Page 1


Revista de biblioteconomie   și științe ale informării,   editată de Biblioteca Municipală   „B.P. Hasdeu” din Chișinău    Apare din anul 2002  Vol. 46 (2012) Nr. 5 (Serie nouă) 

Ediție specială 

REVISTA BIBLIOPOLIS. BIBLIOGRAFIE (2002‐2012)    Lidia KULIKOVSKI, Elena GRĂJDIANU        Director:  Conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI  Redactor‐şef:  Vlad POHILĂ    Colegiul de redacţie:   dr. Hermina ANGHELESCU (Detroit, SUA); Leons BRIEDIS, membru de onoare al Academiei Letone  (Riga);  acad.  Mihai  CIMPOI;  Tatiana  COŞERIU  (Teorie  şi  practică);  Nicolae  DABIJA,  membru  de  onoare  al  Academiei  Române;  dr.  Iulian  FILIP;  conf.  univ.  dr.  Natalia  GOIAN,  şef,  Catedra  de  Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării, USM; Mariana HARJEVSCHI (Politici, Legislaţie); Valeriu  HERŢA (Design); Tatiana ISCHIMJI (Biblioteci ale minorităţilor etnoculturale); conf. univ. dr. Lidia  KULIKOVSKI  (Studii  şi  cercetări);  prof.  univ.  dr.  Zamfira  MIHAIL  (Bucureşti);  Ludmila  PÎNZARU  (Tehnologii,  Resurse,  Traduceri);  Vlad  POHILĂ  (Editorial,  Cultură  şi  spiritualitate);  Genoveva  SCOBIOALĂ (Imagine, Relaţii publice, Activitate reţea); prof. univ. dr. Ion STOICA (Bucureşti); conf.  univ. dr. Vasile ŞOIMARU; conf. univ. dr. Nelly ŢURCAN; prof. univ. dr. Dumitru URSU (Odesa)    Secretariat:   Tatiana BORODATÎI; Valeriu RAŢĂ    Coperta:   Valeriu HERŢA      Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 148, MD‐2012, Chișinău, Republica Moldova  Tel. redacției: 0‐22 221186; e‐mail: bibliopolis@hasdeu.md: http:// bibliopolis.hasdeu.md 


CUPRINS Cuvânt către cititor ................................................................................................. 4  Studii introductive .................................................................................................. 5  Lidia KULIKOVSKI. BiblioPolis – o revistă în ascensiune, făcută cu pasiune ............... 6  Vlad POHILĂ. Dimensiunea culturală a revistei BiblioPolis ....................................... 18  Nelly ŢURCAN. Dimensiunea ştiinţifică a revistei de biblioteconomie şi ştiinţa  informării BiblioPolis ................................................................................................. 23  Tatiana COŞERIU. BiblioPolis – instrument eficient de comunicare  profesională a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” ................................................ 29  Elena BUTUCEL. Creatori de conţinut la revista BiblioPolis ...................................... 37  BiblioPolis: bibliografie ......................................................................................... 42  Volume aparte .......................................................................................................... 42  Bibliografie analitică ................................................................................................. 49  2002 ..................................................................................................................... 49  2003 ..................................................................................................................... 55  2004 ..................................................................................................................... 63  2005 ..................................................................................................................... 71  2006 ..................................................................................................................... 79  2007 ..................................................................................................................... 89  2008 ................................................................................................................... 100  2009 ................................................................................................................... 110  2010 ................................................................................................................... 123  2011 ................................................................................................................... 137  2012 ................................................................................................................... 152  Articole, cronici despre BiblioPolis ......................................................................... 171  Indexuri de acces ................................................................................................ 173  Index de nume ........................................................................................................ 173  Index de subiecte .................................................................................................... 187  Index de titluri ........................................................................................................ 202  Index de recenzii, consemnări,  note şi impresii de lectură la cărţi şi reviste ........ 248  Index de interviuri .................................................................................................. 256  Index de poezii ........................................................................................................ 258  Index geografic ....................................................................................................... 262  Index de rubrici ....................................................................................................... 264  Lista de autori ......................................................................................................... 272 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Referințe ............................................................................................................. 289  Zamfira MIHAIL. Laudatio pentru BiblioPolis ......................................................... 289  Nicolae DABIJA. O revistă ca o bibliotecă… ............................................................ 292  Vasile ŞOIMARU. BiblioPolis: majorat la... 10 ani ................................................... 293  Ninela CARANFIL. O revistă inteligentă, pentru oameni inteligenţi ....................... 295  Vera OSOIANU. BiblioPolis sub responsabilitatea primei aniversări din două  cifre ......................................................................................................................... 297  Дину УРСУ. Культурная энциклопедия Молдовы .............................................. 298  Tamara GORINCIOI. ...Antidot împotriva prăfuirii cărţilor ..................................... 299  Liuba‐Drăgostiţa BUJOR. Zece ani şi o prietenie de suflet cu BiblioPolis... ............ 301  Ludmila BULAT. Revista care ne sprijină să nu cădem ........................................... 302  Luminiţa DUMBRĂVEANU. BiblioPolis, cetate a cuvântului şi adevărului .............. 303  Nina SLUTU‐SOROCEANU. O achiziţie preţioasă .................................................... 304  Gheorghe PÂRLEA. BiblioPolis… şi un reflex condiţionat........................................ 305  Mulțumiri ................................................................................................................... 307 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

3


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

CUVÂNT CĂTRE CITITOR  Avem în  față  un volum de  BiblioPolis,  dar  unul  neobișnuit, o  ediție specială  care  prezintă  monografia  bibliografică  Revista  „BiblioPolis”.  Bibliografie  (2002‐2012).  E  o  monografie, dar nu una apretată, scrobită academic. E un volum la subiect, e un volum  ireductibil, ireprehensibil şi înţelept. Ne oferă răspunsuri precise la orice întrebare refe‐ ritoare  cine,  ce,  cât,  când,  cum  a  publicat  în  acești  11  ani  în  revista  BiblioPolis.  E  un  volum consistent de date care sintetizează și decodifică conținutul celor 45 de volume  de  revistă  sub  aspectul  autori,  subiecte,  rubrici,  orientări,  tendințe,  contribuții,  insti‐ tuții.  Materialul  a  fost  structurat  în  patru  capitole.  Primul  capitol  Studii  introductive  include  cinci  studii  asupra  conținutului  revistei  BiblioPolis  care  relevă  dimensiunile  culturală,  științifică,  educațională  ale  revistei  și  analiza  bibliometrică  de  conținut.  Capitolul doi include Bibliografia revistei „BiblioPolis” compartimentată în trei părți:  volume  aparte;  corpusul  bibliografiei  analitice  a  celor  45  de  volume,  bibliografia  revistei BiblioPolis (despre revistă). Capitolul trei conține indexuri auxiliare: Index de  nume, Index de subiecte, Index de titluri, Index de recenzii, Index de interviuri, Index  de poezie, Index geografic, Index de rubrici, Lista de autori, care ajută la dezvăluirea  conținutului,  completează  studiile  introductive  și  fac  revista  ușor  accesibilă.  Ultimul  capitol  include  Referințe.  Volumul  bibliografic  mai  conține  un  Cuvânt  către  cititor  și  Mulțumiri.  S‐a optat, ca bază a concepţiei de structură a monografiei bibliografice, pentru  criteriul  cronologic,  fapt  ce  ne  oferă  posibilitatea  de  a  urmări,  natural,  evoluţia,  ascensiunea în timp a revistei BiblioPolis, de a compara conţinutul (tematicile, rubri‐ cile, orientările, priorităţile) în diferite secvenţe de timp. În cadrul cronologiei datele  sunt  ordonate  alfabetic;  în  primul  rând,  sunt  prezentate  sursele  în  limba  română,  apoi cele în alte limbi. Materialele în limbi străine au fost descrise în limba română.   Monografia  bibliografică  prezintă  exhaustiv  conţinutul  revistei  –  include  docu‐ mentele provenite de la asociaţii, instituţii sau autorităţi – administraţia publică loca‐ lă, Ministerul Culturii, instituții internaționale și locale etc. – scrisori, adresări, anun‐ ţuri,  mulţumiri,  programe,  totaluri  şi  indicatori  în  tabele  autonome,  aparte  de  text,  precum şi materialele nesemnate. La fel, au fost descrise toate poeziile care au fost  tipărite  pentru  a  ilustra  articolele  de  prezentare  a  scriitorilor,  poeților;  nu  și  poezia  din textul recenziilor, chiar dacă era reprodusă integral.   La Indexul de interviuri figurează: titlul materialului, urmat de numele persoanei  intervievate, apoi de numele autorului consemnatar.  Recenziile  sunt  descrise,  în  Indexul  respectiv,  după  cum  urmează:  titlul  cărții  recenzate; autorul cărții; numele recenzentului.  Monografia bibliografică înregistrează 1771 de surse.  4 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Descrierea analitică  respectă  STAS‐ul  7.1.‐2003  Descrierea  bibliografică  a  docu‐ mentelor. Abrevierea cuvintelor în limba română s‐a făcut conform cerințelor STAS‐ului  interstatal 7.11.‐2004 Prescurtările cuvintelor și expresiilor în limbi străine europene.   Prezentul  volum  este  un  instrument  bibliografic  de  acces  la  conținutul  revistei  BiblioPolis din anii 2002‐2012 pentru toți cei interesați de ea, dar mai întâi de toate  este orientat spre bibliotecari, profesori, studenți, cercetători ai domeniilor cultural,  comunicațional, biblioteconomic.  Prezenta monografie atestă contribuția revistei BiblioPolis la dezvoltarea dome‐ niului  infodocumentar  și  la  dezvoltarea  spațiului  public  de  comunicare  biblioteco‐ nomică.  La  fel,  monografia  bibliografică  înscrie  revista  BiblioPolis  în  istoria  presei  basarabene în general și în istoria presei profesionale în particular.  Autorii 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

5


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

STUDII INTRODUCTIVE  BIBLIOPOLIS – O REVISTĂ ÎN ASCENSIUNE, FĂCUTĂ CU PASIUNE  Conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI  Bibliografia este marea creatoare de ordine şi de siguranţă care, în diferite ipostaze,  ghidează şi susţine toţi paşii reconsiderării critice şi valorificării trecutului, este disciplina  formativă care transmite indivizilor şi societăţii sensurile îngemănate ale valenţelor can‐ titative şi calitative ale acumulărilor şi ierarhizărilor permanente din sfera intelectuală,  spunea  prof.  Ion  Stoica  [11].  Avem  în  față  un  produs  bibliografic  Revista  „BiblioPolis”.  Bibliografie (2002‐2012). Bibliografie, creat în scopul transmiterii sensurilor îngemănate  ale valențelor cantitative și calitative ale acumulărilor revistei timp de unsprezece ani.  Esența unei reviste instituționale este de a servi ca mijloc de informare, ca mijloc și  suport de educare profesională, ca mijloc de comunicare cu publicul pentru care a fost  fondată. Gândită în aceste scopuri, pentru bibliotecarii BM, a devenit în timp solicitată  și de alt public, cu precădere, din domeniile educațional și cultural. Esența revistei Bib‐ lioPolis  este  de  a  crea  juxtapuneri  surprinzătoare,  deschideri  emoționale,  prezențe  uimitoare  și  provocări.  Toate  acestea  le  găsim  în  revista  de  biblioteconomie  și  știința  informării  a  Bibliotecii  Municipale  „B.P.  Hasdeu”  pe  tot  parcursul  ei  de  apariție  –  din  2002 până în 2012, ani bibliografiați în prezenta monografie bibliografică.  Revista BiblioPolis s‐a declarat, din primul număr, ca spațiu pentru cunoașterea  și promovarea tehnicilor și metodelor de cercetare, pentru intervenții de eficientizare  a schimbului de informații, de experiențe, de direcționare a fluxului informațional și a  comunicării  profesionale,  ca  spațiu  pentru  tehnici  de  analiză,  pentru  diagnosticul  și  prognoza cererilor informaționale, precum și pentru soluțiile pragmatice de amelio‐ rare, modelele alternative de organizare a activității, a inovațiilor manageriale. Revis‐ ta, prin concept, este pliată pe preocupările Bibliotecii Municipale. În argumentul de  fondare era clar stipulat că revista BiblioPolis va fi instrumentul de realizare a obiec‐ tivelor BM prin reflectarea preocupărilor permanente ale BM.   Colegiul  de  redacție  a  respectat  această  promisiune  însă  nu  s‐a  limitat  doar  la  cele enumerate mai sus. Atât tematica, cât și orientările revistei se modelau în func‐ ție de schimbările contextului cultural și informațional, de strategiile domeniului bib‐ lioteconomic,  de  relațiile  care  se  creau  pe  parcurs.  Analiza  de  conținut  (a  celor  unsprezece  ani,  celor  45  de  volume  publicate)  dezvăluie  o  revistă  de  specialitate  matură [12],  aptă  să  promoveze  cultura,  domeniul  infodocumentar,  să  pună  în  evi‐ dență inovațiile, valoarea, să ofere acele lucruri surprinzătoare, prezențe uimitoare și  deschiderea emoțională ce țin viu interesul specialiștilor față de revista BM.   Avem în față un instrument de acces la conținutul revistei BiblioPolis, un ghid de  regăsire  facilă,  retrospectiv,  a  celor  1771  de  surse  care  compun  acest  conținut.  Bib‐ lioPolis‐ul  a  fost  lansat  cu  un  volum  modest  –  de  44  de  pagini  –,  ajungând  la  finele  6 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

anului fondării la 56 de  pagini  (vol. 4).  În  primii  trei  ani volumul  per an al revistei s‐a  menținut între 200 și 228 de pagini. Conținutul colectiv al revistei în anul 2005 înregis‐ trează  252  de  pagini  (un  spor  nesemnificativ).  Făcându‐și  loc  printre  puținele,  ce‐i  drept,  reviste  de  specialitate  din  Republica  Moldova,  BiblioPolis‐ul  devine  o  revistă  a  întregii  comunități  infodocumentare,  astfel  încât  colegiul  de  redacție  și  administrația  BM au revizuit politica de editare, obiectivele de activitate și prioritățile, acțiuni care au  condus la mărirea considerabilă a volumului (a numărului de pagini, nu și a periodici‐ tății). Din 2006 se instituie seria nouă a BiblioPolis‐ului, fiecare număr cuprinzând între  112‐120 de pagini cu un total de 406, iar anul 2007 înglobează 482 pagini. Anul 2008  cumulează, în cele patru volume, 498 de pagini. Obiectivele ambițioase, dar și activita‐ tea diversă, în continuă dezvoltare a Bibliotecii Municipale nu puteau fi comprimate în  400 de pagini. Așadar, în 2009, conținutul anual al revistei a sporit, ajungând la 554 de  pagini; în 2010 crește până la 638 de pagini, iar în 2011 atinge 716 pagini. În anul ani‐ versar – 2012, când BM „B.P. Hasdeu” a împlinit 135 de ani de activitate – BiblioPolis‐ul  a publicat 870 de pagini.  La fel, în ascensiune, a fost și numărul de articole publicate pe paginile BiblioPolis‐ ului: 2002 – 93 de articole; 2003 – 116; 2004 – 113; 2005 – 114; 2006 – 138; 2007 –  148; 2008 – 149; 2009 – 176; 2010 – 196; 2011 – 207; 2012 – 248 de articole. Statistici‐ le, susține Seth Godin, sunt periculoase, fiindcă ilustrează cu o claritate uimitoare că nu  suntem decât cu puțin mai buni sau mai răi decât altcineva. Sau poate deloc [3]. Dar  trăim într‐o lume a măsurilor în care ne cunoaștem prin măsurare. Măsurăm conținutul  revistei  urmărind  gradul  în  care  revista  BiblioPolis  corespunde  proiecțiilor  de  la  fon‐ dare. Nu putem compara cu alte reviste pentru că nu apar atât de consecvent, precum  BiblioPolis  sau,  unele,  nu  iese  de  ani  de  zile,  neavând  aceleași  condiții  de  editare,  aceleași politici de publicare și orientări. Vom evalua, prin alte metode și alți indicatori,  conținutul  bibliografiat.  Realizarea  unei  reviste  întâmpină,  la  fel  ca  oamenii,  cele  mai  obișnuite obstacole precum ar fi lipsa de timp, de oameni calificați, de bani, a puterii, a  resurselor. Bibliotecile, mai ales, le întâlnesc permanent. Nu e o excepție nici Biblioteca  Municipală „B.P. Hasdeu”. Dar mai există obstacole care, credem, sunt mai puternice  decât banii, decât resursele și, bineînțeles, decât timpul – lipsa tăriei de caracter, lipsa  pasiunii, a dragostei de ceea ce faci. Acestea din urmă nu le‐am avut ca obstacole. Tăria  de caracter, pasiunea, fidelitatea față de revistă le avem ca virtuți, ca norme existen‐ țiale. Pe măsură ce munca noastră se îmbunătățește, câștigă importanță, crește și pa‐ siunea, dorința și disponibilitatea de a face mai mult, de a oferi un produs memorabil –  asta își doresc colegii de la BiblioPolis.   Toate  formele  de  manifestare  a  lumii  măsurilor  –  succesul  și  eșecul,  obținerea  acceptării și amenințarea respingerii, aripile speranței și abisul disperării, spun Rosa‐ mund  și  Benjamin  Zander,  sunt  bazate  pe  o  singură  supoziție  inconștientă  –  de  a  supraviețui [13]. Cunoscând situația spațiului public de comunicare infodocumentară,  putem  spune  că  revista  BiblioPolis  a  supraviețuit.  Mai  mult  de  atât,  a  progresat,  a  evoluat. Pentru a demonstra progresul, schimbarea, calitatea revistei vom utiliza eva‐ luări,  scale,  grade  și  comparații.  Oamenii  se  simt  mai  în  siguranță  dacă  cunosc  bine  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

7


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

lucrurile, dacă pot să le determine localizarea, dacă sunt lămuriți asupra lor. Analiza  noastră s‐a făcut în scopul ca cititorii revistei să cunoască mai bine conținutul care a  devenit  un  corpus  integrat  de  diverse  informații,  pentru  a  se  putea  orienta  în  regăsirea lor, căci, în ultimul timp, sunt greu de receptat și de identificat.   Revista BiblioPolis este, putem spune, un instrument transformațional pentru că,  prin ceea ce publică, oferă, de fapt, practici transformaționale, practici care schimbă  înțelegerea noastră obișnuită asupra modului în care se desfășoară lucrurile în dome‐ niul  bibliotecar  și  în  domeniul  cultural  în  general.  Conținutul  revistei  oferă  abordări  noi  ale  contextului  infodocumentar,  face  cunoscut  mutațiile  din  domeniu  și  para‐ digmele  științifice  emergente,  descâlceşte  „expresii  argotice”  ca  Biblioteca  2.0  sau  Marketing 3.0,  Motivaţie 2.0,  Branding  3.0,  Pecha‐kucha  sau  Twitter,  Wiki,  Picasa,  Delicios etc... Practicile BM, diseminate pe paginile revistei, demonstrează că schim‐ barea, transformarea apare nu atât prin argumentarea persuasivă a noului, cât prin  generarea  unor  acțiuni  dinamice  care  modifică  percepțiile  noastre  asupra  noului,  inovației, succesului.  Se consideră că există două feluri de oameni și organizațiii: care consumă și care  produc. BM este organizația care produce și oferă servicii capabile să confere instituției  noastre  o  valoare  mai  mare,  să  stabilească  o  conexiune  mai  profundă  cu  domeniile  profesional  și  cultural,  o  experiență  mai  intensă  care  să‐i  schimbe  în  bine  pe  cititori.  Forța publicației BM  constă în energia  pasională  de  relaționare,  de  expresie și  comu‐ nicare pe care o debitează colegiul de redacție, și al celor care au devenit loiali revis‐ tei – „înrolați” din datorie sau de bună voie să propage scânteia – care, cu susținerea  lor – devine flacără, devine cadrul generator de cultură, de profesionism, de valoare și  de lucruri frumoase care se întâmplă în jurul revistei. Am constituit un trib (termenul lui  Seth  Godin)  care  ne  urmează,  ne  susține  –  cititorul  nostru  –  lui  îi  consacrăm  fiecare  număr  de  revistă,  lui  îi  dăruim  fiecare  număr  de  revistă.  Preocuparea  numărul  unu  a  colegiului de redacție este să‐i țină conectați la actualitate.  În Argumentul de fondare al revistei BiblioPolis scrie că ea va fi revista bibliote‐ carilor, editorilor, va fi instrument de promovare a cărții, bibliotecii, publicațiilor elec‐ tronice [7]. Este, putem spune astăzi. Temei pentru această afirmație servește conți‐ nutul revistei bibliografiat şi, în continuare, decodat prin analize şi auxilii.   Fiind  o  bibliografie  analitică,  prezentul  volum  ne  oferă  multiple  posibilități  de  analiză  bibliometrică,  ale  analizei  de  conţinut  a  literaturii  bibliografiate,  ale  urmăririi  evoluţiei frecvenţei unei tematici, în general, în paginile revistei BiblioPolis, precum și  într‐un interval cronologic de timp, modalitatea de tratare a tematicilor puse în discuţie  în articole.  Revista BiblioPolis cumulează toate genurile de articole ştiinţifice de autor: cro‐ nică, sinteză documentară, comentariu, dezbatere, studiu, eseu, recenzie, note.   La  cronică  se  înscriu  majoritatea  materialelor  angajaţilor  BM,  dar  şi  cele  ale  ziariştilor  şi  multe  din  scrierile  redactorului‐şef  –  despre  diverse  iniţiative,  eveni‐ mente, acţiuni culturale, campanii de anvergură etc. Cel mai des abordează cronica  Valeriu Rață, Ludmila Bulat, Raia Rogac. Cronica înregistrează 178 de prezenţe.      Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”  8 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

La sinteza documentară se evidențiază prin frecvența abordării acestui gen Tatiana  Coşeriu,  Ludmila  Pînzaru,  Genoveva  Scobioală,  Lidia  Kulikovski,  Mariana  Harjevschi,  Vlad  Pohilă,  Nelly  Țurcan,  Natalia  Goian.  Din  afara  instituției  remarcăm  acest  gen  la  Nicolae Rusu, Sergiu Cogut, Constantin Bobeică, Olesia Coblean, Ludmila Corghenci etc.  Comentariile le găsim cel mai frecvent semnate de Mariana Harjevschi, Tatiana  Coșeriu, Vlad Pohilă, Lidia Kulikovski, Ludmila Pînzaru, Genoveva Scobioală, Natalia  Zavtur,  Valeriu  Rață,  Tatiana  Ischimji,  Olesia  Ioncu,  Elena  Butucel,  Elena  Dabija,  Tatiana Şatravca, din cadrul BM, iar din afara ei – la Ludmila Bulat, Nicolae Rusu ş.a.  La dezbatere iese în evidenţă redactorul‐şef Vlad Pohilă prin editorialele [10] sale,  în care pune probleme stringente, invită la discuţii, atenţionează asupra stării de lucruri  din domeniu etc.; Alexandru‐Horaţiu Frişcu cu problemele lansate spre dezbatere refe‐ ritoare  la  carte  şi  bibliotecă  ca  lucruri  perene;  Lidia  Kulikovski  cu  articolele  despre  viitorul bibliotecii, bibliotecarului, utilizatorului, catalogului, starea actuală a biblioteci‐ lor publice, necesitatea schimbării, inovării, revitalizării bibliotecii; Nelly Țurcan despre  comunicarea  științifică,  revistele  științifice,  rolul  bibliotecii  în  comunicarea  științifică;  Gheorghe  Pârlea  și  Tamara  Gorincioi  invită  și  incită  la  dezbateri  despre  adevărurile  istorice; Efim Josanu, Iulius Popa abordează îngrijorați destinul cărții, lecturii, bibliotecii.   Studiul acumulează, în acești zece ani bibliografiați, 135 de surse/prezenţe. Ca gen  de abordare a tematicilor se regăseşte atât în articolele scrise de Lidia Kulikovski, Nelly  Ţurcan,  Natalia  Goian,  Mariana  Harjevschi,  Tatiana  Coşeriu,  Olesia  Coblean,  Natalia  Cheradi,  Natalia  Zavtur,  Andrei  Vartic,  Pavel  Balmuş,  Mihai  Cimpoi,  Sergiu  Cogut,  Nicolae Rusu ş.a., cât și în publicațiile în limbi străine ale autorilor din afară. La acest  gen  se  înscriu  articolele  publicate  la  rubrica  Patronul  nostru  spiritual  a  hasdeulogilor  notorii Ionel Oprişan, Stancu Ilin, Liviu Papuc, Jenica Tabacu; precum şi rezultatele cer‐ cetărilor biblioteconomice realizate de Elena Butucel, Tatiana Şatravca, Cristina Mamai‐ scaia, Carolina Gâscă, Genoveva Scobioală, Nadejda Trofim etc.  Eseul, ca gen științific și literar, este frecvent prezent pe paginile revistei (129).  Cele  mai  multe  eseuri  aparţin  lui  Vlad  Pohilă  și  Lidiei  Kulikovski,  urmează  eseurile  scriitorilor  (48  de  eseuri),  ale  studenților  (26  surse),  ale  utilizatorilor  (46  de  surse  semnalate)  –  toate  despre  bibliotecă,  cel  mai  des,  despre  lectură,  despre  carte,  despre  bibliotecari,  despre  personalităţi  notorii  sau  teme  literar‐filosofice.  Au  semnat  eseuri  și:  Maria  Briede‐Macovei  (Letonia),  Teodora  Fîntînaru,  Margareta  Tătăruș  (Focşani,  România),  Ludmila  Bulat,  Alexandru  Cosmescu,  Sergiu  Cogut;  Nicolae  Rusu,  Claudia  Partole,  Nina  Slutu‐Soroceanu,  Mihai  Cimpoi,  Andrei  Burac,  Iulian Filip, Anatol Ciocanu, Constantin Bobeică, Ionel Căpiță și alți scriitori.   Din 2003 a fost instituită rubrica Recenzii și consemnări care, în timp, a devenit  reprezentativă  prin  conținut,  autori  și  calitatea  recenziilor  publicate.  În  45  de  volume au fost publicate 245 de recenzii – câte 4,5 recenzii per volum. BiblioPolis  prezintă  cărţi  din  domeniul  biblioteconomic,  din  alte  domenii,  dar  cu  precădere,  noutăți literare, istorice, de artă. Pentru a aprecia obiectiv, a arăta punctele forte şi  carenţele unei lucrări, autorul recenziei trebuie să fie el însuşi specialist în domeniul  respectiv,  scria  prof.  univ.  Zamfira  Mihail.  Despre  operele  literar‐artistice,  din  do‐ Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

9


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

meniul  jurnalismului,  comunicării  sau  istoriei,  scriu  Vlad  Pohilă,  Vitalie  Răileanu,  Sergiu Cogut, Ludmila Bulat, Nicolae Rusu, Claudia Partole, Valeriu Rață, Gheorghe  Pârlea,  Constantin  Bobeică  ș.a.  Cărțile  de  specialitate,  din  domeniul  bibliotecono‐ mic, sunt recenzate de conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, Ludmila Corghenci, Ion Șpac,  Raia Rogac, Elena Butucel, Genoveva Scobioală, Elena Dabija, Tatiana Coșeriu, conf.  univ. dr. Nelly Țurcan, dr. Alexe Rău, Ana Bațmanov, Petru Racu, dar și, iarăși, Vlad  Pohilă, care cunoaște profund domeniul nostru de activitate.   Cele mai multe recenzii publicate în revista BiblioPolis au fost semnate de Vlad  Pohilă  (38,  dintre  care  opt  la  publicații  biblioteconomice),  Lidia  Kulikovski  (18  re‐ cenzii), Ludmila Bulat (17 recenzii), Vitalie Răileanu (10 recenzii), Nicolae Rusu (10),  Valeriu  Rață  (9).  Continuă  lista  Gheorghe  Pârlea  cu  șase  recenzii  și  Constantin  Bobeică  cu  cinci  recenzii,  Tamara  Gorincioi  cu  patru  prezențe.  Am  exemplificat  cu  nume care ori sunt membrii colegiului de redacție, ori sunt membri afiliați, benevol,  ai  revistei.  Dar  cele  mai  multe  recenzii  au  fost  publicate  de  autori  din  afara  instituției noastre: au scris dr. Veronica Postolachi, prof. univ. Constantin Șchiopu,  dr. Constantin Mălinaș, dr. Gheorghe Buluță, prof. univ. Ilie Rad, prof. univ. Zamfira  Mihail,  Elena  Tamazlâcaru,  Ion  Proca,  Mihail  Vakulovski,  Ion  Iachim,  Lidia  Hlib,  Liuba‐Drăgostița Bujor, Lilia Mărgărit, Adela Drăucean, Gheorghe Gherman, Ștefan  David, Elena Buică‐Buni, Nicholas Dima, Rima Gurău, Victor Știr, Sergiu Cogut ş.a.   O  recenzie  dacă  e  bine  făcută,  valorează  cât  o  monografie,  spunea  Alexandru  Philippide. Regăsim, astfel de recenzii, destul de multe pe paginile revistei BiblioPolis.  Doar câteva exemple: Vlad Pohilă (la volumele Comunicarea publică. Concepte şi inter‐ pretări;  Dicţionar  de  comunicare,  mass‐media  şi  ştiinţa  informării;  Organizarea  infor‐ maţiei:  Analiza  documentară;  Presa  din  Basarabia  în  contextul  sociocultural  al  anilor  1906‐1944;  Scurtă  introducere  la  o  enciclopedie  a  informaţiei;  Vitralii  patinate:  (în)semne  ale  cărţii  vechi  româneşti);  Lidia  Kulikovski  (la  Bibliologie  românească.  Idei.  Portrete.  Controverse;  Biblioteca  şi  bibliotecarul:  aspecte  ale  eficienţei  profesionale;  Schimbarea de sine pentru schimbarea celorlalți: monografie biobliografică in honorem  Ludmila  Corghenci;  Arta  de  a  pasiona  cititorii);  Nicolae  Rusu  (la  Istoria  „canonică”  a  literaturii române; Neamul Şoimăreştilor. 500 de ani de istorie; Jocul de puzzle; Poeme  în imagini ș.a.); Ludmila Bulat (la volumele Biblioteca „Onisifor Ghibu”: Două decenii de  istorie;  Între  acasă  şi  acasă;  Românii  de  la  est  de  Bug ș.a.);  Sergiu  Cogut  (Sankt  Petersburg. Romanul şi romanele unui oraş; Literatura universală (manual pentru licee,  cl. X, XI, XII cu profil umanistic); Vitalie Răileanu (Bogdan Petriceicu Hasdeu. Publicistică:  monografie; Nu mă tentează; Alege‐l pe 7!; Periplu rotund de Ion Stoica); Ludmila Cor‐ ghenci (Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane; Viaţa  printre cărţi: Lidia Kulikovski: biobibliografie).  Recenziile publicate potențează dimensiunea științifică a revistei. Dacă în pagi‐ nile altor reviste locale de specialitate recenzarea materialelor este întâmplătoare, în  revista  BiblioPolis  s‐a  acordat  o  importanţă  maximă  recenziei  ca  unui  gen  de  pub‐ licaţie ştiinţifică. BiblioPolis este apreciat de comunitatea profesională din Republica  Moldova  pentru  că  prin  analiza  critică  aduce  în  circuitul  informaţional  literatura  de  10 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

specialitate. Revista se afirmă în spaţiul ştiinţific prin publicarea recenziilor şi comen‐ tariilor la monografii, enciclopedii, reviste, culegeri de articole şi alte genuri de lucrări  din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării, precum şi din domeniul literaturii  şi culturii, susţine, în articolul său introductiv la acest volum, Nelly Ţurcan, prodecan  la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM. Publicarea recenziilor face  revista distinctă de celelalte.  Recenzia  la  BiblioPolis  pune  cartea  în  lumină,  o  ridică  sau  o  coboară  la  nivelul  interesului sau înțelegerii pentru care a fost scrisă. Recenziile se regăsesc în rubricile  Recenzii și consemnări, Impresii de lectură și Cartea de specialitate necesare bibliote‐ carilor ca instrumente de instruire – ei trebuie să cunoască bine cartea care intră în  bibliotecă,  să  cunoască  pentru  cine  este  scrisă,  pentru  ce  categorie  de  cititori  s‐o  promoveze – și având la dispoziţie o interpretare, obțin un punct de reper în raport  cu opera, un punct de plecare în munca de valorificare a creației scriitorilor noștri și  ale celor străini...  Notele,  ca  gen științific, fiind  concentrate asupra discutării unei chestiuni punc‐ tuale, de amănunt, aparţin, în majoritatea lor, hasdeulogului Pavel Balmuş, urmat de  cercetătorul Vasile Malaneţchi, de Vlad Pohilă, Gheorghe Pârlea și înregistrează doar  19  prezențe.  Notele  publicate  în  paginile  revistei  se  referă  la  precizarea  unor  amă‐ nunte referitoare la viaţa, activitatea şi opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, la unele  date istorice din trecutul Basarabiei, la unele evenimente şi procese literare etc.   Revista BiblioPolis, subliniază dr. Teodora Fîntînaru, cu referire la aspectul știin‐ țific  se  detaşează  net  de  multe  alte  publicaţii  asemănătoare  ca  tematică,  printr‐un  limbaj  de  specialitate  de  la  care  nu  s‐a  făcut  niciodată  vreo  excepţie,  ceea  ce  reco‐ mandă, de la sine, strategia editorială bazată pe diversitate informaţională, comuni‐ carea experienţelor de succes, confirmarea şi păstrarea rigorii ştiinţifice, racordarea şi  raportarea  la  informaţia  din  întreaga  lume,  fapt  ce  o  situează,  totdeauna,  în  avan‐ garda publicaţiilor dedicate biblioteconomiei şi ştiinţelor informării [4].  Aspectul ştiinţific al revistei este reflectat, cantitativ, în tabelul de mai jos.    1.   2.  3.  4  5.   6  7.  8.   

Genul ştiinţific  Studiu  Recenzie  Eseu  Notă  Cronică  Sinteză  Comentariu  Dezbatere  Total 

Surse / prezenţe  135  245  129  19  155  117  178  87  1065 

%, din totalul de  1474 de articole  de autor  9,1  16,6  8,7  1,2  10,5  7,9  12,0  5,9  72,2 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

%, din totalul de  1698 de articole  bibliografiate  7,9  14,4  7,5  1,1  9,1  6,8  10,4  5,9  62,7   

11


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Scrierile de autor constituie 86,8% din numărul total de articole. Grupând genu‐ rile de publicaţii pe cele două nivele epistemologic şi praxiologic, obţinem la nivelul  unu, epistemologic (eseu, recenzie, note, studiu) 49,6% din numărul total de articole  ştiinţifice;  iar  la  nivelul  doi,  praxiologic  (cronică,  sinteză  documentară,  comentariu,  dezbatere) 50,4%. BiblioPolis este nu numai un spațiu de comunicare profesională și  culturală,  ci  și  un  „spațiu  ideatic”  pentru  că  oferă  puncte  diverse  de  vedere,  oferă  instrumente  de  cunoaștere,  argumente  de  cultivarea  culturală,  lingvistică,  istorică,  modele și argumente cu potențial de schimbare a convingerilor, de educare a senti‐ mentului național, identitar.   Ca să vedem drumul parcurs, mai ales progresul realizat, lucrarea este comple‐ mentată cu indicații de parcurs, cu auxilii ale căii, cum le‐ar zice Andrei Pleșu. Conţi‐ nutul revistei este deschis, accesibil prin indexuri de nume, de titluri, de subiecte, de  recenzii, de interviuri, geografic, de poezii, de rubrici. Prof. Ion Stoica înscrie indexu‐ rile  auxiliare  în  structurile  secundare  ale  bibliografiei  analitice  care,  împreună  cu  structura  principală  împlinesc  arhitectura  produsului  final,  reprezintă  un  lanţ  de  activităţi superioare relevante pentru valenţele întregului [11]. În articolul său Rigorile  şi  valenţele  bibliografiei  analitice,  dumnealui  susţine  că  „Fiecare  indice  secundar  poate  deveni  furnizorul  principal  de  răspunsuri  şi  de  orientări  pentru  cercetătorul  interesat de informaţiile respective. …Prin clasificare şi ordonare devin vizibile atât la‐ cunele, cât şi elementele redundante, se remarcă intensitatea, frecvenţa şi focaliză‐ rile abordărilor”.  Indexurile volumului nostru ne furnizează destule informaţii de analiză sintetică.  Astfel, aflăm că cele mai multe articole au scris angajaţii BM: Vlad Pohilă (211), fiind  urmat  de  Lidia  Kulikovski  (112),  Valeriu  Raţă  (53),  Raia  Rogac  (47),  Tatiana  Coşeriu  (36),  Genoveva  Scobioală  (31),  Mariana  Harjevschi  (20),  Ion  Şpac  (20),  Alexandru‐ Horaţiu Frişcu, Ludmila Pînzaru, Elena Dabija, Vitalie Răileanu (câte 15) etc. Din afara  BM,  dar  din  domeniu,  au  scris  cunoscuți  cercetători:  conf.  univ.  dr.  Natalia  Goian,  conf. univ. dr. Nelly Ţurcan, Ludmila Corghenci, Vera Osoianu, Natalia Zavtur, Natalia  Cheradi, prof. univ. Ion Stoica etc.  Din  afara  domeniului  biblioteconomic  cele  mai  multe  articole  aparțin  Ludmilei  Bulat  (37  prezențe).  Au  mai  scris  frecvent:  Claudia  Partole  (18  prezențe),  Gheorghe  Pârlea  (17),  Constantin  Bobeică  (16),  Tamara  Gorincioi  (15),  Nicolae  Rusu  (11)  etc.  Autorilor din afară, în mare parte, le datorăm recunoştinţă pentru articolele despre  viaţa şi activitatea artiștilor plastici – 17 prezențe, cântăreților – 11, lingviștilor – 25,  muzicologilor  –  11,  savanților  –  24,  actorilor  –  26,  jurnaliștilor  –  24,  bibliologilor,  bibliografilor notorii – 68, scriitorilor basarabeni – 176, scriitorilor români – 76, scrii‐ torilor din alte țări – 48, redactorilor de carte – 8, personalităţilor notorii din diverse  domenii – 32.   Subiectele cu un indicator de frecvenţă mai mare decât unu per volum sunt: ma‐ nagement (al mediului de muncă, al cunoaşterii, inovaţional, al relaţiei cu utilizatorii, al  resurselor umane, al schimbării etc. abordări) – cu 95 prezenţe; biblioteci publice – 90  de prezenţe (dintre care 48 din RM, 27 din România, 15 din alte ţări; specificăm: fără    Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”  12   


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

BM); carte  (civilizaţia  cărţii,  laudă  cărţii,  miturile  cărţii,  pasiunea  pentru  carte,  cartea  veche și rară, cartea digitală etc.) – 77 prezenţe; lectura (istoria lecturii, lectura studen‐ ţilor, a tinerilor, copiilor, lectura estivală, postmodernistă etc.) – 76 surse; instruire – 71,  bibliografie – 68, bibliografii elaborate la BM – 56, marketing, servicii infodocumentare  şi imaginea bibliotecii – cu 62 de abordări fiecare; bibliologi notorii – 52 şi bibliotecari  cu 123 prezenţe.  Cu un indicator de sub unu per volum sunt tematicile: utilizatori – 40, colabora‐ re – 23, incluziune socială – 25, învățământ biblioteconomic – 17, politici de bibliote‐ că – 19; persoane dezavantajate – 29, cercetări sociologice – 21, programe de pro‐ movare a bibliotecii – 34, iniţiative europene (din domeniul infodocumentar) – 14,  inovaţii – 20, colecţii – 25.  O  prioritate  a  Bibliotecii  Municipale  este  valorificarea  şi  promovarea  operei,  vieţii  şi  activităţii  lui  B.P.  Hasdeu,  numele  căruia  îl  poartă.  Revista  este  unul  dintre  mijloacele prin care se realizează acest deziderat, mai concret prin rubricile Patronul  nostru spiritual și Revenire la Hasdeu, care au găzduit articole ştiinţifice ale unor cer‐ cetători  notorii,  note,  pasaje  din  opera  lui  Hasdeu,  recenzii  la  cărţile  cu  tematica  Hasdeu. Revista are meritul de a scoate din uitare şi de a publica despre preocupările  biblioteconomice ale lui  B.P. Hasdeu, el fiind cel care a utilizat şi a introdus, pentru  prima dată, termenul biblioteconomie în arealul românesc – în total subiectul Hasdeu  înregistrează 38 de surse. Această contribuţie a revistei BiblioPolis a fost recunoscută  de hasdeulogi, filologi, scriitori… Revista BiblioPolis este o dezvoltare armonioasă, pe  o  treaptă  nouă,  a  celor  mai  bune  tradiţii  de  biblioteconomie  şi  ştiinţe  ale  informării  din acest spaţiu cultural românesc, a acelui militantism fervent şi luminat pe care l‐au  promovat cele mai valoroase publicaţii – făuritoare de viaţă spirituală şi de cultură –,  semnate de Bogdan Petriceicu Hasdeu, scrie criticul literar dr. Vitalie Răileanu.   Chişinău, o tematică frecventă pe paginile revistei, dar şi o prioritate în activi‐ tatea BM, acumulează 42 de surse bibliografice.  Preocupările,  fierberile,  căutările  echipei  „Hasdeu”  vor  fi  prezente  pe  paginile  revistei [7] – angajament asumat din primul număr al revistei. Rubricile Viața filialelor  și Activitate rețea livrează cititorului o sumă de realități, informații concrete ca niște  componente  ale  activității  celor  31  de  filiale.  Rubrica  Viața  filialelor  a  fost  instituită  din primul an de existență a revistei, din numărul 4 al anului 2002 (a avut doar 4 arti‐ cole), cu numele Activitatea filialelor, care din 2003 a fost redenumită în Viața filiale‐ lor. Genoveva Scobioală, coordonatorul și responsabilul rubricii, a avut grijă ca filiale‐ le să fie prezente în toate numerele: în 2003 – 17 prezențe, în 2004 – 10, în 2005 –  11, în 2006 – 9, în 2007 – 10, în 2008 – 8, în 2009 – 11, în 2010 – 15, în 2011 – 11 și în  2012 doar șase prezențe. Rubricile cuprind cronici, sinteze, comentarii ale evenimen‐ telor care aveau loc la filiale, diseminarea experiențelor, inovațiilor, proiectelor deru‐ late în filiale, materiale care suscitau interesul altor biblioteci scrise de angajații BM.  Prezenţa BM (în total 143 articole) este de 3,1 per volum (activitate, istorie, în viziu‐ nea utilizatorilor). Filialele BM înregistrează patru prezenţe per volum.  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

13


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Evoluția revistei BiblioPolis oglindește vremurile pe care le‐am trăit și modul în  care și‐a sincronizat conținutul la acestea; oglindește evoluția profesională a institu‐ ției fondatoare; oglindește dezvoltarea și perfecționarea continuă a membrilor cole‐ giului de redacție, oglindește evoluția, împreună cu revista, a multor angajați ai BM și  cel  mai  important:  reflectă  loialitatea  multor  autori  față  de  publicația  BiblioPolis  și  atașamentul a foarte multor consumatori de BiblioPolis – mai detaliat le găsim în arti‐ colele  introductive  ale  Tatiana  Coşeriu  şi  Elena  Butucel.  O  revistă,  cu  referire  la  BiblioPolis, scria Zamfira Mihail, este rezultatul unei activităţi intelectuale şi incumbă,  astfel,  trăsăturile  unei  personalităţi.  Şi  revistele  se  configurează  cu  o  statură  de  autoritate atât intelectuală, cât şi morală, impunându‐se în universul cititorilor şi, în  perspectiva istoriei culturii, în istorie [8].  Deschiderea, accesibilitatea, colaborarea pentru crearea valorii; percepția poziti‐ vă a colegilor din alte biblioteci și domenii; abordarea succesului ca normă; împărtăși‐ rea produsului final altora... acestea toate la un loc compun cultura revistei, pe care  mulți  dintre  cititorii  ei  o  sesizează  drept  comună  cu  cultura  BM.  Se  zice  că  cultura  veritabilă e dată de patima timpului. Pentru că cultura este produsul secundar al unui  comportament consecvent. Cultura nu ține de politici sau de sărbătorile și petrecerile  corporatiste. Acestea sunt obiecte și evenimente. Cultura ține de fapte, nu de vorbe.  Fapte lasă echipa BiblioPolis‐ului, dezvoltându‐le într‐o modalitate mult mai integra‐ tă,  bazată  pe  o  strânsă  și  amplă  colaborare.  Indexul  de  nume  ne  demonstrează  că  BiblioPolis  este  produsul  intelectual,  profesional,  cultural  comun  care  a  reușit  să  existe și să se dezvolte prin împărtășiri reciproce. Forța BiblioPolis‐ului este nici mai  mult, nici  mai puțin decât energia  pasională de relaționare, expresie și  comunicare.  Poetul Iulian Filip a prins foarte bine această caracteristică: „E oglinda, să ne prindă /  și la chip, și la gândire – / plinul nostru, măru‐ntreg  / cel mai dulce la‐mpărțire. / E  plinul nostru, / e buna împlinire, /e mărul întregit la dăruire” [poezie scrisă la a 10‐a  aniversare a revistei].  Indexul de nume înregistrează 702 nume unice. În cele 45 de volume bibliogra‐ fiate s‐au produs 580 de autori unici. Dintre ei 398 de autori sunt din RM, dintre care  297 – din afara BM (le revine câte 2,1 articole per autor); 101 (24%) bibliotecari ai BM  (7,4  articole  per  bibliotecar);  102  (23,0%)  sunt  autori  din  România  și  80  (13,0%)  –  autori  străini  (Canada,  SUA,  Franța,  Federația  Rusă,  Vietnam,  Regatul  Unit  al  Marii  Britanii,  Ucraina,  Polonia,  Cehia,  Germania  etc.).  Lor  le  revine  câte  1,9  articole  per  autor.   O  dovadă  irefutabilă  a  deschiderii  BiblioPolis‐ului  este  conținutul  său:  din  cele  1698 de materiale publicate pe paginile revistei 750 aparțin angajaților BM, ceea ce  constituie 44,2%; restul din conținut – 55,8% – a fost creat de oameni din afara bib‐ liotecii, a domeniului; 620 de materiale (36,5%) aparțin autorilor din RM; 328 (19,3%)  autorilor din afară (inclusiv din România). Dr. Teodor Ardelean, din Baia Mare, remar‐ că plusul de valoare oferit (revistei BiblioPolis) de faptul că, alături de bibliotecarii BM  „B.P. Hasdeu”, printre care se numără specialişti recunoscuţi, cu o bogată activitate  14 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

de cercetare şi publicistică la activ, revista atrage în sfera colaboratorilor ei persona‐ lităţi  marcante  ale  vieţii  ştiinţifice  şi  culturale.  Altă  dovadă  irefutabilă  a  flexibilității  BiblioPolis‐ului  este  colaborarea  cu  toate  domeniile,  cu  diverse  categorii  sociocul‐ turale, cu diverse organizații din municipiu, din țară și din străinătate. Indexul geogra‐ fic arată 118 locuri geografice unde ajunge revista publicând despre oameni, institu‐ ții, evenimente, experiențe inovatoare din respectivele arii geografice sau autori din  diverse țări și localități care publică materiale în revista BiblioPolis.   Revista BiblioPolis este un produs şi un instrument de imagine a BM şi a instituţiei  bibliotecare în general, este un forum activ în mediul unei structuri profesionale, o acti‐ vitate publică necesară unui exerciţiu democratic cultural şi profesional. Acest lucru a  fost sesizat de dr. Teodor Ardelean, director al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, Baia  Mare: „...cel mai important aspect pe care îl relevă revista este că Biblioteca Municipală  „B.P. Hasdeu” este o instituţie dinamică şi creativă, implicată activ în viaţa comunităţii,  pregătită să facă faţă provocărilor societăţii informaţionale, având un colectiv compe‐ tent, bine pregătit profesional, interesat să se perfecţioneze continuu, care îşi asumă cu  responsabilitate sarcinile profesionale, apt şi dornic să desfăşoare muncă de cercetare.  Toate acestea sunt sursa principală a valorii revistei BiblioPolis” [1].  Fațeta imagine a BiblioPolis‐ului se vede foarte clar şi o puteţi urmări în compar‐ timentul  Referințe  [despre  BiblioPolis].  Identitatea  unui  om  sau  a  unei  organizații,  entităţi,  depinde  de  aprecierea  celorlalți.  Astăzi  atât  oamenii,  cât  și  entitățile,  își  derivă simțul identității din relațiile pe care le stabilesc și interesele pe care le împăr‐ tășesc  cu  alții.  Adevărata  apreciere  o  primim  din  surse  externe,  imparțiale  precum:  comunitatea  profesională,  comunitatea  profesională  de  peste  hotare,  personalităţi  notorii  din  alte  domenii.  Relaționarea  socială  este  o  valoare  a  revistei.  BiblioPolis  a  ridicat  poduri  dinspre  „insula  sa”  spre  publicul  său,  spre  potențiali  autori  care,  la  rându‐le  deveneau  potențiale  contribuții,  deveneau  membrii  „tribului”  BiblioPolis.  Monografia  bibliografică  indică  55  de  materiale  (recenzii,  prezentări,  cronici,  laudatio) despre revista BiblioPolis. La 45 de volume – 55 de reacții (122% feedback).  O selecție de titluri despre revistă vin să confirme cele expuse mai sus: O revistă  inteligentă,  pentru  oameni  inteligenți  (Ninela  Caranfil);  „BiblioPolis”,  cetate  a  cuvântului și adevărului (Luminița Dumbrăveanu); O revistă ca o bibliotecă... (Nicolae  Dabija); „BiblioPolis” – majorat la... 10 ani (Vasile Șoimaru); O enciclopedie culturală a  Moldovei  (Dinu  Ursu,  Odesa);  O  continuă  creștere  calitativă  (Teodor  Ardelean,  Baia  Mare);  O  revistă  contemporană,  distribuită  pe  diverse  meridiane  ale  lumii  (Nicolae  Roibu);  O  revistă  din  Basarabia  și  conștiința  românității  (Nina  Vasile,  București);  „BiblioPolis” – emblemă a elitei editoriale (Teodora Fîntînaru, Focșani).  Într‐o eră conectată, în care informația curge mai iute decât oricând altcândva, e  foarte dificil să poată exista și o revistă profesională şi culturală. În cazul nostru, ea  există  pentru  că  BiblioPolis‐ul  nu  oferă  informație  brută,  dar  o  informație  reciclată,  transformată  pentru  domeniul  infodocumentar,  și  o  pune  la  dispoziție,  spre  între‐ buințări  specifice,  spre  a  satisface  nevoile  de  instruire,  informare  ale  unui  public  specific.  Există  pentru  că  BiblioPolis  a  reușit  să  atragă  talente  de  pretutindeni  și  a  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

15


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

reușit să cultive talentul, în special, al bibliotecarilor. BiblioPolis a dovedit excelență  operațională, adaptabilitate, inovativitate, inspirație, responsabilitate față de publicul  vizat.  Succesul  revistei  este  rezultatul  unei  mari  pasiuni  și  rezultă  din  urmărirea  neobosită  și  ingenioasă  a  unui  ideal.  BiblioPolis  solicită  inițiativă,  decizie,  libertate,  capacitate de participare. Toți cei implicați în construcția lui onorează aceste solicitări  și  își  fac  datoria  cum  trebuie.  A  face  cum  trebuie  ceea  ce  ți  s‐a  dat  de  făcut,  scrie  Andrei  Pleșu,  citând  din  Ch.  W.F.  Smith,  nu  se  referă  la  hărnicie  difuză,  o  specie  de  activism  surescitat,  ci  la  capacitatea  de  a  te  concentra  pe  oficiul  particular  care  îți  revine, pe lotul tău specific, pe ceea ce ți s‐a delegat ca sarcină [9]. Avem dreptul și  temeiul  să  le  spunem  membrilor  colegiului  de  redacție  dezvoltatori  pentru  că  ei  au  asigurat  ascensiunea,  dezvoltarea  continuă  a  revistei,  pentru  că  ei  au  sporit,  prin  efortul  lor  intelectual  utilitatea  revistei.  Guy  Kawasaki,  cunoscut  autor  de  manage‐ ment  modern,  susține  că  o  instituție,  care  se  consideră  sau  vrea  să  fie  deschisă,  trebuie să publice articole, cărți, reviste prin care își pledează cauza, misiunea. Publi‐ carea  comunică  lumii  întregi,  continuă  autorul,  că  organizația  este  deschisă  și  dori‐ toare de a împărtăși și a ajuta pe alții. Astăzi tot mai mult se vehiculează conceptul  de  reinventare  a  muncii.  Dacă  vrei  să  reinventezi  munca,  trebuie,  susține  Guy  Kawasaki, în primul rând,  să angajezi oameni independenți și, în  al doilea rând, să‐l  angajezi pe cel mai  talentat la  scris [5]. În 2002 nu  cunoșteam acest  concept  și nici  principiile lui, dar am procedat întocmai. Prin decizia de editare a unei reviste insti‐ tuționale,  prin  angajarea  lui  Vlad  Pohilă,  prin  atragerea  unor  personalități  indepen‐ dente în consiliul de redacție și ca contribuitori de conținut, am lansat, de fapt, stra‐ tegia de reinventare a muncii la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.   A  face  o  revistă  este  o  artă.  Arta  este  ceea  ce  mișcă  sufletul,  mintea,  revita‐ lizează inima, ne încântă sau ne dă curaj. Arta este un dar. Există motive întemeiate  pentru care revista, ca rod al proceselor creative, seamănă cu darurile. Darurile con‐ struiesc relații. Într‐o țară ca a noastră, fără economie, darurile construiesc societa‐ tea.  Prin  revista  BiblioPolis  intrăm  în  relații  unii  cu  alții  –  așa  ne  datorăm  ceva,  așa  împărțim un viitor...  Revista BiblioPolis, ca să rămânem în dimensiunea artei, este asemeni unei piese  muzicale elaborată de un colectiv de muzicieni. Asemeni piesei muzicale, revista are  linia sa melodică, are tema sa centrală modulată de fiecare rubrică, are interpreții săi  titulari și outsideri. BiblioPolis astăzi este întruchiparea unei frumoase simfonii în care  toate  instrumentele  se  aud  la  unison,  este  o  entitate  cu  perspective  luminoase.  În  acești ani am demonstrat că dezvoltându‐ne pe o piață profesională asimptotică am  făcut progrese vizibile care ne dau încrederea că pentru BiblioPolis nu există asimp‐ tote  (o asimptotă este o  linie  care se  apropie din ce în  ce  mai  mult de perfecțiune,  însă  nu  o  atinge  niciodată  cu  adevărat).  BiblioPolis  a  crescut  natural  ca  un  recif  de  corali.  Această  monografie  bibliografică  a  revistei  BiblioPolis  este  asemeni  unui  libretto –  instrument  care  lămurește,  deschide  conținutul  ei  în  toată  diversitatea  şi  16 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

complexitatea lui sau, profesional, cum spune prof. I. Stoica, reprezintă forma încăr‐ cată  de  semnificaţii  a  participării  Bibliotecii  Municipale  „B.P.  Hasdeu”  la  progresul  cunoaşterii.    Referințe bibliografice  1. ARDELEAN,  Teodor.  În  continuă  creștere  calitativă.  În:  Univers  pedagogic  pro,  2012, 5 apr., p. 3.  2. BiblioPolis.  Revistă  de  biblioteconomie  și  științe  ale  informării.  Vol.  1‐45,  Ch.:  2002‐2012.  3. GODIN, Seth. Ești de neînlocuit? București : Publica, 2012, p. 86.  4. FÎNTÎNARU, Teodora. „BiblioPolis” – emblemă a elitei editoriale. În: Univers pe‐ dagogic pro.  2012, 5 apr., 3.  5. FRIED, Jason. Rework. București: Publica, 2011, p. 215.  6. KAWASAKI, Guy. Încântare: arta de a influența sentimentele, gândurile și acțiu‐ nile celorlalți. București : Publica, 2012, p. 168.  7. KULIKOVSKI, Lidia. „BiblioPolis”. Argument. În: BiblioPolis. 2002, 1, 1, 2.  8. MIHAIL, Zamfira. Laudatio pentru „BiblioPolis”. În: Univers pedagogic pro. 2012,  5 apr., 3.  9. PLEȘU, Andrei. Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste. București : Humanitas,  2012, p. 143.  10. POHILĂ, Vlad. Arta de a pasiona cititorii : (editoriale din rev. „BiblioPolis” 2002‐ 2012). Ch.: Notograf, 2012, 160 p.  11. STOICA,  Ion.  Rigorile  şi  valenţele  bibliografiei  analitice.  În:  Puterea  cărţii.  2005,  pp. 47‐53.   12. ȘOIMARU,  Vasile.  „BiblioPolis”:  majorat  la...  10  ani.  În:  Literatura  și  arta.  2012,  19 apr. (16), 6.  13. ZANDER, Rosamunde Stone; ZANDER, Benjamin. Arta posibilului: transformarea  vieții profesionale și personale. București : Publica, 2011, p. 31. 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

17


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

DIMENSIUNEA CULTURALĂ A REVISTEI BIBLIOPOLIS  Vlad POHILĂ   Există, printre jurnalişti, o mai veche prejudecată potrivit căreia cel mai greu e să  scrii despre oameni dragi, apropiaţi, respectiv, să abordezi teme familiare, cunoscute,  aparent  uşor  de  a  fi  tratate.  De‐a  lungul  anilor  de  experienţă  gazetărească  arareori  dădeam de grăuntele raţional pe care‐l conţine această convingere a unor colegi de  breaslă, pe care nu o consider şi un truism. Totuşi, acel grăunte de adevăr există, fapt  de  care  m‐am  convins  şi  acum.  S‐ar  părea  că  ce  poate  fi  mai  simplu  decât  să  scriu  despre  cultură,  doar  am  mai  făcut‐o  de  atâtea  ori?  Ceva  însă  mă  oprea  „să  pun  în  mişcare  pixul”,  din  care  cauză  am  tot  amânat  scrierea  acestui  articol,  până  nu  au  intervenit  următoarele  împrejurări:  imperativul  de  a  prezenta  scriitura  şi,  mai  ales,  înţelegerea necesităţii de a face anumite desluşiri de ordin terminologic.   Despre cultură vorbim adeseori, poate chiar zilnic, dar cât de des ne întrebăm,  imaginându‐ne pe o clipă că retrăim un examen de filozofie sau de estetică: Ce este,  în ultimă instanţă, cultura? Am deschis primul dicţionar enciclopedic pe care‐l aveam  la  îndemână,  ca  să  descopăr,  surprins,  la  cuvântul  cultură,  o  mulţime  de  explicaţii,  vizând  arheologia,  agronomia,  biologia,  sportul  şi  chiar  fizica,  mai  simplu  spus  –  domenii ce nu au vreo conexiune cu acea cultură cunoscută în accepţia generală. Am  cules pentru propria documentare doar definiţiile ce mă interesau – în linii mari, luc‐ ruri de care ştiu cei mai mulţi oameni cât de cât instruiţi. Totuşi, am decis să le repro‐ duc şi aici, la începutul articolului despre o faţetă a culturii – încă nu se ştie, aceste  lămuriri  s‐ar  putea  să  prindă  bine  şi  altora  însă,  esenţial,  ele  ne  vor  ajuta  să  „navi‐ găm”  mai  uşor  spre  dezvoltarea  subiectului.  Aşadar,  prin  cultură  se  are  în  vedere:  a) totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire, precum şi a instituţii‐ lor  necesare  pentru  comunicarea,  promovarea  acestora;  b)  ansamblul  acţiunilor,  activităţilor, manifestărilor etc. determinate de normele sociale şi istorice, precum şi  al  modelelor  de  comportament  care  se  transmit  prin  educaţie,  proprii  unui  anumit  grup social (şi / sau unui popor, unei naţiuni); c) faptul de a poseda cunoştinţe variate  în  diverse  domenii;  totalitatea  cunoştinţelor  utile  ale  unui  individ  (după  Dicţionar  enciclopedic  ilustrat  –  DEI,  Editura  „Cartier”,  1999,  volum  redactat  şi  prefaţat  de  neuitata lingvistă Mioara Avram).   Făcând desluşirile de rigoare privind noţiunea cultură, se părea că nu îmi rămâne  decât să dau frâu liber unei avalanşe de cuvinte, să  le potrivesc în fraze, în gânduri  şi… gata‐i articolul! Simţeam însă că îmi mai lipseşte ceva… nişte explicaţii „libere” ale  fenomenului cultură, nişte definiţii neîncătuşate de rigorile unui dicţionar academic.  Le‐am găsit, fără mari dificultăţi, în cele vreo zece volume cu maxime şi cugetări, câte  am  numai  în  română,  în  biblioteca  personală.  Mi‐am  zis  că  nu  ar  fi  rău  să  aduc  la  cunoştinţa eventualilor  cititori şi câteva definiţii  din  această categorie: fiecare îşi va  alege  măcar  una,  cea  mai  apropiată  propriului  gust  şi  percepţiei  personale.  Fireşte,  18 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

nici pe subsemnatul nu toate l‐au impresionat în egală măsură. Bunăoară, o spusă a  lui Friedrich Nietzsche mi s‐a părut frumoasă, dar cam lipsită de seriozitatea ce o rec‐ lamă  subiectul.  Judecaţi  şi  dumneavoastră:  „Cultura  este  numai  o  coajă  subţire  de  măr  în  jurul  haosului  încins.”  Deşi  nu  mai  puţin  frumoasă  decât  cea  a  filozofului  şi  scriitorului german, o cugetare a lui Octavian Paler am găsit‐o excesiv de metaforică  pentru  această  epocă  a  unor  realităţi  mult  prea  dure:  „În  fond,  cultura  este  sau  ar  trebui să fie o anumită formă de a iubi lumea şi de a spera.” Mi‐a lăsat impresia de  exagerată  şi  prea  generală  şi  maxima  unui  scriitor  britanic,  Matthew  Arnold  (1822‐ 1888):  „Cultura  este  cunoaşterea  perfecţiunii”…  Curios,  dar  acest  gând  insolit  al  poetului elegiac englez este nuanţat, într‐un fel, de Mircea Eliade: „Cultura, aflându‐ se  la  intersecţia  atâtor  planuri  de  existenţă,  este  condiţia  maximă  pe  care  o  poate  dobândi  omul  în  Univers.”  M‐a  impresionat  o  cugetare  pe  tema  examinată  extrasă  din  creaţia  „marelui  singuratic”,  care  ne‐a  lăsat  memorabilele  romane  Moromeţii,  Intrusul,  Viaţa  ca  o  pradă,  Delirul,  Cel  mai  iubit  dintre  pământeni  (mai  şi  traducând  romane ca Demonii de Dostoievski sau Străinul de Camus), adică de la Marin Preda  cetire: „Cultura e o formă de viaţă, prin care o colectivitate umană își exprimă forţa  creatoare.” Am citit aceste cuvinte şi gândul  m‐a dus, imediat, la admirabila putere  creatoare şi la rezistenţa prin cultură a românilor, dar tot atunci, păstrând proporţiile,  desigur, am raportat ideea şi la microcolectivitatea umană numită Echipa Bibliotecii  Municipale „B.P. Hasdeu”… Şi cum această echipă tradiţional este alcătuită prepon‐ derent din doamne şi domnişoare, nu am rezistat ispitei de a cita un aforism repetat  adeseori cândva şi dat cu desăvârşire uitării, în ultimele două decenii, deşi conţine o  doză  mare  de  indiscutabil  adevăr:  „Nivelul  de  cultură  se  determină  prin  atitudinea  faţă  de  femeie.”  Da,  aşa  grăit‐a  cândva  „scriitorul  proletar”  rus  Maksim  Gorki…  Îmi  închei acest periplu aforistic cu o cugetare a lui Constantin Noica (1909‐1987), ce m‐a  emoţionat atât prin veridicitatea ei, cât şi prin caracterul ei neperimat, altfel zis, prin  incredibila ei actualitate, căci marele înţelept de la Păltiniş nu avea de unde şti ce şefi  de stat se vor afla în 2013 la Bucureşti şi la Chişinău: „Singura ispravă a unui stat care  nu  mai  interesează  nici  geografic,  nici  economic,  nici  politic,  este  cultura.”  Mă  veţi  crede sau nu, dar nu pot să nu vă mărturisesc: cu mulţi ani în urmă, am subliniat, cu o  linie groasă, cuvintele din aforismul de mai sus, apoi le‐am şi copiat, în câteva carnete  şi agende, de‐a lungul anilor. O făceam fără vreun substrat politic, cu atât mai puţin  din raţiuni „statale”. Pur şi simplu, mă  ataşasem de  acest gând al lui C. Noica  (l‐am  citat  şi  într‐un  articol  din  ziarul  Mesagerul,  prin  1998),  pentru  că  trăiesc  de  mai  de  mult cu iluzia că a mă apropia de cultură, a mi‐o însuşi, a o promova şi printre alţii,  constituie cu certitudine unica „ispravă” (= activitate, preocupare, îndeletnicire, artă,  muncă…) de care părinţii şi bunul Dumnezeu m‐au făcut capabil…   Ca  om  al  scrisului,  am  încercat  mereu  să  demonstrez  că  pot  face  faţă  acestui  imperativ lăuntric, cu rezonanţe în afară, însă. Inclusiv la revista BiblioPolis care, lucru  ştiut, din capul locului a fost concepută ca o publicație de specialitate, însă cu dublă  specializare:  biblioteconomie  (plus  ştiinţele  comunicării)  şi  cultură.  Nu  au  existat  în  întreaga perioadă de apariție a revistei BM niciun fel de disensiuni în privinţa prevală‐ Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

19


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

rii sau „subminării” unei din aceste două specializări, profiluri de bază ale BiblioPolis‐ ului,  chiar  dacă,  în  linii  majore,  funcţionează,  între  subsemnatul  şi  doamna  director  (de bibliotecă şi de revistă) o firească partajare a priorităţilor, o diviziune a subiecte‐ lor. Şi nici nu se poate altfel. Ca specialist dăruit şi impregnat totalmente în domeniu,  Lidia Kulikovski cunoaşte prea bine nu numai statutul de instituţie de cultură al biblio‐ tecii,  nu  numai  importanţa  promovării  informaţiei  şi  culturii  ca  certitudine  pentru  păstrarea şi creşterea prestigiului BM. Doamna directoare se află mereu în vâltoarea  vieţii culturale a Chişinăului, în iureşul evenimentelor literar‐artistice, al competiţiilor  cu conţinut estetic, din capitala basarabeană şi nu numai. În multe articole şi studii,  inclusiv în unele aparent de strictă specialitate (bibliologică), dânsa face ample refe‐ riri la trecutul şi prezentul nostru cultural, ca şi la evoluţiile din sfera culturii în lumea  largă. La rându‐mi, subsemnatul, iniţial mai timid şi mai anevoios, până la urmă, am  prins a scrie tot mai des şi mai „apăsat” despre aspecte vizând direct domeniul biblio‐ logic, ca să ajung, în cele de urmă, a mă învrednici să public (cu concursul Bibliotecii  Municipale, evident) mai întâi trei din şapte compartimente ale cărţii Şi totuşi, limba  română (în anul 2008), apoi şi un volum aparte (Arta de a pasiona cititorii, 2012) cu  scrieri ce pot fi calificate de specialitate.   Nu poate fi vorba de adversităţi sau de rivalităţi, nici măcar de concurenţă, mai  curând e la mijloc o competiţie colegială, sănătoasă şi eficientă, credem, între „adep‐ ţii” unei sau altei specializări, ai unui sau altui profil tematic, de conţinut. Coexistenţa  bibliologiei  şi  a  culturii  în  aceeaşi  revistă  poate  fi  asemuită  cu  o  circulaţie  cu  dublu  sens, dar dacă cineva ţine morţiş la termenul circulaţie cu sens unic, îl admitem şi pe  acesta, cu precizarea că imaginara şosea are benzi largi, bine asfaltate şi perfect mar‐ cate,  încât  nimeni  dintre  cei  care  circulă  pe  aici  nu  simte  vreun  deranj,  cu  atât  mai  puţin  să  întâmpine  vreo  îngrădire,  limitare,  stingherire.  Într‐un  anumit  context,  am  spus că cele două compartimente tematice, de bază, ale BiblioPolis‐ului, sunt aidoma  unor vase comunicante: se defectează unul, are probleme de funcţionare şi celălalt.  Aş mai compara coexistenţa culturii versus bibliologie, în revista noastră, cu relaţia ce  există  (sau  ar  trebui  să  existe)  între  cartea  tradiţională  şi  cea  în  format  electronic.  Într‐o situaţie ideală, aceste două categorii de carte se completează reciproc, se spri‐ jină mutual. Şi doar sunt atât de diferite! Pe când ştiinţa biblioteconomică (plus cea  geamănă, a informării) şi cultura, în accepţia cea mai largă a acestui ultim termen, au  numeroase conexiuni, intersecţii, fire şi firicele ce le unesc.   Deşi  noţiunea  de  cultură  practic  lipseşte  în  denumirile  rubricilor  (cu  excepţia  genericului Manifestări culturale), deşi acest cuvânt nu apare obsedant nici în titlurile  de articole, nu încape vreo îndoială că tematica culturală este în BiblioPolis o prezen‐ ţă constantă, palpabilă şi… palpitantă, aş zice. Am în vedere că abordarea subiectelor  de cultură este axată pe importanţa faptelor de cultură şi valoarea personalităţilor ce  o slujesc. De aici deducem că prezenţa culturii pe paginile revistei noastre este una  energică,  racordată  la  imperativele  zilei;  aşadar  este  vie,  merge  mereu  în  pas  cu  viaţa… Şi culmea – fără a sfida şi inevitabilul morţii, căci la mai multe rubrici (Remem‐ ber, In memoriam, Calendar etc.) cinstim memoria, elogiem faptele înaintaşilor ce au  20 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

lăsat în istoria, în viaţa, în cultura, arta și în ştiinţa noastră urme pe lângă care ar fi de  neiertat  să  trecem  nepăsători.  Au  fost  cazuri  când  numai  BiblioPolis  a  omagiat  anumite personalităţi sau numai revista noastră le‐a omagiat aşa cum ar fi meritat –  şi  nu  atât  din  cauza  indiferenţei  sau  a  înstrăinării  unor  colegi  de  valorile  naţionale,  cât, mai ales, din motivul că nu prea avem aici reviste de cultură, iar apariţia puţine‐ lor ce se mai menţin este mereu primejduită. Nu am făcut statistici, nici nu credem că  este cazul; în linii generale, însă, tematica culturală se află într‐o competiţie onorabilă  cu tematica strict bibliologică, de specialitate, ambele devansând scrierile cu un con‐ ţinut strict cognitiv‐informativ şi pe cele de divertisment, dacă e să delimităm patru  compartimente definitorii ale revistei.   Referindu‐ne la cultură, neîndoios, gândul ne poartă, în primul rând, la valorile  spirituale naţionale, cu care am crescut şi cu care, se zice, ne vom prezenta la jude‐ cata Domnului. Totodată însă, trebuie să subliniem că, după cum BM nici o dată nu a  contrapus valorile naţionale celor ale altor popoare – din preajma noastră sau de mai  departe, tot aşa nici BiblioPolis‐ul nu a delimitat tematica culturală pe principii etnice,  ci numai pe criteriul valoric. Mai mult încă, în condiţiile în care nu avem la Chişinău o  revistă sau măcar un almanah de literatură universală, am găzduit cu bucurie articole  şi eseuri despre literaturi şi culturi străine, evocări ale unor fenomene şi personalităţi  din  patrimoniul  cultural  universal,  acest  fapt  conferind  BiblioPolis‐ului  o  notă  dis‐ tinctă, dar şi un spor de calitate.   Absenţa  sau  apariţia  episodică  –  în  generice,  la  rubrici,  în  titluri,  a  termenului  cultură –, sunt recompensate, în opinia noastră, de conţinutul materialelor publicate,  în  care  sunt  prezente,  număr  de  număr,  ba  şi  de  câteva  ori  în  fiece  număr,  impor‐ tante atribute ale culturii: cartea, lectura, biblioteca, bibliofilia, presa periodică, omul  curios, omul pasionat de frumos etc., acestea aflându‐se la intersecţia celor două spe‐ cializări de bază ale revistei. În diverse specii literare sau gazetăreşti apar toate for‐ mele  imateriale  ale  culturii:  poezie,  proză,  teatru,  cinema,  arte  plastice,  educație,  învăţământ  ş.a.m.d.  De  cele  mai  multe  ori,  aceste  faţete  ale  culturii  sunt  reflectate  prin prisma personalităților din domeniile respective. Graţie abordării subiectelor de  cultură în BiblioPolis, numeroase personalităţi marcante ale artei, culturii, ştiinţei de  la noi au devenit adevăraţi prieteni şi ai revistei, şi ai BM „B.P. Hasdeu”. Voi aminti, în  context,  câteva  confesiuni,  adevărate  declaraţii  de  devotament  dacă  nu  chiar  de  dragoste  pentru  revistă  şi  bibliotecă.  Ninela  Caranfil,  Artistă  a  Poporului,  actriţă  la  Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, dar care e şi autoare, şi protagonistă a BiblioPolis‐ ului,  s‐a  confesat  în  cadrul  unor  manifestări  culturale  desfăşurate  la  noi,  că  îi  vine  greu să decidă de ce este mai mult ataşată: de teatru sau de bibliotecă… După o nouă  ediţie  a  concursului  de  caligrafie  Crinii  latini,  organizat  periodic  de  BM,  pictorul  Simion Zamşa, membru al juriului, a declarat că vede în biblioteca noastră elemente  şi  de  galerie,  şi  de  şcoală  de  artă.  Un  alt  prieten  fidel  al  BM  şi  al  revistei,  poetul  şi  publicistul Ionel Căpiţă, scria într‐un articol din revista Natura că, datorită colaborării  cu  BiblioPolis  şi  relaţiilor  călduroase  cu  mai  mulţi  angajaţi  ai  Bibliotecii  Municipale  „B.P. Hasdeu”, a înţeles – cam târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată –, în ce  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

21


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

constă adevărata importanţă, enorma valoare a muncii bibliotecarului… Mi s‐a întipă‐ rit adânc în memorie destăinuirea Ludmilei Bulat, o sensibilă publicistă şi prozatoare,  cuvinte cu care îşi începe unul din numeroasele articole publicate în revista noastră.  Din păcate, spune dânsa, recenziile la cărţi, impresiile de lectură, au constituit întot‐ deauna o specie „marginală”, respinsă de majoritatea absolută a redacţiilor de ziare  şi  reviste  existente  la  noi…  Şi  în  prezent,  dacă  îţi  înşiri  pe  hârtie  impresiile,  opiniile  despre o carte nouă, chiar şi la o revistă literară rişti ca manuscrisul să se prăfuiască  luni,  poate  chiar  ani  la  rândul  în  sertarele  redacţiei.  Din  fericire,  însă,  conchide  Ludmila Bulat, Biblioteca Municipală editează o revistă în care recenziile la cărţi sunt  dorite, aşteptate, plasate cu tot respectul în primul număr în curs de apariţie.   Dacă este adevărat că un anumit grad de cultură – unul mai avansat, desigur – a  scos  cândva  omenirea  din  barbarie,  apoi  acum,  pe  unde  se  risipesc,  se  subţiază,  ba  chiar se şi terfelesc, în multe cazuri, valorile culturale; unde se diminuează, se negli‐ jează,  se  sfidează  eforturile  slujitorilor  culturii,  popoarele  supuse  unor  asemenea  experimente  riscă  să  cadă  din  nou  într‐un  fel  de  sălbăticie.  Gravitatea,  tragismul  acestui fenomen nefast ar trebui să  constituie  nişte semnale  de alarmă, pe  potrivă,  pentru  liderii  statelor  în  care  starea  culturii  este  periclitată.  Importanţa  culturii  pentru  omenire  (şi  pentru  omenie!)  nu  mai  poate  fi  pusă  de  nimeni  la  îndoială.  Pentru cine are totuşi dubii în acest sens, amintim că în istoriile popoarelor pot lipsi  pagini despre revoluţii glorioase ori descoperiri epocale în domeniile fizicii, matema‐ ticii, chimiei etc., dar nu lipsesc capitolele consacrate apariţiei culturii şi evoluţiei ei,  oricât  de  timidă  sau  de  supusă  grelelor  încercări  ar  fi  aceste  mişcări  pe  scara  spiritualităţii şi civilizaţiei. De fapt, istoria omenirii este în bună parte o istorie a luptei  pentru cultură. Nimic de mirare că această bătălie – pentru cultură – are un început,  însă continuarea ei trece prin etape extrem de dificile, aşa cum este în prezent şi la  noi.  Dar  cât  timp  mai  avem  oameni  dornici  de  a  milita  pentru  cultură,  încă  nu  este  cazul  să  disperăm.  Revista  BiblioPolis,  despre  care  şi  personalităţi  marcante  ale  neamului afirmă că şi‐a găsit un loc distinct în presa culturală românească de la Chişi‐ nău, doreşte să‐şi continue constant abonamentul pentru o apariţie în aceleaşi con‐ diţii, poate doar mereu ameliorate.  

22

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

DIMENSIUNEA ŞTIINŢIFICĂ A REVISTEI DE BIBLIOTECONOMIE  ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII BIBLIOPOLIS  Conf. univ. dr. Nelly ŢURCAN   Comunităţile  profesionale  evoluează  şi  devin  cunoscute  datorită  comunicării,  inclusiv  comunicării  formale.  Revistele  sunt  identificate  ca  „exemple  arhetipice  ale  comunicări  formale”1.  Ele  formează  un  sistem  comunicaţional  necesar  comunităţii  ştiinţifice  atât  pentru  a‐şi  valida  rezultatele  cercetărilor  ştiinţifice,  cât  şi  pentru  a  informa  comunitatea  profesională  sau  publicul  larg  despre  aceste  rezultate.  Spre  deosebire de comunicarea informală care „adesea este efemeră [...] şi la care parti‐ cipă numai un public restrâns”, mijloacele formale, inclusiv revistele profesionale „de  obicei sunt disponibile pentru o perioadă lungă de timp şi pentru o audienţă extinsă”2.  Actualmente, alegerea edițiilor periodice în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei  informării  este  foarte  largă  şi  variată.  În  Directoriul  revistelor  cu  acces  deschis  (http://www.doaj.org/)  sunt  înregistrate  137  de  reviste  cu  acces  deschis,  portalul  SCImago  Journal  &  Country  Rank  (http://www.scimagojr.com/)  oferă  informaţie  despre 134 de reviste cu factor de impact, în baza de date Thomson Reuters Journal  Citation Reports (http://thomsonreuters.com/) se regăsesc 74 de reviste cu factor de  impact,  iar  Ulrichsweb.com  indexează  93  de  reviste  din  sfera  biblioteconomiei  şi  ştiinţei  informării.  În  realitate,  sunt  mult  mai  multe  reviste  în  domeniul  biblioteco‐ nomiei  şi  ştiinţei  informării.  Cercetarea  lui  Sebastian  Böell3 se  bazează  pe  analiza  a  1205  de  reviste  relevante  pentru  domeniul  biblioteconomiei  şi  ştiinţei  informării.  Deşi este o listă destul de impunătoare, ea include doar opt reviste în limba rusă şi  numai o revistă în limba română. Bineînţeles, fiecare revistă profesională are propria  sa  imagine,  prezintă  interes  pentru  un  public‐ţintă  şi,  într‐un  fel,  este  importantă  pentru ştiinţa şi practica biblioteconomică.  Pe fundalul crizei în dezvoltarea domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării  existenţa  unui  număr  atât  de  mare  al  revistelor  de  specialitate  pare  paradoxal,  şi  poate fi interpretat ca un simbol al vitalităţii bibliotecii în calitate de instituţie socială.  Este o versiune optimistă, la care mă alătur, în special în cazul unor reviste care au  trasat direcţii noi în dezvoltarea biblioteconomiei autohtone.  În  Republica  Moldova  publicaţiile  periodice  profesionale  în  domeniul  biblioteco‐ nomiei şi ştiinţei informării au început să se editeze în anii ’90 ai secolului trecut. Însă,  nu  toate  au  rezistat  în  timp,  unele  reviste  au  încetat  să  apară  odată  cu  încheierea  proiectelor. Apariţia, în anul 2002, a revistei BiblioPolis nu a trecut neobservată. Apari‐                                                                          1   MEADOWS, A.J. Communicating Research. London: Academic Press, 1998, p. IX.  2   Ibidem.  3   BÖELL, Sebastian K. A scientometric method to analyze scientific journals as exemplified by the area of  information  science:  Master  Thesis  [online].  Saarbrücken:  Saarland  University,  2007  [citat  pe  11.02.2013]. Disponibil: http://eprints.rclis.org/3949/ 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

23


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

ţia unui periodic consacrat exclusiv bibliotecilor publice a provocat interes de la sine,  dar, de asemenea, interesul a fost determinat de temele şi articolele distinctive şi sur‐ prinzătoare. Tematica revistei este în continuă dezvoltare, multe aspecte tematice sunt  elucidate numai de BiblioPolis, iar reputaţia acestei reviste creşte de la an la an.  Revista BiblioPolis a fost concepută nu ca rezultat al unui ordin „de sus”, dar la  iniţiativa  unei  personalităţi  din  comunitatea  noastră  profesională  –  conf.  univ.  dr.  Lidia  Kulikovski,  director  general  al  Bibliotecii  Municipale  „B.P.  Hasdeu”.  În  primul  număr  al  revistei  dna  Lidia  Kulikovski  aduce  mai  multe  argumente  în  favoarea  unei  reviste  noi,  menţionând  că  „Biblioteca  Municipală  este  tipul  de  organizaţie  infor‐ maţională ce are capacitatea de a oferi în cadrul reţelei sale de filiale orice informaţie  de care are nevoie chişinăuianul”4. Rolul personalităţii doamnei Lidia Kulikovski, dar şi  al redactorului‐şef Vlad Pohilă, în editarea revistei, a fost proeminent.  În  anul  2012  revista  BiblioPolis  a  ajuns  la  cea  de‐a  zecea  aniversare.  În  acest  context, ar fi bine să facem o analiză cantitativ‐calitativă a subiectelor reflectate şi a  relevanţei  acestora.  Analiza  de  conţinut  a  fost  prezentată  destul  de  amplu  de  dna  Lidia  Kulikovski  în  articolul  introductiv  „BiblioPolis”  –  o  revistă  în  ascensiune,  făcută  cu  pasiune.  Cu  toate  acestea,  vom  prezenta  unele  repere  privind  dimensiunea  ştiinţifică a revistei de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării.  În  anul  2002  BiblioPolis  a  debutat  ca  un  Buletin  de  specialitate  al  Bibliotecii  Municipale  „B.P.  Hasdeu”.  Revista  a  devenit  un  spaţiu  pentru  dezbateri  privind  lectura, noutăţile editoriale, biblioteca şi societatea, politici de bibliotecă, programe  culturale etc. La începuturile ei revista BiblioPolis, deşi avea doar 44 de pagini, avea o  mulţime  de  rubrici  permanente:  Bilanţ,  Politici  de  bibliotecă,  Festivităţi,  Concursuri,  Barometru,  Diversificarea  serviciilor,  Eseuri,  Mari  bibliologi,  Ex‐libris,  Noutăţi  edito‐ riale,  Viaţa  filialelor  şi  altele.  Segmentul  de  cercetare  în  revista  BiblioPolis  a  fost  remarcat din primele numere. Astfel, în volumul 2 al revistei a fost instituită rubrica  Teorie şi practică.  Din anul 2003 BiblioPolis devine revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării,  iar tonul revistei este dat de rubrica Teorie şi practică. Mai târziu au fost incluse şi alte  rubrici care susţineau preocupările ştiinţifice ale colegiului de redacţie şi ale consiliului  ştiinţific al revistei. Astfel, în anul 2003 a fost instituită rubrica Recenzii (vol. 8), în anul  2005 – rubrica Cartea de specialitate (vol. 15), în anul 2010 – rubrica Studii şi cercetări  (vol. 34). Merită să menţionăm că de la un buletin informativ, care iniţial a pus accentul  pe  activitatea  filialelor,  bilanţuri  de  activitate,  noutăţi  editoriale,  revista  BiblioPolis  a  evoluat la o revistă ştiinţifică ce publică studii, cercetări, articole de sinteză, recenzii.  Revista  BiblioPolis,  fiind  un  serial  de  specialitate,  cumulează  diverse  genuri  de  publicaţii  ştiinţifice:  articol  ştiinţific,  studiu,  sinteză  documentară,  dezbatere,  recen‐ zie, eseu, notă. În anul 2009, în urma unei analize a revistei, a fost relevată o pondere  mai mare a articolelor care exprimă partea praxiologică a biblioteconomiei, 52,3% din                                                                           4   KULIKOVSKI,  Lidia.  BiblioPolis.  Argument  [despre  BiblioPolis,  rev.  de  specialitate  a  Bibl.  Municipale  B.P. Hasdeu]. În: BiblioPolis. 2002, 1, 1, 2. 

24

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

totalul articolelor de autor propun: promovarea activităţii, experienţei, şi a iniţiative‐ lor Bibliotecii Municipale. Iar ponderea mică a materialelor ştiinţifice a condus la con‐ cluzii că domeniul nu ar avea probleme pentru dezbatere. În acest context, doamna  Lidia Kulikovski a menţionat că, deşi sunt multe subiecte care pot fi abordate în presa  de specialitate, există mai multe cauze pentru ponderea mică a dezbaterilor: nu ştim  să abordăm problemele domeniului, suntem timizi în dezbaterea problemelor profe‐ siei într‐un spaţiu public, suntem inerţi şi indiferenţi fată de problemele domeniului,  ne ținem de convingerea că oricum nu se vor rezolva problemele etc.5  Revista BiblioPolis a pus în discuţie subiecte importante pentru ştiinţa şi practica  domeniului.  Din  punct  de  vedere  tematic,  conţinutul  revistei  relevă  o  diversitate  foarte mare a subiectelor puse în discuţie. În BiblioPolis au fost abordate circa 70 de  subiecte tematice. Cele mai abordate teme au fost: bibliotecile publice, imaginea bib‐ liotecilor în societate, Biblioteca Municipală şi filiale ei, personalităţi culturale şi bib‐ liotecare,  lectura,  bibliografie,  profesia  de  bibliotecar  etc.  Revenind  la  dimensiunea  ştiinţifică  a  revistei,  remarcăm  subiectele  abordate  în  rubricile  Teorie  şi  practică  şi  Studii şi cercetări: cultura instituţională şi imaginea bibliotecii, comunicarea ştiinţifică,  accesul la informaţie, competenţele profesionale ale bibliotecarilor, cultura informa‐ ţiei, capacitatea inovaţională a bibliotecii, managementul inovaţional, serviciile inova‐ ţionale, comunicare profesională etc.  În premieră pentru Republica Moldova BiblioPolis a pus în discuţie multe subiec‐ te importante pentru modernizarea instituţiei infodocumentare. Revista a pus în dez‐ batere subiecte inovaţionale pentru teoria şi practica autohtonă: incluziunea socială a  bibliotecii a fost abordată în articolul Lidiei Kulikovski Responsabilitatea socială a bib‐ liotecii publice – o sinteză între cunoaştere şi acţiune (2002); servicii de referinţe – Din  istoria  serviciilor  de  referinţe  (Nelly  Ţurcan,  2002);  tehnologii  informaţionale  –  Cărţi  digitale (e‐books) (Ludmila Pînzaru, 2003); imaginea bibliotecii – Imaginea bibliotecii  publice  –  o  percepţie  socială  (Aurica  Dvoracic,  2003),  calitatea  serviciilor  –  Politica  calităţii în contextul managementului schimbării (Tatiana Coşeriu, 2004); accesul des‐ chis la informaţie – Arhive electronice deschise – un nou acces la informaţia ştiinţifică  (Nelly  Ţurcan,  2006);  arhitectura  bibliotecii  –  Arhitectura  bibliotecilor:  abordarea  problemei  (Natalia  Goian,  2008);  inovaţiile  în  bibliotecă  –  Biblioteci  versus  inovaţii  (Lidia Kulikovski, 2009); externalizarea serviciilor – Concepte şi practici de externaliza‐ re a serviciilor de bibliotecă (Mariana Harjevschi, 2011).  Profesorul Ion Stoica menţionează că în biblioteci sensul schimbării este definit  prin  „continua  lor  deschiderea  către  utilizatori  şi  prin  implicarea  din  ce  în  ce  mai  dedicată  şi  mai  ofensivă,  în  viaţa  diverselor  tipuri  de  comunităţi”6.  Potrivit  profeso‐ rului Ion Stoica, spiritul inovator în domeniul infodocumentar ar trebui să fie ieşirea  din imperiul cantităţii. Revista BiblioPolis a pus accent pe schimbare prin abordarea                                                                           5   KULIKOVSKI,  Lidia.  Revista  „BiblioPolis”,  subiectul  unei  teze  de  licenţă.  În:  BiblioPolis.  2009,  30,  2,  11‐14.  6   STOICA, Ion. Sensul Schimbării în Universul Infodocumentar. Constanţa: Ex Ponto, 2009, p. 12. 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

25


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

subiectelor  ce  contribuie  la  ieşirea  din  vechiul  cadru,  orientând  spre  inovaţie,  utili‐ zator, progres tehnologic, valori etice şi dezvoltarea cunoaşterii – a pus accentul pe  calitate. Acest demers al revistei a fost susţinut prin publicarea de studii şi cercetări la  următoarele subiecte: competenţa specialiştilor în informare şi documentare, mana‐ gementul schimbării, managementul resurselor umane, cultura organizaţională a bib‐ liotecii,  inovaţiile  în  activitatea  bibliotecilor,  arhitectura  bibliotecilor,  calitatea  servi‐ ciilor, Accesul Deschis la informaţie, servicii inovaţionale, Biblioteca 2.0 etc.  O  atenţie  deosebită  a  fost  acordată  problemei  inovaţiilor  în  bibliotecă.  Publi‐ când, practic, în fiecare număr, materiale cu acest subiect, revista BiblioPolis a contri‐ buit la implementarea bunelor practici în activitatea Bibliotecii Municipale, precum şi  în alte biblioteci din ţară. Abordarea inovaţiilor în biblioteci a fost tratată din perspec‐ tiva  implementării  ideilor  inovaţionale,  a  managementului  inovaţional,  inovaţiei  în  management, formelor inovaţionale de activitate. În acest context menţionăm că cel  mai  prolific  autor  care  abortează  subiectul  inovaţiilor  este  doamna  conf.  univ.  dr.  Lidia Kulikovski.  Revista BiblioPolis este în căutare de subiecte inovaţionale care ar spori valoarea  instituţiilor infodocumentare şi ar contribui la schimbarea lor. Schimbarea a fost unul  din obiectivele principale ale revistei: schimbarea mentalităţii, abordărilor, cunoştin‐ ţelor,  activităţii.  Multe  proiecte  inovaţionale  au  fost  implementate  graţie  revistei  BiblioPolis, iar experienţa acumulată de Biblioteca Municipală, prin intermediul revis‐ tei, a fost reprodusă în mai multe biblioteci din ţară: forme şi metode de promovare a  lecturii pentru copii, imaginea bibliotecii publice în comunitate, activităţi extramuros,  externalizarea serviciilor de bibliotecă, activitatea de voluntariat etc.  Schimbarea  bibliotecii  trebuie  studiată,  construită  şi  dirijată.  Această  idee  a  identificat  publicarea  în  BiblioPolis  a  materialelor  de  analiză  privind  implementarea  proiectelor  şi  inovaţiilor  din  bibliotecile  noastre.  Astfel,  în  paginile  revistei  au  fost  publicate rezultatele barometrelor de opinii, cercetărilor de solicitare şi percepere a  literaturii pedagogico‐ştiinţifice, analize privind împrumutul de ediţii periodice, studii  privind nevoile informaţionale ale utilizatorilor, climatul de comunicare în bibliotecă,  tineretul, cartea, internetul etc.  Este  îmbucurător  că  redacţia  revistei  vede  viitorul  biblioteconomiei  şi  ştiinţei  informării atât în transformarea şi modernizarea bibliotecii ca instituţie socială, cât şi  în modernizarea formării profesionale a bibliotecarilor. Pregătirea şi formarea conti‐ nuă a cadrelor este permanent în vizorul revistei BiblioPolis. Astfel, au fost publicate  articole semnate de conf. univ. dr. Nelly Ţurcan, conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, Lud‐ mila Corghenci, Vera Osoianu, Tatiana Coşeriu etc. Publicaţiile privind formarea pro‐ fesională au pus în discuţie competenţele profesionale ale bibliotecarilor, autoinstrui‐ rea,  Bibliotecarul  2.0,  învăţământul  biblioteconomic  şi  parteneriatul  practico‐ştiin‐ ţific, dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, instruirea online etc.  Politica editorială a revistei BiblioPolis  din perspectiva demersului ştiinţific  este  orientată spre elucidarea unor probleme majore pentru societate. În sprijinul acestei  26 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

idei în BiblioPolis au fost elucidate temele anuale. Astfel, anul 2008 a fost declarat An  al Lecturii, gândit ca un an al revitalizării şi promovării lecturii. Acestui subiect în anul  2008 i‐au fost consacrate un şir de publicaţii: Tinerii şi biblioteca, Cartea şi eu, adică  eu şi cartea; Tinerii şi „zăbava cetitului”; Oameni şi cărţi: după 20 de ani; Note pentru  o tipologie a lecturii, Programe culturale şi lectura copiilor. În anul 2009, fiind declarat  Anul  European  al  creativităţii  şi  al  inovaţiei,  iar  ca  prioritate  naţională  Anul  promovării imaginii bibliotecii publice în comunitate, în BiblioPolis au apărut articole  pe  tot  parcursul  anului,  prin  care  s‐a  dorit  atragerea  de  categorii  noi  de  utilizatori,  perceperea  corectă  a  bibliotecii,  creşterea  credibilităţii  ei.  Subiectul  imaginii  biblio‐ tecii,  al  creativităţii  şi  inovării  a  fost  reflectat  în  lucrările:  Imaginea  –  prioritatea  managerială  strategică  a  BM,  Imaginea  bibliotecarului  BM:  responsabilitate  profe‐ sională  şi  instituţională,  Publicitatea,  un  mijloc  eficient  de  implicare  promoţională;  Anul 2009 – Anul European al creativităţii şi inovării; Bibliotecile versus inovaţii etc.  În anul 2010 comunitatea profesională din ţară a fost orientată să activeze sub  marca Cultura informaţiei. Bibliotecile din Republica Moldova au o experienţă bogată  în  formarea  utilizatorilor,  iar  schimbările  în  activitatea  bibliotecilor  au  contribuit  la  implementarea  unor  forme  şi  metode  noi  de  instruire.  Experienţa  bibliotecilor  publice  şi  a  bibliotecilor  universitare  în  formarea  competenţelor  informaţionale  ale  utilizatorilor  a  fost  abordată  în  fiecare  număr  al  anului  2010.  Totodată,  colegiul  de  redacţie, de comun acord cu Consiliul ştiinţific, a aprobat editarea unui număr special  al revistei BiblioPolis  consacrat Anului  Culturii Informaţiei, „astfel articulând politica  editorială a revistei la tendinţele şi priorităţile profesionale”7. Acest număr al revistei  şi‐a propus să reflecte natura multiaspectuală şi multilaterală a educaţiei informaţio‐ nale a utilizatorului. Articolele din acest număr au analizat diverse aspecte ale feno‐ menului  culturii  informaţiei,  au  prezentat  diverse  modele,  politici  şi  practici  de  cali‐ tate  din  diferite ţări. Numărul special al revistei a  găzduit autori  din  mai multe țări,  cunoscuţi  şi  apreciaţi  pentru  preocupările  lor  teoretice  şi  practice  privind  educarea  informaţională şi formarea competenţelor informaţionale ale utilizatorilor. Articolele  abordează educaţia informaţională în diferite contexte, sugerând că acest fenomen a  pătruns  în  conştiinţa  noastră  socială,  educaţională  şi  profesională.  Această  ediţie  specială a BiblioPolis‐ului „umple lacuna despre acest subiect din literatura noastră de  specialitate locală”8.  Revista BiblioPolis are o poziţie consolidată în cercetarea unor subiecte distincte.  Articolele consacrate vieţii şi activităţii bibliologilor şi bibliografilor de seamă au fost  publicate cu regularitate. Revista ne ajută să vedem nu doar viitorul domeniului, dar  să cunoaştem şi istoria bibliologiei, bibliografiei şi a bibliotecilor prin prisma unor per‐ sonalităţi  marcante:  Alexandru  Sadi‐Ionescu,  Nicolae  Georgescu‐Tistu,  Gheorghe  Codreanu, Teodor Creangă, Emil Gane, Nikolai Rubakin, Ioan Bianu, Ion Stoica ş.a.                                                                           7   KULIKOVSKI, Lidia. Cultura informaţiei: studii, cercetări, teorii şi practici: [prefaţă la ed. specială a rev.  BiblioPolis „Cultura Informaţiei”]. În: BiblioPolis. 2010, 37, 5, 4.  8   Ibidem, p. 9. 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

27


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Dacă în paginile altor reviste locale de specialitate recenzarea materialelor este  sporadică,  în  revista  BiblioPolis  s‐a  acordat  o  importanţă  maximă  recenziei  ca  unui  gen de publicaţie ştiinţifică. BiblioPolis este apreciat de comunitatea profesională din  Republica  Moldova  pentru  că  prin  analiza  critică  aduce  în  circuitul  informaţional  literatura  de  specialitate.  Revista  se  afirmă  în  spaţiul  ştiinţific  prin  publicarea  recenziilor şi comentariilor la monografii, enciclopedii, reviste, culegeri de articole şi  alte  genuri  de  lucrări  din  domeniul  biblioteconomiei  şi  ştiinţei  informării,  precum  şi  din domeniul literaturii şi culturii.  După părerea profesorului Ion Stoica, criza pe care o traversează domeniul info‐ documentar nu poate fi depăşită decât prin ridicarea cercetării din acest domeniu la  nivelul general de dinamism şi rigoare al cercetării ştiinţifice internaţionale şi naţio‐ nale.  Revista  BiblioPolis  ajută  să  depăşim  această  criză,  iar  preocupările  teoretice  şi  practice  din  domeniul  biblioteconomiei  şi  ştiinţei  informării  vor  fi  permanent  pre‐ zente pe paginile revistei.  Valoarea  comunicării  este  scăzută  dacă  ideile,  inovaţiile,  modelele  şi  practicile  noi nu sunt cunoscute sau evaluate critic de către comunitatea profesională. Comuni‐ carea – în domeniul profesional propriu – este un semn de maturitate. Putem afirma  cu certitudine că BiblioPolis‐ul ne ajută să devenim maturi. 

28

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

BIBLIOPOLIS – INSTRUMENT EFICIENT DE COMUNICARE  PROFESIONALĂ A BIBLIOTECII MUNICIPALE „B.P. HASDEU”  Tatiana COŞERIU,   director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”  Paginile  revistei  BiblioPolis  sunt  un  „spaţiu  pentru  cunoaşterea,  promovarea  tehnicilor şi metodicilor de cercetare, de intervenţii pentru eficientizarea schimbului  de  informaţii”.1 Pe  parcursul  celor  10  ani  publicaţia  periodică  a  devenit  un  brand  instituţional, un mijloc de comunicare profesională, un instrument de învăţare activă  şi  element  indispensabil  de  dezvoltare  şi  avansare  profesională.  Revista  dezvoltă  o  nouă  logică  de  gândire  şi  de  acţiune  a  bibliotecarilor,  stăpâneşte  viitorul  prin  previziune. Matematic acest gând ar putea fi prezentat prin următoarea operaţie:  (a) Comunicare + (b) instruire = (c) performanţă şi competivitate.  Astfel, determinăm trei conexiuni de durată ale revistei:  (a)  Comunicarea  asigură  liantul  indivizilor  dintr‐o  colectivitate  [instituţii  infodo‐ cumentare], ce contribuie la realizarea cu succes a sarcinilor şi responsabilităţilor.   (b) Omul [bibliotecarul, specialistul în informare şi documentare] studiază pentru  a cunoaşte, iar întreaga societate [utilizatorii, comunitatea] aşteaptă de la el compe‐ tenţă, calificare, dăruire, toleranţă.  (c) Performanţă şi competivitate sunt obţinute ca rezultat al cunoaşterii fiind şi o  cauză‐efect prin interes, inovare, schimbare, acţiune şi continuitate.  Lansată  în  2002  într‐un  format  accesibil  (tiraj  reprezentativ  pentru  domeniu,  ofertă fără restricţii), revista a devenit populară datorită subiectelor abordate în con‐ texte multiple: tendinţe de dezvoltare a domeniului infodocumentar, spaţiu de comu‐ nicare pentru oamenii cărţii, surse pentru cunoştinţe şi idei. BiblioPolis s‐a dezvoltat  dinamic atât în ceea ce privește conţinutul, cât şi ca aspect grafic, ambele criterii fiind  tipice  într‐o  coerenţă  reciprocă.  Gândită  ca  o  platformă  informaţională  pentru  bibliotecari,  revista  devine  subiect  de  cercetare  biblioteconomică,  spaţiu  propice  pentru scriitori, sursă de inspiraţie pentru idei, asigurând comunicarea între generaţii  şi profesii.   Revista adună în jurul ei multă lume din domeniul culturii. Aceasta a determinat  colegiul  de  redacţie  să  reflecte  esenţa  publicaţiei  prin  rubrici  delimitate  pe  diverse  interese.  Bibliotecarul,  omul  care  gestionează  cunoaşterea,  „călătoreşte”  viabil  prin  toate  compartimentele  acumulând  experienţe  şi  lecţii  învăţate.  Publicaţia  pătrunde  cu uşurinţă şi rămâne la îndemână în orice bibliotecă de specialitate, mai ales că for‐ mula sa trilingvă o face accesibilă unui număr mare de specialişti, ceea ce determină  un ridicat nivel al frecvenţei de utilizare atât pentru informaţia secvenţială, tematică,  din  diferite  contexte  de  înălţare,  cât  şi  în  numeroase  situaţii  de  citări  bibliografice  menţionează  dr.  Teodora  Fîntînaru,  director,  Biblioteca  Judeţeană  „Duiliu  Zamfi‐                                                                          1   KULIKOVSKI, Lidia. BiblioPolis. Argument. În: BiblioPolis. 2002, 1, 1, 2. 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

29


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

rescu”  Focşani,  Vrancea,  România.  Fiecare  număr  al  revistei  este  distinctiv  prin  resurse şi oportunităţi de valoare, urmărind, ca finalitate, optimizarea performanţei  procesului de dezvoltare profesională, conturând aspectele interactive şi creative în  formarea  specialistului  integrator.  Conţinutul  revistei  este  coerent,  logic  cu  noutăţi  progresive.  Prezenţa  vastă  a  aspectelor  constructiv‐creative  reflectă  feedforwardul  bibliotecii omniprezente şi soluţii concrete de îmbunătăţire.  Bibliotecarii  au  obţinut  şanse  pertinente  de  interacţiuni  şi  de  formare  a  unei  culturi profesionale. Rubricile speciale – Teorie (extinsă mai târziu în Teorie şi practică)  şi Dezvoltare profesională – au o identitate distinctă cu elemente cognitive. Din 2010  apare rubrica Studii şi cercetări. Acestea devin compartimentele de bază pentru un spe‐ cialist format sau aflat în proces de formare. În rubricile date pe parcursul anilor 2002‐ 2012 au fost  publicate 164 articole  cu diverse subiecte:  dimensiunea socială a  biblio‐ tecii,  recrutare  şi  selectare,  formare  profesională,  calitate,  parteneriat  profesional  şi  social, cultura şi comunicarea instituţională, comunicare ştiinţifică, imagine, promova‐ re, inovaţie, cultura informaţiei, cadru de reglementare, reuşita instituţională şi indivi‐ duală, activitatea bibliografică, activitatea extramuros, asistenţă informaţională, infor‐ maţii  comunitare,  servicii  de  referinţe,  incluziune  socială,  design  şi  arhitectură  de  bibliotecă, fenomenul web 2.0, valoarea bibliotecii publice, modelul experienţial al acti‐ vităţii  bibliotecare,  servicii  inovative,  accesul  la  informaţia  publică  etc.  Se  observă  o  ascensiune  relevantă  a  priorităţilor  prin  prisma  cărora  putem  să  scriem  şi  o  istorie  a  dezvoltării  biblioteconomiei  naţionale.  Cele  mai  multe  articole  teoretico‐practice  se  înregistrează în următorii ani: 2010 – 37, 2011 şi 2012 – 25, 2009 – 20. Autorii care au  publicat  în  aceste  rubrici  sunt  profesionişti  cunoscuţi,  testaţi  în  acţiunile  de  învăţare  permanentă,  implicaţi  în  diverse  proiecte:  dr.  Lidia  Kulikovski,  dr.  Nelly  Ţurcan,  drd.  Tatiana  Coşeriu,  Genoveva  Scobioală,  Vera  Osoianu,  Ludmila  Pînzaru,  drd.  Mariana  Harjevschi, urmaţi de Elena Butucel, drd. Olesia Coblean, dr. Natalia Goian. Menţionăm  articolele prof. univ. dr. Victor Petrescu despre managementul bibliotecilor în contextul  structurii organizatorice2 şi despre provocările societăţii informaţiei3, ale dr. Gheorghe  Buluţă despre evoluţia şi civilizația cărţii româneşti.4 Primul articol tradus, din franceză,  a  fost  publicat  în  2004 –  Jean‐Philippe  Lamy5,  urmat  în  2005  de  altul,  din  engleză,  al  directorului Serviciului tehnologii informaţionale al Universităţii din Toronto, Canada –  Marshall Clinton, care scrie despre serviciile axate pe interesele utilizatorilor prin imple‐ mentarea  tehnologiilor  informaţionale.6 Ambele  articole  au  fost  traduse  de  Ludmila  Pînzaru. Publicarea articolelor în original (în limba apariţiei) atribuie revistei un caracter  ştiinţific.  Limba  de  publicare  este  şi  un  criteriu  în  evaluarea  revistelor  ştiinţifice  la  Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Începând cu numărul 3 din 2012 apar                                                                           2   PETRESCU, Victor. Bibliotecile ca structuri organizatorice. În: BiblioPolis. 2006, 19, 3, 12‐17.  3   PETRESCU,  Victor.  Biblioteca:  scenarii  noi  provocate  de  societatea  informaţională.  În:  BiblioPolis.  2006, 20, 4, 8‐12.  4   BULUŢĂ, Gheorghe. Civilizaţia cărţii româneşti. În: BiblioPolis. 2008, 26, 2, 16‐20.  5   LAMY, Jean‐Philippe. Evaluarea serviciilor de referinţă. În: BiblioPolis. 2004, 12, 4, 14‐19.  6   CLINTON, Marshall. Fiţi abili!... Fiţi receptivi!... În: BiblioPolis. 2005, 13, 1, 12‐14. 

