Page 1

Silba !e , 5 rl t Mayo d•• 1950

r

SEMA NA R l O DE 1 N FO R MA C IÓN LO C A L.- - - - - -Aii O XXXVI

Reob cción 1 Aol.,inlsirací4n . CeUt de

ún Psfg mes

Gn rci~

Mulz n. • 2•

U unnnquc y pndil del urbulado

Uno de los tres ju ~:ves...

ot 9/layo...

ASC E NS I ON

Vayamos a 9J(aria

Nt) I'A DF. LA jl'.P \ TURA

de In Vugcu

l.a A-ceu:.ión ti r•• :o t'adA 11110: 1\1 rthn lo!- rorut..mc:<. Y cu;:n.lu nuh II·Zul "• t•l c•elt•. 1111110 nu\~ hu th~ H 'lolll el

de u pudJJo? Cot.uulú lú Crll$ lo,f,IYI>t J>U-

CUrH7.ÓII IU ÍIII1 ÍI:tciUII 11 • U CHIIIU \ CIHIIIIII m:IS ll.'lllfll SIIIU•

SO ot:.H! ti Cieltl, hlllln llllh, hro olt: ,llfror o;l

qac:l\J, 111 111.1<11 e te lt cn.. ufa,IIJU e , el Jedo, y 11'1 cu11 111:1 111<1111!1.'1

uusutlglll del l'lle lu. C.tol.• 1111<1 11ned.: hnco:r tlt: la A.,H 1:-1 •11 CJ fol~fl l <fe lu J)rOpl•l \ llht. ~01110• C•IIIIIIIIIIIICS tft• 1111$11111

._r..:. Rtuenl.ts

1¡!é 111.1~ le cn\'i.IIJ,,.., 11110.

11>

ares bc:-nvs ¡Q.•tl hcrmo,.l cd.1 CUhi\..IJ,¡ Col oiiiU C:UII multO 111.111, ro.fe.ld•• Jo: CiriO~

11~»,

¿l'o1 <JIIt: 110 le J>.•r•• ;·.t de

de .,.. •lll;.r,

ro:cur.l:ualo

fclh:1.•::. dl.o::.? ¿1'or qu~

C.UIIo/

11 l.t

c.uni11o t¡ne hc11th: Hl rio:lo. El rlcnrpo "" llllt!Sir.t ~ l\l'l•·n~·l.r JliiSII p~o!rO el \'lllor tiC la VIJ.r pelllllllll'C•• llolfll In CICIII \l .flf. Y ha} qu~ subir \'.111 .rf1~1nóuJo~.: l1111111o", b ''"'' r "' Cl\'1 lucroucs pero ~:~1.1 e:. IH ll'y lnmuJ.tiJ.c e iu nv1• o J\lót

au:

la

A~c<·nsu)q t:~

ln he,rn <Id opli11nsmo

~

y

,Jc lu

l'ltullación. Y es 1111.1 't'rd.lll y un si•nb 110 L.l A:.ol.' •~rom llllS dice •lile 110 lt~IIIVS <lt: COitllr lfll:. loS 111•1 ~ 11·• " Jll O• cru•n nos solntncnlc e-•mttttCiu:. llltlo:r iul<•:. y plHCt'r e' I•IIIU:i . Y 110:. otdl'lcr le que 110 h.!nl<> 1lc t gulr 11 lo l.ug • ,,,. rus St:IIIICrOS persigiiiCIIÚ~ C'IJlrldto

C

ilU:O.h,IIIC~.

L:OIIIl'U it.IUIO

IIUS C811 los h01 iZIIttlt:S fllllilóiii•J~ qth! \'CiliO,.. ~~ 110 IJII<' IIIIS lnvitn a Cllmumr l-Ít:IIIJlrc cou u '~Jfla 11.1rn scf\'11 ,,, ldt!.ol

de :111 lihnr, mfr,1h1 1111 uu y des,we., b·•í·• h1 en o

y reflexiouu.

NOM 2 &4 8

que Jle, umos eu el cou1t. •1 Nncslra vidn e~ cum•l una pcqucr)u bt11Cl1 que . u11c en el rlo del tiempo hllt:ia el oce m o drt J.• .:ter ruda ti. 1I·•Y cwe

J,,,.

de~>clnhoH .oohutts lunu11osas. V t:11lonces rt.lr tml·Sitll l>.uhlt'!rn en el 1 cu.lu11 m.ls alto para snluú.lf a lu 1 err.J.aJ~·tu nu1ot:t.

e,.lnr siempre úb.pu!!,los IMrn 11vis1ur

O nh ,,, 1<e.r. que le hnbl11

N. S.

\'•1/ ~. uc·~

¡\QIW NQ,\11C i\ l) l' nrncnlo con la s Olllt:lle:> , ·•ibhlns .le 1!1 , n ¡1l'1ioaiolad o 1 , ld;~ luru hoce pilbllcu lo • .!llh:III C:

1.11 Or.len ti.:

nunl:.t ~r lu d~:

tii'UIIufil dé 13 de 1111\f i.O dt

r..IS (B O tl.:l 18) d lspune qnc, , el MrHnque o htlu de ul· o11tro~. ull\'0~, hl¡ttteras y ,,¡ . tmbo!' es nece~nri., In uu tori · 1r i 11 IITC\'Itl 111: In f)lri.'CClón <¡ 'lll'l:ll ce ¡\glil uflnrll O de éS·

Jdutur:l t\ wonomic¡,, s<:¡!u '1

1

rasos.

A efecto:. de c>$111 Orclcn s~;: ienth.' por 1.1!11 ,t.: a• boles, la ,,, tu t'n~rgic¡l que lll od ucc let) ll 1! uc~a y litWtl ll ur 11bjelo sttpr i·

1111 gmn plu!c o 10d11~ l hS ruma" , indptall:s, o cuufquicr 0 11•1 lj!(' llt'i 'ou que i11111 I I11C ÁIIIJlll 1 11'1 me>- [!1 lliiUCl> 1:11

el 31 bol,

Y

<'•'" n:uyor 1110IÍ\'O :.11 COl lo d ras dc llcw• al objelo de procurar · , •··~ener.>cl( 11 dclmi~mo .

Hl.t, Snlil, i:rtrÍI)O • E<~ <·ce"''' io JMtn o•r!11 btcn Virg-:11 )' ella 1:\ a.t.mrm.i Je ro y t•l recogimiento lrttc.mr E.1 ronsccuencht. todo:>O ce• C!'S r cnalqnitr otr•l vo.t l're lu ~uy. \'Íf"lll' del ck!o y 'l.ts elernn,;; ofréccfe In lhrtt:l· l l ,\\"yo, e m\'s 11.: ll1 poe;f,1 , :oqa•c:Ju~ ¡>rop•cluri'>:. qn~', 11 en u e• C.J ll,l<IIIUIC C•l'l ruidO rl·l{ll Elln le 111 gllnrd:uá y dt-ll'll<lerit. ttS, lollllhil'll Jl·ll•l tod.t~ 1111 ¡;r.alu ~·• de ht:> f'I.ISHrlt!> hc'mlns. o por La Virg•w te espera recnertlo dio! l·11'<:1111111. •llf<\ ""''"'0 estimen nt•ccs;trlo ¡\\, Que uo te e~perc en ,.:¡,:o. 1!1 nttatoqnc o htln de iu bole$ de L 1 \'irge11 te qniere }' ron "" Mnyn 111: 1956 lns c~redcs lml•cildll~, deberu11 No de::bcs rchus1r. In vida es agr.IJ.cb!t• so1i\'ilnr el OJlllflllll\1 (\NIIII,.U Sedu 1111a enorme ln¡.:rallrud l.ts i!<Jt nr.tndHdc:: L•IC;tlcs 11<1 (JUI~ICflb )'•1 ~C¡I Ir IIIC 1h· por 111 llíUIC 11~ /\~m·ultore5 \' f..I•IIWdCIOS , ~·r~ue! ••• Elho te lmiht ~:on rcdbirt\11 In~ OJIOIIUIIIIII fm;l l uc• iCuo\lll:t<t vi'C:es hnl' 1•hllado ·.•o'l. úulcl~im:1 y siuceru Su:> ¡111 lg' es··l Jt• hll'i Jr ICt.H: 11111 111 111\JPIS SOtl CttiC(I!ttiCIIJe lh>ltllln y /oDa clase De n oisla& clnne~. 1 uflltclll<',. n In ln1111n ~· 1 .omll:.dúu <ll' 1.1~ llll>fiiiiCitiS. t IJ,¡I ol~l CO 11111" lllllll.l le <11! las fMinl>r,IS del llllllltlol fllll' Dz mo~as 26 ,\bdt u~ 1051l. llrgan r. tus oidos ~onorus y Para P , ¡ m a v e r .a El ht,.:l.•::!t•ru jl'h•. vNunndu '". y. slu cmb ug 1, no l.a:. e ll(•uio,as.

1

FI GU R INES 4

>;ÍIJ 11f'PI

pell'll•ll) (J ! (! 11 j lt

•nb1 111 VIrgen! ..

Lns palobr11s de la \'1• ~t'n lle

Jtllll por el .:olltr.trio }' &e C3~'11 ch~n c.rr el SII(:Jlcfo úe In soJ..¡J,,d

1

Y V e ra no LlllR ER ii\ Ct\l.APf'I.L

r"'m"

B•oltii.<S.

•'e:


-.-

Memori as

Cflecuerdos de nzí pueblo

L i bro~:

1 \ 111. TORI\ OF.

T.tf ,.~ en ese ruehlo yJI lhulie one conorr.

rur 1 r.-/ lfumlw Este libro tnulur•tlo " \·eiu tf~él• idlo u~s. uo run>lilup:: uun ouenooriA> tle un

ni

lA~

I'OIQIIC

Qnl.r;t

uttStJI~·n: )1'

tr.t

híslorlll de , "'' ,\\lchc'e · t'uut:c nc m.1te:lnl sullrh•nlt.: pnn fll" vccr <le tro~u~o~s h 13111 el fiu dt•l tnUUJo> H 1 0~ ollllOtC:> de ('J.h.!llr Jln~rlas IIHrmduue~. Es un r.u1

Ullll

g1 .m hondurn }' uril;ln lll,l.od Un 1111111 do de nrt1st:.~. con ~~~ exlsteucia sncrllltnoln - gtorlo~a y mc1. qnina 11 lu Vf.!l. • dcsrrl!o 1'11 im:lgeues llel<!3 y ¡~o~téiiCH~ 11c 1111 tono anmrgu y hnm11nl.ionn Oorls lln11, persou.1je d~: cmm· Y hut'SO, es fnmblt.n el simht•l•• ' Arquetipo de un,1 jll\'\'lllllll de u1t:1 lpoco DON QUIJO rE DE L \ M\NCI IA Por ,\ligue/ cfl• Cert•tmtes

u...ue ;IIC couoce, pero nRtlic me oh·lda, IOIIIIIIUC 111 [lllSnr rltC lll¡r('ll COII ~t'~IO indJiet Cllle. S1eo11po e e· ch·bil 111 curue tlundc ...xt:>tl l un11 herid". :.i•'IIIPIC es húoneth el \'i<'nto tl1111dc ex1sh: un.1 fn culc.

ciucuChi H ailo~ P<lr 1;¡ bcn<'mctl

lu l,rbOr 1 ( llli'l•llhl thlllllll !' C>IO~

ru~I>IO lll~gre ~(lilo!

tlt C:~j n

mi prflllt'r ~mci10 ,

j \

LA C \RREH \ DE DORIS 1 11 \lfl' Por [lrckt B.uml. la grnn C$crilora nlema.:.l un ¡•rnblemn p~lcolr\eit'o de

r o sa~ !oh•ftrllliiiS. l'11bticn. ud~:· 1111\S> ÍIIICI C~llllll!s c~IIHfl ~iiCill> ole

Bulo e'e pillO \'lejo jugué Clllllldu pcqucitu, i rrcc1:1 sus rames un Ht)O y otro 111tu.

l<•ÓCl> lo,

en ~~111 uuw

tivo de h<S Butlu:. de ÜIQ de di· c:nlhlnd, ihoslr,l\10 C'OII rriiiiiC

ChH

Y n:sl comu en lu ''""" rltl ntbolqncdll clnlt1o. hn} u'go del p.rsado qm: crece en uncstru$ nhlnos.

En C>le

seres.

Vickl Bnn•n pl.tnl\'a

nquelln nii\u qtr"' me ¡ouuoh••· no CM<!. junto ni Jhltc tO>oll de In \'entauR.

r·•r" h.cllnr en sus calle:. el J>l hncr deM'nga ito.

lirlCII ICntUnl que IIIO:>JI•I' 1 ~11\'UCI\'1!

1111)1 in · Rte$tinrcn tlt:l ''i~·rciuo 1.1 ., ¡(el (junco cdft,.()o C\111 lllu·

\'~

ronlian1.n en lo \·hln 1>•1(0 •us loltnl.IS. e:.t 1lo con

lo hum.utO)

1

E \'etdntl q11C las m1o~ von sembn111110 rl oh ido. rnnoo ellubrillgO hl$1e ,•r• ~l'lllbtiiiiii.IIO • gnmu -..

de '" obra de \xel Muuah ~ : •La

toda~

\hmro:; un t jcmph:r J~ ht M~

en sus calles \'IC¡dS ~u} uu HJ!'"' lelnnu.

)ti

~culutlu

shurlc~

1.1 tlt un llb1o licuo d1• illl ""~'' \•id.1. Uu alifen del •ll·•'h· New>•. de: Lnrttlri·S ha .lh:hn

10 ti.-!

liemos rec1hldo de la Sunn. MI en e~lrr Vlllu de la C.oj.t ~~~ Po!n:<inlle" 1"''" la y,.¡u } út:

<\\:>\

,\\ICIIf.l E

nultJblogr~l in

Cró nica local

.-

-..

ANDRAITX

2

Aqni rerucnlo el grato silencio de 1.1 r~cnC'hl, } el bu t. lelo pnb!ndo de amor en lo$ u1.11 tlcceres.

'1'11! \'l'7 e11 este ¡ont"blo yn II'Hhe me conoce, [l'lrq e e o:vido 111'1!11 t;OIUO c~pumu ni puerto <~·•itll yn mi$ vednul' d\! enfrente M' h>~brl\n muc1l0.

IY uCJSO mw mn<:hdch., tnc csp~·ra 111h:ntru~ ro~e .. 1 tt 13. c.

lxcurslonlsmu ~us

\'lsllat :í e: próximo dht le lr1 \srcnsir'm 1;~ Pi11 Uni··n de llij.os de M nrin y de Sunla Inés ol!: la Cont'l'llCIÓil tic r:l lnm en 0'1111 de .-xcur!.hju p.na \'isltar ~1:11 l'l'~mo. el l'ut>rlo de An

Recau~~ciaq

de conlrlbuciones

de Peu~ione •• El Ll Ei.:: ciclo .1•· tu ('ujn Je PC'nsiout!s 11111 u 111 Ve¡~·1. \' lit t\horros tle CiltHlni)H y Baka r es. tl)rot.- spuudlente .1 195-l , con ftolllil ht ICIIdCt!CIH a~CI!IIdl:lll t: CdrliCter!.;tic.l d.: ¡•~loo III~IIIU• ción} o!. en· llt:t~pcdl\11) dt: uu súJitfu C ÍlllCII~II Jc~.uJOriO. El h.cr(:m·nt•• del F.11ulo dt Aho11 0 lr>Cielllle a 11111 CICIIIO 1111\'t!l,l•t s 1111 mi lou~s de pe~t l.os, qnr' <!!C\'dll ¡•l ~~~'d•l IOllll dt: l•tS OJICf ,IÓ:IIIt'S de ¡\htUIU } III C Vt~l ••u o~ lu >11 ua tic od:u mil qnluit:nloS CIIICII~IIhl y bU:.> lllo• J,un :" tfl' pe~CIII~ El r11oh lmlt:n!o g t•m·nol tle Ojll'l•tcinne>. hpntf:Ct u ·f,cj"d•l en lutho ~~~ ~rumlf.!¡r,¡, a 1t ll\ e~~~~ ht5 pllllcil'u .~' IHiriHJ•t:> tld

c~li1

B.o

p1 nrcdit>n\lu en este lnnrc )' se t'o11hronn cutl ~~~ Htlc 1 pueblo al cubtu 1le COIIII lbuclo CUHJU 1 epi<'~O:Uh:CIÓII ~r•• fiCil )' !'.·

11\'~

e

hnpm·~tos

del

E~lttdu

E

olazo ~l"t):tl.hlo ¡•ar11 l'l cobro de lus

0

cribo~

<'11 las

oflchl•l~

re

C~IH!IfS\IC<!.

.

••

1lcm r•s t ttcol>l<lo> Ul'l ~ r

P•·

rc.:tor Ül"llellll tlt•l et:1 i:dllu BJ· len• • un t·1enop1ur tlt' la ,\\r rnott.t del 96 <"fer:-•cio tlt:r B•n:co coue.

