Page 1


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”

CĂRŢI CU DEDICAŢII (în colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”)

Chișinău 2007


CZU 019.9 C 27

CUPRINS Ediţie îngrijită de dr. conf. univ. Lidia Kulikovski Alcătuitor: Claudia Tricolici Lector: Vlad Pohilă

Către cititor

4

Dr. conf. univ. Lidia Kulikovski. Colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – actul unui efort colectiv 5

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Cărţi cu dedicaţii: (în col. Bibl. Mun. “B.P. Hasdeu”) / ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Claudia Tricolici ; Bibl. Mun. B. P. Hasdeu, Centrul de Informare şi Doc. Chişinău. – Ch. : [s. n.], 2007 (Tipogr. “Elan Poligraf”). – 352 p. ISBN 978-9975-66-011-2 500 ex.

2

Cărţi cu autor

27

Cărţi fără autor

245

Cărţi în limba rusă și în alte limbi cu caractere chirilice Cărţi cu autor Cărţi fără autor

279 279 318

Indexuri auxiliare Indexul autografelor anonime Indexul beneficiarilor de autografe/donaţii Index de donatori Index de limbi Index de nume Index geografic

324 324 324 328 338 339 353

3


Către cititor Prezenta lucrare constituie o continuare a Catalogului cărţilor cu autografe și dedicaţii, donate Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” și filialelor ei, apărut la Editura Pontos în anul 2002. Volumul de faţă cuprinde cărţile cu autografe și dedicaţii intrate în colecţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” și în filialele ei pînă în anul 2006, fiind incluse și unele dedicaţii omise în partea întîi a Catalogului. Volumul include 1522 de titluri de carte cu autograf, și este structurat în trei compartimente: 1. Cărţi cu autor 2. Cărţi fără autor 3. Cărţi în limba rusă și în alte limbi cu caractere chirilice, structurate, la rîndul lor, în Cărţi cu autor și Cărţi fără autor. Structura descrierii cărţii cu dedicaţii include următoarele elemente: a) Descrierea bibliografică a cărţii b) Textul dedicaţiei (cu litere cursive) c) Numele de familie și prenumele donatorului, informaţii sumare despre el (cu litere cursive semigrase) d) Localizarea cărţii donate, fiind indicată sigla bibliotecii în care se află cartea. În cazul cînd aceeași carte se află în mai multe filiale ale Bibliotecii Municipale, sunt enumărate toate dedicaţiile, localizarea fiind indicată în ordinea respectivă a acestora. La baza aranjării materialului se află criteriul alfabetic. Descrierea bibliografică a cărţii a fost efectuată conform STAS-ului Descrierea bibliografică a documentelor STAS 7.1-2003. Abrevierea cuvintelor a fost efectuată conform STAS-ului 8256-82. Prescurtările cuvintelor și expresiilor tipice românești și străine din referinţele bibliografice. Pentru a facilita utilizarea Catalogului, au fost alcătuite următoarele indexuri auxiliare: Indexul autografelor anonime (include lista autografelor neindentificate); Indexul beneficiarilor de autografe/donaţii (include lista personalităţilor și a bibliotecilor, cărora le este destinată dedicaţia); Index de donatori (include numele de familie al persoanei sau denumirea instituţiei-donator); Index de limbi (include lista cu limbile în care sînt scrise/editate cărţile prezentate în catalog) ; Index de nume (include numele de familie ale tuturor persoanelor responsabile de ediţia dată) şi Index geografic (cu indicarea locului de trai al persoanelor ce au oferit dedicaţii). 4

COLECŢIA BIBLIOTECII MUNICIPALE „B.P. HASDEU” – ACTUL UNUI EFORT COLECTIV O bibliotecă este imaginea localităţii care a fondat-o, dar și imaginea acelei epoci în care a fost fondată. BM a fost deschisă în 1877. Ce prezenta Chișinăul la 1877? Era, de 65 de ani, capitala provinciei (guberniei) Basarabia. Era anul războiului ruso-turc. La Chișinău cu această ocazie vine, în aprilie, împăratul Alexandru II cu Alexandru III, ţareviciul, cu ministrul de război, generalul Miliutin; se inaugurează calea ferată Chișinău – Odesa, a fost ales primar al orașului Chișinău Carol Schmidt. În același an B.P. Hasdeu este ales membru al Academiei Române... În acești 130 de ani de existenţă a fost bibliotecă publică orășenească, bibliotecă comunală – în perioada interbelică (pentru că era finanţată de consiliul comunal Chișinău), bibliotecă centrală a orașului – „A. A. Jdanov”, bibliotecă centrală a sistemului centralizat de biblioteci din Chișinău, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, din 1988. Realităţile politice și sociale, culturale, istorice au fost reflectate și în colecţii, și activităţi. În 1877 avea (pentru că s-a deschis pe baza colecţiei fostei biblioteci guberniale din Basarabia, care de trei ani nu mai funcţiona), 8.098 de volume, carte în limba rusă. S-a completat în continuare cu carte în limba rusă. La 1894, Chișinăul, cu o populaţie de 100.000, avea o bibliotecă cu 100.000 volume, carte în exclusivitate rusească. La 1984 Biblioteca Chișinăului avea peste 2 milioane cărţi și doar 8% din ele erau în limba română (cu grafie chirilică). Bătălia pentru asanarea colecţiei începe în 1991 cu prima donaţie de carte în limba română – 15.000 volume, aduse de Traian Brad, de la Cluj – Bibliotecii „Transilvania”. Cifra donaţiilor, precum și cifra intrărilor achiziţionate, în limba română, creștea succesiv. Fiecare bibliotecar contribuia la acest proces. În perioada 1991 – 2006 BM, prin activitatea desfășurată, prin valorile promovate, prin evenimentele generate și prin acţiunile derulate a fost, putem spune, într-o aproape completă armonie cu chișinăuianul. Dar efortul uriaș de a spori ponderea de carte în limba română în colecţiile bibliotecii, după atâţia ani, a dus la nivelarea procentului publicaţiilor în limba română și limba rusă - 48,5% și respectiv 48,2%. Drumul pozitiv, transformativ-evoluţionist al Bibliotecii Municipale îl putem urmări și prin colecţiile care intră în patrimoniul BM. Statistic, cunoaștem care sunt dimensiunile cantitative (cuantificabile) ale colecţiei, global, putem induce care-i sunt determinismele sociale. Mai greu să determini care-s cele calitative. Co5


lecţia specială de autografe, ne oferă elemente prin care putem aprecia dimensiunile calitative (necuantificabile) ale colecţiei. Anii 2002-2006 au constituit perioada în care s-au sedimentat valori bibliofile dintre care nominalizăm: o parte din biblioteca personală a lui Alexandu Boldur, o parte din biblioteca personală a lui Tudor Arghezi, din biblioteca personală a academicianului Mihai Cimpoi, donaţia Eminesciana a profesorului Florian Cicerone (cărţi din anii ‘60, ’70 ai secolului trecut, editate în România socialistă, și care nu aveau de unde fi prezente în colecţiile noastre), biblioteca personală de specialitate (biblioteconomie) a dr. conf. univ. Emilia Lupașcu, 25 de ani profesor la Facultatea de biblioteconomie a USM, Colecţia Hasdeeana a lui Nicolae Romanenco, donaţiile valoroase ale doamnei dr. conf. univ. Zamfira Mihail, de la București. Așa cum avem în faţă un volum de autografe și dedicaţii, pe o perioadă definită 2002 – 2006, le putem analiza din diverse unghiuri: câte autografe au intrat în colecţiile BM, cine sunt donatorii, care-i cel mai donator dintre donatori, ce scriu donatorii pe cărţile dăruite și ce valori, cu autograf sau dedicaţie, au intrat. Autografele pot fi grupate în câteva categorii – autografe cititorilor bibliotecii – autorul ori face o dedicaţie, un sfat, ori dă o povaţă, un îndemn, ori înscrie o chemare, despre carte…; autografe bibliotecii – care conţin aprecieri, respect, admiraţie, urări, sfaturi etc…; autografe bibliotecarilor – iarăși conţin aprecieri, exprimă respect persoanei, muncii pe care o prestează, sau conţine sfaturi, atenţionări, urări etc. și autografe altor persoane, unor personalităţi marcante, dar care, prin diverse căi au ajuns în colecţiile BM. Există autografe care reprezintă în mod indubitabil legăturile de prietenie, de colaborare pe care le-am avut cu mulţi oameni, instituţii… Fondul BM „B. P. Hasdeu” prin cărţile adăugate în perioada 2002 – 2006, și prin autografele pe care le-au lăsat, vorbește despre preocupările bibliotecii și bibliotecarilor ei, despre relaţiile de colaborare cu bibliotecile și bibliotecarii de dincolo de Prut. Bibliotecarii au fost cei mai activi contribuabili la creșterea numărului de cărţi, la sporirea colecţiei cu autografe și dedicaţii și deci, la sporirea calităţii ei. Aici menţionăm partenerii noștri din bibliotecile judeţene cu care colaborăm peste 15 ani – Cluj, Constanţa, București, Alba Iulia, Baia Mare, Târgoviște, Târgu-Mureș și alte biblioteci din România – universitare, publice, specializate. Partea frumoasă a activităţii bibliotecarului e prinsă de permanentul efort de ajungere la cartea necesară, scria Iulian Filip, dar necesară întrebătorului concret*. Bibliotecarul, continuă poetul, e știutorul de sufletul cărţilor, știutorul de cărţile cu suflet, spre care-i face și altuia drum ori cărare**. Este adevărat că bibliotecarii (ade-

văraţi) au inima jumătate lumină, jumătate așteptătoare de mai multă lumină, care numai prin mai multă carte poate răsări*. Care sunt bibliotecarii cu inima plină de lumină ? Începem într-o ordine alfabetică, cum ar face-o orice bibliotecar. Agache, Catinca, director adjunct, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, Iași, este prezentă în colecţia BM cu toate volumele la care a lucrat, dar cu autograf este doar unul Ghid enciclopedic. Vol. 2 / Catinca Agache, Emanuel Iftodi. – Iași: Universitas XXI, 2001. – 144 p. și acela dedicat lui Mihai Cimpoi: Domnului academician Mihai Cimpoi, spirit enciclopedic al limbii române, cu admiraţia autoarei Catinca Agache. 17.04.2002, care la rândul său l-a donat Centrului Academic Eminescu. Anca George, directorul Bibliotecii Pedagogice „I. C. Petrescu”, București poet, scriitor, eminescolog, a fost la Chișinău la BM, la filiala „O. Ghibu”, dar autograful său ajunge la noi iarăși prin academicianul Mihai Cimpoi. Volumul, intrat în colecţia BM, Indoeminescology & other Anthropological Papers / George Anca. – Bucharest : Center of Educational Library „I. C. Petrescu”, 1994. – 300 p. – În lb. engl. Tot prin domnul academician M. Cimpoi, având dedicaţia Domnului Mihai Cimpoi întru eminescologie ( fără prefix-sufix). Semnătura. August 1994, ajunge și volumul The Buddha : Letters from the Buddahod to Eminescu / George Anca. – București: B-ca „I. C. Petrescu”, 1994. – 187 p. Personal lasă pe volumul său de versuri Măiastra în dodii: Fractal 60 : [versuri] / Anca George. – București : Ed. Bibl. Pedagogice Naţionale “I. C. Petrescu”, 2003. – 288 p. o dedicaţie BM: Pentru Bibl. HASDEU din CHIȘINĂU cu drag George Anca. 16 septembrie 2004. Pe volumul – Galeria bibliologilor români : portrete. – Târgoviște : Bibliotheca, 2003, 96 p. – autorii Buluţă Gheorghe, Petrescu Victor scriu: Cititorilor, precum și colegilor care lucrează în bibliotecile de peste Prut, aceste microportrete ale unor bibliologi români din toate timpurile împreună cu consideraţia autorilor. Târgoviște, 24 februarie 2004. Noi nu am fost la Târgoviște în februarie 2004, la lansarea acestui volum, autorii, însă, s-au gândit și la biblioteca noastră, la bibliotecarii noștri, dorind să fie prezenţi în colecţia BM. A ajuns la noi, cel mai probabil, prin generozitatea lui Victor Petrescu, care mai vine la Chișinău, la filiala noastră comună “Târgoviște” și de colecţia căreia se îngrijește cu responsabilitatea unui specialist, recunoscut în biblioteconomia românească. Al doilea volum semnat de Gheorghe Buluţă: Scurtă istorie a bibliotecilor din România. – București : Ed. Enciclopedică, 2000. – 240 p. știm precis cum a ajuns

* Filip, Iulian. Frumoasă crucea grea a bibliotecarilor // Foarfeca lui Urecheanu: Publicistică. – Ch.: Grafema Libris, 2003. p. 130 ** Ibidem, p. 130

*

6

Ibidem, p. 131

7


la Biblioteca Municipală – prin Traian Brad. Pe foaia de titlu scrie: De la autor doamnei Lidia Kulikovski, iar mai jos este adăugat: transmisă de Traian Brad la 31 august 2001, Chișinău. Ţinem la acest volum pentru numele reputatului bibliolog Gheorghe Buluţă, pentru subiectul abordat, care vine să completeze istoria bibliotecilor românești, dar și pentru Traian Brad, prietenul, colegul nostru de breaslă, partenerul multor proiecte ale BM. Semnează și transmite cartea domnului Gh. Buluţă la 31 august 2001, chiar în ziua lui de naștere, ultima lui zi de naștere pe care a petrecut-o, a câta oară, la Chișinău, alături de noi. Însă nu a fost ultima carte pe care a semnat-o, pentru noi, Traian Brad. Ultimul volum a fost monografia Brad Traian. Lectura și Biblioteca publică la Cluj : st. monografic / cuv.-înainte de Irina Petraș. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Știinţă, 2001. – 390 p. – opera omnia – la care a muncit foarte mult. Ar fi vrut să o lanseze și la Chișinău, ca exemplu de cercetare în domeniu. Știind că este bolnav, și parcă temându-se că nu va reuși să ne-o dăruie, trimite cartea cu autograf pentru BM în luna martie 2002, împreună cu alt exemplar, cu următoarea dedicaţie: Pentru Lidia Kulikovski această încercare monografică despre un spaţiu mai puţin cercetat, cu bucuria de a fi mereu împreună în explorarea și valorificarea universului spiritual românesc prin fondarea unor instituţii fundamentale ale scrisului și lecturii publice peste Prut. Alături de prietenia și preţuirea lui Traian Brad. Cluj-Napoca, 9 martie, 2002. În iunie a plecat la îngeri. Pe exemplarele pe care le-au adus clujenii, în octombrie 2002, filialelor din reţeaua Hasdeu, autografele-dedicaţii, din partea lui Traian, au fost scrise de Doina Popa, actualul director BJ Cluj și au același conţinut : Pentru Bibl. (Alba Iulia, de exemplu) această istorie a lecturii și bibliotecii clujene – la scrierea căreia am fost martor și consilier când a fost nevoie și pe care Traian Brad, distinsul cărturar, minunatul nostru coleg și prieten nu a reușit să v-o ofere personal. Cu prietenie și preţiurea colegilor de la Cluj. Doina Popa. 8 octombrie 2002. Acest volum monografic are la Biblioteca „Ovidius” alt autograf, al Irinei Petraș, care l-a ajutat pe Traian Brad la cercetare: Pentru Bibl. „Ovidius” – această istorie a lecturii și a bibliotecii clujene, la munca căreia am fost consilier, și pe care Traian Brad, distinsul cărturar, coleg și prieten, mi-a permis să v-o ofer primul, cu prietenie, Petraș Irina. 08.10.2002. Meritul lui Traian Brad, la constituirea colecţiei BM, este incomensurabil. Și nu mă refer acum la sutele de mii de cărţi aduse, donate, intermediate pentru biblioteca „Transilvania”, pentru alte biblioteci din reţeaua Hasdeu. Traian Brad are o contribuţie directă, deși aparent tangenţială, la creșterea numărului de cărţi cu autografe și dedicaţii. În fiecare an, la Zilele Bibliotecii „Transil8

vania”, aducea la Chișinău, figuri reprezentative ale culturii, știinţei Clujului. Organiza Salonul de Toamnă al editurilor clujene la Chișinău, cu scopul de a lăsa la noi tot ce se edita la Cluj. Veneau scriitori, ziariști, editori, istorici, profesori, actori, cântăreţi. Și fiecare din ei lăsau o carte cu autograf bibliotecii. Dacă e să analizăm cronologic cărţile cu autograf de la Biblioteca „Transilvania”, ele sunt semnate în august, octombrie sau mai. În august, anual, veneau la tradiţionalele Zile ale Bibliotecii „Transilvania”, doar câţiva ani, poate trei ani din cei 15, Zilele au avut loc în octombrie, la Ziua Orașului. Luna mai, este luna când bibliotecarii noștri mergeau alături de scriitori, personalităţi ale vieţii culturale și politice la Zilele Lucian Blaga la Cluj și se întorceau cu autografe de la acest eveniment. Astfel colecţia BM a adunat nume notorii: Bot Ioana (scriitoare), Brad Ion (scriitor), Bulat Virgil (scriitor, editor), Cerna Dumitru (Bădina Dumitru) (redactor-șef, revista Poesis), Cesereanu Domiţian (scriitor, critic literar), Cesereanu Ruxandra (scriitoare), Chindriș Ioan (istoric), Chira Minerva (scriitoare), Cubleșan Constantin (scriitor, redactor-șef adjunct, revista Steaua), Diaconescu Mihail (scriitor), Edroiu Nicolae (lingvist), Moga Vasile (istoric, prof. univ.), Hossu Valer (istoric), Mahu Ion (prof. univ.), Maliţa Liviu, Mija Vasile, Mustaţă Constantin (istoric, scriitor), Neamţu Gelu (istoric), Negrea Vasile (scriitor), Petraș Irina (critic literar), Pop Iftene (istoric), Pop Ioan-Aurel (istoric, dr. prof. univ.), Râpeanu Elis (scriitoare, epigramistă), Muthu M. (prof. univ.), Tanco Teodor (scriitor) și alţii. Traian Brad era omul care știa rostul diseminării cărţii, știa nevoia de carte de la noi, vroia să participe la constituirea colecţiilor de carte românească la Chișinău. Actualul director al Bibliotecii Judeţene „O. Goga”, Cluj, Doina Popa continuă, la fel de rodnic, colaborarea întru constituirea colecţiei bibliotecii „Transilvania”. A adus anul trecut la Chișinău peste trei mii de volume și a donat volume aparte și altor biblioteci. Bibliotecilor filiale ale BM a oferit volumul Meridian Blaga : [în 3 vol.] – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Știinţă, 2002. – 300 p. cu dedicaţiile: Cititorilor Bibliotecii „Alba Iulia”, cu tot respectul și preţuirea Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga” Cluj. Chișinău, 28.08.2003. Director, Doina Popa. Pentru cititorii Bibliotecii „Ovidius” acest volum de studii deosebite dedicate operei lui Lucian Blaga și oferit de Bibl. Judeţeană „Octavian Goga”. Cluj-Napoca. Director, Doina Popa. 28.08.2003. Pentru bibliotecile Maramureș, Târgoviște, Centrul Eminescu face dedicaţia: Acest volum de studii dedicate operei lui Lucian Blaga și oferit de Bibl. Judeţeană „Octavian Goga” Cluj cu încrederea că nevoia de cultură ne va uni mereu. Chișinău 28.08.2003. Un vechi prieten al BM, coleg și reputat bibliolog, scriitor, directorul Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” (Iași, România) – Nicolae Busuioc, este prezent cu operele sale în colecţia noastră. 9


Pe volumul Scriitori și publiciști ieșeni contemporani : dicţ. / Nicolae Busuioc. – Ed. a 2-a, rev. și adăugită. – Iași : Vasiliana 98, 2002. – 455 p., ne-a lăsat dedicaţia: Prestigioasei Biblioteci „B.P. Hasdeu”, colectivului și coordonatorului lui, Doamna directoare Lidia Kulikovski, urările de bine și de viaţă lungă întru fericirea de spirit a cititorilor ei, N. Busuioc. La 125 ani, oct. 2002, Chișinău. Pe alt volum – alt autograf : Cititorilor Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, prestigioasă instituţie de cultură din Chișinău, urări de lectură temeinică. N. Busuioc, octombrie, 2002. Bibliotecii „O. Ghibu” i-a oferit volumul Cetatea gânditoare / Nicolae Busuioc. – Iași : Cronica, 2005. – 400 p. cu o dedicaţie foarte frumoasă, cuprinzătoare, în stilul N. Busuioc: Prestigioasei Biblioteci „Onisifor Ghibu” din Chișinău și cititorilor ei cu urări de lectură plăcută și interesantă, e dată cu omagiul autorului pentru minunatele bibliotecare de aici. 05.04.2006. Centrul Eminescu are volumul Fascinaţii : Drumuri și cărţi / Nicolae Busuioc. – Iași : Omnia, 1995. – 178 p., cu o dedicaţie adresată dlui M. Cimpoi: Distinsului academician, acest volum în semn de mare prietenie și consideraţie. Nicolae Busuioc. Iași, 1995. Păstrăm două dedicaţii ale lui Fănuș Băileșteanu, director adjunct al Bibliotecii Academiei Române, critic literar, pe cartea sa Grigore Vieru: omul și Poetul. – București: Ed. IRIANA, 1995. – 127 p. Primul exemplar conţine dedicaţia-adresare Cititorilor bibliotecii „B.P. Hasdeu” – Chișinău numai gânduri bune că, vorba Cronicarului „nu e altă mai frumoasă și mai de preţ zăbavă decât cititul cărţilor”. București, 20 februarie 1996. Se păstrează la Sediul Central BM. Al doilea exemplar, păstrat la Centrul Eminescu, are un autograf adresat unui consilier, diplomat Costin (fără iniţiale): Domniei – Sale Domnului Consilier Costin, diplomatului foarte atent cu cultura românească, cu vii amintiri de la acea memorabilă (prima și ultimă până acum) întâlnire, un prilej de bucurie! 20 februarie 1995. Deși semnat cu aceeași dată, același an, volumul a intrat în colecţia BM „B. P. Hasdeu” după anul 2002. Nu am putut identifica cine a fost, sau este consilierul Costin, nici calea prin care acest volum cu autograful preţios al lui Fănuș Băileșteanu a ajuns în colecţie. Fănuș Băileșteanu a colaborat cu noi la elaborarea biobibliografiei „Mihai Cimpoi”, alcătuitoarea căreia sunt. Structurând conţinutul bibliografiei, l-am întrebat pe academicianul M. Cimpoi cine ar putea, dintre scriitorii, criticii de dincolo de Prut, să scrie despre domnia sa un studiu introductiv, un articol… El a zis: „Cred că Constantin Ciopraga și Fănuș Băileșteanu, încercaţi să-i găsiţi”. Fănuș Băileșteanu a răspuns prompt și pozitiv la rugămintea mea de a scrie un cuvânt despre Mihai Cimpoi, exprimându-și mirarea că o bibliotecă publică elaborează o monografie biobibliografică unui academician. A scris repede, în două zile, 10

10-12 august 2002. Scurta noastră corespondenţă electronică s-a materializat în articolul „Mihai Cimpoi: Un George Călinescu dintre Prut și Nistru”*. Avem în colecţie, doar un singur autograf din partea bibliotecarului de la Biblioteca documentară „Timotei Cipariu”, Blaj, Ion Buzași. Autograful, de pe volumul Eminescu și Blajul. – București : Iriana, 1994. – 139 p., este adresat domnului Mihai Cimpoi : Pentru eruditul eminescolog un semn de preţuire și dragoste din „Mica Romă” a lui Eminescu, semnătura, locul și data – Blaj, aug. 1995. Cartea a fost donată Centrului Academic Internaţional Eminescu, unde se și păstrează, de către domnul M. Cimpoi la deschidere, ianuarie, 2000. Un alt prieten, din Cluj, Mihai Gherman – istoric literar, bibliolog, cercetător la Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj, astăzi conferenţiar universitar la Universitatea din Alba Iulia, care a adus atâtea cărţi BM, Bibliotecii „Transilvania”, a lăsat doar două autografe, ambele pentru Centrul de Hasdeulogie. În 2002 donează volumul la care a lucrat Dictiones latinae cum Valachica interpretatione. Vol 1. ediţie de Alin-Mihai Gherman/ Teodor Corbea. – Cluj-Napoca : Clusium, 2001. – 557 p. cu următorul autograf: Prietenului Pavel Balmuș și Centrului Naţional de Hasdeulogie cu toată afecţiunea. M. Gherman, aprilie 2002. Ion Constantin, dr. în istorie, director filială, prieten și partener în realizarea multor activităţi la Biblioteca „O. Ghibu”, participant activ la multe ediţii Zilele Bibliotecii „O. Ghibu” donează volumul Din istoria Poloniei și a relaţiilor românopolone / Ion Constantin. – București : Biblioteca Bucureștilor, 2005. – 309 p., pe care scrie următoarea dedicaţie: Pentru cititorii Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, cu prietenie și cele mai bune urări, din partea autorului. 31.05.2006. Alt exemplar al aceleiași cărţi, păstrat în colecţia Sediului Central BM, are următoarea dedicaţie: Dnei Prof. dr. Lidia Kulikovski, omagiul autorului împreună cu sentimentele de preţuire faţă de profesionalismul său și bucuria de a colabora în interesul nostru comun. I. Constantin. București, 15 martie 2006. Acest, din urmă, exemplar se păstrează la depozitul Sediului Central. Am primit câteva cărţi și de la domnul Gelu Culicea, Biblioteca Judeţeană Constanţa „Ioan N. Roman”. Primul volum, autorul căruia este chiar d-lui, Dobrogea în lucrările lui Nicolae Iorga : bibliogr. adnot. și coment. – Constanţa : Bibl. Judeţeană Constanţa, 1998. – 55 p. : il., are autograful: Domnului Director Lidia Culicovschi, cu deosebită consideraţie. 14.07.1998. Pe alt volum, Manuscrise și cărţi cu autograf în colecţiile Bibliotecii Judeţene Constanţa : bibliogr. adnot. și coment. / Gelu Culicea ; pref. de Constantin Novac. – Constanţa : [s. n.], 2002. – 188 p., care demonstrează preocuparea pentru valorificarea colecţiei cu autografe și la Biblioteca Judeţeană din Constanţa, Gelu * Mihai Cimpoi : biobibliogr. / Bibl. Municipală B. P. Hasdeu / alcăt. : L. Kulikovski, T. Verebcean. Ch. : Litera, 2002. p. 5.

11


Culicea se adresează Cititorilor Bibliotecii „B.P. Hasdeu” din Chișinău precum și colegilor de breaslă, omagiul și preţuirea autorului. 2 octombrie 2002. Gelu Culicea, Constanţa. Iar pe alt exemplar al aceleiași cărţi a scris: Colegilor Bibliotecii „Ovidius” din Chișinău, toate urările din lume și la aniversarea călduroasă. La mulţi ani! Gulicea Gelu. Constanţa. În octombrie 2003 ajunge la BM volumul Revista Fundaţiilor Regale – caleidoscop / Victor Corcheș, Gelu Culicea, Cătălina Grideanu. – Constanţa: Europolis, 2002. – 467 p., pe care citim dedicaţia: Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cu aleasă consideraţie. Gelu Culicea, 12 octombrie 2003. Alt clujean, István V. Király, conferenţiar la Universitatea „Babeș-Bolyai”, editorul revistei Bibliophilon al Bibliotecii Universitare “Lucian Blaga”, transmite un exemplar al cărţii sale Moartea și experienţa muririi. In(tro)specţie metafizică și filosofico-aplicativă. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Știinţă, 2002. – 154 p. cu autograful: Bibliotecii “Transilvania” și cititorilor ei. Cu stimă István Király, 14 mai 2003, Cluj, prin cineva - poate un bibliotecar, poate un scriitor, care a participat la Zilele „L. Blaga” la Cluj. Istvan Kiraly a vizitat biblioteca noastră în octombrie 2002, onorându-ne cu prezenţa la aniversarea de 125 de ani ai BM și în amintirea acelor evenimente ne-a trimis volumul său monografic. Actualul director al Bibliotecii Judeţene Constanţa „Ioan N. Roman”, lingvist, doctor conferenţiar, Liliana Lazia, trimite volumul Antroponimie dobrogeană. Consideraţii diacronice. – Constanţa : Muntenia, 2003. – 409 p., volum editat în baza temei sale de cercetare pentru titlul știinţific de doctor – la 10.10.2003: Cu deosebită stimă din partea autoarei, bibliotecii „Ovidius” – iarăși, prin cineva, pentru că dna Liliana Lazia nu a fost la Chișinău. Prin cineva, iar acum nu mai ţinem minte prin cine, a ajuns și alt volum al doamnei Liliana Lazia – Nume de persoane din Dobrogea: dicţionar invers / Liliana Lazia. – Constanţa : Ex Ponto, 2004. – 379 p. cu dedicaţia: Doamnei Lidia Kulikovski toată consideraţia autoarei. L. Lazia, 8 octombrie 2004. Constantin Mălinaș, bibliograf, cercetător știinţific, director Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Șincai” Bihor (România) a donat mai multe cărţi de autor Bibliotecii Municipale și filialelor sale. Exemplificăm doar cu două autografe emoţionante. Primul, pe volumul Catalog de carte românească veche 1643-1830. – Oradea : Mihai Eminescu, 1993. – 152 p., donat bibliotecii Alba Iulia …această carte în care se văd premisele culturale ale unităţii românilor cu România, semnat la Oradea, la 27. 03. 2000. Tot la Oradea, Constantin Mălinaș semnează încă un autograf, pe alt volum al său, editat de Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Șincai” Bihor – Oradea în plăci memoriale exterioare: Studiu și album. – Oradea, 2002 – 112 p. : il. … această carte, împreună cu inima – dorul bihorenilor pentru fraţii noștri basarabeni! 12

Ne întrebăm: Cine a adus volumele la Biblioteca Municipală? Nu se mai știe, poate cineva din delegaţia lui Traian Brad la Zilele Transilvaniei le-a lăsat, sau poate tot Traian le-a adus? În 15 ani de colaborare Dimitrie Poptămaș, directorul Bibliotecii Judeţene Mureș, ctitorul bibliotecii „Târgul-Mureș”, ne-a donat zeci de mii de cărţi. Dar una din ele a scris-o cu inima, a scris-o și pentru noi. Este vorba de volumul Philobiblon mureșan: o viaţă printre oameni și cărţi / Dimitrie Poptămaș ; cuv.-înainte Melinte Șerban ; Fundaţia Culturală „Vasile Netea”. – Târgu-Mureș : [s. n], 2003. – 346 p. – (Caiete mureșene, 14). A scris primul autograf pentru Basarabia bibliotecii „Târgu-Mureș”, bibliotecii lui: Această carte născută și din colaborarea noastră, în semn de apreciere și recunoștinţă pentru intenţia sa la receptivitatea culturală a românilor de pe ambele maluri ale Prutului cu conștiinţa durabilităţii în timp. Târgu-Mureș, 30 ianuarie 2004. Dimitrie Poptămaș. Dimitrie Poptămaș a venit la Chișinău în aprilie 2004 ca participant la Salonul de Carte pentru copii și tineret și și-a lansat cartea la Biblioteca „O. Ghibu”, eveniment la care a oferit autografe și altor biblioteci din reţeaua Hasdeu, prezente la manifestare. Toate autografele sunt scrise cu emoţie, retrăind parcă momente istorice din lunga noastră colaborare întru edificarea bibliotecilor de carte românească la Chișinău, sunt personalizate și bibliotecile le păstrează cu mare dragoste. Câteva exemple: Pentru Parascovia Onciu, sufletul Bibliotecii „Transilvania”, cele mai frumoase cetăţi ale spiritului, prin îndemnul de a aduce Târgu Mureș la Chișinău, în semn de preţuire și respect, Chișinău, 21.04.2004, D. Poptămaș. Cititorilor Bibliotecii „Alba Iulia” și valoroșilor ei slujitori, aceste lecturi adunate în decursul anilor, multe dintre ele închinate frumoaselor momente petrecute în Basarabia, cu convingerea că simbolul acestei cetăţi românești va rămâne nemuritoare. Semnătura, Chișinău, 22. 04. 2004 Cititorilor bibliotecii „Ovidius”, minunaţilor ei slujitori întru luminare și tuturor celor ce menesc o viaţă mai bună între noi și voi. Urări de bine și succese în viaţă. Poptămaș Dimitrie. 21.04.2004. Chișinău. Pentru Lidia Culicovschi, patroană a cărţilor și instituţiilor sale, aceste lecturi care aduc ceva din specificul mureșean în spaţiul în care ne-am întâlnit de atâtea ori și care devine temă de tratare între aceste coperte, Cu profund respect și apreciere pentru frumoasele și fructuoasele momente petrecute împreună. Chișinău, 21.04.2004. Dimitrie Poptămaș, la fel ca și Traian Brad, Victor Petrescu, Dumitru-Constantin Zamfir, Florin Rotaru, a adus la diferite evenimente personalităţi și, deci, donatori care au îmbogăţit colecţia noastră cu autografe. 13


Colecţia de specialitate a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” este foarte valoroasă și prin prezenţa multor lucrări ale profesorului universitar Ion Stoica, director, Biblioteca Centrală Universitară București, șef Catedră Biblioteconomie, pe care atât colaboratorii bibliotecii cât și studenţii de la Biblioteconomie le utilizează foarte mult. Pe câteva din ele ne-a lăsat și autografe. De ex., pe volumul Structuri și relaţii informaţionale în dezvoltarea învăţământului și a cercetării românești. O încercare de sinteză. – București : Ed. Alternative, 1997. – 144 p. a scris: Cu urări de bine pentru bibliotecarii de la Biblioteca Municipală din Chișinău. 11.10.2005. În anul 2006, ajunge la BM și volumul dlui prof. Ion Stoica Puterea cărţii, cu următoarea dedicaţie: Doamnei Lidia Kulikovski cu cinstire pentru meritele omului și cu preţuirea pentru marea bibliotecă românească pe care o conduce. 16-03-2006, semnătura. Și acest exemplar, al domnului profesor Stoica, ca și cărţile cu dedicaţii pesonalizate, ale domnilor Emil Vasilescu, Dimitrie Poptămaș și Traian Brad le-am pus în colecţia BM pentru valoarea pe care o poartă, de conţinut și de personalitate. BM deţine și câteva din cărţile de poezie ale lui Ion Stoica. Pe volumul de poezie Maree pe lună : versuri. – București : Grai și Suflet-Cultura Naţională, 2000. – 123 p. – (Col. “Hyperion”) s-a adresat, de data aceasta, cititorilor: Pentru cititorii Bibliotecii Municipale din Chișinău, cu respect pentru dragostea lor faţă de cărţi. Stoica Ion, 17 octombrie 2005. Profesorul Ion Stoica a fost în câteva rânduri la Chișinău, invitat de Asociaţia Bibliotecarilor din RM, în calitatea sa de președinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din învăţământ din România, la invitaţia bibliotecilor universitare. În februarie 2003, profesorul universitar, Ion Stoica onorează și invitaţia noastră, a Bibliotecii Municipale. Cărţile cu autografele lui au ajuns la noi prin diferite căi. Unele, atunci, în scurtele sale vizite la Chișinău, altele transmise prin cineva: prin intermediul Bibliotecii Metropolitane București care ajungea mai des pe la noi, prin intermediul Elenei Vulpe, directorul Bibliotecii „O. Ghibu”, care, atunci când pleca la București, îi transmitea profesorului publicaţiile bibliotecii noastre. Colecţia BM înregistrează și două volume, autorul cărora este Emil Vasilescu, scriitor, redactor-șef la revista de specialitate Biblioteca (București). Este vorba despre monografia literară Anton Holban / Emil Vasilescu. – București : Erc Press, 2002. – 175 p., care are inserat autograful : Omagiul autorului admirabilei doamne Lidia Kulikovski, 16 oct., 2002. Volumul monografic Vladimir Streinu / Emil Vasilescu. – Târgoviște : Ed. Bibliotheca, 2002. – 232 p. : foto, are iarăși un autograf, cu aceeași adresă : Stimatei doamne Lidia Kulikovski, sincera admiraţie pentru tot ceea ce face pentru biblioteci, din partea autorului. 16 oct., 2002.

14

Emil Vasilescu a fost de nenumărate ori la Chișinău și la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. Volumele sus-numite au fost donate în octombrie 2002, când autorul a participat la suita de manifestări consacrate aniversării de 125 de ani ai BM. Analizând autografele după conţinut poţi urmări relaţiile autorilor cu biblioteca și bibliotecarii, percepţia bibliotecii de către aceștia. Mulţi autori, oameni de cultură, cititori ţin să semnaleze aportul bibliotecii pentru societate, sau să-și exprime aprecierea, respectul, sau să evalueze activitatea bibliotecii. Înșir mai jos câteva spicuiri: „Bibliotecii Transilvania, gazdă atâtor memorabile momente, în semn de preţuire - Virgil Bulat (Cluj), Chișinău, octombrie 2006”. „Cu recunoștinţă pentru Biblioteca „Onisifor Ghibu” pe care am frecventat-o cu pasiune în anii studenţiei și cu speranţa că această carte va fi utilă potenţialilor cititori. 16.09.2005 Tamara Cărăuș – doctorand în litere”. „Bibliotecii „Onisifor Ghibu” – o instituţie de mare prestigiu cultural, 28.04.2005. Vitalie Ciobanu – prozator, eseist, critic literar, ziarist, comentator la Radio Europa Liberă, redactor-șef al revistei Contrafort. „Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, mare templu de frumuseţi și împliniri spirituale, căruia îi doresc mulţi cititori și multivalenţă în temporalitate. Aromizări de spaţii și timpuri! Cu drag de dvs. poetul Iurie Donici, 18 mai 2004, Chișinău”. „Bibliotecii „Ovidius” din Chișinău – cu preţuire pentru misiunea ei nobilă de a cultiva prietenia”. „Pentru Biblioteca „Onisifor Ghibu” – loc al întâlnirilor poetice și exegetice memorabile – toată prietenia și preţuirea autorului. 15.01.2005, Vasile Gârneţ – scriitor, director al revistei Contrafort, iar la 28.04.2005, Vasile Gârneţ scrie iarăși: „Pentru Biblioteca „Onisifor Ghibu”, spaţiu cultural elitist, această carte despre diversiunile vieţii culturale (și nu numai) din Basarabia”. „Pentru B-ca Publică Municipală „B.P. Hasdeu”! Ce-ţi doresc eu ţie, scumpă bibliotecă cu oameni inteligenţi, inimoși și îndrăgostiţi de frumos ? Prosperare, 1 mai 2006, ora 15. Steliana Grama”. „Pentru Centrul de Hasdeulogie Chișinău recunoștinţă către cei ce însufleţesc ideile, Crina Bocșan-Decusară – cercetător, hasdeulog, București, iar pentru Biblioteca B.P. Hasdeu închinăciune pentru cei ce slujesc memoria noastră afectivă. Crina Bocșan, februarie, 2001” „Bibliotecii „B.P. Hasdeu” în amintirea frumoșilor ani de studenţie, parţial petrecuţi și în pereţii acestei instituţii de cultură. V. Kurtu (Germania), Chișinău, 10.01.2005”. „Minunatului colectiv de suflete-entuziaste ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Cu toată dragostea și urările de bine și de speranţe încurajatoare. Mihai Morăraș. Chișinău, august 2003. 15


„Bibliotecii “Ștefan cel Mare” – Botanica. Cu mult respect pentru Bibliotecă – locul Paradis, unde mă simt foarte bine. Cu drag, C. Partole, 04.04.2007”. „Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău cu admiraţie și respect pentru tot ce faceţi pentru măria sa Cititorul. 30 mai 2006, Elena Ploșniţa – muzeograf ”. „Bibliotecii „Transilvania”, celei mai frumoase cetăţi a spiritului, în semn de preţuire și respect, Chișinău, 21.04.2004, D. Poptămaș”. „Colaboratorilor și cititorilor celei mai frumoase biblioteci din Chișinău, “Maramureș”. – Victor Prohin de la revista “Alunelul”. 12.09.2002”. „Bibliotecii de Arte, acest sfânt lăcaș pentru perfecţionarea umană. 30. V. 06. V. Stoica”. „Mulţumiri tuturor lucrătorilor bibliotecii „Alba Iulia” pentru minunatele serate consacrate scriitorilor…Ion Cuzuioc”. „Pentru vestitul focar de cultură – adevărat ALTAR al CĂRŢII – Biblioteca Municipală din Chișinău – Aurel Turcuș. 19 august 2004, Timișoara”. „Bibliotecii „Transilvania” pentru că-și merită numele. Cu dragoste și credinţă în izbânda Dreptăţii noastre, Gr. Vieru, Chișinău, 1 aprilie 2004”. „Bibliotecii „Onisifor Ghibu” și celor ce o slujesc cu atâta dăruire, mulţumiri pentru minunata primire cu prilejul lansării „Litaniilor” lui Mircea Vulcănescu. 04.03.2005. Mariuca Vulcănescu – fiica lui Mircea Vulcănescu (România)” „Cu cea mai mare recunoștinţă pentru activitatea Centrului de Iluminare și Cultură din sect. Ciocana – Bibliotecii Transilvania. Vă mulţumim mult pentru motivarea, activizarea potenţialului creativ al elevilor și al profesorilor, implicarea în activitatea Cenaclului „Perpetuum”, pentru condiţiile create de afirmare și autodezvoltare a personalităţii. Cu mult respect Colectivul de elevi și profesori, Liceul Teoretic „Gaudeamus”, octombrie 2006”. „Distinsei biblioteci „Alba Iulia” pentru literatura și istoricul nume ce-l poartă – să fie cunoscute și apreciate de tânărul cititor din R. Moldova. Omagiu de la autor. I. Bejenaru. 25.12.2006”. „Pentru biblioteca publică „Onisifor Ghibu” în amintirea unui eveniment foarte plăcut. 14.XII.2004, Emilian Galaicu-Păun – scriitor, critic literar, traducător, Robert Muchembled – istoric (Franţa)”. „Ori de câte ori vin la Biblioteca Publică „O. Ghibu”, după o carte, după o vorbă de suflet la o manifestare sau să desfășor activitatea Cenaclului literar „Iulia Hasdeu” de pe lângă Revista „Clipa Siderală”, redescopăr aici, o atmosferă spirituală aparte, similară celeia de la Casa Pogor... și știu: atât timp, când avem în Basarabia asemenea lăcașe de cultură, și prin sufletul mare al celora care le patronează, vom dăinui ca Neam. Har și prosperare! Eugenia Bulat, Clipa siderală, Chișinău, 5 aprilie 2002”. 16

„Cu alese sentimente tuturor colaboratorilor devotaţi ai bibliotecii publice „Alba Iulia”, care știe cu mult talent și chibzuinţă să ne adune pe noi, scriitorii și nu numai, sub umbrela sigură a Unirii la diferite manifestări literare și culturale artistice. I. Cuzuioc, medic, scriitor”. „Un dar mic pentru o casă mare! Semnătura autorului, Ierusalim, 2003, Litvak Jenea, pictor, Israel”. Mulţi autori nu au fost nici o dată la BM, dar au transmis cărţi personale prin cineva, alte volume cu autografe dedicate altcuiva, au ajuns la fel prin intermediari în colecţia BM. Cele mai multe au parvenit în așa mod la Centrul Eminescu, la Centrul Naţional de Hașdeulogie. Cu adevărat valoroase sunt toate cărţile cu autograf ajunse la Centrul Academic Internaţional Eminescu din cadrul BM. CAIE a înregistrat 150 cărţi cu autograf și cu dedicaţii. Majoritatea le-a donat academicianul Mihai Cimpoi. Mihai Cimpoi este un donator fidel al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Cum îi apare vreo carte, merge și împarte exemplare pe la biblioteci. Scrie dedicaţii concise: - Bibliotecii “Maramureș” cu urarea Într-un ceas bun!. Mihai Cimpoi. 13. X. 2001. - Mihai Cimpoi pentru Bibl. de Arte, 11 octombrie, 2001. - Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cu urări de ani rodnici, Mihai Cimpoi. 3 ianuarie 2005. - Această carte despre „marginalul” Bacovia pentru Bibl. Centrală Municipală „B.P. Hasdeu” în Săptămîna Luminată. Mihai Cimpoi. 26 aprilie 2006. - Bibliotecii „Ovidius” cu dragostea eminesciană a lui Mihai Cimpoi. Cimpoi Mihai. 09.12.2003. - Centrului Academic Internaţional „M. Eminescu”, această nouă ediţie a Istoriei... cu urări de bine pentru cititori și cercetători, Mihai Cimpoi. 20.IV.2003. - Cititorilor Bibliotecii „O. Ghibu”, cu gândurile bune ale lui Mihai Cimpoi. 19.XI.2004. - Bibliotecii „Onisifor Ghibu” cu drag Mihai Cimpoi. 16.06.2005. Mihai Cimpoi și-a donat Eminesciana personală, care a pus baza constituirii colecţiei Centrului Eminescu. Astfel, prin intermediul Domniei sale, la CAIE au ajuns următorii autori: Anania Valeriu, Anghel Paul, Baba Ioan, Bădescu Ilie, Bădescu Irina, Băileșteanu Fănuș, Bălașa Nicolae, Blandiana Ana, Bulgăr Gh., Buzași Ion, Calafeteanu A., Cârneci Radu, Ciurunga Andrei, Coandă George, Codreanu Teodor, Coșereanu Valentin, Cubleșan Constantin, Courriol Jean-Louis – profesor universitar, traducător (Franţa), Covaci Aurel, Diaconescu Mihail, Drăgan Mihai, Druţă Ion, Garștea Veronica, Husar Al., Ionescu Mircea, Irimia Dumitru, Istrate Gavril, Loghinovski Elena, Mazilu Gheorghe, Marina Lucian, Minar Oc17


tavian, Mitru Alexandru, Neagu Fănuș, Paleologu-Matta Svetlana, Paul, prinţ de România, Preda Sorin, Râpeanu Valeriu, Săraru Dinu, Simionescu Mircea Horia, Tulbure Victor, Uscatescu George, Vasiliu Lucian, Zub Alexandru, și mulţi alţii din România și din RM. Mihai Cimpoi este omul care simte nevoia să împartă ceea ce are cu ceilalţi. Mihai Cimpoi are plăcerea împărţitului, cum ar spune Iulian Filip, cu rosturi sublime dezagregate spre mai mulţi. Fiind produsul bibliotecii, Mihai Cimpoi știe unde să le aducă pentru ca să fie dezagregate spre și mai mulţi. Câteva exemple din autografele și dedicaţiile adresate lui Mihai Cimpoi și care adaugă valoare, semnificaţie și sens colecţiei noastre. Păstrăm cinci autografe ale scriitorului român Paul Anghel. Vom reproduce unul care-i legat tangenţial de BM – a fost scris în 1988, la Moscova, unde în Sala cu Coloane, de lângă Kremlin, era omagiat B.P. Hasdeu – 150 de ani de la naștere; era și anul în care Bibliotecii Centrale din Chișinău i s-a conferit numele „B. P. Hasdeu”. Nici Paul Anghel, donatorul, nici Mihai Cimpoi, receptorul autografului, nu s-au gândit vreodată că volumul cu autograf va ajunge la Biblioteca „B.P. Hasdeu”: Domnului Mihai Cimpoi, eruditului și îndrăzneţului cugetător, omului de aleasă amplitudine intelectuală, acest încă un fragment din vaga zăpezilor, cu prietenia lui Paul Anghel. Mai, 1988, Moscova – la aniversarea lui B. P. Hasdeu. Noi îl păstrăm cu grijă și-l considerăm de mare preţ. Câteva volume de Fănuș Neagu au ajuns prin Mihai Cimpoi și prin Valeriu Matei, cărora le-a adresat autograful. Doar două exemple. În 1987 F. Neagu scrie pe Întîmplări aiurea și călătorii oranj / Fănuș Neagu. – București : Sport-Turism, 1987. – 252 p. : Lui Mihai Cimpoi – dumnezeirea de a fi și mulţumirea că existăm – mult noroc, Fănuș Neagu. București 6 septembrie. Volumul Scaunul singurătăţii : roman / Fănuș Neagu. – București : Cartea Românească, 1987. – 368 p. are autograful: Lui Matei Valeriu – dragoste și lumină de aprilie – și inima de frate a lui Fănuș Neagu. București, iulie 1988. Un autograf și un volum cu totul deosebit îl avem tot de la Valeriu Matei. Este vorba despre cartea lui Antonie Plămădeală Lazăr-Leon Asachi în cultura română. – Sibiu: [s. n.], 1985. – 524 p., pe care îi scrie o dedicaţie: Lui Valeriu Matei o carte despre Lazăr-Leon Asachi care, se zice, se trage prin strămoși de dincolo de Prut. Semnătura 2. VIII. 1998. + TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române îi dăruie lui Mihai Cimpoi cartea Biserica ortodoxă română sub regimul comunist. 1945-1985. Vol. I / Cristina Păiușan, Radu Ciuceanu. – București : Institutul naţional pentru studiul totalitarismului, 2001. – 363 p., cu ocazia aniversării de 60 de ani - Dlui acad. Mihai Cimpoi la împlinirea celor 60 de ani, fericire și dragoste și rugăciuni pentru 18

o viaţă lungă. 9.07.2002. +TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care prin mărinimia academicianului este astăzi în colecţia CAIE și este al doilea autograf al Patriarhului în colecţia BM, primul fiind oferit bibliotecii „O. Ghibu” și cititorilor ei în 1996. Prin M. Cimpoi au ajuns două volume ale lui George Uscatescu, bineînţeles, cu autografe: Poemas de la Tierra Perdida / Jorge Uscatescu. – Madrid : Editorial Bitacora, 1991. – 64 p. – Domnului Mihai Cimpoi, cu alese sentimente de afecţiune, preţuire și dorinţa unei întâlniri în anul acesta. Semnătura autorului. Aprilie, 1991. Madrid. Uscatescu, Jorge; și al doilea, Timp și destin / George Uscatescu. – Madrid : Ed. Destin, 1993. – 125 p., cu dedicaţia: Prietenului Mihai Cimpoi. Cu toată afecţiunea și admiraţia, dorindu-i multe succese pentru Cauza Eminescu în Basarabia. Semnătura autorului. Mai, 1994. Cluj-Napoca. Uscatescu George. Primul este semnat la Madrid (reiese că academicianul M. Cimpoi a fost în aprilie 1991 la Madrid?) și al doilea la Cluj (reiese că G. Uscătescu a venit la Cluj în mai 1994?). Și încă un autograf pe care vreau să-l evidenţiez pentru conţinutul lui. Are legătură cu biblioteca, chiar dacă nu cu BM, și e semnat de Andrei Vartic, certificând afirmaţia mea că M. Cimpoi este produsul bibliotecii: Dlui Academician Mihai Cimpoi, cu un gând arţăgos pentru anii petrecuţi împreună la biblioteca „N. Krupskaia” (secţia de la etajul III), ani când încă nu „ existam”. Cu dragoste, A. Vartic. 8.08.1996. Ne bucurăm de încă un autograf de al lui Eugen Simion, pe care l-am înregistrat dar nu știm cum a ajuns la noi. Este vorba de un volum din colecţia „Biblioteca pentru toţi”, editat cu 43 de ani în urmă – Poezia română contemporană: Culegere / pref. și tabel cronologic de Eugen Simion. – București : Editura pentru Literatură, 1964. – 537 p. Pe foaia de titlu are un autograf adresat Domnului M. Știverman, cu simpatie și interes pentru pasiunea sa pentru literatura română și îndeosebi, cea eminesciană. Martie 1967. Eugen Simion, prefaţatorul volumului. Nu știm cine o fi M. Știverman, dar avem grijă de un autograf al tânărului Eugen Simion. Un autograf al traducătoarei Irina Bădescu ne-a bucurat la fel de mult pentru că este adresat domnului Adrian Marino. Irina Bădescu scrie autograful pe volumul lui Voiculescu, Vasile. Recits. – București : Minerva, 1984. – 330 p., pe care l-a prefaţat, l-a tradus, a întocmit notele de la subsol – Pentru domnul Marino (ex) boss exemplar, cu statornica preţuire și gândul cel mai bun al Irinei Bădescu. Am evidenţiat acest autograf pentru că Adrian Marino este, de asemenea, un fidel donator și păstrez încă proaspătă imaginea bibliotecii sale donată Bibliotecii universitare „Lucian Blaga”, pe care am vizitat-o cu un grup de bibliotecari de la BM în luna iulie curent. Adrian Marino a făcut donaţii importante bibliotecii încă prin anii ’90. Era convins, și ne comunică această convingere în reflecţiile sale că „[…] totul se transmite pe cale publicistică, în măsura în care aceste cărţi (despre 19


cărţile sale este vorba) ajung la anumiţi cititori. […] Trebuie să spun că am făcut un testament bibliotecii din Cluj, ca imediat după deces, să vină să ridice toată biblioteca. Nu vreau să fie vândută la anticari de nepoţi, rude și așa mai departe”*. A trecut la cele veșnice în martie 2005 și în luna octombrie 2005, la Biblioteca „Lician Blaga” a fost deschis un spaţiu de lectură și documentare „Fondul Adrian Marino”. Fondul conţine alături de volumele foarte valoroase ale bibliotecii sale și sute de dosare personale care includ materiale de un conţinut foarte divers și important pentru cercetare – manuscrise personale dar și ale altor personalităţi, fișe de lectură, corespondenţa etc. din care o bună parte, bibliotecarii-cercetători au și prelucrat-o și inclus-o în circuitul lecturii și exegezei. Încă două volume interesante, din perioada interbelică, au completat colecţia cu autografe: (1) Filosofia politico-juridică a lui Simion Barnuţiu / Petre Pandrea. – București : Fundaţia pentru literatură și artă „Regele Carol II”, 1935. – 230 p. – Domnului Alex Gh. Ionescu, respectuoasă afecţiune Pandrea; și (2) Filosofia antică în opera lui Eminescu / Cezar Papacostea. – București : [s. n.], [s. a.] – 55 p. Lui Udrea cel mai voinicu coleg, I. Mihailovici. 5 iulie 1937, Brăila. Semnătura. S-ar putea să fi fost donate tot de Mihai Cimpoi, dar nu știm cu siguranţă. Centrul de Hasdeulogie al BM, la fel, și-a înmulţit simţitor colecţia, înregistrând 102 cărţi cu autograf și dedicaţii. Au donat personal sau au trimis prin cineva : Onea Octavian – hasdeulog ; Corbu Haralampie – academician, Danilov Maria – muzeograf, Decusară-Bocșan Crina – cercetător (București), Drăgan Gheorghe – cercetător (Iași), Druţă Boris – scriitor, avocat, Cimpoi Mihai – academician, Stancu Ilin – hasdeulog, editor (București), Tabacu Jenica, Mânăscurtă Ioan – scriitor, Olar Ovidiu – cercetător (București), Păsat Dumitru – publicist, ziarist, Poștarencu Dinu – istoric, cercetător știinţific la Institutul de Istorie al Academiei de Știinţe a RM, Șlapac Mariana – istoric, vicepreședinte al AȘM, Ţurcanu Ion – istoric, profesor universitar, Varta Ion – istoric, Varta Tatiana – istoric, Starostina Anastasia – traducătoare (Moscova) și alţii. Din cele 102 - 56 de autografe au fost dedicate special Centrului de Hasdeulogie al BM. Cele mai multe dintre ele aparţin doamnei doctor, cercetător știinţific Zamfira Mihail - lucrările ei, lucrările tatălui ei, lucrări de filologie și istorie, despre Hasdeu. Câteva din ele conţin autografe, dedicaţii de la alţii – personal dânsei sau tatălui ei, preotul Paul Mihail, pe care dânsa a considerat mai indicat să le doneze Centrului de Hasdeulogie, scriind pe un volum Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Publicistică. – București : Ed. Fundaţiei România de mâine, 2001. – 256 p.: Pentru Cen* Ostrovschi, Felix. Un altefel de discurs. In: Hermeneutica Bibliothecaria: Antologie Philobiblon. [Vol. 3] / ed.: Carmen Crişan, Istvan V. Kiraly, Cristina Popa, … Cluj-Napoca, 2007. p. 340.

20

trul de hasdeulogie din Chișinău, a cărui Bibliotecă o dorim tot mai bogată. Zamfira Mihail. 28 septembrie 2003. La 6 decembrie 2004, Zamfira Mihail donează Centrului volumul Mircea cel Mare: 1386-1418 : 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Românești. – București : Ed. Inst. Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987. – 421 p., oferit lui Paul Mihail de către preotul N. Șerbănescu cu următorul text: Părintelui Paul Mihail cu căsnicească sinodie, cu prietenie reciprocă, admiraţie și gândul cald și sincer de totdeauna. Preotul Nicolae Șerbănescu. 22 ianuarie 1989, când în casa Sfinţiei Sale am comemorat 130 de ani de la Unirea din 1859. Zamfira Mihail mai adaugă: Pentru Bibl. Centrului de Hasdeulogie, semnătura, 6 dec. 2004. Tot în 2004 dna prof. Z. Mihail oferă Centrului volumul Paradais, Claudiu. Comori ale spiritualităţii românești la Putna / Claudiu Paradais. – Iași : Ed. Mitropoliei Moldovei și Sucevei, 1988. – 734 p., pe care sunt trei autografe: Cu multă dragoste și respect, ofer această carte Prea Cucernicului Părinte Paul Mihail, urându-i totodată : ani mulţi și fericiţi! Ierom. Pantelemon Aioanei, Putna. Apoi urmează inscripţia: La 1 oct. 1990 Acoperemîntul Maicii Domnului, am primit. Preot Paul Mihail. Și ultimul autograf : Pentru Bibl. Centrului de Hasdeulogie dar din partea dr. Zamfira Mihail. 6 dec. 2004. Dr. Zamfira Mihail, cercetător știinţific la Institutul de studii sud-est europene și profesoară la Universitatea „Spiru Haret”, București, continuă opera lui Paul Mihail, preot, cercetător, istoric, de a dona cărţi dincoace de Prut. Preotul Paul Mihail a venit la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” într-o zi și într-un an istoric – 27 august 1991, cu o carte Studii : revistă de istorie. – Vol. 2. – București : Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1964. – 610 p., pe care ne-a scris următoarele: Această carte cu multe lucrări este oferită Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău de preot. Dr. Paul Mihail de 87 ani pentru colecţia „Personalia”. 27 August 1991. Ziua proclamării Independenţei R. Moldova. Paul Mihail. A fost primul autograf donat într-o epocă foarte zbuciumată pe care el o intuia. Poate cu mâna ușoară și sufletul deschis ale părintelui P. Mihail colecţia cu autografe a BM s-a mărit considerabil și crește în continuare… Din cele 102 cărţi, cu autograf și dedicaţii, înregistrate, 47 sunt cu dedicaţii lui Pavel și Clara Balmuș, ctitori și stăpâni ai Centrului de Hasdeulogie, cum scrie Ion Ciocanu pe volumul Scriitori de ieri și de azi. Cu respect și admiraţie, exprimând solidaritate întru hasdeitate, au scris lui Pavel și Clarei Balmuș: Bejenaru Ion – scriitor, pedagog, folclorist, dr. în știinţe, Mircea Coloșenco – istoric, Stancu Ilin – hasdeulog, Oprișan Ion – hasdeulog, Ţurcanu Ion – istoric, profesor universitar, Vartic Andrei – regizor de teatru, scriitor, istoric, Petrencu Anatol – dr. hab. în știinţe istorice, prof. univ., președintele 21


Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, Negrei Ion – istoric, redactor-șef la revista Cugetul și alţii. Dedicaţiile au tangenţă cu activitatea cuplului Balmuș și a CNH. Câteva din ele: - Pentru admirabila familie Clara și Pavel Balmuș, întru memoria neamului și mereu prezentului între noi Nic. Nic., pentru Centrul Naţional de hasdeulogie – un cordial La Mulţi Ani! V. Beșleagă, 4.01.04. - Pentru Pavel Balmuș, cu respect și solidaritate admirându-i tenacitatea și devotamentul pentru cultura română. Vitalie Ciobanu, 20 decembrie 2001. - Pentru Clara și Pavel Balmuș prieteni ai familiei Hasdeu și ai mei. Crina Bocșan-Decusară. 2006. - Distinsului confrate, lider întru hasdeitate – dlui Pavel Balmuș – omagiu cordial! Ion Hadârcă 14.05.2007 Bibl. „Ovidius”. - Colegului Pavel Balmuș – un volum care trebuia să apară și la Chișinău dar, cine știe, poate până la urmă... Stancu Ilin. 13 02.2004. Domnului Pavel Balmuș – închinător întru Hasdeu – cu toată aprecierea lui Stancu Ilin. 13.02.2004. Și, în încheiere, o dedicaţie a lui Andrei Vartic, care chiar îi caracterizează pe acești doi cărturari: Clarei și lui Pavel Balmuș, ctitori de carte și oglindă a cărţilor bune – cei care în principiu omenesc cartea. Cu drag A. Vartic 16 aprilie 2003. Astfel a fost apreciat efortul lor spre a spori și îmbogăţi colecţia CNH cu valori culturale și bibliofile. Mulţi autori, donatori scriu autografe pentru cititorii bibliotecilor. Unii se referă la carte parcă vroind să lămurească pentru ce va folosi, sau cum a fost scrisă, sau cât este de bună etc. De exemplu: - Ofer cu mare plăcere cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” această carte elaborată în perioada când lua amploare mișcarea de eliberare naţională a românilor din stânga Prutului, care a și făcut posibil apariţia sus-numitei instituţii culturale din Basarabia. Doresc ca inimoșii angajaţi și cititorii Bibliotecii să menţină spiritul unităţii naţionale românești din Basarabia cum au făcut strămoșii noștri descriși în această carte. 10.06.2005. Chirtoagă Ion – istoric. - Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” aceste file de dragoste pentru cuvântul românesc. Lectură plăcută! 01.04.2005. Ciocanu Ion – scriitor, critic literar. - Cititorilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” o carte care schimbă paradigma culturală postmodernă. Chișinău, 19 mai 2006. Codreanu Theodor – scriitor (România). - Pentru cititorii Bibliotecii „Transilvania” această carte care ne unește cu spiritul lui Panteleimon Halippa. Iurie Colesnic, 14.06.2006. - Dragii mei cititori, Vă invit în lumea Cuvintelor îmblânzite de mine. 7 aprilie 2004. Cu drag, Claudia Partole. 22

- Cititorilor Bibliotecii “Transilvania” din municipiul Chișinău, acest album consacrat istoriei, culturii și civilizaţiei strămoșești din municipiul Cluj-Napoca – inima Ardealului, în semn de preţuire, cu speranţă că va contribui la o mai bună cunoaștere a valorilor noastre spirituale, la înfăptuirea României Mari. Dr. ec. Gheorghe Funar, Primar al municipiului Cluj-Napoca, 25.08.2003, Cluj-Napoca. - Cititorilor Bibliotecii „Ovidius” cu drag și cu rugămintea de a călători prin labirintul istoriei luminând aceste memorii. Această carte e o completare a tot ce a fost trăit pe acest pământ. Ungureanu Lidia, Trifan Călina. 14.05.2003. - Cititorilor întrebători care pășesc pragul bibliotecii „Târgu-Mureș”. Să vă găsiţi toate răspunsurile în cartea mea, care înseamnă o poartă spre alte cărţi bune. La 28 făurar 2003. Iulian Filip. - Autorii oferă, cu mult drag, această carte cititorilor Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, în speranţa că ea va fi de un real folos tuturor acelora care își apleacă ochii asupra acestor pagini de istorie și cultură naţională. 31.V.2004. Eșanu A. – istoric, Negrei Ion – istoric, Balan Pavel – istoric. - Pentru Bibl. Ovidius ca jertfă a acestei lucrări te invit și eu, cititorule, să ţii cont nu doar de ceea ce citești, ci și de ceea ce se scrie despre persoana citită. Al tău Busuioc Aureliu. - Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” – adevărat centru de cultură naţională – aceste „cheiţe” de la ușa copilăriei. 04.05.2006. Arcadie Suceveanu. - Tuturor cititorilor de la Bibl. „Alba Iulia” – îi invit la o excursie veselă prin lirica poeţilor moldoveni, inversată într-o oglindă satirică a autorului. Cu drag, Titus Știrbu. 7.07.2005. - Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău, cu nădejdea că, prin textul acesta, le mut forma spirituală din infernul discotecii în paradisul spiritului. 15.VI.2004. Zaharia D. N. – filosof (România). Alţi autori sau donatori îi îndeamnă la lectură și încurajează dragostea lor de carte: - Cititorilor ma-ra-mu-re-șeni : citiţi cărţi deștepte ca să deveniţi mai deștepţi – Iulian Filip. 19.05.2003. - Dragilor eminescologuţi – doar aţi pășit pragul Centrului EMINESCU ! Culegeţi cât sunteţi în stare, că e deajuns. 24. 04. 2003. Iulian Filip. - Cititorilor cutezători – să ajungeţi doar la cărţi bune ! 13 mai, 2003. Iulian Filip. - Pentru cititorii Bibliotecii “Onisifor Ghibu”, constanţi în dragostea lor de Carte – de la autorii “zburători” prin limba fără moarte! Cu mult drag, Ion Hadârcă, 17 aprilie, 2002. - Cititorilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – aceste mărturii ale duratei Cărţii prin exerciţiul lecturii – cu drag, Ion Hadârcă. 22 iunie 2006. 23


- Pentru cei care vin la Carte, precum ar veni la Eminescu... Cu drag, Claudia Partole. 6 iunie 2002. Pentru cititorii Bibliotecii de Arte din Chișinău, cu cele mai frumoase urări de bine din partea autorului - Vlad Pohilă. Această carte e un îndemn de a citi, de a cunoaște cît mai mult ! 11oct. 2006. - Pentru cititorii Bibliotecii „Transilvania”, le urez să se regăsească în cărţi și să se identifice cu sufletul lor. Cu drag, Nicolae Dabija. Chișinău, 1 aprilie 2004. - Iubite cetitorule! Mi-ar place să mă citești și pe mine, nu doar ceea ce s-a scris despre... Cu drag, A. Busuioc. - Stimate cititor, mi-ar plăcea să discuţi cu această carte, să descoperi în interpretare sensul căutării, să vezi viaţa mai cromatică și mai frumoasă, să aspiri spre inteligenţă conjugând-o cu sentimentalul. V. Fonari, 9.12.2003. - Pentru Bibl. „Ovidius”. Stimate cititor, te invit în labirinturile interpretării. Creează valori, or după lecturare conceptul de intelectual îţi va aparţine ţie. Cu respect, autoarea. Fonari Victoria. 09.12.2003. - Celor care se vor înfrupta din bogăţia lui Creangă, urare de noroc și împliniri. 5.04.2006. Parascan Constantin – scriitor, profesor universitar (România). - Pentru cititorii Bibliotecii Municipale din Chișinău, cu respect pentru dragostea lor faţă de cărţi. Stoica Ion, 17 octombrie 2005. - Pentru cititorii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, cu urări de bine și succese la însușirea istoriei, culturii și tradiţiilor onomastice ale poporului nostru. Maria Cosniceanu, doctor în filologie, conferenţiar universitar. 20 decembrie 2004. - Cititorilor hazlii ai bibliotecii “Ștefan cel Mare” să nu se facă de râs în viaţă pentru a nu nimeri în mrejele epigramiștilor. Cu intenţii serioase – Ion Cuzuioc, 04.10.2006. - Dragă Cititorule! Ia mai lasă manualul la o parte și mai trage ochiul în cartea aceasta: e o excursie prin lirica lui Titus Știrbu. 19 iunie, 2003. - Dragii mei cititori de la Bibl. „Alba Iulia”! Mă bucur de voi că sunteţi activi la cititul cărţilor. Aș dori ca după ce veţi citi povestioarele din această carte despre marele Eminescu – să ne întâlnim la o discuţie. Cu drag și succes! Titus Știrbu, decembrie 2005. Unii autori pun accent pe idealurile naţionale: - Cititorilor bibliotecii “Ștefan cel Mare” să păstreze cu sfinţenie simbolurile naţionale, datinile și obiceiurile strămoșești, 07.08.2006. I. Cuzuioc. - Cititorilor din Chișinău, noianul de gânduri nobile ale unor mari personalităţi românești, din partea editorului. Focșani, 24.10.2006, Valeriu Anghel. - Poate că Dumnezeu se va îndura de români ca pe viitor nici unul să nu se mai exileze ori să fie zvârlit din sânul patriei sale. 27.05.2005. Filitti Georgeta – prof. dr. - Cititorilor Bibliotecii „Transilvania” din Chișinău, drept omagiu pentru străda24

nia lor de a rămâne aceiași urmași demni ai răzeșilor de la Nistru, din partea unui descendent al celor care au dăinuit neamul românesc la celălalt hotar, pe Someș. Cluj-Napoca, 20 august 2003, Valer Hossu. - Cititorilor Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”! Patria e mare nu prin teritoriu, ci prin oamenii și cultura ei. Să fim mândri de activitatea depusă de conducerea bibliotecii întru promovarea culturii românești în Basarabia! Așa să ne ajute Dumnezeu! 14.01.2005. Lica Dionis – prof. univ. dr., matematician (România). - Pentru cititorii bibliotecii “Maramureș”, cu multă speranţă pentru contopirea spirituală și geografică a Maramureșului cu Basarabia. Vlad Pâslaru, 26.03.2003. - Cititorilor Bibliotecii “Transilvania”, dorindu-le multe succese și să nu uite niciodată care și unde ne este Rădăcina. A. Suceveanu, 17 aprilie 2002. - Se adresează tuturor cititorilor cu rugămintea de a citi multe cărţi - cartea e oglinda vieţii; cartea-i călătoare stea, până la albul bătrâneţii. Fiţi prieten bun cu ea. Titus Știrbu, 07. 07 2005. Sau le urează spor la învăţătură: - Pentru cititorii Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, să aveţi succese în ceea ce studiaţi. 03.10.2005. Patrașcu Dumitru – doctor habilitat în pedagogie, profesor la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” și la Universitatea Tehnică din Moldova. - Dragii mei cititori de la Bibl. „Alba Iulia”. Nenea Titus vă urează succes la învăţătură și câte mai puţine boroboaţe. Cu drag, Titus Știrbu, 7 noiembrie, 2005. - Dragi cititori de la Bibl. “Ștefan cel Mare”, nenea Titus vă urează succese frumoase la învăţătură și așteaptă invitaţia elevilor la o discuţie pe marginea vieţii lui Mihai Eminescu. - Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” sincere urări de bine și perseverenţă în procesul sinusios de cunoaștere a istoriei neamului românesc. 24.XI.2004. Ţâcu Octavian. - Cititorilor Bibliotecii „Ovidius”! Prin muncă și cunoștinţe profunde vom reuși lucruri importante. Cu deosebit respect, Leonid Bujor. 04.09.2003. Chișinău. Bujor Leonid – pretor al sectorului Centru, mun. Chișinău. Alteori lansează un îndemn de salvgardare a cărţii în format tradiţional: Pentru cititorii Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, îndemnându-i să nu uite de cartea de hârtie, rivalizată la ora actuală de cartea de sticlă. 04.05.2006. Pentru toţi cei care citesc, cei care scriu autografe, acei bibliotecari, care aduc cartea la biblioteca lor este urarea lui Aurelian Silvestru, scrisă ca autograf: Urări de bine și succes pentru toţi cei care fac lumină prin carte. Autografe intrate în perioada 2002 – 2006 au venit din Bulgaria, Canada, Franţa, Germania, Israel, Italia, Polonia, România, Rusia, Serbia, SUA, Suedia, Turcia, Ucraina. Cărţile, ca și autografele, sunt în diferite limbi: bulgară, engleză,

25


franceză, găgăuză, germană, idiș (ivrit), italiană, latină, poloneză, portugheză, română, rusă, spaniolă, suedeză, turcă, ucraineană. Colecţia, prin cărţile intrate, prin autografele ajunse în această perioadă la BM, reflectă semnificaţia acestor ani din istoria bibliotecii, a relaţiilor cu cititorii, autorii, relaţiile de colaborare dintre BM și alte instituţii, cu alte ţări, conservând urmele acţiunilor, urmele evenimentelor produse, înscriind fiecare carte intrată în bibliotecă într-un proces de constituire a memoriei vii a BM. Am încercat prin acest studiu să evidenţiez prin exemple, deconstruind colecţia cu autografe în părţi eterogene dar relaţionate între ele, gestionarea sensurilor cuprinse în autografe și dedicaţii pe care Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și bibliotecarii ei le convertesc în instrumente de memorie și valoare. Închei cu un citat din Adrian Marino despre iubire de patrie și de... carte: „Patriotism mai înseamnă, între multe altele […] a construi cât mai solid și fundamental posibil, cât mai durabil și monumental. Patriotism înseamnă a rezista și a învinge […]. A construi riguros, aparent „inactual”, dar permanent prin rezultate, un studiu, o carte, o revistă, o bibliotecă, presupune multe privaţiuni, o mortificare aproape continuă”*. Așadar, a construi, în sensul direct al cuvântului, dar și în sensul de a constitui o colecţie ca bibliotecă, Adrian Marino o egalează cu patriotismul. Acest punct de vedere îl împărtășesc mulţi dintre autorii autografelor și dedicaţiilor prezenţi în colecţiile noastre. Dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, director general BM „B.P. Hasdeu”

* Ostrovschi, Felix. Un altefel de discurs In: Hermeneutica Bibliothecaria: Antologie Philobiblon. [Vol. 3] / ed.: Carmen Crişan, Istvan Kiraly V., Cristina Popa, … Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007. p. 334.

26

BIBLIOGRAFIE Cărţi cu autor 1 Afanasiu, Sergiu. Alfabetul în poezii și desene / Sergiu Afanasiu. – Ch. : Abeceluș, [1999?]. – 16 p. : il. Cu mult drag pentru micii cititori ai Bibliotecii „Transilvania” un potop de zâmbete, soare și poezie. Sergiu Afanasiu, 21 decembrie 2004. Afanasiu Sergiu – scriitor, directorul editurii „Abeceluș” Bibl. „Transilvania” 2 Afanasiu, Sergiu. Primul meu abecedar / Sergiu Afanasiu. – Ch. : Orfeu, 1998. – 24 p. Cu drag pentru cititorii bibliotecii Ovidius. Afanasiu Sergiu – scriitor, directorul editurii „Abeceluș” Bibl. „Ovidius” 3 Agache, Catinca. Ghid enciclopedic / Catinca Agache, Emanuel Iftodi. Vol. 2. – Iași : Universitas XXI, 2001. – 144 p. Domnului academician Mihai Cimpoi, spirit enciclopedic al limbii române, cu admiraţia autoarei Catinca Agache. 17.04.2002. Agache Catinca – profesor, director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iași (România) CAIE 4 Agrigoroaiei, Ion. Opinie publică și stare de spirit în vremea Războiului de Întregire și a Marii Uniri. Iași, 1916-1918 / Ion Agrigoroaiei. – Iași : Ed. Fundaţiei Axis, 2004. – 339 p. Pentru cititorii bibliotecii „Onisifor Ghibu”, această carte în memoria celor care au realizat marea faptă a neamului nostru întreg. 19.XI.2004. Agrigoroaiei Ion – istoric (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 5 Albu, Mircea. Impresii… fotografice / Albu Mircea. – Cluj-Napoca : Teognost, 2003. – 202 p. : il. Donaţie bibliotecii “Alba Iulia” Chișinău, semnătura. Cluj-Napoca, 4 sept. 2003. Donaţie Bibliotecii „Transilvania”, Chișinău. Mircea Albu. Cluj-Napoca, 4 septembrie 2003. Albu Mircea – scriitor (Cluj-Napoca, România) Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Transilvania” 27


6 Alecsandri, Vasile. Dridri / Vasile Alecsandri. – București : Minerva, 1987. – 367 p. Dlui Mihai Cimpoi. Cu prietenie, semnătura. Bârlad – Chișinău. 17. 11. 1990. Autograf anonim CAIE 7 Alinescu, Otilian. Dor de cutremur / Otilian Alinescu. – Ch. : [s. n.], 2001. – 64 p. Pentru cititorii bibliotecii „Onisifor Ghibu” de la autor. 15 martie 2002. Alinescu Otilian – scriitor Bibl. „Onisifor Ghibu” 8 Almăjan, Ion Marin. Vremea hahalerelor / Ion Marin Almăjan. – Timișoara : Augusta, 1998. – 147 p. Domnului acad. Mihai Cimpoi, acest strigăt de deznădejde și de jale pentru Ţară și Neamul nostru. 18. 01. 2000. Timișoara. Semnătura. Almăjan Ion Marin – scriitor (România) CAIE 9 Anania, Valeriu. Imn Eminescului : în nouăsprezece cînturi / Valeriu Anania. – București : Cartea Românească, 1992. – 23 p. Domnului Mihai Cimpoi, întru aceeași iubire pentru Eminescu, omagiu, Valeriu Anania. 14 ianuarie 2000. Anania Valeriu – scriitor (România) CAIE 10 Anastasia, Ioan. Descântece de pe valea Gilortului / Ioan Anastasia. – Târgu-Jiu, 1995. – 73 p. Dlui Mihai Cimpoi, dintotdeauna aleasă preţuire pentru poezia „primară” a neamului nostru. Dumnezeu să ne ajute! 25 10. 1977. Zilele Craiovei. Semnătura. Anastasia Ioan – (România) CAIE 11 Anca, George. Indoeminescologi & other Anthropological Papers / George Anca. – Bucharest : Central Educational Library „I.C. Petrescu”, 1994. – 300 p. – În lb. engl. Domnului Mihai Cimpoi în speranţa frumoaselor amintiri și nemuritoarelor clipe. Semnătura. Anca George – poet, scriitor, eminescolog, directorul Bibliotecii Pedagogice „I.C. Petrescu”, București (România) CAIE 28

12 Anca, George. Măiastra în dodii : Fractal 60 : [versuri] / George Anca. – București : Ed. Bibl. Pedagogice Naţionale “I.C. Petrescu”, 2003. – 288 p. Pentru Bibl. HASDEU din CHIȘINĂU cu drag George Anca. 16 septembrie 2004. Anca George – poet, scriitor, eminescolog, directorul Bibliotecii Pedagogice „I.C. Petrescu”, București (România) Sediul Central 13 Anca, George. The Buddha : Letters from the Buddahod to Eminescu / George Anca. – București : Bibl. „I.C. Petrescu”, 1994. – 187 p. – În lb. engl. Domnului Mihai Cimpoi întru eminescologie ( fără prefix-sufix). Semnătura. August 1994. Anca George – poet, scriitor, eminescolog, directorul Bibliotecii Pedagogice „I.C. Petrescu”, București (România) CAIE 14 Andrașoni, Ionel. Zodia Capriciului : epigrame și catrene / Ionel Andrașoni. – Cluj-Napoca : Grinta, 2002. – 50 p. Cititorilor Bibliotecii “Transilvania” cu dragoste frăţească. Ionel Andrașoni, ClujNapoca, 13.04.2002. Andrașoni Ionel – scriitor (Cluj-Napoca, România) Bibl. „Transilvania” 15 Andriţoiu, Al. Constelaţia lirei : versuri / Al. Andriţoiu. – București : Ed. pentru Literatură, 1963. – 179 p. Prietenului drag de vin moldovenesc și idei estetice, această liră stelară a unui poet mai mult boem decât talentat. Dar inima e inimă. Semnătura autorului. Andriţoiu Alexandru – poet (România) CAIE 16 Andronic, N. Opt ani în Parlament / N. Andronic. – Ch. : Moldpres, 2000. – 616 p. Читателям Муниципальной библиотеки украинской литературы и культуры от автора. Февраль, 2002. Andronic Nicolae – deputat în Parlament Bibl. „Lesia Ukrainka” 17 Andronic, Ștefan. Cu noi este Dumnezeu / Ștefan Andronic. – Ch. : [s. n], 1999. – 141 p.

29


Cu ales respect pentru Bibl. „Onisifor Ghibu”, pentru lumina pe care o emană celor dornici de a o vedea. Căutaţi aceste Imne bisericești consacrate Domnului și minunatele colinde românești care se caută de 2000 de ani și vor răsuna veșnic. 3.10.2002. Ștefan Andronic. Dragi cititori și fani ai Bibliotecii de Arte! Cîntaţi aceste minunate rugăciuni și imne bisericești și veţi fi ocrotiţi de Dumnezeu. Cu drag profesorul Șt. Andronic, 12 martie 2002. Andronic Ștefan – Maestru Emerit în artă, conferenţiar, dirijorul corului de copii „Vocile Primăverii” Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. de Arte 18 Andru, Vasile. Proză, eseuri, interviuri / Vasile Andru ; st. introd., antol. și selecţ. reperelor crit. de Constantin Blănaru. – Ch. : Hyperion, 1995. – 310 p. : il. – (Antologia scriitorilor bucovineni). Pentru acad. Mihai Cimpoi, scriitor de frumoasă și dreaptă rostire – eseu de suflet, de Eminescu, de ţară – Cu prietenie și drag. Semnătură. 8 septembrie 1995 la Chișinău. Andru Vasile – scriitor (România) CAIE 19 Anghel, Paul. Cutremurul : cartea a VIII-a din ciclul „Zăpezile de-acum un veac” / Paul Anghel. – București : Cartea Românească, 1986. – 444 p. Lui Mihai Cimpoi, cugetătorului care a aprins noi luni spre universul eminescian – prietenia și preţuirea lui Paul Anghel. 22 februarie 1988. București. Anghel Paul – scriitor (România) CAIE 20 Anghel, Paul. Ieșirea la mare : cartea a X-a din ciclul „Zăpezile de-acum un veac” / Paul Anghel. – București : Cartea Românească, 1988. – 574 p. Domnului Mihai Cimpoi, în semn de confratern omagiu, acest sfârșit al zăpezilor, cu toată iubirea lui Paul Anghel. La mulţi ani 1989 ! București, 28 decembrie 1988. Anghel Paul – scriitor (România) CAIE 21 Anghel, Paul. Noroaiele : cartea a IV-a din ciclul „Zăpezile de-acum un veac” / Paul Anghel. – București : Cartea Românească, 1982. – 398 p. Domnului Mihai Cimpoi, eruditului și îndrăzneţului cugetător, omului de aleasă amplitudine intelectuală, acest încă un fragment din vaga zăpezilor, cu prietenia lui Paul Anghel. Mai, 1988, Moscova – la aniversarea lui B. P. Hasdeu. Anghel Paul – scriitor (România) CAIE 30

22 Anghel, Paul. Zăpezile : cartea a VII-a din ciclul „Zăpezile de-acum un veac” / Paul Anghel. – București : Cartea Românească, 1984. – 479 p. Lui Mihai Cimpoi, în semn de omagiu, pentru iubirea care o aduce marelui neam românesc, acoperit de zăpezi și cu prietenia lui Paul Anghel. 12 noiembrie 1985. Anghel Paul – scriitor (România) CAIE 23 Anghel, Valeriu. Constantin Frosin – un roumain mondialisé par la francophonie = Constantin Frosin – un român mondializat prin francofonie / Valeriu Anghel ; Constanţa Coatu. – [S. l.] : [s. n.], 2006. – 224 p. – Ed. bilingvă francoromână. Cititorilor din Chișinău, omagiul unui francofon de origine vrânceană, prin autorul biografiei sale intelectuale. Focșani, 24.10.2006, Valeriu Anghel. Cititorilor basarabeni – francofoni prin naștere – această biografie spirituală a unui mare francofil originar din Vrancea, Focșani, 24.10.2003, Valeriu Anghel. Anghel Valeriu – scriitor, redactorul editurii Pallas Athena, Focșani (România) Bibl. “Ștefan cel Mare” 24 Anghel, Valeriu. Moldova lui Ștefan cel Mare = La Moldavie d’Etienne le Grand / Valeriu Anghel ; trad. din lb. rom. de Constantin Frosin. – Ed. revăz. – Focșani : Pallas Athena, 2006. – 141 p. : il. – Ed. bilingvă româno-franceză. Cititorului basarabean, sentimentele noastre fraterne ca un imn dumnezeiesc pentru Ţară și Neam. Cititorilor din Chișinău, preţuirea și afecţiunea autorului. Cititorilor basarabeni gândurile noastre curate de bine și prosperitate. Focșani, 24.10.2006. Valeriu Anghel. Anghel Valeriu – scriitor, redactorul editurii Pallas Athena, Focșani (România) Bibl. “Ștefan cel Mare” 25 Anton, Ion. Garderoba veselă : versuri / Ion Anton ; pict. : Violeta și Radu Diordiev. – Ch. : Princeps, 2006. – 56 p. Pentru Bibl. „Ovidius” de la Radu și Violeta Diordiev, 16.05.2006. Diordiev Radu – pictor Diordiev Violeta – pictoriţă Bibl. „Ovidius” 26 Anton, Ion. Mâine va fi ieri: 101 poeme de dragoste / Ion Anton. – Timișoara: Augusta, 2002. – 134 p. Pentru Ianoș Ţurcanu, cu haiducești îmbrăţișări de codrean și adîncile mele plecăciuni și urări de bine 02.09.02. Anton Ion – publicist, poet, redactor-șef al revistei „Florile Dalbe” Bibl. „Târgoviște” 31


27 Anton, Pavel. Foaie verde lămâiţe : cântece pentru preșcolari și școlari / Pavel Anton. – Timișoara : EuroPublicis, 2003. – 85 p. Totul ce faceţi este spre binele și viitorul nostru. Tineretului studios le sunteţi ca izvor de cunoștinţe și sprijin. Succese tuturor colaboratorilor. 24.06.2005. Anton Pavel – profesor de metodică a educaţiei muzicale în cadrul Universităţii Artelor „Gavriil Musicescu” Bibl. „Onisifor Ghibu”

32 Apostu, Mihai. Vocile / Mihai Apostu. – Iași : Cronica, 1997. – 96 p. Pentru domnul Cimpoi cu toată preţuirea din partea autorului. Huși. Semnătura. Apostu Mihai – scriitor (România) CAIE 33 Arapu, Valentin. Studiul izvoarelor istorice : Epoca Medievală / Valentin Arapu. – Ch. : Cartdidact, 2003. – 118 p. Cu respect și înaltă consideraţie pentru toţi cititorii Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”. 17.02.2005. Arapu Valentin – istoric Bibl. „Onisifor Ghibu”

28 Anton, Pavel. Mânat de credinţă și dor / Pavel Anton. – Timișoara : Ed. Pardon, 2005. – 70 p. De fiecare dată când intru în acest lăcaș simt cum mă cuprinde seriozitatea, sinceritatea, bunătatea și liniștea. Știu că aici îmi pot alina sufletul, îmi apar noi idei ori primesc răspuns la întrebările care mă interesează. Sănătate și succese tuturor colaboratorilor acestei biblioteci – local al spiritualităţii românești. Cu respect deosebit autorul. 24.06.2005. Anton Pavel – profesor de metodică a educaţiei muzicale în cadrul Universităţii Artelor „Gavriil Musicescu” Bibl. „Onisifor Ghibu”

34 Arbure, Zamfir C. Basarabia în secolul XIX / Zamfir C. Arbure. – Ch. : Novitas, 2001. – 739 p. Centrului naţional de hasdeulogie – din partea celor care au îngrijit noua ediţie a acestei cărţi. Ion Varta, 14.04.2003. Varta Ion – istoric CNH

29 Apostoiu, George. Buongiorno, Italia! / George Apostoiu. – București : Europa Nova, [s. a.]. – 160 p. Doamnei Elena Dabija o carte despre patria strămoșilor noștri ai tuturor Românilor. Cu toată admiraţia pentru iubirea de Eminescu. 11.02.2005. Chișinău. Apostoiu George – publicist (România) CAIE

35 Arcade, L. M. Revoluţie culturală / L. M. Arcade. – București : Cartea Românească, 1966. – 189 p. – (Colecţia inorogului). Domnului Mihai Cimpoi, Președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, cu omagiile și preţuirea autorului. Semnătura. București. 14 X 1996. Arcade L. M. – scriitor (România) CAIE

30 Apostoiu, George. Eminescu : Pour le monde latin = Para el mundo latino = Per il mondo latino = Para o mundo latino = Pentru lumea latină / George Apostoiu. – [S. l.] : Europa Nova, [s. a.]. – 368 p. – Ed. multilingvă. Omagiul meu bravilor cititori ai CAIE . G. Apostoiu. Apostoiu George – publicist (România) CAIE

36 Arcu, Constantin. Cenușa zilei / Constantin Arcu ; pref. de Liviu Antonesei. – Rădăuţi : RO Basarabia Bucovina Press ; Ch. : Hyperion, 1995. – 103 p. Distinsului critic literar, Domnului Mihai Cimpoi, această carte de fraze pentru toate vârstele, în semn de preţuire sinceră din partea autorului. Piatra Neamţ, 11 mai 1995. Arcu Constantin – scriitor (România) CAIE

31 Apostol, Antoaneta. Cîntecul Arlechinului : poezii / Antoaneta Apostol. – București : Eminescu, 1990. – 117 p. Distinsului scriitor – Mihai Cimpoi, cu colegialitate și admiraţie – din partea autoarei Antoaneta Apostol. Iunie, 1991. Apostol Antoaneta – poetă (România) CAIE

32

37 Arghezi, Tudor. Scrieri. [în 43 vol.] / Tudor Arghezi. – București : Minerva, 1962–2001. Donaţie: Arghezi Mitzura, 2005. Arghezi Mitzura – scriitoare, fiica lui T. Arghezi Bibl. de Arte

33


38 Asachi, Gheorghe. Opere alese = Вибране твори / Gheorghe Asachi ; trad. din lb. rom. : Stepan Kelar. – Kiїv, 2000. – 166 с. – (Перлини свитовой класики). – Ed. bilingvă româno-ucraineană. Pentru multstimatul academician Mihai Cimpoi cu dorinţa de multă sănătate, fericire și toate cele bune. St. Kelar. 6 VII. 2001. Simpozionul „M. Eminescu – Mileniul trei”. Semnătura autorului. Kelar Stepan – scriitor, traducător (Ucraina) CAIE 39 Baba, Ioan. Lexiconul artiștilor plastici români contemporani din Iugoslavia. Vol. I. / Ioan Baba. – Novi Sad : Lumina, 1999. – 125 p. – (Col. Lumina). Dlui Mihai Cimpoi una din florile inimii și cugetului meu. Chișinău, 13 aprilie 2000. Semnătura autorului. Baba Ioan – poet de limbă română, traducător (Vojvodina, fosta Iugoslavie) CAIE 40 Baba, Ioan. Revers Avers / Ioan Baba. – Timișoara : Augusta, 1999. – 124 p. Domnului Mihai Cimpoi această modestă recunoștinţă triunghiulară pentru misiunea de ambasador cultural. Chișinău, 13 aprilie 2000. Semnătura autorului. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu” – ReversAvers-ul unui bănăţean înspre Basarabia. Iași, toamna 2000. Baba Ioan – poet de limbă română, traducător (Vojvodina, fosta Iugoslavie)) CAIE, Bibl. „Onisifor Ghibu” 41 Babansky, Valeriu. Sîntem visele tale, Doamne / Valeriu Babansky. – Ch. : Prometeu, 2001. – 175 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” urându-i cât mai multe cărţi noi și cât mai mulţi cititori. Cu dragoste, 21 ianuarie 2002. Babansky Valeriu – scriitor, jurnalist Bibl. „Onisifor Ghibu” 42 Badicu, Iurie. Aforisme, maxime și cugetări pe bani pentru businessmani / Iurie Badicu. – Ch. : Pontos, 2006. – 216 p. Cititorilor bibliotecii Maramureș, cu drag de la autor. 07.02.07. Badicu Iurie – economist, jurist Bibl. „Maramureș” 43 Bahnaru, V. Dicţionar explicativ pentru elevi / V. Bahnaru, V. Purice. – Ch. : Lumina, 1991. – 416 p.

34

Domnului Mihai Cimpoi în semn de aleasă preţuire și de susţinere a năzuinţelor și eforturilor întru prosperarea neamului. 14 mai 1991. V. Bahnaru, V. Purice-Păcuraru. Bahnaru Vasile – lingvist, jurnalist Purice-Păcuraru Veronica – lingvist, doctor conferenţiar universitar CAIE 44 Baidaus, Eduard. Istoria Universală a Statului și Dreptului : ghid pentru studenţi / Eduard Baidaus, Mihail Rotaru. – Ch. : Univ. de Criminologie, 2003. – 144 p. Cu urări de succes și mari realizări cititorilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău, 2 martie 2005. Eduard Baidaus. Baidaus Eduard – jurist, lector universitar Sediul Central 45 Bantoș, Ana. Dinamica sacrului în poezia basarabeană contemporană / Ana Bantoș ; pref. de Constantin Ciopraga. – București : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 2000. – 268 p. Pentru Bibl. Centrului Academic „Mihai Eminescu”. Ana Bantoș. 29.11.2000. Bantoș Ana – scriitoare, critic literar CAIE 46 Barbu, Constantin. Le secret du rien / Constantin Barbu. – [S. l.] : Dionysos, [s. a.]. – 68 p. – În lb. fr. Domnului Mihai Cimpoi – cunoscătorul real al lui Eminescu. Semnătura autorului. Barbu Constantin – scriitor (România) CAIE 47 Barbu, Marian. Colonelul de la ghiol : roman / Marian Barbu. – Craiova : Scrisul Românesc, 1996. – 347 p. Dlui acad. Mihai Cimpoi, dragostea limpede a autorului pentru distincţia sa literară și pentru inteligenţa scrisului Dumisale. Semnătura. Octombrie 1997, Craiova. Barbu Marian – scriitor (România) CAIE 48 Bardă, Valentin. Scrisoare din Basarabia / Valentin Bardă. – Ch. : [s. n.], 1999. – 100 p. : il. Pentru Bibl. “Transilvania” în care vibrează pregnant pulsul Ardealului nostru... 27 iulie 2002, Valentin Bardă. 35


Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, din rădăcinile căreia ne tragem seva românismului. 17 mai 2002, V. Bardă. Bardă Valentin – scriitor Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Onisifor Ghibu”

Dlui Mihai Cimpoi, cu toată consideraţia autorului, sub semnul marii pasiuni eminesciene! Semnătura autorului. Bădescu Ilie – sociolog, geopolitician, profesor universitar (România) CAIE

49 Bashevis-Singer, Isaac. Ghimpul-netotul și alte povestiri / Isaac BashevisSinger. – București : Cartea Românească, 1990. – 288 p. Bibliotecii municipale evreiești „I. Mangher” din Chișinău și cititorilor ei, cu cele mai bune urări din partea traducătorului acestei cărţi. Anton Celaru (I. Faerștein). București, 30 ianuarie, 1996. Celaru Anton (I. Faerștein) – traducător Bibl. „I. Mangher”

54 Băieșu, Nicolae. Sărbători domnești : (închinate Maicii Domnului și Mântuitorului) : st., culeg. de texte etnografice și folclorice / Nicolae Băieșu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2004. – 446 p. Pentru cititorii Bibliotecii Publice „Transilvania” Vă urez multă sănătate, succese. Sărbători fericite! 27 decembrie 2004. N. Băieșu. Băieșu Nicolae – doctor habilitat în filologie, folclorist Bibl. „Transilvania”

50 Băciucu, Lazăr. A doua înviere : eseuri, reportaje, interviuri din și despre Basarabia și Bucovina de Nord / Lazăr Băciucu. – București : Orion, 1999. – 294 p. Cititorilor Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” din Chișinău un cald și sincer salut al autorului. Semnătura. Alba Iulia, 30 noiembrie 2003, la Congresul Spiritualităţii Românești. Băciucu Lazăr – scriitor, ziarist (România) CAIE

55 Băileșteanu, Fănuș. Grigore Vieru : omul și Poetul / Fănuș Băileșteanu. – București : Ed. Iriana, 1995. – 127 p. Domniei Sale, Domnului Consilier Costin, diplomatului foarte atent cu cultura românească, cu vii amintiri de la acea memorabilă (prima și ultimă până acum) întâlnire, un prilej de bucurie! 20 februarie 1995. Băileșteanu Fănuș – critic literar (România) Bibl. „Onisifor Ghibu”

51 Băciucu, Lazăr. Poiana cu statui : file din jurnalul de la Măgura / Lazăr Băciucu. – București : Orion, 1997. – 255 p. Domnului ministru Ion Răileanu un cald și sincer omagiu al autorului însoţit de invitaţia de a vizita „Poiana cu statui” de la Măgura Buzăului. Semnătura. Chișinău. 21 septembrie 2000. Cititorilor Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” din Chișinău un cald și sincer omagiu al autorului. Semnătura. Noiembrie 2003. Baciucu Lazăr – scriitor, ziarist (România) CAIE

56 Băjenaru, George. În umbra nimănui : (poezii, fabule, proză) / George Băjenaru. – New York : Libertatea, 1988. – 196 p. Domnului Mihai Cimpoi. Cu multă dragoste, George Băjenaru. Massachusetts, Nov. 5, 1994. Băjenaru George – critic literar, poet, traducător și jurnalist român din Statele Unite CAIE

52 Băciucu, Lazăr. Prieteni ai copiilor / Lazăr Băciucu. – București : Orion, 2001. – 94 p. Cititorilor Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” din Chișinău un cald salut al autorului. Semnătura. Noiembrie 2003. Baciucu Lazăr – scriitor, ziarist (România) CAIE

57 Băjenaru, George. Restless planet = Tulburătoare lume : poezii / George Băjenaru. – Sprinfield : Moonfall Press, 1993. – 157 p. – Ed. bilingvă anglo-română. Domnului Mihai Cimpoi. Cu multă dragoste, George Băjenaru. Massachusetts, Nov. 5, 1994. Băjenaru George – critic literar, poet, traducător și jurnalist român din Statele Unite CAIE

53 Bădescu, Ilie. Sincronism european și cultură critică românească : contribuţii de sociologie istorică privind cultura modernă românească / Ilie Bădescu. – București : Ed. Știinţifică și Enciclopedică, 1984. – 328 p.

58 Bălașa, Nicolae. Blesteme : roman / Nicolae Bălașa. – Craiova : Spirit Românesc, [s. a.]. – 235 p.

36

37


Domnului Mihai Cimpoi, distins om de cultură al neamului românesc, această carte împreună cu întreaga gratitudine și preţuire din partea unui român de dincoace de Prut, Nicolae Bălașa. Semnătura. 4. 03. 1997. Craiova. Bălașa Nicolae – scriitor (România) CAIE 59 Bărbuceanu, C. Gentlemanul șchiop : roman / C. Bărbuceanu. – Iași : Junimea, 1970. – 205 p. – (Fantomas). Domnului Mihai Cimpoi, cu o vie simpatie și cu dorinţa sinceră de a ajunge să fiu vreodată „criticat” de Domnia sa. Sperând într-o apropiată revedere. Semnătura autorului. Chișinău, 1992. Bărbuceanu C. – scriitor (România) CAIE 60 Bărbulescu, Simion. Simion Stolnicu sau despre Tentaţia efemerului / Simion Bărbulescu. – Ploiești : Premir, 2002. – 188 p. – (Col. “Patrimoniu prahovean”). Bibliotecii municipale “B.P. Hasdeu” din Chișinău omagiul lui Octavian Onea. 15 septembrie 2002. Onea Octavian – istoric, scriitor, publicist (România) Sediul Central 61 Bătrânu, Timotei. Gânduri pentru tine / Timotei Bătrânu. – Ch. : Ed. AGEPI, 2002. – 64 p. Cu drag las aceste rânduri bibliotecii „Onisifor Ghibu”. 14.VI.2004. Bătrânu Timotei – plastician Bibl. „Onisifor Ghibu” 62 Bătrânu, Timotei. Picături de cer : 60 de psalmi / Timotei Bătrânu. – Ch. : Ed. AGEPI, 2004. – 64 p. Picăturile de cer pentru Bibl. „O. Ghibu” ca să vă aducă lumină. 14.VI.2004. Bătrânu Timotei – plastician Bibl. „Onisifor Ghibu” 63 Bâgiu, Lucian. Dramaturgia blagiană : instituirea estetică a absolutului / Lucian Bâgiu. – Sibiu : Imago, 2003. – 206 p. Bibliotecii „Transilvania” Chișinău cu toată dragostea, Lucian Bâgiu, 13 mai 2003, Cluj-Napoca. Bâgiu Lucian – scriitor (Cluj-Napoca, România) Bibl. „Transilvania”

38

64 Bârcea, Dan. Românitatea răsăriteană : Biserici rupestre din Basarabia / Dan Bârcea, Mihai Nicolae. – București : Semne, 2006. – 48 p. Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” din partea autorilor. 20.10.2006. Bârcea Dan – cineast independent (România) Nicolae Mihai – doctor în drept al Universităţii București (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 65 Bârlădeanu, Lucreţia. Dialoguri pariziene / Lucreţia Bârlădeanu. – Ch. : ARC, 2005. – 125 p. Pentru Bibl. Publică „Onisifor Ghibu”, locaș de cultură și de lansare a ideilor, unde spiritele (din toate timpurile) se intersectează colaborând și îmbogăţindu-se. Cu respect, autoarea. 25.02.2005. Bârlădeanu Lucreţia – poetă, eseistă, doctor în filologie Bibl. „Onisifor Ghibu” 66 Bârlădeanu, Lucreţia. Secolul nomazilor. Itinerar literar român-francez / Lucreţia Bârlădeanu. – Ch. : Epigraf, 2006. – 104 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, exprimând un gest de profund respect pentru activitatea prodigioasă pe care o desfășoară. 26.05.2006. Bârlădeanu Lucreţia – poetă, eseistă, doctor în filologie Bibl. „Onisifor Ghibu” 67 Bâscă, Ioan. Cioca: duhul alergării / Ioan Bâscă. – Alba Iulia : Altip, 2003. – 133 p. : il. Donaţie. Bibl. Judeţeană „Lucian Blaga”. Alba Iulia. Bibl. Judeţeană „Lucian Blaga” (Alba Iulia, România) CAIE 68 Bejan, Mihail. Satul Nou. File de istorie / Mihail Bejan, Nicolae Florea. – Ch. : Pontos, 2000. – 183 p. Cititorilor bibliotecii „Ovidius” din partea autorilor. Bejan Mihail, Florea Nicolae, 01.03.2003. Bejan Mihail – autorul cărţii, pensionar, fost profesor Colegiul de Medicină din Bender Florea Nicolae – autorul cărţii Bibl. „Ovidius” 69 Bejenaru, Ion. Balade, snoave / Ion Bejenaru. – Timișoara : Augusta, 2001. – 106 p.

