Page 1

Thadeu Ioan Hâjdãu

Boleslav Hâjdãu

Alexandru Hâjdãu

Bogdan Petriceicu Hasdeu

Iulia Hasdeu


Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” Centrul Naţional de Hasdeulogie Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”

Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdău – Hasdeu în bibliotecile chişinăuiene Catalog

Chişinău 2007

1


Ediţie îngrijită de dr.conf. Lidia Kulikovski Alcătuitori: Clara Balmuş, Claudia Tricolici Redactare: Claudia Tricolici, Taisia Foiu Lector: Vlad Pohilă

2


Cuprins Cuvânt-înainte (dr. conf. univ. Litia Kulikovski) Notă asupra ediţiei (Pavel Balmuş) I. Thadeu Ioan Hâjdău (Tadeusz Jan Hyzdeu) : 1769-1835 Opera Despre (Th. I. Hâjdău) II, III. Alexandru şi Boleslav Hâjdău (Hijdeu - Ghijdeu) : Alexandru : 1811-1872 ; Boleslav : 1812-1886 Opera Despre (Al. şi Bol. Hâjdău) IV. Bogdan Petriceicu Hasdeu (n. Thadeu Al. Hâjdău : 1838–1907) Opera Despre (B. P. Hasdeu) V. Iulia / Julie B. P. Hasdeu : 1869-1888 (Camille Armand) Opera Despre Iulia B. P. Hasdeu VI. Dinastia Hâjdăii-Hasdeii (generalităţi) Indexuri auxiliare Index de nume Index de titluri Index de edituri Index de periodice

3


Lista abrevierilor Bibl. Alba Iulia Biblioteca Alba Iulia Bibl. Maramureş Biblioteca Maramureş Bibl. O. Ghibu Biblioteca Onisifor Ghibu Bibl. Ovidius Biblioteca Ovidius Bibl. Ştefan cel Mare Biblioteca Ştefan cel Mare Bibl. Tîrgovişte Biblioteca Tîrgovişte Bibl. Tîrgu Mureş Biblioteca Tîrgu Mureş Bibl. Transilvania Biblioteca Transilvania BM Hasdeu Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu BNRM Biblioteca Naţională a Republicii Moldova BŞAN Biblioteca Ştiinţifică a Arhivei Naţionale BŞCAŞM Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe din Moldova BUS Biblioteca Uniunii Scriitorilor din Moldova CAIE Centrul Academic Internaţional Eminescu CNH-BM HASDEU Centrul Naţional de Hasdeulogie-Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu F. Osadcenco Fondul Ion Osadcenco, Universitatea de Stat a Moldovei MLR Muzeul literaturii române M. Kogălniceanu MNAIM Muzeul Naţional de Arheologie şi istorie a Moldovei

4


Notă asupra ediţiei … Ne-am propus, aşadar, să inserăm în „Catalogul” de faţă informaţiile bibliografice referitoare la „Moştenirea dinastiei Hâjdău-Hasdeu în bibliotecile principale din municipiul Chişinău”. Pe parcurs, bineînţeles că am ţinut cont şi de lămuririle ce ni le oferă, în dreptul termenilor : „dinastie”, „moştenire” etc. „Dicţionarul explicativ al limbii române” (Bucureşti, 1998) sau „Dicţionarul de sinonime…” aparţinînd Luizei Seche şi lui Mircea Seche (Bucureşti, 1999). În primul dintre acestea, la p. 304, citim, bunăoară: „DINASTIE… familie ai cărei membri se succed (ca principi, regi sau împăraţi); şir de suverani care alcătuiesc o astfel de familie…”. Iar din cel de-al doilea reţinem sinonimele: „casă, familie”, în dreptul noţiunii „DINASTIE (IST.)”, la p. 214. Şi respectiv, cu privire la termenul „MOŞTENIRE”: la p. 655 (din primul): „… 2. Fig. Patrimoniu cultural, bunuri morale, intelectuale, artistice, care se transmit de la o generaţie la alta…”, amintitul „Dicţionar de sinonime…” (la p. 481) propunînd echivalentele: „… patrimoniu, succesiune, (înv. şi pop.) moşie, … clironomie”. Desigur, am citat din explicaţiile ce se dau (în „literatura de specialitate”) la termenii de mai sus („strecuraţi în titlu”), pentru a ne permite să vorbim, în continuare, la modul tradiţional – „convenţional”, despre această „Casă” sau „Familie ai cărei membri se succed (ca principi, regi sau împăraţi)”, mai ales pe tărîmul spiritual-cultural, deşi tînărului B.P. Hasdeu, îndeosebi în perioada aflării sale în Basarabia sau la Iaşi, îi plăcea să se prezinte drept „Prinţ” („Prince”, în franţuzeşte…). Din acelaşi … orgoliu „dinastic-domnesc” va porni şi adăugarea numelui „Petriceicu” la (şi mai) vechiul şi gloriosul nume „Hâjdău” (devenit, apoi, nemotivat de…latinizat: „Hasdeu”). După umila noastră părere, un veritabil şi fidel „moştenitor” al unui „… patrimoniu cultural, (al unor) bunuri morale intelectuale, artistice care se transmit de la o generaţie la alta…”, era dator să păstreze şi tradiţia onomastică de familie: Hâjdău, Thadeu, cum se numiseră şi bunicul său, şi un unchi, la naştere, acesta, primul, purtînd numele dublu: Thadeu-Bogdan; totodată B. P. H. nu era în drept să adauge tuturor înaintaşilor (ulterior, şi fiicei sale Iulia) numele Petriceicu (un „…căzac Petriceaiko” este atestat pe lîngă Suceava, la 1593; v. Gh. Dodiţă şi V. Marin. Istoria limbii şi literaturii vechi moldoveneşti. Crestomaţie, Ch., 1966, p. 125). Astfel de chestiuni ţinînd, însă, de etica şi felul de a fi al lui B.P. Hasdeu, noi dorim să precizăm că în prezentul „Catalog” – bibliografie au fost incluse indicii doar asupra „Moştenirii…” culturale, artistice şi literar-ştiinţifice

5


hâjdăuene – hasdeuene, ajunse a se păstra în fondurile bibliotecare (inclusiv muzeistice, arhivistice) din Chişinău. Evident, în lucrările biobibliografice, în monografiile şi studiile consacrate membrilor acestei dinastii de cărturari, un loc aparte urmează să i se acorde Chişinăului sau perioadei chişinăuiene din viaţa şi activitatea acestora. Or, cu excepţia Iuliei Hasdeu, majoritatea înaintaşilor ei, Hâjdăii mai ales, ori au poposit, adesea, în capitala Basarabiei de cîndva, cum a avut ocazia s-o facă, în repetate rînduri, Thadeu Ioan Hasdeu (în primele 2-3 decenii ale sec. XIX), ori au învăţat aici, cum s-a întîmplat cu fraţii Alexandru şi Boleslav Hâjdău, elevi la Pensionul pentru copii de nobili de pe lîngă Seminarul Teologic chişinăuian, între 1822 şi 1827/28, un timp aceştia fiind şi funcţionari „de stat”, aici, în anii ’30-’40 ai aceluiaşi veac); ori chiar au locuit în această urbe (îl avem în vedere pe Al. Hâjdău, care, pe la 1858-1860, deţinea şi o casă proprie, pe str. „Galbinskaia”, ulterior: Sinadino, 28 iunie, Vlaicu-Pârcălab, nr. 12 sau 14). Tot în „Chişinăul cultural”, drept „literaţi locali activi” erau consemnaţi, acum 155 de ani, „avocatul” Alexandru Hâjdău şi fiul acestuia, abia trecut de vîrsta de 14 ani, Thadeu – viitorul B. P. Hasdeu (v. „Scrisoare din Chişinău” a lui I. I. Tanski, în „Severnaia pcela” din 20 oct. 1852, ziar în care era tipărită şi poezia „Lui C. Th. Stamaty”, semnată, „Faddei Ghijdeu”). De altminteri, la acea dată, tînărul B. P. Hasdeu era înscris (în cl. a IVa) la Gimnaziul de băieţi din Chişinău (la un an abia după ce plecase din cel de la Rovno - Volynia). Aici mai e cazul, probabil, să reamintim (după cele relatate în presă, de către V. Malaneţchi) că gimnaziul chişinăuian indicat îşi avea, atunci, reşedinţa (închiriată) în actualul sediu al Bibliotecii Municipale. De notat, de asemenea, că peste alţi 25 de ani (din 1852), la 1877, cînd B. P. Hasdeu (care învăţase aici un an şi ceva, neobţinînd nici studii medii – gimnaziale, nici studii superioare – universitare, „cu diplomă”) era ales drept membru al Academiei Române, la Chişinău, pe lîngă Primăria oraşului lua fiinţă viitoarea Bibliotecă Municipală „B. P. Hasdeu”. Din păcate, doar sub o atare formă a putut „reveni” încoace autorul dramei „Răzvan şi Vidra”, cu toate că şi-a dorit mult acest lucru pînă în ultimele lui zile (din 1907). În schimb, el şi-a putut permite a se „deplasa” imaginar la Chişinău, mereu cu gîndul la „inima Basarabiei” dragi, prin intermediul unor corespondenţi chişinăuieni (ca avocatul C.D. Chirick, care l-a ajutat să „recupereze” moşia Cristineşti, la hotarul sec. XIX – XX; istoricul – arhivist I. N. Halippa ş. a.), al unor basarabeni „descălecaţi” la Bucureşti (Z. C. Rally-

6


Arbore, V. Crăsescu – „Ştefan Basarabeanu”, dr. Petre Cazacu, Gh. V. Madan etc.). Încoace a „ajuns” B. P. Hasdeu şi după dispariţia sa fizică, desigur prin mijlocirea unor fideli „urmaşi” sau a unor cercetători, editori ai operelor sale. Ne referim, astfel, la „escapada” chişinăuiană (dintre 1918 şi 1940) a lui Iuliu Dragomirescu (1876-1948), „executorul testamentar” al lui B.P. Hasdeu, avocatul care adusese cu sine o bună parte din manuscrisele hasdeuene, ridicate (după 1907) din Castelul de la Câmpina şi predate Academiei Române (în vol. de 6 mape, viitoarea Arhivă B.P. Hasdeu a actualei Secţii de Manuscrise şi Carte Veche de la B. A. R.), abia în 1925. Din iniţiativa aceluiaşi I. Dr. (care locuia într-o căsuţă din curtea Judecătoriei „de okrug” Chişinău, unde era angajat, pe strada Sinadino 50, astăzi: Vlaicu-Pârcălab / colţ Veronica Micle), în 1924 este întemeiată „Tribuna Basarabiei”, unde (pînă la 1940) au văzut lumina tiparului pagini întregi din pomenita arhivă hasdeueană, articole şi studii despre B. P. Hasdeu, Iulia Hasdeu ş.a. care purtau semnătura: Iuliu Dragomirescu. Între timp, încă în vara lui 1917, la Chişinău poposea şi foarte seriosul hasdeulog Liviu Marian (1883-1943), scriitor bucovinean, fiu al folcloristului – preot Sim. Fl. Marian. Profesor şi director al Liceului „B.P. Hasdeu” (încă de la fondare), harnic publicist şi colaborator activ la revistele: Renaşterea Moldovei (1921/1922), Viaţa Basarabiei (între 1932 şi 1939); acesta dintîi va semna lucrări şi studii fundamentale despre Al. Hâjdău şi B.P. Hasdeu. Din aceeaşi perioadă interbelică a Chişinăului datează şi preocupările de hasdeulogie ale publiciştilor: Ion Pelivan, T. G. Bulat, Pan. Halippa etc. Întrucît nu dispunem de spaţiul necesar (pentru a comenta pe larg aceste studii şi articole), ne limităm la reproducerea unor fragmente (doar) din Prefaţa (de fapt: „În loc de Prefaţă”) la modesta selecţie „Neizdannye stihotvoreniâ” de „Al. Th. Hijdeu” (12 pag.), scoase la Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, în 1930 (în acelaşi an şi tot la Chişinău făcîndu-şi apariţia şi „Domnia Arnăutului”, editor: L. Marian, Prefaţă semnată de Ioan Pelivan, în calitate de Preşedinte al „Astrei” basarabene: „…Poeziile de faţă au fost copiate de subsemnatul în 1899, de pe un manuscript - ce se afla în biblioteca răposatului Constantin Dimitrievici Chiriac, fost decan al baroului Chişinău, bun prieten al marelui nostru învăţat Bogdan Petriceicu Hajdău. Răposatul Chiriac avea o frumoasă bibliotecă românească, alături de o bogată colecţie de vechi documente moldoveneşti. Ce s-a făcut cu această comoară culturală, nu se ştie. Cei care trebuiau să ştie, fiind întrebaţi de mine, au manifestat o straşnică lipsă de interes.

7


Fiind student, deseori l-am vizitat pe Chiriac, .. în casa sa din strada Mihailovskaia [astăzi: Mihai Eminescu, nr. 37]…”. Dacă e să ne referim la structura „Catalogului” nostru, la criteriile de întocmire, la principiile de transcriere (ori transliterare) a numelor de autori, a titlurilor, denumirilor de ediţii, monografii sau lucrări exegetice, vom sublinia că am considerat logic şi firesc a expune materialul cronologic (şi în ordine alfabetică, în interiorul aceluiaşi an). În cazul cînd nu se cunoaşte anul apariţiei, titlurile lucrărilor respective sunt indicate la sfîrşitul compartimentului ori subcompartimentului, prin asterisc *. Toţi cei cinci membri ai dinastiei Hâjdău – Hasdeu sunt prezentaţi în aceeaşi ordine cronologică: Thadeu Ioan Hâjdău (1769-1835); apoi: Alexandru Hâjdău (1811-1872) şi Boleslav Hâjdău (1812-1886), împreună (într-o …confraternitate literar-bibliografică); Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907) şi Iulia Hasdeu (1869-1888). Am socotit nimerit a distribui bibliografia fiecăruia dintre aceşti condeieri în două compartimente: I. Creaţia sau operele literar-artistice, publicistic-ştiinţifice; II. Despre (viaţa şi scrierile respectivului) autor. La rîndul lor, aceste compartimente se ramifică în felul următor: 1. Ediţii (aparte), cărţi; 2. În culegeri (sau volume tematice, colective); 3. În seriale şi periodice. Câte un subcompartiment, la locul respectiv, se acordă ediţiilor, lucrărilor sau articolelor din presă „În limba rusă” (eventual şi în alte limbi). În cadrul compartimentului „Bogdan Petriceicu Hasdeu” s-a evidenţiat şi activitatea acestuia drept „Redactor de reviste”. La sfîrşitul lucrării, sunt concentrate studiile, monografiile consacrate „Dinastiei Hâjdău-Hasdeu (generalităţi)”. Pe parcurs, am ţinut să respectăm principiile general acceptate de ortografiere (sau transliterare), în unele cazuri propunînd anumite rectificări sau „modernizări” (de nume, limbaj „de epocă” etc.). Catalogul a fost elaborat pe baza colecţiilor, cataloagelor şi fişierelor Centrului Naţional de Hasdeulogie şi a bibliotecilor din Chişinău. Fiecare descriere bibliografică este urmată de localizarea documentului, fiind indicată sigla bibliotecii în care se află documentul. Materialele publicate cu caractere chirilice în limba română (până la 1989) au fost transcrise cu litere latine. Descrierile bibliografice au fost parţial adnotate şi executate conform STAS-ului Descrierea bibliografică a documentelor STAS 7.1-2003. Abrevierea cuvintelor s-a făcut conform STAS-ului 8256-82 Prescurtările cuvintelor şi expresiilor tipice româneşti şi străine din referinţele bibliografice. Pentru a facilita utilizarea Catalogului au fost alcătuite următoarele indexuri

8


auxiliare: Indexul de nume, Indexul de titluri, Indexul de seriale şi periodice, Indexul de edituri. Selectarea materialului a fost încheiată la 30 aprilie 2007. Datorăm recunoştinţă filialelor Bibliotecii Municipale: „Alba Iulia”, „On. Ghibu”, „Maramureş”, „Ovidius”, „Târgovişte”, „Târgu-Mureş”, „Transilvania”. Mulţumim şi doamnelor bibliotecare de la Biblioteca Naţională, de la Biblioteca Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei), celor de la Biblioteca Universităţii de Stat din Moldova (fondul „Ion Osadcenco” de pe lîngă Catedra de Literatură Română şi Teorie Literară). În mod deosebit mulţumim domnului Valeriu Nazar, director al Muzeului Literaturii Române „M. Kogălniceanu”. De real folos ne-au fost şi eforturile depuse de către Vitalie Răileanu (de la Institutul de Filologie al A. Ş. M.), în scurtul răstimp cît a lucrat la noi.

Pavel Balmuş,

Centrul Naţional de Hasdeulogie

9


Hasdeu în timpul şi spaţiul Republicii Moldova …şi să nu uiţi niciodată că te cheamă Hasdeu, iar deviza familiei noastre este Patrie, Onoare, Ştiinţă… Găsesc o deosebită semnificaţie, scria Ioan Mânăscurtă, în eseul său „Marele Hasdeu”, în faptul că dintre toţi marii noştri înaintaşi magnificului Hasdeu anume i-a revenit misiunea să ne treacă în acest secol (se referea la sec.XX) de înflorire a gândirii ştiinţifice şi artistice. La aproape 170 de ani de la naştere rămâne valoarea care ne-a trecut şi în acest secol – XXI. Considerăm o deosibită semnificaţie ca din atâtea biblioteci din RM tocmai Biblioteca Municipală a fost binecuvântată să poarte numele ilustrului Hasdeu. Prea mult se reţinuse numele lui A.A. Jdanov, pe frontispiciul bibliotecii capitalei. Dar nu din această cauză credem că i s-a conferit acest nume onorabil. Mai degrabă pentru că trebuiau să marcheze cumva, siliţi de împrejurimi, de contextul cultural şi politic în care de acum se simţea adierea primenirilor majore, un secol şi jumătate de la naşterea unei personalităţi recunoscute mondial pe care a dat-o acest pământ, a lingvistului, folcloristului, poetului, publicistului, prozatorului, dramaturgului, criticului literar, membru multor societăţi academice din lume – Bogdan Petriceicu Hasdeu. …a luminat, continuă I. Mânăscurtă în eseul său, în multe domenii şi adevărata-i mărime, ca şi a munţilor, este greu de apreciat şi intimidează. Îndrăznim măcar să încercăm, infometric, să-i apreciem valoarea… O bibliografie şi totodată catalog este cel mai obiectiv instrument de cunoaştere a unui autor. O lucrare de acest fel nu supralicitează nici personalitatea, nici opera ca în cazul unei biografii sau cercetări biografice sau a operei. Lucrarea reprezintă o parte unui proiect de valorificare a operei, personalităţii lui Bogdan Petriceicu Hasdeu şi membrilor familiei lui – Tadeu, Boleslav, Alexandru, Iulia. Este, însă o parte mică-mică a acestui proiect. Ideea lucrării a venit din dorinţa de a aduna tot ce are Bogdan Petriceicu Hasdeu şi 31 de filiale într-un instrument intern de lucru, care să poată oferi un răspuns prompt, exhaustiv la orice cerere Hasdeu. În procesul cercetării ne-am gândit că ar fi bine să lărgim conceptul şi să elaborăm un instrument informaţional de care s-ar folosi toate bibliotecile din Chişinău, nu numai cele din reţeaua BM, cercetătorii, studenţii, ziariştii, bibliografii,

10


bibliotecarii. Astfel conceptul a definitivat ideea să înregistrăm tot ce s-a editat din operă şi despre B.P. Hasdeu la Chişinău, apoi ce există din cele editate în România, Rusia, Ucraina în bibliotecile din Chişinău şi în care bibliotecă. Lucrarea bibliografică actuală poate fi cu succes forma necesară de cercetare şi de valorificare a operei şi personalităţii hasdeene dându-ne posibilitatea să aflăm imediat ce s-a scris despre, ce s-a editat din operă la Chişinău, în RM, ce deţin, din ceea ce s-a publicat, bibliotecile. 752 surse-titluri despre dinastia Hasdeu editate în Republica Moldova. În RM sa-u editat 27 titluri opere aparte din care Răzvan şi Vidra, Ioan Vodă cel Cumplit de mai multe ori - 1957, 1984, 2003; Câte o singură ediţie au avut titlurile – Principii de lingvistică – 1974, Vraja cuvintelor – 1990, Bradul – 1991, Sic cogito – 1991, Istoria toleranţei religioase în România. Prima ediţie a operelor alese sub îngrijirea lui V. Panfil şi N. Romanenco a fost editat în 1956 cu un volum de 582 de pagini. Opera sistematizată în patru compartimente a inclus: Poezie, Proză, Dramaturgie, Critică şi publicistică. Vera Panfil şi Nicolae Romanenco au selectat cele mai reprezentative opere din fiecare gen. Apariţia acestui volum Hasdeu, şi a altor scriitori clasici, a fost o consecinţă a rezultatelor sesiunii consacrate lingvisticii moldoveneşti din decembrie, 1951, a Academiei de Ştiinţe a RM. Rezoluţia finală prevedea (1) a se revedea problema limbii literare şi cea a moştenirii clasice; (2) a considera oportun de a utiliza experienţa acelor scriitori din sec. XIX, care pot şi trebuie să fie trataţi ca scriitori aparţinând, în egală măsură, atât Moldovei Socialiste cât şi României Democrat-Populare. Procesul, care s-a declanşat după această rezoluţie, după cum îşi aminteşte scriitorul Vasile Vasilache, a fost salvarea lui, a fost salvarea generaţiei imediat postbelice. Însă acest proces de renaştere culturală, pentru că naţională n-o putem numi, n-a durat mult. În 1959 apar texte demascatoare asupra celor oameni de ştiinţă şi de litere, care încearcă să stăvilească furtunoasa dezvoltare a culturii norodului nostru (Moldova Socialistă, 1960, 13 aprilie), şedinţe ale CC PCM care demască şi condamnă naţionaliştii moldoveni, lansându-se o campanie împotriva moştenirii clasice. Urmează 17 ani în care nu se editează nimic din Hasdeu. În 1967 apar Opere alese în două volume cu 430 şi respectiv 354 de pagini în colecţia Clasicii literaturii moldoveneşti. Alcătuitor, studiu introductiv, note şi comentarii, indice de persoane şi de numiri geografice N. Romanenco, prezentare grafică de I. Bogdesco. Primul volum include Poezie, dramaturgie, proză, critică literară; Vol. II cuprinde Scrieri istorice, publicistică, folcloristică,

11


lingvistică, lexicografie. Bineînţeles că aceste două volume au cuprins mai multe opere haşdeuene, şi se remarcă prin publicarea pentru prima dată a unor lucrări în RM ca: Literatura populară, Frunză verde, Ochire asupra cărţilor poporane, Limba în circulaţie, Originile agriculturii la români, Dicţionare şi dicţionare, Albastru, Albina, Alămâe, Arici, Baba Novac, Bade, Barbă-Cot. Şi iarăşi o tăcere editorială foarte îndelungată. Ne aflam într-o stagnare care a paralizat nu numai economia dar şi ştiinţa şi activitatea editorială, aceasta din urmă având o singură prioritate – literatura social-politică – redactau, traduceau şi editau – Pământul mic şi Ţelina… „Schimbarea asta de decor, scria G. Meniuc lui Romanenco într-o scrisoare, creează o lume falsă de valori. Aproape nimic nu se scrie despre Alecu Russo, Alecsandri, Negruzzi, Hasdeu, Eminescu, în schimb se publică sute de pagini despre Andriescu, Coşerău, Nistor Cabac... Mioriţa şi celelalte balade nu s-au născut pe malul fetid al Bîcului, ci sânt creaţia atâtor plaiuri. Atmosfera asta împuţită de miasme provinciale mă devastează, căci mărginirea spirituală nu poate duce la nimic bun” In Chişinăul acesta, scria iarăşi George Meniuc lui Nicolae Romanenco, ciudat nu există probleme de cultură. Contactul cu lumea din afară s-a pierdut cu totul. Uneori îmi pare că în Chişinăul de ieri, de altădată, au fost interese mai mari pe tărâmul culturii. Simenski scria despre cultura sanscrită, Porucic scria despre cultura sciţilor, Moroşan scria despre cultura omului paleolitic, Panfil scria despre cultura rusă, Meniuc scria despre M.Gorki, se publicau texte din Ovidiu, Horaţiu, se scria despre Mickiewicz, Puşkin, Dostoievski, Tolstoi, se atacau probleme... Iar acum, ce timpuri fericite, suntem cu toate probleme rezolvate! Aceste „timpuri fericite” s-au întins cam mult. În acest timp nu stagna doar Nicolae Romanenco. Aflăm acesta dintr-o scrisoare adresată lui G. Meniuc în care-i împărtăşeşte proiectele sale editoriale : Cu tov. Balmuş de la Muzeul literar lucrăm la pregătirea unui volum de opere alese ale lui Al.Hasdeu.Intenţionăm de asemenea să alcătuim o culegere de studii şi comunicări privind preocupările ştiinţifice timpurii lui B.P. Hasdeu. Cu regret nu a mai văzut lumina tiparului această conlucrare. Abia peste 21 ani, în 1988, se editează alte două volume de Scrieri alese sub îngrijirea aceluiaşi Nicolae Romanenco şi a lui Lazăr Ciobanu. Prezentarea grafică de excepţie a fost lucrarea cunoscutului grafician de carte Isai Cârmu. Studiul introductiv „Bogdan Petriceicu Hasdeu – scriitor şi savant enciclopedist” aparţine hasdeulogului N. Romanenco. Apare în colecţia Clasicii literaturii moldoveneşti, seria pentru biblioteci.

12


Volumul I include Poezie (39 de poezii din periodice şi versuri postume editate pentru prima dată); Proză (include versiunea finală a romanului istoric „Ursita”), Dramaturgie (pentru prima dată se publică la noi piesa „Femeia”) – 510 pagini. Volumul II cuprinde Scrieri istorice, Publicistică, Cugetări şi aforisme, Corespondenţă. Se remarcă prin includerea monografiei „Ion Vodă cel Cumplit” şi prin titluri noi în compartimentul Publicistică, dar şi prin tiraj. Nici odată opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu a fost editată în 10 mii de exemplare până atunci. Ediţia din 1988, consacrată aniversării de 150 de ani de la naşterea marelui Hasdeu, este mult mai cuprinzătoare, cum scriu în prefaţă îngrijitorii, care s-au stăruit să profileze mai profund personalitatea lui Hasdeu ca scriitor, ca istoric, publicist. Şi deşi, cu un an înaintea proclamării limbii române – limbă de stat în Republica Moldova, îngrijitorii, pentru siguranţa lor şi pentru siguranţa apariţiei acestor volume, ţin să comenteze în încheierea Notei asupra ediţiei „În mod imperios se iscă necesitatea de a lărgi sfera valorificării moştenirii culturale hasdeene, de a studia şi a folosi tot ceea ce prezintă interes pentru îmbogăţirea spirituală şi dezvoltarea culturii noastre socialiste”. Îngrijitorii acestei ediţii jubiliare erau convinşi că comemorarea a 150 de ani de la naşterea marelui savant va înlesni activizarea eforturilor în privinţa valorificării nu numai a prodigioasei sale opere literare şi ştiinţifice, ci şi a dezvoltării acelor domenii de cercetare, pe care B.P. Hasdeu le-a înzestrat cu scrieri dintre cele mai prestigioase şi de o neştirbită actualitate. Au avut dreptate. Aniversarea a fost într-un fel, credem, acel imbold care a stat la baza hotărârii de a începe editarea integrală a operei Hasdeu. Anul 1993 este marcat de o apariţie editorială de excepţie, promiţătoare şi parcă toată lumea a crezut că se v-a împlini visul multor cercetători şi chiar al lui Bogdan Petriceicu Hasdeu şi vom avea opera integrală publicată. Este vorba de apariţia primului volum din Scrieri în 16 vol. (Chişinău, Bucureşti, Editura Ştiinţa în colaborare cu Editura Fundaţiei Culturale Române) publicat în colecţia Moştenire – 406 pagini. Text îngrijit, note şi comentarii, studiu introductiv de Stancu Ilin, tabel cronologic de I. Oprişan (România). Volumul I, cum scriu editorii pe verso foii de titlu, deschide seria de Scrieri din opera marelui scriitor şi savant B.P. Hasdeu, cuprinzând integral creaţia poetică din volumele antume „Poezii”(1873) şi „Sarcasm şi ideal” (1897), la care se adaugă toate poeziile din periodicele vremii. La Addenda sunt reproduse versurile hasdeiene în limba rusă, versiunea lor românească, precum şi traduceri din Heinrich Heine, Cântarea cântărilor, Tadeu, Alexandru şi Iulia Hasdeu.

13


Volumul II Proză, 704 pagini, a apărut peste 4 ani – în 1997. Îngrijitorii textului, notele şi comentariile aparţin cercetătorilor Stancu Ilin, I. Oprişan; studiu introductiv Stancu Ilin. Prezentarea grafică îi aparţine lui Oleg Cojocaru. Volumul reuneşte, pe cât posibil, recunosc editorii, tot ce a creat B.P. Hasdeu în domeniul prozei artistice : de la textele de bază cunoscute din ediţiile anterioare până la cele mai cunoscute rămase în periodice sa-u manuscrise. Textele sunt ordonate în şase secţiuni : I. Romane, nuvele, povestiri; II. Proză istoriografică; III. Pagini umoristice, foiletoane, pamflete; IV. Caleidoscop satiric; V. Memorialistică; VI. Traduceri. Addenda reproduce textele originale în limba rusă şi traducerea românească a Însemnărilor unui iuncher de husari şi a Impresiilor din armată. De excepţie este ediţia şi prin tirajul de 15.000, neîntâlnit până atunci la editarea cărţilor Hasdeu în limba română. De acest tiraj s-a învrednicit doar în 1957 volumul în limba rusă Избранное apărut la editura Şcoala sovietică. Editorii, înţelegând greutăţile pe care aveau să le înfrunte în editarea scrierilor lui Hasdeu, au imprimat la sfârşitul fiecărui volum conţinutul acestor scrieri preconizate însoţite de o adresare: Pentru o mai bună informare a cititorului şi pentru o mai largă propagare a acestei ediţii, dăm în continuare pe scurt conţinutul ei. Ediţia va cuprinde: Volumul I. Poezie (nu reproduc conţinutul volumului pentru că lam desfăşurat mai sus); Volumul II. Proză (iarăşi nu reproduc conţinutul din acelaşi motiv; Volumul III. Dramaturgie (Răzvan şi Vidra, Trei crai de la răsărit, Domniţa Rusanda (Femeia), drama Răposatul postelnic, vodevilul Trei miri şi trei mirese, scenete; Volumul IV. Studii şi articole literare, filosofice, culturale (Filosofia portretului lui Ţepeş, Luca Stroici, părintele filologiei latinoromâne, istoria toleranţei religioase în România, Sic cogito, Cronici, recenzii, note polemice, discursuri; Volumul V. Literatura Populară (texte folclorice, creaţii populare (descântece, vrăji, colinde, pluguşoare, balade, cântece lirice, strigături, basme, legende, tradiţii istorice, snoave etc.); Volumul VI. Folcloristică (studii, articole,recenzii, rapoarte, prelegeri despre cultura populară română şi universală, studii despre mitologie; Volumul VII. Publicistică politică (Texte din periodicele „România”, „Traian, „Columna lui Traian”. Articole de doctrină politică, atitudine civică, campanii polemice; Volumul VIII. Istoria critică a românilor; Volumul IX. Studii şi articole de istorie; Volumul X. Cuvente din bătrâni (cu ample comentarii analitice şi explicative); Volumul XI. Cuvente din bătrâni (continuare); Volumul XII. Etymologicum Magnum Romaniae; Volumul XIII. Etimologicum Magnum Romaniae; Volumul XV. Studii filologice; Volumul XVI. Corespondenţă emisă, documente. Bibliografie

14


analitică la viaţa şi opera lui B.P.Hasdeu. De la apariţia volumului II au trecut 10 ani … Volume aparte Hasdeu. Răzvan şi Vidra [poem dramatic] Editura de Stat a Moldovei, 1957, 171 pagini, seria „Cartea pentru toţi”. În anul 1974 editura „Cartea moldovenească” scoate, pentru prima dată în RM, în Colecţia „Clasicii literaturii moldoveneşti” volumul Principii de lingvistică, de 228 de pagini într-un tiraj de 8000 de exemplare. La apariţia acestei lucrări au muncit mai mulţi cercetători – alcătuitor N. Romanenco, îngrijitorul textului P. Balmuş, prezentarea grafică I. Bogdesco. Lucrarea are un studiu introductiv de S. Berejan „Studiul teoretic al lui B:P. Hasdeu „Principii de lingvistică” în care autorul afirmă cu suficient temei că B.P. Hasdeu, format ca savant de şcoală filologică rusă, atât prin vasta sa operă lingvistică practică, cât şi prin teoriile sale de ordin general lingvistic a adus o contribuţie de inestimabilă valoare ştiinţifică nu numai în lingvistica ţării sale, ci şi în lingvistica mondială. Şi ca să nu pară că prea l-a lăudat continuă …Ca şi orice operă scrisă într-un trecut destul de îndepărtat şi de pe poziţii premarxiste, lucrările lingvistice, propuse cititorilor în prezentul volum, trebuie privite în mod critic…Le-a adăugat nu din convingere ci pentru binele lucrării, ca să ajungă la public. Silviu Berejan deschizând drumul spre publicul dornic de Hasdeu regretă totodată că nu toată moştenirea lingvistică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu a fost studiată în modul corespunzător şi pusă la vremea sa în circuitul ştiinţific. În 1992 apare un volum în colaborare Editura Ştiinţa din Chişinău şi editura Saeculum din Bucureşti dar tipărit la Tiraspol, exact în anul războiului transnistrean, Istoria toleranţei religioase în România în Colecţia „Document”, în 6030 de exemplare, 80 de pagini. Pe ultima copertă are inserat următorul text „Suma de 50.000 de lei din venitul obţinut prin vânzarea acestei cărţi va fi donată Fundaţiei „Hasdeu” pentru amenajarea şi îngrijirea mormântului „Iulia Hasdeu” de la cimitirul „Bellu” din Bucureşti”. Editura ARC bucură publicul în 1998 cu o nouă apariţie editorială – Bogdan Petriceicu Hasdeu Publicistica din ziarul „Traian” 1869 - 1870, un volum de 336 de pagini în interpretare grafică a lui Mihai Bacinschi. Volumul include publicistica din ziarul „Traian” selectată de Gabriel Mumjiev. Nota asupra ediţiei, postfaţa şi îngrijirea textului aparţine reputatului cercetător şi hasdeuean Pavel Balmuş. Operele care erau în programul şcolar - Răzvan şi Vidra, Ion Vodă cel cumplit şi altele au mai fost publicate în crestomaţii dar şi de editura Litera. La această editură a apărut în 1997 în colecţia Biblioteca şcolarului – Poezie. Proză – 383 p; în 2001 apare editură Muntele şi valea [poezii, proză, piese] în seria nouă a

15


Bibliotecii şcolarului, concepţia grafică Vladimir Zmeev – 344 pagini; în 2003 apare alt volum care include versuri, drame, povestiri, în seria nouă a Bibliotecii Şcolarului ed. a 3-a. Prezentarea grafică a volumului aparţine la doi mari pictori şi graficieni de carte – Emil Childesci şi Isai Cârmu - 318 pagini. Anul 2003 a mai înregistrat o apariţie editorială Scrieri literare [versuri, dramă] în prezentarea grafică a lui Iaroslav Oliinîc, 169 p. Volumul este o selecţie de poezie şi piese, editate anterior, fără nici un comentariu, fără prefaţă sau postfaţă. Opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu a fost publicată şi în limba rusă – în 1957 apare la editura „Şcoala sovietică” un volum de opere alese Избранное. Pe foia de titlu era indicat traducere din limba moldovenească de G. Perov şi A. Komarovski – 376 pagini, într-un volum copleşitor de 15.000 de exemplare. Exact după 21 ani, în 1978, apare un alt volum de opere alese Избранное traducător, alcătuitor, studiu introductiv N. Romanenco la editura „Literatura artistică”, Lucrarea are indice de nume, indice geografic, şi index de termeni speciali şi cuprinde 400 pagini. Prezentarea, concepţia grafică aparţine marelui grafician şi pictor Gheorghe Vrabie. Pe foaia de titlu de data aceasta este menţionat : tradus din limba română. În 1958 apare în limba rusă un volum de Pamflete la Editura de stat a Moldovei. Alcătuitorul volumului este N. Romanenco, pictor A. Kolosov, cu ilustraţii şi portretul lui B.P. Hasdeu, adună 112 pagini. De ediţie aparte în limba rusă s-a învrednicit doar povestirea Ion Vodă cel cumplit care a văzut lumina tiparului în 1959 la editura Cartea moldovenească, 208 pagini, ilustraţii, 1 portret. Altă ediţie a acestei povestiri a fost tocmai peste 40 de ani, în 1989, la editura Literatura artistică, îmbunătăţită substanţial – alcătuitor A. Starostina, traducere şi postfaţă de Nic. Romanenco, pictor Isai Cârmu, 204 pagini, în colecţia Времен связющая нить. Total au fost editate 27 de volume / titluri – în română 22 şi 5 în rusă. În culegeri : Nici în culegeri nu a fost mai mult publicat Bogdan Petriceicu Hasdeu. Prima dată a fost inclus în Dramaturgia Moldovenească, Editura de Stat a Moldovei, 1957, p. 159-247. Urmează apoi culegerea Mihail Eminescu în amintirile contemporanilor cu Eminescu: Necrolog, în 1958. Apoi a fost inclus Ioan Vodă cel Cumplit – Bradul – Răzvan şi Vidra în Crestomaţie Literatura moldovenească, 1965. Au urmat 24 de ani în care numele şi opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu au fost uitate sau nu au fost amintite. Tocmai în anul 1982 într-o

16


culegere de satiră şi umor „Mere acre” au fost incluse poeziile Muntele şi valea, Multiplicamini, Evlavia. În anul următor, 1983, apare iarăşi Muntele şi valea într-o antologie de fabule din literatura universală şi cea moldovenească Măgarul cu cercei. În anul 1985, când în aer plutea, se apropia perestroika, îl găsim prezent pe Hasdeu în antologia Comoara: scriitorii moldoveni despre limbă cu cinci lucrări – Limba naţională, Limba în circulaţie, Rezumat, Dicţionare şi dicţionare, Eminescu (Necrolog). Această antologie a fost reeditată în anul de hotar 1989 cu revizuiri, adăugiri, precizări. Se numea la 1989 Comoara : scriitorii moldoveni despre limba maternă. Această ediţie găzduieşte iarăşi Limba naţională, Rezumat, Lexicografie, Dicţionare şi dicţionare, Istoria limbii române, Cuvinte din bătrâni. Observăm cu câtă fereală, vorba lui V. Vasilache, chiar şi în 1985, alegeau titluri referitor la limbă – maternă, naţională, limbă… temându-se parcă să numească limba română chiar şi mai târziu. În 1999 problemele limbii româneşti se mai discutau – apare antologia Mult e dulce şi frumoasă…: poezii şi cugetări despre limba română care include două lucrări Să vorbim româneşte şi Sunt român de Bogdan Petriceicu Hasdeu. În 2000 apare altă antologie Limba maternă – floare eternă care include poezii, eseuri şi cugetări despre limbă şi Să vorbim româneşte de Bogdan Petriceicu Hasdeu. Alte lucrări apărute în culegeri amintim poezia Bradul (228) Cetatea, în culegerea de versuri şi proză Crugul vremii, din 1986, alături de poezia Ciocârlia şi în culegerea bilingvă Lunile anului = Волшебные месяцы : versuri, ghicitori, proverbe, zicători din acelaşi an. O culegere de balade, legende şi portrete literare „Ştefan cel Mare” apărută în 1989 (227) a inclus cântecul bătrânesc de la 1474 Ştefan şi Radu. Îl întâlnim pe Bogdan Petriceicu Hasdeu şi într-o culegere din 1988 Religia – o frază… : pagini de literatură ateistă cu Eulavia călugărească. În culegeri, în limba rusă, apare doar în 1986 şi 1987. Este vorba de culegerea de poezie, povestiri, poveşti cu titlul Гроздья радости şi Самые красивые цветы : станицы народного творчества Poezia Ель (Bradul ) în traducerea lui M. Talov. Iar poemul Domniţa Voichiţa a fost publicat în culegerea Из литературного наследия бессарабских писателей XIX века (Din moştenirea literară a scriitorilor basarabeni al sec XIX). Opera în periodici S-au publicat în diverse periodici, mai mult versuri, 34 titluri poezie, proză, articole în limba română şi 10 în limba rusă.

17


Prima dată după 27 de ani, în 1959, Moldova Socialistă publică articolul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu Despre M. Eminescu, iar Tinerimea Moldovei în 1963 - poezia Muntele şi valea. Iarăşi urmează o pauză de 22 de ani în care nici un periodic nu publică absolut nimic. În 1985 Literatura şi arta publică Evlavia, În 1986 Orizontul – Soţiei mele. Anul 1988 a fost mai bogat se publică Bradul în Steluţa, Florile dalbe, Basarabia. Literatura şi arta – Cugetări iar Nistru publică schiţa dramatică în 5 acte „Domniţa Voichiţa”, Tinerimea Moldovei „Povestea crinului”. În 1991 Limba română şi Literatura şi arta publică – Să vorbim româneşte, În 1994 Glasul Naţiunii publică versuri închinate voievozilor, iar în 1996 versuri sub genericul Alegerea domnească şi Să vorbim româneşte. Revista Clopotniţa Moldovei publică versurile Mater Dolorosa (maica Durerii în 1998. Revista pentru copii „a” Mic publică în 2002 poeziile Bradul, Frunzele, Muntele şi valea. Ţara publică un interviu cu Bogdan Petriceicu Hasdeu lui I.L. Caragiale – Literatura română, mai sus. Să vorbim româneşte se publică în 2005, în Florile dalbe. Tot în 2005 BiblioPolis publică Despre organizarea şi completarea bibliotecii naciunali [partea I] şi continuă în 2006 partea a II-a. În 1958 s-au publicat versuri şi publicistică în limba rusă la Sovetskaia Moldavia, Următoarele prezenţe ale operei Hasdeu în limba rusă au fost în 1963, 1972, 1986, 1988 (4), 1998 (2). Ce s-a scris despre Bogdan Petriceicu Hasdeu în Moldova? Dacă e să ne referim la publicaţiile apărute, editate la Chişinău despre B.P. Hasdeu trebuie să începem cu Liviu Marian, autorul a două lucrări tipărite la Chişinău – prima B.P. Hasdeu şi Rusia, tipărită la tipografia R.S. Leibovici&Co., în 1925 (A. David dă anul 1923 ????) şi a doua B.P. Hasdeu şi M. Eminescu tipărită la Tipografia Eparhială în 1927. În 1932 mai apare o lucrare a lui Liviu Marian „Dela Hasdeu cetire. Mănunchiu de cugetări culese de…” aceeaşi Tipografia Eparhială, 32 p. Apoi urmează Pan Halippa Bogdan Petriceicu Hasdeu apărută la Tiparul moldovenesc în 1939. Toate trei sunt lucrări mici ca volum - 24, 31, 32 şi Halippa 30 de pagini. În cercetarea noastră ne referim doar la RM. Primul studiu monografic în RM apare doar peste 18 ani de la cartea lui P. Halippa - în 1957 la editura de Stat a Moldovei. Este vorba lucrarea Bogdan Petriceicu Hasdeu: Viaţa şi opera, 195 de pagini, tiraj 5000 de exemplare, autor Nicolae Romanenco. Lucrarea conţine

18


o prefaţă a autorului „Scriitor, publicist, om de ştiinţă” şi o bibliografie compartimentată de autor în trei părţi : I. Lucrările lui B.P. Hasdeu tipărite în ediţii aparte (23 surse); II. Ziare şi reviste redactate de B.P. Hasdeu (10 surse, titluri); III. Literatura folosită, care la rândul este sistematizată de N. Romanenco în două părţi : 1. Scrierile lui B.P. Hasdeu (Publicate în timpul vieţii – 15 titluri şi Ediţii postume comentate – 6 titluri); 2. Scrierile despre B.P. Hasdeu şi despre istoria gândirii politice şi sociale de la mijlocul veacului XIX (14 titluri). Monografia include un portret B.P. Hasdeu cu semnărura faximile şi stema Moldovei copiată de B.P. Hasdeu. Monografia este publicată şi în limba rusă în 1959, de data aceasta la editura Cartea moldovenească într-un tiraj de 3000 de exemplare şi într-un volum de 154 de pagini. Această ediţie cuprinde, la anexă, o bibliografie de 38 de surse „Operele lui B.P. Hasdeu” editate în ediţii aparte. O lucrare, de proporţii faţă de cât se scria şi tipărea până atunci, a fost editarea la Cartea moldovenească, în 1966 a volumului Studii şi Materiale despre B.P. Hasdeu sub redacţia lui G. Bogaci şi H. Corbu, în 135 pagini, cu un tiraj de 3000 de exemplare. Lucrarea apare sub griful Academiei de Ştiinţe, Institutul de literatură. Volumul include articole ale lui N. Romanenco (B.P. Hasdeu – critic literar şi), L. Ciobanu (B.P. Hasdeu şi M. Eminescu), Ion Osadcenco (Prezenţa lui B.P. Hasdeu în presa rusă din secolul XIX), A. Romaneţ (Izvoarele ucrainene ale operei lui B.P. Hasdeu), E. Dvoicenco-Marcova (B.P. Hasdeu şi A.A. Potebnea), şi bineînţeles ale lui G. Bogaci (Opt scrisori ale lui B.P. Hasdeu către A. Veselovski) şi H. Corbu (Dramele istorice ale lui B.P. Hasdeu). Redactorii, referindu-se la studiile mai vechi despre opera literară şi ştiinţifică a lui B.P. Hasdeu, afirmă că au adus contribuţii serioase la definirea rolului colosal al lui Hasdeu în istoria culturii naţionale. Cercetătorii din Republica Socialistă România şi cei din Moldova Sovietică, opinează redactorii, înarmaţi cu principiile ştiinţifice ale marxism-leninismului, au reluat, după război, au lărgit şi adâncit investigaţiile, au elaborat criterii mai sigure în aprecierea operei lui B.P. Hasdeu cu toate acestea moştenirea literară şi ştiinţifică a lui Hasdeu rămâne o problemă încă insuficient cercetată. Volumul de faţă, tinde să fie, recunosc redactorii, o încercare modestă în această direcţie, aşteptând, totuşi, o viitoare monografie, atotcuprinzătoare despre Hasdeu. În culegere au fost incluse referatele ţinute de cercetătorii în cadrului sesiunii ştiinţifice organizate de Academia de Ştiinţe a Moldovei în martie, 1963, cu ocazia aniversării de 125 de ani de la naşterea lui B.P. Hasdeu.

19


La 1970 găsim autoreferatul tezei de doctor în filosofie „Viziunea filosofică şi sociologică a lui B.P. Hasdeu” a lui A. Platonov în limba rusă. S. Berejan spera, în studiul său despre „Principii de lingvistică”, că cel puţin pe viitor cercetătorii lingvişti din republică se vor apleca cu pasiunea necesară asupra lucrărilor de prodigioasa activitate a lui B.P. Hasdeu şi vor da o interpretare adecvată, gândurilor fecunde risipite prin diverse publicaţii din trecut, nu întotdeauna accesibile cititorului contemporan. Alt studiu monografic apare la editura Ştiinţa peste 26 de ani de la cel al lui N. Romanenco – în anul 1983 - Zavulan Pavel Creaţia literară a lui B.P.H. şi folclorul sub redacţia ştiinţifică a lui Haralambie Corbu – 200 p. Lucrarea apare sub auspiciile Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti, Institutul de limbă şi literatură. Pe verso paginii de titlu aflăm că lucrarea a fost recenzată şi recomandată pentru editare de candidaţii în ştiinţe filologice I. Bejenaru, A. Hâncu, V. Ciocanu. Recenzenţii afirmă că lucrarea prezintă o cercetare minuţioasă a operei artistice a lui B.P. Hasdeu sub raportul utilizării creatoare a unor elemente din opera poetică a maselor populare. Lucrarea are un indice de nume şi un rezumat în limba rusă şi s-a editat în 2465 de exemplare. Pentru o carte academică era un tiraj bun. La Cartea moldovenească, 1986 vede lumina tiparului o lucrare monografică „Bogdan Petriceicu Hasdeu” în colecţia „Gânditori moldoveni” seria „Pentru bibliotecile din RSSM” într-un tiraj de 4500 de exemplare cu 163 pagini, autor A. Comerzan. Lucrarea, dedicată publicului larg, îşi propune să facă cunoscute concepţiile filozofice, social-politice, estetice ale lui B.P.H. Este important de semnalat că pe verso paginii de titlu se indică că lucrarea a fost discutată şi recomandată spre publicare de secţia istorico-filosofică a filialei moldoveneşti a Societăţii filosofice din Uniunea RSS. Această ediţie a fost tradusă de A. Berzoi şi editată în limba rusă la aceeaşi editură în 1989. În acelaşi an, 1986, se publică autoreferatul tezei de doctor în filosofie, tot în limba rusă, a A. Cojocaru „Proza lui Bogdan Petriceicu Hasdeu : compoziţie, tipologia genurilor, chipurile eroilor”. În 1968 Vlad Chiriac elaborează şi publică un indice biobibliografic sub red. Ch. Bogaci şi I. Madan, 28 pagini. Un indice, deşi cu redactor ştiinţific, foarte mic, aceasta demonstrând precaritatea scrierilor despre Bogdan Petriceicu Hasdeu şi operelor lui până în 1968. În 1972 se publică un indice Literatura moldovenească Ion Madan, Ion Şpac cu surse despre Bogdan Petriceicu Hasdeu. Alt indice bibliografic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” elaborează în 1989, Biblioteca Municipală care din 1988 îi poartă numele, alcătuitor Ludmila

20


Pânzaru, 21 de pagini, volumul iarăşi demonstrează că nu s-a prea forţat scrisul despre Bogdan Petriceicu Hasdeu şi nici nu s-a prea editat după 1968. O primă contribuţie a BM la studierea, valorificarea operei, vieţii şi activităţii lui Bogdan Petriceicu Hasdeu şi a fost de bun augur… Avem, deci, publicat în volume aparte - 3 monografii, o culegere de studii şi materiale, 2 disertaţii, 3 indici bibliografici. Despre Bogdan Petriceicu Hasdeu în culegeri Prima referire bibliografică la Bogdan Petriceicu Hasdeu în Basarabia rusească încă a fost cea a lui P. Draganov în Bessarabiana. Ученая, литературная и художественная Бессарабия , tipărită la Chişinău, la TipoLitografia F.P. Kaşevski în 1911. Un indice bibliografic alfabetic de surse, cum scrie chiar autorul P. Draganov, pe pagina de titlu a lucrării, arhivistice, autori, cărţi, articole, şi în genere literatură în toate limbile europene şi câteva asiatice despre Basarabia, obiecte de artă şi anume : a) despre Basarabia şi basarabeni b) despre lucrări de divers conţinut a autorilor de provenienţă basarabeană c) cărţi şi diverse periodice publicate în Basarabia din ultimii 100 de ani de la alipirea ei, după Tratatul de pace de la Bucureşti la Imperiul Rus. Draganov oferă 7 pagini surselor despre Alexandru pe care-l considera contemporanul lui A.S. Puşkin şi un mare admirator al lui, unul din cei mai de vază literaţi şi învăţaţi din Basarabiei după alipirea la Imperiul Rus şi apropare numai scriitor rus (почти исключительно русский писатель, великий русофил). Comentariile la sursele indicate (total 27 la care face 12 comentarii şi 8 trimiteri) şi despre A. Hâjdeu vorbesc despre recunoştinţa autorului, admiraţie şi respectul … dar despre Bogdan Petriceicu Hasdeu, împreună cu lucrările lui, Draganov indică 40 de surse, destule, consider la 1911. Însă atitudinea faţă de creaţia lui B.P. Hasdeu, deşi recunoaşte pregătirea, profesor universitar, îl numeşte chiar academic, este una ostilă. Cele 40 de surse despre Bogdan Petriceicu Hasdeu sunt complementate cu 10 comentarii, 13 trimiteri la alte surse). În perioada interbelică s-a tipărit, s-a scris câte ceva despre Hasdeu. Putem menţiona articolul despre Bogdan Petriceicu Hasdeu (1836-1907) de Andronachi, Gh. care în 1933 publică în volumul „Albumul Basarabiei în jurul marelui eveniment al Unirii”, editat la Chişinău. Din 1933 nu se publică nimic până la prefaţa de 30 de pagini a lui Nicolae Romanenco la Operele alese din 1956. Au fost publicate 43 de articole

21


în rom 33, 10 în rusă - în diverse culegeri de studii şi materiale tematice. Au scris despre Bogdan Petriceicu Hasdeu în culegeri de autor – Coroban (1959), V. Panfil (1961), Vasilenco (1963), H. Corbu (1970), Şt. Malachi (1971, 1974), L. Curuci (1974), I. Osadcenco (1977), I. Ciocanu (1978, 1983), Nicolae Romanenco (1973, 1979, 1988, 1988), V. Malaneţchi (File din viaţa şi activitatea tânărului Bogdan petriceicu hasdeu, 1984), V. Badiu (1984), Corlăteanu (1986), D. Coval (Probleme de critică, istorie şi teorie literară în publicistica lui B.P. Hasdeu 1990; B.P. Hasdeu – publicist şi critic literar, 1992)), S. Pavlicenco („Doina noastră ţărănească” şi acea „Romanţă spaniolă” : Preocupări de hispanistică la Bogdan Petriceicu Hasdeu, 1990) M. Cimpoi (1989, 1990), A. Cojocaru (Istorismul romanului „Ursita” de B.P. Hasdeu, 1995), P. Zavulan (Istorismul piesei „Răzvan şi Vidra” de B. P. Hasdeu, 1990), S. Berejan ( B.P. Hasdeu – precursor al ideilor saussuriene în spaţiul lingvistic românesc şi alţii. În periodice Au fost publicate în total în revistele şi ziarele din RM 270 de articole ştiinţifice, eseuri, informative, omagiale, recenzii. Din ele în limba rom 234 şi 36 în limba rusă. Articolele ştiinţifice au adunat un număr de 100. Articolele de referinţă s-au adunat 26 (6 în limba rusă) în publicaţiile de referinţe ca – Calendare, dicţionare, enciclopedii. Cei mai productivi autori: rămâne a fi Nicolae Romanenco - 62 sursetitluri, articole, opere, îngrijitor, selecţioner, antologator, etc. Urmează Balmuş, P – 43 de articole, opere, antologie, selecţie, coordonator, apoi alt colaborator activ al CNH Malaneţchi, V. cu 33 articole, cercetări, studii. Osadcenco Ion şi Ciocanu Vasile cu câte 21, Badiu Vasile – 16. Câte 10 articole, au Ciocanu Ion, Cimpoi - 9, Matcovski Alexandrina - 8, Cojocaru A. 8 Nastasiu V. - 8, Am mai scris, abordat subiectul Hasdeu – Corbu H, Bogaci, Gh, Levit.E., Borşci, D, Chiroşca, B, Berejan, S., Varticea, I., Coval, D., Cirimpei, Coroban, V., Răilean, V., Botezatu, E. Panfil V. Alături de cercetătorii ştiinţifici, angajaţi ai AŞ, Instituţiilor de învăţământ au scris eseuri despre B.P. Hasdeu – scriitori ca Ioan Mânăscurtă – Marele Hasdeu, inclus în volumul Tăierea capului şi … Nicolae Dabija. Contribuţia BM Bogdan Petriceicu Hasdeu – 25 surse. REVISTE

22


1.