Edin6n en dos tnm .•~ . p,111 Jralx y Ctllllll .te ,\\al }'JI de c I'Hnd.ttorin:. t~wuna 1111111ann do 1 la primer11 pnnc del (~ 11 ¡¡,, 1 1' H' gt(.'SO 11 Pulmr:. 111111¡!0. si2ne el lcxln de h p1 Jm·rn ed1 l!u nm:~lrn f¡!' csin parroqni:tl <:1!\11 de Mndtltl (1005¡. s., 11, 0 de mh:a In OIIQ¡!rai!Ol, n·~l't'htll rc.-ll'hrnr~n mi~a cnii!Athl con :;er RESTAURPNT dO Í(l f.!OHII CXIIU<l de IOl> \'OCahlo~ món y en 'u ca¡llllif<~ de .Snn T el Uplcos de la épocn y 1h:l oulur, mo fliHCtich t:ln el r(rrcicio del Situndo en el mejor sitio de l'ul111u se reenlarb:a 111 punlllltd 11 > el del ,\\es tle M.otl.t. uso 1le mayúsculas. 11~ 1 c:ouw el G~n Vla José Antonto. a. 11. rrente al edllitto de la retafmt¡¡:¡: e rnpleo de 1 ~ lctru cttrsl\';1• ¡•,,,, E~LEN O lOO CQ._ME:O OR la s e~uncln ll''''" ~~· h 1 ~l'J(onoln el textu ele la cohdoi 11 ole IG ~ COCI~A WTERNACIONAL. 1, 1\ <thró\ contlt•.t • m:ls de el,, Mno)anrr d <>miugn 1: la:- 6 oJp Sb:RVIGIO DE Rl~ " 1' mil rrOI:r~ del cntr.lrutlcu ,\\,rtll•l lu tur,lc, en el con\ •'nhl 1tc Rell d,e Jtr¡¡uer )' 1111 ¡.• "•'1! 0111)¡11," etnt<fl~ ¡\~u<tlu~:~ lt'lll" ;¡ l u¡:ar s P zc 1a 11 ~ a ~ o! n ln b a s !J a :JI/J os t co y de shu.tr n111 ~. 1"' IFI!rn . D . Olh.'IISIO:ll ol' ' ' IIIICnln BJios • CJteracclóa fentral - A•1a .t ul!nfu "" lt1 L b:eriu Cal. fc .l lo ole ,\\uj~n" ele: A (..

LOND RES

tenlrode Muieres de H.c.

o

u

dd

corrle3:3. ctl•llr r N


. ANDRAITX

.. .

3

-··•

Crón .i ca local

lflll

l ocal~s

SO CI ALE S

ServiCIOd2

COC~R5 fln~riiiJ·~a!Ria

IX \oncurl>c-Ex, o;;icion Necio · nal de R o~ as. C<·ntro de lectura de Kcu~ 131 14 y 15 Mayo

vlceuersa

Ll2gadas y 1101 llegddo recienrtmente de d•cat. Epinnl o.• Ros11 J> ,rct.l, VJa . de IIOR \RIO DE VER \!'\0 , ,, t 1".. h 1 \'t!tlldo olt:sple l\ p.,trlir tle nt.u);uw tl(lmingo 1• 1t t"lll' t'H 11 ..1 •Atgcull Colouurr, acom¡>lltlal.!.t de su hi BASE<; , h IC"''"''J ¡u e'' 1lccc:r ltt pro· jo 0. Rnfael, pnrd JMSHr uun h:oll re¡;htll'l lligult•ntc horu110 0:11 la 1. 0 Podrán fllllllcipHr en l·l ¡>or;¡da en nuc:¡¡tcn vi11. 1• ~a lhJu th: lO$ cm:hh. Cune U< so todos los p< rlodislas Snlultt:- ;/¡• ..tmlrafo. Jnntnmentc con t:llm; '"''-" I'S' u c:nlnb•nurlure · ol" peli,\dicus y 7'30 mar):ttJa }' G'30 l·trclc de Epiuttl tlonue h., ¡Msn~o uu.1s rcvi~lus tlt: Espn~n. Stuitfu~ dt> Pntm't senm11as nuestro mui¡;o U . Lon:. 2.n-Los lrnbnjtll' perlndisli· 9mni\nnn 4 1<1• ole,} 8'30 norhu cosque ¡>nrliciJl!'•l cu este Cuu· CO\'IIS. curso hnbr.ln de tlcsnrrollnr uu Boda lcmr~ relaccfon.rt.lo con IQs Con· En el 111t:n m:¡yor dl' nue:.tr.l RELIGI O SAS cursos Exposicionc~ de l~osa<; iglesia lllltrO(Jul.tt que e~t11ba r¡uc \'leue cell!brmlo el Centro MI!S DE ,\\/\HIA profusamente udununlu con flo

No fuma r

\l 1\ h• ·•1' •tullir e:-.

11

Concursode lrabJios Perlodfsticu

tl•• f.ec tum

!'c cefeb111 tuu •s us Jla<t, por to ro~ res blancas y c~l•leutlt.hunenh: , iiumfnnde. se cclc:br 1 el jut•vcs lll ttl.li\IUIH }' al RIII)ChCC\!r, t: 1 el enloce malrimo:u;¡' t.h: la bella 11l.ulu~o •'ltl eh:lo Jcl me~ d;: l .. s Jlolrij:'C>1 ., rp•c -.e tr.p;1· h 1 trllll 1 sei\oriht AniOIIia l'ujol A.o.·d.l f:Oil''~. cousagrndo u la Rl'iu.t tle r~~r .l•• .h 1 <lltrl~$ n ,, 1111 con lc:~ Cicln~. In V ir¡(l?ll s.n u:~ima. con el jo,•eu O. ~1111011 1'.-r('z. de ''' 'tir '' la cou i<l·• qul' Bendijo la nuion y cc'ct>rú 111 FIESTA DC I.A ·\SCENSIOX cel ehr lh' ''" h.\11ur d\' l os sn11111 misa el ltuu , r. !.:eón 1110 !)EL SE~< m .1..: \\ ' mlt <l, IIIIC: por 1) Uigobc•IO Cort~,; El próximo jllt'\ ~s. fl"sfivitlml

,\ los

""'"ero o:-1

.

r•

de R.:u;;, llc•clnr.ulos

ol: f tlcr.!s Artislico :-.l.lciomtl.

3 °-l.os coucursnut u

po·

olrtiu 111'11 , sus lrnbttios la fonn ~ rlt: nrticulo o r tpotfnje, indistin hunenle. -1. 0-~< tslahfec<> un premio oh.• 2 000 ¡1esctns of1 c:cfdo por 1.1 Dirección General de Pren~a y .,<' mlju•llcnn\ a l mejor trnbajo

Dcspo1es de In Ct'lt'mouln re Je lu Ascen·it~n. en nttc~lm •1·1e se prcS\"nte ,, juicio del Ju· los invillhlu::; fueron ou í~lcsia pnrroquial 51! cclt>blllrau rudn. Las fiestas scqulnJos con nn cx•ltti:.ll<• re· 5."-Sólo pot111ín rmrtici¡>nr lo:> rutws p•u¡>ios cll'l clilt en C!.le Concurso ros lrabajos de San Pedro lresco. Jlllbllc:ulos cn cualquier pcrlódl· No ·\lfhl'IIIO' 11111 1•) tiiiC 1rac (,OS llllC\'OS espltSOS holll Sil rCI o revistA de Bspllfw. de¡¡lle Cupón del Ciego tartNII lrt lucn nnlrhht c·om• 11,1() en vlafli de botiHs rmrn el la (PCII<I dt csln COII\'OCIIIOrin <h• f<'$h•¡o~ qu•! In de cui irllcrior de '" lsl». l.es de~carno:; ltnStil 1•1 15 de julio próximo> de· hfl'llt!O remitir lOS COnCUfSAIIIeS e~ e .ulo\ de 1.1 Ol¡!~l1it.<ICÍÓII 111uchns felicítlmle-.:. en su uue\'O )úbntlo :!8 573 tr,.s ejernpfMQS del pt:riódfco o ¡_.~ f,~,t.l~ ·1~ San Pcllro. eshrdo. ·138 l.ullt.', 39 fl'\'tstn en que apartt.c<ln, 111 .Htriii!S, f Muyu p, ~>siuenlt! del Ccorlro de Lectu· - 41 r'l ole Reus. F AR"'A CIA D E TURNO ,l(¡(lrcofe~. 2 6 °-Cit<lfl concnrMute podr;'\ - 626 Ucenciad{l Mantttlego /lll't•t's, .1 p e e t 1r 10 1!0s tr~bajo3 como P:aza tft' f:.ipm!n 1Vlt!l"'t'S, ·f - 45S crPH oportuno. te ·•' .tiio 1955, nprob;ul.l 7 °-En el ruso d.: q11e el ordln:uln cle tn!bajo ., ,, a firmado ron scu <lónirn 1, ti autor rfebcro\ dar a ll¡.tlo~ a

1

I"S llll t'XJlO

1.1\.' 111 pro\Sp('nt \•Ida SUCIIII ll•mco que ll11 d •snrn;lf,lliO .u , r u 1 tuJa normnlhl·ul, ~~l~fl­ snti!•factorin ¡,, murcl1t1 dl' ht~ lii<:S con clirns tic uhorro

¡(Caballero

Señora!!

Vi$ite In Stz!•tredn de

MATIAS C OV A S y

8ft

el/(1 hullurá lo que siempre Ita deseado

IIUT IN CIO ~

n toia clas3 d~ preaJa~ ~u las meJnm tela& de Mercado &spaaol e¡

V1Ce1ttll ,lllll i , f. 0-f>.rft/111 -7'cle/ J618

P<tra tos cncar¡ o~ Cll Andra itx. Antonio ,.\le nll.l)' (Vi ,.w) Gr 1/. f"t nuco 6·1

COniiCCf SUS S~i'ttS

rcrsOIIRii!S ,11

remitirlo. S 0 -EI mero ht!Cho de lu fl!lrlicipnción cm el Concurso slgnl!lc.r In ncrptncf n •le c:;t.1:. B 1St:> por el ('oncur$nnte Rcu-<, IG de ílbrfl d.~ 19.'i(i. El PreshJ~ntc tlrl Centro <le l.cclurfl, Hurhtmi .\gu•ul(' Pl.'/1;,, t-;s;TA NCO DE TUR NO

D

}111111

.~lf!omrrn_t¡

Üt'IICioll ,\\ UI'l


AMDRAITX

Oel Pu erto

Oe S'Arracó

NOTICIAS BREVES Nue~llu~ calles }' C.UI CICr•• ~ coulinwon ,. 1 .;u cthlllllhiiiO MI

SOCI,\I.PS

HO TEL..

MODERNO

Oesput< lit• p~\~r ~Krlr>< comp~t•n>ill 1 ·~. Yo~ ~olo r t' ptlir,. <r.ll6 ¡mr~ t\nger~ D •'\•r. lh p,,!~q,, mo~ lo 4''c no~ dilo 111111 111ristu: (de m~•t r.. M11rchJ

P UERTO D E

A 100 me/ros tle tu Plo¡m

ANDRAITX

•Es oii){IIO ''" t!lo¡:•o lo IIJMrllulo dl"l IIIIIIIJU que llenen 111 ruel lO s~ t•llrllt lllr.. ''''"" JIO<olrn< r .• Jc AudrHIIX. incluso sus cttlle• y 1'"'"' """ t~rurnrRtl• llrl!·"•~ '• tltrrt•ler"< crt:o deben COII~Cr\'111 i\ nf! ..r < O ' f>ranrl~c" i\l~nl"lll\' 1 • se cotnu csll\n, IIIICS asl solo los cnn Desnht) jnn1nuo~uh: con

RECIE:~Tf..\1E~TE l(ffOR,\ IAOO

~o4to4o

n6micos

6e pinos , QnfJífaclones ecobaño visto

v 4e luj o co11

v

al mor. COCINA l.

nm,

Onpntlt! /t'llll('lll$

11111' l<'lll:lll1110> 1111

\CIONAL

DIRECCIÓN:

cuull ,, ntdltl' •¡ne no pe11uiliun 11!'' arreb.ll.trnn Sil\' lletrns? se i\\.lillltlll domittgo 1111 inlerl! ¿() fueron lO$ gn111jer.•s que si S~tnte progrmno. Er esfuerzo <lo! cnpll:in e,J ~nt~llth.l ;¡ los otros se inslularon wnrd F•lzp.tllkk Bc:~lt: 11 ,,,, c.t r.. ~ ll~tllltr·•~ l' hucllficmon la

abrir"'"' nun al E:.todo Je (' tli tlerr.:?

r: ' h!

1:'·"'

Jr\\'é'> de .h'~;erlu runcric11uo eu c: .u"to 18.57, cn11 un tren de l3ntt:llt>~ ltn¡•orllllll•s de Afrie<~, l>h \'C tlt tc•ua 11 In dn.trniuica proJuccl.~u t>':tlil 111,, en Color por P.tlherolor lllllln.ln .1

TR I\ \'E ;;¡A DEL OESIER 1'0 Re.tlb;aJn esln pl'lirulrt ''" el Es111t1o d~> U111h, ftu~rou nl lliz.•· dos los lmbi111u1 s 11~1 puc•b o ¡~,. Kanml, lornt.mdo Jlllrlc dc l:t h11 roic11 C•l(i)\'IIIUiq UQ JltOit'~ilhl J'<ll

llc:v.nlo

lrl'mrntlo ¡rob1enm ~>s 1>

1.1

p ttttl!lla p1>r (.ieor¡.:c

'\:e1·11n • en el gr.ut filtn en h:c ••icolnr q"e. s<l e 1reunrA el pro·

lla.

Rod Cumeron c;tr.IC e lz , a l \•.tllenl~ BIIH r, d!re1·tor ol.: '" ~xlrail.l cnrwana q 11 ,. es nlacad., por los indios 1\ fl;trhf'~ r 11,1111¡,, alrKvesnb:m ..r tl,,,¡,.110, tloml('

esrr. fribu tenln $11 irnnedo Comparten los huttore) c•le

lares con Canumllt, J;¡ exrclélllc cstrell11

ntnPrir;tnn. )'ll h•.c: 1 C'l>

nocltln en Esp~c)u J•n 1111 ~ Dru r jo/m !rt-ltlfld, ello~ .Jr¡~ fult'l

el arlo 1890 En el t'P.nlro de

!.':'le hui'·" 11par<!rc· unmlstcriuso

y rcprt"M'III.uotc del tnlsmo cn lltli!$IIO Pnt•rto, doujo~é Tur, a 10 cd.ttl de 7S at)os, confor l ~ tlo l:tltt tus nuxm 11:; csp!rltunles. lle d1J;111 su~ ¡111111¡1111 l'S nuestro tmh >t tlllllv l'~••ttttc.

t•

•lr<r~>n•J>Iutlu ~1"1'1

O • 1\uii'Uift rt.sr..t IPni<'h·l, bt 1 O • M•tg<tdh• )' ,¡,.,u;l• f•miliR n «

lt o rn.\(

s~111idn p~••·111e

Avrso

~~ Rtln Sr

O•• Jn•é Cuntl C•~ Er~""'""· rn..d..ro tlifiJ!ir ~ 1!1 ••1

tlnn~t l•·n< •011•>< "'l"~lltt< rorr•>l'llnto-

·~·que tl··~··" rnu•r•l11111 1• ••iu ~ lo"''''"" ,.f..rlu"''"· it~u •hn..tM 11M lo< dt-lt>U•J"< nr.mhn..lul> "" Fr~IIC'II Y l'•tlm~ ''f M·•ll••rr"

nu•ulc" une~•• "" \'i$llltttle,·; tlho '"' curtt re ro de ~:ni~ ra yu ... ulo '"" reJ>hl 1.'>¡1<:1<11 y 1111f1Cll CXi>le 1rJa que IJU$CR Cll

~(! plt!!d~ )'•1 MfÍ(OlHr Qtlt ~~ ;ttrc: COSI'ChR de h:tbll!' h ¡ <:hin 1111 1 nqn~l rilltt'tl 1.1 fllliCiti.J }' hl IMZ j!l.mlu tltlt•:>h ;tS Cllrt c:l tra~. cr.$, E>peremo~ qtte In dtl llil!<l )'<elutcrc:;;mlc::s I.'Oilll''c:mcHIO!>. que no 1htll 11111111 que n•Je:.tro ha•h• ~t'a un l~"f" •1ht•u•btlle 1 nO ~edil lmlo J'~rJf!J.JS

1tb""'' \',Jr ,·umu ) cuando

~e

·"'LM ACENES

61 fJgU.' a

1

'~

f J.

\ \U\' JllfttiiiiÍIIHtll~ttll" \'•111 111'

CONFE CCIONES f->. ,1/arqm's tfl!l Pulmer,2

1'EJIDOS ,1/lguel 12J

Sr111

Tejid os de l'lltim a nov edad p :u a S an ora

.¿LI)! Wlqct\'rOs 'JII~ llt! \'otbmt

lo

tle~couclllo.

1

(J • , 11,!

Rt'l'ih; ¡ u

r1

Nm•,tro~ ltulcle~ y Jll'tt~iou c :o "' nntnmiruhl hu de rc•$1>1\tr ~t ~e lllt'l"''' 'n ¡tur,, recibir tllgtan moJo Jnntejorub'e.

v

¿Qul(.u e.,¡O!III·Í el

rnrrlrlo cl ' "'"""' tt'l..butdn lgleslA ¡>:llrniJulnl

Prt~lltlos ft~llecló tn rnre:n tle In ;utm•uí<lrM<'in y rrrr. nnl.'>lro r.o~t·11u el qne fué e nt rt,1 14\n rkrll .. 1 T<' ¡lluu" ,.,. S'Arorl

pretllul'l romnncc 11111 or1.1~o lit· AR 111CULOS PARA VIAJE S A S '1' R E R 1 A un irrlrépitlo :Hrnc.ull)r 1111111,~ ,1 , Cou{zccionu pafd d1Hmt, Cabttlltro feflfo por ~~~ novh 11111 inlt (•pldu r•1 CitO Í'l y COII \'CI l.ul\•(11 \ oiiUr \ C.\ M I SERIA - GÉ'ISROS P UNl' O - PZRFU!A ~ R(A et.·.

