Page 1

lii i.J

_.,...,..,...

__

---- ___.__ 1 1

V ALORA OIOHP.S

SEMAN A R I O i\~0 XI. VIII

DE

JNF0RMACtON L OCA 'L

Sábufto. 3 ,s P:hrcro de 1968

lll;tila Lt:tl P.IL '11 !JI

perqu~

MO RE t.. t.. A

•.tt::sn

~mb

oon 'Vicen~

a la fl(ectoria

,

La ~ostu obfiga a peg •r q•uurc alenades. peró ja está:

f11~ft¡

ari'tbat " a R•-c•orln. E 1111111 la r »mpancra. El Sr. E:cónom? Un momcnt. te visna. Quu·que b~t" d'aquestes que fa n roqiiC'S en :;uc:re 1 conlltura. umb ma d'án¡:d, el deu tenfr ocupat, be pl'n>ot ¡o. El ca¡1ve~ore e.o de bo'res eurintadcs. Son M11~. d'nqul, envQIIut d'ametl ·rs florus ~ emhlll 11 u:1 cr r•mo de xoro a•u. Ellocte, no m'bavia nqui\lüall, de la reao~la surten dues perfUIIIi!dC< bi!IIIC~. -Bones ' rdes.

-Bonrs._ -OI..o. l l'assi.

P·•~sl.

Ln vcu llmuteut de don

- Qu.S hi ha ise no u? -v..ma n ru•·fc•"'l• lo.

V• cen~.

Don Vice"'< ~.., • riu Em; ncómodum i calem f, e :1 un xigarret negn>. A han- de ro$, torno n 1.. meu: - Vull dir q•te porto 1111 qOcsliouarí ~•.•- Pr egunlf, pregunti-En d u don Vrcenc;. 101 d crdit. -é,Ct~•n t-~hi

~~¡¡osla

mana• , no J11$l r¡uelll Alllb un crit seuse s•nú que si~nl un né xl'r o una 110\'ll \'uiA Féttm dlntre le-< no~tres f'OSSibilll"l' uuu bonn · ~etm.snn • , ho seguro n IOID In foY~nlnl ltf fOil• ~1!. jO\'f!S que l't•sp. ren. lw nwh a ~Ir que ,.,.¡ fcr n:loruK... o I'E-11Ié.•fa. ¿Qilltob

u

d .... lts -\\1.. ~ "" •na.ll'''~''r?

- \1 ' per bo•r ruml Esu\ uc•·ptul í nuunc!at desde prl· mers d'any l(econeixem que a IH prllclicu te le~ seves dlltcultu ts a ••na !•u• roqufa on hf hn un laut 'per Ct'nt ron Cfi.'Stllt de ltCIIIIItiiS f'PIIÍIISUBTS. 1\mb lo l f nmb 8ÍXÓ, SÓII tan vreu:> les • nons que uconsellcn introdu•r lu uostru llenguo n 1., l húrgia, que C·• j!ra r sHrisfnccló espernm molt pr~t sigui un .. re litat. Volcm que desde In primera M lss11 en m" llorquf le;; ro·b surlln bl! , conseqOent anrb aqucsr prlnclpl. lllldeon •lir qu~ In pr m~ra ,\1fssa sirA ~xact11 nrcrü el dl11 en que l ingue••• un grup preparar. L o Importune no ~ fer cos~ ~in<~ fer b(: tu coses. - tOt!t-de quanr lo<• ciA..e.: IIO<é~ 1fun~r11b •lron pcr " ooo. fjtu;Jl1 - Qnau $Urll n llum aqnc~t St•tmrrrMri ja sirA aixó 111111 tl'ahtnl. Oonr<>, a la nostrn P»rroqulo. aquesta norrnn sirA afectl\'a a comen~•me¡u deis prl mers de febrer. ·lCOon Vt. ~¡ Drulcclr d'untt •SrllnRnn ~" la J.,v.,nrur. ? - Eu qu.mt e•• uqucsl pum, vo!drla remurcar un su'b tantl u _del t• es q:re hl hn a l.t leva p•egunta . D ones. els org.onrl7.adors .t dt¡uesta :-.etrnou¡¡, no tan sois els hl preo. cupn el pr~>Jo:cte 5ln6 lu u•nterxn Jo \'en tut. A ixó vol di r que l:1 •Setmllno• vQit'rA l:s1er C•lll• un crit de la preQCUPIItló fondn qu<! per la Jcveutut sentin1. 1 amb aquesl aspccte estam pensam 1donant vol tes P• r a organltur bé la ISCI·

-Són

c-tt lf• l

~~toltes

Co;•• nqu< tt~lf!? I••S ref••r me~ que nece>slta la no!>ll ll

e' gl<::.ia nulletilll 1l o SCVH realll7,ació haurl\ d' esrnr d'ucord eu a seva neccs~ihsl o urgencia 1 en 1~ po:o~iblllll• l i. prac · u ques. Pe 11n • lllsht uc to ts els problemes p• ts.·r resultás un poc deprfment • o crt-c qn\' sigui pedogolg lc \'4!ure tots e ;;; problemes jum~. miftQr s rá a cadrl moment enfrentar se runh algúo probll'tttO Cl'nt rl!l 1 IIObao li solucló. l'ens que de moment si posnm a llum IISSU•npte Jenladc 1 refurma

pre..bltcri f nlt11r , die co.. ¡, mo't serioses. En e.s forhlos de 1t1 f'arroquf11 tonlam j11 mt 55 000 Pts. pcr a comenr;ar. - ¿$e trnbe bú • 111b nul•ro • • l .l>t$!1ftdo •l Cllflltlt!T andritsul? !robo moh bé. ~1 pcr a trob<tr ~e bé sénren viure n In IPrrn en lo que tot lllxó ~upose i no al cel que ha de veuir de~pr~s Molle$ sltn •es co. es que nr'envol ten que ent fun mol t agradable tu ntCI'O \•ida 11qnt. 1 en quant d car;,clet andrílxol e. trob•• molt humá i obert que dóna

- ern

a diálef'. i -com a r~ctm

cabud<~

11

1'11rnista t.

de la a•tSrr¡

PHrrc>qula, ¿qulua

IJioC'~

l'hl

n·ttu<lon& mé.• cun•taulr1 - Qué el nostre pob!e fos una :.utém!c.oa cornunfllll d' Amnr 1de Fe, i qué per tant regnás entre 1111~ espt>ril profund de germtmor. iQuJn• són el• •••uo me!. ptt>pe~ p<nJ•-ctéo? - Un COIIIIICit de co.tn 11f8 111~ \•llullllnb IN s eh scc tor-; lufJnclr¡, n olol~sentln joventut, fsmlf!H, ccmrunrutt. En lo (11&leria!, vcure en In \ ' asa de f)éu, ordre. nt!h.'clut, especil de con>C•vncló l ~t f•my de mllloraruent .

un

- ¿Vnl dJr , ,., ••~• nls -~u• f,dcl~ a 1ra11ú dt:l S.:rrw&non? -Qu~ ' t~sgtésia.

no ~ón els sacerdofs, sinó to t ~. l qnr per tant, de t'unió sorth:\ In !orca Una 11brn(lldn í 101 el meu ufecrc pcr n tots els presents i pcls Rb> ent> junt ontb el mcu ogralntenl . Don Vicenc; tanc:• els uUs. l.a cosa ha estada llm ga Re!)l!SO l'ho que III'Rcllbll de dlr: ¡Déu meu quonrn reina a f,•rl l pena que 11u ht hu teur p~ pera enrecular. l!oulnv~n t. sernpr~; eml uvnnt ( entre tots, c. possible que ho fel!tlenrtol. l"rrmer de lcbrcr 131EI.

Un fabuloso proyecto 1.700.000 melros cuadrados 11e 1erremo, iidqulrldns en la Coslo de Andrallx Un <Nuevo Hollywllo.d• VIl a er igirs e cm M1111orc11 qllt pu11dll connrllrse lln mec11 del cine mundial Pnra el co mleru:o de 1ft~ obrn ~ t.le ron~tru,•c16n •'e lo Qll~ hnn de 5~1 1«' ~

llhb fnFIUO~ OS

uludf•l~ dhtrna hllt• llflco~

Y llll'Jor

'e

dOiol llllf

del mumlo, oiiS¡Ionc )'lt de n;, tnpllal de I•Cllllkim:o noiilonh J e ol6!11rts. E l illlc!o' de eJios ullrns aen\ cue&llón de 111111 piii'U ttlftl"'"·


ANURAITX

Baltasar POR CE L

Y ahora...

PREMIO DE LA CRITICA CATI\LANA lOO,, L.11 norlcht nM

'•'!!" :1

1lc •L~< Vn fl¡!llllhlho• ;

ll'Qr>,

La fiesta de Sa n U•• d• '"' , • •••• p<>l•tllllttS d~

na••l•~ u~•od~r•o h•'• Y <t"•

'""'

••~tmJu I4U• KA r.Jt nur •ll• t luftnchiiiÍ••, rVt .,,., ~t" Jtt\ lllj'\ a lllli[IUI 't J'"f ..,..,

erro l•

••"•n•z•~• y dh·ult~••hl 1'" ' JI ~~·tfi4 {A l1t 111H'~tfd 'lh.·blu, ,•• .,. IIJ

rln\l• •.;:vo ' lo r.~••·• Je S•u " "'' 'ili \b••' ,\ 111:11'1 qur "'' u.uclws rur b "~ ~·r MnJlc,r(• · lc1' 1" b:ftd Ir.S t1~ ~'.\rn....._ )'" ~n tsu ,,,, (1 ''" fupJotOto ••• ¡,. ~ O:r\lx'tOot • l

'"'CJ,

S,nhl Ato•(C)f..IJ, r•ltUhU )' rrol t C hlf do~ Cotll, ''• •• c•'l•lrllt:ftl" <lr ~~~ .-n 111,..1., llt!ttl' •

y ''

)ll"r ""In qc1f" de"'dt!

lll~ltt"lllnf(tt1

t al04.

O.\

t

ftOS

,, ( ''''"" J,. bnrnlf m.n.•nn. ti& Mr~.: .,..1 \.! ••uu,.d•. Utunll•tttf.,. y c rau '""''· J"d tf,. f tflt~'- lJ'"J"'CIIHCh1' &•b' ""'IIIU f1nr , ,, l1!"\'1ilnA ,. .,gtirulh re>

r·,. t"•

'1"• •H"IHtc • fl •u rttulfl'("ru\.a y rllt ,,. .. t '• 1\ f e dlt X &1.,. ttt ltt tl UIM t'"' t.·•lt" bró o~tf rl.lt ,

U\ • '

.. rf,'l¡l

ti'''"" r.u , , ,Jn JU•J .-1 " y '\rr uha t•f"4!ztJot\lu

• ,.., s:'ut ¡,.,. "'"l S

ll•

'"t,.lt-nt~ •t ,,.

't" '~ru:,

u<

hltntf•,J.... P'"''•

('U

A ntonio

ti pnrtol m•yor. el ' ' '" de <e<

•u:• o,

l.u~¡:n, lol end.•b•d•• y •.:«J.. h \') t"itrtrtM f"n t... ··•r cftr~. ' • ·• ttl

•1• ou·rlu

r~fl•' lttn.. fnl ~·•tl(aolu

thhlcu .te •·sic ollot. \' por tlltlmO

t•l" "ti r hotbo t'XI,., t ollo .11111 )' "llf>·

•nnz.• que a... ~ .,,¿.,.

"c-nl•c l6u y \·•r'"' "',zc fn t' 1\,t,..~ft, hf%1t f'U r

~:~

ltt~

'<

. u 1•1 é·

r t' ..·cu Urtt· de

( NICIII )0

1\udr~·tx 2 • l'r•·uuo .-u 1• rlot•olu· .. r•llu Nurslt.. ~uh<>t•btttna y' llc ll"t'O" mA< fo ' ' ' " " y cnrdlnl

r .. rr.-z:A<

Electro

11 IIIIC:•Ir 1 jMI•"ttO ) 111111

N ol lldi i VA ,

e""'"'

., ' "'''" !<•' 'l"e "''" l'"rllclr~ttu y r••o>~rtllut~n n l• bt ll•lllr7 dt• Id 11<•• v.~ll\1•, 11 q•w C)nfete ol<~lr

Cu•"•'

lbro

su frigorlfico

tsladhllca!>. E l jurntlu ele ctlt h:o~ l' III Hia •

Crmulcs facilidades de pago PUE.R ro OE AN DRAITX

111!~ o•:o!rlba COui(HII'~)t1 p .>r IIUttl

lues oler e~oll~<tlle pU'>IIt;to lnH·s comu: j tlllll T tl.oJú j uuq untt M olA~. } >311 fu~l<'l, Jo~efl M" Cn~re•lt:l, y

lo• n U. "'·"'·•'').

Euhornbuena un.r

't~ m.\~"

nt~\'lslas

nuP~Ir o ~scrltor '"" t•t ''"" esl,bon const'gntthl ::r"clu:o u ~u l~nnullltHI y a $tt ~<f(ttt.l~í\l> co·

liomb.-•. 8

b r • h~

lar d• l <••up • \ Ir< 11 oirn•·•·S ,\ 1• 'oiiJ• J~o trm;•l~ I U~O lu2;•r

,\\uiell~'•

7

... 15

DIFer~ nriK u tl!tJul~

8

Mnlrlmnull>~

7 CIJTI I!Stltlll~ttl

Rogad

11

lemenlnas

El. IIOGAR Y l.t\ MODA l·CH INA Y HOOAR LABOHES DEL HOGAR

n11rrodor.

~ILUETAS

7

r•l' •clml~nle>J

f"!hH c!r ln.Jli'~ <H' t!t"\'ftfo• ) l•fUh'C"

uczrto

su cocina

de ¡\\,,,., pt~bllcruJI) el

del pasado af1o de 1967 N M1nr t'nlns

P

~tlln In!!.

mo

Movimiento Parroquial

lt'CfofJo en $ 11

BUIW r\ El. MUEBLE TELV \ Pt\I.,A,OAR de vontr ' " la Imprenta Calafell

"1\NOR/\ITX" Scma n~rlo

de lolormacló• !out

Stfl:> ~ T l':..;;ltnllé~

Garcln R11IL, PI

:.IIIDIIAITX - MALLORCA

OJos por el 11lnm de

Doña Margarita Fujol En.s~ñat V du. de Flexos Q11e (1 /t••r:•ó en A fl(frn/f J. P/ di11 :?8 r/(• Euero fl~ 1968, tl In t•dad tll' 76 miQ:>.

{jafJi~ndo recibido los t5antos t5acramentos g la tfJen4/c/6n 1lposlóllca

é.P.D. ---------------Sn~ nf·t~itln~ hl¡o~: Víc,.nle (G~rente C'orhi'S Untu ,,,. Atullul!x) y )~tónhll·•: hlj•l~ Jlt>lllh'o s )u11111 A 1111111) y 1 :tm • \ ~m.ury (Pr opiN.. t h, •le · lfo rnn del Tt•nlro de Pahnu) nici\.S Vtrcrdr Frrx "· ,\ nltlllll O oblfet y Vtc~:lle ,\ltntn•ty y J.olme tlu~u ~t. herntnnn, hcrmnnos JlCihl kus. 11hli t~ln•, "'IJrhu • Jltltlll 1 1' •le•n.\o, ftlttt'i,,, :t 11 t! !d¡o.tt 11 ~~~~ o111ll•lrl 11'• ltllt ~l'nalble pérdiJn lt'~ ru c:g.1u t~l':!·"' r:<-S•'IIff> o!tt ~~~• ~CIO·I ~> ~ .1 'JIU .¡,. R flllll•i·t J>vr lc;! Qlll' i'> <tUt'JRr4n Ol!HIIItnl e :1jlrn,h•cldU~.

11

P.l Ex=o, Y ltdvann, Sr. Obl•t~l .Se M o:.rnc" y ltdoalnl•lredor U('OSI(•IIco du ,\\,•nut"' •

" 1J~f$tt:ncla~ rn ··1

rnrm"

ft(l""lllmbtlldte.

l!n

su te lev isor

11 ,,,i.lo ttll~lt·mtm.• y uno 1lot 1•·~ m!l~ vc.,ti.ltllos en Bnrrc.OIIIt 'e

1••1

ntl( )' IIUII,•j\•'\ f.lll~ la 1)1\JI.-u t·S IIUIR

l t(ff

trnv e~

•Se11.1

go :oe t~ rtc..b.t .Jr CIJIICCJl'r C'tl BMcel('ltll t"l r•r en no Jc: t't os"

•b~"rldr<• uu·l~ndo <l•·vo..lo hÜ· merr• df' e -tbtoV.< dr> ~·na.lu d e- nu.:-'

lre>

compr~:

h

d•~t>ao d•> ~<•ll<cdcr


A N D R A IT X

-:- Pagtna F'utbol

CAMPO SA PLANA

U.

- C.. D. POLLél'tSti 1

n. ANORAITX, 3

Sin pasar grandu apuros \ll'nció el conjunto local

A hea cl,.nes: 11<>r In U. O. Andr11llx P'UIIf (1). Torr es (2), R·llllli (.~). Porrr1 11 (2). l'n'nro:r 1 (J). B rr.r) (1), Oohlhr fll ~"" ~6 ( 1). A l.:othofeil (1) B C l.o lt! 1 (1). ar... vo (1), ·1~ 1111~\'0 o.. \ H 11ovn 'l''" >t't su~tol u ltlo pl)1 J 1 II~L ~ IC<CIIIif>C tJe In h:

>tOn >Ulrul1 !'11 e lcrreno de w

J. .\ nrour""" ·

f'nr e l'nl (" 5n, v~ ~ro (2), l.o¡w.t (21. S:"'" (2). Vr ve~ (0),

Vi a (1). S.r..r~ (2) l'ro~ enta (1) l.~r , k·· I·H. M "rloru l (0), Mer Cfl (1) y ,\1.orfl (0) 1>1 Jl{ló lrl c.•rtllcud.J e. ~cilor M.llen c¡uc "" IU\'11 gruml<'$ rJI l~o·u r-.,s,., "' lilllll"'co ~~: Jus bu"·n. G o1lo••: 1 O a ,,us

'l7 ruluu: ,,,

hu:'le J:.puro \U'nun.. u1•u h:e•·tt • i:a,.:a\J.s t.l~ >11~ cooupnnt•rrh t!P lme .•, "'"" f:UIIIIItlO C llldl('.to!nr

()a vi .,

n•11 '"'

2 O 1 :o. J.1 rtllllnlo~ lndrrcc lo Al hu rile •1.:1 tlr en polh:n>llr.r, SllC_. B,rlr,b en .:1.rlol s<~br e Snn ,() t:l llr.¡m1o do: t ..to! se r•lrellll

e • " b~trrer11 y ~ e.férlco Vil " Oi pi~~ de ''· Cnlnfo· 1 q11ieu Sl!l ~llhf•hl ¡10111!

