Page 1

MEMÒRIA DE LA BIBLIOTECA

FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA. Any 2012

0


Contenido 1.

INSTAL·LACIONS ................................................................................................................................................... 3

Visitants 2012 ....................................................................................................................................................................... 3 Evolució de la ocupació 2009-2012 ................................................................................................................................ 4 Ocupació per períodes durant l’any 2012 .................................................................................................................... 5 2.

TECNOLOGIA ......................................................................................................................................................... 7

Préstec de portàtils durant l’any 2012 ........................................................................................................................... 7 Evolució del préstec de portàtils 2010-2012 ............................................................................................................... 8 Préstec d’equipaments durant l’any 2012 ..................................................................................................................... 8 3.

COL·LECCIONS ...................................................................................................................................................... 9

Consulta de documents durant l’any 2012 ................................................................................................................... 9 Consulta de revistes durant l’any 2012 ....................................................................................................................... 10 4.

BIBLIOTECNICA .................................................................................................................................................... 11

Consultes a la pàgina web de la biblioteca ................................................................................................................. 11 5.

SERVEIS BIBLIOTECARIS ..................................................................................................................................... 13

Préstec de documents durant l’any 2012.................................................................................................................... 13 Servei de préstec gestionat pel SOD ........................................................................................................................... 14 Anàlisi del préstec servit per la biblioteca ............................................................................................................. 14 Anàlisi del préstec demanat per la biblioteca ........................................................................................................ 15 6.

HABILITATS INFORMACIONALS ...................................................................................................... 16

Sessions d’acollida pels nous estudiants ...................................................................................................................... 16 Implementació de la competència genèrica ‘Ús solvent dels recursos d’informació’ ............................................. 16 FORMACIÓ A MÀSTERS I DOCTORANDS ........................................................................................................... 16 7.

CONEIXEMENT UPC .................................................................................................................................. 17 Dipòsit: Videoteca Digital de la UPC ...................................................................................................................... 17 Dipòsit: Treballs Acadèmics ...................................................................................................................................... 18 Dipòsit: Exàmens de la UPC ...................................................................................................................................... 19 Dipòsit: E-prints UPC ................................................................................................................................................ 19

8.

ACCÉS A LA CULTURA ............................................................................................................................. 21 Exposicions i actes de promoció cultural ......................................................................................... 21

1


9.

PROFESSIONALS .......................................................................................................................................... 23 Personal de la biblioteca ............................................................................................................................................. 23 Pla de formació per al desenvolupament professional ........................................................................................ 24

10. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ..................................................................................................................... 25 Gestió de recursos .............................................................................................................................................. 25

2


1. INSTAL·LACIONS ACTUACIONS 

S’ha millorat la climatització de la biblioteca amb la instal·lació d’un nou radiador

S’ha modificat un dels armaris d’ús intern per obtenir-ne un millor ús.

S’han realitzat dues reparacions del sistema antifurts.

VISITANTS 2012 Evolució de la ocupació per mesos durant l’any 2012

Ocupació any 2012 14000 12000 10000 8000 6000

11490 11596

11551 10335 9210

8941

8194 7387

Any 2012

4000

4721

2000

1944

0 Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny

5153

0

Jul. Agost Set. Oct. Nov. Des.

Durant l’any 2012, la biblioteca va rebre un total de 90.522 visitants, distribuïts per mesos tal com reflexa el gràfic.

3


EVOLUCIÓ DE LA OCUPACIÓ 2009-2012 Any 2009

Any 2010

Any 2011

Any 2012

Evolució percentual

Gen.

15366

8486

8098

11490

41,89%

Feb.

8195

5115

5712

11596

103,01%

Març

7648

9829

9642

8941

-7,27%

Abr.

9155

9035

7854

7387

-5,95%

Maig

15553

15294

13029

11551

-11,34%

Juny

7481

13175

11979

10335

-13,72%

Jul.

2511

2207

2116

1944

-8,13%

Agost

0

0

0

0

0,00%

Set.

5236

7640

4989

4721

-5,37%

Oct.

9531

10880

8487

9210

8,52%

Nov.

17469

16819

15150

8194

-45,91%

Des.

10475

11243

6689

5153

-22,96%

Total

108620

109723

93745

90522

Evolució ocupació per mesos

20000 18000 16000 12000 10000

Any 2009

8000

Any 2010

6000

Any 2011

4000

Any 2012

2000 Des.

Nov.

Oct.

Set.

Agost

Jul.

Juny

Maig

Abr.

Març

Feb.

