Page 1

SEMANARIO DE 1 NFORMACIÓN LOCAL - -- - - - Relbcc:J6n y Ad:uinullraclór:: Call~ de Gucia Ru ir. n. • 2~

AÑO XXXIX

IHR~I~IOJH~ Y M~~lRUI~MO~ 1?$

en

,(e lin1111~ la co, ttrtnbr e l e~ cal 11dJp orllhts 1h:l b.:llo lada a la attualidn.l. Si ,¡e modernismos se 1t 11111, ¿hny ttl!!;nien quo pu t lla 1ln•l11r de que Sui7.R c:,;tá en (u Vlllll!ll ll l

.le k 111~

om~ltO.i

di• ? f>u~s bieu; h11 rccon hlo eu nte c•Jltlt ll trtrh\ 11111 11110 tolla su ~xten~í ón " c:Sie bcl:o s Jn de l<i cl t1 r1ua 11 1ste • p.-is, sede tltt l.utl:l$ iriKOVM.:io f~ ,loy

C\1.11,1 e t r

q se t •r .el 111 ~ ·nu '> t u rclt e n:e a las tle cHJ t rt ltJ • IJt S 111 f>cJro E1 s••tt e :¡••e u au f1t shrs 1lo l•r'tt• ch.i.t " rultr mtiJ e po¡111r11 r A 11lrllliX hl)'llll d~c.tltlo h;¡s .,¡¡ e~ lltut o tle l,¡ngui.lt:cer ''1111-!lllo. ¡Co¡n1 se IM 1 •r do ·'11•:1 c nrt~·i.t>lll >de s.>lo 3D.:¡ 4') 111l'ls! ¡C111111

nt-s sociales } mh vi allnllu 111111 qllt M~ Jorca por e tun~ uw in tt rnaciou11 l, y lt jo.; que !:nbt r h!>cho borrón y cne11111 nue1·a con sn pas11do, lo consc1\'n y lo cu1ti v11 con especí11l com~liAccn c 1a t u todo aquello qu t es f:1ctl ble com¡>a ~:inMlo con los r1e111 pos de hO)'· Asi vemos q11e tlll hi región ilaliHIIil del TlciAntl, en l11s esplélldillas poblaciones ru hlt lldule·s y rlburc1),,s tle l. u ~1111;) \' Locarno se cel11bnut ac rualmc111e unns nmguificu ries

,111.111ra e " , regrenb 111 de ras cooturnbrist.. s y folklór icns 1 ' OCIIIIIH J •l Q 10 S U fl e~lldll fi e sabor local 11 la;; que asistt fed1a coms m• nle11edor 111111" menos 11 parn Jlri:S~IItillf iiiS qut 1111 Consrjc:h> f'eo.icra l de h1 ~>de S rn r c lf·o !. Conlcdera cion. Ve\·ey pr• J'llHII lu fies tAs de 111 '' euduni:J. E11 110 '" ' ~re 1 t e & IIJ ¡1ro Zurlch vlsílé ayer 11 11 ~ hnpresio e>u f,cs. as de lipo l'·llro 111111tt exposición de f;ores y j~r Hc.Ht ac an a ser dtposii A dlneriA do una a:upliluJ y ulcrw tu here ncia \le los ante ce lusospechallo. L• •un rte orr• u par• cecrer d~t-As de 11lza 111111 lcrl11 ele J¡; ullrttt lllll i:!mo> extrn •jert.tn nte clón Y IISi contribuye este pu e ('111 11~111• llblUIIlU , M ml blo, 11i\1Hlit 11U0 'IIICVUI ll lr&Cti lher, p.:¡1 q · s~ e s perft cl• vos 11 las mara villu con quo 1t: CO IIj UCilr lo hR dOIIIdO la OI 'Uo' llleu Y 11 Ju u••ul Cún • un.Jorn ~~~ grand1osns obru producto del u leae un conu n •adur.s e sfl•e1 1.o hurnano que puede l,th cll y u rrado 11 los 11i <>frccer a la ad•uiración del \'l • .~;l'lC 1 e·r q u, vh•in1os . s il,.lll t , LIIIH ·l!l')!riiiOt::•tle el. 1 '" Juan nauzl1 e r•crtenúcc a su llem Rn,chlikou, 25, 7, 1959 11111per con él Sol• con

NOM %.816

PUIG CORNAOO

Higiené es ... (,Pc:r.> <!se¡ ro e> u.:ci!S'trio explicAr lo c¡ue es hígie· 111·? U 10 creo Qll•' no Q>~léu mis qnit!u menos ll11ne uno hltm dt: lo q•1:.1 1.1 hl~ieu~ e~ ~· de In q•oo si¡!nificu. Pero lo qua •to e' '''" segu ro . tnejor di cho, •neuos \le mellfa lllllll t ttle stt:llrn, Cl el que lns r1orm11s dot la hl~ l e ne seAn IIJlllc.!das lilu > como corrt:.pontlc:. Y nn uos rcftrimos ahorn 11 la higiene p11rlicular de c&tla uuo, ~ino 11 111 comun, rs llocir, n Ir~ que llebt h,.ber en <"l t'<"nlru COIImnal doud e v:vimos. Y d~!jándon"s áe fr,ll·cQiogin s tnas o me:tos la as••odto~dtJs, 11 lt1 dt1 1111ealro ¡>11l'blo en concrclo. PIIIIJIIe nwchns C111les de los barrios •~Iremos de An· t!rallx. t¡uerl<lo lcclor, se h• llan en un estado de • banllono 1111 que, 8flillle de :tvergouz.tr uucslrn condlctón dt nn· drflxorcs, hu~u el ns,·o de cu~tni05 tienau q11e 1r11nai111 o hn!)l,lll r en ..:slos b~n iQló. F.~ lo en lo qu e s.e refiere " l¡ues t(ós senrimie111os pn u en Jo que 11111 ñe " fas enfumo· t!ltCit-s que pueden procluclr est"s pcrenue11 i t.len cul tivallos cti11 d~11>s de 111icr nbios , bicho$, ere.. v11re moas no h ~ blnr. pMII no prcHincir illuecu nrl¡¡s uJnruu•~ cntru los Vt'Cinos, pulls llllll) h o obfclo es UiliJ! rnos, en cspec1al, 11 le s que pued a~ n ll fllic!u remt~diu. El b•Lrio del l'auh1leu. JIO~ r-jemplo, se h11llt1 en ti más ln111 11111::b!e e>tnllu t!e sutiCli~cl. hediondtz y abpudono a 'I"C ::e puede flt>C">~ r. Vcrtl~dcJas ruuntail11s dt bu ura hupll!eu c-1 paso 11 los vehiculos ) olet~Jns de dllsagPtdwlllt3 ol01 u lmpldeu re~p rr~~r como Cttnlquíer hijo 1:e \'ccino lle11 e de• erho y uece:-lalnu. Y n la primer• torcueutn llu1•1o~ n. lllt :tw v<~l:snch,l Je basnnJ •P•)·"I" por a~tun•, i 1\'•uiiiA las CAlles illfCCillCC.:I, Cll fiiSIII COIII;lC: IISil, iÓ II tJe 11111 Cs . Y SI JIU, 111 lÍCIIIJICI. Se ubjcl111 á que •rntdJos de Jos vcllinos de cliiiiS cnlfc s son los que. con Sil salv!ljlsrno y 1~1111 tlt civismo, hnn oCMSilllllldo es•• e$r·•ú<> de cos11s F.s crerto, pero 111111 CO IISIIIIIlC vlgfhliiC:ia y l11 biiCI\11 llpllCIIciÓII de 1111 lafonariO d~ ¡nullu ,;urte 11u\s eluctu, '"1 casos c.le 'inculturn, 111111 lllcz l11scursos. y en los silfos nulot izulus com 1 ''~rrt-der os lit bu su• ~, lo menos (lw • poutiu hncer~ e es el di:tllOIIer d e Jll Uruplel'A pericidlcu y u licr~z, 110r parle llf:l CIIIIO tle In ba~ur11. Co~n que, J¡,~tn 11horu, ~· en \Mios ~illos, P•ll ece qwe ha :.ato t l\'hlr.aln.

¿T•ur qn w ulhl~ t ros <'\llles uo- s e ''·'" un p11se11ro t•or todo el pueblo 11 lit. ,1., uplt.:Jtr l<h t:t.!.lr rs 1' 1t :1 '11 solnclf.)n •le Qllt, 11 CO.IIr .IJICIU, 1.:.•1~ IIII•J!> qtt l! \'J VIl 111 110 ;1 e:ll<l$ t llj'rO \'ÍS<Idl!.s 111 •ntct 1!e llJsur• ? B \R8 ·\flR()J¡\


.ANDR.llTX

2

.•-

-.• _,

local Crónica ----===--=-=-=-..

~~-

-~-~-====~

-====

Accidente

Dos heridos gra"es

Noveno anivers11r io del fallecimiento de

1/Jon '/Jartolome 9/lassot 9/lir CO:-JGRP.G'\1'\TE r\\AI<IANO Oc11ull/o el 20 de }11/io de !950,

ti

la ednd de 29 tltltJs

1/eció/4os los c5anfos c5acramenfos y la f/Jm4/clon 1lposf6/lca

E . Su:.

1111c 1111.¡ 0 ,

0 ~ 11 ,¡ 0 ,

111

recorolarlo

P .

11 >US

D .

llrnisiKtlcl> y conocidos, tes

"t:r~tdc:cerán

;llUIIIICnte un:. oración. tf• n

"!" conct:Jfd ·' 'ndnll!•ntla" ~11 lli iOtnht uwsrnmbradn.

t\ ¡u hn~·r11 horn de l11 l~r 4t del ¡ue\•es ocurrh\ un gr:l\'lbimo lltcitle nle en .111 c~~rreltrn d1: .\11 dr11 !tx y en las lnmediadont~ 1te 8 1111111 l'onsa . Unn lur ~"lltl• perteneci<lnll:' 111 <1 i nll:l V•ltrnull. de P11gtu:~~ . ocu p~ lln flllr llo, person~s , ¡wsll>lcrn\'ll le por ro· tuca de la dirt cclón se o!Sirelf. contrn un ru bol. Lós ocu¡lHIItcs :ion Aulonio feunuo Cns~suo VnS de 39 II"OS }' don jt'IÓIII!IIQ Vives Brunel de 49. rC~IIIIMa• ~on ~rn ves hcrldnl>. Fueron rm gi.tos 'i trol>llldlltlos :r ¡,, Co~ s. d, ~o corro . dou.lc ~e les pr~( 111 p• irntrll c111n \' des.te n ' • )o.\11re NosIr• 111> 1innde C·l continnnn hns¡)IIAIII.olllos.

Nacimiento ole sus pnlln•s- y dt má:. famili>1 <tru igo~ res. a los t¡ue su prematura lloña Fr11 nri~r:a. htrmnnas A don Pt lirl> Fmu y do1i' Mu1g11· .lc:~:t¡mrlcl/tu ele esll! mundo h,ll tonio, Bat!Qiom¡\ y l.r 1 f ii7.0, dt rita Al.:nmny. se hn \'Í~to 1111 olrjndo su rnldus en el mnyor des seudo el Señor les conct-•1~ cris mentntlo con el IIHcirull!nlo de rcusuelo thurn re~lgnnrión p11r.1 ~ obre''r i\ wedlo dln dt'l ¡MssHlu s;l \'ar In ¡u~. tlul11 que M~· aban (t 11,1 hermo:;o uh\o. RecJI);~u tus- pntlre~ y :abuc h lltlll lnvo lnj!lll ht comlucción sultir. lo• del 1ecitin nocitlo tUit:;llll r.n •ltl c,, oj.rvef ni cementerio,~~~¡, ; ho111buRn11. tiendo 11111rt~ros11 concn11 cuci:r y \'lctimn de 1111¡:n y r t uO! Ov.fundonv.s n!'tlmpMi'lmlrln Al pequeño f~r e r!lllrn · " dt-j•i tic exl$1ir en ti El p,rsrulo \'rcrne~ Íll lll.'rsu a an:rchc>s r;uuttS üe fl ores C••IIIO vill~ el jue \'~!1 tle 111 flll~ft.ll 1 cousecueuci" tk 111~ que11111chrt11~ of1 eml.t poilrem a 1,. pequtfli:tll ur11nn ele r)a Mlll!!llll\?1111 ' que Si! protlujo tli.r$ JlustdiiS he que ha hin 11 form11r pHrle llc lo$ ' Bnn7.<1 a 111 l'd;ul dt ¡.¡ ~r' nhilln Ru~il•• M¡¡hts MRrqtoé> curn~ ole l1•1g>!ie5 en el ciclo confer tn.lot Ln de~:r11ci•t llf(lllnto eu c~hl 1'\os nsoclnmos 111 justo dolo: pir i 11111lu . villlo t;tf'nePtl ~eutirnlcmo pues In qr• e C'tllb:ug'' o!ll estos mo111e11· Su muorle c;tnso gt•nfo8 l pcquei'la l~uslt•t er11 el tone.: tolo los " sus p111hcs don Lort'III.O y llmienln enlre e~IC \ I!Chr.l! 11 1 que se puso tic 1111111 U> o !1 llllllltrQSI\ COIICUII eucín a sislló .a ~ ~~ entierro } fur. verif icado~ en e~111 \'lllu En JH17. üt ~ CIIUSQ y rccJb.l'

et h ,g.rr de nuestros

LlEgadas Cnml)lidll el setvido rni nlur se encuc:nll ~ en 11ueslr<.' puebto, r ed é 11 1c¡r~tolo ¡le Mdllloi nue~ lro pais.r 10 l' ntulgo dlln 13.11111 ~ar Mon\'r l'u2oru , ohclul téc nl co J t l C uerpo de Correos. Salidas 1'1·1 H hllo JMrll Vhorht In •e ñoriln .\ \11rf11 P.llmes. .•.

E~luvo unos Jl,u en es l e puc 1 b o proced.:.ue J~ In Pnt:!Ht tlor\J M.t~J t ' ll •111 1\b 11h nn de Socins, fll 'llllrn.:nlt! con l OS ~· sus pa d r ~ s

...

a U>

h111

IJ.t p •S~IIO lln:ts Sl'll ll ' l lll en e ,;hc J)UeiJ.o el Dr. don j .w lc:r G tr.t w acomp.ui.,¡fo llo su Jls Ir tgau.la esp11sa dol\ ~ ls:tbet t\le lll<lil j'

y sus h liii~ .

Pditión de mano

l

..

¡¡rltención!l

ijniara V~. trinnfar en la vida. .l

... puc: si q •i•:re triu•,far en ht vida, n11d11 mejnr que ir bien ve:líJn y en IIC' n.>Jo ~""ca In circunstancia y lugar para ello n<i du.Je eu \ i:~il t r lt dilln la m 111 • •'-= In ll~u. , } ~1111

lli~u .hUI P!.!o.lr o \I.:IIIIIIV h ' :.hl 1 Jll!

Por ue;h,, Jl.lls• ·IU y ,,

p\licn se.lol ir • Mar.{.crll·l ·\1!'

.S .,STRE~JA

COV 1"\.S

nlftr~y !.:1 llr-,f.r -..e Ct'leln.u;, en dout!E- l'IIContnu A 111 •'XIt!tl ,¡ •111 -;un1do en f'¡¡flem• Selecta

prox oll '· Rc('lb "' 1us r.u<:\ ~~ rnu•111:c1 1 U L T 1M A N ) V E DAD do; II IICh ll(l l'Or Ira: t'llholrliiJuc.r.r e Vice11(' Mur, 2 proll, (csq•IÍnd J•ime 11) Teld. 3645 I'ALMA 0 10 110

IIIIIJ!itla herm11111 tloil.t Ju.t AnA, soblinos y .lcu~o~~ 1"11 tluestro mh sen lf,lo Jl~• 1111 t· D ICClON \RIO RNCICLOPÉOICO !LUSTR \00 a «! l a Ltw,qu.• H·rlolit' ·' Llbretld c.t.•ldl

1


ANDRAITX

Crónica iocal -=

~~~~~~~~~~~~~~,

trll Eseuela Gl'dthlnda

t:uo ele es los c.ll~n el dir crlor ¡,, mlsn•.a c.lo.t Anlohno P uj;)f

h11 1c:cillltb ú·:l

~h

Un rayo cae en una casa del Puerto

vw

\

f/losífa 91tafag 91tarqu4s

dt

ciñn, nctccmis del susto consl·

a la 2da d de 17 meses

~u iente.

~: 111 l ltl 11

ti

lfiHII

S<lC

,,,

, J1 P,\n•u '':. q ·•c: <C recab i • JI:1 SII

lo; •s 1\ (QII IIh <:ftc

a

ro 1

ha\·auos, W.llt rs

r

Jlíll<\

·

flHI ÍO 1 ll~liur

dado qut lnencdi,hllllente se dló cneHIII d.: que alr;o lwilhl PliSa· do. sientl• :mu:ho~ los que zcn úierou a aquel lng11r l'a1u \'tr ·o~ efectos del r;¡yo.

~ u:;

nmisludts

}'

C)o.

~

p.-ua el os cristi.tua

rc::lgu;,cíuu.

Del tiempo

~@Y~ir"LM~~ .....:;,¡I

solnt. y rccro~o de la

~~~~ flÍI.arr u

11111111l es ¡,u Nuestros poetas

que 11clo111 111 S IS

ÍIIIII~IISnS

su s jardhtclllos y ll"' h: que ci11:uml.111 el ethiicio ,

onv<:tliclo 11 lu~.t~

Sus llfligi~O$ p a.IJ e- dou l.orta/.0 y cltlll 1 Fr.ln

llrfliiOS y tlo!:cnás ( unili 1 Jllcrllchllll 11

nue~tr., Escu~

RELIGIOSAS

Ea mujer trz eJ joroln A 1nl é."limndo

e~pt>~u

que

mi nud osos culduelu~ p{o dig11 a ~11· ptnnlllll y flore . 11111

en una <lt 111s uu\~

·~ . moderu!Js

Voy s,ncaad• frgun del /JOZo, y pell.,gú· ¡mm 1egur mu:s'ro jtlf(tin que la 11erra secn eu lns f)lnrllo!>

strn corúi~ l euhorahu(1ull f!S cunt-sentenclt~ n morir...

el uire\!tOr d.: 1 · nrCI•htr ••o ecurro cul turnl f.l~gn 1111 umada Y '~re erull'gu. . no sin antes so.uetr . 1 le ll u l'u • que lllnlllllll:!ll b ,, d k ll'l·~ g~:stion e:l 1 ea - Esttrs horas 110 son uenas u 110r e l 'rl>pector c.lo:1 Q., S~ l o.ll potlCI IIOS nflllltlrHOS

.in ell CSIII CldS.! de CCII

Ciego

para regar...

{J

CIIU ·

o;ó 111 ehuma entre nt¡ucl \' ecln·

.cgthl

t ate, hebo:Jorcs l1elh lua ci('•lt.:naeuh•sc: el llnlag •ao bo l,.'lAII

Uu trueno ensordecedor

~ ciscn, hCIIIIIIHI,> Antonicl, B uiOhNh! y l.orcu:.:~•. tios .

; r u el lo~:.cJ : u h• ..e du

los euo•·ndon:~. 11110 da lo'

Clllllt's Sllflió 11110 llgtlll COIIIIIO •

Subió al cielo el día 24 de Julio1

1111 11'1

• •

Durante ht tormeul,. de ar t r, una chisp11 tl~ctlic& iae.! n r:~ er eu In vlvie•.aiA de '11 flnc11 d• Vilé d.: <sil C<wa l~utlll •, cnns<ue llo nlgnuos tlc~perlccl os en el edificio, con grAn Hhenn•

,\\ Iuis·

I.A

--

eu fin .. .

Ta•11poco f!S cosa rfe llo.nbres. fJ 01111 dé/)o/P ntluetlir, Qtll' estns flore.~ solo q11ieren uerse cultlmtas por mi. ..

do

Fieutliz,) es le: bi11n tneple ,. IIJCS t111s hnb trnos olrecl·

"do sus AbrHsadot es n(dOI es ca·

nic111urrs, e 11 lo cur~l, bien mirndo, y >tu •HIIIt: " nosotros nos cu~11e smhulo, hny que ftnQBI88 r ~ con occr que 110 hncc nu\s Mliillllli! uomingo. n hl~ 8 } que CIIIIIJ)fir su comcfl,lo } !Jitll mellifl, en uuestw lg'cshr p1111 o·¡ puesto en n¡z u eslá que: s~11 quinl ~e ct:leb1111>l olido solt.:ne c" luroso ~1 me. "" Julio. Un n e en conllltlllc.nuci \n de la Wl· buén c~Aflllerc)u $Cgu!;lo de r" lllcio••;tl fesli\'ltlad ,!e Ntra. $rll . yos y 11 u enos \'1110 a rdrc.:.cnr de l•>s ,\ugelcs po· tu ''icto&i o <le J,e rulu11\s!ern en IC' annUrugredu 11uesrros nelle¡ws oliO!. :.o!Jre la del \•ier11es y lnv.rr el puh·o du

ro ~onor de Hlm.