30

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

primele articole în limbile engleză, italiană şi franceză: Samuel Olu Adeyoyin, Abayomi  Imam,  Taofik  Olatunde  Bello.  Managementul  schimbării  în  bibliotecile  şi  centrele  de  informare  din  sec.  XXI;  Christine  Rooney‐Browne.  Metode  de  demonstrare  a  valorii  bibliotecilor publice din Marea Britanie: o trecere în revistă; Giuseppe Vitiello. Circuitele  comerciale  şi  noncomerciale  ale  cunoaşterii;  Marie‐Christine  Jacquinet.  Crearea  servi‐ ciilor inovative.  Cercetările biblioteconomice cu aspecte praxiologice sunt continuate în rubrica  Barometru.  Iniţiată  în  2003,  ea  devine  un  îndemn  pentru  schimbare  în  biblioteci.  Natalia  Zavtur,  lector  superior  la  Catedra  de  Biblioteconomie  şi  Asistenţă  Informa‐ ţională,  Universitatea  de  Stat  din  Moldova,  publică  rezultatele  studiilor  Climatul  de  comunicare în bibliotecă.  Managerii despre  subalterni şi Evaluarea climatului  de co‐ municare în bibliotecă, realizat la Biblioteca Municipală. Genoveva Scobioală, mana‐ ger,  Departamentul  Marketing,  prezintă  cercetări  aprofundate  despre  Diversitatea  lingvistică  –  imperativ  al  timpului,  Solicitarea  şi  perceperea  literaturii  pedagogico‐ didactice, Incursiuni în lecturi estivale, Sisteme şi intermediari de resurse informaţio‐ nale. Iar Tatiana Ischimji şi Nadejda Trofim elaborează studii despre Tineretul, cartea  şi internetul – buni prieteni. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate în parteneriat  cu  Catedra  de  Biblioteconomie  şi  Asistenţă  Informaţională  sunt  promovate  de  Ina  Palanciuc: Cuantificarea imaginii BM indusă în presă (Rezultatele cercetării pe durata  desfăşurării a 125 ani de la înfiinţarea bibliotecii, de Liuba Carnaev şi Zinaida Bădărău  despre  Informarea  legislativă  –  provocare  la  participare  activă,  de  Ala  Uncu  cu  subiectul  Viitorii  bibliotecari  în  căutarea  beneficiarului  ideal,  Evaluarea  nivelului  de  competenţă  informaţională  a  beneficiarilor  bibliotecii  publice  de  drept  de  Rodica  Popovschi,  Eugenia  Căldare  şi  Liliana  Caterev.  Conţinutul  ştiinţifico‐practic  este  prezent şi la rubrica Sinteze. Doctoranda Natalia Cheradi publică articolul O bibliotecă  de  succes:  abordarea  activităţii  Bibliotecii  Municipale  „B.P.  Hasdeu”  în  viziunea  de  marketing, iar cunoscutul bibliograf Ion Şpac scrie despre Aportul bibliografic al Bib‐ liotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Filiera ştiinţifică este continuată în compartimentul  Biblioteca – forum ştiinţific, lansat în nr. 3 din 2010, prin Elena Butucel, Nicolae Chiri‐ cenco, Adela Manoli, Aurelia Hanganu, Silvia Maznic.   Rubricile Documente, Politici de bibliotecă, Cadru de reglementare, Breviar juri‐ dic sunt un suport pentru alinierea la rigorile, standardele naţionale şi internaţionale  din domeniu. Subiectele şi documentele Linii directoare pentru legislaţia şi politica de  bibliotecă  în  Europa,  Proiectul  Uniunii  Europene  –  CALIMERA,  Dreptul  de  împrumut  public  şi  bibliotecile,  Priorităţi  profesionale  IFLA,  Manifestul  de  la  Oeiras.  Agenda  PULMAN pentru e‐Europa, IFLA: bibliotecile şi libertatea intelectuală, Manifestul bib‐ liotecilor  multiculturale  IFLA,  Manifestul  pentru  Creativitate  şi  Inovare  în  Europa,  Manifestul IFLA pentru Internet, Planul de acţiune Oeiras, Recomandările Grupului cu  responsabilităţi sociale IFLA, Bibliotecile pentru instruirea pe viaţă, Manifestul dome‐ niului  public,  Manifestul  de  la  Alexandria  privind  bibliotecile  şi  societatea  informa‐ ţională  în  curs  de  dezvoltare,  O  strategie  promiţătoare  i2010  etc.  au  stat  la  baza  elaborării cadrului de reglementare naţional, la extinderea serviciilor şi ofertelor. Mai  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

31


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

târziu  cunoaşterea  lor  a  devenit  obligatorie  la  conferirea/confirmarea  gradului  de  calificare. Breviarul juridic autohton este susținut de Mariana Harjevschi.  Colecţia profesională a bibliotecilor a fost completată cu publicaţiile prezentate,  recenzate  la  rubricile  Cartea  de  specialitate,  Semnal,  Recenzii  şi  consemnări,  Revista  revistelor,  Ex‐libris,  Îndemn  la  lectură,  Noutăţi  editoriale.  Aici  citim  despre  cele  mai  reprezentative  apariţii  editoriale  necesare  şi  utile  pentru  dezvoltarea  intelectuală  şi  pentru  extinderea  activităţii  bibliotecii:  Spiritul  ştiinţific  în  biblioteconomie  de  Alexe  Rău; Prelegeri universitare utile şi agreabile nu numai tinerilor studioşi, Considerente  asupra edificării societăţii informaţionale în Moldova, Un proiect editorial reuşit, Curier  cultural  şi  profesional  târgoviştean,  Bibliologie  românească,  Rigorile  internaţionale  actuale ale organizării şi funcţionării bibliotecilor publice, „Lectura”, „Rafturi”, „Lumina  cărţii”,  Schimbarea  nu  este  o  oportunitate,  schimbarea  este  o  obligaţie,  Simbolul  apartenenţei  de  breaslă,  simbolul  profesionistului  integrat.  Un  portret  bibliografic,  Bibliotecile contemporane, Arta  de  a  pasiona bibliotecarii şi  societatea  pentru  biblio‐ tecă de Lidia Kulikovski; O lucrare elaborată şi dedicată omului care gândeşte / acţio‐ nează creativ şi constructiv, „Libraria” – pro studiul şi cercetarea în bibliologie, O carte  care te concentrează asupra celor esenţiale de Ludmila Corghenci; Breviar bibliografic  de Ludmila Pînzaru; Bibliografii virtuale de Taisia Foiu; Dinastie de cărturari bibliogra‐ fiaţi de Ion Şpac,  Reflecţii  teoretice  privind  calitatea  de  bibliotecă  de lectorul univer‐ sitar Natalia Zavtur, Galeria bibliologilor români de Genoveva Scobioală, Apar şi la noi  manuale  în  domenii  de  strictă  specializare,  Pledoarii  pentru  un  jurnalism  de  calitate,  O ediţie monumentală a Cărţii Cărţilor, Totul despre comunicare, de la „a‐rond” – până  la „ zvon”, O surpriză de pe plaiuri vrâncene: revista „Lector” de Vlad Pohilă; De veghe  în Templul Cunoaşterii şi Înţelepciunii de Valeriu Raţă; Întregirea tabloului publicisticii  lui B.P. Hasdeu, Poetul Ion Stoica – un stilist de marcă de Vitalie Răileanu; Biblioteca  Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chişinău: însemnele dăinuirii. Două piese  numismatice de Marius Vlad, Un ghid spiritual de nădejde în labirintul literar de Sergiu  Cogut, O biobibliografie jubiliară de Tamara Cotoman, Lucrări ce configurează imagi‐ nea multidimensională a bibliotecii de Zamfira Mihail etc.   Partea ştiinţifică şi partea culturală sunt integrate armonios în rubrici clar consti‐ tuite,  se  observă  o  preocupare  accentuată  atât  pentru  fondul,  cât  şi  pentru  forma  expunerilor, afirmă dr. Teodor Ardelean, director, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”.   Rubrica Pentru agenda dvs. s‐a dovedit un instrument util la planificarea activității.  O contribuţie la organizarea manifestărilor cu publicul au avut‐o compartimentele Car‐ tea pe glob, Divertis‐club, Curios şi util, Cronometru – Divertis‐club, Staţi şi reflectaţi.  Informaţii profesionale cuprind şi rubricile Mari bibliologi, Bibliotecari celebri, Bib‐ liofili de seamă, Bibliologi, bibliofili şi colecţionari (din 2012) dovedindu‐se, în timp, a fi  o  minienciclopedie despre bibliotecari,  bibliografi şi  oameni  ai  cărţii.  S‐a scris  despre:  Biblioteca publică în serviciul comunităţii. Teoria lui N. Rubakin de dr. Lidia Kulikovski;  Nerva Hodoş (90 de ani de la trecere în eternitate) de Ion Madan, „Ca un vrej de lumină,  de  după  viaţa  cărţilor...”  (despre  Nicolae  Georgescu‐Tistu)  de  Vlad  Pohilă,  Ioachim  32 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Crăciun şi  şcoala  bibliologică  românească  de  Tatiana  Costiuc,  Alexandru  David,  Ion  Madan, Gheorghe Codreanu, Teodor Creangă, Emil Gane, Alexandru Kidel sau o viaţă  de cărturar de Ion Şpac, Paul Mihail de Ion Şpac şi Vlad Pohilă, Barbu Theodorescu, Ioan  Bianu – „Un mare suflet şi un mare exemplu”, Alexandru Sadi‐Ionescu: „devotat slujitor  al cărţii”, dăruit „ cu cea mai evanghelică răbdare” de Genoveva Scobioală, Emil Gane...  o viaţă în alb şi negru, Încă un enciclopedist uitat (despre Manuil Poleac), Bibliotecarul  Academiei...  (despre  Alexandru  Kidel),  Un  muzeograf  incontestabil  (despre  Teodor  Porucic), Ultimul enciclopedist basarabean (despre Victor Adiasevici), Un colecţionar de  elită – Gheorghe Bezviconi de Iurie Colesnic etc.   Prezenţa  bibliotecarilor  la  evenimentele  naţionale  şi  internaţionale  implică  res‐ ponsabilitate  instituțională,  inerent  şi  implicit  diseminarea,  aplicarea  cunoştinţelor  obţinute. Compartimentele Ai noştri în lume, Stagieri, Note de drum, Schimb de expe‐ rienţă, Oportunităţi, Avizier, Experienţe avansate, Din provincie, La colegii noştri, Cu  faţa  spre  Dvs.  reflectă  experienţe,  practici  bune  pentru  inovare  şi  dezvoltare.  Cele  mai  multe  prezenţe  au  fost:  conferinţa  internaţională  din  Crimeea,  conferinţa  IFLA,  simpozionul  „Carte,  cultură,  cunoaştere”,  stagiile  pentru  bibliotecari  din  Constanţa,  Târgul de carte din Focşani, Biblioteca Universităţii din Berlin, Forumul ideilor inova‐ ţionale din  Novosibirsk, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, programul de studiu  Community connections etc. Autorii cu cele mai multe articole sunt: Lidia Kulikovski,  Mariana  Harjevschi,  Tatiana  Coşeriu,  Tatiana  Ischimji.  Menţionăm  aici  şi  spaţiul  acordat  bibliotecarilor  din  teritoriu  –  Lidia  Sitaru,  Elena  Vântu,  Angela  Zatic,  Maria  Cudlenco, Valentina Verlan, Eugenia Guţanu şi Angela Olărescu.  Rubricile Cronică, File de cronică, Evenimente şi topuri, Itinerarele frăţiei comple‐ tează  informațiile  despre  acţiunile  şi  evenimentele  de  anvergură  organizate  de  BM,  de  colegii  noștri  din  republică  şi  de  peste  hotarele  ei.  Aceste  compartimente  sunt  completate mai târziu de rubricile Viaţa filialelor şi Activitatea filialelor.  Reflecţiile despre bibliotecă şi bibliotecar se regăsesc în rubricile Impresii, Apre‐ cieri, Vox populi, Eseu şi Odă bibliotecarilor. Ele cuprind atât aprecieri şi recunoştinţă  pentru aportul considerabil al bibliotecii la generarea cunoştinţelor, cât şi așteptările  şi aspiraţiile comunităţii. Printre cei mai activi autori menţionăm: acad. Mihai Cimpoi,  Titus Ştirbu, Victor Teleucă, Ion Ungureanu, Grigore Vieru etc. – Cum văd bibliotecile  noastre; Alexandru Cosmescu – Nemurirea Bibliotecii, Nicolae Busuioc – Mitul cărţii,  Ion Şpac – O instituţie modernă, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Au scris inspirat  despre  bibliotecă  și  Eliza  Botezatu,  Ninela  Caranfil,  Nicolae  Rusu,  Vasile  Şoimaru,  Mihai Taşcă, Lidia Ungureanu, Ihil Şraibman, Valentina Brâncoveanu etc.   Un  model  de  promovare  a  colegilor  de  breaslă  sunt  compartimentele  Omagieri,  Omagii,  La  aniversară  şi  Aniversări.  S‐a  scris  despre  filialele:  „Transilvania”,  „Târgu‐ Mureș”,  „O.  Ghibu”,  „L.  Rebreanu”,  „Maramureş”,  „M.  Ciachir”,  „H.  Botev”,  Departa‐ mentul  Informaţional  Biblioteconomic  ULIM;  despre  profesioniști  în  domeniu  ca  Ion  Stoica, Alexe Rău, Vlad Pohilă, Mariana Alexandri, Natalia Goian, Constantin Marin, Vera  Osoianu, Valentina Tofaniuc, Ludmila Furnică, Parascovia Onciu, Ana Baţmanov, Tatiana  Ischimji,  Zinaida  Pahomi,  Mila  Ucikovski,  Elena  Grajdianu,  Eva  Roşcovan,  Elena  Dabija,  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

33


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Valentina Turvinenco, Pavel Balmuş, Tamara Baghici, Doina Popa, Nicolae Sanalati, Elena  Harconiţa,  Zinaida  Sochircă,  Iulia  Tătărescu,  Tatiana  Feodoruc,  Teodor  Ardelean,  Ion  Şpac, Ludmila Corghenci, Nelly Ţurcan etc.  Impresiile şi aspiraţiile tinerilor bibliotecari pentru prima dată au fost reflectate  la  rubrica  Dialog.  Trei  tineri  bibliotecari  au  venit  în  familia  „Hasdeu”  cu  mult  entu‐ ziasm şi cu siguranţă că aici este locul perfect pentru creativitate şi afirmare profesio‐ nală. Această bibliotecă „încearcă de fiecare dată să caute, să descopere, să perfor‐ meze”, aici „se creează condiţii normale pentru a activa creativ, inovativ”7 Impresiile  au confirmat rolul esenţial al bibliotecarului prin prisma unui specialist începător, dar  reprezintă şi o testare a cunoaşterii managementului aplicat la BM. Exemple pentru  tineri servesc şi interviurile dnei Lidia Kulikovski în Dialoguri azi.8 Acest compartiment  apărut  în  2002,  continuat  în  2003,  este  o  iniţiativă  reuşită  de  a  scoate  în  valoare  munca  bibliotecarului  şi  un  îndemn  de  a  opta  pentru  BM.  În  2003  apare  comparti‐ mentul  Cartea  în  sec.  XXI,  incluzând  un  interviu  cu  prof.  dr.  Viktor  Feodorov,  direc‐ torul general al Bibliotecii de Stat a  Rusiei9 şi altul  cu dr.  James  Billington10. Rubrica  BiblioOmagieri din 2005 continuă tradiţia de dialoguri cu prof. univ. dr. Ion Stoica11,  iar din anul 2007 – Dialoguri profesionale, cu prezenţa Mirelei Roznovschi12. Un inter‐ viu cu directorul Bibliotecii Metropolitane „M. Sadoveanu”, Bucureşti dr. Florin Rota‐ ru  este  publicat  în  201013,  iar  acad.  Gheorghe  Duca  îşi  exprimă  opiniile  despre  schimbările în ştiinţă dictate de societatea cunoaşterii14.   Produsul editorial BiblioPolis tinde mereu spre perfecţiune şi punerea în circuitul  biblioteconomic a inovaţiilor. Aceasta etalează preocupările bibliotecii, îndemnând şi  dezvoltând  domeniul,  iar  creativitatea  şi  activismul  devenind  caracteristici  majore.  Prezenţa  sumarului  în  trei  limbi:  română,  rusă  şi  engleză,  a  rezumatelor  în  limba  engleză cu începere din 2010, nr. 2, au extins accesul la conţinutul revistei. Din 2012  articolele ştiinţifice sunt însoţite de cuvinte‐cheie şi de un rezumat.                                                                            7   „Am  optat  pentru  BM  „B.P.  Hasdeu”  deoarece...”.  Interviu  cu  Olesia  Ioncu,  Svetlana  Andriţchi  şi  Mariana Bumbu. Consemnare: Genoveva Scobioală. În: BiblioPolis. 2002, 3, 3, 44‐46.  8   KULIKOVSKI, Lidia. „Biblioteca noastră are personalitate şi integritate datorită unei echipe de angajaţi  inimoşi şi profesionişti”. Consemnare: Tamara Gorincioi. În: BiblioPolis. 2003, 7, 3, 4‐9.  9   FEODOROV,  Viktor.  „Sărbătorind  fondarea  principalei  biblioteci  a  ţării,  am  dorit  să  atragem  atenţia  comunităţii,  inclusiv  a  autorităţilor  şi  sponsorilor,  la  problemele  cu  care  ne  confruntăm”.  Trad.  de  Vl. Pohilă din ziarul Izvestia, 17 noiemb. 2003. În: BiblioPolis. 2003, 8, 4, 42.   10   BILLINGTON, James. „În societatea modernă, biblioteca şi bibliotecarul nu sunt un lux, ci o necesitate  absolută”. În: BiblioPolis. 2003, 7, 3, 9‐10.  11   STOICA,  Ion.  „Am  crezut  şi  cred  mereu  în  victoria  binelui,  oricâte  eşecuri  ai  interveni  pe  parcurs”.  Consemnare: Lidia Kulikovski. În: BiblioPolis. 2011, 38, 1, 59‐61.  12   ROZNOVSCHI, Mirela. „Creativitatea nu are graniţe...”. Consemnare: Mariana Harjevschi. În: BiblioPo‐ lis. 2007, 24, 4, 37‐39.  13   ROTARU, Florin. „Rostul nostru pe pământ are mai multe legături cu liniştea iubirii tainice”. Consem‐ nare: Raia Rogac. În: BiblioPolis. 2010, 36, 4, 41‐49.  14   DUCA,  Gheorghe.  „Trebuie  schimbată  atitudinea  de  sorginte  proletară  faţă  de  savanţi  şi  în  general  faţă de intelectuali” / consemnare: Ion Toma. În: BiblioPolis. 2010, 34, 2, 59‐63. 

34

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Fiind o revistă profesională de înaltă ţinută, cu un valoros conţinut informaţional,  teoretic  şi  practic,  al  domeniului  biblioteconomiei  şi  ştiinţei  informării  (Sorina  Stanca,  director, Biblioteca  Judeţeană  „O.  Goga” Cluj,  România), BiblioPolis a abordat  diverse  subiecte  profesionale.  Implementarea  politicilor  de  acces  la  informaţie  a  sporit  necesitatea  de  a  explica  rigorile  şi  posibilităţile  de  extindere  a  serviciilor  pentru  persoanele dezavantajate. Astfel,  rubricile specializate ca  Incluziune  socială, Persoane  dezavantajate,  Diversificarea  serviciilor  sunt  un  suport  pentru  biblioteci  în  contextul  responsabilităţii  sociale  şi  comunitare.  Dr.  Lidia  Kulikovski,  Olesia  Ioncu,  Natalia  Sosnovschi, Valentina Tihomirova, Tamara Malaneţchi au avut cele mai multe prezenţe  pe paginile revistei, propunând idei şi oportunităţi de incluziune socială şi diversificare a  serviciilor.  Priorităţile  anuale  ale  bibliotecii  sunt,  comprehensiv,  evidenţiate  aparte:  Anul lecturii, Anul tineretului, Anul Naţional Mircea Eliade, Anul Eugen Doga, Emines‐ ciana,  Chişinău  –  575,  Anul  Imaginii,  Anul  European  al  creativităţii  şi  inovaţiei.  Men‐ ţionăm  articolele  cu  abordări  fundamentale:  Imaginea  –  prioritatea  managerială  strategică  a  BM „B.P.  Hasdeu”,  Imaginea  bibliotecarului BM: responsabilitatea  perso‐ nală  şi  instituţională,  Biblioteci  versus  inovaţii  de  dr.  Lidia  Kulikovski,  Publicitatea,  un  mijloc eficient de implicare promoţională, Imaginea bibliotecii este de neconceput fără  contribuţia  energetică a angajaţilor  ei  de  Genoveva Scobioală,  Imaginea  bibliotecii  se  consolidează  prin  relaţii  de  parteneriat  de  Elena  Cibotaru,  Rolul  bibliotecarului  în  promovarea imagini bibliotecii publice în comunitate de Tatiana Şatravca etc.   Revista BiblioPolis accede o tribună de dezbatere a tuturor problemelor teoretice  şi aplicate ale Bibliotecii în genere (prof. univ. dr. Zamfira Mihail, Institutul de studii  sud‐est europene, București). Traiectoria subiectelor denotă dimensiunile de percep‐ ţie  şi  importanţa  abordărilor  la  momentul  apariţiei  volumului.  Consonanţa  în  acest  caz devine şi un reper de studii aprofundate în dezvoltarea biblioteconomiei. Astfel,  în primii cinci ani pe paginile publicaţiei reperele cele mai populare erau: responsa‐ bilitatea socială a bibliotecii, Societatea Informaţiei, managementul bibliotecii, perso‐ nalul  şi  formarea  profesională,  învăţământul  profesional  şi  competenţa,  servicii  de  referinţă  şi  de  incluziune  socială,  arhive  electronice  şi  baze  de  date,  cataloage  şi  analiza documentară de conţinut. În următorii cinci ani (2007‐2011) – evoluţia biblio‐ tecii, hibridizarea, spaţiul virtual şi produse, cultura instituţională, fidelizarea utiliza‐ torilor, tendinţe şi schimbări, voluntariat, Accesul Deschis.   Primele  articole  despre  imaginea  bibliotecii  au  apărut  în  anul  2003,  semnate  de  către Ina Palanciuc15 şi Aurica Dvoracic.16 Din anul 2005 conceptul de comunicare ştiin‐ ţifică este cercetat de drd. Olesia Coblean 17, despre reformele şi tendinţele învăţămân‐ tului biblioteconomic superior scrie dr. Nelly Ţurcan18, iar despre competenţa bibliote‐                                                                          15   PALANCIUC, Ina. Cuantificarea imaginii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” indusă de presă. În: Bib‐ lioPolis. 2003, 7, 3, 24‐27.  16   DVORACIC, Aurica. Imaginea bibliotecii publice – o percepţie socială. În: BiblioPolis. 2003, 5, 1, 31‐37.  17   COBLEAN,  Olesia.  Viziuni  privind  resursele  informaţionale  în  comunicarea  ştiinţifică.  În:  BiblioPolis.  2005, 14, 2, 5‐8.  18   ŢURCAN, Nelly. Spre spaţiul european al învăţământului superior. În: BiblioPolis. 2005, 14, 2, 9‐12. 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

35


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

carului  dr.  Lidia  Kulikovski19.  Specificul  arhivelor  electronice  deschise  a  început  să  fie  studiat de către dr. Nelly Ţurcan prin 200620, iar arhitectura bibliotecilor a fost tratată  de dr. Natalia Goian din 200821. Cultura informaţiei devine subiectul unui număr special  al revistei – vol. 37 din 2010 (nr. 5), cu o prezenţă impunătoare a unor autori străini.  Fidelizarea utilizatorilor (dr. Lidia Kulikovski) şi Biblioteca 2.0 (Vera Osoianu) sunt stu‐ diate,  cercetate  și  analizate  din  2010,  iar  inovaţia  în  management,  designul  spaţiilor  pentru copii (Lidia Kulikovski), accesul la resursele ştiinţifice (dr. Nelly Ţurcan), concepte  de externalizare a serviciilor (drd. Mariana Harjevschi) – din 2011. Subiectele: modelul  experienţial22 (dr.  Lidia  Kulikovski),  locul  de  muncă23 (Elena  Butucel),  comportament  individual şi corporativ (drd. Tatiana Coşeriu), lectorii ca o formă de discuţii şi dezbateri  pe interese (Margareta Şcelicicova) apar în vizorul specialiştilor în 2012.  Marea  dorinţă  de  cunoaştere  şi  de  a  face  cunoscut  inovaţiile,  pozitivismul  şi  abilităţile de management creativ sunt puncte forte ale echipei redacționale BiblioPo‐ lis. Revista editată de BM este citită din scoarţă în scoarţă, o apreciem mult, o găsim  deosebit  de  utilă  pentru  creşterea  profesională  şi  culturală  a  fiecărui  bibliotecar  (Elena Harconiţa, director, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din  Bălţi), devenind o sursă de idei ce ajută bibliotecarii, ce ridică nivelul de autoritate şi  prestigiul  lor  în  societate.  Dinamizează  comunicarea,  schimbul  de  idei  şi  asigură  dezvoltarea ascendentă a domeniului, mai adăugăm noi. Publicația trimestrială a BM  „B.P. Hasdeu” este cea mai cunoscută în comunitatea biblioteconomică, un formator  de opinie, o trambulină pentru lansarea ipotezelor şi a multiplelor puncte de vedere.  Revista se configurează cu o statură de autoritate atât intelectuală, cât şi morală. În  esenţă, remarcăm, că BiblioPolis este o revistă aşteptată, căutată şi apreciată. 

                                                                        19   KULIKOVSKI, Lidia. Competenţa – noţiune definitorie în dezvoltarea profesională : Cadrul conceptual şi  terminologic. În: BiblioPolis. 2005, 15, 3, 8‐16.  20   ŢURCAN,  Nelly.  Arhivele  electronice  deschise  –  un  nou  acces  la  informaţia  ştiinţifică.  În:  BiblioPolis.  2006, 18, 2, 16‐19.  21   GOIAN, Natalia. Arhitectura bibliotecilor: abordarea problemei. În: BiblioPolis. 2008, 26, 2, 15‐18.  22   KULIKOVSKI, Lidia. Modelul experienţial al activităţii bibliotecare. În: BiblioPolis. 2012, 44, 3, 9‐17.  23   BUTUCEL, Elena. Locul de muncă – Biblioteca Municipală. Gradul de identificare cu instituţia. În: Bib‐ lioPolis. 2012, 42, 1, 26‐32.

36

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

CREATORI DE CONŢINUT LA REVISTA BIBLIOPOLIS  Elena BUTUCEL,  director adjunct al BM „B.P. Hasdeu”  Pe lângă activitatea  cotidiană, diversă  şi destul de interesantă a  bibliotecarilor,  cea  de  cronicari  ai  timpului  în  care  îşi  înfăptuiesc  munca,  valoarea  căreia  nu  se  estimează în niciun fel de valută şi nici în lingouri de aur, or, este una îndreptată spre  îmbogăţirea  spiritului  şi  promovarea  de  valori  spirituale.  Informarea,  comunicarea,  relatarea  sunt  metode  sigure,  care  vin  să  susţină  cunoaşterea,  element  primordial  caracteristic  utilizatorilor  Bibliotecii  Municipale  „B.P.  Hasdeu”.  Sursele  de  informare  sunt cele mai diverse, dar o bibliotecă care dispune de o revistă de specialitate, are  un  atu  important  în  faţa  celorlalte,  care  nu  au  aşa  ceva,  prin  simplul  fapt  că  poate  oricând să‐şi pună la curent cititorul cu cele mai noi realizări ale sale.  Bibliotecarii, pe lângă faptul că acordă o deosebită atenţie utilizatorului, lucrează  cu  fondul  de  carte,  creează  baze  de  date,  alcătuiesc  biobibliografii  etc.,  mai  şi  încearcă  pana de condeier, dorind să relateze despre un  eveniment  deosebit  ce s‐a  desfăşurat  la  bibliotecă,  ori  să‐şi  exprime  opinia  despre  o  noutate  introdusă  de  curând în sistemul bibliotecar, prin care să‐şi manifeste preferinţa pentru schimbare,  pentru  eficientizarea  muncii  sale,  inclusiv  pentru  a  face  biblioteca  cât  mai  atractivă  pentru comunitate.  Privilegiile  unei  reviste  de  specialitate  sunt  foarte  mari,  prin  această  publicaţie  specialiştii de la BM au posibilitatea de a promova instituţia (filiala) în care activează, de  a  releva  rolul  şi  contribuţia  pe  care  o  are  biblioteca  în  comunitate,  dar  şi  pentru  a  fi  cunoscuţi în mediul respectiv. Ei au avut oricând spaţiu pentru relatarea evenimentelor  de  amploare  desfăşurate  în  spaţiile  filialelor.  De  aceea,  ne  bucurăm  că  la  Biblioteca  Municipală „B.P. Hasdeu” avem o asemenea publicaţie periodică, revista de biblioteco‐ nomie şi ştiinţe ale informării BiblioPolis, care se află în topul publicaţiilor de speciali‐ tate şi este una dintre cele mai competitive printre ediţiile de acest fel. În paginile sale  BiblioPolis  reflectă  conţinuturi  elevate,  deosebit  de  vaste,  care  poartă  caracter  infor‐ mativ‐cognitiv, ştiinţific şi cultural. Revista este un instrument eficient de lucru pentru  toţi bibliotecarii din Republica Moldova, dar şi din România, pentru că la realizarea ei îşi  dau  concursul  specialişti  ai  domeniului  biblioteconomic,  scriitori,  bibliotecari,  intelec‐ tuali chişinăuieni, precum și bucureșteni, clujeni, focșăneni etc.  În cele ce urmează, expunem conținutul creat de reprezentanţi de seamă ai unor  filiale din cadrul bibliotecii‐mamă, cu scopul de a aprecia acest efort scriitoricesc şi a  susţine activitatea lor destul de complexă, colegii noştri fiind în situația de a face arti‐ cole informative, dar și cu multă analiză, investigaţii de‐a dreptul jurnalistice, eseuri,  comentarii de specialitate.  Dintre  bibliotecile  specializate,  cea  mai  activă  în  paginile  revistei  BiblioPolis  se  dovedeşte a fi cea care vizează domeniul Jurisprudenţei şi anume Biblioteca Publică de  Drept,  care  apare  în  28  de  articole.  Tânără,  energică,  cu  studii  în  domeniu,  Mariana  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”       37 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Harjevschi, directorul acestei instituţii, din primul an de apariţie a revistei BiblioPolis se  implică activ şi publică cinci articole despre forumuri profesionale internaţionale: Con‐ ferinţa IFLA 2002, Conferinţa INTAMEL; proiecte europene de biblioteci publice: despre  proiectul european PULMAN; despre experienţe internaţionale. Au urmat teme pornite  de  la  baza  legislativă:  acte  normative  internaţionale  de  bibliotecă;  linii  directoare  pentru  legislaţia  şi  politica  de  bibliotecă;  acte  normative  şi  cadre  de  reglementare  la  nivel  naţional  referitoare  la  biblioteci.  Şi‐a  adus  contribuţia  în  susţinerea  domeniului  biblioteconomic prin publicarea a 19 articole într‐o perioadă de 10 ani de colaborare cu  revista,  fiind  un  bun  exemplu  pentru  colegele  lor  Tatiana  Munteanu,  Silvia  Antufiev, Angela Sava, Tatiana Nichifor, Ludmila Pegza, Svetlana Andriţchi şi Diana Bacal, care  apar şi ele în paginile publicaţiei, cu articole despre tehnologiile informaţionale, bazele  de date, administrarea dreptului de împrumut public etc.  Demnă de apreciat este Biblioteca „Ițic Mangher”, angajații căreia publică regu‐ lat  pe  paginile  revistei  articole,  cronici,  recenzii  etc.  Ne  informează  despre  vizite  de  documentare, proiecte internaţionale, festivalul cărţii evreieşti,  noi programe  cultu‐ rale desfăşurate in cadrul instituţiei nominalizate. Se evidenţiază prin calitatea mate‐ rialelor  publicate  Tatiana  Ischimji,  care  înregistrează  10  articole.  O  prezență  demnă  de laudă au pe paginile BiblioPolis‐ului şi Ana Baţmanov, Angela Borşci, Natalia Sos‐ novski,  Natalia  Potemchin,  Galina  Fincheli,  Efimia  Lepădatu, Valentina  Tihomirov,  Mila Ucikovski, Olga Sivac cu subiecte interesante: servicii de bibliotecă pentru mino‐ rităţile  culturale,  proiect  pentru  copiii  de  1‐5  ani,  integrarea  socială,  adaptarea  școlară, dezvoltarea abilităților artistice și creative, servicii pentru copiii dezavantajaţi  etc. Este filiala cu cea mai mare prezenţă de bibliotecari în paginile revistei, care au  ieşit în evidenţă prin cele 27 de articole publicate. Biblioteca „Ițic Mangher” prima în  rețeaua BM a abordat subiectul persoane dezavantajate în paginile revistei BiblioPo‐ lis,  colaboratorii  ei  şi‐au  împărtăşit  experienţa  despre  iniţierea  unui  proiect  pentru  persoanele  dezavantajate.  Evidențiem,  în  acest  context,  articolul  dnei  Natalia  Sos‐ novski Adaptarea spirituală în  societate  a  copiilor cu posibilităţi  limitate,  urmată de  Mariana Demianiuc cu articolul Biblioteca în integrarea socială a copiilor dezavanta‐ jaţi. Prin intermediul acestor articole s‐a lansat un îndemn şi pentru celelalte filiale de  a  încerca  să  acopere  prin  multiplele  servicii  oferite  publicului  chişinăuian  şi  acest  segment demografic al bibliotecii.  Caracterul  pluridisciplinar  al bibliotecii  şi idealul cultural al bibliotecarului de la  Biblioteca „Onisifor Ghibu”, prin persoana dnei Elena Vulpe, actualmente ex‐director  al instituţiei sus‐numite, au avut un rol important şi o contribuţie deosebită la îmbu‐ nătăţirea  conţinutului  revistei  BiblioPolis  cu  cele  22  de  articole  publicate,  unele  împreună cu Raia Rogac şi Irina Tutun. În aceste scrieri au fost scoase în evidenţă cele  mai de amploare activităţi culturale desfăşurate de bibliotecă, cu prezenţa a sute de  personalităţi marcante, cu impact sporit în comunitate, cu forme inovative, idei origi‐ nale de activitate cu publicul. A relatat amănunțit și despre lansări și donaţii de carte,  consistente ca valoare şi conţinut.  38 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Capacitatea intelectuală a personalului de la Biblioteca „Alba Iulia” şi dorinţa de a  informa  domeniul  biblioteconomic  cu  activităţile  multidimensionale  şi  experienţele  profesionale au fost cuprinse în 22 de articole publicate în BiblioPolis. Conţinutul mate‐ rialelor propuse este foarte divers: activităţi științifice și culturale de anvergură (simpo‐ zioane, conferinţe preponderent cu tematică istorică); activitate informaţională, lansări  de carte, programe de lectură, lecturi estivale, parteneriate etc. A îngrijit aceste apariţii  directoarea  bibliotecii  Elena  Caldare‐Roşca,  publicând  12  articole,  dar  la  promovarea  instituţiei  şi‐au  mai  adus  contribuția  Elena  Tamazlâcaru  (dialoguri  literare),  Tamara  Malaneţchi, Lilia Stavciuc.  Scriitorul şi bibliotecarul Alexandru‐Horaţiu Frişcu, şef la Filiala Cornului, se află în  topul  bibliotecarilor,  publicând  21  de  materiale  pe  paginile  revistei  BiblioPolis.  Pe  parcursul a zece ani inspiratul condeier a venit cu mai multe idei, inclusiv cea de a crea  nişte rubrici permanente. În anul 2002 el iniţiază rubrica Pegas, în cadrul căreia au fost  publicate  un  şir  de  poezii.  Aceasta  este  urmată  de  rubrica  Ex‐libris,  unde  au  văzut  lumina tiparului întâmplări hazlii din viaţa unor personalităţi notorii. Informaţii inedite  despre  unele  opere  literare  şi  autori  celebri;  despre  scriitori  şi  filozofi  notorii;  despre  biblioteci şi bibliotecari conţine rubrica ce poartă genericul Cartea pe meridiane. Tot la  această rubrică Alexandru‐Horaţiu Frişcu a scris şi despre unele spovedanii scriitoriceşti  ale lui Gheorghe Grigurcu, Daniel Corbu, Andrei Udişteanu, Nicolae Manolescu. O altă  rubrică, la fel de interesantă, este cea intitulată simplu Ştiaţi că…, care cuprinde curiozi‐ tăţi, relatări despre oameni și fapte mai puţin credibile, dar foarte atractive.   Începând  cu  anul  2006,  pe  paginile  revistei  A.‐H.  Frişcu  apare  cu  o  nouă  rubrică  Cafeneaua literară pe spaţiul căreia publică mărturii, confesiuni şi amintiri despre scrii‐ torii Nicolae Crevedia, Iosif Niculescu, Gheorghe Istrate, Gheorghe Grigurcu, Porumbel  Dobrogeanu,  Henri  Troyat.  Conţinuturile  de  rubrici  au  fost  mereu  schimbate,  autorul  fiind în  căutare a  unei noi formule,  modalități  de expunere  cu scopul  de a diversifica  informaţia, pentru a nu plictisi cititorul. Un aspect important pentru revistă abordat de  dl Alexandru‐Horaţiu Frişcu sunt articole de dezbatere: Nemurirea prin carte; Cu cartea  după Robinson; „Hibridizarea” bibliotecii – rod al vieţii ori „sâmbure‐al pieirii”?.  Biblioteca „Ovidius”, instituţie care ţine mult la imaginea sa profesională, îşi promo‐ vează  activitatea  prin  cele  20  de  articole  publicate  de‐a  lungul  anilor.  Întâietatea  din  această  filială  îi  revine  directoarei  Elena  Butucel,  care  deţine  un  loc  de  frunte  în  top,  venind cu 14 articole, în care a abordat subiecte despre activităţi culturale de amploare,  cu prezenţa unor personalităţi notorii atât din Republica Moldova, cât şi din România,  acţiuni desfăşurate la Biblioteca „Ovidius”; vizite de documentare în România; cerceta‐ rea segmentelor de utilizatori şi nonutilizatori chişinăuieni; recenzii la cărţi de speciali‐ tate; cercetarea locului de muncă la Biblioteca Municipală. Câteva dintre articole sunt  semnate de Margareta Cebotari, Liuba Ciobanu, Viorica Moraru, care s‐au referit la cer‐ cetarea bibliografică, colecţiile de carte veche, colaborările şi partenerii bibliotecii.  Centrul Academic Internaţional Eminescu are cel mai mare număr de publicaţii  referitoare la tematica eminesciană, acesta fiind de fapt şi specificul instituţiei. Echipa  s‐a  pronunţat  pe  paginile  revistei  cu  18  articole.  Activităţile  de  amploare  dedicate  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

39


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

marelui poet naţional Mihai Eminescu, desfăşurate în cadrul CAIE, au fost reflectate  în 13 articole prezentate de dna director Elena Dabija, care a scris despre lecturi emi‐ nesciene, apariţii editoriale, omagieri şi studii eminesciene, fiind susţinută de colegii  Dumitru Păsat, Tatiana Cocieru şi Ştefan Popovici.  Rubricile Viaţa filialelor şi Evenimente culturale au fost susţinute de liderii noştri  care s‐au aflat mereu în top – directori de filiale, bibliotecari ai Bibliotecii Municipale,  unde  au  publicat  materiale  cu  conţinuturi  de  înaltă  calitate.  Acestea  au  fost  despre  lucrările biobibliografice, elaborate de filialele BM, resursele informaţionale deţinute  de filiale, serviciile tradiţionale şi inovative; activităţi culturale de amploare, campanii  de  promovare  a  lecturii,  tehnologii  informaţionale;  modernizarea  bibliotecilor,  pro‐ grame cognitive ale bibliotecilor, dezvoltarea colecţiilor infodocumentare. Merită să  fie menţionate şi articolele foarte consistente ca şi conţinut, în care este descrisă în  amănunt desfăşurarea programului complex „Săptămâna uşilor deschise”, care este  un eveniment major în viaţa spirituală a chişinăuienilor. În programul acestor sărbă‐ tori se ancorează un şir de manifestări culturale şi ştiinţifice, promovarea instituţiei,  cărţii  şi  profesiei  de  bibliotecar.  La  întreţinerea  şi  diversificarea  de  conţinuturi  a  acestei rubrici şi‐au dat concursul Parascovia Onciu, Claudia Şatravca și Cristina Ma‐ maiscaia – câte șase articole; Elena Vulpe – cinci. Aceşti bibliotecari profesionişti, cu o  experienţă bogată, în materialele publicate s‐au referit la rolul şi locul bibliotecii, dar  şi  ale  bibliotecarului  în  comunitate  (întâlniri,  opinii,  proiecte,  realizări,  probleme,  reconstituiri, evocări).   Este  firesc  că  numărul  autorilor  nu  se  reduce  doar  la  cei  nominalizaţi,  aceştia  fiind urmaţi de Svetlana Javelea, Zinaida Bădărău, Irina Spiţina, Maria Calancea, Liuba  Tanasoglu, Nelly Muraşova, Angela Timuş, Ludmila Plopa‐Gajos, Margarita Şcelcicova,  Ludmila  Barbă,  Elena  Cibotaru,  Aliona  Vîrlan,  Ana  Stratieva,  Cristina  Caterev,  Ecate‐ rina  Nedzelschi,  Vitalie  Răileanu,  Dumitru  Crudu,  Ludmila  Dogotari,  care  au  scris  despre  aniversări  ale  filialelor;  cum  a  avut  loc  inaugurarea  lor;  parteneriatele  în  biblioteci, anumite activităţi cu publicul cititor, cluburi pe interese; despre promova‐ rea instituţiei în comunitatea chişinăuiană etc.  Revista a fost completată şi îmbogăţită cu recenzii, confesiuni, materiale despre  personalitatea  lui  B.P.  Hasdeu,  impresii  de  lectură  foarte  importante  semnate  de  criticul literar şi directorul Bibliotecii „O. Ghibu” Vitalie Răileanu.   A prezentat un viu interes pentru bibliotecari faptul de a apărea cu publicaţii pe  paginile revistei cu scopul de a‐şi promova serviciile, programele: Tamara Malaneţchi,  Oxana  Barbăscumpă,  Mariana  Bumbu,  Liliana  Juc,  Olga  Medved,  Tatiana  Şatravca,  Dumitru  Mămăligă,  Svetlana  Vizitiu,  Marina  Casap,  Lina  Iftodi,  Viorica  Moraru,  Anastasia Moldovanu, Liliana Cugut, Eugenia Burea, Irina Melnicenco, Lilia Mihai, Lilia  Stavciuc, Liliana  Guzun,  Natalia  Miron,  Ludmila  Zaimova,  Angela  Vintilă,  Larisa  Barabaș, Ala Esinenco, Ludmila Dogotari.  Dacă în primii ani bibliotecarii apar în revista BiblioPolis cu nişte articole timide  despre  unele  activităţi  desfăşurate  în  spaţiile  filialelor,  treptat  trec  şi  la  subiecte  de  cercetare, recenzii la cărţi de specialitate, proiecte noi, experienţe avansate. În anul  40 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

2002, primul an de apariţie, au fost publicate 19 articole ale bibliotecarilor din filiale.  De  atunci  şi  până  în  anul  2012  angajații  BM  „B.P.  Hasdeu”  au  acumulat  mai  multă  experienţă  în  arta  de  a  relata  evenimentele  de  amploare,  de  a  prezenta  și  analiza  proiectele inovative desfăşurate in instituţiile bibliotecare. Astfel, numărul articolelor  publicate  de  specialiştii  noştri  în  2012  au  atins  cifra  de  35,  o  bună  parte  din  ele  au  făcut parte din rubrica Biblioteca Municipală în viaţa mea, menţionând şi aniversarea  Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” la cei 135 de ani de activitate rodnică, cu răsunet  de  mare  anvergură.  Prin  aceasta  se  observă  şi  creşterea  calităţii  personalului  de  bibliotecă, implicarea activă în promovarea instituţiei şi imaginii profesionale.  Filialele Bibliotecii Municipale au la activ mult mai multe servicii, noi şi interesan‐ te, numeroase activităţi desfăşurate, dar nu toate au reuşit să reflecteze despre ele în  articolele care au fost publicate în revista noastră de specialitate. În mare parte scriu  unii și aceiaşi autori, ceea ce ne dă de înţeles că ar trebui de încurajat întreaga echipă  să participe cu propuneri, proiecte, realizări. Din cele 31 de filiale au apărut pe pagini‐ le revistei doar 26, iar unele dintre ele cu doar unul‐două materiale pentru o perioa‐ dă de zece ani de activitate. Cei mai productivi ani au fost 2003, cu 31 de articole, şi  în anul aniversar 2012, cu 35 de articole care aparţin bibliotecarilor din filialele Biblio‐ tecii Municipale „B.P. Hasdeu”.  Aceasta este doar o sinteză, succintă, cu o prezentare sumară a activităţii publi‐ cistice  a  colegilor  noştri  într‐un  deceniu  de  muncă  prestată  în  serviciul  comunităţii.  Aşa cum a fost menționat mai sus, probabil au fost mai multe ocazii şi motivații, care  să fie oglindite în revista BiblioPolis, dar, vom considera lipsa lor doar ca o regretabilă  ratare din vizorul colectivelor respective a şansei de a se face cunoscuţi, auziţi, apre‐ ciaţi.  Suntem  convinși  că  dacă  tu  însuţi,  cel  care  munceşti,  nu  depui  efort  ca  să  demonstrezi roadele frumoase ale muncii tale, ori să tragi alarma despre problemele  cu  care  te  confrunţi,  nimeni  nu  o  va  face  în  locul  tău.  Și  insistăm  să  afirmăm  că  BiblioPolis este o reală tribună a bibliotecilor, de la care îşi pot împărtăşi experienţa,  de  unde  se  pot  inspira,  cu  care  se  pot  mândri;  revista  fiind  cu  adevărat  a  Echipei  „Hasdeu”.  Membrii  echipei  o  pot  face  şi  mai  bogată,  şi  mai  diversă,  şi  mai  intere‐ santă,  dacă  se  va  scrie  despre  toate  evenimentele  meritorii,  despre  colegii  noştri,  care s‐au remarcat de‐a lungul unei perioade de timp prin înalt profesionalism, acti‐ vism civic, atitudine specială faţă de munca lor și abordarea ei creativă.  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

41


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

BiblioPolis: BIBLIOGRAFIE  VOLUME APARTE  2002   

BiblioPolis Director: Lidia KULIKOVSKI.  Redactor‐şef: Vlad POHILĂ.  Colegiul  de  redacţie:  Mariana  HARJEVSCHI,  Tatiana  COŞERIU,  Ludmila  PÎNZARU,  Elena  VULPE,  Larisa  CÂŞLARU,  Alexandru‐Horaţiu  FRIŞCU,  Genoveva  SCOBIOALĂ,  Tatiana ISCHIMJI, acad. Mihai CIMPOI, dr. hab. Ion DRON.   

1. BiblioPolis : Buletin de specialitate al Bibliotecii  Municipale „B.P. Hasdeu” / Bibl.  Municipală  „B.P.  Hasdeu”  ;  director  :  Lidia  Kulikovski  ;  red.‐şef :  Vlad  Pohilă.  –  2002.  –  .  –  Chişinău  (bd.  Ştefan  cel  Mare  şi  Sfânt,  148),  2002  (Tip.  Combinatul  Poligrafic). – Trim. – Text: limba română, parţial rusă;   URL : www.hasdeu.md/bibliopolis/frame.html; e‐mail: bibliopolis@hasdeu.md  2002. – Vol. 1, Nr 1. – 44 p.   2. Vol. 2, Nr 2. – 44 p.  3. Vol. 3, Nr 3. – 56 p.  4. Vol. 4, Nr 4. – 56 p.   2003   

BiblioPolis Director: Lidia KULIKOVSKI.  Redactor‐şef: Vlad POHILĂ.  Colegiul  de  redacţie:  Mariana  HARJEVSCHI,  Tatiana  COŞERIU,  Ludmila  PÎNZARU,  Elena  VULPE,  Alexandru‐Horaţiu  FRIŞCU,  Genoveva  SCOBIOALĂ,  Tatiana  ISCHIMJI,  acad. Mihai CIMPOI, dr. hab. Ion DRON, conf. univ. dr. Nelly ŢURCAN.   

Începând cu  nr.  2  Buletin  de  specialitate  se  schimbă  în  Revistă  de  biblioteconomie  şi  ştiinţe ale comunicării. Nr. 3 devine Revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării.    

5. BiblioPolis :  Buletin  de  specialitate  al  Bibliotecii  Municipale  „B.P.  Hasdeu”  /  Bibl.  Municipală  „B.P.  Hasdeu”  ;  director  :  dr.  Lidia  Kulikovski  ;  red.‐şef :  Vlad  Pohilă.  –  2002.  –  .  –  Chişinău  (bd.  Ştefan  cel  Mare  şi  Sfânt,  148),  2003  (Tip.  Combinatul  Poligrafic). – Trim. – Text: limba română, parţial rusă;   URL : www.hasdeu.md/bibliopolis/frame.html; e‐mail: bibliopolis@hasdeu.md  2003. – Vol. 5, Nr 1. – 48 p.  6. Vol. 6, Nr 2. – 52 p.   7. Vol. 7, Nr 3. – 52 p.   8. Vol. 8, Nr 4. – 56 p.   42 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

2004  

BiblioPolis Director: Lidia KULIKOVSKI.  Redactor‐şef: Vlad POHILĂ.  Colegiul  de  redacţie:  Mariana  HARJEVSCHI,  Tatiana  COŞERIU,  Ludmila  PÎNZARU,  Elena  VULPE,  Alexandru‐Horaţiu  FRIŞCU,  Genoveva  SCOBIOALĂ,  Tatiana  ISCHIMJI,  acad. Mihai CIMPOI, conf. univ. dr. Natalia GOIAN, conf. univ. dr. Nelly ŢURCAN.   

9.

BiblioPolis : Revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală  „B.P. Hasdeu” ; director : conf. univ. dr. Lidia Kulikovski ; red.‐şef : Vlad Pohilă. –  2002. – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148), 2004 (Tip. „Elan‐Poligraf”  SRL). – Trim. – Text: limba română, parţial rusă;  URL : www.hasdeu.md/bibliopolis/frame.html; e‐mail: bibliopolis@hasdeu.md  2004. – Vol. 9, Nr 1. – 52 p.   10. Vol. 10, Nr 2. – 56 p.  11. Vol. 11, Nr 3. – 60 p.  12. Vol. 12, Nr 4. – 60 p.   2005   

BiblioPolis Director: Lidia KULIKOVSKI.  Redactor‐şef: Vlad POHILĂ.  Colegiul  de  redacţie:  Mariana  HARJEVSCHI,  Tatiana  COŞERIU,  Ludmila  PÎNZARU,  Elena  VULPE,  Alexandru‐Horaţiu  FRIŞCU,  Genoveva  SCOBIOALĂ,  Tatiana  ISCHIMJI,  acad. Mihai CIMPOI, conf. univ. dr. Natalia GOIAN , conf. univ. dr. Nelly ŢURCAN.  Lector: Genoveva SCOBIOALĂ.   

13. BiblioPolis : Revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală  „B.P. Hasdeu” ; director : conf. univ. dr. Lidia Kulikovski ; red.‐şef : Vlad Pohilă. –  2002. – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148), 2005 (Tip. „Elan‐Poligraf”  SRL). – Trim. – Text: limba română, parţial rusă;  URL : www.hasdeu.md/bibliopolis/frame.html; e‐mail: bibliopolis@hasdeu.md   ISSN 1811‐900X  2005. – Vol. 13, Nr 1. – 60 p.   14. Vol. 14, Nr 2. – 64 p.  15. Vol. 15, Nr 3. – 64 p.  16. Vol. 16, Nr 4. – 64 p.  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

43


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

2006   

BiblioPolis Director: Lidia KULIKOVSKI.  Redactor‐şef: Vlad POHILĂ.  Colegiul  de  redacţie:  Larisa  CÂŞLARU,  Mariana  HARJEVSCHI,  Tatiana  COŞERIU,  Ludmila  PÎNZARU,  Elena  VULPE,  Alexandru‐Horaţiu  FRIŞCU,  Genoveva  SCOBIOALĂ,  Tatiana  ISCHIMJI,  acad.  Mihai  CIMPOI,  conf.  univ.  dr.  Natalia  GOIAN,  conf.  univ.  dr.  Nelly ŢURCAN.  Lector: Genoveva SCOBIOALĂ.   

Începând cu nr. 2 s‐a modificat formatul – serie nouă.   

17. BiblioPolis : Revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală  „B.P. Hasdeu” ; director : conf. univ. dr. Lidia Kulikovski ; red.‐şef : Vlad Pohilă. –  2002. – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148), 2006 (Tip. „Elan‐Poligraf”  SRL). – Trim. – Text: limba română, parţial rusă;  URL : www.hasdeu.md/bibliopolis/frame.html; e‐mail: bibliopolis@hasdeu.md  ISSN 1811‐900X  2006. – Vol. 17, Nr 1. – 64 p.   18. Vol. 18, Nr 2. – 110 p. – (Serie nouă)  19. Vol. 19, Nr 3. – 112 p. – (Serie nouă)  20. Vol. 20, Nr 4. – 120 p. – (Serie nouă)    2007   

BiblioPolis Director: Lidia KULIKOVSKI.  Redactor‐şef: Vlad POHILĂ.  Colegiul de redacţie: Larisa CÂŞLARU, Mariana HARJEVSCHI, Ludmila PÎNZARU, Elena  VULPE,  Alexandru‐Horaţiu  FRIŞCU,  Genoveva  SCOBIOALĂ,  Tatiana  ISCHIMJI,  acad.  Mihai CIMPOI, conf. univ. dr. Natalia GOIAN, conf. univ. dr. Nelly ŢURCAN.  Lector: Genoveva SCOBIOALĂ.  Coperta: Valeriu HERŢA.   

21. BiblioPolis : Revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală  „B.P. Hasdeu” ; director : conf. univ. dr. Lidia Kulikovski ; red.‐şef : Vlad Pohilă. –  2002. – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148), 2007 (Tip. „Elan‐Poligraf”  SRL, „Bons Offices”). – Trim. – Text: limba română, parţial rusă;  URL : www.hasdeu.md/bibliopolis/frame.html; e‐mail: bibliopolis@hasdeu.md  ISSN 1811‐900X  2007. – Vol. 21, Nr 1. – 112 p. – (Serie nouă)   22. Vol. 22, Nr 2. – 120 p. – (Serie nouă)  23. Vol. 23, Nr 3. – 130 p. – (Serie nouă)  24. Vol. 24, Nr 4. – 120 p. – (Serie nouă)  44 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

2008  

BiblioPolis Director: Lidia KULIKOVSKI.  Redactor‐şef: Vlad POHILĂ.  Colegiul  de  redacţie: Larisa CÂŞLARU,  Marian HARJEVSCHI, Ludmila PÎNZARU, Elena  VULPE,  Alexandru‐Horaţiu  FRIŞCU,  Genoveva  SCOBIOALĂ,  Tatiana  ISCHIMJI,  acad.  Mihai CIMPOI, conf. univ. dr. Natalia GOIAN, conf. univ. dr. Nelly ŢURCAN.  Lector: Genoveva SCOBIOALĂ.  Coperta: Valeriu HERŢA.   

25. BiblioPolis : Revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală  „B.P. Hasdeu” ; director : conf. univ. dr. Lidia Kulikovski ; red.‐şef : Vlad Pohilă. –  2002. – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148), 2008 (Tip. „Bons Offices”).  – Trim. – Text: limba română, parţial rusă;  URL : www.hasdeu.md/bibliopolis/frame.html; e‐mail: bibliopolis@hasdeu.md  ISSN 1811‐900X  2008. – Vol. 25, Nr 1. – 128 p. – (Serie nouă)  26. Vol. 26, Nr 2. – 120 p. – (Serie nouă)  27. Vol. 27, Nr 3. – 122 p. – (Serie nouă)  28. Vol. 28, Nr 4. – 128 p. – (Serie nouă)    2009   

BiblioPolis Director: Lidia KULIKOVSKI.  Redactor‐şef: Vlad POHILĂ.  Colegiul  de  redacţie: Larisa CÂŞLARU,  Marian HARJEVSCHI, Ludmila PÎNZARU, Elena  VULPE,  Alexandru‐Horaţiu  FRIŞCU,  Genoveva  SCOBIOALĂ,  Tatiana  ISCHIMJI,  acad.  Mihai CIMPOI, conf. univ. dr. Natalia GOIAN, conf. univ. dr. Nelly ŢURCAN.  Lector: Genoveva SCOBIOALĂ.  Coperta: Valeriu HERŢA.   

29. BiblioPolis : Revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală  „B.P. Hasdeu” ; director : conf. univ. dr. Lidia Kulikovski ; red.‐şef : Vlad Pohilă. –  2002. – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148), 2009 (Tip. „Bons Offices”).  – Trim. – Text: limba română, parţial rusă;  URL : www.hasdeu.md/bibliopolis/frame.html; e‐mail: bibliopolis@hasdeu.md  ISSN 1811‐900X  2009. – Vol. 29, Nr 1. – 150 p. – (Serie nouă)  30. Vol. 30, Nr 2. – 140 p. – (Serie nouă)  31. Vol. 31, Nr 3. – 130 p. – (Serie nouă)  32. Vol. 32, Nr 4. – 134 p. – (Serie nouă)  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

45


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

2010   

BiblioPolis Director: Lidia KULIKOVSKI.  Redactor‐şef: Vlad POHILĂ.  Consiliul ştiinţific: dr. Hermina ANGHELESCU (Detroit, SUA); Leons BRIEDIS, membru  de onoare al Academiei Letone (Riga); acad. Mihai CIMPOI; Nicolae DABIJA, membru  de onoare al Academiei Române; conf. univ. dr. Natalia GOIAN, şef, Catedra de Biblio‐ teconomie şi Ştiinţe ale Informării, USM; conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI; prof. univ.  dr.  Zamfira  MIHAIL  (Bucureşti);  prof.  univ.  dr.  Victor  PETRESCU  (Târgovişte);  Vlad  POHILĂ; prof. univ. dr. Ion STOICA (Bucureşti); conf. univ. dr. Vasile ŞOIMARU; conf.  univ. dr. Nelly ŢURCAN; prof. univ. dr. Dumitru URSU (Odesa).  Colegiul de redacţie: Vlad POHILĂ (Editorial, Cultură şi spiritualitate); Lidia KULIKOV‐ SKI  (Studii  şi  cercetări);  Tatiana  COŞERIU  (Teorie  şi  practică);  Mariana  HARJEVSCHI  (Politici,  Legislaţie);  Ludmila  PÎNZARU  (Tehnologii,  Resurse,  Traduceri);  Genoveva  SCOBIOALĂ (Imagine, Relaţii publice, Activitate reţea); Tatiana ISCHIMJI (Biblioteci ale  minorităţilor etnoculturale); Valeriu HERŢA (Design).  Secretariat: Tatiana BORODATÎI; Valeriu RAŢĂ.  Coperta: Valeriu HERŢA.    33. BiblioPolis : Revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală  „B.P. Hasdeu” ; director : conf. univ. dr. Lidia Kulikovski ; red.‐şef : Vlad Pohilă. –  2002.  –  .  –  Chişinău  (bd.  Ştefan  cel  Mare  şi  Sfânt,  148),  2010  (Tip.  „Bons  Offices”). – Trim. – Text: limba română, parţial rusă;  URL : www.hasdeu.md/bibliopolis/frame.html; e‐mail: bibliopolis@hasdeu.md  ISSN 1811‐900X  2010. – Vol. 33, Nr 1. – 140 p. – (Serie nouă)  34. Vol. 34, Nr 2. – 166 p. – (Serie nouă)  35. Vol. 35, Nr 3. – 166 p. – (Serie nouă)  36. Vol. 36, Nr 4. – 166 p. – (Serie nouă)  37. Ediţie specială: Cultura informaţiei / red. şt. : dr. L. Kulikovski ; Bibl. Municipală  „B.P. Hasdeu” ; director : conf. univ. dr. Lidia Kulikovski ; red.‐şef : Vlad Pohilă. –  2010. – Ch. : Magna‐Princeps, Vol. 37, Nr 5. – 174 p. – (Serie nouă).    2011   

BiblioPolis Director: Lidia KULIKOVSKI.  Redactor‐şef: Vlad POHILĂ.  Consiliul ştiinţific: dr. Hermina ANGHELESCU (Detroit, SUA); Leons BRIEDIS, membru  de onoare al Academiei Letone (Riga); acad. Mihai CIMPOI; Nicolae DABIJA, membru  de onoare al Academiei Române; conf. univ. dr. Natalia GOIAN, şef, Catedra de Biblio‐ 46 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

teconomie şi Ştiinţe ale Informării, USM; conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI; prof. univ.  dr.  Zamfira  MIHAIL  (Bucureşti);  prof.  univ.  dr.  Victor  PETRESCU  (Târgovişte);  Vlad  POHILĂ; prof. univ. dr. Ion STOICA (Bucureşti); conf. univ. dr. Vasile ŞOIMARU; conf.  univ. dr. Nelly ŢURCAN; prof. univ. dr. Dumitru URSU (Odesa).  Colegiul de redacţie: Vlad POHILĂ (Editorial, Cultură şi spiritualitate); Lidia KULIKOV‐ SKI  (Studii  şi  cercetări);  Tatiana  COŞERIU  (Teorie  şi  practică);  Mariana  HARJEVSCHI  (Politici,  Legislaţie);  Ludmila  PÎNZARU  (Tehnologii,  Resurse,  Traduceri);  Genoveva  SCOBIOALĂ (Imagine, Relaţii publice, Activitate reţea); Tatiana ISCHIMJI (Biblioteci ale  minorităţilor etnoculturale); Valeriu HERŢA (Design).  Secretariat: Tatiana BORODATÎI; Valeriu RAŢĂ.  Coperta: Valeriu HERŢA.    38. BiblioPolis : Revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală  „B.P. Hasdeu” ; director : conf. univ. dr. Lidia Kulikovski ; red.‐şef : Vlad Pohilă. –  2002.  –  .  –  Chişinău  (bd.  Ştefan  cel  Mare  şi  Sfânt,  148),  2011  (Tip.  „Bons  Offices”). – Trim. – Text: limba română, parţial rusă;  URL : www.hasdeu.md/bibliopolis/frame.html; e‐mail: bibliopolis@hasdeu.md  ISSN 1811‐900X  2011. – Vol. 38, Nr 1. – 188 p. – (Serie nouă)  39. Vol. 39, Nr 2. – 178 p. – (Serie nouă)  40. Vol. 40, Nr 3. – 168 p. – (Serie nouă)  41. Vol. 41, Nr 4. – 182 p. – (Serie nouă)    2012     BiblioPolis  Director: Lidia KULIKOVSKI.  Redactor‐şef: Vlad POHILĂ.  Consiliul ştiinţific: dr. Hermina ANGHELESCU (Detroit, SUA); Leons BRIEDIS, membru  de onoare al Academiei Letone (Riga); acad. Mihai CIMPOI; Nicolae DABIJA, membru  de  onoare  al  Academiei  Române;  conf.  univ.  dr.  Natalia  GOIAN,  şef,  Catedra  de  Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării, USM; conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI; prof.  univ.  dr.  Zamfira  MIHAIL  (Bucureşti);  prof.  univ.  dr.  Victor  PETRESCU  (Târgovişte);  Vlad POHILĂ; prof. univ. dr. Ion STOICA (Bucureşti); conf. univ. dr. Vasile ŞOIMARU;  conf. univ. dr. Nelly ŢURCAN; prof. univ. dr. Dumitru URSU (Odesa).  Colegiul de redacţie: Vlad POHILĂ (Editorial, Cultură şi spiritualitate); Lidia KULIKOV‐ SKI  (Studii  şi  cercetări);  Tatiana  COŞERIU  (Teorie  şi  practică);  Mariana  HARJEVSCHI  (Politici,  Legislaţie);  Ludmila  PÎNZARU  (Tehnologii,  Resurse,  Traduceri);  Genoveva  SCOBIOALĂ (Imagine, Relaţii publice, Activitate reţea); Tatiana ISCHIMJI (Biblioteci ale  minorităţilor etnoculturale); Valeriu HERŢA (Design).    Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

47


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Începând  cu  nr.  3,  2012  colegiul  de  redacţie  a  fost  modificat:  dr.  Hermina  ANGHE‐ LESCU  (Detroit,  SUA);  Leons  BRIEDIS,  membru  de  onoare  al  Academiei  Letone  (Riga);  acad. Mihai CIMPOI; Tatiana COŞERIU (Teorie şi practică); Nicolae DABIJA, membru de  onoare  al  Academiei  Române;  dr.  Iulian  FILIP;  conf.  univ.  dr.  Natalia  GOIAN,  şef,  Catedra de Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării, USM; Mariana HARJEVSCHI (Poli‐ tici,  Legislaţie);  Valeriu  HERŢA  (Design);  Tatiana  ISCHIMJI  (Biblioteci  ale  minorităţilor  etnoculturale); conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI (Studii şi cercetări); prof. univ. dr. Zam‐ fira MIHAIL (Bucureşti); Ludmila PÎNZARU (Tehnologii, Resurse, Traduceri); Vlad POHILĂ  (Editorial, Cultură şi spiritualitate); Genoveva SCOBIOALĂ (Imagine, Relaţii publice, Acti‐ vitate  reţea);  prof.  univ.  dr.  Ion  STOICA  (Bucureşti);  conf.  univ.  dr.  Vasile  ŞOIMARU;  conf. univ. dr. Nelly ŢURCAN; prof. univ. dr. Dumitru URSU (Odesa).  Secretariat: Tatiana BORODATÎI; Valeriu RAŢĂ.  Coperta: Valeriu HERŢA.    42. BiblioPolis : Revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală  „B.P. Hasdeu” ; director : conf. univ. dr. Lidia Kulikovski ; red.‐şef : Vlad Pohilă. –  2002.  –  .  –  Chişinău  (bd.  Ştefan  cel  Mare  şi  Sfânt,  148),  2012  (Tip.  „Bons  Offices”). – Trim. – Text: limba română, parţial rusă, engl., fr.;  URL : www.hasdeu.md/bibliopolis/frame.html; e‐mail: bibliopolis@hasdeu.md  ISSN 1811‐900X  2012. – Vol. 42, Nr 1. – 202 p. – (Serie nouă)  43. Vol. 43, Nr 2. – 220 p. – (Serie nouă)  44. Vol. 44, Nr 3. – 222 p. – (Serie nouă)  45. Vol. 45, Nr 4. – 226 p. – (Serie nouă) 

48

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

BIBLIOGRAFIE ANALITICĂ  2002   46. Andriţchi, Svetlana. „Am optat pentru BM „B.P. Hasdeu” deoarece...” : [opinia a trei  angajate de la BM: Svetlana Andriţchi, Mariana Bumbu, Olesia Ioncu] / consemnare :  Genoveva Scobioală // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 44‐46. – (Dialog).   47. Au adunat ani peste un secol... : [felicitarea Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Crean‐ gă”  cu  ocazia  aniversării  a  125‐a  a  BM  „B.P.  Hasdeu”]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol. 3, Nr 3. – P. 5. – (Felicitări).  48. Babencu, Veronica. Lăcaş al spiritualităţii luminat de Eminescu : [inaugurarea Cen‐ trului  Academic  Internaţional  Eminescu]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol.  3,  Nr 3. –  P. 39‐40. – (Impresii. Aprecieri).   49. Bădărău, Zinaida. Rolul şi funcţiile Bibliotecii „Maramureş” pentru comunitatea  sectorului Buiucani : [bilanţ de activitate] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. –  P. 22‐23. – (Activitatea filialelor).  50. Biblioteca  Municipală  „B.P.  Hasdeu”  :  125  ani  :  [felicitarea  Bibl.  orăşeneşti  „P. Ştefănucă”, Ialoveni] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 6. – (Felicitări).  51. Biblioteca  Municipală  „B.P.  Hasdeu” : 125 ani : [felicitarea Bibl.  şcolare Costu‐ leni, Ungheni] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 6. – (Felicitări).  52. Botezatu, Eliza. Casa luminilor de taină... : [carte, bibliotecari, Filiala „Târgu‐Mu‐ reş”] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 34‐36. – (Impresii. Aprecieri).   53. Brad, Traian. În căutarea idealului cultural : [comunicare ţinută la 29 aug. 1999,  în cadrul Zilelor Bibl. „Transilvania”] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 19‐ 21. – (Restitutio).  54. Calendarul  aniversărilor  culturale  :  [ian.  –  febr.  2003]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol. 4, Nr 4. – P. 56. – (Pentru agenda dvs.).  55. Calendarul  aniversărilor  culturale  :  [iul.  –  aug.  2002]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol. 1, Nr 1. – P. 41. – (Pentru agenda dvs.).  56. Calendarul aniversărilor culturale : [noiem. – dec. 2002] // BiblioPolis. – 2002. –  Vol. 3, Nr 3. – P. 55‐56. – (Pentru agenda dvs.).  57. Calendarul  aniversărilor  culturale  :  [sept.  –  oct.  2002]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol. 2, Nr 2. – P. 44. – (Pentru agenda dvs.).  58. Ce  spun  alţii,  mai  deştepţi  ca  noi…  :  [cugetări,  reflecţii  şi  expresii  celebre  de  N. Iorga din Cugetări, Vălenii de Munte, 1911] / sel. de Vl. Pohilă // BiblioPolis. –  2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 54‐55. – (Staţi şi reflectaţi).   59. Ce  spun  alţii,  mai  deştepţi  ca  noi…  :  [maxime]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol.  3,  Nr 3. – P. 54. – (Staţi şi reflectaţi).   Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

49


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

60. Ce spun alţii, mai deştepţi ca noi… : [maxime] / sel. de Vl. Pohilă // BiblioPolis. –  2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 40. – (Staţi şi reflectaţi).   61. Ce spun alţii, mai deştepţi ca noi… : [maxime] / sel. de Vl. Pohilă // BiblioPolis. –  2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 43. – (Staţi şi reflectaţi).   62. Cheradi, Natalia. O bibliotecă de succes : abordarea activităţii Bibliotecii Munici‐ pale „B.P. Hasdeu” în viziune de marketing // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. –  P. 47‐49. – (Sinteze).  63. „Community connections” : [despre etapa următoare a programului Community  connections în Rep. Moldova, anunţat de Dep. de Stat al Statelor Unite ale Ame‐ ricii] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 42. – (Avizier).  64. Cosmescu,  Alexandru.  Nemurirea  Bibliotecii  :  [BM  „B.P.  Hasdeu”  în  viziunea  liceanului Alexandru Cosmescu] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 41‐42. –  (Eseu).  65. Coşeri, Tatiana. Centrul de Informaţii Economice: Sprijin pentru afaceri şi econo‐ mie / Tatiana Coşeri, Natalia Moglan // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 19‐ 21. – (Activitatea filialelor).  66. Coşeri, Tatiana. Dacă vrei să reuşeşti, trebuie să fii bine informat! : [dezvoltarea  profesională  la  BM  „B.P.  Hasdeu”  :  obiective,  metode  şi  forme  de  instruire]  //  BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 37‐38. – (Dezvoltarea profesională).  67. Coşeri, Tatiana. Dimensiunea socială a bibliotecii publice în societatea informa‐ ţiei : [suita de manifestări prilejuite de aniversarea a 125‐a de la deschiderea BM  „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 3‐7. – (Bilanţ).  68. Coşeri, Tatiana. Publicaţii electronice în colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Has‐ deu” // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 44. – (Noutăţi editoriale).  69. Coşeri,  Tatiana.  Standardizarea  în  informare  şi  documentare  //  BiblioPolis.  –  2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 29‐33. – (Teorie şi practică).  70. Cum văd bibliotecile noastre... : [personalităţi marcante despre BM la aniversa‐ rea a 125‐a: acad. Mihai Cimpoi, Grigore Vieru, Ion Ungureanu, Vladimir Beşlea‐ gă, Victor Teleucă, Lenuţa Burghilă, Mihai Nicolae, Silvia Todea, Nadia‐Cella Pop,  Lidia  Ungureanu,  Titus  Ştirbu,  Ion  Borş]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol.  3,  Nr  3.  –  P. 52‐53. – (Vox populi).   71. Dabija,  Elena. Zilele spiritului românesc la Centrul  Academic Internaţional  Emi‐ nescu  :  [manifestări  culturale  consacrate  Zilei  Naţionale  a  României,  1  Decem‐ brie, organizate la CAIE] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 21‐22. – (Activi‐ tatea filialelor).  72. Diplomă de excelenţă : [BM a ocupat locul I la concursul Web Top 2002] // Bib‐ lioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 8. – (Concursuri).  73. Distincţia internaţională „Calitatea europeană” – Bibliotecii Municipale „B.P. Has‐ deu” // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 3. – (Argument).  50 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

74. Dron, Ion. Dragile noastre animatoare ale frumosului estetic şi livresc! : [felicita‐ re cu ocazia aniversării BM „B.P. Hasdeu”] / Ion Dron, Dragoş Vicol // BiblioPo‐ lis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 6. – (Felicitări).   75. Fincheli, Galina. [Festivalul de carte evreiască la Chişinău, 21‐28 oct. 2002]. Фес‐ тиваль еврейской книги в Кишиневе. 21‐28 окт. 2002 : [activităţi şi rezultate la  Filiala „I. Mangher”] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 17‐18. – (Activita‐ tea filialelor). – În limba rusă.   76. Frişcu, Alexandru‐Horaţiu. Ex‐libris : [despre opere şi autori notorii] / sel. de Ale‐ xandru‐Horaţiu Frişcu // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 41. – (Ex‐libris).  77. Frişcu,  Alexandru‐Horaţiu.  Unui  preşedinte  de  parlament  ;  „Fraţilor”  kirghizi  ;  Anul calului ; Anul Caragiale ; Lui Ion Vieru : [epigrame] // BiblioPolis. – 2002. –  Vol. 2, Nr 2. – P. 40. – (Pegas).  78. Gâscă, Stela. Sondaj aniversar : [biblioteca în viziunea utilizatorului – Iulian Filip,  Eugenia  Bivol,  Nicolae  Popa,  Arcadie  Suceveanu,  Titus  Ştirbu]  //  BiblioPolis.  –  2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 10‐11. – (Sondaj aniversar).   79. Goian‐Senocosov, Natalia. Catalogul pe subiecte – verigă importantă în sistemul  de cataloage // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 15‐18. – (Teorie).  80. Harjevschi, Mariana. Oportunităţile anului 2002 pentru bibliotecarii BM : [conf.  IFLA  2002  ;  conf.  INTAMEL]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol.  1,  Nr  1.  –  P.  43.  –  (Avizier).  81. Harjevschi, Mariana. 14 biblioteci de drept = 1 consorţiu : [despre cea de‐a 4‐a  ed.  a  seminarului  intern.  Training  for  Law  Librarians,  Budapesta,  14‐19  oct.  2002] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 16. – (Oportunităţi).  82. Harjevschi,  Mariana.  PULMAN  –  o  şansă  pentru  bibliotecile  publice  :  [Proiectul  european PULMAN – reţele avansate mobile pentru bibl. publice] // BiblioPolis. –  2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 14. – (Oportunităţi).   83. Harjevschi,  Mariana.  PULMAN  XT  şi  bibliotecarii  din  Moldova  :  [proiect  pentru  bibl.  publice]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol.  4,  Nr  4.  –  P.  38‐41.  –  (Dezvoltarea  profesională).  84. Harjevschi, Mariana. Un eveniment internaţional destinat bibliotecilor de drept :  [conf.  Asoc.  Intern.  a  Bibl.  de  Drept  cu  genericul  Contextul  informării  globale  juridice, New Haven, Connecticut, SUA, 20‐23 oct. 2002] // BiblioPolis. – 2002. –  Vol. 4, Nr 4. – P. 13‐14. – (Stagii).  85. IFLA : Bibliotecile şi libertatea intelectuală / trad. din limba engl. : Victoria Kuli‐ kovski // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 8‐9. – (Politici de bibliotecă).   86. Ioncu, Olesia. Ascultă‐mă şi pe mine... : [concursul lit. de poezie şi proză a per‐ soanelor cu dizabilităţi, organizat de BM] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. –  P. 22‐23. – (Incluziune socială).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

51


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

87. Ioncu,  Olesia.  Conferinţa  „Biblioteci,  servicii  pentru  persoane  cu  deficienţe  de  vedere şi sectorul public în dezvoltarea parteneriatului social” : Novosibirsk, apr.  2002 // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 16‐17. – (Stagii).   88. Ioncu, Olesia. Consorţiul DAISY : [anul 2003 – Anul persoanelor dezavantajate] //  BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 15. – (Oportunităţi).  89. Ioncu, Olesia. Persoanele dezavantajate : limbaj şi etichetă // BiblioPolis. – 2002. –  Vol. 4, Nr 4. – P. 42. – (Dezvoltarea profesională).   90. Ischimji,  Tatiana. [Biblioteca – centru al dialogului cultural în societatea poliet‐ nică].  Библиотека  –  центр  диалога  культур  в  полиэтническом  обществе  :  [conf. intern. din Crimeea, 30 sept. 2002] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. –  P. 11. – (Stagii). – În limba rusă.   91. Kulikovski, Lidia. Argument aniversar : [Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” la 125 de  ani] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 3‐4. – (Editorial).   92. Kulikovski, Lidia. BiblioPolis. Argument : [despre rev. de specialitate a Bibl. Mu‐ nicipale „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 2. – (Argument).   93. Kulikovski,  Lidia.  Biblioteca  Municipală  „B.P.  Hasdeu”  în  2001  //  BiblioPolis.  –  2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 7‐30. – (Realizări).   94. Kulikovski,  Lidia.  Biblioteca  Municipală  „B.P.  Hasdeu”  :  realizările  anului  trecut  [2001] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 3‐7. – (Bilanţ).  95. Kulikovski,  Lidia.  Biblioteca  publică  în  serviciul  comunităţii.  Teoria  lui  N.  Ruba‐ kin // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1. – Nr 1. – P. 35‐38. – (Mari bibliologi).   96. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Naţională – trecutul şi prezentul nostru // BiblioPo‐ lis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 29‐30. – (Eveniment).  97. Kulikovski, Lidia. Camera Naţională a Cărţii – instituţie de interes naţional : [Ca‐ mera Naţională a Cărţii la 45 de ani] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 32‐ 33. – (Aniversări).   98. Kulikovski, Lidia. DIB ULIM a votat eEuropa! : [bibliotecarii de la ULIM au votat  eEuropa  prin  prezenţa  lor  în  Proiectul  TEMPUS‐TACIS]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol. 4, Nr 4. – P. 47. – (Aniversări).  99. Kulikovski,  Lidia.  In  memoriam  [Traian  Brad]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol.  1,  Nr 1. – P. 28. – (In memoriam).  100. Kulikovski, Lidia. Persoane dezavantajate: Acţiunea afirmativă a bibliotecilor din  învăţământ // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 18‐21. – (Incluziune socială).  101. Kulikovski, Lidia. Responsabilitatea socială a bibliotecii publice – o sinteză între  cunoaştere şi acţiune // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 24‐29. – (Teorie şi  practică).   102. Malaneţchi, Marius. Casa cu suflet de lumină – Biblioteca : [elev, Liceul „Spiru Ha‐ ret”, despre BM] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 43. – (Copiii şi cartea).   52 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

103. Malaneţchi, Tamara.  Consideraţii  pe  marginea  activităţii  Taberei  de  lectură  pentru copii de la Biblioteca „Alba Iulia” // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. –  P. 34‐37. – (Diversificarea serviciilor).   104. Malaneţchi, Vasile. „Am rămas în casa bătrânească… cu amintirile şi cu durerile  tuturor” : [o scrisoare a Otiliei Cazimir, adresată părintelui Dumitru Furtună] //  BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 26‐28. – (Arhiva literară).  105. [Malaneţchi, Vasile]. Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu‐Hasdeu” din Chi‐ şinău: însemnele dăinuirii. Două piese numismatice : [medalie jubiliară, plachetă  cu chipul lui B.P. Hasdeu] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 50. – (Noutăţi  editoriale). – (Semnat : Val Marius).   106. Malaneţchi, Vasile. O scrisoare a Dariei Harjevschi adresată lui A.A. Kociubinski :  [un  episod  din  activitatea  Bibl.  Publice  din  Chişinău  la  1900]  //  BiblioPolis.  –  2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 43‐46. – (Arhiva literară).  107. Manifestul IFLA pentru Internet // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 8‐9. –  (Politici de bibliotecă).   108. Mihai  Cimpoi  la  60  de  ani  :  [felicitare  şi  biobibliogr.  Mihai  Cimpoi,  editată  de  Bibl.  Municipală  „B.P.  Hasdeu”  la  aniversarea  acad.]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol. 2, Nr 2. – P. 31‐32. – (Aniversări).   109. Munteanu,  Tatiana.  Simpozionul  Carte‐Cultură‐Cunoaştere  :  [organizat  de  Bibl.  Judeţeană „Octavian Goga”, Cluj] / Tatiana Munteanu, Angela Sava // BiblioPo‐ lis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 12‐13. – (Stagii).  110. Parfentie, Dumitriţa. Dacă ar fi tăcere, cum ar fi...? : [eseul elevei Liceului „Oni‐ sifor Ghibu” despre BM] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 43. – (Copiii şi  cartea).  111. Parfentie, Victoria. Un întreg divin al cuvântului : [eseul elevei Liceului „Onisifor  Ghibu”  despre  BM]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol.  3,  Nr  3.  –  P.  43.  –  (Copiii  şi  cartea).   112. Pădure, Nadejda. Automnală ; Dor : [poezie] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. –  P. 51. – (Probă de condei).   113. Păpuşa de cârpă / Gabriel García Márquez : [eseu despre sensul şi rostul vieţii] //  BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 29. – (Verdict).   114. [Păsat,  Dumitru].  Biblioteca  Municipală  –  templu  al  spiritualităţii  şi  civilizaţiei  :  [remarcarea  unui  parcurs  spiritual  de  tradiţie  seculară  a  BM  „B.P.  Hasdeu”  din  Chişinău] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 37‐38. – (Impresii. Aprecieri). –  (Semnat : Dumitru Ioanide).   115. Păsat,  Dumitru.  Gândirea  filozofico‐bibliologică  a  lui  Mircea  Eliade  :  [95  de  ani  de la naştere] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 30‐34. – (Eseuri).  116. Păsat, Dumitru. Limba română – obiect de studiu şi cercetare în lume : [repere  bibliogr.  necesare  profesorilor,  studenţilor  şi  elevilor,  tuturor  categoriilor  de  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

53


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

cititori, privind studierea, cercetarea şi predarea limbii române] // BiblioPolis. –  2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 22‐25. – (Eseuri).  117. Pegza,  Ludmila.  Formarea  preţului  pentru  serviciile  de  bibliotecă.  Sugestii  şi  practici // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 34‐36. – (Teorie şi practică).  118. Pohilă,  Vlad.  O  ediţie  monumentală  a  Cărţii  Cărţilor  :  [Biblia  de  la  Blaj]  //  Bib‐ lioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 39. – (Ex‐libris).   119. Pohilă,  Vlad.  Preţuri  fantastice  pentru  manuscrise  de  scriitori  contemporani  //  BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 39. – (Ex‐libris).   120. Priorităţile  profesionale  IFLA / trad. din limba engl. : Victoria Kulikovski // Bib‐ lioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 6‐8. – (Politici de bibliotecă).  121. Programul  activităţilor  prilejuite  de  125  de  ani  de  la  deschiderea  Bibliotecii  Municipale  „B.P.  Hasdeu”  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol.  1,  Nr  1.  –  P.  10‐12.  –  (Festivităţi).  122. Rusanovschi,  Dorina.  Întreprinderea  editorial‐poligrafică  „Ştiinţa”  [la  40  de  ani  de activitate] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 12. – (Ctitori de carte).  123. Scobioală, Genoveva. Diversitatea lingvistică – imperativ al timpului : [rezultate‐ le sondajului Cartea în limbi străine. Informare. Documentare. Lectură, organizat  în Anul limbilor] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 24‐25. – (Barometru).   124. Scobioală, Genoveva. Ediţii jubiliare : [publ. editate la aniversarea a 125‐a a Bibl.  Municipale  „B.P.  Hasdeu”]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol.  4,  Nr  4.  –  P.  48‐50.  –  (Noutăţi editoriale).   125. Scobioală, Genoveva. La mijloc de an aniversar : [bilanţ de activitate în an ani‐ versar] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 4‐5. – (Bilanţ).   126. Scobioală, Genoveva. Număratul învingătorilor : [concursuri organizate de BM în  preajma  aniversării:  Ex‐libris  ;  Semn  de  carte  ;  Cel  mai  bun  material  în  mass‐ media despre BM] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 9‐10. – (Concursuri).  127. Sosnovski,  Natalia.  [Sărbătorile  copiilor  se  prelungesc].  Детские  праздники  продолжаются : [sărbătoare pentru copii şi adulţi la Bibl. „I. Mangher”] // Bib‐ lioPolis.  –  2002.  –  Vol.  1,  Nr  1.  –  P.  26.  –  (Diversificarea  serviciilor).  –  În  limba  rusă.   128. Spiţân,  Irina.  [Conferinţa  Internaţională  Crimeea‐2002].  Meждународная  Кон‐ ференция Крым‐2002 : [conf. Intern. Biblioteci şi asociaţii într‐o lume în schim‐ bare  –  forme  şi  tehnologii  noi  de  colaborare,  Сrimeеa,  2002]  //  BiblioPolis.  –  2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 15. – (Stagii). – În limba rusă.   129. Stimaţi colegi : [felicitare cu ocazia aniversării a 125‐a a BM „B.P. Hasdeu” – Bib‐ lioteca Şt. Centrală a AŞM] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 6. – (Felici‐ tări).  130. Şpac, Ion. Aportul bibliografic al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” // BiblioPo‐ lis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 49‐51. – (Sinteze).  54 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

131. Şpac, Ion. O instituţie modernă : Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : [la aniver‐ sarea a 125‐a a BM] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 31‐34. – (Impresii.  Aprecieri).  132. Şraibman, Ihil. Biblioteca „I. Mangher” din Chişinău : [eseu despre bibliotecă] /  trad.  Theodor  Magder  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol.  3,  Nr  3.  –  P.  38‐39.  –  (Impresii. Aprecieri).   133. Ştiaţi  că... :  [curiozităţi, fapte interesante] / sel. de  Alexandru‐Horaţiu Frişcu  //  BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 52‐53. – (Cartea pe meridiane).   134. Ştiaţi  că... : [informaţii inedite despre unele scrieri] / sel. de Alexandru‐Horaţiu  Frişcu // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 42. – (Cartea pe meridiane).   135. Tihomirov, Valentina. [Conferinţă despre problemele de adaptare şcolară în bib‐ lioteci]. Конференция о проблемах школьной адаптации в библиотеке : [Bibl.  „I.  Mangher”  vine  în  ajutorul  părinţilor]  //  BiblioPolis.  –  2002.  –  Vol.  2,  Nr  2.  –  P. 38‐39. – (Diversificarea serviciilor). – În limba rusă.  136. Tihomirov,  Valentina.  [Şcoala  părinţilor].  Школа  для  родителей  :  [renaşterea  tradiţiilor educaţiei evreieşti la Bibl. „I. Mangher”] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1,  Nr 1. – P. 27. – (Diversificarea serviciilor). – În limba rusă.   137. Ţurcan,  Nelly. Din istoria serviciilor de referinţe // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2,  Nr 2. – P. 13‐15. – (Teorie).  138. Ţurcanu, Ianoş. Intraţi într‐o bibliotecă... : [felicitare cu ocazia aniversării a 125‐a  a BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 3, Nr 3. – P. 5. – (Felicitări). 

2003 139. Arghezi, Tudor. Ex‐libris : [poezie] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 40. –  (Moment poetic).  140. Balmuş,  Pavel.  Gimnazist  la  Chişinău  –  student  extern  la  Universitatea  din  Harkov (I) : [165 de ani de la naşterea lui B.P. Hasdeu] // BiblioPolis. – 2003. –  Vol. 5, Nr 1. – P. 41‐43. – (Arhiva literară).  141. Balmuş,  Pavel.  Gimnazist  la  Chişinău  –  student  extern  la  Universitatea  din  Harkov (II) : [165 de ani de la naşterea lui B.P. Hasdeu] // BiblioPolis. – 2003. –  Vol. 6, Nr 2. – P. 31‐33. – (Arhiva literară).  142. Balmuş,  Pavel.  Gimnazist  la  Chişinău  –  student  extern  la  Universitatea  din  Harkov (III) : [165 de ani de la naşterea lui B.P. Hasdeu] // BiblioPolis. – 2003. –  Vol. 7, Nr 3. – P. 43‐46. – (Arhiva literară).  143. Barbăscumpă, Oxana. Zilele Bibliotecii „Al. Donici”, ediţia a V‐a // BiblioPolis. –  2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 18‐19. – (Viaţa filialelor).  144. Biblioteca  Municipală  „B.P.  Hasdeu”.  Raport de activitate 2002  şi Norme  apli‐ cate în Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : [prez. ediţiilor BM] // BiblioPolis. –  2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 52. – (Semnal).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

55


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

145. Billington, James. „În societatea modernă, biblioteca şi bibliotecarul nu sunt un  lux, ci o necesitate absolută” / trad. din limba lituaniană de Vl. Pohilă // BiblioPo‐ lis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 9‐10. – (Cartea în sec. XXI).  146. Buluţă,  Gheorghe.  Cartea  profesională  la  Chişinău  :  [despre  publ.  BM  „B.P.  Has‐ deu”, apărute cu prilejul aniversării a 125‐a : Biblioteca Municipală „Bogdan Petri‐ ceicu  Hasdeu”  (1877‐2002).  Etape,  contexte,  conexiuni  şi  incursiuni  istorice  ;  Bib‐ lioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 125 de ani de activitate: bibliogr. ; Presa basa‐ rabeană de la începuturi până în anul 1957 : cat. ; Catalogul cărţilor cu autografe  din  colecţiile  Bibliotecii  Municipale  din  Chişinău  ;  A.S.  Puşkin  şi  Basarabia  :  bib‐ liogr. ; Mihai Cimpoi : biobibliogr. ; Ion Hadârcă : biobibliogr. ; Alexandru Cristea.  Viața și activitatea reflectate în timp] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 10‐ 11. – (Consemnări despre noi).  147. Bumbu,  Mariana. Bibliografia Ion Dron – 55 ani // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 6,  Nr 2. – P. 37. – (In memoriam).  148. Busuioc, Nicolae. Mitul cărţii // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 40‐41. –  (Eseuri).  149. Calancea,  Maria.  Copiii  la  Biblioteca  „Maria  Drăgan”  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol. 6, Nr 2. – P. 19. – (Viaţa filialelor).  150. Calancea,  Maria.  Filiala  „Maria  Drăgan”  în  sprijinul  creativităţii  copiilor  //  Bib‐ lioPolis. – 2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 24. – (Viaţa filialelor).  151. Calendarul  aniversărilor  culturale  :  [aug. – sept. 2003] // BiblioPolis. – 2003. –  Vol. 6, Nr 2. – P. 51. – (Pentru agenda dvs.).  152. Calendarul  aniversărilor  culturale  :  [ian.  –  apr.  2004]  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol. 8, Nr 4. – P. 54‐56. – (Pentru agenda dvs.).  153. Calendarul  aniversărilor  culturale  :  [mai  –  iul.  2003]  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol. 5, Nr 1. – P. 47‐48. – (Pentru agenda dvs.).  154. Calendarul  aniversărilor  culturale  :  [oct.  –  dec.  2003]  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol. 7, Nr 3. – P. 49‐50. – (Pentru agenda dvs.).  155. Candu, Tamara. Dreptul la copilărie : [concursul O provocare pentru cei mai buni  de la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 22. –  (Incluziune socială).  156. Caranfil, Ninela. Ca o redută, biblioteca... : [tablete despre bibliotecă, carte, bib‐ liotecar] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 10‐11. – (Impresii de toamnă).  157. Cartea pe meridiane : [informaţii inedite despre opere lit. şi autori] / sel. de Ale‐ xandru‐Horaţiu Frişcu // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 44. – (Cartea pe  meridiane).  158. Ce spun alţii, mai deştepţi ca noi... : [maxime] / sel. de Vl. Pohilă // BiblioPolis. –  2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 48. – (Staţi şi reflectaţi).   159. Ce spun alţii, mai deştepţi ca noi... : [maxime] / sel. de Vl. Pohilă // BiblioPolis. –  2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 52‐53. – (Staţi şi reflectaţi).   56 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

160. Ce spun alţii, mai deştepţi ca noi... : [maxime] / sel. de Vl. Pohilă // BiblioPolis. –  2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 46. – (Staţi şi reflectaţi).   161. Ce spun alţii, mai deştepţi ca noi... : [maxime] / sel. de Vl. Pohilă // BiblioPolis. –  2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 47‐48. – (Staţi şi reflectaţi).   162. Cimpoi,  Mihai.  Noi  informaţii  senzaţionale  despre  Eminescu  //  BiblioPolis.  –  2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 21. – (Eminesciana 2003).  163. Coşeri,  Tatiana.  Drumurile  se  fac  mergând...  :  [prez.  culeg.  de  comunicare  Dimensiunea  socială  a  bibliotecii  publice  în  societatea  informaţională,  2003]  //  BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 52. – (Semnal).  164. Coşeri,  Tatiana.  O  nouă  abordare  a  excelenţei  –  calitatea  personalului  //  Bib‐ lioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 17‐20. – (Teorie şi practică).  165. Coşeri,  Tatiana.  Recrutarea  şi  selectarea  personalului  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol. 6, Nr 2. – P. 3‐5. – (Teorie şi practică).  166. Dabija,  Elena. Invitaţie la lectură : Lecturi eminesciene // BiblioPolis. – 2003.  –  Vol. 6, Nr 2. – P. 20. – (Eminesciana 2003).  167. Declaraţia de la Glasgow privind Bibliotecile, Serviciile de Informare şi Libertatea  Intelectuală  /  trad.  din  limba  engl.  :  Victoria  Kulikovski  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol. 5, Nr 1. – P. 10‐11. – (Politici de bibliotecă).  168. Dvoracic, Aurica. Imaginea bibliotecii publice – o percepţie socială : [comunicare  la  Conf.  intern.  Dimensiunea  socială  a  bibliotecii  în  societatea  informaţională,  organizată  de  BM  „B.P.  Hasdeu”]  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol.  5,  Nr  1.  –  P.  31‐ 37. – (Teorie şi practică).  169. Eco, Umberto. Cum se organizează o bibliotecă publică : [din volumul Minunea  sfântului  Baudolino]  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol.  6,  Nr  2.  –  P.  50.  –  (Să  mai  şi  râdem!).  170. Eminescu, Mihai. Cărţile : [poezie] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 40. –  (Moment poetic).  171. Feodorov, Viktor. Aniversarea Bibliotecii de Stat din Rusia : [interviu cu prof. dr.  Viktor  Feodorov,  directorul  general  al  Bibliotecii  de  Stat  a  Rusiei]  /  trad.  din  limba rusă de Vl. Pohilă. Ziarul Izvestia, 17 noiem. 2003 // BiblioPolis. – 2003. –  Vol. 8, Nr 4. – P. 42. – (Cartea în sec. XXI).  172. Feodoruc,  Tatiana.  Activităţi  culturale:  aprilie‐iunie  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol. 6, Nr 2. – P. 12‐14. – (Viaţa filialelor).  173. Feodoruc, Tatiana. Activităţi culturale: ianuarie – martie // BiblioPolis. – 2003. –  Vol. 5, Nr 1. – P. 27‐29. – (Viaţa filialelor).  174. Feodoruc,  Tatiana.  Anul  Cantemir  în  bibliotecile  Chişinăului  //  BiblioPolis.  –  2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 21‐22. – (Viaţa filialelor).  175. Harjevschi,  Mariana.  O  conferinţă.  Un  manifest.  O  e‐Europă  :  [întrunirea  deci‐ denţilor culturali europeni la Oeiras, Portugalia] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 5,  Nr 1. – P. 17. – (Ai noştri în lume).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

57


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

176. Harjevschi,  Mariana.  ...Şi  bibliotecile,  şi  muzeele,  şi  arhivele  votează  pentru  o  e‐Europă  (Implicarea  ABRM  în  proiectul  Uniunii  Europene  –  CALIMERA)  //  Bib‐ lioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 17‐18. – (Politici de bibliotecă).  177. IFLA pentru susţinerea dezvoltării / trad. din limba engl. : Victoria Kulikovski //  BiblioPolis. – 2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 11. – (Politici de bibliotecă).  178. Ioil, Nora. Verbul „a citi”, ca şi „a iubi”, nu suportă imperativul : [despre cartea  Comme  un  roman  de  scriitorul  francez  Daniel  Pennac]  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol. 8, Nr 4. – P. 51‐52. – (Îndemn la lectură).  179. Ioncu,  Olesia.  Anul  2003  –  Anul  European  al  persoanelor  cu  dizabilităţi  //  Bib‐ lioPolis. – 2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 18‐19. – (Incluziune socială).  180. Ioncu, Olesia. Concursul ideilor inovatoare – 2003 : [participarea BM „B.P. Has‐ deu” în parteneriat cu org. obştească a părinţilor cu copii surzi şi hipoacuzici la  concursul organizat de Banca Mondială] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 6, Nr 2. –  P. 23. – (Incluziune socială).  181. Ioncu,  Olesia. Grupul‐ţintă: limbaj şi etichetă : [câteva reguli de comunicare cu  utilizatorul  surd  şi  hipoacuzic]  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol.  5,  Nr  1.  –  P.  30.  –  (Dezvoltarea profesională).  182. Ischimji,  Tatiana.  [„America,  America...”.  Un  şoc  cultural].  „Aмерика,  Амери‐ ка...” Культурный шок : [impresii despre societatea americană] // BiblioPolis. –  2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 41‐43. – (Ai noştii în lume). – În limba rusă.   183. Ischimji,  Tatiana.  [„America,  America...”.  Un  şoc  profesional].  „Aмерика,  Аме‐ рика...” Профессиональный шок : [despre bibl. publice din SUA] // BiblioPolis.  – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 36‐38. – (Ai noştii în lume). – În limba rusă.   184. Javelea, Svetlana. Biblioteca „Maramureş” la aniversare // BiblioPolis. – 2003. –  Vol. 8, Nr 4. – P. 27‐28. – (Viaţa filialelor).  185. Karnaev,  Liuba.  Informarea  legislativă  –  provocare  la  participare  activă  /  Liuba  Karnaev,  Zinaida  Bădărău  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol.  8,  Nr  4.  –  P.  21‐22.  –  (Barometru).  186. Kulikovski, Lidia. Abordări ale managementului la Biblioteca Municipală „B.P. Has‐ deu” // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 10‐14. – (Teorie şi practică).  187. Kulikovski,  Lidia.  Biblioteca  Municipală  în  2002  :  raport  anual  //  BiblioPolis.  –  2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 3‐7. – (Bilanţ).  188. Kulikovski,  Lidia.  Dr.  Lidia  Kulikovski:  „Biblioteca  noastră  are  personalitate  şi  integritate datorită unei echipe de angajaţi inimoşi şi profesionişti” : [interviu cu  dna L. Kulikovski, director general al BM „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Tamara  Gorincioi // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 4‐9. – (Dialoguri la zi).  189. Kulikovski, Lidia. [Patrimoniul SUA – bibliotecile, seminar de diseminare, organi‐ zat de DIB ULIM] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 39. – (À propos).  190. Kulikovski,  Lidia. Prelegeri universitare utile şi agreabile nu numai tinerilor stu‐ dioşi : [rec. la culeg. Biblioteconomie şi Știinţa Informării, ed. de Catedra de Bib‐ 58 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

lioteconomie și  Asistenţa  Informaţională,  USM]  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol.  8,  Nr 4. – P. 45‐46. – (Recenzii şi consemnări).  191. Licev,  Agnesa.  Alexandru  Cristea...  :  [scrisoare  de  apreciere  a  cărţii  Alexandru  Cristea. Viața și activitatea reflectate în timp de Maria Vieru‐Işaev] // BiblioPo‐ lis. – 2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 8. – (Impresii. Aprecieri).  192. Linii  directoare  pentru  legislaţia  şi  politica  de  bibliotecă  în  Europa  /  trad.  din  limba engl. de Mariana Harjevschi // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 5‐9. –  (Documente).  193. Madan,  Ion.  Nerva Hodoş : [90 de ani de la trecerea în eternitate a bibliologu‐ lui] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 34‐35. – (Bibliologi celebri).  194. Maurois, André. Scrisoare către un tânăr, despre arta de a trăi / trad. din limba  fr.  de  Vlad  Pohilă  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol.  6,  Nr  2.  –  P.  43.  –  (Sugestii  de  lectura).  195. Malaneţchi, Vasile. „Alba Iulia” la ora primului bilanţ: cinci ani de la înfiinţare //  BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 29‐30. – (Viaţa filialelor).  196. Malaneţchi,  Vasile.  Cu  osândă  spre  izbândă  :  [despre  imaginea  Filialei  „Alba  Iulia” în comunitate pe parcursul a cinci ani de activitate] // BiblioPolis. – 2003. –  Vol. 6, Nr 2. – P. 8‐9. – (Relaţii publice).  197. Manifestul  de  la  Oeiras.  Agenda  PULMAN  pentru  e‐Europa  //  BiblioPolis.  –  2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 13‐15. – (Politici de bibliotecă).  198. Melinescu,  Gabriela.  Corespondenţă  în  Stockholm:  Biblia  Diavolului  şi  alte  co‐ mori // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 41‐42. – (Tradiţii bibliofile).  199. Mironov,  Natalia.  [Bibliotecii,  din  partea  noastră...  ;  Colegilor].  Библиотеке  от  нас...  ;  Коллегам  :  [poezii]  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol.  7,  Nr  3.  –  P.  47.  –  (Moment poetic). – În limba rusă.  200. Olărescu, Angela. Biblioteca Publică Cricova – centru de cultură // BiblioPolis. –  2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 25. – (Viaţa filialelor).  201. Olărescu, Angela. Impresii de la Conferinţa internaţională Crimeea‐2003 // Bib‐ lioPolis. – 2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 28. – (Ai noştii în lume).  202. Onciu, Parascovia. De la „Transilvania” – în Transilvania : [participarea bibliote‐ carilor de la Filiala „Transilvania” la Festivalul Lucian Blaga, Cluj‐Napoca] // Bib‐ lioPolis. – 2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 25‐26. – (Reperele spiritualităţii).  203. Onciu,  Parascovia. Reaprindeţi candela... : [despre activitatea Salonului religios  la  Filiala  „Transilvania”]  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol.  5,  Nr  1.  –  P.  26.  –  (Viaţa  filialelor).  204. Onciu, Parascovia. Un important centru comunitar de informaţie : [servicii şi ac‐ tivităţi la Filiala „Transilvania”] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 28‐29. –  (Viaţa filialelor).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

59


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

205. Palanciuc,  Ina.  Cuantificarea  imaginii  Bibliotecii  Municipale  „Bogdan  Petriceicu  Hasdeu”  indusă  de  presă  :  [rezultatele  cercet.  pe  durata  desfăşurării  activităţii  consacrate  aniversării  a  125‐a  de  la  înfiinţarea  BM  „B.P.  Hasdeu”]  //  BiblioPo‐ lis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 24‐27. – (Barometru).  206. Petcu,  Marian.  Presa  basarabeană...  :  [scrisoare  de  apreciere  Lidiei  Kulikovski,  Margaritei Şcelcicova, Ludmilei Pînzaru, lui Vlad Pohilă, Gheorghe Palade pentru  lucrarea Presa basarabeană de la începuturi până în anul 1957] // BiblioPolis. –  2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 9. – (Impresii. Aprecieri).  207. Pînzaru, Ludmila. Cărţi digitale (e‐books) // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. –  P. 15‐16. – (Teorie şi practică).  208. Planul  de  acţiune  Oeiras  :  [recomandările  Conf.  PULMAN  pentru  miniştri,  fac‐ torii de decizie de nivel naţional şi internaţional] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 5,  Nr 1. – P. 15. – (Politici de bibliotecă).  209. Pohilă,  Vlad.  A  pus  mereu  cartea  în  capul  mesei...  [Ion  Dron]  //  BiblioPolis.  –  2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 36‐37. – (In memoriam).  210. Pohilă,  Vlad.  Cartea,  o  magnifică  lucrare  a  Spiritului  Divin  :  [Salonul  religios  la  Filiala „Transilvania”] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 3‐4. – (Editorial).  211. Pohilă, Vlad. Călătorind prin gânduri, suflete şi frumuseţe : [despre munca bib‐ liotecarului] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 3‐4. – (Editorial).  212. Pohilă, Vlad. Cumsecădenie şi inteligenţă, la fel de copleşitoare : [despre Victor  Moraru,  dr.  habilitat,  prof.  univ.,  USM]  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol.  7,  Nr  3.  –  P. 39‐41. – (La o aniversare).  213. [Pohilă,  Vlad].  Dublă  sărbătoare  a  fondării  principalei  biblioteci  ştiinţifice  din  Chişinău : [75 de ani ai Bibl. Şt. Centrale a Acad. de Şt. a Moldovei] // BiblioPo‐ lis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 40‐41. – (Aniversări). – (Semnat : Cronicar.)  214. Pohilă, Vlad. El crede într‐un Dumnezeu al bibliologiei : [directorul BNRM, Alexe  Rău, la 50 de ani] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 43‐44. – (Omagieri).  215. [Pohilă,  Vlad].  O  Casă  a  Cuvântului  Românesc  mereu  viu  :  [despre  activitatea  Filialei „Alba Iulia”] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 30‐32. – (Viaţa filia‐ lelor). – (Semnat : Vl. Prisăcaru).  216. [Pohilă, Vlad]. Pledoarii pentru un jurnalist de calitate : [prez. a două cărţi editate  la Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comunicării a USM – Comunicarea publică. Concepte  şi  interpretări,  de  Constantin  Marin,  CE  USM,  2002,  şi  Valori  ale  mass‐media  în  epoca  contemporană,  CE  USM,  2002,  de  D.  Coval,  G.  Stepanov]  //  BiblioPolis.  –  2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 46‐48. – (Recenzii şi consemnări). – (Semnat : Vl. P.).  217. Pohilă,  Vlad.  Reflecţii  pe  marginea  unei  scrisori  cu  lecturi  recomandate  [de  André Maurois, scriitor francez] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 44‐46. –  (Sugestii de lectură).  60 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

218. Pohilă, Vlad. Un medic ce a devenit scriitor, un canadian ce a rămas român : Cor‐ neliu Florea // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 50‐51. – (Donaţii de carte).  219. Poptămaş, Dimitrie. Simbol al frăţiei noastre : [Filiala „Târgu‐Mureş” la 7 ani] //  BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 30‐33. – (Conlucrare).  220. Raisa Puşcaşu : [şefa Filialei „Vasile Alecsandri”] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8,  Nr 4. – P. 30. – (In memoriam).  221. Raseroka,  Kay.  Bibliotecile  pentru  instruirea  pe  viaţă  /  trad.  din  limba  engl.  :  Cornel Drucec // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 14‐17. – (Politici de bib‐ liotecă).  222. Răileanu,  Vitalie.  Hasdeenii  –  între  abisal  şi  tragic  :  [despre  cartea  lui  Ovidiu  Pecican Hasdeenii, Cluj‐Napoca, Ed. „Grinta”, 2003] // BiblioPolis. – 2003. – Vol.  8, Nr 4. – P. 49. – (Recenzii şi consemnări).  223. Răileanu,  Vitalie.  Întregirea  tabloului  publicisticii  lui  B.P.  Hasdeu  :  [despre  mo‐ nogr.  Bogdan  Petriceicu  Hasdeu.  Publicistică,  de  Mihai  Iordănescu]  //  BiblioPo‐ lis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 50. – (Recenzii şi consemnări).  224. Recomandările Grupului cu responsabilităţi sociale IFLA / trad. din limba engl. :  Victoria  Kulikovski  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol.  5,  Nr  1.  –  P.  12.  –  (Politici  de  bibliotecă).  225. Romanciuc,  Vasile.  Bibliotecile  :  [poezie  dedicată  lui  Leo  Butnaru]  //  BiblioPo‐ lis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 47. – (Moment poetic).  226. Roşca, Elena. Biblioteca „Alba Iulia” în ajunul celor cinci ani de activitate : [reali‐ zări, probleme şi proiecte] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 19‐20. – (Car‐ te de vizită).  227. Roşca,  Elena.  Festivalul  internaţional  Lucian  Blaga,  ediţia  a  XXIII‐a,  Alba  Iulia,  Sebeş – România : [participarea delegaţiei BM la forum] // BiblioPolis. – 2003. –  Vol. 6, Nr 2. – P. 23‐24. – (Reperele spiritualităţii).  228. Roşca,  Elena.  O  lansare  de  carte  –  o  întâlnire  de  suflet  :  [lansarea  cărţii  Cununa  văduvii de E. Postică, la Filiala „Alba Iulia”] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. –  P. 27. – (Public relations).  229. Scobioală,  Genoveva.  Incursiuni  în  lecturi  estivale  :  [evaluarea  programelor  de  lectură] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 18‐21. – (Barometru).  230. Scobioală,  Genoveva.  Instrumente  promoţionale  în  bibliotecă  //  BiblioPolis.  –  2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 5‐7. – (Teorie şi practică).  231. Scobioală,  Genoveva.  La  Constanţa,  nişte  zile  ce  nu  se  pot  uita...  :  [interviu  cu  managerul  Dep.  marketing  al  BM  „B.P.  Hasdeu”  Genoveva  Scobioală,  despre  seminarul  organizat  de  Bibl.  Judeţeană  „Ioan  N.  Roman”  din  Constanţa]  /  con‐ semnare  :  Vlad  Pohilă  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol.  8,  Nr  4.  –  P.  33‐35.  –  (Conlucrare).  232. Scobioală,  Genoveva.  Vlad  Pohilă  la  aniversare  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol.  5,  Nr 1. – P. 38. – (Aniversări).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

61


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

233. Sosnovski,  Natalia.  [Adaptarea  spirituală  în  societate  a  copiilor  cu  posibilităţi  limitate].  Духовная  адаптация  детей  с  ограниченными  возможностями  в  обществе // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 34‐35. – (Incluziune socială). –  În limba rusă.  234. Sosnovski, Natalia. [Cărţi şi utilizatori]. В гостях у книги : [Zilele culturii evreieşti  la  Filiala  „I.  Mangher”  În  ospeţie:  Ovsei  Driz  şi  Boris  Zahoder]  //  BiblioPolis.  –  2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 29. – (Viaţa filialelor). – În limba rusă.  235. Sosnovski,  Natalia.  [„Într‐o  zi  de  ianuarie...”].  „Как‐то  одним  январским  днем...” : [întâlnirea cu scriitorul Iulian Filip la Filiala „I. Mangher”] // BiblioPo‐ lis. – 2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 23. – (Viaţa filialelor). – În limba rusă.  236. Sosnovski,  Natalia.  [Lecţie  de  bunătate  şi  omenie].  Урок  человечности  и  доброты  :  [90  de  ani  de  la  naşterea  scriitorului  Ihil  Şraibman]  //  BiblioPolis.  –  2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 39. – (Aniversări). – În limba rusă.  237. Spiţân,  Irina.  [Dăruieşte‐mi  liniştea  bibliotecilor  tale].  Даруй  мне  тишь  твоих  библиотек : [Conf. intern. Crimeea‐2003] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 6, Nr 2. –  P. 28‐29. – (Ai noştri în lume). – În limba rusă.  238. Spiţân, Irina. [Din fragedă copilărie…]. С младых лет я... : [versuri] // BiblioPo‐ lis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 47. – (Moment poetic). – În limba rusă.  239. Spiţân, Irina. [O lume a cărţilor în diferite limbi]. Книжный мир, там где дружат  все  наречья  :  [Zilele  culturii  ruse  la  Filiala  „M.  Lomonosov”]  //  BiblioPolis.  –  2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 25‐26. – (Viaţa filialelor). – În limba rusă.  240. Şatravca,  Claudia.  Biblioteca  „Târgu‐Mureş”  la  vârsta  primelor  împliniri  //  Bib‐ lioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 23‐25. – (Viaţa filialelor).  241. Şatravca,  Claudia.  Zilele  târgumureşene  –  2003  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol.  6,  Nr 2. – P. 26‐27. – (Reperele spiritualităţii).  242. Şpac, Ion. Alexandru Kidel sau o viaţă de cărturar // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7,  Nr 3. – P. 35‐38. – (Bibliotecari celebri).  243. Şpac, Ion. Presa basarabeană: schiţe de proiect pentru elaborarea surselor infor‐ mative // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 38‐39. – (Perspective bibliografice).  244. Ştiaţi că?... : [despre personalităţi, autori marcanţi din diverse epoci] / sel. de Ale‐ xandru‐Horaţiu Frişcu // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 49. – (Curios şi util).  245. Ştiaţi că?... : [despre scriitori şi filozofi notorii] / sel. de Alexandru‐Horaţiu Frişcu //  BiblioPolis. – 2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 45. – (Curios şi util).   246. Tanasoglu,  Liuba.  Biblioteca  găgăuză  la  o  nouă  lansare  :  [cartea  Ceviz  ağaci  a  aut. turc Osman Baymak] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 32. – (Viaţa  filialelor).  247. Turvinenco, Valentina. Universitäts Bibliothek der FU Berlin Germanistik : [des‐ pre stagiul la Bibl. Univ. din Berlin] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 5, Nr 1. – P. 16. –  (Ai noştri în lume).  62 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

248. Vântu, Elena. Biblioteca publică Văsieni – participantă la Conferinţa Internaţională  Crimeea 2003 // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 30. – (Ai noştri în lume).  249. Verebceanu,  Taisia.  Bibliografii  virtuale  :  [biobibliogr.  Nicolae  Dabija  şi  biobib‐ liogr.  Mihai  Cimpoi,  elab.  de  CID  „Chişinău”,  plasate  pe  site‐ul  bibliotecii]  //  BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 52. – (Semnal).  250. Verlan,  Valentina.  O  bibliotecă  comunală  ce  tinde  spre  modernitate  :  [despre  proiectele Acces la informaţie pentru copii şi tineret în zone defavorizate, Dezvolta‐ rea colecţiilor de bibliotecă, Crearea unui centru comunitar cu acces la informaţie  şi instruire] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 32‐34. – (Maluri de Nistru).  251. Vizita dlui dr. Grant Harris la Chişinău : [şef, Serviciul referinţe al Bibliotecii Con‐ gresului SUA] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 39. – (Lumea la noi).  252. Vulpe, Elena. Zilele Ghibu – întâlniri, reconstituiri, evocări, opinii, proiecte : [Zile‐ le Ghibu la cea de‐a XI‐a ediţie] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 6, Nr 2. – P. 15‐17. –  (Viaţa filialelor).  253. Zaimov, Ludmila. [În ospeţie – revista bibiotecarilor din Ucraina (În lumea biblio‐ tecilor  pentru  copii)].  В  гостях  –  библиотечный  журнал  Украины  (Мир  дет‐ ских  библиотек)  //  BiblioPolis.  –  2003.  –  Vol.  6,  Nr  2.  –  P.  40.  –  (Inter‐Bib‐ lioPolis). – În limba rusă.  254. Zavtur,  Natalia.  Evaluarea  climatului  de  comunicare  în  bibliotecă  :  [la  BM  „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 20‐24. – (Barometru). 

