Page 1

}.

~l\ 11-DR.J\ 1TXCA

sE M A N A R 1 o

oE

1 N F 0 R M A e t o N L o e AL C;;..s¡. ~¡,t. K. ,1 ·,Ji!

NUM~

1 ao.la4or D rC'C'tOf t[IOO. l~'t \•t•-.1• Cat•'•ltJ•u

OIJttlO:t:

DEL

it!•¡¡ ¡ TA!: tl!mr. • Garcla 1/ut•. 11

M0~1ENTO

La Inmacnlaoa, estola do Navidad Con la llesl& <11' In lnmacnl.tdo Concl'pclón, Pttlronll a.: Esrnl)~ ole lnn hon.l·t r..lstambrc trftd•cíon.. t. parece como s fucrn 111 lncrotJucclón ni ciclo navldello. Pnrn a car con t>llo 1111h "mble:uc Y" hAn "PMrcl\lo ros pri mtrus frl!ls y 4 prhnt'rn ncvndR de nfto hA R\lorn11d0 con rn hlo11cur., dt's'umbranh: las crestns de nuesmss mAs nlllll> IIIOI!Inft,.l.

Por C..CI 11 fluc" riel luuc,, Lo Pmfsl ma, d '"'" fechn ~'" ~ue r rnurulo catt\!lro eonmem11r11 con briHonlez ' fi"StlviJ~d de nlrt!!lf¡l ,\1>tdre frllnnculnda y 111 mfSIIIO hempo, t'sle dl1, 1'~ como • i lu~rn e prrmer pelclnllo pMe ~~rbir b.rsltt '·'' gnzos.u e: hrd~~·e. fu,$1a• del Nt~clmlenlo e; S erlor que yn , ,, uvcllrtun.

l!!'""

SP..\1 AFORO

M~j~ro1 ne&e~aria~

en la carretero ~e ~Mraitx

•.\Hs nhor11 que comie11z:• lr n¡~ond•

•~

ln,•crnnl, In lempo

raá• en que mc11¡:ua en mrls de ~· t:~n por r lcu el :r Aflco, en Lt c~rr elera que vn dulle P11l:na a A1Jr1fllt, es ho>r• •lt cornp'e ur ~ ~ ll<li•llw:s m~toms y nm P t~~rloncs q•u~ se bicrtroll c11 el 1~1110 que .-n dc'!lt •C·•$ Cn111 ·!• ~ • <Cosr• de u C11 m• • , ..,e o'• ·'o arnpllnnllo y 11 ltreru .,, b'e saprtmit'udo, o ¡;:11nn• d~ u c.¡rv11s que <!&lsren entre P" ta~ra y Amlr1111x. que ob'l~tn lnc uso •le tJra a qu<" coche~ y •u•ec.re)-con lr ecnentc ¡:l!ato

a~ c~rtt,fll-11 parnr UIIOJ, pnrll Ctd•r P.l puo a ltu orro s. con o qn~ $t han c:vhnllo no ¡tocos Atccl~ ··nlu que hubrPrnu

re ves

ll.tr_, IMnlf!est" f(riiYtllll.t ll•c•enll'lrlos ('CO tle ""' e•·l >l~nt~ de•eo Je lo• l• lt•tl .• ~ r¡ue lort ot lnltnte h1111 '\le cr u.eur •q~ t! Uecho rr¡ll'lhllll vecu ni 1 ~ o a Id u•mHnll, IH•rnus d e

·~c•rrctr n In Jclntarll Provlrl·

Chi de C~1r

ltr.ll que t i "" pr~

t'to hn,o<4 el cnrll•¡:ro • tl•• " e

¡:nr los recursos nccesMIOs p:1111 snprl111ir :rutes (fue lle-gue d pró· drno verano hts pe·i!:r ll>ll~ cur vas l!el •COIItl• de 1\udrnrl x, ni fRIM I que 1116 tlc:l •COIICI• de P11guera. Tcnlt11d0 ~:n cuentn que si los h ornbr.-s que condu cen los •nlotHras de 111 linea p.,frnn-AndrtlfiX !011 hnbllual rnenle pru\leniPi y "" muchos

liAOS ~l'll'll/1~ hun SidO CAUSnniC:S de acctdt'ulrs, no puede confl., ~e en n prud~:nclr• ole los rnllc• .te cxtrnn¡cros que lg rronutllo los v uell~os )' r<'vlll!ll"s f'C'iJ!r<o s"' tic ru1u.:lln I.'Mrcter• rlulle In qur. le olen un pAisa¡e mrtra vllloso. C8 1'AZ de: .hslrner o no pocos conduclores. se: lanMn 11 velnddlllln que ICl ull•n pclf· gr(ISMS, l!t lltl(l'rrlc: evllnr lrs R•aves ncrldl'nles que neech1111 en 111 • coliel• d'· '1 t:ll t l de Pn~:u•·r-. M¡,ror que nos~'lrO$ ro snllcrr IDJ h•~ttnlcrn) que cul dan de IM cnrr ••lrrns de M" l.nr rn Pero • i t"llOJ 1111 puedt ll t &IK" credhvs potll lrt 1 ~S lllt'fO

A'"'"'''"

/!i.JIÚ}<

no purdr RlltJrdnr 1111 ~cretQ;

1'1 o•l QUI

Ir, r/ QUe' /JU<t•f<' CO~/el

.\U

\,df/'"o: 1'1 mds ';,;.lc""C-=1::,.:.~~-c(¡n lo qtu 111'

Los

tlt~ld

de s11

/or/ltno, ••1 uuaro t.s l'sclniXJ de 111 sugo

rns los perllltllslns , h~cl~trdosc ceo de 1111 n111~111lro 'lrthtlo lle esn prt¡ur iiH f;!""' cludud dt.! unos 20 000 h~billlnl~s en quu s~ con,•ltrte P11¡:urrr1 y en In 110 meno• hupon"nlc vllln de A11 drnllx, y •- ·nbltn 011 cnnrpll ml"uto de nu~srro deber. hemos d e ln lercs~~r de lodot. llr: r.rs AUiorltl• rles, "'' nues1rn1 Pro curadores "" C.::orlea, del •Fo meuro di'' TuliJtll<" y de 1• jel~lurn

VAL~:f:.:Sr~

'dt'/J11~10

Pro\'lncral \le Carrete res, que sc evhtn rnpldomenle, nnles d~l ,·enidcro vernuo. lo6 gra \•es pellllt!IS que ~cechnn en Clldn nn•• de l11s vlcf..s. autlcmr das e lucr~rblu curvu 1¡ne hay que supeuu pa:nr lltl!!'nr des,Jc Patrnn • Pll$1111'11 )' n Andr11itx Me¡oras ~ lus que no puo>d~

Pi16gorns

lUCilOS de (lMIIclpllr el AyuniA• miento n1:ls benelldnd<~ por t i lurlsmo: el de Cnlvhh. M U I'

(De •Olor/o de Mallorca•)

GHRI5TMD5 p >~ra

felicitaciones de Navidad y Año Nuevo

los más originales y nuevos La mOs extensa

col~ccidn

JJes l}ores oe míqoia p#r

~briol

romh

A las d011.e, sol cntent. S<' prc•tn pcr 11 badocar dnvnnl qualscvol col~ o cnr di! cantó. Lu ¡¡:enl circula dcsxondlda i de>Cnfdn~tln. fn aquC:~I¡t hor,1 dol<;ll t:m pllSSá rer da• \' IIft' no ''11r¡:urld •· D':cl.lo~» ens e.~llrnarem . Ciar que nlló 11~\·ors no tem.• cap ni pc:us. Oc~prc.> clln ja pn:pu;cda pcl fc~t~í¡: m'l'spcr<l\'11 i jo \'Rll! lef ilnques étuens. Fn bustanl& .tny~ que "' e ••ad:J :unb Pe p. Avul en passnr l'he

miradn, hn cornnt1.1 stro~sa, lit~r11lruer11 gross.• r sembla més bleda que nbnns Jn no v.11 res. l.'enllwly~ll.unt:nl st:rln ncnbnl ,;l podln ~"llcr qu~ den pensAr ellA de ¡o. ,\1 tcxnr la unn s'h'l ICIQ hora de nnnr a dínnr. Cnml nnnt pcr dt~ mnnt l'uccra ~cntiu n l.'nses renou de plal~ 1

lurquctt·s co111 u scnynl queja mcn¡:-en A d'ollres la olorc In del brou prl'ptlr.Jt pcr lirnr·hl l'llrrcs \'OS Cll\'CSicix; o be sr:ntln n In culnn els toe< de 1~ massn concro el n¡urtrc nrrloglonl In plcntln d'nll 1 jull\'crt. Sentir aquestes r~mOr$ 1 perclhlr oquesles olnrs \'Os csmolr.n la gnua de mnncra

tlcllcrosn.

<'np u les dues 11 In letllílln dt.'l cnlt! \'e lo bó. •Pnrlan¡ IR nt:nl s'r:nl~'n>, tllurn jo cree que, en ¡wnernl tn nquest poble, rn ¡;:cnt ~·elll(m nroll poc. Sobre 101 rJUMII son 111~> ele \'uil qu<; .xt.!rrcu. Ciar qnc di''Jlrl's d'hii\'Cr bcgul cale l'ilnle tcmn•rnc ~·ntudi.'IX í•s el lutbol. ¿Es q•H'It!nlm Hllrc t~llln que pnrlnr t•ls ondrltxolbi' Qu:rnlu 1ertilll11 suma 111~' de slt- donnrfurn<" re•uf1,11 que c~ntc~~ln, fn qul hl hu 5U fldCRI IIIIIICrfll prfmll pCI UH DI ft'ó Primen• llc llcsl'mbrc- !l9


ANDRAlTX

2

CARTAS...

lDI liii·I~DI SQIIIIRIDI ~IDdr·

BAIJ X E~ A RIO

UIDI di "OIIriDdi Mlllbrcf Nur• tro cMirnollln eol~~., dl11 · rlo , Olnno ele M.ollo¡rcto•, qut sfJ!IIf' hrmcmt•ult! MI ¡wJ.IHI"' ~In 11" de "'''~r •clóu, ,,,.,.¡,. h•rc: un mr.~ rnch• mnllr' rnl.lll ru un

NAUTIGtUB Gol Puarto do Andraitx PLAY A- PISCINA-SOLARIUM Bar y Cafeterfa

l'•tn¡>eu.lo >Ufll""'~••h• ,lrpootl \'D, COII n!lllllll~llll! inf011nnr!Ón

¡J~ lc>IIUS los tll"llOtiC~ . ¡llhtCI p.lhn~uh• d(' In l~ln, (1'111 Ullll'l 11111) 11111eno }'

ron

•111:1

11111)'

da

c.,_

!C•rt•.,. CJr t•• qat!! truntndtte, ror llerr o " ""'vi ulro. yu P''r ttl '"'" proc~riU9a pro" • vh·~lo u •• -..rr~ ... lo qur. 'xprc•ar nM podrl11 \'1110111do l~;¡r, .... dl•tuntu•..!

)4

cuulec·

uu t~ l ros

dl11s. SupltnH:JIIo ·llepnnlvo muy ccnnrotlutlo y mn)' bu•Cndo por ·.,_ nflcfn¡¡n.Ju~ dv ttiiC~IItl loCII cl6n

A IJ l·'k,tii'C/SCO SIMO m/ bu"' mnll{fl, apr~ Aumonl.,ru•lor dt dtAntlrous ,

lldnd Pelicit~omo~ . uun vt7 nui• n •Dinolo de Mnlrorc11> por tsle n11evn 11cie rtn.

1

(AITl"-''• Cdltl...... d3(• CfiYMflA,

ao1l p.lt•ult--•: llrvnnd1• )O 3ltl!ri•> .. t tcou1ttldO

lle:vando n

\'C'-C:' p..~•urt:•~

\\\1 ..1.,. •ubre lt.. • mc'"' '""·

numtt....ni.tt

ne~chu" n'ar~•.

lh.•¡,:-el"'" • todo.- tos put·blo•, r••Ut'"lfl\11 t 11 In~ du..U:de•..... , ¡11 qur n·-d,, o.,. det.:n.,:..1

p~>r ¡~, call~,...

ul trOT1>itnr

Obras en la Parroquia (CQ•¡/tntl IC.dtt)

OíiR.\S E~ Lt\ PARkOQUIA :o;,¡:ue f.t

f P 1Cit11l

d ... dun•II ' OJ

tnlt dr,~tuu :1 U» tJ>U·S

UUt:<ltA

r~rr jiiM ~~~~ Sonto Crat o

Do, c clnnrdn \\ lln M"rq~<é< :;()() 1>11n Oobtl• ·r.·...•ll•t '"'"'"'V 200 NO,\\ SR <\~\IEl\'TO

Por ' " " "''"•'"''" 'i ft•ltlo~• 1••

d eport\' t~ " l•rt .wr.o, l~< fl,l(l no. m l»r•do Pre< tlrnlr de 1~ Pcdr,.cnln

...,.,( Bole•r ·•~ (bolus y ~elnncHI, mo~M•o 1000 rntranohlr • uol¡:n D. P r llll> Es lc\'11

P• ••d•"• C1n s.~" OtVI '"

1''"''"""

500 501)

llrm Ju•n Jn•n Porcol '"' d"

fli\'(•1• 11rf\fJ~"

500 50CJ

[) 111 Jouu Setra•l(l C.IDP< r.j•r.>11l JO() J) on Jn•n l'oh•• r Barce 'b ' 11<1• l!fO Uon Ju•u f'lu:·~ l'•ln>er ~ 1' nn•lio Co!omolf Púilner IOOU l>uu .\1 autl Jn•ll P-!mer r•nm 500 1><>11 Juan l'u¡ol Palll\tor 500 ()o.o ,\i•m.tl "..)utos t\ lemo ll} 500

úllimilS novedades en

bnriDs!dwd h·•t•• el ret" lln y pr6'~''' n

p~ ,

o~ 111 ~.,L.( o

N o lo duden ...

DISCOS

C'l."lt ll ,f¡, (<• tr<'u l. El ¡ur¡,:u de 1• f•t"tRUCa N«.. dtt d· \'~t ·uo ¡uu~

las enconlrá en

d~t~t!nmns, funum~rnblt-.s pll)trrso ~

~..

Cnrt:t•. •ulot. blr:a rc·ctbulat, .aln ~ur .ntJdn t~.e Ofl con1p.:.u· .. <ou,alti peu• n ale~rf~ r 1 entrar en 1of hfl~tt-11.

¡C,•n prnfnnd(l 5t'lllhu1tnlo> h•lo• y p.tJrc<,. l

o•l••n

l!nl.u.al"" n Jo• nm ~ti"' lcf no• lc¡¡or r• ...

y en 3mnr- Urlprl''i(ir.drbft ' prrhnnold.)~

)' plo1nt :;.

IIU h•1)" ( '""•'HCI " lnr\ rura

fh\t" 11 nh

y

'J \'1\ "l

n lot wm•ntt-t.

florencio Ca•poa

1• 1Pchtu. o B• ·

lur.

t•"f"'IOIIO t• •1 u rtoro, , .. ha!l, do>n~~ e loollt!

.S··· 1~

fr uuc~~ )• rerir-u t~m Htf'" hlho.1ucld-> "" ¡\\ .dlnrcu • l quo: D . Pt•dJO F.~l.-v•o lld d•dt• u n C<>nSIMitle y UlsCII•IIuodO apnyc.. IL,c l~u lolc •rr•t•IH •1 uobl '"" c•rgo. i\ f,•locll • l •1 nm ·j:!u, 1~

• r•t rln< e u pro

¡(~u.

AnJrolts. :'\avoc01btc 1'110.

PUERTO DE ANDRAIT.X

f.l dia libre de lol c:afb Rtln~l•l •t dt los cnl~$ que

t

f>l'lllloiiii'CI'hl ll CCifo1d•>S

rtlr

CHh! NueYo

Cuorto n niv~ r1 "ril\ dol fultc:clmil!nlo de

Mi;lrcole~;

Don Gabriel Covas tllemany

c~ r~

Ocurtillo M Palma l'l tffu 25 dr Noi>It'mbJr d(' 191J5, a In t'tfa11 de 71 (11)0::

ConfortaDo con los 91uxl//os 6sp/r/lualas

Revistas

E. P. D.

de Modas

Su npr nod u r'po•n Cnln!lnu jtl\'cltl, hiJo• ¡\utiii:JO y Gubtll'', luJ.os polllltll ~ M.o¡:

lot ''"~ G•ll•f'• ~·

~eltn.t, ul.,tos, h••11nnno~.

) ~~~"''" ln ltlllln, .¡J I~C<II l~r n l 11 ~l<: 111"

h•lll11110 '

¡>o'IIICO$,

•QbJiuus. 1111111o•

notll)l ndc~ 1nn Sl!ll•fhlc pt'11lhl", les IIII'J:IIII ltllj!llll 1•11 •tu ornC•OI•e• ,., ul11111 11<:1 flnuJu, 1101 Jo Cfllt' les 'IUt'dar.tn n1tumcn lc

:iuro~olfoclolo~

htf

de,Ctiii~O, el rr,\¡[1!10 III.Ult's, 9 de D•clénobrc. 110 ti!:

vroNO INVIERNO

Slll

Imprenta C \LAI'CLt.


AN DRAlTX.