Titlul revistei Nistru

2.

Basarabia

3.

Limba şi literatura moldovenească

4.

Revistă de lingvistică şi ştiinţa literară Revistă de pedagogie şi psihologie Sud Est BiblioPolis

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

23

Magazin bibliologic Confluenţe bibliologice Pedagogul sovietic Învăţătorul sovietic Octombrie Orizontul / Gorizont Limba şi literatura română Revistă de filozofie Revistă de istorie

Anii publicării 1957 (nr. 9), 1958 (nr.2, 11), 1959 (nr. 2, 8, 9); 1963 (nr. 2); 1964 (nr.1); 1966, 1974 (nr.11), 1976 (nr.4), 1977 (nr.2), 1980 (nr.6); 1984 (nr.11), 1986, 1987, 1988 (nr.2), 1989 (nr.3, 6), 1990 (nr.8) 1991 (nr. 10), 1992 (nr.1), 1995 (nr.8/9), 2001 (nr.5/7) 1958 (nr.2), 1963 (nr.2), 1964, 1965 (nr.3); 1966 (nr.3), 1967 (nr.1), 1969 (nr.3); 1971 (nr. 3, 4), 1975 (nr.3), 1977 (nr.3), 1978 (nr. 1, 2); 1981 (nr.3), 1983 (nr.4), 1986 (nr.3), 1987 (nr.5); 1988 (nr. 1, 2, 3, 4), 1989 (nr.3, 9), 1997 (nr.3) 1991 (nr.3)

Total 19

4 24

1

1991, 1994

2

1991 (nr.3), 2003 (nr.1) 2002, 2003 (nr.1, 2, 3, 4); 2005 (nr.1/13), 2004 (nr.1,); 2006, 2007 (nr.1) 1998 (nr. 3/4), 2000 (nr.1), 2001 (nr. 2) 2006 (nr.1/2), 2007

2 7

1984 (nr.3)

1

1965, 1968 (nr.1)

2

1957 1988 (nr.2)

1 1

1993 (nr.1), 1997, 1999 (nr.3), 2002 (nr.4) 1966 (nr.3)

4 1

1966 (nr. 4), 1981

2

3 2


17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Cugetul Revistă de filozofie şi drept Calendar Femeia Moldovei Moldova Limba română Limba şi literatura Viaţa Basarabiei Codru / Kodri Anale şt. ale USM, ser. socioumane

1991 (nr. 5/6) 1997 (nr.1)

1 1

1982, 1997; 2007 1982 (nr.8) 1983 (nr.3); 1988 (nr.4) 1993 (nr.2/3) 1997 (nr.3/4) 2004 (nr.4) 1982 (nr.8); 1988 (nr.4); 1990 (nr.10) 1999; 2001

3 1 2 1 1 1 3 2

Urmărim o legitate în publicaţii şi anii în care se publică – 56. 57, 58, 59 şi urmează o pauză – nu se editează, nu se publică nici în reviste, ziare doar din 63, timid, din 1966 mai activ. ZIARE 1.

24

Titlul ziarului Viaţa Basarabiei

2.

Moldova socialistă / Sovietskaia Moldavia

3.

Cultura Moldovei

4. 5.

Colhoznicul Moldovei Tinerimea Moldovei / Molodeji Moldavii

6.

Cultura

Anii 1932 ( nr. 8, 2, 9, 5, 6, 4, 1, 3) 1935 (nr. 2); 1936 (nr. 2, 3, 4); 1939 (11, 12); 1942 (nr. 1, 7, 9, 10); 1943 (2, 3/4, 9/10) 1955, 1956 (iunie, oct., noiembr.), 1957 (ian., 25 aug.), 1958 (febr., ) 1959 (dec.); 1967 (aug.,); 1968 (febr); 1988 (ianuarie, febr. mai, ); 1957 (25 aug., 6, 8 sept)., 1958 (febr., dec.); 1960 (mart) 1957 1963 (mart), 1968 (febr.); 1971 (aug.); 1975 (sept.); 1976 (aug); 1977 (aug); 1988 (febr.) 1967 (aug.); 1968 (febr.); 1974 (oct.)

Total 21

13

6 1 7

3


7. 8.

Gazeta de seară Vecernii Kisinev Curierul de seară Literatura şi arta

9. 10. 11. 12.

Viaţa satului Făclia Mesagerul Glasul naţiunii

13.

Moldova suverană / Nezavisimaia Moldavia Ţara Învăţământul public / Narodnoie obrazovanie

14. 15.

1967 (aug); 1968 (febr.); 1978 (apr.); 1988 (febr., mai); 1998 (ian.) 1978 (aug.); 1983 (sept.); 1983 (mai); 1984 (dec.); 1985 (apr., noiemb.); 1988 (febr., mart, apr., mai); 1989 (febr.); 1991 (iulie); 1993 (mai, iunie); 1998 (febr.); 2001 (apr); 2002 (sept.) 1988 (febr.) 1990 (mai); 1994 (sept.) 1994 (dec.); 1997 (sept.); 1997 (august, sept.); 2007 (mart); 1998 (febr., mart, noiembr.); 1999 (apr) 1998 (sept.) 1978 (dec.), 1983 (noiemb.,), 1988 (febr. mart, mai )

6 17

1 2 2 3 4 1 5

Proiecte editoriale au existat, oameni competenţi şi dornici erau, numai că orice acţiune editorială era supusă dezbaterilor în cadrul academiei, a direcţiei de etitare a pcus, etc, etc. Un exemplu slujeşte scrisoarea din iunie 1974 a dlui Nicolae Romanenco ca răspuns lui George Meniuc la informaţia care i-a dat-o în legătură cu editarea lui Hasdeu sub auspiciile Academiei de ştiinţe din Moldova şi care mult l-a întristat. „Este vorba de rolul Academiei în valorificarea moştenirii literare şi ştiinţifice a lui B. P. Hasdeu. Pentru unii este un pretext de a amâna cât mai mult editarea operelor lui Hasdeu în ediţii de masă. De ce au putut să apară, în colecţia „Luceafărul” şi în seria nouă „Clasicii literaturii moldoveneşti”, toţi ceilalţi clasici…, toţi cronicarii moldoveni, scriitorii din sec.XIX… numai pentru Hasdeu trebuie creată o comisie specială…” Revista Comunistul Moldovei nr. 3 din 1959 publică un articol „К вопросу о правильном освещении истории общественно-политической мысли Молдавии” care pe lângă critica operei lui G. Meniuc şi V. Coroban s-a referit şi la monografia Bogdan Petriceicu Hasdeu a lui N.Romanenco, mai precis la ideile burgheze strecurate în monografie.

25


După critica monografiei un grup de angajaţi ai Eduturii de Stat din Moldova în frunte cu B. Kerdivarenco au scris o lămurire /s-au adresat redacţiei revistei Comunist cu o scrisoare cu referire la cărţile lui G. Meniuc „Iarba fiarelor ” „B.P. Hasdeu” de N. Romanenco, editate cu greşeli de ESM. Aceste cărţi, scriu demnitarii editurii, conţin greşeli ideologice principiale. Din neatenţia editurii în lista de literatură utilizată de N. Romanenco în monografia „B.P. Hasdeu” sunt incluse un şir de lucrări a autorilor străini de orientare reacţionară… În prezent colectivul editurii adoptă măsuri drastice de a nu admite mai departe în activitatea sa greşeli ideologice În prefaţa „B.P.H scriitor, publicist, om de ştiinţă” la Opere alese în două volume, 1957, N. R. scria : „Bogata moştenire literară şi ştiinţifică, rămasă de la B.P. Hasdeu, se cere astăzi cercetată şi valorificată prin prisma învăţăturii marxist-leniniste, spre a fi folosită cât mai larg la făurirea culturii noi a poporului moldovenesc, naţională după formă şi socialistă după conţinut”. Nu a fost de-ajuns. S-au poate că a recunoscut în aceeaşi prefaţă că …Hasdeu rămâne străin marilor frământări ideologice de la sfârşitul veacului XIX, legate de răspândirea marxismului, de naşterea şi dezvoltarea mişcării socialiste. Cred că anume această afirmare a cântărit mai greu decât toată monografia pentru a-l clasa pe Hasdeu şi pe autorul N. Romanenco. Comuniştii, apărătorii poporului moldovenesc, nu s-au oprit la acest articol, nici discutarea problemei monografiei la Academie, la Uniunea scriitorilor. Căutau să-i dea lovitura de graţie. Şi posibilitatea s-a ivit în 1961, când Vera Panfil, soţia lui N. Romanenco, aştepta cu nerăbdare rândul să-i apară o carte mult aşteptată. I s-a spus că cartea va apărea doar dacă v-a include în text critică la adresa monografiei lui N.Romannco. Cartea a văzut lumina tiparului. E.M. Dvoicenco-Marcova, unica dintre tovarăşi, îl consolează înţelegând împrejurările acestei critici nefondate într-o scrisoare în anul 1962 „Înţeleg că Vera Constantinovna, nu putea face nimic altceva decât să critice monografia, dar vă spun că monografia Dvs. va rămâne în istoria literaturii ca monografia fără nici o greşeală”. Aici aş ilustra cu o cugetare a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu „Dictatura este patima necesară a nulităţilor. Pentru că nula, matimaticeşte vorbind, este cea mai dictatorială din toate cifrele (Bogdan Petriceicu Hasdeu, Opere alese, 1956, p. 515) Berejan spunea, că ar fi bine ca, începând din 1976, în planul Academiei să fie introdusă tema: „Valorificarea moştenirii filologice", ceea ce va permite începerea studierii sistematice a operei lui Hasdeu. Eu personal, după cum vezi, sunt de acum angajat într-o serie de lucrări, care vor cere 56 ani de muncă.

26


Editarea sau reeditarea, aşa cum a fost în RM a permis cititorului basarabean o lectură fragmentară a operei lui. Fără prezenţa în biblioteci a operelor editate în România nu l-am fi putut cunoaşte integral ca scriitor, lingvist, critic literar… Nici o valoare nu poate fi cunoscută de marele public dacă nu este inclusă în procesele structurilor de editare convenţională, dacă nu-i cuprinsă în sinteze bibliografice, dacă nu este prezentă în biblioteci. Cartea, şi deci şi autorul ei, cum spune Vulturescu, trăieşte în şi prin biblioteci. Din cele relatate până acumse poate concluziona că editarea lui B.P. Hasdeu, în perimetrul temporal şi structural al RM, a început în anul 1957, a continuat şi continuă şi în prezent. Climatul editorial a fost schimbător, uneori ostil chiar , alteori mai blând cu clasicul Hasdeu. B.P. Hasdeu nu a fost ca alţi scriitori clasici – unul dintre preferaţii editurilor noastre. Operele lui au fost editate periodic, sub diverse forme, puternic influenţate de diverşi factori ai contextelor politice, sociale, ideologice, etc., vorba lui I. Mânăscurtă …când vine timpul să stabilim valorile de largă circulaţie, opera lui Hasdeu este plasată la periferie, deşi i se cuvine un loc de frunte…aceasta o confirmă şi Nicolae Romanenco referindu-se la rolul Academiei în valorificarea moştenirii literare şi ştiinţifice a lui B.P. Haşdeu. „Pentru unii, scrie el, este un pretext de a amâna cât mai mult editarea operelor lui Haşdeu în ediţii de masă. De ce au putut să apară, în colecţia „Luceafărul" şi în seria nouă „Clasicii literaturii moldoveneşti", toţi ceilalţi clasici, începând cu Cantemir, toţi cronicarii moldoveni, scriitorii din secolul XIX, inclusiv şi opere de publicistică, critică literară şi ştiinţă, şi numai pentru Haşdeu trebuieşte creată o comisie specială, „platonică" prin lipsa ei de mijloace materiale”. În Basarabia se cerea demult cercetarea ediţiilor operelor marelui clasic al literaturii române B.P. Hasdeu şi se impunea ca un studiu filologic, bibliologic şi bibliographic. Încă prin anii 70 Nicolae Romanenco spune: principalul, în momentul de faţă, este să pregătim o bază reală pentru cercetările ştiinţifice ale activităţii atât de multilaterale a lui B.P. Haşdeu. Am explicat celor de la Academie, că ne trebuie, în primul rând, o lucrare bibliografică (de tipul celei despre Xenopol), care să cuprindă datele despre: 1. ceea ce a scris Haşdeu; 2. ceea ce s-a scris despre opera lui Haşdeu; 3. izvoarele de care s-a folosit Haşdeu în opera sa, adică biblioteca lui ştiinţifică. Analiza bibliotecii ştiinţifice a lui Haşdeu va putea face obiectul unei disertaţii. A apărut o astfel de lucrare despre biblioteca stolnicului Cantacuzino. Dar biblioteca lui Haşdeu era mult mai vastă şi mai interesantă. Ca să te convingi de necesitatea acestei lucrări pregătitoare şi să poţi convinge şi pe alţii, îţi trimit cele două cărţi-modele.

27


Această lucrare poate fi un început şi totodată un gest care echivalează cu datoria. Tabel 1. Opera B.P.Hasdeu şi deţinătorii ei Biblioteci / locaţie

BM Hasdeu BN BŞAŞM Fond Osadcenco MLR

Volume/ titluri deţinute

Unica deţinătoare

Total

121 66 20

39 8 1

160 74 21

9

1

10

Tabel 2. Opera publicată în culegeri Biblioteci/locaţie

Volume/ titluri deţinute

Unica deţinătoare

Total

BM Hasdeu BN BŞAŞM Fond Osadcenco MLR

103 82 39 25 30

26 35 6 10 4

129 117 45 35 34

Putem face o cercetare – editarea operei lui Bogdan Petriceicu Hasdeu în Basarabia, interesul pe care moldovenii l-au manifestat faţă de Bogdan Petriceicu Hasdeu.

Dr. conf. Lidia Kulikovski,

director general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”

28


Thadeu Ioan Hâjdău (1769-1835) Opera Ediţii aparte, cărţi 1.

Scrieri alese / Tadeu Hâjdeu ; ed., trad., pref. de Elena Linţa. – Bucureşti : Minerva, 1985. – 306 p. CNH-BM Hasdeu

Despre Thadeu Ioan Hâjdău Vezi: nr. 1209 În culegeri 1977 2.

3.

Osadcenco, Ion. Hâjdeu, Tadeu : 1769–12.X.1835 / Ion Osadcenco // Enciclopedia sovietică moldovenească. – Ch., 1977. – Vol. 7. – P. 270. BNRM, BM Hasdeu Osadcenco, Ion. [Tadeu Hâjdeu] // Osadcenco Ion. Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene în secolul XIX. – Ch., 1977. – P. 166-168. BNRM, BM Hasdeu

1986 - 1987 4.

5.

1989

29

Osadcenco, Ion. Hâjdeu, Tadeu : [schiţă biogr.] / Ion Osadcenco // Literatura şi arta Moldovei : encicl. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 411. BNRM, BŞCAŞM, BM Hasdeu Balmuş, Pavel. Răzleţe mărturii de epocă : Două microistorii ale Moldovei şi autorii lor [Th. I. Hâjdău şi N. Karpov] / Pavel Balmuş // Patrimoniu: almanahul bibliofililor din Moldova. – Ch., 1987. – Vol. 1. – P. 97-104. BNRM


6.

Hâjdeu, Tadeu : [notă biogr.] // Dicţionar enciclopedic moldovenesc. – Ch., 1989. – P. 681. BNRM, BM Hasdeu

7.

Осадченко, И. Хиждеу, Тадеу : [1769 – 12.X.1835] / И. Осадченко // Советская Молдавия : крат. энцикл. – К., 1982. – С. 666. BNRM, BM Hasdeu

În limba rusă

În seriale şi periodice

Vezi: nr. 1225

1932 8. 9.

Bulat, T. O scrisoare de la Tadeu Hâjdău / T. Bulat // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 2. – P. 55-56. BNRM Pelivan, Ioan. Tadeu I. Hâjdău (1769-1835) / Ioan Pelivan // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 3. – P. 55-58. BNRM

1970-2004 10.

11. 12.

13.

14.

30

Linţa, Elena. Consideraţii asupra creaţiei poetice a lui Tadeu Hîjdău / Elena Linţa // Romanoslavica. – 1970. – [Vol.] 17. – P. 301-317. BNRM, BŞCAŞM Balmuş, Pavel. Thadeu Hâjdău, istoricul / Pavel Balmuş // Lit. şi arta. – 1985. – 11 iul. – P. 5. Balmuş, Pavel. Evocările Thadeu I. Hîjdău (1879-1835) : [ciclul Pro Academia Hasdeu, care a avut loc în Sala de lectură a Bibl. „B.P. Hasdeu”] / Pavel Balmuş // Ţara. – 1999. – 11 mai. BNRM Ciocanu, Vasile. Thadeu Hâjdău / Vasile Ciocanu // Rev. de lingv. şi şt. lit. – 2002. – Nr 3/4. – P. 44-53. – Bibliogr. : p. 53 (9 tit.) BNRM Tadeu Hâjdeu (Hâjdău) : 1769-1835 : [date biogr. şi bibliogr.] // Calendar Naţional-2005. – Ch., 2004. – P. 283. BNRM, BM Hasdeu


Alexandru şi Boleslav Hâjdău (1811-1872 ; 1812-1886) Opera Ediţii aparte, cărţi 15.

Domnia Arnăutului : nuvelă istorică / Alexandru Petriceicu Hâjdău ; cu o introd. şi note explicative de Liviu Marian. – Ch. : Tipogr. Eparhială Cartea Românească, 1930. – 31 p. BŞCAŞM, MLR

1936-2004 16.

17.

18.

19.

20.

Domnia Arnăutului : nuvelă / Alexandru P. Hâjdău ; cu introd. şi note de C. Fierăscu. – Bucureşti : Tipogr. române unite S. A., [1936]. – 68 p. BM Hasdeu Problema timpului nostru. Învăţătura lui Gr. Sav. Skovoroda / Alexandru Hâjdău ; pref. de Em. C. Grigoraş ; trad. din rusă de N. Koval. – Bucureşti : [s. n.], 1938. – 42 p. BŞCAŞM Domnia Arnăutului / Alexandru Hâjdău ; sub îngrijirea lui F. Levit. – Ch. : Şcoala sovietică, 1955. – 40 p. – (Filiala Mold. a Acad. de Şt. a U.R.S.S., Inst. de istorie, limbă şi lit.). BNRM, BŞCAŞM, BM Hasdeu Domnia Arnăutului : Proză, poezie, publicistică : pentru şc. medie / Alexandru Hâjdău ; selecţ., pref. şi coment. de P. Balmuş ; pict. : I. Moraru. – Ed. bilingvă. – Ch. : Lit. artistică, 1987. – 160 p. – (Bibl. şcolarului). BNRM, BŞCAŞM, BM Hasdeu, Bibl. Ovidius Clipe de inspiraţie / Alexandru Hâjdău ; ed. alcăt. şi îngrijită de Pavel Balmuş. – Bucureşti ; Ch. : Litera International, 2004. – 248 p. – (Bibl. şcolarului). BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Alba Iulia, Bibl. Maramureş, Bibl. Ovidius

În limba rusă

31


21.

Неизданные стихотворения / Александр Фаддеевич Хиждеу ; вступит. ст. : Ион Пеливан. – К. : Епархиальная типогр., 1930. – 11 с. BNRM, BŞCAŞM

1956-1986 22.

23.

Избранное / Александр Хиждеу ; сост., подготовка текста и примеч. : И. К. Вартичан ; вступит. ст. : И. С. Василенко ; худож. : Г. Алексеев. – К. : Госиздат Молдавии, 1956. – 168 с. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu Избранное : Поэзия. Проза. Публицистика. Письма / Александр Хиждеу ; сост. : Н. Н. Романенко ; биогр. указ. и коммент. : П. Балмуш ; худож. : М. Бачинский. – К. : Лит. артистикэ, 1986. – 318 с. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu În culegeri

1954-1979 24.

25.

1986 26.

27.

32

Domnia Arnăutului : nuvelă istorică / Alexandru Hâjdău // Proza moldovenească : antol. – Ch., 1954. – P. 87-101. BNRM Literaţii basarabeni : răspuns la art. publ. în nr. 44 al rev. „Петербургский тыгодник” / Alexandru Hâjdău // Pagini din istoria literaturii şi culturii moldoveneşti. – Ch., 1979. – P. 198-201. BNRM

În limba rusă Дука: Молдавское предание / Александр Хиждеу // Из литературного наследия бессарабских писателей ХIХ в. – К., 1986. – С. 31-38. BNRM, BŞCAŞM Песнь о Молдавии… : стихи / Александр Хиждеу // Из литературного наследия бессарабских писателей ХIХ в. – К., 1986. – С. 19-30. BNRM, BŞCAŞM


28.

Суд в Сердарии Оргеевской… ; Клад господаря Петричейки ; Гетман Куницкий ; Дабижа ; Гинкул / Болеслав Хиждеу // Из литературного наследия бессарабских писателей ХIХ в. – К., 1986. – С. 39-60. BNRM, BŞCAŞM

2003 Песнь о Молдавии : [стихи] / Александр Хиждеу // Русская литература Молдовы в лицах и персоналиях : (XIX-нач. XXI вв. ) : биобиблиогр. слов.-справ. – К., 2003. – С. 107. BNRM, BM Hasdeu 29.

În seriale şi periodice 1930-1993 30.

31.

32.

33.

33

Un filosof mistic (Gr. Savici Skovoroda) / Alexandru Hâjdău ; cu o pref. de Em. C. Grigoraş ; trad. din rusă de M. Maievski // Convorbiri lit. – 1930. – Mai [Nr 5]. – P. 568-588. BŞCAŞM „Ce tot cînţi acelaşi cînt…” : [versuri] / Alexandru Hâjdău // Cultura Moldovei. – 1962. – 22 noiemb. BNRM Cîntec despre Moldova ; Dor de baştină ; Străinătate şi Patrie ; Cahul ; Satul Cristineşti ; Chişinău ; Satul Stăuceni ; Lăpuşna ; Hotin ; Hotarele Moldovei ; Soroca ; Mănăstirea Neamţului ; Codrii Moldovei ; Prima întrevedere cu ai săi ; Fantezie din străinătate ; Fetei moldovence ; Urme moldoveneşti la Canev ; Amintire : [versuri] / A. Hâjdău ; trad. de N. Dabija / // Lit. şi arta. – 1986. – 27 noiemb. BNRM Cîntec despre Moldova ; Codrii Moldovei ; Fetei moldovence ; Hotarele Moldovei : [versuri] / Alexandru Hâjdău ; trad. de N. Dabija // Glasul Naţiunii. – 1991. – Dec. (Nr 48). – P. 4 BNRM


34.

Epistolă către români / Alexandru Hâjdău // Basarabia. – 1993. – Nr 4. – P. 98-99 ; Columna. – 1993. – Nr 4/6. – P. 34-37 ; Cugetul. – 1994. – Nr 1. – P. 40-41 ; Limba Română. – 1998. – Nr 1/2. – P. 37-39. BNRM

1959-1998 35.

36.

37.

În limba rusă

Дука: Молдавское предание : повесть / Александр Хиждеу // Днестр. – 1959. – № 9. – С. 108-114. BNRM К русскому солдату ; Аккерман : [стихи] / Александр Хиждеу // Молодежь Молдавии. – 1990. – 30 авг. – С. 8. BNRM Тоска по отчизне / Александр Хиждеу // Независимая Молдова. – 1998. – 20 февр. – С. 5. BNRM

În limba ucraineană 2002 38.

Завдання нашоï доби: наука Григорiя Савича Сковороди, единого руського фiлософа, в екзегетично-систематичному викладi / Олександр Хиждеу ; переклад i примiтки С. Вакуленка, Л. Ушкалова // Збiрник Харкiвського iсторико-фiлологiчного товариства. – Харкiв, 2002. – Т. 9. – С. 261-300. – (Нова серiя). CNH-BM Hasdeu, MLR Despre Alexandru şi Boleslav Hâjdău Ediţii aparte, cărţi

Vezi: nr. 1208-1209 1932-1984 39.

34

Marian, Liviu. Alexandru Hasdeu şi Academia Română : după Dosarul secret Nr. 41 din 1867 al guvernatorului Basarabiei / Liviu Marian. –


40.

41.

Bucureşti : Ed. Academiei „Monitorul Oficial”, 1932. – 44 p. : 8 pl. BŞCAŞM, CNH -BM Hasdeu Borşci, Dumitru. Alexandru Hâjdău / Dumitru Borşci ; prez. graf. de I. Bogdesco. – Ch. : Cartea mold., 1979. – 86 p. – (Gînditori moldoveni). BNRM, CNH-BM Hasdeu Studii şi materiale despre Alexandru şi Boleslav Hâjdău / alcăt. : P. Balmuş şi V. Ciocanu ; red. : V. Ciocanu, Gr. Botezatu, H. Corbu ; cuvînt-înainte de H. Corbu. – Ch.: Ştiinţa, 1984. – 192 p. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BŞCAŞM Cuprins : Corbu, H. Cuvînt-înainte. – P. 3-7 ; Babii, A. Concepţiile filozofice

şi social-politice ale lui A. Hâjdău. – P. 8-30 ; Romaneţ, A. Alexandru Hâjdău şi cultura ucraineană. – P. 31-49 ; Dvoicenco-Marcova, E. G. Skovoroda şi creaţia lui A. Hâjdău. – P. 50-58 ; Ciocanu, Vasile. Boleslav Hâjdău şi folclorul. – P. 59-81 ; Dvoicenco-Marcova, E. Alexandru Hâjdău şi W. A. Maciejowski. – P. 82-88 ; Malaneţchi, Vasile. Alexandru Hâjdău – profesor la gimnaziul din Kamieneţz-Podolski. – P. 89-100 ; Balmuş, Pavel. Momente din activitatea de avocat a lui Alexandru Hâjdău. – P. 128 ; Balmuş, Pavel, Malaneţchi, Vasile. Contribuţii biobibliografice referitoare la viaţa şi activitatea lui Alexandru şi Boleslav Hâjdău: § 1. Actele de naştere ale lui Alexandru şi Boleslav Hâjdău (V. M.). – P. 128-130 ; § 2. Primele semnăturiautograf ale fraţilor Hâjdău (P. B.). – P. 130-132 ; § 3. Alexandru şi Boleslav Hâjdău – absolvenţi ai pensionului pentru fiii de nobili din Chişinău (V. M.). – P. 132-134 ; § 4. Un ecou poetic la încheierea Păcii de la Adrianopole (P. B.). – P. 134-137 ; § 5. File inedite din biografia lui Boleslav Hâjdău (V. M.). – P. 137-140 ; § 6. Boleslav Hâjdău – culegător de folclor ucrainean (P. B.). – P. 140-143 ; § 7. A. Hâjdău, citit de tatăl său (P. B.). – P. 143-145 ; § 8. Din raporturile lui A. Hâjdău cu librarii (P. B.). – P. 145-146 ; § 9. Sursa documentară a legendei „Comoara lui Petriceicu-vodă” (V. M.). – P. 147-149 ; § 10. A. Hâjdău şi Societatea de Istorie şi Antichităţi din Odesa (P. B.). – P. 149-150 ; § 11. A. Hâjdău la Vinniţa (P. B.). – P. 150-153 ; § 12. Actul de deces şi înmormîntare al lui Alexandru Hâjdău (V. M.). – P. 153-155 ; Anexe. – P. 155-159 ; Romanenco, Nicolae. Fondul de manuscrise ale lui A. Hâjdău: Opere artistice ; Opere ştiinţifice. – P. 159-170 ; Ciocanu, Vasile. Alexandru şi Boleslav Hâjdău la pensionul pentru fiii de nobili. – P. 177 ; Iovva, I. A. Hâjdău: intenţii editoriale. – P. 178-184 ; Bibliografie selectivă. – P. 185 ; Indice de nume. – P. 188-191.

În limba rusă 1977

35


42.

Борщ, Д. К. Мировоззрение Александра Хишдеу : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук. 09.00.03–История философии. – М., 1977. – 19 с. BŞCAŞM În culegeri

1955-1972 43.

44.

45.

46.

47.

48.

Levit, F. Alexandru Hâjdău (1811-1872) // Hâjdău A. Domnia Arnăutului. – Ch., 1955. – P. 3-9. BNRM Varticean, I. Alexandru Hâjdău : analiza operei Domnia Arnăutului / I. Varticean, F. Levit // Culegere de lucrări cu privire la literatura moldovenească. – Ch., 1956. – P. 73-99. BNRM Varticean, I. Alexandru Hâjdău / I. Varticean, F. Levit // Istoria literaturii moldoveneşti. – Ch., 1958. – Vol. 1. – P. 199-212. BNRM Bizovi V. N. Alexandru Hâjdău // Bizovi V. N. Victorine literare / V. N. Bizovi, A. P. Sadovnic. – Ch., 1968. – P. 29-31, 107. BM Hasdeu Alexandru Hâjdău // Din istoria gîndirii social-politice şi filozofice în Moldova. – Ch., 1970. – P. 181-189. BNRM, BM Hasdeu Alexandru Hâjdău : [activitatea filosofică] // Istoria filozofiei româneşti. – Bucureşti, 1972. – Vol. 1. – P. 333-340. BNRM

1977 49.

50.

36

Osadcenco, Ion. Alexandru Hâjdău // Osadcenco Ion. Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene în secolul XIX. – Ch., 1977. – P. 149-194. BNRM, BŞCAŞM, F. Osadcenco, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu Osadcenco, Ion. Boleslav Hâjdău // Osadcenco Ion. Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene în secolul XIX. – Ch., 1977. – P. 195-236. BNRM, BŞCAŞM, F. Osadcenco, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu


51.

52.

Osadcenco, Ion. Hâjdău, Boleslav : 1812 – 1886 : [schiţă biogr.] / Ion Osadcenco // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. – Ch., 1977. – Vol. 7. – P. 270. BNRM, BM Hasdeu Varticean, Iosif. Hâjdău, Alexandru : 1811 – 1872 : [repere biogr.] / Iosif Varticean // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. – Ch., 1977. – Vol. 7. – P. 269-270. BNRM, BM Hasdeu

1979 53.

54.

Balmuş, Pavel. Coordonate ale activităţii lui Al. Hâjdău / Pavel Balmuş // Pagini din istoria culturii şi literaturii moldoveneşti. – Ch., 1979. – P. 69-82. BNRM, BŞCAŞM, BM Hasdeu Hîjdău, Alexandru // Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1990. – Bucureşti, 1979. – P. 438-440. BNRM

1980 55.

Ivanio, I. V. Relaţiile filozofice moldo-ruso-ucrainene din prima jumătate a secolului XIX (A. Hâjdău şi G. S. Skovoroda) / I. V. Ivanio // Sub drapelul unităţii ideologice. – Ch., 1980. – P. 53-69. BNRM, CNH-BM Hasdeu

1981 56.

Levit, E. D. Alexandru Hâjdău – efor al şcolilor din judeţul Hotin // Levit E. D. File vechi, necunoscute… – Ch., 1981. – P. 138-148. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu

1982 57.

37

Ciocanu, V. Alexandru Hâjdău şi creaţia populară / V. Ciocanu // Literatura moldovenească şi folclorul. – Ch., 1982. – P. 111-142. BNRM


58.

Pop, V. Gr. Alexandru Petriceicu Hâjdău // Pop V. Gr. Conspect asupra literaturii române şi literaţilor ei de la început şi pînă astăzi în ordine cronologică. – Bucureşti, 1982. – P. 268-270. BNRM

1985 59.

Vetişanu, Vasile. Alexandru Hasdeu / Vasile Vetişanu // Istoria filozofiei româneşti. – Ed. a 2-a. – Bucureşti, 1985. – Vol. 1. – P. 446-452. BNRM, BŞCAŞM

1986 60.

61.

62.

63.

64.

Ciocanu, Vasile. Alexandu Hâjdău / Vasile Ciocanu // Istoria literaturii moldoveneşti. – Ch., 1986. – Vol. 1. De la origini pînă la 1840. – P. 561576. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu Ciocanu, Vasile. Boleslav Hâjdău / Vasile Ciocanu // Istoria literaturii moldoveneşti. – Ch., 1986. – Vol. 1. De la origini pînă la 1840. – P. 576580. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu Hâjdău, Alexandru : (1811-1872) // Bibliografia românească modernă : (1831-1918). – Bucureşti, 1986. – Vol. 2 : (D-K). – P. 596-598. BNRM, BM Hasdeu Hâjdău, Alexandu : [schiţă biogr.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 409-410. BNRM, BŞCAŞM, BM Hasdeu Hâjdău, Boleslav : [notă biogr.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 410-411. BNRM, BŞCAŞM, BM Hasdeu

1987 65.

38

Scripnic, Ion. Fraţii Hâjdău: reconstituiri biobibliografice sau argument pentru necesitatea elaborării unei istorii a culturii din Basarabia / Ion Scripnic // Patrimoniu: almanahul bibliofililor din Moldova. – Ch., 1987. – Vol. 1. – P. 349-353. BNRM, BM Hasdeu


1988 66.

67.

68.

69.

Bagdasar, N. Filosofia istoriei : [despre concepţiile filosofice ale lui Al. Hâjdău şi B. P. Hasdeu] // Bagdasar N. Scrieri. – Bucureşti, 1988. – P. 247-295. BNRM, BŞCAŞM Balmuş, Pavel. Reverberaţii ale unui discurs… : („Pomenire de vechea slavă a Moldovei” de A. Hâjdău) / Pavel Balmuş // Patrimoniu: almanahul bibliofililor din Moldova. – Ch., 1988. – Vol. 2. – P. 173-184. BNRM, BM Hasdeu Condrea, Irina. „Cuvînt către ucenicii şcolii ţinutului Hotinului…” : (un manuscris al „Cuvîntului….” lui A. Hâjdău) / Irina Condrea // Patrimoniu: almanahul bibliofililor din Moldova. – Ch., 1988. – Vol. 2. – P. 169-172. BNRM, BM Hasdeu Romanenco, N. Informaţii noi despre Amfilohie Hotiniul : [despre A. Hâjdău] / N. Romanenco // Patrimoniu: almanahul bibliofililor din Moldova. – Ch., 1988. – Vol. 2. – P. 163-168. BNRM, BM Hasdeu

1989 70.

71.

72.

73.

1991

39

Ciocanu, Vasile. Alexandru Hâjdău şi cronicile moldoveneşti // Ciocanu V. File de istorie literară. – Ch., 1989. – P. 47-58. BNRM, BM Hasdeu Ciocanu, Vasile. Alexandru şi Boleslav Hâjdău la pensionul pentru fiii de nobili ; Alexandru Hâjdău şi cronicile moldoveneşti // Ciocanu V. File de istorie literară. – Ch., 1989. – P. 35-47. BNRM, BM Hasdeu Hâjdău, Alexandru : [notă biogr.] // Dicţionar enciclopedic moldovenesc. – Ch., 1989. – P. 680. BNRM, BM Hasdeu Hâjdău, Boleslav : [schiţă biogr.] // Dicţionar enciclopedic moldovenesc. – Ch., 1989. – P. 681. BNRM, BM Hasdeu


74.

Kogălniceanu, M. A. Hâjdău : [portr. lit.] / M. Kogălniceanu // Ecouri dintr-un secol. – Ch., 1991. – P. 258-259. BNRM, BM Hasdeu

1996 75.

76.

Alexandru Hâjdău // Academicieni din Basarabia şi Transnistria. – Ch., 1996. – P. 76-78. BNRM, BM Hasdeu Rusu, Dorina N. Hâjdău, Alexandru // Rusu Dorina N. Membrii Academiei Române : (1866-1996). – Iaşi, 1996. – P. 156. BNRM

1997 77.

78.

Eremia, Anatol. Hâjdău, Alexandru / Anatol Eremia // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 243-244. BNRM, BM Hasdeu Juc, Victor. Alexandru Hâjdău // Juc Victor. Din istoria gîndirii politice româneşti (în Moldova). – Ch., 1997. – P. 62-65. BNRM, BM Hasdeu

1999 79.

80.

Hâjdău, Alexandru : (1811-1872) // Dicţionar enciclopedic. – Bucureşti, 1999. – Vol. 3 : H–K. – P. 35. BM Hasdeu Hâjdău Alexandru (30.XI.1811 – 9.XI.1872) // Literatura română : dicţ.- antol. de ist. şi teorie lit. / alcăt.. : Lora Bucătaru. – Ch., 2000. – P. 269-275 ; Ed. a 2-a rev. şi adăugită. – 2001. – P. 269-275 ; Ed. a 3-a. – 2003. – P. 269-275 ; Ed. a 4-a. – 2005. – P. 269-275. BNRM, BM Hasdeu

2000 81.

40

Grecov, Iurie. Hâjdău, Alexandru : (1811-1872) // Grecov Iurie. România în chipuri. – Ch., 2000. – P. 81-82.


BNRM, BM Hasdeu 2001 82.

83.

Ciocanu, Vasile. Alexandru Hâjdău şi creaţia populară orală // Ciocanu Vasile. Contribuţii istorico-literare. – Bucureşti, 2001. – P. 53-97. BNRM, BŞCAŞM Ciocanu, Vasile. Discursul lui Alexandru Hâjdău „Pomenire de vechea slavă a Moldovei” // Ciocanu Vasile. Contribuţii istorico-literare. – Bucureşti, 2001. – P. 98-108. BNRM, BŞCAŞM

2002 84.

[Drăgoi, Gabriela]. Hâjdău, Alexandru : (1811-1872) / Gabriela Drăgoi // Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900. – Ed. a 2-a. – Ch., 2002. – P. 444-445. – Semnat : G. D. BNRM, BM Hasdeu

2005 85.

Drăgoi, Gabriela. Hâjdău, Alexandru : (30.XI.1811, MiziurinetzKriemenetz – 9.XI.1872, Hotin) / Gabriela Drăgoi // Dicţionarul general al literaturii române. – Bucureşti, 2005. – Vol. 3 : E-K. – P. 479480. BNRM

În limba rusă 1901-1977 86.

87.

41

А. Ф. Хиждеу : Из Хотина 15 (27) декабря 1834 : письмо // Из переписки В. А. Мацеeвского с русскими учеными / сообщил В. А. Францев. – М., 1901. – С. 7-18. CNH-BM Hasdeu Василенко, И. Стихи Александра Хиждеу : [предисл.] / И. Василенко // Хиждеу А. Избранное. – К., 1956. – С. 3-12. BNRM


88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Смелых, В. К вопросу об общественно-политических воззрениях А. Хиждеу // Учен. зап. / Кишин. пед. ин.-т. – 1957. – Т. 6. (Гуманитар. науки). – С. 53-62. BNRM Вартичан, И. А. Хиждеу и Г. Сковорода // Вартичан И. Страницы дружбы / И. Вартичан, Т. Грекул, К. Попович. – К., 1958. – С. 49-56. BNRM Фетисов, М. И. Новая страница в истории молдавской литературы : [А. Хиждеу] // Вопросы изучения русской литературы XIX-XX вв.. – М. ; Л., 1958. – С. 270-277. BNRM Двойченко-Маркова, Е. М. Александр Хишдеу // ДвойченкоМаркова Е. М. Русско-румынские литературные связи в первой половине XIX века. – М., 1966. – С. 99-133. BNRM, BŞCAŞM, MLR Гришанов, Л.К. Гуманистическая этика Григория Сковороды и влияние ее на А. Хишдеу // Материалы науч. конф. проф.-преф. состава КГУ по итогам н.-и. работы за 1970 г. : Секция обществ. и гуманит. наук. – К., 1970. – С. 48-49. BŞCAŞM Александр Хиждеу : 1811-1872 // Мадан И. К. Молдавская литература : рек. указ / И. К. Мадан, И. И. Шпак. – М., 1972. – С. 2526. – Библиогр. : 5 назв. BM Hasdeu Иваньо, И. В. Молдавско-русско-украинские философские связи в первой половине XIX в. / И. В. Иваньо // Очерки по истории молдавско-русско-украинских философских связей XVII-XX вв. – К., 1977. – С. 58-72. BNRM

1978 95.

96.

42

Булгару, М. Д. К оценке философских идей А. Хишдеу // Актуальные проблемы истории философии народов СССР. – М., 1978. – Вып. 5. – С. 11-21. BŞCAŞM Двойченко-Маркова, Е. М. Александр Хиждеу и русская литература / E. М. Двойченко-Маркова // Очерки молдавско-


97.

русско-украинских литературных связей. – К., 1978. – С. 116-129. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu Сорока, И. А. Хиждеу, Александр : 1811-1872 / И. А. Сорока // Большая Советская Энциклопедия. – М., 1978. – Т. 28. – С. 428. BNRM, BM Hasdeu

1982 98.

99.

Вартичан, И. К. Александр Хиждеу : 30.XI.1811 – 9.XI.1872 / И. К. Вартичан // Советская Молдавия : крат. энцикл. – К., 1982. – С. 665666. BNRM, BM Hasdeu Осадченко, И. Болеслав Хиждеу : 20.XII.1812 – 14.III.1886 / И. Осадченко // Советская Молдавия : крат. энцикл. – К., 1982. – С. 666. BNRM, BM Hasdeu

1983 100. Осадченко, И. Александр Хиждеу – поборник молдавско-русско-

украинских литературных связей // Осадченко И. Литературные связи Молдавии и России в XIX в. – К., 1983. – С. 108-144. BNRM 101. Осадченко, И. Болеслав Хиждеу и его произведения на русском языке // Осадченко И. Литературные связи Молдавии и России в XIX в. – К., 1983. – С. 144-173. BNRM 1984 102. Александр Хиждеу // Книга, библиотечное дело, библиография

Молдавии : библиогр. указ. – К., 1984. – С. 33-36. BNRM, BM Hasdeu 103. Смелых, В. М. О философских воззрениях А. Хиждеу / В. М. Смелых // Диалектика интернационального и национального в развитии общественной мысли. – К., 1984. – С. 164-173. BNRM, BM Hasdeu

43


1987-1990 104. Хиждеу, Александр : (1811-1872) : [крат. биогр.] // Литературный

энциклопедический словарь. – М., 1987. – С. 732. BNRM, BM Hasdeu 105. Хиждеу, Александр : (1811-1872) : [крат. биогр.] энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 1482. BNRM, BM Hasdeu 2003

// Советский

106. Александр Хиждеу : (1811-1872) // Русская литература Молдовы в

лицах и персоналиях : (XIX–нач. XXI вв. ) : биобиблиогр. слов.справ. – К., 2003. – С. 106-107. BNRM, BM Hasdeu, Bibl. М. Lomonosov 107. Болеслав Хиждеу : (1812-1886) // Русская литература Молдовы в лицах и персоналиях : (XIX–нач. XXI вв. ) : биобиблиогр. слов.справ. – К., 2003. – С. 108. BNRM, BM Hasdeu, Bibl. М. Lomonosov În seriale şi periodice

Vezi: nr. 837, 1218, 1225 1932 108. „Alexandru Hasdeu şi Academia Română” : [adnot. la st. cu acelaşi titlu

de Liviu Marian] // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 7. – P. 59-60. – Semnat : R. BNRM, BŞCAŞM 109. „Alexandru Hasdeu şi Skovoroda” // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 2. – P. 67. – Semnat : U. N. BNRM, BŞCAŞM 110. „Domnia Arnăutului”... a fost editată în broşură // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 3. – P. 71. BNRM, BŞCAŞM 1936-1957

44


111. Dvoicenco, E. Alexandru Hasdeu şi literatura română populară / E.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

Dvoicenco // Rev. istorică. – 1936. – Nr 1/3. – P. 23-38. BŞCAŞM Bezviconi, Gheorghe. „Contribuţii” la cunoaşterea lui Alexandru Hâjdău / Gheorghe Bezviconi // Viaţa Basarabiei. – 1938. – Nr 8/9. – P. 26-32. BNRM, BŞCAŞM Două cuvântări – doi cuvântători : [Alexandru Petriceicu Hâjdău, şc. din Hotin şi Alexei Mateevici, Seminarul Teologic din Chişinău] // Viaţa Basarabiei. – 1944. – Nr 3/4. – P. 129-130. BNRM, BŞCAŞM Bogaci, Gh. Alexandru Hîjdău : [activitatea folcloristică] / Gh. Bogaci, M. Ianover // Octombrie. – 1951. – Nr 2. – P. 86-91 BNRM Panfil, Vera. Un susţinător al întăririi legăturilor culturale cu Rusia şi Ucraina [Alexandru Hâjdău] / Vera Panfil // Moldova soc. – 1954. – 28 aug. – P. 4. BNRM, CNH-BM Hasdeu Bogaci, Gh. Predarea nuvelei „Domnia Arnăutului” / Gh. Bogaci // Învăţătorul sov. – 1956. – Nr 2. – P. 48-53. BNRM Suveică, R. Zorii folcloristicii moldoveneşti [la Al. Hâjdău] / R. Suveică // Cultura Moldovei. – 1957. – 26 sept. BNRM

1960 118. Cibotaru, A. Poet şi gînditor [A. Hâjdău] : mărturii ale prieteniei de

veacuri / A. Cibotaru // Cultura Moldovei. – 1960. – 10 mart. BNRM 119. Dvoicenco-Marcova, E. Trei scrisori ale lui A. Hâjdău, adresate unor oameni de ştiinţă ruşi (1865): [P. Bartenev, M. P. Pogodin, A. Veltman] / E. Dvoicenco-Marcova // Limba şi lit. mold. – 1960. – Nr 2. – P. 27-32. BNRM 120. Ianover, M. Contribuţii privitoare la activitatea lui A. Hâjdău / M. Ianover // Limba şi lit. mold. – 1960. – Nr 4. – P. 22-31. BNRM

45


1961 121. Popovici, C. Cîntăreţ al prieteniei [A. Hâjdău] / C. Popovici // Cultura

Moldovei. – 1961. – 31 dec. BNRM 1962 122. Cibotaru, A. I. Contribuţii la studierea concepţiilor filozofice ale lui

Alexandru Hâjdău / A. I. Cibotaru // Изв. АН Молд. ССР. – 1962. – Nr 1. – P. 68-77. BNRM, BŞCAŞM 123. Ionescu-Nişcov, Tr. Scrierile lui Boleslav Hâjdău în limba rusă / Tr. Ionescu-Nişcov // Romanoslavica. – 1962. – Vol. 5. – P. 53-71. BNRM, BŞCAŞM 124. Şedinţa solemnă, consacrată celei de-a 150 aniversări de la naşterea scriitorului Alexandru Hâjdău [la Univ. de Stat din Chişinău] // Limba şi lit. mold. – 1962. – Nr 1. – P. 79. BNRM 125. Vasilenco, I. Alexandru Hâjdău – cîntăreţ al Moldovei / I. Vasilenco // Cultura Moldovei. – 1962. – 22 noiemb. BNRM 1965 126. Osadcenco, I. Boleslav Fadeevici Hasdeu / I. Osadcenco // Cultura

Moldovei. – 1965. – 12 iun. BNRM 127. Osadcenco, I. Boleslav Fadeevici Hâjdău : [tematica mold. în scrierile ruseşti ale lui Boleslav Hâjdău] / I. Osadcenco // Cultura. – 1965. – 12 iul. BNRM 128. Osadcenco, I. Boleslav Fadeevici Hasdeu în presa rusă din sec. XIX / I. Osadcenco // Limba şi lit. mold. – 1965. – Nr 2. – P. 1-5. BNRM 1966-1972

46


129. Bogaiciuc, N. Boleslav Hâjdău : [80 de ani de la moarte] / N. Bogaiciuc

// Bucovina sov. – 1966. – 2 febr. BNRM 130. Osadcenco, I. Alexandru Hâjdău şi critica vremii : [Al. Hâjdău văzut de critica rusă] / I. Osadcenco // Limba şi lit. mold. – 1967. – Nr 1. – P. 16. BNRM 131. [Kogâlniceanu, M.] ... Alexandru Hâjdău / M. Kogâlniceanu // Dacia literară : ed. fototipică a rev. – Bucureşti, 1972. – P. 479. MLR, CNH-BM Hasdeu 1975 132. Borşci, Dumitru. Alexandru Hâjdău – gînditor / Dumitru Borşci //

Cultura. – 1975. – 8 febr. BNRM, MLR 133. Borşci, Dumitru. Unele consideraţii asupra concepţiilor lui Al. Hasdeu despre masele norodnice şi al personalităţilor în istorie / Dumitru Borşci // Nistru. – 1975. – Nr 12. – P. 114-116. BNRM 1976 134. Borşci, Dumitru. A. Hâjdău despre patrie şi prietenia dintre popoare /

Dumitru Borşci // Învăţătorul sov. – 1976. – Nr 1. – P. 57-59. BNRM 1977 135. Ciocanu, Vasile. A. Hasdeu la pensionul pentru fiii de nobili / Vasile

Ciocanu // Lit. şi arta. – 1977. – 7 iul. BNRM, CNH-BM Hasdeu 136. Ciocanu, V. Scriitori şi publicaţii în secolul XIX : [pe marginea scrierilor clasicilor mold. A. Hîjdău, B.P. Hasdeu ş. a., publ. în ziarul „Одесский вестник”] / V. Ciocanu // Lit. şi arta. – 1977. – 1 dec. BNRM 137. Malaneţchi, V. Biblioteca lui Alexandru Hâjdău / V. Malaneţchi // Învăţ. publ. – 1977. – 25 iul.