39


Scriitorului si bunului prieten Pavel Balmus – cu respect si dragoste de înaintașii noștri - Hasdeu. I. Bejenaru, 9.09.2001. Bejenaru Ion – scriitor, pedagog, folclorist, doctor în filologie CNH 70 Bejenaru, Ion. Doctor iscusit : povești pentru copii / Ion Bejenaru. – Cernăuţi : Zoloti lîtavrî, 2004. – 16 p. Bibliotecii Publice „Transilvania” cu profundă recunoștinţă. Ion Bejenaru, 15.09.2005. Bejenaru Ion – scriitor, pedagog, folclorist, doctor în filologie Bibl. „Transilvania” 71 Bejenaru, Ion. Istoria satului Dinăuţi : schiţe istorico-etno-folclorice / Ion Bejenaru. – Ch. : [s. n], 2003. – 248 p. : il. Bibliotecii „Transilvania” – recunoștinţă pentru literatura oferită la scrierea istoriei satului Dinăuţi de unde descind mamele marilor scriitori C. Stamati-Ciurea și B.P. Hasdeu. Ion Bejenaru, 15.12.2003. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” – istoria satului în care am făcut primii pași pentru a ieși în lume. 14.04.2005. Bibliotecii „B.P. Hasdeu” din Chișinău ofer Istoria satului Dinăuţi, vatră rurală de unde descinde Elizabeta Daucș, mama marelui scriitor Bogdan Petriceicu Hasdeu. Cu profundă dragoste. Ion Bejenaru 25.02.2004. Bejenaru Ion – scriitor, pedagog, folclorist, doctor în filologie Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Onisifor Ghibu”, CNH 72 Bejenaru, Pahomie. Logodna lui Diomid și alte cazuri tîmplate / Pahomie Bejenaru. – Ch. : [s. n.], 2000. – 123 p. Fetelor de la Bibl. „Alba Iulia”, cu cele mai frumoase urări de bine, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. La Mulţi Ani”! Semnătura, 26 decembrie 2004. Bejenaru Pahomie – scriitor, biolog, umorist Bibl. „Alba Iulia” 73 Bejenaru, Pahomie. Logodna lui Diomid și alte cazuri tîmplate / Pahomie Bejenaru. – Ed. a 2-a. – Ch. : (Î.S. F.E.-P. „Tipogr. centrală”), 2005. – 216 p. Sofianului Iulian Filip cu respect. 17 aprilie 2006. Cititorilor Bibliotecii „ Miron Costin” de la autorul acestei modeste ediţii. Cu respect, P. Bejenaru. 6 decembrie 2006. Bejenaru Pahomie – scriitor, biolog, umorist Bibl. „Târgoviște”, Bibl. Miron Costin

40

74 Belicov, Serafim. Elegii contra frigului / Serafim Belicov. – Ch. : Prometeu, 2002. – 232 p. : il. Colegului și amicului Ianoș Ţurcanu aste fărmături de frunze prinse din zbor în toamnele care ne-au precedat. Cu drag și consideraţie, Serafim Belicov. Octombrie 2002. Belicov Serafim – poet, eseist Bibl. „Târgoviște” 75 Berghia, Ion. E cu ghionturi, dar frumoasă viaţa de român... / Ion Berghia. – Iași : Panfilius, 2006. – 124 p. : il. Simpaticului Ianoș Ţurcanu cu drag ... Ion Berghia, 10.04.06, Chișinău. Berghia Ion – poet, profesor Bibl. „Târgoviște” 76 Beșleagă, Vladimir. Cumplite vremi / Vladimir Beșleagă. – Ch. : Litera, 2003. – 704 p. Urez Bibliotecii Maramureș mulţi, mulţi cititori. Directoarei și colaboratorilor sănătate și bucurii – V. Beșleagă. 12.10.2006. Beșleagă Vladimir – romancier, eseist, traducător Bibl. „Maramureș” 77 Beșleagă, Vladimir. Dialoguri literare / Vladimir Beșleagă. – Ch. : [s. n.], 2006. – 288 p. Pentru Bibl. „Transilvania” adevărat templu al spiritualităţii românești. Vladimir Beșleagă, 02.11.2006. Pentru celebra Bibliotecă „Onisifor Ghibu” – toată dragostea lui Vladimir Beșleagă. 02.11.2006. Beșleagă Vladimir – romancier, eseist, traducător Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Onisifor Ghibu” 78 Beșleagă, Vladimir. Jurnal. 1986-1988 / Vladimir Beșleagă. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 404 p. Pentru Bibl. Publică „Onisifor Ghibu”, în memoria celor doi mari români – Onisifor și Octavian Ghibu. 11.07.2006. Pentru admirabila familie Clara și Pavel Balmuș, întru memoria neamului și mereu prezentului între noi Nic. Nic., pentru Centrul Naţional de hasdeulogie – un cordial La Mulţi Ani! V. Beșleagă, 4.01.04. Beșleagă Vladimir – romancier, eseist, traducător Bibl. „Onisifor Ghibu”, CNH

41


79 Beșleagă, Vladimir. Zbor frânt ; Ignat și Ana : romane / Vladimir Beșleagă. – Ch. : Litera, 1997. – 420 p. Pentru Bibl. “Ștefan cel Mare și Sfânt” – Chișinău, 19.09.06. Beșleagă Vladimir – romancier, eseist, traducător Bibl. “Ștefan cel Mare” 80 Beșleagă, Vladimir. Zbor frânt ; Pădurea albastră ; Cel de-al treilea dacă ar fi fost acolo ; Viaţa și moartea nefericitului Filimon : (romane, nuvele) / Vladimir Beșleagă. – Ch. : Hyperion, 1992. – 463 p. Pentru Bibl. “Ștefan cel Mare și Sfânt” – Chișinău, 19.09.06. Pentru Mihai Cimpoi cu toată inima. V. Beșleagă. 13. 11. 1993. Beșleagă Vladimir – romancier, eseist, traducător Bibl. “Ștefan cel Mare”, CAIE 81 Bîrsa, Anatol. Semne / Anatol Bîrsa. – Ch. : Gunivas, 2005. – 68 p. Ianoș, te respect prea mult ca să îndrăznesc să-ţi fac declaraţii. Bîrsa Anatol – poet, critic literar Bibl. „Târgoviște” 82 Blajinu, Dumitru. Antologie de folclor muzical : 1107 melodii și cântece din Moldova istorică / Dumitru Blajinu. – Constanţa : Ex Ponto, 2002. – 927 p. Un exemplar special pentru Bibl. „Ovidius” de la autor în semn de mulţumire pentru Moldova. Blajinu Dumitru. 20.10.2002. Blajinu Dumitru – conducătorul formaţiei „Folclor” Bibl. „Ovidius” 83 Blandiana, Ana. Arhitectura valurilor : versuri / Ana Blandiana. – București : Cartea Românească, 1990. – 93 p. Doamnei și Domnului Mihai Cimpoi le închin – sub semnul stimei și al solidarităţii intelectuale, al prieteniei și al frăţiei de sânge și spirit – această carte veche și din păcate, nici actuală, din toată inima și cu toată dragostea. Ana Blandiana. Chișinău. Februarie. 1991. Blandiana Ana – poetă, prozatoare, eseistă (România) CAIE 84 Blandiana, Ana. Orașe de silabe / Ana Blandiana. – București : Sport - Turism, 1987. – 232 p. Lui Mihai Cimpoi, sentimentele mele frăţești, sub semnul lui Eminescu. Semnătura poetei. Noiembrie, 1988. Blandiana Ana – poetă, prozatoare, eseistă (România) CAIE 42

85 Blandiana, Ana. Stea de pradă : versuri / Ana Blandiana. – București : Cartea Românească, 1985. – 107 p. Criticului Mihai Cimpoi, o închinare de prietenie, sub semnul solidarităţii și stimei colegiale. Semnătura. Noiembrie, 1985. Blandiana Ana – poetă, prozatoare, eseistă (România) CAIE 86 Blok, Alexandr. Versuri / Alexandr Blok ; în rom. de Victor Tulbure. – București : Univers, 1973. – 323 p. Lui Mihai Cimpoi și Doamnei, cu veche și neclintită dragoste prietenească, salutul meu de bine și de preţuire. Victor Tulbure. 14 aprilie, 1974. București. Tulbure Victor – scriitor, traducător (România) CAIE 87 Bogdănescu, Simion. Apă vie și smiceaua de măr : chenare afective și poeme / Simion Bogdănescu. – Bârlad : Sfera, 1999. – 85 p. Domnului academician Mihai Cimpoi – cu toată consideraţia lui Simion Bogdănescu. Chișinău, 26 februarie 2000. Doamnei directoare Elena Dabija – un semn de aleasă preţuire de la autor. Bârlad, 26 februarie 2000. Bogdănescu Simion – scriitor (Bârlad, România) CAIE 88 Bogrea, Vasile. Opere alese / Vasile Bogrea ; îngrijire de M. Borcilă. – Ch. : Știinţa ; București : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1998. – 460 p. – (Moștenire). Multstimatului academician Mihai Cimpoi – un Călinescu și un Bogrea al Basarabiei – cu sentimente alese. V. Pavel, D. Apetri. 23. 06. 2000. Familiei dragi – Clara și Pavel Balmuș – cu solidaritate intelectuală și mulţumiri pentru „Sacra via”! De la unul din alcătuitori – D. Apetri. 23.I.2001. Pavel Vasile – lingvist, doctor habilitat în filologie, prof. universitar Apetri Dumitru – istoric și critic literar, doctor în filologie CAIE , CNH 89 Bogza, Ovidiu. Evocări ploieștene / Ovidiu Bogza. – Ploiești : S. C. Grafica Prahoveană SA, 2002. – 71 p. Bibliotecii Publice „Alba Iulia” din Chișinău cu nestinsă dragoste Oct. Onea, 15 sept. 2002.

43


Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău, omagiul lui Ovidiu Bogza, 15 septembrie, 2002 (Prin amabilitatea Dlui Vasile Malaneţchi). Onea Octavian – istoric, scriitor, publicist (România) Bogza Ovidiu – umorist (România) Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Onisifor Ghibu” 90 Boldișor-Buzilă, Eufrosinia. Dinastia preoţilor Jelinovschi / Eufrosinia Boldișor-Buzilă. – Ch. : [s. n], 2001. – 92 p. La aniversarea a 10-a a Bibiliotecii Publice „Onisifor Ghibu” din Chișinău – Și această carte din fondurile Casei-muzeu „Al. Mateevici” din Zaim. Respectul nostru deosebit pentru harnicii colaboratori ai bibliotecii și toată lumina baștinii lui Alexei Mateevici pentru cititorii Dvs. fideli. 15 ghenar, 2002, Ion Găină, prietenul bibliotecii. Găină Ion – profesor de română, poet Bibl. „Onisifor Ghibu” 91 Boldur, Alexandru V. Adunările de stări sociale în istoria Moldovei și a Ţării Românești. Sfatul mare de obște / Alexandru V. Boldur. – București : Albatros, 2001. – 269 p. Pentru Bibl. Centrului de Hasdeulogie. Zamfira Mihail. 6 dec. 2004. Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor, profesor universitar (București, România) CNH 92 Boldur, Alexandru V. Ștefan cel Mare voievod al Moldovei (1457-1504) : st. de istorie socială și politică / Alexandru V. Boldur. – Iași : Junimea, 2004. – 381 p. – Bibliogr. : p. 321-331. Donez această carte Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău în memoria tatălui meu. Nina A. Boldur. București, 22 februarie 2006. Boldur Nina, A. – fiica lui Alexandru Boldur Sediul Central 93 Bordeianu, Cătălin. Introducere în sociologia clasică / Cătălin Bordeianu. – București : Ed. Economică, 2003. – 430 p. Bibliotecii municipale din Chișinău cum nu numai că este condusă competent și cu suflet de dna Lidia Kulicovschi dar îndrăznesc să spun nu ar fi așa fără domnia sa, 2005. Bordeianu Cătălin – sociolog, economist (București, România) Sediul Central 94 Boroda, Ion. Troparele Galatei : poeme (1981-1995) / Ion Boroda. – Iași : Cronica, 1996. – 126 p. 44

Distinsului istoric și critic literar Mihai Cimpoi un respectuos omagiu dimpreună cu sinceritatea autorului. Iași. Casa Pogor, 12 mai 1997. Ion Boroda. Boroda Ion – poet (România) CAIE 95 Borovskaia, Natalia. Cu drag... / Natalia Borovskaia. – Ch. : Tipogr. Acad. de Șt. a Moldovei, 2004. – 76 p. Cu drag pentru Iulian Filip de la autoare. Borovskaia Natalia – scriitor Bibl. „Târgoviște” 96 Botez, Constantin Th. „Cu Iașii mînă-n mînă” / Constantin Th. Botez, Constantin V. Ostap. – Iași : Gaudeamus, 1996. – 264 p. : il. Cu deosebită preţuire distinsului critic Mihai Cimpoi din partea Editurii „Gaudeamus”. Iași. 22. 03. 1996. Lucreţia Stanciu. Stanciu Lucreţia – directorul editurii „Gaudeamus”(România) CAIE 97 Boţu, Pavel. Cădere și zbor : [versuri] / Pavel Boţu. – București : Fundaţia Culturală Românâ, 2002. – 50 p. Pentru cititorii bibliotecii municipale B.P. Hasdeu cu urări de bine de la fiicele poetului. 4 octombrie 2004. Boţu. Boţu, familia Sediul Central 98 Boz, Lucian. Eminescu : încercare critică / Lucian Boz. – București : Slova, 1932. – 40 p. Domnului A. Beral – care a fost gentil faţă de autorul acestei cărţi, înainte de a-l fi cunoscut. Omagiu. Lucian Boz. 26.09.32. Donaţia prof. Cicerone Florian. Semnătura profesorului. Boz Lucian – critic literar român (stabilit în Australia) Cicerone Florian – scriitor, profesor universitar (România) CAIE 99 Brad, Traian. Lectura și Biblioteca publică la Cluj : st. monografic / Traian Brad ; cuvânt-înainte de Irina Petraș. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Știinţă, 2001. – 390 p. Pentru Bibl. Transilvania această istorie a lecturii și bibliotecii clujene – la scrierea căreia am fost martor și consilier când a fost nevoie și pe care Traian Brad, distinsul cărturar, minunatul nostru coleg și prieten nu a reușit să v-o ofere personal. Cu prietenia și preţiurea colegilor de la Cluj. Doina Popa. 8 octombrie 2002. 45


Pentru Bibl. Maramureș, această istorie a lecturii și bibliotecii clujene la scrierea căreia am fost martor și pe care Traian Brad, distinsul cărturar, minunatul nostru coleg și prieten, nu a reușit să v-o ofere personal. Cu prietenia și preţuirea colegilor de la Cluj, Doina Popa. 15.10.2002 Chișinău. Autograf-dedicaţie din partea actualului director al BJ “Octavian Goga”, Cluj-Napoca, Doina Popa. Pentru Bibl. „Alba Iulia” – această istorie a lecturii și a Bibliotecii clujene, la munca căreia am fost martor și ... când a fost nevoie, și pe care Traian Brad, distinsul cărturar, minunatul nostru coleg și prieten, nu a reușit să v-o ofere personal. Cu preţuirea și prietenia colegilor de la Cluj, Doina Popa, 8 octombrie, 2002. Pentru Bibl. „Ovidius” – această istorie a lecturii și a bibliotecii clujene, la munca căreia am fost martor și consilier, când a fost nevoie, și pe care Traian Brad , distinsul cărturar, coleg și prieten, mi-a permis să v-o ofer primul, cu prietenia colegilor de la Cluj. Petraș Irina. 08.10.2002. Domnului Pavel Balmuș, această istorie a lecturii și a bibliotecii clujene la scrierea căreia am fost martor și consilier când a fost nevoie și pe care Traian Brad, distinsul cărturar și mununatul om, nu a reușit să v-o ofere personal. Cu prietenia și preţuirea. Director, Doina Popa, 8 octombrie 2002. Cluj-Napoca. Oferim Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, la aniversarea celor 125 de ani de bibliotecă, această istorie a lecturii și bibliotecii clujene la scrierea căreia am fost martor și consilier. Alăturăm regretul nostru că cel care și-a făcut din Basarabia și din bibliotecile de aici un scop nobil, Traian Brad, distinsul cărturar și eminentul bibliotecar, nu a reușit să v-o ofere personal. Cu prietenia și preţuirea colegilor de la Cluj. Doina Popa, 16 octombrie, 2002, Chișinău. Popa Doina – profesor, director general al Bibliotecii Judeţene „O. Goga”, ClujNapoca (România) Petraș Irina – critic literar (România) Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Ovidius”, CNH, Sediul Central

Colectivului Bibliotecii „Onisifor Ghibu” și cititorilor ei în speranţă că prin intermediul acestei cărţi tineretul studios va cunoaște mai profund patrimoniul artei naţionale. Cu stimă și consideraţiune, autoarea. 20.01.2005. Brigalda-Barbas Eleonora – doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar Bibl. „Onisifor Ghibu” 102 Bruhis, Mihail. Rusia, România și Basarabia. 1812. 1918. 1924. 1940 / Mihail Bruhis. – Ch. : Universitas, 1992. – 362 p. Domnului Pavel Balmuș cu simpatie și prietenie basarabeană. Al. Chiriac. Chișinău. 18.03.93. Chiriac Alexandru – traducător, îngrijitor al ediţiei CNH 103 Brus, Nicolae. Oamenii sfinţesc locul / Nicolae Brus. – Ch. : Pontos, 2005. – 160 p. : il. Pentru Bibl. Municipală B. P. Hasdeu de la Bibl. publică comunală Băcioi. Brus Nicolae – pensionar, pedagog de istorie, comuna Băcioi Sediul Central 104 Bucșa, Petre. Trecînd prin anotimpuri / Petre Bucșa. – București : Cartea Românească, 1990. – 193 p. Criticului Mihai Cimpoi în semn de aleasă și sinceră preţuire din partea lui P. Bucșa. De ziua nașterii lui Eminescu, Cluj, 15 ianuarie 1991. Omului de suflet drag sufletului meu Mihai Cimpoi. În semn de sinceră apreciere, P. Bucșa. 28 august 1991. Bucșa Petre – scriitor, traducător, profesor de știinţe sociale (România) CAIE

100 Bragă, Teodora. Albastru arhaic sau Ecoul esenţelor / Teodora Bragă. – Ch. : Hyperion, 1995. – 120 p. Bibliotecii de arte îi doresc să fie un templu al spiritualităţii românești, oamenii ei să fie ocrotiţi de Dumnezeu. Cu cele mai profunde sentimente de credinţă, Teodora Bragă. Bragă Teodora – scriitoare Bibl. de Arte

105 Bud, Florica. Alergînd prin sine : o sumă de proze / Florica Bud. – București : Printex, 1995. – 166 p. Pentru cititorii bibliotecii “Maramureș”. Dragostea de artă, limbă și ţară nu v-o poate lua nimeni. Cu dragoste Florica Bud. Chișinău, 15.10.2002. Bud Florica – scriitoare, vicepreședinte al Societăţii Scriitorilor din Baia Mare (România) Bibl. „Maramureș”

101 Brigalda-Barbas, Eleonora. Evoluţia picturii de gen din Republica Moldova (1945-2000) / Eleonora Brigalda-Barbas. – Ch. : Știinţa, 2002. – 112 p.

106 Bud, Florica. Aventurile lui Nu-Motanul la curtea zmeului Ca-Fe-Mini / Florica Bud. – București : Scripta, 1994. – 47 p.

46

47


Pentru copiii cititori ai bibliotecii “Maramureș” cu dragoste, Florica Bud. 15.10.2002. Bud Florica – scriitoare, vicepreședinte al Societăţii Scriitorilor Baia Mare (România) Bibl. „Maramureș” 107 Bud, Florica. Billclintonienii : (carte cu pagini libere) / Florica Bud. – București : Eminescu, 1999. – 144 p. : il. Domnului Mihai Cimpoi. Un Billclintonean este o formă umană (slava Domnului) de genul masculin ( femeile au alte păcate, slujitoarele lor) ce nu are amorul faptelor sale! Cu respect și dragoste, Florica Bud. 20. 07. 2001. Cititorilor Centrului Eminescu „Am venit în lumea cărţilor ce are deosebire de cea reală, nu minte niciodată. Dragostea de carte, limbă, ţară nu poate să ne-o ia nimeni”. Cu dragoste, Florica Bud. 15. X.2002. Chișinău. Dnei Lidia Kulikovski. Fenomenul a existat întotdeauna dar i-a lipsit numele, așa că mi se pare atât de potrivit ca cei ce nu au curajul faptelor sale să se numească „billclintonienii”. În rest, vă iubim și vă așteptăm în Maramureș. Cu dragoste, Florica Bud. Chișinău, 13 octombrie 2005. Pentru Bibl. de Arte, cu dragoste, respect și un valoros bun venit în lumea cărţilor, ce spre deosebire de cea reală nu minte niciodată. Florica Bud. Chișinău. 15 octombrie, 2002. Pentru cititorii bibliotecii “Maramureș”, bun venit în lumea fără prihană a scrisului, cărţilor și sufletelor puse pe tavă – și de o parte, și de alta. Cu dragoste, Florica Bud. Chișinău, 15.10.2002. Dnei Parascovia Onciu, directoarea bibliotecii “Transilvania”, cu simpatia noastră a tuturor maramureșenilor și dragostea noastră. Cartea este o proză sau un eseu despre unicele și marile noastre sentimente. Cu respect, Florica Bud, Chișinău, 13.10.2002. Bud Florica – scriitoare, vicepreședinte al Societăţii Scriitorilor din Baia Mare (România) CAIE, Sediul Central, Bibl. de Arte, Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Transilvania” 108 Bud, Florica. Cui îi place școala? : meditaţii pe o temă dată / Florica Bud. – București : Casa Editorială ODEON, 1997. – 99 p. Pentru cititorul copil și actual al bibliotecii „Maramureș”– cu dragoste, Florica Bud. 15.10. 2002, Chișinău. Bud Florica – scriitoare, vicepreședinte al Societăţii Scriitorilor din Baia Mare (România) Bibl. „Maramureș”

48

109 Bud, Florica. Iubire, sunt un obiect nezburător : proză scurtă / Florica Bud. – Baia Mare : Gutinul S.R.L., 1992. – 167 p. Cititorilor de toate vârstele ai Bibliotecii “Maramureș”. Cu dragoste, Florica Bud. Chișinău, 15.10.2002. Bud Florica – scriitoare, vicepreședinte al Societăţii Scriitorilor din Baia Mare (România) Bibl. „Maramureș” 110 Bud, Florica. Nu-Motanul și zmeul Pager / Florica Bud. – București : Scripta, 1995. – 64 p. Pentru copiii bibliotecii “Maramureș”. Cu dragoste, Florica Bud. Chișinău, 15.10.2002. Bud Florica – scriitoare, vicepreședinte al Societăţii Scriitorilor din Baia Mare (România) Bibl. „Maramureș” 111 Bud, Florica. Nu-Motanul și Zmeul-Semafor-Roșu-Galben-Verde / Florica Bud. – Cluj-Napoca : Clusium, 1998. – 52 p. Pentru copiii cititori ai bibliotecii “Maramureș” cu dragoste, Florica Bud. Chișinău, 15.10.2002. Bud Florica – scriitoare, vicepreședinte al Societăţii Scriitorilor din Baia Mare (România) Bibl. „Maramureș” 112 Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Bucuraţi-vă de-un dor... : [cântece] / Liuba-Drăgostiţa Bujor. – Ch. : Presa, 1998. – 168 p. Cu drag Centrului Academic „M. Eminescu”. L.-D. Bujor. 1.09.2004. Chișinău. Pentru Bibl. de Arte! Cu stimă, L. Bujor. 15 septembrie, 2004. Bujor Liuba-Drăgostiţa – cântăreaţă, compozitoare, scriitoare CAIE, Bibl. de Arte 113 Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Cântăm gama do-major : Abecedar muzical pentru copii / Liuba Drăgostiţa Bujor. – Ch. : Pontos, 2002. – 16 p. : il. Cu drag, Centrului Academic „M. Eminescu”. Semnătura autoarei. 1.09.2004. Chișinău. Bujor Liuba-Drăgostiţa – cântăreaţă, compozitoare, scriitoare CAIE 114 Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Clipele iubirii / Liuba-Drăgostiţa Bujor. – Ch. : Pontos, 2001. – 80 p.

49


Centrului Academic „M. Eminescu”. Semnătura. 1.09.2004. Chișinău. Pentru Bibl. de Arte! Cu mult drag, L. Bujor. 15 septembrie, 2004. Bujor Liuba-Drăgostiţa – cântăreaţă, compozitoare, scriitoare CAIE, Bibl. de Arte 115 Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Feţele clipei / Liuba-Drăgostiţa Bujor. – Ch. : Pontos, 2004 . – 188 p. Centrului Academic „M. Eminescu”. Semnătura. 1.09.2004. Chișinău. Bujor Liuba-Drăgostiţa – cântăreaţă, compozitoare, scriitoare CAIE 116 Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Lacrimă de dor / Liuba-Drăgostiţa Bujor. – Ch. : Pontos, 2001. – 208 p. Cu drag Centrului Academic „M. Eminescu”. Semnătura. 1.09.2004. Chișinău. Bujor Liuba-Drăgostiţa – cântăreaţă, compozitoare, scriitoare CAIE 117 Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Mama, tata și eu : [cântece pentru copii] / LiubaDrăgostiţa Bujor. – Ch. : Moldpres, 1999. – 32 p. Pentru Bibl. de Arte! Cu mult drag, L. Bujor. 15 septembrie, 2004. Cititorilor bibliotecii „Ovidius”. Cu drag Drăgostiţa Bujor. Bujor Liuba-Drăgostiţa – cântăreaţă, compozitoare, scriitoare Bibl. de Arte, Bibl. „Ovidius” 118 Bulat, Eugenia. De dor de voi / Eugenia Bulat. – Bistriţa : Mesagerul, 2002. – 73 p. Bibliotecii publice „Ovidius” și cititorilor ei cu tot dragul, de la autor. Bulat Eugenia. 18.03.2003. Bulat Eugenia – scriitoare, redactor-șef al revistei „Clipa Siderală”, președintele cenaclului „Iulia Hasdeu” Bibl. „Ovidius” 119 Bulat, Eugenia. Erupţia rostirii sau Generaţia Clipei Siderale : Ideea naţională. Poezia / Eugenia Bulat. – Ch. : Prag-3, 2005. – 200 p. : il. Bibliotecii Centrului Academic „M. Eminescu”. E. Bulat. 2005. Aceste file nu sunt altceva decât un bocet al meu, asupra Harului de care abundă mult stăpânita Basarabie... Cititorilor Bibliotecii „Ovidius”. Cu toată dragostea, din partea autoarei. Bulat Eugenia. 13.04.2005.

50

Pentru Bibl. „Transilvania” și cititorii ei, aceste reverberate dureri basarabene în cei care vin. Cu tot dragul, E. Bulat, Chișinău, 30.03.2006. Bulat Eugenia – scriitoare, redactor-șef al revistei „Clipa Siderală”, președintele cenaclului „Iulia Hasdeu” CAIE, Bibl. „Ovidius”, Bibl. „Transilvania” 120 Bulat, Eugenia. Scrisori de dragoste din Orașul Libertăţii : poeme / Eugenia Bulat. – Ch. : [s. n.], 2002. – 68 p. Dnei Elena Dabija, cu drag și cu urări de prosperare pentru tot ce înfăptuiește și dorește să înfăptuiască Centrul „Eminescu” în numele Românismului în Basarabia. 25.11.2002. Eugenia Bulat. Pentru Centrul de Cultură „Mihai Eminescu”. Cu admiraţie pentru misiunea sacră pe care o are de înfăptuit în terra Basarabiei în numele salvării noastre prin religia românismului. Doamne – ajută în continuare ! Cu drag, Eugenia Bulat. 25.11.2002. Bibliotecii publice „Ovidius” și cititorilor ei, drept argument că Basarabia, nu are vocaţia sinuciderii, cel puţin prin noua generaţie. Cu tot dragul Eugenia Bulat. 18.03.2003. Bulat Eugenia – scriitoare, redactor-șef al revistei „Clipa Siderală”, președintele cenaclului „Iulia Hasdeu” CAIE, Bibl. „Ovidius” 121 Bulat, Eugenia. Stalactite : versuri / Eugenia Bulat. – Ch. : Universul, 2002. – 116 p. Centrului Academic „Mihai Eminescu”, cu urări de prosperare în numele Culturii Românești din Basarabia înstrăinată de Ţară. Eugenia Bulat. Chișinău, 5.04.2002. Bibliotecii Publice „Ovidius” și cititorilor ei, cu cele mai bune gânduri din partea autoarei. Bulat Eugenia. 17.03.2003. ...Ori de câte ori vin la Bibl. Publică „O. Ghibu”, după o carte, după o vorbă de suflet la o manifestare sau să desfășor activitatea Cenaclului literar „Iulia Hasdeu” de pe lângă Revista „Clipa Siderală”, redescopăr aici, în această citadelă a românismului din Basarabia înstrăinată, o atmosferă spirituală aparte, similară celeia de la Casa Pogor, despre care scria Titu Maiorescu: „ ...Și se formase astfel o atmosferă de preocupări curat intelectuale, care fără voie și pe nesimţite ajunsese a stăpâni pe toţi, așa încât orele petrecute (...) la Junimea stăteau în cel mai mare contrast cu viaţa de toate zilele, era o lume aparte, un vis al intelegenţei libere”... și știu: atât timp, cât avem în Basarabia asemenea lăcașe de cultură, dăruite de D-zeu și prin sufletul Mare al celora care le patronează, vom dăinui ca Neam. Har și prosperare! Eugenia Bulat, Clipa siderală, Chișinău, 5 aprilie 2002. Bibliotecii “Transilvania” și cititorilor ei, cu cele mai bune gânduri, urări de sănătate și prosperare. Credinţă! Verticalitate! Și Iubire de Neam! E. Bulat, Chișinău, 29.08.2002. 51


Bibliotecii „Hasdeu” cu urări de cititori Mari! E. Bulat, 5 aprilie 2002. Bulat Eugenia – scriitoare, redactor-șef al revistei „Clipa Siderală”, președintele cenaclului „Iulia Hasdeu” CAIE, Bibl. „Ovidius”, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Transilvania”, Sediul Central

Eminentului scriitor Mihai Cimpoi – Secretarul Uniunii Scriitorilor din Basarabia. Cu salut cordial. Bulgăr Gh. Chișinău. 29.08.1990. Bulgăr Gheorghe – scriitor, lingvist (România) CAIE

122 Bulat, Virgil. Metaintarsii / Virgil Bulat. – Cluj-Napoca : Napoca Star, 2005. – 67 p. Colegului Ianoș Ţurcanu, felicitându-l pentru „inimometrul” său admirabil, pe care îl simt măsurîndu-mi și mie trăiri, idei – Virgil Bulat. Cluj, 2 septembrie 2005 – deci îndată după scurta vizită la Chișinău. Bulat Virgil – scriitor (Cluj-Napoca, România) Bibl. „Târgoviște”

127 Bulic, Ileana-Dorina. „Profesorul Știe-Tot” : rubrică în emisiunea „Univers școlar” a Postului de Radioteleviziune a Serbiei / Ileana-Dorina Bulic ; ed. îngrijită de Lucian Marina. – Novi Sad : [s. n.], 1977. – 104 p. Pentru Domnul academician Mihai Cimpoi. Cu deosebit respect și sentimente alese, Lucian Marina (care a îngrijit ediţia) Iași, Bolta Rece, 14 octombrie, 1997. Marina Lucian –scriitor, redactor (România) CAIE

123 Bulat, Virgil. Metaintarsii în mezopunct : poeme = Métaentaelles dans le mésopoint : poèmes = Metaintersias in the mesopoint : poems / Virgil Bulat. – Oradea : Cogito, 2006. – 448 p. – Ed. multilingvă. Bibliotecii și sensibilei doamne Parascovia Onciu, gazdă atâtor memorabile momente la „Transilvania”, în semn de preţuire, cu alese urări Virgil Bulat, Chișinău, octombrie 2006. Bulat Virgil – scriitor (Cluj-Napoca, România) Bibl. „Transilvania”

128 Buluţă, Gheorghe. Galeria bibliologilor români : portr. / Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu ; coord. : dr. Victor Petrescu. – Târgoviște : Bibliotheca, 2003. – 96 p. Cititorilor, precum și colegilor care lucrează în bibliotecile de peste Prut, aceste microportrete ale unor bibliologi români din toate timpurile împreună cu consideraţia autorului. Târgoviște, 24 februarie 2004. Buluţă Gheorghe – bibliolog, scriitor (București, România) Petrescu Victor – bibliolog, scriitor (Târgoviște, România) CID „Chișinău”

124 Bulat, Virgil. Mezopunct / Virgil Bulat. – Oradea : Cogito ; Maison d’Editions ; Publishing House, 2002. – 120 p. Colegului întru melos și gînd Ianoș Ţurcanu, alesele urări de bine ale lui Virgil Bulat. August 2003, Chișinău. Bulat Virgil – scriitor (Cluj-Napoca, România) Bibl. „Târgoviște” 125 Bulat, Virgil. Synopsis / Virgil Bulat. – Oradea : Cogito, 2003. – 85 p. Poetului Ianoș Ţurcanu, cu gratitudine pentru frumuseţea nebănuitei sale solidarităţi spirituale, alături de cele mai calde urări de mai bine – Chișinău, August 2003. Bulat Virgil – scriitor (Cluj-Napoca, România) Bibl. „Târgoviște” 126 Bulgăr, Gh. Eminescu : coordonate istorice și stilistice ale operei / Gh. Bulgăr. – Iași : Junimea, 1980. – 189 p. – (Eminesciana-21). Colegului Mihai Cimpoi, eminent critic literar și exeget subtil al lui Eminescu. Bulgăr Gh. 18.04.1981.

52

129 Buluţă, Gheorghe. Scurtă istorie a bibliotecilor din România / Gheorghe Buluţă. – București : Ed. Enciclopedică, 2000. – 240 p. De la autor, doamnei Lidia Kulikovski, transmisă de la Traian Brad la 31 august 2001, Chișinău. Brad Traian – bibliolog (Cluj-Napoca, România) Buluţă Georghe – bibliolog, scriitor (București, România) Sediul Central 130 Burac, Andrei. Flacăra din vechile oglinzi / Andrei Burac. – Bucuresti : Viitorul românesc, 2005. – 151 p. Cititorilor mei. Cu speranţă.... Burac Andrei. 21.05.2006. Burac Andrei – poet, eseist Bibl. „Ovidius” 131 Burac, Victor. Drept bancar : curs de lecţii / Victor Burac. – Ch. : [s. n.], 2001. – 784 p.

53


Marianei Alecsandri, colegului de breaslă, cu respect de la autor. Burac Victor. 3 martie 2001. Burac Victor – lector universitar Sediul Central 132 Burghiu, Iacob. Rup spice duminica : versuri / Iacob Burghiu ; cop., prez. graf. : Oleg Panfil. – Ch. : F.E.P.”Tipografia Centrală”, 2001. – 320 p. : il. Dragi cititori ai Bibliotecii municipale „Târgoviște” – Dumnezeu să vă aibă în pază! 4 aprilie 2002. Pentru Bibl. “Maramureș”. 13-X-2001. Burghiu Iacob (1941-2005) – poet, prozator, regizor, scenarist, om politic Bibl. „Târgoviște”, Bibl. „Maramureș” 133 Burghiu, Iacob. Soră lume : povestiri, eseuri / Iacob Burghiu. – Ch. : [s. n.], 2001(Tipografia Centrală). – 480 p. Cititorilor Bibliotecii „Mihai Eminescu” – multă sănătate, fericire și prosperitate! Semnătura autorului. 27. 09. 2001. Cu drag pentru cititorii de la Bibl. „Ovidius”. Burghiu Iacob. 20.08.2001 Cititorilor de la Bibl. „I. Mangher” – multă sănătate, ferecire și prosperare! I. Burghiu, 27 septembrie, 2001. Pentru Bibl. “Maramureș”. 13. 10. 2001. Cititorilor Bibliotecii de Arte – multă sănătate, fericire și prosperitate! I. Burghiu. 27 septembrie, 2001. Burghiu Iacob (1941-2005) – poet, prozator, regizor, scenarist, om politic CAIE, Bibl. „Ovidius”, Bibl. „I. Mangher”, Bibl. „Maramureș”, Bibl. de Arte 134 Busuioc, Aureliu. Lătrând la lună : roman / Aureliu Busuioc. – Ch. : ARC, 1997. – 141 p. Doamnei Elena Dabija – cu cele mai calde și sincere sentimente – Aureliu Busuioc. Busuioc Aureliu – poet, prozator, dramaturg, traducător CAIE 135 Busuioc, Nicolae. Cetatea gânditoare / Nicolae Busuioc. – Iași : Cronica, 2005. – 400 p. Prestigioasei Biblioteci „Onisifor Ghibu” din Chișinău și cititorilor ei, cu urări de lectură plăcută și interesantă, e dată cu omagiul autorului pentru minunatele Bibliotecare de aici. 05.04.2006. Busuioc Nicolae – scriitor, fost director al Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” (Iași, România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 54

136 Busuioc, Nicolae. Fascinaţii : Drumuri și cărţi / Nicolae Busuioc. – Iași : Omnia, 1995. – 178 p. Distinsului academician, acest volum în semn de mare prietenie și consideraţie. Nicolae Busuioc. Iași, 1995. Busuioc Nicolae – scriitor, fost director al Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” (Iași, România) CAIE 137 Busuioc, Nicolae. Scriitori și publiciști ieșeni contemporani : dicţ. / Nicolae Busuioc. – Ed. a 2-a, rev. și adăugită. – Iași : Vasiliana 98, 2002. – 455 p. Prestigioasei Biblioteci „B.P. Hasdeu”, colectivului și coordonatorului lui, Doamna directoare Lidia Kulikovski, urările de bine și de viaţă lungă întru fericirea de spirit a cititorilor ei, N. Busuioc. La 125 ani, oct. 2002, Chișinău. Cititorilor Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, prestigioasă instituţie de cultură din Chișinău, urări de lectură temeinică. N. Busuioc, octombrie, 2002. Busuioc Nicolae – scriitor, fost director al Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” (Iași, România) CID „Chișinău”, Sediul Central 138 Butnaru, Leo. Ceasornicul din măr : (povestiri pentru copii) / Leo Butnaru. – Deva : EMIA, 2002. – 23 p. Pentru minunata Bibliotecă „Onisifor Ghibu” și bunele ei gospodine, deopotrivă pentru curioșii și isteţii ei cititori de la 7 la ... 70 de anișori – dragostea și atașamentul sufletesc ale lui Leo Butnaru. 14.04.2002. Butnaru Leo – scriitor, traducător Bibl. „Onisifor Ghibu” 139 Butnaru, Leo. Lampa și oglinda / Leo Butnaru. – Ch. : Cartier, 2001. – 304 p. Pentru Fratele /confratele Pavel Balmuș – atașament sufletesc și o consideraţie pentru strădaniile sale întru dăinuire și de spirit și verb românesc. Leo Butnaru. 22.11.2001. Butnaru Leo – scriitor, traducător CNH 140 Butură, Valer. Străvechi mărturii de civilizaţie românească : Transilvania - Studiu etnologic / Valer Butură. – București : Ed. Știinţifică și Enciclopedică, 1989. – 402 p. Distinsei familii Mihai Cimpoi în amintirea vizitei la Alba-Iulia. Iacob Mâza. 24 august 1993. Mâza Iacob – profesor (România) CAIE 55


141 Buzași, Ion. Eminescu și Blajul / Ion Buzași. – București : Iriana, 1994. – 139 p. Domnului Mihai Cimpoi, eruditul eminescolog, un semn de preţuire și dragoste din „Mica Romă” a lui Eminescu, Ion Buzași. Blaj, aug. 1995. Buzași Ion – scriitor, bibliotecar (Bibl. documentară „Timotei Cipariu” (Blaj, România) CAIE 142 Buzilă, Boris. Din istoria vieţii bisericești din Basarabia (1812-1918 : 19181944) / Boris Buzilă ; cuvânt-înainte de dr. Antonie Plămădeală. – București : Ed. Fundaţiei Culturale Române ; Ch. : Știinţa, 1996. – 376 p. Domnului Mihai Cimpoi, această „Cronică sumară”, neînfrumuseţată a unei lumi de altă dată, văzută „cum a fost și cum ar trebui să fie”, pentru cunoașterea ei și a autorului cărţii... Cu aleasă preţuire, Boris Buzilă. Iunie 1997. Buzilă Boris – scriitor, istoric CAIE 143 Byron, George Gordon. Opere. Vol. 3. Poezia (Don Juan) / George Gordon Byron ; trad. de A. Covaci ; postf. de Dan Grigorescu ; note de Lia-Maria Pop ; ed. îngrijită de Dan Grigorescu, Lia-Maria Pop. – București : Univers, 1987. – 688 p. Lui Mihai Cimpoi, a doua dedicaţie, pe aceeași carte, uitată la București, într-o seară, ori de dânsul, ori de cel care cu dragoste semnează. Urmează semnătura lui Aurel Covaci, traducătorul volumului. Iunie, 1990. Covaci Aurel – scriitor, traducător (România) CAIE 144 Caion. Moravuri antice și contemporane / Caion (Ionescu Constantin A.). – București : Floare albastră, 2004. – 256 p. Se oferă dlui Pavel Balmuș o rânduire a textelor și studiilor unui mare gazetar, susţinută de o istorie devenită legendă și exemplu. Doina Rizea. 4 august 2006. Rizea Doina – antologatorul ediţiei CNH 145 Calabadău, Sava. Satul Aluatu : monografie / Sava Calabadău. – Ch. : Pontos, 2006. – 528 p. Donaţie: Vasile Petre, Sava Calabadău. 2006. Pentru Bibl. „ALBA-IULIA” / RNR / 25 octombrie 2006. Donaţie de la Sava Calabadău, autor și Vasile Petrea, sponsor. Calabadău Sava – pictor, membru al UAP din Republica Moldova Petrea Vasile – businessman Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Alba Iulia” 56

146 Calafeteanu, A. Curentele poetice moderne române ale secolului XX / A. Calafeteanu. – București : Romfel, [s. a.]. – 374 p. Cu stimă pentru cititorii și lucrătorii Bibliotecii „Onisifor Ghibu”. 13.04.2005. Calafeteanu A. – scriitor, critic și istoric literar (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 147 Calafeteanu, A. Patimă și vis : roman / A. Calafeteanu. – București : Romfel, 1997. – 384 p. Domnului academician Mihai Cimpoi, cu toată simpatia și prietenia autorului. Semnătura. 26.05.1998. Calafeteanu A. – scriitor, critic și istoric literar (România) CAIE 148 Calamanciuc, Gheorghe. Caprele verzi / Gheorghe Calamanciuc. – Ch. : ARC, 1998. – 122 p. Pentru Bibl. „Ovidius” cu toată consideraţia. Calamanciuc Gheorghe. 05.05.1999. Calamanciuc Gheorghe – poet Bibl. „Ovidius” 149 Calamanciuc, Gheorghe. Toamnele lui Adam / Gheorghe Calamanciuc. – Timișoara : Augusta ; Art press, 2004. – 109 p. Poetului în aforisme Ianoș Ţurcanu, cu plăcerea de a-i încredinţa să parcurgă aceste „toamne”. 22.04.2004. Gh. Calamanciuc. Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, de care mă vor lega amintiri dintre cele mai frumoase. Calamanciuc Gh., 22 aprilie 2004. Calamanciuc Gheorghe – poet Bibl. „Târgoviște”, Sediul Central 150 Candrea, I.-A. Dicţionarul etimologic al limbii române : elementele latine : (A putea) / I.-A.Candrea, Ov. Densusianu. – București : Paralela 45, 2003. – 262 p. Donaţie pentru Centrul Naţional de Hasdeulogie, Zamfira Mihail, 0ctombrie 2006. Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor, profesor universitar (România) CNH 151 Caracostea, D. Arta cuvântului la Eminescu / D. Caracostea. – Iași : Junimea, 1980. – 485 p. – (Eminesciana-22). Mihai Drăgan pentru Mihai Cimpoi, 14 octombrie 1980. Drăgan Mihai – profesor universitar, istoric literar (România) CAIE 57


152 Caraghiaur, Eugen. Meteoriţi : poeme din Canada / Eugen Caraghiaur ; pref. de Ioan Adam. – Deva : Mileniul Trei, 1990. – 85 p. Prietenului M. Cimpoi, academician și critic literar basarabean. Cu preţuire Eugen Caraghiaur. 25.11 1995. Caraghiaur Eugen – poet de origine română, stabilit în Canada CAIE 153 Caraghiaur, Eugen Enea. Cântece de alean / Eugen Enea Caraghiaur. – București : Semne, 2005. – 84 p. Bibliotecii Alba Iulia, Dnei Directoare Ileana Roșca spre amintire și mult respect din partea autorului, Eugen de Panciu Caraghiaur, 19 iunie 2006. Caraghiaur Eugen Enea – poet de origine română, stabilit în Canada Bibl. „Alba Iulia”] 154 Caranfil, Ninela. Tăcerea de până la cuvânt / Ninela Caranfil. – Ch. : Iulian, 2005. – 463 p. Pentru Bibl. Lomonosov – cu drag. Ninela Caranfil. 4.11.05. Domnului Ianoș Ţurcanu – un zbuciumat incurabil mai mult poet decât doctor, care prin opera-i este un tămăduitor al sufletului. Cu drag, Ninela Caranfil 17.01.06. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” – o citadelă a românismului – în credinţa că ne-am trăit cinstit și frumos segmentul oferit de Istorie. Cu drag și recunoștinţă, Ninela Caranfil. 04.11.2005. Bibliotecii „Transilvania”, cu drag, pentru frumoasele realizări întru cultură și românism. Cu admiraţie, Ninela Caranfil, 07.11.2005. Caranfil Ninela – actriţă la Teatrul Naţional „M. Eminescu”, Artistă Emerită Bibl. „M.V. Lomonosov”, Bibl. „Târgoviște”, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Transilvania” 155 Caras-Cumpenici, Maria. Cuvântul din capul mesei / Maria Caras-Cumpenici ; cop. , graf. : Lina Sălcuţanu-Găină. – Ch. : Bons Offices, 2004. – 80 p. Bibliotecii „Alba Iulia” din Chișinău – să așeze și acest cuvânt în capul mesei – întru dăinuirea a tot ce este durabil în sfânta noastră Basarabie. Cu drag de voi, cititori fideli și harnici Biblotecari, Ion Găină, îngrijitorul acestei plachete. 27. X. 2005. Găină Ion – pedagog, poet Bibl. „Alba Iulia” 156 Carp, Oleg. Drumul de plastilină : [nuvele] / Oleg Carp. – Ch. : ARC, 2003. – 72 p. Pentru Bibl. „Hasdeu” de la autor. Carp. Domnului Ianoș Ţurcanu cu admiraţie și respect de la Carp. Carp Oleg – scriitor Sediul Central, Bibl. „Târgoviște” 58

157 Carrocci, Amedeo. Eseuri / Amedeo Carrocci. – Ch. : GrafiCart, 2003. – 143 p. : il. Pentru Centrul Academic Eminescu. Cu respect din partea autorului. Semnătura. 24.07.2003. Pentru Bibl. „Transilvania” din partea autorului 25.07.2003. Cu respect din partea autorului cu speranţa în viitor. 24.VII.03. Pentru Bibl. Maramureș cu stimă și respect din partea autorului. 19.02.2003 Carrocci Amedeo – scriitor, politolog (Italia) CAIE, Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Târgoviște”, Bibl. „Maramureș” 158 Carrocci, Amedeo. Moldova din imaginaţia mea = Молдова в моём представлении / Amedeo Carrocci. – Ch. : [s. n.], 2002. – 128 p. – Ed. bilingvă româno-rusă. Pentru Centrul Academic „Mihai Eminescu” din partea autorului. 19.09.2002. Semnătura. Carrocci Amedeo – scriitor, politolog (Italia) CAIE 159 Carrocci, Amedeo. Время без времени = Timpul fără timp = Tempo senza tempo / Amedeo Carrocci ; pref. de Iulian Filip, Varvara Buzilă. – Ch. : GrafiCart, 2005. – 104 p. : foto. – Ed. multilingvă. Pentru Centrul Academic „M. Eminescu” cu stimă și respect din partea autorului. Amedeo Carrocci. 8.02.2005. Pentru Bibl. Publică de Drept cu respect din partea autorului. 7 februarie 2005. (transmisă Sediului Central) Carrocci Amedeo – scriitor, politolog (Italia) CAIE, Sediul Central 160 Carrocci, Amedeo. Wood of Moldova / Amedeo Carrocci. – Ch. : Graficart, 2005. – 52 p. ; foto. – În lb. engl. Per il centro internazionale „M. Eminescu” con grande sentimento di ammirazione. 21/3/2005. Carrocci Amedeo – scriitor, politolog (Italia) CAIE 161 Cașu, Igor. „Politica naţională” în Moldova sovietică (1944- 1989) / Igor Cașu. – Ch. : Cartididact, 2000. – 213 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău din partea autorului. 11.06.01. Cașu Igor – istoric Bibl. „Onisifor Ghibu”

59


162 Cataramă, V. I. Sufletul Junumii : Vasile Pogor. / V. I. Cataramă. – Iași : Institutul românesc de arte grafice „Bravo”, 1942. – 107 p. Domniei sale domnului Augustin Z. N. Pop – omagiu din partea autorului V. I. Cataramă. Cataramă V. I. – istoric literar (Iași, România) CNH 163 Cazimir, Ștefan. Stelele cardinale : eseu despre Eminescu / Ștefan Cazimir. – București : Eminescu, 1975. – 141 p. Lui Emil Codău. Cu caldă dragoste frăţească. Cazimir Ștefan. 22 octombrie 1980. Cazimir Ștefan – scriitor, lingvist, om politic CAIE 164 Căldare, Valeriu. Teste la istoria antică / Valeriu Căldare, Elena Muraru. – Ch. : CE USM, 2003. – 212 p. Utilizatorilor bibliotecii municipale „B.P. Hasdeu”. Căldare Valeriu – profesor, istoric Sediul Central 165 Călinescu, G. Opera lui Mihai Eminescu. Vol. I. Filosofia teoretică, filosofia practică / G. Călinescu. – București : Cultura Naţională, [s. a.]. – 222 p. Semnătura dlui Ș. Voroncă. Bibl. „OCTAVIAN”. Proprietar Șerban O. Voroncă. Voroncă Șerban – proprietarul Bibl. „Octavian” CAIE 166 Călinescu, G. Viaţa lui Mihai Eminescu / G. Călinescu. – București : Eminescu, 1973. – 373 p. Donez acest volum Uniunii Scriitorilor din Moldova. Chișinău, 14.08.1992. Autograf anonim CAIE 167 Căpăţină, Olga. Colind afgan / Olga Căpăţină. – Ch. : Pontos, 2002. – 128 p. : il. Pentru Bibl. Municipală B.P. Hasdeu cu multă dragoste. Căpăţină, 26 mai 2003. Căpăţină Olga – scriitoare Sediul Central

60

168 Căpăţină, Olga. Tristeţea ochilor de cerb : versuri / Olga Căpăţină. – Ch. : Pontos, 2002. – 79 p. Cu mult respect cititorilor, împătimiţilor de credinţă și speranţă. Căpăţină Olga 21.10.2002. Cu multă dragoste pentru cititorii Bibliotecii municipale B.P. Hasdeu. O. Căpăţină, 21 octombrie 2002. Căpăţină Olga – scriitoare Bibl. „Ovidius”, Sediul Central 169 Căpiţă, Ionel. Dragoste și neîmpăcare : poezii / Ionel Căpiţă. – Ch. : TrigrafTipar, 2002. – 192 p. Și cât frecventăm Bibl. „Transilvania” , să nu uităm și de transilvăneni, căci și la greu transilvănenii au împărtășit amarul cu noi. Ionel Căpiţă, Chișinău, 20.05.2006. Donaţie Bibliotecii de Arte – Chișinău, prin intermediul lui Vlad Pohilă. 11 octombrie, 2006. Căpiţă Ionel – scriitor Pohilă Vlad – ziarist Bibl. „Transilvania”, Bibl. de Arte 170 Cărăuș, Tamara. Efectul Menard. Rescrierea postmodernă : perspective etice / Tamara Cărăuș. – Pitești : Paralela 45, 2003. – 204 p. Cu recunoștinţă pentru Bibl. „Onisifor Ghibu” pe care am frecventat-o cu pasiune în anii studenţiei și cu speranţa că această carte va fi utilă potenţialilor cititori. 16.09.2005. Cărăuș Tamara – eseistă, doctor în filologie Bibl. „Onisifor Ghibu” 171 Cărpinișianu, Radu. Lucian Blaga și medicina : st. și cercet. de istoria medicinei și farmaciei / Radu Cărpinișianu. – Sebeș : [s. n.], 2000. – 172 p. Donată de autor bibliotecii „Alba Iulia” din Chișinău la ediţia a XXI-a a Festivalului „Lucian Blaga”. Lancrăm, Sebeș, 5. V. 2000, R. Cărpinișianu. Cărpinișianu Radu – medic, scriitor (România) Bibl. „Alba Iulia” 172 Cărpinișianu, Radu. Pranayama – gimnastica pentru sănătate și viaţă îndelungată / Radu Cărpinișianu. – Alba Iulia : [s. n.], 2003. – 85 p. : il. Din partea autorului pentru Bibl. Alba Iulia din Chișinău. 10. V. 2003. Semnătura. Cărpinișianu Radu – medic, scriitor (România) Bibl. „Alba Iulia”

61


173 Cândea, Virgil. Mărturii românești peste hotare : mică enciclopedie de creaţii românești și de izvoare despre români în colecţii din străinătate. Vol. 1. Albania-Grecia / Virgil Cândea. – București : Ed. Enciclopedică, 1991. – 602 p. : il. Vlad Tudose, grafician, și mama sa Lidia Ungureanu, poetă, dăruiesc acest volum Centrului știinţific „Eminescu” din Chișinău. 7.09.2000. Tudose Vlad – grafician Ungureanu Lidia – poetă CAIE 174 Cârlugea, Zenovie. Brâncuși – azi / Zenovie Cârlugea. – București : Ed. Ministerului de Interne, 2000. – 195 p. Pentru Bibl. „Alba Iulia” din Chișinău și minunaţii ei cititori, prin distinsa dnă Elena Roșca, din partea autorului. Z. Cârlugea, 12 mai 2002, Sebeș. Cârlugea Zenovie – scriitor (România) Bibl. „Alba Iulia” 175 Cârlugea, Zenovie. Ochiul înrourat / Zenovie Cârlugea. – Târgu-Jiu : Heliopolis, 1999. – 96 p. Pentru minunaţii cititori ai Bibliotecii „Alba Iulia” din Chișinău, prin distinsa dnă Elena Roșca, din partea autorului. Z. Cârlugea, 12 mai 2002, Sebeș. Cârlugea Zenovie – scriitor (România) Bibl. „Alba Iulia” 176 Cârlugea, Zenovie. Poezia lui Lucian Blaga / Zenovie Cârlugea. – TârguJiu : Ed. Alexandru Ștefulescu, 1995. – 95 p. Pentru Bibl. „Alba Iulia” din Chișinău cu salutări și omagii confrăţene de la Z. Cârlugea, 12 mai 2002, Sebeș-Alba. Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, Ediţia a XXII-a. Cârlugea Zenovie – scriitor (România) Bibl. „Alba Iulia” 177 Ceaicovschi-Mereșanu, Gleb. Mihail Bârcă, compozitor și dirijor / Gleb Ceaicovschi-Mereșanu. – Ch. : Știinţa, 1995. – 124 p. Bibliotecii de Arte de la autor. 23 noiembrie, 1995. Ceaicovschi-Mereșanu Gleb – compozitor, muzicolog Bibl. de Arte 178 Cemârtan, Romeo. Cazul Mitropoliei Basarabiei – interferenţe politice și religioase / Romeo Cemârtan. – Ch. : Alfa, 2004. – 110 p. Bibliotecii Hasdeu, cititorilor cu stimă și respect, și un Doamne ajută de la Romeo Cemârtan. 22 iunie 2006. Cemârtan Romeo – doctor în teologie ortodoxă, publicist Sediul Central 62

179 Cepoi, Ion. Scrisori de la Mila O... / Ion Cepoi. – Târgu-Jiu : [s. n.], 1996. – 60 p. Domnului Cimpoi admiraţia și respectul fiului unei bucovinence născută la Cernăuţi și refugiată în Gorj, acum 56 de ani. 13 decembrie 1997. Ion Cepoi. Cepoi Ion – scriitor (România) CAIE 180 Cernica, Doina. Fetiţa și broasca ţestoasă = La petite fille et la tortue / Doina Cernica. – Timișoara : Augusta, 2003. – 98 p. – Ed. bilingvă româno-franceză. Scriitorului Ianoș Ţurcanu în numele iubirii pentru poveste ... Doina Cernica. Chișinău, 22 aprilie 2004. Pentru cititorii Bibliotecii „B.P. Hasdeu”. Doina Cernica, Chișinău, 22 aprilie 2004. Cernica Doina – ziaristă, traducătoare, scriitoare (România) Bibl. „Târgoviște”, Sediul Central 181 Chiciuc, Galina. Gravură pe fronton : versuri / Galina Chiciuc. – Ch. : Iulian, 1997. – 116 p. Un gest de respect și iubire Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău. Urări de bine, sănătate și prosperitate. 10.08.2005. Chiciuc Galina – poetă Bibl. „Onisifor Ghibu” 182 Chicu, Aurelia. Dicţionar explicativ la educaţia plastică / Aurelia Chicu. – Ch. : Cartdidact, 2004. – 40 p. „Ochiul are nevoie de culoare, așa cum are nevoie de lumină...” 01.03.06. Semnătura. Chicu Aurelia – profesor de liceu Bibl. „Alba Iulia” 183 Chifane-Drăgușani, Constantin. Taifunul Fotbal 2002 în Extremul Orient : însemnări de călătorie din Japonia, Coreea de Sud, China, Hong Kong / Constantin Chifane-Drăgușani. – București : [s. n.], 2002. – 512 p. : il. Ofer acest exemplar – și alte câteva titluri – cititorilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău, ca un fel de introducere în lumea fascinantă, mai puţin cunoscută a Extremului Orient. Chifane C., 23 aprilie 2003. Chifane-Drăgușani Constantin – jurnalist (România) Sediul Central

63


184 Chiriac, Ion. Curge frigul : balade / Ion Chiriac. – Ch. : [s. n.], 1998. – 48 p. Frumoasei Doamne Elena Dabija cu respect, urări de bine, sănătate și împliniri. Ion Chiriac. 29.09.2000. Bibliotecii „Alba Iulia”, unde este Cuvântul descifrat pentru ochii voștri. 08.11.2001, Ion Chiriac. Chiriac Ion – scriitor, medic CAIE, Bibl. „Alba Iulia”

189 Cibotaru, Mihail Gh. Eclipsa : Din destăinuirile unui deportat / Mihail Gh. Cibotaru. – Timișoara : Artpress, 2005. – 268 p. Mult stimatei dne Lidia Kulikovski, regina truditoare a unui din tezaurele spirituale naţionale – care este Măria Sa CARTEA – cu simpatia, preţuirea și respectul de totdeauna, din partea autorului. Cu drag și sinceritate Cibotaru. 13 aprilie, 2005. Cibotaru Mihail Gh. – publicist, prozator, dramaturg Sediul Central

185 Chiriac, Ion. Eva / Ion Chiriac. – Ch. : [s. n.], 2001. – 22 p. Bibliotecii „Alba Iulia”, ca din mugurii speranţelor noastre să se facă numai realitofolii albe. 07.11.2001, Ion Chiriac. Chiriac Ion – medic, poet Bibl. „Alba Iulia”

190 Cifor, Lucia. Mihai Eminescu prin câteva cuvinte-cheie / Lucia Cifor. – Iași : FIDES, 2000. – 143 p. Doamnei Valentina Butnaru, cu înaltă consideraţie pentru întreaga activitate a Domniei Sale și cu bucuria de a o fi cunoscut. Ianuarie 2001. Semnătura autoarei. Societatea „Limba noastră cea română”. Donaţie. Cifor Lucia – scriitoare Societatea „Limba noastră cea română” CAIE

186 Chirică-Tesa, Elena. Cântec de la Marea Neagră / Elena Chirică-Tesa. – Constanţa : Muntenia-Leda, 2001. – 101 p. Cititorilor Bibliotecii „Ovidius” din Chișinău și iubitorilor de cântec popular dobrogean, această carte sper să vă aducă un strop de lumină în inimă. Chirică-Tesa Elena. 10.10.2002. Chirică-Tesa Elena – muzicolog (România) Bibl. „Ovidius” 187 Chirtoagă, Ion. Din istoria Moldovei de Sud-Est până în anii '30 ai sec. al XIX-lea / Ion Chirtoagă. – Ch. : Museum, 2004. – 224 p. Ofer cu mare plăcere cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” această carte elaborată în perioada când lua amploare mișcarea de eliberare naţională a românilor din stânga Prutului, care a și făcut posibil apariţia sus-numitei instituţii culturale din Basarabia. Doresc ca inimoșii angajaţi și cititorii Bibliotecii să menţină spiritul unităţii naţionale românești din Basarabia cum au făcut strămoșii noștri descriși în această carte. 10.06.2005. Chirtoagă Ion – istoric Bibl. „Onisifor Ghibu” 188 Chwin, Stefan. Doctor Hanemann / Stefan Chwin. – București : Ed. Paralela 45, 2004. – 214 p. Pentru cititorii Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, constanţi în dragostea lor de Carte – de la autor. 15.XI. 2004. Chwin Stefan – scriitor (Polonia) Bibl. „Onisifor Ghibu”

64

191 Cimpoi, Mihai. Brâncuși, poet al ne-sfârșirii : eseu / Mihai Cimpoi. – Ch. : F.E.P. “Tipografia Centrală”, 2001. – 120 p. Bibliotecii “Maramureș” cu urarea Într-un ceas bun! Mihai Cimpoi. 13. X. 2001. Mihai Cimpoi pentru Bibl. de Arte, 11 octombrie, 2001. * Cimpoi Mihai – critic, istoric literar, președintele US din Moldova filosof al culturii, membru de onoare al Academiei Române, membru titular al AȘM, membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Organizaţiei Mondiale a Scriitorilor (PEN-Club) Bibl. „Maramureș” Bibl. de Arte 192 Cimpoi, Mihai. Critice : [în 5 vol.] / Mihai Cimpoi. – Craiova : Fundaţia „Scrisul Românesc”, 2001-2005. Vol. 1 : Fierăria lui Iocan, 2001. – 206 p. Pentru Bibl. „O. Ghibu”. 19.XI.2004. Vol. 2 : Centrul și marginea, 2002. – 194 p. Pentru Bibl. „O. Ghibu”. 19.XI.2004. Vol. 4 : Demonul recitirii, 2004. – 255 p. Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cu urări de ani rodnici, Mihai Cimpoi. 3 ianuarie 2005. Cimpoi Mihai – critic, istoric literar Sediul Central, Bibl. „Onisifor Ghibu” *

În descrierile ce urmează se va utiliza menţiunea: Cimpoi Mihai – critic, istoric literar

65


193 Cimpoi, Mihai. Esenţa Fiinţei / Mihai Cimpoi. – Ch. : Gunivas, 2003. – 280 p. Bibliotecii „Ovidius” cu dragostea eminesciană a lui Mihai Cimpoi. Cimpoi Mihai. 09.12.2003. Cimpoi Mihai – critic, istoric literar Bibl. „Ovidius”

Domnului Ianoș Ţurcanu întru reîntregirea și prosperarea neamului Românesc. August 2002. Ciobanu Anatol – poet, ziarist și animator cultural Bibl. „Târgoviște”

194 Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia / Mihai Cimpoi. – Ed. a 2-a, rev. și adăugită. – Ch. : ARC, 1997. – 432 p. Donaţie A. Hropotinschi. 08.04.2005. Hropotinschi Andrei – critic literar Bibl. „Transilvania”

200 Ciobanu, C. Th. Înger în gerunziu : Jurnal itinerant (19 mai-19 noiembrie 1997) / C. Th. Ciobanu. – Bacău : Cartea Românească, 1998. – 200 p. Distinsului critic și eseist Mihai Cimpoi cu o prietenie veche de la C. Th. Ciobanu. București, 3 iunie 1999. Ciobanu C. Th. – publicist (România) CAIE

195 Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia / Mihai Cimpoi. – Ed. a 3-a rev. și adăugită. – București : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 2002. – 431 p. : foto. Centrului Academic Internaţional „M. Eminescu”, această nouă ediţie a Istoriei... cu urări de bine pentru cititori și cercetători, Mihai Cimpoi. 20.IV.2003. Cimpoi Mihai – critic, istoric literar CAIE 196 Cimpoi, Mihai. Plânsul Demiurgului : Noi eseuri despre Eminescu / Mihai Cimpoi. – Iași : Junimea, 1999. – 203 p. Cititorilor Bibliotecii „O. Ghibu”, cu gândurile bune ale lui Mihai Cimpoi. 19.XI.2004. Cimpoi Mihai – critic, istoric literar Bibl. „Onisifor Ghibu” 197 Cimpoi, Mihai. Secolul Bacovia : Stanţe critice despre marginea existenţei / Mihai Cimpoi. – București : Ideea Europeană, 2005. – 175 p. Această carte despre „marginalul” Bacovia pentru Bibl. Centrală Municipală „B.P. Hasdeu” în Săptămîna Luminată. Mihai Cimpoi, 26 aprilie 2006. Cimpoi Mihai – critic, istoric literar Sediul Central 198 Cimpoi, Mihai. Zeul ascuns : microeseuri despre Labirint / Mihai Cimpoi. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 104 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” cu drag Mihai Cimpoi. 16.06.2005. Cimpoi Mihai – critic, istoric literar Bibl. „Onisifor Ghibu” 199 Ciobanu, Anatol. Stînci solare / Anatol Ciobanu. – București : [s. n.], 2002. – 162 p. : il. 66

201 Ciobanu, Viorica-Valeria. Împărăţia florilor. Legende și povești / VioricaValeria Ciobanu. – Ch. : [s. n.], 2006. – 16 p. Cu drag, pentru Bibl. „Ovidius” de la Viorica-Valeria Ciobanu. Ciobanu Viorica-Valeria – elevă în clasa 3 a școlii primare nr. 53 Bibl. „Ovidius” 202 Ciobanu, Vitalie. Anatomia unui faliment geopolitic: Republica Moldova : eseuri / Vitalie Ciobanu. – Iași : Polirom, 2005. – 408 p. Pentru cititorii Bibliotecii „Onisifor Ghibu” – o instituţie de mare prestigiu cultural în partea noastră de România. 28.04.2005. Ciobanu Vitalie – prozator, eseist, critic literar, redactor-șef al revistei „Contrafort” Bibl. „Onisifor Ghibu” 203 Ciobanu, Vitalie. Frica de diferenţă : art., eseuri, cronici lit. / Vitalie Ciobanu. – București : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1999. – 302 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu” în speranţa că-și va găsi publicul potrivit. 23 martie 2000, Chișinău. Ciobanu Vitalie – prozator, eseist, critic literar, redactor-șef al revistei „Contrafort” Bibl. „Onisifor Ghibu” 204 Ciobanu, Vitalie. Valsul pe eșafod : 30 de pretexte literare și un Jurnal la Praga / Vitalie Ciobanu. – Ch. : Cartier, 2001. – 284 p. Pentru Pavel Balmuș ca respect și solidaritate admirându-i tenacitatea și devotamentul pentru cultura română. Vitalie Ciobanu, 20 decembrie 2001. Ciobanu Vitalie – prozator, eseist, critic literar, redactor-șef al revistei „Contrafort” CNH 67


205 Ciobanu-Vieru, Valerian. Popas în Valea Adâncă : reportaje lit. / Valerian Ciobanu-Vieru. – Ch. : Pontos, 2005. – 96 p. – (Col. Pegasus). Acest popas în Valea Adâncă, care nu-i adâncă dacă poposiţi la Cobâlnea, unde-i Stejarul cel mai Bătrân! 21.10.2005. Un popas în valea adâncă și un „potop” de dragoste de la autor. 19 decembrie 2005. Pentru Bibl. „Maramureș”. Când am poposit la cei 5 ani cu „Tentative...” și o miriadă de trandafiri, nu doar cu cinci... Cu drag, Valerian. 17.10.06. Bibliotecii „O. Ghibu” de la autor, cu multă dragoste! 08.07.2005. Ciobanu-Vieru Valerian – scriitor, publicist Bibl. „Ștefan cel Mare”, Sediul Central, Bibl. „Maramureș”, Bibl. „O. Ghibu” 206 Ciobanu-Vieru, Valerian. Potop din senin : proză / Valerian Ciobanu-Vieru ; red. Manole Neagu. – Ch. : Pontos, 2005. – 103 p. Biblioteciii „Târgu-Mureș”, Chișinău. Când nu aveam cartea mea ofeream, „trandafirii iubirii” lui...Bahá’u’lláh. Acum vă ofer „Potop”-ul meu, inspirat de Dumnezeu! Cu dragoste pentru cititorii Dumnevoastră, Valerian Ciobanu. În ziua a 6-a de ianuarie 2006. Potop din senin și… Popas din Valea Adâncă pentru cititorii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Sediul Central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, de la autorul imprevizibil. Să fiţi ambiţioși și să citiţi până la capăt. Valerian Ciobanu. 19 decembrie 2005. Pentru Ianoș Ţurcanu, cu multă dragoste și respect pentru tot ce D-zeu vă ajută să realizaţi. Valerian Ciobanu, care are și gânduri tainice. Dar... încă ne-destăinuite. 15-16 octombrie 2005. O, prietene, cititor al bibliotecii publice „Maramureș”, plantează în grădina inimii tale numai trandafiri ai iubirii. Cum este de fapt și această carte. Cu drag, Valerian. 17.10.06. Bibliotecii publice de pe str. Alba-Iulia ”Potop”- ul meu de iubire, nu de apă! Cu urări de bine pentru DVS și stimaţii cititori pe care doresc să-i văd în multe ipostaze împreună: amândoi, în trei, patru... cinci și 19 trandafiri superbi în ziua aceasta și în celelalte toate! Semnătura, 13.10.2006. La mulţi ani, Bibl. Transilvania! Când nu aveam cartea mea ofeream trandafirii iubirii lui ...Bahά’u’llάh. Acum vă ofer „Potop”-ul meu (alias trandafir ...) Inspirat de Dumnezeu! Cu dragoste, pentru cititori, Valerian Ciobanu, la 06.01.2006. Ciobanu-Vieru Valerian – scriitor, publicist Bibl. „Târgu-Mureș”, Sediul Central, Bibl. „Târgoviște”, Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Transilvania” 207 Ciocan, Iulian. Incursiuni în proza basarabeană / Iulian Ciocan. – Ch. : ARC, 2004. – 104 p. 68

Pentru colaboratorii bibliotecii „Ovidius”, cu cele mai sincere sentimente. Ciocan Iulian. 25.05.2006. Ciocan Iulian – scriitor, critic literar Bibl. „Ovidius” 208 Ciocanu, Anatol. Blestemele nobleţii : [versuri] / Anatol Ciocanu. – Timișoara : Augusta, 2002. – 271 p. Cititorilor bibliotecii „B.P. Hasdeu”, cu tot dragul și „nobleţea”, fără „blesteme”. Anatol Ciocanu. Mai, 2003. Bibliotecii „Hasdeu” respectul cititorului. Anatol Ciocanu, iunie, 2005. Mulţi ani și mult noroc pentru toţi cei care trec pragul la Alba Iulia! Cu drag, autorul Anatol Ciocanu, mai 2003. Ciocanu Anatol – poet, eseist, traducător Sediul Central, Bibl. „Alba Iulia” 209 Ciocanu, Anatol. Cântecele mântuirii : poezii / Anatol Ciocanu. – București : Biodova, 2001. – 284 p. Cititorilor Bibliotecii „Ovidius” multă lumină, mult noroc, multă speranţă! Respectul deosebit al autorului. Ciocanu Anatol. 01.10.2001. Cântece de mântuire, de iubire, de salvare, de speranţă și de izbăvire pentru cititorii b-cii municipale „B.P. Hasdeu” din capitala Chișinău. Cu drag, Anatol Ciocanu. Mai, 2003. Cititorului bibliotecii noastre „Onisifor Ghibu”, cu drag din partea autorului Anatol Ciocanu, 14.02.2002. Pentru Bibl. “Maramureș” respectul autorului. Anatol Ciocanu. 1 Decembrie, Ziua Unirii, 2001. Bibliotecii „Alba Iulia”, cu profund respect, autorul Anatol Ciocanu, noiembrie, 2001. Cititorilor bibliotecii „Alba Iulia”, bravilor mei vecini, din partea autorului Anatol Ciocanu, mai 2003. Ciocanu Anatol – poet, eseist, traducător Bibl. „Ovidius”, Sediul Central, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Alba Iulia” 210 Ciocanu, Anatol. Poemele durerii / Anatol Ciocanu. – București : Biodova, 2000. – 433 p. La 10 ani de respiraţie românească. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” respectul deosebit al autorului, 14 ianuarie 2002. Pentru Bibl. “Maramureș”, cititorilor cu dragoste de carte și adevăr, autorul Anatol Ciocanu. 1 decembrie Ziua Unirii, 2001. 69


Bibliotecii Alba Iulia cu mult respect din partea autorului, Anatol Ciocanu, noiembrie, 2001. Ciocanu Anatol – poet, eseist, traducător Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Alba Iulia” 211 Ciocanu, Anatol. Rugă de ostatic / Anatol Ciocanu. – București : Ed. Glasul, 1998. – 247 p. La Bibl. “Maramureș”, Anatol Ciocanu. 1 decembrie 2001. Pentru Bibl. naţională „Onisifor Ghibu”, din partea autorului. 14.02.2002. Ciocanu Anatol – poet, eseist, traducător Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Onisifor Ghibu” 212 Ciocanu, Anatol. Turnul de pază / Anatol Ciocanu. – Ch. : Lit. artistică, 1988. – 207 p. Cu toată dragostea pentru cititori. Mai, 2001. Ciocanu Anatol – poet, eseist, traducător Bibl. Codru copii 213 Ciocanu, Anatol. Vasile Căpăţână – Treptele cunoașterii : monografie / Anatol Ciocanu, Radu Cârneci, Nicolae Zâmbroianu. – București : Orion, 2003. – 358 p. Noile faţete ale medicinii moderne sunt menite pentru tratamentul bolnavilor fără intervenţii chirurgicale și medicamente – bioterapia, parapsihologia sunt astăzi populare și căutate. Despre bioterapeutul bine apreciat Vasile Căpăţână este și această monografie. Pentru Bibl. Municipală, cu tot respectul Anatol Ciocanu, mai 2003. Ciocanu Anatol – poet, eseist, traducător Sediul Central

216 Ciocanu, Ion. Scriitori de ieri și de azi / Ion Ciocanu. – București ; Ch. : Litera Internaţional, 2004. – 460 p. Clarei și lui Pavel Balmuș, ctitori și stăpâni ai Centrului de Hasdeulogie, - cu speranţa că și această carte își va găsi Cititorul aici, la Centru... Cu sănătate, I. Ciocanu. 10 nov. 2004. Ciocanu Ion – scriitor, critic literar, doctor habilitat în filologie CNH 217 Ciocoi, Gheorghe. Steaua Eminescu : [versuri] / Gheorghe Ciocoi ; pref. de Mihai Cimpoi. – Ch. : Cartea Moldovei, 1999. – 320 p. Bibliotecii de Arte (Zinaida, Lucia, Liuba, Alisa etc.), fiindcă îl iubesc pe Eminescu. Autorul. 13 prier, 2006. Ciocoi Gheorghe – scriitor Bibl. de Arte 218 Ciolac, Nicolai. Liturghia : La 2000 de ani de la nașterea Lui Iisus Hristos / Nicolai Ciolac. – Ch. : [s. n.], 2001. – 70 p. В дар Муниципальной библиотеке искусств от автора. 09.2000 г. Ciolac Nicolai – dirijor de cor, profesor Bibl. de Arte 219 Ciopraga, Constantin. Personalitatea literaturii române / Constantin Ciopraga. – Ed. rev. și adăugită. – Iași : Institutul European, 1997. – 383 p. – (Sinteze, 19). Pentru „Centrul Academic Internaţional M. Eminescu” (Chișinău) – cu cele mai bune urări de prosperitate, Constantin Ciopraga. Iași, 12 mai, 2001. Ciopraga Constantin – critic și istoric literar, doctor, profesor universitar (România) CAIE

214 Ciocanu, Ion. Dincolo de literă : incursiuni critice în procesul literar contemporan / Ion Ciocanu. – Timișoara : Augusta, 2002. – 256 p. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” aceste file de dragoste pentru cuvântul românesc. Lectură plăcută! 01.04.2005. Ciocanu Ion – scriitor, critic literar, doctor habilitat în filologie Bibl. „Onisifor Ghibu”

220 Cioroiu, Constantin. Calea pescărușilor : roman / Constantin Cioroiu. – Constanţa : Ex Ponto, 2002. – 286 p. Vă trimitem cu multă plăcere o imagine pitorească a Constanţei interbelice. Cioroiu Constantin. 02.10.2002. Cioroiu Constantin – scriitor (România) Bibl. „Ovidius”

215 Ciocanu, Ion. Nevoia de vase comunicante sau cartea între scriitor și cititor / Ion Ciocanu ; concepţie graf. de Adrian Grigorescu. – Ch. : Phoenix ; Linadi, 2006. – 480 p. Lui Iulian Filip – cu recunoștinţă pentru cuvânt și chiar pentru faptă! Ciocanu Ion – scriitor, critic literar, doctor habilitat în filologie Bibl. „Târgoviște”

221 Cipariu, Timotei. Opere. Vol .1 / Timotei Cipariu. – București : Ed. Academiei RSR, 1987. – 475 p. Domnului Arcadie Evdoșenco, cu aleasă preţuire și cele mai bune urări. Carmen Pamfil, 17 aprilie 1992. Pamfil Carmen – îngrijitorul ediţiei CNH

70

71


222 Cipariu, Timotei. Opere. Vol. II / Timotei Cipariu. – București : Ed. Academiei RSR, 1992. – 534 p. Domnului profesor Arcadie Evdoșenco, cu aleasă preţuire. Carmen Pamfil 5 mai 1993. Pamfil Carmen – îngrijitorul ediţiei CNH 223 Ciubotaru, Mihail Ion. Noi, picătura de sânge / Mihail Ion Ciubotaru. – Timișoara : Augusta, 2002. – 164 p. Lui Pavel Balmuș, cărturar inspirat, muncitor și onest, tot respectul pentru cuvântul pe care îl scrie și această carte obosită de așteptare. La Anul și la Mulţi Ani! Tot binele: dumisale și familiei dumisale! Cald prietenește, M. Ciubotaru, 25 decembrie 2002, Chișinău. Ciubotaru Mihail Ion – publicist, prozator, dramaturg CNH 224 Ciubotaru, Mihail Ion. Viaţa fulgerului : [versuri] / Mihail Ion Cibotaru. – București : Litera Internaţional, 2003. – 329 p. O carte este o invitaţie la cunoaștere și eu Nu am decît a vă face invitaţie. Dar nu înainte de a vă spune : Sărut aerul pe care se înscrie gestul mîinii dătătoare de carte!!! Mihail Ion Ciubotaru, august, 2004. Ciubotaru Mihail Ion – publicist, prozator, dramaturg Sediul Central 225 Ciubucciu, Vlad. Galina Furdui : Strămoșii / Vlad Ciubucciu. – Ch. : Ed. Iulian, 2003. – 43 p. Cititorilor de la Cetatea Cărţii – Bibl. „Onisifor Ghibu” – cu multă agreabilitate, autorul. 27.12.2005. Ciubucciu Vlad – doctor în istorie Bibl. „Onisifor Ghibu” 226 Ciuhrii-Moraru, Tamara. Filozofia culturii : teorii și contribuţii românești / Tamara Ciuhrii-Moraru. – Ch. : Tipogr. Acad. de Șt., 1999. – 110 p. Cititorilor Bibliotecii „Ovidius” întru înălţarea spirituală! Cu drag autorul. CiuhriiMoraru Tamara. 18.05.2000. Ciuhrii-Moraru Tamara – profesor universitar Bibl. „Ovidius” 227 Ciulei, Aurel. Femeia din vis : roman / Aurel Ciulei. – București : AP & P, 1997. – 146 p.

72

Domnului Academician Mihai Cimpoi, această poveste ce s-a publicat cu o întârziere de numai...15 ani. Cu preţuirea și aleasa consideraţie a lui A. Ciulei. 17 10.1997. Într-o zi de toamnă hușeană. Ciulei Aurel – scriitor (Huși, România) CAIE 228 Ciurunga, Andrei. Argumente împotriva nopţii / Andrei Ciurunga. – București : Cartea Românească, 1976. – 110 p. Domnului Mihai Cimpoi, cu frăţească dragoste, în amintirea zilei când am avut lumina și cinstea de a-i fi gazdă pentru foarte puţine minute. Semnătura autorului. 3 aprile 1994. București. Ciurunga Andrei – poet (România) CAIE 229 Ciurunga, Andrei. Poeme cu umbre de gratii / Andrei Ciurunga. – București : Sagittarius, 1996. – 223 p. Cu deosebită stimă și dragoste, marelui om de cultură Mihai Cimpoi – o carte care a fost mai greu de trăit decît de cântat în versuri. Andrei Ciurunga. București. Septembrie. 1996 Ciurunga Andrei – poet (România) CAIE 230 Coandă, George. O cetate, o patrie : [despre cetatea Târgoviște] / George Coandă. – Ed. ne varietur. – Târgoviște : Bibliotheca, 2005. – 240 p. Fratelui întru Duh românesc, neobositului om de cultură care este și fi-va Iulian Filip, de la George Coandă. Chișinău, la ceas de octombrie 2005. Coandă George – publicist (România) Sediul Central 231 Codreanca-Colesnic, Lidia. Limba română în Basarabia / Lidia Codreanca-Colesnic. – Ch. : Museum, 2003. – 152 p. Domnilor Clara și Pavel Balmuș, cu aleasă preţuire și consideraţie. L. Codreanca. 25/ V-04. Codreanca-Colesnic Lidia – scriitoare, lingvist, profesor universitar CNH 232 Codreanu, Theodor. Basarabia sau drama sfâșierii / Theodor Codreanu. – Galaţi : Scorpion, 2003. – 320 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” această carte despre geniul Basarabiei înstrăinate. 19.05.2006. 73


Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” această carte despre drama românilor basarabeni. Th. Codreanu. 19 mai 2006. Codreanu Theodor – scriitor, critic și istoric literar (România) Bibl. „Onisifor Ghibu”, Sediul Central 233 Codreanu, Theodor. Dubla sacrificare a lui Eminescu / Theodor Codreanu. – Târgoviște : Ed. Macarie, 1978. – 175 p. Familiei Mihai Cimpoi această carte cu subiect drag inimii noastre, cu gândul la o veche și statornică prietenie. Semnătura autorului. 9 septembrie 1997. Huși. Codreanu Theodor – scriitor, critic și istoric literar (România) CAIE 234 Codreanu, Theodor. Eminescu – dialectica stilului / Theodor Codreanu. – București : Cartea Românească, 1984. – 366 p. Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” din Chișinău, cu prilejul Simpozionului UNESCO din 6 iulie 2001. Semnătura autorului. Codreanu Theodor – scriitor, critic și istoric literar (România) CAIE 235 Codreanu, Theodor. Fragmentele lui Lamparia / Theodor Codreanu ; pref. de Edgar Papu. – Craiova : Scrisul Românesc, 2002. – 200 p. Donaţie Mihai Cimpoi, 2003. Cimpoi Mihai – critic, istoric literar Bibl. „Transilvania” 236 Codreanu, Theodor. Modelul ontologic eminescian / Theodor Codreanu. – Galaţi : Ed. Porto-Franco, 1992. – 167 p. Admirabilului eminescolog și cărturar Mihai Cimpoi și Doamnei sale statornica prietenie și gândurile de fraţietate ale lui Th. Codreanu. Huși, 20 ianuarie 1993. Codreanu Theodor – scriitor, critic și istoric literar (România) CAIE 237 Codreanu, Theodor. Transmodernismul / Theodor Codreanu. – Iași : Junimea, 2005. – 291 p. Cititorilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” o carte care schimbă paradigma culturală postmodernă. Chișinău, 19 mai 2006. Codreanu Theodor – scriitor, critic și istoric literar (România) Sediul Central

74

238 Codru, Anatol. Bolta cuvântului : poeme / Anatol Codru ; selecţ. de Vlad Bulat. – Ch. : Bulat Art Glob, 1997. – 132 p. Pentru „Eminescu”, aceste poeme ale autorului. Semnătura. 13.01.2000. Codru Anatol – poet, cineast, academician CAIE 239 Codru, Anatol. Întâmplarea mirării : poezii / Anatol Codru. – Ch. : ARC, 1998. – 166 p. Doresc Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” prosperare și sensibilitatea spirituală a marelui nostru Mihai Eminescu, regele literei române. Anatol Codru. 13 ianuarie 2000. Chișinău. Codru Anatol – poet, cineast, academician CAIE 240 Codru, Anatol. Piatra înșine : (poezii) / Anatol Codru ; pref. și selecţ. de Victor Adam. – [S. l.] : [s. n.], [s. a.]. – 112 p. Mult interesatei din toate cele patru puncte cardinale – frumuseţe, Eminescu și toată dragostea noastră pentru frumos și scris, Doamnei Elena Dabija, tot dragul lui Anatol Codru. Semnătura. 18.12.2003. Codru Anatol – poet, cineast, academician CAIE 241 Codru, Anatol. Ruperea din nefiinţă : versuri / Anatol Codru. – Ch. : Cartea Moldovei, 1999. – 300 p. Pentru Bibl. Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” această „Rupere din nefiinţă” a autorului, care semnează cu drag și optimism Anatol Codru. 13 ianuarie 2000. Codru Anatol – poet, cineast, academician CAIE 242 Cojocaru, Nicolae. Problema acomodării alolingvilor din Republica Moldova la mediul etnic autohton / Nicolae Cojocaru. – Ch. : Tehnica-Info, 2006. – 144 p. Donaţie de la autor pentru Bibl. Publică „Onisifor Ghibu”. 04.05.2006 Donaţie de la autor pentru Bibl. Municipală “B.P.Hasdeu”. Mai, 2006. Cojocaru Nicolae – doctor în filozofie, conferenţiar universitar Bibl. „Onisifor Ghibu”, Sediul Central 243 Colac, Tudor. La izvorul dorului : folclor din Oniţcani / Tudor Colac. – Ch. : Grafema-Libris, 2004. – 200 p. 75


Pentru cititorii Bibliotecii „Transilvania” – dar din dar. Tudor Colac, 2 iulie 2004. Colac Tudor – doctor în etnologie, folclorist Bibl. „Transilvania” 244 Colac, Tudor. Nistrule, apleacă-ţi malul... : folclor poetic din Transnistria / Tudor Colac. – Ch. : Grafema-Libris, 2004. – 216 p. Pentru cititorii Biblioteci „Transilvania” – cu drag, Tudor Colac, 19.12.2004. Colac Tudor – doctor în etnologie, folclorist Bibl. „Transilvania” 245 Colac, Tudor. Rădăcinile eterne ale folclorului... : [Nicolae Botgros la 50 de ani] / Tudor Colac. – Ch. : Litera, [2002]. – 36 p. : fotogr. Pentru cititorii Bibliotecii „Transilvania” de la autor. Tudor Colac, 2 iulie 2004. Colac Tudor – doctor în etnologie, folclorist Bibl. „Transilvania” 246 Colac, Tudor. Sorcove de lumină. Consemnări artistice și studii etnofolclorice / Tudor Colac. – Ch. : Litera, 2001. – 284 p. Pentru cititorii Bibliotecii „Ovidius” mun. Chișinău. 04.01.2002. Colac Tudor – doctor în etnologie, folclorist Bibl. „Ovidius” 247 Colac, Tudor. Sub semnul cinegeticii : istorie, mitologie, folclor / Tudor Colac. – Ch. : Grafema Libris, 2005. – 192 p. Pentru cititorii bibliotecii Bogdan Petriceicu Hasdeu – cu alese gânduri din partea autorului. Tudor Colac. 25.01.06. Colac Tudor – doctor în etnologie, folclorist Sediul Central 248 Colac, Tudor. Ţinutul Criulenilor : vetre etnofolclorice : (istoric, folclor, etnografie) / Tudor Colac. – Ch. : Grafema Libris, 2005. – 144 p. : il. Donaţie Bibliotecii Publice „Transilvania” din partea autorului. 26.12.06. Pentru cititorii bibliotecii Bogdan Petriceicu Hasdeu – consideraţia autorului, Tudor Colac. 25 ianuarie 2006. Colac Tudor – doctor în etnologie, folclorist Bibl. „Transilvania”, Sediul Central 249 Colac, Tudor. Un distins folclorist Nicolae Băieșu : biobibliogr. / Tudor Colac ; resp. de ed. : Lidia Kulikovski. – Ch. : Grafema-Libris, 2004. – 150 p.

76

Pentru cititorii Bibliotecii „Transilvania” și pentru cenaclul „Rapsozii Ciocanei”. Tudor Colac, 2 iulie 2004. Colac Tudor – doctor în etnologie, folclorist Bibl. „Transilvania” 250 Colesnic, Iurie. Mi-i dor să vă spun / Iurie Colesnic. – Ch. : Museum, 2004. – 32 p. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cu deosebită stimă și admiraţie pentru Carte. 27.05.2005. Colesnic Iurie – scriitor, cercetător știinţific, directorul editurii „Museum” Bibl. „Onisifor Ghibu” 251 Colesnic, Iurie. Mi-i dor să vă spun / Iurie Colesnic. – Ed. a 2-a. – Ch. : Museum, 2004. – 104 p. Pentru cititorii bibliotecii Maramureș, cu drag Iurie Colesnic. 14.09.2005. Colesnic Iurie – scriitor, cercetător știinţific, directorul editurii „Museum” Bibl. „Maramureș” 252 Colesnic, Iurie. Necazul ariciului / Iurie Colesnic. – Ch. : Museum, 1996. – 12 p. Pentru Elena Dabija. Cu drag Iurie Colesnic. 14.06.1996. Colesnic Iurie – scriitor, cercetător știinţific, directorul editurii „Museum” CAIE 253 Colesnic, Iurie. Pantelemon Halippa – Apostolul Unirii / Iurie Colesnic. – Ch. : Ulysse, 2006. – 140 p. – (Pantheon). Pentru cititorii Bibliotecii „Transilvania” această carte care ne unește cu spiritul lui Pantelemon Halippa. Iurie Colesnic, 14.06.2006. Colesnic Iurie – scriitor, cercetător știinţific, directorul editurii „Museum” Bibl. „Transilvania” 254 Coloșenco, Mircea. Climate : versuri / Mircea Coloșenco. – Bârlad : Sfera, 2002. – 70 p. Doamnei Elena Dabija, mare și înţeleaptă om de carte. Stima lui Mircea Coloșenco. 15 iunie. 2004. Chișinău. Coloșenco Mircea – scriitor (România) CAIE 255 Coloșenco, Serghei. Enigmatul Eminescu / Serghei Coloșenco. – Bârlad : Sfera, 2000. – 64 p. 77


Centrului Academic „Mihai Eminescu”, din partea autorului, cu toată dragostea. Semnătura autorului. 26 februarie 2000. Dlui Mihai Cimpoi, un gând frumos din partea autorului. Semnătura autorului. 26 febr. 2000. Coloșenco Serghei – scriitor (România) CAIE 256 Comoroșan, Sorin. Treisprezece (plus cinci) metamorfe / Sorin Comoroșan. – Timișoara : Augusta, 2002. – 200 p. Pentru un posibil cititor. Cu prietenie, autorul. Comoroșan Sorin – scriitor (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 257 Condrea, Irina. Traducerea din perspectivă semiotică / Irina Condrea. – Ch. : Cartdidact, 2006. – 266 p. Pentru cititorii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – lecturi plăcute și utile. Din partea autoarei. Nov. 2006. Condrea Irina – lingvistă, doctor habilitat, profesor universitar, decanul Facultăţii de Litere a USM Sediul Central 258 Conrad, Jean-Yves. Paris, capitala ... României : ghid al plimbărilor insolite pe urmele românilor celebri din Paris / Jean-Yves Conrad. – Iași : Junimea, 2006. – 484 p. Pentru Balmuș. „România mi-aparţine, iar eu aparţin României”. Cu dragoste pentru dulcea Basarabie, pe care o iubesc atât de mult, pe urmele lui Alexandru Boldur și minunatei Iulia Hasdeu – J. Conrad, Iași 12.07.06. Conrad Jean-Yves – scriitor, traducător (Franţa) CNH 259 Conrad, Jean-Yves. Roumanie – Km.0 = România – Km.0 / Jean-Yves Conrad. – Paris ; Râmnicu-Vâlcea : Ed. Limbi și Culturi Europene ; Conphys, 2001. – 305 p. – Ed. bilingvă franco-română. Lui Elena Dabija. România nu-mi aparţine, dar eu aparţin României Mari. Cu dragoste sufletească. Semnătura autorului. 30.08.2001. Chișinău. Conrad Jean-Yves – scriitor, traducător (Franţa) CAIE 260 Constante, Lena. O poveste cu un tată, o mamă și trei fetiţe / Lena Constante. – București : Florile Dalbe, [s. a.]. – 96 p. 78

Cu drag Zamfirei /Mihail/ – Lena Constante 1/X/2001. Constante Lena (1909-2005) – pictoriţă, critic de artă, fostă deţinută a lagărelor comuniste (România) CNH 261 Constantin, Ilie. Desprinderea de ţărm : poeme / Ilie Constantin. – București : Eminescu, 1995. – 240 p. – (Poeţi români contemporani). Domnului Mihai Cimpoi, un respectuos omagiu, Ilie Constantin, iunie, 1995. Constantin Ilie – scriitor (România) CAIE 262 Constantin, Ion. Din istoria Poloniei și a relaţiilor româno-polone / Ion Constantin. – București : Bibl. Bucureștilor, 2005. – 309 p. Pentru cititorii Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, cu prietenie și cele mai bune urări, din partea autorului. 31.05.2006. Dnei prof. dr. Lidia Kulikovski, omagiul autorului împreună cu sentimentele de preţuire faţă de profesionalismul său și bucuria de a colabora în interesul nostru comun. I. Constantin. București, 15 martie 2006. Constantin Ion – doctor în istorie (România) Bibl. „Onisifor Ghibu”, Sediul Central 263 Constantinescu, Constantin. Mărturisirile unui colecţionar de artă / Constantin Constantinescu. – București : Litera, 1989. – 280 p. Donaţie din partea școlii nr.189, București – pentru Bibl. de arte, cu mult respect și dragoste. Școala nr. 189 (București, România) Bibl. de Arte 264 Constantinescu, Pompilio. O catedră Eminescu / Pompilio Constantinescu. – Iași : Junimea, 1987. – 269 p. – (Eminesciana-44). Lui Mihai Cimpoi, care meditează la ideea Eminescu, acest volum cu titlu simbolic în semn de multă stimă, Lenuţa și Mihai Drăgan. Iași, decembrie 1998. Drăgan Mihai – profesor universitar, istoric literar (România) CAIE 265 Copcea, Florian. Însingurarea zeilor / Florian Copcea. – Craiova : Ed. Decebal, 2003. – 87 p. Poetului Iulian Filip, cu preţuire, F. Copcea 4.05.2002. Chișinău. Copcea Florian – poet (România) Bibl. „Târgoviște” 79


266 Corbea, Teodor. Dictiones latinae cum Valachica interpretatione. Vol. 1 / Teodor Corbea ; ed. de Alin-Mihai Gherman. – Cluj-Napoca : Clusium, 2001. – 557 p. – În lb. latină. Prietenului Pavel Balmuș și Centrului Naţional de Hasdeulogie, cu toată afecţiunea. M. Gherman, aprilie 2002. Gherman Mihai – cercetăror (Cluj-Napoca, România) CNH 267 Corbu, Haralampie. Discursul Direct : aspecte ale publicisticii eminesciene / Haralampie Corbu. – Ch. : USM, 2000. – 235 p. Pentru Bibl. Municipală „B.P.Hasdeu” Centrul Naţional de hasdeulogie – cu cele mai frumoase urări de bine pe tărâmul investigaţiilor știinţifice și popularizarea patrimoniului nostru naţional H. Corbu. 20.12.2000. Corbu Haralampie – istoric literar, academician ( filologie) CNH 268 Corches, V. Revista Fundaţiilor Regale : caleidoscop / Victor Corcheș, Gelu Culicea, Cătălina Grideanu. – Constanţa : Europolis, 2002. – 467 p. Pentru cititorii Bibliotecii „Ovidius” din Chișinău. Donaţie frăţească din partea lui Victor Corches. Constanţa. 28.09.2002. Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cu aleasă consideraţie. Gelu Culicea, 12 octombrie 2003. Corches V. – cercetător (România) Culicea Gelu – cercetător (România) Bibl. „Ovidius”, Sediul Central 269 Cornea, Sergiu. Organizarea administrativă a Basarabiei : (1812-1917) / Sergiu Cornea. – Cahul : Univ. de Stat din Cahul, 2003. – 143 p. Cititorilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” de la autor. S. Cornea. Cornea Sergiu – profesor, cercetător Sediul Central 270 Cosniceanu, Maria. Nume de familie : (din perspectivă istorică) / Maria Cosniceanu. – Ch. : Pontos, 2004. – 216 p. Pentru cititorii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cu urări de bine și succese la însușirea istoriei, culturii și tradiţiilor onomastice ale poporului nostru. Maria Cosniceanu, doctor în filologie, conferenţiar unuversitar. 20 decembrie 2004. Cosniceanu Maria – doctor habilitat în filologie, profesor universitar AȘM Sediul Central

80

271 Coșereanu, Valentin. Eminescu. Ipotești. Eminescu / Valentin Coșereanu. – Iași : Junimea, 1999. – 153 p. – (Eminesciana-59). Centrului Internaţional „Mihai Eminescu” de la Chișinău, în speranţa unei strânse colaborări cu Memorialul Ipotești. Valentin Coșereanu. 8 aprilie 2000. Anul Eminescu. Coșereanu Valentin – scriitor, director Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” (Ipotești, România) CAIE 272 Coșereanu, Valentin. Eminescu, Ipotești, Eminescu / Valentin Coșereanu. – Ed. definitivă. – Ipotești : Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, 2000. – 320 p. – (Col. Ipotești). – (2 ex.) 1. ex. Doamnei Elena Dabija, pentru tot ceea ce face în amintirea lui Eminescu și cu speranţa unei colaborări fructuoase cu Ipoteștii. Valentin Coșereanu. 1 iunie 2003. 2. ex. Apropiatului nostru, acad. Mihai Cimpoi, acest volum, oferit cu toată dragostea și preţuirea lui. Valentin Coșereanu la Chișinău, în 31 august 2001, cu gândul că ne vom revedea la Ipotești. Coșereanu Valentin – scriitor, director Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” (Ipotești, România) CAIE 273 Craiu, Violeta. Agonia fericirii : roman / Violeta Craiu. – Brăila : Edmunt, 2003. – 132 p. Bibliotecii Orașului Chișinău, cu admiraţie și simpatia autoarei, Violeta Craiu. România, Brăila, 2004. Craiu Violeta – scriitoare (România) Sediul Central 274 Crăciun, Gheorghe. Mecanica fluidului : (culeg. de lecţii introd. cu exemple, definiţii, întrebări și 36 de figuri incluse în text) / Gheorghe Crăciun. – Ch. : Cartier, 2003. – 160 p. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău, prietenia și preţuirea autorului pentru literatura basarabeană (mai ales cea tânără). – 12.09.2005. Crăciun Gheorghe – doctor conferenţiar la Facultatea de Litere a Universităţii „Transilvania” din Brașov (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 275 Crăciun, Victor. Miliţa Petrașcu : Statuia nefăcută / convorbiri și eseuri de Victor Crăciun. – Cluj-Napoca : Dacia, 1988. – 184 p. : il. 81


Lui Mihai Cimpoi, un suflet care ne adună, adunaţi de Luceafăr. În semn de patetică prietenie, cu preţuire pentru tot ceea ce făptuiește pentru cultura noastră dintotdeauna. V. Crăciun. București, decembrie 1988. Crăciun Victor – scriitor, publicist (România) CAIE

280 Cristea, Lucian. Sufletul pensulei : antol. de poezie / Lucian Cristea. – ClujNapoca : Grinta, 2005. – 123 p. Doamnei Lidia Kulikovski câteva picături de zi din poetica vieţii. Cristea Lucian – scriitor (România) Sediul Central

276 Crăciun, Victor. Pierdem Basarabia? / Victor Crăciun ; Fundaţia „Hercules”. – [București] : [s. n.], 1992. – 175 p. Familiei Balmuș cu aceeași încredere și prietenie, Victor Crăciun. Iunie 1992. Crăciun Victor – scriitor, publicist (România) CNH

281 Cristea, Lucian. Un urs în tribunal : roman / Lucian Cristea. – Cluj-Napoca : Grinta, 2006. – 249 p. Doamnei Lidia Kulikovski cu spontaneitate și preţuire o felie de justiţie. Cristea. Cristea Lucian – scriitor (România) Sediul Central

277 Creangă, Ovidiu. Cu orice risc am să spun adevărul / Ovidiu Creangă. – Ch. : Museum, 2005. – 304 p. : foto. Centrului Academic Internaţional Eminescu. O. Creangă. 8 iulie, 2005. Am început de la liceul lui Bogdan Hasdeu. Ovidiu Creangă. 8 iulie 2005. Pentru Bibl. Alba Iulia, cu multă simpatie. Ovidiu Creangă, 8 iulie 2005. Semnătura. Bibliotecii Ștefan cel Mare și Sfânt – cu dragoste și respect, 08.07.2005. Pentru Bibl. Maramureș cu multă dragoste – Ovidiu Creangă. 8 iulie 2005. Donaţie din partea autorului. Iulie 2005. Bibliotecii „Ovidius” acest Ovidiu Creangă, care va rămânea în literatură. Colesnic Iurie. 08.07.2005. Creangă Ovidiu – inginer, chimist, scriitor român, stabilit la Toronto (Canada) Colesnic Iurie – cercetător știinţific, directorul editurii „Museum” CAIE, Sediul Central, Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Ștefan cel Mare”, Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Ovidius” 278 Creţu, Gabriela. Discursul lui Foucault / Gabriela Creţu. – Iași : Ed. Cronica, 2004. – 296 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău în speranţa realizării unei comunicări spirituale fără frontiere între cei ce scriu și cititori. 08.06.2005. Creţu Gabriela – istoric (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 279 Cristea, Dumitru. Viaţa mea / Dumitru Cristea ; ed. îngrijită de C. Mustaţă. – Cluj-Napoca : Studia, 2002. – 128 p. Bibliotecii „Transilvania”, unic deţinător din Moldova a acestei cărţi. 16.04.2002. Cristea Dumitru – scriitor (România) Bibl. „Transilvania”

82

282 Cristea, Lucian. Zodia ciorii vopsite / Lucian Cristea. – Cluj-Napoca : Grinta, 2005. – 317 p. Doamnei Lidia Kulikovski ca apreciere cîteva fragmente în și din proza vieţii. Cristea Lucian – scriitor (România) Sediul Central 283 Cruceru, Dan. Diacronismul culturii : eseu despre evoluţia sistemului cultural / Dan Cruceru. – București : Meridiane, 1984. – 218 p. Pentru Bibl. Centrului de Hasdeulogie. Zamfira Mihail. 16.12.04. Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor, profesor universitar (București, România) CNH 284 Crudu, Dumitru. Duelul și alte texte / Dumitru Crudu. – Cluj-Napoca : Eikon, 2004. – 164 p. Domnului Pavel Balmuș, cu multă consideraţie, D. C. Chișinău 2004. Crudu Dumitru – scriitor, dramaturg CNH 285 Crudu, Dumitru. Salvaţi Bostonul / Dumitru Crudu. – Ch. : Cartier, 2001. – 125 p. Domnului Pavel Balmuș, preţuirea lui Dumitru Crudu. Chișinău 2001. Crudu Dumitru – scriitor, dramaturg CNH 286 Cubleșan, Constantin. Eminescu în conștiinţa critică / Constantin Cubleșan. – București : Ed. Didactică și Pedagogică, 1994. – 181 p. – (Academos). 83


Minunatului om și eminescolog Mihai Cimpoi în semn de omagiu și de aleasă preţuire scrisul său și pentru inima sa românească. Chișinău. 28 august 1994. Cubleșan Constantin – doctor în știinţe filologice, scriitor, redactor-adjunct al revistei „Steaua” (Cluj-Napoca, România) CAIE

292 Cucu, Ștefan. Portrete literare / Ștefan Cucu. – Constanţa : Ex Ponto, 2002. – 277 p. Oameni de cultură dobrogeni în imagini și crochiuri reușite. Cucu Ștefan – scriitor (Constanţa, România) Bibl. „Ovidius”

287 Cubleșan, Constantin. Eminescu în orizontul criticii / Constantin Cubleșan. – Pitești : Paralela 45, 2000. – 223 p. – (Universitas ; Deschideri). Poetului Nicolae Dabija în semn de omagiu și de aleasă prietenie, această carte despre Luceafăr, din tot sufletul frăţesc al lui Const. Cubleșan. Cluj, august, 2000. Cubleșan Constantin – doctor în știinţe filologice, scriitor, redactor-adjunct al revistei „Steaua” (Cluj-Napoca, România) CAIE

293 Culicea, Gelu. Dobrogea în lucrările lui Nicolae Iorga : bibliogr., adnot. și coment. / Gelu Culicea. – Constanţa : Bibl. Judeţeană Constanţa, 1998. – 55 p. : il. Domnului Director Lidia Culicovschi, cu deosebită consideraţie. 14.07.1998. Culicea Gelu – cercetător, bibliograf (România) CID „Chișinău”

288 Cucereanu, Radion. Surprinde adierile naturii : 300 de cugetări despre om și mediul ambiant / Radion Cucereanu. – Ch. : Ed. Lyceum, 2004. – 188 p. Omul este o trestie care vibrează la orice nesăbuită mișcare a mâinii distrugătoare. Tot omul știe că abecedarul vine înaintea cărţii de citire și lucrarea „Surprinde adierile naturii” prezintă un abecedar - o călăuză spirituală pe drumul cunoașterii miracolelor naturii. Cu drag, Bibliotecii publice „Onisifor Ghibu” – pilon trainic al culturii românești și basarabene. 24.XI.2004. Cucereanu Radion – profesor Bibl. „Onisifor Ghibu” 289 Cucoș, Varvara. Mai este-o floare de iubit... : poeme de suflet / Varvara Cucoș. – Ch. : Reclama, 2004. – 48 p. Cu mult drag, Varvara Cucoș. Cucoș Varvara – scriitoare Sediul Central 290 Cucu, Ștefan. Crucile noastre sau Condamnarea Bestiilor Roșii : versuri / Ștefan Cucu. – București : [s. n.], 2002. – 125 p. „Centrului Internaţional Eminescu” cu dragoste Ștefan Cucu. Cucu Ștefan – scriitor (Constanţa, România) CAIE 291 Cucu, Ștefan. Literatura în Dobrogea : dicţionar bibliogr. / Șt. Cucu, C. Apostoleanu. – Constanţa : [s. n.], 1977. – 375 p. Pentru Bibl. „Ovidius” din Chișinău, cu multă consideraţie și prietenie. Apostoleanu Corina. 11.04.1998. Apostoleanu Corina – bibliograf (România) Bibl. „Ovidius” 84

294 Culicea, Gelu. Manuscrise și cărţi cu autograf în colecţiile Bibliotecii Judeţene Constanţa : bibliogr., adnot. și coment. / Gelu Culicea ; pref. de Constantin Novac. – Constanţa : [s. n.], 2002. – 188 p. Cititorilor Bibliotecii „B.P. Hasdeu” din Chișinău precum și colegilor de breaslă, omagiul și preţuirea autorului. 2 octombrie 2002. Gelu Culicea, Constanţa. Culicea Gelu – cercetător, bibliograf (România) CID „Chișinău” 295 Curuci, Leonid. Mărturii autobiografice inspirate la vârsta împlinirilor / Leonid Curuci. – Ch. : Paragon, 2005. – 132 p. Bibliotecii „M. Costin”– din partea autorului. L. Curuci, 21 dec. 2006. Curuci Leonid – critic literar Bibl. Miron Costin 296 Curuci, Leonid. Speciile literare cultivate de V. Alecsandri : clasificări și analize / Leonid Curuci. – Ch. : Paragon, 2004. – 236 p. În dar Bibliotecii „Miron Costin” din sectorul Râșcani, mun. Chișinău - din partea autorului, cititor al bibliotecii. L. Curuci, 21 dec. 2006. Curuci Leonid – critic literar Bibl. Miron Costin 297 Cuzneţov, Larisa. Curriculum : Educaţia pentru familie / Larisa Cuzneţov ; Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Inst. de Șt. ale Educaţiei, Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Ch. : Museum, 2004. – 280 p. Pentru Centrul Academic „M. Eminescu”. Cu profund respect, L. Cuzneţov. Pentru Bibl. „Transilvania”, cu dragoste și consideraţiune, L. Cuzneţov. Oct. 2004. Bibliotecii de Arte. Cu drag, respect și urări de bine. Cu profund respect pentru Bibl. V. Bielinski. 85


Pentru Bibl. „Târgoviște”. Pentru promovarea valorilor printre copii. Cu stimă și dragoste. Cuzneţov. Cuzneţov Larisa – pedagog, psiholog, doctor în pedagogie generală, conferenţiar universitar CAIE, Bibl. „Transilvania”, Bibl. de Arte, Bibl. V. Bielinski, Bibl. „Târgoviște” 298 Cuzneţov, Larisa. Dimensiuni psihopedagogice și etice ale parteneriatului educaţional : ghid metodologic pentru studenţi, cadrele didactice și părinţi / Larisa Cuzneţov. – Ch. : U. P. S. „Ion Creangă”, 2002. – 125 p. Pentru faimoasa bibliotecă „Târgoviște”. Cu drag și respect, Larisa Cuzneţov. 22.02.2003. Cuzneţov Larisa – pedagog, psiholog, doctor în pedagogie generală, conferenţiar universitar Bibl. „Târgoviște” 299 Cuzneţov, Larisa. Filosofia educaţiei : ghid metodologic / Larisa Cuzneţov ; Nicolae Banuh. – Ch. : Centrul Editorial poligrafic al UPS „Ion Creangă”, 2004. – 231 p. Cu stimă și profund respect pentru Bibl. „Transilvania”. Oct. 2004 din partea autorului. Cu multă dragoste Centrului Academic „M. Eminescu”. Larisa Cuzneţov. Cu profund respect pentru Bibl. „Târgoviște”. Cuzneţov Larisa – pedagog, psiholog, doctor în pedagogie generală, conferenţiar universitar Bibl. „Transilvania”, CAIE, Bibl. „Târgoviște” 300 Cuzuioc, Ion. Comoara vieţii noastre : (abecedarul sănătăţii) / Ion Cuzuioc ; red. : Tamara Osmochescu. – Ch. : Pontos, 2005. – 152 p. Cititorilor fideli ai bibliotecii publice „Ștefan cel Mare” dorindu-le să trăiască sănătoși o sută de ani. Cu sfaturi utile – Ion Cuzuioc, 04.08.2006. Cuzuioc Ion – scriitor, medic Bibl. „Ștefan cel Mare” 301 Cuzuioc, Ion. Dacă… : 101 de confesiuni din practică și nu numai / Ion Cuzuioc. – Ch. : Cartea Moldovei, 2000. – 32 p. Un mănunchi de confesiuni, mai mult și mai puţin hazlii, și pentru cititorii bibliotecii „Ștefan cel Mare”, 04.10.2006. Cuzuioc Ion – scriitor, medic Bibl. „Ștefan cel Mare” 302 Cuzuioc, Ion. Doftorii picante : [bancuri rimate, schiţe umoristice] / Ion Cuzuioc ; concepţie și îngrijire : Manole Neagu, Marcela Mardare. – Ch. : Pontos, 2004. – 96 p. – (Col. Pegasus). 86

Și doftoriile netradiţionale pot vindeca cu efect, dragi cititori ai bibliotecii „Ștefan cel Mare” deci, să le aplicăm cu dibăcie, 07.08.2007. Cuzuioc Ion – scriitor, medic Bibl. „Ștefan cel Mare” 303 Cuzuioc, Ion. Duș rece : epigrame / Ion Cuzuioc ; concepţie și îngrijire : Manole Neagu, Marcela Mardare. – Ch. : Pontos, 2004. – 96 p. – (Col. Pegasus). Un duș epigramistic cititorilor bibliotecii „Ștefan cel Mare”, 07.08.2006. Cuzuioc Ion – scriitor, medic Bibl. „Ștefan cel Mare” 304 Cuzuioc, Ion. Flori de tei : basme / Ion Cuzuioc ; lector : V. Buzilă. – Ch. : Iulian, 2000. – 64 p. Picilor cititori de la „Ștefan cel Mare” să fie cuminţi, să-nveţe bine, devenind urmași destoinici ai lui Ștefan cel Mare, dorindu-le o viaţă ca-n poveste. Cu toată dragostea – Ion Cuzuioc, 04.10.2006. Cuzuioc Ion – scriitor, medic Bibl. „Ștefan cel Mare” 305 Cuzuioc, Ion. Gâdilici la limbă : epigrame, epitafuri, catrene sofisticate, replici epigramate, parodii / Ion Cuzuioc ; lector : Ion Ciocanu. – Ch. : [s. n.], 2000. – 192 p. Cititorilor hazlii ai bibliotecii „Ștefan cel Mare” să nu se facă de râs în viaţă pentru a nu nimeri în mrejele epigramiștilor. Cu intenţii serioase – Ion Cuzuioc, 04.10.2006. Cititoriulor fideli ai bibliotecii publice „Alba Iulia”, situată la hotarul magistralei strategice, care duce în inima Ţării – România, la Alba Iulia, unde a avut loc Unirea, eveniment pe care nu-l putem uita și care, mai ales, astăzi ne obligă la multe. Cu urări de bine și porniri sănătoase și sigure. I. Cuzuioc, 20. 01.2002. Cuzuioc Ion – scriitor, medic Bibl. „Ștefan cel Mare” Bibl. „Alba Iulia” 306 Cuzuioc, Ion. În audienţă cu floreta / Ion Cuzuioc. – Ch. : [s. n.], 2000. – 224 p. Cu alese sentimente tuturor colaboratorilor devotaţi ai bibliotecii publice „Alba Iulia”, care știe cu mult talent și chibzuinţă să ne adune pe noi, scriitorii și nu numai, sub umbrela sigură a Unirii la diferite manifestări literare și cultural-artistice. I. Cuzuioc, 20.01.2002. Cuzuioc Ion – scriitor, medic Bibl. „Alba Iulia” 87


307 Cuzuioc, Ion. La medic … Cu medicul … De la medic … : bancuri, bancuri și numai bancuri : selectate, tălmăcite și povestite de medicul Ion Cuzuioc / Ion Cuzuioc. – Ch. : Litera, 1998. – 372 p. Cititorilor bibliotecii „Ștefan cel Mare” să aibă simţul umorului conștietizând că și medicii mai glumesc, și, evident, se fac glume și pe contul lor. Cu haz de necaz, doctor Ion Cuzuioc, 04.10.2006. Cuzuioc Ion – scriitor, medic Bibl. „Ștefan cel Mare” 308 Cuzuioc, Ion. Lume, lume… / Ion Cuzuioc. – Ch. : Cartea Moldovei, 2006. – 304 p. Pentru prestigioasa bibliotecă „Ștefan cel Mare”, să cucerească o lume de cititori fideli. Cu sincere urări de bine – Ion Cuzuioc, 04.10.2006. Cuzuioc Ion – scriitor, medic Bibl. „Ștefan cel Mare” 309 Cuzuioc, Ion. Pâinea cea de toate zilele / Ion Cuzuioc. – Ch. : Pontos, 2005. – 12 p. Cititorilor bibliotecii „Ștefan cel Mare” să fie gospodari buni, să crească și să coacă pâine gustoasă și s-o împartă creștinește și cu cei apropiaţi și cu cei nevoiași, 07.08.2006. Cuzuioc Ion – scriitor, medic Bibl. „Ștefan cel Mare” 310 Cuzuioc, Ion. Pridvorul dragostei : nuvele obișnuite, neobișnuite și chiar stranii / Ion Cuzuioc ; lector : V. Buzilă. – Ch. : Iulian, 2000. – 48 p. Cu dragoste pentru dragostea cititorilor bibliotecii „Ștefan cel Mare”, 13.10.2006. Cu dragoste pentru dragostea copiilor bibliotecii Codru copii. 20 mai 2004. Cuzuioc Ion – scriitor, medic Bibl. „Ștefan cel Mare”, Bibl. Codru copii 311 Cuzuioc, Ion. Sfinte veșminte / Ion Cuzuioc. – Ch. : Pontos, 2005. – 16 p. Cititorilor bibliotecii „Ștefan cel Mare” să păstreze cu sfinţenie simbolurile naţionale, datinile și obiceiurile strămoșești, 07.08.2006. Cuzuioc Ion – scriitor, medic Bibl. „Ștefan cel Mare” 312 Cuzuioc, Ion. Valsul anotimpurilor : poezii / Ion Cuzuioc ; concepţie și îngrijire : Manole Neagu, Marcela Mardare. – Ch. : Pontos, 2004. – 96 p. – (Col. Pegasus).