• •• •

Crónica local

Jociales

Oe~e•ml)~ 11 lOS CIUC:\'OJ C flO•OS CfUI: fl-'11 SQ

d•· ~•tl•• fli1tn

~~~

idO en v i •!~ prlnclp.o:f's

6nlace 'J!lflf'lorlllf· Calaf e// clmluclc' upnnolu, 111utlo11. le f!t ttl ftltr IIIU\'01 c,)t• IIUe•hO tr·nl" o parroquiAl, nrthlltntllt'll• tr w•lotmtdo C' l lu nln.u.lr ~<! e,.

B•'enr• U·• l'le¡pnllsimn mo.Jt:!o 111111 el~ r.!B·t~b 1 lu Jl<:llllil'zn ~~~ 'A lll>VIil que: en lió Cll el leiiiP O d,' bniZ.O .te su p11J: e " ''" t\.t toa!Q C11ld<' 1 y el no~ 1<1 de •h! -~ nu.!rl' doth ,\hri.t lltrre.o de,\\ ortOrl'll. Bemllio '" unió•• y c e ..-brrl lo

"';n t R.Jo Sr. Ecduomn don \'t!<:nlt 01 \'11) O ~p nl!s clt In ceremt!llht IC 1:: os ,, 11'1> 11()\'IO$ con ilt> f.t· a11 ·~• e ln vH11dn• '" ll••<facln

fla8io 'IJorne

Opira~o

Se eou:ue•tlrn rn tstd<IO u ll~l"ctorio d<'spuC!s d~ In hllcr \'rnrión qulr uJjlrn 1•r~c:ttcudn 1:11

c¡uc ¡,. fué 111111 rll11fr11 ele

Pn:mtt nuc6lro ''""go Dun Ga b•lcl Suil~r Mrmcc Lu d cs.. o~mo' luln ees roble

O. F RANCO, 73 · ANDRAITX · TEL. 28 ELECT~ODOMEST ICOS \\'ESTINOIIOUSI~. Plll, COilBBICO. ~P.R. l.AVIS. VANOUAI!U.

COI'.,IINIC. \'P.OA. I'ITARCH. BRU, CROU.S.

RI!LOJ P. HI ·\

jOYfk iA

-

Servicio Radio T. V.

'IJgfunctones f~tllt>dll

1!1 pasado martes do

•'• M .ugarf111 Amcngu11l

Tcrrn·

Mts

85 ~IIO$. Ln noche del

ml~mo

d! ~>•~llera . clonole ~r le~ sir• eltC••i 811ft' b,llfCJII<:IC .toe b .¡

u:clb.lfl

COIICUrtt!IICIII.

[h•srlln~e en J1R7. fu U t'

linn•l• y

fnmfli~l es IIUCSII O

~c:uudo p~seme.

d~t

Diro 5. Guillermo Mftndi:t¡:o

Noolfmoflle

Amtn¡::un • 89 ullos. \' udo, CAIII:

Nucirnicntos

dla luvo

lugM In .:c.nclurc:llln clel cnclnvcr y funeral r~>lchrnllo en nnes1rn l¡:lr,l• f'll'rroqmal, ns tsliendo

G• nctd Prnnco. 100.

l'lln 2 !'"rn s~ ndll'Z BNI bero hljn l.fc Ol01m••o y ; ... d ... O " 23 Jost Cllrct'lc!n G ~<CID hilo de )t•Jé ) Ampnr o Oln 29. Mnrlo del Plhor Ro th lgue7 Pnf~nlo hlfn dto Ju•ÍI y de Consuelo

Ghl'7. .

Oift 19. 'llcenlr Purnrcs Ver der11 con Emllln Got• X~'l'7. Mu

01- 20. B••tolorné

VirJA Agtnc:IA~ ~~~ todo• los rucblos

llaluru

DIRECION GE, ERAL Trltlono 2b!Jl (••' · llncn•l rutrno de Mallorco

AKrncio en Amlrniu: ut'fll'rttl Ftmrco. 11- itld[rmo 13

Guftl con M u l n

01:¡ 24. 1\'lreute Rcu' Ale 11110~.

tl1:tn)', G6

c.hlnlo, cn.it'

Jahuc ,..,, r~r , Mar~:••rll~

Dln 25 T~rrndes,

85 nñus. ncrol S H•erft , 50

Dolor~~

B1~b11l

Amtllll•a

Ulllérll, Q,•

80 .ltlo~. l'ludn. Gral Riel••· 26

,\lfrlln ~--

da T<1rr<'• \ll~nd s~nlf,;go

01·• 22 man)

cu~:u.lo ,

l)m 25. Maria G ll l kn,Anclc•z

i\1'1.

Sncerrales yDeleaaclones en las 'Mo1IPaiB.! pohláclone¡ ds F.spafta

Qneipu de l.tnno OIK 13 f:dn:ord" Mn!.o Mnr qn~•. 76 orlo~ . CD>Ht1n, barrio >f,r.•lclil. S',\rracó. DI;• 16 Jw'lll Anlúnln Cnll<' cnflt Vnl"ncln

Dln 5 ¡\ rthmiCI \lnh En~f'ilu l con Mnu utloo l.)hu. l<nbltl. 1)1~ 11 Amhb L.o('lr:r. Picó•• con EucllrlhiCI••• l'lilovcru Snu

COMBI:-1 \DO DE INCP.:-1010 Y ROBO PERDIDt\ OE BE!NEPICIOS RE~PONSABII.IDt\ 0 CIVIL Clli!EMA I'OGRAFIA l '1 R \ NSPOR I'ES (Aértot. mur filmo~: tl'rtC)tres) INDIVIDUAl. COSECi i\S CRIS I'ALP-c; INCENUIOS G·\NADO ROBO

DI" 12. j11n11n M nrfM lolre E• .~.u. 87 11ilos, ' u In, cal. e

7.ntlo Semulo, 66 o~IIO$,

Mat rimonios

MooAt.IORDES QEt. SEGu Ro QUE P R::lCTJ(A

Dt luncioncs

REG!STRO CIVIL

tic• d tt cns mctge, • la ednd de

IIUIIIell'l>ll

\ ' • RO!lll>o 4 '1

I'U!X

11. 01.1\'eTn. $1NGI!I!, PHil.IPS. J AI<P., RQ,\\1, eOESA, SP.B, P.$PA

C:hlll<'l\10.

'"~ ~~ Re~lftnrAulc cC'orm ort~n • \'1!1 ~~~

Juan Falffier Ferrer •

•chl:ntes en • u nuevo esuHla.

Jcbl~ 1!1 J'll<I JII ju~ Vl'' él l'lll •l(fl

l'l,lllintonuo· ole '" lJI'lln •~r'lorllu p1.tncl>C" CJIIIfell l'niol con e ¡oven \loll R 11111\n M tr turcll Herr<•ro, Apocll'm~ ., el~: ltt su cur>·' ' "" PH¡t11eHo del c Cr~clftn

• •• •

A eumu)

(011 Ter~•"

¡\l..

c5all4a$

l'u

i l '" 110 ('lntll VIgo <!ur1ole

101 'ru~of r~

r ' dl'n

Oia 27 Ruuórl • A !1.:do Mn1 l•>tell u..rn·ru COII Pr•uclac"

t

Crllnh:ll Pu¡ol.

Dr s• h.

H~Hl

~~~· 111111!- l

·'' ·•J: ·I~Ienr.

junu.

nl~ to~ d o tl·•

•·iudu

Brismar Puerto de Andreitx

1l 15 m~lros Dt rma magnlfka plava da arma E.sp ttJndldos 1t11m a as can tli$111 ni mur hnbttnclu1w.• con lm"c> todos

erterí'orc>.~

SuiJicfo de Bar y Rt!.Sftllllfllrt CO<.:IN \ IN rEI<Nt\ CIONr\1.

M


ANDRAITX.

1

E PO R T.ES AUTO - ESCUELA

F'UTBOL.

Luchó con mucho corag! el " ANQRAITX",

C\ SA

l!:"'S I.!~AT

l'erfnn•crln -P.Ieclrodo ml.sllco;. l'w~•

•1, " pc.,r

<1~1

lftmpo, '1 filo JC

rns~nanza

Constan ci a

blltrolffC•I•, \'llfJtol 111 PXIII~Sfón, loupUIIr.!llllose .-rn~,· }' 11• prc 11111nciOn nnh >~lcrltt 11111 \'bl· tnntc \1•h11: IOo.lo t•u ¡.,, li'llrnos 1•\'ln1e ntnrnlo:> \-' """'•un " llil en el l¡,¡nun \r h\

r.,

¡n·iit:IIL'il y ll'01'1Cil 0 1\RDER-POTIS, S.L. ID de Juho. 10 Tdé. 213 • 9

ANORA1TX

Or,;ny

<!ti tl~liiPO d~ 01:111 diirutJ t>l¡torlfll~.t .1utc u<w ~

lloju !lrllln ) cun un C•mpn (sobre

ru.to !.1 JhH I.-rl.l de ltbntt• ) Cflll• 1<111110 pactf,·:m tille l-11 b~IIÍ• .ul

:a ..

Establecimfenln abit:rtn ni público

F.n los Jlrlmcros b~ lbnte(IS tic! t'IICIICfllru )'11 ICIU-1' Cl l'hf 1111ue •n primer ~1)1. Un 1li~¡mru

VIcente Alema11y, calle Ptulte fascual, 26

rr.'o sr t'O ó, a p• s..r qu e p,,¡ 1ncr r>tu\'O 11 r am io de desvlnrlo M rore le le rntlnl!r el primer 11" 1111'0 O·•e·l ~IIC•I 111111 lul t~ l'll

BnlonceMo fcmemiw

Y~

en la s•2nn•l.1 l'~ llt:, Cu r ··nn•ry, PII>O ,. 1 2. Otro.¡, •. fllltO t •lo ndl""' 1!' 1 3. y uno! lut~wa.tll, colo"''· de Ciar, e l 1 ·1 l~ l•n•l Ufftdo tlo•l lcr r <'llll no flttutotU.u onuch• • l.ot ltn rob F.l & orlo\U Constnur n hti.U ~~ pnr tfdt) que'" conve niR ~o~ que d111110~ CO•I 111• f1•IIIU 111! p rr.en Cil\ r "'" lntbAIIhllhJnrl QIH! C19l t n I n. Es d~clr, Fu C~lllo lo ~uc es l'~ ll~t •le <h t dt ~1. E l Audr~IJ ~ c'tu vo •n•lor ~~~ la rrhll•'rl! por IP., " " r¡uc n till n~ llq: 1 " 111f"'I'H 'ill lhlve, ... ,..n o. u su •;:r••n• •·u ~r lo. Bn ''' •~l:nnll~ IHJ:•I

·•-h

fllll~ llet,;u~fllt ~uu <l l~1 h<Jrllllll."

n

'"~lonllr•t.: f'o•nu-111"•· 1!1 fl·" 111lu no lletrc: tnudt••

hÍ,torlc :ilc IIIIIC 11

lloiiiCU y

e spdft&Q

r\\Uit'rt"O /o\OIIIijlfl l S. Culll11Co t i O lfltiC petlifiCIIIC 1 Pomertlf 1 o\llá (611~JI ) Publcn• é Cou•tll St.t Cutntlnn (IUJp) BdlhViSI11 4 M. Rala1 2 f'~.tllena~l lndust rlr. 1

c..

INSTI\LI\CIONES ELECTRICI\S

r.:roclo ~ \ 'lc:h

,.,p!Jo, do bJnutrn

BtnlllltnrQ

'·'

Nielo, Man ufe>, F to

metilo cnmpo, muy bit-n ltmplll· tl-1 Cllfll :1! IIII ICO, \'¡eh f't iiiA 111111 b!c 11 ~ b.1!6n de•colocnu!lo .,¡ guarJam~tn . fu~ un J(fJI muy

Coni lnncta

t;l.t\SIFICAC lOX l\1 11 J O JI 521 lJ 11 :1 2 .lO 10 ti Cnlft!rtv"'-' C"',orahs~C-i.t 12 S ~ o•• u a 6 J 2 JI t.! 11 P~nlcnh: Sta. Ca1Ali114 1~ G 5 1 111 8 " 13 :1 11 2 .o lt ,. Pulle11•01 1:1 7 2 J 2l 1U f h.Ju ... ttM ll 6 3 ' ~ ,. Lloh·h•n.c,e 1:! 3 o n••·u J 1• ' " ' fn<lopcnJu:ol<- ll 1 1 S IJ\ 21 1:1 5 2 5 15 24 . ,\\ tmtuut IJ .l 5 5 111 .lO 11 E•pnnn Mtsrtt.oü! IJ J 1 () 16 13 J ~ 8 IJ 1$ t\111111, S. Cútan~r< 1 13 3 2 li'lll'i l lJ 1 5 721)211 Al Rnf1t1 1-i 2 J ¡;lc'()357 I.Jiní;nlcm ll 2 J 8 1!127 , Bull~vl~lu 11 1 ~ ti ' 1 17 Ao uí .\:;.¡f)R,\ITX IJ 2 2 a ~~ .a

tocinos - ~evems - lova~ora~

<,\n,!rHIU • -P• hnl't-8\'ltC'I Bur1i , 011eii-D.tvl il, fC'mtnf~ •

1.\.' }lllt.ltl.o t\NDR \ ITX 1 /\liuó 3 Llesetcn~c .¡ Coll~r~11~e 1!

Publrn•~

"Fagor"

E rubt1r.1 e de $ R· o , "'" r:~ <le antemano (' u p1ic.u1<1 }' •L' 1! lt'J'tnfn6 I!C CUIII~I, CAf wbr~ l11 marc o Mul

-UIII\'O

.ltnanJu u /u 1111 a" a pnr

barrizal V el

1ANOKAil X. 1 • Co"'''""' • 41 tf~

1

cumpeonutn

pero fueron demasiado enem igos e!

CNO. VIC.·l ¡tur fl•'tlfltun

!)IQQ

Auduzitx.

JUG t\1)01~ES ¡\UN! ,, DOS

Se apla zó el Sg o. Corazones · 1\ndraitx

rOR El. C O ,\NORt\l'fX

Mañana : G. O. 8. RHORRIIX - S. f.Palma

Cou 13; O•vll Con 12; B ouz~. !\¡ele )' DA liln. Con 10: s~"" · r~ utcr 11, )

No f<ht\' ÍPrm¡ los elt:>utt"utn~ tft 11 1' '\tra P~'~llce "1 ,.a~~du ,lon:fl ~tt.

'"que r "g••• qn,. C-"'il lt l \' llllilhi al Ir ~~·

e unpo•

lh·.t:~r

a

·~"'""'e

qu~ nt,,rra~ ••• lltt ,.,,. 11 .. m;•tJ

f'ht¡u

tln p.r., lr•Y•r " r~r,., d ~ 11lhlu ;•n• to qu~ d ~·llftrp ~~. To•llt<

\ f..t•l t-f ...."t"do

de '" l•l~ttt. tocc.rdó ~~~n' ¡,Jd )' dt: ''•! tu ..

~··'f''"tt·l ..r t"l Olr• fL'<h 1, hnlo ~.-dnle llllt~lu olt

f'l•••

tt..:t•cftlo lni" du... ct.¡•tiPtl' f·'~ 1t Ir rlpr6:<1rnu lune• ·lf~ 8. t•r tr tt· d~

uhor• 'l''" •l e"""'~ 11• Comp•ll rlo\n retlfu¡uc dlch·• lt:ch~. ¡:,,:. 1111~ lh<lfmu '111' el llrmpu liD 1\CQIII; u\nl\h' yu qtaC! ttllfh•bU flf • 'liiiN>

onrlrll1•>1

('jiiJHI••t.~,t

(011 11111

r1111111l~

dt- ~·s.tUldort>,, fJI' ... h••brr•u

ltllillutdh "' Cftlllptt, ¡.uua lu ..¡,:n -cnu

tluuu Ultlt bunltu t'X' tthtÓif, 11:10 '1''"' uJ J~~S!UIII I'JIIt' ("t: <'\(01111"MftÓ #t lv lt4t&:;n 'Ir~ .tollA, uu Jt¡¡ 4"1"' dt.,.frut•r, 'S; b e u ra '"" r11fl11t nu cuc-uutr~ •u•clllle•1•1 ) • t}th•., e'c' uuJu Tos

·r:srtt EtJw¡,·moc: ccu.tnr ton me JOr lirlll¡ (> ~.. ,,, rulllmn. P~o~r t lllttl1n"

't:

auul.dH UH

tu

le ,,,.rli411u t n Nll'<.UI W"'" r~ctbir""rn•' In "hth• rfd S 1" f'ahnJ lt•r~¡"

nrlcal l•d•r ole '" cumrtlltl(lll •• lmb•t ,fu

•·H

l•

1111\Ullt,

~•r•:do

el

I•\'MIIu pnra 1 "'·''" r.•bu l• (ltll drJ tuutn. ht~ulr a1 1"11

Bt•IV'' ·

Con 9. ,\\ meno ) R~m )11. Con 7; fcnoll, F.:m~nl"' Y \'lch 0

Con 6; ToOJ e~. ,\\~y11ns. Y Bn•tl.'f C•n 5: Bomts y Porcct.

.J: ('.,IHicfl.

-' L'tlltHC'I 1

Con

rn•lc.:,ilc- t·uruJit:~. ti ,\ndr• •~ lt:mhd qur IUth.tr Jo hut'-" · ~rlrub ft-, c-SJlr t ¡tu tJr. r¡nc p•• ru dln ''"'d11nut~ r,tnl•r

\ort J;

ron tn•l• hl J•l"ulllla, >''' q11~ rllltt: Jr,IOu<l) ¡:-rlt e, 110 pr-dtJIIO< Cllollnl tnn totfa¡ l•< lllft11110111•, ,¡ hl'-''1 r s e1f" t·tprn•r, e¡ur ~" h..bf¡1fl f~fl11f'"-lu I OIIM• Y ~,1 t•UIItr lllr< <1'1 b•lulr~ 11'~ l'fU)II•Jiht!io

dt: lu S

r ,.•hu"

1!1 r•rthlo •• lnJC.u~ • l•' 11'.311 d• 1• m.n.u• RP.UOTE

f',\RTIDOS P/IR.\ MASAN'

,\NDRt\ITX

Mhl Blnl~nh 111

f.>f'llill f• ,utpurt• .\\nrl"U"••

,\ltn1holl l C'uu~lt

$11\.

,,1 L.-a r•/ • ,¡N[)/(,1/7X •

s~tl.

('ou 1; P11:<cn~ · )' Alcman)

nrr.o

c.,h.¡tfa.,

R,.r~l

f'Ol CIISU

¡, 1 ~ustr11

,\11••

¡,tostlr n•e Ju.l\'pCtoJ itt11t

t:...r ,,.,.~

Son C Ntllt'l r obldll


.

Q__~U~JJ.tt/

n~r-

S E M A N A R 10

DE

~

,u

T n.1'\.t\. 1 A e-

~

V~t..ORACJONF.S Cf"\'t'{f' ~ ·'•'"111~ T.:mn, ,., 1:3. ·t Lti.id,\!ll" . t4'./71n dndar 1

d111ta

H.11¡ qut: tl'mrl ,

.~ur.-. n tqs flomtms tft' to~cval•s sr dud11 Cttnndo no , ,1 otuda r" ~· 11a , ,. 1"' co

1 N P f) R M ACtO N L (}CA

0

,J,SO 11.

::-..I!J " ' •, 13 d·· D•L ........ o ,fe 1""" """

l'~tcf

lm¡>r. .n • " 1•

lHC'UOH IW-l

!::;;...... ~ll •. !in ll ¡

\ ,.••• 1• Cab h lf J• • a

'' /.'',1!. l. ' /uu,ar ' n-.,.,ll't ,,cu r,

tirrr

rT illi a IR,,;;;; y a fu mr jor , IIU DIH mucho 1/l'maa. '

yy

¡¡;¡:;_.¡ f U:"tl.1

Tlpo;:noll~ CAI•II<II

10~

Ea grtpe 4e 91lno p¡lf(OCC p¡tflld6¡:fco.

J!lllll t i O

1" prens" ntnthlllll 't 11.1 hcoclto ~co oJe h1 caru1.111d dt- ptr·

1:"'"

•nnó1~ 4ne patlt•ccn " " f1:1Íf•' \le 1·\MI • en IOd~t lltspnno '\ n•értc~

Unhlos. F.\ Jef~ (011111 nl<ln tlt• l•1 Cltinll R•l(ll, t't:\ rebl•J~O ~on l r•o '' hnmauo.l~ll en tt'~ porque ,,, :-\~el •ues U•1hln• V

csl:ltl05

o m:m:l~n e ~·t'(lldn •le ~n seno. U iJaMmtnl~ •l1o: • Yn el mc¡or ¡tf.- ~~~ ~oble1110 1lel "'' ""lo, fu CJl¡>'z clr nr.~lnr "'' mosqnlt" uo r.1t d~jno< c;onvl\'11 con nJro~ ~ue bl •• , ;O, ncord ucb ole. oul! Y •• <npon~ que, h•rrh·•••ln (lit f.c.> > '"'!ab~n·~ "" '" rul'ula flolh :le •• lrnnt:lttaclón. ltn itiVIIolldo ,•.., : .. nndoues di' ~tr'pt·. npunmlo f ll •n J•nis, nn \'t'ftl•l llcrn llo po·

' co.