47


BNRM 138. Osadcenco, I. Boleslav Hâjdău – colaborator la gazeta Одесский вестник

/ I. Osadcenco // Nistru. – 1977. – Nr 3. – P. 111-119. BNRM 1978 139. Balmuş, Pavel. Completări la biografia şi opera lui Al. Hâjdău / Pavel

Balmuş // Limba şi lit. mold. – 1978. – Nr 2. – P. 33-43. BNRM 140. Balmuş, Pavel. Unde, totuşi, s-au născut fraţii Hîjdău? / P. Balmuş, V. Malaneţchi // Lit. şi arta. – 1978. – 3 aug. BNRM 1979 141. Ciocanu, V. Cîteva ecouri în presa rusă la scrierile lui Alexandru şi

Boleslav Hâjdău / V. Ciocanu // Limba şi lit. mold. – 1979. – Nr 3. – P. 55-57. BNRM 142. Ciocanu, V. Date din activitatea pedagogică a lui Alexandru Hâjdău : contribuţii bibliogr. / V. Ciocanu // Limba şi lit. mold. – 1979. – Nr 4. – P. 49-59. BNRM 143. Malaneţchi, Vasile. Noi contribuţii documentare despre Al. Hâjdău / Vasile Malaneţchi // Lit. şi arta. – 1979. – 16 aug. – P. 5. BNRM 1980 144. Ciocanu, V. O recenzie necunoscută la articolul lui A. Hâjdău „Cîntece

populare…” / V. Ciocanu // Limba şi lit. mold. – 1980. – Nr 1. – P. 7074. BNRM 145. Malaneţchi, Vasile. Date biografice despre Boleslav Hâjdău / Vasile Malaneţchi // Lit. şi arta. – 1980. – 12 iun. – P. 5. BNRM

48


146. Malaneţchi, Vasile. Documente noi despre A. Hâjdău / Vasile

Malaneţchi // Zorile Bucovinei. – 1980. – 6 ian. BNRM 1981 147. Balmuş, Pavel. Alexandru Hâjdău – pedagog / Pavel Balmuş //

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

1982

49

Învăţătorul sov. – 1981. – Nr 11. – P. 59-61. BNRM, CNH-BM Hasdeu Balmuş, Pavel. Anii de profesorat : [170 de ani de la naşterea lui Alexandru Hâjdău] / Pavel Balmuş // Învăţ. publ. – 1981. – 12 dec. BNRM, CNH-BM Hasdeu Balmuş, Pavel. Dăruire şi recunoştinţă / Pavel Balmuş // Moldova. – 1981. – Nr 9. – P. 22. BNRM Bogaiciuc, N. Luptător pentru înfrăţirea culturilor : [170 de ani de la naşterea lui A. Hâjdău] / N. Bogaiciuc // Zorile Bucovinei. – 1981. – 13 dec. BNRM Ciocanu, Vasile. Alexandru Hâjdău şi cronicile moldoveneşti / Vasile Ciocanu // Lit. şi arta. – 1981. – 16 iul. BNRM Ciocanu, Vasile. Hâjdău sau Hasdeu ? / Vasile Ciocanu // Limba şi lit. mold. – 1981. – Nr 3. – P. 55-56. BNRM Ciocanu, Vasile. Poet al prieteniei [Alexandru Hâjdău] / Vasile Ciocanu // Comunistul Moldovei. – 1981. – Nr 12. – P. 88-89. BNRM Nazar, V. Alexandru Hâjdău / V. Nazar // Femeia Moldovei. – 1981. – Nr 9. – P. 2. BNRM Panfil, E. “…Ca un alt Cantemir” : (Al. Hâjdău la 170 de ani de la naştere) / E. Panfil // Învăţ. publ. – 1981. – 12 dec. BNRM


156. Brăescu, A. La baştina scriitorului [A. Hâjdău] / A. Brăescu // Limba şi

lit. mold. – 1982. – Nr 2. – P. 80. BNRM 157. Surugiu, D. Alexandru Hâjdău / D. Surugiu // Limba şi lit. mold. – 1982. – Nr 1. – P. 78-79. BNRM 1983 158. Malaneţchi, V. Memoria înaintaşilor : [date din biogr. lui A. Hâjdău

(1811-1872)] / V. Malaneţchi // Lit. şi arta. – 1983. – 30 iun. – P. 8. BNRM 159. Romanenco, Nicolae. File de “Album istoric” al lui A. Hâjdău / Nicolae Romanenco // Lit. şi arta. – 1983. – 25 aug. – P. 8. BNRM 160. Sărbătoare a frăţiei la Cristineşti : [despre inaugurarea camerei-muzeu a scriitorului A. Hâjdău] // Zorile Bucovinei. – 1983. – 18 mai. BNRM 1984 161. Malaneţchi, V. A. Hâjdău şi Societatea agricolă din sudul Rusiei / V.

Malaneţchi // Lit. şi arta. – 1984. – 15 mart. – P. 8. BNRM 162. Matcovschi, A. Investigaţii noi despre Alexandru şi Boleslav Hâjdău / A. Matcovschi // Nistru. – 1984. – Nr 7. – P. 139-144. BNRM 163. Romanenco, N. Pagini inedite despre cronicarii moldoveni [scrise de Al. şi B.P. Hasdeu] / N. Romanenco // Lit. şi arta. – 1984. – 22 mart. BNRM 1985 164. Malaneţchi, Vasile. Cultul cărţii sau Alexandru Hâjdău – bibliofilul /

Vasile Malaneţchi // Lit. şi arta. – 1985. – 29 aug. – P. 5. BNRM 165. Scripnic, Ion. Fraţii Hâjdău [Alexandru şi Boleslav Hâjdău] : reconstituiri biobibliogr. / Ion Scripnic // Lit. şi arta. – 1985. – 5 dec.

50


BNRM 1986 166. Balmuş, Pavel. Boleslav Hâjdău (1812-1886) / Pavel Balmuş //

167.

168.

169.

170.

171.

172.

Calendar-1987. – Ch., 1986. – P. 121. BNRM Balmuş, Pavel. Literatul basarabean [Al. Hâjdău la 175 de ani de la naştere] / Pavel Balmuş // Lit. şi arta. – 1986. – 27 noiemb. – P. 1. BNRM Bostan, Grigore. Popas la Cristineşti / Grigore Bostan // Zorile Bucovinei. – 1986. – 19 dec. BNRM Chiţimia, I. C. Cultura şi literatura populară în activitatea lui Al. Hâjdău / I. C. Chiţimia // Memoriile secţiei de ştiinţe filologice, literatură şi arte : [extr.]. – Bucureşti, 1986. – T. 8, ser. 4 – P. 139-145. CNH-BM Hasdeu Condrea, Irina. Un manuscris necunoscut al lui Al. Hâjdău / Irina Condrea // Lit. şi arta. – 1986. – 1 mai. BNRM Dabija, Nicolae. Al. Hâjdău : (175 de ani de la naştere) / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 1986. – 27 noiemb. – P. 5. BNRM Mihailiuc, V. Mormîntul lui Boleslav Hâjdău / V. Mihailiuc // Zorile Bucovinei. – 1986. – 21 dec. MLR

1987 173. Balmuş, Pavel. „…Visez la o ediţie integrală Al. Hâjdău…” : [interviu

acordat lui V. Malaneţchi, cu prilejul apariţiei ed. Хиждеу Александр. Избранное, 1986] / Pavel Balmuş, V. Malaneţchi // Lit. şi arta. – 1987. – 12 noiemb. – P. 5. BNRM 174. Cojocaru, Ala. Rolul lui Alexandru Hâjdău în formarea personalităţii lui B. P. Hasdeu / Ala Cojocaru // Limba şi lit. mold. – 1987. – Nr 4. – P. 10-16. BNRM

51


175. Kuşnirenko, V. Aleksandr Puşkin şi Alexandru Hâjdău / V. Kuşnirenko

// Învăţ. publ. – 1987. – 7 febr. – P. 4. BNRM 176. Surugiu, D. Conferinţă republicană „Alexandru Hâjdău – 175 de ani de la naştere” : [Chişinău, noiemb., 1986] / D. Surugiu // Limba şi lit. mold. – 1987. – Nr 1. – P. 75-76. BNRM 1991 177. Malaneţchi, Vasile. Alexandru Hâjdău, poetul : [în aprecierea

istoriografiei lit.] / Vasile Malaneţchi // Glasul Naţiunii. – 1991. – Dec. (Nr 48) – P. 4. BNRM, CNH-BM Hasdeu 1992 178. Balmuş, Pavel. Mistuitoru-i gând de-ntoarcere acasă… : [180 de ani de

la naşterea lui Al. Hâjdău] / Pavel Balmuş // Sfatul Ţării. – 1992. – Febr. (Nr 18-20) – P. 9-10. BNRM, CNH-BM Hasdeu 179. Chiriac, A. Alexandru Hâjdău / A. Chiriac // Lit. şi arta. – 1992. – 12 noiemb. – P. 4. BNRM 180. Romanenco, Nicolae. „Dosarul nr. 90” : [despre literatul şi savantul basarabean A. Hâjdău] / Nicolae Romanenco // Columna. – 1992. – Nr 4/5. – P. 30-33. BNRM, CNH-BM Hasdeu 1993 181. Bulgaru, M. D. Alexandru Hâjdău : probleme de filozofie a istoriei / M.

D. Bulgaru // Rev. de filozofie şi drept. – 1993. – Nr 1. – P. 3-9. – Rez. în lb rusă şi engl. BNRM 1994

52


182. Balmuş,

Pavel. Operă hâjdăueană ”De familie…” („Domnia Arnăutului” – „Povestea Ducăi-Vodă”) / Pavel Balmuş // Basarabia. – 1994. – Nr 9/10. – P. 94-102. BNRM, CNH-BM Hasdeu 183. Slabu, Gh. Unele opinii filosofice şi social-politice ale lui Alexandru Hâjdău / Gh. Slabu // Cugetul. – 1994. – Nr 1. – P. 36-39. BNRM 1995 184. Boleslav Hâjdău : (1812-1886) : [date biogr., bibliogr. şi repere crit.] //

Calendarul bibliotecarului-1996. – Ch., 1995. – P. 37-39. BNRM 185. Bulgaru, M. D. Alexandru Hâjdău: probleme de filosofie a istoriei / M. D. Bulgaru // Rev. de filosofie şi drept. – 1995. – Nr 1. – P. 3-9. BNRM 186. Ciocanu, Vasile. Discursul lui Alexandru Hâjdău "Pomenire de vechea slavă a Moldovei" în timp / Vasile Ciocanu // Rev. de lingv. şi st. lit. – 1995. – Nr 6. – P. 13-19. BNRM 1997 187. Balmuş, Pavel. „Domnia Arnăutului”? Mai bine: „Povestea lui Duca-

Vodă” / Pavel Balmuş // Dacia lit. – 1997. – Nr 1. – P. 29-30. BNRM, CNH-BM Hasdeu 188. Nastasiu, Vasile. Domnia lui [Al.] Hâjdău : [125 ani de la trecerea în nefiinţă] / Vasile Nastasiu // Vocea poporului. – 1997. – 9 dec. ; Голос народа. – 1997. – 9 дек. – În lb. ru. BNRM 189. Nastasiu, Vasile. Hâjdău cu Hasdeu, temelie prin temelie : [despre Al. Hâjdău, tatăl lui B. P. Hasdeu] / Vasile Nastasiu // Luceafărul. – 1997. – 25 dec. BNRM 1998-2001

53


190. Slabu, Gh. Alexandru Hâjdău şi Unirea Principatelor române de la 1859

/ Gh. Slabu // Limba Română. – 1998. – Nr 1/2. – P. 36-37. BNRM 191. Alexandru Hâjdău : (1811-1872) : [date biogr. şi bibliogr. selectivă] // Calendar Naţional-2001. – Ch., 2000. – P. 285-286. BNRM, BMHasdeu 2005 192. Vartic, Andrei. Enigmele adînci ale lui Alexandru Hâjdău : [pe marginea

ed. Clipe de inspiraţie de Al. Hâjdău] / Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 4 febr. – P. 16 ; 11 febr. – P. 20 ; 18 febr. – P. 27 ; Dacia. lit. – 2005. – Nr 2. – P. 10-13 ; Nr 3. – P. 16-19. BNRM, CNH-BM Hasdeu 193. Vartic, Andrei. Scăunelul lui Daniil Sihastrul (incl. despre vol. Clipe de inspiraţie de Al. Hâjdău) / Andrei Vartic // Dacia lit. – 2005. – Nr 5. – P. 3-5 ; Nr 6. – P. 5-6. BNRM, CNH-BM Hasdeu

În limba rusă 1951-1966 194. Богач, Г. Александр Хиждеу / Г. Богач, М. Яновер // Октябрь. –

1951. – № 2. – С. 82-83. MLR 195. Cушков, К. Стихи возвращенные к жизни : [о сборнике Александра Хиждеу. Избранное. – К., 1956 ] / К. Cушков // Днестр. – 1957. – № 5. – С. 132-133. BNRM, MLR 196. Фетисов, М. Певец русско-молдавской дружбы [Ал. Хиждеу] / М. Фетисов // Днестр. – 1958. – № 3. – С. 124-130. BNRM, CNH-BM Hasdeu 197. Вартичан, И. Шота Руставели в Молдавии : (высказывания А. Хиждеу о Шота Руставели) / И. Вартичан // Limba şi lit. mold. – 1966. – Nr 4. – P. 1-3. BNRM

54


198. Двойченко-Маркова, Е. M.

Александр Хиждеу и В. А. Мацеевский / Е. M. Двойченко-Маркова // Limba şi lit. mold. – 1972. – Nr 2. – P. 70-72. BNRM 199. Двойченко-Маркова, Е. M. Г. Сковорода в творчестве А. Хиждеу / Е. M Двойченко-Маркова // Кодры. – 1972. – № 12. – С. 135-140. BNRM 1973-1976 200. Двойченко-Маркова, Е. M. Александр Хиждеу и Димитрий

Кантемир / Е. M Двойченко-Маркова // Limba şi lit. mold. – 1973. – Nr 3. – P. 70-73. BNRM 201. Борщ, Д. Тема национально-освободительной борьбы в творчестве А. Хиждеу / Д. Борщ // Кодры. – 1976. – № 1. – С. 146-149. BNRM 1981 202. Иовва, И. Александр Хиждеу / И. Иовва // Сов. Молдавия. – 1981.

– 2 дек. BNRM 203. Иовва, И. Из творческого наследия А. Хиждеу : к 170-летию со дня рождения / И. Иовва // Кодры. – 1981. – № 10. – С. 143-148. BNRM 204. Левит, Е. «Созерцая дела и идеи…» : [рец. на кн. Борщ Д. Александр Хиждеу. – К., 1979.] / Е. Левит // Кодры. – 1981. – № 3. – С. 144-149. BNRM 205. Чокану, В. Поэт дружбы [А. Хиждеу] / В. Чокану // Коммунист Молдавии. – 1981. – № 12. – С. 88-89. BNRM 1982 -1991 206. Иовва, И. Александр Хиждеу и Г. Сковорода / И. Иовва // Вопр.

лит. – 1982. – № 4. – С. 273-274. BNRM

55


207. Романенко, Н. Н. Собрание Александра Хиждеу / Н. Н.

Романенко, П. Т. Балмуш // Альманах библиофила. – М., 1985. – Вып. 17-й. – С. 96-109. BNRM, MLR 208. Булгару, М. Аспекты национального и общечеловеческого в творчестве молдавских просветителей ХIХ века [вкл. А. Хиждеу] / М. Булгару // Молдова и мир. – 1991. – Nr 9. – С. 58-65. BNRM 1992 209. Романенко, Николай. Дело № 90 [об Ал. Хиждеу] / Николай

Романенко // Колумна. – 1992. – № 4/5. – С. 91-94. BNRM 210. Романенко, Николай. Жизнь и судьба Александра Хиждеу (18111872) / Николай Романенко // Кодры. – 1992. – № 11. – С. 178-192 ; № 12. – С. 174-178. BNRM 1998 211. Александр Хиждеу : (1811-1872) : Прогулки по Аллее классиков //

Независимая Молдова. – 1998. – 20 февр. BNRM

În limba ucraineană 1969-2002 212. Романец, О. Давние родственные связи : [о молд. писателе 1-й

половины XIX в. А. Хиждеу, который исследовал укр. культуру / О. Романец // Радянська Буковина. – 1969. – 29 июля. BNRM 213. Романец, О. Хиждеу и украинская литература / О. Романец // Радянська Буковина. – 1981. – 11 дек. BNRM 214. Ходун, Е. Александр Хиждеу в Харькове / Е. Ходун // Соц. Харькивщина. – 1982. – 10 сент.

56


BNRM 215. Вакуленко, Сергiй. Александру Хашдеу та його розвiдки про

Григорiя Сковороду / Сергiй Вакуленко, Леонiд Ушкалов // Збiрник Харкiвського iсторико-фiлологiчного товариства. – Харкiв, 2002. – Т. 9. – С. 233-260. – (Нова серiя). CNH-BM Hasdeu, MLR

57


IV. Bogdan Petriceicu Hasdeu (n. Thadeu Al. Hâjdău) (1838 – 1907) Opera Ediţii aparte, cărţi

Vezi: nr. 1052, 1054, 1057, 1121 1865-1873 216. Ion-Vodă cel Cumplit : aventurile, domnia,

războaiele, moartea lui ; rolul său în istoria universală şi în viaţa poporului român : (1572-1574) : cu un portret, trei planuri de bătălie, o hartă militară, un desen de atac, două genealogii, o gravură de costum şi două facsimile / Bogdan Petriceicu-Hasdeu. – Bucureşti : Imprimeria Ministerului de Război, 1865. – XXI, 264 p. : il. – (Oamenii mari ai României) MLR 217. Istoria critică a românilor din ambele Dacii în secolul XIV. T. 1. Pămîntul Ţării Româneşti în secolul XIV / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : Tipogr. Curţii (Lucrătorii Asociaţi), 1873. – 340 p. BŞCAŞM, MNAIM 1875 218. Istoria critică a românilor : Pămîntul Ţării Româneşti. Vol. 1. Întinderea

teritorială. Nomenclatura. Acţiunea naturei / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – [Ed. a 2-a]. – Bucureşti : Imprimeria Statului, 1875. – 316 p. BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu 219. Principii de filologie comparativă ario-europea[nă] cuprinzând grupurile indo-perso-tracic, greco-italo-celtic şi leto-slavo-germanic, cu aplicaţiuni la istoria limbei române : curs ţinut la Fac. de Litere şi Filosofie din Bucureşti : [lecţiunile 1-4] / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : Thiel & Weiss, 1875. – 108 p. BŞAN, MLR 1876

58


220. Baudouin de Courtenay şi dialectul slavo-turanic din Italia… / notiţă

de B. P. Hasdeu : [extr.] ; Fragmente pentru istoria limbei române. Elemente dacice. I. G h i u j / cu post-scriptum despre d. Cihac şi Apendice despre d. Émile Picot. – Bucureşti : Noua Typogr. a laboratorilor români, 1876. – 18 ; 40 p. MLR 221. Fragmente pentru istoria limbei române. Elemente dacice. I. G h i u j / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; cu post-scriptum despre d. Cihac şi Apendice despre d. Emile Picot ; Fragmente pentru istoria limbei române. Elemente dacice. II. G h i o b / cu un apendice despre Ghiuj şi vîj. – Bucureşti : Noua Typogr. a laboratorilor români, 1876. – 40; 41-75 p. MLR 1879-1893 222. Cuvente den bătrîni. T. 2 : Cărţile poporane ale românilor în sec. XVI

în legătură cu literatura poporană cea nescrisă : st. de filologie comparativă / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : Noua Tipogr. Naţională C. N. Rădulescu, 1879. – 766 p. MLR 223. Cuvente den bătrîni. T. 3. Istoria limbii române. Partea 1 : Principii de lingvistică / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : Noua Tipogr. Naţională, 1881. – VII-XVI, 160 p. BNRM, MNAIM, BM Hasdeu 224. Etymologicum Magnum Romaniae : Dicţionarul Limbei istorice şi poporane a românilor / lucrat după dorinţa şi cu cheltuiala M. S. Regelui Carol I ; sub auspiciile Acad. Române ; Bogdan Petriceicu Hasdeu. T. 1. A-Azuga. – Bucureşti : Stabilimentul grafic Socec & Teclu, 1886. – P. 560 ; coloniţe 1116; 1-4. BŞCAŞM, BNRM 225. Etymologicum Magnum Romaniae : Dicţionarul Limbei istorice şi poporane a românilor / lucrat după dorinţa şi cu cheltuiala M. S. Regelui Carol I ; sub auspiciile Acad. Române ; Bogdan Petriceicu Hasdeu. T. 2. [Amuşi-Âu]. – Bucureşti : Stabilimentul grafic Socec & Teclu, [1887]. – P. 5-18 ; coloniţe 1117-2224; 1-16. BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu

59


226. Sic cogito : Ce e viaţa? Ce e moartea? Ce e omul? / B. P. Hasdeu. –

Bucureşti : Administraţia „Revista Nouă”, 1892. – 152 p. CNH-BM Hasdeu 227. Etymologicum Magnum Romaniae : Dicţionarul Limbei istorice şi poporane a românilor / lucrat după dorinţa şi cu cheltuiala M. S. Regelui Carol I ; sub auspiciile Acad. Române ; Bogdan Petriceicu Hasdeu. T. 3. [B-Bărbat]. – Bucureşti : Stabilimentul grafic I. V. Socec, 1893. – P. 5-37 ; coloniţe 2225 – 3254 ; 17-40. BNRM, BŞCAŞM 1894 228. Din Etymologicum Magnum Romaniae : bucăţi alese şi adaptate pentru

cl. secundare superioare / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; fondat de M. S. Regele Carol I. – Bucureşti : Ed. Librăriei E. Graeve & Comp, 1894. – 351 p. BŞCAŞM, BNRM, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ovidius 229. Ion-Vodă cel Cumplit : Aventurile, Domnia, Războaiele, Moartea lui; Rolul său în istoria universală şi în viaţa poporului român : (1572-1574) / cu un portr., trei planuri de bătălie, o hartă militară, un desen de atac, două genealogii, o grav. de costum şi două facs. / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Ed. a 2-a. – Bucuresci : Ed. Librăriei Carol M ller, 1894. – 256 p. – (Col. „Oamenii mari ai României”). BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu 1897-1936 230. Sarcasm şi ideal : (1887-1896) : Ultimii ani de literatură / Bogdan

Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : Socec, 1897. – 236 p. BŞCAŞM, MLR 231. Etymologicum Magnum Romaniae : Dicţionarul Limbei istorice şi poporane a românilor / lucrat după dorinţa şi cu cheltuiala M. S. Regelui Carol I ; sub auspiciile Acad. Române ; Bogdan Petriceicu Hasdeu. T. 4. Introducerea : Negru-Vodă: un secol şi jumătate din începuturile Statului Ţărei Româneşti (1230-1380). – Bucureşti : Stabilimentul grafic Socec & Teclu, 1898. – CCLXXXVI (286) p. BNRM, BŞCAŞM

60


232. Răzvan şi Vidra : Poemă dramatică în 5 cânturi / Bogdan Petriceicu

233.

234.

235.

236.

Hasdeu. – Bucureşti : Ed. Librăriei Leon Alcalay. – 1909. – 168 p. – (Bibl. pentru toţi). MLR Ursita : Roman istoric / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : Minerva, 1910. – 211 p. BŞCAŞM Ioan-Vodă cel Cumplit : Aventurile, domnia, războaele, moartea lui; rolul său în istoria universală şi în viaţa poporului român : (1572-1574) : cu un portr., trei planuri de bătălie, o hartă militară, un desen de atac, două genealogii, o grav. de costum şi două facs. / Bogdan Petriceicu-Hasdeu. – Ed. a 3-a. – Ch. : Cartea Românească, 1926. – 254 p. : portr. lui IoanVodă cel Cumplit. – (Col. "Oamenii mari ai României" ). BŞCAŞM, BM Hasdeu, MLR Sic cogito : Ce e viaţa? Ce e moartea? Ce e omul? / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : Ed. Librăriei Universală, [1935]. – 392 p. BNRM Cărţile poporane / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; st. introd. şi note de Petre V. Haneş. – Bucureşti : Tipografiile Române Unite, 1936. – 81 p. BNRM, CNH-BM Hasdeu

1937 237. Cuvente den bătrîni : texte alese / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; introd. şi

note de J. Byck. – Bucureşti : Cultura Naţională, 1937. – 272 p. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, MLR 238. Scrieri literare, morale şi politice. T. 1. Poezii. Proză. Literatură. Dramă. Addenda / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit. cu note şi variante de M. Eliade. – Bucureşti : Fundaţia pentru Literatură şi Artă ”Regele Carol II”, 1937. – 473 p. BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl.Ovidius 239. Scrieri literare, morale şi politice. T. 2. Eseu şi cultură. Pamflete şi cronici. Morală şi profetism românesc. Articole politice. Addenda / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit. cu note şi variante de M. Eliade. – Bucureşti : Fundaţia pentru Literatură şi Artă ”Regele Carol II”, 1937. – 413 p. BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ovidius, BM Hasdeu

61


1940 240. Răzvan şi Vidra : [poemă dramatică în cinci cînturi] / Bogdan Petriceicu

Hasdeu ; ed. îngrijită de Ion Pillat. – Bucureşti : Cartea Românească, [1940?] – 112 p. – (Pagini alese: Ser. nouă). BŞCAŞM, BM Hasdeu 1942 241. Ioan Vodă cel Cumplit : (1572-1574) / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed.

coment. de Ion Constantin Chiţimia. – Craiova : Scrisul românesc, 1942. – P. VII-CXLII+247 BNRM, BŞCAŞM, MLR, Bibl. Alba Iulia, Bibl. Transilvania 242. Răzvan : poveste dupa Hâjdeu / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; prelucrare de Moş Ene. – Bucureşti : "Bucur Ciobanul" s. a, 1942. – 32 p. : il. BNRM 1953 243. Pagini alese / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : Ed. de Stat

pentru Literatură şi Artă, 1953. – 377 p. : portr. – (Bibl. pentru toţi). BNRM,BM Hasdeu, Bibl. Alba Iulia 1954 244. Răzvan şi Vidra : Poemă dramatică în cinci cînturi / Bogdan Petriceicu

Hasdeu. – Bucureşti Bibl. Transilvania

:

[s.

n.],

1954.

160

p.

1956 245. Opere alese / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; sub îngrijirea lui V. Panfil şi

Nic. Romanenco. – Ch. : Şcoala sovietică, 1956. – 582 p. BNRM, BM Hasdeu 246. Răzvan şi Vidra / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; il. de Zoltan Andrasi. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1956. – 165 p. BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu

62


1957-1959 247. Răzvan şi Vidra / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Ch. : Ed. de Stat a

Moldovei, 1957. – 171 p. : il. BNRM 248. Scrieri alese / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită, note şi pref. de Nicolae Sorin. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1959. – 477 p. BNRM 1960 249. Răzvan şi Vidra ; Trei crai de la răsărit ; Ioan-Vodă cel Cumplit /

Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : Ed. de Stat pentru literatură şi artă, 1960. – 364 p. BNRM 250. Scrieri literare : [în 2 vol.]. Vol. 1. Poezii. Micuţa. Ursita / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : ESPLA, 1960. – 216 p. – (Bibl. pentru toţi). BNRM, BŞCAŞM, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgu-Mureş 251. Scrieri literare : [în 2 vol.]. Vol. 2. Răzvan şi Vidra. Trei crai de la Răsărit. Ion Vodă cel Cumplit / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : ESPLA, 1960. – 365 p. – (Bibl. pentru toţi). BNRM, BŞCAŞM, Bibl. Ovidius 1961-1965 252. Articole şi studii literare / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; pref., texte alese şi

îngrijire, note de C. Măciucă. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1961. – 239 p. – (Mica bibl. critică). BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Ovidius 253. Scrieri alese / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită, note şi pref. de Nicolae Sorin. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1964. – 295 p. BNRM 254. Scrieri alese / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Nicolae Sorin. – Ed. a 3-a. – Bucureşti : Ed. Tineretului, [1965]. – 295 p. – (Bibl. şcolarului). BNRM, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Ovidius, Bibl. Alba Iulia

63


1967 255. Opere alese : [în 2 vol.]. Vol. 1. Poezie. Dramaturgie. Proză. Critică

literară / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; alcăt., st. introd. de N. Romanenco ; prez. graf. : I. Bogdesco. – Ch. : Cartea mold., 1967. – 430 p. – (Clasicii lit. mold.) ; (Col. „Luceafărul”). BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Ovidius 256. Opere alese : [în 2 vol.]. Vol. 2. Scrieri istorice. Publicistică. Folcloristică. Lingvistică. Lexicografie / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; alcăt., note şi coment., indice de persoane şi de numiri geografice de N. Romanenco. – Ch. : Cartea mold., 1967. – 354 p. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Ovidius 1968 257. Pagini alese / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită, st. introd. şi note

de Mihai Drăgan. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1968. – 375 p. – (Col. „Lyceum”). CNH-BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Ghibu 258. Scrieri alese / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. J. Byck ; cu un st. introd. de G. Munteanu. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1968. – 411 p. BNRM, Bibl. Transilvania, Bibl. Ovidius, Bibl. Alba Iulia 1969 259. Ion Vodă cel Cumplit / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. şi cuvînt-înainte

de C. Mohanu. – Bucureşti : Ed. Militară, 1969. – XVIII, 205 p. Bibl. Transilvania, Bibl. Ghibu 1970 260. Etymologicum Magnum Romaniae : [în 2 vol.]. [Vol.1.] Dicţionarul

Limbei istorice şi poporane a românilor : Pagini alese / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Andrei Rusu ; st. introd. de Paul Cornea. – Bucureşti : Minerva, 1970. – 419 p. – (Bibl. pentru toţi). BNRM,CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Maramureş, Bibl. Ghibu

64


261. Etymologicum Magnum Romaniae : [în 2 vol.]. [Vol. 2.] Dicţionarul

Limbei istorice şi poporane a românilor : Pagini alese / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Andrei Rusu. – Bucureşti : Minerva, 1970. – 456 p. – (Bibl. pentru toţi). BNRM,CNH-BMHasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Maramureş, Bibl. Ghibu 1971-1972 262. Răzvan şi Vidra / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; pref. de Constantin

Măciucă. – Bucureşti : Minerva, 1971. – 269 p. BŞCAŞM, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania 263. Etymologicum Magnum Romaniae : [în 3 vol.]. Vol.1. Dicţionarul Limbei istorice şi poporane a românilor / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed îngrijită şi st. introd. de Gr. Brâncuş. – Bucureşti : Minerva, 1972. – 774 p. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 1973 264. Duduca Mamuca. Din memoriile unui studinte / Bogdan Petriceicu

Hasdeu ; ed. îngrijită, postf., note şi glosar de Ion Şeuleanu. – Cluj : Dacia, 1973. – 287 p. – (Restituiri). BNRM, BŞCAŞM, Bibl. Ghibu, Bibl. Ovidius 265. Răzvan şi Vidra ; Trei Crai de la Răsărit / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; pref. de M. Drăgan. – Bucureşti : Eminescu, 1973. – 239 p. BNRM 266. Scrieri istorice : [în 2 vol.]. Vol.1. / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită, pref. şi bibliogr. : Aurelian Sacerdoţeanu. – Bucureşti : Albatros, 1973. – 205 p. – (Col. Lyceum). BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ghibu, Bibl. Ovidius 267. Scrieri istorice : [în 2 vol.]. Vol. 2 / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită, pref. şi bibliogr. : Aurelian Sacerdoţeanu. – Bucureşti : Albatros, 1973. – 232 p. – (Col. Lyceum). BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ghibu, Bibl. Ovidius 1974

65


268. Etymologicum Magnum Romaniae : [în 3 vol.]. Vol. 2. Dicţionarul

Limbei istorice şi poporane a românilor / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită şi st. introd. de Gr. Brâncuş. – Bucureşti : Minerva, 1974. – 726 p. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 269. Principii de lingvistică : (st., rec., însemnări) / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; pref. de S. Berejan ; alcăt. : N. Romanenco ; îngrijirea text. : P. Balmuş ; prez. graf. : I. Bogdesco. – Ch. : Cartea mold., 1974. – 227 p. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 270. Ursita : roman / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed., cuvînt-înainte, note şi glosar de Constantin Mohanu. – Bucureşti : Ed. Militară, 1974. – 182 p. – (Columna). CNH-BM Hasdeu 1975 271. Răzvan şi Vidra ; Trei Crai de la Răsărit / Bogdan Petriceicu Hasdeu ;

pref. de M. Drăgan. – Bucureşti : Eminescu, 1975. – 242 p. – (Bibl. Eminescu). BŞCAŞM, BM Hasdeu, Bibl. Ghibu 272. Sarcasm şi ideal : versuri şi proză / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; antol., postf. şi bibliogr. de Mircea Zaciu. – Bucureşti : Minerva, 1975. – 263 p. BŞCAŞM,CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ghibu 1976 273. Documente şi manuscrise literare. Vol. 3. Corespondenţa B. P.-

Hasdeu – Iulia Hasdeu / Bogdan Petriceicu Hasdeu, Iulia Hasdeu ; ed. publ., adnot. şi coment. de Paul Cornea ş. a. – Bucureşti : Ed. Academiei RSR, 1976. – 474 p. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 274. Etymologicum Magnum Romaniae : [în 3 vol.]. Vol. 3. Dicţionarul Limbei istorice şi poporane a românilor / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită şi st. introd. de Gr. Brâncuş. – Bucureşti : Minerva, 1976. – 877 p. BNRM,CNH-BMHasdeu, BM Hasdeu 1978

66


275. Ioan-Vodă cel Cumplit / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; postf. şi bibliogr.

de Doina Curticăpeanu. – Bucureşti : Minerva, 1978. – 254 p. – (Arcade). BNRM,CNH-BM Hasdeu, Bibl.Ghibu, Bibl. Alba Iulia, Bibl. Transilvania 1979 276. Răzvan şi Vidra / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; tab. cron., pref., note şi

bibliogr. de Antoaneta Macovei. – Bucureşti : Albatros, 1979. – 196 p. – (Col. „Lyceum”). BNRM, BŞCAŞM,CNH-BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Ghibu, Bibl. Ovidius 277. Studii de folclor / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Nicolae Bot ; pref. de Ovidiu Bârlea. – Cluj-Napoca : Dacia, 1979. – 288 p. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Ghibu, Bibl. Ovidius 1982-1983 278. Teatru / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Constantin

Cubleşan. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. – 256 p. – (Col. "Bibl. şcolară"). BNRM, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Ghibu, Bibl. Ovidius 279. Cuvente den bătrîni : [în 3 vol.]. T. 1 : Limba română vorbită între 1550 – 1600 : st. paleografico-lingvistic / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; cu observaţiuni filologice de Hugo Schuchardt ; ed. îngrijită, st. introd. şi note de G. Mihăilă. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1983. – 609 p. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Târgu-Mureş 1984 280. Cuvente den bătrîni : [în 3 vol.]. T. 2 : Cărţile poporane ale românilor în

sec. XVI în legătură cu literatura poporană cea nescrisă : st. de filologie comparativă / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită şi note de G. Mihăilă. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1984. – 564 p. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Târgu-Mureş 281. Cuvente den bătrîni : [în 3 vol.]. T. 3 : Istoria limbei române. Partea 1 : Principii de lingvistică / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită şi note

67


de G. Mihăilă. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1984. – 136 p. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgu-Mureş 282. Istoria critică a românilor / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită şi st. introd. [1] de Gr. Brâncuş ; st. introd. [2] şi note de Manole Neagoe. – Bucureşti : Minerva, 1984. – 660 p. CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ovidius, Bibl. Târgu-Mureş 283. Răzvan şi Vidra : Poezie. Dramaturgie / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; selecţ. şi cuvînt-înainte de V. Badiu ; prez. graf. de B. Brînzei. – Ch. : Lit. artistică, 1984. – 157 p. – (Bibl. şcolarului). BM Hasdeu, Bibl. Ovidius 1985 284. Răzvan şi Vidra. Trei Crai de la Răsărit / Bogdan Petriceicu Hasdeu. –

Bucureşti : Eminescu, 1985. – 244 p. – (Bibl. Eminescu). CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Ovidius, Bibl. Transilvania 285. Scrieri filosofice / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită, selecţ., st. introd., note şi coment., însoţite de o terminologie filosofică hasdeueană de Vasile Vetişanu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985. – 503 p. – (Filosofia românească). CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Ghibu 1986 286. Opere : [în 20 vol.]. Vol. 1. Poezii / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed.,

note, coment., variante şi indici de Stancu Ilin ; st. introd. de G. Munteanu ; trad. de Raluca şi Victor Tulbure. – Bucureşti : Minerva, 1986. – VII-LVII, 532 p. – (Ser. „Scriitori români”). BNRM, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ovidius 1988 287. Scrieri alese : [în 2 vol.]. Vol. 1. Poezie. Dramaturgie. Proză / Bogdan

Petriceicu Hasdeu ; pref. de N. Romanenco ; îngrijirea ed.: N. Romanenco şi L. Ciobanu ; prez. graf. de I. Cârmu ; st. introd. de N. Romanenco. – Ch. : Lit. artistică, 1988. – 510 p. – (Clasicii literaturii moldoveneşti), (Ser. pentru biblioteci). BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Ovidius

68


288. Scrieri alese : [în 2 vol.]. Vol. 2. Scrieri istorice. Publicistică. Cugetări şi

aforisme. Corespondenţă / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Ch. : Lit. artistică, 1988. – 423 p. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Ovidius 289. Studii de lingvistică şi filologie : [în 2 vol.]. Vol. 1. Studii de lingvistică şi filologie / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită, st. introd. şi note de Gr. Brâncuş. – Bucureşti : Minerva, 1988. – 335 p. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 290. Studii de lingvistică şi filologie : [în 2 vol.]. Vol. 2. Principii de filologie comparativă ... / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită, st. introd. şi note de Gr. Brâncuş. – Bucureşti : Minerva, 1988. – 588 p. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 1989 291. Scrieri literare / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; postf. : Paul Cornea. –

Bucureşti : Minerva, 1989. – 360 p. – (Col. „Arcade"). BNRM, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Maramureş, Bibl. Ghibu, Bibl. Ovidius 1990 292. Sic cogito / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; postf. de Mihai Neagu Basarab.

– Bucureşti : Evenimentul, 1990. – 320 p. BNRM, BŞCAŞM, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Ghibu 293. Vraja cuvintelor : Extrase din „Marele dicţionar enciclopedic al limbei istorice şi poporane” / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; selecţ. : N. Romanenco ; prez. graf. : I. Severin. – Ch. : Hyperion, 1990. – 224 p. BNRM, BM Hasdeu, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Ghibu, Bibl. Ovidius, 1991 294. Bradul : [versuri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; prez. graf. de Ion

Severin. – Ch. : Hyperion, BNRM, BM Hasdeu, Bibl. Târgovişte

69

1991.

10

p.

:

il.


295. Sic cogito / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită, pref., note şi tab.

cron. de T. Nedelcea. – Craiova : Scrisul românesc, 1991. – 256 p. BNRM, BM Hasdeu, Bibl. Ghibu, Bibl. Târgovişte 296. Sic cogito : Ştiinţa sufletului. Viaţa. Moartea. Omul / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Ch. : Moldova, 1991. – 64 p. BNRM, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu 1992 297. Istoria toleranţei religioase în România / Bogdan Petriceicu Hasdeu ;

ed. şi pref. de Stancu Ilin ; postf. de Viorel Ioniţă. – Bucureşti ; Ch. : Saeculum; Î.E.P „Ştiinţa”, 1992. – 79 p. – (Document) BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Ovidius, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgovişte 298. Răzvan şi Vidra / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; îngrijirea ed. şi pref. de C. Trandafir. – Galaţi : Porto-Franco, 1992. – 124 p. – (Bibl. şcolară). BNRM, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ovidius, Bibl. Transilvania 1993-1996 299. Scrieri : [in 16 vol]. Vol. 1. Poezii / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; text

îngrijit, st. introd., note şi coment. de Stancu Ilin ; tab. cron. de I. Oprişan. – Ch. : Ştiinta, 1993. – 406 p. – (Moştenire). – Text în lb rom. şi rusă. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Ovidius, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgovişte, Bibl. Ghibu, Bibl. Maramureş, MLR 300. Ursita / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită, pref. şi bibliogr. de Constantin Mohanu. – Bucureşti : Gramar, 1994. – 142 p. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ghibu 301. Răzvan şi Vidra : poemă dramatică în cinci cînturi / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Craiova : Valeriu, 1995. – 160 p. – (Bibl. şcolară). BNRM 302. Opere : [în 20 vol.]. Vol. 2. Proză: Micuţa. Ioan Vodă cel Cumplit. O nevastă româncă / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit. de Stancu Ilin şi I. Oprişan. – Bucureşti : Minerva, 1996. – 494 p. : 4 f. il. – (Ser. „Scriitori români”). BNRM, CNH-BM Hasdeu

70


1997 303. Drame istorice / Bogdan Petriceicu Hasdeu, Vasile Alecsandri ; antol.,

cuvînt-înainte, tab. cron., biobibliogr., selecţ. de ref. crit., note şi glosar de Eugen Blăjan. – Bucureşti : R. A. I., 1997. – 269 p. BNRM, Bibl. Târgovişte 304. Omul de Flori : Basme şi legende populare româneşti / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit., pref., note., coment., variante şi indici de I. Oprişan. – Bucureşti : Saeculum I. O., Vestala, 1997. – 399 p. : il. BNRM, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ovidius, Bibl. Transilvania 305. Poezie. Proză. Dramaturgie / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Ch. : Litera, 1997. – 383 p. – (Bibl. şcolarului). BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgovişte, Bibl. Ghibu, Bibl. Alba Iulia 306. Scrieri : [în 16 vol]. Vol. 2. Proză / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; text îngrijit, note şi coment. de Stancu Ilin şi I. Oprişan ; st. introd. de Stancu Ilin ; prez. graf. : O. Cojocaru. – Ch.: Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale Române : Î.E.-P. "Ştiinţa", 1997. – 704 p. – (Moştenire). BNRM, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgovişte, Bibl. Ghibu, Bibl. Ovidius, Bibl. Maramureş 1998 307. Opere : [în 20 vol.]. Vol. 3. Proză / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit.

de Stancu Ilin şi I. Oprişan ; stabilirea şi trad. textelor din lb. rusă de Crina Decusară-Bocşan. – Bucureşti : Minerva, 1998. – 587 p. – (Ser. „Scriitori români”). CNH-BM Hasdeu, Bibl. Târgu-Mureş 308. Publicistică din ziarul “Traian” : 1869-1870 / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; selecţ. : Gabriel Mumjiev ; îngrijirea textului, notă asupra ed., postf. : Pavel Balmuş. – Ch. : ARC, 1998. – 335 p. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Maramureş, Bibl. Alba Iulia, 309. Răzvan şi Vidra / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; postf., tab. cron. şi aprecieri crit. de Constantin Mohanu. – Bucureşti : Gramar, 1998. – 191 p. Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Transilvania, Bibl. Alba Iulia

71


1999 310. Scrieri alese : Răzvan şi Vidra ; Micuţa / Bogdan Petriceicu Hasdeu ;

îngrijire şi prez. de Mihai Zamfir. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1999. – 255 p. – (Clasicii noştri). BNRM, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Alba Iulia¸ Bibl. Ghibu, Bibl. Transilvania 2000 311. Literatură populară : Basme populare româneşti / Bogdan Petriceicu

Hasdeu ; ed. îngrijită de Lia Stoica Vasilescu ; pref. de Ovidiu Bârlea. – Bucureşti : Grai şi suflet – Cultura Naţională, 2000. – 320 p. BNRM, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgovişte, Bibl. Ghibu, Bibl. Ovidius, Bibl. Maramureş 312. Protocoalele şedinţelor de spiritism / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. alcăt. de Mircea Coloşenco şi Jenica Tabacu ; pref. de M. Coloşenco ; trad. de Jenica Tabacu. – Bucureşti : Saeculum I. O., 2000. – 206 p. CNH-BM Hasdeu 313. Răzvan şi Vidra : [poemă dramatică în cinci cînturi] / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – [Bucureşti] : Cartex, 2000. – 160 p. BM Hasdeu, Bibl. Ghibu, Bibl. Maramureş 314. Sic cogito : Ce e viaţa? Ce e moartea? Ce e omul? / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : Athos, 2000. – 208 p. CNH-BM Hasdeu 2001 315. Muntele şi valea : [poezii, proză, piese] / Bogdan Petriceicu Hasdeu. –

Ch. : Litera ; Bucureşti : Litera International, 2001. – 344 p. – (Bibl. şcolarului : ser. nouă) / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu ; concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. BNRM 316. Publicistică / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; introd., note şi alegerea text. de M. Iordănescu. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei „România de mâine”, 2001. – 256 p. CNH-BM Hasdeu 317. Publicistică politică : 1869-1902 : [în 2 vol.]. Vol. 1 / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit., pref., note şi coment. de I. Oprişan. – Bucureşti :

72


Saeculum I. O., 2001. – 495 p. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 318. Publicistică politică : 1869-1902 : [în 2 vol.]. Vol. 2 / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit., pref., note şi coment. de I. Oprişan. – Bucureşti : Saeculum I. O., 2001. – 479 p. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 2002 319. Arhiva spiritistă : [în 6 vol.]. Vol. 1 : (1889, 26 febr. - 1893) / Bogdan

320.

321.

322.

323.

324.

2003

73

Petriceicu Hasdeu ; transc., trad. text. şi note de Jenica Tabacu. – Bucureşti : Vestala, 2002. – 414 p. CNH-BM Hasdeu Articole politice. Publicistică politică. Vol.1 : (1858-1868) / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit. de St. Ilin. – Bucureşti : Floarea Darurilor, 2002. – 384 p. CNH-BM Hasdeu Olteneştile: Patru discursuri. Originele Craiovei. Christ şi Tudor Vladimirescu / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; st. introd. de Ovidiu Pecican. – Cluj : Limes, 2002. – 158 p. – (Limb). Bibl. Ştefan cel Mare Soarele şi luna : [în 2 vol.]. Vol. 1. Folclor tradiţional în versuri (texte) / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit., pref., note., coment. variante şi indici de I. Oprişan ; cu două ref. de Ovidiu Papadima şi Ion C. Chiţimia. – Bucureşti : Saeculum I. O., 2002. – 479 p. : il. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu Soarele şi luna : [în 2 vol.]. Vol. 2. Note, comentarii, variante, addenda, indici / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit., pref., note., coment. variante şi indici de I. Oprişan ; cu două ref. de Ovidiu Papadima şi Ion C. Chiţimia. – Bucureşti : Saeculum I. O., 2002. – 399 p. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu Studii şi articole de economie politică : cu o addenda la Publicistica politică, vol. 1-2, şi un index pentru toate trei volumele / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit. de I. Oprişan. – Bucureşti : Saeculum I. O., 2002. – 305 p. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu


325. Arhiva spiritistă : [în 6 vol.]. Vol. 2 : (28.02.1893 – 13.11.1894) / Bogdan

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

Petriceicu Hasdeu ; transc., trad. text. şi note de Jenica Tabacu. – Bucureşti : Vestala, 2003. – 463 p. CNH-BM Hasdeu Folcloristica : [în 2 vol.]. Vol. 1 / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit., note, variante, coment. de I. Oprişan. – Bucureşti : Saeculum I. O., 2003. – 463 p. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu Folcloristica : [în 2 vol.]. Vol. 2 / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit., note, variante, coment. de I. Oprişan. – Bucureşti : Saeculum I. O., 2003. – 319 p. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu Opere : [în 20 vol.]. Vol. 4. Dramaturgie / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit. de Stancu Ilin şi I. Oprişan. – Bucureşti : Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2003. – 678 p. – (Ser. „Scriitori români”). CNH-BM Hasdeu Opere : [în 20 vol.]. Vol. 5. Studii şi articole literare, filosofice şi culturale / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit., note şi coment. de Stancu Ilin. – Bucureşti : Floarea Darurilor, 2003. – 528 p. CNH-BM Hasdeu Răzvan şi Vidra / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : Ştefan, 2003. – 191 p. – (Cărţile de aur ale copilăriei). Bibl. Târgu-Mureş Răzvan şi Vidra : [culeg. de versuri, drame, povestiri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; il. de Emil Childescu ; cop. : Isai Cârmu. – Ed. a 3-a. – Ch. : Litera ; Bucureşti : Litera International, 2003. – 318 p. : il. – (Bibl. şcolarului : ser. nouă). BNRM Scrieri literare : [versuri, dramă] / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; prez. graf. : Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2003. – 169 p. BM Hasdeu, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Ovidius, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgovişte, Bibl. Ghibu, Bibl. Alba Iulia, BNRM

2004 333. Arhiva spiritistă : [în 6 vol.]. Vol. 3 : (13.11.1894 – 31.12.1895) / Bogdan

Petriceicu Hasdeu ; transc., trad. text. şi note de Jenica Tabacu. –

74


Bucureşti : Vestala, 2004. – 319 p. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 334. Opere : [în 20 vol.]. Vol. 6. Studii şi articole literare, filosofice şi culturale : în periodice şi manuscrise / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit., note şi coment. de Stancu Ilin. – Bucureşti : Floarea Darurilor, 2004. – 527 p. CNH-BM Hasdeu 335. Opere : [în 20 vol.]. Vol. 7. Folclor literar / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit. de I. Oprişan. – Bucureşti : Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă – Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, 2004. – 957 p. CNH-BM Hasdeu 2005 336. Arhiva spiritistă : [în 6 vol.]. Vol. 4 : (07.01.1896 – 26.12.1897) / Bogdan

Petriceicu Hasdeu ; transc., trad. text. şi note de Jenica Tabacu. – Bucureşti : Vestala, 2005. – 367 p. CNH-BM Hasdeu 337. Corespondenţă inedită : Corespondenţă cu „probleme” politice ; Corespondenţă spiritistă ; Corespondenţă măruntă / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. crit. de I. Oprişan. – Bucureşti : Vestala, 2005. – 511 p. CNH-BM Hasdeu 338. Epistolar. [Vol.] 3 : Corespondenţa Bogdan Petriceicu Hasdeu – Iulia Hasdeu / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Crina DecusarăBocşan ; trad. : Dana Mihaela Burnar ş. a. – Bucureşti : Ed. Asociaţiei Culturale „Iulia Hasdeu”, 2005. – 156 p. CNH-BM Hasdeu 339. Sic cogito / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Ilie Stancu. – Bucureşti : Floarea Darurilor, [2005]. – 208 p. – (Col. "Psihologie/Parapsihologie") BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu *** 340. Ciocîrlia : romanţă pentru tenor şi orchestra de cameră / Bogdan

Petriceicu Hasdeu ; comp. : Gh. Mustea. – Ch. : [s. n.], [s. a]. – 17 p. BNRM 341. Din Ion Vodă cel Cumplit : Căpitanul / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – [S. l.] : [s. n.], [s. a.]. – 47 p. – Descris fără cop. şi f. de titlu.

75


BNRM 342. Răzvan şi Vidra : Poemă dramatică în 5 cînturi / Bogdan Petriceicu

Hasdeu. – Bucureşti : Ed. Librăriei „Universala”, Alcalay & Co., [s. a]. – 178 p. – (Bibloteca pentru toţi). BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu, MLR 343. Sic cogito : Ce e viaţa? Ce e moartea? Ce e omul? / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : Ed. Librăriei Leon Alcalay, [s. a.]. – 292 p. BNRM, MLR 344. Sic cogito : Ce e viaţa? Ce e moartea? Ce e omul? / Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Bucureşti : Floarea Darurilor, [s. a.]. – 208 p. BNRM, MLR, BM Hasdeu

În limba rusă 1957-1989 345. Избранное / Богдан Петричейку Хашдеу ; пер. с молд. : Г. Перов,

346.

347.

348.

349.

А. Комаровский. – К. : Шкоала сов., 1957. – 376 с. : ил. BNRM, BM Hasdeu Памфлеты / Богдан Петричейку Хашдеу ; сост. : Н. Романенко ; худож. : А. Колосов. – K. : Гос. изд-во Молдавии, 1958. – 112 с.: портр., ил. BNRM, BM Hasdeu Ион-Воевода Лютый / Богдан Петричейку Хашдеу. – К. : Картя молд., 1959. – 208 с. CNH-BM Hasdeu, BNRM Избранное / Богдан Петричейку Хашдеу ; пер. с рум. ; сост., вступит. cт. : Н. Н. Романенко ; худож. : Г. Врабие. – К. : Лит. артистикэ, 1978. – 400 с. : ил. – Указ. собств. имен, геогр. назв. и спец. терминов : с. 391-398. BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Târgovişte Ион – Воевода Лютый : повесть / Богдан Петричейку Хашдеу ; сост. : А. Старостина ; пер. и послесл. : Н. Романенко ; худож. : И. Кырму. – К. : Лит. артистикэ, 1989. – 204 с. : ил. – (Времен связующая нить). BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu În culegeri

76


1909-1965 350. Din „Istoria critică [a românilor]” / Bogdan Petriceicu Hasdeu //

Istorici români. – Bucureşti, 1909. – P. 213-238. BŞCAŞM 351. Eminescu : Necrolog // Mihail Eminescu în amintirile contemporanilor. – Ch., 1958. – P. 236-237. BNRM, BM Hasdeu, CAIE 352. Ştefan şi Radu ; Ion-Vodă cel Cumplit : (fragm.) / Bogdan Petriceicu Hasdeu // De din vale de Rovine : culeg. de legende, nuvele şi evocări istorice. – Bucureşti, 1961. – P. 221-226. BNRM, BM Hasdeu 353. Micuţa ; Domnul Nae : [proză] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Proză umoristică română. – Bucureşti, 1965. – P. 137-160. BNRM, BM Hasdeu 1967 354. À propos de scrierea d-lui C. Negruzzi / Bogdan Petriceicu Hasdeu //

355.

356.

357.

358.