88

Pentru cititorii bibliotecii „Ștefan cel Mare” să valseze în ritmul liricii mele, 07.08.2006. Cuzuioc Ion – scriitor, medic Bibl. „Ștefan cel Mare” 313 Cuzuioc, Ion. Voiaj în hău : roman / Ion Cuzuioc. – Ch. : Cartea Moldovei, 2001. – 172 p. Cititorilor filialei bibliotecii 18 Codru, dorindu-le un viitor prosper… 20.10.2004. Cuzuioc Ion – scriitor, medic Bibl. Codru adulţi 314 Cvitenco, Alexandru. Plânsule, șterge-ţi genele! / Alexandru Cvitenco. – Galaţi : Pax Aura Mundi, 2004. – 120 p. „Bibliotecii Hasdeu Chișinău”, cu stimă și plecăciune frăţească de peste Prut, fie ca vrerea de veacuri să se împlinească, acolo unde a dorit, marele Ștefan. Autorul. Cvitenco Alexandru – scriitor (România) Sediul Central 315 D’Alba, Maria. Lacrimi de Marie / Maria D’Alba. – Alba Iulia : Unirea Pres, 2002. – 48 p. Cioara, Seliște. Pentru cititorii Bibliotecii „Alba Iulia” cu aleasă preţuire, Maria D’Alba, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, Ed. XXII-a, 2002. D’Alba Maria – profesoară de muzică, poetă (România) Bibl. „Alba Iulia” 316 Dabija, Nicolae. În căutarea identităţii. Istoria neamului românesc din Basarabia povestită pentru elevi / Nicolae Dabija. – Ch. : Litera ; București : Litera Internaţional, 2002. – 488 p. Pentru cititorii Bibliotecii „Transilvania”, le urez să se regăsească în cărţi și să se identifice cu sufletul lor. Cu drag, Nicolae Dabija. Chișinău, 1 aprilie 2004. Dabija Nicolae – scriitor, membru de onoare al Academiei Române Bibl. „Transilvania” 317 Dan, Dorin Ovidiu. Alba Iulia orașul – istorie, orașul monumentelor / Dorin Ovidiu Dan. – Alba Iulia : ALTIP, 1999. – 79 p. Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău, cu alese gânduri spre inimi veșnice. Dorin Ovidiu Dan, mai 2002. Dan Dorin Ovidiu – istoric, scriitor (România) Bibl. „Alba Iulia”

89


318 Dan, Dorin Ovidiu. Lancrăm. Veșnicia s-a născut la sat / Ovidiu Dan Dorin. – Alba Iulia : ALTIP, 2000. – 152 p. Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău prin Doamna Elena Roșca omagiul autorului. Dorin Ovidiu Dan, mai, 2002. Dan Dorin Ovidiu – istoric, scriitor (România) Bibl. „Alba Iulia” 319 Danilov, Maria. Cartea românească în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei : 1683 – 1918 : cat. / M. Danilov, A. Griţco, L. Malahov. – Ch. : Tyragetia, 2002. – 224 p. Centrului naţional de hasdeulogie – o carte despre cărţi /o încercare de valorificare a patrimoniului muzeal / M. Danilov 10.02.03. Danilov Maria – muzeograf, doctor în istorie CNH 320 Danilov, Nichita. Tălpi : roman : [în 2 vol.] Vol. 1. Șotronul / Nichita Danilov. – Iași : Polirom, 2004. – 255 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” aceste tălpi ieșene. 28.04.2005. Danilov Nichita – scriitor, diplomat (Iași, România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 321 Darie, Pavel. Dor de mamă : versuri / Pavel Darie. – Ch. : Prometeu, 2000. – 111 p. Pentru Bibl. celor mai fericiţi cititori, care ne sunt copiii!. Dragi copii, să ţineţi minte că norocul e-nainte – citiţi : Poezia încălzește inima, iar inima – tot ce este fiinţa ta. P. Darie, 24 mai 2006. Doamnei Lidia Kulikovski, pe care mi-aș dori-o înger al acestei cărţi, îi urez la mulţi ani, împodobiţi de floarea norocului în mileniul TREI. 21 decembrie 2000, Darie. Darie Pavel – scriitor și traducător Bibl. V. Bielinski, Sediul Central 322 Dascăl, Valeria. Brad frumos cu amintiri / Valeria Dascăl. – Ch. : Pontos, 2003. – 284 p. Pentru Bibl. „Bogdan Petriceicu Hasdeu” și cititori, cu cele mai frumoase urări de bine din partea autoarei. V. Dascăl, 31 august 2003. Dascăl Valeria – jurnalistă Sediul Central 323 Dascăl, Valeria. Deșertul amar : jurnal vienez / Valeria Dascăl. – Ch. : Pontos, 2005. – 272 p. 90

Pentru Bibl. „Transilvania” în speranţă că cititorii mă vor îndrăgi. V. Dascăl. 30.08.2005. Dascăl Valeria – jurnalistă Bibl. „Transilvania” 324 Dănilă, Aurelian. Opera din Chișinău : privire retrospectivă / Aurelian Dănilă. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 280 p. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” respectul autorului. 27.05.2005. Dănilă Aurelian – critic de artă, președintele Uniunii Teatrale din Moldova, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor Bibl. „Onisifor Ghibu” 325 Decusară-Bocșan, Crina. Epistolar Iulia Hasdeu. Vol. 1 / Crina DecusarăBocșan. – București : Ed. Asociaţiei Culturale Iulia Hasdeu, [2004]. – 306 p. Pentru cititorii filelor de sinceritate care o dezvăluie pe Iulia. Crina Bocșan-Decusară. nov. 2002. Decusară-Bocșan Crina – cercetător (București, România) CNH 326 Decusară-Bocșan, Crina. Epistolar Iulia Hasdeu. Vol. 2 / Crina DecusarăBocșan. – București : Ed. Asociaţiei Culturale Iulia Hasdeu, 2004. – 260 p. Pentru Clara și Pavel Balmuș, prieteni ai familiei Hasdeu și ai mei. Crina BocșanDecusară. 2006. Decusară-Bocșan, Crina – cercetător (București, România) CNH 327 Decusară-Bocșan, Crina. Renașterea unui nume : st. și eseuri / Crina Decusară-Bocșan. – București : [s. n.], 2002. – 187 p. Domnului Pavel Balmuș, crezând în idealul că mai este posibilă o renaștere. Crina Bocșan, martie 2003. Decusară-Bocșan Crina – cercetător (București, România) CNH 328 Dediu-Ploaie, Loreta. Între cer și pământ / Loreta Dediu-Ploaie : (povestiri adunate de-o viaţă). – Timișoara : ArtPress, 2005. – 293 p. Eu sunt puţină, lumea e Mare. Cu dragoste, Loreta Dediu. 6.IV.06. Pentru cititorii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cu multă dragoste. Dediu Loreta. 6 aprilie 2006. Dediu-Ploaie Loreta – medic Bibl. „Târgoviște”, Sediul Central

91


329 Del Rey, Koster. Întâlnire de gradul X : roman / Koster Del Rey ; versiune de Ecaterina Ţarălungă. – București : Orion, 1991. – 103 p. – (Col. Cosmos). Scriitorului Mihai Cimpoi, acest moment de odihnă a spiritului, necesar într-o vreme care-l solicită atât de mult și într-o lume care n-are nevoie de el... Cu simpatie, Ecaterina Ţarălungă, traducătoarea cărţii. 27 mai, 1991. București. Ţarălungă Ecaterina – traducătoare (România) CAIE 330 Deleanu, Iulia. Cu sufletul deschis: destine, pasiuni, dăruire / Iulia Deleanu. – București : Kriterion, 1998. – 280 p. Dragilor mei prieteni din Comunitatea evreiască din Republica Moldova cu multă preţuire și afecţiune. Iulia Deleanu, 14 noiembrie, 2002. Deleanu Iulia – scriitoare (România) Bibl. „I. Mangher” 331 Deleanu, Liviu. Vreme-n alte vremi topite / Liviu Deleanu. – Iași : Bonitas, 2005. – 142 p. Poetului Ianoș Ţurcanu, cu preţuire, aceste poezii alese după gustul celui care le-a ales. 8.02.2005. Deleanu Liviu – poet și dramaturg Bibl. „Târgoviște” 332 Densusianu, Ovid. Histoire de la langue roumaine / Ovid Densusianu; ed. crit. și note de V. Rusu ; pref. de B. Cazacu. – București : Grai și suflet - Cultura Naţională, 1997. – 1040 p. – În lb. fr. Pentru Centrul Academic Internaţional „Eminescu”, 13 ianuarie 2000. Semnătura V. Rusu. Rusu Valeriu – lingvist și filolog, profesor universitar (Franţa) CAIE 333 Dermengi, Daniela. Lacrimi de înger : 22 de poeme / Daniela Dermengi ; cop. : Nicolae Sârbu ; red. coord. : Ana Manole. – Ch. : Reclama, 2004. – 40 p. Lacrimi de înger – Lacrimi sfinţite de cer... Din inimă, pentru domnul Iulian Filip. 19.10.2004. Lacrimi de înger – Lacrimi sfinţite de cer ... Din inimă, pentru domnul Ianoș Ţurcanu 20.10.04. Dermengi Daniela – poetă Bibl. „Târgoviște” 334 Deșliu, Alexandru. Convorbiri în cumpănă / Alexandru Deșliu ; cop. de Laura Poantă. – Focșani : Pallas Athena, 2006. – 400 p. 92

Cititorilor din Chișinău, noianul de gânduri nobile ale unor mari personalităţi românești, din partea editorului. Focșani, 24.10.2006, Valeriu Anghel. Anghel Valeriu – scriitor, redactorul editurii Pallas Athena, Focșani (România) Bibl. «Ștefan cel Mare» 335 Deșliu, Alexandru. Muzeul lucrurilor : convorbiri cu Irina Petraș / Alexandru Deșliu ; cop. de Irina Petraș. – Focșani : Pallas Athena, 2006. – 252 p. Cititorilor din Chișinău, această carte din partea editurii, întru iluminarea noastră lăuntrică! Focșani, 24.10.2006, Valeriu Anghel. Anghel Valeriu – scriitor, redactorul editurii Pallas Athena, Focșani (România) Bibl. “Ștefan cel Mare” 336 Diaconescu, Mihail. Marele cântec / Mihail Diaconescu. – București : Ed. Muzicală, 1987. – 583 p. Prietenului, eminentului critic și istoric literar, dar mai ales omului moral și omului de atitudine Mihai Cimpoi, o evocare narativă și simbolică a unui mare muzician și umanist și a strămoșilor mei de la Făgăraș, o dată cu admiraţia și atitudinea mea profundă. Chișinău. 24 iunie 1991. Mihail Diaconescu. Diaconescu Mihail – scriitor, muzicolog (România) CAIE 337 Diaconu, Ion. Minorităţile : Statut. Perspective / Ion Diaconu. – București : Inst. Român pentru Drepturile Omului, 1996. – 216 p. Donaţie Bibliotecii „O. Ghibu”, din partea prof. univ. dr. ing. N. Leonăchescu, 22 martie, 2002. Leonăchescu Nicolae – profesor universitar (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 338 Dimisianu, Gabriel. Nouă prozatori / Gabriel Dimisianu. – București : Eminescu, 1977. – 187 p. Pentru Lidia Dolgoșev un semn prietenesc de la G. Dimisianu. 1 septembrie, 1977. Dimisianu Gabriel – scriitor (România) CAIE 339 Dincă, Daniel. Dincolo de timp / Daniel Dincă ; graf. de Nicolae Gârbă ; cop. de Alexandru Buzoianu. – Focșani : Pallas Athena, 2006. – 132 p. Cititorilor din Chișinău, cu cele mai alese sentimente frăţești, din partea editurii. Focșani, 24.10.2006, Valeriu Anghel. Anghel Valeriu – scriitor, redactorul editurii Pallas Athena, Focșani (România) Bibl. „Ștefan cel Mare” 93


340 Dinescu, Viorel. Confluenţe / Viorel Dinescu. – Galaţi : Arionda, 2002. – 296 p. Dnei Parascovia în amintirea Sărbătorii Naţionale a României. Cu dragoste de la autor, întru prezent și viitor. 01.12.05. I. Hanganu (donator). Hanganu Ion – lector universitar Bibl. „Transilvania” 341 Dinu, Alexandrina. „Din muguri cresc copaci” : antol. Cenaclului lit. „Elena Văcărescu” din Târgoviște: Ediţia I, 2005 / Alexandrina Dinu. – Târgoviște : Pandora M, 2005. – 187 p. Domnului Iulian Filip, cu dragoste mereu vie și frăţie de neam. Alexandra, 15.IV.2006. Dinu Alexandrina – profesor de biologie, reporter liric, poet (România) Bibl. „Târgoviște” 342 Dinulescu, Dumitru. Îngerul contabil : roman / Dumitru Dinulescu. – București : Cartea Românească, 1985. – 318 p. Domnului Mihai Cimpoi, omagiu. Semnătura autorului. Decembrie 1988. Dinulescu Dumitru – scriitor (România) CAIE 343 Diviza, Ion. Săgetat de o idee : epigrame / Ion Diviza. – Ch. : Universitas, 2000. – 104 p. Cititorilor Bibliotecii „Alba Iulia” din partea autorului. 9. 08. 2000 I. Diviza. Diviza Ion – poet, epigramist Bibl. „Alba Iulia” 344 Dobre, Alexandru. Idealul unităţii naţionale în cultura română / Alexandru Dobre. – București : Minerva, 1988. – 316 p. Pentru Bibl. Centrului de Hasdeulogie, Zamfira Mihail, 6 dec. 2004. Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor profesor universitar (România) CNH 345 Doctoreanu, Isidor. De ce-a murit tăticu’ meu ... Jos terorismul mondial! : omagiu eroilor transnistreni și ecologiei / Isidor Doctoreanu. – Ch. : ECO-PLAI, 2004. – 120 p. : il. Donaţie bibliotecii „Transilvania” de la autor, 1 decembrie 2005. Donaţie Centrului Academic „Mihai Eminescu”. Autorul Isidor Doctoreanu. 1 august, 2004.

94

Doctoreanu Isidor – președinte de onoare (pentru Occident) al Societăţii de Înfrăţire Moldova-America-România (SIMAR), președinte de înfrăţire MoldovaAnglia-Canada (SIMAC) BP „Transilvania”, CAIE 346 Doni, Gheorghe. Altarul deziluziilor : poeme / Gheorghe Doni. – Ch. : Museum, 1995. – 95 p. Bibliotecii „I. Mangher” de la Gheorghe Doni. 16 aprilie, 1996. Doni Gheorghe – poet Bibl. „I. Mangher” 347 Donici, Iurie. Inerţia orei / Iurie Donici. – Ch. : Labirint, 2004. – 157 p. Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, mare templu de frumuseţi și împliniri spirituale, căruia îi doresc mulţi mulţi cititori și multivalenţă în temporalitate. Aromizări de spaţii și timpuri! Cu drag de dvs., poetul Iurie Donici. 18 mai 2004, Chișinău. Donici Iurie – poet Sediul Central 348 Donţu, Nicolae. Talmaza, Ermoclia, Cioburciu: tezaur folcloric / N. Donţu ; ed. îngrijită de Vasile Grosu și Gr. Botezatu. – Ch. : [s. n.], 1999. – 75 p. Pentru Bibl. Centrului Academic „Mihai Eminescu”, din partea unui îngrijitor al acestei ediţii – V. Grosu. 2 iunie, 2001. Grosu Vasile – scriitor, cercetător știinţific, istoric, publicist CAIE 349 Dorian, Gellu. Poeme golănești / Gellu Dorian. – București : Cartea Românească, 1997. – 87 p. Domnului Mihai Cimpoi, gândurile de bine și frumos, preţuirea mea pentru tot ce face. Gellu Dorian. 29 octombrie 1997. București. Dorian Gellu – scriitor (România) CAIE 350 Dragan, Gheorghe. Poetica eminesciană : temeiuri folclorice / Gheorghe Dragan. – Iași : Polirom, 1999. – 256 p. Centrului Naţional de hasdeulogie „B.P. Hasdeu” – Chișinău. Din partea autorului Gheorghe Dragan. 24 martie 2000. Dragan Gheorghe – cercetător (Iași, România) CNH

95


351 Dragnev, Emil. Capodoperă a miniaturii din Moldova Medievală / Emil Dragnev. – Ch. : Civitas, 2004. – 231 p. Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” din partea autorului. 31.V.2004. Dragnev Emil – istoric Bibl. „Onisifor Ghibu” 352 Dragomir, Constantin. Copilul magic : mituri și legende ale popoarelor lumii / Constantin Dragomir. – Ch. : Dragodar, 2001. – 288 p. Pentru minunaţii cititori ai Bibliotecii Cricova. Dragomir Constantin – scriitor Bibl. Cricova 353 Drăgan, Grigore. Zâmbetul de pe urmă / Grigore Drăgan. – Ch. : „BaștinaRadog” SRL, 2001. – 94 p. Centrului Academic „M. Eminescu”, cu deosebită simpatie și cele mai frumoase urări de bine și prosperare întru însănătoșirea spirituală a neamului. 12.10.2001. Semnătura autorului. Bibl. „Ovidius” – cetate spirituală demnă de invidiat, care investește cu siguranţă multă înţelepciune în „bostanii” cititorilor. Cu respect cuvios Gr. Drăgan. 12.10.2001. Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, cu respect cuvios și cele mai frumoase urări. Cine știe carte vede mai departe. Cine-n carte nu prea crede, Nici sub nasul lui nu vede… G. Drăgan, 12 octombrie 2001. Drăgan Grigore – scriitor CAIE, Bibl. „Ovidius”, Sediul Central 354 Drăgan, Ioan. Nobilimea românească din Transilvania între anii 1440-1514 / Ioan Drăgan. – București : Ed. Enciclopedică, 2000. – 467 p. Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu din Chișinău, donaţia autorului. Cluj-Napoca, 20 septembrie 2004. Dr. Ioan Drăgan. Drăgan Ioan – istoric (România) Sediul Central 355 Drăgan, Mihai. Clasici și moderni / Mihai Drăgan. – București : Cartea Românească, 1987. – 293 p. Colegului Mihai Cimpoi, această carte despre clasici ca o dovadă de stimă intelectuală și prietenie liberală, Mihai Drăgan. 6 decembrie, 1988. Iași. Drăgan Mihai – profesor universitar, istoric literar (România) CAIE 96

356 Drăgănescu, Mihai. Cariatidele gândului / Mihai Drăgănescu. – București : Ed. Academiei Române, 1996. – 234 p. Domnului Mihai Cimpoi, o cariatidă spirituală a românilor basarabeni, cu colegialitate, prietenie și dragoste din partea autorului. Semnătura autorului. 23 aprilie 1997. Drăgănescu Mihai – inginer, profesor universitar, academician (România) CAIE 357 Drăgănescu, Mihai. Informaţia materiei / Mihai Drăgănescu. – București : Ed. Academiei Române, 1999. – 254 p. Domnului Mihai Cimpoi cu dragoste și credinţa de a ne întâlni, vă binegândește Mihai Drăgănescu. 12 ianuarie 1991. Drăgănescu Mihai – inginer, profesor universitar, academician (România) CAIE 358 Drăghincescu, Rodica. Distanţa dintre un bărbat îmbrăcat și o femeie așa cum e / Rodica Drăghincescu. – Timișoara : Ed. Marineasa, 1996. – 118 p. Distinsului exeget literar Mihai Cimpoi, respectul și admiraţia Rodicăi Drăghincescu. Drăghincescu Rodica – scriitoare (România) CAIE 359 Drimba, Ovidiu. Incursiuni în civilizaţia omenirii. Vol. I / Ovidiu Drimba. – București : Casa de editură „Excelsior” – Multi Press, 1996. – 254 p. – (Lecturi fundamentale). Ovidiu Drimba. Semnătura autorului. Drimba Ovidiu – scriitor, profesor universitar (România) CAIE 360 Dron, Ion. Chișinău. Schiţe etnotoponimice / Ion Dron. – Ch. : Ulysse, 2001. – 111 p. Lui Pavel Balmuș. Cu drag, Ion Dron. 29.03.2002. Dron Ion – cercetător, etnolog, doctor în filologie CNH 361 Dron, Ion. Studii și cercetări / Ion Dron. – Ch. : Pontos, 2001. – 440 p. Domnului Pavel Balmuș cu drag. Ion Dron. 03.09.2001. Dron Ion – cercetător, etnolog, doctor în filologie CNH 362 Druţă, Boris. Basarabia răstignită / Boris Druţă. – București : Ed. Detectiv, 2004. – 311 p. 97


Bibliotecii „Onisifor Ghibu” pentru cititorii care vor ajunge să vadă Basarabia reunită cu Patria Română. 05.01.2005. Druţă Boris – scriitor, avocat Bibl. „Onisifor Ghibu” 363 Druţă, Boris. Copiii serenadelor / Boris Druţă. – Ch. : Museum, 2000. – 303 p. Pentru Centrul naţional de hasdeulogie de la autor. 26 noiembrie 2001. Druţă Boris – scriitor, avocat CNH 364 Druţă, Boris. Flori de dor pentru ȘALOM! : [proză scurtă] / Boris Druţă. – Ch. : Pontos, 2004. – 156 p. : il. Читателям библиотеки «И. Мангер» с любовью… От Бориса Друцэ. 6 августа 2004 г. Pentru cititorii bibliotecii „B.P. Hasdeu” să păstreze totdeauna respectul pentru poporul evreu. Boris Druţă, 11 octombrie 2004. Druţă Boris – scriitor, avocat Bibl. „I. Mangher”, Sediul Central 365 Druţă, Boris. Între Viaţă și moarte (Ofensivă în infînit) / Boris Druţă. – Ch. : Pontos, 2001. – 96 p. Bibliotecii „Iţic Mangher”, cu multă simpatie și respect, de la autor, Boris Druţă, 3 ianuarie, 2002. Druţă Boris – scriitor, avocat Bibl. „I. Mangher” 366 Druţă, Boris. Madona din Ineasca / Boris Druţă. – Ch. : Pontos, 2004. – 196 p. Bibliotecii „Iţic Mangher” cu simpatie și dragoste. Semnătura autorului, 26 decembrie, 2004. Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, cu multe urări de sănătate de la autor B. Druţă. 10 octombrie 2005. Cititorilor bibliotecii „Onisifor Ghibu” ca fiecare din voi până în cea din urmă răsuflare să fie asistat de o madonă. 05.01.2005. Bibliotecii Nr 18 maturi Codru de la autor. 16.05.2005. Bibliotecii Codru copii de la Boris Druţă. 16.05.2005. Druţă Boris – scriitor, avocat Bibl. „I. Mangher”, Sediul Central, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. Codru adulţi, Bibl. Codru copii

98

367 Druţă, Boris. Sarcofagul / Boris Druţă. – Ch. : Cartier, 2000. – 278 p. Bibliotecii „Iţic Mangher” cu multă simpatie și respect. B. Druţă, 16 ianuarie, 2002 Centrului national de hasdeulogie de la Boris Druţă. 26.11.2001. Druţă Boris – scriitor, avocat Bibl. „I. Mangher”, CNH 368 Druţă, Boris. Un jazz pentru mileniul trei / Boris Druţă. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1999. – 216 p. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” – să creeze o nouă generaţie în mileniul trei. 14.11.2005. Centrului naţional de Hasdeulogie de la Boris Druţă. 26.11.2001. Druţă Boris – scriitor, avocat Bibl. „Onisifor Ghibu”, CNH 369 Druţă, Gheorghe. Din frământul cuvintelor / Gheorghe Druţă. – Ch. : Labirint, 2005. – 98 p. Pentru cititorii bibliotecii „Târgu-Mureș”, care se interesează de problemele limbii române. 13.12.2005. Autorul. Pentru cititorii Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, autorul. Gh. Druţă. 2 august 2005. Pentru cititorii Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, cu drag autorul. 04.10.2005. Pentru cititorii Bibliotecii „M. Lomonosov”, care se interesează de problematica lingvistică. Cu drag, Autorul. Pentru cititorii Centrului Academic Eminescu. Gheorghe Druţă. 20.07.2005. Druţă Gheorghe – lingvist, cercetător știinţific la Institutul de Filologie al Academiei de Știinţe a Moldovei Bibl. „Târgu-Mureș”, Sediul Central, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „M.V. Lomonosov”, CAIE 370 Ducan, Răzvan. Cenaclul literar din Târnăveni (1956 -2006) : 50 de ani de existenţă : docum. / Răzvan Ducan. – Târgu-Mureș : Nico, 2006. – 446 p. Cu bucurie dăruiesc această carte de citire cititorilor Bibliotecii „Târgu-Mureș” din Chișinău (Republica Moldova). Cu preţuire pentru dorinţa voastră de cunoaștere Răzvan Ducan, cel ce astăzi e (și) carne, iar mâine va fi doar cărţi. E-mail : Cultradu@yahoo.com Târnăveni, 13 septembrie 2006. Ducan Răzvan – poet, jurnalist (România) Bibl. „Târgu-Mureș” 371 Ducan, Răzvan. „Mulţumesc albastru” : poeme / Răzvan Ducan. – TârguMureș : Nico, 2006. – 67 p.

99


Cu bucurie dăruiesc aceste noi developări ale sufletului cititorilor de poezie de la Bibl. „Târgu-Mureș” din Chișinău, Republica Moldova. Târnăveni, 13 septembrie 2006. Cu preţuire Răzvan Ducan. E-mail : Cultradu@yahoo.com Ducan Răzvan – poet, jurnalist (România) Bibl. „Târgu-Mureș” 372 Dumbrăveanu, Anghel. Călătorie neterminată : roman / Anghel Dumbrăveanu. – București : Cartea Românească, 1988. – 213 p. Domnișoarei Raluca Cimpoi, în Ziua minunată în care împlinește 13 ani, cu urarea de a fi sănătoasă și fericită și de a-și împlini toate Zborurile mari care o așteaptă. Semnătura. 10.12.1989. Chișinău. Dumbrăveanu Anghel – scriitor (România) CAIE 373 Dumbrăveanu, Anghel. Iarna imperială : versuri / Anghel Dumbrăveanu. – București : Minerva, 1986. – 268 p.– (Bibl. pentru toţi). Dragilor prieteni, Natalia, Raluca și Mihai Cimpoi, o frăţească îmbrăţișare pe „Iarna imperială”, în iarna rusească, dar și în soarele puternic care ne arde în inimi. Semnătura. 10.12.1989, Moscova. Dumbrăveanu Anghel – scriitor (România) CAIE 374 Dumbrăveanu, Luminiţa. Clarviziunea orbului / Luminiţa Dumbrăveanu. – Ch. : ARC, 1996. – 29 p. Cu drag din partea autoarei, Luminiţa Dumbrăveanu. 12 noiembrie 1999, sec. XX. Dumbrăveanu Luminiţa – radiojurnalistă, poetă Bibl. „Alba Iulia” 375 Dumbrăveanu, Victor. Trăim ultima dată : nuvele / Victor Dumbrăveanu. – Ch. : Prometeu, 2002. – 174 p. Pentru Ianoș Ţurcanu, pământeanului și colegului de suferinţă în serviciul etern al cuvântului, cu urări de succese răsunătoare, inspiraţie și pace sufletească – al tău Victor Dumbrăveanu. 23.02.2002. Pentru dragostea mea eternă Ilenuţa Dabija cu urări de bine și fericire, Victor Dumbrăveanu. 22.05.2002. Centrului Academic „Mihai Eminescu”, ce croiește punţi de aur între trecut și viitor, între suflet și gând, între intenţie și realizare. Cu adâncă plecăciune pentru tot ce înfăptuiește – pe totdeauna al vostru Victor Dumbrăveanu. 15.07.2003. Dumbrăveanu Victor – jurnalist, prozator Bibl. „Târgoviște”, CAIE 100

376 Dumitrașcu, Jean. Eminescu și Argeșul / Jean Dumitrașcu. – Pitești : Ed. ARGEȘ PRESS, 2000. – 128 p. Donaţie Bibliotecii „O. Ghibu”, din partea prof. univ. dr. ing. Nicolae Leonăchescu, 22 martie, 2002. Leonăchescu Nicolae – profesor universitar (București, România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 377 Dunăreanu, Ovidiu. Corabia de fildeș / Ovidiu Dunăreanu, Victor Corches. – Constanţa : Ex Ponto, 2000. – 286 p. Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” Chișinău. Cu multă stimă, autorii. Constanţa, 28 noiembrie 2003. Dunăreanu Ovidiu – redactor-șef al revistei „Ex-Ponto”, scriitor (Constanţa, România) Sediul Central 378 Dunăreanu, Ovidiu. Întâmplări din anul Șarpelui : unsprezece povestiri / Ovidiu Dunăreanu. – Constanţa : Ex Ponto, 2003. – 245 p. Colegei noastre de la Bibl. „Ovidiu” din Chișinău – cu preţuire pentru misiunea ei nobilă de a cultiva prietenia și limba română. Dunăreanu Ovidiu. 13.04.2005. Bibliotecii Municipale Chișinău, cu sentimente frăţești; un semn de la Marea cea Mare a României. Ovidiu Dunăreanu. 13 martie 2005. Chișinău. Dunăreanu Ovidiu – redactor-șef al revistei „Ex-Ponto”, scriitor (Constanţa, România ) Bibl. „Ovidius”, Sediul Central 379 Dunăreanu, Ovidiu. Vaporul de la amiază = Der Mittagsdampfer / Ovidiu Dunăreanu. – Constanţa : Ex Ponto, 2004. – 136 p. – Ed. bilingvă româno-germană. Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău, un „vapor” care ne poartă pe tărâmul Tinereţii fără Bătrâneţe și al Vieţii fără de Moarte. Ovidiu Dunăreanu, 13 martie 2005, Chișinău. Dunăreanu Ovidiu – redactor-șef al revistei „Ex-Ponto”, scriitor (Constanţa, România) Sediul Central 380 Dură, Leon. Nunta din Cana / Leon Dură. – Râmnicu-Vâlcea : Logos, 2004. – 157 p. Pentru Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, cu preţuire pentru cititori. Rm. Vâlcea, 11 februarie 2005. Dr. Leon Dură. Dură Leon – profesor, scriitor Sediul Central 101


381 Dură, Leon. Teatru / Leon Dură. – Râmnicu Vâlcea : Logos, 2004. – 128 p. Pentru Bibl. Municipală B.P. Hasdeu, cu preţuire pentru cititori, Dr. Leon Dură. 11 februarie 2005. Dură Leon – profesor, scriitor Sediul Central 382 Ecovoiu, Alexandru. Staţiunea : roman / Alexandru Ecovoiu. – București : EST, 1997. – 143 p. Domnului Academician Mihai Cimpoi, cu aceeași deosebită consideraţie pentru opera sa excepţională ca spirit de analiză și cuprindere pentru omul care păstorește cu pricepere și delicateţe o lume scriitoricească în plină efervescenţă. Toată admiraţia, Alexandru Ecovoiu. 10.07.1997, Chișinău. Ecovoiu Alexandru – scriitor (România) CAIE 383 Elisei, Grigore. Portrete în timp / Grigore Elisei. – Iași : Junimea, 1990. – 287 p. Domnului Mihai Cimpoi, spirit înalt și generos al românismului în îndurerata și nobila Basarabie, cu tot dragul și preţuirea. Grigore Elisei. 14 februarie, 1991. Iași. Elisei Grigore – scriitorul (România) CAIE 384 Eminescu, Mihai. Capodopere : poeme, proze, teatru, publicistică / Mihai Eminescu ; o viziune editorială de prof. dr. Victor Crăciun ; cuvânt-înainte de prof. univ. dr. Josif Constantin Drăgan ; introd. de acad. Mihai Cimpoi. – București : Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni ; Fundaţia Europeană Drăgan, 2001. – 544 p. : 16 f. il. Pentru Centrul Veșnic Eminescu și șefa lui Elena în amintirea Celui mai frumos moment din viaţa ideilor și sentimentelor de la începutul Mileniului III. Cu toată pregătirea Viitorului. Victor Crăciun. 06.07.2001. Crăciun Victor – scriitor, critic, editor român (România) CAIE 385 Eminescu, Mihai. Decebal : teatru patetic / Mihai Eminescu ; pref. de Mircea Coloșenco. – Bârlad : Sfera, 2000. – 60 p. Centrului Academic „Mihai Eminescu”, din partea autorului, cu mult respect. 26 februarie 2000. Mircea Coloșenco. Dlui Academician Mihai Cimpoi, omagiu autorului. 26 februarie 2000. Mircea Coloșenco. Coloșenco Mircea – scriitor, publicist (România) CAIE 102

386 Eminescu, Mihai. Din valurile vremii : lirică = Iз хвиль часiв : лiрика / Mihai Eminescu. – Kиїв : Головна спецiалiзована редакцiя лiтератури мовами нацiональньних меншiнств України, 2000. – 223 p. – Ed. bilingvă românouсraineană. Pentru Centrul Academic Internaţional Eminescu din Chișinău. Kelar Stepan – scriitor, traducător (Ucraina) CAIE 387 Eminescu, Mihai. Floare albastră = Синий цветок = Синя квiтка = Mavi Cicek = Синьо цветие : poezii în rom., rusă, ucr., găgăuză, bulgară / Mihai Eminescu ; pref. : Mihai Cimpoi, Iuri Kojevnikov ; cop. și il. : Gheorghe Vrabie ; selecţ. : Stela Nicuţă ; coord. : Valeriu Culev ; trad. în rusă : Iuri Kojevnikov ; în ucr. : Stepan Kelar, Ivan Piciko, Mikola Ignatenko, Petro Zasenko, Iaroslav Șporta, Andrii Miaskivs’kyi ; în găgăuză : Dionisie Tanasoglu ; în bulgară : Niko Stoianov. – Ch. : Ed. Departamentului Relaţii Naţionale și Funcţionarea Limbilor, 2001. – 231 p. – Ed. multilingvă. Colaboratorilor Secţiei Bibliografie a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din partea unui îndrăgostit și discipol al creaţiei poetice Eminesciene, Dionisie Tanasoglu, scriitor de limbă găgăuză, prof. univ. dr., ofer această carte, cu modestele mele traduceri, cu toată stima. 20.IV.03. Tanasoglu Dionisie (1922-2006) – scriitor de limbă găgăuză, doctor, profesor universitar CID „Chișinău” 388 Eminescu, Mihai. La Bucovina / Mihai Eminescu ; cuvânt-înainte de Dimitrie Vatamaniuc : selecţ. și coord. textelor, notă asupra ed. și postf. de Nicolae Cârlan. – Suceava : Hurmuzachi, 1996. – 144 p. Dlui Acad. Mihai Cimpoi, de la mormântul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și de lângă statuia „Sfântului Preacurat al Ghiersului Românesc”, cu gând de aleasă preţuire și stimă din partea lui Nicolae Cârlan. Putna. 15 august 1996. Cârlan Nicolae – scriitor, publicist (România) CAIE 389 Eminescu, Mihai. Luceafărul = Der Abensstern = Az Esticsillag / Mihai Eminescu ; trad. de F. Zoltάn. – Ed. bibliofilă Nr 270. – Timișoara : Facla, 1972. – 9 p. : il. – Ed multilingvă. Semnătura traducătorului. Zoltάn Franyό – traducător (Germania) CAIE 103


390 Eminescu, Mihai. Luceafărul / Mihai Eminescu. – Brăila : Istros, 1996. – 79 p. Bibliotecii „Ovidius” din Chișinău și celor cu inimile înaripate, să atingă scopuri înalte. Irimia Dumitru. 30.08.2002. Irimia Dumitru – lingvist, critic literar si traducator, academician, membru al US din Romania (Iași, România) Bibl. „Ovidius”

Al. Oprea ; ed. crit. întemeiată de Perpessicius. – București : Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1980. – 885 p. ; 68 de reproduceri. Suntem 20 septembrie 1980 (Lansarea acestui volum al Academiei – care ne sfinţește). Cimpoi Mihai – critic, istoric literar CAIE

391 Eminescu, Mihai. Opere / Mihai Eminescu. – București : Minerva, 19821986. – (Scriitori români). Vol. 6. Proză literară / ed. crit., note și variante de Aurelia Rusu. – 792 p. Casa lui Eminescu trebuie să fie și casa tuturor românilor. 26.02.2000, Valentina Butnaru. Vol. 7. Traduceri, transcrieri, excepte / ed. crit., note și variante de Aurelia Rusu ; st. introd. de Zoe Dumitrescu-Bușulenga. – 432 p. Pentru Casa Eminescu. 26.02.2000, Valentina Butnaru. Vol. 8. Traduceri, transcrieri, excepte ; ed. crit. și pref. de Aurelia Rusu ; note și coment. de Aurelia Rusu și N. Petrovanu. – 410 p. Pentru Casa Eminescu. 26. 02. 2000. Valentina Butnaru. Butnaru Valentina – jurnalist, președintele Societăţii „Limba noastră cea română” CAIE

395 Eminescu, Mihai. Opere alese. Vol. 2 / Mihai Eminescu ; ed. îngrijită și pref. de Perpessicius. – București : Ed. pentru Literatură, 1964. – 702 p. – (Scriitori români). Ștampila Bibliotecii Facultăţii de Filologie din București. 26 septembrie 1967. Biblioteca Facultăţii de Filologie din București (România) CAIE

392 Eminescu, Mihai. Opere. Vol. 4. Poezii postume : anexe, introd., tab. ed. / Mihai Eminescu ; ed. crit. îngrijită de Perpessicius cu 38 de reproduceri după manuscris. – București : Ed. Academiei R. P. R., 1952. – 561 p. Donaţie – Ștefan Voicu. Voicu Ștefan – donator (România) CAIE 393 Eminescu, Mihai. Opere. Vol. 4. Proza literară / Mihai Eminescu ; ed. crit., introd., note și variante de Aurelia Rusu. – Ed. rev. – București : „Grai și Suflet Cultura Naţională”, 1997. – 584 p. La inaugurarea Centrului Academic Internaţional EMINESCU, acest buchet de pagini eminesciene, statornicite pentru noi în semn și lumină, idee și imagine sensibilă între timp și eternitate. 12 ianuarie 2000, Marsilia. Aurelia Rusu. Rusu Aurelia – critic literar (Franţa) CAIE 394 Eminescu, Mihai. Opere. Vol. 9. Publicistică 1870 – 1877: Albina, Familia, Federaţiunea, Convorbiri literare, Curierul de Iași / Mihai Eminescu ; st. introd. de

104

396 Eminescu, Mihai. Poezie populară / Mihai Eminescu. – Ch. : Cartea mold., 1970. – 303 p. Lui Mihai Cimpoi, Saint-Beuve al literaturii noastre. 15 octombrie 1970, L. Curuci. Curuci Leonid – istoric literar, doctor habilitat în filologie, AȘM CAIE 397 Eminescu, Mihai. Poezii / Mihai Eminescu ; cuvânt-înainte de Tudor Arghezi ; pref. de Zoe Dumitrescu-Bușulenga. – București : Ed. pentru Literatură, 1965. – 351 p. DONAŢIE. Societatea „Limba noastră cea română”. Societatea „Limba noastră cea română” CAIE 398 Eminescu, Mihai. Poezii / Mihai Eminescu : ed. îngrijită de Dumitru Irimia. – Iași : Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, 1994. – 459 p. Domnului Mihai Cimpoi, de la Dumitru Irimia. Irimia Dumitru – lingvist, critic literar si traducator, academician, membru al US din Romania (Iași, România) CAIE 399 Eminescu, Mihai. Poezii / Mihai Eminescu ; ed. îngrijită de Ion TopologPopescu ; stabilirea postumelor Arina Petrovici. – Brașov : Tipocart Brașovia, 1998. – 743 p.

105


Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” – Sincere urări de prosperitate și prestigioasă afirmare! Argentina Cupcea-Josu. Zilele „Astra” la Societatea „Limba noastră cea Română”. Chișinău, 26 aprilie 2001. Cupcea-Josu Argentina – scriitoare și traducătoare CAIE 400 Eminescu, Mihai. Poezii = Poésies / Mihai Eminescu ; prez. și trad. de JeanLouis Courriol. – Ed. a 2-a. – Pitești : Paralela 45, 2002. – 23 p. – Ed. bilingvă româno-franceză. Cu toată admiraţia traducătorului. J.-L. Courriol. Courriol Jean-Louis – profesor universitar, traducător (Franţa) CAIE 401 Eminescu, Mihai. Poezii = Стихотворения / Mihai Eminescu. – București : Eminescu, 1971. – 489 p. – Ed. bilingvă româno-rusă. «В дар библиотеке Академического центра им. «М. Еминеску» (г. Кишинев) из библиотеки литератора А. Огушевича в денъ презентации книг. 21.12.2003. Ogușevici Alexandr – scriitor CAIE 402 Eminescu, Mihai. Poezii. Vol. I. Antume / Mihai Eminescu ; ed. crit., introd. de Gh. Bulgăr. – București : Saeculum I. O. ; Vestala, 1998. – 239 p. Domnului Acad. Mihai Cimpoi, eminent istoric literar și estetician. Semnătura. Autograf anonim CAIE 403 Eminescu, Mihai. Probleme și analize filozofice / Mihai Eminescu ; descoperite și coment. de Octav Minar. – București : Imprimeria Fundaţiei Culturale „Principele Carol”, 1924. – 64 p. Pentru Adrian și Nașa. 1942. O. Minar. Minar Octavian – scriitor (România) CAIE 404 Eminescu, Mihai. Și când gândesc la viaţa-mi ... : Confesiuni. Fragmente. Jurnal / Mihai Eminescu. – Pitești : Ed. ARGEȘ PRESS, 2001. – 128 p. Donaţie Bibliotecii „O. Ghibu”, din partea prof. univ. dr. ing. Nicolae Leonăchescu, 22 martie, 2002. Leonăchescu Nicolae – profesor universitar (România) Bibl. „Onisifor Ghibu”

106

405 Enachi, Stella. Singure în faţa sorţii / Stella Enachi ; pict. Natalia BadianDogaru ; cop. Oleg Vizir. – Ch. : Litera, 2003. – 120 p. Pentru Bibl. „Târgoviște” cu toată stima și respectul. O viaţă e mai scumpă decît un dolar 28.11.03. Enachi Stella – poetă Bibl. „Târgoviște” 406 Enăchescu, Adina. Pe lespezile catedralei / Adina Enăchescu. – București : Amurg sentimental, 2000. – 100 p. Cu dragoste Bibliotecii Judeţene din Chișinău. Adina Enăchescu. 2 iulie 2000, Câmpina. Enăchescu Adina – scriitoare (România) CAIE 407 Enciu, Nicolae. Glume de la vatră. Satiră. Umor / Nicolae Enciu ; pict. Vasile Rusu. – Ch. : F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2001. – 136 p. : il. Bibliotecii Alba Iulia, Chișinău. Genii pictori, și la scris, Stau în rând pe rafturi, – Taţii... Cartea mea s-o puneţi sus, Că nu sînt mai prost ca alţii. Vasile Rusu-Sadovanu, octombrie, 2001. Rusu-Sadovanu Vasile – pictor, caricaturist Bibl. „Alba Iulia” 408 Esinencu, Alexandru. Lideri ai economiei naţionale / Alexandru Esinencu. – Ch. : ESIN&Co, 2004. – 95 p. Pentru Bibl. Municipală din partea autorului. 3 martie 2005. Esinencu Alexandru – economist, publicist Sediul Central 409 Eșanu, Andrei. Contribuţii la istoria culturii românesti (Moldova medievală) / Andrei Eșanu. – București : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1997. – 380 p. Bibliotecii “Onisifor Ghibu” cu drag, A. Eșanu, mai, 2002. Eșanu Andrei – istoric, academician, membru titular al AȘM Bibl. „Onisifor Ghibu” 410 Eșanu, Andrei. Epoca lui Ștefan cel Mare : Oameni, destine și fapte / Andrei Eșanu, Valentina Eșanu. – București : Ed. Institutului Cultural Român, 2004. – 558 p. 107


Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, cu drag de la autori. 01.11.2005. Bibliotecii Publice „Ovidius”, cu urări de bine și prosperare de la autori. Eșanu Andrei și Valentina. 09.10.2005. Eșanu Andrei – istoric, academician, membru titular al AȘM Eșanu Valentina – istoric, doctor în istorie Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Ovidius”

415 Filip, Corneliu. Omul de la Soare Răsare : roman / Corneliu Filip. – București : Naiku, [s. a.]. – 207 p. Doamnei Elena Dabija, cu toată preţuirea autorului, în amintirea iubirii fiecărei Adolescenţe. 15.02.2003. Semnătura. Filip Corneliu – scriitor, niponolog, jurnalist CAIE

411 Eșanu, Andrei. Mănăstirea Căpriana : sec. XV-XX / Andrei Eșanu, Valentina Eșanu. – Ch. : Pontos, 2003. – 563 p. Bunilor prieteni Clara și Pavel Balmuș, cu toată stima de la Eșeni. 16.09.2003. Eșanu Andrei – istoric, academician, membru titular al AȘM Eșanu Valentina – istoric, doctor în istorie CNH

416 Filip, Iulian. Copăcel, copăcel : poezii și cântece / Iulian Filip. – Ch. : Hyperion, 1990. – 80 p. Bibliotecii evreiești în ziua deschiderii ușilor – să vă intre și să vă vină spre sufletul neamului dumneavoastră numai oameni buni ori căutători de bunătate, și aici s-o găsească! Iulian Filip, la 4 făurar 1991. Filip Iulian – poet și folclorist, șeful Departamentului Cultură, Primăria Chișinău Bibl. „I. Mangher”

412 Felegan, Nicolae. Dicţionar de paronime / Nicolae Felegan. – București : Vox Cart, 2004. – 360 p. Donaţie Bibliotecii de Arte – Chișinău de la Vlad Pohilă. 11.10. 2006. Pohilă Vlad – ziarist Bibl. de Arte 413 Filimon, Liviu. Psihologia percepţiei / Liviu Filimon. – Bacău : Ed. Didactică și Știinţifică, 1993. – 199 p. Domnului acad.-scriitor Mihai Cimpoi. Cu deosebită consideraţie. Semnătura autorului. Filimon Liviu – scriitor (România) CAIE 414 Filip, Corneliu. America sub spectrul terorismului : (consemnări de călător în S.U.A., Canada și Mexic) / Corneliu Filip. – Botoșani : AXA, 2002. – 194 p. : 2 f. il. Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” Chișinău, din partea autorului, radioreporter din Botoșanii lui Eminescu. Semnătura. 14. 02. 2003. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău din partea autorului. 14.02.2005. Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău, cu toate mulţumirile autorului pentru că i-a dat ocazia să-și lanseze această carte în incinta bibliotecii. Filip, 14 februarie, 2003. Cititorilor bibliotecii „Ovidius” din sectorul Centru, din partea autorului acestui volum. Filip Corneliu. 14.02.2003. Filip Corneliu – scriitor, niponolog, jurnalist CAIE, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Sediul Central, Bibl. „Ovidius”

108

417 Filip, Iulian. Cuibul lui Dumnezeu / Iulian Filip, Ion Proca. – Ch. : [s. n], 2000. – 44 p. : il. Acest cuib pentru „B.P. Hasdeu”. Cu drag, Ion Proca, 10 iunie 2002. Proca Ion – scriitor, jurnalist Sediul Central 418 Filip, Iulian. Dansul timizilor : catrene și desene / Iulian Filip. – Ch. : Litera, 1994. – 110 p. : il. Artele au întotdeauna timiditatea și cumsecădenia ce fac bine omului. Iulian Filip. Filip Iulian – poet și folclorist, șeful Departamentului Cultură, Primăria Chișinău Bibl. de Arte 419 Filip, Iulian. Foarfeca lui Urecheanu ori serafimopisanie, ori coloane și ciolane, ori desăvârșirea dezamăgirii, ori ghid basarabean – detectiv istoric neterminat, ori scriitorii tac ? / Iulian Filip. – Ch. : Grafema Libris, 2003. – 200 p. Dragilor eminescologuţi – doar aţi pășit pragul Centrului EMINESCU! Culegeţi cât sunteţi în stare, că e deajuns. 24. 04. 2003. Semnătura autorului. Centrului Eminescu. S. Urecheanu. 24. 04. 2003. Temerarilor pășitori pe urmele trimisului la Tomis – să ne vadă! – vedeţi-vă! Și cu ochii înlăcrimaţi ai lui Ovidius, dar și ochii voștri neînlăcrîmaţi (doar suntem ACASĂ). Filip Iulian. 21.05.2003. Cititorilor ma-ra-mu-re-șeni : citiţi cărţi deștepte ca să deveniţi mai deștepţi – Iulian Filip. 19.05.2003.

109


Cititorilor întrebători care pășesc pragul bibliotecii „Târgu-Mureș”. Să vă găsiţi toate răspunsurile în cartea mea, care înseamnă o poartă spre alte cărţi bune la 28 făurar 2003. Iulian Filip. Cititorilor cutezători – să ajungeţi doar la cărţi bune! 13 mai, 2003. Cu o deosebită plăcere pentru cititorii Bibliotecii Publice Cricova. Cititorilor bibliotecii 18 – să fim și să ne știm! Filip Iulian – poet și folclorist, șeful Departamentului Cultură, Primăria Chișinău Urecheanu Serafim – om politic, deputat al Parlamentului Republicii Moldova CAIE, Bibl. „Ovidius”, Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Târgu-Mureș”, Bibl. Codru copii, Bibl. Cricova, Bibl. Codru adulţi 420 Filitti, Georgeta. Călători români în Grecia : antol. / Georgeta Filitti. – București : Ed. Pegasus Press, 2004. – 400 p. Fie ca unii din cititorii acestei cărţi să ajungă într-o zi în frumoasa Eladă, să se bucure de minunile ei și să-i urmeze aspiraţiile ei spre spiritualitate. 27.05.2005. Filitti Georgeta – profesor, doctor în istorie (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 421 Filitti, Georgeta. Vocile exilului / Georgeta Filitti. – București : Ed. Enciclopedică, 1998. – 389 p. Poate că Dumnezeu se va îndura de români ca pe viitor nici unul să nu se mai exileze ori să fie zvârlit din sânul patriei sale. 27.05.2005. Filitti Georgeta – profesor, doctor în istorie (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 422 Fiodorov, Andrei. Moldovan Nature on My Mind / Andrei Fiodorov. – Ch. : [s. n.], 2003. – 224 p. – În lb. engl. Dear readers! Please, enjoy reading this book and enjoy the beauty of wonderful Moldovan nature. A. Fiodorov. Fiodorov Andrei – lector, Universitatea de Stat din Tiraspol (Chișinău, Moldova) Sediul Central 423 Florea, Corneliu. Jurnal pe frunze de arţar : Canada (1981-1985) / Corneliu Florea. – Ed. a 2-a. – Baia Mare : Gutinul, 1999. – 435 p. O amintire românească din Canada, de la Corneliu Florea, prin amicul Vlad Pohilă, pentru Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău. Să nu uităm că suntem Români! Winnipeg – Bistriţa – Chișinău. August – Septembrie 2003. Florea Corneliu – medic, publicist, scriitor român, stabilit în Canada Sediul Central

110

424 Florea, Corneliu. Jurnal de lagăr liber / Corneliu Florea ; pref. de Titu Popescu. – Baia Mare : Gutinul, 1999. – 268 p. Donaţie Bibliotecii de Arte din Chișinău, de la Vlad Pohilă. Pentru Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău, cu dragoste românească, din partea lui Corneliu Florea, român din Winnipeg – Canada. August 2003. Winnipeg – Bistriţa-Năsăud – Chișinău. Pohilă Vlad – ziarist Bibl. de Arte, Sediul Central 425 Florea, Corneliu. Jurnalul unui medic : [în 2 vol.]. Vol. 1. Partea 1 / Corneliu Florea. – Bistriţa : Aletheia, 2002. – 410 p. Pentru Bibl. Municipală „Hasdeu” din Chișinău în speranţa că-și va găsi cititorul și această carte a mea – Corneliu Florea, cu afecţiune românească. Winnipeg – Bistriţa – Chișinău. Septembrie 2003. Donaţie Bibliotecii de Arte din Chișinău. Vlad Pohilă. Florea Corneliu – medic, publicist, scriitor român, stabilit în Canada Pohilă Vlad – ziarist Sediul Central, Bibl. de Arte 426 Floriţa-Seracin, Dan. Ultimul episod : nuvele / Dan Floriţa-Seracin. – Timișoara : Facla, 1987. – 255 p. – (Proza scurtă contemporană). Domnului profesor Mihai Cimpoi și prin Dânsul tuturor românilor basarabeni pentru care cu drag am scris „Trenul spre nicăieri”. Dan Floriţa-Seracin. Chișinău. 16 iunie 1991. Floriţa-Seracin Dan – scriitor (România) CAIE 427 Fonari, Victoria. Factorii intelectual și sentimental în opera lui Aureliu Busuioc / Victoria Fonari. – Ch. : CE USM, 2003. – 218 p. Iubite cititorule! Mi-ar place să mă citești și pe mine, nu doar ceea ce s-a scris despre... Cu drag, A. Busuioc. Stimate cititor, mi-ar plăcea să discuţi cu această carte, să descoperi în interpretare sensul căutării, să vezi viaţa mai cromatică și mai frumoasă, să aspiri spre intelegenţă conjugând-o cu sentimentalul. V. Fonari, 9.12.2003. Pentru Bibl. Ovidius ca jertfă a acestei lucrări te invit și eu, cititorule, să ţii cont nu doar de ceea ce citești ci și de ceea ce se scrie despre Persoana citită. Al tău Busuioc Aureliu. Pentru Bibl. „Ovidius”. Stimate cititor, te invit în labirinturile interpretării. Creează valori, ori după lecturare conceptul de intelectual îţi va aparţine ţie. Cu respect autoarea. Fonari Victoria. 09.12.2003. 111


Dragă cititor, devorator de critică literară, te invit în laboratorul alchimistului în căutarea modalităţilor obţinerii pietrei filosofice ! Iertată să-mi fie îndrăzneala de ghid, semnez : homo novus – Victoria Fonari, 3 decembrie 2003. Busuioc Aureliu – poet, prozator, dramaturg, traducător Fonari Victoria – critic literar, doctor în filologie Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Ovidius”, Sediul Central

433 Furdui, Galina. Aud preludiul : o sută de rondeluri / Galina Furdui ; pref. de Mihai Cimpoi. – Timișoara : Augusta, 2001. – 124 p. Cititorului drag, multă Lumină pentru Cugetul Inimii. Galina Furdui. 09.06. 2006. Doamnei Lidia Kulikovski, om cu alese virtuţii spirituale – multă Lumină pentru Cugetul Inimii. Cu profund respect, Galina Furdui. Furdui Galina – scriitoare Bibl. de Arte, Sediul Central

428 Fonari, Victoria. Sarea pasiunii / Victoria Fonari ; concepţie și îngrijire : Manole Neagu, Marcela Mardare. – Ch. : Pontos, 2005. – 96 p. : il. La sărbătoarea lansării cărţii „Inimometru” d-lui Ianoș Ţurcanu sensibilului și talentatului poet, cu admiraţie și respect, ab imo pectore, Victoria Fonari. 7 iulie 2005. Fonari Victoria – critic literar, doctor în filologie Bibl. „Târgoviște”

434 Furdui, Galina. Ce faci, inimă / Galina Furdui. – Ch. : Dinamo, 2001. – 125 p. Toţi stropii de iubire cititorului fidel. Cu drag, Galina Furdui. 25.05.2002. Furdui Galina – scriitoare Bibl. „Ovidius”

429 Frișcu, Alexandru Horaţiu. Demitizarea nimicului / Alexandru Horaţiu Frișcu. – Ch. : Civitas, 2001. – 72 p. Cititorilor Bibliotecii cu nume de vis, Alba Iulia. Cu stimă, Alexandru Horaţiu Frișcu. 9. VIII. 2001. Frișcu Alexandru Horaţiu – bibliotecar, poet Bibl. „Alba Iulia” 430 Frișcu, Alexandru Horaţiu. Descântecul Gorgonei / Alexandru Horaţiu Frișcu. – Ch. : Civitas, 1999. – 95 p. Cititorilor Bibliotecii care îţi încălzește sufletul și-ţi luminează mintea. 9. VIII. 2001. Cu drag, Alexandru Horaţiu Frișcu. Frișcu Alexandru Horaţiu – bibliotecar, poet Bibl. „Alba Iulia” 431 Frunză, Eugenia. Întrebam ce este dorul : versuri / Eugenia Frunză. – Ch. : Pontos, 2005. – 168 p. Cu drag pentru cititorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”. 24.10.2005. Frunză Eugenia – medic, poet Bibl. „Onisifor Ghibu” 432 Furdui, Galina. Albzburător / Galina Furdui. – Ch. : Pontos, 2004. – 96 p. Albzburătoare aripa inspiraţiei, dragă preţuitor de cuvânt. 03.11.2005. Furdui Galina – scriitoare Bibl. „Onisifor Ghibu”

112

435 Furdui, Galina. Contactul cu lumina : 77 de rondeluri / Galina Furdui ; il. de Romeo Schiţco. – Ch. : Ruxandra, 2001. – 110 p. Lumină multă în calea aspiraţiilor tale, iubite cititor! Furdui Galina. 25.05.2002. Cititorului drag, multă Lumină pentru Cugetul Inimii. Galina Furdui. 09.06. 2006. Furdui Galina – scriitoare Bibl. de Arte 436 Furdui, Galina. Lumini pentru templu : Sacrul în operele semnate de Galina și Ludmila Furdui / Galina Furdui ; pref. de Andrei Lupan ; il. : Ludmila Furdui. – Ch. : Cartea Moldovei, 2004. – 472 p. Lumină, cât mai multă. Lumină gândului tău, dragă cititorule, îţi dorim noi, însoţiţi de susţinerea Atotvăzătorului. Galina Furdui, 2006. Armonie pluriplană, dragi cititori. 02.09.2005. Furdui Galina – scriitoare Bibl. de Arte, Bibl. „Onisifor Ghibu” 437 Furdui, Galina. Monolog pentru Maica Maria : poem / Galina Furdui. – Ch. : Cartea Moldovei, 2002. – 56 p. Lumină, cât mai multă. Lumină gândului tău, dragă cititorule, îţi dorim noi, însoţiţi de susţinerea Atotvăzătorului. Galina Furdui, 2006. Cititorilor dragi – multă lumină pe Calea izbânzilor, autoarea, 27.01.2002. Domnului Ianoș Ţurcanu, alături de care cutez să întreb (și prin această carte) : Ce este Adevărul? Galina Furdui, 27.01.2002. Multă Lumină pentru Cugetul inimii. Furdui Galina – scriitoare Bibl. de Arte, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Târgoviște”, Bibl. „Ovidius” 113


438 Furdui, Galina. Ne caută o veste / Galina Furdui. – Ch. : EUS, 1995. – 108 p. : il. Doar gânduri frumoase, iubite cititor. Galina Furdui. 2006. Furdui Galina – scriitoare Bibl. de Arte 439 Furdui, Galina. Nihil sine Deo : [versuri] / Galina Furdui ; prez. graf. : Iu. Brașoveanu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005. – 432 p. Aici, la Bibl. de Arte, cititorului meu drag – om de aleasă cultură spirituală – binecuvântarea Raţiunii Supreme în toate câte atinge. Galina Furdui, 2005. Cititorului meu drag – multă Lumină pentru Cugetul Inimii. 02.09.2005. Multă Lumină pentru Cugetul Inimii. Galina Furdui, 11 mai 2006. Furdui Galina – scriitoare Bibl. de Arte, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Sediul Central 440 Furdui, Galina. Plus o floare : versuri / Galina Furdui. – Ch. : Ruxanda, 1997. – 12 p. : il. Micului și Marelui cititor cu mult drag, autoarea. G. Furdui. 9. 06. 2006. De floare și de Lumină vă fie Calea, micii mei cititori. Cu drag, Galina și Ludmila Furdui. 1999. Furdui Galina – scriitoare Furdui Ludmila – pictoriţă Bibl. de Arte, Bibl. „Alba Iulia” 441 Furdui, Galina. Spre Ţărmul al șaptelea : [poezii] / Galina Furdui. – Târgoviște : Ed. Macarie, 2003. – 208 p. Cititorilor mei dragi – multă Lumină pentru Spirit pe Calea spre Ţărmul al șaptelea. 16.03.2005. Furdui Galina – scriitoare Bibl. „Onisifor Ghibu” 442 Furtună, Alexandru. Neamul Șoimăreștilor : 500 de ani de istorie / Alexandru Furtună, Vasile Șoimaru. – Ch. : Prometeu, 2003. – 512 p. Cu stimă și caldele urări de bine pentru personalul și cititorii Bibliotecii de Arte (plastice) din Chișinău. V. Șoimaru. 16. 02. 2005. Bucuros să mă reîntâlnesc cu bunul colectiv al Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău. La mulţi ani și multe alte lansări de carte bună și rară. 28.04.2005. Donaţie Bibliotecii „Alba Iulia” din Chișinău, cu urări de bine și prosperare. V. Șoimaru, 13 ianuarie, 2004.

114

Cu cele mai bune gânduri cititorilor și lucrătorilor Bibliotecii „Transilvania” din cel mai naţional cartier al Chișinăului. Vasile Șoimaru, Chișinău, 20 aprilie 2004. Șoimaru Vasile – economist, conferenţiar universitar la ASEM, publicist Bibl. de Arte, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Transilvania” 443 Furtună, Petru. Orașul Cricova – file de istorie / Petru Furtună, Valentin Guţan. – Ch. : Universitas, 2004. – 176 p. Cu dragoste și respect pentru cititorii Bibliotecii Publice Cricova. V. Guţan. Guţan Valentin – primar de Cricova Bibl. Cricova 444 Fusu, Larisa. Energetica sufletului / Larisa Fusu. – Ch. : F.E.- P. „Tipogr. Centrală”, 2003. – 220 p. Cititorilor Bibliotecii cu drag. Vrabie Gh. 2006. Vrabie Gheorghe – pictor Bibl. Miron Costin 445 Gamarţ, Andrei. Măsura aproapelui / Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2004. – 104 p. Pentru cititorii bibliotecii „B.P. Hasdeu” încă o carte. Andrei Gamarţ. 17 decembrie 2004. Gamarţ Andrei – poet, pictor-designer Sediul Central 446 Ganea, Alexandru. Insolaţie : [versuri] / Alexandru Ganea. – Ch. : CEP USM, 2005. – 127 p. Pentru Bibl. „B.P. Hasdeu” din Chișinău din partea autorului. 11 mai 2006. Al. Ganea. Ganea Alexandru – filolog, poet Sediul Central 447 Gădălin, Vasile B. Surâsuri potrivite în epigrame / Vasile B. Gădălin. – ClujNapoca : Ed. Mesagerul, 1996. – 56 p. : il. Domnului academician Mihai Cimpoi, Președinte al Uniunii Scriitorilor, cu prietenia și admiraţia autorului. Semnătura. Cluj-Napoca 8.05.1996. Gădălin Vasile B. – poet (România) CAIE 448 Găină, Ion. Binecuvântarea / Ion Găină. Limba Noastră / Alexe Mateevici / Ion Găină, Alexe Mateevici ; graf. : Ion Găină, Rodica Borzin. – Ch. : Bons Offices, 2004. – 60 p. : 28 f. il. 115


Bibliotecii „Alba Iulia” – să dea rod cuvântul, să ne apere pământul, același Ion Găină. 27.10.2005. Bibliotecii „O. Ghibu”, candelă aprinsă a dăinuirii noastre. 17.IX.2004. Găină Ion – directorul muzeului memorial „A. Mateevici” din Zaim, redactorșef al revistelor „Comoara” și „Catedrala de cuvinte”, profesor de limbă română, poet Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Onisifor Ghibu” 449 Găină Ion. Litera latină : (ABC-ul tânărului creator) / Ion Găină. – Ch. : Bons Offices, 2005. – 88 p. Pentru Bibl. „Transilvania” acești crini ai latiniei și respectul autorului. Sus să avem inimile! 17.11.2005. Bibliotecii „Alba Iulia” din Chișinău – acești „crini ai latiniei” ce poartă culorile unei copilării sihastre și pline de cuvânt. Cu drag de voi, iubiţi cititori și Bibliotecari, Ion Găină. 27.10. 2005. Găină Ion – directorul muzeului memorial „A. Mateevici” din Zaim, redactorșef al revistelor „Comoara” și „Catedrala de cuvinte”, profesor de limbă română, poet BP „Transilvania”, Bibl. „Alba Iulia” 450 Găină, Ion. Teiul desculţ / Ion Găină ; graf. : Rodica Borzin. – Ed. a 2-a. – Ch. : Bons Offices, 2004. – 108 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, care dragă mi-a fost întotdeauna pentru verticalitatea care o caracterizează. 17.IX.2004. Lui Ianoș Ţurcanu, confrate de condei, freamătul acestui „Tei desculţ” din Zaimul copilăriei lui Alexie Mateevici, Ion Găină, același. 3.04.2004. Pentru fondurile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău – freamătul acestui tei desculţ și urarea liturgică: Sus s-avem inimile! Cu drag, Ion Găină, 4 octombrie 2004. Dragilor cititori ai Bibliotecii „Alba Iulia” – acest freamăt al teiului desculţ care are rădăcini în Zaimul lui Al. Mateevici, dar și în Sălcuţa copilăriei mele. Sus s-avem inimile! același Ion Găină, 27.10.2005. Găină Ion – directorul muzeului memorial „A. Mateevici” din Zaim, redactorșef al revistelor „Comoara” și „Catedrala de cuvinte”, profesor de limbă română, poet Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Târgoviște”, Sediul Central, Bibl. „Alba Iulia” 451 Găină, Ion. Teiul desculţ / Ion Găină. – Ch. : Bons Offices, 2005. – 88 p. Pentru Bibl. „Transilvania” freamătul acestui tei desculţ însoţit de urarea „Sus inimile”. Autorul, 17.11.2005. 116

Găină Ion – directorul muzeului memorial „A. Mateevici” din Zaim, redactorșef al revistelor „Comoara” și „Catedrala de cuvinte”, profesor de limbă română, poet BP „Transilvania” 452 Gălăţeanu, Iorgu. Iubiri imaginare / Iorgu Gălăţeanu. – Bârlad : Sfera, 2000. – 83 p. Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” Chișinău. Oricine ești, cititorule, gândește-te la mine că-ţi transmit înaltele mele consideraţiuni. Cu stima autorului. Semnătura. 31.III.2000. Gălăţeanu Iorgu – (România) CAIE 453 Gârneţ, Vasile. Câmpia Borges : poeme / Vasile Gârneţ. – București : Ed. Vinea, 2002. – 95 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu” – loc al întâlnirilor poetice și exegetice memorabile – toată prietenia și preţuirea autorului. 15.01.2005. Gârneţ Vasile – scriitor, director al revistei „Contrafort” Bibl. „Onisifor Ghibu” 454 Gârneţ, Vasile. Intelectualul ca diversiune. Fragmente tragicomice de inadecvare la realitate / Vasile Gârneţ. – Iași : Polirom, 2005. – 260 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu”, spaţiu cultural elitist, această carte despre diversiunile vieţii culturale (și nu numai) din Basarabia… 28.04.2005. Gârneţ Vasile – scriitor, director al revistei „Contrafort” Bibl. „Onisifor Ghibu” 455 Geantâc, Ion. Slobozia Mare: Istorie. Personalităţi. Cultură / Ion Geantâc. – Ch. : Lyceum, 2000. – 263 p. Pentru Centrul Academic Eminescu. Ion Geantâc. 20.09.2001. Geantâc Ion – istoric CAIE 456 Georgescu, N. A doua viaţă a lui Eminescu / Nicolae Georgescu. – București : Europa Nova, 1994. – 184 p. : il. Dlui Serafim Saka – „a fi sau a nu fi” pentru nederanjând, eul, și a fi întru. Omagiul autorului. 15 mai 2000. Chișinău. Lui Mihai Cimpoi un cavaler valah întru eminescologie (în „valahă” rostul lui C. Noica se traduce prin răstire, de la restei, de la ... jug). La peste – 5 ani de la cunoaștere ; poate a ne-cunoașterii. 16 mai 1994. Semnătura. Georgescu Nicolae – scriitor (România) CAIE 117


457 Georgescu, Paul. Păreri literare / Paul Georgescu. – București : Ed. pentru Literatură, 1964. – 400 p. Semnătura filologului Alexei Palii, urmată de toponimicul Chișinău și anul achiziţionării cărţi 1967. Palii Alexei – doctor în filologie, conferenţiar universitar CAIE 458 Georgescu-Vîște, I. Eminescu omul văzut de contemporanii săi : note de lectură / I. Georgescu-Vîște. – [S. l.] : [s. n.], 1988. – 360 p. Vă trimit un CAIEt cu Eminescu omul – văzut de cei care l-au cunoscut. Răsfoindu-l, vă veţi da seama despre ce e vorba. Cu mulţumiri și bucurii. 14 septembrie 2002. I. Georgescu-Vîște. Georgescu-Vîște I. – critic și istoric literar (România) CAIE 459 Gerardi, Stefano. Pontecorvo : [album] / Stefano Gerardi ; testi in italiano e inglese : Maria Crescenza Carrocci, Amedeo Carrocci. – [S. l.] : Stefano Gerardi, 2002. – 114 p. : il. Pentru Biblioteca Publică de Drept cu respect din partea autorului. 8/X/2004. (Transmisă Sediului Central). Gerardi Stefano – membru al Federaţiei de Fotografi Profesioniști Europeni (Italia) Sediul Central 460 Ghenceanu, Vasile Radu. Cartea literelor mari / Vasile Radu Ghenceanu. – Ed. a 3-a rev. – Baia Mare : Gutinul, 1995. – 56 p. : il. Micilor cititori ai Bibliotecii „Transilvania” din partea autorului, Chișinău, 15.10.2003. Ghenceanu Vasile Radu – scriitor, ziarist (Baia Mare, România) Bibl. „Transilvania” 461 Ghenceanu, Vasile Radu. Cartea literelor mari / Vasile Radu Ghenceanu. – Baia Mare : Proema, 2000. – 58 p. Cititorilor bibliotecii “Maramureș” cu preţuirea autorului. 15.X.2003. Ghenceanu Vasile Radu – scriitor, ziarist (Baia Mare, România) Bibl. „Maramureș” 462 Ghenceanu, Vasile Radu. Complexul de egalitate : poeme / Vasile Radu Chenceanu. – Cluj-Napoca : Dacia, 2002. – 128 p. Cititorilor bibliotecii “Maramureș” în lacrima și preţuirea autorului, V. Ghenceanu. Chișinău, 15.X.2003. 118

Scriitorului Ianoș Ţurcanu, confrate întru scriitură, preţuirea maramureșeană statornică. Chișinău, 15.X.2003. Ghenceanu Vasile Radu – scriitor, ziarist (Baia Mare, România) Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Târgoviște” 463 Ghenceanu, Vasile Radu. Dreptul la singurătate : scriitor la ziar : coment., cronici, interviuri, note / Vasile Radu Ghenceanu. – Baia Mare : Proema, 2001. – 328 p. Cititorilor bibliotecii “Maramureș”, cu preţuirea autorului, V. Ghenceanu. Chișinău, 15.X.2003. Doamnei directoare Lidia Kulikovski, cu stima și preţuirea autorului. Ghenceanu. Chișinău, 15 octombrie 2003. Ghenceanu Vasile Radu – scriitor, ziarist (Baia Mare, România) Bibl. „Maramureș”, Sediul Central 464 Ghenceanu, Vasile Radu. Grădinile din fereastră sau Călătoria ca stare de spirit : note de drum / Vasile Radu Ghenceanu. – Baia Mare : Proema, 1998. – 226 p. Cititorilor Bibliotecii „Transilvania” din Chișinău din partea autorului. 15.10.2003. Cititorilor Bibliotecii “Maramureș” cu preţuirea autorului. Chișinău, 15.10.2003. Ghenceanu Vasile Radu – scriitor, ziarist (Baia Mare, România) Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Maramureș” 465 Gherman, Corina Matei. Când pietrele vorbesc : poezii = The stones’ story : poems / Corina Matei Gherman ; trad. Anca Dascăl. – Iași : Ed. Ro-sakura, 2002. – 120 p. – Ed. bilingvă româno-engleză. Pentru cititorii bibliotecii “Maramureș” din Chișinău. Cu dragoste, C. Matei Gherman. Iași, 17 aprilie 2002. Gherman Corina Matei – poetă (Iași, România) Bibl. „Maramureș” 466 Gherman, Corina Matei. Înger pierdut = Ange perdu / Corina Matei Gherman ; trad. de Elena Danila. – Iași : Junimea, 2002. – 162 p. – Ed. bilingvă româno-franceză. Pentru cititorii bibliotecii “Maramureș” din Chișinău. Cu preţuire, C. Matei Gherman. Iași, 17 aprilie 2002. Gherman Corina Matei – poetă (Iași, România) Bibl. „Maramureș” 467 Ghibănescu, Gheorghe. Impresii și note din Basarabia / Gheorghe Ghibănescu. – Ch. : Civitas, 2001. – 391 p.

119


Amicului Pavel Balmuș, un pasionat și împătimit al culturii și istoriei noastre românești cu multă consideraţie de la un fost coleg de facultate, de muzeu și de ... idei. Valeriu Nazar 5.09.2001. Nazar Valeriu – muzeograf CNH 468 Ghibu, Onisifor. Chemare la judecata istoriei : Apeluri la raţiune (19531970). Vol. 2 / Onisifor Ghibu ; selecţ., îngrijirea ed. și note de Octavian O. Ghibu. – București : Albatros, 1993. – 278 p. Domnului Mihai Cimpoi, cu neschimbate sentimente de prietenie, Octavian O. Ghibu. 8 aprilie, 1993. Ghibu Octavian (1912-1996) – doctor în economie, fiul lui Onisifor Ghibu (România) CAIE 469 Ghidirim, Ovidiu. Moștenirea prozei eminesciene / Ovidiu Ghidirim. – Craiova : Scrisul Românec, 1996. – 262 p. Acamedicianului și criticului Mihai Cimpoi, eminent eminescolog și istoric al literaturii basarabene, această carte despre influenţa și direcţia eminesciană în proza românească, stima, preţuirea și afecţiunea lui Ovidiu Ghidirim. Cetatea Banilov. 25.10.1997. Ghidirim Ovidiu – istoric, critic literar CAIE 470 Ghilaș, Ana. Romanul anilor ’60. Modelul Bonus pastor : (material șt.-didactic) / Ana Ghilaș. – Ch. : CEP USM, 2006. – 120 p. Pentru cititorii bibliotecii „Maramureș”! Autoarea. 12.02.07. Ghilaș Ana – doctor în filologie Bibl. „Maramureș” 471 Ghilimescu, Ștefan Ion. Proximitatea lui Eminescu / Ștefan Ion Ghilimescu. – Târgoviște : Bibliotheca, 2000. – 160 p. – (Col. Eseu). Excelenţei Sale, Domnului Ambasador al Republicii Moldova, această carte despre resituarea lui Eminescu, astăzi, în conștiinţa literară românească. Ștefan Ion Ghilimescu. 29.09.2000. 28.09.2000. Târgoviște – Chișinău. Distinsei Doamne, Domniei Sale Elena Dabija, în semn de preţuire pentru înalta magistratură pusă în slujba lui Eminescu. Ștefan Ion Ghilimescu. Ghilimescu Ștefan Ion – critic, istoric literar, poet, publicist (România) CAIE

120

472 Ghilimescu, Ștefan Ion. Tradiţia politică, politica tradiţiei / Ștefan Ion Ghilimescu. – Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2005. – 180 p. Cititorului Bibliotecii „Târgoviște”, din Chișinău această carte despre multele metode ale vieţii publice din România. Ștefan Ion Ghilimescu. Ghilimescu Ștefan Ion – critic, istoric literar, poet, publicist (România) Bibl. „Târgoviște” 473 Ghimpu, Simion. Descifrări : versuri / Simion Ghimpu. – Ch. : Pontos, 2004. – 164 p. Pentru Bibl. Publică „Onisifor Ghibu”. Cu răbdarea treci și marea, dar Prutul? 03.11.2005. Ghimpu Simion – scriitor, om de teatru Bibl. „Onisifor Ghibu” 474 Ghimpu, Simion. Dincolo : poeme / Simion Ghimpu. – Ch. : Pontos, 2002. – 176 p. Pentru Centrul Academic „M. Eminescu”. 5.02.2003. Ghimpu Simion – scriitor, om de teatru CAIE 475 Ghimpu, Vlad. Biserici și mănăstiri medievale în Basarabia / Vlad Ghimpu. – Gh. : Tyragetia, 2000. – 220 p. Pentru colecţia bibliotecii evreiești din partea autorului. Vlad Ghimpu, 30 iulie, 2003. Ghimpu Vlad – muzeograf, doctor în istorie Bibl. „I. Mangher” 476 Giurescu, Constantin C. Transilvania în istoria poporului român / Constantin C. Giurescu. – București : Ed. Știinţifică, 1967. – 159 p. : il. Pentru Bibl. Centrului de Hasdeulogie . Zamfira Mihail. 6 dec. 2004. Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor, profesor universitar (București, România) CNH 477 Giurgiu, Felicia. În eminescianul univers / Felicia Giurgiu. – Timișoara : Facla, 1988. – 184 p. Domnului Mihai Cimpoi, a cărui gândire critică a lărgit calea cunoașterii Eminescului, cu alese sentimente de admiraţie și stimă, acest trofeu al creatorului eminescian, sugerând sfidarea ademenitoare a labirintului, Felicia Giurgiu. 15 ianuarie 1991. Giurgiu Felicia – scriitoare (România) CAIE 121


478 Gîju, Dan. Cai verzi : poeme de navetă / Dan Gîju. – București : Societatea scriitorilor militari, 2003. – 76 p. Poetului Ianoș Ţurcanu cu puţin dor. Cu stimă, 15.04.2004. Gîju Dan – poet (România) Bibl. „Târgoviște” 479 Gold, Maria. Jurnalul meu de măritată / Maria Gold. – București : Semne, 2006. – 142 p. Pentru Bibl. „Transilvania”, pentru ochii tăi, cititorule, oriunde ai fi nu lăsa pe nimeni să-ţi fure visele și viaţa. Maria Gold, Chișinău, 2006. Gold Maria – scriitoare (România) Bibl. „Transilvania” 480 Gonţa, Alelaxandru I. Documente privind istoria României. A. Moldova : veacurile XIV-XVII / indicele numelor de locuri intocmit de Alexandru I. Gonţa. – București : Ed. Academiei Române, 1990. – 301 p. Pentru Bibl. Centrului de Hasdeulogie și Societatea bibliofililor „Paul Mihail”, dar din partea dr. Zamfira Mihail. 6 dec. 2004. Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor, profesor universitar (București, România) CNH 481 Gonţa, Alexandru I. Satul în Moldova medievală. Instituţiile / Alexandru I. Gonţa. – București : Ed. Știinţifică și Enciclopedică, 1986. – 399 p. Pentru Bibl. Centrului de Hasdeulogie. Zamfira Mihail. 6 dec. 2004. Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor, profesor universitar (București, România) CNH 482 Gorczyca, Mariana. Cheful nu se organizează, vine de la sine : roman / Mariana Gorczyca. – Iași : Polirom, 2005. – 192 p. Bibliotecii Publice din Chișinău „O. Ghibu” cu admiraţie pentru sprijinul unei manifestări de suflet. 16.03.2006. Gorczyca Mariana – scriitoare (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 483 Goreacii, Igor. Clocușna, satul moldovenesc de frontieră / Igor Goreacii, Nicoleta Curea. – Ch. : [s. n.], 2006 (Tipogr. Primex-Com). – 140 p. Cititorilor bibliotecii Municipale Chișinău „B.P. Hasdeu”. Cu respect, din partea autorului. Goreacii. 4 septembrie 2006. Goreacii Igor – autorul cărţii Sediul Central 122

484 Gorgan, Ion. El Leon y la Sagitaria : Cuento para todas las edades / Ion Gorgan ; trad. în lb. span. de Livia Bolea. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 2003. – 16 p. – În lb. span. O carte în dar pentru prietenul meu Ianoș Ţurcanu 27.11.03. Chișinău. Gorgan Ion – prozator, poet, publicist Bibl. „Târgoviște” 485 Gorgan, Ion. Hipopotamul : proză / Ion Gorgan. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 2000. – 48 p. : il. Pentru Bibl. B.P. Hasdeu de la autor. Gorgan. 6 noiembrie 2000, Chișinău. Gorgan Ion – prozator, poet, publicist Sediul Central 486 Gorgan, Ion. Visare : poem / Ion Gorgan. – Ch. : Litera, 2002. – 24 p. : il. Pentru Ianoș Ţurcanu. O carte de la prieten. 22.11.2002. Chișinău. Gorgan Ion – prozator, poet, publicist Bibl. „Târgoviște” 487 Got, Petre. Plâns de heruvim / Petre Got. – București : Eminescu, 1999. – 382 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” un omagiu cu totul și cu totul special. 6.IV.2004. Got Petre – poet (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 488 Grama, Steliana. Pubela din Calea Lactee : (rondeluri) / Steliana Grama. – Timișoara : Augusta, 2001. – 161 p. Bibliotecii „Alba Iulia” și cititorilor ei fideli cu multă dragoste și dorinţa de a supravieţui și de a perpetua prin carte! Cu drag – Steliana. 30. XII. 2001. Pentru Bibl. Publică Municipală „B.P. Hasdeu”, cu cele mai frumoase urări de bine și de sănătate pentru personal și pentru eventualul cititor. S. Grama, 11 mai 2006. Grama Steliana (1974-2006) – poetă, eseistă Bibl. „Alba Iulia”, Sediul Central 489 Grama, Steliana. Rezervaţia de meteoriţi : (versuri) / Steliana Grama. – Ch. : Civitas, 1998. – 128 p. Pentru Bibl. Publică Municipală „B.P. Hasdeu”! Ce-ţi doresc eu ţie, scumpă bibliotecă cu oameni inteligenţi, inimoși și îndrăgostiţi de frumos? Prosperare… 11 mai 2006, ora 15. Steliana Grama. Grama Steliana (1974-2006) – poetă, eseistă Sediul Central 123


490 Grăjdian, Vasile. Aspects homilétiques dans les Stichera Eothina de Leon VI le Sage / Vasile Grăjdian. – Sibiu : Editions de l' Université „Lucian Blaga”, 2001. – 205 p. – În lb. fr. Pt. Bibl. Municipală “B.P. Hasdeu” din Chișinău . Pr. Grăjdian. Grăjdian Vasile – preot, teolog (România) Sediul Central 491 Grăjdian, Vasile. Oralitatea cântării bisericești din Ardeal / Vasile Grăjdian. – Sibiu : Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, 2004. – 299 p. Pt. Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău. Pr. Grăjdian. Grăjdian Vasile – preot, teolog (România) Sediul Central 492 Grecu, Vlad. Morcovel : povestioară în 7 acţiuni / Vlad Grecu. – Ch. : [s. n.], 2002. – 40 p. : il. Dnei Raisa, Regina împărăţiei Cărţilor, cu respect, autorul. 05.09.02. Dlui Ianuș Ţurcanu, cu stimă, de la autor. 06.09.2002, V. Grecu. Grecu Vlad – poet, prozator Bibl. „Târgoviște” 493 Gribincea, Mihai. The Russian Policy on Military Bases : Georgia and Moldova / Mihai Gribincea ; trad. în lb. engl. de Sorina Bulat și Dan Brandiu. – Oradea : Cogito Publishing House, 2001. – 289 p. – În lb. engl. Dragi cititori ai bibliotecii „Ovidius”! Să fiţi cu multă demnitate și încredere în ziua de mâine. Gribincea Mihai – politolog Bibl. „Ovidius” 494 Gribincea, Nicolae. Învrednicește-mă, Doamne : cântece cu subiect religios / Nicolae Gribincea. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 128 p. Bibliotecii Alba Iulia, cu mult drag din parta autorului. 2006. Semnătura. Gribincea Nicolae – cântăreţ, culturolog Bibl. „Alba Iulia” 495 Grigorescu, Grigore. Regalitatea sincerităţii : interviuri / Grigore Grigorescu. – Timișoara : Augusta, 2003. – 210 p. Cu pioasă plecăciune și admiraţie lăcașului de sfinţenie cărturărească acest volum, pentru Bibl. „Onisifor Ghibu” de la autor. 04.04.2005. Bibliotecii „Ovidius”, un îndemn în completarea patrimoniului spiritual, din partea autorului, cu admiraţie și plecăciune. 124

Uneia dintre faimoasele Elene, Dabija – respectul, admiraţia și urările de amiciţie ale autorului. Semnătura donatorului. 2.04.03. Grigorescu Grigore – scriitor, publicist Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Ovidius”, CAIE 496 Grossu, Sergiu. Calvarul României creștine / Sergiu Grossu. – Ch. : „Convorbiri literare” – ABC Dava, 1992. – 382 p. Confratelui basarabean Mihai Cimpoi, cu toată preţuirea lui. Sergiu Grossu. 11 iunie 1993. Grossu Sergiu – filosof, scriitor CAIE 497 Grossu, Silvia. Retorica : note de curs / Silvia Grossu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism și Știinţe ale Comunicării, Cat. Comunicare ; red. șt. : Constantin Șchiopu. – Ch. : USM, 2006. – 209 p. Donaţie Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din partea autorului. 21.12.06. Grossu Silvia – conferenţiar universitar, doctor în istorie, USM CID „Chișinău” 498 Grosu, Vasile. Itinerare turistice în Valea Nistrului de Jos : (domenii naturale și istorice) / Vasile Grosu. – Ch. : [s. n.], 2004. – 84 p. Centrului Academic M. Eminescu. Omagiu din partea autorului. 25.09.2005. Grosu Vasile – scriitor, cercetător știinţific, istoric, publicist CAIE 499 Grosu, Vasile. Talmaza : creaţii folclorice / Vasile Grosu ; red. șt. : Grigore Botezatu ; ed. îngrijită de Vasile Grosu și Grigore Botezatu ; Muzeul Naţ. de Etnografie și Ist. Naturală, Inst. de Lit. și Folclor al AȘM, Asoc. Șt. „Historia”. Soc. Ecologică BIOTICA. Primăria satului Talmaza. – Ch. : F.E.P. “Tipografia Centrală”, 2003. – 136 p. Pentru Centrul Eminescu, cu mult drag. 12.12. 2003. V. Grosu, G. Botezatu. Pentru Bibl. „Maramureș”, cu drag. 12.12.2003. Pentru Bibl. B. Petriceicu Hasdeu cu cele mai sincere urări de bine. Vasile Grosu și Gr. Botezatu. 12 decembrie 2003. Pentru Bibl. „Transilvania”, cu mult drag. Vasile Grosu, 12.12.2003. Pentru Bibl. „Târgu-Mureș”, cu mult drag. 12.12.05, Vasile Grosu. Grosu Vasile – scriitor, cercetător știinţific, istoric, publicist Botezatu Grigore – doctor habilitat în filologie, folclorist CAIE, Bibl. „Maramureș”, Sediul Central, Bibl. „Transilvania”, Bibl. „TârguMureș” 125


500 Groșan, Ioan. Povestiri alese / Ioan Groșan. – București : Allfa, 1999. – 440 p. Pentru Mihai Cimpoi, aceste povestiri de fineţe, împreună cu statornica mea admiraţie pentru personalitatea Domniei Sale și cu respectuoase sărutări de mâini doamnei Natalia. Cu sinceritate. Semnătura autorului. Groșan Ioan – scriitor (România) CAIE 501 Groșescu, Ioan. Trestioara : monografie / Ioan Groșescu, Constantin Trestioreanu ; cu temeinic sprijin în însemnările lăsate de Ioan S. Dăscălescu. – Ploiești : Ed. Ploiești - Mileniul III, 2004. – 145 p. Pentru Bibl. Municipală B.P. Hasdeu Chișinău. Societatea Culturală „Ploiești Mileniul III”. Societatea Culturală „Ploiești Mileniul III”(România) CID „Chișinău” 502 Gugel, Anatol. Am fost odată ca niciodată : [versuri] / Anatol Gugel. – Ch. : Pontos, 2004. – 295 p. Cititorilor bibliotecii „B.P. Hasdeu” de la absolventul liceului „B.P. Hasdeu” (1940) cele mai frumoase urări de bine. Din toată inima, Anatol Gugel, februarie 2004. Gugel Anatol – scriitor Sediul Central 503 Gugel, Anatol. Post-scriptum / Anatol Gugel. – Ch. : Ruxanda, 1998. – 112 p. Музыкальному Салону при библиотеке Мангер в день незабываемой встречи. Анатол Гужел, 16 мая, 1999. Gugel Anatol – scriitor Bibl. „I. Mangher” 504 Gugiuman, Sofia. Calea spre noi înșine / Sofia Gugiuman. – Ch. : Pontos, 2005. – 208 p. Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu cu stimă și dragoste pentru activitatea d-ră de luminare și trezirea gândirii naţionale… Omagiu… și punctum ! De la autor. 9 iunie 2006. Gugiuman Sofia – profesoară, publicistă (com. Băcioi) Sediul Central 505 Guja, Cornelia. Aurele corpurilor : interfeţe cu cosmosul / Cornelia Guja. – București : Polirom, 2000. – 302 p. Centrului Naţional de Hasdeulogie cu urări de succes și admiraţia celor din Ţară. Cornelia Guja. 12.03.2000. 126

P.S. Prin bunăvoinţa pasionatului domn Pavel Balmuș. Guja Cornelia – profesor la Universitatea Ecologică București, cercetător la Centrul de Antropologie „Fr.I. Rainer” din cadrul Academiei Române CNH 506 Gulicea, Gelu. Manuscrise și cărţi cu autograf în colecţiile bibliotecii judeţene Constanţa / Gelu Gulicea. – Constanţa : [s. n.], 2002. – 186 p. Colegilor Bibliotecii „Ovidius” din Chișinău, toate urările din lume și la aniversarea călduroasă. La mulţi ani! Gulicea Gelu. Constanţa. Gulicea Gelu – bibliograf, scriitor (România) Bibl. „Ovidius” 507 Gușilă, Iacob. Clipa visului : versuri / Iacob Gușilă. – Ch. : Universul, 2004. – 78 p. Pentru Bibl. Mihail Lomonosov, cu cele mai calde urări de bine – cufarul Iacob Gușilă. April. 2005. Chișinău. Pentru Centrul Academic Internaţional Eminescu, cu cele mai frumoase urări de bun augur. Autorul. 27 ianuarie 2005. Gușilă Iacob – pedagog de meserie Bibl. „M.V. Lomonosov”, CAIE 508 Guţia, Ioan. Significato della Madonna di Raffaello nella poesia di Eminescu / Ioan Guţia. – Roma : La Goliardica Editrice, 1982. – 175 p. – În lb. it. Poetului și eminescologului moldovean Mihai Cimpoi, cu cele mai bune gânduri și sentimente, Ioan Guţia. Roma, 17.08.1989. Guţia Ioan – scriitor (Italia) CAIE 509 Guţu, Aneta. Poezii pentru copii = Poésies pour les petits / Aneta Guţu. – Ch. : Sirius, 2003. – 44 p. – Ed. bilingvă româno-franceză. A l’attention de Centre Académique Eminescu. Avec mes amitiés. Semnătura autorului. 15.06.2004. Guţu Aneta – doctor habilitat, profesor universitar, vicerector al ULIM CAIE 510 Gyr, Radu. Muţu Cotoșmanu / Radu Gyr. – Constanţa : Ex Ponto, 1996. – 66 p. Cărţi valoroase – cititorilor valoroși. 14.05.1992. Popișteanu Ioan – donatorul, director al editurii Ex Ponto (Constanţa, România) Bibl. „Ovidius” 127


511 Hadârcă, Ion. A fi în timp : sonete / Ion Hadîrcă. – Timișoara : Augusta, 1999. – 57 p. Distinsei doamne Elena Dabija omagiul autorului. Semnătura. 14. 04. 2000. Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu” – Dnei Lidia Kulikovski – omagiul cordial al autorului. Ion Hadârcă, 14 aprilie 2000. Hadârcă Ion – poet, publicist, traducător CAIE, Sediul Central 512 Hadârcă, Ion. Albe cetăţile negre / Ion Hadârcă : poeme. – Ch. : GarudaArt, 1999. – 165 p. Bibliotecii „Ovidius” în semn de nesfârșită pietate pentru Marele Simbol al exilului latin și îndemnul spre cititori de a se apleca peste pagina Cărţii chiar și în Mileniul Internetului! Cu stimă, Ion H adârcă. 06.10.2000. Hadârcă Ion – poet, publicist, traducător Bibl. „Ovidius” 513 Hadârcă, Ion. Arta obsesiei / Ion Hadârcă : [versuri]. – Iași : Ed. Fundaţiei Culturale Poezia, 2005. – 116 p. Pentru cititorii mei dragi – să fie mereu „obsedaţi” de sporirea Frumosului! 23.05.2006. Pentru cititorii Bibliotecii Minucipale „B.P. Hasdeu”, o metaforă a obsesiei pentru frumos! Hadârcă I., 22 iunie 2006. Hadârcă Ion – poet, publicist, traducător Bibl. „Onisifor Ghibu”, Sediul Central 514 Hadârcă, Ion. Bunicuţa zburătoare / Ion Hadârcă. – Ch. : Garuda-Art, 2002. – 76 p. Pentru cititorii Bibliotecii “Onisifor Ghibu”, constanţi în dragostea lor de Carte – de la autorii “zburători” prin limba fără moarte! Cu mult drag, Ion Hadârcă, 17 aprilie, 2002. Hadârcă Ion – poet, publicist, traducător Bibl. „Onisifor Ghibu” 515 Hadârcă, Ion. Era barbară : [eseuri] / Ion Hadârcă. – Ch. : Garuda-Art, 2005. – 412 p. Pentru cititorii Bibliotecii „Onisifor Ghibu” întreaga mea consideraţie! 23.05.2006. Cititorilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – aceste mărturii ale duratei Cărţii prin exerciţiul lecturii – cu drag, Ion Hadârcă. 22 iunie 2006. Distinsului confrate, lider întru hasdeitate – dlui Pavel Balmuș – omagiu cordial! 128

Ion Hadârcă 14.05.2007 . Hadârcă Ion – poet, publicist, traducător Bibl. „Onisifor Ghibu”, Sediul Central, CNH 516 Hanganu, Ion. Comoara / Ion Hanganu. – Ch. : Labirint, 2006. – 95 p. Dedic această carte bibliotecii Ovidius. În amintirea anilor de colaborare. Din sămânţa înţelepciunii va răsări comoara lumii. De la autor. Hanganu Ion – profesor de psihologie și pedagogie, metodist la Centrul de creaţie tehnico-șt. a elevilor din Moldova, fondatorul Micii Academii a elevilor dotaţi „Viitorul” Bibl. „Ovidius” 517 Hanganu, Ion. Paradigma înţelepciunii / Ion Hanganu. – Ch. : Labirint, 2005.– 48 p. Dnei Parascovia în amintirea Sărbătorii Naţionale a României. Cu dragoste de la autor, întru prezent și viitor. 01.12.05. I. Hanganu. Dnei Lidia Kulikovski, cu dragoste de la autor. 1 decembrie 2005. Hanganu Ion – profesor de psihologie și pedagogie, metodist la Centrul de creaţie tehnico-șt. a elevilor din Moldova, fondatorul Micii Academii a elevilor dotaţi „Viitorul” Bibl. „Transilvania”, Sediul Central 518 Harea, Mihail. Câinele părintelui Ioan : [roman] / Mihail Harea. – Iași : Tehno-Press, 2005. – 129 p. Din dorinţa autorului – Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău – acest crâmpei romanţat din viaţa părintelui Ioan Andronic, Iași, 2006. Harea Mihail – scriitor (România) Sediul Central 519 Harea, Mihail. Marele Nepoftit : proză / Mihail Harea. – Iași : Cronica, 2005. – 116 p. Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău – din dorinţa autorului – Iași, 2006. Harea Mihail – scriitor (România) Sediul Central 520 Harea, Vasile. Dimitrie Cantemir și fiul său Antioh : st. / Vasile Harea. – Iași : Ed. Univ. Alexandru Ioan Cuza, 1999. – 237 p. Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău, din dorinţa fiului autorului. Iași, 2006. Harea Mihail – scriitor (România) Sediul Central 129


521 Hasdeu, B.P. Arhiva Istorică a României. Tomu 1. Partea 1. / B.P. Hasdeu. – Bucuresci : Imprimeria statului, 1865. – 192 p. Mihai Cimpoi, pentru Centrul de Hasdeulogie. Cimpoi Mihai – critic, istoric literar CNH

Pentru Centrul de Hasdeulogie al Bibliotecii „B.P. Hasdeu” din Chișinău, cu drag dăruiesc o lumină întru cunoașterea spiritului hasdeian. Tabacu. 2 iulie 2000. Tabacu Jenica – prefaţatoare (România) CNH

522 Hasdeu, B.P. Articole politice. Vol 1. Publicistica politică / B.P. Hasdeu. – București : Floarea Darurilor, 2002. – 384 p. Cu prieteni, Stanci Ilin 13.02.2004. Ilin Stancu– hasdeulog (București, România) CNH

527 Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Publicistică / B.P. Hasdeu. – București : Ed. Fundaţiei România de mâine, 2001. – 256 p. Pentru Centrul de hasdeulogie din Chișinău, a cărui Bibliotecă o dorim tot mai bogată. Zamfira Mihail. 28 septembrie 2003. Mihail Zamfira – cercetător știinţific , doctor conferenţiar universitar (România) CNH

523 Hasdeu, B. P. Epistolar III / B. P. Hasdeu, Iulia Hasdeu. – București : Ed. Asociaţiei Culturale „Iulia Hasdeu”, 2005. – 156 p. Pentru Centrul de Hasdeulogie din Chișinău, cu respectul colegial pentru cei doi stâlpi cărturari fam. Pavel și Clara Balmuș. Crina Bocșan. 21 dec. 2005. Decusară-Bocșan Crina – cercetător, hasdeulog (București, România) CNH 524 Hasdeu, B.P. Omagiu Iulia Hasdeu / B.P. Hasdeu ; Angelo de Gubernatis. – București : Ed. Fundaţiei Culturale „Iulia Hasdeu”, 2004. – 182 p. Prietenilor noștri, ai Asociaţiei Iulia Hasdeu, Clara și Pavel Balmuș de la Crina Bocșan 3.07.2006. Decusară-Bocșan Crina – cercetător, hasdeulog (București, România) CNH 525 Hasdeu, B.P. Opere : [în vol.] / B.P. Hasdeu. – București, 2003-2004. Vol. 4. Dramaturgia : Fundaţia Naţională pentru Știinţă și Artă. – 648 p. Vol. 5. Studii și articole literare filosofice și culturale : Floarea Darurilor. – 528 p. Vol. 6. Studii și articole literare filosofice și culturale în periodice și manuscrise : Floarea Darurilor. – 527 p. Colegului Pavel Balmuș – un volum care trebuia să apară și la Chișinău dar, cine știe, poate până la urmă... Stancu Ilin. 13 02.2004. Domnului Pavel Balmuș – închinător întru Hasdeu – cu toată aprecierea lui Stancu Ilin. 13.02.2004. Donaţie pentru Bibl. Municipală din Chișinău. Stancu Ilin 20.01.2005. Ilin Stancu – hasdeulog (București, România) CNH 526 Hasdeu, B.P. Protocoalele ședinţelor de spiritism / B.P. Hasdeu. – București : Saeculum I. O., 2000. – 206 p. 130

528 Hasdeu, B.P. Sic cogito / B.P. Hasdeu. – București : Atos, 2000. – 208 p. O carte din ultima parte a vieţii lui B.P. Hasdeu – Pentru Centrul de Hasdeulogie din Chișinău și pentru unul din slujitorii acestui templu al spiritologiei românești, domnul Pavel Balmuș. Câmpina, Stancu Ilin, 2 iulie 2000. Ilin Stancu – hasdeulog (București, România) CNH 529 Hasdeu, Iulia. Destăinuiri / Iulia Hasdeu ; Asociaţia Culturală „Iulia Hasdeu”. – București : Stress, 1993. – 106 p. Pentru ca spiritul etic și poetic să ne domine preocupările. Decusară-Bocșan Crina – cercetător, hasdeulog (București, România) Bibl. „Ovidius” 530 Hasdeu, Iulia. Eseuri literare și reflecţii / Iulia Hasdeu. – București : Ed. Asociaţiei „Iulia Hasdeu”, 2003. – 152 p. Pentru Centrul de Hasdeulogie Chișinău – recunoștinţă către cei ce însufleţesc ideile, C. Bocșan. Decusară-Bocșan Crina – cercetător, hasdeulog (București, România) CNH 531 Hasdeu, Iulia. Le fils gaté = Fiul răsfăţat / Iulia Hasdeu. – [S. l.] : [s. n.], [s. a.]. – 215 p. – Ed. bilingvă franco-română. Prin acest roman inedit al Iuliei Hasdeu încercăm să mai punem o cărămidă la edificiul ridicat – târziu, dar pentru totdeauna neamului de cărturari Hâjdău-Hasdeu. Crina Decusară-Bocșan. Nov. 2002. Decusară-Bocșan Crina – cercetător, hasdeulog (București, România) CNH 131


532 Hasdeu, Iulia. 19 file de jurnal / Iulia Hasdeu. – București : Eminescu, 2000. – 567 p. Pentru Bibl. B.P. Hasdeu, închinăciune pentru cei ce slujesc memoria noastră afectivă. Crina Bocșan, februarie, 2001. Eminenţilor oameni de cultură Clara și Pavel Balmuș a căror statornicie în urmărirea unor idealuri nobile îmi este model. Crina Decusară Bocșan. Februarie 2001. Decusară-Bocșan Crina – cercetător, hasdeulog (București, România) Sediul Central, CNH 533 Hasdeu, Iulia. Oeuvres poétiques = Opera poetică / Iulia Hasdeu. – București : Saeculum I. O., 2005. – 783 p. – Ed. bilingvă franco-română. Ofer această carte Centrului Naţional de Hasdeulogie, întru păstrarea memoriei Iuliei Hasdeu. Jenica Tabacu. 24 martie 2007 – Castelul „Iulia Hasdeu” Câmpina. Tabacu Jenica – prefaţatoare, hasdeulog (România) CNH 534 Hasdeu Iulia. Oeuvres posthumes / Iulia Hasdeu ; introd. par le Cte Angelo de Gubernatis. [Vol. 1]. Bourgeons d’avril : Fantaisies et Rêves. – Paris : Librairie Hachette et C-ie ; Bucarest : Librairie Socec et C-ie, [1889]. – VII-XLVIII + 237 p. – În lb. fr. Lui Pavel Balmuș, cu amiciţie. Mircea Coloșenco. 22 iulie 2004, București. Coloșenco Mircea – editor, hasdeulog (România) CNH 535 Hasdeu Iulia. Oeuvres posthumes / Iulia Hasdeu. [Vol. 2]. Chevalerie : Confidences et Canevas. – Paris : Librairie Hachette et C-ie ; Bucarest : Librairie Socec et C-ie, [1890]. – V-XXXI+287 p. – În lb. fr. Lui Pavel Balmuș, cu amiciţie. Mircea Coloșenco. 22 iulie 2004, București. Coloșenco Mircea - editor, hasdeulog (România) CNH 536 Hasdeu, Iulia. Paralipomene / Iulia Hasdeu. – București : Ed. Asoc. „Iulia Hasdeu”, 2004. – 231 p. În semn de salut pentru cei care se apleacă cu dragoste pe filele Iuliei Hasdeu. Centrului de Hasdeulogie din Chișinău. Crina Bocșan. Păstrez în suflet amintirea Chișinăului, fericirea unor români adevăraţi, tristeţea unor români... necăjiţi. Domnului Balmuș, care-mi provoacă această controversă emoţională și care mă face să mă simt specială. Lavinia Ignat. 132

Decusară-Bocșan Crina – cercetător, hasdeulog (București, România) Ignat Lavinia – traducătoare (București, România) CNH 537 Hasdeu, Iulia. Scrieri alese / Iulia Hasdeu ; ed. îngrijită și pref. de Crina Decusară-Bocșan ; trad. de B.P. Hasdeu, C. Doicescu, T. Demetrescu. – București : Minerva, 1988. – 316 p. Pentru Mircea Frânculescu gânduri colegiale și urări de împliniri spirituale de la Crina Bocșan. Octombrie, 1988. Bocșan Crina – cercetător, hasdeulog (București, România) CAIE 538 Hasdeu, Iulia. Teatru / Iulia Hasdeu. – București : Ed. Asoc. „Iulia Hasdeu”, 2002. – 130 p. Domnului Pavel Balmuș cu deosebită stimă. Crina Bocșan, martie 2003. Decusară-Bocșan Crina – cercetător, hasdeulog (București, România) CNH 539 Hazin, Mihail. Carmen, sora Zamfirei : nuvele / Mihail Hazin ; trad. în lb. rom. de E. David. – Ch. : Hyperion, 1991. – 304 p. Dlui Mihai Cimpoi, cu recunoștinţă sinceră M. Hazin. Noiembrie, 1991. Hazin Mihail – scriitor evreu din Basarabia, stabilit în SUA CAIE 540 Hămuraru, Filimon. Grafică și pictură / Filimon Hămuraru. – Ch. : Cartea Moldovei, 2002. – 48 p. : il. Dlui Ianoș Ţurcanu cu stimă și respect! 2002. Hămuraru Filimon – plastician Bibl. „Târgoviște” 541 Hâjdău, Alexandru. Clipe de inspiraţie / Alexandru Hâjdău. – București : Litera Internaţional ; Ch. : Litera, 2004. – 248 p. – (Bibl. școlarului ; 424). Doamnei Elena Dabija – Cu multă simpatie din partea soţilor Clara (născută Gârlă) și Pavel Balmuș la lansarea actualei ediţii, în ziua de 15.XII.2004, mai concret: cu 5 zile înainte de evenimentul din „20 decembrie 1849”, când se năștea cu adevărat Mihai Eminescu și cu exact 1 lună (31 zile) înainte de „15 ianuarie”, Pavel Balmuș. 15.XII.2004. Chișinău. Balmuș Pavel – critic și istoric literar CAIE

133


542 Hitchins, Keith. Românii : 1866-1947 / Keith Hitchins ; trad. din lb. engl. de George G. Potra și Delia Răzdolescu. – București : Humanitas, 2004. – 660 p. For the readers of the Bogdan Petriceicu Hasdeu, Keith Hitchins. September 20, 2006. Hitchins Keith – profesoară de istorie (SUA) Sediul Central 543 Hlib, Elisabeta Lidia. Ciocârlia și elfii / Elisabeta Lidia Hlib. – București : Orion, 2005. – 31 p. Frumoșilor cititori ai bibliotecii “Ștefan cel Mare”, cu afecţiune, apreciere și recunoștinţă, 07.04.05. Sufletistului Ianoș Ţurcanu, cu simpatie. Lidia Hlib, 18.05.2005. Lidia Hlib. Semnătura. Hlib Elisabeta Lidia – scriitoare pentru copii Bibl. „Ștefan cel Mare”, Bibl. „Târgoviște”, Sediul Central 544 Hlib, Elisabeta Lidia. Evantaie stelare / Elisabeta Lidia Hlib. – București : Orion, 2003. – 131 p. : il. Domnului Ianoș Ţurcanu, cu iubire creștinească, Lidia. 24.11.03. O invitaţie în poezie pentru frumoasa Valentina Dorofti, Lidia Hlib. 17 martie 2006. Hlib Elisabeta Lidia – scriitoare pentru copii Bibl. „Târgoviște”, Sediul Central 545 Hlib, Elisabeta Lidia. Floarea cu mii de petale / Elizabeta Lidia Hlib. – Ch. : Iulian, 1998. – 108 p. : il. Doamnei Dorofti Valentina cu deosebită plăcere. Lidia Hlib, 17 martie 2006. Hlib Elisabeta Lidia – scriitoare pentru copii Sediul Central 546 Holban, Ion. Pe serpentinele fizicii / Ion Holban. – Ch. : Știinţa, 1992. – 224 p. Cititorilor Centrului Academic „Mihai Eminescu”. „Cele mai frumoase urări de bine și ca îndemnul de a porni pe drumurile de serpentină ale fizicii, care duc la Piscul Eminescu, de unde se vede lucind în Roșu, Galben și Albastru Aureola Unirii. Holban Ion. 15.01.2000. Chișinău. Holban Ion – fizician, publicist CAIE 547 Holban, Ion. Sensul vieţii și rostul învăţăturii / Ion Holban. – Ch. : ULIM, 2001. – 35 p. 134

Setoșilor de cunoștinţe toată stima și dragostea autorului. 1.10.2001. Semnătura. Cititorilor Centrului Academic Eminescu. Cu cele mai frumoase urări de bine și cu îndemnul de a-l înţelege pe Eminescu. Semnătura. 15.06.2001. Holban Ion – fizician, publicist CAIE, Bibl. „Alba Iulia” 548 Holban, Ion. Soare, lună și luceafăr : eseuri astrofizice / Ion Holban. – Ch. : Hyperion, 1991. – 156 p. Cititorilor Centrului Academic Eminescu, cu cele mai frumoase urări de bine. Soarele să vă încălzească, Luna să vă ocrotească, Luceafărul să vă călăuzească. La mulţi și buni ani. Semnătura. 15.01.2000. Chișinău. Holban Ion – fizician, publicist CAIE 549 Horea, Ion. Reversuri / Ion Horea. – Târgu-Mureș : Ardealul, 2005. – 96 p. Pentru cititorii Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, cu îmbrăţișarea autorului. 27.05.2006. Horea Ion – poet (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 550 Horodniceanu, Nicu. Eul flexibil sau despre teatralitate : jurnal-eseu / Nicu Horodniceanu. – București : Albatros, 1999. – 145 p. Dlui Cimpoi. Chișinău, 03. 06.1999. Horodniceanu Nicu – scriitor (România) CAIE 551 Hossu, Valer. Nobilimea Chioarului / Valer Hossu. – Baia Mare : Bibl. Judeţeană „Petre Dulfu”, 2003. – 310 p. : il. Cititorilor Bibliotecii „Transilvania” din Chișinău, drept omagiu pentru strădania lor de a rămâne aceiași urmași demni ai răzeșilor de la Nistru, din partea unui descendent al celor care au dăinuit neamul românesc la celălalt hotar, pe Someș. ClujNapoca, 20 august 2003, Valer Hossu. Hossu Valer – scriitor, istoric (România) Bibl. „Transilvania” 552 Husar, Al. O tempora! : lecţiile istoriei /Al. Husar. – Iași : Inst. European, 1995. – 120 p. – (Sinteze). Dlui Mihai Cimpoi a cărui nume aici citat onorează această carte, cald omagiu, cu înaltă prietenie. Al. Husar. 30.VIII.1995. Husar Al. – scriitor și estetician român, profesor universitar (România) CAIE 135


553 Husar, Al. O tempora ! ... : periplu prin memorie / Al. Husar. – Iași : Inst. European, 1998. – 260 p. – (Memorii. 9). Domnului Mihai Cimpoi, omagiu unei calde prietenii atemporale. Semnătura. Husar Al. – scriitor și estetician român, profesor universitar (România) CAIE 554 Iachim, Ion. Ca floarea de măr, fericirea / Ion Iachim. – Ch. : Pontos, 2002. – 200 p. Pentru „Târgoviștea” Chișinăului, cu drag din partea autorului. 11 octombrie 2002. Iachim Ion – poet, prozator Bibl. „Târgoviște” 555 Iachim, Ion. Decameron basarabean sau Dumnezeu i-a dat omului pușcă / Ion Iachim. – Timișoara : Artpress, 2005. – 363 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu”, una dintre cele mai bune din Municipiul Chișinău. 13.04.2005. Iachim Ion – scriitor Bibl. „Onisifor Ghibu” 556 Iachim, Ion. Mereu sub steag / Ion Iachim. – Ch. : Pontos, 2004. – 404 p. Cu Târgu-Mureș suntem mereu sub steagul marilor sentimente patriotice. 26.10.2006, Ion Iachim. Bibliotecii Miron Costin mulţi cititori de talent! 26-X-2006, I. Iachim. Iachim Ion – scriitor Bibl. „Târgu-Mureș”, Bibl. Miron Costin 557 Ieromonah, Roman. Ţara sfântă / Roman Ieromonah. – Ch. : Axios, 1999. – 103 p. Cu drag pentru Bibl. „Ovidius”, din partea traducătorului. Bordeianu Leo. 16.01.2000. Bordeianu Leo – scriitor Bibl. „Ovidius” 558 Ignat, Dumitru. Turnir : poezii / Dumitru Igant. – Botoșani : Quadrat, 2003. – 90 p. Pentru Elena Dabija, cu amiciţie Dumitru Ignat. Iunie 2003. Ignat Dumitru – scriitor (România) CAIE

136

559 Iliaș, Ioan. Dicţionar școlar de expresii și locuţiuni românești / Ioan Iliaș. – Iași : Casa editorială Regina, 2002. – 264 p. Joi, 29 august 2002. Această trudă, cu toată inima, Bibliotecii Publice “Transilvania”, din partea autorului. Iliaș Ioan – scriitor, lingvist (România) BP „Transilvania” 560 Iliescu, Vasile. Critica Statului : Democraţie, totalitarism / Vasile Iliescu. – Cluj : Napoca Star, 2001. – 439 p. Academicianului Mihai Cimpoi, cu alese sentimente. Semnătura autorului. 7.07.01. Cluj. Iliescu Vasile – scriitor (Romania) CAIE 561 Ilin, Stancu. Convergenţe / Stancu Ilin. – București : Floarea Darurilor, 2004. – 191 p. Donaţie pentru Bibl. Municipală din partea autorului. Stancu Ilin. 20.01.2005 Ilin Stancu – critic literar, hasdeulog (București, România) CNH 562 Ilin, Stancu. Liviu Rebreanu în Agora / Stancu Ilin. – București : Minerva, 1988. – 259 p. Domnului Mihai Cimpoi – un volum despre un fiu al Ardealului – cu toată stima și consideraţia autorului, Stancu Ilin. 28 februarie, 1991. Chișinău. Ilin Stancu – critic literar, hasdeulog (București, România) CAIE 563 Ioachimescu, Alex. Momente istoriografice și personalităţi de seamă ale neamului românesc / Alex Ioachimescu, Victor Ioachimescu ; pref. de Vasile Gionea ; cuv. introd. de Alexandru Ioachimescu. – București : Gândirea Românească, 1990. – 266 p. Oferim cartea dlui scriitor, președinte al Uniunii Scriitorilor din Chișinău. Autorii. 31 august, 1991. Ioachimescu Alex – istoric (România) Ioachimescu Victor – istoric (România) CAIE 564 Ionescu, Mircea. Pierdut în New York : teatru / Mircea Ionescu. – [S. l.] : Luceafărul, 1997. – 185 p.