COII SU h11blllml

1 Tormm Infantil Comarcal CALENDARIO

.f f~brero 10 ft[,,,~o Antr•l!x C•l\',,\ f'AJturra

,\\ ,, ,~u., •lt-'\c ..., .., ~~ S\urru t\

17 •~Uf ~O

11 fl'br 1'111

C.h· '

Peg•1~r•

¡\\orr~:le

S'•rr•ró

e l IJ~tlbn htt rA del nlrance tle V11l ~ro, elote gol fu~ prote:.lntlo l''lf lo~ vf,lllllllt!S p11r eathll·lr 1111.: el .rnet.: Rllllritxul ntnbn eu hreur de hh'l!('' qn1 t ll 01! no h•rt••r ~~~ Cllllfllln 11ul! el halóu 111 uvt•llht ti<· 1111 cnurr.. tlo ceurmlu l;,,Jnl·· 1 r~lll.tChó t'' r ~ontu

•lO., o< 64 rninn tv" Bucun

h•it'J,, llh'llh.•

tle ) lmeuez tjNit·n f11111l Ct'lllrll s ul¡r;;: t:l III•IICO

·le v.l cru. t!ll e l rr.:•:ISO 111011\t' ll 1 , q11 ~ l!>l t! lnrctaba In , .. IIJ~. ~.rn•Ó IDC•I 1'1111 la c>.bt•7.H ~11.1 mt•ntc ,.¡ ··~ i~u;o 1l<'l'"""' e l

111"'" ,.,..tl.onte C•llllll't'IIIIIICnle llt''<'fllt•CIItlu 1111 flllllkllli•J lr.•tcr ""'"' unh q u~ >•ICIII el ~slerl cu

111• fumln d.: ~n:c. m.rlln,.. 3 1 •• 1)~ 72 mlttulno. $ .1QUC tlt' c.qurn" que t>fc.:111<1 Prr,ven· z11 nn KCII."fltiu rus tldcn•oru ll'h' llxules 11 •k~p,.¡.rr 111 $illlrt· ch•u y e< /1\err~r qutc11 cumple htmcnte 1IC$tnnrcnt1o logrH b•tllr ,,

f'ul~t

l"hrlidn de nt!lo colo• ••n•lrít· xa:, burn futll ol en "ml>os con· 1"""'~ poefertnlt!ntenle <'11 el centro .tel lerr eun p u es lo. pi)· cn>ÍIIt'• en el 11111q '11' nn pudre rotl !liiSilf ~8 1111111111" anJIIIXOhl, In• 111 cn•~:s fuerte$ en " ZHfll , ~~~l•h!lll tS n l-IIS ntM.:¡ues lu· ~·:un u \'"!!leer mus m• con l.t h ~tnr.r que hnhl ~ ~l."ll ¡wcllllt> hacerlo de 1111 th·~;rl'nl. clur htn· tnt nc:•slones , los 111:\s tl""'for· tniiH•ltl• lm~rc111 Bravu qlllt•n In· eh" romo e~ en ·~1 hNIJilunr pero fn'lt) estrepilosnme iJIP \'11 111 (11 lt"d" f111ttl, n l ru ,¡,. los llesAIOr· IIIUH1IO> fu" P~ lm••r 1 lhCoiiiSnble

y ptltntlnr d urnnte 10110 el 1'11 cno!nlro In~ ~~ rlelnnlt-ro que Cóll 11111~ lrecuc:IICil ¡uudl¡¡:ó el llrn 11 pul:'rln. >In ncert~r un n b~rn1th.' rl'o no e~ ··bire p-1 11 qur e m(l~ 1\emo• >U (!mn l.rbnr e11 e ~en · tro ole trru·nt\ .,,peciHirn···lle tl11r11nl<t el $\l¡:nuúo tl• mpo. e l encn ~ ntro Jtt l•·•saolo tiOIIIIIIlO 110 luí: 111A~ que 111111 •e1>ellrlón

•le los tlo5 cell'~ rKtiOJ yn t'n So Pl::um, los wutlrllxoles t' Xhihfe ron l.lllnllcils vít ludcs, euln~l.u 1110 )' Ow ~ll fuei{O, r.!l 1e~IIIIA•IU f ué ~:1 utf~mo, d11s 1!:" e~ di! V>'ll · 11lo1 sobre

n>~tl fe ~."~flCtllblt , 111111quc mn~ n

mérllo11

pollcn&lrtt'$ Mbt•IIJ•I,. ., lo~ wrulrll xofr, que eu la ú•ricn jug;lll.t olt!»n!:t!tlaÚ•• Jel eucucntrn. th:IJI!'rnn vtr co ""' el 11110 st•b•·• :11 cus llh:ro vt oltllrlle qu t> h.1lr1.o l>errll.tlleCtdo

di r~ riOll

ultldo en lo~ rue111ros.

ll•h

'""""ores ""

E11 e l Cllpilulo de IIPSIII C~•Ios debernos cltnr t>nr " ' bn1ulu

fll)ll tnsilt 11 Leticke \•,•r:ltlllt'ro motor del equlpu v ishnntt' con el llc~totcnrull l1s Y•lenuru,; Sunn y Slt!Hs ml~1111 1" qn~ el r •slo puso mucho "'"u~rosru e , por pnrle J, cal, B 1111.Ü J1o •h: nuevo mu~"lfllli •le ~~~ ¡:r 111 c .. ,. c. ~, pnru el fué ,,. mr-inl n\'·•C•- 11 ¡¡1 ~nlir cnu "" h 1 ón 11~1 t111nln donde St cfl·ctu • el >~•1q11c •hl t•squlnn p~$C ol , , 1 pllSirtÓII Ll11 dn~ cmtlntrios, •rerllhll~11no •·s

luvo l s rnbiéll 1> • rno:r 1 } e! reo lo cumplió t~ceptllb •C'Oll:nte. \ndona~ui

2./ Jfareo

p,_~·•er~

~\•rr11c(i

M•nlft""

Au~rnirx

dr\<'1111•11

C,JI\•"

2.'i l'!!brero A11d1alll

S'Arr•có tlt\ton\a

I'•J.!II<t~

C.l~'~

•'1 •r•"•

f-':,rr!ICA\ ,\ C• : ~ \\ ¿,. H.C h411

Sansó 111 liunl dl!l rucn•'IIIIO

3/ Mauo

J ·''"'~()

P

dr~ltx

NOTICIERO REGIONAL contra el Pollensn f!>lub.r CAbl1.b11(0 )' ¡len~ullvn 11 I•'J v eslu~rln~ " pe,Kr de 1!1 vlc di$1llllndtl

~XIrnllu y qrte 110 tolros ttnl•luiOI •rvert¡:u.H, S11n

lo¡rfn. ncllllld 7 AlJI(I

•••11•

.;;rm·r~

UIA J.l D~ ABRtt. PIESTA DE PASCUA ENTRE::Gt\ 1)1.! TftOPEOS

s•~ 110 qufsn \l.lrnn. '••7.tllles liNo''' linnluCta e•llt't.lllllh 1lel lnorlvn, lit! hnln que " 'llllll es fl"Cindor tllrJ¡cló .1lfrllllll fMIIIblll nru lson~nle 111 mlal~r loutl no trat•ndose ) • de In prhucrn vez:

qu1 talo ncurr1, con ealn ncll ·

Liga

di~

Cnmp~unalo

PRIMERA REGIONAL RESULTADOS

g, • 1orn•d>t (28 68) /\NDI~AITX 3 Pollen111 1 ,\ cnch~ 3 Re11nvllla 2 L M o:h!ll><' Ponleule (s• sp.) S C<>rnu.,rel 2 Constondll O M•11r.1COP use 3 Murensr O L)es<'a"s"l 11u, /\lnró y Espr~na . Ct• .r.:;H'ICACION

SU» •nl v.,.r ~udus ~111110

o1currfó lri!nlt' ni Mu 1cn~ e y Pu· lliCnlt, :ol ICIII'IIIII$ en <'111!11111 qur el Poi eu•a "'u IU' I:<III•·ule lttfee iN. 111 111b1~11 h .1y que, ...,,., fliCH'IIIE: que ni tll 1111 N ll) Ul•·· mento IM l{rllrt:tt ~ •lt.'(Ait)ll ele lut'ltlll. fruto 1lt.' ello nu gul qut-

llrscans• AnJr..JIX

18 f•tbtf'ro

M A RCADOR

J. t\l.ró

p "''~··~--

t\:-;ORAI rx

2 1

r49 "

ll 4 1 1 1!

7 ~

r.tumr••

s. CdiUnftlt:l Cun~ t~uu:l·'

E•pnft·•

~\KftRCII(CI'i"'

t.lu•e•~u••:

PnllonSII

.\lcn.u.1

B~JI.wl•l~

Q . P.. P.f'.C. P.

-. ,•

3 9

1 2 l'l 8 9 11 4 1 J 20 11 11 6 4 \ 7 J 2 ti ·' 1 ij J t 4 t 7 t

8

1 11 9 9 2. 8 8 8

2 T 4 7 2 11 8 1 2 8 8 ~ 5 8 13 6 10 'lT l

1 O 1 8 11 24 GOLEAOORES

OE L ·\ U D. ANDRAITX Vicellte 0 1\vlln 3. Anle nlo Clllnfc-11 2, jo,• Brs vo 2, Rafael s, 111 s 1~ 2. Ad1 lbn Brlltd 1, l!ste IMII p,11 111.:.1 1. 1\ntonlo Martl \, Tollll dllt'l' J:lllts.

Partidos para maftaaa ANDRAITX Alcudia

f>Oil!'IIS•I

B.:llu' 1$1,, p,.11 ,,.111 c

s.

Cuu<~unt'll

Lloaetense Cotonerel

MRIIIICOrense

Ot'~ll~~ n~.ur . Alnró y Mur•nll

-

E l encnl!llltO 11~ 1.• Regional, ESfHI"II ANORAIT X St' jUI(Ur;\11 l a~ CUlillO .Je ll tlr· ele " " .,. c .unpo ¡\\~tulclpal .Se DcJi orlt'~ ,le Lluchllll) 0 1·

TOR:-!EO INFANTIL Au JI •IIIX • Calv" Pnl!'l<'fll ,\1orr.!II.J

tud reocn " >''"!~ t1ue1len ~~~~~rur (lii':'(IIIISH S'Arrod) los CJJII!CIIulort•s n nuestro ~ o. mnrh,.chos u .. $t'tl a mejor a le n rnr101 c11 \'cz: de crfllcMics, y,. ,.,,, Btlth!l enlr t' no•o nuestros muchnrhos no ~011 super nses y un f11 tlu dt•b" ser 11M, tlfH .1 llf.t \11 lll~ÍOflllldl, esllmul"llo con vace' tic .rllt•nlo 11111 1•1 q•u· llt!lluchiiOJ q11e el Sr. v con 11plau.os, •>~hl'IIHl• qut· ,., ''"'" hlni unn ICCIIIItlll op(ra· t·•nu l'll ro, lllt'tllscos de nuestrC! flilbllco 11111h il:rol M tlH• hi\C<.'IIu ) Jn~•·•ln• •le-~runos •lnCC!I.1nttlllt' de1r1e es ta~ colurrtnnr. p•••lfntt s " ·~,,. I!T'"' t••¡:rtdor que ,~·rC'• en nnmbee tic nnC'\Iro hubol tnhlr.:c.t flllllliO IIMI" urlo dt que ul .e hn¡:u . IIU l'VII ~~~ Sn rt-nn. T(lM


¡{~~~it

J\ITl SEMANAR I O

Ci~ii!O U.ll

r. M.11·

El valor da la ayuua mfirna N ··~ n~cc~ •tara¡n~ l'ls

unos n

lo~ n tro~.

S,r 1':1111 flU•'•I•· VH!cr '" 111bnr di! Ulhl •Oit>. Nuuu.: cree que p~r• tudo ... ll/1~1., 1t ~~ rnl<me>, Qll<' no neccsh. !le lA co Aborad<\na¡cntl. •L·• owfnmlr y rApld.a ~\·olm •on ,¡.,¡ na nodo moderno r ldc nrgenlcm enlc que 110 hn) a ni uno so'o qn.-. tf~sprr<ICnpuun dt a ma1chn de los tlrm¡u'< e lnJo:enlt en su lu~rcltl, >e cn tre~ue n un11 éllrc nrel>elll!'nle lndfvlcln:tli$13>, dlro: b Constltuch•n ,.,,.l,.lll><r sobre r l mun do d~ hoy. S<lllltlli l;Oiid~~rlos, la sorl ... l.nl huntnlln 110 se. llf!UIIIIha sin lo~ múlllp l~s luos ~il!tnpre urtl\'os ~· rtno\•n· dos lle ;\y11d11 múw:a. La1 hl•11•11a d.. : pru¡:rt·~" haunnno es t:tmhlen e~to: un11s lnida tlva! di! "'""chlll " lo~ demlls, que se lnstltuclounll1.1111 y Qll" ¡,,, holl•ren lu r<'•l M>lidavln. No es111mos solo>. l.u< drmd ~ nea·esa.a 1 •h• mi, Y<' nt•ce:ouo d" lo:o •lenuls y Ul•idM podem•tS , ...¡J¡ z u c •ltndh rc,.ns. si qUCI emO>> Cl oii JOfh.lrtf 111111 UL'Chlll wCI11I

toah)$

1

ll

V A t. OR A OrO N ~

-

Antu~rl;¡ fil.~rClll!r•} N"'f'•(t!bn 1m'},mfv)t ,, del

de! $0/W<f.Jad, 'f"''tl f • ,,,c,d~. lfvil!' no; trrlrti!~t1 ltrd ~'-' lü,...,fti.Tt" 1rul1t1~o _,,"(), t• fa

dP

MI

fi.Mj//~ ~'oOIA~

flr(Wt't'hl

ro~u

J~l

NUM. 2.492

'l

de urerhncnlncfón o ent ii)'U, no tlrlnn PrRcllcnrs e sistemas de ... lure R de purtlrut~• • yn que Cttlclo1dos y comprobnr todns lns ~e neec~lln n té culcog ''"'" I.'S r.lr•,ocs que u¡terccleun buenes lucJinr y gnranllkll lo~ 1 e>nll.l· y fnvor~bll's, con l11s mejores dos. E.s lnn,enlllble Qll ~ ti 111(1$ ole cuothlncJcs Porque lo~ 4rbotcs un sii!!IO dt cuii1VIIr t l lthnendiC, nnc~:n otl' unn Cllllt' p•tlloulur, y oc1rrr e l•• mismo que con lo~ slenllo tu111 ti c ln:5 poinclr•a ' es f'roctncclon~s de 111 ls!n, no> nn lna~fc; tu los que nlgunos CII COnlrtmO~ 1~ 11 R IIIISHtfO~ >11• s~:lcn mrftu I'S que Su $ propio~ bre ~~~ cufllv¡a, y no •1l.pouR;' p11dre~ . y hr.y t¡ue inspeccionAr l nl> detenidumenle, pue~ satei!de IIIOS de un bt't\'lcio qut· pllt'olu que se cor111 el cnello a nlguno gnrnntiz:tr nnn elic~z mlr•••not· que lnl vez JIOdrin butfr un ré· tlón n¡fellull.tdll solll e chthn ccml rlquezn. Pero uromnr t'SIIt< llnats de co~ <JJiarlo de MaltOtCn•)

- ·J MOR E Lidl

A p Ciftl de .¡u e en Mallo1e-u

muchos

ttrrr~nos St',.ll pobrt~.

bo~slunlc~

que, 11or sus ¡lt n dientes y rocns, Hlll dlllrlf¡¡s .le y

•·x11:""'c:"ln de "huendros dé but'll r ,•sul¡mlo.

lnmb•én es ne bu..lla ¡u Ppnrndnn, H' erdó11 y ntlmlrtbtrncfóll Por olf>>~r>H~i.<, en f>IRIIurcn, son muy c<"~nrl• l In

cultivar, tengo 18 >egurldlld d~ que In producción de ultnemfras pudll'r:t aumentltfSI' cnu\'lao. H~ comprobAdo que coa t~:ru·a•U>

lt'IIIICII t~l"' cut~lhlt1dc~. l', " 1'••5o q11e \',Hlln~ 1o11dnr6n t n ro11"'g11h>e

semtj~nt'l ~·

r orqu.-

clima laltm ait\) :tl

l'l•uy diltllll~~. }' C'to l't. Ulrtt llemostrachl u d~ que muthn~ lllltas no se encuentnn bi~n pr$paracJas ó e~hln mnl C:h llv11 du, P!lra que 1111 riYicnltt•r 1'11<'•1" obtener nu nthimo reudlmlento de sus gnlll11a~. es lndlspe11soblc unn buenn pr~p~r11clón, ' elec

clón y

u, f'l(. )' el de que tn1 g .. ul

IIJiiiiCUIR!;io

lnmo~o rdr4n

nas fHlnP.II por t i

I!ICO 1'$ Mpll(ll ·

ble :a mach&~ co~ns

ru1r

OE IN.F'0RMAC ION L OC AL

AAO XLVIII Sl\bnclo. 10 de P~llrcro de 19G8

lndudAbl·•rn<!l 1(0

-, f

,2!.J.

