, 1016 Anegroaie, Z. 1518 Anisfeld, Boris (2044) Anton, Ion (485), (2194-2196) Apostol, Liliana 75 Apovoloi, Elena 1017 Ardelean, Teodor 1018, 1019, (2172), (2395) Arghezi, Mitzura 1519, 1520, (1531) Arghezi, Tudor (1519), (1520), (1531), (1722) Arion, Liuba 1020-1022, 1521 Avram, Monica 1522, 1968, 2176, 2178 B Babici, Mihaela 119, 208, Bacal, Diana 2137 Bacalu, Lucia 1969 Bacovia, George (1970) Badan, Angela 1970 Badicu, Iurie 618, 619, (621), (673) Baghici, Tamara (2171) Bahu, Eugenia 620 Balaban, Claudia 120, 134, (2159) Balan, Iurie 1523 Balan, Luminiţa 621 Balan, Zoia 1971 Balica, Olesea 1069, (1121) Balmuş, Clara 16, 31, (1727) Balmuş, Pavel 16, 31, 32, 38, 39, 48, 129-132, (433), 622-625, (1727) Baltag, Tatiana 1972 Bán Ildikó 127, 128, Barbas, Valeria (447) Barbă, Ludmila 1023

Bargan, Ecaterina 1973, (2081) Basarab, Neagoe (2259) Basarab, Teo 626 Basiul, Valentina 121, 122, Baştovoi, Savatie (1971), (2133) Batîr, Dumitru (1693) Bațmanova, Anna 50, 1024 Băciuţ, Nicolae 1025-1028, (1357), (1362), 1524-1526, (1805), 1974-1977, 2179 Bădărău, Zinaida 124-126 Bălan, Viorica 627 Bălțescu, Nicolae (656), (796), (874), (2301), (2318) Bărdiţă, Irina 1978 Bârcă, Iulita 1979 Bejan, Nina 1029 Bejenaru, Ion (461) Belei, Olga 73 Bendas, Mihai 133 Berejan, Silviu (400) Bernic, Victoria 1598, 2125, 2178 Beşleagă, Vladimir 1338, (1586), 1980, (2069), (2086), (2094), (2286), (2334) Beţivu, Valeria 1030, 1527 Bieșu, Maria (1660) Bileac, Zinaida 1033, 1034 Blaga, Lucian (677), (1777), (2310) Bobeică, Constantin (1251), (1545), (1725), (1764), (1769), 1984 Bocancea, Evelina 1985 Bocșa, Alexandru (1540) Bogatu, Petru 140 Boguş, Elena 1986-1988 Bologan, Gheorghe 1528 Boico, Marcela 141 Boldur, Alexandru (331) Bondarczuk, Oksana 1529 Bontea, Elena (806) Borcea, Ilie 631 Bordeianu, Cătălin 632 Bordeianu, Leo (2193)


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 Borodatîi, Tatiana 1530, 2061 Borş, Ion 1774 Borşci, Angela 50, 142, 2147 Borşevici, Ion (2224) Baştovoi, Savatie (2025), (2358) Botezatu, Eliza (1360), 1989 Botgros, Vlad Daniel 143 Botnaru, Mihaela 1036 Bozianu, Irina 144 Brad, Ion 1990 Brad, Romulus 1991 Brad, Traian (1992), (2362), (2367) Brad, Vasile 1992 Brăiescu, Ana (1580), (1742) Brăila, Olga 1993 Brâncoveanu, Valentina 145 Brâncuş, Grigore 36 Brescanu, Vasile (1853), (2038) Briedis, Leons (1257) Briedis-Macovei, Adrian (805), (1692) Budeanu, Gheorghe 1531, (1720), (1737), (1767), 1994 Buga, Aurora 146, 147, 1037 Buga, Ion 1532 Bulat, Eugenia (691), (780), (2078) Bulat, Liudmila 148, 1038, 1039, (1290), (1405), 1533, 1534, 1995, 2177 Bulat, Virgil (1685) Bulduma, Gabriela 104 Bulibaş,Victoria 149, 1040, 1996 Bulîciov, Veaceslav (343) Bulmaga, Rodica 1997, 1998 Buluţă, Gheorghe 150, (734), Burac, Andrei (26), (478), (615), (791), (2080), (2082), (2083) Burcatâi, Diana 151-154 Burcă, Rodion (1765) Burea, Eugenia 1999 Burghilă, Lenuța (537) Burlacu, Geta (929) Busuioc, Aureliu (76), (662), (730), (882), (1589) Busuioc, Nicolae (1188) Butnaru, Leo (1331), (2068), (2148) Butnaru, Val (2065), (2084) Butnaru, Valentina 1041 Butucel, Elena 19, 44, 61, 155-163, (627), 10421050, 1535-1537, 2000-2008

Buzu, Teodor

231

43, 1538, (1704)

C Caciuc, Natalia 2164 Cadâr, Dorina 164 Calenic, M. 1539 Caldare, Elena 2009 Calugher, Elena 1540 Cangea, Natalia (1066) Canja, Ana 2010 Cantemir, Dimitrie (32), (623), (770), (850), (881) Capiţa, Ludmila 18, 37, 96, 98, 99, 103, 1541, 1542, 2011 Caraman, Nina 1051 Caranfil, Ninela (18), (389), (494), (526), (861), (1160), (1231), (1274), (1278), (1279), (1303), (1315), (1337), (1377), (1378), (1756), 2012, 2185 Carp, Mirabela 1543 Casap, Marina 1054 Caterev, Cristina 633, 897, 1544, 2398 Cauş, Doina 634 Cazacliu, Grigore 2027 Cazacu, Lia 635 Cazacu-Istrate, Iacob (854) Cazif-Filonova, Svetlana (544) Căpiţă, Ionel (752), 1055, 2185, (2248) Cărăuş, Tamara (2088) Cârchelan, Iuliu (454), (462), Cârmu, I. 35 Câşlaru, Larisa 4, 29, 45, 46, 77, (325) Ceban, Tamara (933) Cebanu, Victoria 1056-1058 Cebotari, Elena 76, 165, 1059-1061, 1546-1549, 2013 Cebotari, Margareta 19, 44, 61, 166-169, (1032), 1062-1065, 1550, 1551, 2014-2016 Cebotari, Maria (1406) Ceglokov, Gheorghe (2048) Cerniciuc, Maria 1553 Cernov, Svetlana 1066 Cheianu, Constantin (1084), 1338 Cheradi, Natalia 1843 Chicu, Angela (1965) Chicu, Dumitriţa 1554 Chiriac, Ion (372) Chiriac, Vlad 39 Chirica, Elena 619, 1067, 1068


232 Chirilă, Maria 172 Chirilov, Viorica 173, Chiroşca, Eva (1523) Chirtoacă, Constantin (152) Chirtoacă, Dorin 134, 2017, (2382) Chisari, Aliona 79 Chisnenco, Angela 174 Chitoroaga, Valentina 134 Chiţanu, Olimpia 175 Ciachir, M. (1382) Cibotaru, Arhip (1760) Cibotaru, Mihail Gh. (1253), 2185 Cicinowski, Jan (2198) Cimpoi, Mihai 8, 32, 176, (181), (386), 637, 638, (1603), 2019-2022, (2272), (2310) Cincilei, Gh. (855) Ciobanu, Angela 1555 Ciobanu, Cristina 1069, (1121) Ciobanu, D. (1734), (1753) Ciobanu, Lilia 177 Ciobanu, Liuba 44, 1070, 1071, 1556 Ciobanu, L. 61 Ciobanu, Lazăr (675) Ciobanu, Raisa 178, 179, 639, 1557, 1558 Ciobanu, Tamara 1072 Ciobanu, Valerian 61, (354), (1316), (1620), (1979) Ciobotarencu, Ludmila (1723), (1726) Ciocan, Iulian 1338 Ciocanu, Ion 180, Ciocoi, Gheorghe 181 Cioclea, Eugen (2256) Cioflec, Romulus (1404) Ciorbă, Natalia 13, 101 Ciorici, Elena 1559 Ciornîi, Iulia 1073-1076, 1560 Ciornîi, Lidia 8 Cirimpei, Victor (1304) Ciugureanu, Daniel (2095), (2121), (2260), (2311) Ciuhri, Tudor 34 Ciutac, Victor (1333), (1408) Cîrlig, Mihail 2023 Clima, A. 1241 Cliofos, Petru 1077 Coban, Nicolai (2053) Cobzac, Victor 640 Coca, Mihail (665), (672) Cocârţă, Petru (19), (156), (374)

Bibliografie Cocieru, T. (537) Codreanca, Lidia 2024, 2025 Codreanu, Theodor (843), (2120), (2149), (2154), (2212), 2392 Coica, Ala 1562 Cojocaru, Viorel 182 Cojoharenco, Natalia 1078 Colac, Tudor 2026 Colesnic, Iurie 92, 93, (273), (364), (413), (616), (848), (1826), 2027-2053, 2158, 2174, (2389) Colţun, Gheorghe (2415) Comboş, Gabi (2244) Condrea, Irina 183, (390), (1114), (1273), (1307) Constantin, Ion 642, 1079, 1080, 1563-1565 Constantinescu, Radu (2054) Copilu-Copillin, Dumitru (2153) Corbu, Daniel (643) Corcebaş, Tatiana 184, Corcodel, Ana 185, 186 Corcodel, Enache 363 Corghenci, Ludmila 187, 1082, (1185), (2055), (2168) Corj, G. 1083, Corlăteanu, Nicolae (1705) Corobceanu, Svetlana 641, 644, 645 Cosmescu, Alexandru 188 Coșbuc, George (2393) Coşeri, Tatiana 4, 29, 45, 46, 77, 78, 189-195, 647653, 1085-1094, 1566-1571, 1601, 2057-2061 Coşneanu, Elena 1186 Costin, Ludmila 73, 134, Costiuc, Tatiana 2056, 2178 Cotuţiu, Cornel 653 Coval, Vladimir 2416, 2417 Covrig, Andrei 196, Cozacenco, Olga (261), (457), (472), (475) Cozari, Ana 73 Cozma, Artur 134 Cracan, Olga 197 Craia, Sultana 150 Crainic, Nichifor (2039) Creangă, Ion (411) Cristei, Tamara (2258) Croitoru, Nătăliţa (2104) Croitorul, Paula 1572 Crudu, Dumitru 94, 97, (1075), (1282), (1310), 1338, (1415), 1573, 2063-2094


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 Cucereanu, Rodion (470) Cucereavîi, Mihai 655, 656, 2095, 2096 Cucoară, Rodica (621) Culev, Ana Lucia 40, 1095, 2097, 2098 Cupcea Josu, Argentina (89) Cuzuioc, Ion (13), 199-202, (374), (1111), 1574 D Dabija, Elena (pseud. E.D.) 34, 119, 203-208, (275), (537), 657-659, 1096-1100, 1575-1578, (2021), 2099-2101 Dabija, Natalia 209, 210, 1101, 1579 Dabija, Nicolae (178), (235), (486), (813), (1559), (1596), (1623), (1674), (1676), (1781), (1828), (1829), (2091), 2102, 2103, (2154), 2179 Dadienco-Sulac, Ludmila (926) Daghi, Ion (1744), (1749), (1858) Daranuţa, Dragalina 1102, 1103, Dascăl, Valeria (1420) David, Aurel (2035) David, Eugenia (1064) Decusară-Bocşan, Crina 31 Deleu, Ecaterina 211-214, 344, 426, 660-663 Dercaci, Tatiana 2104 Derivolcov, S. 2105 Detișin, Olga 18, 41 Diacenco-Sulac, Ludmila (926) Dicescu, Anastasia (2029) Didic, Vasile 2106 Dimitrov, Alex 7, (115), 293, Dinu Mihail 1108, 1338 Dinu, Marcel 215 Disconzi, Angelo (339) Disconzi, Eugenio (339) Diviza, Ion 1, 664 Dmitriev, Varvara (1402) Docolin, Anca 2108 Dodiţă, Gheorghe (2263) Doga, Eugen (124), (406) Dogotari, Ludmila 216 Doibani, T. 1581 Dolgan, Mihail 100 Donbraviuc, Sânvăsiu 432 Donos, Alexandru (74), (1589), (1627) Donţu, Tatiana 37, 98, 103, 2109 Dorofti, Valentina 4, 665, 1583 Doroşenco, Ludmila 666, 1584

233

Drăgan, Maria (2423) Drăguşin, Emanuel 667 Druţă, Boris (895), 1981 Druţă, Ion (620), (634), (687), (882) Dublenco, Igor (2301) Duca, Gheorghe (402), 2110, 2179 Dumbravă, Vlad (2028) Dumbrăveanu, Luminiţa 1109 Dumbrăveanu, Victor 217, 218, (447), (631), (722), (870), 1110, 1111 Dumitrel, Ion 668 E Eliade, Mircea (143), (188), (233), (347), (394), (427), (430), (442), (685), (865), (867), (1383), (1659), (2205) Eminescu, Mihai (33), (110), (132), (203), (207), (219), (231), (234), (238), (267), (269), (275), (456), (483), (658), (659), (663), (678), (680), (714), (715), (724), (726), (774), (778), (875), (886), (899), (907), (941), (1097), (1098), (1122), (1131), (1155), (1218), (1219), (1358), (1381), (1575), (1576), (1595), (1605), (1618), (1712), (1768), (1822-1825), (2272), (2321), (2322), (2383), (2392) Erizanu-Pînzari, Elena 2111 Esinencu, Nicolae 100, (2273-2275) Eșanu, Oxana 1536 F Ferro, Marc (1288) Filimon, Tamara 669 Filip, Iulian 9, (41), 221-225, (225), (348), (361), 670, (739), (866), 1585-1587, (1713), (2089), 2112, 2113, 2179, 2185 Fiodoruc Tatiana 226, 227, 671, (908) Fiştic, Cristofor 2114 Fiut, Aleksander 198 Fîntînaru, Teodora 8, (2228) Florea, Artiom (618) Florea, Corneliu 1588 Foiu, Taisia 3, 19, 20, 26, 28, 31, 34, 44, 50, 51, 58, 74, 76, 90, 99, 101, 103, 105, 228, 672, 1113, 1589, 2115 Fonari, Victoria (618), (619), (621), 1114, Foucault, Michel (188) Fratea, Nicolae 673 Frişcu, Alexandru Horațiu 1, 10, 60, 64, 229, 230, 674, 675, (1166), 1203, 2116


234 Frunză, Tatiana 2398 Furculiţă, I. 1115,1116 Furdui, Galina (34), (683), (791) Furdui, Vladimir 34 Furtună, Dorian (721), (871) G Galaju, Ana 1117, 1347, 1590, 1591, 2117, 2118, (2357) Gane, Emil (2031) Gangan, Mihaela 2119 Garaz, Mihai (1755), (1757) Gatman, Nicoleta 1201 Gavriliţă, Emanuil (551) Gavriliţă-Cioflec, Antonina (551) Gâscă, Carolina 1118, 1592 Gâştemulte, Nelly 1593 Gheorghiev, Ion (1684) Gheorghiţă, Eugen 1594, 1595, 2120, 2121 Gheorghiţă, Lilia 1119 Gheorghiţă, Nadina 231-239, 243, 307, 676-691, 1120-1122 Gheorghiu, Adriana 1123 Gherman, Alin-Mihai 2122 Ghibu, Constanţa (240) Ghibu, Onisifor (213), (278), (355), (360), (429), (562), (639), (781), (903), (1080), (1322), (1538), (1564), (2429) Ghimpu, Gheorghe (2190), (2320) Ghinculov, Silvia 1124, 1125, (1177) Globa, Elizaveta 1126, 1596, 1597, 2123, 2124 Goga,Eugen (2043) Goian, Natalia 5, 42, 73, 241, 242, 692-694, 1598, 1599, 1648, 2125, 2126 Goja, Anca 1127 Goldman, Vera 1128 Golopenţia, Anton (148) Golovatenco, Aculina 2127 Goma, Paul (1678) Goncear, Ludmila 79, 243, (1733), (1754) Gonța, Maria 105 Gorceac, Leonid 243 Gordila, Natalia 1600 Gore, Lilia 1601 Gorgos, Tudor (2096) Gori, Victoria 1129, 1602-1604, 2128-2130 Gorincioi, Daniela 244, 245, 743, (1583)

Bibliografie Gorincioi, Tamara 246, 247, 695, 1019, 1130-1135, 1605-1607, 1664, 1698, (1700), 1786 Grabovski, Dmitri 696 Grama, Dumitru C. (45), (742), (791), (879) Grama, Steliana (45), (341), (742), (791), (879), (1109), (1159), (1162), (1320), (1995), (2134) Granaci, Lidia 1640 Graur, Valeriu (1622), (1739) Grănescu, Adrian 2132 Grâu, Gheorghe (2071), (2085) Grecu, Mihai (2037) Grecu, Sandu (1856) Gribincea, Nicolae (525) Grigor, Ana 1136 Grigor, Maria 697 Grigorescu, Lucia (801) Grigoriu, Grigore (930) Gromov, Alexandru (2307) Grossu, Silvia 15, (214), 248, 249 Grosu, Elena (401), Grosu, Lidia (939), 2133, 2134, (2418) Gulca, Ilie 2135 Gumalic, Nicolae (2034) Gurău, Rima 1137, Gurie Grosu, Mitropolitul (15), (154), (173), (248), (249), (274), (338), (340) Guşan, Elena 1608 Guţan, Iana 2136 Guţu, Constantin (1396) Guţu, Maria 250, 251, 633, 897, 1138 Guzeva, Ludmila (261), (457), (472), (475) Guzun, Iuliana 1139 H Hadârcă, Ion 698, (1366), 2185 Hadârcă, Natalia 699 Halipli, Vladimir (1688), (2349) Halippa, Pantelimon (1532) Harconiţa, Elena 134, 700 Haret, Spiru (101) Harjevschi, Mariana 21, 58, 59, 73, 252-258, 346, 701-703, 918, 1140-1144, 1609-1615, 1835, 21372143 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 31, (35), (130), (132), (720), (772), (777), (836), (837) Hasdeu, Iulia / Armand, Camille (32), (791), (1156) Hasnes-Ciurdariu, Aurel (270)


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 Hasnes-Ciurdariu, Doina (270) Hănţulescu, Ioan 704 Hâncu, Liviu (808) Heitz, Monica (438) Herţa, Valeriu 2160 Hîjdău-Hasdeu (16), (302), (376), (516), (624), Hîncu, Damian (2252), (2381) Hlib, Lidia (660), 705, 1145, 1146, 1340, (1602), 1616, 2099 Hodorogea, Andrei (923) Husar Dumitru 1147 I Iachim, Ion 259, (428), (534), 1618, 2144 Iftodi, L. 1148-1150, 1619, Ioan de Alba Iulia 706 Ioan de la Lopadea Veche 707, 708 Ioniţă, Zlota 1151 Iordache, Ștefan (810) Iordăchescu, Tudor 2146 Iordan, Constantin 709 Iorga, Nicolae 38 Iosaf (131) Iov, Dimitrie (2244) Ischimji, T. 2147 Istrati, Toma (2028) Izman, Ludmila 1620, 2148 J Jalbă, Ghenadie (2220) Jasinauskaite, Ruta (391) Javelea, Svetlana 263-265, (619), (621), 1153, Jeju, Andrei 2416, 2417 Josanu, Efim (393) Josu, Nina 266-278, 711-726, 1154-1164, 16221625, 2149-2154 Juc, Liliana 279, 1626 Juncă, Nina 280 K Keșcu, Natalia (2033) Kerim, Silvia (901) Kersnovskaia, Eufrosinia (779) Kiraly, Ada 2155 Kolesnik, Cezara (2087) Kolesnik, Brândușa 92, 93 Korolevski, Svetlana 32, 39