2004 255. A emanat căldură şi înţelepciune... : [directorul Filialei „Târgovişte” Raisa Osaci] //  BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 46‐47. – (In memoriam).  256. Aşa grăit‐a Nicolae Iorga : [maxime] / sel. de Vl. Pohilă // BiblioPolis. – 2004. –  Vol. 10, Nr 2. – P. 53‐54. – (Staţi şi reflectaţi).   257. Balmuş,  Pavel.  Cuvinte de recunoştinţă pentru un  dar foarte preţios : [donaţie  de  la  Valentina  Butnaru,  preş.  Soc.  Limba  Noastră  cea  Română  din  Chişinău  –  Arhiva istorică a României a lui B.P. Hasdeu (1864‐1865, 1867)] // BiblioPolis. –  2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 29. – (Noi achiziţii).  258. Bologan, Mihai. Gândurile noastre toate – despre bibliotecă, despre carte... : [per‐ sonalităţi,  utilizatori  despre  BM]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol.  11,  Nr  3.  –  P. 9. –  (Odă bibliotecarilor).  259. Borşci, Angela. Flori de recunoştinţă la Biblioteca evreiască : [ed. a VII‐a a Festi‐ valului cărţii evreieşti la Filiala „I. Mangher”] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr  4. – P. 30‐31. – (Viaţa filialelor).  260. Brâncoveanu,  Valentina.  Gândurile  noastre  toate  –  despre  bibliotecă,  despre  carte...  :  [personalităţi,  utilizatori  despre  BM]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol.  11,  Nr 3. – P. 7. – (Odă bibliotecarilor).   Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

63


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

261. Breazu, Monica. Biblioteca Naţională a Franţei între spaţiu şi virtual // BiblioPo‐ lis. – 2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 39‐42. – (Biblioteci faimoase).  262. Calendarul  aniversărilor  culturale  2004  :  [mai  –  iun.]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol. 9, Nr 1. – P. 50‐52. – (Pentru agenda dvs.).  263. Calendarul  aniversărilor  culturale  2004  :  [iul.  –  sept.]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol. 10, Nr 2. – P. 54‐56. – (Pentru agenda dvs.).  264. Calendarul  aniversărilor  culturale  2004  :  [oct.  –  dec.]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol. 11, Nr 3. – P. 57‐60. – (Pentru agenda dvs.).  265. Calendarul  aniversărilor  culturale  2005  :  [ian.  –  apr.]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol. 12, Nr 4. – P. 53‐59. – (Pentru agenda dvs.).  266. Cartea pe meridiane / sel. de Alexandru‐Horaţiu Frişcu // BiblioPolis. – 2004. –  Vol. 11, Nr 3. – P. 54. – (Divertis‐club).  267. Când  muza  zburdă  :  [epigrame]  /  sel.  de  Alexandru‐Horaţiu  Frişcu  //  BiblioPo‐ lis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 54. – (Divertis‐club).  268. Câşlaru, Larisa. Cu adevărat, omul sfinţeşte locul : [oamenii BM, Valentina Tofa‐ niuc  şi  Ludmila  Furnică,  şefi  de  filiale]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol.  10,  Nr  2.  –  P. 35. – (Omagii).  269. Ce spun alţii, mai deştepţi ca noi... : [gânduri despre carte] / sel. de Vlad Pohilă //  BiblioPolis. – 2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 49. – (Staţi şi reflectaţi).  270. Ce spun alţii, mai deştepţi ca noi… : [maxime] / sel. de Vlad Pohilă // BiblioPolis. –  2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 51‐52. – (Staţi şi reflectaţi).   271. Cebotari, Margareta. Prin carte dăinuieşte spiritualitatea umanităţii : [despre col.  de carte veche şi lucrarea bibliogr. Sub semnul istoriei: Cărţi vechi şi rare în colecţia  BP „Ovidius”] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 31‐32. – (Viaţa filialelor).  272. Ciobanu, Constantin. Istoria şi cultura naţională în miniatură ar merita o atenţie  mai mare… : [dialog cu preşedintele Asoc. filateliştilor, maximaliştilor şi cartofiliş‐ tilor din Rep. Moldova] / consemnare : Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 9,  Nr 1. – P. 43‐44. – (Repere).  273. Ciobanu, Dumitru. Lecturile bune rămân aceleaşi : [problemele bibl. şi lecturii în anii  de după război] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 45‐46. – (Scriitori şi cărţi).  274. Ciobanu,  Tamara.  Slatina  –  veche  cetate  de  civilizaţie  și  românitate  :  [despre  Bibl. Judeţeană „Ion Minulescu” din Slatina, România; miniinterviu cu directorul  bibl.  Paul  Matiu;  mesajul  muzeografei  Dana  Dincă,  Craiova]  //  BiblioPolis.  –  2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 44‐46. – (Itinerar oltenesc).  275. Conişescu, Andrei. Gândurile noastre toate – despre bibliotecă, despre carte... :  [personalităţi, utilizatori despre BM] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 8‐ 9. – (Odă bibliotecarilor).   276. Coşeri,  Tatiana. Instituţia care învaţă : designul instruirii continue a adulţilor //  BiblioPolis. – 2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 9‐13. – (Teorie şi practică).  64 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

277. Coşeri, Tatiana.  Mai  aproape  de  interesele  colegilor  de  breaslă  :  [componenţa  nouă  a  filialei  ABRM  a  BM]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol.  12,  Nr  4.  –  P.  42.  –  (Cronică).  278. Coşeri, Tatiana. Politica calităţii în contextul managementului schimbării // Bib‐ lioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 18‐20. – (Teorie şi practică).  279. Cudlenco, Maria. Bucuria revederii în Crimeea : [participarea la Conf. intern. Cri‐ meea‐2004] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 37. – (Ai noştri în lume).  280. Cum percep oamenii mari cartea, lectura, biblioteca… : [maxime] / sel. de Vlad  Pohilă // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 56. – (Staţi şi reflectaţi).   281. Dabija,  Elena.  Eminescu  (din  nou)  în  portugheză  :  [prez.  volumului  Poezii  –  Poesias,  de  M.  Eminescu,  ed.  bilingvă  româno‐portugheză,  Bucureşti,  2000]  //  BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 48‐49. – (Recenzii şi consemnări).  282. Dabija, Elena. Liceenii alolingvi doresc să‐l cunoască pe Eminescu : [prima ed. a  unui Brain‐ring, consacrat marelui poet, la Liceul „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. –  2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 23. – (Viaţa filialelor).  283. Declaraţia ABRM : [declaraţia Congr. V al bibliotecarilor din RM] // BiblioPolis. –  2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 13‐14. – (Eveniment).  284. Demianiuc,  Mariana.  Biblioteca  în  integrarea  socială  a  copiilor  dezavantajaţi  :  [inaugurarea  Centrului  de  integrare  spirituală  a  copiilor  dezavantajaţi,  la  Filiala  „I. Mangher”] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 36. – (Incluziune socială).  285. Feodoruc, Tatiana. Lui Ştefan Vodă închinare : [BM în anul comemorativ – Anul  Ştefan  cel  Mare  şi  Sfânt]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol.  9,  Nr  1.  –  P.  8‐10.  –  (Eveniment).  286. Feodoruc, Tatiana. Voievodul Ştefan comemorat la BM „B.P. Hasdeu” : [activită‐ ţile anului 2004] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 13‐14. – (De Hramul  oraşului).  287. Feodoruc, Tatiana. Zilele bibliotecilor, sub semnul Credinţei, Dragostei de Neam  şi de Frumos : [programul Zilele bibliotecii în filialele BM, în 2004] // BiblioPolis. –  2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 25‐26. – (Eveniment).  288. Fîntînaru, Teodora. Deschiderea Filialei „Ştefan cel Mare” : [discursul directorului  Bibl. Judeţene Vrancea, Focşani] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 26. –  (Viaţa filialelor).  289. Harjevschi, Mariana. Informarea legislativă – instrument de realizare a drepturi‐ lor cetăţenilor : [din experienţa bibliotecilor Federaţiei Ruse] / Mariana Harjev‐ schi, Tatiana Nichifor // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 34. – (Schimb de  experienţă).  290. Harjevschi,  Mariana.  Timpul  american  nu  este  egal  cu  timpul  moldovenesc  :  [note de călătorie] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 34‐35. – (Ai noştri în  lume).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

65


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

291. Ischimji, Tatiana. [Noi standarde de deservire a invalizilor]. Новые стандарты в  обслуживании  инвалидов  :  [experienţe  de  la  Conf.  intern.  Crimeea‐2004]  //  BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 36‐37. – (Incluziune socială). – În limba  rusă.  292. Kulikovski, Lidia. Bibliotecile versus Societatea Informaţiei. Comentarii pe margi‐ nea Politicii de edificare a Societăţii Informaţionale în Republica Moldova // Bib‐ lioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 6‐10. – (Politici de bibliotecă).  293. Kulikovski, Lidia. Considerente asupra edificării societăţii informaţionale în Mol‐ dova : [rec. la cartea cu acelaşi titlu, aut. S. Cojocaru şi C. Gaindric] // BiblioPo‐ lis. – 2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 45‐46. – (Recenzii şi consemnări).  294. Kulikovski, Lidia. ...Deţine în bibliologia noastră o poziţie vădit inconfundabilă :  [la  aniversarea  Nataliei  Goian,  dr.  în  pedagogie,  conf.  univ.]  //  BiblioPolis.  –  2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 47. – (Omagieri).  295. Kulikovski, Lidia. IFLA – 2004: „Între pereţii informaţiei şi libertăţii” : [tematicile  abordate de Conf. IFLA, 2004] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 15‐17. –  (Politici de bibliotecă).  296. Kulikovski, Lidia. Dr. Lidia Kulikovski: „În SUA am văzut realizat şi funcţional con‐ ceptul  Biblioteca  –  centrul  comunităţii”  :  [interviu  cu  directorul  general  al  BM  „B.P. Hasdeu” dr. Lidia Kulikovski] / consemnare : Tamara Gorincioi, Vlad Pohilă //  BiblioPolis. – 2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 5‐8. – (Cartea pe glob).  297. Kulikovski, Lidia. Participăm la modelarea vieţii chişinăuienilor : [BM „B.P. Has‐ deu” în 2004] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 5‐7. – (Bilanţ).  298. Kulikovski, Lidia. Programe de lectură şi instruire pentru copii în SUA // BiblioPo‐ lis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 23‐24. – (Experienţe avansate).  299. Kulikovski, Lidia. Un excelent manager al culturii, o fidelă prietenă a bibliotecari‐ lor : [la aniversarea Marianei Alexandri, directorul programului HESP şi informa‐ ţional al Fundaţiei „Soros”] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr  4. – P. 43‐44. –  (Omagieri).  300. Lamy,  Jean‐Philippe.  Evaluarea serviciilor  de referinţă /  trad. din limba fr. :  Lud‐ mila Pînzaru // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 14‐19. – (Teorie şi practică).  301. Malaneţchi,  Tamara. Adio, vacanţă. Ce frumoasă ai  fost!... : [Tabăra de  copii  –  2004  la  Filiala  „Alba  Iulia”]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol.  11,  Nr  3.  –  P.  28‐30.  –  (Viaţa filialelor).  302. Malaneţchi,  Vasile.  Oraşul  adolescenţei  lui  Bogdan  Petriceicu  Hasdeu  (I).  Dru‐ murile  spre  Hasdeu,  la  Chişinău,  duc  la  Biblioteca  Municipală  //  BiblioPolis.  –  2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 24‐28. – (Arhiva literară).  303. Munteanu, Tatiana. Împrumutul la domiciliu – un serviciu indispensabil al Biblio‐ tecii Publice de Drept // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 20‐22. – (Teorie  şi practică).  66 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

304. Muraşova, Nelly. [Când sufletul cântă]. Союз музыки и души : [clubul Snejana  la Filiala „Hristo Botev”] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 31‐32. – (Viaţa  filialelor). – În limba rusă.  305. Niţă,  Svetlana.  Gândurile  noastre  toate  –  despre  bibliotecă,  despre  carte...  :  [personalităţi, utilizatori despre BM] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 5‐ 6. – (Odă bibliotecarilor).   306. Noul  roman  al  lui  [Gabriel]  Garcia  Márquez,  piratat  înainte  de  lansare  //  Bib‐ lioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 41. – (Cartea pe glob).  307. Odă  bibliotecarilor : [sărbătoarea profesională Ziua bibliotecarului] // BiblioPo‐ lis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 5.   308. Oprişan,  Marian.  Discurs  la  deschiderea  Bibliotecii  „Ştefan  cel  Mare  și  Sfânt”  :  [preşedinte  al  Consiliului  Judeţean  Vrancea]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol.  12,  Nr 4. – P. 25. – (Viaţa filialelor).  309. Paşca, Maria Dorina. Copiii se adresează copiilor prin carte : [despre cartea E ora  cuvintelor, de Maria Dorina Pașca] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 48‐ 50. – (Recenzii şi consemnări).  310. Păsat,  Dumitru.  Mihai  Eminescu  în  viziunea  lui  Mircea  Eliade  //  BiblioPolis.  –  2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 30‐33. – (Eminesciana).  311. Păsat,  Dumitru.  Odiseea  unei  munci  titanice  :  [din  avatarurile  ediției  Perpessi‐ cius] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 16‐19. – (Eminesciana).  312. [Păsat, Dumitru]. Recitindu‐l pe I. Kant (280 de ani de la naştere) // BiblioPolis. –  2004.  –  Vol.  11,  Nr  3.  –  P.  42‐46.  –  (Cultură  generală).  –  (Semnat  :  Dumitru  Ioanide).  313. Pivniuk,  Nagejda.  [Organizarea  lecturii  pentru  copii].  Детское  чтение.  Взгляд  изнутри  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol.  9,  Nr  1.  –  P.  36‐39.  –  (Arta  lecturii).  –  În  limba rusă.  314. Pînzaru,  Ludmila.  Servicii  de  referinţă  şi  informare  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol. 10, Nr 2. – P. 14‐16. – (Teorie şi practică).  315. [Pohilă,  Vlad].  Aproape  totul  despre  bibliotecă  şi  valenţele  ei  :  [despre  culeg.  Pagini despre bibliotecă : antologie lit. de G. Corbu, C. Mătuşoiu] // BiblioPolis. –  2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 46. – (Recenzii și consemnări). – (Semnat : Cronicar).  316. Pohilă, Vlad. Biblioteca între tradiţie şi modernitate // BiblioPolis. – 2004. – Vol.  10, Nr 2. – P. 3‐4. – (Editorial).  317. Pohilă,  Vlad. Bibliotecile pot fi utile pentru cei mai trişti ca noi : [rec. la cartea  Servicii  de  bibliotecă  pentru  persoanele  dezavantajate,  de  Lidia  Kulikovski]  //  BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 47‐49. – (Recenzii şi consemnări).  318. [Pohilă, Vlad]. Cavaleri şi paharnici... : [despre romanul Cavaleri şi paharnici de  Ghenadie  Postolache,  Ed.  „Dacia”,  Cluj‐Napoca,  2003]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol. 9, Nr 1. – P. 47. – (Recenzii şi consemnări). – (Semnat : Vl. P.).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

67


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

319. Pohilă, Vlad. „Ca un vrej de lumină, de după viaţa cărţilor...” : [despre bibliologul  N. Georgescu‐Tistu] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 30‐33. – (Bibliologi  celebri).  320. Pohilă,  Vlad.  Cea  mai  mare  Marie  a  muzicii  lirice  româneşti  :  [rec.  la  cartea  Recviem  pentru  Maria  [Cebotari],  de  Vera  Malev]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol.  11, Nr 3. – P. 52‐53. – (Recenzii şi consemnări).  321. Pohilă, Vlad. Cel mai puternic, mai sigur liant : [româna ca limbă oficială în Rep.  Moldova] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 3‐5. – (Editorial).  322. Pohilă, Vlad. Clar, cuprinzător şi obiectiv despre noi : [rec. la cartea From SSMR  to the  Republic of Moldova, de Dan Ionescu, Ed. „Museum”, 2002] // BiblioPo‐ lis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 49‐50. – (Recenzii şi consemnări).  323. Pohilă,  Vlad.  Cu  demnitate,  devotament  şi  competenţă  în  serviciul  zeiţei  Clio  :  [Anatol  Petrencu,  dr.  habilitat  în  istorie,  prof.  univ.,  preş.  Asoc.  Istoricilor  din  Rep. Moldova] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 38‐39. – (Omagii).  324. Pohilă, Vlad. Două veacuri şi mai bine de ortografie românească : [sinteză surso‐ logică] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 40‐43. – (Revenire la Hasdeu).  325. Pohilă,  Vlad.  Mărţişoare  pentru  bibliotecare  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol.  9,  Nr 1. – P. 3‐4. – (Editorial).  326. Pohilă,  Vlad.  O  categorie  specifică  de  cititori  :  chişinăuienii  //  BiblioPolis.  –  2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 3‐4. – (Editorial).  327. Pohilă,  Vlad.  O reverie  transcendentală : [despre romanul Cavaleri şi paharnici  de Ghenadie Postolache, Ed. „Dacia”, Cluj‐Napoca, 2003] // BiblioPolis. – 2004. –  Vol. 9, Nr 1. – P. 47‐48. – (Recenzii şi consemnări).  328. Pohilă, Vlad. O scriitoare ale cărei texte sunt greu definibile chiar şi pentru Juriul  Nobel : [laureat al Premiului Nobel în domeniul lit. pentru anul 2004 – Elfriede Jeli‐ nek, Austria] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 39‐40. – (Cartea pe glob).  329. [Pohilă, Vlad]. Poeţi basarabeni acasă la... Târgovişte : [rec. la cartea Poezia aca‐ să  :  poeţi  contemporani  din  Basarabia  /  antologie  de  Iulian  Filip  şi  Mihai  Stan,  Târgovişte, Bibliotheca, 2003] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 50‐51. –  (Recenzii şi consemnări). – (Semnat : Vlad Prisăcaru).   330. Pohilă, Vlad. Revista Nouă [a lui Hasdeu], o serie nouă : [la 1 apr. 2004 apare o  altă  serie  din  Revista  Nouă  ed.  de  Cercul  literar  Geo  Bogza  din  Câmpina]  //  BiblioPolis. –  2004. – Vol.  10, Nr 2. – P. 33‐34. – (Revenire la Hasdeu). –  (după  Adevărul literar şi artistic, mai 2004).  331. [Pohilă, Vlad]. Şi are nume de cântec... : [la aniversarea Doinei Popa, directorul  BJ „Octavian  Goga”, Cluj‐Napoca] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 9,  Nr 1. – P. 33‐ 35. – (Omagii). – (Semnat : Colegii)  332. Pohilă, Vlad. Ştefan cel Mare şi Sfânt : 500 de ani de la trecerea în lumea celor  drepţi // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 11‐15. – (Memento).  68 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

333. [Pohilă Vlad]. Trandafiri pentru Parascovia Onciu : [directorul Filialei „Transilva‐ nia”] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 10,  Nr 2.  – P. 35‐37. – (Omagii).  –  (Semnat :  Cronicar).  334. [Pohilă Vlad]. Trei Doamne şi toate trei gratificate : [Lidia Kulikovski – cu diploma  de  dr.  în  ştiinţe  ;  Maria  Vieru‐Işaev  –  cu  o  epistolă  de  la  Preafericitul  Teoctist,  Patriarhul României, şi Ludmila Zaimov – cu o diplomă emisă de Guvernul Rep.  Moldova] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 35‐36. – (Nota zece plus). –  (Semnat : Cronicar).  335. Pohilă, Vlad. Tulburătoare spovedanie a unui cărturar : [volumul Philobiblon mu‐ reşean  – o viaţă  printre oameni şi cărţi, de Dimitrie Poptămaş] // BiblioPolis. –  2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 50‐51. – (Recenzii şi consemnări).  336. Popa, Neculae. Gândurile noastre toate despre bibliotecă, despre carte… : [per‐ sonalităţi, utilizatori despre BM] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 6. –  (Odă bibliotecarilor).   337. Popovici, Ştefan. Ecoul Eminescu la CAIE : [ziarul CAIE] // BiblioPolis. – 2004. –  Vol. 11, Nr 3. – P. 33. – (Viaţa filialelor).  338. Popovschi,  Rodica.  Bibliotecile  suedeze  :  privire  din  interior  //  BiblioPolis.  –  2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 38‐42. – (Cartea pe glob).  339. Popovschi,  Rodica. Evaluarea nivelului de competenţă informaţională a benefi‐ ciarilor Bibliotecii Publice de Drept / Rodica Popovschi, Eugenia Căldare, Liliana  Caterov // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 19‐22. – (Teorie şi practică).  340. Răileanu, Vitalie. Intelectualul, un criteriu al realităţilor : [Pavel Balmuş, şef Cen‐ trul Naţional de Hasdeulogie al BM] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 37‐ 38. – (Omagii).  341. Răileanu,  Vitalie. Paradoxuri poetice din Libretele Elenei Vizir : [rec. la volumul  Libretto,  versuri,  Ed.  „Prut  Internaţional”,  2004,  de  Elena  Vizir]  //  BiblioPolis.  –  2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 50‐51. – (Recenzii şi consemnări).  342. Răileanu, Vitalie. Perspectivele activităţii Cenaclului literar Sic cogito // BiblioPo‐ lis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 23. – (Teorie şi practică).  343. Rezoluţia  Congresului  V  al  bibliotecarilor  din  Republica  Moldova,  Chişinău,  26 noiembrie  2004  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol.  12,  Nr  4.  –  P.  11‐12.  –  (Eveniment).  344. Roşca,  Elena. Omagiindu‐l pe Ştefan cel Mare şi Sfânt : [analiza publicaţiilor cu  tematica Ştefan cel Mare și Sfânt din col. Bibl. „Alba Iulia”, lectura acestora] //  BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 26‐29. – (Viaţa filialelor).  345. Sainciuc,  Glebus.  Anticipând  aniversarea  lui  Grigore  Vieru  //  BiblioPolis.  –  2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 44‐45. – (Scriitori şi cărţi).  346. Saroyan, Willam. Prima dată la bibliotecă / trad. : Profira şi Teodora Sadoveanu //  BiblioPolis. – 2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 52‐53. – (Divertis‐club).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

69


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

347. Scobioală, Genoveva. Breviar editorial : noi cărţi de specialitate // BiblioPolis. –  2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 47‐48. – (Recenzii şi consemnări).  348. Scobioală,  Genoveva. Confuzii terminologice : [termenul Relaţii Publice] // Bib‐ lioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 21‐23. – (Teorie şi practică).  349. Scobioală, Genoveva. Galeria bibliologilor români : [rec. la cartea Galeria biblio‐ logilor  români,  de  Gh.  Buluţă  şi  V.  Petrescu,  Târgovişte,  Ed.  „Bibliotheca”,  2003] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 48. – (Recenzii şi consemnări).  350. Scobioală,  Genoveva.  Primăria  Chişinăului  într‐o  ipostază  inedită  :  (co)editor  :  [cărţi editate de BM cu sprijinul Primăriei] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. –  P. 12‐13. – (De Hramul oraşului).  351. Scobioală,  Genoveva.  Solicitarea  şi  perceperea  literaturii  pedagogico‐didacti‐ ce // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 21‐24. – (Barometru).  352. Sorescu,  Marin.  Bibliotecă  :  [poezie]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol.  10,  Nr  2.  –  P. 51. – (Moment poetic).  353. Spiţân, Irina. [E formidabil că ne‐am întâlnit...]. „Как здорово, что все мы здесь  сегодня  собрались...”  :  [Conf.  intern.  Crimeea‐2004]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol. 11, Nr 3. – P. 35‐37. – (Ai noştri în lume). – În limba rusă.  354. Stratieva,  Anna. [Întâlniri şi contacte în Bulgaria]. Теплый прием, интересные  встречи,  полезные  контакты  :  [vizită  în  Bulgaria  a  angajaţilor  Filialei  „Hristo  Botev”] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 35. – (Schimb de experienţă). –  În limba rusă.  355. Şpac,  Ion. Emil Gane : [Emil Gane, literat, documentarist, publicist] // BiblioPo‐ lis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 38. – (Bibliofili de seamă).  356. Şpac,  Ion. Gheorghe Codreanu : [Gh.  Codreanu, învăţător, alcăt. de  manuale şi  dicţ., publicist] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 37‐38. – (Bibliofili  de  seamă).  357. Şpac, Ion. Teodor Creangă : [Teodor Creangă, devotat patriot, om de cultură, do‐ cumentarist, publicist] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 38. – (Bibliofili  de seamă).  358. Ştiaţi  că?...  :  [notiţe  informative  despre  cărţi,  biblioteci,  scriitori,  personalităţi  notorii] / sel. de Alexandru‐Horaţiu Frişcu // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. –  P. 55. – (Divertis‐club).  359. Taşcă, Mihai. Gândurile noastre toate – despre bibliotecă, despre carte... : [perso‐ nalităţi, utilizatori despre BM] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 10‐11. –  (Оdă bibliotecarilor).   360. Timuş, Angela. Inaugurare cu eforturi comune : Focşani‐Chişinău : [inaugurarea  Filialei „Ştefan cel Mare şi Sfânt”] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 24‐ 26. – (Viaţa filialelor).  361. Verlan, Valentina. O bibliotecă comunală pe malul Nistrului : [Molovata Nouă] //  BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 32‐33. – (Din provincie).  70 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

362. Vulpe, Elena.  Agenda  vieţii  sindicale  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol.  12,  Nr  4.  –  P. 41‐42. – (Cronică).  363. Vulpe, Elena. Mereu în actualitate, viaţa şi fapta lui Ştefan cel Mare : [lansări de  carte în cadrul Zilelor Ghibu] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 27‐28. –  (Viaţa filialelor).  364. Vulpe, Elena. Noi donaţii de carte : de la Sadoveanu – la Ghibu : [un lot de carte  din partea Bibl. Metropolitane, Bucureşti, Filialei „O. Ghibu” a BM] // BiblioPo‐ lis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 25‐27. – (Viaţa filialelor).  365. Zaimova,  Ludmila.  [Biblioteca  şi  Centrul  cultural  „Prosvita”].  Библиотека  и  „Просвита” // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 36. – (Nota zece plus). – În  limba rusă.  366. Zaimova, Ludmila. [Manifestări etnoculturale la Biblioteca ucraineană]. „Рушни‐ ки вы мои, рушники” : [sărbătoarea prosopului ucrainean la Filiala „L. Ukrain‐ ka”]  //  BiblioPolis.  –  2004.  –  Vol.  10,  Nr  2.  –  P.  29‐30.  –  (Viaţa  filialelor).  –  În  limba rusă.  367. Zavtur,  Natalia.  Climatul  de  comunicare  în  bibliotecă.  Managerii  despre  subal‐ terni // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 17‐21. – (Barometru). 

2005 368. Ana Baţmanov : [la aniversarea directorului Filialei „Iţic Mangher”] // BiblioPo‐ lis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 49. – (Omagieri). – În limba rusă.  369. Babici, Mihaela. Eminescu, cel mai drag poet : [activitatea CAIE] // BiblioPolis. –  2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 33. – (Eminesciana).  370. Bădărău,  Zinaida. Chişinău – răscruce de numeroase performanţe în artă : [ac‐ ţiuni culturale la Bibl. de Arte] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 19. –  (Teorie şi practică).  371. Bădărău, Zinaida. Mândria chişinăuienilor, gloria artei muzicale româneşti : [Ma‐ ria Cebotari – 95 de ani de la naştere, comemorați la Filiala de Arte] // BiblioPo‐ lis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 21‐22. – (Experienţe avansate).  372. Bordeianu,  Cătălin.  Identitate  şi  cunoaştere  în  proza  clasică  a  copilăriei  //  Bib‐ lioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 28‐31. – (Sinteze).  373. Brad, Ion. I‐a părut rău după viaţă… : [in memoriam Traian Brad, bibliolog, direc‐ tor,  Biblioteca  Judeţeană  „O.  Goga”,  Cluj‐Napoca]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  15, Nr 3. – P. 41‐44. – (Remember).  374. Butucel,  Elena.  O  nouă  etapă  în  activitatea  Bibliotecii  Publice  „Ovidius”  //  Bib‐ lioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 23‐24. – (Viaţa filialelor).  375. Butucel,  Elena.  Veşminte  noi  pentru  Ovidius  :  [Zilele  Filialei  „Ovidius”]  //  Bib‐ lioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 13‐14. – (Viaţa filialelor).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

71


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

376. Calendarul  aniversărilor  culturale  2005  :  [iul.  –  oct.]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol. 14, Nr 2. – P. 59‐63. – (Pentru agenda dvs.).  377. Calendarul  aniversărilor  culturale  2005  :  [mai  –  iun.]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol. 13, Nr 1. – P. 56‐59. – (Pentru agenda dvs.).  378. Calendarul aniversărilor culturale 2005 : [noiem. – dec.] // BiblioPolis. – 2005. –  Vol. 14, Nr 2. – P. 62‐64. – (Pentru agenda dvs.).  379. Calendarul  aniversărilor  culturale  2006  :  [ian.  –  mar.]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol. 16, Nr 4. – P. 59‐64. – (Pentru agenda dvs.).  380. Câşlaru, Larisa. Duplex profesional : Focşani – Chişinău : [vizită la Bibl. Judeţeană  „Duiliu  Zamfirescu”,  Focşani,  a  delegaţiei  BM  „B.P.  Hasdeu”]  //  BiblioPolis.  –  2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 37‐38. – (Itinerarele frăţiei).  381. Ce spun alţii, mai deştepţi ca noi… : [maxime] / sel. de Vlad Pohilă // BiblioPo‐ lis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 55. – (Staţi şi reflectaţi).   382. Ce spun alţii, mai deştepţi ca noi… : [maxime] / sel. de Vlad Pohilă // BiblioPo‐ lis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 58. – (Staţi şi reflectaţi).   383. Cerchez, Zina. Generozitatea talentului şi recunoştinţa urmaşilor : [lansarea căr‐ ţii Litanii pentru trei stări, în cadrul conf. comemorative dedicate lui Mircea Vul‐ cănescu, la Filiala „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 49‐50. –  (Recenzii şi consemnări).  384. Cimpoi,  Mihai.  Momente  iluminatoare  :  [Iulian  Filip  –  30  de  ani  de  activitate  literară, poetică, publicistică, general culturală] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13,  Nr 1. – P. 36‐38. – (Omagieri).  385. Clinton, Marshall. Fiţi abili! Fiţi receptivi!... / trad. din engl. : Ludmila Pînzaru //  BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 12‐14. – (Teorie şi practică).  386. Coblean,  Olesia.  Viziuni  privind  rolul  resurselor  informaţionale  în  comunicarea  ştiinţifică (Studiu de caz) // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 5‐8. – (Teorie  şi practică).  387. Cocieru, Tatiana. Închinare la Luceafăr : [noutăţi editoriale la CAIE] // BiblioPo‐ lis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 48‐49. – (Recenzii şi consemnări).  388. Costiuc, Tatiana. Ioachim Crăciun şi şcoala bibliologică românească // BiblioPo‐ lis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 41‐44. – (Bibliologi celebri).  389. Coşeri, Tatiana. Bibliotecarii români din ţările vecine reuniţi la Constanţa : [foru‐ mul educaţional şi cultural, organizat de Inst. Cultural Român şi Bibl. Judeţeană  „Ioan N. Roman” Constanţa] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 30‐31. –  (Itinerarele frăţiei).  390. Coşeri, Tatiana. Culegere de articole şi studii la o aniversare profesională (45 de  ani de învăţământ biblioteconomic superior în Rep. Moldova) : [rec.] // BiblioPo‐ lis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 51‐52. – (Cartea de specialitate).  391. Coşeri, Tatiana. Ergonomia : un management bun al mediului de muncă // Bib‐ lioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 17‐19. – (Teorie şi practică).    Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”  72   


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

392. Coşeri, Tatiana.  Orice  lucru  poate  povesti  istoria  tuturor  lucrurilor  (Biblioteca  Universitară din Bălţi la 60 de ani) // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 35‐ 36. – (La colegii noştri).  393. Coşeri, Tatiana. Tot la Bălţi, Biblioteca Municipală poartă numele lui Eugen Coşe‐ riu // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 36. – (La colegii noştri).  394. Dabija,  Elena. Cunoaştem  Chişinăul @CAIE : [programul Armonii  şi interferenţe  europene] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 18. – (Teorie şi practică).  395. Dabija,  Elena.  „El  n‐a  fost  când  era,  el  e  când  nu  e...”  :  [CAIE  la  aniversarea  a  5‐a] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 18‐20. – (Viaţa filialelor).  396. Din partea noastră… : [Iulian Filip – 30 de ani de activitate literară, publicistică,  general culturală] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 38. – (Omagieri).  397. Domnuleţ şi Domn din cer : [colind] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 57.   398. Evenimente importante ale anului 2006 // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. –  P. 58‐59. – (Pentru agenda dvs.).  399. Feodoruc,  Tatiana.  Anul  colectivităţilor  locale  –  în  inima  ţării  //  BiblioPolis.  –  2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 9‐11. – (Eveniment).  400. Filip,  Iulian.  Bibliotecarele, fericite şi  neîmpăcate,  între  cărţi şi  oameni întrebă‐ tori de carte : [despre biblioteci şi bibliotecari, despre dna L. Kulikovski, director  general  al  BM  „B.P.  Hasdeu”]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  13,  Nr  1.  –  P.  5.  –  (Mărţişoare).  401. Gorincioi, Tamara. Cultura şi conştiinţa naţională – factori ce ne reunesc // Bib‐ lioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 22‐23. – (Itinerarele frăţiei).  402. Harjevschi,  Mariana. O instituţie ce cunoaşte diferenţa. Şcoala de bibliologie şi  ştiinţa  informării  din  Bloomington,  statul  Indiana,  SUA  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol. 14, Nr 2. – P. 32‐34. – (Experienţe avansate).  403. Harjevschi,  Mariana. Vreţi studii solide în bibliologie? Veniţi la  SBSI, Blooming‐ ton! // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 15‐17. – (Experienţe avansate).  404. Hasdeu,  B.P.  „Despre  organizarea  şi  completarea  bibliotecei  naciunali”  de  B.P. Hasdeu, Profesore la şcoala reale (I) // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. –  P. 29‐34. – (Patronul nostru spiritual).  405. Ilin,  Stancu.  Fără  a  avea  o  însemnătate  politică...  Biblioteca  publică  este  nulă  :  [implicarea lui B.P. Hasdeu în organizarea bibl.] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16,  Nr 4. – P. 28. – (Patronul nostru spiritual).  406. Ischimji,  Tatiana.  [Copiii  cresc  printre  cărţi].  „Вместе  с  книгой  мы  растем”  :  [proiectul : socializarea şi dezvoltarea copiilor de la 1‐5 ani la Filiala „I. Mangher”] //  BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 29. – (Viaţa filialelor). – În limba rusă.  407. [În  amintirea  scumpei  Nataşa…].  Памяти  дорогой  Наташи...  :  [Natalia  Potem‐ china, bibliotecar la Filiala „Ițic Mangher”] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. –  P. 57. – (In memoriam).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

73


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

408. Împliniri  şi  performanţe  ale  bibliotecarilor  şi  bibliotecilor  din  sistemul  BM  „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 8. – (Top‐2004).  409. Juc,  Liliana.  Povestea  –  drum  spre  cunoaştere  şi  metodă  de  instruire  :  [organi‐ zarea  şi  desfăşurarea  Orei  poveştilor  la  Filiala  „Maramureş”]  //  BiblioPolis.  –  2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 20. – (Viaţa filialelor).  410. Kulikovski, Lidia. Biblioteca, locul care ne uneşte : [activitatea BM „B.P. Hasdeu”  în anul 2004] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 6‐7. – (Bilanţ).  411. Kulikovski, Lidia. Competenţa – noţiune definitorie în dezvoltarea profesională :  Cadrul conceptual şi terminologic // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 8‐ 16. – (Teorie şi practică).  412. Kulikovski,  Lidia.  Invitaţie  la  Oslo  :  IFLA  2005  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  13,  Nr 1. – P. 39. – (Avizier).  413. Kulikovski, Lidia. Sfetnic, formator şi prieten devotat al bibliotecarilor : [aniver‐ sarea  profesionistului  Vera  Osoianu,  director  adjunct  al  Bibl.  Naţ.  a  Rep.  Mol‐ dova] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 47‐48. – (Omagieri).  414. Kulikovski,  Lidia.  Un  nume  înscris  în  cauza  bibliotecară  :  [la  aniversarea  dnei  Ludmila  Corghenci,  vicedirectorul  DIB  ULIM,  directorul  ŞBM]  //  BiblioPolis.  –  2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 46‐47. – (Omagieri).  415. Kulikovski, Lidia. Zinaida Pahomi – omul cărţilor // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13,  Nr 1. – P. 45‐46. – (La aniversară).  416. Malaneţchi,  Tamara.  Celebru  prin  basmele  sale,  H.Ch.  Andersen  :  [programul  Biblioteca vine la tine cu prietenii la Filiala „Alba Iulia”] // BiblioPolis. – 2005. –  Vol. 16, Nr 4. – P. 17. – (Teorie şi practică).  417. Malaneţchi, Tamara. Tabăra de lectură şi agrement „Vara 2005” // BiblioPolis. –  2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 26‐28. – (Teorie şi practică).  418. Malaneţchi,  Vasile.  Oraşul  adolescenţei  lui  Bogdan  Petriceicu  Hasdeu  (II).  Dru‐ murile spre Hasdeu, duc la Biblioteca Municipală // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13,  Nr 1. – P. 25‐28. – (Patronul nostru spiritual).  419. Malaneţchi, Vasile. Rezolvarea unei criptograme : Constantin Hanaţki : (certitu‐ dini  şi  ipoteze  pe  marginea  unei  scrisori  inedite)  :  [scrisoare  adresată  prinţului  S.M. Voronţov] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 45‐47. – (Arhivă literar‐ istorică).  420. Medved, Olga. [Credinţa şi cultura – faţete ale spiritualităţii]. Вера и культура:  грани целебного взаимодействия : [exemple din activitatea Filialei „M. Lomo‐ nosov”] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 25‐27. – (Viaţa filialelor). – În  limba rusă.  421. Mila  Ucikovski  :  [aniversarea  bibliotecarului  de  la  Filiala  „Iţic  Mangher”]  //  BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 50. – (Omagieri). – În limba rusă.  422. Noi  intrări  în  BM  –  donaţii  de  la  Institutul  Cultural  Român  //  BiblioPolis.  –  2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 31. – (Itinerarele frăţiei).  74 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

423. O naţiune imaginară : Basarabia, mon amour : [despre interpretul Pavel Stratan] //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  14,  Nr  2.  –  P.  47.  –  (Reflecţii  aniversare).  –  (Reluat  din  Jurnal Naţional).  424. Olărescu,  Angela.  Servicii  noi  de  informare  electronică  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol. 14, Nr 2. – P. 18‐19. – (Viaţa filialelor).  425. [Om cu inimă mare]. Человек большой души : [Natalia Sosnovschi şefa secţiei  carte  pentru  copii  de  la  Bibl.  „I.  Mangher”]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  13,  Nr 1. – P. 54. – (In memoriam).  426. Oprişan,  Ion.  Paşaportul  rusesc  al  lui  Hasdeu  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  13,  Nr 1. – P. 23‐24. – (Patronul nostru spiritual).  427. Paler, Octavian. Minunata aventură a lecturilor // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16,  Nr 4. – P. 6‐8. – (À propos).  428. Păsat, Dumitru. Amară poveste de iubire cu dulce început : [dragostea poetului  faţă  de  Veronica  Micle]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  13,  Nr  1.  –  P.  29‐33.  –  (Eminesciana).  429. Pînzaru, Ludmila. Semnale bibliografice : [despre lucrările bibliogr. elab. de BM  „B.P.  Hasdeu”  în  anul  2005  :  biobibliogr.  Petru  Cărare  şi  Iurie  Colesnic]  //  Bib‐ lioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 54‐55. – (Cartea de specialitate).  430. Pînzaru,  Ludmila.  Semnale  bibliografice  :  [despre  noi  apariţii  bibliogr.  elab.  de  BM „B.P. Hasdeu” : biobibliogr. Ion Ciocanu ; Alexandru Gromov ; Leo Butnaru] //  BiblioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 49‐50. – (Recenzii şi consemnări).  431. Plopa,  Ludmila.  Zilele  Bibliotecii  „Târgovişte”  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  16,  Nr 4. – P. 21‐23. – (Viaţa filialelor).  432. Pohilă, Vlad. A câştigat toată stima şi preţuirea colegilor şi discipolilor : [jurnalis‐ tul,  politologul  Constantin  Marin  la  50  de  ani  din  ziua  naşterii]  //  BiblioPolis.  –  2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 45. – (Omagieri).  433. Pohilă, Vlad. Anul unor mari evenimente culturale : [anul 2005] // BiblioPolis. –  2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 3‐4. – (Editorial).  434. [Pohilă,  Vlad].  Bucuraţi‐vă  de  un  nume,  ce  vi‐i  dat  cu  demnitate  să‐l  purtaţi  :  [cartea Nume de familie: Din perspectivă istorică, Ed. „Pontos”, 2004, de Maria  Cosniceanu]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  13,  Nr  1.  –  P.  53.  –  (Recenzii  şi  consemnări). – (Semnat : Cronicar).  435. Pohilă,  Vlad.  Capra  vecinului,  numai  că  de‐a‐ndoaselea  :  [prez.  rev.  Coperta,  a  Bibl.  raionale  „D.  Cantemir”  (Ungheni),  şi  a  rev.  Confluenţe  bibliologice,  a  Bibl.  Univ.  de  Stat  „A.  Russo”  (Bălţi)]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  15,  Nr  3.  –  P.  60‐ 61. – (Recenzii şi consemnări).  436. Pohilă, Vlad. Certe valori bibliofile : [noi apariţii editoriale : reviste de specialita‐ te : Philobiblon (Cluj‐Napoca) şi Revista Română de istorie a cărţii (Bucureşti)] //  BiblioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 51. – (Recenzii şi consemnări).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

75


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

437. [Pohilă, Vlad]. Cinstire limbii române şi înaintaşilor noştri : [manifestări organiza‐ te de filialele BM „B.P. Hasdeu”, consacrate Zilei Limbii Române – 31 august] //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  15,  Nr  3.  –  P.  24‐25.  –  (Viaţa  filialelor).  –  (Semnat  :  V. Ionescu).   438. [Pohilă,  Vlad].  Cinstirea,  la  Chişinău,  a  unui  Proroc  ucis  în  propria‐i  ţară...  :  [despre Nicolae Iorga şi lansarea Cugetărilor, la Sediul Central al BM „B.P. Has‐ deu”] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 53‐56. – (Remember). – (Sem‐ nat : Vlad Prisăcaru).  439. Pohilă, Vlad. Cititorul se formează. Cel mai mult, totuşi, la bibliotecă : [rolul for‐ mator al bibliotecii] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 3‐5. – (Editorial).  440. [Pohilă, Vlad]. Enescu – însăși muzica : marea, imensa muzică : [bibliogr. sel. cu  acelaşi  titlu,  elab.  de  colectivul  Filialei  „O.  Ghibu”]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol. 14, Nr 2. – P. 64. – (Ultima oră). – (Semnat : Cronicar).  441. Pohilă,  Vlad.  Greu  estimabila  valoare  a  instituţiilor  de  cultură  //  BiblioPolis.  –  2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 3‐4. – (Editorial).  442. Pohilă,  Vlad.  La  Bălţi,  fără  complexe  provinciale…  :  [aniversarea  Elenei  Harco‐ niţă,  directorul  Bibl.  Şt.  a  Univ.  de  Stat  „Al.  Russo”  din  Bălţi]  //  BiblioPolis.  –  2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 46‐48. – (La aniversară).  443. [Pohilă, Vlad]. La 50 de ani, peste 1000 de lucrări tipărite : [omagierea lui Iurie  Colesnic  şi  prez.  biobibliogr.  Iurie  Colesnic]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  15,  Nr 3. – P. 45. – (Omagieri). – (Semnat : Vl. P.)  444. [Pohilă, Vlad]. Laturi ale adevărului, care scânteie... : [rec. la cartea lui E. Tarla‐ pan O antologie cronologică a aforismului românesc de pretutindeni] // BiblioPo‐ lis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 59‐60. – (Recenzii şi consemnări). – (Semnat : Vlad  Prisăcaru).   445. Pohilă,  Vlad. O surpriză de pe plaiuri vrâncene : revista Lector (Focşani) // Bib‐ lioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 48‐50. – (Recenzii şi consemnări).  446. Pohilă,  Vlad.  Orice  anotimp  este  bun  pentru  lecturi  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol. 15, Nr 3. – P. 3‐5. – (Editorial).  447. Pohilă,  Vlad.  Pe  urmele  Maestrului,  la  Fălticeni  :  [despre  Mihail  Sadoveanu  şi  alte  personalităţi  marcante  ale  culturii  româneşti]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol. 15, Nr 3. – P. 36‐39. – (Sadoveniana‐2005).  448. Pohilă, Vlad. Precuvântare : Sadoveanu la Chişinău : [125 de ani de la naşterea  lui Mihail Sadoveanu] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 35. – (Sadove‐ niana‐2005).  449. [Pohilă, Vlad]. Prof. Ion Stoica în ipostază... lirică // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16,  Nr 4. – P. 44. – (Bibliologi celebri). – (Semnat : Vl. P).  450. [Pohilă,  Vlad]. Şansa de A FI sensibil la freamătul din jur : [cartea A fi, de Efim  Josanu,  apărută  la  Ed.  „Litera”,  2004]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  14,  Nr  2.  –  P. 54‐56. – (Recenzii şi consemnări). – (Semnat : Vlad Prisăcaru).    Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”  76   


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

451. [Pohilă, Vlad].  Traian  Brad,  ocrotit  de  neuitarea  noastră  :  [in  memoriam]  //  BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 40. – (Remember). – (Semnat : Vl. P.).  452. [Pohilă, Vlad]. Un alt fel de post‐scriptum... : [cuvânt aniversar despre scriitorul  Dorin Tudoran, stabilit în SUA] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 48. –  (Reflecţii aniversare). – (Semnat : Vl. P.).  453. [Pohilă, Vlad]. Un apropo absolut necesar : [la aniversarea a 75‐a a bibliologului  şi  bibliografului  Ion  Şpac]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  13,  Nr  1.  –  P.  43‐44.  –  (Bibliologi de seamă). – (Semnat : V. Prisăcaru).  454. Pohilă,  Vlad.  Un  mod  specific  de  cinstire  a  personalităţilor  –  biobibliografiile  :  [aportul BM la valorificarea personalităţilor chişinăuiene prin cercet. bibliogr.] //  BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 34‐35. – (Laborator).  455. [Pohilă, Vlad]. Un oraş, mai multe biblioteci : [despre Chişinău şi bibl. Chişinău‐ lui] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 5‐7. – (À propos). – (Semnat : Cro‐ nicar).  456. Pohilă, Vlad. Un studiu rezistent prin trăinicia documentării şi eleganţa expune‐ rii :  [rec.  la  cartea  conf.  univ.  dr.  Silvia  Grossu  Presa  din  Basarabia  în  contextul  sociocultural al anilor 1906‐1944] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 52‐ 53. – (Recenzii şi consemnări).  457. [Pohilă, Vlad]. Zbuciumul unei îndrăgostite (şi) de poezie : [rec. la cartea Zbuciu‐ mul inimii mele, de Veronica Ciobanu‐Gruzinschi] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13,  Nr 1. – P. 51‐52. – (Recenzii şi consemnări). – (Semnat : Vl. Prisăcaru).  458. Premiile Salonului Internaţional de Carte pentru Copii, ed. a IX‐a, 13‐16 aprilie  2005 // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 25‐26. – (Top‐2004).  459. Producţia  de  carte  în  SUA  : [date statistice despre  editarea de  carte în Ameri‐ ca] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 34. – (Experienţe avansate).  460. Răilean,  Elena.  Studenţii  şi  calculatoarele  :  [activitatea  Centrului  Multimedia  al  ASEM]  /  Elena  Răilean,  Natalia  Cheradi,  Ina  Nicuţă  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol. 14, Nr 2. – P. 35‐42. – (La colegii noştri).  461. Răileanu, Vitalie. Prezenţa omului spiritual la Iurie Colesnic : [rec. la cartea Mi‐i  dor să vă spun de Iurie Colesnic] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 50‐ 51. – (Recenzii şi consemnări).  462. Roşca, Elena. 1 Decembrie la Alba Iulia... // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. –  P. 39‐40. – (Itinerarele frăţiei).  463. Roşca,  Elena. În faţa valului de resurse informaţionale : [Conf. intern. Crimeea‐ 2005] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 32‐34. – (Ai noştri în lume).  464. Rusanovschi, Dorina. O singură literatură română sau aproape un secol în singură‐ tate : [despre Ed. „Ştiinţa” şi colecţiile ei] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. –  P. 56‐59. – (Recenzii şi consemnări).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

77


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

465. Scobioală, Genoveva. Barbu Theodorescu : [istoricul, bibliograful, profesorul, pub‐ licistul] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 43‐44. – (Bibliologi de seamă).  466. Scobioală,  Genoveva.  Bibliotecarii  din  Chişinău  s‐au  întrunit  la  conferinţa  lor  anuală: [Conf. anuală BM „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunita‐ tea chişinăuiană : servicii, programe] / Genoveva Scobioală, Vlad Pohilă  // Bib‐ lioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 15‐16. – (Teorie şi practică).  467. Scobioală,  Genoveva.  Sisteme  şi  intermediari  de  resurse  informaţionale  :  [cer‐ cet.  sociol.  la  BM]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol.  15,  Nr  3.  –  P.  20‐23.  –  (Baro‐ metru).  468. Stoica, Ion. Lectură de primăvară : [poezie] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. –  P. 44. – (Moment poetic).  469. Şcelcicova,  Margarita.  [Bibliografia  Constantin  Şişcan]  :  [elab.  la  Filiala  „M.  Lo‐ monosov”] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 55. – (Cartea de speciali‐ tate). – În limba rusă.  470. [Şpac,  Ion].  Alexandru  David  [bibliograf  notoriu  basarabean]  //  BiblioPolis.  –  2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 40. – (Bibliologi de seamă). – (Semnat : I. Ş.).  471. Şpac, Ion. Ion Madan : [la aniversarea bibliologului] // BiblioPolis. – 2005. – Vol.  13, Nr 1. – P. 41‐42. – (Bibliologi de seamă).  472. Şpac,  Ion.  Paul  Mihail  (Mihailovici)  :  [istoriograf  şi  bibliolog]  /  Ion  Şpac,  Vlad  Pohilă // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 41‐42. – (Bibliologi de seamă).  473. Tamazlâcaru,  Elena.  Unirea  noastră  cea  de  toate  zilele...  :  [simpoz.  27  martie  1918  în  destinul  basarabenilor...  la  Bibl.  „Alba  Iulia”]  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol. 14, Nr 2. – P. 20‐22. – (Viaţa filialelor).  474. Tcaci,  Rodica.  În  preajma  cărţii  oamenii  devin  mai  buni...  :  [despre  pasiunea  muncii de bibliotecar] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 7. – (Prilej).  475. Tulgara, Ecaterina. Frumosul renaşte legendele, scoţându‐ne din amorţire : [in‐ terviu  cu  Ecaterina  Tulgara,  şefa  bibl.  pentru  copii  din  Vadul  lui  Vodă,  vicepre‐ şedinte  al  Ligii  Terra  femeilor]  /  consemnare  :  Tamara  Ciobanu  //  BiblioPolis.  –  2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 15‐17. – (Viaţa filialelor).  476. Tulgara, Ecaterina. Să nu uităm de cei mai trişti ca noi... : [impresii de lectură la  monogr.  Servicii  de  bibliotecă  pentru  persoane  dezavantajate  :  Istoric.  Prezent.  Tendinţe,  semnată  de  dna  Lidia  Kulikovski,  dr.  conf.  univ.]  //  BiblioPolis.  –  2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 27. – (À propos).  477. Tutun, Irina. Biblioteca – partener comunitar în dezvoltarea şi diversificarea pro‐ gramelor culturale : [programul Armonii şi interferenţe europene la Filiala „O. Ghi‐ bu”] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 16, Nr 4. – P. 18‐19. – (Teorie şi practică).  478. Ţurcan, Nelly. Adaptarea curriculumului în domeniul biblioteconomiei şi al ştiin‐ ţei  informării  la  obiectivele  Procesului  de  la  Bologna  //  BiblioPolis.  –  2005.  –  Vol. 16, Nr 4. – P. 9‐14. – (Teorie şi practică).  78 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

479. Ţurcan, Nelly. Spre spaţiul european al învăţământului superior : [Procesul de la  Bologna] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 14, Nr 2. – P. 9‐12. – (Politici de bibliotecă).  480. Un bilanţ, mai multe surprize frumoase : [rezultatele anului 2004 : Anul bibliolo‐ gic 2004, Premiul Monografia anului a fost acordat dnei conf. univ. dr. Lidia Kuli‐ kovski  pentru  volumul  Servicii  de  bibliotecă  pentru  persoanele  dezavantajate  :  Istoric. Prezent. Tendinţe ; dna Elena Vulpe, director al Filialei „O. Ghibu” a fost  desemnată ca Cel mai bun bibliotecar al anului] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 14,  Nr 2. – P. 24. – (Top‐2004).  481. Zavtur, Natalia. Reflecţii teoretice privind calitatea de bibliotecă : [rec. la culeg.  Calitatea – factor de integrare a bibliotecii în societatea informațională. Vol. 4,  UTM] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 51‐53. – (Cartea de specialitate). 

2006 482. Alexei Mateevici către Ioan Bianu : [din corespondența lui A. Mateevici cu Ioan  Bianu] / publ. de Vl. Pohilă // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 33‐34. – (À  propos).  483. Aniversări, decenii, ani, luni, săptămâni, sărbători tradiţionale, naţionale, zile in‐ ternaţionale  (mondiale),  comemorative  şi  profesionale  2007  :  [ian.  –  mar.]  //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 113‐120. – (Pentru agenda dvs.).   484. Antufiev, Silvia. Library, information science & technology abstracts (LISTA) – o  bază de date pentru bibliotecari // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 28‐ 30. – (Teorie şi practică).  485. Barbă,  Ludmila. [Aniversarea bibliotecii ucrainene]. Библиотеке украинской ли‐ тературы и культуры им. Л. Украинки – 15 лет // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17,  Nr 1. – P. 35‐37. – (Viaţa filialelor). – În limba rusă.  486. Baţmanov,  Ana. Căldura Casei evreieşti : [Filiala „I. Mangher” la 15 ani] // Bib‐ lioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 40‐41. – (Viaţa filialelor).  487. Bădărău,  Zinaida. De la viaţă, la transfigurarea artistică – teatrul : realism stili‐ zat : [despre  activitatea Bibl. de Arte în cadrul Salonului teatral Melpomena]  //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 33‐35. – (Viaţa filialelor).  488. Bobeică, Constantin. Supremul argument – nepărtinitoarea istorie : [rec. la volu‐ mul Istoria Rusiei : Kratki kurs, de Ion Iachim, Ed. „Pontos”, 2006] // BiblioPolis. –  2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 86‐88. – (Recenzii şi consemnări).  489. Borges,  Jorge  Luís. Gânduri pentru voi... :  [eseu  despre învăţarea vieţii] // Bib‐ lioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 61. – (Eseu).  490. Bortnic, Sandu. Inima. Gânduri de licean despre Nichita Stănescu : [eseu, poezia  Inima] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 107. – (À propos).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

79


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

491. Butucel, Elena. O prezenţă remarcabilă a Chişinăului la Târgovişte : [participarea  delegaţiei BM la Zilele Chişinăului la Târgovişte] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20,  Nr 4. – P. 56‐58. – (Itinerarele frăţiei).  492. Calendarul  aniversărilor  culturale  2006  :  [apr.  –  iun.]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol. 17, Nr 1. – P. 60‐64. – (Pentru agenda dvs.).  493. Calendarul  aniversărilor  culturale  2006  :  [iul.  –  oct.]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol. 18, Nr 2. – P. 103‐110. – (Pentru agenda dvs.).  494. Calendarul aniversărilor culturale 2006 : [noiem. – dec.] // BiblioPolis. – 2006. –  Vol. 19, Nr 3. – P. 109‐112. – (Pentru agenda dvs.).  495. Caranfil,  Ninela.  Bucuria  revelaţiei  :  [Lidia  Kulikovski,  director  general  al  BM  „B.P.  Hasdeu”,  la  55  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  17,  Nr  1.  –  P.  19.  –  (Vivat, crescat, floreat!).  496. Caranfil, Ninela. O istorie fascinantă a sufletului omenesc în calea lui spre Dum‐ nezeu : [impresii de lectură despre cartea Când a venit cel pe care îl mai aştep‐ tăm, de Valeriu Babansky, Ed. „Princeps”, 2006] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20,  Nr 4. – P. 96‐98. – (Impresii de lectură).  497. Călinescu, Matei. Matei Călinescu: „Există o vocaţie de cititor, apropiată de cea  de scriitor...” : [interviu] / consemnare : Robert Şerban // BiblioPolis. – 2006. –  Vol. 19, Nr 3. – P. 39‐43. – (Dialoguri magistrale)  498. Căpiţă, Ionel. Una caldă, alta rece şi... toate extraordinare! : [impresii de lectură  referitoare  la  cartea  Cu  orice  risc  am  să  spun  adevărul,  de  Ovidiu  Creangă,  Ed.  „Museum”, 2005] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 99‐101. – (Impresii  de lectură).  499. Câşlaru,  Larisa. O generatoare de idei frumoase, pe care le realizează pe potri‐ vă :  [Lidia  Kulikovski,  directorul  general  al  BM  „B.P.  Hasdeu”,  la  55  de  ani]  //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. – 11‐12. – (Vivat, crescat, floreat!).  500. Ce spun alţii, mai deştepți ca noi... : [maxime] / sel. de Vl. Pohilă // BiblioPolis. –  2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 101‐102. – (Staţi şi reflectaţi).  501. Ce spun alţii, mai deştepți ca noi... : [maxime] / sel. de Vl. Pohilă // BiblioPolis. –  2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 59. – (Staţi şi reflectaţi).   502. Cheradi, Natalia. Un exerciţiu foarte dificil, dar merită... : [câteva gânduri despre  competenţele‐cheie ale doamnei Lidia Kulikovski, determinate de studenţii an. III  de la specialitatea Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, la aniversarea a  55‐a] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 21‐23. – (Vivat, crescat, floreat!).  503. Ciobanu‐Gruzinschi,  Veronica.  Ce  reprezintă  o  bibliotecă  italiană  comunală?  :  [Bibl.  „Victorio  Emanuel  II”  din  Roma]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  17,  Nr  1.  –  P. 48‐49. – (Cartea pe glob).  504. Ciocanu, Anatol. Prozatorul Anatolie Paniş : [eseu] // BiblioPolis. – 2006. – Vol.  20, Nr 4. – P. 85. – (À propos).  80 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

505. Ciubucciu, Vlad.  Preoţi  din  Malanéţ  :  [arborele  genealogic  al  lui  Vasile  Mala‐ neţchi] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 55‐56. – (Genealogii).  506. Cogut, Sergiu. Un ghid spiritual de nădejde în labirintul literar : [rec. la volumul  Literatura  universală  (manual  pentru  licee,  cl.  X,  XI,  XII  cu  profil  umanistic),  de  Sergiu Pavlicenco] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 89‐91. – (Recenzii şi  consemnări).  507. Cogut, Sergiu. Un Roman dedicat oraşului nopţilor albe : [rec. la volumul Sankt  Petersburg.  Romanul  şi  romanele  unui  oraş,  Bucureşti,  Ed.  ICR,  2004,  de  Ion  Ianoşi] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 98. – (Recenzii şi consemnări).  508. Coşeri, Tatiana. Andragogia : cum să înveţi ca să înveţi // BiblioPolis. – 2006. –  Vol. 20, Nr 4. – P. 12‐18. – (Teorie şi practică).  509. Coşeri,  Tatiana.  Călătorie  prin  cromatica  naturii  sau  Gânduri  frumoase  despre  colegii noştri (I) // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 46‐47. – (Omagieri).  510. Coşeri, Tatiana. Magia numerelor sau Gânduri frumoase despre colegii noştri (II) //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 62‐63. – (Omagieri).  511. Coşeri, Tatiana. Măsoară şi apreciază : dimensiunile activităţii BM : (bibliotecari,  câştigători ai competiţiilor locale şi naţ. în 2005) // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18,  Nr 2. – P. 12‐15. – (Bilanț).  512. Coşeri,  Tatiana.  Un  nou  ziar.  Într‐un  ceas  bun!  :  [ziarul  on‐line  BiblioCity]  //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 42. – (Evenimente și topuri).  513. Cudlenco, Maria. Biblioteca publică – partener în dezvoltarea comunităţii : [Bibl.  publică Crihana Veche] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 63‐64. – (Din  provincie).  514. Danilov, Maria. Simpozionul naţional Presa scrie istoria // BiblioPolis. – 2006. –  Vol. 18, Nr 2. – P. 44‐46. – (Evenimente și topuri).  515. Despre  geamuri  sparte, teoria relativităţii, o şampanie pe patul de moarte etc. :  [despre Iosif Niculescu ; Gheorghe Istrate ; Gheorghe Grigurcu ; Porumbel Dobro‐ geanu  ;  Henri  Troyat]  /  sel.  de  Alexandru‐Horaţiu  Frişcu  //  BiblioPolis.  –  2006. –  Vol. 20, Nr 4. – P. 112. – (Cafeneaua literară).  516. Dimitrov, Alexei. Lectura în spaţiul nostru : [eseul studentului de la USM despre  lectură] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 101‐103. – (Divertis‐club).  517. Feodoruc,  Tatiana.  Chişinăul  citeşte  cu  plăcere  cărţi  noi  :  [totalurile  campaniei  Chişinăul  citeşte  o  carte  :  romanul  Viaţa  mai  târziu,  de  Haralambie  Moraru]  //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 27‐30. – (Viața filialelor).  518. Foiu, Taisia. Breviar bibliografic : [biobibliogr. apărute în prima jumătate a anului  2006  la  BM  „B.P.  Hasdeu”  :  Alecu  Russo,  Ion  Bejenaru,  Lidia  Kulikovski,  Eliza  Botezatu,  Nicolae  Iorga  și  permanențele  istoriei;  bibliogr.  sel.]  //  BiblioPolis.  –  2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 88‐91. – (Cartea de specialitate).  519. Foiu, Taisia. Breviar bibliografic : [prez. biobibliogr : Ianoş Ţurcanu, Vladimir Rus‐ nac, Victor Dumbrăveanu, Aurel Scobioală] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. –  P. 83‐85. – (Cartea de specialitate).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

81


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

520. Foiu,  Taisia.  CID  –  un  deceniu  în  serviciul  comunităţii  chişinăuiene  //  BiblioPo‐ lis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 18‐21. – (Viața bibliotecii).  521. Ghinculov,  Silvia.  Succesul  ei  este  şi  succesul  nostru  sau  Câteva  gânduri  lângă  Marele  Zid  :  [la  aniversarea  Lidiei  Kulikovski]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  17,  Nr 1. – P. 17‐18. – (Vivat, crescat, floreat!).  522. Goian,  Natalia.  Analiza  documentară  de  conţinut  :  abordări  teoretice  //  Bib‐ lioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 20‐26. – (Teorie și practică).  523. Goian,  Natalia.  Catalogarea  înainte  de  publicare  :  experienţe  //  BiblioPolis.  –  2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 24‐26. – (Teorie și practică).  524. Gorincioi, Tamara. Presa din Basarabia – cea care a ţinut vie flacăra ideilor naţio‐ nale : [rec. la cartea Presa din Basarabia: analize, contexte, valori (1854‐2004)] //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 85‐87. – (Cartea de specialitate).  525. Gorincioi,  Tamara.  Un  pod  al  spiritualităţii,  de  la  Nistru  la  Olt  //  BiblioPolis.  –  2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 58‐62. – (Itinerarele frăției).  526. Gorincioi, Tamara. Un testament iorgian artistico‐filozofic, valabil peste timpuri :  [consemnări la volumul Cugetări de Nicolae Iorga, Ed. „Prometeu”, 2005] // Bib‐ lioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 89‐91. – (Recenzii și consemnări).  527. Grossu,  Silvia.  Basarabia  –  prima  publicaţie  în  limba  română  la  est  de  Prut  //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 72‐75. – (File de cronică).  528. Gudcov,  Irina.  „Cântec  fără  răspuns”  :  [gânduri  de  licean  despre  Nichita  Stă‐ nescu] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 109. – (Impresii de lectură).  529. Hadârcă, Ion. Spirit doct, de biblio‐gospodar : [la aniversarea dr. Lidia Kulikovski,  director  general  al  BM  „B.P.  Hasdeu”]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  17,  Nr  1.  –  P. 17. – (Vivat, crescat, floreat!).  530. Harjevschi,  Mariana.  Breviar  juridic  autohton  :  [acte  normative  referitoare  la  biblioteci] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 34. – (Politici de bibliotecă).  531. Harjevschi, Mariana. Breviar juridic autohton : [cu privire la majorarea salariilor  din unităţile bugetare] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 32. – (Politici de  bibliotecă).  532. Hasdeu, B.P. Despre organizarea şi completarea bibliotecei naciunali (II) // Bib‐ lioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 53‐57. – (Patronul nostru spiritual).  533. Hărăzită  pentru  a  munci  în  slujba  cărţii  :  [omagiu  adus  directorului  CAIE  Elena  Dabija] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 45‐46. – (Omagieri). – (Sem‐ nat : Colectivul CAIE)  534. Ilin, Stancu. Erudiţie şi patriotism : [despre B.P. Hasdeu] // BiblioPolis. – 2006. –  Vol. 18, Nr 2. – P. 50‐52. – (Patronul nostru spiritual).  535. Ipoteze  provocatoare  :  [viziunea  originală  a  Forumului  Taiga  asupra  viitorului  bibl.] / identificare şi coment. de conf. univ. dr. Lidia Kulikovski // BiblioPolis. –  2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 104‐105. – (Divertis‐club).  82 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

536. Kulikovski, Lidia. Atestarea – 2006 : un prilej de a evalua competenţele, profe‐ sionalismul,  individualitatea  lucrătorilor  BM  :  [bilanţul  primei  atestări  în  dome‐ niu] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 8‐12. – (Bilanț).  537. Kulikovski,  Lidia.  Exemplu  de  devotament  uman,  profesional  şi  instituţional  :  [Elena  Grăjdeanu  la  aniversare]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  17,  Nr  1.  –  P.  43‐ 44. – (Omagieri).  538. Kulikovski,  Lidia.  Gânduri  aniversare  pentru  Elena  Roşca  :  [despre  directorul  Filialei „Alba Iulia” la aniversare] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 48‐ 49. – (Omagieri).  539. Kulikovski, Lidia. Mult stimate Domnule Profesor Ion Stoica : [mesaj de urare cu  ocazia aniversării] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 10. – (À propos).  540. Kulikovski, Lidia. 125 de ani de lectură publică la Brăila : [Bibl. Judeţeană „Panait  Istrati”  şi  Muzeul  Brăilei  au  marcat  125  de  ani  de  la  fondare]  //  BiblioPolis. –  2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 24‐27. – (Itinerarele frăției).  541. Kulikovski, Lidia. O strategie promiţătoare: i2010 : [coment. la art. Rolul bibliote‐ cilor  în  societatea  informaţională,  de  Viviane  Rediing]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol. 17, Nr 1. – P. 27. – (Politici de bibliotecă).  542. Kulikovski, Lidia. Prin Polonia : Biblioteca Naţională, sanctuar al spiritului polon //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 64‐68. – (Note de drum).  543. Kulikovski,  Lidia.  Prin  Polonia  :  Biblioteca  Publică  din  Varşovia  //  BiblioPolis.  –  2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 64‐69. – (Note de drum).  544. Kulikovski, Lidia. Responsabilitate, omenie, perseverenţă, viteză, calitate... : [Eva  Roşcovanu, manager, Serviciul întreţinere al BM „B.P. Hasdeu”, la aniversare] //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 44‐45. – (Omagieri).  545. Kulikovski, Lidia. Toamna la Vaslui – biblioteca în prim‐plan : [Bibl. Judeţeană „Ni‐ colae Milescu Spătarul”, Vaslui] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 44‐46. –  (Cu fața spre dvs.).  546. Kulikovski,  Lidia.  Trăirea  prin  bibliotecă  şi  carte,  pentru  bibliotecă  şi  carte  :  [la  aniversarea  Iuliei  Tătărescu,  şef,  Serviciul  bibliografic,  Bibl.  Șt.  a  Univ.  Agrare;  preşedintele  Com.  Tehnic  Nr.  1]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  19,  Nr  3.  –  P.  44‐ 46. – (Omagieri).  547. Kulikovski,  Lidia.  Un  centenar  de  lectură  publică  la  Bârlad  //  BiblioPolis.  –  2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 51‐55. – (Itinerarele frăției).  548. Kulikovski,  Lidia.  Zinaida  Sochircă  –  bibliotecarul  care  a  dat  contur  durabil  bibliotecii ULIM : [la aniversarea directorului DIB ULIM] // BiblioPolis. – 2006. –  Vol. 20, Nr 4. – P. 65‐66. – (Omagieri).  549. La „Capşa”, unde vin toţi seniorii... : [crâmpeie interesante despre scriitori] / sel.  de  Alexandru‐Horaţiu  Frişcu  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  18,  Nr  2.  –  P.  100.  –  (Cafeneaua literară).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

83


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

550. Labliuc, Elena. Abordarea în complex a bibliotecii contemporane // BiblioPolis. –  2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 42‐43. – (La colegii noștri).  551. Lepădatu, Efimia. [Câţi copii, atâtea poveşti]. Приди, сказка, приди! : [studioul  Vdohnovenie  la  Filiala  „I.  Mangher”]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  20,  Nr  4.  –  P. 37‐38. – În limba rusă. – (Viața filialelor).  552. Luchian, Mihai. „A fi conectat” : [Gânduri de licean despre Nichita Stănescu] //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 109‐110. – (Impresii de lectură).  553. Madan, Ion. Din Zodia Mărţişorului cel purtător de noroc : [aniversarea a 55‐a a  dr. Lidia Kulikovski, director general al BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2006. –  Vol. 17, Nr 1. – P. 13‐14. – (Vivat, crescat, floreat!).  554. Manifestul  de  la  Alexandria  privind  bibliotecile  şi  societatea  informaţională  în  curs  de  dezvoltare  /  trad.  din  limba  engl.  de  M.  Harjevschi  //  BiblioPolis.  –  2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 31. – (Politici de bibliotecă).  555. Memento  :  Stănescu  Nichita  –  strict  necesar  :  [de  Vlad  Pohilă]  //  BiblioPolis.  –  2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 106‐107. – (À propos).  556. Metleaeva, Miroslava. [Cu drag, despre Cartea cărţilor]. Немного о Книге книг :  [despre  Tora  evreiască]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  19,  Nr  3.  –  P.  76‐79.  –  În  limba rusă. – (Eseu).  557. Metleaeva,  Miroslava.  [O  succesoare  demnă  a  Dariei  Harjevschi].  Достойная  преемница  Дарьи  Харжевской  :  [Lidia  Kulikovski,  director  general  al  BM  „B.P. Hasdeu”, la 55 de an] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 23. – (Vivat,  crescat, floreat!). – În limba rusă.  558. Moraru,  Haralambie.  Fărădelegea  (altora)  şi  durerea  (noastră),  ca  personaje  literare : [rec. la cartea Eclipsa, Ed. „Augusta”, Timişoara, de M. Gh. Cibotaru] //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 92‐93. – (Recenzii și consemnări).  559. Onciu,  Parascovia.  O  bibliotecă  devenită  simbol  al  atracţiei  polilor  :  [Filiala  „Transilvania”  la  15  ani  de  la  fondare]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  20,  Nr  4.  –  P. 30‐37. – (Viața filialelor).  560. Pârlea, Gheorghe. ...Cărţile sale vor dăinui până la istovirea timpurilor… : [comu‐ nicare la conf. Mihail Sadoveanu – 125, din 5 noiem. 2005, Fălticeni] // BiblioPo‐ lis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 41‐42. – (Revenire la izvoare).  561. Petrescu, Victor. Biblioteca : scenarii noi provocate de Societatea Informaţiona‐ lă // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 8‐12. – (Teorie și practică).  562. Petrescu, Victor. Bibliotecile ca structuri organizaţionale // BiblioPolis. – 2006. –  Vol. 19, Nr 3. – P. 12‐17. – (Teorie și practică).  563. [Pînzaru, Ludmila]. Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale // BiblioPolis. –  2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 23. – (Viața bibliotecii). – (Semnat : L. P.).  564. Pînzaru, Ludmila. O bază de date în continuă evoluţie : [World‐Cat] // BiblioPo‐ lis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 26‐28. – (Teorie și practică).  84 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

565. Pohilă, Vlad. Adolescenţii şi cărţile sau cu adevărat, „nimic nu este altceva”... :  [medalionul  lit.  Nichita  Stănescu,  la  Filiala  „O.  Ghibu”,  şi  medalionul  Mihail  Sadoveanu,  la  Liceul  „Mihail  Sadoveanu”  din  Călăraşi]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol. 20, Nr 4. – P. 93‐95. – (Divertis‐club).  566. Pohilă,  Vlad.  Apar  şi  la  noi  manuale  în  domenii  de  strictă  specializare  :  [rec.  la  man.  Organizarea  informaţiei  :  Analiza  documentară,  de  N.  Goian,  conf.  univ.  dr.] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 81‐82. – (Cartea de specialitate).  567. Pohilă,  Vlad.  Biblioteca  văzută  din  interior  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  19,  Nr 3. – P. 5‐7. – (Editorial).  568. Pohilă,  Vlad.  Bibliotecile  până  la  şi  după  sărbători  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol. 20, Nr 4. – P. 5‐7. – (Editorial).  569. Pohilă,  Vlad.  Ce  mit  frumos  :  dragostea  de  carte!...  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol. 20, Nr 4. – P. 67‐74. – (Eseu).  570. Pohilă,  Vlad.  Cel  mai  bun  cadou  oriunde  şi  oricând  –  cartea  //  BiblioPolis.  –  2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 5‐7. – (Editorial).  571. Pohilă, Vlad. Cinci puncte de pe harta românească : [impresii de călătorie la Bo‐ toşani, Ipoteşti şi în alte localităţi din România] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18,  Nr 2. – P. 70‐80. – (Note de drum).  572. Pohilă, Vlad. Cu drag de Mălăieştii din preajma Râşcanilor : [rec. la monogr. sa‐ tului Acasă la Mălăieşti : Documente de mărturii... / coord. : A. Scobioală] // Bib‐ lioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 93‐97. – (Recenzii și consemnări).  573. Pohilă,  Vlad.  Diferenţieri  absurde  şi  păguboase,  dar  oricum  sortite  gropii  de  gunoi a istoriei : [împotriva opoziţiei forţate „moldovenesc‐român”] // BiblioPo‐ lis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 3‐6. – (Editorial).  574. [Pohilă,  Vlad].  Două  evocări,  două  „vase  comunicante”  :  [scriitorul  Al.  Robot  şi  Chişinăul] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 8‐11. – (De Hramul orașu‐ lui – (Semnat : Vl. Prisăcaru).  575. Pohilă, Vlad. Dualul ex‐iugoslav : ieri şi azi, posibil şi mâine... : [despre lit. şi cul‐ tura  din  Serbia  şi  Slovenia]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  19,  Nr  3.  –  P.  50‐53.  –  (Cartea pe glob).  576. Pohilă,  Vlad.  Gustul  amărui  al  merelor  moldoveneşti,  la  răscrucea  sec.  XX‐XXI  :  [rec. la cartea Hai la mere! : povestiri, schiţe, miniaturi... de Nicolae Rusu, 2005] //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 50‐51. – (Recenzii și consemnări).  577. [Pohilă, Vlad]. ...Între cuvintele proprii şi cuvinte tălmăcite : [despre poeta, publi‐ cista şi trad. Miroslava Metleaeva] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 80. –  (À propos). – (Semnat : Vl. P.)  578. [Pohilă,  Vlad].  La  Sediul  Central,  sfidând  gerurile  de  afară...  :  [lansarea  cărţii  Tăcerea de până la cuvânt de Ninela Caranfil la Sediul Central al BM „B.P. Has‐ deu”] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 37. – (Viața filialelor).– (Semnat :  Cronicar).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

85


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

579. Pohilă,  Vlad. Mai mult decât o bibliografie : [despre st. doc.‐informativ Revista  „Arhivele Basarabiei” (1829‐1938), de Ion Şpac] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20,  Nr 4. – P. 78‐80. – (Cartea de specialitate).  580. Pohilă, Vlad. O doamnă, o biografie, o bibliografie – şi toate trei pe nota maxi‐ mă… : [despre Tamara Gorincioi, ziaristă, lucrătoare la bibl. din Vadul lui Vodă] //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 57‐58. – (Prilej).  581. [Pohilă, Vlad]. O dragoste fără sfârşit pentru plaiurile natale : [rec. la două cărţi  ale lui I. Mărgineanu : Oameni din Munţii Apuseni – judeţul Alba : Dicționar fără  sfârşit. – Alba Iulia : Ed. „Altip”, 2005 şi 100 români ai Marii Uniri : Mănunchi de  Tricolor  şi  „Deşteaptă‐te,  române!”,  readus  în  inimi.  –  Alba  Iulia  :  Ed.  „Altip”,  2005]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  17,  Nr  1.  –  P.  52‐54.  –  (Recenzii  și  consem‐ nări). – (Semnat : Vlad Prisăcaru).  582. [Pohilă, Vlad]. O realizare de seamă pe tărâmul bibliologiei : [rec. la cartea conf.  univ. dr. L. Kulikovski, Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul biblioteci‐ lor] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 75‐77. – (Cartea de specialitate). –  (Semnat : V. Prisăcaru).  583. [Pohilă,  Vlad]. O scriitoare rară, printre cărţi rare : [Claudia Slutu‐Grama, dr. în  filol., ist. lit., Om Emerit al Rep. Moldova] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. –  P. 107. – (À propos). – (Semnat : Vl. P.).  584. [Pohilă,  Vlad].  Ora  eseisticii  de  vârf  într‐o  eră  barbară  :  [rec.  la  cartea  Era  barbară,  de  Ion  Hadârcă,  Ed.  „Garuda‐Art”,  2005]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol. 19, Nr 3. – P. 92‐95. – (Recenzii și consemnări). – (Semnat : Vl. Prisăcaru).  585. Pohilă,  Vlad.  100 de personalităţi notorii ale neamului : [nominalizările, pentru  primii  zece  mari  români]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  18,  Nr  2.  –  P.  47‐48.  –  (Evenimente și topuri).  586. Pohilă,  Vlad. O şansă sigură pentru dăinuirea noastră : [rec. la volumul Cartea,  modul nostru de a dăinui, de Lidia Kulikovski, director general al BM „B.P. Has‐ deu”] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 81‐84. – (Cartea de specialitate).  587. Pohilă,  Vlad.  O  viaţă  dăruită  exemplar  Bibliotecii  şi  Cărţii  :  [despre  bibliologul,  scriitorul  şi  prof.  univ.  dr.  Ion  Stoica,  Univ.  Bucureşti]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol. 17, Nr 1. – P. 7‐9. – (Vivat, crescat, floreat!).  588. [Pohilă, Vlad]. Salonul internaţional de Carte pentru Copii : cărţi, scriitori, lauri //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 43‐44. – (Evenimente și topuri). – (Sem‐ nat : Cronicar).  589. [Pohilă, Vlad]. Sfârşit de iunie cu importante premii literare [ale Uniunii Scriitori‐ lor pentru 2005] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 46‐47. – (Evenimente  și topuri). – (Semnat : Vl. Prisăcaru).  590. [Pohilă, Vlad]. Sinceritatea, ca o condiţie sine qua non a poeziei : [rec. la cartea  Dragoste şi neîmpăcare : poezii, de Ionel Căpiţă] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18,  Nr 2. – P. 97‐99. – (Recenzii și consemnări). – (Semnat : Vlad Prisăcaru).  86 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

591. Pohilă, Vlad. Ultima carte a Mioarei Avram : [rec. la volumul Studii de morfologie  a  limbii  române,  Bucureşti,  Ed.  Acad.  Române,  2005]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol. 19, Nr 3. – P. 86‐89. – (Recenzii și consemnări).  592. Pohilă, Vlad. Venirea perpetuă a lui Nichita Stănescu la Chişinău : [N. Stănescu şi  cultura în Basarabia anilor '70 ai sec. XX] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. –  P. 102‐105. – (Impresii de lectură).  593. Popovici,  Ştefan.  Destinul  Basarabiei  în  publicistica  eminesciană  şi  cea  din  R. Moldova  la  începutul  mileniului  III  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  19,  Nr  3.  –  P. 69‐71. – (Eminesciana).  594. Popovici,  Ştefan.  Peste  timpuri  şi  generaţii,  Luceafărul...  :  [Colocviul  Naţional  studenţesc  Mihai  Eminescu,  ed.  a  XXXI‐a,  desfăşurat  la  Iaşi]  //  BiblioPolis.  –  2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 38‐40. – (Eminesciana).  595. Rău,  Alexe.  Un  veac  de  nesingurătate  a  cărţii  la  Hânceşti  :  [100  de  ani  ai  Bibl.  Publice „Antonie Plămădeală”] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 47‐50. –  (Cu fața spre dvs.).  596. Reding, Viviane. Rolul bibliotecilor în societatea informaţională / trad. din limba  engl. de L. Kulikovski // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 28‐32. – (Politici  de bibliotecă).  597. Replica de la CALIMERA la iniţiativa UE i2010 privind bibliotecile digitale / trad.  din limba engl. de M. Harjevschi // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 32‐ 33. – (Politici de bibliotecă).  598. Robot, Al. Zgomotele Chişinăului // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 11. –  (De Hramul orașului).  599. Rusu,  Nicolae.  Destin  halucinant  :  [rec.  la  romanul  Ultimul  tren  spre  România:  Romanul  Basarabiei,  Bucureşti,  Ed.  „Snagov”,  2006,  de  Anatolie  Paniş]  //  Bib‐ lioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 81‐84. – (Recenzii și consemnări).  600. Rusu,  Nicolae.  Maistru,  dar  şi  calfă  :  [despre  volumul  de  poezii  Între  somn  şi  veghe,  de  Andrei  Burac]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  19,  Nr  3.  –  P.  96‐98.  –  (Recenzii și consemnări).  601. Rusu, Nicolae. Preot Suprem în Templul Cărţii : [Lidia Kulikovski, dr. conf. univ.,  director  general  al  BM  „B.P.  Hasdeu”,  la  55  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol. 17, Nr 1. – P. 20‐21. – (Vivat, crescat, floreat!).  602. Scobioală, Genoveva. Alexandru Sadi‐Ionescu : „Devotat slujitor al cărţii”, dăruit  „cu cea mai evanghelică răbdare” // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 58‐ 60. – (Bibliologi de seamă).  603. Scobioală, Genoveva. Ioan Bianu – „Un mare suflet şi un mare exemplu” // Bib‐ lioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 28‐32. – (Bibliologi de seamă).  604. Slutu‐Grama,  Claudia.  Al  nostru  bun  dascăl,  coleg  şi  prieten  de  la  Bucureşti  :  [despre  savantul,  istoricul  culturii,  acad.  Gabriel  Ştrempel]  //  BiblioPolis.  –  2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 46‐47. – (Omagieri).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

87


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

605. Slutu‐Grama, Claudia. Cometele din sânge : [poezii] // BiblioPolis. – 2006. – Vol.  19, Nr 3. – P. 106. – (Moment poetic).  606. Spovedanii  scriitoriceşti  :  [ale  lui  :  Gheorghe  Grigurcu  ;  Daniel  Corbu  ;  Andrei  Udişteanu  ;  Nicolae  Manolescu]  /  sel.  de  Alexandru‐Horaţiu  Frişcu  //  BiblioPo‐ lis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 108. – (Cafeneaua literară).  607. Stănescu,  Nichita.  Nimic  nu  este  altceva  :  [poezie]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol. 20, Nr 4. – P. 111. – (Moment poetic).  608. Suvac, Natalia. Conflictul ca instrument de dezvoltare : [cazul Bibl. Șt. a ASEM] //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 39‐41. – (La colegii noștri).  609. Şoimaru,  Vasile. O ascensiune uimitoare : de la Jdanov la Hasdeu! : [Lidia Kuli‐ kovski,  director  general  al  BM  „B.P.  Hasdeu”,  la  55  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 19‐20. – (Vivat, crescat, floreat!).  610. Şpac,  Ion.  Manageră  performantă  sau  Despre  arta  conducerii  :  [dna  Lidia  Kuli‐ kovski,  director  general  al  BM  „B.P.  Hasdeu”,  la  55  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 14‐16. – (Vivat, crescat, floreat!).  611. Şpac,  Ion. Ne‐a părăsit, copleşit de frumoase proiecte de creaţie... : [in memo‐ riam Vlad Chiriac] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 35‐38. – (Remem‐ ber).  612. Turvinenco,  Valentina Propagator dezinteresat al valorilor spirituale germane :  [Volker  Barck,  prof.  de  limba  germ.,  voluntar  la  Serviciul  de  carte  germană]  //  BiblioPolis. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 22‐23. – (Viața bibliotecii).  613. Ţurcan, Nelly. Arhive electronice deschise – un nou acces la informaţia ştiinţifi‐ că // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 16‐19. – (Teorie și practică).  614. Ulianovschi,  Doina.  „Noi”.  Gânduri  de  licean  despre  Nichita  Stănescu  //  Bib‐ lioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 108. – (Impresii de lectură).  615. Uncu,  Ala. Viitorii bibliotecari în căutarea beneficiarului ideal : [rezultatele cer‐ cet. sociol. realizată cu nonutilizatorii BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2006. –  Vol. 20, Nr 4. – P. 23‐26. – (Barometru).  616. Vasiliu, Lucian. Triumful bibliotecii : [Biblioteca Municipală „Stroe S. Belloescu”,  Bârlad, la 100 de ani] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 92. – (Divertis‐ club).  617. Vulpe,  Elena.  Spectacol  de  poezie  –  o  nouă  formă  de  activitate  culturală  :  [la  Filiala „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 20, Nr 4. – P. 18‐22. – (Teorie și  practică).  618. Vulpe,  Elena.  Zilele  Ghibu  sub  semnul  perenităţii  istoriei  :  [Zilele  O.  Ghibu  la  Chişinău] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 36‐39. – (Viața filialelor).  619. Zatic,  Angela.  O  bibliotecă  sătească  cinsteşte  numele  eminescologului  George  Munteanu  :  [bibl.  publică  din  satul  Bravicea]  //  BiblioPolis.  –  2006.  –  Vol.  18,  Nr 2. – P. 49. – (Din provincie).  88 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

2007 620. ...A avut mult curaj de a se exprima liber, direct, în orice regim : [actorul Florian  Pitiş] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 124‐125. – (Remember).  621. Balaban, Claudia. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii : Miracol cu surpri‐ ze : Ed. a XI‐a : [colab. BNCRM cu BM „B.P. Hasdeu” şi Filiala „O. Ghibu”] / consem‐ nare : Raia Rogac // BiblioPolis. – 2007. – Vol 22, Nr 2. – P. 55‐58. – (Cronică).  622. Balmuş, Pavel. Notă‐comentariu : [la art. lui Liviu Papuc Bogdan Petriceicu Has‐ deu,  bibliotecar]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  22,  Nr  2.  –  P.  63‐65.  –  (Patronul  nostru spiritual).  623. Bălcănaşu, Doina‐Lili. Utilizatorul bibliotecii publice între deziderat şi realitate :  [utilizatorul Bibl. Municipale „Radu Rosetti” din Oneşti, Bacău] / Doina‐Lili Bălcă‐ naşu, Diana Puşcaşu // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 18‐23. – (Teorie și  practică).  624. Bâtcă,  Veronica.  Panteonul  cuvintelor  :  [cartea  de  versuri  De‐a  alba‐neagra  a  lingv., poetului, prof. univ. dr., Nicolae Mătcaş] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21,  Nr 1. – P. 87‐89. – (Recenzii și consemnări).  625. Bâtcă, Veronica. Un destin împlinit postum : [monogr. Claudiei Slutu‐Grama Un  nume  la  Templul  Adevărului  :  Sergiu  Victor  Cujbă]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol. 22, Nr 2. – P. 89‐90. – (Recenzii și consemnări).  626. Bobeică, Constantin. Cea mai scumpă, cea mai iubită carte : [cartea prieteniei –  biblioteca personală] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 59‐61. – (Eseu).  627. Botez, Viorica. B.P. Hasdeu – bibliotecar la Iaşi (1859‐1863) / Viorica Botez, Grigo‐ re Botez // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 45‐56. – (Patronul nostru spiri‐ tual).  628. Brâncoveanu, Valentina. Principala bibliotecă a oraşului în viaţa noastră : [BM la  aniversarea  a  130‐a]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  23,  Nr  3.  –  P.  18‐19.  –  (Bib‐ lioteca Municipală – 130 de ani).  629. Bulat,  Larisa.  Încă  o  bibliotecară  împătimită  de  ştiinţă  :  [Tatiana  Luchian,  BNRM] / Larisa Bulat, Ludmila Bulat // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 96‐ 97. – (Oameni și cărți).  630. Bulat, Ludmila. Impresionantă manifestare omagială : [eveniment şt. şi cultural :  conf.  comemorativă  Anton  Golopenţia  (1909‐1951),  reprezentant  de  frunte  al  Şcolii româneşti de sociologie, organizată de : Bibl. Şt. a ASEM, Bibl. Municipală  „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 23‐25. – (Eveniment).  631. Bulat, Ludmila. Studiu util şi (mult) aşteptat : [rec. la cartea Românii de la Est de  Bug (2 vol., aut. Anton Golopenţia, introd., note şi coment. Sanda Golopenţia] //  BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 86‐88. – (Recenzii și consemnări).  632. Bulat,  Ludmila.  Valentin  Mândâcanu,  inedit  :  [rec.  la  volumul  Între  acasă  şi  acasă, aut. Valentin Mândâcanu] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 114‐ 116. – (Recenzii și consemnări).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

89


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

633. Bulduma,  Gabriela.  Lector  fără  voie  :  [eseu  despre  lectura  stradală  :  lucrările  studenţilor  USM] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22,  Nr 2. – P. 31‐32. –  (Viziuni  –  secolul XXI).  634. Butucel,  Elena.  BP  „Ovidius”  –  o  săptămână  cu  uşile  mereu  deschise  :  [Săptă‐ mâna uşilor deschise la Filiala „Ovidius”] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. –  P. 33‐35. – (Viața filialelor).  635. Butucel,  Elena.  Publicul  cititor  şi  potenţial  al  bibliotecilor  :  [rezultatele  cercet.  sociol.] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 20‐22. – (Teorie și practică).  636. Calendarul  aniversărilor  culturale  –  2007  :  [apr. – iul.] // BiblioPolis. – 2007. –  Vol. 21, Nr 1. – P. 107‐112. – (Pentru agenda dvs.).  637. Calendarul aniversărilor culturale – 2007 : [aug. – oct.] // BiblioPolis. – 2007. –  Vol. 23, Nr 3. – P. 128‐130. – (Pentru agenda dvs.).  638. Calendarul  aniversărilor  culturale  –  2007  :  [noiem.  –  dec.]  //  BiblioPolis.  –  2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 115‐120. – (Pentru agenda dvs.).  639. Calendarul  aniversărilor  culturale  –  2008  (Date  remarcabile  şi  memorabile  –  decenii,  ani,  luni,  săptămâni,  zile  internaţionale  /  mondiale,  comemorative  şi  profesionale,  aniversări,  sărbători  tradiţionale  şi  naţionale)  :  [ian.  –  mar.]  //  BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 114‐120. – (Pentru agenda dvs.).   640. Caraman,  Viorica‐Elena.  Limpezimea  din  vechile  oglinzi  :  [impresii  de  lectură  despre  volumul  Flacăra  din  vechile  oglinzi  de  Andrei  Burac]  //  BiblioPolis.  –  2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 91‐92. – (Impresii de lectură).  641. Cebotari, Elena. Biblioteca „Liviu Rebreanu” – deschidere către întreaga comuni‐ tate municipală : [despre o nouă bibliotecă românească] // BiblioPolis. – 2007. –  Vol. 24, Nr 4. – P. 28‐30. – (Viața filialelor).  642. Cebotari,  Margareta.  Ovidiu  –  primul  poet  modern  din  antichitate  :  [simpoz.  Ovidiu  –  poet  al  Romei  şi  al  Tomisului,  la  Filiala  „Ovidius”,  dedicat  aniversării  a  2050‐a de la naştere] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 36‐39. – (Viața  filialelor).  643. Cimpoi, Mihai. Principala bibliotecă a oraşului în viaţa noastră : [BM „B.P. Has‐ deu” la aniversarea a 130‐a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 14‐15. –  (Biblioteca Municipală – 130 de ani).  644. Coblean,  Olesia.  Constituirea  în  Republica  Moldova  a  sistemului  naţional  de  prestare  a  serviciilor  informaţionale  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  21,  Nr  1.  –  P. 21‐22. – (Teorie și practică).  645. Cogut,  Sergiu. Mihail Bahtin, savant de talie universală // BiblioPolis. – 2007. –  Vol. 24, Nr 4. – P. 109‐113. – (Eseu).  646. Cogut, Sergiu. Un scriitor îndrăgostit de erudiţie antropologică : [Mircea Eliade] //  BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 46‐48. – (Anul Național Mircea Eliade).  647. Condrea, Irina. Principala bibliotecă a oraşului în viaţa noastră : [BM la aniversa‐ rea a 130‐a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 14. – (Biblioteca Munici‐ pală – 130 de ani).    Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”  90   


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

648. Cosmescu, Alexandru. Alte spaţii, alt timp : Mircea Eliade şi Michel Foucault //  BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 68‐71. – (Anul Național Mircea Eliade).  649. Costiuc, Tatiana. O carte mare cu destin de om : [Biblia de la Sankt Petersburg,  din 1819] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 43‐45. – (Valori perene).  650. Coşeri, Tatiana. Cultura în structurile infodocumentare : abordări etimologice şi  ştiinţifice // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 15‐18. – (Teorie și practică).  651. Coşeri,  Tatiana.  Managementul  cunoaşterii  la  Biblioteca  Municipală  :  repere  despre campania O oră de formare în fiecare zi : [dezvoltarea profesională a biblio‐ tecarilor] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 29‐33. – (Teorie și practică).  652. Cotoman,  Ludmila.  De  la  Eminescu  pornire...  :  [despre  monogr.  graficianului  Gh. Vrabie Aurel David – timpul, artistul şi opera] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21,  Nr 1. – P. 94‐96. – (Impresii de lectură).  653. Creţu, Constantin. Introducere la Eliade, Ionesco şi Cioran : [eseuri studenţeşti] //  BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 46‐51. – (Anul Național Mircea Eliade).  654. Cucereanu,  Viorica.  Eugen  Doga,  compozitor,  academician  //  BiblioPolis.  –  2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 59. – (Anul Eugen Doga).  655. Cudlenco, Maria. Copiii şi părinţii învaţă : [programul Citim cu voce tare] // Bib‐ lioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 94‐95. – (Oameni și cărți).  656. Dabija, Elena. Steaua noastră de veghe : [despre ediţiile recent intrate în patri‐ moniul CAIE] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 28‐32. – (Viața filialelor).  657. Doroşenco, Ludmila. Am crescut în preajma cuvântului... : [despre cartea de ver‐ suri Treptat‐treptat de Vasile Nedelescu] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. –  P. 116‐117. – (Recenzii și consemnări).  658. Doroşenco,  Ludmila.  Podurile  de  flori  mai  sunt  trecătoare  :  [conf.  Traian  Her‐ seni –  personalitate  ilustră  a  sociologiei,  antropologiei  şi  psihosociologiei  româ‐ neşti, desfășurată la ASEM] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 91‐94. –  (Oameni și cărți).  659. Doroşenco,  Ludmila.  Urme  întruchipate  în  manuscrise  bune  de  tipar  :  [red.  de  carte Valentina Batâr la 55 de ani] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 72‐ 75. – (Oameni și cărți).  660. Dumbrăveanu, Luminiţa. Aprecieri, referinţe, amintiri despre maestru : [compo‐ zitorul  Eugen  Doga]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  24,  Nr  4.  –  P.  52‐58.  –  (Anul  Eugen Doga).  661. Dumbrăveanu,  Luminiţa.  Muzicianul  academician  :  O  biografie  neromanţată  //  BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 49‐53. – (Anul Eugen Doga).  662. Feodoruc,  Tatiana.  Chişinăul  citeşte  mereu  cărţi  noi  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol. 24, Nr 4. – P. 24‐28. – (Viața filialelor).  663. Frişcu, Alexandru‐Horațiu. „Hibridizarea” bibliotecii – rod al vieţii ori „sâmbure‐ al pieirii”? : [dezbatere referitoare la viitorul bibliotecii] // BiblioPolis. – 2007. –  Vol. 24, Nr 4. – P. 22‐23. – (Teorie și practică).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

91


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

664. Frişcu, Alexandru‐Horațiu. Nemurirea prin carte // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23,  Nr 3. – P. 27‐28. – (Bibliotecari și atitudini).  665. Gorincioi, Tamara. Principala bibliotecă a oraşului în viaţa noastră : [BM la ani‐ versarea a 130‐a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 21‐22. – (Biblioteca  Municipală – 130 de ani).  666. Graur,  Felicia.  Lectorul  viitorului  :  [eseu  despre  lectură,  lucrările  studenţilor  USM] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 29‐30. – (Viziuni – secolul XXI).  667. Grossu,  Silvia.  Slujitor la două altare – al sacrului şi al culturii (I) : [Mitropolitul  Gurie Grosu] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 43‐45. – (Cinstirea memo‐ riei).  668. Grossu, Silvia. Slujitor la două altare – al sacrului şi al culturii (II) : [Mitropolitul  Gurie  Grosu]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  23,  Nr  3.  –  P.  64‐70.  –  (Cinstirea  memoriei).  669. Handoca, Mircea. Rectificări necesare în legătură cu valorificarea bibliografiei şi  creaţiei eliadeşti // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 71‐75. – (Anul Națio‐ nal Mircea Eliade).  670. Harjevschi,  Mariana. Dreptul de împrumut public şi bibliotecile // BiblioPolis. –  2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 36‐38. – (Breviar juridic).  671. Iachim, Ion. Principala bibliotecă a oraşului în viaţa noastră : [BM la aniversarea  a 130‐a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 19 ‐21. – (Biblioteca Munici‐ pală – 130 de ani).  672. Ingmar Bergman a murit calm şi liniştit pe insula lui : [in memoriam] // BiblioPo‐ lis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 126‐127. – (Remember).  673. Ischimji,  Tatiana.  [Şi  au  prins  glas  paginile  cu  poveşti…]  «И  ожили  страницы  сказок…»  : [citirea şi înscenarea poveştilor la Bibl. „I. Mangher”] // BiblioPolis. –  2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 39. – (Viața filialelor). – În limba rusă.  674. Josanu,  Efim.  Moare  civilizaţia  cărţii?  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  21,  Nr  1.  –  P. 62‐63. – (File de cronică).  675. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a marcat 130 de ani. Eve‐ nimentul s‐a consumat. Ce a rămas? : [dialog postaniversar cu dna conf. univ. dr.  Lidia Kulikovski, director general al BM „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Vlad Pohi‐ lă // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 10‐14. – (Bilanț).  676. Kulikovski,  Lidia.  Biblioteca  Municipală  rămâne  o  instituţie  relevantă  pentru  chişinăuieni // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 8‐13. – (Bilanț 2006).  677. Kulikovski,  Lidia. BM „B.P. Hasdeu” a  împlinit 130  de ani  de  prezenţă activă în  viaţa Chişinăului : [scurt istoric] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 9‐13. –  (Cuvântul directorului).  678. Kulikovski, Lidia. Lectura : [rec. la rev. de specialitate a Bibl. Judeţene „O. Goga”,  Cluj‐Napoca] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 85‐87. – (Revista revis‐ telor).  92 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

679. [Kulikovski, Lidia].  Lumina  cărţii  :  [rec.  la  publ.  anuală  a  Bibl.  Judeţene  „Lucian  Blaga”,  Alba  Iulia]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  24,  Nr  4.  –  P.  89‐90.  –  (Revista  revistelor). – (Semnat : Lidia Andronic).  680. Kulikovski, Lidia. Paradis ar putea fi şi titlul unei vizite de documentare… : [vizita  de documentare şi schimbul de experienţă a unui grup de bibliotecari de la BM  „B.P. Hasdeu” la Bibl. Județeană „O. Goga”, Cluj‐Napoca] // BiblioPolis. – 2007. –  Vol. 24, Nr 4. – P. 60‐63. – (Itinerarele frăției).  681. [Kulikovski,  Lidia]. Rafturi  : [rec. la o nouă rev. de specialitate a  Bibl. Județene  „Panait  Istrati”  din  Brăila]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  24,  Nr  4.  –  P.  87‐89.  –  (Revista revistelor). – (Semnat : L. Atamanu).  682. Kulikovski,  Lidia.  Ranganathan  –  aniversarea  unui  mare  bibliolog  al  sec.  XX  //  BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 9‐14. – (Teorie și practică).  683. Kulikovski,  Lidia.  Rigorile  internaţionale  actuale  ale  organizării  şi  funcţionării  bibliotecilor publice : [rec. la volumul Rigorile internaţionale actuale ale organi‐ zării  şi  funcţionării  bibliotecilor  publice  (Expozeu  şi  comentarii  asupra  „Ghidului  IFLA‐UNESCO”,  de  Alexe  Rău,  îngr.  :  Vera  Osoianu]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol. 24, Nr 4. – P. 79‐81. – (Cartea de specialitate).  684. Kulikovski, Lidia. Tendinţe şi schimbări de scene în biblioteci la solicitarea viito‐ rului // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 14‐18. – (Teorie și practică).  685. Kulikovski, Lidia. Un portret de bibliotecar ca un demers afectiv : [la aniversarea  prim‐directorului  adjunct  al  BM  „B.P.  Hasdeu”  Larisa  Câşlaru]  //  BiblioPolis.  –  2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 66‐68. – (Omagieri).  686. Kulikovski,  Lidia.  Un  târg  de  carte  ca  o  poveste...  :  [Focşani,  Bibl.  Judeţeană  „Duiliu Zamfirescu”, Vrancea] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 51‐54. –  (Cu fața spre dvs.).   687. Medved, Olga. [Biblioteca, loc potrivit pentru comunicare şi relaxare]. Библио‐ тека – место общения и праздника : [activitatea cluburilor la Filiala „M. Lomo‐ nosov”] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 43‐45. – (Viața filialelor). – În  limba rusă.  688. Melinti,  Maxim. O rază de iluminare culturală şi spirituală : [rec. la volumul lui  Nicolae Fuştei „Curierul Ortodox” – o rază de iluminare culturală şi spirituală] //  BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 111‐113. – (Recenzii și consemnări).  689. Moldovanu,  Dumitru.  Principala  bibliotecă  a  oraşului  în  viaţa  noastră  :  [BM  la  aniversarea a 130‐a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 17. – (Biblioteca  Municipală – 130 de ani).  690. Moţoc,  Radu.  Carmen  Sylva,  o  uimitoare  regină  a  României  //  BiblioPolis.  –  2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 105‐106. – (Divertis‐club).  691. Nedzelschi,  Ecaterina.  Biblioteca  „Adam  Mickiewicz”  vă  aşteaptă!  //  BiblioPo‐ lis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 32‐34. – (Viața filialelor).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

93


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

692. Nicu,  Ghenadie.  Anonimatul  bine  făcut  :  [despre  scriitorul  Aurel  Scobioală]  //  BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 123‐124. – (Remember).  693. O  nelegiuire  :  [scrisoare  cu  privire  la  schimbarea  numelui  Bibl.  Municipale  din  „Jdanov” în „Hasdeu”, art. reluat  din Lit. şi arta, 1988] // BiblioPolis. – 2007.  –  Vol. 23, Nr 3. – P. 42. – (File de cronică). – (Semnat : Corcodel, Enache, Nicurici,  Palade, lucrători de la trustul „Monolit”).  694. Oloi, Vlad. Principala bibliotecă a oraşului în viaţa noastră : [BM la aniversarea a  130‐a, student la  Univ.  Tehnică] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P.  25‐ 26. – (Biblioteca Municipală – 130 de ani).  695. Papuc,  Liviu.  Bogdan  Petriceicu  Hasdeu,  bibliotecar  [la  Biblioteca  Universitară  „Mihai Eminescu” din Iaşi (1859‐1863)] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. –  P. 59‐62. – (Patronul nostru spiritual).  696. Partole, Claudia. A întoarce privirea lumii spre lumina sufletului... : [Veronica Po‐ stolachi şi volumul său de publicistică Mrejele unui dulce calvar] // BiblioPolis. –  2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 92‐94. – (Impresii de lectură).  697. Partole, Claudia. Lilli Promet, cea care ne‐a iubit... : [poetă, prozatoare, eseistă,  autor dramatic din Estonia] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 100‐101. –  (In memoriam).  698. Pârlea, Gheorghe. Un destin, via Dachau şi Erfurt : [rec. la cartea De la Dachau şi  Erfurt.  Director  la  corecţie  şi  ofiţer  de  miliţie  :  amintiri,  reflecţii,  de  Grigore  Dominte] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 106‐108. – (Recenzii și con‐ semnări).  699. Petrescu,  Victor.  Petru  Movilă,  în  slujba  ortodoxiei  răsăritene  //  BiblioPolis.  –  2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 40‐42. – (Valori perene).  700. Pînzaru, Ludmila. Breviar bibliografic : [despre volumul Cărţi cu dedicaţii (în col.  Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”)] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 81. –  (Cartea de specialitate).  701. Pînzaru, Ludmila. Breviar bibliografic : [apariţii editoriale sub semnul aniversării  a 130‐a a BM „B.P. Hasdeu” : [prez. lucrărilor bibliogr. : Moştenirea literar‐spiri‐ tuală a dinastiei de cărturari Hâjdău‐Hasdeu în bibliotecile chişinăuiene, Publica‐ ţiile BM „B.P. Hasdeu” : catalog, Biblioteca Municipală în presă : 2002‐2006, Ni‐ colae  Titulescu  –  bibliogr.  sel.]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  23,  Nr  3.  –  P.  109‐ 110. – (Cartea de specialitate).  702. Pînzaru, Ludmila. Breviar biobibliografic : [biobibliogr. apărute în prima jumătate  a anului 2007 la BM „B.P. Hasdeu” : Duiliu Zamfirescu ; Ion Cuzuioc ; Petru Cocîr‐ ţă] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 81‐83. – (Cartea de specialitate).  703. Pînzaru, Ludmila. Utilizatori în căutarea bibliotecilor, biblioteci în căutarea utili‐ zatorilor // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 19‐20. – (Teorie și practică).  94 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

704. Pîslaru, Natalia.  Piţigoiul  Zbanţ  şi‐a  luat  zborul  prin  capitală...  :  [lectura  cărţii  Amintirile piţigoiului Zbanţ de Ion Iachim în cadrul programului Copiii Chişinăului  citesc o carte] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 46‐49. – (Programe de  lectură).  705. Pohilă,  Vlad.  À  propos  :  Câteva  precizări  :  [la  art.  judecătorului  D.  Stoicescu  despre B.P. Hasdeu] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 59‐60. – (Patronul  nostru spiritual).  706. Pohilă,  Vlad.  Academicianul  care  nu  roşeşte  pentru  că  este  aşa  :  [acad.  Mihai  Cimpoi  la  65  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  23,  Nr  3.  –  P.  102‐105.  –  (Omagieri).  707. Pohilă,  Vlad.  Arta  de  a  scrie  pentru  cititori  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  24,  Nr 4. – P. 5‐9. – (Editorial).  708. Pohilă,  Vlad. Arta de a vorbi  cititorilor  // BiblioPolis. – 2007.  – Vol. 22, Nr 2.  –  P. 5‐8. – (Editorial).  709. Pohilă,  Vlad.  Cu  Ninela  Caranfil,  la  numărătoare  de…  gânduri  bune  :  [despre  Artista Emerită Ninela Caranfil şi un blitz‐interviu cu ea] // BiblioPolis. – 2007. –  Vol. 22, Nr 2. – P. 78‐80. – (La aniversară).  710. Pohilă, Vlad. Despre „dificil, dar nu şi imposibil” : istorie, teorie, practică : [rec. la  o noua carte a dnei prof. univ. dr. hab. Irina Condrea Traducerea din perspectivă  semiotică] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 82‐87. – (Recenzii și consem‐ nări).  711. [Pohilă, Vlad]. Din Ţara basmelor total fantastice… : [Lituania – cultura, poporul  ţării; rec. cărţii Snaiges a tinerei aut. : Ruta Jasinauskaite] // BiblioPolis. – 2007. –  Vol. 22, Nr 2. – P. 95‐97. – (Cartea pe glob). – (Semnat : Vl. Prisăcaru).   712. [Pohilă,  Vlad].  Elogiu  polivalenţei  în  munca  de  bibliotecar  :  [Claudia  Slutu‐ Grama, bibliotecar, bibliograf, scriitoare] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. –  P. 105‐108. – (Omagieri). – (Semnat : Vl. Prisăcaru).   713. [Pohilă, Vlad]. Fericită împletire a performanţelor sportive cu cele de ordin spiri‐ tual  :  [despre  jurnalistul  şi  comentatorul  sportiv  Efim  Josanu]  //  BiblioPolis.  –  2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 64‐65. – (À propos). – (Semnat : Vlad Prisăcaru).   714. [Pohilă, Vlad]. Iarăşi şi iarăşi despre celebrul nostru scriitor‐savant : [ed. a XIII‐a  a  manifestărilor  Mircea  Eliade,  la  Bibl.  „O.  Ghibu”]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol. 22, Nr 2. – P. 66‐68. – (Anul Național Mircea Eliade). – (Semnat : V. P.).   715. [Pohilă,  Vlad].  În  urma  unei  opriri  cardiace,  a  plecat  pentru  totdeauna…  :  [Octavian Paler, scriitor, filozof, jurnalist român] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22,  Nr 2. – P. 105‐106. – (In memoriam). – (Semnat : Cronicar).   716. Pohilă, Vlad. Îngemănarea muzelor la Tabor : [despre pict. Teodor Buzu, originar  din Drăsliceni, stabilit în Cehia, şi rec. la cartea Neco divokého, de Lumir Slabý, il. :  Teodor Buzu] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 97‐99. – (Cartea pe glob).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

95


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

717. [Pohilă, Vlad]. La o cafea, cu nuvele noi de Ghenadie Postolache : [prez. cărții de  proză  scurtă  Coffe‐House]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  22,  Nr  2.  –  P.  49‐50.  –  (Programe de lectură). – (Semnat : Lector).   718. [Pohilă, Vlad]. „Mii de minţi şi inimi trăiesc lângă tine”, Bibliotecă Municipală... //  BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 5‐8. – (Editorial).  719. Pohilă, Vlad. Mânaţi de dor pentru al Bucovinei Nord... : [impresii despre româ‐ nii din Nordul Bucovinei, actuala reg. Cernăuţi] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24,  Nr 4. – P. 64‐78. – (Itinerarele frăției).   720. [Pohilă,  Vlad].  Omagiu  bălţean  unui  savant  de  la  Chişinău  :  [rec.  la  biobibliogr.  Academicianul Silviu Berejan, Bălţi, 2005] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. –  P. 77‐81. – (Cu fața spre dvs.). – (Semnat : Vlad Prisăcaru).   721. Pohilă, Vlad. Pe urmele unor mari lexicografi români… : [despre filologul, red. de  carte Elena Grosu] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 120‐122. – (Oameni  și cărți).  722. Pohilă, Vlad. Pledoarie pentru umanizarea chimiei, a ştiinţei, a societăţii : [rec. la  volumul  Acad.  Gheorghe  Duca.  Contribuții  la  Societatea  bazată  pe  cunoaștere  (Knowledge  Society)]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  24,  Nr  4.  –  P.  101‐105.  –  (Recenzii și consemnări).  723. Pohilă, Vlad. Poate nu prea mult, dar edificator : [despre noua rev. lit. din Bucu‐ reşti EuroMuseum] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 111‐113. – (Crono‐ metru – Divertis‐club).  724. Pohilă, Vlad. Post‐scriptum : À propos şi de stil, şi de om : [300 de ani de la naşterea  scriitorului şi savantului fr. Georges‐Louis Leclerc de Buffon] // BiblioPolis. – 2007. –  Vol. 22, Nr 2. – P. 114. – (Cronometru – Divertis‐club). – (Semnat : Vl. P.).  725. Pohilă, Vlad. Principala bibliotecă a oraşului [BM „B.P. Hasdeu”] în viaţa noastră //  BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 14. – (Biblioteca Municipală – 130 de ani).  726. Pohilă, Vlad. Reflecţii aniversare // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 5‐7. –  (Editorial).  727. Pohilă,  Vlad.  Schiţă  de  portret  al  artistului  pe  culmile  gloriei  :  [Eugen  Doga]  //  BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 76‐85. – (Anul Eugen Doga).  728. [Pohilă,  Vlad].  Trec  anii,  însă  contribuţiile  rămân  :  [seminar‐atelier,  consacrat  presei de specialitate, lansarea nr. 3 al rev. BiblioPolis, mulţumiri, colaboratorilor  rev.] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24,  Nr 4. – P. 17‐19. –  (Cronică). –  (Semnat :  Vl. Prisăcaru).   729. Pohilă,  Vlad.  Trei  tipărituri  din  vechea  noastră  cetate  de  scaun  :  [despre  rev.  Scriptum,  Cărţi  cu  autograf  în  colecţiile  secţiei  „Fond  Bucovina”  şi  [rev.]  Iconar.  Cernăuţi,  1935‐1937,  ed.  de  Bibl.  Bucovinei  „I.G.  Sbiera”,  Suceava]  //  BiblioPo‐ lis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 73‐76. – (Cu fața spre dvs.).  96 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

730. Pohilă, Vlad.  Un  salt  spectaculos  :  de  la  Jdanov  –  la  Hasdeu  :  [din  istoria  Bibl.  Municipale  „B.P.  Hasdeu”]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  23,  Nr  3.  –  P.  39‐40.  –  (File de cronică).  731. Pohilă, Vlad. Un suflet deschis spre bibliotecă, lectură, cititor : [rec. la culeg. de  art.  Biblioteca,  o  carte  deschisă  a  sufletului,  de  Elena  Roşca]  //  BiblioPolis.  –  2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 71‐72. – (Cartea de specialitate).  732. Popovici, Ştefan. „Poetul sub fiorul timpului” : [despre dubla sărbătoare la CAIE,  la  15  ian.  2007,  cu  genericul  Noutăţi  editoriale  eminesciene]  //  BiblioPolis.  –  2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 100‐102. – (Divertis‐club).  733. Postolachi, Veronica. A vedea lumea cu alţi ochi : [cartea‐surpriză Domniţa‐Păs‐ toriţă de Claudia Partole] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 90‐91. – (Re‐ cenzii și consemnări).   734. Postolachi, Veronica. Paradisul „Solitudinii optimiste” : [placheta de versuri Dor  de dor de Zina Izbaş] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 92‐93. – (Impresii  de lectură).  735. Rău, Alexe. Salonul Internaţional de Carte : tradiţie şi stimulare creativă : [inter‐ viu cu Alexe Rău, poet, filozof al culturii, director general al Bibl. Naţionale; este  menţionată  BM  „B.P.  Hasdeu”,  director  general  dr.  Lidia  Kulikovski,  relaţiile  dintre cele două bibl.] / consemnare : Raia Rogac // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23,  Nr 3. – P. 90‐94. – (Eveniment).  736. Rău, Alexe. Spiritul ştiinţific în biblioteconomie : [rec. la man. Accesul persoanelor  dezavantajate  la  potenţialul  bibliotecilor,  de  Lidia  Kulikovski,  Ch.  :  Ed.  „Epigraf”,  2006] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 69‐71. – (Cartea de specialitate).  737. Rebreanu,  Liviu.  Puterea  Credinţei  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  24,  Nr  4.  –  P. 31. – (Arhivă).  738. Reniţă, Oleg (Alecu). Sub acelaşi acoperiş? : [se argumentează necesitatea schim‐ bării numelui BM din „Jdanov” în „Hasdeu” ; reluare din Lit. şi arta, 1988] // Bib‐ lioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 41‐42. – (File de cronică).  739. Rezina, Ecaterina. Mircea Eliade şi regenerarea cosmică // BiblioPolis. – 2007. –  Vol. 22, Nr 2. – P. 71. – (Anul Național Mircea Eliade).  740. [Rogac, Raia]. Biblioteca sărbătoreşte afirmarea tinerelor talente : [lansarea căr‐ ţii  Joc  lucid  de  Cristina  Popovschi,  la  Filiala  „Ovidius”]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol. 21, Nr 1. – P. 102‐104. – (Divertis‐club). – (Semnat : Raia Andrei).  741. Rogac,  Raia.  Bucuria  de  a  descoperi  lumina  din  suflet  :  [rec.  volumului  Lumina  din  noi  a  Mihaelei  Neaţă‐Trillon,  lansat  la  Filiala  „Ovidius”]  //  BiblioPolis.  –  2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 117‐119. – (Recenzii și consemnări).  742. Rogac, Raia. Donaţie de carte de la Biblioteca Metropolitană din București la BP  „O. Ghibu” : [despre manifestările de la Filiala „O. Ghibu” incluse în cadrul Săptă‐ mânii uşilor deschise; dezvoltarea col. de carte] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23,  Nr 3. – P. 34‐38. – (Viața filialelor).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

97


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

743. Rogac,  Raia.  Start  promiţător  în  programul  cultural  din  anul  2007  al  Filialei  „O. Ghibu” : [despre lansarea rev. Secolul 21 şi a volumului Pariziana româneas‐ că: mit şi modernitate; despre vernisajul pict. L. Guzeva şi O. Cozacenco] // Bib‐ lioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 33‐35. – (Viața filialelor).   744. Roşca, Elena. Dumitru Constantin Zamfir, cel zidit adânc în sufletele noastre : [in  memoriam  directorului  Bibl.  Județene  „Ioan  N.  Roman”  din  Constanța]  //  Bib‐ lioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 101‐105. – (In memoriam).  745. Roşca, Iuliana Laurenţia. Principala bibliotecă a oraşului în viaţa noastră : [BM la  aniversarea a 130‐a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 24‐25. – (Bibliote‐ ca Municipală – 130 de ani).  746. Roznovschi, Mirela. Mirela Roznovschi: „Creativitatea nu are graniţe…” : [inter‐ viu cu Mirela Roznovschi, originară din România, stabilită în SUA, red.‐şef al por‐ talului Globa‐Lex, rev. on‐line de cercet. juridică] / consemnare : Mariana Harjev‐ schi // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 37‐39. – (Dialoguri profesionale).  747. Rusu,  Nicolae.  Realismul  „capitalist”  în  texte  (post)moderne  //  BiblioPolis.  –  2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 95‐101. – (Eseu).  748. S‐a stins vocea unui celebru tenor al sec. XX : [Luciano Pavarotti] // BiblioPolis. –  2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 125‐126. – (Remember).  749. Sandu, Vasile. Pentru ce Hasdeu? // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 39‐ 42. – (Patronul nostru spiritual).  750. Să ne facem voie bună numărând spiriduşi! : [despre cartea Silviei Ursache Nu‐ mărătoarea spiriduşilor] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 50. – (Progra‐ me de lectură). – (Semnat : S.N.).  751. Scobioală, Genoveva. Două concursuri inedite, mai mulţi lauri pentru tinere ta‐ lente : [concursurile Ex‐libris şi Crinii latini la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. –  2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 15‐17. – (Cronică).  752. Scobioală,  Genoveva.  O  posibilă  carte  de  vizită  a  bibliotecii  noastre  :  [despre  istoria  BM  „B.P.  Hasdeu”  în  ajunul  aniversării  a  130‐a]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol. 22, Nr 2. – P. 24‐28. – (BM „B.P. Hasdeu” – 130 de ani).  753. Seniuc, Ion. Maci roşii pe altarul ţării : [interviu cu Ion Seniuc, preşedintele Asoc.  refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina de Nord] / consemnare : Tamara Gorincioi //  BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 107‐110. – (Cronometru – Divertis‐club).  754. Slabý,  Lumir.  Microfloră  :  [poezie]  /  trad.  din  limba  cehă  de  Vl.  Pohilă  //  Bib‐ lioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 99. – (Cartea pe glob).   755. Spiţân,  Irina. [Citesc copiii – citeşte tot poporul]. Читающие дети – читающая  нация  :  [Zilele  Bibliotecii  „M.  Lomonosov”]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  24,  Nr 4. – P. 34‐36. – (Viața filialelor). – În limba rusă.  756. Stoicescu, D. Hasdeu şi obiceiele juridice // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. –  P. 56‐59. – (Patronul nostru spiritual).  98 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

757. Şchiopu, Constantin. Retorica – pentru studenţi şi nu numai... : [lucrarea Reto‐ rica. Note de curs de Silvia Grossu] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 83‐ 85. – (Cartea de specialitate).  758. Şpac,  Ion.  Dinastie  de  cărturari  bibliografiaţi  :  [rec.  la  bibliogr.‐cat.  Moştenirea  literar‐spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdău‐Hasdeu în bibliotecile chişinăuie‐ ne] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 82‐84. – (Cartea de specialitate).  759. Şpac,  Ion.  Revista  Viaţa  Basarabiei  (1932‐1944)  la  75  de  ani  de  la  întemeierea  remarcabilei publicaţii // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 54‐58. – (File de  cronică).  760. Tamazlâcaru,  Elena.  Cinstirea  verbului  românesc,  în  ultimele  zile  de  august...  :  [onorarea poetului Gr. Vieru – la AŞM, şi a savantului acad. E. Simion – la CAIE] /  Elena  Tamazlâcaru,  Vlad  Pohilă  //  BiblioPolis.  –  Vol.  23,  Nr  3.  –  2007.  –  P.  86‐ 89. – (Eveniment).  761. Taşcă, Mihai. Principala bibliotecă a oraşului în viaţa noastră : [BM la aniversarea  a 130‐a] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 23‐24. – (Biblioteca Munici‐ pală – 130 de ani).  762. Taşcă,  Mihai.  Vrăjit  de  litera  legii,  dar  şi  de  litera  lui  Gutenberg :  [despre  conf.  univ. dr. în drept Alexei Potâng] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 75‐ 77. – (Oameni și cărți).  763. Tănase, Constantin. Magul de la Câmpina în umbra călăului : [cu privire la fosta  denumire  a  Bibl.  Municipale  –  „A.  Jdanov”]  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol.  23,  Nr 3. – P. 43‐44. – (File de cronică).  764. Vartic, Andrei. Adevărul şi frumosul, ca profituri supreme : [despre cărţile Litanii  pentru trei stări ; Născut în Cornova ; Cugetări de Nicolae Iorga ; Neamul Șoimă‐ reştilor, Cornova, Șoimăreşti, Căderea premierilor de conf. univ. dr. Vasile Şoima‐ ru] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 97‐99. – (Oameni și cărți).  765. Verdeş, Tatiana. Adevăruri în numele dragostei de neam şi patrie : [rec. la anto‐ logia filologică Limba Română – adevărata mea patrie, îngr. şi pref. de A. Cioba‐ nu] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 98‐100. – (Recenzii și consemnări).  766. Veveriţă,  Cristina.  Editura  viitorului  :  [eseu,  lucrările  studenţilor  USM]  //  Bib‐ lioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 32. – (Viziuni ‐ Secolul XXI).  767. Zavadschi‐Cojocaru, Ala. „Hasdeu merită să fie studiat mai mult, adus în actua‐ litate  mereu...”  :  [dialog  cu  dna  Ala  Zavadschi‐Cojocaru,  conf.  univ.  dr.,  specia‐ listă  în  lit.  română  clasică]  /  consemnare  :  Vlad  Pohilă  //  BiblioPolis.  –  2007.  –  Vol. 23, Nr 3. – P. 61‐63. – (Patronul nostru spiritual). 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

99


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

2008 768. Alexeev, Olga. Datorită unei proze deprimante, am putut depăşi o stare de de‐ presie... : [note de lectură : studenţii USM : Romanul Ciuma de Albert Camus] //  BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 37‐39. – (Anul lecturii).  769. Aniversări culturale 2008 : [aug. – oct.] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. –  P. 115‐120. – (Pentru agenda dvs.).  770. Aniversări culturale 2008 : [noiem. – dec.] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. –  P. 117‐122. – (Pentru agenda dvs.).  771. Avrumuţoaie, Grieg. Catarge tinere, pe valuri de poezie : [culeg. de versuri Ca‐ targe tinere, ed. la Cernăuţi] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 73‐75. –  (Anul tineretului talentat).  772. Briedis‐Macovei,  Adrian.  Miniaturi  lirice  ;  Chipul  meu  surâzător  ;  Odă  mamei  :  [poezii] /  trad. din letonă de Vl. Pohilă // BiblioPolis. – 2008. –  Vol. 25, Nr 1. –  P. 69‐70. – (Anul tineretului talentat).  773. Bobeică,  Constantin.  O  carte‐monument  al  unei  epoci  tulbure  :  [impresii  de  lectură la volumul Istoria vieţii mele de dr. în medicină Vasile Ouatu] // BiblioPo‐ lis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 108 ‐110. – (Impresii de lectură).  774. Bulat, Ludmila. O floare pentru un redactor : [Lidia Serghienco‐Ciobanu – red. de  carte  la  Ed.  „Lumina”]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  27,  Nr  3.  –  P.  94‐96. –  (Oameni și cărți).  775. Bulat, Ludmila. Se trec vechii intelectuali… : [in memoriam Maria Cebotaru, red.  de carte, trad., membră a clubului Vârsta de aur la Filiala „O. Ghibu”] // BiblioPo‐ lis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 99‐100. – (Remember).  776. Bulat,  Ludmila. Un instrument lexicografic extrem de util : [rec. la Dicţionar de  dificultăţi ale limbii române, de Andrei Crijanovschi] // BiblioPolis. – 2008. – Vol.  26, Nr 2. – P. 97‐99. – (Recenzii și consemnări).  777. Buluţă,  Gheorghe.  Civilizaţia  cărţii  româneşti  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  27,  Nr 3. – P. 16‐20. – (Teorie și practică).  778. Calendarul aniversărilor culturale 2009 (Date remarcabile şi memorabile – dece‐ nii,  ani,  luni,  săptămâni,  zile  internaţionale  /  mondiale,  comemorative  şi  profe‐ sionale, aniversări, sărbători tradiţionale şi naţionale) : [ian. – mar.] // BiblioPo‐ lis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 121‐128. – (Pentru agenda dvs.).  779. Căpiţă,  Ionel. Naşul spre lumină  : [eseu despre Nicolae Dabija]  // BiblioPolis. –  2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 49‐51. – (Eseu).  780. Cârneci,  Radu.  Despre  poet  ;  Melancolie  :  [poezii]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol. 26, Nr 2 – P. 53‐54. – (Mari scriitori la Focșani).  781. Cehovskih, E. [Cuvânt despre o colegă]. Слово о коллеге : [metodista Direcţiei  generale Educaţie, Tineret şi Sport Ana Safarov] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28,  Nr 4. – P. 107. – (Oameni și cărți). – În limba rusă.    Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”  100   


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

782. Cimpoi, Mihai.  Radu  Cârneci  :  fişă  biobibliografică;  Referințe  //  BiblioPolis.  –  2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 52‐53. – (Mari scriitori la Focșani).  783. Cioculescu,  Şerban.  „Un  temperament  năvalnic  care  scrie  în  fuga  condeiului”  (Observaţii asupra creației lit. a lui B.P. Hasdeu) // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26,  Nr 2. – P. 35‐40. – (Patronul nostru spiritual).  784. Coblean,  Olesia. Unele aspecte evolutive ale bibliotecii în perioada de tranziţie  spre societatea democratică // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4 – P. 18‐21. –  (Teorie și practică).  785. Codreanu,  Theodor.  Povestitorul  :  [despre  activitatea  lit.  a  scriitorului  Nicolae  Rusu] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 85‐87. – (Omagieri).  786. Cogut, Sergiu. File scrise citeţ pentru universul „texistenţial” românesc : [rec. la  volumul  Texistenţe.  Drama  zborului  frânt,  de  dr.  în  filol.  Alexandru  Burlacu]  //  BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 103‐107. – (Recenzii și consemnări).  787. Cogut,  Sergiu.  Viziunea  filosofică  a  lui  Martin  Buber  asupra  dialogului //  Bib‐ lioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 97‐100. – (Eseu).  788. Condrea, Irina. „Mărul de aur” din cea mai mare bibliotecă a Rusiei : [Biblioteca  de  Stat  „Lenin”  din  Moscova]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  25,  Nr  1.  –  P.  113‐ 117. – (Divertis‐club).  789. Constantinescu, Pompiliu. Salonul lui Hasdeu : [despre salonul lit. pe care‐l con‐ ducea B.P. Hasdeu] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 43‐46. – (Patronul  nostru spiritual).  790. Coşeri,  Tatiana. Congresul VI al bibliotecarilor din Republica Moldova: bilanţuri  şi perspective // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 56‐59. – (File de cronică).  791. Coşeri,  Tatiana.  Dezvoltarea  şi  facilitarea  parteneriatului  profesional  şi  social  –  factori  de  promovare  şi  comunicare  ai  imaginii  instituţionale  //  BiblioPolis.  –  2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 13‐15. – (Teorie și practică).  792. Coşeri, Tatiana. Voluntariatul – o dimensiune prioritară pentru dezvoltarea unei  biblioteci prospere // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 8‐11. – (Teorie și  practică).  793. Crudu,  Vasile.  La  cumpăna  dorului  :  [eseu  despre  dor]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol. 25, Nr 1. – P. 62‐64. – (Anul tineretului talentat).  794. Cudlenco, Maria. Biblioteca vine la tine cu prieteni şi cu cărţi : [program imple‐ mentat la bibl. publică din Crihana Veche, Cahul] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28,  Nr 4. – P. 62. – (Din provincie).  795. Dabija, Elena. Eminescu‐i vremea care vine! : [omagierea lui Mihai Eminescu la  CAIE] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 29‐33. – (Viața filialelor).  796. Dabija, Elena. Mihai Eminescu – sens, timp şi devenire istorică : [opt ani de acti‐ vitate a CAIE] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 23‐28. – (Viața filialelor).  797. Dabija, Nicolae. Chişinău, un oraş din Europa : [istoria oraşului] // BiblioPolis. –  2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 9‐10. – (De Hramul orașului).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

101 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

798. Decenii, ani, luni, săptămâni, sărbători tradiţionale, naţionale, zile internaţionale  (mondiale), comemorative şi profesionale 2008 // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25,  Nr 1. – P. 121‐128. – (Pentru agenda dvs.).  799. Dimitrov,  Alex. Să mai şi râdem… : [caricaturi] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28,  Nr 4. – P. 119‐120. – (Varia).  800. Dorofti, Valentina. Chişinăuianul Mihail Coca a făcut o frumoasă donaţie pentru  BM  „B.P.  Hasdeu”  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  27,  Nr  3.  –  P.  31‐33.  –  (Viața  filialelor).  801. Doroşenco, Ludmila. Cartea vieţii lui Vasile Şoimaru : [despre albumul‐monogr.  Românii  din  jurul  României  în  imagini  și  lansarea  lui  la  Bibl.  Acad.  de  St.  Eco‐ nomice  din  Moldova]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  26,  Nr  2.  –  P.  103‐106.  –  (Recenzii și consemnări).  802. Doroşenco, Ludmila. Despre corectori, cu plecăciune... : [Ala Rusnac] // BiblioPo‐ lis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 101‐103. – (Oameni și cărți).  803. [Doroşenco, Ludmila]. Profesorul Vasile Şoimaru printre românii din jurul Româ‐ niei // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 91. – (Oameni și cărți). – (Semnat :  L. D.)  804. Eminescu, Mihai. Doina : [poezie] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 47. –  (Remember).  805. Erjiu,  Ecaterina.  Împrumutul  de  cărţi  la  domiciliu  în  cadrul  bibliotecilor.  Regle‐ mentări juridice actuale // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 21‐25. – (Teo‐ rie și practică).  806. Feodoruc, Tatiana. Chişinăul citeşte o carte – 2008 : [Hronicul Găinarilor de Aure‐ liu Busuioc] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 29‐32. – (Viața filialelor).  807. Foiu,  Taisia.  Natura, cultura şi scriptura – componente ale  unei  vieţi de tehno‐ crat :  [Mihail Coca,  director, Dep. mediu şi resurse  naturale,  Ministerul  Mediu‐ lui] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 92‐93. – (Oameni și cărți).  808. Frişcu,  Alexandru‐Horaţiu.  Basarabia  fără  un  mare  scriitor  şi  un  înţelept  de  seamă : [Vasile Vasilache] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 108‐109. –  (In memoriam).  809. Frişcu, Alexandru‐Horaţiu. Cu cartea după Robinson // BiblioPolis. – 2008. – Vol.  26, Nr 2. – P. 26‐28. – (Puncte de vedere).     810. Frişcu, Alexandru‐Horaţiu. Lazăr Ciobanu, un exemplu rarisim de cumsecădenie,  erudiţie  şi  pioşenie  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  27,  Nr  3.  –  P.  110‐111.  –  (In  memoriam).    811. Furtună,  Veronica.  „În  lume‐atât  de  singur  şi‐atâta  de  strein...”  :  [eseu  despre  poetul  M.  Eminescu]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  25,  Nr  1.  –  P.  61‐62.  –  (Anul  tineretului talentat). 