~ra. de

los

11101 isnw :11\'II:.OI u

----~----~--------------~------

OPTICD Y FOTD6RDFIA

Sus perfumes s11s corolas tms totmlldades 111/1••• solo a Otos 11 a m.mos mla3

Rt!vt!la., l'!h ido de currefes

quieren debet su e.dstir ..

-

479

- 079 -

G50 112

- 576

eS¡ afien 1en tsmeraJJmtnlz las reet/IS

F'lorcncfo Campos Androit.l ju'lo J!J59 FAftMACIA D~ TURNe

6e los &res.

ozufisl~s

OR \N SURTI()O EN GAF'.\S OE SOL Y ,\\00~!. 0$ ESPECIAI.e5 PARA \'1ST\ C\~$\1).\

D R<l(ae/ Colomar 1 Aveuhla del Grucral Frauco Anibal, 52

(freate ltraloS!Dll C~llllli) Ttll!f.s. 2-H 1-1 • 24890

l'ulnua


ANDftAITX o~

IBAHAMONTES!

Noticiario os Fnlool

SOCIALES

Consigue c on h• "Vuelta a Francia'' un galardón muchos añ os soñado por la 11fición españela

Rerrional =--

L11 allció•l clcli,la de II.IIUiro do, creció

S' ArralJ

. P•r • S• lut N..z• ~re s• lló 1~ ""' •· dR semana don.r Mu~,l ·len• 1\l~cru

se lué hacle nr!O !Pc$ol•.

Pu semndo ¡•or pueb!e, ln.vé.• ucl 11p11ralo de hombro:, Ale¡11ndro ., :0..\ ar 1 tdtr íco • Lt• trb de L••'"' "•rn ~.-.r 11 'rtrOCH\ t lhl '"' ~ •· r11dlo, h11 vivrd(l, dur" nlc IHS 22 1111 B.rh1111:0111es l~mJiur•~·• 4un• ,\\ rre;~<rrta l.uc.o< C,la!A, T ~rr"'· <i ,;ntt, e111pu d e l • rour de Pra nce • las

;.¡ •s .rtcl 1 'o"

y • jug•rl•re~

dtl An emociones que ofrecl11 lA vuelln, drothx , • c \1• ~uit \cgrm4•1 los lo ptro al fin ha ~·isto colm~d•• C•k • H~~ u.\•, c•~l ¡mJenHii dedr St:!•lfll G •:nrllt, A ··.1111ty, Arm 1••· J U' llus!out:s tle IIIIIChos nOOS 11~1 nu!xltuo ho)lor qi•• ¡Hrtde cte.. e le.

Debuto como

clclls t11;

111111

u rrer.t Tctletlo • Torrijos Tole d e , B~h1111111111es . con una bici

trrime). DupueJ de l'a~nr •'c:uarll\ 11, 1 s alió par11 S•iul Nftu lrt duu M•r·

cle lu 11111111 y vie[a , se cla:.tlice cos Ale m• uy (Torr clt~) 1111 se¡umlo hrgM. lo que le nn i eon ~~~ l!$pus• .

]nnl•nl~~lt

conQIII,Ial nu hombre, hlcluuulo nu'• plll'll proseguir 111 t i dep01 1~ Ll~gó ,1. Rom m\ rlon Jnar. c•ntr11 1111 cenlenRr. el premio del pcd11l. Dt:SJliiCJ viui t t'OII CP•Ionll RCOIII(•nn~,lo de Jlllf .; •q11d •lllt:l•t t •l~ OIr" vo: en 01 ro$ .. hlj~ y nielos. oJe la :.\our~ila 'f con se t ulr el P~lm• e u el •B,hln f'rcl11rc• Bdlch Subidu 111 Vencc1lor tle la 1\1." 1, p~1qm: e)I C nl)o B~hn· (jllt'J.) ~ tlll,>fl! CUIIIol 1111 J!HIII tle¡tol ~1 \ 1 11 r del pre mio Llr gó d~ l.,y.on •1<111 Ju1n S · 1 011 ¡. go • 1:1111 • • (Jmnoy~ ) ncompYáHdu 1ll! \11 ~~~ " IIIOIIie~ lo ha H COJllll•ill to t!O. 1 ~111 y cabJikro co~u lo~ c11lure< .¡,. Andr•flx. V• YR IIQIII 1111o1 pellll"l'tn sin d el 1~ o\\on lotilot en varl11s prue· V.ls,

H • rtd-lJo nmcllls ulerhts JIU•• lt$1:> ele la v rtln y p.,lnut:t'S del ole 1\ll<h ~lt x , llll e5 g t llll corredor: E 11 1111 pucblecltu 14mb en e l club qnrol6 bi~n cun t i do la ci~tchtd hnp• ria l de: Tolr r.lo, B:JI~& es nujolgffd"r q •e CUII\'11: 1111111:\dO Val tic: Santo OeiiiÍIIfO, uc • on 'l'l•er prec:o. e• 9 de Julio ~~~ 1928 Cll 111111 :l• El Re¡rion•l, \~r.lllll cq 11pu que C$IIS lrcCI:enlu CiiSCIIIs ele lo>s

biiS

lnlernllt!OUII~s

~in~ular

L'rg6 ole

'•nlc~ M•ltue. P~

IIICIIIe !u Vuelt a a fl~tiiCÍII tle {oltS Cullo:l) tiCOIIIf>lli\.111• ole \q jura. 1954 y d e 195..~. r n l11 de Es11a ilol, 11 Asllulllt> y oh u PltliCh ~s. L1rg6 de l'\•rscille para p en~! lo clnsific:HIO en 1• Vut lla ..... •- mporHtlll o!nn•• Fr aU(.ISCA E·· a fr;~n{lll 1955. C11mpeón de E5 va de (CIIII Crenllll) a; oml'••n•h sulamllht. "·~ habul de t~urt t u cu• •rla i\ la ¡ot o nes t lltnlnero s l'rtt d.:)llde hl\ pu1)n 4e fondo 111 c a rrl:ler11 t n d11teliY1 llll le f•!lw t llltlSII $1110 )' Ct bln jo1 gorlo y 11l~ri~ , fu le¡abll n 19:;8 )' nhor u "!l honor m:\xitno Otft 1lo ol eq•1lpo, cui•lal• dr >11\ ~cr t l 11 acitnien1o de un hermoso vn · qn~ Jlnt'de a iCIIIIZHr 1111 ciclistll, ~ '" e.l~·· ole 76 un .~ t!uilt .11111 i\l•rn~u y vl111ln d~ olntl G~JI.crn ' re. os el buen culrt uallor P.tlllntint rón. ¡, Vuelht a f111 11cia y el Gran Pnhuf r ( P~rrjrumt\ ) Al otiH' ¡t•aieatr • Crr::~ll•u .:ouru l.•sreutu. _ Por !11 tt~:a liet r11 cnsl ril a na., Pll!IIIIO de la Monr11ila . , s~ celdlró rl o:utl~tt o cun gr... ra. T alvio·lnlfo:sutcióu ae 1ludu. La lll~~~iuuHI, leudr4 • dos nue por lol: árilit\S 1errenos tll '1'1llc I~Ptfll IIUIICIIIS

\'OS ~qmpo~. IUIU

llc ,\\rrm. y o:l olro

_ _ _ _ _ _,_.;;.._ _ _ _ _ _ _.;;.._ _ _ _.:,._.____

d e Púhn.•. •h:l •13 or f>pt~ftol • d~ 1~ p1M~D J uclt'> tic: 1\lc•IA, cuy. no m 110 ~~ Pobleu!e, nJg .. ··•bi~niOS ¿rt•? l~lr•orlcot o pc.llc:nsln. bre es •C IJ. E<¡•al!ul• \' Yl Q'll! hMbiHtltO$ ~ 111

11 tfl

Y \!1

Pullr HSII r•~rc!re 1¡11~ qul~rl)

fCil!OS que t'1 S-111 .'1agu1, pic:u~" monl•r. este

31)••·

pu~~ <e h., he• hol

llcrlh•lll <11<

y t!dtllh (unlllll

R e

Vi

Sta S

EL II..)G \ R Y LI\. MODA MUJER PRia\\EU PLANO 'll.UE I'AS

kn

¡ottS•ttllt:.

o ..s¡nle• ole

DI:SI'INO ~ELECCIONES

dt~l!ausolud.u

IIII(SII O 111~\ :i< :

lHiíó

l'l<~lrf

ulguun<

¡rur " Bwll C'(ti iiR don ¡\rrl

Prlt'l ~~~llllll••ftlltlu

lujo>S

campeouwtu pues u • con iM l N\tiC!oh •lr Ph ku , t·x euh" u•ollc C<t¡M7. llc h• n•dnr dd ,\\~llnrcll O"<Jm r s de ¡tus .• r nul\ l~mpnll cer luror ts l:t le m¡loraJa E.stu , unus "" P•ns llog~ dtu J uou Pnl1•l Te Llt>rl'n1, un ~e ha quc:.lndll eu lbi l<'s) ucom¡•• n•do de su ~Sr<'' ·' t n el cl11b, y a · ~ndlu 5 qrt~ " le ft ¡tt'(lr dr ~··r de~jtc'dt.Jn, ¡ro1 dr \'t nl~ en 1• Librtria Calale ll l'llt~t llamAr wu chrb con ludh ' •' lod n t i ¡sneblo, ~11111)11<' ~(" ole il nl b orh~ Posc.-u 1111 Cll4dro d·~ fetu,;r• muelle: " olc:SP"tln ~t'ul ~. In~ lb:c.. u fias • loJ o cuh•r, cuutu recucrtJ.., tic co~ yu l'ttlÍu "co<truuluwdot S iuo nt\ DIOS y Preso~~!. ca~t~oues de 111 Rt~rou~l e n 1950 qnt te lo ¡tre&ilnl~•t n inJrSih" fnl 57 con lud• la 11irecuva ) ln J:~do buli.lns. TOCA DISCOS Contado y 3 phsz:l res Vtmns" F•r, Mut, 1\uutju, ,\\.; rliSCOS Stllltl ~ UIIIIS. ¿!Jo Y" lll V 1. a l¡:nult i\ ,\\ l' L l P 1 C '\ D O lt E S e CAKOOS: El lrd1 jr llll;'jnr hnsl" ahnrn, ti~ foloe;rahn d• nuu uu dub? • APt\ RATOS ELECTniCOS 1 • U D. AIÍilt•llx. ho sldo el lit' y Uft que lt'"IUS CUII'tlll\lndo lf 11o1r11 uso ~ tiOméslfcos llslos lllll•lr,., y de mll~ IIII,IOIInudu Bnlt"'"r Pui<ol, sith>, "' tlctur•n ... conqulstdr • •

creen que

h•y~

t.•.

PI'Oyectos

c¡rrt

111m

111 Rl'l(hm•l

I.UMINO 1ECNIA

E<pntl••. Mur•·••~ . Anlltr1ll;; y 1NS'I'i\I.ACIONES ELECTRIC.\ S A v• r " uu' •l••u•~ un I"•Se•tu 1 AMPA RAS: NEVBRAS f>nlle11<11 • o'lllllll <'lll¡ol ..:r.u 11 md,•r 1~ por ~lli, )' ~"1:~11111 \ m 1<'\lr '' flur •¡u~ $ 1 In , Pr R• PRIGORIPJCOS 1111 tlttb Crrtt lot , ,.¡~~ ~ olc-1 IIIIC3Iru 1 R~gt•'ll"l est~ ul\., mr.rr ct• 1111 ¡•c••¡lnlu 111¡¡~ ~ e 11rlt ~ 111 Bu Cuhoun., 11,1 1,¡111 , 111 .1 ft,t( 1,,,,, CONo; 't;TQIU!~ ELEC !'RICOS lotor:r•ff4 Nltlo~ y ••• ·11~ llllh Jo < r .. h~:tc'; '" N I'EilCQ,\I lJ~ICA DORE$ r f!LP.FONOS Mi\qUIN \~ .A.FEI l'i\1~

PERFUMERI!


S l\bado 8 de A gn~ l o dr 1959

)\ S EM.A N ARl O DE l N F O~ M ACIÓN LO CAL - - - - - - AÑO XXXIX

li

lle.Jacclón y Admlnistracion: <.:cJic tle Garc:ia Rul r:

nueva or~~naciun económica ~el

u ~trtc t so reca lcar 1• im td!l 11 J..¡ 011 -t ll • <:iÚtl q l t

cajón l>Íil ntot Yt rse, Se11n cie n ch1 ros a l Cabo de 1111 .11\0 E:S CQ.Il

J11 lfiiSC•

d t ii(IA

1ft'

lf'J'Itst nlall • •'11

111111)' 0,

Cot b o ú e \:fe,rto

"l O 110 \'1 111 11

tS

a C ~'

t ~{

salhi<H le p .,. onl IIIIUIIIIlll, p1 odu.;ic.lo JtOf Hlll t!.:o de lltcieml• " Con1er no1n a que no 1mtrch11 bien ¿Cu11 úS l>tc e:n... t} u J>l o les sen f;a C\IUIIS y Jos ht c:hv!l quw producen la inu ra biti,h•tl tt .• ", t n sn 1111, tlt la es eco nntnicn? 1 ll 1 y 1h·l rdu t r.t; t dt Muchos y dt tnud1as cl.ues: • II)Hdn

iJatleJ, ea ta.4 u cxlt .'IIIJe n aucos i•ll • i ll <~~ ciort A i u . s uu lo U '\Úe de c:n1111 toda Al lect<)r meJ,o

el créllilo ex11gcrad , el d rnur o bai • IO. el dé lid\ 1!t in1porta ci.ln. t i J e sequili ~rio t ll los pr a cios, el exce.sivu gasto supér

ltuo, 1., lu iAuza ele p11g•u dd i ' nucos so u clrMia y e h es. Hl mis fnJrintl dOS )' GOin Pne:; bien; l ~s 1neuíd1U ele:! Ptrv • lt cror meuos \ 11 l!.slfldo Yllll dirit;illll5 • e vitar se .e I?SCA¡t ur.\ nn11 co u os malas . De :nom~culo la t •n lj

~ron

e \ ~ 1r a¡fq••h ill ro c.! e 1<~ h• vist él quo • l~nu • s cosns

a 111011t .!11

~~ ~:; a la, han

llc 111 c r r~er

'i uo or el hecho

''lit

c•wli d.ul

" o~ e o~

cwl•i JS e n 50 000 JS se1unos m:ts 1icos que lt:¡' • atto los mÍ!tt iiOS g~· soto v11 lan· 4 000; que 1¡, 11~ 1111 pa1s, 110r enu lmo Y rrtli~ ll sin n sar . he eh ' 1le qn r un ~é ~ · s ubi~ •hl• s w¡>ouo qua vo~ "•Jlltll1o Y de zu11h• n.l• d..t sueld<JJ )' • ru~ q •~ nunc-4 u t l>I.AII : ere tllc>testN la centcH 1• 1 fii U ia bflida.J QUI" trA

•1• que cien dm es

nn el

2J

NOM 2 .817

~ FUTBOL

Jem• ••u h11 lt.'lll ·" '" el 111 cnsib.• ; JllrO que ci en dn1<11 , t\¡'l dol e n m• •c ria eco

.•

PUIG CORNAOO

fsta~o e~oañul ,í

11

suúh.le de p1eci• . Si el tlo

Mer;:cc nn ~ s tro mb cnhcroso i c.tlu siasta a¡1lnuse la • U. D. Andwrl x •, por s•t u pfrilu comb<~l l vo y aiem, re as cendent e tlu pro tlu nn .. u r,1 fnrbol. !lau lo¡tr11de t i hechb total lle que 1"1 fllt cl.lio foll o s e apasion e tru tos lltnlllos y, q11 e 11un bte11 fu h• y, JtOCas \len elns de nuestro once ~~~

lompédiru, La lab •r d e la dirccth·a y el juego de tos que lt~rnt , n t i et¡nipo, juutCI co11 la emoclnn e Interés de la hlnchad11, e s • lll(o, repetln•os, qua m er!!CC tos lnltyores p!áct mcs y npc.yos. No s eremos nuolros los úniros t n rtgillcl\rsl! o t\hont b ietl , h:sy un peq 1eñ~ •pero • qu e nos (USIII·I• e n i tt n U<i tollu• , acl• ra r. ~t.aesl to t qnípo, en 111 nuyorla, u 1:\ fur:tuulo por ..eleme ntos de rut"rrt dt nucslt o pueLio Los ll ll •lrit:<ole' es tán en 111! en ntittorla )', aclemh . SO tl p deportl 5llla hc,·ho&y derechos. Creom.1s r <!COl .CM 1111 arliculo 4é •T alvlo>, titulado : ll h r que cuhhu 1• c., nl et '~', en t~ l qu e. c~ n lli.JY buen linn s ~ recomc11dnba el cu ida do y In fonn acióu d ~ 11 lgt'111 aqnlp<>1 o e.¡11ipJs ~~~ luf11ntftes . • fín tle q11 c tte¡;11e el tlt11 en qu• KUc) •ro tutusit~s ln conJun to se h a lle fouunJo e u ~~~ rnayotla por n!lllrll:<olcs. S t nos o!Jlvhu1'1. qnizils, que la1 t-:d¡:!t uciu .tel equipo, que ! 11! O Culll ult:t fi:tÓil J.,.~ C0llll'rC'rnlcmtl5 pe¡ft CIIHI\Ctl• l t , ~t ero 110 Gl\'illllllt.)S que 4e~l • C ougrCI!4 nt e~· } s us i 1 f:~ lllllt"~ • Es p111vl• y •Z111H'o ~• naci eiC)II nuestros ht'l llafu fu l b~>lul tes . Y cueng3ilémonos, nuest1 os celorts scro1n defendido:. ' t:OII m11:; ganas pot un und1ilxol que por 1111

lor• u.:o.

lf11r w1le ahom 60 r>u elas lot J\tl,.rná s, rxist e la 1111. ~~~ ,te que .\Í nuesfm equ ¡tO de productos de mucho consumo fitt!Jol Jo:o v1r,. e t función d• e s¡.~c¡:tác uln al hinch 1, $111 ,u cioua l de procedtncia extr:~n· ctllame ule - } un cumo cemro Íl'rlllAdor de daporli~ tA$ <'. a l u ttuos , lmpuls• r 11 la pt ~clica d el dcporle a nueslr.t 11111 jerll muy íufc rioru 11 aq11tll• ('hacha ht ,-lliiiiiCfO>l!-llll!t, lfOf ci ~ 110-qued a niiiiiCI.l Cll co llt.Ación d t l>orh subtr. cuu .to 11 "' come:itlo. A horn bien; los er~a 11i s m os 1.• polft•cw, po1 muchas r"zon •s . no n~s r arece dulle cumpelerttcs pitlt•n nn nuH( t n illt ~l t , j' IIIÁ$ SÍ IIIIII IIIOS t!ll CIIC!II;'I t~Ci<'III U lltWnifcslm:ie 4c;llompo par11 l!ll t se nprccie el IIU herhws por cllve rsoa miembros dt 11 redi U Cion Nn e ft cto cie l11s nuevu m• d1tlns . ciOII»I, JliH •1St l!sc11rlin, etc. Nuesuo ¡Jro pó$lrU, )'a lo !lli Vtlllii\O$, no u el de In P11P1 que n es:abihc enlo s p11 ct itlr • d .Jt)htll, ,u es ndmir11mos en lo qut es • 1111es1ro lur · el os t.!, necesario que se e~tn lfl uul, sino un shu ) ie ~ v1~o.cny11 ptá~:lfc,r solo JH!fdo rl.'fWr· brc:n. que bn jt n los qu e e~tAn III III OS bcncflcf..~a . u h\11 d :!mas1u llo all o~ . que su b~n los q11t esriln ba jo • . Al fin al JcbctnQ.S otJt cner 1111 punorntllll 1le t'OIIhtlllll. es decit. qu el In· lfiCt d e 11 1111111 IÍQtlt::t 1 SCII el fi ado,; Rub1 l.fm.· II•'S di! 111 l llllll l ttob ~ rno~~ ul a I'JIIC 1 &• llllt~lt :> tu, ol c:$f11e11.o hcdt 1 pat a la tlutfn 'S p e)•olhlu Jl•r • ' ' a r llnléotlico . X. L>ebt'IIIOS fs p e ~r.rl o muy ce n pr o1pert..!11d pn1rh1 pur el cq ~e ipo di fu.