235

Krasnov, Oleg 1338 Kravciuk, Natalia 89 Kulikovski, Lidia (pseud. L. Atamanu, Lidia Andronic) 1-8, 11-13, 16-20, 22-31, 34, 37, 40, 42, 44-47, 50, 52-55, 57, 61, 62, 64, 69-72, 74, 76-78, 80-91, 95, 98, 99, 101, 103, 104, (105), 106-109, 118, (127), (128), 137, (164), 243, 281-327, (436), (437), (667), 727-749, 831, (1055), (1082), (1124), (1125), 11651192, (1195), (1211), (1212), 1338, 1627-1653, (1655), (1658), (1675), 1685, (1707), 1867, (1964), (1974), (1984), (1991), (2019), (2024), (2055), (2102), (2110), (2115), (2144), 2156-2174, (21762179), (2185), (2188), (2191), (2223), (2234), (2235), (2243), 2251, (2340), (2341), (2353), 2355, (2385), (2394), 2411 Kulilovski, Victoria 80, 1653 L Lari, Leonida (2064), (2076), (2219) Lavric, Victor 330, 528, 752, 1656, 1657, 2175 Lădariu, Lazăr (1147) Lenţa, A. (144) Leonte, Elena 753 Loghin, Liuba 754, 755, Loghin-Alexeev, Martin (199), (202), (419) Loteanu, Emil (927), (928) Lozinski, Svetlana (514) Lungu, Diana 1197 Lupaşcu, Tatiana 756, 1198 Lupușor, Tamara 1535 M Macari, Ana 1659 Madan, Ion 44, 331, (1159), (1841) Mahu, I. (838) Malaneţchi, Tamara 333-335, 757-763, 1199-1202, 1661, Malaneţchi, Vasile 336-343 Maleş, Doina 764 Malinowski, Tadeusz (1672) Malşacova, S. 1660 Mamaiscaia, Cristina 1662, 2180-2182 Man, R. 1663 Manea, Laura 344, 2183 Manea-Cernei, Eugenia 64, 1203 Manole, Ana (2390) Marcoci, Larisa 694 Mardare, Marcela (465), (864)


236 Marian, Boris 765 Marica, Valentin (1147), 1204, (1367), (1806), 2176, 2179, 2184 Marin, Constantin 1842, 2410 Marin, Gheorghe (698), (716), (883), (1277), (1318), (1717) Martâniuc, Cristina 1416 Martin, Euigen 5 Marusceac, Irina 1205, Matcovschi, Dumitru (1200), (2246), (2325) Mateevici, Alexei (711), (717), (833), (923) Mazepa, Ivan (2040) Mazur, Vitalie (1235) Măluţ, Mircea (2375) Mămăligă, Dumitru (275), (1158) Mărculescu, Ion (1557) Mărginean, Ion 767-769 Mărgineanu, Elena (1527) Mărgineanu, Ion 1206, 1207 Mărgineanu, Valentina 770 Mătcaș, Nicolae (1703) Mânăscurtă, Ioan (260), (460), (807) Mândâcanu, Valentin (1697) Mârză, Samoilă (922) Mâţu, Maria (828), (894) McCook, Katheleen de la Peña 80, 1630, 1653 Meleca, Eugenia 1208 Melnic, Ion (711), (833) Melniciuc, Ion (2264) Meniuc, George (2074), (2262) Menuţ, M. 1209 Metleaeva, Miroslava 1338, 2185 Michnik, Adam 1210, (1228), (1232), (1417) Mickiewicz, Adam (1866) Mihai, B. 345 Mihai, Lilia 2186, 2187 Mihail, Dinu 771 Mihail, Zamfira 81, 1211, 1112, (1584), (1618), 1646, 1664, 1665, (1816), (1867), 2179, 2188 Mihnea, Paul (1584), (1770) Militaru, Vasile (713), (852), Minulescu, Ion (2052) Mircea, Dumitru 1213, 1214, 2189, 2190 Mireanu, Virginia 1215, 1216 Mitiliuc, Natalia 509 Mocanu, Aliona 772 Mocanu, Mihaela 1217

Bibliografie Mogîldea, Natalia 347 Moldovan, Lăcrămioara 2192 Moldovan, Liliana 1218, 1219, 1628, 2176, 2178 Moldovanu, Anastasia 2193 Moldovanu, Dumitru 349 Moldovanu, Maria 348 Moldoveanu, Ina (1580), (1742) Morari, Snejana (614), (697) Moraru, A. (1607), (1728), (2015), Moraru, Anatol (2075), (2255) Moraru, Irina 1220 Moraru, Viorica 350, 1221-1225 Moraru-Mironaş, Varvara (773) Morărescu, Ion (2183) Moscalu, Ion 618 Moşneaga, Victor 1226 Movilă, Lica 351, 352, 773, 1227, 1667, 2194-2196 Movilă, Petru (342) Müller, Herta (1702) Mumjiev, Gabriel 31 Muntean-Stepanenco, Tomila 1602 Munteanu, Vasile 353 Murafa, Simeon (923) Musteaţă, Traian 354 N Nanea, Vasile 355 Neagu, M. 356 Neamțu, Galina 1669 Neaţă-Trillon, Mihaela (222), (450) Nechit, Irina 357, 358, 774-783, 941, 1228-1232, 1670 Nedov, Leonid (2090) Nedzelschi, Ecaterina 359, 784-786, 1233, 1234, 1671, 1672, 2197, 2198 Negrei, Ion 360 Negru, T. 361 Negru-Vodă, Alexandru (2222) Nică, Pavel (362), (423), (560), (561) Nicu, Dan 787 Nicurici, Palade 363 Nistreanu, Alexei 1235 Niţă, Pavel (523) Nîş, Natalia (513) Nosatîi, Aliona 197, 1673


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 O Obadă, Sofia 1236 Odainic, Ioan Gh (1031) Odgon, Alina (1275) Okușko, Vladimir (2049) Olaru, Angelina 125, 364, 1210, 1237, 1238 Olaru-Cemârtan, Viorica (1418) Olărescu, Angela 365 Oliv, Mircea 2199, (2373) Oloi, Vlad 366 Onceanu, Elena 1676 Onciu, Parascovia 18, 37, 96, 98, 99, 103, 367, 368, 1239, 1240, 2200-2202 Oprişan, I. 35 Oprişan, Nicoleta 8 Osoianu, Vera (322), 2178 Ovidiu (169), (723), (1046), (1271), (1537) P Paiu, Dana 93 Pahomi, Zinaida 369 Palade, George E. (815) Paladi Victor 788 Palamari, Dumitriţa 2204 Palanciuc, Iurie (1067) Paler, Octavian (395) Palii, Tatiana 370 Palladi, Tudor 371, 1677 Panea, Maria 1242 Panovici, Ana (547) Papu, E. (203) Papuc, Liviu (130) Paraschiv, Maria 1678, 2205 Parfeni, Tina 1243, 1244 Partole, Claudia 372, 789, (1280), (1321), (1374), 1680, 1710, (1993), 2179, 2206 Parva Săsărman, Traian 2208 Parve, Ralf (1263) Pascari, Rodica 790 Pascaru, F. 1241 Păduraru, Pavel 373 Păsat, Dumitru (1547), (1832), (2013) Păunescu, Adrian 1681, (2348), (2377) Pântea, T. 2105 Pânzari, Ludmila 8, 29, 31, 41, 45, 46, 58, 62, 90, 105, 374-377, 791, 1245, 1246, 1682, 1683, 2209 Pârlea, Gheorghe 2177, 2211

237

Pegza, Ludmila (378) Pereteatcu, Tamara (379) Perju, Larisa 380, 1684 Petcu, Larisa (1167) Petrache, Ştefan (1258) Petrache, Tatiana 1247 Petraș, Irina 1685 Petrencu, Anatol (484), Petrescu, Victor 30, 150, (734) Petruş, Andrei 2212 Pirogan, Vadim (495) Platon, Iurie (934) Plăieşu, Raisa 382, 792-794, (1294), 1686, 2213 Plămădeală, Alexandru (336), (337) Plopa, Ludmila 82, 383-385, 795, 796, 1248, 1249, 1687, 1688, 2214 Pohilă, Vlad (pseud. Vl. Prisăcaru, Lector, Cronicar, V.P., Vlad Prisăcaru, V. Ionescu) 3, 4, 6, 8, 11-13, 15, 16, 18-20, 22-25, 28, 29, 40, 42, 44-47, 52-55, 57, 69-72, 76-78, 81, (83), 84-87, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 105-109, 287, 386-410, 521, (639), (666), (689), (695), (749), (752), 797-822, (826), (887), (936), (937), (1039), 1251-1267, 1338, (1545), (1588), (1589), 1638, (1649), (1652), 1658, (1665), 1689-1706, (1718), (1725), 1726, (1764), (1769), (1788), 1791, 1867, 2115, 2170, (2211), 2215-2229, (2333), (2372) Poiată, Mihai Ştefan (422), (496) Poiată, Petru 411, 412, Pop, Mioara 823, Popa, Doina 2230, 2231 Popa, N. (835) Popa, Petru (2028) Popa, Victoria 413, 824, 898, 1707 Popescu, Ana 693 Popescu, Crina (1348), 1708, (2154), (2189) Popescu, Victoria 1190 Popovici, Constantin (231) Popovici, Lilia 415, 416, 1268 Popovici, Ştefan 414, Popovici, Teodor (1068), (1295), (1298), (1306) Popovschi, Cristina (329), (449), (453) Poptămaş, Dumitru (1204), 1269, 1270, (2178), 2233-2236, (2362) Popuşoi, Liliana 825, 826, 2232 Porcesco, Cristina 417 Portas, Valentin (200), (383), (385), (1400)


238 Postolache, Gheorghe (151), (397), 419, (637), 827, Postolachi, Călin (218), (379), (471), (640), (676) Postolachi, Gutiera 828 Postolachi, Veronica (237), (677), (687), (1239), (1659), 1709, 1710, 2237 Postoroncă, Galina 1271 Postoroncă, M. 1241 Postu, Marin (766) Potra, George G. 420 Proca, Ion (37), 422, 423, (1245), 1711 Procopi, Liuba (2175) Prohin, V. 425, 1272, 1273 Promet, Lilli (719), (789), (937) Pruteanu, George (814) Pruteanu, Ioana 1274, 1275, 1712 Pruteanu, Nadejda (2015) Puică, Grigore (655), (856), (942) Purice, Mihail (2259) Puşneac, Violeta 829 R Rachieru, Adrian Dinu 426 Racoviţă, Dan (712), (878) Racu, Andreea Oana 427 Racu, Octavian 830 Radu, Daria 2238 Ranganathan (320), (740) Raţă, Valeriu (pseud. Cristian Zidaru, Aurel Hioară, Petru Paraschivu, Andrei Butuceneanu) 26, 30, 34, 37, 42, 50, 74, 78, 80-82, 96, 104, 105, 1277-1281, 1714-1726, 2239-2253 Răileanu, Anatol 428 Răileanu, Diana 429 Răileanu, Iurie (1197), (2072) Răileanu, Valeria 430 Răileanu, Vitalie 100, (2245), 2255-2286, (2332) Rău, Alexe 134, 431-437, 831, 1727 Rebreanu, Liviu (153), (884), (913), (1217), (1300), (1346), (1401), (1546), (1738), (1751) Reniţă, A. (902) Reniţă, Oleg (Alecu) 439 Revuţki, Vsevolod 440, 441, 832, Rezina, Ecaterina 442 Robot, Alexandru (2050) Rogac, Raia (pseud. Raia Andrei, R.R., Anda Piersic, Raisa Andrieș, R. Pelin) 63, 102, 120, 240, 317, 436, 443-479, 638, 753, 768, 833-881, 12821310, 1520, 1526, (1533), 1538, (1539), (1548),

Bibliografie 1581, 1680, 1681, 1709, 1728-1764, 1779, (1833), 1851, 1852, 1860, 2166, 2287-2318, 2414 Roibu, Nicolae 248, 306, 480-484, 882-889, 13111322, 1765-1772, (2216), 2319-2335 Romanciuc, Natalia 633 Romanciuc, Tudor (465) Roşca, Agnesa 485, 486 Roşca, Arina 487 Roşca, Elena 28, (410), 488-492, (667), 890-892, 1323-1335, 1773-1778, 2336, 2337 Roşca, Iuliana Laurenţia 493 Roşca, Rodica 494 Roşca, Tatiana 62, 78, 80, 91, 96, 98, 1615, 2338, 2339 Rotaru, Florin 1779, 2340 Rotaru, Cristina 893 Rotaru, Silvia 894 Roznovschi, Mirela (346) Ruse, Andrei (1250) Rusnac, Ala 2, 15 Rusnac, Gheorghe 134 Rusnac, Valeriu 98, 104 Rusnac, Vladimir (2007), (2101) Russu, Al. (132) Rusu, Nicolae (634), (1129), (1202), (2005), (2093), 2185, 2341, 2342 Rusu, Victor 1336 Rusu-Haraba, Anastasia 1337 S Sainciuc, Glebus (1267), (1376), 2343 Sajin, Irina 1780 Saka, Serafim (2079) Sandu, Ion 1339 Savin, Maria 896, 1781, 1782 Sârbu, Antonina 495-498 Sârbu, Larisa 30 Sârbu, Vera 34 Schipor, Andriana 1340 Schiopu, C. (1081) Schmidt, Carol (2051), (2293-02295), (2317) Scobioală, Genoveva 4, 11, 12, 18, 20, 27, 29, 4547, 62, 83, 90, 91, 95, 103, 105, 499-503, 898-901, 915, 1342-1344, 1785-1790, 2344-2346 Serbaniuc, Elena 1345 Serbuşcă, Adela 2347 Sibov, Cristina 2348


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 Silvestru, Aurelian (2105), (2289), (2290), (2301), (2306), (2378) Simion, Eugen (521), (524), (905) Siminel-Dicescu, Iulia (2047) Slivciu-Gorceac, Nadejda 201, (272), (356), (520), (563) Slutu-Grama, Claudia (45), (392), (742), (791), 1791 Slutu-Soroceanu, Nina 736, (1409), 2349-2351 Sofronovici, Ştefan (1372) Soljeniţîn, Aleksandr (797) Sorici, Maria 1347, 1792 Spinei, Vasile (1994), (1998), (2301) Stamati, C. (625) Stan, Mihai (1557), 1587 Stanca, Sorina 2178, 2352 Stanciu, Adriana 1793 Stancu, Ilin 35, 36 Starciuc, Savela 506-510, 545, 1794 Starţun, Olga 1348 State, Livia 902 Staver, Maria 37, 103 Stere, Constantin (2041), (2045) Stoica, Ion (2167), (2218), (2221), (2279), 23532355 Stoica, Valentina 1349, 1534, 2356, 2357, (2368) Stratan, Elena 511 Stratilă, Silvia 904-906, 2358 Străjan, Ioan 903 Strugaru, Dina 92 Suceveanu, Arcadie (334), (2196) Sulac, Ioana (926) Sulac, Nicolae (926), (931) Sultana Vicol, Mihai 1096 Sumcă, Sergiu (1411) Surdu, Ion 907 Șalaru, Tamara 1795 Şandru, Ilie 1552, 1617, 1668, 1796-1799, 2179, 2359, 2360 Şarban, Vladimir 1350 Șarov, I. 1731 Şatravca, Claudia 26, 104, 512, (1025), 1351-1368, (1663), 1800-1809, 2361-2368 Şatravca, Tatiana 26, 104, 1178, 1369, 1641, 18101813, 2369 Șciusev, Petru 2046 Şcolinîi, Leonid 513 Şehovţova, Natalia 514

239

Şendrea, Elena 908, 909 Şevcenco, Ruslan 910 Şevcenko, Taras (764) Şimon, Olga 2370 Şoimaru, Vasile 47, 81, (103), (812), (1254), (1545), (1699), (1725), (1764), (1769), 1867, (1969), (2173), 2185, (2239), 2371 Șontea, Diana 1814 Şpac, Ion (166), (435), 515-517, (709), 911, (1791), 2185, 2372 Şpitalnic, Sara 142, (894) Ştefan cel Mare şi Sfânt (336), (477), (1379) Ștefan, Alexandru (1817) Ştempliuc, V. 1370 Ştir, Victor 518, 2373-2375 Ştirbu, Titus (1201), (1782), (2187) Șvițchi, Diana 1815 T Tamazlâcaru, Andei (525) Tamazlâcaru, Consuela 519 Tamazlâcaru, Elena 520-528, 912, 913, 1371-1381, 1816-1830, 2376-2390 Tanasoglu, Liuba 529, 1382, Tarlapan, Efim (2095), (2121), (2260), (2311), (2323) Tasmalî, Maria 26 Taşcă, Mihai 530 Tănase, Alexandra 2391 Tănase, Constantin 531, 532, (1262) Tănase, Maria (816) Tărâţă, Orest (2313) Tătaru, Nadia 2392, 2393 Tătărescu, Iulia 21, 118, 729, 2178, 2394 Tcaci, Rodica 20 Telembici, Anatol 1383 Teleucă, Victor (1729), (1748), (1760), (1864) Teremtuş, Nicolae 2395 Terguţă, Bianca 1384 Tica, A. 2105 Timofti, Silvia 914 Timuș, Angela 534-536, 915, 1385-1387 Tincu, Aurelia 1388 Tintiuc, Dorina 537 Titulescu, Nicolae (17), (213), (215), (355), (420), (556), (558) Toma, Gabriela 538 Tomşa, Natalia 539, 916, 1389-1391


240 Tomşa, Victoria 2396 Topîrceanu, George (2152) Tricolici, Claudia 6, 16, 41, 83, 89, 91, 105, 1392, 1831 Trofim, Alina (1818) Trofim, Nadejda 917, 1393 Turda, Antoaneta 540, 541 Turkin, Vlad (696) Turuta, Elena (1694) Turvinenco, Valentina 542-544, (818), 1394, 2397 Tutun, Irina 74, 76, 1832, 1833 Ţaru, Elena (2261) Ţăranu, Anatol 2320 Țăranu, Maria (1724) Ţăruş, Arcadie (1670), (1730), (1771) Ţopa, Tudor (277), (474), 1186, (1314) Ţupa, Răzvan (1250) Ţurcan, Nelly 5, 42, 58, 918, 1093, (1645), 18341848, 2399-2410 Țurcan, Tamara 1849 Ţurcanu, Aliona 2411 Țurcanu, Aurelia 1395-1397 Ţurcanu, Ianoş (99), (464), (846), (893), (1163), (1410), 1850, (1997), 2412-2414 Ţugui, Lidia 2398 U Ungurean, Diana 2415 Ungureanu, Ion (1775), (1825), 1851, 1852 Ungureanu, Larisa (pseud. Lorina Perju) 547, 548, (1227), 1398-1400, 1853-1857, 2416, 2417 Ungureanu, Lidia 920, 921, (939), 1858, 2418 Ursache, Silvia (466), (534), (860), (1053), 1241 Ursu, Ieremia (2028) Ursu, Dinu (1618) Ursu, Silvia 549 Ursu, Victor 1401 Usowa, H. 1529 V Vangheli, Spiridon 2419 Vangheli, Virginia 2420 Varlaam (131) Varta, I. (1731) Varta, T. (1731) Vartic, Andrei (798), (1131), (1252) Vasile, Nina 550