~•leo y

~oc 1.1 •

l!llri que '.::tunde lf.:rrn. $in lo

lllln cn.111 ol0 10'111\ t'OII ft! )'

nuh l t'JO> ltncf' p t '"'"~ ~couollu:ts t•l '' )'UIIfllllllt!IIICJ S~ r~un e C:OII partlrto rr • , ou.lusuoa t'S y co mPrruuJu: <, 111 r.b¡ero que r•O C]llt ll•• C'llllt', r~ez,,

i•tttnlm.r .." l h

o

1•n~eo .In

f•.:s ii'IS navtdt:·

filo ~ , C:OII\"11 lu!llr.JO IIU t'~ llll

t'flldltJ

nnn l•totla¡;f~ dt' \\T.¡If D•>lll')' , Eu to nilo mi e! dt: llomhiiiHs bl••ntM, tnln J . \·~rdc:s r~ rdenn~ l'<poriln ,.: ompul~o .:lo'cllico qur In' l!umilh:. en

i.<.U f lA~Icor

RdUIIIO>

Qllt!

<lnr Cho '' "'' ~ 11'• h•) ole totlft~ CIII~C" y cnlnrc-<, lit hum.wltlntl 11~> rcclbc romo nlti11Di r~ tle Ptt l l' rh: buc·n~ \'uluutt\d. Mti· sic;¡ de vlllt~nclcos y .ae f, klor t~. o~rcctllculo• de bnlltl. 1e\•l51n.

circo. can n cé'f bre • Phollo de O ro• . l"o:lllro ole Rtnn n·nlc, de VoiJl' lnc'4n, etc • ,.,e, ) uu n onn lc'n ole o•lrtolt-ms nuh que me

ll\t, IIQUi ~~~ .\\~llno tll. ~11 Cl11l •t

l:o¡:.u hay uno " dus que lh:ncn ~ 1 11'1!. Rripill;t, o fluxión como c;nl"PIII llnm:ule U$1cd ti , no» lmpoo t11 trb !lt'JIIIIO> 1'1 o rfl-((!11 t!e C•~rl~$ .:nler:netl file >. nu le: d.tntJ• meynr lntpoo lnnl'l<~ lt l a~uouo de In g:fpe tk Muo, pen

qut, tlUit!n s11he ello obc dtce solnmture n contllclnnt s PAto1ót:iCn& - s n l J(l!n r rl o- olc e~¡., ~u.tl. P err¡ue meno¡ mnl. t on entro o cinco dins tn en 1111,) 1 ealonHI• bien , pAra se t ::r vlv1entlo e •1110 O Jos '"" " -'t IPuera lo ~rl; .: de Muo!

~·está

CHRI5TMA5 --+-p;¡ra felicit aciones de Navidad y Año Nuevo

Jos más oriqina/es

dejo "" e l llnlct o Tntlo~

los

t •t.•b eritnle niO• d~l t:UIII) h oiCtll l'fCIIftl 11111111\'l

llos •~ n~.:qulblh H

lodo• los

bots ll'o J. Chlas 1le

c •~oco

ntl·,

oli n mil ) r n c uettlw mi P\'Stlos.

y nuevo~ lt1 rnos cx1cnsa colerclñn

F.utt rn Ptt•r ~ 11. que nqul lodo h ¡¡r.l li~ pt c\IO~ ln crcolh:r~ ~e ((1 ••

dt'lll>', 8tfVIC!II C11

l'll que l'r 111p1t n

,,horn

O'

tant bé vora el brasser prr ¡!nbrlol t omA<

tEl br ¡,.e; •• ,~ Pc:r.j ~ !Wui lothtlm ..:c.. calfll ot"b '- ... sufa dtbuoono. Vor ..qul uno uhrc Ju)!oda d .. l• ~ida. Als6 no lo ai14 1Om O•t 6 ~ .. m do, pullal le>la l• I'O<"ln 1 l11Cti1UIII 1'0•' bit' qu•• bl brtVut ft te.-. hur~ d• ntf'ditaCh~. \S··cu•,fó 1 ft.,.tt.· ~o la c•lr-ntt•r dr1~ \1c• .;llliu._ cult: l"h• aiDb Ja gT a...a celldcn p..,,,;crt un111 di, ' ftcdu1~net. Q!il tnl'" qu' mrny• ~~.·adoua ca111 m~ .. ..aprop m.lllor d'ut"..Jt '<"")'1, d•um• roluloo~. dc:l bu. .. , .,, sr del btu.• •··r. l'"r qut ,.nChW bl ha cnJt~ r¡~.n- ead.1 dl.t prrpM<"h tlfttt 'bonA btft'h "·rAChl de crtUu. Per qm,t l no ¿qu~ rt1 far:f'!n det tr• clon•Uc" d'•m~llil 3plny•d•• 111 porxo?

Nq hl h• C<IP an~rlrsor qu• voroo '' '"""•' "" h•al P"""odr• hórt<ao déJfCIO~"'•· l!n 1~ voHadct >Jt fe" n\t<~ d'hlw rn hn prt•~lttlt uutndt'l t rolledca d'nlt~rm¡ut.nt• vdn.U•. un1 fttfnt ..1\nf, ,.Un:• cuutünl co. r•, d'AUte.!-. bfc.ar1C. Et bt""-'f"f C!ll.\ ntfUor rompnn)fll dt• ln tfr·••;t qunn l'hnm\! "" pritü pc_t cn!lll 1 qunnt~~ f•drfaa,• :ne¡lftt:> l'ennntUJ4C boJtttv2 pí!r t'llln do Cu:ho.t h•l \:J pu•unrett hort• t hou:lf rt nutnanl t•l

bruuer l mlurn ~ul p•h nvn rcn "'' vldrt• ... 1 ~; qut ~·.,.~r6 tnul b~ •·oro el bruu<r

'"· Librería Celsldl

l~m prn

tllllll<'lllt' lo, 1" o.Jucto s po upw > d~ N.1vlol111l y n>l evitArt\u r om pll~nCÍOIIC5 . Cc•ll rtnb,.lcllanolt n·

tlftf' \

•'11

fiUb 1

Se lllre

nae l111te unos nre~es nnmdó ci"nlos de :wfonts tnvbib ~· pt>r lo l11la ~eof!ra fl.r etuo¡>ell cnr '!:'JO> lodos ello~ 1le sollrea hcr · moJic.utlenl•' Cl'crndns. 13117411· ' ' :>·>r los e<tll'lcfns-rlt-sln '"'' n<lose-e notolhl.l que ob11n endo 'i nlo lo hu lll'\"3tlo n ca~o po1r11 oll'onoMrM su ¡:r~u l)J4trlo. éF11111n'i o? ¿red!id.ul? .Q~té .. $Slht ! r,•ro 110 : .. lo memo:> • bro

U IH!n

flflllclpacldnlroo/4eha C omp lAs ~Tot t1o.ll"• rapo !Qli'S, nn l'>ltll M.o lloocr~ ~ e amlripn 11

1\o cua qnll'l eo~" en bt•nt-loclo •h· ' U

011.

no! olrccu• u• tJC~IIIIt nll:~ oltlll r•'A r~ y r~ltnml"n "'' C' m r• ~~

Digamos ... algo

,. t•er~c~r el~ ux lo.t IJ

l...!!ft..J.udll.~lr¡ ~CHI~

fflr1tiii~.·

----------------"-"'_d_._~'_"_'_•~_:'l_-_T_d_.I_>S__"_"_·n~R~A~I~T~X..:_~~I\=I:I·:O:li:C:A.._ CO:. \BOR\1

~

c:-:l;.,\..2.-!'~k ~

lfl• ,le lnlliro y In} co'"s rct t 5e Ir y 1enIr de cump1 ns o úlllm~ h 0 13

A lo~ mAllorquines y11 H no, hn 1<11' In Jlt'tPZ~. lo demo.lr o mo• de lnmetllbiO e ro lnd<' fu Qlle nos prorn11emos eNo r~ mrcnllico que- 11 poc~.o; s~mn1: 3s ~ 1' 111 l!fRII fi~~IU de 1ft trl~llan dRrl el tsr lril tt u:wld• nc• )'1 '" t!r jl' ~eo·tlr r n to do ~~~ lnl~o~t · tllld? l (i1}" IIIUChn ilu~iolu y 1!011~5 d~ •uptoRt!iC rro todo, 11 le$ ai\o' nnlfrlores P<·rn ¡cuidado! ron In< cr.mf.onns y os boro3che· r .n~ .

t\)Uidp~dnm r nlt' rs tl~seo. qu.,, ltll'$ p.,lsbiiOS. nnns fell. n y sa u.hobll'< llntots de N•t••ltl• tl y Mio Nncvo, :>ero rlc corP

t ón!

J;oimo Alcrn any Pnhnn, dfcl,•mbrt d., l!lG9. Alm en aq ue di! In Modre dt Futnil!a por a 19 70 EL. MUEBLE Cxlrn de Nn\•ftlntl ngendo Pmn 1970 fll! U.'lll lll'll c-~ta

Llllr•·rla


ANDRAITX

2

SECCION DEPORTIVA B.t/onceMo {emN1inn

Cargado fm de semana de nuestro equipo f··l· Jl•tC•t · ~1,. f 11 ¡Jr 'l~m•n" Urn t•qt~lf1" dt! 11" lc.UtCf"t.IO ·~ C• f ti~, )'M qtH! t:U rJ

ao. ;,,, 'n"r..,

lt1111 'tur'n •Jrl llll,tlH1 )ul!,Ó tc'MIC:ft

("f't\ltdC\ C'Nt

C· n fiHit"f'lllltlr.: (tl,..f'rn f'J""r .. t'IIIC". rle-~

tl1rlll«- .,,., Jtiulldt.l

.. t. o

h ar..ttt .... ri Jur•o

111 < ,.f': h•ltMt

~.,

rnr

OBRAS 1~:-1 ¡,,\ rMmOfl J¡ \

'

(Co.?timwc·6n)

b rt lncJ6n dr ,hln,.t tv•h cod ~~~~ftuo n In\ vbns 'h~· nu•..,n • S 'UI!

,.,,..,,,,1ft drl

s...u .. CdliO.

r~~~'"'

o.,...ft p~nnun

·~ OOll

f'"'"' 1) Jnnn Sot•••o<)

D. G "·'"' 11"' rtlni ) 1). Ur•.ít"IIO 1\rlo¡:u

C(>.

l)t .. tnlat" 1:11 1•;\7. V rt.octbl'ln ,.tiS hiJo" •luu Anlntth•. '""' )" ~e ,tan lb I!IÓII \' •hlll Jnm. ht r~J'Ie:.oh'~~n lit tUJ!# .. Iff• 111th , ..,tldu p~'"'IUc- Juut,l m-tUl'" rou In ,l<lnth Ltmff•n.

JO(l

Oc~lll• 1 ti<QII~

[Á,Q

SOCIALE.,

Prnc~.l~~•• de A••guulrut• cFr•u

t'fd 1' t

n ..hl~r ~u ín ~t·W•d~ ) d~ ft>uru~o dr >11 pA.tr... hol llr¡:RdO

~~~ ~~

J"'•• 11 t~

C.1h1

1 1"' Vl\,.11 ,.U

)

IIA'bt~n•l"

••• ~

l•.nblrll

1

$ -\trlltÓ •t'h! c1 1\ynut :u fl' du de Alkl·~•tx. \ •IWu Ak•l'c d• S'Arroo .... d 1u ,\\t;IC'H f'uf•11 lnt·~dlf"' M1•frt1) 2 1 f•• toefr "''1-; f'bt.-" )' e ••J'f-~ '' loUIIb

BALTASAR PORCEL

<n t••cllltu! ' ln<ti

c::t~ ~·1Uthu.h ~l" tilr~

tJ

~~~, ..('In)

de

,.,,.,1fstttt •·'''\'tufo

CQil~fd,...t .. ch\n

In 1•hl•,

,ff'ltuht .. J '~'l tbl• dhf 1111-'idiJ \'lf ~~ trdttCn ff-dPt.QII\ U

Sr looiCt/) '<1•· úlllmt> h• ·• '""" 1!~' 111,.t,t'C. \'

flu"

~,, nu,..,tru pfUu

111 IIUt• d l'l'hhtU)II

•-J

Auth«fiX

1.·

llls

p """· ~- tall ¡•nb~o• ~ h1~1110 '"

Cltl'rdo, fll ~ bfroll ,. Httor tc-~t ''"..

h tlz tlt"l

H

tul:O.Ifhl

<uru,.,.ll, ,.unrnc•ón

Cutlthl1lA ' " rl ba11•lt\ ('Hilf ..rm,. ru,.~t"'nl6 r l At·•!n,ltx r~cno.n ltfllt"" ~1 "'omlh' M C•llnr•rllclóu rl cual rtC'I•<n f'l mhm.,, lllto¡:~tudu uo "i•~o

" " rl~ rrurb•~ olt lul Infracción.

r r""C'flhtHit•. fttord(\ l'fllt11nr ti rnrtldn v flU .. lf'rmlnó ,.uhllltt"< 17 Jl i •VIol hlr •1 H.~~~· lA, <IHn•fO)

tH ,~nf•rln

fth

r 1

t-1 ml,nul

Cé\111«'

h""''' 111b~•· 1141

llndr~l•x ,nr ~1 rroull•·'n dt 2 O, tl)n )tt< rou~ahhl,., utuUr~; !oo. dt!~f'uta·

La més rcdenh: obra d<!

,." 'tnU,f•• co~•t_.r,·l•l com"' 1·1l"Jit;t,, ·~ ~h•l11¡:uió¡•nr

Qtll' du\ •h•

'"<

XUETES

e 11'~1 ·1 p··r

)"

1t ''''-''"

n, cnul•'tllnt C:OJ' d Jdtít U.'<flUt',fn ·~ nrolo<IÓ .,.Ir d cmnll~ dlrrctlva M l• Pr~• rAn't,. , rl cu•l rn 1• últl m~ r,.un16ts h·•h'·'" ~~ P"'"'•n ,- ernt-< \' vtc:ttt< 1\tu,.lt.. t. '1'\.. r l 1\•·dr • ltX

ELS

n<Pibl,..l• <~•• r.ut\ ,~,, r.: t \"'ti.,Jr, c-••tneotcJrt1t"• "

r,. 1(~1

R•• a• A' tutAt!} Pulo! (boltlu) C.rltf•'.<tJntl$0/

r ...

~11$t~ttnlt.\ A

1

de br.:

\C • l~•mt.!A~. \"ttd rt••lo ""' 1 \ t\ x f ... E\. srhu1 ,. ... \ lt~ 8-tud c:t n ,\, ,,.¡~1••. f•llr.IÓ ~ •t t\ •l< 1~ t :!Ad <!• 00 an .• , do11 J>•<: A • '" my ,~~ (llllllol ()ou jv'é f'C4 t111í) IJt" ~U~ r ._(

:;• ,.,~,.~

.,_IUU,.fl ,¡s, Jn~

•••l,t ..ur.l•

lOil

P.l ¡;.u,n4n Ji• l'.

Jtlt"d411 ll ~U Ü.ltm 1 ftni'HIIflt

u flltt il tfllt

dr c u •m

\' ('lilA

en rn

Librería Calafell

I()J ~r hi1f•hm y c'wucf.,.rt)n El di• i r • r lA lAr~•· tn\'u htttnr

..

1'(11 lo

<l'"' r< t•cll ol<ducor le

''*

loo ofi. qur 1e ptr\t-ttl6, ttr. prr J•ron ,tt" t•r tt ..ntllr bNhlla

tHu ¡:ran rlv•l. lo q•11 t-~ ~olio\ lltJ:•n .. t &tt.os:t•n~• con 50ln la d~• •·~ut•l • de ocltn punto,, 1-1 2tl SI blf'll 1u... u:u IR fur1lr Cf•U\IIIncl61 lt<tco ~e ""' lii'UIItnln '"~ h11p10 Alli•

Hlfatdtt.S~ Mili!' Hll detlUIIIItiiiO IJtiCft

~~In~"""''"'· blt- I'C'II

cucim~.

fntm .. \

Y" '"JHC

S p

rHIIII~. 4111~ "'

hernum.•s

l\ ~lilnl11 ~

l•obcl M •nJrlo!

t~tl C~'UI • tUIO

dn•

tu('frCr LICir,

gu,

Ctttdó olel ntbhr.lt d Sr. lhl•l flllt ~)IU\U bit-u. Dlhu:.tauto •1

•!quh•o •••: Oh~er. M

C•l•ltJ.

P~lmcr.

A C..'•lcll 3, ,\\ Al~lllftoJ 10. Pultlcer, Pufol, J Alrrnony 10

E ltu·.c< ••· •lrsr·l•tb ti •qu·ro nnJrHxot "C"'lllf'O' p.- m "-•'Pul•• d ''""'~" ¡•rl!llle•le y qn.- In~ '"'1'«" tlh!4\ h~c~ •uu, ~r•nntut fr~ulr •l S•tt~d<> Cvlu701'-'· n

rnu' 1 ~t le

lht~·l~.

O•t1 t"l C:ull\ubld., Y C''P 1 rad• se ruh t nlntOtt r.mbOI c-Qulr,.,(. \ tt qnr t"'1 t.-u .. r t¡ur l)u,,ttt

t,_r

•'

~l rc.\\dhsdn fh1•l ••

2J 59. 1'0 C' ifUh:

rlau ••• pl~lll, ·~ oli•¡mló r 1 rn~Ndb dnmin)tt'l ttl JUtiiMO IUilllt •lll~ ¡.ncn pnd11 h•c~r ""~~hu ~quino \'d qtu: Utl flUdll Ct'H,IIU 't! C'Oit fw~

ll\'•hUIL!-..1 d1

ro'" qur 1ct$,!tMMI ttll ctt'tl

cow'""Cih

rl•d" ~Otllrn

•lile h•c••u In poli

qufttll!'ot IH

ficadnue~ ¡••no el rr¡ni~O ole r•hnn ,.,, tll

pur dl \"rUa\ ll'tlr.au

fll'f' JUJNj¡tU r.O rtu!ieflltl .hU• f'rtl,

tlc.h Jhtrtt.11'" ' r tt ( !"rhu\ Cf'IU,f(U

t(\.·,1, t:.:' hot., lh\,lt" (rt• '-!Mlhl ) IIIU('b\f nuh aUn eu lo qu~ ,... rcflltrc '

l••rlhl•·s ele (Otnrcllclóll lrm••·lho, r•u·• blrn. 1111 lut! buena d ,.., 11• •• llritd~. Jft,t- IISfll frulllttd MhtrU1AIIIt y flll 'ln dr f'tf"~;sh\u tw ~~ lill), t-Ho h• ~· (l~mll .t rcSitlladu In•··'· r··~.. 1 • n to•l•'- lt cr<. )'• 41"' 1• tlr. l.•~ rnntr;.~r ,u, rrn C\IJUU , ••,. c~n

••••s:••

~rJ!ulr ttll r t~laUJ•dP ltAJr~r.t~ r. o

•el••·

c~rulr; E<r>crcmo• '1'"' tltcl14 d6n no se rc•plt•. lu <u.•l caroltt¡l• m ) t' UIU '" mh pt>bre ciC' ~r"l'

Sego~ndo

lrmpQrftd• S• 1:""6 ) •~ 10 ''" lu fur:c1,.,n,•nt .. t f'litl C01t't\"'}.:lllt IIU• bnrun d•'tfíc•cl6u. S·· n.. stó • • ,,t,(:UI,,, cod \tlll!'!~ l•n •t b:r JI~ 1 b. t·••n dt~P r' • · fHu•• tt·l!onJ "'II \1 11 i 21. ¡\rn•tr•' el Sr T,,ut~~ ¡,¡ur ,~~ IU\'11 ¡:ri<, ollnt'ondiO •1 <Qnl¡tu dr , \ ~\\ "'nJilc~ • •• .;,;·¡:-.u~urc ru,.nru•. 1 fH ·J 011\rr. ~\ C•l•l••·l. /1. C•••' •• ,\i, t\'rmnu)' i. r.nlc<'r y J /llrllll

anlver. nria d el fllllccim icnlo de

Doña Margarita Perpiñá fHemany

!'