102  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

812. Gherman, Grigore.  Reîntoarcere  după  refugiu  ;  Umbre  cu  iluzii  ;  Mai  pot  iubi  :  [poezii]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  25,  Nr  1.  –  P.  65‐66.  –  (Anul  tineretului  talentat).  813. Gherman, Grigore. Zbor reconstituit peste ani : [rec. la volumul de proză Priporul  căprioarelor  de  Simion  Gociu]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  26,  Nr  2.  –  P.  106‐ 107. – (Recenzii și consemnări).  814. Goian,  Natalia.  Arhitectura  bibliotecilor  :  abordarea  problemei  //  BiblioPolis.  –  2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 15‐18. – (Teorie și practică).  815. Gorincioi, Tamara. După un secol şi ceva, marele arheolog Ion Suruceanu, străin  la el acasă // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 109‐112. – (Valori perene).  816. Gorincioi, Tamara. Oglinda sufletului unui apărător al fruntariilor de est ale româ‐ nismului  :  [rec.  la  volumul  publicistic  Şi  totuşi,  limba  română  de  Vlad  Pohilă] //  BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 99‐102. – (Recenzii și consemnări).  817. Grigorescu, Lucia. Poster la un colţ de stradă... : [tabletă] // BiblioPolis. – 2008. –  Vol. 26, Nr 2. – P. 77‐78. – (Anul tineretului talentat).  818. Grigorescu, Lucia. Sâmbăta, la piaţă, pe la cozi : [tabletă] // BiblioPolis. – 2008. –  Vol. 26, Nr 2. – P. 78‐79. – (Anul tineretului talentat).  819. Grossu, Silvia. O revistă a luminării noastre spirituale şi naţionale: 100 de ani de  la lansarea publicaţiei Luminătorul // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 56‐ 60. – (À propos).  820. Guţanu,  Eugenia. Lansarea monografiei oraşului Floreşti [la Bibl. „Ion Creangă”  din Floreşti] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 79‐80. – (Din provincie).  821. Guţanu, Eugenia. Un scriitor în vizită la copiii de la baştină : La 420 de ani de la  atestarea  documentară  a  localității  Florești  :  [la  Bibl.  „Ion  Creangă”  din  Flo‐ reşti] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 63. – (Din provincie).  822. Harjevschi, Mariana. Evaluarea complexităţilor cadrului de reglementare de bib‐ liotecă (I) // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 13‐20. – (Teorie și practică).  823. Harjevschi, Mariana. Evaluarea complexităţilor cadrului de reglementare de bib‐ liotecă (II) // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 18‐21. – (Teorie și practică).  824. Hănţulescu,  Ioan.  Ziua  Limbii  Române,  Zi  Naţională  la  Chişinău  :  [participarea  delegaţiei  din  Alba  Iulia  (România)  la  sărbătorile  naţionale  ale  RM  şi  la  a  10‐a  aniversarea  a  Bibl.  „Alba  Iulia”  din  Chişinău]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  27,  Nr 3. – P. 28‐31. – (Viața filialelor).  825. Ioan Adam, portret de creaţie : [jurnalist, publicist, realizator de programe cultu‐ rale  la  Societatea  Română  de  Radiodifuziune]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  26,  Nr 2. – P. 57‐58. – (Mari scriitori la Focșani).  826. Iordan, Constantin. [O probă veritabilă de erudiție și acribie]. Une vraie preuve  d’érudition  et  d’acribie  :  [despre  studiu  doc.  inform.  Revista  „Arhivele  Basara‐ biei” de Ion Şpac] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 83‐84. – (Cartea de  specialitate). – În limba fr.   Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

103 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

827. Ischimji, Tatiana. [Tineretul, cartea şi internetul – buni prieteni în 2008]. Mоло‐ дежь, книга и интернет – друзья! / Tatiana Ischimji, Nadejda Trofim : [rezulta‐ tele sondajului realizat la Filiala „Ițic Mangher”] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28,  Nr 4. – P. 39‐42. – (Barometru). – În limba rusă.  828. Kulikovski, Lidia. Autorul şi cititorul Hronicului – în aceeaşi barcă : [relaţia scriito‐ rului  cu  cititorul  în  Hronicul  Găinarilor  de  Aureliu  Busuioc]  //  BiblioPolis.  –  2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 22‐28. – (Anul lecturii).  829. Kulikovski,  Lidia.  Bibliologie  românească  :  [rec.  la  volumul  Bibliologie  româ‐ nească.  Idei.  Portrete.  Controverse,  de  Gh.  Buluţă,  V.  Petrescu]  //  BiblioPolis.  –  2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 64‐70. – (Cartea de specialitate).  830. Kulikovski,  Lidia.  BM  „B.P.  Hasdeu”  –  instituţia  comunitară,  culturală,  informa‐ ţională preferată a chişinăuianului // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 10‐ 12. – (Bilanț).  831. Kulikovski,  Lidia.  Curier  cultural  şi  profesional  târgoviştean  :  [rec.  la  rev.  de  cultură şi bibliologie a Bibl. Judeţene „Ion Heliade Rădulescu”, Târgovişte, Dâm‐ boviţa] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 108‐110. – (Revista revistelor).  832. Kulikovski, Lidia. Tinerii şi biblioteca : [rezultatele sondajului Lectura tinerilor] //  BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 8‐13. – (Anul lecturii).  833. Kulikovski, Lidia. Tinerii şi „zăbava cetitului” : [analiza rezultatelor Chestionarului  cititorului din cercet. sociol. iniţiată  de  BNRM] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25,  Nr 1. – P. 30‐34. – (Anul lecturii).  834. Kulikovski, Lidia. Un proiect editorial reuşit : [rec. la Catalogul publicaţiilor ela‐ borate de bibliotecile academice, universitare şi specializate din Republica  Mol‐ dova  /  ABRM.  Bibl.  Şt.  a  Univ.  de  Stat  „Alecu  Russo”,  Bălţi]  //  BiblioPolis.  –  2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 74‐76. – (Cartea de specialitate).  835. Lari, Leonida. La Putna : [poezie] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 44. –  (Remember).  836. Leonte, Elena. Salonul Internaţional de Carte Românească – unitate în diversitate,  Iaşi, ed. a XVI‐a : [de vorbă cu Elena Leonte, director Bibl. Judeţene „Gh. Asachi”  Iaşi,  se  menţionează  colab.  cu  BM  „B.P.  Hasdeu”]  /  consemnare  :  Raia  Rogac  //  BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 71‐76. – (Dialoguri culturale).  837. Loteanu,  Emil.  Inscripţie  cu  negru  :  [poezie  în  memoria  Mariei  Tănase]  //  Bib‐ lioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 39. – (Remember).  838. Medved, Olga. [Oameni şi cărţi : după 20 de ani]. Люди и книги: 20 лет спустя //  BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 39‐41. – (Anul lecturii). – În limba rusă.  839. Mihail, Dinu. Toamna maurului, cu aur şi busuioc : [programul Chişinăul citeşte o  carte,  iniţiat  de  BM  „B.P.  Hasdeu”,  lectura  volumului  Hronicul  Găinarilor]  //  BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 77‐80. – (Eseu).  840. Mihail, Zamfira. Omul din împărăţia cărţilor : [despre bibliologul, profesorul Ion  Madan] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 101‐103. – (In memoriam).  104   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

841. Munteanu, George.  „Un  geniu  nativ  de  o  structură  deosebită,  crescut  în  cultul  universalității” : [despre viaţa şi opera lui B.P. Hasdeu] // BiblioPolis. – 2008. –  Vol. 27, Nr 3. – P. 34‐37. – (Patronul nostru spiritual).  842. Papuc, Mihai. Noi ediţii Hasdeu la „Ştiinţa” : [din colecţia Moştenire a Ed. „Ştiin‐ ţa”] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 46‐47. – (Patronul nostru spiritual).  843. Partole, Claudia. Cu Iaşii în inimă... : [cartea Despre Iaşi – numai cu dragoste, Ed.  Vasiliana, 2005, de Constantin Ostap] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P.  92‐93. – (Oameni și cărți).  844. Partole,  Claudia.  Despre  cel  care  a  intuit  calea  veşniciei...  :  [rec.  la  volumul  Brâncuşi. O biografie de Alexandru Buican] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. –  P. 94‐96. – (Recenzii și consemnări).  845. Partole, Claudia. Trandafiri pentru Lilli Promet : [lansarea cărţii Cine răspândeşte  anecdote  de  Lilli  Promet,  trad.  de  Vl.  Pohilă,  la  Sediul  Central  al  BM  „B.P.  Has‐ deu”] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 97‐99. – (Remember).  846. Pînzaru,  Ludmila. Breviar bibliografic : [noi ediţii la BM : Andrei Burac : biobib‐ liogr.; Biblioteca Alba Iulia, un deceniu de prezenţă în comunitate; O familie de  intelectuali basarabeni : C. Slutu‐Grama, D.C. Grama, S. Grama; Galina Furdui :  biobibliogr.; Iulia Hasdeu / Camille Armand (1869‐1888) : biobibliogr.; Украiнцi в  культурi Молдови = Ucrainenii în cultura Moldovei : тематич. бiблiогр. // Bib‐ lioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 81‐83. – (Cartea de specialitate).  847. Pleşu, Andrei. Note pentru o tipologie a lecturii // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27,  Nr 3. – P. 24‐25. – (Anul lecturii).  848. [Pohilă, Vlad]. A plecat Aleksandr Soljeniţân, lăsând în Rusia un mare gol moral  // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 113‐116. – (In memoriam). – (Semnat :  Cronicar).  849. [Pohilă,  Vlad].  A  plecat  la  ceruri  pictorul  Sabin  Bălaşa  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol. 25, Nr 1. – P. 107‐108. – (In memoriam). – (Semnat : Cronicar).  850. [Pohilă,  Vlad].  Alungă  tristeţea,  învaţă  limba  slovenă!...  :  [despre  liceanul  Iurie  Proca şi încercările sale lit.] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 79‐80. –  (Anul tineretului talentat). – (Semnat : Vl. P.)  851. [Pohilă,  Vlad].  Andrei  Vartic,  intelectualul‐orchestră  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol. 27, Nr 3. – P. 88‐91. – (La aniversară). – (Semnat : Vlad Prisăcaru)  852. Pohilă,  Vlad.  Apărarea  bibliotecii  :  [situaţia  bibl.  în  ţările  din  spaţiul  ex‐sov.]  //  BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 5‐8. – (Editorial).  853. Pohilă,  Vlad. Armenii, un alt popor al cărţii : [elogiu spiritualităţii poporului ar‐ menesc] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 81‐91. – (Cartea pe glob).  854. [Pohilă, Vlad]. Bănuitele şi nebănuitele căi ale doamnei L. G. : [despre dna Lucia  Grigorescu,  profesoară,  manager  şi  încercările  sale  literare]  //  BiblioPolis.  –  2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 75 ‐77. – (Anul tineretului talentat). – (Semnat : Vl. P.).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

105 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

855. Pohilă, Vlad. Ca o fortăreaţă fără garnizoană... : [despre sumarul a două rev. lit.  din Ardeal : Transilvania, nr. 3/4, 2008, de la Sibiu, şi Familia română, nr. 1 (28),  aprilie 2008, de la Baia Mare, dedicat Unirii Basarabiei cu România] // BiblioPo‐ lis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 69‐78. – (File de cronică).  856. Pohilă,  Vlad.  Cartea,  un  lucru  scump  :  [valoarea  materială  şi  spirituală  a  cărţi‐ lor] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 5‐7. – (Editorial).  857. Pohilă, Vlad. Ce nu se poate uita nici peste 90, nici peste 100 de ani : (reflecţii  jurnalistice pe marginea zilei de 27 martie 1918) // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25,  Nr 1. – P. 53‐56. – (À propos).  858. Pohilă, Vlad. Ce‐i de făcut în Societatea Cunoaşterii? // BiblioPolis. – 2008. – Vol.  25, Nr 1. – P. 5‐9. – (Editorial).  859. [Pohilă, Vlad]. Colea Răutu, deja la trecutul ireversibil... : [actor de teatru şi film,  numele  adevărat  Nikolai  Rutkowski]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  26,  Nr  2.  –  P. 112‐113. – (In memoriam). – (Semnat : Cronicar).  860. Pohilă, Vlad. Impactul benefic al simbiozelor sau Adrian, creatorul polifonic : [tâ‐ nărul poet leton Adrian Briedis‐Macovei] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. –  P. 66‐69. – (Anul tineretului talentat). – (Semnat : Vl. P.).  861. Pohilă,  Vlad. „...Împătimită de vibraţia  coloristică, de armonie, de echilibru,  de  texturi  plastice”  :  [despre  pict.,  crit.  de  artă  Elena  Bontea]  //  BiblioPolis.  –  2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 85‐87. – (La aniversară).  862. [Pohilă, Vlad]. Înălţarea spre Hasdeu a lui Ioan Mânăscurtă : [prozatorul, eseis‐ tul,  editorul  Ioan  Mânăscurtă  la  55  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  25,  Nr 1. – P. 43‐44. – (À propos). – (Semnat : Vl. P.).  863. Pohilă, Vlad. Liviu Hâncu, pe o cărare în urcuş a picturii // BiblioPolis. – 2008. –  Vol. 25, Nr 1. – P. 117‐119. – (Divertis‐club).  864. Pohilă,  Vlad. Modelul (multiplu) Tomas Venclova la Chişinău : Ne‐a vizitat unul  dintre cei mai mari poeţi ai contemporaneităţii : [Tomas Venclova, poet, eseist,  filoz.,  prof.  univ.,  disident  lit.,  stabilit  în  SUA]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  27,  Nr 3. – P. 51‐60. – (Eseu).  865. [Pohilă,  Vlad]. Ne‐a părăsit actorul  – „cel mai iubit  dintre  pământeni” : [Ştefan  Iordache] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 112‐113. – (In memoriam). –  (Semnat : Cronicar)  866. [Pohilă,  Vlad]. Ne‐a părăsit marele scriitor kirghiz Cinghiz Aitmatov // BiblioPo‐ lis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 113‐114. – (In memoriam). – (Semnat : Cronicar).  867. Pohilă,  Vlad.  Pelerin  prin  românime  :  [volumul  Românii  din  jurul  României  în  imagini de dr. Vasile Şoimaru] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 88‐91. –  (Oameni și cărți). 

106  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

868. Pohilă, Vlad.  „Poate  cea  mai  complexă  personalitate  culturală  din  Basarabia”  :  [Nicolae Dabija la 60 de ani] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 83‐89. –  (Omagieri).  869. [Pohilă, Vlad]. Răpus de inimă, ne‐a părăsit George Pruteanu… : [lingvist, tradu‐ cător, jurnalist, om de televiziune din România] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25,  Nr 1. – P. 106‐107. – (In memoriam). – (Semnat : Cronicar).  870. [Pohilă, Vlad]. S‐a călătorit George E. Palade, singurul român laureat al Premiului  Nobel  [pentru  fiziologie  şi  medicină]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  28,  Nr  4.  –  P. 92‐94. – (Semnat : V. Prisăcaru). – (Remember).  871. [Pohilă,  Vlad]. Salonul Internaţional de Carte – 2008 : [premiile ed. a XVII‐a] //  BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 65‐69. – (File de cronică). – (Semnat : Cro‐ nicar).  872. Pohilă, Vlad. Scrisoare de drag şi recunoştinţă Mariei Tănase: La 25 septembrie  marea  cântăreață  ar  fi  împlinit  95  de  ani...  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  27,  Nr 3. – P. 38‐46. – (Remember).  873. [Pohilă, Vlad]. Simion Zamşa, un poliptic pictural de la Chişinău : [Simion Zamşa  la  50  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  26,  Nr  2.  –  P.  90‐93.  –  (Omagieri).  –  (Semnat : Vl. Prisăcaru).  874. Pohilă, Vlad. Standardele Valentinei Turvinenco : [la aniversarea şefei Centrului  de carte germană al BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. –  P. 77‐81. – (Omagieri).  875. Pohilă, Vlad. Stare de urgenţă – o necesitate pentru starea culturii noastre : [rec.  la  publ.  lit.  Stare  de  urgenţă]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  28,  Nr  4.  –  P.  110‐ 113. – (Revista revistelor).  876. Pohilă,  Vlad.  Suntem  o  parte  a  galaxiei  Gutenberg  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol. 26, Nr 2. – P. 5‐7. – (Editorial).  877. Pohilă,  Vlad.  Totul  despre  comunicare,  de  la  „a‐rond”  până  la  „zvon”...  [rec.  la  cartea  Dicţionar  de  comunicare,  mass‐media  şi  ştiinţa  informării  de  Sultana  Craia] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 70‐74. – (Cartea de specialitate).  878. Pohilă, Vlad. Un model de ţinută enciclopedică în domeniu: Dicționarul avangar‐ delor  de  acad.  Dan  Grigorescu  :  [rec.]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  27,  Nr  3.  –  P. 97‐102. – (Recenzii și consemnări).  879. Pohilă,  Vlad.  „Un  prieten  apropiat...  care  încearcă  să  mă  înţeleagă  :  poezia”  :  [tânărul poet Grigore Gherman, student în anul III, filologia română, Univ. de la  Cernăuţi]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  25,  Nr  1.  –  P.  64‐65.  –  (Anul  tineretului  talentat).  880. Povestea vorbelor, citită de Constantin Stan : [Povestea vorbelor de Ioan Adam] //  BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2 – P. 58‐59. – (Mari scriitori la Focșani).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

107 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

881. Premiile Salonului Internaţional de Carte Românească : [Iaşi, ed. a XVI‐a] // Bib‐ lioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 75‐76. – (Dialoguri culturale).  882. Proca, Ion. Scrisul : [poezie] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 72. – (Eseu).  883. Proca, Iurie. Voi pleca, ca să mă întorc cândva : (File din jurnalul unui adolescent,  scrise în anul 2008 după Hristos) // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 80‐82. –  (Anul tineretului talentat).  884. Puşneac,  Violeta.  B.P.  Hasdeu  în  viziunea  contemporanilor  şi  modul  în  care  poate  fi  receptat  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  28,  Nr  4.  –  P.  47‐48.  –  (Patronul  nostru spiritual).  885. Puşneac, Violeta. Bogdan Petriceicu Hasdeu – Eugen Coşeriu : schimbări de op‐ tică asupra limbajului poetic // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 45‐47. –  (À propos).  886. Raţă,  Valeriu.  Cine?  Ce?  (Verificaţi‐vă  cunoştinţele  de  cultură  generală)  :  [con‐ curs] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 117‐118. – (Varia).  887. Rezneac, Natalia. Cartea şi eu, adică eu şi cartea : [eseuri despre lectură; lucrări‐ le  studenților  USM]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  26,  Nr  2.  –  P.  13‐14.  –  (Anul  lecturii).  888. Rogac, Raia. Biblioteca Publică „Liviu Rebreanu” – farmacie a sufletului : [Săptă‐ mâna uşilor deschise la Filiala „Liviu Rebreanu”] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28,  Nr 4. – P. 36‐38. – (Viața filialelor).  889. Rogac,  Raia.  Grigore  Vieru:  Om  al  Anului  şi  al  Dragostei  :  [întâlnire  cu  marele  poet,  la  Filiala  „O.  Ghibu”]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  25,  Nr  1.  –  P.  28‐29.  –  (Viața filialelor).  890. Rogac, Raia. Mai întâi a fost… biblioteca (Cu Marcela Mardare la o şuetă aniver‐ sară)  :  [aniversarea  editoarei,  scriitoarei  Marcela  Mardare]  //  BiblioPolis.  –  2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 104‐106. – (Oameni și cărți).  891. [Rogac,  Raia]. Triplă sărbătoare pentru familia Grama : [lansarea biobibliogr. O  familie de intelectuali basarabeni,  prez. unei  cărţi noi de Steliana Grama (post‐ mortem)  şi  omagierea  lui  Dumitru  Grama,  la  Filiala  „Ovidius”]  //  BiblioPolis.  –  2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 33‐35. – (Semnat : R. Andrei). – (Viața filialelor).  892. Roşca,  Elena. Biblioteca „Alba Iulia” la un deceniu de activitate // BiblioPolis. –  2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 26‐28. – (Viața filialelor).  893. Roşca,  Timofei.  Ispita  limpezimilor  infinite  :  [eseu  despre  creaţia  lui  Andrei  Burac] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 60‐66. – (Eseu).  894. Rotaru,  Florin.  Proiect  de  colaborare  între  asociaţiile  română  şi  franceză  în  materie de dezvoltare a competenţelor şi a certificării profesioniştilor români în  domeniul  documentării  şi  al  bibliotecilor  (CERTIDoc)  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol. 25, Nr 1. – P. 21‐22. – (Documente).  895. Rotaru, Vasile. Modelarea spirituală prin carte : [lansarea campaniei de lectură  Modelarea spirituală prin lectură, la Filiala „O. Ghibu”] / Vasile Rotaru, Cristina    Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”  108   


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

Cozaru, Victoria  Colesnic,  Raia  Andrei  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  25,  Nr  1.  –  P. 34‐37. – (Anul lecturii).  896. Rusu,  Dinu. Primăvara chitarelor care plâng : [compozitorul, artistul Mihai Dol‐ gan] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 103‐105. – (In memoriam).  897. Rusu, Nicolae. Deşteptarea fiilor rătăcitori : [lucrările conf. univ. dr. V. Şoimaru  Românii  din  jurul  României  ;  Neamul  Şoimăreştilor.  500  de  ani  de  istorie  ;  mo‐ nogr.  Cornova  ;  albumul  Poeme  în  imagini]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  28,  Nr 4. – P. 114‐115. – (Varia).  898. Sainciuc, Lică. Preţul memoriei : [Zonele oraşului Chişinău: Oraşul modern, Ora‐ şul  nou,  Oraşul  vechi]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  27,  Nr  3.  –  P.  10‐12.  –  (De  Hramul orașului).  899. Salonul Internaţional de  Carte – 2008 [organizat și găzduit de Bibl. Naț. a Rep.  Moldova] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 65‐69. – (File de cronică).  900. Sârbu, Larisa. Citesc postmodernism : [eseuri despre lectură; lucrările studenți‐ lor USM] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 120. – (Divertis‐club).  901. Scobioală,  Genoveva.  „Doina”  lui  Eminescu  caligrafiată  de  tineri  plasticieni  :  [concurs  organizat  de  BM]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  28,  Nr  4.  –  P.  59‐61.  –  (File de cronică).  902. Scobioală, Genoveva. În căutarea unui echilibru informaţional : [analiza utilizării  resurselor  infodoc.  la  BM]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  28,  Nr  4.  –  P.  12‐17.  –  (Teorie și practică).  903. Scobioală,  Genoveva.  Un  talent  generos,  pe  nume  Silvia  Kerim  :  [despre  ed.  a VI‐a  a  Târgului  de  carte  din  Focşani  şi  invitata  acestui  Festival  al  Cărţii  scrii‐ toarea  Silvia  Kerim]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  26,  Nr  2.  –  P.  55‐57.  –  (Mari  scriitori la Focșani).  904. „Seamăn pe lume nu are!...” : [domnitorul Ştefan cel Mare și Sfânt] // BiblioPo‐ lis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 41‐43. – (Remember).  905. Slavici, Ioan. „Aşa era Eminescu...” // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 45‐ 46. – (Remember).  906. Slutu‐Soroceanu, Nina. Scrieri de leac : [eseu despre opera lit. a scriitorului Ion  Proca] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 67‐72. – (Eseu).  907. Şendrea,  Elena.  Gânduri  aniversare  pentru  diriguitoarea  relaţiilor  cu  publicul  :  [despre  Tatiana  Feodoruc]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  25,  Nr  1.  –  P.  82‐85.  –  (Omagieri).  908. Şendrea,  Elena.  Interferenţa  programelor  culturale  cu  lectura  copiilor  //  Bib‐ lioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 21‐23. – (Anul lecturii).  909. Şpac,  Ion.  Revista  Şcoala  basarabeană  :  (1933‐1940)  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol. 26, Nr 2. – P. 94‐96. – (File de cronică). 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

109 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

910. Taşcă,  Mihai.  Votul  din  27  martie  1918  al  Sfatului  Ţării  şi  schimbarea  la  faţă  a  Basarabiei interbelice // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 48‐52. – (File de  istorie).  911. Timuş,  Angela.  Sărbătoarea  cărţii  la  Focşani  :  [ed.  a  VI‐a  a  Târgului  de  Carte,  organizat  de  Bibl.  Judeţeană  „Duiliu  Zamfirescu”  din  Focşani]  /  Angela  Timuş,  Genoveva  Scobioală  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  26,  Nr  2.  –  P.  48‐51.  –  (Itine‐ rarele frăției).  912. Tostogan, Aliona. Ediţii jubiliare ale Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova :  [prez. almanahului Imaginea Republicii Moldova în străinătate, nr. 4] // BiblioPo‐ lis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 110‐111. – (Impresii de lectură).  913. Trofim, Nadejda. Zece zile care mi‐au răvăşit sufletul : [școala de vară Comuni‐ tăţi româneşti şi identitate europeană ţinută la Sulina, România] // BiblioPolis. –  2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 61‐64. – (Anul tineretului talentat).  914. Vizitiu, Svetlana. Grigore Grigoriu: „Zilele din palmă‐n cer îmi zboară” : [in me‐ moriam  Grigore  Grigoriu,  actor  de  cinema]  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol.  28,  Nr 4. – P. 94‐97. – (Remember).  915. Vulpe,  Elena.  Campania  „Lectura  –  un  mod  de  viaţă”  //  BiblioPolis.  –  2008.  –  Vol. 28, Nr 4. – P. 49‐55. – (Anul tineretului talentat).  916. Zubaşcu, Ion. „Îţi pun la dispoziţie aripile mele mult încercate şi răzbătătoare” :  [despre  marele  taragotist  Dumitru  Fărcaş  şi  cântăreaţa  de  muzică  populară  Maria Tănase] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 27, Nr 3. – P. 46‐48. – (Remember). 

2009 917. A fost lansată Taina care l‐a apărat pe Grigore Vieru : [Grigore Vieru. Taina care  mă  apără.  Opera  poetică,  Ed.  „Princeps  Edit”]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  29,  Nr 1. – P. 134. – (Recviem pentru Grigore Vieru).  918. Adam, Constantin. „Icoana stelei ce‐a murit încet pe cer se suie…” : [luminoasei  amintiri  a  lui  Gr.  Vieru]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  32,  Nr  4.  –  P.  116‐118.  –  (Remember).  919. Agnesa Roşca // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 135. – (In memoriam).  920. Arion, Liuba. Colaborare în avantajul beneficiarilor : [despre acţiuni comune ale  BM „B.P. Hasdeu” (filialele „Ovidius”, „Alba Iulia”) şi bibl. şc. ale Direcţiei genera‐ le a educaţiei, Chişinău] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 69‐70. – (La  colegii noștri).  921. Baczewski,  Marek  Krzysztov  Emanuel.  A  sta  culcat  e  un  progres  :  [din  lirica  poloneză contemporană] / trad. din limba polonă de Gh. Soltan // BiblioPolis. –  2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 112‐113. – (Cartea pe glob).  110   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

922. Baţmanov, Ana.  [O  carte  captivantă  ca  un  roman  poliţist]  :  Не  детективный  роман,  но  читается  она  не  менее  увлекательно  :  [rec.  la  cartea  Советская  сверхохлократия  и  постсоветская  охлократия,  de  Alexandr  Lebedev]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  32,  Nr  4.  –  P.  83‐86.  –  (Recenzii  și  consemnări).  –  În  limba rusă.  923. Bălănescu, Flori. S‐a stins, arzând, Andrei Vartic // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30,  Nr 2. – P. 130‐131. – (In memoriam).  924. Bălănescu, Olga. B.P. Hasdeu – ipostaze inedite // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31,  Nr 3. – P. 64‐69. – (Patronul nostru spiritual).  925. Berciu‐Drăghicescu,  Adina.  B.P.  Hasdeu  –  preţuitor  al  documentelor  şi  bibliote‐ cilor // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 61‐65. – (Patronul nostru spiritual).  926. Bernic,  Victoria.  Anul  lecturii  continuă  :  [campania  locală  Ungheniul  citeşte  o  carte] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 22‐23. – (Teorie și practică).  927. Bobeică, Constantin. Dulce‐amară, Bucovină : [rec. la volumul Risipirea – cronică  bucovineană de Corneliu Florea] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 79‐ 83. – (Recenzii și consemnări).  928. Bobeică,  Constantin. Imn cărţii // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 118‐ 120. – (Varia).  929. Bobeică,  Constantin.  Tragediile  unei  biblioteci  :  (Biblioteca  Centrală  din  Chişi‐ nău) // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 116‐117. – (Oameni și cărți).  930. Botnaru,  Mihaela.  Biblioteca  în  viaţa  mea  :  [opinia  utilizatorului  Filialei  „Ovi‐ dius”] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr. 2. – P. 119‐120. – (Tinere speranțe).  931. Briedis, Leons. Cuvintele ; Nu ştie nimeni ; Profetul ; Silogismul singurătăţii ; Loc de  trai ; Sclipire ; Înţelepciune primordială : [poezii] / trad. din letonă de Maria Briede‐ Macovei // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 68‐69. – (Cartea pe glob).  932. Briedis, Leons. „Există o uimitoare unitate de limbă şi spirit a românilor din toate  provinciile istorice…” / consemnare : Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32,  Nr 4. – P. 67. – (Cartea pe glob).  933. Bucătaru,  Lora.  Confesiunile  unui  editor  :  [interviu]  /  consemnare  :  Ludmila  Bulat // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 108‐112. – (Oameni și cărți).  934. Bucur,  Andrei. Despre mâini şi dragoste : [poezie] // BiblioPolis. – 2009. – Vol.  30, Nr 2. – P. 97. – (Revista revistelor).  935. Bulat, Ludmila. Lecturi ziditoare de suflet : [rec. la volumul Cugetări duhovniceşti  din  înţelepciunea  sfinţilor,  sel.  de  Ala  Rusnac]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  31,  Nr 3. – P. 79‐80. – (Recenzii și consemnări).  936. Bulat,  Ludmila.  Pe  mine  verde  m‐au  rupt…  :  [in  memoriam  Steliana  Grama]  //  BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 128‐129. – (Remember). 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

111 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

937. Butucel,  Elena.  Biblioteca  „Ovidius”  la  ceas  aniversar  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 29, Nr 1. – P. 37‐40. – (Viața filialelor).  938. Calendarul  aniversărilor  culturale  2009  :  [iul.  –  sept.]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 30, Nr 2. – P. 136‐140. – (Pentru agenda dvs.).  939. Calendarul  aniversărilor  culturale  2010  (Date  remarcabile  şi  memorabile  –  decenii,  ani,  luni,  săptămâni,  zile  internaţionale  /  mondiale,  comemorative  şi  profesionale,  aniversări,  sărbători  tradiţionale  şi  naţionale)  :  [ian.  –  mar.]  //  BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 124‐134. – (Pentru agenda dvs.).  940. Calendarul  aniversărilor  culturale  2009  :  [apr.  –  iun.]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 29, Nr 1. – P. 143‐150. – (Pentru agenda dvs.).  941. Calendarul  aniversărilor  culturale  2009  :  [oct.  –  dec.]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 31, Nr 3. – P. 123‐130. – (Pentru agenda dvs.).  942. Casap,  Marina.  La  o  „masă  rotundă”  cu  tinerii  :  [programul  Filialei  „Târgu‐ Mureş”] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 31‐33. – (Viața filialelor).  943. Căpiţă, Ionel. Flămând de lumină : [despre omul de ştiință Victor Ţuţuc] // Bib‐ lioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 112‐116. – (Oameni și cărți).  944. Căpiţă,  Ionel.  O  cetate  ce  se  zbate  :  [Zilele  Bibl.  Publice  „Petre  Ştefănucă”,  Ialoveni] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 66‐68. – (La colegii noștri).  945. Căpiţă, Ionel. Omul din grădina Maicii Domnului : [medicul Aurel Dănilă, utiliza‐ tor  fidel  al  BM  „B.P.  Hasdeu”]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  32,  Nr  4.  –  P.  111‐ 115. – (Oameni și cărți).  946. Cebotari,  Elena.  Imaginea  bibliotecii  se  consolidează  prin  relaţiile  de  partene‐ riat :  [colab.  între  Bibl.  Judeţeană  Bistriţa‐Năsăud  şi  Bibl.  Municipală  „B.P.  Has‐ deu”, Filiala „L. Rebreanu”] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 52‐54. –  (Anul imaginii).  947. Cebotari, Margareta. Eveniment mai rar : omagierea unei traducătoare : [Euge‐ nia David la 75 de ani] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 43‐45. – (Viața  filialelor).  948. Cerchez,  Zina.  Adio,  cel  mai  iubit  dintre  poeţii  Basarabiei!  :  [in  memoriam  Gr. Vieru] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 126‐128. – (Remember).  949. Cimpoi, Mihai. Cenuşăreasă sau „bună gospodină”? : In memoriam Grigore Vie‐ ru // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 62‐63. – (De Ziua Limbii Române).  950. Ciobanu, Cristina. Biblioteca „Alba Iulia” din Chişinău utilizează cu succes volun‐ tariatul / Cristina Ciobanu, Olesia Balica // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. –  P. 47‐48. – (Viața filialelor).  951. Ciobanu, Valentina. Programe şi activităţi de promovare a bibliotecii şi a lecturii  pentru copii [la Liceul „Dante Alighieri”] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. –  P. 43‐45. – (La colegii noștri). 

112  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

952. Ciupac, Alexandru. S‐a rupt lăstarul… : [poezie] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30,  Nr 2. – P. 97. – (Revista revistelor).  953. Cogut,  Sergiu.  O  abordare  din  perspectivă  dialogică  a  romanului  Zbor  frânt  de  Vladimir Beşleagă // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 99‐103. – (Eseu).  954. Corcinschi,  Nina.  Un  eveniment  editorial‐bibliografic  :  [dicţ.  bibliogr.  Personali‐ tăţi orheiene în domeniul culturii, artei şi literaturii, elab. de Bibl. raională „Ale‐ xandru Donici”, Orhei] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 88‐89. – (Recen‐ zii și consemnări).  955. Coşeri,  Tatiana.  Bibliotecarul  –  balansatorul  culturii  instituţionale  şi  model  al  imaginii  structurilor  infodocumentare  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  30,  Nr  2.  –  P. 15‐17. – (Teorie și practică).  956. Cotoman, Tamara. Cincizeci de ani şi încă unul… : [rec. la volumul Un promotor  consecvent al științei și sportului – Veaceslav Manolachi: biobibliogr., USEFS] //  BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 94‐95. – (Cartea de specialitate).  957. Cotoman,  Tamara.  Din  Olympia  solie…  :  [rec.  la  volumul  Cartea  Jocurilor  Olim‐ pice de Efim Josanu] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 77‐79. – (Recenzii  și consemnări).  958. Dabija, Elena. Mihai Eminescu, poetul visător : [despre studiul Mihai Eminescu –  creaţie şi cultură de Zoe Dumitrescu‐Buşulenga] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30,  Nr 2. – P. 58‐60. – (Eminesciana 2009).  959. Doroşenco, Ludmila. Un urcuş spectaculos : de la Slobozia Mare pe altă planetă :  [rec.  la  volumul  Omul  şi  asteroidul  Grebenicov.  Amintiri,  eseuri,  crochiuri,  foto,  concepţie,  realizare  de  Dumitru  Păsat]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  31,  Nr  3.  –  P. 74‐76. – (Recenzii și consemnări).  960. Dumitru Matcovschi, poetul reînviat care ne‐a readus Biblia în casă : [fragment  din discursul acad. Gh. Duca rostit la 70 de ani ai poetului, 20 oct. 2009] // Bib‐ lioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 93‐96. – (Omagieri).  961. Ekier,  Jakub.  Animal  planet  tv  sau  un  citat  din  Shakespeare  ;  pământ  deschis  :  [din  lirica  poloneză  contemporană]  /  trad.  din  limba  polonă  de  Gh.  Soltan  //  BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 111. – (Cartea pe glob).  962. Fîntînaru, Teodora. Eu, bibliotecarul : [eseu despre profesia de bibliotecar prez.  la  „Duplexul  profesional  Focşani‐Chişinău”,  2009]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 31, Nr 3. – P. 8. – (De ziua bibliotecarului).  963. Foiu, Taisia. Ziua bibliоgrafiei la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // BiblioPo‐ lis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 18‐20. – (Teorie și practică).  964. Gavriloaia, Sandrino. Valenţe ale istoriei în poezia Iuliei Hasdeu // BiblioPolis. –  2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 48‐56. – (Patronul nostru spiritual).  965. Gâscă, Carolina. Calitatea asistenţei informaţionale – factor important în satisfa‐ cerea  necesităţilor  utilizatorului  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  31,  Nr  3.  –  P.  22‐ 25. – (Teorie și practică).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

113 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

966. Gheorghe Dinică : [actor român] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 119. –  (In memoriam).  967. Grama,  Natalia. Voluntar IFLA – o experienţă inedită, unică şi indimenticabilă :  (descoperiri,  amiciţii  şi  satisfacţii  profesionale  la  IFLA  Congress,  Milano,  Italia,  23‐27 aug., 2009) // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 39‐43. – (Teorie și  practică).  968. Guzun, Iuliana. Activitatea extramuros – stimulare, cultivare, ascensiune : [pro‐ gramul  pentru  copii  „Ora  poveştilor”,  la  Filiala  „Târgu‐Mureş”]  //  BiblioPolis.  –  2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 20‐23. – (Teorie și practică).  969. Harjevschi,  Mariana. Bibliotecarii  – promotori ai accesului la informaţie // Bib‐ lioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 23‐25. – (Teorie și practică).  970. Hlib,  Lidia‐Elisabeta.  Copiii  Chişinăului  citesc  multe  cărţi  bune  //  BiblioPolis.  –  2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 23‐27. – (Teorie și practică).  971. Iftodi,  Lina.  Săptămâna  uşilor  deschise  –  un  frumos  prilej  de  revedere  între  prieteni : [filiala „Târgu‐Mureş”] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32,  Nr 4. – P. 33‐ 37. – (Viața filialelor).  972. Ilie, Mihai. Vorbind cu accentul ca la O‐Zone… : [despre problema limbii române] //  BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 96‐97. – (Revista revistelor).  973. Krynicki, Ryszard. Fericire iluzorie ; Adevărul? : [din lirica poloneză contempora‐ nă] / trad. din limba polonă de Gh. Soltan // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. –  P. 111. – (Cartea pe glob).  974. Kulikovski, Lidia. Activitatea extramuros – o formă inovativă de activitate sau ac‐ tualizarea unei forme uitate? // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 12‐16. –  (Teorie și practică).  975. Kulikovski,  Lidia.  Alexandru‐Horaţiu  Frişcu  –  omul  de  ziua  a  şasea  :  [la  aniver‐ sarea a 60‐a a scriitorului, bibliotecarului] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. –  P. 97‐98. – (Omagieri).  976. Kulikovski, Lidia. Ancorată în realitate, orientată spre viitor – Biblioteca Publică  „Petre Ştefănucă” din Ialoveni : [rec. la volumul Biblioteca Publică Orăşenească  „Petre Ştefănucă”, Ialoveni, apărut la 100 de ani de la fondare] // BiblioPolis. –  2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 9‐11. – (De ziua bibliotecarului).  977. Kulikovski,  Lidia.  Biblioteca  Municipală  „B.P.  Hasdeu”  :  sinteza  anului  2008  //  BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 9‐11. – (Cuvântul directorului).   978. Kulikovski,  Lidia.  Biblioteca  Publică  Multiculturală  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 32, Nr 4. – P. 18‐22. – (Teorie și practică).  979. Kulikovski, Lidia. Biblioteci versus inovaţii // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. –  P. 33‐36. – (2009 – Anul european al creativității și inovației).   980. Kulikovski,  Lidia.  Biblioteconomia  în  lumea  virtuală  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 32, Nr 4. – P. 9‐14. – (Teorie și practică).  114   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

981. Kulikovski, Lidia. Când Google a provocat Europa : [rec. la cartea cu acelaşi titlu  de Jean Jeanneney] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 76‐77. – (Cartea de  specialitate).  982. Kulikovski,  Lidia.  Imaginea  bibliotecarului  BM  :  responsabilitate  personală  şi  instituţională // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 45‐48. – (Anul imaginii).  983. Kulikovski, Lidia. Imaginea – prioritatea managerială strategică a BM „B.P. Has‐ deu” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 28‐32. – (Anul imaginii).  984. Kulikovski,  Lidia.  Încă  o  realizare  editorială  de  excepţie  a  Bibliotecii  Metropoli‐ tane  Bucureşti  [prez.  Buletinului  Bibliotecarilor  din  Franţa  (BBF),  nr.  1  şi  2  din  2008,  în  limba  română]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  30,  Nr  2.  –  P.  91‐93.  –  (Revista revistelor).  985. Kulikovski, Lidia. Lectura chişinăuienilor, acum un secol, la biblioteca orăşeneas‐ că : [BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 57‐60. – (File  de cronică).  986. Kulikovski,  Lidia.  Neastâmpăr  profesional,  sinonim  cu  reuşita  instituţională  şi  individuală  :  [pref.  la  volumul  Biblioteca  şi  bibliotecarul:  aspecte  ale  eficienţei  profesionale,  de  Ludmila  Corghenci]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  31,  Nr  3.  –  P. 12‐16. – (Teorie și practică).  987. Kulikovski,  Lidia.  Reflecţii  pe  marginea  unei  cărţi  cu  multe,  foarte  multe  între‐ bări…  :  [rec.  la  cartea  Biologie  şi  literatură  de  Nicolae  Busuioc]  //  BiblioPolis.  –  2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 83‐86. – (Recenzii și consemnări).  988. Kulikovski,  Lidia. Revista BiblioPolis, subiectul unei teze de licenţă // BiblioPo‐ lis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 11‐14. – (Teorie și practică).  989. Leonid Cemortan // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 134‐135. – (In me‐ moriam).  990. Lenkowska,  Krystyna. Un bărbat în caschetă : [din lirica poloneză contempora‐ nă] / trad. din limba polonă de Gh. Soltan // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. –  P. 113. – (Cartea pe glob).  991. Luceafărul,  cel  mai  lung  poem  de  dragoste  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  29,  Nr 1. – P. 140. – (Varia).  992. Manifestul bibliotecilor multiculturale IFLA : Biblioteca multiculturală – o poartă  spre o societate culturală diversificată în dialog // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32,  Nr 4. – P. 23‐25. – (Documente).  993. Manifestul  pentru  creativitate  şi  inovare  în  Europa  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 32, Nr 4. – P. 26‐28. – (Documente).  994. Matvei,  Valeria. Un talent românesc în serviciul culturii franceze şi universale :  [dramaturgul Eugen Ionescu] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 98‐99. –  (Aniversări).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

115 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

995. Mălai, Dumitru. Consacrarea unui „Monstru sacru” : [prez. cărții Monstrul sacru  de Teo Chiriac] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 105‐108. – (Tinere spe‐ ranțe).  996. Mălinaş,  Constantin.  Alexe  Rău  şi  poezia  animistă  :  [rec.  la  volumul  Absenţa  e  mai  mare  ca  prezenţa,  de  Alexe  Rău]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  31,  Nr  3.  –  P. 70‐72. – (Recenzii și consemnări).  997. Mihail, Dinu. Laudă cărţii (încă şi mai concret : trăiască prietenia de nezdrunci‐ nat dintre moldoveni şi lectură!) // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 61‐  64. – (Eseu).  998. Mihail, Zamfira. Lucrări ce configurează imaginea multidimensională a bibliote‐ cii : [despre lucrările: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presă (2002‐2006) ;  Kulikovski,  Lidia.  Cartea,  modul  nostru  de  a  dăinui]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 29, Nr 1. – P. 91‐94. – (Cartea de specialitate).  999. Mischevca,  Ion.  Problema  mea  :  [problema  românismului  în  Basarabia]  //  Bib‐ lioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 83‐86. – (Istoria noastră adevărată).  1000. Moraru, Viorica. Biblioteca Publică „Ovidius” – izvor de valori culturale perene :  [Biblioteca „Ovidius” la 15 ani] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 26‐30. –  (Viața filialelor).  1001. Moţoc, Radu. Biblioteca „Ion I.C. Brătianu” [Filială a Bibliotecii Naționale a Româ‐ niei  ce  adăpostește  colecțiile  speciale  (cărți,  stampe,  hărți  etc.),  București] //  BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 48‐53. – (Maluri de Prut).  1002. Nedzelschi,  Ecaterina.  Valentin  Wojciechowski  :  100  de  ani  de  la  naştere  :  [arhitect de origine poloneză] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 100‐ 102. – (Aniversări).  1003. O lecţie de filozofie „populară” : [despre rostul şi priorităţile vieţii] // BiblioPo‐ lis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 121. – (Varia).  1004. Osoianu,  Vera.  Bibliotecile  ca  spaţii  fizice  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  31,  Nr 3. – P. 35‐38. – (Teorie și practică).  1005. Partole,  Claudia.  Daniel  Corbu  :  cel  suspendat  între  începuturi  şi  sfârşituri  :  [rec.  la  volumul  Apocalipsa  de  fiecare  zi  de  Daniel  Corbu]  //  BiblioPolis.  –  2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 89‐90. – (Recenzii și consemnări).  1006. Partole,  Claudia.  Dezlegarea  tainelor  în  poeme  :  [despre  volumul  Cartea  celor  optzeci şi opt de taine de Emilian Marcu] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. –  P. 73‐74. – (Recenzii și consemnări).  1007. Partole, Claudia. Dubla cetățenie… : [rec. la cartea Dubla cetățenie: treispreze‐ ce scrisori scrisă de poetul și cronicarul ieșean Nicolae Turtureanu] // BiblioPo‐ lis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 76‐79. – (Recenzii și consemnări).  1008. Partole,  Claudia.  Vieţuim  într‐un  spaţiu  stresant…  :  [soc.  degradată  și  lipsa  moralității omului de azi] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 114‐115. –  (Oameni și cărți).  116   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1009. Pârlea, Gheorghe. Nicolae Dabija, într‐o „vizită poetică” la Mirosloveşti // Bib‐ lioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 59‐61. – (Maluri de Prut).  1010. Petcu, Larisa. Biblioteca „Petre Ştefănucă” – reper durabil al vieţii spirituale la  Ialoveni / Larisa Petcu, Lidia Rusu // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 45‐ 47. – (La colegii noștri).  1011. Petrache, Tatiana. O sărbătoare de suflet la Filiala „Târgu‐Mureş : [programul  Lecturile verii în sectorul Râşcani] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 51‐ 52. – (Viața filialelor).  1012. Pînzaru, Ludmila. Breviar bibliografic : [despre ultimele ediţii elab. de BM : Ion  Proca:  biobibliogr.  ;  Holocaust  –  tragedia  evreilor  Europei  sec.  XX:  bibliogr.  ;  Bibliografia municipiului Chişinău (1999‐2004) şi culeg. de studii practice Biblio‐ teconomie.  Asistenţa  informaţională.  Arhivistică]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 29, Nr 1. – P. 89‐91. – (Cartea de specialitate).  1013. Pînzaru,  Ludmila.  Extinderea  serviciilor  de  bibliotecă  :  [despre  serviciile  Web 2.0] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 15‐17. – (Teorie și practică).  1014. Pînzaru, Ludmila. Fenomenul Web 2.0 // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. –  P. 17‐22. – (Teorie și practică).  1015. Pohilă, Vlad. A râde şi a plânge evreieşte : [Şalom Alehem – 150 ani de la naş‐ tere; Ihil Șraibman tradus în română] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. –  P. 93‐97. – (Aniversări).  1016. [Pohilă,  Vlad]. Academicianul nostru din Codreanca : [prof. Constantin Bobei‐ că] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 103‐106. – (Omagieri). – (Sem‐ nat : Vl. Prisăcaru).  1017. Pohilă,  Vlad.  Andrei  Vartic,  sau  biografia  continuă  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 30, Nr 2. – P. 131‐133. – (In memoriam).  1018. [Pohilă  Vlad].  Continua  revenire  la  baştină  a  scriitorului  M.  Gh.  Cibotaru  :  [la  aniversare] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 106‐108. – (Omagieri). –  (Semnat : V. Ionescu).  1019. Pohilă,  Vlad.  Dumitru  Irimia  :  [lingvist  român,  profesor,  dr.]  //  BiblioPolis.  –  2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 117. – (In memoriam).  1020. Pohilă,  Vlad. Fapte, nu vorbe : [Vasile Şoimaru – dr. în econ., conf. univ., om  polit.,  publicist,  maestru  fot.  la  aniversare]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  30,  Nr 2. – P. 108‐111. – (Omagieri).  1021. Pohilă,  Vlad.  Florin  Bogardo  :  [compozitor  și  interpret  român  de  muzică  uşoară,  aut.  de  versuri]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  31,  Nr  3.  –  P.  118.  –  (In  memoriam).  1022. Pohilă,  Vlad.  „În  goana  internetului”,  să  nu  neglijăm  unele  realităţi  netrecă‐ toare // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 5‐7. – (Editorial).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

117 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1023. Pohilă, Vlad. Îşi împlineşte cu demnitate rostul în bibliologie : [Valeria Matvei,  şefa  Secţiei  cercetări  bibliogr.,  BNRM,  la  aniversare]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 29, Nr 1. – P. 104‐107. – (Omagieri).  1024. Pohilă, Vlad. Leons Briedis, meşter mare, zidar de punţi spirituale // BiblioPo‐ lis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 62‐66. – (Cartea pe glob).  1025. [Pohilă,  Vlad].  Mereu  inspirat,  artistul  :  [interpretul  Ştefan  Petrache]  //  Bib‐ lioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 99‐104. – (Omagieri). – (Semnat : Vl. Prisă‐ caru)   1026. Pohilă,  Vlad.  Moartea  Poetului,  afirmarea  literaturii  :  [omagiu  scriitorului  Gr. Vieru] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 5‐8. – (Editorial).  1027. Pohilă,  Vlad.  „Ne‐a  luminat  viaţa  prin  scrierile  sale,  prin  însăşi  prezenţa  sa  aici…”  :  Mesaje  ale  durerii  :  (Spicuiri  din  corespondența  e‐mail,  mijlocul  lunii  ianuarie 2009) : [in memoriam Grigore Vieru cu Ovidiu Creangă, Leonis Briedis,  Zamfira Mihail, Sergiu Palii, Eugenia Duca, Violeta Steponaityte, Teodor Buzu,  Maria  Briede‐Macovei,  Dan  Casian,  George  Roca]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 29, Nr 1. – P. 118‐123. – (Recviem pentru Grigore Vieru).  1028. Pohilă,  Vlad.  O  şansă  sigură  pentru  formarea  intelectului:  biblioteca  //  Bib‐ lioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 5‐10. – (Editorial).  1029. [Pohilă, Vlad]. Prezenţe basarabene pe plaiuri bihorene : [despre studenţii din  Basarabia la Oradea şi rev. Vreme vine] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. –  P. 94‐95. – (Revista revistelor). – (Semnat : Vlad Prisăcaru).   1030. [Pohilă,  Vlad]. Publicistul  potrivit la timpul potrivit :  [Constantin Tănase la 60  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  30,  Nr  2.  –  P.  111‐113.  –  (Omagieri).  –  (Semnat : Vl. Prisăcaru).  1031. Pohilă, Vlad. Ralf Parve, un longeviv al literelor estone : [la aniversarea scriito‐ rului] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 100‐103. – (Omagieri).  1032. Pohilă,  Vlad.  Rezistenţă  prin  literatură  şi  artă  :  [spt.  Literatura  și  arta  la  55  de  ani] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 81‐82. – (Istoria noastră adevărată).  1033. Pohilă,  Vlad. Şi totuşi, şi la noi se mai citeşte // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32,  Nr 4. – P. 5‐8. – (Editorial).  1034. Pohilă, Vlad. Tânără, dar viguroasă (Impresii despre literatura şi spiritualitatea  estonilor) // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 65‐82. – (Cartea pe glob).  1035. Pohilă, Vlad. Un artist plastic al întregului popor : [Glebus Sainciuc] // BiblioPo‐ lis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 98‐100. – (Omagieri). – (Semnat : V. Prisăcaru).  1036. Pop, Ioan‐Aurel. O aniversare inventată : [falsificarea istoriei în R. Moldova sub  regimul comunist] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 87‐92. – (Istoria  noastră adevărată). 

118  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1037. Popescu, Victoria.  Consoarta  mea,  lectura  :  [eseuri  despre  lectură,  studenţii  USM] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 120‐121. – (Tinere speranțe).  1038. Prima  bibliotecă  digitală  mondială  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  32,  Nr  4.  –  P. 120‐121. – (Varia).  1039. Primul calendar Grigore Vieru // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 135. –  (Recviem pentru Grigore Vieru).  1040. Puşcaşu,  Madlena.  Artistul  care  ne‐a  întemeiat  şcoala  de  instruire  estetică  naţională  :  [la  aniversarea  muzicianului  Ştefan  Andronic]  //  BiblioPolis.  –  2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 102‐103. – (Aniversări).  1041. Raţă, Valeriu Cine? Ce? (Verificaţi‐vă cunoştinţele de cultură generală) : [con‐ curs] / alcăt. : Valeriu Raţă // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 141‐142. –  (Varia).  1042. Raţă,  Valeriu. Cuvinte şi imagini  (Verificaţi‐vă cunoştinţele de  cultură genera‐ lă):  [concurs]  /  alcăt.  :  Valeriu  Raţă  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  32,  Nr  4.  –  P. 122‐123. – (Varia).  1043. Raţă,  Valeriu. Cuvinte şi imagini  (Verificaţi‐vă cunoştinţele de  cultură genera‐ lă) :  [concurs]  /  alcăt.  :  Valeriu  Raţă  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  31,  Nr  3.  –  P. 121‐122. – (Varia).  1044. Raţă,  Valeriu.  Nebănuitele  preocupări  ale  Ninelei  Caranfil  :  [lansarea  cărţii  Nebănuita forţă a scenei, de Ninela Caranfil la BM] // BiblioPolis. – 2009. – Vol.  32, Nr 4. – P. 38‐40. – (Evenimente culturale).  1045. Raţă,  Valeriu.  Ninela  Caranfil  ne‐a  adus  în  suflete  Psalmii  lui  David  :  [lansarea  CD‐ului Rugă] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 35‐38. – (Viața filialelor).  1046. Raţă,  Valeriu.  Ziua  mondială  a  cărţii  şi  a  dreptului  de  autor  la  BM  „B.P.  Has‐ deu” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 115‐119. – (Oameni și cărți).  1047. Roca, George. Recviem pentru Grigore Vieru : [poezie] // BiblioPolis. – 2009. –  Vol. 29, Nr 1. – P. 123. – (Recviem pentru Grigore Vieru).  1048. [Rogac,  Raia].  Casă  nouă  pentru  Biblioteca  „Maramureş”  //  BiblioPolis.  –  2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 53‐54. – (Viața filialelor). – (Semnat : R. Andrei).  1049. [Rogac, Raia]. Cu dragoste despre Omul din preajmă : [prez. volumului de pub‐ licistică Omul din preajmă de Ludmila Bulat] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr  3. – P. 55‐56. – (Viața filialelor). – (Semnat : R. Pelin).  1050. Rogac,  Raia.  Din  Silaba  sufletului  –  o  sărbătoare  pentru  suflet  :  [cenaclul  lit.  Mihai  Eminescu,  la  Filiala  „Onisifor  Ghibu”]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  32,  Nr 4. – P. 40‐42. – (Evenimente culturale).  1051. Rogac,  Raia. Lansarea unui nou manual : Metodica predării literaturii române  [de Constantin Şchiopu, la Filiala „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31,  Nr 3. – P. 49‐50. – (Viața filialelor).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

119 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1052. Rogac, Raia. Lansarea unui... Tărăboi... : [cartea epigramistului Tudor Popovici  Tărăboi în ţara lui VoRoşca, prezentată la Filiala „Târgovişte”] // BiblioPolis. –  2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 42‐44. – (Viața filialelor).  1053. [Rogac, Raia]. Prilej pentru o sărbătoare de suflet : [lansarea volumului Curs de  stilistică,  de  conf.  univ.  dr.  Irina  Condrea,  la  Filiala  „Maramureş”,  cenaclul  Magia  cuvântului]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  30,  Nr  2.  –  P.  33‐35.  –  (Viața  filialelor). – (Semnat : R. Andrei).  1054. Rogac, Raia. Un dar preţios limbii române : [lansarea unui Dicţionar etimologic  al limbii române pe baza cercet. de indo‐europenistică, de Mihai Vinereanu de  la New York, la Filiala „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 45‐ 47. – (Viața filialelor).  1055. Roşca, Elena. Academia de astrologie de la Biblioteca „Alba Iulia” // BiblioPo‐ lis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 39‐41. – (Viața filialelor).  1056. Rour, Ionel. Prima acasă, prima la locul de muncă : [la aniversarea Lidiei Sitaru,  directoarea Bibl. raionale „Alexandru Donici” din Orhei] // BiblioPolis. – 2009. –  Vol. 29, Nr 1. – P. 83‐85. – (La colegii noștri).  1057. Rusanovschi, Constantin. Am fost şi noi la Cania… : [eveniment comemorativ,  organizat în memoria jertfei ostaşilor români căzuţi, în comuna Cania, în timpul  celui de‐al Doilea Război Mondial, inaugurarea Parcelei de Onoare Româneşti şi  a  Troiţei  Eroilor  Români  din  Dealul  Epureni]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  32,  Nr 4. – P. 53‐54. – (Maluri de Prut).  1058. Rusu,  Nicolae.  Canonul  criticii  revoluţionariste  :  [rec.  la  volumul  lui  Theodor  Codreanu  Istoria  „canonică”  a  literaturii  române]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 32, Nr 4. – P. 70‐76. – (Recenzii și consemnări).  1059. Rusu,  Victor.  Forumul  de  discuţii  :  [lecţii  pentru  bibliotecari]  //  BiblioPolis.  –  2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 29‐31. – (Teorie și practică).  1060. Sârbu,  Larisa.  Sunteţi  stresat?  Angoasat?  Dezamăgit?  Încercaţi  o  spălare  de  creier! // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 95‐96. – (Revista revistelor).  1061. Scobioală,  Genoveva.  Diversitatea  modalităţilor  de  promovare  a  lecturii  la  Biblioteca  Municipală  „B.P.  Hasdeu”  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  29,  Nr  1.  –  P. 16‐21. – (Teorie și practică).  1062. Scobioală, Genoveva. Imaginea bibliotecii este de neconceput fără contribuţia  energică  a  angajaţilor  ei  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  31,  Nr  3.  –  P.  44‐46.  –  (Anul imaginii).  1063. Scobioală, Genoveva. Publicitatea, un mijloc eficient de implicare promoţiona‐ lă // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 48‐51. – (Anul imaginii).  1064. Sofroni, Ana. AGEPI – promotor al creativităţii şi inovării // BiblioPolis. – 2009. –  Vol. 30, Nr 2. – P. 55‐57. – (2009 – Anul european al creativității și inovației).  120   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1065. Soltan, Gheorghe. În Polonia, Galaxia Gutenberg se ţine tare… // BiblioPolis. –  2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 107‐111. – (Cartea pe glob).  1066. Sonnenberg, Ewa. Ecce : [din lirica poloneză contemporană] / trad. din polonă  de Gh. Soltan // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 113. – (Cartea pe glob).  1067. Stefănescu,  Alex.  Glorie  de  o  zi  :  [in  memoriam  Gr.  Vieru]  //  BiblioPolis.  –  2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 125‐126. – (Remember).  1068. Stratievskaia,  Natalia.  [Munca  socioculturală  şi  de  recreere  în  bibliotecile  şcolare].  Социокультурная  и  культурно‐досуговая  деятельность  школьной  библиотеки  сегодня  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  30,  Nr  2.  –  P.  73‐75.  –  (La  colegii noștri). – În limba rusă.  1069. Şatravca, Claudia. Biblioteca „Târgu‐Mureş” şi‐a redeschis uşile // BiblioPolis. –  2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 41‐43. – (Viața filialelor).  1070. Şatravca,  Claudia. Zilele târgumureşene – 2009 : [ed. a XIII‐a] // BiblioPolis. –  2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 57‐59. – (Maluri de Prut).  1071. Şatravca, Tatiana. Rolul bibliotecarului în promovarea imaginii bibliotecii publice  în comunitate // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 29‐32. – (Anul imaginii).  1072. Şpac,  Ion.  Din  garda  de  onoare  a  bibliografilor  noştri  :  [Nicolae  Sanalati]  //  BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 92. – (Omagieri).  1073. Şpac,  Ion.  Ecouri  bibliografice  sau  biblioteci  ştiinţifice  cu  statut  de  instituţie  ştiinţifică  :  [rec.  la  Catalogul  publicaţiilor  elaborate  de  bibliotecile  academice,  universitare  şi  specializate  din  Republica  Moldova]  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol. 30, Nr 2. – P. 78‐82. – (Cartea de specialitate).  1074. Şveţ,  Maria‐Natalia.  De  mică  îi  era  drag  teatrul…  :  [aniversarea  actriţei  Dina  Cocea, Artistă a Poporului din Rep. Moldova] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32,  Nr 4. – P. 103‐104. – (Aniversări).  1075. Tabacu,  Jenica.  Etymologicum  Magnum  Romaniae,  un  vis  neîmplinit  //  Bib‐ lioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 55‐61. – (Patronul nostru spiritual).  1076. Tataru, Maria. Bibliotecarul şcolar – generator de valori pentru tânăra genera‐ ţie : [şc. nr. 86] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 71‐72. – (La colegii  noștri).  1077. Tătăruş, Margareta. Şapte personaje în căutarea unui autor : [eseu despre bib‐ liotecar] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 103‐106. – (Eseu).  1078. Tkaczyszyn‐Dycki, Eugeniusz. XLIII; VI. Tumor linque : [din lirica poloneză con‐ temporană]  /  trad.  din  polonă  de  Gh.  Soltan  //  BiblioPolis.  –  2009.  –  Vol.  31,  Nr 3. – P. 112. – (Cartea pe glob).  1079. Trandafir,  Constantin.  Un  patriarh  al  istoriei  literelor,  Constantin  Ciopraga  //  BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 136‐137. – (In memoriam). 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

121 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1080. Tricolici, Claudia. Evoluţia Serviciului Informaţii Comunitare la Biblioteca Muni‐ cipală „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 26‐28. – (Teorie  și practică).  1081. Trofim,  Nadejda.  Parteneriat  între  bibliotecă  şi  sociologie  //  BiblioPolis.  –  2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 32‐34. – (Teorie și practică).  1082. Tudor, Ortansa. Corespondenţe tardive ; Pe Gorganul de la Cuntimez : [poezii] //  BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 111. – (Oameni și cărți).  1083. Tudor, Ortansa. Un album ce mi‐a trezit tulburătoare nostalgii… : [lansarea vo‐ lumului Românii din jurul României de V. Şoimaru, la Montreal, Canada] // Bib‐ lioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. 109‐110. – (Oameni și cărți).  1084. Ursu, Dinu. [Votul istoric al Sfatului Ţării. Destinul unui deputat ce s‐a abţinut].  Историческое  голосование  в  Сфатул  Цэрий:  судьба  одного  из  воздержав‐ шихся : [Krivorukov Ivan]  // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3.  – P. 86‐91. –  (Istoria noastră adevărată). – În limba rusă.  1085. Vakulovski, Mihail. Măcel în URSS : [rec. la romanul lui Dumitru Crudu Măcel în  Georgia] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 86‐88. – (Recenzii și consem‐ nări).  1086. Velicov,  Valentin. [Ei sunt ca noi, deşi‐s puţin mai altfel]. Они такие как все,  но немножко другие // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 85‐88. – (La  colegii noștri). – În limba rusă.  1087. Vieru, Grigore. Legământ ; Făptura mamei ; Tu ; Puişorii : [poezii] // BiblioPo‐ lis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 133. – (Recviem pentru Grigore Vieru).  1088. Vieru,  Grigore.  Limba  română,  oastea  noastră  naţională  :  Discursul  poetului  academician  Grigore  Vieru,  rostit  cu  prilejul  acordării  titlului  Doctor  Honoris  Causa al AŞM, la 30 aug. 2007 // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 123‐ 133. – (Recviem pentru Grigore Vieru).  1089. Vizitiu,  Svetlana.  Maria  Cebotari:  sentimentele  trec  dincolo  de  cuvinte…  //  BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 122‐124. – (Remember).  1090. Vizitiu,  Svetlana.  Mihai  Volontir:  „Demnitatea,  dacă  o  ai,  eşti  om,  dacă  nu  –  nimic nu e!” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 96‐98. – (Omagieri).  1091. Vizitiu, Svetlana. Victor Ciutac: „Aş vrea să am şi eu un nume, o adresă… ” //  BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 138‐140. – (In memoriam).  1092. Zagajewski,  Adam.  Flacăra  ;  Viforul  ;  Fluturi  de  noapte  :  [din  lirica  poloneză  contemporană] / trad. din polonă de Gh. Soltan // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31,  Nr 3. – P. 112. – (Cartea pe glob). 

122  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

2010 1093. Adio, iubite frate Adrian Păunescu : [in memoriam] / semnat : Gheorghe Duca,  Mihai Cimpoi, Ion Druță // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 117‐119. –  (Remember).  1094. Andrei  Voznesenski  // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 152‐153. – (In  memoriam).  1095. Andretta, Susie. Transalfabetizarea : o primblare în „zona sălbatică” / trad. din  limba  engl.  //  BiblioPolis  :  ed.  spec.  Cultura  informaţiei.  –  2010.  –  Vol.  37,  Nr 5. – P. 145‐155.   1096. Arghezi, Mitzura. Venirea postumă a marelui poet român la Chişinău : [interviu  cu Mitzura Arghezi, fiica poetului] / consemnare : Tamara Gorincioi // BiblioPo‐ lis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 83‐85. – (Viața filialelor).  1097. Avizul  AŞM  cu  privire  la  semnificaţia  datei  de  28  iunie  1940  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 96‐99. – (Istoria noastră adevărată).  1098. Balaci,  Pascu. „Să‐ţi fie somnul lin, domnule Mălin!” : [in memoriam bibliolo‐ gului  Constantin  Mălinaş]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  33,  Nr  1.  –  P.  79‐80.  –  (Remember).  1099. Balaci, Pascu. Şpalturile sparte : [poezie] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. –  P. 80. – (Remember).  1100. Bărgan, Ecaterina. Sonet : [poezie scrisă în cadrul Atelierului de Creative Writing,  Filiala „Ștefan cel Mare”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 69. – (Viața  filialelor).  1101. Beard, Jill. Formarea erudiţiei : relaţia dintre capacităţile academice, practicile  pedagogice  în  dezvoltare  şi  designul  bibliotecii  /  Jill  Beard,  Penny  Dale  ;  trad.  din limba engl. // BiblioPolis : [ed. spec. Cultura informaţiei]. – 2010. – Vol. 37,  Nr 5. – P. 130‐136.   1102. Bella Ahmadulina // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 154. – (In memo‐ riam).  1103. Berzintu,  Lucreţia.  Alexandru  Mirodan  :  [in  memoriam,  scriitor,  dramaturg,  critic  lit.,  publicist  israelian,  originar  din  România]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol. 34, Nr 2. – P. 151‐152. – (In memoriam).  1104. [Bobeică,  Constantin].  Un  chiot  de  biruinţă?  Un  clopot  de  alarmă?  :  [rec.  la  volumul Căderea comuniştilor, de Vasile Şoimaru] // BiblioPolis. – 2010. – Vol.  36, Nr 4. – P. 139‐141. – (Recenzii și consemnări). – (Semnat : C. B.)  1105. Borodatîi,  Tatiana.  Evaluarea  serviciilor  online  ale  bibliotecilor  publice  :  cazul  Bibliotecii  Municipale  „B.P.  Hasdeu”  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  35,  Nr  3.  –  P. 38‐40. – (Teorie și practică).  1106. Briede‐Macovei,  Maria.  Adevărul  care  este…  :  [eseu]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol. 36, Nr 4. – P. 97‐ 99. – (Confluențe).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

123 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1107. Briede‐Macovei, Maria.  Nerozie ; Adevărul care este ; Numărătoarea miracu‐ loasă…  ;  A  B  C  D  E  :  [poezii]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  36,  Nr  4.  –  P.  99.  –  (Confluențe).  1108. Briedis,  Leons.  Fiii  noştri  :  Lui  Grig  Vieru  :  [poezie]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol. 34, Nr 2. – P. 114. – (Remember).  1109. Bruce,  Cristine.  Şase  cadre  ale  instruirii  și  educării  informaţionale  :  Un  cadru  conceptual  pentru  interpretarea  legăturii  dintre  teorie  şi  practică  /  Cristine  Bruce, Sylvia  Ewards, Mandy Lupton ; trad. din limba engl. // BiblioPolis : ed.  spec. : Cultura informaţiei. – 2010. – Vol. 37, Nr 5. – P. 44‐69.   1110. Bulat,  Ludmila.  Creaţia  eminesciană  –  perpetuu  izvor  de  inspiraţie  :  [impresii  de lectură despre volumul Confesiuni epistolare, de Dumitru Păsat] // BiblioPo‐ lis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 145‐146. – (Impresii de lectură).  1111. Bulat, Ludmila. Fascinanta lume a dicţionarelor : [rec. la volumul Dicţionar de  educaţie  tehnologică,  de  Elena  Grosu,  Ion  Şaragov,  Andrei  Sacara]  //  Bib‐ lioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 125‐126. – (Recenzii și consemnări).  1112. Bulat, Ludmila. Încă un sat şi‐a găsit cronicarul : [lansarea cărţii Pelinia – nume  de legendă de Raia Rogac, la Filiala „Liviu Rebreanu”] // BiblioPolis. – 2010. –  Vol. 33, Nr 1. – P. 117‐119. – (Manifestări culturale).  1113. Bulat,  Ludmila.  Să  construim  o  civilizaţie  a  iubirii…  :  [prez.  cărţii  Revelaţii  :  Nuvele de Valentina Stoica și lansarea ei în cadrul Săptămânii uşilor deschise, la  Filiala „Târgu‐Mureş”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 72‐75. – (Viața  filialelor).  1114. Bulat, Ludmila. Totentanz sau trăitul urât : [rec. la cartea Viaţa unei nopţi sau  Totentanz de Claudia Partole] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 137‐ 138. – (Recenzii și consemnări).  1115. Burac, Andrei. Generaţia – veşnica repetiţie a vieţii : [pict. nonagenară Valentina  Rusu‐Ciobanu] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 121‐124. – (Aniversări).  1116. Butucel,  Elena.  Ilustrul  poet  al  Romei  antice  :  [comemorarea  poetului  latin  Publius Ovidius Naso, la Filiala „Ovidius”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. –  P. 47‐50. – (Biblioteca – forum științific).  1117. Calendarul  aniversărilor culturale 2010 : [apr. – iun.] // BiblioPolis. – 2010. –  Vol. 33, Nr 1. – P. 137‐140. – (Pentru agenda dvs.).  1118. Calendarul aniversărilor culturale 2010 : [iul. – sept.] // BiblioPolis. – 2010. –  Vol. 34, Nr 2. – P. 157‐162. – (Pentru agenda dvs.).  1119. Calendarul aniversărilor culturale 2010 : [oct. – dec.] // BiblioPolis. – 2010. –  Vol. 35, Nr 3. – P. 155‐164. – (Pentru agenda dvs.).  1120. Calendarul  aniversărilor  culturale  2011  (Date  remarcabile  şi  memorabile  –  decenii,  ani,  luni,  săptămâni,  zile  internaţionale  /  mondiale,  comemorative  şi  profesionale,  aniversări,  sărbători  tradiţionale  şi  naţionale)  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 155‐164. – (Pentru agenda dvs.).   124   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1121. Caranfil, Ninela.  Domnica  Darienco.  O  evocare…  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol. 36, Nr 4. – P. 150‐151. – (In memoriam).  1122. Căpiţă, Ionel. Apostolul nostru : [portr. social, lit., cultural, uman al scriitorului  Nicolae Dabija] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 136‐138. – (Oameni și  cărți).  1123. Căpiţă, Ionel. Limba maternă – salvarea dintâi // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35,  Nr 3. – P. 81‐ 82. – (De Ziua Limbii Române).  1124. Cărţi  premiate  –  noi  sugestii  de  lectură  :  [Premiile  Uniunii  Scriitorilor  din  România, pentru anul 2009] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 74‐75. –  (Bilanțuri).   1125. Cebotari,  Margareta. Biblioteca „Ovidius” deschide noi orizonturi de afirmare  şi  comunicare  pentru  tinerii  talentaţi  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  33,  Nr  1.  –  P. 29‐34. – (Viața filialelor).  1126. Cel mai fecund şi mai sensibil poet al românimii contemporane : [in memoriam  Adrian  Păunescu]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  36,  Nr  4.  –  P.  113‐117.  –  (Remember).  1127. Celebru  printr‐un  roman  despre adolescenți și prin firea‐i solitară : [scriitorul  american  J.D.  Salinger]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  36,  Nr  4.  –  P.  119‐120.  –  (Remember).  1128. Cernei, Ion. Moş Ilie Vlas şi Unirea : [replica la un talk‐show cu subiectul „Despăr‐ țirea  României  și  a  Republicii  moldova.  Tragedia  unui  popor”]  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 83‐84. – (Istoria noastră adevărată).  1129. Chante,  Alain.  Expresia  „Cultura  informaţiei”  :  relevanţă,  probleme  /  Alain  Chante,  Catherine  De  Lavergne  ;  trad.  din  limba  fr.  //  BiblioPolis  :  ed.  spec.  :  Cultura informaţiei. – 2010. – Vol. 37, Nr 5. – P. 10‐19.   1130. Chiricenco, Nicolae. Ars poëtica de Horaţiu şi arta poetică ovidiană : [comuni‐ care la conf. ştiinţifică Poetul care a deschis căile universului de creaţie nemuri‐ toare, la Filiala „Ovidius”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 51‐55. –  (Biblioteca – forum științific).  1131. Ciobanu,  Liuba.  Formarea  imaginii  Bibliotecii  „Ovidius”  în  comunitatea  chişi‐ năuiană // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 39‐40. – (Viața filialelor).  1132. Cogut, Sergiu. Statutul dialecticii în filozofie şi al teoriei lui M. Bahtin în ştiinţa  literară // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 30‐35. – (Studii și cercetări).  1133. Coja, Ion. Despre cum ni s‐a traumatizat memoria în comunism // BiblioPolis. –  2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 90‐93. – (Istoria noastră adevărată).  1134. Corghenci,  Ludmila.  Comunicat  pe  marginea  lucrărilor  mesei  rotunde  Educaţia  profesională  şi  etica  specialistului  de  bibliotecă  :  probleme  şi  soluţii  (Chișinău,  25 iunie  2010)  /  Ludmila  Corghenci,  Natalia  Zavtur  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol. 34, Nr 2. – P. 36‐37. – (50 de ani de învăţământ biblioteconomic universitar).   Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

125 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1135. Corghenci, Ludmila. Mesajul mesei rotunde Educaţia profesională şi etica spe‐ cialistului de bibliotecă : probleme şi soluţii (Chișinău, 25 iunie 2010) / Ludmila  Corghenci,  Natalia  Zavtur  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  34,  Nr  2.  –  P.  37‐38.  –  (50 de ani de învăţământ biblioteconomic universitar).  1136. Corghenci, Ludmila. Parteneriat profesional practico‐ştiinţific sau învăţământul  biblioteconomic  la  vârsta  maturităţii  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  34,  Nr  2.  –  P. 45‐48. – (Teorie și practică).  1137. Coroiu, Constantin. Herta Müller şi tema românească // BiblioPolis. – 2010. –  Vol. 34, Nr 2. – P. 129‐132. – (Cartea pe glob).  1138. Corrall, Sheila. Dezvoltarea modelelor complexe de referinţe şi instruire pentru  crearea comunităţilor educate informaţional / trad. din limba engl. // BiblioPo‐ lis : ed. spec. : Cultura informaţiei. – 2010. – Vol. 37, Nr 5. – P. 70‐86.   1139. Cotoman,  Tamara.  O  biobibliografie  jubiliară  :  [Gleb  Ciaicovschi‐Mereşanu,  elab. de Bibl. Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice] // BiblioPolis. – 2010. –  Vol. 35, Nr 3. – P. 93‐95. – (Cartea de specialitate).  1140. Coţ, Maria. „Limba română ne‐a umplut golul străinătăţii” : [interviu cu Maria  Coţ şi Mihai Dascăl, stabiliți cu traiul în SUA] / Maria Coţ,  Mihai Dascăl / con‐ semnare : Ioana Pruteanu // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 83‐86. –  (De Ziua Limbii Române).  1141. Craig,  Eilean.  Elaborarea  modelului  procesului  de  educare  informaţională  de  către  NHS  Scoţia  /  Eilean  Craig,  Rob  Westwood  ;  trad.  din  limba  engl.  //  Bib‐ lioPolis : ed. spec. Cultura informaţiei. – 2010. – Vol. 37, Nr 5. – P. 165‐167.   1142. Crainic,  Nichifor.  Unde  sunt  cei  care  nu  mai  sunt  :  [poezie]  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 152. – (In memoriam).  1143. Crudu, Dumitru. Atelierul de scriere creatoare „Vlad Ioviţă” şi o nouă generaţie  de scriitori // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 68 . – (Viața filialelor).  1144. Dabija, Elena. „În mine bate inima lumii…” : [Zilele Mihai Eminescu la CAIE] //  BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 57‐62. – (Eminesciana 2010).  1145. Dabija,  Elena.  Mihai  Eminescu  al  vremii  noastre  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol. 34, Nr 2. – P. 90‐94. – (Eminesciana 2010).  1146. David,  Ştefan.  Alte  impresii  de  lectură  /  Ștefan  David,  Constantin  Madan,  Mihaela Morozan : [romanul Viaţa unei nopţi sau Totentanz de Claudia Partole  în  viziunea  elevilor  Liceului  Teoretic  „Petru  Rareș”]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol. 35, Nr 3. – P. 141. – (Recenzii și consemnări).  1147. Dohotaru,  Maria.  Maria  Dohotaru:  „Când  citesc  despre  numeroase  fapte  şi  personalităţi ale poporului român, eu simt că trăiesc...” : [interviu cu manage‐ rul ed. şi tip. „Magic print”, Oneşti, Bacău] / consemnare : Tamara Gorincioi //  BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 91‐94. – (Maluri de Prut).  126   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1148. Dorofti, Valentina. Analiza împrumutului la ediţiile periodice pentru anul 2009 /  Valentina Dorofti, Daniela Gorincioi // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 25‐ 28. – (Teorie și practică).  1149. Doroşenco,  Ludmila.  Doi  cornoveni  –  două  destine  împlinite  :  [despre  conf.  omagială Revenirea la rădăcini, dedicată împlinirii a 105 ani de la naşterea lui  Paul  Mihail  şi  lansarea  volumului  Zamfirei  Mihail  155  de  cărţi  într‐o  carte,  la  Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 98‐ 103. – (Manifestări culturale).   1150. Duca, Gheorghe. „Nu atât Paul Goma are nevoie de noi, cât noi avem nevoie de  el…”. Telegramă de salut pentru participanţii la Conferința științifică „Paul Goma  la 75 de ani” // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 128‐129. – (Aniversări).  1151. Duca,  Gheorghe.  Acad.  Gh.  Duca:  „Trebuie  schimbată  atitudinea  de  sorginte  proletară faţă de savanţi şi în general faţă de intelectuali” : [interviu cu preșe‐ dintele  Acad.  de  Șt.  A  Moldovei]  /  consemnare  :  Ion  Toma  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 59‐63. – (Savanții și societatea cunoașterii).  1152. Ferguson,  Stuart.  Relaţia  dintre  educarea  informaţională  şi  managementul  cunoaşterii  /  trad.  din  limba  engl.  //  BiblioPolis  :  ed.  spec.  :  Cultura  informa‐ ţiei. – 2010. – Vol. 37, Nr 5. – P. 20‐43.   1153. Fişer,  M.  [Utilizatorii  bibliotecii  la  început  de  cale].  С  чего  начинается  чита‐ тель (или начало начал) // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 45‐47. – (La  colegii noștri). – În limba rusă.   1154. Florea,  Corneliu.  Veritabil  tratat  de  cultură  românească  :  [rec.  la  volumul  Şi  totuşi, limba română, de Vlad Pohilă] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P.  129‐133. – (Recenzii și consemnări).  1155. Foiu, Taisia. Breviar bibliografic : [prez. biobibliogr. Aureliu Busuioc, Alexandru  Donos, Vlad Pohilă] // BiblioPolis. – 2010. – Nr 35, Vol. 3. – P. 90‐92. – (Cartea  de specialitate).  1156. Fruntelată, Ioana‐Ruxandra. Terminologia etnologică românească la opera lui  B.P. Hasdeu // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 48‐52. – (Patronul nostru  spiritual).  1157. Gagiu Valeriu // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 151‐152. – (In memo‐ riam).  1158. Ghendina, N. [Cultura informaţională a personalităţii sau alfabetizarea informa‐ ţională : formatul rusesc şi cel internaţional al discutării problemei]. Информа‐ ционная культура личности или информационная грамотность: российский  и  международный  форматы  обсуждения  проблемы  :  [comunicare  la  Conf.  intern. Crimeea‐2004] / N. Ghendina, E. Kudrina // BiblioPolis : ed. spec. : Cultura  informaţiei. – 2010. – Vol. 37, Nr 5. – P. 104‐109. – În limba rusă.  1159. Ghidul caracteristicilor programelor de educare informaţională care ilustrează  cele mai bune practici / trad. din limba engl. // BiblioPolis : ed. spec. : Cultura  informaţiei. – 2010. – Vol. 37, Nr 5. – P. 159‐164.   Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

127 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1160. Goian, Natalia. Elemente arhitecturale privind funcţionalitatea şi accesibilitatea  bibliotecilor  publice  din  Republica  Moldova  /  Natalia  Goian,  Victoria  Bernic //  BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 11‐21. – (Studii și cercetări).  1161. Goma,  Paul.  „…Aş  fi  participat  şi  eu,  mi‐aş  fi  arătat  partea  mea  de  adevăr”  :  [mesajul scriitorului Paul Goma, adresat participanţilor la Conf. Șt. Paul Goma  la  75  ani,  organizată  de  Acad.  de  Şt.  şi  Uniunea  Scriitorilor  din  Moldova]  //  BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 129‐130. – (Aniversări).  1162. Gorea‐Costin,  Iuliana.  „Acum,  când  lucrurile  revin  la  normalitate,  s‐ar  putea  elucida adevărata cauză a morţii lui Nicolae Costin şi nu numai a lui…” : [inter‐ viu  cu  dna  Ambasador  Iuliana  Gorea‐Costin]  /  consemnare  :  Tamara  Gorin‐ cioi // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 76‐79. – (Remember).  1163. Gorincioi,  Tamara.  „Mi‐e  viaţa  ca  o  aşchie  de  stâncă…”  :  [portr.  scriitoarei  Liuba‐Drăgostiţa  Bujor]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  34,  Nr  2.  –  P.  138‐140.  –  (Oameni și cărți).  1164. Gorincioi, Tamara. Tăria argumentului istoric împotriva demagogiei neobolşe‐ vice : [rec. la volumul Victimele terorii comuniste din Basarabia, de Alexandru  Moraru]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  35,  Nr  3.  –  P.  132‐134.  –  (Recenzii  și  consemnări).  1165. Grosu, Elena. Ludmila Bulat la vârsta eleganţei // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35,  Nr 3. – P. 120‐121. – (Aniversări).  1166. Grosu,  Elena.  Un  dicţionar  de…  surprize  :  [rec.  la  Dicţionarul  de  dificultăţi  şi  surprize  ale  limbii  române,  de  Alexei  Palii]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  35,  Nr 3. – P. 130‐132. – (Recenzii și consemnări).  1167. Hanganu,  Aurelia.  Structură  retorică  şi  organizare  textuală  în  militat  omnis  amans (Ovidius, Amores 1,9) : [comunicare susţinută la conf. şt. Ovidius: Poetul  care  a  deschis  căile  universului  de  creaţie  nemuritoare,  la  Filiala  „Ovidius”]  //  BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 60‐63. – (Biblioteca – forum științific).  1168. Hlib,  Lidia.  Apropo  de  relaţia  scriitor  –  bibliotecar  –  cititor  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 125‐126. – (Oameni și cărți).  1169. Hotărârea AŞM cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940 // BiblioPolis. –  2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 100. – (Istoria noastră adevărată).  1170. Irving, Christine. Proiectul scoţian de educare informaţională : colaborarea cu  partenerii  pentru  educarea  informaţională  în  Scoţia  /  Christine  Irving,  John  Crawford ; trad. din limba engl. // BiblioPolis : ed. spec. : Cultura informaţiei. –  2010. – Vol. 37, Nr 5. – P. 168‐171.   1171. Kane,  Danielle.  Mediile  virtuale  şi  bibliotecile  :  viaţa  virtuală  (second  life)  în  calitate  de  catalizator  pentru  iniţiativele  de  educare  vizuală  din  campus  /  Da‐ nielle Kane, Virginia Allison, Julia Gelfand, Brian Williams ; trad. din limba engl. //  BiblioPolis : ed. spec. : Cultura informaţiei. – 2010. – Vol. 37, Nr 5. – P. 137‐144.   128   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1172. Kraveţ, Valeri.  [Probleme  ale  formării  culturii  informaţionale].  Вопросы  фор‐ мирования  информационной  культуры  /  Valeri  Kraveţ,  Vladimir  Kuha‐ renko // BiblioPolis : ed. spec. : Cultura informaţiei. – 2010. – Vol. 37, Nr 5. – P.  110‐113. – În limba rusă.   1173. Kulikovski,  Lidia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în 2009 // BiblioPolis. –  2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 9‐10. – (Cuvântul directorului).  1174. Kulikovski, Lidia. Cultura informaţiei : studii, cercetări, teorii şi practice : [pref.  la ed. spec. Cultura Informaţiei a rev. BiblioPolis] / Lidia Kulikovski, Vlad Pohi‐ lă // BiblioPolis : ed. spec. : Cultura informaţiei. – 2010. – Vol. 37, Nr 5. – P. 4‐9.  1175. Kulikovski, Lidia. Imaginea este un capital aflat în slujba bibliotecii // BiblioPo‐ lis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 11‐13. – (Teorie și practică).  1176. Kulikovski, Lidia. Managementul relaţiei cu utilizatorii (sau fidelizarea utilizato‐ rului)  la  Biblioteca  Municipală  „B.P.  Hasdeu”  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  36,  Nr 4. – P. 8‐15. – (Studii și cercetări).  1177. Kulikovski, Lidia. Managementul resurselor umane în bibliotecile din Republica  Moldova  :  abordare  teoretico‐metodologică  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  34,  Nr 2. – P. 15‐29. – (Studii și cercetări).  1178. Kulikovski, Lidia. Nelly Ţurcan la frumoasa vârstă a profesionalismului : [la ani‐ versarea conf. univ., dr., prodecanul Fac. de Jurnalism și Ștințe ale Comunicării,  USM] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 130‐132. – (Aniversări).  1179. Kulikovski, Lidia. Spaţiul public de comunicare profesională – revistele de spe‐ cialitate / Lidia Kulikovski, Natalia Goian // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. –  P. 39‐40. – (50 de ani de învățământ biblioteconomic universitar).  1180. Kulikovski, Lidia. Viitorul catalogului, viitorul catalogării (Puncte de vedere din  ultimele  articole  de  specialitate  :  o  scurtă  trecere  în  revistă)  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 29‐ 33. – (Studii și cercetări).  1181. Laureaţii  Salonului  Internaţional  de  Carte,  ediţia  a  19‐a,  consacrată  Anului  Eminescu  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  35,  Nr  3.  –  P.  104‐107.  –  (Evenimente  culturale).  1182. Manifestul  domeniului  public  /  trad.  din  limba  engl.  de  N.  Constantinescu  //  BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 64‐68. – (Documente).  1183. Manoli, Adela. Prezenţe ovidiene în poezia contemporană : [comunicare ţinută  la  conf.  şt.  Ovidius:  Poetul  care  a  deschis  căile  universului  de  creaţie  nemuri‐ toare, la Filiala „Ovidius”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 55‐60. –  (Biblioteca – forum științific).  1184. Maznic,  Silvia.  Valorificarea  simbolurilor  mitologice  ovidiene  :  [comunicare  ţinută  la  conf.  şt.  Ovidius:  Poetul  care  a  deschis  căile  universului  de  creaţie  nemuritoare, la Filiala „Ovidius”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 63‐ 67. – (Biblioteca – forum științific).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

129 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1185. Melnic,  Raisa. Raisa Melnic: „Salonul  Internaţional de Carte este, de la prima  sa  ediţie,  un  proiect  magistral  al  Bibliotecii  Naţionale…”  :  [interviu  cu  Raisa  Melnic,  șefa  Dep.  programe  culturale  la  BN  a  Rep.  Moldova]  /consemnare  :  Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 101‐104. – (Evenimente  culturale).  1186. Moţoc, Radu. Statuia din Iaşi a lui Miron Costin // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33,  Nr 1. – P. 63‐67. – (Maluri de Prut).  1187. Munteanu, Oxana. Romanul Viaţa unei nopţi sau Totentanz de Claudia Partole //  BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 138‐140. – (Recenzii și consemnări).  1188. Neamţu, Galina. Vedetele de subiect pentru domeniul „Teoria, studiul şi tehnica  literaturii” // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 55‐58. – (Teorie și practică).  1189. Nedzelschi,  Ecaterina.  Tadeusz  Malinowski,  un  savant  de  talie  mondială  //  BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 115‐117. – (Remember).  1190. Ngheim,  Huy.  Realizarea  programelor  de  educare informaţională în contextul  reţelelor sociale şi al perspectivelor interculturale / trad. din limba engl. // Bib‐ lioPolis : ed. spec. : Cultura informaţiei. – 2010. – Vol. 37, Nr 5. – P. 87‐103.   1191. Osoianu,  Vera.  Biblioteca  prin  imaginea  ei:  sub  semnul  unui  concurs  [„Pro‐ movarea  imaginii  bibliotecii  publice  în  comunitate”]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol. 33, Nr 1. – P. 18‐24. – (Teorie și practică).  1192. Osoianu,  Vera.  Biblioteca  şi  comunitatea:  tangenţe  în  spaţiul  virtual  //  Bib‐ lioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 22‐30. – (Studii și cercetări).  1193. Osoianu,  Vera.  Bibliotecile  în  infrastructura  informaţională  /  Vera  Osoianu,  Elena  Pintelei  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  36,  Nr  4.  –  P.  37‐40.  –  (Teorie  și  practică).  1194. Osoianu,  Vera.  Blogul  de  biblioteconomie  şi  ştiinţa  informării  :  primele  bilan‐ ţuri // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 43‐44. – (Teorie și practică).  1195. Osoianu,  Vera.  Diversificarea  serviciilor  pentru  utilizatori  şi  sporirea  imaginii  bibliotecii  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  34,  Nr  2.  –  P.  49‐54.  –  (Teorie  și  practică).  1196. Osoianu,  Vera.  Utilizatorul  de  Bibliotecă  2.0:  Context,  profil,  tendinţe  //  Bib‐ lioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 16‐28. – (Studii și cercetări).  1197. Partole, Claudia. Citirea culorilor : [portr. din cuvinte al artistului plastic Mihai  Ţăruş] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 100‐101. – (Confluențe).  1198. Partole, Claudia. Clipe de neuitat în Macedonia // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35,  Nr 3. – P. 126‐129. – (Oameni și cărți).  1199. Partole, Claudia. O actriţă – simbol al omului frumos… : [Ninela Caranfil] // Bib‐ lioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 133‐135. – (Oameni și cărți).  1200. Partole,  Claudia. O carte care te găseşte… : [volumul Love (proze despre dra‐ goste)  de  Dan  Plăeşu]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  34,  Nr  2.  –  P.  147‐148.  –  (Impresii de lectură).  130   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1201. Partole, Claudia. Un Sadoveanu al timpurilor noastre : [cartea Osândă şi izbân‐ dă  de  Ion  Muscalu]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  33,  Nr  1.  –  P.  123‐124.  –  (Recenzii și consemnări).  1202. Partole, Claudia. Unde sunt cei care nu mai sunt? : [filologul Ionel Paveliciuc] //  BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 152‐154. – (In memoriam).  1203. Paul  Goma,  uşa noastră cea de toate zilele spre lumea liberă // BiblioPolis. –  2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 124‐128. – (Aniversări).  1204. Păsărin,  Paulian.  Paulian  Păsărin:  „Evenimentele  din  decembrie  1989  au  fost  planificate  cu  mult  timp  înainte,  în  afara  României...”  :  [interviu  cu  Paulian  Păsărin,  şeful  Serviciului  de  contraspionaj  la  N.  Ceauşescu]  /  după  Curentul  internaţional, Canada // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 78‐80. – (Isto‐ ria noastră adevărată).  1205. Pârlea, Gheorghe. A fost doborât un… mit local (se dedică conf. univ. dr. Vasile  Şoimaru) // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 68‐71. – (Maluri de Prut).  1206. Pârlea, Gheorghe. Mihail Sadoveanu – „fiul ţărăncii” din Verşenii Mirosloveşti‐ lor (I) // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 108‐117. – (Eseu).  1207. Pârlea, Gheorghe. Mihail Sadoveanu – „fiul ţărăncii” din Verşenii Mirosloveşti‐ lor (II) // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 102‐112. – (Eseu).  1208. Pârlea,  Gheorghe.  Notiţe  la  Tema  pentru  acasă  (sau,  de  la  cititor,  omagiu)  :  [rec. la cartea Tema pentru acasă, de Nicolae Dabija] // BiblioPolis. – 2010. –  Vol. 36, Nr 4. – P. 133‐137. – (Recenzii și consemnări).  1209. Petcu, Gabriela. Promotor al balcanismului literar, a avut admiratori fanatici… :  [125 de ani de la naşterea lui Mateiu Caragiale] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33,  Nr 1. – P. 81‐82. – (Eseu).  1210. Petlevaia,  Svetlana  [A  stimula  pasiunea  pentru  carte].  Очаровать  книгой  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  34,  Nr  2.  –  P.  87‐89.  –  În  limba  rusă.  –  (La  colegii  noștri).  1211. Petraş, Irina. Ne‐a părăsit Virgil Bulat / Irina Petraş, Lidia Kulikovski // BiblioPo‐ lis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 153‐154. – (In memoriam).  1212. Plan  strategic  2009‐2011  (Politici,  strategii,  practici‐modele  şi  proiecte  referi‐ toare  la  Cultura  Informaţiei)  //  BiblioPolis  :  ed.  spec.  :  Cultura  informaţiei.  –  2010. – Vol. 37, Nr 5. – P. 156‐158.   1213. Pohilă,  Vlad.  A  făcut  metafore  din  piatră…  :  [Anatol  Codru]  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 147‐148. – (In memoriam).  1214. Pohilă,  Vlad.  A  mai  apus  o  stea  a  teatrului  basarabean…  :  [Eugenia  Todoraş‐ cu] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 144‐145. – (In memoriam).  1215. [Pohilă, Vlad]. A plecat actorul care aducea hazul… : [Jean Constantin] // BiblioPo‐ lis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 149‐150. – (In memoriam). – (Semnat : Cronicar).   1216. Pohilă,  Vlad.  Biblioteca  –  o  instituţie  ideală  pentru  apropieri  culturale  //  Bib‐ lioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 5‐10. – (Editorial).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

131 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1217. Pohilă,  Vlad.  Biblioteca  şi  perpetuarea  valorilor  naţionale  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 5‐7. – (Editorial).  1218. Pohilă,  Vlad. Copiii şi cărţile // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 5‐8. –  (Editorial).  1219. Pohilă,  Vlad.  Dincolo  de  solitudinea  cuvintelor  se  află  înţelepciunea  lor  :  [despre  Maria  Briede‐Macovei,  poetă  și  trad.  din  Letonia]  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 95‐96. – (Confluențe).  1220. Pohilă, Vlad. Drumul anevoios, dar şi fascinant, al cunoaşterii de sine : [rec. la  cărțile  Neliniştea  memoriei  și  Anotimpul  mărturisirilor  de  Dumitru  Batâr]  //  BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 141‐144. – (Impresii de lectură).  1221. Pohilă,  Vlad.  Harul  de  jurnalistă  pus  în  serviciul  bibliotecii  :  [despre  ziarista,  specialista  în  biblioteconomie  Elena  Turuta,  BNRM]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol. 33, Nr 1. – P. 110‐113. – (Aniversări).  1222. Pohilă,  Vlad. Marele nostru noroc de a‐l avea pe Valentin Mândâcanu // Bib‐ lioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 118‐123. – (Aniversări).  1223. Pohilă, Vlad. O carte al cărei titlu se vrea o realitate palpabilă : [rec. la volumul  Căderea  comuniştilor,  de  Vasile  Șoimaru]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  35,  Nr 3. – P. 135‐138. – (Recenzii și consemnări).  1224. Pohilă, Vlad. O pasăre rară în grădina literaturii basarabene : [Iurie Grecov] //  BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 148‐151. – (In memoriam).  1225. Pohilă, Vlad. Premiul Nobel pentru o scriitoare originară din România : [Herta  Müller] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 127‐128. – (Cartea pe glob). –  (Semnat : Cronicar).  1226. [Pohilă,  Vlad].  Primarul  Nicolae  Costin  sau  schimbarea  la  faţă  a  Chişinăului  [comemorarea primarului de Chişinău Nicolae Costin] // BiblioPolis. – 2010. –  Vol. 33, Nr 1. – P. 73‐75. – (Remember). – (Semnat : Cronicar).  1227. Pohilă,  Vlad.  S‐a  stins  un  titan  al  scenei  teatrale  moldoveneşti  :  [Petru  Ba‐ racci] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 145‐146. – (In memoriam).  1228. [Pohilă,  Vlad]. Străjer la demnitatea şi frumuseţea verbului românesc : [Nico‐ lae Mătcaş la 70 de ani] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 106‐110. –  (Aniversări). – (Semnat : Vl. Prisăcaru).  1229. [Pohilă,  Vlad].  Teodor  Buzu  sau  continua  revenire  la  obârşii  :  [despre  pict.,  graficianul  român  din  Basarabia,  stabilit  în  Cehia]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol. 34, Nr 2. – P. 123‐126. – (Aniversări). – (Semnat : Vl. Prisăcaru).  1230. [Pohilă, Vlad]. „Un erudit şi competent cercetător în domeniul filologiei în înțe‐ lesul  vechi  şi  larg…”  :  [acad.  Nicolae  Corlăteanu]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol. 34, Nr 2. – P. 106‐107. – (Remember). – (Semnat : Vl. Prisăcaru).  1231. Pohilă, Vlad. Ziua bibliotecarului, pe nou : [23 aprilie – Ziua Mondială a Cărţii şi a  Dreptului de Autor] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 5‐7. – (Editorial).  132   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1232. Preşedintele Mihai  Ghimpu  a  semnat  decretul  privind  declararea  zilei  de  28 iunie  1940  drept  Zi  a  ocupaţiei  sovietice  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  35,  Nr 3. – P. 96. – (Istoria noastră adevărată).  1233. Proca, Ion. Frate cu laconismul : [rec. la volumul Lăsaţi‐mi dragostea : poezii,  de Ionel Căpiţă] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 141‐142. – (Recenzii  și consemnări).  1234. Rad,  Ilie.  Revista  română  de  istorie  a  presei  :  [2010,  nr.  1]  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 133‐134. – (Recenzii și consemnări).  1235. Raţă,  Valeriu.  Basarabia  necunoscută  la  al  optulea  volum  :  [lansarea  cărții  lui  Iurie Colesnic] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 69‐72. – (Viața filialelor).  1236. [Raţă,  Valeriu].  Basarabia  –  o  soră  geamănă  a  Dobrogei  :  [donaţie  de  carte  către  BM  „B.P.  Hasdeu”  din  partea  colegilor  constănţeni]  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 87‐90. – (Maluri de Prut). – (Semnat : Cristian Zidaru).   1237. Raţă, Valeriu. Bibliotecarii au numărat bobocii… în aprilie : [sărbătoare festivă  de  Ziua  bibliotecarului]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  34,  Nr  2.  –  P.  69‐73.  –  (Bilanțuri).  1238. Raţă,  Valeriu.  Cinstirea  neamului  şi  a  fiilor  săi  :  [lansarea  cărţii  lui  Gheorghe  Marin Neamul prin fiii săi, la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33,  Nr 1. – P. 114‐116. – (Manifestări culturale).  1239. [Raţă,  Valeriu].  Cuvinte  şi  imagini  (verificați‐vă  cunoştinţele  de  cultură  gene‐ rală) : [concurs] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 135‐136. – (Varia). –  (Semnat : Aurel Hioară).  1240. [Raţă,  Valeriu].  Cuvinte  şi  imagini  (verificați‐vă  cunoştinţele  de  cultură  gene‐ rală) : [concurs] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 155‐156. – (Varia). –  (Semnat : Aurel Hioară).  1241. Raţă, Valeriu. Exemplu de atitudine civică pentru generaţii (Ce ne spune o bio‐ bibliografie?) : [volumul Vlad Pohilă : Biobibliografie, editat de BM] // BiblioPo‐ lis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 87‐89. – (Cartea de specialitate).  1242. Raţă,  Valeriu.  Forumul  celor  mai  fideli  cititori  ai  Bibliotecii  Municipale  „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 72‐75. – (Evenimente  culturale).  1243. Raţă,  Valeriu. La  masa tăcerii cu  Gheorghe Budeanu : [lansarea volumului de  publicistică 33 la masa tăcerii] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 103‐ 105. – (Manifestări culturale).  1244. Raţă,  Valeriu.  Simpozion  la  Biblioteca  de  Arte  „Tudor  Arghezi”  :  [Tudor  Arghezi – poet român ce vine imediat după Eminescu] // BiblioPolis. – 2010. –  Vol. 34, Nr 2. – P. 81‐82. – (Viața filialelor).   1245. [Raţă, Valeriu]. Tragediile poporului nu pot fi date uitării : [lansarea volumului  Moldova  de  la  Est  de  Prut  în  timpul  primei  ocupaţii  sovietice  (1940‐1941),  de  Mariana Ţăranu, la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. –  P. 81‐86. – (Istoria noastră adevărată). – (Semnat : Aurel Hioară).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