Los árbolc:s

Y pl•ntu, 11unque no ~e11n tu bercuiOliiS, tfnn el fruto 11or la

rofl:. por lo tt'lnlo t•~m que """

t•IICIIJ IM flnC:rl~

~"

~demás

t¡IIC

d.¡ qut' u muchos

l'nC'ntntr&al con dllicuilntlrF,

pues IR plan111d' n de 11lmendrns es muy

rn~lo~"

y ltmhu t

\ 'IIMUS

nllos en d11r rt>udlmll'nto nlg uno, l' '" Sl'lecc:•ón e~ f1robtenl" corn fl ICIIdn )'11 h11y que COJIIdf ':J coordlnR 1 con eJ cllrn11. Y no MilO st trntn de elc Rir CIRses, que dC'n !rulo abundlttrlc \ de c:tlidod, ''" nt•ces~~rio l nmbl~n que los 111 b,)lo>s seno 16c llo~ de vnrenr y podnr, que lr n ~n n bue-n d~ sRrrollo y lcll11 con sl~t ent e y

otros

hllercfanl~ dcln lle~ mb ,

P11r11 U ludla r bi en Cillll COSHS ~s precl ~ o tlftpnrnr unns llnc11S

Prest moll prc,¡ csC11Y•1ttra11 disfres~nts pcb q~:a•re Cllllll)n:>. No c.:regul'u qu(: 110 tcngUt In ~C\'11 c-rllcl.. a!J¡(\ de dblressar-5e lii ho que v~ure lo que é:> c11puc 11.. f, r 111 gcnt Hmb 1~ c,.r., tapudll A!.lotes que 110 \'O~ dfuo·n hon dia • l passar vos pcl costal r.mh un ll3nCIJI ~ohre el c•np ns tenen 1< 1111 meó, estira 1 ar ronsfl, cmlcvinant- vos de qa:c ho snpn1 1 a'horn qué Ul' ·lcvau ni matl, Ons que

rné. <·ntpfpnf que •le hon gu,sl 1' 111 pa~1111 e~ cammcl •o~. Oe<pré..., sino 11hi fels lla,•ar In ct~rela, u .tescobdr "" vos 1li!lcn el primer 110m que $'empn~olcn. Afxó cnc¿ra mi! l.o c¡ut: rc~ulla ¡n un poc grot~sc. >Ón t!ls homes qne es tlfshcs~""· Tots hl'm vist h ·•m~:• qiH' s'han dblres~at de don • 1 no hi havin dimonls eJ., tvmpre11drc com :1quell nm,ck roguo.!s ler hont bé In la me 111. 1 cJort\'< <!UC s'hau dbfrcs:ml d'hoane uu¡:ncm 1111:1 c<:rla mnnya pera fer ~e pns~ar ¡ter cm,•cho •. Lo dfl,

r•·•

ah:<l de cJI•fr~sar-se té la >tva grtlria. 1 T11ar11tnt arnb In que llhHns pa• hwem, re~ult.\ un ¡•oc 1 pslcotóglc vcur<· el gust que pnssn un homc leut el P••J>t:r t de dunn, o ti(; vcure una donn, lcnt el p11pcr d'home umb In matcixn trempan~n de que ho lo~. Oc \'l>glldrs el món es cn 11glra que es un ~:~us1. 1 ~r aquesl món portu ra cnra tupadn n'ho cn1 diguls lo qu~ és cnp!lli d'enllesllr. Bi! 1~ cosa estA allc!, sc·rnpre hl ha •':!Inda, nt>m~~ 1.\$ un parlur, un pellt comenf:~rl que d'11qnl cns ha pe,¡1 1 pcr fcr deis disfressnt~ . o més bc:n dh, th' lo que h~rn \'bt nmb Cl$ dl~lre.~nts. Aquesl s darret ~ nnys lto r osa hu, stuun un pcc nt é$ seriosn. l't·ró oixó no vol dir N~. Si a la )!Cnt r:n dónn per lcr la bubota; lllllll cop hl tornorlcrn 4!s$er BIEL Fo!brer llorit 68

f 1


~

ANURAITX

1

·---------------------·-----~--~~---------------------------------~ RB01STRO CIVIL

Nota bibllografic•

"souer, ciudad

tdenl"

Por Fed,ico Dln, Fatc6n Hemns r~Cibfdo cSie libro, f• rnr••IO por Ull•t S(rlo de: arllco ro~. rab'it.hiP~ en el semanario •S ler> y edu..dns 11hora en se panun en '·' Imprenta Mruqu~s 4e Sllilt r.

Yn en 111 "enoonnl e lnvarie b C Vl~ft.l TJt:J t fJfRhtdO ~C:JIIIIIId •

rro io!lorense 110) h.tblnmoa com p1ocldu eu saboreltf 111 fluid~~ hmnothiiC:H y lftnn de grncc¡o de 111 pro•u lit: Olrt~ Pah:ón eu es Jo~ arucu•os quto en dicho se mnnnrlo• lhllll 11p.recrtndu y que ,l hOiol Ctiiii(ICIIdl:tllM en CUt' V Il U llt'll llllf lm 1 t'g.tJO IOJol

lo

··n uro hl'rlllt.'SO t¡ern· plnr ·l" • lte\'·' < • ~~~ ca.b.~rta ,,,, b·• ,ft prrspo:crrva P• '" rll nuc~ de Sór er enrnnrcrula tW t>l troft n rn•!:"''''o que e' ' " c11nc•cr;•rrc.a tle este u le: Un S•'t :r

fiiiiiO

di"

r .....

""'"IIIU .

qau! • '

1ectM

se h11gn

.te 111 mattrla Je qut com ponto In• P~ll""~ de este rbro pnb'icru11os el Indica. M• "'"" 1le rnlt en So .:r "óller. CIIIIIR•' .te 1, mub!C~ E fnrr~n'f' •Ir Só:ler - !.11 piM C3'¡(<)

7n ole Cn ,., Solelo

l.n en te

de In l.unn - Ln vl~lern ~~~.co nothlr• - 1 ' ltrim:wer•• en ~ó· ller - P. Pu••rto .te ~u ter - 81

6ARANTIA DE CALIDAD CHA ,\1PA~AS V

1 N O

S

ARROCES

oe:_~

~-~ ~

A CE 1 TE S ACEITUNAS CONSE.RVAS

Y ... siempre calidad C.O.E.S. /Jt.ftrlhuido: nora dta ~o·w luan c5. ósltua ~/t%0$ {MollorC4)

C:rvnnres, i

Mu ti~ Eacrt. Matrlmoale1 Oí" 10. Beuilo G•n:iu 1\llal'll con Marld Eocudero Escudero. 0 1a 13. Anwnto Ce(lCIO C11

IA!tln con Mtrct>dc~ Roth Mul\oz . Nacimientos 0111 4. t\\nrha C;,m¡tiiZO mu:r h•t>~ tiC M nnuer y de Ma lllltlct

01• 4. 1\ntonl• Ensel\111 Con, hli11 tle Bern11rdo y MftfJI:IIrtlll.

Oill 6. 1>\.trln Morlt 1\lfllro, Mn1111• y fla nltC.hCI . 0111 8 1\niOiliO M1trllnu Oa· 117. hrtO lit: ·\ndrós y 1\ulonla. Oon 8. ,'lo\Hria l(Hmlrer. 1\rll• gu~. hlju úe Jg~e y Ro)arlo. Defunciones Oi1 l . M4x.aniR PHIOillO !:i•n· lc\1. 63 ~ñu >, vlud", :5on Jolrc. Olu 3. jeronhna l"'orc:el To· onés.79 ..ños. VIUdO\, G. Ptanco hlí~ •Je

Forn:a u1x -

nl:unfx -

L.os jnr·

'""''>th' Sól er - Ln h·ohfi••CIÓII 11.• 4 J el •H olel Ferrocurri:> Lll l'~lncl.\11 ,¡,. S ·lllcr - El • Clr cu'o Sn• ..reuse• - V1111t: en 11unvla n Puerto- El o:ml.::mn re de "' •&oll~11ellt • - Lo• \r· "''"' de ~ ...ner - El rc.oj .te ~.~IN - $11 er a ciudn.t o•xnc · 111 - M•ñr1un de do oninJ!Il " " $éller - Ln •Cora • de S 11 ,.r - Só'ler c lndnll únic11 - L)ou VIcelit•• M:h Coll, unpoollnhu )' uportndor •h• !ruht~ } ~~~ culln· r11, y¡,,¡,.,,, fiiii,.'IJIII ~· t'>t ltrOr Parrt o~ .5•111c ocliS<'S ''"' ni\11 2963 - El •Ca~n l de Cll' lllr;" ¿0<111111! Y•l IISicd? P1!1ho SPrra j lletenrc, Pohu.tv.:rn! Colelte \1.•rllu -

Sóllcr, ''"'

rnlsol •le rmbrns - Los ~olll' rent<<'~ y IC\~ wrf• h•>S - In l uun de Sóller ; lu" l•llisl~< s LHs muieres dt- ~ÓIIer - Uu M'l)or di! Sóller: llnou6n Rulliln - El sen•Jtttnrl;¡ •Sóller• - M á~ so ltre e l u:muunroo •Sóllcr> - El fururo d.: S óllt>r -Julio RutniJ; el r lntor so lleren~e qu<' c11n qul$ró el mundo. excer10 Súll<'r - L~s uoch ..~ ,¡,. Sóllt!r - El

U l n 4. ,\nronlu Pu1ol Putol, U6 fti\u~. viudo, S 'Artii(Ó. U 1u 8. r\nronlu Pu1o1 Juan, 76 HI)-.IS, cusnllo, GenttM· o\\11.11. nt11 11 . Mlf UCI Cáuuvo:5 T or

Ct:tnelllt'riO 1le S •\Ut'l. Mucha~ ¡trn.:tat ¡mes " .:ole nlle, <18 '''''''• CftS>Ido, Puenu. ¡tn y buen uoul¡to don M l¡:u 1 Q¡,, 11 jusef1. Pu¡ol Mnrqu~'• dir eclor del Seon1111t~ 86 ni\os, >O •ICrtl, S on Jofre rlo cSólll!r> por l ll nll'nCión 1IC Oto~ 1-4 Barlolomé G11r envh•rnos t>IC , ¡ellll''·•r. G.trcl~;~ , c uoHtlu, 55 anos E~cuel11 1.

lon mtior r«visla ilustrada

BLANCO Y NEGRO

Otu 15. S(basliin Covu Juan. 89 ur'luv, vlu<l~>, c11tle P11l no~·

Oia 17 1\ntoni11 Vfch Cula· f<!IJ, 76 11i101, COSHtla, :)'¡\1111~11. 0111 27. l:niMflm• s .uvll En~e· i\al, 87 ht)os, v lud11, P. Junn . lJ t:t 28 M;,r¡"rll:a Pu1u1 En ser'l"'· vtu<l·•· 76 ano~. Gc:on:rul Fraotco.

Libros: Li\ MUJER OE OTRU Premi<l Plen~ln 1961 Jltognd a

Dia ~

p'lr el nlma eJe

Doña Magdalena Jofre 1\lemany Vd11. de Esteva Qul'Hlrt f'"c'6 " 1' l'~fo u/llo el clia ri·• J Ft!brero de /96'8' a ¡,t ,,d o d M' ' 77 a/los

ahlendo recibido loa Santo• Sacramentos y la Bend ición ,\post óllcn

-

E. P. D.

EO \D PROHIBIOA T. L11ca a" tcmJ A TIENTAS Y,\ CIEG \$ l'tt•Ull<l l 'hto!Ciu 1966

EL MALMUERTO Mmtu Pwtal

L AS ULTIMAS

a \Nt>Er{,\5

Prcml•• Pl•n•l• 1007 .4ugl'l ,1/. de l.cfll

RUSio\, MI p¡\[)lcE. \'''O St'"' '"'" Sut.'in Mt\PRE.:. E t IIJ \ ' /:r••/11 Hullf~' IJI~ItOb~ J~,,

a>f. 1•11 11'1 ·\S

hn:o. :\ ,

'"'"'

t;'"''' JI~ rJ '"' ,

~tr ,._...,_.t.'' t .. Librcrl11 (.¡¡l11fell


ANORA11' X

--~--------------------------~~~----------------------------------"1'

--

C r ól.licca

f)gfurtclonts

11

¡:• P•~a lo dontlnro eu nues "'' ¡t e!lln p.llrl)qnlnl recibieron por\'*? ptlmcrn" jchÚ~ s.u:r.. .netlld.IO "'~ hi!(III~IIIIO~ l.ulu:l Y Vtconle Co'onutr 1-lun~cll.

Oe¡puu dt t~ c.-. .-.uonh• 1 e·

~tllfiiiiiCtiiO

flgl<>>•l lu~ JnVIIIIIJOS IIICI OII ub 111~

hH lfl'lc~fll pnrroqui.,l ,,,lstlendv

>

~

'1Jo6a

E pns:.do JUC\'1.'1 c:n

uu~.ua

if'•'>'•' lliiii iii¡UIII I ~~~

Cl! tbtó t>J nt.offiiiiOrtiAI ole " >lmpJ lka wiloritn M.ut~ En~t:t);U Fe con<! joven do•• B orto:onh'

cul.tC~

r·•

l(t!t'QIIIIIS ) fniiCIIll 011 IIU!:)·

lfglM-1 lo~ fnvll ndo~ fuemn c•b e:<l¡U!~IIO ti'

lre$co.

Reciban tos nut•vos c;¡1osns IIUCSifil ldlcltnC:iÓJI

,o

DuCIInSt: en paz: 1 ocibn

su hfjo

O

11

(houtln l'

B:nlnlom~

t•r<lfesor de Cuclttn y T.:cuolo go11 de 111 Escucln S htdlcnl de linstelerlu de Pn ntn, hif.t pa!i tlcn dot1'1 M>~ tf!3tÍIII Llnbo és MMinall. • lela 1\'\.tgdlllt!l'll y dt-mib fmlli•Íil 111 e.~ presióu •m~•• o

más scntltl11

•lt:

juun S<'oll~han

EalevH F•ex..ol> ucnb" tlc obtener el tlluto clt

t\1!\!t:l<: Cum~rtlal

CcHJ::IIH.h>.

pút '•l -111 e le I~IICifoiiiiO~ IIIU} cor.lllllllt<!nh:.

H•~t .. nn

pe••nunecer~n cc:rr.1dos et

mo martes. Jh• 13 de

C"fé Clln G11~pnro1o Cnlé Nue• o

clun~"