77

Ivaşcu G. Din istoria teoriei şi criticii literare româneşti : 1812-1866. – Bucureşti, 1967. – P. 645-647. BNRM, BM Hasdeu, MLR Literatura : [articol-program al rev. „Foiţă de istorie şi literatură, 1860”] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Ivaşcu G. Din istoria teoriei şi criticii literare româneşti : 1812-1866. – Bucureşti, 1967. – P. 645-647. BNRM, BM Hasdeu, MLR Mişcarea literelor în Eşi / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Ivaşcu G. Din istoria teoriei şi criticii literare româneşti : 1812-1866. – Bucureşti, 1967. – P. 648-668. BNRM, BM Hasdeu, MLR „Răposatul postelnic” : [pref. la piesa cu acelaşi titlu] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Ivaşcu G. Din istoria teoriei şi criticii literare româneşti : 1812-1866. – Bucureşti, 1967. – P. 636-644. BNRM, BM Hasdeu, MLR Ziarele din România / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Ivaşcu G. Din istoria teoriei şi criticii literare româneşti : 1812-1866. – Bucureşti, 1967. –


P. BNRM, BM Hasdeu, MLR

683-685.

1982-1985 359. Muntele şi valea ; Multiplicamini ; Evlavia / Bogdan Petriceicu Hasdeu

// Mere acre : pag. de satiră şi umor mold. – Ch., 1982. – P. 49, 111-114. BNRM 360. Muntele şi valea / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Măgarul cu cercei : fabule din lit. universală şi cea mold. – Ch., 1983. – P. 144. BNRM 361. Limba naţională ; Limba în circulaţie ; Rezumat ; Dicţionare şi dicţionare ; Eminescu (Necrolog) : [fragm. din publicistică] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Comoara: scriitorii mold. despre limbă : antol. – Ch., 1985. – P. 96-103. BNRM 1986 362. Bradul = Ель : [versuri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Lunile

fermecate = Волшебные месяцы : versuri, ghicitori, proverbe, zicători. – Ch., 1986. – P. 14-15. BNRM 363. Ciocîrlia ; Bradul : [versuri] // Crugul vremii : versuri şi proză. – Ch., 1986. – P. 122. BNRM, BM Hasdeu 1988 364. Eulavia călugărească / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Religia – o

frază… : pagini de lit. ateistă. – Ch., 1988. – P. 58-59. BNRM, BM Hasdeu 1989 365. Limba naţională ; Rezumat ; Lexicografie ; Dicţionare şi dicţionare ;

Istoria limbii române ; Cuvinte din bătrîni / Bogdan Petriceicu Hasdeu

78


// Comoara : scriitorii mold. despre limba maternă. – Ch., 1989. – P. 109-116. BNRM, BM Hasdeu 366. Ştefan şi Radul: Cîntec bărbătesc (1474) / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Ştefan cel Mare : legende, balade, port. lit. – Ch., 1989. – P. 200-204. BNRM, BM Hasdeu 1995-1998 367. Bradul : [versuri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Cetatea. – Ch., 1995. –

P. 21. BNRM, BM Hasdeu 368. Complotul bubei / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Antologia poeziei româneşti culte de la Dosoftei până în 1993. – Bucureşti, 1998. – P. 7578. BNRM 1999 369. Eminescu : necrolog / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Eminescu

înfăşurat în manta-mi... : Memoralistica. Mărturiile contemporanilor. – Ch. ; Bucureşti, 1999. – P. 413-414. BNRM, BM Hasdeu 370. Să vorbim româneşte ; Sunt român / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Mult e dulce şi frumoasă… : antol. de poezii şi cugetări despre limba rom. – Ch., 1999. – P. 7-8. BNRM, Bibl. Transilvania, CAE 2000-2002 371. Să vorbim româneşte / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Limba maternă –

floare eternă : antol. de poezii, eseuri şi cugetări despre limbă. – Ch., 2000. – P. 9-10. BNRM, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, CAE, 372. Răspunsul meu la revista "Vieaţa": [referitor la unele versuri ale lui Eminescu] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Secolul XIX. Vol. 3: (1894-1900). – Bucureşti, 2002. – P. 139.

79


BNRM, BM Hasdeu, CAIE

În limba rusă 1986 373. Домница Войкица : поэма / Богдан Петричейку Хашдеу // Из

литературного наследия бессарабских писателей ХIХ века. – К., 1986. – С. 73-89. BM Hasdeu 374. Ель / Богдан Петричейку Хашдеу ; пер. М. Талов // Гроздья радости : стихи, рассказы, сказки. – К., 1986. – С. 72 ; Самые красивые цветы : страницы нар. творчества. – К., 1987. – С. 100. BNRM În seriale şi periodice

Vezi: nr. 1084

1923-1927 375. Dorul : [poezie] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Calendarul Basarabiei. –

1923. – P. 80-92. MLR 376. O scrisoare a Î.P.S. Mitropolit Pimen / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Mitropolia Moldovei. – 1927. – Nr 9. – P. 209-210. MLR 1932 377. Bătălia de la Lăpuşna şi cuprinderea Benderului : [fragm. din „Ion-Vodă

cel Cumplit”] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 7/8. – P. 45-47. BŞCAŞM, MLR 378. Cugetări / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 2. – P. 54 ; Nr 3. – P. 35 ; Nr 4. – P. 7 ; Nr 5. – P. 22 ; Nr 8. – P. 52 ; Nr 9. – P. 6, 43 ; Nr 10. – P. 25, 35. MLR, BŞCAŞM

80


379. Îndemnuri / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Viaţa Basarabiei. – 1932. –

Nr 6. – P. 9. MLR, BŞCAŞM 380. Patru poezii : versuri / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 31-34. – Conţ. : Din iarnă ; Bradul ; Viersul ; Dorul. MLR, BŞCAŞM 381. “Rostiri adînci” / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 4. MLR, BŞCAŞM 382. Versuri din „Tristia” lui Ovidius / versuri trad. de B. P. Hasdeu / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 7. – P. 5-7. MLR, BŞCAŞM 1959-1971 383. [Despre M. Eminescu] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Moldova soc.

– 1959. – 14 iun. BNRM 384. Muntele şi valea // Tinerimea Moldovei. – 1963. – 16 mart. BNRM 385. Corespondenţa cu Gustav Wenzel / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Manuscriptum. – 1971. – Nr 2. – P. 152-157. 1978 386. Notă despre oraşele antice dacice / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; trad. de

Natalia Protopopescu // Manuscriptum. – 1978. – Nr 4. – P. 97-100. CNH-BM Hasdeu, MLR 387. Zeiţa Dochia şi babele de piatră… ; Adoraţia soarelui ; Dochia / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; trad. de Natalia Protopopescu // Manuscriptum. – 1978. – Nr 2. – P. 105-113. CNH-BM Hasdeu, MLR 1979 388. Inelul şi năframa : [baladă populară] / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; trad.

de Stancu Ilin şi Elena Loghinovski // Manuscriptum. – 1979. – Nr 2. – P. 104-106 ; Nr 3. – P. 103-105 ; Nr 4. – P. 38-44 ; 1980. – Nr 2. – P. 73-

81


75. CNH-BM Hasdeu, MLR 389. Epigrame : Spirit şi spirit ; Să râzi ; Lacrima-noroi ; Moartea femeii / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Manuscriptum. – 1979. – Nr 1. – P. 124. CNH-BM Hasdeu, MLR 390. [Trăind în astă lume] ; [Îmi iubeam…] ; [Din tată şi din tata tatei…] ; [Văzut-aţi voi] ; [Mulţi proşti au zis…] ; [Şi-n veci nu ne-om mai despărţi] ; [Coroana nu dă genii] : [versuri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Manuscriptum. – 1979. – Nr 1. – P. 120-121, 125-126. CNH-BM Hasdeu, MLR 1985-1986 391. Evlavia [„Eulavia călugărească”] : versuri / Bogdan Petriceicu Hasdeu //

Lit. şi arta. – 1985. – 3 oct. – P. 8. BNRM 392. Dedicaţie: Soţiei mele Iulia Petriceicu Hasdeu : [versuri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Orizontul. – 1986. – Nr 4. – P. 57. BNRM, BM Hasdeu 1988 393. Bradul : [versuri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Steluţa. – 1988. – Nr 4.

394.

395.

396.

397.

82

– P. 25 ; Basarabia. – 1993. – Nr 6. – P. 3 ; Florile dalbe. – 1998. – 19 febr. BNRM, BM Hasdeu Cugetări / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Lit. şi arta. – 1988. – 28 apr. – P. 8. BNRM Domniţa Rusanda : schiţă dramatică în 5 acte / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Nistru. – 1988. – Nr 2. – P. 94-123. BNRM, BM Hasdeu, MLR [La Arhivele Statului] : [scris. de susţinere a rev. „Arhiva istorică a românilor”] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Manuscriptum. – 1988. – Nr 1. – P. 126-132. CNH-BM Hasdeu, MLR Povestea crinului : basm / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Tinerimea Moldovei. – 1988. – 26 febr.


BNRM 1991 398. Să vorbim româneşte : [versuri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Limba

Română. – 1991. – Nr 1. – P. 16 ; Lit. şi arta. – 2001. – 12 apr. BNRM 1994 399. Dragoş (Întemeierea Moldovei) ; Alegerea domnească ; Întemeierea... ;

Armenii ; Mormîntul lui Dragoş : versuri închinate voievozilor / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; pref. de S. Ilin ; în rom. : R. Tulbure şi V. Tulbure // Glasul Naţiunii. – 1994. – Iul. (Nr 28). BNRM 400. Noi în 1892 : (conf. la Ateneul Român) : fragm. / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Quo vadis? – 1994. – Nr 1. – P. 10. BNRM 1996 401. Alegerea domnească : [versuri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Glasul

Moldovei. – 1996. – 12 noiemb. BNRM, BM Hasdeu 402. Să vorbim româneşte : [versuri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Glasul Naţiunii. – 1996. – 28 aug ; 1998. – 26 aug. BNRM, BM Hasdeu 1998-2000 403. Mater Dolorosa (Maica Durerii) : [versuri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu

// Clopotniţa Modovei. – 1998. – 18 apr. BNRM 404. Mihai Eminescu : [versuri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Alfa şi Omega. – 2000. – 1-30 iun. ; Dunărea creştină : supl. la "Alfa şi Omega". – 2000. – 4 iul. (Nr 5). – P. 1. BNRM, BM Hasdeu

83


2002 405. Bradul ; Frunzele ; Muntele şi valea : [versuri] / Bogdan Petriceicu

Hasdeu // „a” MIC. – 2002. – Nr 2. – Supl. BNRM 406. „Literatura română, mai sus” : [interviu acordat de B.P. Hasdeu lui I. L. Caragiale după „Naţiunea”] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Ţara. – 2002. – 2 apr. BNRM 2004 407. Femeia înecată : [fabulă] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Ora Satului. –

2004. – Oct. (Nr 17). – P. 15. BNRM 2005 408. Despre organizarea şi completarea bibliotecii naciunali [I] / Bogdan

Petriceicu Hasdeu // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 29-34. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 409. La Iulia ; Să vorbim româneşte : [versuri] / Bogdan Petriceicu Hasdeu // Florile dalbe. – 2005. – 7 apr. – P. 8. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 2006 410. Despre organizarea şi completarea bibliotecii naciunali [II] / Bogdan

Petriceicu Hasdeu // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 53-57. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu

În limba lituaniană 411. Eglė : eileraštis / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; išverte : J. Nekrošius ; il. :

S. Šnyras // Žvaigždute. – 1986. – Nr 12. – P. 50-54. BNRM

În limba rusă

84


1958 412. Благочестье : стихи / Богдан Петричейку Хашдеу ; пер. Г. Перова

// Сов. Молдавия. – 1958. – 26 февр. BNRM 413. Парламентская арифметика и химия : [публицистика] / Богдан Петричейку Хашдеу ; пер. : А. Комаровского // Сов. Молдавия. – 1958. – 26 февр. BNRM 1963-1986 414. Гора и долина : стихи / Богдан Петричейку Хашдеу // Молодежь

Молдавии. – 1963. – 16 март. BNRM 415. В русской армии : (отрывок из дневника 1854-1855 гг.) / Богдан Петричейку Хашдеу ; публ. : Н. Романенко // Кодры. – 1972. – № 6. – С. 111-119. BNRM 416. К Юлии : посвящение жене Юлии : стихи / Богдан Петричейку Хашдеу ; пер. А. Старостиной // Горизонт. – 1986. – № 4. – С. 57. BNRM 1988 417. Викентий из Кутна ; Логофет Иван Тывту ; Дед Яцко Пасечник ;

Господарь Ивония ; Князь Мал; Воевода Драгош ; Драгош (Основание Молдавии) ; Пасечник Яцко ; Отпор угров ; Выбор царя ; Победа у Буга (Основание Баи ; Могила Драгоша ; Армяне) : сонеты / Богдан Петричейку Хашдеу // Limba şi lit. mold. – 1988. – Nr 3. – P. 52-57. BNRM, MLR 418. Истинный поэт ; Бедность : стихи / Богдан Петричейку Хашдеу // Сов. Молдавия. – 1988. – 26 февр. BNRM

85


419. Лодка : стихи / Богдан Петричейку Хашдеу ; пер. с молд. Г. Перова

// Молодежь Молдавии. – 1988. – 27 февр. BNRM 420. Парламентская арифметика и химия ; Исповедь боярства : [публицист. статьи] / Богдан Петричейку Хашдеу // Молодежь Молдавии. – 1988. – 26 февр. ; Сов. Молдавия. – 1988. – 26 февр. BNRM 1998 421. Истинный поэт : стихи / Богдан Петричейку Хашдеу //

Независимая Молдова. – 1998. – 27 февр. BNRM 422. Михай Еминеску : стихи / Богдан Петричейку Хашдеу ; пер. с рум. ; рис. И. Кырму // Независимая Молдова. – 1998. – 12 июня. BNRM Bogdan Petriceicu Hasdeu – redactor de reviste 1865-1868 423. Arhiva istorică a României : Colecţiune critică de documente asupra

424. 425. 426. 427. 428.

86

trecutului român, începând de la timpii cei mai depărtaţi şi până la anul 1800 / sub auspiciile Ministerului Justiţiei, Cultelor şi al Instrucţiunii Publice ; red. Bogdan Petriceicu Hasdeu.– Bucureşti : Imprimeria Statului, 1865-1868. 1865, T. 1. Partea 1, Nr 1-23. – I-VIII, 184 p. CNH-BM Hasdeu, BŞAN, BŞCAŞM, MLR 1865, T. 1. Partea 2, Februarie-Martie. – 64 p. CNH-BM Hasdeu, BŞAN, BŞCAŞM, MLR 1865, T. 1. Partea 2, Aprilie-Mai. – 128 p. CNH-BM Hasdeu, BŞAN, BŞCAŞM, MLR 1865, T. 1. Partea 2. – P. 129-192. CNH-BM Hasdeu, BŞAN, BŞCAŞM, MLR 1865, T. 2, Nr 1-21. – 126 p. CNH-BM Hasdeu, BŞAN, BŞCAŞM, MLR 1867, T. 3. – XII, 283 p. BNRM, BŞCAŞM, MLR


429. 1868, T. 4. Materialuri pentru istoria coloniilor române în Galiţia:

disertaţiuni şi BNRM, BŞAN, BŞCAŞM

documente.

120

p.

1876 430. Columna lui Traian: revistă mensuală pentru istorie, lingvistică şi

literatură poporană / sub direcţiunea d-lui B. P. Hasdeu. – 1869. – Bucureşti : Noua Typographie a laboratorilor români, 1876. 1876, Anul 7, Nr 1 (4), Ian. ; Nr 3 (6), Mart. ; Nr 5 (8), Mai ; Nr 6 (9), Iun. ; Nr 7 (10), Iul. ; Nr 8 (11), Aug. Nr 9 (12), Sept. ; Nr 10 (13), Oct. ; Nr 12 (15), Dec. MLR 1882 431. Columna lui Traian: revistă mensuală pentru istorie, lingvistică şi

psichologie poporană. Noua serie / sub direcţiunea d-lui B. P. Hasdeu. – 1879. – Bucureşti : Typografia Academiei Române (Laboratorii români), 1882. 1882, Anul 3, Nr 1, Ian. (fragm., P. 1-18 ; 29-64) ; Nr 2, Febr., Nr 3, Mart. (P. 129-192) ; Nr 7-9, Iul.-Sept. ; Nr 10-12, Oct.-Dec. (la P. 640: „Finea anului 1882”). MLR Despre Bogdan Petriceicu Hasdeu Ediţii aparte, cărţi

Vezi: 1120, 1208-1209

1909-1928 432. Gane, Nicolae. Bogdan Petriceicu-Hasdeu : Discurs [de recepţiune la

Acad. Română], rostit la 13 mai (26 iunie) 1909, cu răspuns de Iacob C. Negruzzi / Nicolae Gane. – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1909. – 27 p. BŞCAŞM 433. Dragomirescu, I. Ideile şi faptele lui B. P. Hasdeu. Partea I. 1836-1863. / I. Dragomirescu. – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1913

87


– 46 p. : il. BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu 434. Marian, Liviu. B. P. Hasdeu şi Rusia / Liviu Marian. – Ch. : Tipogr. R. S. Leibovici & Co., 1925. – 24 p. BŞCAŞM 435. Marian, Liviu. B. P. Hasdeu şi M. Eminescu / Liviu Marian. – Ch. : Tipogr. Eparhială - Cartea Românească, 1927. – 31 p. BŞCAŞM, Bibl. Târgu-Mureş 436. Marian, Liviu. Bogdan Petriceicu Hasdeu : schiţă biogr. şi bibliogr. / Liviu Marian. – Bucureşti : Cartea Românească, 1928. – 30 p. BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu 1936 437. Cucu, Stelian. Bogdan Petriceicu Hasdeu: Aristocratismul vieţii şi operei

lui / Stelian Cucu. – Râmnicu-Sărat : Tipogr. „Poporul”, [1936]. – 29 p. BŞCAŞM 438. Dvoicenco, Eufrosina. Începuturile literare ale lui B. P. Hasdeu : Jurnalul intim (1852-1856) şi alte opere ruseşti / Eufrosina Dvoicenco. – Bucureşti : Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 1936. – 270 p. BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ovidius, 1937 439. Lăzăreanu, Barbu. Bogdan Petriceicu-Hasdeu (3) / Barbu Lăzăreanu. –

Bucureşti : Cultura Românească, [1937]. – 40 p. – (Ser. : Cu privire la ; 15). BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 440. Lăzăreanu, Barbu. Hasdeu (2) / Barbu Lăzăreanu. – Bucureşti : Cultura Românească, [1937]. – 40 p. – (Ser. : Cu privire la ; 8). BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 1938 441. Murăraşu, D. Hasdeu / D. Murăraşu. – Ediţia Mircea Eliade. –

Bucureşti : Tiparul universitar, 1938 – 67 p. – [rec. la ed. B. P. Hasdeu.

88


Scrieri literare, BŞCAŞM

morale

şi

politice.

T.

1-2,

Bucureşti,

1937]

1939 442. Halippa, Pan. Bogdan Petriceicu Hasdeu : [extr.] / Pan. Halippa. – Ch. :

Tiparul moldovenesc, 1939. – 30 p. BŞCAŞM 443. Papadopol, Paul. Bogdan Petriceicu Hasdeu: un uriaş al culturii româneşti / Paul Papadopol. – Bucureşti : Cartea Românească, [1939]. – 30 p. BŞCAŞM 1943-1966 444. Slăvescu, Victor. Economistul Bogdan Petriceicu Hasdeu / Victor

Slăvescu. – Bucureşti : Cartea Românească, 1943. – 171 p. BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu 445. Romanenco, N. Bogdan Petriceicu Hasdeu : Viaţa şi opera / N. Romanenco. – Ch. : Ed. de Stat a Moldovei, 1957. – 195 p. CNH-BM Hasdeu, BNRM 446. Munteanu, George. B. P. Hasdeu / George Munteanu. – Bucureşti : Ed. pentru literatură, 1963. – 144 p. – (Bibl. critică). BM Hasdeu, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BNRM, F. Osadcenco, Bibl. Târgovişte, Bibl. Ovidius 447. Studii şi materiale despre B. P. Hasdeu / red. : Gh. Bogaci, H. Corbu. – Ch.: Cartea mold., 1966. – 135 p. CNH-BM Hasdeu, F. Osadcenco, BM Hasdeu Cuprins : Prefaţă. – P. 3-4 ; Romanenco, Nicolae. B. P. Hasdeu – critic

literar. – P. 5-22 ; Corbu, H. Dramele istorice ale lui B. P. Hasdeu. – P.23-53 ; Sadovnic, A. O comedie insuficient valorificată : [comedia „Trei crai de la Răsărit”]. – P. 54-60 ; Soloviov, V. Aspecte din munca lexicografică a lui B. P. Hasdeu. – P. 61-68 ; Ciobanu, L. B. P. Hasdeu şi M. Eminescu. – P. 69-82 ; Romaneţ, A. Izvoarele ucrainene ale operei lui Bogdan P. Hasdeu. – P. 83100 ; Osadcenco, I. Prezenţa lui B. P. Hasdeu în presa rusă din secolul XIX. – P. 101-112 ; Însemnări bibliografice şi documente: 1. B. P. Hasdeu şi A. A. Potebnea / E. Dvoicenco-Marcova. – P. 113-118 ; 2. O dedicaţie lui M. Kogălniceanu. – P. 118-121 ; Carnet lexicografic / N. Romanenco. – P. 121123 ; Primul articol al lui B. P. Hasdeu. – P. 123-124 ; 5. Prima menţiune

89


critică despre B. P. Hasdeu. – P. 124-125 ; 6. Opt scrisori ale lui B. P. Hasdeu către A. Veselovski / Gh. Bogaci. – P. 125-134.

1968 448. Chiriac, V. Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907) : indice biobibliogr. /

V. Chiriac ; red. : Gh. Bogaci şi I. Madan. – Ch. : Cartea mold., 1968. – 28 p. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 449. Poghirc, Cicerone. B. P. Hasdeu : lingvist şi filolog / Cicerone Poghirc. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1968. – 248 p. BŞCAŞM,CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Ovidius, Bibl. Ghibu 1972 450. B. P. Hasdeu / antol. stabilită şi îngrijită de Gr. Brâncuş. – Bucureşti :

Eminescu, 1972. – 183 p. – (Bibl. critică). BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Ghibu Cuprins : Brâncuş, Gr. Avertisment. – P. 5-6 ; Şăineanu, Lazăr. [B. P. Hasdeu

şi folclorul]. – P. 7-8 ; Apostolescu, N. I. Filologia comparată. Elemente dacice în limba română. Cursul d-lui Hasdeu la Facultatea de litere din Bucureşti. – P. 9-11 ; Demetriescu, Ang. De la Banchetul, dat d-lui Hasdeu. – P. 12-13 ; Davila, Al. „Răzvan şi Vidra”, poemă dramatică în cinci cînturi, de d-nul Bogdan Petriceicu Hasdeu. – P. 14-15 ; Densusianu, Ovid. (B. P. Hasdeu şi istoria limbii române). – P. 16-19 ; Densusianu, Ovid. [Pregătirea filologică a lui B. P. Hasdeu]. – P. 20-28 ; Weigand, Gustav. Hasdeu ca filolog. – P. 29-35 ; Gane, N. Discurs la Academie : [portr.]. – P. 36-38 ; Adamescu, G. [Publicistica lui B. P. Hasdeu]. – P. 39-40 ; Iorga, Nicolae. [Elogiu lui B. P. Hasdeu]. – P. 41-42 ; Constantinescu, Pompiliu. [B. P. Hasdeu, spirit enciclopedic modern]. – P. 43-47 ; Călinescu, G. B. P. Hasdeu. – P. 48-88 ; Vianu, Tudor. Stilul lui B. P. Hasdeu. – P. 89-93 ; Chiţimia, Ion Const. [B. P. Hasdeu, istoriograf]. – P. 94-97 ; Capidan, Th. [Ideile despre limbă ale lui B. P. Hasdeu]. – P. 98-103 ; Cioculescu, Şerban. [B. P. Hasdeu, artistul]. – P. 104111 ; Vianu, Tudor. B. P. Hasdeu, poetul. – P. 112-113 ; Perpessicius. [Bogdan Petriceicu Hasdeu, poet, prozator, dramaturg]. – P. 115-120 ; Sacerdoţeanu, Aurelian. Concepţia istorică a lui B. P. Hasdeu. – P. 121-123 ; Macrea, D. [Bogdan Petriceicu Hasdeu, folclorist şi lingvist modern]. – P. 124-129 ; Rosetti, Al. Bogdan Petriceicu Hasdeu şi studiul limbii române. – P. 130-135 ; Munteanu, George. [B. P. Hasdeu – om de cultură postpaşoptist]. – P. 136-140 ; Dima, Al. Bogdan Petriceicu Hasdeu, scriitorul ; 141-146 ; Wald, Lucia.

90


Hasdeu şi problemele de teorie a limbii. – P. 147-149 ; Poghirc, Cicerone. Personalitatea ştiinţifică a lui B. P. Hasdeu. Locul lui în filologia românească. – P. 150-157 ; Seche, Mircea. [Etymologicum Magnum Romaniae]. – P. 158-159 ; Cornea, Paul. [Locul lui B. P. Hasdeu în mişcarea ştiinţifică a vremii]. – P. 160-162 ; Drăgan, Mihai. Figurină. – P. 163-167 ; Bibliografie ilustrată. – P. 169-173 ; Bibliografie. – P. 174-176 ; Ediţii postume. – P. 176-178. 451. Drăgan, Mihai. B. P. Hasdeu / Mihai Drăgan. – Iaşi : Junimea, 1972. –

307 p. BNRM, BŞCAŞM, F. Osadcenco, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Ghibu 1974-1982 452. Sandu, Vasile. Publicistica lui Hasdeu / Vasile Sandu. – Bucureşti :

Minerva, 1974. – 255 p. BNRM, BŞCAŞM, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu 453. B. P. Hasdeu şi contemporanii săi români şi străini : (corespondenţă primită). Vol. 1 / text stabilit, trad., note de : N. Mecu, V. Nişcov, Al. Săndulescu, M. Vornicu ; coord. şi st. introd. de Al. Săndulescu. – Bucureşti : Minerva, 1982. – 403 p. BŞCAŞM, BNRM 1983 454. B. P. Hasdeu şi contemporanii săi români şi străini : (corespondenţă

primită). Vol. 2 / text stabilit, trad., note de : Cr. Bocşan-Decusară, N. Mecu, V. Nişcov, Al. Săndulescu, M. Vornicu. – Bucureşti : Minerva, 1983. – 334 p. BNRM, BŞCAŞM, Bibl. Târgu-Mureş 455. Zavulan, Pavel. Creaţia literară a lui B. P. Hasdeu şi folclorul / Pavel Zavulan ; sub. red. : H. Corbu. – Ch. : Ştiinţa, 1983. – 200 p. CNH-BM Hasdeu, F. Osadcenco, BM Hasdeu 1984-1986 456. B. P. Hasdeu şi contemporanii săi români şi străini : (corespondenţă

emisă şi primită). Vol. 3 / text stabilit, trad., note şi indici de : Crina Bocşan-Decusară, Nicolae Mecu, Mihai Mitu, Viorica Nişcov, Al. Săndulescu, ; coord. şi postf. : Al. Săndulescu. – Bucureşti : Minerva,

91


1984. – 334 p. BNRM, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ovidius 457. Comerzan, A. F. Bogdan Petriceicu Hasdeu / A. F. Comerzan. – Ch. : Cartea mold., 1986. – 163 p. – (Gînditorii moldoveni). CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 1987 458. Eliade, Mircea. Despre Eminescu şi Hasdeu / Mircea Eliade ; ed.

îngrijită şi pref. de Mircea Handoca. – Iaşi : Junimea, 1987. – 112 p. BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Ghibu, Bibl. Târgovişte, CAIE 459. Goia, Vistian. B. P. Hasdeu şi discipolii săi / Vistian Goia. – Bucureşti : Minerva, 1987. – 218 p. BŞCAŞM, BM Hasdeu, Bibl. Ghibu, CNH-BM Hasdeu 1989 460. Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907) : indice bibliogr. / Bibl. Mun.

„B. P. Hasdeu” ; alcăt. : L. Pînzari. – Ch. : [S. n.], 1989. – 21 p. BM Hasdeu 461. Sandu, Vasile. Viaţa lui B. P. Hasdeu / Vasile Sandu. – Bucureşti : Minerva, 1989. – 294 p. – (Universitas). BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 1990-1998 462. Oprişan, Ion. Romanul vieţii lui Bogdan Petriceicu Hasdeu / Ion

Oprişan. – Bucureşti : Minerva, 1990. – 648 p. : 8 pl. BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Târgovişte, Bibl. Târgu-Mureş, Bibl. Ovidius, Bibl. Maramureş, CAIE 463. B.P. Hasdeu : Mărturii / Direcţia Generală a Arhivelor Statului din România ; lucrare întocmită de Lidia Brânceanu. – Bucureşti : Dir. Gen. a Arh. Statului din România, 1993. – 233 p. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BNRM, BM Hasdeu, Bibl. Ovidius, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgovişte, Bibl. Ghibu

92


464. Crihană, Marcel. Bogdan Petriceicu Hasdeu / Marcel Crihană. –

Bucureşti : Recif, 1996. – 160 p. – (Scritori români comentaţi). BM Hasdeu, Bibl. Ghibu 465. Ştefănescu, Dorin. Desfundarea fîntînilor : eseu despre filosofia lui Bogdan Petriceicu Hasdeu / Dorin Ştefănescu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1998. – 136 p. – (Alternative). Bibl. Transilvania 2001 466. Oprişan, Ion. B. P. Hasdeu sau setea de absolut : Tumultul şi misterul

vieţii / Ion Oprişan. – Bucureşti : Vestala, 2001. – 599 p. BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, CAIE 467. Rusu Togan, Gherasim. Bogdan Petriceicu Hasdeu şi universul culturii populare : Reprezentări mitologice: ezoterism, magie, mit / Gherasim Rusu Togan. – Bucureşti : Libra, 2001. – 182 p. CNH-BM Hasdeu 2006 468. Franga, Liviu. Poetica lui Hasdeu / Liviu Franga. – Bucureşti : „Roza

Vânturilor”, CNH-BM Hasdeu

2006.

82

p.

În limba rusă 1959-1989 469. Романенко, Н. Богдан Петричейку Хашдеу : Жизнь и творчество /

Н. Романенко. – К. : Картя молд., 1959. – 154 с. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 470. Платонов, А. Л. Философские и социологические взгляды Б. П. Хашдеу : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук / А. Л. Платонов. – М., 1970. – 29 с. BM Hasdeu 471. Кожухарь, А. Г. Проза Богдана Петричейку Хашдеу : (композиция, типология жанра, образы героев) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук / А. Г. Кожухарь. – К., 1986. – 16 с.

93


472. Комерзан, А. Ф. Б. П. Хашдеу / А. Ф. Комерзан ; пер. с молд. А. А.

Берзой. BNRM,

К. BM

:

Картя Hasdeu,

молд., Bibl.

1989. A.

130 с. Mickiewicz

În limba ucraineană 473. Романець,

О. Джерела братерства. Богдан П. Хашдеу i схiдноромансько-украïнськi взаемини / О. Романець. – Львiв : Видавництво Львiвського Унiверситету, 1971. – 193 с. CNH-BM Hasdeu

În сulegeri

Vezi: nr. 66 1898-1955 474. Petraşcu, [Nicolae]. Hasdeu // Petraşcu Nicolae. Scriitori români

475.

476.

477.

478.

1956

94

contemporani : st. crit. – Bucureşti, 1898. – P. 1-46. CNH-BM Hasdeu Andronachi, Gh. V. Bogdan Petriceicu Hasdeu (1836-1907) // Andronachi Gh. V. Albumul Basarabiei în jurul marelui eveniment al Unirii. – Ch., 1933. – P. 39-40. – facsimile. BM Hasdeu, BŞCAŞM Iorga, Nicolae. B. P. Hasdeu ca istoric (1932) // Iorga N. Portrete şi comemorări. – Bucureşti, [1940?]. – P. 141-150. BŞCAŞM Cioculescu, Şerban. B.P. Hasdeu // Cioculescu Şerban. Istoria literaturii române moderne / Ş. Cioculescu, T. Vianu, Vl. Streinu. – Bucureşti, 1944. – Vol. 1. – P. 140-151. BNRM, BM Hasdeu Alexandrescu, E. Bogdan Petriceicu Hasdeu – Răzvan şi Vidra / E. Alexandrescu // Analize şi sinteze de literatură : Cl. 9-12. – Iaşi, 1955. – P. 92-94. F. Osadcenco, BM Hasdeu


479. Panaitescu-Perpessicius, D. Viaţa şi opera lui Bogdan Petriceicu-

Hasdeu / D. Panaitescu-Perpessicius // 90 de ani de viaţă academică în ţara noastră : lucrările ses. şt. a Acad. R. P. R. 2-6 iul. 1956 . – Bucureşti, 1956. – P. 105-128. BNRM 480. Romanenco, N. Bogdan Petriceicu Hasdeu : [pref.] / N. Romanenco // Hasdeu B. P. Opere alese. – Ch., 1956. – P. 1-29. BNRM 1957 481. Perpessicius. Bogdan Petriceicu Hasdeu / Perpessicius // Menţiuni de

istoriografie literară şi folclor : [1948-1956]. – Bucureşti, 1957. – P. 525553. BNRM, BŞCAŞM, F. Osadcenco 482. [Prefaţa ediţiei a 2-a din 1867] // Hasdeu B. P. Răzvan şi Vidra. – Ch., 1957. – P. 5-6. BNRM 1958 483. Panu, G. A doua farsă a d-lui Hasdeu // Panu G. Pagini alese. –

Bucureşti, 1958 – BNRM, BŞCAŞM, F. Osadcenco

P.

200-210,

318-321.

1959 484. Coroban, V. B. P. Hasdeu şi problemele de literatură // Coroban V.

Studii şi articole de critică literară. – Ch., 1959. – P. 59-62. BNRM 485. Macrea, D. Hasdeu B. P. // Macrea D. Lingvişti şi filologi români. – Bucureşti, 1959. – P 81-104. BNRM, F. Osadcenco 1961-1962 486. Panfil, V. B.P. Hasdeu – exponent al literaturii militante // Panfil V.

Pagini de critică şi istorie liteară. – Ch., 1961. – P. 133-145.

95


BNRM 487. Dima, Al. Hasdeu B. P. – critic şi teoretician literar în perioada

începuturulor sale // Dima Al. Studii de istorie a teoriei româneşti. – Bucureşti, 1962. – P. BNRM, F. Osadcenco

literare 31-61.

1963 488. Delavrancea, Barbu Ştefănescu. Portretul d-lui Hasdeu // Delavrancea

Barbu Ştefănescu. Despre literatură şi artă. – Bucureşti, 1963. – P. 232237. CNH-BM Hasdeu, F. Osadcenco 489. Vasilenco, I. Poezia lirică a lui B. P. Hasdeu / I. Vasilenco // Studii de literatură şi folclor. – Ch., 1963. – P. 115-129. F. Osadcenco 1964 490. Hasdeu, Bogdan Petriceicu : (1838-1907) // Dicţionar enciclopedic

român. – Bucureşti, 1964. – Vol. 2 : D – I. – P. 658-659. BM Hasdeu 1965 491. Hasdeu Bogdan Petriceicu : 1838-1907 : [bibliogr.] // Bibliografia

literaturii române : 1948-1960. – Bucureşti, 1965. – P. 508-511. BM Hasdeu 492. Vianu, T. B. P. Hasdeu // Vianu T. Studii de literatură română. – Craiova, 1965. – P. 127-136. F. Osadcenco 1966 493. Brădăţeanu,V. Prima mare realizare: “Răzvan şi Vidra“ / V. Brădăţeanu

// Drama istorică naţională. – Bucureşti, 1966. – P. 77-113. F. Osadcenco, BM Hasdeu 1967

96


494. Alexandrescu, S. „Duduca Mamuca” de B. P. Hasdeu / S.

Alexandrescu, I. Rotaru // Alexandrescu S. Analize literare şi stilistice. – Bucureşti, 1967. – P. 186-190. BNRM, BM Hasdeu, F. Osadcenco 495. Călinescu, G. B. P. Hasdeu // Călinescu G. Ulysse. – Bucureşti, 1967. – P. 77-80. F. Osadcenco, CNH-BM Hasdeu 496. Sperantia, Eugen. Bogdan Petriceicu Hasdeu // Sperantia Eugen. Amintiri din lumea literară. – Bucureşti, 1967. – P. 5-41. BNRM, CNH-BM Hasdeu, F. Osadcenco 1968 497. Bizovi, V. N. Bogdan Petriceicu Hasdeu // Bizovi V. N. Victorine

498.

499.

500.

501.

502.

1969

97

literare / V. N. Bizovi, A. P. Sadovnic. – Ch., 1968. – P. 40-43, 112-113. BM Hasdeu Călinescu, G. B. P. Hasdeu // Călinescu G. Istoria literaturii române. Compendiu. – Bucureşti, 1968. – P. 137-140. BNRM, BM Hasdeu Chiţimia, I. C. B. P. Hasdeu / I. C. Chiţimia // Istoria literaturii române. – Bucureşti, 1968. – Vol. 2. – P. 664-705. BNRM, BM Hasdeu, MLR Chiţimia, I. C. B. P. Hasdeu şi problemele folclorului // Chiţimia I. C. Folclorişti şi folcloristică românească. – Bucureşti, 1968. – P. 37-72. F. Osadcenco Ionescu, Constantin G. B. P. Hasdeu şi revoluţia rusă / Constantin G. Ionescu // Studii şi materiale privitoare la trecutul istoric al jud. Prahova. – Ploieşti, 1968. – P. 123-125. CNH-BM Hasdeu Papadima, Ovidiu. Folclorul în periodicele lui B. P. Hasdeu “Traian” şi ”Columna lui Traian” / Ovidiu Papadima // Studii de istorie a literaturii române. – Bucureşti, 1968. – P. 217-334. BNRM, BŞCAŞM, F. Osadcenco


503. Constantinescu, Pompiliu. Spectrul interior al lui Hasdeu : [rec. la

cartea E. Dvoicenco. Începuturile literare ale lui B. P. Hasdeu (1936)] ; B. P. Hasdeu (1937) ; Salonul lui Hasdeu (1943) // Constantinescu Pompiliu. Scrieri. – Bucureşti, 1969. – Vol. 3. – P. 116-156. CNH-BM Hasdeu 504. Firoiu, V. În casa lui B. P. Hasdeu / V. Firoiu // Studii şi materiale privitoare la trecutul istoric al jud. Prahova. – Ploieşti, 1969. – P. 193-196. CNH-BM Hasdeu 1970 505. Corbu, H. Dramele istorice ale lui B. P. Hasdeu / H. Corbu //

Interpretări : art. de istorie şi crit. lit. – Ch., 1970. – P. 163-189. F. Osadcenco, CNH-BM Hasdeu 506. Dumitrescu, Domniţa. Limba spaniolă în opera de lingvist şi filolog a lui B. P. Hasdeu / Domniţa Dumitrescu // Studii de hispanistică. – Bucureşti, 1970. – P. 39-51. CNH-BM Hasdeu 507. Sacerdoţeanu, Aurelian. Din scrisorile lui Ioan Bianu către B. P. Hasdeu / Aurelian Sacerdoţeanu // Studii şi materiale privitoare la trecutul istoric al jud. Prahova. – Ploieşti, 1970. – P. 75-97. CNH-BM Hasdeu 1971 508. Cioculescu, Şerban. B.P. Hasdeu // Cioculescu Şerban. Istoria

literaturii române moderne / Ş. Cioculescu, T. Vianu, Vl. Streinu. – Bucureşti, 1971. – P. 124-133. Bibl. Ovidius, Bibl. Transilvania, F. Osadcenco, CNH-BM Hasdeu 509. Iorga, N. B. P. Hasdeu // Iorga N. Scrieri din tinereţe. – [Bucureşti], 1971. – P. 58-63. BM Hasdeu 510. Malachi, Şt. Monografia lui B. P. Hasdeu “Ion Vodă cel Cumplit ” / Şt. Malachi // Cursuri facultative în şcoala medie. – Ch., 1971. – P. 35-43. F. Osadcenco 1972

98


511. Hasdeu,

Bogdan-Petriceicu : (1838-1907) enciclopedic. – Bucureşti, 1972. – P. 1282-1283. BNRM, BM Hasdeu

//

Mic

dicţionar

1973 512. Mihăilă, G. B. P. Hasdeu // Mihăilă G. Studii de lexicologie şi istorie a

lingvisticii româneşti. – Bucureşti, 1973. – P. 175-177. CNH-BM Hasdeu, BNRM, BŞCAŞM 513. Piru, Al. B. P. Hasdeu // Piru Al. Varia. – Bucureşti, 1973. – P. 93-103. F. Osadcenco 514. Romanenco, N. B. P. Hasdeu şi critica progresistă rusă / N. Romanenco // Confruntări literare. – Ch., 1973. – P. 123-146. CNH-BM Hasdeu 1974 515. Berejan, S. Studiul teoretic al lui B. P. Hasdeu „Principii de lingvistică”

516.

517.

518.

519.

1976

99

/ S. Berejan // Hasdeu B. P. Principii de lingvistică. – Ch., 1974. – P. VII-XXIV. BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu, F. Osadcenco Cornea, Paul. Etymologicum Magnum Romaniae – biografia unei opere monumentale // Cornea Paul. Oamenii începutului de drum. – Bucureşti, 1974. – P. 202-249. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, F. Osadcenco Curuci, L. B. P. Hasdeu // Curuci L. Versul moldovenesc. – Ch., 1974. – P. 30-46. BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu Malachi, Ş. Marginalii la poezia lui B. P. Hasdeu / Ş. Malachi // De la cronografie la literatura modernă. – Ch., 1974. – P. 184-207. F. Osadcenco, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu Mancaş, Mihaela. B. P. Hasdeu // Mancaş Mihaela. Istoria limbii române literare : Perioada modernă : sec. al 19-lea. – Bucureşti, 1974. – P. 137-154. CNH-BM Hasdeu, BNRM


520. Cornea, Paul. Corespondenţa B.P. Hasdeu – Iulia Hasdeu : Un

„bildungsroman” epistolar // Documente şi manuscrise literare. – Bucureşti, 1976. – Vol. 3 : Corespondenţa B.P. Hasdeu – Iulia Hasdeu. – P. 7-33. CNH-BM Hasdeu 1977 521. Ciocanu, I. B. P. Hasdeu şi setea de literatură // Ciocanu I. Dialog

continuu : [articole, eseuri]. – Ch., 1977. – P. 97-102. F. Osadcenco, BM Hasdeu 522. Osadcenco, Ion. Bogdan Petriceicu Hasdeu // Osadcenco Ion. Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene în secolul XIX. – Ch., 1977. – P. 237-259. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 523. Romanenco, Nicolae. Hasdeu, Bogdan Petriceicu : [schiţă biogr.] / N. Romanenco, S. Berejan // Enciclopedia sovietică moldovenească. – Ch., 1977. – Vol. 7. – P. 215-216. BNRM, BM Hasdeu 1978 524. Cosma, Doru. B. P. Hasdeu scriitor imoral ? // Cosma Doru. De la

Dante la Zola : Pe urmele unor procese celebre. – Bucureşti, 1978. – P. 171-182. CNH-BM Hasdeu 525. Osadcenco, I. Bogdan Petriceicu Hasdeu şi savanţii ruşi / I. Osadcenco // Studii de lingvistică şi istorie literară moldovenească. – Ch., 1978. – P. 96-115. BNRM 526. Ştefănescu, Ştefan. Hasdeu, Bogdan Petriceicu / Ştefan Ştefănescu // Enciclopedia istoriografiei româneşti. – Bucureşti, 1978. – P. 168-169. BNRM 1979 527. Babu-Buzea, Ovidia. [B. P. Hasdeu, „fantasmagorico-galvanicul

învietoriu al Dacilor”] // Babu-Buzea Ovidia. Dacii în conştiinţa

100


romanticilor noştri. – Bucureşti, 1979. – P. 94-115. BŞCAŞM, BNRM 528. [Drăgoi, Gabriela]. Hasdeu, Bogdan Petriceicu : [schiţă biogr.] / Gabriela Drăgoi // Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900. – Bucureşti, 1979. – P. 424-430. – Semnat: G. D. BNRM, BM Hasdeu 529. Popa, Marian. Hasdeu, Bogdan Petriceicu / Marian Popa // Dicţionar de literatură română : scriitori, reviste, curente. – Bucureşti, 1979. – P. 187-189. BNRM 530. Romanenco, Nicolae. Date noi cu privire la începuturile ştiinţifice ale lui B. P. Hasdeu : [despre începuturile şt., cercet. folclorului, st. de mitologie, interesul scriitorului faţă de istoria slavilor] / Nicolae Romanenco // Pagini din istoria literaturii şi culturii moldoveneşti. – Ch., 1979. – P. 83-109. F. Osadcenco, BM Hasdeu 1981 531. Ionescu-Nişcov, Traian. Bogdan Petriceicu-Hasdeu şi „manuscrisele

cehe” de la Králové Dvur şi Zelená Hora, de la începutul sec. al XIX-lea // Ionescu-Nişcov Traian. Relaţii social-culturale ceho-române (epoca modernă). – Cluj-Napoca, 1981. – P. 98-105. CNH-BM Hasdeu 1982 532. Călinescu, G. B. P. Hasdeu // Călinescu G. Istoria literaturii române de

la origini pînă în prezent. – Ed. a 2-a. – Bucureşti, 1982. – P. 370-381. BNRM, BM Hasdeu 533. Pop, V. Gr. Bogdan Petriceicu Hâjdău // Pop V. Gr. Conspect asupra literaturii române şi literaţilor ei de la început şi pînă astăzi, în ordine cronologică. – Bucureşti, 1982. – P. 270-273. BNRM 1983

101


534. Bogdan Petriceicu Hasdeu // Literatura română : crestomaţie de crit. şi

istorie lit. – Cluj-Napoca, 1983. – P. 199-202. BNRM, BM Hasdeu 535. Ciocanu, I. B. P. Hasdeu între “poetul adevărat” şî „stîlpitorul de silabe” / I. Ciocanu // Ciocanu I. Permanenţe : eseuri crit. – Ch., 1983. – P. 77-78. F. Osadcenco, CNH-BM Hasdeu 536. Zamfirescu, Dan. Hasdeueana: 1. Hasdeu şi lupta pentru universalitate ; 2. Hasdeu sau vocaţia universală a culturii româneşti ; 3. Ediţiile Hasdeu ; 4. B. P. Hasdeu şi conştiinţa de sine a poporului român ; 5. Reeditarea unei capodopere „Etymologicum Magnum Romaniae” ; 6. Hasdeu şi „Istoria critică a românilor” ; Eminesciana: 4. Eminescu şi Hasdeu // Zamfirescu Dan. Accente şi profiluri. – Bucureşti, 1983. – P. 262-279 ; 299-310. CNH-BM Hasdeu 1984 537. Badiu, B. Personalitate enciclopedică : [pref.] / B. Badiu // Hasdeu B. P.

Răzvan şi Vidra. – Ch., 1984. – P. 5-12. BNRM 538. Malaneţchi, Vasile. File din viaţa şi activitatea tînărului Bogdan Petriceicu Hasdeu / Vasile Malaneţchi // Dintre sute de catarge ’84. – Ch., 1984. – P. 57-72. BM Hasdeu 539. Zamfirescu, Duiliu. Către B.P. Hasdeu // Zamfirescu Duiliu. Opere. Vol. 7. Corespondenţă : A-M. – Bucureşti, 1984. – P. 88-89. BNRM, BŞCAŞM, BUS, BM Hasdeu, Bibl. Ovidius, Bibl. Ghibu 1985 540. Bălan, Ion Dodu. [Despre B. P. Hasdeu] // Bălan Ion Dodu. Pietre

pentru templul lor: evocări, st. lit., articole. – Bucureşti, 1985. – P. 155159. BNRM, BM Hasdeu 541. Creţu, V. Bogdan Petriceicu Hasdeu: Monografia istorică „Ioan Vodă cel Cumplit” : [lecţie de caracterizare a operei] / V. Creţu // Literatura moldovenească în cl. IX. – Ch., 1985. – P. 15-24.

102


BM Hasdeu, F. Osadcenco 542. Mânăscurtă, I. Hasdeu cel Mare : [Bogdan Petriceicu Hasdeu] //

543.

544.

545.

546.

Mânăscurtă I. Lecţia de suflet. – Ch., 1985. – P. 30-33 BNRM, BM Hasdeu Mândra, V. B. P. Hasdeu : [despre creaţia teatrală] // Mândra V. Istoria literaturii dramatice româneşti. – Bucureşti, 1985. – P. 170-184. BM Hasdeu Onea, N. B. P. Hasdeu: Drama „Răzvan şi Vidra” / N. Onea // Literatura moldovenească în cl. IX. – Ch., 1985. – P. 25-35. F. Osadcenco Robot, A. O zi pentru Hasdeu : [în memoria lui B.P. Hasdeu şi fiicii sale Iulia] / A. Robot // Mospan S. N-am dovedit să scriu… / S. Mospan, T. Nencev, A. Robot. – Ch., 1985. – P. 166-167. BNRM Vetişanu, Vasile. Bogdan Petriceicu Hasdeu / Vasile Vetişanu // Istoria filozofiei româneşti. – Ed. a 2-a. – Bucureşti, 1985. – Vol. 1. – P. 619-632. BNRM, BŞCAŞM

1986 547. Anghelescu, Mircea. Hasdeu şi corespondenţii săi // Anghelescu

548.

549.

550.

551.

103

Mircea. Lectura operei. – Bucureşti, 1986. – P. 115-124. BNRM, BM Hasdeu Bulgăr, Gh. Amintirea lui Hasdeu // Bulgăr Gh. Cultură şi limbaj. – Bucureşti, 1986. – P. 178-181. BNRM, BM Hasdeu Bulgăr, Gh. Ediţia nouă a Dicţionarului lui Hasdeu // Bulgăr Gh. Cultură şi limbaj. – Bucureşti, 1986 – P. 182-187. BNRM, BM Hasdeu Corlăteanu, N. B. P. Hasdeu : [despre atitudinea lui Hasdeu faţă de problema limbii naţionale şi literare] / N. Corlăteanu // Corlăteanu N. Schiţe de istorie a limbii moldoveneşti literare / N. Corlăteanu, M. Purice. – Ch., 1986. – P. 263-267. F. Osadcenco Hasdeu, Bogdan Petriceicu : (1838-1907) // Bibliografia românească modernă : (1831-1918). – Bucureşti, 1986. – Vol. 2 : (D – K). – P. 587592. BNRM, BM Hasdeu


552. Hasdeu, Bogdan Petriceicu : [schiţă biogr.] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 400-402. BNRM, BM Hasdeu, BŞCAŞM 1988 553. B. P.- Hasdeu // Documente din arhive ieşene. – Bucureşti, 1988. –

Vol. 3 – P. 1-6. F. Osadcenco 554. Romanenco, Nicolae. Bogdan Petriceicu Hasdeu : [viaţa şi activitatea lit.] / Nicolae Romanenco // Istoria literaturii moldoveneşti. – Ch., 1988. – Vol. 2 : De la 1840 pînă la 1917. – P. 328-376. BNRM, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu, F. Osadcenco 555. Romanenco, Nicolae. Bogdan Petriceicu Hasdeu – scriitor şi savant enciclopedist / Nicolae Romanenco // Bogdan Petriceicu Hasdeu. Scrieri alese. – Ch., 1988. – Vol. 1. – P. 7-30. BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu 1989 556. Cimpoi, Mihai. Bogdan Petriceicu Hasdeu, romanticul social // Cimpoi

557.

558.

559.

560.

1990

104

Mihai. Duminica valorilor: Cicatricea lui Ulysse, II : [culeg. de eseuri şi st.]. – Ch, 1989. – P. 267-272. BNRM Cioculescu, Ş. B. P. Hasdeu şi ciocoii // Cioculescu Ş. Itinerar critic. – Bucureşti, 1989. – Vol. 5. – P. 224-229. BNRM, BŞCAŞM Hasdeu, Bogdan Petriceicu : [notă biogr.] // Dicţionar enciclopedic moldovenesc. – Ch., 1989. – P. 670. BNRM, BM Hasdeu Holban, Ioan. B. P. Hasdeu : [jurnal intim] // Holban Ioan. Literatura subiectivă : Momente şi sinteze. – Bucureşti, 1989. – P. 23-27. BNRM, BM Hasdeu Piru, Al. [B. P.] Hasdeu, poetul // Piru Al. Critice şi metode. – Bucureşti, 1989. – P. 42-44. BNRM, BM Hasdeu, F. Osadcenco


561. Cojocaru,

562.

563.

564.

565.

566.

567.

568.

569.

570.