133 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1246. [Raţă,  Valeriu].  Triptic  autumnal  :  [lansarea  cărților  Căderea  comuniștilor  de  Vasile  Șoimaru  ;  Sinteze  de  Constantin  Bobeică  ;  biobibliogr.  Vlad  Pohilă,  la  Sediul Central al BM] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 58‐63. – (Viața  filialelor). – (Semnat : Petru Paraschivu).  1247. Raţă,  Valeriu.  Un  volum  de  traduceri  în  limba  marii  poezii  a  lumii  :  [lansarea  volumului  bilingv  Poeme/Poèmes,  trad.  de  Ludmila  Ciobotarencu,  la  BM  „B.P. Hasdeu”]  /  Valeriu  Raţă,  Vlad  Pohilă  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  33,  Nr 1. – P. 120‐122. – (Manifestări culturale).  1248. Rogac, Raia. Clipa – la o clipă aniversară : [revista Clipa] // BiblioPolis. – 2010. –  Vol. 36, Nr 4. – P. 63‐67. – (Viața filialelor).  1249. [Rogac, Raia]. Imensurabila inspiraţie eminesciană (Răsărit de Luceafăr – dez‐ bateri juvenile) // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 67‐71. – (Viața filiale‐ lor). – (Semnat : R. Pelineanu).   1250. Rogac,  Raia.  La  o  aniversare,  Ion  Daghi  în  trei  ipostaze  :  [seară  de  creație  la  Filiala  „O.  Ghibu”]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  35,  Nr  3.  –  P.  78‐80.  –  (Viața  filialelor).  1251. Rogac,  Raia.  Lansare  în  Casa  Sufletului…  :  [despre  cartea  Casa  Sufletului  meu  de  Liuba  Procopii]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  36,  Nr  4.  –  P.  148‐149.  –  (Recenzii și consemnări).  1252. Rogac, Raia. Lira în patru puncte cardinale – cartea deschisă şi pentru Basara‐ bia : [lansarea la Bibl. Metropolitană Bucureşti a volumului Lira la patru puncte  cardinale, de Cristina Ştefan] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 75‐77. –  (Evenimente culturale).  1253. Rogac,  Raia. Mi‐am deschis sufletul ca în oglindă : [lansarea volumului Rostiri  către  mâine,  de  Ludmila  Goncear,  la  Sediul  Central  al  BM]  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 96‐98. – (Manifestări culturale).  1254. Rogac,  Raia.  Săptămâna  uşilor  deschise  la  „Onisifor  Ghibu”  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 76‐80. – (Viața filialelor).  1255. [Rogac,  Raia].  Tema  pentru  acasă  –  romanul  de  succes  al  anului  :  [conf.  de  totalizare a campaniei de lectură Chișinăul citește o carte, la Filiala „O. Ghibu”  (romanul  Tema  pentru  acasă  de  Nicolae  Dabija)]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol. 36, Nr 4. – P. 55‐58. – (Viața filialelor). – (Semnat : R. Andrei).  1256. Romanciuc, Vasile. De carte înfiat… : [poezie] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33,  Nr 1. – P. 8. – (Dedicații lirice).  1257. Rotaru,  Florin.  Dr.  Florin  Rotaru:  „Rostul  nostru  pe  pământ  are  mai  multe  legături cu liniştea iubirii tainice” : [se menţionează parteneriatul Bibl. Metro‐ politane Bucureşti cu BM „B.P. Hasdeu”, Filiala „O. Ghibu”] / consemnare : Raia  Rogac // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 36, Nr 4. – P. 41‐49. – (Biblioteca și Socie‐ tatea Cunoașterii).  134   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1258. Rusu, Nicolae. Mii de invocări : [rec. la volumul O mie şi una de invocări femi‐ niste  :  schiţe  şi  povestiri,  de  Doru  Ciucescu]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  36,  Nr 4. – P. 142‐145. – (Recenzii și consemnări).  1259. Rusu, Nicolae. Perspectiva eminesciană a neamului românesc (văzută din Basa‐ rabia) // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 53‐57. – (Eminesciana 2010).  1260. Sandu,  Veronica.  Rolul  bibliotecii  în  instruirea  şi  informarea  utilizatorilor  //  BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 43‐44. – (La colegii noștri).  1261. Savin, Maria. Consfătuire pe marginea unui debut romanesc : [întâlnirea scrii‐ torului Nicolae Dabija cu cadeţii Liceului „Sfântul Gheorghe”, la Filiala „L. Reb‐ reanu”] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 75‐78. – (Viața filialelor).  1262. Scobioală,  Genoveva.  Accesul  la  cunoaştere  ca  o  faţetă  importantă  a  culturii  informaţionale  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  36,  Nr  4.  –  P.  34‐36.  –  (Teorie  și  practică).  1263. Secker, Jane. Instruirea pentru educarea informaţională în bibliotecile din SUA  [descrierea  succintă  a  experienței  câtorva  biblioteci  din  New  Jersey,  SUA]  /  trad.  din  limba  engl.  //  BiblioPolis  :  ed.  spec.  :  Cultura  informaţiei.  –  2010.  –  Vol. 37, Nr 5. – P. 172‐174.   1264. Slutu‐Grama,  Claudia. Decanul de vârstă şi de onoare al bibliologiei noastre :  [bibliologul  Ion  Şpac]  /  Claudia  Slutu‐Grama,  Vlad  Pohilă  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 103‐105. – (Aniversări).  1265. Slutu‐Grama, Claudia. Devotament şi dăruire profesiei alese : [omagiata Elena  Corotenco,  director,  Bibl.  Șt.  Centr.  „Andrei  Lupan”  a  AȘM]  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 118‐119. – (Aniversări).  1266. Staicu‐Buciumeni,  Neculai.  Privată  de  bucuriile  copilăriei,  recompensată  de  frumoase împliniri literar‐artistice : [scriitoarea Liuba‐Drăgostiţa Bujor] // Bib‐ lioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 142‐143. – (Recenzii și consemnări).  1267. Stanca,  Sorina.  Proiectul  EuropeanLocal  în  România  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol. 35, Nr 3. – P. 31‐37. – (Studii și cercetări).  1268. Stoica,  Ion.  Lectură  de  primăvară  :  [poezie]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  33,  Nr 1. – P. 8. – (Dedicații lirice).  1269. Şatravca,  Claudia.  Podul  de  cărţi  Târgu‐Mureş  –  Chişinău  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 35‐38. – (Viața filialelor).  1270. Şatravca, Tatiana. Redeschiderea oficiului copii – prilej de sărbătoare şi bucu‐ rie  pentru  micii  cititori  :  [la  Filiala  „Târgu‐Mureș”]  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol. 36, Nr 4. – P. 50‐54. – (Viața filialelor).  1271. Şpac,  Ion. Savantul Nicolae Corlăteanu în oglinda bibliografiei // BiblioPolis. –  2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 107‐112. – (Remember).  1272. Şpac, Ion. Un discipol despre Vasile Coroban profesorul, savantul, omul // Bib‐ lioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 94‐102. – (Aniversări).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

135 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1273. Şviţchi, Diana. Un poet al imaginii caligrafice : [graficianul şi designerul Valeriu  Herţa  la  50  de  ani,  expoz.  jubiliară  la  BNRM]  //BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  35,  Nr 3. – P. 122‐123. – (Aniversări).  1274. Tamazlâcaru,  Elena.  Dialoguri  literare  la  Filiala  „Alba  Iulia”  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 95‐96. – (Manifestări culturale).  1275. Tricolici, Claudia. Conceptul serviciului informaţii comunitare în opinia bibliote‐ carilor // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 41‐44. – (Teorie și practică).  1276. Trifan,  Călina.  O  altă  realitate,  în  provincie  :  [o  vizită  la  Bibl.  Publică  din  Flo‐ reşti] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 86‐87. – (La colegii noștri).  1277. Ţene,  Ionuţ.  A căzut o stea : [poezie in memoriam  Gr. Vieru] //  BiblioPolis. –  2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 73. – (Remember).  1278. Ţene, Ionuţ. A căzut o stea din Basarabia : [in memoriam Gr. Vieru] // BiblioPo‐ lis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 72‐73. – (Remember).  1279. Ţurcan,  Nelly.  Copyright  pentru  bibliotecari  //  BiblioPolis.  –  2010.  –  Vol.  35,  Nr 3. – P. 45‐46. – (Cronică).  1280. Ţurcan,  Nelly.  Cultura  ştiinţifică  şi  comunicarea  ştiinţifică  –  valori  ale  Societăţii  Cunoaşterii // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 9‐14. – (Studii și cercetări).  1281. Ţurcan,  Nelly.  Paradigme  şi  tendinţe  în  informarea  şi  comunicare  ştiinţifică  /  Nelly Ţurcan, Natalia Cheradi // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. – P. 41‐42. –  (50 de ani de învățământ biblioteconomic universitar).  1282. Ţurcan, Nelly. Revistele biblioteconomice din Moldova ca mijloc de comunicare  ştiinţifică // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 14‐18. – (Teorie și practică).  1283. Ţurcanu,  Viorica.  Basarabia  sub  prima  ocupaţie  sovietică  văzută  de  o  tânără  cercetătoare  :  [rec.  la  volumul  Moldova  de  la  est  de  Prut  în  timpul  primei  ocupaţii sovietice (1940‐1941), de Mariana Țăranu] // BiblioPolis. – 2010. – Vol.  36, Nr 4. – P. 145‐147. – (Recenzii și consemnări).  1284. Ursu,  Dimitrie  (Dinu).  O  armă  de  neînvins  :  [adevărul  istoric]  //  BiblioPolis.  –  2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 84‐89. – (Istoria noastră adevărată).  1285. Vasilache, Ghenadie. Aşa a fost acest scriitor, artist, patriot… : [Simion Ghim‐ pu] // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 151‐153. – (In memoriam).  1286. Verlander, Paul. Predarea deprinderilor informaţionale grupurilor mari în timp  scurt  şi  cu  resurse  limitate  /  Paul  Verlander,  Catherine  Scutt ;  trad.  din  limba  engl.  //  BiblioPolis :  ed.  spec.  :  Cultura  informaţiei.  –  2010.  –  Vol.  37,  Nr  5.  –  P. 114‐129.   1287. Vieru, Grigore. Letonii, dar şi ceilalţi baltici, lucrează în cultură aidoma naturii :  [interviu] / consemnare : Leons Briedis // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 34, Nr 2. –  P. 112‐114. – (Remember).  1288. Vlădiceanu,  Maria. Steliana Grama : Curcubeul viselor îşi revarsă povestea… :  [rec. la volumul Curcubeul viselor, de Steliana Grama] // BiblioPolis. – 2010. –  Vol. 33, Nr 1. – P. 127‐ 128. – (Recenzii și consemnări).    Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”  136   


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

2011 1289. Amititeloaie,  Alexandru.  Poziţia  dascălului  naţional  Nicolae  Iorga  faţă  de  răs‐ coala  din  1907  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  39,  Nr  2.  –  P.  110‐113.  –  (Istoria  noastră adevărată).  1290. Aurel Preda : Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova a fost gândită  de  românii  de  pe  ambele  maluri  ale  Prutului  (interviu  cu  preşedintele  Asoc.  Române  de  Politică  Externă  domnul  Ambasador  Aurel  Preda)  /  consemnare  :  Vasile  Şoimaru  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  40,  Nr  3.  –  P.  96‐101.  –  (Istoria  noastră adevărată).  1291. Avram, Monica. Biblioteca „Târgu‐Mureş” din Chişinău la ceas aniversar : Filia‐ la „Târgu‐Mureş” la 15 ani // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 66‐68. –  (Viața filialelor).  1292. Baltag,  Tatiana.  Patrimoniul  municipal  în  prezentare  virtuală  :  [blogul  „Chişi‐ nău, oraşul meu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 55‐57. – (Teorie și  practică).  1293. Bartolomeu  (Valeriu)  Anania  // BiblioPolis. – 2011.  – Vol. 38,  Nr 1. – P. 184‐ 186. – (In memoriam).  1294. Băciuţ,  Nicolae.  Trecere  ;  Lacrima  lacrimii  :  [poezii  închinate  lui  Gr.  Vieru]  //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 136. – (Remember).  1295. Bălan, Zoia. Chişinăul citeşte Diavolul este politic corect de Savatie Baştovoi //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 159‐161. – (Impresii de lectură).  1296. Bobeică, Constantin. Mai noi aberaţii imperialiste : [„statalitatea” Moldovei şi  rolul  „de  părinte”  al  Rusiei]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  40,  Nr  3.  –  P.  101‐ 102. – (Istoria noastră adevărată).  1297. Bobeică,  Constantin.  Ograda  casei  părinteşti  :  [poezie,  închinată  lui  Ovidiu  Creangă] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 148. – (Aniversări).  1298. Bobeică, Constantin. Omul – liant, Lidia Kulikovski : [Lidia Kulikovski la aniver‐ sarea a 60‐a] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 89‐90. – (Omagieri).  1299. Bobeică,  Constantin.  Supravieţuirea  prin  spirit  :  [impresii  de  lectură,  volumul  Aproape‐departe,  de  Simion Plămădeală, coord. : Vasile Șoimaru] // BiblioPo‐ lis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 173‐176. – (Impresii de lectură).  1300. Bocancea, Evelina. Subclasa 51 – Matematici. Construcţia vedetelor de subiect  şi a indicilor // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 48‐54. – (Teorie și prac‐ tică).  1301. Borşevici, Ion. Soarta dacismului în Basarabia // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40,  Nr 3. – P. 166‐167. – (Miscellanea).  1302. Bostan,  Ana. Oraşul  copilăriei mele : [creaţia  membrilor cenaclului lit.‐artistic  Cuvântul, de la Filiala „Ştefan cel Mare”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. –  P. 133‐134. – (Chișinău –575).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

137 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1303. Bostan, Olga. Chișinău – oraş de vis : [oraşul natal în creaţia liceenilor, membri  ai  cenaclului  lit.‐artistic  Cuvântul,  Filiala  „Ştefan  cel  Mare”]  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 130‐131. – (Chișinău – 575).  1304. Botezatu, Eliza. Biblioteca „Târgu‐Mureş” – Casa Mare cu suflet de lumină : [Fi‐ liala „Târgu‐Mureş” la 15 ani] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 65‐66. –  (Viața filialelor).  1305. Brad,  Romulus.  Scrisoare  de  suflet  doamnei  dr.  Lidia  Kulikovski  :  [impresii  despre  vizita  la  Chişinău,  la  aniversarea  a  20‐a  a  Filialei  „Transilvania”]  //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 112‐113. – (Maluri de Prut).  1306. Brad,  Vasile. Te‐ai dus : [poezie dedicată ctitorului Bibl. „Transilvania”, Traian  Brad] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 113. – (Maluri de Prut).  1307. Brînzan, Maria. Premiul Nobel pentru literatură 2010 acordat unui latinoame‐ rican:  Mario  Vargas  Llosa  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  40,  Nr  3.  –  P.  94‐95.  –  (Cartea pe glob).  1308. Brînzan, Maria. Un autor interzis, şi totuşi – citit : [scriitorul italian Curzio Mala‐ parte] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 123‐125. – (Oameni și cărți).  1309. Budeanu,  Gheorghe.  Îndureraţi  în  Piaţa  Diolei...  :  [amentiri  despre  Leonida  Lari] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 180‐181. – (In memoriam).  1310. Bufneac, Corneliu. Chişinău – piatră nestemată : [creaţia membrilor cenaclului  lit.‐artistic Cuvântul, Filiala „Ştefan cel Mare”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39,  Nr 2. – P. 132‐133. – (Chișinău – 575).  1311. Buică,  Elena.  Ovidiu  Creangă  la  90  de  ani  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  38,  Nr 1. – P. 145‐146. – (Aniversări).  1312. Bujor, Liuba‐Drăgostiţa. Poeta supranumită Ioana d’Arc a Basarabiei : [Leonida  Lari] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 112‐117. – (Oameni și cărți).  1313. Bujor, Liuba‐Drăgostiţa. Remodelând „Comedia umană”… : [aniversarea proza‐ torului Dumitru Ciobanu] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 148‐152. –  (Aniversări).  1314. Bujor, Liuba‐Drăgostiţa. Umanismul – principiu esenţial al vieţii : [impresii de lec‐ tură referitoare la romanul Drum către nefiinţă, de Nicolai I. Staicu‐Buciumeni] //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 176‐178. – (Impresii de lectură).  1315. Bulat,  Ludmila.  „...Acest  colţ  dosit  al  Basarabiei”,  devenit  celebru  departe  de  Nistru  şi  Prut  :  [Dimitrie  Gusti  şi  colab.  săi  la  Cornova,  1931]  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 153‐155. – (Recenzii și consemnări).  1316. Bulat,  Ludmila.  Amintiri,  amintiri...  :  [rec.  la  volumul  Pe  timpul  lui  Teleucă  :  roman‐fapt, de Arhip Cibotaru] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 136‐ 139. – (Recenzii și consemnări).  1317. Bulat,  Ludmila.  Poezia  Stelianei  Grama  emană  lumină  :  [lansarea  studiului  monogr.  Dramaturgia  autohtonă  din  anii  1960‐1970  pe  scena  teatrelor  din  138   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

Moldova şi  a  cărţii  de  versuri  Telerană,  de  Steliana  Grama,  la  Filiala  de  Arte  „Tudor Arghezi”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 72‐74. – (Evenimen‐ te culturale).  1318. Burea, Eugenia. Grigore Vieru, dăinuind încă aievea printre noi... : [activitatea  comemorativă  dedicată  aniversării  a  76‐a  de  la  naşterea  lui  Grigore  Vieru,  la  Filiala  „Târgu‐Mureş”]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  38,  Nr  1.  –  P.  130‐132.  –  (Remember).  1319. Butucel, Elena. Cine sunt managerii contra curentului? : (reflecții și concluzii) :  [rec.  la  cartea  Manager  contra  curentului,  de  Marcus  Buckingham,  Curt  Coffman] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 39‐48. – (Studii și cercetări).  1320. Butucel, Elena. „Dobrogetia” salută Moldova : [simpoz. cultural‐şt. cu genericul  Dobrogetia  salută  Moldova,  desfăşurat  la  Filiala  „Ovidius”]  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 74‐76. – (Evenimente culturale).  1321. Butucel, Elena. Să cunoaştem oraşul împreună : [manifestări culturale la Filiala  „Ovidius”, consacrate omagierii oraşului Chişinău la 575 de ani] // BiblioPolis. –  2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 101‐104. – (Chișinău – 575).  1322. Caranfil,  Ninela.  Cu  dragoste  şi  recunoştinţă  pentru  „Transilvania”  :  [Filiala  „Transilvania”  la  aniversarea  a  20‐a]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  40,  Nr  3.  –  P. 59‐60. – (Viața filialelor).  1323. Cheradi,  Natalia.  Informaţia  economică  –  element  important  al  sistemului  comunicaţiilor sociale // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 32‐38. – (Studii  și cercetări).  1324. Cheradi,  Natalia.  Rolul  bibliotecii  în  promovarea  cunoaşterii  prin  paradigma  Accesului Deschis // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 25‐33. – (Studii și  cercetări).  1325. Cimpoi, Mihai. Inovarea continuă : [despre Lidia Kulikovski, director general la  Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 73‐ 74. – (Biblio‐omagii).  1326. Cimpoi,  Mihai.  O  discipolă  a  bibliotecarului  Eminescu  :  [la  aniversarea  Elenei  Dabija,  directorul  CAIE]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  38,  Nr  1.  –  P.  79‐80.  –  (Biblio‐omagii).  1327. Cimpoi, Mihai. Reînvierea Păsării Phoenix : [Filiala „Târgu‐Mureş” la 15 ani de  activitate] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 63‐64. – (Viața filialelor).  1328. Cogut, Sergiu. Carnavalescul romanului Galeria cu viţă sălbatică de Constantin  Ţoiu şi precursorul său crengian // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 100‐ 109. – (Exegeze).  1329. Colesnic, Iurie. Cluburile Chişinăului de ieri şi mai puţin de azi… // BiblioPolis. –  2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 125‐127. – (Chișinău – 575).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

139 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1330. Colesnic,  Iurie.  Un  primar  al  culturii,  un  primar  european  :  [Carol  Schmidt:  1846‐1928]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  39,  Nr  2.  –  P.  27‐36.  –  (Studii  și  cercetări).  1331. Corghenci,  Ludmila. Libraria – pro studiul şi cercetarea în bibliologie : [rec. la  anuarul Libraria, ed. de Bibl. Judeţeană Mureş] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39,  Nr 2. – P. 166‐167. – (Revista revistelor).  1332. Corghenci,  Ludmila.  O  lucrare  elaborată  şi  dedicată  omului  care  gândeşte  /  acţionează creativ şi constructiv : [rec. la biobibliogr. Viaţa printre cărţi : Lidia  Kulikovski]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  41,  Nr  4.  –  P.  134‐136.  –  (Cartea  de  specialitate).  1333. Costin,  Ludmila.  Model  de  fidelitate  în  profesia  aleasă  :  [la  aniversarea  Iuliei  Tătărescu] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 109‐110. – (Omagieri).  1334. Costiuc, Tatiana. Cum să găseşti o carte de… muncă? : (Un proiect de succes la  Bibl. Județeană „Octavian Goga”, Cluj) // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. –  P. 42‐45. – (Teorie și practică).  1335. Costiuc, Tatiana. Fondul de bibliofilie contemporană : aspecte de popularizare  şi  valorificare  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  40,  Nr  3.  –  P.  36‐39.  –  (Teorie  și  practică).  1336. Coşeriu, Eugen. Identitatea limbii şi a poporului nostru // BiblioPolis. – 2011. –  Vol. 40, Nr 3. – P. 81‐82. – (De Ziua Limbii Române).  1337. Coşeri, Tatiana. Activitatea de voluntariat în întrebări şi răspunsuri // BiblioPo‐ lis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 49‐54. – (Teorie și practică).  1338. Coşeri, Tatiana. Ziua bibliotecarului sărbătorită cu lauri : [sărbătoarea bibliote‐ carilor la BM „B.P. Hasdeu”] / Tatiana Coşeri, Tatiana Borodatîi // BiblioPolis. –  2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 45‐ 48. – (De ziua bibliotecarului).  1339. Cotoman,  Tamara.  Recordmenii  fotbalului  moldovenesc  :  [rec.  la  volumul  Recordmenii fotbalului moldovenesc, de Ion Robu] // BiblioPolis. – 2011. – Vol.  39, Nr 2. – P. 162‐165. – (Recenzii și consemnări).  1340. Cu  drag  şi  recunoştinţă  :  [directorul Bibl. Publice raionale Nisporeni Elisaveta  Tâmbur  la  aniversare]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  41,  Nr  4.  –  P.  108‐109.  –  (Semnat : Colectivul Bibl. publice Nisporeni) – (La colegii noștri).  1341. Cudlenco,  Maria.  Biblioteca  –  spaţiu  de  incluziune  :  [experienţa  bibl.  publice  din  Crihana  Veche]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  39,  Nr  2.  –  P.  68‐69.  –  (La  colegii noștri).  1342. Dabija,  Elena. De la mic la mare, îndrăgostiţi de Luceafăr : [Săptămâna uşilor  deschise la Centrul Academic Internațional Eminescu] // BiblioPolis. – 2011. –  Vol. 38, Nr 1. – P. 104‐107. – (Eminesciana 2011).  1343. Dabija, Nicolae. Doamna cărţii : [aprecieri la aniversarea directorului general al  BM  conf.  univ.  dr.  Lidia  Kulikovski]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  38,  Nr  1.  –  P. 74‐75. – (Biblio‐omagii).    Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”  140   


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1344. Dima, Nicholas. Ioan Ianolide: Întoarcerea la Hristos : [rec. la volumul Întoarce‐ rea  la  Hristos  –  document  pentru  o  lume  nouă,  de  Ioan  Ianolide]  //  BiblioPo‐ lis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 164 ‐170. – (Recenzii și consemnări).  1345. Docolin, Anca. Gânduri după întâlnirea de la Chişinău : [feedback la Zilele Bibl.  „Transilvania”  consacrate  aniversării  a  20‐a]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  41,  Nr 4. – P. 114‐115. – (Maluri de Prut).  1346. Doroşenco,  Ludmila.  Un  om  frumos  –  Nicolae  Darie  :  [impresii  de  lectură  la  volumul  Nicolae  Darie,  actorul  şi  omul.  Îndemn  la  înălţare  prin  cuvânt,  aut.  proiect : Rodica Solovei] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 155‐157. –  (Impresii de lectură).  1347. Drăucean,  Adela.  Expresivitate  şi  stil  :  [antologie  Punţile  spirituale  ale  poeţilor,  ed.  la  Skopje,  Macedonia,  de  Vanghea  Mihanj‐Steryu  şi  Anita  Steryu‐Drago‐ vich] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 157‐160. – (Impresii de lectură).  1348. Duca, Gheorghe. Mereu în anotimpul belşugului : [elogiu la aniversarea dr. Lidia  Kulikovski] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 68‐69. – (Biblio‐omagii).  1349. Eco, Umberto. Monolog interior al unui e‐book // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38,  Nr 1. – P. 124‐126. – (Miscellanea).  1350. Eretescu,  Constantin.  Note  de  călătorie  :  [Basarabia–2011]  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 115‐119. – (Maluri de Prut).  1351. Foiu,  Taisia.  O  lucrare  biobibliologică  sortită  succesului  :  [Viaţa  printre  cărţi  :  Lidia Kulikovski : biobibliogr.] / Taisia Foiu, Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2011. –  Vol. 39, Nr 2. – P. 140‐141. – (Breviar bibliografic).  1352. Gheorghiţă,  Eugen.  File  de  adio  pentru  Victor  Dumbrăveanu  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 178‐179. – (In memoriam).   1353. Ghilan, Lucia. Chişinău – floare de piatră : [creaţia membrilor cenaclului literar‐ artistic  Cuvântul,  de  la  Filiala  „Ştefan  cel  Mare”]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol. 39, Nr 2. – P. 134‐135. – (Chișinău – 575).  1354. Goian, Natalia. Arhitectura bibliotecilor publice : teorii şi realizări practice / Na‐ talia  Goian,  Victoria  Bernic  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  38,  Nr  1.  –  P.  18‐32.  –  (Studii și cercetări).  1355. Golopenţia, Sanda. Repere şi soluţii : [amintiri din Bucureştiul de altădată…] //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 120‐128. – (Maluri de Prut).  1356. Gorincioi,  Tamara.  Reîntoarcerea  dacilor  sau  istoria  românilor  între  adevăr  şi  uragane // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 174‐177. – (Miscellanea).  1357. Gorincioi,  Tamara.  Simbolurile  naţionale  ca  mărturii  ale  identităţii  noastre  :  [rec.  la  cartea  Simbolurile  naţionale  ale  Republicii  Moldova]  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 134‐136. – (Recenzii și consemnări).  1358. Harjevschi,  Mariana. Concepte şi practici de externalizare a serviciilor de bib‐ liotecă  :  (studiu  de  caz  la  Bibl.  Publică  de  Drept)  /  Mariana  Harjevschi,  Diana  Bacal // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 37‐41. – (Teorie și practică).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

141 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1359. Iachim, Ion. Cu scutierul, prin Ardeal : [impresii de lectură la romanul Scutierul  de Constantin Mălinaş] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. –  P. 179‐180. –  (Impresii de lectură).  1360. Iachim, Ion. „O şansă pentru cartea din Basarabia” : [rec. la biobibliogr. Viaţa  printre cărţi : Lidia Kulikovski] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 132‐ 133. – (Cartea de specialitate).  1361. Ischimji, Tatiana. 20 de ani: e mult sau puţin? : [Filiala „Iţic Mangher” la 20 de  ani  de  existenţă]  /  Tatiana  Ischimji,  Angela  Borşci  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol. 39, Nr 2. – P. 49‐52. – (Viața filialelor).  1362. Ischimji,  Tatiana.  [Festivalul  cărţii].  Фестиваль@книги  :  [Festivalul  cărţii  evreieşti la Filiala „I. Mangher”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 84‐ 88. – (Evenimente culturale). – În limba rusă.   1363. Îngerii  l‐au  strigat  pe  „Frumosul  nebun  al  marilor  oraşe”  :  [Fănuş  Neagu]  //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 168‐169. – (In memoriam).  1364. Kulikovski,  Lidia.  Inovaţia  în  management  –  responsabilitatea  managerilor.  Provocări,  gânduri  şi  îndemnuri  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  41,  Nr  4.  –  P.  9‐ 16. – (Studii și cercetări).  1365. Kulikovski, Lidia. Schimbarea nu este o oportunitate, schimbarea este o obliga‐ ţie : [rec. la volumul Sensul schimbării în universul infodocumentar, de Ion Stoi‐ ca] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 126‐132. – (Cartea de specialitate).  1366. Kulikovski,  Lidia.  Simbolul  apartenenței  de  breaslă,  simbolul  profesionistului  integral.  Un  portret  bibliografic  :  [rec.  la  volumul  Schimbarea  de  sine  pentru  schimbarea  celorlalți  :  monografie  biobibliografică  in  honorem  Ludmila  Cor‐ ghenci,  de  Natalia  Ghimpu]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  39,  Nr  2.  –  P.  142‐ 145. – (Cartea de specialitate).  1367. Kulikovski, Lidia. Şi primăvara se numără bobocii… bobocii de flori, evident!... :  (Dialog  aniversar  cu  conf.  univ.  dr.  Lidia  Kulikovski,  director  general  al  BM  „B.P. Hasdeu”)  /  consemnare  :  Vlad  Pohilă  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  38,  Nr 1. – P. 62‐68. – (Biblio‐omagii).  1368. Kulikovski, Lidia. Tamara Baghici – profesionistul înţelept al domeniului biblio‐ teconomic : [la aniversare] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 77‐79. –  (Biblio‐omagii).  1369. Kulikovski,  Lidia.  Teodor  Ardelean  :  omul  viziune  –  omul  acţiune  :  [Teodor  Ardelean,  director  Bibl.  Judeţeană  Maramureş,  la  60  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 94‐96. – (Omagieri).  1370. Lari,  Leonida.  Testament  :  [poezie,  fratelui  Leonard]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol. 41, Nr 4. – P. 182. – (In memoriam).  1371. Lari, Leonida. Vino lângă ape… ; Eterna ; Rugă de zi și de noapte ; Cod ; Semne :  [poezii] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 118‐119. – (Oameni și cărți).    Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”  142   


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1372. Leonida Lari : [necrolog USM] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 179‐ 180. – (In memoriam).  1373. Macovschi,  Cristina.  „mă  acopăr  să  plâng  în  liniştea  ta  depărtată”  ;  „ştiu”  :  [poezii de la Atelierul de Creative Writing „Vlad Ioviţă”] // BiblioPolis. – 2011. –  Vol. 38, Nr 1. – P. 129. – (Miscellanea).  1374. Mamaiscaia, Cristina. Analiza SWOT a managementului inovaţional din cadrul  Bibliotecii  Municipale  „B.P.  Hasdeu”  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  39,  Nr  2.  –  P. 41‐44. – (Teorie și practică).   1375. Mamaiscaia, Cristina. Săptămâna uşilor deschise la Biblioteca „Maramureş” //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 85‐90. – (Viața filialelor).  1376. Mamaiscaia,  Cristina.  Sunt  ceva  ani  în  ghemul  vremii  :  (Biblioteca  „Maramu‐ reş”  un  deceniu  de  activitate)  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  41,  Nr  4.  –  P.  54‐ 59. – (Viața filialelor).  1377. Marica, Valentin. De sânge‐i tăcerea… ; Clipa ; Verde rar : [poezii închinate lui  Gr. Vieru] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 137. – (Remember).  1378. Matvei, Valeria. „Stâlp al rezistenţei spirituale româneşti…” : [Valeriu Gafencu] //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 138‐139. – (Remember).  1379. Măgureanu,  Dorin. Chişinăul de altădată văzut de personalităţi notorii // Bib‐ lioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 89‐93. – (Chișinău – 575).  1380. Mărgărit,  Iulia.  Tema  pentru  acasă...  a  unui  romantic  întârziat  :  [impresii  de  lectură  referitoare  la  romanul  Tema  pentru  acasă  de  Nicolae  Dabija]  //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 150‐155. – (Impresii de lectură).  1381. Mihail, Paul. Chişinăul şi 500 ani de existenţă : [despre data atestării doc. a ora‐ şului Chişinău] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 84. – (Chișinău – 575).  1382. Mihail,  Zamfira.  O  mare  reverenţă  doamnei  conf.  univ.  dr.  Lidia  Kulikovski  //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 70‐73. – (Biblio‐omagii).  1383. Moţoc,  Radu.  Regele  Carol  I  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  39,  Nr  2.  –  P.  114‐ 117. – (Istoria noastră adevărată).  1384. Neagu,  Fănuş.  Hoitarii  :  [despre  denigratorii  unor  personalități  culturale]  //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 170‐171. – (In memoriam).   1385. Nedzelschi,  Ecaterina.  Dumitru  Zambiţchi  –  pedagog,  savant,  cărturar  //  Bib‐ lioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 122‐123. – (Oameni și cărți).  1386. Nedzelschi, Ecaterina. Jan Cicinowski, un regizor polon al teatrului rus din Chi‐ şinău // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 143‐144. – (Remember).  1387. Nichita‐Toma,  Felicia.  Renaşte  ca  Pasărea  Phoenix  din  scrum  :  [ziarul  Zorile  Bucovinei  la  70  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  38,  Nr  1.  –  P.  158‐159.  –  (Remember).  1388. Oliv, Mircea. „Experienţa basarabeană e una foarte bună...” : [interviu cu Mircea  Oliv, directorul Bibl. Județene Bistriţa‐Năsăud] / consemnare : Raia Rogac // Bib‐ Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

143 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

lioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 60‐65. – (Viața filialelor). – (Semnat : R. Peli‐ neanu).  1389. Onciu,  Parascovia.  Două  decenii  ne  unesc  prin  cultură  :  [20  de  ani  ai  Filialei  „Transilvania”]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  41,  Nr  4.  –  P.  46‐50.  –  (Viața  filialelor).  1390. Osoianu, Vera. Autoinstruirea – baza piramidei formării profesionale continue //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 37‐42. – (Teorie și practică).  1391. Osoianu, Vera. Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de servicii bibliotecare : [re‐ zultatele anului bibliologic 2010] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 22‐ 29. – (Studii și cercetări).  1392. Osoianu,  Vera.  Bibliotecile  şi  e‐guvernarea  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  40,  Nr 3. – P. 40‐ 42. – (Teorie și practică).  1393. Partole,  Claudia.  Jocul  cu  molii  :  [impresii  de  lectură  referitoare  la  volumul  Poeme cu molii, de Doina Postolachi] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P.  162‐163. – (Impresii de lectură).  1394. Partole, Claudia. Un ambasador al cărţii pentru copii : [Claudia Balaban, direc‐ tor al BNC „Ion Creangă”, la aniversare] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. –  P. 91‐94. – (Omagieri).  1395. Partole,  Claudia.  Un  mesager  al  sublimului  sau  cel  care  poartă  o  lume  cu  sine… : [expoz. pict. basarabean Teodor Buzu] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38,  Nr 1. – P. 126‐128. – (Miscellanea).  1396. Pârlea,  Gheorghe.  Cel  de‐al  treilea  Cetăţean  de  Onoare  al  Cornovei  –  după  acad. Dimitrie Gusti şi prof. univ. dr. Zamfira Mihail [dr. Vasile Șoimaru] // Bib‐ lioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 120‐121. – (Oameni și cărți).  1397. Pârlea, Gheorghe. Cel rătăcit, de Aurelian Silvestru, mai mult decât o fascinan‐ tă  fabulaţie  literară  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  41,  Nr  4.  –  P.  156‐159.  –  (Impresii de lectură).  1398. Pârlea, Gheorghe. În constelaţia Lirei : [poezie în memoria lui Gr. Vieru] // Bib‐ lioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 137. – (Remember).  1399. Pârlea,  Gheorghe.  Mulțumesc  întâmplării,  „Meşterul  cel  tainic  şi  iscusit  al  lui  Dumnezeu”.  (Se  dedică  Doamnei  Ninela  Caranfil,  Artistă  a  Poporului)  //  Bib‐ lioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 97‐99. – (Omagieri).  1400. [Pârlea, Gheorghe]. Zilele Sadoveanu la Verşeni // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41,  Nr 4. – P. 128‐130. – (Maluri de Prut). – (Semnat : Gheorghe Năvrăpeanu)  1401. Pînzaru, Ludmila. Pecha Kucha – format japonez de prezentări // BiblioPolis. –  2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 34‐36. – (Teorie și practică).  1402. Pohilă, Vlad. Chişinău, un oraş al bibliotecilor // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40,  Nr 3. – P. 5‐7. – (Editorial).  144   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1403. Pohilă, Vlad. Cu mult  drag şi despre ţărani, şi despre artişti : [rec. la volumul  Artişti şi ţărani: dialoguri, medalioane, eseuri de Nicolae Roibu] // BiblioPolis. –  2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 139‐141. – (Recenzii și consemnări).  1404. Pohilă,  Vlad.  Cum  să  ne  facem  o  vară  de  neuitat  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol. 39, Nr 2. – P. 5‐7. – (Editorial).  1405. Pohilă, Vlad. Despre Ion Stoica sau despre polivalenţa trăită de esenţa eului în  armonie  cu  realitatea  :  [bibliologul,  profesorul  universitar,  poetul  I.  Stoica]  //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 55‐58. – (Biblio‐omagii).  1406. Pohilă, Vlad. Deşi foarte iubită, dorită, solicitată de mulţi, Leonida era totuşi o  mare  solitară  :  [Leonida  Lari]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  41,  Nr  4.  –  P.  181‐ 182. – (In memoriam).  1407. Pohilă,  Vlad.  Fascinat  de  lumina  ce  alimentează  dinamismul  creaţiilor  :  [pict.  Ghenadie  Jalbă]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  40,  Nr  3.  –  P.  110‐111.  –  (Oma‐ gieri).  1408. Pohilă,  Vlad.  Fenomenul  informaţional  pus  în  faţa  interdisciplinarităţii,  trans‐ disciplinarităţii şi multidisciplinarităţii : [rec. la volumul Scurtă introducere la o  enciclopedie a informaţiei de Ion Stoica] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. –  P. 145‐148. – (Cartea de specialitate).  1409. Pohilă,  Vlad.  Figură  emblematică  a  intelectualităţii  din  Basarabia  anexată  URSS‐ului  :  [acad.  Al.  Negru‐Vodă]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  39,  Nr  2.  –  P. 136‐139. – (Remember).  1410. Pohilă, Vlad. Ne‐a părăsit Ion Borşevici // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. –  P. 161‐162. – (In memoriam).  1411. Pohilă,  Vlad.  Noi  publicaţii  bibliografice  din  Polonia  [donate  Bibl.  Municipale  „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 142‐146. – (Cartea de  specialitate).  1412. Pohilă, Vlad. O picătură în Marea Informaţională... : [despre publicațiile perio‐ dice  de  biblioteconomie  și  șt.  ale  informării]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  41,  Nr 4. – P. 5‐8. – (Editorial).  1413. Pohilă,  Vlad.  Oglinda  fermecată  a  românimii  nord‐bucovinene  :  [ziarul  Zorile  Bucovinei la 70 ani] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 153‐155. – (Ani‐ versări).  1414. Pohilă, Vlad. Pilonii de rezistenţă ai bibliotecii : ieri, azi, mâine // BiblioPolis. –  2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 5‐8. – (Editorial).  1415. Pohilă, Vlad. Rodnică valorificare a (în)semnelor vechii culturi româneşti : [rec.  la  volumul  Vitralii  patinate  :  (în)semne  ale  cărţii  vechi  româneşti  de  Teodora  Fîntînaru]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  39,  Nr  2.  –  P.  156‐158.  –  (Cartea  de  specialitate).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

145 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1416. Popa,  Mircea.  Un  frate  al  lui  Eminescu,  participant  la  insurecţia  poloneză  //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 108‐111. – (Eminesciana 2011).  1417. Popescu, Maria Diana. Apusul unui lord – Paul Everac : [dramaturg român, nu‐ mele real Petru Constantinescu] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 176‐ 177. – (In memoriam).  1418. Poptămaş, Dimitrie. O călăuză spre performanţe : [la aniversarea dr. Lidia Kuli‐ kovski] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 76‐77. – (Biblio‐omagii).  1419. Postolachi, Doina. Rugăciunea unei molii ; Singurătate de Molie ; Molia dansa‐ toare ; Baie cu Molii : [poezii] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 163. –  (Impresii de lectură).  1420. Postoroncă,  Mihaela.  Mi‐e  dor  de  tine,  dorule…  :  [poezie]  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 135. – (Remember).  1421. Puric, Dan. Invidia // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 168. – (Miscella‐ nea).  1422. Racu, Petru. O carte de suflet : [impresii de lectură la volumul Roadele credin‐ ţei :  cugetări creştine de  Ana Sofroni]  // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. –  P. 164‐165. – (Impresii de lectură).  1423. Raţă,  Valeriu.  Cheia  succesului  unui  român  total  :  [prez.  volumului  Un  om  al  faptelor: Vasile Şoimaru. Biobibliografie, elab. de Filiala „Transilvania”] // Bib‐ lioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 136‐142. – (Cartea de specialitate).  1424. Raţă,  Valeriu.  Chişinăul  la  vârsta  tinereţii  netrecătoare  :  [Conf.  intern.  Chişi‐ nău – între trecut şi viitor, consacrată aniversării a 575‐a de la prima atestare  doc.] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 93‐101. – (Chișinău – 575).  1425. [Raţă, Valeriu]. Conferinţa ştiinţifică consacrată împlinirii a 80 de ani de la ce‐ lebra cercetare monografică a satului Cornova // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41,  Nr 4. – P. 68‐74. – (Evenimente culturale). – (Semnat : Andrei Butuceneanu).  1426. Raţă,  Valeriu.  Dăinuirea  noastră  prin  carte  :  [lansările  de  carte  :  Departe‐ aproape. 100 de poezii româneşti din Kazahstan, de Simion Plămădeală ; Hagi‐ Curda  (Camâşovca).  Un  sat  românesc  din  Basarabia  istorică,  de  Tudor  Iordă‐ chescu ; Românii din Bugeac pe cale de dispariţie. O călătorie prin satele româ‐ neşti din sudul Ucrainei, de George Damian şi Cătălin Florinţiu Vărzaru ; Cununa  fiinţării,  de  Adriana  Istudor  la  BM  „B.P.  Hasdeu”]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol. 39, Nr 2. – P. 55‐61. – (Viața filialelor).  1427. [Raţă,  Valeriu]. Dăruire totală idealului naţional : [volumul Sinteze (trăite, vă‐ zute, cugetate, durute) de Constantin Bobeică] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38,  Nr 1. – P. 160‐164. – (Recenzii și consemnări). – (Semnat : Cristian Zidaru).   1428. Raţă, Valeriu. De veghe în Templul Cunoaşterii şi Înţelepciunii : [prez. volumu‐ lui  biobibliogr.  Viaţa  printre  cărţi  :  Lidia  Kulikovski]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol. 39, Nr 2. – P. 149‐ 155. – (Cartea de specialitate).     Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”  146   


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1429. Raţă, Valeriu. Dimitrie Iov, remarcabil om de cultură şi politician de pe ambele  maluri ale Prutului : [rec. la volumul Fericiri pe margini de prăpastie. In memo‐ riam  Dimitrie  Iov  de  Gabi  Gomboş]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  40,  Nr  3.  –  P. 144‐149. – (Recenzii și consemnări).  1430. [Rață, Valeriu]. Drumul lung prin labirintul creaţiei : [lansarea volumelor …To‐ tul la prezent, Cerc în labirint de Vitalie Răileanu, crit. şi cercet. lit.] // BiblioPo‐ lis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 173‐175. – (Cronică). – (Semnat : Andrei Butuce‐ neanu).  1431. [Raţă,  Valeriu].  Dumitru  Matcovschi  –  portret  în  timp  :  [lansarea  volumului  Amarele  confesiuni  de  Dumitru  Matcovschi]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  39,  Nr 2. – P. 70‐75. – (Evenimente culturale). – (Semnat : Petru Paraschivu).  1432. [Raţă, Valeriu]. Europa : ieri, azi, mâine : [impresii de lectură referitoare la vo‐ lumul  Europa  cu  capul  în  stele  şi  trupul  însângerat  de  Gheorghe  Dragomir] //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 165‐169. – (Impresii de lectură). – (Sem‐ nat : Cristian Zidaru).  1433. [Raţă,  Valeriu].  Legământul  şi  dragostea  poetului  :  [lansarea  cărţii  Lăsaţi‐mi  dragostea de poetul şi publicistul Ionel Căpiţă] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38,  Nr 1. – P. 119‐123. – (Evenimente culturale). – (Semnat : Petru Paraschivu).  1434. [Raţă, Valeriu]. O primăvară cu lansări de carte de bun augur : [lansarea volu‐ melor: albumul Tema de după „Tema pentru acasă” de Nicolae Dabija ; Trans‐ modernismul de Theodor Codreanu și plachetele de versuri Viața de fiecare zi  la  Iași  de  Daniel  Corbu  și  Glontele  de  aur  de  Crina  Popescu]  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 76‐82. – (Evenimente culturale). – (Semnat : Cristian  Zidaru).  1435. [Raţă,  Valeriu].  Pledoarii  în  toamnă  târzie  :  [lansarea  volumului  de  poezie  Periplu  rotund,  de  Ion  Stoica,  Ed.  „Dacia  XXI”,  Cluj‐Napoca]  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 170‐173. – (Cronică). – (Semnat : Aurel Hioară).  1436. Raţă,  Valeriu.  Revista  BiblioPolis  în  contextul  ştiinţelor  informării  :  [lansarea  ed.  spec.  a  rev.  BiblioPolis,  Vol.  37,  Nr  5,  Cultura  informaţiei]  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 101‐103. – (Cronică).  1437. [Rață, Valeriu]. Un martor temerar la fărădelegile comuniste : [lansarea cărţii  Moldova mă doare de Damian Hîncu] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. –  P. 117‐124. – (Semnat : Andrei Butuceneanu). – (Istoria noastră adevărată).  1438. Raţă, Valeriu. Zborul către stele al Paulinei Zavtoni : [lansarea biobibliogr. Rap‐ sodie  teatrală  :  Paulina  Zavtoni  şi  Spiru  Haret,  la  Filiala  de  Arte  „Tudor  Arghezi”, la aniversarea actriței] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 74‐  81. – (Evenimente culturale).  1439. Rogac,  Raia.  Aurelian Silvestru  împărtăşind Fărâme de suflet : [lansarea cărții  Fărâme  de  suflet  în  cadrul  cenaclului  lit.,  la  Filiala  „Ovidius”]  //  BiblioPolis.  –  2011 – Vol. 41, Nr 4. – P. 81‐84. – (Evenimente culturale).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

147 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1440. [Rogac,  Raia].  Bibliocultural  basarabean  (În  premieră:  Arhipelag  –  o  carte  de  vizită  a  scriitorilor  basarabeni  în  străinătate)  :  [lansarea  antologiei  la  Filiala  „O. Ghibu”]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  38,  Nr  1.  –  P.  95‐97.  –  (Viața  filiale‐ lor). – (Semnat : R. Pelineanu).  1441. [Rogac,  Raia].  Biblioteca  „Ovidius”  –  promotoare  a  valorilor  chişinăuiene  :  [Săptămâna uşilor deschise, Filiala „Ovidius” la a 17‐a aniversare] // BiblioPo‐ lis. –  2011.  –  Vol.  40,  Nr  3.  –  P.  76‐80.  –  (Evenimente  culturale).  –  (Semnat  :  Raia Andrei).  1442. [Rogac,  Raia]. Carol Schmidt – un primar al Chişinăului readus în actualitate :  [Conf.  intern.  Carol  Schmidt  –  primar  al  Chişinăului  :  1877‐1903, organizat  de  CID „Chișinău”, la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. –  P. 85‐89. – (Chișinău – 575). – (Semnat : R. Andrei).  1443. Rogac, Raia. Chişinăul omagiat la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : [lansarea  antologiei Chişinăul în literatură şi dicț. Creatori de ex‐libris basarabeni, elab. de  BM] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 91‐93. – (Chișinău – 575).  1444. Rogac, Raia. Convorbiri literare la BP „Ovidius” : [lansarea volumelor : Cel rătă‐ cit de Aurelian Silvestru ; Nimic despre iarnă / Nothing about Winter de Vasile  Spinei  ;  Pasaj  teluric  de  Nicolae  Bălţescu]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  38,  Nr 1. – P. 112‐118. – (Evenimente culturale).  1445. Rogac, Raia. La dispariţia unui suflet generos : [Alexandru Gromov] // BiblioPo‐ lis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 162‐163. – (In memoriam).  1446. [Rogac,  Raia]. Lucian Blaga comemorat la „Transilvania” : [lansarea volumului  Lucian Blaga : paradisiacul, lucifericul, mioriticul de Mihai Cimpoi la salonul lit.  Ceaiul de la ora patru, la Filiala „Transilvania”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40,  Nr 3. – P. 69‐71. – (Evenimente culturale). – (Semnat : R. Pelineanu).  1447. Rogac, Raia. Lume bună la glume se adună : (O seară de umor cu Efim Tarlapan) :  [lansarea  volumelor  Zâmbete  pentru  export  și  Râsul  lumii,  la  Sediul  Central  al  BM] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 83‐85. – (Evenimente culturale).  1448. [Rogac, Raia]. Omagiu unei cărţi şi celui care a scris‐o : [lansarea monogr. Hâj‐ dienii din  stepa Bălţilor : file de istorie, de dr. în istorie Orest Tărîţă, la Filiala  „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 181‐183. – (Impresii de  lectură). – (Semnat : R. Andrei).  1449. Rogac,  Raia.  Săptămâna  uşilor  deschise  la  Biblioteca  „Onisifor  Ghibu”  //  Bib‐ lioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 52‐55. – (Viața filialelor).  1450. Rogac,  Raia.  Un  tandem  reușit  între  vers  și  imagine  :  [lansarea  volumului  de  versuri  Pasaj  teluric  de  Nicolae  Bălțescu,  la  Filiala  „Ovidius”]  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 117‐118. – (Evenimente culturale).  1451. Romanova,  Anastasia. [Un cadou de zile mari cititorilor]. Подарок читателю,  или о книге Мирославы Метляевой Игра в пазлы : [romanul poetei Mirosla‐ 148   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

va Metleaeva Jocul de puzzle] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 170‐ 172. – (Recenzii și consemnări). – În limba rusă.  1452. Roşca, Tatiana. Concursul de caligrafie Chişinău – oraş al cărţilor : [ed. a IV‐a a  concursului  de  caligrafie  Crinii  latini]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  39,  Nr  2.  –  P. 86‐88. – (Evenimente culturale).  1453. Roşca, Tatiana. Un club de elită la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : [inau‐ gurarea Clubului Biblioteca Mov] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 98‐ 100. – (Cronică).  1454. Rotaru, Tatiana. Urmele luminoase ale lui Constantin Popovici în ştiinţa şi cul‐ tura naţională // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 187‐188. – (In memo‐ riam).  1455. Rusu,  Nicolae.  Cartea  unei  generaţii  :  [rec.  la  volumul  „Jocul  de  puzzle”,  de  Miroslava  Metleaeva]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  40,  Nr  3.  –  P.  141‐144.  –  (Recenzii și consemnări).  1456. Rusu, Nicolae. Romanul ca un preludiu : [rec. la volumul Turnătorul de medalii  de Anatol Moraru] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 159‐162. – (Recen‐ zii și consemnări).  1457. Sainciuc,  Glebus.  O  bibliotecă  ce  descoperă  şi  promovează  talente  :  [Filiala  „Transilvania” la 20 de ani] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 58‐59. –  (Viața filialelor).  1458. Scobioală, Genoveva. Prinos al utilizatorilor BM la aniversarea capitalei : Note  pe  marginea  unui  concurs  de  minieseuri]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  41,  Nr 4. – P. 89‐90. – (Chișinău – 575).  1459. Sitaru, Lidia. Bibliotecile publice în serviciul comunităţii // BiblioPolis. – 2011. –  Vol. 39, Nr 2. – P. 62‐67. – (La colegii noștri).  1460. Sivac, Olga. [Un teritoriu al valorilor eterne]. Территория вечных ценностей :  [Filiala „I. Mangher” la 20 de ani] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 65‐ 67. – (Viața filialelor). – În limba rusă.  1461. Slobozeanu, Mihail. (Ne)recunoştinţa urmaşilor : [file din istoria oraşului Chişi‐ nău] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 128‐130. – (Chișinău – 575).  1462. Sofroni, Ana. Un bun creştin e şi un om bine educat : [eduația creștină în fami‐ lie] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 177‐178. – (Miscellanea).  1463. Sorici,  Maria.  Viaţa  –  un  joc  ;  Ochi‐mi  tac  acum…  :  [poezii]  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 135. – (Remember).  1464. Stanca, Sorina. Punţi culturale peste Prut : [Filiala „Transilvania” la 20 de ani] //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 60‐63. – (Viața filialelor).  1465. Stoica, Ion. Prof. univ. dr. Ion Stoica: „Am crezut şi cred mereu în victoria bine‐ lui, oricâte eşecuri ar interveni pe parcurs” : [Ion Stoica la aniversare : câteva  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

149 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

întrebări de la rev. BiblioPolis] / consemnare : Lidia Kulikovski // BiblioPolis. –  2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 59‐61. – (Biblio‐omagii).  1466. Stoica,  Ion.  Rolul  de  comunicatori  al  bibliotecarilor  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol. 39, Nr 2. – P. 8‐11. – (Studii și cercetări).  1467. Şatravca, Claudia. Grigore Vieru – ecoul demnităţii naţionale : [omagiu poetu‐ lui  Gr.  Vieru,  la  Bibl.  „Târgu‐Mureş”]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  38,  Nr  1.  –  P. 81‐84. – (Viața filialelor).  1468. Şatravca, Tatiana. Biblioteca „Târgu‐Mureş” – 15 ani de dialog interuman prin in‐ termediul cărţii // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 51‐54. – (Viața filialelor).  1469. Şcolnic,  Victoria.  Chişinăul  aniversar  în  inima  liceenilor  :  [Chişinău  –  575]  //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 109‐111. – (La colegii noștri).  1470. Şişianu, Ana. Poetul duminicilor şi al altor lucruri sacre : [76 de ani de la naşte‐ rea lui Gr. Vieru] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 133. – (Remember).  1471. Şoimaru, Vasile. Emoţii nemărginite şi neuitate pe autostrada 601 a Canadei :  [impresii despre vizita în Canada, la scriitorul Ovidiu Creangă] // BiblioPolis. –  2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 147. – (Aniversări).  1472. Şoimaru, Vasile. 70 de ani cu Zorile Bucovinei : [ziarul Zorile Bucovinei la 70 ani] //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 152‐153. – (Aniversări).  1473. Şoimaru, Vasile. Schimb de telegrame‐internet peste Ocean : [cu scriitorul de  origine  română,  stabilit  în  Canada,  Ovidiu  Creangă]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol. 38, Nr 1. – P. 147. – (Aniversări).  1474. Tamazlâcaru,  Elena.  „Chişinău,  Chişinău,  Chişinău,  lăudat  fie  numele  tău…”  :  [rec. și coment. la volumele: Chişinăul din amintire ; Timp şi istorie. Autori de la  „Viaţa Basarabiei” de Iurie Colesnic ; Chişinăul în literatură : antologie ; Crea‐ tori de ex‐libris basarabeni : mic dicţ., concepție și alcăt. Lidia Kulikovski, Vale‐ riu Herța] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 147‐152. – (Recenzii și con‐ semnări).  1475. Tamazlâcaru,  Elena.  Oraşul  meu,  iubirea  mea…  :  [Chişinăul  la  575  de  ani,  manifestări  organizate  la  filialele  „Ovidius”  şi  „Alba  Iulia”]  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 104‐107. – (Chișinău – 575).  1476. Tătărescu,  Iulia.  Vers  alb  pentru  Lidia…  :  [la  aniversarea  Lidiei  Kulikovski]  //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 75‐76. – (Biblio‐omagii).  1477. Toacă,  Maria.  De‐a  pururi  ziua  cea  de  azi…  :  [ziarul  Zorile  Bucovinei  la  70  de  ani] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 156‐157. – (Aniversări).  1478. Topalo,  Valentina.  Susţinerea  informaţională  şi  documentară  a  cercetărilor  ştiinţifice universitare : [Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A.  Russo”, Bălți] // BiblioPo‐ lis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 22‐27. – (Studii și cercetări).  1479. Topor,  Marina.  Plecările  :  [poezie]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  38,  Nr  1.  –  P. 134. – (Remember).  150   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1480. Toporovschi, Tatiana.  Unde  oare?  :  [poezie]  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  38,  Nr 1. – P. 136. – (Remember).  1481. Turvinenco, Valentina. Promovarea lecturii pentru copii : paradigma bibliotecilor  germane // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 42‐47. – (Teorie și practică).  1482. Ţugui, Lidia. Parteneriatul – cultura promovării bibliotecii în comunitate : [expe‐ riențe  la  Filiala  „Ștefan  cel  Mare”]  /  Lidia  Ţugui,  Tatiana  Frunză,  Cristina  Cate‐ rev // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 91‐95. – (Viața filialelor).  1483. Ţurcan, Nelly. Accesul deschis – un nou model de acces la informaţie şi cunoaş‐ tere // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 9‐17. – (Studii și cercetări).  1484. Ţurcan,  Nelly. Accesul la resursele informaţionale ştiinţifice în bibliotecile din  Republica Moldova // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 17‐25. – (Studii și  cercetări).  1485. Ţurcan,  Nelly.  Criza  serialelor  şi  accesul  la  resursele  informaţionale  ştiinţifice  din  bibliotecile  Republicii  Moldova  :  [rezultatele  cercet.]  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 8‐ 21. – (Studii și cercetări).  1486. Ţurcanu,  Aliona.  Conceptul  de  design,  înţelegerea  şi  aplicarea  lui  în  spaţiile  pentru copii la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” / Aliona Ţurcanu, Lidia Kuli‐ kovski // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 12‐21. – (Studii și cercetări).  1487. Ţurcanu,  Ianoş.  „Viaţa  mea  e  doar  iubire”  :  (Un  interviu  cu  Ianoş  Ţurcanu)  /  consemnare : Raia Rogac // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 103‐109. –  (Omagieri).  1488. Ultima vamă a lui Serafim Saka // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 39, Nr 2. – P. 171‐ 173. – (In memoriam).  1489. Ursachi, Sergiu. Binecuvântat e harul ce arde în numele poporului său : [76 de  ani de la naşterea lui Gr. Vieru] // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 134. –  (Remember).  1490. Victor Dumbrăveanu // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 178. – (In me‐ moriam).  1491. Vieru, Grigore. Minunea neamului românesc, limba română : [interviu] / con‐ semnat  :  Aurelia  Voineagu‐Lăpuşan  //  BiblioPolis.  –  2011.  –  Vol.  40,  Nr  3.  –  P. 82‐83. – (De Ziua Limbii Române).  1492. Vieru,  Grigore.  Eu  cred  că  Prutul  :  [poezie  dedicată  lui  Ion  Borşevici]  //  Bib‐ lioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 161. – (In memoriam).  1493. Vizitiu, Svetlana. Actriţa Paulina Zavtoni : secretele măiestriei şi nu numai... //  BiblioPolis. – 2011. – Vol. 41, Nr 4. – P. 131‐133. – (Omagieri).  1494. Vizitiu,  Svetlana.  Maria  Drăgan:  „Am  cântat  cu  tot  neamul  nostru…”  //  Bib‐ lioPolis. – 2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 164‐165. – (Remember).  1495. Zavtur,  Natalia.  Dimensiunea  etică  a  conflictului  în  bibliotecă  //  BiblioPolis.  –  2011. – Vol. 40, Nr 3. – P. 30‐35. – (Teorie și practică).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

151 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

2012 1496. A plecat la Domnul rectorul nostru : [rectorul USM, acad. Boris Melnic] // Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 219. – (In memoriam).  1497. Adeyoyin, Samueil Olu. [Managementul schimbării în bibliotecile şi centrele de  informare din sec. XXI]. Management of change in the 21 century libraries and  information  centers  /  Adeyoyin,  Samueil  Olu  ;  Imam,  Abayomi  ;  Bello,  Taofik  Olatunde  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44,  Nr  3.  –  P.  26‐36.  –  (Studii  și  cerce‐ tări). – În limba engl.  1498. Anghelescu, Hermina. „Trebuie să găsim soluții ca să atragem la bibliotecă pe  cei  care  nu  ne  trec  pragul...”  :  [interviu  cu  prof.  dr.  Hermina  Anghelescu,  Detroit, SUA] / consemnare : Liliana Moldovan // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43,  Nr 2. – P. 29‐36. – (Teorie și practică).  1499. Badan‐Lazarenco, Angela. Biblioteca activă – un imperativ al secolului nostru :  [Filiala  „Maramureș”  –  un  deceniu  de  activitate]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44, Nr 3. – P. 117‐118. – (Aniversări).  1500. Barabaş,  Larisa.  [Un  drum  frumos  în  viaţă  şi  în  profesie].  Мой  красивый  жизненный и профессиональный путь : [angajaţii BM „B.P. Hasdeu” despre  profesie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44,  Nr  3.  –  P. 91. – (Biblioteca Municipală în viața mea). – În limba rusă.  1501. Barbăroşie,  Liliana. Biblioteca publică la americani – o instituţie respectată //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 156‐157. – (Cartea pe glob).  1502. Băciuț,  Nicolae.  Închinare  :  [poezie  dedicată  lui  Gr.  Vieru]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 201. – (Moment poetic).  1503. Bălan,  Zoia.  De  la  Grigore  Vieru  –  imunitate  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  42,  Nr 1. – P. 159‐161. – (Remember).  1504. Bălan, Zoia. Felicitări revistei BiblioPolis care m‐a acceptat în familia sa // Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 111‐113. – (BiblioPolis – 10 ani).  1505. Bălţescu,  Nicolae.  La  moartea  Leonidei  :  [poezie  dedicată  dispariţiei  poetei  Leonida Lari] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 150‐152. – (Remember).  1506. Bobeică, Constantin. Cântec de leagăn pentru românii basarabeni : [poezie] //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 219. – (Miscellanea).  1507. Bobeică,  Constantin.  Depăşirea  de  sine  sau  Cireșe  pentru  Mareşal  de  Ion  Iachim : [rec. a romanului omonim de I. Iachim] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44,  Nr 3. – P. 200‐201. – (Impresii de lectură).  1508. Bobeică, Constantin. Incurabilă, „națională”, meteahnă? Vitregie? Bădărănie? :  [dispreţuirea personalităţilor ca meteahnă a neamului] // BiblioPolis. – 2012. –  Vol. 42, Nr 1. – P. 161‐162. – (Remember).  152   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1509. Bobeică, Constantin. Neglijat, ignorat ani la rândul – Testamentul lui Ştefan cel  Mare  și  Sfânt  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44,  Nr  3.  –  P.  150‐152.  –  (File  de  istorie).  1510. Bobeică, Constantin. Paul Goma despre un alt aspect al șovinismului rus // Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 122‐124. – (Istoria noastră adevărată).  1511. Bobu,  Elena.  Scriitorii  –  mesageri  ai  adevărului  :  [despre  cea  de‐a  doua  ed.  a  Festivalului  Naț.  al  cărții  și  lecturii  organizat  de  Bibl.  raională  „D.  Cantemir”,  Ungheni, cu participarea scriitorilor Vasile Șoimaru, Ion Iachim, Dumitru Crudu,  Radmila Popovici‐Paraschiv etc.] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 134‐ 135. – (La colegii noștri).  1512. Bolocan, Ștefan. Comemorarea lui Valeriu Gafencu la Chișinău [la Liceul Teore‐ tic  „Vasile  Alecsandri”]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr  2.  –  P.  134‐137.  –  (Remember).  1513. Brînzan, Maria. Lecturile lui Mihai Eminescu la Viena și Berlin // BiblioPolis. –  2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 119‐122. – (Eminesciana 2012).  1514. Brumaru,  Victor.  Anatol  Moraru  sau  peisajul  povestirilor  tentante...  :  [rec.  la  volumul de povestiri Nu mă tentează] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. –  P. 173‐176. – (Recenzii și consemnări).  1515. Bujor,  Liuba‐Drăgostița.  Artistul  de  care  ne  va  fi  dor  mereu…  :  [Glebus  Sain‐ ciuc] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 164‐165. – (Remember).  1516. Bujor, Liuba‐Drăgostița. Un eseist de performanţă : [Efim Josanu: portr. lit.] //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 184‐187. – (Oamneni și cărți).  1517. Bujor,  Liuba‐Drăgostița. Zece ani și o prietenie de suflet cu BiblioPolis // Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 90‐91. – (BiblioPolis – 10 ani).  1518. Buică‐Buni, Elena. Vasile Guja – un autor ieșit din comun : [impresii de lectură  despre  volumul  Amintiri.  Am  trăit  două  războaie  şi  două  revoluţii  de  Vasile  Guja] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 196‐200. – (Impresii de lectură).  1519. Bulat, Ludmila. A strâns toamnă după toamnă… : [filologul, red. de carte Elena  Grosu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 155‐157. – (Omagieri).  1520. Bulat, Ludmila. Aici ne purificăm și ne înnobilăm sufletele : [20 de ani ai Filialei  „O. Ghibu” a BM] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 107‐109. – (Aniver‐ sări).  1521. Bulat, Ludmila. De‐o viață, arând pe ogorul limbii române : [omagierea omului  de cultură, trad., red. de carte Alexandru Alici] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42,  Nr 1. – P. 108‐109. – (Omagieri).  1522. Bulat,  Ludmila.  Două  decenii  întruchipate  în  fapte  memorabile  :  [impresii  de  lectură  despre  volumul  Biblioteca  Onisifor  Ghibu:  Două  decenii  de  istorie  de  Raia  Rogac,  Ion  Constantin]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  45,  Nr  4.  –  P.  195‐ 197. – (Cartea de specialitate).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

153 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1523. Bulat,  Ludmila.  Drumul  pătimirilor  parcurs  de  o  basarabeancă  deportată  în  Siberia : [rec. la volumul Suferinţele mamei Blondina, o martiră a Siberiei, apă‐ rută la ed. Mănăstirii Sihăstria] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 178‐ 180. – (Recenzii și consemnări).  1524. Bulat,  Ludmila.  Franţuzul  nostru  de  la  Chişinău  :  [aniversarea  trad.  și  red.  de  carte Gheorghe Chiriţă] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 153‐155. –  (Oameni și cărți).  1525. Bulat,  Ludmila.  „Nu‐mi  pare  rău  că  sunt  țăran”  :  [lansarea  cărţii  Amurguri  cu  privighetori de Alexandru Negriș, la Filiala „Târgoviște”] // BiblioPolis. – 2012. –  Vol. 42, Nr 1. – P. 68‐70. – (Manifestări culturale).  1526. Bulat,  Ludmila. Omagiu unui mare intelectual, nedreptăţit de istorie : [rec. la  volumul omagial consacrat romanistului, prof. univ. Nicanor Rusu, alcăt. prof.  univ.  A  Crijanovschi]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  45,  Nr  4.  –  P.  200‐201.  –  (Recenzii și consemnări).  1527. Bulat,  Ludmila.  Revista  care  ne  sprijină  să  nu  cădem  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol. 42, Nr 1. – P. 94‐95. – (BiblioPolis – 10 ani).  1528. [Bulat,  Ludmila].  Un  suport  didactic  binevenit  :  [despre  volumul  dr.  Dumitru  Grama  Istoria  statului  și  dreptului  a  Țărilor  Române]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol. 43, Nr 2. – P. 209‐210. – (Impresii de lectură). – (Semnat : Ludmila Doro‐ şenco).  1529. Bulduma,  Gabriela.  Sărbătorile  de  iarnă  evidențiază  valorile  spirituale  din  colecțiile și sufletele colaboratorilor BM „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2012. –  Vol. 45, Nr 4. – P. 100‐103. – (Studii și cercetări).  1530. Butucel,  Elena. Comunicarea este o artă : [rec. la cartea Comunicarea institu‐ țională, de Angela Rogojanu, Diana Andreia Hristache și Alexandru Tașnadi] //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 165‐167. – (Cartea de specialitate).  1531. Butucel, Elena. Locul de muncă – Biblioteca Municipală. Gradul de identificare  cu instituția : [rezultatele cercet.] / Elena Butucel, Lidia Kulikovski // BiblioPo‐ lis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 26‐32. – (Studii și cercetări).  1532. Butucel,  Elena.  Mă  simt  excelent  în  acest  refugiu  cultural  al  chișinăuienilor  :  [angajaţii BM „B.P. Hasdeu” despre profesie și bibliotecă la 135 de ani] // Bib‐ lioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44,  Nr  3.  –  P.  60‐63.  –  (Biblioteca  Municipală  în  viața  mea).  1533. Butucel,  Elena. Progresul individual sub semnul egalității cu progresul institu‐ țional  :  [rezultatele  cercet.]  /  Elena  Butucel,  Lidia  Kulikovski  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 10‐17. – (Studii și cercetări).  1534. Buzu,  Teodor.  Preşedintele  cu  mandat  neexpirat  al  Cehiei  :  [Vacláv  Havel]  //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 155. – (Remember).  154   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1535. Caldare, Elena. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, o filă deschisă în viața mea :  [angajaţii  BM  „B.P.  Hasdeu”  despre  profesie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 58‐60. – (Biblioteca Municipală în viața mea).  1536. Caldare,  Elena.  „...Numele  vechiu  și  mai  direptu  iaste  rumân...”  :  [lansarea  volumului …Numele vechiu şi mai direptu iaste rumân…, de Alexandru‐Horațiu  Frișcu, la Filiala „Alba Iulia”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 87‐90. –  (Manifestări culturale).  1537. Caldare,  Elena.  O  viață  trăită  și  povestită  în  versuri  :  [in  memoriam  Anatol  Ciocanu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 211‐213. – (Remember).  1538. Caldare,  Elena.  Poetul  Grigore  Vieru  „trece  Prutul”:  de  la  Alba  Iulia  la  „Alba  Iulia”  :  [dezvelirea  bustului  poetului  Grigore  Vieru  la  Filiala  „Alba  Iulia”  din  Chișinău] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 51‐54. – (Viața filialelor).  1539. Caranfil,  Ninela.  Biblioteca  „Onisifor  Ghibu”  –  simbol  al  românismului  //  Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 105. – (Aniversări).  1540. Caranfil, Ninela. O lumânare pentru Mareşal : [impresii de lectură despre car‐ tea  Cireşe  pentru  Mareşal  de  Ion  Iachim]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  45,  Nr 4. – P. 204‐207. – (Impresii de lectură).  1541. Caranfil,  Ninela.  O  revistă  inteligentă,  pentru  oameni  inteligenți  //  BiblioPo‐ lis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 83‐84. – (BiblioPolis – 10 ani).  1542. Căpiţă, Ionel. Esenţa firii ; Elixirul vieţii ; Graba vieţii ; Drumul cunoaşterii ; Eu şi  lumea  ;  Curajul  frumuseţii  ;  Rana…  ;  Drum  şi  scrum  :  [poezii]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 221. – (Miscellanea).  1543. Căpiţă,  Ionel.  Omul  –  simbol  :  [eseu  despre  omul  model  de  reprezentare  a  neamului] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 220. – (Miscellanea).  1544. Cebotari, Elena. Cinci ani sub semnul recunoașterii : [despre aniversarea Filialei  „Liviu  Rebreanu”]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44,  Nr  3.  –  P.  118‐121.  –  (Aniversări).  1545. Cenuşă, Zina. Dezdemenţii : [comunicare, relaţii şi valoare în cercurile lit. basa‐ rabene] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 216‐217. – (Miscellanea).  1546. Cenușă, Zina. Tardiv regret despre coleg : [eseu despre scriitorul Ion Bradu] //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 149‐151. – (Oameni și cărți).  1547. Cimpoi, Mihai. Poetul în postură de Faust XXI : [rec. la cartea de versuri Periplu  rotund  de  Ion  Stoica]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr  2.  –  P.  211‐213.  –  (Alegere).  1548. Coblean,  Olesia.  Valorificarea  culturii  accesului  la  informația  publică,  chinte‐ sența  cooperării  administrației  publice  și  instituțiilor  infodocumentare  //  Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 36‐42. – (Teorie și practică).  1549. Colesnic,  Iurie.  Bibliotecarul  Academiei...  :  [bibliologul,  bibliograful  Alexandru  Kidel] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 131‐132. – (Bibliologi, bibliofili  și colecționari).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

155 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1550. Colesnic, Iurie. Emil Gane... o viață în alb și negru : [viața și activitatea savantu‐ lui în domeniul slavisticii] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 133‐135. –  (Bibliologi, bibliofili și colecționari).  1551. Colesnic, Iurie. Enigma arhivei Petre Draganov // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45,  Nr 4. – P. 159‐163. – (Bibliologi, bibliofili și colecționari).   1552. Colesnic,  Iurie.  Încă  un  enciclopedist  uitat  :  [Emanoil  Poleac]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 135‐137. – (Bibliologi, bibliofili și colecționari).  1553. Colesnic,  Iurie.  O  personalitate  misterioasă  :  [omul  de  știință  Gheorghe  Bo‐ gaci] //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  45,  Nr  4.  –  P.  158.  –  (Bibliologi,  bibliofili  și  colecționari).  1554. Colesnic, Iurie. Ultimul enciclopedist basarabean : [Victor Adiasevici] // BiblioPo‐ lis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 176‐177. – (Bibliologi, bibliofili și colecționari).  1555. Colesnic,  Iurie.  Un  colecționar  de  elită  –  Gheorghe  Bezviconi  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 177‐181. – (Bibliologi, bibliofili și colecționari).  1556. Colesnic, Iurie. Un muzeograf incontestabil : [Teodor Porucic] // BiblioPolis. –  2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 132‐133. – (Bibliologi, bibliofili și colecționari).  1557. Corghencea, Natalia. Am hotărât să devin bibliotecar și n‐am greșit : [angajaţii  BM „B.P. Hasdeu” despre profesie și bibliotecă la 135 de ani] // BiblioPolis. –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 79‐80. – (Biblioteca în viaţa mea).  1558. Corghenci, Ludmila. Clubul „Biblioteca Mov” – un nou fel de a sprijini și de a în‐ curaja  prezența  profesională  :  [clubul  BM  de  inovaţie,  creativitate  şi  învăţa‐ re] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 46‐49. – (Teorie și practică).  1559. Corghenci, Ludmila. O carte care te concentrează asupra celor esenţiale : [rec.  la volumul Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contempo‐ rane,  de  Liviu‐Iulian  Dediu,  Bucureşti,  ANBPR,  2012]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol. 44, Nr 3. – P. 186‐188. – (Cartea de specialitate).  1560. Coșeriu, Tatiana. Centenarul primei biblioteci publice a orașului Focșani: o săr‐ bătoare  ca  la  carte  cu  povești  de  toamnă  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  45,  Nr 4. – P. 121‐125. – (Aniversări).  1561. Coșeriu,  Tatiana.  Comunicarea  profesională  :  comportament  individual  și  ac‐ țiune corporatistă // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 33‐38. – (Teorie și  practică).  1562. Coșeriu, Tatiana. Conferința Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Biblioteci‐ lor  Publice  din  România  [la  Târgu‐Mureş]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr 2. – P. 54‐55. – (De Ziua bibliotecarului).  1563. Coșeriu,  Tatiana.  Emergența  profesionistului  perfect  sau  23  aprilie  sărbătorit  de  comunitatea  bibliotecară  cu  mult  fast  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr 2. – P. 52‐53. – (De Ziua bibliotecarului).  156   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1564. Coșeriu, Tatiana.  Justificarea  clipelor  trăite...  :  [angajaţii  BM  „B.P.  Hasdeu”  despre  profesie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr 2. – P. 59‐60. – (De Ziua bibliotecarului).  1565. Coșeriu,  Tatiana.  Rivalități  corporative  în  testarea  competențelor  profesiona‐ le : [teambuilding la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. –  P. 40‐44. – (Teorie și practică).  1566. Coșeriu,  Tatiana.  Vizibilitatea  Bibliotecii  Municipale  în  mediul  profesional  //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 90‐93. – (Teorie și practică).   1567. Cravciuc, Natalia. [Suntem bogaţi deoarece deţinem cheia la surse informaţio‐ nale  extrem  de  bogate].  Мы  богаты,  ибо  у  нас  в  руках  ключ  к  источникам  богатейшей  информации  :  [angajaţii  BM  „B.P.  Hasdeu”  despre  profesie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44,  Nr  3.  –  P.  76‐79.  –  (Biblioteca Municipală în viața mea). – În limba rusă.  1568. Cugut,  Liliana.  Istoria  care  doare  :  [despre  parteneriatul  dintre  Filiala  „Liviu  Rebreanu” și Institutul de Științe ale Educației] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43,  Nr 2. – P. 49‐51. – (Viața filialelor).  1569. Cugut, Liliana. Sărbătoarea dragostei la români – Dragobetele : [eveniment cul‐ tural dedicat sărbătorii Dragobetelor la Filiala „Liviu Rebreanu”] // BiblioPolis. –  2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 59‐60. – (Viața filialelor).  1570. Dabija,  Elena. „A‐l cunoaște pe Eminescu, a‐l face cunoscut lumii...” : [despre  Congr. mondial al eminescologilor cu același generic, care a avut loc la Chișinău  cu  implicarea  CAIE]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  45,  Nr  4.  –  P.  135‐139.  –  (Manifestări culturale).   1571. Dabija,  Elena. Biblioteca Municipală – destinul meu : [angajaţii BM „B.P. Has‐ deu” despre profesie și bibliotecă la 135 de ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44,  Nr 3. – P. 68‐71. – (Biblioteca în viaţa mea).  1572. Dabija,  Nicolae.  O  revistă  ca  o  bibliotecă...  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  42,  Nr 1. – P. 82‐83. – (BiblioPolis – 10 ani).  1573. Dabija, Nicolae. Partea noastră de veşnicie – Limba Română : [discurs ţinut la  Adunarea  festivă  a  AŞM  cu  ocazia  conferirii  titlului  de  acad.]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 138‐147. – (De Ziua Limbii Române).  1574. Dogotari,  Ludmila.  O  viață  printre  cărți  :  [angajaţii  BM  „B.P.  Hasdeu”  despre  profesie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44,  Nr  3.  –  P. 80‐81. – (Biblioteca Municipală în viața mea).  1575. Dumbrăveanu,  Luminița.  BiblioPolis,  cetate  a  cuvântului  și  adevărului  //  Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 95‐97. – (BiblioPolis – 10 ani).  1576. Eliade, Mircea. Piloţii orbi ai României : [situaţia statului şi a poporului român  la 1937] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 114‐118. – (Istoria noastră  adevărată).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

157 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1577. Era o prezenţă unanim apreciată în viaţa noastră teatrală : [Pavel Proca – filo‐ log,  publicist  şi  cronicar  de  teatru]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr  2.  –  P. 220. – (In memoriam).  1578. Erizanu, Gheorghe. „Cititorul este dezorientat de cărțile proaste și de educația  neadecvată...”  :  Un  dialog  cu  Gheorghe  Erizanu,  directorul  Editurii  „Cartier”  /  consemnare  :  Iurie  Colesnic  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr  2.  –  P.  155‐ 157. – (Oameni și cărți).  1579. Esinenco,  Ala.  [Sunt  bucuroasă  că  destinul  mi‐a  oferit  şansa  să  lucrez  la  BM  „B.P. Hasdeu”].  Я рада, что судьба предоставила мне возможность прора‐ ботать в МБ : [angajaţii BM „B.P. Hasdeu” despre profesie și bibliotecă la 135  de ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 88‐90. – (Biblioteca Munici‐ pală în viața mea). – În limba rusă.  1580. Extras  din  Politica  de  editare  a  revistei  de  biblioteconomie  şi  ştiinţe  ale  infor‐ mării BiblioPolis // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 202.  1581. Filip,  Iulian.  Scump,  cu  adevărat,  a  fost  și  este  numai  copilul  :  [rec.  la  cartea  O istorie a literaturii pentru copii și adolescenți de Iuliu Rațiu] // BiblioPolis. –  2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 214‐217. – (Alegere).  1582. Florea, Corneliu. Noi adevăruri despre falsul eliberator al popoarelor : [rec. la  volumul  Spărgătorul  de  gheață  de  Viktor  Suvorov]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol. 42, Nr 1. – P. 186‐189. – (Recenzii și consemnări).  1583. Foiu, Taisia. Breviar bibliografic : [prez. bibliogr.: Chișinăul în pictură : (peisaje,  portrete) ; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007‐2011 ; Ca‐ talogul cărților cu dedicații din colecția BM „B.P. Hasdeu” 2007‐2011 ; Publica‐ țiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” 2007‐2011 ; Vladimir Beșleagă : „...în  creație axul moral este totul”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 191‐ 194. – (Cartea de specialitate).  1584. Frișcu,  Alexandru‐Horațiu.  Cartea  –  izvorul  care  curge  în  sus  :  [angajaţii  BM  „B.P.  Hasdeu”  despre  profesie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 81. – (Biblioteca Municipală în viața mea).  1585. Gajos,  Ludmila.  La  BM  m‐au  învățat  să  fac  și  să  accept  schimbări  radicale  :  [angajaţii BM „B.P. Hasdeu” despre profesie și bibliotecă la 135 de ani] // Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 67. – (Biblioteca în viaţa mea).  1586. Gîscă,  Carolina.  Bibliologi  notorii  omagiați  în  2012  :  [Petre  Draganov,  Nikolai  Rubakin,  Shiyali  Ramamrita  Ranganathan,  Dan  Simonescu]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 125‐130. – (Aniversări).  1587. Gorda,  Gheorghe.  Cernăuţi  şi  Chişinău  :  aspecte  etimologice  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 208‐215. – (Miscellanea).  1588. Gorincioi, Tamara. Despre suflet într‐o epocă de cataclisme economice : [tergi‐ versarea  deschiderii  Bibl.  „Onisifor  Ghibu”  în  anul  1992]  //  BiblioPolis.  –  158   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 103‐104. – (Aniversări). – (Reluat din ziar. Sfatul Ţării,  1992, 4 febr.).  1589. Gorincioi,  Tamara.  Istoria  ca  o  formă  a  justiției  :  [rec.  la  cartea  Războiul  sovieto‐afgan (1979‐1989), de Ion Xenofontov] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42,  Nr 1. – P. 151‐154. – (Oameni și cărți).  1590. Gorincioi,  Tamara.  O  revistă  ca  un  antidot  împotriva  prăfuirii  cărților  //  Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 88‐89. – (BiblioPolis – 10 ani).  1591. Gorincioi,  Tamara.  Un  document  istoric  inedit:  Crucea  mântuirii  Neamului  românesc  :  [lansarea  albumului  Crucea  mântuirii  Neamului  românesc,  la  Bibl.  Naț.  a  Moldovei,  moderatorul  evenimentului  Vlad  Pohilă]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 99‐103. – (Manifestări culturale).  1592. Granaci,  Valentina.  „Cartea  e  ceva  sfânt,  e  istorie,  e  bogăția  unui  neam...”  :  [interviu  cu  Valentina  Granaci,  șefa  Centrului  tehnic  de  conservare  și  restau‐ rare  a  documentelor  al  BNRM]  /  consemnare  :  Raisa  Plăieșu  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 147‐149. – (Oameni și cărți).  1593. Graur,  Ion.  Blestemații  țării  :  [atitudinea  păguboasă  a  guvernanţilor  faţă  de  oamenii  RM,  faţă  de  bugetari  şi  pensionari]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  42,  Nr 1. – P. 130‐132. – (La colegii noștri).  1594. Grosu, Lidia. Acest descântec, poezia… : [impresii de lectură pe marginea ver‐ surilor poetei Nina Slutu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 199‐200. –  (Impresii de lectură).  1595. Gurău,  Rima.  „Cu  noi  este  Dumnezeu...”  (despre  cărțile  ieromonahului  Savatie  Baștovoi) // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 194‐195. – (Impresii de lectură).  1596. Harjevschi, Mariana. Primul curs online pentru bibliotecari – Dreptul de autor  pentru bibliotecari // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 43‐45. – (Teorie și  practică).  1597. Harjevschi, Mariana. Sunt tânără, deci mă implic : [angajaţii BM „B.P. Hasdeu”  despre  profesie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr 2. – P. 56‐59. – (De ziua bibliotecarului).  1598. Herța, Valeriu. Concursul de caligrafie Crinii latini : [totalurile concursului, la BM  „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 164‐165. – (Cronică).  1599. Hlib,  Lidia.  Aspiratorul  de  gânduri  de  Dorin  Cârchelan  :  [rec.]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 197‐199. – (Recenzii și consemnări).  1600. Ischimji, Tatiana. [Reflecţii pe tema „biblioteca naţională”]. Размышления на  тему „национальная библиотека” : [angajaţii BM „B.P. Hasdeu” despre profe‐ sie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44,  Nr  3.  –  P.  86‐ 88. – (Biblioteca Municipală în viața mea). – În limba rusă.  1601. Jacquinet,  Marie‐Christine.  Créer  des  services  innovants  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 66 ‐70. – (Studii și cercetări). – În limba fr.  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

159 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1602. Juc, Liliana. Metaforă pentru BM : [angajaţii BM „B.P. Hasdeu” despre profesie  și bibliotecă la 135 de ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 95. – (Bib‐ lioteca Municipală în viața mea).  1603. Kulikovski, Lidia. Arta de a pasiona bibliotecarii și societatea pentru bibliotecă :  [rec. la cartea Arta de a pasiona cititorii (Editoriale din revista BiblioPolis 2002‐ 2012),  de  Vlad  Pohilă]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  45,  Nr  4.  –  P.  188‐190.  –  (Cartea de specialitate).   1604. Kulikovski, Lidia. Biblioteca „Onisifor Ghibu” – o bibliotecă a speranţei naţiona‐ le : [la aniversarea a 20‐a a Filialei „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44,  Nr 3. – P. 96‐99. – (Aniversări).   1605. Kulikovski, Lidia. Bibliotecile contemporane : [rec. la cartea de specialitate Ma‐ nagementul  serviciilor  pentru  utilizatori  în  bibliotecile  contemporane  de  Liviu‐ Iulian Dediu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 166‐168. – (Cartea de  specialitate).   1606. Kulikovski, Lidia. Capacitatea inovațională a bibliotecii – filosofia și fundamen‐ tul  schimbării  ei  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  42,  Nr  1.  –  P.  10‐16.  –  (Studii  și  cercetări).   1607. Kulikovski,  Lidia. Echipa „Hasdeu”: elemente constitutive și distructive // Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 37‐39. – (Teorie și practică).   1608. Kulikovski,  Lidia.  Lidia  Kulikovski:  „În  societatea  noastră,  biblioteca  este  sin‐ gura instituție democratică” : [interviu cu conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, direc‐ tor general al BM „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Tatiana Corai // BiblioPolis. –  2012.  –  Vol.  45,  Nr  4.  –  P.  104‐106.  –  (Biblioteca  Municipală  „B.P.  Hasdeu”  –  135 ani).   1609. Kulikovski, Lidia. Mihai Cimpoi are un viitor mai mare ca trecutul : [la aniversarea  a 70‐a a acad.] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 153‐155. – (Omagieri).   1610. Kulikovski, Lidia. Modelul experențial al activității bibliotecare // BiblioPolis. –  2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 9‐17. – (Studii și cercetări).   1611. Kulikovski,  Lidia.  Dr.  Lidia  Kulikovski:  „O  aniversare  este  o  pledoarie  pentru  bibliotecă,  adică  pentru  utilizatorii  și  prietenii  ei”  :  [interviu  cu  conf.  univ.  dr.  L. Kulikovski] / consemnare : Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. –  P. 51‐57. – (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 ani).   1612. Kulikovski,  Lidia.  Valeriu  Pasat  sau  definirea  clară  a  dificultăților  istorice  :  [despre  cărțile  de  istorie  faptică  a  istoricului  Valeriu  Pasat]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 160‐161. – (Oameni și cărți).   1613. Lupescu,  Sasha.  Salvarea  noastră  vine  dintre  ape  ;  E  dulce  frunza  grea…  :  [poezii] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 143. – (Oameni și cărți).   1614. Mamaiscaia,  Cristina. Bibliotecar și aspirație biblioteconomică : [angajaţii BM  „B.P.  Hasdeu”  despre  profesie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 65‐67. – (Biblioteca Municipală în viaţa mea).  160   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1615. Mamaiscaia, Cristina.  În  viață  nu  contează  unde  te  afli,  ci  pe  cine  ai  alături.  (Colaborarea Filialei „Maramureș” cu Centrul de zi și activități Start pentru per‐ soane cu dizabilități de intelect) // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 46‐ 49. – (Viața filialelor).   1616. Mamaiscaia,  Cristina.  Zâmbete  pe  fața  copiilor  suferinzi  :  [proiect  realizat  de  Filiala „Maramureș”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 49‐50. – (Viața  filialelor).   1617. Manea‐Cernei,  Eugenia.  Arta  brâncușiană  –  o  formă  de  semnificație  simboli‐ că // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 155‐159. – (Remember).   1618. Manea‐Cernei,  Eugenia.  Cerul  de  cuvinte  al  lui  Victor  Ladaniuc  :  [impresii  de  lectură la volumul Înspre tine caut de Victor Ladaniuc] // BiblioPolis. – 2012. –  Vol. 43, Nr 2. – P. 200‐201. – (Impresii de lectură).   1619. Manea‐Cernei, Eugenia. El, pelerinul din ceruri… sau Cel ce‐şi doarme somnul  de nemoarte al vieţii : [in memoriam Anatol Ciocanu] // BiblioPolis. – 2012. –  Vol. 44, Nr 3. – P. 215‐218. – (Remember).   1620. Manea‐Cernei,  Eugenia.  Leonida  –  turn  de  lumină  între  lut  şi  stea  :  [in  memoriam Leonida Lari] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 176‐178. –  (Remember).   1621. Matvei,  Valeria.  O  sursă  sigură  de  documentare  pentru  lucrătorii  culturii  //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 93‐94. – (BiblioPolis – 10 ani).   1622. Mămăligă,  Dumitru.  Sentiment  de  împlinire  :  [despre  Săptămâna  ușilor  des‐ chise cu genericul Cinci ani sub semnul recunoașterii, la Filiala „L. Rebreanu”] //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 131‐134. – (Viața filialelor).   1623. Mărgărit, Iulia. O cronică modernă a unui sat românesc din sudul Basarabiei :  [rec. la monogr. localităţii Hagi‐Curda (Camâşovca). Un sat românesc din Basa‐ rabia  istorică,  de  Tudor  Iordăchescu,  coord.  Vasile  Şoimaru]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 180‐183. – (Recenzii și consemnări).   1624. Melnicenco,  Irina.  Lăcaș  cu  comori  și  vrednice  lucrătoare  :  [angajaţii  BM  „B.P. Hasdeu” despre profesie și bibliotecă la 135 de ani] // BiblioPolis. – 2012. –  Vol. 44, Nr 3. – P. 93. – (Biblioteca Municipală în viaţa mea).  1625. Mihai, Lilia. Printre cărți anii sunt clipe : [gânduri despre bibliotecă, profesia de  bibliotecar,  a  oamenilor  BM  la  135  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012. –  Vol.  44,  Nr 3. – P. 86. – (Biblioteca Municipală în viaţa mea).  1626. Mihail, Zamfira. Laudatio pentru BiblioPolis : [cuvânt de felicitare la cei 10 ani  ai rev. de biblioteconomie și științe ale informării, BiblioPolis, ed. de Bibl. Muni‐ cipală „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 79‐81. – (Bib‐ lioPolis – 10 ani).   1627. Moldovanu, Anastasia. Îmi place ceea ce fac anume aici – la Biblioteca Hasdeu :  [angajaţii  BM  „B.P.  Hasdeu”  despre  profesie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 84‐85. – (Biblioteca Municipală în viaţa mea).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”       161 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1628. Moldovanu, Anastasia. 60 de ani ai Studioului „Moldova‐Film”. (Evoluția filmu‐ lui documentar în istoriografia moldovenească) // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45,  Nr 4. – P. 83‐89. – (Studii și cercetări).  1629. Muraşova,  Nelly.  [Biblioteca  mi‐a  devenit  a  doua  casă].  Библиотека  стала  моим вторым домом : [angajaţii BM „B.P. Hasdeu” despre profesie și biblio‐ tecă la 135 de ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 92. – (Biblioteca  Municipală în viaţa mea). – În limba rusă.  1630. Ne‐a  părăsit  Glebus  Sainciuc  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  45,  Nr  4.  –  P.  219‐ 220. – (In memoriam).  1631. Nedzelschi, Ecaterina. Colonelul Igor Zavalski – prietenul Bibliotecii „A. Mickie‐ wicz” // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 174‐175. – (Oameni și cărți).  1632. Nedzelschi,  Ecaterina.  Filiala  „A.  Mickiewicz”  –  harnic  promotor  al  culturii  și  literaturii  polone  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  45,  Nr  4.  –  P.  117‐120.  –  (Aniversări).  1633. Nedzelschi,  Ecaterina.  Oxana  Bondarciuc  –  liderul  Societății  poloneze  Polska  Wiosna w  Moldawii : [partener al Filialei polone „A. Mickiewicz”] // BiblioPo‐ lis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 144‐146. – (Oameni și cărți).  1634. Onciu,  Parascovia.  Amintiri  și  realități  care  îmi  încălzesc  sufletul...  :  [angajaţii  BM „B.P. Hasdeu” despre profesie și bibliotecă la 135 de ani] // BiblioPolis. –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 71‐74. – (Biblioteca Municipală în viaţa mea).  1635. Osoianu,  Vera.  BiblioPolis  sub  responsabilitatea  primei  aniversări  din  două  cifre // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 86‐87. – (BiblioPolis – 10 ani).  1636. Palii, Sergiu. Ion Vatamanu, cel care a studiat valenţele lumii : [o încercare de  portr.  la  75  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr  2.  –  P.  137‐138.  –  (Remember).  1637. Partole,  Claudia.  Cu  gândul  și  sufletul  acasă...  :  [despre  festivalul‐concurs  De  dor și drag de țară, consacrat poeților Mihai Eminescu și Grigore Vieru, desfă‐ șurat în Italia] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 110‐112. – (Emines‐ ciana – 2012).  1638. Pasat, Valeriu. Donez cu bucurie din munca‐mi de asiduă cercetare... : [donație  de carte BM și filialelor ei] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 162‐164. –  (Oameni și cărți).  1639. Pârlea,  Gheorghe.  BiblioPolis...  și  un  reflex  condiționat  (gând  aniversar)  //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 91‐93. – (BiblioPolis – 10 ani).  1640. Pârlea, Gheorghe. Cireşe pentru Mareşal de Ion Iachim – romanul unui destin  sacrificat pentru binele neamului : [rec. la romanul omonim al lui Ion Iachim] //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 193‐195. – (Recenzii și consemnări).  1641. Pârlea, Gheorghe. Drumurile Mareşalului au trecut şi pe meleagurile noastre :  [episod  despre  destinul  Mareşalului  Ion  Antonescu]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol. 43, Nr 2. – P. 118‐119. – (Istoria noastră adevărată).    Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”  162   


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1642. Pârlea, Gheorghe.  O  carte  cât  (şi  ca)  o  Biblie  :  Teroarea  comunistă  în  RASSM  (1924‐1940)  şi  în  RSSM  (1944‐1947)  :  [lucrarea  monogr.,  documentară,  de  Alexei Memei] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 169‐172. – (Recenzii și  consemnări).  1643. Pârlea, Gheorghe. O lacrimă : [poezie] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 4. –  P. 176. – (Remember).  1644. Pârlea, Gheorghe. Trei ani de la plecarea la ceruri a unui român ales – basara‐ beanul  Andrei  Vartic  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr  2.  –  P.  139‐143.  –  (Remember).   1645. Pârlea, Gheorghe. Un gest civic, opus indiferenţei oficiale : volumul comemo‐ rativ  Cotul  Donului  1942  :  eroism,  jertfă,  trădare  :  [de  Iosif  Niculescu,  Vasile  Şoimaru, Ed. „Balacron”, 2012] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 202‐ 203. – (Impresii de lectură).  1646. Pohilă, Vlad. A emanat o dragoste aristocratică – pentru neam, pentru tot ce‐i  frumos  :  [centenar  :  Raoul  Șorban,  critic  şi  istoric  de  artă]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 207‐211. – (Remember).  1647. Pohilă,  Vlad.  Acad.  Gheorghe  Duca,  la  ora  unor  apreciabile  împliniri  //  Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 105‐107. – (Omagieri).  1648. [Pohilă, Vlad]. Artista dorurilor noastre : [omagii aduse doamnei Ninela Caran‐ fil, actriță de teatru și film, Artistă a Poporului] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43,  Nr 2. – P. 106‐107. – (Omagieri). – (Semnat : V. Prisăcaru).   1649. Pohilă, Vlad. Cărțile și autoritățile // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 6‐ 8. – (Editorial).  1650. Pohilă, Vlad. Ce frumos au mai înflorit cântecele altora pe inima lui! : [omagiu  la  90  de  ani  trad.  Igor  Crețu]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  42,  Nr  1.  –  P.  98‐ 100. – (Omagieri).  1651. Pohilă, Vlad. Comoara de la castelul Bran : [despre vizita la Brașov și la Bran la  bibliofilul  Al.  Lupescu]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  42,  Nr  1.  –  P.  138‐143.  –  (Oameni și cărți).  1652. Pohilă, Vlad. Cu sufletul mereu în Basarabia : [omagiu doamnei Zamfira Mihail,  lingvist,  etnolog,  paleolog  și  bibliograf  (născută  la  Chișinău)]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 104‐106. – (Omagieri).  1653. Pohilă,  Vlad.  Deschiderea  spre  lume  a  revistei  BiblioPolis  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 7‐9. – (Editorial).  1654. Pohilă,  Vlad.  Elogiu  talentului  de  a  evoca  :  [impresii  de  lectură  la  cartea  Mă  tem că voi uita… de dr. Anatol Lența] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. –  P. 181‐183. – (Oameni și cărți).  1655. Pohilă, Vlad. Fără de „O. Ghibu” viața noastră ar fi mai lipsită de rosturi : Filiala  „O. Ghibu” la a 20‐a aniversare] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 105‐ 107. – (Aniversări).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”       163 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1656. [Pohilă, Vlad]. Mărțișoare pentru Eugen Doga, la încă o frumoasă aniversare [a  75‐a]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  42,  Nr  1.  –  P.  100‐101.  –  (Omagieri).  –  (Semnat : Vl. P.).  1657. Pohilă,  Vlad.  O  pledoarie  tulburătoare  și  extrem  de  convingătoare,  pentru  Maramureș  :  [impresii  de  lectură  asupra  volumului  Maramureșul  din  cuvinte,  ed.  de  Bibl.  Județeană  „Petre  Dulfu”,  Baia  Mare]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol. 43, Nr 2. – P. 194‐197. – (Impresii de lectură).  1658. [Pohilă, Vlad]. O solidă donație pentru Biblioteca Municipală [oferită de Valeriu  Pasat  –  cunoscut  istoric,  diplomat,  mecenat  și  om  politic]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 158‐160. – (Oameni și cărți). – (Semnat : Cronicar).   1659. [Pohilă, Vlad]. Precizări necesare : [despre cartea Cireșe pentru Mareșal, de Ion  Iachim] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 120‐122. – (Istoria noastră  adevărată). – (Semnat : Vl. P.)  1660. Pohilă,  Vlad.  Testul  de  sinceritate  al  bibliotecarilor  noștri  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 9‐11. – (Editorial).  1661. Pohilă, Vlad. Zidari la cetatea cărții // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 7‐ 9. – (Editorial).  1662. Popa,  Iulius.  Good  bye,  biblioteca?!  :  [prezentul  și  viitorul  incert  al  bibliote‐ cii] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 158‐160. – (Oameni și cărți).  1663. Raţă, Valeriu. Biblioteca : [poezie] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 95. –  (Biblioteca Municipală în viața mea).  1664. Rață,  Valeriu. Copiii Chișinăului – cei mai buni prieteni ai lui Ovidiu Creangă :  [conf. de totalizare a programului Chișinăul citește o carte, la CAIE] // BiblioPo‐ lis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 144‐149. – (Manifestări culturale).  1665. Rață, Valeriu. Cu inima deschisă despre genocidul roșu : [despre lansarea mo‐ nogr.  Teroarea  comunistă  în  RASSM  (1924‐1940)  și  RSSM  (1944‐1947),  de  Alexei  Memei,  la  BM  „B.P.  Hasdeu”]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr  2.  –  P. 61‐67. – (Manifestări culturale).  1666. Rață, Valeriu. Deschiderea colocviilor de vară la BM „B.P. Hasdeu” : [conf. Bib‐ lioteca și lectura, susținută de prof. univ. dr. Ion Stoica] // BiblioPolis. – 2012. –  Vol. 44, Nr 3. – P. 182‐185. – (Cronică).  1667. [Rață, Valeriu]. Destinul tragic al românilor din Basarabia: 1812‐2012 : [lansare  a unor volume cu semnificație istorică, la BM „B.P. Hasdeu”: Şi cerul s‐a umplut  de  sfinţi…  Martiriul  în  Antichitatea  creştină  şi  în  secolul  XX,  editori  Cristian  Bădiliţă, Emanuel Conţac ; Ion Pelivan: părinte al mişcării naţionale din Basara‐ bia, de Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru ; revista Destin românesc,  red.‐șef  Gheorghe Negru] // BiblioPolis. – 2012. –  Vol. 43, Nr 2. – P. 81‐87.  –  (Manifestări culturale). – (Semnat : Petru Paraschivu).   164   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1668. [Rață, Valeriu]. Luminile și umbrele Basarabiei : [impresii de lectură la volumul  Lumini  şi  umbre.  Miscelaneu  de  Constantin  Bobeică]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol. 42, Nr 1. – P. 191‐194. – (Impresii de lectură). – (Semnat : Cristian Zidaru).  1669. Rață, Valeriu. O reconstituire a vieții și activității lui Ion D. Sîrbu : [consemnări  la  lucrarea  Memoriile  lui  Ion  D.  Sîrbu.  O  reconstituire  de  Mihai  Barbu]  //  Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 180‐186. – (Recenzii și consemnări).  1670. [Rață, Valeriu]. Povestirile lui Anatol Moraru tentează : [despre conf. de totali‐ zare  a  programului  Chișinăul  citește  o  carte  la  Filiala  „Târgu‐Mureș”]  //  Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 139‐144. – (Manifestări culturale). – (Sem‐ nat : Andrei Butuceneanu).  1671. [Rață,  Valeriu].  Quo  vadis,  România?  :  [impresii  de  lectură  la  volumul  Quo  vadis, România? (un punct de vedere) – coord. : Ion M. Anghel] // BiblioPolis. –  2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 205‐209. – (Impresii de lectură). – (Semnat : Andrei  Butuceneanu).  1672. Rață,  Valeriu. Radmila Popovici‐Paraschiv, o speranță a literelor basarabene :  [lansarea cărții EvAdam de Radmila Popovici‐Paraschiv, la BM „B.P. Hasdeu”] //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 125‐128. – (Manifestări culturale).  1673. [Rață,  Valeriu].  România  sub  sabia  lui  Damocles  :  [rec.  la  volumul  România  între scutul american antirachetă și katiușa rusească: timp și destin, de Gheor‐ ghe Dragomir] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 202‐206. – (Impresii de  lectură). – (Semnat : Cristian Zidaru).   1674. [Rață, Valeriu]. Să cinstim memoria celor căzuți pe câmpurile de luptă : [lansa‐ rea volumului Cotul Donului – 1942: eroism, jertfă, trădare, de Vasile Șoimaru,  la  Filiala  „O.  Ghibu”]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  45,  Nr  4.  –  P.  150‐155.  –  (Manifestări culturale). – (Semnat : Petru Paraschivu).  1675. Rață, Valeriu. Săptămâna aniversară la BM „B.P. Hasdeu” : [programul aniver‐ sar  al  BM  „B.P.  Hasdeu”  la  împlinirea  a  135  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol. 45, Nr 4. – P. 107‐116 . – (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 ani).  1676. Rață, Valeriu. Spiritul lui Zamolxis a poposit și la BM „B.P. Hasdeu” : [acordarea  medaliilor „Zamolxis” ale Centrului de cercetări științifice practice în medicina  populară  dnei  Lidia  Kulikovski  și  dlui  Pavel  Balmuș]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol. 43, Nr 2. – P. 161‐163. – (Cronică).  1677. Rață,  Valeriu.  Tablete  pentru  educație  :  [lansarea  cărții  (Im)posibila  educație  de Vlad Pâslaru, la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. –  P. 74‐78. – (Manifestări culturale).  1678. [Rață,  Valeriu].  Toate  curiozitățile  lumii  într‐o  singură  carte  :  [rec.  la  volumul  Știați că? Caleidoscop enciclopedic – concepție, sel. și realizare de Eugenia Ma‐ nea‐Cernei, Alexandru‐Horațiu Frișcu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. –  P. 202‐205. – (Impresii de lectură). – (Semnat : Aurel Hioară).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

165 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1679. [Rață,  Valeriu].  Universul  unei  comune  din  județul  Iași  :  [rec.  la  Monografia  comunei Miroslăvești: despre oameni și locuri, elab. de Ioan Pârlea, Gheorghe  Pârlea (et. al.), Iași, 2009] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 183‐188. –  (Recenzii și consemnări). – (Semnat : Cristian Zidaru).   1680. Răileanu,  Vitalie.  Cartea  –  instrument  de  răspândire  a  înțelepciunii  :  [progra‐ mul de lectură Chișinăul citește o carte, la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. –  2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 50‐51. – (Viața filialelor).  1681. Răileanu,  Vitalie.  Confesiuni  la  timpul  prezent  :  [angajaţii  BM  „B.P.  Hasdeu”  despre  profesie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44,  Nr 3. – P. 63‐64. – (Biblioteca Municipală în viaţa mea).  1682. Răileanu,  Vitalie.  Contemporan‐imaginar‐real  :  [rec.  la  cartea  Ore  particulare  de fotosinteză de Ghenadie Postolache] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. –  P. 173‐175. – (Recenzii și consemnări).  1683. Răileanu, Vitalie. Dulce‐amar de poezie... : [impresii de lectură despre volumul  Dulceață de coarne de Ana Rapcea] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P.  197‐199. – (Impresii de lectură).  1684. Răileanu,  Vitalie.  Lecturi  sensibilizante  :  [rec.  la  volumul  Ieşirea  din  clişeu  de  Nicolae Rusu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 189‐190. – (Recenzii și  consemnări).  1685. Răileanu, Vitalie. Poetul Ion Stoica – un stilist de marcă : [rec. la cartea Alege‐l  pe  7!  de  Ion  Stoica]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  45,  Nr  4.  –  P.  198‐199.  –  (Recenzii și consemnări).  1686. Răileanu,  Vitalie. Poezia ca profilare – Ion Stoica : [rec. la volumul de poeme  Periplu  rotund  de  Ion  Stoica,  Ed.  Dacia,  Cluj‐Napoca,  2011]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 171‐173. – (Recenzii și consemnări).  1687. Rogac,  Raia.  BiblioPolis  la  o  zi  de  mare  sărbătoare  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol. 43, Nr 2. – P. 108‐109. – (BiblioPolis – 10 ani).  1688. [Rogac, Raia]. Cartea, o preocupare de căpătâi a bibliotecii : [despre lansarea  volumelor Basarabia Română la cumpănă de milenii de Ion Buga, Rotonda fal‐ nicilor tei de Gheorghe Marin și a romanului Evadat din Basarabia cotropită de  Stelian  Nicula,  la  BM  „B.P.  Hasdeu”]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr  2.  –  P. 67‐75. – (Manifestări culturale). – (Semnat : R. Andrei).  1689. Rogac,  Raia.  Destine  neordinare  –  lansări  memorabile  :  [lansarea  romanului  Mareșal  Alexandru  Averescu  de  Mihai  Babele,  la  Filiala  „O.  Ghibu”  și  a  volu‐ mului O soartă și un vis de Ecaterina Drotenco, la Filiala „Ovidius”] // BiblioPo‐ lis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 76‐80. – (Manifestări culturale).  1690. [Rogac, Raia]. Distincții pentru promovarea și cultivarea limbii române : [despre  acordarea premiului Parfenie Guțu profesorilor de limba și lit. română Veronica  Bâlici și Veronica Postolachi] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 71‐74. –  (Manifestări culturale). – (Semnat : R. Pelineanu).  166   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1691. [Rogac, Raia].  Eminescu  în  captivitatea  „nebuniei”  :  [lansarea  volumului  Emi‐ nescu  în  captivitatea  „nebuniei”  de  Th.  Codreanu]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol. 42, Nr 1. – P. 116‐119. – (Eminesciana 2012). – (Semnat : R. Pelineanu).  1692. Rogac,  Raia.  Îndemn  pentru  carabinieri:  să  citească,  să  scrie  și  să  vorbească  românește : [comunicarea lui Vlad Pohilă Chipul ostașului în literatura română,  la Filiala „Liviu Rebreanu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 129‐131. –  (Manifestări culturale).  1693. Rogac, Raia. Netrecătoarele splendori ale limbii române : [întâlnirea scriitorului  Vlad  Pohilă  și  a  actriței  Ninela  Caranfil  cu  cititorii  Filialei  „Liviu  Rebreanu”]  //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 61‐66. – (Manifestări culturale).  1694. [Rogac, Raia]. Nu m‐am trudit degeaba... : [lansarea volumului O viață de das‐ căl  obișnuit  trăită  neobișnuit  de  Dumitru  Copilu‐Copillin,  la  Centrul  Academic  Internațional Eminescu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 113‐115. –  (Eminesciana 2012). – (Semnat : R. Andrei).  1695. [Rogac, Raia]. O amintire care dăinuie : [in memoriam Victor Dumbrăveanu] //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  45,  Nr  4.  –  P.  179‐180.  –  (Remember).  –  (Semnat  :  R. Pelineanu).  1696. [Rogac, Raia]. O nouă antologie Eminescu, prezentată la Biblioteca „Liviu Reb‐ reanu” : [lansarea volumului Eminescu doinește..., ed. îngr. de Ion Drăgușin] //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44,  Nr  3.  –  P.  132‐133.  –  (Manifestări  culturale).  –  (Semnat : R. Pelineanu).  1697. [Rogac,  Raia].  O  seară  de  creaţie  cu  Nina  Slutu‐Soroceanu  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 66‐68. – (Manifestări culturale). – (Semnat : R. Peli‐ neanu).  1698. Rooney‐Browne,  Christine.  Metode  de  demonstrare  a  valorii  bibliotecilor  publice din Marea Britanie: trecere în revistă // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45,  Nr 4. – P. 18‐45. – (Studii și cercetări). – În limba engl.  1699. Rotaru,  Florin.  Câteva  stări  sufletești  :  [la  aniversarea  a  20‐a  de  la  fondarea  Filialei „Onisifor Ghibu”] // BiblioPolis.  – 2012. – Vol. 44, Nr 3. –  P. 99‐102. –  (Aniversări).  1700. Rusu, Nicolae. Alt fel de amintiri : [rec. la cartea Cum avea să moară Stalin de  Ion  Proca]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44,  Nr  3.  –  P.  189‐193.  –  (Recenzii  și  consemnări).  1701. Rusu,  Nicolae.  Ficţiunea  realităţii  :  [rec.  la  romanul  Donjuan  de  mucava  de  Gheorghe Calamanciuc] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 175‐178. –  (Recenzii și consemnări).  1702. Rusu,  Nicolae.  Identităţi  literare  –  2011  (I)  :  [note  şi  sinteze  despre  cărţile  scriitorilor  basarabeni  şi  procesul  lit.  al  anului  2011]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol. 45, Nr 4. – P. 71‐89. – (Studii și cercetări).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

167 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1703. Rusu, Nicolae. Reîntregirea nu se aşteaptă la rând : [poziţia literară şi civică a  poetei  Leonida  Lari]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr  2.  –  P.  143‐149.  –  (Remember).  1704. Rusu,  Nicolae.  Simbioză  de  perfecțiune  și  înălțare  :  [despre  volumul  Filiala  „Transilvania”.  Portret  din  cuvinte,  ed.  de  BM  „B.P.  Hasdeu”]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 168‐170. – (Cartea de specialitate).  1705. Rusu, Nicolae. Spini și săgeți întru îndreptarea și apărarea noastră : [rec. la car‐ tea Scriitorul întrebat de Efim Tarlapan] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. –  P. 176‐179. – (Recenzii și consemnări).  1706. S‐a  stins  din  viaţă  Primadona Operei Naţionale  [Maria Bieşu] // BiblioPolis. –  2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 218. – (In memoriam).  1707. Sava, Lucia. Din viaţa culturală a Chişinăului la începutul sec. XX : [date referi‐ toare la bibl. publică a municipiului Chişinău din acea perioadă] // BiblioPolis. –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 12‐25. – (Studii și cercetări).  1708. Săsărman, Florin. Eu am fost cu scânteia... (Dialog cu interpretul de muzică folk  și publicistul bistrițean, Florin Săsărman despre ideea deschiderii Filialei „Liviu  Rebreanu”) / consemnare : Raia Rogac // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. –  P. 127‐130. – (Maluri de Prut).  1709. Sârbu,  Margareta.  Ion  Creangă,  omagiat  la  175  de  ani  de  la  naștere  //  Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 125‐126. – (La colegii noștri).  1710. Scobioală, Genoveva. BiblioPolis în alte reviste. Ce spun și ce scriu alții despre  revista noastră // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 122‐124. – (BiblioPo‐ lis – 10 ani).  1711. Scobioală,  Genoveva.  Curba  vizibilității  Bibliotecii  Municipale  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 45‐48. – (Teorie și practică).  1712. Slutu‐Grama, Claudia. Biblioteca – reper important în viaţa spirituală a omeni‐ rii : [Filiala „Maramureş”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 115‐116. –  (Aniversări).  1713. Slutu‐Soroceanu,  Nina.  Colaborarea  româno‐română  :  Punți  de  suflet  –  punți  de spiritualitate : [lansarea volumului Punți de suflet al scriitoarei Raia Rogac, la  Sediul  Central  al  BM  „B.P.  Hasdeu”]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr  2.  –  P. 90‐99. – (Manifestări culturale).  1714. Sofroni,  Ana.  O  situaţie  tristă  şi  leac  pentru  ea  :  [rolul  lecturii  în  viaţa  omu‐ lui] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 218‐219. – (Miscellanea).  1715. Stavciuc, Lilia. Biblioteca Municipală – locul unde mă simt utilă : [angajaţii BM  „B.P.  Hasdeu”  despre  profesie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 82‐84. – (Biblioteca Municipală în viaţa mea).  1716. Stoica, Ion. Alege‐l pe 7! ; Mesaj optimist de Anul Nou ; Doar drumul ; Dacă :  [poezii] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 218. – (Miscellanea).  168   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

1717. Stoica, Ion. BM „B.P. Hasdeu” se poate privi în toate luminile de cuvinte : [feli‐ citare  cu  ocazia  aniversării  a 135‐a]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44,  Nr  3.  –  P. 57. – (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 ani).  1718. Stoica, Ion. Bibliologia e un teritoriu în care se întâlnesc toate valenţele cultu‐ rale : [interviu cu prof. univ. dr. Ion Stoica] / consemnare Rodica Avasiloaie //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 165‐168. – (Oameni și cărți).  1719. Stratieva,  Ana.  [Centru  informaţional,  educaţional  şi  cultural  pentru  toţi  bul‐ garii  din  Moldova].  Информационный,  культурный  и  образовательный  центр для всех болгар Молдовы : [Filiala „Hristo Botev” la 20 de ani] // Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 112‐115. – (Aniversări). – În limba rusă.  1720. Şcelcicova,  Margarita.  [Biblioteca  Municipală.  Aprecieri  aniversare].  Муници‐ пальная  библиотека:  юбилейные  оценки  :  [angajaţii  BM  „B.P.  Hasdeu”  despre  profesie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44,  Nr 3. – P. 74‐76. – (Biblioteca Municipală în viaţa mea). – În limba rusă.  1721. Şcelcicova,  Margarita. [Lectoriile ca posibilitate optimă de promovare a cunoş‐ tinţelor în bibliotecă]. Лектории как оптимальная возможность распростране‐ ния знаний в библиотеке : [din experienţa Filialei „M. Lomonosov”] // BiblioPo‐ lis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 39‐45. – (Teorie și practică). – În limba rusă.  1722. Șoimaru,  Vasile.  Aventurile  unui  manuscris  al  inginerului  Paul  Emil  Rașcu.  Amintiri  din  copilăria  mea  de  publicist  (II)  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  43,  Nr 2. – P. 124‐127. – (Istoria noastră adevărată).  1723. Șoimaru, Vasile. BiblioPolis: majorat la... 10 ani // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42,  Nr 1. – P. 85‐86. – (BiblioPolis – 10 ani).  1724. Șoimaru,  Vasile.  „Boieroaica”  Lari  în  amintiri  :  [in  memoriam  Leonida  Lari]  //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 168‐176. – (Remember).  1725. Șoimaru, Vasile. Mazilul din Codreanca. Amintiri din copilăria mea de publicist  (III) : [despre octogenarul Constantin Bobeică] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44,  Nr 3. – P. 148‐150. – (File de istorie).  1726. Şpac, Ion. [O carte istorică destul de valoroasă]. Уникальная, интригующая книга :  [rec. la cartea Церковь Кантемира в Царицыне, de Игорь Сергеев] // BiblioPo‐ lis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 190‐193. – (Recenzii și consemnări). – În limba rusă.  1727. Știr, Victor. Două cărți dedicate Chișinăului : [rec. la antologia Chișinăul în literatu‐ ră și cartea lui Iurie Colesnic Chișinăul din amintire, ed. de BM „B.P. Hasdeu”] //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 188‐190. – (Recenzii și consemnări).  1728. Tamazlâcaru,  Elena.  Ovidiu  basarabean,  Anatol  Ciocanu…  :  [in  memoriam]  //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 213‐215. – (Remember).  1729. Tanasoglu, Liuba. Cuvânt la 20 de ani ai Bibliotecii găgăuze „M. Ciachir” // Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 109‐111. – (Aniversări).  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

169 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1730. Tănase, Nina. Suflet, floare de cais : [poezie in memoriam Leonida Lari] // Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 178. – (Remember).  1731. Toacă, Maria. Contra valurilor, cu neastâmpăr de furnică… : [prof. de română  Elena  Bizovi  din  Boianul  Bucovinei]  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  44,  Nr  3.  –  P. 168‐173. – (Oameni și cărți).  1732. Tricolici,  Claudia.  Serviciile  de  referință  prestate  de  BM  „B.P.  Hasdeu”  comu‐ nității  chișinăuiene,  în  epoca  informațională  //  BiblioPolis.  –  2012.  –  Vol.  45,  Nr 4. – P. 93‐100. – (Teorie și practică).   1733. Țurcan, Nelly. Contribuția oamenilor de știință la formarea culturii științifice a  societății // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 18‐28. – (Studii și cercetări).  1734. Țurcan, Nelly. Producția științifică în contextul provocărilor și efectelor accesu‐ lui deschis : [rec. la volumul Promovarea producţiei ştiinţifice prin depozite digi‐ tale, aut. : Angela Repanovici] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 163‐ 165. – (Cartea de specialitate).  1735. Ţurcan,  Nelly.  Rolul  presei  ştiinţifice  în  de  sistemul  comunicare  ştiinţifică  din  Republica Moldova // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 17‐25. – (Studii și  cercetări).  1736. Ultima  toamnă  a  lui  Aureliu  Busuioc  // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. –  P. 220‐221. – (In memoriam).  1737. Ursu, Dinu. O enciclopedie culturală a Moldovei : [rev. BiblioPolis] // BiblioPo‐ lis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 81‐82. – (BiblioPolis – 10 ani).  1738. Valentin  Mândâcanu :  cadenţe finale // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. –  P. 221‐224. – (In memoriam). – (Semnat : Vlad Pohilă).  1739. Vintilă, Angela. Biblioteca și bibliotecarul își unesc forțele, la modul responsabil :  [angajaţii  BM  „B.P.  Hasdeu”  despre  profesie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  Bib‐ lioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 93‐95. – (Biblioteca Municipală în viața mea).  1740. Vitiello, Giuseppe. [Circuitele comerciale şi necomerciale ale cunoaşterii]. Cir‐ cuiti commerciali e non commerciali del sapere // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45,  Nr 4. – P. 46‐65. – (Studii și cercetări). – În limba ital.  1741. Vîrlan,  Aliona.  Totul  a  început  de  la  BM  „B.P.  Hasdeu”  :  [angajaţii  BM  „B.P. Hasdeu”  despre  profesie  și  bibliotecă  la  135  de  ani]  //  BiblioPolis.  –  2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 64‐65. – (Biblioteca Municipală în viața mea).  1742. Vulpe, Elena. O nouă generație de servicii inițiate la Filiala „O. Ghibu” : [despre  inițierea unor cluburi, cenacluri, saloane, evenimente culturale] // BiblioPolis. –  2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 55‐58. – (Viața filialelor).  1743. Zavadschi, Iurie. Poesii de Mihai Eminescu : [primul volum de Poesii de Mihai  Eminescu,  apărut  la  Ed.  Librăriei  Socecu  &  Comp.  din  București,  în  1883]  //  BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 123‐124. – (Eminesciana 2012).  170   

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

ARTICOLE, CRONICI DESPRE BIBLIOPOLIS  Vezi nr.: 92, 728, 988, 1179, 1282, 1412, 1436, 1504, 1517, 1527, 1541, 1572, 1575, 1590,  1603, 1621, 1626, 1635, 1639, 1661, 1687, 1710, 1723, 1737 

1744. Ardelean, Teodor. În continuă creștere calitativă : [rev. BiblioPolis la ceas ani‐ versar – 10 ani] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 5 apr. – P. 3.  1745. Basarab, Teo. BiblioPolis : [despre BiblioPolis: rev. de biblioteconomie şi şt. ale in‐ formării, ed. de Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Natura. – 2008. – Nr 1. – P. 5.  1746. Bulat, Ludmila. Urare de viaţă lungă pentru revista BiblioPolis // Lit. şi arta. –  2008. – 17 ian. – P. 8.  1747. [Premiul I pentru rev. BM „B.P. Hasdeu” BiblioPolis] // Concursul „Cele mai reuşite  lucrări  în  domeniul  biblioteconomie  şi  ştiinţe  ale  informării”  2004‐2007 /  ABRM,  Bibl. Şt. a Univ. „Alecu Russo” ; alcăt. Elena Harconiţă. – Bălţi, 2008. – P. 16.  1748. Fîntînaru,  Teodora.  BiblioPolis  –  emblemă  a  elitei  editoriale  :  [momentul  ani‐ versar al rev. BiblioPolis, ed. de BM „B.P. Hasdeu”] // Univers pedagogic pro. –  2012. – 5 apr. – P. 3.  1749. Gafton,  Marcela. BiblioPolis : [despre rev. de specialitate ed. de  Bibl. Munici‐ pală „B.P. Hasdeu”] // Ţara. – 2002. – 25 iul. – P. 4.   1750. Harconiţă,  Elena.  Totalurile  Concursului  „Cele  mai  reuşite  lucrări  în  domeniul  biblioteconomiei  şi  ştiinţe  ale  informării”  :  [se  menţionează  premiul  ABRM  pentru rev. BiblioPolis] // Buletinul ABRM. – 2006. – Nr 1(3). – P. 17‐19.   1751. Ignat, Andrei. BiblioPolis – la primul număr // Sens. – 2002. – 30 iul. – 5 aug. –  P. 14.  1752. Kulikovski,  Lidia.  Lecţia  3.  BiblioPolis  –  10  ani.  Lecţii  învăţate  //  Echipa  „Has‐ deu” : Blogul informaţiilor profesionale al BM „B.P. Hasdeu” [online]. – 2012. –  12 apr. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/.  1753. Mihail, Zamfira. Laudatio pentru BiblioPolis : [cuvânt de felicitare la cei 10 ani ai  revistei  de  biblioteconomie  și  științe  ale  informării,  BiblioPolis,  editată  de  Bibl.  Municipală „B.P. Hasdeu”] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 5 apr. – P. 3.  1754. Moraru,  Anatol.  BiblioPolis;  Nr.  3,  2006  :  [rec.]  //  Confluenţe  bibliologice.  –  2006. – Nr 3. – P. 82‐83.  1755. Moraru,  Anatol.  BiblioPolis;  Nr.  4,  2006  :  [rec.]  //  Confluenţe  bibliologice.  –  2006. – Nr 4. – P. 54‐56.  1756. Păsat, Dumitru. Lidia Kulikovski: Chişinăul este o uzină‐metropolă care produce şi  consumă  cel  mai  mare  număr  de  cărţi:  [despre  revista  BiblioPolis,  buletinul  de  specialitate al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2002. – 7 aug. – P. 8.  1757. Pârlea, Gheorghe. BiblioPolis – un reflex condiţionat : [gând aniversar] // Revis‐ ta Art‐emis: Magazin cultural. – 2012. – 14 mart.  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

171 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1758. Publicaţiile  Bibliotecii  Municipale  „B.P.  Hasdeu”  :  cat.  /  resp.  de  ed.  :  Lidia  Kulikovski ; echipa de creaţie : Genoveva Scobioală, Taisia Foiu, Rodica Tcaci ;  lectori  :  Genoveva  Scobioală,  Vlad  Pohilă;  machetare  :  Rodica  Tcaci.  –  Ch.  :  [S.n.], 2007. – 49‐53.  1759. Publicaţiile  Bibliotecii  Municipale  „B.P.  Hasdeu”  :  cat.  2007‐2011  /  resp.  de  ed.  :  Lidia  Kulikovski  ;  echipa  de  creaţie  :  Genoveva  Scobioală,  Taisia  Foiu  ;  design : Tatiana Roşca. – Ch. : [S.n.], 2012. – P. 31‐46. (accesat: 05.02.13). Dis‐ ponibil:  http://hasdeu.md/item‐resurse‐publicatiile‐bibliotecii‐municipale‐b‐p‐ hasdeu‐catalog‐2007‐2011‐113/   1760. Rață, Valeriu. La mulți ani, revista mea de vis! : [BiblioPolis – 10 ani] // Univers  pedagogic pro. – 2012. – 5 apr. – p. 3.  1761. Roibu, Nicolae. A apărut revista BiblioPolis [consacrată celei de‐a 130‐a aniver‐ sări a Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2007. – 8 noiem. – P. 4.  1762. Roibu, Nicolae. A apărut revista BiblioPolis : [a văzut lumina tiparului rev. Bib‐ lioPolis, vol. 40, nr. 3 (serie nouă)] // Timpul. – 2011. – 9 dec. – P. 4.  1763. Roibu, Nicolae. Expoziţie‐colocviu : [moment omagial Gr. Vieru; vernisaj de fot.  Românii din jurul României de V. Şoimaru, colocviul Impactul Unirii asupra evo‐ luţiei spiritualităţii naţionale; lansarea nr. 4, din 2008, al rev. BiblioPolis, la BM  „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2009. – 26 ian. – P. 2.  1764. Roibu,  Nicolae.  O  revistă  contemporană,  distribuită  pe  diverse  meridiane  ale  lumii : [marcarea unui deceniu de la apariția rev. de biblioteconomie şi şt. ale in‐ formării BiblioPolis, ed. de BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2012. – 11 apr. – P. 4.  1765. Șoimaru, Vasile. BiblioPolis: majorat la... 10 ani // Lit. și arta. – 2012. – 19 apr.  (Nr 16). – P. 6.  1766. Tamazlâcaru,  Elena.  Despre  Vlad  Pohilă  &  BiblioPolis...  :  [scurt  istoric  de  la  apariția rev.] // Lit. şi arta. – 2012. – 29 mart. – P. 4.  1767. Tănase,  Constantin.  Născocite  din  cap  :  [se  menţionează  apariţia  ultimului  număr al rev. BiblioPolis] // Timpul. – 2007. – 29 oct. – P. 6.  1768. Toma, Gabriela. BiblioPolis : [despre rev. BM BiblioPolis, Nr 2, 2007] // Biblio‐ teca Bucureştilor. – 2007. – Nr 12. – P. 38.  1769. Vasile, Nina. O revistă din Basarabia şi conştiinţa românităţii : [despre BiblioPo‐ lis, Vol. 19, Nr 3, anul 2006] // Biblioteca Bucureştilor. – 2007. – Nr 3. – P. 38.  1770. Vasilescu,  Emil.  BiblioPolis,  nr.  1  /  2004  :  [rev.  de  biblioteconomie  editată  de  BM „B.P. Hasdeu” din Chişinău] // Biblioteca. – 2004. – Nr 5. – P. 157.  1771. Vasilescu,  Emil.  BiblioPolis,  nr.  1  /  2006  :  [prez.  rev.]  //  Biblioteca.  –  2006.  –  Nr 5. – P. 159. 