...

jnnn Büvo>r (G •lllf!nl f.t dit ' ' ¡:uio•11h: fné cnmhrrhl" PI rn·l~\'•1 J cl'rn••uiPdn ron ,llr~n tuunlff',ltll'lC,. d~ dnl'ln E~to1 vn IRn:IMu tnuy tlll•

Se re~n,r•la r¡nt 1t •hit'n.ln•r lll"lh

En estu thnJ•tllffro Y 1tb:1or· hrurc relrtiO de 111111 de lus i'J'ICI('H '"'\s a~lntlus 1le i\tn{ll il::t, Vuu 1/df¡lu y }l•rm tlrtlmr. t e¡>ri'$Ctl 1.111 lltt 1t11lri 1101 i 1 de C;ttiiJH!lll u••s que: con su hijo lntcnl.trl ~n

11 Jn uvllllt"tl~ P:hul :!.. 70 ~i\M d·

1plelldo tic 1111C>ItO Aynnla ntieiiiU

PROFUNDAS

solthnlos •ll'l Ei .. rcilo, l'l>Crlbrr'l lorm.tr un h"¡:Hr ett Wyomiug uno de los rpí~<odlo$ m:h lntpre

slon.tnte:; ll<! In hblor~ot •mt.,rir••

lOS.

l)i.lS

xhnn jue\'C;< t"S csle cine

H\ICE

\'U

Al p:u I"Cer, el buen !lempo uo ~..- lléchlc ,, \' e nl r . '1rus nnos dltl~ ,¡~ ~ol y C.<hnn lut n veniJo ColO~> de lemporul, 111111 que In 1111\'ÍK oto huy, sitio •nAs que se t1'tl de 111 nmum. Debido 11 1 mal tii'tnJlO 1Clfl,ltlle tiUCSirO JlneriO nH St'l \•idO tli! rt•fnglo a \'UriOS moi O\'t:lc:ll•~ nnenh as esrcntbnn <1ue autooln••~c el lit!nti)O.

Cine Ar,Jr n' in J

lorui11

I!XCI'~O de

Juuh1d us l'fsltureniOS>. !-\111 COIIICIIIhrioS.

O Pedro Rdrover

L AN A.S, SEDAS y F ANTAS' A S lnm ~n s o su r t id o on tojl Jos d "

lg o dón

brft!m!Osl.: In, tl<!mlus cll•l re

que st in;.luló el f'~l~~''" '"""'~ C•cenms q11e c••l<> mi~.tto 1t'l~ quc:!lllr:i CaiiC'<'Irttl.o lil lleu.l.t l.IIJ CJiteitc!> tlt• un••'-lr<t- 1"' t'lldo· es lhtCI·• lu ht\' 1shl11 ''"''"ll'"''s "" lu P.:ul '"'" h

·n••nnlr .ulo r•· 1 ''" '"'

,,,.,,,,,¡,

•l·• h t du,!.hl () ·~·· ''" ,,

tn•)


Silba Jo, 12 d~ May<t de Ul61

(

1\ltD

l. .

.

sgMANARIO DE 1 NFORMACIÓN LOC A L - - - - - AMO

xxxv:

NÚM 2.849

Nuestras cosechas

Cor n:gaciiln Marinna

Oin Munoinl oe las ~t MM. Y 11 OmeOHj R H1 ~ 8~O

Ln srr¡uía lm comph 1íltlo la nhl'a llcsti'HtlOra de lüS (Ji1Sillli1S IJCiíltlilS 1

l.s

.1~·,;,

,,t.fur y lasrimosn en cxlremo el aspe-cto que

oi.-,·rcn uue,trus campos <'n lo que respecta a 1(',:- $Cmhra. do'> l'll g . n ·r a.: 1Mb 1res, e ·ha 1'• rrigo, todo ¡medc ti<Jrsc por ¡wrc.li iu de IH acllutl co tChd; lu que no M! m& ogr ó por 1·f ecrt1 de la-.; utt•vt•s y helada , lo ha lllliljuila 111 pur r l•tmleto t':-:. Jlt.rlll 111. ) tifll a r.rrnante sequia que \'~·urntth s•·f tt•nd 1. pu "co qu•• en rm( ~tr u valle no hí1 ll<o\ÍllU t!ll todn <·1 in\' 1 11111 y urrr h •S de los cereales nu I.C'gill on

a fm 11.•r C:'P' ~" O;t ,,¡,llllla vcrdadt~r amente Vt~r t:l t·::.tado del a~r 1 ,.ulr txn ••n .-srus momentos. t\u e:.uo~ agricu to· res t>$Hí n p;..,' ufo pr•r uJ.t pt-nos¡¡ crisis al Vér pcrdrda la ro f <' ' ¡m· rc<u tn!: 'tt•lc re~. sacr f•t·ios y gastos uc~. sruua­ ra f ~ muy p•·t!INI } 11gubmdont la cat gn Qu!' pe su hn~a­ ñ 1 s11b• e el "~ •cu tur arrdrirxol. que por otra p.. nc hd Je Sflti:.frtcer '111 .iéb)lo", ¡lagar itupue~tos, etc., stu ICJ rruís remo lit l:!:.!l"IIIOI. 1 <k• v~r rCtrHuteru los su~ db,,~nJio~. Jo que ll•·v • l:t 1ll>.; ll ' r r tliZ-iCtón a nuestr<>" pityCS\!'\ que van pt•r.! i~ndo lu fe y lll cou~h: ncia <' 11 el cultivo d~ sus tk·rr lis. Pllr .• (' o rw r<t poco, el almendral andritxul, ql!e Cll det•~n:rr·n.1a, 1.nn.rs pareciu prometer una mils ~nc rc~u l ar cose h:r. lebitlo a la f.ttta de lluvias, no solamente se vu ntal"!!' <m.Jo t•l fruto prematurAmente :.1110 que rldettllh Jos alntet ·f os se nut.:;~trnn mu ... tros, decaídos y t~n:ar tllt>utos, mrd 1 qut• a rua~ de perdet se la co ·echa . e lt.!lll\! que nr nrho~ de l•·s :Jinr,•ndros ~ncumbirán tambien ír.ltos de la sa h l'ltt ~~~ 1 E' gra\'C pcrjwcto quc el o SUJlOIIC p!u il o, tt·rr..t"ni··ntc!> <'!>bren rn:1n ilic~to. En ~nma, una verdn1h:r.1 c<tlnmrdad que s gmf:cll 1.1 ruina ¡nra nur•:;trnc; tierra-; y un serio quebrar. lo par u la economí 1 and1irxllla. Es un rfcl1cr de nuestro Scmnnario, defensor de los mat~·rr11 e· de este pueblo, c· xpnnt.lr la rnstc '''u td."IIJ en qu.! e <:nuuentran nuestros cumpr>:. en

i1ltt·rcSl'S m'lralt:s y ;¡

acftra'id.nf y hact'lsl! eco dt.: lus quejas y lfuiiCtllacrunes rad.tut >nh: ru miadas d~ ntlc:.tros agrrcultorcs

Pn•c so es. pn~s. que nuestras amoridatlcs se hagn n rgu d'! e~t 1 pr.•caria sittHCi•)n y se hag 1 llt~g •r hu·Hu lr1s r~mr-; s n ,n sn >.mOr'{·S la; ju .. liftcdd.t$ qnej3S de cutln i•>S \'í'n ran p1:rj.1icLados ~"" rntcrcscr; para r¡uel ~¡ en j•JstiCtll pul! l1 e~ ' v ar o atcn·t.tr en alguna form~ la rn,¡g:t tud d1•l 'i!stro:s' ' U:JtJn<.t· r~grlcola andritxol de este ailo.

Alll (' "' ·l>iu \\untliat tlt! h•S l~urn. t

111) J111Clh:

¡, 11 nwdlunll: tu:;

E¡~:rc rciu~

ll.ulu tlesJc 1

D1: 111

I'On~i.Jcr:•d,iu

l'<:l

ce.

MM. IR cou~lgna

n11ís opo1l11nn: In t .!IIO\'n·

[' ' Pírtltrnlcs. J e lm• .:oltlii,!nó'\~ atlu"lcs se dtd11ce

rlll;ttiiCIIIí! 1111 ¡111111 prt'CUIIt:l"biii<J

de l<:llo\·,tción t:ll

In~

l' ' lll!ll¡!<tCIOIIU.. 11 h:t!'t :.it'nr1ne de fu \'ldn in t~tior dt lo~o lncll\•t.ltw~: e'Jlilltu t'Kró:t~'•t , $11'11iSi • n n lA jcntrquht, """ ·11 ,e•cccrmt ... ln:.tJII.hl.t'> lotl.ts <llas, 1111 \'l!l., en los lnllldfllo.lS de lu t:rllltlll•t flor 1111 llllllt<IO III<' IOr. l.a l.li! e~lc ur1o 1ro' pr ••enur .:uncrcl;,mcu!e un medio, ~in1lt1tta er m:h ehcaz y t r .:••llll'llll.ulo ¡1or la lg!('sia, par11 rou:-~1-(trlr l'~ l n tl'IIO\'IICI•'" .tel e~phiru, de In cond11cla mnral tuu:iu 1111.1 \'ltlot nr.i:. rrbtiu11.1, lr.tct.t nn crbtianb111o \h•ido. Un cari!itn ll ·1 ••lt>r ciJo C'P·I/),¡1 cr.J:,nlh:ro rnulitado de grrcrnr. err h1 lklcn:..J de !'.unpl•JIIil, J¡:uat'lo tic l.oyolu, cou\•crtldn Y" 1:11 t"r•plhin <h' ht • /1\ ••yor g!otlr1 de Dios •, rumb1 e de su~ <~lllr,•nll'll ~ ·l'ho~cfou('s, condiJió un p!nn e.. rruté~h:o de rullqtrbl.t th· f;,l\ alr11as ¡1.. ra Crts1o. M e· d111III C J.¡ ~

lllt:.lllotCI•>IIe:\

JICC<IÚU, IIIUNIC:, h lfiCrtrO,

(!¡•,

d•J!O, Jl¡¡flllllllft'IIIO llt'l ~t•iltt• , \'.tiO~ tJc I'J lllll lerlal, litiS· ter i<':. d!.: !,1 \'lll" dt , 1:11111. • Jll el<.>mle con~('g lllr en lo!! hQmha·~ el tic~''' l{U u tu~ 1.: '''""""' p:~rn enh tgflrSI'

tolnl·

1.1~ 1'0 • 11>' .11: nro~: ' t •r•l ('$ pr ecrs.nueulc le> que se t'llht'ntt.: 110r 1·.¡.:-rdclc ~ 1!•1 11 mies. llt•!d• <'HIIll',tll' n111~1:: qnc 1t!> Co~u~r eg.tcio•rés Mnrill· llll'trr(• ·'

m"' lue• nn Ir ni 1 ,¡,. lo' F.l•'" IC• s, 1 la eXJ)etit• tc:ia nos hu n•n1tlo" tlcui O,.lrttl r¡ut' d o utle ~.: pra,liclln 10~ ejc:rdclos 1 UII'Cl' l•• ''"'" ,•spn 1ru.tl, ) r¡uc t.. 1 entl\'!ICt rr de ¡.,~ ( 'on grt•g•l(lUIIC>') 1lf' ltt vftfll I!•¡>HIIIItll d••pe11Út', 11 gran Jl.UII!, de Ir" f!:t'IC ICIO~ . 11.: .tqnl rl ¡1 nqué tic tk In 1lff!<eute I'Oitl>l~ll..! . Po1 cu•urltlrr cslt: 1h,1 t•un ,., t!~:t hot~~eu.. ,,. ul Pn1111, plá ((!!1\1~ lt'('ttrJ-11 IIIJUI, •IHC 11" l' 111g1 t'~·ICIOIIC:" ,\\,ula!lll-,, lltl chla ~ ) ¡uopolf.!llllu.; ul ¡:. ,ttll •le n¡ue In l'ump~111n dé Je~us. t.ru nlledh:ntr"r"'·') ""·11¡, • ·•' 1 ,1<~ 1 1~. 11<'""'' eu11e ~~~~ iiu11lr· d.1Ucs t'•¡ltl'tlfr.l" 111 d~ tlt ll:lhltr u la 1~ e:ou l t'm

PI!JM d.:

In~

¡¡laques 1!1: m-

ICit }

ni

'''"'~lltgow

~~~ JnsJurh•l 1 htfllnul,• tll fUI III' >•IS ·ll>f\l'LIO!>, 110) ft,tbl¡¡ thd llcl CII'IIJIIIIII!CIIIII 1t•• 11¡ td 1 lhl>l J.J1HJ Cll ltlklu:> tos lh.'•lllltJ)C; !ro \', cn nr 1 •')"'', lu• , llf.lt' ~·ICilllll'~ t:>IIÍU IJI.ttiO )' •, 1m• <U IIt'n••:- .t l f'up 11 .te t'1 :\ l, •Ir t¡IIIL'tf h••:t ,,., tllhhl 1111111111\'rllb l\''• 111 ucb '' ,)~: ' 11 l Y pt•••IIIC• CIIÍ<I, )' ,,¡ •JIII! C11l"l1 'tUt. orgutfo ....,, , ••11 ••1 f.tl t ...•t o d•! :.lt~ (:ott !t«"r!. auh~~ .

l'ur l':,lo

l.lh.; t ~ '' "'

q ••~: ol

lt

n

1" , 11.1 , ),• llltL'slt• ICIIU•


ANDRAITX

-:-

=

Hace 25 años la t:nngr't !Ji1Ción Mariaua. la t\soclacitln de llljus de Maria ) In tll' t:r·utndos de Ffilima. c··leb r arán el próXIIIIO domingo r•l 2/ dt! AfJril d.- 1.9.11 1

p~,. ,lül;lo., "'Sr. Alrodde "" le. D. ,\hlfa• ~/LJI •d•.. Curru •, cu ya :abor itJ ftcnre dt• uut:.rro .\\ts11 o. b 1 ~ Jo a"lll)~ menloru,.. h l "'

r

nombrndo D. GAbriel Por<• 1 \',lctt~ , A lcaldo p,,.,¡J~nl• d~l A)n '~'"""'" de t-<1~ \~Ua.

J() tle \lflyo

tlt J!iJ/

El A)·unlotmfento h.t conc..JI~u pcr p!rm~so a o. Ant•.lltiU no~. /\ICIUIIII)'.

p•ru in:thchu """"' cn,ct""' pnr•• e~

bnh\•

ht pi•.Y~ do: C..mp du ,\\qr, El jUC:\'f:"' p11~ndo~ dtn dr

ae

Libros:

l'\ \D.'\

las Conqregacfones 91l a rían as

1} el aniV~rSOffO Oe la pr/mtra 9Jparfcf6fl

(!fl

U:-J 110 \\fiRI:: V I E~TO

(fáf/ma, IJ Dt '.!TCIIJO.

DEl. NOR 1E

LA NORIA

Slibddo, di:J t 2: A lns 8 de la norhc: l!jerciclo solemne del Mes ele Muria. L t\S IJL 11,\ 1 \S A l.ts 10'30: Felil'iturfón Sabathtfl rant IJii t 'Olli{fC¡.!IlJIICS de la Scc. Mayor. IIOI~AS Domingo dio 13: A ¡,,:; S, Misot de Comunión Gencrnl para los Congrc L \ MUF.lrt'l'! I.E g IIIIC~ 11 j.l:, .te ,\'\¡~riu y Ct uzudos tic r~ltllllt, que procurarán estar )'11 o:unfo.:~·tdo:.. l'ur pri\'ilt·glo se dirá ta mit~a de la lnmnculudu Concepción. ~ l ENTE ~lEN A VII.I.ALOHOS

r., A"'c'-•u

d~: h1 1 o nporldón de la Vu·gen en Falim11, se rezará t?ll RO' \IUO, nn•c su lm •gen, !lltcrnnmlo con cllmicos y breve Obras gnlnrdonntltiS con el l'n•m.u .\'mini ejercicio en honor de la VIRGEN OE FRTIMn.

Q IRs 12, hora

S \~TO

coamtllÓA d~ n·ftot4 )' n1ftu~. en millll'td

...

de 12, '"' 1• J>,w,>quto dd S<uth> e,., 10 de S'Arrac6. ~l¡:unt:! b•rr~~dr-4

J \Rt\~\ ,\

El.

DIA MUNDIAL

•!ón del Sellar tuvu l111111r lu f'run··•~

E.n

-·· •

Crónica local=

de t•ra

la Me~alla del Trabajo ason José Tous

\'IIJ.t

se lt.tn ln.r ..t..J:> f" ''" ICiod•ci•JndJ :-wplll•> del me. d~ :,¡0, 111 , t¡u~ ... ,.-.,, rnuv anim~a., y cuucarrid.,. >11 •UJ 1

SO CIALES

Ha ttg•esado

P.tt di~posición Jel Excmo. igf~sln 11arwq•tlnl se celebró e l

111> hor.s d~ h noch~ · t ,.~u ulqruJ,,_ ..;1

11

Bnr1ulbt•luJ

B od a desput s •le flól~fll nnos tlin:; <'11 En el allat mayor dc n11es1r11 este pneb!u O ' Jnun:. Mnria

~\inl~uo rl<!l '1rnbnjo hn siüo pasa,lo sftbu.tu el enlate m nlri

nue-stra• calle• con lo• rantv, "~ l•·• .:nacetlitla tl'Ch!lllenH:IIIc lu ¡\\e rn• nidl Je la bella VI·Mndvt.,, u cutn:no ~~ l1 ,,¡ Jet T1 11b11jO en ~~~ Calt'go

Bosch. jmuanh:lllc cnu sn lnjA 111

Sriln.

Anltlllllt.

set)OI ila Cn Primera Comunión t.lllll.t A l.•t~mu¡• I~Olll con el jo Et Jl;lS:ttlo tlonuugu dt• 6, &Com~. d.t lit: l'uuu .1 tlon Jo~é Tous 1·en D l.ur..nm Bnrceló ,\l olll. cel~hró :.n ¡ultnerH Ccunnuh)n en u .nlcS, DlreciOI de •L•• Utlllll'l Bcntlfjo ht uulo\n el Rdo. se llun •enido feli2 térmonoln' 1:<'119 1~ ÍJ!:hl•ia <!e '•1::111 C111aluut de nu re~~litHdo< P•lt nneitro ,\rc..hiU llolfll> y l'tesitlt llle de ''' A~u · ilor Ecónouw () Rigoberlo Cor d«)ll rlc In Pr ctt~ll S1'ns 1 de P11lmn 111 éllt:dntatlura QCQICII del pro¡•ICIHttO d~ f,¡ líucn lé:-. re'l'lmo~t~l o a conlfnnucfóu Con str.un $ollísfaccion neo l:l tnb•t d" \'~!luciones. Cnmp de •'lnr. • ftn tlt: Cllll~t¡tulr que nlha Knuy ~B01u.1i<l Bunuln. lnttt qu~ lr.ln>llou

de llllt'!\II US ltiiUgO:. () jiiHII Y quo qnudRr~ co.nplctuOituN libr~ p111 u Jl:l.'lliOS IU UOih:J,¡ de 1~ hvllllliid , Ocspn('s ti~> In cer emonia re .1 • .. Cflr4115Íro dt: V<hftnltU )' pellrlltl<"•, ~~ >' alla tli~tinrión lle que h>t s•Ju 0 . 1.,,., 1"• •1ll('h <1S 11e1 1n11er ue , cnmlno que de<d~ lts c•rr~t•rd ote ¡.,,¡. Obtelo lriU iiUSIII: pC:IÍ<IJISIIi en· ll~iMH los muu ~: rosos iuvirndos .. ue .tltll COStUrll ' ' ' 1111)'>. lut-rnn ohs• qnil!dos con 1111 es . me conduce ni mor por on,'<l!u do 1.1 1 oe~Jllli:S de 1:1 ccr~IIIOIIIA se r "'" buen ntu1 ¡ro ni cunl nos l A rl" 1 finctt pr~audicttdA. ,·alhhuu.ll) ttnlt \'f!l r o rt• rr~co Cllltt}lhiCellltJ~ e tl CII\'Íi1r IIUCSIIII sirvió nu cgpt~uültJo des a) uno 11 mil!., c.l derecho de uuL..tro ,\\mi1C1p o l .os IIII<'VO<. esposos n lo:. fellcll.tcl.\tt corúialisium dtstle los invit ado• al referido c.~mino. que tlc:'eamos muchas felfcltl.t

r. ""

11 ~

Otlpae$ de prolou¡:aJa y nlarat.m• re llllqllio qu~ lnnlll b.. pt:rju.li(ll~u nu~!tOi ocmbro~do.,

Al l.n _., ln1d,> d

OCIIIll, novilu~io con ;Jn c..mbio

-.r.10,

ro'unmns de ~tol e s~mamufo.

CenlrodeldUjms daH. C. ;\\ lti'tllllll lluruingo. l! IH:. G

riP.

Rc cllm la n11~wt COIIIII'gtlnle

des en $11 nuevo estado, hnn ~" lo mismo que sus pst.Jn::o y de· lldo en ;•luje de bodAs parn c t más f;u uilla nucslrli corui<OI t:n • int• rio!' dt· In isl:t y rljarán su honbuena. reshl~ucin

en Pnlma.

Defu nción

f~rlco que nc.• h• hvoltedJu cun fru la tnrtle, en ~:1 C•lnvo:nta tle Rclf Llegada FilllCCh) en ,\\;.nat'Ot e tJI,I c~•nre~ 1tov•x11M y chub<\CO• de nolu Procctlcnh! de Rcims ~e en ¡:lo~.ts Agu~li •t:::. teutlril ltrgnt J 0 del IICIUIIf \'lt:lfllll !le fiilllll rio pro\'< cbo par• Mrbol•du! y '"m' 11 ruenlra eulrr nosotros nuestro lcrK., ~t:.ftJiadaon"ut~ pnru lo~ criqnle• ''' réuntón ntcnsual teglaurenhl· nccitleutc ni ser :uropcllt111.1 por yceb•J..¡111isano y n m i~u O. Guillermo 11n Cilrro, D.' lsnb t ,\\ur\!11 ,\\11 rla tle Mujea~ de ,\ . C. Alemnny Alen111ny, junlnnrcnte ssanel, a 111 edll<ltk 7·1 h tlu~. con su Sra . C>p?Sil e hijo. Mucho senth no~ In '''")!ltiC!I

vaei•jll espirilu,el 111c•lln 11 • lus Ejercicios E~pitlltrulcs, uiln .

damo la de 1111 ~~~~~·or y tlociiJdlltll'l lils orienllldo· ues que llhnull•t d • 1>1 $ 111 1 •\¡.osl.)tlcn, )' ~'sto a~b tllh!lll« es 11110 de lnl< f,·,uo, que cl ·b,.,1 snC'Irse 1,. 10 4• E . d _,_ ' " '""' '"~ fttCI, JOS~ • · • e¡uestu 1 ,.¡ 1 Jnlclu dt•hc 11n~ tener '• ltii.11AIO '~"' · ¡ " ' ' tft-"), h •1 \' pronto fl"rtl oho•tktct Cll Cutlol 11 1~ v~1 a e<nosu d t: ... , · ,.,,.,, .,.. u qno: es nue<~tr t S ttlla Madr<: l.l'lblu J e rilrt¡nu:;u.

rr·sr""'

Andt,tilx,

1~

onayo 1956

M. Más, Pbru. Director

Salidas 111 solido porn Bnrcelonn domk IH•st~tl\ unos sc•nnnn~ do t)o C'nlnh11a Covu~.

•..

nc~plle~ de [lll~ur una

y r nvuunos nuo:>trH , 11 l1u•• t:tu

u su sobrrno er l(d.. ll l'•·d1u Snnsi, Ec•'I'OIII·• ,¡,. 111 d•! C••~l o Rey ti,• ,\\ 1 1 ~C'IIIIUIIIO

U t:

h1 1h•

11111 •

1"111•

por t~lu •·n es ta \'llln hn snlfclo pnr.t Nantes nuestro nmlgo don Ga b1iel M oll.

b:iTAN CO DF. l' tl

'. 3

(',,lh· •.

!111' 1""1 ,

x

\

1

..

tJ

1


~------------------------~A~N ~D~R~A~l~T~X~----------------------~3--

.. •• -

De la

=

Alcaldia

L 1 J ·fllur 1 Pro\'lncia l \ll•l Stn•lclo 'nclon.11 1lcl 1 rii{J recu~rJ,, a lO'> culth•a•lores úe cerellh!) de este mun ici pio la

nece:.hi1J úe qu11 dedlqu\!n 111 nbon.nl•l .Je 111 actual sementera. la 111 b;hll uCiivll.fiHf, a CU)' O electo (oidtltar[l a lo· mismos, lO~

(,.rllhl. IIIICS de

prhi11VCfll

(H~ti:Seol p:lrll el 1tb0.111d0 del tri¡:n y nui't., los cu.IIC> se r;;:l f.tcilll.~oh>:> 110r meJf,lclóll ele la> cn~as d1stnbnhlorus <!.a Fe: lilt.tdora • y •Ctn.da S. L. • ) llem{•s enlldndes colnboutdo ras. a si co111o ll.:rm .mlu,l Je

q:1e

i. 1bradore:>. l.os f~:rtlli7.11•1les neccsnrio' r:~r.l este n b.>IHd<l, les scrllu facil.t.Hin:: ni ngricullor que lo d es~c en rch1C1Ón a MI:. <'XIetl sionc!s •1.: culth·o. lMjU tu ~ sl gulonte~

AYUNTAMIENTO DE ANDRAITX

Visite Vd. =r-

Liquidaciones del 31 de Diciembre de 1955

l!f alp¡¡rg;Hcrin de

CUENTA DEL

Bienes i11111neb'cs

PATRIMONIO MUNICIPAL 3.'16 G20'00 P111:>.

Bl~ncs<mlatblcs

JU~n

G9 500'00 •

Cr~clll os pcndi cnlf.·~ de cobro

Exlsteucaa r u Cnjn

80 781'19 27 •121'52

• •

GRAS SURTJOO O 8 lr.f rtl ./4 - Andraitx

SUMA e l ACTIVO 534 3:!2'7 1 SUMA ..-1 PASIVO CréditO$ fli!II\IIC:IIICS de pngo 17 :?JO'I·I

• Liquido 11 r.• vor del Ayuntamiento 517.002'57-.-

l~eyes hijo

Amh altx .¡ lle

San ·

Ca·

tRHna.

Dln 13-franclscn Juan Por·

r d hl l11 de Domin~o y de St:· b11s1i11na. Ola 20 - Francisca Bonnin Coll, hija de Juan y de Pran· cisc11.

Obii~IICit>ne> pcudil•nlcs de p11go 17230' 14

• -----00 972'57 •

Suprall\'11

C •u~

chez hija de Fernnndo y de

-----108 202'71 • •

Sumnn

de P<~blo y de josef• .

Oio 13- MMia

CUENT A DEL PRESUPUESTO de 1955 E:dstC:IICÍoi en cura el 31 de t)i· ciembre de 1955 27.421'52 rw•. CrMitos:pttl<llcntes lit C obro> 80.78 1'19 1 > -

MDntK

M<~yo •le 1955

El Sttcrttwrio /J¡teruPnlor

Dia :?3-M~nn cl Pedro! e Mo·

M. VidJJI Riera

r ol es, hiJo de R11fael y de Rosa·

rlo.

f.¡a<;es:

Tn•l ,~ los ngricullores podr:\11 '"l¡uirlr en v~:. llrt prt\•la ;¡)

ucurslán pauoquial

REGISTRO

C!VII.:.

Mes de Abnl

N os enteramos que n 111 ex· pre~cnt;tclón de 1:, dc rlnracfón Melrin1onios dt COSe h 1 de 1 ~ .ICtnal ClllllpM) ll CUrSÍÓII pHrrOQUial QIIC, tOntO ya Oill ¡.¡- Jo1ig•e Balugnr• • ,. L .• p anunciamos st ha de renllznr el Borde-y con ¡\\:\lill Jof.e ViccH:l. " 10 11e1o .., y rnl!u1'"' 1e e1 11

go

...• -

Crónica local

a ·ua ttem~rn,

f crrlrlzontcs din 24 de ¡\luyo, ~eh: ha alludl .• s no do Ulll'l nuev11 e ht¡lu: l.lurh. y ,• •

llt!funcloucs

fli11 2- Ju•n Bonet Torres, Jl.l oilos. sollero, Camp de Mar. Oiu 7-:ebastián Monserral

Zauaoguera , 77 ••)os, viudo.

Ola 13- Anlonlo Altnuu•y Dl11 25. - Alonso Silnl'h~7. Gnrci11 con lsuud G11rci11 , nn RQc:R. 68 ailos, casado. • ,. ·' • Exi51e ~r11 n animnclón entre Din 16 ~a nlln fO Cailcllas che?.. Id~ ~ ~~ :ura a¡>.IC.tCiun en su 5 1 · este veciudnrlo paua romnr pRtle '~eimicutos r ...rrer, 28 a ños. soltero. C:tl1l ,vo~ ,1e cere.t1es. _, · · . en esla excursión y son yn mu Di:. G- José Rumirez Chil11, Di.1 20-Prnnciscll Ensellat b) r lfll 11uqu1nr .os 1er111zan . chos los inscritos. hijo de Hknrd(l } ,,.. Anto11i... ru¡ol. 55 11ftos , cas11d11. les nlcn•·•onados, stril sullcu~n· O i.l 13- Antofln Heolid Suto, DIR 20 - Antonio Pnjol BnsP.· te q ·u~ t i :~grlcullur se dirija al Invitación hijo de i\ntoti11 y de Junml. a )at, 67 11ftos, casndo. Ahn H.enlsr., colnborndor con el D1a 22- Pctlro Sl'llvá Ripoll, Día 13 -Jn~tn Miguel Soler '. X r.. lhnitánllose n firnu:r La Rda. Madre Suneriom t¡ un \'.1h· por Jnptic;.do en d q ue Relig/os• s Agu5tinas del l 'nt>IIO COIISie el IIÜ ncro del C · l . y IOJ de Andrailx, i¡wittlfl a toti!J el C:.HIIhl,d y cll\se de abo uo que pueblo a la Sotenme IJetldiclón adquier:. y llns. qnc desee nbo del Nueuo ConvenJu, Cup/llt1 tJ nnr. la Vlrf!ell de la Consolnctón que El precio de I;)S abonos es ~1 tendt ti lugar el dln 20 del co Vt.Stte la Sa,<:treria de ,¡~IWII IC; rriente a la.~ ó JO tarde. MATIAS COVAS Nitrato !le Sos11: a 26'>'00 Ptns LAs Religiosas tlent>11 mue/u, 'l quintnl. y en ella Ita/lord In que siempr~ Ita deseado interés a que asista tollo el nM llrrtiO de Cal: • 265'00 Plus biO !/ ett eSt1CCilll OQIIl!lláS 11er'SO 1quillldl nns que con sus lltWJsnn:. wes· ·!J l.•:o '\mú 1ico: 11 275'00 Plu u loJJ ctm d~ praJjll1 m ·a3meíom tetas de b!ercafo Em~ol tan su tty ncla. para vngor dicho .

1111rogen ~ l10:1, 1o~1otlauu

¡¡Caballero

Señorall

CALIDAD ELEC \NGlA DUTINCION

1 1nint.. t , tud:> ello con lnclu 1

n tlitl en\'IISt, f4o ultullx 9 \ \11yo d.,. 1 9j6.

m

i\lcalcle

l.iAI<TOI.._).\\1! COLL

edificio oara morada de jesus y sus EstiOMS. !Isncrnmos tfl.' sus úom/(1(/o sas coraJones t/111' Sl!remo!> lum· ratf(IS COit Sil lJWit/

/Jf't~I!I/Cia.

CJ l'íC"et.ti!

lfut :!, 1."

P .rlm u

Tctl!{ J4~

Para los cnCt:rKO ' Cll Anf(ellx.

Antoni o Ale nnny ( V1 ..m) Gr,l. r r anro fN

-------------------------------------- ---.


4

-----------------------~A~N~D~R~A~I~T~XOe~~~--~-¡~ S'Arracó NOUl

no di: IM shupAtlca 5tOurlht l' ••brt Juan 1v.rdrl

Brismar

9115 melrof 4t u1rtt maglllflca plnva 6t lftlla {;:;pfendida<: t errosa:. con IJ,$/n al mar

El mi~IIIO tllu sntló parA Salnt Go

Habitnclonqs can balfo tn.ln.<; extl'rinrps

S •tmri'n tle Bar y

________

~~~~~~ O jn1111 Bnnd

R¿s/tlli(O{Il

Cine Arg En lino Matlnnn domingo, tnln ¡.rrJll

paogr<~IIM

de.nMs)nltn ¡,, mngnili·

e 1 1u:~l iculu. E:-.1 El. UI.TI.\10

Sf:GwNDO

El inter~s dt> t!SI~ filn: con nn Al'¡.tnnattuto ori~inKI de \'l•hlent~ LOS CRI\\ENE'\ DE!L ,\\U hael/-t t moth•u se N~n~h·e con SEO l>E CER \ De to lo• lo; espe~hic-uhJs ll'll~nlda d q11e no decae en uiu que el c111e nos h·• ofrecido h t$ ~úto naomento de 111 p~oyecciciu tn la fechft rnl \'el. ninguno lg 11 cvhlruci;unltl und ve¡ '"~~ In la e.n orlguirmlid·HI ni que ~r S~f!aCidad \' dlgnld.ul eslélfcH presem11 en!:~ rroducch):a c\\1,11 qu.• denan~~ •m sserrrprl' en su ner Brou• I.<'S cruneues de l.sbor un director. Museo de Cer11 Este e:.pechicn hl coastituye el lnccml o Q••e Retazos pelicula d 11 ernocilln.

1 ene lug;u en el me:aclonad~> Museo y el aspecto que ofrt cen

(Curbotn').

O r ..dro Pttlru r tlt'dldl! ~~ 111 • 1111 ~~ ¡11 b•lln Srllil Apoloulu 1h•lh~t l'ru P~<nr

io~cn

rl

( ¡\\.tiCIIII<') Jr11 >ÍdO

,•ecln3 dé Pt~llll•· La ood~ st: ctlt'brnr~ en bre~e.

Dcsrues de t'""" 111111 h mrMad Llr~o rle l'urnlch AntcllliO t'll s .rcetonM tkg6 el jC)H'II J•lm Ensri\1\1 w~n·IA) juut.lnreule COII su Al~lllall)' (PIIIll') hlj w lt Stltll. Mury.

o.·

-

-

-

-

-

-

-

~

-

.

.

.

;

~ :

.