Ocuultfo o•n t·.~tn Vtl/n tll d!u 15 de {)lcl,.miJte de J.QfJl. n 111 r'tltlll ti.: 59 tillO.•

ConforlaOa con los 1/uxl/los 6sp/r//uahs

"t 12

11• dr b., t! rc~·Jot ';, , 11 ni Ccn,<ooel.. p~otl<ln •·~••• 11< • •l tlu<c 1111 uoclrj¡oll •1• 1'1"lbllld•J" •,

E . P . D .

Mwn"" ' se

Su ~ptn.HIO 1'~\IO~o Mnoc., Bu~ch, hlju Jnluu•, flll<~ pollllcn .\\ ,uln ~~srrc. uuull•• \llu

\~"''"V Pnlnl, ~o:ll~lble P~r.JI,I~t, les

I!:.Ufln

C)

nh·t.:cltn ""'l:·ttl

'11<: lt< IJI' 1t ·• 1 •11·' '" •ute 1¡tr•Hi t:c ,Jos.

·1 Ilion)... ,~.

~

1 t'-flultiO. t:'O('U'Ht""' qnt l r' ""'''" t , 4 J'Ct)tnpuftr~ el ltHriHfv ~~ lt~•r

M''~"''"' y do:m•ls lomill o, .11 rccu¡dnr n ~"' nm1slnoh·· 11111 l•·n¡: 111 fll•'•cnle 1.'11 ~t1s ornclun•·• el llhnn ''" '" tlnnoln Jll'l L~ mf;tt ''''" H' dlul ,.: htn•·~ tllf 1 15." ' "~ H ,lt•

<:•t lA IJ:it'¡h, Pttrrnqul.•• .te e•ln llOblnclolll, • e n¡>olc;ml ,... \llfru¡:ln ,,. >U uhn..

~

a

~~~

'*' so •'• '" ""n"""· 1··~~

•·t

, ¡¡,\'I)R~rrx•

s,, t•.u .•uf,, ft' lntur1ft•chlll ,.,.,


ANDRP.IT~

.~

- - Crónica local

--

AUTO • ESCUEI.JA

El tiempo

GARANTIA DE CALIDAD

()Ira) rrfo~, l~mp~~tunso" 't"llfO~ ,,

hnn sltfo •·,ro< il~ ut.

Cli,\,\\P ·\~\S

t¡o hner.t qultltlll lle thttrmbt e:.

\' 1 :-.1

IJetn'' J10IIICI¡Mtln "" c>lll Olh

t ru~. fl~tCO

19 de julio, JO Tclé. 213 · 9

nl.<'lilldll

Lal

MuJeres cLndotlores

rnulos in\•letuos qur s e r ecnl'f·

......

n.sl•~ .le

1!

llll'

¡xor '" nllchc .le JOO

y

sll'IIIPI'[~

Cillldad y fiiil'ilfillíl C. 11. E. S.

/)r~tr·llll/1101 pura 1'~111 Ztlf/U

llltf~IIIO 1.'11

r•rurl\lf$. ratio e' que. In mu(cr

it''ll

Crr\'llntes , 'l

da~ unlnto~

UlkUÍIIIIUnll

E J1:lSntlo tlf•• 7. cltKdlo Po· ¡llll>~ r>

dt>

]\\.tllnrc~

crttL•ró cO•I

\'lliiOS COIICUIIidO~ nCIO$ :\IIIV~I~IJIIO 1IC

el X

su luntlurlón

A IIIS lllllrh.lS fellcltnCIOne$ reCfbl

Profesora de aleman ~e olrtce rnru 1rnd11clr > dRr ~lnS~S. A h o r•IS COII\COit!H~. /tz{QIIIll'~ l.'n csro

Rt•tfaccidll.

~~- 11

t.l e

IIUC~IIllll ~ti

o~ll>lo · l>ll¡lCJIO

ro,. hornbr e ...

G rip e H 1 .t~e rec•~o e p1t.le ml~

In •le gtl¡-c .¡no llumnlc )11 h•t51.mre

\'U ~;¡ lCIIHIII.IS

hil f,"hJil\110 ti

te. momdoro.•s

•le 1.'>11! pu~blo.

6E5TOHIR OLEMAtiY lftMOBILIARIR 5RN50 Ofrecen sus stru/cios al pmblo dl

$/n6raffx p11ra toaa clase dt ga6f1Dnt s

G .. e~• ~ n Ole~ .:''" cnll'•u•t-J~hl h¡ siJo, h"l" ,,horot beuls:n". l!.tb:cnllosc resn¡ollCI f,rvotuble· mc:~te

Jodo• los

Kfllltlóo M loa

crtlc~

Cr.lé NJclonrtl 1 10 e lé ·l ·ll f'oh

11

O esf"nmos u las nlfC\'O!> ~'

po>n~ qnc hm• sa•ldv en \·la¡e tlt htt•:.. ~ P"'" In> Jlll"ciJI.flrs chulnth'> cs¡•llfaolu~. nwchn. le i cJII:ulc> "">U 1IUC\'O ~sr •• .tCJ

óa/16as r>es¡1u,.< ,re pqsnr """ l~mpo p·~li1 en t.-.SIL" put'bto jcuuo 1t .. '-'.. (a rnllt.t~es ,,qul lt'SíJelllt~. han s 1111do 1"''" Ft~tllcf.t, uur>ltO~

c:on cun~ndn

t:STABI.P.Cl!N SliS OFICINAS EN

Aot"ldo Mt~tt•o Dusclz, 11. /J•.~- PmNlo tlt Anclfllll.t

~; 11

A•'"'"" ,, co/!1.' }llillll:

fl'lll'f ¡.(

de 9 n ! 3 ¡ lll• 19

"'Ir·"'"''''

mllllf •·~ e ltn 1 .ttln, tltlCtl hlllt'l ti•• l.t clmlhtl dont.le lnll1nn ob,rqnln· do> con 1111 cspl.!llllhlo llhllttt't / O

fnllccló ~~ juc~t'> eu Pnhna, tlond r , ,.,IJiol d•••ln Colnlfn~ Pn ¡ 1 Afem•nY n la ••d.td tlr SI lli\0~· 1.11 11(11 he .rer \'lt'llll'$ tu \' itrnulu~tnr lns txctq"IM ) In t1Ct ni 1'U In llllllllqqlu de 1~ f:11 rnut culn. ,.,/~tltn tiC>o lllltlltl u

de !l'.m u J.\ llor11<1 m•ll•no

\ \'lit ~- ,,

D e~r u ·s t!e '" rercmonin re- '1::!,10:'11 n~ 1111\'lo~ cnn )U~ In•

'IJgfunciones

cociH:s • Cdrnets ase.sorfa fiscal alta~ de c11.sas súgurCIS d1: accidentes, etc.

que

P• rm;iiJttrr'n cerrntl111 IIIJI t nr no de .Jucnnoo .:1 pr•\xhnn rn ••e let, 17 ~~~ Ooclrmbrl.'.

(1¡'1!,

B•r (C!•I )' d t>l\,: AIIIQni~ f!n,, tl•l

p:asaport~:s

core~

~r.norl

Antflo!f)~ lo:-. ...:o-ptl~O~ lh~H ,\\;ti Ull

compra \'<:nh• de tt:rrettos alquilt:n:s de casa,. contriiiOS di! anendarnicuto P.scrituras públlca$

cn>o~.

F.l dla libro de los

l1e 1~ ~enll

IJ M• tCtdcs B,,()ll!n ()01 mln con tlllll B·tiiMJI r.tltl"'' c •• ,

Hlll N 1111 .:~

""1:"'

~.OQ tS

eS ocia/es

In nttc-ru•. 11111) ror·

úl \'Ol"IIIC f'~lil SUI)Cil11Hl<1 $0 lt• y¡•n tll y qu•• la:~ ""'ft't e•

.:o:!.luclor.•.> rn: ·•lttniiM

9l1Dn Ó. 6Sfii1D fffeXDS

Por o:r.t J>urt( el {;'tth .te , '1Jo4a t\lllli:<'S de Rad•o Popuhu, ~~~ F.l r.,.~.l·• marlr!' .ho 9 y ... on11 nulrltlll t'XC11hló11. '<''<·e• '"" m~r)fttlol tlonun~to >Ob• e nut» 1.1 l..! ·~>ln •11• P.nltt•• Cnllll~llln" trn 1110111~ 11•• :.'/;'~CiU/>, 1111 helcu. •le """""· ·~ celebt·~ el '"''M~

D~~ma aniversario de "Radio Popular··

co•• 10 11111

~~~~' ) ·1 hombr~s cnll•· 2S y JJ ¡¡i\os, eoda 11110 lÍo: ltn CuotiC$

lllllr!IIIÓ\'11

Y•..

dia l.

Uu:t hr11111 nlrtu•n.t Jc ''l'" ha rr .•!lxado tm•• iuw

d" dí" t<m. t'R

De la cepa a t a mesa

h· n ~hlo c~cn~.•~.

p~ro ><111 inltlll~u• lus heltnln~ y

m.·\lfc~s

.tnlc• d..

Zumo~ d~: Prurus

1" rstnch)u pre.!'t:nle u1 blltOS trmpes.•hna~. hftbtñ que ~cr)a 1 :u t$l t ni'lo (OIIIQ 11110 de tos lhfl,

Nots de la Jefntur•a Central de Tráfico

r~corrtt.lu

A CEITU :-1 AS CO NSER\'AS

El pan, pan y el vino C.O.E.S.

'·" ~JCdlth.•s. JI~)' que tl.'ttl't en r•reur;, Qlll' l.'~tnmo,; aun cm IJI(.o· iln y $1 el 111\ icrnn rl\':tllz!l ~tllt

ANDRt\ITX

hlJ.n un

~n ~~In

nii~Mran co>l·•~.

lhl\'1•1$

ACEITES

S

I.E.GU,\\! I<ES ¡\~u.s" ,\\int:rllh.•'

fl'l(ión. Pttctlc~ lll•lll'l••Ll·•• h.tn

Df\RDER-POnS, S. L.

r~$.llllt' txo .. rlcucrn

cou f~ut~

O

,\RHOCJ:.")

olt th: frlo ''"" h 1 ltt~"tlldo mte> h n hl .• Cllll b~tsr.ltu... temprt Q•

1nst•t1iJnLil (ll'iit'lil'il y trOriCil

.1

21'30

En 1'"1. tt.·"c.,usf y eJJIO>tl,

h•lr•>

1111

•11

u·~·~b • ...

e hlf•a IIO·l· cos, • t• t·H, ht"ruutll'' ' y ,t.-n1,1 " !,1 1 \

' \fllhh ,.~,. 111


ANl>RAITX

·1

E PORTES

=.=..---=-~-

Oferta 9laui8eña

FUTBOL

m con

el cambio de batuta consigue

el

'' ANORAITX" ¡\rlil, 1 • A\ 'I>R \1 1 X, O

UN DISCO

alejarse de la

cola. mañana debut de nuavos elementos F~mtnln •.

Rrtm• n,

CASA ~~~S ~~~.\ T

\!rn1 um el !'<JIIIflO, •Í<'II'I'' e l~mlb'c

l'erfnmcrio-P.Ieelroduml'•rleo'

C'llllfJlO, de' .urub.r1 ~.r

rH'III\'W.

Orsny lr('Cl" ~oll~s

PRIMERA CATEGORI.\ Jn~n•ln;. llrd11Mrl~

Con•lnr cl11 1 1\laro 1 ANOUAtTX ()

•\11;\ l

LIO,C.'II'II~I' 0 C'<JIIcr~nst

Curnlhrh

PUEHTO DE i\NDR.\JrX

bwdos " ' d i•• 8 Bluis~tiC.'lll 3 ludu• lrl~ 3 Cou~l.urcin

Hl C Ull <\ol¡\ :-/II">IIIJ> rol1tt'S e d n lo!" "M 1:~ 111.11 n~llt oJ •biiiMDII ~ · • Jllllll1.'111 \'('/. to ·t a 1"'' ,, lnll\ud \'n ,t.t e d oh)

B~lhii'IS I~

Atl

• IU

DE

p~n a •• '-IOrl.o

'~' 111ft• cq11l fiCI ,.¡ • \u Jr.l.IX • )' JtO "' llplco. l'e-ro 110 tompr ~nJtmOll- rnmu Ju¡: r.11 l• 1.111 ,tCOlll/''t'jiiJO, illlll'

'''1" lltl~ fooftdc1t U , Qlll' fiiii! ChRII r tuh' a re> !u co•r nnsu111" t•l lo~ fn¡prc• h.•Ju•. f'eur1n<J• o¡ae r•111bo n1 $1 teooem•~> ""l•dr111 e 111~" :11!1 par.¡ .ldt'111ler, lldlol 1' •r.or 01 conlr:lt o. lnuoluéu le Olf'IIIO$ QIIC ~t'f illlfl'!IIII\~OS • f¡¡ hnr:1 p:uii·J de Cdbn'g.u CorllllllO .Jt' IIIRfCO d e tnlrelllt {:,rr.•cc·

mo•

tn'nlrn~nle

~\uchos

11¡111\\'tchlltnC> ,

cucsrldn.

mr.s u.d;•

ni

l't'r()

1'>111

110 ~S

l•mrooco si h'lh:

c;ul'll~

l'rt'f"tllll " qu~

apr~1ulo>r d,. cre11r .,.,

gol, "'" ju¡,¡"r cur.r ni l!nl, M'•·•llrr.' un

lll,orqul'ruO~

rru

"n'tlrcrn o~ út•

h

Y <''lo, ·•ti•• 110 lo lt.hl 111\rt! ult.lo '"'"~IW5 mnrfr, , h, ~. • Corrrcl!, •.'1 a b ' ll ~fl' de Sr.

ca'"·

VICt'"ll~

•Antlrnll:t>. - !'ot'llh'l

To

DlETARlOS CALEN O A RlOS AGENDAS

para 1910 l.ibrcrln Cnlofell

t.to~ eh•nse

2 Colltrt·uJr 4 Mfl nluhrO Sh1 Celn'hm O

1

Arlá 1

Come 1 l

ANDRAITX

C!.A$11'1CACIO:>:

IJ 10 J OJIO 2J 15 10 .1 ~J!I Il:!J

C·~lleresl'"t.·

SERV I CIO S DE BODA COMUN IONE S

Pmol<J;I~

Y BAUTIZOS SE ALQUILAN

11 u 5 0:4i lllJ 1.1 1 2 JI 2! iU 14 i ~ 2d 1~ 1 15 7 ~ 1 31 '15 IS 14 11 6 J 2(1 11 tr 11 5 i 'l 21 ll l7 14 S ll l :!J 111 .. 1·1 4 !1 5~ll"n ll JI 5 J G 11 ~~ U 14 J ti 6 1!1 JI il ¡ ; J r. ¡; ltl :l.l 11 n H 1•111 11 •l IJ .i 1 1l IG 17 ro :1~1 ~ ~ .l 2 H 1·1 ~ ~ S 2l J~ ~ rn ~ 1 '' 17 JI 15 1 5 1) 21 3J u '! :! 10 , .. 41 ti

c;.,u-.r.wcut

SERVICIOS

lmlu•t

"

i•'

f..)ot'f'llf"JICI•

Sht. C1:1,1l11á

l'ollcfl•n Curt•~ll

Oo:ncral Franco, 2- Tt>l. 212

Andrailx

Jn~•p<udlo•r~

,\hmtuln E•p!!o\t Mure•"'~

Unión Popular Santa Catalina N 'I'O • int·r · -~n·c 01rlld<J <!l que 11"'·' "'"~'"m -<e nnuncl.r ''" • 1 rtn .•. ,, \ 1"'1·• ,¡,." 10 IIC lo- prlnruh'• 11·· 111 O:llllllltll('h'.n, ~un· q•1e ~ ~~ ,,, •1CHI 11),1 ••.1 ¡>arccn h.1b~r lolo :r m•·••o• > ,¡ <'11 '"' comltn· /.o< d•· 11110 .!e to, nr;\s hrm.'~ CIIIHIIJa l •s. 11111 r.o n oui.1 rln~lllrn do rur t•l ceulro dcl11 lrrb'"· ,¡ hlt'll 1~ plunllln 1lo• tlllt: clfspone r S.nl In C11IU'Inn Jlllt!d;,, tll c:'lrrt:qntt•r rno111~1110 , l'loht•r pN ''" iuCif·~ }· rlftr un •n~ln Cl dio~ 1111'110 '- nvll,~lln, p¡·ro tJIII' 110 '''11 llhl!).ura In ll'rh ' dr "' rrr H¡wruclon.

Et U P. s ..nln C ..l.t.in.,, h·i: lundurh1 rn ··1 .ri\ · 1!!0"2. p.11lldpnn tlo )'n rn rnmtr~llci onc> lcd••oittl:t•. h.c hnr•~· .. rc -~ C•lllt. :q:u11do a lnrmnr 1111 luc•llt cqu1pn, qll<' "' " ' /1 1)11 :96·1, cor qn'~ ld el 111nto

de l'ftllljlCIIn de ulrcln¡r rdol~. i!SCl' ll<lleiiJO 11 Jll Jll\•t•hill, fln>l •l IJUt' 1gnbJ,111n rN 115 drCUIIflllllcJ,". lfC>~<·lllltl) ,, fu 11 t'~ de 11 .1111.,d1 1 1•·•1111 lf~ Ir. V1~tc cnrnl~~lo hlmu·•o y Poliii.I IIÍII nzul, h~lllt:lldl> ~~~ IHI PIIO 1le fUCI{O t'll C:l C•llll!lll cf1•l ¡\IC:\l,ll .So• hnn ,. n l~t•n i Hdn 1!11 >t•ls nc."lom·~ lo• o'IJillJIO~

S l•t, Cul•tlhr ...

f':>llllllltJ

In ,,l.>tll..,h:n

l~vorubh:

dl'l i\ti,ll nlfx 1'

tri equipo

Jlll me~"

lfC> l'ic lortn~. 1111 " IHtMI\! l llcu 1IC11 0 in• 1'1111 1111 bnln1 ti" ol•• ~~~ ~~ fiii'Ornb'e C>IC n 1\•t!.l!llill( f\(11 JJ C(llt lrn!) llt•l $111 Coo l .tlflo.t

llll, t 11u

~<1·•~

rodr:.ru ,, c;.r~ f11ICI.:''·111 h' tn ·~ue 1tr • q•lt! ..;_. Üh!.•trl uru) l!lt•l l.ts .3 ••1(} t!ll S 1 1... 11111 1 1-!.per••III U' •tu•· o:lllrmr•o acooupu'lo· 11 p 11 1ILiu, lo l)ut h tri\ Qlll' el C·lllll'" " • Hn 11111)' ··o:rctu lid o. JI..>I'I~E •o•r

Ir~

clrcn

hlllld~$ IJIII'

.

..