137


Remarcabilului critic Mihai Cimpoi, cavaler al slovei, un gând înflorit pe acest volum aparent trist. Cu stimă, Mircea Ionescu. 7 octombrie 1997. Neptun. Ionescu Mircea – scriitor (România) CAIE 565 Ionescu, Virgil. Trecutul neamului / Virgil Ionescu. – București : Vremea XXI, 2004. – 624 p. Donaţie pentru Bibl. municipală a orașului Chișinău, în amintirea tatălui meu. M. Rîbinschi. Iunie 2006. Rîbinschi Mihaela – prefaţatorul cărţii CNH 566 Ionescu-Târgoviște, C. Insulina: descoperirea medicală a secolului aparţine românului N. C. Paulescu / C. Ionescu-Târgoviște. – București : Geneze, 1996. – 145 p. Donaţie Bibliotecii „O. Ghibu”, din partea prof. univ. dr. ing. N. Leonăchescu, 22 martie, 2002. Leonăchescu Nicolae – profesor universitar (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 567 Iordanes. De origine actibusque Getarum = Despre originea și faptele Geţilor / Iordanes. – București : Fundaţia Gândirea, 2001. – 208 p. – Ed. bilingvă latino-română. Bibliotecii Onisifor Ghibu – Chișinău. Doamnei directoare Ileana Vulpe, omagiu. 9 martie. Leonăchescu Nicolae – profesor universitar (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 568 Iorga, Nicolae. Cugetări / Nicolae Iorga. – Ch. : Prometeu, 2005. – 332 p. Donaţie Bibliotecii de Arte din Chișinău, din partea unui care a contribuit la apariţia acestei minunate cărţi, de marele Nicolae Iorga. Aș fi nespus de bucuros să-și găsească și aici destinatarii ! Vlad Pohilă. Pohilă Vlad – ziarist Bibl. de Arte 569 Irimia, Dumitru. Morfo-sintaxa verbului românesc / Dumitru Irimia. – Iași : Alexandru Ioan Cuza, 1997. – 410 p. Bibliotecii „Ovidius” din Chișinău. Cu gândurile și inimile pline de carte. Să ne apărăm și să fim uniţi. Irimia Dumitru. 30.08.2002. Irimia Dumitru – lingvist (Iași, România) Bibl. Ovidius 138

570 Issa-Zagoreanu, Natalia. Nupţialul blestem / Natalia Issa-Zagoreanu. – Timișoara : Artpress, 2004. – 126 p. Cu mult drag și urări de bine pentru Bibl. „Hasdeu”! Natalia Zagoreanu. Issa-Zagoreanu Natalia – scriitoare Sediul Central 571 Istrate, Gavril. Originea limbii române literare / Gavril Istrate. – Iași : Junimea, 1981. – 298 p. Domnului Mihai Cimpoi, dragoste și afecţiune. G. Istrate. Iași, 20 aprilie 1990. Istrate Gavril – lingvist, scriitor (România) CAIE 572 Istrate, Gavril. Studii Eminesciene / Gavril Istrate. – Iași : Junimea, 1987. – 310 p. Domnului Mihai Cimpoi, personalitate marcantă a literaturii și culturii noastre. Iași, 20 aprilie 1990. G. Istrate. Istrate Gavril – lingvist, scriitor (România) CAIE 573 Istrate, Gheorghe. Limpeziș : Locul Fiinţei / Gheorghe Istrate. – București : Ed. SAS, 1997. – 259 p. Eminentului cărturar Mihai Cimpoi, în inima căruia s-a reclădit, luminând trainic, Palatul Literelor Românești. Omagiul autorului. Gheorghe Istrate. Octombrie 1997. Neptun. Istrate Gheorghe – scriitor (România) CAIE 574 Istrati, Panait. Chira Chiralina / Panait Istrati ; ed. îngrijită, pref. și note de Alexandru Talex. – București : Minerva, 1982. – 638 p. Donaţie – M. Cimpoi. Cimpoi Mihai – critic, istoric literar CAIE 575 Iulian, Gheorghe Ștefan. Un ochi sperând : poezii / Gheorghe Ștefan Iulian. – Ch. : [s. n.], 2003. – 128 p. Pentru Bibl. Centrului Academic „M. Eminescu”. „Corabia timpului nostru își lasă ancora fărâmiţată doar în limanuri apuse, ca iarăși, cu noi speranţe, să plutească spre eternitatea luminii și umbrei”. Semnătura autorului. 10.05.2004. Iulian Gheorghe Ștefan – scriitor (România) CAIE 139


576 Ivănescu, Cezar. Opera poetică / Cezar Ivănescu. – Ch. : Cartier, 2000. – 240 p. Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu”. Cezar Ivănescu. 16 februarie 2001, Chișinău. Ivănescu Cezar – poet, traducător CAIE 577 Izbaș, Zina. Cântec pentru tine : versuri / Zina Izbaș. – Ch. : Pontos, 2001. – 64 p. : il. Cititorilor bibliotecii “Transilvania”, cu mult drag de la Zina Izbaș, 26.02.2002. Cititorilor mult îndrăgitei biblioteci „Ovidius”, cu mult drag din partea autoarei. Izbaș Zina. 19.02.2002. Cu mare dragoste de cititorii bibliotecii „Alba Iulia”, din partea autoarei. 27.03.02. Z. Izbaș. Un cântec pentru cetatea codrului pe palme de frunze. Cu mult drag, Ilenei Roșca de la Z. Izbaș. 13.01.02. Izbaș Zina – radiojurnalistă, poetă Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Ovidius”, Bibl. „Alba Iulia” 578 Izbaș, Zina. Dor de dor / Zina Izbaș ; cuvânt-înainte de Claudia Partole ; cop. : V. Cobzac. – Ch. : Pontos, 2006. – 64 p. Pentru cititorii distinsei biblioteci Alba Iulia din partea autoarei. Z. Izbaș. 19.01.07. Izbaș Zina – radiojurnalistă, poetă Bibl. „Alba Iulia” 579 Izbaș, Zina. Dragă, tu / Zina Izbaș. – București : Gnosis, 1998. – 72 p. Cu cel mai mare drag de Bibl. „Alba Iulia”, din tot sufletul Zinei Izbaș. 21.07.05. – „Tu ești Taina”. Sentimente durute au încăput în această mică plachetă pentru neuitare. Elenei Roșca, de la Zina. 19.VII.98. Izbaș Zina – radiojurnalistă, poetă Bibl. „Alba Iulia” 580 Jamba, Grigore. Pe mine de mine mă apără. Nici o calorie fără hrană vie : ghid practic pentru familia noastră / Grigore Jamba, Lorentino Jamba. – Ch. : [s. n.], 2003. – 100 p. Domnului Iulian Filip, cu mare preţuire și afecţiune. Grig. Jambа. Jamba Grigore – biolog Bibl. „Târgoviște” 140

581 Járnik, Jan Urban. Vorbiri și scrisori către ardeleni : 1877-1941 / Jan Urban Járnik. – București : Saeculum I. O., 2005. – 272 p. Domnului Pavel Balmuș, omagiu colegial. Viorica Nișcov, 1 noiembrie 2005. Nișcov Viorica – istoric literar CNH 582 Jelavici, Barbara. Istoria Balcanilor : sec. al XX-lea. Vol. 2. / Barbara Jelavici. – Iași : Inst. Eoropean, 2000. – 432 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din partea familiei Moraru. 15.07.2002. Moraru Anton – istoric, doctor habilitat Bibl. „Onisifor Ghibu” 583 Juc, Victor. Din istoria gândirii politice românești (în Moldova) : material didactic / Victor Juc. – Ch. : [s. n.], 1997. – 145 p. Bibliotecii „Maramureș”. Prosperitate și o colecţie cât mai bogată de ediţii. Autorul, 09.09.2003. Juc Victor – politolog, doctor în filosofie Bibl. „Maramureș” 584 Jurca, Emil. Documentar turistic: Alba Iulia-Zlatna-Abrud... / Emil Jurca, Ioan Rus. – Alba Iulia : ALTIP, 2001. – 53 p. Societatea cultural-patriotică „Avram Iancu”, filiala Alba Iulia, Vă urează mult succes în întreaga Dvs activitate și să faceţi cât mai multe deplasări la Alba Iulia și în Ţara Moţilor (Munţii Apuseni). Din partea autorilor, prof. E. Jurcă, av. I. Rus. Jurca Emil – istoric (România) Rus Ioan – jurist, istoric (România) Bibl. „Alba Iulia” 585 Kapuściński, Ryszard. Cezarz / Ryszard Kapuściński. – Warszawa : Czytelnik, 2005. – 153 s. – În lb. poloneză. Dar Piotra Marciniaka. Semnătura autorului. Marciniak Piotr – ex-ambasador al Republicii Polonia în Republica Moldova Bibl. „A. Mickiewicz” 586 Kapuściński, Ryszard. Heban / Ryszard Kapuściński. – Warszawa : Czytelnik, 2005. – 362 s. – În lb. poloneză. Dar Piotra Marciniaka. Semnătura autorului. Marciniak Piotr – ex-ambasador al Republicii Polonia în Republica Moldova Bibl. „A. Mickiewicz” 141


587 Kapuściński, Ryszard. Szachinszach / Ryszard Kapuściński. – Warszawa : Czytelnik, 2004. – 162 s. – În lb. poloneză. Dar Piotra Marciniaka. Semnătura autorului. Marciniak Piotr – ex-ambasador al Republicii Polonia în Republica Moldova Bibl. „A. Mickiewicz” 588 Kerler, Josef. Words in a Mirror: Selected Poems / Josef Kerler, Boris Karloff. – Ierusalim, 1996. – 80 p. – In lb. idiș. Еврейской бибилотеке им. И. Мангера с наилучшими пожеланиями от семьи Керлер. 1996. Oxford- Ierusalim. Kerler Josef – poet (Israel) Karloff Boris – poet (Israel) Bibl. „I. Mangher” 589 Király, V. István. Moartea și experienţa muririi. In(tro)specţie metafizică și filosofico-aplicativă / István Király V. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Știinţă, 2002. – 154 p. Bibliotecii “Transilvania” și cititorilor ei. Cu stimă, István Király, 14 mai 2003, Cluj. Király V. István – conferenţiar universitar (Cluj-Napoca, România) Bibl. „Transilvania” 590 Kojevnikov, Iuri. Mihai Eminescu și problema romantismului în literatura română / Iuri Kojevnikov ; trad., pref. și indici de autori de Ariton Vraciu. – Iași : Junimea, 1979. – 328 p. – (Eminesciana-16). Лиле Андреевне Долгoшевой от автора. 27.09.82. Kojevnikov Iuri – scriitor, traducător din română și franceză, doctor în filologie (Moscova, Rusia) CAIE 591 Kolsa, Mihail. Tyrkylar : [versuri] / Mihail Kolsa. – Ch. : Lit. artistică, 1989. – 132 p. – În lb. găgăuză. Музыкально-театральной библиотеке г. Кишинева от композитора. 26.11.1989 г. Kolsa Mihail – compozitor și scriitor găgăuz Bibl. de Arte 592 Kulikovski, Lidia. Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate. Istoric. Prezent. Tendinţe : st. monografic / Lidia Kulikovski. – Ch. : [s. n.], 2004. – 180 p.

142

Echipei de Bibliotecari de la I. Mangher, care niciodată nu mi-a dezamăgit așteptările, mi-a anticipat gândurile, mi-a susţinut, dezvoltat și îmbunătăţit ideile, cu deosebit respect, apreciere, consideraţie și gratitudine. Semnătura autorului, 9 decembrie, 2004. Kulikovski Lidia – director general al Bibliotecii Municipală „B.P. Hasdeu”, doctor, conferenţiar universitar Bibl. „I. Mangher” 593 Kurtu, Valeriu. Cartoons / Valeriu Kurtu ; fotogr. : Pavel Sverdlov. – Bonn : Bild-Kunst, [2001]. – 76 p. : il. Cu multă plăcere facem cadou această carte Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, unde student fiind, am fost cititor. Gratitudinea noastră și urări de toate cele bune. Al dumneavoastră Valeriu Kurtu. 13 aprilie, 2005. Kurtu Valeriu – pictor, caricaturist Sediul Central 594 Labiș, Nicolae. Poezie / Nicolae Labiș ; ed. alcăt. de Gh. Tomozei ; postf. de P. Dugneanu. – București : Eminescu, 1989. – 396 p. – (Bibl. Eminescu). Cu toată consideraţia, să trăim liberi și fericiţi. Silvia Drojin. 6 mai 1990. Ungheni. Drojin Silvia – donatoarea cărţii CAIE 595 Ladaniuc, Victor. Iarba de septembrie : sonete / Victor Ladaniuc ; cop. : Aurel Guţu. – Ch. : Draghiștea, 2005. – 80 p. Cu mult respect și dragoste Bibliotecii de Arte – donaţie. V. Ladaniuc. 21.09.05. Ladaniuc Victor – jurnalist, scriitor Bibl. de Arte 596 Ladaniuc, Victor. Lângă lacrima ta : 60 de poezii de dragoste / Victor Ladaniuc. – Ch. : Moldpres, 2000. – 80 p. Ingenioaselor lucrătoare și fidelilor cititori ai Bibliotecii de Arte din Chișinău cu sincere urări de sănătate, succese și prosperare. Cu drag, V. Ladaniuc. 29.03.2000. Ladaniuc Victor – jurnalist, scriitor Bibl. de Arte 597 Lazia, Liliana. Antroponimie dobrogeană. Consideraţii diacronice / Liliana Lazia. – Constanţa : Muntenia, 2003. – 409 p. Cu deosebită stimă din partea autoarei. Lazia Liliana. 10.10.2003. 143


Lazia Liliana – lingvist, doctor conferenţiar, directorul Bibliotecii Judeţene Constanţa „Ioan N. Roman” (România) Bibl. „Ovidius” 598 Lazia, Liliana. Nume de persoane din Dobrogea : dicţ. invers / Liliana Lazia. – Constanţa : Ex Ponto, 2004. – 379 p. Doamnei Lidia Kulikovski toată consideraţia autoarei. L. Lazia, 8 octombrie 2004. Lazia Liliana – lingvist, doctor conferenţiar, directorul Bibliotecii Judeţene Constanţa „Ioan N. Roman” (România) Sediul Central 599 Lăpușan, Aurelia. Constanţa. Memoria orașului : Vol.1 : 1878-1940 / A. Lăpușan, S. Lăpușan. – Ed. a II-a. – Constanţa : Muntenia, 1997. – 450 p. Cu frăţie și dragoste cititorilor bibliotecii „Ovidius” Chișinău. Lăpușan Aurelia, Lăpușan Ștefan. Constanţa. 17.10.2002. Lăpușan Aurelia – jurnalistă, profesor universitar (România) Lăpușan Ștefan – jurnalist (Constanţa, România) Bibl. „Ovidius” 600 Lăpușan, Aurelia. Drumul Pâinii în istoria Dobrogei / A. Lăpușan, S. Lăpușan. – Constanţa : Dobrogea, 2001. – 448 p. Cititorilor români de pretutindeni din sufletul cristalin care a cunoscut gustul Pâinii din istoria ţării. Lăpușan Aurelia ; Lăpușan Ștefan. Constanţa. 07.02.2002. Lăpușan Aurelia – jurnalistă, profesor universitar (România) Lăpușan Ștefan – jurnalist (Constanţa, România) Bibl. „Ovidius” 601 Lăpușan, Aurelia. Maria / Aurelia Lăpușan. – Constanţa : Ex Ponto, 2002. – 216 p. Alături de cititorii de peste Prut. Lăpușan Aurelia. Constanţa. 15.10.2002. Lăpușan Aureila – jurnalistă, profesor universitar (România) Bibl. Ovidius 602 Lica, Dionis. Urme pe pânza vremii / Dionis Lica. – București : Ed. Proxima, 2004. – 334 p. Cititorilor Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”! Patria e mare nu prin teritoriu, ci prin oamenii și cultura ei. Să fim mândri de activitatea depusă de conducerea bibliotecii întru promovarea culturii românești în Basarabia! Așa să ne ajute Dumnezeu! 14.01.2005. Lica Dionis – profesor universitar, doctor matematician (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 144

603 Lica, Dionis. Who’s Who în România / Dionis Lica. – București : Pegasus Press, 2002. – 735 p. – În lb. engl. Pentru toţi cititorii bibliotecii „O. Ghibu”, de la unul inclus în acest dicţionar. 14.01.2004. Lica Dionis – profesor universitar, doctor matematician (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 604 Lixandru, George. Tâlharii tăcerii = Les pillards du silence / George Lixandru. – București : Orion, 2005. – 147 p. – Ed. bilingvă româno-franceză. G. Lixandru. (semnătura). Lixandru George – scriitor (România) Sediul Central 605 Loghinovski, Elena. Eminescu în limba lui Pușkin / Elena Loghinovski. – Iași : Junimea, 1987. – 302 p. – (Eminesciana-41). Domnului Mihai Cimpoi – admiraţia și preţuirea autoarei. Semnătura. 1 mai 1987. Loghinovski Elena – scriitoare, cercetător literar (România) CAIE 606 Loghinovski, Elena. Eminescu universal – spaţiul culturii ruse / Elena Loghinovski ; pref. : Albert Kovacs. – Ed. a 2-a, rev. – București : Vinea, 2000. – 271 p. Cititorilor din Bibl. „Alba Iulia”, cu dragoste E. Loghinovschi, 21 iunie 2002. Pentru ctitorii și cititorii Bibliotecii “Maramureș”, cu drag E. Loghinovski. 21 iunie 2002. Pentru Centrul Academic Eminescu. Semnătura autoarei. Chișinău, 2 iunie, 2001. Loghinovski Elena – scriitoare, cercetător literar (România) Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Maramureș”, CAIE 607 Loșonţi, Dumitru. Toponime românești care descriu forme de relief / Dumitru Loșonţi. – Cluj-Napoca : Clusium, 2000. – 256 p. Bibliotecii Municipale “B.P. Hasdeu” omagiul autorului, D. Loșonţi. Chișinău, 18 octombrie 2002. Loșonţi Dumitru – lingvist (România) Sediul Central 608 Lungu, Liviu. Marele falanster = Le grand phalanstère : roman / Liviu Lungu. – București : AMB, 2001. – 260 p. – Ed. bilingvă româno-franceză. Din partea Bibliotecii Judeţene Constanţa, o carte a cărei tematică dobrogeană sperăm să intereseze. Lungu Liviu. Lungu Liviu – scriitor (Constanţa, România) Bibl. „Ovidius” 145


609 Lupanciuc, Iacob. Comuna Mingir : file de istorie / Iacob Lupanciuc. – Ch. : Universul, 2004. – 426 p. Această lucrare se dăruie Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, or. Chișinău, acolo unde doritorii de carte și știinţe necontenit absorb totul ce posibil e mai scump pe lume. Din partea autorului. 31 octombrie 2005. Com. Mingir. Lupanciuc Iacob – jurnalist Sediul Central 610 Lupu, Valentina. Polivalenţa poetului / Valentina Lupu. – Vaslui : Cutia Pandorei, 1999. – 130 p. : 2 f. il. Să nemurim cu Eminescu, dar astăzi... și mâine... și-ntotdeauna să trăim cu El în suflet și în gând, prof. Valentina Lupu. Vaslui. 3. 02. 2000. Lupu Valentina – bibliotecară, profesoară (România) CAIE 611 Magdu, Lia. Studierea limbii și literaturii române la Facultatea de Filologie din Novi Sad (1974–1994/95) / Lia Magdu. – Novi Sad : [S.L.R.], 1996. – 60 p. In numele colegilor de la Catedra de limbă și literatură română a Facultăţii de filologie din Novi Sad un mic cadou prietenilor noștri de la Bibl. „Ovidius” din Chișinău. Cu stimă Rodica Ursitescu-Miticic. București. 12.08.1999. Ursitescu-Miticic Rodica – lector universitar, filolog (Novi Sad, Serbia) Bibl. Ovidius 612 Maiorescu, Titu. Cercetări psihologice / Titu Maiorescu. – București : Univers Enciclopedic, 1999. – 182 p. V. Butnaru. Brașov, Septembrie 2002. Butnaru Valentina – jurnalistă, președintele Societăţii „Limba noastră cea română” CAIE 613 Maiorescu, Titu. Logica și aplicaţiile ei / Titu Maiorescu : îngrijirea ed., cuv. introd. și note de Viorel Iulian Tănase. – București : Univers Enciclopedic, 2000. – 94 p. Brașov, Septembrie 2002, V. Butnaru. Butnaru Valentina – jurnalistă, președintele Societăţii „Limba noastră cea română” CAIE 614 Mamot, Eugen. Educarea auzului prin intermediul sistemului relativ de solmizare / Eugen Mamot. – Ch. : Baștina-Radog, 2003. – 112 p. Dlui Ianuș Ţurcanu – omului de talent și suflet mare, cu stimă pentru colaborarea noastră. Autorul E. Mamot 7.07.2004. Mamot Eugen – compozitor Bibl. „Târgoviște” 146

615 Manea-Cernei, Eugenia. Clepsidra cu flori / Eugenia Manea-Cernei. – Ch. : Civitas, 2001. – 128 p. Dle Academician [Mihai Cimpoi], vin în melancolia toamnei cu această clepsidră ce măsoară timpul florii... Eugenia Cernei. 13. 10. 2001. Ofer această Clepsidră Centrului „Eminescu” – acestui nucleu de lumină și energie benefică... Realizări frumoase și prosperare. Semnătura. 21. 12. 2002. Manea-Cernei Eugenia – scriitoare, muziciană CAIE 616 Manea-Cernei, Eugenia. Lîngă rugurile Toamnei ... Cerească-i dragostea dintîi : culeg. de cântece pe versurile poeţilor români / Eugenia Manea-Cernei ; Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova ; coord., il., concepţ. graf. : Ana Manole. – Ch. : Tipogr. ”Reclama”, 2005. – 160 p. Cititorilor bibliotecii „Târgoviște”, cu mult drag și cu urări frumoase și clipe de inspiraţie. Autoarea – 17.02.06. Dnei Lidia Kulikovski, cu urări frumoase în tot ce face pentru acest neam… Fie ca lumina rugului să însenineze Toamna care va veni. Cu respect, Eugenia. 5 octombrie 2005. Manea-Cernei Eugenia – scriitoare, muziciană Bibl. „Târgoviște”, Sediul Central 617 Mann, Thomas. Muntele vrăjit / Thomas Mann. – București : [s. n.], 1994. – 860 p. Bibliotecii – fiică „Ovidius”, cu cele mai dragi gânduri și cu dragoste frăţească. Gheorghiu, A. 11 august, 2003. Gheorghiu Adriana – director adjunct al Bibliotecii Judeţene Constanţa „Ioan N. Roman” (România) Bibl. „Ovidius” 618 Manolache, C. Scânteietorea viaţă a Iuliei Hasdeu / C. Manolache. – București : Saeculum I. O., 2000. – 319 p. Distinsului hasdeulog și prieten Pavel Balmuș – toată consideraţia și admiraţia editorului pentru strălucitele Domniei Sale contribuţii de istorie literară! Ion Oprișan. Câmpina, România 2 iulie 2000. Oprișan Ion – hasdeulog (România) CNH 619 Manole, Ana. Deocamdată... : poeme de oblojit Ţara / Ana Manole. – Ch. : Cadran, 2003. – 40 p.

147


Câtă virtute posedă iarba! De la inimă, pentru Centrul Academic Eminescu. Semnătura. 30.10.2003. Demnitatea are faţa lui Iisus…De la inimă, pentru Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. Ana Manole, 30 octombrie 2002. Cântecele sunt turlele Domnului... De la inimă, pentru Bibl. de Arte. Ana Manole. 30. X. 03. De la inimă, bibliotecii „Ovidius.” Manole Ana. 30.10.2003. Manole Ana – ziaristă, poetă, publicistă, editoare CAIE, Sediul Central, Bibl. de Arte, Bibl. „Ovidius” 620 Manole, Ana. Streașina cu rândunici : carte de pământ, carte de cuvânt / A. Manole, V. Osoianu. – Ch. : Lumina, 1999. – 158 p. Nimeni este nimic. Totul este soarele! Cu drag unei Biblioteci dragi „Ovidius”. Leru-i –ler, Florile-s dalbe. Autor Ana Manole. 10.11.2001. Manole Ana – poetă, publicistă, editoare Bibl. „Ovidius” 621 Manu, Emil. Eminescu în timp și spaţiu : eseuri și coment. / Emil Manu. – București : Ed. Doina, [s. a.]. – 238 p. Pentru Centrul Academic Internaţional „Mihai Eminescu”, din partea autorului Emil Manu. 3 martie 2002. Manu Emil – scriitor (România) CAIE 622 Marcu, Emilian. Iadul de lux : roman / Emilian Marcu. – Iași : Junimea, 2004. – 246 p. Cititorilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău, iubirea autorului și gândul cel mai bun. Marcu, 22 aprilie 2004. Marcu Emilian – scriitor (România) Sediul Central 623 Mardare, Marcela. Darurile Sfântului Nicolae / Marcela Mardare. – Ch. : Pontos, 2001. – 34 p. Tradiţiile și obiceiurile sunt parte integrantă a spiritualităţii neamului românesc. Cu drag, cititorilor de la Bibl. „O. Ghibu”, 20.02.2002. Mardare Marcela – scriitoare, directorul Editurii „Pontos” Bibl. „Onisifor Ghibu”

148

624 Mardare, Marcela. Iepurașul fricos = Le petit lièvre heureux / Marcela Mardare. – Ch. : „Ruxanda”, 1997. – 11 p. – Ed. bilingvă româno-franceză. Cu dragoste de Ţară și de Neam – micului cititor al bibliotecii de prestigiu ”O. Ghibu” din partea editurii „Ruxanda”. Mardare Marcela – scriitoare, directorul Editurii „Pontos” Bibl. „Onisifor Ghibu” 625 Mardare, Marcela. Miracol / Marcela Mardare. – Ch. : Ruxanda, 1998. – 128 p. Cu mult drag, cititorilor de la Bibl. „O. Ghibu” din partea autoarei, 20.02.2002. Mardare Marcela – scriitoare, directorul Editurii „Pontos” Bibl. „Onisifor Ghibu” 626 Mardare, Marcela. Nelimita iubirii / Marcela Mardare. – Ch. : Pontos, 2002. – 167 p. Cu mult drag, minunatului colectiv de la Bibl. „O. Ghibu” care promovează tradiţiile seculare ale neamului românesc, 14.02.2002. Cu mult drag, Bibliotecii Evreiești „I. Mangher”, care propagă valori universale. Din partea autoarei. Semnătura autoarei, martie, 2002. Mardare Marcela – scriitoare, directorul Editurii „Pontos” Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „I. Mangher” 627 Mardare, Marcela. Vals pentru doi : [cântece] / Marcela Mardare ; Ada Zaporojanu ; il. de Petru Gheţoi. – Ch. : Ruxanda, 2005. – 52 p. Cu respect, din partea autorilor. 2006. Pentru Bibl. „Târgoviște”, cu mult drag Ada Z. 17-II-2005. Mardare Marcela – scriitoare, directorul Editurii „Pontos” Zaporojanu Ada – scriitoare, editoare Bibl. de Arte, Bibl. „Târgoviște” 628 Mardare, Marcela. Verdele din ochii tăi / Marcela Mardare. – Ch. : Pontos, 2001. – 58 p. Cu drag, pentru cititorii bibliotecii „O. Ghibu”, din partea editurii „Pontos” și a autoarei, 20.02.2002. Mardare Marcela – scriitoare, directorul Editurii „Pontos” Bibl. „Onisifor Ghibu” 629 Mardare, Marcela. Vulpea / Marcela Mardare. – Ch. : Pontos, 2000. – 31 p. Cititorilor bibliotecii „O. Ghibu”, promotoare a valorilor noastre spirituale 20.02.2002. Mardare Marcela – scriitoare, directorul Editurii „Pontos” Bibl. „Onisifor Ghibu” 149


630 Marian, Dumitru. Pegasul priponit : parodii / Dumitru Marian. – Ch. : Tipografia Academiei de Știinţă, 1997. – 109 p. Bibliotecii Alba Iulia, cu deosebită consideraţie. 11.XII.2001, D. Marian. Marian Dumitru – poet Bibl. „Alba Iulia” 631 Marica, Valentin. Linia de contur / Valentin Marica. – Târgu-Mureș : Tipomur S. A., 2002. – 160 p. Chișinăului, plecăciune de suflet, într-o zi de „cerească atingere”, la Sebeș, în Lancrăm. Cu gândul cel bun, V. Marica, 10 mai 2002. Marica Valentin – scriitor (România) Bibl. „Alba Iulia” 632 Marinat, Alexei. Călătorii în jurul omului / Alexei Marinat. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 406 p. Pentru Bibl. „O. Ghibu”. Îmi doresc cititori, care ar parcurge cu gândul și cărora li s-ar deschide în imaginaţie ceea ce am văzut și am înţeles în călătoriile prin lume și îndeosebi în jurul omului... 01.X.2004. Marinat Alexei – scriitor Bibl. „Onisifor Ghibu” 633 Marinescu, C. Gh. Din lupta pentru independenţă și unitatea de stat a românilor : st. / C. Gh. Marinescu. – Iași : Centrul de istorie și civilizaţie europeană, 1998. – 443 p. Domnului Mihai Cimpoi, Președintele Uniunii Scriitorilor din R. Moldova. Omagii Scriitorului de excepţional talent și prestigiu, Cărturarului și Patriotului român, care se dăruiește cu toată Fiinţa și energia sa Cauzei Naţionale. Iași, 24.01.2002. Acad., prof. univ. Semnătura autorului. Donaţie Mihai Cimpoi. Marinescu C. Gh. – istoric, academician, profesor universitar (România) Cimpoi Mihai – critic, istoric literar CAIE 634 Marinică, Gheorghe. Muzeul judeţean de istorie și arheologie Prahova : pagini de monografie : omagiu ctitorului – prof. emerit Nicolae I. Simache / Gheorghe Marinică ; Monografia Municipiului Ploiești. – Ploiești : Ed. Ploiești - Mileniul III, 2004. – 248 p. – (Seria Minor 4). Pentru Bibl. Municipală B.P. Hasdeu Chișinău. Societatea Culturală „Ploiești Mileniul III”. Societatea Culturală „Ploiești Mileniul III”(România) CID „Chișinău” 150

635 Markowski, Michal Pawel. Vâltoarea neagră : Gombrowicz, lumea, literatura / Michal Pawel Markowski. – Pitești : Paralela 45, 2005. – 338 p. Pentru Bibl. Publică „Onisifor Ghibu” din partea autorului, cu prilejul lansării. 02.12.2005. Markowski Michal Pawel – profesor la Institutul de Limba și Literatura Polonă al Universităţii Jagiellone din Cracovia (Polonia) Bibl. „Onisifor Ghibu” 636 Maroga Enceanu, Nicolae. Tăceri destăinuite : versuri / Nicolae Maroga Enceanu. – Craiova : Ed. Universală, 1994. – 110 p. Cu multă dragoste și frăţie domnului academician Mihai Cimpoi. Chișinău. Nicolae Maroga Enceanu. 15 ianuarie 1996. Craiova. Maroga Enceanu Nicolae – scriitor (România) CAIE 637 Martea, Galina. Acasă : [poezii] / Galina Martea. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1996. – 248 p. Pentru biblioteca Bogdan Petriceicu Hasdeu, de la autor. G. Martea, 19 ianuarie 2000. Martea Galina – poetă Sediul Central 638 Martin, Opritz. Zlatina sau despre cumpăna dorului / Opritz Martin. – Ch. : Uranus, 1993. – 19 p. Donaţie pentru Bibl. „Ovidius”. Dragi cititori, vă rog să citiţi această carte cu sufletul și inima. Din dragoste pentru cei ce simt românește. De la editor. Ionică Dumitru. 25.03.1995 Ionică Dumitru – editor (România) Bibl. „Ovidius” 639 Martin-Alexeev, Loghin. Somnul naţiunii naște monștri / Loghin MartinAlexeev ; graf. de Francisco de Goya. – Ch. : Pontos, 2002. – 152 p. : il. Bibliotecii “Ștefan cel Mare”, cu dragoste, respect și profundă consideraţie de la autor, Loghin Martin-Alexeev, 23.03.2007. Doamnei Lidia Culicovschi, cu plăcere, de la autor. Loghin Martin-Alexeev, 11 iulie 2002. Bibliotecii Alba Iulia cu urări de creștere a numărului de cititori. Cu respect, L. Alex, 31. 03. 2003. Martin-Alexeev Loghin – doctor în medicină, poet umorist Bibl. „Ștefan cel Mare”, Sediul Central, Bibl. „Alba Iulia” 151


640 Matcovschi, Galina. Serafica chemare : versuri / Galina Matcovschi. – Ch. : Pontos, 2003. – 148 p. Bibliotecii „B.P. Hasdeu” de la autoare, în amintirea frumoșilor ani de studenţie, parţial petrecuţi și în pereţii acestei instituţii de cultură. Chișinău,10.01.2005. Matcovschi Galina – filolog, poetă Sediul Central

645 Matei, Valeriu. Moartea lui Zenon / Valeriu Matei. – Iași : Junimea, 1994. – 62 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” – focar al spiritualităţii românești – în speranţa reintegrării noastre spirituale. 19.03.2005. Matei Valeriu – scriitor, poet, om politic Bibl. „Onisifor Ghibu”

641 Mateevici, Alexei. Pentru feciorii gliei / Alexei Mateevici. – Ch. : Lumina, 1988. – 104 p. – (Bibl. școlarului). Pentru Doru și Raluca Cimpoi să iubească mereu „Limba noastră”, din partea editorului V. Badiu. Badiu Vasile (1933-1994) – critic și istoric literar CAIE

646 Matei, Valeriu. Orfeu și singurătatea / Valeriu Matei. – Ch. : Mesagerul, 2003. – 95 p. Cititorilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, cu urări de fericire și succes, Valeriu Matei. 30 mai 2004. Matei Valeriu – scriitor, poet, om politic Sediul Central

642 Mateevici, Alexei. Scrieri / Al. Mateevici ; ed. îngrijită, st. introd., note, variante și bibliogr. de Ion Nuţă. – Iași : Junimea, 1989. – 160 p. Din nou Din nou Se plimbă prin mine Grădina Copou Teiul stă treaz și așteaptă Să-l crească veșnicia Frunzele în mine se îndreaptă Ascultând plînsul din cimitir pentru aducere aminte... „Grădina Copou”. Ciobanu Gabriela. România. Ciobanu Gabriela – scriitoare (România) CAIE

647 Mavrodin, Irina. Convorbiri cu Alexandru Deșliu / Irina Mavrodin ; cop. de Nicoleta Negruţ. – Focșani : Pallas Athena, 2004. – 224 p. Cititorilor din Chișinău, cu dragoste, această carte despre un model uman, din partea editurii. Focșani, 24.10.2006. Anghel Valeriu – scriitor, redactorul editurii Pallas Athena, Focșani (România) Bibl. „Ștefan cel Mare”

643 Matei, Valeriu. Dimineaţa marelui oraș : versuri / Valeriu Matei. – Ch. : Pontos, 2003. – 48 p. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cu urări de fericire și succes. 29.06.2005. Matei Valeriu – scriitor, poet, om politic Bibl. „Onisifor Ghibu”

649 Mazilu, D. R. Luceafărul lui Eminescu / D. R. Mazilu. – București : Cartea Românească, 1937. – 181 p. Donaţia prof. Cicerone Florian. Domnului Profesor Șt. Pop, în semn de deosebit respect. Semnătura autorului. Donaţie Mihai Cimpoi. Cicerone Florian – scriitor, profesor universitar (România) Mazilu D. R. – autorul cărţii CAIE

644 Matei, Valeriu. Grecia imaginară : versuri / Valeriu Matei. – Ch. : Mesagerul, 2003. – 64 p. Grecia imaginară, un posibil tărâm al armoniei, cu urări de prosperitate cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu”. 29.06.2005. Matei Valeriu – scriitor, poet, om politic Bibl. „Onisifor Ghibu” 152

648 Maxim, Dumitru-Dan. aștepTaţii FIULUI sau Carte pentru căruţași : roma(â)n modern / Dumitru-Dan Maxim. – Ch. : ARC, 1998. – 238 p. Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” de la autor, cu urări de prosperare și veșnică dăruire în sufletele cititorilor de Azi și de Mâine. 16 august 2002. Maxim Dumitru-Dan – prozator, jurnalist CID „Chișinău”

650 Mazilu, Gheorghe. Reflecţii în amurg : eseuri, cugetări / Gheorghe Mazilu. – Ch. : Cartea Moldovei, 1998. – 368 p.

153


Cititorilor Bibliotecii de Arte cele mai bune urări de bine, sănătate, fericire. Cu drag, Gh. Mazilu. 16.XI.2000. Mazilu Gheorghe – critic literar Bibl. de Arte 651 Măcriș, Anatol. Găgăuzii în diaspora și la ei acasă / Anatol Măcriș. – București : Agerpress, 2005. – 165 p. Stimate Dle Director. Vă trimit, pentru Bibl. pe care o conduceţi, cartea mea : „Găgăuzii din diaspora și la ei acasă”. Cu toată consideraţia, Anatol Măcriș. București, 20 ianuarie 2006. Măcriș Anatol – filolog, etnolog (România) Sediul Central 652 Mălinaș, Constantin. Catalog de carte românească veche 1643-1830 / Constantin Mălinaș. – Oradea : Mihai Eminescu, 1993. – 152 p. Din partea autorului, pentru Bibl. publică „Alba Iulia” de la Chișinău, această carte în care se văd premisele culturale ale unităţii românilor cu România. Oradea, 27. 03. 2000 C. Mălinaș. Mălinaș Constantin – bibliograf, cercetător știinţific (România) Bibl. „Alba Iulia” 653 Mălinaș, Constantin. Oradea în plăci memoriale exterioare : st. și album / Constantin Mălinaș. – Oradea : Bibl. Judeţeană „Gheorghe Șincai” Bihor, 2002. – 112 p. : il. Pentru Bibl. publică „Alba Iulia” de la Chișinău, Doamnei directoare, Elena Roșca, această carte, împreună cu inima – dorul bihorenilor pentru fraţii noștri basarabeni! Oradea, 27. 03.2003 C. Mălinaș. Mălinaș Constantin – bibliograf, cercetător știinţific (România) Bibl. „Alba Iulia” 654 Mămăligă, Dumitru. Eminescu și Veronica. Poveste de dragoste / Dumitru Mămăligă. – Ch. : Pontos, 2005. – 82 p. Dlui Ianoș Ţurcanu cu tot respectul și consideraţiunea. Autor D. Mămăligă. 22.06. 2005. Mămăligă Dumitru – filolog, profesor Bibl. „Târgoviște” 655 Mărgineanu, Ion. Și omul – Dumnezeu prescurtat / Ion Mărgineanu. – Alba Iulia : ALTIP, 2005. – 191 p. Pentru Elena, Eugen. Dumnezeu să Vă binecuvânteze cu iubire și înţelegere... cu bine, Ion Mărgineanu, Alba Iulia. 28. 11. 2005. Mărgineanu Ion – scriitor, Alba Iulia (România) Bibl. „Alba Iulia” 154

656 Mânăscurtă, Ioan. Marea vânătoare / Ioan Mânăscurtă. – Ch. : Princeps, 2005. – 592 p. Pentru Centrul Naţional de Hasdeulogie, care ţine sus drapelul românismului și al știinţei de carte. Cu deosebit respect, Ioan Mânăscurtă. 12.04.2007. Mânăscurtă Ioan – scriitor CNH 657 Mândâcanu, Virgil. Etica pedagogică / Virgil Mândâcanu. – Ch. : [s. n.], 1998. – 192 p. Pentru Bibliotecă, cu mult respect de la autor. Semnătura autorului, 10 octombrie, 1999. Mândâcanu Virgil – doctor habilitat, profesor universitar Bibl. „I. Mangher” 658 Mehr, Boris. Vocea profesorului / Boris Mehr. – București : Litera, 1993. – 48 p. С большим чувством симпатии при первой не последней встречи. Б. Мехр, 14 ноября 2002. Шалом. Mehr Boris – profesor, poet (România) Bibl. „I. Mangher” 659 Melian, Alexandru. Eminescu – univers deschis / Alexandru Melian. – București : Eminescu, 1987. – 235 p. Dlui Alexandru Brodski cu sentimentul de caldă solidaritate întru spirit, dincolo de spaţiu și de timp, din iubirea și căutarea aceluiași Fecior de împărat fără de stea, încoronat sub numele Mihai Eminescu. Semnătura autorului. August 1987. Melian Alexandru – scriitor (România) CAIE 660 Melnic, Vasile. Aspecte umaniste ale limbii latine / Vasile Melnic. – Ch. : Casa Limbii Române, 2000. – 60 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu”. 9.IV.2004. Melnic Vasile – lingvist, doctor habilitat, profesor universitar Bibl. „Onisifor Ghibu” 661 Melnic, Vasile. Dar făcut de Dumnezeu – materna / Vasile Melnic. – Ch. : [s .n.], 2003. – 187 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu”. 9.IV.2004. Melnic Vasile – lingvist, doctor habilitat, profesor universitar Bibl. „Onisifor Ghibu”

155


662 Melnic, Vasile. Mândria și speranţa noastră / Vasile Melnic. – Ch. : Tipografia Centrală, 1999. – 267 p. Dragilor cititori cu urări de bine și citirea tuturor cărţilor din această prestigioasă bibliotecă „O. Ghibu”. 9.IV.2004. Melnic Vasile – lingvist, doctor habilitat, profesor universitar Bibl. „Onisifor Ghibu” 663 Melnic, Vasile. Terminologia clinică în limba latină / Vasile Melnic. – Ch. : [s. n.], 2002. – 88 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu”. 9.IV. 2004. Melnic Vasile – lingvist, doctor habilitat, profesor universitar Bibl. „Onisifor Ghibu” 664 Menuhin, Yehudi. Muzica Omului / Yehudi Menuhin, Curtis W. Davis ; trad. din lb. engl. de A. Arsenescu. – București : Ed. Muzicală, 1984. – 192 p. ; 16 p. : il. Donaţie : V. Garștea. Distinsei Doamne Veronica Garștea, eminent dirijor al inegalabilei capelle „Doina” din Chișinău. Cu aleasă stimă și preţuire. Craiova, 30. X. 90. Garștea Veronica – Artistă a Poporului din R. Moldova, dirijor al Capelei corale „Doina” Bibl. de Arte 665 Mickiewicz, Adam. Dziady / Adam Mickiewicz. – Bielsko-Biało : Wydawnictwo Park Sp. z o.o., 2005. – 220 s. – (Lektury z opracowaniem). – În lb. poloneză. Dar Piotra Marciniaka. Marciniak Piotr – ex-ambasador al Republicii Polonia în Republica Moldova Bibl. „A. Mickiewicz” 666 Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz. – Bielsko-Biało : Wydawnictwo Park Sp. Z o.o., 2005. – 302 s. – (Lektury z opracowaniem). – În lb. poloneză. Dar Piotra Marciniaka. Marciniak Piotr – ex-ambasador al Republicii Polonia în Republica Moldova Bibl. „A. Mickiewicz” 667 Micu, Vasile. Zile albe / Vasile Micu. – Ch. : Epigraf, 2002. – 96 p. Mult simpaticului poet Ianoș Ţurcanu cu sincere urări de bine și fericire. 2 septembrie 2002. Micu Vasile – academician, savant genetician, scriitor Bibl. „Târgoviște” 156

668 Mihai, Ion M. Scriitori din Maramureș : analize și interpretări / Ion M. Mihai. – Cluj-Napoca : Limes, 2003. – 363 p. Scriitorului Ianoș Ţurcanu, cartea este oglinda sufletului. 15.10.2003. Dnei Director general al „B.P. Hasdeu” Lidia Kulikovski. Cu multă apreciere pentru nobila muncă pe care o desfășoară pe tărâmul literelor românești. Mihai Ion. 15 octombrie 2003. Cititorilor Bibliotecii “Maramureș” din cadrul BM “B. P. Hasdeu” Chișinău. Cu multă prietenie din partea autorului. 15.10.2003. Mihai Ion M. – critic literar Bibl. „Târgoviște”, Sediul Central, Bibl. „Maramureș” 669 Mihail, Paul. Jurnal : 1940-1944 și corespondenţă / Paul Mihail. – București : Paideia, 1998. – 372 p. : fotogr. Un dar pentru Bibl. Municupală „B.P. Hasdeu” din Chișinău, dr. Zamfira Mihail 14 iunie 1999. Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor conferenţiar universitar (București, România) CNH 670 Mihail, Zamfira. Etimologia în perspectivă etnolingvistică / Zamfira Mihail. – București : Univers Enciclopedic, 2000. – 141 p. Pentru Centrul Naţional de Hasdeulogie, donaţie din partea autoarei. Zamfira Mihail . Iunie 2003. Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor conferenţiar universitar (București, România) CNH 671 Mihăescu, Doru. Bucovina și Basarabia / Doru Mihăescu. – Iași : Ed. DAN, 2000. – 170 p : il. Domnului Pavel Balmuș, omagiul unui moldovean de la apa Moldovei. Doru Mihăescu. 28 martie 2003. Mihăescu Doru – lingvist (România) CNH 672 Milescu, Victoria. Arleziana / Victoria Milescu. – București : Eminescu, 2000. – 111 p. Pentru minunata șefă a cărţilor, Tatiana, și pentru frumosul Chișinău. Victoria Milescu. 6 mai 2006, Focșani, România. Milescu Victoria – scriitoare (România) Sediul Central 157


673 Milne, Alan Alexander. Ursuleţul Winnie-Pooh / Alan Alexander Milne. – Ch. : Iulian, 2006. – 175 p. Pentru Bibl. „Ovidius” de la pictoriii Radu și Violeta Diordiev. Chișinău. 16.05.2006. Diordiev Radu – pictor Diordiev Violeta – pictor Bibl. „Ovidius” 674 Miloș, Ion. Amurgul frunzelor / Ion Miloș. – Cluj : Clusium, 1993. – 62 p. Prietenului Mihai Cimpoi, Duh luminat de peste vârfuri, care ne înalţă la Eminescu să-l trăim mereu în noi. Cu drag, Ion Miloș. Cluj, 5 mai 1993. Donaţie Mihai Cimpoi. Miloș Ion – scriitor, ziarist și traducător român din Banatul Sârbesc (din 1964 stabilit în Suedia) Cimpoi Mihai – critic, istoric literar CAIE 675 Miloș, Ion. O altă lume am visat / Ion Miloș ; ed. antol. de autor. – Ch. : Lirera, 2000. – 359 p. Minunatei Doamne Elena Dabija cu plăcerea întâlnirii în acest superb Centru „Mihai Eminescu”, îngrijit cu atât gust și simţ estetic. Numai un suflet frumos poate face lucruri frumoase. Cu cele mai sincere sentimente de prietenie și admiraţie, Ion Miloș. Chișinău. 21. 06. 2000. Miloș Ion – scriitor, ziarist și traducător român din Banatul Sârbesc (din 1964 stabilit în Suedia) CAIE 676 Mincu, Marin. Paradigma eminesciană / Marin Mincu. – Constanţa : Pontica, 2000. – 322 p. Centrului Academic Internaţional „M. Eminescu” din Chișinău și dlui Acad. Mihai Cimpoi, cu sentimente prietenești. Marin Mincu. Mincu Marin – scriitor (România) CAIE 677 Mitru, Alexandru. Bucureștii în legende și povestiri / Al. Mitru. – București : Sport-Turism, 1975. – 187 p. – (Locuri și legende). Scriitorului Mihai Cimpoi o invitaţie sufletească de a-l vedea la București, unde să-și continue cercetările cărturărești cu privire la Eminescu. Al. Mitru. 20 septembrie, 1983. Mitru Alexandru – scriitor (România) CAIE 158

678 Mitru, Alexandru. Iașii în legende și povestiri / Alexandru Mitru. – Craiova : Sport-Turism, [s. a.]. – 228 p. – (Locuri și legende). 12.X.1995 Mitru Alexandru – scriitor (România) CAIE 679 Mocioi, Ion. Discul de la Phaistos – descifrarea unei scrieri / Ion Mocioi. – Târgu-Jiu : SPICON, 2001. – 144 p. D-sale Elena Vulpe, Director Bibl. „Onisifor Ghibu”. Cu admiraţia și atașamentul prof. dr. Ion Mocioi, martie 2002. Mocioi Ion – profesor (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 680 Mogîldea, Ion. Umbră de glorie : versuri 1988-2005 / Ion Mogîldea. – Ch. : Acomed-Plus SRL, 2005. – 120 p. Bibl. „Transilvania”, cititorilor ei, din partea autorului. Ion Mogîldea, 10.05.2005. Mogîldea Ion – poet Bibl. „Transilvania” 681 Moldovan, Liviu. Credinţa, temelia continuităţii românești / Liviu Moldovan, Roxana Șirli. – Arad : Ed. Univ.„Aurel Vlaicu”, 2003. – 253 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu”, cu mult respect și dragoste de neam, de la autor. 20.09.2005. Moldovan Liviu – doctor în medicină (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 682 Moraru, Anton. Anul 1918, ora astrală a neamului românesc / Anton Moraru, Ion Negrei. – Ch. : Civitas, 1998. – 223 p. : il. – (Col. istorică Civitas). Ilenuţei Dabija, cu tot respectul din partea autorilor. 1.06.1998. Moraru Anton – doctor habilitat în istorie, profesor universitar Negrei Ion – istoric, redactor-șef al revistei „Cugetul” CAIE 683 Moraru, Anton. Istoria Sindicatelor din agricultură și industria prelucrătoare din Republica Moldova / Anton Moraru, Gheorghe Porcescu. – Ch. : Evrica, 2001. – 256 p. Pentru cititorii Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” cu cele mai sincere urări de bine. 30.08.2006. Moraru Anton – doctor habilitat în istorie, profesor universitar Porcescu Gheorghe – președintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din agricultură și alimentaţie din Republica Moldova „Agroindsind” Bibl. „Onisifor Ghibu” 159


684 Moraru, Haralambie. Viaţa de mai târziu / Haralambie Moraru. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 182 p. Cu dragoste și respect pentru toţi cititorii care trec pragul la Alba Iulia, Autorul, 8.11.2006. Moraru Haralambie – scriitor, publicist Bibl. „Alba Iulia” 685 Moraru, Ion. Pustiirea / Ion Moraru. – Ch. : [s. n.], 2005. – 160 p. Pentru Bibl. Publică „Onisifor Ghibu” din tot sufletul Ion Moraru. O zi lugubră din istoria neamului. 28.06.2005. Moraru Ion – profesor de geografie Bibl. „Onisifor Ghibu” 686 Morăraș, Mihai. Lacrima developată : [versuri] / Mihai Morăraș. – Timișoara : Augusta, 2002. – 84 p. : il. Minunatului colectiv de suflete-entuziaste ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Cu toată dragostea și urările de bine și de speranţe încurajatoare. Mihai Morăraș. Chișinău, august 2003. Morăraș Mihai – jurnalist, poet Sediul Central 687 Motea, Cati. Vreau partea mea de Dumnezeu / Cati Motea. – Galaţi : Geneze, 1999. – 64 p. Domnului academician Mihai Cimpoi. O clipă din Dumnezeul meu să vă fie aproape mereu. Cati Motea. 1 iulie 2000. Motea Cati – scriitoare (România) CAIE 688 Motoc, Nicolae. Fragilităţi / Nicolae Motoc. – Constanţa : Metafora, 1996. – 127 p. Elenei Dabija, pentru zâmbetul ei îngăduitor, pentru distincţia fericirii ei domnești (numele lui Dabija voievod...) Cu prietenie, Nicolae Motoc. 13 mai, 1997. Chișinău. Motoc Nicolae – poet (România) CAIE 689 Movileanu, Valeriu. Poezii lirice și patriotice : Virajuri basarabene / Valeriu Movileanu. – Ed. a 2-a, rev. și compl. – Ch. : Centru ed. al USM, 2006. – 235 p. Donez volumul meu „Poezii lirice și patriotice” Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cu profundă amabilitate, înalt respect și magnifice consideraţiuni. Autorul Valeriu Movileanu, 28 iulie 2006. Movileanu Valeriu – profesor universitar Sediul Central 160

690 Muchembled, Robert. O istorie a diavolului : Civilizaţia occidentală în secolele XII-XX / Robert Muchembled ; trad. din franceză de E. Galaicu-Păun. – Ch. : Cartier, 2002. – 384 p. Fie ca diavolul din noi să devină totdeauna o istorie... 04.02.2002. Pentru Bibl. publică „Onisifor Ghibu” în amintirea unui eveniment foarte plăcut. 14.XII.2004. Galaicu-Păun Emilian – scriitor, critic literar, traducător Muchembled Robert – istoric (Franţa) Bibl. „Onisifor Ghibu” 691 Munteanu, Bazil. Ante saeculum : fantezii panteiste / Bazil Munteanu. – Cleveland-Copenhaga-Paris : R.D. Entreprises, 1993. – 216 p. Pentru Bibl. Centrului de Hasdeulogie și Societatea Bibliophililor „Paul Mihail” din Chișinău, dar din partea dr. Zamfira Mihail. În amintirea unui mare maestru, bun român și delicat poet, pentru dr. Zamfira Mihail. Eugen Lozovan. Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor conferenţiar universitar (București, România) Lozovan Eugen – editor CNH 692 Munteanu, Mihai. Lumea basmului / Mihai Munteanu ; il. de Mihai Mancaș. – Iași : Junimea, 1989. – 40 p. Donaţie din partea școlii Nr.189, București – pentru Bibl. de Arte, cu multă dragoste și mult respect. Școala Nr. 189 (București, România) Bibl. de Arte 693 Mureșan, Cezara. Hotelul poveștilor / Cezara Mureșan ; des. de Virgil Tomuleţ. – Cluj-Napoca : Limes, 2002. –108 p. : il. Cititorilor bibliotecii “Transilvania”, sper să vă placă această carte și citind-o de multe să aveţi parte. Învăţând în lumea imaginaţiei, să aveţi o sursă a creaţiei. Cu drag, Cezara Mureșan, Cluj-Napoca, România, 04.03.2003. Mureșan Cezara – elevă, tânără scriitoare (Cluj-Napoca, România) BP „Transilvania” 694 Mureșan, Ion. Poemul care nu poate fi înţeles / Ion Mureșan. – TârguMureș : Arhipelag, 1993. – 100 p.

161


Domnului Mihai Cimpoi, cu admiraţie pentru harul care pune în armonie flacăra și gheaţa în lucrările gândului și în lupta Domniei Sale, omagiul lui Ion Mureșan. Chișinău, august, 1993. Mureșan Ion – scriitor (România) CAIE 695 Muscalu, Ion. Acvila Neagră : (Nunta domniţei Olena) : roman / Ion Muscalu. – Iași : Danaster, 2006. – 241 p. Doamnei Lidia Kulikovski, cu respect si preţuirea autorului. Aprilie 2006, Chișinău. Muscalu Ion – scriitor (România) Sediul Central 696 Muscalu, Ion. Sub sabia cu straja-n cruce. II. (Bătălia de la Valea Albă) / Ion Muscalu. – Iași : Danaster, 2004. – 365 p. Doamnei Elena Dabija, cu prietenie autorul. 13 aprilie, 2005. Muscalu Ion – scriitor (România) CAIE 697 Muscă, Romeo-Valentin. Biserici mutilate : o radiografie a distrugerii patrimoniului religios din Vrancea și Ţinutul Putnei / Romeo-Valentin Muscă. – Focșani : Pallas Athena, 2006. – 176 p. : fotogr. Pentru filiala „Ștefan cel Mare”, Chișinău, donaţie din partea autorului. Octombrie, 2006. Muscă Romeo-Valentin – doctorant în teologie (România) Bibl. „Ștefan cel Mare” 698 Muscă, Romeo-Valentin. Ortodoxia mioritică : creștinismul valah, de la gotul Ulfila la evreul Wurmbrand / Romeo-Valentin Muscă. – Focșani : Pallas Athena, 2006. – 168 p. Pentru filiala „Ștefan cel Mare”, Chișinău, donaţie din partea autorului. Octombrie, 2006. Muscă Romeo-Valentin – doctorant în teologie (România) Bibl. „Ștefan cel Mare” 699 Mustaţă, Constantin. Blesteme și lumini / Constantin Mustaţă. – Cluj-Napoca : [s. n.], 2002. – 256 p. Bibliotecii „Transilvania” cu bucuria întâlnirii cu cititorii. Constantin Mustaţă, Chișinău, 16 octombrie 2002. Mustaţă Constantin – jurnalist, scriitor (Cluj-Napoca, România) Bibl. „Transilvania”

162

700 Mustaţă, Constantin. Dialoguri cu Raoul Șorban / Constantin Mustaţă. – Oradea : Anotimp, 2002. – 256 p. : fotogr. Bibliotecii „Transilvania”, cu admiraţia pentru Marele Raoul Șorban și toate gândurile bune pentru cititori. Chișinău, 16 octombrie 2002. Mustaţă Constantin – jurnalist, scriitor (Cluj-Napoca, România) Bibl. „Transilvania” 701 Mustaţă, Constantin. Student la Cluj : [în 2 vol.] / Constantin Mustaţă. – Cluj-Napoca : Studia, 2001-2002. Vol. 1. Seniorii. – 2001. – 400 p. Bibl. „Transilvania”, o carte despre zbuciumul unei generaţii din Ardeal, Chișinău, 16.04.2002. C. Mustaţă. Vol. 2. Zboruri printre meteoriţi. – 2002. – 416 p. : il. Cititorilor Bibliotecii „Transilvania”, cu prietenia autorului. Constantin Mustaţă. Chișinău, 28 aprilie 2003. Pentru cititorii Bibliotecii „Ovidius”. Cu gânduri bune. Mustaţă Constantin. Chișinău, 2003. Dnei Kulikovski, să nu uite Clujul! Preţuire și adoraţie. Mustaţă Constantin, Chișinău, octombrie 2002. Mustaţă Constantin – jurnalist, scriitor (Cluj-Napoca, România) Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Ovidius”, Sediul Central 702 Musteaţă, Sergiu. Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX / Sergiu Musteaţă. – Ch. : Pontos, 2005. – 404 p. Pentru cititorii Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, cu urări de succes în descoperirea adevărului istoric din partea autorului. 21.12.2005. Musteaţă Sergiu – doctor în istorie, președinte ANTIM Bibl. „Onisifor Ghibu” 703 Nasrattinoğlu, Irfan Ünver. Mihai Eminescu : Dogumunun 150 Yilinda / Irfan Ünver Nasrattinoğlu. – Kizilay-Ankara : Urun Yayinlari, [s. a.]. – 111 p. – În lb turcă. Centrului Academic Internaţional „Eminescu”. 12.02.2001. Irfan Ünver. Nasrattinoğlu Irfan Ünver – scriitor, traducător (Turcia) CAIE 704 Nazaria, Sergiu. Holocaust : file din istorie (pe teritoriul Moldovei și în regiunile limitrofe ale Ucrainei, 1941-1944) / Sergiu Nazaria. – Ch. : [s. n.], 2005. – 296 p. Bibliotecii „B.P. Hasdeu”! Cu mult respect. Nazaria Sergiu – istoric Sediul Central 163


705 Năstase, Adrian. Bătălia pentru viitor / Adrian Năstase. – București : New Open Media, 2000. – 416 p. Domnului Mihai Cimpoi, cu prietenie. Semnătura. Năstase Adrian – om politic (România) CAIE

711 Neaţă Trillon, Mihaela. Lumina din noi / Mihaela Neaţă Trillon. – TârguJiu : Ed. Măiastra, 2007. – 213 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu” cu toată lumina din mine. 15. 03.2002. Neaţă Trillon Mihaela – scriitoare (România) Bibl. „Onisifor Ghibu”

706 Neagu, Fănuș. Întâmplări aiurea și călătorii oranj / Fănuș Neagu. – București : Sport-Turism, 1987. – 252 p. Lui Mihai Cimpoi – dumnezeirea de a fi și mulţumirea că existăm – mult noroc, Fănuș Neagu. București, 6 septembrie 1987. Neagu Fănuș – scriitor (România) CAIE

712 Nechit, Irina. Maimuţa în baie / Irina Nechit. – Ch. : ARC, 2006. – 172 p. Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, cu dragoste și preţuire. 02.02.2006. Nechit Irina – scriitoare Bibl. „Onisifor Ghibu”

707 Neagu, Fănuș. O corabie spre Bethleem / Fănuș Neagu. – București : Cartea Românească, 1997. – 192 p. Lui Mihai Cimpoi, cu dragoste de frate, cu multe colinde, cu ani mulţi – Fănuș Neagu. București, decembrie, 1997. Neagu Fănuș – scriitor (România) CAIE 708 Neagu, Fănuș. Scaunul singurătăţii : roman / Fănuș Neagu. – București : Cartea Românească, 1987. – 368 p. Lui Mihai Cimpoi, cu dragoste și multă duioșie, Fănuș Neagu. București, 1988. Lui Matei Valeriu – dragoste și lumină de aprilie – și inima de frate a lui Fănuș Neagu. București, iulie 1988. Neagu Fănuș – scriitor (România) CAIE 709 Neagu, Ștefan. Odobești : Un veac și jumătate de învăţământ public : [monografie] / Ștefan Neagu. – Focșani : Terra, 2005. – 192 p. Îi doresc bibliotecii “Ștefan cel Mare” să crească și să înflorească precum Ţara, în vremea Voievodului Mare și Sfânt! Autorul – Ștefan Neagu, 13.04.2007. Cu urări deosebite bibliotecii „Iţic Mangher”, autorul, semnătura. 7 mai 2006. Neagu Ștefan – profesor de limbă română (Vrancea, România) Bibl. „Ștefan cel Mare”, Bibl. „I. Mangher” 710 Neamţu, Ioan. Rădăcini adânci / Ioan Neamţu. – Iași : Dosoftei, 1996. – 420 p. Domnului Mihai Cimpoi și celor dragi lui, din partea autorului. Cu stimă și înaltă admiraţie. Ion Neamţu. 15.03.1997. Neamţu Ioan – scriitor (România) CAIE 164

713 Neculce, Ion. O samă de cuvinte / Ion Neculce ; cuvânt-înainte de George Muntean. – București : Ion Creangă, 1990. – 160 p. De la fraţi români pentru fraţi români! Viorica Gabură. De la fraţi români pentru fraţi români! Mihaela Gabură. Gabură Viorica – clasa a VII-a, școala Mânjești, comuna Mogoșești, Iași (România) Gabură Mihaela – clasa a IX-a, școala Mânjești, comuna Mogoșești, Iași (România) CAIE 714 Nedelcea, Alexandra Olivia. Eminescu, economistul / Alexandra Olivia Nedelcea. – Craiova : Scrisul Românesc, 2000. – 204 p. Centrului Academic „Mihai Eminescu” din Chișinău, la aniversarea a 150 de ani sărbătorită la Craiova, cu multă dragoste de carte și știinţă. Semnătura autoarei. Nedelcea Alexandra Olivia – (România) CAIE 715 Nedelcea, Tudor. Eminescu, istoricul / Tudor Nedelcea. – Craiova : Fundaţia „Scrisul Românesc”, 1998. – 304 p. Eminescologului de excepţie, acad. Mihai Cimpoi, această carte despre un alt Eminescu, cu sincera preţuire a autorului. 21 noiembrie 1998. Semnătura. Nedelcea Tudor – scriitor (România) CAIE 716 Nedelcea, Tudor. Eminescu împotriva socialismului : st. și texte / Tudor Nedelcea. – Craiova : Pantheon, 1991. – 56 p. Domnului Mihai Cimpoi, critic de excepţie, o carte în semn de sinceră preţuire. Craiova. 7 iulie 1994. Semnătura.

165


Pentru Centrul Academic Internaţional „Mihai Eminescu” de la „Astra”, Criuleni. 26.04.2001. Președinte Lidia Frumosu. Nedelcea Tudor – scriitor (România) Frumosu Lidia – președintele asociaţiei „Astra”, Criuleni CAIE 717 Nedelcea, Tudor. Eminescu și cugetarea sacră / Tudor Nedelcea. – Craiova : Aitus, 1994. – 83 p. Eminentului eminescolog Mihai Cimpoi, această carte despre Sfântul nostru naţional, în semn de stimă și preţuire. Craiova. 7 iulie 1994. Semnătura. Nedelcea Tudor – scriitor (România) CAIE 718 Nedelciu, Mircea. Femeia in roșu : roman retro (versiune) / Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi, Mircea Mihăieș. – București : Cartea Românească, 1990. – 428 p. Scriitorului Mihai Cimpoi, împreună cu sincere sentimente de stimă prietenească. Iunie, 1992. Sf. Petru și Pavel. Autograf anonim. CAIE 719 Negreanu, Gabriela. Memoria unui creier : poezii / Gabriela Negreanu. – București : Fiat Lux, 1995. – 64 p. Domnului academician Mihai Cimpoi, întru regăsirea patriei lui. Cu stimă, Gabriela Negreanu. 5 iunie 1995. Olimp. Negreanu Gabriela – scriitoare (România) CAIE 720 Nemerenco, Valeriu. Buiucani : file din istoria satului și a sectorului Buiucani, municipiul Chișinău / Valeriu Nemerenco. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 199 p. Istoria este a noastră. Noi suntem în ea și ea este în noi. Cu urări de bine pentru cititorii bibliotecii “Maramureș”. Cu respect, V. Nemerenco. 20.03.2003. Marele noastre istorii ne bucură, ne înalţă sufletele. Cu multă afecţiune pentru cititorii bibliotecii “Maramureș”. V. Nemerenco. 20.03.2003. Bibliotecii Alba Iulia și cititorilor ei. Cu mult respect, pretorul sectorului Buiucani V. Nemerenco 20. 03. 2003. Nemerenco Valeriu – pretor de Buiucani Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Alba Iulia”

166

721 Nică, Pavel. Cu inima bună și curată... (Ce facem cu ecologia din sufletele noastre!?...) / Pavel Nică ; consultant, red. și îngrijirea ed. : I. Doctoreanu. – Ch. : Transnistria ; Eco-Plai, 2005. – 40 p. Donaţie bibliotecii „Transilvania” de la Isidor Doctoreanu. Chișinău, decembrie, 2005. Donaţie de la Isidor Doctoreanu. 2006. Doctoreanu Isidor – președinte de onoare (pentru Occident) al Societăţii de Înfrăţire Moldova-America-România (SIMAR), președinte al Societăţii de înfrăţire Moldova-Anglia-Canada (SIMAC) Bibl. „Transilvania” Bibl. „Târgoviște” 722 Nichita, Geo. Versuri / Geo Nichita. – Brăila : Danubius, 1994. – 112 p. Fratelui Mihai Cimpoi, pentru că este un împătimit al cuvântului românesc și pentru că scrie atât de frumos în limba lui Eminescu. Geo Nichita. Semnătura. 1. 01. 1995 Nichita Geo – scriitor (România) CAIE 723 Nicoară-Horia, Nicolae. Sfânta Duminică a învierii / Nicolae NicoarăHoria. – Arad : Viaţa arădeană, 2001. – 32 p. Bibliotecii Alba Iulia. Horia-Nicoară N. mai 2003. Nicoară-Horia Nicolae – scriitor (România) Bibl. „Alba Iulia” 724 Nicolae, Eugen. Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1451-1512 / Eugen Nicolae. – Ch. : ARC, 2003. – 128 p. Pentru Bibl. Publică „Onisifor Ghibu”, cu cele mai alese sentimente. 7.IV.2004. Nicolae Eugen – istoric (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 725 Nicolescu, G. C. Studii și articole despre Eminescu / G. C. Nicolescu. – București : Ed. pentru Literatură, 1968. – 197 p. Semnătura donatorului. Donaţia prof. Cicerone Florian. Cicerone Florian – scriitor, profesor universitar (România) CAIE 726 Nistea, Cornel. Inocenţa șarpelui / Cornel Nistea. – Alba Iulia : [s. n.], 2000. – 115 p. – (2 ex.). Pentru Bibl. „Alba Iulia” din Chișinău – omagiu pentru cititorii ei, 30 mai, 2001. Nistea Cornel – profesor universitar (România) Bibl. „Alba Iulia” 167


727 Nistor, Eugeniu. Îndepărtatele coline / Eugeniu Nistor. – Târgu-Mureș : Ardealul, 2000. – 203 p. Bibliotecii „Alba Iulia” din Chișinău ceva din sufletul celui... Sebeș-Alba-Lancrăm, 11 mai 2003. Dnei directoare Elena Roșca. Nistor Eugeniu – scriitor (România) Bibl. „Alba Iulia”

732 Novicov, Mihai. Scriitori ruși / Mihai Novicov. – București : Ed. Univers, 1972. – 399 p. Tovarășului Mihai Cimpoi, în semn de preţuire și recunoștinţă. M. Novicov. 20.XI.1972. București. Novicov Mihai – critic literar (România) CAIE

728 Nouzille, Jean. Moldova: Istoria tragică a unei regiuni europene / Jean Nouzille. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 372 p. – (Clio). Pentru CAIE . 11.02.2005. Chișinău. A Madame Lidia Kulikovski cordial hommage, à Chișinău, le 11 mars 2003. Nouzille Jean – istoric (Franţa) CAIE, Sediul Central

733 Nucă, Sergiu. Cinstind pe Eminescu / Sergiu Nucă. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 76 p. : il. Stimată Dnă Dabija! Fie binevenită în sfântul lăcaș al lui Eminescu și această mică cărţulie a noastră de aniversarea Poetului la 155 de ani de la naștere și 5 ani de activitate a prestigiosului așezământ de cultură întru cinstirea de-a pururea a Geniului Eminescu! 20 ianuarie, 2005. Nucă Sergiu – jurnalist, scriitor CAIE

729 Novac, Constantin. Punctul mort : roman / Constantin Novac. – Constanţa : Ex Ponto, 1996. – 287 p. Doamnei Elena Dabija, cu afecţiune spontană, omagiul autorului. 14 mai, 1997. Novac Constantin – scriitor (România) CAIE 730 Novac, Gruia. Cuminţenia lui Procurante : încet către critică : (eseuri, cronici, inscripţii) / Gruia Novac. – Târgu Mureș : Casa de Editură Mureș, 2001. – 168 p. Centrului Academic „M. Eminescu” din Chișinău, omagiul autorului. Prof. Gruia Novac. 15 iunie 2001. Chișinău. Doamnei Elena Dabija, însufleţitoare a operei eminesciene și culturii române din Basarabia. Prof. Gruia Novac. 15 iunie 2001. Chișinău. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău. Toată admiraţia autorului. 15.06.2005. Bibliotecii „Ovidius”. Omagiul autorului. Profesorul Novac Gruia. 15.01.2001. Novac Gruia – profesor al Universităţii din Bârlad, publicist, critic literar (România) CAIE, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Ovidius” 731 Novacov, Saveli. Dezvoltarea social-economică a satelor bulgărești și găgăuzești din Basarabia în anii 1857-1918 = Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузких сел Южной Бессарабии (1857-1918) : monografie / Saveli Novacov ; red. șt. : Ion Bodrug ; Acad. de Șt. a Rep. Moldova. Inst. de cercet. interetnice. – Ch. : [s. n.], 2004. – 578 p. – Ed. bilingvă româno-rusă. На библиотеката «Христо Ботев». Дарител – автор Сава Новаков. 31.01.05, Атанасов ден, гр. Кишинев. Novacov Saveli – doctor în știinţe istorice, Moldova Bibl. „Hristo Botev„ 168

734 Odobescu, A. I. Doamna Chiajna : scene istorice ; Zece basme mitologice ; Călătorie din Paris la Londra / A. I. Odobescu. – București : Ion Creangă, 1990. – 190 p. – (Lectură școlară). De la fraţi români – pentru fraţi români! Sârbu Irina, clasa VI-a Școala Mogoșești – Iași, judeţul Iași. Sârbu Irina – eleva clasei a VI-a, școala Mogoșești (România) CAIE 735 Ojog, Igor. Istoria Universală. Epoca modernă 1850-1918 : manual pentru clasa a 8-a / Igor Ojog, Cătălin Turliuc. – Ch. : Cartdidact, 2002. – 140 p. : il. Bibliotecii „Transilvania” donaţie de la autori. 2002. Ojog Igor – istoric Turliuc Cătălin – istoric Bibl. „Transilvania” 736 Oișteanu, Andrei. Cutia cu bătrâni : proză / Andrei Oișteanu. – București : META, 1995. – 143 p. Domnului Mihai Cimpoi cu preţuire pentru tot ceea ce face pentru literatura română. Andrei Oișteanu, Neptun, iunie 1995. Oișteanu Andrei – scriitor (România) CAIE 737 Olar, Ovidiu Victor. Împăratul înaripat. Cultul arhanghelului Mihail în cultura bizantină / Ovidiu Victor Olar. – București : Anastasia, 2004. – 286 p. 169


Pentru Bibl. B.P. Hasdeu din or. Chișinău, un gând bun pentru cititori din partea autorului. Ovidiu Olar. București, 16 iunie 2004. Olar Ovidiu – cercetăror (București, România) CNH 738 Olaru Nenati, Lucia. Eminescu: De la muzica poeziei la poezia muzicii / Lucia Olaru Nenati. – Ed. a 2-a, rev. și adăugită. – Botoșani : Geea, 2002. – 126 p. Centrului Academic Eminescu din Chișinău, aceste ecouri ale armoniilor eminesciene cu cele mai alese urări de împlinire în absolut. Lucia Olaru Nenati. 13 aprilie, 2004. Chișinău. Olaru Nenati Lucia – poetă, prozatoare, muzeograf (România) CAIE 739 Onea, Octavian. TITUS : piesă în 3 acte / Octavian Onea. – Ploiești : Ed. Printeuro, 2004. – 160 p. Bibl. „Transilvania” din Chișinău, omagiul autorului. Octavian Onea. 18 ian. 2005. Doamnei Lidia Culicovschi, directoarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău, cu dragoste, Oct. Onea. 18 ianuarie 2005, Ploiești. Onea Octavian – istoric, scriitor, publicist (România) Bibl. „Transilvania”, Sediul Central 740 Opaiţ, Arcadie. Salonul de reanimare : poezii = Реанiмацiйна палата : стихи / Arcadie Opaiţ ; trad. de Tamara Severniuc. – Cernăuţi : Bukrek, 2003. – 165 p. – Ed. bilingvă româno-ucraineană. Centrului Academic „Mihai Eminescu” – această rană deschisă a cuvântului, respectul și admiraţia pentru ce realizaţi. Semnătura autorului. 21 mai, 2004. Chișinău. Opaiţ Arcadie – scriitor, Directorul Societăţii pentru Cultura Românească (Cernăuţi, Ucraina) CAIE 741 Opaiţ, Arcadie. Văduva neagră / Arcadie Opaiţ. – Iași : Denaster, 2000. – 127 p. Centrului Academic Eminescu, o Bucovină plânsă și iubită. Păcătosul de autor. Semnătura. 14.04.2000. Chișinău. P. S. Cu mare frică. Opaiţ Arcadie – scriitor, Directorul Societăţii pentru Cultura Românească (Cernăuţi, Ucraina) CAIE 742 Opriș, Tudor. Plante unice în peisajul românesc / Tudor Opriș. – București : Sport-Turism, 1990. – 158 p. : il. 170

Prietenului Mihai Cimpoi, cu dragoste de frate și cu durerea că florile Basarabiei nu figurează în această carte a plantelor unice, care definesc spaţiul geografic, dar și sufletesc al pământului României, sperând că o viitoare ediţie le va cuprinde. Semnătura autorului. 4 VI.1991. Opriș Tudor – poet (România) CAIE 743 Opriș, Tudor. Uimitorii producători ai naturii / Tudor Opriș ; il. de I. Mirea. – București : Ion Creangă, 1990. – 128 p. : il. Domnului Mihai Cimpoi ca să-și aducă aminte de dragostea școlară pentru natură, această evadare „ecologistă” din spaţiile tot mai poluate ale naturii. Cu dragoste și admiraţie pentru universul umanist. Tudor Opriș. Opriș Tudor – poet (România) CAIE 744 Opriș, Tudor. Versuri alese / Tudor Opriș. – București : Casa de editură „Cristina-Rom.”, 1993. – 170 p. Academicianului - patriot Mihai Cimpoi, care se străduie prin vorbă și faptă să șteargă hotarele silnice dintre fraţi, aceste poezii care încearcă să șteargă hotarele dintre vârste și suflete și să-i aducă pe aripile versului toată dragostea și preţuirea frăţească a lui. Semnătura autorului. Opriș Tudor – scriitor (România) CAIE 745 Oprișan, I. Romanul vieţii lui B.P. Hasdeu / I. Oprișan. – București : Minerva, 1990. – 645 p. : il. DSale, Dlui Mihai Cimpoi – celui mai mare, de fapt, singurului critic basarabean de orizont european – toată dragostea lui I. Oprișan.27.VI.1991. Oprișan I. – (România) CAIE 746 Ovidius, Publius Naso. Opere / Publius Naso Ovidius. – Ch. : Gunivas, 2001. – 1248 p. Cititorilor Bibliotecii „Ovidius” de la editor. Guţan Nicolae. 08.10.2001. Guţan Nicolae – director-fondator al editurii „Gunivas” Bibl. Ovidius 747 Pachia Tatomirescu, Ion. Mihai Eminescu și mitul etnogenezei dacoromânești / Ion Pachia Tatomirescu. – Timișoara : Aethicus, 1996. – 160 p. 171


Domniei sale, Domnului acad. Mihai Cimpoi, în semn de aleasă preţuire. Semnătura autorului. 14 aprilie 1998. Pachia Tatomirescu Ion – scriitor (România) CAIE 748 Paleologu-Matta, Svetlana. Eminescu și Abisul ontologic / S. PaleologuMatta. – Aarhus : Nord, 1988. – 255 p. Domnului Mihai Cimpoi, cu bune sentimente. Semnătura autorului. 25.03.89. Paleologu-Matta Svetlana – scriitor (România) CAIE 749 Palii, Alexei. Cultura comunicării / Alexei Palii. – Ch. : Epigraf, 2002. – 254 p. Pentru cititorii bibliotecii „Ovidius” dorindu-le să-i împuternicească cuvântul, pentru că „la început a fost cuvântul”. Din partea autorului, 30.02.2003. Palii Alexei – doctor în filologie, lingvist, publicist Bibl. „Ovidius” 750 Pandrea, Petre. Filosofia politico-juridică a lui Simion Barnuţiu / Petre Pandrea. – București : Fundaţia pentru lit. și artă „Regele Carol II”, 1935. – 230 p. Domnului Alex Gh. Ionescu, respectuoasă afecţiune Pandrea. Pandrea Petre – pseudonimul literar al avocatului Petre Marcu Balș, jurist și filozof român (România) CNH 751 Panduru, Ion Florian. Sub Merii Sălbatici : roman / Ion Florian Panduru. – București : Cartea Românească, 1988. – 293 p. Remarcabilului istoric literar, eminescologului de eminesciană profunzime, Mihai Cimpoi, acest roman. Băile Herculane,1988. Semnătura autorului. Panduru Ion Florian – scriitor (România) CAIE 752 Papacostea, Cezar. Filosofia antică în opera lui Eminescu / Cezar Papacostea. – București : [s. n.], [s. a.]. – 55 p. Lui Udrea cel mai voinicu coleg, I. Mihailovici. 5 iulie 1937, Brăila. Semnătura: Mihailovici I. CAIE 753 Papazoglu, Ioan. Revenirea acasă urmând semnele Providenţei / Ioan Papazoglu. – Ch. : Pontos, 2001. – 139 p. 172

Cu toată dragostea vin la Bibl. Neamului „Onisifor Ghibu”. 15 ianuarie, 2002. Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă, îngrijitoarea acestei cărţi Bibl. „Onisifor Ghibu” 754 Papu, Edgar. Poezia lui Eminescu / Edgar Papu. – Ed. a 2-a, rev. și adăugită. – Iași : Junimea, 1979. – 254 p. – ( Junimea- 19). Mihai Drăgan pentru Mihai Cimpoi, 14 octombrie 1980. Drăgan Mihai – profesor universitar, istoric literar (România) CAIE 755 Paradais, Claudiu. Comori ale spiritualităţii românești la Putna / Claudiu Paradais. – Iași : Ed. Mitropoliei Moldovei și Sucevei, 1988. – 734 p. Pentru Bibl. Centrului de Hasdeulogie și Societatea Bibliofililor „Paul Mihail” dar din partea dr. Zamfira Mihail. 6 dec. 2004. Cu multă dragoste și respect, ofer această carte Prea Cucernicului Părinte Paul Mihail, urându-i totodată : ani mulţi și fericiţi! Ierom. Pantelemon Aioanei. Putna. La 1 oct. 1990 Acoperemântul Maicii Domnului, am primit. Preot Paul Mihail. Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor conferenţiar universitar (București, România) Aioanei Pantelemon – ieromonah (Putna, România) Mihail Paul – teolog, istoric (București, România) CNH 756 Parasca, Pavel. La obârșia Mitropoliei Ţării Moldovei / Pavel Parasca. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 103 p. Dlui Pavel Balmuș cu sincere urări de bine și noi succese în ocupaţiile sale nobile. Pavel Parasca. 25.03.02. Parasca Pavel – istoric CNH 757 Parascan, Constantin. Eminescu și Creangă la Junimea / Constantin Parascan. – Iași : Timpul, 2002. – 169 p. – (Critică și eseu). Cu dragoste cititorilor Bibliotecii Centrului Academic Internaţional Eminescu, autorul îndrăgostit de sufletul dintâiul celor care ne-au nemurit: Eminescu, Veronica și Creangă. 13.04.2005. Colectivului și cititorilor Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” îmbrăţișarea autorului. 05.04.2006. Cititorilor Bibliotecii „B.P. Hasdeu” Chișinău, cu dragoste Parascan, aprilie, 2005. Parascan Constantin – scriitor, profesor universitar (România) CAIE, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Sediul Central 173


758 Parascan, Constantin. Gimnastica umbrelor : roman / Constantin Parascan. – Iași : Junimea, 2004. – 278 p. Cititorilor Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, din Chișinău, această carte desprinsă din cenzura comunistă din România în anii 1984. Cu dragoste C. Parascan. Apr. 2005. Parascan Constantin – scriitor, profesor universitar (România) Sediul Central 759 Parascan, Constantin. Ion Creangă – Măștile inocenţei : (viaţa și opera) / Constantin Parascan. – Iași : Junimea, 2000. – 404 p. Celor care se vor înfrupta din bogăţia lui Creangă, urare de noroc și împliniri. 05.04.2006. Parascan Constantin – scriitor, profesor universitar (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 760 Partole, Claudia. De la facerea lumii citire : tălmăcire versificată a Vechiului Testament / Claudia Partole ; il. de Violeta Diordiev. – Ch. : Universul, 2006. – 80 p. : il. Cu drag pentru cititorii Bibliotecii „Târgu-Mureș”, 2006. Claudia Partole. Bibliotecii „Ștefan cel Mare” – Botanica. Cu mult respect pentru Bibliotecă – locul Paradis, unde mă simt foarte bine. Cu drag, C. Partole, 04.04.2007. Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă Bibl. „Târgu-Mureș”, Bibl. „Ștefan cel Mare” 761 Partole, Claudia. Domniţa - păstoriţă : legendă pentru copii mari și mici / Claudia Partole. – Ch. : Prut Internaţional, 2006. – 32 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cu mult drag pentru cititorii mei dragi. 04.05.2006. Cu mare drag cititorilor Bibliotecii „Ovidius”. Un mesaj de la copilăria Neamului. Partole Claudia. 16.05.2006. Chișinău. Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Ovidius” 762 Partole, Claudia. Dumnezeu vine la mare / Claudia Partole. – Timișoara : Augusta, 2005. – 86 p. Cu mult drag pentru cititorii mari și mici de la Bibl. „Onisifor Ghibu” – o invitaţie la mare. 29.04.2005. Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă Bibl. „Onisifor Ghibu” 763 Partole, Claudia. Eu sunt / Claudia Partole. – Ch. : Prometeu, 2000. – 126 p.

174

Știu, simt – aici Cuvintele mele vor fi și mai ocrotite, și mai auzite. Pentru cititorii Biblioteci „Onisifor Ghibu”, 26 decembrie 2001. Pentru cei care vin la Carte, precum ar veni la Eminescu... Cu drag, Claudia Partole. 6 iunie 2002. Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă Bibl. „Onisifor Ghibu” CAIE 764 Partole, Claudia. Grăbește-te încet... (șapte ani de-acasă) / Claudia Partole. – Ch. : Pontos, 2002. – 64 p. : il. Pentru cititorii “Transilvaniei” basarabene – un îndemn de a se grăbi încet. Cu drag, Claudia Partole, 16 mai 2002. Să creșteţi mari, Dragii mei! Cu drag – C. Partole, 27 august, 2003. Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Alba Iulia” 765 Partole, Claudia. Învaţă de la toate: câteva lecţii de citire a naturii pentru mici și pentru mari / Claudia Partole ; il. de Nona Mândrescu. – Ch. : Pontos, 2005. – 104 p. Cu multă dragoste - unor cititori îndrăgostiţi de Natura Mamă. Câteva lecţii. 21.10.2005. Cu mult drag – cititorilor „Ovidius” – acelora care învaţă de la toate. Cu mult drag cititorilor Bibliotecii „Ștefan cel Mare” câteva lecţii de dragoste faţă de natură, 19.10.05. Cu mult drag cititorilor Bibliotecii de Arte. – C. Partole. 6 oct. 2005. Partole Claudia. 16.05.2006. Chișinău. Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Ovidius”, Bibl. „Ștefan cel Mare”, Bibl. de Arte 766 Partole, Claudia. O clipă... (tablete și eseuri) / Claudia Partole. – Ch. : Ruxanda, 1998. – 152 p. O clipă... cu sine, adică alături de Dumnezeu, ascultându-l pe Eminescu. C. Partole. 6 iunie 2002. Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă CAIE 767 Partole, Claudia. O plută așteaptă... (piesă pentru teatrul de păpuși) / Claudia Partole. – Ch. : Univers Pedagogic, 2005. – 24 p.

