Page 1

RECURSOS D’INFORMACIÓ

Guia de la Biblioteca Campus Gandia

♦ Fons bibliogràfic amb una col·lecció

especialitzada en les titulacions on pots accedir-ne a la consulta des del catàleg UPV.

♦ Una

ampla i variada Filmoteca, Obres de referència, llibres d’idiomes, d’oci, literatura i còmics.

♦ La col·lecció de Projectes Final de

Carrera (en paper i electrònics) llegits a l’EPSG.

INFORMACIÓ I HORARI ♦De

dilluns a divendres de 8 a 21h.

♦Dissabtes

♦ Hemeroteca amb revistes en paper

relacionades amb les titulacions i altres d'interès general. ♦ Premsa diària. ♦ I accés a la col·lecció digital de la

UPV a traves de Polibuscador en: polibuscador.upv.es

en època d'exàmens.

♦Horaris

especials, consulta la web: www.upv.es/bibliotecadegandia

Biblioteca Campus Gandia CRAI Escola Politècnica Superior de Gandia C/ Paranimf nº 1 46730 Gandia Telf 96 284 93 04 Ext 49304 E-mail: bib-epsg@upvnet.upv.es

www.upv.es/bibliotecadegandia


SERVEIS PRESENCIALS

SERVEIS ON-LINE

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT

♦ Consulta en sala:

A la Intranet UPV > Serveis > La meua biblioteca, pots accedir a qualsevol d’aquestes opcions que t’ofereix la Biblioteca:

♦ Sales d’estudi: Disposem de diferents

♦ Préstec,

♦ Espais d’estudi en grup:

Pràcticament tota la col·lecció de la Biblioteca es troba en lliure accés, i per a consultar-la no cal pertànyer a la comunitat universitària de la UPV.

♦ Préstec: Només presentant el carnet

de la UPV, pots endur-te en préstec fins a 13 documents: 7 documents d’estudi 6 documents de no estudi

7 dies 3 dies (filmoteca) 15 dies (literatura)

Hi ha períodes especials de préstec a l’estiu, Nadal i Pasqua on es prolonga el termini. ♦ Informació bibliogràfica

En la biblioteca t'ajudem en les teues cerques bibliogràfiques en catàlegs propis i aliens a la UPV, localització de materials en Polibuscador, etc.

♦ Formació

La Biblioteca del Campus de Gandia realitza durant el curs unes activitats de formació dirigides a alumnes, professors i/o PAS per a donar a conèixer els serveis i les col·leccions, sobretot electròniques, de què disposa.

Renovació i Llista d'Espera: Per a renovar préstecs, apuntarse o esborrar-se de la llista d'espera i consultar l'històric.

sales d’estudi amb un total de 280 llocs, la majoria amb electrificació, repartits en tres plantes.

-

-

♦ Adquisicions: Per a sol·licitar la compra

de documents.

♦ A

més a més, des de La meua biblioteca, també pots tenir accés a: ⇒ Préstec Interbibliotecari ⇒ Cerques guardades des del catàleg ⇒ El meu Polibuscador ⇒ El meu compte RiuNet ⇒ Claus d'accés als recursos electrònics ⇒ Avisos de la biblioteca Des dels ordinadors de la biblioteca (planta baixa i primera) es poden consultar i localitzar els materials disponibles en totes les biblioteques de la UPV mitjançant el catàleg disponible a Internet.

♦ OPAC:

-

-

Cabines per a alumnes: Espais reservables per a més de dues persones presentant el carnet UPV al mostrador d’Informació. Àrea de treball col·lectiu. A la planta baixa de la Biblioteca. Cabines de visionat de material multimèdia. Cabines per a investigadors i Espais docents, situats a la primera planta de l’edifici.

♦ Hemeroteca: En la segona planta es

disposa d’un espai amb 18 llocs de treball on pots a més, consultar la col·lecció de revistes en paper.

de Projectes: Aquesta sala disposa de 18 llocs d'estudi i per accedir-hi només s'ha de consultar la normativa i amb el carnet UPV, omplir una sol·licitud al mostrador d’Informació.