Alno(l

El visil¡¡nle de turno

¡>iolltlo>, ti domln

J · ~ O'lt, , .. HO~ IUC,tU 11111 ocA•lonl'• l.•cJ:i,l!nas p.1111 lf.Jerar el m1rc:~ •lc r que oro ln

DE BAILB

n.,,,, 1

1

ln· ltpt'llllltuiP 1 S Cului'Citl 1

3

P<>bltn•e

•h' olc••~l\',,

f! ~ UlltJ

('011>~11 4 B~ lrJ'ISift

,\\urell>l! l

SALO~

2

l'olllcu•a J

1\1 R.''"' O Pollo:n>ll 1

< \ thll·lhX• IICI1111, ~<li1 e~ 1 rrloh' f·l l't•J: ~~~ ...... <'llffl:ll

r uli.J,,, \' 11 >n

l

Elrzdro Puerto

oh• curre

\' 1~:1111~' olo' C!•lt• JlrCálllbU l.l l't' '"" lo Qlll' d•ó do· ,¡ 1.'1

e l di" 1

1

é l plll\ol 1

St••

1.1~

rfo-

~\o\ltC •\OOR

r nn lc"'lf o Mo111'1hl2

B•n1·o,

\'11 h ~\lgnr ) 011•ll

CHO.V/C. 1 fltlr l;(f'llli/l'.fO d•

En fe ,

por ,·ndu 111111 qn•· comp1e s!\lo durante es le me~

r.•r•c.•.- ()¡)\h.. .

.rt<, B .I UI.ol,

por

Cumpeonaln Rl'glonal

Anr. S C\Jioncou.:t Hm1",11t"n' IWIIA\blll Al Rof.tl

'

.\:-IORAITX

P\R I'IDOS PAR\ ANDRMTX

MA~:\N:\

$11'. Cnlll tnl

E'r•M

Blnlsn:em

Mru.-n~t

L 'osrrenw

"'"'''f'l" dklllt' C\l!,eun ~~

e~ 1 •11"1~1

Son

,\\~u ruhl C\.!H~I¡tiJdl Atl.l

,\1, RniAI

f'u b• ~rr.c

('ou • ..r 1 du~llik

Po ~~~~· B~ll.u

otll P:,¡uio•niC

t\luu)

Revis~as

riESTt. IJEI'ON fiVA .\1\RC\

lliC'EN AS \1' 11'\t.IP\ll 1'1 RUfOCl


,l\ r1 DR.J\ 1TX '~

Nunt/a. r y iho :vut•tm, t•l Sl'lmumrttJ

SEMAN.I\RIO AoitOIL

o~ c.

IN"'"'RM 1 ..... ., 1 A

:'Jil •Llo. 20 , .. Die l·.uho» M 1969

e 1O N

H'

D;;...;; U.'ll r.ll. n lJ

l\UM. 2.fiJ7

'-t•••• c ..r.tttl J•• •

t"•~ • D-lnt""r l".l)o. ~~

hal.: l 1 C U.' ! ' · ¡,.prooo tn 1• Tlpn::rah 1 Col•h•ll

(iJrdn Rull, :!l ·1'cl. K~

81 bomfJre y su circunstancia Pnr Ju11n ANDRITXOL

V su abr• ""''' lecunJn. Pero si, hoy c¡ul! el~· ctr, hny que o:ft~t.leu. qu~: er1 ~· hnntbrr, los 111011\'(>~ oll' $11 nlll)

C:SC.1S05.

tlt' Clllc.c¡:o, u IJ> h111110r~d~s

''"' Clltlrlot c:au IM pul•l~tus e•1 In curo~ 1· '" ¡¡rncln oft: •u• z Jl~lo,, >11'\

bonrbin, ,;u ba>lón y pantn'oul:'s yncoWIC~. E-o >11

muchf\ ""

.

tos rl'Cuert11)S de la lnllntlol. '"" 1~> 1ne m:h 1•er.lnrnn en 1.1 ,.,,,,

t<fll$

di!l hornbrt: Y uno blrn ll'Cu~rcl·• ol" ul lh. ~<>hre toJo lo~ durnm.:o •. • hu tres de: In tllrclt In~ ""~¡., y 'os Jescos que cenl:ttiiOS fll •

•.

nl

Ar~entlno. P$JH~InnJo

c>~n

I'~Htrcl

jtobtlo~os

s11s rollos de clnt:1 b"ra ..1

ni luolvhl•1ble vleftclto qut t:rll •Meotre M~sl4 de C.111

h:110,

Renou•. Nos 1r11ln, ro. ilu<ionr•

Qu~

b~jo

el br.l

trftll In que

los n: i\os querlnn. Como nhorn iol!O$ en coro le 11plnudlnrno< q su ll ro(~d~ Pormi\11.1•11"' a ~~~ a're.l~dor

unn t:u11rdl" l'f"torla· Q~ ¡\'i ~ll cMcstre Mn>l6!>. \' (11, t bmn nn re~ Mn:;to, >Ottl i'tn sn l~<lrcho.

Como uu buen t.-nor

d" <r\ld.u nos tl~bn l~s l(rncln\, ~ roda por 11nOf. 1 tonlv$ que: no~ lu biAn enlre.~tlldo lo. 1111dtes. P'IIA 1 e11lr11da eu e l •Cine A1 ·

l:t lllliiO• V toda 11tjnrlla ¡!trlc:onM Mt•a-porque ~:· btt4'110 de dou ~\ot •iu-nos ttni:l 11 In !lu~!onn· dl much"chnllll, 111s htntAsllcas 4ventnrar Lle J:dy Polo, por In$ ou,nl~l\"' """!'lt·~ de Cort'n o 101 P!l~•·lo,AS tltl Cornil' 1J.,t:n, Dor los eh rul",. r1111~ 111 ~11l:nlo•

~"

J p11u

cfr...

y

IIY

y

IIIÓ$ ·IIIIIIICÍO~. c,\\u~ll C

Jos más

oriqinales y nuevos La más l'XIcnsa colección rn In Librc:ria C11lolell

¡wr J!"briel

J!'•U~ hd lmHII I

u dons o".~slltb.r.,,

l. • rcrr" tmbolrnllll b'olll(' IIIRIIICIJ dt IIPII, ror e>ocn en i Cllll·• , . •G (!rl;r >il(ui n De11•!

¡;.r me:otllrt eh!' ecl hll bnixnt t p,¡n Al~ honti'S SÍ·I, chr bono volnntutl>

!)

1 c·l c~m! lw err~<l, lo millo r 11 uuu1CA! bunn •·olnnt~ll pnH~

tom:l~

El N~ttJ.¡o ,,1 ttnb'<\ .11 11os1re ¡>oble. 1~ por eucb, 111 h-. •.¡ue rt-couc'!xcr ho C111t qu e n1~ó ~¡ d !le mtt•!Y> IIIUIIIo:• hl h.ogl una lntrrlur c11 or ole lino. 1 jo c1 re que <'11 cuJu lrnr nnchhxol", I~)!IIA m p~n. In kllclll•l 1 el ~olfl d"un:• bono """'' i lol r1lló c¡t•e fu hunor r lt:< lr"h rt.ltiAICI'Qnt•s. P.!~ Ntttl••:• '' c:t>ll ucslln '(In 1015 uon nnc11 l~:uu·~. ,\\JibSH l¡:un.s.•E C'llll\'1 Lll' •CI)'~III<'~> mnh e's lliiiÍC>, lt'> III'I!IICS. el clh111 o1111b 111 f.OIIIO'J,I, o't'III"\,CIIftlll~lll 1Ji:l \'l'>llr "''"• 11roa hC•11•·"''1 11 «!) 1111 !'<, ..

llin,

''nll)

qu'l <tl >1 Ot·u

\ '0 1

("' ~• qur. uu ,¡,~ ¡o ~· •1•' t•l '"1'1:" So to1hnrn ,.·,.,,. roulorml· nlxl cnm 1"'~•": 1t11•é·1! 11 '"'" ,, qu! u'ho h•m ranreul ~<illi' CO>n-Es •••r!lnt , (JUI' hl porto kr. ,\dtcn~s '·' 111~Un grnt t.')'"'" !h'•~y, hi. tnu xituJl'·· tun cunf\J11UI:fA. '1'"' un 111t\~ t:ll po~nt M .' el V~$tfl nou 1 HIUtt h 11 lf1\'C'•~•·•

u ra•>•tr

Lor pnu !'hume cerch

•'hnrnl!~ lll~

1111 té tun rr ~~vu, que tto In <'<'11! el

!Jnllllll tiC! 11~.roe•n " tlltrlltr .. ¿1 1~ j!WI'Otltrl? ,\1 lo~ fO I'rnnll! -\ xó 1" ,c\rr li¡¡u ~~ ll'rrn nltrt! ~o,ue. r\ll11on: '""" lrl"'' ve!• qo11111 N<U i0\'0: un tlln horr uo>err)•ll!ni?-Jc. 11111, nr¡uf, lut> ~~~ tCICIIJ'I<'n<IICI qtr~·lw est:\ be! el U!r hu ... ltfó nl:có, KIXÓ ~s c:l qrre fan el• fu JINI!Ué

\!('S ...

1res mt!s. Qut: vots? Molls nnys f n pn~s~1 ho

b~. Nnd.•l-ti¡l,

jrsús 11'1 nuscu r 'l'ol e~toltn 1 cuilA .. sf•eucl UUI(OISll

Navidad y Año Nue\lo

ICih"!HP~ Clllt" )OJ•OIIIII far

J!•>s rnlth ch.• t''lll'iir, con nnun CIIIS

p;,r a rel!cllaciones de

l;OuJICI-

oll' lllll'Slri'S Jlttl\11!11

NADAL

en ln temt...

pObrll

4--

fiN,

-;¡¡l'IICi IIIIJ:UJ(j To1 C:11' al srm111IA .•

()MIIUIII

&HRISTMDS

;\hot.l e•• In lell'l'i>lcln p111 r l'el de IIIICI'I) ol

renouor u la.• AuttJ·

IIII~SIIcl>

I'Ritfnruttrb>l COII ~~cosos C•'olllmo,,

A

ra~ces todn In onutiHch:ul~ •m drltxor3-h•b'o del ..no l9:?0-

frente

r11f" tollo Prro nn h.1h11 phb'l l111cl l'll In I'DIIfoll,.l 0 110 IU> ndmllln el hnomn d~ don .\\r.ll••

1le CM1 Henoll • nu lo~ ntlmhl~ ~u'•""<'lll<' nlh lor;,b., i'l pinno, "" '"' '"'"'"'"'tlru~ f ..uuchc., f'l•lh:l.u; O:\ hnt·tnu n:rb'r• nocln1 no, dl• Chopht, •ti ¡:unos <holls dt: ~h.opi tn•••ull 1 HS ue Canm·u FINes, u Cllll clones \'l,lletetKs tle Rd<lfll.'' Me

.

su \'ilh , L'ls moii\'OS lnt•cente-,

tstrotlonndo~

':!

C

I!rRII ~Cl<U

C'tl

u .-u~ nborwdos, lecwres y colobnrntlorps , su< cordioiPs di' M''':; dt• fdtcidntl , pnz, !o alud y pmsperit1ad

M .1~iA

lnhncl.,, sus lnlon.:••ci""· -r.ol ftt nuerlle~-rnflooV'n

Gorcln ""''•

camp/•Jc••

rirfotte.,,

o\NDRAITJI -Io\,\LLOIICII

COl. \BORM'ION

Aqnl no v.uuos u h.obiM, dc>Je luc~:o. de cl.,u Jo~é Ortc ¡:a y O·lSStl. Los llonill·~ sn11

"AND~AITX"

e AL

L O

e s


ANDRAITX

2 Un bzlcin a s'Esctop

Opticet

Y nosotros ¿qué~ t>Ot

tlt• unlf ~0> C'l '-ll lit 1) O jl\l't'llr' .\ \ uch t jf!Vt'111Ud

81lltt(1"tS Jfd

C<liOC.1f1'11 ~·1 p.l~llciO thll11 illl0 1111 b~''éJI' bH• uur<ll.l chmt &1<" ~·e~clo ¡• unbi t•u o htf.ul.t

r

111.1 COII'IIIflln d\0 (i-\lniZÓ, J •rne< ,Je j tJ¡_!nlos u¡ntrstoa •fe lrt ls .1 compMt,erou 1111 J iu

jo1

~

;

Rllvt-IHdo rlipido de correlrs DE

Ci,\ F.\S

SO!.,

I.UP.\S,

PRI$,\1.\TlCOS,

8.\1<0.\lt:TROS

TI!R.\10\\I!TROS Y LENTI>S Pt\RA TfJDA CI.,\SP. DI'. \'!STAS

No se caose la liSia;

con~állenos

s~nll~~lltn lu reeel3< d~

AnibJI 52

Ydar¡;m:-s z~loc1óo a so vroblcm~

los Sr~ OcuHstn• por 01' fiCO 011'1.0,\1.\DO

(!m:. lo!ll:t!. S:ll• C!lll.lll Telcb

:!JJ.J27 · 23133~. Pnlrnu.

l"c

u•>H " "'"· L url[o lo~ .:xcntslo nl•t~' :lt: lil.';:>~r011 IJ.t~lo In ¡>rp

much ~

nrmonl.1, much 1 ~·'nlr~ll'folill.t.l. Cu11111-1 Cti i' ÍIIin ,

\"~tt·r 1 un.t lorna,f.1 de 11m" "'d \' 1!'1~ •••á• 1rs.·nb••l'rOtt 1111 bdiO J1'Jis o .. 1.111 ht•· o Cll1110 1.'1 m!• nrot~ó~lt que ~m¡li1IÓ " t•«IO$ \.•XC tf~¡Ofl' ) t!IS ft tllh lr h,,,1n ¡¡, 1 dlllbA y,, .tttr>d~<!("Ídll

m, b no

tn~.tllérOn nu~• fr.lloen

lll•d. li ~>1a "IJnl 1~ nolfcln. Y no :r < ¿<¡ué? M · " ~''·'~ • 'E•c op

but In ~~~ jnl'<'lllull u~il.oiiO~ "" ' p ..s~bnll10\, IC r1t IIIICIIH• e. d o m'n¡:<> COttiO d p~udo como t i ''"'~ r.:il 110r l'rulr. M u(hO co

11 "soDJrer ~e JOs ex-mrecllvos

Oferta 9laviDetia

El nlro ><\bnlltJ. en un re>tnu· r.u1k

•le uu.:)IIO Puerto.

a

lo~

por r ada unu que compre só;o dut ante e~ le mes

m)O) lu~ Pr~>fllcnll', olon

M.:teo J••frr. La rennilou, $Cncrll:r y slu p•o loco!ns. ron' >lh) en campar llr In~ ' i 1111lu d1· unu ~ucnl•·nln ce nn Con (!'lo >f! coronnrcu 1<>~

éxllo' 11uc dm:.111" lcgr.,rou ,.1,,,~

~u

11~

E lectro Puerto

capllnnto

1111

PUERTO DE

A~ORo).l

vlltllldll

lhttull n lo~ Jóvellt$ ,. os >otben r« poutler l'l<'Sins <1~ s~ u re.Jro. Stm~ na ;le t., Jn

dt• v••ma

1\•l

t$1.\u t.•s

EL

l'tlliU 1 f-<'< 11 1'1 11?~, ~011 l'rrtllOS h'Jinll e> de rnu<ilrn Y.J l'Sinn1os

qn t por e ilth mísnllls no lircncn t$plrltu .11! lnlchlli\111.

¿ \c~S<l ·1 tlf'ttCn lO> 11111)0 ' ">? PJ nllo p.1Sado por hl:o> lechu, ton éx110 tlrrol Hdo r. ce

ELS XUETES L:, mB:; reciente obro de IHLTAS,\1{ POHCEI.

MUI~BLE

Extrro do: N n•·hlntl ngenda Ama 1970

co~a~.

ebrnr11os u 1 cor1 cnr•o &1.: ¡•llf,•n

ct

~e

hailnbn ' reallzén· desr~M.

nnul,lo se

qu~Jarrdo muerto " ' :~clo. 1.11 e~r•o~a -:mpr~udló Ir• mMcha •'e dCSCP11~!'1 h:ISIO ll~¡tor ni prrdlo Son f't.trltlfl)'. darulo nii!O .te lo orurtt tlo. lnme;Jt.unmt nle q1•e se supo fu nnlirrB •·u \nd•~llx ncmlluon u

l~$ Cu'!lfc~ c••le~l c~.

H'gnhlo

dol~~.

UN DISCO

qut- es• 111

uulrca <lqnrou el Cr11b sin deud.1~. ttlCII btZnclo~ por el que

¡\$

t .. nto~

U11~ SC:II,Ib'• delj¡rncla OCU· rrlll el marl<'s en 1• sierra .Se G rrrnl.t. E• aíri.HIIto alenrin litl 111111 \\'i111c rn Slm611 .tu JO •nos, n.uurnl de ,\\uulth, que eu com P••illn ¡J., >o e~po~11 se hal:abo p.hnndo unn h!lll ~Or11dn en un hutel d•· P11guern, d~rldl~ron so~ !Ir •le excm >Ión ~or la 1.01111 moulailcsn ti<· G mnln d~ rstc lo!tmlno runakt¡rnl. T•nJ h:rber ftpHrctHlo "' coche, el ma111mo nio h!'Cendin •• uu piutho •1 l'bi':lo di' $nCnt un:r~ l0111grlllift•

>- nueulrn>

regalamus

lllm'lnaque de la Madre de Furnilia para 1970

$"

fias AUfriO ua. calda mortal

lfHCiur llndose lo base del erAn~o

"'"' ou •o~ rx dir~crh·os tlel <C.

U An hlll•x• .

csco~er

~e r tu

chll, much11 eoncoo, muclio t'hl l<'~livnl. No sabomus 11M quli 1 "' <'•1 111 lord~ hubo b • lc~ Y 11!¡:·~ ''" trt•, no hl' 1eulllo con· JlAI 1' \' d tlt' Cflllllll .. , tlnuhlttd, cunndn 'cc•hi.l el "1''"" ¿ \ quleucs tnc.1 m1WN el t·Jc ~o y In "prnbnch\n de tnd• lu ole nue~ lrn Juventud? Uolhu"mru COJllllllld~d. ti! he~~~~ ~ !IO•JiJ ,, (Omprob.1r que L.·l cnRrllllll no dá p:tra m:ls. t'nanrh•

Mll.'nlus tomuba aao• lotop

Mllttriul foloqrilflco

Gnbrle l TO,\IAS

B cC UD de 11111 ¡:~ J •lt f(. Jh> "'OI'Ili1Í•. \'1 • Chtb LTt•l'lllll• de ra•·,~•. el Cll•b • Ju•ll y J n1l•••• ,¡., l.uC11\.lllr. t.1 C ub • P. $E$ curpftl>• ~~~ .\ \,l tldtor )' •h nul~

Un hombre muerto

Quinto

anlv~r-nrio

1'11 t>~la

Ltbrl't itJ

rx

:,.¡:ro r del

>U Ce>O

el

,\:cnl~t

~r En.~i\ •1, ti j11cz Sr R"'""· 1 iJ!n.tl tjUf' ti Com~nd11111e de In Gunltlln Ci•·ll ) el Com1n dnult de rul'SIO )' d 111cdiCO 1} f'1nnci$CO CoiOIIII>f, los en'

,,.~ Cl'lll 111 ca nbOIUCión tlc u

t ln• v 1·ch"'s de AndrAiiX eh e IMnr on el rC>CIIIC tfd CAdii\'CI, hobur que duró hftSI·• nllns hoi~J

di' '" nocllc. E.tt r•t<' pueblo e, lr:\gtco .te cid.,nte c.m>Ú ¡:~ner;tl 1111111t>10n

t

del 1.11ttcimienlo de

Don Francisco Moner Juan Octmido en

~:;111

Villa

t~l

rl!u

!~ rl<• Viclf'mhr~:

de 19Q4, tt ltt' ••rlDtl de 07 nt2t».