175


De Ziua Bibliotecii. Cu mult drag Bibliotecii „Ovidius” pentru cititorii ei fideli, care sunt în căutarea Adevărului. Cu drag ( încă o dată), Claudia Partole. 16.05.2006. Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă Bibl. „Ovidius” 768 Partole, Claudia. Reculegere / Claudia Partole. – Ch. : Univers Pedagogic, 2005. – 188 p. Cu mult drag, cititorilor Bibliotecii „Transilvania”. Niște gânduri. 13 octombrie 2006. Cu mult drag, Bibliotecii care poartă numele unui mare înaintaș, Onisifor Ghibu, de la autor. 27.12.2005. Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Onisifor Ghibu” 769 Partole, Claudia. Salba cu mărgele care plâng : poveste romantică pentru părinţi și copii / Claudia Partole ; il. de Vasile Movileanu. – Ch. : PRAG-3, 2004. – 64 p. Pentru Centrul Academic Internaţional Eminescu – Cu toată dragostea, cu gândul la Eminescu... Lumina Luceafărului să ne ocrotească. C. Partole. 19 ianuarie, 2005. Cu toată dragostea pentru cititorii Bibliotecii „Onisifor Ghibu” Înger păzitor! 17.03.05. Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă CAIE Bibl. „Onisifor Ghibu” 770 Partole, Claudia. Un mare calendar pentru tine, mic ștrengar / Claudia Partole ; pict : Aurel Guţu. – Ch. : Ed. CND, 1994. – 112 p. : il. Dragii mei cititori, Vă invit în lumea Cuvintelor îmblânzite de mine. 7 aprilie 2004. Cu drag, Claudia Partole. Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă Bibl. „Târgu-Mureș” 771 Partole, Claudia. Unde ești, Iren? : piese / Claudia Partole ; cop. : Iurie Matei. – Ch. : Pontos, 2004. – 152 p. Dăruiesc această carte a mea Bibliotecii Centrului Eminescu. Claudia Partole. 31 august, 2004. Cu toată dragostea – pentru Bibl. unde se adună cei cu suflet de artist. C. Partole. 11.02.05. Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă CAIE, Bibl. de Arte 176

772 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Acolo, unde a început Europa / Vitalie Pastuh-Cubolteanu. – Ch. : Prag-3, 2002. – 160 p. De la autor, pentru Bibl. “Alba Iulia”, cu urări de noroc. 10. 06. 2003. Pastuh-Cubolteanu Vitalie – medic, psiholog, scriitor Bibl. „Alba Iulia” 773 Pașca, Maria Dorina. Vino cu mine : tablete de călătorie / Maria Dorina Pașca. – Târgu-Mureș : Casa de editură Mureș, 2004. – 152 p. Donată Bibliotecii „O. Ghibu” ca semn al preţuirii existenţei sale pe pământul acesta, din partea autoarei. 21.IV.2004. Pentru Bibl. B.P. Hasdeu, ca semn al existenţei sale, din partea autoarei. Dorina Maria Pașca, 21-24 aprilie 2004, Chișinău. Pașca Maria Dorina – scriitoare (România) Bibl. „Onisifor Ghibu”, Sediul Central 774 Patrașcu, Dumitru. Metodologia cercetării și creativităţii psihopedagogice / Dumitru Patrașcu. – Ch. : Știinţa, 2003. – 252 p. Pentru cititorii Bibliotecii „Onisifor Ghibu” să aveţi succese în ceea ce studiaţi. 03.10.2005. Patrașcu Dumitru – doctor habilitat în pedagogie, profesor la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” și la Universitatea Tehnică din Moldova Bibl. „Onisifor Ghibu” 775 Patrașcu, Emilian. Melopee cu cearcăn / Emilian Patrașcu. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 72p. : il. Dragă cititorule, să nu uiţi că eu trăiesc numai prin tine! Cu dragoste, Em. Patrașcu. 17 aprilie 2003. Chișinău. Patrașcu Emilian – poet Bibl. „Târgoviște” 776 Paţa, Gheorghe C. Depresiunea Șarul Dornei : st. etno-lingvistic / Gheorghe C. Paţa. – Suceava : Glasul Bucovinei, 1993. – 107 p. Domnului acad. Mihai Cimpoi, acest studiu lingvistic asupra graiului popular din comuna natală a autorului, în amintirea Simpozionului „Lucian Blaga – un secol de la naștere” – Vatra Dornei, 26 mai 1995. Semnătura autorului. Paţa Gheorghe C. – scriitor, lingvist (România) CAIE 777 Paul al României. Carol al II-lea rege al României / Paul al României ; versiune rom. Ileana Vulpescu. – București : Ed. Holding Reporter, 1991. – 250 p. 177


Pentru Domnul Mihai Cimpoi. Cu stimă Paul, prinţ de România. Paul al României – prinţ de România, din dinastia Hohenzollern-Sigmaringen CAIE 778 Păduraru, Pavel. Karlik / Pavel Păduraru : roman. – Timișoara : Pontica, 2006. – 224 p. Dacă-ţi place cartea asta, mai vină la Bibl. asta. 28.09.2006. Păduraru Pavel – jurnalist, scriitor Bibl. „Onisifor Ghibu” 779 Păiușan, Cristina. Biserica ortodoxă română sub regimul comunist. 19451985. Vol. I / Cristina Păiușan, Radu Ciuceanu. – București : Inst. Naţional pentru studiul totalitarismului, 2001. – 363 p. Dlui acad. Mihai Cimpoi la împlinirea celor 60 de ani, fericire și dragoste și rugăciuni pentru o viaţă lungă. 9.07.2002. Teoctist (1915-2007) – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române CAIE

783 Păsat, Dumitru. Profunzimi de spirit : Interpretări și deschideri filosofice / Dumitru Păsat. – Ch. : Pontos, 2003. – 216 p. Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu”. Cu aleasă preţuire pentru toţi împătimiţii de Eminescu, autorul. 14.08.03. Semnătura autorului. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” cu cele mai alese și frumoase urări de ascensiune spirituală. 04.03.2005. Păsat Dumitru – publicist, scriitor CAIE, Bibl. „Onisifor Ghibu” 784 Pâslariuc, Virgil. Raporturile politice dintre marea boierime și domnie în Ţara Moldovei în secolul al XVI-lea / Virgil Pâslariuc. – Ch. : Pontos, 2005. – 304 p. Cititorilor Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” cu urări de bine și cu speranţa că această carte le va fi de folos. 21.12.2005. Pâslariuc Virgil – doctor în istorie Bibl. „Onisifor Ghibu”

780 Păsat, Dumitru. Eminescu și fascinaţia cărţii / Dumitru Păsat ; resp. de ed. : Lidia Kulikovski. – Ch. : Pontos, 2002. – 64 p. Utilizatorilor Bibliotecii – filială „I. Mangher”. Cu urări de bun augur, autorul. Semnătura autorului, 16 decembrie, 2002. Centrului de hasdeulogie „B.P. Hasdeu”. Cu românească simţire și aleasă preţuire pentru acei care mai cred în Eminescu și-i preţuiesc opera, autorul D. Păsat. Păsat Dumitru – publicist, scriitor Bibl. „I. Mangher”, CNH

785 Pâslaru, Vlad. Principiul pozitiv al educaţiei : st. și eseuri pedagogice / Vlad Pâslaru. – Ch. : Civitas, 2003. – 320 p. Cititorilor Bibliotecii Publice „Transilvania”, cu speranţă în unirea Transilvaniei cu Basarabia. 26.03.2003. Pentru cititorii bibliotecii „Maramureș”, cu multă speranţă pentru contopirea spirituală și geografică a Maramureșului cu Basarabia. Vlad Pâslaru, 26.03.2003. Cititorilor Centrului Academic „Mihai Eminescu”, cu toată încrederea că „Suntem români și punctum”. 26.03.2003. V. Pâslaru. Pâslaru Vlad – scriitor, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Maramureș”, CAIE

781 Păsat, Dumitru. Nimic mai aproape : eseuri, poezii / Dumitru Păsat. – Ch. : Pontos, 2006. – 96 p. Nimic mai aproape decât o carte în mână și lângă spiritul cititorului Bibliotecii publice „Maramureș”. 17.10.06. Păsat Dumitru – publicist, scriitor Bibl. „Maramureș”

786 Pecican, Ovidiu. Arpadieni, Angeomi, Români. Studii de medievistică central-europeană / Ovidiu Pecican. – Ch. : Ed. Fundaţiei Desire, 2003. – 223 p. Dlui Ianoș Ţurcanu, cu bucurie frăţească. Ovidiu Pecican. Septembrie, 2003. Chișinău. Pecican Ovidiu – prozator, eseist, doctor in istorie (România) Bibl. „Târgoviște”

782 Păsat, Dumitru. Nopţile oarbe : Poezii. Eseuri / Dumitru Păsat ; concepţie și îngrijire Manole Neagu, Marcela Mardare. – Ch. : Pontos, 2005. – 96 p. Lui Ianoș Ţurcanu, căruia îi urez ca și în nopţile oarbe, cu și fără aripă, să aibă parte doar de clipe luminoase și încărcate de razele creaţiei. 14.02.2005. Păsat Dumitru – publicist, scriitor Bibl. „Târgoviște”

787 Perciun, Mihaela. Printre vagoane / Mihaela Perciun. – Ch. : Cartier, 2005. – 212 p. Mari mulţumiri pentru receptivitate Bibliotecii „Onisifor Ghibu”. 07.09.2005. Perciun Mihaela – scriitoare Bibl. „Onisifor Ghibu”

178

179


788 Petean, Mircea. Folie cirque, scandal / Mircea Petean ; version française par : Tudor Ionescu, Yvonne et Mircea Goga, Tatiana Paraschiv-Benchea. – ClujNapoca : Limes, 2002. – 84 p. – În lb. fr. Bibliotecii „Transilvania”, slujitorilor ei devotaţi, ca și cititorilor, omagiu și caldă afecţiune a autorului, Chișinău, 16 oct. 2002. Petean Mircea – pedagog, scriitor (România) Bibl. „Transilvania” 789 Petrencu, Anatol. Basarabia în timpul celui de-al doilea război mondial (1939-1945) / Anatol Petrencu. – Ch. : Prut Internaţional, 2006. – 224 p. Cititorilor bibliotecii „Transilvania” cu urări de sănătate, spor în activitatea profesională, la Anul și la mulţi ani ! Autorul A. Petrencu, 31.12.2006. Petrencu Anatol – doctor habilitat în știinţe istorice, profesor universitar Bibl. „Transilvania” 790 Petrencu, Anatol. Istoria universală contemporană: 1914-1998 : manual pentru cl. IX-a / Anatol Petrencu. – Ch. : Prometeu, 1998. – 312 p. Cititorilor Bibliotecii „Alba Iulia” donaţia autorului. 30. 08. 2001 ( 2 ex.) Petrencu Anatol – doctor habilitat în știinţe istorice, profesor universitar Bibl. „Alba Iulia” 791 Petrencu, Anatol. Istoria universală contemporană: 1914-2000 : manual pentru cl. IX-a / Anatol Petrencu. – Ch. : Prometeu, 2000. – 264 p. Cititorilor Bibliotecii „Alba Iulia” donaţia autorului. 30. VIII. 2001. Petrencu Anatol – doctor habilitat în știinţe istorice, profesor universitar Bibl. „Alba Iulia” 792 Petrencu, Anatol. În apărarea istoriei și demnităţii naţionale : culeg. de documente / Anatol Petrencu. – Ch. : Cartdidact, 2003. – 96 p. Colectivului Bibliotecii „O. Ghibu” omagiul alcătuitorului. 22.IX.2004. Petrencu Anatol – doctor habilitat în știinţe istorice, profesor universitar Bibl. „Onisifor Ghibu” 793 Petrencu, Anatol. În serviciul Zeiţei Clio / Anatol Petrencu. – Ch. : [s. n.], 2001 (Tipografia Centrală). – 814 p. Cititorilor bibliotecii „Alba Iulia” din partea autorului. A. P. 30. VIII. 2001. Distinsului istoric literar Pavel Balmuș cu deosebit respect pentru tot ceea ce face în vederea restabilirii Adevărului istoric. A. Petrencu. 17 decembrie 2001. Petrencu Anatol – doctor habilitat în știinţe istorice, profesor universitar Bibl. „Alba Iulia”, CNH 180

794 Petrencu, Anatol. Polonezii în anii celui de-al Doilea Război Mondial. Istoria politică / Anatol Petrencu. – Ch. : Cartdidact, 2005. – 248 p. Cititorilor Bibliotecii Publice „O. Ghibu”, cu drag de la autor. 05.05.2005. Petrencu Anatol – doctor habilitat în știinţe istorice, profesor universitar Bibl. „Onisifor Ghibu” 795 Petrescu, Ioana Em. Eminescu și mutaţiile poeziei românești / Ioana Em. Petrescu. – Cluj-Napoca : [s. n.], 1989. – 248 p. Mortul învie. 5 februarie 1990. Brăila. Petrescu Ioana Em. – profesor universitar, critic literar, eminescolog (România) CAIE 796 Petrescu-Rotaru, Grigore. La vadul Prutului / Grigore Petrescu-Rotaru. – București : Casa de Editură și Librărie „Nicolae Bălcescu”, 2001. – 65 p. Donaţie Bibliotecii „O. Ghibu” din partea prof. univ. dr. ing. N. Leonăchescu, 22 martie, 2002. Leonăchescu Nicolae – profesor universitar (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 797 Petric, Radu. Îngerul alb / Radu Petric. – Alba Iulia : Reîntregirea, 2001. – 139 p. – (2 ex.) „Sunt numai umbra celuilalt”. Cu multă consideraţie, autorul. Petric Radu – poet (România) Bibl. „Alba Iulia” 798 Petric, Radu. Portret în nisip / Radu Petric. – Alba Iulia : ALTIP, 2002. – 87 p. Bibliotecii Alba Iulia, Chișinău. Autorul. Petric Radu – poet (România) Bibl. „Alba Iulia” 799 Petrovai, Ion. Pasărea cu ochii-n lună / Ion Petrovai. – Cluj-Napoca : Dacia, 1996. – 86 p. Academicianului Mihai Cimpoi, cu respect și preţuire spre dreaptă judecată cartea lui Ion Petrovai. Semnătura. Sighetul Marmaţiei, 24 iunie 1998. Petrovai Ion – scriitor (România) CAIE 800 Pirogan, Vadim Ștefan. Calvarul (Pe valurile vieţii) / Vadim Ștefan Pirogan, Valentin Șerbacov. – Ch. : Ed. Univ. Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, 2005. – 123 p. 181


Bibliotecii B.P. Hasdeu. Adevărul este unic! Omenirea trebuie să cunoască crimele comunismului rusesc. Cu stimă Vadim Pirogan. 18 decembrie 2005. Dlui Ianoș Ţurcanu, Românii Basarabeni nu trebuie să uite fărădelegile regimului comunist. Cu stimă, Vadim Pirogan. 7.12.2005. Pirogan Vadim Ștefan (1921-2007) – fost deţinut politic în gulagurile sovietice, patriot-naţionalist, memoralist, publicist Sediul Central, Bibl. „Târgoviște” 801 Pirogan, Vadim Ștefan. Cu gândul la tine, Basarabia mea. Din mărturiile unui vinovat fără vină / Vadim Ștefan Pirogan. – Ch. : Ed. Enciclopedică „Gheorghe Asachi”, 1995. – 263 p. Domnului Mihai Cimpoi. Să nu uitaţi pe cei care dorm pe pământuri străine, fiindcă... au fost români... Visul lor a fost scumpa baștină, Basarabia Românească. Cu profund respect, Pirogan Vadim. 20.11. 1995. Centrului Academic „Eminescu”. Adevărul este unic! Cu drag, Vadim Pirogan. 13 aprilie 2000. Pirogan Vadim Ștefan (1921-2007) – fost deţinut politic în gulagurile sovietice, patriot-naţionalist, memoralist, publicist CAIE 802 Pirogan, Vadim Ștefan. Destine românești / Vadim Ștefan Pirogan, Boris Movilă. – Ch. : [s. n.], 2003. – 572 p. Centrului Cultural M. Eminescu. Amintiri din gulagul comunist. Cu stimă Vadim Pirogan. 1 decembrie, 2004. Centrului Academic Internaţional „Eminescu”. Cu dragoste, Vadim Pirogan, Boris Movilă. 20.01.2005. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” amintiri despre Basarabia și tragedia neamului nostru românesc. Cu stimă și dragoste, Vadim Pirogan și Boris Movilă. 08.04.2005. Domnului Pavel Balmuș, romanist de vază, luptător fidel pentru renașterea spiritului românesc în Basarabia, cu stimă de la Vadim Pirogan, Boris Movilă. 11.09. 2003. Domnului Ianoș Ţurcanu, cu drag Vadim Pirogan 27.06.2003. Pirogan Vadim Ștefan (1921-2007) – fost deţinut politic în gulagurile sovietice, patriot-naţionalist, memoralist, publicist Movilă Boris – redactor de film și de carte, publicist, scenarist și traducător CAIE, Bibl. „Onisifor Ghibu”, CNH, Bibl. „Târgoviște” 803 Pirogan, Vadim Ștefan. Pe drumurile pribegiei / Vadim Ștefan Pirogan. – Ch. : [s. n.], 1999. – 308 p.

182

Centrului Academic „Eminescu” File despre tragedia neamului, cu drag Vadim Pirogan. 13.IV.2000. Pirogan Vadim Ștefan (1921-2007) – fost deţinut politic în gulagurile sovietice, patriot-naţionalist, memoralist, publicist CAIE 804 Pirogan, Vadim Ștefan. Timpuri și oameni / Vadim Ștefan Pirogan. – Ch. : [s. n.], 2001. – 462 p. Bibliotecii Alba Iulia cu drag. Vadim Pirogan, 23.II.2004. Pirogan Vadim Ștefan (1921-2007) – fost deţinut politic în gulagurile sovietice, patriot-naţionalist, memoralist, publicist Bibl. „Alba Iulia” 805 Piru, Al. Istoria literaturii române / Al. Piru. – București : Grai și SufletCultura Naţională, 1994. – 414 p. Pentru Centrul Academic „EMINESCU”. Valeriu Rusu (Franţa). Rusu Valeriu – lingvist și filolog, profesor universitar (Franţa) CAIE 806 Pituţ, Gheorghe. Ochiul neantului : poeme/ Gheorghe Pituţ. – București : Muzeul Lit. Române, 1998. – 60 p. Domnului PAVEL BALMUȘ, o ediţie bibliofilă din creaţia unui poet plecat prea devreme „intr-un lagăr de păsări sfinte”. Gânduri bune întregii familii! Valentina Pituţ. 29 mai 2001. Pituţ Valentina – îngrijitor de ediţie (România) CNH 807 Plăieșu, Raisa. Creionul fermecat / Raisa Plăieșu. – Ch. : Prometeu, 2003. – 16 p. Centrului Academic „M. Eminescu”. Cu lumină-n casa mare a cărţii eminesciene! R. Plăieșu. 18.03.2004. Plăieșu Raisa – scriitoare CAIE 808 Plăieșu, Raisa. De ce plânge, lumânarea?… : poezii creștine / Raisa Plăieșu ; prez. graf. : Aurel Guţu. – Ch. : [s. n.], 2004. – 34 p. Pentru Bibl. „Ștefan cel Mare”, cu lumină-n priviri, urări de sănătate și voie bună! 14.03.07. Bibliotecii „Târgoviște”, sănătate, voie bună și Dumnezeu să păzească acest lăcaș prin Cartea Cărţilor. Cu drag, R. Plăieșu. 12.04.06. Plăieșu Raisa – scriitoare Bibl. „Ștefan cel Mare”, Bibl. „Târgoviște” 183


809 Plăieșu, Raisa. De ce plânge lumânarea : poezii creștine / Raisa Plăieșu ; prez. graf. : Aurel Guţu. – Ch. : [s. n.], 2005. – 73 p. Pentru Bibl. „Ovidius” cu împliniri și urări de bine! Plăieșu Raisa. 29.03.2006. Chișinău. Plăeșu Raisa – scriitoare Bibl. „Ovidius”

815 Pogolșa, Nicolae. Raţionalismul în sec. al XVII-lea (Descartes și cartezienii) / Nicolae Pogolșa. – Ch. : [s. n.], 2002. – 48 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu” – important centru de cultură românească cu aleasă preţuire autorul. 11.04.2005. Pogolșa Nicolae – doctor în filozofie, conferenţiar universitar Bibl. „Onisifor Ghibu”

810 Plăieșu, Raisa. Facultatea de suferinţă / Raisa Plăieșu. – Ch. : EUS, 1996. – 45 p. Pentru Bibl. „Alba Iulia”, cu voie bună și sănătate! R. Plăieșu, 21.06.05. Plăieșu Raisa – scriitoare Bibl. „Alba Iulia”

816 Pogorilovschi, Ion. Miracolul Eminescu : Trei abordări generative / Ion Pogorilovschi. – Botoșani : Axa, 1999. – 107 p. – (Eminescu în aeternum). Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” din partea autorului. Semnătura. 30 august 2001. Chișinău. Pogorilovschi Ion – scriitor (România) CAIE

811 Plăieșu, Raisa. Va veni o vreme / Raisa Plăieșu. – Timișoara : Augusta, 2003. – 74 p. Numai sănătate, voie bună. R. Plăieșu. 23.04.03. Plăieșu Raisa – scriitoare Bibl. „Târgoviște” 812 Plămădeală, Antonie. Lazăr-Leon Asachi în cultura română / Antonie Plămădeală. – Sibiu : [s. n.], 1985. – 524 p. Lui Valeriu Matei o carte despre Lazăr-Leon Asachi care, se zice, se trage prin strămoși de dincolo de Prut. Semnătura autorului. 2. VIII. 1998. Plămădeală Antonie (1926-2003) – Mitropolit ortodox, istoric al culturii (România) CAIE 813 Ploșniţă, Elena. Fotografia basarabiană / Elena Ploșniţă. – Ch. : Cartdidact, 2005. – 140 p. : il. Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău, cu admiraţie și respect pentru tot ce faceţi pentru măria sa Cititorul. Elena Ploșniţă. 30 mai 2006. Ploșniţa Elena – muzeograf, doctor în istorie, conferenţiar universitar Sediul Central 814 Podoleanu, Ion. Drame și comedii / Ion Podoleanu ; prez. graf. : Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2004. – 280 p. Cu respect. Autorul. 2005. Podoleanu Ion – scriitor, dramaturg Bibl. de Arte

184

817 Pohilă, Vlad. Mic dicţionar de nume proprii străine / Vlad Pohilă. – Ch. : ARC, 1998. – 264 p. Pentru cititorii Bibliotecii de Arte din Chișinău, cu cele mai frumoase urări de bine din partea autorului – Vlad Pohilă. Această carte e un îndemn de a citi, de a cunoaște cît mai mult ! 11 oct. 2006. Pohilă Vlad – ziarist Bibl. de Arte 818 Pop, Iosif. Credinţă și apostolat : memorii / Iosif Pop ; ed. îngrijită și postf. de Dimitrie Poptămaș și Melinte Șerban. – Târgu-Mureș : Fundaţia culturală „Vasile Netea”, 2004. – 228 p. Cu dragoste și simpatie, aceste pagini de istorie târgumureșeană pe care le-am editat și care fac parte din apartenenţa mea la un crez și o conștiinţă. Târgu-Mureș, 27 iunie 2004, Dimitrie Poptămaș. Poptămaș Dimitrie – bibliolog (România) Bibl. „Târgu-Mureș” 819 Pop, Liana. Româna cu sau fără profesor = Румынский язык с преподователем или без = Romanian with or without a Teacher / Liana Pop. – Cluj : Echinox, 2000. – 344 p. – (Studium. Manuale. Dicţionare. Enciclopedii). – Ed. multilingvă. Cu stimă frăţească, de ziua Înălţării Domnului. Romeo Săndulescu. 8 iunie 2000. Semnătura. Săndulescu Romeo – consilier cultural, Ambasada României în RM CAIE 185


820 Popa, Iulius. Butești vino și vezi / Iulius Popa. – Ch. : Litera, 2003. – 527 p. Cititorilor Bibliotecii „O. Ghibu”. 21.V. 2004. Popa Iulius – publicist Bibl. „Onisifor Ghibu” 821 Popa, Nicolae. Cubul de zahăr : roman / Nicolae Popa. – Ed. rev. și cristalizată. – Ch. : Cartier, 2005. – 440 p. Pentru cititorii Centrului „Eminescu”. N. Popa. 28 septembrie, 2005. Cititorilor bibliotecii „Maramureș”. N. Popa. 28 septembrie 2005. Pentru Bibl. „Bielinski”, 28 sept. 2005. Cititorilor de excepţie ai bibliotecii „Hasdeu”. Popa, 28 septembrie 2005. Popa Nicolae – scriitor CAIE, Bibl. „Maramureș”, Bibl. V. Bielinski, Sediul Central 822 Popa, Paulina. Rochia nesupunerii : jurnal liric / Paulina Popa. – Deva : Emia, 2001. – 200 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cu bucuria trăirii unei clipe de poezie. Chișinău. 17.04.02. Popa Paulina – poetă, directorul editurii „Emia” (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 823 Popa, Valentina. Iese luna dintr-un nor : pentru copii de toate vârstele / Valentina Popa. – Ch. : Spicuţa, 2000. – 64 p. : il. Bibliotecii Transilvania din partea autoarei, 03.07.2002. Popa Valentina – scriitoare Bibl. „Transilvania” 824 Popescu, Cristian Tiberiu. Micul arbore Sephiroth / Cristian Tiberiu Popescu. – București : Universal Dalsi, 2000. – 255 p. Domnului Președinte Mihai Cimpoi, împreună cu întreaga preţuire și cele mai alese sentimente. 19 iunie 2000. Semnătura autorului. Donaţie Mihai Cimpoi. Popescu Cristian Tiberiu – critic și istoric literar, eminescolog (România) Cimpoi Mihai – critic, istoric literar CAIE 825 Popescu, Dumitru Radu. Moara de pulbere : teatru / Dumitru Radu Popescu. – București : Cartea Românească, 1989. – 521 p. Pentru Raluca Cimpoi, dorindu-i ce-i doresc Natalia și Mihai Cimpoi! Gr. Vieru. 10 decembrie 1989. Vieru Grigorie – poet CAIE 186

826 Popescu, Paul D. Ploiești-Mileniul II : o istorie în date și imagini / Paul D. Popescu. – Ploiești : Ed. Ploiești-Mileniul III, 2003. – 369 p. – (Monografia Municipiului Ploiești, seria Minor 3). Pentru Bibl. Municipală B.P. Hasdeu Chișinău. Societatea Culturală „Ploiești Mileniul III”. Societatea Culturală „Ploiești Mileniul III”(România) CID „Chișinău” 827 Popescu, Paul D. Ploieștii și Prahova în vremea dobândirii independenţei de stat a României : (1871-1878) / Paul D. Popescu. – Ploiești : Ed. Ploiești-Mileniul III, 2002. – 333 p. – (Monografia Municipiului Ploiești, seria Minor 1). Pentru Bibl. Municipală B.P. Hasdeu Chișinău. Societatea Culturală „Ploiești Mileniul III”. Societatea Culturală „Ploiești Mileniul III”(România) CID „Chișinău” 828 Popescu, Spiridon. 21 de grame de suflet / Spiridon Popescu. – Pitești : Zodia Fecioarei, 1996. – 132 p. Domnului academician Mihai Cimpoi, această carte de suflet la care adăugăm toată stima și dragostea noastră. Spiridon Popescu. Azi, 25 ianuarie 1997. Popescu Spiridon – scriitor (România) CAIE 829 Popescu-Sireteanu, Ion. Siretul vatră de istorie și cultură românească / Ion Popescu-Sireteanu. – Iași : Omnia, 1994. – 465 p. Distinsei familii Clara și Pavel Balmuș, fraţi de suflet și de limbă, omagiu Ion Popescu Sireteanu. Siret. 11.08.96. Popescu-Sireteanu Ion – istoric, profesor universitar (Iași, România) CNH 830 Popovici, Constantin. Eminescu : viaţa și opera / Constantin Popovici. – Ed. a 2-a, rev. și compl. – Ch. : Cartea mold., 1976. – 576 p. Talentatului critic literar – redactor al acestei lucrări – Mihai Cimpoi, cu cele mai alese sentimente de simpatie, recunoștinţă și amiciţie. 14.01.77. Semnătura autorului. Popovici Constantin – academician, directorului Institutului Minorităţilor Naţionale al Academiei de Știinţe a Moldovei, doctor habilitat în filologie, profesor, Om Emerit în știinţe CAIE

187


831 Popovici, Constantin. Eminescu : viaţa și opera / Constantin Popovici. – Ed. a 5-a, rev. și compl. – Ch. : Ed. A.S.E.M., 2001. – 542 p. : 12 f. il. Centrului Academic Știinţific Eminescu, cu admiraţie. Semnătura autorului. 20 ianuarie, 2005. Domnului Pavel Balmuș, respectuos omagiu din partea autorului. C. Popovici. 28 iulie 2002. Popovici Constantin – academician, directorului Institutului Minorităţilor Naţionale al Academiei de Știinţe a Moldovei, doctor habilitat în filologie, profesor, Om Emerit în știinţe CAIE, CNH 832 Popovici, Teodor. Anecdote la școală, acasă și în vacanţă / Teodor Popovici, Gheorghe Postolache. – Ch. : Tipografia Elena - V.I., 2005. – 125 p. Cu mult respect, unul dintre autori. Gheorghe Postolache 28.VI.06. Postolache Gheorghe – umorist Bibl. „Târgoviște” 833 Popper, I. George Coșbuc / I. Popper. – București : Ed. de Stat pentru Lit. și Artă, 1957. – 579 p. 7.II.1958. Chișinău. Diordiu I. (scriitor căruia i-a și aparţinut exemplarul dat). Diordiu I. – scriitor CAIE 834 Poptămaș, Dimitrie. Philobiblon mureșan : o viaţă printre oameni și cărţi / Dimitrie Poptămaș ; cuvânt-înainte Melinte Șerban ; Fundaţia Culturală „Vasile Netea”. – Târgu-Mureș : [s. n], 2003. – 346 p. – (Caiete mureșene, 14). Pentru Parascovia Onciu, sufletul Bibliotecii „Transilvania”, celei mai frumoase cetăţi a spiritului, prin îndemnul de a aduce Târgu Mureș la Chișinău, în semn de preţuire și respect, Chișinău, 21.04.2004, D. Popotămaș. Pentru Bibl. „Târgu-Mureș” această carte născută și din colaborarea noastră, în semn de apreciere și recunoștinţă pentru intenţia sa la receptivitatea culturală a românilor de pe ambele maluri ale Prutului cu conștiinţa durabilităţii în timp. Târgu-Mureș 30 ianuarie 2004. Dimitrie Poptămaș. Cititorilor Bibliotecii „Alba Iulia” și valoroșilor ei slujitori, aceste lecturi adunate în decursul anilor, multe dintre ele închinate frumoaselor momente petrecute în Basarabia, cu convingerea că simbolul acestei cetăţi românești va rămâne nemuritoare. Semnătura, Chișinău, 22. 04. 2004. Cititorilor bibliotecii „Ovidius”, minunaţilor ei slujitori întru luminare și tuturor celor ce menesc o viaţă mai bună între noi și voi. Urări de bine și succese în viaţă. Poptămaș Dimitrie. 21.04.2004. Chișinău. 188

Pentru Lidia Culicovschi, patroană a cărţilor și instituţiilor sale, aceste lecturi care aduc ceva din specificul mureșean în spaţiul în care ne-am întâlnit de atâtea ori și care devine temă de tratare între aceste coperte. Cu profund respect și apreciere pentru frumoasele și fructuoasele momente petrecute împreună. Chișinău, 21.04.2004. Poptămaș Dimitrie – bibliolog, directorul Bibliotecii Judeţene Mureș (România) Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Târgu-Mureș”, Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Ovidius”, Sediul Central 835 Postică, Eugenia. Cununa Văduviei : culeg. de versuri / Eugenia Postică. – Ch. : Atelier, 2003. – 43 p. Pentru Bibl. „Alba Iulia”. Semnătura autoarei.14. 09. 03. Postică Eugenia – poetă Bibl. „Alba Iulia” 836 Postică, Eugenia. Floricica din ponoare / Eugenia Postică. – Ch. : Atelier, 2004. – 45 p. Pentru Bibl. „Alba Iulia”: succes și prosperitare. Autoarea. Semnătura. 1-VIII-2004, ziua în care am protestat la Teleradio Moldova pentru libertatea cuvântului. Postică Eugenia – poetă Bibl. „Alba Iulia” 837 Postică, Eugenia. Înger, îngeraș / Eugenia Postică, Ion Melnic. – Ch. : Alfa și Omega, 2005. – 27 p. Pentru cititorii bibliotecii „Alba Iulia”. Să ne unim în jurul Cuvîntului și dragostei de Neam. Cu drag autoarea. Semnătura. 17 iulie, 2005. Postică Eugenia – poetă Bibl. „Alba Iulia” 838 Postolache, Dănuţ. Hidronauţii : poveste fantastică / Dănuţ Postolache. – Ed. a 2-a, compl. – Ch. : Baștina-Radog, 2002. – 63 p. : il. Pentru cititorii de la Bibl. „Alba Iulia”. Dănuţ, dacă v-ar vedea că-i citiţi cartea, vă v-ar îmbrăţișa. O fac eu în locul lui. Cu drag, mama lui Dănuţ, N. Slutu-Postolache. Slutu-Postolache (Soroceanu) Nina – scriitoare, jurnalistă Bibl. „Alba Iulia” 839 Postolache, Ghenadie. Rondul : roman / Ghenadie Postolache. – Ch. : Cartier, 2000. – 167 p. – (Rotondă). Domnului Mihai Cimpoi, cu cele mai frumoase urări și înaltă preţuire. 18.04.2000. Ghenadie Postolache. Postolache Ghenadie – scriitor CAIE 189


840 Poștarencu, Dinu. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus / Dinu Poștarencu. – Ch. : Prut Internaţional, 2006. – 304 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cu urări de bine de la autor. 01.12.2006. Poștarencu Dinu – istoric, cercetător știinţific la Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei Bibl. „Onisifor Ghibu” 841 Poștarencu, Dinu. O istorie a Basarabiei în date și documente : 1812-1940 / Dinu Poștarencu. – Ch. : Cartier, 1998. – 219 p. Cu respect. Dinu Poștarencu, 5 brumar 2003. Poștarencu Dinu – istoric, cercetător știinţific la Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei CNH 842 Poștarencu, Dinu. Pănășești. File de istorie / Dinu Poștarencu. – Ch. : [s. n.], 2002 (Tipografia Centrală). – 288 p. Centrului Naţional de Hasdeulogie, cu mult respect, de la autor. D. Poștarencu. Poștarencu Dinu – istoric, cercetător știinţific la Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei CNH 843 Preda, Marin. Creaţie și morală / Marin Preda ; ed. de Victor Crăciun și Corneliu Popescu ; pref. și note de Victor Crăciun. – București : Cartea Românească, 1989. – 646 p. Lui Mihai Cimpoi. Cu aceeași dragoste, Victor Crăciun, Corneliu Popescu. Chișinău, 2.06.1990. Crăciun Victor – critic și istoric literar (România) Popescu Corneliu – critic și istoric literar (România) CAIE 844 Preda, Sorin. Parţial color : roman / Sorin Preda. – București : Cartea Românească, 1985. – 273 p. Domnului Mihai Cimpoi, preţuirea și prietenia sinceră a lui Sorin Preda. Noiembrie, 1985, București. Preda Sorin – scriitor (România) CAIE 845 Predoiu, Dan Ion. Îmblânzirea Dunării: Porţile de Fier I : 1964-1972 : Mărturiile vremii / Dan Ion Predoiu. – București : Tempus, 2000. – 328 p.

190

Cu aleasă preţuire pentru cititorii Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău, din partea autorului. 22.VI.2004. Predoiu Dan Ion – doctor inginer (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 846 Prepeliţă, Mihai. Ucenic la Eminescu / Mihai Prepeliţă. – București : „Vasile Cârlova”, 1997. – 449 p. Pentru Bibl. „Alba Iulia” din cartierul Buiucani, Chișinău (am locuit și eu mai multe luni pe strada Liviu Deleanu, prin 1993). Cu dragoste, autor, Mihai Prepeliţă. Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, 9-12 mai, 2002. Prepeliţă Mihai – scriitor (România) Bibl. „Alba Iulia” 847 Pricop, Constantin. Marginea și centrul : eseu / Constantin Pricop. – Bacău : Cartea Românească, 1990. – 190 p. Domnului Mihai Cimpoi, cu bune gânduri, Constantin Pricop, Iași, iulie 1991. Pricop Constantin – scriitor (România) CAIE 848 Pricop, Ion Gheorghe. Călăreţul de os : povestiri / Ion Gheorghe Pricop. – București : Cartea Românească, 1991. – 314 p. Domnului Mihai Cimpoi, o voce lucidă și profundă în critica literară românescă, această carte însoţită de sincerele urări de fericire și sănătate, din partea autorului. I. Gh. Pricop. Chișinău. 2.09.1992. Pricop Ion Gheorghe – scriitor (România) CAIE 849 Proca, Ion. Coloniţa Infinitului : 1605-2001: [monografie] / Ion Proca. – Ch. : Grafema Libris, 2001. – 175 p. Pentru cititorii minunatei biblioteci „Ștefan cel Mare”. Cu mult drag, Ion Proca, 26.04.05. Ca amintire despre cel mai frumos sat din lume – bunilor cititori de la „B.P. Hasdeu”. Cu consideraţiune Ion Proca. 10 iunie 2002. Proca Ion – poet, dramaturg, publicist Bibl. „Ștefan cel Mare”, Sediul Central 850 Proca, Ion. Părinţi : versuri : (1959-2005) / Ion Proca ; cop. și prez. graf. : Igor Condrea. – Ch. : Grafema Libris, 2005. – 272 p. Pentru cititorii Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, în speranţa că își vor apleca privirea asupra acestor rânduri. Cu drag, Ion Proca. Iulie, 2006. 191


Cititorilor Bibliotecii de Arte, ca amintire de la autor. Cu mult drag, Ion Proca. 13. 04. 2006. Proca Ion – poet, dramaturg, publicist Sediul Central, Bibl. de Arte

Pentru Bibl. „Alba Iulia” și cititorii ei. Cu cele mai alese sentimente de prietenie – Victor Prohin, 19 iunie, 2003. Prohin Victor – scriitor, publicist, secretar responsabil la revista „Alunelul” Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Ovidius”, Bibl. „Alba Iulia”

851 Proca, Ion. Peţitor de vânt : poeme / Ion Proca. – Ch. : Glasul, 1993. – 95 p. Pentru Bibl. „Ștefan cel Mare”, 26.04.05. Proca Ion – poet, dramaturg, publicist Bibl. „Ștefan cel Mare”

856 Prus, Elena. Poetica modalităţii la Proust / Elena Prus. – Ch. : Ruxanda, 1998. – 236 p. Pentru Centrul Academic „Mihai Eminescu”. Cu preţuire, E. Prus. 28. 05.2002. Prus Elena – profesor universitar, doctor habilitat în filologie, director Institutul de Cercetări filologice și interculturale, ULIM CAIE

852 Proca, Ion. Ridicarea : proză / Ion Proca. – Ch. : Grafema Libris, 2005. – 308 p. Pentru Bibl. „Transilvania” din sectorul Ciocana în speranţa că se va găsi și vreun cititor. Cu consideraţiune, Ion Proca. 22.02.2006. Pentru bunii cititori ai Bibliotecii de Arte „N. Sulac”. Cu mult drag, Ion Proca. 14. 09. 2006. Proca Ion – poet, dramaturg, publicist Bibl. „Transilvania”, Bibl. de Arte 853 Proca, Pavel. Portrete cu jobenu-n jos / Pavel Proca. – Ch. : Proxima ACI, 2004. – 240 p. Cu urări de bine, mult succes din partea Teatrului „Licurici”. Lui Ianoș Ţurcanu de la un bălţean rătăcit. 10-X-2005, Pavel Proca. Proca Pavel – critic teatral Bibl. de Arte, Bibl. „Târgoviște” 854 Proca, Pavel. Să mă aplaudaţi cu palma pe obraz / Pavel Proca. – Ch. : F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2002. – 96 p. Arta va salva Moldova și nu numai ! Cu drag, din partea Teatrului „Licurici”. Proca Pavel – critic teatral Bibl. de Arte 855 Prohin, Victor. Dacă ar fi mânzul fotograf… / Victor Prohin. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 32 p. Colaboratorilor și cititorilor celei mai frumoase biblioteci din Chișinău “Maramureș”. Cu cele mai alese sentimente de prietenie – Victor Prohin de la revista “Alunelul”. 12.09.2002. Bibliotecii „Ovidius”, una dintre cele mai dragi inimii mele. Cu cele mai frumoase urări pentru colaboratorii ei, în frunte cu mărinimoasa Elena Butucel.

192

857 Purice, Lucia. Viul din noi : [eseuri] / Lucia Purice. – București : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 2002. – 235 p. Cu drag, în memoria Luciei Purice, Vlad Zbârciog. 18 mai 2004. Zbârciog Vlad – prozator, poet, eseist Sediul Central 858 Rachieru, Adrian Dinu. Bătălia pentru Basarabia / Adrian Dinu Rachieru. – Timișoara : Augusta, 2000. – 131 p. Doamnei Elena Dabija, această lacrimă basarabeană. Semnătura autorului. 14.IV.2000. Rachieru Adrian Dinu – scriitor, doctor conferenţiar universitar, editor (România) CAIE 859 Rachieru, Adrian Dinu. Bătălia pentru Basarabia / Adrian Dinu Rachieru. – Ed a 2-a. – Timișoara : Augusta, 2002. – 138 p. Domnului Ianoș Ţurcanu, cu afecţiune, această mică bătălie... în preţuirea lui Ad. Dinu Rachieru. 1 sept. 2002, la Chișinău. Rachieru Adrian Dinu – scriitor, doctor conferenţiar universitar, editor (România) Bibl. „Târgoviște” 860 Rachieru, Adrian Dinu. Mutumania : (cronici fotbalistice) / Adrian Dinu Rachieru. – Timișoara : Augusta ; Artpress, 2005. – 150 p. Acest buchet de cronici fotbalistice, dlui Ianoș Ţurcanu, cu veche preţuire. 6.IV.2006, la Chișinău. Rachieru Adrian Dinu – scriitor, doctor conferenţiar universitar, editor (România) Bibl. „Târgoviște” 193


861 Rachieru, Adrian Dinu. Viaţă de microbist : (cronici fotbalistice) / Adrian Dinu Rachieru. – Timișoara : Artpress, 2004. – 108 p. Colectivului Bibliotecii HASDEU și dnei Kulikovski acest buchet de cronicuţe. Adrian Rachieru, 22 aprilie 2004. Rachieru Adrian Dinu – scriitor, doctor conferenţiar universitar, editor (România) Sediul Central 862 Racoviţă, Gheorghe. Bine faci, bine găsești : piese (pe motive populare) / Gheorghe Racoviţă. – Ch. : [s. n.], 2004. – 52 p. Donez bibliotecii „Alba Iulia”. Sănătate și realizarea dorinţelor personalului bibliotecii pentru munca grea. 31 octombrie, 2004. Gh. Racoviţă. Racoviţă Gheorghe – jurnalist, scriitor Bibl. „Alba Iulia” 863 Racoviţă, Gheorghe. Darurile vieţii : aforisme / Gheorghe Racoviţă. – Ch. : [s. n.], 2000. – 59 p. Donez bibliotecii „Alba Iulia”. Doresc personalului bibliotecii sănătate și realizarea dorinţelor. 31 oct., 2004. Gh. Racoviţă. Racoviţă Gheorghe – jurnalist, scriitor Bibl. „Alba Iulia” 864 Racoviţă, Gheorghe. Geanta fermecată / Gheorghe Racoviţă. – Ch. : Pontos, 2005. – 40 p. : il. Donez bibliotecii „B.P. Hasdeu” și doresc sănătate și noroc celor ce trudesc cu credinţă. 12 iulie 2005. Racoviţă. Racoviţă Gheorghe – jurnalist, scriitor Sediul Central 865 Racoviţă, Gheorghe. Ionică-Rămurică cel Poznaș : povestire / Gheorghe Racoviţă. – Ch. : [s. n.], 2004. – 26 p. Donez bibliotecii „Alba Iulia”. Doresc sănătate și realizarea dorinţelor personalului bibliotecii pentru munca grea. 31 octombrie, 2004. Gh. Racoviţă. Donez Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Gh. Racoviţă.12 decembrie 2003. Racoviţă Gheorghe – jurnalist, scriitor Bibl. „Alba Iulia”, Sediul Central 866 Racoviţă, Gheorghe. Plăviţa : poem folcloric / Gheorghe Racoviţă. – Ch. : [s. n.], 1991. – 95 p.

194

Donez bibliotecii „Alba Iulia”. Cu respect faţă de personalul bibliotecii pentru munca grea. 31 octombrie, 2004. Racoviţă. Racoviţă Gheorghe – jurnalist, scriitor Bibl. „Alba Iulia” 867 Racoviţă, Gheorghe. Romaniţa: o poveste... / Gheorghe Racoviţă. – Ch. : [s. n.], 2000. – 15 p. Donez bibliotecii „Alba Iulia”. Sănătate și voie bună personalului bibliotecii. Gh. Racoviţă, 31 oct., 2004. Racoviţă Gheorghe – jurnalist, scriitor Bibl. „Alba Iulia” 868 Radu, Daria. Romaniţa cerului : serbări pentru pici / Daria Radu, Nina Straliuc. – Ch. : Grafema Libris, 2005. – 156 p. Colectivului drag de la „Târgoviște”. Să ne menţinem pe unda dulce și sinceră a copilăriei. 2005. Radu Daria – compozitoare, textieră Bibl. „Târgoviște” 869 Raicev, Procopie. Galina Furdui, poezie și matematică / Procopie Raicev. – Ch. : Pontos, 2004. – 204 p. Dragă cititor, Multă lumină pentru Cugetul Inimii, inspiraţie continuă. Pentru cititorii Bibliotecii de Arte, Galina Furdui, 2005. Furdui Galina – scriitoare Bibl. de Arte 870 Răileanu, Elena. Strigăt la cer : versuri cu tematică creștină / Elena Răileanu. – Ch. : Pontos, 2004. – 72 p. Cu mult drag pentru bibl. Bielinski. Elena Răileanu, 21 iulie 2005. Cu mult drag pentru Bibl. „Maramureș”. 21.07.2005. Răileanu Elena – scriitoare Bibl. V. Bielinski, Bibl. „Maramureș” 871 Râpeanu, Elis. Epigrama în literatura română / Elis Râpeanu. – Brașov : Dealul melcilor, 2001. – 592 p. Dacă vrei să bagi de seamă / Cât e viaţa de frumoasă, / În oglinzi de EPIGRAMĂ / Să te scalzi, și-n birou, și-acasă / Că inteligenţa poate, / Dacă știi s-o folosești, / Să tendemne-ntâi de toate / Chiar la greu să și zâmbești.” Volum donat acad. M. Cimpoi. Râpeanu Elis – scriitoare, doctor în filologie (România) CAIE

195


872 Râpeanu, Valeriu. Cultură și istorie. Vol. 3. N. Iorga, I. G. Duca / Valeriu Râpeanu. – [București] : Cartea Românească, 1989. – 245 p. Confratelui Mihai Cimpoi – cu multă admiraţie pentru strălucita sa comunicare despre Eminescu. Valeriu Râpeanu. 7-8 decembrie, Moscova. Râpeanu Valeriu – scriitor, critic și istoric literar (România) CAIE 873 Râpeanu, Valeriu. Scriitori dintre cele două războaie mondiale : De la N. Iorga . . . / Valeriu Râpeanu. – București : Cartea Românească, 1986. – 290 p. Lui Mihai Cimpoi - o carte mai veche, dar care nu și-a pierdut actualitatea. Valeriu Râpeanu. 7-8 decembrie, 1989. Râpeanu Valeriu – scriitor, critic și istoric literar (România) CAIE 874 Rebreanu, Liviu. Nuvele / Liviu Rebreanu ; antol., postf. și bibliogr. de Alexandru Ruja. – București : Minerva, 1991. – 367 p. Scriitorului Mihai Cimpoi cu prietenie și dragoste frăţească, cu bucuria că ne-am cunoscut pe pământul străbun, sub semn eminescian. Alexandru Ruja. 15 iunie 1991, Timișoara. Ruja Alexandru – critic și istoric literar (România) CAIE 875 Rogac, Raia. Convorbiri de suflet / Raia Rogac. – Ch. : Pontos, 2004. – 118 p. Sunt onorată că pe lângă numele de „cititor” mai sunt și „prietena” Bibliotecii „Transilvania”. Ofer cu multă dragoste această carte instituţiei cu această ocazie, dovadă a unei picături mici la contribuţia fondului de carte. Autoarea R. Rogac 06.03.2004. Cu drag, pentru Biblioteca „Târgu-Mureș” 16.01.04. Autoarea R. Rogac. „Numai bibliotecile sunt memoria sigură și durabilă a omenirii”. Schopenhauer. Cu dragoste pentru Bibl. „B.P. Hasdeu” – lider cu modelarea sufletelor și conștiinţei, din partea autoarei, această mică contribuţie pentru fondul institiţiei – gazdă a minunatelor sărbători de suflet dedicate cărţilor și autorilor. R. Rogac, 12 mai 2004. Rogac Raia – ziaristă Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Târgu-Mureș”, Sediul Central 876 Rogac Raia. Neamul Colibaba : dialoguri de familie / Raia Rogac. – Ch. : Pontos, 2004. – 84 p. : fotogr. Bibliotecii Transilvania, cu stimă și respect, familia Colibaba, 20.01.2006. Colibaba, familie (deportaţi în Siberia) Bibl. „Transilvania” 196

877 Roibu, Nicolae. Cei care sunt... : dialoguri, eseuri, medalioane și întâmplări cu personalităţi din Republica Moldova / Nicolae Roibu. – Timișoara : Augusta, 2003. – 352 p. Pentru Bibl. Publică „Transilvania”, în semn de mare dragoste faţă de cititori, Nicolae Roibu, 15.04.2005. Roibu Nicolae – scriitor, ziarist Bibl. „Transilvania” 878 Roman, Viorel. Imperiul, evreii și românii / Viorel Roman. – Timișoara : Helicon, 1994. – 280 p. Cu toată stima și respectul cuvenit unui mare artist și om. Timișoara, 16.05.95. Semnat. Roman Viorel – doctor în filosofie (România) Bibl. de Arte 879 Romanciuc, Vasile. Copilul cu aripi de carte : versuri / Vasile Romanciuc. – Ch. : Prut Internaţional, 2006. – 32 p. Dragilor cititori ai Bibliotecii Publice Cricova le doresc mari succese ! Vasile Romanciuc. 17.11.06. Pentru cititorii Bibliotecii „I. Mangher”, cu respect, Vasile Romanciuc. 17 noiembrie 2006. Pentru Bibl. „Transilvania”, cu drag, Vasile Romanciuc. 17.11.2006. Romanciuc Vasile – scriitor, poet Bibl. Cricova, Bibl. V. Bielinski, Bibl. „I. Mangher”, Bibl. „Transilvania” 880 Romanciuc, Vasile. Toate întâmplările se prefac în cuvinte / Vasile Romanciuc. – Ch. : Prut Internaţional, 2000. – 31 p. Cu drag cititorilor… maramureșeni. V. Romanciuc, 15.10.2002. Romanciuc Vasile – scriitor, poet Bibl. „Maramureș” 881 Romandaș, N. Dreptul colectiv al muncii / N. Romandaș, E. Boișteanu. – Bălţi : Presa Universitară Bălţeană, 2003. – 103 p. Bibliotecii „Ovidius”. Cu mult respect, din partea coautorului. Boișteanu E. – profesor, jurist Bibl. „Ovidius” 882 Romanescu, Eleonora. Expoziţie personală : 1996 / Eleonora Romanescu. – București : Palatul Parlamentului, 1996. – 24 p. Pentru Bibl. „Ovidius” din partea autorului. Romanescu Eleonora – pictoriţă Bibl. „Ovidius” 197


883 Romanescu, Ioanid. Noul Adam / Ioanid Romanescu. – Iași : Junimea, 1994. – 63 p. Domniei Sale Domnului Academician Mihai Cimpoi, dreapta fraternă a noastră. Semnătura autorului. Romanescu Ioanid (1937-1996) – scriitor (România) CAIE 884 Roșca, Agnesa. Aerul de taină : poezii / Agnesa Roșca. – Ch. : Hyperion, 1995. – 447 p. Pentru Centrul Academic „Eminescu”, o rază de ghenar și primăvară! Cu drag, Agnesa Roșca. 17.1.2001, Chișinău. Roșca Agnesa – poetă, eseistă, traducătoare CAIE

889 Roșca, Iuliana-Laurenţia. Mărul de aur / Iuliana-Laurenţia Roșca. – Ch. : Reclama, 2005. – 20 p. Pentru cititorii bibliotecii „Alba Iulia”, cu drag de la autoare. 27.03.05. Roșca Iuliana-Laurenţia – elevă în clasa IV, școala primară nr. 83 Bibl. „Alba Iulia” 890 Roșcovan, Dumitru. Caleidoscop geografic, ecologic, literar / Dumitru Roșcovan, Serafima Roșcovan, Isidor Doctoreanu. – Ch. : Prometeu, 2005. – 216 p. Donaţie de la Isidor Doctoreanu. 2006. Doctoreanu Isidor – președinte de onoare (pentru Occident) al Societăţii de Înfrăţire Moldova-America-România (SIMAR), președinte al Societăţii de înfrăţire Moldova-Anglia-Canada (SIMAC) Bibl. „Târgoviște”

885 Roșca, Agnesa. Greutatea limbii materne / Agnesa Roșca. – Ch. : Ruxanda, 1999. – 47 p. Pentru Bibl. „Ovidius” Chișinău. 14 septembrie. Doamnei Elena Dabija, cu plecăciune, Agnesa Roșca. 22 septembrie, 2003. Chișinău. Roșca Agnesa – poetă, eseistă, traducătoare Bibl. „Ovidius”, CAIE

891 Roșcovan, Dumitru. Vraja naturii: ecologie și geografie distractivă / Dumitru Roșcovan, I. Danilescu. – Ch. : CE USM, 2002. – 224 p. Donaţie Bibliotecii „Ovidius”, din partea redactorului Isidor Doctoreanu. 25 decembrie 2002. Doctoreanu Isidor – președinte de onoare (pentru Occident) al Societăţii de Înfrăţire Moldova-America-România (SIMAR), președinte al Societăţii de înfrăţire Moldova-Anglia-Canada (SIMAC) Bibl. „Ovidius”

886 Roșca, Agnesa. Scrieri alese / Agnesa Roșca ; prez. graf. de Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Lumina, 2004. – 252 p. Pentru Centrul Academic Mihai Eminescu, cu dragoste în amintirea zilei de 17 decembrie 2004. Agnesa Roșca. Roșca Agnesa – poetă, eseistă, traducătoare CAIE

892 Roșu, Costa. Frumoasele festivaluri : Laudă cântecului și jocului bănăţean / Costa Roșu. – [s. l.] : Libertatea, [s. a.]. – 87 p. Domnului M. Cimpoi. Costa Roșu. 13 iunie 1993. Roșu Costa – redactor (România) CAIE

887 Roșca, Angelina. Mama lor de urmași / Angelina Roșca. – Ch. : ARC, 2003. – 72 p. Dragă Ianoș! Mărturisesc că-mi pare din ce în ce mai plăcut să facem schimb de cărţi. Să continuăm tot așa! Cu mare respect – Angelina 12.02.2004. Roșca Angelina – publicistă, critic de artă Bibl. „Târgoviște” 888 Roșca, Elena. O carte deschisă a sufletului / Elena Roșca. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 131 p. Familiei Balmuș, cu mult drag de la autor, Elena Roșca 27.12.06. Roșca Elena – directorul bibliotecii „Alba Iulia” CNH 198

893 Roșu, Ion. Legendă și adevăr în biografia lui M. Eminescu. Vol. I. Originile / Ion Roșu. – București : Cartea Românescă, 1989. – 227 p. Brendei Walker, în semn de admiraţie pentru frumoasele traduceri din Eminescu, tratate cu simpatia lui. Semnătura autorului. 19.10.89. București. Roșu Ion – scriitor (România) CAIE 894 Rotaru, Teodora. Cu inima pe jar / Teodora Rotaru. – Ch. : Ruxanda, 2000. – 32 p. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, unele evenimente trăite și scrise pentru altă generaţie. 31.05.2005. Rotaru Teodora – medic Bibl. „Onisifor Ghibu” 199


895 Rousseau, Jean-Jacques. Les rêveries du promeneur solitaire = Visările unui hoinar singuratic : roman / Jean-Jacques Rousseau ; trad. de Mihai Șora. – București : Grai și suflet - Cultura Naţională, 1996. – 268 p. – (Ianus). – Ed. bilingvă franco-română. Domnului Mihai Cimpoi, cu admiraţie Mihai Șora. 8 iunie, 1997. Șora Mihai – critic literar, traducător (România) CAIE 896 Rusnac, Gheorghe. Universitatea de Stat din Moldova (1996-2006) : [în 2 vol.]. Vol. 1 / Gheorghe Rusnac. – Ch. : CEP USM, 2006. – 256 p. Cu deosebită stimă faţă de colaboratorii Bibliotecii „Maramureș”, cu încrederea în viitorul prosper al ei și în speranţa de colaborare în continuare. Ruslan Șevcenco, doctor în istorie, responsabil pentru ediţie. 08.02.07. Șevcenco Ruslan – doctor în istorie Bibl. „Maramureș” 897 Rusnac, Vladimir. Patimile vieţii : versuri / Vladimir Rusnac. – Ch. : Cartea Moldovei, 2000. – 279 p. Pentru Centrul Academic „Eminescu”. Cu dragoste, Vladimir Rusnac. 17.01.2001, Chișinău. Rusnac Vladimir – scriitor CAIE 898 Rusnac, Vladimir. Scrieri alese / Vladimir Rusnac. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005. – 320 p. Pentru Bibl. Municipală „Hasdeu”. Cu drag, Vladimir Rusnac. În ziua trăirii spiritului Eminescu. 15 iunie 2005. Rusnac Vladimir – scriitor Sediul Central 899 Rusnac, Vladimir. Sfintele rădăcini : versuri / Vladimir Rusnac ; postf. de Tudor Palladi. – Ch. : Cartea Moldovei, 1997. – 344 p. Pentru Centrul Academic „Eminescu”, bucurându-l mereu pe Eminescu... Vladimir Rusnac. 17.01.2001, Chișinău. Rusnac Vladimir – scriitor CAIE 900 Russo, Alecu. Opere / Alecu Russo ; ed. îngrijită de Efim Levit. – Ch. : Lit. artistică, 1989. – 439 p.

200

Liderului criticilor literari moldoveni de astăzi, lui Mihai Cimpoi – îi ofer cu stimă și consideraţie această carte, una din primele apărute la noi cu caractere latine! Efim Levit. 6 februarie 1990. Levit Efim (1921-2001) – istoric literar CAIE 901 Russo, Marieta. Jocul gândului : versuri / Marieta Russo. – Ch. : Pontos, 2006. – 96 p. Библиотеке 18 с благодарностью. Автор. Russo Marieta – scriitoare Bibl. Codru adulţi 902 Rusu, Grigore. Din coturnii timpului / Grigore Rusu. – Ch. : [s. n.], 2000 (Tipografia Centrală). – 114 p. Pentru cititorii bibliotecii „Târgu-Mureș” cu drag, respect și urări de bine 12.12.03. Autorul Grigore Rusu. Rusu Grigore – maestru în artă, publicist, prozator Bibl. „Târgu-Mureș” 903 Rusu, Grigore. Petru Baracci: Teatrul – dragostea mea / Grigore Rusu. – Ch. : F.E.P. Tiporgafia Centrală, 2004. – 192 p. Domnului Ianoș Ţurcanu, cu urări de bine. Autorul Rusu. 23.06.2004. Rusu Grigore – maestru în artă, publicist, prozator Bibl. „Târgoviște” 904 Rusu, Ileana. Regele surd : [versuri] / Ileana Rusu. – Ch. : Grafema Libris, 2005. – 48 p. Cu cele mai sincere priviri de la o fiică de un pretins rege, dnei Lidia Culicovschi. Cu drag, Ileana. Rusu Ileana – jurnalistă, poetă Sediul Central 905 Rusu, Mihai. Un Eminescu al meu : abordare problematizată a poeziei eminesciene în procesul instructiv-educativ preuniversitar / Mihai Rusu. – Ch. : Pontos, 2000. – 294 p. Cu și prin Eminescu spre noi înșine. Cu înţelegere și dragoste pentru Centrul Academic Internaţional Eminescu din Chișinău. 2002. M. Neagu. Neagu Manole – scriitor, redactor al editurii „Pontos” CAIE

201


906 Rusu, Nicolae. Hai la mere! : povestiri, schiţe, miniaturi și alte ...mere sau m. r. adică m(omente) r(idicole) din viaţa noastră / Nicolae Rusu. – Ch. : Prometeu, 2005. – 154 p. Distinsei Doamne Lidia Kulikovski aceste me…re… crescute în livada din sufletul autorului. Februarie, 2006. Chișinău. Rusu Nicolae – scriitor, președintele Fondului Literar al scriitorilor din Moldova Sediul Central 907 Rusu, Nicolae. Marginea lumii : roman / Nicolae Rusu. – Timișoara : Augusta, 2001. – 168 p. Cititorilor de la Bibl. „Ștefan cel Mare”, toată simpatia și dragostea autorului, 25.05.05. Cititorilor Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, urările de bine și de mari succese ale autorului. Rusu Nicolae, 25 aprilie 2001, Chișinău. Rusu Nicolae – scriitor, președintele Fondului Literar al scriitorilor din Moldova Bibl. „Ștefan cel Mare”, Sediul Central 908 Rusu, Nicolae. Ploaia de aur : nuvele / Nicolae Rusu. – Ch. : Ruxanda, 1997. – 223 p. Doamnei Elena Dabija – sol fertil pentru ploi de aur, cu toată dragostea lui Nicolae Rusu. 26 februarie, 1998. Cititorilor de la Bibl. „Ovidius”. Lecturi fructuoase. De la autor, Nicolae Rusu. 11 februarie 1998. Rusu Nicolae – scriitor, președintele Fondului Literar al scriitorilor din Moldova CAIE, Bibl. „Ovidius” 909 Rusu, Nicolae. Treacă alţii puntea : povestiri / Nicolae Rusu. – Ch. : Civitas, 2000. – 223 p. Pentru cititorii bibliotecii Codru copii, toată dragostea și urările de bine ale autorului. 16 mai 2006. Cititorilor Bibliotecii „Ovidius”, urările de bine ale autorului și speranţa unor relaţii de prietenie, nu de o clipă ci de ani. Rusu Nicolae. 26 februarie 2003. Russu Nicolae – scriitor, președintele Fondului Literar al scriitorilor din Moldova Bibl. Codru copii, Bibl. „Ovidius” 910 Sadoveanu, Mihail. Venea o moară pe Siret. Cazul Eugeniţei Costea : romane / Mihail Sadoveanu. – București : Eminescu, 1990. – 394 p. Cu prietenie, Camelia Mariu, cl. a XI-a, satul Mogoșești – Iași, judeţul Iași. Volumul a fost înmânat familiei Cimpoi cel mai probabil la „Podul de flori”, 1990. Mariu Camelia – satul Mogoșești, eleva clasei a XI-a (România) CAIE 202

911 Sadovnicov, Ștefan. I’m the town’s fool = Я городской сумасшедший : painting = живопись / Ștefan Sadovnicov. – Москва : Геопам, 1991. – 12 с. – Ed. bilingvă anglo-rusă. Библиотеке искусств на добрую память от автора. 1994 г. Подпись. Sadovnicov Ștefan – pictor Bibl. de Arte 912 Sala, Marius. Limbile Lumii : mică encicl. / Marius Sala, Ioana Vintilă. – Ch. : Știinţa, 1994. – 373 p. Bibliotecii „Ovidius”. Vă urez multă bucurie, succese și noroc și să fiţi mereu gazda unor activităţi de anvergură în ciuda tuturor adversarilor!!! Rusanovschi Dorina – redactor al editurii „Știinţa” Bibl. „Ovidius” 913 Sali, Nicolae. Emergenţa societăţii civile : Romii în Republica Moldova: între toleranţă și prejudecăţi / Nicolae Sali, Ion Duminică. – Ch. : Monograf, 2006. – 136 p. Pentru Bibl. Publică „Onisifor Ghibu” de la autori. 11.09.2006. Sali Nicolae – romolog, Institutul de Cercetări Interetnice al AȘM Duminică Ion – romolog, Institutul de Cercetări Interetnice al AȘM Bibl. „Onisifor Ghibu” 914 Sambriș, Nelly. Indiferenţă la păcat / Nelly Sambriș. – Ch. : Ruxanda, 2000. – 48 p. Pentru cititorii bibliotecii „Maramureș” multă perseverenţă și dragoste de carte. Nelly Sambriș. 3 aprilie, 2003. Pentru Bibl. „Ovidius”, cu dragoste și urări de bine! Sambris Nelly. 12 noiembrie, 2002. Sambriș Nelly – poetă Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Ovidius” 915 Samoil, Nelly. Structuri metaforice în lirica lui Grigore Vieru / Nelly Samoil ; red. șt. : Elena Tau. – Ch. : [s. n.], 2002. – 158 p. Pentru Grigore Vieru. Cu plecăciune și dor, N. Samoil. 11.09.2002. Pentru Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” N. Samoil, 22 octombrie 2002. Samoil Nelly – critic literar CAIE, Sediul Central 916 Sandu, Nicolae. Carul de luptă al lui Ulysse / Nicolae Sandu. – Focșani : Editura-V, 1997. – 64 p. 203


Dlui academician Mihai Cimpoi, distinsului cărturar, autorul inegalabilei „Istorii a literaturii române din Basarabia”, omagiu, Nicolae Sandu. 7 noiembrie 1997, Focșani. Sandu Nicolae – scriitor (România) CAIE

922 Sclifos, Valeriu. 1200 de frazeologisme ale limbii române : dicţ. / Valeriu Sclifos. – Ch. : Atelier, 2005. – 88 p. Acest dicţionar sper să le fie de folos cititorilor Bibliotecii. Lectură plăcută! 01.2006. Sclifos Valeriu – cercetător superior la Institutul de Filologie al AȘM Bibl. „Onisifor Ghibu”

917 Sava, Diana. În doi cu umbra / Diana Sava. – Ch. : [s. n.], 2002. – 76 p. Pentru Centrul Academic „Eminescu”. Cu multă simpatie și drag. Diana Sava. Celei mai frumoase biblioteci, din partea autoarei. Sava Diana. 06.07.2002. Sava Diana – scriitoare CAIE, Bibl. „Ovidius”

923 Scobioală, Aurel. Învăţăminte din vorbă cuminte / Aurel Scobioală ; il. de Stela Damaschin-Popa. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 32 p. Pentru Bibl. „Transilvania”. Cu drag Aurel Scobioală. Centrului „Eminescu”, cu drag A. Scobioală. Pentru Bibl. „Ovidius”, cu drag A. Scobioală. 20.04.2004. Scobioală Aurel (1941-2007) – scriitor Bibl. „Transilvania”, CAIE, Bibl. „Ovidius”

918 Sava, Nicolae. Viaţa publică / Nicolae Sava. – Piatra Neamţ : Pantheon, 1995. – 64 p. Criticului literar Mihai Cimpoi, în semn de aleasă preţuire și respect, de la un frate mai mic. Semnătura autorului. 16 mai 1986, Călărași. Sava Nicolae – publicist (România) CAIE 919 Săraru, Dinu. Niște ţărani : roman / Dinu Săraru. – Ed. a 5-a, revăz. și adăugită. – București : Ed. ARS, 1991. – 304 p. Scriitorului Mihai Cimpoi. Cu speranţă. Semnătura autorului. Mai, 1992. Săraru Dinu – scriitor (România) CAIE 920 Sân-Petru, Paul. La limita șansei : proză scurtă / Paul Sân-Petru. – București : Cartea Românească, 2004. – 248 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu”, cu dragoste, autorul. 05.04.2006. Sân-Petru Paul – scriitor (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 921 Scarlat, Angela. Dincolo de negativ = Au-delà du négatif : versuri / Angela Scarlat ; trad. de V. Stancu ; pref. de Ioan Holban. – Bacău : Plumb, 1995. – 90 p. – Ed. bilingvă româno-franceză. Scriitorului Mihai Cimpoi, gânduri bune de la o moldoveancă din Bacău, la început de an. Cu aleasă consideraţie și speranţa că lectura versurilor mele vă va face plăcere. Angela Scarlat. Februarie, 1996, Bacău. Scarlat Angela – scriitoare (România) CAIE

204

924 Scorpan, Gr. Elemente eminesciene în poezia lui A. Vlahuţă / Gr. Scorpan. – Iași : Tipogr. „Albina Românească”, 1937. – 210 p. 26/IV-2001. Astra, Criuleni. Societatea Culturală „Astra”, Criuleni CAIE 925 Scutaru Milaș, Rodica. Fulguiri de seară / Rodica Scutaru Milaș. – ClujNapoca : Mesagerul, 1996. – 64 p. Pentru Bibl. Publică „Alba-Iulia”, Chișinău. Cu dragoste, un mesaj de prietenie. 27.03.2003, Cluj-Napoca. Rodica Scutaru M. Scutaru Milaș Rodica – poetă, Cluj-Napoca (România) Bibl. „Alba Iulia” 926 Severin, Constantin. Zid și neutrino : Wall and neutrino / Constantin Severin. – Pitești : Ed. Vlasie, 1994. – 55 p. – Ed. bilingvă româno-engleză. Domnului Mihai Cimpoi, acest poem născut dintr-un vers al Poetului Naţional, în semn de preţuire. Semnătura autorului. 15 ianuarie 1995, Suceava. Severin Constantin – scriitor (România) CAIE 927 Shakespeare, W. Sonete / W. Shakespeare, V. Voiculescu ; ed. îngrijită de Radu Cârneci ; il. de Dragon Morărescu. – București : Orion, 1996. – 397 p. : il. – (Mari poeţi ai iubirii). Această primă întâlnire între cei doi MARI poeţi – prietenie și preţuire, confrăţească – scriitorului Mihai Cimpoi (și celor dragi inimii sale!), și prin cartea de faţă, semn al

205


trecerii și „netrecerii” noastre prin această vale a cerului!... Radu Cârneci, îngrijitorul ediţiei. Buc., ianuarie 2002. Cârneci Radu – poet, traducător (România) CAIE 928 Silitră, Dumitru D. Dinastia clipei : versuri / Dumitru D. Silitră. – ClujNapoca : Dacia, 2005. – 101 p. Cu drag și dor de voi. Târnăveni 2006, Dumitru D. Silitră. Silitră Dumitru D. – poet (România) Bibl. „Târgu-Mureș” 929 Silvestru, Aurelian. Dincolo de imposibil : aforisme / Aurelian Silvestru. – Ch. : Prut Internaţional, 2001. – 103 p. Bibliotecii „Târgu-Mureș” din Chișinău 2006, octombrie. Aurelian Silvestru. Silvestru Aurelian – prozator, poet, publicist, psiholog, directorul Liceului „Prometeu”, Chișinău Bibl. „Târgu-Mureș” 930 Silvestru, Aurelian. Templul bunătăţii : legende și parabole / Aurelian Silvestru ; il. de Violeta Dabija și Stela Damaschin-Popa. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 32 p. : il. Urări de bine și succes pentru toţi cei care fac lumină prin carte. Aurelian Silvestru. Pentru Bibl. „Ovidius”. Aureliu Silvestru. 13.04.2005. Pentru Bibl. Publică „Transilvania” din partea autorului, 2005. Silvestru Aurelian – prozator, poet, publicist, psiholog, directorul Liceului „Prometeu”, Chișinău CAIE, Bibl. „Ovidius”, Bibl. „Transilvania” 931 Silvestru, Aurelian. Victoria speranţei : culeg. de cântece / Aurelian Silvestru. – Ch. : Prut Internaţional, 2003. – 116 p. Bibliotecii „Târgu-Mureș” din Chișinău 2006, octombrie. Aurelian Silvestru. Silvestru Aurelian – prozator, poet, publicist, psiholog, directorul Liceului „Prometeu”, Chișinău Bibl. „Târgu-Mureș” 932 Simion, Eugen. Proza lui Eminescu / Eugen Simion. – București : Ed. pentru Literatură, 1964. – 314 p. Pentru Centrul Academic Internaţional Eminescu, o urare de bine, frumos și adevăr. Și urare de trai în eternitate, cu Eminescu – poetul. Semnătura. 25 iunie 2001. Simion Eugen – critic și istoric literar, academician, fost președinte al Academiei Române (București, România) CAIE 206

933 Simionescu, Mircea Horia. Banchetul : povestiri / Mircea Horia Simionescu. – București : Eminescu, 1982. – 314 p. Distinsului confrate, Mihail Cimpoi, această carte de farse și încercări (mereu încercăm să fim adevăraţi și buni!), cu cele mai calde sentimente fraterne, Mircea Horia Simionescu. Nov.1985, București. Simionescu Mircea Horia – scriitor (România) CAIE 934 Simionescu, Mircea Horia. Redingota : roman / Mircea Horia Simionescu. – București : Cartea Românească, 1984. – 264 p. Prietenului, până ieri neștiut, atât de apropiat-dintr-odată-inimii mele Mihail Cimpoi, acest roman-parafrază, în fond drama unui european învins / învingător într-un război urât de întreaga umanitate, împreună cu sentimentele mele cele mai alese, Mircea Horia Simionescu. Noiembrie, 1985. Simionescu Mircea Horia – scriitor (România) CAIE 935 Simirad, Constantin. Arca lui Noe / Constantin Simirad. – Iași : Polirom, 2003. – 262 p. Bibliotecii „O. Ghibu” – implicit cititorilor de azi și de mâine – în numele Primarului de Iași. 19.V.2004. Simirad Constantin – scriitor, fost primar de Iași (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 936 Simirad, Constantin. Simfonia vieţii : antol. de proză scurtă / Constantin Simirad. – Iași : Ed. Trinitas, 2003. – 447 p. Bibliotecii Publice „O. Ghibu” cu un mesaj de înaltă simţire românească, de la Primarul de Iași. 19.V.2004. În numele Excelenţei Sale, Ambasadorului României în Cuba, ex-primarului de IAȘI, scriitorului și nașului Constantin Simirad – de la Ion Hadârcă pentru cititorii Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu! iulie 2006. Simirad Constantin – scriitor, fost primar de Iași (România) Hadârcă Ion – poet, publicist, traducător Bibl. „Onisifor Ghibu”, Sediul Central 937 Sîrbu, Valeriu. Destin de împrumut : roman / Valeriu Sîrbu. – [S. l.] : Viitorul Românesc, 1995. – 218 p. Domnului Mihai Cimpoi, o carte despre disperare și speranţă, cu admiraţia lui Val. Sîrbu. Februarie, 1996, București. Sîrbu Valeriu – scriitor (România) CAIE 207


938 Slutu, Nina. Niciodată și Totdeauna : versuri lirice / Nina Slutu. – Ch. : Museum, 2000. – 70 p. Pentru cititorii de la Bibl. „Alba Iulia”. Unde, în care alt mod ne-am mai putea da întâlnire? Aici, în paginile acestei cărţi, e o parte a sufletului meu. Sper să rezoneze și sufletul vostru, la lectura ei. Cu drag, Nina Slutu 24. 03. 2003. Slutu Nina – scriitoare, publicistă Bibl. „Alba Iulia” 939 Slutu, Nina. Timp abrupt : versuri lirice / Nina Slutu. – Ch. : Museum, 2000. – 166 p. Cititorule! De-ai deschis această carte, mi-ai deschis și inima. Cu drag, Nina Slutu. 24. 03. 2003. Slutu Nina – scriitoare, publicistă Bibl. „Alba Iulia” 940 Sofronovici, Ștefan. Noi nu avem pământ de dat / Ștefan Sofronovici. – Ch. : Bons Offices, 2001. – 96 p. Cu drag de Alba Iulia, leagănul Unirii. 24.12.2001. (2 ex. ) Sofronovici Ștefan – profesor, poet Bibl. „Alba Iulia” 941 Sofronovici, Ștefan. Noi nu avem pământ de dat : [culeg. de versuri] / Ștefan Sofronovici. – Ch. : Bons-Offices, 2003. – 96 p. Cu stimă pentru lucrătorii și cititorii Bibliotecii „Onisifor Ghibu”. 23.12.2005. Cu stimă și urări de bine pentru iubitorii de cărţi, inclusiv cei de la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chișinău. Semnătura autorului. 07.07.03. Sofronovici Ștefan – profesor, poet Bibl. „Onisifor Ghibu”, Sediul Central 942 Solovei, Rodica. Activitatea Guvernământului Transnistriei în domeniul social-economic și cultural (19 august 1941 – 29 ianuarie 1944) / Rodica Solovei. – Iași : Casa Editorială Demiurg, 2004. – 182 p. Inimosului colectiv al bibliotecii „Onisifor Ghibu” pentru contribuţia apreciabilă adusă promovării valorilor naţionale românești. 21.V.2004. Solovei Rodica – istoric Bibl. „Onisifor Ghibu” 943 Spânu, Constantin. Eudochia Zavtur: Grafică. Pictură / Constantin Spânu. – Ch. : Cartea Moldovei, 1998. – 47 p. : il. 1. X. 98. E. Zavtur. Zavtur Eudochia – pictoriţă Bibl. „Alba Iulia” 208

944 Spânu, Constantin. Gheorghe Munteanu : monografie-album / Constantin Spânu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2004. – 248 p. : il. Mult Stimate Domnule Academician, Mihai Cimpoi – Cu sinceritate și plăcere vă ofer monografia editată cu prilejul jubileului și al expoziţiei personale. Multe urări de bine și prosperitate în viaţa personală și în activitatea creatoare. Cu profund respect, Gheorghe Munteanu. Munteanu Gheorghe – pictor, profesor de arte plastice CAIE 945 Spinei, Vasile. Nu-mă-uita = Forget-me-not / Vasile Spinei. – Ch. : [s. n.], 2000 (Tipografia Centrală). – 174 p. – Ed. bilingvă româno-engleză. Cititorilor Bibliotecii „Ovidius”. Puterea valurilor, șoapta crengilor, dorul viselor. Spinei Vasile – scriitor, jurnalist, ex-parlamentar Bibl. „Ovidius” 946 Spinei, Vasile. Poeme în alb-negru = Poems in Black and White / Vasile Spinei, Vasile Botnaru. – Ch. : [s. n.], 2003 (Tipografia Centrală). – 172 p. – Ed. bilingvă româno-engleză. Pentru Bibl. „Transilvania”, din partea autorului. 03.03.2003. Pentru Ianoș Ţurcanu, poet al copiilor, prieten al maturilor, exemplu de neastâmpăr creator 20.03.03. Spinei Vasile – scriitor, jurnalist, ex-parlamentar Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Târgoviște” 947 Spinei, Vasile. Vadul cu siguranţele arse / Vasile Spinei. – Ch. : [s. n.], 2000 (Tipografia Centrală). – 175 p. Cititorilor Bibliotecii „Ovidius” zbor înalt pe poteca aspiraţiilor. Spinei Vasile – scriitor, jurnalist, ex-parlamentar Bibl. Ovidius 948 Stadnic, Natalia. Mentalitatea deţinuţilor din penitenciarele basarabene (1812-1918) / Natalia Stadnic. – Ch. : Reclama, 2006. – 120 p. : il. Donaţie bibliotecii „Transilvania” din partea autoarei. 2006. Stadnic Natalia – istoric Bibl. „Transilvania” 949 Stahl, Paul H. Oameni și case din valea Moldovei / Paul H. Stahl, Paul Petrescu. – București : Paideia, 2004. – 283 p. Donaţie din partea autorilor pentru Bibl. Centrului de Hasdeulogie – Chișinău. Paul Petrescu și Paul Stahl, membri de onoare ai Academiei Române. 6 dec. 2004. 209


Petrescu Paul – sociolog, etnolog, membru de onoare al Academiei Române Stahl Paul H. – sociolog, etnolog, membru de onoare al Academiei Române CNH 950 Stamati, Constantin. Scrieri / Constantin Stamati ; text îngrijit, st. introd., note , coment., bibliogr. și glosar de Vasile Ciocanu. – Ch. : Știinţa, 1993. – 521 p. – (Moștenire). Domnului Mihai Cimpoi, cu mulţumiri pentru sugestiile făcute în procesul discutării acestei ediţii. 6.VII.1993. Ciocanu Vasile (1942-2003) – istoric literar, doctor în filologie CAIE 951 Stan, Mihai. Clone : este aceasta o carte SF? / Mihai Stan. – Târgoviște : Bibliotheca, 2003. – 255 p. Domniei sale, Domnului Ianoș Ţurcanu cu stimă și prietenie în gândul unor trasee comune acest exerciţiu ludico-poridic. Chișinău 26.02.2004. Stan Mihai – prozator, publicist, editor (România) Bibl. „Târgoviște” 952 Stănescu, Emil. Strada Edgar Quinet și eu sau Între Litere și Arhitectură : pagini de jurnal / Emil Stănescu. – Târgoviște : Bibliotheca, 2005. – 351 p. Bibliotecii „Târgoviște” din Chișinău acest Jurnal de Frumuseţe cu cele mai calde sentimente ale lui Emil Stănescu. 27.10.2005. Târgoviște Stănescu Emil – poet (România) Bibl. „Târgoviște” 953 Stănescu, Nichita. Această ţară de vis / Nichita Stănescu ; culeg. și pref. de C. Manolache. – Ploiești : Libertas, 2003. – 72 p. Donaţie. Mihai Cimpoi, 2003. Cimpoi Mihai – critic, istoric literar Bibl. „Transilvania” 954 Stănescu, Nichita. Poezii / Nichita Stănescu ; antol., tab. cron., pref. și coment. de Ștefania Mincu. – București : Albatros, 1987. – 205 p . – (Lyceum ; Texte comentate). Scriitorului Mihai Cimpoi, semnul de preţuire și admiraţie al Ștefaniei Mincu întru Nichita Stănescu. 31 martie, 1993. Mincu Ștefania – critic literar (București, România) CAIE

210

955 Stănescu, Nichita. 11 elegii (Cina cea de taină) : (1966) = 11 элегий (Тайная вечеря) : (1966) / Nichita Stănescu ; trad. în lb. rusă de Miroslava Metleaeva. – Ch. : Mesagerul, 2003. – 80 p. – Ed. bilingvă româno-rusă. Cu preţuire și sincere urări de prosperitate și fericire - Doamnei Lidia Kulikovski. Valeriu Matei, 24 aprilie 2003. Matei Valeriu – poet, politician Sediul Central 956 Stoica, Ion. Maree pe lună : versuri / Ion Stoica. – București : Grai și SufletCultura Naţională, 2000. – 123 p. – (Col. „Hyperion”). Pentru cititorii Bibliotecii Municipale din Chișinău, cu respect pentru dragostea lor faţă de cărţi. Stoica Ion, 17 octombrie 2005. Stoica Ion – doctor, profesor universitar, bibliolog, directorul Bibliotecii Centrale Universitare București (România) Sediul Central 957 Stoica, Ion. Puterea cărţii / Ion Stoica. – Constanţa : Ex Ponto, 2005. – 233 p. Doamnei Lidia Kulikovski cu cinstire pentru meritele omului și cu preţuirea pentru marea bibliotecă românească pe care o conduce. 16-03-2006, semnătura. Stoica Ion – doctor, profesor universitar, bibliolog, directorul Bibliotecii Centrale Universitare București (România) Sediul Central 958 Stoica, Ion. Structuri și relaţii informaţionale în dezvoltarea învăţământului și a cercetării românești. O încercare de sinteză / Ion Stoica. – București : Ed. Alternative, 1997. – 144 p. Cu urări de bine pentru bibliotecarii de la Biblioteca Municipală din Chișinău. 11.10.2005. Stoica Ion – doctor profesor universitar, bibliolog, directorul Bibliotecii Centrale Universitare București (România) Sediul Central 959 Stoica, Valentina. Este acuzată doamna profesoară : drame și comedii / Valentina Stoica. – Ch. : Ed. S.A. Reclama, 1998. – 193 p. Cu drag și urări de succes. V. Stoica. 01.10.98. Donaţie Bibliotecii de Arte : cu drag și urări de succes. V. Stoica. 01.10.98. Domnului Mihai Cimpoi, cu cele mai alese sentimente. V. Stoica. 14.09.1998. Stoica Valentina – scriitoare, ziaristă Bibl. de Arte, CAIE 211


960 Stoica, Valentina. Jurnalul unei actriţe : [roman] / Valentina Stoica. – Ch. : Pontos, 2005. – 168 p. Cu multă dragoste și consideraţiune pentru colaboratoarele Bibliotecii Publice „Transilvania” V. Stoica, 1 decembrie 2005. Cu multă dragoste și simpatie, sincere urări de prosperare pentru colaboratoarele Bibliotecii de Arte, acest sfânt locaș pentru perfecţionarea umană. V. Stoica. 30. V. 06. Cu dragoste și consideraţie pentru colaboratoarele bibliotecii „Târgu-Mureș” 1 decembrie 2005. Valentina Stoica. Stoica Valentina – scriitoare, ziaristă BP „Transilvania”, Bibl. de Arte, Bibl. „Târgu-Mureș” 961 Stoica, Valentina. Romantici și vagabonzi : piese într-un act / Valentina Stoica. – Ch. : Pontos, 2001. – 214 p. : fotogr. Un omagiu prestigiosului lăcaș, care promovează cu devotament spiritualitatea românescă – Bibl. „Transilvania”, V. Stoica, 10.02.2002. Stoica Valentina – scriitoare, ziaristă Bibl. „Transilvania” 962 Stoica, Valentina. Steaua făuririi : [roman] / Valentina Stoica. – Ch. : Reclama, 2003. – 152 p. Centrului Academic „M. Eminescu”, cu multă dragoste, veneraţie și urări de prosperare. V. Stoica,13.10.2003. Colaboratorilor Bibliotecii „B.P. Hasdeu” cu dragoste și veneraţie. Valentina Stoica, 12 octonbrie 2003. Stoica Valentina – scriitoare, ziaristă CAIE, Sediul Central 963 Stratan, Ion. Zăpadă noaptea / Ion Stratan. – Ploiești : Prefectura judeţului Prahova, 2000. – 104 p. : il. Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău, cu dragoste. Octavian Onea, 15 septembrie 2002. Onea Octavian – istoric, scriitor, publicist (România) Sediul Central 964 Strâmbeanu, Andrei. Contrapunct / Andrei Strâmbeanu. – Ch. : Litera, 2003. – 488 p. Pentru cititorii minunatei Biblioteci românești „Onisifor Ghibu”, cu dragoste și respect. Autorul. 27.05.2005. Strâmbeanu Andrei – prozator, dramaturg, eseist Bibl. „Onisifor Ghibu” 212

965 Strâmbeanu, Andrei. Oltea : dramă în două acte / Andrei Strâmbeanu. – Ch. : Baștina-Radog, 2004. – 96 p. Pentru nobila Bibliotecă românească „Onisifor Ghibu” din Chișinău, cu toată dragostea și respectul. 27.05.2005. Strâmbeanu Andrei – prozator, dramaturg, eseist Bibl. „Onisifor Ghibu” 966 Suceveanu, Arcadie. Cheiţe pentru vise / Arcadie Suceveanu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 252 p. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” – adevărat centru de cultură naţională – aceste „cheiţe” de la ușa copilăriei. 04.05.2006. Suceveanu Arcadie – poet, eseist Bibl. „Onisifor Ghibu” 967 Suceveanu, Arcadie. Emisferele de Magdeburg : eseuri, portr. lit., cronici, art. / Arcadie Suceveanu. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 320 p. Pentru cititorii Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, îndemnându-i să nu uite de cartea de hârtie, rivalizată la ora actuală de cartea de sticlă. 04.05.2006. Suceveanu Arcadie – poet, eseist Bibl. „Onisifor Ghibu” 968 Suceveanu, Arcadie. Știu ca la școală / Arcadie Suceveanu ; il. de Stela Damaschin. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 32 p. : il. Cititorilor Bibliotecii „Transilvania”, dorindu-le multe succese și să nu uite niciodată care și unde ne este Rădăcina. A. Suceveanu, 17 aprilie 2002. Pentru cititorii bibliotecii „Maramureș” din Chișinău – acest fragment de copilărie. 19 aprilie 2002. Suceveanu Arcadie – poet, eseist Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Maramureș” 969 Surugiu-Negrei, Dorina. Octavian Goga și fenomenul literar basarabean / Dorina Surugiu-Negrei ; Acad. de Șt. a Moldovei, Inst. de Lit. și Folclor. – Ch. : Prut Internaţional, 2003. – 112 p. Donaţie Ion Negrei, 29.08.2003. Negrei Ion – istoric, redactor-șef al revistei „Cugetul”, soţul Dorinei SurugiuNegrei (1959-2002) Bibl. „Transilvania” 970 Șandru, Ilie. Basarabia iarăși și iarăși ... : publicistică 1990-2002 / Ilie Șandru. – București : Ed. A.P.P., 2003. – 144 p. 213


Pentru cititorii Bibliotecii „Transilvania” cu urări de bine ale autorului, 2003. Bibliotecii „Ovidius” din Chișinău și cititorilor săi. Șandru Ilie. 13 octombrie, 2003. Șandru Ilie – scriitor (România) BP „Transilvania”, Bibl. „Ovidius” 971 Șandru, Ilie. Binecuvântată a fost clipa… : roman / Ilie Șandru. – București : Eurocarpatica Sfântu-Gheorghe, 2002. – 222 p. Cititorilor Bibliotecii Municipale Chișinău „B.P. Hasdeu”, din partea autorului. I. Șandru. Chișinău, 16 oct., 2002. Pentru Bibl. „Transilvania” din Chișinău, din partea autorului I. Șandru, Chișinău, 16 oct. 2002 . Pentru cititorii bibliotecii “Maramureș” din Chișinău, la împlinirea unui an de existenţă. I. Șandru. Chișinău, 15 octombrie 2002. Șandru Ilie – scriitor (România) CID „Chișinău”, Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Maramureș” 972 Șandru, Ilie. Oameni și locuri din Călimani / Ilie Șandru. – Târgu-Mureș : Petru Maior, 2000. – 151 p. Cititorilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, din partea autorului. I. Șandru. Chișinău, 16 oct., 2002. Șandru Ilie – scriitor (România) CID „Chișinău” 973 Șandru, Ilie. Un nume pentru istorie – patriarhul Elie Miron Cristea / Ilie Șandru, Valentin Borda ; au colaborat : Dorel Mare, Ioan Lăcătușu. – TârguMureș : Casa de editură Petru Maior, 1998. – 293 p. : foto. Pentru cititorii Bibliotecii Municpale Chișinău „B.P. Hasdeu” din Chișinău, din partea autorului și în memoria celui ctitor Patriarh al României Mari. I. Șandru. Chișinău, 16 oct., 2002. Șandru Ilie – scriitor (România) CID „Chișinău” 974 Șerbănescu, Mihail. Constanţa, peisaje pontice. Pontus Euxinus Randcapes / Mihail Șerbănescu. – Constanţa : Romart Design, 1996. – 158 p. Bibliotecii „Ovidius” din Chișinău, din partea Bibliotecii Judeţene Constanţa. 14.05.1999. Șerbănescu Mihail – publicist (Constanţa, România) Bibl. Ovidius

214

975 Șișcan, Constantin. Frunzele calde ale palmelor tale : versuri / Constantin Șișkan. – Ch. : Pontos, 2003. – 96 p. Pentru Bibl. Hasdeu cu cele mai alese sentimente. Constantin Șișcan. 7 iulie 2005. Șișcan Constantin – scriitor, doctor în studiul artelor Sediul Central 976 Șlapac, Mariana. Cetatea Albă : st. de arhitectură militară medievală / Mariana Șlapac. – Ch. : ARC, 1998. – 210 p. Centrului Naţional de Hasdeulogie, de la Mariana Șlapac. Semnătura 15.II.99. Șlapac Mariana – istoric, doctor habilitat, vicepreședinte al AȘM CNH 977 Șoimaru, Vasile. Cornova / Vasile Șoimaru. – Ch. : Museum, 2000. – 708 p. Cu deosebită stimă și calde urări de bine pentru cititorii și colaboratorii Bibliotecii „Alba Iulia” din Chișinău. V. Șoimaru, 13 ianuarie 2004. Șoimaru Vasile – doctor în economie ASEM, publicist Bibl. „Alba Iulia” 978 Șpac, Ion. Profesionalism, vocaţie, devotament : (Academicianul Haralampie Corbu la 70 de ani) : biobibliogr. / AȘM ; Bibl. Șt. Centrală ; autor-alcăt. Ion Șpac. – Ch. : Centrul de editare și tipar al Institutului de Istorie al A.Ș.M., 2000. – 128 p. Cu cele mai cordiale sentimente colegelor de la Centrul de Informare și Documentare. I. Șpac. Șpac Ion – bibliograf CID „Chișinău” 979 Șpac, Ion. Revista Arhivele Basarabiei : (1929-1938) : st. documentar-informativ / Ion Șpac ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski, dr. conf. univ. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 256 p. Colegelor mele de la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” cu alese consideraţiuni. Ion Șpac. 25. XII.2006. Șpac Ion – bibliograf CID „Chișinău” 980 Ștefan, Alexandru. Pe urmele lui Zalmoxe : Carpatia / Alexandru Ștefan. – Ch. : Museum, 2006. – 124 p. Din partea autorului. Chișinău, 8.09.2006. Să mergem împreună pe calea neamului nostru. Dionisia Buburuz. „Făclia Lumii”. 18.04.2006. 215


Din partea autorului. Chișinău, 08.09.2006. Semnătura. Ștefan Alexandru – scriitor Buburuz Dionisia – specialist în ecologie Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Ovidius”, Bibl. de Arte 981 Ștefan, Trofim. Exilul din noi / Trofim Ștefan ; pref. de Anatol Ciocanu. – Ch. : Gunivas, 2002. – 96 p. Doamnei Elena Dabija, cu drag și respect aparte. Semnătura autorului. 12.XII.2002. Ștefan Trofim – jurnalist, poet CAIE 982 Ștefănescu, Constantin. Spaţiul Carpatic Central European rolul său iniţial și dinamica populaţiei sale / Constantin Ștefănescu. – Pitești : Ed. TIPARG, 2001. – 444 p. Donaţie Bibliotecii „O. Ghibu”, din partea prof. univ. dr. ing. N. Leonăchescu, 22 martie, 2002. Leonăchescu Nicolae – profesor universitar (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 983 Știrbu, Titus. Motanul poliglot : parodii / Titus Știrbu. – Ch. : [s. n.], 2002. – 106 p. Tuturor cititorilor de la Bibl. „Alba Iulia”: îi invit la o excursie veselă prin lirica poeţilor moldoveni, inversată într-o oglindă satirică a autorului. Cu drag, Titus Știrbu. 7.07.2005. Talentatului poet Ianoș Ţurcanu, versurile căruia inspiră cititorul de toate vîrstele. La un vers frumos și parodia e drăguţă : „Motanul nu are pentru ce să te zgârie”. Cu drag, Titus Știrbu, 18 iunie 2002. Poetului drag Iilian Filip – să scrie în continuare talentat, că „Motanul” meu stă la pândă. Cu drag, Titus Știrbu. 18 iunie 2002. Dragă Cititorule! Ia mai lasă manualul la o parte și mai trage ochiul în cartea aceasta: e o excursie prin lirica lui Titus Știrbu. 19 iunie, 2003. Cititorilor de la Bibl. de Arte, cu urări de voie bună. Titus Știrbu. 11 aprilie, 2006. Știrbu Titus – scriitor pentru copii, poet umorist, traducător Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Târgoviște”, Bibl. Ovidius, Bibl. de Arte 984 Știrbu, Titus. 1, 2, 3 Ce mai faceţi, băieţei? : carte cu poezii și desene pentru colorat / Titus Știrbu ; pict. Tatiana Varvariuc. – Ch. : Universul, 2006. – 16 p. Cititorilor de la Bibl. „Ștefan cel Mare”, să răsfoiască această carte în clipa de reculegere, 01.11.06. Știrbu Titus – scriitor pentru copii, poet umorist, traducător Bibl. „Ștefan cel Mare” 216

985 Știrbu, Titus. Unu scriem, doi – în minte : versuri vesele și nu prea / Titus Știrbu ; pict. : Valeriu Herţa. – Ch. : EuroPres, 2005. – 64 p. Cititorilor de la Bibl. „Ștefan cel Mare”, să se mai distreze în clipele libere, 01.11.06. Știrbu Titus – scriitor pentru copii, poet umorist,traducător Bibl. „Ștefan cel Mare” 986 Știrbu, Titus. Vai, ce litere ghidușe! : (Alfabetul în versuri) / Titus Știrbu. – Ch. : Universul, 2005. – 32 p. Dragi copii! Cine va învăţa o literă din această carte – să înveţe pe de rost și o poezioară din 4 rânduri. Succes! 07.11.05. Dragii mei cititori de la Bibl. „Alba Iulia”. Nenea Titus vă urează succes la învăţătură și câte mai puţine boroboaţe. Cu drag, Titus Știrbu, 7 noiembrie, 2005. Știrbu Titus – scriitor pentru copii, poet umorist,traducător Bibl. „Ștefan cel Mare”, Bibl. „Alba Iulia” 987 Știrbu, Titus. Vreau să fiu pasăre : povestiri / Titus Știrbu ; pict. Sergiu Puică. – Ch. : Universul, 2005. – 32 p. Dragi cititori de la Bibl. „Ștefan cel Mare”, nenea Titus vă urează succese frumoase la învăţătură și așteaptă invitaţia elevilor la o discuţie pe marginea vieţii lui Mihai Eminescu. Cu drag, Titus Știrbu, 07.11.05. 1. Dragii mei cititori de la Bibl. „Alba Iulia”! Știu că sunteţi băieţi și fetiţe cuminţi, dar, din când în când, mai faceţi și voi câte o boroboaţă, altfel de unde să culeg, să mă inspir ca să mai scriu o carte! Să-mi învăţaţi numai pe note bune! Cu drag, autorul, Titus Știrbu, 06 sept. 2005! 2. Dragii mei cititori de la Bibl. „Alba Iulia”! Mă bucur de voi că sunteţi activi la cititul cărţilor. Aș dori ca după ce veţi citi povestioarele din această carte despre marele Eminescu – să ne întâlnim la o discuţie. Cu drag și succes! Titus Știrbu, decembrie 2005! Știrbu Titus – scriitor pentru copii, poet umorist,traducător Bibl. „Ștefan cel Mare”, Bibl. „Alba Iulia” 988 Știrbu, Titus. Zece povești și doar una cu minciuni / Titus Știrbu. – Ch. : Universul, 2004. – 64 p. Dragă cititorule, de la Bibl. „Ștefan cel Mare”. Dacă n-ai spus nici o minciună până azi, nici nu face să citești această carte… 01.02.05. Mulţumește tuturor lucrătorilor bibliotecii „Alba Iulia” pentru minunatele serate consacrate scriitorilor moldoveni, inclusiv acestui autor. Să-mi fiţi sănătoase și să ne mai întâlnim la altă lansare de carte nou-nouţă. Titus Știrbu. Mulţi ani! 7. 07. 05. Se adresează tuturor cititorilor cu rugămintea de a citi multe cărţi - cartea e oglinda

217


vieţii; cartea-i călătoare stea, până la albul bătrâneţii. Fiţi prieten bun cu ea. Titus Știrbu, 07. 07 2005! Știrbu Titus – scriitor pentru copii, poet umorist, traducător Bibl. „Ștefan cel Mare”, Bibl. „Alba Iulia” 989 Tamaș, Cristina. Străinul de pe plajă / Cristina Tamaș. – Ed. a 2-a. – Constanţa : Ed. Muntenia, 1997. – 128 p. Dlui Mihai Cimpoi, cu prietenia autoarei și cele mai sincere urări de sănătate, fericire, prosperitate în Anul Nou, alături de cei dragi. La mulţi ani! Cristina Tamaș. 23 decembrie, 1997. Constanţa. Tamaș Cristina – scriitoare (România) CAIE 990 Tamazlâcaru, Elena. Cetatea frunzei : versuri lirice / Elena Tamazlâcaru. – București : Crater, 1999. – 63 p. O cetate a Dragostei în toată splendoarea și amploarea Dumnezeiescului cuvânt – Dragoste - bibliotecii Alba Iulia, cu nume de legendă, cu nume întregit de Ţară în ani când este diriguită de dna director Elena Roșca, pentru tot ce face cu inima-i de superbă româncuţă, dar și pentru meritul personal de a avea arborat pe murii bibliotecii un adevărat Tricolor Românesc, ce rimează fericit cu altele doua – cel de la Ambasada României și cel de la Consulat, sfinţind Cerul Basarabiei și apropiind Clipa sacră a Unirii - Întregirii Definitive a Ţării. Cu drag, E. Tamăzlîcaru, 3 aprilie 2003. ora 16. 16. Tamazlâcaru Elena – ziaristă, poetă Bibl. „Alba Iulia” 991 Tanco, Teodor. Basarabia, numele tău e Maria! : însemnări de peste Prut / Teodor Tanco. – Cluj : Virtus Romana Rediviva, 1992. – 90 p. Acad. Mihai Cimpoi, critic și enciclopedist eminescian, cu gratitudine pentru prefaţă la această carte, dar și Uniunii Scriitorilor mulţumiri pentru cinstea decernării „Premiului literar” afecţiunea lui Teodor Tanco. 21 octombrie, 1992. Chișinău. Tanco Teodor – scriitor (România) CAIE 992 Tanco, Teodor. Basarabia, numele tău e Maria! : însemnări de peste Prut / Teodor Tanco ; cuvânt-înainte de Mihai Cimpoi. – Ed. a 2-a, adăugită. – ClujNapoca : Virtuis Romana Rediviva, 1994. – 204 p. Prefaţatorului acestei cărţi, domnului Mihai Cimpoi, membru al Academiei Române; omagiul și gratitudinea autorului. Semnătura. 29 august, 1994. Chișinău-Vadul lui Vodă. Tanco Teodor – scriitor (România) CAIE 218

993 Tanco, Teodor. Studenta : roman / Teodor Tanco. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva, 1995. – 223 p. Scritorului Mihai Cimpoi și familiei, cu aceeași preţuire și afecţiune ofer noua carte dimpreună cu neuitarea autorului. Teodor Tanco. 5 octombrie, 1995. Chișinău. Tanco Teodor – scriitor (România) CAIE 994 Tarlapan, Efim. Buturuga mică . . . : Antologia epigramei românești de pretutideni / E. Tarlapan. – Ch. : Universitas, 1993. – 181 p. Lui Mihai Cimpoi – nu ne-am simţit rău când am combătut răul împreună. Semnătura. 27.06.1993. Tarlapan Efim – scriitor, epigramist CAIE 995 Tănase, Constantin. Patria vuindă : cronici, eseuri, pamflete politice / Constantin Tănase. – Ch. : [s. n.], 2001. – 291 p. Pentru copiii de la Tabăra de vară 2004 de la Bibl. „Alba Iulia”, de la C. Tănase, 27. 06. 2004 Tănase Constantin – redactor-șef al ziarului „Timpul”, publicist Bibl. „Alba Iulia” 996 Tărchilă, Dan. Zidarul : unsprezece variaţiuni dramatice pe tema legendei Meșterul Manole / Dan Tărchilă. – București : Eminescu, 1981. – 141 p. Domniei Sale Domnului Nicolae Romanenco, cu toată dragostea. Omagiu. Dan Tărchilă. 10 iulie 82. Tărchilă Dan – dramaturg (România) CNH 997 Teodorescu, Sorin. Vară în Bălţi : nuvele / Sorin Teodorescu. – București : Eminescu, 1989. – 197 p. Domnului Mihai Cimpoi, preţuirea și iubirea autoruliui, dimpreună cu cele mai sincere urări de sănătate și succese în nobila sa trudă pentru înflorirea literelor noastre pe aceste minunate și românești locuri. Sorin Teodorescu. 23 august, 1990. Chișinău. Teodorescu Sorin – scriitor (România) CAIE 998 Tironeac, Nelu. Dragoste pierdută : roman / Nelu Tironeac. – Ch. : Museum, 2000. – 235 p. Cu multă dragoste, cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu”. 05.05.2005. Tironeac Nelu – scriitor Bibl. „Onisifor Ghibu” 219


999 Tiutiuca, Dumitru. Creativitate și ideal / Dumitru Tiutiuca. – Iași : Junimea, 1984. – 253 p. Cu bucuria utilului întru literatură, distinsului eminescolog Mihai Cimpoi, o modestă contribuţie. Semnătura autorului. Galaţi. 19 iunie 2003. Tiutiuca Dumitru – scriitor (România) CAIE

Donaţie Bibliotecii „Transilvania” V. Trofăilă 23.10.2004. Trofăilă Vasile – jurnalist-documentarist Bibl. „Transilvania”

1000 Tkaci, Efim. Înaintași ai mizicii românești / Efim Tkaci. – Ch. : Hyperion, 1994. – 160 p. Bibliotecii „I. Mangher”. Semnătura autorului. Tkaci Efim (1926-2001) – muzicolog, publicist, pedagog Bibl. „I. Mangher”

1005 Traianus. Demisionarea din umilinţă. Eseuri din Mahalaua Nebunilor / Traianus. – Ch. : ABC, 2003. – 192 p. Pentru Bibl. Publică „Onisifor Ghibu” și slujitorilor ei de nădejde un gest al demisionării din Infern. 23.11. 2005. Pentru poetul, aforistul și gânditorul de Pelinia, zis Ianoș Ţurcanu, ofer cu drag aceste „demitizări” de Ieri. La toţi anii! Traianus. Traianus – poet, eseist, traducător, redactor-șef al revistei „Phoenix” Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Târgoviște”

1001 Todică, Dumitru. Apele Duminicii / Todică Dumitru. – Ch. : [s. n.], 2004. – 104 p. Cu inimă de la autor. 29 mai 2001. Cu inimă de la autor. Dumitru Todică. 21 mai, 2001. Todică Dumitru – scriitor Bibl. Codru adulţi, Bibl. Codru copii

1006 Traianus. Nafura deșertăciunii : sonete / Traianus ; pref. de Tudor Palladi. – Ch. : ABC, 2002. – 198 p. Cu tot dragul, pentru poetul iubit de metaforă numit Ianoș Ţurcanu. 3 septembrie 2002. Traianus – poet, eseist, traducător, redactor-șef al revistei „Phoenix” Bibl. „Târgoviște”

1002 Tonu, Maria. Unghiul cercului : versuri / Maria Tonu. – Ch. : CRIN, 2002. – 128 p. Domnului Ianoș Ţurcanu, cu respect și admiraţie pentru sufletul plin de prospeţime. Maria Tonu. 18.09.02. Cu înaltă apreciere donez această carte Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu”. Maria Tonu. Pentru Bibl. „O. Ghibu”- o cetate de lumină în viaţa noastră atât de grăbită. 11.09.02. Tonu Maria – scriitoare, redactor-șef al revistei ”Buna speranţă” Bibl. „Târgoviște”, CAIE, Bibl. „Onisifor Ghibu”

1007 Traianus. Poeme de pe timpul tăcerii de aur / Traianus. – Ch. : Abeceluș, 1999. – 504 p. Cu dragoste pentru cititor, pentru Bibl. „Ovidius” din Tomisul Chișinăuian. Al Domniilor Voastre Traianus. 16 noiembrie, 2000 Traianus – poet, eseist, traducător, redactor-șef al revistei „Phoenix” Bibl. „Ovidius”

1003 Tonu, Vitalie. Afecţiunile neuro-musculare : ghid pentru pacienţi și familiile lor. Vol. 2 / Vitalie Tonu. – Ch. : Ed. CRIN, 2002. – 175 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu” de la autor. 11.09.02. Tonu Vitalie – medic, președintele Consiliului Naţional pentru problemele persoanelor cu handicap din Republica Moldova Bibl. „Onisifor Ghibu” 1004 Traghira, V. Otaci = Атаки : страницы истории : monografie / V. Traghira, V. Trofăilă. – Ch. : VAST-MSRL, 2002. – 192 p. : il. – Ed. bilingvă româno-rusă.

220

1008 Traianus. Potopul cultural / Traianus. – Ch. : [s. n.], 1999. – 204 p. Cu drag, pentru Bibl. lui Ovidiu de la Chișinău aceste poeme ale lui Traianus. Traianus. 16 noiembrie, 2000. Traianus – poet, eseist, traducător, redactor-șef al revistei „Phoenix” Bibl. „Ovidius” 1009 Trifan, Călina. Pe banchizele din cer : [versuri] / Călina Trifan. – Ch. : Cartier, 2004. – 64 p. Templului cărţii, bibliotecii „B.P. Hasdeu” și slujitorilor ei, cu urări de bine și de viitor. Cu preţuire, Călina Trifan. Trifan Călina – poetă, eseistă, muzeograf Sediul Central

221


1010 Trofăilă, Vasile. Căprești și Prodănești / Vasile Trofăilă. – Ch. : VAST-M, 2000. – 48 p. Donaţie Bibliotecii de carte evreiască. Semnătura autorului. 31 mai 2001 Trofăilă Vasile – jurnalist-documentarist Bibl. „I. Mangher”

Pentru cititorii de astăzi și a celor de mâine ai poeziei marelui Leonard. M. Benea (Tuchilatu). 14 noiembrie 2001. Metleaeva Miroslava – poetă, publicistă, traducătoare Benea Marcela (Tuchilatu) – scriitoare CAIE

1011 Trofăilă, Vasile. Cireșe amare : nuvele și schiţe documentare / Vasile Trofăilă. – Ch. : VAST-M, 2002. – 224 p. Donaţie Bibliotecii „Transilvania” , V. Trofăilă 23.10.2004. Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” de la autor. 17.10.2006. Donaţie Bibliotecii de Arte. Autorul V. Trofăilă. 26. 12. 2002. Trofăilă Vasile – jurnalist-documentarist Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. de Arte

1016 Tudor, Corneliu Vadim. Carte românească de învăţătură / Corneliu Vadim Tudor ; pref. de Edgar Papu. – [S. l.] : Ed. Fundaţiei România Mare, 1990. – 267 p. Domnului Mihai Cimpoi, cu multă prietenie. Semnătura autorului. Aprilie, 1992, Cernica. Tudor Corneliu Vadim – scriitor, președintele Partidului „România Mare” (România) CAIE

1012 Trofăilă, Vasile. Ermoclia : file de istorie / Vasile Trofăilă, Tudor Ţopa. – Ch. : Vast-M, 2006. – 152 p. : il. Donaţie Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, cu profundă stimă și recunoștinţă. Tudor Ţopa. 28 august 2006. Chișinău. Ţopa Tudor – jurnalist, scriitor Sediul Central 1013 Trofăilă, Vasile. Mănăstirea de maici „Adormirea Maicii Domnului” din Calarașovca” / Vasile Trofăilă. – Ch. : VAST-M SRL, 2005. – 48 p. Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” de la autor. 17.10.2006. Trofăilă Vasile – jurnalist-documentarist Bibl. „Onisifor Ghibu” 1014 Troia, Luana. Cartea veche între fascinaţie și cunoaștere : cărţi cu ex-libris și dedicaţii existente în colecţiile Bibliotecii „Gh. Asachi” Iași / Luana Troia. – Iași : Princeps Edit, 2005. – 168 p. : il. Pentru Lidia Kulikovski cu gând despre carte. Troia. Troia Luana – bibliolog (Iași, România) Sediul Central 1015 Tuchilatu, Leonard. Rapsodie : poezii = Рапсодия : стихи / Leonard Tuchilatu ; trad. în rusă de Miroslava Metleaeva. – Ch. : Prut Internaţional, 2001. – 116 p. – Ed. bilingvă româno-rusă. Centrului Eminescu, ca un semn de dragoste pentru poezia română. Miroslava Metleaeva. 2.09.02.