Bodegn Cuscurro

que hnn ro:ctbido de e~t.o s

~~~~

próxi

L..os mas intqruanles lilulos d11. la!> colcccionu ReNO y ,\U$'1 RAL f'Ma ubtetla

NuonerQ&

6ESTOHIA QLEMAftY e

IHMOBILIAHIA SANSO Ofrtce!t sus SlfrJicios al pueblo dt 11n6raftx p~ra Ida clast dt geBtlonts

esldn a la uenflí en

(.;upón del Ciego

Bl t iem p o

¡tr~mlodos

- 078 - 162

2 S1lb.utu. J JloP/1/I'S,

1:11 >U (~t • tlo

Ruegos ) ptf'guutu ~. A ndr:lit x (..brCtD 1968

tristes c:lr

CUII~ I RIICIIIS.

loc.,J

1\tlhltl.

1".-brcru.

publiCO VIl iljZIII tfcclmicnlo por las muchus nten· fii ... J:tll h ngiiiiiUS

Se convoc" 11 lO> mu•mb1os d e IJ!Chll junht Jlltr .. t:l prt XIIIIO dln 18,. '••& 12 de '11 tnnr).ttlll en e. s,otón tle ltCtos IJ<' t1111:> lru Ayumamie•lfll. Q ,.:cu de; 111••: L<'tlu nt der ComllctÍu :oi\u 1967.

t-:1 dlu libru de loli cufé$ Relnclt\n de los CHfé¡¡ qn1::

Ln fomillu de L> • Mngclulotn:t j(llr(' 1\ I'IIIIIIIY (•1· e. p d.) 110$

Juntll del C.ronfcón

Nu~>ll o ¡tnl~nno

pé>~ m e .

••

llmlslntles e u

~

flgeule Comercial y nrnl¡:o don

IIUIIII'I Off~flon COt'CIII rNtdll.

o\\11>50 1 S~.v3.

Oespues dt la ccrt'mnniu re

,\ndr.. hx

lu"nr

tnte\llo comu.gttt11C• l(.:ctbun 11tnbos nncllt .te u hu lllllllt'tllt llXIt:IISi va :1 !U o Jllt.llc:> dOil·o pollo hli<

de ortlculos pm'il lo llmph·m

Prllno d ... t~i v~rn, 16

PM 111 tnuh:, Jn\•leo "''

:>t:qnhtl.llb col e o tluntlcllio <k 1ú~

f.l,ulbiiV

HOY lunuuuruciOn del nuevn I'Sinbtcctml~nto

,JcJ pn s~do sl\bndo Dol!:. Mngdlllcna jolre AT<>muny, (lt! SOtloá, n l~t ed11d ct..: 77' etilos r"r In bnndnd de ~~~ cur:\ ~'ler y ~fm¡tall" tru muy conocldu y IIJtiC:IAd.t 1 JlOr Jo que Sil IIIIIC!IlC (nn~ó en est~ pueb.o g(•ncowl FA leC'iÓ la madrugada

9rlmmt Comunfdn

' equlaÜOS éóll tlll

-=-====--- ----

Jocial~s

nue•IIO~> nmlj¡Osl.lon

--

IOCC\1

Luue.~. ~

-

32J

Marlts, 6 Hldrco rs 7

-

202

-

d77

Juects8

-576

ün nOinbJe t'nmblo rico

atlmo~fé

~C in(CIC\ ll fiii~S Je M f'·l~.¡

dn ~t'llllltln, desrne~ de ·· ~ cott ~abld.ts

F ARMACIA DE TURNO

L1cerrcuutt1 Mandifego P1a1n Espnt!n

cultu.•s de

e11~111.

Uttn luvin <ll!bll, pcr.• 1"·' ~1 • · lt~IIIC CII)'Ó dtosdc In IIOCih' rll'f sllhado 11 1~ m~dt llii! ul.t d••l do mingo, d!¡;:unus ro1rhns brt \•!< de strllnlzo \' volvlo <1~ nue,·o ~:

tiempo n "' Clluce no uu.ol.

compra vcntn de terrenos alqui:ereli dt• cnsa!l

cuutnuos ele .srrendamier ! O e:.niturus ptibJtc,.:.

RESTAURA NT

pn~aportes

Silu udo 11.n el mctjo~ sitio dR Palma

codH!S • carnets as<'sorfa fiscal 11hali de casa:> segurus de accidentes, etc. I!STABI.f!C~

Uran Yl José A.Dtonlo. n. 11. Frente al adiflcto de Ia

fdlefóDJ~a.

ESPL É N DIDO COMEDOR ~A

SUS OPICINAS eN

AuMitla ,\l au•o B•1S<1ft, 11. Bis -

LO 'NDRES

"ncrto d~ Alldrnll.f

de 9'30 w 13 lloras, ntlllan• E•r A1dr11lt.r Cillft'Jillmt! l'trttr, 14 de t :s 13 de 19 • 2 s'30

INTERNACION \L SER VICIO DE RESTAURANT

61peef• ll4a6 tn jo4u 11 baulf1 u

caartos de Balo • Calelaccl6a featral • Agua mrleate. r~11~11e J rna.


-

A N D R A tT X

'. LJepc:>rt.I va

-:- Pagtntt Futbol C.. D· f¡pana, 2 e1

- U.

o. ANllRAITX, 1

ed~t d·

(3)

('JI

t'l H'¡!IIIHh.l lil'llltlO

Jim- rr ..t. ,ll)llln\ i> 11 Porc(l 11 f>m el C. 1). l!sp,.,t)ll, Snt.tS

•ún mAs

~tlrntiHI•I, el m.lxh no cn~IIJrO IHtt:o:ó lmr~c.rb crnl'nlr: ..:ror.

2 1•

lo

.a us 5-l '""· Se r<':tll:th

IR h1$CIIdn tJ u~· "'trlbR le$ ht'tiiO~ nAt r ~clo, qu,. ¡tudu h~<b<·r >lgnl f/tlldO 11 \ 'ICitltÍII p11tH IIIIC>IrU~ ~:ntur~~ ~~ ~e hubtc..e h"cho ¡u~·

(21 Bunl!l M (1} MliiRS (2) B:J nt>l J (JJ Bolllt'l R (1) 0 011711 1'> 1 (ll t.; 111 (J) Pul~strver (2) G•rcl.t (3) l"olnllh (1) ÜOIIUI 1t>Z 11 ( 1) llhl¡:iñ el encuentro ~"· Sr F·lqtt,•r, c••>ero h~~~ .• 1.1 ,,éJ" ·• se d~j h inf•u•r IIOIMinmc:nlc Ptlr

\~surJo de n e~ro. pueJe dut Uf '" v fc 1o r f11 o nrr .. b • llll " ;• •u ><tri OJO

lOS ¡¡:rilo• !llll' ti ~~~ pci:>OIIII

fU~l.tmenre

.JI

rl.timt rns o~fict•'ll"o.los loen e~. PI h •• b ~r hl'rho ¡nslfcl:t h ohflll ·l~n

1 e J•lo tma ~ lctorho p.•r•• lu> ~· ,Jn ~il • • • conc reh•lll~l·lt' en 'JIIA '" •dd • cJió 11 \'IClorfn :J nuos \ Qltllá tdola 11 OlrO> ~~j •e rl'nlí7. t~ dlrba jU( •Illll, lué un 1 U'IIti IIIIIC IV:IIICe de B r ol\'0 por ••1 l•ll•uf~ ~"" ct$16n 11 foll•¡uié·t 1·H tl••utro del

A C;,Ju l\•t:·• MI

frió un• ah·~o 11 entrndu \Ir• \i •ol~< IJIIt' 1(' hl:m fWIIfl'r 111 <!~l•btlhld!l «-1 jllél

al

li t n•IR

stquter11

ele la COII• ~e•'nló

un

uuh Cl", ns tu:¡:ndllre~> HUd t it X"

tos •

dll'r(ltt tillO~ K tur xthur

:.1 cnnu•nnHo co t.Jo !' ulro, ,, prt'te~l~r .ti ~rbtlrn, t•tt t'l>l •' t11 · tiln'l t.'~tr b • u f•·!ht tic \ ·l'lt-t .. nln •ll' "" ...'""' IUI!ft\IOtt'~ 1\ttl'> 'te ()1\'ftl.uo:t 111.' qu.- c:l c~férlco t'~· t •b·• ~" " ' ttrreru de JUI'I(II, Jo

o¡ •(' ft(lfol\'<'Cb l'IHr "" 1111'1 IIC rt nol r•tm¡tll'lmtt t tt lc .nut,ltpor 11\ ' ' · 1\"'" tttidnr tlltll ~~r.op.tclot '1""- 1" ¡,, s olo " B"nzil ln·nre n CH<~Iro hol\'cr~llrlo~, no pudo • u~st " brtt \ 'O \'l'ttlrAI .lclenl'r el avauc• ni l~mpoco <JI centro que t~~bt'Cl' 11ln fllof G..rcho ol.tba 111 VICI,.rl.t ,, •• equipo. On•,.s: O 1 n l.s .~9 mlnnlo' Br~~vn \"f!lle "" hnlón n /l.driA•1 e ¡,h• ·~ hll··rnn en el 1\crn ocnl

y lhl17..l'l S11!11J

1111

dlbjliiiO ~•'l-J:•ulo que

d~l l<'ne

pur.ll~"'

cc111 nt~~trns, no "'.""' qnr• col hdl"lt ~e

lt' ··~Cftlll~ olte 1115 11111110>, poltn q ,. JI, (.'. ~ottf"ll n!rntn A lA tu· gollh• lnr.u~ur.- t' UIIIIO•rlt•r, 1 1 "1• • flílou¡ M 11,. 11,. 8l\UZll CUIIItr.lt " 1•• 0111 \11 ~lllt 1 ba e•1 e u1urr • .w.h ltxol, ~~ IJh:u Borr lr~ qn•7.Í• ~(t ll hnbt.-A., po

IICIH

N• t' s.uftclelllc ln~t>tr bien llllffl l(llll ilf tlll t'II Cttt.'ttii O , luft 11 \'en otros C'll'•llt•nitt~. 1uw do: <' flo~ el á•bflro, >'Sit honrbrl' que

e•11 f¡:¡inm ocmrtó e l'"~m.lo 1IC1:nlorgu en L•uch oua }'t•r, '" U D. \Hr.lralllt ¡u¡:u un ¡uhner lh:mpo m" Jittrlftco c11n un fulhOI q .. e p11ra si quf,tec ~ ~~ CQ¡,fpc,, oJft ~uptrJor (:tl~i:lll ÍH , el murc.ulnr !.<: moslró l.tcllilt • e •n llllt'slró •·quipo y 110 ~e ll<'gó

11' .lcsc•tt"" con 1111 pn• dt• RUles mil~. 1111

ollstnnle

creir~mos

22

""(IJ

campeonnto

de

PRIMeRA REGIONAL

f&tl'do Civil: Sollf•ro•.

.•Juc

lo" onolr itxoles SCJptirinn jll'tllll cln borm y . tontill:uulo n Sil:. ntl· v.:r~.uios y nn ~ucctll<'l 1,.,.¡, no porque ello , no qulsit'ltltl si ,.,, pnrqtt<' el jut:.t de In conll<!lltht se lo mpilll"· fltlmero lnt' 1ttuo ¡u¡rntlu ~~~~gmct,ld~ th: uutslt n cen•cn' y dt-sflue._, une df's~r·• rlotdhsima m te~ vención tl••l ~~ Pl;,qnrr, o que ~clló ¡tm llo:rr •• In) ffrme• pr:\ptls hn, tle nu tts Iros jugn dorc~. :~ ponur th·l ~c. ~:nudo ¡:ol L uchmt~yor.... ... ,.:. 110 t'IICOIIIT>I!Oll a q:reJI., :t-Nettl· dMII que 1{'~ hoZI' • IIJ't'l•11 ,, l; IIS :~dver~Mlos en lo> llrlml'r"~ 45 mis. ¡.,liaron los hntnbr<•s dl'l cen1ro de• rerrl'IIO y o:l extt'r•u• OAvilii que tlesn¡lrovtcM ,.,,.¡.,, oporlunltlndts. De ltttlln ~irvie· ron h1> lulcllrenle~ y ,·elocur tu· !lllthu de Bru vo fl""' r t:lllt:tllnrlo que c:J n••"tndor u:i111l• b11 y u l se n~o111r••• loe mlnulus !Junte• l'ltlre IICO~os andrllxol,.~ que n o cnconlr.ron rem11111dvrca n Id de lu vcrdRd, unn \'rrdude rn lástlmn pués al tu~~:antlo :~si no ~o ~~:an11n hts enr••l'Hiru' no se corno Jos v11mo• n ~·'""'. O~••nqttttnu•s en ,., b11nrlo loc•l " Ciar, Bonl'l J )' Q:ucl.. , llor~

mle:rllraa que por parltt 11ndrll XOIII, el lllt'fl.'r fut una \ICZ mh

RESULTADO<:;

Eq11lpo- qut ,, Jug ~tl n· L. 1 (lnhuuiiJ, S "n Felipe. U

.urJo hacer 11 '1!" pnr evll11rlo ¡1ue< ~~~ llthklóu cru

MARCADOR

Noml)lt'; Vlcenlt Apt' lllr.los: Dhllfl t\ttdt <!ll,

Sr. Flaquer poderoso aliado llucbmayorense

o\ reachlllf'l pM la U O. .' \thlrnnx. P ul¡; (f), Turres (2) 81uz4 (3) ,.ore•~ 11 (1) B<m h (2) p,. 1111'1 (0) OA\1" (O) 1\drhln (1) •\ CHI•Iell (1) B Cot rl<!•l (O} 81.tV<>

PICHA TECNICA

Campo 911unltlpol 61 .Siucmoj•r

~.-

Re,.l

O. /l. ndro\llx, 1.~ R1•nl (Am"l~:tu) ) M ttUI!\0 U D. Antlrt<llx Delllllr.:nrlón h11bilun : Ex· tu•mo rt..l t'Clto nunquc H' d•· St'IIYUI".IVe htt'JI 1'11 Cttll IIIIICr tlf'ltl IIQIII'iÓ:o

C"~~rnr•,.rl•t•c .. ~: Vrlt

r ' 'll"ln hi

·11

<lt

9•

2

ANORAITX 1

Pollrnsn 8

11

Lloaele01e 4 Pnnlrnlc 2 S. C uln nertl 1 Cun~httÍ cln 2 M~t nncorens• 1 OeH ansRron, Alnró y Mnrense.

t. tinto

CLASII"ICACION

J.

~u~ ·Ht·

••rzrt,"·i .,,1, y rto lln>t'l!l un lt'"" llnllllrl ' llt'l Drii'CIII>: ~~~

b•ló •t

Mur~MC:

o\l•ró Cun•lancl• .\NORAJrX

S. Cotone1e1

7

E-ro~~

7 7 8 5

Murti !."•Hert~e Pollrn •~

u ...,...,~....,

No lo duden ...

B~l

Ú1titn..tS lhlVt:dad~!i \'ll

a

•vi•tn

c.

P.

1<

\l

Alc u;hH

P.. P. F.

1 14 4 11 5 2 23 811 S 4 2 1 14 9 11 4 2 2 10 9 10 3 13 7 9 ~ 2 u 10 9 4 2 9 r; 9 l 9 13 1 3 5 14 14 11 2 l 9 15 l 1 S 18 'l7 3 1 7 11 35 l

7 8 7 8 8

Punlcnh:

VCI~IIIIO$.

/l.lcudl11 1

Bcllnvlsln 7

l' flhi•Z·I, lh> \'IICt •

V•~ tlllth~u ,. ~ "'flnhl•t

(4 2 • 68)

IOIIIUthl

E~ p~ ih1

'ltlla: L11 Ped<'r~tcl6n Saltar 11~ Ftithol uos

DISCOS

comclnlcll qne el ""'"''(\ ,\'\a niiCOrl'n~t" Mureuae

(3 0) tic: In jonrnda nnle:rltlr ~hiCI tl,.do co,~ ono l!tlllllclor 111 Mu · rl!"". 1'"' e mismo l;~nll!o (O J) ¡•or n·tnrnción lndtblths del Mn tfl\~llft?ll~t'.

¡Que ~nerll! srllor1•!> de

las t!nconlrli •·n

Muro!

GOLEA DORES DE LA U. D. 1\NDRAITX Vocenl!: Oávll11 3,

Eledro Puerto t:rantlt·~ tncllldadcs dt' PHQII PUI:.RTO 1•1':

3. IO$é BravCI2, Rafael .:: ,,,,; 2 d• iiln BttnzA l, l!sle h.lll P;l'tt ll~' 1 t\tiiUtttO Mur ll l. To>l ti

lre('e ~ni"'·

Pnrtido, ·\"~D H

,JTX

/lnlunlo

C~tl.,j,•tt

1\

p~~ra

maftonft

cttdl:,

Etpalla

Lfll~i~ltm~c ~ Cotnrtert'l

Sell~tVltla

lilltt:tll qu.· ilt~•ll'II•Í V I•<~'' olt·

¡\itlll,,t'OI\!11~~

Poniente

11tlrnlracliln "" lo~ rcru lerlo$ y Sr~t\'tt ••1 mc(l 1 •••· lmlt•t n tl e

Al11r•"

111111\11$ YOIIJ:IIIIIIh•IS, f.1J1 11 1111 Cll

Con~'"'" in.

1110

lrrernos dicho P.. lnt<lr 1 y B. •

C alnfell .::rr11nlc' por c:l ltlltrtii~O

lcrre11r> llnl'ltntuyoren~tJ dlll lllllf' los 90 11111. y hu11brén Oh''" " a t¡ulcn no 1<' h~tbfftiiiO> \l~lo r e"· llzar nunr.t un ¡Mrlltlo 1nrr ¡11·~ i·

mo.

1 Torneo Infantil Comarcal RESULTADOS (~ 2 • 681

tiP...,<C41U'Ó ''1$

.•ti

h.,,, ,

Pli!SI"A O BPORJW,\ D' ••nto •n •stu Llbrtuitl

1\NDRAITX y

Ptóxtmo p~rthlo en Sn P 1~ n• tlouthogo lll . Anclrnllx t\lcudl11.

An•traux 10

todo.(

Murr~nsr

Dt! >r~u ~an ,

l'•r:n~u O

= Lo a

Pnllenaa

C•lvt• o .\\nn•ll" 9 r:l S" •rt11tt\

• ,\Rt\ M \ÑANA

e olv•• I'··K"' r• ,\\UHHIIII S'•rt•CÓ t ·$c•n~ An~••llX

o.


r<.

~1

V ALORACIONF.S

=

l!l Omctlln VatiCllf'IJ 11 no /m In· t:í'JJtatlo wr r:rwmnlsnrcnlll>llb. Todo lo ~J!!rtlrlo:....!!J! hacho ucr Q.IIC', oara mu c/rot.

SEMANARIO

A~O XLVIII

Sáb nlo. 17

DE INFORMA CION LO ,C AIJ

d~ Frhrero de 1968

D:;...~ Ir.!! P. U. 77 · l~l

NUM .¿!.493{

Cfi$Jrtílr•,!.~ Cr/SIQ ~5r ~~'JD

.-:.,.';a!~P,·

../~

""'

...

~~

~

IJII(I 0$•

j

..-<>n

l

7' J

~·~

61 Carn11val y la gente

• Tomt>u• : PlflO-: pero sol11 da enlenL.urr !JOCO" anronr1Por jaan ANORITXOl., unn pue1n 1le canunelo~. zuttdo, con meno' calorlllt que

Con lll$ rrhnl'rns explo~lo· nts dt Jo~ afnl(ttlltro~ en lrornlc:ve 1 oro ..obre ,•1 \'•1 le uu es tro-brolnn lnntbil!n CI>IIIO go1on

por

drin!JS tn~ernnles, pur nn~~lll~& calles d e~ierln$ y .ttcrld11~-bu lllciOSII!' )' n)('~fC:> HhOrll -los prnneros tlbfrnct>" de u lenl¡lo· rnd.t. Suc:lr ser ,it·nulrt, i't:JIIe joven Y bulln~tf:u•·• a y " '" O:(•n juro, e:' primer jo'gnun tnr.nirt p~l de 111 tenrporudn , Mlfll:<nllun b!én conlo uno ~xnhH'I"n· de to dos 105 port•lt>s c:crr•dus cotno hnrmli(·IS mc:lfdiiS Cll '11> CSCOII drijos ln\·ernalt.s - as bul.'nll> comadres "ecirllb, que snlen con o¡os in:¡ulsutor<:,, a \'cr qne 1'11 $n por sub esquh111s Tullu el pueb!o, repentiruunentc despll'r to de su cl~r¡:o, se ntovllizr. N,.dle duerme )'ll H •n queJado quietos en el tibio ri::cón di! 111 COí'lllll, el brOM!fO ) K!> SIIIU \'11 clos de hr.cer c.,lctlll y JM hllllu . Por lo menos nhor11, pur nuos hor11s descan~ulln ll:onqtoltos los huesos z.nrandcAdos ¡lt In vecht d11d. Ho \•cnlllo olt 11 l 'C7. el c,,rniiVIII. As• lo prc~nn1111, loo p~IOIOIICS de nli'IOJ, gurmuluiiOf 111~ c:.. uc:~ CC>IIta lnJio~. 11e· FM \Ve~l. SU\ C'áiiiÍtQS. <le J:UCfll•, ¡Esfalsl fl;':. ¡ais!, l'nJ• "~Hui m~ción y lo ¡:~no, 11l··grln y bu n.clo. El pueblo utll .le fleMa lw. bOCf\S C:lllfl!llll'~ olo• nllt>ltO~ cd~s. 11hllos de humo. \'nn trn ~1tndo los ~ruplto~ di' m•trlrrt Chll$ IISU~IIIdll~-lrRS Mr~

,!l>fru• Ctf lOS p:'II•I"IOII<'~ IHUfiiiO$ dt•l tlo. lns eungu~s .Je 11 nhueln, el traje de boJ;¡r. del padr~ de hace veinte años, los sostenes opu lentoa de In nodrhn, el ~ombrero d,. J!Did que trt¡Jo el hennru10 de BnlnbRIIÓ, y 11~1 tm~ MIS Cll· rulas g11a1:1dns por el uso. con 5UI voceclll~ • cnl(olnt.llls, que n to:los dicen -tne conoct-n, euua n tlnlldnmenle 11 rnrmll¡::nr rn ro~rnc:· to~ en los nles tle Can Tomeu, Cas PobO, es Teatro, Cdn p ••• reta , ele. V el nmblenlc: ~e pue b • dr rt5<'!'

~"•l•e111l•••

'f)"

jÓ\'t!II('S,

momentos.

sus

<lrUC5 > fllbiOSOS 'j MIS CAIWIII

bolou inlerruhl3bl,•'. Las rnucht• cb"s (urh•C"he.lrt éntc e si y colo pldt•n CftrnmC'Il:\•f. v adclllrlllln.Jo· ~e el ~11lán rle turno, el don Juan llrrOglltttC y ~ullCIC'II(e JIOntlfiCII,

1 os tiempos t:•ltllhlnn. llf'rO el senllr 1le In ¡ttnll! varl,t poco A l111en 5('guro que ho) el pobre l.nrr·• no ge aulchlad11 por com¡tlejos curnn vnlcscos . Se 11· uoihotln a .onrt;r .le tunln ino ce:rcln . El cnrnrl\'nl1l1 uhor a nll

1111tnno. El !lempo ha lrc:nndo y J)Odlldo sus hn¡mtsos HCJy 111 ¡reuh! y11 uo c1ee en el Cernan! En lO$ VlfiOS llem¡to~ de lo5 nbucloS- f'n t\mhlllt)( sobre lO· do-~e c:n t endl~ c:1 c~ rnnv~l. en un senlldo Jllh solemne, mAs snltiUOfo, 111ils hllt•grftl. Bnlle ele por hu n¡¡che s en el c11sino rtl'lelo de co¡tfr tti, I!S· lanterins 11bn1ro1adas de •rudu• COI1 PlllH!I de b~rbn , V IIIIÍSICII de alqullrl. Mn'l.ut CK5 y po'cnt valses y rit!ndonts. Unos nrlató cr~~las pueblerinos se felicilllbRn y SI! e!'lrtchnbnn lns m~nos. nnle tnnllt lo:llci,l!ul. Y por l~s lnrd!!!l,