Conforla6o con los ~uxllfos ()splr/lua/as

E. P. D. Su 1p ennJ~ ~~p-:l~n Cnrm~u Tn.:or•·~. hilos Cnrmcn, Bulln5Rr, Junn '1 M~rc•rlln; hllt>• P>lllle~ · !' ..1nci-c 1 Crlr#, \\ 11( l.olenn l! t r~eiloll y J"'''' Portcl: nielo~. ~ubrhtos ) tlem.l>

tic vt•flrrt en In

Ubrcrhs Co lafell

lnmlllu, ni r~cotdAr" " ''' nml~lnd•·•tnn scrt~lllh: 11ttdhln, le• 111~j!llll le'lllt·'" l'rc$elll~ '" • ua or.•clonc• el~''"" ¡J.,, ifr•~·lo flOr lo que les qnc•l•r•1n nllnllle}ll<! •llfl"llllcrl.tus.


t ANDRP.ITX. .... ,\·-----------~~~--------~

..

-• •

"lo¡ Uulcanlc&'·

Solemne Vigilia de navidad 1.11 ¡¡

In

de ,\u,lr 1l1x hl\'lln n todo~ los f1des !le NotVIdn<l qu e: lomdrá lugnr lu uochc

del din 21

Ln

111ft~

Concolltbr.HJ., que c:mpeZftl ó llUUiunlmen

te " 135 ll 'Jú J~ f11 IIOthc: COIIMIII a de lllS ~CIOS que llOIIIImrnclón se ln.tlc:nn En 111 llrurgln de h1 l'nlftb rn: e) \.'Uinncleos por ul Coro PMroqullll con uconii!Hiln

11

11rlen1o de órgnno

lt) Anuncio del A u¡:-cl e) C111110 de In Slbll11 ll) LeclnriS Blbllcn~ y Snlmo5 En ~~ Ofertorio: n) A dornel6u del N u\o b) OfrenJn de lnu o~ \' 11orc> Ln ml,sn prowaulrll con In lilureln eucnrlsticn y ~ ccl6n

de grr~clu lmnl con cánllc:o~ n.J\'Idél'los Parllclpnrán de lns r~c luht$ y ofr.,n<IRs dl\•cuos

~cglnre~.

Por ser la Vllo(l .t.r P•lllf" hll~~rnnrc dr. I r misn y lormsr coa elln 111111 uuldnd sol11, recomendllmos n n roJos 3 mdsirn., puulunlldnd L11 Parroquia, ni rnbmo llt'ntpo que hwlln o lc>Jo~ los feligreses ,, dicho" 11clo~. ••~ .te <e~ 1mns PEl.ICE!S FIESTAS llE "11AVIO\O Y A~O NUEVO

Jo cía/es f/Jo6a E•¡ ul nllor mayor do! nue~tro lt up!o pRrr oqul nl. nrlf~llc:n mcn· te ~dornado e fluilllnndo ~e ce lt br& el11asodo diR 16 el crll••ce ntntrinlol•lnl rle In bellA ~Nlorlllt Fr$nthca ,\ ~muuy E,rcva c:o11 ~lloven don Bnrtoloml: Eu~ el\.11

Cou.

Btndljo la unión > te·•·bl ~ la 11 .,~ el Rdo. p 8.~r1olonr~ Jo Ir~ .• S. j, De•?u<'i de ,x certi110IIIn re ':ti()U lO• novio~ con '") ¡,.. mi ~~~~ e uwltndnli ~· lr.. ,faJ~

ron • IOC•tl de la Socled.nl <Ion el< Íutron obsequiados COII 11n tlplt!n.tldo t~hnuN ro Du eamoi 11 los nu<!VO$ .:s· lfnsoa qu1: bnn tft hlu ~~~ \'l• tc dt b<ldu pnrn las prluclp.,lca t fu•adu espnnoht&. muchn. l e • l:clri~IIU 1'1\

111

II UO~ O •••111110.

f.l11 el • A V/J/(A/1 X'

~•rauorto M l•lormacldn local

e~

loa baile' de

estas hnt2s

P..rr•aqul~

Vl clll ~

-••-

Crónica local 01111 Yr.'Z ~er~n los nnlrno•o• ChitO$ di! •I.O\ Vnlr~lll(t> lo> fJiff' n•nenlz.url•• has b.1 lt ' n•\ 1 dti'ln' en nu.:.lro •Srllón de B·•l le • . E!~to~ ~cleclos nni.ICC>l Y• so u b.ulnutt' couoclllos por uucs lfO$ rrllcinnnllus 11 111 cnndó" ll¡:cm, ¡r<•ru en rsln ocaslóu ~t llfOSCIIInll COII In 110\'c:Jn<l Qlll! su conjlnllo se 1111 lncr emeuhnlo por lo plrzu lnn 1:< ~uc1n1 COIIIU es un clrcnno eh!c trie o ¡A b1 r el"$ jónu~>l

rrnquhtl n t 11) n 11r1o rn~rO>n

~~ ;:v::=~ ~

de Modas

//

~

P'" INVIERNO

~

Imprenta CALM'P.I.I.

((

e==t~==--= •

a~lslf'\ 1111

concurrencia.

Descenso: en P••'l- y reciban sus lrtnrfllnrc~ nuc~ho St'lllldo r~·o•ne.

f.l dia librl! de lo• eafe1 Relnclhn de los wf~s que pcnnnnec:erlln cerrndos ror lur· no de de.caoso, el ¡1róxhn•> martes. 23 <11: O Ci~nlbrc.

Bar 8 .1le"r Jue\'CS Oltr 2J Snlón R"creo

~·=~

Camp üe 91lar

~aclmieRios

El hoanr de nuesiiO$ nmigos l os eSposo' don Jahnt AICtllany y doi111 Mnlfa En$1.'rlnl, se hn ,,¡ ~ lo a cgnulc> cou el uocfmh.'IIIO de"'"' fl'"closn ul ña. Nuestrn enhor~tbu en:t.

lfJt(unclones Flllltcfri e' p• sndo S"!lbml o tll c~ln ••llln dCIII Onoire f't11 u Mnr rore n. n In ednd de 75 •ños.

./!eJ dtJ~a l .u.

y

Alt'-'\ \:\ORA

FR..P.TeS 1)" J'II'.SCAPO DIEPOISSI! PAVO fii'.U.E.'\0 TIU'h\00

l,clc~ra

Chanlplftnnt "" S5l1h•$\fo~

nslsllendo

nnmerosn concur rl.'ncle. Oc• c~nFc en pnz el lin.tr.lo y rec:fl¡un . ¡,S f,unilfnt C$ 11UC5IIO

aenlltlo pt:sanre.

NOCHE VIEJA CRe.\1,\ Al'OALUZA

SOl;'flF.

oe

(it\.\IBAS

U!Cti0:-1.\ ASAJA

Cvl d< R<ll•cl ' ?alal• duqUoiA Turronu. v.u i•d~ s.war(n al ron

• • P.l '"''~rlo $áltlllo '"" 13 In lle IS t ll t•S'C f U b O ~ 111 cd•d de 70 ftr1os D PelfrQ J. Puhuer Tcrrun (Cnleln). l.a noche del tloml n¡;¡o luvo llll:l'l la COtldlfCt'IÓII dt•l CnllftH'I y lununl en nucfl rn lglt&IR 1'"

4,, oJrutr ,od..•J /.t ':!~14..

NOCHE B<JENA CO~S0~\1".

'ijtf-

t:omplau

,:/ptf¿flco JuJ

l.a noché del mismo Jln tuvo luJ!M In ~turduccl('u d• ' cndaver y luu.:r.l ct'lcbrntlo e01 uut!lrn p~rrc>qnld' ,

JQ

u,,•J 7'tliu~

,\IAU.ORQI.'I~.\

Ju,•f .~ ,-,u:nn

P"ratot al horno TliRRO~ES VARIADOS

TORnU.A

\'tno• .. Cbl1mp•gnt;c llv~ Rol•. t"llllb!l ilrtil•

l{Jaflf con orquC'sla

l' " t.lu ,\bo

t{]ol/g

con orquusla

I'IU!CIO 450 ¡rcnlu

PRECIO 400 pesc tus /nfU/J/fll('/d/1 ,, Rt:St'ffiD

~ORlJI:<iA

r.•t

'.!16

, l ntltnil

1


ANL>RAI1"X

E PORTES

¡:>ao 1

PUTBO L

él "A NORAITX": acertó <~trás V adelante el "Sllnta ", a pesar de s er obsequiado con los dos goles, tuvo que morder el po lvo ante el 1 \ ,\ ORAI1 X,3 • ~la. CnluliflH,2 c.o ¡·1.s t a

SERVlClOS DE BODA COMUNIONES Y BAUTIZOS

1

1

Burro, nervio!> y llntifutbol n granel

l' rrfnmeria-EifC:Irndromé\llc:o•

ro

.,\o1Jrnllx• - l'o11nltl n~;. B~~t.s [~ ¡ 1~1-F"'"""I4'•

U 111á•, 11.\•·rn, K'"'''• No•JIO, ll.,móu, ('.'1Ch). () h'll O 1crelo ,. 111h11 1.. .!el Sr \ ,., lefo. ....; ' ¡,¿ CA JI' L .le s~r 11lunr ro•• !.•• •·•eh" oJ•• uutllnl q •~ >e ell,nyubau, .\\ 1\ n11l 1: rl.'nn M j~r,: (l. C'bu: tn.Jo ,.,, Ll ¡wrtc¡l11 •le

b •lo F o

'*'· llt·m •·IR•Iu ¡•I•O•I!>•

mojor dollllt' •• b• e r l (MI'"' 11111 11\rll p~u·c,• e coH~r¡;uh lo No !01! n ,¡, y u5 '"... "'""~con 111111 delt:•1"" IJn•l.tul•' 111ejur qu.: r·n nntc rl U' ' p.trl••lO> ) 111111 llelllll h."f..t UIU)' JI ~UCI •u,t, (01tlrntt t:$ te! 1• ntt'IM •éc:ntC·•. tlel que ¡, é r t'IC('f,l 0 VhiÓII Qnl', .Jog.,IIHI> t.! r p 1> 0 (10\0 w q ul'dll lit: ro QIIC: f u(: •U h OIIIHO>·I CIIIC'¡t{l lol .

~ on7a, B ""'· n'~t<~nA > ,·o$115 l i!Muel•'" ··'r> tlr B 11\ o )' con 1111 O•rh!l q ttt" \ ' U• "" )unlu n ,, buen" vn "'"·"' ti•· totlu~. el An lr.wx. n i fin, tl ró nh:~li" ,, ... ll)'fl~. ,\\..sln llol

" ',

.Uth! .1 IIIC • IICOntJII <''1~oiJ t'lllf'llh• ~"

f •'111\' ~ ~ COii<IJI ti\1. \1,•1 f(~f..u ",,,,.. ur '" homtll..,.

rj¡ th •JMil\1 ,,

tf•o, ' ' (ll't(\'III D::O '{e: lllllh n•tfl

(h .... ~""· 3.'l B llltfiO

conll•utu. 1oi

n¡n ni lul'fll' .. tllll!)u ~e tu· n•l.l, m f'llfr,t> leodG~ f(\ 111111) .IUO) ~~~H•t.

Acto

~•t:ui,Jn,

cen1r.1 liiMI tPII """Je ,•1 lu,Ju l?.q•ner.J" • mn ~r. '·• <lr ft- n•" vbilllnle e (IPIIIIiiC <li~lloll•1t nlll) ' nn ~d,, ., ~1 •ro (1 1) \\ro .U (h•n ju¡::uL111 111' l\ o ) :\lelo, con dr ibllng a ..~, t!t•fl!nt..llf'~; Br~t \·o ...uhre d~l

cómt r ' rl~rtcho C"" ' '•, o11,. r,

•nl<tn:\

1111\'11 ¡J..

h JW• Irrro\, ,.,.b,·crll

1•11

juollo

ul

" · (2 IJ r rll> • ltlest.lll "• tn

11110 .

~

11\' HIIZ.t 11111)' ftnp••t U() \ .. ~tt

ter., ocal, ccnrru 1·~ q 11 ¡ 11 ., l reU, " .:tu, t·ub tlt•lu, re ""')' lut'll" p~rl "

lfc

~ 111 'l.l .

1''"'"'

d e tllcnr e· ' · llt:bl.l " n ~~~ lllllthn veur

'> ll•I~.Jt• Jo 30

C"JPioll 11. (.}

·r,.,, '"'lt" .r~

IJ,

\'CL

AUTO - ESCUELA

Andrailx

M11t111úa a la p•zatra por MARC,\DOR

campeonato 1\cginual PW IMERA CATEGORI,\ ANDR, ITX .3 Sle. Calalln• 2 Son Coron~rl.' t 6 A rtá 1 B·n l~n lrm .¡ Esp~il~ O

Euscñnnza pt•ártira y ICÓJ'iCil

1\1 •rtl 2

Panh:me 1

01\RDER-POTIS, S.L. 19 dcjulio. 10 Telé. 213 • 9

lnde ;>endl!!nle Coi1C'11!11~" 2 Pob'ens~

f'ollensn 1

1 dn>llfa 3

Beliu•·lsln O

CI.ASII'ICACIO)l

C.D.B. f\ndra ltx , 8

ltu1u,trln Po~lont·•

P11llcntn ·~

r •~~~~~••b•

" ' lt>t d"' CIIIU~ut.•r e\!(ot11

f.,,

Cn1o rt( 1 1"

r,. 1014 1

1'"

rnre

ltltr ' · ~e la< hc'fUNIUL(

M•nJi:f'lf'l. t ' .lrm .,,.. uu fu~ ti~ f1•mh~(l r'l'rn t.•f rq110I'O f lit$ lt~in u,.. e qnf' f!'lt lrt ,(I11•U"'hhl lttS r~r< l ¡:ti"" lt' l'rl\.,. eh ,,.u.!~r , ..,. ~tHn .. ttd •" lftmbi"n ' l" '"'''\ Jrt ktl(••nci" d.: (•••Jt~l

)' G '"'• z. I'Or In •JHC: M)lu ~lt"le­ h·t:•dC'ras f'll 'i..:rnn ~l't ulln .. ~t•l~ \ e.~ht~ ~.~ttt br'l'l\'n" h•tr"'·hJia.) lurh~ttou t'••(OII-tll .. talt"J•tr ,(nr .. ut r ' " ! .. rudn . Jl~Uirwtn en lmtu 11111 n<•ul<• d lklll• •.ltiÓ•I• ~el C"""'"'· qur pnr In que t11AS •lrmn ... tr6 ti rl~Hn1 •~¡:f'. mu, h·! n,,.n.t;~, r"'rJt .~o~t·r C'Qn~r,.tutr mP t'••,lf· ·.. ttÓII f'"111t,. lo~ r•rhn'!ta~. puto~ blf'tl, ~) 1\mlt.nll x

110 rl

1!1 Jlllllldo Inicio<·

f:lU'

flt'llllt~t

••·' ;¡; 1 d •

".tl11l1th4i u !! V ·1, ,.,.

h '''" t•1 m•tuttn 1·1 "'" •lu"'

·,tpru\'~

rh,.UdO \In J'~~IU batlt"f ,ffl 1\tulrUIIS

rl Cn """' <t ~·1d•nt(t h• <l• (QIIS~ g11lr 1111 lO L "'" qn~ ll•~n<• ni c1.·,tHu•o Ut·$.rUI\ "''.. •·nr,.·~ rt"JIC·

('lt''' d,. '~, ,

"""~'•" e 1,.<- ñ·.to• •t""r"•r· hll)lrt ,.f 11 &.

Sr': 1 f"li~fQCnmt'llt ~ tttl"fiU..ulu rru\"1~1

,.,. rt qJH• nbj.-to dt•

fn .. rlr t"llllnjón ,\\ Al..."'"'') ,.1 ...,ttt•U6 co.\lrll f• viiUII t¡hf"' c 1rruud1 M ¡,¡ ¡11(1ft, t.-uh·udo ctur <.\'r rrt •r.u!n ('f1tltUtt(U1fl14tiU 11" \'U)Vl~l¡rff) ft rrft r:trtot"tor ftnr In qut' "''ac:Cicllmt nlr "'qul (~ 1run11u1t •n In< t'""ltrr, n.c"" 1111

d,.

rit1

UUt"<lrn~t;,

c~~rnrt rl C•H11Ut·t

qut'

hlt'.Cn Vft:IOU

't u,l_ hmlt4\ln

h"~ltt

~1 tt•su l• do

hn•l M.tloubtll .. lc dt l Sr, N.HI·tl, qu.,

rsiUvn .. trm1•r•• "'' coutt ~ dr tllll'\ Ir•~ lng•uhu,.c, •lhr,.~tmh•4of'" ,.1 An <lnllx • •1: O.h•·•. ,\1 Cal•lr•ll 2.

Pnlnwr. A.

Co~l

,f,•ll

¡\\ Alrn¡"'~

1,

Pnlllerr 1 J Alotll ouy 2. Jur••AdH ,,_. ,s,.,..r•u •·• l•llf llll•t\ • ~~~. '"'' fu f'J''" n•• h.. bue J1Hrll 'u 11..-'1" d,oulrn dr 1f'' ~.-ru '""'• r, llu dt IN tltlet,.tfóu \lf': f-e Sql 4'1Uln '\'ltC'Jh1 dt~l

CAIItC1roUJIItlu

,\t. Rnfnr O

4

COit~hlllcl:'l

P.t r••tt.l"

1

,\\onhtlrl l ConMnnclo O

3

O

r.unHII

~-'••hiC'n~ CoJl~ti'''"'.,.

Bnlonct>Mo (Pntt>llilm

U.D.'{.R. (oomet, 21

MurPn~l:

Llo<t•ltll~ll3

--------------------------------

.,¡

I D C¡'IC VU'~>(':l 01 1 t

franco, 2 · Td. 2 12

ANDRt\1'1 X

ex vls n.u1re sn·~: rl.llt¡h) "IU" lnch"• ,_,n CUT1C"CJt:t l rt' ·r, nutr un " I•Onc11 h! r.h~ •f!tt• y lr•l~•hto 11f fJ,ttUtl ., lus cou1ra rl"'· f'••r In •lH" ~~u IHt ~ 1f1 • lllr• · •Ut t ~ h 1Cf"l ...<· cnn c 1 b.tr6u ,..,••,<IMl, 1mv t )lle '" si rlus •• to Ir d•• uno y uro . (11) •ln' ''"' IJttUd ' " tur:l.t , (3 2).

ro E• • \ nd•anx• no <'tlub 1

G~:neral

o u u lila

aq•rlcul~

r·~ rhtlo ''~ ~uré•llltn

SE I~VICIOS

SE ALQUILAN

lns punlu>. \' él •Salil~• clnro rstfl, ll~atla much11 ilu~IOn cnn

CRO 'v!CA pur c••n/lleza tlt CASA P~SI:Ñ..\1'

AND ~AITX

DE

l.to--rt••••·"'' Sta. Cat•tiiM Con"'" lndt•¡x:uditonlc

¡\!""'