ANDRAITX

• •

-•

Crónica local

-

Cocu il insulu

M•!lnn• .lont n::o en lll ,\\o lit Lfuch IC:IIIhtht htJ:'if los 10 emrrh iiii?S t clos conanc: nt?tMIIvos dt 75 enh·~rsM IO dt ¡,, corou• cl6tt Jlo'ullrct" M la ce h'sti ti P11lren• de ¡\\a lOt e • , In Vtr~~~~ dt 1.tu eh Con t11l m• rh•o se I"Sp(t,, In llc¡-tdl d!!l ;-.!UttCIO Je Su s~ntfllad. ¡\\I)II$C""' t\ 11 11011 utll. lk l i CI II

Prim~tr aniv11rsat<io del falledmi~tnlo d~t la

c5rita. f)oña

9uan 9uan

P R 1M )

Oct~~rtdo el tltll JI de Agosf<J de !05d

9leclbiiJos los cSant~s cSacramenlos ll la 'IJmHiciiJn fllpos/6/lca

•••

E .

l.a dfr-t •dón t•nerlll de se 2 11rlllad publica unn Inte• C)ll te

not:t, '" ' 11 que u f:X p taA que 111 en tiiJ .u lit l11s CIHeter~ s podr:an ser Ul tlt1.u i11S r o rtto p11· seo . ·l antpoco Jtt •l Pi tt t1611 1Mn •.: c uclu do fe ria u oll as conslr IC

~rancisca

( O E S' O N

P. D.

Su nf·•gt•h• f,.ntlll:t a l recordarlo n sus llllliSIIIdts, les ru•fllll 1111~ Orllctóu .,

"'1

nsiSit'ttcia .,, oficli' qne

)e:

n:lt'blnrt\ d próxi111o diA 12, • las 8, en 111 Parroqnf¡¡ de

S anta ,\\In ¡11 de Andrnilx , po1 lo que les <¡ucdnrlln $UIIIa111CIIte ~~~rndt:chlo,,

~~~~~i:SS

do~es ,nl ~ran1r ~~~~nscn ~s ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~

..

tril vos u 4• los pueb'os.

1.• p1Ud11 5811111111 una copio n ¡ raruzad• CAída sobr e B~lln bnf11 r ha cnusado hnperlantu dailvs 11 l• co~•cha tic l¡ ntatc tJUil ~ al e 11ño s e pre senl ab.t b ne· na y h11 sido lltSlrulú• en grnn parte por la tern.. ul•

•'.

El Sr. Ministro de Obras Públicas \7 isitó el Puerto de ttndraitx V San Telm o r ué cumplimentado por nu es tras Autoridades

jue\'r s ~Sil•

lllfcas 11•~·\ el lunu • uuestr11 l'ona de poniente, df;,tle PRima ls'11, rt co• rlénd<Jia de p1111111 " hu hl San '! e,;lto.' L11 nCOIIII'" ¡tUIIIII , ilthtre!ándosa ¡tor 10s ¡¡1 r)aban t i G .J\>CIIIIIIIOt Ci\•il, Sr versos proyecto s y m ejer11s qnl' \ l v11rc~ ijny In e l Dit .:C:hl r G t se es16n reAlz• nll11 entprt!llllio:n ner• l de l' ucrros Sr Roca . r do. • yer ,. ernes vle¡a de rogre P1csitlent• ue 111 DitlltluciOII P1 u U 1 M• rlrld \'lnri~~tl Sr. \'i'!ulongA , , 1 lnt:e • uiero .Jefe .fe O:trn s PtibiiCIIl> ¡,e • • <L II IIIIIChiiChl\ del b:lcrnf re i\er Parielh , el lugt uicro l)u ec jo• es el llhtlll dt wn.l pe•rcn'" 10r de Our11s tic Puc:110 Sr. [) 1 que 111 prr'lxim• "tlll1tH tmpco(ll cenia }' pC:I I OII II S Ut ! 11 ~ el'f ll f lll. rt\ 11 rCIII~~tst.! t' ll .\l.tllorc , 1!1 Sr. Mhtl,;tro se d.c:ruvo Oe lns u wrlo res ser"'", 11 es 1ftr~O rnlo t n u n~~lro Pnnlo, c t nnrla .tli!!:UIIu dt nuc~lrll!' tlonllli están en vl;ts de reaiiM· rnás hrrmou~ pl •Y•~. lolllllc Sl ción imporlllnles obro~s d.: m~jo rodnrán lllutl.tht·t c~ c •a•tn~• •.' 11b r11 y Allt l'il~tci ón \'llln• cllns 1ft dll 1111 IIIIII<!.:IÍII

1:tn·

rrob IIIIR! ) ¡n uytoc to s C)ul\•cr. t:l !'r ,\li· ubtro emp1 etHhú lll er l'ie¡t ~~ rcg1e: so n Mncldtf. Ci-'S 1111111 d l \' CI SOS

"1

J)¡h t v

e l SI. Minlslt o )' aCOIIIJIII flnn res nlmor¡,aron en un hol•ll de ~n11 T ehuo , cuyo I'IIPij~ Lla rnn :;iu~ulnr bri'<'Z- pa isAjí~l i r • 1111"1celó los . elogios d• 1 ilus· lle '''sllllnlo En S•u T c 'mo fné cumr ll menllltl• por ~1 \ IC11ltle de Au drnltx tlon II IICi~co Moner :¡

r.

RESTRURANT

Our:t tle

Uunwl e esto:. clut', " ' ' 1 cfichuu del .-\ pmlollnienlo ~t e5111 \•illn, 1" c;•tos os ¡j:trm • trámite~ con t , pond e• ~~~ . ~ · le11irlo

lu~t~r , JH>r

lns

"'" ¡,,. ,,~, t

'"'"' ho

<'llllt'~ll delo:. df ! CIIIIUWIO NattOIIIII de (ilen ;1

s. lollos

lo~ ~ollclta n l e:- .

LO·NDRES

s·tt ua do

1111

r 1 mttjor silio di! t'1 lma

--~--~~--=-----=-=--=.:..=:... Orau Tia Josi AniOD.IO. !. 11. Frente al Bdlficlo de la TlllefóPltl. "' '" XPLE.NDIDO

11\.orltiiiiO

C() MEDOR

COCINA INTERNACIONAL

en el ntnellt!. •

c:~~let nn bc n ~:flcious co 11~t

U lt

P.t Sr. Mínistro llll Ourns rit nuciJA hllpOIIIIIIcill 1udsiÍCII

El Sr \\lulslro d. ObrAs Pú· b!I~IIS recm rH el

P'AftMA CI A D t TURNO /. 1cencüu/tJ . W1r1 liteuo

tlem¡\s:a n toJidl4tlt::; loc11lu. [)Hnt!g U~ I'OT ltiiiiÍIII\•h v is tiH 111 tmesl ra lsl11 tle 111 qut

SERVICIO DE RES'l'AURAllT

r••cn ri.l•• liitnhlc t· ¡ ólpula114a4 tn boJas ÍII '!IO H l ll ~p"Crlv't;hl ~~ '" C4 11 \' b 1''" '-" J .: l!~pllt) ll lt'ras de est~ ~e.:ror .Í\! tan 1eco "Urln Caleracclóo f~ntral - Aona ti

de Bano1 ·

u bau/ JJU corMare. c¡l¡eaif J rn


ANDRAITX

3

Crónica Jo cal .•• -=======-=-

Argrnlin o

r:z::~===~

l

uc\1o 11parato de

proyección Nns ~••tcramos

ll Asuntos d! actualidad //

}~(

QYt •• Em¡u.:

1t~ aste cine. lie a1e e l r royoc t insht'ar 1111 IIIUJ"'l'lllshne 10 pmye rlor m•rca • \Vh , Ir rná~ pc1 fe~ lo de 111 1~cni

del qau:

lnnd~nrt

ll

11)

en la

\llia!U:>In. d~ rlllllla. A' i p•r ~rl n1o menlo ,-.-rm~ne tetr ul.u la~ ¡lllt"TIU (}e t$IC

f

/¡~

ht\' 1 nd 111 y .uentu¡ot de

~

e 111arato que en la ~·róxi lemp.>r.ulll dm:mato,•ala·a

{(

!

fl Puerlo en llesra

, ~ vez uucs1ro ¡1lntorc::sco ID Jet Puorto ~turm·sd.) 11ho

/¡¡ /¡

u '" <'XImordlnttria c•ucu de lurí$1~!1 ) \'Crane.lll

d e 1111

11

:~a":,::~ r::;;e ::~~~~t:.

ll

Tot oqu</1 qu'es d•cida

yo Yfl se que u! uenuuje, pero lambé sempre he dtl que p11.r ten! ~'~lfiS$e pil.

he uistfé ;•:•,

que molts ya P..Sián de ,penjatll

altre bony, ses uichic/etes. Dei~ un ue!J: -¡ RecMsanews /

¿Que tiiuen qu'e · 1m nbus? ¡¡.l1al nnás a C-E.V7' pese(as/1 . . .l y m.x.t ses _motoctc etas 110 c¡rcularzan pu:¡. Ja esté ditl

¡1ro

• ¡Mrl'l los prllximos dlus que, de re.tliz:.• rsc, ll lrlll! ••ueslfll prhuem CIII M a roso püb.ico.

1

a..LPQ\1...,0 XIII ~l>l i i\IU>O

VIl

r'OtJC IIE 1 C)'; NUES m os .v.u1111 tlt!'novelo 1058

<\ Dl'.

~ ~ 1

l

9.

~ 1' ([ lf eo1 7 J

)} ti

"1 1

ANDRAITX

R \UIOS: •M t\t<CONI • y c¡\SKAR• LAMPARAS- CAFETERA'- NEVER\S Lr\Vt\DOR·\S: •t\LLEOI~O· •BIW· •TER• ele COCIIV.CJ'I'OS Nti\10 MOLINILLOS l.WI~ PLANCII \S ELECTRIC/\S REFRIGER '. DO!~ES • WESTINGIIOUSE • RELOJES: cZIMWtl.• Y cOMEGJ\• M \QUINAS Dl'. COSI!R •'ILP,\• MATERIAL EI.ECTRICO INS J'¡\I.ACION TUBOS PI.UORESCEN'TBS M \TERI ·\L PO f0C1R \fiGO

Taller di! 1\adin - ncp3raclún y Elt•cu·icldad V ENT A A

lJAR60 PLAZO

M' s rff! julio Malri•onios

Oi11 22-Butolomé P" tol Pu los un ,\lar!.la lc:n• M1de1 Pufel

N•cimleatos Oia 5 - .. c:bnsllh fl•lmes Bar

celó hijo úe A11 lon le v de ,'vh r· • rerita. Oil) 16 Barl elomi\ C~.>ll C11s· tell hijo de Ptdrn y M•tdnren• . Oin 30- Desidt rio S otoa Mo reno, hiJo do Oesicltrlo y Adela. O efuncionc' Oia 3 - C at1lin a Ll11doaa J•· Ir~. de 63 unos, cas11d11 , c. jo11·

quin Costa Dl1 3 Pedro Adro v~r Covu , 44 11iio s. Cll$-a4o C~ Jie POIIIIl:lll. Oía 4-Ju• n• M Ale nt11ny Altmany, 82 anos , \'iU:Iit, can

Bllrtos.

Oia 10- Sebu li4n P• lmer Barce ló, 5 4hl$, cnllt S a lltnl. Dia 14 - C• tallna 1\le ma ny

Pujol, 80 nilos, vhuln , c• lle Ber· n~~rd o

RADIO BORNE

u ..t

VE. O PI~T \00 L\ Mi:JER NUEVA 1. \ NOI<I\ CL.EOP ·\ I'R \ NAPOI.EON lil ~TORI \ DE l.\ (;l VI .IZ \CI0\1

l~

- -

ex•slicmlo e li~ iual

~·~~ ::g.u¡e

11

·~===-=~-====·l:

Pr 'll'"' 11 cet.-:brur •mos ¡tGpulare s,

1¡ l(

si u< e> b6, ·''ullre heu es mes.

f E• so pujd es cmb•uant )~ ;;~::::·;,, :~:~.:;s;~::.,?,

6 u •• ciMtt prrcepdón o ,. j o )' llo\ lllt lo.:o r co:n¡> uct•llos en lcliclhu Eu1,n e~n pto>r 1a • Íll1port.1111e y a! ¡tstlpiu tiempo da tan l:t" l" ¡1ara

c ~bozo

F U T B O t,

Enguorty estt1m {wotés amb asuntos de f.cluuje,

-

REG!GTRO CIVIL

Ri .,,. .

Ol a 17-G~tbriel R o t~er Mó r 11 , 73 ailoa, CIIS ftdO, Put riO. Ola 22 -Mnrl11 V11len1 Pujol,

86 Alle,;,

\'iu.l;~ ,

ele. l.lober•.

Di• 2.1

Mngd •h·nu S11tom Bs 1rz:í, 72 aiios, .~ ollera , cu llt tlt 1M114 ritl. Di11 24-Ros• .\1. ,\\litas r\\.tr

qués, 17 me.se~ . V1o Ro111.11 1)111 27- ji11111 N M . t\tt: nt.111Y f lexa!, 75 Ar) o s. vind 11 S'ArrncJ.

Cupón del Ciego Número$ pr~nuudos

816

Stibatfo. 1

-

lurre...~,

- 522 - 537 - 002

J

Martts, 4 Miircoles, 5 (j

-

4()8

Vi11• ,,,,, 7

-

448

}llt!UI!S,

~avistas ~ELI!.CCIONES

P.L llvG \1( Y I.A ,\lOlM LA O \C'I~TA ILU!''J'J(AOt\ Sil. Uf. 1'.-'.S d r v ~niM e n lw t.lbruia C.l•lcll


ANDftAITX

=

Noticiario ds Fntbol

CASA

Re~nal

VERA

1

t

Depos itario exclusivo de

Prn~ ·lf11 .{o u u

en Pto, Andraitx

1

mer ( -\ tq n e) IICOIII¡M ,) 1.! 1 y :>US lllt ! Ali

S alió P"'" Auz::onlt lll- tJ

1n,

Muit~IIA Vldt d e (can Vt'-'llel); II C:Oillllll itrHI.- tl e Su hi Jo . r11111

h• d aJo "" zlplll• ole r•r:: .m1eulu R:111 to 1'1" prc "'111 • tlc h.olt• r nl'rc~.r• 1111 ¡cnl 111

e l lll i SIII O 1'111110 U lt6

Información de S' ftrracó

,¡\\l.lule . Ale lll." l>' (Ht iiiO) •t·~nt· ptfl~•la dt ¡ u ~ lt:Jos.

San Gelmo en pleno duge tu rfs tico

rnrw II 8 Sfl r 1111<1 lcntpOro,!t llt'4 de Anger.s don jua11 A e

C·•llltntll:f• , Jugott<l•• cou e l B IJioll• $.

~ Cl omeL Jc IM a'lnt ectón es uu

Lletó d t $ a l111 G ulen& Jt~r,. Ba 1,

Je SH e~pO S II

(j •..,rz 1101

lit ~1.

..

~ a r PI!

r.6 ~

t"Cib~<fi'J Df~rlns

Pa n o pnsu i<lt lllll)l dl11~ \ alió N \ !ltu •lllil , \\ 1" tar a 1 ~ B 1t1ZII \le (Cr111 r e : ~) .

1,~~r

, ha r 111t.1 tttiii)O•IHI A uun

TITOC"H C HO El as••nt• B ·• .!• y• u h• tJ alu ftl\1 e 1 •1, p • ro reS•t 1• qu< <olan1• 11 le t·e •• ¡ut estar en Palm a ll ts 111 < 'e ~ y e u ru;~e,iblt poder l ..lt.rr 1101 ~ · ,:~ln club. .. l.? ,e. u.uoJ, pnr 61 y por el dul>

Pero • l ceso e~ qut G Ullfl. ul ltft 1 •.1( ulo con d f•jlllrfu uunra, ni h•

SOCIA Lf.S

1

r~n S • n Tc'lmn h ·uh•s ~tnl aclo du htt i~Ucos. t•nt-• '" en•. la po:sc~ . b a lllii »Y (Co~lcll,. $ e) nc:oiiiiiAil•d? raule t i ~·u •u ,¡~ l•s lrt>S tlllhflu> txcurclonet l•lllti UM~S y dcltnllx• de ' " esposa y "' hijo. • ftu• uun IIM)'• r ••nu~ nCift ,¡.. (!ente 1110 lft ltrfs P•"' r l forAStero u~mnn

podcre sotnenle 1• • l euclón Y tn.lo Ll• li:ó de B n l d t 0 5 don Ga dtlto r11bto }' 1 • 1 th• lll'l, ' ''•Y• lllau p ~tM ll• >Ar r l \' e f ,IIIO, Jlart¡ll~ 11Je• brlel Pujol ele (son 1\lflut- 1 m.la lle los nrr.coueu~c. qua \'lt ucn ~llo III'I'Udu u nnA or~t~ niucibn pu qncaola• que~~~ ~~4~ • l• .r t~(m • n a U(ttpa r $11~ t C>JI!'CII\'I S ' ' "'"' • \'e [r r ta put'dc IIAt !n ulo 1 lt plop }' lu II COIII['II fHtUO 1!e SW u p0111 J·J~ drltxnla. • · fuluro cc lc41 ~ IIWS cad:t dia tmh C•ll~ taiiC\'1> ljl! l' ¡•~rspecth•• lfef ot ti51 A •Ir. ft pafr ta l C11hllin~ Paltn e r y su hiJIIil S•t •do si q• • ha tt l•mpu.lo f•r ~·r ocdleu de '11n~dos puntos del ~lu IIIIM alrAtCIÓII IIIU)' dlftcll de Sn¡lt l a r. Cll la ar iJIHI lt:mpnrftcll todos lu r •so y l'"r" cn11 rtllllll\1en.. el ~ '"' 1111 l'll' et el• b Es,ollt tcn•c El•uu bo. ,\\uch~• ~uu de P11hn• y de 1ft choch11 ha Ir • ~ ~~ Ir e< mi• r.oteue ' ,.•nht$nl• O rus pro~~ t!rll !le ~ ... ¡•lozn$ •·s tlln canlple ta~ ~~~ 1\IS dh llrt mus ,1., lutn¡alil.Hr e l eur111 ¡:e dt 1 , PM• la fichA ~' ul~ ln• l. 1 lleg a, .:tn, Bél~~·· e le ) en el 1•" hnlcle <. lculendn e n Cllt'UI I que 7.W l'l l U lu~ III<'>OS d1• follll) } •:111

s...

d3U~<¡IIC M"" • p1opicd od del ptóxlmn anu · S•n T <'l tuo eiiJ r n r.e lt•J SJe~. V1\'CS :.letUAII}' (fo~r· ¡alene ~ngc y sl¡::ne -su ntnrrha ltA(io 11111)') h ~ ¡atlesto t'n s~l\'llÍO c:uu rent A lllll"V II~ ul>jc tiVOI,, rll IM ilhlll'tr • dt· Morc•ril• Pe•a re,nlt ~ IJIIa Aloy d c ncltdntt:IIIC ft~ ~i<IU <IUtiiÜII UIIC: I II u hotbt lhC\<>IIe& II!ÓS de IIIIC: \ 1:\ Ct iiSl i iiC ru~i>mv tllnlh:lnln nnnncl~r •1•1~ t •lil I C h• lt( tlte i:'1 4ralift UtllótiiU tfe piiU, •'Ión y e n tu con•11c!o llll$ m' s mu t'JI ¡u 11) celo oJn~ IIUCI'II~ t'itolll tC1 b oultu ZUII4 JI! S~11 Ttltlfll, F'tltcftladu 1" 1or•tos (1111 lo • ndc:luntos r¡•rc r::· N• h~y tltnl• '1'"' pn1'11 111liniO 1" ll<tun~ y CÓIIIOIIoll , Ett r~ I Ciualldnd . el • Bnsqne de n rxiz::ir lus mA\ ¡ottlflhlllorom A G?lni!a re lu ul ~n <llS¡lll loml ~ com~rc11 .auli:lntcnse ~ • lil ~l!stlunola el Andra ll:t y cll!aporlu . ¿Cnor se \'laido• . Mr~rt ..? ' ' el clnlt con Afll)' h'CC Ulll

I CIIII III

IIU S

dtf•• pltUG \c1 1n0 111 UIII} Orl·l SOl\ frnnce

q:tt t . 1 el secre larle l~cni'u del Sto so:s qnt siempre

ti hotel

<lll llulltcnle pul el prc:slt¡tiO tlSt.!toCll CUII ljnc J'f<l\'1 \' Mil

m••

IJ

IUitS

h•\,J,fiiO .C<•II

ru ~nl tmru! e cr•lll,'let o el amplio ~o- nui~lf'\IS vo s th nl~' q ue han ¡•AU ~

El ~• •8•r Pu aje•, l• cus• " ' .!Ice n que lr~casar ~ ( Unrn "nt r~n• dur u ta poniendo al •r oja \ lvo • , unns f'O I la d o lrcll¡•~,•e lt:to~ q 11e hoy 1 r • metlllt s tend u $11 CApac hluú poro~ II!IÍS ••tul ,11~ v 11 c~tcllttr~s m~m lr~ti. ,¡, •• solv ~r Pou¡t:~ • nt •sl• d P$, p:nwnlu 1111 H lllellftf de: JII•Z•~. elt té rtrtiiiOS ¡¡Jt,.mr ot ' d ¡{~SU> ) o tr a} cus~• . se .... leHdrJ 11111 te· Lu~ hulrlf S Ora z::a .n~ r• • }' •Snu l• s lldii'Z»S conlt•llf¡•I~ •I..S ) k 1 nc r co nshlt rocton. Eictt e o fracuso , Teltnu • lo~u •i>lu 1~1111hne •• •~ tom 1uilla r lrntu rt'clbhlo •le ,., ¡:t t i mucho eplltn.smu ¡.or d m~o•mc nlll, t•lrt"'' "' ' " ' '"~·l al~c•unes , nu s~em!o u.o lund~S d e t> l<' 11\'.:hlenlr u1.! f Al~m•n) , 1111t ile • er 1111 b oiCII ~l<lll t n puslltle wtcmler ale, de IKS Jllr:, o:uk b •l ••Ú• qu., t'S S' t\rracó S.111 T~IIIW (Pto rle An\lr.titx) (..Ufll'!o/10/J:. lo, pt ru •lebll, muy llc:btl cuuru CJI • fcd 1" 11 11111!1'1"> rlfe nles, .t1hnluso t i

1''::

CINE

PU ERTO

110.\\l~GO

0 1\ 9

tr cn•dot

J\ l.A ' 10

Candilejas con Cit ARLES CIIAi' I.I N f 'r<~llucltl ll

escrit11 y

•lt· lguf" flOr C"IIA I<I.f!~

('((¡\I'LI:<-J

111

Comp/emenlo.s

3 N 0 - DOS3

l'or-.1 11 ~~ h41lta Ido • lonur • F t anj• 11!

R..¡•• 1" 1 B lnts •lem,

as~z::•u AIIIU$

ptro

q ate lo 111 Ut \'i, tón a

r urcel le ~ it llt' ttrnn.t. . lu\'eruar "· >'• lu \'cr. u, t ll • $A J'l~fta•

1

HOTEL

MODERN.O

1• ollr~r.: P UERTO DE. ;l 100 nlt>lms tic• Id IW.rJ•I .¡., el. y {:1 ANDHAJTX drl Clllb. Ul ~~1111 111 o•$ c¡ue el RECIENT~MENTE I~EfO R t\\ ¡\[)0

e l cosll

Ann f,1,

t'\ 11\ • )i:

ll vt l•>oal, .,, ,,. , . uullrins ~Cp~ ra

E~purl .s nu h• \'IIUi h· " 1lrr ir ua~ . ,,

j ull11, " "' l ll~nul ··uull.l•,l 1(~ ll'llot u le ')lloll• • • en .. ,¡ ~ l'ctu 1 1

,,,.,!,

• lcrtiO

lli• r n••: ·U·t ~ r u• llhn, la

s• aln ~a lt er .

Cll

1Ro6eaiJo iJa pinos - (jabllaclones qcondmlca.s y De lujo con baño y ut.sla al mar. COCINA INTER ACION \l.


A ·1T X

SEMANA. RI O DE 1 N FORM ACIÓ N L O C A L - - - -ReÜ:ICCi6n J Adutinlstrllciós:: C11llc de! Garcia Ruit 11. • 2~

AÑ'O XXX IX

Remachando sobre dos

NOM 2.81 8

flyuntatniento de ftndraitx

arlkulos lln torno u

Fiesta Mayor

h iquida ció n P resu puesto de 1958 l~cc u rs11s

n<r¡!t•, ,ln11 1 B 1'1

T.i, qllt t ll se•hlOt nt flt ll " ' J'l:l h len dos en ,~ las 111's•t1 ,., 1'"~1

eJI O para h~('er UM

MOVIMIE~TO

Clt-

ú•v••

ACles cstltn rrllas que en s o~ as l• m t ll 111l11 ' ' ' 1111 1•• d.·cA ,.,¡r>$ l•mhion u rcil'h• ~~ron y ene a y ¡tOC•> c •llu>T1 . 111 1 •l e• ahorn )•Cell en el OI\'IÜO Ex¡w t n IH f• •sl.-s dt: S 111 PC'tho " dones ele Jlllllllrll , con un bue n Mt:mia ele bo1dados, úe t st"n as O !' Jr e l jlll<'~ ... c..: ~t iiC 111111, COIICIIISOS lil t r!HÍOI , de IJ,~ 1 11u ~ Turucos de • tt>tlrcz., we li ¿Q11;. JlO·l~ n ¡s o•.:rihir uo ~o r• •l• • plat o, lú ~ jt1•cos mlnntl ¡, Q ''" )'..t 111 h '\'ólll di li o es, e l e. s? SI un" CC\3~ quella 1111 vn ¿No " pntdlll\ hactr u w actúl • hera? Subr11 n t lt lllciiiOs le lnlhul lo t i' ·¡~'es b ¡,1 p11rn ello. Y de hu vcrb enu de otros lii' nl:ln•: 'U gent e ¿JI>~bht n IIJJIO Vd' IJ¡,iJilt l• dps on. pr iucnl ~•menl e ~~~~ :oex•l ' va d i~s 111 ritmo de h1 mismft o•· ¿Q14 ~ cl.ut !le ~t:V('lllu d QU1SIIt ?

~

"" 1\Uesll o ¡111 ebl•, q ut SífiiiPft h:~bi11mo; ll pl~t uclhlo Cl '''l1. el~ h 1·er lo q • r~ :)C h ~ 11 111111 o\ grup ~ cióll rolk'i\lica y anlait<l : CJit !lrAs ele SHCO S , lthora nu lt nemos t¡ue quod.u . d t IJtc•clot, s , etc. sin nues tros ilailes nr;io n11les All.-r" nuestra l1esl11 s o h ~t ce Arc os, sin mirlo , sin b a i : ll:~ re: ie11a'u, siu banda tlt músiCA Todo eso que d11ha el Sll bor 1111 . la rfvnhd acl eu l11s ('nJ ro diciou~l R nues1r11s fi'stn s. j\hcra , ' olt qutd11 el u u dt~ •J nu rn • contr11 los c,\\ox.u , lu ch!rimins, el estwmpiáo ti~

879 3 19'17 852.J72'81

Super .a vil Prl'supuuto delicutlvo

flesla dl.,:n:\

.le '• c:11mlsión. Rt-co• dem os

¡~r e sur u es l o llllflllilivo

C•édlto:; PresUfiiiC:$10 ctell11ilivo

lla. no hnct f111tn Uml t ele lo .lo

ft>

--

26.916'36

DE FONDOS

lugrcso\ ll e Presupuuto re fu 111!hio 795 218'39 Ptt¡:o~ liquido~ 00-1. 160'95 E :d si<:IICi n c n

C11j1t

tll

31 de Oicitlll· 101 057'-14-

br u de 195 L 1 Q U 1 D A C 1 O N_ $u pe m vil del P1esupuesle defiuilivo

Excuo de

26.970'.36 67.476'00 86.026'75

ingre~ N

Cr~dltl'ls

no inv tr lidos (cconomiu ) 180 479'01 pts. Créullos no lil¡uhla,Jos 80 :170'137 • SUMAN

80 570'87

SUI'ERA VI 1' fi.. • l 99.!:108'14

COMPIWBA CIO

Exis tenclu