172  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

INDEXURI DE ACCES  INDEX DE NUME   Adam, Constantin 918  Adam, Ioan (825), (880)  Adeyoyin, Samueil Olu 1497  Adiasevici, Victor (1554)  Ahmadulina, Bella (1102)  Aitmatov, Cinghiz (866)  Alehem, Şalom (1015)  Alexandri, Mariana (299)  Alexeev, Olga 768  Alici, Alexandru (1521)  Allison, Virginia 1171  Amititeloaie, Alexandru 1289  Anania, Bartolomeu (Valeriu) (1293)  Andersen, H.Cr. (416)  Andretta, Susie 1095  Andriţchi, Svetlana 46  Andronic, Ştefan (1040)  Anghel, Ion M. (1671)  Anghelescu, Hermina 1498  Antonescu, Ion (1411), (1507), (1540) ,  (1640), (1641), (1659)  Antufiev, Silvia 484  Ardelean, Teodor (1369)  Arghezi, Mitzura 1096  Arghezi, Tudor 139, (1244)  Arion, Liuba 920  Avasiloaie, Rodica 1718  Averescu, Alexandru (1689)  Avram, Mioara (591)  Avram, Monica 1291  Avrumuţoaie, Gried 771  Babansky, Valeriu (496)  Babele, Mihai (Michael) (1689) 

Babencu, Veronica 48  Babici, Mihaela 369  Bacal, Diana 1358  Baczewski, Marek Krzysztof Emanuel 921  Badan‐Lazarenco, Angela 1499  Baghici, Tamara (1368)  Bahtin, Mihail (645), (1132)  Balaban, Claudia 621, (1394)  Balaci, Pascu 1098, 1099  Balica, Olesia 950  Balmuş, Pavel 140‐142, 257, (340), 622,  (1676)  Baltag, Tatiana 1292  Barabaş, Larisa 1500  Baracci, Petru (1227)  Barbă, Ludmila 485  Barbăroşie, Liliana 1501  Barbăscumpă, Oxana 143  Barbu, Mihai (1669)  Baştovoi, Savatie (1295), (1595)  Batâr, Dumitru (1220)  Batâr, Valentina (659)  Baţmanov, Ana (368), 486, 922  Baymak, Osman (246)  Băciuţ, Nicolae 1294, 1502  Bădărău, Zinaida 49, 185, 370, 371, 487  Bădiliţă, Cristian (1667)  Bălan, Zoia 1295, 1503, 1504  Bălaşa, Sabin (849)  Bălănescu, Flori 923  Bălănescu, Olga 924  Bălcănaşu, Doina‐Lili 623  Bălţescu, Nicolae (1444), (1450), 1505 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

173 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Bărgan, Ecaterina 1100  Bâlici, Veronica (1690) 

Bostan, Ana 1302 

Bâtcă, Veronica 624, 625 

Botez, Grigore 627 

Bejenaru, Ion (518) 

Botez, Viorica 627 

Bello, Taofik Olatunde 1497 

Botezatu, Eliza 52, (518), 1304 

Berciu‐Drăghicescu, Adina 925 

Botnaru, Mihaela 930 

Berejan, Silviu (720) 

Brad, Ion 373 

Bergman, Ingmar (672) 

Brad, Romulus 1305 

Bernic, Victoria 926, 1160, 1354 

Brad, Traian 53, (99), (373), (451), (1306) 

Berzintu, Lucreţia 1103 

Brad, Vasile 1306 

Beşleagă, Vladimir 70, (953) 

Bradu, Ion (1546) 

Bezviconi, Gheorghe (1555) 

Brâncoveanu, Valentina 260, 628 

Bianu, Ioan 482, (603) 

Breazu, Monica 261 

Bieşu, Maria (1706) 

Briede‐Macovei, Maria 931, 1106, 1107,  (1027), (1219) 

Billington, James 145 

Bostan, Olga 1303 

Bizovi, Elena (1731) 

Briedis, Leons 931, 932, (1024), (1027),  1108, 1287 

Blaga, Lucian (1446) 

Briedis‐Macovei, Adrian 772, (860) 

Bobeică, Constantin 488, 626, 773, 927‐ 929, (1016), 1104, (1246), 1296‐ 1299, (1427), 1506‐1510, (1668),  (1725) 

Brînzan, Maria 1307, 1308, 1513 

Bivol, Eugenia 78 

Bobu, Elena 1511  Bocancea, Evelina 1300  Bogaci, Gheorghe (1553)  Bogardo, Florin (1021)  Bolocan, Ștefan 1512  Bologan, Mihai 258  Bondarciuc, Oxana (1633)  Bontea, Elena (861)  Bordeianu, Cătălin 372  Borges, Jorge Lúis 489 

Bruce, Cristine 1109  Brumaru, Victor 1514  Buber, Martin (787)  Bucătaru, Lora 933  Buckingam, Marcus (1319)  Bucur, Andrei 934  Budeanu, Gheorghe (1243), 1309  Buffon, Georges‐Louis Leclerc (724)  Bufneac, Corneliu 1310  Buga, Ion (1688)  Buica‐Buni, Elena 1311, 1518  Buican, Alexandru (844) 

Borodatîi, Tatiana 1105, 1338 

Bujor, Liuba‐Drăgostiţa (1163), (1266),  1312‐1314, 1515‐1517 

Borş, Ion 70 

Bulat, Larisa 630 

Borşci, Angela 259, 1361 

Bulat, Ludmila (vezi și: Doroşenco Ludmila)  629‐632, 774‐776, 933, 935, 936,  (1049), 1110‐1114, (1165), 1315‐ 1317, 1519‐1528, 1746 

Borşevici, Ion 1301, (1410), (1492)  Bortnic, Sandu 490 

174  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Bulat, Virgil (1211) 

Căldare, Eugenia 339 

Bulduma, Gabriela 633, 1529 

Călinescu, Matei 497 

Buluţă, Gheorghe 146, (349), 777, (829) 

Căpiţă, Ionel (pseud. Rour, Ionel) 498,  (590), 779, 943‐945, 1056, 1122,  1123, (1233), (1433), 1542, 1543 

Bumbu, Mariana 46, 147  Burac, Andrei (600), (640), (846), (893),  1115 

Cărare, Petru (429) 

Burea, Eugenia 1318 

Cârchelan, Dorin (1599) 

Burghilă, Lenuţa 70 

Cârneci, Radu 780, (782) 

Burlacu, Alexandru (786) 

Câşlaru, Larisa 268, 380, 499, (685) 

Busuioc, Aureliu (806), (828), (1155),  (1736) 

Cebotari (Cibotaru), Elena 641, 946, 1544  Cebotari, Margareta 271, 642, 947, 1125 

Busuioc, Nicolae 148, (987) 

Cebotari, Maria (320), (371), (1089) 

Butnaru, Leo (225), (430) 

Cebotaru, Maria (775) 

Butnaru, Valentina (257) 

Cehovskih, E. 781 

Butucel, Elena 374, 375, 491, 634, 635,  937, 1116, 1319‐1321, 1530‐1533 

Cemortan, Leonid (989) 

Buzu, Teodor (716), (1027), (1229), (1395),  1534 

Cerchez, Zina 383, 948 

Calamanciuc, Gheorghe (1701) 

Chante, Alain 1129 

Calancea, Maria 149, 150 

Cheradi, Natalia 62, 460, 502, 1281, 1323,  1324 

Caldare, Elena (vezi și: Roșca Elena) 1535‐ 1538 

Cenuşă, Zina 1545, 1546  Cernei, Ion 1128 

Chiriac, Teo (995) 

Camus, Albert (768) 

Chiriac, Vlad (611) 

Candu, Tamara 155 

Chiricenco, Nicolae 1130 

Caragiale, Ion Luca (77) 

Chiriţă, Gheorghe (1524) 

Caragiale, Mateiu (1209) 

Ciaicovschi‐Mereşanu, Gleb (1139) 

Caraman, Viorica‐Elena 640 

Cibotaru, Arhip (1316) 

Caranfil, Ninela 156, 495, 496, (578),  (709), (1044), (1045), 1121, (1199),  1322, (1399), 1539‐1541, (1648),  (1693) 

Cibotaru, Mihai, Gh. (558), (1018) 

Carmen Sylva (690)  Carol I, regele României (1383)  Casap, Marina 942  Casian, Dan (1027)  Caterev, Cristina 1482  Caterov, Liliana 339  Cazimir, Otilia (104) 

Cicinowski, Jan (1386)  Cimpoi, Mihai 70, (108), (146), 162, (249),  384, 643, (706), 782, 949, 1093,  1325‐1327, (1446), 1547, (1609)  Ciobanu, Anatol (765)  Ciobanu, Constantin 272  Ciobanu, Cristina 950  Ciobanu, Dumitru 273, (1313)  Ciobanu, Lazăr (810)  Ciobanu, Liuba 1131 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

175 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Ciobanu, Tamara 274, 475 

Constantinescu, N. 1182 

Ciobanu, Valentina 951 

Constantinescu, Petru (1417) 

Ciobanu‐Gruzinschi, Veronica (457), 503 

Constantinescu, Pompiliu 789  Conţac, Emanuel (1667)  Copilu‐Copillin, Dumitru (1694)  Corai, Tatiana 1608  Corbu, Daniel, (1006), (1434)  Corbu, G. (315), (606)  Corcinschi, Nina 954  Corghencea, Natalia 1557  Corghenci, Ludmila (414), (986), 1134‐ 1136, 1331, 1332, (1366), 1558, 1559  Corlăteanu, Nicolae (1230), (1271)  Coroban, Vasile 1272  Coroiu, Constantin 1137  Corotenco, Elena (1265)  Corrall, Sheila 1138  Cosmescu, Alexandru 64, 648  Cosniceanu, Maria (434)  Costin, Ludmila 1333  Costin, Miron 1186  Costin, Nicolae (1162), (1226)  Costiuc, Tatiana 388, 649, 1334, 1335  Coşeri (Coșeriu), Tatiana 65‐69, 163‐165,  276‐278, 389‐393, 508‐512, 650, 651,  790‐792, 955, 1336‐1338, 1560‐1566  Coşeriu, Eugen, (393), (885), 1338  Coţ, Maria 1140  Cotoman, Ludmila 652  Cotoman, Tamara 956, 957, 1139, 1339  Coval, Dumitru (216)  Cozacenco, O (743)  Cozaru, Cristina 895  Craia, Sultana (877)  Craig, Eilea 1141  Crainic, Nichifor 1142  Cravciuc, Natalia 1567  Crawford, John 1170 

Ciobotarencu, Ludmila 1247  Ciocanu, Anatol 504, (1537), (1619),  (1728)  Ciocanu, Ion (430)  Cioculescu, Şerban 783  Ciopraga, Constantin (1079)  Cioran, Emil (653)  Ciubucciu, Vlad 505  Ciucescu, Doru 1258  Ciupac, Alexandru 952  Ciutac, Victor (1091)  Clinton, Marshall 385  Coblean, Olesia 386, 644, 784, 1548  Coca, Mihai (pseud. Slobozianu, Mihail)  (800), (807), 1461  Cocea, Dina (1074)  Cocieru, Tatiana 387  Cocîrţă, Petru (702)  Codreanu, Gheorghe (356)  Codreanu, Theodor 785, (1058), (1434),  (1691)  Codru, Anatol (1213)  Coffman, Curt (1319)  Cogut, Sergiu 506, 507, 645, 646, 786,  787, 953, 1132, 1328  Coja, Ion 1133  Cojocaru, S. (293)  Colesnic, Iurie (429), (443), (461), (1235),  1329, 1330, (1474), 1549‐1556, 1578,  (1727)  Colesnic, Victoria 895  Condrea, Irina 647, (710), 788, (1053)  Conişescu, Andrei 275  Constantin, Ion (1522), (1667)  Constantin, Jean (1215) 

176  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Crăciun, Ioachim (388)  Creangă, Ion (1709)  Creangă, Ovidiu (498), (1027), (1297),  (1311), (1471), (1473), (1664)  Creangă, Teodor (357)  Creţu, Constantin 653  Crețu, Igor (1650)  Crijanovschi, Andrei (776)  Cristea, Alexandru (146), (191)  Crudu, Dumitru (1085), 1143, (1511)  Crudu, Vasile 793  Cucereanu, Viorica 654  Cudlenco, Maria 279, 513, 655, 794, 1341  Cugut, Liliana 1568, 1569  Cujbă, Victor (625)  Cuzuioc, Ion (702)  Dabija, Elena 71, 166, 281, 282, 394, 395,  (533), 656, 795, 796, 958, 1144,  1145, (1326), 1342, 1570, 1571  Dabija, Nicolae (249), (779), 797, (868),  (1009), (1434), (1122), (1208),  (1255), (1261), 1343, (1380), 1572,  1573  Dale, Penny 1101  Damian, George (1426)  Danilov, Maria 514  Darie, Nicolae (1346)  Darienco, Domnica (1121)  Dascăl, Mihai 1140  David, Alexandru (470)  David, Aurel (652)  David, Eugenia (947)  David, Ştefan 1146  Dănilă, Aurel (945)  Dediu, Liviu‐Iulian (1559), (1605)  Demianiuc, Mariana 284  Dima, Nicholas 1344  Dimitrov, Alex 799  Dimitrov, Alexei 516 

Dinică, Gheorghe 966  Dobrogeanu, Porumbel (515)  Docolin, Anca 1345  Doga, Eugen (654), (660), (661), (727),  (1656)  Dogotari, Ludmila 1574  Dohotaru, Maria 1147  Dolgan, Mihai (896)  Dominte, Grigore 698  Donos, Alexandru (1155)  Dorofti, Valentina 800, 1148  Doroşenco, Ludmila (vezi și: Bulat Ludmila)  657‐659, 801‐803, 959, 1149, 1346  Draganov, Petre (1551), (1586)  Dragomir, Gheorghe (1432), (1673)  Drăgan, Maria (1494)  Drăgușin, Ion (1696)  Drăucean, Adela 1347  Driz, Ovsei (234)  Dron, Ion 74, (147), (209)  Drotenco, Ecaterina (1689)  Druță, Ion 1093  Duca, Eugenia (1027)  Duca, Gheorghe (722), 960, 1093, 1150,  1151, 1348, (1647)  Dumbrăveanu, Luminiţa 660, 661, 1575  Dumbrăveanu, Victor (519)  Dumitrescu‐Buşulenga, Zoe (958)  Dvoracic, Aurica 168  Eco, Umberto 169, 1349  Ekier, Jakub 961  Eliade, Mircea 115, (310), (646), (648),  (653), (714), (739), 1576  Eminescu, Mihai (48), (162), 170, (281),  (282), (310), (369), (594), (652),  (795), (796), 804, (811), (901), (905),  (958), (1050), (1144), (1145), (1513),  (1637), (1743)  Enescu, George (440) 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

177 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Eretescu, Constantin 1350  Erizanu, Gheorghe 1578  Erjiu, Ecaterina 805 

Gavriloaia, Sandrino 964 

Esinenco, Alla 1579 

Gelfand, Julia 1171 

Ewards, Sylvia 1109 

Gendina, N. 1158 

Fărcaş, Dumitru (916) 

Georgescu‐Tistu, N. (319) 

Feodorov, Viktor 171 

Gheorghiţă, Eugen 1352 

Feodoruc, Tatiana 172‐174, 285‐287, 399,  517, 662, 806, (907) 

Gherman, Grigore 812, 813, (879) 

Ferguson, Stuart 1152 

Ghilan, Lucia 1353 

Filip, Iulian (78), (235), (329), (384), (396),  400, 1581 

Ghimpu, Mihai (1232) 

Gâscă, Carolina 965, 1586  Gâscă, Stela 78 

Fincheli, Galina 75 

Ghibu, Onisifor (364) 

Ghimpu, Natalia (1366)  Ghimpu, Semion (1285) 

Fişer, M. 1153 

Ghinculov, Silvia 521, 757 

Fîntînaru, Teodora 288, 962, (1415) 

Gociu, Simion 813 

Florea, Corneliu (218), (927), 1154, 1582  Florinţiu Vărzaru, Cătălin (1426) 

Goian‐Senocosov, Natalia 79, 294, 522,  523, (566), 814, 1160, 1179, 1354 

Foucault, Michel (648) 

Golopenţia, Anton (631) 

Foiu, Taisia (vezi : Verebceanu Taisia) 518‐ 520, 807, 963, 1155, 1351, 1583,  1758 

Golopenţia, Sanda (631), 1355 

Frişcu, Alexandru‐Horaţiu 76, 77, 133, 134,  157, 244, 245, 266, 267, 358, 515,  549, 606, 663, 664, 808‐810, (975),  (1536), 1584, (1678) 

Goma, Paul (1150), 1161, (1203), (1510)  Gomboş, Gabi (1429)  Goncear, Ludmila (1253)  Gorda, Gheorghe 1587  Gorea‐Costin, Iuliana 1162 

Fruntelată, Ioana‐Ruxandra 1156 

Gorincioi, Daniela 1148 

Frunză, Tatiana 1482 

Gorincioi, Tamara 188, 296, 401, 524‐526,  (580), (665), 753, 815, 816, 1096,  1147, 1162‐1164, 1356, 1357, 1588‐ 1591 

Furdui, Galina (846)  Furnică, Ludmila (268)  Furtună, Dumitru (104) 

Grama, Dumitru (846), (891) 

Furtună, Veronica 811 

Grama, Natalia 967 

Fuştei, Nicolae (688)  Gafencu, Valeriu (1344), (1378), (1512) 

Grama, Steliana (846), (891), (936), (1288),  (1317) 

Gagiu, Valeriu (1157) 

Granaci, Valentina 1592 

Gaindric, C. (293) 

Grant, Harris (251) 

Gajos, Ludmila (vezi și: Plopa Ludmila) 1585 

Graur, Felicia 666 

Gane, Emil (355), (1550) 

Graur, Ion 1593 

Garćia Márquez, Gabriel 113, (306) 

Grăjdianu, Elena (537) 

178  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Grecov, Iurie (1224)  Grigorescu, Dan (878)  Grigorescu, Lucia 817, 818, (854)  Grigoriu, Grigore (914)  Grigurcu, Gheorghe (515), (606)  Gromov, Alexandru (430), (1445)  Grossu, Silvia (456), 527, 667, 668, 819  Grosu, Elena (721), (1111), 1166, (1519)  Grosu, Gurie (667), (668)  Grosu, Lidia 1594  Gudcov, Irina 528  Guja, Vasile (1518)  Gurău, Rima 1595  Gusti, Dimitrie (1315), (1396)  Guţanu, Eugenia 820, 821  Guzeva, L. (743)  Guzun, Iuliana 968  Hadârcă, Ion (146), 529, (584)  Hanaţki, Constantin (419)  Handoca, Mircea 669  Hanganu, Aurelia 1167  Harconiţă, Elena (442)  Harjevschi, Daria (106), (557)  Harjevschi, Mariana 80‐84, 175, 176, 192,  289, 290, 402, 403, 530, 531, 554,  597, 670, 746, 822, 823, 969, 1358,  1596, 1597  Hasdeu, Bogdan Petriceicu (140‐142),  (302), 404, (405), (418), (426), 532,  (534), (695), (701), (705), (756),  (758), (767), (783), (789), (841),  (884), (885), (924), (925), (1156)  Hasdeu, Iulia (846), (964)  Havel, Vaclav (1534)  Hănţulescu, Ioan 824  Hâncu, Liviu (863)  Herseni, Traian (658)  Herţa, Valeriu (1273), (1474), 1598  Hîncu, Damian (1437) 

Hlib, Elisabeta Lidia 969, 1168, 1599  Hristache, Diana Andreia (1530)  Iachim, Ion (488), 671, (704), 1359, 1360,  (1507), (1511), (1640), (1659)  Ianolide, Ioan (1344)  Ianoşi, Ion (507)  Iftodi, Lina 971  Ilin, Stancu 405, 534  Imam, Abeokuta 1497  Ioil, Nora 178  Ioncu, Olesia 46, 86‐89, 179‐181  Ionescu, D. (322)  Ionescu, Eugen (653), (994)  Iordache, Ştefan (865)  Iordan, Constantin 826  Iordăchescu, Tudor (1426), (1623)  Iordănescu, Mihai (223)  Iorga, Nicolae 58, (438), (518), (526),  (764), (1289)  Iov, Dimitrie (1429)  Irimia, Dumitru (1019)  Irving, Christine 1170  Ischimji, Tatiana 90, 182, 183, 291, 406,  673, 827, 1361, 1362, 1600  Istrate, Gheorghe (515)  Istudor, Adriana (1426)  Izbaş, Zina (734)  Jacquinet, Marie‐Christine 1601  Jalbă, Ghenadie (1407)  Jasinauskaite, Ruta (711)  Javelea, Svetlana 184  Jelinek, Elfriede (328)  Josanu, Efim (450), 674, (713), (957)  (1516)  Juc, Liliana 409, 1602  Kane, Danielle 1171  Kant, Immanuel (312)  Karnaev, Liuba 185 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

179 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Kidel, Alexandru (242), (1549)  Koţiubinski, A.A. (106)  Kraveț, Valeri 1172  Krivorucov, Ivan (1084)  Krynicki, Ryszard 973  Kudrina, E. 1158  Kuharenco, Vladimir 1172  Kulikovski, Lidia 1‐45, 91‐101, 186‐190,  (206), 292‐299, (317), (334), (400),  410‐415, (476), (480), (495), (499),  (502), (518), (521), (529), 535‐548,  (553), (557), (582), (586), 596, (601),  (609), (610), 675‐686, (735), (736),  828‐834, 974‐988, (998), 1173‐1180,  1211, (1298), (1305), (1325), (1332),  (1343), (1348), (1351), (1360), 1364‐ 1369, (1382), (1418), (1428), 1465,  (1474), (1476), 1486, 1531, 1533,  1603‐1612, (1676), 1752, (1756),  1758, 1759  Kulikovski, Victoria 85, 120, 167, 177, 224  Labliuc, Elena 550  Ladaniuc, Victor (1618)  Lamy, Jean‐Philippe 300  Lari, Leonida 835, (1309), (1312), 1370,  1371, (1372), (1406), (1505), (1620),  (1703), (1724), (1730)  Lavergne, Catherine De 1129  Lebedev, Alexandr (922)  Lența, Anatol (1654)  Lenkowska, Krystyna 990  Leonte, Elena 836  Lepădatu, Efimia 551  Licev, Agnesa 191  Loteanu, Emil 837  Luchian, Mihai 552  Luchian, Tatiana (629)  Lupescu, Alexandru (Sasha) 1613, (1651)  Lupton, Maandy 1109  Macovschi, Cristina 1373  Madan, Constantin 1146 

180  

Madan, Ion 193, (471), 553, (840)  Magder, Teodor 132  Malaneţchi, Marius 102  Malaneţchi, Tamara 103, 301, 416, 417  Malaneţchi, Vasile 104‐106, 195, 196, 302,  418, 419, (505)  Malaparte, Curzio (1308)  Malev, Vera (320)  Malinowski, Tadeusz (1189)  Mamaiscaia, Cristina 1374‐1376, 1614‐ 1616  Manea‐Cernei, Eugenia 1617‐1620, (1678)  Manolachi, Veaceslav (956)  Manolescu, Nicolae (606)  Manoli, Adela 1183  Marcu, Emilian (1007)  Mardare, Marcela (890)  Marica, Valentin 1377  Marin, Constantin (432)  Marin, Gheorghe (1238), (1688)  Matcovschi, Dumitru 960, (1431)  Mateevici, Alexei 482  Matvei, Valeria 994, (1023), 1378, 1621  Maurois, André 194, (217)  Măgureanu, Dorin 1379  Mălai, Dumitru 995  Mălinaş, Constantin 996, (1098), (1359)  Mămăligă, Dumitru (Mircea Dumitru)  1622  Mărgărit, Iulia 1380, 1623  Mărgineanu, Ion (581)  Mătcaş, Nicolae (624), (1228)  Mătuşoiu, C. (315)  Mânăscurtă, Ioan (862)  Mândâcanu, Valentin (632), (1222), (1738)  Medved, Olga 420, 687, 838  Melinescu, Gabriela 198  Melinte, Maxim 688  Melnic, Boris (1496) 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Melnic, Raisa 1185  Melnicenco, Irina 1624  Memei, Alexei (1642), (1665)  Metleaeva, Miroslava 556, 557, (577),  (1451), (1455)  Micle, Veronica (428)  Mihai, Ilie 972  Mihai, Lilia 1625  Mihail, Dinu 839, 997  Mihail, Paul (472), (1149), 1381  Mihail, Zamfira 840, 998, (1027), (1149),  1382, (1396), 1626, (1652), 1753  Mihanj‐Steryu, Vanghea (1347)  Mirodan, Alexandru (1103)  Mironov, Natalia 199  Mischevca, Ion 999  Moglan, Tatiana 65  Moldovan, Liliana 1498  Moldovanu, Anastasia 1627, 1628  Moldovanu, Dumitru 689  Moraru, Alexandru (1164)  Moraru, Anatol (1456), (1514), (1670)  Moraru, Haralambie (517), 558  Moraru, Victor (212)  Moraru, Viorica 1000  Morozan, Mihaiela 1146  Moţoc, Radu 690, 1001, 1186, 1383  Movilă, Petru (699)  Munteanu, George (619), 841  Munteanu, Oxana 1187  Munteanu, Tatiana 109, 303  Muraşova, Nelly 304, 1629  Muscalu, Ion (1201)  Müller, Herta (1137), (1225)  Neagu, Fănuş (1363), 1384  Neagu, Gheorghe (1667)  Neaţă‐Trillon, Mihaela (741)  Nedelescu, Vasile (657) 

Nedzelschi, Ecaterina 691, 1002, 1189,  1385, 1386, 1631‐1633  Negrei, Ion (1667)  Negriș, Alexandru (1525)  Negru‐Vodă, Alexandru (1409)  Nerva, Hodoş (193)  Nghem, Huy 1190  Nichifor, Tatiana 289  Nichita‐Toma, Felicia 1387  Nicolae, Mihai 70  Nicu, Ghenadie 692  Nicula, Stelian (1688)  Niculescu, Iosif (515), (1645)  Nicuţă, Ina 460  Niţă, Svetlana 305  Olărescu, Angela 200, 201, 424  Oliv, Mircea 1388  Oloi, Vlad 694  Onciu, Parascovia 202‐204, (333), 559,  1389, 1634  Oprişan, Ion 426  Oprişan, Marian 308  Osaci, Raisa (255)  Osoianu, Vera (413), (683), 1004, 1191‐ 1196, 1390‐1392, 1635  Ostap, Constantin (843)  Ouatu, Vasile (773)  Pahomi, Zinaida (415)  Palade, Gheorghe (206), (870)  Palanciuc, Ina 205  Paler, Octavian 427, (715)  Palii, Alexei (1166)  Palii, Sergiu (1027), 1636  Paniş, Anatolie (504), (599)  Papuc, Daniela 1005  Papuc, Liviu (622), 695  Papuc, Mihai 842  Parfentie, Dumitriţa 110 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

181 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Parfentie, Victoria 111  Partole, Claudia 696, 697, (733), 843‐845,  1005‐1008, (1114), (1146), (1187),  1197‐1202, 1393‐1395, 1637  Parve, Ralf (1031)  Pasat, Valeriu 1638, 1658  Paşca, Maria Dorina 309  Pavarotti, Luciano (748)  Pavelciuc, Ionel (1202)  Pavlicenco, Sergiu (506)  Pădure, Nadejda 112  Păsat, Dumitru (pseud. Dumitru Ioanide)  114‐116, 310‐312, 428, 959, (1110),  (1612), 1756  Păsărin, Paulian 1204  Păunescu, Adrian (1093), (1126)  Pârlea, Gheorghe (pseud. Năvrăpeanu,  Gheorghe) 560, 698, 1009, 1205‐ 1208, 1384, 1396‐1400, 1639‐1645,  (1679), 1757  Pârlea, Ioan (1679)  Pâslaru, Vlad (1677)  Pecican, Ovidiu (222)  Pegza, Ludmila 117  Pennac, Daniel (178)  Petcu, Gabriela 1209  Petcu, Larisa 1010  Petcu, Marian 206  Petlevaia, Svetlana 1210, 1211  Petrache, Ştefan (1025)  Petrache, Tatiana 1011  Petrencu, Anatol (323)  Petrescu, Victor (349), 561, 562, 699,  (829)  Pintelei, Elena 1193  Pitiş, Florian (620)  Pivniuk, Nagejda 313  Pînzaru, Ludmila (206), 207, 300, 314, 385,  429, 430, 563, 564, 700‐703, 846,  1012‐1014, 1401 

182  

Pîslaru, Natalia 704  Plăeişu, Dan (1200)  Plăieșu, Raisa 1592  Plămădeală, Simion (1299), (1426)  Pleşu, Andrei 847  Plopa, Ludmila (431)  Pohilă, Vlad 1‐45, 58, 60, 61, 118, 119,  145, 158‐161, 171, 194, (206), 209‐ 218, 231, (232), 256, 269, 270, 272,  280, 296, 315‐335, 381, 382, 432‐ 457, 466, 472, 482, 500, 501, 555,  565‐592, 675, 705‐731, 754, 760,  767, 772, (816 ), (845), 848‐879, 932,  1015‐1035, 1094, (1154), (1155),  1174, 1185, 1213‐1231, (1241),  (1246), 1247, 1264, 1351, 1367,  1402‐1415, (1591), (1603), 1611,  1646‐1661, (1692), (1693), 1738,  1758, (1766)  Poleac, Emanoil (1552)  Pop, Ioan‐Aurel (1036)  Pop, Nadia‐Cella 70  Popa, Doina (331)  Popa, Iulius 1662  Popa, Mircea 1416  Popa, Neculae 336  Popa, Nicolae M. 78  Popescu, Crina (1434)  Popescu, Maria Diana 1417  Popescu, Victoria (1037)  Popovici, Constantin (1454)  Popovici, Ştefan 337, 593, 594, 732  Popovici, Tudor (1052)  Popovici‐Paraschiv, Radmila (1672)  Popovschi, Cristina (740)  Popovschi, Rodica 338, 339  Poptămaş, Dimitrie 219, (334), 1418  Porucic, Teodor (1556)  Postică, Elena (228)  Postolache, Ghenadie (318), (327), (717),  (1682) 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Postolachi, Doina (1393), 1419  Postolachi, Veronica (696), 733, (1690)  Postoroncă, Mihaela 1420  Potemchina, Natalia (407)  Preda, Aurel 1290  Proca, Ion 882, (906), (1012), 1233, (1700)  Proca, Iurie (850), 883  Proca, Pavel (1577)  Procopii, Liuba (1251)  Promet, Lilli (697), (845)  Pruteanu, George (869)  Pruteanu, Ioana 1140  Publius, Ovidiu Naso (642), (1116), (1167),  (1183)  Puric, Dan 1421  Puşcaşu, Diana 623  Puşcaşu, Madlena 1040  Puşcaşu, Raisa (220)  Puşkin, Aleksandr (146)  Puşneac, Violeta 884, 885  Rașcu, Paul Emil (1722)  Racu, Petru 1422  Rad, Ilie 1234  Ranganathan, Shiyani Ramamrita (682),  (1586)  Rapcea, Ana (1683)  Raseroka, Kay 221  Raţă, Valeriu (pseud. Andrei Butuceneanu,  Aurel Hioară, Cristian Zidaru, Petru  Paraschivu) 886, 1041‐1046, 1235‐ 1247, 1423‐1438, 1663‐1679, 1760  Răilean, Elena 460  Răileanu, Vitalie (vezi și: Brumaru, Victor)  222, 223, 340‐342, 461, (1430),  1680‐1686  Rău, Alexe (214), 595, (683), 735, 736,  (996)  Răutu, Colea (859)  Rebreanu, Liviu 737  Reding, Viviane (541), 596 

Reniţă, Oleg (Alecu) 738  Rezina, Ecaterina 739  Reznec, Natalia 887  Robot, Alexandru (574), 598  Robu, Ion (1339)  Roca, George (1047)  Rogac, Raia (pseud. R. Pelineanu, Raia  Andrei) 621, 735, 740‐743, 836, 888‐ 891, 895, 1048‐1054, (1112), 1248‐ 1255, 1257, 1388, 1439‐1450, 1487,  (1522), 1687‐1697, 1708, (1713)  Rogojanu, Angela (1530)  Roibu, Nicolae (1403)  Romanciuc, Vasile 225, 1256  Romanova, Anastasia 1451  Rooney‐Brownw, Christine 1698  Roşca, Agnesa (919)  Roşca, Elena 226‐228, 344, 462, 463,  (538), (731), 744, 892, 1055  Roşca, George (1027)  Roşca, Iuliana Laurenţia 745  Roşca, Tatiana 1452, 1453  Roşca, Timofei 893  Roşcovanu, Eva (544)  Rotaru, Florin 894, 1257, 1699  Rotaru, Tatiana 1454  Rotaru, Vasile 895  Roznovschi, Mirela 746  Rubakin, Nikolai (95), (1586)  Rusanovschi, Constantin (1057)  Rusanovschi, Dorina 122, 464  Rusnac, Ala (802), (935)  Rusnac, Vladimir (519)  Russo, Alecu (518)  Rusu, Dinu 896  Rusu, Lidia 1010  Rusu, Nicanor (1526)  Rusu, Nicolae (576), 599‐601, 747, (785),  897, 1058, 1258, 1259, 1455, 1456,  (1684), 1700‐1705 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

183 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Rusu, Victor 1059  Rusu‐Ciobanu, Valentina (1115)  Sacara, Andrei (1111)  Sadi‐Ionescu, Alexandru (602)  Sadoveanu, Mihail (364), (447), (448),  (560), (1206), (1207), (1400)  Sadoveanu, Profira 346  Sadoveanu, Teodora 346  Safarova, Ana (781)  Sainciuc, Glebus 345, (1035), 1457, (1515),  (1630)  Sainciuc, Lică 898  Saka, Serafim (1488)  Salinger, J.D. 1127  Sanalati, Nicolae (1072)  Sandu, Vasile 749  Sandu, Veronica 1260  Saroyan, William 346  Sava, Angela 109  Sava, Lucia 1707  Savin, Maria 1261  Săsărman, Florin 1708  Sârbu, Larisa 900, 1060  Sârbu, Margareta 1709  Schmidt, Carol (1330), (1442)  Scobioală, Aurel (519), (572), (692)  Scobioală, Genoveva 46, 123‐126, 229‐ 232, 347‐351, 465‐467, 602, 603,  751, 752, 901‐903, 911, 1061‐1063,  1262, 1458, 1710, 1711, 1758, 1759  Şcolnic, Victoria 1469  Scutt, Catherine 1286  Secker, Jane 1263  Seniuc, Ioan 753  Sergheev, Igor (1726)  Serghienco‐Ciobanu, Lidia (774)  Silvestru, Aurelian (1397), (1439), (1444)  Simion, Eugen (760)  Simionescu, Dan (1586) 

184  

Sitaru, Lidia 1459  Sivac, Olga 1460  Sîrbu, Ion D. (1669)  Slabý, Lumir (716), 754  Slavici, Ioan 904  Slutu‐Grama, Claudia (583), 604, 605,  (625), (712), (846), (891), 906, 1264,  1265, 1712  Slutu‐Soroceanu, Nina (1594), (1697),  1713  Sochircă, Zinaida (548)  Sofroni, Ana 1064, (1422), 1462, 1714  Soljeniţân, Aleksandr (848)  Solovei, Rodica (1346)  Soltan, Gheorghe 921, 961, (971), 1065,  1066, 1078, 1092  Sonnenberg, Ewa 1066  Sorescu, Marin 352  Sorici, Maria 1463  Sosnovschi, Natalia 127, 233‐236, (425)  Spinei, Vasile (1444)  Spiţin, Irina 128, 237‐239, 353, 755  Staicu‐Buciumeni, Neculai 1266, (1314)  Stan, Mihai (329)  Stanca, Sorina 1267, 1464  Stănescu, Nichita (490), (528), (552),  (555), (592), 607, (614)  Stavciuc, Lilia 1715  Stefănescu, Alex 1067  Stepanov, G. (216)  Steponaityte, Violeta (1027)  Sterju‐Dragovich, Anita (1347)  Stoica, Ion (449), 468, (539), (587), 1268,  (1365), (1405), (1408), (1435), 1465,  1466, (1547), (1666), (1685), (1686),  1716‐1718  Stoica, Valentina (1113)  Stoicescu, D. (705), 756  Stratan, Pavel (423)  Stratieva, Anna 354, 1719 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Stratievskaia, Natalia 1068  Suceveanu, Arcadie 78  Surucanu, Ion (815)  Suvac, Natalia 608  Suvorov, Viktor (1582)  Şaragov, Andrei (1111)  Şatravca, Claudia 240, 241, 1069, 1070,  1269, 1467  Şatravca, Tatiana 1071, 1270, 1468  Şcelcicova, Margarita (206), 469, 1720,  1721  Şchiopu, Constantin 757, (1051)  Şendrea, Elena 907, 908  Şerban, Robert 497  Şişcan, Constantin (469)  Şişianu, Ana 1470  Şoimaru, Vasile 609, (764), (801), (803),  (867), (897), (1020), (1083), (1104),  (1205), (1223), (1246), 1290, (1299),  (1396) (1423), 1471‐1473, (1511),  (1623), (1645), (1651), (1674), 1722‐ 1725, (1763), 1765  Șorban, Guilelm (1646)  Șorban, Raoul (1646)  Şpac, Ion 130, 131, 242, 243, 355‐357,  (453), 470‐472, (579), 610, 611, 758,  759, (826), 909, 1072, 1073, (1264),  1271, 1272, 1726  Şraibman, Ihil 132, (236), (1015)  Ştirbu, Titus 70, 78, (821)  Ştrempel, Gabriel (604)  Şveţ, Maria‐Natalia 1074  Şvitchi, Diana 1273  Știr, Victor 1727  Tabacu, Jenica 1075  Tamazlâcaru, Elena 473, 760, 1274, 1474,  1475, 1728, 1766  Tanasoglu, Liuba 246, 1729 

Taşcă, Mihai 359, 761, 762, 910  Tataru, Maria 1076  Tănase, Constantin 763  Tănase, Maria (837), (872), (916)  Tănase, Nina 1730  Tărîţă, Orest (1448)  Tătărescu, Iulia (1333), 1476  Tătăruş, Margareta 1077  Tcaci, Rodica 474  Teleucă, Victor 70  Theodorescu, Barbu (465)  Tihomirov, Valentina 135, 136  Timuş, Angela 360, 911  Tâmbur, Elizaveta (1340)  Tkaczyszyn‐Dycki, Eugeniusz 1078  Toacă, Maria 1477, 1731  Todea, Silvia 70  Tostogan, Aliona 912  Topalo, Valentina 1478  Topor, Marina 1479  Toporovschi, Tatiana 1480  Trandafir, Constantin 1079  Tricolici, Claudia 1080, 1275, 1732  Trifan, Călina 1276  Trofim, Nadejda 827, 913, 1081  Troyat, Henri (515)  Tudor, Ortansa 1082, 1083  Tudoran, Dorin (452)  Tulgara, Ecaterina 475, 476  Turuta, Elena (1221)  Turvinenco, Valentina 247, 612, (874),  1481  Tutun, Irina 477  Țăranu, Mariana (1283) 

Tarlapan, Efim (1447), (1705) 

Ţene, Ionuţ 1277, 1278  Ţoiu, Constantin (1328) 

Tașnadi, Alexandru (1530) 

Ţugui, Lidia 1482 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

185 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Ţurcan, Nelly 137, 478, 479, 613, (1178),  1279‐1282, 1483‐1485, 1733‐1735 

Vieru, Ion (77), (760) 

Ţurcanu, Aliona 1486 

Vinereanu, Mihai (1054) 

Țurcanu, Ianoş 138, (519), 1487, 1487 

Vintilă, Angela 1739 

Ţurcanu, Viorica 1283 

Vitiello, Giuseppe 1740 

Ţuţuc, Victor (943) 

Vizir, Elena (341) 

Ucikovski, Mila (421)  Udrişteanu, Andrei (468) 

Vizitiu, Svetlana 914, 1089‐1091, 1493,  1494 

Ulianovschi, Doina 614 

Vîrlan, Aliona 1741 

Uncu, Ala 615 

Vlădiceanu, Maria 1288 

Ungureanu, Ion 70 

Voineagu‐Lăpuşan, Aurelia 1491 

Ungureanu, Lidia 70 

Volontir, Mihai (1090) 

Ursache, Silvia (750) 

Voronţov, S.M. (419) 

Ursachi, Sergiu 1489 

Voznesenski, Andrei (1094) 

Ursu, Dimitrie (Dinu) 1084, 1284, 1737 

Vrabie, Gheorghe (652) 

Vakulovski, Mihail 1085 

Vulcănescu, Mircea (383) 

Vargas Llosa, Mario (1307) 

Vulpe, Elena 252, 362‐364, (480), 617,  618, 915, 1742 

Vieru‐Işaev, Maria (191), (334) 

Vartic, Andrei 764, (851), (923), (1017),  1644) 

Westwood, Rob 1141 

Vasilache, Ghenadie 1285 

Willams, Brain 1171 

Vasiliu, Lucian 616 

Wojciechowski, Valentin (1002) 

Vatamanu, Ion (1636) 

Xenofontov, Ion (1589) 

Velicov, Valentin 1086 

Zagajewski, Adam 1092 

Verdeş, Tatiana 765 

Zaimov, Ludmila 253, (334), 365, 366 

Verebceanu, Taisia (vezi și: Foiu Taisia)  249 

Zambiţchi, Dumitru (1385) 

Verlan, Valentina 250, 361 

Zamşa, Simion (873) 

Verlander, Paul 1286 

Zatic, Angela 619 

Veveriţă, Cristina 766 

Zavadschi, Iurie 1743 

Vicol, Dragoş 74 

Zavadschi‐Cojocaru, Ala 767 

Vieru, Grigore 70, (345), (889), (917),  (918), (948), (949), (1026), (1027),  (1039), (1047), (1067), 1087, 1088,  (1277), (1278), 1287, (1294), (1318),  (1377), (1398), (1467), (1470),  (1489), 1491, 1492, (1502), (1503),  (1538), (1637) 

Zavalski, Igor (1631) 

186  

Zamolxis (1676) 

Zavtoni, Paulina (1438), (1493)  Zavtur, Natalia 254, 367, 481, 1134, 1135,  1495  Zubaşcu, Ion 916 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

INDEX DE SUBIECTE  ABRM 176, 277, 283, 343, 790, 1333  Acces   acces deschis 613, 1324, 1483, 1734  la cunoaștere și informaţie 250, 969, 1262  la informaţia publică 1548  la resursele informaţionale ştiinţifice 386, 1484, 1485  Accesibilitatea bibliotecilor 1160  Activităţi culturale 172, 173, 370, 371, 409, 433, 437, 487, 617, 1261, 1321, 1529  Anul colectivităţilor locale 399  Anul Dimitrie Cantemir 174  Anul Eugen Doga 654, 660, 661, 727  Anul Naţional Mircea Eliade 646, 648, 653, 669, 714, 739  Anul Ştefan cel Mare şi Sfânt 285, 286, 332, 344, 363  Anul tineretului talentat 740, 771, 772, 793, 811, 812, 817, 818, 850, 854, 860, 879, 883, 913,  915  Activități extramuros 968, 974, 1358  Actori   basarabeni 578, 709, 859, 914, 1044, 1074, 1090, 1091, 1121, 1199, 1214, 1227, 1399, 1438,  1493, 1577, 1648, 1693  români 620, 865, 966, 1215  Analiza de conţinut 522  Analiza împrumutului 1148  Andragogie 508  Aniversări culturale 54‐57, 151‐154, 262‐265, 376‐379, 398, 483, 492‐494, 636‐639, 769, 770,  778, 798, 938‐941, 1117‐1120  Anul bibliologic 480, 1391  Arhitectura bibliotecilor 814, 1002, 1160, 1354  Arhive electronice deschise 613  Artiști plastici 652, 716, 743, 849, 861, 863, 873, 1035, 1115, 1197, 1229, 1273, 1395, 1407,  1515, 1617, 1630  Astrologie 1055  Atelier de Creative Writing „Vlad Ioviţă” 1100, 1143, 1315, 1373  Atestare 536, 894  Baze de date 484, 564  Biblia (Sfânta Scriptura) 118, 210, 496, 556, 737, 960, 1344, 1415  Bibliofilie 118, 119, 198, 355‐357, 436, 649  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

187 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Bibliografi notorii basarabeni 242, 453, 470, 954, 1264, 1550‐1556  Bibliografie   biobibliografii 720, 1139, 1246, 1271  locală 954  Bibliografiile BM „B.P. Hasdeu” 108, 130, 146, 147, 206, 243, 249, 271, 429, 430, 440, 443,  454, 469, 518, 519, 579, 661, 700‐702, 758, 846, 891, 956, 1012, 1155, 1241, 1332, 1351,  1360, 1423, 1428, 1438, 1531, 1583  Bibliologie 388, 402, 403, 582, 829, 1718   Bibliologi notorii 95, 193, 209, 214, 232, 319, 349, 388, 449, 453, 465, 470‐472, 482, 539, 587,  602‐604, 611, 682, 840, 1072, 1098, 1264, 1365, 1405, 1435, 1465, 1547, 1549, 1550‐ 1556, 1586, 1666 , 1685, 1686  Biblioteca   aspecte generale 315, 316, 567, 568, 986, 1077, 1193, 1216, 1217, 1414  Biblioteca 2.0 1014, 1194, 1196, 1391  centru de cultură 200  contemporană 550  hibridizarea bibliotecii 663  loc pentru comunicare 687  multiculturală 90, 420, 978, 992  spaţiu fizic 1004  organizaţională 562  biblioteca şi comunitatea 95, 101, 145, 292, 296, 466, 477, 784, 1192, 1459  biblioteca digitală 249, 261, 980, 1038, 1095, 1171, 1267  biblioteca tradiţie şi modernitate 316  rolul formator al bibliotecii 439  viitorul bibliotecii 535, 615, 663, 664, 674, 684, 784, 1662  Bibliotecari 156, 211, 307, 400, 474, 955, 962, 986, 1076  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 46, 106, 206, 268, 325, 333, 368, 400, 407, 408, 415, 421,  425, 495, 499, 502, 509, 510, 521, 529, 533, 537, 538, 544, 553, 557, 601, 609, 610, 685,  874, 907, 975, 1298, 1325, 1326, 1343, 1348, 1367, 1382, 1418, 1476  Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” 1394  Biblioteca Naţională a RM 214, 413, 629, 899, 996, 1023, 1185, 1221, 1592  Biblioteca publică Nisporeni 1340  Biblioteca raională „A. Donici”, Orhei 1056  Biblioteca Ştiinţifică a Universității Agrară 546, 1333  Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 712, 1265  Biblioteca Ştiințifică a Universității de Stat „Al. Russo”, Bălţi 442  Biblioteca Ştiințifică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” 1368 

188  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

DIB ULIM 98, 414, 548, 1366  bibliotecari români 99, 331, 335, 373, 451, 744, 1098, 1369  Biblioteci   Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice 1139  Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova 460, 608, 630, 658  DIB ULIM 98, 189, 414, 548, 986, 1366  Biblioteci județene   Biblioteca Judeţeană Bistriţa‐Năsăud 946, 1388  Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”, Focșani, Vrancea 288, 360, 380, 445, 686, 903, 911,  962, 1560  Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, Iaşi 836, 881  Biblioteca Judeţeană „I.G. Sbiera”, Suceava 729  Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman”, Constanţa 231, 389, 744  Biblioteca Județeană „Ion Minulescu”, Slatina 274  Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade‐Rădulescu”, Târgovişte, Dâmboviţa 349, 491, 831  Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, Alba Iulia 227, 679  Biblioteca Judeţeană Mureş, Târgu‐Mureş 241, 335, 1070, 1269, 1331  Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul”, Vaslui 545  Biblioteca Județeană „O. Goga”, Cluj‐Napoca 109, 373, 436, 678, 680, 1267, 1334, 1464   Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila 540, 681  Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Baia Mare 1369, 1657  Biblioteci municipale   Biblioteca Metropolitană Bucureşti 364, 742, 984, 1252, 1257  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”   activitate 93, 94, 187, 188, 297, 410, 676, 511, 830, 977, 1173, 1565, 1607  aniversare, 125 ani 46, 47, 50, 51, 70, 74, 91, 102, 105, 111, 114, 121, 125, 129, 131, 138, 205  aniversare, 130 de ani 336, 628, 643, 647, 665, 671, 675, 677, 689, 694, 701, 718, 725, 726,  745, 752, 761, 1761  aniversare, 135 de ani 1567, 1571, 1574, 1579, 1584, 1585, 1597, 1600, 1602, 1608, 1611,  1614, 1624, 1625, 1627, 1629, 1634, 1660, 1675, 1681, 1715, 1717, 1719, 1720, 1739,  1741  filiale vezi Filialele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”  gânduri şi omagii aniversare 52, 70, 74, 114, 131, 132, 260, 275, 305, 336, 628, 643, 647, 665,  671, 675, 677, 689, 694, 718, 725, 726, 745, 761, 1567, 1571, 1574, 1579, 1584, 1585,  1597, 1600, 1602, 1608, 1611, 1614, 1624, 1625, 1627, 1629, 1634, 1660, 1675, 1681,  1715, 1717, 1719, 1720, 1739, 1741  istorie 106, 114, 693, 730, 731, 738, 752, 763, 929, 985, 1707  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

189 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

în viziunea angajaţilor 46, 567, 1500, 1532, 1535, 1557, 1564, 1567, 1571, 1574, 1579, 1584,  1585, 1597, 1600, 1602, 1614, 1624, 1625, 1627, 1629, 1634, 1660, 1681, 1715, 1719,  1720, 1739, 1741  în viziunea utilizatorilor 52, 64, 70, 78, 102, 110, 111, 112, 156, 258, 260, 275, 305, 336, 359,  628, 643, 647, 665, 671, 689, 694, 718, 725, 745, 761, 930, 1457  Biblioteca Municipală „Eugen Coşeriu”, Bălţi 393, 720  Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”, Oneşti, Bacău 623  Biblioteca Municipală „Stroe S. Belloescu”, Bârlad 547, 616   Biblioteci naționale   Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 96, 214, 735, 871, 899, 1181, 1185, 1591  Biblioteca Congresului SUA 251  Biblioteca de Stat a Federației Ruse 171, 788  Biblioteca Naţională a Franţei 261  Biblioteca Naţională a Poloniei 542  Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” 458, 588, 621, 899, 1394  Biblioteca Naţională a României, Biblioteca „Ion I.C. Brătianu”, Bucureşti 1001  Biblioteci publice 169, 532, 1459  „Alexandru Donici”, Orhei 954, 1056, 1459  „Antonie Plămădeală”, Hânceşti 595  Bravicea 619  Cricova 200, 201  Crihana Veche 279, 513, 655, 794, 1341  „Dimitrie Cantemir”, Ungheni 435, 926, 1511  „Ion Creangă”, Floreşti 820, 821, 1276  Molovata 250, 619  Nisporeni 1340  „Petre Ştefănucă”, Ialoveni 50, 944, 976, 1010  Vadul lui Vodă 475, 580  Văsieni 248  Biblioteci străine   americane 84, 182, 183, 189, 251, 290, 296, 298, 1263, 1498, 1501   engleze 1698  germane 247, 1481  italiene 503  poloneze 542, 543  rusești 171, 289, 788  suedeze 338 

190  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Biblioteci științifice   Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 129, 213, 712  Biblioteca Ştiințifică a Universității de Stat „Al. Russo”, Bălţi 392, 442, 720, 834, 1073, 1478  Biblioteci, tipologie   biblioteci comunale 248, 250, 279, 513, 619, 655, 794, 1341  biblioteci şcolare 951, 1068, 1076  biblioteci universitare 98, 100, 189, 247, 392, 414, 442, 460, 546, 548, 608, 658, 695, 720,  834, 986, 1073, 1333, 1366, 1368, 1478   Cadrul de reglementare a domeniului infodocumentar 185, 192, 289, 530, 531, 670, 805,  822, 823, 852   Calitatea în structurile infodocumentare   calitatea muncii 278, 481, 965  calitatea personalului 164, 1177, 1531, 1533  politica calităţii 278  Camera Naţională a Cărţii 97  Carte 118, 133, 134, 156, 157, 266, 280, 459, 565, 569, 570, 626, 649, 662, 674, 711, 777, 809,  853, 856, 887, 1065, 1210, 1218, 1349, 1592, 1649, 1661, 1680  civilizaţia cărţii 777  laudă cărţii 269, 928, 997  mitul cărţii 148  pasiune pentru carte 565, 887, 1210  profesională, biblioteconomică, bibliologică 124, 130, 144, 146, 163, 190, 335, 347, 390, 566,  582, 586, 674, 683, 729, 731, 736, 757, 986, 998, 1073, 1332, 1351, 1360, 1365, 1366,  1408, 1411, 1412, 1415, 1428, 1522, 1530, 1559, 1605, 1704, 1734  digitală 207  rară, veche 271, 649  Catalog, catalogare   catalogarea înainte de publicare 523  catalogul electronic 563  catalogul pe subiecte 79  construcţia vedetelor de subiect 1188, 1300  sisteme de cataloage 1300  viitorul catalogului, catalogării 1180  Cântăreți 748  basarabeni 320, 371, 423, 837, 872, 916, 1025, 1089, 1494, 1706  Cenacluri literare 342, 1050, 1053, 1302, 1303, 1310, 1353,   1439, 1442 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

191 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Centre infodocumentare 1497  Centrul Academic Internaţional Eminescu 48, 71, 166, 281, 282, 337, 369, 387, 394, 395, 533,  656, 732, 760, 795, 796, 1144, 1145, 1342, 1570, 1664, 1694  Centrul de Carte Germană 247, 612, 874, 1481  Centrul de Informare și Documentare „Chișinău” 249, 520, 1080, 1442, 1732  Centrul de Informaţii Economice 65  Centrul Multimedia, ASEM 460  Centrul Naţional de Hasdeulogie al BM 257, 340, 1676  Cercetări   istorico‐literare 104, 310, 419, 428, 526, 579  sociologice 78, 467, 615, 635, 1485, 1531  cercetarea necesităţilor de lectură 123, 351, 827, 832, 833  cercetarea percepţiei sociale a bibliotecii 1531, 1533  cercetare nonutilizatori 615, 635  Chișinău   aniversare – 575 1302, 1303, 1310, 1321, 1329, 1359, 1379, 1381, 1424, 1442, 1443, 1458,  1461, 1469, 1474, 1475  istorie 797, 898, 1329, 1379, 1381, 1461, 1707  oraș 370, 574, 598, 797, 898, 1302, 1303, 1310, 1353, 1474, 1475  oraş al bibliotecilor 455, 1402, 1452, 1707  Cititorii bibliotecii 326, 635, 833, 1168, 1242, 1578  arta de a scrie pentru cititori 707  arta de a vorbi cititorilor 708  formarea cititorilor 439, 708  vocația de cititor 497  Clerici 667, 668, 699, 1293, 1378, 1512  Cluburi   Biblioteca Mov 1453, 1558  pe interese 304, 687, 1742  Colecţii 68, 656, 742, 800, 902, 1335, 1529  Competenţe   profesionale 339, 411, 536, 894, 1565  Comunicarea în bibliotecă 254, 367, 687, 877, 1125  cu utilizatorul dezavantajat 89, 181  imagine instituţională 791  instituţională 367, 1530  profesională 1179, 1561 

192  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

climatul de comunicare 254, 367  rolul de comunicatori al bibliotecarilor 1466  ştiinţifică 386, 1280, 1281, 1735  Concursuri 72, 86, 126, 155, 180, 751, 901, 1191, 1452, 1458, 1598, 1637, 1747, 1750  Conferinţe 135, 383, 466, 630, 658, 1130, 1149, 1150, 1161, 1167, 1183, 1184 , 1255, 1425,  1562, 1664, 1666, 1670  internaţionale 80, 84, 87, 90, 128, 168, 175, 201, 237, 248, 279, 291, 295, 353, 412, 463, 560,  967, 1158, 1424, 1442  Conflictul în structurile infodocumentare 608, 1495   Creativitate 746, 993, 1064, 1558   literară 1100  a copiilor 150  Cugetări, reflecţii, expresii celebre ale personalităţilor notorii, maxime 58‐61, 158‐161, 256,  270, 280, 381, 382, 500, 501  Cultura în structurile infodocumentare 650   cultura instituţională 955  cultura informaţiei 1095, 1101, 1109, 1129, 1138, 1141, 1152, 1158, 1159, 1170‐1972, 1174,  1190, 1212, 1260, 1262, 1263, 1286, 1436  strategii de educare informațională 1159, 1212  transalfabetizare 1095  Cultura naţională 401  Cultura ştiinţifică 1280, 1733  Design în structurile infodocumentare 1101, 1486  Distincţii internaționale 73  Donaţii 218, 257, 364, 422, 742, 800, 1236, 1411, 1612, 1638, 1658  Drept de autor 1046, 1231, 1279, 1596  Drept de împrumut public 670  e‐Europa 98, 175, 197  e‐guvernare 1393  Edificarea societăţii informaţionale 292, 293  Editori 862, 890, 933, 1147, 1578  Edituri 122, 311, 464  editura viitorului 766  Eficienţă profesională 986,   Epigrame 77, 267, 1052  Ergonomie 391  Etica bibliotecarului 1134, 1135, 1495  Evaluarea activității bibliotecare   Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

193 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

cadrului de reglementare biblioteconomică 805, 822, 823  climatului de comunicare în bibliotecă 254    competenţelor 339, 411, 536, 1565  programelor de lectură 229, 298, 416, 655, 717, 794, 908  serviciilor de referinţă 300, 314  serviciilor on‐line 1105  Ex‐libris 76, 118, 126, 139, 751, 1443, 1474  Experienţe în bibliotecă 289, 298, 523, 967, 1263, 1482, 1610, 1721  Feedback 72, 73, 191, 206, 334, 480, 511, 1345, 1676, 1747, 1750  Festivaluri 903, 1511, 1637, 1511, 1637  Cărţii evreieşti 75, 259, 1362  Internaţional Lucian Blaga 202, 227   Filialele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”   „Adam Mickiewicz” 691, 1631‐1633   „Alba Iulia” 103, 195, 196, 215, 226‐228, 301, 344, 416, 417, 473, 538, 731, 824, 846, 892,  920, 950, 1055, 1274, 1475, 1536, 1538  „Alexandru Donici” 143  Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” 370, 371, 487, 1244, 1317, 1438  Biblioteca Publică de Drept 81, 84, 303, 339, 1358  „Hristo Botev” 304, 354, 1719  „Ițic Mangher” 75, 127, 132, 135, 136, 233, 233‐236, 259, 284, 368, 406, 407, 421, 425, 486,  551, 673, 827, 1361, 1362, 1460  „Lesia Ukrainka” 334, 365, 366, 485, 846  „Liviu Rebreanu” 641, 888, 946, 1112, 1261, 1544, 1568, 1569, 1622, 1692, 1693, 1696, 1708  „Maramureş” 49, 184, 409, 1048, 1053, 1375, 1376, 1499, 1615, 1616, 1712  Maria Drăgan 149, 150  „Mihail Lomonosov” 206, 239, 420, 469, 687, 755, 1721  „Onisifor Ghibu” 252, 363, 364, 383, 440, 477, 480, 565, 617, 618, 621, 714, 742, 743, 775,  889, 895, 915, 1050, 1051, 1054, 1250, 1254, 1255, 1257, 1440, 1448, 1449, 1520, 1522,  1539, 1588, 1604, 1655, 1674, 1689, 1699, 1742   „Ovidius” 271, 374, 375, 634, 642, 740, 741, 891, 920, 930, 937, 947, 1000, 1116, 1125, 1130,  1131, 1167, 1183, 1184, 1320, 1321, 1439, 1441, 1444, 1450, 1475, 1689  „Transilvania” 53, 202‐204, 210, 333, 559, 1305, 1306, 1322, 1345, 1389, 1423, 1446, 1457,  1464, 1704  „Mihail Ciachir” 246, 1729  „ Ştefan cel Mare şi Sfânt” 288, 308, 360, 1302, 1303, 1310, 1353, 1482  „Târgovişte” 255, 431, 1052, 1525   

194  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

„Târgu‐Mureş” 52, 219, 240, 241, 942, 968, 971, 1011, 1069, 1070, 1113, 1269, 1270, 1291,  1304, 1318, 1327, 1467, 1468, 1670  „Vasile Alecsandri” 220  Hasdeu, Bogdan Petriceicu, opera, viața 105, 140‐142, 222, 223, 302, 330, 404, 405, 418,  426, 532, 534, 622, 627, 695, 701, 705, 749, 756, 758, 767, 783, 789, 841, 842, 884, 885,  924, 925, 1075, 1156  IFLA, conferinţe 80, 85, 107, 120, 177, 224, 295, 412, 683, 967, 992  Imaginea bibliotecii 196, 791, 946, 955, 983, 998, 1063, 1131, 1175, 1191, 1195  cuantificarea imaginii bibliotecii 205  imaginea bibliotecarului 982  imaginea, percepţie socială 168, 305, 336  rolul bibliotecarului în promovarea imaginii 1062, 1071  imaginea ca vizibilitate profesională şi comunitară 1566, 1711  Incluziune socială 86, 179, 180, 224, 233, 291  Informare 69, 1260, 1281  legislativă 185, 289  economică 65, 1323  electronică 424  Iniţiative UE 82, 83, 98, 175, 176, 179, 192, 197, 208, 221, 541, 597, 993, 1267  Inovaţii 179, 979, 980, 993, 1364, 1558, 1601, 1606  managamentul inovaţional 1374, 1698  Institutul Cultural Român 389, 422  Instruirea bibliotecarilor   designul instruirii continue (instruirea pe viaţă) 221, 276  dezvoltarea profesională a bibliotecarilor 66, 89, 100, 120, 181, 651, 1134, 1135  metode, forme de instruire   colocvii profesionale 1666  conferințe profesionale 80, 84, 87, 90, 128, 175, 168, 201, 237, 248, 279, 291, 295, 353, 463,  466, 1158, 1666  duplex profesional 380, 962  pecha‐kucha 1401  seminare 81, 189, 231, 389, 728  stagieri 84, 87, 90, 109, 128, 182, 183, 231, 247, 248, 279, 354  şcoli de vară 913  vizite de documentare 354, 380, 680, 1276, 1651  Internet 107, 827, 981, 1022  Istorie 323, 419, 488, 797, 910, 999, 1036, 1057, 1084, 1128, 1133, 1164, 1204, 1245, 1283,  1284, 1289, 1290, 1296, 1301, 1355, 1356, 1383, 1409, 1416, 1427, 1434, 1437, 1440,  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

195 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

1509, 1510, 1528, 1541, 1545, 1576, 1582, 1587, 1589, 1612, 1628, 1641, 1642, 1659,  1665, 1667, 1722, 1725  Învăţământ biblioteconomic superior 190, 294, 390, 402, 403, 478, 479, 1134‐1136, 1178,  1179, 1281  Jurnalişti, publicişti 212, 216, 232, 355‐357, 432, 450, 456, 465, 505, 577, 580, 713, 715, 825,  1020, 1030, 1112, 1205, 1241, 1516, 1423, 1577  Lansări de carte, reviste, CD‐uri 228, 383, 438, 578, 728, 740, 741, 743, 801, 820, 845, 891,  917, 1044, 1045, 1051‐1054, 1083, 1112, 1113, 1149, 1235, 1238, 1243, 1245‐1247,  1251‐1253, 1317, 1426, 1430, 1431, 1433‐1440, 1443, 1444, 1446‐1448, 1450, 1525,  1536, 1591, 1665, 1667, 1672, 1674, 1677, 1688, 1689, 1691, 1694, 1696, 1713 , 1763  Lectură 273, 280, 427, 446, 516, 662, 828, 838, 847, 895, 915, 997, 1033, 1061, 1714  copiilor 309, 313, 406, 655, 673, 755, 908, 951, 1218, 1481, 1581  estivale 103, 229, 301, 417, 1011, 1404  istorie 273, 838, 985  în viziunea studenţilor 516, 633, 653, 666, 766, 768, 887, 900, 1037, 1060  organizarea lecturii copiilor 313, 409, 908, 970, 951, 1210, 1664  postmoderniste 747, 900  tinerilor 832, 833  Libertate intelectuală 85, 167  Limba română 116, 321, 324, 527, 591, 765, 776, 816, 824, 878, 949, 972, 1053, 1054, 1088,  1123, 1140, 1154, 1166, 1336, 1491, 1573, 1690, 1693, 1731  Lingvişti   basarabeni 434, 632, 624, 710, 720, 721, 765, 786, 810, 1053, 1154, 1166, 1202, 1222, 1228,  1230, 1271, 1272, 1410, 1677, 1738  români 591, 869, 1019, 1652  Lume virtuală 249, 261, 980, 1171, 1192, 1292  Management 983, 1319, 1364, 1365, 1374  la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 186, 651  mediului de muncă 391, 1531  cunoaşterii 651, 1152, 1740  relaţiei cu utilizatorii 676, 703, 707, 708, 1176, 1559, 1605  resurselor umane 164, 165, 1177, 1531, 1533   schimbării 128, 278, 684, 1365, 1497, 1606  Marketing 62, 1191  cercetări sociologice 46, 78, 123, 351, 467, 615, 635, 827, 832, 833, 965, 1062, 1105, 1486,  1531, 1533  promovarea bibliotecii – cultură, instrumente 230, 1061, 1482  publicitate 1063  relații publice 196, 348  Muzicologi basarabeni 191, 440, 654, 660, 661, 727, 896, 916, 1021, 1040, 1656 

196  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Note de călătorie 182, 290, 542, 543, 571, 719, 1198, 1350, 1471, 1651  Opoziţia „moldovenesc‐român” 573  Parteneriat 87, 180, 219, 365, 477, 513, 621, 735, 791, 836, 894, 920, 946, 1081, 1136, 1170,  1257, 1269, 1482, 1548, 1568, 1615, 1633   Persoane dezavantajate 86‐89, 100, 155, 179‐181, 233, 284, 291, 317, 476, 582, 736, 1086,  1615, 1616  Personalităţi notorii 585, 658, 690, 787, 815, 844, 851, 870, 876, 904, 923, 959, 1002, 1017,  1079, 1096, 1149, 1161, 1186, 1379, 1383, 1386, 1403, 1454, 1496, 1644, 1646, 1652,  1709  Politici de bibliotecă 82, 83, 85, 120, 167, 175, 176, 202, 221, 224, 541, 554, 596, 597, 670,  683, 992, 993, 1182  Premii   ale ABRM 480, 511, 1750  ale Salonului Internaţional de Carte pentru copii 458, 588, 1181  ale Salonului Internaţional de Carte românească, Iaşi 881  ale Uniunii Scriitorilor din România 1124  literare ale Uniunii Scriitorilor 589  Nobel 328, 870, 1225, 1307  Presa   basarabeană 205, 206, 243, 456, 514, 524, 527  românească 723, 1234  științifică 1735  Primarii Chișinăului   Carol Schmidt 1330, 1442  Nicolae Costin 1162, 1226  Procesul de la Bologna 478, 479  Programe de lectură 298, 655, 908  Lecturile verii 1011   Chişinăul citeşte o carte 517, 662, 806, 828, 839, 1255, 1295, 1664, 1670, 1680  Copiii Chişinăului citesc o carte 704, 750, 970, 1664  Programe de promovare a bibliotecii şi cărţii 298, 394, 416, 655, 794, 908, 942, 951, 968,  1011, 1477, 1481, 1664, 1670, 1680  Zilele bibliotecii (Săptămâna uşilor deschise) 143, 252, 287, 375, 431, 618, 634, 742, 755, 888,  971, 1113, 1254, 1342, 1345, 1375, 1441, 1449, 1622  Programe pentru bibliotecari   HESP și informațional al Fundației „Soros” 299  Community Connections 63, 182, 183 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

197 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Proiecte   CALIMERA 176  Europeanalocal 1267  TEMPUS‐TACIS 98  PULMAN, PULMAN XT 82, 83, 197, 208  Publicații   Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 124, 144, 146, 163, 191, 206, 317, 350, 390, 476, 480,  579, 582, 586, 731, 736, 758, 826, 998, 1241, 1332, 1351, 1360, 1423, 1428, 1443, 1474,  1522, 1678, 1704, 1727  BNRM 683, 912  DIB ULIM 986, 1366   electronice 68  Publicul cititor vezi : Utilizatori  Recrutarea şi selectarea personalului 165  Redactori de carte 659, 721, 774, 775, 802, 1519, 1521, 1524  Regizori de film 672, 1157, 1386  Resurse informaţionale 386, 463, 467, 902, 1484, 1485  Reviste 527, 723, 746, 759, 819, 826, 855, 909, 984, 1029, 1234, 1248  de specialitate 253, 435, 512, 1179, 1282, 1412  revista BiblioPolis 92, 728, 988, 1179, 1282, 1412, 1436, 1465, 1504, 1517, 1527, 1541, 1572,  1575, 1590, 1603, 1621, 1626, 1635, 1639, 1653, 1661, 1687, 1710, 1723, 1737, 1746,  1756, 1760, 1761, 1744‐1771  românești 436, 678, 679, 681, 729, 831, 984, 1331  Româniii din jurul României 498, 716, 719, 753, 801, 803, 867, 927, 1083, 1229, 1297, 1311,  1396, 1471, 1473  Saloane   literare 1446  religioase 203, 210  Salonul Internaţional de Carte BNRM 735, 871, 899, 1181, 1185  Salonul Internaţional de Carte pentru Copii 458, 588, 621, 899  Salonul Internaţional de Carte Românească – unitate în diversitate, Iaşi 836  teatrale 487  Savanți 323, 645, 706, 720, 722, 724, 760, 762, 989, 1016, 1088, 1132, 1150, 1151, 1189,  1271, 1272, 1409, 1410, 1454, 1496, 1550, 1609, 1647  Scriitori 489  americani 346, 864, 1127  antici 642, 1116  armeni 346, 853 

198  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

aromâni 1198, 1347  austrieci 328, 787  basarabeni 77, 109, 115, 119, 132, 209, 223, 235, 318, 322, 327, 329, 341, 345, 384, 396, 400,  443, 444, 456, 457, 461, 488, 496, 504, 517, 557, 558, 574, 576, 583, 584, 590, 599, 600,  625, 640, 657, 692, 706, 717, 733, 734, 750, 779, 785, 808, 813, 821, 828, 835, 837, 851,  862, 868, 882, 883, 889, 890, 893, 906, 917‐919, 936, 947‐949, 953, 960, 975, 996, 1009,  1017, 1018, 1026, 1027, 1039, 1047, 1049, 1067, 1100, 1113, 1114, 1122, 1163, 1165,  1187, 1200, 1208, 1213, 1233, 1235, 1238 , 1243, 1251, 1253, 1261, 1266, 1277, 1278,  1285, 1288, 1294, 1309, 1312, 1313, 1316‐1318, 1352, 1370‐1372, 1377, 1380, 1398,  1399, 1406, 1430, 1431, 1433, 1439, 1440, 1444‐1446, 1450, 1467, 1470, 1487‐ 1492,  1502, 1503, 1505, 1507, 1518, 1536‐1538, 1540, 1542, 1543, 1545, 1546, 1573, 1594,  1595, 1599, 1609, 1618, 1619, 1620, 1636, 1672, 1695, 1697, 1700‐1703, 1705, 1724,  1728, 1730, 1736  cehi 716, 754  croați 575  danezi 416  estonieni 697, 845, 1031, 1034  evrei 132, 234, 236, 328, 577, 787, 1015, 1103, 1451  francezi 178, 194, 217, 648, 768, 994  germani 312, 1137, 1225  italieni 169, 1308  kirghizi 866  latinoamericani 113, 306, 489, 1307  letoni 772, 860, 931, 932, 1024, 1106‐1108, 1219, 1287  lituanieni 711, 864  macedoneni 1198, 1347  norvegieni 672  poloni 921, 961, 973, 990, 1066, 1078, 1092  români 109, 115, 139, 148, 162, 218, 256, 310, 311, 315, 318, 352, 373, 383, 427, 438, 447‐ 449, 452, 472, 490, 497, 498, 504, 507, 528, 552, 555, 591, 592, 606, 607, 648, 669, 714,  715, 739, 782, 880, 903, 905, 994, 1006, 1007, 1058, 1067, 1093, 1098, 1126, 1150,  1161, 1201, 1203, 1206, 1207, 1209, 1211, 1268, 1294, 1297, 1311, 1359, 1363, 1377,  1384, 1385, 1417, 1421, 1435, 1471, 1473, 1502, 1510, 1547, 1576, 1652, 1685, 1686,  1691  ruşi 507, 577, 645, 848, 1094, 1102, 1132  ruşi din Basarabia 469, 577, 1224, 1451, 1455  sârbi 575  sloveni 575  suedezi 198  turci 246  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

199 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Seminare 81, 189, 231, 728  Servicii infodocumentare 117, 167, 644, 902, 1013, 1195  comunitare 1080, 1275, 1732  de referinţă 137, 167, 300, 314, 965, 1013, 1080, 1195, 1275, 1732  electronice 424, 1013, 1014, 1059, 1105  inovative 1601, 1742  diversificarea serviciilor 103, 127, 135, 136, 477, 1013, 1195, 1334, 1358  Servicii pentru copii 127, 135, 136, 149, 150, 233, 235, 406, 416, 655  citirea şi înscenarea poveştilor 409, 551, 673, 968  Simboluri naţionale ale Republicii Moldova 1357  Simpozioane 109, 473, 514, 642, 1244, 1320  Societatea Cunoaşterii 722, 858, 1151, 1257   Societatea Informaţională 67, 292, 293, 541, 554, 561, 596, 597, 1193  Sondaje 78, 123, 827, 832   Standardizare în informare şi documentare 69, 291  Școli de biblioteconomie şi ştiința Informării 402, 403  Ştefan cel Mare şi Sfânt 332, 363, 904, 1509  Tabere de lectură 103, 301, 417  Târguri de carte 686, 903, 911  Tinerii 250, 740, 751, 942, 995, 1125  lectura tinerilor 565, 827, 832, 833  Traducători 710, 775, 869, 947, 1219, 1521, 1524, 1650  Tradiţii 114, 198, 316, 735, 1529  evreieşti 136  ucraineşti 366  Umor 169, 799, 1447  Utilizatori 326, 385, 623, 703, 945, 965, 1105, 1153, 1195, 1196, 1242  atragerea, fidelizarea utilizatorului 703, 1176, 1242, 1498  formarea utilizatorului 1028, 1260, 1692  forumul utilizatorilor 1242  Viaţă sindicală 362  Voluntariat 612, 792, 950, 967, 1337  Web 2.0 1013, 1014, 1192‐1194, 1196  blogul Chişinău, oraşul meu 1292  blogul de biblioteconome și știința informării 1194  Ziare 337, 875, 1032, 1387, 1413, 1472, 1477  Zilele culturii evreieşti 234 

200  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Zilele culturii ruse 239  Zilele Ghibu la Chişinău 252, 363, 618  Zilele bibliotecii (Săptămâna ușilor deschise) Vezi : Programe de promovare a bibliotecii şi  cărţii   Ziua Naţională a României – 1 decembrie 71, 462  Ziua bibliotecarului 307, 962, 1231, 1237, 1338, 1563, 1564  Ziua bibliоgrafiei 963  Ziua de 28 iunie 1940 zi a ocupaţiei sovietice 1097, 1169, 1232  Ziua de 27 martie 1918 (Ziua Unirii) 473, 857, 910  Ziua Limbii Române 437, 824, 1336  Ziua mondială a cărţii şi a dreptului de autor 1046 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

201 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

INDEX DE TITLURI  A apărut revista BiblioPolis 1761, 1762  ...A avut mult curaj de a se exprima liber, direct, în orice regim 620  A câştigat toată stima şi preţuirea colegilor şi discipolilor 432  A căzut o stea din Basarabia 1278  A emanat căldură şi înţelepciune 255  A emanat o dragoste aristocratică pentru neam, pentru tot ce‐i frumos 1646  A făcut metafore din piatră... 1213  „A fi conectat” 552  A fost doborât un… mit local 1205  A fost lansată Taina cale l‐a apărat pe Grigore Vieru 917  A întoarce privirea lumii spre lumina sufletului... 696  A mai apus o stea a teatrului basarabean 1214  A plecat actorul care aducea hazul 1215  A plecat Aleksandr Soljeniţân, lăsând în Rusia un mare gol moral 848  A plecat la Domnul rectorul nostru 1496  A plecat la ceruri pictorul Sabin Bălaşa 849  A pus mereu cartea în capul mesei 209  A râde şi a plânge evreieşte 1015  A stimula pasiunea pentru carte 1210  A strâns toamnă după toamnă… 1519  A vedea lumea cu alţi ochi 733  Abordarea în complex a bibliotecii contemporane 550  Abordări ale managementului la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 186  Acad. Gheorghe Duca, la ora unor apreciabile împliniri 1647  Academia de astrologie de la Biblioteca „Alba Iulia” 1055  Academicianul care nu roşeşte pentru că este aşa 706  Academicianul nostru din Codreanca 1016  Accesul deschis – un nou model de acces la informaţie şi cunoaştere 1483  Accesul la cunoaştere ca o faţetă importantă a culturii informaţionale 1262  Accesul la resursele informaţionale ştiinţifice în bibliotecile din Republica Moldova 1484  „...Acest colţ dosit al Basarabiei”, devenit celebru departe de Nistru şi Prut 1315  Acest descântec, poezia… 1594  Activitatea de voluntariat în întrebări şi răspunsuri 1337  Activitatea extramuros – o formă inovativă de activitate sau actualizarea unei forme  uitate 974 

202  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Activitatea extramuros – stimulare, cultivare, ascensiune 968  Activităţi culturale: aprilie‐iunie 172  Activităţi culturale: ianuarie‐martie 173  Actriţa Paulina Zavtoni: secretele măiestriei şi nu numai 1493  „Acum, când lucrurile revin la normalitate, s‐ar putea elucida adevărata cauză a morţii lui  Nicolae Costin şi nu numai a lui... ” 1162  Adaptarea curriculumului în domeniul biblioteconomiei şi al ştiinţei informării la obiectivele  Procesului de la Bologna 478  Adaptarea spirituală în societate a copiilor cu posibilităţi limitate 233  Adevărul şi frumosul, ca profituri supreme 764  Adevăruri în numele dragostei de neam şi patrie 765  Adio, cel mai iubit dintre poeţii Basarabiei! 948  Adio, iubite frate Adrian Păunescu 1093  Adio, vacanţă. Ce frumoasă ai fost! 301  Adolescenţii şi cărţile sau cu adevărat, „nimic nu este altceva”... 565  Agenda vieţii sindicale 362  AGEPI – promotor al creativităţii şi inovării 1064  Agnesa Roşca. In memoriam 919  Aici ne purificăm și ne înnobilăm sufletele 1520  „A‐l cunoaște pe Eminescu, a‐l face cunoscut lumii...” 1570  Al nostru bun dascăl, coleg şi prieten de la Bucureşti 604  „Alba Iulia” la ora primului bilanţ : cinci ani de la înfiinţare 195  Alexandru Cristea 191  Alexandru David 470  Alexandru‐Horaţiu Frişcu – omul de ziua a şasea 975  Alexandru Kidel sau o viaţă de cărturar 242  Alexandru Mirodan 1103  Alexandru Sadi‐Ionescu : „devotat slujitor al cărţii”, dăruit „cu cea mai evanghelică  răbdare” 602  Alexe Rău şi poezia animistă 996  Alexei Mateevici către Ioan Bianu 482  Alt fel de amintiri 1700  Alte impresii de lectură 1146  Alte spaţii, alt timp: Mircea Eliade şi Michel Foucault 648  Alungă tristeţea, învaţă limba slovenă! 850  „Am cântat cu tot neamul nostru” 1494  Am crescut în preajma cuvântului... 657  Am fost şi noi la Cania 1057  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

203 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Am hotărât să devin bibliotecar și n‐am greșit 1557  Am optat pentru BM „B.P. Hasdeu” deoarece... 46  Am rămas în casa bătrânească… cu amintirile şi cu durerile tuturor 104  Amară poveste de iubire cu dulce început 428  „America, America…”. Un şoc cultural 182  „America, America…”. Un şoc profesional 183  Amintiri și realități care îmi încălzesc sufletul... 1634  Amintiri, amintiri... 1316  Ana Baţmanov la aniversare 368  Analiza SWOT a managementului inovaţional din cadrul Bibliotecii Municipale  „B.P. Hasdeu” 1374  Analiza documentară de conţinut: abordări teoretice 522  Analiza împrumutului la ediţiile periodice pentru anul 2009 1148  Anatol Moraru sau peisajul povestirilor tentante... 1514  Ancorată în realitate, orientată spre viitor – Biblioteca Publică „Petre Ştefănucă” din  Ialoveni 976  Andragogia: cum să înveţi ca să înveţi 508  Andrei Vartic, intelectualul‐orchestră 851  Andrei Vartic sau Biografia continuă 1017  Andrei Voznesenski. In memoriam 1094  Aniversarea Bibliotecii de Stat din Rusia 171  Aniversarea bibliotecii ucrainene 485  Aniversări culturale 2008 769, 770  Aniversări, decenii, ani, luni, săptămâni, sărbători tradiţionale, naţionale, zile internaţionale  (mondiale), comemorative şi profesionale 2007 483  Anonimatul bine făcut 692  Anticipând aniversarea lui Grigore Vieru 345  Anul 2003 – Anul European al persoanelor cu dizabilităţi 179  Anul Cantemir în bibliotecile Chişinăului 174  Anul colectivităţilor locale – în inima ţării 399  Anul lecturii continuă 926  Anul unor mari evenimente culturale (2005) 433  Apar şi la noi manuale în domenii de strictă specializare 566  Apărarea bibliotecii 852  Aportul bibliografic al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” 130  Apostolul nostru 1122  Aprecieri, referinţe, amintiri despre maestru [E. Doga] 660 

204  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Aproape totul despre bibliotecă şi valenţele ei 315  Apropo de relaţia scriitor – bibliotecar – cititor 1168  Apusul unui lord – Paul Everac 1417  Argument aniversar 91  Arhitectura bibliotecilor: abordarea problemei 814  Arhitectura bibliotecilor publice: teorii şi realizări practice 1354  Arhive electronice deschise – un nou acces la informaţia ştiinţifică 613  Armenii, un alt popor al cărţii 853  Ars poëtica de Horaţiu şi arta poetică ovidiană 1130  Arta brâncușiană – o formă de semnificație simbolică 1617  Arta de a pasiona bibliotecarii și societatea pentru bibliotecă 1603  Arta de a scrie pentru cititori 707  Arta de a vorbi cititorilor 708  Artista dorurilor noastre 1648  Artistul care ne‐a întemeiat şcoala de instruire estetică naţională 1041  Ascultă‐mă şi pe mine 86  „...Aş fi participat şi eu, mi‐aş fi arătat partea mea de adevăr” 1161  Aşa a fost acest scriitor, artist, patriot 1285  „Aşa era Eminescu...” 905  Aşa grăit‐a Nicolae Iorga 256  Atelierul de scriere creatoare „Vlad Ioviţă” şi o nouă generaţie de scriitori 1143  Atestarea – 2006: un prilej de a evalua competenţele, profesionalismul, individualitatea  lucrătorilor BM (bilanţ) 536  Au adunat ani peste un secol 47  Aurelian Silvestru împărtăşind Fărâme de suflet 1439  Autoinstruirea – baza piramidei formării profesionale continue 1390  Autorul şi cititorul Hronicului – în aceeaşi barcă 828  Aventurile unui manuscris al inginerului Paul Emil Rașcu (amintiri din copilăria mea de  publicist II) 1722  Avizul AŞM cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940 1097  À propos: câteva precizări 705  B.P. Hasdeu – bibliotecar la Iaşi (1859‐1863) 627  B.P. Hasdeu – ipostaze inedite 924  B.P. Hasdeu – preţuitor al documentelor şi bibliotecilor 925  B.P. Hasdeu în viziunea contemporanilor şi modul în care poate fi receptat 884  Barbu Theodorescu 465  Bartolomeu (Valeriu) Anania. In memoriam 1293  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

205 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Basarabia – o soră geamănă a Dobrogei 1236  Basarabia – prima publicaţie în limba română la est de Prut 527  Basarabia fără un mare scriitor şi un înţelept de seamă: Vasile Vasilache 808  Basarabia necunoscută la al optulea volum 1235  Basarabia sub prima ocupaţie sovietică văzută de o tânără cercetătoare 1283  Bănuitele şi nebănuitele căi ale doamnei L.G. 854  Bella Ahmadulina. In memoriam 1102  Bibliografia „Constantin Şişcan” 469  Bibliografia „Ion Dron – 55 ani” 147  Bibliografii virtuale 249  Bibliologi notorii omagiați în 2012 1586  Bibliologia e un teritoriu în care se întâlnesc toate valenţele culturale 1718  Bibliologie românească 829  BiblioPolis 1745, 1749, 1768  BiblioPolis. Argument 92  BiblioPolis, cetate a cuvântului și adevărului 1575  BiblioPolis – emblemă a elitei editoriale 1748  BiblioPolis în alte reviste. Ce spun și ce scriu alții despre revista noastră 1710  BibloPolis la o zi de mare sărbătoare 1687  BiblioPolis – la primul număr 1751  BiblioPolis: majorat la... 10 ani 1765  BiblioPolis sub responsabilitatea primei aniversări din două cifre 1635  BiblioPolis, Nr. 1, 2004  1770, 1771  BiblioPolis, Nr. 3, 2006  1754  BiblioPolis, Nr. 4, 2006  1755  BiblioPolis… și un reflex condiționat (gând aniversar) 1639  BiblioPolis – un reflex condiţionat 1757  BiblioPolis 10 ani. Lecţii învăţate 1752  Biblioteca – centru al dialogului cultural în societatea politică 90  Biblioteca – o instituţie ideală pentru apropieri culturale 1216  Biblioteca – partener comunitar în dezvoltarea şi diversificarea programelor culturale 477  Biblioteca – spaţiu de incluziune 1341  Biblioteca activă – un imperativ al secolului nostru 1499  Biblioteca „Alba Iulia” din Chişinău utilizează cu succes voluntariatul 950  Biblioteca „Alba Iulia” în ajunul celor cinci ani de activitate 226  Biblioteca „Alba Iulia” la un deceniu de activitate 892  Biblioteca „Adam Mickiewicz” vă aşteaptă! 691 

206  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Biblioteca găgăuză „M. Ciachir” la o nouă lansare 246  Biblioteca „I. Mangher” din Chişinău 132  Biblioteca „Ion I.C. Brătianu” 1001  Biblioteca în integrarea socială a copiilor dezavantajaţi 284  Biblioteca în viaţa mea 930  Biblioteca între tradiţie şi modernitate 316  Biblioteca „Maramureş” la aniversare 184  Biblioteca mi‐a devenit a doua casă 1629  Biblioteca Municipală – templu al spiritualităţii şi civilizaţiei 114  Biblioteca Publică „Liviu Rebreanu” – farmacie a sufletului 888  Biblioteca „Liviu Rebreanu” – deschidere către întreaga comunitate municipală 641  Biblioteca Municipală. Aprecieri aniversare 1720  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu‐Hasdeu” din Chişinău: însemnele dăinuirii : Două  piese numismatice 105  Biblioteca Municipală – destinul meu 1571  Biblioteca Municipală – locul unde mă simt utilă 1715  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a marcat 130 de ani. Evenimentul s‐a consumat. Ce a  rămas? 675  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: 125 ani 50, 51  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în 2001 93  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, o filă deschisă în viața mea 1535  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Raport de activitate şi Norme aplicate la BM „B.P.  Hasdeu” 144  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: realizările anului trecut 94  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: sinteza anului 2008 977  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în 2009 1173  Biblioteca Municipală în 2002: raport anual 187  Biblioteca Municipală rămâne o instituţie relevantă pentru chişinăuieni 676  Biblioteca noastră are personalitate şi integritate datorită unei echipe de angajaţi inimosi şi  profesionişti 188  Biblioteca Naţională a Franţei între spaţiu şi virtual 261  Biblioteca Naţională – trecutul şi prezentul nostru 96  Biblioteca „Onisifor Ghibu” – o bibliotecă a speranţei naţionale 1604  Biblioteca „Ovidius” – promotoare a valorilor chişinăuiene 1441  Biblioteca „Ovidius” – simbol al românismului 1539  Biblioteca „Ovidius” deschide noi orizonturi de afirmare şi comunicare pentru tinerii  talentaţi 1125  Biblioteca „Ovidius” la ceas aniversar 937  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

207 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Biblioteca „Petre Ştefănucă” – reper durabil al vieţii spirituale la Ialoveni 1010  Biblioteca prin imaginea ei: sub semnul unui concurs 1191  Biblioteca publică în serviciul comunităţii. Teoria lui N. Rubakin 95  Biblioteca publică – partener în dezvoltarea comunităţii 513  Biblioteca Publică Cricova – centru de cultură 200  Biblioteca publică la americani – o instituţie respectată 1501  Biblioteca Publică „Ovidius” – izvor de valori culturale perene 1000  Biblioteca publică multiculturală 978  Biblioteca Publică Văsieni – participantă la Conferinţa Internaţională Crimeea 2003 248  Biblioteca – reper important în viaţa spirituală a omenirii 1712  Biblioteca și bibliotecarul își unesc forțele, la modul responsabil 1739  Biblioteca sărbătoreşte afirmarea tinerelor talente 740  Biblioteca şi comunitatea: tangenţe în spaţiul virtual 1192  Biblioteca şi Centrul cultural „Prosvita” 365  Biblioteca şi perpetuarea valorilor naţionale 1217  Biblioteca „Târgu‐Mureş” – Casa mea cu suflet de lumină 1304  Biblioteca „Târgu‐Mureş” – 15 ani de dialog interuman prin intermediul cărţii 1468  Biblioteca „Târgu‐Mureş” din Chişinău la ceas aniversar 1291  Biblioteca „Târgu‐Mureş” la vârsta primelor împliniri 240  Biblioteca „Târgu‐Mureş” şi‐a redeschis uşile 1069  Biblioteca văzută din interior 567  Biblioteca vine la tine cu prieteni şi cu cărţi 794  Biblioteca, loc potrivit pentru comunicare şi relaxare 687  Biblioteca, locul care ne uneşte 410  Biblioteca: scenarii noi provocate de societatea informaţională 561  Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de servicii bibliotecare: rezultatele Anului  bibliologic 2010 1391  Bibliotecar și aspirație biblioteconomică 1614  Bibliotecarele, fericite şi neîmpăcate, între cărţi şi oameni întrebători de carte 400  Bibliotecarii – promotori ai accesului la informaţie 969  Bibliotecarii au numărat bobocii… în aprilie 1237  Bibliotecarii din Chişinău s‐au întrunit la Conferinţa lor anuală 466  Bibliotecarii români din ţările vecine reuniţi la Constanţa 389  Bibliotecarul – balansatorul culturii instituţionale şi model al imaginii structurilor  infodocumentare 955  Bibliotecarul Academiei... 1549  Bibliotecarul şcolar – generator de valori pentru tânăra generaţie 1076 

208  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Biblioteci versus inovaţii 979  Bibliotecile ca spaţii fizice 1004  Bibliotecile ca structuri organizaţionale 562  Bibliotecile contemporane 1605  Bibliotecile în infrastructura informaţională 1193  Bibliotecile pentru instruirea pe viaţă 221  Bibliotecile până la şi după sărbători 568  Bibliotecile pot fi utile pentru cei mai trişti ca noi 317  Bibliotecile publice în serviciul comunităţii 1459  Bibliotecile suedeze: privire din interior 338  Bibliotecile şi e‐guvernarea 1392  Bibliotecile versus Societatea Informaţiei 292  Biblioteconomia în lumea virtuală 980  Binecuvântat e harul ce arde în numele poporului său 1489  Blestemații țării 1593  Blogul de biblioteconomie şi ştiinţa informării: primele bilanţuri 1194  BM „B.P. Hasdeu” – instituţia comunitară culturală, informaţională preferată a  chişinăuianului  830  BM „B.P. Hasdeu” a împlinit 130 de ani de prezenţă activă în viaţa Chişinăului 677  BM „B.P. Hasdeu” se poate privi în toate luminile de cuvinte 1717  Bogdan Petriceicu Hasdeu – Eugeniu Coşeriu: schimbări de optică asupra limbajului poetic 885  Bogdan Petriceicu Hasdeu, bibliotecar 695  „Boieroaica” Lari în amintiri 1724  BP „Ovidius” – o săptămână cu uşile mereu deschise 634  Breviar bibliografic 518, 519, 700‐702, 846, 1012, 1155, 1583  Breviar editorial 347  Breviar juridic autohton 530, 531  Bucuraţi‐vă de un nume, ce vi‐i dat cu demnitate să‐l purtaţi 434  Bucuria de a descoperi lumina din suflet 741  Bucuria revederii în Crimeea 279  Bucuria revelaţiei 495  Ca o fortăreaţă fără garnizoană... 855  Ca o redută, biblioteca... 156  Ca un vrej de lumină, de după viaţa cărţilor... 319  Calendarul aniversărilor culturale 54‐57, 151‐154, 262‐265, 376‐379, 492‐494, 636‐639, 778,  938‐941, 1117‐1120   Calitatea asistenţei informaţionale 965  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

209 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Camera Naţională a Cărţii – instituţie de interes naţional 97  Campania „Lectura – un mod de viaţă” 915  Canonul criticii revoluţionariste 1058  Capacitatea inovațională a bibliotecii – filosofia și fundamentul schimbării ei 1606  Capra vecinului, numai că de‐a‐ndoaselea 435  Carmen Sylva, o uimitoare regină a României 690  Carnavalescul romanului Galeria cu viţă sălbatică de Constantin Ţoiu şi precursorul său  crengian 1328  Carol Schmidt – un primar al Chişinăului, readus în actualitate 1442  Cartea – instrument de răspândire a înțelepciunii 1680  Cartea – izvorul care curge în sus 1584  „Cartea e ceva sfânt, e istorie, e bogăția unui neam... ” 1592  Cartea pe meridiane 266  Cartea profesională la Chişinău 146  Cartea şi eu, adică eu şi cartea 887  Cartea unei generaţii 1455  Cartea vieţii lui Vasile Şoimaru 801  Cartea, o magnifică lucrare a Spiritului Divin 210  Cartea, o preocupare de căpătâi a bibliotecii 1688  Cartea, un lucru scump 856  Casa cu suflet de lumină – Biblioteca 102  Casa luminilor de taină 52  Casă nouă pentru Biblioteca „Maramureş” 1048  Catalogarea înainte de publicare: experienţe 523  Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale 563  Catalogul pe subiecte – verigă importantă în sistemul de cataloage 79  Catarge tinere, pe valuri de poezie 771  Cavaleri şi paharnici... 318  Călătorie prin cromatica naturii sau gânduri frumoase despre colegii noştri 509  Călătorind prin gânduri, suflete şi frumuseţe 211  Căldura Casei evreieşti 486  Cărțile și autoritățile 1649  Cărţi digitale (e‐books) 207  Cărţi premiate – noi sugestii de lectură 1124  Cărţi şi utilizatori 234  „Cărţile sale vor dăinui până la istovirea timpurilor” 560  Când citesc despre numeroase fapte şi personalităţi ale poporului român, eu simt că  trăiesc 1147 

210  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Când Google a provocat Europa 981  Când sufletul cântă 304  „Cântec fără răspuns” 528  Câteva stări sufletești 1699  Câţi copii, atâtea poveşti 551  Ce frumos au mai înflorit cântecele altora pe inima lui! 1650  Ce mit frumos: dragostea de carte 569  Ce nu se poate uita nici peste 90, nici peste 100 de ani 857  Ce reprezintă o bibliotecă italiană comunală? 503  Ce spun alţii, mai deştepţi ca noi 58‐61, 158‐161, 269‐270, 381, 382, 500, 501  Cea mai mare Marie a muzicii lirice româneşti 320  Cea mai scumpă, cea mai iubită carte 626  Ce‐i de făcut în Societatea Cunoaşterii? 858  Cel de‐al treilea Cetăţean de Onoare al Cornovei – după acad. Dimitrie Gusti şi prof. univ.  dr. Zamfira Mihail 1396  Cel mai bun cadou oriunde şi oricând – cartea 570  Cel mai fecund şi mai sensibil poet al românimii contemporane 1126  Cel mai puternic, mai sigur liant 321  Cel rătăcit, de Aurelian Silvestru, mai mult decât o fascinantă fabulaţie literară 1397  Celebru prin basmele sale, H. Ch. Andersen 416  Celebru printr‐un roman despre adolescenţi şi prin firea‐i solitară 1127  Centenarul primei biblioteci publice a orașului Focșani: o sărbătoare ca la carte cu povești de  toamnă 1560  Centru informaţional, educaţional şi cultural pentru toţi bulgarii din Moldova 1719  Centrul de Informaţii Economice. Sprijin pentru afaceri şi economie 65  Cenuşăreasă sau „bună gospodină”? 949  Certe valori bibliofile 436  Cheia succesului unui român total 1423  Chişinău – floare de piatră 1353  Сhişinău – oraş de vis 1303  Chişinău – piatră nestemată 1310  Chişinău – răscruce de numeroase performanţe în artă 370  Chişinău, Chişinău, Chişinău, lăudat fie numele tău 1474  Chişinău, un oraş al bibliotecilor 1402  Chişinău, un oraş din Europa 797  Chişinăuianul Mihail Coca a făcut o frumoasă donaţie pentru BM „B.P.Hasdeu” 800  Chişinăul aniversar în inima liceenilor 1469  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

211 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Chişinăul citeşte cu plăcere cărţi noi 517  Chişinăul citeşte Diavolul este politic corect de Savatie Baştovoi 1295  Chişinăul citeşte mereu cărţi noi 662  Chişinăul citeşte o carte – 2008 806  Chişinăul de altădată văzut de personalităţi notorii 1379  Chişinăul este o uzină‐metropolă care produce şi consumă cel mai mare număr de cărţi 1756  Chişinăul la vârsta tinereţii netrecătoare 1424  Chişinăul omagiat la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 1443  Chişinăul şi 500 de ani de existenţă 1381  CID – un deceniu în serviciul comunităţii chişinăuiene 520  Cinci ani sub semnul recunoașterii 1544  Cinci puncte de pe harta românească 571  Cincizeci de ani şi încă unul... 956  Cine sunt managerii contra curentului? 1319  Cine? Ce? 886, 1041  Cinstire limbii române şi înaintaşilor noştri 437  Cinstirea Neamului şi a fiilor săi 1238  Cinstirea verbului românesc, în ultimele zile de august 760  Cinstirea, la Chişinău, a unui Proroc ucis în propria‐i ţară 438  Circuiti commerciali e non commerciali del sapere 1740  Cireşe pentru Mareşal de Ion Iachim – romanul unui destin sacrificat pentru binele  neamului 1640  Citesc copiii – citeşte tot poporul 755  Citesc postmodernism 900  Citirea culorilor 1197  „Cititorul este dezorientat de cărțile proaste și de educația neadecvată” 1578  Cititorul se formează. Cel mai mult, totuşi, la bibliotecă 439  Civilizaţia cărţii româneşti 777  Clar, cuprinzător şi obiectiv despre noi 322  Climatul de comunicare în bibliotecă. Managerii despre subalterni 367  Clipa – la o clipă aniversară 1248  Clipe de neuitat în Macedonia 1198  Clubul „Biblioteca Mov” – un nou fel de a sprijini și de a încuraja prezența profesională 1558  Cluburile Chişinăului de ieri şi mai puţin de azi... 1329  Colaborare în avantajul beneficiarilor 920  Colaborarea româno‐română : „Punți de suflet – punți de spiritualitate” 1713  Colea Răutu, deja la trecutul ireversibil 859 

212  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Colonelul Igor Zavalski – prietenul Bibliotecii „A. Mickiewicz” 1631  Comemorarea lui Valeriu Gafencu la Chișinău 1512  Community connections 63  Comoara de la castelul Bran 1651  Competenţa – noţiune definitorie în dezvoltarea profesională : Cadru conceptual şi  terminologic 411  Comunicarea este o artă 1530  Comunicarea profesională: comportament individual și acțiune corporatistă 1561  Comunicat pe marginea lucrărilor mesei rotunde „Educaţia profesională şi etica specialistului  de bibliotecă: probleme şi soluţii” 1134  Concepte şi practici de externalizare ale serviciilor de bibliotecă 1358  Conceptul de design, înţelegerea şi aplicarea lui în spaţiile pentru copii la Biblioteca  Municipală „B.P. Hasdeu” 1486  Conceptul serviciului informaţii comunitare în opinia bibliotecarilor 1275  Concursul de caligrafie Crinii latini 1598  Concursul de caligrafie Chişinău – oraş al cărţilor 1452  Concursul ideilor inovatoare – 2003 180  Conferința Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (Târgu‐ Mureş) 1562  Conferinţa „Biblioteci, servicii pentru persoane cu deficienţe de vedere şi sectorul public în  dezvoltarea parteneriatului social” 87  Conferinţa despre problemele de adaptare şcolară în biblioteci 135  Conferinţa internaţională Crimeea‐2002 128  Conferinţa ştiinţifică consacrată împlinirii a 80 de ani de la celebra cercetare monografică a  satului Cornova 1425  Confesiuni la timpul prezent 1681  Confesiunile unui editor 933  Conflictul ca instrument de dezvoltare 608  Confuzii terminologice 348  Congresul VI al bibliotecarilor din Republica Moldova: bilanţuri şi perspective 790  Consacrarea unui „Monstru sacru” 995  Consfătuire pe marginea unui debut romanesc 1261  Consideraţii pe marginea activităţii Taberei de lectură pentru copii de la Biblioteca  „Alba Iulia” 103  Considerente asupra edificării societăţii informaţionale în Moldova 293  Consoarta mea, lectura 1037  Consorţiu DAISY 88  Constituirea în Republica Moldova a sistemului naţional de prestare a serviciilor  informaţionale 644  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

213 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Contemporan‐imaginar‐real 1682  Continua revenire la baştină a scriitorului M. Gh. Cibotaru 1018  Contra valurilor, cu neastâmpăr de furnică… 1731  Contribuția oamenilor de știință la formarea culturii științifice a societății 1733  Convorbiri literare la BP „Ovidius” 1444  Copiii Chișinăului – cei mai buni prieteni ai lui Ovidiu Creangă 1664  Copiii şi cărţile 1218  Copiii şi părinţii învaţă 655  Copiii Chişinăului citesc multe cărţi bune 970  Copiii cresc printre cărţi 406  Copiii la Biblioteca Maria Drăgan 149  Copiii se adresează copiilor prin carte 309  Copyright pentru bibliotecari 1279  Corespondenţă în Stockholm: Biblia Diavolului şi alte comori 198  „Creativitatea nu are graniţe...” 746  Creaţia eminesciană – perpetuu izvor de inspiraţie 1110  Credinţa şi cultura – faţete ale spiritualităţii 420  Créer des services innovants 1601  Criza serialelor şi accesul la resursele informaţionale ştiinţifice din bibliotecile Republicii  Moldova 1485  Cu adevărat, omul sfinţeşte locul 268  Cu cartea după Robinson 809  Cu demnitate, devotament şi competenţă în serviciul zeiţei Clio 323  Cu drag de Mălăieştii din preajma Râşcanilor 572  Cu drag şi recunoştinţă 1340  Cu drag, despre Cartea cărţilor 556  Cu dragoste despre Omul din preajmă 1049  Cu dragoste şi recunoştinţă pentru „Transilvania” 1322  Cu gândul și sufletul acasă... 1637  Cu inima deschisă despre genocidul roșu 1665  Cu Iaşii în inimă... 843  Cu mult drag şi despre ţărani, şi despre artişti 1403  Cu Ninela Caranfil, la numărătoare de… gânduri bune 709  „Cu noi este Dumnezeu... ” 1595  Cu osândă spre izbândă 196  Cu scutierul, prin Ardeal 1359  Cu sufletul mereu în Basarabia 1652 