.\\ ,wthdri

e-~·n• .\\urf" "4e

S.

O• con~u. t

AtCU Rin~~.11em

Bell•v ..tn A:-iflRAITX At R.•!al

11 3 o ;}7 ll ?5 10 3 ~ J5 13 2J 9 !'í 1 'lii I,I1J S ~ 3 2~ 11! :!11 l> ~ .l JZ :!~ 20 8 7 7 'J2 IJ ltl 7 ~ ~ J3 \!l 1& 15 ó 5 1 'J2 15 17 1~ 5 a 1 ·!J 'lll l b 15 5 S 5 '.!J '2.1 15 15 ~ 5 rl ltl20 lJ 15 5 .l tJ 15 J B ti 11135 l:l 15 J !i 7 li 2\i 11 J!i 4 2 !111 J: IP ,.; 3 i,11 :.!J tn 15 3 4 'o27J'IIU 15 !! 1 !' 17 15 J 210 21 H S 15 1 !o '1 111 .\3 7 11 15 15 15 l!i 15 15

r '"' ·''

.u •

P\RTibOS PARA MAl'l,\N.o\ 1\NDR \ITX

R11fnl es¡llu)u

1\1

lnduuun Blnlulew ,\lar(\

Ponlentt M nrt'M r

Lle>r.ICII~<·

,\ lnnllllol

<:on•l·" cl.1

h ulrt>rrullente

·\1111 Stn , 1 ,, •• unn

S

Colll't PnS e


;L\rtDRJ\ITX SEMANARIO A~O 11.

DE:

VALOk(<~ll'rS

Um1

t·lclurfn

1'< \

11~ ftncn~o:

ionm

111ta f'ltltltl <lj: fl/11.'~1((

,-.,mtnu. Pot ('otl,

'"'" r ietorltl lile. tAlfJ,. conr•ttlwu~ ''" tm·

INFORMAClON LOCAL

S.11J do, 27 !le lllc enobr•

_,_; ¡.,;¡¡ r.

le 1969

ftaM.II ' DttiiC\If lt:.;-fM

a. rr

.u.

HllfJ I:•''III'S ",.

u•••ltl <'ebt.lr J•••

tJ

t/H't'fi~O Cfl•l lltlllfl~ O. tllfictlcalt'u 1nr f~atl/üla lucubmto,~ l'!t el fnltt{í"t:tu.

h:t:: 'lf lll!Ul:t!.::

On.

J Cvlnbornclon

~

La carretera

Palma f,ndraitx Por 1.11 .:nrrCieril lfc 1'"1111 • 11 r\11· drllli:.. llene un IJ,trJttlo I'IJI"

r¡rn

('llfiCI~. 11'1C

era a•l Útil( ' ~ehkt~'o Jc lruu,putle que ex~

t!d

~¡I :JC· •

ru qt~..: >e Cal!\' ft11.1 t~ lf••l ~~1! O pe~r¡

,.11 la

IIDj J , ,

Ul

o¡f~tl

ACIUIII

ju~n

BAUZA

COIIIO

III:O•JIC

cl~o~.lu 1 ouin M'l t'lt nqtte Cl':!t~

~~

e:~ a \111

o~

h• \

¡m¡:mu·s

u tltllltÍ/Icilln ""

rnton

uo se rout. iltt-tt 1

úc!"t>S di!

r .. 111M

N•''"

n n Pou~" y l'ñl:tl~t l111n "XIlCrlnwnloulo ht htrt tlnteniO lo• n.,c.,•hl.t.lr> \'¡,,¡,., d~

jlnt~ C•lrflll, UIUM ·111 la clrt11'.1ción n In lar¡:o tla· ltc•

u•tln <''111 co~ht qur I'XI~Ic el p<O\'t'CIO cit.: Cl'lll'o'tlft 1'11 RUlO• 111,111 ,.• ltnn111 l'.ohnu Pui(Ul'lrt. 1.&:~ III'Ct'~itJAold dr l11 dtCUht ,. fin cr~t\'11 '' 1.11 rllmo •1""' ~~ 11 <·it'cucí tll dr In• •olud!Jne• ~e olemurn11, In' ¡u t i i•louu pu.,tltcll J('illt~• Íll>nfltollr•.

.1 nn ollmlbu• f'n te ce q.:e nlfl lo m~• rt>solu;l\ o scrl11 1111 ltÍIItl ¿tlobob que e•

Es Col

ti'~,

Goalm),

l'u $uS

d11~ 'ettienl c~. clrrtn~

>Ofuc!On

nr~:~nH•

pr r u11r. Su ltnz•do

~UIUQ~O }" Ulh11 Clll\d~ Ctlf<1<l~S

Jo. \1 ('jM ~~~ t~C()Hidn 110 -~·

t ~ d 11 .,)'\'Ctu

bM 4 m enle

El'to un h.~ •le

rnmplt~ntli.Jo

por

~tenlc ¡(,•¡

pnrbl" que: hn>lt ,.11 li•IIC<'~ hnblol nllll/.11111 l'ltlliii•IIP "'~' cót lo ) .~p11t<'llh'oll1·1111: 1111\s 'u;:leo , por "' c;.,ll tl\·u ñ<r~1 ·• Cl¡lllc. l~ , Cu \'"1 Y <"••11 <lt: ~' t;1c 11 , t.11 con>ll nccoun 1le 111 11~ lA cnrretrrn llotdt'HIIiln In• tn s~undll~

dr 1·• r<'>lll dr n•:tt,

! tn letprclndu ntHifcll'"""''" te t•or a'::uuo, QUtl' ;;.ns.pí·rh.ut'll 1.1 e.x!st~IICIIJ de Jll e>lul:<'> roa !"'ile. de lo> propltt.trlo' .J,. 1.•:; l(tnttt!c< fine u t¡nc Je •'Sil\ 11111 lli!J<t E'JI~tbbll. Er.1 1.1 é¡>OI'•' del tAtlqui.mo pulfltco ) lo' ••!ilo P~to

otobnllfeml'llte.

~u

con•tmclor, el iu¡:rutrro ~··nor

Ctt.!A, mb qn<! ceder ;1 •:.U: l!~n de tnlincnr1M$, t.e11JIIn <·n ruc•;t;1

otr.1 ~

cQu•iderhCIOnn ll!lt• e!t\'lldll~ , de ortlt•n t<trn· lt;tlci>, .:llll'>tiCl'> VII:\!IIIC~ • .J\! bthcn• um1 llncn l"ll"ll!:n ttl 111 ~ 1 • , 11 10 po,•bl,., que f•cilltn ·

r., nn flicll nccoo u lu

c:o~t.r.

b lfnc. eu lérmluo~ ~•ntt~!ci, et ltt~Jmlo dt: Jlchn

be r rto •ct4,

resu\1:

tv,,Jtnt~

e~

hoy

J..,~ Juc~ c~mpntt111fns 111111,

del último din d~f '"'o no so11 cuu•¡t.IUIIdlt,. cu11•qulern M•ttl'.lll una >nlll fronh·rn <'11

lllw ... trll \'IJn. Se-1ial"n un moOhJI1h1 en que lothl)t t'rl't•mu~ (l 1u: I'CIIIohll!r~lll~lllc h;t lcrmlnnclu 111{(0, tltllt ·h••ntO$ llt'lt•l

Jn 11 un huu que: m.t:ca unu e la P• •• 111111 fro•rh•ru •ltlt: 1111/..1 1111 rC•tl y ••l<!cth•u c:unhunt> Pr•ro, ¿h·J~ h'~•mcnlc, 1\ilo •'iu~\' toi' ·\t¡ut>l "" c•ltrlunmtlas no• Ol(.ttfclr.u con In IIU>Ión ,¡ . t¡u:: rff.urtl<:t11. tnolo>. ¡fio) no • '}OC< ntn u)'"t! oMA¡:I.: ,¡., 1''" fkciOue.• ,111., el hotnbrt luv~uló 1••ru "' l'toll•\Hlft.lnu )' lft:C ~~· hllpCIIItll ;1 h1111 btC ) lt• f~,Chl/011} Jt• II'UIItlllll ltiiCié•r·IOI"'crel'l que .. ~ •·ltln) e~ \'<''""" lo '1'"' >Óio

1

oC~

1111

r.c• ello

111 1 •I•Ottrbt

~.1 ~~~

,f.,

~" l't::

n 1f~l.nt1."

o

uu r~mla)ll,

JICIM ljllt: ~1: Clllt.,ltU}'II lt. 1'10 )'eti:HI•I !HIIO¡lblll? T.unb•~rtlas cur l"n~ drl Cull J\ndtll~o prui~~~~ uun t•rtfll·

eación :¡nr no l'c~A. Y "'" '11"-" nliil~l \'l/. 110 <fll

J11t(:)() IUU•

rtlr 11 In pl'rlor:•cl~n de 1111 11:1 el. r>rrcl ~ú 1 onf h·tbr• que l~ntr rncll'•·tl,l. Lrt~ nPCc~hla Jb u ~tlllt.lurt"r 'on muchn~ )' h• nu( :>

1111111nd.1. E• mnyor ob•t•hup

s11l~ar t i

~lflll¡lr e

Jltdi111U~>In1IO, [\\'1 h'ICft

dnlll('

e! CléJIIn f,ún Cl:ulltlll

r•nu1iz..,,

COl'

.1lmn

! uiol1'7,

llistr.lcl~n

hntb '" ,\,11111 C~olrn~. un btttll

rcfue¡~o C1tlllttlfsiiCO,

Cl'•' qooe

np11t1l.t'''' IH hnh1111.~ ole fl•l>:llS. ht f!'Y('J.,.hjll tt:~ll·f1\ "tiiiJIC nr.h prll!JINtolhlrn )' r~•• ~~ rou f•tltt'U uu ~uc t: tt'>ullut L\ u e r.rd,. •

Oferta g[avideña

'1""

nHilícfoJ E 1 • d·· !!liciO~~ Jllllll ltl tXIthhUIIIhtrO, l'"''' lit Ulll I'Cro.l \' ~lllctil, fi"IO PI •ol y In 111'11, ('1IID ~1 :\obol l' l• WC•1 p:ll .. lol t•ltel!ol 'j tol (.!11~~110, P•ln r l mn1 )' l'J ¡>ftJ.tlll, \!C,)tl\'t'IICIOU:tll!-111'')

un c1ia 1.h~ ht\"h.'fiiU Ctl que mUI\ne<.e ftf~u UU\' (ll\lOIU ~ ~~~~~~lro:.:c 1111 poco wli> IHrde que 1.1 1 i'flrln. ,\l,h, lle ~JIIfi~IIS ) de llll>lOIIl'~ 1 h·tnii.'S )' 111 :\oCIII \Ir 1' pmn

J.•

res prppo!e;IIC>.

itt111(1Sibllll.,do

n

Las doce campanadas

1

kllómttros. Un turismo

e~

lite vfrron ni ~ lo• lluea """ cnr l.l e tllre ,¡ 0 , punto, ni "In• 11e rr.tdad"' de t'Uir.c<: di" lo' 1 u tíeos ¡~,. pobL rlúu dt· Cn \' á y c .,¡ .le' li u leo. • X"h'lltt •

>OlO ll(ll.ts

e hmnlut de h<:~v un .mléntlco .u~nu de unu IICCIIc de fnvi\!rno. lltCl'll <jiiO: " ' t<:lt>J tia• lo~ ft:>UIIII~ d<' C tiiiiOIII llrr e r•crfw; •UI ctur ~ ~le 1 ult 111.,, P"''"'' oiJI'Int •. •L·• \•hin cootll r- 1110 In ~¡:ujn, •n•t.¡ue t•ntti.Cn ru 1111 h· ~ " 1• • t:, \'CI•Inlf' 1 ;!IROb ... 1 C'IIIJII•Ju.IC.~ ~ lO ll\1110 tnn 1e 1"'' ·• ~- ,. · 11 <'e un ununo t¡uc • t: lltllnn lh:tJ1flO \' wdo~ 1os lllll' 1 O• ,;~11 I OIIIQJO In pn!nbtu IIOUA <?n rl >cllll•ln alel lh:ll1frO. l'~r.o medir thtl' sir; e In hor.1 comu el metro •111 e P-'~~ IUIIIIIAD~ O dl~hlllrJO$, l lt\ . 'r' 1111•1 hnt ~ llcCI>ivn - que dtoJ1II'tl• vori "'. u ) 1 ¡ 1 ti ' lln•hlll- 1!& 1'~1 1 horn ul!lmn .lclulll0111 temor, cut o~ • n " 11 el lf~mro dln del ntlo, ,111e ••ivlmo• tnu lnllilO un poco rn • y lllllhl:IIIOnOS 1111 JIOCO ltlo!S u 1111:101101 IIIISmC!,•·

"'"n

UN DISCO por rrtdn unu qu(' t'cHt:p~<' ~ó c1 durantt: c~tc ntt'S

Electro Puerto PUF.IH\) Uf. ,\~Dinl 1.'\ ntmrmuqu<: de lu ll\11dr~

dr Fomi iu pna•n 1970 1!1. ~\lJFBI.t!.

c:r.l•" llc N•"

oJllll

ogt:ndn Rmu 1970 tf, /)· 11.'<1

•'11 . ~ '11 /. {l


ANDRAlTX

2

HOTEL CORMORliN

SECCION DEPORTIVA El Club Petanca Andraitx, rompe el fuego FJn.tlltiiJd ~ '"• nic-J ""~ <lll~ por ... ¡~rcio tlt ••n u •c~ ~e hAll \ t uli!O ll'•' lz n.!lo ~~~ '"' p ~ 1ft '

tlrl t:Jub J•rrown Aut\1 •I• X, pma rf~r ns(

,.,,¡_

e tl••tJ,, 11 lo t1u m. >OCh•$ '11• 1! C.ottlt~ ¡lfR jlhJti lC,III rsrc ¡J.-¡I!H IC:, ~ ~ ce t•b rnul "'"

doll•illl:l' n l .h

I),Jflft

runr1 . M nn.o lu l tr~:» llle t••rlld ll

r ec.m•

1!1 ru.•nh• dt' 1'11 11111

tcl

)'

Ch:b l't>lroi•C· I ¡\ndlhlll\, e n JOb quto t'llfl~ Ollll ~ >t- rl t'P hl .o r4n

C'ub (l~ llliiC.I

nlarwn~tlo>

fug• dor•··

l~ l

de P"''"''''"

111-1

) q11e ..ctu ••. rn,•nle

rlill libre de lo s

!~o: .a111 u •h•

ea f~

lo• Cllfé, que

''~'"'

C(<'I AII e• rr;oJ,I> p..r tur : o de Ul'•''""o ~:1 l't(•ld mo In .ri~S, ,'!(; ¡J¡, 0 .1 l'lllbl L',

c.•r~

.\\•he

~uevo

•'e~:

c~lé

Can G ·•• pllr OIO

e~ln hllfi(Hintlle

•xhlb!clnu da

CiA I.III\'TIIM TRIWADI\

p 'IIIIIC~ 11 111 1111111 " ' ln\'1111 fl toaJ1 • lO> ...,el o~ aJe, club dllth 11

llu· •~• hll•d~·

Ciol:lllbu

~ ¡m~blu c:n 1:<'11"1 '' • 1" e >t'lltiar t'fln IIIICII:,IIIIIC J'.UI:Jn

xu

COCKTAIL OE GAMBAS S.•l•• Ttrolc"'

[);ualel l'r\\'0 Y l.P.C'.HONA ASA!lA P **lllns,.. :-o:utVII~ e:ule.s ct~ Brtt1.t'1n• Cb IUip·ftu,,.., '-llrt.!ndus

r= ::::=I ~~ ~

de Modas

Cnpn lkllh P.l<nh Turtftrtl.., ~urtfdos

Boh• Colill6c

{(

~ -~

''" "v"'"'o

L:::=_J ®~~

~~~~~~~2~.U~iS~~~~~~~~~~.:~

~

•"I!NU ne I'IN DP. MIO CCl:-1$0,\IJ.i TR~ I'ILIITI!S

> ~•¡:ni

IICIIIIill\11 ,, l!j\lllUIJit

t•t lól cun e' cqul¡•o , bllo~lll c o. h,•r un• o• .\\o11 lo~ • ¡, .,y ,\ nrul lu s. r r t< z, fumo

s• '

se romplace l'R lcllcllnrles y ofrecerles sus st·r~IL'Ios pul'il pitsar unu agradablr. Nnchl'VIL'Ia

A u'-'r.111:t, ohcn•rnll un buuilu

.. " ' ' l'>llft

llurqulut'>

Paguera

e:

P.> de t'SJlCIM 1'1111',, qul' nl.l JlnrJIII.r H'lá 11111) rtllltln ) lll' 111'1"~ ah:l ()ub Pt~ 11ncn

n,p,·clo th: 11 rlc: ho d >11'$ Qlll!

11<' tll'lollltll W'llll l" d ( 'lub fll •

fuf'~"" COII e

Put'Ul'-'

t

~

~

ViXOS Von., ll••s• bl.rnrn- \'tn., &iu tlr.:o C:hruur• ~ne 4.- C..v.~o

PRECIO 450.

T,.,,,. Ch~mpn~:uc

CollllOo

R E S E R V B

y

S U

Uv11s de lo suerte

El Club Petanca Monumental Cesta de Reyes Andraitx f!>ll\11 \'ti Ull!IIIMJO$ lO~ dt!lll

f/Jon 9abriel Caste/1 Veraera Qu~ {al'~c·(J "" o:~tu t>ll/n ,. tlm ~.; dt• dlcit•mnt<• d i' f /)(j.(), t1 1ll

o•dml de $~ 11/IOs

Coll/ortodo con los $luxll/os l3splrlfuales ~.

P.

n.

M E S A

-~--------2-00__p_e_~e-ta_s----~------T_e_l_t_o,_g__P_ag_u_era

11~· ele ' . e~~· " ol~ if•'} ('~ Rt>gad u Ol o~ por el alnaa dt

p~ciR ~

Baile h asta la madrugada

cle, liunrs•· su~ brn ~ lkiv ~ 11 ~~~ ~ flnllill('lllt' ' Olllh Jliii(IQUIU 1:> dt' rt'hm11n l.n e~"''' "''O h· 6hll HI:J 1'11 1'1 ~H'••J'III•IIe do: C.11•o En~111111 ¡: u~l u~a.. na·ulc n ·tlulo n «SI•• ub• • ~ro .

E• Sllrlt'O rlón c11n

>~t:1

,,¡ ruJlÓII

en comllln,a tl~l clt·¡,:u d~

<lln 5. vh¡illn de In 1~> 11 \•ldntl oh:

lo s l<<')' t S

dC'Sl'n a todos sus socios

QIJI!

nr'o ll~ue cnr;octtr c·xlraor dlnnr io par '" conlid.ul } C'n ltlod 1ll' lo, oh¡t'lo~ r cc- bhJ• ' } llll l t''lc

MftJtO~

~ e vlstas

M\HC'\ DICFN

t\S ¡\(" lll.\ 1.11> '\l} .1tlqui¡)r.tiM> r u r•l" l.lllrtrln

y amigns un feliz y próspero cmo nuevo 1!170

AUTO - ESCUEIJA

M

EIISCJlilllZil

pl'iirUra

.y tt•órlcn OJ\RDER-POT15, 5.L. ID de julto, Hl Tdé. ~t.l · 9

ANDRAITX


ANDRAIT:X.

-•

&al/4a~

docia/es

S.tl

g(aefmfgllfog f hllglll d.: los ~&JIOio ll$ 11<'11 FrAnCisco Coll G~d y don• Anl ¡,s R.lfas d~ Cott ae h11 1 !~10 auniCII IAdO COn ollll ftCIIIIII'IIIO 11~ ~~~ hermoso nltlo que si' 'lllut.ar:l R~lnel

ctdo.

Mr 111111\

.Sitqa~as

Se en cuenlrn en estt· 11ut'blo p!Otcolenl~ de Londres D. Mn· 1co Al.::onllnl' Bosch .

fl nUII~rcs

pennau~~Priln

11 ~~~~

11•tl"s fttjnl t<•slllrnlf'~ fl . Jo\(: Pa11s V S r:t !) • C~h• lnn ,\ \ &· uot jniiiiiMi t'•ll~ eon ~~~~ hijllo~

fJ efunclanes

~~~ 1ft

purroqnln

ol~

fln~rallx pua f1~a

en IIKtsuu

ccmea11erlo.