1991

105

A. Istorismul romanului “Ursita” de B. P. Hasdeu / A. Cojocaru // Literatura moldovenească şi problema istorismului. – Ch., 1990. – P. 226-241. BNRM, F. Osadcenco, CNH-BM Hasdeu Corbu, H. B. P. Hasdeu – contemporanul nostru : Magul de la Câmpina // Corbu H. În lumea clasicilor : sinteze şi interpretări. – Ch., 1990. – P. 584-588. BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu Cornea, Paul. B. P. Hasdeu şi creaţia de ficţiune // Cornea Paul. Aproapele şi departele. – Bucureşti, 1990. – P. 264-299. BNRM Coval, Dumitru. Probleme de critică, istorie şi teorie literară în publicistica lui B. P. Hasdeu // Coval D. Publicistica în vîltoarea vieţii. – Ch., 1990. – P. 40-70. BNRM Dabija, N. Un paşoptist – B. Petriceicu-Hasdeu // Dabija N. Pe urmele lui Orfeu : Eseuri. – Ch., 1990. – P. 235-244. F. Osadcenco, CNH-BM Hasdeu Halippa, Pantelimon. Bogdan Petriceicu Hasdeu / Pantelimon Halippa // Scriitori de la “Viaţa Basarabiei”. – Ch., 1990. – P. 248-252. BNRM , F. Osadcenco Iorga, N. B. P. Hasdeu // Iorga N. Oameni cari au fost : [culeg]. – Ch., 1990. – P. 108-111. F. Osadcenco, CNH-BM Hasdeu Pavlicenco, S. „Doina noastră ţărănească” şi acea „Romanţă spaniolă” : (Preocupări de hispanistică la Bogdan Petriceicu Hasdeu) // Pavlicenco S. Ca două gemene surori. – Ch., 1990. – P. 135-151. BM Hasdeu Romanenco, N. Postfaţă / N. Romanenco // Hasdeu B. P. Vraja cuvintelor. – Ch., 1990. – P. 217-220. BM Hasdeu Zavulan, P. Istorismul piesei “Răzvan şi Vidra” de B. P. Hasdeu / P. Zavulan // Literatura moldovenească şi problema istorismului. – Ch., 1990. – P. 201-225. F. Osadcenco, CNH-BM Hasdeu


571. Apărarea lui B. P. Hasdeu în procesul de presă al nuvelei “Duduca

572.

573.

574.

575.

Mamuca” // Ecouri dintr-un secol. – Ch., 1991. – P. 350-357. BNRM Negoiţescu, I. Bogdan Petriceicu Hasdeu // Negoiţescu I. Istoria literaturii române. – Vol. 1. (1800-1945). – Bucureşti, 1991. – P. 95-98. BNRM, BM Hasdeu Streinu, V. Experienţe şi imitaţii polimetrice – Gr. Alexandrescu şi B. P. Hasdeu // Streinu V. Versificaţia modernă. – Bucureşti, 1991. – P. 145149. BNRM , F. Osadcenco Streinu, V. Forme prozodice din secolul al XIX-lea [incl. B. P. Hasdeu] // Streinu V. Versificaţia modernă. – Bucureşti, 1991. – P. 149-169. BNRM , F. Osadcenco Vianu, T. B. P. Hasdeu : [despre sarcasm în operele lui Hasdeu] // Vianu T. Arta prozatorilor români. – Ch., 1991. – P. 120-123. BM Hasdeu, F. Osadcenco

1992 576. Coval, Dumitru. B.P. Hasdeu – publicist şi critic literar // Coval

Dumitru. Din istoria jurnalisticii româneşti sec. XIX – începutul sec. XX. – Ch., 1992. – P. 131-161. BNRM 1993 577. Călinescu, G. B. P. Hasdeu // Călinescu G. Istoria literaturii române :

Compendiu. – Ch., 1993. – P. 121-124. BM Hasdeu, F. Osadcenco, CAIE 578. Drăgănescu, Mihai. Ortografia limbii române : cu Hasdeu, Maiorescu, Puşcariu şi Rosetti // Drăgănescu M. Eseuri. – Bucureşti, 1993. – P. 171194. BM Hasdeu 579. Răzvan din Răzvan şi Vidra de B. P. Hasdeu // Dicţionar de personaje literare. – Braşov ; Ch., 1993. – P. 214-218. BM. Hasdeu, F. Osadcenco

106


580. Vidra din Răzvan şi Vidra de B. P. Hasdeu // Dicţionar de personaje

literare. – Braşov BM Hasdeu, F. Osadcenco

;

Ch.,

1993.

P.

267-269.

1994 581. Călinescu, G. B. P. Hasdeu // Călinescu G. Istoria literaturii române. –

582.

583.

584.

585.

586.

587.

588.

1995

107

Ch., 1994. – P. 140-142. BM Hasdeu Iliescu, Adriana. Bogdan Petriceicu Hasdeu – personalitate a culturii şi literaturii // Iliescu Adriana. Studiul textului. – Bucureşti, 1994. – P. 5456. BNRM Micu, D. B. P. Hasdeu // Micu D. Scurtă istorie a literaturii române. – Bucureşti, 1994. – Vol.1 : De la începuturi până la primul război mondial. – P. 208-216. BNRM Niţu, George. Un titan al stilului polemic românesc [B. P. Hasdeu] // Niţu George. Pamfletul în literatura română. – Timişoara, 1994. – P. 121127. BM Hasdeu Pillat, Ion. Recitind „Răzvan şi Vidra” [de B. P. Hasdeu] // Pillat I. Opere. – Bucureşti, 1994. – Vol. 6. – P. 415-421. BNRM Rotaru, Ion. B. P. Hasdeu // Rotaru Ion. O istorie a literaturii române. – Galaţi, 1994. – Vol. 2. – P. 319-330. BM Hasdeu, F. Osadcenco Rotaru, Ion. Bogdan Petriceicu Hasdeu, personalitate a culturii şi literaturii române // Rotaru Ion. ABC-ul BAC-ului... – Bucureşti, 1994. – P. 38-40. BM Hasdeu Zaciu, Mircea. „Nordicul” Hasdeu // Zaciu M. Clasici şi contemporani. – Bucureşti, 1994. – P. 54-77. BNRM


589. Cimpoi, Mihai. Bogdan Petriceicu Hasdeu // Cimpoi Mihai. Sfinte firi

vizionare: clasici români ; medalioane lit. – Ch., 1995. – P. 104-107. BNRM, Bibl. Transilvania, CAIE, 1996 590. Andrei, Al. Bogdan Petriceicu Hasdeu : „Răzvan şi Vidra” // Andrei Al.

591.

592.

593.

594.

Limba şi literatura română. – [S. l]., 1996. – P. 55-57. F. Osadcenco, BM Hasdeu Bulgăr, Gh. B. P. Hasdeu / Gh. Bulgăr // Problemele limbii literare în concepţia scriitorilor români. – Bucureşti, 1996 – P. 127-130. F. Osadcenco, BNRM Cimpoi, Mihai. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Demiurg şi Satan // Cimpoi M. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. – Ch., 1996. – P. 61-67. BNRM, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu Mânăscurtă, I. Hasdeu cel Mare : [Bogdan Petriceicu Hasdeu] // Mânăscurtă I. Tăierea capului. – Ch., 1996. – P. 120-123. BNRM, BM Hasdeu Muntean, Ieronim. Bogdan Petriceicu Hasdeu şi enciclopedismul // Muntean Ieronim. Teme. – Alba Iulia, 1996. – P. 8-10. BNRM, F. Osadcenco

1997 595. Cimpoi, Mihai. Bogdan Petriceicu Hasdeu. Demiurg şi Satan // Cimpoi

M. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. – Ed. a 2-a. – Ch, 1997. – P. 62-67. BNRM, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu 596. Fedorenco, Victoria. Aspectul psihologic ca bază a teatralităţii în drama lui B. P. Hasdeu “Răzvan şi Vidra” / Victoria Fedorenco // Arta’ 97. – Ch., 1997. – P. 91-94. CNH-BM Hasdeu 597. Manolescu, N. B. P. Hasdeu // Manolescu N. Istoria critică a literaturii române. – Bucureşti, 1997. – P. 272-286. F. Osadcenco 1998

108


598. Cornea, P. Hasdeu, Bogdan Petriceicu / P. Cornea // Dicţionarul

scriitorilor români. – Bucureşti, 1998. – [Vol. 2.] : D-L. – P. 486-492. BNRM 1999 599. Bărboi, C. Răzvan din Răzvan şi Vidra de B. P. Hasdeu // Bărboi C.

Dicţionar de personaje literare. – Bucureşti, 1999. – P. 291-293. F. Osadcenco 600. Bărboi, C. Vidra din Răzvan şi Vidra de B. P. Hasdeu // Bărboi C. Dicţionar de personaje literare. – Bucureşti, 1999. – P. 357-359. F. Osadcenco 601. Bogdan Petriceicu Hasdeu: Răzvan şi Vidra // Alexandrescu, Emil. Literatura română în analize şi sinteze. – Ch., 1999. - P. 141-143. BM Hasdeu 602. Hasdeu Bogdan Petriceicu (26.II.1838, Cristineşti, judeţul Hotin – 25.VIII.1907, Câmpina) // Literatura română : dicţ.-antol. de ist. şi teorie lit. / alcăt. : Lora Bucătaru. – Ch., 1999. – P. 269-275 : Ed. a 2-a rev. şi adăugită. – 2001. – P. 269-275 : Ed. a 3-a. – 2003. – P. 269-275 ; Ed. a 4a. – 2005. – P. 269-275. BNRM, BM Hasdeu 603. Hasdeu, Bogdan Petriceicu : (1838-1907) // Dicţionar enciclopedic. – Bucureşti, 1999. – Vol. 3 : H–K. – P. 35. BNRM, BM Hasdeu 604. Rusu, Dorina N. Hasdeu, Bogdan Petriceicu // Rusu Dorina. Membrii Academiei Române: 1866-1999 : dicţ. – Bucureşti, 1999. – P. 238-239. BNRM 2000 605. Andronachi, Gh. V. Bogdan Petriceicu-Hasdeu // Andronachi Gh. V.

Albumul Basarabiei : în jurul marelui eveniment al Unirii. – Bucureşti, 2000. – P. 21-22. BNRM, BM Hasdeu 606. Cornea, P. Hasdeu, Bogdan Petriceicu / P. Cornea // Dicţionarul esenţial al scriitorilor români. – Bucureşti, 2000. – P. 359-364. BNRM

109


607. Grecov, Iurie. Hasdeu, Bogdan Petriceicu : (1838-1907) // Grecov Iurie.

România în chipuri. – Ch., 2000. – P. 80-81. BNRM, BM Hasdeu 2001 608. Bogdan Petriceicu Hasdeu: Personalitatea scriitorului ; Răzvan şi Vidra

// Bărboi Constanţa. Limba şi literatura română pentru examenul naţional de bacalaureat, admitere în facultăţi, studiu individual şi la clasă, olimpiade şi concursuri şcolare. – Bucureşti, 2001. – P. 46-50. BM Hasdeu 609. Bogdan Petriceicu Hasdeu – Răzvan şi Vidra: Tema şi structura dramei ; Momentele subiectului ; Caracterizarea personajelor // Badea Marian. Limba şi literatura română pentru elevi de liceu : Examenul de bacalaureat 2002. – Bucureşti, 2001. – P. 32-42. BNRM, BM Hasdeu 610. Delavrancea, Barbu Ştefănescu. Portretul d-lui Hasdeu / Barbu Ştefănescu Delavrancea // Istoria literaturii române în evocări / propusă de I. Oprişan. – Bucureşti, 2001. – P. 89-92. BNRM, BM Hasdeu, CAIE 611. Delavrancea, Cella. Hajdeu / Cella Delavrancea // Istoria literaturii române în evocări / propusă de I. Oprişan. – Bucureşti, 2001. – P. 95. BNRM, BM Hasdeu, CAIE 612. Eremia, Anatol. Bogdan P. Hasdeu : (1836-1907) / Anatol Eremia // Localităţile Republicii Moldova. – Ch., 2001. – Vol. 3. – P. 32-33. BNRM, BM Hasdeu 613. Hasdeu, Bogdan Petriceicu : (1838-1907) // Dicţionar enciclopedic : 98 000 de definiţii. – Ch., 2001. – P. 1300. BNRM, BM Hasdeu 614. Iorga, N. B. P. Hasdeu / N. Iorga // Istoria literaturii române în evocări / propusă de I. Oprişan. – Bucureşti, 2001. – P. 92-94. BNRM, BM Hasdeu, CAIE 615. Kozma, Noemí. B.P. Hasdeu (1838-1907) : [despre drama romantică "Răzvan şi Vidra”] / Noemí Kozma // Literatura română : repere critice fundamentale / Kozma Noemí, Scoruş Gabriela. – Braşov, 2001. – P. 6269. BNRM, BM Hasdeu

110


616. Popescu, Marieta. Hasdeu, Bogdan Petriceicu / Marieta Popescu //

Dicţionar antologic de poeţi şi dramaturgi. – Bucureşti, 2001. – P. 288293. BNRM 617. Sadoveanu, Izabela. B. P. Hasdeu // Sadoveanu Izabela. Cărţi şi idei. – Bucureşti, 2001. – Vol. 1. – P. 23-29. BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu 618. Sadoveanu, M. Hasdeu / M. Sadoveanu // Istoria literaturii române în evocări / propusă de I. Oprişan. – Bucureşti, 2001. – P. 94-95. BNRM, BM Hasdeu, CAIE 2002 619. [Drăgoi, Gabriela]. Hasdeu, Bogdan Petriceicu : (26 febr. 1838,

Cristineşti-Hotin – 15 aug. 1907, Câmpina) / Gabriela Drăgoi // Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900. – Ed. a 2-a. – Ch., 2002. – P. 437-443. – Semnat: G. D. BNRM, BM Hasdeu 620. Sadoveanu, Izabela. Centenarul naşterii lui Hasdeu // Sadoveanu Izabela. Cărţi şi idei. – Bucureşti, 2002. – Vol. 2. – P. 194-198. CNH-BM Hasdeu, BŞCAŞM 2003 621. Anghel, Paul. Hasdeu: "Un suflet uraganic" ; Ecouri epistolare //

Anghel Paul. Obîrşie şi perenitate. – Ch. ; Bucureşti, 2003. – P. 389-402. BNRM, BM Hasdeu 622. Ciocanu, Ion. Bogdan Petriceicu-Hasdeu – personalitate enciclopedică a culturii române // Ciocanu Ion. Literatura română : st. şi materiale pentru învăţămîntul preuniversitar. – Ch., 2003. – P. 95-98. BNRM, BM Hasdeu 623. Negru, Nina. „Chestiunea israelită” în publicistica lui B.P. Hasdeu şi M. Eminescu / Nina Negru // Peste secolele toate : exegeze şi creaţii semnate de bibliologi. – Ch., 2003. – P. 96-109. BNRM, BM Hasdeu 624. Precursorii [ştiinţei bibliologice] : [este menţionat B.P. Hasdeu ca personalitate marcantă a şt. şi culturii româneşti] // Buluţă Gh., Petrescu V. Galeria bibliologilor români : portr. – Târgovişte, 2003. – P. 24

111


BM Hasdeu 2004 625. Caion. Hasdeu // Caion. Moravuri antice şi contemporane. – Bucureşti,

2004. – P. 188-191. CNH-BM Hasdeu 626. Hasdeu, Bogdan Petriceicu : (1838-1907) // Dicţionar enciclopedic ilustrat Junior. – Ch., 2004. – P. 613-614. BNRM, BM Hasdeu 627. Ilin, Stancu. Între Ion Heliade Rădulescu şi Bogdan Petriceicu Hasdeu / Stancu Ilin // Convergenţe. – Bucureşti, 2004. – P. 91-97. CNH-BM Hasdeu 628. Ţion, Alexandru. Dramaturgia pastpaşoptistă : B.P. Hasdeu – Răzvan şi Vidra / Alexandru Ţion // Crăciun Gheorghe. Istoria literaturii române : pentru elevi şi preşc. – Ch., 2004. – P. 173-177. BNRM, BM Hasdeu 2005 629. Berejan, Silviu. B. P. Hasdeu – precursor al ideilor saussuriene în spaţiul

lingvistic românesc : [comunic. la conf. şt. int. „B.P. Hasdeu – Uomo Universale”, Cahul, apr. 2002] / Silviu Berejan // Academicianul Silviu Berejan : bibliogr. – Bălţi ; Ch., 2005. – P. 179-191. – (Texte inedite). BNRM, BŞCAŞM 630. Brad, Traian. Hasdeu şi istoria critică a românilor // Traian Brad : Un slujitor al cărţii. – Cluj-Napoca, 2005. – P. 23-33. BM Hasdeu 631. Drăgoi, Gabriela. Hasdeu, Bogdan Petriceicu : (26.II.1838, CristineştiHotin – 25.VIII.1907, Câmpina) / Gabriela Drăgoi // Dicţionarul general al literaturii române. – Bucureşti, 2005. – Vol. 3 : E-K. – P. 466475. BNRM

În limba cehă 632. Valentová, Libuše. Hasdeu Bogdan Petriceicu / Libuše Valentová //

Slovník rumunských spisovatelů. – Praha, 2001. – P. 120-121.

112


BNRM, MLR

În limba rusă 1957-1966 633. Романенко, Н. Б. П. Хашдеу (1863-1907) : [вступ. ст.] // Хаждеу Б.

634.

635. 636.

637.

П. Избранное. – К., 1957. – С. 3-11. BNRM Вартичан, И. Б. П. Хашдеу и русская литература // Вартичан И. и др. Страницы дружбы. – К., 1958. – С. 197-203. BNRM От издательства // Хашдеу Б. П. Памфлеты. – К., 1958. – С. 3-4. BNRM Двойченко-Маркова, Е. “Русские” произведения Богдана Петричейку Хашдеу / E. Двойченко-Маркова // Румынско-русские литературные связи. – М., 1964. – С. 92-120. BNRM, MLR Двойченко-Маркова, Е. М. Начало творческого пути Богдана Петричейку Хашдеу // Двойченко-Маркова Е. М. Русскорумынские литературные связи в первой половине XIX в. – М., 1966. – С. 134-156. CNH-BM Hasdeu, BNRM

1970 638. Платонов, А. Л. К вопросу об общественно-политических взглядах

Б. П. Хашдеу / А. Л. Платонов // Некоторые вопросы марксистсколенинской философии : сб. статей. – М., 1970. – С. 136-144. BNRM, BM Hasdeu 639. Платонов, А. Л. Общефилософские принципы Б. П. Хашдеу / А. Л. Платонов // Некоторые вопросы философии : сб. статей. – М., 1970. – С. 145-160. BM Hasdeu 640. Платонов, А. Л. Философские взгляды Б. П. Хашдеу / А. Л. Платонов // Некоторые вопросы философии : сб. статей. – М., 1970. – С. 3-25. BM Hasdeu

113


1972 641. Хашдеу, Богдан Петричейку : 1838-1907 : [кратк. биогр. и

библиогр.] // Мадан И. К. Молдавская литература : рек. указ / И. К. Мадан, И. И. Шпак. – М., 1972. – С. 41-45. – Библиогр. : 7 назв. BM Hasdeu 1973 642. Гросул, В. Я. Зарождение российской революционной эмиграции в

Юго-Восточной Европе : [о годах учебы Б. П. Хашдеу в Харьков. ун-те и его отношении к рус. культуре и судьбе народов Балкан] / В. Я. Гросул // Балкан. истор. сб. – К., 1973. – Сб. 3. – С. 62-113. BNRM 643. Корейка, И. А. Идеи патриотизма в творчестве Б. П. Хашдеу / И. А. Корейка // Научная конференция профессорскопреподавательского состава КГУ по итогам научноисследовательской работы за 1973 год : Тез. докл. – K., 1973. – С. 1012. CNH-BM Hasdeu 644. Чебан, А. Т. Взгляды Б. П. Хашдеу на государство / А. Т. Чебан // Научная конференция профессорско-преподавательского состава КГУ по итогам научно-исследовательской работы за 1973 год : Тез. докл. – K., 1973. – С. 180-182. CNH-BM Hasdeu 1975 645. Хашдеу, Богдан Петричейку : 1838-1907 // Краткая литературная

энциклопедия. – BNRM, BM Hasdeu

М.,

1975.

Т.

8.

С.

240-241.

1978 646. Романенко, Н. Богдан Петричейку Хашдеу и русская культура / Н.

Романенко // Б. П. Хашдеу. Избранное. – К., 1978. – С. 5-37. BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu

114


647. Романенко, Н. Хашдеу, Богдан Петричейку : 1838-1907 / Н.

Романенко // Большая Советская Энциклопедия. – М., 1978. – Т. 28. – С. 221. BNRM, BM Hasdeu 1979 648. Романенко, Н. Русская литература и становление Б. П. Хашдеу как

писателя / Н. Романенко // Молдавско-русско-украинские литературные связи второй половины ХIХ в. – К., 1979. – С. 41-59. BNRM, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu 649. Романец, А. Богдан Петричейку Хашдеу и молдавско-украинские связи / А. Романец // Молдавско-русско-украинские литературные связи второй половины ХIХ в. – К., 1979. – С. 252-260. BNRM, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu 1982 650. Романенко, Н. Н. Хашдеу Богдан Петричейку : 28.II.1838 – 25.VIII.

1907 / Н. Н. Романенко, С. Г. Бережан // Советская Молдавия : крат. энцикл. – К., 1982. – С. 657-659. BNRM, BM Hasdeu 1983 651. Осадченко, И. Богдан Петричейку Хашдеу в суждениях русских

ученых и критиков : [о публ. в русской прессе XIX в. материалов о Б. П. Хашдеу] // Осадченко И. Литературные связи Молдавии и России в ХIХ в. – К., 1983. – С. 173-190. BNRM, BM Hasdeu 652. Романец, А. С. Вклад Б. П. Хашдеу в изучение украинскомолдавских связей / А. С. Романец // Исторические связи и дружба народов. – Киев, 1983. – С. 336-342. BNRM, BM Hasdeu 1987

115


653. Коваль,

Д. Идейно-эстетические проблемы Б. П. Хашдеу, отраженные на страницах газет и журналов // Коваль Д. Периодическая печать и молдавский литературный процесс ХХ в. – К., 1987. – С. 133-156. BNRM, BM Hasdeu 654. Хашдеу, Богдан Петричейку (1838-1907) : [крат. биогр.] // Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. – С. 728. BM "B. P. Hasdeu, BNRM 1990-2003 655. Хашдеу, Богдан Петричейку (1838-1907) : [крат. биогр.]

// Советский энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 1463. BNRM, BM Hasdeu 656. Греков, Юрий. Хашдеу Богдан Петричейку (1836-1907) // Греков Юрий. Румыния в лицах. – К., 1996. – С. 156-157. BNRM, BM Hasdeu 657. Чимпой, Михай. Богдан Петричейку Хашдеу : (1836-1907) // Чимпой Михай. Провидцы духа : Классики румынской лит. – К., 1997. – С. 113-116. BNRM, BM Hasdeu 658. Богдан Петричейку Хашдеу : (1838-1907) // Русская литература Молдовы в лицах и персоналиях : (XIX-нач. XXI вв. ) : биобиблиогр. слов.-справ. – К., 2003. – С. 109. BNRM, BM Hasdeu, Bibl. M. Lomonosov În seriale şi periodice

Vezi: nr. 136, 163, 174, 1092, 1155, 1168, 1218, 1225-1226 1882-1930 659. Ionescu, N. Raport asupra volumului de notiţe etimologice [ale lui

Hasdeu] / N. Ionescu // Analele Academiei Române. – 1882. – T. V, ser. 3. – P. 153. MLR

116


660. Sadoveanu Evan, Izabela. B. P. Hasdeu / Izabela Sadoveanu Evan //

661.

662.

663.

664.

Viaţa Românească. – 1907. – Nr 9. – P. 377-381. BNRM Istrati, C. I. Doi luceferi: N. I. Grigorescu şi B. P. Hasdeu / C. I. Istrati // Calendarul “Minervei”. – 1908. – P. 113-178. BŞCAŞM Ionescu, Serafim. “De la B. P. Hasdeu” / Serafim Ionescu // Floarea soarelui. – 1927. – Nr 6/7. – P. 208. MLR Adamescu, G. Bogdan Petriceicu Hasdeu / G. Adamescu // Anuarul Atheneului Român pe 1927 : conf. pentru comemorarea lui. – Bucureşti, 1929. – P. 145-164. BŞCAŞM Marian, Liviu. Poliglotia lui B. P. Hasdeu / Liviu Marian // Junimea lit. – 1930. – Nr 5/8. – P. 286-292. BŞCAŞM

1932 665. Arbore, Zamfir C. Bogdan Petriceicu Hasdeu / Zamfir Arbore // Viaţa

666.

667.

668.

669.

117

Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 1-3. MLR, BŞCAŞM Castelul şi castelanul de la Câmpina : [despre B. P. Hasdeu] // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 2. – P. 55-56. – Semnat : A. T. BŞCAŞM G. Panu despre deducţiile filologice ale lui Hasdeu ; Fatalitatea numelui lui Hasdeu ; Un satrap al culturii ; În ce an s-a născut Hasdeu ; Cum se scrie numele Hasdeu ; Despre viaţa şi opera lui B. P. Hasdeu : [grupaj de materiale] // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 57-64. BŞCAŞM Grigoraş, Em. C. B. P. Hasdeu / Em. C. Grigoraş // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 27-30. BŞCAŞM Madan, Gh. Din amintirile unui basarabean despre Bogdan Petriceicu Hasdeu / Gh. Madan // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 35-44 ; Caiete critice. – 1994. – Nr 1-3. – P. 79-84 ; Plus-Minus. – 1994. – Febr. (Nr 3/4). – P. 7. BNRM, BŞCAŞM, MLR


670. Madan, Gh. Naţionalismul şi democratismul lui Hasdeu / Gh. Madan //

671.

672.

673.

674.

675.

676.

677.

678.

679.

680.

1935

118

Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 9. – P. 51-52. BŞCAŞM Marian, Liviu. Activitatea publicistică a lui B. P. Hasdeu / Liviu Marian // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 9-22. BŞCAŞM Marian, Liviu. Despre viaţa şi opera lui B. P. Hasdeu – contribuţie bibliografică / Liviu Marian // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 64. BŞCAŞM Marian, Liviu. Hasdeu şi Alecsandri / Liviu Marian // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 5. – P. 7-16. BŞCAŞM Marian, Liviu. Hasdeu şi Tolstoi / Liviu Marian // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 1. – P. 11-17. BŞCAŞM Predescu, L. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Basarabia şi Rusia / L. Predescu // Arhivele Basarabiei. – 1932. – Nr 4. – P. 295-302. BNRM, BŞCAŞM [Recenzie] // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 2. – P. 69. – Rec. la cartea : De la Hasdeu cetire : Cugetări culese de Liviu Marian. – Ch., 1932. – Semnat : V. B. BŞCAŞM [Recenzie] // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 6. – P. 59. – Rec. la cartea: Hasdeu povestind copiilor. – Bucureşti : Ed. Librăriei Socec, 1931. – 128 p. – Semnat : P. C. BŞCAŞM [Recenzie] // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 3. – P. 64. – Rec. la cartea: Oprişan, Horia. Teatrul lui B. P. Hasdeu. – Bucureşti, 1932. BŞCAŞM Terziman, Al. Hasdeu ca... vrăjmaş : [scrisori din anii 1877-1884 către Iacob C. Negruzzi] / Al. Terziman // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 49-51. BŞCAŞM Tibereanu, A. Luceafărul din Cristineşti : [versuri dedicate lui B. P. Hasdeu] / A. Tibereanu // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 34. BŞCAŞM


681. Renert, M. A. Scriitori basarabeni : [B. P. Hasdeu, Z. Arbore ş. a.] / M.

A. Renert // Viaţa Basarabiei. – 1935. – Nr 2. – P. 71-72. BŞCAŞM 1936 682. Breazu, Ion. [Recenzie] / Ion Breazu // Dacoromania. – 1936-1938. –

683.

684.

685.

686.

687. 688.

Anul IX, T. 7. – P. 346, 350-354. – Rec. la cartea : Bogdan Petriceicu Hasdeu. Scrieri literare, morale şi politice / ediţie critică cu note şi variante de Mircea Eliade. – Bucureşti, 1937. MLR Breazu, Ion. [Recenzie] / Ion Breazu // Dacoromania. – 1936-1938. – Anul IX, T. 7. – P. 347, 354-355. – Rec. la cartea: Th. Capidan. Bogdan Petriceicu Hasdeu ca lingvist, indoeuropenist şi filolog. – Bucureşti, 1937. MLR Cârţu, Gh. N. Bogdan P. Hâjdău / Gh. N. Cârţu // Rev. Asociaţiei învăţătorilor din or. şi jud. Bălţi. – 1936. – Nr 3. – P. 107-118. MLR Dobridor, Ilariu. Centenarul lui B. P. Hâjdău / Ilariu Dobridor // Viaţa Românească. – 1936. – Nr 2/3. – P. 37-43. MLR Găzdaru, D. Un veac de la naşterea lui [B.P.] Hasdeu / D. Găzdaru // Însemnări ieşene. – 1936. – 15 mart. (Nr 6). – P. 221-223. MLR Hasdeu [B. P.] ziarist // Viaţa Basarabiei. – 1936. – Nr 3/4. – P. 62-63. BŞCAŞM Ştefănucă, P. Idei, oameni şi fapte: B. P. Hasdeu / P. Ştefănucă // Viaţa Basarabiei. – 1936. – Nr 2. – P. 57. BŞCAŞM

1937 689. Hasgan, A. [Recenzie] / A. Hasgan // Atheneum. – 1937. – Nr 1. – P.

122-124. – Rec. la cartea : Dvoicenco, Eufrosinia. Începuturile literare ale lui B. P. Hasdeu. – Bucureşti, 1936. – 270 p. MLR

119


690. [Recenzie] // Viaţa Basarabiei. – 1937. – Nr 3/4. – P. 125 – Rec. la

cartea : Dvoicenco, E. Începuturile literare ale lui B. P. Hasdeu. – Bucureşti, 1936. – 270 p. – Semnat : N. F. C. BŞCAŞM, MLR 691. [Recenzie] // Viaţa Basarabiei. – 1937. – Nr 7/8. – P. 140. – Rec. la ed. : Bogdan Petriceicu Hasdeu : Scrieri literare, morale şi politice, ediţie critică, cu note şi variante de Mircea Eliade. – Bucureşti, 1937. BŞCAŞM 1938-1939 692. Botez, Octav. [Recenzie] / Octav Botez // Orizonturi. – 1938. – Nr 1. –

P. 46-48. – Rec. la cartea : Th. Capidan. Bogdan Petriceicu Hasdeu ca lingvist, indoeuropenist şi filolog. – Bucureşti, 1937 MLR 693. Halippa, Pan. Bogdan Petriceicu Hasdeu / Pan. Halippa // Viaţa Basarabiei. – 1939. – Nr 11/12. – P. 1-17. BŞCAŞM 1942 694. Busturile lui B. P. Hasdeu şi E. C. Gavriliţă la Chişinău // Viaţa

Basarabiei. – 1942. – Nr 7. – P. 97-98. – Semnat : A. T. BŞCAŞM 695. Codiţă, Pavel. Nemurirea sufletului în concepţia lui B. P. Hasdeu / Pavel Codiţă // Viaţa Basarabiei. – 1942. – Nr 1. – P. 35-38. BŞCAŞM 696. Irimia, I. B. P. Hasdeu şi toleranţa religioasă / I. Irimia // Luminătorul. – 1942. – Nr 9/10. – P. 572-575. MLR 1943 697. Bădescu, Lucian. Un mare scriitor român: Bogdan Petriceicu Hasdeu /

Lucian Bădescu // Viaţa Basarabiei. – 1943. – Nr 3/4. – P. 140-143. – Art. reprodus din ziar. „Timpul”, după rev. franceză „Comédie”. BŞCAŞM

120


698. Despre Hasdeu [B. P.] // Viaţa Basarabiei. – 1943. – Nr 2. – P. 64-65. –

Semnat : G. B. BŞCAŞM 699. Halippa, Pan. Pe urmele lui B. P. Hasdeu / Pan. Halippa // Viaţa Basarabiei. – 1943. – Nr 9/10. – P. 1-6. BŞCAŞM 1954-1955 700. Macrea, D. Opera lingvistică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu / D.

Macrea // Limba Română. – 1954. – Nr 3. – P. 5-21. BNRM 701. Romanenco, N. Bogdan Petriceicu Hasdeu / N. Romanenco // Moldova soc. – 1955. – 16 dec. BNRM 1956 702. Chiroşca, B. B.P. Hasdeu şi folclorul moldovenesc / B. Chiroşca //

Moldova soc. – 1956. – 6 iun. BNRM 703. Panfil, V. Opera literară a lui B.P. Hasdeu / V. Panfil // Octombrie. – 1956. – Nr 2. – P. 78-79 ; Октябрь. – 1956. – № 2. – С. 80-87. – În lb. ru. BNRM 704. Rusu, N. B.P. Hasdeu – o strălucită figură de cărturar din trecutul Moldovei / N. Rusu // Moldova soc. – 1956. – 13 noiemb. – Rec. la cartea : Hasdeu, B.P. Opere alese. – Ch., 1956. – 582 p. BNRM 1957 705. Belistov, V. Bogdan Petriceicu Hasdeu : [50 de ani de la moarte] / V.

Belistov // Cultura Moldovei. – 1957. – 25 aug. BNRM, CNH-BM HASDEU 706. Belistov, V. Bogdan Petriceicu Hasdeu / V. Belistov // Colhoznicul Moldovei. – 1957. – 25 aug. MLR

121


707. [Bogaci, Gh.] Veselovski şi Hasdeu / Gh. Bogaci // Moldova soc. –

708.

709.

710.

711.

712.

713.

714.

1957. – 25 aug. BNRM, CNH-BM Hasdeu Byck, J. B. P. Hasdeu : [50 de ani de la moartea lui] / J. Byck // Gazeta lit. – 1957. – 29 aug. – P. 1, 4. MLR Comemorarea a 50 de ani de la moartea lui B. P. Hasdeu // Cultura Moldovei. – 1957. – 8 sept. ; Moldova soc. – 1957. – 6 sept. BNRM Romanenco, N. Bogdan Petriceicu Hasdeu – publicist / Nicolae Romanenco // Nistrul. – 1957. – Nr 9. – P. 119-125. BNRM Romanenco, N. Cu arma pamfletului / Nicolae Romanenco // Moldova soc. – 1957. – 13 ian. BNRM Romanenco, Nicolae. Mare inovator [B. P. Hasdeu] / Nicolae Romanenco // Moldova soc. – 1957. – 25 aug. BNRM, CNH-BM Hasdeu Vasilenco, I. Scriitor, gînditor, luptător : [50 de ani de la moartea lui B. P. Hasdeu] / I. Vasilenco // Cultura Moldovei. – 1957. – 25 aug. BNRM, CNH-BM Hasdeu Veselovski şi Hasdeu // Moldova soc. – 1957. – 25 aug. BNRM

1958 715. Coroban, V. B. P. Hasdeu şi problemele de literatură : [120 de ani de la

naştere] / V. Coroban // Moldova soc. – 1958. – 26 febr ; Tinerimea Moldovei. – 1958. – 26 febr. BNRM, CNH-BM Hasdeu 716. Dvoicenco-Marcova, E. Din corespondenţa lui B.P. Hasdeu cu savanţii ruşi / E. Dvoicenco-Marcova // Limba şi lit. mold. – 1958. – Nr 2. – P. 67-68. BNRM 717. [Kidel, A.] B.P. Hasdeu şi problemele de folclor / A. Kidel // Nistrul. – 1958. – Nr 2. – P. 156-157. – (semnat : A. K.). BNRM

122


718. O satiră ascuţită // Nistrul. – 1958. – Nr 11. – P. 138-139. – Rec. la

719.

720.

721.

722.

723.

cartea : Хашдеу Б. П. Памфлеты. – К. : Гос. изд-во Молдавии, 1958. – 112 с. BNRM Russu, Nicanor. Un merit care nu se va uita / Nicanor Russu // Cultura Moldovei. – 1958. – 27 febr. BNRM, CNH-BM Hasdeu Sadovnic, A. Cîteva considerente despre o monografie / A. Sadovnic // Cultura Moldovei. – 1958. – 8 dec. – Rec. la cartea Romanenco N. Bogdan Petriceicu Hasdeu : Viaţa şi opera. – Ch. : Ed. de Stat a Moldovei, 1957. – 195 p. BNRM Sadovnic, A. Învăţat şi scriitor eminent [ B.P. Hasdeu] / A. Sadovnic // Bucovina sov. – 1958. – 26 febr. BNRM Udler, R. B. P. Hasdeu – dialectolog : [120 de ani de la naşterea marelui scriitor şi savant] / R. Udler // Cultura Moldovei. – 1958. – 27 febr. BNRM, CNH-BM Hasdeu Vasilenco, I. Opera literară a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu : [120 de ani de la naştere] / I. Vasilenco // Moldova soc. – 1958. – 26 febr. BNRM, CNH-BM Hasdeu

1959 724. Dvoicenco-Marcova, E. B. P. Hasdeu şi A. A. Potebnea / E.

Dvoicenco-Marcova // Nistrul. – 1959. – Nr 8. – P. 145-149. BNRM, MLR, BM Hasdeu 725. Dvoicenco-Marcova, E. B. P. Hasdeu şi C. Stamati : [o poezie necunoscută a tînărului Hasdeu dedicată lui C. Stamati] / E. DvoicencoMarcova // Nistrul. – 1959. – Nr 2. – P. 154-155. BNRM, MLR, BM Hasdeu 726. Rabşa, N. O carte de mare valoare istorică / N. Rabşa, S. Sidelnicov // Moldova soc. – 1959. – 10 dec. – Rec. la cartea Хашдеу Б. П. Ион-Воевода Лютый. – К. : Картя молд., 1959. – 208 с. BNRM 727. Un mare om de stat // Nistrul. – 1959. – Nr 9. – P. 145-146. – Rec. la cartea Хашдеу Б. П. Ион-Воевода Лютый. – К. : Картя молд., 1959. – 208 с.

123


BNRM 1960 728. Cînd cartea nu e sfetnic : [răspuns la scrisoarea învăţătoarei E. Vasilache

referitor la monografia „B.P. Hasdeu” de N. Romanenco] // Cultura Moldovei. – 1960. – 24 mart. BNRM 1963 729. Chiroşca, B. Bogdan Petriceicu Hasdeu : [125 de ani din ziua naşterii] /

730.

731.

732.

733.

734.

735.

1964

124

B. Chiroşca // Tinerimea Moldovei. – 1963. – 16 mart. BNRM Ciobanu, L. Sesie ştiinţifică, consacrată memoriei lui B.P. Hasdeu / L. Ciobanu // Limba şi lit. mold. – 1963. – Nr 2. – P. 80. BNRM Dima, Al. B. P. Hasdeu – scriitorul / Al. Dima // Gazeta lit. – 1963. – 8 aug. BNRM, MLR Dima, Al. Contribuţii la o caracterizare a lui B. P. Hasdeu / Al. Dima // Luceafărul. – 1963. – 25 mai. BNRM, CNH-BM Hasdeu Romanenco, N. Actualitatea concepţiilor lui B.P. Hasdeu despre literatura artistică / N. Romanenco // Limba şi lit. mold. – 1963. – Nr 2. – P. 1-7. BNRM Vasilenco, I. Poezia lirică a lui Bogdan P. Hasdeu / I. Vasilenco // Nistrul. – 1963. – Nr 2. – P. 131-137. BNRM Zamfirescu, Dan. Hasdeu [B.P.] şi lupta pentru universalitate / Dan Zamfirescu // Contemporanul. – 1963. – 30 mart. ; Luceafărul. – 1968. – 17 febr. BNRM


736. Chiroşca, B. Contribuţia lui B. P. Hasdeu la studierea basmului popular

/ B. Chiroşca // Учен. зап. / Кишин. Гос. Ун-т. [Ser. Filologie]. – Сh., 1964. – Vol. 93. – P. 139-148. MLR 737. Laszlo, Magdalena. B. P. Hasdeu despre folclorul ucrainean : [extr.] / Magdalena Laszlo // Romanoslavica. – 1964. – Vol. 10. – P. 101-117. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu 738. Osadcenco, I. Unele consideraţii ale presei ruse din secolul XIX despre B.P. Hasdeu / I. Osadcenco // Limba şi lit. mold. – 1964. – Nr 1. – P. 24-29. BNRM 1965 739. Romanenco,

Nicolae. Cum a studiat B. P. Hasdeu limba moldovenească / Nicolae Romanenco // Învăţătorul sov. – 1965. – Nr 2. – P. 66. BNRM, CNH-BM Hasdeu

1966 740. Kidel, A. O contribuţie la valorificarea lui B. P. Hasdeu / A. Kidel //

741.

742.

743.

744.

125

Nistrul. – 1966. – Nr 4. – P. 151-154. BNRM, MLR, BM Hasdeu Laszlo, Magdalena. B. P. Hasdeu şi Giambatista Vico / Magdalena Laszlo // Rev. de filosofie. – 1966. – Nr 3. – P. 363-374. BNRM, BŞCAŞM Lutic, M. Oştean al propăşirii poporului : [130 de ani de la naşterea lui B.P. Hasdeu] / M. Lutic // Bucovina sov. – 1966. – 16 febr. BNRM Prisacă, C. [Recenzie] / C. Prisacă // Limba şi lit. mold. – 1966. – Nr 3. – P. 77-78. – Rec. la cartea : Studii şi materiale despre B. P. Hasdeu / red. : Gh. Bogaci, H. Corbu. – Ch. : Cartea mold, 1966. – 153 p. BNRM Strihan, P. Juristul Bogdan Petriceicu Hasdeu şi contribuţia lui la istoria dreptului / P. Strihan // Rev. de istorie. – 1966. – Nr 4. – P. 723-743. MLR


1967 745. Badiu, V. Anticlericalismul lui B.P. Hasdeu : [60 de ani de la moartea lui

B.P. Hasdeu] / V. Badiu // Moldova soc. – 1967. – 25 aug. BNRM 746. Bogaci, Gh. Alte două scrisori ale lui B. P. Hasdeu către A. N. Veselovski / Gh. Bogaci // Limba şi lit. mold. – 1967. – Nr 1. – P. 7172. MLR 747. Malachi, Ş. B. P. Hasdeu. Poezia socială : [60 de ani de la moarte] / Ş. Malachi // Cultura. – 1967. – 26 aug. BNRM 748. Scriitor, savant, luptător : [60 de ani de la moartea lui B.P. Hasdeu] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1967. – 25 aug. ; Веч. Кишинев. – 1967. – 25 авг. BNRM 1968 749. B.P. Hasdeu : [din viaţa şi activitatea scriitorului] // Învăţătorul sov. –

750.

751.

752.

753.

754.

126

1968. – Nr 1. – P. 64. BNRM Juc, G. „Răzvan şi Vidra” : [predarea dramei lui B.P. Hasdeu în cl. IX a şc. medii] / G. Juc // Cultura. – 1968. – 17 febr. – P. 4-5. BNRM Nastasiu, Vasile. B. P. Hasdeu, poetul : [130 de ani de la naştere] / Vasile Nastasiu // Tinerimea Moldovei. – 1968. – 25 febr. BNRM, CNH-BM Hasdeu Negriş, A. Artist al slovei : [130 de ani de la naşterea lui B.P. Hasdeu] /A. Negriş // Moldova soc. – 1968. – 15 febr. BNRM Romanenco, N. A. S. Puşkin şi B.P. Hasdeu / N. Romanenco // Chişinău. Gaz. de seară. – 1968. – 26 febr. ; Веч. Кишинев. – 1968. – 26 февр. – În lb. ru. BNRM Vasilenco, Ion V. Cuvînt despre Bogdan P. Hasdeu / Ion V. Vasilenco // Cultura. – 1968. – 24 febr. – P. 11. BNRM, CNH-BM Hasdeu


755. Zamfirescu,

Dan. Ediţiile Hasdeu / Dan Zamfirescu // Contemporanul. – 1968. – 6 dec. BNRM 756. Zamfirescu, Dan. Hasdeu sau vocaţia universală a culturii româneşti / Dan Zamfirescu // Luceafărul. – 1968. – 17 febr. BNRM 1969 757. Frunză, Maria. Începuturile publicisticii lui B. P. Hasdeu: „România” (18

noiembrie 1858-26 ianuarie 1859) / Maria Frunză // Anuar de lingv. şi istorie lit. – 1969. – T. 20. – P. 151-167. CNH-BM Hasdeu 1970 758. Cioculescu, Şerban. Farmecul documentelor moderne : [B. P. Hasdeu şi

Iulia Hasdeu] / Şerban Cioculescu // România lit. – 1970. – 5 mart. – P. 5. BNRM, MLR 759. Maciu, Vasile. B. P. Hasdeu – un pasionat luptător pentru unire / Vasile Maciu // Magazin istoric. – 1970. – Nr 4. – P. 23-27. BNRM, CNH-BM Hasdeu 1971 760. Matcovschi, A. Izvoarele frăţiei / A. Matcovschi // Cultura. – 1971. – 2

oct. – Rec. la cartea Романець, О. Джерела братерства. Богдан П. Хашдеу i схiдноромансько-украïнськi взаемини. – Львiв : Видавництво Львiвського Унiверситету, 1971. – 193 с. BNRM 761. Popovici, C. [Recenzie] / C. Popovici // Limba şi lit mold. – 1971. – Nr 3. – P. 75-77. – Rec. la cartea Романець, О. Джерела братерства. Богдан П. Хашдеу i схiдноромансько-украïнськi взаемини. – Львiв : Видавництво Львiвського Унiверситету, 1971. – 193 с. BNRM 762. Soroca, I. Izvoarele frăţiei / I. Soroca // Tinerimea Moldovei. – 1971. – 21 aug. – Rec. la cartea Романець, О. Джерела братерства. Богдан П.

127


Хашдеу i схiдноромансько-украïнськi взаемини. – Львiв : Видавництво Львiвського Унiверситету, 1971. – 193 с. BNRM 763. Zavulan, P. Nuvela satirică „Duduca Mamuca” de B. P. Hasdeu / P. Zavulan // Limba şi lit. mold. – 1971. – Nr 4. – P. 34-41. BNRM, CNH-BM Hasdeu 764. Zavulan, P. Romanul istoric “Ursita” de B. P. Hasdeu / P. Zavulan // Limba şi lit. mold. – 1971. – Nr 3. – P. 16-25. BNRM, CNH-BM Hasdeu 1972 765. A. D. Xenopol şi B. P. Hasdeu : [scrisori inedite] // Cronica. – 1972. –

766.

767.

768.

769.

Nr 12. – P. 4-5. MLR, BNRM Manolescu, Nicolae. Hasdeu didactic : [despre cartea lui Mihai Drăgan, „B. P. Hasdeu”, Ed. Junimea, 1972] / Nicolae Manolescu // România lit. – 1972. – 11 mai. BNRM, CNH-BM Hasdeu Piru, Al. Despre B. P. Hasdeu / Al. Piru // România lit. – 1972. – 6 aug. – P. 12. BNRM, CNH-BM Hasdeu Zamfirescu, Dan. B. P. Hasdeu şi conştiinţa de sine a poporului român / Dan Zamfirescu // Contemporanul. – 1972. – 20 febr. BNRM Zamfirescu, Dan. Reeditarea unei capodopere: „Etymologicum Magnum Romaniae” / Dan Zamfirescu // Contemporanul. – 1972. – 22 febr. BNRM

1973 770. Manolescu, N. Începuturile literare ale lui B. P. Hasdeu / N. Manolescu

// România BNRM 1974

128

lit.

1973.

Nr

29.

P.

9.


771. Matcovschi, A. B.P. Hasdeu şi Academia Rusă / A. Matcovschi //

Cultura. – 1974. – 26 oct. – P. 10. BNRM 772. Romanenco, Nicolae. B. P. Hasdeu – academician / Nicolae Romanenco // Nistru. – 1974. – Nr 11. – P. 124-127. BNRM, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu 1975 773. Cirimpei, Victor. B. P. Hasdeu culegător de creaţie populară

moldovenească / Victor Cirimpei // Limba şi lit. mold. – 1975. – Nr 3. – P. 34-42. BNRM, CNH-BM Hasdeu 774. Leviţchi, Leon. Procedee lingvistic-stilistice shakespeariene în “Răzvan şi Vidra” / Leon Leviţchi // Analele Universităţii Bucureşti. [Ser.] Filologie. – 1975. – P. 1-2, 77-86. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu 775. Talmaţcaia, Maria. [Rec. la ed. : „Principii de lingvistică” de Bogdan Petriceicu Hasdeu] / Maria Talmaţcaia // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 3 sept. BNRM, CNH-BM Hasdeu 1976 776. Balmuş, Pavel. O precizare istorico-literară [referitor la anii de studii ai

lui B. P. Hasdeu la Univ. din Harkiv] / Pavel Balmuş // Nistru. – 1976. – Nr 4. – P. 142-144. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 777. Ciocanu, I. B. P. Hasdeu şi setea de literatură : [ideile lui Hasdeu despre arta autentică] / I. Ciocanu // Tinerimea Moldovei. – 1976. – 20 aug. BNRM 778. Cioculescu, Şerban. Hasdeu moralist / Şerban Cioculescu // România lit. – 1976. – 13 mai. – P. 7. BNRM 779. Macovei, Antoaneta. Un roman epistolar : [despre culeg. de „Documente şi manuscrise literare” : Vol. 3. Corespondenţa B. P. Hasdeu – Iulia Hasdeu, Bucureşti, 1976] / Antoaneta Macovei // Cronica. – 1976. –

129


10 BNRM

sept.

P.

2.

1977 780. Badiu, V. „Răzvan şi Vidra” – capodoperă a dramaturgiei moldoveneşti

781.

782.

783.

784.

785.

/ V. Badiu // Nistru. – 1977. – Nr 2. – P. 122-132. BNRM Ciocanu, V. B.P. Hasdeu la liceul regional din Chişinău : contribuţii bibliogr. / V. Ciocanu // Limba şi lit. mold. – 1977. – Nr 3. – P. 68. BNRM George, Alexandru. “Magul de la Câmpina” / Alexandru George // Manuscriptum. – 1977. – Nr 4. – P. 85-86. MLR, CNH-BM Hasdeu Malaneţchi, V. Orizonturile unei adolescenţe : [70 de ani de la moartea lui B.P. Hasdeu] / V. Malaneţchi // Tinerimea Moldovei. – 1977. – 24 aug. BNRM Mânăscurtă, I. Hasdeu cel mare : [70 de ani de la moartea lui B.P. Hasdeu] / I. Mânăscurtă // Tinerimea Moldovei. – 1977. – 24 aug. BNRM Oprişan, Ion. B. P. Hasdeu : Investigaţii asupra mitologiei dacilor / Ion Oprişan // Manuscriptum. – 1977. – Nr 4. – P. 71-72 ; 1978. – Nr 2. – P. 101-104. MLR, CNH-BM Hasdeu

1978 786. Boia, L. “Istoria critică a românilor” – fantezie şi ştiinţă : [140 de ani de

la naşterea lui B. P. Hasdeu] / L. Boia // Analele Universităţii Bucureşti. Ser. Istorie. – 1978. – P. 47-53. BNRM, MLR 787. Celîşev, B. „Croind drumuri noi…” : [despre B.P. Hasdeu] / B. Celîşev // Chişinău. Gaz. de seară. – 1978. – 11 apr. ; Веч. Кишинев. – 1978. – 11 апр. – În lb. ru. BNRM 788. Handoca, Mircea. Mărturiile literare ale unui om de ştiinţă [C. I. Istrati, evocator a lui B. P. Hasdeu şi N. Grigorescu] / Mircea Handoca //

130


789.

790.

791.

792.

793.

794.

Manuscriptum. – 1978. – Nr 3. – P. 33-35. MLR Istrati, C. I. Hasdeu şi Grigorescu – ultima imagine : [fragm. de jurnal] / C. I. Istrati // Manuscriptum. – 1978. – Nr 3. – P. 36-41. CNH-BM Hasdeu, MLR Matcovschi, A. B.P. Hasdeu în limba rusă / A. Matcovschi // Învăţ. publ. – 1978. – 2 dec. – Rec. la cartea : Хашдеу, Б. П. Избранное. – К. : Лит. артистикэ, 1978. – 400 с. BNRM Oprişan, Ion. B. P. Hasdeu : Însemnări pentru o istorie a dacilor / Ion Oprişan // Manuscriptum. – 1978. – Nr 4. – P. 95-96. CNH-BM HASDEU, MLR Oprişan Ion. Valori artistice în foiletonul politic hasdeuian : structuri lirice / Ion Oprişan // Rev. de istorie şi teorie lit. – 1978. – T. 27, Nr 3. – P. 305-311. BNRM Romanenco, N. Daine lituaniene traduse de B.P. Hasdeu [pe marginea unor trad. textuale de daine lituaniene privind istoria şi cultura populară lituaniană] / N. Romanenco // Lit. şi arta. – 1978. – 3 aug. – P. 6. BNRM Zamfirescu, Dan. Hasdeu şi „Istoria critică a românilor” / Dan Zamfirescu // Scînteia. – 1978. – 20 febr. BNRM

1979 795. Deaconescu, I. B. P. Hasdeu: Ultimele versuri / I. Deaconescu, Stelian

Cincă // Manuscriptum. – 1979. – Nr 1. – P. 119. CNH-BM HASDEU, MLR 796. Ilin, Stancu. B. P. Hasdeu : O legendă dacoromână [despre partea a treia a st. Hasdeu B. P. Inelul şi năframa] / Stancu Ilin // Manuscriptum. – 1979. – Nr 4. – P. 38-39. CNH-BM HASDEU, MLR 797. Ilin, Stancu. B. P. Hasdeu : Un studiu de folclor comparat [st. Hasdeu B. P. Inelul şi năframa] / Stancu Ilin // Manuscriptum. – 1979. – Nr 2. – P. 102 ; Nr 3. – P. 102. CNH-BM HASDEU, MLR

131


798. Ilin, Stancu. Pe urmele manuscriselor hasdeene / Stancu Ilin //

Manuscriptum. – 1979. – Nr 1. – P. 124-126. CNH-BM HASDEU, MLR 799. Mihăilă, G. Studiul elementelor autohtone în “Cuvente den Bătrîni” / G. Mihăilă // Memoriile Secţiei de ştiinţe filologice, literatură şi arte : [extr.]. – 1979-1980. – T. 2, ser. 4. – P. 1-9. CNH-BM HASDEU 800. Oprişan, Ion. Structuri satirice în foiletonul politic hasdeuean / Ion Oprişan // Rev. de istorie şi teorie. lit. – 1979. – Nr 2. – P. 183-190. BNRM 801. Săvulescu, C. B. P. Hasdeu : [6 din cele 68 imagini orig., realizate de B. P. Hasdeu între anii 1893-1896] / C. Săvulescu // Manuscriptum. – 1979. – Nr 1. – P. 122-123. CNH-BM HASDEU, MLR 1980 802. Chiţimia, I. C. Cultura populară în concepţia lui B. P. Hasdeu / I. C.