!t·''"

Florecieron los almendros ... )' el valle nuesfro muestra nhora tocla :;u e)(traonhnorla hclll!!.·•· Un azul purlshno en el ciclo. Unn:; nubes blanc.1s, moVt!dlzas, el verd~ de los pmdos y la explosión de estos almendros con su carga de flor blanca y olorosa. E:lla:< romas que se extienden bajo el sol de feilrcro p:~recen prometer frmo abuml»nle. En la mano de D•os c~t11. Entrchlnto, en homt!IM!e al b<!lllsimo pal· sajf: andrirxol, estos hemtosos v~Jrsos de /o<lfl R<~mls d' Aire/t(lr A ,\\ E T L 1! R S F L O R 1T S

Un ametlcr a miljorn i un amellé a traruunlano, un qui florcilC hen dejorn 1 un qni té la flor 18rdana. L'un, tol ju~t guaitn el¡!cncr j11 és una blattcll bolrinu. A dlns el cor del lcbrcr l'altra encara s'cnfarlno. Ai:d allargo son cncnnt la flcrldn fuglsscra que subtilmcnt va voltant In rural casa cnciscra qui 1é un ameller davanl i en té un altre darrcrn.

,n~eo. 11 la CouH~ a Can Simona y M Con Simoun n Cnn Belleta. con dNroch<' n \'Cc:e~ de carro z11s ft?rht~ht 11 pl~~·leólr klllls de conllle~. NI

los bnllcs fulennlroft·

bies. Bnlo IIIS fnhlh$ nt¡zrA~. por c.leb,.lo l11s sillns,los moz,,lbeles. recoglnmos para totln ra ~utn"t•n lo~ gra ndes coalll •s que pnre

cl:1n piñas bloncas

~¡ue

los dlrre·

ros d~ BntnbRnó ;mojAban sobre

lns cnbez><S mnzns en espern ele c11snmitn1o. Y recuerdo muy bfl'n, que en }oree T1.redottt. hecl11 inlernrinoblcs con su gulln rr11. lns jotes y l o~ bolero•. Hu)' ya todo eso hn calluc:l· tlu. Olros son los vlenlos que sopl11n por est11s 1111ltudts. Pre· •enclé el otro dla n unn mnsc11· rftii-SUJ'IOn¡!O q ue lo C(•l- AIIIC In impo~ibllhl~d lle un duro 1le caramelos, tottlomtnrse con un modeslo •COCIIN'O)"· l!r~ un do· rudo •COCilrro;••, p11nzudo y a pe· tiloso, llenos de •bledas• ftccl· ¡::15, con•o creo se dice en c11s· 1el1.1no.

"1\tiDRI\ITX'' s.,m•••rio tiC' l•lorma~l6• loeal

ilhct.)l J U:lllllnllll

Cklrct.

N•. 14

A~RArTX-~ALLOIICA


ANl>RAITX

2

Optica Ma terial fo loqrafico Rev11IAdo rápido de ca ~retcs 0 .\.I'AS DI!:

SOL,

tUPAS.

P.tiS:'o\o\TICOS. BARO.'•U!TROS ,

TeR-'\0¡\\eTROS V LI!:NTES PARA T ODA CLASE DE VIST AS

LA FIEST•\ DE SAN ANTONIO Oc..:rl¡•dón En uno d• lo• 11111· 1110• loÚmriC>> publi~•IIOI de ••1" >l" n•~nulo dimo~ cut ulo dd funda• anenro y rrlr br•cfón dr. 1~ !leal• de S '" Antonio, qu~ n te ¡¡fto • • llo\'O ~ r•b" '" forma •llstu• d~; rlOt tO. Declallt<H tamlueu qn•

met• r h•btll

C:dll •do U• • carroza de car ct~

e.d reordluar ,n que .,n rl coucur\0 .:e Allolra•tX •btU\'0 al s~~tnndo ¡•re ttl:ll; pnr:S b tn, crtrm J 4e lu ler~~ paro nu ellros lcct•·t<•<, ~ubll""' l• ¿e..-nrd6n o re.orr~r.taclórt qnt: •hltPI•II • llicba rorrcl • q••e esl• bft d~,·!dlda en del parlts En no~ de • In ~r r~presr nt.b• la l!:nnlt.a del l'1nll>, "" ple110 cam~• dct~rllc• )' tnJIDIOZ. t'ntr~;:4dn a la oro,l6n y di> lltUoli.lr.ol d~ ln>tlot~la U.-p r~

1 ¡llll 2 otel s.uta Abotd. d r:1 ftn A• ,,.,. H N•coJ,.n B~t•1zl ..re (can Te!~l .¡••.: cut"'' •b•to;s} olrlbaii>S I •JJIIob• ••

t'r• Uft S•t t\ utuu:a 1 ~r l~clo

Cttr iu P•lmtt • Vilclu• y R11m11nR lile ~· u Euloudls U"'' y mil vece< rerellmos: muy noeu omn( •n• d... rrutnlodo y collt lr•ldl ¡,. car rozo. en el dio 1fr Suu Anto¡do de r:ste B~D y Clllltn yn 5\l

hu dttho " tos autores. rep..t huos hu•·•trll ~Jihc>r• bltetlo. •lrultl nJ olts

"t•

rr¡•cUt l6u de "'' "' ntHo.ll<:sttl

rl••• "' ole 11rle:. cullur" y $e nlhuteu· t<-~

popldnres .

SOCL-.LES Sa1'6 pura 1\loj{oultme p~re punr """ '"'"' or "'• d Joven Guillermo \'1Ch (Naul.

Dr S•lon llt #:Ó <lan Antonio En· l !ftal .crorqp•ftallu .Jr ' " I!Spo<a do lli

c.•tal na f leta• t /o\euuadc).

Ho se can=e la mta; 'onsállennt J dar~m:s soluciOn a s11 uroblema Se ollondtll lnt; recetas de lo• S r• Ocull•lu por OPTICO DIPLOh\A DO

Anibul 52 IFrnl! Mllti.ltlllll Cslril:t) Telels. 33.t27 3 1l5 31335. Palma.

Obru de B11tasar I'ORCEI. teatre el!- condemnats solnegrc la !'imbonrba fol'ca Id lluna i PI <"Cilla llamp• els escorpins

arran de mar viatge literari a mallorca

l.s olr~ p1r:o: <U 1111 ¡••t:o de r rt•ltn tuell<>rq"'" a de epu<.s••l6· ron su clsltrna ru d cerot1u y 111111 ••yu a cou el tr"i~ :U¡tlco. c:uu 1111 r4n1Rrn de Rl(ll>• Otr~a tuc..u loldll· ra' I")'~SII ~s. ~·,••1 •11~~ tn Jos • llf· l!risos• qne co ul~cclnuJ!IIIII cuerda ~~ pal111ilo bo1 ~ •bnrr • rllstlcas ro 1'- S. ~ hllabon COII la t f olua• y d

Arta Pnretl (Pujnfe)

•ltts• l.ot rrpru ent11c•ón c~m~r~lun con sus 1"""'"' ·rop1u d t l artt rural

(VIIttl),

L.e~

dtsanmos pronl.> y tot~l rts·

tubl~clrul~nln.

L!t¡::ó dt Nu ulr~ don M11teo Pu·

Jol tR!Idellal

a~contpnna!lo ele ~~~ t:s·

poJa.

Oe Ptrlns llfl!Ú don Jnañ P~lmtr SIGUE SIN I.LOVER

m•l'orqnnr y atavi•da\ con el m!s r·arn u llfo Hplco y tnodino1,1 1• In d•s:~~tible sabM anacor·cus<'. ilm¡:i locas~· brll•• v ftoritu dr In Jnvr.n

l.• •~qnla <igar. Nn~stutS Clllll· PO' e~t4n en t$tado lam~ntllblc por f•lla de 8:tua De ' eKulr asi la ro· ~o:<:lla ~e perd~•~ como c:l alín PliSa·

lud dt' uucl lru pu~h o que de~~IIIPi!

,lo. L.A CAZA

l oron 1111 llr•II4Ptemrule . ,, PMr cl, • "-''\U~ lellcltnmO< )' ·~rodr.:cm~ • dt:'l~r: t:i t•' tf'lhnmr..s. In vo1Jit l ~r:.a y ¡¡~nuou '•bCir rt¡.r~s•nl•l h·~. H~-n1 ut s fg .alt'Alt \:

t'n Abundnr,cia,

Rodl, Puch~ <a Comth••, Dn· lord Altmony •Bntlo>. C loro Poi mu • And• ~u•, Leonor y ~\arlo NI c:oh•u •T t iE• , E•t11 • ú • 1 •• r

u~dos hnn •fl~lrultdo por uueslro• compo' de cour estos bichos '"" ·~rftdablu al patldnr. , Cortesnonsal

.t~

Esta lotm;>oiRda Palftdu • • caza lerdn• ~ otros PAI~rO$ •e ho dadn 1U.1

es 11n• Jos nf cfo

lementnas

El. HOGt\R V l.A MOD,\ C OCINA Y 1100AR LABORES OfiL H OGAR

!'ILUET,\S

BURDA EL MUEBLE P,\1,¡\0AR De IJMta t n ttJt u Librt Jia

MORELLA

g., ~ucu,u:ntt e11 delirnrlo

ell a do dt: •~lud nnhlrDI dtllfJ:uS d011 P.·dro Fl~:us {T..~l), dou J uan Sal v6 (Ge~put)Utl) y dullft !"tftlldsu

1\t~vlstas

ffiiSSlt

en ffi8LLORQUI

Per 11 ' '" l'h,u ftz,~ •1ttdtllxol es di ttll un crll viclorlós . ¡Tindrem Mlsbd en mallorqul! Mall'flll e l pnn·r de motrs 1 111 IIIC011tllltii$Sió de 1:111ts d'..rhrcs, que encaro~ creuen. que In nostre IICttKltA no lé al l r~ se111il nt vulor mtrlnsec que fe rlure o ,,, l(tnt ., 1r11vés de g lOSe$ o t(lm~dl es de la paresia. c~da terra te el~ sehs avorts, 1 nolrro~ no esten1 IIIII IICO~ per dCbgtliC!a. li11n pn~o~.tt 11101 1~ J '.tn}'$ per 1t que In reolilol 1orn~• a l sen lloc. lnrn qu .. 1'11lgun to rne aclurlr·se. 11111lgrnt ell quí encar 1 l'hl 111<'11 pctltes per " que >~c·~uesqullé:b al. e l nostre JlObh• .!·~ c.Htu .!Jn m.;~ es \'11 reC'u¡•erunl de l'hi pócre>ln, t.le la cvmn:.~ió , <'" que fin> ar., h:I\·IH dormll. Mentre en R3rmn11 1 en Jn;.n M••ttucr St'rrnt no fullen 11 C.tp tlliCU IC~ll ::tut.fcon.l, or lrU\ t!s <i'en rurcel ;¡na m dU

cubrhll

el móu de la!lllrlalltnt Clltnlaulf, que 111 (llns, es la

que en~ pcrto c"

,\\111 l o!~ ¡1nr1mles del ttO)tre Rector hot \ h•ttnrrlbutumb 11ull11 lo1~11 alcor deis lldc.J, del pob!e, com te., que cm vn J•r no f4 ¡r-~lre il 1111·• t!tttre\'tUn en aquest lloc mntcix l.'éxlt lou Hs~olll IZ'IIIcles que els do• ••ns explfc.crem :nnb .a mt1> ct" r" exprc•~io> que lól 1err11 ens donl\. '\ '• ttoslr/1 ju\·cuttnl th.• clltiK dtu ~·he l'hl des cohrcilll'll :~In lomes .te ,, més encurtllndul n csperanc11. E ls e~tr11ny~ rl!tnls comerci¡lls del poble v11n catguent 1 e~ d upleguctt " 11 noms que 10111 1:1 \'td.l h·•n tSIIU lll¡:atl 11 n 111 trrr11 la In gent de In n0H1n tcrm. Tut u•llbo tlpoc 1

poc, perCI a rrlb11 qu11 t\s l'im¡turrant. 1 no tlnb ten que aqueos! rrlt de gh\rin 1le ¡ M I~sa en mn· lhuqull, tlutl16 un11 coutlnultut runb nqu~: i ln l:t'lll que lins a r1 ens hn pnrlnt 1 cns h.1 discnrsc:si•H en tun bones putau les i nmb tan b01111 \'Oiuurn•l. des d'un l ioc que: la hislclrl• 1 el deal¡t d'nn poble. no '"'' perm~tre fll.!l 1nh temp• .¡ue e na aeguu quln lltlfl"nt nmb 111111 llen¡:u;l que no u tn

Arllcutos para lll limpieza

IIOfl fll .

•Pol•lt! filie sn lh•n¡:•ln cobr,, ~e rccnh l•l 11 - ~ olllll.l~~; • (M . Aaulló)

tJIEL l"rímo de Rivc:ra, IG

Aadr11J1x


ANDR P. IT X

....•• Cró nica t\.G.~A.

3

ARBITRIOS M UNICIPA L E S 1\ 11nrtfr del próxhnn lune' dln 19. ,.,. prncttlttlt 11 In cobr.,n:tn de los Arbitrios Munlclpli 'l'~ curr~SJIOII tlientes 11 los o nos 1967 y Jli!IH!Ienfl!~ de 1966 lt!ml namlo el pln:to el elll' 19 .te M11rxo. U, eobrnn~" se efl!c tuaré en 111 Cns11 Consbtorlnl, d~sdt l:1s 9 a las 1J horns da lo rnaft•&na Los QIIC po~cnn el recibo lle pn~u de 1961), ru presc111nrán 01 1CC3uclnelor n electo~ de coulrontuciun. Andrnltx, lebrero de 1968 El Alcnlde

he11•o• c:ou~tnt ¡<l¡,, e. ,:f"llll <1~1 ma)'Of e .gio

y

COIIICIIIM111, 'S

cntnyo5 ~e suceden ~111 lnlt rrup

cióu, y11 •Juc tu

t~\ nu~mu>~

se

.llct'IIIHII dOS l!:lllfltiS, UUCI$ IJII C

Ir"" su rec:1enle ~:xltu obu~nldo se npreslan con mw)OI uhlnco n111e e~to nueva rerre.enii•Ción y e1ro que h• • J• el formado cm re lo$ ,rUSiu<> ¡,.,, e.e:; de In toc~lldael, con 1111111S " enronlrar fúiU riiS jlfOIIlfSII~ ¡IU111 d11r SIIYÍR nuevo " l os ante:; m••ncloll&llo~. lloch:mlo un brtve uná ls•s de lo qn11 •lur.Ull!! la vt~i tn he· mos pr~senciado, sin temor u ••qulvocan1os, 11s~gurnmo~t que entre loli Uantndos ·1 se¡:uir al primer grupo de In •Afnrn• . hoy malerln y de 111 buenn. ~•ee moa que 111s •xpcrhtS mnnos ele! Olrector dun \\fauet Jolre, >11· br.lu pulir dkhn nMic!lhl \ sacur un re¡ ulindo exce ente. Lll:vnn n cabo en In ncturiltlllltl tos cu~.s de c¡t\1 Qunqnln q ' h:!S VC:II ~tut de p1lm!• ~· •Hv tel Cu~mu· po,!tll• , obms que ~Ciclu <IRdas

BARTOLOME PUJOL

FE BA

ReapBrtnra tlB jartlinBs

PUERTO DE ANDRAITX

merns fl&ur as, mny rulel·llll!ldo se encne111rn el 1110llhiiC th• •Ou lillllCSIC nlgU•I IHI l'll beur'=•

hemos pr~$encindo nu c:n•eyo de In mism.1 )' oec:mos >111 t~:mur " cqul vor at1tO~. que ~f hnlllt Y"

cul en ' u pun:u cuhulnanle, to, decoradus de 111 obr.t, " ' hcual que los ml>mo~ de tns

nnterloree, son ex~t'h!u h·• . Di ciM obra sera 1•• eSl'lll·•lln tu;; próx1n1DS 2 y 3 tlt: Mur.eu. Como dato ¡¡,,, llirentos, que con el hu de dol«t de li>~ lliOJOrt:S tOmo Jidatl t~ posfblt s PMB el públlt o, \'lmcos un c:enle· n~tr de nnevns locnlld·•tles muy cómr1d~s, lns CIIIIIPS 5111 IU&Rt 11 dud~ s redondeMúu en pro de un nmy confortable lot:tll. a. J M. F A RMACIA D E TU RNO

D. Rafael Colomnr t\ : en• da O~nrr 11 Pr '"'(1)

tlr.nda "Cas Pasló" / E Pllbftdo ,,';¡¡ulo u electuó lti bentllclóil e lnnuw ~t~llrlóu l.lc ~:•te n11evo e$tr,b1 t~hnlrntu de> dlcndo n .n Ytnln d•' nr tkuto ~ flllln In llmpll'7.ft y objetos flil l" t-1 ho¡:nt .

Efectuó In bemllción el Rtfo ~ntonlo Plcornel' ./c•ulo de nn<)~ Pcuroqul~tite uuc ''0 e~tabl~l.!_l:tt'nlp', sllu11do e n lo Clllle Primo \le Hlvern C$qulnn Quclpo de IJI(no , 1'~1:1 •lotoelo Je un h•mc• o Sllltido íle toda cl11· se d • nrllculos del rll•~.t._o y su lnJIIIIucl~\n ~· montnlc hAll ~•e· .ti'Íldu 11111y bien logTIIdOs. / Nos comploccmos en l t!licitnr •Ion

" "•s propielurlo~ llllt~lros nml·

átlbatJos. oomfngos 11 festivos Mini· golf - Boleras - Ping pl)n y otros juegos Servicio de Bar - Tapas variadas

I!:ClS los espuJN ru¡ol O h ver . drsl'ándotts much.• plosp~r idnd en ~~ n&goclo. /

do cía les .

Ú>cal abierto a todos los otibllcos

&al/das De~pue~

)'OS

111 público n medhulos dc:t me$ Jlrllxlmo. Y ) a •leutro tlel phtll de prl·

lnuunurnciOn de Ja

1\yuntamiento de 1\ndraitx

Nut"van1<!nW hrmot. ghnelo ,. 1 ~11 11 ¡1or t'l 5d 10 1 P trrtoqnl~tf, y 1• :.CI I\·Iel~ll qu..- • n ~· mismo

.• -

IC> CCll

~~ dla

libre de los cafés

Junta del Cronicón

de pusnr uno tem

p(lrallt~

en e~ t~ pueblo 1111 Rlldo Kt!ul (luglultn11) 1111e~Jro pnhn11o y dlnlg u don J~imc Crel xell Gin111d

J>Hill

Retnoic'm ele Jos cof!¡ que cerrndt!S e t tlr<lxi· mo mftrlcs, dll• 20 de f'cbr..ro. Colé NarlonRI Celé Cnn jordl p~rmnnccer~n

Los más inhtrrsanles filu los

dli! la~ col ~eclonu RfNO y AUS'rRAL es/du a la vente.

1111 estll

St' con\OCol 11 Jos IIIÍl'mb•os de dirhH Jullla Jl:lrtl IIIIII)S il:l dln 18 n lns 12 ele: In nt.u)ann en el ~n lón •le nclos llc: nucsrro Ay&mlnnliCIIIO. 0rdc:n del dfn:

Lc:cturn del Cronicón nilo 1967 Hlslorfll toc111 en su estedo II ~I URI.

GARANTIA DE CALIDAD CH AM PAN AS

A C EITES

V

S

A C E ITUNAS

ARRO CES

CONSERVAS

1 N

O

tf)etunclonis la 11\'Anzaela eilfld de 91 er1o> fo1leclo el pnsndo mlé rco· res clon Rafncl Pujo! Perr~Jlu f . En p;~z cSesc«use y recibo $u t!Jposn doil11 Mnrln Pnhner, hijo don Peclro Ju:m. hij11 pulili•o )' 1\

l(ut'gos y pree;un111~ . Andrultx leb1ero 1968

llbretla

13eqa4•s fin n;gre~ndo de ~~~ vh•le 111 extranjero nut·slro palsnno y amlj!o dou Mnteo ,\lc rnnn)' Bo>ch de Son f rrté.

lt~•nllfa

Jem4s

Cupón dul Ciego Ntimeroa pr~m l•di>S VWIIII!S.

9

V ... siemp re cali dad C .O.E.S.

Su/Jado. 10

Distribuidor o ar11 esta ~ona

L IIIU! S,

Ccrvonles, )

9uan cS. 6sllf1D t;Jexas

Androilx

(Mollorco)

nuc:su o ~tnlldo

pf!~R IIIC:.

12

Martus, ¡,¡ tllíórcol~s f./ } rtttltil

!S

- 962 - 151

-

OO..~

604 1·19 - 866

-

-

v


-

A N DR.\ lT X

-:- Pagtrté:::i

En Estallenchs

F'utbol

C. D. Estallenchs, 1- U.

~.

L.Jep~rLiv· a

n. ANORAITX, B 1

r1oticlero Regional

MARCADOR

Un lw~u ¡no)•ccro, 111 i dc 1" sur~ldo

cumpcnnoln

de J•hne Porct:J. que

PRIMERA REGION

prelen<f• r.·nnlr 11 111111 St"ne tic:

\llnr.1dón. J>~ lnae, !loca , j o· s! 1".1'mrr, junn Mnul)l , Ou¡Mr rnrcr!, An•IIOCIO, jll'"ll: A aemu· IIY \ h ., lO B lti•I•O IIIé Cllllll•·• ' o oles: O1. 11 o~ 65mhauros t\lberlo rC!tl>lC un rechace de lu 6 ~ftJ!II erus locules y por bn¡1> dls p..ro t•hl) i•utW 11 un poslu irmn gnrnud... d nanrcndur (hn.a¡:lta.a rf(l). 1 l. 11 lo~ 81 mis. El dt-!ensn CI'Uit ' ' 1<>1"111 11\'IIIIZl\ dtlbfll 11 Rur11 y da~p:Hn h telle tSIRh 1e

co ·nd1l 111

Devolución de \·lsllll In tfec t11odu por los ttluchuchos nnlltll ¡¡o e~ u un estros vecltaos co~l~· alo~. ~~~ $11

Pl.w.1 ,;e \'rncló con

hol¡cnrll, prro 1:11 Estnl'cnchs et hrutiiiCIIjl de 1115 reducld.ts d i men~louc• clcl terreno no pudle r <ln ser su¡lcrnda~. ~e Jugb cou llomiulo • tcwo l hnbo lllbllCi•• en e tr~u.t.tdo lur11 , si bien lcl8

;uulrhxoles IIIO\Intron nu•ror C'lll ~1:. o:> cos le1l0» tln~h: ron nllu·ft., anlls 111dor én In pele.t.

l¡:u~ln d;t,

TO!I\

IIICIJOSfllecilod~

SO: oh•bC: :>l\ll f 11 de: Lldtr .e 1111 llo>c!, <ll! h:tcC:r n 11$1, II Qb r nbc ¡,, completa bCg11ridntl que e11 e• u sllfcro d.: ¡:ore. u hwu r :>1!

incoemcul11o.lo con crece~ . Son5ó que no c$luvo c:u Lluch \"Ct l

IIIR}'Or por

11

C·lUS;t

CUCQII I rnr~c

.1e la ¡:rlpc,

4111 Col illA

que ofoa tu

:.e mwnl.,nc inrb.11hlo en Sa Po:tnR y de: sus '"'•flllt2a•nitnlo :. hu Jraid$ tres pu:.illvos qml hu

~tal tlrA

ron

e~láu

11por1aciou eJ'' ihleron nn~

m;\s

bdll.uuc ~

Ctnb.

dt!

l.r~

rági

nue~lro

ANDf{AITX

Ot:M' IIIt>Móll, Co••~lnnCIH.

CtASIFICACION

e. P. P. C.

J. G Po~l~nlo: fo\ut~n•t..

..n.•

E.~

Alur6

S.

CotOII~ICt

Con.. tonC'tH

A:-<ORt\l rX ~\Hnac"'"'""

Uo-rr""''' Pnlleu"'' Bdl.tvhln Aleudln

8 11 1 9 8 ll li 1 K 2 )} 4 2 !l 4 2 8 4 1 ~ 3 1 ~ 2 1 9 'l 1 9 1 2 9 1 1

1 18 4 S 6 10 11 2 10 9 1 l 13 1 !J 4 SI 15 1 3 14 17

2 24 :l 13 'l 14 1 14

u 111111 8 19 28 1 11 311

Partidus p11r11 mañanR

¡\ndoncgui

f,NORt\ITX Ei'llllf),l

l'ICIIA TECNICA

huhit:~··u

producl,lu. Sen quien C'J COit:¡;:flltiO QIIC: llltli) IUII\ le toc¡ut en suene dirigir e!.le U.

SCtl

Apellidos: F"nhnrr Cxh¡fell.

o. t\ ndrnitll: Alc~tdln d~bc rerlblr

Nombrl·: Eslt:bl\11. Ethd: 20 ni)n~ . Equipos que hu jn¡:rHio: S.

~u

JH?rsonR $1 no nl Colcuto tle Ar· nbuntlo:auh.t, con bilros de Ba ~11 r~:s. tar<i co11 l otltl lu p1anti ..1 .. ex· TOM cepC:t<lll ole f t:meula que prec:i· samenle muft nn11 ftuntlza :¡u s.m. cil)n, tn l .lo• c:IJ prl•xl:uo ti"~ p:nzami<wto d ,. 11 ue~rro eql!lpo AFICIONADO: ~e padnl con111r ,.,. con su nuestTo equipo necesiio col11br ración. E•p • remo~ que el tu apoyo moral y materaúbllco 1111dr rxol si&;:;\ o·cudlendo r ial. Acude maü1nu a ~ ~>1 Plnnll COIIIII ha~l.a llhOrtt o viene hacien do , tlllt.l>lro eqnapo nuestro .campo llll•l>~menre "

aludouuos que se

110

In SU)'II y lJII" lltdOS ltl S IIIJIIlJJ 11 dos v mnrho• uub nrllllfn\n n In IJ.umuln de M I cnm¡tur)elo, Ut 1 buen11 fech11 p~rR ce ebmr t"l ••n.:ncntro ~· ''" '·' Fcsth•hi•HI .te ~n n Pecho, muchos dt• ht$ d111

blcscn podido st'r Algun o$- mlls !'i hts lnj u~llcias nrbilrnles no se:

111111 p:mn pitat111 no dlrleldll 11

10." 10111 ·'"' (1 1 ~ 1\ "' O Murenst "-•'tHiht O Espan• Ll o~.:l ~nst.> 5 P11llens11 S. Cntonu1,.., 1 Be1111VIilll M•umconm••· O Poniente

111 iltlhnd d~l eX' Jugt~clor Porcrl

no sc:rf:~ dificil reunrrlo~. E-re romos que el nrayeclo llcem: :'1 ft'IIZ término y do• nn••vu pnda mo~ ••P' ·•nalir 11 lo~ que Cttu Sil

U. O. RnO Hft IIX - t. O. ftlcu~iH

RESULTADO~

aclnlll caln¡nulo ~utlrlh:ot , luable

a1in cal n ~lho o curre· 111'11 "' giw equipo, una vez flu11 lf:r.11do lu remoonactn lu tb.1h~ttc.1

Maña na en Sa P l a na

lt.~chAr ¡;omo bl

'" 'e·- •

dos

:aw

L·o coanlidón Je co· a~ta de r1uestru' vis111111 ~' no debe ser

rx fng.tdore> •lt• J.t U D. \11 dr,,ll:t. (11110 CKin'ú. Trlu,., Co ,•ns. f r•n. S.tS!rn\ln, PI'J:•tS , Gontl "• l'oiCt·l 111, Bollchv, P~ rrngul t'lr. y cu frenrnrln~ ni

1,

de

,\\

Con~t•')!•llllt-s.

.trnflx n lo~ I.J Andrnllx.

ju\•tnt l Au· i U n.

ou\o~

IQ

B~llavislll

Mnnftc:ortll!ICI •

Cunsh.ndn

Oc:;cllusan, Poniente Y ti'IIH:.

P(ÓXimo tlc~plHZirnienlo

s<?t··nse -\lldrhhX donun,:o 25 fehrcro c.unpo de Son 8•tle

Ocmarcnclón h;thilnlll : Vo l•11le rn .unbos htdt's nnuqu~ SUS 1111!]01o!l C:IICUI!IIIIO" .os ha t!fspulndo como "'lcrnl tlt'rccho. Ctutlitlndl!s: P(' ' " llt- hr •·~t·• , iiiCIIIlSitb'e :t

Polltll~·•

11111!<1 111!' lll~ 9()

minuiCI~.

l>cfccto~:

Exces!' dt nob"tu1 y cscn~o dominio de bnlón

Ut~sctH

1 Torneo Infantil Comarcal RESULT.~OOS r11·2·G8l Pft¡:n~ral

Cnl\·"46 o\\otrMill• ~

S'nmtcó 1

d~scnn•ó

Andraltx

Cl..ASIFIC.\C.:ION: Moorall• 1'"''1••<, A1nh "' ~

n ncó O y

I~A

GESTORIA ALEMANY Se complace ~n -anunciar a su distinguido público que al ser inaugurada su nueva OficinH situada en 1& calle Jaime Perrer, 14 su horario queda establecido en la forma srguiente: Por las maftanas, de 8'30 o 12'30 h. Por las tardes, d~ 18'30 a 21 h

1

! l

2 C~l\·1* 2.

1-'ltl!ll~t • O puntos.

l't\IU MAÑANA 5'nruc6

l'o·¡:nert o\\, null~

t\mhallx

d~•c-nn~n C~th·••

o.

1

~evist.as

1

l.\ G \CI!T \ ILUSTRADA

f

f>AR!S M ·\ fCH 81 MICO Y :-lEGRO DESTINO 4< vunu '" t• Imprenta Colefell

1


V A l.().R ACJO ICP.S

S B M A N .Hi 10 IJ,i;t.l:ll 1.:.,'"11 P. li 7T • ló61 NUM 2.494 lu:~lrnen te,

El domingo, die 17

~e

reilnió lo

Junra ~el ~ronicón

1!1 llornlnKO ll"''"lo. tlin 17 slón st>bre un nslenru •le pnncl· d r febrero ~e t t'nnío tu Juurn del plo~ 11~1 nño 1967 Cronicón y asostleum ' 'ernticln· r or úlllmo, ,e h11bló del es co 1'1tr~on11 ~. entró! elhl$, lns que lado d e 111 hi$10rfa total. Don más tnt11rés persistente demu ~s jMé Enscn111 llfó nmplf;u cxptl 1n1n por nucslr••" c uF~<S locnl<'s c~tclóne s. Oli:• que h:tSift e l sf· y 111 cultura. lt·O XVII, puede lleclr5e que vlr Presidió uul'41rll Pr ncurndor e n Cortes, de r Jercilln homl•íHr d Otl jo;~ fn~CI\ft l , (1111 t

t\ICIII

de don 8MIOIOIIh\ t•u¡nl, el Cut 1 Pélrror>~ de nue~tr» vi. n n .to. Sr. don V icenlt Or\ 8)', el Jutz

Munlcipnl don j:urnc Pulo! )' .:1 Primer Tt'nl t nte ,te ¡\ lr ..rdc, de C ll'lurn y C ronisln ndju11tu •Ion j11hnc: E.nsennt j unn, aodos rnlem bros del Comlto\ d ~ Acdón. Cornend In sl!'$lór• con 111 lectura de tos ll~~>+ll's 1lel ... no 1967. hnsl n :ot:¡rtll'lllbrr., ror t i CroniMn T•luhu •te In Vill11, y det~de d·ch<> m~s "·'•'" llnn· le~ d" nllo por e• Crur1ISt11 Adj11n1o, 1!1 cnnl «P t!llt'Ml!Ml\ de !11 Crónicn ununl n llt!lllfl15 petnrftOUCII en > U cnrgo d.: Procurnllnr en CArie$, el Cro ni~tn Tllulnt. lnmedl nrAnreme-. llou jo~~ En)el\rll exruso su cougr111 1111t clón lle sefr.r 111 c-t :o¡:u•tlo, eo) repr e~o:nwción de la Jnnhl, In cluldo el Coonlt~ de ''ccilln• .le q11e iorrne en lllll'>lr o sennllo loen! ) h:~yo lurnullo pusc>ló•• de su rargo '' 1v rn111 ......ulo, el que es mle mi.>ro rr~ lo de 11111 y olrO, e• Rdo. don V•ccule Or v11y y agrtR·~ QU(l blUIIIb 1 ti C~CII ~u til:rnpo a¡ue lleYII 1'11 este v.rll•' piiUI n1011r11CI6n d" q11c O Qlll: Rlinnamo~. de principio, c.>:. bhm d crrn: enhorllblltnu y $CU bltn

vcntdo. Acto ~eguhlo so recolc6 qne

tn ht próxlm11 lu1ri M, ctHin mlem bro J aun cnda asl$1enle a In reunión, podio pre~oenhu ¡rtoyrc 10 de Inclusiones qu\! por olvido n w :dqultr

01111 clrcnn~l o ncl n

h11'b1emn dt lntlo de lruc11111se ~n '• Crónica df'l •no p~sndo.

Se

promu~n~

bre \'f' dhc u

In luthlnrnentul del hilo hl,lllrico esu\ terminado. El "lf(IO XVIII eJ h1rlna de o tro e()< tal. H~•tn el sl'tltl XII, lnclu•lve, y desde el momento ~~~ que jftl m• l conquistó Mttllorcn, el lls· tnclo snrl11l en &us dl\•crsr¡s In celas n I'CIInS cnmblu. Lh eco· nornf.r d~: Psos cinco &IRIO~. ntrn tcmeur1o en cuenur el 1111~e l• m·

pornl de nueslu• nuul"n, en sus rel ndonc~ con le:$ pntrlo~ ltolla nos)' rlrtrl é de Alrlu , un r~¡ cr C:UilÓ i!n lliiO IIIIII~ÍI•IIttr. cl!ln de l1 riq11e7.11 COIIIUII y d C IIUl'Stro

1

:::::. ::~:::~:es!!

!ll

~

f J

s'atfetant a cada día

))

qu'es grnndlós lo lograt.

((

Ate ll(lig quedii aborrtmnl

l)~I((~J

en ltJ des CO lfasp/(lnfnf

cuarll des díarl hc'll lletgla. E~:>

tal/la s'tm lmntadfl

que sembla une bof(/((1(/a nerque fulg de lo normal.

Ct

~;~;;,~:·~::;:::'·

f

A~nln~:::a s:,:;:;~~.

r

que

ll

))

fosen mlllós que no S'm . Ten(/111!111 bmr Új en OQIICSI mon

((

ranr si ria Tu com Dón.

j¡•

¡Totom se tespectnnu/

(1

De guerres rrl en Patlarltm. Ses nersones s'ell(~ttdrt'etl • no uotlun rencors iFCJra ra~s ni calós/

l) (

*

! ~~ .

l(

)) ((

ji ((

y se,cuur.ln, :nur

/\colllclo el onlen llel di~ y no haciendo uso .le la palabra nrn~~:uno de los reurrldos se le

Are bé, que lo /O¡¡tat 111~

no es cosn d t l otro 1\ contlnunclón, concre· tn los hilos determlnonles de esos einco siglos. Sc rcliere d t~f!u es n In pre· hlsto•i11 y n nnestm protohlsto· rla. Tnnó en unas plntelndas cómo e~lán los estttdlos hlsló· rico" rnn, ulntnnes y las conclu· sioiiC$ :t que puede lleg~~rs e : c11· si todo es prolohistorln, es ílP.· clr, no llego <1 hlsrorln. Dice que nuu ltlnlendo un crireno f<~rmado, 110 se: fin, en Ctrllllln s lns co nll!oclones socia· le s que cnurlc:nznu en el siglo X\1, host.t lu~ Ge;nuwl~s. y por eso hnrá nueVIIII cnnshltAs \ cr· lmles. MrU fácil es dho~nosllc11r la pir;!lerlls ¡ lru c:nu~M dd ban· dolerisrno. • bandelj"" •. -Nue.~l rn pronrocicln moderna y c!clsln qsoc: empil'l.H en el sl~l o XVIII es 111111 fueu lc luagt~· todn. y h;~y que leu iHr~ e In ropn au1es de emprender la tnre11. Tardaré wn ese ~specto. Set .. mi tercera parte. Procurnré ~tr probo. sobtio y objetivo, dando rrtii)'Or !mporrnnci11 .11 factor ecf' nómico, ha ~ln 1920. l uego se refiere, sns rancialrncJnle, 11 111 $ prouln liSIIIS,

Trltl de$ bom.;, l'S mlllds

darl a

p:'tr~~< lo.

fucvr~ .

piiTICS primera

' aquets mos g overtwtlell.

f

H·•SIII A(lul, hesta 1600, seré hisrotindor y 110 investlgntlor, porque lo vrlrrclrnl esllt lnvesll· g~tdo. Pero hace l11lln, Incl uso en h lo. 1111'1 modern11 eslruclu· rncldn, y "''1 es~ estoy, pues redRttnrlo hrego ••do, p4rrDfo

Q/06ts 8ebona t t

1 ~

vivir.

.,

e==-~G-=~="q~~"'

~ r

-~

On

vnntd la sesión.

rosulrat

st uquest meJge conugufa ¡jo rt'c/1 /U! II lnll!ntntlal canu;/d es cefltell un dla

1

·==-:s==:::::=-=wwj ~ (l

a tot es q11/ el té tnrat. ¡ja csl4 dltl e~ ~~~~•

"IHiDRIUTX'' Se•••rf• de l•f•f1DIIeflla local

idar.. 1 r &t:liWnc:A:

(]orfM

IIW•. "

AND11Ain -ICALLOIICA


A N DR A ITX .~l/CHACHA

Si tus

n.'s mtnl {aftfnr

son bonfla:.. h,rz

p/nna~

qut lo

SE.If,l VA d" la /liVE.V7'l/D 68

Jefatura de Tráfico de Baleares RcctdiZntu ocurridos en

Boluru duranlrz rzl m~s de EnQro E<IH Jel.turn rro••hrclnl, ~11 ~~~ htltllln tle Tur•tiCM ~ lndns 141~ 11$11A' rlu> d~ !oh YIW< ¡·áblh'M< IH lll'CC~tdv d c!r.l qur r~ 1"""' "~'·· ,, dbcl¡olfn• y l.o CUIIt<l• &<Mil lu• rrloocii'K'> bASI• •C• que rll~ u e l lt41ocu, hmlu "" jiU• b'tci~ll CIHUU I.U Clfl~lt"t •, dK n

( \J•

tJ•<ct 1• reln•c• n dt otcct~enl~~ f~jl •lr•d 1 C 1 C\l• r•ru\lnd•, Joot81 lP

rl ,.rox·tn\1 1~-..tn tn~• J" Eut·rn: A·.,~ I>C;"~;TES

E:\

<.;:\!mETER.\ C••n \'it.:tlmx~: JO S0t11 tl"ft,¡, ut•ll r • ....

ll•n.t ': .ts

4

cSI••·I•t .!~ la ~~~ : 1 Avcrl4> 3 lnlraccltotoe1 cu...lnelnl\:•: :.5 lulr.tcctoht' p~•IOhl•>: 1 Vtllfr•tloJ rmpll~n~... C•noluntS, 11, Tnt•'IIIIIS, 21 i\\otocrcltl•<. 9 C•ch>mtl(lr,.;o, 3 B•c •cl~l•i:

1 TOI\NEU UE UUllf¡\fii\A DAH CUUANU

h •Y lllgunu Vt'r<hnl? ll ~y

!'t.- hnn lugru1o \lnr11nll: h•iln

lit 11 o

de lodo, aunque ollnyor t'~

'"

mnhl.ul, '" llith•cu-- 1 '· el CIIK••

n

sollre •••do. hl inmol ttlhllld 1'1110 CII}Q~ ~lllfl\~ la h111111111ld hd 1 )'

n~r.Jen: ~ ~nne.

El Pll;lfl Pnu r1 VI, t11CIIIISII b't•merlle. ¡lteollcll por In part del mnlfJ,, y. ~us p;t abrm·. se 1115 llem el vltnl<.', L •l:i gu.:rotts

l\' clt!OIIl

lralouc:~la.

uc lo ~ f'11i~es •\r ..bu, e tc.). importl\rulole~ "" co111l11o 11 tns g 1111•Jes IIOlo:IIChi S 8 pnt ; pre llcren Qtll' N mn.1do seM de;; lruldu cu clé~1111 •~ di! .~~:gundo ¡>ot esa tonler ho qul! l>C tlnnm l\tomo. Asl 111 ~ Ct»IIS, el Clima vnl ~fgul! .u.:tll>" y pm ec~ que 1<.\110" e~t.IIIIOS th:duhiOS R Vl\'lt Pll COIISUIIIII' d SC!'fli!IIIC II\JI , ~111 que enQonuemos 1111 le uith•o n uueslro dulor.

J

Y

lo~<

seres nra§ nn111dus d.: ¿Jóthle ··~tán? Audrm conlun.lttlo~ "'' lo~ n t..s"

5

.Í$In~

Otro\ Hhkn••••. 2 ZONA URBANA

Primo de River:•. 16

Hroirse y pnsar chos¡¡pt!clbldll entre e pübflco Hog11ft0 nl'S pr•·~~:untnmos: ¿•1 CHrnn\•nl rcl· u•o u hn tl¡,¡mlo de relnur? E Car 1111"!11 n:lua elelll~tntntel ¿~t' pul'lle cre~r t•n In boonohtd de lut- th'tS<liHI~? ¿E¡¡ todo meto

t.

Vrcluu•~ -

Cau•~~

¿Eslnmos en C11rnt1V~ t?. An tullo. ~st o" dlns Ptllll n ••grc t Y bul nn¡¡:ucl05, en los CUtltes 11111 ch(.l~ ho1ubres enfc:rlllflbnn \ll' rtsn; 111 Jn\'l-111111.1 ~e cubrll'l " ' rostro con un >tntlfnz ¡mr11 di·

c outllllllllt,

:-:wn..r ·33. MMtrlo~:

Dios drz carnavol

.~1'11

rambif!ll 111 lntc:lgenct•

A.rllculos para lo llmplezn

9inclla8as

¿P.,r qm! ti! 110

lle~tas,

L i bros : J.,\ MUJEH DI! OTRO t•r~mloo 1'1"''"111 1961

en \0

~~f ll M:UHIIIR lll~ llfhltCIIIS t•lltlll

A TJI'!NT•\S Y ,\ CtP..G' S

tl<ltorlttf ¡>or un llllnl de 32 ¡M

r·r.••uHt P•···~'"

r<jft5, qued~ ndo r iKilflc¡, da: 16.

J>Ma lo~s hn:~leJ del <1 1• r~tt:u •l~ Bo tlfCHr.l B or Cuba11u•. qm: ~e dlspulu e11 u! cit ~tlo "'" .,,.. lmpotlnnte' premio:-. IMI·• 11s cu•r•ro p11r ejHs llnnllstH~ NI' hace f,: 111 cll'r tr "' l(l·tll n11tbll'IIW que 'e tesph u y h t 1e11sió~ qn•• ftulH t:n Cluln lt.ttll

ti·•. ;cudu

cbo;iiurré• lleue

pr dcu~ lou~• ocuslunt'~

t.'lll·tlllt: de tnntn Jt<!lllc que huy

fll I<Hias JlRtll:~

1!166

EL MAL\IUP.RTO .lfllflll Purttll LAS Ul.'tiM\S 8\NilP.RI\S Pr.-m•" l'l~n·.. t~ 1007 .-luS[el ,11 de Lf'ru Rt.:51'\. MI PAORP. Y \'0 St•ttlann Stttll't Lihrcrin Cnlal~ll

>US

~ ulnm enle

Clt ctunn ~Jt:a s ¡urede t1t•mn~lr111 el c:;er> o 110 · ~er> llcl Incierto juc~o ''" IG •Bc ti111 rr n •, 1111 tln !Jili{H 1!11 htS Sotlll~ )'

PROriiBIOr\

Adt:huttr, nhl