Bibliografie Vârnav, Teodor 48 Vâşcu, Vasile (1862) Venclova, Tomas (809), (889) Verde, Eudochia 1403 Verejanu, Renata 2421 Vidraşcu, A. 1860 Vieru, B. (902) Vieru, Grigore (521), (632), (643), (677), (857), (858), (1027), (1067), (1138), (1157), (1206), (1259), (1269), (1313), (1341), (1358), (1375), (1380), (1414), (1521), (1595), (1625), (1657), (1743), (1747), (1778), (1792), (1811), (1820), (1830), (1999), (2062), (2092), (2151), (2186), (2364-2366), (2377), (2380) Vieru, Ion (2265) Vieru, Nicolae (2331) Vieru-Işaev, Maria 551, 922, 923, 1404, 1405 Vinereanu, Mihai (679), (1106), (1292) Viscantene, Ana 1223 Vişnevschi, S. 2105 Vizitiu, Svetlana 101, 552, 788, 924-935, 1406-1408, 2422, 2423 Vîrlan, Aliona 101, 1861 Vlasova, Ala 2424 Volontir, Mihai (1407) Voloşenco, Nina 553, 554, 938, 1409, Vorotneac, Elena 939, 1410-1412 Vozian, Carolina 2425 Vulpe, Elena 555-559, 940, 1413-1418, 1678, 18621864, 2237, 2426-2428 W Wojciechowski, Valentin (1234) Wolsdorfer, Natalia (177) Z Zaharie, Alin 2233 Zaițev, Ecaterina 50 Zambiţchi, Dumitru 2197 Zamfir, Dumitru Constantin (491) Zamfirescu, Dan 1865 Zamfirescu, Duiliu (8), (114), (374) Zamşa, Simion (817) Zaporojanu, A. (1604), (2128) Zava, Horia 33 Zavtoni, Paulina (101), (924), (925), (2253), (2329), (2422) Zawalska, Anna 1419, 1866


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 Zbârciog, Vlad (536), 560, 561, Zgureanu, Teodor 941 Zlota, Ioniţă 563, 942, 1420 Zub, Alexandru 1867 Zubco, Faina 37 А Абрамович, А. (1946) Агапкина, Ирина 1868, 2430, 2431 Алойц, Вениамин 2432-2434 Андреева, Даниела 1421 Андрус, Леонид 943 Андрюхова, Маринa (579) Аникин, Владимир (1440), (1478) Апостол, Зоя 944, 945, 1423-1425, 1869 Артемьева, Тамара 2435 Б Балан, Юрий 1870 Баландина, Елена 946, 1871 Балмуш, Павел 68 Барабанщикова, Наталья (996), (1436), 2436 Барбэ, Людмила 564-566, 1426, 1872, 2437 Батаева, Ольга 947, 2438, 2439 Бацманова, Анна 948, 1427, 1873, 2440, 2441 Бенгельсдорф, Сергей 949, 950 Богопольский, Л. Е. (2542) Болога, Валентина (2445), (2455) Большова, Ольга 951, 1428, 1875, 2443 Бондарчук, Оксана 1876 Борисова, Татьяна 1429, 1430, 1877, 2444 Бородаев, Вячеслав 1878, 2445-2447 Борш, Анжела 1879 Бреднев, А.Г. (2512), (2543) Бужак, Ирина 1431, 1432 Быков, Василий (587) Буймистру, Татьяна (1960) Буков, Василий 952, 953 Буков, Емилиан (1492), (1509) Бунин, И.А. (2505) Бургилэ, Ленуцa (569) Бурда, Борис 1433, (1473) Бурлаков, Дмитрий 1434 Бутромеева, В.П. (1513) Бушила, Карина 1880, 1881, 2448-2451

241

В Вассерман, Александр 1436,1437, 2452 Великсар, Мария 1882 Визель, Эли (1007) Викторов, Борис (2464) Вырлан, О. 1439 Высоцкий, Владимир (613), (1949) Г Гаврилов, А. 68 Гагарин, Ю.А. (1481) Гажиу, Андрей 568 Галкина, Аксиния 1440 Георгицэ, Надина 568 Гершензон, С.М. (2535) Гершкович, Л. (1922) Гоголь, Н.В. (1447) Головин, Иван (1514), (1959), (2539) Гортолум, Инна 1884 Грабовский, Д. 955 Гуганова, В. (568) Д Дабижа, Е. (569) Давид, Аурел (1450) Данина, Алла 1443 Данич, Елена 2456 Дашевский, Олег 1444, 1885, (1904), 2436, 24572461 Демиан, С. 569 Дёмина, Надежда (1463) Деревщикова, Светлана 958, 1445, 1446 Дереско, Алла 2440 Деркач, Iрина 1886 Джалиль, Муса (1924) Джемелинский, Александр (584) Джугастран, А. 959 Димант, Шейна 2462 Дмитриева, М. 960 Дмитриев, В. (1515) Доброхотова, Ольга 962 Долинская, Елена 1888, 2463 Дрейзлер, Михаил 948, 964, 965, 1433, 1447-1453, 1465, 1483, 1889-1894, 2464-2469 Друцэ, Ион 68 Друцэ, Борис (1953), (1957) Дука, Алексей (952), (953), 2470 Дьячук, Юрий (1000)


242 Ж Жежу, Андрей 2515 Жесткова, Елена 1454, 1896, 2471 З Забудский, Борис 1455 Заика, Елена 1897 Заїмова, Людмила 51, 570, 966, 967 Зорина, Наталья 968, 969, 2472, 2473 Зубова, Людмила 1898 И Иванова, Татьяна 2474 Иванова, С. 2447, (2463) Иримчук, Марина 2476 Исаковский, М.В. (1883) Искимжи, Татьяна 571-573, 971, 1458, 2477 Ишимова, Любовь 1899 К Казимирович, В. 1900 Калак, Татьяна 574 Калинчук, И. (2494) Каменева, Нелли 2434, (2467) Катарага, Ольга (1905), (1907), (1950), (2488) Кац, Еленa (995) Кацыф-Филонова, Светлана (2466), (2486) Каюров, Г. 1882 Кирошка, Ева (1870) Кирьяк, Светлана 575 Клешнин, Людмила (2490) Коваль, Владимир 2515 Коган, Саша 2478 Кожокару, Мария 973, 2479 Кожухар, Віктор 51, 2480 Кожухар, Катерина 2480 Кожухарева, Мария 576 Козловская, Виктория 1873 Колас, Якоб (582), (598) Колесник, Юрий (2454), (2530-2534) Копанский, Я. (965), (2458) Коптева, Галина 1902 Коркоценко, О. 1903 Корсакова, В. 577 Котелевa-Tома, Вероникa (1012) Кравчук, Наталья 578 Красильщик, Исаак Матвеевич (611)

Bibliografie Красильщик, Михаил Исакович (611) Кротов, Антон 1904, (1963) Куліковська, Лідія 51 Кузнецовa, Ю. (592) Купала, Я. (582), (598) Куприянова, Дарья 2482 Кураев, Андрей (1897) Кухарюк, И. (1442) Кушнир, Елена 2481 Л Лабунский, Анатолий (1448), (1485), (1506), (2446), (2540) Латьева, Лидия 975, 976 Лебедев, А. (1427) Лозан, Павел 2484 Лупашку, Татьяна 1461 Ляпустина, Е. (1429) Ляхова, Ирина 579, 580, 977, 2485-2487 М Магдер, Т. (1892), (1920), (1930) Мадиевский, Самсон (1475) Мазурян, Ирина 581, 978 Майденберг, Эдуард (1452), (1467) Макарова, И. 979 Максимович, Валерий 582 Маргелов, В. (2495) Маржина, Лилия (1877), 1905 Мария, Наталья 1463 Марьяш, И. 981 Масликовa, Ангелинa (1011) Медведь, Ольга 583, 982 Метляева, Мирослава (2457), (2473) Мигулина, Татьяна 584 Мининберг, Л. (2442) Мицкевич, Адам (1900) Михайло, Лариса 2488 Молиштяну, Аксения 1464 Молчалина, Софья 2489 Морозовская, Ирина 1465, (1473) Мурашова, Нелли 586 Мыслицкая Светлана 1466 Н Недзельская, Екатерина 984, 985, 1469-1472, 1906


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 О Олару, Надежда (985), (1009) Опря, Татьяна 1473 Осередчук, Євген 2492-2494 П Павленко, Александра 1907 Павленко, Мария 1474 Павлюк, К. (1947) Папкин, Александр (1430), (1498), Паскина, Марина (1472) Пахомова, Елизавета 1909 Перпер, Таня (1004) Петрович, Алексей 1910-1912, 2495 Петровых, Мария 1476, 1477, 1913, 1914, 24962501 Пивавар, Игорь 1915 Пикасов, Павел 589 Пикер, Яков (968) Подлесная, Марина 1918, 2499 Пожар, Сергей (2524) Полетаева, Т.Н. 68 Попова, Эльвира 573, 590 Попович, К.Ф. (606) Попович, Константин 2502 Поток, Хаим (1956) Прекрасная, Елена 1921 Пряхина, Д.Г. 68 Пушкин, А.С. (613), (1434), (1446), (1462), (1925), (2544) Р Рабое, Айзик (1005) Рассказова, Вера 1481 Рискина, Наталья 2503 Робу, Наталья 1482, 1923 Роговая, Галина (943) Родина, Наталья 1924 Ростова, Ярослава 592, 2504 Рубинштейн, Олег 1483, (2433), (2465) Рубцов, Георгий 1925 Рудягина, Олеся 593, 1926, 2505 Рындина, Валентина 1927 С Савельев, Ю. 1928 Савостина, Н. (2475)

243

Салит, Х. (1955) Самбурский, Петр 594, Семёнова (Юдович), Юлия 1485 Сергеев, Николай 595 Серегина, Александра 596 Сивак, Ольга (1495), 2441, 2507, 2508 Сидоров, Дмитрий 1929, 2509 Силвестру, Аурелиан (2451) Склифос, Д. 991, 993 Сливенко, Нелли 1488, 2510 Слобозиану, Михаил 1489 Соколовский, С. (1914) Солнцева, Елена 1931, 1932 Соловьёва, Татьяна 994-996, 1490, 1491, 1933, (2474), (2485), 2511, 2512, 2514 Спицына, Ирина 597-600, 997 Спринчинат, Лидия 1492 Степакина, Клавдия 998 Столяр, Зиновий (1491) Сулин, Сергей (1437), (1445), 1493, (2526) Сулина, Лиза (588) Сундеев, Николай (2513) Сундеева, Жанна 2513 Сурнин, А. (2453) Т Тарнакин, Владимир (2474), (2485) Теркатина, Б. (1874), (1922) Тернавская, Ольга 1495 Тихман, Яков 2514 Tиховская, Ольга 1935 Ткаченко, Евгения (2528) Торня, Нелли 602, 603, 1496-1498 Торопцев, А. (593), (596) Трестман, Гр. (1441) Трофим, Надежда 971 Тысячная, Надежда 1499 У Унгуряну, Лариса 2515 Усова, Е. 1876 Устюгова, Наталья 2516 Урман, Н.Е. 1500 Ф Федорова, Н. 598 Филонова, Аня (1444)


244 Финкель, Галина (2503) Фою, Таїсiя 51 Х Хазин, Михаил 2517 Хаширина, Ольга (1903), (1951) Харламов, Юрии (1010), (1455) Харишин, М. (2492), (2502) Хершкович, Л. (1874) Хибина, Ирина 1937 Ходова, Ольга 1503, 1938 Ц Царан, Валентина (2444) Цорина, Елена 1506, 1940-1942 Цорн, Анна 1500, 1504, 1505, 1943-1947, 25182521 Цуркан, Нелли 2522, 2523 Цуркану, Янош (2451) Ч Чайковская, Елена 605 Чаплин, Чарли (1453) Чеколтан, Мария-Эола (1878), (1927) Чемис, Наталья (1470) Червинская, Суламифь (1890) Черепанов, Федор (1517) Чехов, Антон Павлович (1911) Чимпой, Михай 68 Чолак, Николай 2524 Ш Шамота, Елена 1948 Шарон, Авраам (1451) Шатохина, Елена (2521)

Bibliografie Шевченко, Т.Г. (1466) Шеховцова, Наталия 606, 1000, 1001, 1507-1510, 1949-1951. 2525-2529 Шибаев, Александр (2529) Шишкан, Константин (1435) Шлаен, Дорина 1002 Шмургун, Наталья 2530-2534 Шопен, Фридерик (1906) Шолом-Алейхем (1423), (1438), (1456), (1458), (1494), (1501), (1504), (1511) Шолохов, Михаил (1948) Шошева, Клавдия 1952 Шпитальник, Сара 49, 67, 607-611, (989), (1002), 1003-1007, (1486), 1511, 1953-1957, 2535, 2536 Шрайбман, Ихил (964), (1511) Штефан, Александра (1895) Шукшин, Василий (972) Шульженко, К.И. (2482), (2484) Щ Щелчкова, Маргарита (1009), (1497), 1512, 1513, 1877, (2509), 2538 Э Эминеску, Михай (1454), (1464), (1918), Ю Юнко, Александра 612, 613, 1514-1517, 19591962, 2539-2547 Я Яковук, Аля 1009, 1962 Январева, Надежда 1010-1012


Index de biblioteci Centrul Academic Internațional Eminescu (CAIE) 34, 43, 110, 119, 172, 203, 205-208, 219, 234, 267, 269, 275, 414, 456, 478, 479, 483, 521, 524, 537, 569, 637, 638, 644, 657, 658, 661, 678, 697, 699, 705, 714, 724, 726, 756, 774, 778, 794, 875, 885, 886, 902, 907, 941, 975, 976, 978, 987, 998, 1017, 1096, 1100, 1131, 1155, 1371, 1381, 1410, 1454, 1464, 1528, 1575, 1577, 1578, 1595, 1605, 1712, 1821, 1822, 1824, 1902, 1993, 2021, 2099, 2127, 2153, 2321, 2327, 2383, 2386 Centrul de Carte germană 542, 544, 584, 818, 977 Centrul de Hasdeulogie 16, 31, 720, 777, 837 Centrul de Informare Europeană 112, 507-509 Centrul de Informare și Documentare Chișinău 3, 6, 16, 18, 19, 20, 26, 35, 37, 41, 45, 50, 51, 57, 65, 66, 74, 76, 83, 89, 90, 101, 103, 105, 228, 615, 1649, 2210 Departamentul Studii și Cercetări 92, 93 Departamentul Marketing 12, 20, 91, 898, 1786 Filiala „Adam Mickiewicz” 111, 359, 441, 467, 684, 690, 696, 784-786, 959, 985, 1009, 1015, 1016, 1233, 1419, 1469-1472, 1510, 1523, 1671, 1866, 1870, 1876, 1900, 1906, 1915, 2490 Filiala „Alba Iulia” 27, 28, 141, 177, 236, 332, 335, 348, 443, 458, 488490, 513, 525, 528, 628, 641, 668-670, 704, 706708, 733, 757, 760-762, 767, 768, 790, 791, 793, 823, 827, 840, 841, 890-892, 903-906, 1020, 1033, 1034, 1069, 1115, 1116, 1121, 1199, 1200, 1202, 1206, 1207, 1323, 1325, 1327, 1328, 1370, 1372, 1373, 1374, 1380, 1387, 1411, 1412, 1540, 1657, 1661, 1777, 1780, 1819, 1822, 1825, 1829, 1830, 1982, 2010, 2114, 2204, 2376, 2377, 2380, 2384, 2387, 2388, 2390 Filiala Alecu Russo 146, 411, 412, 469, 629, 839, 1284, 1294 Filiala „Alexandru Donici” 554, 938, 1275, 1409

Filiala Biblioteca Publică de Drept 21, 59, 75, 79, 252, 258, 370, 378, 703, 918, 1205, 1555, 1610, 1615, 1835, 2137, 2140 Filiala de Arte „Tudor Arghezi” 101, 123, 125, 126, 135, 526, 828, 894, 1051, 1376, 1379, 1403, 1519, 1520, 1531, 1564, 1722, 1795, 1995, 2134, 2183, 2253, 2329 Filiala Codru 216, 1235 Filiala „Hristo Botev” 440, 585, 586, 832, 991, 1053, 1129, 1340, 1603, 1604, 1616, 1882, 2128-2130 Filiala „Ițic Mangher” 49, 50, 67, 142, 174, 571-573, 944, 945, 948-950, 954, 956, 957, 960, 962-965, 968-970, 980, 981, 989, 990, 994-996, 999, 1002, 1024, 1423-1425, 1431-1433, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 14471453, 1456-1459, 1465, 1468, 1473-1475, 1478, 1482-1486, 1491, 1494, 1495, 1500-1502, 1505, 1506, 1869, 1873, 1874, 1885, 1889-1894, 1898, 1899, 1908, 1916, 1920, 1922, 1930, 1933, 19401942, 1944-1947, 1981, 2147, 2432, 2436, 24402442, 2452, 2456-2462, 2464-2469, 2472, 2473, 2478, 2481, 2483, 2486, 2497, 2503, 2508, 2511, 2514, 2517-2521 Filiala „Lesia Ukrainka” 51, 231, 514, 564-566, 606, 764, 943, 955, 966, 967, 1000, 1001, 1426, 1460, 1466, 1508, 1872, 1886, 1903, 1937, 1951, 2437, 2480, 2492-2494, 2502 Filiala „Liviu Rebreanu” 74, 76, 113, 153, 165, 262, 381, 468, 487, 549, 638, 657, 836, 837, 845, 848, 850, 860, 869, 881, 884, 896, 1059, 1060, 1126, 1208, 1209, 1217, 1288, 1300, 1304, 1401, 1533, 1539, 1546-1549, 1553, 1596, 1597, 1674, 1732, 1738, 1751, 1758, 1781, 1782, 1832, 1833, 1982, 2013, 2105, 2111, 2123, 2124, 2208, 2306, 2309, 2314, 2373-2375 Filiala „Maramureș” 170, 263-265, 268, 279, 421, 463, 540, 541, 616, 618, 619, 621, 673, 770, 842, 863, 910, 939, 1019, 1067, 1114, 1127, 1132, 1153, 1198, 1273, 1287, 1307, 1317, 1620, 1735, 1797, 1970, 2075, 2148, 2181, 2182, 2186, 2187, 2395, 2415


246 Filiala „Mihail Ciachir” 1382 Filiala „Mihail Lomonosov” 567, 568, 575-577, 582, 583, 587-589, 591-596, 598, 601-605, 612, 613, 946, 947, 951, 958, 961, 972974, 979, 983, 986, 988, 992, 993, 1008, 1010, 1402, 1421, 1422, 1428-1430, 1434, 1435, 1437, 1444-1446, 1455, 1462, 1463, 1467, 1476, 1477, 1480, 1481, 1488, 1492, 1493, 1496-1498, 1503, 1507, 1509, 1512-1517, 1868, 1871, 1875, 1877, 1878, 1883, 1887, 1888, 1896, 1897, 1901, 1904, 1905, 1907, 1909-1914, 1917-1919, 1921, 19231929, 1931, 1932, 1935, 1938, 1948-1950, 1952, 1958-1962, 2430, 2431, 2435, 2438, 2439, 24432447, 2453, 2455, 2463, 2470, 2471, 2474-2476, 2479, 2482, 2484, 2485, 2487-2489, 2491, 2495, 2496, 2498-2501, 2504-2506, 2509, 2510, 2512, 2513, 2516, 2524-2529, 2537-2547 Filiala Miron Costin 89, 1439 Filiala Nicolae Titulescu 197, 360, 893, 1128, 1194, 1673, 1784, 2196, 2448, 2451 Filiala „Onisifor Ghibu” 17, 117, 120, 121, 122, 140, 143, 178, 181, 186, 188, 196, 198, 211-213, 215, 217, 218, 220, 233, 235, 237, 240, 261, 270-272, 276, 278, 328, 344, 347, 353, 355, 357, 358, 379, 394, 415, 418, 420, 424, 427, 429, 430, 434, 442, 446, 448, 452, 455, 457, 463, 470-472, 475, 481, 482, 484, 486, 495, 496, 498, 504, 519, 555, 562, 632, 635, 637, 639642, 638, 640, 643-645, 676, 677, 679, 685, 687, 691, 715, 718, 775, 776, 780, 781, 787, 824, 825, 830, 835, 844, 853, 854, 857, 861, 862, 865, 867, 868, 872, 876, 880, 903, 920, 1035, 1079, 1080, 1081, 1105, 1106, 1130, 1152, 1164, 1210, 1228, 1230, 1232, 1236-1238, 1268, 1269, 1282, 1285, 1291-1293, 1301, 1302, 1307, 1309, 1322, 1399, 1413, 1414, 1416, 1417, 1487, 1532, 1538, 1554, 1562, 1563, 1565, 1572, 1608, 1622, 1623, 1656, 1659, 1666, 1670, 1676, 1678, 1680, 1710, 17281731, 1734, 1739, 1740, 1744, 1746, 1748, 1749, 1752, 1753, 1755, 1757, 1759-1763, 1765, 1771, 1772, 1779, 1783, 1814, 1817, 1825, 1851, 1852, 1858-1860, 1862-1864, 1895, 2175, 2190, 2192, 2194, 2195, 2205, 2288, 2291, 2299, 2300, 2302, 2304, 2305, 2312, 2313, 2315, 2316, 2320, 2326, 2351, 2429