Chiţimia // Limbă şi lit. – 1980. – Vol. 3. – P. 453-460. BNRM 803. Ilin, Stancu. Teme şi motive în poezia lui B. P. Hasdeu / Stancu Ilin // Rev. de istorie şi teorie lit. – 1980. – Nr 3. – P. 383-397. BNRM, CNH-BM HASDEU 804. Malaneţchi, Vasile. Popas la Rovno, acolo unde acum 130 de ani, la gimnaziul din localitate, a învăţat B. P. Hasdeu / Vasile Malaneţchi // Nistru. – 1980. – Nr 6. – P. 121-127. BNRM, BM Hasdeu 1981 805. Câncea, P. Oameni de ştiinţă în viaţa politică a României din sec. XIX :

[despre activitatea politică a lui B. P. Hasdeu] / P. Câncea // Rev. de istorie. – 1981. – Nr 6. – P. 1477-1487. BNRM 806. Ciocanu, Vasile. Hâjdău sau Hâjdeu / Vasile Ciocanu // Limba şi lit. mold. – 1981. – Nr 3. – P. 55-56. BNRM

132


1981 807. Malaneţchi, Vasile. Momente din copilăria şi adolescenţa lui B. P.

Hasdeu / Vasile Malaneţchi // Calendar-1982. – Ch., 1981. – P. 143. BM Hasdeu 808. Tacciu, Elena. Husarul, savantul şi magul Bogdan Petriceicu Hasdeu / Elena Tacciu // Steaua. – 1981. – Nr 11. – P. 20-21, 30. BNRM 1982 809. Bogdan Petriceicu Hasdeu // Tribuna României. – 1982. – 15 oct. – P.

810.

811.

812.

813.

814.

815.

133

12. – În lb. en. – (Great romanian philologists). BNRM Brâncuş, Grigore. Bogdan Petriceicu Hasdeu / Grigore Brâncuş // Tribuna României. – 1982. – 15 oct. – P. 11. – (La rubrica „Mari filologi români”). BNRM Cioculescu, Şerban. În marginea unei corespondenţe : [cu prilejul apariţiei cărţii B. P. Hasdeu şi contemporanii săi] / Şerban Cioculescu // România lit. – 1982. – 30 sept.; 7 oct. – P. 7. MLR, BNRM Ilin, Stancu. “Fară a avea o însemnătate politică… biblioteca publică este nulă” : [despre raportul lui B. P. Hasdeu, intitulat Despre organizarea şi completarea bibliotecii naciunali / Stancu Ilin // Manuscriptum. – 1982. – Nr 4. – P. 81-94 ; BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 28. CNH-BM HASDEU, BM Hasdeu Malaneţchi, V. Elevul de la Kamienetz Podolski / V. Malaneţchi // Femeia Moldovei. – 1982. – Nr 8. – P. 18, 19. BNRM Mihăilă, G. Preocupări filologice şi istorico-literare în scrierile lui B. P. Hasdeu din anii 1857-1877 / G. Mihăilă // Rev. de istorie şi teorie lit. – 1982. – Nr 3. – P. 281-289. BNRM, BM Hasdeu Săndulescu, Al. B. P. Hasdeu printre contemporani / Al. Săndulescu // România lit. – 1982. – 2 sept. – P. 12. BNRM


816. Suciu, Gheorghe. Scrisori către Hasdeu (I-III) / Gheorghe Suciu //

Luceafărul. BNRM

1982.

9

oct.

;

23

oct.

;

6

noiemb.

1983 817. Balmuş, Pavel. O chestiune de principiu [privind anul de naştere a lui B.

818.

819.

820.

821.

822.

823.

824.

1984

134

P. Hasdeu] / Pavel Balmuş // Lit. şi arta. – 1983. – 22 sept. – P. 8. BNRM Chiroşca, B. Prietenie şi colaborare : [A. N. Veselovski şi B. P. Hasdeu] / B. Chiroşca // Lit. şi arta. – 1983. – 22 sept. – P. 8. BNRM Cojocaru, Ala. Chipul soldatului în memorialistica lui B. P. Hasdeu : [analiza „Amintirilor din armată” scrise de Hasdeu] / Ala Cojocaru // Limba şi lit. mold. – 1983. – Nr 4. – P. 61-66. BNRM Cojocaru, A. O substanţială cercetare ştiinţifică / A. Cojocaru // Învăţ. publ. – 1983. – 5 noiemb. – Rec. la cartea : Zavulan, P. T. Creaţia literară a lui B.P. Hasdeu şi folclorul. – Ch. : Ştiinţa, 1983. – 200 p. BNRM Ilin, Stancu. Erudiţie şi patriotism : [despre raportul lui B. P. Hasdeu, intitulat Despre organizarea şi completarea bibliotecii naciunali / Stancu Ilin // Manuscriptum. – 1983. – Nr 4. – P. 81-94 ; BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 53-57. CNH-BM HASDEU, BM Hasdeu Malaneţchi, Vasile. B. P. Hasdeu – copil şi şcolar : [despre anii de copilărie şi de adolescenţă ai lui Hasdeu (1840-1853)] / Vasile Malaneţchi // Zorile Bucovinei. – 1983. – 15 iul. BNRM Romanenco, Nicolae. Manuscrise ruseşti din arhiva lui B.P. Hasdeu / Nicolae Romanenco // Lit. şi arta. – 1983. – 19 mai. BNRM Romanenco, Nicolae. Pe drumurile războiului din Crimeea : [crîmpeie din perioada serviciului militar al lui B. P. Hasdeu] / Nicolae Romanenco // Moldova. – 1983. – Nr 3. – P. 23. BNRM


825. Balmuş, Pavel. Asemeni unui trandafir : [despre Elizaveta Daucş, mama

scriitorului B. P. Hasdeu] / Pavel Balmuş // Lit. şi arta. – 1984. – 20 dec. – P. 8. BNRM 826. Eşanu, A. Studierea monografiei „Ion Vodă cel Cumplit” / A. Eşanu // Pedagogul sov. – 1984. – Nr 3. – P. 36-39. BNRM 827. Malaneţchi, Vasile. Ochi prin vreme : [mărturii şi documente despre B. P. Hasdeu] / Vasile Malaneţchi // Nistru. – 1984. – Nr 11. – P. 121-129. BNRM 1985 828. Botezatu, Gr. Din ţara dainelor : [B. P. Hasdeu despre legăturile

829.

830.

831.

832.

spirituale între poporul moldovenesc şi lituanian] / Gr. Botezatu, S. Moraru // Lit. şi arta. – 1985. – 7 noiemb. – P. 8. BNRM Cioculescu, Şerban. Corespondenţa lui Hasdeu / Şerban Cioculescu // România lit. – 1985. – Nr 4 – P. 8. BNRM Malaneţchi, Vasile. Primul studiu de folclor comparat al lui B. P. Hasdeu [„Lumir al cehilor, Dragomir al dacoromanilor şi Baian al ruşilor”, scrisă în 1853, la vîrsta de 15 ani] / Vasile Malaneţchi // Lit. şi arta. – 1985. – 11 apr. – P. 6. BNRM Ornea, Z. Scrierile filosofice ale lui Hasdeu / Z. Ornea // România lit. – 1985. – 10 oct. (Nr 41). – P. 8. BNRM Vetişanu, Vasile. Precizări la scrierile filozofice ale lui Hasdeu / Vasile Vetişanu // România lit. – 1985. – 24 oct. (Nr 43). – P. 8. BNRM

1986 833. Cioculescu, Şerban. B. P. Hasdeu şi ciocoii : [cu referiri la ed. B. P.

Hasdeu Opere (Bucureşti, 1986)] / Şerban Cioculescu // România lit. –

135


834.

835.

836.

837.

1986. – Nr 39. – P. 7. BNRM Cioculescu, Şerban. Poezia patriotică a lui B. P. Hasdeu / Şerban Cioculescu // România lit. – 1986. – Nr 40. – P. 7. BNRM Cojocaru, Ala. Procesul judiciar legat de apariţia nuvelei “Duduca Mamuca” de B. P. Hasdeu / Ala Cojocaru // Limba şi lit. mold. – 1986. – Nr 2. – P. 56-61. BNRM Coval, Dumitru. Probleme de critică, istorie şi teorie literară în publicistica lui B. P. Hasdeu / Dumitru Coval // Nistru. – 1986. – Nr 3. – P. 112-123. Oprişan, I. B. P. Hasdeu. Modelul formativ patern (Al. Hâjdău) / I. Oprişan // Memoriile secţiei de ştiinţe filologice, literatură şi arte : [extr.]. – 1986. – T. 8, ser. 4. – P. 155-160. CNH-BM HASDEU

1987 838. Georgescu, Nicolae. Ediţia Hasdeu [II] / Nicolae Georgescu //

Luceafărul. – 1987. – 7 febr. – P. 7. BNRM, MLR 839. Malaneţchi, Vasile. Iuncher în regimentul de husari al contelui Radetzky / Vasile Malaneţchi // Nistru. – 1987. – Nr 5. – P. 68-73. BNRM 1988 840. Aiftincă, Marin. Orizonturile filosofice [ale lui B. P. Hasdeu] / Marin

Aiftincă // Contemporanul. – 1988. – 29 iul. – P. 7. MLR 841. Anghel, Paul. „Un suflet uraganic” – B. P. Hasdeu / Paul Anghel // Luceafărul. – 1988. – 23 iul. – P. 10. MLR 842. Anghelescu, Mircea. Hasdeu şi drama istorică românească / Mircea Anghelescu // România lit. – 1988. – 25 febr. (Nr 9). – P. 4. MLR

136


843. Badiu, Vasile. 150 de ani de la naşterea lui B. P. Hasdeu / Vasile Badiu

844.

845.

846.

847.

848.

849.

850.

851.

852.

853.

137

// Nistru. – 1988. – Nr 2. – P. 92-93. BNRM Bahnaru, V. B. P. Hasdeu în contextul lingvistic european / V. Bahnaru // Învăţ. publ. – 1988. – 13 febr. BNRM Bahnaru, V. B. Petriceicu Hasdeu şi problemele dezvoltării lingvisticii moldoveneşti / V. Bahnaru // Limba şi lit. mold. – 1988. – Nr 4. – P. 6570. – Bibliogr. : 6 tit. BNRM Bantoş, Al. Monument al erudiţiei : [despre Etymologicum Magnum Romaniae de B. P. Hasdeu] / Al. Bantoş // Moldova. – 1988. – Nr 4. – P. 11. BNRM Bobînă, Gheorghe. Mare gînditor democrat : [despre concepţiile socialpolitice ale lui B. P. Hasdeu] / Gheorghe Bobînă // Moldova soc. – 1988. – 4 febr. – P. 4. MLR Bogaiciuc, N. Prieten al culturii ucrainene [B.P. Hasdeu] / N. Bogaiciuc // Zorile Bucovinei. – 1988. – 26 febr. BNRM Bojoga, Eugenia. Hasdeu – publicist / Eugenia Bojoga // Tinerimea Moldovei. – 1988. – 26 febr. – P. 4. MLR Bondarciuc, N. F. Inepuizabil izvor [B. P. Hasdeu] / N. F. Bondarciuc // Lit. şi arta. – 1988. – 25 febr. – P. 1, 4. BNRM Borcilă, Mircea. Hasdeu şi temeiurile poeticii moderne / Mircea Borcilă // Steaua. – 1988. – Nr 11. – P. 12, 22. BNRM Bostan, Gr. “O rădăcină de colos…” : [B. P. Hasdeu – 150 de ani de la naştere] / Gr. Bostan // Zorile Bucovinei. – 1988. – 20 febr. – P. 3-4. MLR Botezatu, Gr. Teoretician al folclorului : [despre investigaţiile folcloristice ale lui Hasdeu] / Gr. Botezatu // Moldova soc. – 1988. – 26 febr. MLR


854. Botnaru, L. „Măreţul brad pe-naltul plai” sau necesitatea unei opere

855.

856.

857.

858.

859.

860.

861.

862.

863.

864.

138

despre B. P. Hasdeu / L. Botnaru // Moldova soc. – 1988. – 26 febr. BNRM Brădăţeanu, Virgil. Omul de teatru – B. P. Hasdeu / Virgil Brădăţeanu // Contemporanul. – 1988. – 7 oct. – P. 9. MLR Brăviceanu, G. Se consacră lui B. P. Hasdeu : [conf. şt.] / G. Brăviceanu // Moldova soc. – 1988. – 30 ian. MLR Brânceanu, Lidia. B. P. Hasdeu – director general al Arhivelor Statului (1876-1900) : Documente / Lidia Brânceanu // Rev. Arhivelor. – 1988. – Nr 2. – P. 178-201. BM Hasdeu, MLR Brâncuş, Grigore. Publicistica lingvistică, idei privind continuitatea noastră istorică – B. P. Hasdeu / Grigore Brâncuş // Contemporanul. – 1988. – 29 iul. – P. 6. BNRM Briedis, Leons. Actualitatea lui B. P. Hasdeu : [despre idealurile democratice ale lui B. P. Hasdeu] / Leons Briedis // Lit. şi arta. – 1988. – 3 mart. – P. 4. BNRM, MLR Chiţimia, I. C. Apogeul scrisului enciclopedic românesc : [150 de ani de la naşterea lui B. P. Hasdeu] / I. C. Chiţimia // Luceafărul. – 1988. – 27 febr. – P. 1, 7. BNRM Cimpoi, Mihai. „A mări sfera adevărului…” : B. P. Hasdeu – 150 de ani de la naştere / Mihai Cimpoi // Zorile Bucovinei. – 1988. – 20 febr. – P. 3 ; Viaţa satului. – 1988. – 25 febr. BNRM Ciocoi, Gheorghe. Spre a asculta cuvîntul…: lui B. P. Hasdeu : [versuri] / Gheorghe Ciocoi // Viaţa satului. – 1988. – 25 febr. – P. 2. BNRM Cirimpei, Victor. B. P. Hasdeu şi Gh. Rakovski / Victor Cirimpei // Lit. şi arta. – 1988. – 11 febr. – P. 2. BNRM, MLR Cirimpei, Victor. Creaţia populară în atenţia savantului B. P. Hasdeu / Victor Cirimpei // Viaţa satului. – 1988. – 25 febr. – P. 2. BNRM


865. Cirimpei, Victor. Doina din perspectiva lui Hasdeu : [despre ipoteza lui

866.

867.

868.

869.

870.

871.

872.

873.

874.

139

B. P. Hasdeu privind geneza cuvîntului şi fenomenului cultural „Doina”] / Victor Cirimpei // Lit. şi arta. – 1988. – 11 febr. – P. 4. BNRM Comerzan, A. „Aşa iubea ţărăncuţa...” : [B. P. Hasdeu despre problemele vieţii de familie] / A. Comerzan // Învăţ. publ. – 1988. – 8 mart. ; Нар. образование. – 1988. – 8 марта. – În lb. ru. BNRM Comerzan, Aş. B. P. Hasdeu şi C. Negruzzi : [o controversă] / A. Comerzan // Lit. şi arta. – 1988. – 21 apr. – P. 4. BNRM Comerzan, A. Un mare nedreptăţit : [despre soarta marelui savant şi cărturar B. P. Hasdeu] / A. Comerzan // Lit. şi arta. – 1988. – 18 febr. ; Învăţ. publ. – 1988. – 24 febr. ; Нар. образование. – 1988. – 24 февр. – În lb. ru. BNRM Corbu, Haralambie. Contemporanul nostru [B. P. Hasdeu] / Haralambie Corbu // Moldova soc. – 1988. – 26 febr. BNRM Cotoman, Tamara. Gînditor, scriitor, savant / Tamara Cotoman // Lit. şi arta. – 1988. – 18 febr. – P. 5. BNRM Coval, Dumitru. Promotor al publicisticii combative : [despre B. P. Hasdeu – redactor al rev. „Din Moldova” („Lumina”), „Aghiuţă”, „Revista nouă” ş. a.] / Dumitru Coval // Moldova soc. – 1988. – 27 ian. – P. 4. BNRM Dabija, Nicolae. Un scriitor de azi – B.P. Hasdeu : [despre întîlnirea tînărului Hasdeu cu C. Stamati, la moşia acestuia din Ocniţa] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 1988. – 25 febr. – P. 5. BNRM Diţă, Alexandru V. Redescoperirea istoricului [B. P. Hasdeu] / Alexandru V. Diţă // Luceafărul. – 1988. – 27 febr. – P. 6. BNRM Goia, Vistian. B. P. Hasdeu – fascinaţia personalităţii enciclopedice / Vistian Goia // Steaua. – 1988. – Nr 2. – P. 18. BNRM


875. Gonţa, Gh. Actualitatea scrierilor istorice [ale lui B. P. Hasdeu:

876.

877.

878.

879.

880.

881.

882.

883.

884.

140

„Desţărarea lui Petru Vodă Rareş”, „Istoria critică a românilor”, „Ioan Vodă cel Cumplit”, „Cetatea Neamţului”, „Răzvan şi Vidra”, „Domniţa Ruxanda”, „Femeia”] / Gh. Gonţa // Viaţa satului. – 1988. – 16 febr. BNRM Iachim, Valeriu. Talent de anvergură enciclopedică : [150 de ani de la naşterea lui B. P. Hasdeu] / Valeriu Iachim // Viaţa satului. – 1988. – 4 febr. BNRM Iachim, Valeriu. Vocaţie polivalentă : [despre creaţia lui B. P. Hasdeu] / Valeriu Iachim // Învăţ. publ. – 1988. – 17 febr. BNRM Macoviciuc, Vasile. Cultura ca experienţă istorică [la B. P. Hasdeu] / Vasile Macoviciuc // Luceafărul. – 1988. – Nr 30. – P. 10. BNRM Malaneţchi, Vasile. Aici a studiat B. P. Hasdeu : [în actuala incintă a Bibl. Municipale „B. P. Hasdeu”] / Vasile Malaneţchi // Lit şi arta. – 1988. – 22 mart. – P. 8. BNRM Malaneţchi, Vasile. B. P. Hasdeu şi G. Vico / Vasile Malaneţchi // Lit. şi arta. – 1988 – 18 febr. – P. 5. BNRM Malaneţchi, Vasile. Bogdan Petriceicu Hasdeu la Chişinău : [despre locurile legate de numele lui B. P. Hasdeu în Chişinău] / Vasile Malaneţchi // Lit. şi arta. – 1988. – 18 febr. – P. 5. BNRM Malaneţchi, Vasile. O genealogie fantezistă a lui B. Petriceicu-Hasdeu : [despre versiunea lui I. N. Halippa privind strămoşii familiei HâjdăuHasdeu] / Vasile Malaneţchi // Orizontul. – 1988. – Nr 2. – P. 6. BNRM Matcovschi, Alexandrina. B. P. Hasdeu – biograf al lui Nicolae Milescu (Spătaru) / Alexandrina Matcovschi // Limba şi lit. mold. – 1988. – Nr 3. – P. 3-10. BNRM Matcovschi, Alexandrina. Opinii ruseşti despre opera şi personalitatea lui B. P. Hasdeu / Alexandrina Matcovschi, Ion Osadcenco // Nistru. – 1988. – Nr 2. – P. 124-132. BNRM


885. Matcovschi, Alexandrina. Un studiu despre N. Milescu (Spătaru) [de B.

886.

887.

888.

889.

890.

891.

892.

893.

894.

895.

141

P. Hasdeu] / Alexandrina Matcovschi // Moldova soc. – 1988. – 9 febr. BNRM Mazilu, Gheorghe. ”…A uşura chinurile neamului omenesc” : [despre convingerile lit. şi artistice ale lui B. P. Hasdeu expuse în st. „Mişcarea literilor în Eşi”] / Gheorghe Mazilu // Lit. şi arta. –1988. – 25 febr. – P. 4. BNRM Melnic, V. Eminent filolog : [despre moştenirea filologică a lui B. P. Hasdeu] / V. Melnic // Moldova soc. – 1988. – 24 febr. BNRM Mihăilescu-Brânceanu, Lidia. B. P. Hasdeu : La Arhivele Statului / Lidia Mihăilescu-Brânceanu // Manuscriptum. – 1988. – Nr 1. – P. 122125. MLR Moştenire avîntată spre viitor : [despre serata de creaţie dedicată lui B.P. Hasdeu] // Lit. şi arta. – 1988. – 3 mart. BNRM Nastasiu, Vasile. Deschizător de drumuri : [despre preocupările lui B. P. Hasdeu de istorie, literatură, filologie] / Vasile Nastasiu // Viaţa satului. – 1988. – 25 febr. BNRM Oprişan, I. B. P. Hasdeu – “în vechea patrie a străbunilor” / I. Oprişan // Rev. de lingv. şi şt. lit. – 1988. – Nr 1/2. – P. 330-334. BNRM Pavel, V. Lingvist de talie mondială [B.P. Hasdeu] / V. Pavel // Zorile Bucovinei. – 1988. – 26 febr. BNRM Pavlicenco, S. Bogdan Petriceicu Hasdeu: preocupări de hispanistică / S. Pavlicenco // Limba şi lit. mold. – 1988. – Nr 1. – P. 3-6. BNRM Reniţă, Oleg. Un proces de la 1863 : [despre nuvela „Duduca Mamuca”] / Oleg Reniţă // Lit. şi arta. – 1988. – 4 febr. – P. 5. BNRM Romanenco, Nicolae. Inepuizabilă forţă creatoare : [despre activitatea lit. şi şt. a lui B. P. Hasdeu] / Nicolae Romanenco // Învăţ. publ. – 1988. – 24 febr. – P. 3 ; Нар. образование. – 1988. – 24 февр. – În lb. ru. BNRM


896. Romanenco, Nicolae. Savant, dramaturg, filosof [B. P. Hasdeu ] /

897.

898.

899.

900.

901.

902.

Nicolae Romanenco // Chisinău. Gaz. de seară. – 1988. – 20 febr. ; Веч. Кишинев. – 1988. – 20 февр. – În lb. ru. BNRM Romanenco, Nicolae. Tînârul B. P. Hasdeu în mediul intelectual al Chişinăului / Nicolae Romanenco // Orizontul. – 1988. – Nr 2. – P. 2-5. BNRM, CNH-BM HASDEU Romaneţ, A. Rezultatul definitiv al muncii mele… îndeamnă la înfrăţire : [150 de ani de la naşterea lui B.P. Hasdeu] / A. Romaneţ // Zorile Bucovinei. – 1988. – 26 febr. BNRM Senic, V. „Alţii iau povara celor ce s-au dus...” : [despre lucrările de teorie, istorie şi critică lit. ale lui B. P. Hasdeu] / V. Senic // Moldova soc. – 1988. – 17 febr. BNRM Skvorţov, K. Înveşnicind memoria înaintaşului : [interviu cu scriitorul K. Skvorţov la 150 de ani de la naşterea lui B. P. Hasdeu] / K. Skvorţov ; consemnare : A. Sandu // Lit. şi arta. – 1988. – 10 mart. – P. 4. BNRM Tabarcea, Cezar. Un savant modern [B. P. Hasdeu] / Cezar Tabarcea // Luceafărul. – 1988. – 27 febr. – P. 1, 6. BNRM Tecuci, C. Pe urmele lui B. P. Hasdeu : [momente din activitatea lui B. P. Hasdeu în calitate de judecător la Cahul] / C. Tecuci // Lit. şi arta. – 1988. – 4 febr. – P. 1. BNRM

1989 903. „Columna lui Traian” : [aprecierea dată de M. Eminescu rev. cu acelaşi

nume a lui B. P. Hasdeu] // Nistru. – 1989. – Nr 6. – P. 156-157. BNRM 904. Comerzan, Anton. B. P. Hasdeu şi Gh. Rakovski : [publicaţiile lui Hasdeu în rev. „Viitorul”, ed. de revoluţionarul şi iluministul bulgar Gh. Rakovski] / Anton Comerzan // Lit. şi arta. – 1989. – 11 febr. – P. 4. BNRM

142


905. Cozma-Hanganu, Lilia. B. P. Hasdeu şi bulgarii / Lilia Cozma-

Hanganu // Nistru. – 1989. – Nr 9. – P. 146-151. BNRM, CNH-BM Hasdeu 906. Malaneţchi, Vasile. B. P. Hasdeu judecat în contumacie / Vasile Malaneţchi // Limba şi lit. mold. în şc. – 1989. – Nr 3. – P. 61-63. BNRM 907. Negru, Nina. “Basarabii” şi “Basarabia” în interpretarea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu / Nina Negru // Nistru. – 1989. – Nr 3. – P. 114-119. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 908. Sacerdoţeanu, Aurelian. Bibliografia operei lui B. P. Hasdeu / Aurelian Sacerdoţeanu // Rev. arhivelor. – 1989. – Nr 1. – P. 100-112 ; 201-216 ; 332-350 ; 427-458. CNH-BM Hasdeu 1990 909. Ciocanu, Ion. Un studiu riguros şi captivant : [despre cartea lui Oprişan

910.

911.

912.

913.

914.

915.

143

I. Romanul vieţii lui Bogdan Petriceicu Hasdeu] / Ion Ciocanu // Făclia. – 1990. – 17 mai. – P. 12. BNRM Cremer, I. Doi titani – B. P. Hasdeu şi Creangă : istorie lit. / I. Cremer // România lit. – 1990. – 21 iun. – P. 4. BNRM Gane, Zinaida. Sursele monografiei istorice “Ion Vodă cel Cumplit” [de B. P. Hasdeu] / Zinaida Gane // Nistru. – 1990. – Nr 8. – P. 169-174. BNRM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu Ilin, Stancu. Două destine literare: B. P. Hasdeu şi Iulia Hasdeu / Stancu Ilin // Memoriile secţiei de filologie, literatură şi arte. – Bucureşti, 1990. – T. 10, ser. 4. – P. 173-180. CNH-BM Hasdeu Negrilă, A. B. P. Hasdeu : corespondenţă inedită / A. Negrilă // Limba noastră. – 1990. – Nr 3. – P. 36-38. BNRM Oprişan, Ion. B. P. Hasdeu – deputat de Bolgrad / I. Oprişan // Rev. de lingv. şi şt. lit. – 1990. – Nr 2. – P. 12-18. BNRM Oprişan, Ion. B. P. Hasdeu – singur printre contemporani / I. Oprişan // Memoriile secţiei de filologie, literatură şi arte. – Bucureşti, 1990. – T.


10, ser. 4. – P. 187-193. CNH-BM Hasdeu 916. Oprişan, Ion. Paşaportul rusesc al lui Hasdeu / I. Oprişan // Jurnalul lit. – 1990. – 19 febr. – P. 2.; BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 23-24. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 1991 917. Cojocaru, A. Simpozionul „B.P. Hasdeu în lumina arhivelor” [Chişinău, 28

918.

919.

920.

921.

mart. 1991] / A. Cojocaru // Rev. de lingv. şi şt. lit. – 1991. – Nr 3. – P. 102-103. BNRM Galben, Andrei. Bogdan Petriceicu Hasdeu – istoric şi jurist de vază / Andrei Galben // Cugetul. – 1991. – Nr 5/6. – P. 35-42. BNRM Holban, Eugen Şt. Figuri Basarabene : [B. P. Hasdeu ] / Eugen Şt. Holban // Basarabia. – 1991. – Nr 10. – P. 127-128. BNRM, CNH-BM Hasdeu Popa, Nicolae. Modelul Hasdeu / Nicolae Popa // Lit. şi arta. – 1991. – 4 iul. BNRM Pricop, C. Actualitatea dintr-o perspectivă interioară : [despre B.P. Hadeu] / C. Pricop // Sud-Est. – 1991. – Nr 3. – P. 20-25. BNRM

1992 922. Burcă, A. „Răzvan şi Vidra” : [despre drama scriitorului B.P. Hasdeu] /

A. Burcă // Sigma. – 1992. – Nr 1. – P. 45-51. BNRM 923. Decusară-Bocşan, Crina. Bogdan Petriceicu Hasdeu şi problemele basarabenilor : [scrisori de la avocatul Constantin Chiriac] / Crina Decusară-Bocşan // Manuscriptum. – 1992.– Nr 1/4. – P. 32-38. CNH-BM Hasdeu 924. Florescu, Cristina. Varianta retorică a stilului prozei artistice istorice din secolul al XIX-lea. Bogdan Petriceicu Hasdeu / Cristina Florescu // Rev. de lingv. şi şt. lit. – 1992. – Nr 3. – P. 55-58. F. Osadcenco, BM Hasdeu

144


925. Malaneţchi, Vasile. Bogdan Petriceicu Hasdeu elev la Cameniţa şi

Rovno / Vasile Malaneţchi // Manuscriptum. – 1992. – Nr 1/4. – P. 2231. CNH-BM Hasdeu, MLR 926. Onea, Octavian. Hasdeu creatorul / Octavian Onea // Literatorul. – 1992. – Nr 11. – P. 10. BNRM 927. Oprişan, Ion. Critica hasdeueană de direcţie / I. Oprişan // Rev. de lingv. şi şt. lit. – 1992. – Nr 6. – P. 23-31. BNRM 928. Oprişan, Ion. Romanul vieţii lui Bogdan Petriceicu Hasdeu / Ion Oprişan // Basarabia. – 1992. – Nr 1. – P. 162-168. BNRM 1993 929. Diaconescu, A.

930.

931.

932.

933.

934.

935.

145

B. P. Hasdeu şi poezia din exil a lui Ovidiu / A. Diaconescu // Limba Română. – 1993. – Nr 2/3. – P. 186-189. BNRM Drăgănescu, M. Ortografia limbii române : Cu Hasdeu, Maiorescu, Puşcariu şi Rosetti / M. Drăgănescu // Limba Română. – 1993. – Nr 2. – P. 7-22. – Bibliogr. : 61 tit. BNRM Ilin, Stancu. Proza artistică a lui B.P. Hasdeu / Stancu Ilin // Caiete critice. – 1993. – Nr 10/12. – P. 101-110. BNRM Micu, Dumitru. Poezia lui B.P. Hasdeu / Dumitru Micu // Caiete critice. – 1993. – Nr 7/9. – P. 95-103. BNRM Onea, Octavian. O „localizare” hasdeueană din Anton Pann? / Octavian Onea // Lit. şi arta. – 1993. – 24 iun. BNRM Pecican, Ovidiu. Doi fraţi: Nicolae Bălcescu şi Bogdan Petriceicu Hasdeu / Ovidiu Pecican // Tribuna. – 1993. – 14-20 ian. – P. 5. BNRM Romanenco, Nicolae. Manuscrise ruseşti din arhiva lui B. P. Hasdeu / Nicolae Romanenco // Lit. şi arta. – 1993. – 19 mai. – P. 5. BNRM


936. Sorescu, R. B. P. Hasdeu, istoric, filolog, prozator şi dramaturg / R.

Sorescu // Limba şi lit. română. – 1993. – Nr 1. – P. 27-30. BNRM 1994 937. Berdan, L. Spiritul hasdeuian în cercetarea culturii populare / L. Berdan

938.

939.

940.

941.

942.

943.

// Rev. de lingv. şi şt. lit. – 1994. – Nr 2. – P. 67-71. BNRM Cibotaru, Th. Preocupările pedagogice ale lui Bogdan Petriceicu Hasdeu / Th. Cibotaru // Rev. de pedagogie şi psihologie. – 1994. – Nr 7/9. – P. 43-46. BNRM Cojocaru-Zavadski, A. Aprecieri controversate privind creaţia lui B.P. Hasdeu / A. Cojocaru-Zavadski // Destin românesc. – 1994. – Nr 4. – P. 103-109. BNRM Iachim, Ion. „Suflet aprins de dorul absolutului” : [despre B. P. Hasdeu] / Ion Iachim // Făclia. – 1994. – 16 sept. BNRM Mumjiev, G. B.P. Hasdeu faţă-n-faţă cu Rusia / G. Mumjiev // Mesagerul. – 1994. – 25 dec. – P. 5, 8. BNRM Onea, Octavian. Influenţe hasdeuene în poezia eminesciană / Octavian Onea // Rev. de lingv. şi şt. lit. – 1994. – Nr 1. – P. 83-88. BNRM, CNH-BM Hasdeu Sorescu, G. St. Hasdeu. Arbore genealogic (I) : Contribuţii / G. St. Sorescu // Literatorul. – 1994. – Nr 51/52. – P. 14. BNRM

1995 944. Atanasiu, Victor. O „simfonie neterminată” epică a lui Hasdeu / Victor

Atanasiu // Cronica română. – 1995. – 14 apr. – P. 7. BNRM 945. Haneş, Petre V. Tinereţe... : B. P. Hasdeu la 21 de ani (1859) / Petre V. Haneş // Basarabia. – 1995. – Nr 8/9. – P. 107-112. BNRM

146


946. Nechit, I. Început de primăvară la biblioteci : [despre manifestările

consacrate lui B.P. Hasdeu la BM Hasdeu şi filialele ei] / I. Nechit // Momentul. – 1995. – 1 mart. BNRM 947. Sorescu, G. St. Hasdeu. Arbore genealogic (II) / G. St. Sorescu // Literatorul. – 1995. – Nr 3. – P. 14. BNRM 948. Ungheanu, M. O mitologie română există : [despre tratatul de mitologie românească de B. P. Hasdeu] / M. Ungheanu // Totuşi iubirea. – 1995. – Nr 2. – 9 mart. BNRM 1996 949. Chihaia, L. O importantă donaţie făcută de directorul Bogdan Petriceicu

Hasdeu Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi / L. Chihaia // Biblioteca. – 1996. – Nr 4/6. – P. 143-145. BNRM, BM Hasdeu 950. Mihăilă, Gheorghe. Bogdan Petriceicu Hasdeu / Gh. Mihăilă // Academica. – 1996. – Apr.-Mai.-Iun. – P. 27. BNRM 951. Ornea, Z. Proza lui Hasdeu / Z. Ornea // România lit. – 1996. – 11-17 dec. – P. 9. BNRM 952. Vârgolici, Teodor. Proza lui B. P. Hasdeu în ediţie critică / Teodor Vârgolici // Adevărul lit. şi artistic. – 1996. – 20 oct. – P. 8. BNRM 1997 953. Boboc, Alina. Precursori ai comediei lui Caragiale : [incl. B. P. Hasdeu] /

Alina Boboc // Limbă şi lit. – 1997. – Nr 3/4. – P. 86-94. BNRM 954. Bogdan Petriceicu Hasdeu – 90 de ani de la trecerea în nefiinţă // Glasul Naţiunii. – 1997. – 3 sept. BNRM 955. Bogdan Petriceicu Hasdeu : (1838-1907) : [tab. cron., bibliogr. şi repere crit.] // Calendarul bibliotecarului-1997. – Ch., 1997. – P. 195-201.

147


BNRM, BM Hasdeu 956. Botneanu, A. „Scriitor, publicist, om de ştiinţă” : [B. P. Hasdeu] / A.

957.

958.

959.

960.

961.

962.

963.

Botneanu // Pămînt şi oameni. – 1997. – 23 aug.; Земля и люди. – 1997. – 23 авг. – În lb. ru. BNRM Brad, Lucreţia. 90 de ani de la trecerea lui B. P. Hasdeu în eternitate / Lucreţia Brad // Mesagerul. – 1997. – 5 sept. BNRM Ciocîrlan, Vasile. Patriotismul familiei B. P. Hasdeu şi omagierea artistică a valorilor patriotice româneşti / Vasile Ciocîrlan // Glasul Naţiunii. – 1997. – 6 aug. – P. 10. BNRM Efrim, Liliana. Filosofia istoriei în opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu : Romantismul / Liliana Efrim // Ştiinţa. – 1997. – Ian.-Febr. (Nr 1). – P. 21. BNRM Efrim, Liliana. Pozitivismul istoric al lui Bogdan Petriceicu Hasdeu / Liliana Efrim // Rev. de filosofie şi drept. – 1997. – Nr 1. – P. 36-43. BNRM Frunză, Dumitrian. 90 de ani de la trecerea în nefiinţă a lui B. P. Hasdeu / Dumitrian Frunză // Natura. – 1997. – Dec. (Nr 12). – P. 8. BNRM Lăzărescu, Gheorghe. Probleme ale analizei de text : un portret contradictoriu – Hasdeu văzut de Iorga / Gheorghe Lăzărescu // Limba şi lit. română. – 1997. – Nr 3. – P. 29-32. BNRM Vârgolici, Teodor. B. P. Hasdeu şi folclorul / Teodor Vârgolici // Adevărul lit. şi artistic. – 1997. – 6 iul. – P. 4. BNRM, BM Hasdeu

1998 964. Balmuş, Pavel. Vasile Alecsandri şi Mihai Eminescu, apreciaţi de către

Bogdan Petriceicu Hasdeu şi Iulia Hasdeu (Camille Armand) / Pavel Balmuş // Magazin bibliologic. – 1998. – Nr 3/4. – P. 31-33. BNRM

148


965. Bârna, Vlaicu. Munţii Apuseni vizitaţi de Hasdeu şi de Caragiale /

966.

967.

968.

969.

970.

971.

972.

973.

974.

1999

149

Vlaicu Bârna // România lit. – 1998. – 25-31 mart. – P. 10. BNRM Botezatu, Eliza. Agerul şoiman bătrîn : [160 de ani de la naşterea lui B. P. Hasdeu] / Eliza Botezatu // Moldova Suverană. – 1998. – 3 mart. BNRM Ciocanu, Ion. Importanţa şi actualitatea unui ilustru enciclopedist : B. P. Hasdeu – 160 de ani de la naştere / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 1998. – 19 febr. BNRM Dron, Ion. Bogdan Petriceicu Hasdeu / Ion Dron // Cauza. – 1998. – 18 febr. – P. 4. BNRM Malaneţchi, Vasile. Împreună, pe urmele lui B. P. Hasdeu / Vasile Malaneţchi // Ţara. – 1998. – 29 sept. BNRM Nastasiu, Vasile. Hasdeu cel Mare : Comemorări / Vasile Nastasiu // Luceafărul. – 1998. – 12 febr. BNRM Ornea, Zigu. Hasdeu spiritistul / Zigu Ornea // Dilema. – 1998. – 1622 oct. – P. 10. BNRM Şpac, Ion. Basarabeanul Bogdan Petriceicu Hasdeu în viziunea altui basarabean.... [scriitorul Gh. V. Madan] / Ion Şpac // Curierul de seară. – 1998. – 27 ian ; Веч. Кишинев. – 1998. – 27 янв. – În lb. ru. BNRM Un geniu universal : [160 de ani de la naşterea lui B. P. Hasdeu] // Ţara. – 1998. – 3 mart. BNRM Varta, Ion. „Liga Culturală a Românilor Basarabeni şi revoluţia rusă de la 1905” : [160 de ani de la naşterea ilustrului savant cu talent enciclopedic, scriitorul, publicistul, omul de cultură Bogdan Petriceicu Hasdeu] / Ion Varta // Glasul Naţiunii. – 1998. – 11 mart. BNRM


975. Ciocanu, Ion. „Contribuţii” la cunoaşterea lui B.P. Hasdeu / Ion

976.

977.

978.

979.

980.

981.

Ciocanu // Moldova suverană. – 1999. – 27 apr. – Rec. la cartea Hasdeu B. P. Publicistică din ziarul Traian 1869-1870. – Ch. : ARC, 1998. – 335 p. BNRM Coandă, Svetlana. Concepţia filozofică a lui B.P. Hasdeu în contextul filozofiei europene / Svetlana Coandă // An. Şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socio-umane. – 1999. – P. 150-154. BNRM Dabu, Emilia. Hasdeu şi albanezii / Emilia Dabu // Glasul Naţiunii. – 1999. – 26 noiemb. (Nr 33). – P. 26. BNRM Efrim, Liliana. Bogdan Petriceicu Hasdeu şi G. Vico: tangenţe şi confluenţe / Liliana Efrim // An. Şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. socio-umane. – 1999. – P. 229-232. BNRM Holban, Ioan. B. P. Hasdeu, jurnalul intim / Ioan Holban // Convorbiri lit. – 1999. – Nr 10. – P. 22. BNRM Nastasiu, Vasile. B.P. Hasdeu al lui George Munteanu : [conf. bucureştean George Munteanu despre B.P. Hasdeu] / Vasile Nastasiu // Luceafărul. – 1999. - 25 mart. – P. 4. BNRM Săvoiu, Adrian. Perspectivă asupra personajului istoric : [în opera lui B. P. Hasdeu] / Adrian Săvoiu // Limba şi lit. română. – 1999. – Nr 3. – P. 33-36. F. Osadcenco, BNRM

2000 982. Negru, Nina. „Chestiunea israelită” în publicistica lui B.P. Hasdeu şi M.

Eminescu / Nina Negru // Magazin bibliologic. – 2000. – Nr 1. – P. 3742. BNRM 2001 983. Balmuş, Pavel. Dacica hasdeueană perpetuă : (Dăinuirea dacilor, peste

ani, în concepţia lui B. P. Hasdeu) / Pavel Balmuş // Magazin bibliologic.

150


– 2001. – Nr 2. – P. 53-55. BNRM, CNH-BM Hasdeu 984. Grosu, Vasile. Bogdan-Petriceicu Hasdeu / Vasile Grosu // Lit. şi arta. – 2001. – 26 apr. – P. 7. BNRM 985. Rotaru, Liliana. Codul deontologic al istoricului în opera filozofică a lui Lucian din Samosata şi Bogdan Petriceicu Hasdeu : (st. istoricocomparativ) / Liliana Rotaru // An. Şt. ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Şt. Socio-umane. – 2001. – Vol. 2. – P. 260-265. BNRM 986. Trifan, Călina. Contribuţia lui Mircea Eliade la valorificarea operei lui Bogdan Petriceicu Hasdeu / Călina Trifan // Basarabia. – 2001. – Nr 5/7. – P. 167-170. BNRM 2002 987. Bejenaru, Ion. Hasdeu, la Dinăuţi / Ion Bejenaru // Lit. şi arta. – 2002.

– 26 sept. – P. 7. BNRM 988. Boboc, Alina. Modalităţi de caracterizare a personajului Răzvan din drama Răzvan şi Vidra / Alina Boboc // Limba şi lit. română. – 2002. – Nr 4. – P. 27-30. – Rec. la cartea : Scrieri alese : Răzvan şi Vidra ; Micuţa. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1999. – 255 p. BNRM 989. Vârgolici, Teodor. Arhiva spirituală a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu / Teodor Vârgolici // Adevărul lit. şi artistic. – 2002. – 30 iul. – P. 4. BNRM, BM Hasdeu 990. Vârgolici, Teodor. Bogdan Petriceicu Hasdeu şi economia politică / Teodor Vârgolici // Adevărul lit. şi artistic. – 2002. – 27 aug. – P. 4. BNRM, BM Hasdeu 2003 991. Balmuş, Pavel. Gimnazist la Chişinău – student extern la Universitatea

din Harkiv : (165 ani de la naşterea lui B. P. Hasdeu) / Pavel Balmuş // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 41-43 ; Vol. 6, Nr 2. – P. 31-33 ;

151


992.

993.

994.

995.

996.

Vol. 7, Nr 3. – P. 43-44. BNRM, BM Hasdeu Boboc, Alina. Publicistul Bogdan Petriceicu Hasdeu / Alina Boboc // Luceafărul. – 2003. – Nr 1. – P. 15. BNRM Mănucă, Dan. Jurnalismul politic al lui B. P. Hasdeu / Dan Mănucă // Convorbiri lit. – 2003. – Nr 5. – P. 48-51. F. Osadcenco Pecican, Ovidiu. B.P. Hasdeu. Concepţia filozofică a operei / Ovidiu Pecican // Sud-Est. – 2003. – Nr 1. – P. 16-26. BNRM, BM Hasdeu Răileanu, Vitalie. Întregirea tabloului publicisticii lui B. P. Hasdeu / Vitalie Răileanu // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 50. BNRM, BM Hasdeu Un templu al spiritismului : [casa lui Bogdan Petriceicu Hasdeu] // România pitorească. – 2003. – Nr 2. – P. 2. BNRM

2004 997. Balmuş, Pavel. Cuvinte de recunoştinţă pentru un dar foarte preţios:

[privind Arhiva istorică a României (1864-1865, 1867) a lui B. P. Hasdeu, transmisă de dna Valentina Butnaru de la Societatea „Limba noastră cea română” din Bucureşti, Centrului Naţional de Hasdeulogie] / Pavel Balmuş // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 29. BNRM, BM Hasdeu 998. Balmuş, Pavel. Din relaţiile lui B. P. Hasdeu cu Z. C. Ralli-Arbore / Pavel Balmuş // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr 4 (12). – P. 167-176. BNRM 999. Folcloristica lui Hasdeu [un nou volum de texte folcloristice în două volume îngrijite de I. Oprişan (ed. Saeculum)] // Adevărul lit. şi artistic. – 2004. – 6 ian. – P. 13. BNRM 1000. Malaneţchi, Vasile. Oraşul adolescenţei lui Bogdan Petriceicu Hasdeu (I) : Drumurile spre Hasdeu, la Chişinău, duc la Biblioteca Municipală / Vasile Malaneţchi // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 24-28. BNRM, BM Hasdeu

152


1001. Vârgolici, Teodor. Dramaturgia lui B.P. Hasdeu / Teodor Vârgolici //

Adevărul lit. şi artistic. – 2004. – 6 apr. – P. 4 BNRM, BM Hasdeu 1002. Vârgolici, Teodor. Publicistica politică a lui B.P. Hasdeu / Teodor Vârgolici // Adevărul lit. şi artistic. – 2004. – 28 sept. – P. 3 BNRM, BM Hasdeu 2005 1003. Malaneţchi, Vasile. Oraşul adolescenţei lui Bogdan Petriceicu Hasdeu

(II) : Drumurile spre Hasdeu, la Chişinău, duc la Biblioteca Municipală / Vasile Malaneţchi // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 25-28. BNRM, BM Hasdeu 1004. Oişteanu, Andrei. Duelul la români : eseu / Andrei Oişteanu // România lit. – 2005. – 8-14 iun. – Din conţ. : B.P. Hasdeu iuncher ; B.P. Hasdeu scriitor. BNRM, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu 2006 1005. Cojocaru, Ala. B. Petriceicu-Hasdeu: Deviza familiei noastre trebuie să

fie: patrie, onoare şi ştiinţă : [relaţiile dintre B. P. Hasdeu şi fiica sa] // „a” MIC. – 2006. – Nr 2. – P. 2. BNRM, BM Hasdeu 1006. Secrieru, Vasile (preot). Bogdan Petriceicu Hasdeu şi fascinaţia cărţii / Vasile Secrieru // Confluenţe bibliologice. – 2006. – Nr 1/2. – P. 34-36. – Bibliogr. : 9 tit. BM Hasdeu 1007. Simuţ, Ion. Mersul ediţiei Hasdeu : [despre ed. B.P. Hasdeu. Opere] / Ion Simuţ // România lit. – 2006. – 1-7 febr. – P. 13. BNRM, BM Hasdeu 2007 1008. Sandu, Vasile. Pentru ce Hasdeu ? : [despre B.P. Hasdeu] / Vasile Sandu

// BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 39-42. – (Patronul nostru spiritual). BNRM, BM Hasdeu

153


1009. [Şveţ, Maria]. Bogdan Petriceicu Hasdeu : (1838-1907) : [bibliogr.

select.] / Maria Şveţ // Calendar Naţional-2007. – Ch., 2007. – P. 255257. – (Semnat : M. Ş.) BNRM, BM Hasdeu 1010. Tecuci, Alexandru. Planurile lui B.P. Hasdeu – o iconografie a infinutului (I) ; (II) : [100 de ani de la moartea scriitorului] / Alexandu Tecuci // Glasul Naţiunii. – 2007. – 8 mart. – P. 8 ; 29 mart. – P. 8 BNRM, BM Hasdeu CNH-BM Hasdeu

În limba rusă 1896 1011. Б. П. Хашдеу – член-корреспондент Академии наук // Известия

Императорской Академии наук (Санкт-Петербург). – 1896. – T. 4. – С. XXXIX. MLR 1957 1012. Панфил, В. Богдан Петричейку Хашдеу / В. Панфил // Сов.

Молдавия. – 1957. – 27 авг. BNRM 1013. Романенко, Н. Б. П. Хашдеу (1863-1907) / Н. Романенко // Молодежь Молдавии. – 1957. – 27 авг. BNRM 1958-1960 1014. Б. П. Хашдеу : (к 120-летию со дня рождения) // Сов. Молдавия. –

1958. – 26 февр. BNRM 1015. Двойченко-Маркова, Е. Молдавский классик : [рец. на кн. : Романенко, Н. Богдан Петричейку Хашдеу. – К., 1952.] / Е. ДвойченкоМаркова // Вопр. лит. – 1960. – № 4. – С. 208-221. BNRM 1963

154


1016. Двойченко-Маркова, Е. Б. П. Хашдеу и Гейне / Е. Двойченко-

Маркова // Limba şi lit. mold. – 1963. – Nr 2. – P. 74-75. BNRM, MLR 1017. Кирошка, Б. Богдан Петричейку Хашдеу : [к 125-летию со дня рождения] / Б. Кирошка // Молодежь Молдавии. – 1963. – 16 марта. BNRM 1964 1018. Бик, Ж. Богдан Петричейку Хашдеу / Ж. Бик // Румынская

литература. BNRM

1964.

Nr

1.

С.

95-99.

1965-1968 1019. Двойченко-Маркова, Е.

Б. П. Хашдеу и Лермонтов / Е. Двойченко-Маркова // Limba şi lit. mold. – 1965. – Nr 3. – P. 58-59. BNRM 1020. Памяти Б. П. Хашдеу // Сов. Молдавия. – 1968. – 27 февр. – С. 4. BNRM 1021. Поэт, публицист, ученый [Б. П. Хашдеу] // Сов. Молдавия. – 1968. – 27 февр. – С. 4. BNRM 1969 1022. Семчинский, С. Неизвестные русские стихи Богдана Петричейку

Хашдеу : анализ неизвестных стихотворений Б. П. Хашдеу, написан. на рус. яз. : „Викентий из Кутна” ; „Логофет Иван Тывту” ; „Дед Яцко Пасечник” ; „Князь Мал” ; „Воевода Драгош” и др. / С. Семчинский // Limba şi lit. mold. – 1969. – Nr 3. – P. 52-57 ; Nr 4. – P. 59-67. BNRM 1971

155


1023. Попович, К. Источники братства / К. Попович, Е. Руссев //

Кодры. – 1971. – № 9. – С. 140-143. – Рец. на кн. : Романець, О. Джерела братерства. Богдан П. Хашдеу i схiдноромансько-украïнськi взаемини. – Львiв : Видавництво Львiвського Унiверситету, 1971. – 193 с. BNRM 1978 1024. Двойченко-Маркова, Е. Б.П. Хашдеу в России / Е. Двойченко-

Маркова // Limba şi lit. mold. – 1978. – Nr 2. – P. 30-32. BNRM 1025. Штивельман, М. К истории одной литературной полемики : (Б. П. Хашдеу и Я. Негруци) / М. Штивельман // Limba şi lit. mold. – 1978. – Nr 1. – P. 56-58. BNRM 1981-1986 1026. Романенко, Николай. Два неизвестных стихотворения гимназиста

Б. П. Хашдеу [„Не демон ли злой искуситель…”, посвящ. Алине Мержеевской и „Дитя! Зачем меня ты любишь”, написан. для Регины Ходковской] / Николай Романенко // Limba şi lit. mold. – 1981. – Nr 3. – P. 56-58. BNRM 1027. Маланецкий, В. Гимназические годы Б. П. Хашдеу : [материалы, касающиеся периода обучения писателя в г. Ровно и г. Кишиневе] / В. Маланецкий // Кодры. – 1982. – № 8. – С. 134-140. BNRM 1028. Романенко, Николай. Юный кишиневец – читатель и почитатель Пушкина : [влияние Пушкина на формирование эстет. взглядов Б. П. Хашдеу] / Николай Романенко // Кодры. – 1986. – № 11. – С. 138-144. BNRM 1988

156


1029. Бабий, А. Слышать народ : [взгляды Б. П. Хашдеу на роль нар. масс

1030.