♦ Sala

♦ Sala

descans.

premsa

♦ WIFI en tot l’edifici.

i


RECURSOS DE INFORMACIÓN

Guia de la Biblioteca Campus Gandia

♦ Fondo bibliográfico con una colección

especializada en las titulaciones, a la que puedes acceder consultando el catálogo UPV.

♦ Una

amplia y variada Filmoteca, Obras de referencia, libros de idiomas, de ocio, literatura y cómics.

♦ La colección de Proyectos Final de

Carrera ( en papel y electrónicos) leídos en la EPSG.

INFORMACIÓN Y HORARIO ♦De

lunes a viernes de 8 a 21h.

♦Sábados

♦ Hemeroteca con revistas en papel

relacionadas con las titulaciones y otras de interés general. ♦ Prensa diaria. ♦ Y acceso a la colección digital de la

UPV a través del Polibuscador en: polibuscador.upv.es

en época de exámenes.

♦Horarios

especiales, consulta la web: www.upv.es/bibliotecadegandia

Biblioteca Campus Gandia CRAI Escuela Politécnica Superior de Gandia C/ Paranimf nº 1 46730 Gandia Telf 96 284 93 04 Ext 49304 E-mail: bib-epsg@upvnet.upv.es

www.upv.es/bibliotecadegandia


SERVICIOS PRESENCIALES

SERVICIOS ON-LINE

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

♦ Consulta en sala:

En la Intranet UPV > Servicios > Mi biblioteca, puedes acceder a cualquiera de las siguientes opciones que te ofrece la Biblioteca:

♦ Salas de estudio:

Prácticamente toda la colección de la Biblioteca se encuentra en libre acceso, y para consultarla no es necesario pertenecer a la comunidad universitaria de la UPV. Presentando el carnet de la UPV, puedes llevarte en préstamo hasta 13 documentos:

♦ Préstamo:

7 documentos de estudio 6 documentos de no estudio

7 días 3 días (filmoteca) 15 días (literatura)

Hay periodos especiales de préstamo en verano, Navidad y Pascuas, en los que se prologa el plazo. ♦ Información bibliográfica

En la biblioteca te ayudamos en tus búsquedas bibliográficas en catálogos propios y ajenos a la UPV, localización de materiales en el Polibuscador, etc.

♦ Formación

La Biblioteca del Campus de Gandia realiza durante el curso unas actividades de formación dirigidas a alumnos, profesores i/o PAS para dar a conocer los servicios y las colecciones, sobre todo electrónicas, de las que dispone.

♦ Préstamo, Renovación y

Disponemos de diferentes sales de estudio con un total de 280 puestos, la mayoría con electrificación, repartidos en tres plantas.

♦ Espacios de estudio en grupo:

Lista de Espera: Para renovar préstamos, apuntarse o borrarse de la lista de espera y consultar el histórico

-

♦ Adquisiciones: Para solicitar la compra

-

de documentos.

♦ Además, desde Mi biblioteca, también

puedes acceder a: ⇒ Préstamo Interbibliotecario ⇒ Búsquedas guardadas desde el catálogo. ⇒ Mi Polibuscador ⇒ Mi cuenta en RiuNet ⇒ Claves de acceso a los recursos electrónicos. ⇒ Avisos de la biblioteca

Desde los ordenadores de la biblioteca (planta baja y primera) se pueden consultar y localizar los materiales disponibles en todas la bibliotecas de la UPV mediante disponible en Internet.

♦ OPAC:

-

-

Cabinas para alumnos: Espacios reservables para más de dos personas presentando el carnet UPV en el mostrador de información. Área de trabajo colectivo. En la planta baja de la Biblioteca. Cabinas de visionado de material multimedia. Cabinas para investigadores y Espacios docentes, situadas en la primera planta del edificio.

♦ Hemeroteca: En la segunda planta

disponemos de un espacio con 18 puestos de trabajo donde puedes además consultar la colección de revistas en papel.

♦ Sala de Proyectos: Esta sala dispone

el

catálogo

de 18 puestos de estudio y para acceder a ella solo hay que consultar la normativa, y con el carnet UPV, cumplimentar una solicitud en el mostrador de Información. ♦ Sala de prensa y descanso. ♦ WIFI en todo el edificio.

GUIA BIBLIOTECA  

GUIA BIBLIOTECA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you