Bibliografie Filiala „Ovidius” 19, 44, 61, 118, 138, 139, 155-158, 160, 162, 163, 166-169, 182, 222, 239, 260, 266, 274, 329, 350, 371, 447, 449, 450, 453, 454, 460, 462, 463, 465, 485, 627, 638, 711-713, 717, 721-723, 725, 779, 782, 833, 834, 846, 847, 851, 852, 870, 871, 873, 877-879, 1014, 1020, 1021, 1022, 1029, 1030, 1032, 1036, 1041-1049, 1056-1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1070, 1071, 1073-1078, 1095, 1119, 1123, 1137, 1154, 1156-1159, 1163, 1170, 1214, 1215, 1221-1225, 1240, 1271, 1276, 1305, 1311, 1345, 1348, 1350, 1384, 1397, 1521, 1527, 1535-1537, 1550, 1556, 1560, 1580, 1600, 1708, 1742, 1994, 1998, 2003, 2005-2007, 2014, 2015, 2104, 21502152, 2189, 2289, 2292, 2301, 2318, 2335, 2378, 2388 Sediul Central 115, 144, 151, 152, 154, 173, 174, 175, 184, 214, 273, 277, 364, 413, 426, 438, 463, 474, 505, 522, 579, 638, 639, 682, 689, 698, 716, 719, 752, 766, 783, 789, 792, 826, 843, 855, 859, 866, 883, 887, 889, 908, 912, 921, 937, 1084, 1109, 1120, 1160, 1162, 1197, 1220, 1226, 1231, 1250, 1277, 1279, 1280, 1290, 1303, 1313-1315, 1318-1321, 1337, 1338, 1346, 1374, 1377, 1378, 1395, 1396, 1405, 1420, 1543, 1545, 1573, 1584, 1593, 1594, 1618, 1624, 1654, 1664, 1680, 1715, 1717, 1720, 1723, 1724, 1725, 1726, 1733, 1737, 1741, 1743, 1754, 1756, 1764, 1767, 1769, 1792, 1816, 1818, 1826, 1828, 1966, 1967, 1969, 1973, 1978, 1979, 19861988, 1997, 2025, 2061, 2063, 2069, 2072, 2095, 2120, 2121, 2131, 2133, 2135, 2146, 2149, 2154, 2212, 2241, 2246, 2248, 2249, 2252, 2293-2298, 2303, 2311, 2317, 2323-2325, 2332, 2358, 2381, 2382, 2384, 2392, 2411, 2425 Filiala „Ștefan cel Mare” 8, 13, 149, 354, 382, 428, 463, 466, 477, 534, 536, 539, 617, 754, 755, 838, 916, 1040, 1151, 1193, 1385, 1388, 1390, 1391, 1442, 1798, 1880, 1881, 1965, 2203, 2213, 2396, 2449, 2450 Filiala „Târgovişte” 82, 171, 179, 199-201, 225, 330, 356, 362, 380, 383385, 419, 425, 520, 523, 547, 548, 560, 561, 563, 655, 656, 664, 772, 795, 796, 856, 874, 919, 942, 1068, 1110, 1111, 1161, 1227, 1248, 1295, 1296, 1298, 1306, 1316, 1339, 1557, 1558, 1582, 1585, 1587, 1606, 1626, 1633, 1650, 1667, 1684, 16861688, 1711, 1713, 1747, 1766, 1850, 1854, 1855, 2096, 2349


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

247

Filiala „Târgu-Mureș” 26, 104, 217, 615, 1025-1028, 1041, 1052, 1054, 1072, 1083, 1102, 1107, 1117, 1133, 1135, 1139, 1147-1150, 1204, 1218, 1219, 1241, 1247, 1269, 1270, 1272, 1341, 1347, 1349, 1351-1355, 1359, 1360, 1518, 1522, 1524-1526, 1534, 1552, 1590, 1591, 1617, 1619, 1625, 1663,1668, 1677, 1797, 1799-1804, 1807, 1809-1811, 1813, 1968, 19751977, 1980, 1983, 1989, 1999, 2008, 2022, 2023, 2062, 2097, 2103, 2106, 2107, 2113, 2116-2018, 2136, 2145, 2157, 2184, 2200, 2207, 2214, 2233, 2236, 2336, 2347, 2356, 2357, 2359-2361, 23632366, 2368, 2369, 2401, 2419, 2420, 2424, 2427

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu”, Focşani 8, 326, 915, 1798

Filiala Traian 185, 209, 210, 351, 352, 372, 773, 1101, 1579

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”, Alba 27, 308

Filiala „Transilvania” 18, 38, 96, 98, 99, 103, 297, 367, 368, 451, 459, 461, 469, 494, 638, 888, 1103, 1239, 1242-1244, 1269, 1286, 1308, 1312, 1461, 1542, 1581, 1621, 1679, 1770, 1796, 1990-1992, 2000, 2011-2013, 2020, 2026, 2042, 2054, 2056, 2098, 2108, 2109, 2112, 2119, 2122, 2132, 2155, 2169, 2201, 2202, 2206, 2231, 2238, 2250, 2308, 2310, 2322, 2330, 2331, 2334, 2342, 2343, 2352, 2362, 2370, 2371, 2391, 2393, 2400, 2421, 2428

Biblioteca Județeană Mureş, Târgu-Mureș 1052, 2176, 2233

Filiala „Vasile Alecsandri” 952, 953

Biblioteca Metropolitană din Bucureşti 1079, 1182, 1565

Filiala V. Bielinski 250, 251, 633, 897, 1215, 1825

Biblioteca Națională a Republicii Moldova 129, 132, 217, 220, 432, 436, 498, 744, 1815

Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Suceava 408

Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă” 1616

Biblioteca Colegiului de Construcţii 116

Biblioteca Publică „Petre Ştefănucă”, Ialoveni 1167

Biblioteca Direcţiei gen. Educație, Tineret şi Sport 1017, 1020

Biblioteca Publică Cricova 365

Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” 2176 Biblioteca Institutului de Ştiințe ale Educației 2123 Biblioteca Județeană Bistriţa-Năsăud 2199, 2208, 2373, 2374

Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”, Iaşi 753 Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”, Constanţa 138 Biblioteca Județeană „Ion Heliade-Rădulescu”, Tîrgovişte 795

Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, Cluj 297, 305, 367 Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila 319 Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, Baia Mare 164, 540, 541, 1019, 2395

Biblioteca științifică a US „Alecu Russo”, Bălți 511 Biblioteca știinţifică a ASEM 148, 1177, 1192 Camera Naţională a Cărţii 515


Index de recenzii 101 poeme prez. 2280 Academicianul Silviu Berejan : biobibliogr. rec. 400 Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor rec., rez., prez. 127, 128, 164, 437, 727 Agora Agrarius argument 728 Alexandru Donos : biobibl. cuv. introd., prez. 1589, 1627 Amprente în timp prez. 2282 Amuzament cu abonament cuv.-înainte 291 Arhivele Basarabiei : (1929-1938) : studiu doc.-inf. rec. 435, 709 Artişti şi ţărani rec. 2216 Aureliu Busuioc : biobibl. prez. 1589 Bibliografia Municipiului Chişinău prez. 1245 Bibliologie românească. Idei. Portrete. Controverse rec. 734 BiblioPolis (revista BM) prez., rec. 480, 538, 550, 626, 1038, 1134, 1189, 2251, 2319 Biblioteca Alba Iulia, un deceniu de prezenţă în comunitate pref. 733 Biblioteca Municipală – bibliotecă inovantă pref. 1629 Biblioteca Municipală în presă : 2002-2006 : bibliogr. art. introductiv, prez., rec. 303, 376, 1211, 1212 Biblioteca, o carte deschisă a sufletului (culeg. de art.) rec. 410 Bibliotecarul şi biblioteca: aspecte ale eficienţei profesionale rec. 1185 Biblioteconomie. Asistenţă informaţională. Arhivistică prez. 1245 Biblioteconomie : Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri pref., rec. 294, 831, 1082 Biologie şi literatură rec. 1188 Bucurii înlăcrimate prez. 2270 Buletinul Bibliotecarilor din Franța rec. 1182 Capcanele identităţii prez. 2088 Caricatură (Bibliotecomania) cuv.-înainte 293 Cartea, modul nostru de a dăinui rec., prez. 164, 1211, 1212 Catalog al colecţiei Clara şi Pavel Balmuş pref. 1727 Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice universitare şi specializate din Republica Moldova prez. 748 Cărţi cu dedicaţii : catalog art. introductiv 296, 375

Chişinăul din amintire cuv.-înainte, rec., prez. 2158, 2379, 2389, 2454 Chişinăul în literatură rec., prez. 2379, 2385 Cîntece de la şase prez. 2081 Coffe-House (carte de proză scurtă) rec. 397 Creatori de ex-libris basarabeni : mic dicţ. pref., rec., prez. 2156, 2379, 2385 Daniel Ciugureanu, un prim-ministru al neamului nostru şi al neamurilor mele prez. 2260 Destine transnistriene prez. 2094 Doc pref. 2274 Duiliu Zamfirescu : biobibliogr. rec. 114, 374 Euromuseum, revista din Bucureşti prez. 403 Fericiri pe margini de prăpastie. In memoriam Dimitrie Iov rec. 2244 Ghidul bibliotecilor din Chişinău cuv.-înainte 313 Holocaust – tragedia evreilor Europei sec. XX : bibliogr. prez. 1245 Ion Cuzuioc : biobibliogr. rec. 374 Ion Proca : biobibliogr. prez. 1245 Între somn şi veghe prez. 2080 Lectura (rev. de specialitate din Cluj) rec. 305 Lumina Cărţii (BJ „Lucian Blaga” din Alba Iulia) rec. 308 McCook, Kathleen de la Peña. Un loc la masă rec., pref. 1630, 1653 Mihail Zamfira. 155 de cărţi într-o carte postf., rec. 1646, 1867 Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hîjdău-Hasdeu... : bibliogr. prez., rec. 376, 516 Neliniştea memoriei rec. 1693 Nicolae Titulescu – figură emblematică a diplomaţiei internaţionale : bibliogr. select. pref., prez. 556, 558 O familie de intelectuali basarabeni : Claudia SlutuGrama. Dumitru Grama. Steliana Grama: biobibliogr. cuv.-introductiv, prez. 742, 791, 1305, 1397 Ofsaid pref. 2256, 2278 Pagini de corespondenţă prez. 2074, 2262 Petru Cocîrţă : biobibliogr. rec. 374 Plan strategic de dezvoltare pentru perioada 2008-2011 pref. 741 Po(i)etica romanului prez. 2086 Probleme actuale ale teoriei şi practicii biblioteconomice, rec. 164, 431 Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” : cat. cuv.-înainte, prez. 294, 376


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 Rafturi (rev. de specialitate din Brăila) rec. 319 Râsul lumii la români prez. 2260 Râsul lupului de mare prez. 2260 Refac un vis pref. 2267 Rigorile internaţionale actuale ale organizării şi funcţionării bibliotecilor publice rec. 315, 322 Schimbarea de sine pentru schimbarea celorlalţi : monogr. bibliogr. rec. 2168 Scurtă introducere la o enciclopedie a informaţiei rec. 2221 Sensul schimbării în universul infodocumentar rec. 2167 Şi totuşi, limba română postf., rec. 666, 695, 749, 1039, 1588, 1665 Ştiaţi că? Caleidoscop enciclopedic pref., st. introductiv 1187, 1203 Timp şi istorie cuv.-înainte, prez., rec. 2174, 2379, 2389 Traducerea din perspectivă semiotică rec. 390 Un om al faptelor: Vasile Şoimaru : biobibliogr. st. introductiv, rec. 2173, 2239

249

Urcarea la cer pref. 2275 Vâltoarea prez. 2266 „Viaţa preacuviincioşilor părinţi Varlaam şi Iosaf” st. introductiv 131 Viaţa printre cărţi : biobibliogr. rec., st. introductiv 2055, 2144, 2223, 2243, 2340 Victimele terorii comuniste din Basarabia prez. 1607 Vin chinezii! prez. 2281 Vitralii patinate rec. 2228 Vlad Pohilă : biobibl. prez., rec. 1589, 1649, 1652, 1718, 2372 Zâmbete pentru export prez. 2260 Зрение в действии prez. 2283 „Витязи грусти” рец. 1953 Советская сверхохлократия и постсоветская охлократия рец. 1427 Катастрофа европейского еврейства – трагедия ХХ века 1431 Украинцы в культуре Молдовы рец. 1499


Index de subiecte Generalităţi

226, 229, 243, 244, 290, 306, 307, 316, 317, 546, 597, 636, 644, 699, 756, 888, 1031, 1040, 1198, 1609, 2060, 2215, 2411, 2417, 2515 aniversări: BM şi filialele ei 61, 82, 96, 98, 104, 134, 137, 145, 176, 183, 184, 207, 223, 232, 240, 247, 259, 280, 281, 283, 284, 286-288, 295, 311, 316, 349, 351, 366, 405, 416, 417, 434, 440, 444, 445, 448, 463, 476, 493, 497, 500, 501, 506, 522, 530, 539, 580, 604, 612, 630, 670, 684, 707, 729, 731, 767, 784, 785, 823, 840-842, 890, 904, 946, 948, 973, 977, 1010, 1014, 1043, 1044, 1048, 1154, 1240, 1311, 1350, 1489, 1490, 1510, 1574, 1578, 1686, 1687, 1708, 1711, 1712, 1766, 1821, 1968, 1975, 1977, 1980, 1991, 2000, 2008, 2012, 2022, 2023, 2026, 2042, 2056, 2103, 2106, 2107, 2113, 2116, 2117, 2145, 2147, 2155, 2157, 2182, 2200-2002, 2206, 2207, 2214, 2230, 2231, 2233, 2236, 2238, 2336, 2342, 2343, 2347, 2352, 2356, 2359, 2361, 2369, 2371, 2391, 2395, 2412, 2413, 2419, 2420, 2427, 2428, 2437, 2469, 2472, 2508, 2514, 2517, 2520 arhitectura bibliotecilor 692, 1598, 2125, 2411 bibliotecă, bibliotecari 150, 176, 180, 183, 221, 224, 230, 245, 398, 404, 557, 657, 1036, 1073, 1091, 1119, 1123, 1241, 1345, 1369, 1384, 1388,1628, 1179,1857, 1865, 1867, 1989, 1996, 2012, 2020, 2026, 2103, 2106, 2112, 2113, 2119, 2184, 2206, 2207, 2354, 2370, 2470 biblioteca multiculturală 542, 599, 981, 1023, 1024, 1060, 1171, 1176, 1233, 1394, 1898, 2432, 2443 festivaluri, saloane internaționale, târguri de carte etc. 120, 754, 208, 220, 344, 373, 473, 498, 901, 915, 956, 970, 980, 981, 993, 999, 1375, 1476, 1925, 1936, 2242, 2331, 2334, 2477 filiale BM, centre specializate 27, 28, 111-113, 138, 146, 153, 165, 209, 252, 262, 265, 359, 381, 412, 441, 446, 467, 468, 487, 490, 507509, 542, 543, 549, 555, 564, 586, 599, 627-629, 641, 659, 690, 733, 754, 793, 824, 839, 896, 918, 1018, 1022, 1042, 1056, 1058, 1059, 1078, 1128, 1136, 1137, 1153, 1170, 1196, 1221, 1233, 1239, 1248, 1269, 1325, 1339, 1351, 1352, 1385, 1413, 1416, 1426, 1482, 1505, 1519, 1520, 1522, 1525, 1526, 1528, 1529, 1549, 1550, 1552, 1556, 1557, 1560, 1561, 1576, 1577, 1581, 1585, 1587, 1608, 1610, 1619, 1633, 1663, 1668, 1673, 1677, 1709, 1735, 1737, 1755, 1757, 1758, 1759, 17771779, 1780, 1796-1799, 1801, 1809, 1810, 1813, 1822, 1851, 1852, 1872, 1873, 1958, 1976, 1981, 1983, 1990, 2008, 2011, 2020, 2097-2099, 2292, 2300, 2449 inaugurări, redeschidere, renovare bibliotecilor, centrelor și secțiilor 111-113, 153, 165, 262, 359, 381, 441, 467, 468, 487, 507, 518, 549, 1019, 1102, 1107, 1127, 1132, 1135, 1235, 1244, 1286, 1287, 1308, 1312, 1317, 1354, 1355, 1461, 1507, 2112, 2169

Istoria Bibliotecii Municipale 363, 409, 432, 439, 531, 2416, 2440,

Activitate biblioteconomică

5, 21, 30, 42, 281, 291, 293, 294, 301, 324, 431, 437, 1082, 1173, 1174, 1634, 1846, 2142, 2167

Colecții 296, 297, 369, 512, 966, 1144, 1148, 2210 donații de carte 6, 275, 298, 482, 665, 794, 947, 979, 994, 995, 1013, 1100, 1207, 1219, 1441, 1471, 1475, 1490, 1512, 1513, 2054, 2132, 2225, 2442


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

251

Expoziții de carte, CD-uri, DVD-uri 172, 173, 174, 212, 573, 598, 825, 1120, 1395, 1458, 2014 de arte (iconografie, arta decorativă) 152, 174, 261, 447, 457-459, 472, 475, 513, 544, 567, 568, 576, 579, 584, 588, 589, 592, 594, 595, 601, 603, 635, 637, 661, 696, 958, 985, 986, 1009, 1011, 1012, 1016, 1197, 1215, 1216, 1220, 1283, 1395, 1399, 1402, 1412, 1437, 1442, 1444, 1445, 1467, 1470, 1472, 1487, 1493, 1515, 1516, 1523, 1527, 1540, 1594, 1670, 1671, 1730, 1771, 1815, 1823, 170, 1871, 1877, 1878, 1881, 1902, 1907, 1914, 1927, 1950, 1960, 2072, 2301, 2433, 2438, 2439, 2445, 2455, 2466, 2486, 2488, 2490, 2491, 2493, 2494, 2512, 2526-2529

Catalogare, indexare

694, 1651, 1669, 1985, 2126

Lectură

141, 175, 245, 527, 587, 598, 600, 657, 745, 755, 759, 783, 790, 792, 802, 862, 868, 898, 940, 971, 982, 984, 997, 1065, 1108, 1183, 1223, 1249, 1266, 1329, 1342, 1356, 1361, 1386, 1626, 1661, 1696, 1804, 1948, 1982, 2114, 2344, 2397, 2398

Management de bibliotecă

45, 46, 195, 281, 285, 294, 295, 299, 307, 309, 310, 647, 731, 732, 740, 746, 777, 1032, 1178, 1181, 1191, 1566, 1641, 1643, 1644, 1662, 2001, 2161, 2163, 2180 biblioteca în societate 146, 209, 290, 352, 371 cultura instituțională 190-192, 647, 649, 651, 914, 967, 1086, 1091, 2058 inovații, proiecte, experimente, creativitate 77, 279, 324, 346, 1113, 1165, 1173, 1227, 1389-1391, 1398, 1426, 1569, 1629, 1635,1964, 2161, 2163, 2209, 2250, 2339, 2344, 2397 realizări, analize, sinteze 4, 29, 45, 46, 90, 123, 137, 286-289, 311, 741, 1169, 1583, 1592, 1632 standarde, normative 21, 300, 321, 322, 738