1031.

1032.

1033.

1034.

1035.

1036.

1037.

157

в истории] / А. Бабий // Сов. Молдавия. – 1988. – 26 февр. BNRM Бахнару, В. Вклад Б. П. Хашдеу в европейскую лингвистику : [о филолог. исслед. Б. П. Хашдеу и об отношении выдающ. лингвистов Европы к науч. деятельности рум. писателя] / В. Бахнару // Нар. образование. – 1988. – 13 февр. BNRM Бондарчук, Н. Ф. Неиссякаемый родник : к 150-летию со дня рождения Б. П. Хашдеу / Н. Ф. Бондарчук // Правда. – 1988. – 28 февр. BNRM Дабижа, Николае. Наш современник : [размышления современ. молд. писателя о творч. пути Б. П. Хашдеу] / Николае Дабижа // Сов. Молдавия. – 1988. – 11 февр. – С. 4. BNRM Маланецкий, В. «Здесь, с просвещеньем неразлучный» : [о годах обучения Хашдеу в Кишиневе и о его первых шагах в литературе] / В. Маланецкий ; пер. Л. Фельдшер // Кодры. – 1988. – № 2. – С. 150-152. BNRM Маланецкий, В. Курьезы родословной Б. П. Хашдеу : [о версии родословной Б. П. Хашдеу молд. исслед. И. Н. Халиппы] / В. Маланецкий // Горизонт. – 1988. – № 2. – С. 6. BNRM Павел, В. Энциклопедия языка, культуры и быта народа : [о работе Etymologicum Magnum Romaniae Б. П. Хашдеу] / В. Павел // Сов. Молдавия. – 1988. – 20 февр. BNRM Романенко, Николай. Кишиневское окружение молодого Б. П. Хашдеу / Николай Романенко // Горизонт. – 1988. – № 2. – С. 2-5. BNRM Романенко, Николай. Хашдеу – переводчик : [о сравнит. исслед. повестей: дакороман. „Колечко и убрус”, чеш. „Краледворская рукопись”, рус. „Слово о полку Игореве”] / Николай Романенко // Сов. Молдавия. – 1988. – 13 февр. BNRM


1038. Хропотинский, А. Б. П. Хашдеу – поэт : [150 лет со дня рождения

1039.

1040.

1041.

1042.

1043.

Б. П. Хашдеу] / А. Хропотинский // Сов. Молдавия. – 1988. – 16 февр. BNRM Чимпой, Михай. „Дойти до истины…” : к 150 – летию со дня рождения Б. П. Хашдеу / Михай Чимпой ; пер. А. Бродского // Кодры. – 1988. – № 4. – С. 142-149. BNRM Чимпой, Михай. „…Расширять сферу истинного” : к 150–летию со дня рождения Б. П. Хашдеу / Михай Чимпой // Лит. газ. – 1988. – 16 марта. – С. 7. BNRM, MLR Чимпой, Михай. „С просвещеньем неразлучный…” : [о богатстве внутреннего мира, широте интересов Б. П. Хашдеу] / Михай Чимпой ; пер. А. Бродского // Сов. Молдавия. – 1988. – 26 февр. – С. 3. BNRM, MLR Шатохина, Е. Он был из породы титанов : [о взаимосвязи творчества Б. П. Хашдеу с русской культурой] / Е. Шатохина // Молодежь Молдавии. – 1988. – 27 февр. BNRM Яким, Валерий. Многогранный талант [Б. П. Хашдеу] / Валерий Яким // Нар. образование. – 1988. – 17 февр. BNRM

1990-1995 1044. Маланецкий, В. Загадка многоточия : [о Б. П. Хашдеу] / В.

Маланецкий // Кодры. – 1990. – № 10. – С. 194-195. BNRM 1045. Галбен, А. Богдан Петричейку Хашдеу – выдающийся историк и юрист / А. Галбен // Cugetul. – 1991. – Nr 5/6. – P. 35-43. BNRM 1998 1046. Левензон, Матвей. Миг вечности… : [о Б. П. Хашдеу и о новом

фильме, посвящен. ему] / Матвей Левензон // Независимая

158


Молдова. – 1998. – 20 нояб. BNRM 1047. Стурдза, З. Богдан Петричейку Хашдеу / З. Стурдза // Независимая Молдова. – 1998. – 27 янв. BNRM

În limba ucraineană 1048. Олексюк, Р. На образцах русской классики : о классике молд. и

рум. лит. Б.П. Хашдеу / Р. Олексюк // Радянська Буковина. – 1988. – 15 мая. BNRM

Iulia / Julie B. P. Hasdeu

(pseudonim francez Camille Armand) (1869-1888) Opera Ediţii aparte, cărţi

Vezi: nr. 273, 338

1889 1049. Oeuvres posthumes / Iulia Hasdeu ; introd. par

le Cte Angelo de Gubernatis. [Vol. 1]. Bourgeons d’avril : Fantaisies et Rêves. – Paris : Librairie Hachette et C-ie ; Bucarest : Librairie Socec et C-ie, [1889]. – VII-XLVIII + 237 p. – (În sursă anul este indicat cu cifre romane: M DCCCLXXXIX). BNRM, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu 1890 1050. Oeuvres posthumes / Iulia Hasdeu. [Vol. 2]. Chevalerie : Confidences

et Canevas. – Paris : Librairie Hachette et C-ie ; Bucarest : Librairie Socec et C-ie, [1890]. – V-XXXI+287 p. – (În sursă anul este indicat cu cifre romane: M DCCC XC). CNH-BM Hasdeu

159


1051. Oeuvres posthumes / Iulia Hasdeu. [Vol. 3]. Théâtre : Légendes et

Contes. – Paris : Librairie Hachette et C-ie ; Bucarest : Librairie Socec et C-ie, [1890]. – 382 p. – (În sursă anul este indicat cu cifre romane: M DCCC XC). BNRM, BM Hasdeu 1970-1976 1052. Domnişoara ursuză : roman inedit pentru copii, scris la 1881 / Iulia

Hasdeu ; trad. din fr. de B. P. Hasdeu. – Bucureşti : Ion Creangă, 1970. – 104 p. : 2 f. portr. BNRM, Bibl. Ghibu 1053. Prinţesa Fluture : basme, legende şi povestiri alese din publicaţii şi manuscrise, iar unele trad. din lb. fr. / Iulia Hasdeu ; prez. de Crina Decusară-Bocşan. – Bucureşti : Ion Creangă, 1972. – 48 p. : il. BNRM, Bibl. Ghibu 1054. Versuri. Proză. Corespondenţă / Iulia Hasdeu ; ed. îngrijită şi pref. de Crina Decusară-Bocşan ; trad. de B. P. Hasdeu, C. Doicescu, T. Demetrescu. – Bucureşti : Minerva, 1976. – XXIV, XXIV+445 p. : il. BNRM, BŞCAŞM,CNH-BM Hasdeu, Bibl.Ghibu, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgovişte 1988 1055. Dicţionar de cuvinte şi expresii comune limbilor română şi franceză /

Iulia Hasdeu, G. Sîrbu. – Bucureşti : Albatros, 1988. – 551 p. BNRM 1056. Les contes bleues: [pentru copii de vîrstă preşc. şi elevi din cl. primare] / Iulia Hasdeu ; o parte a poveştilor trad. din lb. ro. ; pict. : S. Bucur, B. Amambaev. – Ch. : Lit. artistică, 1988. – 40 p. : il. – În lb. fr. CNH-BM Hasdeu 1057. Scrieri alese / Iulia Hasdeu ; ed. îngrijită şi pref. de Crina DecusarăBocşan ; trad. de B. P. Hasdeu, C. Doicescu, T. Demetrescu. – Bucureşti : Minerva, 1988. – 316 p. – Text paralel în lb. fr. şi ro. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ghibu, Bibl.Ovidius 1990-1993

160


1058. Prinţesa Fluture : Pagini de proză : pentru preşc. şi cl. primare / Iulia

Hasdeu ; notă biogr. de V. Badiu ; il. de I. Moraru. – Ch. : Lit. artistică, 1990 – 110 p. BNRM, BŞCAŞM, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgovişte, Bibl. Ovidius 1059. Viaţa şi faptele lui Mihai Viteazul / Iulia Hasdeu ; ed. îngrijită, variante, pref., note de Octavian Onea ; add. : Aaron Florian. – Câmpina : Verva, 1991. – 36 p. : facs. BNRM, BŞCAŞM,CNH-BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgovişte, Bibl. Ovidius, Bibl. Târgu-Mureş 1060. Destăinuiri : [versuri şi proză] / Iulia Hasdeu ; ed. îngrijită şi pref. de Crina Decusară-Bocşan ; trad. de T. Demetrescu ş.a. – Bucureşti : Stress S.R.L. – 1993. – 108 p. – Text paralel în lb. ro şi lb. fr. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Ovidius, Bibl. TârguMureş, Bibl. Transilvania 1997 1061. Fluieraşul de os : povestiri, legende, basme / Iulia Hasdeu ; ed. îngrijită

şi pref. de Crina Decusară-Bocşan ; il. de Liliana Jigău. – Bucureşti : Floarea Darurilor, 1997. – 143 p. : il. BNRM, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Transilvania 1062. Muguri de aprilie : Fantezii şi visări ; Medievale ; Destăinuiri ; Schiţe / Iulia Hasdeu ; trad. de A. Cipeianu ; ed. îngrijită şi pref. de Crina Decusară-Bocşan. – Bucureşti : Eminescu, 1997. – 323 p. CNH-BM Hasdeu 1063. Poezii / Iulia Hasdeu. – Bucureşti : Miracol, 1997. – 167 p. CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ovidius, Bibl. Maramureş, Bibl. Ghibu 1998 1064. Năzdrăvăniile Denisei : roman inedit pentru copii / Iulia Hasdeu ; trad.

şi adaptare de Crina Decusară-Bocşan. – Bucureşti : Ion Creangă, 1998. – 126 p. CNH-BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgovişte, Bibl. Târgu-Mureş 2000

161


1065. Bourgeons d'avril : Fantaisies et Rêves = Muguri de aprilie : Fantezii şi

visări / Iulia Hasdeu ; trad. de Augustin G. Cipeianu, Raluca Grigoriu şi Ion Potopin ; ed. îngrijită de Crina Decusară-Bocşan . – Bucureşti : Eminescu, 2000. – 320 p. – Ed. bilingvă. BNRM 1066. Fiul răsfăţat = Le fils gâté / Iulia Hasdeu. – [Bucureşti] : Ed. Asociaţiei Culturale „Iulia Hasdeu”, [2000]. – 215 p. – Text paralel în lb. ro. şi lb. fr. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 1067. 19 file de jurnal / Iulia Hasdeu ; ed. îngrijită de Crina Decusară-Bocşan. – Bucureşti : Eminescu, 2000. – 567 p. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 2002-2003 1068. Teatru / Iulia Hasdeu ; ed. îngrijită şi trad. de Crina Decusară-Bocşan. –

Bucureşti : Ed. Asociaţiei Culturale „Iulia Hasdeu”, 2002. – 135 p. CNH-BM Hasdeu 1069. Eseuri literare şi reflecţii / Iulia Hasdeu ; ed. îngrijită, pref., note şi trad. de Crina Decusară-Bocşan. – Bucureşti : Ed. Asociaţiei „Iulia Hasdeu”, 2003. – 154 p. CNH-BM Hasdeu 2004 1070. Epistolar Iulia Hasdeu. [Vol.] 2.

/ Iulia Hasdeu ; alcăt. : Crina Decusară-Bocşan. ; trad. : Dana Mihaela Burnar ş. a. – Bucureşti : Ed. Asociaţiei Culturale „Iulia Hasdeu”, 2004. – 262 p. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu 1071. Paralipomene / Iulia Hasdeu ; ed. îngrijită : Crina Decusară-Bocşan, Lavinia Vasiliu Ignat. – Bucureşti : Ed. Asociaţiei Culturale „Iulia Hasdeu”, 2004. – 230 p. BNRM, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ştefan cel Mare 2005 1072. Oeuvres poétiques = Opera poetică / Julie (Iulia) Hasdeu ; trad. de

Augustin Cipeianu ; pref. : Jenica Tabacu ; ed. îngrijită şi postf. : I. Oprişan. – Ed. bilingvă. – Bucureşti : Saeculum I. O., 2005. – 783 p. –

162


Text paralel CNH-BM Hasdeu

în

lb.

fr.

şi

ro.

2006 1073. Cugetări / Iulia Hasdeu. – Bucureşti : Saeculum vizual, 2006. – 159 p.

CNH-BM Hasdeu 1074. Prinţesa Fluture : Ghiocelul ; Prinţesa Fluture ; Trandafirul moşului :

[poveşti] / Iulia Hasdeu ; cuvînt-înainte de M. Neagu ; pict. : Iurie Fuştei. – Ch.: Pontos, 2006. – 28 p. : il. BNRM, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Ovidius, Bibl. Târgovişte *** 1075. Epistolar Iulia Hasdeu. [Vol. 1.] / Iulia Hasdeu ; alcăt. : Crina Decusară-

Bocşan. – [Bucureşti] : Ed. Asociaţiei UNESCO „Iulia Hasdeu”, [s. a.]. – 305 p. BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu

În culegeri 1988-1992 1076. Martul ; Doina ; Nocturnă ; Să nu mai plîng să nu mi-o ceri ; De ce? ;

Serenadă ; Himera : [versuri] / Iulia Hasdeu ; trad. de L. Lari // Iubire şi speranţă : din lirica feminină universală. – Ch., 1988. – P. 49-54. BNRM, BM Hasdeu 1077. Singurătate : [versuri] / Iulia Hasdeu // Antologia poeziei religioase româneşti de la începuturi pînă azi. – Bucureşti, 1992. – P. 65-67. BNRM, BM Hasdeu În seriale şi periodice 1969 1078. Cîntec de leagăn : [versuri] / Iulia Hasdeu ; trad. de B.P. Hasdeu //

Cultura. – 1969. – 22 noiemb. – P. 12. BNRM

163


1079. De ce ? : [versuri] / Iulia Hasdeu ; trad. de Gr. Vieru // Cultura. – 1969.

– 22 noiemb. – P. 12. BNRM 1080. Mă întreb adesea : [versuri] / Iulia Hasdeu ; trad. de P. Sabin // Cultura. – 1969. – 22 noiemb. – P. 12. BNRM 1985-1987 1081. Trandafirul moşului : basm / Iulia Hasdeu // Steluţa. – 1985. – Nr 12.

– P. 8-10 ; Florile dalbe. – 1994. – 18 noiemb. – P. 8. BNRM 1082. Margareta de Scoţia ; Să nu mai plîng să nu mi-o ceri : [versuri] / Iulia Hasdeu ; trad. din fr. de L. Lari // Orizontul. – 1987. – Nr 5. – P. 42. BNRM 1988 1083. Cîntec de leagăn ; Lacrimi din copilărie ; Foaie verde de stejar ; În

Elveţia ; Către Hebe : [versuri] / Iulia Hasdeu ; trad. din fr. de An. Ciocanu // Lit. şi arta. – 1988. – 10 mart. – P. 8 ; Glasul Naţiunii. – 1995. – Febr. (Nr 6). – P. 4. BNRM 1084. Lăcomia : [poveste] / Iulia Hasdeu // Scînteia leninistă. – 1988. – Nr 5. – P. 10-11. BNRM 1085. Primăvara şi toamna ; Cavalerul necredincios ; Bietul paj ; Zile de nelinişte: [versuri] / Iulia Hasdeu ; trad. din fr. de L. Sobeţki // Nistru. – 1988. – Nr 1. – P. 102-104. BNRM, BM Hasdeu 1989-1991 1086. Prinţesa Fluture : [fragm.] / Iulia Hasdeu // Steluţa. – 1989. – Nr 11. –

P. 12-13. BNRM

164


1087. Himera : [versuri] / Iulia Hasdeu ; trad. din fr. de L. Lari // Glasul

Naţiunii. – 1991. – 4 ian. – P. 6. BNRM 1992 1088. Clopoţelul ; Către Hebe ; Victor Hugo : [versuri] / Iulia Hasdeu //

Femeia Moldovei. – 1992. – Nr 9/12. – P. 13-14. BNRM 1089. Copila murindă : [versuri] / Iulia Hasdeu // Manuscriptum. – 1992. Nr 1/4. – P. 51. CNH-BM Hasdeu 1090. Să nu mai plîng, să nu mi-o ceri : [versuri] / Iulia Hasdeu ; trad. de Leonida Lari // Glasul Naţiunii. – 1992. – 8 mai. – P. 9. BNRM 1993 1091. À la même = Aceleiaşi : [versuri] / Iulia Hasdeu // Adevărul lit. şi

artistic. BNRM

1993.

21

noiemb.

În

lb.

fr.

1994 1092. Autoportret ; Chipul tatei (B.P. Hasdeu) / Iulia Hasdeu // Basarabia. –

1994. – Nr 2/3. – P. 7. BNRM 1093. Din cugetările Iuliei Hasdeu [despre femeie] / Iulia Hasdeu // Făclia. – 1994. – 4 mart. BNRM 1094. Iarăşi poveştile : [versuri ] / Iulia Hasdeu ; trad. în lb. ro. de V. A. Tauşan // Florile dalbe. – 1994. – 18 noiemb. BNRM 1095. Trandafirul în vază : [versuri] / Iulia Hasdeu ; trad. în lb. ro. de V. A. Tauşan // Viaţa satului. – 1994. – 17 dec. 1995

165


1096. Chanson de la lune ; Larme d’enfance ; La muse ; L’amour maternel ;

1097. 1098.

1099.

1100.

Chanson dace : [versuri inedite] / Iulia Hasdeu // Tineretul liber. – 1995. – 15 mai. – În lb. fr. BNRM Cugetări / Iulia Hasdeu // Lit. şi arta. – 1995. – 30 noiemb. BNRM Fetiţa cea milostivă : [povestire] ; Unei fete tinere ; Patriei ; Moartea : [versuri] / Iulia Hasdeu ; în rom. de Codina Duşoiu, Raluca Grigoriu // Lit. şi arta. – 1995. – 30 noiemb. BNRM Mon pays ; L’oiseau : [versuri] / Iulia Hasdeu // Lit şi arta. – 1995. – 30 noiemb. – În lb. fr. BNRM România : [versuri] / Iulia Hasdeu // România Mare. – 1995. – 3 febr. ; Ţara. – 1998. – 29 sept. BNRM

1997 1101. Lacrimi din copilărie : [versuri] / Iulia Hasdeu // Glasul Naţiunii. –

1997. BNRM

Мart.

(Nr

5).

P.

8.

1998 1102. Cîntec dac ; De ce? ; Trandafirul în vază ; Primăvara şi toamna ; Unei file

: [versuri] / Iulia Hasdeu // Florile dalbe. – 1998. – 17 sept. BNRM 1103. Ghiocelul : [legendă] / Iulia Hasdeu // Clipa siderală. – 1998. – [Nr 1]. – P. 12 ; „a” MIC. – 2001. – Nr 3. – P. 3. BNRM 1999 1104. Cugetări ; Dragul meu Paparuga! / Iulia Hasdeu // Glasul Naţiunii. –

1999. – 22 sept. – P. 25. BNRM

166


1105. Lăcomia : [povestiri] ; Către Hebe ; Primăvara şi toamna : [versuri] /

Iulia Hasdeu ; cuv. introd. de Ion Ciocanu ; în rom. de Victoria Tauşan şi Ciprian Doicescu // Clipa siderală. – 1999. – Nr 10. – P. 12-13. BNRM 2000-2003 1106. Salamandra : [povestire] / Iulia Hasdeu // „a” MIC. – 2000. – Nr 1. –

Supl. BNRM 1107. 19 file de jurnal : [fragm.] / Iulia Hasdeu // Clipa siderală. – 2002. – Nr 2. – P. 32-34 ; Nr 3. – P. 37. BM Hasdeu, BNRM 1108. Cristina : [eseu] / Iulia Hasdeu ; trad. din fr. de Augustin Cipeianu // Tinerimea Moldovei. – 2003. – 9 oct. BNRM

În limba rusă 1987-2001 1109. Март ; Маргарита Шотландская ; Не запрещай мне плакать ; Почему

1110.

1111.

1112.

1113. 1114.

167

? / Юлия Хашдеу ; пер. Ю. Александрова // Горизонт. – 1987. – № 5. – С. 42. BNRM Колыбельная : (отр.) / Юлия Хашдеу ; пер. Р. Ольшевский // Звездочка. – 1988. – № 7. – С. 12. BNRM Сказка о принцессе-бабочке : (в сокр.) / Юлия Хашдеу ; пер. М. Флоря // Звездочка. – 1989. – № 11. – С. 12-13. BNRM Роза деда Стано : сказка / Юлия Хашдеу ; пер. А. Юнко // Белые цветы. – 1993. – 11 июня. – С. 14 ; 1994. – 18 нояб. – С. 1. BNRM Возвращаюсь со сказками / Юлия Хашдеу ; пер. А. Юнко // Белые цветы. – 1994. – 18 нояб. – С. 1. Подснежник / Юлия Хашдеу // „a” MIC. – 2001. – Nr 3. – С. 3. BNRM


Despre Iulia Hasdeu

Cărţi 1941-2004 1115. Doicescu, Ciprian. Iulia Hasdeu : сu tălmăciri din poeziile sale / Ciprian

1116.

1117.

1118.

1119.

1120.

Doicescu. – Bucureşti : [s. n.], 1941. – 115 p. BŞCAŞM, F. Osadcenco Decusară-Bocşan, Crina. Camille Armand, pseudonimul Iuliei Hasdeu / Crina Decusară-Bocşan. – Bucureşti : Litera, 1974. – 48 p. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM Hasdeu Decusară-Bocşan, Crina. Iubirile Iuliei Hasdeu / Crina DecusarăBocşan. – Bucureşti : Ed. Asociaţiei „Iulia Hasdeu”, 1992. – 175 p. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Ghibu Decusară-Bocşan, Crina. Iubirile Iuliei Hasdeu / Crina DecusarăBocşan. – Bucureşti : Ed. Asociaţiei „Iulia Hasdeu”, 1995. – 175 p. BNRM Manolache, C. Scînteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu / ed. crit. de I. Oprişan / C. Manolache. – Bucureşti : Saeculum I. O., 2000. – 319 p. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Ovidius, Bibl. Ghibu, Bibl. Târgu-Mureş, CAIE Decusară-Bocşan, Crina. Renaşterea unui nume : studii şi eseuri / Crina Decusară-Bocşan. – Bucureşti : Asociaţia Culturală „Iulia Hasdeu”, 2002. – 187 p. CNH-BM Hasdeu Cuprins: Către cititor. – P. 5 ; O reparaţie postumă în peisajul literaturii

române. – P. 7-9 ; Iulia Hasdeu : (schiţă de portret). – P. 10-19 ; O poetă romantică de expresie franceză: Iulia Hasdeu. – P. 20-21 ; O reabilitare impusă cu necesitate. – P. 22-23 ; Corespondenţa dintre Iulia şi Bogdan Petriceicu Hasdeu. – P. 24-26 ; Cogito ergo sum : Cugetările Iuliei Hasdeu. – P. 27 : Iulia Hasdeu şi eroii săi. – P. 28-35 ; Poveştile albastre. – P. 36-39 ; Preocupările Iuliei Hasdeu pentru folclorul românesc. – P. 40-47 ; Omagiu Iuliei Hasdeu. – P. 48-51 ; Muguri de aprilie. – P. 52-58 ; Puterea şi frumuseţea gîndului. – P. 59-81 ; Zbor frînt. – P. 82-89 ; Pseudonimul. – P. 90-92 ; Viaţă dipă viaţă. – P. 93-97 ; Mesajul de credinţă al Iuliei. – P. 98-108 ; File din cartea vieţii Iuliei Hasdeu. – P. 109-113 ; Un copil spune poveşti altor copii. – P. 114-116 ; Scrierile de credinţă ale Iuliei Hasdeu. – P. 117-123 ; Dăinuire. – P. 124-137 ; Repere naţionale în opera Iuliei Hasdeu. – P. 138-

168


139 ; Nu-mi stinge raza de speranţă… – P. 140-142 ; Tradiţiile culturale ale familiei HASDEU. – P. 143-148 ; Apropierea de Dumnezeu la vîrsta adolescenţei în opera Iuliei Hasdeu. – P. 149-151 ; Vremuri medievale. – P. 152-156 ; Pledoarie pentru autograful literar al Iuliei Hasdeu. – P. 157-175 ; Epistola ca document subiectiv. – P. 176-179 ; Iulia Hasdeu – autor dramatic. – P. 181-185 ; Operele Iuliei Hasdeu editate în perioada 1889-2002. – P. 186. 1121. Omagiu Iuliei Hasdeu : 135 de ani de la naştere / B. P. Hasdeu, Angelo

de Gubernatis, Louis Leger ; ed. îngrijită de Crina Decusară-Bocşan ; trad. de Jenel Marin şi Ana-Maria Roşianu. – Bucureşti : Ed. Asociaţiei Culturale „Iulia Hasdeu”, 2004. – 181 p.; 7 p.: foto. CNH-BM Hasdeu, Bibl. Ştefan cel Mare *** 1122. Decusară-Bocşan, Crina. Iubirile Iuliei Hasdeu / Crina Decusară-

Bocşan. – Bucureşti : Asociaţia Culturală Iulia Hasdeu, [s. a.]. – 175 p. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Alba Iulia În culegeri

Vezi: nr. 520, 545, 1209 1955-1982 1123. Galaction, G. Iulia Hasdeu // Gala Galaction. Oameni şi gînduri din

1124.

1125.

1126.

1127.

169

veacul meu. – Bucureşti, 1955. – P. 103-105. F. Osadcenco Delavrancea, Barbu Ştefănescu. Iulia Hasdeu // Delavrancea Barbu Ştefănescu. Despre literatură şi artă. – Bucureşti, 1963. – P. 284-287. CNH-BM Hasdeu, F. Osadcenco Bălan, Theodor. Iulia Hasdeu // Bălan Theodor. Copii minune. – Bucureşti, 1970. – P. 122-153. CNH-BM Hasdeu Badiu, V. Hasdeu, Iulia : [schiţă biogr.] / V. Badiu // Enciclopedia sovietică moldovenească. – Ch., 1977. – Vol. 7. – P. 216. BNRM, BM Hasdeu [Drăgoi, Gabriela]. Hasdeu, Iulia : (1869-1888) / Gabriela Drăgoi // Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900. – Bucureşti, 1979. – P. 431-432. – Semnat : G. D. BNRM, BM Hasdeu


1128. Călinescu, G. [Iulia Hasdeu] // Călinescu G. Istoria literaturii române de

la origini pînă în prezent. – Bucureşti, 1982. – P. 372, 377, 997, 998. BNRM 1986 1129. Hasdeu, Iulia : (1869-1888) // Bibliografia românească modernă :

(1831-1918). – Bucureşti, 1986. – Vol. 2 : (D-K). – P. 592. BNRM, BM Hasdeu 1130. Hasdeu, Iulia : [schiţă biogr.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 402. BNRM, BŞCAŞM, BM Hasdeu 1131. Ionescu-Gion, G. I. Iulia B.P.Hasdeu / G. I. Ionescu-Gion // Portrete şi evocări istorice. – Bucureşti, 1986. – P. 98-112. CNH-BM Hasdeu 1989-1990 1132. Hasdeu, Iulia : [notă biogr.] // Dicţionar enciclopedic moldovenesc. –

Ch., 1989. – P. 670. BNRM, BM Hasdeu 1133. Văcărescu, Elena. Iulia Hasdeu // Văcărescu Elena. Memorii. – ClujNapoca, 1989. – P. 44-46. CNH-BM Hasdeu 1134. Lăstar din tulpina Hasdeu // Hasdeu, Iulia. Prinţesa Fluture. – Ch., 1990. – P. 5-8. BNRM,BŞCAŞM, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgovişte, Bibl. Ovidius 1997-1999 1135. Decusară-Bocşan, Crina. Cuvînt către cititor : [despre creaţia artistică a

Iuliei Hasdeu] / Crina Decusară-Bocşan // Hasdeu Iulia. Muguri de aprilie. – Bucureşti, 1997. – P. 5-15. CNH-BM Hasdeu 1136. Piru, Al. Hasdeu, Iulia / Al. Piru // Dicţionarul scriitorilor români. – Bucureşti, 1998. – (Vol. 2) : D-L. – P. 492-493. BNRM

170


1137. Hasdeu, Iulia (1869-1888) : [notă biogr.] // Dicţionar enciclopedic. –

Bucureşti, 1999. – Vol. 3 : H–K. – P. 35. BNRM, BM Hasdeu 2000 1138. Decusară-Bocşan, Crina. Pledoarie pentru autograful literar al Iuliei

Hasdeu / Crina Decusară-Bocşan // Hasdeu Iulia. Bourgeons d’Avril = Muguri de aprilie. – Bucureşti, 2000. – P. 285-311. BNRM 1139. Grecov, Iurie. Hasdeu, Iulia : (1869-1888) // Grecov Iurie. România în chipuri. – Ch., 2000. – P. 81. BNRM, BM Hasdeu 1140. Hasdeu, Iulia [schiţă biogr.] // Femei din Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 135-136. BNRM, BM Hasdeu 2001-2005 1141. Hasdeu, Iulia (1869-1888) : [notă biogr.] // Dicţionar enciclopedic : 98

1142.

1143.

1144.

1145.

000 de definiţii. – Ch., 2001. – P. 1300. BNRM, BM Hasdeu [Drăgoi, Gabriela]. Hasdeu, Iulia : (1869, Bucureşti – 1888, Bucureşti) / Gabriela Drăgoi // Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900. – Ed. a 2-a. – Ch., 2002. – P. 443-444. – Semnat : G. D. BNRM, BM Hasdeu Iulia Hasdeu // Istoria ilustrată a literaturii rimâne : album şc. cu 900 imagini. – Ed. a II-a. – Iaşi, 2002. – P. 43. BM Hasdeu Hasdeu, Iulia (1869-1888) : [schiţă biogr.] // Dicţionar enciclopedic ilustrat Junior. – Ch., 2004. – P. 614. BNRM, BM Hasdeu Drăgoi, Gabriela. Hasdeu, Iulia : (2.XI.1869, Bucureşti – 17.IX.1888, Bucureşti) / Gabriela Drăgoi // Dicţionarul general al literaturii române. – Bucureşti, 2005. – Vol. 3 : E-K. – P. 475-476. BM Hasdeu În seriale şi periodice

171


Vezi: nr. 758, 779, 912, 964, 1225 1932-1936 1146. Iulia Hasdeu // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 48.

BŞCAŞM 1147. Evoluţia scrisului feminin : [incl. despre Iulia Hasdeu] // Viaţa

Basarabiei. BŞCAŞM

1936.

Nr

3/4.

P.

64.

1939 1148. Manolache, C. “Scînteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu” / C. Manolache //

Însemnări ieşene. – 1939. – Vol. 7, Nr 11. – P. 336-337. BŞCAŞM 1149. Manolescu, I. A. Iulia Hasdeu, destinul unei păpuşi bolnave / I. A. Manolescu // Meşterul Manole. – 1939. – Nr 2. – P. 18-19. BŞCAŞM 1958-1968 1150. Badiu, V. Iulia Hasdeu (1869-1889) / V. Badiu // Tinerimea Moldovei.

– 1958. – 17 sept. BNRM 1151. Malachi, Şt. Vocaţie universală : [130 de ani din ziua naşterii Iuliei Hasdeu] / Şt. Malachi // Zorile Bucovinei. – 1968. – 25 febr. BNRM 1969 1152. Badiu, V. Iulia Hasdeu : [despre creaţia tinerei poete] / V. Badiu //

Cultura. – 1969. – 22 noiemb. BNRM 1153. Decusară-Bocşan, Crina. Din corespondenţa dintre Iulia şi Bogdan Petriceicu Hasdeu / Crina Decusară-Bocşan // Rev. de istorie şi teorie lit. – 1969. – T. 18, Nr 2. – P. 267-275. ; T. 19, Nr 2. – P. 311-320. BNRM

172


1973-1982 1154. Cruceană, P. „Frumuseţea” – o schiţă de Iulia Hasdeu / P. Cruceană //

1155.

1156.

1157.

1158.

Manuscriptum. – 1973. – Nr 1. – P. 172-174. MLR Cornea, Paul. B. P. Hasdeu – Iulia Hasdeu: Confesiuni familiale / Paul Cornea // Manuscriptum. – 1974. – Nr 1. – P. 145-147. MLR Stroe, Petre. Iulia Hasdeu şi afirmarea valorilor naţionale / Petre Stroe // Limba şi lit. română. – 1976. – Nr 1. – P. 11-12. BNRM Badiu, Vasile. Genialitate precoce : [pe marginea creaţiei lit. a Iuliei Hasdeu] / Vasile Badiu // Moldova. – 1977. – Nr 6. – P. 23. BNRM Plop, T. Iulia Hasdeu / T. Plop // România lit. – 1982. – 2 sept. – P. 13. BNRM

1987 1159. Badiu, V. Adînc de gînduri şi simţire : [despre poeta Iulia Hasdeu] / V.

Badiu // Orizontul. – 1987. – Nr 5. – P. 41-42. BNRM 1160. Badiu, Vasile. Iulia Hasdeu : [despre creaţia poetei Iulia Hasdeu] / Vasile Badiu // Lit. şi arta. – 1987. – 24 dec. – P. 8. BNRM 1988 1161. Romanenco, Nicolae. Iulia Hasdeu / Nicolae Romanenco // Nistru. –

1988. – Nr BNRM, CNH-BM Hasdeu

1.

P.

101.

1989 1162. Badiu, Vasile. Copilul-minune al literaturii noastre : [120 ani de la

naşterea Iuliei Hasdeu] / Vasile Badiu // Tinerimea Moldovei. – 1989. – 25 noiemb. BNRM

173


1163. Iachim, D. Elegie automnală : [despre poeta Iulia Hasdeu] / D. Iachim

// Tinerimea Moldovei. – 1989. – 11 oct. BNRM 1990 1164. Bătrînu, N. [Recenzie] / N. Bătrînu // Făclia. – 1990. – 4 ian. – P. 11. –

Rec. la cartea : Hasdeu, Iulia. Prinţesa Fluture : Pagini de proză : pentru preşc. şi cl. primare. – Ch. : Lit. artistică, 1990 – 110 p. 1165. Bocşan-Decusară, Crina. Iulia Hasdeu – zbor frînt / Crina BocşanDecusară // Memoriile secţiei de filologie, literatură şi arte. – Bucureşti, 1990. – T. 10, ser. 4. – P. 181-185. CNH-BM Hasdeu 1992 1166. Badiu, Vasile. ”Blînd copil al neamului meu...” : [despre Iulia Hasdeu] /

1167.

1168.

1169.

1170.

1993

174

Vasile Badiu // Basarabia. – 1992. – Nr 3. – P. 138-140. BNRM, F. Osadcenco Bocşan-Decusară, Crina. Elemente de folclor în creaţia Iuliei Hasdeu / Crina Bocşan-Decusară // Rev. de lingv. şi şt. lit. – 1992. – Nr 2. – P. 8788. BNRM, F. Osadcenco Cornea, Paul. Rînduri confesive. Spovedanii : Corespondenţa B. P. Hasdeu - Iulia Hasdeu / Paul Cornea // Basarabia. – 1992. – Nr 3. – P. 140-146. BNRM, F. Osadcenco [Decusară-Bocşan, Crina]. „Nu ne vom părăsi” : [despre Iulia Hasdeu] / Crina Decusară-Bocşan // Manuscriptum. – 1992 – Nr 1/4. – P. 50-51. – Semnat : C. D. B. CNH-BM Hasdeu Văcărescu, Elena. O amintire: Iulia Hasdeu / Elena Văcărescu // Basarabia. – 1992. – Nr 3. – P. 147-148. BNRM, F. Osadcenco


1171. Decusară-Bocşan, Crina. Pledoarie : [despre poeziile Iuliei Hasdeu] /

Crina Decusară-Bocşan // Adevărul lit. şi artistic. – 1993. – 21 noiemb. – P. 5. BNRM 1172. Stănescu, C. Muguri de noiembrie : [despre Iulia Hasdeu] / C. Stănescu // Adevărul lit. şi artistic. – 1993. – 21 noiemb. – P. 5. BNRM 1173. Vlahuţă, A. Iulia Hasdeu ; Sonet : [versuri] / A. Vlahuţă // Făclia. – 1993. – 21 mai. BNRM 1994 1174. Bocşan, Crina. Scrierile de credinţă ale Iuliei Hasdeu / Crina Bocşan //

1175.

1176.

1177.

1178.

1179. 1180.

1995

175

Rev. de lingv. şi st. lit. – 1994. – Nr 5. – P. 3-6. F. Osadcenco, BNRM Cârchelan, Iuliu. Iulia Hasdeu / Iuliu Cârchelan // Viaţa satului. – 1994. – 17 dec. – P. 6. BNRM Ciocanu, I. Iulia Hasdeu – talent precoce şi autentic / I. Ciocanu // Basarabia. – 1994. – Nr 2/3. – P. 3-13. F. Osadcenco, BNRM Iulia Hasdeu a avut aripă de har divin pe umărul ei // Curierul naţ. – 1994. – 1 oct. BNRM Iulia Hasdeu : (1869-1888) : 125 de ani de la naştere : [date biogr., bibliogr. şi repere crit.] // Calendarul bibliotecarului-1994. – Ch., 1994. – P. 140-142. BNRM Iulia Hasdeu : [125 ani de la naştere] // Viaţa satului. – 1994. – 17 dec. BNRM Tauşan, Victoria-Ana. Iulia Hasdeu / Victoria-Ana Tauşan // Viaţa satului. – 1994. – 17 dec. – P. 6. BNRM


1181. Ciocanu, An. Iulia Hasdeu : [125 ani de la naştere] / An. Ciocanu //

1182.

1183.

1184.

1185.

Glasul Naţiunii. – 1995. – Febr. (Nr 6). – P. 4. BNRM Decusară-Bocşan, Crina. Frunze sub paşii Iuliei Hasdeu : [interviu cu Crina Decusară Bocşan, preş. Asoc. Culturale „Iulia Hasdeu”] / Crina Decusară-Bocşan ; consemnare : Vlad Chiriac // Lit. şi arta. – 1995. – 30 noiemb. – P. 5. BNRM, BM Hasdeu Percek, Arcadie. Adolescenta care a cîntat moartea (sau boală şi creativitate la Iulia Hasdeu) / Arcadie Percek // Contemporanul. – 1995. – 12 oct. ; 14 dec. ; 21 dec. ; 28 dec. – P. 5. BNRM Percek, Arcadie. Adolescenta care a cîntat moartea (sau Convorbire imaginară cu Iulia Hasdeu) / Arcadie Percek // Contemporanul. – 1995. – 28 sept. ; 1996. – 11 ian. – P. 5. BNRM Smântânescu, D. Iulia Hasdeu : [de ziua morţii fiicei lui B. P. Hasdeu] / D. Smântânescu // Azi. – 1995. – 28 sept. BNRM

1996 1186. Plăci comemorative care amintesc de români şi faptele lor : [despre

basorelieful Iuliei Hasdeu de Valentin Vârtosu de pe 28, rue Saint-Suplice, Paris] // Ţara. – 1996. – 24 sept. BNRM 1997 1187. Dragomir, S. Templul spiritist al Iuliei Hasdeu de la Bellu – un unicat

mondial / S. Dragomir // Cotidianul. – 1997. – 9 apr. BNRM 1188. Iulia Hasdeu : (1869-1888) : [date biogr., bibliogr. şi repere crit.] // Calendarul bibliotecarului-1998. – Ch., 1997. – P. 146. BNRM, BM Hasdeu 1998

176


1189. Bocşan, Crina. Romanul Iuliei Hasdeu Viaţa şi faptele lui Mihai Viteazul /

1190.

1191.

1192.

1193.

Crina Bocşan // Glasul Naţiunii. – 1998. – 7 oct. – P. 11. BNRM Ciocanu, Ion. Fenomenul Iulia Hasdeu : [capacităţile creatoarei] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 1998. – 17 sept. BNRM Iorga, Nicolae. O umbră a trecut : Iulia Hasdeu – 110 ani de la moarte [art. reprod. din 21 oct., 1938] / Nicolae Iorga // Ţara. – 1998. – 22 sept. BNRM Nastasiu, Vasile. Puritate şi frumos juvenil : [despre Iulia Hasdeu] / Vasile Nastasiu // Luceafărul. – 1998. – 10 dec. BNRM Piru, Elena. Iulia Hasdeu / Elena Piru // Moldova Suverană. – 1998. – 13 mai. BNRM

1999 1194. Galeriu, părinte. Mesajul de credinţă al Iuliei Hasdeu / Galeriu //

1195.

1196. 1197.

1198.

Glasul Naţiunii. – 1999. – 22 sept. – P. 25. BNRM Iulia Hasdeu : (1869-1888) : [bibliogr. şi repere crit.] // Calendarul bibliotecarului-1999. – Ch., 1999. – P. 257. BNRM, BM Hasdeu Iulia Hasdeu : repere biogr. şi sentimentale // Clipa siderală. – 1999. – Nr 3. – P. 13-16. Nastasiu, Vasile. Iulia Hasdeu – un odor poetic : (130 de ani de la naştere) / Vasile Nastasiu // Moldova Suverană. – 1999. – 4 noiemb. BNRM Vârgolici, Theodor. Iulia Hasdeu - 130 de ani de la naştere / Theodor Vârgolici // Adevărul lit. şi artistic. – 1999. – 23 noiemb. – P. 4. BNRM, BM Hasdeu

2000-2001 1199. O amintire despre Iulia Hasdeu // Basarabia. – 2000. – Nr 3. – P. 147-

148. BNRM

177


1200. Borda, Valentin. Iulia Hasdeu / Valentin Borda // Naţiunea. – 2001. –

27 iun.-3 iul. (Nr 103). – P. 9. BNRM, BM Hasdeu 1201. Iachim, Ion. Lilicuţa : [despre Iulia Hasdeu (1869-1888)] / Ion Iachim // Clipa siderală. – 2001. – Nr 1. – P. 6. BNRM, BM Hasdeu 2003-2005 1202. Iulia Hasdeu : (1869-1888) // Aniversări culturale: 2004 / Bibl. Naţ.

pentru Copii „Ion Creangă”. – Ch., 2003. – P. 108. BM Hasdeu 1203. Decusară-Bocşan, Crina. Din nou... despre Iulia Hasdeu / Crina Decusară-Bocşan // Saeculum. – 2004. – Nr 12. – P. 39-40. BNRM, BM Hasdeu 1204. Vârgolici, Teodor. Opera poetică a Iuliei Hasdeu, într-o remarcabilă ediţie bilingvă / Teodor Vârgolici // Adevărul lit. şi artistic. – 2005. – 6 iun. – P. 6. BNRM, BM Hasdeu 2006 1205. Grăsoiu, Liviu. Reactualizarea operei unui copil genial [Iulia Hasdeu] /

Liviu Grăsoiu // Convorbiri lit. – 2006. – Nr 2. – P. 75-76. BNRM, BM Hasdeu 1206. Lunic, Natalia. „O miraculoasă jună încremenită în eternitate” [Iulia Hasdeu] / Natalia Lunic // Confluenţe bibliologice. – 2006. – Nr 4. – P. 13-19. – Bibliogr. : 14 tit. BM Hasdeu

În limba rusă 1987 1207. Бадиу, В. И чувств, и мыслей глубина : [о поэтесе Юлия Хаждеу] /

В. Бадиу // Горизонт. – 1987. – № 5. – С. 41-42. BNRM

178


Dinastia Hâjdău-Hasdeu (generalităţi) Ediţii aparte, cărţi 1998 Onea, Octavian. Şi totuşi, cînd s-a născut B. P. Hasdeu? / Octavian Onea. – Câmpina : Verva, 1998. – 144 p. : il. CNH-BM Hasdeu, BM Hasdeu, Bibl. Târgovişte, Bibl. Maramureş, Bibl. Transilvania Cuprins: Res gestae. – P.3-6 ; Partea 1. Labor vincit improbus : 1. Istorii de peste veac. –

1208.

P. 8-17 ; În boxa acusaţilor. – P. 17-22 ; 3. Hora de la Frumuşica. – P. 23-27 ; 4. Jurnalul intim. – P. 27-31 ; 5. Corespondenţa. – P. 32-34 ; 6. Un act controversat. – P. 35-40 ; 7. Figura 6. (cea mai scurtă). – P. 40-42 ; 8. Căsătoria părinţilor. – P. 42-44 ; 9. Documente de epocă. – P. 44-49 ; 10. „Aveam şaptesprezece ani” şi „eram de 18”. – P. 49-54. Partea 2. Ita sensum : 11. Hasdeu şi prietenii şi neprietenii săi. – P. 56-62 ; 12. Descoperirea Condicii de la Cristineşti. – P. 62-64 ; 13. Sic cogito. – P. 65-68. Partea 3. Adacta : Condica de la Cristineşti. – P. 70-74 ; 15. Actul de cununie a părinţilor. – P. 74-80 ; 16. Actul de naştere al lui B.P. Hasdeu. – P. 80-88 ; 17. Arestatele lui Alexandru Hasdeu. – P. 88-103 ; Punctum. – P. 104. Addenda : Cînd s-a născut B.P. Hasdeu ?. – P. 106-110 ; Cînd s-a născut Tadeu Petriceicu Hasdeu ?. – P. 111-116 ; Cînd s-a născut Alexandru Petriceicu Hasdeu ? – P. 117-118 ; Cînd a murit Bogdan Petriceicu Hasdeu ?. – P. 119-123 ; Lista ilustraţiilor. – P. 124 ; Indice selectiv şi Bibliografie. – P.136.

2002 1209. Pro Fide et Patria : Contribuţii la studierea vieţii şi activităţii membrilor

familiei Hâjdău-Hasdeu / Bibl. Municipală Bogdan Petriceicu Hasdeu, Centrul Naţ. de Hasdeulogie ; selecţ., pref. şi îngrijirea textelor de Pavel Balmuş. – Ch : Epigraf, 2002. – 256 p. BNRM, BŞCAŞM, CNH-BM HASDEU, BM Hasdeu, Bibl. Transilvania, Bibl. Târgovişte, Bibl. Ghibu, Bibl. Ovidius, Bibl. Maramureş, Bibl. Alba Iulia Cuprins: Balmuş, Pavel. Prefaţă : Primele două culegeri de Studii şi materiale... ; Pentru

ortografierea firească a numelor de familie: Hâjdău şi Hasdeu. – P. 6-12. I. Studii. Sinteze. Profiluri : Romanenco, Nicolae. Alexandru Hâjdău în „Dosarul nr. 90” (de arhivă). – P. 14-35 ; Malaneţchi, Vasile. Contribuţii documentare cu privire la studiile de gimnaziu ale lui B. P. Hasdeu. – P. 36-50 ; Nuţă, Ion. Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. – P. 51-59 ; Mitu, Mihai. Noi date privind legăturile lui B. P. Hasdeu cu filologi polonezi. – P. 60-68 ; Decusară-Bocşan, Crina. Pledoarie pentru autograful literar al Iuliei


Hasdeu. – P. 69-90. II. Note şi comunicări (inclusiv teze, rezumate) : Sandu, Ion. „Egoarhismul” în concepţia lui B. P. Hasdeu şi comportamentul elitei guvernatoare de la noi. – P. 132-134 ; Belâi, Vitalie. B. P. Hasdeu despre „europenizarea” culturii române. – P. 135-136 ; Lazăr, Ludmila. Femeia în concepţia creativ-umanistă a lui B. P. Hasdeu. – P. 137-139 ; Rumleanschi, Petru. Concepţiile dialectice ale lui B. P. Hasdeu. – P. 140-141 ; Căldare, Dumitru. Interferenţe conceptuale: Gr. Ureche – M. Costin – B. P. Hasdeu. – P. 142-145 ; Comendant, Tatiana. Promotor de frunte al cercetărilor folcloristice. – P. 146-147 ; Ţâra, Elena. Bogdan Petriceicu Hasdeu şi unele probleme ale folcloristicii. – P. 148-150 ; Coandă, Svetlana. Sensul istoriei şi semnificaţia progresului lui B. P. Hasdeu. – P. 151-154 ; Pâslaru, Lorina. Reflecţii sociale în creaţia lui B. P. Hasdeu. – P. 155-156 ; Lazăr, Ludmila. Etnogeneza neamului românesc în viziunea lui B. P. Hasdeu. – P. 157-159 ; Ţâmpău, Victor. Cugetările şi aforismele lui B. P. Hasdeu, sursă de educaţie naţional-patriotică. – P. 160- 161 ; Ţurcanu, Valeriu. Caracterul originar şi inovator al poemului dramatic „Răzvan şi Vidra”. – P. 162-164 ; Malaneţchi, Vasile. Chipul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu în arta plastică. (Bustul în bronz, realizat, în 1936, de sculptorul Al. Plămădeală). – P. 165-185 ; Slavenschi, Emilia. Iulia Hasdeu între inspiraţia poetică şi studiul perseverent. – P. 186-189. Addenda (Material documentar) : Thadeu Ioan Hâjdău. Scurt extras sau planul unei istorii a Moldovei. – P. 191-200 ; Hâjdău, Alexandru. Scrisoare către W. A. Maciejowski (prof. dr. polonez). – P. 201-212 ; Hâjdău, Alexandru. Ultimul Cantemir. – P. 213-220 ; Pumnul, Aron [?]. „Schiţe genealogice. Istoria neamului Petriceicu-Hâjdău”. – P. 221233 ; Hâjdău, Boleslav. „Schiţă istorico-genealogică asupra nobilităţii familiei Hâjdău (Ghijdeu)”. – P. 234-249 ; Bogdan Petriceicu Hasdeu despre înaintaşii Iuliei Hasdeu : Atavism. Thadeu Hâjdău (Tadeusz Hyždeu) ; Alexandru Hâjdău (Aleksandr Ghijdeu). – P. 250-255.

2003 1210. Pecican, Ovidiu. Hasdeenii : O odisee a receptării / Ovidiu Pecican. –

Cluj-Napoca : Grinta, CNH-BM Hasdeu, Bibl. Alba Iulia

2003.

256

p.

În culegeri 1960-2001 1211. Grecul, I. D. Prinosul scriitorilor Hasdeu în cultura rusă şi cea

ucraineană // Grecul I. D. Lumina vine de la Moscova : legăturile literare dintre Moldova şi Rusia. – Ch., 1960. – P. 130-137. BNRM

180


1212. Bezviconi, Gh. Hâjdeii / Gh. Bezviconi // Fapte trecute şi basarabeni

uitaţi. – Ch., 1992. – P. 147-155. BM Hasdeu 1213. Dumitrescu-Buşulenga, Zoe. Hasdeii – o viziune integratoare asupra artei / Zoe Dumitrescu-Buşulenga ; Iosif Sava // Muzica şi literatura. – Bucureşti, 1994. – P. 99-108. BNRM, F. Osadcenco 1214. Balmuş, Pavel. Hâjdău-Hasdeu la Chişinău, membrii familiei ; Vygura Flor, secretarul chişinăuian al lui Al. Hâjdău / Pavel Balmuş // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 242-243, 549. BNRM, BM Hasdeu, CNH-BM Hasdeu 1215. Arbore, Zamfir C. Familia Hasdeu // Arbore Zamfir C. Basarabia în secolul XIX. – Ch., 2001. – P. 655-669. CNH-BM Hasdeu În seriale şi periodice 1925-1986 1216. Istrati, Calinic. Prin satul Hâjdăilor [cu descrierea mormintelor] /

1217.

1218.

1219.

1220.