222

1017 Tudor, Corneliu Vadim. Jurnalul Revoluţiei, de la Crăciun la Paști / Corneliu Vadim Tudor. – București : Ed. Fundaţiei „România Mare”, 1999. – 420 p. Pentru cititorii Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Basarabia, cu prietenie. Autorul. 14.03.2005. Lui Mihai Cimpoi. Cu dragoste și jale, semnătura autorului. Octombrie 1999. Tudor Corneliu Vadim – scriitor, președintele Partidului „România Mare” (România) Bibl. „Onisifor Ghibu”, CAIE 1018 Tulnic, Vitalie. Dincolo de cuvinte / Vitalie Tulnic. – București : Ed. Universal Dalsi, 2004. – 224 p. Pentru Vitalie Tulnic. Semnează Serafim Saka. Saka Serafim – scriitor Bibl. „Transilvania” 1019 Tupan, Marius. Rezervaţia de lux : roman / Marius Tupan. – [S. l.] : Fundaţia Luceafărul, 1995. – 303 p. Pentru Mihai Cimpoi! Un istoric al criticii și un critic al istoriei! Cu toată prietenia. Semnătura autorului. Decembrie, 1999. Tupan Marius – scriitor (România) CAIE 1020 Turcuș, Aurel. Clepsidra de sare / Aurel Turcuș. – Timișoara : Tibiscus, 2000. – 158 p.

223


Pentru prestigioasa Bibliotecă Municipală din Chișinău, cu toată preţuirea din partea autorului. 19 august 2004, Timișoara. Turcuș Aurel – scriitor, istoric (România) Sediul Central 1021 Turcuș, Aurel. Marea Unire reflectată în presa românească din Banat : (1918-2002) / Aurel Turcuș, Constantin C. Gomboș. – Timișoara : Excelsion art, 2003. – 224 p. Pentru vestitul focar de cultură românească – adevărat ALTAR al CĂRŢII – Bibl. Municipală din Chișinău, acest volum din partea autorului Aurel Turcuș. 19 august 2004, Timișoara. Turcuș Aurel - scriitor, istoric (România) Sediul Central 1022 Turtureanu, Nicolae. Ascunsa rană / Nicolae Turtureanu. – Timișoara : Helicon, 1996. – 126 p. Nicolae Turtureanu. Chișinău, iunie, 2000. Turtureanu Nicolae – scriitor (România) CAIE 1023 Turtureanu, Nicolae. Cuvinte încrucișate : orizontal/vertical / Nicolae Turtureanu. – Iași : Cronica, 1996. – 196 p. Domnului Mihai Cimpoi, această „lecţie a istoriei” pe care am fost obligaţi s-o învăţăm. Ca semn că tot învăţul are și sfârșit. Semnătura autorului. Octombrie, 1996, Iași. Turtureanu Nicolae – scriitor (România) CAIE 1024 Ţapoc, Vasile. Disertaţia știinţifică : Iniţiere în cercetarea știinţifică și filosofia succesului / Vasile Ţapoc. – Ch. : Centrul ed. al USM, 2000. – 196 p. Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, cu urări de bine și succese în propagarea culturii naţionale și universale. 04.02.2005. Ţapoc Vasile – doctor habilitat în filosofie, profesor universitar Bibl. „Onisifor Ghibu” 1025 Ţapoc, Vasile. Iniţiere în istoria filosofiei universale / Vasile Ţapoc. – Ch. : Centrul ed. al USM, 2002. – 247 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cu recunoștinţă din partea autorului. 04.02.2005. Ţapoc Vasile – doctor habilitat în filosofie, profesor universitar Bibl. „Onisifor Ghibu” 224

1026 Ţapoc, Vasile. Teoria și metodologia știinţei contemporane : concepte și orientări / Vasile Ţapoc. – Ch. : CEP USM, 2005. – 212 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” de la autor. 17.11.2006. Ţapoc Vasile – doctor habilitat în filosofie, profesor universitar Bibl. „Onisifor Ghibu” 1027 Ţapu, Nicolae. Oina – joc sportiv al naţiunii / Nicolae Ţapu. – Ch. : [s. n.], 1993. – 34 p. Propaganda oinei constituie o restructurare a sportului moldovenesc. Nicolae Ţapu. Ţapu Nicolae – profesor CAIE 1028 Ţăranu, Ion. Numai tinereţii i se iartă : [roman] : [în 2 vol.]. Vol. 1. / Ion Ţăranu. – Iași : Junimea, 2001. – 449 p. Pentru Bibl. mult încercată, poate cea mai eroică din Chișinău, reprezentată prin oamenii ţării și cu mare aport în cultură. Autorul acestui roman în spirală... Ţăranu Ion – atașatul cultural al Ambasadei Române la Chișinău, scriitor Bibl. „Onisifor Ghibu” 1029 Ţăranu, Ion. O aventură de zile mari : O fantezie cu melodii fantezii (de același autor) / Ion Ţăranu. – Ch. : Baștina-Radog, 2005. – 96 p. Maestrului Tudor Colac, bărbat mult învăţat, român bucovinean, cu prietenie, Ion Ţăranu. Chișinău, 05.10.2005. Doamnei Lidia Kulikovski, prof. dr. în știinţele cărţii, om emerit și unul din cei mai dinamici promotori ai cărţii de valoare din România și R. Moldova, cu admiraţie și respect. Ave! Dlui Ianoș Ţurcanu, poetul și omul care iubește cultura, cu stima și admiraţia autorului. Ave! Chișinău 7. IV – 2006. Ţăranu Ion – atașatul cultural al Ambasadei Române la Chișinău, scriitor Bibl. „Transilvania”, Sediul Central, Bibl. „Târgoviște” 1030 Ţâcu, Octavian. Problema Basarabiei și relaţiile sovieto-române în perioada interbelică (1919-1939) / Octavian Ţâcu. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 271 p. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” sincere urări de bine și perseverenţă în procesul sinusios de cunoaștere a istoriei neamului românesc. 24.XI.2004. Ţâcu Octavian – istoric Bibl. „Onisifor Ghibu”

225


1031 Ţâu, Nicolae. Diplomaţie în culise : Suveranitate, independenţă, război & pace : 1990-1998 / Nicolae Ţâu. – București : Ed. Enciclopedică, 2002. – 388 p. Cititorilor Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, alese gânduri, omagiul autorului. N. Ţ, decembrie 2002. Ţâu Nicolae – politician, diplomat, doctor în filozofie, primul ministru de Externe al R. Moldova, Ambasadorul R. Moldova în SUA Sediul Central 1032 Ţicalo, Ioan. Blestemul : [proză politică] / Ioan Ţicalo. – Câmpulung Moldovenesc : Biblioteca Mioriţa, 2004. – 218 p. Donaţie Bibliotecii de Arte – Chișinău de la Vlad Pohilă. 11 oct., 2006. Pohilă Vlad – ziarist Bibl. de Arte 1033 Ţoneva, Ludmila. Pictură / Ludmila Ţoneva. – Ch. : Sigma I. G., 2002. – 72 p. : il. В дар библиотеке «Христо Ботева» от автора. Л. Цонева, 4.6.2002. Ţoneva Ludmila – pictor, Moldova Bibl. „Hristo Botev” 1034 Ţopa, Tudor. Condamnaţi la zbucium : (eseuri și portr. lit.) / Tudor Ţopa. – Ch. : Vast-M, 2002. – 272 p. Donaţie Bibliotecii Evreiești „I. Mangher”, cu profund respect, unul din eroii acestei cărţi, poetul și publicistul Anatol Gugel mi-a fost mulţi ani „nănaș” la munca de la ziarele „Tinerimea Moldovei” și „Moldova Socialistă”. Tudor Ţopa. Iulie, 2004. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău, cu profund respect și urări de prosperare. 11.04.2005. Donaţie Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău, cu profund respect – Tudor Ţopa. 24 martie 2004, Chișinău. Ţopa Tudor – publicist, scriitor Bibl. „I. Mangher”, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Sediul Central 1035 Ţopa, Tudor. Condamnaţi la zbucium : (eseuri și portr. lit.) / Tudor Ţopa. – Ch. : Universul, 2003. – 360 p. Bibliotecii de Arte din Chișinău, unde au fost lansate câteva din cărţile mele și am contactat cu merituoși, oameni de cultură, Tudor Ţopa. 21. IX. 05. Ţopa Tudor – publicist, scriitor Bibl. de Arte

226

1036 Ţopa, Tudor. Dîrzenie rîvnită : (proză docum.) / Tudor Ţopa. – Ch. : [s. n.], 2005. – Tipogr. „Bonos” S.R.L. ; Fundaţia Draghiștea. – 326 p. Bibliotecii de Arte din Chișinău, unde la 21 sept. 2005 a fost lansată această carte, a 40-a la număr, pentru care rămân colectivului de aici profund recunoscător – Tudor Ţopa. 21.09.05. Bibliotecii evreiești din Chișinău, cu profund respect. Tudor Ţopa. 22 septembrie 2005. Donaţie Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău, cu profund respect – Tudor Ţopa. 6 septembrie 2005. Ţopa Tudor – publicist, scriitor Bibl. de Arte, Bibl. „I. Mangher”, Sediul Central 1037 Ţopa, Tudor. Două sate înfrăţite : (proză docum. despre așezările Vărzărești și Șendreni) / Tudor Ţopa ; pref. de Iurie Colesnic. – Ch. : Tipogr. „Metrompaș” S.R.L., 2004. – 240 p. Bibliotecii de Arte din Chișinău, unde au avut loc pe parcursul anilor lansări ale cărţilor mele de proză documentară. Cu profund respect – Tudor Ţopa. 21.IX.05. Ţopa Tudor – publicist, scriitor Bibl. de Arte 1038 Ţopa, Tudor. Gloria Victoriei : [povestiri docum.] / Tudor Ţopa. – Ch. : Universul, 2005. – 191 p. Donaţie Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău. Ofer această carte de proză documentară despre bărbăţia moldovenilor în cel de-al doilea război mondial. Tudor Ţopa. 3 mai 2005. Chișinău. Ţopa Tudor – publicist, scriitor Sediul Central 1039 Ţopa, Tudor. Neînfrînţii : (povestiri docum.) / Tudor Ţopa ; red. : Vasile Trofăilă. – Ch. : S.R.L. „Metrompaș”, 2004. – 272 p. Donaţie Bibliotecii evreiești din Chișinău, menţionată în această carte (p. 223-224), cu profund respect. Tudor Ţopa. 6 decembrie 2004. Donaţie Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău. Una din eroinele acestei cărţi, basarabeanca Iulia Gheorghian (Cozma), a trudit mulţi ani la rând la București, în fotoliul marelui cărturar B.P. Hasdeu, acum trăiește în Canada (pag.140 - 146). Tudor Ţopa. 6 decembrie 2004. Bibliotecii de Arte din Chișinău cu profund respect și recunoștinţă pentru propagarea cărţii naţionale. Tudor Ţopa. 21.IX.05. Ţopa Tudor – publicist, scriitor Bibl. „I. Mangher”, Sediul Central, Bibl. de Arte 227


1040 Ţurcanu, Ianoș. Apropo / Ianoș Ţurcanu. – Ch. : Șearec, 2001. – 56 p. Cu drag, cititorului acestui Centru, Ianoș Ţurcanu. 2 iunie, 2001. Bibliotecii de Arte cu cele mai prestigioase felicitări de An Nou, autorul, Ianoș Ţurcanu, decembrie, 2001. La mulţi ani! Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău CAIE, Bibl. de Arte

1045 Ţurcanu, Ianoș. Gânduri printre rânduri / Ianoș Ţurcanu. – Ch. : Princeps, 2005. – 80 p. Bibliotecii de Arte, cu urări de bine și prosperitate. Noiembrie, 2006. Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Bibl. de Arte

1041 Ţurcanu, Ianoș. Brevete pentru eternitate : aforisme / Ianoș Ţurcanu. – Ch. : Grafema, 2006. – 104 p. Bibliotecii pentru copii Codru cu multă simpatie și urări de prosperitate. Ianoș Ţurcanu. 26.07.2006. Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Bibl. Codru copii

1046 Ţurcanu, Ianoș. Inimometru : poezii / Ianoș Ţurcanu ; pref. V. Adam. – Ploiești : Confession, 2005. – 120 p. Pentru acest lăcaș de cultură Bibl. „Maramureș”. Victor Adam. 07.07.2005. Adam Victor – editor (Ploiești, România) Pentru Bibl. Maramureș, cu alese sentimente și deosebită apreciere, autorul Ianoș Ţurcanu. 7.07.2005 Ţurcanu, Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Bibl. „Maramureș”

1042 Ţurcanu, Ianoș. Cioburi de cristal / Ianoș Ţurcanu. – Ch. : [s. n.], [s. a.]. – 48 p. : il. Pentru Elena Dabija – multă fericire. Ianoș Ţurcanu. 7.02.2000. Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău CAIE

1047 Ţurcanu, Ianoș. Insomnii / Ianoș Ţurcanu. – Ch. : [s. l.], 1994. – 50 p. Cititorilor bibliotecii „Maramureș”, dorindu-le inspiraţie și bunăstare. Să fim!… Ianoș Ţurcanu, 19 februarie 2004. Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Bibl. „Maramureș”

1043 Ţurcanu, Ianoș. Contur / Ianoș Ţurcanu. – Ch. : [ S. l. ], 1997. – 42 p. Această colecţie merită să fie – neapărat! – și la Bibl. mult stimată de autor – Bibl. „Maramureș”, plină de spirit, romantism și eleganţă. Să fiţi! ... Ianoș Ţurcanu. 3.09.2004. Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Bibl. „Maramureș”

1048 Ţurcanu, Ianoș. Liniște nu va fi / Ianoș Ţurcanu. – Ch. : Gunivas, 2002. – 160 p. Pentru cititorii bibliotecii „O. Ghibu”, cu un deosebit mesaj spiritual, autorul, Ianoș Ţurcanu, 19 aprilie 2002. Dragi cititori ai bibliotecii „Maramureș”– multă lumină și realizări! – autorul Ianoș Ţurcanu. 6.10.2003 . Cititorilor Bibliotecii „Alba Iulia”, cu un deosebit mesaj spiritual, Ianoș Ţurcanu, 24 aprilie, 2002. Centrului Academic Internaţional „Eminescu” - cu un deosebit mesaj spiritual, Ianoș Ţurcanu. 27.02.2002. Bibliotecii Nr 18. Cu alese sentimente de simpatie, autorul. 24.05.2002. Pentru Bibl. și cititorii săi, cu un deosebit mesaj spiritual, Ianoș Ţurcanu. 24. 05.2002. Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Alba Iulia”, CAIE, Bibl. Codru adulţi, Bibl. Codru copii

1044 Ţurcanu, Ianoș. Fulgul fermecat / Ianoș Ţurcanu. – Ch. : [s. n.], 1995. – 63 p. Pentru Bibl. „Ovidius” – numai lumină și urări de gratitudine! Ţurcanu, Ianoș. 12 februarie, 1996. Turcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Bibl. „Ovidius”

228

229


1049 Ţurcanu, Ianoș. Piţigoiul în ciubote : poezii și aforisme pentru copii / Ianoș Ţurcanu. – Ch. : F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2002. – 31 p. Pentru cititorii dragii mele biblioteci „Ovidius”, cu un deosebit mesaj spiritual și urări de bine. Ţurcanu Ianoș. 02.10.2002. Pentru cititorii bibliotecii „Târgoviște”, cu cele mai alese sentimente, Ianoș Ţurcanu. 5 septembrie 2002. Cu multă simpatie pentru cititorii bibliotecii „Maramureș”, cu gratitudine, Ianoș Ţurcanu. 6.10.2003. Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Bibl. „Ovidius”, Bibl. „Târgoviște”, Bibl. „Maramureș”

Pentru Bibl. Hasdeu, cu profundă stimă din partea traducătorului. Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Sediul Central

1050 Ţurcanu, Ianoș. Ploaie la plus infinit / Ianoș Ţurcanu. – Ch. : Cartier, 1996. – 102 p. Bibliotecii de Arte numai prosperitate și mari succese. Noiembrie, 2006. Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Bibl. de Arte

1055 Ţurcanu, Ion. Republica Moldova independentă 1991–2001 : Studii. Reflecţii. Mărturii / Ion Ţurcanu. – Ch. : Știinţa, 2001. – 207 p. Lui Pavel Balmuș, cu toată stima. Ion Ţurcanu. 10.11.01. Ţurcanu Ion – istoric, doctor habilitat, profesor universitar CNH

1051 Ţurcanu, Ianoș. Songuri de buzunar / Ianoș Ţurcanu. – Ch. : Ed. ABC, 2000. – 71 p. Pentru Bibl. de Arte urări de gratitudine, autorul. 2006. Dnei Elena Dabija, cu alese sentimente, autorul. Ianoș Ţurcanu. 7.04.2000. Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Bibl. de Arte, CAIE 1052 Ţurcanu, Ianoș. Tatuaje pe nisip / Ianoș Ţurcanu. – Ch. : Gunivas, 2003. – 112 p. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” cu multă simpatie și eleganţă, autorul. 12.02.2005. Pentru „albinuţele” și cititorii superbei biblioteci „Maramureș”, cu deosebită simpatie, autorul. Ianoș Ţurcanu. 6.10.2003. Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Maramureș” 1053 Ţurcanu, Ianoș. 10-a la musa nuova / Ianoș Ţurcanu, Iulian Filip. – Ch. : Uniunea Scriitorilor din Moldova, 2006. – 95 p. : il. – În lb. it.

230

1054 Ţurcanu, Ion. Istoricitatea istoriografiei. Observaţii asupra scrisului istoric basarabean / Ion Ţurcanu. – Ch. : ARC, 2004. – 262 p. Centrului Naţional de Hasdeulogie această contribuţie modestă a autorului. Ion Ţurcanu. 24.02.04. Ţurcanu Ion – istoric, doctor habilitat, profesor universitar CNH

1056 Ţurcanu, Ion. Unirea Basarabiei cu România 1918 : preludii, premize, realizări / Ion Ţurcanu. – Ch. : [s. n.], 1998 (Tipogr. Centrală). – 359 p. Pentru Centrul Naţional de hasdeulogie. Ion Ţurcanu. 07.01.2000. Ţurcanu Ion – istoric, doctor habilitat, profesor universitar CNH 1057 Ţurlea, Petre. Nicolae Iorga. O viaţă pentru neamul românesc / Petre Ţurlea. – București : Pro Historia, 2001. – 144 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu” din Chișinău, cartea vieţii celui mai mare dintre istoricii români, Nicolae Iorga. 26.08.2005. Ţurlea Petre – istoric (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 1058 Ulianovschi, Gheorghe. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei / Gheorghe Ulianovschi. – Ch. : Garuda-Art, 1999. – 174 p. Bibliotecii de carte română „Onisifor Ghibu”, din partea Centrului de Drept din Republica Moldova. 17.02.2005. Barbăneagră Alexei – doctor în drept, conferenţiar, avocat, directorul Centrului de Drept Bibl. „Onisifor Ghibu”

231


1059 Ungureanu, Andrei. Insomnie de pește / Andrei Ungureanu. – Ch. : ARC, 2000. – 45 p. Bibliotecii „Ovidius”, cu drag de la autor. Ungureanu Andrei – scriitor Bibl. „Ovidius” 1060 Ungureanu, Constantin. Bucovina în perioada stăpânirii austriece (17741918) : aspecte etnodemografice și confesionale / Constantin Ungureanu. – Ch. : Civitas, 2003. – 304 p. Pentru Bibl. Publică „Maramureș”, cu deosebit respect din partea autorului C. Ungureanu. 23.06.2003. Pentru Bibl. Publică „Alba Iulia”, cu deosebit respect din partea autorului C. Ungureanu. 23.06. 2003. Pentru Bibl. Publică „Onisifor Ghibu”, cu deosebit respect din partea autorului. 20.06.2005. Pentru Bibl. Publică „Târgoviște”, cu deosebit respect din partea autorului C. Ungureanu. 23.06.2003. Ungureanu Constantin – istoric, cercetător știinţific superior la Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe din Moldova Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Târgoviște” 1061 Ungureanu, Lidia. Blues matinal : Poezie și grafică : Miracolul iubirii în viziunea Lidiei Ungureanu / Lidia Ungureanu ; des. din ciclul „Mărul, șarpele, Adam și Eva”. – Ch. : Cartea Moldovei, 2002. – 244 p. Centrului „Mihai Eminescu”, cititorilor mei dragi – Lidia Ungureanu. 16.06.2003. Bibliotecii Centrului „M. Eminescu” din Chișinău, celor care aleg și citesc Cartea. Lidia Ungureanu. Mai, 2005. Bibliotecii „Ovidius”, cititorilor mei dragi. 14 mai, 2003. Ambasadei Americii în R. Moldova. Lidia Ungureanu, 12 iunie 2003, Sediul Central. Bibliotecii „Maramureș” – cititorilor mei dragi. Lidia Ungureanu. 13.06.2003. Bibliotecii „Transilvania”, cititorilor mei dragi. Cu simpatie, Lidia Ungureanu, 13.06.2003. Poetului Ianoș Ţurcanu, cu simpatie pentru harul său omniprezent în arta românească, în tumultul cuvântului ceresc. Lidia Ungureanu. 9.IV.2003. Bibliotecii de Arte din Chișinău, cititorilor mei dragi – cu simpatie pentru sufletul îndrăgostit de sublim și frumos. Lidia Ungureanu. 30.III.05. Ungureanu Lidia – poetă, publicistă, graficiană CAIE, Bibl. „Ovidius”, Sediul Central, Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Târgoviște”, Bibl. de Arte 232

1062 Ungureanu, Lidia. Pe un delișor de argint (1990-1993) : poezii și scenete pentru copii / Lidia Ungureanu. – Timișoara : Augusta, 2002. – 52 p. : il. Bibliotecii „Transilvania”, cititorilor ei numeroși și fideli întru cuget și simţire românească. 17.04.2002, Lidia Ungureanu. Bibliotecii Alba Iulia, copiilor – cititori care îndrăgesc farmecul Cuvântului de la Dumnezeu dat și cărora le doresc un viitor în preajma Limbii Române. 18.IV.2002, Lidia Ungureanu. Bibliotecii „Ovidius”. Cititorilor mei dragi cu simpatie. 14 mai, 2003. Bibliotecii Centrului Academic „M. Eminescu” din Chișinău, cititorilor mei dragi. Lidia Ungureanu. 7 mai, 2005. Ungureanu Lidia – poetă, publicistă, graficiană Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Ovidius”, CAIE 1063 Urecheanu, Serafim. Rămân al vostru : Interviuri. Atitudini. Reflecţii / Serafim Urecheanu. – Ch. : Litera, 2003. – 1048 p. Semnătura autorului. 21.05.2003. Urecheanu Serafim – om politic, deputat al Parlamentului Republicii Moldova Bibl. „Maramureș” 1064 Uricariu, Doina. Puterea Leviatanului / Doina Uricariu. – București : Ed. Info-Team, 1995. – 116 p. Donaţie Mihai Cimpoi. Cimpoi Mihai – critic, istoric literar CAIE 1065 Uricariu, Eugen. Așteptându-i pe barbari : roman / Eugen Uricariu. – București : Cartea Românească, 1999. – 320 p. – (Cartea românească de proză). Pentru Centrul Academic Internaţional „Mihai Eminescu”. Eugen Uricariu. Uricariu Eugen – scriitor, fost președintele al Uniunii Scriitorilor din România CAIE 1066 Ursache, Magda. Universitatea care ucide : roman / Magda Ursache. – Iași : Timpul, 1995. – 187 p. Eminescologului Mihai Cimpoi, o carte despre cum se trăiește, dar și cum se moare (cu dedicaţia) în „universalitate”. Cu urări de bine, Magda Ursache. 18 decembrie, 1997. Ursache Magda – scriitoare (România) CAIE

233


1067 Ursu, Liliana. La jumătatea drumului : proză scurtă / Liliana Ursu. – București : Cartea Românească, 1986. – 206 p. Distinsului critic literar, domnului Mihai Cimpoi – omagiul autoarei! Semnătura autoarei. 13 octombrie, 1991. Chișinău. Ursu Liliana – scriitoare (România) CAIE

1072 Ușurelu, Culiţă Ion. Cerșetori în loden / Culiţă Ion Ușurelu. – Focșani : Ed. Salonul Literar, 1999. – 150 p. Dlui academician Mihai Cimpoi, intelectual de mare profunzime, toată admiraţia autorului. Semnătura. Ușurelu Culiţă Ion – scriitor (România) CAIE

1068 Ursulescu, Florin. Sfârșit de vară : roman / Florin Ursulescu ; ed. îngrijită, note asupra ed., date bio-bibliogr. și ref. crit. de Lucian Marina. – Novi Sad : Societatea de Limba Română din Vojvodina, 1999. – 204 p. – (Proză). Pentru Doamna Elena Dabija cu prietenie și sentimente alese. Urmează semnătura lui Lucian Marina, îngrijitorul ediţiei. Marina Lucian – scriitor de limbă română din Banatul de Sud (Serbia), îngrijitorul ediţiei CAIE

1073 Ușurelu, Culiţă I. Profesorii (suplinind - au dobândit) : roman / Culiţă I. Ușurelu. – București : Pro Transilvania, 1997. – 207 p. Dlui academician Mihai Cimpoi, căruia îi doresc să rămână în istoria literaturii tuturor românilor. Cu prietenie. Semnătura autorului. Ușurelu Culiţă Ion – scriitor (Romania) CAIE

1069 Uscatescu, George. Timp și destin / George Uscatescu. – Madrid : Destin, 1993. – 125 p. Prietenului Mihai Cimpoi. Cu toată atenţiunea și admiraţia, dorindu-i multe succese pentru Cauza Eminescu în Basarabia. Semnătura autorului. Mai, 1994. ClujNapoca. Uscatescu George – poet, eseist, traducător român, stabilit în Spania CAIE

1074 Uvarova, Irina. Teatrul „Luceafărul” : un deceniu al devenirii / Irina Uvarova. – Ch. : Hyperion, 1992. – 140 p. Domnului M. Cimpoi – acelui tânăr care la prima ocazie s-a făcut și admirator și critic al „Luceafărului” tinereţii noastre. Un miracol nu poate apare singur – e nevoie de o mișcare în toate structurile – așa se-ncheagă o cultură, generaţie – cu toată dragostea I. Ungureanu. 10.V.1993. Ungureanu Ion – actor, regizor de teatru, ministru al Culturii al R. Moldova, vicepreședintele Fundaţiei Culturale Române CAIE

1070 Uscatescu, Jorge. Poemas de la Tierra Perdida / Jorge Uscatescu. – Madrid : Editorial Bitacora, 1991. – 64 p. – În lb. span. Domnului Mihai Cimpoi, cu alese sentimente de afecţiune, preţuire și dorinţa unei întâlniri în anul acesta. Semnătura autorului. Aprilie, 1991. Madrid. Uscatescu Jorge (George) – poet, eseist, traducător român, stabilit în Spania CAIE

1075 Vacarciuc, Liviu. Filtrarea băuturilor : ghid practic / Liviu Vacarciuc, Iurie Madan. – Ch. : F.E.P. Tipografia Centrală, 2001. – 272 p. Renumitei și iubitei biblioteci „Alba Iulia” cu multă recunoștinţă din partea autorilor, 27. 03. 2002, L. Vacarciuc. Vacarciuc Liviu – specialist în vinificare Bibl. „Alba Iulia”

1071 Ustian, Ion. Omul produce scopuri… : Eminescu și economia teoretică / Ion Ustian. – Ch. : Cartea Moldovei, 2000. – 347 p. Colectivului Bibliotecii „Onisifor Ghibu” cu profund respect autorul I. Ustian. 25.01.2005. Bibliotecii Municipale Chișinău – B.P. Hajdeu ! Cu profund respect. 21 martie 2001. Ustian Ion – doctor în economie, profesor universitar Bibl. „Onisifor Ghibu”, Sediul Central

1076 Varta, Ion. Moldova și Ţara Românească în timpul domniilor regulamentare : doc. inedite din arh. din Federaţia Rusă, Ucraina și R. Moldova / Ion Varta, Tatiana Varta. – Ch. : Cartdidact, 2002. – 584 p. Bibliotecii „Transilvania” din partea alcătuitorilor I. Varta, T. Varta, 19.03.2003. Centrului de Hasdeulogie al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, cu urări de mari succese din partea autorilor. 14.04.2004. Varta Ion – istoric, doctor conferenţiar universitar, deputat în Parlament Varta Tatiana – istoric Bibl. „Transilvania”, CNH

234

235


1077 Vartic, Andrei. Purificarea Istoriei din oglinda scenei. O mizanscenă de la 2002 în opera lui Ion Luca Caragiale / Andrei Vartic. – Ch. : Basarabia, 2002. – 134 p. Clarei și lui Pavel Balmuș, ctitori de carte și oglindă a cărţilor bune – cei care în principiu omenesc cartea. Cu drag, A. Vartic 16 aprilie 2003. Vartic Andrei – regizor de teatru, scriitor, filozof al culturii CNH 1078 Vartic, Andrei. Snegur / Andrei Vartic. – Ch. : Basarabia, 1996. – 254 p. : il. Dlui Academician Mihai Cimpoi, cu un gând arţăgos pentru anii petrecuţi împreună la Bibl. „N. Krupskaia”(secţia de la etajul III), ani când încă nu „existam”. Cu dragoste, A. Vartic. 8.08.1996. Vartic Andrei – regizor de teatru, scriitor, filozof al culturii CAIE 1079 Vasile, Radu. Fabricius : roman / Radu Vasile. – Iași : Polirom, 1999. – 238 p. Doamnei Elena Dabija, director al Bibliotecii, cu prietenie. 25.05.99. Vasile Radu – politician, prim-ministru al României CAIE 1080 Vasilescu, Emil. Anton Holban / Emil Vasilescu. – București : Erc Press, 2002. – 175 p. Omagiul autorului admirabilei doamne Lidia Kulikovski, 16 oct., 2002. Vasilescu Emil – critic și istoric literar, bibliolog, redactor-șef al revistei „Biblioteca” (România) CID „Chișinău” 1081 Vasilescu, Emil. Vladimir Streinu / Emil Vasilescu. – Târgoviște : Bibliotheca, 2002. – 232 p. : fotogr. Stimatei doamne Lidia Kulikovski, sincera admiraţie pentru tot ceea ce face pentru biblioteci, din partea autorului. 16 oct., 2002. Vasilescu Emil – critic și istoric literar, bibliolog, redactor-șef al revistei „Biblioteca” (România) CID „Chișinău” 1082 Vasiliu, Lucian. Mierla de la Casa Pogor / Lucian Vasiliu ; cu un cuvântînainte de Eugen Simion. – Iași : Euchronia, 1994. – 121 p. Domnului Mihai Cimpoi, într-un ceas exponenţial, eminescian la (Cernăuţi) Chișinău, cu sentimentele cele mai bune, post... junimist, Lucian Vasiliu. 12 iunie, 1994. Chișinău.

236

Vasiliu Lucian – scriitor, critic literar, directorul muzeului „Casa Pogor” (Iași, România) CAIE 1083 Vatamaniuc, Viorel. “De la Vrancea-n Bucovina” : culeg. de jocuri populare moldovenești / Viorel Vatamaniuc. – Focșani : Ţara Vrancei, 2003. – 298 p. : il. Fie ca aceste nestemate ale folclorului nostru să vă aducă aminte de Ţara Vrancei. Focșani, 06.05.2006. Fie ca aceste nestemate ale noastre să vă aducă aminte de Ţara Vrancei. Focșani, 6 mai 2006. Murgoci. Vatamaniuc Viorel – scriitor Bibl. „Ștefan cel Mare”, Sediul Central 1084 Velican, Sabin. Încântare : roman. Vol. I. Din ciclul „Marea Călătorie” / Sabin Velican. – Târgu-Jiu : Ed. Al. Ștefulescu, 1994. – 206 p. Domnului Mihai Cimpoi, președinte al Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova, îi trimit slava dragostei frăţești din ţara și pământul, de aici și de acolo, al nostru și al tuturor românilor care trăim pentru adevărul și dreptatea românească. Sabin Velican. 25 august, 1994. Velican Sabin – scriitor (România) CAIE 1085 Verdeș, Larisa. Ochiul Ezoteric / Larisa Verdeș. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 42 p. Cu drag de „Târgoviște” și patronilor ei sufletești ... și mulţumiri sincere pentru promovare ... aprilie ‫׳‬03. Verdeș Larisa – jurnalistă, poetă Bibl. „Târgoviște” 1086 Vieru, Grigore. Acum și în veac : poeme, cântece, confesiuni / Grigore Vieru. – București : Litera Internaţional ; Ch. : Litera, 2002. – 320 p. – (Bibl. școlarului, serie nouă, nr. 300). Bibliotecii „Transilvania” pentru că-și merită numele. Cu dragoste și credinţă în izbânda Dreptăţii noastre, Gr. Vieru, Chișinău, 1 aprilie 2004. Cititorilor Bibliotecii să cinstească Alba Iulia, acest istoric nume: Alba Iulia și să creadă în izbânda dreptăţii noastre, Gr. Vieru. Vieru Grigore – poet, academician Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Alba Iulia” 1087 Vieru, Grigore. Corala Vocile Primăverii : [ecouri, opinii, confesiuni] / Grigore Vieru, Ștefan Andronic. – Ch. : Ruxanda, 2000. – 100 p. 237


Cu ales respect pentru cititorii Bibliotecii de Arte. Prof. Șt. Andronic. 12.03.2002. Andronic Ștefan – Maestru Emerit în artă, conferenţiar, dirijorul corului de copii „Vocile Primăverii” Bibl. de Arte 1088 Vieru, Ion. Prin valuri / Ion Vieru. – Ch. : Prometeu, 2001. – 223 p. Bibliotecii Alba Iulia și Dnei Elena Roșca, inima acestei așezări de cultură, Ion Vieru, 21.VI.2002. Bunilor mei prieteni de la Bibl. „Maramureș”, cu toată consideraţia Ion Vieru. 15. 10. 2002. Vieru Ion – scriitor Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Maramureș” 1089 Vieru-Ișaev, Maria. Alexandru Cristea : (1890-1942) : Viaţa și activitatea reflectate în timp / Maria Vieru-Ișaev ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : Civitas, 2001. – 336 p. Patrioticei Biblioteci „Alba Iulia”, cu drag, din partea autoarei, o carte despre un bun român basarabean din perioada interbelică, oferită de Ziua Unirii. 27 martie 2002. Simpaticelor fete din Serviciul Bibliografic – prima mea „familie” profesională de la Bibl. Municipală, pentru care păstrez amintiri calde. Cu drag și mulţumiri pentru ajutor, Maria Ișaev. 22.02.2002. Vieru-Ișaev Maria – cercetător Bibl. „Alba Iulia”, CID „Chișinău” 1090 Vinereanu, Mihai. Originea traco-dacă a limbii române / Mihai Vinereanu. – Ch. : Pontos, 2002. – 200 p. Pentru Bibl. Alba Iulia și cititorilor ei cu toată dragostea din partea autorului. M. Vinereanu. Vinereanu Mihai – inginer, lingvist român, stabilit la New York, SUA Bibl. „Alba Iulia” 1091 Vizer, Boris. Pe calea urbanizării : orașele Moldovei în anii 40-60 ai sec. XX / Boris Vizer, Valentina Strungaru. – Ch. : [s. n.], 2005. – 150 p. Donaţie pentru Bibl. Publică „Onisifor Ghibu”, din partea autorului. 03.06.2005 Vizer Boris – istoric Bibl. „Onisifor Ghibu” 1092 Viziru, Andrei. Autografe pe cer și suflet / Andrei Viziru. – Timișoara : Augusta, 2002. – 372 p. Doamnei Elena Dabija ce poartă un frumos nume ca al mamei și bunicii mele Elena, 238

cu dragoste și urări de bine în zidirea de frumos. 15.01.2003. Semnătura autorului. Domnului Ianoș Ţurcanu, cu respect, autorul A. Viziru. 20.XI.2002. Domnului Iulian Filip, scriitorul care dăinuie în cuvânt și spirit, cu respect Autorul – A. Viziru. 15.I.2003. Viziru Andrei – radiojurnalist CAIE, Bibl. „Târgoviște” 1093 Viziru, Andrei. Cei șapte ani de acasă sau cele șapte miracole ale copilăriei / Andrei Viziru. – Ch. : [s. n.], 2004. – 400 p. Bibliotecii „Ștefan cel Mare și Sfânt”, mulţi cititori și o faimă pe potriva denumirii bibliotecii, cu respect, Andrei Viziru, 02.07.05. Domnului Iulian Filip, să prospere în dăinuirea cuvântului și a spiritului. Cu respect, A. Viziru. 4.02.2005. Viziru Andrei – radiojurnalist Bibl. „Ștefan cel Mare”, Bibl. „Târgoviște” 1094 Vîșcu, Vasile. Bătălia pentru demnitate / Vasile Vîșcu. – Ch. : Litera, 2003. – 304 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu”. Cititorilor le doresc tărie de caracter și verticalitate naţională. 05.04.2005. Vîșcu Vasile – fost deţinut politic în lăgărele sovietice Bibl. „Onisifor Ghibu” 1095 Vlad, Vasile. Sărbătorile absenţei : versuri / Vasile Vlad. – București : Cartea Românească, 1971. – 120 p. Domnului Mihai Cimpoi pentru inimile noastre comune: Eminescu în literatură și în critica literară. Vasile Vlad. 13 noiembrie, 1985. București. Vlad Vasile – scriitor (România) CAIE 1096 Vnorovschi, Cleopatra. O viaţă închinată învăţâmântului / Cleopatra Vnorovschi. – Ch. : Museum, 1999. – 158 p. Această carte este donată Bibliotecii Publice „Transilvania” în amintirea autoarei dnei Cleopatra M. Vnorovschi, primul profesor de psihologie din Moldova, care a educat așa personalităţi ca : N. Dabija, D. Matcovschi, Al. Cebanovschi ș. a. Fiica dnului A. Cebanovschi Sorina. 02.02.2005. Cebanovschi Sorina – fiica lui A. Cebanovschi Bibl. Transilvania 1097 Vnorovschi, Ludmila. Amintirile unei basarabene : (Povestea vieţii mele) / Ludmila Vnorovschi. – Ch. : Cartdidact, 2003. – 272 p. 239


Această carte este donată Bibliotecii Municipale „Transilvania” de către autoarea cărţii Ludmila Vnorovschi, 02.02.2005. Mult stimatei Dne Lidia Kulikovski, cu deosebită consideraţie pentru lucrul ce-l îndepliniţi pentru dezvoltarea culturii în Moldova. De la autoare L. Vnorovschi,16 martie 2004. Vnorovschi Ludmila – pedagog Bibl. „Transilvania”, Sediul Central

Dlui Acad. M. Cimpoi,9 februarie 2000. Vol. 2. – 639 p. Donaţie din partea Despărţământului „Ioan Sârbu” Astra – Criuleni 26.IV.2001. Lidia Frumosu. Vuia Ovidiu – scriitor, medic român stabilit în Germania Frumosu Lidia – președintele Asociaţiei „Astra”, Criuleni CAIE

1098 Voiculescu, Vasile. Récits / Vasile Voiculescu ; choix, trad., notes et postf. : Irina Bădescu. – București : Minerva, 1984. – 330 p. – În lb. fr. Pentru domnul Marino (ex) boss exemplar, cu statornica preţuire și gândul cel mai bun al Irinei Bădescu. Bădescu Irina – traducătoare (România) CAIE

1103 Vulcănescu, Mircea. Conjuncturi internaţionale : cronici externe, 1935 / Mircea Vulcănescu. – București : Crater, [s. a.]. – 342 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” și celor ce o slujesc cu atâta dăruire, mulţumiri pentru minunata primire cu prilejul lansării „Litaniilor” lui Mircea Vulcănescu. 04.03.2005. Vulcănescu Mariuca – fiica lui Mircea Vulcănescu (România) Bibl. „Onisifor Ghibu”

1099 Vrabie, Gheorghe. Aurel David : Timpul, artistul și opera : monografiealbum / Gheorghe Vrabie. – Ch. : Cartea mold., 2004. – 116 p. Distinsei Doamne Elena Dabija – Gheorghe Vrabie cu deosebit respect. 2004. Donaţie Elena Dabija. Vrabie Gheorghe – plastician, critic de artă Dabija Elena – director CAIE CAIE

1104 Vulcănescu, Mircea. Litanii pentru trei stări : (poezie, teatru, traduceri) / Mircea Vulcănescu. – Ch. : Prometeu, 2004. – 176 p. OMAGIU pentru Bibl. de Arte din Chișinău cu cele mai bune gânduri pentru personalul ei. Din partea editorilor, V. Șoimaru. 12. V. 2005. Pentru Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu Hasdeu. Vulcănescu. Mai, 2006. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu” din Chișinău, cu emoţia provocată de lansarea acestor poezii în cadrul sărbătorii de azi. 04.03.2005. Șoimaru Vasile – economist, conferenţiar universitar la ASEM, publicist Vulcănescu Mariuca – fiica lui Mircea Vulcănescu (România) Bibl. de Arte, Sediul Central, Bibl. „Onisifor Ghibu”

1100 Vremuleţ, Constantin. Castelul de papură : roman / Constantin Vremuleţ. – Galaţi : Porto-Franco, 1991. – 296 p. Domnului Mihai Cimpoi, omul de inimă și mare simţire, cele mai alese sentimente de stimă și prietenie, din partea autorului acestei cărţi. Cu toată dragostea. Urmează semnătura autorului. 13 iunie, 1991. Chișinău. Vremuleţ Constantin – scriitor (România) CAIE 1101 Vudvud, Cătălina. Lin Cuvântul, lin : versuri / Cătălina Vudvud. – Ch. : Pontos, 2006. – 64 p. Din partea coordonatorului de ediţie Iurie Badicu. 02 februarie 07. Badicu Iurie – economist, jurist Bibl. „Maramureș” 1102 Vuia, Ovidiu. Spre adevărul Eminescu / Ovidiu Vuia. – Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2000. Vol. 1. – 324 p. 240

1105 Vulcănescu, Mircea. Nae Ionescu. Așa cum l-am cunoscut / Mircea Vulcănescu. – București : Humanitas, 1992. – 174 p. Pentru cititorii Bibliotecii „O. Ghibu”, cu emoţii mari după lansarea plachetei de poezii „Litanii pentru trei stări”. 04.03.2005. Vulcănescu Mariuca – fiica lui Mircea Vulcănescu (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 1106 Vulpești, Ion Lică. După-amiezi cu cai / Ion Lică Vulpești. – București : Cartea Românească, 1987. – 57 p. Domnului Mircea Funculescu această carte în speranţa unei lecturi plăcute stima și amiciţia autorului. Semnătura. Vulpești Ion Lică – scriitor (România) CAIE

241


1107 Wolsdorfer, Natalia. O rusoaică în Occident / Natalia Wolsdorfer. – Ch. : Pontos, 2005. – 232 p. Dragi cititori ai bibliotecii Alba Iulia! În ajunul Crăciunului 2005 vin cu cele mai frumoase urări „Fiţi fericiţi și înţelepţi!” Nonna Stolâpin – mama autoarei, 20. XII. 05. Stolâpin Nonna – descendentă din nobili ruși, stabiliţi în Basarabia Bibl. „Alba Iulia”

1112 Zaporojanu, Ada. Deschideţi ușa... : cântece și poezii pentru copii de toate vârstele / Ada Zaporojanu. – Ch. : [s. n.], 2002. – 48 p. Cu mult drag pentru cititorii de la Bibl. „Maramureș”. Sănătate, succese la învăţătură și Domnul să vă aibă în pază. 11.II.2005. Zaporojanu Ada – scriitoare Bibl. „Maramureș”

1108 Zabolotnaia, Lilia. Raporturile dinastice și rolul „diplomaţiei de mariaj” în relaţiile moldo-polone în a doua jumătate a secolului al XIV-lea – mijlocul secolului al XVII-lea / Lilia Zabolotnaia. – Ch. : [s. n.], 2004. – 192 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu”, cu cele mai alese consideraţii de la autor. 25.03.2005. Zabolotnaia Lilia – doctor în istorie, colaborator știinţific superior la Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei Bibl. „Onisifor Ghibu”

1113 Zaporojanu, Ada. Trăistuţa făcătoare de minuni / Ada Zaporojanu. – Ch. : Pontos, 2001. – 48 p. Cu cele mai sincere urări de bine, pentru cititorii bibliotecii „Ovidius”, din partea autoarei. La mulţi ani! 22 decembrie 2002. Zaporojanu Ada – scriitoare Bibl. „Ovidius”

1109 Zadnipru, Petru. Cocorul călăuză : poezii / Petru Zadnipru ; antol. și pref. de Tudor Palladi. – Ch. : Cartea Moldovei, 2003. – 208 p. Donaţie Bibliotecii de Arte din Chișinău, de la Vlad Pohilă. 11 oct. 2006. Pohilă Vlad – ziarist Bibl. de Arte

1114 Zbârciog, Vlad. Conul de umbră : roman / Vlad Zbârciog. – Ch. : Pontos, 2004. – 228 p. Pentru Bibl. de artă din Chișinău. Cu drag, Vlad Zbârciog. 15 sept. 2004, Chișinău. Cu drag, Vlad Zbârciog. 1 septembrie, 2004. Chișinău. Zbârciog Vlad – scriitor, publicist Bibl. de Arte, CAIE

1110 Zaharia, D. N. Arta sofianică : Gând și expresie artistică la români. Vol. 1. / D. N. Zaharia. – Iași : Cronica, 1996. – 275 p. Centrului Eminescu din inima Basarabiei, modestă plecăciune. Semnătura autorului. 26 februarie 2000. Cărturarului de excepţie, Mihai Cimpoi, personajul de mitologie contemporană în materie de literatură și cultură românească transpruteană, cu plecăciune frăţească. Semnătura autorului. 26 februarie, 2002. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău, cu nădejdea că, prin textul acesta, le mut forma spirituală din infernul discotecii în paradisul spiritului. 15.VI.2004. Zaharia D. N. – filosof (România) CAIE, Bibl. „Onisifor Ghibu” 1111 Zamfirescu, Duiliu. Poezii. Nuvele. Viaţa la ţară / Duiliu Zamfirescu ; ed. îngrijită de Mihai Gafiţa ; pref., tab. cron. și note de Al. Săndulescu. – București : Albatros, 1990. – 244 p. De la fraţi români la fraţi români! Andrei Constantin. Andrei Constantin – eleva clasei a IX-a, școala Mogoșești-Iași (România) CAIE 242

1115 Zbârciog, Vlad. Lumina rămâne... : [nuvele] / Vlad Zbârciog. – Timișoara : Augusta, 2001. – 185 p. Cititorilor bibliotecii „B.P. Hasdeu”, cu sentimente de iubire și preţuire. Cu drag, Vlad Zbârciog. 25 aprilie 2001, Chișinău. Zbârciog Vlad – scriitor, publicist Sediul Central 1116 Zbârciog, Vlad. Mihai Cimpoi sau Dreapta cumpănă românească... : (CAIEte de lectură) / Vlad Zbârciog. – Ch. : Gunivas, 2003. – 346 p. Centrului Academic „M. Eminescu” aceste reflecţii de suflet despre o personalitate de primă mărime din spaţiul românesc, cu drag, Vlad Zbârciog. 3.03.2004. Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” aceste reflecţii despre Marele nostru cărturar M. Cimpoi. Cu drag, Vlad Zbârciog. 28 mai 2004. Zbârciog Vlad – scriitor, publicist CAIE, Sediul Central 1117 Zbârciog, Vlad. Orizontul pierdut : roman / Vlad Zbârciog. – Timișoara : Augusta, 2003. – 225 p. 243


Pentru dna Lidia, cu recunoștinţă și frumoase urări de bine. Cu drag, Vlad Zbârciog. 3 aprilie 2003, Chișinău. Zbârciog Vlad – scriitor, publicist Sediul Central 1118 Zbârciog, Vlad. Sadoveanu sau dorul de cel fără vârstă… : momente, reflecţii, disociaţii / Vlad Zbârciog ; cop. : I. Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2006. – 252 p. Pentru Bibl. Publică „Ștefan cel Mare”. Cu mult drag, Vlad Zbârciog, 17.01.07. Zbârciog Vlad – scriitor, publicist Bibl. „Ștefan cel Mare” 1119 Zbârciog, Vlad. Starea de Cer : poezii / Vlad Zbârciog. – Ch. : Pontos, 2005. – 160 p. Pentru Bibl. de Artă din Chișinău. Cu drag, Vlad Zbârciog. 21 septembrie 2005, Chișinău. Pentru Bibl. Centrului Academic „Eminescu”. Cu drag, Vlad Zbârciog. 21 decembrie 2005. Zbârciog Vlad – scriitor, publicist Bibl. de Arte, CAIE 1120 Zbârciog, Vlad. Ștefan cel Mare și Sfânt – voievodul românilor / Vlad Zbârciog ; cop. : I. Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2004. – 176 p. Pentru Bibl. de Artă din Chișinău. Cu drag, Vlad Zbârciog. 15 sept. 2004, Chișinău. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu” cu drag, Vlad Zbârciog. 30.V.2004. Zbârciog Vlad – scriitor, publicist Bibl. de Arte, Bibl. „Onisifor Ghibu” 1121 Zbârciog, Vlad. Treci ca o lumină… : versuri / Vlad Zbârciog. – Ch. : Pontos, 2001. – 76 p. Bibliotecii „Maramureș” cu drag, Vlad Zbârciog. 21 iunie 2002, Chișinău. Bibliotecii „B.P. Hasdeu”. Cu drag, Vlad Zbârciog. Zbârciog Vlad – scriitor, publicist Bibl. „Maramureș”, Sediul Central 1122 Zegreanu, Iustian Gr. Strategii moderne în managementul și tratamentul epilepsiei / Iustian Gr. Zegreanu. – Cluj-Napoca : [s. n.], 2002. – 222 p. : 20 f. il. Donaţie Bibl. „Transilvania”, Chișinău, Republica Moldova, din partea autorului. 2002. Zegreanu Iustian Gr. – medic, Cluj-Napoca (România) Bibl. „Transilvania”

244

1123 Zgureanu, Teodor. Coruri selecte / Teodor Zgureanu. – Ch. : Pontos, 2002. – 128 p. Cu drag pentru Bibl. de Arte din Chișinău. Prof. T. Zgureanu. 30. 01. 03. Zgureanu Teodor – profesor universitar, Artist al Poporului, membru de onoare al Academiei „Amadeus”, Franţa Bibl. de Arte 1124 Zidaru, Marian. Relaţii politice și economice româno-britanice : 1939-1977 / Marian Zidaru. – București : Univers Știinţific, 2005. – 388 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu” din partea autorului, cu urări de succes. 30.08.2006. Zidaru Marian – doctor în istorie (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 1125 Zub, Al. Pe urmele lui Vasile Pârvan / Al. Zub. – București : Sport-Turism, 1983. – 383 p. Domnului Mihai Cimpoi, o invitaţie la călătorie (nu doar) cărturărească, împreună cu stima colegială a semnatarului Al. Zub. 8.XII.1988. Iași. Zub Al. – istoric, profesor universitar (România) CAIE 1126 Zubco, Angela. Biserica în Ţara Românească și Moldova în secolele XIVXVII. Relaţiile cu Muntele Athos / Angela Zubco. – Ch. : Pontos, 2001. – 224 p. Cu respect profund și admiraţie pentru familia Balmuș – Pavel și Clara – această carte de suflet la care a trudit și umila mea persoană, într-un septembrie excelent al lui 2001. M. Neagu. Neagu Manole – scriitor, redactor al editurii „Pontos” CNH

Cărţi fără autor 1127 Abecedarul Creangă : metodă nouă de scriere și cetire pentru usulu clasei 1 primariă / de institutorii : I. Creangă, C. Grigorescu, G. Ienăchescu s. a. – Ed. facs. – București : Athenaeum, 1990. – 72 p. – (Pe cop. tit. : Abecedar. Datele orig. : Iassy : Tipogr. H. Goldner, 1868. – Fotocopie după un ex. aflat în BAR). Cu toată stima și consideraţia, o carte de suflet românesc, Dlui Mihai Cimpoi, scriitor de dulce slovă românească, care păstorește Uniunea Scriitorilor din Basarabia. Cătălin Emilescu. Chișinău, 4 ianuarie 1993. Emilescu Cătălin – director Asociaţiei Artiștilor Fotografi (AAF București, România) CAIE 245


1128 Academicieni din Basarabia și Transnistria (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea) / Ion Jarcuţchi, Brighita Covarschi. – Ch. : [s. n.], 1996. – 128 p. Еврейской библиотеке на добрую память от автора. Подпись. Covarschi Brighita – alcătuitorul cărţii, istoric Bibl. „I. Mangher” 1129 Acasă, la Mălăiești : Documente și mărturii din istoria mai veche și mai nouă a Mălăieștilor din judeţul Bălţi : schiţe, istorisiri, folclor, creaţie lit. de autori originari din sat / aut. Aurel Scobioală, Vasile Scobioală, Vasile Ciobanu ; ed. : Oleg Bodrug ; red. : Andrei Grumeza. – Ch. : Prut Internaţional, 2006. – 652 p. Aici, la Bibl. „Ștefan cel Mare”, mă simt totdeauna ca Acasă la Mălăiești. Chiar și mai bine, 19.09.06. Scobioală Aurel (1941-2007) – prozator, publicist Bibl. „Ștefan cel Mare” 1130 Actori – poeţi / alcăt. : Ion-Gheorghe Șvitchi. – Ch. : Princeps, 2005. – 96 p. Bibliotecii de Arte din partea alcătuitorului – cu deosebit respect pentru munca Bibliotecarilor! Ion-Gheorghe Șvitchi, 9 februarie 2006. Șvitchi Ion-Gheorghe – critic de artă Bibl. de Arte 1131 Ada Zevin : album / alcăt. : Ludmila Toma. – Ch. : ARC, 2003. – 80 p. В дар библиотеке им. И. Мангера от автора. А. Зевин, 3 октября 2003. Zevin Ada – pictor Bibl. „I. Mangher” 1132 Adevărul istoric în chestiunea Basarabiei. Berlin, 1924. – București : Evenimentul, 1998. – 131 p. – (Clio). Pentru Bibl. Centrului Academic Mihai Eminescu, cu deosebit respect din partea autorului acestei traduceri. V. Grosu. 02-06-2001. Grosu Vasile – cercetător știinţific, istoric, publicist CAIE 1133 Aduceri aminte / coaut. : Ianoș Ţurcanu ; Departamentul cultură al Primăriei Municipiului Chișinău. – Ch. : Cartier, 1996. – 71 p. De la autorul selecţiei, cu multă stimă pentru cititorii Bibliotecii „Ovidius”. Ţurcanu Ianoș. 24 octombrie, 1996. Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Bibl. „Ovidius” 246

1134 Ah, cerut-am de la zodii : romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu. – Ch. : Princeps, 2001. – 271 p. Академическому центру «М. Эминеску». С благодарностью за чудесную презентацию этого сборника и с пожеланием по-прежнему высоко держать знамя нашего искусства. С. Пожар. Cu drag și cu iubire Mânăscurtă I. Pojar Serghei – muzicolog, profesor Mânăscurtă Ioan – scriitor, editor CAIE 1135 Alexandru Sturdza : (1791-1854) : bibliogr. / elab. de Emil Vrabie și Elena Conţescu. – Ch. : Imprimeria BNRM, 1994. – 33 p. Pentru Centrul Naţional de Hasdeulogie. Alcătuitorul Emil Vrabie. 24.05.06. Vrabie Emil – profesor universitar CNH 1136 Analiza problemelor societăţii prin dezbateri. Traficul cu oameni. – Ch. : Reclama, 2004. – 176 p. Cu cea mai mare recunoștinţă pentru activitatea Centrului de Iluminare și Cultură din sec. Ciocana – Colectivul Bibliotecii „Transilvania”, în speranţa unei colaborări fructuoase și durabile. Vă mulţumim mult pentru motivarea, activizarea potenţialului creativ al elevilor și al profesorilor, implicarea în lucrul Cenaclului „Perpetuum”, pentru condiţiile create de afirmare și autodezvoltare a personalităţii. Cu mult respect Colectivul de elevi și profesori, Liceul Teoretic „Gaudeamus”, octombrie 2006. Liceul Teoretic „Gaudeamus” Bibl. „Transilvania” 1137 Antologie de la création poétique de Mihai Eminescu / réalisée, sous la direction de Valeriu Rusu, par les membres du Séminaire poétique „Mihai Eminescu” de l’Université de Provence. – [S. l.] : Publications de L’Université de Provence, 1990. – 550 p. – În lb. fr. Pentru Centrul Academic Internaţional „Eminescu”, Chișinău, 13 ianuarie 2000, acest mesaj poetic al Provenţei lui Mihai și al tinerilor studenţi francezi de astăzi, cu cele mai bune urări. V. Rusu. VIVAT, CRESCAT, FLOREAT ! Rusu Valeriu – lingvist și filolog, profesor universitar (Franţa) CAIE 1138 Antologie de literatură română IV/1 : (poezia română din perioada interbelică) / alcăt. Gavril Scridon. – Kévirat : Nemzeti Tankonyvkiado, 1993. – 680 p.

247


Stimatului Mihai Cimpoi această antologie incompletă. Cu preţuirea și afecţiunea frăţească a lui Gavril Scridon. 5 mai, 1994. Cluj-Napoca. Scridon Gavril – critic literar (România) CAIE 1139 Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei. – Iași : Ed. Documentis, 2002. – 384 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău, cu respect și dragoste din partea secretarului de redacţie Marcel Lutic. 05.0I.2004. Lutic Marcel – secretar de redacţie (Iași, România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 1140 Apa neîncepută a dorului de libertate. – Ch. : Litera, 2005. – 332 p. Pentru Bibl. – purtătoare a demnităţii noastre naţionale, cu mare dragoste. 16.02.2005. Borșevici Ion – academician Bibl. „Onisifor Ghibu” 1141 Arhiva Istorică a României. Tomu II / red. B.P. Hasdeu. – București : [s. n.], 1865. – 176 p. Mihai Cimpoi, pentru Centrul de hasdeulogie. 6.I.2004. Cimpoi Mihai – critic, istoric literar CNH 1142 Armata Română în al Doilea Război Mondial. – București : Ed. Meridiane, 1995. – 216 p. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, din partea unuia dintre autori. 26.04.2005. Otu Petre – coautor al cărţii, istoric, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 1143 Artiștii de la Buciumul : afiș. – Ch. : [s. n.], 2002. Pentru Bibl. „Alba Iulia” la frumoasa serată cu expoziţi și carte, râs și voie bună. 7. XI. 2002, T. Tătaru. Tătaru Tudor – folclorist Bibl. „Alba Iulia” 1144 Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova : raport de activitate (1998 – 1999) / alcăt. : A. Petrencu, P. Parasca, I. Negrei. – Ch. : Litera, 2000. – 70 p.

248

Cititorilor Bibliotecii „Ovidius”, din partea alcătuitorilor. 30 august, 2000. Petrencu Anatol – doctor habilitat în știinţe istorice, profesor universitar, președintele Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova Negrei Ion – istoric, redactor-șef al revistei „Cugetul” Bibl. „Ovidius” 1145 Brâncuși văzut de Miliţa Petrașcu, Constantin Antonovici, V. G. Paleolog în convorbiri cu Victor Crăciun / pref. de Marcel Guguianu. – [București] : Semne, 2001. – 148 p. ; 12 f. fotogr. Centrului basarabean Eminescu – deopotrivă Institut Brâncuși, Enescu și spiritualitate naţională. V. Crăciun. 16 martie 2001. Anul Brâncuși și Centenarul Brâncuși. Crăciun Victor – scriitor, critic și istoric literar (România) CAIE 1146 Breviar / red. D. D. Ovidiu, I. Mărgineanu. – Alba Iulia : [s. n.], 1993. – 270 p. : il. Domnului Academician Mihai Cimpoi, cu alese gânduri și modestă contribuţie Dorin Ovidiu Dan. Chișinău. 29 august 1994. Dan Dorin Ovidiu – scriitor (România) CAIE 1147 Bucoavna Bălgrad : 1699 / prez. artistică și graf. de Gh. Matei ; ed. crit. tipărită din inţiativa și cu binecuvântarea PS Emilian, episcop al Alba Iuliei. – [S. l.] : [s. n.], 1988. – 291 p. Alba Iulia, 15 ianuarie 1991. Cu prilejul comemorării poetului nostru naţional Mihai Eminescu, ales gând de cinstire domnului Mihai Cimpoi, slujitor al culturii noastre străbune. Andrei Ioan Andreicuţ. Episcopul Alba Iuliei. Andreicuţ Andrei Ioan – episcopul Alba Iuliei(România) CAIE 1148 Buiucani – 2000 (Chișinău) : [album]. – Ch. : Prut Internaţional, 2000. – 159 p. Cititorilor bibliotecii „Maramureș”. Cu tot respectul, V. Nemerenco. 10.01.2003. Nemerenco Valeriu – pretor de Buiucani Bibl. „Maramureș” 1149 Bukovski la Sighet. – București : Fundaţia Academia Civică, 2002. – 224 p. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, omagiul unuia dintre autorii acestei cărţi. 20.01.2005.

249


Petrencu Anatol – alcătuitorul cărţii, doctor habilitat în știinţe istorice, profesor universitar, președintele Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova Bibl. „Onisifor Ghibu” 1150 CAIEt retrospectiv : 12 ediţii / Soc. Culturală „Lucian Blaga” Cluj-Napoca. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Știinţă, 2002. – 54 p. Bibliotecarilor „transilvăneni” din Chișinău, investiri de carte și de limbă românească, toate gândurile bune. Irina Petraș, mai 2003. Petraș Irina – critic literar (Cluj-Napoca, România) BP „Transilvania” 1151 CAIEtele lui Lucian Blaga : Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, 12-13 mai 2003 / Soc. Culturală „Lucian Blaga” Cluj-Napoca. – Ed. a 13-a. – ClujNapoca : Casa Cărţii de Știinţă, 2003. – 114 p. Pentru Bibl. „Transilvania” Chișinău, Dorli Blaga, 13 mai 2003, Cluj-Napoca. Blaga Dorli – fiica lui Lucian Blaga (România) Bibl. „Transilvania” 1152 CAIEtele Mihai Eminescu. Vol. IV / ed. îngrijită de Marin Bucur. – București : Eminescu, 1977. – 307 p. Lui Mihai Cimpoi, căruia i-am luat repede pulsul intelectual din câteva fragmente, înţelegând cât ne e de fin și de dens demersul critic – cu colegiale simţăminte de preţuire. Zoe Dumitrescu-Bușulenga. 22 august. Neptun. Dumitrescu-Bușulenga Zoe – critic și istoric literar, academician (România) CAIE 1153 Carte de rugăciuni / tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove. – Ch. : Asociaţia Studenţilor Creștini Ortodocși, 2003. – 67 p. Lumină lină cu binecuvântări. Pr. Ciobanu. 17 martie 2003. Ciobanu Vasile – preot Bibl. „Ovidius” 1154 Carte de telefoane și adrese / Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova. – Ch. : Atelier, 2006. – 76 p. Cu mult respect, T. Braga. 16 ian. 2006. Braga Tudor – critic de arta, directorul CE „Constantin Brâncuși” al UAP Bibl. de Arte

250

1155 Cartea memoriei celor căzuţi în luptele pentru independenţa și integritatea Republicii Moldova / concepţie, selecţ. de Olga Căpăţină. Vol. 1. – Ch. : [s. n.], 2000. – 220 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu” cu multă stimă. Pace în ţară. O. Căpăţină. 15.03.2001. Căpăţină Olga – alcătuitorul cărţii Bibl. „Onisifor Ghibu” 1156 Cartea Moldovei : cat. general. – Ch. : Știinţa, 1990. – 252 p. Bunilor mei prieteni Clara și Pavel Balmuș în semn de înaltă apreciere și respect din partea unuia dintre autorii acestei lucrări, cu cele mai sincere urări de sănătate și succes. Martie 1991, A. Eșanu. Eșanu Andrei – istoric, academician, membru titular al AȘM CNH 1157 Cartea Moldovei : cat. general. – Ch. : Știinţa, 1992. – 266 p. Domnului Pavel Balmuș, zelos valorificator al istoriei și literaturii naţionale, cu multă dragoste și admiraţie din partea alcătuitorilor Valentina Farmagiu, Nina Matei. Farmagiu Valentina – bibliotecară Matei Nina – bibliotecară CNH 1158 Cartea românească în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. 1683-1918 : cat. / M. Danilov, A. Griţco, L. Malahov. – Ch. : Tyragetia, 2002. – 224 p. Bibliotecii „Alba Iulia” toată recunoștinţa pentru propagarea unităţii naţionale. M. Danilov, A. Griţco, martie 2003. Danilov Maria – muzeograf, doctor în istorie Griţco Ana – muzeograf Bibl. „Alba Iulia” 1159 Catalog general : 1998-2002. – Cluj-Napoca : Limes, 2002. – 54 p. : il. Bibliotecii „Transilvania” omagiul editorului, Chișinău, 16 octombrie 2002. Autograf anonim Bibl. „Transilvania” 1160 Cântece din bătrâni = Старинные молдавские песни / alcăt. Iulia Ţibulschi ; trad. de V. Baltag. – Ch. : Lit. artistică, 1982. – 100 p. – Ed. bilingvă româno-rusă. „Nu mai apărea această carte fără M. Ilici! Eu, robul lui Dumnezeu”. Vitalie Baltag. Baltag Vitalie (1946-1992) – traducător din română în rusă CAIE 251


1161 Claudia Partole : biobibliogr. / alcăt. : Sabina Dodul. – Ch. : Pontos, 2005. – 88 p. : pl. Cu mult drag – pentru cititorii Bibliotecii Ștefan cel Mare și Sfânt, 02.07.05. Roadele muncii mele – pentru Bibl. „Ștefan cel Mare”, 20.10.05. Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă Bibl. „Ștefan cel Mare” 1162 Cîntare limbii materne : culeg. de cîntece pentru elevi / alcăt. : Șt. Andronic. – Ch. : Știinţa, 1990. – 42 p. Când Bravii flăcăi – români mureau la Tighina pentru Apărarea Moșiei Strămoșești, în Palatul Naţional se desfășura Podul de cântece și un cor unit de 1000 coriști, interpretau cu mândrie Imnul „Deșteaptă-te, române!”. Cântaţi și voi, iubiţi cititori, aceste cântece și acest imn! Prof. Șt. Andronic, 12 martie 2002. Andronic Ștefan – Maestru Emerit în artă, conferenţiar, dirijorul corului de copii „Vocile Primăverii” Bibl. de Arte 1163 Cluj-Napoca : Municipiu cu vocaţie europeană : [album]. – Cluj-Napoca : Studia, 2001. – 180 p. : il. – Ed. bilingvă româno-engleză. Cititorilor Bibliotecii „Transilvania” din municipiul Chișinău, acest album consacrat istoriei, culturii și civilizaţiei strămoșești din municipiul Cluj-Napoca – inima Ardealului, în semn de preţuire, cu speranţă că va contribui la o mai bună cunoaștere a valorilor noastre spirituale, la înfăptuirea României Mari. Dr. ec. Gheorghe Funar, Primar al municipiului Cluj-Napoca, 25.08.2003, Cluj-Napoca. Funar Gheorghe – primar al municipiului Cluj-Napoca, România Bibl. „Transilvania” 1164 Codul penal al Republicii Moldova. – Ch. : Garuda-Art, 1999. – 175 p. Bibliotecii de carte română „Onisifor Ghibu” din partea Centrului de Drept din Republica Moldova. 16.02.2005. Barbăneagră Alexei – doctor în drept, conferenţiar universitar, avocat, directorul Centrului de Drept Bibl. „Onisifor Ghibu” 1165 Colinde și cântece de stea. Vol. 5. – Cluj-Napoca : Nevali, 2005. – 303 p. Pentru Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu Hasdeu, alte cântece închinate Nașterii Domnului, din nepreţuitul și inepuizabilul nostru tezaur străbun. ClujNapoca, 24 ianuarie 2006. Autograf anonim Sediul Central

252

1166 Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova / Centrul regional de mediu Moldova Proiect TACIS „Asistenţă în implimentarea Politicii de Mediu și PNAM în CSI” ; elab. : Gh. Duca,... ; trad. : Arina Sovcov. – Ch. : Reclama, 2002 – 44 p. Vasile Snop. Organizaţia Teritorială Chișinău a Mișcării Ecologiste din Moldova. 20.03.2003. Snop Vasile – ecologist Bibl. „Târgoviște” 1167 Constelaţia Post-Scriptum : satiră și umor de pe ambele maluri de Prut. – Ch. : [s. n.], 1999. – 199 p. Cu dragoste și înaltă consideraţie, donez această carte cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu”. 13.07.2005. Diviza Ion – redactorul cărţii, scriitor Bibl. „Onisifor Ghibu” 1168 Contribuţii la cunoașterea operei și omului Nichita Stănescu / Victor Adam, Liana Rizea, Silviu Costache. – Ploiești : Confession, 2003. – 135 p. : il. Bunului meu prieten Ianoș Ţurcanu, cu toată dragostea din partea autorului. 6 aprilie 2006. Chișinău. Autograf anonim Bibl. „Târgoviște” 1169 Cornova : [monografie] / aut. proiectului coord. : Vasile Șoimaru. – Ch. : Museum, 2000. – 707 p. Urări de prosperare Bibliotecii „Ovidius” sănătate și noroc colaboratoarelor și cititorilor acestei biblioteci romanice, romantice și românești din Chișinău. În numele tuturor admiratorilor din Cornova ai lui Ovidius. Șoimaru Vasile. 26 februarie, 2003. Donaţie pentru Bibl. Publică „O. Ghibu” din Chișinău cu alese urări de prosperare pentru toţi colaboratorii, din partea tuturor autorilor și cornovenilor. 14.02.2005. Șoimaru Vasile – coautorul cărţii, conferenţiar universitar, doctor în economie, publicist Bibl. „Ovidius”, Bibl. „Onisifor Ghibu” 1170 De acasă acasă : pagini basarabene despre Nichita Stănescu / pref. de Mihai Cimpoi. – Ed. a 2-a îngrijită de C. Manolache și V. Romanciuc. – Ch. : Libertas, 2003. – 122 p. : il. Domnului Grigorescu, cu nichitastănescienele gânduri ale lui M. Cimpoi, 17 februarie 2003. Cimpoi Mihai – critic, istoric literar Sediul Central 253


1171 Democraţia la feminin : istoria verbală / coord. Irina Nechit ; red. E. Ungureanu. – Ch. : Știinţa, 2005. – 284 p. „Sper din toată inima că efortul patrioţilor basarabeni n-au fost în zadar”. Corina Fusu. „Vă mulţumim” Irina Nechit. „Mai bine decât Eminescu nu pot nici să spun nici să mă gândesc altfel” – „De la Tisa pînă la Nistru tot românul plînsu-mi-sa”. Împreună cu colegii mei de la Teleradio-Moldova am vrut să facem lumea mai bună și mai democratică. Sper că eforturile noastre nu au fost zadarnice! Corina Fusu. 2005. Cu drag, Irina Nechit. 2005. Fusu Corina – telejurnalistă Nechit Irina – poetă, critic de teatru CAIE, Bibl. „Maramureș” 1172 Destine spulberate = Shattered destinies. – Ch. : RCTV „Memoria”, 2005. – 140 p. – Ed. bilingvă româno-engleză. La Bibl. Hasdeu din Molly Lamphear. O să intorc la SUA cu Moldova și oamenii din Moldova în inima mea. Lamphear Molly (SUA) Sediul Central 1173 Deutsche Literatur : von der Aufklarung bis zur Klassik Eine deutsch-rumanische Anthologie = Literatura germană : de la iluminism la clasicism : antol. bilingvă ; elab. de Cristina Grossu-Chiriac, Nicole Stirnberg. – Ch. : [s. n.], 2005. – 400 p. – Ed. bilingvă germano-română. Donaţie din partea alcătuitorilor. 27.03.2006. Grossu-Chiriac Cristina – conferenţiar universitar, doctor în filologie, USM Stirnberg Nicole – profesor universitar Bibl. „Alba Iulia” 1174 Deziderie sau Cărare către dragostea lui Dumnezeu. – București : Anastasia, 2000. – 272 p. Pentru Centrul Naţional de Hasdeulogie, omagiu. Zamfira Mihail 30 mai 2000. Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor, profesor universitar (București, România) CNH 1175 Dezvoltare durabilă. Probleme și căi de rezolvare : ghid pentru autorităţile locale. – Ch. : [s. n.], 2005. – 39 p. – (Institutul Naţional de Ecologie). Bibliotecii „Ovidius” cu urări de succese. Cocîrţă P. 20.05.2005. Cocîrţă Petru – specialist în domeniul biologiei, ecologiei și protecţiei mediului, doctor în știinţe biologice Bibl. „Ovidius” 254

1176 Două vieţi și o dragoste : in memoriam Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Vol. 1. – Ch. : Universul, 2004. – 216 p. Domnului Iulian Filip, cu tot respectul. 18.10.04. Autograf anonim Bibl. „Târgoviște” 1177 Drag îmi e să fac armata : din folclorul taberei militare / ed. alcăt. și îngrijită de Tudor Colac. – București : Litera Internaţional ; Ch. : Litera, 2002. – 376 p. – (Bibl. școlarului). Pentru cititorii bibliotecii „Transilvania” de la autor, cu deosebit respect. Tudor Colac, 28.11. 2002. Colac Tudor – doctor în etnologie, folclorist Bibl. „Transilvania” 1178 Dragostea, viaţa, familia : ghid pentru profesori. – Ch. : Epigraf, 2000. – 310 p. Pentru Bibl. „Ovidius” și cititorii ei fideli, să crească buni și deștepţi. Asociaţia Internaţională pentru educaţie... 28 iunie, 2003. Asociaţia Internaţională pentru Educaţie din Republica Moldova Bibl. „Ovidius” 1179 E cu noi o pasăre ce adoră libertatea „Semnal Junior” / Centrul de informare și documentare privind drepturile copiilor din Moldova. – Ch. : Radda Barnen, 2003. – 48 p. Să ajungem cu multe realizări deosebite și la a X- a aniversare a bibliotecii preferate de adolescenţii sectorului „Centru” și nu numai. Cu cele mai românești sentimente și înaltă consideraţie pentru albinuţele de la „Ovidius”. Izbaș Zina. 06.10.2003. Izbaș Zina – ziaristă, redactor- prezentator radio, poetă Bibl. „Ovidius” 1180 Ecosofia și perspectiva umană : culeg. consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei : 18 noiembrie 2004 / Acad. de Șt. a Moldovei, Inst. de Filosofie, Sociologie și Drept, Asoc. Filosofilor din Moldova ; red. coord. : Ion Sîrbu. – Ch. : Grafema Libris, 2005. – 480 p. Domnului Iulian Filip, cu stimă și profundă admiraţie. Redactor coordonator I. Sîrbu. Sîrbu I. – redactor coordonator Bibl. „Târgoviște” 1181 Ecouri, opinii și Grigore Vieru solicitând confesiunea dirijorului Ștefan Andronic despre sine și despre corala Vocile Primăverii. – Ch. : Ruxanda, 2000. – 99 p. 255


Cu multă dragoste pentru Bibl. „Onisifor Ghibu”, cea care s-a format din Suflare Românească și ţine focul aprins în „Vatra Românismului din Basarabia”, cea care cultivă inteligenţa românească, aidoma Marelui cărturar și luminător Onisifor Ghibu, a cui nume îl poartă cu mare cinste! 3.10.2002. Andronic Ștefan – Maestru Emerit în artă, conferenţiar, dirijorul coralei „Vocile Primăverii” Bibl. „Onisifor Ghibu” 1182 Eminescu atemporal : ghid bibliogr. : referinţe crit. / concepţie și realizare de Marcela Mardare. – Ch. : Pontos, 2001. – 79 p. : fotogr. Pentru cititorii fideli și avizi de Eminescu ai Centrului Academic Internaţional „M. Eminescu”. Cu toată dragostea Manole Neagu, Editura „Pontos”. Aprilie, 2003. Neagu Manole – scriitor, redactor al editurii „Pontos” CAIE 1183 Eminescu după Eminescu : comunicări prezentate la Colocviul organizat de Universitatea din Paris-Sorbona (12-15 martie 1975) / vol. îngrijit de Dim. Păcurăriu. – Iași : Junimea, 1978. – 351 p. – (Eminesciana). Maestrului de frumoase slove și idei profunde Mihai Cimpoi, pentru sclipitorul giuvaier omagial „Narcis și Hyperion” – semn de agreabilă recunoștinţă pentru munca sa, de la unul dintre cititorii neidentificaţi ai mulţimii. 4.05.80. Autograf anonim CAIE 1184 Eminescu Mihai : „Luceafărul” : Centenar : Sesiune jubiliară 1883-1983. – București : [s. n.], 1984. – 180 p. Minunatului coleg de breaslă Mihai Cimpoi cu toată dragostea. D. Bălan. Octombrie 1985. Dodu Bălan Ion – critic și istoric literar (România) CAIE 1185 Enciclopedia valorilor reprimate : Războiul impotriva culturii române (1944-1999) / Ilie Bădescu, Mihai Ungheanu : [în 2 vol.]. Vol. 1. – București : Pro-Humanitate, 2000. – 780 p. Bibliotecii „Onisifor Ghibu”(Chișinau) de la autori, cu dragoste. Ungheanu Mihai – coautorul cărţii, scriitor, critic literar (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 1186 Epoki literackie : Wielki leksykon literatury polskiej / Justina Bajda, Marcin Cieński, Malgorzata Loboz,... – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2005. – 943 s. – În lb. poloneză. 256

Дар Петра Марчиняка, 9 ноября 2006 г. Marciniak Piotr – ex-ambasador al Poloniei în Republica Moldova Bibl. „A. Mickiewicz” 1187 Eterna Iubire : antol. : versuri de dragoste ale poeţilor din Basarabia și nordul Bucovinei 1900-2000 / pref. de Anatol Ciocanu. – București : Ed. Biodova & Cronica Română, 1999. – 215 p. Bibliotecii „Maramureș”, din partea antologatorului Anatol Ciocanu. 1 decembrie 2001. Ion Vieru. Semnătura autorului. 01.12.2001. Ciocanu Anatol – scriitor, traducător Vieru Ion – poet Bibl. „Maramureș” 1188 Euripide. Teatru complet / trad., note și coment. de Al. Miran. – Ch. : ARC, 2005. – 1308 p. Bibliotecii „Ovidius” din partea editurii „Gunivas”. 22.09.2005. Chișinău. Editura „Gunivas”, director Nicolae Guţan Bibl. „Ovidius” 1189 Femeia în labirintul istoriei : istoria verbală / coord. de proiect : Irina Nechit. – Ch. : Știinţa, 2003. – 230 p. Cititorilor Bibliotecii „Ovidius” cu drag și cu rugămintea de a călători prin labirintul istoriei luminând aceste memorii. Această carte e o completare a tot ce a fost trăit pe acest pământ. Ungureanu Larisa, Trifan Călina. 14.05.2003 Pentru Bibl. „Ovidius”. Cele mai alese urări de bine și sănătate. Cu drag, Maria Saharneanu. 14.05.2003 Cu drag și cu respect pentru munca Dumneavoastră. Irina Nechit. 14.05.2003 Cu mult drag pentru cititorii bibliotecii „Târgoviște” de la Larisa Ungureanu, una din autoarele acestui nepreţuit volum. 18.07.03. Donaţie. Fundaţia Soros. Republica Moldova Ungureanu Larisa – jurnalistă, critic de teatru și film Trifan Călina – poetă, eseistă, muzeograf Saharneanu Maria – jurnalistă, redactor-șef al revistei „Femeia Moldovei” Nechit Irina – jurnalistă, șef de secţie la „Jurnal de Chișinău” Fundaţia Soros Moldova Bibl. „Ovidius”, Bibl. „Târgoviște”, CAIE 1190 Festivalul naţional de teatru „Nenea Iancu” : rezumatele conferinţelor și dezbaterilor. – Ch. : [s. n.], 2002. – 109 p. 257


Domnilor Clara și Pavel Balmuș, Centrului Naţional de Hasdeulogie cu deosebit respect, din partea grupului de creaţie. A. Vartic. 16 aprilie 2003. Vartic Andrei – scriitor, regizor, filozof al culturii CNH 1191 Filozofie. Știinţă. Politică : realizări, implementări, perspective. – Ch. : Centrul ed. al USM, 2003. – 406 p. Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” cu cele mai sincere urări de bine și noi succese în acţiunile nobile ce le realizează pe parcursul anilor. 04.02.2005. Ţapoc Vasile – doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, șef Catedră Filosofie și Metodologie a Știinţei, USM Bibl. „Onisifor Ghibu” 1192 Gagauz kompozitoru muzikologu ve folklorcusu / Stepan Bulgar. – Ankara : [s. n.], 2004. – 348 p. – În lb. gagauză. Еврейской библиотеке от автора на добрую память. Подпись автора, Кишинев, 28 сентября 2004 г. Bulgar Stepan – scriitor, publicist, muzicolog Bibl. „I. Mangher” 1193 Identitatea limbii și literaturii române în perspectiva globalizării. – Iași : Trinitas, 2002. – 432 p. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din partea Asociaţiei ASTRA, Iași. 11.05.2005. Moșu Areta – profesor, președintele Asociaţiei ASTRA (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 1194 Ioan Papazoglu : Pictor român din secolul XX = Romanian artist of the XX th centure / concepţie și îngrijire : Claudia Partole. – Ch. : Pontos, 2005. – 138 p. : il. – Ed. bilingvă româno-engleză. Donaţia scriitorului, redactorului editurii Pontos. 9 februarie 2006, Marcela Mardare. Bibliotecii Bielinski cu dragoste pentru tot ce poate face omul frumos în viaţă. Lumină și armonie, înţelepciune și virtuţii. Bibl. V. Bielinski . Marcela Mardare, 9 februarie 2006. Cu mult drag pentru Bibl. „Ștefan cel Mare” – un destin – Claudia Partole, 04.04.2007. Pentru Bibl. de Arte. Cu mult drag – cititorilor îndrăgostiţi de frumos. C. Partole. Mardare Marcela – scriitoare, directorul Editurii „Pontos” Partole Claudia – poetă, prozatoare, eseistă Bibl. V. Bielinski, Bibl. „Ștefan cel Mare”, Bibl. de Arte 258

1195 Ion Bejenaru : biobibliogr. / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu” ; Centrul de Inf. și Docum. „Chișinău” ; Bibl. „Transilvania” ; ed. îngrijită de L. Kulikovski ; alcăt. : L. Capiţa ; coord. : P. Onciu. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 68 p. Bibliotecii „Transilvania” cu multe cărţi românești – să deprindă tânărul cititor cu dragostea de pământul strămoșesc – omagiu de la autor. 21.12.2006. Bibliotecii „Târgu-Mureș” – succese în munca depusă cu tânărul cititor pentru formarea dragostei de pămânutul strămoșesc și culturii neamului nostru. 25.12.2006. Cu profund respect I. Bejenaru. Distinsei biblioteci „Alba Iulia” pentru literatura și istoricul nume ce-l poartă – să fie cunoscute și apreciate de tânărul cititor din R. Moldova. Omagiu de la autor. I. Bejenaru. 25.12.2006. Bibliotecii Maramureș – cu deosebită dragoste pentru numele istoric ce-l poartă – să fie cunoscut și apreciat de cititor. Ion Bejenaru. 25.12.2006. Bejenaru Ion – scriitor, pedagog, folclorist, doctor în filologie Bibl. „Transilvania” Bibl. „Târgu-Mureș”, Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Maramureș” 1196 Ion Dron : biobibliogr. : 50 / Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Ion Dron. – Ch. : [s. n.], 1998. – 88 p. În dar Bibliotecii „I. Mangher”. Ion Dron, 3 august, 1999. Dron Ion (1948-2003) – doctor habilitat în filologie, istoric, lingvist, publicist Bibl. „I. Mangher” 1197 Istoricul Muzeului militar naţional 1932-2003. – București : Total Publishing, 2003. – 237 p. : il. Pentru Bibl. Municipală Bogdan Petriceicu Hasdeu din Chișinău. Cu dragoste, în speranţa unei bune colaborări. Directorul M.M.N. București, 20 octombrie, 2005. Autograf anonim Sediul Central 1198 În apărarea istoriei și demnităţii naţionale : culeg. de documente. – Ch. : Ed. Cartdidact, 2003. – 96 p. Cititorilor Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cu sincere urări de noi succese în studierea Neamului nostru. 22.09.2005. Donaţie Bibliotecii Publice „Transilvania”. Anatol Petrencu, 29.08.2003. Cititorilor Bibliotecii „Ovidius” din Chișinău, în speranţa că aceste rânduri din carte vor fi de folos. Negrei Ion. 19.09.2003. Chișinău. Distinsului istoric literar, cunoscut hasdeulog Pavel Balmuș, cu deosebit respect din partea alcătuitorilor. Anatol Petrencu și Ion Negrei, 1 oct. 2003. 259


Petrencu Anatol – alcătuitorul cărţii, doctor habilitat în știinţe istorice, profesor universitar, președintele Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova Negrei Ion – istoric, redactor-șef al revistei „Cugetul” Bibl. „Onisifor Ghibu”, Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Ovidius”, CNH

Colegului Mihai Cimpoi, cu cele mai sincere salutări și urări de bine, cu respect. Helmuth Frisch. 2.07.1993. Frisch Helmuth – doctor, traducător (Germania) CAIE

1199 În căutarea îngerului = En Quete de l’ange / selecţ. de Valeriu Anghel. – Focșani : Pallas Athena, 2006. – 152 p. – (Poeţi din Vrancea = Poètes de Vrancea). – Ed. bilingvă româno-franceză. Cititorului basarabean, preţuirea și afecţiunea poeţilor vrânceni, întru veșnicirea limbii române și a neamului românesc. Focșani, 24.10.2006, Valeriu Anghel. Anghel Valeriu – scriitor, redactorul editurii Pallas Athena, Focșani (România) Bibl. „Ștefan cel Mare”

1205 La răscruce de mileniu. Chișinău, sectorul Centru : album / concepţie Leonid Bujor. – Ch. : ProArt, 2003. – 159 p. Cititorilor Bibliotecii „Ovidius”! Prin muncă și cunoștinţe profunde vom reuși lucruri importante. Cu deosebit respect, Leonid Bujor. 04.09.2003. Chișinău. Bujor Leonid – pretor al sectorului Centru, mun. Chișinău Bibl. „Ovidius”

1200 În grădina soarelui : antol. din creaţia laureaţilor Concursului tinerilor poeţi și prozatori „Florii-2004”. – Ed. a 13-a. – Ch. : Grafema Libris, 2004. – 58 p. Iuliu Cârchelan. 3.04.04. Cârchelan Iuliu – scriitor CAIE

1206 Laudă seminţelor, celor de faţă și-n veci tuturor : popasuri vremelnice ale lui Lucian Blaga (1896-1961). – Alba Iulia : Fronde, 2003. – 24 p. : fotogr. Pentru Bibl. „Transilvania” cu drag, Dumitru Mălin, 13 mai 2003, Cluj-Napoca. Mălin Dumitru – critic literar (Cluj-Napoca, România) BP „Transilvania”

1201 În reverberaţiile scenei : Spiru Haret – Paulina Zavtoni / Valentina Stoica, Anatol Ciocanu, Ianoș Ţurcanu. – Ch. : UNITEM - „Masca”, 2002. – 38 p. : il. Dragă poete Ianoș Ţurcanu! Îţi mulţumesc pentru tot ! Cu stimă și respect. P. Zavtoni 25.03.02. Zavtoni Paulina – actriţă, Artistă emerită, soţia lui Spiru Haret Bibl. „Târgoviște”

1207 Lecturi filologice. Vol. II : Duplex știinţific. – Ch. ; București : Pontos, 2002. – 192 p. De la Ion Dron și de la Manole Neagu, cu toată bucuria revelaţiei și a răsăritului de soare în ianuarie benefic 2003, în chiar incinta Centrului „B.P. Hasdeu” Manole Neagu. 21.01.2003. Dron Ion – cercetător, etnolog, doctor în filologie Neagu Manole – scriitor, redactor al editurii „Pontos” Sediul Central

1202 În vâltoarea creaţiei : Veniamin Apostol : regizor, actor, pedagog / ed. îngrijită de Maria Mâţu ; pict. Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2004. – 316 p. Donaţie Bibliotecii de Arte. 22. XII. 2004. Semnătura autorului. Mâţu Maria – doctor în arte Bibl. de Arte 1203 Învăţătură de credinţă ortodoxă. – Ch. : Asociaţia studenţilor creștini ortodocși, 2002. – 99 p. Clubul „Lumina Lină” cu binecuvântări. Profesorul Ciobanu. 17.04.2003. Ciobanu – preot, profesor universitar Bibl. „Ovidius” 1204 Kurier : Der bochumer Gesellschaft für rumänische Sprache und Literatur. 17. – Bochum : Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, 1993. – 270 p. – În lb. germ. 260

1208 Leo Butnaru : biobibliogr. / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, Bibl. Transilvania ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ed. a 2-a, rev. și compl. – Ch. : Museum, 2005. – 148 p. Pentru colectivul Bibliotecii „Transilvania”, pentru cititorii săi cu care ctitoritu-s-a această carte despre... cărţi, cu urări de izbândă și lumină în destin. Leo Butnaru, iulie 2005. Butnaru Leo – scriitor, traducător Bibl. „Transilvania” 1209 Les lumières et la formation de la concience nationale chez les peuples du Sud-Est Européen. – Bucarest : [s. n.], 1970. – 129 p. – În lb. fr.

261


Donaţie pentru Bibl. Centrului Naţional de Hasdeulogie din Chișinău. Zamfira Mihail. 15 nov. 2004. Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor conferenţiar universitar (București, România) CNH 1210 Limba română – mijloc de integrare socială în Republica Moldova. – Ch. : ARC, 2004. – 202 p. Cu aleasă consideraţie, cu urări de succese, perseverenţă și entuziasm pentru cauza limbii române în arealul lingvistic din Republica Moldova. Postică Vlad. Centrul Educaţional „Prodidactica”. 02.04.2004. Cititorilor Bibliotecii „Ovidius” cu multă speranţă pentru dăinuirea basarabenilor prin limba română. Pâslaru V. 02.04.2004. Pentru draga Bibliotecă „Ovidius” – mare de tot – cu 10 ani în spate, cu toată dragostea, niște gânduri la care ţin mult și chiar le trăiesc zilnic de 15 ani. Cu admiraţie pentru cititorii Bibliotecii noastre, Valentina Butnaru. 02.04.2004. Postică Vlad – profesor Pâslaru Vlad – scriitor, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie Butnaru Valentina – președinte al Societăţii „Limba Noastră cea Română” Bibl. „Ovidius” 1211 Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat. Vol. 2 : Bi-Biz. / alcăt. : Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa. – Ch. : Draghiștea, 2000. – 592 p. Donaţie Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău cu profund Respect și urări de Prosperare – în numele echipei de creaţie scriitorul Tudor Ţopa. 24 martie 2004. Ţopa Tudor – scriitor, ziarist Sediul Central 1212 Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat. Vol. 5 : Cos.-Dră / Fundaţia „Draghiștea” ; alcăt. Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa. – Ch. : Draghiștea, 2005. – 630 p. Bibliotecii de Arte din Chișinău, donaţie. În numele colectivului care a muncit asupra acestui volum și serialului enciclopedic în genere, oferim Bibliotecii de Arte acest modest cadou drept profund Respect pentru cultivarea înţelepciunii editate în masele largi de cititori. Tudor Ţopa, V. Ladaniuc, în ziua lansării de carte din 21 sept. 2005 Ladaniuc Victor – jurnalist, scriitor Ţopa Tudor – scriitor, ziarist Bibl. de Arte 262

1213 Logică și Educaţie / coord. : Petru Ioan. – Iași : Junimea, 1994. – 244 p. – (Humanitas-43). Marelui cărturar și ilustru patriot român, profesorului Mihai Cimpoi, stimă, preţuirea și iubirea autorilor. Iași, 17 ianuarie 1995. Semnătura lui Petru Ioan. Petru Ioan – doctor în filosofie, profesor universitar (România) CAIE 1214 Lumini pentru templu. Sacrul în operele semnate de Galina și Ludmila Furdui. – Ch. : Cartea Moldovei, 2004. – 472 p. : il. Multă argumentare pentru sinele tău – în drum spre Lumina Templului, dragă cititorule. Galina Furdui, 11 mai 2006. Furdui Galina – scriitoare Sediul Central 1215 Mai am un singur dor…. – Ch. : Ed. Iulian, 1999. – 248 p. Pentru Bibl. „Onisifor Ghibu”. Îmbinarea poeziei și a muzicii a fost întotdeauna o sărbătoare. Vă urez ca în Bibl. d-ră să fie veșnică sărbătoare a sufletelor. 26.02.02. Larisa Arseni, cea care cânta de drag de d-ră și fiind pedagog seamănă lumină în sufletele copiilor. Arseni Larisa– interpretă, pedagog Bibl. „Onisifor Ghibu” 1216 Managementul integral al resurselor naturale din bazinul transfrontalier al fluviului Nistru : materialele Conf. Int. Chișinău, 16-17 sept. 2004. Asoc. Int. Ecologică a Păstrătorilor Râului „Eco-TIRAS”. – Ch. : Museum, 2004. – 394 p. Bibliotecii „Hasdeu” de la organizatorii conferinţei. Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului „Eco-TIRAS” Sediul Central 1217 Maramureș – vatră de istorie milenară : lucrările celui de-al doilea simpozion. Borșa 2-4 august 1996 / col. de red. V. Iuga, Șt. Pascu, Gelu Neamţu. – ClujNapoca : Ed. „Dragoș Vodă”, 1997. – 309 p. : 8 f. il. Donaţie din partea Primăriei Bârlad. Primar, ing. Ioan Jelverdeanu. 15.06.2001. Chișinău. Jelverdeanu Ioan – Primarul Primăriei Bârlad (România) CAIE 1218 Mănăstirea Căpriana (sec. XV-XX) : st. istoric, doc., cărţi, inscripţii și alte materiale / coord. : Andrei Eșanu. – Ch. : Pontos, 2003. – 564 p.

263


Bibliotecii „Transilvania”, cu mulţă căldură sufletească în anul „Ștefan cel Mare” de la autori: Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Ion Negrei, Pavel Balan, Chișinău 19 aprilie 2004. Autorii oferă, cu mult drag, această carte cititorilor Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, în speranţa că ea va fi de un real folos tuturor acelora care își apleacă ochii asupra acestor pagini de istorie și cultură naţională. 31.V.2004. Eșanu Andrei – istoric, academician, membru titular al AȘM Eșanu Valentina – istoric, doctor în istorie Negrei Ion – istoric, redactor-șef al revistei „Cugetul” Balan Pavel – regizor, maestru fotograf Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Onisifor Ghibu” 1219 Mănăstiri Basarabene / alcăt. Antonina Sârbu și Victor Ladaniuc. – Ch. : [s. n.], 1995. – 272 p. Domnului Mihai Cimpoi, academician, Președinte al Uniunii Scriitorilor, cu profund respect – în numele colectivului de autori – Tudor Ţopa. 23.01.1996. Ţopa Tudor – scriitor, ziarist CAIE 1220 Medalion literar : Ion Hadârcă. – Ch. : [s. n.], 2004. – 87 p. Bibliotecii „Ovidius” la cei 10 ani pe nota 10! Al Domniilor Voastre Ion Hadârcă. 18.05.2005. Hadârcă Ion – poet, publicist, traducător Bibl. „Ovidius” 1221 Meridian Blaga : [în 3 vol.]. Vol 2. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de știinţă, 2002. – 300 p. Cititorilor Bibliotecii Alba Iulia, cu tot respectul și preţuirea Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga” Cluj. Chișinău, 28.08.2003. Director, Doina Popa. Cititorilor Bibliotecii „Ovidius”, cu toată dragostea și prietenia Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”. Pentru cititorii Bibliotecii „Ovidius” acest volum de studii deosebite dedicate operei lui Lucian Blaga și oferit de Bibl. Judeţeană „Octavian Goga”. Cluj-Napoca. Director, Doina Popa. 28.08.2003. Cititorilor bibliotecii Maramureș, acest volum de studii dedicate operei lui Lucian Blaga și oferit în încrederea că nevoia de cultură ne va apropia mereu. Bilbioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, Director Doina Popa. Chișinău 28.08.2003.

264

Pentru Centrul de Studii „Mihai Eminescu”, acest volum de studii dedicate operei lui Lucian Blaga și oferit de Bibl. Judeţeană „Octavian Goga”, Cluj. Chișinău. 28.08.2003. Director, Doina Cozma (Popa). Popa Doina – doctor, directorul Bibliotecii Judeţene „O. Goga” (Cluj, România) Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Ovidius”, Bibl. „Maramureș”, CAIE 1222 Meridian Blaga : [în 3 vol.]. Vol 3. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de știinţă, 2003. – 309 p. Pentru cititorii Bibliotecii Alba Iulia, acest volum de studii dedicate operei lui Lucian Blaga și oferit de Bibl. Judeţeană „Octavian Goga” Cluj cu încrederea că nevoia de cultură ne va apropia mereu. Chișinău 28.08.2003 Director, Doina Popa. Cititorilor Bibliotecii Maramureș, cu tot respectul și preţuirea Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj. Director, Doina Popa. Chișinău 28.08.2003. Pentru cititorii Bibliotecii „Târgoviște”, acest volum de studii dedicate operei lui Lucian Blaga și oferit de Bibl. Judeţeană „Octavian Goga” Cluj cu încrederea că nevoia de cultură ne va uni mereu. Chișinău 28.08.2003. Pentru Centrul de Studii „Mihai Eminescu”, acest volum de studii dedicate operei lui Lucian Blaga și oferit de Bibl. Judeţeană „Octavian Goga”, Cluj cu încrederea că nevoia de cultură ne va apropia mereu. Chișinău. 28.08.2003. Director, Doina Cozma (Popa). Popa Doina – directorul Bibliotecii Judeţene „O. Goga”, (Cluj, România) Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Târgoviște”, CAIE 1223 Metodologia istoriei și criticii literare : st. / red. respons. Al. Dima, M. Novicov. – București : Ed. Acad. RSR, 1969. – 231 p. V. Neagu. Ianuarie. 1970. Cernăuţi. Neagu V. – critic literar (România) CAIE 1224 Mica Biblie. – București : Ed. Inst. Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1993. – 455 p. Clubului „Lumină lină” în binecuvântări. Profesorul Ciobanu. 17.05.2003. Ciobanu – profesor, preot Bibl. „Ovidius” 1225 Mihai Eminescu : Luceafărul românismului : la 100 de ani de la moarte / carte îngrijită de N. Lupan. – Bruxelles : Nistru, 1989. – 162 p. Lui Mihai Cimpoi cel drag, cu tot dragul. Semnătura lui Nicolae Lupan, îngrijitorul ediţiei. 28.07.89. Paris. Lupan Nicolae – îngrijitorul ediţiei, jurnalist, disident, stabilit în Belgia (Bruxelles) CAIE 265


1226 Mihail Dolgan : biobliogr. / alcăt. : Ion Șpac. – Ch. : USM, 1999. – 158 p. Pentru Bibl. „Ovidius”, cu îndemnul fierbinte de a ocroti cu demnitate Patria de Cuvânt a Limbii Romane. Mihai Dolgan. Dolgan Mihail – critic literar, profesor universitar, academician Bibl. „Ovidius” 1227 Mircea cel Mare : 1386-1418 : 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Românești. – București : Ed. Inst. Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987. – 421 p. Părintelui Paul Mihail cu căsnicească sinodie, cu prietenie reciprocă, admiraţie și gândul cald și sincer de totdeauna. Preotul Nicolae Șerbănescu. 22 ianuarie 1989, când în casa Sfinţiei Sale am comemorat 130 de ani de la Unirea din 1859. Pentru Bibl. Centrului de Hasdeulogie și Societatea Bibliofililor „Paul Mihail” Zamfira Mihail 6 dec. 2004. Șerbănescu Nicolae – istoric, teolog (România) Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor conferenţiar universitar (București) CNH 1228 Moldova în epoca feudalismului. – Ch. : [s. n.], 1998. – 256 p. Pentru Bibl. „O. Ghibu” cu cele mai sincere urări de bine și colaborare. 25.03.2005. Svetlicinâi Larisa – coautor, istoric, doctor în istorie, AȘM Bibl. „Onisifor Ghibu” 1229 Născut în Cornova : omagiu lui Paul Mihail. – Ch. : Prometeu, 2006. – 288 p. Omagiu de Ziua Unirii pentru Bibl., ce poartă numele Capitalei Unirii – Alba Iulia, Bibiotecă pe care o vreau Mare ca și România de la 1 Decembrie 1918... 27 martie 2006, la cea de-a 88 aniversare de la Unirea Basarabiei cu Mama ei. V. Șoimaru, cornovean ca și protagonistul acestei cărţi. Pentru Bibl. „Târgu-Mureș” și pentru cititorii ei fideli, toată stima autorilor, editorilor, sponsorilor. 19.05.06, Vasile Șoimaru – autorul proiectului, coordonator și imagini. Dnei L. Kulikovski. 19 mai 2006. Doamnei Clara și domnului Pavel Balmuș. Președintele Societăţii Bibliofililor „Paul Mihail” întemeietorul și spiritul rector al cinstirii marilor înaintași, prin crearea Centrului de Hasdeulogie, respectuos omagiu în amintirea Părintelui meu, cu recunoștinţă pentru generozitatea lor, Zamfira Mihail. 16 iunie 2006. Șoimaru Vasile – conferenţiar universitar, doctor în economie, coautor Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor conferenţiar universitar (București) Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Târgu-Mureș”, Sediul Central, CNH

266

1230 Nicolae Dabija : bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, CID „Chișinău” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Maricica Cioclea. – Ch. : Litera, 1999. – 144 p. Cititorilor Bibliotecii „B. Petriceicu Hasdeu”, cu urări, să descopere Frumuseţea din cărţi, inima lui Nicolae Dabija. 19.02.99. Dabija Nicolae – scriitor, membru de onoare al Academiei Române CID „Chișinău” 1231 Nicolae Sulac în amintiri, cronici și imagini / coord. Tudor Colac, Alexei Marulea, Andrei Strâmbeanu. – Ch. : Baștina-Radog, 2006. – 192 p. : fotogr. Donaţie Bibliotecii Publice „Transilvania”. Tudor Colac, 26.12.06. Colac Tudor – doctor în etnologie, folclorist Bibl. „Transilvania” 1232 Nu e om să nu fi scris o poezie : culeg. de versuri ale studenţilor prilejuită de anul 2000 – Anul Eminescu / alcăt. de M. Dolgan. – Ch. : [s. n.], 2000. – 266 p. Pentru Centrul Academic Internaţional Eminescu această Carte încărcată de freamătul teilor de Ipotești, de prospeţimi și de metafore ale tinereţii universitare. Cu drag, profesor universitar M. Dolgan. 29 noiembrie 2000. Pentru Centrul Academic Internaţional Eminescu, din partea Rectoratului Universităţii de Stat din Moldova. 29.11.2000. Dolgan Mihail – critic literar, profesor universitar, academician Rectoratul Universităţii de Stat din Moldova CAIE 1233 1848 Judeţul Alba : 150 de ani de la revoluţia din 1848. – Alba Iulia : ALTIP, 1998. – 18 p. : il. Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău omagii, Dorin Ovidiu Dan, mai, 2002. Dan Dorin Ovidiu – istoric, scriitor (România) Bibl. „Alba Iulia” 1234 O sută de poeţi ai lumii. Pe aripa poeziei... : antol. de versuri din lirica universală / selecţ. de A. Bujor. – Ch. : Epigraf, 2005. – 400 p. Bibliotecii „Ovidius” cu ocazia frumoasei vârste de 12 ani, cu sincere sentimente de admiraţie faţă de slujitorii Cărţii și cu urări de bine, de la editura „Epigraf ”. Bujor A. 15.05.2006. Bujor Ala – profesor universitar Bibl. „Ovidius” 1235 Oameni de seamă ai Banatului : actele simpozionului internaţional, Uzdin, 25.IV.1998 / ed. îngrijită de Vasile Barbu. – Timișoara : Augusta ; Uzdin : Tibiscus, 1999. – 255 p. 267


Cititorilor Bibliotecii publice „Alba Iulia” din Chișinău, cu tot dragul, Vasile Barbu. Uzdin, Vojvodina, 29 .03.2003. Barbu Vasile – cercetător literar (România) Bibl. „Alba Iulia” 1236 Orientarea raţionalistă în gândirea filosofică românească (perioada interbelică). – Ch. : [s. n.], 2000. – 93 p. Pentru autenticul focar de cultură românească, Bibl. „Onisifor Ghibu” cu dragoste și consideraţiune, N. Pogolșa. 16.03.2005. Pogolșa Nicolae – coautorul cărţii, doctor în filozofie, conferenţiar universitar Bibl. „Onisifor Ghibu” 1237 Orientări artistice și stilistice în literatura contemporană : [în 2 vol.]. Vol. 1 / coord. M. Dolgan. – Ch. : CE USM, 2003. – 330 p. Pentru Centrul Academic „Mihai Eminescu” – cu toată dragostea, cu toate dorurile emnesciene și cu sentimentele cele mai alese pentru dna Elena Dabija. Prof. univ. Mihail Dolgan. Cititorilor de la Centrul Academic „Eminescu” – o dragoste nesfârșită pentru carte și pentru scriitori. 15.10.03. Victor Cirimpei. Către steaua celui mai fidel cititor. Victor Cirimpei. Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, cu toată preţuirea, cu toată dragostea și cu toată recunoștinţa pentru deschiderea spre cărţile întocmite de M. Dolgan. Prof. univ. M. Dolgan. Mulţi cititori ai acestei Cărţi! 15 octombrie 2003. Multă sănătate și dragoste de carte cititorilor de la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. Ion Ciocanu, 15 octombrie 2003. Bibliotecii „Hasdeu” și cititorilor foarte buni. Marin Postu, 15 octombrie 2003. Celui mai fidel cititor de carte foarte bună. Vitalie Răileanu. Cu sincere urări de bine și invitând la un dialog creativ. Olga Irimciuc, 15 octombrie 2003. Cu deosebită afecţiune și confideraţiune din partea criticului M. Dolgan pentru cititorii pasionaţi ai bibliotecii. M. Dolgan, 15 oct. 2003. Maramureșului fragmentar, ca un text postmodernist, pe harta României Mari. Din voalarea autumnală M. Postu. 15.10.03. Alătur toată dragostea, toată consideraţia și toată admiraţia pentru cititorii cu adevărat pasionaţi. Profesorul universitar Dolgan Mihail. Cititorilor de la „Ovidius”, o dragoste neţărmuită pentru tot ce e al nostru frumos și înălţător. Ciocanu Ion. Pentru Bibl. „Ovidius” poetul postum al mării, de la un mic discipol. Postu M. 15.05.2003.