0 Gen.

persones

14000

Mes

4


OCUPACIÓ PER PERÍODES DURANT L ’ANY 2012 L’ ocupació es va distribuir de manera desigual durant els diferents tipus de períodes acadèmics presents en l’any natural. De manera: Lectiu (no exàmens)

Lectiu (exàmens)

No lectiu

Persones

Dies

Persones

Dies

Persones

Dies

Gen.

1787

4

7094

10

1733

6

Feb.

9491

11

0

0

2105

10

Març

7019

17

0

0

1922

5

Abr.

6650

12

0

0

737

7

Maig

10372

19

0

0

1179

3

Juny

4011

5

5428

10

896

4

Jul.

0

0

0

0

1944

21

Agost

0

0

0

0

0

0

Set.

3993

12

0

0

728

6

Oct.

9210

22

0

0

0

0

Nov.

7718

21

0

0

476

1

Des.

5143

16

0

0

10

1

Total

65394

139

12522

20

11730

64

En el període no lectiu s’han inclòs: el període de Setmana Santa, la primera quinzena de febrer i Juliol, els festius intersetmanals, les setmanes d’activitats complementàries i els dies laborables compresos entre el final de la docència i l’ inici del període d’exàmens de cada quadrimestre. La Facultat, i per tant la Biblioteca, han tancat durant el període de Nadal (del 22 de desembre al 6 de gener , ambdós inclosos).

5


Extrapolant les dades obtingudes de la taula podem veure el nombre de visitants que rep la biblioteca, de mitjana, durant les hores d’obertura al públic de cada període.

Promig de visitants per periodes 700 600

626

500 400

470

300 200 183

100

Any 2012

No lectiu

Lectiu (exàmens)

Lectiu (no exàmens)

0

Evolució ocupació per periodes 700

626

600 470

500 400 300

183

200 100

Any 2011 Any 2012

No lectiu

Lectiu (exàmens)

Lectiu (no exàmens)

0

6


2. TECNOLOGIA ACTUACIONS 

S’ha continuat treballant en l’actualització del servei “Prestatgeries virtuals”, aplicació electrònica que indica la ubicació dels documents a sala sobre un plànol de la biblioteca, fent la cerca des al catàleg de les biblioteques UPC.

PRÉSTEC DE PORTÀTILS DURANT L’ANY 2012 La biblioteca disposa de 6 portàtils destinats al préstec. El préstec mitjà que es realitza és de 3 hores i tal com queda reflectit en els dos gràfics posteriors, s’ha convertit en un dels serveis més emprats i valorats pels estudiants.

Préstec portàtils any 2012 Núm. préstecs 272

271 206

173

164

153

127

111

122 40 10

Gen.

Feb.

Març

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Amb un total de 1.649 préstecs realitzats durant l’any i la suma de 650 estudiants matriculats a la facultat (usuaris potencials a qui va destinat el servei), el promig de préstecs per usuari de la biblioteca és de 3 portàtils per persona i any. Aquest any, un dels portàtils de préstec per usuaris s’ha hagut de destinar a treball d’ ús intern per baixa dos equipaments antics. Això ha tingut una repercussió en el servei i s’ha notat en els moments de més demanda durant els mesos d’octubre a desembre.

7


EVOLUCIÓ DEL PRÉSTEC DE PORTÀTILS 2010-2012

Evolució préstec de portàtils 350 300 250 200

Any 2010

150

Any 2011

100

Any 2012

50 0

PRÉSTEC D’EQUIPAMENTS DURANT L ’ANY 2012 La biblioteca disposa de: 5 calculadores científiques, 2 llapis de memòria USB, 3 cadenats per portàtils i 5 ratolins, com equipament per als seus usuaris.

Circulació d'equipaments any 2012 Num. préstecs 150 126 109 87

81

80

77

60 45 31 6 Gen.

Feb.

Març

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

El total de préstecs realitzats durant l’any va ser de 852.

8


3. COL·LECCIONS ACTUACIONS 

S’ha continuat incorporant noves referències bibliogràfiques a la base de dades especialitzada BaDeMar (http://bibliotecnica.upc.es/bib280/BaDeMar/).

S’ha reorganitzat la sala de lectura integrant la col·lecció de llibres de la guia docent amb la resta de material bibliogràfic per tal que tot el fons sigui més consultat i per solucionar el problema d’espai físic que havia sorgit pels llibres de la guia docent.

S’ha iniciat la reorganització dels fons dipositats a l’espai de magatzem/fons antic tot esperant la propera actuació de trasllat al GEPA i de desafectació.

El total d’items incorporats aquest any ha sigut de 161.