214  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Cuantificarea imaginii Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu” indusă de presă 205  Culegere de articole şi studii la o aniversare profesională (45 de ani de învăţământ  biblioteconomic superior în R. Moldova) 390  Cultura informaţională a personalităţii sau alfabetizarea informaţională: formatul rusesc şi cel  internaţional al discutării problemei 1158  Cultura informaţiei: studii, cercetări, teorii şi practici 1174  Cultura în structurile infodocumentare: abordări etimologice şi ştiinţifice 650  Cultura şi conştiinţa naţională – factori ce ne reunesc 401  Cultura ştiinţifică şi comunicarea ştiinţifică – valori ale societăţii cunoaşterii 1280  Cum percep oamenii mari cartea, lectura, biblioteca... 280  Cum să găseşti o carte de… muncă? 1334  Cum să ne facem o vară de neuitat 1404  Cum se organizează o bibliotecă publică 169  Cum văd bibliotecile noastre... 70  Cumsecădenie şi inteligenţă, la fel de copleşitoare 212  Cunoaştem Chişinăul @CAIE 394  Curba vizibilității Bibliotecii Municipale 1711  Curier cultural şi profesional târgoviştean 831  Cuvânt despre o colegă 781  Cuvânt la 20 de ani ai Bibliotecii găgăuze „M. Ciachir” 1729  Cuvinte de recunoştinţă pentru un dar foarte preţios 257  Cuvinte şi imagini 1042, 1043, 1239, 1240  Dacă ar fi tăcere, cum ar fi ?... 111  Dacă vrei să reuşeşti, trebuie să fii bine informat 66  Daniel Corbu: cel suspendat între începuturi şi sfârşituri 1005  Datorită unei proze deprimante, am putut depăşi o stare de depresie... 768  Dăinuirea noastră prin carte 1426  Dăruieşte‐mi liniştea bibliotecilor tale 237  Dăruire totală idealului naţional 1427  De la „Transilvania” – în Transilvania 202  De la Eminescu pornire... 652  De la Grigore Vieru – imunitate 1503  De la mic la mare, îndrăgostiţi de Luceafăr 1342  De la viaţă, la transfigurarea artistică – teatrul: realism stilizat 487  De mică îi era drag teatrul 1074  De veghe în Templul Cunoaşterii şi Înţelepciunii 1428  De‐a pururi ziua cea de azi 1477  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

215 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Decanul de vârstă şi de onoare al bibliologiei noastre 1264  Decenii, ani, luni, săptămâni, sărbători tradiţionale, naţionale, zile internaţionale (mondiale),  comemorative şi profesionale 2008 798  Declaraţia ABRM 283  Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova a fost gândită de românii de pe ambele  maluri ale Prutului 1290  Declaraţia de la Glasgow privind bibliotecile, serviciile de informare şi libertatea  intelectuală 167  De‐o viață, arând pe ogorul limbii române 1521  Depăşirea de sine sau Cireșe pentru Mareşal de Ion Iachim 1507  Deschiderea colocviilor de vară la BM „B.P. Hasdeu” 1666  Deschiderea Filialei „Ştefan cel Mare” 288  Deschiderea spre lume a revistei BiblioPolis 1653  Despre „dificil, dar nu şi imposibil”: istorie, teorie, practică 710  Despre cel care a intuit calea veşniciei... 844  Despre corectori, cu plecăciune 802  Despre cum ni s‐a traumatizat memoria în comunism 1133  Despre geamuri sparte, teoria relativităţii, o şampanie pe patul de moarte etc. 515  Despre Ion Stoica sau despre polivalenţa trăită de esenţa eului în armonie cu realitatea 1405  Despre mâini şi dragoste 934  „Despre organizarea şi completarea Bibliotecei naciunali” de B.P. Hasdeu. Profesore la scoala  reale 404, 532  Despre suflet într‐o epocă de cataclisme economice 1588  Despre Vlad Pohilă & „BiblioPolis”... 1766  Destin halucinant 599  Destine neordinare – lansări memorabile 1689  Destinul Basarabiei în publicistica eminesciană şi cea din R. Moldova la începutul  mileniului III 593  Destinul tragic al românilor din Basarabia: 1812‐2012 1667  Deşi foarte iubită, dorită, solicitată de mulţi, Leonida era totuşi o mare solitară 1406  Deşteptarea fiilor rătăcitori 897  Deţine în bibliologia noastră o poziţie vădit inconfundabilă 294  Devotament şi dăruire profesiei alese 1265  Dezdemenţii 1545  Dezlegarea tainelor în poeme 1006  Dezvoltarea modelelor complexe de referinţe şi instruire pentru crearea comunităţilor  educate informaţional 1138  Dezvoltarea şi facilitarea parteneriatului profesional şi social – factori de promovare şi  comunicare a imaginii instituţionale 791 

216  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Dialoguri literare la Filiala „Alba Iulia” 1274  DIB ULIM a votat eEuropa! 98  Diferenţieri absurde şi păguboase, dar oricum sortite gropii de gunoi a istoriei : (împotriva  opoziţiei forţate „moldovenesc‐român”) 573  Dimensiunea etică a conflictului de bibliotecă 1495  Dimensiunea socială a bibliotecii publice în societatea informaţiei 67  Dimitrie Iov, remarcabil om de cultură şi politician de pe ambele maluri ale Prutului 1429  Din garda de onoare a bibliografilor noştri 1072  Din istoria serviciilor de referinţe 138  Din Olympia solie... 957  Din partea noastră 396  Din Silaba sufletului – o sărbătoare pentru suflet 1050  Din Ţara basmelor total fantastice... 711  Din viaţa culturală a Chişinăului la începutul sec. XX 1707  Din Zodia Mărţişorului cel purtător de noroc 553  Dinastie de cărturari bibliografiaţi 758  Dincolo de solitudinea cuvintelor se află înţelepciunea lor 1219  Diplomă de excelenţă 73  Discurs la deschiderea Bibliotecii „Ştefan cel Mare şi Sfânt” 308  Distincții pentru promovarea și cultivarea limbii române 1690  Distincţia internațională „Calitatea europeană” – Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” 72  Diversificarea serviciilor pentru utilizatori şi sporirea imaginii bibliotecii 1195  Diversitatea lingvistică – imperativ al timpului 123  Diversitatea modalităţilor de promovare a lecturii la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”   Doamna cărţii 1343  „Dobrogetia” salută Moldova 1320  Doi cornoveni – două destine împlinite 1149  Doina lui Eminescu caligrafiată de tineri plasticieni 901  Domnica Darienco. O evocare... 1121  Donaţie de carte Metropolitană la BP „O. Ghibu” 742  Donez cu bucurie din munca‐mi de asiduă cercetare... 1638  Dor 113  Două cărți dedicate Chișinăului 1727  Două concursuri inedite, mai mulţi lauri pentru tinere talente 751  Două decenii întruchipate în fapte memorabile 1522  Două decenii ne unesc prin cultură 1389  Două evocări, două „vase comunicante” 574  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

217 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Două veacuri şi mai bine de ortografie românească 324  20 de ani: e mult sau puţin? 1361  Dragile noastre animatoare ale frumosului estetic şi livresc! 74  Dreptul de împrumut public şi bibliotecile 670  Dreptul la copilărie 155  Drumul anevoios, dar şi fascinant, al cunoaşterii de sine 1220  Drumul lung prin labirintul creaţiei 1430  Drumul pătimirilor parcurs de o basarabeancă deportată în Siberia 1523  Drumurile Mareşalului au trecut şi pe meleagurile noastre 1641  Drumurile se fac mergând... 163  Dualul ex‐iugoslav: ieri şi azi, posibil şi mâine 575  Dublă cetăţenie... 1007  Dublă sărbătoare a fondării principalei biblioteci ştiinţifice din Chişinău 213  Dulce‐amar de poezie... 1683  Dulce‐amară, Bucovină 927  Dumitru Constantin Zamfir, cel zidit adânc în sufletele noastre 744  Dumitru Irimia 1019  Dumitru Matcovschi – portret în timp 1431  Dumitru Matcovschi, poetul reînviat care ne‐a readus Biblia în casă 960  Dumitru Zambiţchi – pedagog, savant, cărturar 1385  După un secol şi ceva, marele arheolog Ion Suruceanu, străin la el acasă 815  Duplex profesional : Focşani – Chişinău 380  E formidabil că ne‐am întâlnit... 353  Echipa „Hasdeu”: elemente constitutive și distructive 1607  Ecoul Eminescu la CAIE 337  Ecouri bibliografice sau biblioteci ştiinţifice cu statut de instituţie ştiinţifică 1073  Editura viitorului 766  Ediţii jubiliare 124, 912  Ediţii jubiliare ale Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova   Ei sunt ca noi, deşi‐s puţin mai altfel 1086  El crede într‐un Dumnezeu al bibliologiei 214  „El n‐a fost când era, el e când nu e...” 395  El, pelerinul din ceruri… sau Cel ce‐şi doarme somnul de nemoarte al vieţii 1619  Elaborarea modelului procesului de educare informaţională de către NHS Scoţia 1141  Elemente arhitecturale privind funcţionalitatea şi accesibilitatea bibliotecilor publice din  Republica Moldova 1160  Elogiu polivalenţei în munca de bibliotecar 712 

218  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Elogiul talentului de a evoca 1654  Emergența profesionistului perfect sau 23 aprilie sărbătorit de comunitatea bibliotecară cu  mult fast. Justificarea clipelor trăite 1563  Emil Gane 355  Emil Gane... o viață în alb și negru 1550  Eminescu (din nou) în portugheză 281  Eminescu în captivitatea „nebuniei” 1691  Eminescu, cel mai drag poet 369  Eminescu‐i vremea care vine! 795  Emoţii nemărginite şi neuitate pe autostrada 601 a Canadei 1471  Enescu – însăşi muzica : marea, imensa muzică 440  Enigma arhivei Petre Draganov 1551  Era o prezenţă unanim apreciată în viaţa noastră teatrală 1577  Ergonomia: un management bun al mediului de muncă 391  Erudiţie şi patriotism 534  Etymologicum Magnum Romaniae, un vis neîmplinit 1075  Eu am fost cu scânteia... 1708  Eu, bibliotecarul 962  Eugen Doga, compozitor, academician 654  Europa: ieri, azi, mâine 1432  Evaluarea climatului de comunicare în bibliotecă 254  Evaluarea complexităţilor cadrului de reglementare de bibliotecă (I) 822  Evaluarea complexităţilor cadrului de reglementare de bibliotecă (II) 823  Evaluarea nivelului de competenţă informaţională a beneficiarilor bibliotecii publice de  drept 339  Evaluarea serviciilor de referinţă 300  Evaluarea serviciilor on‐line ale bibliotecilor publice: cazul Bibliotecii Municipale  „B.P. Hasdeu” 1105  Eveniment mai rar: omagierea unei traducătoare 947  Evenimente importante ale anului 2006 398  Evenimentele din decembrie 1989 au fost planificate cu mult timp înainte, în afara  României 1204  Evoluţia Serviciului informaţii comunitare la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 1080  Ex‐libris 76  Exemplu de atitudine civică pentru generaţii (Ce ne spune o biobibliografie?) 1241  Exemplu de devotament uman, profesional şi instituţional 537  „Există o uimitoare unitate de limbă şi spirit a românilor din toate provinciile istorice... ” 932  Există o vocaţie de cititor, apropiată de cea de scriitor 497  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

219 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

„Experienţa basarabeană e una foarte bună...” 1388  Expoziţie‐colocviu 1763  Expresia „Cultura informaţiei”: relevanţă, probleme 1129  Expresivitate şi stil 1347  Extinderea serviciilor de bibliotecă 1013  Extras din Politica de editare a revistei de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării  BiblioPolis 1580  Fapte, nu vorbe 1020  Fascinanta lume a dicţionarelor 1111  Fascinat de lumina ce alimentează dinamismul creaţiilor 1407  Fără a avea o însemnătate politică... biblioteca publică este nulă 405  Fără de „O. Ghibu” viața noastră ar fi mai lipsită de rosturi 1655  Fărădelegea (altora) şi durerea (noastră), ca personaje literare 558  Felicitări revistei BiblioPolis care m‐a acceptat în familia sa 1504  Fenomenul informaţional pus în faţa interdisciplinarităţii, transdisciplinarităţii şi  multidisciplinarităţii 1408  Fenomenul Web 2.0 1014  Fericită împletire a performanţelor sportive cu cele de ordin spiritual 713  Festivalul cărţii 1362  Festivalul de carte evreiască la Chişinău 21‐28, oct. 2002 75  Festivalul Internaţional Lucian Blaga, ediţia a XXIII‐a, Alba Iulia, Sebeş – România 227  Ficţiunea realităţii 1701  Figură emblematică a intelectualităţii din Basarabia anexată URSS‐ului 1409  File de adio pentru Victor Dumbrăveanu 1352  File scrise citeţ pentru universul „texistenţial” românesc 786  Filiala „A. Mickiewicz” – harnic promotor al culturii și literaturii polone 1632  Filiala Maria Drăgan în sprijinul creativităţii copiilor 150  Fiţi abili! Fiţi receptivi!... 385  Flămând de lumină 943  Flori de recunoştinţă la Biblioteca evreiască 259  Florin Bogardo. In memoriam 1021  Dr. Florin Rotaru: „Rostul nostru pe pământ are mai multe legături cu liniştea iubirii  tainice” 1257  Fondul de bibliofilie contemporană 1335  Formarea erudiţiei: relaţia dintre capacităţile academice, practicile pedagogice în dezvoltare şi  designul bibliotecii 1101  Formarea imaginii Bibliotecii „Ovidius” în comunitatea chişinăuiană 1331 

220  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Formarea preţului pentru serviciile de bibliotecă. Sugestii şi practici 117  Forumul celor mai fideli cititori ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” 1242  Forumul de discuţii 1059  Franţuzul nostru de la Chişinău 1524  Frate cu laconismul 1233  Frumosul renaşte legendele, scoţându‐ne din amorţire 475  Gagiu Valeriu. In memoriam 1157  Galeria bibliologilor români 349  Gândirea filozofico‐bibliologică a lui Mircea Eliade 115  Gânduri aniversare pentru diriguitoarea relaţiilor cu publicul 907  Gânduri aniversare pentru Elena Roşca 538  Gânduri după întâlnirea de la Chişinău 1345  Gânduri pentru voi... 489  Gândurile noastre toate – despre bibliotecă, despre carte 258, 260, 275, 305, 336, 359  Generaţia – veşnica repetiţie a vieţii 1115  Generozitatea talentului şi recunoştinţa urmaşilor 383  Gheorghe Codreanu 356  Ghidul caracteristicilor programelor de educare informaţională care ilustrează cele mai bune  practici 1159  Gheorghe Dinică. In memoriam 966  Gimnazist la Chişinău – student extern la Universitatea din Harkov 140‐142  Glorie de o zi 1067  Good bye, biblioteca?! 1662  Greu estimabila valoare a instituţiilor de cultură 441  Grigore Grigoriu : „Zilele din palmă‐n cer îmi zboară” 914  Grigore Vieru – ecoul demnităţii naţionale 1467  Grigore Vieru, dăinuind încă aievea printre noi... 1318  Grigore Vieru: „Letonii, dar şi ceilalţi baltici, lucrează în cultură aidoma naturii” 1287  Grigore Vieru: Om al Anului şi al Dragostei 889  Grupul‐ţintă: limbaj şi etichetă 181  Gustul amărui al merelor moldoveneşti, la răscrucea sec. XX‐XXI 576  Harul de jurnalistă pus în serviciul bibliotecii 1221  Hasdeu merită să fie studiat mai mult, adus în actualitate mereu 767  Hasdeu şi obiceiele juridice 756  Hasdeenii – între abisal şi tragic 222  Hărăzită pentru a munci în slujba cărţii 533  Herta Müller şi tema românească 1137  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

221 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

„Hibridizarea” bibliotecii – rod al vieţii ori „sâmbure‐al pieirii” 663  Hoitarii 1384  Hotărârea AŞM cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940 1097  I‐a părut rău după viaţă... 373  Ianoş Ţurcanu: „Viaţa mea e doar iubire” 1487  Iarăşi şi iarăşi despre celebrul nostru scriitor‐savant 714  „Icoana stelei ce‐a murit încet pe cer se suie...” 918  Identitate şi cunoaştere în proza clasică a copilăriei 372  Identitatea limbii şi a poporului nostru 1336  Identităţi literare – 2011 (I) 1702  IFLA – 2004: „Între pereţii informaţiei şi libertăţii” 295  IFLA pentru susţinerea dezvoltării 177  IFLA: Bibliotecile şi libertatea intelectuală 85  Ilustrul poet al Romei antice 1116  Imaginea – prioritatea managerială strategică a BM „B.P. Hasdeu” 983  Imaginea bibliotecarului BM: responsabilitatea personală şi instituţională 982  Imaginea bibliotecii este de neconceput fără contribuţia energică a angajaţilor ei 1062  Imaginea bibliotecii publice – o percepţie socială 168  Imaginea bibliotecii se consolidează prin relaţiile de parteneriat 946  Imaginea este un capital aflat în slujba bibliotecii 1175  Imensurabila inspiraţie eminesciană (Răsărit de Luceafăr – dezbateri juvenile) 1249  Imn cărţii 928  Impactul benefic al simbiozelor sau Adrian, creatorul polifonic 860  Impresii de la Conferinţa internaţională Crimeea‐2003 201  Impresionată manifestare omagială 630  In memoriam Traian Brad 99  Inaugurare cu eforturi comune: Focşani‐Chişinău 360  Incurabilă, „națională”, meteahnă? Vitregie? Bădărănie? 1508  Incursiuni în lecturi estivale 229  Informarea legislativă – instrument de realizare a drepturilor cetăţenilor 289  Informarea legislativă – provocare la participare activă 185  Informaţia economică – element important al sistemului comunicaţiilor sociale 1323  Ingmar Bergman a murit calm şi liniştit pe insula lui 672  „Inima”. Gânduri de licean despre Nichita Stănescu 490  Inovarea continuă 1325  Inovaţia în management – responsabilitatea managerilor 1364  Instituţia care învaţă: designul instruirii continue a adulţilor 276 

222  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Instruirea pentru educarea informaţională în bibliotecile din SUA 1263  Instrumente promoţionale în bibliotecă 230  Intelectualul, un criteriu al realităţilor 340  Interferenţa programelor culturale cu lectura copiilor 908  Intraţi într‐o bibliotecă... 138  Introducere la Eliade, Ionesco şi Cioran 653  Invidia 1421  Invitaţie la Oslo : IFLA 2005 412  Invitaţie la lectură: lecturi eminesciene 166  Ioachim Crăciun şi şcoala bibliologică românească 388  Ioan Adam, portret de creaţie 825  Ioan Bianu – „un mare suflet şi un mare exemplu” 603  Ioan Ianolide : Întoarcerea la Hristos 1344  Ion Creangă, omagiat la 175 de ani de la naștere 1709  Ion Madan 471  Ion Vatamanu, cel care a studiat valenţele lumii 1636  Ipoteze provocatoare 535  Ispita limpezimilor infinite 893  Istoria ca o formă a justiției 1589  Istoria care doare 1568  Istoria şi cultura naţională în miniatură ar merita o atenţie mai mare 272  Îmi place ceea ce fac anume aici – la Biblioteca „Hasdeu” 1627  „Împătimită de vibraţia coloristică, de armonie, de echilibru, de texturi plastice”   Împliniri şi performanţe ale bibliotecarilor şi bibliotecilor din sistemul BM „B.P. Hasdeu” 408  Împrumutul de cărţi la domiciliu în cadrul bibliotecilor. Reglementări juridice actuale 805  Împrumutul la domiciliu – un serviciu indispensabil la Biblioteca Publică de Drept 303  În amintirea scumpei Nataşa... 407  În căutarea idealului cultural 53  În căutarea unui echilibru informaţional 902  În continuă creștere calitativă 1744  În faţa valului de resurse informaţionale 463  În „goana internetului”, să nu neglijăm unele realităţi netrecătoare 1022  „În lume‐atât de singur şi‐atâta de strein...” 811  „În mine bate inima lumii...” 1144  În ospeţie – revista bibliotecarilor din Ucraina 253  În Polonia, Galaxia Gutenberg se ţine tare... 1065  În preajma cărţii oamenii devin mai buni... 474  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

223 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

În societatea modernă, biblioteca şi bibliotecarul nu sunt un lux, ci o necesitate absolută 145  „În societatea noastră, biblioteca este singura instituție democratică” 1608  În SUA am văzut, realizat şi funcţional conceptul „Biblioteca – centrul comunităţii” 296  În urma unei opriri cardiace, a plecat pentru totdeauna... 715  În viață nu contează unde te afli, ci pe cine ai alături 1615  Înălţarea spre Hasdeu a lui Ioan Mânăscurtă 862  Încă o bibliotecară împătimită de ştiinţă 629  Încă o realizare editorială de excepţie a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti 984  Încă un enciclopedist uitat 1552  Încă un sat şi‐a găsit cronicarul 1112  Închinare la Luceafăr 387  Îndemn pentru carabinieri: să citească, să scrie și să vorbească românește 1692  Îndureraţi în Piaţa Diolei... 1309  Îngemănarea muzelor la Tabor 716  Îngerii l‐au strigat pe „Frumosul nebun al marilor oraşe” 1363  1 Decembrie la Alba Iulia... 462  Întâlniri şi contacte în Bulgaria 354  ...Între cuvintele proprii şi cuvinte tălmăcite 577  Întregirea tabloului publicisticii lui B.P. Hasdeu 223  Întreprinderea Editorial‐Poligrafică „Ştiinţa” 122  Într‐o zi de ianuarie... 235  Îşi împlineşte cu demnitate rostul în bibliologie 1023  Îţi pun la dispoziţie aripile mele mult încercate şi răzbătătoare 916  Jan Cicinowski, un regizor polon al teatrului rus din Chişinău 1386  Jocul cu molii 1393  Justificarea clipelor trăite 1564  La Bălţi, fără complexe provinciale... 442  La BM m‐au învățat să fac și să accept schimbări radicale 1585  La „Capşa”, unde vin toţi seniorii... 549  La 50 de ani, peste 1000 de lucrări tipărite 443  La Constanţa, nişte zile ce nu se pot uita... 231  La cumpăna dorului 793  La dispariţia unui suflet generos – Alexandru Gromov 1445  La masa tăcerii cu Gheorghe Budeanu 1243  La mijloc de an aniversar 125  La mulți ani, revista mea de vis! 1760  La o aniversare, Ion Daghi în trei ipostaze 1250 

224  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

La o cafea, cu nuvele noi de Ghenadie Postolache 717  La o „masă rotundă” cu tinerii 942  La Sediul Central, sfidând gerurile de afară... 578  Lansare în Casa Sufletului... 1251  Lansarea monografiei oraşului Floreşti 820  Lansarea unui nou manual: Metodica predării literaturii române 1051  Lansarea unui... Tărăboi... 1052  Laturi ale adevărului, care scânteie... 444  Laudatio pentru BiblioPolis 1626, 1753  Laudă cărţii (încă și mai concret: trăiască prietenia de nezdruncinat dintre moldoveni și  lectură!) 997  Laureaţii Salonului Internaţional de Carte, ediţia a 19‐a, consacrată Anului Eminescu 1181  Lazăr Ciobanu, un exemplu rarisim de cumsecădenie, erudiţie şi pioşenie 810  Lăcaş al spiritualităţii luminat de Eminescu 48  Lăcaș cu comori și vrednice lucrătoare 1624  Lector fără voie 633  Lectoriile ca posibilitate optimală de promovare a cunoştinţelor în bibliotecă 1721  Lectorul viitorului 666  Lectura 678  Lectura chişinăuienilor, acum un secol, la biblioteca orăşenească 985  Lectura în spaţiul nostru 516  Lecturi ziditoare de suflet 935  Lecturile bune rămân aceleaşi 273  Lecturile lui Mihai Eminescu la Viena și Berlin 1513  Lecţie de bunătate şi omenie 236  Legământul şi dragostea poetului 1433  Leonid Cemortan. In memoriam 989  Leonida Lari. In memoriam 1372  Leonida – turn de lumină între lut şi stea 1620  Leons Briedis, meşter mare, zidar de punţi spirituale 1024  Libraria – pro studiul şi cercetarea în bibliologie 1331  Library, information science & technology abstracts (LISTA) – o bază de date pentru  bibliotecari 484  Liceenii alolingvi doresc să‐l cunoască pe Eminescu 282  Lilli Promet, cea care ne‐a iubit... 697  Limba maternă – salvarea dintâi 1123  Limba română – obiect de studiu şi cercetare în lume 116  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

225 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

„Limba română ne‐a umplut golul străinătăţii” 1140  Limba română, oastea noastră naţională 1088  Limpezimea din vechile oglinzi 640  Linii directoare pentru legislația şi politica de bibliotecă 192  Lira în patru puncte cardinale – cartea deschisă şi pentru Basarabia 1252  Liviu Hâncu, pe o cărare în urcuş a picturii 863  Locul de muncă – Biblioteca Municipală. Gradul de identificare cu instituția 1531  Luceafărul, cel mai lung poem de dragoste 991  Lucian Blaga comemorat la „Transilvania” 1446  Lucrări ce configurează imaginea multidimensională a bibliotecii 998  Ludmila Bulat la vârsta eleganţei 1165  Lui Ştefan Vodă închinare 285  Lume bună la glume se adună 1447  Luminile și umbrele Basarabiei 1668  Lumina cărţii 679  Maci roşii pe altarul ţării 753  Magia numerelor sau gânduri frumoase despre colegii noştri (II) 510  Magul de la Câmpina în umbra călăului 763  Mai aproape de interesele colegilor de breaslă 277  Mai întâi a fost… biblioteca 890  Mai mult decât o bibliografie 579  Mai noi aberaţii imperialiste 1296  Maistru, dar şi calfă 600  Management of change in the 21 century libraries and information centers 1497  Managementul cunoaşterii la Biblioteca Municipală: repere despre campania „O oră de  formare în fiecare zi” 651  Managementul relației cu utilizatorii (sau fidelizarea utilizatorului) la Biblioteca Municipală  „B.P. Hasdeu” 1176  Managementul resurselor umane în bibliotecile din Republica Moldova: abordare teoretico‐ metodologică 1177  Manageră performantă sau Despre arta conducerii 610  Manifestări etnoculturale la Biblioteca ucraineană 366  Manifestul bibliotecilor multiculturale IFLA 992  Manifestul de la Alexandria privind bibliotecile şi societatea informaţională în curs de  dezvoltare 554  Manifestul de la Oeiras. Agenda PULMAN pentru e‐Europa 197  Manifestul domeniului public 1182 

226  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Manifestul IFLA pentru Internet 107  Manifestul pentru creativitate şi inovare în Europa 993  Marele nostru noroc de a‐l avea pe Valentin Mândâcanu 1222  Maria Cebotari : sentimentele trec dincolo de cuvinte... 1089  Mazilul din Codreanca (amintiri din copilăria mea de publicist III) 1725  Mă simt excelent în acest refugiu cultural al chișinăuienilor 1532  Măcel în URSS 1085  Mărțișoare pentru Eugen Doga, la încă o frumoasă aniversare 1656  Mărţişoare pentru bibliotecare 325  „Mărul de aur” din cea mai mare bibliotecă a Rusiei 788  Măsoară şi apreciază: dimensiunile activităţii BM : (Bibliotecarii, câștigători ai competițiilor  locale și naționale în 2005) 511  Mânaţi de dor pentru al Bucovinei Nord... 719  Mândria chişinăuienilor, gloria artei muzicale româneşti 371  Mediile virtuale şi bibliotecile: viaţa virtuală (second life) în calitate de catalizator pentru  inițiativele de educare vizuală din campus 1171  Memento: Stănescu Nichita – strict necesar 555  Mereu inspirat, artistul 1025  Mereu în actualitate, viaţa şi fapta lui Ştefan cel Mare 363  Mereu în anotimpul belşugului 1348  Mesajul mesei rotunde „Educaţia profesională şi etica specialistului de bibliotecă: probleme şi  soluţii” 1135  Methods for demonstrating the value of public libraries in the UK: a literarure review 1698  Mi‐am deschis sufletul ca în oglindă 1253  „Mi‐e viaţa ca o aşchie de stâncă...” 1163  Mihai Cimpoi are un viitor mai mare ca trecutul 1609  Mihai Cimpoi la 60 ani 109  Mihai Eminescu – sens, timp şi devenire istorică 796  Mihai Eminescu al vremii noastre 1145  Mihai Eminescu în viziunea lui Mircea Eliade 310  Mihai Eminescu, poetul visător 958  Mihai Volontir: „Demnitatea, dacă o ai, eşti om, dacă nu – nimic nu e!” 1090  Mihail Bahtin, savant de talie universală 645  Mihail Sadoveanu – „Fiul ţărăncii” din Verşenii Mirosloveştilor 1206, 1207  Mii de invocări 1258  „Mii de minţi şi inimi trăiesc lângă tine”, Bibliotecă Municipală... 718  Mila Ucikovski 421  Minunata aventură a lecturilor 427  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

227 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Mircea Eliade şi regenerarea cosmică 739  Mitul cărţii 148  Moare civilizaţia cărţii? 674  Moartea Poetului, afirmarea literaturii 1026  Model de fidelitate în profesia aleasă 1333  Modelarea spirituală prin carte 895  Modelul (multiplu) Tomas Venclova la Chişinău : Ne‐a vizitat unul dintre cei mai mari poeți ai  contemporaneității 864  Modelul experențial al activității bibliotecare 1610  Momente iluminatoare 384  Monolog interior al unui e‐book 1349  Moş Ilie Vlas şi Unirea 1128  Mult stimate Domnule Profesor Ion Stoica 539  Mulțumesc întâmplării, „Meşterul cel tainic şi iscusit al lui Dumnezeu” (se dedică Doamnei  Ninela Caranfil, Artistă Emerită) 1399  Munca socioculturală şi de recreere în bibliotecile şcolare 1068  Muzicianul academician: o biografie neromanţată 661  Naşul spre lumină 779  Natura, cultura şi scriptura – componente ale unei vieţi de tehnocrat 807  Născocite din cap 1767  „Ne‐a luminat viaţa prin scrierile sale, prin însăşi prezența sa aici...” 1027  Ne‐a părăsit actorul – „cel mai iubit dintre pământeni” 865  Ne‐a părăsit Glebus Sainciuc 1630  Ne‐a părăsit Ion Borşevici 1410  Ne‐a părăsit marele scriitor kirghiz Cinghiz Aitmatov 866  Ne‐a părăsit Virgil Bulat 1211  Ne‐a părăsit, copleşit de frumoase proiecte de creaţie... 611  Neastâmpăr profesional sinonim cu reuşita instituţională şi individuală 986  Nebănuitele preocupări ale Ninelei Caranfil 1044  Neglijat, ignorat ani la rândul – Testamentul lui Ştefan cel Mare și Sfânt 1509  Nelly Ţurcan la frumoasa vârstă a profesionalismului 1178  Nemurirea Bibliotecii 64  Nemurirea prin carte 664  (Ne)recunoştinţa urmaşilor 1461  Nerva Hodoş 193  Netrecătoarele splendori ale limbii române 1693  Nicolae Dabija, într‐o „vizită poetică” la Mirosloveşti 1009  Ninela Caranfil ne‐a adus în suflete Psalmii lui David 1045 

228  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Noi adevăruri despre falsul eliberator al popoarelor 1582  Noi donaţii de carte: de la Sadoveanu – la Ghibu 364  Noi ediţii Hasdeu la „Știința” 842  „Noi”. Gânduri de licean despre Nichita Stănescu 614  Noi informaţii senzaţionale despre Eminescu 162  Noi intrări în colecţia BM – donaţii de la Institutul Cultural Român 422  Noi publicaţii bibliografice din Polonia 1411  Noi standarde de deservire a invalizilor 291  Notă‐comentariu 622  Note de călătorie 1350  Note pentru o tipologie a lecturii 847  Notiţe la Tema pentru acasă (sau de la cititor omagiu) 1208  Noul roman al lui García Márquez, piratat înainte de lansare 306  „Nu atât Paul Goma are nevoie de noi, ci noi avem nevoie de el...” 1150  Nu m‐am trudit degeaba… 1694  Număratul învingătorilor 126  „...Numele vechiu și mai direptu iaste rumân...” 1536  „Nu‐mi pare rău că sunt țăran” 1525  O abordare din perspectivă dialogică a romanului Zbor frânt de Vladimir Beşleagă 953  O actriţă – simbol al omului frumos... 1199  O altă realitate, în provincie 1276  O amintire care dăinuie 1695  O aniversare este o pledoarie pentru bibliotecă, adică pentru utilizatorii și prietenii ei 1611  O aniversare inventată 1036  O armă de neînvins 1284  O ascensiune uimitoare: de la Jdanov la Hasdeu! 609  O bibliotecă comunală ce tinde spre modernitate 250  O bibliotecă comunală pe malul Nistrului 361  O bibliotecă devenită simbol al atracţiei polilor 559  O bază de date în continuă evoluţie 564  O bibliotecă ce descoperă şi promovează talente 1457  O bibliotecă comunală pe malul Nistrului 361  O bibliotecă de succes: abordarea activităţii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” în viziune de  marketing 62  O bibliotecă devenită simbol al atracţiei polilor 559  O bibliotecă sătească cinsteşte numele eminescologului George Munteanu 619  O bibliografie jubiliară 1139  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

229 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

O carte al cărei titlu se vrea o realitate palpabilă 1223  O carte captivantă ca un roman poliţist 922  O carte care te concentrează asupra celor esenţiale 1559  O carte care te găseşte... 1200  O carte de suflet 1422  O carte istorică destul de valoroasă 1726  O carte mare cu destin de om 649  O carte‐monument al unei epoci tulbure 773  O Casă a Cuvântului Românesc mereu viu 215  O categorie specifică de cititori: chişinăuienii 326  O călăuză spre performanţe 1418  O cetate ce se zbate 944  O conferinţă. Un manifest. O e‐Europă 175  O discipolă a bibliotecarului Eminescu 1326  O doamnă, o biografie, o bibliografie – şi toate trei pe nota maximă... 580  O dragoste fără sfârşit pentru plaiurile natale 581  O ediţie monumentală a Cărţii Cărţilor 118  O enciclopedie culturală a Moldovei 1737  O floare pentru un redactor 774  O generatoare de idei frumoase, pe care le realizează pe potrivă 499  O instituţie ce cunoaşte diferenţa: Școala de Bibliologie şi Știiința Informării din Bloomington,  statul Indiana, SUA 402  O instituţie modernă : Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 131  O istorie fascinantă a sufletului omenesc în calea lui spre Dumnezeu 496  O lansare de carte – o întâlnire de suflet 228  O lecţie de filozofie „populară” 1003  O lucrare biobibliologică sortită succesului 1351  O lucrare elaborată şi dedicată omului care gândeşte 1332  O lume a cărţilor în diferite limbi 239  O mare reverenţă Doamnei conf. univ. dr. Lidia Kulikovski 1382  O naţiune imaginară: Basarabia, mon amour 423  O nelegiuire 693  O nouă abordare a excelenţei – calitatea personalului 164  O nouă antologie Eminescu, prezentată la Filiala „Liviu Rebreanu” 1696  O nouă etapă în activitatea Bibliotecii Publice „Ovidius” 374  O nouă generație de servicii inițiate la Filiala „O. Ghibu” 1742  O pasăre rară în grădina literaturii basarabene 1224 

230  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

O personalitate misterioasă 1553  O picătură în Marea Informaţională... 1412  O pledoarie tulburătoare, deci și extrem de convingătoare, pentru Maramureș 1657  O posibilă carte de vizită a bibliotecii noastre 752  O prezenţă remarcabilă a Chişinăului la Târgovişte 491  O primăvară de lansări de carte de bun augur 1434  O rază de iluminare culturală şi spirituală 688  O realizare de seamă pe tărâmul bibliologiei 582  O reconstituire a vieții și activității lui Ion D. Sîrbu 1669  O revistă a luminării noastre spirituale şi naţionale 819  O reverie transcencontinudentală 327  O revistă ca o bibliotecă... 1572  O revistă ca un antidot împotriva prăfuirii cărților 1590  O revistă contemporană, distribuită pe diverse meridiane ale lumii 1764  O revistă din Basarabia şi conştiinţa românităţii 1769  O revistă inteligentă, pentru oameni inteligenți 1541  O sărbătoare de suflet la Filiala „Târgu‐Mureş” 1011  O scriitoare ale cărei texte sunt greu definibile chiar şi pentru Juriul Nobel 328  O scriitoare rară, printre cărţi rare 583  O scrisoare a Dariei Harjevschi adresată lui A.A. Kociubinski 106  O singură literatură română sau aproape un secol în singurătate 464  O situaţie tristă şi leac pentru ea 1714  O solidă donație pentru Biblioteca Municipală 1658  O strategie promiţătoare: i2010 541  O succesoare demnă a Dariei Harjevschi 557  O surpriză de pe plaiuri vrâncene: revista Lector 445  O sursă sigură de documentare pentru lucrătorii culturii 1621  100 de personalităţi notorii ale neamului 585  125 de ani de lectură publică la Brăila 540  „O şansă pentru cartea din Basarabia” 1360  O şansă sigură pentru dăinuirea noastră 586  O şansă sigură pentru formarea intelectului: biblioteca 1028  O viață printre cărți 1574  O viață trăită și povestită în versuri 1537  O viaţă dăruită exemplar Bibliotecii şi cărţii 587  Oameni şi cărţi: după 20 de ani 838  Odă bibliotecarilor: sărbătoarea profesională Ziua bibliotecarului 307  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

231 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Odiseea unei munci titanice 311  Oglinda fermecată a românimii nord‐bucovinene 1413  Oglinda sufletului unui apărător al fruntariilor de est ale românismului 816  Om cu inimă mare 425  Omagiindu‐l pe Ştefan cel Mare şi Sfânt 344  Omagiu bălţean unui savant de la Chişinău 720  Omagiu unei cărţi şi celui care a scris‐o 1448  Omul‐liant, Lidia Kulikovski 1298  Omul din grădina Maicii Domnului 945  Omul din împărăţia cărţilor 840  Omul – simbol 1543  Oportunităţile 2002 pentru bibliotecarii BM 81  Ora eseisticii de vârf într‐o eră barbară 584  Oraşul adolescenţei lui Bogdan Petriceicu Hasdeu: Drumurile spre Hasdeu, la Chișinău, duc la  Biblioteca Municipală (I), (II) 302, 418  Oraşul copilăriei mele 1302  Oraşul meu, iubirea mea... 1475  Organizarea lecturii pentru copii 313  Orice anotimp este bun pentru lecturi 446  Orice lucru poate povesti istoria tuturor lucrurilor (Biblioteca Universitară din Bălţi la 60 de  ani) 392  Ovidiu – primul poet modern din Antichitate 642  Ovidiu basarabean, Anatol Ciocanu… 1728  Ovidiu Creangă la 90 de ani 1311  Oxana Bondarciuc – liderul societății poloneze „Polska Wiosna w Moldavii” 1633  14 biblioteci de drept = 1 consorţiu 80  Panteonul cuvintelor 624  Paradigme şi tendinţe în informarea şi comunicarea ştiinţifică 1281  Paradis ar putea fi şi titlul unei vizite de documentare... 680  Paradisul „Solitudinii optimiste” 734  Paradoxuri poetice din Libretele Elenei Vizir 341  Parteneriat între bibliotecă şi sociologie 1081  Parteneriat profesional practico‐ştiinţific sau învăţământul biblioteconomic la vârsta  maturităţii 1136  Parteneriatul – cultura promovării bibliotecii în comunitate 1482  Participăm la modelarea vieţii chişinăuienilor 297  Paşaportul rusesc al lui Hasdeu 426 

232  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Patrimoniul municipal în prezentare virtuală 1292  Patrimoniul SUA – bibliotecile, seminar de diseminare organizat de DIB ULIM 189  Paul Goma despre un alt aspect al șovinismului rus 1510  Paul Goma, uşa noastră cea de toate zilele spre lumea liberă 1203  Paul Mihail (Mihailovici) 472  Păpuşa de cârpă 108  Pe mine verde m‐au rupt... 936  Pe urmele Maestrului, la Fălticeni 447  Pe urmele unor mari lexicografi români... 721  Pecha Kucha – format japonez de prezentări 1401  Pelerin prin românime 867  Pentru ce Hasdeu? 749  Persoane dezavantajate: Acţiunea afirmativă a bibliotecilor din învăţământ 100  Persoanele dezavantajate: limbaj şi etichetă 89  Perspectiva eminesciană a Neamului românesc (văzută din Basarabia) 1259  Perspectivele activităţii Cenaclului literar Sic cogito 342  Peste timpuri şi generaţii, Luceafărul... 594  Petru Movilă, în slujba ortodoxiei răsăritene 699  Pilonii de rezistenţă ai bibliotecii: ieri, azi, mâine 1414  Piloţii orbi ai României 1576  Piţigoiul Zbanţ şi‐a luat zborul prin capitală... 704  Plan strategic 2009‐2011 1212  Planul de acţiune Oeiras 208  Pledoarie pentru umanizarea chimiei, a ştiinţei, a societăţii 722  Pledoarii în toamnă târzie 1435  Pledoarii pentru un jurnalist de calitate 216  „Poate cea mai complexă personalitate culturală din Basarabia” 868  Poate nu prea mult, dar edificator 723  Podul de cărţi „Târgu‐Mureş – Chişinău” 1269  Podurile de flori mai sunt trecătoare 658  Poesii de Mihai Eminescu 1743  Poeta supranumită „Ioana d’Arc a Basarabiei” 1312  Poetul duminicilor şi al altor lucruri sacre 1470  Poetul Grigore Vieru „trece Prutul”: de la Alba Iulia la „Alba Iulia” 1538  Poetul Grigore Vieru: „Minunea Neamului românesc, limba romană” 1491  Poetul Ion Stoica – un stilist de marcă 1685  Poetul în postură de Faust XXI 1547  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

233 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

„Poetul sub fiorul timpului” 732  Poeţi basarabeni acasă la... Târgovişte 329  Poezia ca profilare – Ion Stoica 1686  Poezia Stelianei Grama emană lumină 1317  Politica calităţii în contextul managementului schimbării 278  Poster la un colţ de stradă... 817  Post‐scriptum : À propos şi de stil, şi de om 724  Povestea – drum spre cunoaştere şi metodă de instruire 409  Povestea vorbelor, citită de Constantin Stan 880  Povestirile lui Anatol Moraru tentează 1670  Povestitorul 785  Poziţia dascălului naţional Nicolae Iorga faţă de răscoala din 1907 1289  Precizări necesare 1659  Precuvântare: Sadoveanu la Chişinău 448  Predarea deprinderilor informaţionale grupurilor mari în timp scurt şi cu resurse limitate 1286  Prelegeri universitare utile şi agreabile nu numai tinerilor studioşi 190  Premiile Salonului Internaţional de Carte pentru Copii, ed. a IX‐a, 13‐16 aprilie 2005 458  Premiile Salonului Internaţional de Carte Românească 881  Premiul Nobel pentru o scriitoare originară din România 1225  Premiul Nobel pentru literatură 2010 acordat unui latinoamerican: Mario Vargas Llosa 1307  Premiul I pentru rev. BM „B.P. Hasdeu” BiblioPolis 1747  Preot suprem în Templu Cărţii 601  Preoţi din Malanéţ 505  Presa basarabeană: schiţe de proiect pentru elaborarea surselor informative 243  Presa basarabeană... 206  Presa din Basarabia – cea care a ţinut vie flacăra ideilor naţionale 524  Preşedintele Mihai Ghimpu a semnat decretul privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept  Zi a ocupaţiei sovietice 1232  Preţul memoriei 898  Preţuri fantastice pentru manuscrise de scriitori contemporani 119  Prezenţa omului spiritual la Iurie Colesnic 461  Prezenţe basarabene pe plaiuri bihorene 1029  Prezenţe ovidiene în poezia contemporană 1183  Prilej pentru o sărbătoare de suflet 1053  Prima acasă, prima la locul de muncă 1056  Prima bibliotecă digitală mondială 1038  Prima dată la bibliotecă 346 

234  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Primarul Nicolae Costin sau schimbarea la faţă a Chişinăului 1226  Primăria Chişinăului într‐o ipostază inedită: (co)editor 350  Primăvara chitarelor care plâng 896  Primul calendar Grigore Vieru 1039  Primul curs online pentru bibliotecari – Dreptul de autor pentru bibliotecari 1596  Prin carte dăinuieşte spiritualitatea umanităţii 271  Prin Polonia: Biblioteca Naţională, sanctuar al spiritului polon 542  Prin Polonia: Biblioteca Publică din Varşovia 543  Principala bibliotecă a oraşului în viața noastră 628, 643, 647, 665, 671, 689, 694, 725, 745, 761  Prinos al utilizatorilor BM la aniversarea capitalei 1458  Printre cărți anii sunt clipe 1625  Priorităţile profesionale IFLA 120  Privată de bucuriile copilăriei, recompensată de frumoase împliniri literar‐artistice 1266  Problema mea 999  Probleme ale formării culturii informaţionale 1172  Producția științifică în contextul provocărilor și efectelor accesului deschis 1734  Producţia de carte în SUA 459  Prof. Ion Stoica în ipostază... lirică 449  Prof. univ. dr. Ion Stoica: „Am crezut şi cred mereu în victoria binelui, oricâte eşecuri ar  interveni pe parcurs” 1465  Profesorul Vasile Şoimaru printre românii din jurul României 803  Programe de lectură şi instruire pentru copii în SUA 298  Programe şi activităţi de promovare a bibliotecii şi a lecturii pentru copii 951  Programul activităţilor prilejuite de 125 de ani de la deschiderea Bibliotecii Municipale  „B.P. Hasdeu” 121  Progresul individual sub semnul egalității cu progresul instituțional 1533  Proiect de colaborare între asociaţiile română şi franceză în materie de dezvoltare a  competenţelor şi a certificării profesioniştilor români în domeniul documentării şi a  bibliotecilor (CERTIDoc) 894  Proiectul EuropeanLocal în România 1267  Proiectul scoţian de educare informaţională: colaborarea cu partenerii pentru educarea  informaţională în Scoţia 1170  Promotor al balcanismului literar, a avut admiratori fanatici... 1209  Promovarea lecturii pentru copii: paradigma bibliotecilor germane 1481  Propagator dezinteresat al valorilor spirituale germane 612  Prozatorul Anatolie Paniș 504  Publicaţii electronice în colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” 68  Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” 1758, 1759  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

235 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Publicistul potrivit la timpul potrivit 1030  Publicitatea, un mijloc eficient de implicare promoţională 1063  Publicul cititor şi potenţial al bibliotecilor 635  PULMAN – o şansă pentru bibliotecile publice 82  PULMAN XT şi bibliotecarii din Moldova 83  Punţi culturale peste Prut 1464  Puterea Credinţei 737  Quo vadis, România? 1671  Radmila Popovici‐Paraschiv, o speranță a literelor basarabene 1672  Radu Cârneci: fişă biobibliografică 782  Rafturi 681  Raisa Puşcaşu. In memoriam 220  Ralf Parve, un longeviv al literelor estone 1031  Ranganathan – aniversarea unui mare bibliolog al sec. XX 682  Răpus de inimă, ne‐a părăsit George Pruteanu... 869  Realismul „capitalist” în texte (post)moderne 747  Realizarea programelor de educare informaţională în contextul reţelelor sociale şi al  perspectivelor interculturale 1190  Reaprindeţi candela... 203  Recitindu‐l pe I. Kant 312  Recomandările Grupului cu responsabilităţi sociale IFLA 224  Recordmenii fotbalului moldovenesc 1339  Recrutarea şi selectarea personalului 165  Rectificări necesare în legătură cu valorificarea bibliografiei şi creaţiei eliadeşti 669  Redeschiderea oficiului copii – prilej de sărbătoare şi bucurie pentru micii cititori 1270  Reflecţii aniversare 726  Reflecţii pe marginea unei cărţi cu multe, foarte multe întrebări... 987  Reflecţii pe marginea unei scrisori cu lecturi recomandate 217  Reflecţii teoretice privind calitatea de bibliotecă 481  Regele Carol I 1383  Reîntregirea nu se aşteaptă la rând 1703  Reînvierea Păsării Phoenix 1327  Reîntoarcerea dacilor sau istoria românilor între adevăr şi uragane 1356  Relaţia dintre educarea informaţională şi managementul cunoaşterii 1152  Remodelând „Comedia umană”... 1313  Renaşte ca Pasărea Phoenix din scrum 1387  Repere şi soluţii 1355 

236  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Replica de la CALIMERA la iniţiativa UE i2010 privind bibliotecile digitale 597  Responsabilitate, omenie, perseverenţă, viteză, calitate... 544  Responsabilitatea socială a bibliotecii publice – o sinteză între cunoaştere şi acţiune 101  Retorica – pentru studenţi şi nu numai... 757  Revista BiblioPolis în contextul ştiinţelor informării 1436  Revista BiblioPolis, subiectul unei teze de licență 988  Revista care ne sprijină să nu cădem 1527  Revista Nouă, o serie nouă 330  Revista română de istorie a presei 1234  Revista Şcoala basarabeană (1933‐1940) 909  Revista Viaţa Basarabiei (1932‐1944) la 75 de ani de la întemeierea remarcabilei publicaţii 759  Revistele biblioteconomice din Moldova ca mijloc de comunicare ştiinţifică 1282  Rezistenţă prin literatură şi artă 1032  Rezoluţia Congresului V al bibliotecarilor din Republica Moldova Chişinău,  26 noiembrie 2004 343  Rezolvarea unei criptograme: Constantin Hanaţki : (certitudini şi ipoteze pe marginea unei  scrisori inedite) 419  Rigorile internaţionale actuale ale organizării şi funcţionării bibliotecilor publice 683  Rivalități corporative în testarea competențelor profesionale 1565  Rodnică valorificare a (în)semnelor vechii culturi româneşti 1415  Rolul bibliotecarului în promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate 1071  Rolul bibliotecii în promovarea cunoaşterii prin paradigma Accesului Deschis 1324  Rolul bibliotecii în instruirea şi informarea utilizatorilor 1260  Rolul bibliotecilor în societatea informaţională 596  Rolul de comunicatori al bibliotecarilor 1466  Rolul presei ştiinţifice în sistemul comunicării ştiinţifice din Republica Moldova 1735  Rolul şi funcţiile Bibliotecii „Maramureş” pentru comunitatea sectorului Buiucani 49  România sub sabia lui Damocles 1673  Romanul ca un preludiu 1456  Romanul Viaţa unei nopţi sau Totentanz de Claudia Partole 1187  S‐a călătorit George E. Palade, singurul român laureat al Premiului Nobel 870  S‐a stins din viaţă Primadona Operei Naţionale 1706  S‐a stins un titan al scenei teatrale moldoveneşti 1227  S‐a stins vocea unui celebru tenor al sec. XX 748  S‐a stins, arzând, Andrei Vartic 923  Salonul Internaţional de Carte‐2008 871, 899  „Salonul Internaţional de Carte este, de la prima sa ediţie, un proiect magistral al Bibliotecii  Naţionale…” 1185  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

237 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Salonul Internaţional de Carte: tradiţie şi stimulare creativă 735  Salonul Internaţional de Carte pentru Copii: Miracol cu surprize: Ed. a XI‐a 621  Salonul Internaţional de Carte pentru Copii: cărţi, scriitori, lauri 588  Salonul Internaţional de Carte Românească – unitate în diversitate, Iaşi, ed. a XVI‐a 836  Salonul lui Hasdeu 789  Sâmbăta, la piaţă, pe la cozi 818  Savantul Nicolae Corlăteanu în oglinda bibliografiei 1271  Să cinstim memoria celor căzuți pe câmpurile de luptă 1674  Să construim o civilizaţie a iubirii... 1113  Să cunoaştem oraşul împreună 1321  Să mai şi râdem... 799  Să ne facem voie bună numărând spiriduşi! 750  Să nu uităm de cei mai trişti ca noi... 476  Săptămâna aniversară la BM „B.P. Hasdeu” 1675  Săptămâna uşilor deschise la Biblioteca „Maramureş” 1375  Săptămâna uşilor deschise la Biblioteca „Onisifor Ghibu” 1254, 1449  Săptămâna uşilor deschise – un frumos prilej de revedere între prieteni 971  Sărbătoarea cărţii la Focşani 911  Sărbătoarea dragostei la români – Dragobetele 1569  Sărbătorile copiilor se prelungesc 127  Sărbătorile de iarnă evidențiază valorile spirituale din colecțiile și sufletele colaboratorilor BM  „B.P. Hasdeu” 1529  „Să‐ţi fie somnul lin, domnule Mălin!” 1098  Schimb de telegrame‐internet peste Ocean 1473  Schimbarea nu este o oportunitate, schimbarea este o obligaţie 1365  Schiţă de portret al artistului pe culmile gloriei 727  Scrieri de leac 906  Scriitorii – mesageri ai adevărului 1511  Scrisoare către un tânăr, despre arta de a trăi 194  Scrisoare de drag şi recunoştinţă Mariei Tănase 872  Scrisoare de suflet doamnei dr. Lidia Kulikovski 1305  Scump, cu adevărat, a fost și este numai copilul (despre o istorie a literaturii pentru copii și  adolescenți) 1581  Se trec vechii intelectuali... 775  „Seamăn pe lume nu are!...” 904  Semnale bibliografice 429, 430  Sentiment de împlinire 1622 

238  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Servicii de referinţă şi informare 314  Servicii noi de informare electronică 424  Serviciile de referință prestate de BM „B.P. Hasdeu” comunității chișinăuiene, în epoca  informațională 1732  Sfetnic, formator şi prieten devotat al bibliotecarilor 413  Sfârşit de iunie cu importante premii literare 589  Simbioză de perfecțiune și înălțare 1704  Simbol al frăţiei noastre 219  Simbolul apartenenței de breaslă, simbolul profesionistului integral. Un portret  bibliografic 1366  Simbolurile naţionale ca mărturii ale identităţii noastre 1357  Simion Zamşa, un poliptic pictural de la Chişinău 873  Simpozion la Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” 1244  Simpozionul „Carte‐Cultură‐Cunoaştere” 109  Simpozionul Naţional „Presa scrie istoria” 514  Sinceritatea, ca o condiţie sine qua non a poeziei 590  Sisteme şi intermediari de resurse informaţionale 467  Slatina – veche cetate de civilizaţie și românitate 274  Slujitor la două altare – al sacrului şi al culturii 667, 668  Soarta dacismului în Basarabia 1301  Solicitarea şi perceperea literaturii pedagogico‐didactice 351  Sondaj aniversar – Iulian Filip, Eugenia Bivol, Nicolae Popa, Arcadie Suceveanu, Titus Ştirbu 78  Spaţiul public de comunicare profesională – revistele de specialitate 1179  Spectacol de poezie – o nouă formă de activitate culturală 617  Spini și săgeți întru îndreptarea și apărarea noastră 1705  Spirit doct, de biblio‐gospodar 529  Spiritul lui Zamolxis a poposit și la BM „B.P. Hasdeu” 1676  Spiritul ştiinţific în biblioteconomie 736  Spovedanii scriitoriceşti 606  Spre spaţiul european al învăţământului superior 479  Stâlp al rezistenţei spirituale româneşti... 1378  Standardele Valentinei Turvinenco 874  Standardizarea în informare şi documentare 69  Stare de urgenţă – o necesitate pentru starea culturii noastre 875  Start promiţător în programul cultural – 2007 al Filialei „O. Ghibu” 743  Statuia din Iaşi a lui Miron Costin 1186  Statutul dialecticii în filozofie şi al teoriei lui M. Bahtin în ştiinţa literară 1132  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

239 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Steaua noastră de veghe 656  Steliana Grama: „Curcubeul viselor” îşi revarsă povestea... 1288  Stimaţi colegi 129  Străjer la demnitatea şi frumuseţea verbului românesc 1228  Structură retorică şi organizare textuală în militat omnis amans (Ovidius, Amores 1,9) 1167  Studenţii şi calculatoarele 460  Studiul util şi (mult) aşteptat 631  Sub acelaşi acoperiş? 738  Subclasa 51 – Matematici. Construcţia vedetelor de subiect şi a indicilor 1300  Succesul ei este şi succesul nostru sau Câteva gânduri lângă Marele Zid 521  Sunt ceva ani în ghemul vremii 1376  Sunt tânără, deci mă implic 1597  Suntem o parte a galaxiei Gutenberg 876  Sunteţi stresat? Angoasat? Dezamăgit? Încercaţi o spălare de creier! 1060  Supravieţuirea prin spirit 1299  Supremul argument – nepărtinitoarea istorie 488  Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor ştiinţifice universitare 1478  60 de ani ai studioului „Moldova‐Film” 1628  Şansa de A FI sensibil la freamătul din jur 450  Şapte personaje în căutarea unui autor 1077  70 de ani cu Zorile Bucovinei 1472  Şase cadre ale instruirii educării informaţionale: Un cadru conceptual pentru interpretarea  legăturii dintre teorie şi practică 1109  Şcoala părinţilor 136  Şi are nume de cântec… 331  Şi au prins glas paginile cu poveşti 673  Şi bibliotecile, şi muzeele, şi arhivele votează pentru o e‐Europă 176  Şi primăvara se numără bobocii… bobocii de flori, evident!... 1367  Şi totuşi, şi la noi se mai citeşte 1033  Ştefan cel Mare şi Sfânt: 500 de ani de la trecerea în lumea celor drepţi 332  Ştiaţi că... 133, 134, 244, 245, 358  Tabăra de lectură şi agrement „Vara 2005” 417  Tablete pentru educație 1677  Tadeusz Malinowski, un savant de talie mondială 1189  Tamara Baghici – profesionistul înţelept al domeniului biblioteconomic 1368  Tardiv regret despre coleg 1546  Tăria argumentului istoric împotriva demagogiei neobolșevice 1164 

240  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Tânără, dar viguroasă 1034  Tema pentru acasă... a unui romantic întârziat 1380  Tema pentru acasă – romanul de succes al anului 1255  Tendinţe şi schimbări de scene în biblioteci la solicitarea viitorului 684  Teodor Ardelean: omul viziune – omul acţiune 1369  Teodor Buzu sau continua revenire la obârşii 1229  Teodor Creangă 357  Terminologia etnologică românească la opera lui B.P. Hasdeu 1156  Testul de sinceritate al bibliotecarilor noștri 1660  Timpul american nu este egal cu timpul moldovenesc 290  Tineretul, cartea şi internetul – buni prieteni 2008 827  Tinerii şi „zăbava cetitului” 833  Tinerii şi biblioteca 832  Toamna la Vaslui – biblioteca în prim‐plan 545  Toamna maurului, cu aur şi busuioc 839  Toate curiozitățile lumii într‐o singură carte 1678  Tot la Bălţi, Biblioteca Municipală poartă numele lui Eugen Coşeriu 393  Totalurile Concursului „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei  informării” 1750  Totentanz sau trăitul urât 1114  Totul a început de la BM „B.P. Hasdeu” 1741  Totul despre comunicare, de la „a‐rond” – până la „zvon”... 877  Tragediile poporului nu pot fi date uitării 1245  Tragediile unei biblioteci 929  Traian Brad, ocrotit de neuitarea noastră 451  Trandafiri pentru Lilli Promet 845  Trandafiri pentru Parascovia Onciu 333  Transalfabetizarea: o primblare în „zona sălbatică” 1095  Trăirea prin bibliotecă şi carte, pentru bibliotecă şi carte 546  „Trebuie să găsim soluții ca să atragem la bibliotecă pe cei care nu ne trec pragul...” 1498  „Trebuie schimbată atitudinea de sorginte proletară faţă de savanţi şi în general faţă de  intelectuali” 1151  Trec anii, însă contribuţiile rămân 728  Trei ani de la plecarea la ceruri a unui român ales – basarabeanul Andrei Vartic 1644  Trei Doamne şi toate trei gratificate 334  Trei tipărituri din vechea noastră cetate de scaun 729  Triplă sărbătoare pentru familia Grama 891  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

241 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Triptic autumnal 1246  Triumful bibliotecii 616  Tulburătoare spovedanie a unui cărturar 335  Ultima carte a Mioarei Avram 591  Ultima toamnă a lui Aureliu Busuioc 1736  Ultima vamă a lui Serafim Saka 1488  Ultimul enciclopedist basarabean 1554  Umanismul – principiu esenţial al vieţii 1314  Un album ce mi‐a trezit tulburătoare nostalgii... 1083  Un alt fel de post‐scriptum… 452  Un ambasador al cărţilor pentru copii 1394  Un apropo absolut necesar 453  Un artist plastic al întregului popor 1035  Un autor interzis, şi totuşi – citit 1308  Un bilanţ, mai multe surprize frumoase 480  Un bun creştin e şi un om bine educat 1462  Un cadou de zile mari cititorilor: romanul poetei Miroslava Metleaeva Jocul de puzzle 1451  Un centenar de lectură publică la Bârlad 547  Un chiot de biruinţă? Un clopot de alarmă? 1104  Un club de elită la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 1453  Un colecționar de elită – Gheorghe Bezviconi 1555  Un dar preţios limbii române 1054  Un destin împlinit postum 625  Un destin, via Dachau şi Erfurt 698  Un dicţionar de… surprize 1166  Un discipol despre Vasile Coroban profesorul, savantul, omul 1272  Un document istoric inedit: Crucea mântuirii Neamului românesc 1591  Un drum frumos în viaţă şi în profesie 1500  „Un erudit şi competent cercetător în domeniul filologiei în interesul vechi şi larg...” 1230  Un eseist de performanţă : Efim Josanu 1516  Un eveniment editorial – bibliografic 954  Un eveniment internaţional destinat bibliotecilor de drept 84  Un excelent manager al culturii, o fidelă prietenă a bibliotecarilor 299  Un exerciţiu foarte dificil, dar merită... 502  Un frate al lui Eminescu, participant la insurecţia poloneză 1416  „Un geniu nativ de o structură deosebită, crescut în cultul universităţii” 841  Un gest civic, opus indiferenţei oficiale 1645 

242  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Un ghid spiritual de nădejde în labirintul literar 506  Un important centru comunitar de informaţie 204  Un instrument lexicografic extrem de util 776  Un întreg divin al cuvântului 111  Un martor temerar la fărădelegile comuniste 1437  Un medic ce a devenit scriitor, un canadian ce a rămas român: Corneliu Florea 218  Un mesager al sublimului sau cel care poartă o lume cu sine... 1395  Un mod specific de cinstire a personalităţilor – biobibliografiile 454  Un model de ţinută enciclopedică în domeniu 878  Un muzeograf incontestabil 1556  Un nou ziar. Într‐un ceas bun! 512  Un nume înscris în cauza bibliotecară 414  Un om frumos – Nicolae Darie 1346  Un oraş, mai multe biblioteci 455  Un patriarh al istoriei literelor, Constantin Ciopraga 1079  Un pod al spiritualităţii, de la Nistru la Olt 525  Un poet al imaginii caligrafice 1273  Un portret de bibliotecar ca un demers afectiv 685  „Un prieten apropiat… care încearcă să mă înţeleagă: poezia” 879  Un primar al culturii, un primar european 1330  Un proiect editorial reuşit 834  Un „roman” dedicat oraşului nopţilor albe 507  Un Sadoveanu al timpurilor noastre 1201  Un salt spectaculos : de la Jdanov – la Hasdeu 730  Un scriitor în vizită la copiii de la baştină 821  Un scriitor îndrăgostit de erudiţie antropologică 646  Un studiu rezistent prin trăinicia documentării şi eleganţa expunerii 456  Un suflet deschis spre bibliotecă, lectură, cititor 731  Un talent generos, pe nume Silvia Kerim 903  Un talent românesc în serviciul culturii franceze şi universale 994  Un tandem reușit între vers și imagine 1450  Un târg de carte ca o poveste... 686  „Un temperament năvalnic care scrie în fuga condeiului” (Observații asupra creaţiei literare a  lui B.P. Hasdeu) 783  Un teritoriu al valorilor eterne 1460  Un testament iorgian artistico‐filozofic, valabil peste timpuri 526  Un urcuș spectaculos: de la Slobozia Mare pe altă planetă 959  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

243 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Un veac de nesingurătate a cărţii la Hânceşti 595  Un volum de traduceri în limba marii poezii a lumii 1247  Una caldă, alta rece şi … toate extraordinare! 498  Unde sunt cei care nu mai sunt? 1202  Une vraie preuve d’erudition et d’acribie 826  Unele aspecte evolutive ale bibliotecii în perioada de tranziţie spre societatea  democratică 784  Unirea noastră cea de toate zilele... 473  Universitäts Bibliothek der FU Berlin Germanistik 247  Universul unei comune din județul Iași 1679  Urare de viaţă lungă pentru revista BiblioPolis 1746  Urme întruchipate în manuscrise bune de tipar 659  Urmele luminoase ale lui Constantin Popovici în ştiinţa şi cultura naţională 1454  Utilizatori în căutarea bibliotecilor, biblioteci în căutarea utilizatorilor 703  Utilizatorii bibliotecii la început de cale 1153  Utilizatorul bibliotecii publice între deziderat şi realitate 623  Utilizatorul de Bibliotecă 2.0: Context, profil, tendinţe 1196  Valentin Mândâcanu, inedit 632  Valentin Wojciechowski : 100 de ani de la naștere 1002  Valenţe ale istoriei în poezia Iuliei Hasdeu 964  Valeriu Pasat sau definirea clară a dificultăților istorice 1612  Valorificarea culturii accesului la informația publică, chintesența cooperării administrației  publice și instituțiilor infodocumentare 1548  Valorificarea simbolurilor mitologice ovidiene 1184  Vasile Guja – un autor ieșit din comun 1518  Vedetele de subiect pentru domeniul „Teoria, studiul şi tehnica literaturii” 1188  Venirea perpetuă a lui Nichita Stănescu la Chişinău 592  Venirea postumă a marelui poet român la Chişinău 1096  Verbul „a citi”, ca şi „a iubi”, nu suportă imperativul 178  Veritabil tratat de cultură românească 1154  Vers alb pentru Lidia... 1476  Veşminte noi pentru Ovidius 375  Vieţuim într‐un spaţiu stresant... 1008  Victor Ciutac: „Aş vrea să am şi eu un nume, o adresă...” 1091  Victor Dumbrăveanu. In memoriam 1490  Viitorii bibliotecari în căutarea beneficiarului ideal 615 

244  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Viitorul catalogului, viitorul catalogării. Puncte de vedere din ultimele articole de specialitate:  o scurtă trecere în revistă 1180  Vizibilitatea Bibliotecii Municipale în mediul profesional 1566  Vizita dl dr. Grant Harris la Chişinău 251  Viziunea filosofică a lui Martin Buber asupra dialogului 787  Viziuni privind rolul resurselor informaţionale în comunicarea ştiinţifică 386  Vlad Pohilă la aniversare 232  Voi pleca, ca să mă întorc cândva 883  Voievodul Ştefan comemorat la BM „B.P. Hasdeu” 286  Voluntar IFLA – o experienţă inedită, unică şi indimenticabilă 967  Voluntariatul – o dimensiune prioritară pentru dezvoltarea unei biblioteci prospere 792  Vorbind cu accentul ca la O‐Zone... 972  Votul din 27 martie 1918 al Sfatului Ţării şi schimbarea la faţă a Basarabiei interbelice 910  Votul istoric al Sfatului Ţării. Destinul unui deputat ce s‐a abţinut 1084  Vrăjit de litera legii, dar şi de litera lui Gutenberg 762  Vreţi studii solide în bibliologie? Veniţi la SBSI, Bloomington! 403  Zâmbete pe fața copiilor suferinzi 1616  Zbor reconstituit peste ani 813  Zborul către stele al Paulinei Zavtoni 1438  Zbuciumul unei îndrăgostite (şi) de poezie 457  Zece ani și o prietenie de suflet cu BiblioPolis 1517  Zece zile care mi‐au răvăşit sufletul 913  Zgomotele Chişinăului 598  Zidari la cetatea cărții 1661  Zilele Bibliotecii „Al. Donici”, ediţia a V‐a 143  Zilele Bibliotecii „Târgovişte” 431  Zilele bibliotecilor, sub semnul Credinţei, Dragostei de Neam şi de Frumos 287  Zilele Ghibu – întâlniri, reconstituiri, evocări, opinii, proiecte 252  Zilele Ghibu sub semnul perenităţii istoriei 618  Zilele Sadoveanu la Verşeni 1400  Zilele spiritului românesc la Centrul Academic Internaţional Eminescu 71  Zilele târgumureşene – 2003 241  Zilele târgumureşene – 2009 1070  Zinaida Pahomi – Omul cărţilor 415  Zinaida Sochircă – bibliotecarul care a dat contur durabil bibliotecii ULIM 548  Ziua bibliotecarului sărbătorită cu lauri 1338  Ziua bibliotecarului, pe nou 1231  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

245 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Ziua bibliоgrafiei la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 963  Ziua Limbii Române, Zi Naţională la Chişinău 824  Ziua mondială a cărţii şi a dreptului de autor la BM „B.P. Hasdeu” 1046    „Aмерика, Америка...”. Культурный шок 182  „Aмерика, Америка...”. Профессиональный шок 183  Анна Бацманова 368  Биобиблиография «Константин Шишкан» 469  Библиотека – место общения и праздника 687  Библиотека – центр диалога культур в полиэтническом обществе 90  Библиотека и Просвита 365  Библиотека стала моим вторым домом 1629  Библиотеке от нас...; Коллегам 199  Библиотеке украинской литературы и культуры им. Л. Украинки – 15 лет 485  В гостях – библиотечный журнал Украины (Мир детских библиотек) 253  В гостях у книги 234  Вера и культура: грани целебного взаимодействия 420  „Вместе с книгой мы растем” 406  Вопросы формирования информационной культуры 1172  Даруй мне тишь твоих библиотек 237  Детские праздники продолжаются 127  Детское чтение. Взгляд изнутри 313  Достойная преемница Дарьи Харжевской 557  Духовная адаптация детей с ограниченными возможностями в обществе 233  „И ожили страницы сказок... ” 673  Информационная культура личности или информационная грамотность: российский и  международный форматы обсуждения проблемы 1158  Информационный, культурный и образовательный центр для всех болгар Молдовы 1719  Историческое голосование в Сфатул Цэрий: судьба одного из воздержавшихся 1084  „Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...” 353  „Как‐то одним январским днем...” 235  Книжный мир, там где дружат все наречья 239  Конференция о проблемах школьной адаптации в библиотеке 135  Лектории как оптимальная возможность распространения знаний в библиотеке 1721  Люди и книги: 20 лет спустя 838  Meждународная Конференция „Крым – 2002” 128  Мила Учковская 421 

246  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Мой красивый жизненный и профессиональный путь 1500  Mолодежь, книга и интернет – друзья! 827  Муниципальная Библиотека: юбилейные оценки 1720  Мы богаты, ибо у нас в руках ключ к источникам богатейшей информации 1567  Не детективный роман, но читается она не менее увлекательно 922  Немного о Книге книг 556  Новые стандарты в обслуживании инвалидов 291  Они такие как все, но немножко другие 1086  Очаровать книгой 1210  Памяти дорогой Наташи... 407  Подарок читателю, или о книге Мирославы Метляевой «Игра в пазлы» 1451  Приди, сказка, приди! 551  Размышления на тему „национальная библиотека” 1600  „Рушники вы мои, рушники” 366  С чего начинается читатель (или начало начал) 1153  С младых лет я... 238  Cлово о коллеге 781  Социокультурная и культурно‐досуговая деятельность школьной библиотеки  сегодня 1068  Союз музыки и души 304  Теплый прием, интересные встречи, полезные контакты 354  Территория вечных ценностей 1460  Уникальная, интригующая книга 1726  Урок человечности и доброты 236  Фестиваль еврейской книги в Кишиневе, 21‐28 окт. 2002 75  Фестиваль@книги 1362  Читающие дети – читающая нация 755  Школа для родителей 136  Я рада, что судьба предоставила мне возможность проработать в МБ 1579 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

247 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

INDEX DE RECENZII, CONSEMNĂRI,   NOTE ŞI IMPRESII DE LECTURĂ LA CĂRŢI ŞI REVISTE  A fi / Efim Josanu / Vlad Pohilă 450  Absenţa e mai mare ca prezenţă / Alexe Rău / Constantin Mălinaș 996  Academicianul Silviu Berejan: biobibliogr. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo”, Bălţi /  Vlad Pohilă 720  Acasă la Mălăieşti: Documente de mărturii... / Aurel Scobioală / Vlad Pohilă 572  Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor / Lidia Kulikovski /  Vlad Pohilă 582  Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor / Lidia Kulikovski /  Alexe Rău 736  Alege‐l pe 7! / Ion Stoica / Vitalie Răileanu 1685  Amintiri. Am trăit două războaie şi două revoluţii / Vasile Guja / Elena Buică‐Buni 1518  Anotimpul mărturisirilor / Dumitru Batâr / Vlad Pohilă 1220  Apocalipsa de fiecare zi / Daniel Corbu / Claudia Partole 1005  Aproape‐departe / Simion Plămădeală / Constantin Bobeică 1299  Arhiva istorică a României (1864, 1865, 1867) / B.P. Hasdeu / Pavel Balmuş 257  Arta de a pasiona cititorii (editoriale din revista BiblioPolis 2002‐2012) / Vlad Pohilă /  Lidia Kulikovski 1603  Artişti şi ţărani: dialoguri, medalioane, eseuri / Nicolae Roibu / Vlad Pohilă 1403  Aspiratorul de gânduri / Dorin Cârchelan / Lidia Hlib 1599  Aurel David – timpul, artistul şi opera / Gh. Vrabie / Ludmila Cotoman 652  Bogdan Petriceicu Hasdeu. Publicistică : monogr. / Mihai Iordănescu / Vitalie Răileanu 223  Bibliologie românească. Idei. Portrete. Controverse / Gh. Buluţă, V. Petrescu /  Lidia Kulikovski 829  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presă (2002‐2006) / BM „B.P. Hasdeu”,  CID „Chişinău” / Zamfira Mihail 998  Biblioteca, o carte deschisă a sufletului / Elena Roşca / Vlad Pohilă 731  Biblioteca „Onisifor Ghibu”: Două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin /  Ludmila Bulat 1522  Biblioteca Publică Orăşenească „Petre Ştefănucă”, Ialoveni / Larisa Petcu, Lidia Rusu /  Lidia Kulikovski 976  Biblioteca şi bibliotecarul: aspecte ale eficienţei profesionale / Ludmila Corghenci /  Lidia Kulikovski 986  Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Catedra de Biblioteconomie și Asistență  Informațională, USM / Lidia Kulikovski 190  Biologie şi literatură / Nicolae Busuioc / Lidia Kulikovski 987 

248  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

BiblioPolis, revista Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” 92, 728, 988, 1179, 1282, 1436, 1465,  1504, 1517, 1527, 1541, 1572, 1575, 1590, 1603, 1621, 1626, 1635, 1639, 1687, 1710,  1723, 1737, 1744‐1771  Brâncuşi. O biografie / Alexandru Buican / Claudia Partole 844  Buletinul Bibliotecarilor din Franţa (BBF,) nr. 1 şi 2 din 2008 / Biblioteca Metropolitană  Bucureşti / Lidia Kulikovski 984  Calitatea – factor de integrare a bibliotecii în societatea informaţională / UTM /  Natalia Zavtur 481  Cartea Jocurilor Olimpice / Efim Josanu / Tamara Cotoman 957  Cartea celor optzeci şi opt de taine / Emilian Marcu / Claudia Partole 1006  Cartea, modul nostru de a dăinui / Lidia Kulikovski / Vlad Pohilă 586  Cartea, modul nostru de a dăinui / Lidia Kulikovski / Zamfira Mihail 998  Casa Sufletului meu / Liuba Procopii / Raia Rogac 1251  Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi specializate din  Republica Moldova / ABRM, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bălţi / Ion Șpac 1073  Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi specializate  din Republica Moldova / ABRM, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bălţi /  Lidia Kulikovski 834  Cavaleri şi paharnici / Ghenadie Postolache / Vlad Pohilă 318  Căderea comuniştilor / Vasile Șoimaru / Vlad Pohilă 1223  Căderea comuniştilor / Vasile Şoimaru / Constantin Bobeică 1104  Căderea premierilor / Vasile Şoimaru / Andrei Vartic 764  Cărţi cu autograf în colecţia secţiei „Fond Bucovina” / Bibl. Bucovinei „I.G. Sbiera”, Suceava /  Vlad Pohilă 729  Când a venit cel pe care îl mai aşteptăm / Valeriu Babansky / Ninela Caranfil 496  Când Google a provocat Europa / Jean Jeanneney / Lidia Kulikovski 981  Cel rătăcit / Aurelian Silvestru / Gheorghe Pârlea 1397  Ceviz aǧaci / Osman Baymak / Liuba Tanasoglu 246  Chișinăul din amintire / Iurie Colesnic / Victor Știr 1727  Chişinăul din amintire / Iurie Colesnic / Elena Tamazlâcaru 1474  Chișinăul în literatură / BM „B.P. Hasdeu” / Victor Știr 1727  Chişinăul în literatură / BM „B.P. Hasdeu” / Elena Tamazlâcaru 1474  Cireșe pentru Mareşal / Ion Iachim / Constantin Bobeică 1507  Cireşe pentru Mareşal / Ion Iachim / Gheorghe Pârlea 1640  Cireşe pentru Mareşal / Ion Iachim / Ninela Caranfil 1540  Cireşe pentru Mareşal / Ion Iachim / Vlad Pohilă 1659  Coffe‐House / Ghenadie Postolache / Vlad Pohilă 717  Comunicarea instituțională / Angela Rogojanu, Diana Andreia Hristache și Alexandru Tașnadi /  Elena Butucel 1530  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

249 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Comunicarea publică. Concepte şi interpretări / Constantin Marin / Vlad Pohilă 216  Confesiuni epistolare / Dumitru Păsat / Ludmila Bulat 1110  Confluenţe bibliologice / rev. Bibl. Univ. de Stat „A. Russo”, Bălţi / Vlad Pohilă 435  Considerente asupra edificării societăţii informaţionale în Moldova / S. Cojocaru, C. Gaindric /  Lidia Kulikovski 293  Coperta / rev. a Bibl. raionale „D. Cantemir” , Ungheni / Vlad Pohilă 435  Cornova, 1931 / Dimitrie Gusti / Ludmila Bulat 1315  Cornova / Vasile Şoimaru / Nicolae Rusu 897  Cotul Donului 1942: eroism jertfă, trădare / Iosif Niculescu, Vasile Şoimaru /  Gheorghe Pârlea 1645  Creatori de ex‐libris basarabeni: mic dicţionar / Valeriu Herța / Elena Tamazlâcaru 1474  Cu orice risc am să spun adevărul / Ovidiu Creangă / Ionel Căpiţă 498  Cugetări / Nicolae Iorga / Andrei Vartic 764  Cugetări / Nicolae Iorga / Tamara Gorincioi 526  Cugetări duhovniceşti din înţelepciunea sfinţilor / Ala Rusnac / Ludmila Bulat 935  Cum avea să moară Stalin / Ion Proca / Nicolae Rusu 1700  Curcubeul viselor / Steliana Grama / Maria Vlădiceanu 1288  Curier : rev. de cultură şi bibliologie / BJ „Ion Heliade Rădulescu”, Târgovişte /  Lidia Kulikovski 831  Curierul ortodox – o rază de iluminare culturală şi spirituală / Nicolae Fuştei /  Maxim Melinti 688  De la Dachau şi Erfurt. Director la corecţie şi ofiţer de miliţie: amintiri, reflecţii /  Grigore Dominte / Gheorghe Pârlea 698  De‐a alba‐neagra / Nicolae Mătcaş / Veronica Bâtcă 624  Despre Iaşi – numai cu dragoste / Constantin Ostap / Claudia Partole 843  Diavolul este politic corect / Savatie Baştovoi / Zoia Bălan 1295  Dicționarul avangardelor / Dan Grigorescu / Vlad Pohilă 878  Dicţionar de comunicare, mass‐media şi ştiinţa informării / Sultana Craia / Vlad Pohilă 877  Dicţionar de dificultăţi ale limbii române / Andrei Crijanovschi / Ludmila Bulat 776  Dicţionar de educaţie tehnologică / Elena Grosu, Ion Şaragov, Andrei Sacara /  Ludmila Bulat 1111  Dicţionarul de dificultăţi şi surprize ale limbii române / Alexei Palii / Elena Grosu 1166  Domniţa‐Păstoriţă / Claudia Partole / Veronica Postolachi 733  Donjuan de mucava / Gheorghe Calamanciuc / Nicolae Rusu 1701  Dor de dor / Zina Izbaş / Veronica Postolachi 734  Dragoste şi neîmpăcare / Ionel Căpiţă / Vlad Pohilă 590  Drum către nefiinţă / Nicolai I. Staicu‐Buciumeni / Liuba‐Drăgostiţa Bujor 1314  Dublă cetăţenie: treisprezece scrisori / Nicolae Turtureanu / Claudia Partole 1007 

250  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

Dulceaţă de coarne / Ana Rapcea / Vitalie Răileanu 1683  E ora cuvintelor / Maria Dorina Pașca / Maria Dorina Pașca 309  Eclipsa / M. Gh. Cibotaru / Haralambie Moraru 558  Era barbară / Ion Hadârcă / Vlad Pohilă 584  EuroMuseum, rev. lit. / Muzeul Literaturii Române din Bucureşti / Vlad Pohilă 723  Europa cu capul în stele şi trupul însângerat / Gheorghe Dragomir / Valeriu Raţă 1432  Familia română, revista / Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Baia Mare / Vlad Pohilă 855  Fericiri pe margini de prăpastie. In memoriam Dimitrie Iov / Gabi Gomboş / Valeriu Rață 1429  Filiala „Transilvania”. Portret din cuvinte / BM „B.P. Hasdeu”, Filiala „Transilvania” /  Nicolae Rusu 1704  Flacăra din vechile oglinzi / Andrei Burac / Viorica‐Elena Caraman 640  From SSMR to the Republic of Moldova / Dan Ionescu / Vlad Pohilă 322  Galeria bibliologilor români / Gheorghe Buluţă şi Victor Petrescu / Genoveva Scobioală 349  Galeria cu viţă sălbatică / Constantin Ţoiu / Sergiu Cogut 1328  Gleb Ciaicovschi‐Mereşanu (1919‐1999): biobibliogr. / Bibl. Acad. de Muzică, Teatru și Arte  Plastice / Tamara Cotoman 1139  Hagi‐Curda (Camâşovca). Un sat românesc din Basarabia istorică / Tudor Iordăchescu /  Iulia Mărgărit 1623  Hai la mere!: povestiri, schiţe, miniaturi… / Nicolae Rusu / Vlad Pohilă 576  Hâjdienii din stepa Bălţilor: file de istorie / Orest Tărîţă / Raia Rogac 1448  Hasdeenii / Ovidiu Pecican / Vitalie Răileanu 222  Iconar. Cernăuţi, 1935‐1937. Bibliogr. / Bibl. Bucovinei „I.G. Sbiera”, Suceava / Vlad Pohilă 729  Ieşirea din clişeu / Nicolae Rusu / Vitalie Răileanu 1684  Imaginea Republicii Moldova în străinătate, nr. 4 / BNRM / Aliona Tostogan 912  Istoria „canonică” a literaturii române / Theodor Codreanu / Nicolae Rusu 1058  Istoria Rusiei: kratki kurs / Ion Iachim / Constantin Bobeică 488  Istoria statului și dreptului a Țărilor Române / Dumitru C. Grama / Ludmila Bulat 1528  Istoria vieţii mele / Vasile Ouatu / Constantin Bobeică 773  Înspre tine caut / Victor Ladaniuc / Eugenia Manea‐Cernei 1618  Întoarcerea la Hristos – document pentru o lume nouă / Ioan Ianolide / Nicholas Dima 1344  Între acasă şi acasă / Valentin Mândâcanu / Ludmila Bulat 632  Între somn şi veghe / Andrei Burac / Nicolae Rusu 600  Jocul de puzzle (Игра в пазлы: поэзия и проза) / Miroslava Metleaeva/ Nicolae Rusu 1455  Lăsaţi‐mi dragostea : poezii / Ionel Căpiţă / Ion Proca 1233  Lector, revista / Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”, Vrancea / Vlad Pohilă 445  Lectura, revista / Biblioteca Judeţeană „O. Goga”, Cluj Napoca / Lidia Kulikovski 678  Libraria, anuar / Biblioteca Judeţeană Mureş, Târgu‐Mureş / Ludmila Corghenci 1331  Libretto / Elena Vizir / Vitalie Răileanu 341  Limba Română – adevărata mea patrie / A. Ciobanu / Tatiana Verdeş 765  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

251 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Litanii pentru trei stări / Mircea Vulcănescu / Andrei Vartic 764  Litanii pentru trei stări / Mircea Vulcănescu / Zina Cerchez 383  Literatura universală (manual pentru licee, cl. X, XI, XII cu profil umanistic) /  Sergiu Pavlicenco / Sergiu Cogut 506  Love (proze despre dragoste) / Dan Plăeşu / Claudia Partole 1200  Lumina cărţii, publ. anuală / Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, Alba Iulia /  Lidia Kulikovski 679  Lumina din noi / Mihaela Neaţă‐Trillon / Raia Rogac 741  Lumini şi umbre. Miscelaneu / Constantin Bobeică / Valeriu Raţă 1668  Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane / Liviu‐Iulian Dediu /  Ludmila Corghenci 1559  Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane / Liviu‐Iulian Dediu /  Lidia Kulikovski 1605  Manager contra curentului / Marcus Buckingham, Curt Coffman / Elena Butucel 1319  Maramureşul din cuvinte / Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Baia Mare / Vlad Pohilă 1657  Mă tem că voi uita… / Anatol Lența / Vlad Pohilă 1654  Măcel în Georgia / Dumitru Crudu / Mihail Vakulovski 1085  Memoriile lui Ion D. Sîrbu. O reconstituire / Mihai Barbu / Valeriu Raţă 1669  Mi‐i dor să vă spun / Iurie Colesnic / Vitalie Răileanu 461  Mihai Eminescu – creaţie şi cultură / Zoe Dumitrescu‐Buşulenga / Elena Dabija 958  Moldova de la est de Prut în timpul primei ocupaţii sovietice (1940‐1941) / Mariana Țăranu /  Viorica Țurcanu 1283  Monografia comunei Miroslăvești: despre oameni și locuri / Ioan Pârlea, Gheorghe Pârlea /  Valeriu Rață 1679  Moştenirea literar‐spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdău‐Hasdeu în bibliotecile chişi‐ năuiene / BM „B.P. Hasdeu”; Centrul Naţional de Hasdeulogie / Ion Şpac 758  Mrejele unui dulce calvar / Veronica Postolachi / Claudia Partole 696  Născut în Cornova / Vasile Şoimaru / Andrei Vartic 764  Neamul Soimăreştilor / Vasile Șoimaru / Andrei Vartic 764  Neamul Şoimăreştilor. 500 de ani de istorie / Vasile Şoimaru / Nicolae Rusu 897  Neco divokého / Lumir Slabỳ / Vlad Pohilă 716  Neliniştea memoriei / Dumitru Batâr / Vlad Pohilă 1220  Nicolae Darie, actorul şi omul. Îndemn la înălţare prin cuvânt / Rodica Solovei /  Ludmila Doroşenco 1346  Nu mă tentează / Anatol Moraru / Victor Brumaru 1514  Nume de familie. Din perspectivă istorică / Maria Cosniceanu / Vlad Pohilă 434  O antologie cronologică a aforismului românesc de pretutindeni / Efim Tarlapan /  Vlad Pohilă 444  O istorie a literaturii pentru copii şi adolescenţi / Iuliu Raţă / Iulian Filip 1581  O mie şi una de invocări feministe : schiţe şi povestiri / Doru Ciucescu / Nicolae Rusu 1258 

252  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

100 români ai Marii Uniri: Mănunchi de Tricolor şi „Deşteaptă‐te, române!”, readus în inimi /  Ion Mărgineanu / Vlad Pohilă 581  Oameni din Munţii Apuseni – judeţul Alba: Dicţionar fără sfârşit / Ion Mărgineanu /  Vlad Pohilă 581  Omul şi asteroidul Grebenicov. Amintiri, eseuri, crochiuri, foto / Dumitru Păsat /  Ludmila Doroșenco 959  Omul din preajmă / Ludmila Bulat / Raia Rogac 1049  Ore particulare de fotosinteză / Ghenadie Postolache / Vitalie Răileanu 1682  Organizarea informaţiei: Analiza documentară / Natalia Goian / Vlad Pohilă 566  Osândă şi izbândă / Ion Muscalu / Claudia Partole 1201  45 de ani de învăţământ biblioteconomic superior în Rep. Moldova / BM „B.P. Hasdeu”/  Tatiana Coșeri 390  Pagini despre bibliotecă / George Corbu, Constantin Mătuşoiu / Vlad Pohilă 315  Pe timpul lui Teleucă: roman fapt / Arhip Cibotaru / Ludmila Bulat 1316  Periplu rotund / Ion Stoica / Mihai Cimpoi 1547  Periplu rotund / Ion Stoica / Vitalie Răileanu 1686  Personalităţi orheiene în domeniul culturii, artei şi literaturii / Bibl. raională „Al. Donici”,  Orhei / Nina Corcinschi 954  Philobiblon / (Cluj‐Napoca) / Vlad Pohilă 436  Philobiblon mureşean – o viaţă printre oameni şi cărţi / Dimitrie Poptămaş / Vlad Pohilă 335  Poeme cu molii / Doina Postolachi / Claudia Partole 1393  Poeme în imagini / Vasile Şoimaru / Nicolae Rusu 897  Poezia acasă: poeţi contemporani din Basarabia: antologie / Iulian Filip, Mihai Stan /  Vlad Pohilă 329  Poesii / Mihai Eminescu / Iurie Zavadschi 1743  Poezii – Poesias / Mihai Eminescu / Elena Dabija 281  Presa din Basarabia: analize, contexte, valori (1854‐2004) / Muzeul Naţional de Istorie a  Moldovei, USM / Tamara Gorincioi 524  Presa din Basarabia în contextul sociocultural al anilor 1906‐1944 / Silvia Grossu /  Vlad Pohilă 456  Priporul căprioarelor / Simion Gociu / Grigore Gherman 813  Promovarea producţiei ştiinţifice prin depozite digitale / Angela Repanovici /  Nelly Ţurcan 1734  Punţile spirituale ale poeţilor / Vanghea Mihanj‐Sterju, Anita Sterju‐Dragovich /  Adela Drăucean 1347  Quo vadis, România? / Ion M. Anghel / Valeriu Raţă 1671  Rafturi : rev. de specialitate / Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” / Lidia Kulikovski 681  Războiul sovieto‐afgan (1979‐1989) / Ion Xenofontov / Tamara Gorincioi 1589  Recordmenii fotbalului moldovenesc / Ion Robu / Tamara Cotoman 1339  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

253 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Retorica. Note de curs / Silvia Grossu / Constantin Şchiopu 757  Revelaţii: Nuvele / Valentina Stoica / Ludmila Bulat 1113  Revista Arhivele Basarabiei (1829‐1938) / Ion Şpac / Vlad Pohilă 579  Revista Arhivele Basarabiei / Ion Şpac / Constantin Iordan 826  Revista română de istorie a cărţii / Bibl. Acad. Române, Bibl. Centrală Univ., BNR /  Vlad Pohilă 436  Revista română de istorie a presei / Asoc. Română de Istorie a Presei / Ilie Rad 1234  Rigorile internaţionale actuale ale organizării şi funcţionării bibliotecilor publice / Alexe Rău /  Lidia Kulikovski 683  Risipirea – cronică bucovineană / Corneliu Florea / Constantin Bobeică 927  Roadele credinţei: cugetări creştine / Ana Sofroni / Petru Racu 1422  România între scutul american antirachetă și katiușa rusească: timp și destin /  Gheorghe Dragomir / Valeriu Rață 1673  Românii de la est de Bug / Anton Golopenţia / Ludmila Bulat 631  Românii din jurul României în imagini / Vasile Şoimaru / Ludmila Doroşenco 801  Românii din jurul României în imagini / Vasile Şoimaru / Nicolae Rusu 897  Românii din jurul României în imagini / Vasile Şoimaru / Vlad Pohilă 867  Sankt Petersburg. Romanul şi romanele unui oraş / Ion Ianoşi / Sergiu Cogut 507  Schimbarea de sine pentru schimbarea celorlalți : monografie biobliografică in honorem  Ludmila Corghenci / Natalia Ghimpu / Lidia Kulikovski 1366  Scriitorul întrebat / Efim Tarlapan / Nicolae Rusu 1705  Scriptum, rev. / Bibl. Bucovinei „I.G. Sbiera” / Vlad Pohilă 729  Scurtă introducere la o enciclopedie a informaţiei / Ion Stoica / Vlad Pohilă 1408  Scutierul / Constantin Mălinaş / Ion Iachim 1359  Sensul schimbării în universul infodocumentar / Ion Stoica / Lidia Kulikovski 1365  Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate / Lidia Kulikovski / Vlad Pohilă 317  Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate / Lidia Kulikovski /  Tulgara Ecaterina 476  Sinteze / Constantin Bobeică / Valeriu Rață 1427  Snaiges / Ruta Jasinauskaite / Vlad Pohilă 711  Soimăreşti / Vasile Şoimaru / Andrei Vartic 764  Spărgătorul de gheață / Viktor Suvorov / Corneliu Florea 1582  Stare de urgenţă, publicaţie lit. / Vlad Pohilă 875  Studii de morfologie a limbii române / Mioara Avram / Vlad Pohilă 591  Suferinţele mamei Blondina, o martiră a Siberiei / Ludmila Bulat 1523  Şi totuşi, limba română / Vlad Pohilă / Tamara Gorincioi 816  Şi totuşi, limba română / Vlad Pohilă / Corneliu Florea 1154  Știați că? Caleidoscop enciclopedic / Eugenia Manea‐Cernei, Alexandru‐Horațiu Frișcu /  Valeriu Rață 1678 

254  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Tema pentru acasă / Nicolae Dabija / Lilia Mărgărit 1380  Tema pentru acasă / Nicolae Dabija / Gheorghe Pârlea 1208  Teroarea comunistă în RASSM (1924‐1940) şi în RSSM (1944‐1947) / Alexei Memei /  Gheorghe Pârlea 1642  Texistenţe. Drama zborului frânt / Alexandru Burlacu / Sergiu Cogut 786  Timp şi istorie. Autori de la „Viaţa Basarabiei” / Iurie Colesnic / Elena Tamazlâcaru 1474  Traducerea din perspectivă semiotică / Irina Condrea / Vlad Pohilă 710  Transilvania, revista literară nr. 3/4, 2008, Sibiu / Vlad Pohilă 855  Treptat‐treptat / Vasile Nedelescu / Ludmila Doroşenco 657  Turnătorul de medalii /Anatol Moraru / Nicolae Rusu 1456  Ultimul tren spre România: romanul Basarabiei / Anatolie Paniş / Nicolae Rusu 599  Un nume la Templul Adevărului: Sergiu Victor Cujbă / Claudia Slutu‐Grama /  Veronica Bâtcă 625  Un om al faptelor: Vasile Şoimaru: biobibliogr. / BM „B.P. Hasdeu”, Filiala „Transilvania” /  Valeriu Rață 1423  Un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului – Veaceslav Manolachi: biobibliogr. /  Bibl. Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport / Tamara Cotoman 956  Valori ale mass‐media în epoca contemporană / Dumitru Coval, Georgeta Stepanov /  Vlad Pohilă 216  Viaţa printre cărţi: Lidia Kulikovski: biobibliogr. / BM „B.P. Hasdeu” , CID „Chişinău” /  Ion Iachim 1360  Viaţa printre cărţi: Lidia Kulikovski: biobibliogr. / BM „B.P. Hasdeu” , CID „Chişinău”/  Ludmila Corghenci 1332  Viaţa printre cărţi: Lidia Kulikovski: biobibliogr. / BM „B.P. Hasdeu”, CID „Chişinău”/  Valeriu Rață 1428  Viaţa printre cărţi. Lidia Kulikovski: biobibliogr. / BM „B.P. Hasdeu”, CID „Chişinău”/  Taisia Foiu, Vlad Pohilă 1351  Viaţa unei nopţi sau Totentanz / Claudia Partole / Oxana Munteanu 1187  Viaţa unei nopţi sau Totentanz / Claudia Partole / Ludmila Bulat 1114  Viaţa unei nopţi sau Totentanz / Claudia Partole / Ştefan David 1146  Victimele terorii comuniste din Basarabia / Alexandru Moraru / Tamara Gorincioi 1164  Vitralii patinate: (în)semne ale cărţii vechi româneşti / Teodora Fîntînaru / Vlad Pohilă 1415  Vlad Pohilă: biobibliogr. / BM „B.P. Hasdeu”/ Valeriu Raţă 1241  Zbuciumul inimii mele / Veronica Ciobanu‐Gruzinschi / Vlad Pohilă 457  Игра в пазлы: поэзия и проза / Мирослава Метляева / Анастасия Романова 1451  Мир детских библиотек, журнал /Асоц. дет. б‐к Украины / Людмила Заимова 253  Советская сверхохлократия и постсоветская охлократия / Александр Лебедев /  Анна Бацманова 922  Церковь Кантемира в Царицыне / Игорь Сергеев / Ион Шпак 1726 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

255 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

INDEX DE INTERVIURI  Andriţchi, Svetlana. Am optat pentru BM „B.P. Hasdeu” deoarece... / consemnare :  Genoveva Scobioală 46  Anghelescu, Hermina. „Trebuie să găsim soluții ca să atragem la bibliotecă pe cei care nu ne  trec pragul...” / consemnare : Liliana Moldovan 1498  Arghezi, Mitzura. Venirea postumă a marelui poet român la Chişinău / consemnare :  Tamara Gorincioi 1096  Balaban, Claudia. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii : Miracol cu surprize : Ed. a XI‐a  / consemnare : Raia Rogac 621  Briedis, Leons. Există o uimitoare unitate de limbă şi spirit a românilor din toate provinciile  istorice… / consemnare : Vlad Pohilă 932  Bucătaru, Lora. Confesiunile unui editor / consemnare : Ludmila Bulat 933  Caranfil, Ninela. Cu Ninela Caranfil, la numărătoare de… gânduri bune / consemnare :  Vlad Pohilă 709  Călinescu, Matei. Matei Călinescu : „Există o vocaţie de cititor, apropiată de cea de scriitor…” : /  consemnare : Robert Şerban 497  Ciobanu, Constantin. Istoria şi cultura naţională în miniatură ar merita o atenţie mai mare… /  consemnare : Vlad Pohilă 272  Coţ, Maria. „Limba română ne‐a umplut golul străinătăţii” / consemnare :  Ioana Pruteanu 1140  Dohotaru, Maria. Maria Dohotaru: „Când citesc despre numeroase fapte şi personalităţi ale  poporului român, eu simt că trăiesc...” / consemnare : Tamara Gorincioi 1147  Duca, Gheorghe. Acad. Gh. Duca: „Trebuie schimbată atitudinea de sorginte proletară faţă de  savanţi şi în general faţă de intelectuali” / consemnare : Ion Toma 1151  Erizanu, Gheorghe. „Cititorul este dezorientat de cărțile proaste și de educația  neadecvată…” / consemnare : Iurie Colesnic 1578  Feodorov, Viktor. Aniversarea Bibliotecii de Stat din Rusia : [interviu cu prof. dr. directorul  general al Bibliotecii de Stat a Rusiei] 171  Gorea‐Costin, Iuliana. „Acum, când lucrurile revin la normalitate, s‐ar putea elucida adevărata  cauză a morţii lui Nicolae Costin şi nu numai a lui…” / consemnare : Tamara Gorincioi  1162  Granaci, Valentina. „Cartea e ceva sfânt, e istorie, e bogăția uni neam… ”/ consemnare :  Raisa Plăieșu 1592  Kulikovski, Lidia. Dr. Lidia Kulikovski: „Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a marcat 130 de  ani. Evenimentul s‐a consumat. Ce a rămas?” / consemnare : Vlad Pohilă 675  Kulikovski, Lidia. Dr. Lidia Kulikovski: „Biblioteca noastră are personalitate şi  integritate datorită unei echipe de angajaţi inimoşi şi profesionişti” / consemnare :  Tamara Gorincioi 188 

256  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Kulikovski, Lidia. Dr. Lidia Kulikovski: „În societatea noastră, biblioteca este singura instituție  democratică” / consemnare : Tatiana Corai 1608  Kulikovski, Lidia. Dr. Lidia Kulikovski: „În SUA am văzut realizat şi funcţional conceptul  Biblioteca – centrul comunităţii” / consemnare : Tamara Gorincioi, Vlad Pohilă 296  Kulikovski, Lidia. Dr. Lidia Kulikovski: „O aniversare este o pledoarie pentru bibliotecă, adică  pentru utilizatorii și prietenii ei” / consemnare : Vlad Pohilă 1611  Kulikovski, Lidia. Şi primăvara se numără bobocii… bobocii de flori, evident!... / consemnare :  Vlad Pohilă 1367  Leonte, Elena. Salonul Internaţional de Carte Românească – unitate în diversitate, Iaşi, ed. a  XVI‐a / consemnare : Raia Rogac 836  Melnic, Raisa. Raisa Melnic: „Salonul internaţional de Carte este, de la prima sa ediţie, un  proiect magistral al Bibliotecii Naţionale…” / consemnare : Vlad Pohilă 1185  Oliv, Mircea. „Experienţa basarabeană e una foarte bună…” /consemnare : Raia Rogac 1388  Păsărin, Paulian. Paulian Păsărin: „Evenimentele din decembrie 1989 au fost planificate cu  mult timp înainte, în afara României…” / rev. Curentul Internaţional 1204  Preda, Aurel. Aurel Preda: Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova a fost gândită de  romanii de pe ambele maluri ale Prutului / consemnare : Vasile Şoimaru 1290  Rău, Alexe. Salonul Internaţional de Carte : tradiţie şi stimulare creativă / consemnare :  Raia Rogac 735  Rotaru, Florin. Dr. Florin Rotaru: „Rostul nostru pe pământ are mai multe legături cu liniştea  iubirii tainice” / consemnare : Raia Rogac 1257  Roznovschi, Mirela. Mirela Roznovschi: „Creativitatea nu are graniţe…” / consemnare :  Mariana Harjevschi 746  Săsărman, Florin. Eu am fost cu scânteia… / consemnare : Raia Rogac 1708  Scobioală, Genoveva. La Constanţa, nişte zile ce nu se pot uita... / consemnare :  Vlad Pohilă 231  Seniuc, Ion. Maci roşii pe altarul ţării / consemnare : Tamara Gorincoi 753  Stoica, Ion. Bibliologia e un teritoriu în care se întâlnesc toate valenţele culturale /  consemnare : Rodica Avasiloaie 1718  Stoica, Ion. Prof. univ. dr. Ion Stoica: Am crezut şi cred mereu în victoria binelui, oricâte  eşecuri ar interveni pe parcurs / consemnare : Lidia Kulikovski 1465  Tulgara, Ecaterina. Frumosul renaşte legendele, scoţându‐ne din amorţire / consemnare :  Tamara Ciobanu 475  Ţurcanu, Ianoş. Viaţa mea e doar iubire / consemnare : Raia Rogac 1487  Vieru, Grigore. Letonii, dar şi ceilalţi baltici, lucrează în cultură aidoma naturii / consemnare :  Leons Briedis 1287  Vieru, Grigore. Minunea neamului românesc, limba română / consemnare : Aurelia Voineagu‐ Lăpuşan 1491  Zavadschi‐Cojocaru, Ala. „Hasdeu merită să fie studiat mai mult, adus în actualitate  mereu…” / consemnare : Vlad Pohilă 767  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

257 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

INDEX DE POEZII  A B C D E / Briede‐Macovei, Maria 1107  A căzut o stea / Ţene, Ionuţ 1277  A sta culcat e un progres / Baczewski, Marek Krzysztov Emanuel 921  Această clipă… / Grama‐Slutu, Claudia 605  Adevărul care este [I] / Briede‐Macovei, Maria 1107  Adevărul care este… [II] / Briede‐Macovei, Maria 1107  Alege‐l pe 7! / Stoica, Ion 1716  animal planet tv sau un citat din Shakespeare / Ekier, Jakub 961  Anul calului / Frişcu, Alexandru‐Horaţiu 77  Anul Caragiale / Frişcu, Alexandru‐Horaţiu 77  Autumnala / Pădure, Nadejda 112  Baie cu molii / Postolachi, Doina 1419  Biblioteca / Raţă, Valeriu 1663  Bibliotecă / Sorescu, Marin 352  Bibliotecii, din partea noastră... / Mironov, Natalia 199  Bibliotecile (lui Leo Butnaru) / Romanciuc, Vasile 225  Cărţile / Eminescu, Mihai 170  Când muza zburdă : [epigrame] / sel. de Alexandru‐Horaţiu Frişcu 267  Cântec de leagăn pentru românii basarabeni / Bobeică, Constantin 1506  Chipul meu surâzător / Briedis‐Macovei, Adrian 772  Clipa [poezii închinate lui Gr. Vieru] / Marica, Valentin/ 1377  Cod / Lari, Leonida 1371  Colegilor / Mironov, Natalia 199  Cometele din sânge / Grama‐Slutu, Claudia 605  Corespondenţe tardive / Tudor, Ortansa 1082  Curajul frumuseţii / Căpiţă, Ionel 1542  Cuvintele / Briedis, Leons 932  Dacă / Stoica, Ion 1716  De carte înfiat / Romanciuc, Vasile 1256  De sânge‐i tăcerea… [lui Gr. Vieru] / Marica, Valentin 1377  Despre poet / Cârneci, Radu 780  Din fragedă… / Spiţân, Irina 238  Doar drumul / Stoica, Ion 1716  Doina / Eminescu, Mihai 804  Domnuleţ şi Domn din cer 397 

258  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Dor / Pădure, Nadejda 112  Drum şi scrum / Căpiţă, Ionel 1542  Drumul cunoaşterii / Căpiţă, Ionel 1542  E dulce frunza grea... / Lupescu, Sasha 1613  Elixirul vieţii / Căpiţă, Ionel 1542  Esenţa firii / Căpiţă, Ionel 1542  Esse / Sonnenberg, Ewa 1066  Eterna / Lari, Leonida 1371  Eu cred că Prutul [lui Ion Borşevici] / Vieru, Grigore 1492  Eu şi lumea / Căpiţă, Ionel 1542  Ex‐libris /Arghezi, Tudor 139  Făptura mamei / Vieru, Grigore 1087  Fericire iluzorie / Krynicki, Ryszard 973  Fiii noştri / Briedis, Leons 1108  Flacăra / Zagaewski, Adam 1092  Fluturi de noapte / Zagaewski, Adam 1092  „Fraţilor” kirghizi / Frişcu, Alexandru‐Horaţiu 77  Graba vieţii / Căpiţă, Ionel 1542  Inscripţie cu negru / Loteanu, Emil 837  Iubire citadină / Grama‐Slutu, Claudia 605  În constelaţia Lirei [în memoria lui Gr. Vieru] / Pârlea, Gheorghe 1398  Închinare [lui Gr. Vieru] /Băciuț, Nicolae 1502  Înţelepciune primordială /Briedis, Leons 931  La moartea Leonidei [Lari] / Bălţescu, Nicolae 1505  Lacrima lacrimii [lui Gr. Vieru] /Băciuț, Nicolae 1294  La Putna / Lari, Leonida 835  Lectură de primăvară / Stoica, Ion 468, 1268  Legământ / Vieru, Grigore 1087  Loc de trai / Briedis, Leons 931  Lui Ion Vieru / Frişcu, Alexandru‐Horaţiu 77  Mai pot iubi / Gherman, Grigore 812  mă acopăr să plâng în liniştea ta depărtată / Macovschi, Cristina 1373  Melancolie / Cârneci, Radu 780  Mesaj optimist de Anul Nou / Stoica, Ion 1716  Metaforă pentru BM / Juc, Liliana 1602  Microfloră / Slabý, Lumir 754  Mi‐e dor de tine, dorule… / Postoroncă, Mihaela 1420  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

259 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Miniaturi lirice / Briedis‐Macovei, Adrian 772  Molia dansatoare / Postolachi, Doina 1419  Nerozie / Briede‐Macovei, Maria 1107  Nimic nu este altceva / Stănescu, Nichita 607  Nu ştie nimeni / Briedis, Leons 931  Numărătoarea miraculoasă… / Briede‐Macovei, Maria 1107  O lacrimă [Leonidei Lari] / Pârlea, Gheorghe 1643  Ochi‐mi tac acum… / Sorici, Maria 1463  Odă mamei / Briedis‐Macovei, Adrian 772  Ograda casei părinteşti / Bobeică, Constantin 1297  XLIII / Tkaczyszyn‐Dycki, Eugeniusz 1078  pământ deschis / Ekier, Jakub 961  Pe Gorganul de la Cuntimez / Tudor, Ortansa 1082  Plecările / Topor, Mariana 1479  Profetul / Briedis, Leons 931  Puişorii / Vieru, Grigore 1087  Rana / Căpiţă, Ionel 1542  Recviem pentru Grigore Vieru /Roca, George 1047  Reîntoarcere după refugiu / Gherman, Grigore 812  Rugă de zi şi de noapte / Lari, Leonida 1371  Rugăciunea unei molii / Postolachi, Doina 1419  S‐a rupt lăstarul… / Ciupac, Alexandru 952  Salvarea noastră vine dintre ape / Lupescu, Sasha 1613  Sclipire / Briedis, Leons 931  Scrisul / Proca, Ion 882  Semne / Lari, Leonida 1371  Silogismul singurătăţii / Briedis, Leons 931  Singurătate de molie / Postolachi, Doina 1419  Slatina – veche cetate de civilizaţie și românitate / Ciobanu Tamara 274  Sonet / Bărgan, Ecaterina 1100  Sub semnul unui cuvânt… / Briedis, Leons 931  Suflet, flore de cais / Tănase, Nina 1730  Şpalturile sparte / Balaci, Pascu 1099  „ştiu” / Macovschi, Cristina 1373  „Tace râul tace valul tace apa...” / Briedis, Leons 931  Te‐ai dus [lui Traian Brad] / Brad, Vasile 1306  Testament [fratelui Leonard] / Lari, Leonida 1370 

260  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

Trecere [lui Gr. Vieru] /Băciuț, Nicolae 1294  Tu / Vieru, Grigore 1087  VI. Tumor linque / Tkaczyszyn‐Dycki, Eugeniusz 1078  Umbra trecutului / Grama‐Slutu, Claudia 605  Umbre cu iluzii / Gherman, Grigore 812  Un bărbat în caschetă / Leonkowska, Krystyna 990  Unde oare? / Toporovschi, Tatiana 1480  Unde sunt cei care nu mai sunt / Crainic, Nichifor 1142  Unui preşedinte de parlament / Frişcu, Alexandru‐Horaţiu 77  Verde rar [lui Gr. Vieru] / Marica, Valentin 1377  Viaţa – un joc / Sorici, Maria 1463  Viforul / Zagajewski, Adam 1092  Vino lângă ape… / Lari, Leonida 1371 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

261 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

INDEX GEOGRAFIC  Alba Iulia 227, 462, 679, 824, 1538 

Constanţa 231, 389, 744 

Ardeal 855, 1359 

Cornova, Ungheni 764, 1315, 1396, 1425 

Austria 328 

Costuleni, Ungheni 51 

Baia Mare 1369, 1657 

Cotul Donului, Federaţia Rusă 1645, 1674 

Bălţi 392, 393, 435, 442, 720, 834, 1478 

Craiova 274 

Bârlad, Vaslui, România 547, 616 

Cricova, Chişinău 200 

Berlin 247, 1513 

Crihana Veche, Cahul 513, 794, 1341 

Bistriţa‐Năsăud 946, 1388, 1708  Blaj, Alba, România 118 

Crimeea 90, 128, 201, 237, 248, 279, 291,  353, 463, 1158 

Bloomington, Indiana, SUA 402, 403 

Dachau, Germania 698 

Boian, Cernăuți, Ucraina 1731 

Detroit, SUA 1498 

Bologna, Italia 478, 479 

Dobrogea 1236, 1320 

Botoşani 571 

Drăsliceni, Criuleni 716 

Bran, Braşov, România 1651 

Erfurt, Germania 698 

Bravicea, Călărași 619 

Estonia 697 

Brăila 540, 681 

Europa 993, 1432 

Bucovina 719, 753, 927 

Fălticeni, Suceava 447, 560 

Bucureşti 364, 436, 587, 604, 723, 984,  1252, 1257, 1355 

Federaţia Rusă 171, 289, 488, 788 

Budapesta 81  Bugeac 1426 

Focşani 288, 360, 380, 445, 686, 903, 911,  962  

Bulgaria 354 

Franța 261 

Canada 1083, 1204, 1471, 1473 

Georgia 1085 

Cania, Dealul Epureni 1057 

Germania 247, 612 

Călăraşi 565 

Glasgow, Marea Britanie 167 

Câmpina, Prahova, România 330, 763 

Hagi Curda (Camâşovca), Odesa, Ucraina  1426, 1623 

Florești 820, 821, 1276 

Cehia 716, 1229, 1534 

Harkov, Ucraina 140‐142 

Cernăuţi 719, 729, 771, 879, 1587  Chişinău 574, 592, 598, 797, 898, 1226,  1302, 1303, 1310, 1329, 1330, 1379,  1381, 1402, 1424, 1442, 1461, 1469,  1474, 1475, 1707  Cluj‐Napoca 109, 202, 331, 373, 436, 678,  680, 1334  Codreanca, Străşeni 1016, 1725 

262  

Hânceşti 595  Ialoveni 50, 944, 976, 1010,   Iaşi 594, 695, 836, 843, 881, 1186  Ipotești, Botoşani, România 571  Kazahstan 1426  Letonia 860, 1219  Lituania 711 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Macedonia 1198 

Sankt Petersburg 507, 649 

Malaneț 505 

Scoţia 1141, 1170 

Marea Britanie 1698 

Sebeş, România 227 

Maramureş 1369, 1657  

Serbia 575 

Mălăieşti, Râşcani 572 

Siberia 1523 

Milano, Italia 967 

Skopje, Macedonia 1347, 1198 

Mirosloveşti, Iași 1009, 1679 

Slatina, România 274 

Molovata Nouă 250, 361 

Slovenia 575 

Montreal, Canada 1083 

Statele Unite ale Americii 63, 182, 183,  189, 251, 290, 298, 452, 459, 746,  864, 1140, 1501 

Moscova 788  Mureș 1331  New Haven, Connecticut, SUA 84  New Jersey, SUA 1263  New York, SUA 1054  Nisporeni 1340  Nistru, râu 250, 361, 525, 1315  Novosibirsk, Rusia 87  Oeiras, Portugalia 175, 197, 208   Olt, râu 525  Oneşti, Bacău 623, 1147  Oradea 1029  Orhei 954, 1056  Oslo, Norvegia 412  Pelinia, Râşcani 1112  Polonia 542, 543, 1065, 1411   Prut, râu 527, 1290, 1315, 1429, 1464,  1492, 1538 

Stockholm 198  Suceava 729  Sulina, România 913  Șoimăreşti, Neamț 764  Tabor, Cehia 716  Târgovişte 329, 491, 831  Târgu‐Mureş 1269, 1562  Transilvania 202, 855  Ţariţin, Rusia 1726  Ucraina 253, 1426  Ungheni 51, 435, 926, 1511  Vadul lui Vodă 475, 580  Varşovia 543  Vaslui 545  Vălenii de Munte, Prahova, România 58  Văsieni, Ialoveni 248 

Roma, Italia 503 

Verşeni, Iași 1206, 1207, 1400 

România 71, 227, 274, 334, 422, 571, 599,  690, 746, 824, 855, 913, 1103, 1124,  1204, 1225, 1267, 1290, 1562, 1671,  1673 

Viena 1513  Vrancea 288, 308, 445, 686 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

263 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

INDEX DE RUBRICI  Rubrica  Activitatea filialelor  Ai noștri în lume 

Anul instituirii

Trimiteri

49, 65, 71, 75 175, 182, 183, 201, 237, 247, 248, 279, 290,  353, 463   Alegere  2012, vol. 43, nr. 2 1547, 1581  Aniversări   2002, vol. 2, nr. 2 97, 98, 108, 213, 232, 236, 994, 1002, 1015,  1040, 1074, 1115, 1150, 1161, 1165, 1178, 1203,  1221, 1222, 1228, 1229, 1264, 1265, 1272, 1273,  1297, 1311, 1213, 1413, 1471‐ 1473, 1477, 1499,  1520, 1539, 1544, 1560, 1586, 1588, 1604, 1632,  1655, 1699, 1712, 1719, 1729   Anul Eugen Doga  2007, vol. 24, nr. 4 654, 660, 661, 727 2009 – Anul European al  2009, vol. 29, nr. 1 979, 1064 creativităţii şi inovaţiei  Anul imaginii  2009, vol. 30, nr. 2 946, 982, 983, 1062, 1063, 1071 Anul lecturii  2007, vol. 25, nr. 1 768, 828, 832, 833, 838, 847, 887, 895, 908   Anul Național Mircea  2007, vol. 21, nr. 1 646, 648, 653, 669, 714, 739  Eliade  Anul tineretului talentat 2007, vol. 26, nr. 2 771, 772, 793, 811, 812, 817, 818, 850, 854,  860, 879, 883, 913, 915   Argument  2002, vol. 1, nr. 1 73, 92 Arhiva literară  2002, vol. 2, nr. 2 104, 106, 140‐142, 302 Arhiva literar‐istorică 2005, vol. 16, nr. 4 419 Arta lecturii  2004, vol. 9, nr. 1 313  Arhivă  2007, vol. 24, nr. 4 737  Avizier  2002, vol. 1, nr. 1 63, 80, 412 À propos  2003, vol. 8, nr. 4 189, 427, 455, 476, 482, 490, 504, 539, 555,  577, 583, 713, 819, 857, 862, 885  Barometru   2002, vol. 1, nr. 1 123, 185, 205, 229, 254, 351, 367, 467, 615,  827   Bibliofili de seamă  2004, vol. 12, nr. 4 355, 356, 357 Bibliologi, bibliofili şi  2012, vol. 42, nr. 1 1549‐1556 colecţionari  Bibliologi de seamă  2005, vol. 14, nr. 2 453, 465, 470‐472, 602, 603  Bibliologi celebri  2003, vol. 6, nr. 2 193, 319, 388, 449  Biblio‐omagii  2011, vol. 38, nr. 1 1325, 1326, 1343, 1348, 1367, 1368, 1382,  1405, 1418, 1465, 1476  2012, vol. 43, nr. 2 1504, 1517, 1527, 1541, 1572, 1575, 1590,  BiblioPolis – 10 ani  1621, 1626, 1635, 1639, 1687, 1710, 1723, 1737  

264  

2002, vol. 4, nr. 4 2003, vol. 5, nr. 1

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Rubrica Biblioteca – forum  ştiinţific  Biblioteca Municipală – 130 de ani  Biblioteca Municipală – 135 ani  Biblioteca Municipală în  viaţa mea 

Anul instituirii

Trimiteri

2010, vol. 35, nr. 3 1116, 1130, 1167, 1183, 1184   2007, vol. 23, nr. 3 628, 643, 647, 665, 671, 689, 694, 725, 745,  752, 761   2012, vol. 44, nr. 3   1608, 1611, 1675, 1717  2012, vol. 44, nr. 3 1500, 1532, 1535, 1557, 1567, 1571, 1574,  1579, 1584, 1585, 1600, 1602, 1614, 1624,  1625, 1627, 1629, 1634, 1663, 1681, 1715,  1720, 1739, 1741   2010, vol. 36, nr. 4 1257 

Biblioteca şi Societatea  Cunoaşterii  Bibliotecari celebri Bibliotecari și atitudini Biblioteci faimoase Bilanţ 

2003, vol. 7, nr. 3 2007, vol. 23, nr. 3 2004, vol. 9, nr. 1 2002, vol. 1, nr. 1

Bilanț 2006  Breviar bibliografic Breviar juridic  Cafeneaua literară Cartea de specialitate

2007, vol. 21, nr. 1 2011, vol. 39, nr. 2 2007, vol. 21, nr. 1 2006, vol. 20, nr. 4 2005, vol. 16, nr. 4

Carte de vizită  Cartea pe meridiane Cartea în secolul XXI Chişinău 575 

2003, vol. 5, nr. 1 2002, vol. 2, nr. 2 2003, vol. 7, nr. 3 2011, vol. 39, nr. 2

Cinstirea memoriei Concursuri  Cartea pe glob 

2007, vol. 21, nr. 1 2002, vol. 4, nr. 4 2004, vol. 10, nr. 2

Confluenţe Conlucrare  

2010, vol. 36, nr. 4 2003, vol. 8, nr. 4

242 664 261 67, 94, 125, 187, 297, 410, 511, 536, 675, 830,  1124, 1237  676 1351  670 515, 549, 606  390, 429, 469, 481, 518, 519, 524, 566, 579,  582, 586, 683, 700‐702, 731, 736, 757, 758,  826, 829, 834, 846, 877, 956, 981, 998, 1012,  1073, 1139, 1155, 1241, 1332, 1360, 1365,  1366, 1408, 1411, 1415, 1423, 1428, 1522,  1530, 1559, 1583, 1603, 1605, 1704, 1734   226 133, 134, 157  145, 171  1302, 1303, 1310, 1321, 1329, 1353, 1379,  1381, 1424, 1442, 1443, 1458, 1461, 1475  667, 668  72, 126 296, 306, 328, 338, 503, 575, 711, 716, 754,  853, 921, 931, 932, 961, 973, 990, 1024, 1034,  1065, 1066, 1078, 1092, 1137, 1225, 1307, 1501   1106, 1107, 1197, 1219  219, 231 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

265 


BiblioPolis

 

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

Rubrica 

Anul instituirii

Trimiteri

Consemnări pentru noi

2003, vol. 6, nr. 2

146

Copiii și cartea 

2002, vol. 3, nr. 3

102, 110, 111 

Cronică  

2004, vol. 12, nr. 4 277, 362, 621, 728, 751, 1279, 1430, 1435,  1436, 1453, 1598, 1666, 1676 

Cronometru – Divertis‐ club 

2007, vol. 22, nr. 2 723, 724, 753 

Ctitori de carte 

2002, vol. 2, nr. 2

Cu fața spre dvs. 