268

Dolgan Mihail – critic literar, profesor universitar, doctor habilitat în filologie, academician Cirimpei Victor – profesor universitar, doctor habilitat în filologie, folclorist Ciocanu Ion – critic literar, profesor universitar, doctor habilitat în filologie Postu Marin – doctor în filologie, lector superior, Catedra de Literatură română a USM Irimciuc Olga – doctor în filologie, lector superior, USM Răileanu Vitalie – cercetătăr superior, Institutul de Filologie al AȘM CAIE, Sediul Central, Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Ovidius” 1238 Orientări artistice și stilistice în literatura contemporană : [în 2 vol.]. Vol. 2 / coord., concepţie și întocmire, red. și resp. : Mihail Dolgan. – Ch. : Centrul ed.poligr. al USM, 2003. – 362 p. Lin curg apele ce izvorăsc din frumoase cărţi. 15.10.2003. Vitalie Răileanu. Cititorilor chișinăuieni de la „Maramureș” – sănătate și succese în toate! 15.10.2003. Ion Ciocanu. Cu sincere urări de bine pentru cititorul Centrului Mihai Eminescu. Olga Irimciuc. 15.10.03. Răileanu Vitalie – lector superior, cercetătăr superior , Institutul de Filologie al AȘM Ciocanu Ion – critic literar, profesor universitar doctor habilitat în filologie Irimciuc Olga – doctor în filologie, lector superior, USM Bibl. „Maramureș”, CAIE 1239 Patrimoniul cultural al judeţului Tighina : materialele Simpozionului, Căușeni, 20–21 iunie 2002 / dir. de proiect : E. Bâzgu, red. : V. Buzilă. – Ch. : [s. n.], 2003. – 240 p. Semnează Vasile Grosu. 25.X.2005. Bibliotecii Publice „Alba Iulia” cu toată admiraţia pentru prestanţa sa intelectuală, din partea colectivului de autori – Varvara Buzilă, Eugen Bâzgu, Mariana Șlapac 17.05. 2003. Grosu Vasile – scriitor, cercetător știinţific, istoric, publicist Buzilă Varvara – muzeograf, doctor în istorie Bâzgu Eugen – muzeograf Șlapac Mariana – istoric, doctor habilitat, vicepreședinte al AȘM CAIE, Bibl. „Alba Iulia” 1240 Peste secolele toate : exegeze și creaţii semnate de bibliologi / concepţie și realizare de Dumitru Păsat. – Ch. : Pontos, 2003. – 156 p.

269


Doamnei Ludmila Dogotaru „Codru Copii”, cu mult drag și aleasă preţuire. D. Păsat. 4.04.2003. Centrului de Hasdeulogie „B.P. Hasdeu”. Cu toată dragostea pentru împătimiţii de opera lui Hasdeu și Eminescu. D. Păsat. Păsat Dumitru – scriitor Bibl. Codru copii, CNH

Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Fusu Dumitru – actor Spinei Vasile – scriitor, jurnalist, ex-parlamentar Filip Iulian – scriitor CAIE, Bibl. „Maramureș”

1241 Petru Cărare : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu” ; Bibl. „Transilvania” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; alcăt. L. Capiţa. – Ch. : Museum, 2005. – 108 p. Pentru Bibl. „Transilvania”, P. Cărare. 18.07.2005. Pentru cititorii de la „Maramureș”. P. Cărare. 17.XI.2005. Pentru Bibl. „Târgoviște”. 17.XI.2005. Cărare Petru – poet, prozator, epigramist, traducător Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Târgoviște”

1245 Poezia pădurii : antol. / ed. coord. de Radu Cârneci. – București : Orion, 1998-1999. Vol. I. – 1998. – 259 p. Vol. II. – 1999. – 331 p. Vol. III. – 1999. – 469 p. Vol. IV. – 1999. – 369 p. Vol. V. – 1999. – 272 p. Această primă antologie din „Poezia Pădurii” românești se încredinţează – cu prietenie și aleasă preţuire confraternă, scriitorului cu destin ales, luptătorului avizat pentru unitatea spirituală naţională, criticului, istoricului literar și eseistului, dar și omului de nobilă simţire, Mihai Cimpoi (precum și celor dragi inimii sale) și fie cartea de faţă semn al trecerii și „netrecerii” noastre prin această vale a cerului! Radu Cârneci. București, vara, 2000. Cârneci Radu – poet, traducător (România) CAIE

1242 Plagiatul la români / alcăt. de Pavel Balmuș. – Ch. : ARC, 2004. – 200 p. Pentru Bibl. C. A. I. E., animatoarei... inimoase și energice a acestei prestigioase instituţii spiritual–culturale, doamnei Elena Dabija, din partea unui mai... modest coordonator, al unui simplu Centru Naţional (doar)... de Hasdeulogie. Pavel Balmuș. 5 decembrie, 2004. Balmuș Pavel – critic și istoric literar CAIE 1243 Planul local de acţiuni de mediu. Comuna Bulboaca. – Ch. : [s. n.], 2005. – 79 p. Bibliotecii „Ovidius”, cu urări de succese și sănătate! Cocîrţă P., 20.05.2005. Cocîrţă Petru – specialist în domeniul biologiei, ecologiei și protecţiei mediului, doctor în știinţe biologice Bibl. „Ovidius” 1244 Poezia acasă : poeţi contemporani din Basarabia / antol. de Iulian Filip și Mihai Cimpoi. – Târgoviște : Bibliotheca, 2003. – 256 p. : il. Pentru Centrul Academic EMINESCU – cu gratitudine și eleganţă Ianoș Ţurcanu. 27.02.2004. Centrului „M. Eminescu”. Cu drag, D. Fusu. 27.02.2004. Centrului „M. Eminescu”, descoperitori de valori eterne, cu respect, V. Spinei. 27.02.2004. Ma-ra-mu-re-șe-nilor din Chișinău – cu toată dragostea pentru poezia bună și pentru cei care o îndrăgesc și o pricep. Iulian Filip la 7 aprilie 2004. 270

1246 Poezia română contemporană : culeg. / pref. și tabel cron. de Eugen Simion. – București : Ed. pentru Literatură, 1964. – 537 p. – (Bibl. pentru toţi). Domnului M. Știverman, cu simpatie și interes pentru pasiunea sa pentru literatura română și îndeosebi, cea eminesciană. Martie 1967. Eugen Simion, prefăţătorul volumului. Simion Eugen – academician, critic literar, scriitor (România) CAIE 1247 Poezie aleasă. Poeţi contemporani din Basarabia : [antol. de Iulian Filip și M. Stan]. – Târgoviște : Ed. Bibliotheca, 2003. – 254 p. Pentru draga mea Bibliotecă „Transilvania”. Cu eleganţă Ianoș Ţurcanu, Ch., 27 februarie 2004. Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Bibl. „Transilvania”

271


1248 Poveștile de la Bojdeucă. – Iași : Sagittarius Libris, 2006. – 278 p. Cititorilor Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”. 05.04.2006. Parascan Constantin – scriitor, coordonator al Concursului Naţional de creaţie literară „Ion Creangă” (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 1249 Poveţele Zânei : o poveste frumoasă creată și ilustrată de copii = Уроки феи : добрая сказка = Fairy’s advices : a beautiful fairy-tale / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publ. „I. Mangher” ; Centrul Comunitar pentru copii și tineret „Motivaţie” ; alcăt. : N. Sosnovskaia, resp. de ed. : Lidia Kulikovski. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 28 p. – Ed. multilingvă. Vă invităm să poposim împreună în miraculoasa lume a poveștilor. Paul Vrabie, Tanja Potacevskaja. Pentru Bibl. „Alba Iulia”, 2005. Paul Vrabie, Cristina, Mașa, Tanea. Potacevskaja Tanja – autor Vrabie Paul – pictor Bibl. „I. Mangher”, Bibl. „Alba Iulia” 1250 Predarea și învăţarea limbii prin comunicare : ghidul profesorului. – Ch. : Cartier, 2003. – 204 p. Donaţie din partea doamnelor : Lucia Cucu, Angela Savin, Ala Cojocaru. Cucu Lucia – profesor universitar Savin Angela – profesor universitar, doctor în filologie Cojocaru Ala – profesor universitar, doctor în filologie CAIE 1251 Presa din Basarabia : analize, contexte, valori (1854-2004) / Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei. Univ. de Stat din Moldova ; resp. de ed. : Maria Danilov ; red. șt. : Constantin Marin. – Ch. : Cardidact, 2005. – 144 p. – (2 ex.). Donaţie Bibliotecii „Alba Iulia” 1 decembrie 2006, M. Danilov. Danilov Maria – muzeograf, doctor în istorie Bibl. „Alba Iulia” 1252 Procesul Mareșalului Antonescu : documente. Vol. I. / ed. pref. și îngrijită de Marcel-Dumitru Ciucă ; cuvânt-înainte de Iosif Constantin-Drăgan. – București : Saeculum ; Europa Nova, 1995. – 412 p. Dlui academician Mihai Cimpoi, cu gândul la România Mare! Din partea Armatei Române, mareșalul Ilie Slim. Slim Ilie – mareșal (România) CAIE 272

1253 Profil eminescian. – Deva : [s. n.], 1973. – 280 p. Prietenului Ion Savian Postolache, cu mulţumirea cititorului său vechi, cu preţuirea colegului de scris, cu iubirea cercetătorului pentru cât a visat, visează și înfăptuiește cinstit în zonele Luceafărului românesc. 8.V.1973. Donaţie Mihai Cimpoi. Autograf anonim Cimpoi Mihai – critic, istoric literar CAIE 1254 Proverbe românești / antol., text stabilit, glosar, indice tematic, postf. și bibliogr. de George Muntean. – București : Minerva, 1984. – 412 p. – (Arende). Lui Mihai Cimpoi, această carte de înţelepciuni românești, cu întreaga stimă și prietenie, George Muntean. 26.06.1989. Muntean George – istoric literar CAIE 1255 Relaţiile moldo-bulgare în epoca medie și modernă = Молдовско-български отношения през средневековието и новото време = Молдавско-болгарские отношения в средние века и новое время : comunic. la conf. șt. int., Chișinău, 21 – 23 oct., 1996. – Ch. : [s. n.], 1998. – 254 p. – Ed. multilingvă. На българската библиотека «Христо Ботев» в гр. Кишинев от научното дружество на българистите в Република Молдова. 2 март 1999, гр. Кишинев, Н. Червенков, Ек. Челак. Cervencov Nicolai – doctor în știinţe istorice, Societatea Știinţifică de Bulgaristică din Republica Moldova Celac Ecaterina – doctor în știinţe istorice (Moldova) Bibl. „Hristo Botev” 1256 Sebeșul în imagini de epocă. – Alba Iulia : ALTIP, 1998. – 77 p. Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău, omagiul autorului și al prietenului lui Lucian Stan, Dorin Ovidiu Dan, mai 2002. Dan Dorin Ovidiu – istoric, scriitor (România) Bibl. „Alba Iulia” 1257 Serafim Saka : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; ed. îngrijită de L. Kulikovski. – Ch. : Museum, 2005. – 84 p. Cu toată dragostea de demult și cât va fi să fie. Serafim Saka, octombrie 2006. Saka Serafim – scriitor Bibl. „Transilvania”

273


1258 Simpozion de numismatică : Organizat în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Chișinău, 13-15 mai 2001: comunic. și note. – București : Ed. Enciclopedică, 2002. – 285 p. Cu sufletul sunt alături de această bibliotecă ce duce mai departe învăţăturile lui Onisifor Ghibu și ale lui Octavian Ghibu. Pentru Bibl. Publică „Onisifor Ghibu”, cu urarea de a aduce cât mai multă lumină în inima și mintea cititorilor. C. Ghibu, 20.09.2002. Ghibu Constanţa – președinta Fundaţiei „Onisifor și Octavian Ghibu” (România) Bibl. „Onisifor Ghibu” 1259 Singular Destinies : contemporary Poets of Bessarabia / ed. and translated by Cristina Cîrstea. – Ch. : Cartier, 2003. – 166 p. – In lb. eng. Pentru cititorii bibliotecii „Maramureș” – un omagiu spiritual! Ianoș Ţurcanu. 5 martie, 2003. Cititorilor bibliotecii „Ovidius” – toată afecţiunea autorului. Ţurcanu Ianoș – poet, prozator, șef-adjunct al Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chișinău Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Ovidius” 1260 Studii eminesciene : 75 de ani de la moartea poetului. – București : Ed pentru Literatură, 1965. – 764 p. Donaţie Mihai Cimpoi. Cimpoi Mihai – critic, istoric literar CAIE 1261 Sud-Est cultural : rev. de artă, cultură și civilizaţie / ed. : Inst. Cultural Român „Sud-Est cultural” SRL ; red.-șef : Valetina Tăzlăuanu. – Ch., 2004. – Nr 3. – 160 p. Bibliotecii „Transilvania”, cu multă dragoste pentru serviciul adus culturii noastre 10.11.2004. V. Tăzlăuanu. Pentru Bibl. „Maramureș” cu mult drag, Valentina Tăzlăuanu. Tăzlăuanu Valentina – redactor-șef al revistei „Sud-Est cultural” Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Maramureș” 1262 Ștefan cel Mare și Sfânt : 500 de ani de nemurire / alcăt. Tudor Colac. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 760 p. Pentru cititorii Bibliotecii „Transilvania” urări de prosperitate. Cu drag, Tudor Colac. 2 iulie 2004. Colac Tudor – doctor în etnologie, folclorist Bibl. „Transilvania” 274

1263 Ștefan cel Mare și Sfânt 1504-2004 : port. în legendă / tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfântului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuţilor. – Putna : Sfânta Mănăstire Putna, 2003. – 243 p. Primită în dar în 2005 de la Tomșa Victoria, donată bibliotecii „Ștefan cel Mare și Sfânt”, 14.10.05. Tomșa Victoria – cititoare a bibliotecii Bibl. „Ștefan cel Mare” 1264 Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare : antol. și pref. de Victor Rusu. – Craiova : Ed. MJM, 2004. – 151 p. Fraţilor din Basarabia, cu ...semnătura, 22.07.2005 ; semnătura Prot. P. Buburuz, 14.VIII.05. Buburuz Petru – protoiereu Bibl. „Alba Iulia” 1265 Teatr Widowisko / red. Marty Fik. – Warszawa : Instytut kultury, 2000. – 724 s. – (Encyklopedia kultury Polskiej XX wieku). – În lb. poloneză. Dar Piotra Maciniaka. Marciniak Piotr – ex-ambasador al Republicii Poloneze în Republica Moldova Bibl. „A. Mickiewicz” 1266 Tentaţia metaforei : [culeg. de versuri] / concepţie și îngrijire de Marcela Mardare. – Ch. : Pontos, 2006. – 40 p. Cititorilor Bibliotecii Publice „Transilvania”, cu urări de bine și realizări dintre cele mai frumoase. Roșca Rodica, august 2006. Prin lectură spre culmile spiritului. Pentru o bibliotecă de prestigiu – focar de cultură - Bibl. „Onisifor Ghibu”. Cu drag, Veronica Postolachi. 23.10.2006. Roșca Rodica – studentă USM Postolachi Veronica – doctor în filologie, profesoară la Liceul român-englez „M. Eliade” Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Onisifor Ghibu” 1267 Titus Știrbu : ghid biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : Colograf-Com, 2002. – 80 p. Cititorului maramureșan pe care nu-l cunosc, dar știu precis că este dornic de carte, cu urări de voie bună și prosperare. Doamne, cât de mult aș dori să văd oamenii și peisajul acestor plaiuri, deoarece afară de Iași – n-am avut până azi posibilitatea să văd alte orașe! Cu drag, Titus Știrbu. 19.06.03. Aș vrea să-i ofer un autograf poetului Ovidius, dar mă opresc la lucrătorii bibliotecii și cititorii ei. Cu drag, Titus Știrbu. 19 iunie, 2003. 275


Cu stimă și respect colectivului bibliotecii „Ovidius”. Chicu A. 10.03.2003. Știrbu Titus – scriitor Chicu A. – jurnalistă, scriitoare pentru copii Bibl. „Maramureș”, Bibl. „Ovidius” 1268 Traian și destinul Daciei: 98 – 1998 : 1900 de ani de la urcarea pe tron a împăratului Marcus Ulpius Traianus (98-117) / red. resp., coord. : Dorin Ovidiu Dan. – Alba Iulia : ALTIP, 1999. – 95 p. Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău prin Doamna Elena Roșca, omagii. Dorin Ovidiu Dan, mai, 2002. Dan Dorin Ovidiu – istoric, scriitor (România) Bibl. „Alba Iulia” 1269 Trandafiri pe Vitoșa. – Ch. : Cartea Moldovei, 2006. – 258 p. Bibliotecii Alba-Iulia din partea traducătorului Anatol Ciocanu, oct. 2006. Ciocanu Anatol – scriitor, traducător Bibl. „Alba Iulia” 1270 Tu ești taina : versuri de dragoste / concepţie și îngrijire : Marcela Mardare ; pict. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2005. – 128 p. Multă lumină pentru Cugetul Inimii. Galina Furdui, 2005. – P. 31. Mutra mea – mereu – zâmbetul Tău – Dragă cititorule! Z. Izbaș. – P. 39. Bibliotecii „Alba Iulia” aceste rondelașuri de dragoste – Dragoste care, în efemeritatea ei permanentă durează, adesea, eternităţi întregi! Cu profund respect – Steliana. 21. VII. 2005. – P. 47. Cu dragoste Bibliotecii „Alba Iulia”, cititorilor ei, dorindu-le să domine lumina în sufletele D-voastră, iubire și împliniri. M. Mardare. 21-VII-05. – P. 63. Cu mult drag bibliotecii Alba Iulia. E. Răileanu. 21. 07. 2005. – P. 94. Multă lumină pentru cugetul inimii. Galina Furdui, 2005. Zina Izbaș Cu toată dragostea pentru Bibl. „Maramureș”, Z. Izbaș. Bibliotecii „Maramureș”, aceste rondeluri de dragoste cu speranţa că în inima lucrătorilor și cititorilor ei candela iubirii nu se va stinge niciodată! Cu profundă consideraţie – Steliana. 21.VII.2005. Bibliotecii „Maramureș”, urându-le sănătate și inspiraţie în semănarea luminii în sufletele cititorilor. M. Mardare. 21.VII.2005. Cu respect pentru Bibl. „Maramureș”. 21.07.2005. Elena Răileanu. Bibliotecii – prietene și vecină de la o autoare mereu îndrăgostită. E. Tamazlâcaru. 21.07.05. Furdui Galina – radiojurnalistă, poetă 276

Izbaș Zina – radiojurnalistă, poetă Grama Steliana (1974-2006) – poetă, eseistă Mardare Marcela – scriitoare, directorul Editurii „Pontos” Răileanu Elena – scriitoare Tamazlâcaru Elena – ziaristă, poetă Bibl. „Alba Iulia”, Bibl. „Maramureș” 1271 Tudor Tătaru / concepţie și selecţ. de Victor Pavliuc. – Ch. : F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2001. – 255 p. Pentru Bibl. „Alba Iulia”, în semn de mare respect, 7. XI. 2002, Tudor Tătaru. Tătaru Tudor – folclorist Bibl. „Alba Iulia” 1272 Tyragetia : anuar. Vol. 15 / Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei ; col. red. Nicolae Răileanu (reso),…; trad. din rusă : Maria Danilov ; trad. din fr. : Nona Chiriac. – Ch. : Tyragetia, 2006. – 556 p. Donaţie Bibliotecii „Alba Iulia” 1 decembrie 2006, M. Danilov. Danilov Maria – muzeograf, doctor în istorie Bibl. „Alba Iulia” 1273 Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România 1917-1918 : doc. / antol. de Ion Calafeteanu și Viorica-Pompilia Moișuc ; pref. de Viorica-Pompilia Moișuc. – Ch. : Hyperion, 1995. – 374 p. Domnului Serafim Saca. Cu deosebită stimă. Calafeteanu. 14 noiembrie 1995. Calafeteanu Ion – istoric (România) CAIE 1274 Unitatea limbii române, cu privire specială la Basarabia și Bucovina : lucrările ses. șt., organizate de secţiunea de filologie și lit. 27 martie. – București : Ed. Academiei Române, 2004. – 221 p. Pentru Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” în dar de la Zamfira Mihail. 25 mai 2004. Donaţie transmisă prin Vlad Pohilă. Mihail Zamfira – cercetător știinţific, doctor conferenţiar universitar (România) Sediul Central 1275 Universitatea Tehnică a Moldovei (1964-2004). – Ch. : Museum, 2004. – 192 p. Donaţie pentru Bibl. „Iţic Mangher”. Semnătura. Marinciuc Aurel – coordonator de ediţie, conferenţiar universitar, doctor în fizică Bibl. „I. Mangher” 277


1276 Urmașii lui Cincinat despre (ne) dreptate și (in) justiţie : antol. epigramei judiciare românești. – Câmpina : RIDENDO, 2004. – 96 p. Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu Hașdeu din Chișinău, cu certitudinea că se vor găsi cititori și pentru această modestă antologie a epigramei judiciare românești. Buzău, 16 decembrie 2004. Avocat. Autograf anonim Sediul Central 1277 Veteranii : Pe drumul onoarei și jertfei 1941-1945 / Asociaţia Naţ. a Veteranilor de Război. – București : „Vasile Cârlova”, 1998. – 711 p. : il. Pentru Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” Chișinău. În scopul aprofundării cunoașterii activităţii Armatei Române, cu luminile și umbrele ei, cu perioada pregătirii și desfășurării celui de al 2-lea război mondial, oferim această lucrare Comitetulul Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Razboi din România, filiala sectorului București. G-l Halic Teodor, 9 mai 1999. Halic Teodor – general al Armatei Române Sediul Central 1278 Victor Dumbrăveanu : biobibliogr. / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu” ; Centrul de Inf. și Docum. „Chișinău” ; BP „Ovidius”; ed. îngrijită de L. Kulikovski ; alcăt. : M. Cebotari, L. Ciobanu ; coord. : E. Butucel. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 120 p. Cititorilor mei de la Bibl. „Transilvania” cu urări de bine, succese și viaţă lungă. Dumbrăveanu Victor, 28.08.2006. Dumbrăveanu Victor – scriitor, jurnalist Bibl. „Transilvania” 1279 Vid Tystnadens bord : Panorama over samtida rumansk poesi i urval, oversattning och presentation av Jon Milos. – Stockholm : Brutus Ostlings Bokforlad Symposion, 1998. – 432 p. – În lb. suedeză. Iubitului prieten Mihai Cimpoi, critic de vârf, om înalt și român curat. Cu profundă admiraţie pentru faptele sale culturale și literare întru unirea celor două Românii de o limbă și un suflet. Ion Miloș. 12.09.2000. Chișinău. Miloș Ion – scriitor, ziarist și traducător român din Banatul Sârbesc (din 1964 stabilit în Suedia) CAIE 1280 Vin nemţii : afiș-calendar 2003. Studioul „Buciumul”. – Ch. : [s. n.], 2002. Pentru Bibl. „Alba Iulia”. 31.01.2003 T. Tătaru. Tătaru Tudor – folclorist Bibl. „Alba Iulia” 278

1281 Virtualia : antol. de cenaclu. – Iași : Ed. PIM, 2003. – 140 p. Cu preţuire din partea membrilor www.poezie.ro din Iași. 08.04.2005. Autograf anonim Bibl. „Onisifor Ghibu” 1282 Vladimir Rusnac : biobibliogr. / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”, BP „Ovidius”, Centrul de Inf. și Docum. „Chișinău”; ed. îngrijită de L. Kulikovski ; alcăt. : L. Ciobanu ; coord. Elena Butucel. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 118 p. Pentru Bibl. „Transilvania”, cu drag Vladimir Rusnac, 21 septembrie 2006. Pentru Bibl. „Târgu-Mureș” La mulţi ani! 21 septembrie 2006, Vladimir Rusnac Rusnac Vladimir – scriitor Bibl. „Transilvania”, Bibl. „Târgu-Mureș” 1283 Zlata Tkaci : biobibliogr / alcăt. : Cezara Neagu, Anastasia Grosu. – Ch. : [s. n.], 1998. – 112 p. Bibliotecii „Mangher”. Semnătura. 19 mai 1998. Tkaci Zlata (1928-2006) – compozitor, pedagog Bibl. „I. Mangher”

Cărţi în limba rusă și în alte limbi cu caractere chirilice Cărţi cu autor 1284 Абакумова-Забунова, Н. В. Русское население городов Бессарабии XIX в. / Н. В. Абакумова-Забунова ; Акад. наук Молдовы. Ин-т межэтн. исслед. – К. : Business-Elita, 2006. – 519 с. – În lb. rusă. В дар библиотеке им. М. В. Ломоносова с наилучшими пожеланиями от автора. 7. 12.06. Абакумова-Забунова Н. В. Абакумова-Забунова Н. В. – доктор истории Bibl. „M.V. Lomonosov” 1285 Аграновская, Белла. Медное море, или история Ицика / Белла Аграновская. – К. : [s. n.], 1993. – 191 с. – În lb. rusă. Чудесной библиотеке им. И. Мангера от Беллы Аграновской. 21 июня 1993 Аграновская Белла – писательница Bibl. „I. Mangher” 1286 Аксенова, Л. Георгий Дмитриевич Стрезев = Gheorghe Strezev : биогр. очерк / Л. Аксенова. – K. : Инесса, 2003. – 96 p. : fot. – Ed. bilingvă ruso-română. 279


В дар библиотеке «Христо Ботев» о замечательном болгарине Георгие Стрезеве. 09.10.2004, подпись А. Стрезевой, дочери. Стрезева Анна – органист, преподаватель, заслуженный деятель искусств Bibl. „Hristo Botev”

Сотрудникам библиотеки им. М. Ломоносова! С уважением, благодарностью и добрыми пожеланиями. A. Андрусь. Кишинев 27 августа 2001 г. «Стихи целебные читайте, от стрессов жизни отдыхайте». Андрусь Александр – поэт, полковник в отставке Bibl. „M.V. Lomonosov”

1287 Аксенова-Штейнгруд, Светлана. Предчувствие жизни : стихи / Светлана Аксенова-Штейнгруд. – Тель-Авив : [s. n.], 1997. – 240 с. – În lb. rusă. Библиотеке Общинного центра – одной из самых лучших теплых еврейских домов в СНГ. С восхищением, Светлана. ОФЕК, Кишинев, 24 октября 2002. Аксенова-Штейнгруд Светлана – писательница (Израиль) Bibl. „I. Mangher”

1292 Анчел, Паулина. Возлюбленные не принадлежат никому : роман, повести, новеллы, рассказы, миниатюры / Паулина Анчел. – К. : Ruxanda, 2002. – 280 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. И. Мангера с преклонением перед Вашим титаническим трудом, направленным на сохранение еврейского наследия. Паулина Анчел (Борочина). Кишинев, 14 августа 2002. Анчел Паулина (псевдоним писательницы Паулины Борочиной) – доктор психологии Bibl. „I. Mangher”

1288 Александров, Ростислав. Авчинниковский след / Ростислав Александров. – Одесса : Студия «Негоциант», 2002. – 64 с. – În lb. rusă. Кишиневскому еврейскому центру. Искренне по-соседски. Подпись автора, 16 декабря 2001. Александров Ростислав – писатель (Украина) Bibl. „I. Mangher” 1289 Ангели, Ф. А. Страницы истории Османской империи / Ф. А. Ангели. – К. : Universul, 2002. – 468 c. – În lb. rusă. Уважаемым читателям библиотеки „H. Botev” с добрыми пожеланиями от автора. 17.10.2004. Ангели Федор – журналист, политолог, посол Республики Молдова в Турции Bibl. „Hristo Botev” 1290 Андроник, Н. С. Государственный суверенитет Республики Молдова / Н. С. Андроник, В. М Иванов, Г. В. Татар. – К. : Издат. центр ULIM, 2000. – 450 c. – În lb. rusă. Читателям Муниципальной библиотеки украинской литературы и культуры от автора. Февраль, 2002. Андроник Николай Сергеевич – доктор философии, политик и государственный деятель Bibl. „Lesia Ukrainka” 1291 Андрусь, Александр. Поле жизни : избранное : сб. стихов / Александр Андрусь. – K. : [s. n.], 2001. – 112 с. – În lb. rusă.

280

1293 Бандеров, Александър. Рушенето на часовете : стихове / Александър Бандеров. – Пловдив : Хермес, 1993. – 108 с. – În lb. bulgară. На българските читатели с най-топли чувства. г. Кишинев, г. 1994. Бандеров Александър – поэт (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1294 Барабанщикова, Наталья. ... Я в своей Вам любви… : стихи / Наталья Барабанщикова. – К. : ELAT, 2003. – 96 с. – În lb. rusă. Еврейской библиотеке им. И. Мангера от всей души! С любовью! Подпись автора, 16 июня 2004. Барабанщикова Наталья – поэтесса Bibl. „I. Mangher” 1295 Барбаров, Георги. Акварелни щрихи към размисъла : лит. очерк за поета Тодор Стоянов / Георги Барбаров. – K. : «Джудже с фенерче», 2001. – 30 с. – În lb. bulgară. – 2 экз. 02.08.2001, г. Кишинев. Барбаров Георги – поэт, журналист (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1296 Барбаров, Георги. Барбаризми / Георги Барбаров ; ред. : Иван и Мария Стоянови. – K. : Бълг. дружество «Възраждане», 1998. – 58 с. – În lb. bulgară.

281


На библиотеката «Христо Ботев» от автора. 31.03.1998. Барбаров Георги – поэт, журналист (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1297 Барбаров, Георги. Било е неделя... / Георги Барбаров. – K. : Дружество «Възраждане», 1999. – 40 с. – În lb. bulgară. На библиотека «Христо Ботев» от автора. Февраль 1998. На българската библиотека «Христо Ботев» - някога дано за българската култура в Молдова да настъпи неделя… 03.12.1999, Кишинэу. Барбаров Георги – поэт, журналист (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1298 Барбаров, Георги. В сянката на Мацуо Башо : тристишия / Георги Барбаров. – K. : «Джудже с фенерче», 2005. – 38 с. – În lb. bulgară. 29.09.05. Барбаров Георги – поэт, журналист (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1299 Барбаров, Георги. Жива вода : Стихове. Свободни мисли. Миниатюри / Георги Барбаров. – Сливен : Жажда, 1998. – 54 с. – În lb. bulgară. На библиотеката «Христо Ботев» радвам се, че помагат на студентите да четат нещо мое. 04.04.2001. Барбаров Георги – поэт, журналист (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1300 Барбаров, Георги. Настроения : стихове / Георги Барбаров. – K. : «Джудже с фенерче», 2005. – 40 с. – În lb. bulgară. 29.02.2005. Барбаров Георги – поэт, журналист (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1301 Барбаров, Георги. Наука да мълчиш / Георги Барбаров. – K. : «Джудже с фенерче», 2001. – 32 с. – În lb. bulgară. 2.08.2001, г Кишинев. Барбаров Георги – поэт, журналист (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1302 Барбаров, Георги. Плът на радостта ти… / Георги Барбаров. – K. : Родно слово, 1993. – 35 с. – În lb. bulgară. Първи автограф на библиотеката «Христо Ботев». 25.02.1994. Барбаров Георги – поэт, журналист (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 282

1303 Батлер, Самюэлъ. Путем всея плоти / Самюэлъ Батлер. – М. : Критерион, 2004. – 366 с. – În lb. rusă. В библиотеку музея им. Б.П. Хаждеу. Анастасия Старостина. 8.04.2006. Старостина Анастасия – переводчица (Москва) CNH 1304 Беккер, Михаил. Зажги свечу в День Победы… / Михаил Беккер. – К. : [s. n.], 2002. – 464 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. И. Мангера. Подпись автора, 22 октября 2002. Беккер Михаил – председатель Координационного комитета евреевучастников ВОВ в Молдове Bibl. „I. Mangher” 1305 Беккер, Михаил. Земля, пропитанная кровью / Михаил Беккер. – К. : [s. n.], 2006. – 244 с. – În lb. rusă. Моей дорогой Библиотеке И. Мангера – на добрую, долгую память. Подпись автора, 2006. Беккер Михаил – председатель Координационного комитета евреевучастников ВОВ в Молдове Bibl. „I. Mangher” 1306 Бобочел, Валерия. Мои прохожие / Валерия Бобочел. – К. : Университас, 2001. – 187 c. – În lb. rusă. Celei mai democrate dintre cele mai frumoase şi înţelepte, Dnei Lidia Culicovschi cu o recunoştinţă deosebită de la Valeria Bobocel. Бобочел, Валерия – журналистка, поэтесса, артистка разговорного жанра Sediul Central 1307 Божков, Атанас. Български приноси в европейската цивилизация / Атанас Божков. – София : Булвест, 2000. – 421 с. : ил. – În lb. bulgară. Дарение Норы Ананиевой / вице президент Нац. Ассамблеи Респ. Болгария. Ананиева Нора – вице президент Национальной Ассамблеи Республики Болгария Bibl. „Hristo Botev” 1308 Божков, Атанас. Българско изобразително изкуство / Атанас Божков. – София : Септембри, 1988. – 552 с. – În lb. bulgară. На българската библиотека «Христо Ботев» по случай 125-та годишнина на библиотеката – майка „B. P. Hasdeu”. гр. Кишинев, 13.10.2002, Манджукова Райна / Агенция «Българите в чужбина». 283


Манджукова Райна – менеджер, Государственное агентство «Болгары на чужбине» при Совете Министров Болгарии Bibl. „Hristo Botev” 1309 Булгар, Степан. Гагаузские судьбы. Деятели культуры и науки : 200 лет истории / Степан Булгар. – К. : [s. n.], 2003. – 192 с. – În lb. rusă. Еврейской библиотеке от автора в дар с уважением. С. Булгар, 16 июля 2003. Булгар Степан – писатель, публицист Bibl. „I. Mangher” 1310 Бурлак-Вълканов, Петър. Години : стихове и поеми / Петър БурлакВълканов. – К. : Лит. артистикэ, 1989. – 152 с. – În lb. bulgară. На читателите на библиотека «Христо Ботев» c най-добри пожелания! 16.03.1994. Бурлак-Вълканов Петър – болгарский поэт (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1311 Бъчваров, Михаил. Камък на синора : Cтихотворения. Поема / Михаил Бъчваров. – Габрово : Практика, 1999. – 96 с. – În lb. bulgară. На библиотеката «Христо Ботев» успех в работа! Бъчваров Михаил – болгарский поэт (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1312 Вайсерман, Давид. Как это было? / Давид Вайсерман. – Биробиджан : [s. n.], 1993. – 234 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. И. Мангера от автора. Подпись автора. Вайсерман Давид – писатель, публицист (Россия) Bibl. „I. Mangher” 1313 Васкан, Василь. Черешнева дорога моя : поезії / Василь Васкан. – Чернівці : Прут, 2000. – 80 с. – În lb. ucr. Кишинівській бібліотеці ім. Лесі Українки від автора. 19.09.2005. Васкан Василь – поэт (Украина) Bibl. „Lesia Ukrainka” 1314 Виденов, Михаил. Езиковата култура на българина / Михаил Виденов. – София : Анубис, 1995. – 195 с. – În lb. bulgară. Дар на библиотека «Христо Ботев» от Райна Тотева. Преподавател на бълг. език. Лицей В. Левски, 2002. Тотева Райна – профессор (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 284

1315 Вълканова, Надя. Надеждата остава : стихове от периода 2002-2004 г. / Надя Вълканова. – Сливен : Жажда, 2004. – 72 с. – În lb. bulgară. От редактора Кирил Кирилов за библиотека «Христо Ботев». гр. Кишинев, 02.04.06. Кирилов Кирил – поэт, редактор (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1316 Вълков, Иван. Гроздобер : новели / Иван Вълков. – K : [s. n.], 1999. – 68 с. – În lb. bulgară. За спомен на българската библиотека «Христо Ботев» от автора. Декембри, 1999, г. Кишинев. Вълков Иван – болгарский писатель (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1317 Вълков, Иван. Рязка на вратата : новели / Иван Вълков. – К. : Лит. артистикэ, 1988. – 90 с. – În lb. bulgară. На първата национална българска библиотека в гр. Кишинев от автора! Декембри, 1991. Вълков Иван – болгарский писатель (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1318 Вълков, Юлиан. Пристануша / Юлиан Вълков. – К. : Родно слово, 1993. – 23 с. – În lb. bulgară. С най-хубави благопожелания от автор на българската библиотека! г. Кишинев, март 1994. Вълков Юлиан – болгарский писатель (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1319 Габинский, Марк. Сефардский (еврейско-испанский) язык : Балканское наречие / Марк Габинский. – К. : Штиинца, 1992. – 184 с. – În lb. rusă. Кишиневской еврейской библиотеке им. И. Мангера. С уважением Марк Габинский, 18 октября 1992. Габинский Марк – доктор филологии, лингвист Bibl. „I. Mangher” 1320 Гечев, Стоян. Голготата на Варавва : пиеси / Стоян Гечев. – София : Захарий Стоянов, 1999. – 470 с. – În lb. bulgară.

285


Дар от «Агенцията за българите в чужбина» 04.05.2000, предал Д. Кавръков, журналист, България. Государственное агентство «Болгары на чужбине» при Совете Министров Болгарии Кавръков Д. – журналист (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1321 Гоберман, Давид. Художник о себе / Давид Гоберман. – СПб. : [s. n.], 1998. – 84 с. – În lb. rusă. Общинному центру, Библиотеке имени И. Мангера от автора. Подпись автора, 2 августа 2000. Гоберман Давид – искусствовед, художник (Россия) Bibl. „I. Mangher” 1322 Голков, Виктор. У сердца на краю / Виктор Голков. – К. : Hyperion, 1992. – 80 с. – În lb. rusă. Еврейской библиотеке Кишинева, первой в своем роде на моей памяти. Подпись автора. Голков Виктор – поэт Bibl. „I. Mangher” 1323 Гочев, Георги. Трудните уроци по родинознание / Георги Гочев, Георги Петърчев. – Варна : Колор-Принт, 1996. – 128 с. – În lb. bulgară. На българската библиотека «Христо Ботев», гр. Кишинев. 02.07.1999, гр. Варна. Петърчев Георги – доктор исторических наук (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1324 Грек, И. Ф. Школа в болгарских и гагаузских поселениях юга Российской империи в первой половине XIX века / И. Ф. Грек. – К. : Штиинца, 1983. – 105 с. – În lb. rusă. – (2 экз.) 31.09.1993. Подпись. Грек Иван – доктор исторических наук (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1325 Губогло, Михаил. Может ли двуглавый орел летать с одним крылом ? Размышления о законотворчестве в сфере этногосударственных отношений / Михаил Губогло. – M. : [s. n.], 2000. – 512 c. – În lb. rusă. В дар русской библиотеке им. М. В. Ломоносова от автора. 23.11.06. Губогло Михаил – ученый, этнограф (Москва, Россия) Bibl. „M.V. Lomonosov” 286

1326 Гушилов, Я. Е. Лейтенант из легенды / Я. Е. Гушилов. – M. : GU MDN, 2004. – 86 с. : фот. – (Время и люди). – În lb. rusă. Для библиотеки им. Михаила Васильевича Ломоносова в дар – автор. Я. Гушилов. Июнь 2005. Кишинев. Читателям Международного Академического центра Еминеску от автора. 27 января 2005. Кишинев. Личная печать Гушилова Я. Е. Гушилов Якоб – педагог, писатель, участник Второй Мировой войны Bibl. „M.V. Lomonosov”, CAIE 1327 Данчев, Георги. Стара българска книжнина / предговор, съст. и прилож. проф. д-р Георги Данчев. – Велико Търново : Слово, 1992. – 160 с. – În lb. bulgară. Дарение на читалището «Христо Ботев» в Кишинев и с пожелание на читателите – учениците да полюбят миналото от историята и културата на нашия българския народ. Сава Новаков, зав. отдел «Българистика» към Академия на науките РМ, д-р на история, 20.03.07, Кишинев. Новаков Сава – доктор исторических наук (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1328 Дебелянов, Димчо. Стихотворения / Димчо Дебелянов. – София : Славнина, 1996. – 46 с. – În lb. bulgară. Дар от Дирекция на музеите в гр. Копривщица. Дирекция музеев г. Копривщица (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1329 Демирева, Кирилка. Български език за 3 клас / Кирилка Демирева, Надежда Кара, Надежда Вълчева. – K. : Cartier, 1999. – 176 с. : ил. – În lb. bulgară. На библиотеката «Христо Ботев» – дар от коллектива. Демирева Кирилка – профессор, Софийский Государственный университет (Болгария), болгарский лицей «Васил Левски» (Кишинев) Кара Надежда – профессор, Молдавский Государственный университет (Кишинев) Вълчева Надежда – профессор, болгарский лицей «Васил Левски» (Кишинев) Bibl. „Hristo Botev” 1330 Демирева, Кирилка. Български език за 4 клас / Кирилка Демирева, Надежда Кара, Надежда Вълчева. – К. : Штиинца, 1999. – 176 с. – În lb. bulgară. На библиотека «Христо Ботев» дар от АВТОРКИТЕ.

287


Демирева Кирилка – профессор, Софийский Государственный университет (Болгария), болгарский лицей «Васил Левски» (Кишинев) Кара Надежда – профессор, Молдавский Государственный университет (Кишинев) Вълчева Надежда – профессор, болгарский лицей «Васил Левски» (Кишинев) Bibl. „Hristo Botev” 1331 Демирева, Кирилка. Български език и литература за 5 клас / Кирилка Демирева, Надежда Кара, Елена Рацеева, Лидия Кавръкова. – К. : Cartier, 2000. – 256 с. : ил. – În lb. bulgară. На библиотека «Христо Ботев» гр. Кишинев – дар от авторите! 20.09.2000. Демирева Кирилка – профессор, Софийский Государственный университет (Болгария), болгарский лицей «Васил Левски» (Кишинев) Кара Надежда – профессор, Молдавский Государственный университет (Кишинев) Рацеева Елена – методист, старший преподаватель кафедры Лингвистики и Технологий Межкультурных Коммуникаций (Высшая Антропологическая Школа) Bibl. „Hristo Botev” 1332 Джурова, Аксиния. Опис на славянските ръкописи от Самоков / Аксиния Джурова, Вася Велинова ; науч. ред. проф. Боряна Христова. – София : [s. n.], 2002. – 204 с. : фот. – În lb. bulgară. Дарение на българското читалище «Христо Ботев» в гр. Кишинев със найдобри пожелания на неговите служители и читатели. Сава Новаков, зав. отдел «Българистика» към Академия на науките РМ, д-р на история. 20.03.07, Кишинев. Новаков Сава – доктор исторических наук Bibl. „Hristo Botev” 1333 Димитров, Божидар. Руско-турската война 1877-1878 / Божидар Димитров. – София : «Св. Климент Орхидски», 2002. – 118 с. – În lb. bulgară. В дар на библиотеката «Христо Ботев» с най-топли чувства към Вас – българи! Чeтете, учите се и знайте своята история. С уважениe Мария Великсар, 2005. Великсар Мария – журналистка Bibl. „Hristo Botev”

288

1334 Диомина, Надежда. Засыпают звезды на моей подушке : стихи для детей / Надежда Диомина. – K. : [s. n.], 2003. – 120 с. – În lb. rusă. Библиотеке искусств на добрую память. От автора. 17.11.05. Диомина Надежда – писательница Bibl. de Arte 1335 Диомина, Надежда. Паутинное лето : сборник стихов / Надежда Диомина. – К. : Инесса, 2005. – 128 с. – În lb. rusă. Библиотеке искусств на благо процветания и добрую память. От автора. 17.11.05. Диомина Надежда – писательница Bibl. de Arte 1336 Дойнаш, Штефан Аугустин. Вепрь – серебряные клыки / Штефан Аугустин Дойнаш. – М. : Критерион, 2002. – 16 с. – În lb. rusă. 29 сентября 2003 Ася Старостина. Старостина Анастасия – переводчица (Москва) СNH 1337 Домбровская, Эля. Барышня Волк из той жизни : новеллы + белое рондо / Эля Домбровская. – Сh. : Pontos, 2002. – 288 p. – În lb. rusă. Академическому Центру Михая Еминеску и лично его директору Елене Дабижа от барышни Волк. 21 дек. 2003. Домбровская Эля (псевдоним Элеоноры Кулак) – писательница, журналистка CAIE 1338 Домбровская, Эля. Непредвиденные встречи / Эля Домбровская. – К. : Pontos, 2005. – 455 с. – În lb. rusă. Дорогой Лидии Куликовской за все то доброе на поприще книги и в надежде на лучшие времена. 9 марта 2005. Домбровская Эля (псевдоним Элеоноры Кулак) – писательница, журналистка Sediul Central 1339 Домбровский, Николай. Закат и восход : русская новелла конца XX века / Николай Домбровский. – К. : Pontos, 2001. – 143 p. – În lb. rusă. – [aut. cărţii Eleonora Kulak, semnat : Nicolai Dombrovski, în amintireа bunelului său].

289


На добрую память прекрасной Елене Дабижа с надеждою на лучшие времена. Н. Д. Кулак Элеонора – писательница, журналистка CAIE 1340 Домбровский, Николай. Незнакомка в белом : поэма / Николай Домбровский. – К. : Pontos, 2001. – 95 p. – În lb. rusă. – [aut. cărţii Eleonora Kulak, semnat : Nicolai Dombrovski, în amintireа bunelului său]. С нежностью прекрасной Елене Дабижа. Н. Д. Кулак Элеонора – писательница, журналистка CAIE 1341 Друцэ, Ион. Белая церковь. Бремя нашей доброты : роман / Ион Друцэ. – М. : Молодая гвардия, 1983. – 573 с. – În lb. rusă. Dreptcredinciosului Mihai Cimpoi și întegului său familion, cu obișnuitele în asemenea împrejurări, urări de bine pentru viitor. Ion Druţă. 15 aprilie 1983. Moscova. Друцэ Ион – писатель CAIE 1342 Друцэ, Ион. Избранное. T. 1. Повести ; Рассказы / Ион Друцэ ; пер. с молд. – M. : Мол. гвардия, 1984. – 542 с. – În lb. rusă. Pentru Mihai Cimpoi şi toţi cei ai casei lui, dorindu-le pe viitor sănătate, noroc şi voie bună. Ion Druţă. 1.12.1984 Друцэ Ион – писатель CAIE 1343 Друцэ, Ион. Поле души человеческой : рассказы, повести, романы / Ион Друцэ ; пер. с молд. – М. : Сов. писатель, 1977. – 652 с. – În lb. rusă. Lui Mihai Cimpoi într-un ajun de primăvară, când sufletul iar a vrut să le uite pe toate şi să le iа iar de la început. Cu drag, Ion Druţă. Moscova. 29.03.1978. Друцэ Ион – писатель CAIE 1344 Дука, Алексей. Литературный диалог. Вып. 1 / Алексей Дука. – K. : [s. n.], 2005. – 176 с. – În lb. rusă. «Уважаемым читателям русской библиотеки им. Ломоносова М.В. С пожеланиями ЛЮБВИ к русской литературе от редактора (и соавтора) альманаха «ЛД». 21 апреля 2006 г. Кишинев. Дука Алексей – поэт, журналист Bibl. „M.V. Lomonosov” 290

1345 Дука, Алексей. Рассказы и повести / Алексей Дука. – К. : [s. n.], 2006. – 162 с. – În lb. rusă. Читателям русской библиотеки им. Ломоносова посвящается эта книга с наилучшими пожеланиями. (Ал. Дука). 21 апреля 2006 г. Кишинев. Дука Алексей – поэт, журналист Bibl. „M.V. Lomonosov” 1346 Дьячковская, В. Л. Традиционный костюм Молдовы и Гагаузии. Особенности его декоративно-композиционного решения / В. Л. Дьячковская. – К. : [s. n.], 2005. – 176 с. : ил. – În lb. rusă. Болгарской библиотеке имени «Христо Ботев» от автора. С надеждой на дальнейшее сотрудничество. Дъячковская Вера – доктор искусствоведения (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1347 Дънов, Петър. Молитвенник : молитви, форуми, наряди, песни, упражнения / учителят Петър Дънов ; ред. Петя Димитрова. – София : «Ирина», 2005. – 204 с. – În lb. bulgară. На бълграската библиотека «Христо Ботев» от «Въгленчето» за топлина и светлина в душите на читателите. 01.08.2006, Анна Пагур, рoк. на етнографичен ансамбъл «Въгленче». Пагур Анна – руководитель этнографического ансамбля „Въгленче” (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1348 Елисеева (Лындюк), Людмила. Симфония дождя : cтихи / Людмила Елисеева (Лындюк). – K. : Inversia, 2006. – 130 с. – În lb. rusă. Желаю вам любви и добра. Автор. 1.10.2006. Елисеева (Лындюк) Людмила – поэтесса Bibl. „Lesia Ukrainka” 1349 Емилова, Юлиана. Речник помогало на устарели и непознати думи в творчеството на българските класици – Иван Вазов / Юлиана Емилова, Нейко Нейков. – Варна : Славена, 2000. – 48 с. – În lb. bulgară. Библиотека «Христо Ботев». Да се докоснат до света на аромата на детство! 26.10.2000. Емилова Юлиана – доктор филологии (Болгария) Bibl. „Hristo Botev”

291


1350 Есиненку, Николае. Птица рядом со мной : стихотворения и поэмы / Николае Есиненку. – К. : Лит. артистикэ, 1988. – 108 с. – În lb. rusă. Музыкально-литературной библиотеке, читателям, с любовью от автора, 1988. Есиненку Николае – писатель Bibl. de Arte 1351 Заболотная, Лилия. История Центральной и Юго-Восточной Европы XX-нач. XXI вв. : курс лекций / Лилия Заболотная. – K. : [s. n.], 2001. – 196 c. – În lb. rusă. Библиотеке «Христо Ботев» с самыми наилучшими пожеланиями от автора. 3 марта 2003. Заболотная Лилия – доктор исторических наук Bibl. „Hristo Botev” 1352 Завитсанос, Периклис. Вливается прошлое в настоящее / Периклис Завитсанос. – К. : [s. n.], 2005. – 104 с. – În lb. rusă. Кишиневской Еврейской библиотеке с наилучшими пожеланиями от автора. Подпись автора, 7 мая 2006. Завитсанос Периклис – экономист-международник, поэт, в настоящее время генеральный директор молочного завода г. Кэушень Bibl. „I. Mangher” 1353 Зубченко-Смерчинская, В. Наша Молдова : стихи / В. ЗубченкоСмерчинская. – K. : Pontos, 2003. – 71 c. – În lb. rusă. Бібліотеці імені Лесі Українки з повагою та побажанням успіхів у праці і розвитку української культури в Молдові. Від автора. 3 лютого 2004 року. Зубченко-Смеречинская В. – поэтесса Bibl. „Lesia Ukrainka” 1354 Казначеев, Сергей. Планида / Сергей Казначеев. – К. : [s. n.], 2003. – 120 c. – În lb. rusă. Ирине Ильиничне – с глубокой симпатией, уважением и преклонением перед благородной миссией, которую исполняют всю свою жизнь служители библиотечного искусства. С. Казначеев. 29 января 2003.г. Библиотека им. М. В. Ломоносова. Казначеев Сергей – писатель, поэт, литературный критик (Москва) Bibl. „M.V. Lomonosov”

292

1355 Казначеев, Сергей. Современные русские поэты : этюды / Сергей Казначеев. – M. : Институт бизнеса и политики, 2006. – 303 с. – În lb. rusă. Русской библиотеке им. М. В. Ломоносова (г. Кишинев) с пожеланием иметь много благодарных читателей и благородных меценатов. С. Казначеев. 2. 10. 2006. Казначеев Сергей – писатель, поэт, литературный критик (Москва) Bibl. „M.V. Lomonosov” 1356 Кайряк, Петр. Родословные древа Тараклии / Петр Кайряк ; науч. ред. д-р ист. наук : Николай Червенков. – K. : [s. n], 1999. – 140 с. – În lb. rusă. В деня на основанието (7-годишнината) на българската библиотека „Хр. Ботев» в гр. Кишинев. Научно Дружество на българистите в Р. Молдова дарява този труд на патриарха на българското бесарабско краезнание, издаден с грижите на НОБ. Председател на НОБ, Н. Червенков, 2.03.1999, гр. Кишинев. Червенков Николай – доктор исторических наук Bibl. „Hristo Botev” 1357 Кандель, Феликс. Люди мимоезжие : книга путешествий / Феликс Кандель. – Иерусалим : [s. n.], 1986. – 164 с. – În lb. rusă. Будьте здоровы и счастливы. Подпись автора, 22 августа 1994. Кандель Феликс – писатель, публицист (Израиль) Bibl. „I. Mangher” 1358 Кандель, Феликс. Слово за слово / Феликс Кандель. – Иерусалим : Библиотека-Алия, 1989. – 166 с. – În lb. rusă. Милым женщинам библиотеки. Я Вас люблю. Подпись автора. Кандель Феликс – писатель, публицист (Израиль) Bibl. „I. Mangher” 1359 Кастали, Орен. Посмотри на гранат / Орен Кастали. – К. : Ruxanda, 1997. – 170 с. – În lb. rusă. Замечательным сотрудникам еврейской библиотеки на добрую память от автора. Подпись автора, 5 июня 1997. Кастали Орен – псевдоним писателя-фантаста Алексея Злотника Bibl. „I. Mangher” 1360 Каунов, Федор Cеменович. Кунические дали : Стихи. Размышления. Портреты / Ф. С. Каунов. – К. : Универсул, 2006. – 160 с. – În lb. rusă. Библиотеке искусств г. Кишинева искренне, от автора. Ф. Каунов. 19.X. 2006. Каунов Федор – художник, писатель Bibl. de Arte 293


1361 Кипнис, Михаил. Своими глазами / Михаил Кипнис. – Тель-Авив : „Первый дом на Родине”, 1994. – 48 с. – În lb. rusă. Еврейской библиотеке Кишинева с пожеланиями процветания и успехов от автора. Подпись автора, май 1996. Кипнис Михаил – публицист (Израиль) Bibl. „I. Mangher” 1362 Кирилов, Кирил. Утеши ме! / Кирил Кирилов. – Сливен : [s. n.], 2005. – 45 с. – În lb. bulgară. От Автора за библиотеката «Христо Ботев» с най-добри пожелания. Кирил Кирилов, 09.04.06. Кирилов Кирил – поэт, редактор (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1363 Киселева, Новелла. Вижу мир первозданно : стихи / Новелла Киселева. – K. : [s. n.], 1996. – 56 с. – În lb. rusă. Ирине Ильиничне, человеку, открытому для людей, с любовью, автор. Киселева Новелла – поэтесса Bibl. „M.V. Lomonosov” 1364 Коган, Анатолий. Путешествие в Туран : поэма о Вероятном / Анатолий Коган. – K. : [s. n.], [s. a.]. – 194 c. – În lb. rusă. Библиотеке им. И. Мангера. А. Коган. Коган Анатолий – писатель Bibl. „I. Mangher” 1365 Кондов, Васил. Кортенските колонии в Бесарабия в светлината на езиковата археология / Васил Кондов. – Велико Търново : Знак’ 94, 2005. – 216 с. – În lb. bulgară. Дарение от автора Васил Кондов на Христо Ботевата библиотека в гр. Кишинев, извършено от неговия учител, колега Сава Новаков. 30.01.06, гр. Кишинев. Новаков Сава – доктор исторических наук Bibl. „Hristo Botev” 1366 Константинов, Петър. Съкровищата на България / Петър Константинов. – София : ООД «Родолюбие», 2000. – 254 с. – În lb. bulgară. На българската библиотека «Христо Ботев». За скъпите читатели, нека да научите за съкровищата на роднита България! За милата Земя българска.

294

С уважение М. Великсар, редактор на радиотелепрограма «На Буджакската Вълна» (сент. 1986 – 2005). Великсар Мария – журналистка (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1367 Копанский, Яков. Благотворительные организации евреев Бессарабии в межвоенный период 1918-1940 гг. / Яков Копанский. – К. : Pontos, 2002. – 500 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. И. Мангера от автора. Подпись автора, 22 октября 2002. Копанский Яков – историк, профессор Bibl. „I. Mangher” 1368 Коркина, Алла. «Кремнистый путь блестит…» / Алла Коркина. – К. : [s. n.], 2000. – 152 с. – În lb. rusă. Еврейской библиотеке с любовью от Аллы Коркиной. 14 октября 2001. Коркина Алла – писательница Bibl. „I. Mangher” 1369 Костуркин, Н. Легенда о маге : повесть / Николай Костуркин. – K. : [s. n.], 2006. – 78 с. – În lb. rusă. Библиотеке «Хр. Ботева» от автора с наилучшими пожеланиями. Каждый из нас творит свою легенду. Костуркин Николай – писатель Bibl. „Hristo Botev” 1370 Кравчук, Інна. Журба закоханої долі : вірші / Iнна Кравчук. – К. : Парагон, 2000. – 63 с. – În lb. ucr. Подпись автора. Кравчук Інна – поэтеса (Украина) Bibl. „Lesia Ukrainka” 1371 Кривой, Жан. Вот мой дом / Жан Кривой. – Холон : Moria, 2001. – 320 с. – În lb. rusă. Библиотеке «И. Мангера». И в Израиле считайте меня своим читателем. Жан Кривой. 25 мая 2001. Кривой Жан – писатель (Израиль) Bibl. „I. Mangher” 1372 Кривой, Жан. Круги по воде / Жан Кривой. – К. : [s. n.], 1993. – 52 с. – În lb. rusă.

295


Еврейской библиотеке им. И. Мангера от Кривого Жана. 3 июня 1993. Кривой Жан – писатель (Израиль) Bibl. „I. Mangher” 1373 Кривой, Жан. Птицы белые летят… / Жан Кривой – К. : [s. n.], 1993. – 64 с. – În lb. rusă. Еврейской библиотеке им. И. Мангера от еврея Ж. Кривого. 3 ноября 1993. Кривой Жан – писатель (Израиль) Bibl. „I. Mangher” 1374 Куделин, Борис. И всюду небо… : лирика / Борис Куделин. – K. : Lit. artistică, 1989. – 104 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. М. Ломоносова от автора. Борис Куделин. 15 августа 2005 г. Куделин Борис – поэт Bibl. „M.V. Lomonosov” 1375 Куделин, Борис. И пусть останется любовь… : лирика / Борис Куделин. – K. : F.E.-P. “Tipogr. Centrală”, 2002. – 96 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. М. Ломоносова от автора, с пожеланием успехов в благородном стремлении – нести знание в народ. Борис Куделин. 15 августа 2005 г. Куделин Борис – поэт Bibl. „M.V. Lomonosov” 1376 Кузнецова, Евгения. Листопад : стихи / Евгения Кузнецова. – K. : Изд. центр MГУ, 2003. – 41 c. – În lb. rusă. Центру M. Эминеску от автора. Подпись автора. 21.12.2003. г. Кишинев. Кузнецова Eвгения – писательница CAIE 1377 Кутанин, Сергей. Четыре времени света / Сергей Кутанин. – K. : Ruxanda, 1998. – 103 с. – În lb. rusă. Моей любимой библиотеке от автора. 24.05.1999. Кутанин Сергей – поэт Bibl. „Hristo Botev” 1378 Кутанов, Сергей. Дано досънувам докрая / Сергей Кутанов. – К. : Универсул, 1992. – 64 с. – În lb. bulgară. Сергей Кутанин-Кутанов, 24.05.1999. Кутанов Сергей – поэт Bibl. „Hristo Botev” 296

1379 Лейб, Залман (Рэб). Праведник – основа мира : (из архивов и документов Любавического рэбэ) / Залман (Рэб) Лейб. – К. : [s. n.], [s. a.]. – 112 с. – În lb. rusă. Уважаемым читателям от автора. Подпись автора. Лейб Залман – главный раввин Кишинева и Молдовы Bibl. „I. Mangher” 1380 Лемстер, Моисей. Еврейский баснописец и мудрец Элиезер Штейнбарг / Моисей Лемстер. – К. : Ruxanda, 1999. – 244 с. – În lb. rusă. Еврейской библиотеке им. И. Мангера с наилучшими пожеланиями. Подпись автора, 21 декабря 2005. Лемстер Моисей – писатель, доктор филологии (США) Bibl. „I. Mangher” 1381 Либерман, Яков. Как переводить стихи : (заметки о переводе еврейской и не только еврейской поэзии) / Яков Либерман. – Екатеринбург : [s. n.], 1995. – 90 с. – În lb. rusă. Кишиневской библиотеке от автора. Semnătura autorului. Либерман Яков – поэт, переводчик (Россия) Bibl. „I. Mangher” 1382 Линдюк (Єлісєєва), Людмила. Берегиня : книга казок та оповідань / Людмила Линдюк (Єлісєєва). – К. : [s. n.], 2006. – 124 с. – În lb. ucr. Бібліотеці Лесі Українки з пошаною від автора. (Берегиням книжок – від берегині слова ). Л. Линдюк. 09.2006. Линдюк (Єлісєєва) Людмила – письменниця Bibl. „Lesia Ukrainka” 1383 Линдюк (Єлісєєва), Людмила. Пісня пензля : вірші / Людмила Линдюк (Єлісєєва). – K. : Inversia, 2006. – 136 с. – În lb. ucr. Бібліотеці ім. Л. Українки від автора – Линдюк Людмили з пошаною до вашої праці. Липень, 2006 р., м. Кишинів. Линдюк (Єлісєєва) Людмила – письменниця Bibl. „Lesia Ukrainka” 1384 Литвак, Меня. Живопись / Меня Литвак. – [S. l.] : [s. n.], 2002. – 36 с. – În lb. rusă. Un dar mic pentru o casă mare! Semnătura autorului, Ierusalem, 2003. Литвак Меня – художник (Израиль) Bibl. „I. Mangher” 297


1385 Лозінська, Світлана. Перепілка з подільського поля : [вірші] / Світлана Лозінська. – К. : [s. n.], 2006. – 85 с. – În lb. ucr. Будьте щасливі… Від автора. Травень, 2006 р. Лозінська Світлана – поэтесса (Молдова) Bibl. „Lesia Ukrainka” 1386 Луткова, Лидия. Голубая капель : стихи / Лидия Луткова. – К. : [s. n.], 1997. – 102 с. – În lb. rusă. На счастье от автора – Лидии Лутковой, 16 ноября 2004. Луткова Лидия – поэтесса Bibl. „I. Mangher” 1387 Луткова, Лидия. Штефан чел Маре : (поэма) / Лидия Луткова. – К. : Baştina-RADOG, 2004. – 104 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. И. Мангера на счастье и процветание от автора – Лидии Лутковой, 1 ноября 2004. Луткова Лидия – поэтесса Bibl. „I. Mangher” 1388 Луцкий, Марк. Волшебник из местечка. Шолом Алейхем. Венок сонетов / Марк Луцкий. – Екатеринбург : [s. n.], 1977. – 18 с. – În lb. rusă. Библиотеке И. Мангера с пожеланием творческих успехов. Подпись автора, 12 февраля 1998. Луцкий Марк – поэт (Россия) Bibl. „I. Mangher” 1389 Луцкий, Марк. Встречи : cтихи / Марк Луцкий. – Екатеринбург : Вега, 1995. – 84 с. – În lb. rusă. Дорогим евреям Молдовы на добрую память и с наилучшими пожеланиями. Луцкий, 2 марта 1997. Луцкий Марк – поэт (Россия) Bibl. „I. Mangher” 1390 Маркман, Яков. Я учу язык : помоги себе сам / Яков Маркман. – К. : Pontos, 2001. – 44 с. – În lb. rusă. Библиотеке «И. Мангера» с уважением и наилучшими пожеланиями. Подпись автора, 4 сентября 2002. Маркман Яков – лингвист Bibl. „I. Mangher”

298

1391 Матвеев, В. В. Основной арийский миф и Мирча Элиаде / В. В. Матвеев. – К. : [s. n], 2005. – 320 с. – În lb. rusă. Национальному Центру хаждэулогии на добрую память от автора. Матвеев В.В. 21.02.06. г. Кишинев. Матвеев В. В. – публицист CNH 1392 Медведенко, Оксана. Струни серця : вірші / Оксана Медведенко. – K. : Pontos, 2002. – 99 с. – În lb. ucr. Дорогій бібліотеці ім. Л. Українки з побажанням працівникам і читачам щастя і любові до України. Автор. 18.02.2003 р. Медведенко Оксана – поэтеса Bibl. „Lesia Ukrainka” 1393 Меир, Голда. Моя жизнь / Голда Меир. – Чикмент : Аурика, 1997. – 560 с. – În lb. rusă. Дарю эту книгу еврейской библиотеке. Анна Гинзбург. Гинзбург Анна – актриса еврейского театра Кишинева (1968-1972), певица (США) Bibl. „I. Mangher” 1394 Метляева, Мирослава. Я живу среди Вас / Мирослава Метляева. – К. : Hyperion, 1992. – 96 с. – În lb. rusă. В память о встрече в еврейской библиотеке. Мирослава Метляева, 21 октября 1992. Кишинев. Метляева Мирослава – журналистка, писательница, переводчик Bibl. „I. Mangher” 1395 Милях, Александр. Из века ХХ родом : cборник стихотворений 19702000 гг. / Александр Милях. – К. : Инесса, 2000. – 96 с. – În lb. rusă. Украинской библиотеке им. Л. Украинки г. Кишинев 16.03.2000. Автор. Милях Александр – поэт (Молдова ), член Союза писателей России Bibl. „Lesia Ukrainka” 1396 Милях, Александр. Тепло России : кн. стихов / Александр Милях. – K. : Инесса, 2002. – 336 с. – În lb. rusă. Ирине Ильиничне, от человека, благодарного за все Добро, которое вы делаете в этом мире, за всю веру и любовь, и, конечно, надежду ! Милях Александр – поэт ( Молдова), член Союза писателей России Bibl. „M.V. Lomonosov” 299


1397 Митева, Златка. Дъжд в очите : стихове от периода 2003-2005 г. / Златка Митева. – Сливен : Жажда, 2006. – 64 с. – În lb. bulgară. От редактора, Кирил Кирилов за библиотека «Христо Ботев». Кирил Кирилов, 9.04.06, България. Кирилов Кирил – поэт, редактор (Болгария) Bibl. „Hristo Botev”

1402 Назария, Сергей. История международных отношений в новейшее время: (1917/1918-2000). Часть 1: (1917/1918-1939). – К. : Civitas, 1999. – 224 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. И. Мангера. От автора. Подпись автора. Назария Сергей – историк Bibl. „I. Mangher”

1398 Морозов, Андрей. С думой o Родине : избранное / Андрей Морозов. – СПб : [s. n.], 2005. – 199 с. – În lb. rusă. Дорогим читателям биб-ки им. М. Ломоносова г. Кишинева с неизменным почтением от автора. Морозов Андрей – писатель, поэт (Россия) Bibl. „M.V. Lomonosov”

1403 Назария, Сергей. Россия в системе международных отношений на рубеже XX-XXI веков. – К. : Nestor-Historia, 2002. – 590 с. – În lb. rusă. Еврейской библиотеке им. И. Мангера. С уважением, Подпись автора. Назария Сергей – историк Bibl. „I. Mangher”

1399 Мосионжник, Л. А. Антропология цивилизаций : курс лекций / Леонид Аврамович Мосионжник. – К. : Высш. антрополог. шк., 2000. – 506 с. – În lb. rusă. Единственной русской библиотеке в дар от автора. Мосионжник. 18.09.2000. Мосионжник Леонид Аврамович – преподователь кафедры культурной антропологии университета «Высшая Антропологическая школа», ответственный секретарь журнала „Stratum plus” Bibl. „M.V. Lomonosov” 1400 Мосионжник, Л. А. Человек перед лицом культуры : курс лекций / Леонид Аврамович Мосионжник – К. : Высш. антрополог. шк., 2004. – 402 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. Ломоносова в дар от автора с пожеланием успехов в вашем благородном деле. Мосионжник. 3.04.07. Мосионжник Леонид Аврамович – преподователь кафедры культурной антропологии университета «Высшая Антропологическая школа», ответственный секретарь журнала „Stratum plus” Bibl. „M.V. Lomonosov” 1401 Мочуров-Сломер, Атанас. А ето как се пишат стихове / Атанас Мочуров-Сломер. – Варна : Print, 2002. – 416 c. – În lb. bulgară. На библиотека «Христо Ботев» гр. Кишинев – с пожелание за здрaве, сили и вдохновение ! 26 авг. 2002, Варна. Мочуров-Сломер Атанас – поэт (Болгария) Bibl. „Hristo Botev”

300

1404 Наниев, Александр. По тропам лет : (из архива поэта) / Александр Наниев. – K. : Ruxanda, 2003. – 151 с. – În lb. rusă. Читателям библиотеки от Ассоциации русских писателей РМ. Автор A. Наниев. 16.04.03. Наниев Александр – поэт, прозаик, член Ассоциации русских писателей РМ Bibl. „M.V. Lomonosov” 1405 Настев, Георги. Сред Хайлафа : роман в 2 ч. / Георги Настев. – София : Корона - 28, 1992. – 475 с. – În lb. bulgară. За спомен на читалище Хр. Ботев от автора. 02.02.2003, Шумен. Настев Георги – писатель (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1406 Начев, Венцеслав. Годеници на смъртта / Венцеслав Начев. – София : Военно издателство, 1988. – 198 с. – În lb. bulgară. На братята българи с любов! 15.09.1990, София. Начев Венцислав – писатель (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1407 Неретин, Василий. Мишка – умелый мальчишка : для детей сред. возраста / Василий Неретин. – K. : Квант, 1997. – 15 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. М. Ломоносова. Для маленьких читателей библиотеки дарю пять экземпляров поэтического сборника «Мишка – умелый мальчишка». Василий Неретин, член Ассоциации русских писателей Республики Молдова. 14 января 2003 г. Неретин Василий – писатель, член Ассоциации русских писателей РМ Bibl. „M.V. Lomonosov”

301


1408 Неретин, Василий. Это наша с тобой биография : рассказы и очерки / Василий Неретин. – K. : Центр рус. культуры в РМ, 2001. – 150 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. Ломоносова. Прошу принять мой скромный дар – две книги «Это наша с тобой биография». 14 января 2003 г. Неретин Василий – писатель, член Ассоциации русских писателей РМ Bibl. „M.V. Lomonosov” 1409 Нестеров, Роман. Слід на землі : Збірка історичних нарисів про людей і події в районі Миронівка / Роман Нестеров. – Киiв : [s. n.], 2005. – 256 с. – În lb. ucr. Дарунок українській бібліотеці м. Кишинева з дозволу автора. А.В. Кара. Кара А. В. – даритель, читатель библиотеки Bibl. „Lesia Ukrainka” 1410 Николаев, Дмитрий. Тайна очарованной царевны. O методе календарного хронотопа в структурном и морфологическом анализе текстов / Дмитрий Николаев. – K. : Grafic-Design, 2004. – 240 p. – În lb. rusă. Горячо любимой библиотеке Ломоносова от автора с уважением и пожеланиями успехов. 25.11.2004. Николаев Дмитрий – физик, поэт, член Союза писателей Молдовы Bibl. „M.V. Lomonosov” 1411 Новаков, Сава. Очерки истории кортенских храмов в Молдове и Болгарии / С. Новаков, Н. Гургуров. – K. : F.E.-P. “Tipogr. Centrală”, 2005. – 124 с. – În lb. rusă. Дарение на Българската библиотека на Република Молдова от авторите. 2.09.2005, гр. Кишинев. Новаков Сава – доктор исторических наук Bibl. „Hristo Botev” 1412 Новаков, Сава. Прошлое и настоящее села Кирютня / С. Новаков, Н. Н. Червенков ; ред. канд. ист. наук Л. С. Булимага. – K. : Штиинца, 1980. – 94 с. – În lb. rusă. Дар от авторите, 12.11.1991. Новаков Сава – доктор исторических наук Bibl. „Hristo Botev” 1413 Нягулов, Благовест. Банатските българи. История на една малцинствена общност във времето на националните държави / Благовест Нягулов. – Сoфия : Парадигма, 1999. – 366 с. – În lb. bulgară. 302

Дар от «Агенцията за българите в чужбина». 4.05.2000, предал – Д. Кавръков, България. Кавръков Д. – Государственное агентство «Болгары на чужбине» при Совете Министров Болгарии Bibl. „Hristo Botev” 1414 Огрызко, Вячеслав. Праздник на все времена / Вячеслав Огрызко. – София : [s. n.], 1991. – 25 с. : фот. – În lb. rusă. Болгарской библиотеке в Кишиневе в день ее открытия – Фонд славянской письменности и культуры в Республике Молдова. 3.03.1992. Фонд славянской письменности и культуры в Республике Молдова Bibl. „Hristo Botev” 1415 Огушевич, Александр. Ни больше и ни меньше об одной жизни : книга прозы / Александр Огушевич. – К. : Centrul Editorial al U.A.S.M., 2003. – 220 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. И. Мангера от автора. 19 ноября 2003. Огушевич Александр – писатель Bibl. „I. Mangher” 1416 Огушевич, Александр. Homo fuge! : драм. сюжеты / Александр Огушевич. – K. : Ed. ARC, 2003. – 44 c. – În lb. rusă. Юлиану Филиппу от автора с уважением. 10.04.2003. Огушевич Александр – писатель Bibl. „Târgovişte” 1417 Павлова, Иванка. Градините на сърцето : лирика / Иванка Павлова. – Сoфия : Изд. «Лице», 1993. – 112 с. – În lb. bulgară. Дар от авторката за библиотека «Христо Ботев» – Кишинев 13 август 1993, София. Павлова Иванка – поэтесса (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1418 Пантев, Андрей. 100-те най-влиятелни българи в нашата история със 121 илюстрации / Андрей Пантев, Борислав Гаврилов. – София : Изд. «Репортер», 1997. – 328 с. : фот. – În lb. bulgară. Дар от Посолството на Република България в Република Молдова. 24.05.1999, гр. Кишинев, печать. Посольство Республики Болгария в Республике Молдова Bibl. „Hristo Botev”

303


1419 Пануш, В. Г. Влияние игровой деятельности на психомоторные способности детей с последствием церебрального паралича посредством шахмат / В. Г. Пануш. – К. : Pontos, 2004. – 176 с. – În lb. rusă. Stimaţi cititori, omul cu disabilităţi poate fi auzit şi acceptat… de la autor. 26 mai 2004. Victor Panuş. Пануш Виктор – кандидат педагогических наук, международный мастер по шахматам Sediul Central 1420 Пастель, С. И. Под мирным небом : избр. стихотворения (1995-2004 гг.). Воспоминания / С. И. Пастель, Д. И. Ткаченко. – K. : [s. n.], 2005. – 68 с. Уважаемой Ирине Ильиничне с добрыми пожеланиями от авторов. 18. 04. 2005. г. Кишинев. Пастель С. И. – ветеран второй мировой войны Ткаченко Д. И. – ветеран второй мировой войны Bibl. „M.V. Lomonosov” 1421 Пашов, Петър. Българският правоговор / Петър Пашов, Христо Първев ; водещ ред. : проф. Кирил Демчев. – София : АНУБИС, 1996. – 208 с. – În lb. bulgară. На библиотеката «Христо Ботев» дар от Райна Тотева, януари 2002. Тотева Райна – профессор (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1422 Пейчев, Димитър. Завръщане : стихотворения / Димитър Пейчев. – Велико Търново : [s. n.], 2004. – 48 с. – În lb. bulgară. На библиотеката «Христо Ботев» с голямо уважение и признателност за родолюбивото дело, април 2006, Кишинев. Пейчев Димитър – художник, поэт (Молдова) Bibl. „Hristo Botev”

modernă / Н. П. Перчинская, Т. Еким. – K. : [s. n.], 2002. – 216 c. – Ed. bilingvă ruso-română. От автора, Перчински Н. 07.05.02. Перчинская Н. П . – доктор экономических наук Bibl. „Maramureş” 1425 Попович, Константин. Память времени : записки военного разведчика / Константин Попович. – М. : Издательский Центр «Классика», 2005. – 240 с. – În lb. rusă. С уважением. Автор. 15.02.2006. Попович Константин – академик Академии Наук Республики Молдова, почетный академик АН Высшей школы Украины, писатель Bibl. „Lesia Ukrainka” 1426 Протасов, Александр. Избранное / Александр Протасов. – K. : [s. n.], 1999. – 148 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. Ломоносова от автора. A. Протасов. Протасов Александр – кишиневский поэт, член Ассоциации русских писателей РМ, член Союза писателей России Bibl. „M.V. Lomonosov” 1427 Протасов, Александр. Сказание о России / Александр Протасов. – K. : [s. n.], 2000. – 171 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. Ломоносова от автора. Александр Протасов. Протасов Александр – кишиневский поэт, член Ассоциации русских писателей РМ, чл. Союза писателей России Bibl. „M.V. Lomonosov”

1423 Пейчев, Д. И. Cветят спомените : стихотворения / Д. И. Пейчев. – Велико Търново : ДАР-РХ, 2005. – 62 с. – În lb. bulgară. На библиотеката «Христо Ботев» от автора с почит, Кишинев, 2006. Пейчев Димитър – художник, поэт (Молдова) Bibl. „Hristo Botev”

1428 Райков, Божидар. Паисиевят ръкопис на «История славянобългарская» 1762 / Божидар Райков. – София : Наука и изкуство, 1989. – 124 с. – În lb. bulgară. За библиотеката за българска литература «Христо Ботев» в Кишинев – с най – сърдечни пожелания за успех във всички начинания. 28.11.1991, Божидар Райков. Райков Божидар – писатель, журналист (Болгария) Bibl. „Hristo Botev”

1424 Перчинская Н. П. Свобода и развитие женщины как личности в современном обществе = Libertatea şi dezvoltarea femeii ca personalitate în viaţa

1429 Раковицэ, Георге. Волшебный портфель / Георге Раковицэ. – К. : Pontos, 2005. – 31 с. : ил. – În lb. rusă.

304

305


Donez bibliotecii „B. P.Hasdeu”. Doresc sănătate, succese şi voie bună lucrătorilor bibliotecii. Racoviţă. 12 august 2005. Раковицэ Георге – писатель Sediul Central 1430 Рацеева, Е. Български език и литература за 7 клас : учебник / Елена Рацеева, Надежда Кара, Кирил Цанков. – K. : Cartier, 2002. – 320 c. : ил. – În lb. bulgară. На българската библиотека «Христо Ботев» - огнище на българщината в гр. Кишинев с благодарност за творческо сътрудничество. Aвторите, Е. Рацеева Н. Кара, 18.09.2002. Рацеева Елена – методист, старший преподаватель кафедры Лингвистики и Технологий Межкультурных Коммуникаций (Высшая Антропологическая Школа) Кара Надежда – профессор, Молдавский Государственный университет (Кишинев) Bibl. „Hristo Botev” 1431 Рацэ, Георге. Дакия в системе международных отношений античности : (вторая половина III в., первая половина IV в.) / Георге Рацэ. – K. : Ин-т междунар. отношений «Перспектива», 2003. – 212 с. – În lb. rusă. Cu mult respect D-nei Mariana Alecsandri de la autor. 29.09.2003. Рацэ Георге – автор книги Sediul Central 1432 Роговая, Галина. Дарунки Святого Миколая / Галина Роговая ; худож. : Я. Олійник. – K. : Pontos, 2001. – 16 с. – În lb. ucr. Бібліотеці української літератури та культури від Г. Рогової з найкращими побажаннями. 16.03.2002. Роговая Галина – доктор філософії, голова етнокультурного товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченкa (Молдова) Bibl. „Lesia Ukrainka” 1433 Роговая, Галина. Пасха и двунадесятые праздники православной церкви / Галина Роговая. – К. : М. К. «Инесса», 2000. – 142 с. – În lb. rusă. Бібліотеці української літератури та культури ім. Лесі Українки від автора. 27.08.2002. Роговая Галина – доктор философии, председатель украинского этнокультурного общества “Просвита” имени Тараса Шевченко (Молдова) Bibl. „Lesia Ukrainka” 306

1434 Романюк, В. П. Быть, а не казаться. Александр Стурдза и его время / В. П. Романюк, Л. А. Ершов. – Киeв : Автограф, 2004. – 296 с. – În lb. rusă. Dlui P. Balmuş pentru Centrul naţional de hasdeulogie de la coordonatorul ştiinţific al cărţii – Emil Vrabie 20.11.06. Врабие Эмиль – историк, публицист CNH 1435 Ростоцкий, Болеслав И. Adam Mickiewicz и театр / Б. И. Ростоцкий. – M. : Наука, 1976. – 350 с. : ил. – În lb. rusă. В дар библиотеке им. A. Mickiewicz-a oт благодарных читателей. В. Чернявская. Чернявская Вера – читательница библиотеки Bibl. A. Mickiewicz 1436 Рубина, Дина. «Вот идет Машиах!..» / Дина Рубина. – Иерусалим : [s. n.], 1997. – 288 с. – În lb. rusă. Читателям библиотеки им. Мангера города Кишинева, с пожеланием всего прекрасного! Подпсиь автора. Рубина Дина – писательница (Израиль) Bibl. „I. Mangher” 1437 Рудягина, Олеся. Дуэт в подземном переходе : стихи / Олеся Рудягина ; график : Сергей Сулин. – К. : Ruxanda, 1998. – 126 с. – În lb. rusă. Замечательной библиотеке им. И. Мангера, с уважением, авторы Олеся Рудягина, Сергей Сулин. 13 мая 2004. Рудягина Олеся – поэтесса Сулин Сергей – художник Bibl. „I. Mangher” 1438 Руссо, Мариэтта. Алмазная шаль : [стихи] / Мариэтта Руссо. – K. : Tipografia Centrală, 1998. – 136 c. – În lb. rusă. Bibliotecii de Arte – cu stimă, Marieta Russo. 17. 11 05. Руссо Мариэтта – поэтесса Bibl. de Arte 1439 Руссо, Мариэтта. Алмазы : [стихи] / Мариэтта Руссо. – K. : Pontos, 2004. – 34 с. – În lb. rusă. Б-ке им. Ломоносова! С любовью автора. Мариэтта Руссо. 22.06.05. Руссо Мариэтта – поэтесса Bibl. „M.V. Lomonosov” 307


1440 Руссо, Мариэтта. Принцесса мира : [стихи] / Мариэтта Руссо. – K. : Pontos, 2004. – 132 с. – În lb. rusă. Б-ке им. Ломоносова с уважением автора. Мариэтта Руссо. 22.06.05. Библиотеке 18. Спасибо за ваш труд во имя поэзии. Автор. Руссо Мариэтта – поэтесса Bibl. „M.V. Lomonosov” Bibl. Codru adulţi 1441 Сарандев, Иван. Йордан Иовков – жизненен и творчески път : 1880 – 1937 / Иван Сарандев. – София : Акад. изд. «Проф. Марин Дринов», 1999. – 456 с. – În lb. bulgară. Дар от «Агенцията за българите в чужбина», 4.05.2000, предал Д. Кавръков, България. Государственное агентство «Болгары на чужбине» при Совете Министров Болгарии Кавръков Д. – журналист (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1442 Серафимов, Иван. Детство Исусово : Томино евангелие. Детството на нашият господ Иисус Христос. Как расна и как правеше чудеса / Иван Серафимов. – София : Изд. «Звездан», 1999. – 35 с. : ил. – În lb. bulgară. Дар от «Агенцията за българите в чужбина», 4.05.2000, предал Д. Кавръков, България. Государственное агентство «Болгары на чужбине» при Совете Министров Болгарии Кавръков Д. – журналист (Болгария) Bibl. „Hristo Botev„ 1443 Спивак, Нелли. Отдыхаем всей семьёй / Нелли Спивак. – К. : Тимпул, 1988. – 128 с. – În lb. rusă. Тёплому еврейскому дому. С любовью, автор. Подпись автора. Спивак Нелли – общественный деятель (Израиль) Bibl. „I. Mangher” 1444 Стефанова, Лиляна. Катеричке моя : стихове за деца / Лиляна Стефанова. – София : Български писател, 1981. – 38 с. : ил. – În lb. bulgară. На най-малките мои приятели, които търсят книги в библиотека «Христо Ботев», с обич. 18.11.2004, Лиляна Стефанова, България. Стефанова Лиляна – поэтесса (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 308

1445 Стефанова, Лиляна. Обичах – обичам : [в 2 т.]. Т. 1 / Лиляна Стефанова. – София : Български писател, 1989. – 303 с. – În lb. bulgară. На читателите на библиотека «Христо Ботев» с обич. Гордия се с Вас. Лиляна Стефанова, 18.11.2004, България. Стефанова Лиляна – поэтесса (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1446 Стефанова, Лиляна. С моя луд късмет : лирика / Лиляна Стефанова. – София : Христо Ботев, 1999. – 160 с. – În lb. bulgară. На читателите на библиотека «Христо Ботев» с уважение и обич. Лиляна Стефанова, 18.11.2004, България. Стефанова Лиляна – поэтесса (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1447 Стефанова, Лиляна. След третата чаша / Лиляна Стефанова. – София : ИК «Еврика–АВИ», 1994. – 80 с. – În lb. bulgară. На читателите на библиотека «Христо Ботев» с огромна симпатия. Лиляна Стефанова, 18.11.2004. На читателите на библиотека «Христо Ботев» – за мен е чест да бъде с Вас! Лиляна Стефанова, 18.11.2004, България. Стефанова Лиляна – поэтесса (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1448 Стефанова, Лиляна. Шепот и вик : стихове / Лиляна Стефанова. – София : Български писател, 1984. – 86 с. – În lb. bulgară. На читателите на библиотека «Христо Ботев» с най-топли чувства. Лиляна Стефанова, 18.11.2004, България. Стефанова Лиляна – поэтесса (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1449 Стоев, Атанас. На този свят : разговор със Сергей Есенин / Атанас Стоев. – Варна : Изд. «Зоограф», 2001. – 72 с. – În lb. bulgară. На читателите на библиотека «Хр. Ботев». 12.04.2002, България. Стоев Атанас – поэт, прозаик, переводчик (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1450 Стоев, Атанас. Няма време за забрава : стихотворения и поеми / Атанас Стоев. – Варна : Славена, 2002. – 112 с. – În lb. bulgară. От автора на читателите на библиотека «Христо Ботев». 24.05.2002, България. Стоев Атанас – поэт, прозаик, переводчик (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 309


1451 Стоев, Атанас. От бръчките на вечността : поеми и стихотворения = Из вечности : поэмы и стихотворения / Атанас Стоев. – Тираспол : RIO PGU, 2003. – 128 с. – Ed. bilingvă bulgaro-rusă. На библиотека «Христо Ботев» Кишинев, 27 март 2002. Стоев Атанас – поэт, прозаик, переводчик (Болгария) Bibl. „Hristo Botev”

1456 Столяр, Зиновий. Молдавская советская песня / Зиновий Столяр. – К. : Лит. артистикэ, 1988. – 288 с. – În lb. rusă. Читателям библиотеки. Подпись автора. Столяр Зиновий – музыковед, исследователь молдавской и еврейской музыки Bibl. „I. Mangher”

1452 Стоев, Генчо. Цената на златото. Завръщане / Генчо Стоев. – Пловдив : «Златю Бояджиев», 1999. – 271 с. – În lb. bulgară. Дар от «Агенцията за българите в чужбина». 4.05.2000, предал Д. Кавръков, България. Государственное агентство «Болгары на чужбине» при Совете Министров Болгарии Кавръков Д. – журналист (Болгария) Bibl. „Hristo Botev”

1457 Столяр, Зиновий. Ot azoy… : [еврейские народные песни] / Зиновий Столяр. – К. : [s. n.], 2004. – 70 с. – În lb. idiş. Библиотеке им. И. Мангера с благодарностью за многолетнее сотрудничество и дружбу. Подпись автора, 25 мая 2005. Столяр Зиновий – музыковед, исследователь молдавской и еврейской музыки Bibl. „I. Mangher”

1453 Стоичкова, Светла. Открийте България : български език за чужденци / Светла Стоичкова ; под ред. на проф. Михаил Виденов. – София : ИК «Шарп Стоун», 2003. – 93 с. – În lb. bulgară. На българската библиотека «Христо Ботев» в гр. Кишинев от авторката. 15.06.06, България. Стоичкова Светла – доктор филологии (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1454 Столяр, Зиновий. Антон Рубинштейн / Зиновий Столяр. – К. : Картя молд., 1969. – 288 с. – În lb. rusă. Кишиневской городской еврейской библиотеке им. И. Мангера. Подпись автора. 23 октября 1994. Столяр Зиновий – музыковед, исследователь молдавской и еврейской музыки Bibl. „I. Mangher” 1455 Столяр, Зиновий. Люди и время. Композиторы – евреи в музыкальной культуре Молдовы : 30-e – 80-e годы XX в. / Зиновий Столяр. – К. : [s. n.], 2003. – 272 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. И. Мангера от автора. Подпись автора. 12 февраля 2003. Столяр Зиновий – музыковед, исследователь молдавской и еврейской музыки Bibl. „I. Mangher” 310

1458 Столяр, Зиновий. Страницы еврейской музыки : исследования, наблюдения, заметки / Зиновий Столяр. – К. : Pontos, 2001. – 88 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. И. Мангера – в благодарность за возвращение к еврейству. Подпись автора, 12 октября 2001. Столяр Зиновий – музыковед, исследователь молдавской и еврейской музыки Bibl. „I. Mangher” 1459 Стоянов, Нико. Благодаря : стихове, поеми / Нико Стоянов. – K. : Лит. артистикэ, 1979. – 80 c. – În lb. bulgară. На българите – читатели с най-хубави пожелания. Адамов, Moldova, Taraclia. Стоянов Нико – поэт, редактор (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1460 Страшенко, Ольга. Вітряні гори : Лірика і гумор / Ольга Страшенко. – Київ : Укр. письменник, 1995. – 111 с. – În lb. ucr. Вельмишановним бібліотекарям і читачам бібліотеки ім. Лесі Українки з подякою, що ви плекаєте українську культуру. Автор. 03. 07. 2006 р. Страшенко Ольга – поэтеса (Украина) Bibl. „Lesia Ukrainka” 1461 Сухоруков, Иван. Мои стихи – мои солдаты / Иван Сухоруков. – K. : [s. n.], 2002. – 87 с. – În lb. rusă.

311


Обаятельной женщине, знатоку литературы и заведующей русской библиотеки от автора с наилучшими пожеланиями. 21 февр. 2003. Сухоруков Иван – поэт-фронтовик, член Ассоц. рус. писателей РМ Bibl. „M.V. Lomonosov”

Дар на българската библиотека «Христо Ботев» от авторката, 25.10.2006, Копривщица България. Тотева Райна – профессор (Болгария) Bibl. „Hristo Botev”

1462 Тирияки, Виктор. Легенды и предания крымских караимов / Виктор Тирияки. – Евпатория : Одзак, 2002. – 84 с. – În lb. rusă. На память о посещении караимских кенас. Подпись автора, 9 июня 2004. Тирияки Виктор – председатель караимской религиозной общины г. Евпатория (Украина) Bibl. „I. Mangher”

1468 Удлер, Рубин. Годы бедствий : Воспоминания узника гетто / Рубин Удлер. – K. : [s. n.], 2003. – 328 с. – În lb. rusă. Еврейской библиотеке им. И. Мангера с наилучшими пожеланиями. Рубин Удлер. Кишинев, 30 гоктября 2005. Удлер Рубин – доктор филологии, член-корреспондент АН Молдовы (США) Bibl. „I. Mangher”

1463 Тихман, Яков. Мотл – Шотхен : Роман / Яков Тихман. – К. : Metrompaş, 2005. – 272 c. – În lb. rusă. Подпись автора. Тихман Яков – бизнесмен, художник, прозаик Bibl. „I. Mangher” 1464 Торопцев, А. П. Рюриковичи. Становление династии / A. П. Торопцев. – M. : OLMA Media Grupp, 2006. – 208 с. : ил. – În lb. rusă. Русской библиотеке им. М. В. Ломоносова с уважением! Автор. Торопцев А. П. – писатель (Россия) Bibl. „M.V. Lomonosov” 1465 Торопцев, А. П. 1000 Великих битв : С древнейших времен до XI века / A. П. Торопцев. – M. : OOO «Изд-во «Aстрель» ; OOO «Изд-во АСТ», 2001. – 203 с. : ил. – În lb. rusă. Русской библиотеке им. М. В. Ломоносова с уважением ! Автор. Торопцев А. П. – писатель (Россия) Bibl. „M.V. Lomonosov” 1466 Торопцев, А. П. 1000 Великих битв : XI – начало XX века / A. П. Торопцев. – M. : OOO «Изд-во «Aстрель» ; OOO «Изд-во АСТ», 2001. – 252 с. : ил. – În lb. rusă. Кишинев. Русской библиотеке им. М. В. Ломоносова. Автор. Торопцев А. П. – писатель (Россия) Bibl. „M.V. Lomonosov” 1467 Тотева, Райна. Празници и делници в Копривщица през първата половина на 20 век / Райна Тотева. – София : Акад. изд-во «Проф. Марин Дринов», 2006. – 82 с. : фот. – În lb. bulgară. 312

1469 Филипов, Михаил. Простете, но аз съществувам… : стихове / Михаил Филипов. – София : Изд-во «Лице», 1993. – 112 с. – În lb. bulgară. Дар от автора – българин, живеещ в Швеция – за библиотека «Христо Ботев» получен чрез Иванка Попова. 13 август 1993, София. Филипов Михаил – болгарский поэт, проживающий в Швеции Попов Иванка – София (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1470 Финкель, Михаил. Горсть неостывших молитв / Михаил Финкель. – К. : [s. n.], 2005. – 148 с. – În lb. rusă. Еврейской библиотеке – развития, процветания, хороших читателей. Автор, 17 января 2005. Финкель Михаил – поэт Bibl. „I. Mangher” 1471 Фрекэуцан, A. И. Бухалтерский учет на предприятиях по переработке сельскохозяйственного сырья / A. И. Фрекэуцан. – К. : [s. n.], 2005. – 228 с. – În lb. rusă. Bibliotecii „B.P. Hasdeu” cu respect profund şi sincere urări de bine de la autor. 6 iulie 2005. Фрекэуцан A. И. – автор книги Sediul Central 1472 Цопа, Тудор. Огненные цитадели : (документальные повести) / Тудор Цопа. – K. : Картя молд., 1983. – 368 с. – În lb. rusă. Donaţie Bibliotecii „I. Mangher” din Chişinău; ofer acest modest cadou, care reflectă eroismul a doi evrei de ispravă – Simion Şafir din Tiraspol şi Leonid Gutis din

313


Călăraşi în anii cumpliţi de război 1941-1945. Cu profund respect – Tudor Ţopa. Iulie 2004. Цопа Тудор – писатель, журналист Bibl. „I. Mangher”

Еврейской библиотеке им. Ицика Мангера (г. Кишинев) с удовольствием и искренностью. Автор. Подпись автора. 24 июля 1996 Шайкин Иосиф – публицист (Украина) Bibl. „I. Mangher”

1473 Цуркан, Галина. Бабье счастье : рассказы / Галина Цуркан. – K. : [s. n.], 2005. – 114 с. – În lb. rusă. В дар библиотеке им. Ломоносова г. Кишинева с наилучшими пожеланиями от автора. Октябрь. 2005. Цуркан Галина – писательница Bibl. „M.V. Lomonosov”

1478 Шанцевая, Корнелия. Когда я вернусь : стихи / Корнелия Шанцевая. – K. : АRC, 2001. – 36 с. – În lb. rusă. Ирине Ильиничне с уважением и наилучшими пожеланиями. Шанцевая Корнелия – поэтесса, актриса кишиневского русского драматического театра им. А. П. Чехова Bibl. „M.V. Lomonosov”

1474 Цуркан, Галина. «Кухаркины» дети : повесть / Галина Цуркан. – K. : Reclama SRL, 2004. – 129 с. – În lb. rusă. Коллективу библиотеки имени Ломоносова с наилучшими пожеланиями от автора. Август. 2004. Г. Цуркан. Украинской библиотеке с пожеланиями мира и благополучия. Автор. 09.09.2005. Цуркан Галина – писательница Bibl. „M.V. Lomonosov” Bibl. „Lesia Ukrainka”

1479 Шатохина, Елена. Избранник или «Гений и злодейство» : (детектив в письмах) / Елена Шатохина. – K. : F.E.-P. “Tipogr. Centrală”, 2004. – 240 с. – În lb. rusă. Лучшему читателю в библиотеке Ирине от автора. Шатохина Елена – писательница, журналистка Bibl. „M.V. Lomonosov”

1475 Челак, Екатерина. Училищното дело и културно-просветният живот на българските преселенци в Бесарабия (1856-1878) / Екатерина Челак. – София : Изд-во «Лик», 1999. – 244 с. – În lb. bulgară. На българската библиотека «Хр. Ботев» с най-искрени чувства. 3.12.1999, г. Кишинев. Челак Екатерина – доктор исторических наук (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1476 Чолакова, Маргарита. Българско женско движение през Възражданете (1857-1878) / Маргарита Горазд Чолакова. – София : АЛБО, 1994. – 318 с. – În lb. bulgară. На библиотека «Христо Ботев» от Дянко Марков. България, 6.5.1996, гр. Кишинев. Марков Дянко – профессор (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1477 Шайкин, Иосиф. Моё путешествие в Израиль / Иосиф Шайкин. – Киев : [s. n.], 1993. – 88 с. – În lb. rusă. 314

1480 Шафир, Галина. Всем от души : стихи / Галина Шафир. – К. : ServGrafika, 2002. – 280 с. – În lb. rusă. В библиотеку имени И. Мангера от автора. 8 июля 2002. Подпись автора. Шафир Галина – поэтесса (Германия) Bibl. „I. Mangher” 1481 Шафир, Галина. Зов жизни : стихи / Галина Шафир. – К. : Grafic-Design, 2005. – 50 с. – În lb. rusă. Библиотеке имени И. Мангера от автора. 29 июня 2005. Галина Шафир. Шафир Галина – поэтесса (Германия) Bibl. „I. Mangher” 1482 Шафир, Галина. Мы жили, живы, будем жить : стихи / Галина Шафир. – К. : Serv-Grafika, 2002. – 240 с. – În lb. rusă. В библиотеку имени И. Мангера от автора. 8 июля 2002. Г. Шафир. Шафир Галина – поэтесса (Германия) Bibl. „I. Mangher” 1483 Шафир, Галина. Светлый путь... : стихи / Галина Шафир. – К. : GraficDesign, 2005. – 50 с. – În lb. rusă.