~~~~~

tn fnrsn , rnri" dlrho. 111 \~lllllelllll •Olas ,Jc c .un Vlol. J oimc Alernany Palma. ft•br l'ro, 19138

;J( t.III•;JI(I' rlll é~ .

Al iltt.th7..H ,.¡ •'l'ornto•. ha br á !u ,,r, ' tunrbr"J" cr rnllo111 11111 n INIO> tu< pqoutlpn tes Y In< IICII'In"lbruth•~ chiuita• p~rr. ,_,~ rlrrm•mlos Por d IIU)ntcu· tu l;t rn~., sigue en e: aire ) \!11 In~ ¡> 1 1n~t.•r.• s rhl cumbio rnuchaa p• rcp¡; t.. v.nlt.t~ han sitiO echo d,1:i ti !1 CIIIU!fn. E :-aluuln próximo m;\s r o tlrh•" V , •., \'o•r ernos como tfr• IIIÍdil

lu

,·n~a

Uno dl' l!llos.

Nrlmtru ·19 Cou vlcthuos: 31

S61o

•l•llu~

mator 1.,: 1S

Vltllm•4 M·•ul••: J H~r•Ju•:

t

36

Cat~u~-

f,ln~·· d. lu ""• 1

" "''""' 1

lnlnw "" ~~ cuuducln r•: .l.'i

C uar to nnlvcrsorio del ftJIIt'cimienlo dr

l11h ocdvnt\ ~ntune~: 111

P.luto' brbhln<

wl(l'ltOII\'a•:

Dona Catalina Font Colomar

1

(Jiras """"" • 1

Ocm rldo e11 P~l.r VI/Ja t'l dia 27 rll! 1-i•brt!ro de ! !llU

v~hlculus

lm;•llcadt•\: Caml• n••: 7 AutourPt •1

Tur'' 'nos: 43 Ciclomutnrr' : 1> Sttlrh•lu': 3 Cnrro•: 1 A ,.(t<t•& llf' 1" 1\'~Jr.• ,,.. ~, 1 ,.,ttt.

'r. COII,,dc.l•

la h1ft l•• t:'ll t"l momt'nlo d rl •ccutrulc u ·~~r•utr•hta hrll

U lllhr •m 1 lth • ,

t~U.I)11"\ tJUf' hntfi Pfl\

2-1 hora< S•flul•nlt•

rntn.o, 10 J~ Polurrv dt IIJIIIj

ConfortóDa con lor 1luxlllos ósplrllufl/as

--------

E . P . D.

Su 11 fl~rt:HI<\ r~;w~n. M..,tl•r BHrCI.'Ió, hijo' M u. rfu } Cntltltnu, hi 1.,, po lile,, ~ An lonl11 l!n~en.tt J• Abclnrdo Bl¡r··qr · , 11~1 11 "( \' dt"mA~ , u ··Z. 11•.rm.•un, 11 . , !Un tli1 ( ulltu;, f,lntiJIR , 111 rl'l 1 tfM 1' $11S Ufllf '- 111 •1" · 11~1 1JJ~ 1'"'' ' tl•&Jtt r~; ,.,.•un ~ .• 11'111'''11 ru ·~rult' ....> t un :.•

t u• omclon '"· 1.~ mi~ a •llfC "' dlri'l l' •untl•• "7 .. lrt• 7 1¡t ~ •ulraJliO de aa uhn11.

l"l\

.,.

1 ...,

A H

1 lt,.. ..... -.r. fJ' 1h7titfl< {'tl


ANDRA 11''X

- . Cró rti ctt • •

9tllcldn 6:r nran1 Por le>' Ul'"' '- dn1 A IICIIIIU (;ll\le l )' .Jo~n 0 11\· ~r

e,,,, '''''

H '"""'· ·•IX'· denulo del ~11: .lllv 8 1 'M hu sido p~edltlll ,¡ •lun Ju•lll ~. J IVJ )' Sra doñ.t ,\¡11 :: • 1 • p,, '""' • '" m • IIO 1ie su h 1• ¡\\.or•:•u l •• 1.11 botht ~ e c.:lcb ,.,: 1:11 111.1 p11H

su lnJu .!

1

6n/ace Calafell· IJ!la660I1111 En P.111m1 y e u :1 otutcnlo d~: Ntr11.St11 d.: 111 B ulllllll> l'•' 111 \'o IUjt<l( ;:1 ~¡\blldll el CIIIIC:I! lllollll

momal de 11un Jhan ~"'••1.:•1 C J:tr, m.!du:o, y "' M:llUIIhl

ro

Jilo ,\iho~n!!l G •mil,, B.:ndl¡il 111 u ''"·' )' ~ .. t!l>ro f;¡

el Rdo.

t1o11

15,, 1 uu•ué

.'larch, cura po\rn•c~• de S>t•l ,1\t tu•l. ¡\pnd rinlll<~ ll

buJ,J •n~ padr.s de .:ou t U}•.mle du11 Jnhne Calnfcll l~o(a 1 F.arttl l c~utfco y dotl a Cttalnl " ~"'' y por la dCSIIOS<Id~ >U lila dre do11a i\utonln Gumi u y ~u 'll

hermnnn don Fl .tiiCI.co Mn>SII· •te:. Stgutll.•OIIlllll! o• ...1 ~1en t~ lue•on ob~equiudv:; t:tlll ~x · qubllo ,, mut!tl.o

e•• ,.,

1\q ul. en estn erilln de qulnleln~ cl11r, mú~lcll ligera y h '•luhns de cul6, te hiiS prl'ltUIIt.ulo ·•lgunu \'e~: ¿Qul~n

Cr(•'? ¿A dónde VR$? ¿Q ué IICSt'IIS ~ll tOllll nl ltll 111 d CIIIllbll

lar Jlfll 1(1~

Y IÚ, em.;.lllht doru 11111lg

CRIIIfllo $ dl' 111 COIIIIJIC'I i\ lt? 1; ¿1"1 cn~"S Jl>tSI1!1C lc)t)lt IH l'ldn,

ce•t tns prl:nomsns hlbor l!s, l'Sfll:motdo el rBbnlleto qutlc snqne ti<'' h11lcón? T us prob.crn.os son lo~ nue~hM t r1 jth' l'OI IId nmh ltx<~ 1.1 \<1\'11 e l IIIOntc lllll más Rr:tnda de :.u vill11. por que e~ el tlrt lsi· o 11·ntus d.: hnccrnos dlr,11o~ dt' 1~ lumell>lt re~ ¡~onsabllitlul, por YttiCtr 111111 CO>ft, SlliO bn"n qut•r~ortu llllt!IISftntente, Y p O$eCI llU'IIIOIIC!' fllll't ll,.ftlll hnSIII 111 ú im• con~ecuend l\. Un rayo d1il11no ~e hu .letenldo en llnCSIIO horizon te. A lral\'~S de él CS pu~ Jbl c Q IC 1(1$ CU>•IS lltS C$\l.tCII llrliS lrnii>P•IICnleb y COII SU$ PIIIChOS 1111!1106

mmd11ces. TE i11v11umvs 11 que o~cud11~ con no~ol!os 11 ·11 •S<'nutn~ de 111 j nvt•nlud • 68•. qn<' 1end1:\ lug"r en nue>tro purb o. del 11 ul 17 de llllltXO. Y nu l)l vidc&, que al drnnn:o In e~pn l· da 11 la <Semana de la J nventutb, 1e1á dc~precinrnos a IIOSOII 0$ IIII SIIh)ll.