~~~JI

Dlci,.nrbre 101 057"44

Cr (:tlltns JtCIIII•cntu tic cobro 7 J.(J36'Í 1 Oblig~t clou cs pe ntllenlqs de ¡u'o 72 186'11

surEHA vtr n n•t

172.094'25 72 186'1 1

99.908'14

)

.'\nd1 11itx. 4 ele Ag~sto de 1959

El

S.ecrf't ~ HC'I

M Vrdal

lu len·enlor

Rier:~

._¡.,

\'el.... Lo derlo es 'l'leyll n o u RGDv i stas cobrnn tuotu llltlli u a les , n los SELI!CCION ES que vohtnlnriRmc nl c ~<YIIIhlbJn 11 EL 1100\R y L '\ MODA la comisii u.

S e~uro que e~ i1¡te

lllg-triell cl\ piiZ de haéer r ~oes ucl tA r nuestrn f t UIII 111111111, hlii!CIIIOS 11 Ita dt nuh pueblos tle In Isla, y tal \' C7. eurorll re iiiOS 111 ~ol ucló11 del gr..

rtt•lll v otros ele S'ArriiCó, 11110~ coh ~ t •s , que ll tm nclnn " ' <e cxku lii.t dt>fHIC5 11 lu llnile y una orqutstina 11 ru) o ril mo. u: adu"n" d el esplrilu 1" ro hwtu c11 ¡,,., le d<!nlro 11 lsltZA dt: unos recuerdos clt: > 1! llre lOS llliSIIII)S e l("lll\111 los que e11 otres tiempos hnbfcu1 Vt }" IJis iC prablciiiR d 11 fas f:CS rle pueblo. I( (·Se l1clllOl lns vi vido llts fiestiiS de $ 1111 Ptdcó. IU úe San Ptclro. 1'alvio Asi hau sido este ano hu lieslas or ~n nizadnl' por UIIR co n1lsión protectora , qne como bue 61 IIJrlsmo y el óumor nos rwdr ltxole,, lu111 reconlxd<l Eran unos /liiiMIIS ton lJt>l t i SAnlo Posc.dor. El afio q ue vie ne. quién sabt ... es de supo· tit s que cada uno Mtln • n /u {o u~> r qu los rosas c;, mb!~: n , 1111 tografla de los tlmu1s.

l. A O ~CETA ILUSTHADA SIL UET A S

L E CTU RII S ESPAÑOL t.•\ A R C A OE POI~ TES

V 1 O l\ O E P O 1~

n 1e E N

r 1 V t\ •

E L RUEDO DIGAME DESlll'\0

O l'IWt'EIIW MlllER de

\' enlll

e" 1•

llbrerla C alol.:ll


ANDRAITX

-·•

Página Deportiva .... • Noticiario dH Futbol Reuional

FRENTE A F'REN'fF. C0/1

'/Jon 91tigutJI Ulamón "ParA a-;cend er a 111 Divhión, no solo la IJirecli'Ua, sino toda lt af1ción tleo~ qn~ sacr ifíca rse por el equipo'' "~UiS/ro !em11 es: iJisclpli/Ta, uniiJaiJ y austeriDad". -Borni". denmslr.,nllll MI fu Sil <i:h 1 Ul' \'Cflllllf'e:o) oitl Puerto, IIIJS teclllrol l ' IIIU ~:ne .t unor 111 club, fn~ el primero fi dtmulo f'll b ~n :n, Gum• t., Lu 1<'. el ntii'I'O presh/c lit 4e r,, CIIS •le C.u Ju~ nr, Ton es, C 11!A U. O. i\•allrolt:<; q •léu, 111 111 1111 11 \ tr-RIIIII) CMII O Juf.stdur ) en· lttll•I•IOr. t\rnnjo )' Porcel l. 00 hl\10 ÍIICOII\' t nio:III C Cll SCI - F.n c:ulcrn, ¿Qultn •~ ha)? nuestr.t • \'lcflnt••. -G unlln , t l ·•lll" r 1,\.t.,~ttn,. t, Mle:tlrns 11110~ r~ft e•fOS liCII Rihot, f'orcet 111, Crf, !!no, V o rlti•hn n uestro~ p:~11d ar e~ , lo bera cte. so té .. -¿Con Cll1111lo:. jug:tdorél -¿Q;~é lllll!tlciones tit ne p t n$IIIS lolllllf l:l jtlarrllllu? COill<l Pre•ade nl t

?

- Ll t \'ar e 1 equ i P" \'Ísi<ill.

11

hiiCC fnl ta.

AV I SO

$ 111 pone en conecintl entu J, los S1 es Socios y , ¡IIIJl ll l 1 ~ P,s, nratfn por lu . qut el prí xh 1o do nthtl:ll J 1 T ITOCH.\CI10

16. a las 5 de 11 lanle. , 1 Se lllte IJ'IC' i\lr ruauy h• lh mndo. e l C aanpo de •Sil Plnnn• u 1• cl~rlo u (¡wc Alo111auy &ol• h.1 da· duuu" pnlallr• U111 pal~hra q•ae vol• velihcadl 111 pre:.Oul a cl~n de lb 15 111Jl ptseiU. g111lOrcs 1 prirntr ellit en• miento Dcsput c dh c:rnn&oquollo ,¡e o¡11e L o ~ ¡ugwdot e ¡ h u111 el 111~ .~, llll•'rilx<>l I CSnlt • 11th baral e . aiiOtllo flrh11dos 1101 e l Clui \o 1, C• v" , es ju~adot ~rJ /1\allorl'o y poa onlt n • llabéllco los ~i~ul<n al t \"ttl¡l fo Clllllf!.tf" t llfAIIIftlla l• ¡ltÓ

xima ltmporaol~ . \' ·~·~~ sallo e 1 de

tes: AI<'UI•ny-Atmijo-Bo!rh-

une1tr• polu nu tle 111 1 11, pt ro " " Bont l 1 ~ou el 11 CtH r~lá -G 11 R..-~:íonol, l• cese no u lo mltmo. rnn - jnh11e rl)rCt-1- Larc•s ~~u~ • net _ ,\\ 11 s - T•uru . JO 00 pu~l•s tre$ i··~~••res, 15 • Pc:¡or , 8 • R•ml>n y i n Lnc•6· Y IL'< tlemf• in.,;• !ort·•, jng•t4n por thunhld<"IÓU, CJIII!' "" ~1 t~unpo • '• 111 1 11101 •l • rle ¡\ b1ld•• , e &lllmUs eu rle, l•mblcn •e r•uede j11~11r )

Con 14, tlcspues, ~obr e 1 e~elno J quten nos

111 1) r m11rch:•. yn

Club Uepnrllvn Andraur

'' .. ,oca dd lutbul ouJrltxol mi lo

en el Ha¡•ó.irOIIIIIIi! ~«' (011 toJa '

-¿Es t¡tlimisllt nnlc ht ptó:d umu. rnl~d re~¡tondezli? ITIII ltnt.~onuJ11 .? C1ictln• . jug~olnr n.. ~rltxol. •ay~ ¿Qué AlldMnt•s u,.,.11 &11~s ~· -fsJIIt:rt quv si, qu~ se11 IH -St la j)l/tnllllll r~sponde, 11 ••hin ¿Qui~n lnt! elpunulua? r ~mos qnt oh·J~ ul San 1\\•¡:'a J • llclón q,., se •lícrllicJIIe por e! pes11r d e que h11br a1 c c¡ulpos con Bnur l ..v Ul'nel, de !11 s\em¡tt .. 111 1\t-:' n .• 1 · 1e u lt1• ( 1o u..~ r~"''("((" u r \!t"!1 club, 110 l11 diru tl\'11 1 q11~ it)'llli t 5CJ:IIÍI emos clnsl!ica r~¡..,~ p.trn . el lrl g..,nlt C'llllrl.t pntlt r)ll , ~011 jn~u· ( p , ., <tf u r t Ir ( M C'fll<" IIft tr 110r • · .. 111 ( lttb Cllllnd ) lriunfe \' ClloliiÜO 8 5CCIISO rlott~ de- 1, ~~~ r•ttsaa 1'"' 1" so•¡:uuda. 1S S C ? T l 1 1 11 111 -l.:t ntelll de 111 Dlt ecllv~ f>ullllc~. I III'S\"' JI un lo Cl """ me· • •ll•r " ' '' " • f111le. :-.l11es tro lean" sera )irm ' o·rz <~•l pre: d lsclp!tu• , ltiiiJ.ul > 11ustul ¿Cttlll u ? d ·Ir u y recnea olt ll alg•• oh: aquel ~é ,. nl¡;ú•t Jlt'll a·"""· d ad. -01r fwtbol rit cull~11 d • 111 to·l" ~ encacutru C'll Monlnitl r r !\ •IIIIU. ~ flll!; oll\11, qu• -¿Que es lo que le h.- f 11 • llción. Nur str a hlle •tcl In es, v..t ..rmu• cvn el tlnlrtunllol. ~1 da~ r>or ~ ,\\,:lora , rues , ul>•do • 11up ar A JUu td.:.tcia laonb1r n dl!moslnda era lf'nt r un Jolt tlt Jlt f:o'llfOtC:S aclqniriclos p 1 1~1111 y , 11 ~ ~IICIIIII<llt, S liS 0 111 \ll UUJ , ll~r ~ 11 "' rull tll'~ 41e c'ub, -¿FormarA t qulro juveni l? 4~ s (On lns 1, 11, 111 Y s 11 admlraciílll .'\ftclóot al futbol l c1 1 ¡00 • 1 A tdr• nx. ' e o:>ll(,linrá , an•hfll t 111 R·ll·•t. vi~nal• una a d111i ,fua, lle -Ecen m .c:une111 c ¿Coml \'en Iru , e n n•teslro pueblo no . 1¿1... 1• ni• •1·d~.t¡ n la 1•rudenci• . di dón d••tmtdw, ce11 11 $1•~n~, h• encontnuto e' club? hlly sine. "'~"bien inf,.ntlft~. pi: far 1 " " 1 • • 10 " 1 1? di' I¡IIC' 11¡1CIIH f S~ ho ente 111 -$, 1 déllfles de IIÍII ~~IIft tiA ro, lo q•re he ..lt-hu, se u !udia tlt E•ta som.'"''· C'1 Luis Sat1•r t sla· llama m euh• r 11 a Ir 1 P•i:•r ll se, P••o lo t11e1er dt: lodo llllll lol de :da ,\\ lt'JI , ¡ e~ pe leult ltt pul J .icl• nh t!O ¿ "'"• nuh? -'\alulla r ~ la d idrln tS Jit gr11n lll:tU de Hg.aitloru , que r andc. qa e 110s ay nol..: e , tooio espero corrup llltlc lht. m 'loll llii!O, y que V l \'a CQtl nn~ o -¿ fiiiiiO l;~ t:e • b lfACÍÓI1 IJIII! lro~ l11 s peauu y lll c:l{ll11 5 que JlreCtSII Clll C5IOS llh)l!lolnl es? ofrece el h1tbol, en PN 11 , 11 -SI, fll lodos ntls C.IIIIJIII(He prosJ•eridatl uel .StJlO!It loca l ros di." Oir ectlv~ Nue~lro ~q111pn y In r~ftcló11 -¿Con cnnntos soC'Ios cuen h11 d.: s:~u er m(l perde:r qu e ~ ~ · lau?

-¿Confía

que '•

altdún

l"o'

¡¡ ?ltención!!