315


Библиотеке имени И. Мангера от автора. 29 июня 2005. Галина Шафир. Шафир Галина – поэтесса (Германия) Bibl. „I. Mangher” 1484 Шафир, Галина. Творческий путь : стихи и песни / Галина Шафир. – К. : Serv-Grafika, 2002. – 240 с. – În lb. rusă. В библиотеку имени И. Мангера от автора. 8 июля 2002. Г. Шафир. Шафир Галина – поэтесса (Германия) Bibl. „I. Mangher” 1485 Шац-Марьяш, Макс. Темпорализм. Опыт философии еврейской культуры / Макс Шац-Марьяш. – Рига : [s. n.], 2005. – 128 с. – În lb. rusă. Еврейской библиотеке Кишинева в дар от дочери автора. Подпись. Шац-Марьяш Рута – дочь автора Bibl. „I. Mangher” 1486 Шимкевич, Вадим. Испил судьбу до дна : в 2-х кн. / Вадим Шимкевич. – К. : «Самиздат», 1987. – În lb. rusă. Кн. 1. – 275 с. Кн. 2. – 242 с. В Кишиневскую украинскую библиотеку от автора Вадима Шимкевича. 18 октября 2002 г. Шимкевич Вадим – ветеран Великой Отечественной войны Bibl. „Lesia Ukrainka” 1487 Шишкан, Константин. Нитью дыханья...: избранные строки и страницы (1953-2003) / Константин Шишкан. – К. : Инесса, 2004. – 448 с. – În lb. rusă. Библиотеке им. И. Мангера с пожеланием больших творческих успехов. Константин Шишкан, 9 ноября 2004. Шишкан Константин – поэт, прозаик, переводчик Bibl. „I. Mangher” 1488 Школьник, Давид. Ветер судьбы : рассказы / Давид Школьник. – НьюЙорк : GelaNY, 2000. – 116 с. – În lb. rusă. В подарок еврейской библиотеке Кишинева с наилучшими пожеланиями. Давид Школьник. Школьник Давид – поэт, прозаик (США) Bibl. „I. Mangher”

316

1489 Школьник, Давид. Рассказы старого альбома / Давид Школьник. – Нью-Йорк : GelaNY, 2000. – 220 с. – În lb. rusă. В подарок читателям из Кишинева на добрую память. Автор, 17 сентября 2000. Школьник Давид – поэт, прозаик (США) Bibl. „I. Mangher” 1490 Шрайбман, Ихил. Слишком мало и слишком много / Ихил Шрайбман. – K. : Hyperion, 1992. – 192 с. – În lb. rusă. Дорогим читателям библиотеки им. И. Мангера от автора. Подпись автора, 26 декабря 1992 Шрайбман Ихил – еврейский писатель Молдовы Bibl. „I. Mangher” 1491 Штейнбарг, Элиезер. Басни / Элиезер Штейнбарг. – Детройт : [s. n.], 2000. – 240 с. – În lb. rusă. Дарю эту книгу еврейской библиотеке в Кишиневе. Анна Гинзбург. Гинзбург Анна – актриса еврейского театра Кишинева (1968-1972 ), певица (США) Bibl. „I. Mangher” 1492 Штефан, Александр. Замолксе – Бог первой земной цивилизации : Карпатия / Александр Штефан. – K. : Reclama SRL, 2006. – 112 с. : ил. – În lb. rusă. От автора. Кишинев. 08.09.2006. От автора. Ал. Штефан. Кишинев. 8 сентября 2006. Штефан Александр – писатель (Украина) Bibl. „Lesia Ukrainka”, Sediul Central 1493 Элиаде, Мирча. Змей / Мирча Элиаде. – М. : Критерион, 2003. – 174 с. – În lb. rusă. В библиотеку музея им. Б.П. Хашдеу. Анастасия Старостина. 8.04.2006. Старостина Анастасия – переводчица (Москва) CNH 1494 Элиаде, Мирча. История веры и религиозных идей : [в 3-х т.] / Мирча Элиаде. – М. : Критерион, 2001-2002. – În lb. rusă. Т. 1. – 2001. – 461 с. А. Старостина – май 2001. Т. 2. – 2002. – 503 с. 317


Pentru Centrul Hasdeulogiei din partea Anastasiei Starostin – Chişinău 29-07-2002 Т. 3. – 2002. – 349 с. А. Старостина – 29 сентября 2003. Старостина Анастасия – переводчица (Москва) CNH 1495 Элиаде, Мирча. У цыганок / Мирча Элиаде. – М. : Критерион, 2003. – 94 с. – În lb. rusă. В библиотеку музея Б.П. Хаждеу. 8.04.2006. Старостина Анастасия – переводчица (Москва) CNH 1496 Янев, Йордан. Световната България / Йордан Янев, Пламен Павлов. – София : Светлоструй, 2000. – 32 с. – În lb. bulgară. На читателите на българската библиотека «Христо Ботев» с пожелание никога да не загубите възрожденските чувства в душите и сърцата им. Янев и Павлов. 3.11.2000. Кишинев. Янев Йордан – профессор Болгарской Академии Наук Павлов Пламен – профессор Болгарской Академии Наук Bibl. „Hristo Botev”

Cărţi fără autor 1497 Бесарабски изгрев : сборник. – Одеса : Маяк, 2004. – 160 с. – În lb. bulgară. На добра памят за читателите на библиотеката «Христо Ботев», радвам се заедно с Вас, че имаме книги на Роден език, и имаме творци, които знаят и пишат за бесарабските топли душевни хора. Моля Ви, продължавайте така! Ваша М. П. Великсар, «На Буджакската вълна» и клуб «Снежана». Великсар Мария – журналистка (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1498 Бесарабските българи за себе си / съст. Петър-Емил Митев, Николай Червенков. – София : Межд. Център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 1986. – 318 с. – În lb. bulgară. На българската библиотека «Христо Ботев» с най-добри пожелания. Съставител Н. Червенков, 04.03.97. Червенков Николай – доктор исторических наук (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 318

1499 Бібліографія праць доктора філологічних наук, професора Станіслава Володимировича Семчинського (1931 – 1999) / упоряд. та наук. ред. : И. Ф. Чемес. – Київ : [s. n.], 2006. – 34 с. – În lb. ucr. Bibiliotecii literaturii ucrainene din Chişinău din partia elevului lui Stanislav Semcinskу – un ucrainean cu “inima română”. На добру згадку – Сергій Лучканин. 3 липня 2006 року. Кишинів. Лучканин Сергій – науковець Академії наук України Bibl. „Lesia Ukrainka” 1500 Българска енциклопедия А…Я : 25 000 статии от всички области на познанието, 2500 илюстрации, 300 таблици, карти и цветни приложения. – София : Изд. Къща «Труд», 1999. – 1235 с., ил. – În lb. bulgară. Дар от Посолството на Република България в Република Молдова. 24.05.1999, Кишинев. Посольство Республики Болгария в Республике Молдова Bibl. „Hristo Botev” 1501 Българският език в Молдова : материали от първата Международна научна конференция на тема «Функционирането на българския и други езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова». – Комрат : Знак ’94, 2002. – 72 с. – În lb. bulgară. На библиотеката «Христо Ботев» от редактора. 18.06.2004, Chişinău, Кирилл Цанков, доц. д-р, България. Цанков Кирил – доцент, доктор лингвистики (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1502 Българският език в Молдова : материали от втората Международна научна конференция на тема «Функционирането на българския и други езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова» 1718 май 2002 г. – Комрат : Знак ’94, 2002. – 92 с. – În lb. bulgară. На библиотеката «Христо Ботев» от редактора. 18.06.2004, Chişinău, Кирил Цанков, доц. д-р, България. Цанков Кирил – доцент, доктор лингвистики (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1503 Българският език в Молдова : материали от третата и четвъртата Международни научни конференции на тема «Функционирането на българския и други езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова» 16-17 май 2003 г. ; 14 май 2004 г. – Комрат : Знак ’94, 2004. – 110 с. – În lb. bulgară. 319


На библиотеката «Христо Ботев» от редактора. 18.06.2004, Chişinău, Кирилл Цанков, доц. д-р, България. Цанков Кирилл – доцент, доктор лингвистики (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1504 Българското училище «Васил Левски» – гр. Кишинев : юбилеен сборник / съст. : Васил Стоянов, Нико Стоянов, ред. : Нико Стоянов. – Шумен : Изд. къща «Славчо Николов и сие», 2002. – 366 с., фот. – În lb. bulgară. На библиотеката «Христо Ботев» в гр. Кишинев с пожелания на сътрудниците успехи в просветата на младежта. От съставител В. Стоянов, 17.07.2002. Стоянов Васил – профессор (Молдова) Bibl. „Hristo Botev” 1505 “Відродження“ – 15 років в ефірі / Укладач : В. Драган. – Ch. : Elan Poligraf SRL, 2005. – 22 с. – În lb. ucr. Бібліотеці ім. Лесі Українки з вдячністю і надією подальшої співпраці. В. Драган. Березень, 2006. Драган Валерій – редактор програми “Відродження” (Молдова), заслужений журналіст України Bibl. „Lesia Ukrainka” 1506 Заповедник «Ягорлык». – Тираспол : Тирас, 2006. – 170 с. – În lb. rusă. Cititorilor bibliotecii B.P. Hasdeu de la editor. 29 martie 2006. Autograf anonim Sediul Central 1507 Кишиневский погром 1903 года : взгляд через столетие. – К. : Pontos, 2004. – 174 с. – În lb. rusă. Еврейской библиотеке им. И. Мангера от признательного читателя. Подпись составителя, 24 октября 2004 Копанский Яков – историк, составитель книги Bibl. „I. Mangher” 1508 Кишиневский погром 1903 года : cборник документов и материалов. – К. : Ruxanda, 2000. – 524 с. – În lb. rusă. Родной нашей библиотеке им. И. Мангера с признательностью за плодотворное сотрудничество. Профессор Я. Копанский, 30 ноября 2000. Копанский Яков – историк, составитель книги Bibl. „I. Mangher” 320

1509 Кой кой е в Бъгария : 1998 / съст. : Никола Кицевски, Райчо Радулов. – София : Изд. къща «Труд», 1998. – 810 с. – În lb. bulgară. На българската библиотека «Христо Ботев» в гр. Кишинев. С пожелания за повече читатели, за културни и образовани личности. Емил Миланов, Представител на «Агенцията на българи за чужбина», Р. България, 11.04.2001. Миланов Емил – представитель Государственного агентства «Болгары на чужбине» при Совете Министров Болгарии Bibl. „Hristo Botev” 1510 Литературна Варна : сб. – Bторо прераб. изд. – Варна : Сдружение на писателите, 1999. – 223 с. – În lb. bulgară. На памет на съотечественици, сърдечни пожелания за успех в професията. Варна, 9.06.1999. Ставрева Лиляна – составитель (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1511 Мама в еврейской песне : маленькая антол. – Екатеринбург : Вега, 1996. – 88 с. – În lb. rusă. Дорогим кишиневцам на добрую память. Луцкий, 2 марта 1997. Москва. Луцкий Марк – поэт, переводчик (Россия) Bibl. „I. Mangher” 1512 Материалы к истории евреев Украины. – Днепропетровск : Днiпро, 1993. – 96 с. – În lb. rusă. В еврейскую библиотеку им. И. Mангера г. Кишинева. Р. Гольдштейн. 24 евраля 1993. Гольдштейн Р. – составитель, доктор медицины (Украина) Bibl. „I. Mangher” 1513 Материалы к истории еврейской общины Днепропетровщины (к 200летию основания общины). – Днепропетровск : Днiпро, 1992. – 72 с. – În lb. rusă. В еврейскую библиотеку им. И. Мангера г. Кишинева. Р. Гольдштейн. 21 июля 1992. Гольдштейн Р. И. – составитель, доктор медицины (Украина) Bibl. „I. Mangher” 1514 Молодые композиторы Советской Молдавии : сб. очерков / сост. Г. Пирогова. – К. : Лит. артистикэ, 1982. – 98 с. – În lb. rusă. Моим добрым друзьям, сотрудникам библиотеки на память. Ваш Г. Мустя. Мустя Георгий – композитор, дирижер Bibl. de Arte 321


1515 Оклик через жизнь : К 100-летию Кишиневского погрома. – ТельАвив : Иврус, 2003. – 288 с. – În lb. rusă. Уважаемые господа! Передаем Вам в подарок от издателя Л.И. Балцана. Балцан Лев – писатель (Израиль) Bibl. „I. Mangher” 1516 Първостроителят, ученият, човекът. Юбилейно издание по случай 155–годишнинита от рождението на професор Димитър Д. Агура / съст. : Цвета Тодорова, Людмила Зидарова. – София : Университетско изд. «Св. Климент Охридски», 2004. – 272 с. – În lb. bulgară. Дарение на най-родолюбивата библиотека на българите от Молдова и с пожелание на читателите да се запознаят повече за родната ни българщина. Доктор истории Сава Новаков, 20.03.07, гр. Кишинев. Новаков Сава – доктор исторических наук Bibl. „Hristo Botev” 1517 Родолюбец : алманах / ред. : Тодор Василев. – София : [s. n.], 1994. – 284 с. : ил. – În lb. rusă. Подарък от учебен–квалификационен център «Българи от чужбина гр. Габрово. Центр „Болгары на чужбине” (г. Габрово, Болгария) Bibl. „Hristo Botev”

1520 Софроний Врачански. Житие и страдания грешнаго Софрония / представено от Николай Дилевски. – София : Наука и изкуство, 1989. – 143 с. : ил. – În lb. bulgară. Дарение Божидара Райкова (писателя и журналиста). Република България. Райков Божидар – писатель, журналист (Болгария) Bibl. „Hristo Botev” 1521 Українська палітра Молдови / укладач : Євген Осередчук. – K. : [s. n.], [s. a.]. – 176 c. – În lb. ucr. Бібліотеці – провіднику української культури в Молдові. Є. Осередчук. 16. 10. 2006. Осередчук Євген – художник, голова Благодійного фонду “Відродження” (Молдова ) Bibl. „Lesia Ukrainka” 1522 Учебник по родолюбие : поезия българска бесарабска (Х1Х-ХХ) : антол. / съст. и ред. : Нико Стоянов. – K. : Pontos ; Vector, 2001. – 191 c. – În lb. bulgară. Подпись составителя и редактора Нико Стоянова. Стоянов Нико – поэт, редактор (Moldova) Bibl. „Hristo Botev”

1518 Русская литература Молдовы в лицах и персоналиях (XIX в.-нач. XXI вв.) : биобиблиогр. словарь-справ. – K. : Inessa, 2003. – 624 с. – În lb. rusă. Еврейской библиотеке им. И. Мангера с пожеланием больших успехов в работе. Константин Шишкан. 20 ноября 2003. Шишкан Константин – поэт, прозаик, переводчик Bibl. „I. Mangher” 1519 Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. – 125 лет / Ассоциация работников русских учреждений просвещения и науки Республики Молдова ; Науч. Общество болгаристов Республики Молдова ; ред. кол. : Н. Червенков, (отв. ред). – K. : Soc. şt. de Bulgaristică, 2003. – 133 с. – În lb. rusă. Библиотека им. Христо Ботева с признателното за голяма работа за благо развития болгарской диаспоры. 03.03.03, М. Червенкова. Червенкова Мария – профессор (Молдова) Bibl. „Hristo Botev”

322

323


Indexuri auxiliare Indexul autografelor anonime Autografe anonime: 6, 166, 402, 718, 1159, 1165, 1168, 1176, 1183, 1197, 1253, 1276, 1281, 1506.

Indexul beneficiarilor de autografe/donaţii Adrian și Nașa 403 Alecsandri Mariana 131, 1431 Ambasada SUA în R. Moldova 1061 Balmuș Clara 78, 88, 216, 231, 276, 326, 327, 411, 523, 524, 532, 829, 888, 1077, 1126, 1156, 1157, 1190, 1229 Balmuș Pavel 69, 78, 88, 99, 102, 139, 144, 204, 216, 223, 231, 258, 266, 276, 284, 285, 326, 327, 360, 361, 411, 467, 505, 515, 523, 524, 525, 528, 532, 534-536, 538, 581, 618, 671, 756, 793, 802, 806, 829, 831, 888, 1055, 1077, 1126, 1156, 1157, 1190, 1198, 1229, 1434 Beral A. 98 Biblioteca „A. Mickiewicz” 585-587, 665, 666, 1186, 1265, 1435 Biblioteca „Alba Iulia” 5, 72, 89, 99, 145, 152, 155, 171, 172, 174-176, 182, 184, 185, 206, 208-210, 277, 305, 306, 315, 317, 318, 343, 374, 407, 419, 429, 430, 440, 442, 448-450, 488, 494, 547, 577-579, 584, 606, 630, 631, 639, 652, 653, 655, 684, 720, 723, 726, 727, 764, 772, 790, 791, 793, 797, 798, 804, 810, 834-838, 846, 855, 862, 863, 865-867, 889, 925, 938-940, 943, 977, 983, 986-988, 990, 995, 1048, 1060, 1062, 1075, 1086, 1088-1090, 1107, 1143, 1158, 1173, 1195, 1221, 1222, 1229, 1233, 1235, 1239, 1249, 1251, 1256, 1264, 1268-1272, 1280 Biblioteca Codru adulţi 313, 366, 419, 901, 1001, 1048, 1440

324

Biblioteca Codru copii 212, 310, 366, 419, 909, 1001, 1041, 1048, 1240 Biblioteca Cricova 352, 419, 443, 879 Biblioteca de Arte 17, 37, 100, 107, 112, 114, 117, 133, 169, 177, 191, 217, 218, 263, 297, 412, 418, 424, 433, 435-440, 442, 568, 591, 595, 596, 619, 627, 650, 664, 692, 765, 771, 814, 817, 850, 852-854, 869, 878, 911, 959, 960, 980, 983, 1011, 1032, 10351037, 1039, 1040, 1045, 1050, 1051, 1061, 1087, 1104, 1109, 1114, 1119, 1120, 1123, 1130, 1154, 1162, 1194, 1202, 1212, 1334, 1335, 1350, 1360, 1438, 1514 Biblioteca „Hristo Botev” 731, 1033, 1255, 1286, 1289, 1293, 1295-1302, 1307, 1308, 1310, 1311, 1314-1318, 1320, 1323, 1324, 1327-1333, 1346, 1347, 1349, 1351, 1356, 1362, 1365, 1366, 1369, 1377, 1378, 1397, 1401, 1405, 1406, 1411-1414, 1417, 1418, 1421-1423, 1428, 1430, 1441, 1442, 1444-1453, 1459, 1467, 1469, 1475, 1476, 1496-1499, 1500-1504, 1509, 1510, 1516, 1517, 1519, 1520, 1522 Biblioteca „I. Mangher” 49, 133, 330, 346, 364-367, 416, 475, 503, 588, 592, 626, 657, 658, 709, 780, 879, 1000, 1010, 1034, 1036, 1039, 1128, 1131, 1192, 1196, 1249, 1275, 1283, 1285, 1287, 1288, 1292, 1294, 1304, 1305, 1309, 1312, 1319, 1321, 1322, 1352, 1357-1359, 1361, 1364, 1367, 1368, 1371-1373, 1379-1381, 1384, 13861390, 1393, 1394, 1402, 1403, 1415, 1436, 1437, 1443, 1454-1458, 1462, 1463, 1468, 1470, 1472, 1477, 1480-1485, 1487-1491, 1507, 1508, 1511-1513, 1515, 1518 Biblioteca „Lesia Ukrainka” 16, 1290, 1313, 1348, 1353, 1370, 1382, 1383, 1385, 1392, 1395, 1409, 1425, 1432, 1433, 1460, 1474, 1486, 1492, 1499, 1505, 1521 Biblioteca “M.V. Lomonosov” 154, 369, 1284, 1291, 1325, 1326, 1344, 1345, 1354, 1355, 1363, 1374, 1375, 1396, 1398-1400,

1404, 1407, 1408, 1410, 1420, 1426, 1427, 1439, 1440, 1461, 1464-1466, 1473, 1474, 1478, 1479 Biblioteca „Maramureș” 42, 76, 99, 105111, 132, 133, 145, 157, 191, 205, 206, 209-211, 251, 277, 419, 427, 461-466, 470, 499, 583, 606, 668, 720, 781, 785, 821, 855, 870, 880, 896, 968, 971, 980, 1043, 1046-1049, 1052, 1060, 1061, 1063, 1088, 1112, 1121, 1148, 1171, 1187, 1195, 1221, 1222, 1237, 1238, 1244, 1259, 1261, 1267, 1270, 1424 Biblioteca Miron Costin 73, 295, 296, 444, 556 Biblioteca „Onisifor Ghibu” 4, 7, 17, 27, 28, 33, 40, 41, 48, 55, 61, 62, 64-66, 71, 77, 78, 89, 90, 101, 121, 135, 138, 146, 154, 161, 170, 181, 187, 188, 192, 196, 198, 202, 203, 205, 209-211, 214, 225, 232, 242, 256, 262, 274, 278, 288, 320, 324, 337, 351, 362, 366, 368, 369, 376, 404, 409, 410, 414, 420, 421, 431, 432, 436, 437, 439, 441, 442, 448, 450, 453, 454, 473, 482, 487, 495, 513-515, 549, 555, 566, 567, 582, 602, 603, 623-626, 628, 629, 632, 635, 643-645, 660-663, 679, 681, 683, 685, 690, 702, 711, 712, 724, 730, 753, 757, 759, 761-763, 765, 768, 769, 773, 774, 778, 783, 784, 787, 792, 794, 796, 802, 815, 820, 822, 840, 845, 894, 913, 920, 935, 936, 941, 942, 964-967, 982, 998, 1002, 1003, 1005, 1011, 1013, 1017, 1024-1026, 1028, 1030, 1034, 1048, 1052, 1057, 1058, 1060, 1071, 1091, 1094, 1103-1105, 1108, 1110, 1120, 1124, 1139, 1140, 1142, 1149, 1155, 1164, 1167, 1169, 1181, 1185, 1191, 1193, 1198, 1215, 1218, 1228, 1236, 1248, 1258, 1266, 1281 Biblioteca „Ovidius” 2, 25, 68, 82, 99, 117-120, 121, 130, 133, 148, 168, 186, 193, 201, 207, 209, 220, 226, 246, 250, 268, 277, 291, 292, 353, 378, 390, 410, 419, 427, 434, 437, 493, 495, 506, 510, 512, 516, 529, 557, 569, 577, 597, 599, 600, 601, 608, 611, 617, 619, 620, 638,

673, 701, 730, 746, 749, 761, 765, 767, 809, 834, 855, 881, 882, 885, 891, 908, 909, 912, 914, 917, 922, 923, 930, 945, 947, 970, 974, 980, 983, 1007, 1008, 1044, 1049, 1059, 1061, 1062, 1113, 1133, 1144, 1153, 1169, 1175, 1178, 1179, 1188, 1189, 1198, 1203, 1205, 1210, 1220, 1221, 1224, 1226, 1234, 1237, 1243, 1259, 1267 Biblioteca Publică de Drept 159, 459 Biblioteca „Ștefan cel Mare ” 23, 24, 79, 80, 205, 277, 300-305, 307-312, 335, 339, 543, 639, 647, 697, 698, 709, 760, 765, 808, 849, 851, 907, 984-989, 1083, 1093, 1118, 1129, 1161, 1194, 1199, 1263 Biblioteca „Târgoviște” 26, 73, 74, 75, 81, 122, 124, 125, 132, 149, 154, 156, 157, 180, 199, 206, 215, 265, 297, 298, 299, 328, 331, 333, 341, 375, 405, 428, 437, 450, 462, 472, 478, 484, 486, 492, 540, 543, 544, 554, 580, 614, 616, 627, 654, 667-668, 721, 775, 782, 786, 800, 802, 808, 811, 832, 853, 859, 860, 868, 887, 890, 903, 946, 951, 952, 983, 1002, 1005, 1006, 1029, 1049, 1060, 1061, 1085, 1092, 1093, 1166, 1168, 1176, 1180, 1189, 1201, 1222, 1241, 1416 Biblioteca „Târgu-Mureș” 206, 369, 370, 371, 419, 499, 556, 760, 770, 818, 834, 875, 902, 928, 929, 931, 960, 1195, 1229, 1282 Biblioteca „Transilvania” 1, 5, 14, 48, 54, 63, 70, 71, 77, 95, 99, 107, 119, 121, 123, 154, 157, 169, 194, 206, 235, 243-245, 248, 249, 253, 277, 279, 297, 299, 316, 323, 340, 345, 442, 449, 451, 460, 464, 479, 499, 517, 551, 559, 577, 589, 680, 693, 699, 700, 701, 721, 735, 739, 764, 768, 785, 788, 789, 823, 834, 852, 875, 876, 877, 879, 923, 930, 946, 948, 953, 960, 961, 968-971, 1004, 1011, 1018, 1029, 1061, 1062, 1076, 1087, 1096, 1097, 1122, 1136, 1150, 1151, 1159, 1163, 1177, 1195, 1198, 1206, 1208, 1218, 1231, 1241, 1247, 1257, 1261, 1262, 1266, 1278, 1282

325


Biblioteca V. Bielinski 297, 321, 821, 870, 879, 1194 BM “B.P. Hasdeu”, Sediul Central 12, 44, 60, 92, 93, 97, 99, 103, 107, 121, 129, 131, 137, 149, 156, 159, 164, 167, 168, 178, 180, 183, 189, 192, 197, 205, 206, 208, 209, 213, 224, 230, 232, 237, 242, 247, 248, 257, 262, 268-270, 273, 277, 280-282, 289, 314, 321, 322, 328, 347, 353, 354, 364, 366, 369, 377- 381, 408, 414, 417, 422-425, 427, 433, 439, 445, 446, 450, 459, 463, 483, 485, 486, 488-491, 499, 502, 504, 511, 513, 515, 517-520, 532, 542-545, 570, 593, 598, 604, 607, 609, 616, 619, 622, 637, 639, 640, 646, 651, 668, 672, 686, 689, 695, 701, 704, 728, 739, 757, 758, 773, 800, 813, 821, 834, 849, 850, 857, 861, 864, 865, 875, 898, 904, 906, 907, 915, 936, 941, 955-958, 962, 963, 975, 1009, 1012, 1014, 1020, 1021, 1029, 1031, 1034, 1036, 1038, 1039, 1053, 1061, 1071, 1083, 1097, 1104, 1115-1117, 1121, 1165, 1170, 1172, 1197, 1207, 1211, 1214, 1216, 1229, 1237, 1274, 1276, 1277, 1306, 1338, 1419, 1429, 1431, 1471, 1492, 1506 Brodski Alexandru 659 Butnaru Valentina 190 CAIE – Centrul Academic Internaţional „Mihai Eminescu” 3, 6, 8-11, 13, 15, 1822, 29-32, 35, 36, 38-40, 43, 45-47, 50-53, 56-59, 67, 80, 83-88, 94, 96, 98, 104, 107, 112-116, 119-121, 126, 127, 133, 134, 136, 140-143, 147, 151, 153, 157-160, 163, 165, 166, 173, 179, 184, 190, 195, 200, 219, 227, 228, 229, 233, 234, 236, 238-241, 252, 254, 255, 259, 261, 264, 271, 272, 275, 277, 286, 287, 290, 297, 299, 329, 332, 336, 338, 342, 345, 348, 349, 353, 355-359, 369, 372, 373, 375, 382-386, 388, 389, 391-403, 406, 413-415, 419, 426, 447, 452, 455-458, 468, 469, 471, 474, 477, 495, 496, 498-500, 507-509, 511, 537, 539, 541, 546-548, 550, 552, 553, 558, 560, 562-564, 571-576, 590, 594, 605, 606, 610, 612, 613, 615, 619, 621, 633, 636, 641, 642,

326

649, 659, 674-678, 682, 687, 688, 694, 696, 703, 705-708, 710, 713-719, 722, 725, 728-730, 733, 734, 736, 738, 740-745, 747, 748, 751, 752, 754, 757, 763, 766, 769, 771, 776, 777, 779, 783, 785, 795, 799, 801-803, 805, 807, 812, 816, 819, 821, 824, 825, 828, 830, 831, 833, 839, 843, 844, 847, 848, 856, 858, 871-874, 883-886, 892, 893, 895, 897, 899, 900, 905, 908, 910, 915-918, 919, 921, 923, 924, 926, 927, 930, 932-934, 937, 944, 950, 954, 959, 962, 981, 989, 991-994, 997, 999, 1002, 1015, 1016, 1017, 1022, 1023, 1027, 1040, 1042, 1048, 1051, 1061, 1062, 1064-1070, 1072-1074, 1078, 1079, 1082, 1084, 1092, 1095, 1098-1100, 1102, 1106, 1110, 1111, 1114, 1116, 1119, 1125, 1127, 1132, 1134, 1137, 1138, 1145-1147, 1152, 1160, 1171, 1182-1184, 1189, 1200, 1204, 1213, 1217, 1219, 1221-1223, 1125, 1232, 1237-1239, 1241, 1242, 1244-1246, 1250, 1252-1254, 1260, 1273, 1279, 1326, 1337, 1339-1343, 1376 CID – Centrul de Informare și Documentare „Chișinău” 128, 137, 293, 294, 387, 497, 501, 634, 648, 826, 827, 971-973, 978, 979, 1080, 1081, 1089, 1230 Cimpoi Doru 641 Cimpoi Mihai 3, 6, 8-11, 13, 18-22, 31, 32, 35, 36, 38-40, 43, 46, 47, 53, 56-59, 80, 8388, 94, 95, 104, 107, 126, 127, 136, 140143, 147, 151, 153, 179, 200, 227, 228, 229, 233, 235, 236, 255, 261, 264, 272, 275, 286, 329, 336, 342, 349, 355-358, 373, 382, 383, 385, 388, 396, 398, 402, 413, 426, 447, 456, 468, 469, 477, 496, 500, 508, 550, 552, 553, 560, 562-564, 571-574, 605, 615, 633, 636, 649, 674, 677, 687, 694, 705-708, 710, 715-719, 722, 736, 742-745, 747, 748, 751, 754, 776, 777, 779, 799, 801, 824, 828, 830, 839, 843, 844, 847, 848, 872-874, 883, 892, 895, 900, 910, 916, 918, 919, 921, 926, 927, 933, 934, 937, 944, 950, 954, 959, 989, 991-994, 997, 999, 1016, 1017, 1019, 1023, 1066, 1067, 1069, 1070, 10721074, 1078, 1082, 1084, 1095, 1100, 1102,

1110, 1125, 1127, 1138, 1146, 1147, 1152, 1183, 1184, 1204, 1213, 1219, 1225, 1245, 1252, 1254, 1279, 1341-1343 Cimpoi Natalia 373, 500 Cimpoi Raluca 372, 373, 641, 825 CNH – Centrul Naţional de Hasdeulogie 34, 69, 71, 78, 88, 91, 99, 102, 139, 144, 150, 162, 204, 216, 221-223, 231, 258, 260, 266, 267, 276, 283-285, 319, 325-327, 344, 350, 360, 361, 364, 367, 368, 411, 467, 476, 480, 481, 505, 515, 521-528, 530-536, 538, 539, 561, 565, 581, 618, 656, 669-671, 691, 737, 750, 755, 756, 780, 793, 802, 806, 829, 831, 841, 842, 888, 949, 976, 996, 1054-1056, 1076, 1077, 1126, 1135, 1141, 1156, 1157, 1174, 1190, 1198, 1209, 1226, 1229, 1240, 1303, 1336, 1391, 1434, 1493-1495 Codău Emil 163 Colac Tudor 1029 Costin (consilier, diplomat) 55 Dabija Elena 29, 87, 120, 134, 184, 252, 254, 259, 272, 375, 384, 415, 471, 495, 511, 541, 558, 675, 682, 688, 696, 729, 730, 733, 858, 885, 908, 981, 1042, 1051, 1068, 1079, 1092, 1099, 1238, 1242, 1337, 1339, 1340 Dabija Nicolae 287 Dogotaru Ludmila 1240 Dolgoșev Lidia 338 Dorofti Valentina 544, 545 Evdoșenco Arcadie 221, 222 Filip Iulian 73, 95, 215, 230, 265, 333, 341, 580, 983, 1092, 1093, 1176, 1180, 1416 Fiodoruc Tatiana 672 Funculescu Mircea 1106 Garștea Veronica 664 Grigorescu 1170

Ionescu Alex Gh. 750 Kulikovski Lidia 93, 107, 129, 137, 189, 262, 280-282, 293, 321, 433, 463, 511, 517, 616, 639, 668, 695, 701, 728, 739, 834, 861, 904, 906, 955, 957, 1014, 1029, 1080, 1081, 1097, 1117, 1229, 1306, 1338 Marino 1098 Matei Valeriu 708, 812 Mihail Paul, părinte 755, 1227 Mihail Zamfira 260 Onciu Parascovia 107, 123, 340, 517, 834 Osaci Raisa 492 Pop Augustin Z. N. 162 Pop Ștefan 649 Postolache Ion Savian 1253 Răileanu Ion 51 Romanenco Nicolae 996 Roșca Elena 153, 174, 175, 318, 577, 579, 653, 655, 727, 990, 1088, 1268 Saka Serafim 456, 1273 Spiţîn Irina 1354, 1363, 1396, 1420, 1461, 1478, 1479 Știverman M. 1246 Ţurcanu Ianoș 74, 75, 81, 122, 124, 125, 149, 154, 156, 180, 199, 331, 333, 375, 428, 437, 450, 462, 478, 484, 486, 492, 540, 543, 544, 614, 654, 667, 668, 782, 786, 800, 802, 853, 859, 860, 887, 903, 946, 951, 983, 1002, 1005, 1006, 1029, 1061, 1092, 1168, 1201 Udrea 752 Uniunea Scriitorilor din Moldova 166 Vieru Grigore 915 Vulpe Elena 679 Walker Brenda 893

327


Index de donatori Afanasiu Sergiu 1, 2 Adam Victor 1046 Agache Catinca 3 Agrigoroaiei Ion 4 Aioanei Pantelemon, ieromonah 755 Albu Mircea 5 Alinescu Otilian 7 Almăjan Ion Marin 8 Anania Valeriu 9 Anastasia Ioan 10 Anca George 11-13 Andrașoni Ionel 14 Andrei Constantin 1111 Andreicuţ Andrei Ioan 1147 Andriţoiu Al. 15 Andronic Nicolae 16 Andronic Ștefan 17, 1087, 1162, 1181 Andru Vasile 18 Anghel Paul 19-22 Anghel Valeriu 23, 24, 334, 335, 339, 647, 1199 Anton Ion 25, 26 Anton Pavel 27, 28 Apetri Dumitru 88 Apostoiu George 29, 30 Apostol Antoaneta 31 Apostoleanu Corina 291 Apostu Mihai 32 Arapu Valentin 33 Arcade L. M. 35 Arcu Constantin 36 Arghezi Mitzura 37 Arseni Larisa 1215 Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Rîului “Eco-TIRAS” 1216 Asociaţia Internaţională pentru Educaţie din Republica Moldova 1178 Baba Ioan 39, 40 Babansky Valeriu 41 Badicu Iurie 42, 1101 Badiu Vasile 641 Bahnaru Vasile 43 Baidaus Eduard 44 Balmuș Pavel 541, 1218, 1242

328

Baltag Vitalie – 1160 Bantoș Ana 45 Barbăneagră Alexei 1058, 1164 Barbu Constantin 46 Barbu Marin 47 Barbu Vasile 1235 Bardă Valentin 48 Băciucu Lazăr 50-52 Bădescu Ilie 53 Bădescu Irina 1098 Băieșu Nicolae 54 Băileșteanu Fănuș 55 Băjenaru George 56, 57 Bălașa Nicolae 58 Bărbuceanu C. 59 Bătrânu Timotei 61, 62 Bâgiu Lucian 63 Bârcea Dan 64 Bârlădeanu Lucreţia 65, 66 Bâzgu Eugen 1239 Bejan Mihail 68 Bejenaru Ion 69-71, 1195 Bejenaru Pahomie 72, 73 Belicov Serafim 74 Benea Marcela (Tuchilatu) 1015 Berghia Ion 75 Beșleagă Vladimir 76-80 Biblioteca Facultăţii de Filologie din București 395 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” (Alba Iulia) 67 Bîrsa Anatol 81 Blaga Dorli 1151 Blajinu Dumitru 82 Blandiana Ana 83-85 Bogdănescu Simion 87 Bogza Ovidiu 89 Boișteanu E. 881 Boldur Nina, A. 92 Bordeianu Cătălin 93 Bordeianu Leo 557 Boroda Ion 94 Borovskaia Natalia 95 Borșevici Ion 1140 Botezatu Grigore 499 Boţu, familia 97

Boz Lucian 98 Brad Traian 129 Braga Tudor 1154 Bragă Teodora 100 Brigalda-Barbas Eleonora 101 Brus Nicolae 103 Buburuz Dionisia 980 Buburuz Petru 1264 Bucșa Petre 104 Bud Florica 105-111 Bujor Ala 1234 Bujor Leonid 1205 Bujor Liuba-Drăgostiţa 112-117 Bulat Eugenia 118-121 Bulat Virgil 122-125 Bulgar Stepan 1192 Bulgăr Gheorghe 126 Buluţă Gheorghe 128, 129 Burac Andrei 130 Burac Victor 131 Burghiu Iacob 132, 133 Busuioc Aureliu 134, 135, 427 Busuioc Nicolae 136, 137 Butnaru Leo 138, 139, 1208 Butnaru Valentina 391, 612, 613, 1210 Buzași Ion 141 Buzilă Boris 142 Buzilă Varvara 1239 Calabadău Sava 145 Calafeteanu A. 146, 147 Calafeteanu Ion 1273 Calamanciuc Gheorghe 148, 149 Caraghiaur Eugen (Enea) 152, 153 Caranfil Ninela 154 Carp Oleg 156 Carrocci Amedeo 157-160 Cașu Igor 161 Cataramă V. I. 162 Cazimir Ștefan 163 Căldare Valeriu 164 Căpăţină Olga 167, 168, 1155 Căpiţă Ionel 169 Cărare Petru 1241 Cărăuș Tamara 170 Cărpinișianu Radu 171, 172 Cârchelan Iuliu 1200

Cârlan Nicolae 388 Cârlugea Zenovie 174-176 Cârneci Radu 927, 1245 Ceaicovschi-Mereșanu Gleb 177 Cebanovschi Sorina – 1096 Celac Ecaterina 1255 Celaru Anton (I. Făerștein) 49 Cemârtan Romeo 178 Cepoi Ion 179 Cernica Doina 180 Cervencov Nicolai 1255 Chiciuc Galina 181 Chicu A. 1267 Chicu Aurelia 182 Chifane-Drăgușani Constantin 183 Chiriac Alexandru 102 Chiriac Ion 184, 185 Chirică-Tesa Elena 186 Chirtoagă Ion 187 Chwin Stefan 188 Cibotaru Mihail Gh. 189 Cicerone Florian 98, 649, 725 Cifor Lucia 190 Cimpoi Mihai 191-193, 195-198, 235, 394, 521, 574, 633, 649, 674, 824, 953, 1064, 1141, 1170, 1253, 1260 Ciobanu Anatol 199 Ciobanu C. Th. 200 Ciobanu Gabriela 642 Ciobanu Vasile 1153, 1203, 1224 Ciobanu Viorica-Valeria 201 Ciobanu Vitalie 202-204 Ciobanu-Vieru Valerian 205, 206 Ciocan Iulian 207 Ciocanu Anatol 208-213, 1187, 1269 Ciocanu Ion 214-216, 1237, 1237 Ciocanu Vasile 950 Ciocoi Gheorghe 217 Ciolac Nicolai 218 Ciopraga Constantin 219 Cioroiu Constantin 220 Cirimpei Victor 1237 Ciubotaru Mihail Ion 223, 224 Ciubucciu Vlad 225 Ciuhrii-Moraru Tamara 226 Ciulei Aurel 227

329


Ciurunga Andrei 228, 229 Coandă George 230 Cocîrţă Petru 1175, 1243 Codreanca-Colesnic Lidia 231 Codreanu Theodor 232-234, 236, 237 Codru Anatol 238-241 Cojocaru Ala 1250 Cojocaru Nicolae 242 Colac Tudor 243-249, 1177, 1231, 1262 Colesnic Iurie 250-253, 277 Colibaba, familie 876 Coloșenco Mircea 254, 385, 534, 535 Coloșenco Serghei 255 Comoroșan Sorin 256 Condrea Irina 257 Conrad Jean-Yves 258, 259 Constante Lena 260 Constantin Ilie 261 Constantin Ion 262 Copcea Florian 265 Corbu Haralampie 267 Corches V. 268 Cornea Sergiu 269 Cosniceanu Maria 270 Coșereanu Valentin 271, 272 Courriol Jean-Louis 400 Covaci Aurel 143 Covarschi Brighita 1128 Craiu Violeta 273 Crăciun Gheorghe 274 Crăciun Victor 275, 276, 384, 843, 1145 Creangă Ovidiu 277 Creţu Gabriela 278 Cristea Dumitru 279 Cristea Lucian 280-282 Crudu Dumitru 284, 285 Cubleșan Constantin 286, 287 Cucereanu Radion 288 Cucoș Varvara 289 Cucu Lucia 1250 Cucu Ștefan 290, 292 Culicea Gelu 268, 293, 294 Cupcea-Josu Argentina 399 Curuci Leonid 295, 296, 396 Cuzneţov Larisa 297-299 Cuzuioc Ion 300-313

330

Cvitenco Alexandru 314 D’alba Maria 315 Dabija Elena 1099 Dabija Nicolae 316, 1230 Dan Dorin Ovidiu 317, 318, 1146, 1233, 1256, 1268 Danilov Maria 319, 1158, 1251, 1272 Danilov Nichita 320 Darie Pavel 321 Dascăl Valeria 322, 323 Dănilă Aurelian 324 Decusară-Bocșan Crina 325-327, 523, 524, 529-532, 536-538 Dediu-Ploaie Loreta 328 Deleanu Iulia 330 Deleanu Liviu 331 Dermengi Daniela 333 Diaconescu Mihai 336 Dimisianu Gabriel 338 Dinu Alexandrina 341 Dinulescu Dumitru 342 Diordiev Radu 25, 673 Diordiev Violeta 25, 673 Diordiu I. 833 Diviza Ion 343, 1167 Doctoreanu Isidor 345, 721, 890, 891 Dodu Bălan Ion 1184 Dolgan Mihail 1226, 1232, 1237 Doni Gheorghe 346 Donici Iurie 347 Dorian Gelu 349 Dragan Gheorghe 350 Dragnev Emil 351 Dragomir Constantin 352 Drăgan Grigore 353 Drăgan Ioan 354 Drăgan Mihai 151, 264, 355, 754 Drăgănescu Mihai 356, 357 Drăghincescu Rodica 358 Drimba Ovidiu 359 Drojin Silvia 594 Dron Ion 360-361, 1196, 1207 Druţă Boris 362-368 Druţă Gheorghe 369 Ducan Răzvan 370, 371 Dumbrăveanu Anghel 372, 373

Dumbrăveanu Luminiţa 374 Dumbrăveanu Victor 375, 1278 Duminică Ion 913 Dumitrescu-Bușulenga Zoe 1152 Dunăreanu Ovidiu 377-379 Dură Leon 380-381 Ecovoiu Alexandru 382 Editura „Gunivas” 1188 Elisei Grigore 383 Emilescu Cătălin 1127 Enachii Stella 405 Enăchescu Adina 406 Esinencu Alexandru 408 Eșanu Andrei 409-411, 1156, 1218 Eșanu Valentina 410, 411, 1218 Farmagiu Valentina 1157 Filimon Liviu 413 Filip Corneliu 414, 415 Filip Iulian 416, 418, 419, 1244 Filitti Georgeta 420, 421 Fiodorov Andrei 422 Florea Corneliu 423, 425 Florea Nicolae 68 Floriţa-Seracin Dan 426 Fonari Victoria 427, 428 Franyό Zoltάn 389 Frisch Helmuth 1204 Frișcu Alexandru Horaţiu 429, 430 Frumosu Lidia 716, 1102 Frunză Eugenia 431 Funar Gheorghe 1163 Fundaţia Soros (Republica Moldova) 1189 Furdui Galina 432-441, 869, 1214 Furdui Ludmila 440 Fusu Corina 1171 Fusu Dumitru 1244 Gabură Mihaela 713 Galaicu-Păun Emilian 690 Gamarţ Andrei 445 Ganea Alexandru 446 Garștea Veronica 664 Gădălin Vasile B. 447 Găină Ion 90, 155, 448-451 Gălăţeanu Iorgu 452 Gârneţ Vasile 453, 454 Geantâc Ion 455

Georgescu Nicolae 456 Georgescu-Vîște I. 458 Gerardi Stefano 459 Ghenceanu Vasile Radu 460-464 Gheorghiu Adriana 617 Gherman Corina Matei 465, 466 Gherman Mihai 266 Ghibu Constanţa 1258 Ghibu Octavian 468 Ghidirim Ovidiu 469 Ghilaș Ana 470 Ghilimescu Ștefan Ion 471, 472 Ghimpu Simion 473, 474 Ghimpu Vlad 475 Giurgiu Felicia 477 Gîju Dan 478 Gold Maria 479 Gorczyca Mariana 482 Goreacii Igor 483 Gorgan Ion 484-486 Got Petre 487 Grama Steliana 488, 489, 1270 Grăjdian Vasile 490, 491 Grecu Vlad 492 Gribincea Mihai 493 Gribincea Nicolae 494 Grigorescu Grigore 495 Griţco A. 1158 Grossu Sergiu 496 Grossu Silvia 497 Grossu-Chiriac Cristina 1173 Grosu Vasile 348, 498, 499, 1132, 1239 Groșan Ioan 500 Gugel Anatol 502, 503 Gugiuman Sofia 504 Guja Cornelia 505 Gulicea Gelu 506 Gușilă Iacob 507 Guţan Nicolae 746 Guţan Valentin 443 Guţia Ioan 508 Guţu Aneta 509 Hadârcă Ion 511-515, 936, 1220 Halic Teodor 1277 Hanganu Ion 340, 516, 517 Harea Mihail 518-520

331


Hazin Mihail 539 Hămuraru Filimon 540 Hitchins Keith 542 Hlib Elizabeta Lidia 543-545 Holban Ion 546-548 Horea Ion 549 Horodniceanu Nicu 550 Hossu Valer 551 Hropotinschi Andrei 194 Husar Al. 552, 553 Iachim Ion 554-556 Ignat Dumitru 558 Ignat Lavinia 536 Iliaș Ioan 559 Iliescu Vasile 560 Ilin Stancu 522, 525, 528, 561, 562 Ioachimescu Alex 563 Ioachimescu Victor 563 Ionescu Mircea 564 Ionică Dumitru 638 Irimciuc Olga 1237, 1237 Irimia Dumitru 390, 398, 569 Issa-Zagoreanu Natalia 570 Istrate Gavril 571, 572 Istrate Gheorghe 573 Iulian Gheorghe Ștefan 575 Ivănescu Cezar 576 Izbaș Zina 577-579, 1179, 1270 Jamba Grigore 580 Jelverdeanu Ioan 1217 Juc Victor 583 Jurca Emil 584 Karloff Boris 588 Kelar Stepan 38, 386 Kerler Josef 588 Király V. István 589 Kojevnikov Iuri 590 Kolsa Mihail 591 Kulikovski Lidia 592 Kurtu Valeriu 593 Ladaniuc Victor 595, 596, 1212 Lamphear Molly 1172 Lazia Liliana 597, 598 Lăpușan Aurelia 599-601 Lăpușan Ștefan 599, 600 Leonăchescu Nicolae 337, 376, 404, 566,

332

567, 796, 982 Levit Efim 900 Lica Dionis 602, 603 Liceul Teoretic „Gaudeamus” 1136 Lixandru George 604 Loghinovski Elena 605, 606 Loșonţi Dumitru 607 Lozovan Eugen 691 Lungu Liviu 608 Lupan Nicolae 1225 Lupanciuc Iacob 609 Lupu Valentina 610 Lutic Marcel 1139 Mamot Eugen 614 Manea-Cernei Eugenia 615, 616 Manole Ana 619, 620 Manu Emil 621 Marciniak Piotr 585-587, 665, 666, 1186, 1265 Marcu Emilian 622 Mardare Marcela 623-629, 1194, 1270 Marian Dumitru 630 Marica Valentin 631 Marina Lucian 127, 1068 Marinat Alexei 632 Marinciuc Aurel 1275 Marinescu C. Gh. 633 Mariu Camelia 910 Markowski Michal Pawel 635 Maroga Enceanu Nicolae 636 Martea Galina 637 Martin-Alexeev Loghin 639 Matcovschi Galina 640 Matei Nina 1157 Matei Valeriu 643-646, 955 Maxim Dumitru-Dan 648 Mazilu D. R. 649 Mazilu Gheorghe 650 Măcriș Anatol 651 Mălin Dumitru 1206 Mălinaș Constantin 652, 653 Mămăligă Dumitru 654 Mărgineanu Ion 655 Mânăscurtă Ioan 656, 1134 Mândâcanu Virgil 657 Mâţu Maria 1202

Mâza Iacob 140 Mehr Boris 658 Melian Alexandru 659 Melnic Vasile 660-663 Metleaeva Miroslava 1015 Micu Vasile 667 Mihai Ion M. 668 Mihail Paul 755 Mihail Zamfira 91, 150, 283, 344, 476, 480, 481, 527, 669, 670, 691, 755, 1174, 1209, 1227, 1229, 1274 Mihăescu Doru 671 Milescu Victoria 672 Miloș Ion 674, 675, 1279 Minar Octavian 403 Mincu Marin 676 Mincu Ștefania 954 Mitru Alexandru 677, 678 Mocioi Ion 679 Mogîldea Ion 680 Moldovan Liviu 681 Moraru Anton 582, 682, 683 Moraru Haralambie 684 Moraru Ion 685 Morăraș Mihai 686 Moșu Areta 1193 Motea Cati 687 Motoc Nicolae 688 Movilă Boris 802 Movileanu Valeriu 689 Muchembled Robert 690 Muntean George 1254 Munteanu Gheorghe 944 Mureșan Cezara 693 Mureșan Ion 694-696 Muscă Romeo-Valentin 697, 698 Mustaţă Constantin 699-701 Musteaţă Sergiu 702 Nasrattinoğlu Irfan Ünver 703 Nazar Valeriu 467 Nazaria Sergiu 704 Năstase Adrian 705 Neagu Fănuș 706-708 Neagu Manole 905, 1126, 1182, 1207 Neagu Ștefan 709 Neagu V. 1223

Neamţu Ioan 710 Neaţă Trillon Mihaela 711 Nechit Irina 712, 1171, 1189 Nedelcea Alexandra Olivia 714 Nedelcea Tudor 715-717 Negreanu Gabriela 719 Negrei Ion 682, 969, 1144, 1198, 1218 Nemerenco Valeriu 720, 1148 Nichita Geo 722 Nicoară-Horia Nicolae 723 Nicolae Eugen 724 Nicolae Mihai 64 Nistea Cornel 726 Nistor Eugeniu 727 Nișcov Viorica 581 Nouzille Jean 728 Novac Constantin 729 Novac Gruia 730 Novacov Savelii 731 Novicov Mihai 732 Nucă Sergiu 733 Ogușevici Alexandr 401 Oișteanu Andrei 736 Ojog Igor 735 Olar Ovidiu 737 Olaru Nenati Lucia 738 Onea Octavian 60, 89, 739, 963 Opaiţ Arcadie 740, 741 Opriș Tudor 742-744 Oprișan Ion 618, 745 Otu Petre 1142 Pachia Tatomirescu Ion 747 Paleologu-Matta Svetlana 748 Palii Alexei 457, 749 Pamfil Carmen 221, 222 Pandrea Petre 750 Panduru Ion Florian 751 Mihailovici I. 752 Parasca Pavel 756 Parascan Constantin 757-759, 1248 Partole Claudia 753, 760-771, 1161, 1194 Pastuh-Cubolteanu Vitalie 772 Pașca Maria Dorina 773 Patrașcu Dumitru 774 Patrașcu Emilian 775 Paţa Gheorghe C. 776

333


Paul al României 777 Pavel Vasile 88 Păduraru Pavel 778 Păsat Dumitru 780-783, 1240 Pâslariuc Virgil 784 Pâslaru Vlad 785, 1210 Pecican Ovidiu 786 Perciun Mihaela 787 Petean Mircea 788 Petraș Irina 99, 1150 Petrea Vasile 145 Petrencu Anatol 789-794, 1144, 1149, 1198 Petrescu Ioana Em. 795 Petrescu Paul 949 Petrescu Victor 128 Petric Radu 797-798 Petrovai Ion 799 Petru Ioan 1213 Pirogan Vadim Ștefan 800-804 Pituţ Valentina 806 Plăieșu Raisa 807-811 Plămădeală Antonie 812 Ploșniţa Elena 813 Podoleanu Ion 814 Pogolșa Nicolae 815, 1236 Pogorilovschi Ion 816 Pohilă Vlad 169, 412, 424, 425, 568, 817, 1032, 1109 Pojar Serghei 1134 Popa Doina 99, 1221, 1222 Popa Iulius 820 Popa Nicolae 821 Popa Paulina 822 Popa Valentina 823 Popescu Corneliu 843 Popescu Cristian Tiberiu 824 Popescu Spiridon 828 Popescu-Sireteanu Ion 829 Popișteanu Ioan 510 Popovici Constantin 830, 831 Poptămaș Dimitrie 818, 834 Porcescu Gheorghe 683 Postică Eugenia 835-837 Postică Vlad 1210 Postolache Ghenadie 839

334

Postolache Gheorghe 832 Postolachi Veronica 1266 Postu Marin 1238 Poștarencu Dinu 840-842 Potacevskaja Tanja 1249 Preda Sorin 844 Predoiu Dan Ion 845 Prepeliţă Mihai 846 Pricop Constantin 847 Pricop Ion Gheorghe 848 Proca Ion 417, 849-852 Proca Pavel 853, 854 Prohin Victor 855 Prus Elena 856 Purice-Păcuraru V. 43 Rachieru Adrian Dinu 858-861 Racoviţă Gheorghe 862-867 Radu Daria 868 Răileanu Elena 870, 1270 Răileanu Vitalie 1237, 1237 Râpeanu Elis 871 Râpeanu Valeriu 872, 873 Rectoratul Universităţii de Stat din Moldova 1232 Rizea Doina 144 Rîbinschi Mihaela 565 Rogac Raia 875, 876 Roibu Nicolae 877 Roman Viorel 878 Romanciuc Vasile 879, 880 Romanescu Eleonora 882 Romanescu Ioanid 883 Roșca Agnesa 884-886 Roșca Angelina 887 Roșca Elena 888 Roșca Iuliana-Laurenţia 889 Roșca Rodica 1266 Roșu Costa 892 Roșu Ion 893 Rotaru Teodora 894 Ruja Alexandru 874 Rus Ioan 584 Rusanovski Dorina 912 Rusnac Vladimir 897-899, 1282 Russo Marieta 901 Rusu Aurelia 393

Rusu Grigore 902, 903 Rusu Ileana 904 Rusu Nicolae 906-909 Rusu Valeriu 332, 805, 1137 Rusu-Sadovanu Vasile 407 Sabură Viorica 713 Sadovnicov Ștefan 911 Saharneanu Maria 1189 Saka Serafim 1018, 1257 Sali Nicolae 913 Sambriș Nelly 914 Samoil Nelli 915 Sandu Nicolae 916 Sava Diana 917 Sava Nicolae 918 Savin Angela 1250 Săndulescu Romeo 819 Săraru Dinu 919 Sân-Petru Paul 920 Sârbu Irina 734 Scarlat Angela 921 Sclifos Valeriu 922 Scobioală Aurel 923, 1129 Scridon Gavril 1138 Scutaru Milaș Rodica 925 Severin Constantin 926 Silitră Dumitru D. 928 Silvestru Aurelian 929-931 Simion Eugen 932, 1246 Simionescu Mircea Horia 933, 934 Simirad Constantin 935, 936 Sîrbu I. 1180 Sîrbu Valeriu 937 Slim Ilie 1252 Slutu-Postolache (Soroceanu) Nina 838, 938, 939 Snop Vasile 1166 Societatea Culturală „Astra”, Criuleni 924 Societatea Culturală „Ploiești Mileniul III” 501, 634, 826, 827 Societatea „Limba noastră cea română” 192, 397 Sofronovici Ștefan 940, 941 Solovei Rodica 942 Spinei Vasile 945-947, 1244 Stadnic Natalia 948

Stahl Paul 949 Stan Mihai 951 Stanciu Lucreţia 96 Stănescu Emil 952 Stirnberg Nicole 1173 Stoica Ion 956-958 Stoica Valentina 959-962 Stolâpin Nonna 1107 Strâmbeanu Andrei 964, 965 Suceveanu Arcadie 966-968 Svetlicinâi Larisa 1228 Șandru Ilie 970-973 Școala nr. 189 (București) 263, 692 Șerbănescu Mihail 974 Șerbănescu Nicolae 1227 Șevcenco Ruslan 896 Șișkan Konstantin 975 Șlapac Mariana 976, 1239 Șoimaru Vasile 442, 977, 1104, 1169, 1229 Șora Mihai 895 Șpac Ion 978, 979 Ștefan Alexandru 980 Ștefan Trofim 981 Știrbu Titus 983-988, 1267 Șvitchi Ion-Gheorghe 1130 Tabacu Jenica 526, 533 Tamaș Cristina 989 Tamazlâcaru Elena 990, 1270 Tanasoglu Dionisie 387 Tanco Teodor 991-993 Tarlapan Efim 994 Tănase Constantin 995 Tărchilă Dan 996 Tătaru Tudor 1143, 1271, 1280 Tăzlăuanu Valentina 1261 Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 779 Teodorescu Sorin 997 Tironeac Nelu 998 Tiutiuca Dumitru 999 Tkaci Efim 1000 Tkaci Zlata 1283 Todică Dumitru 1001 Tomșa Victoria 1263 Tonu Maria 1002

335


Tonu Vitalie 1003 Traianus 1005-1008 Trifan Călina 1009, 1189 Trofăilă Vasile 1004, 1010, 1011, 1013 Troia Luana 1014 Tudor Corneliu Vadim 1016, 1017 Tudose Vlad 173 Tulbure Victor 86 Tupan Marius 1019 Turcuș Aurel 1020, 1021 Turliuc Cătălin 735 Turtureanu Nicolae 1022, 1023 Ţapoc Vasile 1024-1026, 1191 Ţapu Nicolae 1027 Ţarălungă Ecaterina 329 Ţăranu Ion 1028, 1029 Ţâcu Octavian 1030 Ţâu Nicolae 1031 Ţoneva Ludmila 1033 Ţopa Tudor 1012, 1034-1039, 1211, 1212, 1219 Ţurcanu Ianoș 1040-1053, 1133, 1244, 1247, 1259 Ţurcanu Ion 1054-1056 Ţurlea Petre 1057 Ungheanu Mihai 1185 Ungureanu Andrei 1059 Ungureanu Constantin 1060 Ungureanu Ion 1074 Ungureanu Larisa 1189 Ungureanu Lidia 173, 1061, 1062 Urecheanu Serafim 419, 1063 Uricariu Eugen 1065 Ursache Magda 1066 Ursitescu–Miticic Rodica 611 Ursu Liliana 1067 Uscatescu George ( Jorge) 1069, 1070 Ustian Ion 1071 Ușurelu Culiţă Ion 1072, 1073 Vacarciuc Liviu 1075 Varta Ion 34, 1076 Varta Tatiana 1076 Vartic Andrei 1077, 1078, 1190 Vasile Radu 1079 Vasilescu Emil 1080, 1081 Vasiliu Lucian 1082

336

Vatamaniuc Viorel 1083 Velican Sabin 1084 Verdeș Larisa 1085 Vieru Grigorie 825, 1086 Vieru Ion 1088, 1187 Vieru-Ișaev Maria 1089 Vinereanu Mihai 1090 Vizer Boris 1091 Viziru Andrei 1092, 1093 Vîșcu Vasile 1094 Vlad Vasile 1095 Vnorovschi Ludmila 1097 Voicu Ștefan 392 Voroncă Șerban 165 Vrabie Emil 1135 Vrabie Gheorghe 444, 1099 Vrabie Paul 1249 Vremuleţ Constantin 1100 Vuia Ovidiu 1102 Vulcănescu Mariuca 1103-1105 Vulpești Ion Lică 1106 Zabolotnaia Lilia 1108 Zaharia D. N. 1110 Zaporojanu Ada 627, 1112, 1113 Zavtoni Paulina 1201 Zavtur Eudochia 943 Zbârciog Vlad 857, 1114-1121 Zegreanu Iustian Gr. 1122 Zevin Ada 1131 Zgureanu Teodor 1123 Zidaru Marian 1124 Zub Al. 1125 ________________________ Абакумова-Забунова Н. В 1284 Аграновская Белла 1285 Аксенова-Штейнгруд Светлана 1287 Александров Ростислав 1288 Ананиева Нора 1307 Ангели Федор 1289 Андроник Николай Сергеевич 1290 Андрусь Александр 1291 Анчел Паулина 1292 Балцан Лев 1515 Бандеров Александър 1293

Барабанщикова Наталья 1294 Барбаров Георги 1295-1302 Беккер Михаил 1304, 1305 Бобочел Валерия 1306 Булгар Степан 1309 Бурлак-Вълканов Петър 1310 Бъчваров Михаил 1311 Вайсерман Давид 1312 Васкан Василь 1313 Великсар Мария 1333, 1366, 1497 Врабие Эмиль 1434 Вълков Иван 1316, 1317 Вълков Юлиан 1318 Вълчева Надежда 1329 Габинский Марк 1319 Гинзбург Анна 1393, 1491 Гоберман Давид 1321 Голков Виктор 1322 Гольдштейн Р. И. 1512, 1513 Государственное агентство «Болгары на чужбине» при Совете министров Болгарии 1320, 1441, 1442, 1452 Грек Иван 1324 Губогло Михаил 1325 Гушилов Якоб 1326 Демирева Кирилка 1329-1331 Диомина Надежда 1334-1335 Дирекция музеев г. Копривщица (Болгария) 1328 Домровская Эля (псевдоним Элеоноры Кулак) 1337, 1338 Драган Валерій 1505 Друцэ Ион 1341-1343 Дука Алексей 1344, 1345 Дъячковская Вера 1346 Елисеева (Лындюк) Людмила 1348 Емилова Юлиана 1349 Есиненку Николае 1350 Заболотная Лилия 1351 Завитсанос Периклис) 1352 Зубченко-Смеречинская В. 1353 Кавръков Д. 1320, 1413, 1441, 1442, 1452 Казначеев Сергей 1354, 1355 Кандель Феликс 1357, 1358 Кара А. В. 1409

Кара Надежда 1329-1331, 1430 Кастали Орен 1359 Каунов Федор 1360 Кипнис Михаил 1361 Кирилов Кирил 1315, 1362, 1397 Киселева Новелла 1363 Коган Анатолий 1364 Копанский Яков 1367, 1507, 1508 Коркина Алла 1368 Костуркин Николай 1369 Кравчук Інна 1370 Кривой Жан 1371-1373 Куделин Борис 1374, 1375 Кузнецова Eвгения 1376 Кулак Элеонора (vezi Домровская Эля) 1339, 1340 Кутанин (Кутанов) Сергей 1377, 1378 Лейб Залман 1379 Лемстер Моисей 1380 Либерман Яков 1381 Линдюк (Єлісєєва) Людмила 1382, 1383 Литвак Меня 1384 Лозінська Світлана 1385 Луткова Лидия 1386, 1387 Луцкий Марк 1388, 1389, 1511 Лучканин Сергій 1499 Манджукова Райна 1308 Маркман Яков 1390 Марков Дянко 1476 Матвеев В. В. 1391 Медведенко Оксана 1392 Метляева Мирослава 1394 Миланов Емил 1509 Милях Александр 1395, 1396 Морозов Андрей 1398 Мосионжник Леонид Аврамович 1399, 1400 Мочуров-Сломер Атанас 1401 Мустя Георгий 1514 Назария Сергей 1402, 1403 Наниев Александр 1404 Настев Георги 1405 Начев Венцислав 1406 Неретин Василий 1407, 1408 Николаев Дмитрий 1410

337


Новаков Сава 1327, 1332, 1365, 1411, 1412, 1516 Огушевич Александр 1415, 1416 Осередчук Євген 1521 Павлов Пламен 1496 Павлова Иванка 1417 Пагур Анна 1347 Пануш В. Г. 1419 Пастель С. И. 1420 Пейчев Димитър 1422, 1423 Перчинская Н. П . 1424 Петърчев Георги 1323 Попов Иванка 1469 Попович Константин 1425 Посольство Республики Болгария в Республике Молдова 1418, 1500 Протасов Александр 1426, 1427 Райков Божидар 1428, 1520 Раковицэ Георге 1429 Рацеева Елена 1331, 1430 Рацэ Георге 1431 Рогова Галина 1432, 1433 Рубина Дина 1436 Рудягина Олеся 1437 Руссо Мариэтта 1438-1440 Спивак Нелли 1443 Ставрева Лиляна 1510 Старостина Анастасия 1303, 1493-1495 Старостина Ася 1336 Стефанова Лиляна 1444-1448 Стоев Атанас 1449-1451 Стоичкова Светла 1453

Столяр Зиновий 1454-1458 Стоянов Васил 1504 Стоянов Нико 1459, 1522 Страшенко Ольга 1460 Стрезева Анна 1286 Сулин Сергей 1437 Сухоруков Иван 1461 Тирияки Виктор 1462 Тихман Яков 1463 Ткаченко Д. И. 1420 Торопцев А. П. 1464-1466 Тотева Райна 1314, 1421, 1467 Удлер Рубин 1468 Филиппов Михаил 1469 Финкель Михаил 1470 Фонд славянской письменности и культуры в Республике Молдова 1414 Фрекэуцан A. И. 1471 Цанков Кирилл 1501-1503 Центр „Болгары на чужбине” (г. Габрово, Болгария) 1517 Цопа Тудор 1472 Цуркан Галина 1473, 1474 Челак Екатерина 1475 Червенков Николай 1356, 1498 Червенкова Мария 1519 Чернявская Вера 1435 Шайкин Иосиф 1477 Шанцевая Корнелия 1478 Шатохина Елена 1479 Шафир Галина 1480-1484 Шац-Марьяш Рута 1485

Index de limbi Шимкевич Вадим 1486 Шишкан Константин 1487, 1518 Школьник Давид 1488, 1489 Шрайбман Ихил 1490 Штефан Александр 1492 Янев Йордан 1496

338

Limba bulgară 387, 1255, 1293, 12951302, 1307, 1308, 1310, 1311, 1314-1318, 1320, 1323, 1327-1333, 1347, 1349, 1362, 1365, 1366, 1378, 1397, 1401, 1405, 1406, 1413, 1417, 1418, 1421-1423, 1428, 1430, 1441, 1442, 1444, 1450-1453, 1459, 1467, 1469, 1475, 1476, 1496-1498, 1500-1504, 1509, 1510, 1516, 1520, 1522

Limba engleză 57, 60, 123, 422, 465, 493, 603, 819, 911, 926, 945, 946, 1172, 1194, 1249, 1259 Limba franceză 23, 24, 30, 46, 123, 180, 259, 400, 466, 490, 509, 531, 533-535, 604, 608, 624, 895, 921, 1137, 1199, 1209 Limba găgăuză 387, 591, 1192 Limba germană 379, 389, 1173, 1204 Limba idiș 588, 1457 Limba italiană 30, 159, 508, 1053 Limba latină 266, 567 Limba maghiară 389 Limba poloneză 585-587, 665, 666, 1186, 1265 Limba portugheză 30 Limba rusă 158, 159, 387, 401, 731, 819,

911, 955, 1004, 1015, 1160, 1249, 1255, 1284-1292, 1294, 1303-1306, 1309, 1312, 1319, 1321, 1322, 1324-1326, 1334-1346, 1348, 1350-1361, 1363, 1364, 1367-1369, 1371-1377, 1379-1381, 1384, 1386-1391, 1393-1396, 1398-1400, 1402-1404, 1407, 1408, 1410-1412, 1414-1416, 1419, 1420, 1424-1427, 1429, 1431, 1433-1440, 1443, 1451, 1454-1456, 1458, 1461-1466, 1468, 1470-1474, 1477-1495, 1506-1508, 15111515, 1517-1519 Limba spaniolă 30, 484, 1070 Limba suedeză 1279 Limba turcă 703 Limba ucraineană 38, 386, 387, 740, 1313, 1370, 1382, 1383, 1385, 1392, 1409, 1432, 1460, 1499, 1505, 1521

Index de nume Afanasiu Sergiu 1, 2 Adam Ioan 153 Adam Victor 240, 1046, 1168 Agache Catinca 3 Agrigoroaiei Ion 4 Albu Mircea 5 Aldea-Teodorovici Doina (1176) Aldea-Teodorovici Ion (1176) Alecsandri Vasile 6, (296) Alinescu Otilian 7 Almăjan Ion Marin 8 Anania Valeriu 9 Anastasia Ioan 10 Anca George 11-13 Andrașoni Ionel 14 Andriţoiu Al. 15 Andronic N. 16 Andronic Ștefan 17, 1087, (1181), 1162 Andru Vasile 18 Anghel Paul 19-22 Anghel Valeriu 23, 24, 1199 Anton Ion 25, 26 Anton Pavel 27, 28 Antonesei Liviu 36

Antonovici Constantin 1145 Apostoiu George 29, 30 Apostol Antoaneta 31 Apostol Veniamin (1202) Apostoleanu C. 291 Apostu Mihai 32 Arapu Valentin 33 Arbure Zamfir C 34 Arcade L. M 35 Arcu Constantin 36 Arghezi Tudor 37, 397 Arsenescu A. 667 Asachi Gheorghe 38 Asachi Lazăr-Leon (812) Baba Ioan 39, 40 Babansky Valeriu 41 Babeţi Adriana 718 Bacovia George (197) Badian-Dogaru Natalia 405 Badicu Iurie 42 Bahnaru V. 43 Baidaus Eduard 44 Bajda Justina 1186 Balmuș Pavel 1242

339


Baltag V. 1160 Bantoș Ana 45 Banuh Nicolae 299 Baracci Petru (903) Barbu Constantin 46 Barbu Marian 47 Barbu Vasile 1235 Bardă Valentin 48 Barnuţiu Simion (750) Bashevis-Singer Isaac 49 Băciucu Lazăr 50-52 Bădescu Ilie 53, 1185 Bădescu Irina 1098 Băieșu Nicolae 54, (249) Băileșteanu Fănuș 55 Băjenaru George 56, 57 Bălașa Nicolae 58 Bărbuceanu C. 59 Bărbulescu Simion 60 Bătrânu Timotei 61, 62 Bâgiu Lucian 63 Bârcă Mihail (177) Bârcea Dan 64 Bârlădeanu Lucreţia 65, 66 Bâscă Ioan 67 Bâzgu E. 1239 Bejan Mihail 68 Bejenaru Ion 69-71, (1195) Bejenaru Pahomie 72, 73 Belicov Serafim 74 Berghia Ion 75 Beșleagă Vladimir 76-80 Bîrsa Anatol 81 Blaga Lucian (171), (176), (1151), (1206), (1221), (1222) Blajinu Dumitru 82 Blandiana Ana 83-85 Blănaru Constantin 18 Blok Alexandr 86 Bodrug Ion 731 Bodrug Oleg 1129 Bogdănescu Simion 87 Bogrea Vasile 88 Bogza Ovidiu 89 Boișteanu E. 881 Boldișor Buzilă, Eufrosinia 90

340

Boldur Alexandru V. 91-92 Bolea Livia 484 Borcilă M. 88 Borda Valentin 973 Bordeianu Cătălin 93 Boroda Ion 94 Borovskaia Natalia 95 Borzin Rodica 448, 450 Botez Constantin Th. 96 Botezatu Gr. 348, 499 Botgros Nicolae (245) Botnaru Vasile 946 Boţu Pavel 97 Boz Lucian 98 Brad Traian 99 Bragă Teodora 100 Brandiu Dan 493 Brașoveanu Iu. 439 Brâncuși [Constantin] (174), (191), (1145) Brigalda-Barbas Eleonora 101 Bruhis Mihail 102 Brus Nicolae 103 Bucșa Petre 104 Bucur Marin 1152 Bud Florica 105-111 Bujor A. 1234 Bujor Leonid 1205 Bujor Liuba-Drăgostiţa 112-117 Bulat Eugenia 118-121 Bulat Sorina 493 Bulat Virgil 122-125 Bulat Vlad 238 Bulgar Stepan 1192 Bulgăr Gh. 126, 402 Bulic Ileana-Dorina 127 Buluţă Gheorghe 128-129 Burac Andrei 130 Burac Victor 131 Burghiu Iacob 132-133 Busuioc Aureliu 134, (427) Busuioc Nicolae 135-137 Butnaru Leo 138, 139, (1208) Butucel E. 1278, 1282 Butură Valer 140 Buzași Ion 141

Buzilă Boris 142 Buzilă Varvara 159, 304, 310, 1239 Buzoian Alexandru 339 Byron George Gordon 143 Caion (Ionescu Constantin A.) 144 Calabadău Sava 145 Calafeteanu A. 146, 147 Calafeteanu Ion 1273 Calamanciuc Gheorghe 148, 149 Candrea I.-A. 150 Cantemir Dimitrie (520) Cantemir Antioh (520) Capiţa L. 1195, 1241 Caracostea D. 151 Caraghiaur Eugen (Enea ) 152, 153 Caragiale Ion Luca (1077) Caranfil Ninela 154 Caras-Cumpenici Maria 155 Carp Oleg 156 Carrocci Amedeo 157-160, 459 Carrocci Maria Crescenza 459 Cașu Igor 161 Cataramă V. I. 162 Cazacu B. 332 Cazimir Ștefan 163 Căldare Valeriu 164 Călinescu George 165, 166 Căpăţână Vasile (213) Căpăţină Olga 167, 168, 1155 Căpiţă Ionel 169 Cărare Petru (1241) Cărăuș Tamara 170 Cărpinișianu Radu 171, 172 Cândea Virgil 173 Cârlan Nicolae 388 Cârlugea Zenovie 174-176 Cârneci Radu 213, 927, 1245 Ceaicovschi-Mereșanu Gleb 177 Cebotari M. 1278 Cemârtan Romeo 178 Cepoi Ion 179 Cernica Doina 180 Chiciuc Galina 181 Chicu Aurelia 182 Chifane-Drăgușani Constantin 183 Chiriac Ion 184-185

Chiriac Nona 1272 Chirică-Tesa Elena 186 Chirtoagă Ion 187 Chwin Stefan 188 Cibotaru Mihail Gh. 189 Cieński Marcin 1186 Cifor Lucia 190 Cimpoi Mihai 191-198, 217, 384, 387, 433, 992, (1116), 1170, 1244 Ciobanu Anatol 199 Ciobanu C. Th. 200 Ciobanu L. 1278, 1282 Ciobanu Vasile 1129 Ciobanu Viorica-Valeria 201 Ciobanu Vitalie 202-204 Ciobanu-Vieru Valerian 205, 206 Ciocan Iulian 207 Ciocanu Anatol 208-213, 981, 1187, 1201 Ciocanu Ion 214-216, 305 Ciocanu Vasile 950 Cioclea Maricica 1230 Ciocoi Gheorghe 217 Ciolac Nicolai 218 Ciopraga Constantin 45, 219 Cioroiu Constantin 220 Cipariu Timotei 221, 222 Ciubotaru Mihail Ion 223, 224 Ciubucciu Vlad 225 Ciucă Marcel-Dumitru 1252 Ciuceanu Radu 779 Ciuhrii-Moraru Tamara 226 Ciulei Aurel 227 Ciurunga Andrei 228, 229 Cîrstea Cristina 1259 Coandă George 230 Coatu Constanţa 23 Cobzac V. 578 Codreanca-Colesnic Lidia 231 Codreanu Teodor 232-237 Codru Anatol 238-241 Cojocaru Nicolae 242 Colac Tudor 243-249, 1177, 1231, 1262 Colesnic Iurie 250-253, 1037 Coloșenco Mircea 254, 385 Coloșenco Serghei 255 Comoroșan Sorin 256

341


Condrea Igor 850 Condrea Irina 257 Conrad Jean-Yves 258, 259 Constante Lena 260 Constantin Ilie 261 Constantin Ion 262 Constantin-Drăgan Iosif 1252 Constantinescu Constantin 263 Constantinescu Pompilio 264 Conţescu Elena 1135 Copcea Florian 265 Corbea Teodor 266 Corbu Haralampie 267, (978) Corches Victor 268, 377 Cornea Sergiu 269 Cosniceanu Maria 270 Costache Silviu 1168 Coșbuc George (833) Coșereanu Valentin 271, 272 Courriol Jean-Louis 400 Covaci A. 143 Covarschi Brighita 1128 Craiu Violeta 273 Crăciun Gheorghe 274 Crăciun Victor 275, 276, 384, 843, 1145 Creangă Ion (757), 1127 Creangă Ovidiu 277 Creţu Gabriela 278 Cristea Alexandru (1089) Cristea Dumitru 279 Cristea Elie Miron (973) Cristea Lucian 280-282 Cruceru Dan 283 Crudu Dumitru 284, 285 Cubleșan Constantin 286, 287 Cucereanu Radion 288 Cucoș Varvara 289 Cucu Ștefan 290-292 Culev Valeriu 387 Culicea Gelu 268, 293-294 Curea Nicoleta 483 Curuci Leonid 295, 296 Cuzneţov Larisa 297-299 Cuzuioc Ion 300-313 Cvitenco Alexandru 314 D’Alba Maria 315

342

Dabija Nicolae 316, (1230) Dabija Violeta 930 Damaschin-Popa Stela (vezi: Damaschin, Stela) 923, 930, 968 Dan Dorin Ovidiu 317, 318, 1268 Danila Elena 466 Danilescu I. 891 Danilov Maria 319, 1158, 1251, 1272 Danilov Nichita 320 Darie Pavel 321 Dascăl Anca 465 Dascăl Valeria 322, 323 David Aurel (1099) David E. 539 Davis Curtis W. 667 Dănilă Aurelian 324 Dăscălescu Ioan S. 501 Decusară-Bocșan Crina 325-327, 537 Dediu-Ploaie Loreta 328 Del Rey Koster 329 Deleanu Iulia 330 Deleanu Liviu 331 Demetrescu T. 537 Densusianu Ovid 150, 332 Dermengi Daniela 333 Deșliu Alexandru 334, 335, (647) Diaconescu Mihail 336 Diaconu Ion 337 Dima Al. 1223 Dimisianu Gabriel 338 Dincă Daniel 339 Dinescu Viorel 340 Dinu Alexandrina 341 Dinulescu Dumitru 342 Diordiev Radu 25 Diordiev Violeta 25, 760 Diviza Ion 343 Dobre Alexandru 344 Doctoreanu Isidor 345, 721, 890 Dodul Sabina 1161 Doicescu C. 537 Dolgan Mihail (1226), 1232, 1237, 1238 Doni Gheorghe 346 Donici Iurie 347 Donţu Nicolae 348 Dorian Gelu 349

Dragan Gheorghe 350 Dragnev Emil 351 Dragomir Constantin 352 Drăgan Grigore 353 Drăgan Ioan 354 Drăgan Josif Constantin 384 Drăgan Mihai 355 Drăgănescu Mihai 356, 357 Drăghincescu Rodica 358 Drimba Ovidiu 359 Dron Ion 360, 361, (1196) Druţă Boris 362-368 Druţă Gheorghe 369 Duca Gh. 1166 Duca I. G. 872 Ducan Răzvan 370, 371 Dugneanu P. 594 Dumbrăveanu Anghel 372, 373 Dumbrăveanu Luminiţa 374 Dumbrăveanu Victor 375, (1278) Duminică Ion 913 Dumitrașcu Jean 376 Dumitrescu-Bușuleanga Zoe 391, 397 Dunăreanu Ovidiu 377-379 Dură Leon 380, 381 Ecovoiu Alexandru 382 Elisei Grigore 383 Emilian, episcop al Alba Iuliei 1147 Eminescu Mihai (9), (30), (98), (126), (141), (163), (165), (166), (190), (196), (217), (234), (255), (264), (271), (272), (286), (287), (376), 384-404, (456), (471), (508), (590), (605), (621), (649), (654), (662), (703), (714-717), (725), (733), (738), (747), (748), (752), (754), (757), (780), (816), (830), (831), (846), (893), (905), (932), (1071), (1134), (1137), (1152), (1182-1184), (1225) Enachii Stella 405 Enăchescu Adina 406 Enciu Nicolae 407 Esinencu Alexandru 408 Eșanu Andrei 409-411, 1218 Eșanu Valentina 410, 411 Felegan Nicolae 412 Fik Marty 1265

Filimon Liviu 413 Filip Corneliu 414, 415 Filip Iulian 159, 416-419, 1053, 1244, 1247 Filitti Georgeta 420, 421 Fiodorov Andrei 422 Florea Corneliu 423-425 Florea Nicolae 68 Floriţa-Seracin Dan 426 Fonari Victoria 427, 428 Frișcu Alexandru Horaţiu 429, 430 Frosin Constantin (23), 24 Frunză Eugenia 431 Furdui Galina (225), 432-441, (869), 1214 Furdui Ludmila 436, 1214 Furtună Alexandru 442 Furtună Petru 443 Fusu Larisa 444 Gafiţa Mihai 1111 Gamarţ Andrei 445 Ganea Alexandru 446 Gădălin Vasile B. 447 Găină Ion 448-451 Gălăţeanu Iorgu 452 Gârbă Nicolae 339 Gârneţ Vasile 453, 454 Geantâc Ion 455 Georgescu N. 456 Georgescu Paul 457 Georgescu-Vîște I. 458 Gerardi Stefano 459 Ghenceanu Vasile Radu 460-464 Gherman Alin-Mihai 266 Gherman Corina Matei 465, 466 Gheţoi Petru 627 Ghibănescu Gheorghe 467 Ghibu Octavian O. 468 Ghibu Onisifor 468 Ghidirim Ovidiu 469 Ghilaș Ana 470 Ghilimescu Ștefan Ion 471, 472 Ghimpu Simion 473, 474 Ghimpu Vlad 475 Gionea Vasile 563 Giurescu Constantin C. 476 Giurgiu Felicia 477

343


Gîju Dan 478 Goga Mircea 788 Goga Octavean (969) Goga Yvonne 788 Gold Maria 479 Gomboș Constantin C. 1021 Gonţa Alelaxandru I. 480, 481 Gorczyca Mariana 482 Goreacii Igor 483 Gorgan Ion 484-486 Got Petre 487 Goya Francisco de 639 Grama Steliana 488, 489 Grăjdian Vasile 490, 491 Grecu Vlad 492 Gribincea Mihai 493 Gribincea Nicolae 494 Grideanu Cătălina 268 Grigorescu Adrian 215 Grigorescu C. 1127 Grigorescu Dan 143 Grigorescu Grigore 495 Griţco A. 319, 1158 Grossu Sergiu 496 Grossu Silvia 497 Grossu-Chiriac Cristina 1173 Grosu Vasile 348, 498, 499 Groșan Ioan 500 Groșescu Ioan 501 Grumeza Andrei 1129 Gubernatis Angelo de 524 Gugel Anatol 502, 503 Gugiuman Sofia 504 Guguianu Marcel 1145 Guja Cornelia 505 Gulicea Gelu 506 Gușilă Iacob 507 Guţan Valentin 443 Guţia Ioan 508 Guţu Aneta 509 Guţu Aurel 595, 770, 808, 809 Gyr Radu 510 Hadârcă Ion 511-515, (1220) Halippa Pantelemon (253) Hanganu Ion 516, 517 Harea Mihail 518, 519

344

Harea Vasile 520 Haret Spiru (1201) Hasdeu B.P. 521-528, 537, (745), 1141 Hasdeu Iulia (325), (326), 523, 529-538 Hazin Mihail 539 Hămuraru Filimon 540 Hâjdău Alexandru 541 Herţa Valeriu 985 Hitchins Keith 542 Hlib Elizabeta Lidia 543-545 Holban Anton (1080) Holban Ion 546-548, 921 Horea Ion 549 Horodniceanu Nicu 550 Hossu Valer 551 Husar Al. 552, 553 Iachim Ion 554-556 Ienăchescu G. 1127 Ieromonah Roman 557 Iftodi Emanuel 3 Ignat Dumitru 558 Ignatenko Mikola 387 Iliaș Ioan 559 Iliescu Vasile 560 Ilin Stancu 561, 562 Ioachimescu Alex 563 Ioachimescu Victor 563 Ioan Petru 1213 Ionescu Mircea 564 Ionescu Nae (1105) Ionescu Tudor 788 Ionescu Virgil 565 Ionescu-Tîrgoviște C. 566 Iordanes 567 Iorga Nicolae (293), 568, (872), (873), (1058) Irimia Dumitru 398, 569 Issa-Zagoreanu Natalia 570 Istrate Gavril 571, 572 Istrate Gheorghe 573 Istrati Panait 574 Iuga V. 1217 Iulian Gheorghe Ștefan 575 Ivănescu Cezar 576 Izbaș Zina 577-579 Jamba Grigore 580

Jamba Lorentino 580 Jarcuţchi Ion 1128 Járnic, Jan Urban 581 Jelavici Barbara 582 Jelinovschi, dinastie (90) Juc Victor 583 Jurca Emil 584 Kapuściński Ryszard 585-587 Karloff Boris 588 Kelar Stepan 38, 387 Kerler Josef 588 Király V. István 589 Kojevnikov Iuri 387, 590 Kolsa Mihail 591 Kovacs Albert 606 Kulikovski Lidia 249, 592, 780, 979, 1195, 1196, 1208, 1230, 1241, 1249, 1257, 1278, 1282 Kurtu Valeriu 593 Labiș Nicolae 594 Ladaniuc Victor 595, 596, 1211, 1212, 1219 Lazia Liliana 597, 598 Lăcătușu Ioan 973 Lăpușan Aurelia 599-601 Lăpușan S. 600 Levit Efim 900 Lica Dionis 602, 603 Lixandru George 604 Loboz Malgozata 1186 Loghinovski Elena 605, 606 Loșonţi Dumitru 607 Lungu Liviu 608 Lupan Andrei 436 Lupan N. 1225 Lupanciuc Iacob 609 Lupu Valentina 610 Madan Iurie 1075 Magdu Lia 611 Maiorescu Titu 612, 613 Malahov L. 319, 1158 Mamot Eugen 614 Mancaș Mihai 692 Manea-Cernei Eugenia 615, 616 Mann Thomas 617 Manolache C. 618, 953, 1170

Manole Ana 333, 616, 619, 620 Manu Emil 621 Marcu Emilian 622 Mardare Marcela 302, 303, 312, 428, 623629, 782, 1182, 1266, 1270 Mare Dorel 973 Marian Dumitru 630 Marica Valentin 631 Marin Constantin 1251 Marina Lucian 127, 1068 Marinat Alexei 632 Marinescu C. Gh. 633 Marinică Gheorghe 634 Markowski Michal Pawel 635 Maroga Enceanu Nicolae 636 Martea Galina 637 Martin Opritz 638 Martin-Alexeev Loghin 639 Marulea Alexei 1231 Matcovschi Galina 640 Mateevici Alexei 448, 641, 642 Matei Gh. 1147 Matei Iurie 771 Matei Valeriu 643-646 Mavrodin Irina 647 Maxim Dumitru-Dan 648 Mazilu D. R. 649 Mazilu Gheorghe 650 Măcriș Anatol 651 Mălinaș Constantin 652, 653 Mămăligă Dumitru 654 Mărgineanu Ion 655, 1146 Mânăscurtă Ioan 656 Mândâcanu Virgil 657 Mândrescu Nona 765 Mâţu Maria 1202 Mehr Boris 658 Melian Alexandru 659 Melnic Ion 837 Melnic Vasile 660-663 Menuhin Yehudi 664 Metleaeva Miroslava 955, 1015 Miaskivs’kyi Andrii 387 Mickiewicz Adam 665, 666, (1435) Micu Vasile 667 Mihai Ion M. 668

345


Mihail Paul 669, (1229) Mihail Zamfira 670 Mihăescu Doru 671 Mihăieș Mircea 718 Milescu Victoria 672 Milne Alan Alexander 673 Miloș Ion 674, 675, 1279 Minar Octav 403 Mincu Marin 676 Mincu Stefania 954 Miran Al. 1188 Mircea cel Mare (1227) Mirea I. 743 Mitru Alexandru 677, 678 Mocioi Ion 679 Mogîldea Ion 680 Moișuc Viorica-Pompilia 1273 Moldovan Liviu 681 Moraru Anton 682, 683 Moraru Haralambie 684 Moraru Ion 685 Morăraș Mihai 686 Morărescu Dragon 927 Motea Cati 687 Motoc Nicolae 688 Movilă Boris 802 Movileanu Valeriu 689 Movileanu Vasile 769 Muchembled Robert 690 Muntean George 713, 1254 Munteanu Bazil 691 Munteanu Gheorghe (944) Munteanu Mihai 692 Muraru Elena 164 Mureșan Cezara 693 Mureșan Ion 694 Muscalu Ion 695, 696 Muscă Romeo-Valentin 697, 698 Mustaţă Constantin 279, 699-701 Musteaţă Sergiu 702 Nasrattinoğlu Irfan Ünver 703 Nazaria Sergiu 704 Năstase Adrian 705 Neagu Fănuș 706-708 Neagu Manole 208, 302, 303, 312, 428, 782

346

Neagu Ștefan 709 Neamţu Gelu 1217 Neamţu Ioan 710 Neaţă Trillon Mihaela 711 Nechit Irina 712, 1171, 1189 Neculce Ion 713 Nedelcea Alexandra Olivia 714 Nedelcea Tudor 715-717 Nedelciu Mircea 718 Negreanu Gabriela 719 Negrei Ion 682, 1144 Negruţ Nicoleta (647) Nemerenco Valeriu 720 Nică Pavel 721 Nichita Geo 722 Nicoară-Horia Nicolae 723 Nicolae Eugen 724 Nicolae Mihai 64 Nicolescu G. C. 725 Nicuţă Stela 387 Nistea Cornel 726 Nistor Eugeniu 727 Nouzille Jean 728 Novac Constantin 294, 729 Novac Gruia 730 Novacov Saveli 731 Novicov Mihai 732, 1223 Nucă Sergiu 733 Nuţă Ion 642 Odobescu A. I. 734 Oișteanu Andrei 736 Ojog Igor 735 Olar Ovidiu Victor 737 Olaru Nenati Lucia 738 Oliinâk (Oliinîk ) Iaroslav 814, 886, 1118, 1120, 1202 Onciu Parascovia 1195 Onea Octavian 739 Opaiţ Arcadie 740, 741 Oprea Al. 394 Opriș Tudor 742-744 Oprișan I. 745 Osmochescu Tamara 300 Osoianu V. 620 Ostap Constantin V. 96 Ovidiu D. D. 1146

Ovidius Publius Naso 746 Pachia Tatomirescu Ion 747 Paleolog V. G. 1145 Paleologu-Matta Svetlana 748 Palii Alexei 749 Palladi Tudor 899, 1006, 1110 Pandrea Petre 750 Panduru Ion Florian 751 Panfil Oleg 132 Papacostea Cezar 752 Papazoglu Ioan 753, (1194) Papu Edgar 235, 754, 1016 Paradais Claudiu 755 Parasca Pavel 756, 1144 Parascan Constantin 757-759 Paraschiv-Benchea Tatiana 788 Partole Claudia 578, 760-771, (1161), 1194 Pascu Șt. 1217 Pastuh-Cubolteanu Vitalie 772 Pașca Maria Dorina 773 Patrașcu Dumitru 774 Patrașcu Emilian 775 Paţa Gheorghe C. 776 Paul al României 777 Paulescu N. C. (566) Pavliuc Victor 1271 Păcurăriu Dim. 1183 Păduraru Pavel 778 Păiușan Cristina 779 Păsat Dumitru 780-783, 1240 Pârvan Vasile (1125) Pâslariuc Virgil 784 Pâslaru Vlad 785 Pecican Ovidiu 786 Perciun Mihaela 787 Perpessicius 392, 394, 395 Petean Mircea 788 Petraș Irina 99, 335 Petrașcu Miliţa (275), 1145 Petrencu Anatol 789-794, 1144 Petrescu Ioana Em. 795 Petrescu Paul 949 Petrescu Victor 128 Petrescu-Rotaru Grigore 796 Petric Radu 797, 798

Petrovai Ion 799 Petrovanu N. 391 Petrovici Arina 399 Piciko Ivan 387 Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuţilor 1263 Pirogan Vadim Ștefan 800-804 Piru Al. 805 Pituţ Gheorghe 806 Plăieșu Raisa 807-811 Plămădeală Antonie 142, 812 Ploșniţa Elena 813 Poantă Laura 334 Podoleanu Ion 814 Pogolșa Nicolae 815 Pogor Vasile (162) Pogorilovschi Ion 816 Pohilă Vlad 817 Pop Iosif 818 Pop Lia-Maria 143 Pop Liana 819 Popa Iulius 820 Popa Nicolae 821 Popa Paulina 822 Popa Valentina 823 Popescu Corneliu 843 Popescu Cristian Tiberiu 824 Popescu Dumitru 825 Popescu Paul D. 826, 827 Popescu Spiridon 828 Popescu Titu 424 Popescu-Sireteanu Ion 829 Popovici Constantin 830, 831 Popovici Teodor 832 Popper I. 833 Poptămaș Dimitrie 818, 834 Porcescu Gheorghe 683 Postică Eugenia 835-837 Postolache Dănuţ 838 Postolache Ghenadie 839 Postolache Gheorghe 832 Poștarencu Dinu 840-842 Potra George G. 542 Preda Marin 843 Preda Sorin 844 Predoiu Dan Ion 845

347


Prepeliţă Mihai 846 Pricop Constantin 847 Pricop Ion Gheorghe 848 Proca Ion 417, 849-852 Proca Pavel 853, 854 Prohin Victor 855 Prus Elena 856 Puică Sergiu 987 Purice Lucia 857 Purice V. 43 Rachieru Adrian Dinu 858-861 Racoviţă Gheorghe 862-867 Radu Daria 868 Raicev Procopie 869 Răileanu Elena 870 Răileanu Nicolae 1272 Răzdolescu Delia 542 Râpeanu Elis 871 Râpeanu Valeriu 872, 873 Rebreanu Liviu (562), 874 Rizea Liana 1168 Rogac Raia 875, 876 Roibu Nicolae 877 Roman Viorel 878 Romanciuc Ruxanda 1270 Romanciuc Vasile 879, 880, 1170 Romandas N. 881 Romanescu Eleonora 882 Romanescu Ioanid 883 Roșca Agnesa 884-886 Roșca Angelina 887 Roșca Elena 888 Roșca Iuliana-Laurenţia 889 Roșcovan Dumitru 890, 891 Roșcovan Serafima 890 Roșu Costa 892 Roșu Ion 893 Rotaru Mihail 44 Rotaru Teodora 894 Rousseau Jean-Jacques 895 Ruja Alexandru 874 Rus Ioan 584 Rusnac Gheorghe 896 Rusnac Vladimir 897-899, (1282) Russo Alecu 900 Russo Marieta 901

348

Rusu Aurelia 391, 393 Rusu Grigore 902, 903 Rusu Ileana 904 Rusu Mihai 905 Rusu Nicolae 906-909 Rusu Valeriu 332, 1137 Rusu Vasile 407 Rusu Victor 1264 Sadoveanu Mihail 910, (1119) Sadovnicov Ștefan 911 Saka Serafim (1257) Sala Marius 912 Sali Nicolae 913 Sambriș Nelly 914 Samoil Nelly 915 Sandu Nicolae 916 Sava Diana] 917 Sava Nicolae 918 Sălcuţanu-Găină Lina 155 Săndulescu Al. 1111 Săraru Dinu 918 Sân-Petru Paul 920 Sârbu Antonina 1219 Sârbu Nicolae 333 Schiţco Romeo 435 Sclifos Valeriu 922 Scobioală Aurel 923, 1129 Scorpan Gr. 924 Scridon Gavril 1138 Scutaru Milaș Rodica 925 Severin Constantin 926 Severniuc Tamara 740 Shakespeare W. 927 Silitră Dumitru D. 928 Silvestru Aurelian 929-931 Simache Nicolae I. (634) Simion Eugen 932, 1082, 1246 Simionescu Mircea Horia 933, 934 Simirad Constantin 935, 936 Sîrbu Ion 1180 Sîrbu Valeriu 937 Slutu Nina 938, 939 Sofronovici Ștefan 940, 941 Solovei Rodica 942 Sosnovskaia N. 1249 Sovcov Arina 1166

Spânu Constantin 943, 944 Spinei Vasile 945-947 Stadnic Natalia 949 Stahl Paul H. 949 Stamati Constantin 950 Stan Mihai 951, 1247 Stancu V. 921 Stănescu Emil 952 Stănescu Nichita 953-955, (1168), (1170) Stirnberg Nicole 1173 Stoianov Niko 387 Stoica Ion 956-958 Stoica Valentina 950-962 Stolnicu Simion (60) Straliuc Nina 868 Stratan Ion 963 Strâmbeanu Andrei 964, 965, 1231 Streinu Vladimir (1081) Strezev Gheorghe (1286) Strungaru Valentina 1091 Sturdza Alexandru (1135) Suceveanu Arcadie 966-968 Sulac Nicolae (1231) Surugiu-Negrei Dorina 969 Sverdlov Pavel 593 Șandru Ilie 970-973 Șchiopu Constantin 497 Șerbacov Valentin 800 Șerban Melinte 818, 834 Șerbănescu Mihail 974 Șirli Roxana 681 Șișcan Constantin 975 Șlapac Mariana 976 Șoimaru Vasile 442, 977, 1169 Șora Mihai 895 Șorban Raoul (700) Șpac Ion 978, 979, 1126 Șporta Iaroslav 387 Ștefan Alexandru 980 Ștefan cel Mare și Sfânt (92), (1120), (1262-1264) Ștefan Trofim 981 Ștefănescu Constantin 982 Știrbu Titus 983-988, (1267) Șvitchi Ion-Gheorghe 1130 Talex Alexandru 574

Tamaș Cristina 989 Tamazlâcaru Elena 990 Tanasoglu Dionisie 387 Tanco Teodor 991-993 Tarlapan Efim 994 Tau Elena 915 Tănase Constantin 995 Tănase Viorel Iulian 613 Tărchilă Dan 996 Tătaru Tudor (1271) Tăzlăuanu Valetina 1261 Teodorescu Sorin 997 Tironeac Nelu 998 Tiutiuca Dumitru 999 Tkaci Efim 1000 Tkaci Zlata (1283) Todică Dumitru 1001 Toma Ludmila 1131 Tomozei Gh. 594 Tomuleţ Virgil 693 Tonu Maria 1002 Tonu Vitalie 1003 Topolog-Popescu Ion 399 Traghira V. 1004 Traianus 1005-1008 Traianus Marcus Ulpius (1268) Trestioreanu Constantin 501 Trifan Călina 1009 Trofăilă Vasile 1004, 1010-1013, 1039 Troia Luana 1014 Tuchilatu Leonard 1015 Tudor Corneliu Vadim 1016, 1017 Tulbure Victor 86 Tulnic Vitalie 1018 Tupan Marius 1019 Turcuș Aurel 1020, 1021 Turliuc Cătălin 735 Turtureanu Nicolae 1022, 1023 Ţapoc Vasile 1024-1026 Ţapu Nicolae 1027 Ţarălungă Ecaterina 329 Ţăranu Ion 1028, 1029 Ţâcu Octavian 1030 Ţâu Nicolae 1031 Ţibulschi Iu. 1160 Ţicalo Ioan 1032

349


Ţoneva Ludmila 1033 Ţopa Tudor 1012, 1034-1039, 1211, 1212 Ţurcanu Ianoș 1040-1053, 1133, 1201 Ţurcanu Ion 1054-1056 Ţurlea Petre 1057 Ulianovschi Gheorghe 1058 Ungheanu Mihai 1185 Ungureanu Andrei 1059 Ungureanu Constantin 1060 Ungureanu E. 1171 Ungureanu Lidia 1061, 1062 Urechean Serafim 1063 Uricariu Doina 1064, 1065 Ursache Magda 1066 Ursu Liliana 1067 Ursulescu Florin 1068 Uscatescu George ( Jorge) 1069, 1070 Ustian Ion 1071 Ușurelu Culiţă Ion 1072, 1073 Uvarova Irina 1074 Vacarciuc Liviu 1075 Varta Ion 1076 Varta Tatiana 1076 Vartic Andrei 1077, 1078 Varvariuc Tatiana 984 Vasile Radu 1079 Vasilescu Emil 1080, 1081 Vasiliu Lucian 1082 Vatamaniuc Dimitrie 388 Vatamaniuc Viorel 1083 Velican Sabin 1084 Verdeș Larisa 1085 Vieru Grigore (55), (915), 1086, 1087, 1181 Vieru Ion 1088 Vieru-Ișaev Maria 1089 Vinereanu Mihai 1090 Vintilă Ioana 912 Vizer Boris 1091 Vizir Oleg 405 Viziru Andrei 1092, 1093 Vîșcu Vasile 1094 Vlad Vasile 1095 Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove 1153 Vlahuţă A. (924)

350

Vnorovschi Cleopatra 1096 Vnorovschi Ludmila 1097 Voiculescu Vasile 927, 1098 Vrabie Emil 1135 Vrabie Gheorghe 387, 1099 Vraciu Ariton 590 Vremuleţ Constantin 1100 Vudvud Cătălina 1101 Vuia Ovidiu 1102 Vulcănescu Mircea 1103-1105 Vulpescu Ileana 777 Vulpești Ion Lică 1106 Wolsdorfer Natalia 1107 Zabolotnaia Lilia 1108 Zadnipru Petru 1109 Zaharia D. N. 1110 Zamfirescu Duiliu 1111 Zaporojanu Ada 627, 1112, 1113 Zasenko Petro 387 Zavtoni Paulina (1201) Zavtur Eudochia (943) Zâmbroianu Nicolae 213 Zbârciog Vlad 1114-1121 Zegreanu Iustian Gr. 1122 Zevin Ada (1131) Zgureanu Teodor 1123 Zidaru Marian 1124 Zoltan F. 389 Zub Al. 1125 Zubco Angela 1126 __________________________ Абакумова-Забунова Н. В. 1284 Аграновская Белла 1285 Агура Димитър Д. (1516) Аксенова Л. 1286 Аксенова-Штейнгруд Светлана 1287 Александров Ростислав 1288 Ангели Ф. А. 1289 Андроник Н. С. 1290 Андрусь Александр 1291 Анчел Паулина 1292 Бандеров Александър 1293 Барабанщикова Наталья 1294 Барбаров Георги 1295-1302 Батлер Самюэлъ 1303

Беккер Михаил 1304, 1305 Бобочел Валерия 1306 Божков Атанас 1307, 1308 Булгар Степан 1309 Булимага Л. С. 1412 Бурлак-Вълканов Петър 1310 Бъчваров Михаил 1311 Вайсерман Давид 1312 Василев Тодор 1517 Васкан Василь 1313 Велинова Вася 1332 Виденов Михаил 1314, 1453 Врачански Софроний (1520) Вълканова Надя 1315 Вълков Иван 1316, 1317 Вълков Юлиан 1318 Вълчева Надежда 1329, 1330 Габинский Марк 1319 Гаврилов Борислав 1418 Гечев Стоян 1320 Гоберман Давид 1321 Голков Виктор 1322 Гочев Георги 1323 Грек И. Ф. 1324 Губогло Михаил 1325 Гургуров Н. 1411 Гушилов Я. Е. 1326 Данчев Георги 1327 Дебелянов Димчо 1328 Демирева Кирилка 1329-1331 Демчев Кирил 1421 Джурова Аксиния 1332 Дилевски Николай 1520 Димитров Божидар 1333 Димитров Петя 1347 Диомина Надежда 1334, 1335 Дойнаш Штефан Аугустин 1336 Домбровская Эля 1337, 1338 Домбровский Николай 1339, 1340 Драган В. 1505 Друцэ Ион 1341-1343 Дука Алексей 1344, 1345 Дънов Петър 1347 Дьячковская В. Л. 1346 Еким Т. 1424 Елисеева (Лындюк) Людмила 1348 Емилова Юлиана 1349 Ершов Л. А. 1434

Есенин Сергей (1449) Есиненку Николае 1350 Заболотная Лилия 1351 Завитсанос Периклис 1352 Зидарова Людмила 1516 Зубченко-Смерчинская В. 1353 Иванов В. М. 1290 Иовков Йордан (1441) Кавръкова Лидия 1331 Казначеев Сергей 1354, 1355 Кайряк Петр 1356 Кандель Феликс 1357, 1358 Кара Надежда 1329-1331, 1430 Кастали Орен 1359 Каунов Федор Cеменович 1360 Кипнис Михаил 1361 Кирилов Кирил 1362 Киселева Новелла 1363 Кицевски Никола 1509 Коган Анатолий 1364 Кондов Васил 1365 Константинов Петър 1366 Копанский Яков 1367 Коркина Алла 1368 Костуркин Н. 1369 Кравчук Інна 1370 Кривой Жан 1371-1373 Куделин Борис 1374, 1375 Кузнецова Евгения 1376 Кутанин (Кутанов) Сергей 1377, 1378 Лейб Залман (Рэб) 1379 Лемстер Моисей 1380 Либерман Яков 1381 Линдюк (Єлісєєва) Людмила 1382, 1383 Литвак Меня 1384 Лозінська Світлана 1385 Луткова Лидия 1386, 1387 Луцкий Марк 1388-1390 Матвеев В. В. 1391 Медведенко Оксана 1392 Меир Голда 1393 Метляева Мирослава 1394 Милях Александр 1395, 1396 Митев Петър-Емил 1498 Митева Златка 1397 Морозов Андрей 1398 Мосионжник Л. А. 1399, 1400 Мочуров-Сломер Атанас 1401

351


Назария Сергей 1402, 1403 Наниев Александр 1404 Настев Георги 1405 Начев Венцеслав 1406 Нейков Нейко 1349 Неретин Василий 1407, 1408 Нестєрoв Роман 1409 Николаев Дмитрий 1410 Новаков Сава 1411, 1412 Нягулов Благовест 1413 Огрызко Вячеслав 1414 Огушевич Александр 1415, 1416 Олійник Я. 1432, 1433 Осередчук Євген 1521 Павлов Пламен 1496 Павлова Иванка 1417 Пантев Андрей 1418 Пануш В. Г. 1419 Пастель С. И. 1420 Пашов Петър 1421 Пейчев Димитър 1422, 1423 Перчинская Н. П. 1424 Петърчев Георги 1323 Пирогова Г. 1514 Попович Константин 1425 Протасов Александр 1426, 1427 Първев Христо 1421 Радулов Райчо 1509 Райков Божидар 1428 Раковицэ Георге 1429, 1430 Рацеева Елена 1331 Рацэ Георге 1431 Роговая Галина 1432 Романюк В. П. 1434 Ростоцкий Болеслав И. 1435 Рубина Дина 1436 Рубинштейн Антон (1454) Рудягина Олеся 1437 Руссо Мариэтта 1438-1440 Рюриковичи, династия (1464) Сарандев Иван 1441 Семчинськогий Станіслав (1499) Серафимов Иван 1442 Спивак Нелли 1443 Стефанова Лиляна 1444-1448 Стоев Атанас 1449-1451 Стоев Генчо 1452

352

Стоичкова Светла 1453 Столяр Зиновий 1454-1458 Стоянов Васил 1504 Стоянов Нико 1459, 1504, 1522 Стоянов Тодор 1295 Стоянови Иван 1296 Стоянови Мария 1296 Страшенко Ольга 1460 Стрезев Георгий (1286) Стурдза Александр (1434) Сулин Сергей 1437 Сухоруков Иван 1461 Татар Г. В. 1290 Тирияки Виктор 1462 Тихман Яков 1463 Ткаченко Д. И. 1420 Тодорова Цвета 1516 Торопцев А. П. 1464-1466 Тотева Райна 1467 Удлер Рубин 1468 Филипов Михаил 1469 Финкель Михаил 1470 Фрекэуцан A. И. 1471 Христова Боряна 1332 Цанков Кирил 1430 Цопа Тудор 1472 Цуркан Галина 1473, 1474 Челак Екатерина 1475 Чемес И. Ф. 1499 Червенков Николай 1356, 1412, 1498, 1519 Чолакова Маргарита 1476 Шайкин Иосиф 1477 Шанцевая Корнелия 1478 Шатохина Елена 1479 Шафир Галина 1480-1484 Шац-Марьяш Макс 1485 Шимкевич Вадим 1486 Шишкан Константин 1487 Школьник Давид 1488, 1489 Шрайбман Ихил 1490 Штейнбарг Элиезер 1491, (1380) Штефан Александр 1492 Штефан чел Маре (1387) Элиаде Мирча (1391), 1493-1495 Янев Йордан 1496

Index geografic Australia 98 Belgia 1225 Bulgaria 1293, 1307, 1311, 1314, 1315, 1320, 1323, 1328-1331, 1349, 1362, 1397, 1401, 1405, 1406, 1413, 1417, 1421, 1428, 1441, 1442, 1444-1453, 1467, 1469, 1476, 1500-1503, 1509, 1510, 1517, 1520 Canada 152, 153, 277, 423, 425 Franţa 258, 259, 332, 393, 400, 690, 728, 805, 1123, 1137 Germania 389, 1204, 1480-1484 Israel 588, 1287, 1357, 1358, 1361, 13711373, 1384, 1436, 1443, 1515 Italia 157-160, 459, 508 Polonia 188, 585-587, 635, 665, 666, 1186, 1265 România 3-5, 8-15, 18-24, 29-32, 35, 36, 46, 47, 50-53, 55, 58-60, 63, 64, 67, 83-87, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 104-111, 122129, 135-137, 140, 141, 143, 146, 147, 150, 151, 162, 171, 172, 174-176, 179, 180, 183, 186, 219, 200, 220, 227-230, 232-234, 236, 237, 254-256, 260-266, 268, 271-276, 278-283, 286, 287, 290-294, 314, 315, 317, 318, 320, 325-327, 329, 330, 334-339, 341, 342, 344, 349, 350, 354-359, 370-373, 376-379, 382-385, 388, 390, 392, 395, 398, 403, 404, 406, 413, 420, 421, 426, 447, 452, 456, 458, 460-466, 468, 471, 472, 476-482, 487, 490, 491, 500, 501, 505, 506, 510, 518-520, 522-538, 549-553, 558-564, 566, 567, 569, 571-573, 575, 584, 589, 597-608, 610, 617, 618, 621, 622, 631,

633, 634, 636, 638, 642, 647, 649, 651-653, 655, 658, 659, 669-672, 676-679, 681, 687, 688, 691-701, 705-711, 713-717, 719, 722727, 729, 730, 732, 734, 736-739, 742-745, 747, 748, 750-752, 754, 755, 757-759, 773, 776, 777, 779, 786, 788, 795-799, 806, 812, 816, 818, 819, 822, 826-829, 834, 843-848, 858-861, 871-874, 878, 883, 892, 893, 895, 910, 916, 918-921, 925-928, 932-937, 949, 951, 952, 954, 956-958, 963, 970-974, 982, 989, 991-993, 996, 997, 999, 1014, 1016, 1017, 1019-1023, 1028, 1029, 1046, 1057, 1065-1067, 1072, 1073, 1079-1082, 1084, 1095, 1098, 1100, 1103-1106, 1110, 1111, 1122, 1124, 1125, 1127, 1138, 1139, 1142, 1145-1147, 1150-1152, 1163, 1174, 1184, 1185, 1193, 1199, 1206, 1209, 1213, 1217, 1221-1223, 1227, 1229, 1233, 1235, 1245, 1246, 1248, 1252, 1256, 1258, 1268, 1273, 1274, 1277 Rusia 590, 1303, 1312, 1321, 1325, 1336, 1354, 1355, 1381, 1388, 1389, 1398, 14641466, 1493-1495, 1511 Serbia 611, 1068 Spania 1069, 1070 SUA 56, 57, 539, 542, 1172, 1380, 1393, 1468, 1488, 1489, 1491 Suedia 674, 675, 1279, 1469 Turcia 703 Ucraina 38, 386, 740, 741, 1288, 1313, 1370, 1409, 1460, 1462, 1477, 1492, 1499, 1512, 1513 Vojvodina, fosta Iugoslavie 39, 40

353

Cărți cu dedicații  
Cărți cu dedicații  
Advertisement