2006, vol. 20, nr. 4 545, 595, 686, 720, 729 

Cultură generală 

2004, vol. 11, nr. 3 312 

Curios și util 

2003, vol. 5, nr. 1

122

244, 245 

Cuvântul directorului

2007, vol. 23, nr. 3 677, 977, 1173 

De Hramul Chișinăului

2004, vol. 11, nr. 3 286, 350, 574, 598, 797, 898 

De Ziua bibliotecarului

2009, vol. 31, nr. 3 962, 976, 1338, 1562‐1564, 1597  

De Ziua Limbii Române

2009, vol. 31, nr. 3 949, 1123, 1140, 1336, 1491, 1573  

Dedicaţii lirice  

2010, vol. 33, nr. 1 1256, 1268 

Dezvoltarea profesională 2002, vol. 4, nr. 4

66, 83, 89, 181 

Dialog

2002, vol. 3, nr. 3

46

Dialoguri culturale 

2008, vol. 25, nr. 1 836, 881 

Dialoguri la zi 

2003, vol. 7, nr. 3

Dialoguri magistrale

2006, vol. 19, nr. 3 497 

188

Dialoguri profesionale

2007, vol. 24, nr. 4  746 

Din provincie 

2004, vol. 12, nr. 4 361, 513, 619, 794, 820, 821

Diversificarea serviciilor

2002, vol. 1, nr. 1

Divertis‐club

2004, vol. 11, nr. 3 266, 267, 346, 358, 516, 535, 565, 616, 690,  732, 740, 788, 863, 900 

Documente  

2003, vol. 8, nr. 4

192, 894, 992, 993, 1182

Donații de carte 

2003, vol. 7, nr. 3

218

Editorial  

2002, vol. 3, nr. 3

91, 210, 211, 316, 321, 325, 326, 433, 439,  441, 446, 567, 568, 570, 573, 707, 708, 718,  726, 852, 856, 858, 876, 1022, 1026, 1028,  1033, 1216‐1218, 1231, 1402, 1404, 1412,  1414, 1649, 1653, 1660, 1661  

Eminesciana  

2004, vol. 10, nr. 2 310, 311, 369, 428, 593, 594, 958 

Eminescina 2003 

2003, vol. 6, nr. 2

Eminesciana 2010 

2010, vol. 33, nr. 1 1144, 1145, 1259

Eminesciana 2011 

2011, vol. 38, nr. 1 1342, 1416 

Eminesciana 2012 

2012, vol. 42, nr. 1 1513, 1637, 1691, 1694, 1743

266  

103, 127, 135, 136 

162, 166

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Rubrica

Anul instituirii

Trimiteri

Eseu

2002, vol. 3, nr. 3

64, 489, 556, 569, 626, 645, 747, 779, 787,  839, 864, 882, 893, 906, 953, 997, 1077,  1206, 1207, 1209 

Eseuri

2002, vol. 1, nr. 1

115, 116, 148 

Exegeze

2011, vol. 39, nr. 2 1328 

Ex‐libris

2002, vol. 2, nr. 2

Experiențe avansate

2004, vol. 11, nr. 3 298, 371, 402, 403, 459

Eveniment  

2002, vol. 2, nr. 2

Evenimente culturale 

2009, vol. 32, nr. 4 1044, 1050, 1181, 1185, 1242, 1252, 1317,  1320, 1362, 1425, 1431, 1433, 1434, , 1438,  1439, 1441, 1444, 1446, 1447, 1450, 1452  

Evenimente și topuri

2006, vol. 18, nr. 2 512, 514, 585, 588, 589 

Felicitări

2002, vol. 3, nr. 3

47, 50, 51, 74, 129, 138 

Festivități  

2002, vol. 1, nr. 1

121

File de cronică 

2006, vol. 19, nr. 3 527, 674, 693, 730, 738, 759, 763, 790, 855,  871, 899, 901, 909, 985  

File de istorie 

2008, vol. 25, nr. 1   910, 1509, 1725 

Genealogii  

2006, vol. 17, nr. 1 505 

Impresii. Aprecieri 

2002, vol. 3, nr. 3

Impresii de lectură

2006, vol. 20, nr. 4 496, 498, 528, 552, 592, 614, 640, 652, 696,  734, 773, 912, 1110, 1200, 1220, 1295, 1299,  1314, 1346, 1347, 1359, 1380, 1393, 1397,  1419, 1422, 1432, 1448, 1507, 1518, 1528,  1540, 1594, 1595, 1618, 1645, 1657, 1668,  1671, 1673, 1678, 1683  

Impresii de toamnă

2003, vol. 7, nr. 3

156

In memoriam 

2002, vol. 1, nr. 1

99, 147, 209, 220, 255, 407, 425, 697, 715, 744,  808, 810, 840, 848, 849, 859, 865, 866, 869,  896, 919, 923, 966, 989, 1017, 1019, 1021,  1079, 1091, 1094, 1102, 1103, 1121, 1142,  1157, 1202, 1211, 1213‐1215, 1224, 1227, 1285,  1293, 1309, 1352, 1363, 1370, 1372, 1384,  1406, 1410, 1417, 1445, 1454, 1488, 1490,  1492, 1496, 1577, 1630, 1706, 1736, 1738  

Incluziune socială

2002, vol. 1, nr. 1

86, 100, 155, 179, 180, 233, 284, 291  

76, 118, 119  96, 283, 285, 287, 343, 399, 630, 735, 760  

48, 52, 114, 131, 132, 191, 206  

Istoria noastră adevărată 2009, vol. 31, nr. 3 999, 1032, 1036, 1084, 1097, 1128, 1133, 1169,  1204, 1232, 1245, 1284, 1289, 1290, 1296,  1383, 1437, 1510, 1576, 1641, 1659, 1722   Inter‐BiblioPolis 

2003, vol. 6, nr. 2

253

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

267 


BiblioPolis

 

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

Rubrica 

Anul instituirii

Trimiteri

Itinerar oltenesc 

2004, vol. 10, nr. 2 274

Itinerarele frăției 

2005, vol. 16, nr. 4 380, 389, 401, 422, 462, 491, 525, 540, 547,  680, 719, 911  

Îndemn la lectură 

2003, vol. 8, nr. 4

La colegii noștri 

2005, vol. 16, nr. 4 392, 393, 460, 550, 608, 920, 944, 951, 1010,  1056, 1068, 1076, 1086, 1153, 1210, 1260,  1276, 1340, 1341, 1459, 1469, 1511, 1593, 1709  

La o aniversare 

2003, vol. 7, nr. 3

La aniversară 

2005, vol. 13, nr. 1 415, 442, 709, 851, 861 

Laborator  

2005, vo. 13, nr. 1

454

Lumea la noi 

2003, vol. 8, nr. 4

251

Maluri de Nistru 

2003, vol. 7, nr. 3

250

Maluri de Prut 

2009, vol. 32, nr. 4 1001, 1009, 1057, 1070, 1147, 1186, 1205,  1236, 1305, 1306, 1345, 1350, 1355, 1400,  1708  

Manifestări culturale 

2010, vol. 33, nr. 1 1112, 1149, 1238, 1243, 1247, 1253, 1274,  1525, 1536, 1570, 1591, 1664, 1665, 1667,  1670, 1672, 1674, 1677, 1688‐1690, 1692,  1693, 1696, 1697, 1713  

Mari bibliologi  

2002, vol. 1, nr. 1

Mari scriitori la Focșani

2008, vol. 26, nr. 2 780, 782, 825, 880, 903 

Mărțișoare  

2005, vol. 13, nr. 1 400 

Memento  

2004, vol. 9, nr. 1

Miscellanea

2011, vol. 40, nr. 3 1301, 1349, 1356, 1373, 1395, 1421, 1462,  1506, 1542, 1543, 1545, 1587, 1714, 1716  

Moment poetic 

2003, vol. 8, nr. 4

139, 170, 199, 225, 238, 352, 468, 605, 607,  1502  

Noi achiziții 

2004, vol. 9, nr. 1

257

Note de drum 

2006, vol. 19, nr. 3 542, 543, 571 

Noutăţi editoriale 

2002, vol. 1, nr. 1

68, 105, 124 

Nota zece plus 

2004, vol. 9, nr. 1

334, 365

Oameni și cărți 

2007, vol. 24, nr. 4 629, 655, 658, 659, 762, 764, 774, 781, 802,  803, 807, 843, 867, 890, 929, 933, 943, 945,  1008, 1046, 1082, 1083, 1122, 1163, 1168,  1198, 1199, 1308, 1312, 1371, 1385, 1396,  1516, 1524, 1546, 1578, 1589, 1592, 1612,  1613, 1631, 1633, 1638, 1651, 1654, 1658,  1662, 1718, 1731  

268  

178

212

95

332

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Rubrica

Anul instituirii

Trimiteri

Odă bibliotecarilor

2004, vol. 11, nr. 3 258, 260, 275, 305, 336, 359  

Omagieri

2003, vol. 8, nr. 4

Omagii

2004, vol. 10, nr. 2 268, 323, 331, 333, 340 

Oportunități

2002, vol. 4, nr. 4

Patronul nostru spiritual

2005, vol. 16, nr. 4,  404, 405, 418, 426, 532, 534, 622, 627, 695,  705, 749, 756, 767, 783, 789, 841, 842, 884,  924, 925, 964, 1075, 1156 

Pegas  

2002, vol. 2, nr. 2

77

Pentru agenda dvs.

2002, vol. 1, nr. 1

54‐57, 151‐154, 262‐265, 377‐379, 398, 483,  492‐494, 636‐639, 721, 769, 770, 778, 798,  938‐941, 1117‐1120  

Perspective bibliografice

2003, vol. 6, nr. 2

243

Politici de bibliotecă

2002, vol. 2, nr. 2

85, 107, 120, 167, 176, 177, 197, 208, 221, 224,  292, 295, 479, 530, 531, 541, 554, 596, 597  

Prilej  

2005, vol. 15, nr. 3 474, 580 

Programe de lectură

2007, vol. 22, nr. 2 704, 717, 750 

Public relations 

2003, vol. 7, nr. 3

228

Probă de condei 

2002, vol. 4, nr. 4

112

Puncte de vedere

2008, vol. 26, nr. 2 809 

Realizări  

2002, vol. 3, nr. 3

93

Recenzii și consemnări

2003, vol. 8, nr. 4

190, 216, 222, 223, 281, 293, 309, 317, 318,  320, 322, 327, 329, 335, 341, 347, 349, 383,  387, 430, 434‐436, 444, 445, 450, 456, 457,  461, 464, 488, 506, 507, 526, 558, 572, 576,  581, 584, 590, 591, 599, 600, 624625, 631,  632, 657, 688, 698, 710, 722, 733, 741, 765,  776, 786, 801, 813, 816, 844, 878, 922, 927,  935, 954, 957, 959, 987, 996, 1005‐1007,  1058, 1085, 1104, 1111, 1114, 1146, 1154,  1164, 1166, 1187, 1201, 1208, 1223, 1233,  1234, 1251, 1258, 1266, 1283, 1288, 1315,  1316, 1339, 1344, 1357, 1403, 1427, 1429,  1451, 1455, 1456, 1474, 1514, 1523, 1526,  1582, 1599, 1623, 1640, 1642, 1679, 1682,  1684‐1686, 1700, 1701, 1705, 1726, 1727  

214, 294, 299, 368, 384, 396, 413, 414, 421,  432, 443, 509, 510, 533, 537, 538, 544, 546,  548, 604, 685, 706, 712, 785, 868, 873, 874,  907, 960, 975, 1016, 1018, 1020, 1023, 1025,  1030, 1031, 1035, 1072, 1090, 1298, 1333,  1369, 1394, 1399, 1407, 1487, 1493, 1519,  1521, 1609, 1647, 1648, 1650, 1652, 1656  81, 82

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

269 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Rubrica  Recviem pentru Grigore  Vieru  Reflecții aniversare  Relații publice  Remember  

Reperele spiritualității Repere   Restitutio  Revenire la Hasdeu  Revenire la izvoare  Revista revistelor  Sadoveniana‐2005  Savanţii şi societatea  cunoaşterii  Schimb de experiență Scriitori și cărți  Să mai și râdem  Semnal   Sinteze  Sondaj aniversar  Stagii  Staţi şi reflectaţi   Studii şi cercetări 

Sugestii de lectură  Teorie  

270  

Anul instituirii

Trimiteri

2009, vol. 29, nr. 1 917, 1027, 1039, 1047, 1087, 1088   2005, vol. 14, nr. 2 423, 452  2003, vol. 6, nr. 2 196 2005, vol. 15, nr. 3 373, 438, 451, 611, 620, 672, 692, 748, 775,  804, 835, 837, 845, 870, 872, 904, 905, 914,  916, 918, 936, 948, 1067, 1089, 1093, 1098,  1099, 1108, 1126, 1127, 1162, 1189, 1226,  1230, 1271, 1277, 1278, 1287, 1294, 1318,  1377, 1378, 1386, 1387, 1398, 1409, 1420,  1463, 1470, 1479, 1480, 1489, 1494, 1503,  1505, 1508, 1512, 1515, 1534, 1537, 1617,  1619, 1620, 1636, 1643, 1644, 1646, 1695,  1703, 1724, 1728, 1730   2003, vol. 6, nr. 2 202, 227, 241 2004, vol. 9, nr. 1 272  2002, vol. 2, nr. 2 53 2004, vol. 10, nr. 2 324, 330  2006, vol. 17, nr. 1 560  2007, vol. 24, nr. 4 678, 679, 681, 831, 875, 934, 952, 972, 984,  1029, 1060, 1331  2005, vol. 15, nr. 3 447, 448 2010, vol. 43, , nr.  1151  2  2004, vol. 12, nr. 4 289, 354 2004, vol. 12, nr. 4 273, 345  2003, vol. 6, nr. 2  169 2003, vol. 6, nr. 2 144, 163, 249 2002, vol. 3, nr. 3 62, 130, 372  2002, vol. 2, nr. 2 78 2002, vol. 1, nr. 1 84, 87, 90, 109, 128 2002, vol. 4, nr. 4 58‐61, 158‐161, 256, 269, 270, 280, 381, 382,  500, 501   2010, vol. 34, nr. 2,  1132, 1160, 1176, 1177, 1180, 1192, 1196,  1267, 1280, 1319, 1323, 1324, 1330, 1354,  1364, 1391, 1466, 1478, 1483‐1486, 1497,  1529, 1531, 1533, 1601, 1606, 1610, 1628,  1698, 1702, 1707, 1733, 1735, 1740   2003, vol. 6, nr. 2 194, 217 2002, vol. 2, nr. 2 79, 137    Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Rubrica

Anul instituirii

Teorie şi practică

2002, vol. 4, nr. 4

Tinere speranţe  Top – 2004  Tradiții bibliofile  Ultima oră  Valori perene  Varia  

2009, vol. 30, nr. 2 2005, vol. 13, nr. 1 2003, vol. 6, nr. 2 2005, vol. 14, nr. 2 2007, vol. 24, nr. 4 2008, vol. 28, nr. 4

Verdict   Viața filialelor 

2002, vol. 1, nr. 1 2003, vol. 6, nr. 2

Vivat, crescat, floreat

2006, vol. 17, nr. 1

2007, vol. 22, nr. 2 Viziuni – secolul XXI Vox populi  2002, vol. 3, nr. 3 50 de ani de învăţământ  2010, vol. 34, nr. 2 biblioteconomic 

Trimiteri 69, 101, 117, 164, 165, 168, 186, 207, 230, 276,  278, 300, 303, 314, 339, 342, 348, 370, 385,  386, 391, 394, 411, 416, 417, 466, 477, 478,  484, 508, 522, 523, 561, 562, 564, 613, 617,  623, 635, 644, 650, 651, 663, 682, 684, 703,  777, 784, 791, 792, 805, 814, 822, 823, 902,  926, 955, 963, 965, 967‐970, 974, 978, 980, 986,  988, 1004, 1013, 1014, 1059, 1061, 1080, 1081,  1105, 1136, 1148, 1175, 1188, 1191, 1193‐1195,  1262, 1275, 1282, 1292, 1300, 1334, 1335,  1337, 1358, 1374, 1390, 1392, 1401, 1481,  1495, 1498, 1548, 1558, 1561, 1565, 1566,  1596, 1607, 1711, 1721, 1732  930, 995, 1037 408, 458, 480  198  440  649, 699, 815  799, 886, 897, 928, 991, 1003, 1038, 1041‐ 1043, 1239, 1240   113  143, 149, 150, 172‐174, 184, 195, 200, 203,  204, 215, 234, 235, 239, 240, 246, 252, 259,  271, 282, 288, 301, 304, 308, 337, 344, 360,  363, 364, 366, 374, 375, 395, 406, 409, 420,  424, 431, 437, 473, 475, 485‐ 487, 517, 520,  551, 559, 563, 578, 612, 618, 634, 641, 642,  656, 662, 673, 687, 691, 742, 743, 755, 795,  796, 800, 806, 824, 888, 889, 891, 892, 937,  942, 947, 950, 971, 1000, 1011, 1045, 1048,  1049, 1051, 1052‐1055, 1069, 1096, 1100,  1113, 1125, 1132, 1143, 1235, 1244, 1246,  1248‐1250, 1254, 1255, 1261, 1269, 1270,  1291, 1304, 1322, 1327, 1361, 1375, 1376,  1388, 1389, 1426, 1440, 1449, 1457, 1460,  1464, 1467, 1468, 1482, 1538, 1568, 1569,  1615, 1616, 1622, 1680, 1742  495, 499, 502, 521, 529, 553, 557, 587, 601,  609, 610   633, 666, 766  70 1134, 1135, 1179, 1281

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

271 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

LISTA DE AUTORI  Adam, Constantin  Adam, Ioan  Adeyoyin, Samueil Olu Alexeev, Olga  Allison, Virginia  Amititeloaie, Alexandru Andretta, Susie  Andriţchi, Svetlana  Andronic, Ştefan  Anghelescu, Hermina Antufiev, Silvia  Ardelean, Teodor  Arghezi, Mitzura  Arghezi, Tudor  Arion, Liuba  Avram, Monica  Avrumuţoaie, Grieg    Babencu, Veronica  Babici, Mihaela  Bacal, Diana  Baczewski, Marek Krzysztov Emanuel Badan‐Lazarenco, Angela Balaban, Claudia  Balaci, Pascu  Balan, Zoia  Balica, Olesia  Balmuş, Pavel  Baltag, Tatiana  Barabaş, Larisa  Barbă, Ludmila  Barbăroşie, Liliana 

272  

artist, Teatrul Naţional „M. Eminescu”, Botoşani  scriitor, România bibliotecar, jurnalist, analist relaţii publice, scriitor,  poet, critic  studentă, Jurnalism şi Șt. ale comunicării, USM  bibliotecar, Universitatea Irvin, California, SUA  filozof, prof., Universitate „G. Bacovia”, Bacău  bibliotecar, London Metropolitan University, Londra,  Marea Britanie  şef oficiu, Biblioteca Publică de Drept muzician, conducătorul Coralei Vocile primăverii  prof. univ., Detroit, SUA şef oficiu, Biblioteca Publică de Drept director general, BJ „Petre Dulfu”, Baia Mare  actriţă, ex‐deputat în Parlamentul României  scriitor specialist principal, metodist, Direcţia generală  Educaţie, Tineret şi Sport  director, BJ Mureş, Târgu‐Mureş student, Cernăuţi studentă USM elevă, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” şef oficiu, Biblioteca Publică de Drept poet, Polonia ziaristă, Literatura şi arta director general, BN pentru copii „Ion Creangă”  avocat, scriitor, România ziaristă studentă, voluntară istoric şi critic literar, dir. Centrul Naţional de  Hasdeulogie al BM  şef oficiu, Departamentul CID „Chişinău” şef oficiu Filiala „Hristo Botev” director, Filiala „Lesia Ukrainka” jurnalistă, Radio Free Europe   Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Barbăscumpă, Oxana

bibliotecar principal , Filiala „Adam Mickiewicz” 

Basarab, Teo 

ziarist, revista Natura

Baţmanov, Ana 

director, Filiala „Iţic Mangher””

Băciuţ, Nicolae 

redactor‐şef, revista Vatra veche, Târgu‐Mureș 

Bădărău, Zinaida

director, Filiala de Arte

Bălănescu, Flori 

istoric, cercetător ştiinţific

Bălănescu, Olga 

filolog, cercetător ştiinţific

Bălcănaşu, Doina‐Lili

bibliotecar, Biblioteca „Radu Rosetti”, Oneşti‐Bacău,  România 

Bâtcă, Veronica 

doctor în filologie

Beard, Jill 

director adjunct al Bibliotecii Universitare,  Universitatea Bournemouth, Marea Britanie 

Berciu‐Drăghicescu, Adina

filolog, prof. univ., Universitatea din Bucureşti 

Bernic, Victoria 

director, Biblioteca Publică. „D. Cantemir”, Ungheni 

Berzintu, Lucreţia

poetă

Beşleagă, Vladimir 

scriitor, traducător

Bianu, Ioan  

filolog, bibliograf român

Billington, James

director, Biblioteca Congresului SUA

Bivol, Eugenia  

medic‐şef, Spitalul Clinic Republican

Bobeică, Constantin

publicist, scriitor

Bobu, Elena 

profesoară

Bocancea, Evelina

şef oficiu, Departamentul Tehnologii Informaţionale 

Bolocan, Ştefan 

student, UTM

Bologan, Mihai 

student, ASEM, acum conf. univ., ASEM 

Bordeianu, Cătălin

prof. univ., director al BJ „Gh. Asachi”, Iaşi 

Borges, Jorge Luís

scriitor argentinian

Borodatîi, Tatiana

bibliotecar principal, Departamentul marketing 

Borşci, Angela 

şef oficiu, Filiala „Iţic Mangher”

Borş, Ion  

ziarist

Borşevici, Ion  

dr., prof. univ., academician

Bortnic, Sandu 

licean

Bostan, Ana 

licean

Bostan, Olga 

licean

Botez, Viorica 

filolog, cercetător ştiințific

Botezatu, Eliza 

critic literar, dr. hab. în filologie, prof. univ. 

Botnaru, Mihaela

utilizator, Filiala „Ovidius”

Brad, Ion 

scriitor, România

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

273 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Brad, Romulus 

inginer, fratele lui Traian Brad, România 

Brad, Traian 

director general, BJ „O. Goga”, Cluj

Brad, Vasile 

inginer, fratele lui Traian Brad, România 

Brâncoveanu, Valentina

artist plastic

Breazu, Monica 

cercetător la rezerva de carte rară şi preţioasă  Biblioteca Naţională a Franţei 

Briede‐Macovei, Maria

poetă şi traducătoare, Riga, Letonia

Briedis, Leons  

scriitor, traducător, Riga, Letonia

Briedis‐Macovei, Adrian

poet, traducător, Riga, Letonia

Brînzan, Maria 

şef. serviciu BNRM

Bruce, Cristine 

bibliolog

Bucătaru, Lora 

redactor, editor

Bucur, Andrei 

student, Facultatea de medicina, Oradea

Budeanu, Gheorghe

publicist, ziarul Timpul

Bufneac, Corneliu 

licean

Buică, Elena (Buica‐Buni, Elena)

scriitoare, Toronto, Canada 

Bujor, Liuba‐Drăgostiţa

scriitoare, cântăreață

Bulat, Larisa 

bibliograf, BNRM

Bulat, Ludmila (Doroşencu Ludmila)

publicistă

Bulduma, Gabriela 

şef oficiu, Filiala „Târgu‐Mureş” 

Buluţă, Gheorghe 

bibliolog, scriitor, director, Biblioteca Universităţii de  Medicină „Carol Davila”, Bucureşti 

Bumbu, Mariana 

şef oficiu, Filiala „Transilvania”

Burac, Andrei 

scriitor, traducător

Burea, Eugenia 

bibliotecară, Filiala „Târgu‐Mureş”

Burghilă, Lenuța 

artistă, cântăreaţă

Busuioc, Nicolae 

scriitor, bibliolog, BJ „Gh. Asachi”, Iaşi

Butucel, Elena  

director, Filiala „Ovidius”

Calancea, Maria 

şef, Filiala Maria Drăgan

Candu, Tamara 

bibliograf

Caraman, Viorica‐Elena

critic literar

Caranfil, Ninela 

Artistă a Poporului, actriţă la Teatrul Naţional  „Mihai Eminescu”  

Casap, Marina 

ziaristă

Caterev, Cristina  

director, Filiala „Ştefan cel Mare și Sfânt”

Caterov, Liliana  

studentă, Facultatea de Jurnalism, USM

274  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Cazimir, Otilia  

poetă, România

Căldare, Eugenia 

Biblioteca Ştiinţifică a ASEM

Călinescu, Matei 

scriitor, critic literar România

Căpiţă, Ionel (Rour, Ionel)

scriitor, jurnalist

Cârneci, Radu  

poet, eseist, traducător

Câşlaru, Larisa 

prim‐director adjunct, BM „B.P. Hasdeu” 

Cebotari, Elena 

director, Filiala „Liviu Rebreanu”

Cebotari, Margareta

bibliotecar principal, Filiala „Ovidius”

Cehovskih, E. 

şef, biblioteca şcolară a școlii nr. 85

Cemortan, Leonid 

cercetător, dr. habilitat în studiul artelor 

Cenuşă, Zina  

scriitoare

Cerchez, Zina 

jurnalistă, reporter radio şi TV 

Cernei, Ion 

publicist, Orhei

Chante, Alain 

MCF en SIC, Univ. Paul Valéry, Montpelllier 3 

Cheradi, Natalia 

director adjunct, Biblioteca Științifică ASEM 

Chiricenco, Nicolae

conf. univ., USM

Cimpoi, Mihai  Ciobanu, Cristina

critic şi istoric literar, eminescolog, academician  studentă, voluntară

Ciobanu, Dumitru

scriitor, publicist

Ciobanu, Liuba 

şef oficiu, Filiala „Ovidius”

Ciobanu, Tamara

publicistă

Ciobanu, Valentina

bibliotecară, Liceul „Dante Alighieri”

Ciobanu‐Gruzinschi, Veronica

ziaristă, poetă

Ciocanu, Anatol 

poet, publicist, traducător

Cioculescu, Şerban

academician, critic şi istoric literar, România 

Ciubucciu, Vlad 

cercetător ştiințific, prof. univ. dr

Ciucescu, Doru  

prof. univ., scriitor, Bacău

Ciupac, Alexandru

Cernăuţi, Ucraina

Clinton, Marshall

SUA

Coblean, Olesia 

lector, USM

Cocieru, Tatiana 

şef oficiu, CAIE

Codreanu, Theodor

critic şi istoric literar, Huşi

Cogut, Sergiu 

dr. în filologie, cercetător ştiințific, Institutul de  Filologie, AŞM 

Coja, Ion 

prof. univ., dr., Bucureşti

Colesnic, Iurie 

Maestru al Literaturii, scriitor, istoric literar, cercetător  

Condrea, Irina 

dr. hab., prof. univ., USM

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

275 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Conişescu, Andrei 

deputat în Parlamentul R. Moldova

Constantinescu, Pompiliu

critic literar român

Corcinschi, Nina 

cercetător ştiințific, dr. în filologie, Institutul de  Filologie al AŞM 

Corghencea, Natalia

şef, Filiala „Traian”

Corghenci, Ludmila 

director‐adjunct, DIB ULIM

Coroiu, Constantin 

critic, jurnalist, publicist ziarul Adevărul

Corrall, Sheila 

prof. univ. Shenfield, Marea Britanie

Cosmescu, Alexandru

ziarist, dr. în filologie, AŞM

Costin, Ludmila 

director, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agrară 

Costiuc, Tatiana 

şef serviciu, BJ „O. Goga”, Cluj

Coşeri, Tatiana 

director adjunct, BM „B.P. Hasdeu”

Coşeriu, Eugeniu 

lingvist de notorietate mondială 

Cotoman, Ludmila 

ziaristă

Cotoman, Tamara 

șef Serviciul achiziţii, Biblioteca USEFS

Coţ, Maria 

profesoară de liceu, New York

Craig, Eilean 

manager comunicare, Serviciul de instruire NHS, Scoţia 

Cravciuc, Natalia 

şef, Filiala Miron Costin

Creţu, Constantin 

licean, Liceul Teoretic „Mircea Eliade”

Crudu, Dumitru 

scriitor, director, Filiala „Ştefan cel Mare și Sfânt” 

Crudu, Vasile 

licean, Liceul „Mihail Sadoveanu”, Călăraşi; acum  student USM 

Cucereanu, Viorica 

ziaristă

Cudlenco, Maria 

şef, bibliotecă Crihana Veche, Cahul

Cugut, Liliana 

bibliotecar, Filiala „Liviu Rebreanu”

Dabija, Elena 

director, CAIE

Dabija, Nicolae 

academician, poet, prozator, publicist, redactor‐şef,  Literatura şi arta 

Dalle, Penny 

șef al secţiunii Biblioteci, Universitatea Bournemouth,  Marea Britanie 

Danilov, Maria 

dr. în istorie, colaborator MNAIM

David, Ştefan 

licean, Liceul „ Petru Rareş”

Dănică, Dana 

muzeograf, Slatina

Demianiuc, Mariana

şef oficiu, Filiala „Iţic Mangher”

Dima, Nicholas 

prof. dr., SUA

Dimitrov, Alex 

pictor‐caricaturist, membru al UAP

276  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Dimitrov, Alexei  Docolin, Anca  Dohotaru, Maria Dogotari, Ludmila Dorofti, Valentina Drăucean, Adela Dron, Ion   Duca, Gheorghe  Dumbrăveanu, Luminiţa Dumbrăveanu, Victor Dvoracic, Aurica    Eco, Umberto  Edwards, Sylvia  Ekier, Iacob  Eliade, Mircea  Eminescu, Mihai Eretescu, Constantin Erizanu, Gheorghe Erjiu, Ecaterina  Esinenco, Ala    Fîntînaru, Teodora Feodorov, Viktor Feodoruc, Tatiana Ferguson, Stuart Filip, Iulian  Fincheli, Galina  Fişer, Marina   Florea, Corneliu  Focşa, Marcel  Foiu, Taisia  Frişcu, Alexandru‐Horaţiu Frunză, Tatiana 

student, USM, jurnalist  BJ „O.Goga”, Cluj manager, Editura „Magic Print”, Oneşti, Bacău  şef, Filiala Codru manager, Departamentul dezvoltarea colecțiilor  lector univ. dr., Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad  lingvist, dr. habilitat, profesor preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei  jurnalistă, poetă scriitor, ziarist şef birou Centrul de Informare Comunictară &  Marketing, BJ „Gh. Asachi”, Iaşi  scriitor italian, bibliolog bibliolog poet, Polonia scriitor, culturolog, filozof poet  scriitor, cercetător ştiințific SUA director, Editura Cartier magistru în Drept, lector USM şef oficiu, Filiala „Adam Mickiewicz” director, BJ „Duiliu Zamfirescu”, Focșani, Vrancea  prof. dr. director general, Biblioteca de Stat Rusia  manager, Departamentul Relaţii cu publicul, BM  lector superior, Universitatea din Cannberra, Australia  poet, publicist şef oficiu, Filiala „I. Mangher” bibliotecar şcolar, Școala nr. 95 medic, scriitor, Canada licean, Liceul „Mircea Eliade”, acum student la Univer‐ sitatea din Lyon, Franţa  manager, Departamentul CID Chişinău  poet, şef, Filiala Cornului şef catedră, clasele primare, Liceul Teoretic cu profil de  arte „Elena Alistar” 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

277 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Fruntelată, Ioana‐Ruxandra Furtună, Veronica 

dr., lector la Catedra de Teorie Literară, Universitatea  din Bucureşti  liceană, Liceul „Petru Zadnipru”

Gagiu, Valeriu 

regizor şi scenarist, studioul Moldova‐film 

Gajos, Ludmila 

director, Filiala „Târgovişte”

Garcia Marquez, Gabriel 

scriitor columbian, laureat al Premiului Nobel 

Gavriloaia, Sandrino

prezentator TV, Bucureşti

Gâscă, Stela 

ziaristă

Gâscă, Carolina 

bibliotecar principal, Departamentul CID „Chişinău” 

Ghendina, Natalia 

prof. , dr. în pedagogie, Kemerovo, Rusia

Gheorghiţă, Eugen 

scriitor, ziarist

Gelfand, Julia 

bibliotecar, Universitatea Irvin, California, SUA 

Gherman, Grigore 

student, poet, Cernăuţi

Ghilan, Lucia 

licean

Ghinculov, Silvia 

dr. în economie, director, Biblioteca Științifică ASEM 

Goian‐Senocosov, Natalia

dr. conf. univ., Catedra de Biblioteconomie şi Asistență  Informațională, USM 

Golopenţia, Sanda 

prof. univ., dr., SUA

Goma, Paul 

scriitor disident român, stabilit în Franța

Gorda, Gheorghe 

scriitor, cercetător ştiințific

Gorea‐Costin, Iuliana, 

diplomat, om politic

Gorincioi, Daniela  

manager, Departamentul dezvoltarea colecţiilor 

Gorincioi, Tamara (vezi şi Ciobanu  Tamara, Pruteanu Ioana) 

publicistă

Grama, Natalia 

studentă, USM

Granaci, Valentina 

şefa Centrului tehnic BNRM

Graur, Felicia 

studentă, USM

Grigorescu, Lucia 

manager

Grosu, Elena 

redactor de carte, lexicograf

Grosu, Lidia 

poetă, profesor, USM

Grossu, Silvia 

dr. în istorie, conf. univ., USM

Gudcov, Irina 

liceană, Liceul „Mircea Eliade”

Gurău, Rima 

profesor, Colegiul de Construcţii, Chişinău 

Guţanu, Eugenia 

director BP „Ion Creangă”, Floreşti

Guzun, Iuliana 

bibliotecară, Filiala „Târgu‐Mureş”

Hadârcă, Ion 

poet, publicist, traducător, deputat în Parlamentul RM 

278  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Handoca, Mircea

prof., dr., România

Hanganu, Aurelia Harconiţă, Elena Harjevschi, Mariana  Hasdeu, B. P.   Hănţulescu, Ioan Herţa, Valeriu 

director, Biblioteca Ştiinţifică „Andrei Lupan”, AŞM  director, Biblioteca Științifică „Alecu Russo”, Bălți  director, Biblioteca Publică de Drept scriitor, filolog, savant jurnalist, poet, Alba Iulia, România pictor, profesor, Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion Creangă”  scriitoare

Hlib, Lidia    Iachim, Ion  Iftodi, Lina  Ignat, Andrei  Ilie, Mihail  Ilin, Stancu  Ioil, Nora  Ioncu, Olesia  Iordan, Constantin Irving, Christine  Ischimji, Tatiana    Jacquinet, Marie‐Christine Javelea, Svetlana Jelinek, Elfriede  Josanu, Efim  Juc, Liliana    Kane, Danielle  Karnaev, Liuba  Kraveţ, Valeri  Krynicki, Ryszard Kudrina, Ecaterina  Kuharenko, V. N.

scriitor şef oficiu, Filiala „Târgu‐Mureş” revista Sens, Piatra Neamț student, Fac. de Istorie, Geogr. Rel. Int., Univ. Oradea  editor, istoric literar, hasdeulog, România  prof., şef serviciu, BJ „Ioan N. Roman”, Constanţa  manager, Departamentul SPD cercetător principal, Institutul de Studii Sud‐Est  Europene, Bucureşti, Academia Română  director, Educaţie, Scoţia bibliotecar principal, Filiala „Iţic Mangher”  director, bibliotecă, Viroflay, Franţa  director, Filiala „Maramureş” prozatoare și eseistă din Austria, Laureat al Premiului  Nobel  jurnalist, comentator sportiv şef oficiu copii, Filiala „Târgovişte” bibliotecar, Universitatea Irvin, California, SUA  director, Biblioteca Universității de Medicină  „N. Testemiţanu”  dr., prof., prorector Universitatea Tehnică din Harkov,  Ucraina  poet, Polonia rector al Universităţii de artă şi cultură, Kemerovo,  Rusia, dr. în pedagogie  dr. prof., şef de catedră, Universitatea Tehnică din  Harkov, Ucraina 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

279 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Kulikovski, Lidia   Kulikovski, Victoria  

dr. conf. univ., director general, BM „B.P. Hasdeu”  traducătoare

Labliuc, Elena  

şef serviciu, UASM

Lamy, Jean‐Philippe 

Director Associé at Infotel Business Consulting 

Lari, Leonida 

poetă

Lavergne, Catherine De

MCF en SIC, Universite Paul Valéry, Montpellier 3 

Leonkowska, Krystyna

poetă, Polonia

Leonte, Elena 

director, BJ „Gh. Asachi”, Iași

Lepădatu, Efimia 

şef oficiu, Filiala „Iţic Mangher”

Licev, Agnesa 

filolog, Timişoara

Loteanu, Emil 

regizor de film, poet

Luchian, Mihai 

licean, Liceul „Mircea Eliade”, acum student la regie  cinema, Bucureşti 

Lupescu, Sasha 

bibliofil, România

Lupton, Maandy 

bibliolog

Macovschi, Cristina 

studentă, USM

Madan, Constantin 

licean, Liceul „Petru Rareş”

Madan, Ion 

bibliograf, profesor universitar

Magder, Theodor  

jurnalist, traducător

Malaneţchi, Marius 

licean, student, Strasbourg, Franța

Malaneţchi, Tamara

şef oficiu, Filiala „Alba Iulia”

Malaneţchi, Vasile 

cercetător ştiinţific, lector USM

Mamaiscaia, Cristina

director, Filiala „Maramureş”

Manea‐Cernei, Eugenia 

scriitoare, cercetător ştiinţific

Manoli, Adela 

studentă

Marica, Valentin 

scriitor, dr. în şt. ale comunicării, senior‐editor,  Societatea Română de Radiodifuziune, Studioul  Regional Târgu‐Mureş  

Matvei, Valeria 

bibliolog, BNRM

Maznic, Silvia 

dr. în filologie

Măgureanu, Dorin 

student

Mălinaş, Constantin

scriitor, bibliolog, Oradea

Mămăligă, Dumitru 

bibliotecar, Filiala „L. Rebreanu”

Mărgărit, Iulia 

prof. univ. dr. în filologie, Bucureşti, Academia Română 

Mătcaş, Nicolae  

lingvist, poet, prof. univ. 

Mânăscurtă, Ioan 

scriitor, editor

280  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Medved, Olga 

şef oficiu, Filiala „M. Lomonosov”

Melinti, Maxim 

magistru în istorie

Melnic, Raisa  

şef secţie, BNRM

Melnicenco, Irina

bibliotecar, Filiala „L. Ukrainka”

Metleaeva, Miroslava

jurnalistă, poetă, traducătoare

Mihai, Lilia 

şef oficiu, Filiala „Maramureş”

Mihail, Dinu 

jurnalist, bibliotecar 

Mihail, Paul  

preot, istoric 

Mihail, Zamfira 

prof. univ. dr. în filologie, București, România 

Mironov, Natalia

bibliotecar, Filiala „M. Lomonosov”

Mischevca, Ion 

dr. în istorie, AŞM

Moglan, Natalia 

şef oficiu, BM „B.P. Hasdeu”

Moldovanu, Anastasia

şef oficiu, Filiala de Arte „T. Arghezi”

Moldovanu, Dumitru

prof. univ. dr. hab. în economie, ASEM, scriitor 

Moraru, Anatol 

filolog, prof. univ., Universitatea Pedagogică  „Alecu Russo”, Bălţi 

Moraru, Viorica 

şef oficiu, Filiala „Ovidius”

Moraru, Haralambie

scriitor

Morozan, Mihaela

licean, Liceul „Petru Rareş”

Moţoc, Radu 

bibliolog, scriitor, Galaţi

Munteanu, George

istoric, critic literar

Munteanu, Oxana

profesor, Liceul „Petru Rareş”

Munteanu, Tatiana

şef oficiu, Filiala Biblioteca Publică de Drept 

Muraşova, Nelly 

şef, Filiala „Hristo Botev”

Neagu, Fănuş 

scriitor, România

Neamţu, Galina 

bibliotecar principal, Departamentul Tehnologii  informaţionale 

Nedzelschi, Ecaterina

director, Filiala „A. Mickiewicz”

Nghem, Huy 

lector, Universitatea Naţională Hanoi, Vietnam 

Nichifor, Tatiana

şef oficiu, Filiala Biblioteca Publică de Drept 

Nichita‐Toma, Felicia

redactor la ziarul Zorile Bucovinei, Cernăuţi 

Nicolae, Mihai  

jurnalist, muzeograf, Institutul Fraţii Golescu, Bucureşti 

Nicu, Ghenadie 

scriitor, lector, Universitatea Pedagogică  „Alecu Russo”, Bălţi 

Nicuţă, Ina  

şef oficiu, Biblioteca ASEM

Niţă, Svetlana 

studentă, USM 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

281 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

  Olărescu, Angela 

şef, Filiala Cricova

Oliv, Mircea  

director, BJ „Bistriţa‐Năsăud”

Oloi, Vlad 

student, UTM

Onciu, Parascovia 

director, Filiala „Transilvania”

Oprişan, Ion 

istoric literar, hasdeulog, prof. univ. dr.

Oprişan, Marian 

Președintele Consiliului  Jud. Vrancea, România 

Osoianu, Vera 

director adjunct, BNRM

Palanciuc, Ina 

USM, Fac. de Jurnalism și Șt. ale Comunicării 

Paler, Octavian 

scriitor, filozof

Palii, Sergiu 

cercetător ştiințific, dr. în chimie, SUA

Papuc, Daniela 

studentă, an. II, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM 

Papuc, Liviu 

bibliotecar, Biblioteca Universității „Mihai Eminescu”,  Iași 

Papuc, Mihai 

editor

Parfentie, Dumitriţa

liceană, Liceul „O. Ghibu”

Parfentie, Victoria  

liceană, Liceul „O. Ghibu”

Partole, Claudia 

scriitoare

Parve, Ralf  

scriitor eston

Pasat, Valeriu 

dr. hab. în istorie, membru al AŞM 

Paşca, Maria Dorina

prof. dr., Târgu‐Mureş

Pădure, Nadejda 

director, Biblioteca Publică Raională „M. Sadoveanu”,  Străşeni 

Păsat, Dumitru 

scriitor, bibliolog

Păsărin, Paulian 

şeful Serviciului de Contraspionaj

Pârlea, Gheorge (Năvrăpeanu,  Gheorghe) 

învăţător, publicist, com. Mirosloveşti, jud. Iaşi 

Pegza, Ludmila 

bibliotecar, Filiala Biblioteca Publică de Drept 

Petcu, Gabriela 

redactor, ziarul Curentul Internațional, Constanţa 

Petcu, Larisa 

director, Biblioteca Publică orăşenească „P. Ştefănucă”, Ialoveni 

Petcu, Marian 

prof. univ. dr., istoric, jurnalist

Petlevaia, Svetlana 

şef, Biblioteca Liceului „Mihai Grecu”, Chişinău 

Petrache, Tatiana 

şef direcţie cultură, sectorul Râşcani, Chişinău 

Petraş, Irina 

critic şi istoric literar

Petrescu, Victor 

director, BJ „Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște 

282  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Pintelei, Elena  

director adjunct, BNRM

Pînzaru, Ludmila

director adjunct, BM „B.P. Hasdeu”

Pleşu, Andrei 

filosof, publicist

Plopa, Ludmila 

director, Filiala „Târgovişte”

Pohilă, Vlad (Vl. Prisăcaru, V. Ionescu) jurnalist, lingvist, redactor‐şef, revista BiblioPolis  Pop, Ioan‐Aurel 

prof. univ. dr. în istorie, academician

Pop, Nadia‐Cella 

bibliotecar, BJ „George Barițiu” Braşov 

Popa, Doina 

director, BJ „Octavian Goga” Cluj

Popa, Iulius 

ziarist, Literatura şi arta

Popa, Mircea 

artist plastic

Popa, Neculae 

Secretarul Consiliului Mondial Român, Los Angeles,  SUA 

Popescu, Maria Diana

scriitoare, jurnalistă, Stuttdart, Germania 

Popescu, Victoria

studentă, Facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale  Comunicării, USM 

Popovici, Ştefan 

bibliotecar, CAIE, jurnalist

Popovschi, Rodica

lector, USM

Poptămaş, Dimitrie

bibliolog, director, BJ Mureş, Târgu Mureş 

Postolachi, Doina 

poetă

Postolachi, Veronica

dr. profesoară, Liceul „Mircea Eliade”

Postoroncă, Mihaela 

utilizator al Filialei M. Costin

Potemchin, Natalia 

şef oficiu, Filiala „Iţic Mangher”

Preda, Aurel 

diplomat, istoric

Pricopii, Liuba  

dr. în filologie, poet

Proca, Ion 

scriitor, ziarist, redactor‐şef, ziarul Glasul Naţiunii 

Proca, Iurie 

licean, stabilit în Slovenia

Pruteanu, Ioana 

jurnalist, ziarul Capitala

Puric, Dan 

scriitor, actor de teatru 

Puşcaşu, Madlena

bibliotecară, BNRM

Puşneac, Violeta

studentă, Facultatea de Litere, USM

Racu, Petru 

bibliotecar, AGEPI

Rad, Ilie 

prof. univ., Cluj

Ranganathan, S. 

bibliolog notoriu, India

Raseroka, Kay 

doctor of Laws from the University of Alberta–Canada  

Raţă, Valeriu (Petru Paraschivu,  Cristian Zidaru, Aurel Hioară,  Andrei Butuceneanu) 

şef oficiu, Serviciul redacţional, BM „B.P. Hasdeu” 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

283 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Răilean, Elena 

doctorand, USM 

Răileanu, Vitalie (Brumaru, Victor)

scriitor, critic literar, dr. în filologie, dir. Filiala  „O. Ghibu” 

Rău, Alexe 

bibliolog, scriitor, dr. în filosofie, director general  BNRM 

Rebreanu, Liviu 

scriitor

Reding, Viviane 

şef, Comisia Parlamentul European

Reniţă, Alecu  

ziarist, publicist, deputat în Parlamentul RM 

Rezina, Ecaterina 

studentă, USM

Rezneac, Natalia 

student, USM

Robot, Al.  

scriitor

Rogac, Raia (Pelineanu, R., Andrei R.) jurnalist, revista Moldova Roibu, Nicolae 

jurnalist, ziarul Timpul

Romanciuc, Vasile 

poet

Romanova, Anastasia

jurnalistă

Rooney‐Brown, Christine

dr. univ. Universitatea Strathclyde, Marea Britanie 

Roşca, Agnesa  

poetă, traducătoare, eseistă

Roşca, Elena (Caldare Elena)

director, Filiala „Alba Iulia”

Roşca, Iuliana Laurenţia

liceană, Liceul „Spiru Haret”

Roşca, Tatiana 

şef oficiu, Departamentul marketing, BM „B.P. Hasdeu” 

Roşca, Timofei 

prof. univ. dr., USM

Rotaru, Florin 

dr. în istorie, director, Biblioteca Metropolitană,  Bucureşti 

Rotaru, Tatiana 

jurnalistă

Roznovscki, Mirela 

redactor‐şef, Globa‐Lex (revistă on‐line de cercetare  ştiințifică) 

Rusanovschi, Constantin

preşedinte, AC „Pro Basarabia şi Bucovina”, Oneşti,  jud. Bacău 

Rusanovschi, Dorina

redactor, Editura „Ştiinţa”

Rusu, Dinu 

ziarist

Rusu, Nicolae 

scriitor

Rusu, Victor 

şef, Departamentul tehnologii informaționale BM 

Sadoveanu, Mihail  

scriitor

Sadoveanu, Profira  

traducătoare

Sadoveanu, Teodora 

cercetător ştiințific, Iaşi

Safarov, Ana  

bibliotecară, Liceul „Igor Vieru”, Chişinău

284  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Sainciuc, Glebus 

artist plastic

Sainciuc, Lică 

artist plastic

Sandu, Vasile 

profesor, Grup Scolar "Vasile Sav", Roman, Neamț 

Sandu, Veronica 

bibliotecară, Liceul teoretic „Vasile Alecsandri”,  Chişinău 

Saroyan, Willam 

scriitor american, de origine armeană

Sava, Angela  

şef oficiu, Filiala Biblioteca Publică de Drept 

Sava, Lucia 

prof. univ., dr. în istorie Universitatea „B.P. Hasdeu”,  Cahul 

Savin, Maria 

lector, metodist, Institutul de Științe ale Educației 

Săsărman, Florin

cantautor, BJ Bistriţa‐Năsăud

Sârbu, Larisa 

studentă, USM

Sârbu, Margareta

bibliotecar, BŞAŞM

Scobioală, Genoveva

manager, Departamentul marketing, BM „B.P. Hasdeu” 

Scut, Catherine 

bibliotecar, Facultatea de pedagogie Universitatea  Hope din Liverpool 

Secker, Jane 

bibliotecar, Universitatea de Economie, Londra 

Sitaru, Lidia 

director, Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei 

Sivac, Olga 

şef oficiu, Filiala „Iţic Mangher”

Slavici, Ioan 

scriitor

Slobozeanu, Mihail

jurnalist

Slutu‐Grama, Claudia

bibliolog, scriitoare, dr. în filologie

Slutu‐Soroceanu, Nina

scriitoare

Sofroni, Ana 

dr. hab. în pedagogie, prof. univ. 

Soltan, Gheorghe

istoric, poet, traducător, diplomat

Sonnenberg, Ewa

poetă, Polonia

Sorescu, Marin 

scriitor

Sorici, Maria 

elevă, Liceul Teoretic „Ion Creangă”

Sosnovski, Natalia

şef oficiu, Filiala „Iţic Mangher”

Spiţina, Irina 

director, Filiala „Mihail Lomonosov”

Staicu‐Buciumeni, Neculai 

scriitor, România

Stanca, Sorina 

director, BJ „Octavian Goga” Cluj

Stavciuc, Lilia 

şef oficiu, Filiala „Alba Iulia”

Stănescu, Nichita

poet

Steponaityte, Violeta 

traducătoare din română, Vilnius, Lituania 

Stoica, Ion 

bibliolog, prof. univ. dr., BCU, Bucureşti 

Stoica, Valentina 

scriitoare, publicistă

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

285 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Stoicescu, D. 

judecător, Constanţa

Stratieva, Ana 

director, Filiala „Hristo Botev”

Stratievskaia, Natalia

bibliotecar, şcoala nr. 86, Chişinău

Suceveanu, Arcadie 

scriitor, preşedintele US din Rep. Moldova 

Suvac, Natalia 

șef oficiu, „Comunicarea Colecţiilor” Biblioteca  Ştiințifică ASEM 

Şatravca, Claudia 

director, Filiala „Târgu‐Mureş”

Şatravca, Tatiana 

bibliotecar principal, Filiala „Târgu‐Mureş” 

Şcelcicova, Margarita

director, Filiala „Mihail Lomonosov”

Şchiopu, Constantin

prof. univ., dr. în filologie, USM

Şcolnic, Victoria 

profesor de limba şi literatură română, Liceul Teoretic  „Lucian Blaga”, Chişinău 

Şendrea, Elena  

şef oficiu, Departamentul relaţii cu publicul,  BM „B.P. Hasdeu”  

Şişianu, Ana 

studentă, USM

Şoimaru, Vasile 

publicist, maestru fotograf, dr. în economie, prof.  ASEM 

Şorban, Raoul 

critic de artă, profesor universitar, București 

Şpac, Ion 

bibliograf, cercetător, Biblioteca Ştiinţifică Centrală  „A. Lupan”, AŞM 

Şraibman, Ihil 

scriitor de limba idiş

Ştefănescu, Alex 

critic literar, Bucureşti

Ştir, Victor 

poet, jurnalist, ziarul Mesagerul de Bistriţa‐Năsăud 

Ştirbu, Titus 

scriitor

Şveţ, Maria‐Natalia 

bibliotecară, BNRM

Şviţchi, Diana 

publicistă, bibliotecară, BNRM

Tabacu, Jenica 

director, Muzeul „B.P. Hasdeu”, Câmpina

Tamazlacaru, Elena 

poetă, publicistă

Tanasoglu, Liuba 

şef, Filiala „Mihail Ciachir”

Taşcă, Mihai 

jurist, dr. în drept, Institutul de Istorie, Stat şi Drept,  AŞM  

Tataru, Maria 

bibliotecară, şcoala‐gimnaziu nr. 79

Tănase, Nina 

profesor de limbă şi literatură română

Tănase, Constantin 

jurnalist, director ziarul Timpul de dimineaţă 

Tătărescu, Iulia 

şef serviciu, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agrară 

Tătăruş, Margareta 

şef oficiu, BJ „Duiliu Zamfirescu” Focșani, Vrancea 

286  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

Tcaci, Rodica 

şef oficiu, Departamentul Marketing, BM 

Tcaczysyun Dycki, Eugeniucz

poet, Polonia

Teleucă, Victor  

scriitor

Tihomirov, Valentina

psiholog, Filiala „Iţic Mangher”

Timuş, Angela 

director, Filiala „Ştefan cel Mare și Sfânt” 

Toacă, Maria 

jurnalistă, ziarul Zorile Bucovinei, Cernăuţi 

Todea, Silvia 

bibliotecar, BJ „George Barițiu” Braşov 

Tostogan, Aliona

director adjunct, BNRM

Toma, Gabriela 

Biblioteca Metropolitană, Bucureşti

Toma, Ion 

jurnalist, Cernăuţi

Topalo, Valentina

şef serviciu, BŞUS „A. Russo”, Bălți

Topor, Mariana 

liceană

Toporovschi, Tatiana

liceană

Trandafir, Constantin

scriitor, Câmpina

Tricolici, Claudia 

bibliograf principal, CID „Chişinău”, BM „B.P. Hasdeu” 

Trifan, Călina 

scriitoare, bibliograf

Trofim, Nadejda 

sociolog, Departamentul marketing, BM „B.P. Hasdeu” 

Tudor, Ortansa 

scriitoare, Canada

Tulgara, Ecaterina

şef, Filiala copii Vadul lui Vodă

Turvinenco, Valentina

şef, Centrul de carte germană, BM „B.P. Hasdeu” 

Tutun, Irina 

bibliotecar principal, Filiala „L. Rebreanu” 

Ţene, Ionuţ 

scriitor

Ţugui, Lidia 

director adjunct, clasele primare

Ţurcan, Nelly 

dr. conf. univ., Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă  Informaţională, USM 

Ţurcanu, Aliona 

şef oficiu, Departamentul relaţii cu publicul 

Ţurcanu, Ianoş 

poet, director adjunct, Direcţia Cultură a Primăriei  Chișinău 

Ţurcanu, Viorica 

prof. dr. în istorie

Ulianovschi, Doina

liceană

Uncu, Ala 

bibliograf, CID „Chişinău”, BM „B.P. Hasdeu” 

Ungureanu, Lidia 

poetă, publicistă

Ursachi, Sergiu 

student

Ursu, Dinu (Dimitrie)

prof. univ. dr. în istorie, Universitatea din Odesa 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

287 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Vakulovski, Mihail  Vartic, Andrei  Vasilache, Ghenadie Vasiliu, Lucian  Vasilescu, Emil  Vântu, Elena  Velicov, Valentin  Verdeş, Tatiana  Verlan, Valentina  Verlander, Paul  Veveriţă, Cristina  Vicol, Dragoş   Vieru, Grigore   Vintilă, Angela  Vitiello, Giuseppe  Vizir, Elena   Vizitiu, Svetlana  Vîrlan, Aliona  Vlădiceanu, Maria  Voineagu‐Lăpuşan, Aurelia Voznesenski, Andrei Vulpe, Elena    Westwood, Rob  Williams, Brian    Zaimov, Ludmila  Zatic, Angela  Zagajewski, Adam  Zavadschi, Iurie  Zavadschi‐Cojocaru, Ala  Zavtur, Natalia  Zubaşcu, Ion 

288  

scriitor scriitor, regizor de teatru, filozof al culturii  jurnalist director, revista Dacia literară, Iaşi redactor‐şef, revista Biblioteca, Bucureşti şef, Biblioteca Văsieni, Ialoveni bibliotecar, Școala Republicană pentru copii cu  dificienţe de auz  doctorandă, USM, Facultatea de Litere şef, Biblioteca Molovata Nouă, Dubăsari bibliotecar, Facultatea de ştințe naturale şi sociale  Universitatea Hope din Liverpool  studentă, USM prof. univ., ULIM, scriitor scriitor  şef oficiu, Filiala „Mihail Ciachir” NATO Defense College, Roma scriitoare şef oficiu, Departamentul organizarea colecțiilor  director, Filiala de Arte „Tudor Arghezi” scriitoare prof. univ. dr., scriitoare, Constanța poet rus director, Filiala „O. Ghibu” coord. Instr. şi com., Departamentul de informare din  cadrul Serviciul de instruire, SNH, Scoţia  bibliotecar, Universitatea Irvin, California, SUA  şef, Filiala „Lesia Ukrainka” șef, Biblioteca s. Bravicea, Călărași poet, Polonia ziarist, pictor, editor conf. univ. dr. în filologie, USM  lector, Catedra de Biblioteconomie şi Asistență  Informațională, USM  poet, cantautor, ziarist, ziarul Evenimentul zilei,  România    Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

REFERINȚE LAUDATIO PENTRU BIBLIOPOLIS  Laudatio  se  numeşte  cuvântarea  în  cinstea  unei  personalităţi,  cu  prilejul  unor  momente festive. S‐ar putea alcătui un astfel de text în cinstea unei reviste? Ab initio  considerăm că este un transfer normal de referinţă, chiar fără să folosim denumirea  în  sens  metaforic.  O  revistă  este  rezultatul  unei  activităţi  intelectuale  şi  incumbă,  astfel,  trăsăturile  unei  personalităţi.  Şi  revistele  se  configurează  cu  o  statură  de  autoritate atât intelectuală, cât şi morală, impunându‐se în universul cititorilor şi, în  perspectiva istoriei culturii, în istorie.   Nucleul  de  iniţiativă,  în  frunte  cu  directoarea  Bibliotecii  Municipale  „B.P.  Has‐ deu”, conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, au determinat apariţia, acum 10 ani, a unei noi  reviste în mass‐media chişinăuiană. Intitulată simbolic şi foarte expresiv: BiblioPolis (=  Cetatea cărţii), ea a ocupat ceea ce se numeşte „o nişă” (un spaţiu) cu o problematică  bine delimitată de la început, numindu‐se, în subsidiar, „revistă de biblioteconomie şi  ştiinţe ale informării”. Denumirea poate să ne ducă cu gândul la o revistă de strictă  specialitate,  destinată  unui  cerc  de  specialişti.  Însă,  constatăm  că  revista  a  depăşit,  prin  diversitatea  rubricilor  şi  conţinutul  articolelor,  interesele  „de  grup”  ale  specia‐ liştilor  din  aceste  domenii.  Fireşte,  după  ce  răspunde  tuturor  comandamentelor  acestor domenii complexe prin ele însele, şi‐a înmulţit valenţele prin interconexiunea  dintre  acestea.  Pentru  că,  dacă  biblioteconomia  este,  aparent,  o  ştiinţă  „statică”,  interesată  de  aprofundarea  tehnologiilor  pe  care  le  foloseşte  pentru  stocarea  şi  utilizarea  informaţiilor  celor  mai  diverse  despre  carte  ca  ţintă  de  studiu,  „ştiinţele  informării”1 [atenţie  la  pluralul  noţiunii]  acaparează  zone  tot  mai  întinse  din  spaţiul  generos a ceea ce se numeşte culturologie, domeniu al ştiinţelor umane cu o ramifi‐ caţie, la rândul ei, arborescentă. Deoarece, în cunoaşterea umană, totul formează o  reţea  de  relaţii  structurale.  Ceea  ce  Ferdinand  de  Saussure  a  formulat  în  privinţa  structurii  limbajului  se  aplică,  de  la  începutul  secolului  al  XX‐lea,  şi  altor  ştiinţe  umane.  Revista  BiblioPolis  face  dovada  preluării  şi  aplicării  principiilor  de  cercetare  teoretică cu cele mai eficiente rezultate.  Împărţirea atribuţiilor într‐o redacţie de înaltă profesionalitate cum este compo‐ nenţa acestei echipe înseamnă responsabilităţi bine delimitate care acoperă domenii  precise, dar şi o conlucrare care dă posibilitatea extinderii problematicii. Astfel, cole‐ giul  de  redacţie  are  în  sarcină  câteva  compartimente  convenţionale:  Studii  şi  cerce‐ tări; Teorie şi practică; Politici, legislaţie; Design; Viaţa filialelor (a bibliotecilor româ‐ neşti şi a bibliotecilor minorităţilor etnoculturale); Tehnologii, resurse; Cultură şi spiri‐                                                                          1   Şi,  de  aici,  la  „Societatea  cunoaşterii”,  cf.  editorialul  Ce‐i  de  făcut  în  Societatea  cunoaşterii?  de  Vlad  Pohilă, în BiblioPolis, nr. 1, 2008, p. 5‐9. 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

289 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

tualitate; Imagine, relaţii publice, activităţi reţea, Recenzii şi prezentări ale noutăţilor  editoriale din domeniu şi a celor de interes general major.  În  eşalonul  superior,  colaborarea  dintre  directorul  publicaţiei,  conf.  univ.  dr.  Lidia Kulikovski şi redactorul‐şef, scriitorul Vlad Pohilă, este evidentă prin preocupa‐ rea cu care, la fiecare număr, se adaugă surpriza înnoirii şi diversificării tematice, ca şi  prin  rigoarea  cu  care  se  respectă  atribuţiile  membrilor  redacţiei  din  nomenclatorul  internaţional2.  Prin  subsumarea  la  tradiţia  presei  de  pretutindeni  înţelegem  şi  publicarea,  număr de număr, de către cei doi factori decisivi de conducere şi coordonare ai revis‐ tei, a unor studii de avangardă în domeniile pe care revista le ilustrează şi a editoria‐ lelor, care reflectă orientarea ei.  Specialistul de excelenţă în biblioteconomie şi ştiinţe ale comunicării este profe‐ soara de vocaţie şi experienţă, doamna Lidia Kulikovski, care şi‐a formulat expunerile  în  suita  de  tot  atâtea  studii  câte  volume  ale  revistei  au  apărut  până  acum,  ceea  ce  echivalează cu câteva volume de contribuţii de prima mână. Profesoara are stil şi har  scriitoricesc  încât  problemele  pe  care  le  abordează  sunt  limpezite  de  judecăţi  de  valoare şi aplicaţii practice de ultimă oră. Astfel, directorul general dr. Lidia Kulikovski  într‐unul  dintre  studiile  sale:  Managementul  relaţiei  cu  utilizatorii  (sau  fidelizarea  utilizatorului)  la  Biblioteca  Municipală  „B.P.  Hasdeu”  (2010/4,  p.  8‐15)  predă  o  adevărată  lecţie  stimulatoare  a  creativităţii  în  domeniul  relaţiei  cu  cititorii  (în  sens  larg „utilizatori” ai diferitelor servicii ale bibliotecii), care este considerat un „digest”  exemplar pentru întreaga breaslă a bibliotecarilor. În alte articole realizează bilanţuri  ale  instituţiei  din  dorinţa  deschiderii  spre  alte  cercuri  intelectuale,  de  a  face  cunos‐ cută activitatea Bibliotecii, oricând analizabilă şi/sau amendabilă: BM „B.P. Hasdeu” –  instituţia comunitară, culturală, informaţională preferată a chişinăuianului (2008/1),  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în 2009 (2010/1) ş.a. În acest interval Biblioteca  Municipală a sărbătorit 130 de ani de la înfiinţare, încât înţelegem pe deplin rolul pe  care l‐a avut şi revista în organizarea şi reflectarea evenimentului (2007/4).  Editorialele, ca în orice revistă care se respectă, constituie un apanaj sau o obli‐ gaţie a redactorului‐şef. Semnate de Vlad Pohilă, ele s‐au impus opiniei publice prin  alegerea foarte nuanţată a subiectelor şi printr‐o expunere de mare fineţe a proble‐ maticii. „Portalul” permanent al revistei invită prin aceste adevărate eseuri literare de  actualitate, dar şi de viziune programatică, la cunoaşterea subiectului predilect al mo‐ mentului. De exemplu, în 2010 autorul, în volume succesive, a fost preocupat de for‐ mularea modernă a strategiei Bibliotecii ca instituţie (Biblioteca – o instituţie ideală  pentru  apropieri  culturale,  nr.  3;  Biblioteca  şi  perpetuarea  valorilor  naţionale,  nr.  4)  după  ce  dezbătuse  critic  noţiunea  atât  de  larg  vehiculată  a  „instruirii  continue”  şi  a  rolului, în acest sens, al Bibliotecii: Ce‐i de făcut în Societatea cunoaşterii? (2008/1).  Fiecare  apariţie  a  revistei  impresionează  prin  numărul  mare  de  colaborări,  distribuite în rubrici, dintre care unele permanente, iar altele determinate de tema‐                                                                          2   Cf. Philippe Schuwer, Tratat practic de editare. Timişoara: Ed. Amarcord, 1999. 

290  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă)   

tica numărului respectiv. Sunt statornice rubrici precum: Studii şi cercetări; Teorie şi  practică;  Viaţa  filialelor;  Bilanţ  (revine  anual  la  fiecare  nr.  4);  Confluenţe  culturale;  Aniversări / Omagieri; In memoriam / Remember; Oameni şi cărţi; Recenzii şi consem‐ nări; Impresii de lectură; Cartea de specialitate / Breviar bibliografic; Cartea pe glob  etc. Ele sunt concurate de fiecare dată de alte 10‐12 rubrici diverse, bine documen‐ tate, platforme de discuţii şi de atitudine civică. Tot acest mozaic de perspective de  abordare lărgeşte orizontul de interes al cititorului şi constituie  contribuţii la istoria  culturii româneşti contemporane.   Aceste  exemple  minime  exemplifică  rolul  revistei  ca  tribună  de  dezbatere  a  tuturor problemelor teoretice şi aplicate ale Bibliotecii în genere şi, mai ales, a celor  interne, de organizare şi serviciu în ajutorul cititorilor (un editorial e astfel intitulat:  Grija de cei ce citesc (2010/1), pentru că orice bibliotecă publică există atât timp, cât  are cititori. Altfel, biblioteca ar deveni colecţie muzeală, a cărei funcţii sunt diferite ca  gestionare şi destinaţie.   Însă profilul publicaţiei este amplificat prin crearea unui cerc larg de prieteni ai  Bibliotecii (implicit, ai revistei), pentru că pe lângă specialiştii din domeniul celor două  discipline,  mulţi  dintre  colaboratorii  ei  fuseseră  la  început  doar  fideli  cititori  ai  bibliotecii  şi  deveniseră  „prieteni  ai  casei”.  Biblioteca  este  Instituţia  care  s‐a  meta‐ morfozat, la Chişinău, într‐un liman protector pentru instruirea cititorilor şi depăşirea  propriilor  sale  limite.  Şi  bibliotecarii  recunosc  propriile  lor  progrese,  Arta  de  a  scrie  pentru cititori s‐a transformat din îndemn (2007/4) în realitate. Colaboratorii revistei  sunt în primul rând bibliotecarii! Revista a crescut ca viteazul din poveste, într‐un an  cât alţii în şapte, şi îşi sporeşte constant numărul de colaboratori.  Nu  în  ultimul  rând,  din  punctul  de  vedere  al  tehnicii  redacţionale,  revista  respectă normativele contemporane: apare cu regularitate de invidiat de 4 ori pe an,  Consiliul ştiinţific – cu membri din 5 ţări – supervizează studiile publicate, formularea  titlurilor se face în trei limbi, există Abstracts şi, prin atenţia pentru detaliile tehnice,  fiecare exemplar furnizează toate datele pentru cunoaşterea istoriei ei (printre altele,  consemnează numărul volumului, şi, astfel, aflăm că avem în mână a 42‐a apariţie).  Designul copertei, realizat de Valeriu Herţa, o face remarcată şi atractivă.   Dacă acum sărbătorim un lustru (iubit de numerologia strămoşilor noştri latini)  al  revistei,  rămânem  în  aşteptarea  celui  de‐al  50‐lea  volum,  pentru  a  sărbători  un  jubileu.  Prof. univ. dr. Zamfira MIHAIL,  Institutul de studii sud‐est europene, București 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

291 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

O REVISTĂ CA O BIBLIOTECĂ…  După  război,  în  Basarabia  au  fost  închise  aproape  toate  bisericile.  Fuseseră  lăsate doar câteva situate pe traseul turiştilor, ca străinii să vadă că în URSS „credinţa  nu e interzisă”.  Şi atunci oamenii, în lipsa unor lăcaşe în care să se roage, au găsit drumul spre  biblioteci. Acolo s‐au mutat credincioşii. Biblioteca devenise biserică.   Mi‐aduc  şi‐acum  aminte  de  duminicile  când  biblioteca  foia  de  lume.  Oamenii  veneau  să  aducă  volumele  citite,  dar  şi  să  ia  altele.  Să  facă  un  schimb  de  păreri  despre cărţi şi lume.   Generaţia noastră, flămândă şi desculţă, a crescut între acele cărţi. Ele ne‐au aju‐ tat să supravieţuim. Cărţile scrise de Eminescu, Creangă, Hasdeu, Russo, Alecsandri,  Alexe  Mateevici…  Un  unchi  al  meu,  Tudor  Dabija,  de  profesie  prăşitor,  şi  cumnatul  poetului Pavel Boţu, Tudor Cobzac, de meserie cioban, erau cititori fanatici. Dumini‐ cile stătea tot satul ciucure în jurul lor şi ei povesteau cărţi. Nu‐mi imaginez azi ca tot  satul nostru să citească aşa cum o făcea atunci, Harap‐Alb, Nicoară Potcoavă, Cânta‐ rea României… Cădeau foile din cărţi, multe erau cu copertele lipsă: ce cărţi vesele,  spre deosebire de multe dintre cărţile triste de azi, pe care nu le deschide nimeni. Pe  alocuri  cititorii  deveneau  şi  autori.  Citisem  pe  atunci  povestirea  Taras  Bulba,  cu  câteva file anexate la sfârşit scrise de mână – cele tipărite dispăruseră în urma unor  lecturi, – care încheiau cu totul altfel povestirea lui Nikolai Gogol, şi atunci când am  povestit la şcoală un cu totul alt deznodământ, optimist, profesorul de la şcoala din  satul vecin, unde‐mi făceam studiile, m‐a sancţionat cu o notă rea. Era improvizaţia  unui  consătean  /  unei  consătence,  care‐mi  plăcuse  mai  mult  decât  aşa  cum  îşi  terminase cartea scriitorul rus…  Revista BiblioPolis mi‐aminteşte de biblioteca din copilărie. Intru de fiecare dată  în ea ca într‐o chilie, în care să mă rog de unul singur. Sau ca într‐o catedrală a cărţii,  în  care  să  spunem,  împreună  cu  alte  zeci  şi  sute  de  împătimiţi  ai  cărţii,  rugăciuni  (orice filă tipărită are aer de rugă scrisă cu alte cuvinte) şi în care – precum consătenii  mei, ciobani – să facem un schimb de impresii.   Vlad Pohilă, cărturarul, şi Lidia Kulikovski, cărturăriţa, au reuşit să facă în zece ani  din BiblioPolis o revistă a revistelor. În lipsa unei reviste‐carte în Republica Moldova,  BiblioPolis este acea revistă de cultură, de minte şi literatură tot mai necesară.  Când o deschid, am impresia că pătrund în biblioteca din copilăria mea, ca să‐i  întreb  pe  consătenii  mei,  habotnicii  cititori  de  cărţi,  ce‐au  mai  citit,  şi  ei  să‐mi  răs‐ pundă.  Mulţumesc!  Acad. Nicolae DABIJA 

292  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

BIBLIOPOLIS: MAJORAT LA... 10 ANI  ...A mânui modesta mea pană de publicist am învăţat la cele trei „academii”, pe  care le‐am absolvit „cu frecvenţa redusă” în ultimele două decenii: Mesagerul, Tim‐ pul,  BiblioPolis,  prima  şi  ultima  fiind  conduse  de  dascălul  de  jurnalism  şi  redactorul  Vlad Pohilă. Este adevărat că am trecut „cursuri de perfecţionare” şi la alte publicaţii,  în primul rând, la Literatura şi arta, dar licenţa şi masteratul le‐am luat la „academiile  pohilene”, prin el ajungând pe neobservate în captivitate şi la şefa întregii gospodării  a BiblioPolis‐ului şi a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, la unica româncă veritabilă  cu trei de K(apa!) ruseşti din Basarabia românească, harnica furnică intelectuală Lidia  Kulikovski,  director  general  al  BM.  (Cât  de  mult  avea  de  câştigat  cultura  noastră  naţională  dacă  înalţii  demnitari  ai  acestui  stat  ar  fi  avut  minte  să‐i  încredinţeze  acestei vrednice L.K. administrarea culturii din acest stat, câte fapte frumoase s‐ar fi  întâmplat în cultura noastră naţională în ultimele două decenii!...)  În scurt timp însă m‐am convins, că nu numai aceşti doi fruntaşi fac revista. E de  neînchipuit  apariţia  ei  trimestrială  fără:  talentul  organizatoric  şi  ochiul  magic  de  stilistă  al  Genovevei  Scobioală;  fără  cronicile  de  la  manifestările  culturale  scrise  de  Valeriu Raţă sau fără recenziile lui tot mai bine închegate şi argumentate; fără ţinuta  grafică a revistei, asigurată de profesionistul în domeniu Valeriu Herţa; fără implica‐ rea excelentă a tipografilor de la BONS OFFICES din Chişinău etc.  ...Nu‐i o glumă că, de când l‐am cunoscut pe Vlad Pohilă, l‐am tot urmat (pe baze  obşteşti)  la  toate  publicaţiile  pe  care  le‐a  redactat:  Mesagerul,  Limba  Română,  BiblioPolis, Calendarul Naţional... Ele toate, şi cu concursul lui Vl. Pohilă, au devenit  veritabile publicaţii de cultură, care fac cultură şi propagă valorile naţionale şi cultura  autentică românească şi nu numai în R. Moldova, BiblioPolis fiind, în primul rând, o  publicaţie  metodică  pentru  întreaga  breaslă  a  celor  câteva  mii  de  Bibliotecari  (majusculă  binemeritată!)  chişinăuieni  şi  din  toată  R.  Moldova.  Am  fost  martorul  copilăriei acestei publicaţii, care nici n‐am observat cât de repede s‐a maturizat, azi  atingând  vârsta  majoratului  la  doar...  10  ani!  Dar  nu  numai  martor  am  fost.  Am  participat  cu  texte  scrise  de  mine,  de  alţi  autori  de  pe  diferite  meridiane  ale  mapamondului, cu fotografii de la zecile de manifestări culturale organizate de BM.  Cu BiblioPolis am călătorit şi cu plăcere, dar şi cu mândrie, am prezentat‐o peste tot  în lume unde am ajuns în căutarea consângenilor noştri: în aproape toate cele 40 de  judeţe ale României de azi, precum şi în cele 13 judeţe istorice, care făceau parte din  România interbelică, de până la marele rapt al celor doi criminali fascişti: comunistul  Iosif Stalin‐Djugaşvili şi socialistul Adolf Hitler‐Schicklgruber; la românii sedentari din  Bulgaria, Serbia, R.  Macedonia, Croaţia, Slovenia,  Grecia, Albania, Ungaria,  Slovacia,  Cehia,  Polonia,  Maramureşul  istoric,  la  cei  de  dincolo  de  Nistru,  de  Bug  şi  din  Caucazul  de  Nord,  la  cei  din  Italia,  Austria,  Estonia,  Letonia,  Lituania,  Kazahstan,  Canada, SUA... Şi am făcut aceste activităţi nu pentru că BiblioPolis‐ul mi‐a promovat  cărţile şi lucrările publicistice din ultimii ani, nu pentru că unii colaboratori interni şi  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

293 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

externi ai revistei au pus umărul la edificarea unei Biobibliografii nesperate de mine,  ci pentru că bibliotecarii cu cele mai mici salarii fac pentru cultura noastră infinit mai  mult  decât  fac  cei  cu  venituri  de  milioane,  dar  săraci  cu  duhul...  Cei  din  urmă  nici  măcar nu se ostenesc să înveţe limba oficială a statului pe care îl reprezintă, a statului  care  le‐a  creat  condiţii  nemeritate  şi  nesperate  de  ei  pentru  a  se  îmbogăţi,  limba  oficială care e şi limba maternă a majorităţii bibliotecarilor din acest stat. Bibliotecarii  care‐şi dau bine seama că doar cultura va salva economia şi naţiunea!  ...Şi  voi  continua  această  colaborare  până...  în  pânzele  albe,  atâta  timp  cât  V.I.P.(ohilă)  şi  Doamna  cu  trei  de  K(apa)  vor  lucra  sârguincios  la  BiblioPolis,  şi  cât  breasla bibliotecarilor se va ţine de fapte bune în interesul Naţiunii. Îi voi urma şi la  alte publicaţii şi locuri de muncă, dacă va fi cazul...  Conf. univ. Vasile ŞOIMARU,   dr. în economie, ASEM, membru al Uniunii Scriitorilor 

294  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

O REVISTĂ INTELIGENTĂ, PENTRU OAMENI INTELIGENŢI  Scriu despre revista BiblioPolis cu drag, dar şi cu un subliniat simţ al răspunderii.  Cu  drag,  pentru  că  fiind  o  publicaţie  a  bibliotecarilor,  BiblioPolis  este,  în  egală  măsură, şi revista mea: aici mi‐au fost publicate mai multe articole şi interviuri; aici,  cel  mai  generos,  au  fost  prezentate  cărţile  şi  CD‐urile  mele,  ca  să  nu  mai  spun  că  revista BM „B.P. Hasdeu” a reflectat orice eveniment cultural la care am fost impli‐ cată. Profit de ocazie pentru a mulţumi, şi pe această cale, redacţiei BiblioPolis, con‐ ducerii  BM,  pentru  atenţia,  grija,  afecţiunea  cu  care  mă  tratează.  Să  ştiţi  că  aceste  sentimente (care sunt perfect reciproce!) îmi dau noi puteri, mă fac să muncesc mai  mult şi mai inspirat! Dar, trebuie să scriu şi cu un sentiment al responsabilităţii despre  BiblioPolis  din  câteva  motive.  În  primul  rând,  pentru  că,  ori  de  câte  ori  am  avut  ocazia,  mi‐am  expus  opinia  despre  revistă  –  şi  aceste  păreri  ale  mele  au  fost  întotdeauna diferite, dar cu un numitor comun: aveţi o revistă deosebită, concepută  şi  realizată  la  un  înalt  nivel  intelectual,  din  care  motiv,  devine  o  lectură  plăcută  şi  pasionantă pentru intelectuali (care, aici, la Chişinău, la drept vorbind, nu prea sunt  răsfăţaţi cu asemenea publicaţii). Iar intelectualii necesită, merită, o atitudine aparte,  serioasă, marcată de acel simţ al răspunderii la care mă refer.  În  BiblioPolis  nu  sunt  articole  „de  mâna  a  doua”,  toate  sunt  importante,  valo‐ roase, pline de conţinut – atâta doar că ele vizează profesii, categorii sociale diferite.  Personal, citesc şi unele articole de pură specialitate, strict bibliologice – mai ales pe  cele  scrise  de  dna  Lidia  Kulikovski,  deoarece,  admirând‐o,  vreau  să  ştiu  care  sunt  preocupările, interesele, frământările Domniei Sale. Poate nu înţeleg chiar totul, dar  de una îmi dau prea bine seama: Lidia Kulikovski trăieşte respirând aerul profesiunii  alese, aerul  din  care îşi alimentează viaţa colegele  Domniei Sale, dar şi noi,  cititorii,  beneficiarii  Bibliotecii  Municipale,  cu  excelenta  sa  reţea  de  carte  românească  şi  universală.  Citind BiblioPolis, eu simt că devin mai bogată spiritual. Dacă s‐ar aduna mate‐ rialele aniversare sau de cinstire a memoriei unor personalităţi notorii ale literaturii,  artei, culturii – acele articole, care apar în revistă număr de număr – din ele s‐ar face  o captivantă şi extrem de utilă minienciclopedie. Deşi citesc cu regularitate mai multe  ziare  şi  reviste  din  Chişinău,  menţionez  că  anume  în  BiblioPolis  am  descoperit  nişte  texte  inedite  pentru  mine,  care,  ulterior,  au  devenit  nişte  „manifeste”  culturale  şi  morale  –  nu  numai  pentru  mine,  dar  şi  pentru  numeroşi  prieteni,  colegi,  oameni  dragi, apropiaţi sau, pur şi simplu, oameni cunoscuţi,  pe care am vrut să‐i  bucur cu  revelaţia unor lecturi deosebite. Poate cineva crede că această aserţiune a mea este  un „compliment aniversar” făcut echipei BiblioPolis? Ba bine că nu! Şi, drept dovadă,  voi  aminti,  cel  puţin  două  texte  din  categoria  celor  despre  care  am  vorbit  mai  sus.  Astfel,  cu  mai  mulţi  ani  în  urmă,  am  depistat  în  revista  noastră  un  testament  al  lui  Gabriel García Márquez... Îl mai citesc şi acum, din când în când, îl citesc şi alţii cărora  le‐am dăruit textul xerocopiat, de aceea nu e nicio problemă să amintesc şi titlul lui:  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

295 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

Păpuşa  de  cârpă...  Al  doilea  text  descoperit  în  BiblioPolis  se  numeşte  Puterea  credinţei  şi  a  fost  scris  de  marele  Liviu  Rebreanu  prin  1921.  Lectura  lui  m‐a  impresionat  atât  de  mult  încât,  într‐o  fază,  l‐am  învăţat  pe  din  afară,  apoi,  spre  neuitare obştească, l‐am inclus ca un fel de cuvânt introductiv pe plicul CD‐ului meu  Rugă,  cu  Psalmii  lui  David.  Nu  cred  că  ar  exista  un  text  mai  potrivit  pentru  un  asemenea CD...   Ninela CARANFIL,  Artistă a Poporului, actriţă la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” 

296  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

BIBLIOPOLIS SUB RESPONSABILITATEA  PRIMEI ANIVERSĂRI DIN DOUĂ CIFRE  Printre  publicaţiile  de  specialitate,  aflate  în  prim‐planul  domeniului  biblioteconomie şi ştiinţa informării, promovând noul, reflectând mişcarea de idei în  domeniu, la nivel naţional şi internaţional, difuzând experienţe şi practici de calitate  care permit cititorilor să se ţină pe valul nou al schimbărilor, revista BiblioPolis ocupă  un loc deosebit.  Cei care au urmărit constant toate volumele revistei au făcut o şcoală veritabilă  de biblioteconomie, dar şi de cultură generală, pentru că revista a ţinut pulsul timpu‐ lui şi a prezentat, chiar de la început, judecăţii profesioniştilor din domeniului tot ce  este mai nou şi actual pentru ei.  În ritmul pe care îl ţine deja de mai multă vreme, BiblioPolis are toate şansele să  accelereze  schimbarea  bibliotecilor  noastre  şi  mai  mult,  pentru  că  nu  ne  mai  face  cinste statornicia care cădea bine, însă în alt secol şi poate în alte condiţii şi înţeles.  „Iar noi locului ne ţinem, / Cum am fost, aşa rămânem”, aceste versuri nu mai pot fi  despre  noi.  A  venit  timpul  să  ne  rupem  de  această  vrajă  frumoasă  şi  liniştită,  în  alt  context, şi să ne mişcăm, să ne schimbăm, să avansăm, să învăţăm, pentru a face faţă  provocărilor vremii şi a putea ajuta utilizatorii fără de care viitorul unei biblioteci este  de neconceput. În condiţiile când totul se schimbă atât de rapid, această statornicie  nu ne mai poate face mândri de condiţia noastră. Acum chiar suntem obligaţi să ne  schimbăm şi cu cât mai repede cu atât mai bine pentru noi, pentru profesie şi pentru  utilizatorii care vor rămâne în toţi anii care vin raţiunea de existenţă a bibliotecii.   Revista  BiblioPolis  are  tot  potenţialul  necesar  pentru  a  făuri  punţile  pe  care  poate fi înfăptuită schimbarea şi cititorilor revistei nu le rămâne decât să înveţe a le  străbate cu folos.  Tandemul Lidia Kulikovski – Vlad Pohilă s‐a dovedit a fi unul foarte fericit şi sub  această dublă baghetă revista a crescut de la număr la număr, calitativ şi valoric. În  ultimii ani am avut o colaborare frumoasă cu BiblioPolis, motiv pentru care adresez  cuvinte de recunoştinţă prim‐mergătorilor ei.  Folosesc şi acest frumos moment aniversar pentru a exprima toată gratitudinea  echipei  revistei  BiblioPolis,  tuturor  celor  care‐şi  pun  umărul,  inteligenţa,  pregătirea  profesională  pentru  înnobilarea  acestei  publicaţii  deosebit  de  importante  pentru  domeniul bibliotecar, şi a le ura mulţi ani, sănătate, succese şi realizări deosebite spre  binele slujitorilor profesiei noastre.  Vera OSOIANU,  director adjunct, BNRM 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

297 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

КУЛЬТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МОЛДОВЫ  Несколько  лет  назад  судьба  подарила  мне  удовольствие  познакомиться  с  периодическим изданием, о котором прежде не имел представления. Экземпляр  БиблиоПолиса (№ 1 за 2008 год) мне привез известный общественный деятель и  односельчанин  доктор  Василе  Шоймару,  посетивший  Одессу,  когда  собирал  материал  для  своего  прекрасного  фотоальбома  Românii  din  jurul  României  în  imagini.  Прочитав  журнал  «от  корки  до  корки»,  я  понял,  что  приобрел  себе  умного,  эрудированного  друга  и  советника.  Вспомнил,  как  находясь  в  Африке  купил  у  букиниста  небольшую  по  формату  книгу  на  итальянском  языке  под  названием Piccola enciclopedia del cinema. Здесь я обнаружил так много сведений  о  мировом  киноискусстве,  каких  трудно  отыскать  даже  в  толстых  фолиантах.  Итальянские  авторы  сумели  так  сжать  информацию,  что  словам  стало  тесно,  а  мыслям просторно. Этот вывод полностью относится и к нашему юбиляру.   Десять  лет  существования  и  сорок  выпущенных  томов  –  это  плоды  гигант‐ ского труда  и ежедневных забот коллектива  сотрудников Муниципальной биб‐ лиотеки  им.  Б.П.  Хашдеу,  сплотившихся  вокруг  ее  директора  доктора  Лидии  Куликовски и главного редактора Влада Похилэ. Именно благодаря их неустан‐ ным  стараниям  БиблиоПолис  из  маленького  информационного  листка  превра‐ тился сегодня в авторитетное издание, в подлинную культурную энциклопедию  страны.  «Город  книг»  –  так  можно  перевести  древнегреческое  название  жур‐ нала  –  это,  конечно,  Кишинэу.  Столица  небольшого  государства  имеет  достой‐ ный книговедческий печатный орган, какого, наверняка, нет и во многих других,  более крупных и богатых странах. Как и город, журнал с каждым годом растет,  хорошеет,  улучшается  его  полиграфия  и  дизайн,  добавляются  рубрики,  повы‐ шается  авторитет  как  внутри  страны,  так  и  за  ее  рубежом.  Если  внимательно  посмотреть  на  состав  научного  совета,  на  авторский  коллектив,  то  можно  придти в изумление: здесь представлены все культурные силы Молдовы – зна‐ токи  библиотековедения,  библиографии  и  книжного  дела,  маститые  ученые,  академики и профессора, учителя, писатели,  студенты и  школьники, рабочие и  крестьяне  –  любители  книги.  На  страницы  журнала  они  пришли  из  разных  городов и сел Молдовы, из других стран – США и Канады, Румынии и Франции,  Латвии  и  Украины.  Пришли  со  своими  статьями,  очерками,  заметками,  рецен‐ зиями  по  самым  различным  сюжетам,  Но  все  материалы  сфокусированы  на  книге,  главном  носителе  культурного  наследия,  и  на  библиотеке,  где  книга  нашла свое вечное пристанище.   Дину УРСУ,  профессор Одесского университета 

298  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

...ANTIDOT ÎMPOTRIVA PRĂFUIRII CĂRŢILOR  Într‐un  mileniu  al  controverselor,  când  se  pare  că  bibliotecile  interesează  prea  puţină lume, iar profesia de bibliotecar e considerată de unii ca perimată, prestigioasa  revistă  de  biblioteconomie  şi  ştiinţe  ale  informării  BiblioPolis,  vine  să  ne  confirme  tocmai  contrariul:  „Nu  este  alta  nici  mai  frumoasă  nici  mai  cu  folos  în  toată  viaţa  omului  zăbavă,  decât  cetitul  cărţilor”.  Vom  menţiona  din  capul  locului  că  apariţia  acestei reviste este un proiect ambiţios, iniţiat de mereu inspirata şi distinsa specialistă  în  bibliologie,  conf.  univ.  dr.  Lidia  Kulikovski,  directorul  general  al  BM  „B.P.  Hasdeu”,  cea care, în anii următori – până în prezent, dar şi în viitor! – asigură demersul ştiinţific,  de specialitate al BiblioPolis‐ului. Or, într‐o epocă când mass‐media de la noi, politizată  la maximum, ne servesc doar comentarii teleghidate cu subiecte de partizanat şi mai  rar  despre  biblioteci  ca  importante  instituţii  culturale,  într‐o  criză  a  spiritualităţii  şi  a  pandemiei morale, se pare că cineva din umbră contribuie la îndepărtarea omului de  litera cărţii. Ei bine, la BM „B.P. Hasdeu” cartea este ferită de prăfuire.   Acest miracol se datorează şi revistei de profil, care pe parcursul celor zece ani  de  activitate  nu  numai  că  şi‐a  schimbat  miraculos  aspectul  editorial  şi  numărul  de  pagini  –  dar  a  devenit  una  dintre  cele  mai  importante  reviste  cu  tentă  culturală  şi  informaţională, ce ia în vizor fenomenul şi rolul bibliotecii, al cărţii, al lecturii în luptă  cu ignoranţa şi incultura. Revista a prins vervă şi a crescut odată cu venirea în fruntea  de  redactor‐şef  a  cunoscutului  publicist,  lingvist  şi  om  al  cărţii,  Vlad  Pohilă,  care  i‐a  adus un suflu nou prin diversitatea subiectelor, viziunea modernă a profesiei de bib‐ liotecar şi imnurilor, din număr în număr, dedicate Cărţii şi Lecturii. În cele circa 40 de  editoriale ale lui Vlad Pohilă, deşi au, în fond, acelaşi subiect, autorul lor de fiecare  dată cucereşte şi frapează prin ineditul şi pledoaria pentru Carte ca „un leac pentru  suflet”, „un profesor tăcut”, „un etalon al culturii” sau un „măsurariu al civilizaţiei”.  Referindu‐se la unul dintre cele mai importante lăcaşuri de cultură, dacă nu chiar  singurul, care a asigurat formaţia intelectuală a omului din toate timpurile şi spaţiile  geografice, editorialistul de la BiblioPolis ne mărturiseşte că, deşi noţiunea de biblio‐ tecar a căpătat în ultimele decenii conotaţii peiorative, depreciative, cartea, „profe‐ sorul tăcut”, care pentru noi, românii basarabenii, a întruchipat lumina sfântă, purtă‐ toare de credinţă şi neam, cu certitudine va purta acest blazon şi peste veacuri.  În editorialul din nr. 4/2011 al revistei, Vlad Pohilă face un studiu lapidar asupra  revistelor de biblioteconomie din lume, calificând BibilioPolis‐ul drept „o picătură în  marea informaţională”. Or, un merit aparte a revistei rezidă în publicarea unor studii  şi  cercetări,  în  deschiderea  largă  spre  cititori,  în  spiritul  cu  adevărat  democratic  ce  domneşte aici în elaborarea sumarului, care se conturează pe texte ale autorilor din  cadrul  BM,  dar  şi  ale  celor  externi.  Poate  că  anume  deschiderea  largă  către  cititori,  publicarea unor recenzii de carte, a unor interviuri cu personalităţi notorii ale neamu‐ lui românesc sau omagieri ale altor oameni de seamă oferă revistei un statut special  de publicaţie de cultură, în armonie perfectă cu cel de biblioteconomie şi ştiinţe ale  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

299 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

informării. Succesul revistei se datorează, în mare parte, atât colegiului de redacţie şi  consiliului  ştiinţific  (Lidia  Kulikovski,  Tatiana  Coşeriu,  Ludmila  Pînzaru,  Nelly  Ţurcan  ş.a.), cât şi „echipei din interior”, care contribuie cu mult profesionalism la editarea şi  alcătuirea  sumarului,  printre  care  ţin  să  amintesc  de  Genoveva  Scobioală,  şef  Departament marketing şi „ochiul de veghe” sau „capul limpede” ale revistei, Tatiana  Borodatîi şi Valeriu Raţă (secretariat), împătimiţi de carte şi biblioteconomie, sociabili  şi deschişi spre comunicare şi colaborare.  În acelaşi editorial, Vlad Pohilă se întreba cum va fi BiblioPolis‐ul în următorii ani.  Cu siguranţă va fi o revistă populară în cele mai diverse cercuri intelectuale sau stu‐ denţeşti  de  la  noi,  pentru  că  în  ciuda  diversificării  suporturilor  şi  a  mijloacelor  de  informare, cartea nu va înceta să existe şi să prezinte acelaşi interes cultural, izvorât  din  sufletul  fiinţei  umane.  Sălile  de  lectură  arhipline  ale  BM  „B.P.  Hasdeu”  şi  ale  filialelor  sale,  constituie  un  argument  în  plus  că  Măria  Sa  Cartea  are  tot  mai  mulţi  adepţi şi prieteni. Chiar dacă mai trăim vremuri triste, când cartea este ignorată de  unii  suspuşi,  iar  bibliotecarii  mai  au  un  statut  de  cenuşăreasă.  Dacă  e  să  facem  o  retrospectivă în timp, cei mai renumiţi scriitori din literatura universală s‐au implicat  în  viaţa  bibliotecii,  fiind  bibliotecari,  începând  de  la  J.L.  Borges  la  D.  Hume,  Anatole  France, August Strindberg, Benjamin Franklin, B.P. Hasdeu, Mihai Eminescu, Nicolae  Iorga, St. O. Iosif, G. Călinescu, Lucian Blaga, Ana Blandiana, Nora Iuga etc.   Alături de Bibliotecă, revista BiblioPolis constituie o dovadă clară a necesității de  lectură și a vitalității Cărții.  Tamara GORINCIOI,  jurnalistă 

300  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

ZECE ANI ŞI O PRIETENIE DE SUFLET CU BIBLIOPOLIS...  Revista  BiblioPolis  este  una  dintre  cele  care‐şi  clădeşte  adevărul  în  cuvânt,  sperând că toată informaţia despre oamenii scrisului, oamenii cuvântului va ajunge la  sufletul cititorului. Haina cuvântului are o importanţă majoră în actul de acumulare a  informaţiei veridice.  Cunoscându‐l pe redactorul‐şef al revistei BiblioPolis încă de la revista Glasul, din  anii  ’90  ai  secolului  trecut,  am  îndrăznit  să  propun  pentru  publicare  eseurile  mele  despre cărţile pe care am avut prilejul să le citesc. Primul eseu publicat – Remodelând  „Comedia umană”, despre pozatorul Dumitru Ciobanu, a fost pentru mine un debut,  o  deschidere.  Am  rămas  plăcut  surprinsă  când  am  fost  contactată  de  protagonist,  D. Ciobanu, mulţumindu‐mi pentru modesta mea contribuţie la elucidarea experien‐ ţei dumisale de creaţie. În nr. 3/ 2011 BiblioPolis a inserat un articol al meu despre  Leonida  Lari,  la  care  redacţia  a  adăugat  un  florilegiu  din  poezia  ei.  Acest  număr  de  revistă a ajuns la poetă când se afla pe patul suferinţei fără leac... Cred că s‐a bucurat,  omeneşte, că nu este dată uitării, că este preţuită şi adorată...  Revista BiblioPolis a devenit în ultimii ani nu numai ochiul şi inima intelectualu‐ lui, dar şi mintea societăţii. Valoarea şi prestigiul unei biblioteci cresc atunci când ea  dispune de cele mai valoroase cărţi, publicaţii, atât din trecut, cât şi cele actuale. Cali‐ tatea şi prestigiul acestei reviste constă nu numai în faptul că ea oferă o amplă ima‐ gine a întregului proces cultural din spaţiul pruto‐nistrean, dar şi în aceea că propune  cititorilor, specialiştilor experienţa din acest domeniu din alte spaţii culturale. Prezen‐ tarea în revistă a unor importante manifestări culturale, lansări de carte, întâlniri, dis‐ cuţii ne apropie şi mai mult de bibliotecile din municipiul Chişinău.   Aş menţiona că doamna dr. Lidia Kulikovski, conferenţiar universitar, şi directorul  acestei  publicaţii,  împreună  cu  redactorul‐şef,  scriitorul  Vlad  Pohilă,  au  depus  multe  eforturi pentru ca revista să ajungă o publicaţie importantă nu numai pentru Republica  Moldova, dar şi pentru spaţiul cultural românesc. Lecturând revista BiblioPolis eşti cop‐ leşit de bogăţia de informaţii despre destinele oamenilor, despre lumea neobişnuită a  creaţiei. Este un univers de cultură prin care ne îmbogăţim sufleteşte. Pagină după pa‐ gină descoperim personalităţi din lumea ştiinţifică, politică şi culturală. Îmi amintesc, cu  cât interes, dar şi cu câtă plăcere am citit, un eseu despre Maria Tănase (autor – Vl. Po‐ hilă). Parcă ştiam multe despre celebra cântăreaţă, însă, graţie eseului din BiblioPolis,  parcă  am  redescoperit‐o  şi  am  îndrăgit‐o  şi  mai  puternic  pe  Măiastra  muzicii  noastre  româneşti! Personal, ca om cititor, găsesc multe lucruri, informaţii utile în BiblioPolis,  revista devenindu‐mi pe parcurs de ani un prieten de suflet. Doleanţa mea e să nu‐şi  întrerupă activitatea, să  nu  dispară  cum au  dispărut  multe  publicaţii sub  pretextul  că  economia de piaţă e în derivă şi nu sunt resurse pentru a susţine ziarele şi revistele.  Liuba‐Drăgostiţa BUJOR,  cântăreață, scriitoare  Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

301 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

REVISTA CARE NE SPRIJINĂ SĂ NU CĂDEM  Trăim o perioadă în care publicaţiile apar şi dispar. Unele apar cu mare pompă,  cu mare fast, dar peste câteva numere dispar. Este un aspect al economiei de piaţă,  aşa se zice.  Da,  în  societate  a  năvălit  obraznic  banul.  „Cu  salariul  dumitale  eu  îmi  întreţin  câinele”, i‐a aruncat un tânăr businessman unei directoare de biblioteci. Directoarea  n‐a zis nimic, n‐avea cui.   Povestea  un  scriitor  cum  l‐a  rugat  pe  un  om  de  afaceri,  un  bun  cunoscut,  să‐i  sponsorizeze o carte. Acela a prins a se frăsui că nu poate, că aşa, că pe dincolo... S‐a  mai  gândit,  apoi  i‐a  spus  „consolator”:  „Hai  că  te  duc  la  o  saună,  cu  fetiţe  tinerele,  una ca una...”  Scriitorul  Gheorghe  Marin,  tatăl  marilor  artişti  şi  patrioţi  Doina  şi  Ion  Aldea‐ Teodorovici,  om  cu  durere  pentru  întreaga  viaţă,  mărturisea  la  o  lansare  a  propriei  cărţi: „Mă sprijin de toc (stilou, pix), ca să nu cad...”  Reviste  ca  Literatura  şi  arta,  BiblioPolis,  Destin  românesc  ne  sprijină  ca  să  nu  cădem. La cei zece ani ai săi BiblioPolis‐ul, după o perioadă de căutări, are eul său, are  rubrici  permanente,  care  se  citesc  cu  interes.  BiblioPolis  publică  generos  recenzii  la  cărți și impresii de lectură – specii gazetărești considerate de multe redacții ca „mar‐ ginale”,  poate  chiar  inutile.  Când  îmi  place  o  carte,  scriu  neapărat  despre  aceasta  pentru  că,  din  fericire,  există  revista  BM  „B.P.  Hasdeu”  și  la  BiblioPolis  oricând  se  găsește loc pentru elogierea și analiza cărților.  Dorim revistei să se menţină la acelaşi nivel, ba chiar mai sus, şi să strălucească  mulţi ani pe firmamentul publicaţiilor de cultură.  Ludmila BULAT,   redactor de carte, publicistă 

302  

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 


Vol. 46 (2012) Nr. 5 (serie nouă) 

BIBLIOPOLIS, CETATE A CUVÂNTULUI ŞI ADEVĂRULUI  Sunt zece ani din luna în care m‐am ales cu o prietenă de nădejde care nu m‐a  dezamăgit niciodată – revista BiblioPolis. Am descoperit‐o graţie bunului meu prieten  Vlad  Pohilă,  spirit  enciclopedic,  redactor‐şef  al  acestei  admirabile  şi  utile  publicaţii  româneşti de la Chişinău, care răspândește cu multă generozitate Lumina Cuvântului,  a Cărţii, a Cunoaşterii, a Adevărului şi Libertăţii în casele noastre, în societatea basa‐ rabeană  postcomunistă,  văduvite  de  aceste  valori  esenţiale  ce  dau  sens,  rost,  tâlc  vieţii omului.  În opinia mea de cititor cu experienţă, BiblioPolis este cea mai bună şi mai consis‐ tentă revistă editată în R. Moldova, aici fiecare articol este important, de esenţă, n‐ai să  găseşti articole întâmplătoare sau, cum le numim noi, ziariştii, „de umplutură".  În revistă n‐ai să citeşti niciodată materiale la comandă, care să conţină ofense,  limbaj suburban sau atacuri la persoană; aici polemicile / dezbaterile sunt civilizate şi  la  obiect,  cu  propuneri  concrete  de  îmbunătăţire  a  situaţiei.  N‐ai  să  găseşti  nici  articole scrise în spirit de gaşcă, de laudă excesivă la adresa unor prieteni mediocri,  precum  se  practică  în  aşa‐zisele  reviste  de  elită  (autointitulate  astfel),  dar  care,  de  fapt, nu fac nici pe departe cât o revistă solidă, dar și accesibilă ca BiblioPolis, inclusiv  la capitolul corectitudine a limbii române şi promovare a valorilor autentic naţionale,  româneşti.  Publicaţia  este  foarte  citită,  apreciată  şi  pentru  că  propagă  un  mesaj  pozitiv,  aş  spune  chiar  altoieşte  gândirea  şi  faptele  pozitive  în  societate.  Un  alt  ele‐ ment specific revistei BiblioPolis, pe care aş dori să‐l evidenţiez, îl constituie faptul că  n‐a apărut niciodată cu numere duble (2 sau 3 în 1), precum este „moda" pe la Chi‐ şinău. Culmea e că acest „lux" şi‐l permit „românii comerciali" sau „tocătorii" de fon‐ duri  ale  Statului  român,  care  uită  pentru  ce  le‐a  fost  oferit  sprijinul  financiar.  Prin  contrast,  BiblioPolis  dispune  de  fonduri  mult  mai  modeste  din  partea  autorităţilor  mun.  Chişinău,  are  o  echipă  mică,  dar  fiind  formată  din  oameni  inimoşi  şi  profesio‐ nişti,  reuşeşte  fapte  mari,  editând  revista  la  timp  şi  cu  materiale  de  calitate,  or,  pentru  aceşti  redactori  a  activa  la  BiblioPolis  este  o  chestiune  de  onoare  şi  de  românism firesc, autentic, demn.  Menţionez  în  încheiere  că  am  colaborat  şi  voi  colabora  cu  plăcere  la  crearea  revistei  BiblioPolis,  inclusiv  cu  articole,  documente,  fotografii  inedite  care  vizează  oamenii  de  cultură,  de  artă,  de  ştiinţă  din  spaţiul  general  românesc.  Îmi  va  face  o  deosebită plăcere să‐mi lansez şi cărţile de autor la prestigioasa Bibliotecă Municipală  „B.P. Hasdeu", care editează revista BiblioPolis. La ceas aniversar, doresc echipei de  creaţie sănătate, energie creatoare, tărie de spirit şi recunoştinţa cititorilor.  Luminiţa DUMBRĂVEANU,   jurnalistă, poetă 

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”    

303 


BiblioPolis

Ediție specială  Bibliografie (2002‐2012) 

 

O ACHIZIŢIE PREŢIOASĂ  Acum, că avem revista aceasta minunată, ne uimeşte faptul cum era chip să nu fi  existat ea dintotdeauna?... Ba da, mă vor contrazice cunoscătorii istoriei bibliotecilor  de la noi, au existat şi până la BiblioPolis publicaţii destinate bibliotecarilor – buletine  etc. Da, va cădea de acord un alt  bun  cunoscător al istoriei de la noi, existau  unele  publicaţii  de  specialitate,  însă  ele  nu  au  avut,  până  la  BiblioPolis,  nici  cuprinderea  largă, a tuturor aspecte ce ţin de biblioteconomie, pe care o are BiblioPolis‐ul, şi nici  conţinut atât de bogat!  Revista BiblioPolis e un concept, întâi şi‐ntâi. Un concept de revistă specializată,  menită să oglindească toate aspectele ce ţin de activitatea bibliotecilor, dar, conco‐ mitent, să şi contribuie cât mai eficient la promovarea practici lor avansate, la susţi‐ nerea bunelor iniţiative, la promovarea lor.  Nu vom exagera defel dacă vom afirma că amploarea (fără precedent!) pe care o  cunoaştem azi a se numi sistemul de biblioteci din municipiu, încadrate în genericul  B.P. Hasdeu se datorează şi rolului revistei BiblioPolis în acest proces de consolidare,  de  coeziune,  de  perpetuă  perfecţionare,  renovare,  dar  şi  de  fixare  a  experienţelor  demne de a fi lăsate urmaşilor de învăţătură.  Aceasta ar fi importanţa în sine a publicaţiei BiblioPolis dirijată de L. Kulikovski și  Vl. Pohilă. Dar acea importanţă e mult mai vastă. Revista contribuie esenţial, hotărâ‐ tor  la  stimularea  creativităţii  bibliotecarilor.  Ei  sunt  invitaţi  să  colaboreze  la  revistă,  să‐şi împărtăşească experienţa. Iar ca să ai ce împărtăşi, trebuie iniţial să produci un  lucru  de  calitate.  Şi  bibliotecarii,  toţi  angajaţii  BM  „B.P.  Hasdeu”  tind  spre  aceasta,  obţinând  rezultate  remarcabile,  fapt  unanim  recunoscut  de  specialiştii  în  domeniu,  de forurile superioare de resort.  Colectivul  pe  care‐l  conduce  Vlad  Pohilă  nu  e  numeros,  fiind  alcătuit  din  direc‐ tor –  binecunoscutul  conferenţiar  universitar,  doctor,  dar  şi  director  general  al  BM  „B.P. Hasdeu”, dna Lidia Kulikovski, redactor‐şef e, cum am scris deja, – Vlad Pohilă,  un  colegiu  de  redacţie  întrunind  atât  specialişti  în  biblioteconomie,  cât  şi  din  alte  ramuri  ale  culturii  –  oameni  cărturari,  cu  titluri  ştiinţifice,  academice  chiar,  și  fără,  profesori universitari ş.a.; doi membri ai secretariatului – Tatiana Borodatîi şi Valeriu  Raţă, plus designerul –