~niera Vo. triunfar an la vi~tl

pues si quiere triu11fa r en la vi.t.t 1111h rne¡M qu•

ru r

·Con 1111n' 2.'5), lt•< rtn e,; Otn1 vr•¡., • mfp;o a lidn . a~J '• bien v e liJu y en acnm oJo en cctJ,t ~lrCttiiSiilltC'·' )' 11' hnn corre• p lll•fl,¡., b ._ 1 11111." n I'OI V!.'JIII N nnll tll r dru lia nd• u p11ra ello nn du1e en vh ililr 111 <'11 r'IIIIHP , r11yo ... colo rs """' " "·"·· ''· d.: r••;..r 111 l uoh1 I'Or lltf·· 11 ,.,. ¡.,, e 11 ~ ¡, , SA~TR:E~ I .~ COV .~S 1 1 <'II C•• rt ~~~ IUol ~ 1111., 1 o'nltl ~,¡ ) r oiU SI.l <IIIO tlr 'II•JC¡I CS • la f't e •iu111l1· encontr .. n\ 1111 exten'i~trn t :. trrut.a t'll !\1~ ·rt 1 ·e Cllplullo ele fu~h , 1 •1 ~ II(C:tlllt --.CJoe jug hiuru h~) ftcft 11 .4.thh .ti1A, <\,; ,, , 1Jr IO.i ULTI MA NOVEDA D dos!' 'l. Vicente Mur, 2 pr•l, (esquine J•tme JI) Tclt'l. Jil' J' \l \1

.s,


ANDRliTX

-• •

-•• -

Crónica !o cal

---

---

Sensíble d esgrscia

---=

Un niño mu erto E· p•!>• do ~:lu 1do ocurrié en p•ttb•O n11• Jenslble desr;r11

. E' n i\o j~Jilq'"" G uci11 Reo da 8 II)OS 1lt tdtJ . COII d 01111 rn ht cnll e .Ce 11 l iller111d """ \•enl.'"'' úel piao ·•llu ~~~ (U•I, illb•l• d •l lhle

11

'e su

penlló el t-quillhrio r•ycu 111 C llll' de(d\! IUIII COtt"•l w

de le ¡ rn\·e.l.hl .le ~~~ c-1.1 l11U l~•I·I · IO, •11 ¡:; lilltk, lll' n !111 d•>suict lo 1!1\ e:.t.t VI

Primer a nivers!I.'ÍO del fallerimiento de

flJ on .G U Í S Ocmriclo el ;/m 17 de

9uan 9' orce 1

A;{O':if?

rte Jl/58, ·vkllma de accld~nre

9lecló/6os los c5nntos c5acramen/os y la l{Jendicion ~poslóllca

E.

P .

D .

-------~------------

SOIIAL~S

Pestes qui causen la mort tfJeo/caf en es tocal.s Oe se febre Oes ccrre

l.~~rde

del 1l1nl ·~';se cft:t e nlio1 ro tlt: II~WCtl'llt :tdu 11 CH} 1) nct" II~Í>IIÓ IIIIIIX!

LlEgadas ~e

encne nlr11 en eslt pueblo, ¡)rflredentc:: de B.rc:eloms 1111 1~· ¿ Qu'es mate 1J St!ll uti n •la 110· tro ¡Misnna y • mit o don Onofr e No S()ll ya ~s C(lrtetons, I'DIIt llrrCIIci1, un•? Ale meny p,u e lll\, nC:OIIIJll ftddO , J. gale1 as 111 biciclews . ~ es~ ,.,..., en usu 1:11 el' 1e L'cnterren .. íiJn ~sfd acabat.' doe s• Sra. b posn y $11 hijo, Jtll· • . • Amu¡ CRIIW!II es tmstorns, rn ):I<~S tlr 111111 llltii('Orada juniO 11 111 1)' 'IV 1 sen 1lllll!illlo. Qui (tíse de t/IMnr~:é. ,, .. 1 ¡¡ rhtos y m olocie etas/1 su Jllllllt e f dtm;ls fnmlhrtrt s o<t:lC/Ill~e )' IC::duMI ~liS l¡ ' s seu ctw 11 111 a m.Ai; aq11l 1 e:.id .-nle~ . y tll'llllh f11 - Ate se impose es /fu hi ¡r¡ue td ri"i.lill esfJ1eumse. lhfunciones 110 fi uo 'g.1m cu:mtre ,¡;¡ II IIC$Irn ronJolrncj:,, fe'll t•ie moforisuuta .. F11lleció el b"s11tlo d omin ~~;·~. ¿Y qui sl costt. es morl. {;s '1'0 't!I S• pet iniiOCtót/St, \'iclhn11 ti~ rtpenthtn dolencln a ·ub s~ •frotlfUa• es{toratla? y ni~ engOIIIJnfs corntiuls, dol)tl jm111a Ann J lre Mlr, n In Avarzt... ttvmu ... qui mes corre, fe mo11 qui no /e c:le.n~IIC:i... !la ~ls hl cobre uns Oons ttlburs! ('Atlll tic 2 nilos f rnnr" sol ese ,.s mt!s mlttw ntl. . 1 il I.Jnl lr dltl nt ÍSIIlO di•t Sa Es tuco qul eJ mnl t n /. tl , eft:rhtó el ent!e:n o llt!oJ1U• :i dé fl('rque 11 es 1111 COII:.OI, r,-~IIUC ('1 SHIIIO IO$lll l0 C!ll tu 110/tros 11 hem di' n igl cas~ morluc.m.t 1 C'II )' O liCio , lo qut se mati éll totsol.

DPT ICD Y FDTD6HAFIR

Que t eb té tfe p/tulós qu(, com n •bala Pt rfllld'' ' en mal n 1111, o Ir ~s . o tlfiS, .. .o u11s cmml~ mes tle curre·

gurfo .

111i,¡mo qut ul iunl'rnl C\•lcbrntlu C'l hwcs histló ntuuerosa cou· rmroncl11 D:!sc:wsu l?tt J'H~ 1.1 11unllll y ttC iblt Sil 11fll~ ll11 f,nttl lf;¡ IIIIC:!IrO s e111iJ0 JlélUIIIC.

Rtvcda o rápido de carr ehzs Cupón d el Cieg o

c5e alled en eJmgraOIImenfe las rectt•s ~~ los c5res. oeullsl•s Gk \N St:RTmO E'{ CtM1 AS UF. Sot. V MODEI.OS ESPECIAI.ES

P;\RA VIST1\ CANSADA

lltcllt ller.!Jt !n~¡ Ct !UII) Tt lds. 24~ 14 - 24890 • Pahnu

D liUOIIIS, ,

pocn

lli~tand,

1\'llm~ru~o

umb uflflt o c.>lll' • In ,1/ot f •

y r ecul

nmfJ ·~·t·m/Julmtd ·

11/S fOCclf.S

di' •mala sort •.

Florenclo

ompos

Amfraftz- Agostu-JfJS9.

Suh11du. 8

:o

Lttltl'.~. .\farl,.~. 11 Hl~rco 't><:, 12 j u 11vt J,

IJ

tlf••nuttclns -- i03

..

~H2

-

l'6S 161 7&1

-


AND'aA JTX

S

'ARRACO

Ou ~.tl,t )' lrs~CI!lhl~lll•• l'·lf-1 loOSu lruS ro.J.-m IS CA llkar In \'hllol ·"' (~'(C:IIIU se· ¡)Qr .\IJilhlr<) de 0JfoiS PU'llk •• oiiJII jor~e

VI¡,: 111 •¡u 1, acuntplt lad 1 1l<'l l:!xc:mo. Sr J).r.:C:Itr G •ttenll ~~~ ru.:rtO> tlon Üilbrtel l~liCII, p~ ,. el .u.• a. 111.1& hora'> tll S:ul

TrliiiJ, vrallttntl D ,Je ~d<!

1.1 ~• 11 J., .t.: P·l tllól, mat.rlitC:h'les }' obrtts;qul! lucnmben 11 !111 \lhuslepo quo~ r11.Jic • 1 en Ulll .lOIIII. 1!1 Sr. ,\ltnislro) >e-lulo IT.:~ i o S11n Tc:l

¡,,,

111,•

ptor

\ 'l A

1111111 111 y .J<:~Jlllt>

D ICCI O NI.RIÓ ENCICLOPÉDICO

.La visitñ dczl Sr. Ministro dcz Obras Publicas a San Tczlm-o

de d11r la

vu lltt por e: 111 m~vllloso {reu i~l1s P.mttr /e11 1 •1111/lrw, co•l su ;· 1te } entb"' c••ch.1 nts :Jtlt le llt;OIIIJlllll•trou .:11 :111 H'CI.'I'C 111 eug.11an.111JIS, ¡1raceuenl~t> 1lel Put1lo y • 111 Tollllo. deselllbltrcó tu C:rlus Ce 1is. sien do rtcibido pGr ltt5 Autoll1h11les ,\lnu•clpn le• ) loc:11ks que •t' >fthhlnruu \' llitl ''" la hllll\'tJihln. 1\1 O$lrtch 1r In mano el • r. Mi lliU:~tr lS 1~Jll CJ~IItnute~ II!S lli:l:ldl.'cloí SUoniiiiiC!II\! IJ U(C tld llll y .leié rencln tenioln, dep.1riie11do ('011 p11 l nbn•~ scM

IIÍMro Úe IOIIOS

cllhts y ll1111.11110:tlll!, ~1opln111l0 IR JliiiSJl!Cii \'l iulluc:tlpl•bl" r¡uc se olrecf,¡ e n IICJnelln ¡ra t111llslac:a taiR.

La enlrev1sl11, 111111q•1e br.:O\'C , resvlló .1~:1 1ulxhno inler.ís ec1u, p1 IJUe en IIIR se cen lró 'a nsrmcci.Sn de soluciOlJM nu1ntr.as 111i· llltllsin~ocs y t >cncla.es 11eco=sichcde>, 110 d11 41áullea que en br<!\'1 s • h 1!11 .l lla J.t cum Jlllnl•&nto :l 11111 bftlleCfJ.HIIS Cl):ll•l JUSIR> liS pilllclenu Acomp:u)Jb.ul ni E"tc•n '· Sr. ~\ ini~lt o el Ex( tll". Sr. , ecrctntl1.1 G ·net•t l del Mi

lllbiCrlll el Excmo ~r. Dirr ctnr Oti'C!rAI cle Puertos don G~briel Roc111. e¡ Ecxm• u · 1lor G Jbtrut~clor Clo•ll lle 111 rnwintllll do u Pl:\ci.lo l.lv••ez B u} l.t y LOf'l17. l i t VIII• mil . el ExctntJ Sr. t'rCshlan l e de 1:1 Diputación Pro\'inrl11f Je n R •l~tvl Vlllnlo lllf' el Exnto. Sr, ln::en•tiO J•h: tic Obr;JS l'úbllcas don Autoulu (>111ioUi, el J1111e. ~r Prcslúan lt de Ob1 o1s ~~~ Putrlo clan Antonio Dic~ntu, el Sr. St-crahHiu del FonteiiiO del T nrbnro o!OII Q,IJIIitl f_,nl 'f flemás :liUIOrhJaJts )' ) pl!rsOnAihl • lle~. cuyos nomb:t!s n nlimos 110 record..r. Acom OdO$!: 111 NIIIÍII\'a on el G1 1111 1(1¡ tel J c In ~oliM tll t jor s ltuntl(l •le l:u ,pht) MS tlo11Jol ~e lu ah \•16 un l nH I! UC:Ie tllrlg tu•¡ 1101 ei f\'C•lll Ocldo •Cl¡ <~f> den J a ime j ll.tll l'orcel (\' ,•rd_,), que rccibiti las lellcllacto· nes ~~~ 1111 "·'" ~ y dialin¡!uid..s s n lolfd,ut ..•s. Al .wot htcer' y 1•nr c11 reJ era rrJrc~ • ro:r n r 11hn1 11111)' Slllt•i;-< lms y enc:,ntndo~ tle ~~• \•isilll n S11:1 Tc:hno , u~ú 1 llllullf~:~ lnC'Ionu lit vau ios Jc JlltU it o s llllé!lpeol~s J\1 .ua s l¡{ule u le l'l Sr. Minis tro rr~1 e~ó 11 Md.lriu por v l11 lhrrC'Ionl. t\gr• cecemos t tl nombre! propio y de nuestro pueblo In cl··~crih• ,\\ tnl!llomlll \'r:>lin 11 lllti Sfrll COI III , tlc:~C:IIIIIIO Jt s hayn sido ,lel lll•ll or llgra do st l pr csenciu y coniMcto c•m c~ltt ll oerr~t de n!ftrl.:ero.¡ ejem¡JJ.,re~ prouuc· toras d e 1.1 P• trln e u ~ :t ,JifiC'il r lttlle•r:••llo IUIC: de

~ LUSTRAD O

al! ltl L 1!11JliU' E .• ¡latiu!a

Prec:lo tlel vi•''llflla r 800. nt:'Sl!/Q& Llb rer\1 Ca lelcll

Lleg6 d i Bn.•\1 •lnll•t t\ llleui•

e,.

lc:\'11 (PullllalttC<JIUJIIlnn 4~ do: •uluJ~.

De B.•rcelvuw 11• gó tlollx Aulla ¡\\.elle juul• mculc Cvll otl hllll • .

u ..¡:ó de Fulc•lqnlcr ltHrll '""' nun tcm¡•ucMth dou Cml11 GMII•r.ln11 ACDitllldiJ&cl u de su l'~t·o~H dch Au· tomn 1\ltma ll)' (Tu r r< l•~l )' ) 11 hljllt. De Po:rhi' llee-6 ¡•• r" pasar u•• ttm¡m: atla dun ,\\•lte" Pa'IIIU t\'1· lct¡) liCUtllllbn odO Je >11 I'SI'<l>•l o: 1J. IUS.

St: encncntr•u el'l• e ranolro\ 1,.. nu•t t.:n11111111•h• l.s fl).:~hl J•lmc )' M t¡!nd J?C'1111gnt r<'Ch!u 1trH t•ft-ar

1!•11• ' ole ,)\..r~rlllc.

-

Ll..gü d• N lile• pMo\ !"~" H·

rtus

dt.d 1h111

ü nllelnt• 'furr•• .11•.·

~ •Óu a~ulll¡O nl.1· 111 ole ~·• c•¡.r ·~·•·

U•• rete§ Je l'~>•r 11na tem¡.orw s•hó 1''<1•1 S•luu llunn fmttc•••• Flt· l\.1• (¡\\~llolml<) UCo,llll" ilud• de u

la pCSC II .

1111·•· SOCIALES Ll•r;6 de :'1/•nh:~ dcfto Fnn('Í~(R

fl'Jex•s (du

Tt~ves) a~olllpttii•J• llc

' "' tt• t los. Dt B•ttcloua llr~6 pn: A ¡r~\81 una t~m,urauo ctonK Frourls.:~ p 0,

Ltrr;ó ~~~ Tu.oi••UIOC: p¡;fa }!•!JI ccl (Truuc) • rom¡uil•tiA ole su h•i• 11 de (can B.ch) •tom111ul•J" dt. 111 wuu h:lll oUIIHIII o:J 111\ <'11 ;\utuu!o Pal• po!IIICI tlulln Teru... Mmll y MS 1111: r.unrllu. mer •C.. rb<~ut • . 101, Parll r•s~r :ol~tllfOS •li•s llcg6 tle N•ul •~

tlnu ¡\nlual• J'>ujul (•les Cu

11• 11·

l.lf'i:Ó d(' R••llt:ll

rM• pasnr tilla

l~m¡•ornda dou Jlmn Bnuztl ncolllt••ir~d.., th: ~~~ c>spo~• .a

(S•mrel)

e hll• • ·

f'tor~ p aSVI H g 11111\ tlliiS ~~~~\) Jt n ,m;el•ull don R•f·rCI CuloJU " llrl•ln 1r~O•U~ ti.: "' St n c.pus• ~'Al

l>• le M rltiS llo.!g6 tluft• \l~nol • Vaktlllllit 1\1••• ro. rll• V•dt (PHu).

ALMACENES

6/~guíla ARTICULOS PARA VI \JE

CONFECCI ONES P.Jidrqut!:> del Palmer,!! TE JIDOS

Scw .tflguc/ 12J SAST R ER I A

Conftccionzs parJ 6tñ3ro, CoioiiEro Y g{ fnJ CAMISERIA • c"'~'"'"O ~ . "'""'" ~PU NTO - PERFUME!d .,, dt

Tejidos d e .)ltima novada::! palo S añora L~'\1..).5, SED \S y FANT ASI-'\S Inmenso surtido en tejidos de algodón

HOTELJ BRISMAR -- ---Port of Andraitx

MAG>JirlCENT SANDY BEACi t AT DOOR SPI.ENDID TERRACES OVERLOOKINCi rt i E

R00.\1S WITH BATH

B\R &

R ESTAUR \~ T

SERVICE

NE\V L Y OPENED

LOCA TED AT

SE,\ SIDt


S.tbado 22 f!e

Ago~ to d•

J95D

3 E M A N A R 1 O DE 1 N F O R M A C I Ó N LO CAL _______.__ _ AÑO XXXI X

NÚM 2 , 819

carretera Paima · f\ndraitx ~ Política ~e ~nena vecin~a~ PUI G CORNAOO

Nuv.~flo t•stilutlúo~

colega, el dldritJ rft la

uvdte e/. 1 Ullimll 1/vru•, ' "

In n{ecltlll esta zona Sil cousfu11l!

In... urofJ em ~~ f/111! y p·t r!:.rll'cml I)Or 11ue.~rra cauelem, n t11 qm·, 1wt to~ muchos nccidelllr!$ mvrtalt~sn

,,.,,.... 1101

tt.

f>(JtlÍf!ll'l~

Jr zbido.~ rn esto:i ulfimas arios. lw de.,, ,g ,acJo ca11 c•l t/Omú: v ,,, 111 • CtutNero tle ' " uwefle • . ... .:,f'lt{t t lltl i//t.)f¡¡ COTI el 1/'tiZIItiO tll! /(1 11/IM//tl , 1 q 111: rn ."-'• 1! .•11 rm tlll'ttciú 1 t¡ que se¡lafó c't:lf<'f<ll/lt''l'l! 1' 1 su ElfiiOtict f c/1! I!Sft!S {Ji/Mitl a.-;

lt•m

bl'll/(fiiO"' cu·t lll o rwo tle tn o¡sittl dl!l l:..rcmo. Se tlor ,u,.,,.,rra ele Q)m::. Púbtic~... Otcz ttl>i:

'11 , d ~ lo~

prOlJ!IIIU q11~ 1c:¡1;i,\n lio••HI pla nle.uJo , aoluciún Clltllltt'lc a 1., u.J 0<~• u J'úb' ca:; w11 ·o~ r , <SI Ex cm.,, ~r L>un Vt¡c\111. e~tuvo '.'tatl.\llllo provtndt, e ~ ~:1 relut ivo ,11 retera ¡•.,lmn 1\ !ltiU itx .:,; peli ~t"rosn e lucó $ un mue hu ~o s Cltf \ ''IS de () 11.: 11 nc l'l.l v• ~ lb i hd ..:lllttt 1 e' iltl • ll<o y' COII e o clr ~ cun'H ..l,.111q

!.

dtJea ser rec ae lo llthcu t~n

CU t fhH

(JIIC! HC·}flllhl.t

·: ll iJ., tle 111 c ;crrder n

t eSAd A, IJe.n•s Oll insisfir Jll 1heuJu q 11 ~ se aconu ta 111111 l'eclíllcll::ióln que la u ~ .ui va J tlel IIII Jsito rl!dum a . E~lft t flfl etc ro~ 11~

a.:ceso "

l.,s mb hn,ortautes. urb ~ nl ~:.•

ciottiiS que se \' a H lle~nrt oliMutlo e n lo~ isll•. Do:cde Paltllllll Ca nt~l

Je M 1r ¡lUede tk cirst que t :J diea 111 ;rrlnclp.tl zona lnt is ttca . Coches de 111 ~ 11 icula 111CÍ011111 y CXIfllllje rll ClfCIIIIIn pur U IH co~rrctcra en ¡ r• rl nú•nero y " O•lo~~ hvr:" . A causa 11.. 1111 rra:t.aJu :wacrónrco los ncciden 1u qm: 1:11 • .1.~ .se produa.wu son IIIIICIJIJS.

L.o nc:ceJida.t de e sa r-tcli

¡b

tl<!Sarr ~lhu .l •, d cb.• licnclon \'ieue siendo exl'ues l•a e 1 f uc:11, q••• e l IIICro: de:~u~ lw cc !lempo, pero conto lhll f OI cad .1 \'C7. de es to:. cHdll \' ez ea m:tyur e~ 111\Ui lt o

~· 111 II Ani ~:~ci•lll~s 11 lln c~ d n dln se

1o "'".. 1 • ••o¡"-sn y ..·osro•n "' tl •"cu·l· • .J•~., d •v

plfl«n liZII ttrgettcla

111á s

In

er¡tt~s

N

UN(A nns CHnsat \le 1111\Chacllf el lngrale, ptro lll'CI:SIIl i(l clavo de In polhicn de b11e11R veclnll11d, Trae· 1110~ etlt• 11 l'ncuto con 1111111 \'() de lrta e cualro mol e~ l u l:iauie tlndes que, mAs quu por avi e~as lnlanciones, ¡1er d r, idíll 11Ud11n s ueiiHS por l< h! uH11Ié•1dose con el p1ójlmo, y fu lldlándo!e . Les 1~fil os u el primer rnpi!ulo. ¿Que hnt de l11 1 tllll la s d loll u r ab l~ciln i enr os pÚblicos- calés concrcl!l· nacule - qu e 11 111111:1 huraa de la noche corean las ri1111 y 11;. t..h trl'u J e: le:S co:ll t rlu1i•H , muches vece:~ tslu a ¡ rilo pela do? f by ~ C III I q ue Ullt rlll l y, lo I!UO U :11Ift peo r, e-ertlt que: licu~ que le vautP.rsc lempr>~u o por mor del pan ue cntl.t rlln y que, lógiu mt>nle neces il11 dormir. Y en t i ml$1110 é1111ll ulo lnrlulmo' lu IIIO!o s, e$as "''' c¡ nin u infern11 lcs r¡uC' , :le mnrinti adn , a travft>san ej pueblo chi lAudo ( OIItO nh11us en lltrllll, • Tnmbl en ll e~t s u t:on sigulenle mo'esliA el lurnnr én el r lnc cosn , grn<:bs A Dios, bui:IIIIC ntill«ac!n de rnomen lu .: on tus nlliOCIIre de llnu , En eslos s flfts hny 11111 jtro; , nli'l ts, g t •alcs de toJ~ sexo y e ""~ 11 qulenca o~l lab:ICO m olesht y d 11 i1<~. Y Jcu wnuulores, qutzáG IIJ¡I nlldA· ute 1le . llpU t ll lh lo s 11s pltill.>s, cutlllc!O no cigo11rros , da le que

d11le.