.

mlernacional

_

C~clna

L.1 bndJ se cd<'brllr6 d 1" ci:uuo¡ mes de juniO.

S0\1 \l. ES 11 Ot$rues de t•u•~r una t~mpor~<du , .h6 l'"''' Brr>l D Antonio BMnz~ IC..rl•nr,,IJ jmrhtiiWIIle con sn l~nall l•.

Puerto d a ."'-n d raitx

r

l.f•gó do! Sil \'htl~ " r:~runudo licuó p~r11 pasnr rnan Pno ~~ s~¡:umlo oficiHI tl<l \'.~PO O. t\11luulo Juuu rPrlm• c[)ómhte• O. j osú P11lnaer (f'rhuc).

P:rrl~

Oc

lttu¡allrll~~

ti~ N~nl"$ O. Moteo Alt · (.t.:~ Pul)!) ••tornpni\ndo di! su

l.to:s:ó rnnrly

.,5r.o•:r

o•

i\hth•

Pujol (Rud~ll11) y

.teurós fumlll...

Se eucueutrn enlrt! utJ5olros lle ~~do tic M rr~elllc D ¡\\ rr~b· l'> Prat

ro IICOIIIPiln~,tu tle Sil "'f'O~ll ti .n jcr6ufm11 Pnlnu:r e: hijM.

De Mo•rsl'llle llef¡'ó para pnsar v•rlt~< di11,

u

o\\ ott!OPerra¡:ut dt! ~e vi stas

(sé Fout ''''"'""''·

ME~IDI A:\0

P""' .., fov,u O j11ime Alcanauy (d~ Son

/\mM¡ ha ~Ido VP.dloht iM ma

SIE I'E FEC'II.\S !'ELECCIO, ES

1

~~========================~n ~.

llEFINICIONES

todas lns ligur~as roJc.ttlll" d<! U · , . 11 1ltlln•msta 1,,,1r:nat) h.a _, fl · lamas que c~~rbouizan sus ves· 1 ¡ ICC110 1RS S1g u Cll1e~ uC n 1Chl tldos y funden ha cer11 de (Jn ~ 1 ne•:

csllm hecha~. produce uua irn presió11 que dlflh11cnte se hora u rá de In memoria de quienes lo presencien. Este film exccpcloamt h.a sl.lo lilmftdo e$ waruercolor e lnu:r prelallo por el sobrio ~ctor l'¡ Cttnl Pice, t tl su e rr.tc:lerti.,CJ n de monstruo en t:~ln nue\':1 \'t!r slóu. Tnmbltn 1010111 tl:Uit tn es te film erepclot"ll, CU)'O .~~treno lt!ndré lug<~r mai\nna noche, Prank l.out?/Oq ) Plully:, f(,rk fil!uro

...

i¡tnnhuenle

,, 1d e s 1111 110111 ure no se ocupa dr mi. U

n

.

egos~

que

Un optlunsta se difer(ncin úe 1111 pcsinthln e:t qrae colocn dos anabo:. frc rale 11 un buen ln1 1.11 tle grny~t c. el Olllhnista no \'e m:h qnc qnes•1 y ;-1 pesimist11

no \'c tl'ás

:)U e

M onl\t.mRnEs OE S EGURO QUE P RACTICA CO.\\ BINADO DE INCENDIO Y ROBO ACCIDE1 TES DEL '1 RABAJO

PERDIDA

(Aéreo~,

DE TURNO

D. Ra{uel Culomar i\ venid• del Gcncr11l franro

$',\.ltiiCÚ

Nánreros prtnrl1.t1n•

01~ 21 - \ntuuio Ht olhl Su Stlbntlu, :¡ to, •lle~ ttlu. Lunes, 7

OIn 23- jos~

mnritintos. terrestres) INDIVJOUAL COSECli,\ S CRISTALES INCE• UIOS Gt\:-IADO

ROBO

en el Cupón del Ciego

45 111\os. casndu,

BENEFICIOS

CINEM1\ TOGR1\Fl:\ '1RANSPOR I'E

.tgujr aos.

FA R~A CIA

DE

RESPONSI\BIU0:\0 CIVIL

l'ur Tvn <"· Mtttlt!S, 8 79 ai\os, \'Íudo, Puerto. .11/i rco/e,, () Oi11 30-Jua n Bo\1cr f'l~·:otrrs, /lli!Ut S, J(} 79 año• casndo, S Arr11có. Vf•m•s, 11

. - 003

VIDA

suco~ales

yOeleoaclones en las prln .lpalej

DOblnclon~

de &mea

-

75U

-

759 458

Agenctns en todos lt>& pu~blos llnh~nrt&. DIR~CION GF.:\IER;\L V 11 Hunr.r, 1;,, Teltlfono 2:lóll (•ab tltu:n•) p,,tus• d• lolnttorc 1 1\l(t•ncin e n Andraitx: G(lllf't al 1-itiiiCO, 10 - Tl!t.'{ull.l, 1

-

276

~===================---u


S4bedo, 19 dr M nyo dr• ISI61

A 11 n·

l. . . ..

- - - - -- - SEMANARIO DE INFORMACIÓN LOCAL- - - - - - AfiO XXXVI

Rcoolatc ijll y AdDiiDISiracion: Calla de a~rda Ru lE n.' u

CongregaciOn Mari11na

Ea q/oria

Fátím a y Pío XII E U •le ~l.;yo riel or\o 1917, 11 hn 12 deltlln , por 111tr <~ \'~t. In Vir¡:cn :iflnlísim.r se 11p11rec!tt. sin to::>H:o~

¡1ri· h11· rul

t<> 1111 sut pri 1111\'CPt l, a los tres nlnos, pastorcho~. t¡n~: da!l.tn '" peqnei\ 1 g.t..rtl.t .le sus p11dres. Nad·t hntneru ¡:l.'nsn.lo en nqucllos momt-nto$. IR lrns· ce•ttle••cin .tu m1ud hecho que. con el tle1npo h"llta di!

•omuo\·er :1 lollu el llhltldo culólico y aitn de llcnnr de nd

mirattón al no c.\lolico; Fálima, ti neón lushano ul v1d11 Jo en meUt de COIISIIIIIIC3 y

O .JtsCOIIUd,it). fh 1 11 O:OIIVMiirSe

11u:nero~ns Jlere~nn •t Ciont•s, lugar de mll~tgrol1, sanln;Hio princt¡Ml ,u..rmno J foco potente de espirflualld...l.

Pur otra ¡mtte,

~1 n~osmo Út il , el

ht b.hi lh:.: ti.: S1111 re.lto de

P11p11 Benetlicro XV. en

llom<~, consagrab

1

ob•~l,., ul

e nt011ces ni rl'cié•t no111brntlo Nuncio en Bavieta. Eu¡!enio l'.tcelli qn..: ho}· ocnt>a en trono pomlficio con el11ou•b• e úe l'f• XII. N•l olcjn de ,.er nnu coincl,l ~ ncht rPaltne;tte o!XImnrdino· rilt !11 de que en el ttolsUIO lfl11 Cll (}!IC t:l futurO p•tllll 1 CCibht la lllcnitntl del sltrerdocio. fe cha tr11scendenr..1 en '" vit.l11 tll'l Pontlfíce. In Vlr~ren viniera n IIOSitf sns plantw. en 111 tiCrt:\ <le ¡:átiuta, 11\~tho sin igual en la histori11 m:nian11 de nuestro $lglo. A los nir,os In Viri!Cil les hnblará del Padre S~ ulo; tle l.ts ;Jcrs ecucion t s contra él y de lo nuJclto que tendrii •1~~ s•tfrir. ~\ ·, tunlc

J••cinln \ ' Ct á. en \'isióu sobren~t l11rnl, ni P11dr" • :1.11o •e•• " "" c11•n muy grande, 11rroJiii11Jo, con el ro stro e• trc •·ll' m11nM, lor11ndo. ¡\fuern h11bl• much11 gent e; 11lgu nill> tiraban ¡tiedrlls, otros dt.!dan Imprecaciones > Jl•• •ubro '·'~ ' y n:rfl t11ntbi,lu •muchos Cllntin os, senderos y cmnpos llenos úe gcul<' , que Jlor,, Jc hambre y no lle ne natla que ~ am c-r .. y el f'o~dre Santo, en una igii!Sia ul l¡¡do dei cora zóu 1lc M uin, rezando .. l much.t gente reZ1t mlo con él>. T11n uevoto« del P11111 e \•olvleron aqut llos nif!os, que, 111 ofrf'cer <>n:s ~11 crificios, no ol vidaban nunca nña~ dir 'Y por el r:1u•c titilo ·. En los 1res dlas que prt:Co!lllerun ni de la d~fin lt:i.in dog nu\lh; 1 •lt• la t\ :;uuclón - 1 noviembre 1950 - l e fué J,.do n f>io XII presencriRr desi.lt' su s jardlnc~ del VhHCIIao el mismo fenóuH!no rnilngroso solAr. ·•cnecitlo el 13 de oclubt e uc 1917 e t Flitittllt ~ 1!1e unu$ 60.000 personas N<J11blc e~. como s t \'C: , In relación et:tre Fittimrt y Pio XII. 1<~1 \ 'l: t. lo que se juzgan coln<.iJenclns s~all plo1110:s ¡•ro\·idrnrlllh!) 11~:1 CreJ~d<Jr. P~tltlllt, co•• .. u •ucusu¡e, es t i principio de un g11111dto• so movimiento pur 1.1 rccrlstlnnlt.l\clún d<: IH llu•nonld:td,

NOM 2 .6 5 0

oe

9'antecostes

Pcni.:C'Mil\s es IR ¡:lotiu del Cenácnlo en dondr. se H:unlnn frerucnlente nte lo~ i\p.lstoles en oración ) m~tl ltud n L as "IHtt idunc~ dul ,'.\nestro hRhi11n de. jutl<~ ¡lensllll\•os " tos All•\Sluh'>. ¿C•IIIIO po damn ellos, pab1cs pe~rndot e$, 1enli:r.ur """ obra de Rp6stolu si DiO> 110 li?S loubicrn ..:onchlhlo cono~cr lns difcreurcs lengnns Jet Uulvea so? V d.:::.dt: w Hesn1 rección vivhtn en

111111

\'ij!llin ta epid..mc

\ 1¡ncllu "'" i\.u us. en el C".-mículo que rcunin n los cli ~chiiiiCS , los ·'pós to le~. las de-vo ta& mujercl> y Ma· tiH. por consl~nhmtc In l;.(tesia no~ci ente. alt le<tbll el sOJIIo del mi~tclio \' lté •"l"i que mientrHs lodos esl.t· b·•" oranJo y c!'pérRndo r l rumplimlcn to do: la tlí\'ina Jll cune~u. se le \ 11n1ó nn g•na \ leulo como p11r11 des· JI~I I JI 11 1111.1 rcpctllflllt Jllllllll\' ern l.ncgo. In nnlnrnle· 1.11 enrera t>HtCI'i•l qnll e utl~·nia 1.1 rcsJlirnción Los cielos :.e ubri!'rOII y una Jlhl•sntlu Un\ i11 <le ltnmecilas. , h·a~ r·omo pM11Ios de r0$1\S. t!escentlió sobre aqul!lla primt rR r••n11ion del m:1111lo ctlsthiiO. Etttonct•s, mll11· grtlS!IIIIt:llle, lu::. A pÓSiófe:. COIII CII7.Rf0n ll h11blRr di fc· 1 cnl ~s lettguas. \' fue l'ulru el qu e dirigió el prit11er 1thlt:nrso 11 la mucttednmbr~ 1ll! 1teregrlnos venidos ele to.lus parles pnrh 111 llt'~t.t 1le In recolección. Asi se re,,hzó 111 ¡Himeru flt'~lu !le P.:111ecost8 que fecmuJir.ó l.ts mlc s c~ tlt:l R\•clttgl!llo. el ~eno Ji! las fR milla~.

{)/ mes {)e 9Tlayo

Recoulemo~

•liciiiMm•>.; .1111 rosos ct~n· llcós co11 t(l1lo el Cllndor de niiC$11'•11 :tiiiiR!i infallll· les.

dctlicl\nJolc culto$ c·spe

clltles en los

t em111o~

todos cc' ·

mo cttantl.l ér.wuls peque· t)uelos o lreiHhl banos ro· tnillcleS tle fra~u nJ eS flo· r!!' 11 os ri~s de f,, Vlr· ~t>ll Mnri.t ~ cómu le de

Cs el me< m:\~ he• 1110 so J~l ui\o, el me~ rlc In~ flore> l.tt JliCtltld fJI!'IIOIIII hu h;¡JiaJo nt:tll'llll 1ft h onrnr Hlialtttt.'nte 11 tu Satttlshlltt \'1rgcn ,\\111 111

y en

nlej 3Jo de Olos. y p,,, XII ,. ; ••: •·•nthlo di! 1 >~ g•flll crttt."d" flOf Ull lltlltttll) lllt'iCr, 1111 Ul q t·' •' VIV•• el t:rb tf lltf SIIIO, l05 homiJrt.'s se sl<:ntnn hcml 111•1• ~· ttn..J,,s "'' J.,,ucrish>. y, como coahecu.:nchl Je ello, r~ 1 • l t \•erJ,~<h·· ~ p.41. sobre

tollo:.. D .. 111 prhnerll llll:lfiCI•\If l!tt

e pisco¡1;~l .te Piu XII se

r tlllfl.: y de ,,,

t:lllltiH''I

hoy

1!111 s'

(',l!hn\%111(IÓ11 lo los 3-q nt)o~ •

.'\ttdrlll x, 13 de 111 ~ \·o Je 1956.

M. Mili, P'br~~ . Director


ANDRAITX

2

-·•

Crónica local =

Nos vamos motorizan no La motocicletll el vehiculu d el siglo

-.-•

~-

El Unoy el Dos Ur.I\'U ..utores

(Oiti'UOn

que en el pai~ de •os • Cero~ · t ' U•to • y el cDus• <!nlraron, ) d~sd e luego trfltnt oo ,Je 111"dr11r y h•CN ..lineros.

Pronlo el cUrro - h;1.a cuset'ltA Ac11sn usted, h:ctor. uu t~n pues a 1.)~ •Cct.l:>> honrlfbll gil tollavlu \'Chlculo ru•tJUO ,\ con mnisU11l runy e>treCh·•· uste~ p~tclsnmentc va d ;docullu ~ dándoles In lll'll'l'kll u tedcrito. a~i ,J VIII r :111111'-"ltllbll Nos ocupare111o~ ~61u llc lu

" lH MURftllft"

CJJice el lecfor...

M.ttlranH domingo en el •Ten lro A t¡:enllno•. por el Otupo

L:~ playa de Camp de Mar

Amlmit.r cuentn. en :o u.~ tll· \rt:$11Co 1lcl Fomento d t Culln r.s y A¡eJrr7. dt Fcl unltx sertl rredetlore:>, con /u flifl,t¡U mas prescnt>da en nuestro pneblo lu botrlla clt ,\(ulln:cut Cnmn tle obta drmm\ tic:a de lu mt\xirnft nc 1/at es-$ill dtufn n lf.fi/IICJ-, 1111