T 11s annjlos: jonn, l.ucla, M iquet, J•ed!O, ,\lnrin. Cnt• rnen, jnsep, Amonht ...

C OC INA S

l!>flO•u~. ,, qulc lotlll e,,.,,. 1h: di chots hu sa Ido c•l Vi111~ ~~~ bo

BU T A NO

EXPO~ I CION

dolh Btttlu

n•mt

t~!ar Pou :l'l .

Plrn1nrou ul JtCI•• Clllltt•

le~

ti![OS pCir ¡mrlf• de 110 \'10, >U$ ¡los Ion J-'111'! En>l'll ti JuAn , l)e l~ado de G. S ¡\,, tiUII G.. brlel B~l~¡ucr, pro plellllf(l y tloJII

e.

Sa1lolomé O' lvN, proplctull!> >.\ , d)tlls \vculll.¡ y tiro Mefchur Llu.l, oootltJ •Jo le' B 111cu !!s· p11fto\ de Credltu. Pe r 1~ un\! ~ "' Un tlun M.a tlu Cu) tnllel, pro, •·l·•••v 11~1

su t el evisor s u c o c ina su frigorlf ico

Gt·antlcs rucllldatlcs de pago PUERTO DE ~ N D RA I T.X

Salón Puroquial S&ba,lo 2 . a IKs 10 noche y domu ¡:o 3, ,, la~ 6'45 tttrllc \'

10'30 II~Che. C •\ ¡f;liiU

fli.-SCllliR:

DE AQUe I'A AIOUA NO EN BEURE

Tn•s imictls

funciones.

El dla libr e de los c afé¡¡ cu l~s

V VENTA EN

RADI O BORN E FA RMACI A D E TURN O

Ltceflcl nda Mandileg o P.'al/1 Bspo lla Snton ~ccrev y St;S prlnh>S don JuRn Coll, Sccrelnrln ncddenlul tl'!l AyuntRmienlo y D. Godlrcy W:•llace, lngtmlc:ru, y dun Gc· ra rdll SKnc:h e:~; , del r1111111 de lio~ ll~huln. nc:~pnes de la c erem onin

re ob • equlürl03 con un <'XC't lente al nurer7.o e n ol <.:aslllfo dll S on

ll¡ttosn lO$

hl\•il;uJo~ fu ~ron

•C.•s Pollll •

Stibado. 17 Lunes, / 9

- 8-17 - - 4.$0 -- 638

Marl u , 20 Miércoles 2í j m:UtS :J2

-

M •s A lo~ nuevos esposo! que hnu JIK.ido en vfa11" de bodns ll'~ dts~.,mos muchhs fe'lcld• lles.

112

53S 376

f\yuntami ento de f\ndraitx AR B ITRIOS MUNJCIPALES 1\. pnrtlr del pnsndo lunes dl11 19, , ,. proC'ed~ 11 lu cobr11mw de lo! Athftrlos M unl clpftlts corrcspon· dlllnles 11 los nilos 1967 y pendient es d11 1966, tenni uando el phu:.o el diA 19 de MII!XO. Ltt cobrnn7.a se eforctuará en lu C1t~1 Collsi.lurinl , l:~s

9 n las 13 h or116 tlo lo mnñnnn. posc:111 el rrdbo ti• flilKO lle 1966. In ¡u c.cnlnrll n ni rl'crtutlntlor n d~ clos de tonlrnn lllclu:~ t\ndmllx , l!!bl~ro ~~~ 1 ~ tlesde

Los

que

p.:rulilliCC:<'r :lu cc:rrnd"s el Jlróxf mo mnJ IC"-, 1ti11 27 de Fthrcru.

Nllm oros p rc 111lados

p.lfi {IIJUiftl '~ C~o cb!O rl ml~t~• ~e. el enillC't '""11h111111 .. 1 . de In r;:~:ntl ~' " ";lht (;,,lalhhl

(; ..,tailer )' s1: ¡mtlrlno don BAI

urzrto

Vfm¡es., lfJ

lgh·~.d

•e su mod e 11>~1\~ .~\ tl!ll

P

Cupón del Ciego

6nlat e '/Jaloguer ~orce/ En e1 111:"• mn\ tH de llllthl•a

lom,¡l~.,lngncr Pa~foll , tunrh.,utiO de. B.mco E~pu1\ol d·· Cllhll tt•. Bc:n.!tjO ut unlilll y ce•.ohJI) 1¡1 mls.s el Rilo. Clll<l páu oru dv n Vlctnle On·ar Ap11Jrhuu o ,,: no' 10 ""' pftdrcs don G•tlil lr l B.u.,~uet y dof\n \nM Pujo! \ a u culltru)4!11

E lectro

<,;.,f~

Jo~.

c..•l;. l\tl ( l)l

compre en

Rr.lltolt\ 11 do: los

H11h:l

desv~mus

POI"'

·------

Am i g os jóv enes :

FC•IIX. Lo> nuevos

nes

• •• •

5EMAHD r~ lUVERTUD-68

yo prJxlmo.

mi>d

loc al

Y ahora ...

Joc ia/ os v

3

t¡ 11e

El Alcalde B \ RTOLOME PUJOL


AND R

~

lT X

-: .. P agt rta Uepe>rliva D·

~lcudla, Goleadores: Sansó (.3) Porccl 11 (! ) Adrián, Jinoenez

C..

U. D. ANORA ITX, 8

MARCADOR

OI!I"ORTIST A, tus amlgoa de

CAMPO SA PLAN A

Futbo l

O

lo SEMAN A DE LA JUVENTUD. tombic:n 14.' dicen: CONTA MOS CONTIGO

Cnmpl~onoto

PRIMERh RI!GIONAL

y Bravo ( 1) Alineación, Pulk ( 1) Toro n ( 1) Baud (2) Purtel ll (2) l'• lmtr 1 (O) B. C•r11re.r (0) BrnvCI 11 ) S IIII$Ó ( 1) t\ c.olnfell (0) A droáu (1) Jlnrenrz (1).

Oltlllló t!l 11ncuen1ro el Sr '/rve. oiUXllhalu por Cl Sr. Pns

hnpel':nble. en esta ocnafón 1111 II PCitn" .¡uiérr marcar ll~tbu:r•n hftber acrvhl o~ m uch o s bnlouca 11 \US de ltt nlero ~ y uo lrll tll l ~t r 111 ¡ug nd R ellos mlsnros, r ob""' '" tc.-11 -'110 n sus- co n1puilero• que ellll"llior do~ por t ilO$ C:.ty\lr l.>ll cu en

J11 lrllohpll

ok oqnl \·ucnr~e y en cnmboo lu·

dt'J f•rt!rR \le j uet(o, In

ocruoclón

vot:rou vouios errore•, fue• • ~ J~ tnegu ruo.tgrunr!cs, oos l::!111~

d~t

I ~CJiiCih

nrr ~.,uu conjunto no renllza'e u n !.<'go orás \ lsto so, lrtnrpoco u• vo su ;Ji~r A. C Hin fcll, y en el CllfiÍiulo de rJe,.rnctJdos) aunque

cunl,

poc11 ~

<lcasiune '

loni'CfSnt ltt~.

l nv o~:run

que

110

moli• MOh com¡1icucion ~~ pues el m..rtrulor lb.o clMiillol'r:le In· vorab:t-" le~ ~ ;t,f'l> , otr .. nr.rln ACIUIIciGrl olt ~~ \'rvo .> qlflen lué el qooe nos h.J.o e • ln\ <.or• do tt ner 11 feru~mlf~ culthOI•nr tillO$ Cll e· llii¡Ue' ~ t'CO Otho ¡:u rs ero e stn l!rnc•• oh: 11usteridnd ROiof,•ru, ,,., eccrr •u ' flt ienloti P•"" nlo•~rou " h 1111 l11 nfiritm. no sn b.:o uo~ gr 10:. nfi· cfouados IOcHit:5 ~nlh:wn ~nll> • fe rhCis lle S J P llnli , rr~otros no pntlenros decu lo 111l~ mu, en fulbol lo hnportonh; .:~ vcnctr podrau decir n111d1os ""' " no 101ros l~tnobfo!H cut rol., convt n·

cer. 110 lo hlcfewn

11~ 1 to~ 1111

dr lt xo~ es

en estA oce. lón, •e vencl6 ho' gnll<~menl c o un .:qui po hundldu, sin mom l, 111 jut-1(0

ni taro slquier11 dlreccoóu t.·curcn \' para co• mo con muchtr$ baf~t$ e n ~us lo 'IJ S . bl""" ,. ,,,. nnle· 11111110 :¡ue de In U.O. ¡\nllr 1f x ni Alctalln h ny 111111 g rt111 ohlcre 11cln que 'l""d \ gr.•bn•t.• ~~~ t>1 '"~' en · dor donde nu hub1• lotl dllervucro a a menos t1111 ~tbull ..ú r (¡,é t u " eonc~:r•c:f(m .ret fn t·go, Vllllos

de •

lo~ ¡:'Ole~ ocnle.s ~e dcbít t•ln ! 111!11' 1111~ · (~OS , fl' b OJ('\ y

millos b!or,.,c, dt los '"'' h.•rns ..tcnd len s e~. jnl(oola. hnl'un ~ ~~ que las vhuos pcrn no Cntl ,·.. u

eha lreeucncln, niJ!un.o fill(lldro espor~ ollct

del hwbll Bo., v., )' e l

RA mb el~;o

llh!VIt:oble dt Allt l:ln

y J imCII1'7 ollco ou uono piiiCt!la dol de butor 11.1 !:'1(1>. p ~ro >u u ~e qutáon pur 111-.¡:•otclu "" ~h• •• lall Arou lo• uwdoo~ u u 11 vo•:t 1111¡~ a los cua l~s ~~ v• lllttnr de•

lrulr que cr.-ur. t ccor~lro u .:~a el

encutnlro ccullm ol ,\\o~t c11 1 e los mlanlO t VviHIIIU l111:~uu .te; tuadoa, su IYbor lit m~r cote lut

lliii Chll ~ OCIIS ÍOII CS

us dos

benjarrnnt!$ 11.:1 t!q u l

fl O .uollrilxot lué l11 Cllu so que

JIII I CJ.:CH lllll d d~iCO l o~ lllf'JOIU

zngn, Puree 11 num :ó do:. goles de Jeudo• remutes de cttb~ZII y llt!fendló br 11v 11mento su zon• , B,r uz~ de nuevo fué c t vnU• dar dmldc se esto eiiHron 111s es cusas lucursioo1es alcu dí tn~es ocretli· t~ r. do nuevamente ser uno de los mejores Jugellore~ de Cate· Jp~rnbr~~

e,.hrvl cron en 11!

~turl ~ R to~tlor¡ " l. Ando nog~l

Joven quiniel1sta: 111 X - 2- 1 de

RESULTADOS

I'ICI JA TECNICA

JI • ior•t ~dro (18

2

ANDIP.IT X 8

Noolrbr~: B artolomé

Ai't:llltlos: P11lg :::un lnmHrtll. Ell•d: 26 III)Ob. t:slrollo covil; é~ > ndo Ocrrourcucoón; G ullrdnm ctn. e quipo. que hn juJ!:••d u: In! •n 111 y j uv~n ll SniCI.IIotl, Armurc:cer, Juv('ull••· M ollnnr y U. J). t\rr tlrallx. (.'unlldadec: V allc:rll c )' d• el

dldo en 1111 IICiunclottes , ve1e ranla y buen oo ¡ anl: ndor ole sus u¡ueroa. Delec1os:No se mue&li a muy act rt11do en los dc •pej~·) con CICIIIIIIICIIIC en k•S snquca da e~qulna .

E~p11 l111

RESUL.T.t,DOS ( 18 2 · 681 P~g.oer. 1 !,'•trAe<\ • M ~t~r•ll• O Amlouotx .1 dr,Cft ii~Ó Cotlv,. CI..A!'IPICACION : AndrKilx y M orrull• ol flllllhtS, Culvld y S'A·

rr ocó 2 )' Pftl!"'' " O '''"'"'" PAJ( A ¡\\ ,\~t\N,\ At atr ..., x 1' -~nt"ra

c:onlrnrfo ('n l w SEMANA DE

S ':\t to• ,,

LA JUVENTUD.

d.-•.•,'"·'""··'"

Col\·"

G.

Maña n a en Son Ba.tle

- U. D. ft nOH8IJ X

No PM"<" r.•h•r muy b1cn el C•mpt 6n B;ofcnr de Aflclon• IM. ,,., ... ci iiiiSIIIn 11111· virno• en 1'1 Coomro 1.11 S•llc vr ucer •1 Ponhwll·. lot ti llno~J re•nll• olul .,~¡ Ju h•~lca11, ~slo< ~011 derrlll• en l.lii5Cho lre11l¡, "' Mnrrnse 11M 1 ·1, ol'!rrOIR ~~~ P•lmA fo tllh: al a~nnvltl~ 7 4 y por lllllntol r l plt~udo doonln¡¡:n 1•rrolló e u Llnclun•ynr 5O. 4unde pr ~clsuo~u(~ In U D. Andr>tUx h·e vcntldn merct' ol a IIIIA lutnsllcla, 110 $u~tttlns q ue •nc~ olr ~~~ e Club L. n~drusv. ,.,, llol•mos fu¡¡:e.. no r s pltrdrn • hura rus \' ll( lll'llttn$ ,,,. 111111 IIIUUtrH 1111 IAIIIO • bllltA 'IA, IIO obt1•111e ello 00 110& pnretft ¡trt1tlklt1 (•Ar A loo cnnfo Ynlucfóll d<1 11,.1\•n~. lu' di! Llo~d • dcben r ecu¡u:oor~· : •or hl•fnrlnl y loo • • ll<l•d d" &us fiiR:•11hoo ~~ "'' lo tllll:•• ¿Suc~dll4 tn•ftnnu ,.,,. rcroo¡• 1• ruc•6u? II•J lo s•b•on-• In ~" "' , ¡ ••~•mes a rlencln tlerl• _. qm• 1, 1 ~, ¡ 10 , lu't.,dnr•·• liene tt vcr•l".h-·r us. JC•tu•'\ dr ""car •leo pos.Uh·n. ,t.- lu., •tlu 1,-. ~lcanurtan al arupo ole '"'••l• s •• ,{¡ . · • <r¡orlóu ¡J., que 1..... , . , •htf'•I"~~U rn11t•r• con 1• fn• Jut 'trmr allo,, h1fhtf,tl'l F rtnehl.t 'l'lc:t: 1 11" ~· r "'"" ''' ldn \ti 1ancl6n v tf'l vc •1 '"'~"'''tl ((ln muclt .. ll u"' l~u. r'tHt • lun'" 111 San Bolla, par• Informar • nncst ru• l~h·r••· "' lter•mot q 11 ~ ru .¡110 pod•

Pnllenso 1 S. C~J o ntrtl /1\ofmlcorcube (aup.) C(ln~• ,.ntln 1 AlntA 1 ue~(CIII"·''"' · M•rrt·r¡~e y Pfl·

ni~flle.

CI.AS!l"ICACION J. O e. P. P. C. P.

T0 ,\1

2 18

~

11

F.spftfta

9 6

Poniente MureMc ANOR AI rx

1 16 4 I J 8 O 2 24 ~ .., 11 6 U S 1 3 21 7 11

Aleró Con•IO<'(iH

S. Cotonercr M anAtureu..•·

BciiAvl,ln AlcudiA

9 4 3 2 15 11 lt !1 4 l 2 11 10 11 !l 4 '.! 3 14 12 10 b

3

t

4

o 15

7

lO .~ 1 e 11 1s 1 i 2 1 ~ 14 22 • !1 2 6 19 2& ' 8 11 47 a 10

NOT \S: El

~ncuenlro

llavbt n · Mr~niiCCtttnse de la

timA lt1fllllllil fu é suspr ndld\l no pre ~enl o~rJe los v lsllnni<"S. L(ls pllrtlt\os .¡ue el l.los ~· ICIISt' lltn~ nJ!fiiZ.IIdCII t ll el C~ n1 ¡,,.nun l n 1-e j u¡11rAn t i 19 tle nrttrz<'. Cou~t11 n cl• Lloseten· ~e V el 23 de M11yo LlosetenSI PlloiÍCJtle' GOLEAD ORES

QE l.·\ 1J

1)

ANDRt\ITX

Raflll!l S,,; u;ó' 5 VIcente DA·

•·"A

3, .Jo>ú Bo:wo 3. ""tcnlo Calnll'll 3. ' dríflrr Bnrrd 2, Pe dro Porc~l 2. E~1cb11oo P.olmer 1, Rafael flmene.z 1 Y AntooliCI ,\\ o~~l i 1 Tnt11l 21 ··n ''"'-"VP. ent'uentrol.

Purlldus pa rrt maftalll LIM ••ren• ,.

A

S. Cnt.lnt-rl'l M11n11 ~oro-u~·· Alorri Mur<'ll~t'

Poollentc

Conatuucle Deac'"'~·"'· 13l'llndslll y Al· cndin. PrólliiiH'I 1 r •hlo <!JI s ~ Pl•n• A:rdrnllx. ~ Co>IOolercl. llORliii&O 3 •l·· \ )11 / 11 (] .\ RO

1).,.,,.

moa 11arrartu , .. 11111 wlclorl•.

LJostltiiSC

Bc ' ho vi~ltl

l.lo~l~u..:

Tor nczo Infantil Comarcal

A'eodll

5

PolltJ•""

111 suerte tombien puedes cn-

t. D. llosetense

de

w rlu.~ los sbbudof PIES r,\ n erORTIVA

Lo a

c:>f/111 11 /a 1'1'' /fll , .., I'SUI II/HVlltl

Andraitx febrer 1968  

Andraitx febrer 1968

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you