'fn mbien ~~~ c11pitulillo tJICrt~ce el eclwr hu nr uus sucfu J o 11 n¡m'7. ~ , Hse o , ele , ~~~ p lt llll v i11 públicn, que st co n viorl t n 141 in:.ltlltla en h 11<111ts que r. !rnt u " e n¡n'ltbres de

1110$Cl\ S

y po 1h jo~ u iiiS sc:~•1ir tnn:n erentlo un u cmwlas peq11ohn dcsitl .u y 1J..:s¡ttt 0 ·up nc10 11" 1\lch que , s i en sf IIIÍ)IIfftS • • 1e \'ÍIIen u 1 ;~ 1!' 1111 hu¡mriRnt:tn, 111 llos lllll a l pr•lrhao, coo p•un rt a l mal fu nclonnmicnlo ti c In \'CcintlacJ 10d11 Y ~t 111 111111 ntlleSir11 d e 111111 d<t ch•lsmo. c1etmus q ue el re•netlio es fncil, sin tt i!Cts ldlld dt lt · itcr que recn1 rir 11 tirdeuu ntRyates, r q11 c cottstst• e rt un poco lle b ue1111 vohmhnl y en no ecl ~ H en el ~ nc<~ rol11 ~1!1 oh·IJ•> q ue 11IOUII IIl> lit: nuestr.1s accto nes pueden st r dca· llj!fa1lnhlcH ni \•e dn o. Y ele. , ate .. 8ARB RROJA

ti c lA

IIH~JOf!l.

Rttitt rll4as \'ecvs hemet

lt b:~

pd111 ordi11l del f!JldO (Mr l\ qne Se formule e l upo1tuuo proyecto y se a1bilren que C11~·11o a 111::. se lus ru ethu~ pred 10:. p arn llte\•nr 1 l>t r tclific~t cil\n del o " lit mino. C uR niO mlis se t11rd t en hó1Ct lle , cuanlo má • \ J e rc.ullar. Por c sla se ~en rroll e n los caseiiU) Y urbanlz11donu lle aquella 1.0 111 ,. ,

Jo•

emiMcnlcrncMi t

lurlstlu ,

m 4 ~ l lantnr

1110¡0111 y m:h coslou rc s11flarit IICC.met e rlo. Tft ltle o le.>~l'rn•to lert drll qt•c hncc rsc L~ ínle1ulda tl del tréflco y el bn" t ortlen de 1• e hcMia ci611 t¡11 e 110 ptrnalte a ti•

en hu curv1u , , c;1bnnl 1,or pro \'Ocnr t ntbo lc llcunlcnto ap11rto conslltuír un c•nstn nte ) gran pe llgt o que pa11 n · &lltidad p 1iblt.' ~ <Id e ser e~ l 11 ¡¡ 0 , .


ANDRAITX.

-•- Cróni ca local •

ADIOS A 9'earo 9'orcel

lmporlnnlL' nnta 1tc la llirrl'ciOn lii'BI. de Seguridad Pdra cortar daños, atropellos, etc. en los t!'amos de carretera que atra\1i es an

los pueblos l.a <llrección Gtn~r111 de

s ..gndJtttl

ha l•tcllihnlo

'" $i¡¡uientu uo1n: <Lh cosuuubrt de ~~~~~enr en los puehloi pnr 111s r"lt.alltts ele In• c11 Hclt nu; quo: los ulnl\'le$tllt y 1h! si!IIIH, Cl)ll 111011\'o ,.e ft), !41$l tf0~ irtSII'IItiCÍIIUCS \'liriaS, lis hncnr " nn l'lllflrc(lcfntlenlo de In cin:ul11tlnn o rl· gon Je nlropelles, <l~a)os e iucid,.ntes d e dh•t l :.a lllllurllll':r.n qu" es prcci~o evitar. ,\ dltho !111 S\' adll¡•lur .l n 111~ rue,Jidas nt>Cl'~a rl A• Impedir en l~t:~ l'llrrelcras ilc Intenso ln'ttaco lns

Jtllfll

sh untion"~

sigu eul ...:

1 • Q 11e t i trnmo de c11r1 clerll conrJlrentllllo r n ¡,. tnn c~l.1 do In; polii<ICiones y su~ proxirnidnd06 s e p~seo tlt:! \'e ciutllltl" 2 • L11 lornuCIÓII "" grnJlOS de p• rs on11s a 111 pner· 111 d~t esl.. b 1t cluuentos, c uelns de feti11, \' ~Jl.l en11s o IIIIÍ iogoJ de lo· 11111 que hw.1d.rn todll o p:mc: de la c1 ¿;rdn deslln1HI11 .ti u liffc.l de \' thlculos. 3. La circulnclvn de !JCctlon"> 11ishtdos o ' " g ru · po ill\'ll lllllrrllo la cAII.l\da con htob.;erv.1nd11 d el~~r· rlc~t lo 66 llel Có<l ·~o de l•l Circu lnci~n. que im, one " Ira mismos he obhg~ r.1óu de lrllnsitllr por 1 ;~ n.:e1.1 dt: tu derech 1 e n el suntid<J .:e su march>r } .$j no exislit! . r1111 acerMs o nlh.lcmes, por el ludo izttuienlo lo uu\s cern posibi A del borde ú., 111 ca 'znll~ y slu lhfrculLM t• clrculución de vehlcutos. l" L11 lnslnlaclóu tlt: c onslruccíones tn•el'ltrQifs con motivo de: ru te jts de 1111 rorrrrn qne curt••• lit circ 11 lt1CI ~n o d r• minuy .. n la capllt.lrhul de l:ts aRrreter11s l!.n lllen 11• t;~ prop1a ~c~nndad y tenlcutlo nrc. e:r hl que; l11 Cll t lld n tslá des1inaJ n prelelentctnl!,llle ni 11A!ice ~e \'t hfcuios, :.e tSIItt ll •11Je el hJ'trlln ciVIC" se tmponga co .tbor11ndo C•n In AniOn<hul en In 111r N de desterrar esta cosiUmbr e que hrtcc 11111 peligr0:;1, In clrculacill ll p•tr IMS Cllrrc lctil$ e sp.lñJJins t:n Jo s drns fiiSiiVO$ }' QUo\ 1111110> IICCÍJc 114!~ OC.tSl OII<l.

111i11Ce .:omn lnJ:AI tlll

L o ech a rem os de m e n os Bajo los potentu

locos del ros nnevos?. A Sttstrc. que JIA¡r:.S r.v 11 d el~ 111 genlft, t:ncontré 11 P a r Sta . Mnrgariln, los otro' 'lllll ,, Ct l lf, e'Jugatlor (OCII I recién 111l· :rh'SCOIIO"-CO Y el \'IIIICIIIII.Io· f'o q11ir ido por el C Q 131niu lr111. e o '1 omAs. • Nntlie es pruleltt en su rit : r",, -·¿Esü\s c onlcnlo? r <ta ' s In venl•d sobre Pt.lro y - Mh que 1111 rhlco con bo él vn en llnscn ,l el triunfu, y de 1-s n1u~vlls, he llec ntlo n lo que mos~rar R una llltena parte de h1 que tln. In Clll<'¡tor ht N~ci0114I :rltei \11, lo que: U }' lO !JIII' VII IC. )' t i I!SUIIIO IIIOIItiRti: T~tl \'(·z; nos ile\'emos 1111 dc>tn ¿qu<-?. ~nl\o, ptro lenemo~ plt~r" con El b rillo de~~~ diente lllt GIO, lla n7R en • u s facnlttules y sus ele 111111 "~r~dt~b'c ::-onrl~"· qij:lft •lotes de ser nn ct nlntl !le llltlé:r insinuar qne h.1 suJo buenu l. 1 liCA !Jrcch 11 jug111IOr ~i, sa:1n11 ~~.· hllt [!1 sit mprr fu~ aqnc:l jng;rdor la • s .. eto rnlli11 • en 11110 de , que cmn»tó l:s ltnrpor.11d11 y In fl.ISC~ de nw •llllulsliiD liCl• la r ll'llllill•l con el nri$11111 cornje y In ll•tner ¡1111110 llllHI H ~~~~ 1" t mi$ma \'Cllrllllntl y : 111111S C111ll\ •cluh hAr ;'1 • COII 1111 !lt'IIOIII I clomin¡to p o ní:o~ lerda ' 1 •c.rrne Al T~lvio IISiloiCll > flllrll CIIIIIJllir nohll'lliCIIIC rnn su com.. lído N:.die pueda

•I nt. Si•t•l • } enlre e l bullicio

rllltl.tr 1lt <' llu . - ¿Nn Ir pesn oiejnr 111

Proyectos y Presopoe¡tGS

T OCADISCOS A

t.l

!JI~ COS P L 1 P 1 C A D O 1~ E

s

·-'PARATOS P.LP.CTHICO~ pnra usos dornthllcos 1 UMINOT I:CNIA INSTAtACIONt!S EL ECTHICAS LAMI'AH" S. i'\EVEnAS PI~ IOORII'I CO S

CONOUGTOIH!S ELEC m iCOS NTP.ItC0.\\l ''I I CA I>O IU~ :i 1l!I.EPONOS MAQUIN \ S AFEI'I AR

Contado y 3 plszos t! CA RGOS:

Reuional

- 1.OS COit¡t C~ n•' lOs OIVI till y me n l('~rnré cnatuln ( .ll'lt ll y •ufrl1 (: conrn e l e¡ u e má' cunn lin l•i,.rd• n AhorA IH t~flclón qnc ~rrn~lla Uut <lro club, es hurí 1111 <1~ otro r o , lnl, s lemprt hn fn••orrd rlo 111i1< .. 1111 fOJIISit rO l!•nnrt~ul<~<

l

,.

EM5~~~T

t~rlnr

1)'

r

~h¡uitJ II h11

hab1Ju 1 ·IIIIÍS Rllll, !liS r .·rrz, hR fot hodo 1o el dOS tf"IIIJIOflhiHS , ho 111~1~~0 lO tanc!o , 1'¡11~ • IIIAtfr • , r~ru f•f Por<'c!l ll. uu dos In~ par licio,, y y 11 lo ves, der. 111111 n~l SO) crllic11tlo. -¿En el Bhrisalcm que vas Tum~•. el rhk o nrbio.

\'ni t:on

1111

1ln rom¡uOJOI~O. hHbluu411 lttl

Oc· c:rrrh.rl ,, yn vttñs co lh Cl ~Q

1'11

n

e~~mer1te.

huiJI~r IIIIICh Q d~

rorcl·l - ¿Pi<>nsn .. lf'lllll

m!\ ~ 5 11CilC'

!JIII! In !'cillll' ln1111r - F.l t•s

blftll l"llr• i•• 1""

11

11"

ju¡:.ulor, que 111e l'nu:,lo qniC'rC, \'0 ~ic!lll!lH'

!:~

Sú)'

Plaza E:;p¡ l\.t, 21

'""'t• r • • :J

qu l' n 1111 nthlritxnt; yo he j11~ 11 1lo nnn l•••n¡wr,,l11 de cenlr at y Y" •lii 1111'" •¡~- el Rf~ 1 • nlrH th' tnh•flll y sirmpre fui 11 ..nu. <e h•br' que ~nulhr cno l

.le INit>r>ll o C'•ntr:~l?

PERFUMERIA

dB Fntb~l

Noticiario

r~.

'llllll'lltc' p;tltl

Rt\ DIOS

U. O

¡\11dnlitx?