Marketing de bibliotecă

12, 62, 898, 1112, 1344, 1786, imaginea bibliotecii, bibliotecarului 3, 282, 303, 306, 650, 1049, 1061, 1090, 1179-1181, 1326, 1332, 1343, 1369, 1556, 1642, 1996 sondaje, cercetări sociologice 161, 502, 503, 744, 745, 1062, 1393, 1790

Activitate bibliografică și de cercetare

3, 6, 8, 13, 16-20, 26, 31, 34, 37, 41, 44, 50, 51, 57, 58, 65, 66, 74, 76, 78, 83, 89, 91, 99, 101, 103, 105, 114, 124, 142, 156, 281, 331,374-376, 461, 494, 683, 742, 743, 791, 1245, 1460, 1488, 1497, 1499, 1589, 1649, 1660, 2115, 2239, 2243, 2450

Acces la informație, informare (open acces)

73, 193, 703, 1113, 1141, 1612, 1614, 1615, 1636, 1794, 1831, 1834, 1840, 1844, 2399, 2400, 2408

Cultura informației

88, 116, 1118, 1600, 1601, 1638, 1639, 1785, 1988, 2002, 2251 resurse informaționale, electronice 228, 1392, 2400, 2402


252

Bibliografie

reviste bibliografice 206, 1003, 1046, 1149, 1328, 2225, 2363

Valorificarea patrimoniului municipal 90-93, 95, 97, 1111, 1035, 1449, 1972, 2030, 2032, 2050-2052, 2158, 2165, 2174, 2293-2295, 2317, 2384, 2388, 2389, 2483, 2507, 2511, 2531-2534, 2538, 2540, 2546, 2554

Activități culturale 147, 203, 217, 219, 232, 234, 271, 332, 335, 360, 452, 453, 463, 469, 582, 591, 632, 639, 643, 873, 892, 961, 962, 983, 988, 1104, 1116, 1208, 1226, 1291, 1301, 1323, 1327, 1373, 1606, 1938, 1940, 2299, 2327, 2436, 2496, 2501 cenacluri literare, literar-muzicale, etnofolclorice, medalioane literare 235, 264, 268, 447, 464, 479, 486, 616, 618, 634, 687, 765, 787, 871, 874, 910, 939, 1015, 1307, 1414, 1541, 1573, 1678, 1770, 1952, 1966, 1967, 1973, 1986-1988, 2025, 2063, 2069, 2131, 2133, 2194, 2195, 2203, 2213, 2348, 2421, 2425 cluburi 158, 182, 266, 451, 575, 583, 613, 834, 872, 878, 905, 949, 950, 968, 1029, 1063, 1065, 1074, 1075, 1077, 1084, 1213, 1214, 1238, 1411, 1422, 1433, 1436, 1447, 1465, 1473, 1474, 1667, 1684, 1889, 1891, 1893, 1917, 1922, 1928, 1950, 2010, 2434, 2452, 2460, 2476, 2479, 2538, 2542, 2546 concursuri 136, 162, 168, 208, 415, 499, 553, 646, 688, 899, 974, 1222, 1236, 1403, 1542, 1590, 1591, 1866, 1868, 1900, 1911, 1978, 2118, 2160, 2338, 2346, 2431, 2489, 2519 întîlniri cu personalități: savanți, scriitori, muzicieni, artiști plastici, ziariști etc. 348, 478, 569, 673, 848, 857, 860, 864, 889, 893, 969, 1010, 1053, 1201, 1202, 1331, 1374, 1376, 1451, 1455, 1559, 1586, 1602, 1679, 1710, 1781, 1860, 1897, 1904, 1922, 1924, 1959, 1963, 1965, 1993, 2005, 2129, 2130, 2148, 2183, 2187, 2196, 2253, 2306, 2325, 2351, 2382, 2453, 2465 manifestări republicane și municipale (participarea filialelor BM) 591, 944, 957, 970, 1421, 1424, 1425, 1428, 1438, 1456, 1463, 1477, 1480, 1496, 1501, 1502, 1868, 1876, 1877, 1887, 1888, 1898, 1899, 1908-1910, 1925, 1929, 1933, 1936, 1939, 1961, 1962, 2430, 2432, 2443, 2444, 2471, 2487, 2497, 2504, 2506, 2509, 2510, 2516, 2545

Lansări de carte 115, 144, 151, 154, 182, 198-202, 218, 222, 225, 231, 237, 260, 264, 266, 268, 270, 272-277, 329, 330, 344, 354, 356, 358, 361, 362, 364, 371, 379, 382, 383, 385, 413, 419, 422, 423, 426, 438, 447, 449, 450, 454, 460, 462, 465, 466, 470, 474, 475, 481, 484, 485, 495, 496, 514, 520, 523, 525, 547, 560, 561, 563, 606, 614, 621, 631, 637, 639, 643, 645, 655, 656, 663, 677, 679, 680, 682, 689, 691, 697, 698, 711-713, 716-719, 720-722, 724, 751, 752, 766, 773, 774, 775, 778-780, 782, 789, 794, 796, 826, 833, 838, 843, 846, 847, 851, 852, 854, 856, 859, 869-871, 874, 878, 880, 883, 885, 887, 902, 910, 919, 921, 937, 939, 942, 943, 959, 965, 1000, 1066-1068, 1071, 1081, 1106, 1114, 1129, 1147, 1152, 1155, 1158, 1161, 1162-1164, 1231, 1273-1275, 1277, 1280, 1282, 1288, 1290, 1292-1298, 1304, 1306, 1307, 1309, 1314, 1316, 1318, 1320, 1321, 1340, 1348, 1360, 1371, 1372, 1374, 1396, 1400, 1405, 1409, 1410, 1417, 1420, 1429, 1430, 1435, 1448, 1463, 1498, 1506, 1517, 1532-1534, 1539, 1543, 1545, 1547, 1548, 1558, 1562, 1572, 1580, 1596, 1603, 1604, 1607, 1620, 1622, 1623, 1664, 1674, 1680, 1688, 1713, 1715, 1717, 1720, 1723- 1726, 1728, 1731, 17321734, 1739, 1740, 1742, 1746, 1748, 1750, 1753, 1754, 1756, 1760, 1764, 1765, 1767, 1782, 1800, 1803, 1816- 1818, 1820, 1826, 1828, 1832, 1833, 1862, 1895, 1903, 1920, 1930, 1933, 1951, 1965, 1969, 1979, 1994, 1995, 1998, 2007, 2013, 2015, 2025, 2075, 2095, 2096, 2120, 2121, 2134, 2135, 2146, 2149, 2150, 2153, 2189, 2190, 2192, 2212, 2246, 2248, 2249, 2252, 2288, 2289, 2291, 2298, 2301-2304, 2311-2313, 2316, 2318, 2320, 2323, 2324, 2326, 2332, 2349, 2358, 2368, 2378, 2390, 2392, 2415, 2418, 2435, 2446, 2457, 2458, 2461, 2468, 2473, 2474, 2480, 2485, 2492, 2502, 2521, 2540, 2541


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

253

de bibliografii 156, 167, 461, 494, 683, 879, 1159, 1305, 1397, 1431, 1440, 1478, 1479, 1718 de CD, DVD-uri, casete, note, filme 861, 941, 1160, 1231, 1250, 1278, 1279, 1303, 1315, 1337, 1377, 1378, 2104, 2447, 2463 de ziare, reviste 117, 140, 155, 171, 179, 357, 407, 418, 421, 425, 475, 480, 504, 664, 750, 1110, 1313, 1395, 2547

Omagieri / comemorări

267, 269, 414, 456, 471, 477, 483, 521, 526, 566, 620, 658, 676, 678, 714, 715, 726, 764, 855, 866, 886, 907, 964, 1001, 1002,1051, 1109, 1131, 1138, 1162, 1200, 1313, 1380, 1381, 1401, 1443, 1446, 1450, 1452-1454, 1457, 1464, 1466, 1481, 1492, 1509, 1537, 1605, 1618, 1657, 1660, 1792, 1824, 1659,1825, 1830, 1858, 1864, 1908, 1909, 1913, 1918, 1929, 1937, 1939, 1970, 1999, 2151, 2219, 2322, 2329, 2364-2366, 2377, 2380, 2383, 2386, 2464, 2467, 2500, 2504, 2524, 2544

Programe, campanii 862, 868, 909, 940, 1389-1391 Chișinăul citește o carte (Cartierul citește o carte, Copiii Chișinăului citesc o carte) 151, 177, 227, 333, 351, 428, 460, 466, 534, 536, 660, 662, 671, 686, 730, 771, 848, 849, 882, 1057, 1145, 1242, 1282, 1386, 1415, 1504, 1624, 1676, 1763, 1772, 1943, 1971, 2018, 2237, 2296, 2451 decada ”Chișinău, orașul meu” 1101, 1449, 2006, 2384, 2388, 2483, 2511 extramurus, flash-mob 525, 670, 757, 760, 761, 790, 793, 891, 905, 1017, 1139, 1165, 1825, 1387, 2336, 2513 lecturile verii 633, 681, 710, 1030, 1071, 1072, 1083, 1133, 1151, 1225, 1247, 1272, 1299, 1349, 2308, 2309 master-class 593, 596, 1500, 1854 saloane, medalioane (literare, muzical-artistice, teatrale, de pictură etc.) 178, 186, 920, 1931, 1934, 1935, 2152, 2310, 2393 serate literare, serate muzicale (de creație) 181, 411, 492, 593, 723, 828, 844, 858, 894, 952, 953, 955, 972, 975, 978, 987, 998, 1157, 1434, 1462, 1485, 1514, 1744, 1749, 1919, 1946, 1949, 2475, 2482, 2484, 2539 tabăra de vară 236, 527, 763, 827, 960, 1033, 1439, 1621, 1780, 1829, 1942, 2114, 2204, 2456, 2518

Zilele bibliotecilor (Săptămîna ușilor deschise) 126, 135, 139, 149, 157, 163, 185, 197, 210, 213, 216, 239, 250, 251, 258, 263, 278, 345, 350, 355, 360, 380, 384, 443, 455, 489, 554, 562, 565, 571, 585, 602, 605, 642, 654, 705, 725, 773, 781, 832, 845, 863, 875-877, 897, 938, 1008, 1045, 1057, 1080, 1122, 1150, 1194, 1209, 1217, 1227, 1300, 1322, 1368, 1419, 1468, 1508, 1546, 1564, 1617, 1738, 1751, 1761, 1762, 1783, 1784, 2014, 2108, 2181, 2186, 2202, 2315, 2330, 2429, 2448, 2499

Activitate editorială 1-110, 118, 282, 314, 502, 538, 615, 729, 743, 748, 1276, 1432, 1588, 1650, 2441 revista BiblioPolis 407, 532, 538, 550, 626, 1038, 1134, 1189, 1313, 1395, 2251, 2319 reviste de specialitate 305, 308, 319, 728, 737, 1182, 1648, 1840, 1845, 1846


254

Bibliografie

Cercetare științifică

15, 20, 32, 35, 36, 38-40, 48, 91-93, 95, 142, 248, 281, 294, 300, 302, 311, 336-343, 1062, 1082, 1093, 1837, 1839, 1840, 1842, 1843, 1848, 1964, 2017, 2067, 2156, 2158, 2165, 2174, 2297, 2345, 2389, 2401, 2403, 2405-2410, 2454

Congrese, conferințe, simpozioane, naționale / internaționale, mese rotunde biblioteconomice 2, 78, 116, 123, 142, 160, 167, 187, 190, 204, 207, 226, 228, 232, 241, 254, 265, 280, 287, 311, 318, 367, 369, 434, 490, 502, 511, 512, 535, 542, 555, 564, 597, 648, 702, 735, 783, 792, 951, 1023, 1024, 1092, 1143, 1168, 1176, 1233, 1394, 1549, 1551, 1555, 1566, 1567, 1569, 1577, 1579, 1592, 1610, 1615, 1636, 1637, 1641, 1647, 1662, 1683, 1790, 1794, 1849, 1958, 2002, 2016, 2058, 2142, 2143 științifico-practice 122, 143, 148, 169, 188, 196, 211, 215, 233, 328, 347, 353, 394, 420, 424, 427, 429, 430, 442, 505, 519, 528, 533, 644, 645, 685, 720, 770, 776, 777, 830, 836, 837, 850, 867, 881, 884, 912, 913, 916, 954, 1035, 1105, 1130, 1156, 1237, 1268, 1271, 1302, 1319, 1338, 1346, 1379, 1383, 1423, 1438, 1494, 1501, 1521, 1554, 1563, 1584, 1593, 1631, 1656, 1666, 1722, 1729, 1847, 1849, 1859, 1898, 1899, 1912, 1944, 1962, 2003, 2205, 2232, 2240, 2241, 2293, 2294, 2295, 2317

Dezvoltare profesională (instruire continuă: seminare, traininguri, ateliere profesionale, stagii internaţionale) 195, 378, 652, 657, 9141032, 1088, 1178, 1553, 1567, 1568, 1569-1571, 1599, 1639-1641, 1644, 1648, 1869, 2004, 2059, 2105

Personalul bibliotecii 650, 1675, 1088, 1178, 1179,

Omagieri, articole despre colegi, bibliologi 320, 325, 334, 392, 433, 639, 645, 740, 749, 818, 895, 908, 989, 1055, 1125, 1166, 1167, 1177, 1195, 1645, 1652, 1658, 1791, 1841, 1974, 1984, 2019, 2021, 2024, 2102, 2110, 2168, 2171, 2172, 2176-2179, 2185, 2188, 2191, 2211, 2218, 2223, 2234, 2235, 2245, 2159, 2279, 2333, 2340, 2141, 2353, 2362, 2394, 2503 premii, distincții 524, 667, 700, 1229, 1288, 1289, 1655

Ziua bibliotecarului, Ziua mondială a cărții și a dreptului de autor 133, 207, 990, 1037, 1099, 1184, 1281, 1706, 1716, 1721, 2061

Legislație de bibliotecă 75, 79, 253, 254, 257, 300, 321, 701, 702, 1142, 1555 drept de autor 59, 73, 370, 1144, 1612, 1614, 1838, 2138,

Parteneriate interbibliotecar (național, internațional) 27, 129, 160, 187, 189, 238, 240, 255, 292, 297, 312-314, 326, 367, 368, 436, 516, 518, 535, 537, 540, 541, 619, 638, 654, 668, 704, 707, 708, 735, 753, 795, 1025, 1026, 1028, 1052, 1079, 1087, 1112, 1124,1126, 1206, 1207, 1218, 1219, 1289, 1270, 1352, 1353, 1363, 1364, 1393, 1565, 1616, 1802, 1805-1808, 1811, 1874, 1876, 1926, 1945, 1977, 2009, 2122, 2199, 2208, 2373-2375, 2387 cu alte instituții (naționale, internaționale) 78, 139, 174, 226, 443, 448, 520, 537, 620, 621, 693, 732, 938, 944, 957, 1020, 1021, 1032, 1047, 1048 1050, 1061, 1117, 1347, 1370, 1424, 1425, 1459, 1518, 1647, 1653, 2111, 2123, 2124, 2128, 2136, 2140, 2376, 2398


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

255

Servicii

244, 285, 365, 702, 790, 918, 1103, 1205, 1392, 1530, 1592, 1630, 1634, 1653, 1683, 1831, 1835, 2109, 2137, 2209 de referință 918, 1118, 1224, 1835 electronice 378, 694, 1530, 1544, 1592, 1563, 1683, 1707, 2409 Web 2.0 193, 1143, 1246, 1634, 1682, 1836, 1972, 2016

Tehnologii informaționale 323, 511, 740, 971, 1174, 1972, 1278

Utilizatorii bibliotecii 12, 161, 299, 304, 318, 327, 377, 386, 388, 542, 581, 914, 1036, 1078, 1118, 1359, 1549, 1601, 1639, 1643, 1654, 1719, 1741, 1879, 1983, 2346, 2459, 2543 Copii, adolescenți și tineret 94, 119, 152, 158, 162, 208, 329, 428, 499, 520, 617, 744, 745, 759, 761, 765, 786, 790, 834, 967, 971, 997, 1034, 1054, 1070, 1103, 1223, 1249, 1550, 1577, 1579, 1881, 2109, 2396, 2397, 2424 persoane dezavantajate 372, 525, 761, 762, 1615, 2498 persoane de vîrsta a treia 703, 872, 975, 976, 987, 998 voluntariat 653, 1032, 1069, 1087, 1090, 1121, 1551, 2016, 2057

Personalități din alte domenii

218, 386, 389, 393, 395, 401, 402, 406, 471, 491, 607-611, 676, 788, 797, 798, 801, 805-810, 812-817, 855, 922, 924-931, 933, 934, 936, 1004, 1005, 1007, 1064, 1111, 1138, 1234, 1251-1254, 1257-1259, 1262, 1263, 1267, 1333, 1357, 1358, 1366, 1367, 1382, 1406-1408, 1447, 1491, 1627, 1681, 1997, 2027-2029, 2031, 2033-2035, 2038-2041, 2043, 2045-2051, 2053, 2071, 2079, 2085-2088, 2090-2092, 2146, 2173, 2193, 2197, 2198, 2219, 2220, 2222, 2224, 2255, 2256, 2258-2265, 2272-2276, 2286, 2290, 2307, 2331, 2357, 2367 2422, 2423, 2507, 2535, 2536

Publicistică 47, 81, 391, 396, 399, 408, 672, 675, 1261, 1264, 1265, (1665), 1689-1695, 1697-1705, 1773-1776, 19531957, 2030, 2036, 2064, 2066, 2068, 2070, 2076, 2077, 2287, 2314, 2530-2534


256

Bibliografie Index geografic

Alba Iulia 27, 56, 308, 488, 638, 667, 668, 704, 706, 707, 708, 767, 769, 823, 892, 903, 922, 1033, 1115, 1116, 1206, 1207, 1331, 1332, 1335, 1357, 17761778, 1827, 2009, 2267

Leipzig, Germania 432 Lisabona 238 Lituania 391, 889

Arcuș, jud. Covasna 551

London 2139

Baia-Mare 164, 540, 541, 1013, 1018, 1019, 1042, 1059, 1112, 1136, 1153, 1325, 1351, 1413

Maramureş 1127, 2395 Oradea 2278

Bălți 189, 702, 748, 1460, 1884, 2437, 2492-2494, 2503

Piteşti 1865

Bistriţa-Năsăud 310, 321, 518, 644, 654, 1209, 1217, 1751, 2199, 2208, 2373-2375

Prado (Italia) 895

Brăila 319

Polonia 1228, 1232 România 193, 270, 346, 709, 843, 892, 1680, 1702, 1733, 1737, 1744, 1748, 1848

București 81, 97, 102, 240, 337, 340, 341, 538, 550, 639, 923, 1079, 1080, 1089, 1182, 1211, 1212, 1285, 1404, 1519, 1520, 1563-1565, 1639, 1663, 1664, 1665, 1709, 1728, 1731, 1746, 1753, 1761, 1852, 2166, 2189, 2271

San Juan, Puerto Rico 2143

Cernăuți 114, 408

Tabor, Cehia de Sud 396

Cluj-Napoca 127, 128, 297, 299, 305, 312, 367, 738, 1242

T î r g o v i ş t e 298, 737, 738, 740, 795, 1191, 1306, 1557

Codreanca, Orhei 1251

Tîrgu-Jiu 222

Constanţa 138

Tîrgu-Mureș 746, 1026, 1027, 1028, 1052, 1147, 1204, 1218, 1219, 1269, 1270, 1302, 1341, 1356, 1357, 1358, 1361-1364, 1366, 1367, 1522, 15241526, 1552, 1581, 1617, 1680, 1681, 1735, 1740, 1743, 1746, 1747, 1751-1753, 1755, 1756, 1758, 1764, 1796-1800, 1802-1806, 1809-1811, 1852, 1974-1977, 2176, 2233-2236, 2273, 2288, 2291, 2296, 2300, 2316, 2365-2367, 2402, 2408

Cornova, Ungheni 1969 Craiova 2254, 2257 Crimeea 255 Criuleni 1066 Cupcini, Edineţ 621 Drochia 63, 1186, 1195 Estonia 1236 Focşani 8, 114, 285, 304, 326, 901, 915 Galaţi 2271 Hagi Curda, Camîşovca 2146 Iași 336, 753, 1548, 1867, 2275 Ialoveni 1167 Kiev 1499, 1872, 1886, 1903 Komrat 1382 Kuala Lumpur (Malaezia) 1613

Serbia 2033 SUA 346, 889, 1292 Suceava 408

Беларусь 582, 598 Москва 593, 596, 2523 Нью–Йорк 1459 Оксфорд 995 Португалия 569 Россия 594, 595, 601, 1498 Тель-Авив 1459 Украина 570


Index de cărţi de autor şi culegeri Access to knowledge for consumers Reports of Campaigns and Research 2008-2010

1613

Accesul la informaţie şi dreptul de autor

1612, 1614, 1834

Aglaia : Roman anonim din secolul al XIX-lea

625

Alb de duminică : Grigore Vieru în evocările scriitorilor din Tîrgu-Mureş

1027, 1269, 1341

Alba Iulia – extramuros: ed. spec. dedicată aniversării a 10-a de la fondarea bibliotecii „Alba Iulia”, Chişinău

670, 760, 761, 790, 793, 891

Alexandru Donos: O viaţă în zbucium : biobibliografie (şi nu numai...)

