Page 1

BASES DEL CONCURS

HISTÒRIES MÒBILS

L’Ajuntament de Sant Celoni convoca el Concurs Històries Mòbils. Aquest concurs es regeix per les següents bases:

Base 1a. Objecte del concurs L’objecte del concurs Històries Mòbils, és la selecció de microrelats realitzats fotogràficament per a l’estimulació de la producció literària i fotogràfica entre els joves, en el marc de la producció mitjançant les noves tecnologies i l’entorn de les comunitats virtuals 2.0.

Base 2a. Característiques generals de l’obra Idea La idea és fotografiar i escriure una història de la forma més moderna, és a dir, amb imatges, que és com escriure amb llum. I de la manera més antiga, amb paraules. Forma Es tracta de presentar una història curta, un microrelat, amb paraules i imatges. Cada foto-microrelat haurà de constar d’un mínim de 3 i un màxim de 5 fotografies. Les fotografies poden estar realitzades amb dispositius mòbils de qualsevol tipus (telèfon mòbil, telèfon intel·ligent (smartphone, iphone, tauleta tàctil,...) o amb càmera fotogràfica. Cada fotografia ha de portar com a peu de foto, o inclosa dins la mateixa fotografia, la part del microrelat que li correspongui. El textos que acompanyin a les fotografies han de ser, en total, de 9 paraules com a mínim i no superar les 169 paraules, incloent-hi les del títol. Els projectes han de ser inèdits.

Base 3a. Participants Poden participar-hi totes les persones físiques, segons l’edat que s’estableix en les tres categories, que tinguin carnet de biblioteca i tinguin la seva residència a qualsevol municipi del Baix Montseny i no es trobin compreses en cap de les prohibicions per contractar ni tinguin vincles familiars amb cap membre del jurat. La participació s’estableix en tres categories: A. Alumnes de 1r a 4t d’ESO B. de 18 a 21 anys C. de 22 a 29 anys Cada participant pot presentar un màxim de dos foto-microrelats totalment originals i inèdits, de tema lliure i escrits en català o en castellà, indistintament. No seran acceptats els treballs que continguin violència o siguin denigrants, vexatoris o insultants, o que per qualsevol motiu no justificat per la història puguin resultar de mal gust. L’organització del concurs es reserva el dret a no acceptar aquells treballs que puguin atemptar contra els drets humans.


Base 4a. Presentació i documentació El termini màxim de presentació és el diumenge 13 d’abril a les 12 de la nit. La documentació per participar-hi s’ha de lliurar mitjançant correu electrònic adreçat a concurs.histories.mobils@gmail.com. El correu electrònic ha de contenir: -

Un arxiu PDF amb l’obra presentada a concurs, que haurà de reunir les següents característiques: L’arxiu no pot superar els 22 MB. Els foto-microrelats estaran signats només amb pseudònim i no portaran cap detall que pugui identificar l’autor. (L’organització garantirà l’anonimat dels autors davant del jurat)

-

Un arxiu Word que contingui les dades de l’autor: Nom i cognoms Adreça Data de naixement i edat Centre d’ensenyament, si s’escau Número del seu carnet de la biblioteca

Base 5a. Exposició dels projectes presentats Els treballs acceptats a concurs seran penjats a la pàgina de Facebook de la Biblioteca l’Escorxador (https://www.facebook.com/lescorxador?fref=ts) per rebre la valoració popular mitjançant el “M’agrada” de la pàgina.

Base 6a. Informació sobre la convocatòria Per a més informació els interessats es poden adreçar a la Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador, de dilluns a divendres, de 15.30 h a 20.30 h i els dimecres i dissabtes, de 10 h a 13.30 h (telèfon 93 867 33 13 i a l’adreça electrònica concurs.histories.mobils@gmail.com).

Base 7a. Premis Els autors seleccionats en primer i segon lloc, per a cada categoria rebran com a premi: -

1r premi: Tauleta tàctil (tablet) 2n premi: Llibre electrònic (e-book)

El jurat pot, motivadament, declarar desert el concurs. •

Base 8a. Jurat El jurat estarà constituït per: Gemma Navidad i Jordi Torras, de l’estudi de disseny Nexus 139 de Sant Maria de Palautordera Antonio Bueno Herrador, tècnic de la Biblioteca municipal Estel·la Orihuela Lorente, tècnica de la Biblioteca municipal, que actuarà com a Secretària


Base 9a. Valoració de les obres. Discrecionalitat del jurat El jurat estarà format per persones relacionades professionalment amb la fotografia i la literatura. El seus criteris de valoració tindran en compte l’originalitat de la història i la qualitat d’imatge i d’escriptura. El jurat valorarà les obres tenint en compte les seves característiques en relació als criteris orientatius següents: 1. Interès artístic i originalitat

40 %

2. Qualitat d’imatge

20 %

3. Qualitat d’escriptura

20 %

4. Resultat de la votació popular realitzada a través del Facebook 20 % Pel que fa a la valoració de les obres, i derivat del caràcter no quantificable de totes les característiques, tot allò que no estigui previst en aquestes bases pot ser resolt, de forma motivada, per acord del jurat. La secretaria del jurat aixecarà acta del resultat emès. •

Base 10a. Lliurament de premis La decisió del jurat es publicarà mitjançant el web municipal i el bloc i la pàgina del Facebook de la biblioteca. L’entrega dels premis es dura a terme a la Biblioteca l’Escorxador en el marc de les festes de Sant Jordi. Les persones guanyadores hauran d’assistir a l’acte de lliurament de premis per tal de rebre’l.

Base 11a. Drets de propietat de les obres La participació al concurs Històries Mòbils, suposa per a la persona autora de l’obra guanyadora: L’adquisició gratuïta, per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, dels drets d'exhibició, reproducció i comunicació pública de l'obra. La cessió, no exclusiva, a l’Ajuntament de Sant Celoni dels drets d’explotació de l’obra seleccionada, concretament els referits a reproducció, distribució i comunicació, per a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc. Així mateix la persona guanyadora del concurs cedeix el dret de transformació de l’obra, que s’entén exclusivament per al disseny d’edicions municipals de qualsevol mena, i, si fos el cas, se’l consultaria prèviament. La persona guanyadora haurà d’informar, en les actuacions de difusió de l’obra, que aquesta ha estat guardonada amb el premi del Concurs Històries Mòbils. L’Ajuntament es compromet a informar, en totes les reproduccions i actuacions de difusió, sobre l’autoria de l’obra.

Base 12a. Acceptació de les bases. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

bases històries mòbils 2014  
bases històries mòbils 2014  

Redacció de les bases del concurs Històries Mòbils - 2014 - Biblioteca l'Escorxador Sant Celoni

Advertisement