El total de fons a sala és de 8. 273 items. El total de fons de la biblioteca és de 15.123 items.

CONSULTA DE DOCUMENTS DURANT L ’ANY 2012

Ús de llibres en sala 350 300

291 260

250 200 160

150 100 50

125

167

179

159 125

110

110

Any 2012

69

0

El total de consultes de documents realitzades a la sala durant l’any 2012 ha estat de 1.755.

9


CONSULTA DE REVISTES DURANT L’ANY 2012

Ús de revistes en sala 120 100 80

69

60 40 20 0

100

89

28 10

Any 2012

37 21

19

10

2

2

El total de consultes de revistes realitzades a la sala durant l’any 2012 ha estat de de 387 amb un increment substancial degut a l’ús intens per part d’un grup d’estudiants per la realització del seu treball fi de carrera.

Evolució consulta de revistes a la sala 120 100

100

80

89

60

69

Any 2010 Any 2011

40 20 0

28 10

37 21

19

Any 2012 2

10

2

10


4. BIBLIOTECNICA ACTUACIONS 

S’han anat incorporant totes aquelles noticies d’interès pels usuaris setmanalment creant accessos directes a recursos especialitzats: IMO, Guia Temàtica, etc.

S’ha creat el recull de recursos IMO a través de l’eina Delicious.

S’ha participat en la revisió, correcció bibliogràfica i incorporació de nous recursos dins del projecte STEP 2015 d’implantació de les competències de sostenibilitat i compromís social a l’FNB.

CONSULTES A LA PÀGINA WEB DE LA BIBLIOTECA

Evolució de visitants a bibliotècnica 1200 1000 800 600 400 200

731 564

616 506

572

555

480

452 377

377

493

Any 2010 Any 2011 Any 2012

156

0

Durant el període gener–desembre de 2012, la pagina web principal de la biblioteca (http://bibliotecnica.upc.edu/FNB) va rebre un total de 5.879 visites. Amb una mitjana de 490 visites mensuals. El 60,45% d’aquestes van ser realitzades per usuaris nous1, mentre que el 1

Totes les dades i les tipologies d’usuari s’han extret de Google Ana.lytics, que registra l’usuari de la sessió, del pc que s’utilitza per connectar-se a la webside.

11


39,55% les van realitzar usuaris habituals. Durant el mateix període, el conjunt de subsites de la biblioteca va rebre un total de 11.421 visites. Relació de pàgines més visitades

Nº visites

1. /FNB/inici

6336

2. /FNB/contents/col·leccions

591

3. /FNB/contents/serveis

212

4. / FNB/content/espais-i-equipaments7. /FNB/content/100-anys-delenfonsament-del-titanic 8. /FNB/content/memoria-de-labiblioteca-2011 ...

170

12. /FNB/contents/bibliografia-guia-docent 13. /FNB/contents/ diposit-dexamens-de-laupc

43

15. /FNB/contents/llistat_novetats 66./FNB/contents/connecteu-vos-alsrecursos-de-bibliotecnica-des-de-casa-1 17. /FNB/content/biblioteca-de-lestudiant 37. /FNB/contents/col·leccions-debibliotecnica

37

73 62

41

34 32 13

Cal destacar el nombre de visites a la pàgina de difusió de les activitats de la biblioteca en commemoració del centenari de l’enfonsament del Titanic. D’altra banda, la subcol·lecció temàtica Contaminació dins de l’Anella de Desenvolupament humà i sostenible ha estat també una dels 25 llocs més consultats.

12


5. SERVEIS BIBLIOTECARIS ACTUACIONS 

La quantitat total de préstec de documents realitzats per la biblioteca durant l’any 2012 ha estat de 2.973.

La Factoria de Recursos Docents ha continuat oferint servei d’enregistrament i edició de vídeo dels actes culturals celebrats a la Facultat.

La biblioteca ha assumit la venda de carpetes i agendes de la UPC.

PRÉSTEC DE DOCUMENTS DURANT L ’ANY 2012

Préstecs taulell any 2012 400 350

339

300 272

250

291

335

329

280

330

272 210

201

200

Any 2012

150 114

100 50

Des.

Nov.

Oct.

Set.

Jul.

Juny

Maig

Abr.

Març

Feb.

Gen.

0

13


Evolució del servei de préstec en taulell 600 500 400 300 281 200

Any 2009

358

352 277

260

Any 2011

273

246

219

Any 2010

329

324

Any 2012 193

100 0 Gen.

Feb.

Març Abr.

Maig

Juny

Jul.

Set.

Oct. Nov. Des.