runlitlntl origluul de j oaqurn Cut rlucóu eltgtrnle 11 mfmtu/o nor t i \ 'U So teto, •l.a Muralla • fot · tiUismo intetllaCwJtnl. Pero 11 at¡ n&idubt~ t:dlo test1r11l obl('nido 11111Citas cosas til'Sttf(tfl<luble~. t•or r~tc nvwble conh•nto en !11~ umt.lws notas di~rottlnntes que mrllliples tcpresenh&cionll:. dill afl!tlll t¡ IJI/fg(IIIZ 111 O(flli!l tft'/iC[O motocicl er~. por cst.t \' t i , rou~l· l'trO o:l • 0 •>!>> lf~IIC Oifll CUi!rdll. e)lll obr-t , son ro una g~~rantln; MJ rincvn de J/allorcn S t tltatlo por lo cunt el Jlúblico tlltdrltxol el otto tlín en el llltlf!'tl/tco y J en\•ulola con•o el nhlculo del tmtn es nrgu lo malllilo siente gmn iulet é;; p11ra Rslslir a pillforeSCQ mirador, que e~ el btu siglo. ~· con 1:\cllt.t 1.1!! lenta. La rnoroclclet11 se ha im lo:; •Ceros• pone 11 la ilquicrdll, eSIII !unción, que en&pezurá 1 hi S QUP estfi sobre el mar, """ con· 10 de la nuchc y para la cua~, ttmpin emr!t.teciclo 1111/Chu~ t .v puesto Urut lnrpurlandll que ca • nsl 110 meJrabn nn 11110 , ~ s~:¡:lin se nos ll$egur11 csl4 reCJ· Cé'aa.~ desaoradnb '~>s t'11 ¡mmtJ s i se nos pnsa por l'flo. 1' •r.. E•1 sum:~, el humihlc · Uno • blen.lo ¡,, Emprt :sa 111111 gran de lugttr el AIJmllcllltieuiU tleb•tta n ohula hny que \'Oiver l':t¡;rna ~ 1ll'.llhla de luc.1:tdades. ¡ 11 rl h Cuidnr t i aS(fO y :illlfltt'ZU tft tur¡ haci&Atrás en la hislonn de la ' rgó d nrct:.e m 011:1 o rocomod.Sn lnhw1ms el • Dos• importuno. mnomltCa ¡JitJyu .4Q11'1/IO, ltll/1 l>~lllslica de motos que h11y eu tifus que ¡mrece 11 a /c-1111. Un Con treinta nllos 1fe miraJ.. 1o· sn_ orgullo, cn.11 nin.!NIIO, nuestro fllll.'lllo ¡Oecldnse! Elija aire abigarrado úe zacQ 11/0ffO· retrospt!ctlv~ tenemos b. 1 ~ 111111 ,. ••o P"~ i de un pr!nlulauo. lit mar en ¿Cu ti le irlH bien? Uun par11 comparar. ll.acc sel~ ln~lro~ Luego \'cll con m:,.:¡vi la •Sft trJ!IRs•? uua •Rondine•? Un., quilo inucule Clelllos d.t. sillu! crllll pllcos. muy pocos. lo:o 11ri en csla fábula l!Scértc.l ct\1 V •?. una •Lube•?, Una t¡ sillones rleulto In m/:.111<1 pla· vlleg!dos que IIIOIIIitb•lll en 11111 cJ•Ie el que se bnja, más bdiiM, cOssll?. IIIIIC •R. o A•?. Unu yn - que dP{)icra ser libre puru •Dcrb)•? 111111 c,\1onlesn •?, Uuu lctlos- le tln mw (eu uota di! to. Se les duba ca ~l categori~ tlt· y el q e se CXItllu se lnuulll11 cSori11nt1t?. U11.1 •Bibh ... ? ele mercado. Ve11rledore:. umbuln11· héroes. Ir 1s1a eu In utts•m• urlmctku. que creo amigo lector. Eren 11c¡uclhts motvclcletn~ e r. c¡u e~ Yo:ulwr:h les. t¡•te •ttott>Suw ('Oflfinunmen· lit nrororlsta eres unos aronHIOslcs gr.tnlloles lllmbicn muy :1ficioruulo 11! cinc te 11 ros turisra.- . }· lodo I!Sfl t5 con ruido infl'rn,rl )' sin f:Sit\ ~resos Oc ello~ puede dccn se rttiiiCl'IO lu que quieras que vns ffi$11! fUlN I 1/1/t'Sif(l fll/11/t'IO pftt· tlc11, rlmaml o con el l'urd dt• que compmron lícm¡1o. 11 th.•chllrte por Ullll e VespR. Es ya de Jfwlc,u:a. U•ta nnelftCtón peJnles y el lran\•la de mulu:;, f.o bueno es q1•e quien tiene re ,.,frlll'·llic~> \ •:hiculo tiene mu a la•.; ciiiiCJrtflades y ni bue.1 gus· dra l'ni<:'J!III ht¡ \ lt ne n ~ e r • lgo lo, 110 1!$/mfa dt mn.~. ¡uua con SUS COniCtllj)Oráueos IIOIOCICicl.l ht nJqnh ió por I'Cil Cornpdfemos :~qucl Jllluorn 1ou•l11 y ac11bn nsóndol11 por "u :tsl ro111o rnr.r cstrcll11 del rlne Sl'runr el brillo r¡ tu eteflOIIria des1le que llp.trecio eH • Vucu m:t urolorisiR con el actunl: ,\\o h1nlira llevowln. Es un vehh:ulo dow~~ l'n !~011111 • y e Suc'!dló en flut urnl dt: ta ¡Jiaya tic wmtl d~ !Js por doqu:er, cou exp'osln J el quo> cnllqulern puede cnlcu· Se\'lila· . Mut. IIC$ s lenclallos en lo 111 1} or n •lt htr Sil UliliJad; pero SU IIICOIICC A. Celcrador Un palm el' SOII. los casos resoh•l"mlr.. illlll'peu ~oc!11! y valur I<'CI eali\·o .,s In tli<'•tlemente. eJ prohhmr• qt.e, posible de alli\'in11r N\·ccslla Al-MACENES con \'Chicutos col(:cllvos, uuncu comprobación fiCrsonal. alcanzan ll soluciouar los mnni A lré\·n~,.. !~clor. /1\o t oticese . CONFECCION ES clplu>: el trausportc: urbano. P.•llllfqm!.s dtl f>tllrll<'• 1 eS biURtu, pllrque IOtlas lAS Segumnrcnte, son uuls de 1nu cas d11n ft~cilldades de parco. TEJIDO S 260 000 las motos que rne1.hln Cuando domine el embrage y el Snrt .lf •guc!/ 12.1 por l:~ s cnlh:s )' C:IH rctc~as 11~: cnrnblo, sea siempre prudente ARTICU.!::_O S PARA VIAJE SA S1'RERI A E$p:tña. ¡\rulrall~ np1rtn " ~<In tOII el RCC:Itr ador ':1 ui siquiera CSIHdfoli<:a l11 Clltllldlld de UllkS el rneuor ~,·clch•Jue etupnfl:u :i su Cofl{gccfonts p:ra dtlf,:, Cdllllu;, 11 ffi.1J 130 •notos de dllt>rl'nlt- lll~ rrus. lellcltla11. SI, fe llchlnu. ~~ 11111éu CA UI SE RIA - OBNEROS PUN ro - PERF J ~ I:~~U \ ~1c. 1 Si"ulfico~ e~tn qul' otr"s 11111 lira h:lid.l.ld la que P•Cihrcc 111 Teji d os de última noveda d P31 o Stti\o ra tos se•lotcs h11u ...rqulriJo 1111 ,1 ltiOtocfclrHI, LA.NAS, SEDAS y FAN r AS \ S lfbtrtnll de 1110 \ ÍIIIICII t•lb IICI'I''•I Forme el llfopó,ilu llesd¡, rla sleurpre paru .uuurnlor ¡,1 Inmenso surtido o n tojidos 1" , Jgodon ;& llll ~a tlt· "umcnr:rr In .lcllH\1 t·~·

m

o

ól~guíla


-.<:

ANDRAITX

3

Crónica local

...• -

-=-

f1c1r.dóa a fJrmenlor

Mes de Maria en la lrftllla

FIGURINES

Org-tn•z·ldl1 por In P.tnoqnlll Como conc:lu~i,\n !\olenme del tlt e~l• \'J 11 • el próximo fnt'\'CS Mes de Mtoria , 1'1 pr. ximo Jo dia 21. ~te rcMIIl'.lln\ Ulht l>onlta mhtft"l) tll11 27 eh! ,\layo, n lfts 6 y t~cttr,fcln, CO•t el <>ll{nft•nte fli media tle In 1a1d;:, en In E11nitn ncr.rr10: r•ahn.1. lnc., , Llurh Po dlll Pul¡: de Son Orlnudls donde llt n'M C'n a Snrt Viccnle, Fur se \•euera la 111111gu" 1 ttil({tn de 111~.11ór Pul'tlu dt: l'u lensA, nueslra Set'loro~ del Ril:." tto, s e 1' "~'' ' 1!.: r\fcu.ll>t, Ah~udia Y celelmuá Mes Lle ,\\;¡rfll solemne l "llt\'nll ,te CJIII¡l,rncl. y !Jesn11r.tuos 11 la V!r¡:cn. Pu el Sllnlu.trio tic Llnch se

y/oda clase de rtrJ/slas de modas

OUIA PRACTICA DE CO.TURA TodH 111 coslurn en un llhrn

Para prima. vera 11111 Jlaqn~r)O, sc~lo era ¡>oslbl~ ncm rie11dó " 111ill11res de dibujos y Verano q11e lncic:;en 1:'\rllme•••e compreu

ce t:m~<lÍ ni~u \' \\e~ de ,\\..rin

L.t hora tle lo~ parll.l.r eslb f1

081\AS NUEVAS

LIBRERIA CA LAFELL

uotR l~trg11

\' complic.rlfH rxposición.

liTANCO DE TURNO

D j unn Alenwny G~:ncrul Mola

SOCIA LES

slble lo que exl¡;irin

Por eso este libro, donde se upou• clesde (:J modo lfe cojer lA ;,gut•' hasta 1:1 solncMn de los proble -

ma!> mi\s complicll Jos de la cos· lllr.t, r~ iguohnenlt: úail pora l a Nudmento S11lid11 prtncipiltlll>l romo para la costuEl hogor de uuc:~trus nmi~u) !)e:-pue~ de JliiSRr 111111 tent r\!rn nu\s experlmenlatla. Basta !OS V3P0fe! liO&H lor esposos don Gubrd Ct>\'11~ p:»tllch• en esae llll<'b'o salió flillll <'OII rlar 1111 \•ist:no ni lndlce y 1r\lemany y tlor)a AniJ,r Cnl.r!ell Bordcaux uu t~llo amigo D. Pe '"N lnl' <~bnndllnt lslmas llustrn· Picms, se ha vr.;to ~<nmeulodo tiro E~aevn, IICOtliJlifi)aclo tlu :sil duues que ncompailaw el texto l'dl a c·>n JC:m·~uln de IIIICS c;on el nncimieuao lit! un hl'ttnoso ~rn csposu, D.• t\ntoui., Julrc. Jlllr;t COII\'CIICCISC de r:lfo. Los problettt.'S de !11 viú11 I ros le:tores, tutuuclamos que n nir)o. l>U hl¡ílll y su mndre pollllca. Jllllllr del pr-IXtlllO 11111rtes los bu Tc~IIIO In madre CO!llll ¡,¡ !lefuución pnll"licll re~uellos con soluciones q••es curr.:o que sin•eu la Uneil .¡uc-i\o ~oza~• da bnell<t suhrd. P.tllt d 6 l'l¡l~Sndo jueves en 11) ulcancc de ldoos. Nutrido J',tlm, B trcelonH \' \'rcever!IH, Rtcib.ut los patlres y abn<:los su ftncll •Srm E~tsollul• de ht tcxlo y n!Juudnule ilustraci ón, t:let'llhlld'l la !';1111.1 4 n lns 10 de del recién nacl.lu nuestru cordial b:lrdndll ele, a Coma (). ,\liguo)l .:onto en librO$ ele mucho ml\s 1.• noclre an \'el. 1lc u hu nuc\'e enhorllbocua. Pnltner o\\or~~ues, a 111 ~d•td d~· ''oiúmeu Y (lrccio. El egonte a lo \'itne 1 hncfentlo. cubierta en color. sólida encua·

de la

P~lma - 8arcelona. sa:drán a la&l~

re

eion r.s de 1.. Prenu , que . ,, \'enhln celebr.itl\losc clnrun r~ la

se.u ..nn en 1.. cn¡>hll l.

Se• bien,·enido.

R BLlOIOSAS CUAI~EN J'A

IIORt\S

Eot nnc~1r11 iglesia pn~roqulnl JA•wtron ayer lns rrndicronn

Cnnre ·rra llor11s ele Penle• J,¡r(! e y maflntt.t I'X ••hn del Sll tlll~lnto. rosnrio, dtl Mes ¡\\.tria y el tno 111,,, proccJión, Te Dellm !le Su Divino Mnjos

1!''"

~----------~------------m.----------------

uCaballero

Señora!!

Vi:!ite la Sa<;/ren'n tfe

MATIAS COV AS y en elln h úllará lo que siemprll lw tle eatfo

CAL ID AD ELHANf;J..\ lliSfi NCJO JJ n to1a clm d~ praa!as, m 1a~ meJom talas Ja b\eroaao CspaaJI CJ Viet•r1te ,ltut , 2,

1. 0 -P,,Imu

-

Trte{. J8~ti

Para los eneDr.,o• o• A" draltx. Antonio t\lentany ( Vi!er(lj Or?l. /"m11rn 61

----------------------------u.-------~


-----~'~

AMDRAITX

D2 S'Arracó

HOTEL

Or~pllt~ dé PI '·" u•• m' '

111 .r•n •4

E'tos di••~ ~· r1 •l lotd l:>rn¡:n ~'fiiJS/1 y SU h1Jtt ~ . u•r.o 11.1 cm¡" L oJn a luroclouar un ¡.o tt"nlt- 1unwt ~ éctrlco que pcrnoltlrll Solio r•r ~ Nt~nl t~ O

1'•4to

MODERNO PUERTO Df. A 100 metros dt> la Pmpn

ANDRAITX

RECIE:'IITE.\\é.:'IITE RFI'ORMADO

1to4eaQo 6t pf11os - Onbllac/ones econ6mlcas ll Ot luj o coJJ baño uis la al mar.

v

J.uz. eléctrico en el ' "lit> pwr~ S ut N••"" '' O G"' P•r "Orngonrro" A lt.o~rtt IB•rh) U(lllll,"~n.~o dr .,

~1 ,.,,uiu!)tru <le fnt en

frnllftlís

OIKEOOÓ/1;

O Pedro Rdrover

todH& la~ h11

f'lr ltl" (1"( 1<'1 ftrOIIIJ"'" <~lude '11 ti•

t>lf"dullt'• cMa muy lndlspcusnblt p11~a l .Sto II•Jilo, <!11 1111 t~l~blc:CIIIIItlll U de o!SI« clnse .

RcciiMII

MI~

SAliÓ pHrll N"""'~ .~ ~~¡>lit\ ~.

llrnJIIt'lnlfOS IIIIC$118 C:ll

hur•bn~un ¡1or didlrt

COCI'IIA IN 1Elt'HCIONo\L Onputl~

SOCit\LES

fM58r

meJorll.

Los pozos pllblieos

f, rnny lftnlrnl~blc que con lu t' e ~~~7. Je •wc existe eu nucsll o

''lt""

llllfl ltlllfiOflllfU

1•or~cl

,\\ a¡t<IMI~I •

0.'

(r uJolc:).

OtSf"llfC~ de

csu• 11u~bl11 In•

''"'nr

tn

11110~ dl~s t··~rt~''ll" " ' "'S:ou·

~blu y Jt·l>tdll 11 lus 11111I11S condl· Jeme (). Antonio i\I ( IIIHII)' • Bollo• uovclll orlghml y 1•oll~:ros~ que tllu. y much.•~ g 11111s llt \•oh•er 1111 CIOIIt'~ ~~~ IJIIC SI: e ncne 1111 1111 lftS bOII! C011 t:S/JOI/Snl une tle modo singut• r el rtillb· Ir" ver >ti pu e~lo que por su !lis

mo a un ¡r1111 encanto 1•ué11cQ. toriat le corr.:spomlu.

bru y m¡crt s <.Ir• eSI•t non• •• Precio dei 1!/I!Jfi/Jiar llO pttJ~ De ,.,nta "" In l brc1io C..t.•!cll

oH• tlt IM pn;11S

t•fibtlco~

no se pue

1·edudHrl<>.

1 .uca e>oltl muy auhnntlo para Lus cosecha& perdidos rons~>gulr e' llrllllt r lllle: 1 1 - que Nue•lrus ~¡: rlrnltOitS. se h•ll• n 11sl ~ea -y:~ que las e:>¡•enu:M:. MISAL1: ele mucho> de I.Js 11hclonatl<>~ e~ muy •ll•gn~t.o~ns por el mal estado Rambln y Stirzchc>z Ruiz

es

r""'''"'·

dt! lo\

Lns uevftdHS

llc

11bnn pue:.hts en d \1 Bnlcat~s 111ar1.<1 y IY ~t• •lll so:qu!:• lo hu indiO· \' 'l'S dl!frau.tó ~-pcrcniO!< que ¡trndn todo ¡•udor ndo cons1derru'e Vi si te Vd. el ¡\\l!!IMCII lo COIIS1<'0 pant llO nnl• tu co.cd•·• era generul • FUTB O L .Jer ,·cr lnte•l fntbol, que en ttem Pr imera Comunión i11 i!lparg lllCria de El M all u rc~ a un paso de po no muy lej.lllo \'t.>fnmos. El ,¡¡,, 10 dd corrieute, le.sli\•1 JI división Tntnblen circuiM rumores de o.IMrl \le In A•rcot>lón do:l So'Mr, se

'Dtporles

C'. 1). 1'' \ HIIOICII, fA(III i 1111111Qr030S fichajeS de IIIIII!!UOS ' ~ .. El f>. l•t¡:a&.lures Mallouptiuisl .l~ que nall1 In ftt~ e ile ptrmlllcilcl,t,