1627

Amuzament cu abonament

291

Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”

2409

Aniversarea a 20-a de la fondarea Liceului Teoretic „Ion Creangă”

1591

Băciuţ Nicolae. Vama de valoarea adăugată. Dialoguri literare

1524, 1526

Basarabeni în lume

339, 343

Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de biblioteci : materialele seminarului naţional al managerilor de biblioteci publice

1634, 1836

Biblioteca Alba Iulia, un deceniu de prezenţă în comunitate

733

Biblioteca în societatea informaţiei / Gheorghe Buluţă, Sultana Craia, Victor Petrescu

150

Biblioteca Municipală – bibliotecă inovantă

1629

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presă: (2002-2006)

303

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunic. de la Conf. anuală (2 dec. 2009) 1579, 1592, 1615, 1637, 1641, 1662, 1683, 1790, 1794, 1849, 1958

1549, 1551, 1555, 1567, 1577,

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culegere de comunicări 116, 123, 142, 160, 167, 187, 190, 204, 226, 228, 241, 254, 265, 288, 311, 318, 367, 369, 434, 490, 503, 511, 512, 535, 542, 555, 564, 597 Biblioteca şi bibliotecarul: aspecte ale eficienţei profesionale

1082

Biblioteconomie şi ştiinţa informării. Prelegeri pentru studenţii specialităţii biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică

242

Biblioteconomie şi știinţa informării. Vol. VI

257, 309, 323, 331

Biblioteconomie, asistenţă informaţională. Arhivistică. Teorie şi practică

647, 693, 743, 918, 1835

Bulat Ludmila. Omul din preajmă

1038, 1039

Caietele Blaga

1777, 1827

Calendar Naţional

1658

Cartea şi lectura la Pontul Euxin : 75 de ani de la înfiinţarea BJ „Ioan N. Roman”, Constanţa

138

Cărţi cu dedicaţii (în colecția Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”)

296

Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice universitare şi specializate din Republica Moldova

727

Chişinăul în literatură

2017, 2165, 2229, 2345


258

Bibliografie

Colesnic Iurie. Chişinăul din amintire

2158

Colesnic Iurie. Timp şi istorie : Autori de la „Viaţa Basarabiei”

2174

Conferința tehnico-ştiințifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor

192, 300, 1086, 1635

Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană, dedicată aniversării a 63-a de la fondarea USM. Şt. socioumanistice

1093

Conferinţa ştiinţifică studenţească „Tineretul de azi – viitorul de mîine”, dedicată aniversării a 62-a de la fondarea USM, 14-18 aprilie 2008

693, 694

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor UTM (10-12 decembrie 2009)

1840

Corghenci L. Bibliotecarul şi biblioteca: aspecte ale eficienţei profesionale

1185

Creatori de ex-libris basarabeni : mic dicţionar

2156

Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conferința ştiințifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM. Ştiințe umanistice

2126, 2142, 2401, 2405

Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial : Conf. intern. (21-23 septembrie)

193

Dialoguri

432

Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei infobibliotecare: concepte, experienţe, orientări

649, 747

Dimitrie Cantemir : Dimensiuni ale universalităţii : Studii. Sinteze. Eseuri

623

Dimitrov Alex. Caricatură

293

Din comorile Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova : album

132

Diversificarea procedeelor didactice prin utilizarea elementelor de dramă şi creativitate plastic

2118

Doc

2274

Druţă Boris. Păsări uitate în zbor

895

Druţă Boris. Sub steaua lui David, cu Dumnezeu

1981

Eugen Doga : compozitor, academician

124

Femeia, un argument al libertăţii

2341

Filiala „Transilvania”: Portret din cuvinte 2000, 2011, 2020, 2026, 2042, 2054, 2056, 2098, 2109, 2112, 2119, 2122, 2132, 2155, 2169, 2201, 2206, 2230, 2238, 2343, 2352, 2362, 2370, 2371, 2391, 2412, 2421, 2428 Ghidul bibliotecilor din Chişinău

313

Granaci Lidia. Educaţia prin joc : teorie şi practică

1640

Imaginea bibliotecii publice în comunitate

1179

Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate 1014, 1022, 1047, 1049, 1056, 1058, 1062, 1070, 1073, 1078, 1095, 1119, 1123, 1137, 1170, 1223, 1224, 1240, 1276, 1345, 1350, 1384 Kulikovski Lidia. Biblioteconomie : Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri

831

Lecturi AGEPI. Ed. 12 (21-22 aprilie, 2010)

1611

Lentila de contact

1977


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 Libraries and development of innovation environment for science, education and business, VI International Bibliological Conference, 28-29 October 2010, Minsk

2522

Limba Română este Patria mea : studii, comunicări, documente

622

Linii comunicante. Declaraţii de dragoste

221, 223, 224

Localităţile Republicii Moldova : Itinerar doc.-publicistic ilustrat

1186, 1195

Maria Bieşu – vocaţie şi destin artistic

1660

McCook, Kathleen de la Peña. Un loc la masă: participarea la dezvoltarea comunităţii

1630, 1653

Mihail Zamfira. 155 de cărţi într-o carte

1646

Mitropolitul Gurie Grosu: misiunea de credinţă şi cultură

338

Moldovan Liliana. Indiscreţii în bibliotecă

1218

Moştenirea literar-spirituală a dinastiei Hîjdău-Hasdeu în bibliotecile chişinăuiene: catalog-bibliografie

302

Nicolae Titulescu – figură emblematică a diplomaţiei internaţionale: bibliografie selectivă

556

O familie de intelectuali basarabeni : Claudia Slutu-Grama. Dumitru Grama. Steliana Grama

742

Odainic Ioan Gh. Almanah enciclopedic: Perioada de tranziţie din anii 1989-2008

1031

Ofsaid

2256, 2278

Palladi Tudor. Astrodestinul Moldovei

1677

Plan strategic de dezvoltare pentru perioada 2008-2011

741

Pohilă Vlad. Şi totuşi, limba română : (articole, eseuri, prefeţe, recenzii)

749

Poptămaş Dimitrie. Reflecţii despre carte, bibliotecă şi lectură

1204

Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” : catalog

294

Refac un vis

2267

259

Revue des ètudes sud-est europèennes, XLVI, 2008

709

Rogac Raia. Punţi de suflet : convorbiri

2166

Rotonda de Araci : Romuluis Cioflec – un ardelean pe drumurile lumii

551

Şandru Ilie. Inima timpului 2360

1552, 1617, 1668, 1796-1799,

Secolul XXI – secolul comunicării : aspecte etico-morale: materialele conf. şt.-practice din 29 noiembrie 2007

651, 746

Servicii de bibliotecă: Experienţe şi exigenţe actuale : Bibliointegrarea imperartiv profesional : antologie de comunic.

285

Ştiaţi că? Caleidoscop enciclopedic

1187, 1203

Sub zodia cărţii : provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar

1124, 1125, 1177, 1192

Texte uitate – texte regăsite

131

„Tîrgovişte” sub semnul aniversării : 1995-2010 1650, 1686, 1687, 1711, 1850, 1855

1574, 1585, 1587, 1633, 1633,

The IALL International Handbook of Legal Information Management

2139


260

Bibliografie

Un fir de plumb atîrnat de un lucru fragil şi înaripat

431, 433, 434, 435, 437

Un om al faptelor: Vasile Şoimaru: biobibliografie

2173

Urcarea la cer

2275

Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Tîrgu-Mureş” – 15 ani de activitate 1968, 1976, 1980, 1983, 1989, 2008, 2022, 2023, 2097, 2103, 2106, 2107, 2113, 2116, 2117, 2145, 2157, 2184, 2200, 2207, 2214, 2236, 2336, 2347, 2356, 2359, 2361, 2401, 2413, 2420, 2424, 2427 Viaţa printre cărţi : Lidia Kulikovski : biobibliografie 2340, 2353

2019, 2177-2179, 2185, 2223,

Vlad Pohilă : biobibliografie

1652, 1788

Мир цветов «Дианы»

2488

Русская община Республики Молдова

1493

Русская школа. Новаторство и традиции. Вып. IV

997

Русский язык в Республике Молдова : реалии и перспективы : материалы респ. науч.-практ. конф.

599


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

261

Index de seriale şi ediţii periodice Acţiunea Europeană: (bul. informativ al Grupului de Iniţiativă al Mişcării social-politice „Acţiunea Europeană”) 424 Adevărul Nistrean 2417 Akademos 2403 Alba Iulia 488, 1331, 1375, 1774, 1776, 2009, 2267 Alternativa : bul. de educaţie civică 372 Alumni News (editie periodica, informativă) 1140 A'mic 621, 827, 1523, 1540, 1870 „Analele Universităţii Spiru Haret. Seria Filologie. Limba şi Literatura Română” 1211 Argeşul (Piteşti, România) 1865 Atelier 340, 342 Basarabia literară 1526, 1748, 1759 BiblioCity 119, 126, 134, 146, 147, 149, 159, 172, 189, 194, 197, 205, 207-210, 216, 244, 245, 246, 250, 252, 255, 258, 263, 264, 286, 289, 301, 350, 365, 368, 370, 378, 383, 384, 446, 489, 492, 494, 506-510, 537, 543, 544, 545, 552, 553, 554, 559, 565, 566, 570, 571, 573, 578, 585, 586, 616, 772, 897, 914, 938, 966, 967 Bibliocolecţii: cărţi, informaţie, lectură, opinii : neswletter-ul Departamentului Organizarea colecţiilor 2014 BiblioMagazin: bul. Informativ al ANBPR 2231 BiblioPolis 120, 130, 136, 145, 148, 157, 161, 165, 169, 176, 183, 191, 195, 206, 227, 229, 230, 247, 249, 256, 259, 284, 287, 290, 305, 308, 312, 319, 320, 324, 325, 326, 346, 349, 359, 363, 366, 374377, 386-410, 414, 436, 437, 439, 449, 450, 455, 473, 475, 491, 493, 499, 500, 501, 516, 517, 521, 530, 531, 572, 583, 600, 646, 648, 650, 653, 658, 659, 665, 671, 672, 674, 675, 692, 695, 701, 704, 730, 732, 734, 737, 744, 745, 748, 753, 771, 789, 791, 797-810, 812-822, 829, 845, 857, 864, 868, 879, 890, 899, 900, 901, 908, 909, 911, 915, 917, 930, 940, 971, 982, 1020, 1036, 1043, 1054, 1061, 1064, 1069, 1091, 1098, 1108, 1113, 1118, 1139, 1141, 1145, 1150, 1165-1167, 1169, 1171, 1172, 1174, 1175, 1179, 1181-1183, 1185, 1188, 1189, 1212, 1221, 1234, 1245-1247, 1251, 1253-1267, 1278, 1281, 1287, 1290, 1293, 1297, 1298, 1307, 1309, 1323, 1336, 1342-1344, 1354, 1368, 1369,

1392, 1393, 1406-1408, 1427, 1530, 1533, 1534, 1537, 1550, 1556, 1573, 1575, 1576, 1583, 1584, 1588, 1589, 1598, 1616, 1632, 1642-1645, 1648, 1651, 1669, 1672, 1685, 1689-1694, 1697, 1699, 1702-1706, 1714-1720, 1722, 1724-1726, 1736, 1745, 1749, 1750, 1754, 1762, 1763, 1779, 1781, 1785, 1791, 1808, 1813, 1815, 1819, 1831, 1838, 1839, 1843, 1846, 1968, 1971, 1972, 1984, 1985, 1989, 1991, 1992, 1995, 1999, 2001, 2003, 2006, 2012, 2019, 2021, 2022, 2030, 2051, 2055, 2057, 2061, 2062, 2100, 2102, 2108, 2110, 2115, 2125, 2137, 2144, 2147, 2162, 2167, 2168, 2170-2172, 2180-2182, 2188, 2197-2199, 2202, 2203, 2209, 2215-2222, 2224-2228, 2235, 2239-2253, 22892292, 2294, 2298, 2299, 2301, 2302, 2307, 2310, 2311, 2313, 2315, 2318, 2338, 2339, 2343, 2346, 2352, 2354, 2355, 2364, 2369, 2379, 2388, 2394, 2397-2399, 2400, 2402, 2411, 2414, 2422, 2423, 2477, 2508 Biblioteca 1089, 1639, 1663 Biblioteca Bucureştilor 538, 550, 642, 1079, 1080, 1285, 1301, 1404, 1563-1565, 1746, 1761 BiblioScientia 1178, 1845, 2408 Bibliotheca Septentrionalis (Baia Mare) 164, 2058, 2142, 2163 Buletinul ABRM 118, 282, 295, 314, 502, 630, 652, 702, 729, 735, 1023, 1024, 1050, 1060, 1085, 1088, 1092, 1142, 1143, 1171, 1176, 1233, 1394, 1426, 1530, 1566, 1569-1571, 1601, 1609, 1610, 1636, 1647, 1787, 2002, 2004, 2016, 2059, 2060, 2141, 2143, 2161, 2344 Capitala 113, 166, 173, 174, 185, 186, 217, 218, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 283, 307, 335, 353, 380, 440, 441, 514, 539, 568, 591, 596, 606, 614, 631, 636, 676-691, 696, 703, 710, 756, 757, 762, 763, 764, 786, 796, 832, 893, 910, 916, 943, 955, 961, 1015, 1016, 1019, 1032, 1035, 1044, 1053, 1072, 1109, 1114, 1120-1122, 1129-1135, 1184, 1194, 1198, 1235, 1236, 1274, 1275, 1277, 1279, 1286, 1288, 1296, 1310, 1324, 1340, 1370, 1390, 1396, 1397, 1399, 1416-1418, 1461, 1466, 1519, 1543, 1561, 1572, 1580, 16031608, 1621, 1664, 1695, 1696, 1698, 1700, 1701, 1710, 1712, 1713, 1720, 1723, 1729, 1730, 1783, 1784, 1786, 1789, 1854, 1856, 1881, 1964, 1979, 2149, 2186, 2187, 2210, 2415, 2448-2451, 25262529


262 Caravela 924, 928, 929, 931, 932, 933, 935 Cartea. Biblioteca. Cititorul : bul. metodic şi bibliografic 279, 332, 1386 Clipa 2288 Combatantul : supl. cu profil social şi juridic pentru veteranii de război 196 Confluenţe bibliologice 748 Contrafort 438, 504 Cugetul 215, 360, 420, 558

Bibliografie Florile dalbe 143, 188, 251, 334, 348, 351, 352, 379, 427, 430, 442, 457, 458, 464, 465, 466, 485, 486, 513, 669, 705, 755, 758,759, 773, 834, 836, 862, 863, 865, 873, 881, 1101, 1102, 1104, 1106, 1107, 1128, 1138, 1151, 1193, 1196, 1199-1202, 1208, 1215, 1225, 1227, 1272, 1283, 1291, 1292, 1304, 1308, 1383, 1389, 1403, 1527, 1542, 1602, 1661, 1666, 1667, 1673, 1684, 1708, 1738, 1782, 1858, 1993, 2005, 2013, 2019, 2037, 2039, 2040, 2043, 2046-2050, 2128, 2160, 2194-2196, 2237, 2348, 2396

Cultura informaţiei: ed. spec. a rev. BiblioPolis 88, 1638

Flux 137, 144, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 162, 168, 170, 175, 184, 203, 211-214, 344, 411, 415, 416, 425, 426, 519, 660-663, 825, 826, 830, 920, 921, 1388, 1402, 2232

Curier 731, 771

Funcţionarul public 1528, 1578

Curier : rev. de cultură (Târgovişte) 298, 738, 740, 1191

Gazeta bibliotecarului : Bul. informativ al Bibliotecii Naţionale, al Asoc. bibliotecarilor din Republica Moldova 155, 381, 382, 434, 435, 534, 657, 700, 739, 792, 794, 795, 1037, 1048, 1087, 1090, 1094, 1097, 1099, 1168, 1171, 1249, 1355, 1541, 1544, 1626, 1721, 1727, 1815, 1841, 1857, 1996

Cultura 788, 925, 926, 927, 934

Curtea veche 1219 Cuvântul 1025 Cuvântul liber (Târgu-Mureş) 1028, 1147, 1270, 1302, 1356, 1522, 1803, 1809, 1811, 1976 Dacoromania (Alba Iulia) 707, 823, 903, 922, 1033, 1334, 1335, 1778

Gazeta Bistriţei 1217

Dante’s 361

Dezvoltarea : săpt. pentru oamenii de afaceri 354, 635

Glasul (Glasul Națiunii) 181, 202, 240, 260, 328, 356, 371, 385, 412, 422, 423, 443, 444, 445, 448, 451, 452, 459, 460, 462, 463, 467, 468, 470, 474, 476, 477, 478, 479, 561, 638, 666, 736, 768, 837843, 846-849, 851, 853-856, 859, 860, 861, 871, 872, 874, 876, 877, 878, 880

Dreptul : săpt. Juridic 1205

Graiul Maramureşului 541, 1127

Ecoul Eminescu 1100, 2101

Hermeneutica Bibliothecaria : antol. Philobiblon (III) 127

Destin românesc: rev. de istorie şi cultură 337, 340, 341, 923

Est-Curier (Criuleni) 1066 Familia română (Baia Mare) 1013, 1018, 1042, 1059, 1112, 1136, 1153, 1239, 1248, 1325, 1351, 1385, 1413 Făclia 261, 329, 453, 469, 472, 850, 869, 870, 939, 1017, 1083, 1103, 1216, 1284, 1289, 1299, 1300, 1348, 1349, 1398, 1409-1412, 1518, 1674, 1729, 1742, 1744, 1759, 1780, 1795, 1833, 2111, 2351, 2357 Făclia : Ziar independent de Cluj 1242 Flacăra 1096 Flacăra lui Adrian Păunescu 2272

Gazeta de Maramureş 2395

Info Agrarius 281, 728 Informaţia 667, 708, 769 Informaţia de Alba 1115 Intellectus 1144, 2138, 2411 Intercultural (România) 1680, 1733, 1737, 1748, 1863, 2426 Jurnal de Chişinău : ed. naţ. 117, 135, 139, 140, 198, 220, 280, 357, 358, 529, 562, 641, 644, 645, 766, 774-778, 780-783, 789, 811, 941, 1041, 12281232, 1250, 1252, 1270, 1415, 1670, 1707, 2135, 2192