SERVEI DE PRÉSTEC GESTIONAT PEL SOD Anàlisi del préstec servit per la biblioteca Durant l’any 2012, la biblioteca va servir un total de 14 documents.

Tipus de petició Copies

6

Préstecs

8 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14


Tipologia de document servit Llibre Revista

8 6

Plataforma d'entrega Electronic

6

Paper

8 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Temps d'entrega del document Percentatge de documents entregats de 11 a 15 dies De 6 a 10 dies

7% 21%

Menys de 6 dies

71%

Anàlisi del préstec demanat per la biblioteca Durant l’any 2012, la biblioteca va demanar 4 documents al servei d’obtenció de documents. D’aquest se’n van servir 3 amb èxit i 1 no es va arribar a entregar. Tots ells eren còpies d’articles de revistes. La totalitat dels documents van ser entregats en menys de 6 dies.

15


6. HABILITATS INFORMACIONALS ACTUACIONS

SESSIONS D’ACOLLIDA PELS NOUS ESTUDIANTS A l’ inici de cada curs es fa una presentació de la biblioteca als estudiants de 1r curs. Com a novetat d’aquest curs, les sessions han format part del programa d’acollida general de la Facultat durant els tres dies que es programen i d’acord amb els tres graus que s’imparteixen. Aquestes sessions es realitzen abans de l’ inici de curs amb gran participació dels estudiants de nou ingrés. Es van realitzar 3 presentacions durant els dies 5, 6 i 7 de setembre. TITULACIÓ

ESTUDIANTS NOUS

ASSISTENTS

GRAU ENGINYERIA NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM

51

43

GRAU ENGINYERIA MARÍNA

43

33

GRAU ENGINYERIA DE SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL

63

54

TOTAL

158

130

IMPLEMENTACIÓ DE LA COMPETÈNCIA GENÈRICA ‘ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D’ INFORMACIÓ ’ S’ha implementat el primer nivell de la competència genèrica “Ús solvent dels recursos d’informació”. El suport de la Biblioteca en aquest primer nivell consisteix en la creació d’una assignatura a Atenea amb el material formatiu necessari perquè els estudiants puguin assolir aquesta competència. Aquest primer nivell s’ha desenvolupat a través de l’assignatura Fonaments de la matemàtica que és comú pels tres graus.

FORMACIÓ A MÀSTERS I DOCTORANDS Dins d’aquest tipus de formació, i amb la col·laboració del departament CEN, s’han organitzat les següents sessions obertes a qualsevol estudiant d’aquest col·lectiu: -

Refworks. Gestor de referències bibliogràfiques (el 16/10/2012 amb 0 participants) Pautes per elaborar, estructurar i redactar un treball acadèmic final (el 13/11/2012 amb 5 participants)

16


7. CONEIXEMENT UPC ACTUACIONS 

S’ha iniciat el nou dipòsit d’exàmens de la UPC i noves accions per tal de poder recollir els enunciats dels exàmens de l’FNB.

S’ha iniciat el procediment per incorporar els treballs de l’assignatura de Pràctiques en Vaixell de les titulacions de DMN, DNM; LLMN i LLNTM.

Dipòsit: Videoteca Digital de la UPC S’han incorporat 5 nous vídeos en format digital a la comunitat Facultat de Nàutica de Barcelona durant aquest any. La FNB aconsegueix d’aquesta manera un dipòsit de 57 vídeos. Podem destacar entre els que han tingut un major nombre de reproduccions les Jornades Nàutiques o la conferència “Leaders in Leadership”.

17


Dipòsit: Treballs Acadèmics La comunitat Facultat de Nàutica de Barcelona allotja, a dia d’avui, un total de 264 treballs acadèmics accessibles per a la seva consulta. Aquest any s’han introduït en aquest dipòsit un total de 93 treballs distribuïts de la següent manera Titulació Diplomatura de Màquines Navals

8

Diplomatura en Navegació Marítima E. T. Especialitat en Propulsió i Serveis del Vaixell Llicenciatura en Màquines Navals

28

Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim

16

TOTAL

93

39 2

18


Dipòsit: Exàmens de la UPC El dipòsit d’exàmens de la UPC conté 541 exàmens de la Facultat de Nàutica de Barcelona accessibles només a la comunitat de la universitat.