C~ldliÓ

en que ha silla virtuahncntc cam ncttwhnc:tle actUIIII en In ¡1ení:: peón con 7 puntos Je venhti•• 11 sulu, yn tlaremo~ oná; inf••rntd· ci6n 1:11 los llt•IXhnos números.

~~~

sus

s~gultlorcs ,

~vidente

la

nttrc~tr.l

uní•

pnra ascenJet a ll el! mmllc~ohtcioacs

De•pu• < u,· lu

de 1.1

pren~

do nuestra ca¡lifltl, ,.¡ Mn lloren litn ~ CSIIcrunt us &.le 11 , cenJer ;l 11 dh·isión, con l.r · •yo1

~evistas

tia de In rtlidón e hinchtts 111.1 llorquin stns que ·11111 tiene a rl re: 1 cuetdo 11~: cu~mlo tnllit.tbll en

GRA.\ j SU RTI!.>O

Punor¡nht el solemn~ oiCIII

rl'rthlr ~~ Jlrtlll<'rH Comuult)n \le 11111111\ dl•l RJu Sr. Eróuomo D j11• ~A Cnnll 11>• nlnu' Gtllllttll10 V1rh Sro;> f j, x ,, (V•~tnt!l), CulathoR AlemHIIY P.. lnt ~ · M.. yo • 1956 ru)ui!Vnl\"ltn) l' Jranna Cu,tell Pito.

visión.

Según

Cllll <':<111101 d'IIIU\ l3 '· ur lll Mili~/.

•:llllllt:~llli

o\\F.RIOJ \ '\0 EL IIOG \R Y l.r\ MODA

SELECCIO:'IIF.S Corre•pondíoute~ 111 nt"'> de ,\\,,~·o

ccr~111011id

G B R.era 1·1- lwrlmll.r

Cup ón de l Ci<!go 1\'urneros

rell¡:lu

cau un

~~rtoínJi .Jo

In~ IIIR<~S

IIH

refresco.

l~eclltvu

} $11$ t>ll¡>.!( y d''"' '

un~~lrH

nmy

f~ntl

cordl~l c nhof'llbn~ n~

\fl~rCI)It!$,

{llf'U~S. Vu n~s,

l.ibrecia Cll rllfefl

HOTEL! BRISMAR Port of Andraitx

MAG'IIf'ICE'H S\ 'OV BEACI I AT OOOR SPLF.NDIO TEI~R \ CES OVERLOOKING THE SEA f<OO.'v\ S W ITH BA Tll B \ R & I<ES fA U;{ \ 'IT SER V ICE NEW L V OPI::NED L OCATED AT SEASIDE

premh•do~

Sabado. 12 ~8 <~ lf•t<l•••l•ron n sus respectl~os dOtnlo i ft•~ ~r. tlondt la grMII COIICU• Lun~s. 1-1 n ~u.-in de 111\•itadu< lué ob~eq11lud• l { ar!PS, 15

RESTAURANT

16

17 /8

592

-

818

-

564

-

063

-

8 1.'1

-

131

LONDRES

Silundo en el

m~tj or

s itio de l-'alm11

Gran Vla José Antonio. o, 11. Frente al edificio de la Telefóplca. EXPL.ENDIDO COMEDOR COCINA INTERNACIONAL SERVICIO DE R é:S 1'AURAN'l'

6spu/al/4d en IJ' das y ba u/IJO S

l!oartos d~ Balos Calefmtól feulral -

At~d tllrri 'J!~ ~1.!81te y frll


!\ába.., 26 dt Mayo de IOiíG

S EMAN ARIO DE 1 N FORMA Cl ÓN LO CAL- - - - - -1.ÑOXX XVI

lhclaedóa 1 Aol n~lnts l raclon ; (' a lle d~ Garda Ruix n.' 2~

N0Ml 2 . 851

OFI. t\IO:.IENTO

An~e la escasez

de

agua 1.1'1 lll~otllucl . n ele ••sla fic•tn. Heno por oltfeto lt'Jf\ 1\'llr ht lt' 1lc los n lstl.rnos attlC lo pre~cuc1u real de Nnt>slro Sl•lior jesncrlsao b11jo lo::; n:t11s rUCilrt~!kll~ )' r<'ndlr IIICIIIO

L:1

:1dcrttrión 111 nugusto Sa(l<l

Jtl -\ llur

!.11 1 lnr¡t•·• el~ la mb.1 de' Cor1>us e~ "'' ron· tlnu h file) d,. J!lmi.t .1 Sng1 ntl.t Eucari,lr.t. En 1.1 E¡ bio.u wh ref.er.: $1111 Pnblo la inslhnc1 11 tll.'l S u lli~llllll r.um:nlo En el Evaugelio :-e IIOS 11111 lr c,.t:t 1 ill:.t•l ·ctón divina do este mnn¡.tl por IJ~ rf.:d !' '1"" pro luce en el <1hna \' 111 . ecne11ci.r , ulwo~ nr.,t,lr.t e m•o rt.'MIIII('fl teológico de .a,. tnil· r.l\'illas llel rm:.teltO cncanl>tico deiJiúo a ht p'um.t u.:1 nn g~lko 11< clor Santo TonH\:. de Aquino.

•n

s ....

1

·----------------9rímav era El sol In, el e>IIIIIIOS l:ll

!

1.. 11err11 Jl.lrece tl o ~~ lll. lt y ~1 CIClO ~011

~l'n~lble:

srqula que

~"

dcju ~etlllr tln este ,\\ut~icl ¡liO dt.-

11111r y l11s e mns conmoví nn1c la lie.;111 c¡u¡: represen 1.111 par:t las hunuwos.

d Hs

1 "'·•

\n1lr11ilx. tlchido a In cuttl sc ron~itlcrn uul11 In co,..crh.t J<· rercnlc~ y e11 peligru los .timen •Irales que p 1 dc~r• cmlrn "" :ruin n-rd;¡ ror fn,;.t de Sll\'hc .,,,r dtfll(: p11~/l $1; loU~ICIItO, hu nlcnii.I.H lu a:unhli!n .. nuestro~ JlMuS .•clgutn>:. 1le l<h Ctnrle~ \ •l Cltrl'ren ele u gua y lo~ 1t shcnlc> lun rlbmruuldo cou«ldcwbtc nwnae su c;unhtl. hn~t 1 el ¡Hntlu tic qne nut·~ll o ,\kultll' h.t lonur do medhlas p.cr.1 ll·<'~ur r l' Hora dulce ¿1 J11la>ls lchlo all,!nrH• v··~ 11q t:1 f11111:>so di;l'or.o plnl \u leo r¡nc se! cl1t cnllc Fedro y Si>c1a 11:<.?

Tu\'0 lugiil ~~~ .-! jardln de

FIGURINES y tooa clase 6e rtvlsfas a~ mo6as Para

P r•i

m a vera

y Verano \1¡,

V~I•IH Cll

lw

LIBRERIA CAI.AfEI.L OC 18 pobfiiCiúll po¡¡os púuliccs:

;rb,IS!tCIIIIÍCUtO

mediante

1 o~

:\ l!~lt ftn. S~ eStiiU dOIII IIdO

.le bomba::; uu<:\•Hs , en su:.lilu .:1ou de 111" usen•ibles. }' rc pa r.111tl0 la~ tlelttloc atl.ts, para quu den el mlrxltno rendimiento .1: l.ttc:nsi\ o ser\ lciu a que van exigiéndo!n y proveyl!ndo tle rubos a 11qnellus ouos JlOZOS, qnli' por ~ll silunclón y condlcio.... ~ rccttlinres rcsnJI¡, 1111\s úlll. 1\dc:nu)s se ha nbierlo al ser· lino flubtiro el pozo tle •C11n Co11111••, c¡ue com•enc clertu tl cnn1it.h1d ti :~gua, tlUC pue e Sfr

t\cnd<-mn~. no lt•jo~ de l . lt:llll:' l'll ~~~ oe~te ~nncieure Plllll t>lnbll~lec;lmieniO Discntfr.•nu ~olu t• llts ro 11e ~qnclh1 bitrthtd<l r el abrt\'11· sa~ cnlr 11)g1Jic,, snlu e ¡11 11111¡, el.- ro de: ~aun do que ~e cons· lncl Es clulcc: 1¡¡ amf~lnd: e::. tll•·' ••uve, p;,nt ulilftllcíón del '1"'

E ;n s l..grfa solccli\'ll que se da en olcatlas calla ve:t. nul::. dl'n sns, renueva los afnlll'S eh: c:~dtt ·r m.trco~ el p.tso tlel llltlldln co·~tzón; si amig"'"· :t·l'~telllo el orr) luJo lo funtle t• lan nos, \'1\•ornos, luchemos, ptru de ¡,,s, iuco , Jrltult . que l"":t rruu~ll·• flor m¡uCh-' \'la. t•ll' snl que nuc; parecr llllfiCn detcmos ele lrab.oj!lr .:qucl fll'nsador dt' Esllll!llol r:~ra~ mtdtd.:s por lo accr· '· )

Hor:J qu1ela Cnda pueblo ticne nua hora r •\~:•td Sl'tlur. aw1n; pero quiera. Es l a sobrcnlt'>ll, l'llotnd~; \'cr<l.c•l qu•• In n••c,.,.ihunol- d hombro! ac¡¡ba de comer, lo o. con ro' a •11:11 • hemu~ (¡ue tlesnuda t i p3isttje urb.,uo. Lns calles, dtt~wrane •'le1ll" o'étlh: llcn11 de sombw" eno:ndéllu Un l'o.:: 1 lll''i de ••l!ua )' nu tflc COIIIO Vugonc~ tic 1111 lten qu:le~ ~ ~ol lnl nllo y medln lliiiiC cnrbrrttgn Ruido y color dn de luz. ,ll prlm.w~ra \'l!•:te (!"\11' ,fi)CI ff,¡y ~llenclo. Solo lo 111111<1 111 h 111ldo y ~otur 111 • 111111 1.:' pi•r úe ;¡lgtín g<ur ~ún inqnlclo lor11u·•, !Jol\·o f.tu/.hl > t•n y lns c• mpan1 d11~ qrH:jumbrost::. , 1M¡tlreo, ltnbamul del reloj consistoriul. '11ro, huubi~n crnhifrsrno'

tratl C:ncu j no CttAi ro. Tr;1s t'l 1lo. ~" ¡loulot el sol. C'uuntlo en n11es1rn rnrrcter~ se 11onE' 1'1 sol, In 111 be ~e cnsall· chn y su \'llt'lw• clulrc. y e~ '" ,lruls!ntll• que \ ~~~~~ conser vu, ulr~e, instnuo. th~···u Jo !liiC:IIO) .1flll011ii>SO. R~>mttos en r.~llt ¡tlillfll\'lliU. npó~loll'S d.: In aml~ol.ul lh•hu o:;cmos In l'lll'lllistu.l. In ~·ICI·/il, el encono, que p••r.¡ 11ud,t "" n · u.llttll. 11.

uulas ) o¡Jortuu11s merece•• un ·•J'Ii•u~o pues demuc~tr.tll que uuc~rro ,\yumanuonlo etndn dt rc~ól\'tr e: u lo~ medio:. que 1<! wu j)o~>ib.cs 1.'1 surlo probh:nm ,1..., fK Jlct~i~teulc >f:QIIill \'•1 c11 .tildo ell nuc5.1111 pneblu, 11 lln tic tJihl .:1 \ eCilldtlllú puo~J11 JliO· \'te:·"· th1••R"•IU en lo$ ptlbh JIU• bh• u~ qnc hny e11 In> rtl,llllld$ l).ftd.nl.l~ \le e''·· IIOb.IICh.lll. S.


ANDRAITX

...• -

C ró nica iocal !nda defllfonso X11 Sabio fllmlranle Rieranlemanv de Euuro } .. proruesta Jt:

Minl\teno ~onnl

1!-tro Sub$etreiMIÍO 1.1c

o. h11 tculdo A bien cou f,tcomlenda de •·• O

de 1\ fun~o X el S11btu, o llustrt! paisnno 1 col 11 ,\l.,bt.lu, et Exc no ~

Doña María Palli(er Alemany Vd a . d e

tlr11nte IJ. Jo,t'! f{iern •\ Ir

uofre

fulleció en eMn Vl'lln /el mañana del 20 de ldoyo, a la edad de 77lJf}():; ; de f¡tbor hi>llidc" pru

ón!Jienoo reci!Jfoo los c5apfas c5acramentos

'· reall?.otd" en 111 Jlll:ttt••

lrlbUitll 110 ÍIIICIIIIIIIJlftl. de su exrrema dlldu 11 ~utslro l111,.1re pabnno ) llllligo CUCIIIII )'ll lll;i~

E . P. D. Sus ,,flj~;JI)s hijo~ O. Jur~c. D Antonio (•nt~entes)

O. Ml~ucl y f"l.• Mnrln,

hijo e 1t1j.1~ pnlllll't"', 11i-'ICI~ biznieto::., Jthijnrfos, sobrino~ y dcuu\s fum ilia al p.utici¡¡m

t;(

·" años. no ub.t.tnh:. ,., uso !e sus fncufiHde~. ¡, tnflldo St~ulr si11 iruerrup u lldnur.. bre l:1bur I'Uitttml,

lrotii$CUrso Je su JihtlnJ;, ·ud.t

urho nos complnce tan ho

ca dlstillrill•t out'!•uJn 1' ,1

ACCH!t'll te mDIUJ'ISia

jo Je i\ndroitt y de,..!e e~

COhnnotllS tlll'i~tnOs IIJ to. • r /\l;ninmte H;cr:t Ah: ~· • nuestra 11111y cordft~l

ión.

Un j o \len mue• lo

:\ !rr,ledor de lab uos y

l'UM

li$TANCO O! TURNO

feli ro t.lc In lll<lrlrug.uln de '"e 1!1 ~~ru('tJ.os :.e :n\'cn de !.. 111)0~ J. time f',,, re \'ndc '" '¡,¡., rcsnii Arou imitil&s Al~mftn~ t¡nc d\lsd-2 huct.t po•:o } .:1 tle,gr.•ciatJo joven f1llecin

fJcnrsiá~rroQolal

R ELIGI O S AS

5 Cttlle de l\ll'many Fiesta de In A:;ociación de Hij as eJe Marlt- <' 11 In con· c!usión del ,\\es d e Mayo. lucieron pRrn sa l · .O

lrt~b,.jaba como cocinero ('n ntm nlgt~nl• s hums despues de lugre

11<>} <i\b.ulo il dar., f jcrctcio dl'l

In ~ S lllt'S

de 1.1 no dl' ¡\\:~ Jia ,

rr$1tll'ncln dd Co1p ,\hui. des li·lf en el bt!n<lflco estah!crimlen p:lllica y ~Oll'nllll' im¡mstdón de e Je,, llzó 1'1 p;tsadu íllt>\'Cs pnós tf.: h'llllillado su Jr.tbnjo t;,, a ronsertuwcta de la~ grun ::s me.lnlln:.- " la:. nut··• ·~ ¡¡sociA· anunciado <'Xéursión tHrro

•• Los éxcursiuui,t 11 ~ <:n uü ro de 140 ocu¡:abnn rinco an ars que Si'l lieron di! """siro dlto poco d~liflUCs de 1.1s sci~ la 111·'"·11la en dlrecci&ll 11 f>ul 1, lncu, Llut'h, Cal~ , ~~~ Vic~ 1 Puerto de Poliensn. ¡:,111110:11 t, Pue:to d~ Alcutlln, \Iru()!;,, Cuevns de C.lm¡HnCl l~t'fliC· ron muy COIIIfl111citlos uc, fr.lir snlt:t•fo de ¡ , •·x•·u~>l·'n ) h· S b~lltl.IIS p.11 011\tiiiC,I~ tle J ~ tlos vi~iludos.

1111~. $C(!Ur<~usenté prtra hHccr 111111 ltcll\l»:s rt.'C'ib1dus. corh• cnrrcra. cogitS una anoto {\\ nlinm• domin~n. n ht::o R, 1\ \'l~lld<IS ns p~d1 es l' tle r.ro¡ucdt~d del Jne1io d·~ la flelo Misu d.: Comunu)u gener.tl ,·uu slóu mil' fuuuli.ues residentes en es plt\licn por l'l f{ lu. 1>. ~IJJ{uel S{' 11\U?.•\ n fuer& e \'l'locid.td lo! \lilA ~~ llwsladaron 11 lit cap! Mlls, Ouertor ele 1.1 thOt:l.tdon. ,l eu 111111 l'Ctnh1n cur\'tl qnt! hay !.ti '" u 1.1'~ '~~••co de '" tor·u1c ""~ en ellurm couochlo r'>r el , ,\J:tl ayer \'ierncs se verificó el entie E~ LA P.R \11T \ IIE no pudo doauinar 11 an;\q11 ¡ rro en el Cc1nenterio de Pillma. 'ON OI~I.A~l>IS nn, snlíem.lu despcdhlo y c ycn· 1!1 accidente hn cans1nlo en

...

ft

r.,,

11

•lo t nchnn

di! IIIIH:> rocHs q 1u1 IIUf'sllo J•ncblo doloroslslma hn hn} ~ • hordc de tu r 11rrf:'ler.1• fu· ¡u esióu por C'OIIhtr llm!o el fin n

fu,~ recof.(J.Iu y do como sus fHmlllores con mu 1.1 Cns,1 1Jc S~1con 0 ch.,;. :unlsJntltos y :.unpntlas.

111e11iatnnv•m IIP\'IHIO 1

(lo•ule SI'

¡,. Jlrncllc•' tlllol \'llfü de

F.n flol/. desc11usc el in fort una

Como conC'Iu~uSn solemne del M el> de M 1Hu1, m,<J)Hn ll do· mlttg? tila 27 1lc \\1~··\, 1 ,,~ 6 y

mcdi11 de l.t loll<l•· en tlt' l ?ni~ cl1·

1

EuniM

ou (), l.uuli'! •londe

111l!t llcl.l Segmdau~o•11h• ¡ 11 ~ tlll Julnu• PCitCel Alemrtny, qne lr•• ~l.ul.l,ltt •·n 111111 uml'ttlr.1;ri 11 11 1 th•f t .!"tt nnndo C'll plcn11 ¡uvcn S\' VCIINII lot 0 1111 , 111 1 11 IV,erl tiC nucsh.l Se•\ 111 1 ,¡.¡ U I\AIIO, :.1! 1fu,plt.tl l'ro\•lud.al chnulr: fné 11111 ~ •rt·lh.m ~us Hlrihu'ador ¡111 cciubnu tl Mes J,• \\ uta ~olcntnc 11 1 ~~~~;;~~~!~~t1Jl~~~o;r•;"i~'1o Jllll 1'1 f' •1'1•1:>. •lt•·~ hl•t lt.ltlus } f11111 ) i.J•' $IIIIIi1110 ' U 1 \' t¡.;t'll. t• ~,.~t1t1.n~11o~s~--~

dUI'tur

1

demás 11fu


ANDRAlTX

.. ·• ..

3

...-•

Crónica local =

La loca lm·Jmta sunriO

S OCI ALES

uy~r

u Andralfx

DRil ~S NUEVAS

El segundo premio

Nombrnmirnto :-Ju~stro

ilusa: o pulsano do•t J o~é r:u~cilnl A l em~ ny ltn siltu nomtm•Ji) por el Muustcrlo de e.tnr;¡ü\11 ~llciO iflt l, Prt'sidcnte

d e la

1.1\S PRI~ CES'\S r,;ABEL \'

M·\ HGA RI f't\ OE

L o te r ia N acio na l e n

n uestro pu e blo. Un millón, ochocientas mil pt:set11s repur lid o en pequeñas participaciones.

dtl l'rihu•u• ti • O¡to~icao ac' del M.tJ! ~t ·rh> IIJ.a chmaln~o~scull:: o !d smi or fl:n~Pi'hat que como n le ubrt> ,Jet Trlbmual a r:'.l d:n~ d~ ¡¡, 1 ~11 ¡¡,. 1:11 ;\\udrhl, yn d e 111 ~str 1 su gum Jlll'ltnr.telón té e n' ca y sn cuiJ.ulo y pnlcr ilthl t-omo jue~:. hn si.l o cli~ l lu.l(nhl•l r or ter, tr:l \'el. <'11 110< an•'l • 1 ,,1 prcsiJc,u:in ,lé O,>usicao·

Uulúullo inrnell$0 tuobú :I)'Cl n vneln plumft, nlgu110s nombre~ ht quietud de In lnrde Jlllll»t al e los <~gructndos COII tu:. Cllnll \'eral en nuestro J1tt"blo. al co dntles nuh lmi•Orlunh s. 11ocer~e la noHclu tic q::i' t/1$ 1). Atuonio Mn~wl

nne\'C serie s del nluncro 48.257, o~tlqulrillas flOr uueo.tru pall>.tll .) } llntigo D. Juma . lll\'á , duea)ll .Jel caf~ • C 11s Pvhil• , habaan sido 11!!'t11ciad11s con el seg11nJ o

n~<

• Boto·

nern •,

INGLAT ElmA Por .U ari(¡rt !Jrcwl/o/11,

La nutoru de ebte libro ha dua ,.ule diecisiete ailos in:.· tlllalri1. tk In acllml Rt lnn de In ~l.tt\!rra y t.le s.a hennnmt ht prln· c:e~n Mnre:uu ln, y nos blinda llllll !>lografht sincera. , vivida, dellcíu:.nmc:nl c hunlllnu. Con i ;t¡.:~t z visión í)ÍIIIa el con1rastc ..:alfe ~ liS do~ llisrillulns: Isabel ~·uo

D . Crbtobul Puco lus (obtero de IR cnrret l!ra), 1). BM I C\•cJó preco~men l e un hondo

toll•ml! Coll (t\lc~tlth:) . D .To tttll~ s.:lllltlo de lu t e~pon suhllldllll, Btlllht~ nr • Cnn Rtomonrl•. don anhmtrns ,\\argorita, co.n su bai· M .t t ~o Jv rn: •.1•er csu• , l) .• •'' \·ag l llanle c"rt clet, pl.mleo nu\~ . de . 11 p ma;a \'CZ problernns o su lnshlu· t!.tlcna l~cus ' 1 e~ ono•. 0 " ' tr!z. y lt 111 f.tnailill real.

·· ,\ nue-tro 'l'tr rldo coluhor.! premio 200 000 pes ..tns. dor ~ (;(Ou ~ 1 , 1 Oiic•:al llc 111 \•lllh Pronto se furnJ•:on ~trnp<>s 1Im J PuJol . Cnnus.a•, IJ . Mun· t O\'ÍIIIll ~S llliC:.I ,¡ más CUrtJill l por los cnlles y, CH'e~l.lllllcn lc seu a tu s , ntnndrcu •Ponct> , den leliclrad in. ~ 11 111 Pinza Es¡>ai1.1, frelll c it Ml~uel Pujol ' frllnch• • IJ fr,lfl Defunción <Cas Pobih el grupo de gente cisco Ah.•ua1tny (CIIalc ro), D. Jo Fa·~,.dú en e>.la \'illu 1• ma ... ~é Vlllotlres (obrero carrelerH) se ibll en¡:rosando t'lldl\ \'C7. mns. • ·1··1 JH~:Itlo douaitauo do 1 d o r e<! ló (B ' ariJ•>ro) ,,,r,,,_.,,.,., '~ .. Todo~ hublabau "''OJWI a • a· ¡) • B ar 1O1omc en ~ l •\ \,·•rl• Potllicu o\lenulll)' tl•• b 0 p > dro 1\ tlr"\'"r (lf•·lel \IO''"r mente, rcian, pregunl:~ 1111 } cena 1 v " w • u, lot eJ.tll de 77 ) [) " t 1' 1 S :estab11n n un nnsmo liP.mpo; eu •10 • u" rasnr orce ' c¡.:ua u i a 11 11 dRr lu notici., li<l un sitio 1111 •, D. tufs lnoceutc (obr~·ro ~11 mner le rmts•i C'n est~ o tro. son:~b 1111 nomb.r\!.5, t:llllli cttat ctcrn), 1). Huf<t el Ensct)nl 11 Kl.'lll:nll ll1: tlmiem ·> por dRIJe:;; y hRsta l1111)' uvgnzttdil la cTixedor:.• , 1>. 13artoh:m~ C as· ' " fj¡au.lu mny conc.chl., \ noche, s iguieron la~ ler tulia~, IOli lcll • Truyohu, D. A11 11>11IO Tur 11 1 por I>0' ' " t.l Y ex \comenuu ios l' la sobru· (G unnhu Ci\•11),} D. J uan Snt\•íl

.4imnu un fino scncldo ad humor

llanu:nle jusllfkeda de esle mi

y unn crilicn :~mable, pero cer·

¡•

~n

Hl~tlltll

111

" du

,lel re7u ,¡e: ~111110 rosnrio r 1• ca~. " morluorl:t se efecluó " cuu J.1::-.•ó•1 •h•l c•ulH er a su hma mor.t.l:t } ~:t afllcrcoles en ae le:.J,, pnrroqt.i,lf Se ce !:O'emue luor~:r11l en s uiru

ue~

ele! ahh:l !le a lluillltl , cshrn :tmiJ~>s

otct.>s aun}' concurrl

iloncete y pico qae ha \'euldo :1 l..a JUCrnur¡\ del tiempo Y el · 1 "'f colarse en buena horu en nut s poco l':;I'III"IO t ~ que u )¡vllle 1 • trO valfe. 1110:. lltl 110!> JICIIII:I t ( o.r III&S ul! Restablecida }'11 la calrnn ~ tat:e · en es111 crónk11 Y ru¡:amus vuelto el ordeo, lac•nos r ecogido 11 nuestro~ ll.'l:lor<:~ J)~r doncn 1>~~

y

cletn~S f~m1J111 llii CS

PUERTO D i

A 100 mct• os de la p,(1ya

AN DRAITX

RECieNTEMENTE t~F.PO Ht.\A DO ~04tR40

n6mlcas

,\\ ERI!JIA~O

El. 1IOG 'R Y l.\ MODA SP.LF.C'CIONES ~",..""" ff""'"~ lll m•' J~ M~yo l.lbretia Calalell

4t pinos • # a/Jif4CIMtS tcO• !uj1 con /Jafio V t1/sla al mar.

v 8g

CO CINA IN1 !!RN AC IOW ._ l. Oupm ft

/ranfais

en 111 actualfdild por un nu· u ido ptibfiru femcmiuo. Aunque

1111 s

¡1rolundatncntc lnnnllnas, no 1dh ·j~n In Inquietud morbosa y llilgir11 ;¡uc lmlln m .>~ euuuestros

Ji~mtlOS.

, Volvemos

11

cosa • es una

original nnrr11ción en la que se

ter•a, de '" IIIIIICclón que efcrcen b 1

1. 1 ~ grandes c,tpit.. 1es so re

as ¡

qne , fi.'JICCS en 1,1 SCIIC • lle1. de :illli pueblos, aspitun. no ohst.mte, a (igmnr en el <gran IIIIUI<IO> h uud1~11dose, por CU pl\ (otllllliili!'

'"~

MODERNO

A CASA

.\\aria Mercedas Ortoll es ltntom de má~ de selenta nove· hts que figuran entre l11s preferí·

,le

HOTEL

En flllt, de <.:.tn~ e }' reciban nlli, l•lus hijo~. lujos ¡>olltl Ui~ION

•Pobll ·

VUL VEMO