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

263

Jurnalul naţional (Ed. de Chişinău) 777

Moldoveanca 1046, 1328, 2164

Jutrzenka 784, 785, 1419, 1529, 1671, 1866 Lanterna Magică 919, 1398, 1400, 2416

Natura 333, 413, 626, 627, 824, 898, 902, 1040, 1055, 1294, 1327, 1329, 1538, 1731, 1732, 1739, 1741, 1757, 1851, 2031, 2045, 2287, 2295, 2297, 2303, 2304, 2308, 2309, 2314

Lector (Focşani) 304

Naţiunea 1709, 1744, 1852

Labirint (Bistriţa Năsăud) 310, 321

Lectura (Cluj) 297, 299, 738

Naţiunea din Bucureşti 1728, 1731, 1760

Legea şi viaţa 253

Noul literator (Craiova) 2254, 2257

Libraria : anuar 746, 1848, 2140, 2404

Paşii Profetului 1326

Limba Română 624, 1081

Philobiblon (Cluj) 128

Literatura şi arta 136, 177-180, 222, 223, 225, 266278, 330, 355, 362, 419, 505, 520, 522-528, 536, 560, 562, 563, 632, 634, 637, 639, 640, 643, 645, 656, 698, 705, 711-726, 752, 787, 894, 896, 904, 905, 906, 912, 913, 942, 1045, 1051, 1146, 11541164, 1268, 1282, 1333, 1346, 1360, 1371-1374, 1376-1381, 1405, 1414, 1417, 1420, 1521, 1532, 1536, 1539, 1545, 1547, 1557, 1558, 1586, 1594, 1595, 1618, 1620, 1622-1625, 1649, 1655-1657, 1659, 1676, 1678, 1773, 1775, 1801, 1816-1818, 1820-1826, 1828-1830, 1857, 1862, 1970, 1978, 1997, 1998, 2007, 2010, 2015, 2019, 2024, 2025, 2027, 2028, 2036, 2038, 2095, 2096, 2099, 2102, 2104, 2114, 2120, 2121, 2133, 2134, 2150-2154, 2159, 2175, 2193, 2205, 2211-2213, 2255, 22582266, 2268-2270, 2276, 2277, 2279-2286, 2306, 2312, 2329, 2337, 2340, 2349, 2350, 2358, 2368, 2372, 2376-2378, 2380-2387, 2389, 2390, 2418, 2429 Litere : Rev. Uniunii Scriitorilor din Târgovişte 1295, 1306 Lumina Lină = Gracious Light: rev. de spiirtualitate şi cultura românească 1665 Luminătorul 1330 Magazin bibliologic 129, 292, 324, 327, 515, 1173, 1568, 1599, 1631, 1682, 1847, 2029, 2032, 2034, 2044, 2052 Mesagerul de Bistriţa Năsăud 518, 654, 2373-2375 Misionarul 182, 533 Mişcarea literară (rev. Bistriţa-Năsăud) 638 Moldova 317, 454, 456, 604, 1110, 1111, 1248, 1305, 1337, 1339, 1497, 1520, 1793, 1853, 2033, 2035, 2041, 2053 Moldova azi 1814 Moldova Suverană 345, 417, 765, 1965

Proconsumator 487 "PRO SAECULUM" (rev.) 114 Pro Verde 1148, 1149, 1241, 1347, 1365, 1619, 1792, 1812, 2363 Puişorul curios : rev. pentru copii între 3-8 ani 421 Răsunetul (Bistrița-Năsăud) 1209, 2208 Mişcarea literară (Bistriţa-Năsăud) 638 Revista apelor 1359 Revista fermecată pentru copii isteţi 628 Revista română 336, 1548 Revue des ètudes sud-est europèennes, XLVI, 2008 709 ROST (rev. din Bucureşti) 1753 Roua stelară 1029, 1063, 1065, 1074-1077, 1213, 1214, 1560, 2189, 2190 Săptămîna 316, 347, 1391, 1861, 2191 Sebeşul 1332 Septentrion literar 114 Stare de urgenţă 615, 750, 1338 Studia Universitatis 1837, 1842, 1844, 2406, 2410 Timpul 111, 115, 121, 122, 125, 199, 200, 201, 248, 306, 364, 373, 418, 480-484, 532, 546, 549, 557, 699, 754, 882-889, 907, 936, 937, 1084, 1105, 1152, 1210, 1220, 1237, 1238, 1243, 1244, 1311-1322, 1387, 1401, 1531, 1554, 1562, 1593, 1654, 1675, 1679, 1688, 1765-1772, 1859, 1864, 1966, 1967, 1969, 1973, 1982, 1986-1988, 1994, 2018, 20632094, 2131, 2146, 2204, 2293, 2296, 2319-2328, 2330-2335, 2392, 2393, 2425 Timpul Satiricus: Supl. la ziar. Timpul 664


264 Tribuna copiilor 163, 633, 1030, 1057, 1071, 1222, 1600, 2129, 2130 Ulpia Jurnal 668, 706, 767, 1116 Unirea: ziar independent 641, 704, 892, 1206, 1207 Univers Pedagogic Pro 141, 428, 461, 547, 548, 620, 697, 751, 1021, 1034, 1117, 1126, 1271, 1546, 1553, 1559, 1590, 1596, 1597, 1807, 2105, 2123, 2124, 2127, 2136, 2144, 2183 Vatra veche (Târgu-Mureş) 1026, 1052, 1352, 1353, 1357, 1358, 1362-1364, 1366, 1367, 1520, 1525, 1581, 1740, 1628, 1680, 1681, 1735, 1746, 1747, 1751-1753, 1755, 1756, 1758, 1764, 1800, 1802, 1804-1806, 1810, 1860, 1974-1976, 2176, 2184, 2234, 2273, 2288, 2291, 2296, 2300, 2305, 2316, 2317, 2359, 2365-2367, 2414 Viaţa Basarabiei 2017, 2019, 2165 Viaţa studenţească 618, 619, 629, 655, 673, 770, 833, 835, 852, 858, 866, 867, 1067, 1068, 1273 Viaţa ta 171, 828 Vocea poporului 133, 262, 1535 Zi de Zi 2233 Ziarul de Gardă 219, 429, 447, 471, 495-498, 844, 875, 1197, 1226, 1303, 1734 Ziarul liber 1582 Ziarul Necenzurat 540 Ziarul Universitatea 1190 Jutrzenka 984, 1469, 1471, 1876, 1900, 1906, 1915, 2490 Pacificus 2445 АиФ Молдова: прил. к газ. «Аргументы и факты» 972, 987, 988, 1421, 1442, 1473, 1482, 1509, 1901, 1921, 1923, 1951 Антенна 1907 Бизнес-Элита 946, 983 Вести Гагаузии 2515 Время 567, 988, 1435, 1444 Голос народа 133 День (Киев) 1499 Диалог 2470

Bibliografie Еврейское местечко 607-611, 944, 945, 948-950, 956, 964, 965, 970, 980, 981, 989, 990, 994-996, 1004-1006, 1423-1425, 1433, 1436, 1441, 14471453, 1456-1458, 1465, 1468, 1475, 1479, 1483, 1486, 1490, 1491, 1494, 1495, 1501, 1511, 1869, 1873, 1874, 1879, 1884, 1889-1894, 1898, 1899, 1908, 1916, 1920, 1933, 1953, 1954, 2440-2442, 2452, 2457-2461, 2464-2469, 2478, 2481, 2497, 2503, 2507, 2511, 2514, 2517, 2520, 2536 Известия в Молдове 958, 1445, 1446 Истоки жизни 954, 957, 960, 963, 968, 969, 999, 1002, 1003, 1007, 1431, 1432, 1438, 1443, 1478, 1484, 1500, 1502, 1504-1506, 1885, 1922, 1930, 1935, 1936, 1939-1947, 1955-1957, 2432-2434, 2436, 2456, 2458, 2462, 2472, 2473, 2483, 2518, 2519, 2521, 2535 Кишиневские новости 579, 581, 590, 601, 602, 603, 959, 975, 978, 985, 993, 1000, 1454, 1464, 1470, 1472, 1488, 1492, 1496, 1498, 1917, 1924, 2435, 2439, 2471, 2482, 2500, 2510, 2512, 2524 Кишиневский обозреватель 580, 977, 1489, 2485-2487 Коммерсант PLUS 577, 593, 992, 2475 Коммунист 998 КП «Молдова» : прил. к газ. Комсомольская Правда 574, 2530-2534 Литературная газета 587 Маяк Португалии 569 Молдова 1111, 1339 Молдавские ведомости 1009, 1463, 1895, 1904, 1934, 2491, 2537, Наше поколение 1422, 1882 Независимая Молдова 575, 582, 589, 594, 612, 613, 953, 962, 973, 976, 1001, 1474, 1480, 1485, 1487, 1515, 1919, 1929, 2506, 2509, 2513, 2516 Новое время 1937, 2454, 2498 Новости недели 1459 Общеписательская литературная газета 1926 Панорама 1897, 1902, 1952, 1963, 2455, 2525 Педагогический вестник 991 Рідне слово (Бельцы) 1460, 1872, 1886, 1903, 2437, 2480, 2492-2494, 2502 Росток 588


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011

265

Русское слово 576, 592, 595, 598, 605, 947, 951, 974, 979, 986, 1008, 1010-1012, 1428-1430, 1434, 1437, 1462, 1476, 1477, 1481, 1503, 1512-1514, 1516, 1517, 1868, 1871, 1875, 1877, 1887, 1888, 1896, 1905, 1909-1914, 1918, 1925, 1928, 1938, 1948, 1959-1962, 2430, 2431, 2438, 2443, 2444, 2463, 2479, 2484, 2489, 2495, 2496, 2499, 2501, 2504, 2538-2547

763, 764, 786, 796, 832, 893, 943, 952, 955, 961, 1015, 1198, 1235, 1236, 1382, 1439, 1455, 1461, 1466, 1507, 1508, 1510, 1607, 1700, 1880, 1881, 1949, 1950, 2448-2451, 2526-2529

Русское поле 1883, 1927, 2476, 2505

Экономическое обозрение (Логосс-пресс) 584

Capitala=Столица 113, 173, 174, 185, 217, 218, 232, 234, 235, 236, 237, 243, 283, 335, 353, 440, 441, 514, 539, 568, 591, 596, 606, 614, 631, 636, 677, 678, 680, 681, 682, 686, 690, 696, 756, 762,

Эксперт новостей 1440, 1467, 1878, 2446, 2447, 2453

Столица (Комрат) 1382 Травень-Червень 1460 Труд-7. Молдова 1931, 1932, 2474


Lista autorilor Adam, Ioan Afanasiev, Vlad Agapchina, Irina Aloiț, Veniamin Ambroci, Tatiana Andreev, Oxana Andreeva, Daniela Andrus, Leonid Anegroaie, Z. Apostol, Zoia Apovoloi, Elena Ardelean, Teodor Arghezi, Mitzura Arion, Liuba Artemieva, Tamara Avram, Monica Babici, Mihaela Bacal, Diana Bacalu, Lucia Badan, Angela Badicu, Iurie Bahu, Eugenia Balaban, Claudia Balan, Iurie Balan, Zoia Balandina, Elena Balmuş, Pavel Baltag, Tatiana Barbă, Ludmila Bargan, Ecaterina Basarab, Teo Bascacova, Axenia Basiul, Valentina Bataeva, Olga Baţmanova, Anna Băciuţ, Nicolae Bădărău, Zinaida Bărdiţă, Irina Bârcă, Iulita Bejan, Nina Bendas, Mihai Benghelsdorf, S. Beşleagă, Vladimir Beţivu, Valeria Bileac, Zinaida Bobeică, Constantin Bocancea, Evelina

scriitor, Focşani, România ziarist, Capitala jurnalistă, Русское слово jurnalist, Истоки жизни șef, Biblioteca Colegiului de Construcţie şef oficiu, Filiala „A. Mickiewicz” jurnalistă, АиФ Молдова jurnalist, Capitala ziaristă, Făclia jurnalistă, Еврейскоe местечко ziaristă, Făclia director general, BJ „Petre Dulfu”, Baia Mare actriţă, ex-deputat în Parlamentul României specialist principal, metodist, Direcţia generală Educaţie, Tineret şi Sport jurnalistă, Кишиневские новости director general, BJ Mureş elevă, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” şef oficiu, Biblioteca Publică de Drept ziaristă, Timpul ziaristă, Literatura şi arta economist, jurist, scriitor prof., Liceul Teoretic „Lucian Blaga” director general, BN pentru copii „Ion Creangă” ziarist ziaristă jurnalistă, Бизнес-Элита, Русское слово istoric și critic literar, dir. Centrul Naţional de Hasdeulogie șef oficiu, Departamentul CID „Chișinău” director, Filiala „Lesia Ukrainka” poetă jurnalist, Natura bibliotecar, Biblioteca Publică de Drept jurnalistă jurnalistă, Русское слово director, Filiala „Ițic Mangher” redactor-şef, Vatra veche director, Filiala de Arte „Tudor Arghezi” studentă, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM redactor-şef, Centrul Editorial al AŞM prof. de artă plastică, voluntar ziarist jurnalist, Еврейскоe местечко scriitor, traducător bibliotecar, Filiala „Ovidius” șef oficiu, Filiala „Transilvania” publicist, scriitor șef oficiu, Departamentul tehnologii informaționale


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 Bogatu, Petru Boguş, Elena Boico, Marcela Bolșova, Olga Bologan, Gheorghe Bondarciuc, Oxana Borș, Angela Bordeianu, Cătălin Borisova, Tatiana Borodaev, Veaceslav Borodatîi, Tatiana Botezatu, Eliza Botgros, Vlad Daniel Botnaru, Mihaela Brad, Ion Brad, Romulus Brad, Vasile Brâncoveanu, Valentina Budeanu, Gheorghe Buga, Aurora Buga, Ion Bujac, Irina Bulat, Ludmila (Doroșencu Ludmila) Bulibaş, Victoria Bulmaga, Rodica Buluţă, Gheorghe Burcatâi, Diana Burea, Eugenia Burlacov, Dmitri Bușila, Carina Butnaru, Valentina Butucel, Elena Buzu, Teodor Cadâr, Dorina Calac, Tatiana Caldare, Elena Calugher, Elena Canja, Ana Capiţa, Ludmila Caraman, Nina Caranfil, Ninela Carp, Mirabela Casap, Marina Caterev, Cristina Cazimirovici, V. Cebanu, Victoria Cebotari, Elena Cebotari, Margareta Cerniciuc, Maria Cernov, Svetlana Chicu, Dumitriţa

267

jurnalist politolog ziaristă jurnalistă, Русское слово specialist principal, Funcţionarul public jurnalistă, Jutrzenka bibliotecar principal, Filiala „Ițic Mangher” director al BJ „Gh. Asachi”,prof. univ., Iași redactor-şef, Русское слово jurnalist, Pacificus, Эксперт новостей bibliotecar principal, Departamentul marketing critic literar, dr. în filologie, prof. univ. prof. univ. utilizator, Filiala „Ovidius” scriitor, România fratele lui Traian Brad (1987-2002, director general, BJ „O. Goga”), Cluj poet pictoriţă publicist, Timpul șef, Filiala Alecu Russo prof. univ., dr. habilitat în istorie, politician jurnalistă, Истоки жизни jurnalistă șef oficiu, Filiala „Ștefan cel Mare” studentă, USM bibliolog, scriitor, director, Biblioteca Universităţii de Medicină „Carol Davila”, Bucureşti studentă, USM bibliotecară, Filiala „Târgu-Mureș” actor de teatru, prezentator rus ziaristă, Capitala=Столица ziaristă, preşedintele Societății „Limba Noastră cea Română” director, Filiala „Ovidius” artist plastic, Cehia (originar din Basarabia) şef secție, BJ „Petre Dulfu”, Baia Mare ziaristă, Комсомольская Правда в Молдове director, Filiala „Alba Iulia” bibliotecar, Filiala „Alba Iulia” ziaristă bibliotecar principal, Filiala „Transilvania” scriitor artistă a Poporului, actriţă la Teatrul Naţional Mihai Eminescu jurnalistă, Capitala ziaristă director, Filiala „Ștefan cel Mare” jurnalist, Jutrzenka bibliotecar, Filiala „Ovidius” director, Filiala „Liviu Rebreanu” bibliotecar principal, Filiala „Ovidius” bibliotecară, l/t „Olimp”, Puhăceni ziaristă, reporter la Est-Curier, Criuleni ziaristă


268 Chiriac, Svetlana Chirilă, Maria Chirilov, Viorica Chirtoacă, Dorin Chisnenco, Angela Chiţanu, Olimpia Ciaicovscaia, Elena Cimpoi, Mihai Ciobanu, Angela Ciobanu, Lilia Ciobanu, Liuba Ciobanu, Raisa Ciocanu, Ion Ciocoi, Gheorghe Ciolac, Nicolae Ciornîi, Iulia Cliofos, Petru Cobzac, Victor Codreanca, Lidia Cogan, Sașa Coica, Ala Cojocaru, Maria Cojoharenco, Natalia Cojuhar, Victor Cojuhareva, Maria Colac, Tudor Colesnic, Iurie Constantin, Ion Constantinescu, Radu Copteva, Galina Corbu, Daniel Corcebaş, Tatiana Corcinschi, Nina Corcoțenco, O. Corghenci, Ludmila Corobceanu, Svetlana Corsacova, V. Cosmescu-jr., Alexandru Costiuc, Tatiana Coşeriu, Tatiana Cotuţiu, Cornel Covrig, Andrei Cracan, Olga Cravciuc, Natalia Crotov, Anton Crudu, Dumitru Cucereavâi, Mihai Culev, Ana Lucia Cuprianova, Daria Cușnir, Elena Cuzuioc, Ion

Bibliografie jurnalistă, Независимая Молдова șef oficiu, CAIE ziaristă primar general al municipiului Chișinău ziaristă jurnalistă, Flux jurnalistă, Русское слово academician, critic și istoric literar artistă jurnalistă, Literatura şi arta şef oficiu, Filiala „Ovidius” ziaristă critic literar poet jurnalist, Кишиневские Новости utilizator, Filiala „Ovidius” utilizator, Filiala „Ovidius” pictor, sculptor, grafician, poet, fotograf cercetător ştiințific, dr. în filologie, conf. univ., AŞM jurnalist, Еврейское местечко jurnalistă, Timpul jurnalistă, Независимая Молдова, Русское слово șef oficiu, Filiala „Ovidius” jurnalist, Рідне слово (Бельцы) jurnalistă, Русское слово publicist, etnolog, folclorist, istoriograf istoric literar, scriitor, cercetător, șef, Departamentul Studii și Cercetări cercetător ştiinţific, Biblioteca Metropolitană, Bucureşti ziarist jurnalistă, Панорама poet, critic literar, editor jurnalistă critic literar, cercetător, Institutul de Filologie, AŞM jurnalist, Рiдне слово director-adjunct, DIB ULIM poetă, corespondentă, ziar Est Curier, Criuleni jurnalist, Коммерсант Plus prozator, ziarist şef serviciu, BJ „O. Goga” Cluj director adjunct, BM „B.P. Hasdeu” prozator, publicist, Cluj ziarist, Combatant șef, Filiala Nicolae Titulescu șef, Filiala Miron Costin jurnalist, Молдавские ведомости scriitor, director, Filiala „Ștefan cel Mare” ziarist șef, Direcția cultură al Primăriei Municipiului Chișinău jurnalistă, Кишиневские новости jurnalistă, Еврейское местечко scriitor, medic