E••

p~7. d<!~c~·•~e

IIM'snrla fiscal di! C:lSi!S S('gnlfiS dt: accidentes, ele nhlll<

i!STr.EII.P.CEN .Sl!S O!'ICIZ'/¡\S I!N

tido pésnme.

,lul'nltltl ,1/nu•o 81JS{'II, 11. Bis ~ Pntrto d~ Arrdrou..

dt: 9'30 F.n Ar~drultx, ca/IP ¡u/me 1-t!ffn, 1-1

9

R

Cou J!r;tn ~o!,•nmrol.rd ) ,x lriO'Ordfnllrift

r

al pú&/ico Ju nocf:( dt g.d./4 tic ¿;, d1 /)no. NOCHE VIEJR

SOUI'l.E. DE 0.\.\\BAS

I.ECHO:-IA ASM}A ¡\\,\U.OF<Ql:I.-.A Judl•• '""""" l'•r•~>•

al ~oroo

Tt.I<RON'l!S VARIADOS TORTILLA 1\0RUEGA

Vlnot · Champ•a••• Cva Bolon cotiiiOn l1t11a. l'fn dor ,\M

l/Jal/11 con orqmsfa PRI!CIO 450 peulu lfl(ormnt:fón V lle!.t!tUD Tel. ~16 - Andrnflx

d!!

IJCII'$ $ t r1• ' ~bt1t1 011 t'll IIUC<II 3

1!1 ll'mJ!•O npm e-tic\ CPU lo~dll ~ll

llmnlnnrlón )' c omplc-IAIIIOIIIt lll'no por Jr,. ¡... mlllns nndrll xul••~ que. 'c~ lc.ltu e•p'éuolll!u

res ,1 q 11 ¡ 11 1•puhl·•' de lflll31111.'

lnN<~. ~e

nlll$

,..,,,,¡¡..

>~b.lc.lO

por n no ioUIIII:IIUitl• > IIU;o• mnE•Hfk RS fna nlns p•r;o In l•nml El

Cho•

futi OII

)' C>C4>CIIU IJUt: ollon "elln

olt' !.o :-o.lbf~¡o l r!~l Allll<''. l•u tre1urns 111'1· ¡¡len~ ) ofttclmlt•nln oh fr uh.>l ) f trtS que c~llll'ol a fllll( 1 de I'Jallos SCJ:I"IC:•. lO \ \ltlRIIriCM, 111 anl fll coucr kha not,o, t:l l.' XI rl~nll' coro. lu> s,,.,,.• ,J,•I ~ .¡: .. no. lo· llo II~•U IIÓ bll ,olt' 11 ICIIIU Cllll 111

1,, 1>:'•·

~fn

•Ido

l l•n

dCCl>o)

in•lnlnoln•

nor

IIIIC~ IfO

f'

r"ho

1\)Uillttl!llt'IIIO IJU~ •t\11 l!llft labor C~·II~IKII I~ Of

mrjor11~.

flc>l·"

llMII COIIIII<'IIIIII ~f \'1 ltiAII fllf, rerlo ,1...1 Nncunlc•lll• olo: j rHh.

1!

mañana

!3 y~~~ 19 :l 2 1'30

nnrr~n ~~~ 1" ""''' .t~ 1lc

JIIIIIUqllla lO~ o\lllftlhC<.

IC'IIIICII

CReMA ANDALUZA

I'OII (II Irt'ltCin

11 1311oras,

Inauguración de nuevas faro las

MHIIIHI8 111 IIUISlft 1 PilRROQUIH

/!u l,ud un J~li¡ !JF.o .Que 11:1, u t:(unpl~tt:~ t:n oór~t:tt

clase 6t gt&llone.~

COClll'~ • CMIIE:IS

y rccfb,m

hijo,, esru•cinlml'nlc don jn"n (Oetcg'ldt' en B:olenres del •Palfs-Bnlcllrt s>), hijos roli· tiro~ nif'IM )' olen•~ • fo~mtll ~ la eltprtsión de nue.no muy sen-

al pueblo 61

rtmrpr a vent11 de terrenos ulquilt>rl'S de cnsas cnutrátos de arrendamiento escrr1mu~ priblícas pa:.-11p01 LPs

In En·

c.rnnclón. fué IIHS•Rtlndo vi C!l dl11•tr a e~ln 1•llln pnr11 rt'cllllr c•ls1l11nA ~c¡mllura

~erulctos

Ofrtetn sus

FAIItclcl en l'illmo \!1 ""'o•hl

su~

e •o• dios en hle pu~blo 11rorc· .!~. IC> de 8 orc~IOII•I L) jhdll ·¡ e y Sru O • Mnrllt P•tl01er.

•rmMtns junio

6ESTDHIR DLEMDBY IBMDBILIDHID SAHSO

pa!l'nJn :o-CHUUt\t

1'•11 a 1\r~.cchón dt>pu~·• .le ¡1n·

hrnolo

con

h

o.•

enhor11bufnn 11 h1' y 11bne1os llc:l recién un

f' 1r1. p 1JIIt hu llu1ns

''1{111

di• 23. ll.n~l'l<~ S"''" GlnMd Vdtt "" Bo11nin. n In edAd tic S.'l níln,, De pué~ (lcl f11ner11t celfl

Nu~tra

"'~

--

Crónica local

p~ d• t'

.~

P•l'nbuu; .,_.ucl .....tz.. RJo. f(~no!IICt) S a IIIC411c.lc fttrJIII.Ó t'l 1 Cll•,

Ccm

)

uua~

sht~~:rns do:

d~l

~.UII<l

lr~tllclonnl vc!n.tll. Dnnto> 111101 rn cuulfllhhl

en

hl'lmbnrllh 11 llllr <111 ' Sr t• P.ro '"'"'o y Vlcualo rot~r w.wlu, dt)' \' J:"Iu~ y ~~·cllliciP> '~ ttHtu•H fUHn llrv.tr rull'f,.uh• I'IOYt'CUu~ con ~~ •nlo ""'" que >C" IIU<'Sir O pucb:o e l q ul.' 1< CO!II el beneficio lit , 11 IHbor r o •~lu~ll',

,¡,.

Cabalgata de Reyes N -.

nft'\tUIIUt Jr~

nur! fUt

p nr oo¡Uift Qllt C•IIIOO Cn n/l<t• nn !Ciirrrv• ro11a ti oh~ 5 •O ~-la or~:nn t. rnl!t' '" 'J'a,,Jfcl• n ¡l (",.. hnl¡,!~lu :t.- los llt}' • M. 1 o · f!fh• :rllc.r 1oror"c" '1"~ .,. rur•••r-• ron ¡:r¡lfl CIIIU>Ie ~tllll pna oo Qoa:

rrOih('rC

>C• 11111) luo·hlol ,

0, l'r

IIHI~UI ~IIIr' '" Ir form. r.\ • 1 11 \' u· 'rt·r.ue•rnu h ' 1 1 ••• 1 In•

nlnQ> dor l~ u

"'l:""'"'

1\nd1• ill<

.. / ":.v,J:.'.i/,.

~

St""'"'"'titt ttt lnrútmet'fdo h•c~l


ANURAITX

E PORTES BalonceMn

PUT BOL

él "RNORAITX": va cogiendo la ond<t ... en casa del colista, un gol como hubieran

1

A\OR,.\ITX,

d. Rafal O • • Atlr nftx •

-11nlm,•r,

n.... rll, l'crlc11,

l'w rt,, -f1 ~meul" ' ·

f'tllltl"fO•

po did o ser t res

1

CASA

NI~IJ .

E~ S~r;¡AT

bf-11 ~~~

¡.~r•

1"''" de u•t ,. d¡t•ipo m:is go IOr.tt >. C .. trQ Qllf hlll ..,. esiO> h! J II\1111!$ •l:.nfltcll muy

,\\AilCt\flOR

U~A\111 ti ~ ·

(;ilmproaulll n¡)glonnl

'1Ct<:"

Pttl.\\f.RA CATEGORIA

u

r~~~~~

c•lll bl:h a

l:\:1 ~ .• j l'onl··nl(' .¡

1lo ,¡,. •JRt• en tu~:•u de •ctcor•. 1111~ guste!l.t más 1111 Dt1v1"

Mfol•6ndo sin 1'1

CuU~t~n··~ f'~rrJ,..nte U·J C,'(f'D 'Jit

fl'tdl ..,;ffUl

s••. c...

.

Polle q.. \~(\ :11ot,;ll

l•dl'l':l>~-~···

E"P•~"

··\·• •:rrn t\Lo,) ~b~re

tt.

S"''" C:'•lo12"t4.:l

k

...

.\:'IIDRIIITX &11••>~•

At R.t'

18

"

s

s~ n ..\'''''

l1fdu" ''"

Mur~n••·

·''"""''''

Cllll~•~ndt

Ath\

S1" t'~t•'l11a' Al

Rtf.tl

Po rnon t;oulrll

'"

que

JII~IU

d

ttrtln~

full>OI.

fll UH ru~ 1..':- un • X\C•tl1t e Jm,cu

1ur El snlll41 io ::•11 )·' lo tcul~u

los tiiiC$\fl)• "" fllllllt rn mu,..J Plll Oblil .te L 1 Clll!lllll >C lrublc;rn t•ollltlo sum.>r ( nll ' ' " rlo' di>¡Mru • '''"' ><' e•llc.IJrOn e•1 IU llf·IIICI·I> 11111)' b e ol Jllt(¡ l ,Jj s . Cn•t tn iprtufl~fthd, pt.r iC.f •lchnll•r• $ tclt:>lt·~ 1<<', rr 111~5

o '" .

IU 32 10 .:~ 21 21• i! :l.j '111 J I ~'$ 4J

IJ IJ IJ 12 10 10 ?~ U lO 17 )7 1\ 21 7

l:$h11• n 1'111

,,,,,,.)

l.'n~ ··trll • •·

h11l~tt<:rt1llr1 '"

(;(•11,., .,,--~· Son Ct I<IIIVII'I

l' ob:r11tc

de e>la 1!11111

¡¡rnu r.uullt.t, el mnurtlltro 1(1!111 1 enlt.<l

IIIIIChll 111

lomatln. s~

flucJu

·11

1f1111f11

('OU

Ull

pntlltlo do: b•rh>nce:.to. rn e q•Jc \ t Cnlrent iii OII 1! t lji• IIIU lflufnr y otro foru1n.Ju ¡wr h•• compu ll!'nlr• tft· In dir"cllvn tltl club r o In J1l<l w 1e •I)!OI:tlt•n 111< ru lrftd~~. ¡uueb.t r llu tlt! In Clllll llle CX[I<'Cinclull que ,. ¡untÍIIu IM 1>111 ~~~s pertl\d '· hubo tic lollo h11MII el lllá-' ilollmo dl•t.l llt! ,

bllndcrlues . ¿f.o~t• .•?, uofcM }' ludo mucho l n!J;:o del hneno. In pt ht:ncla du wrrios st:leccio n~tl ut <'> hbo qut: los ~c¡bre

(ng111l O tl'~

lnthut b ll

IIIIICh 1 ~ dbCU> IOII<'S Vrii\'IÓ ljUICU t1SJI~111b:l

y uo que 11 ve·

Ors luvlr< OII que luch•r rontrll lllltVl'

COIIhnlilh IIIConl\lll 1!1 Uf

l>llro que t'Siuvo cott

l htc .. CDII

In ~

•"> "~ ·

tllf'IIOS 11111f que f,1 llh'SII t!~IUV \1 n~utru l ) ni liuul 1'>1111'11 de ncurrtlo con 111 umrch., dt-1 ntnr·

LEGIJM fiHES

Oran y

('0 flll uz

¡:ún drlnllu }

111

flrMn ttllrt

m:.) ,,uimnJ~, ¡untoneindl ae 11 mbm11 hot>lll b1tn ~ vanuda la

,...,... 11

!'l·ilcll amos d(.-de f'lnt 11 lt•~ rompon r nlr~ 1lr 1~ ¡uftla

1:"'"

du rctll'n, flOr • '"' mnlllftd,,, 110 du1ln11lln

"'"'"a , ..w OC•1:1fn1:("~.

p111 n mnftHu.• esl" nnuncla40 ei

de: 'n "gunll• \'UCI d~f c11mt•conn ln , dcb1endo 1e 111¡11 1·1~ílil er Antlrallx al C D. P.ohnn. rn1 !Ido rtlficll )' en lt•>IIOI n In , "' dnd ht•y que decir cnmii'IIT.O

111

Qllt' O>Jll!lniiiU~ IIO e b 'IIIIIIC IR

r<"•UIIMtiO digno ~oblt: la mc.hda ~111e t•n

,h• In~ ro•lbllld.hlc•

pelig roso uvnl.

ACE ITES ACEITUNAS

Al~f~OCES

¡\ gua~

CONSEJn'AS Zumns de Frnlus

Mmctolc:.

El pan, pan y el vino C.O.E.S. C.

NOTA DEL D. 1\ N 1) lt 1\ 1 T X "'!t· CUU\'1)(.1 fl:\IA 1!1 II IÓX I U O

JO 1h l'!nl•t O, n ln.ln:~o le~ ~t Clf•tt tlcl C. 0 1\11tl11tlfX t ll t• l IIICIII tl"l C•ub. 1llo "" t'l •S...ón Re " "' •. :1 1~• 21! horft•; In .,., c cló11 ,1¡-1 ltucvu P1 c~olll\'llll'.

1'••••

De l a

cepa a l a mesa

V... sicmpt•e t'alldi!d ) g¡¡rantla IJ;MnhuMm nnt,, , sta

Cnvo1ntr,, ¡

llnll

qualll repcthla cll ol 1!e

GARANTIA DE CALIDAD

1t:< U,l tlnll \' C•rnt•OII 111 L'IJUIJ'O 1o~o 11<1:"' ~~ lr111os .

,¡.,

s..unl,

tntlns d .. acuerdo ": tewulcron ..ltc:IICtlOI de 111111 llttlll IIII I[Riff rR II' tiiiC IIIOIIIMIII y dt¡:u~IIIIOn un llll'l:"'fico corll~ro ns.do 11 ,•slllt1 c~mpe~h... 110 l•·tó nln·

de

111 tfn~ fli~ IUtiiiNft&, 11! h nnl ltns

1111t1n

cn•lc•r, rcahn~ll ll' qull'n p~•lldo, 1nlló llll,,m(:tlll! (ho l'" que el ml~111n rotlt:.o~c.lo ti• muchus nllcltulct. Fl11nliutlo el rnltmo, lot r:nlllllllllf'lllcl ~e In l•llllllfft ba IOIICt:lislll SP def'pln2111011 n la

cuu tullns

SUS orllt!IS IC'~IfltldO ((',. fu S

CII AMPAÑ t\ S V 1 N O S

p ,llft'lt l<:

..

llbl e

C(lntptll

c,:el•l•'·ll"llll! IIIJ(Hdo pul los uue•lws. Con du~ JliiiiiO!o que

ANDRMIX ~,,,~n

111

IJIIC fu'-" 1111 ¡m. 1t1fn muy fulch

.n

MAiil.\N\

c.,,\)

é· lnllllll e,:f-•~1 :tolllo. V D:hi ''· , e: colu>o d •' ~:;.. 1' uu. eJe todus

1

P.\ft !'IDOS rAtf'

q¡n;

Pero 11 In fl u~ollt- >l~tiiJII ~ K/11111

""l:l..,., ,.

G

1

16 5 J b :; 7 16 lfl 11 7 16 1 7 Jll 1 ~ 10 18 ~ 11 10 1 'l l(l 17 2 1 .1 17 11

,~tésl l•lJ,,d ,

..IIIJIUJiO:'.JO COII llliiY

~<111 Ulllll~fll>

ll J O lO 827 10 5 1 3J 1115 11 J J 411 17 25 !1 J J• 25 'U 17 4 .~1 'l] ~ IG 4 JJ •~. o 10 7 1 !l5 10 '" l G 7 5 • • 1 14 19 IU O ll 4 :t3 20 1\i IG S 11 ~· 'G 16

..

P~vllu

111-lh pu'g~ s

<:1. \SII'IC,\CI0:-1 15 lB 17 ltl

IIUCI'Ó

1•fuu" 11 11:1 • \•tdrnlrx • muy bu:n en In tt!tn¡:uardin; 8Mtzl\, Fem.! uios l)A\18 relra51'llO . Anll '1''" u Ir Jn¡:~dur JlCCII demnsln

4 1

P.•:.a~r·~ ·• Con•t.Jnt.iA

t'IJ'Ilp(l

En e utl\llnn tlul thnnh-cu.

Btnl>o r111l Alotó O l.lo,.-tr ,,. 2 ~\ntllultl Cothl,ucí.l ·1 J,Jit¡ltthlltl•ll 1 \rl1 ~ Collc:rrlla\' 2 ~!JI , AIH iua J S Cotouet tl 1 Po! 'I "'JI 0 f'ubft•II>C 2 H~ .. ,·1st" O Consé•l 2 ~\ur.-u~e.

l<ll

rcc u p t!triCIÓII, lle

ó.t Prr 1!• e cnmfno:

~r)<l IIUt'V<o,

rx 1 lnan11r a 1

"NDtl ''

l!llfttlllllO

Sf t!>IIIIIIUS

~~~~~ "'"1'~ •11:

c\1

tlenlrn. \ UÍIII COII ~~

fll')ollr que .,f'"1!111UIU" .lt ual/.(11 tt /11 pr:6fllftl

r~.:ha

lo

rlórt h~louretlslft, cclcbtó el C. O. 6 AmhHflx t' flh ~n •lo

)10 ll'h1,1 11IC

r¡u.: se 1'~'

Ap~OI't'ChftlldO

~n ~1 cno entlftllll r:t

In ~ cO IIIJ'IOih' ntc&

l 'cr fnmerln-F.Ieet rodom~stlco$

IIO.. th•os

J'IIIIIO<

UNA MAGNIFICA JORNAOA

dom "K" uu11 ' "'"~''" lnntlfl •r y .:11 In qur tomn101~ ¡1.11 1~ 11'1110!

C/lO.\ICA rmr t¡•'lllill'.zll tfo•

S•··

tP - 1>111' 11', Btiii'O, Q .to· , ( \'rch¡, RaiiiÓ •I.

1

r~n/f'll/f/0

' r¡"''

c. n. E. S.

9uon ó. 6sltoa IJ/txas

Antlr<~th

(\l,,t!Otc.•)

Andraitx desembre 1969  

Andraitx desembre 1969