1111

c:l nrl.nm ,

- ¿C'nt~oc e~ '' tus lOin¡llll)e

~~~ . lfr ''"' 1111t ll<• 111111 ~n •


ANDRAITX

-

3

Crónica local -•• -

• ·'~

,..,..

itx r n plena recolección de la >~lmcndra

soetAL~s

S1lid1s

""'~u.mu:o

ya

nu~ll o~

Oespues d a pas ar uua Iom· ¡1ora e11 en e st e pueblo lu $11lldo ¡u,r" Fra nci ~ nue1tr• pais1uto y •uniR• duu Ju<~n f onl. Juntn1111n· le cott 111 Sra esp0111 done Mar g11rllll Ber::~ v uu' hijos y me·

\'trinos

1 11 •~.\<: d,• ~ , t't"o!~cri "' deo "

S<J.; ~t•• s jOntl'tlu!i de nl!:•tndll qu: tre-•11\ ''! ·•a>sto. p1¡,,,.rA tk s.t"Ptillllbt ~ lit~ ltnsv tr.•jih P'" " h1 Ctl )i lo ¡,¡.,,¡ tl~ tu la .nill"" ~tu.Ir txt>

e ulr.ts

Ol!dicadus a Ft•<tncisco Riqra "Aifdlfa"¡ gl'lln fr•iunfarlor de la corrida cqlebrad a el di:J 15 en nuestro Puerto.

Ln • C:rlre.lrn • 1'111111/rledó nt/te el w l t' ac FrnnctS(in. iQ'IIl lar-tu N tlif'stm nas tliól januis lo ""'~' St' u!ó e 1 é',;11w1u ni en /uli.,cn.

que I.OII n.\• U I)IJ.IO'> l; ll1Hif

l:t'll'!·l "'' ¡mrltt i. t lel e~· "'"'''') "''"''•ldf.,,. L1. co¡e.:h 1 es tti'•V ¡, r<>~:~st¡¡r

t

1rl

~otio; ~~~.

I~S

1·1 11»

l' 111 ~~ '"

L~t re c~>l.rr• otl 111

lm:tu r

~l'r!VC ~ll- .

tic: alm~H lli us

Jh • pu d •'p 1 t •IU U 1 J)H'

: lrt ft)$u t.ci ~acia d ~

~--

l

f: •¡tr e

IIOI'rtli!O

r¡ Pl!llti!CO,

se h•zo thw¡lo tlr• cm m i ('/ !JII citatltJ f'¡ illld SC."?.

Pttes tl<'ió al tn. o lll!cllo CISCO siemlu 1111 sob.!l b.o animal . i~twl,

•A/rtlf¡l•, no lfene

; .'vi c:ullfir,flus lo aupern! rué su lit/la 1/ll lf!Cfta l , (mma c:o n g 11llo 11 sa 1

..,.s.

. e-.•, .. tlíf!cU 1!')

p;>c 1() 1••e •~

lll0\'111~ 11 ¡:!c-111•

Clavó ut¡ •impru-. de b.mdera c.o,no IIIIIU!CI u/ ¡,· P11 rtfl(}z 1/ C t>fl(t/0 SJt CIIC!Ifl/)

111'1'1(1

(l

r:on e1 wro 110r montet a o sea, justo ul reués.

Siem,;re q•1ietos los pies. NI wz palmo ni 1010 cetltó t¡ si tuuu tli[?Ül l rraspié$,

{mi deh!<lo c1 que la res sin suponerlo... embistió. Al

~TAA•CRtiJO•

11

cutmw el eug,ulv olió, la 01 inw u Qlll! tlió

¡ Solo queii<J <ti nedes/ll•.' l•r:-~tt•r IJilC Cl)fl\'it"t>e, ~··le~

nu

l>f~luo CD<'he,

,,,, ... !ludria

tJie '"' ''• ntl creo qne

Siempr~

punl11 On•l •

esl ~

asi lwsta el firlfll,

que, m11y setltJras mios murió el pobre ¡.lfl'uos mal/

e;l

¡me re(ier(l al cm/mm) y se ucllbtu on los lfos.

l'>E TURNO

• •

O• s111C$ de puar 111111 ~~~ nas ~~~ 4Uí! ,ueblo ha t •gresa· •• • Fu111dn n11euro paluno y .aml~o don Berruudo Covas

El h~11r de maestros am l~os las .,pows ~Oit Munuel -'htll· nrz; Oel~(lldO de ta suCIUSIII eu 'est .. 11i lla cot l a CA1a 4e Penslo· nn ,~t~ra lll y.,¡u y de Ahorros y 40tla Mn r;tf,.~mc F~Her se lu \'ÍS·IO

alcg&a do cou

' SEU!CCIONES I.A UACI:rfA ILUSTRADA O CRUCEmO PRiMfR PLANO de vente en l w

~1

ttucim!tn ·

IWn h~IUOU JliliR, MI prJ ttlt>ltéllita. Recib11n los p11tlr~3 y abue· los de la (~cién ucll.la nueuu 4111bnabuélt«. lO d e

Drfuncionu A t 11 a VIttZIIdll ed11d il.: 00 Hi\" fH II~cié eJ dla 18 don U,. bri.l Calafell A l•na11y. fu n e!l H:

(t:ltbrado

Ctl <111estr.1

ir lesta p11rroqnia l asisHó uunaa· rosa concutreucia.

.. .

el ¡usn.lo mArtes en utA vill11 dor1a C11talinn Cañ<!· ll11s Alem11uy, a In cthtd de 81

1-------------~----~--------------~--------¡nños.

EL

:'-''r;e,,r.,,;~,, Mcmtlilego P1111..n ~~~ Esr nl'la

.

.1

f~tll•ci ó

uo· n' $In wult> ¡•c:•lir ¡'lenl6n Revistas

------ -

Ha regrnado a BAr,elettJt do pasar unas seut;u,lls e•t Malloru doi\11 Maria 8al11 · gwttr Jc Gntells , junlameutot cou su .sim(liliCI hija. !le~pucs

Tauto • su • ntic!rro <:omo 111

¡ Ja fsh'l dhl ]'IOnr lll'><

..

1o •

revivió,

pero el cmltu11• informal

e11

•••

Tuvitn(ls al ~ust o de s11lud11r 11 nue stro paluno y amlro don jL11111 B~ taguer Val• nl que CSIII · vo un11 da e stos llfu pot breve tiemllO ett uu.. tro JIU~blo.

diS FQtU.

tle l a mtis ru ~tclu solera. no va ,.. ¡:; 'lllá de ttuols

lO.;.

IIOGt\R Y L \ a\IODA SILUETA!' LE CT URA S DESTINO MUJi!R

Llltr~rla Calofcll

,. • •

Ayer viernes fa lleclf \'ÍCihnn tle 1 ep~nlh111 dolencln don:~ C11 1!tli1111 t\lenHlll}' Mlr, 11 h1 c:dJU ele 69 rH1os.

En

pnL

l!tst<nnse )' reclluut

sus respectivas famllln1 tllttslro

" nlitio 11esamc:.

'


ANDRAITX

RADIO BORNE

DESDE EL PUERTO 'Dicen... Una becerrada de las que hacen epoca ~.

RAIJIOS: •Mi\I(CQNI• )' cA5KI\R • NI!VER \S

J'rincipal atroctlyo de unes fe111ejos

t.i~MP,\R A S- CAFETERA.;; -

1.1\V ·\ OORA~: •AI.LEGRO• •BHU· •TER• tic COCIIf!CI'I'OS NIÑO .....,.

o• ¡,.~re 1111 t abe ltl ml!nor tlntl••. el prt ct d111l t que srrva ,¡e bnSt par.., jo1 ct!ebr•dus en ti 'U Puerto Jos . ,,.,, suctsh·os. los dln~ 15 y 16 lué la be '"errKII• noticiado ce:el>rnda 1• IMde del ~4b~du e n un provis•Jo 1 uello. aconiC(I S lgwt u lo• enonnn IJioqnes nuenle llllt pnn11r•• lit7. rl"'tl$ltll obslruyemlo IK \'ISIIIIIIIIAII 1lc lfl do 111 1• hlsror l4 porll!fla. billht fl •ts¡uecth•n de uuesllu en U·lll becen •l con todo~ les ba> ¿P11111 cn.a,ldO \111 ti ~e• 1"

:-:or,, .Ju,ac"'tla ll•

lllti!>IOS tlu Yll KIIIÍ!IIIICO IIII UIA

pa••• • P.tco Alfa!l.<• qm: luch\

y $Oi t t H l i iiiÍIIII Alll" 13iCll liOI lA b llllfhl JiC:II•l•l IJe el IISI11J1 Y ltC:o1~fó <!IIIIISÍI •IIIá Jlll'lSllllll, 1cCieliii!IIIC!lllle Ju~t alll aplausos lle' abnrrotnd• rellon 1111. Allr el rurl s111 pucll• $ 1ulir~c de tollo y nrl· ne~o~

mea culable de moto~ y coch es esl11b~n apnru d• s a o l• rgo del St~lutl; ú 11 se a e\lo los htllumer•blcS v :11 JiiS r eu!lz11des p.ar S!'gmmr , ' "' " tener 111111 ltlu concret11 de la nrullllud •tne se Ir as' ad 1 • Puer lo y. ti 'gas e le qué se Jir:•. no qutdo en modo al¡t1111• tle lrn dii ,JII puttiO QIC& e l (l,.!iVAI t• uri11o rU 11llo 1111 éxito flOr ~~~ qull s us oreilnizlltlores d t enhorabuenn.

REJ71(1GER a. OORES • WESTI)\Gi·OUSE.• RELOJ~<;: cZIMW c l.• Y •OME • ,\ \A QUIN \S DE COSER •AL~ Ma.TEill \L ELEC !RICO INS 1'1\LACION TUBOS FLUORESCE~TES M¡\TERii\1. FO J'OGI~ \FICO

1111.'10111?

ICII~. Vll'tr

Un

MOLINILLOS CAFI! PL"NCII \ S EI.ECTRICAS

$11

tltl.

111•101

11~\'.lrse 11

ANDRAITX

,,.,co, 7J

d~ Ra~ln

Tallrr

- neparación y Elcclrleldad

VENTA A LARGO PLAZO

:.n 11o1i:>. e l

recuerdll d e M.11!u1• .1.

o~

S' Arracó

Y 1lar11 rc:cueulo Je ,\\14 , lurc<~ SO CIALES mtjer dicho, del PKerlo, l•s ve · t.ul.t~ del •Omc• lli>, ;V·•) o1 cou el •IIU1ól Jiop>, la Mis, lo> con1 Juan (1'1lntl .,.m, :10n ~o d: Sil bht11do~ y tod!l ,., J t!mh . . !

!'ara Xonlt> s•hó dnn (¡,,¡¡,, To~r~s {.\\els•ú••l JlrtiiUf>IRndu

~•po

~· 1.' h•jn\,

Llf¡::ó de A ugcr~ .ton .'·1 tllaJ P1

($.u¡nt ) ¿Sabau qm: es n IR horn del Lit gil d~ l'~11< M lnlt j • n~ll • 01' X tul e~ 1 l'l(ó •tvu b~il O 111 ttrfiiZH do,:l cBr.>lllnl >? ¡11: ruj11l IICUIII{IJ10 !<111 ,te "1 h JH. "' Aiem•ny (d., se CrtiiJ Puu . scncilhunenle, t•J 1111')01 1 rudn lml.l<>r•krn d~thu ""PIIIil.

·~ ·· 11 de lo lllt jor V11h!S

rr ó

r al"u ftCI UI~ III)•rlo th· Sil r~pOSH du

A~lo:­

-

D~· N.rul•~ ll¡•gc'l•lun Raut6n N•·

vie•ltn, ya :es 1'<111, Tn

r

l>o~hu~r de h\l*llrt: Match) ,

Los otro• númeres q ue com rlsras 1•iencu. l.nl->hts 1'1111 .. Y l' 1 ,\\n¡:llulcuu B 1111..1. ple l11b1111 et ¡tro.:-r111111 de los les 111•tsl1 o P we•lu In u ¡wiloresl'o y te!!.'s, tnlre ellos 1• llclullclt)n de El h• ¡:.. r dr lu$ UIIII~05 tlnn f~r t'nj11¡ , de ¡;,111., f'rfet • r•••"P h cosmopelll• . ahi se quclld p.u o~ la A,r wp 1C1<~n l• k•órlc 1 de la 111111\111 s ..·~· ·''· GnHIIII• Cf\•il y tl\oilll •lt ~~~ 1!~1""~ dt.J)n , ·'l•¡:;ll tlcHS re, atlnuruc1ún de rollos. P11tbla, •M• rjal en lest4> , ca rrer,u cl411stu , co npeUciontls rnulllnu s, verben.ts , e le roJos Libros: r tvesrldos dt gr11n Mhn.tctoll. f l é xilo retnndll ~· a popu la nd~ d a lc , nz~d• po r .Sil btt~

rrad 11 de ~:ra n reso1111nda I Crllu,

hnyllo 1

El. \'El.O PI:-¡T \00 L &, MUJER NUEV \ Ll\ NOIU-\

M11¡: • 11lo1

t'•l lnt·l tS•tJII!d ~t: "" \'1< · ct l.

le -h·¡:• • •'" cw11 r l u~dmenru ''" 1111 IOiou~h· m i'n . T .. utt• 1~ lllrttlr" Ct'lll" r l rtr " 1 und,ln '~ \!IICII~ulr,¡n 1:11 • ~1.-r tt•,.l· ¡>t·d~• • · ~•~~ ~~~ ,¡., ~4hrll . l~ctltfa ll <n. •b11~ha

los ¡••d•e' )'

n~ A¡rr11

u

VERA

Lt~~6

11• •

<le S..lull

Rlpoll. ~ccnu¡•~n ••tu

CAS A

1.11tSira cultu

llCOIIIJ ~i\•Jv

11• ~u ,\\r

Redenl<s Dr Bu e~'""~ 1'1t6 11 • ' M.g M.n1...1 l ft ,,\..1ferMI Ad1llun... (lit$ Cellel). do • les puco\ d1n~

ole • .,

-l•l~ua ·r~ rratl n

c•ru•n don•

1

thtd.

Deposita rio exclusivo de

NU.ntnt~ pu•AU

en Pto, i\ndraitx.

=====~=-=----= ~

S.t·ó ¡•• ,,.

a..,_,

-

l'tthnrl (l'rrrí.,wu6l.

tlullu

Cut~llun

Stibntfl), JJ Lullto$, :¡

''""~s. M lf11 reo;,,, 1!'1

Oa 1.'1h•·1 ~ IIP,:·\ 11-nn C.•to~hu a /llrN•.• . !?{1 llll'm•"Y I'I'·I~J MUIIIfl•lhJw .te t•l l .11•11r$, !'/

,.S"'


Silbado 30 de Aro~ to de 1951

A ·IT .~

~ F. M A N A R 1 O O E 1 N F ~ rl M A C J Ó N LO CA L - - - - - - kelloc:c:lóo y Admlnl~t~clor:: Calle d~e O~trcl• l< u lz

XXXIX

DEL riiUNICIPIO

11, •

2~

NOM %. 820

----------~-------------PUIG COF\NAQO

lrn porta ntce~ acuer·dos ¡u e~lol"tCoOI

B 1¡11 l•t

ol.i S M • ;u islcufi,¡ lle (j 41Hr•r •11$ ll•t tlo 1 (J IDilcl Bn•uomé " e r: :6, .¡,, 1 B trlú BJ, ~h r.tutr, tb 1 J.tÍOIII

'e•

1~ tlJ•I r.~u.:I •Ctl

1t "'·

ut.tr, •Jo e

$_. IICUOII!n ~r)l111nr lo¡ Cllll tlrf hl tle 250 Jll."~l:lf\1 purll 111 l!lc¡nilc-r ilc:l .\ht.ri.!Ctll llc 'A rr11col Se orde l A r ~ inle \ ' ( llciÓll lle !u l)bt eros qw ~;; IJ.ill de 1uistir • lus lr>tll:~¡os .le '"' lup~lns, " los efc:clos t'iHII otenles.

~río J(• '" ;\\ele~

<,;,, p oud ,., Se IICII~ttlll que. l11s it"lll ll \'ldnl 1< t!lll, .. c:. e JJS p:~u ubr" " l'nnr~u·nrc:> P• """ 11 eumc.t de l:s Comí slli•l 1 t!SJ)«!I'Ii\'.1 , ¡Mrll su i' fnr111e, '"'le$ de ~ou ;.~proll"

Jc l;t

q

le

1\'.c •n~

lltciJI

tl'l

'· 111• 'Be.t!.> ctón

~ ... " cuerdo~ ,..,ll,, in:.ral.ulo.:> hl IIC.:111nol.J '11 CuntHI .. u lelreros irullct~•I Hc:' en l11s eo ArqnlttCIUrll ) lrada$ 1lo s·,vracó y Snn 1elml.l, y en lus ht¡ ill e3 que se carece de cll\lS ~j

htl

¡>:~r

olo!

~e d a C'IIC:III~ dé Ullll cir CUin r lllhl Sol hllll IIC co.ulrucción J>or e n 1.1 que se o:.h~ua, qno lus 1\yunlamientes no nnte rken 111 ~tptrln r a de rr h•r••un índ~tllrill

••rt ui.r.11 la cons llhrciiut

•Asocí.1clóu \le

VOCÍIIOJ

•ttp Je M.r• , ~ resullu

que no

IJi~pOIIXII

lic c:s11111i zuión de ag•l'u fcca'es o fos o~$ •~/plicas , mo•d:nlRs cornil llk!:VI ,

un servicio t'ficn z

de

EllohiiO$ por los cuales requtt rc! In 1110d crtr.1 técuiu. '' de regir p11r11 l.ev.-r 1 Y no h.cbiemlo más u untc.s U 511 nn:~ ftdad. q u tra rnr, U leVant a la ShÍ Ón.

iste y grave probl2ma d el fo m2nto e jugadores de nuestra cante ra e nú rr ero

.1~

PHIIJ,) cll1

r stc svmn 8 < :i tr b t

1• 't :J,rl:.~· · Jet •P.rl,: • h •bll d·: que h•cc: • '~ POli'<•• Ull po q•rllo o~lcrtcii.l • e n el IISilnt.., Je

U N O,

v~re¡,

n no snbe que h•ccr en eslxs illll'rmlnR· bies h:r ofo& do \'l'ltliiO. Ur1o . par mor de la \•Id .. de 1 ndn c11ul, nto lieue que • rdrnar el hombro bll jo el sol do Íll51tcla, y lit' u:oiA ~~~ In sombra, e11 1111a sotnbra 110 dema 1 ~ tll l l) froscn, ·~•uu·lla nllo el alt ecillo " el anoch ece r. V pllfll 111111111 .-s!lu horn s v:tclas lle echd en una !Uftlbo11a. Quil:lh rlc~r s n. t¡lli%h vl\'e cu In hna~inací o n la búaqueJa iucona· cien te. de IIU:t •ocoll nCI: ra lla de l tedio •. E!.ntGnces, clara, f'l\>ll:.:t Cll fu~r:nio d'Or~ , y , que tarnblen es ciare , se su · :nct ~e 111 111111 l.ug11 nebulosa cl:lsico • barroca. Pt:ro ~~~ ptorllll aslllta el recuerdo tló que hay qu es· ll ihlr el •Pui¡¡ Cotnndor• de •S IO Salllllnn Le realidad ae l:.tpono lll'j,rndo 11 1111 l11tlo la dulce evuici'n, el oho1 a ~tbú· lico Bnrbwroju ll':trra 111111 colección de l>triodlcu rlo rnhun y $V dr·<llca a ojea r In crónicns ele Jos pllt~t os ' de In twbor PI l•u:lpnl qwe heH ru llz11do estos pueblos du · r11nl c. pretl~ t1111en1e . Ult vago eslio'. Y le<' que en S 1nt~11!" se or~11 11 z í un c6ncurso de nn· rmdon es luf,nliles y olro el! folo.trdf·• . que en 111 Puebla se 11.1 ll•:v1.l.J n crtl:> u~ co re Jrso - -1•1t e¡ euual-;oltre l~i fllclll lkS IIH:for O ~.IHrllC:ll ~of n s y Qll! se C011Ced t ll veinlt: pre•ninJ ni civiscn~, qrtC: 1111 M I'I~Cor lu h•bldo confe rtn d.,; y expntcf,.nes r lctóricas por to,lo lo 111to-e:ato ha O<'lttrldo, e n hm :1 un p.,c•> m~nor, en otro"l sllio•, - que e 11 lucu luw cc..: llnttlo 1111 ~ran fesll v«l fo!klórleó, q ue en So lltt h1111 ÍI1.JUe"nrntCo. con dl\•c:rsos liCios , un gr1111 Cual de Cnllur•. lnsiAI:uulo 1111 musen en él,. que e" Fel11nilx e rga · niznn "" gr ~tn concurso litc:rurio, COiliO ha hecho la rnbit!n Pl•lr• IJII~ .~.. rolll:lllll fl'lllft!VIlll , con liCIOS JJOJIOlllres . $ li S vicjots l!~s : :~s con1r11 los mor\ls en brillante ' lu!c:jos, etc. etc. Y tothl calo sin tener en cucnlll otros nmchGs aclos comn verben11s, c~~trerAs ch:llstas y lllllnifeslaclones tle¡¡er · JiVIIS y CUII Hfii iO$ <le IOtlO IIJIO. Y uno cl~rr11 tu perl6dicGs , pArlll mtditar 1111 ralo so>bre t<•Ue esto )' su reluclón con Andrailx. Pero proh!O tleaislo, lo .t!J cudJ t A po)TQIId, d e repeutu, ~e 110111 en un :mtblo b11ldlo Li t lnlclllllva , hueco do: in.¡uielud crudora. Lo qua <' 1 ver11110 h tcen e11 esto• altl os, no lo luce .n~> s uoaolros t n un luslro. V e 11 un ¡1orezos,1 tarde vetnnit<: 1, uno !ienrc 111 Agria •• "'"clón del vnclo.. .

rnln, por lo q11e cr¡ o es nr l de lo~ r lnmblen ln shllr sobre éllo. Se h11 g•5J<~do much;, dinero fi· chnutJo a forasteros, cuaulio os a víderlla qu(: c anler... es cap.1 z d e du11 os valores R t11 CJfll prt ¡!UIIf ll 111111 r~~jlU ISI II ro r• rl• r 11t bala n; ¿lo~ hay ahora? mtnJe positi vo s LC1!1 q11e ht ~l o u, \'Oivleron luruh , C Ai t~ liCII t n a~an lldo ne Ur1 tsqulpo dt,;;~pnrecfdo , el ~nth·• Nu u l• tht nln ~t ún chico por s u brlo; r• nrerdtt A o\loll, •Con: r•g•nteu , fttJede dilr • en 11qut l rntol'lces que no liupit: Pu¡• . Rillot, Reu t lló Y .,s

"""'lrl'


I.NDaAlTX

2

dnmln~o Jl"'"'''' 111 ~,. en • • antro •l ~ 11 e: '\ - p t rlu•" de l11 lt rCI'rll l!lfll skh'n de libro" •~lccl •• · Van1r..S a dar n 1111Pt\lf1 I'!Cioru unn breve 1o l~·rf" IIC -: C on un11 pr• ' t lll lltiritl •r 1 al rll)' t !lll.' qrrr los 110n' -.te rlorn . se ulrrce n 111 \ is!hnlp, CI11$IHCIIdOI en 10 u cciouw•• eaco~t1 41 o s libros y rr1•ht•s tt

El

ta1~nr

ffiir Pujol

Don f·i¡'/~clú •" r•stu

"'"'(1 ., dm 25

rf~ Agosto clí' 1959, a 111 ~dnrl d,

fi(J (lt}OS

~ttlfll4os los óanl"s c5acramcnlos y la '1Jcn4fclon ~posfólfca E.

P. D.

------- --

H

:~CIUAiidlld.

Unn novr d11d de ~~~,. "•1~ u que, de lns p11 re d~~. pruot~n carteles cou dibujos 11111~i111J 1

lll:'llriti~, •I

q11c u l'eron mh trlll!t! PA tou, r\lusot, 1! "~1i111, Co o nt4r r\) llls johe, T erredes, o~ he m~ nes Mon«r Pw jol, tt.bot, Borr~ >. Perce 11. Poretl r, Bes larl, Bllltl, Crr.l~flll, l!•le va , 1"1ollll y loa que qut:llaol 111 él llnter o .. 0 <1n.lc es hin esto. chicos . '" podian volver • su h""'' Ir· sica. ¡tor me.ll"cióll da 1111 acg1111 tlo I QIIÍ(IO. liemos \'ISIU llcsf!IM a mucho• t quipoa, }' $tftlll.trt mos , por e¡o"'p o, e Molllulri

distintas Y ac.uo

por ello, JIO I ¡u •¡lando o t'n nl tnbon1 o~ que In f•"IIIUIIhl I•N tl'l Ct!lllo!•W

tos 1111 ~l••ncnlo q11e 110¡ sirw • ' nm!Jlc 110. de ir {' .bnsclll p ft rll """ r 11111rr JIUesto Lf~ 111

~ u IIHtllr,n ''"iMdenci ~t q n• rlo mht~

antes que lle~ lft C!>hl'lllifll y ll? IIOS tpl1' 4l lllá$ qlll' dl!l t'fCIIIIAS, pOI QII C "" l't1j, l O 1111 Per, 1111 To>lllll~ 0 11 11 Pu•t«ll, cir. qvc ('XI<Ie el ~nfkrcnlu Íll~ 1111 Sngrado 0 un B\ltlt'l. 1111 !lo 11' f'n nurs trn fllltblo, fl ll fll hnr~r mar o 1111 Rlbul, o 1111 r.rltuer o 1111 O(JIIIIIO Jl llfii iii CII It nndtiiX.t, un Ferragul. Uuo por el otre nu jlU CI fo~ll a IICIIIe capncll a d R ¡n NI lfXble nnl!a •l• dlfuencl.t, eu ello , y nuucn • :cisllr.l, nticnlras ln fa s

li~urn.s hi!ch~ c .

ca111bio prim t ro h• n itlo los lo ¡ · 1 • n r es •¡na lus :J ih 11 1xo u . :S• ha tla!lll clertn c'tnlillHI 11 1011 fu rnstere Qll t r• nt!h ' u 11.1 r•;núi CIIAIIIHI j11¡:1d11 ti dt c411d 111 •a. Ut'5(UICS de huber cnbflltll! \' cha le n ,, ¡ frente del equipo; , Sen erenu , e; Al.:udia ,. t.wtos hllll dtfdo march11r :¡ Ptn c~l 11 t iros que ~;ivr n e:c.:hu lvemcnte qnt lar: buenos se1' ica1s 1 l'ulu da o que la cautr ra e ofrece.

Prre estos cl11hs, tarnpoco llenttl le nf1cion tan 111~ IICOs lUmbrada Nadi... las exir:e ser cempu nn y fC"Ier ni perdrr Naclh: hAble 4e din1l11ones .. NI nedlc p1.te A•11mblus , 111 n11dlc hace clrc ~o~tr man•fo sladn >~es COlllra ht J•ullll. ¿Q .1c: Jln~:"l"

aqnl sino 1''' l•e.r nlos habllu de e!lo? Aquí ro••u to.hs snbe•uns l11 condic•·>•le • rn , 1111• " " a!~ atluar nunlr., club, 1111 11111y

r si r

~~Hl

uHri.\u r ague

acudn • ,.,.,,,.,

ria1 lu:llol. \'it>1ulo

llllfhlrt•s

co

c:crfhlos por • M Ecl11rr.ci6n :O.:ac;c

(\IIC:

1'11

p r UIIICJrln

gril~ 1 ~ti

f111P<il'tl Sllf IIC'\'IdOS 1 1,.¡,¡., ~ \' cnmblotfna p111

1" B 1

e .,

('111)' R'l 11llrri<'C' •1e 1~

rj ,1 cl~n Ct~lnrAI

hnc• ~nr u•

¡trlnt~tll nc "' de 1" e•vnr r e

FX\ht:- ri ~ u. ;nuucnt•~~~ su interi:' l'o:,.boran t"ll oll~ tll>t t! 1 de Pnhna, B;si(!'IOII~ ) ~\,d

esln

lores drfemU•I•I~ llOI tug11•lote1 1 qu,. jnrr:lln P''''tue se lo:s fl>~ll"'· nnHIIIIt'~ 1k ""' hn"l'"" e{! 110 ,.... ,. . ...... . h'>SIA (1 G le ~epi eouhrc: nriontnr

t'

1ufuunar a ~·n

1

y po?queiios leclor es, ., r t . cnuiCIItll'·•r ur.,,k .:~ c.Jit:ttl:s por lA 13 ¡\ e . 1 ro in<'lliiiJl~••bl~ uo la ~~b crlslla na. h:utn Id 111~ rE.>I•l&tas lni• nllh:s Tcuit••do elle t'll bltl.:l e!lcn¡:i•f"~ ~ ' n lll

Brismar Puerto de Andraitx

~ IS metros iJe una magnifica playa 8e arena

Esplit'lrlidas terrazas con uistn nl mnr Hobilncirmes con ba•1o t odn,<;

exledort$

.'>eriJicm de Bnr y Cgcfna mfernaclonal

lihrM.

11.,1erio de

9ltclenfeme~rle

Re.~taurand

lnauguralo

st¡t1n lu t 4nile1. plllb!c '' y deseos tic iiU1llrtdu•• J t '' lectoru .

o..adc t i marl ~l "'' vi• • 4• 111 n m• n• p11hhn• , !o~ d• 1 ror llu noches l!lh:~tn! u •~


3

ANDftAITX

--

Crónica local

• •

Notas breves

Calor

triunfar en la viua.J

Oe•P•• c~ 1lt lo• rc:petluoli thub· ~cos qut cayeron el pn ~nJ• .lomiugo ) murleJ úlliml), ... pues si quiere triuorfar <'11 la vida, 11<1 {¡¡ nwjnr que ir qn • .li~i,¡;~rou c., gr11n p!Uit C'l bien vestido y en acomodo en cada circunstólncia y hr,ar ,. 1u H·in•• 1tt>, ~<té h 1 ,.,..~Jto " para ello no dude en \'i:~itar la II I'CCr t>IOS ,IJ,Js COII IOJ.I ~~~

:11\l•la .l l'\u

C:ll

\'11110

tsiiiiii OS

.SAST~ERIA

l. a! , 1hn: ¡.; {ltlllllld""

,¡~ '"

COVAS

dond<' encontrar;\ un e xlt!n:-i;;mt 1 ~nnido en PHileria Selecta

ULTIMA

fogatas

NOVEDAD

C Vicente Mut, 2 pr.11, (••squina Jarme 11) Telel. 3846

, •s¡lcra eh! Snu B.utolomé s~pa ,. } 111':\, l>• lflllllll.t co

S O Cl A LES

lu nlnusos en 1' 1 0 ' ' di! IH ll<ll h · dol JliU:tdo Pdición d~ mano m•'"!':"· dl•'!lporntcaul 1 ' 1 •~rl' 1 ror don M ir uel Cnnill y do te linte. de n 111 .; 11 rsl! t::. r)n .\l,. rt<~rllft Blluz.l y pn rn Stl •~ de la~ lr¡¡,licinue!l .¡u~ :.t 1 "' hijo don ,\ \ igntl, ha ~Ido (ledlvo~ l llUIIIO•

• •

Uoa lógl~l en 11 campo de

¡¡rltención!! ~uiera Vo.

-.

r ALMA

lhlll,lc.> era de toJo~ conocido y aprfcinllo Ln tnrde del miércolts eles ru cs tle 1c.~:o~rse el s~nto ro~11rio en In c:1su mortuori" st 't'lccluó el cnlierro. a si:>llenlio num.roaH

"SI Plana" Ostenlura e:l nombre de 11U primer Presidente don Pcdre Adrover Mnilllftll domln¡o , a tu 5'15 tn t i C1111111• de •S• Plana• , an · {lu de cemenzar el a nllnCicl ~O p1Htldo tlt lntbol, se descubrirá y serÁ bentltcitla por el R~o. !>t

ner

Ecénorno , nna l6phh1 que 1' ·rpelu11rl\ en nuestro catnp:> lle deporru ll\ memoria del que fue

entusiu la Jtrimtr presidente de 111 <Unión Deponlva

Andritxo·

la•, üon P61iro Adrever Ceva~. fallecido en julio ü'llmo, victinlil 1lt nccidcnll'. Fcllcllnmos 11 In directi va da n l...s e fl•l:.Os tl<>ll Guille• 1110 conrun ench1 le mismo que al fu nuestrn socielllld derortlvn por '~· qnc i.unc:nt>~ can &1 ' 111 11.'~' 1 Alemnny y lloila Cn t11linu Cas ¡nencl ctlebrntlo e l fut\'C$ en ~u noble iniciat lv11 tle reconocer 1· al 011111 '1 13 inlllntil te ,l'lu 1111\IIO de 1: belln y shn nuestra iglesln ¡lllrr8q•liul. y ensulznr la obra meritoria de Fiesta'> pflticn 111111 jerónim·r. En pnz. desean e y r{'ciba su quién tanto se 11funb parA el en ", tlel f11lbol le ca l· '"''leslrol C l:Jt:lrC.t esl.l tll ¡-~~ Ln bolla ~e celebraní ci. ¡He· :!"f!lgill• cspos11 doña C'"" 1·11111 cun1bran11' "1110 ~

·~. Lols

IIC S't\rriiCÓ, e_uyus <l <t ximo (110~0. nl'cibllll lns IIUl'\'OS Pahnt'r, h t'rtliiiiHlS. hcrm.. nOi po •ll!ls' lllr len " l<~nla l(e•th:, ¡1rometillos nucstr.r cordiul lc:l lll•cos: y li~mús fnmlll<~ nufulro •rJnayer r.uubiert E~lol Cl'tnci~.,ll. ,. J A e s~n u o p..SIII II • rh~ está celcbnnrdo estos Ll2gadas

•s S il'> f eslas p wnn:.les,

11

las

Se

cncuenlfn cutr e nosotro~o

·~ •e~nrrl\ tln~ de B u"' n ¡,;,f¡¡r recién llcg,.do de llll tardará n lliiiiiiOCfl

en f ri

IR' tnn snnpdth:u y t ¡u

trn paisnuo

Fr•lllCÍl\ un es

y Hrnigo don J 111111

Ueporlivn AndJ'ailx A V 1 S,O pnn a eu courtcimlenlo I~J•IO> los Srs Socios y se

t¡ne q·1eJ,. nblerto nbono ole nsfento de velntt> rti l<l • 111 ¡w :c1u tot t l de

1hiMt'S

) pe;etas LO!> >~si •nlo~ nnm,rsd·)S co >:lml<ltn o In" que t lcncr1 nno r p11r lo lntllll e~tá rll ~ ~ \ olll ' 11 JOS IIIÍ ~IIIOS .

L •1 Cumlslóll

tfllrcol~s. :?tJ !o 1, Ju~uu, !!7

JI t mos lcllllto fl1 ¡:ns t : Vi.rnu. 28 ulmlr~r n rrneslro pnis;~uo l uml go el P11dre Bilrtnl11111é Jolrc qur, nco.n¡l•11i11do tld Rd11. P.nlre Corbl. nmtos de la Cornpn11h1 de jesris, qne hnu ~¡; Indo en nnt'~ tro ¡llleb'o y v• n .lt!3thr.tdos a l Cokefo d e P.td: e~ josuit11s J e

Defunción Victimn de re(lentlrtll dolén

ci11 h1llec!J en es111 v11111 " prlnte ros ltorils th: la lnrdc tlei lllllllt s

= Rovlstas

Núrn~ros '""rtwodoa

htJ 11 de e sposa :lolln !\ ntouf,r Pahner y l.11nes, 24 Mart,s. 2S

• ••

D. Rafael Colom«r A \'eniJa del General Fmnco

Cupón del C ie~o

Potll Bergll, Jun iArtiCHte con s u Sdbotio P2

su hi¡o.

FARMACIA D& TURN.

- - 727 - 64~ - 201 - 080 - 63.(

-

77J

,\\ARCA

DEPORTES VI DA DEPORTIVA DICEN ... l,.illrl'rfa Calololl

OPTICR Y FDTD6RDFIA Rrv11la o rápido dr carrl!lt!s

ó e aflen4ell rsmtrlldlmtnle las rectl•s

4~ los cJres. oe.uflsl•s don G ·brlcl .\1ir r ujo! <le Ctl/10 ORAN SURTII)Q EN GAI'AS OE SOL. Y ,\\OO!!LOS ti • ll ll!otl ~ !~l>n l'lltll t i 1111111 Q)llrero, n lu etlml de: G6 ~t ilO' · L01 uotlci11 de su rnu11rle c1 111 !!SJ>f!CIAI.ES J>Af(A \'ISTA CANSA{)A • ruf.uull, 11!1 '"" · olr :1 p. u il l.t'\ ¡~o~rn tui l .vunc:o y só ~cner11l !IOrpresn y senthnien Anibal, 52 · (frute 6\lm\o Sll\t C1tt;ru) Telcb. 24-414 • 24890 · Paln111 to eu nuflitro pueblo donde si a •n t .Jlc par•J MalrimoniUii .


ANDRAJTX

LONDRES

RESTAURANT

Informa ción de S'1\rracó

S ituado rn r l mr jol' $ilio dr 1'11hnn

Corrcs ponsnl de prcn~a y Prinu·r Premio de belleza y danza

Refor mu y b ondlaicln

é l , audl d•n•· •¡:o por d RJu

Sraa Yla Josi Auloulo. a. 11. Frdnte al sdlflolo de ta Teteró~l~a.

E X Ph.BND IDO C O MEDOR ~t llul Eco•arn~ do~ ,\ utou " E•t• l E11 COJ'IIu: .. "¡>arle d•lll"' 1• lle C O CI NA INTER NACI ON A L r ' h \ co· u ~tenda de tu auteroda rd• pr ou ~ tul e d.. l'll>t\1~ de la ~ ti I<'I ·U nulltU OSO> 1111' la•IOS )' • .mpAIIca j' ~ ,,, .. ::uhb ••n• rll• ·''"' SERVIC I O D E R EST AURANT ello oltla tota' l>~é u lc:nnemeult lten r:.r•la ,\\arr¡ni<• 4 e "" Tr•r• • R eclc ultrnenre In heniO' e ntre 6s pt tl a /i~a6 t n h~as bau flo gs d •: Ido el nnll.ru• cal~ • Cnu N" u • can\' t ntr mcme111a llted•onlzo.lo e• u I' IS!odo p~• • ld lch •rl.• 11111)' c lnah•• no onl e v• r el trl;~lc IIIUI'\'O de hab • r y !na ' o 1 1lll íoo 11 t lelooti01 da • t ~culu y !'o nonobrad• rt c c •ore mrnlc curr t • a h1mbrado '.lell• r y t XIt !ltr. pon-.1 <'el •'"•"' B•l~•• r' • e n ~~~ D • •r •u ole lo cero •t• n ~ r• r;io· c •u4ad ua111 .Jd Jl. w r , • or ~ o q ue q us rcclbit ron·lll prlmt t n C 11u111 r•~•n'n~ de bdln• r d~nz '· ., 1• A< at en~~~ h•é g~nl lour r tc eb ll• cCimer / a ~o • tJ c $t'tu,,t'Ottr cu11 ~rntrdo (011 d ln• r·el;.bl.- r.no de ; utóoa lns ninn ~ Le onor y ,\ ltrr, 1•1111..1• por los du en~s con ,.. , Jas 11••• 1n1pllo j' ¡ort d ' • oufoom.ociOu t:ll lutoodo Nicvhtu de (can T c l! } hijns ,fe llceru }' tob.co mlculr~ • eru abu t tn lal'• • de ' '" occhU t> que ~"'' Fmolmcul r utt•\lf ll 1" rllli~d• r .Ion I(Mns6 n y 0.• Moi{JIIIcnll.

u

curte¡ de Ranos · Caleraceión fentral - Aaoa cormote. tiHeole

lllll ftel O'O~

v••" y •'~'Id o 1•

obr o •k lnoludft 11 nai• mo liun,•o le h•\o l••mos tlr b e nodoH con '!•le ho ~Ido dul• ·•• " " Ir nnlus lo¡:r• !.>' tun>• ll"hlos e n lo cau • Cal~ C'un G.11cm Non· l¡¡s concoor >O~ ole bell,.z~ ' ludie en Lo< pre¡ololorlos que hlctc ruu In$ hu el P ur rlo ~ e Ao.. r •iiX cuu muti\·o nor•• cunrplldauo enl c • 1• cenrurréu le la> ¡oa u J a S h es la ; 1'"·"''~ "• e•r .lon~r J:• IIÓ ti ¡oruna p1 ~uolu rlr c:u·

e•

rcr lblrr•~

de lo4oa liS

!~licita

''" '"'" de olk hos (l.lll~etlcouu~ c mJ s I IIICC( IJ O In• ljlll: 11111 Mat~Bi i h .\\•rqu~ ~ nos d•fn ~e n· 1110 1 lo nnc slr• runy cor.llol, <:xprtocillooucute o¡ne I' IIOIHbA lalcl COII• u udt Ab U irO \"Í\!1 dhtt 111 C"'tlit• euu os, hast.o qnrc fui' a vi>••l• en t i Am' l!l Cll tsll prtr 11 fecal d OII Q 1 · ulrewcto ' "'" c;nnl •nHr cuu clucu cJ111101

l:trmo C u lcll 1 ' ..u). y a '"~ hijm ~•r<'ji<S m4< eu '" , ,<In, .le IH> qn• s alill lrounl• nl o con lu dos ¡.rimem~ lo• • 1posos dor. Barlolomo! y d1•ll• C~111ina, olr que ' U por IIII!Clr \ y

rr6s~ero~ anoc e n s n admllllslraclóoo d t l reform~do u tablee• no ·~nlo con

Dlrec· lnr 4<tl lnslihtto Profe,louwl Pr4 ucés do S•n V•ller, funlameul• con $U

pasor In vwcod one'

1 11 ,\ \a

llore~ , al frtnlt rle ~~~

lnslllulo r on 60 •lwmrro~ dd boclrillu olo l• bar•l v coo d ro 4c t>rofeaoru

qu Pllr e l;

pu han visiledo la rnoyorlo d • lAs cala~ Y lntar u lit rnl e rh culhorol ) lurh l!co dt 1• lsl~

Er Sr Dlrec!or. rrofesore s y alnmn• • o ha11 cnnaenlado l• lmpor h ncf• IMi h flco de Malloru y 111 be lltt' ol e~~~ paln JP, con tu m• jore• u'rn ••ntJ, sin olvltlor - 1 r cuerru o

Ir oto ~~~· h• n red bitlo lfe los lslt"ft" s 1 " • · • r<:corriclo pnr llt rr• • de un , . ;, que eor 1 111p~ lla )' rolnr " " hoy otro "\' •e m• ullest llrnu w

le:no~.

la d tspeolid• y 11t <t lioutnlr s

1111

bue n

~l o jt de re¡tre<n •1 (f>rómt ) IIJ:'I • · d t Ce<TIOI 1 11 tlllf"\'111~ y q ue J•" "tÓ ,. xlmo1 vl&ltl ofe "' C• oolrtJ su ¡".. ,~,

~

N<l\echo<~

a111d dlu1•1¡urloi . mon os1!1• y

pllrft sus

lt txrru nmO~

IIII~SIIO d•I~U d" '!''" in~r~ f:~IIAIIII

1 11

dt

tic

ol n.o~ mnchns y r n.tld odo< l·o d.,~~~ntP{ t oo• t i

lrnl~na conu•

,.,¡

uao}nr p11llhll l>1111 clmlftUanln