181

Calinic Istrati // Junimea lit. – 1925. – Nr 5/7. – P. 184-198 ; Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 23-26. BŞCAŞM, MLR Un document al Hasdeilor : [„Diploma Bârlădeană”] // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 9. – P. 57-59. – Semnat : G. G. B. BŞCAŞM Pelivan, Ion. Din corespondenţa lui A. T. Hâjdău (1811-1872) ; C. D. Chiriac (1831-1912) cu M. Kogălniceanu ; C. D. Chiriac cu B. P. Hasdeu şi A. T. Hâjdău cu B. P. Hasdeu / Ion Pelivan // Arhivele Basarabiei. – 1944. – Nr 3/4. – P. 69-84. BŞCAŞM Ianover, M. Urmaşii Hasdeilor în Uniunea Sovietică / M. Ianover // Cultura Moldovei. – 1959. – 12 iul. BNRM Ceasuri ce au aparţinut familiei Hasdeu… // Magazin istoric. – 1975. – Nr 9. – P. 66. MLR


1221. Romanenco, N. Genealogia familiei Hâjdău / N. Romamnenco // Lit.

şi arta. – 1981. – 24 dec. BNRM 1222. Romanenco, Nicolae. Familia lui B. P. Hasdeu : [mama, soţia, fiica] / Nicolae Romanenco // Orizontul. – 1986. – Nr 4. – P. 55-57. BNRM 1988 1223. Badiu, Vasile. Pleiada Hasdeu – continuarea tradiţiilor istorice : [despre

preocupările de istorie ce trec ca un laitmotiv prin activitatea a patru generaţii ale familiei Hâjdău-Hasdeu] / Vasile Badiu // Lit. şi arta. – 1988. – 25 febr. – P. 4. BNRM 1224. Zamfirescu, Dan. Cei trei Hasdeu / Dan Zamfirescu // Luceafărul. – 1988. – 27 febr. – P. 6. BNRM 1989-2002 1225. Mihăilă, G. Pe marginea ediţiilor noi din operele lui Thadeu, Alexandru,

Bogdan Petriceicu şi Iuliei Hasdeu / G. Mihăilă // Rev. arhivelor. – 1989. – Nr 2. – P. 163-178. BNRM 1226. Decusară-Bocşan, Crina. Bogdan Petriceicu Hasdeu. Viaţă după viaţă? : [pe marginea unor comunic. spiritiste ale membrilor familiei HâjdăuHasdeu] / Crina Decusară-Bocşan // Manuscriptum. – 1992. – Nr 1/4. – P. 39-49. CNH-BM Hasdeu 1227. Onea, Octavian. Bibliotecile familiei Hasdeu / Octavian Onea // Lit. şi

arta. – 1993. – 18 febr. BNRM 1228. Munteanu, R. Ştafeta Hasdeilor sau dialogul între spirite / R. Munteanu // Literatorul. – 1995. – Nr 6. – P. 11. BNRM

182


1229. Bejenaru, Ion. Istoria unei balade şi preocupările etnofolclorice ale

familiei Hasdeu / Ion Bejenaru // Septentrion lit. – 2000. – Sept.-Oct. – P. 22. BNRM 1230. Armaşu, Liliana. Compozitorul Alexandru Cristea şi dinastia HâjdăuHasdeu, protectori ai Basarabiei româneşti / Liliana Armaşu // Ţara. – 2002. – 3 dec. – P. 4. BNRM 2003 1231. Răileanu, Vitalie. Hasdeenii, între abisal şi tragic : [despre cartea lui

Ovidiu Pecican, Hasdeenii, Cluj-Napoca, 2003] / Vitalie Răileanu // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 49. BNRM, BM Hasdeu 1232. Răileanu, Vitalie. Itinerarul explorărilor hasdeulogice (pe marginea vol. Pro Fide et Patria ) / Vitalie Răileanu // Limba Română. – 2003. – Nr 2/3. – P. 190-191. BNRM, BM Hasdeu, F. Osadcenco, CNH-BM Hasdeu 1233. Velcescu, Cătălina : ProFide et Patria : contribuţii la studierea vieţii şi activităţii membrilor familiei Hâjdău - Hasdeu : [rec. la vol. apărut la ed. Epigraf, Ch., 2002] / Cătălina Velcescu // Synthesis : Imaginaire moderne et medieval. – 2003. – Nr 30. – P. 201-202. BNRM, BM Hasdeu

În limba rusă 1978 1234. Романенко, Николай. История создания научной библиотеки

семейства Хашдеу : о времени создания, о принципах формирования и комплектования библиотеки семьи Хашдеу / Николай Романенко // Limba şi lit. mold. – 1978. – Nr 1. – P. 13-17. BNRM Iconografie Fotografii, reproduceri de artă 1235. Alexandru Hâjdău // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 48.

183


1236. B. P. Hasdeu // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 6. – P. 11. – Din art.

„Hasdeu şi Tolstoi” de Liviu Marian. 1237. B. P. Hasdeu // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – Pe cop. 1238. B. P. Hasdeu // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 48. 1239. B. P. Hasdeu // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 57. – Din

compartimentul „Cronica”. 1240. Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838 -1907) : [carte poştală il.] // Scriitorii

1241.

1242.

1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248.

184

clasici moldoveni = Молдавские писатели классики / aut. – alcăt. V. M. Ciocanu, L. G. Ciobanu ; pict. : A. Hmelniţki. – Ch., 1987. – 17 f. în cop. : text. – Imprimare ofset în culori. Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838 -1907) : [portr.]. – Ch. : S. n., 2004. – Într-o învelitoare comună cu încă 30 f. : Ofset color, 32 x 24 cm. – (Scriitori clasici şi moderni). – F. preţ. F. tir. – [04-57 A] Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838 -1907) : [portr.] // Complet de portrete ale clasicilor literaturii moldoveneşti : material didact. il. / pict. A. Hmelniţki. – Ch., 1986. – 17 f., il. – Imprimare ofset în culori : 60x45 cm. Bolgrad – bustul lui Hasdeu cu perspectiva Catedralei // Viaţa Basarabiei. – 1944. – Nr 1/2. – Pe cop. Casa în care s-au născut Alexandru şi B.P. Hasdeu // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 51. – Din art. lui A. Terziman „Hasdeu ca… vrăjmaş”. Desen de Cik : [portr.] // Contemporanul. – 1949. – Nr 153. – P. 9. Gulea, L. „Prinţesa fluture” a Iuliei Hasdeu, surprinsă de Ion Moraru / L. Gulea // Săptămîna. – 1994. – 3 iun. – P. 16. Hasdeu bătrîn [portr.] / des. de Marcela Cordescu // Hasdeu B. P. Pagini alese. – Bucureşti, 1953. Hasdeu şi Burlă în toiul polemicii referitoare la etimologia cuvîntului raţă : des. de Jiquidi // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 8. – P. 9. Hasdeu tînăr : [foto] // Hasdeu, B. P. Răzvan şi Vidra. – Bucureşti, 1956


Indexuri auxiliare Indexul de nume Adamescu, Gheorghe 450, 663 Aiftincă, Marin 840 Alecsandri, Vasile 303, (673), (964) Alexandrescu, Emil 478, 601 Alexandrescu, Grigore (573) Alexandrescu, Sorin 494 Cristea, Alexandru (1230) Amambaev, B. 1056 Andrasi, Zoltan 246 Andrei, Alexandru 590 Andronachi, Gheorghe 475, 605 Anghel, Paul 621, 841 Anghelescu, Mircea 547, 842 Apostolescu, N. I. 450 Arbore, Zamfir C. 665, (681), (998), 1215 Armaşu, Liliana 1230 Atanasiu, Victor 944 Babii, Alexandru 41 Babu-Buzea, Ovidia 527 Badea, Marian 609 Badiu, Vasile 283, 537, 745, 780, 843, 1058, 1126, 1150, 1152, 1157, 1159-1160, 1162, 1166, 1223 Bagdasar, Nicolae 65 Bahnaru, Vasile 844-845 Balmuş, Pavel 5, 11-12, 19-20, 41, 53, 67, 139-140, 147-149, 166-167, (173), 178, 182, 187, 269, 308, 776, 817, 825, 964, 983, 991, 997-998, 1209, 1214 Bantoş, Alexandru 846 Bartenev, Piotr 119 Basarab, Mihai Neagu 292 Bădescu, Lucian 697 Bălan, Ion Dodu 540 Bălan, Theodor 1125 Bălcescu, Nicolae (934) Bărboi, C. 599-600, 605 Bătrînu, Nicolae 1164 Bârlea, Ovidiu 277, 311 Bârna, Vlaicu 965 Bejenaru, Ion 987, 1229

185

Belâi, Vitalie 1209 Belistov Vladimir 705-706 Berdan, Lucia 937 Berejan, Silviu 269, 515, 523, 629 Bezviconi, Gheorghe 112, 1212 Bianu, Ioan (507) Bizovi, Vasile 46, 497 Blăjan, Eugen 303 Bobînă, Gheorghe 847 Boboc, Alina 953, 988, 992 Bogaci, Gheorghe 114, 116, 447, 448, 707, 743, 746 Bogaiciuc, N. 129, 150, 848 Bogdesco, Ilia 40, 255, 269 Boia, Lucian 786 Bojoga, Eugenia 849 Bondarciuc, Nicolai F. 850 Borcilă, Mircea 851 Borda, Valentin 1200 Borşci, Dumitru 42, 132-134 Bostan, Grigore 168, 852 Bot, Nicolae 277 Botez, Octav 692 Botezatu, Eliza 966 Botezatu, Grigore 41, 828, 853 Botnaru (Butnaru), Leo 854 Botneanu, A. 956 Brad, Lucreţia 957 Brad, Traian 630 Brădăţeanu,Virgil 493, 855 Brăescu, A. 156 Brăviceanu, G. 856 Brânceanu, Lidia 463, 857 Brâncuş, Grigore 263, 268, 274, 282, 289290, 450, 810, 858 Breazu, Ion 682, 683 Briedis, Leons 859 Brînzei, Boris 283 Bucătaru, Lora 80, 602 Bucur, S. 1056 Bulat, T. 8


Bulgaru, Maria 181, 185 Bulgăr, Gheorghe 548-549, 591 Buluţă, Gheorghe 624 Burcă, A. 922 Burnar, Dana Mihaela 338, 1070 Butnaru, Valentina 997 Byck, Jacques 237, 258, 708 Caion (Ionescu, Constantin) 625 Capidan, Th. 450, (683), (692) Caragiale, Ion Luca 406, (953), (965) Carol I, M. S. Regele 224-225, 227-228, 231 Căldare, Dumitru 1209 Călinescu, Gheorghe 450, 495, 498, 532, 577, 581, 1128 Câncea, P. 805 Cârchelan, Iuliu 1175 Cârmu, Isai 287, 331 Cârţu, Gh. N. 684 Celîşev, Boris 787 Chihaia, Lăcrămioara 949 Childescu, Emil 331 Chiriac, Alexandru 176 Chiriac, Constantin (923), (1218) Chiriac, Vladimir 448, 1182 Chiroşca, Boris P. 702, 729, 736, 818 Chiţimia, Ion C. 169, 241, 322-323, 450, 499-500, 802, 860 Cibotaru, A. 118, 122 Cibotaru, Theodor 938 Cihac, A. 220-221 Cimpoi, Mihai 556, 589, 592, 595, 861 Cincă, Stelian 795 Ciobanu, Lazăr 287, 447, 730, 1240 Ciocanu, Anatol 1083, 1181 Ciocanu, Ion 521, 535, 622, 777, 909, 967, 975, 1105, 1176, 1190, Ciocanu, Vasile 13, 41, 57, 60-61, 70-71, 82-83, 135-136, 141-142, 144, 151-153, 186, 781, 806, 1240 Ciocîrlan, Vasile 958 Ciocoi, Gheorghe 862 Cioculescu Şerban 450, 477, 508, 557, 758, 778, 811, 829, 833-834 Cipeianu, Augustin G. 1062, 1065, 1072, 1108 Cirimpei, Victor 773, 863-865 Coandă, Svetlana 976, 1209

186

Codiţă, Pavel 695 Cojocaru, Ala 174, 561, 819-820, 835, 917, 1005 Cojocaru, Oleg 306 Cojocaru-Zavadski, A. 939 Coloşenco, Mircea 312 Comendant, Tatiana 1209 Comerzan, Anton 457, 866-868, 904 Condrea, Irina 68, 170 Constantinescu, Pompiliu 450, 503 Corbu, Haralambie 41, 447, 455, 505, 562, 743, 869 Cordescu, Marcela 1246 Corlăteanu, Nicolae 550 Cornea, Paul 260, 273, 291, 450, 516, 520, 563, 598, 606, 1155, 1168 Coroban, Vasile 484, 715 Cosma, Doru 524 Costin, Miron (1209) Cotoman, Tamara 870 Coval, Dumitru 564, 576, 836, 871 Cozma-Hanganu, Lilia 905 Crăciun, Gheorghe 628 Creangă, Ion (910) Cremer, I. 910 Creţu, V. 541 Crihană, Marcel 464 Cruceană, P. 1154 Cubleşan, Constantin 278 Cucu, Stelian 437 Curticăpeanu, Doina 275 Curuci, Leonid 517 Dabija, Nicolae 32-33, 171, 565, 872 Dabu, Emilia 977 Daucş, Elizaveta 825 Davila, Alexandru 450 Deaconescu, I. 795 Decusară-Bocşan, Crina 307, 338, 454, 456, 923, 1053-1054, 1057, 1060-1062, 1064-1065, 1067-1071, 1067-1071, 1075, 1116-1118, 1120-1122, 1135, 1138, 1153, 1165, 1167, 1169, 1171, 1174, 1182, 1189, 1193, 1203, 1209, 1226 Delavrancea, Barbu Ştefănescu 488, 610, 1124 Delavrancea, Cella 611 Demetrescu, Traian 1054, 1057, 1060


Demetriescu, Anghel 450 Densusianu, Ovid 450 Diaconescu, A. 929 Dima, Alexandru 450, 487, 731-732 Diţă, Alexandru V. 873 Dobridor, Ilariu 685 Doicescu, Ciprian 1054, 1057, 1105, 1115 Dragomir, Silviu 1187 Dragomirescu, Iuliu 433 Drăgan, Mihai 257, 265, 271, 450-451, (766) Drăgănescu, Mihai 578, 930 Drăgoi, Gabriela 84-85, 528, 619, 631, 1127, 1142, 1145 Dron, Ion 968 Dumitrescu, Domniţa 506 Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 1213 Duşoiu, Codina 1098 Dvoicenco-Marcova, E. M. 41, 111, 119, 438, 447, (503), (689-690), 716, 724-725 Efrim, Liliana 959-960, 978 Eliade, Mircea 238-239, 458, 682, 691, (986) Eminescu, Mihai (351), (369), (372), (383), (404), (435), (447), (458), (536), (623), (903), (964), (982) Eremia, Anatol 77, 609 Eşanu, A. 826 Fedorenco, Victoria 596 Fierăscu, C. 16 Firoiu, V. 504 Flor, Vygura (1214) Florescu, Cristina 924 Florian, Aaron 1059 Franga, Liviu 468 Frunză, Dumitrian 961 Frunză, Maria 757 Fuştei, Iurie 1074 Galaction, Gala 1123 Galben, Andrei 918 Galeriu, părinte 1194 Gane, Nicolae 432, 450 Gane, Zinaida 911 Gavriliţă, Emanoil C. (694) Găzdaru, Dimitrie 686 George, Alexandru 782 Georgescu, Nicolae 838

187

Goia, Vistian 459, 874 Gonţa, Gheorghe 875 Grăsoiu, Liviu 1205 Grecov, Iurie 81, 607, 1139 Grecul, I. D. 1211 Grigoraş, Emil C. 17, 30, 668 Grigorescu, Nicolae (661), (788), (789) Grigoriu, Raluca 1065, 1098 Grosu, Vasile 984 Gubernatis, Angelo de 1049, 1121 Gulea, L. 1245 Halippa, Ion (882) Halippa, Pantelimon 442, 566, 693, 699 Handoca, Mircea 458, 788 Haneş, Petre V. 236, 945 Hasdeu, Bogdan Petriceicu (65), (133), (160), (171), (186), 213-341, 347-369, 372408, 420-428, (429-465), (471-629), (6561012), 1052, 1054, 1057, 1078, (1092), (1126), 1127, (1159), (1172), (1212-1213), (1222), (1229-1230), (1235), (1241-1249), (1252-1254) Hasdeu, Iulia 270, (517), (755), (776), (909), (961), 1055-1114, (1121-1210), (1213), (1229), (1251) Hasgan, A. 689 Hâjdău, Alexandru 15-20, 24-25, 30-34, (39-48), (51-59), (61-62), (65-71), (73-84), (105-106), (108-112), (114-119), (121-122), (127-134), (136), (138-141), (143-145), (147-148), (150-162), (164), (166-168), (170-178), (180) (182-183), (185-190), (834), (1212-1213), (1222), (1229), (1240), (1249) Hâjdău, Boleslav (41) (49-50), (60), (63), (70), (72), (120), (123-126), (135), (142), (159), (162-163), (169), (181), (1213) Hâjdău, Thadeu Ion 1, (2-6), (8-14), (1213) Hmelniţki A. 1240, 1242 Holban, Eugen Şt. 919 Holban, Ioan 559, 979 Hugo, Victor (1088) Iachim, D. 1163 Iachim, Ion 940, 1201 Iachim, Valeriu 876-877 Ianover, Mihail 17, 114, 120, 1219 Iliescu, Adriana 582


Ilin, Stancu 286, 297, 299, 302, 306-307, 320, 328, 329, 334, 388, 399, 627, 796-798, 803, 812, 821, 912, 931 Ionescu, Constantin G. 501 Ionescu, N. 659 Ionescu, Serafim 662 Ionescu-Gion, G. I. 1131 Ionescu-Nişcov, Traian 123, 531 Ioniţă, Viorel 297 Iordănescu, Mihai 316 Iorga, Nicolae 450, 476, 509, 567, 614, (962), 1191 Iovva, Ion 41 Irimia, I. 696 Istrati, C. I. 661, (788), 789 Istrati, Calinic 1216 Ivanio, I. V. 55 Ivaşcu, George 354-358 Jigău, Liliana 1061 Jiquidi 1247 Juc, G. 750 Juc, Victor 78 Karpov, Nicolai (5) Kidel, Alexandru 717, 740 Kogălniceanu, Mihail 74, 131, (447), (1218) Koval, Nicolai 17 Kozma, Noemí 615 Kuşnirenko, Victor 175 Lari, Leonida 1076, 1082, 1087, 1090 Laszlo, Magdalena 737, 741 Lazăr, Ludmila 1209 Lăzăreanu, Barbu 439-440 Lăzărescu, Gheorghe 962 Leger, Louis 1121 Levit, Froim (Efim) D. 18, 43-45, 56 Leviţchi, Leon 774 Linţa, Elena 1, 10 Loghinovski, Elena 388 Lunic, Natalia 1206 Lutic, Mircea 742 Maciejowski, W. A. (41), (1209) Maciu, Vasile 759 Macovei, Antoaneta 276, 779 Macoviciuc, Vasile 878 Macrea, Dimitrie 450, 485, 700 Madan, Gheorghe V. 669-670, (972) Madan, Ion 448

188

Maievski, Mihai 30 Maiorescu, Titu (578), (930) Malachi, Ştefan 510, 518, 747, 1151 Malaneţchi, Vasile 41, 140, 143, 145-146, 158, 161, 164, 173, 177, 538, 783, 804, 807, 813, 822, 827, 830, 839, 879-882, 906, 925, 969, 1000, 1003, 1209 Mancaş, Mihaela 519 Manolache, Constantin 1119, 1148 Manolescu, I. A. 1149 Manolescu, Nicolae 597, 766, 770 Marian, Liviu 15, 39, (108), 434-436, 664, 671-674, (676), 1236 Marin, Jenel 1121 Matcovschi, Alexandrina 162, 760, 771, 790, 883-885 Mateevici, Alexei 113 Mazilu, Gheorghe 886 Măciucă, Constantin 252, 262 Mănucă, Dan 993 Mânăscurtă, Ion 542, 593, 784 Mândra, Vicu 543 Mecu, Nicolae 453, 454, 456 Melnic, Vasile 887 Micu, Dumitru 583, 932 Mihailiuc, V. 172 Mihăilă, Gheorghe 279-281, 512, 799, 814, 950, 1225 Mihăilescu-Brânceanu, Lidia 888 Milescu (Spătaru), Nicolae (883), (885) Mitu, Mihai 456, 1209 Mohanu, Constantin 259, 270, 300, 309 Moraru, Ion 19, 1058, 1245 Moraru, Sergiu 828 Mospan, Simion 545 Mumjiev, Gabriel 308, 941 Muntean, Ieronim 594 Munteanu, George 258, 286, 446, 450, (980) Munteanu, Romul 1228 Murăraşu, Dumitru 441 Mustea, Gheorghe 340 Nastasiu, Vasile 188-189, 751, 890, 970, 980, 1192, 1197 Nazar, Valeriu 154 Neagoe, Manole 282 Neagu, Manole 1074


Nechit, Irina 946 Nedelcea, Tudor 295 Negoiţescu, Ion 572 Negrilă, A. 913 Negriş, A. 752 Negru, Nina 623, 907, 982 Negruzzi, Constantin (354), (867) Negruzzi, Iacob C. 432, (679) Nekrošius, J. 411 Nencev Teodor 545 Nişcov, Viorica 453, 454, 456 Niţu, George 584 Nuţă, Ion 1209 Oişteanu, Andrei 1004 Oliinîk, Iaroslav 332 Onea, Nicolae 544 Onea, Octavian 926, 933, 942, 1059, 1208, 1227 Oprişan, Horia (678) Oprisan, Ion 299, 302, 304, 306-307, 317, 318, 322-324, 326-328, 335, 337, 462, 466, 610-611, 614, 618, 785, 791-792, 800, 837, 891, (909), 914-916, 927-928, (999), 1072, 1119 Ornea, Zigu 831, 951, 971 Osadcenco, Ion 2-4, 49-51, 126-128, 130, 138, 447, 522, 525, 738, 884 Ovidiu (929) Panfil, Emilia 155 Panfil, Vera 115, 245, 486, 703 Pann, Anton (933) Panu, Gheorghe 483, 667 Papadima, Ovidiu 322-323, 502 Papadopol, Paul 443 Pavel, Vasile 892 Pavlicenco, Sergiu 568, 893 Pâslaru, Lorina 1209 Pecican, Ovidiu 321, 934, 994, 1210, (1231) Pelivan, Ion 9, 1218 Percek, Arcadie 1183-1184 Perpessicius (Panaitescu), D. 450, 479, 481 Petraşcu, Nicolae 474 Petrescu, V. 624 Picot, Émile 220-221 Pillat, Ion 240, 585 Pimen, Î.P.S. Mitropolit 376 Piru, Alexandru 513, 560, 767, 1136

189

Piru, Elena 1193 Pînzari, Ludmila 460 Plămădeală, Alexandru 1209 Plop, Teodor 1158 Poghirc, Cicerone 449, 450 Pogodin, Mihail P. 119 Pop, Vasile Gramen 58, 533 Popa, Marian 529 Popa, Nicolae 920 Popescu, Marieta 616 Popovici, Constantin 121, 761 Potebnea, A. A. (447, (724) Potopin, Ion 1065 Predescu, Lucian 675 Pricop, C. 921 Prisacă, C. 743 Protopopescu, Natalia 386, 387 Pumnul, Aron (1209) Purice, Mihail 550 Puşcariu, Sextil (578), (930) Puşkin, Aleksandr (175), (753) Rabşa, N. 726 Rakovski, Gh. (863), (904) Ralli-Arbore, Z. C. vezi Arbore Z. Rădulescu, Ion Heliade (627) Răileanu, Vitalie 995, 1231-1232 Renert, M. A. 681 Reniţă, Oleg 894 Robot, Alexandru 545 Romanenco, Nicolae 41, 69, 159, 163, 180, 245, 255-256, 269, 287, 293, 445, 447, 480, 514, 523, 530, 554-555, 569, 701, 710-712, (720), (728), 733, 739, 753, 772, 793, 822824, 895-897, 935, 1161, 1209, 1221-1222 Romaneţ, Alexei 41, 447, 898 Rosetti, Alexandru 450, (578), (930) Roşianu, Ana-Maria 1121 Rotaru, Ion 494, 586-587 Rotaru, Liliana 985 Rumleanschi, Petru 1209 Rusu, Andrei 260-261 Rusu, Dorina N. 76, 604 Rusu, N. 704, 719 Rusu Togan, Gherasim 467 Sabin, P. 1080 Sacerdoţeanu, Aurelian 266-267, 450, 507, 908


Sadoveanu (Evan), Izabela 617, 620, 660 Sadoveanu, M. 618 Sadovnic, A. P. 46, 447, 497, 720, 721 Sandu, A. 900 Sandu, Ion 1209 Sandu, Vasile 452, 461, 1008 Sava, Iosif 1213 Săndulescu, Alexandru 453, 454, 456, 815 Săvoiu, Adrian 981 Săvulescu, C. 801 Schuchardt, Hugo 279 Scoruş, Gabriela 615 Scripnic, Ion 65, 165 Seche, Mircea 450 Secrieru, Vasile 1006 Senic, Valeriu 899 Severin, Ion 293-294 Sidelnicov, S. 726 Simuţ, Ion 1007 Sîrbu, G. 1055 Skovoroda, Grigori Sav. (17), (30), (41), (55), (109) Skvorţov, C. (900) Slabu, Gheorghe 183, 190 Slavenschi, Emilia 1209 Slăvescu, Victor 444 Smântânescu, Dan 1185 Sobeţki, Ludmila 1085 Soloviov, Vasile 447 Sorescu, G. St. 943, 947 Sorescu, Roxana 936 Sorin, Nicolae 248, 253-254 Soroca, I. 762 Sperantia, Eugen 496 Stamati, Constantin (725), (872) Stănescu, C. 1172 Stoica Vasilescu, Lia 311 Streinu, Vladimir 477, 508, 573-574 Strihan, Pavel 744 Stroe, Petre 1156 Suciu, Gheorghe 816 Surugiu, Dorina 157, 176 Suveică, Raisa 117 Şăineanu, Lazăr 450 Şeuleanu, Ion 264 Şpac, Ion 972 Ştefănescu, Dorin 465

190

Ştefănescu, Ştefan 526 Ştefănucă, Petre 688 Şveţ, Maria 1009 Šnyras, S. 411 Tabacu, Jenica 312, 319, 325, 333, 336, 1072 Tabarcea, Cezar 901 Tacciu, Elena 808 Talmaţcaia, Maria 775 Tauşan, Victoria-Ana 1094-1095, 1105, 1180 Ţâmpău, Victor 1209 Ţâra, Elena 1209 Tecuci, Alexandru 1010 Tecuci, C. 902 Terziman, Alexandru 679, 1243 Tibereanu, Alfred 680 Tolstoi, Lev (674), (1236) Trandafir, C. 298 Trifan, Călina 986 Tulbure, Raluca 286, 399 Tulbure, Victor 286, 399 Ţion, Alexandru 628 Ţurcanu, Valeriu 1209 Udler, Rubin 722 Ungheanu, Mihai 948 Ureche, Grigore (1209) Valentova Libuse 632 Varta, Ion 974 Vartic, Andrei 192-193 Varticean, Iosif 44, 45, 52 Vasilache, E. 728 Vasilenco, Ion V. 125, 489, 713, 723, 734, 754 Vasiliu Ignat, Lavinia 1071 Văcărescu, Elena 1133, 1170 Vârgolici, Teodor 952, 963, 989-990, 10011002, 1198, 1204 Vârtosu, Valentin 1186 Velcescu, Cătălina 1233 Veltman, Aleksandr 119 Veselovski, Aleksandr (447), (707), (714), (746), (818) Vetişanu, Vasile 59, 285, 546, 832 Vianu, Tudor 450, 477, 492, 508, 575 Vico, Giambatista (741), (880), (978) Vidraşcu, Anatol 315


Vidraşcu, Dan 315 Vieru, Gr. 1079 Vlahuţă, Alexandru 1173 Vornicu, Mihai 453, 454 Wald, Lucia 450 Weigand, Gustav 450 Wenzel, Gustav 385 Xenopol, Alexandr D. 765 Александрова, Ю. 1109 Алексеев, Г. 22 Бабий, А. 1029 Бадиу, В. 1207 Балмуш, П. 23, 207 Бахнару, В. 1030 Бачинский, М. 23 Бережан, С. Г. 650 Берзой, А. А. 472 Бик, Ж. 1018 Богач, Г. 194 Бондарчук, Н. Ф. 1031 Борщ, Д. 42, 201, (204) Бродский, А. 1039, 1041 Булгару, М. 95, 208 Вакуленко, Сергiй 38, 215 Вартичан, И. К. 22, 89, 98, 197, 634 Василенко, И. С. 22, 87 Врабие, Г. 348 Галбен, А. 1045 Гейне, Генрих (1016) Греков, Юрий 656 Грекул, Т. 89 Гришанов, Л. К. 92 Гросул, В. Я. 642 Дабижа, Николае 1032 Двойченко-Маркова, Е. М. 91, 96, 198200, 636-637, 1015-1016, 1019, 1024 Иваньо, И. В. 94 Иовва, И. 202-203, 206 Кантемир, Димитрий 200 Кирошка, Б. 1017 Коваль, Д. 653 Кожухарь, А. Г. 471 Колосов, А. 346 Комаровский, А. 345, 413 Комерзан, А. Ф. 472 Корейка, И. А. 643

191

Zaciu, Mircea 272, 588 Zamfir, Mihai 310 Zamfirescu, Dan 536, 735, 755-756, 768769, 794, 1224 Zamfirescu, Duiliu 539 Zavulan, Pavel 455, 570, 763-764, (820) Zmeev, Vladimir 315 Кырму, И. 349, 422 Левензон, Матвей 1046 Левит, Е. 204 Лермонтов, Михаил (1019) Мадан И. К. 86, 641 Маланецкий, В. 1027, 1033-1034, 1044 Мацеeвский, В. А. (86), (198) Мержеевская, Алина (1026) Негруци, Я. (1025) Олексюк, Р. 1048 Ольшевский, Р. 1110 Осадченко, И. 7, 99-101, 651 Павел, В. 1035 Панфил, В. 1012 Пеливан, Ион 21 Перов, Г. 345, 412, 419 Платонов, А. Л. 470, 638-640 Попович, К. 89, 1023 Пушкин, А. С. (1028) Романенко, Н. Н. 23, 207, 209-210, 346, 348-349, 415, 469, 633, 646-648, 650, 1013, (1015), 1026, 1028, 1036-1037, 1234 Романец, А. 212-213, 473, 649, 652, (760762), (1023) Русев, Е. 1023 Руставели, Шота (197) Семчинский, С. 1022 Сковорода, Г. (38), (89), (92), ((199), (206), (215) Смелых, В. 88, 103 Сорока, И. 97 Старостин, А. 349, 416 Стурдза, З. 1047 Cушков, К. 195 Талов, М. 374 Ушкалов, Леонiд 38, 215 Фельдшер, Л. 1033 Фетисов, М. И. 90, 196 Флоря, М. 1111


Францев, В. А. 86 Халиппа, И. Н. (1034) Хашдеу, Богдан Петричейку 342-346, 370-371, 409-419, (466-470), (630-655), (1013-1054) Хашдеу, Юлия 1115-1120 Хиждеу, Александр 21-23, 26-27, 29, 3538, (85-91), (93-95), (97), (99-103), (191212) Хиждеу, Болеслав 28, (96), (98), (104), Хиждеу, Тадеу 7 Ходковская, Регина (1026)

192

Ходун, Е. 214 Хропотинский, А. 1038 Чебан, А. Т. 644 Чимпой, Михай 657, 1039-1041 Чокану, В. 205 Шатохина, Е. 1042 Шпак И. И. 93, 641 Штивельман, М. 1025 Юнко, А. 1112-1113 Яким, И. 1043 Яновер, М. 194


Index de titluri À la même = Aceleiaşi 1091 À propos de scrierea d-lui C. Negruzzi 354 Adoraţia soarelui 387 Alegerea domnească 397, 401 Amintire 32 Armenii 399 Autoportret 1092 Baudouin de Courtenay şi dialectul slavoturanic din Italia… 220 Bătălia de la Lăpuşna şi cuprinderea Benderului 377 Bietul paj 1085 Bourgeons d'avril 1049, 1065 Bradul 294, 362, 363, 367, 380, 393, 405 Cahul 32 Cavalerul necredincios 1085 Căpitanul 341 Cărţile poporane 236 Către Hebe 1083, 1088, 1105 Ce tot cînţi acelaşi cînt… 31 Chanson dace 1096 Chanson de la lune 1096 Chevalerie 1050 Chipul tatei ( B.P. Hasdeu) 1092 Chişinău 32 Christ şi Tudor Vladimirescu 321 Cîntec dac 1102 Cîntec de leagăn 1078, 1083 Cîntec despre Moldova 32, 33 Ciocîrlia 340, 363 Clipe de inspiraţie 20 Clopoţelul 1088 Codrii Moldovei 32, 33 Complotul bubei 368 Confidences et Canevas 1050 Copila murindă 1089 Coroana nu dă genii 390 Cristina 1108 Cugetări 378, 394, 1073, 1097, 1104 Cuvente den bătrîni : Cărţile poporane ale românilor în sec. XVI în legătură cu literatura poporană cea nescrisă 222, 280 Cuvente den bătrîni : Istoria limbei române. Partea 1 : Principii de lingvistică 223, 281

193

Cuvente den bătrîni : Limba română vorbită între 1550 – 1600 279 Cuvente den bătrîni : texte alese 237 Cuvinte din bătrîni 365 De ce? 1076, 1079, 1102 Dedicaţie: Soţiei mele Iulia Petriceicu Hasdeu 392 Despre organizarea şi completarea bibliotecii naciunali 408, 410 Destăinuiri 1060, 1062 Dicţionare şi dicţionare 361, 365 Din Etymologicum Magnum Romaniae 228 Din iarnă 380 Din memoriile unui studinte 264 Din tată şi din tata tatei… 390 Dochia 387 Documente şi manuscrise literare : Corespondenţa B. P.- Hasdeu – Iulia Hasdeu 273 Doina 1076 Domnia Arnăutului 15-16, 18-19, 24 Domnişoara ursuză 1052 Domniţa Rusanda 395 Domnul Nae 353 Dor de baştină 32 Dorul 375, 380 Dragoş (Întemeierea Moldovei) 399 Dragul meu Paparuga! 1104 Duduca Mamuca 264 Eglė (Bradul) 411 Eminescu : Necrolog 351, 361, 369 Epistolă către români 34 Etymologicum Magnum Romaniae : Dicţionarul Limbei istorice şi poporane a românilor 224, 225, 227, 231, 260, 261, 263, 268, 274 Evlavia [Eulavia călugărească] 359, 364, 391 Fantaisies et Rêves 1049, 1065 Fantezie din străinătate 32 Fantezii şi visări 1062, 1065 Femeia înecată 407 Fetei moldovence 32, 33 Fetiţa cea milostivă 1098 Fiul răsfăţat = Le fils gâté 1066


Fluieraşul de os 1061 Foaie verde de stejar 1083 Fragmente pentru istoria limbei române. Elemente dacice. I. G h i u j 220, 221 Frunzele 405 Ghiocelul 1074, 1103 Himera 1076, 1087 Hotarele Moldovei 32, 33 Hotin 32 Iarăşi poveştile 1094 Inelul şi năframa 388 Ioan-Vodă cel Cumplit 216, 229, 234, 241, 249, 251, 259, 275, 302, 352 Istoria critică a românilor 282 Istoria critică a românilor : Pămîntul Ţării Româneşti : Intinderea teritorială. Nomenclatura. Acţiunea naturei 218 Istoria critică a românilor din ambele Dacii în secolul XIV : Pămîntul Ţării Româneşti în secolul XIV 217 Istoria limbii române 365 Istoria toleranţei religioase în România 297 Îmi iubeam… 390 În Elveţia 1083 Îndemnuri 379 Întemeierea... 399 L’amour maternel 1096 L’oiseau 1099 La Iulia 409 La muse 1096 Lacrima-noroi 389 Lacrimi din copilărie 1083, 1101 Larme d’enfance 1096 Lăcomia 1084, 1105 Lăpuşna 32 Les contes bleues 1056 Limba în circulaţie 361 Limba naţională 365 Literatura : [articol-program al rev. „Foiţă de istorie şi literatură, 1860”] 355 Literaţii basarabeni 25 Margareta de Scoţia 1082 Martul 1076 Mater Dolorosa (Maica Durerii) 403 Mă întreb adesea 1080 Mănăstirea Neamţului 32 Medievale 1062

194

Micuţa 250, 302, 310, 353 Mihai Eminescu 404 Mişcarea literelor în Eşi 356 Moartea 1098 Moartea femeii 389 Mon pays 1099 Mormîntul lui Dragoş 399 Muguri de aprilie 1062, 1065 Multiplicamini 359 Mulţi proşti au zis… 390 Muntele şi valea 315, 359, 360, 384, 405 Năzdrăvăniile Denisei 1064 Nocturnă 1076 Noi în 1892 : (conf. la Ateneul Român) 400 Notă despre oraşele antice dacice 386 O scrisoare a Î.P.S. Mitropolit Pimen 376 Oeuvres posthumes 1049-1051, 1072 Olteneştile 321 Originele Craiovei 321 Patriei 1098 Povestea crinului 397 Prima întrevedere cu ai săi 32 Primăvara şi toamna 1085, 1102, 1105 Principii de filologie comparativă arioeuropea[nă]… 219 Principii de lingvistică 269 Prinţesa Fluture 1053, 1058, 1074, 1086 Problema timpului nostru. Învăţătura lui Gr. Sav. Skovoroda 17 Răposatul postelnic 357 Răspunsul meu la revista "Vieaţa" 372 Răzvan : poveste dupa Hâjdeu 242 Răzvan şi Vidra 232, 240, 244, 246, 247, 249, 251, 262, 265, 271, 276, 283-284, 298, 301, 309, 310, 313, 330-331, 342 România 1100 Rostiri adînci 381 Salamandra 1106 Sarcasm şi ideal 230, 272 Satul Cristineşti 32 Satul Stăuceni 32 Să nu mai plîng să nu mi-o ceri 1076, 1082, 1090 Să râzi 389 Să vorbim româneşte 370-371, 398, 402, 409 Serenadă 1076


Sic cogito 226, 235, 292, 295-296, 314, 339, 343-344 Singurătate 1077 Soarele şi luna 322-323 Soroca 32 Spirit şi spirit 389 Străinătate şi Patrie 32 Sunt roman 370 Şi-n veci nu ne-om mai despărţi 390 Ştefan şi Radu 352, 366 Trandafirul în vază 1095, 1102 Trandafirul moşului 1074, 1081 Trăind în astă lume 390 Trei crai de la răsărit 249, 251, 265, 271, 284

195

Un filosof mistic (Gr. Savici Skovoroda) 30 Unei fete tinere 1098 Unei file 1102 Urme moldoveneşti la Canev 32 Ursita 233, 250, 270, 300 Văzut-aţi voi 390 Versuri din „Tristia” lui Ovidius 382 Viaţa şi faptele lui Mihai Viteazul 1059 Victor Hugo 1088 Viersul 380 Vraja cuvintelor 293 Zeiţa Dochia şi babele de piatră 387 Ziarele din România 358 Zile de nelinişte 1085


Index de edituri Administraţia „Revista Nouă” (Bucureşti) 226 Albatros (Bucureşti) 266, 267, 276, 1055 ARC 308 Athos (Bucureşti) 314 Bucur Ciobanul S. A. (Bucuresti) 242 Cartea Moldovei 332 Cartea moldovenească 40, 255, 256, 269, 447, 448, 457, 743 Cartea Românească (Bucureşti) 15, 234, 240, 435-436, 443, 444 Cartex (Bucureşti) 313 Cultura Naţională (Bucureşti) 237 Cultura Românească (Bucureşti) 439, 440 Dacia (Cluj-Napoca) 264, 278, 277, 465 Direcţia Generală a Arhivelor Statului din România (Bucureşti) 463 Editura Academiei „Monitorul Oficial” (Bucureşti) 39 Editura Academiei RSR (Bucureşti) 273 Editura Asociaţiei Culturale „Iulia Hasdeu” (Bucureşti) 338, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1075, 1117, 1118, 1121, 1122, 1120 Editura de Stat a Moldovei 247, 445, 720 Editura Didactică şi Pedagogică (Bucureşti) 279-280, 281 Editura Fundaţiei Culturale Române (Bucureşti) 306, 310 Editura Fundaţiei „România de mâine” (Bucureşti) 316 Editura Librăriei Carol M ller (Bucuresci) 229 Editura Librăriei E. Graeve & Comp (Bucureşti) 228 Editura Librăriei Leon Alcalay (Bucureşti) 232, 345 Editura Librăriei „Universala”, Alcalay & Co (Bucureşti) 233, 342 Editura Militară (Bucureşti) 259, 270 Editura pentru Literatură (Bucureşti) 252, 258, 446 Editura Ştiinţifică (Bucureşti) 449 Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică (Bucureşti) 285 Editura Tineretului (Bucureşti) 246, 248, 253, 254, 257

196

Eminescu (Bucureşti) 265, 271, 284, 449, 1062, 1065, 1067 Epigraf 1209 ESPLA (Editura de Stat pentru Literatură şi Artă) (Bucureşti) 243, 249, 250, 251 Evenimentul (Bucureşti) 292 Floarea Darurilor (Bucureşti) 320, 329, 334, 339, 344, 1061 Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă – Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” (Bucureşti) 335 Fundaţia pentru Literatură şi Artă ”Regele Carol II” (Bucureşti) 238, 239, 438 Grai şi suflet – Cultura Naţională (Bucureşti) 311 Gramar (Bucureşti) 300, 309 Grinta (Cluj-Napoca) 1210 Hyperion 293, 294 Imprimeria Ministerului de Război (Bucureşti) 216 Imprimeria Statului (Bucureşti) 218, 423429 Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl” (Bucureşti) 432-433 Ion Creangă (Bucureşti) 1052, 1053, 1064 Junimea (Iaşi) 451, 458 Libra (Bucureşti) 467 Librairie Hachette et C-ie (Paris) 10491051 Librairie Socec et C-ie (Bucarest) 230, 677, 1049-1051 Limes (Cluj) 321 Litera 305, 315, 331, 1116 Litera International (Bucureşti-Chişinău) 20, 315, 331 Literatura artistică 19, 283, 287, 288, 1056, 1058 Minerva (Bucureşti) 1, 233, 260, 261, 262, 263, 268, 272, 274, 275, 282, 286, 289, 290, 291, 302, 307, 452, 453, 454, 456, 459, 461, 462, 1054, 1057 Miracol (Bucureşti) 1063 Moldova 296 Noua Typografie a laboratorilor români (Bucureşti) 220-223, 430


Noua Tipografie Naţională C. N. Rădulescu (Bucureşti) 222, 223 Pontos 1074 Porto-Franco (Galaţi) 298 R. A. I (Bucuresti) 303 Recif (Bucureşti ) 464 „Roza Vânturilor” (Bucureşti) 468 Saeculum I. O. (Bucureşti) 297, 304, 312, 317, 318, 322-324, 326, 327, 1072, 1119 Saeculum vizual (Bucureşti) 1073 Scrisul românesc (Craiova) 241, 295 Stabilimentul grafic Socec & Teclu (Bucureşti) 221-224, 225, 227 Stress S.R.L. (Bucureşti) 1060 Şcoala sovietică 18, 245 Ştefan (Bucureşti) 330 Ştiinţa 41, 297, 306, 455 Thiel & Weiss (Bucureşti) 219 Tiparul moldovenesc 442 Tiparul universitar (Bucureşti) 441 Typografia Academiei Române (Laboratorii români) (Bucureşti) 431 Tipografia Curţii (Lucrătorii Asociaţi) (Bucureşti) 217 Tipografia Eparhială Cartea Românească 15, 435 Tipografia „Poporul” (Râmnicu-Sărat) 437 Tipografia R. S. Leibovici & Co 434 Tipografiile române unite S. A. (Bucureşti) 16, 236 Valeriu (Craiova) 301 Verva (Câmpina) 1059, 1208 Vestala (Bucureşti) 304, 319, 325, 333, 336, 337, 466 Видавництво Львiвського Унiверситету (Львiв) 473 Госиздат Молдавии (Chişinău) 22, 346, Епархиальная типография (Chişinău) 21 Картя молдовеняскэ (Chişinău) 347, 469, 472, 726 Литература артистикэ (Chişinău) 23, 348, 349 Шкоала советикэ (Chişinău) 345

197


Index de periodice „a” MIC 405, 1103, 1005, 1106, 1114 Academica (Bucureşti) 950 Adevărul literar şi artistic (Bucureşti) 952, 963, 989-990, 999, 1001-1002, 1091, 1171-1172, 1198, 1204 Alfa şi Omega 404 Analele Academiei Române (Bucureşti) 659 Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria : Ştiinţe socio-umane 976, 978, 985 Analele Universităţii Bucureşti. [Ser.] Filologie 774 Analele Universităţii Bucureşti. Ser. Istorie 786 Anuar de lingvistică şi istorie literară (Iaşi) 757 Anuarul Atheneului Român pe 1927 (Bucureşti) 663 Arhivele Basarabiei 675, 1218 Atheneum 689 Azi (Bucureşti) 1185 Basarabia 34, 182, 393, 919, 928, 945, 986, 1092, 1166, 1168, 1170, 1176, 1199 BiblioPolis 408, 410, 812, 821, 916, 991, 995, 997, 1000, 1003, 1008, 1231 Biblioteca (Bucureşti) 949 Bucovina sovietică (Cernăuţi) 129, 721, 742 Caiete critice (Bucureşti) , 669, 931-932 Calendar 166, 807 Calendar Naţional 14, 191, 1009 Calendarul Basarabiei 375 Calendarul bibliotecarului 184, 955, 1178, 1188, 1195 Calendarul “Minervei” (Bucureşti) 661 Cauza 968 Chişinău. Gazeta de seară 748, 753, 787, 896 Clipa siderală 1103, 1105, 1107, 1196, 1201 Clopotniţa Modovei 403 Colhoznicul Moldovei 706 Columna 34, 180 Comunistul Moldovei 153 Confluenţe bibliologice (Bălţi) 1006, 1206 Contemporanul (Bucureşti) 735, 755, 768-769, 840, 855, 858, 1183-1184, 1244 Convorbiri literare (Iaşi, Bucureşti) 30, 979, 993, 1205 Cotidianul (Bucureşti) 1187 Cronica (Iaşi) 765, 779 Cronica română (Bucureşti) 944 Cugetul 34, 183, 918, 1045 Cultura 127, 132, 747, 750, 754, 760, 771, 1078-1080, 1152 Cultura Moldovei 31, 117-118, 121, 125-126, 705, 709, 713, 719-720, 722, 728, 1219 Curierul de seară 972 Curierul naţional (Bucureşti) 1177 Dacia literară (Iaşi, Bucureşti) 131,187, 192-193 Dacoromania (Cluj) 682-683 Destin românesc (Bucureşti) 939 Dilema (Bucureşti) 971

198


Făclia 909, 940, 1093, 1164, 1173 Femeia Moldovei 154, 813, 1088 Floarea soarelui 662 Florile dalbe 393, 409, 1081, 1094, 1102 Gazeta literară (Bucureşti) 708, 731 Glasul Moldovei 401 Glasul Naţiunii 33, 177, 399, 402, 954, 958, 974, 977, 1010, 1083, 1087, 1090, 1101, 1104, 1181, 1189, 1194 Însemnări ieşene (Iaşi) 686, 1148 Învăţămîntul public 137, 148, 155, 175, 790, 820, 844, 866, 868, 877, 895 Învăţătorul sovietic 116, 134, 147, 739, 749 Junimea literară (Cernăuţi) 664, 1216 Jurnalul literar (Bucureşti) 916 Limba noastră 913 Limba Română (Bucureşti ; Chişinău) 34, 190, 398, 700, 929-930, 1232 Limba şi literatura moldovenească 119-120, 124, 128, 130, 139, 141-142, 144, 152, 156-157, 174, 176, 197-198, 200, 417, 716, 730, 733, 738, 743, 746, 763-764, 773, 781, 806, 819, 835, 845, 883, 893, 1016, 1019, 1022, 1024-1026, 1234 Limba şi literatura moldovenească în şcoală 906 Limba şi literatura română (Bucureşti) 936, 962, 981, 988, 1156 Limbă şi literatură (Bucureşti) 802, 953 Literatorul (Bucureşti) 926, 943, 947, 1228 Literatura şi arta 11, 32, 135-136, 140, 143, 145, 151, 158-159, 161, 163-165, 167, 170-171, 173, 179, 391, 394, 398, 793, 817-818, 823, 825, 828, 830, 850, 859, 863, 865, 867-868, 870, 872, 880881, 886, 889, 894, 900, 902, 904, 920, 933, 935, 967, 984, 987, 1083, 1097-1098, 1160, 1182, 1190, 1221, 1223, 1227 Luceafărul (Bucureşti-Chişinău) 189, 732, 735, 756, 816, 838, 841, 860, 873, 878, 901, 970, 980, 992, 1192, 1224 Luminătorul 696 Magazin bibliologic 964, 982-983 Magazin istoric (Bucureşti) 759, 1220 Manuscriptum (Bucureşti) 385-390, 396, 782, 785, 788-789, 791, 795-798, 801, 812, 821, 888, 923, 925, 1089, 1154-1155, 1169, 1226 Memoriile secţiei de filologie, literatură şi arte (Bucureşti) 169, 799, 837, 912, 915, 1165 Mesagerul 941, 957 Meşterul Manole 1149 Mitropolia Moldovei 376 Moldova 149, 824, 846, 1157 Moldova socialistă 115, 383, 701-702, 704, 707, 709, 711-712, 714-715, 723, 726, 745, 752, 847, 853-854, 856, 869, 871, 885, 887, 899 Moldova Suverană 966, 975, 1193, 1197 Momentul 946 Natura 961 Naţiunea (Bucureşti) 1200 Nistru (Nistrul) 133, 138, 162, 395, 710, 717-718, 724-725, 727, 734, 740, 772, 776, 780, 804, 827, 836, 839, 843, 884, 903, 905, 907, 911, 1085, 1161 Octombrie 114, 703

199


Ora Satului 407 Orizontul 392, 882, 897, 1082, 1159, 1222 Orizonturi 692 Pămînt şi oameni 956 Pedagogul sovietic 826 Plus-Minus 669 Quo vadis? 400 Revista Arhivelor (Bucureşti) 857, 908, 1225 Revista Asociaţiei învăţătorilor din oraşul şi judeţul Bălţi 684 Revista de filosofie (Bucureşti) 741 Revistă de filozofie şi drept 181, 185, 960 Revista de istorie (Bucureşti) 744, 805 Revista de istorie şi teorie literară (Bucureşti) 792, 800, 803, 814, 1153 Revista de lingvistică şi ştiinţă literară 13, 186, 891, 914, 917, 924, 927, 937, 942, 1167, 1174 Revista de pedagogie şi psihologie 938 Revista istorică (Bucureşti) 111 Romanoslavica (Bucureşti) 10, 123, 737 România literară (Bucureşti) 758, 766-767, 770, 778, 811, 815, 829, 831-834, 842, 910, 951, 965, 1004, 1007, 1158 România Mare (Bucureşti) 1100 România pitorească (Bucureşti) 996 Saeculum 1203 Săptămîna 1245 Scînteia (Bucureşti) 794 Scînteia leninistă 1084 Septentrion literar (Cernăuţi) 1229 Sfatul Ţării 178 Sigma 922 Steaua (Cluj) 808, 851, 874 Steluţa 393, 1081, 1086 Sud-Est 921, 994 Synthesis : Imaginaire moderne et medieval (Bucureşti) 1233 Ştiinţa 959 Timpul de dimineaţă 192 Tineretul liber (Bucureşti) 1096 Tinerimea Moldovei 384, 397, 715, 729, 751, 762, 775, 777, 783-784, 849, 1108, 1150, 1162-1163 Totuşi iubirea (Bucureşti) 948 Tribuna (Cluj) 934 Tribuna României (Bucureşti) 809-810 Ţara 12, 406, 969, 973, 1100, 1186, 1191, 1230 Viaţa Basarabiei 8, 9, 108-110, 112-113, 377-382, 665-674, 676-681, 687-688, 690-691, 693-695, 697-699, 998, 1146-1147, 1216-1217, 1235-1239, 1242-1243, 1247 Viaţa Românească (Iaşi, Bucureşti) 660, 685 Viaţa satului 861-862, 864, 875-876, 890, 1095, 1175, 1179-1180 Vocea poporului 188 Žvaigždute 411 Zorile Bucovinei (Cernăuţi) 146, 150, 160, 168, 172, 822, 848, 852, 861, 892, 898, 1151

200


Альманах библиофила 207 Балканский исторический сборник 642 Белые цветы 1112-1113 Вечерний Кишинев 748, 753, 787, 896, 972 Вопросы литературы (Москва) 206, 1015 Голос народа 188 Горизонт 416, 1034, 1036, 1109, 1207 Днестр 35, 195, 196 Збiрник Харкiвського iсторико-фiлологiчного товариства 38, 215 Звездочка 1110, 1111 Земля и люди 956 Известия Императорской Академии наук (Санкт-Петербург) 1011 Кодры 199, 201, 203, 204, 210, 415, 1023, 1027, 1028, 1033, 1039, 1044 Колумна 209 Коммунист Молдавии 205 Литературная газета (Москва) 1040 Молдова и мир 208 Молодежь Молдавии 36, 414, 419, 420, 1013, 1017, 1042 Народное образование 1030, 1043 Независимая Молдова 37, 211, 421, 422, 1046, 1047 Октябрь 194 Правда (Москва) 1031 Радянська Буковина (Чернiвци) 212, 213, 1048 Румынская литература (Бухарест) 1018 Советская Молдавия 202, 412, 413, 418, 420, 1012, 1014, 1020, 1021, 1029, 1032, 1035, 1037, 1038, 1041 Соцiалистична Харькiвщина 214 Ученые записки / Кишиневский педагогический институтт 88 Учен. зап. / Кишиневский Государственный Университет 736

201


Thadeu Ioan Hâjdãu

Boleslav Hâjdãu

Alexandru Hâjdãu

Bogdan Petriceicu Hasdeu

Iulia Hasdeu

Profile for Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Mostenirea literar - spirituala a dinastiei de carturari Hajdeu-Hasdeu in bibliotecile chisinauiene  

Mostenirea literar - spirituala a dinastiei de carturari Hajdeu-Hasdeu in bibliotecile chisinauiene  

Advertisement