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 Dabija, Elena Dabija, Natalia Dabija, Nicolae Danici, Elena Danina, Ala Daranuţa, Dragalina Dașevschi, Oleg Dașevschi, Veniamin Demian, S. Dercaci, Irina Derevșcicova, Svetlana Derivolcov, Svetlana Didic, Vasile Dimant, Șeina Dinu, Marcel Djugastran, A. Dmitrieva, M. Dobrohotova, O. Dogotari, Ludmila Dolinscaia, Elena Donţu, Tatiana Dorofti, Valentina Drăguşin, Emanuel Dreizler, Mihail Duca, Alexei Duca, Gheorghe Dumbrăveanu, Luminiţa Dumbrăveanu, Victor Dumitrel, Ion Erizanu-Pînzari, Elena Fedorova, N. Filimon, Tamara Filip, Iulian Fiodoruc, Tatiana Fiştic, Cristofor Florea, Corneliu Foiu, Taisia Fonari, Victoria Frişcu, Alexandru-Horaţiu Gajiu, Andrei Galaju, Ana Galchina, Axinia Gâscă, Carolina Gâştemulte, Nelly Gheorghiţă, Eugen Gheorghiţă, Lilia Gheorghiţă, Nadina Gheorghiu, Adriana Gherman, Alin-Mihai Ghibu, Constanţa Ghinculov, Silvia

269

director, CAIE șef, Filiala Traian poet, prozator, publicist, redactor-şef, Literatura şi arta jurnalistă, Истоки жизни jurnalistă, Истоки жизни bibliotecară, Filiala „Transilvania” jurnalist, Время, Истоки жизни, Молдавские ведомости jurnalist, Еврейское местечко, Истоки жизни jurnalist, Маяк Португалии jurnalistă, Рiдне слово ziaristă, Известия в Молдове director, Liceul din Baimaclia, Cantemir pictor, prof., Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” jurnalist, Истоки жизни ambasador, director al Centrului de Studii Strategice al Fundaţiei Europene Titulescu, Bucureşti jurnalist, Кишиневские новости jurnalist, Истоки жизни jurnalist, Независимая Молдова șef, Filiala Codru jurnalistă, Русское слово șef oficiu, Filiala „Transilvania” manager, Departamentul dezvoltarea colecțiilor jurnalist, Alba TV, România scriitor, ziarist, Еврейское местечко jurnalist, Диалог preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei jurnalistă, poetă scriitor, ziarist președinte, Consiliul Județean Alba învăţătoare, Liceul Teoretic „Al. Ioan Cuza” jurnalist, Русское слово ziaristă poet, publicist manager, Departamentul relaţii cu publicul elev, voluntar, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” scriitor, Canada manager, Departamentul CID „Chişinău” cercetător literar, prof. univ. poet, şef, Filiala Cornului jurnalist, Время șef catedră, prof., Liceul Teoretic „Ion Creangă” ziaristă, Эксперт новостей bibliotecar principal, Departamentul CID „Chişinău” ziaristă, Timpul scriitor, ziarist contabil-șef, Interm Grup SRL ziaristă, Capitala director, BJ „Ioan N. Roman”, Constanţa prof. univ., Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba Iulia preşedintele Fundaţiei Culturale „Onisifor şi Octavian Ghibu” dr. în economie, director, Biblioteca ASEM


270 Globa, Elizaveta Goian, Natalia Goja, Anca Goldman, Vera Golovatenco, Aculina Gorceac, Leonid Gore, Lilia Gori, Victoria Gorincioi, Daniela Gorincioi, Tamara Gortolum, Ina Grabovski, Dmitri Graur, Natalia Grănescu, Adrian Grossu, Silvia Grosu, Lidia Gulca, Ilie Gurău, Rima Guşan, Elena Guţan, Iana Guţu, Maria Guzun, Iuliana Hadârcă, Ion Hadârcă, Natalia Harconiţa, Elena Harjevschi, Mariana Hazin, Mihail Hănţulescu, Ioan Hibina, Irina Hlib, Lidia Hodova, Olga Iachim, Ion Iacovuc, Alea Ianvareva, Nadejda Iftodi, L. Iordan, Constantin Iordăchescu, Tudor Irimciuc, Marina Ischimji, Tatiana Ișimova, Liubov Iunco, Alexandra Ivanova, Tatiana Izman, Ludmila Javelea, Svetlana Jestcova, Elena Josu, Nina Juc, Liliana Juncă, Nina Kulikovski, Lidia Kulikovski, Victoria Latieva, Lidia

Bibliografie şef bibliotecă, Biblioteca Științifico-Didactică dr. conf. univ., Catedra de Biblioteconomie și Asistență Informațională USM ziaristă șef, Filiala Nicolae Titulescu bibliotecară șef adjunct, Direcția cultură a municipiului Chișinău bibliotecar, Biblioteca Colegiului Politehnic, Chişinău șef oficiu, Filiala „Hristo Botev” manager, Departamentul organizarea colecțiilor publicistă jurnalistă, Еврейское местечко jurnalist, Capitala prozatoare prozator, Cluj, România dr. în istorie, conf. univ., USM poetă reporter, Jurnal de Chișinău prof., Colegiul de Construcţii, Chişinău reporter șef oficiu, Filiala „Târgu-Mureş” șef, Filiala V. Bielinski bibliotecară, Filiala „Târgu-Mureş” poet, publicist, traducător, deputat în Parlament ziaristă director, Biblioteca UPS „Alecu Russo”, Bălţi director, Biblioteca Publică de Drept scriitor, jurnalist, Еврейское местечко jurnalist, poet, Filiala „Alba-Iulia” jurnalistă, Новое время scriitoare jurnalistă, Русское слово scriitor, publicist jurnalistă, Панорама, Молдавские ведомости jurnalistă, Русское слово șef oficiu, Filiala „Târgu-Mureş” cercetător științific, România jurnalist jurnalistă, Русское поле bibliotecar principal, Filiala „Ițic Mangher” jurnalistă, Еврейское местечко poetă, jurnalistă, Русское слово, Независимая Молдова jurnalistă, Труд-7 Молдова șef oficiu, Filiala „Maramureş” director, Filiala „Maramureş” jurnalistă, Кишиневские новости, Русское слово poetă, ziaristă şef oficiu, Filiala „Maramureş” artistă director general, BM „B.P. Hasdeu”, dr. conf. univ. traducătoare scriitoare, Кишиневские новости, Независимая Молдова


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 Lavric, Victor Leahova, Irina Loghin, Liuba Lozan, Pavel Lupașcu, Tatiana Macari, Ana Macarova, I. Madan, Ion Malaneţchi, Tamara Malaneţchi, Vasile Maleș, Doina Mamaiscaia, Cristina Manea-Cernei, Eugenia Maria, Natalia Marian, Boris Mariaș, Ilia Marica, Valentin Marjina, Lilia Marusceac, Irina Maximovici, Valeri Mazurean, Irina Mărgineanu, Ion Medvedi, Olga Michnik, Adam Migulina, Tatiana Mihail, Dinu Mihail, Zamfira Mihailo, Larisa Mircea, Dumitru Mireanu, Virginia Mîslițcaia, Svetlana Mocanu, Aliona Mogîldea, Natalia Molceanina, Sofia Moldovan, Liliana Moldovanu, Anastasia Moldovanu, Dumitru Molișteanu, Axenia Moraru, Viorica Movilă, Lica Murașova, Nelly Musteaţă, Traian Nanea, Vasile Neagu, Manole Neamţu, Galina Nechit, Irina Nedzelschi, Ecaterina Negrei, Ion Nosatîi, Aliona Olaru, Angelina Olărescu, Angela

271

ziarist jurnalistă, Кишиневский обозреватель, Кишиневские новости șef oficiu, Filiala „Ştefan cel Mare” jurnalist, Русское слово jurnalistă, Cаpitala scriitoare jurnalist, Русское слово dr. în istorie, conf. univ., Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională bibliotecară, Filiala „Alba Iulia” cercetător literar, lector univ. jurnalistă, Capitala director, Filiala „Maramureş” scriitoare, cercetător științific jurnalistă, Moлдавские ведомости poet, ziarist jurnalist, Еврейское местечко scriitor, publicist, România jurnalistă, Русское слово bibliotecar, Biblioteca Publică de Drept jurnalist, Независимая Молдова jurnalistă, Кишиневские новости scriitor, publicist, bibliolog, Alba Iulia, România șef oficiu, Filiala „Mihail Lomonosov” scriitor, eseist (Polonia) jurnalistă, Экономические обозрение jurnalist, bibliotecar lingvistă, dr., prof. univ., Bucureşti jurnalistă, Cаpitala-Столица scriitor, jurnalist pictor președinte, Fundația etnoculturală ucraineană „Барвинок” bibliotecară, Filiala „Târgoviște” ziaristă jurnalistă, Русское слово șef serviciu, BJ Mureș, România șef oficiu, Filiala de Arte „Tudor Arghezi” scriitor jurnalistă, Кишиневские новости bibliotecară, Filiala „Ovidius” ziaristă bibliotecar, Filiala „Hristo Botev” jurnalist diplomat, scriitor scriitor bibliotecar principal, Departamentul tehnologii informaţionale poetă, ziaristă, Jurnal de Chişinău director, Filiala „A. Mickiewicz” dr. în istorie, Vicepreședinte al Asociației Istoricilor din Moldova șef oficiu, Filiala Nicolae Titulescu ziaristă, Democraţia șef, Biblioteca Cricova


272 Oliv, Mircea Oloi, Vlad Onciu, Parascovia Oprea, Tatiana Oseredciuc, Eugen Pahomi, Zinaida Pahomova, Elisaveta Paladi, Victor Palii, Tatiana Palladi, Tudor Partole, Claudia Parva Săsărman, Traian Pascari, Rodica Pavlenco, Alexandra Pavlenco, Maria Păduraru, Pavel Păunescu, Adrian Pânzaru, Ludmila Pârlea, Gheorghe Pegza, Ludmila Pereteatcu, Tamara Perju, Larisa Petrache, Tatiana Petraş, Irina Petrovici, Alexei Petrovîh, Maria Picasov, Pavel Pivavar, Igor Plăieşu, Raisa Plămădeală, Eugenia Plopa, Ludmila Podlesnaia, Marina Pohilă, Vlad Poiată, Petru Pop, Mioara Popa, Doina Popa, Victoria Popescu, Crina Popova, Elvira Popovici, Ştefan Poptămaş, Dimitrie Popuşoi, Liliana Porcesco, Cristina Postolachi, Gutiera Postolachi, Veronica Precrasnaia, Elena Proca, Ion Prohin, Victor Pruteanu, Ioana Puşneac, Violeta Rachieru, Adrian Dinu Radu, Daria

Bibliografie director, BJ Bistriţa-Năsăud student, UTM director, Filiala „Transilvania” jurnalistă, АиФ Молдова pictor, preș. Asociației pictorilor ucraineni „Renaștere” manager, Departamentul achiziţii şi prelucrare jurnalistă, Русское слово compozitor șef oficiu, Biblioteca Publică de Drept critic literar, România poetă, prozatoare, eseistă bibliotecar, Bistriţa-Năsăud studentă, USM, voluntară la Filiala „Alba Iulia” jurnalistă, Антенна jurnalistă, Независимая Молдова scriitor, ziarist poet, România (originar din Basarabia) director adjunct, BM „B.P. Hasdeu” învățător, com. Miroslovești, jud. Iași, România bibliotecar, Biblioteca Publică de Drept ziaristă bibliotecară, BP Cricova șef, Direcţia cultură, Pretura sectorului Rîşcani scriitoare, România jurnalist, Русское слово jurnalistă, Русское слово jurnalist, Независимая Молдова jurnalist, Jutrzenka scriitoare șef oficiu, Filiala „Alba Iulia” director, Filiala „Târgovişte” colaborator, Casa-muzeu „A. Pușkin” publicist, scriitor, redactor-şef, BiblioPolis ziarist prof., director, BJ Lucian Blaga, Alba Iulia preşedintele Asociației Bibliotecilor Publice din România ziaristă poetă jurnalistă, Кишиневские новости student, USM, bibliotecar, CAIE bibliolog, ex-director, BJ Mureş ziaristă, Flux ziaristă, Moldova suverană ziaristă dr. în filologie, prof., Liceul Academic Român-Englez „Mircea Eliade” jurnalistă, АиФ Молдова ziarist, scriitor, redactor-şef, Glasul Naţiunii scriitor, ziarist, Flux, Florile dalbe jurnalist, Capitala studentă, Facultatea de Litere, USM scriitor, România compozitoare


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 Rascazova, Vera Raţă Valeriu Răileanu, Diana Rău, Alexe Reniţă, Alecu Revuțchi, Vsevolod Rischina, Natalia Rîndina, Valentina Robu, Natalia Rodina, Natalia Rogac, Raia Roibu, Nicolae Rostova, Iaroslava Roşca, Agnesa Roşca, Arina Roşca, Elena (Caldare Elena) Roşca, Tatiana Rotaru, Florin Roznovschi, Mirela Rubinștein, Oleg Rubțov, Gheorghi Rudeaghina, Olesia Rusu, Nicolae Rusu, Victor Rusu-Haraba, Anastasia Sainciuc, Glebus Samburschi, Piotr Sârbu, Antonina Saveliev, I. Sclifos, D. Scobioală, Genoveva Semionova (Iudovici) Iulia Serbuşcă, Adela Sereghina, Alexandra Sergheev, Nicolai Sidorov, Dmitri Sivac, Olga Slivenco, Nelly Slobozianu, Mihail Slutu-Grama, Claudia Slutu-Soroceanu, Nina Solnțeva, Elena Soloviova, Tatiana Sorici, Maria Spițîna, Irina Sprincinat, Lidia Stanca, Sorina Stanciu, Andriana Starciuc, Savela Stepachina, Claudia Stoica, Ion Stoica, Valentina

jurnalistă, Русское слово șef oficiu, Serviciul redacțional ziaristă bibliolog, scriitor, dir. Bibliotecii Naţionale a RM ziarist jurnalist, Capitala jurnalistă, Еврейское местечко jurnalistă, Русcкое поле jurnalistă, АиФ Молдова jurnalistă, Кишиневские новости ziaristă, șef oficiu, Filiala „O. Ghibu” scriitor, publicist, Timpul jurnalistă, Русское слово poetă, traducătoare, eseistă ziaristă director, Filiala „Alba Iulia” șef oficiu, Departamentul marketing dr. în istorie, dir. Bibliotecii Metropolitane, Bucureşti redactor-şef, Globa-Lex (revistă on-line de cercetare științifică) pictor, membru al Asociației pictorilor ruși „M-art” jurnalist, Русское слово poetă, președintele Asociației scriitorilor ruși din R. Moldova scriitor manager, Departamentul tehnologii informaţionale ziaristă artist plastic jurnalist, Независимая Молдова jurnalistă, Ziarul de gardă jurnalist, Русское слово jurnalist, Педагогический вестник manager, Departamentul marketing jurnalistă, Независимая Молдова director adjunct, Liceul Teoretic „Ion Creangă” jurnalist, Capitala jurnalist, Русское слово jurnalist, Независимая Молдова șef oficiu, Filiala „Ițic Mangher” jurnalistă, Кишиневские новости inginer, ziarist bibliolog, scriitoare, dr. în filologie scriitoare jurnalistă, Труд-7 Молдова jurnalistă, Еврейское местечко elevă, Liceul Teoretic „Ion Creangă” director, Filiala „Mihail Lomonosov” jurnalistă, Кишиневские новости director, BJ „Octavian Goga” Cluj bibliotecară, Filiala Nicolae Titulescu șef oficiu, Centrul de Informare Europeană pedagog, dr. conf. univ. bibliolog, prof. univ. dr., BCU, Bucureşti ziaristă

273


274 Strătilă, Silvia Sulin, Serghei Sundeeva, Janna Șamota, Elena Şandru, Ilie Şarban, Vladimir Şatravca, Claudia Şatravca, Tatiana Șcelcicova, Margarita Şcolnîi, Leonid Şehovţova, Natalia Şendrea, Elena Șlaen, Dora Şoimaru, Vasile Şontea, Diana Șoșeva, Claudia Şpac, Ion Șpitalnic, Sara Ştir, Victor Tamazlâcaru, Elena Tanasoglu, Liuba Taşcă, Mihai Tănase, Constantin Tătărescu, Iulia Ternavscaia, Olga Tihovscaia, Olga Timofti, Silvia Timuş, Angela Tîseacinaia, Nadejda Toma, Gabriela Tomşa, Natalia Tornea, Nelly Tricolici, Claudia Trofim, Nadejda Turvinenco, Valentina Țorina, Elena Ţugui, Lidia Ţurcan, Nelly Ţurcan, Tamara Ţurcanu, Aliona Ţurcanu, Ianoş Ungureanu, Larisa Ungureanu, Lidia Ursu, Silvia Ursu, Victor Ustiugova, Natalia Vangheli, Spiridon Vangheli, Virginia Vasile, Nina Velisar, Maria Verdeş, Eudochia

Bibliografie prof., Liceul Teoretic „V. Alecsandri” pictor, preș. Asociației pictorilor ruși „M-art” jurnalist, Независимая Молдова jurnalistă, Русское слово scriitor, România pretor, Pretura sectorului Centru director, Filiala „Târgu-Mureş” bibliotecar principal, Filiala „Târgu-Mureş” director, Filiala „Mihail Lomonosov” ziarist ziaristă, Capitala, Панорама bibliotecar principal, Departamentul relaţii cu publicul jurnalist, Истоки жизни publicist, economist, conf. univ. ASEM bibliotecar principal, Filiala „O. Ghibu” jurnalistă, Панорама bibliograf, cercetător, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM bibliograf, Filiala „Ițic Mangher” poet, jurnalist, Mesagerul de Bistriţa-Năsăud poetă, publicistă șef, Filiala „Mihail Ciachir” jurist, dr. în drept, redactor-şef, Revista de drept privat publicist, redactor-şef, Timpul șef serviciu, Biblioteca Republicană Științifică Agrară jurnalistă, Еврейское местечко jurnalistă, Истоки жизни șef, Filiala „Al. Donici” director, Filiala „Ştefan cel Mare” jurnalistă, День (Киев) șef serviciu, Biblioteca Metropolitană Bucureşti studentă, USM jurnalistă, Кишиневские новости bibliograf principal, Departamentul CID „Chişinău” sociolog, Departamentul marketing şef, Centrul de carte germană, BM „B.P. Hasdeu” jurnalistă, Истоки жизни bibliotecar-pedagog dr. conf. univ., Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, USM șef, Filiala Maria Drăgan şef oficiu, Departamentul relaţii cu publicul poet, director adjunct, Direcţia Cultură a Primăriei Chișinău critic de teatru şi cinema, dr. în st. artelor, Filiala „Târgoviște” poetă, publicistă ziaristă prof., Catedra Arhitectură, UTM jurnalistă, Независимая Молдова scriitor, traducător director adjunct, Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” poetă, corespondent, Biblioteca Bucureştilor jurnalistă, Наше поколение şef de secţie, Florile dalbe


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 Verejanu, Renata Vieru-Işaev, Maria Vizitiu, Svetlana Vîrlan, Aliona Vîrlan, O. Vlasova, Ala Voloșina, Ana Voloşenco, Nina Vulpe, Elena Zabudschi, Boris Zaica, Elena Zaimova, Ludmila Zamfirescu, Dan Zbârciog, Vlad Zlota, Ioniţă Zorina, Natalia Zubova, Ludmila Wasserman, Alexandr

scriitoare cercetător, BM „B.P. Hasdeu” șef oficiu, Departamentul organizarea colecțiilor director, Filiala de Arte „Tudor Arghezi” jurnalist, Столица șef, Biblioteca Colegiului Tehnologic jurnalistă, Русское слово șef oficiu, Filiala „A. Donici” director, Filiala „O. Ghibu” jurnalist, Столица jurnalistă, Панорама șef oficiu, Filiala „Lesia Ukrainka” prof., istoric literar, Piteşti, România scriitor ziarist jurnalistă, Истоки жизни jurnalistă, Еврейское местечко jurnalist, Еврейское местечко

275

Profile for Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Biblioteca Municipală în presă  

Biblioteca Municipală în presă  

Advertisement