~~~

nn

SO C I A LES

Oe \•iajc

Primen! Comunión

r•r•

(S• IIIh.' ) .t( ttlll¡u n. do dt u

Pa r:l $ alnu salló tlnn B•rlll•• .e ole $t1 h 11.

1).,

, , ..

N• nlt < Jl~f:'Ó o!GOA ,\I •E4•

B .~ .., IÜ u

'1!•1·

s.•u.; 1. ,. B lh'rh iiiN ......

Rafoel Coluouinn urolur ~n ntlt• ~~~ •u espou oh•l)ot

IN t' ~NUIOS

v..t~uthou

g ,¡ 6

1\ n :r•r

1'·" ~

B .-1 .!nih Ctt•lla:. P~lmer ( l '~ n·jn •nO) ' p,... R ·IIOI 411 \ ~.,{o dd\' ¡\:Nl~ Uhl JnAtt •td JIII ,, ,. ¡l., ,tu de ~'t lHI• ·

S~ lit\ !'·'' " '~~• • · •~' duoo G•ulll•t~ u T n11 U (.\\ d ,io\n) ( UII >11 " ''f'IIU ) IJ IIINIII -..

1.1'1!:6 •le lt nu,.., dfoll ,\\t¡:ll<-1 f e ¡ <le: 111 f<~ s" tlul\ , O tllur~\ 1\l ~uf.lur . Oe l"u o( e ra llr¡:t\ d.a/U J •<rllt XIC ( P O i .J.. • l'.,IIIJlWI)II.JO

S:a•, ,r ¡,\\ TI II.r· 1

Llt{ó de 1\r;..:u .ton F'C'tlro

r 1•i

(<'\crr¡ue ll y s u hit ~

Ot Nilllts llt•~ó ~on Autunl(l \'

G \ N1\ DO ROBO

~~S fDin~) } Sil f~uniJe.

Ll~ó li t

VIDA

SucoNales yOeleoaclom en las prin ¡Jpaloi POblaciones le Esp~na ll~tcncl•s tn Indo' lq ; puebl o~

l'nlrutr f~mlli •

R•l'" 1 ucn10p•• n•tln

CO.\I BIN ·\DO DE INC E\!1)10 Y ROBO ACCIDENT ES OF.L 1 RI\B \ 10 PERDID \ DE BENI!FICIOS HESPONl:>t\ BILID \l l CIVIL CINEMA I'OGI~ \Fit\ "1R \ NSrOt~ rE-\ (Aét co~, mar!thnos. lcrrc:.tr!'::.) INDIV IOU \ l. COSECH1\ S <'r~I S I'ALES

K• l l ares

:.!;;()• • ( "'"·• IJ .oell<l Pulmn de Gt'II('T(I/ rttl t/CO ,

r ... '

·lou

s.b,,

'\altor( 1

10- Tt!l(l{t~ml, 1

:~:===-=:===:==============::::=== -~

iJj

(' •l~fell • Ot'\'U (~ • U c 1'1 1~\'H' llt ¡t,\ 11 •a) • ,\\ .•r•• C•· l~tfdJ IICOIIIJll 1\ ,¡J,¡ 1lr ' '" hU•"·

De L•u r.-..t 11· ~·\ "' •l• ""~~

llll<E!CION GE ERI\ 1.

gcncia en AnJr.:itx:

CO•Itlll

rnt~ttiO

E l di11 23 tl~<l c o rri e nte .:n el Salló Foko'l¡•nrr dun C "ltnr m ~ yur ,le nu CJ ll ll l' nrto nn G..Unrd loor. o.. Fr11n~1 " lle~tó dona C.t

M ooALIOAo:s DE S EGURO QUE PRA CTICA

r.,:o\lwtot

nu t \'11~

que ~:a~ 11• 1lrcs y d etu{t< f.uuillarcs llne~ ·r • mli> cotllh ll e n h o rnb tttll, , J!lllll ts, lo

~ ~;~~~~

\'•u J{nm~, 15 A

~electo b llllq u ~le .

Heciball 1¡¡¡

pr• d.: uue~hn

~"" Jirta¡ll! ...

Sal ~dor • don Ju~n l.tléivr e.

~ ·r•

e >lr•

,.

V i11jcros dlstin¡uidos

no

ci!A•·•Inle In m:oue

D e~;ouos 1le 1" ceremunin t ~ IJitlo s11 lo s nuntttro! u h t\•lt mlos !are 1 on ob ~equ lndos con wn esp!c.. tlhlo r11frcsco y m4s l d•Jt co ,

snoon~ •

••

l~ool.lo la sat1J iaccl6n d P

u poso do/11 .\\orlo l"ohner A fe m•ny (Devor.o) t hil• El Sr l.tfébvr~ ,,1

tXJ)t~sh•ll

~~~ , .,ll) f¡tCCIÓII }'

•:======================:::::=•u•

loa m•i•r•l au¡ urios de progr.ae.

llomo•

r re<r ooln ule r • 11 on oh!fu ló

'

l'ujnl • .\\trl frll~ • J',llll PMr < <~IJ,\ ,\\ Jru~ Jfi ot llt oh: rujnl •Tone le~ r ., li t• De R 11 cch•n• '•l!•\ d••u lj 1! ' · f'utcel • de~ c.., ldhh ( ()1

tW ;c;;1>-1

Andraitx agost 1959  
Andraitx agost 1959  

Andraitx agost 1959

Advertisement