Dipòsit: E-prints UPC El dipòsit E-prints de la comunitat de Nàutica conté dues subcomunitats: CEN Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques TRANSMAR Grup de recerca de transport marítim i logística S’han incorporat un total de 121 e-prints durant aquest any. Actualment el nombre d’ eprints allotjats en aquesta comunitat és de 261. -

118 del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques 98 del Grup de recerca de transport marítim i logística

19


20


8. ACCÉS A LA CULTURA ACTUACIONS Exposicions i actes de promoció cultural Per commemorar el centenari de l’enfonsament del Titanic, la biblioteca ha realitzat una sèrie d’activitats coincidint amb les dates de l’enfonsament i amb la setmana cultural que celebra cada any la Facultat. -

Exposició sota el títol 100 anys de l’enfonsament del Titanic a la sala de lectura d’una selecció de relats, llibres històrics, documentals i pel·lícules, alguns de nova adquisició, durant tot l’any.

-

-

Carrussel de portades en el Catàleg de les biblioteques de la UPC durant 3 mesos.

21


-

Sessions divulgatives al Planetari digital del Museu Marítim de Barcelona amb la projecció de L’última nit del Titànic i comentaris del professor Albert Pla.

-

Recull exhaustiu de recursos en xarxa d’accés lliure sobre el Titanic, naufragis, seguretat marítima, legislació marítima, SOLAS, etc. amb l’eina Delicious. Cada recurs va acompanyat d’un comentari o resum i de paraules clau.

22


9. PROFESSIONALS Personal de la biblioteca PERSONAL

CÀRREC

NOM

DATES

BIBLIOTECARI A TEMPS

CAP DE LA BIBLIOTECA

COMPLET

UNITAT DIGITAL

MERCÈ CODINA

GENER -DESEMBRE

BIBLIOTECARI A TEMPS

UNITAT D’APRENENTATGE

COMPLET

MANEL MENDOZA

UNITAT DE RECERCA

GENER - DESEMBRE

TÈCNIC ESPECIALISTA EN BIBLIOTEQUES A TEMPS

SUPORT A LES UNITATS APRENENTATGE, RECERCA, DIGITAL I GESTIÓ

CHARO PIERA

GENER –JULIOL*

XAVIER MURTRA

OCTUBRE –DESEMBRE*

COMPLET

SUPORT A LES UNITATS APRENENTATGE, RECERCA, DIGITAL I GESTIÓ

BECA BIBLIOTECA (MATÍ)

10 H / SETMANA

HELENA INGLÉS

GENER -JUNY

BECA BIBLIOTECA (TARDA)

10 H / SETMANA

HELENA LAGARDA

GENER - JUNY

BECA BIBLIOTECA (TARDA)

15 H / SETMANA

EDUARD J. MOYÀ

GENER - JUNY

BECA BIBLIOTECA (MATÍ)

20 H / SETMANA

HELENA INGLÉS

SETEMBRE - DESEMBRE

BECA BIBLIOTECA (TARDA)

15 H / SETMANA

EDUARD J. MOYÀ

SETEMBRE - DESEMBRE

COMPLET

TÈCNIC ESPECIALISTA EN BIBLIOTEQUES A TEMPS

*Degut a la baixa mèdica de la Charo Piera s’ha pogut comptar amb el reforç de Xavier Murtra TSB de la BRGF.

23


ACTUACIONS Pla de formació per al desenvolupament professional Mercè Codina Trenca les teves cadenes i llança’t. Per Toni Piniés Col·legi Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona Maig 2012 Introducció a les xarxes socials i disseny d’estratègies en els Social Media. SDP. Setembre 2012 Habilitats comunicatives per a presentacions en petites reunions. SDP. Setembre-octubre 2012

Manel Mendoza Comunicació i argumentació SDP. Maig-Juny 2012 La influència de les emocions en la cerca de solucions professionals efectives. SDP. Octubre-Novembre 201 El meu posicionament quan treballo en equip SDP. Novembre 2012

24


10. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ACTUACIONS 

S’ha gestionat un pressupost de 2.486,46€ dels quals 1.653,03€ s’han destinat a la compra de bibliografia docent i d’especialització.

La subscripció en línia de SOLAS, MARPOL, IMDG I CODEMAR ha representat una despesa de 833,43€.

S’ha continuat millorant i incrementant la recollida de dades per la realització de la memòria anual.

Gestió de recursos La distribució per partides de l’assignació econòmica a la biblioteca ha estat la següent: -

-

Adquisició de 40 nous documents. Categoria

Import

Grau

1.431,53

Especialització

221,50

Total

1.653,03

Subscripcions en línia Publicació

Import

SOLAS, MARPOL, IMDG

739,03

CODEMAR

94,40

Total

833,43

Total pressupost adjudicat 2012: 2.486,46 €

25

Memòria de la Biblioteca FNB 2012  

Actuacions de la biblioteca durant l'any 2012. Biblioteca FNB 2012 Activities of FNB Library