~~~

Rtllbtcl•••l desm tdld:~ , ~~~

u ta}

Oe

1H<l~ rillicu.eces. la L;brcria Cablell

v~ula ~n

onusloaH:s que puo:dn haber en cs ha rdnch'u tumc~du n tllttmn hotrn y con J.ll isns p11ra o::f lllilllt · ru de hoy. N<~:: ltlt·~rn ut(lS 1.1\.• 111 IJtu:un ~u e•te tic los ltt\ llrrcfJ os 11 los ~111! felithlltllU:> Út'l'lllldO • 10• do:; salud rnan d ~rrnttJr c::.c ra u· dul d~ lh?Sclns Hav!.Jo 1ltl d f .o.

Amlntllx, o\111}11 tle 1900.


AHDRAITX

4

RESTAURANT

Cupón ~1 Ciego

fJtp orfti

FUTBOL

No 111Ctocprt101i~do~

- SdbntlfJ. I!J El Mallorc1 ante la fase de /.un~>. 21

as censo

Nv solunh'llh! O• hl !Ch." lf•ciH'11'~s. 2J 1ullon¡uinbl ..s cshln pr\!o~UII • /lmt n•. f?-1 dos 1111tc la fo~sc d t! •1scr nsa <111... l' tiiiiU , 2.; u"n.u uul:t COIIIlent.o, ~• 11<1 l O

dos los "ficionrtdos ni futb¡>l, por I11S peiii\S palmt siiiH" 110 "' hnbl.t ntá$ que tlel ,\l.1llor<:•t ~· del partido lf'! nliiJ).,n:~ .:11 B 1J.1 01111, 11omle están to hts 1••~ JIU· sibilf,lades ¡>ar.t ver buen futllol . Yct no l>t oyr fl.1bh1r del .\t. B ~lear~:.S que comu relrO$jlCCtn•u se ~olla h;tlllar; Incluso uo IICIIdC (aula ge11le como acudln Jl"'~ verle en1re11.sr En crtmoio e11 Es Fortl se ve replelo tic ge11tc qut ac11tlc • \'er ¡;1 h:J} •l'¡:úu •h ¡ fIC ·1 • IIIIC\'0, 111111 lodos SOII son cams conociu.• ss: S 411\s, ) ) rre. Sa·rs. Lnlos P<ICO, Turro tic.> entre ellos hguralm nue~-

··- ~~-R - 900

-

89-$ 118

-

421

LONDRES

Situado ~En 21 mrjor sitio di! l'almH

Gran Vta Jose !nlollle. a. 11. rreme al edificio de la Telefó,tta. E XPLENDIDO ~ED OR COCINA l tiTERNACI ONAL SERVICIO DE RESTAURAN'!'

- 036

6 S p U/ t/ 1/6114 t n f1 D 4 Q S !J /1 Q U fi J DS

lrr• f11ÍMIIO CO\'A~ conocido )' nlllii(D tle tollu lot 11frci •11 11nclril xot •• ; tnmbleu \imos ,, F.nntobó$ f\11•' ha ce :.11111 poco~ me..t• h<~clu el scr\•iclo mllllnr \1~1 uucsu o

Cnirl03 de Balas - Galeracclb featral - Afta corriente. caheJtg J rna

rnundu a MIS !Jies . y 1111 Clhltl'lf soiJfe sn condertci.l. Urt d t.1111a pu.:hlo: M•lilitnll ,lomlne o pr,.unlnt " nlln inrr iga 1101iciaru . ~· lllllth~, P, Jtlrtlona • Molllorcll es el el • 1\rr~t:nllno • ht di,•crlldu co· snlhlns ni huurot } ,1 111 colflicl· dad. 1•rimer puniJo d11 lo (.tse de » 5 n:edl>t IIIU ll lf~: , E ' l'fl I!S tA NOCIII! .:é.1s11 u 11 Oivblóu, que nun).ma ~l' fueo.,:a e11 B.•dnloun, l el pru l.tts prripcrlllS de 1111 jo-. en Proximo j11e\·e~: ~('1)0 1 " quien S IIS reudnlilrios R xirno dos de JuniO se ju~111 li en SU~PII<O DE T 1.~-\ 'A pretenden eXjllllsnr de sus lie I'Aimu. espcwmos q•t!! el ,\\11 All':trc }' ~ll llJlil licn MIPtq•ro· IIOICil no no~ ddmmle, ;urt•• 11111 rras " 11" 1" ' 10 11 tos chuscos pro tlución en Ge\'llcolor. tlui¡;1d1 cc.-dlnt fenl o ~ . Jlroporciolhlll tem11 rns Ol'r\'io::. c01110 hny cnlrl! ltt por H11n r~n Tuuado Jlllf;l fkuifr, a unA cinld 1"' iul y d t~ eu ftulrt Perro1u. nOl> 1r11e 1.u hllCtn~• ~1 iún rnallnrqulaisln. Pn:mo- M:'Iyo-ll).'i(). dll . rea r atlcfl\n Cll 111 pnurulht do•l ld· Ssop M. rio z .unpi , el fllmoso pro rno: o ccanrncr • nM•IIII!'"r)u Atr <luclnr y .lucc tor de lan exct g~>lilfo. qu!!, ,Je:.r•ué,. d1: , 11 1; 11 ~, lt'rrtcs conu.:dias del lino Y $a!lti rsrancia r u Anlt-ric:t, hn \ n~llu

Cine Argtmlin o

...

~~ ======================= :• co hunulr, h11 hecho r on •Esln 11 E!<p11 ña en la nt;ultlf<'Z de su u ht noche • su mrjor cre&cinu. ex lrnortllnado esllló.

M ooALmAnes OE S EGuRo QUE P RACTICA COMBINADO DE INCENDIO Y IW BO ACCIDE TES I>Et '1Ri\BAJO PERDIDA DE BE:'IIEf iCIOS RE PO N~All!LIOA D CIVIL CINE.\ \ATOGR \f!A '1R·\ N$PORTES

(AéreOf. marllhnos . lerrl'stres) 11\L>I\'IDUAI.

COSECII\S CRI. TALE 1 CE, UIOS G\~MIJO

ROBO VIDA

sunortale.s YDelegaciones en las prin~lpalcs ~oblaciones ue &spína A¡rencl~s • n rodos lns pueblos

f) J((f.CI O~

Vra Uom:t, ~-..

Roleor•"·

Cii.!NP.HI\L

Ttr~inuu ~>S(r! (.,el• 1111• • •1 Pnhnn de , 1 11, . '~"¡' Gm uc11 l·i,uc·,, t 1''0 - .,. 1 ;" ,,.. ('' ' '" •),

Agenero . en Antirailx:

Pihn11da en un pinto resco JHII!I.>Ic:clto irhutth!s, ni que c-1 mwla\lllloso Tcchnicolor presen· la con lo¡Ju su coloritlo. • Eshr ('$In nodrt• cuonln con un re parlo ~·l'ldndc•nmcnl e .:xcepclo· 1111', que f'nt•nhr 7.nll Dnuft Nioe11 }'t'cwe dt- c.:ario, Bo1riJ FII-Age. mili, y (il!orge Cele. 1.11 pclicn • rnh regorij:mlc y oplinr i~ra .. con cualro es lre 1111! en un t audnl de cnrca jnda$ El caslillo tculn un fnnlas "''' ··· y el pueblo e~h•l!a lleno de ~inver::Oenz a s. De que jiO C$ c11 pn ~ un pue blo optimista e lngenlo50, pura r lrrdir el JliiJtO de sus d oudns . Unn pelicula con ruuchos

1>c1v, llth.'rmis, ~· sr a .. udnluci· lll!\ '11 """1u l ~rrella "111 cxrrnordlrrmillmCnlc ¡.:u~r• Poquito HiGo. (luc c~:mn como los 111ismos nrtil•lg_,Jcs Y lu¡¡ra un lcnOIIH'n"l ~xi l o en su cr~•· ción del prrsona1c tlt.: H e ¡·e~. 1& Florlsla se\'lllRna. ¡QU¿ VERDE ERI\ MI V ' LL.E.. ! ~hurt llellculn

E$ l luno~ ''" pn·se1•da th: t>H3 producción ~rA111hosn !((.' ·u Ira lnaproplndo t !'t.tb'Hl'r pA•eu·

~ones con o1rus :mter rtlres. Pero si en el concepto de IHI gentes ~ IC!!Il siendo tl~ebeca• 10 mejor locrndo hus 111 el Jlrt' sente, es fádl nf1rm"' roHand•l'

111ente que c ¡Qu~ \•tnlc N•' 111' Valle!> nventllfn nolorinrnentr • aquéllll en lodos lo~ t\ttlrnc$. 111\tJirtte~: Ent::tlll ~••11 el 10 JIMIO ll'u/tqr Pitlg,·ó.l ~ ,lt,wrtt1 0 ' /i(lfll . Es1:1 e~ '" hf•lt•tln .le 1111 put· ltlo y 1111 1 ::t h.'. • •h: 1111 pntb'o qm· y""1~'11 tleshuh •n Ftllci qne Fue fcli7. ... y •!• un l'illh.• t¡li~ 1: •l.nl 1111 •w rozón. MI:.IN Denning llene el Ull dlll fu~ \"Citlll.

•:.===================:=== -

frescos p11rn comb•llr el calor. El prugl ilfllll se conrplel ará -:011 elc~lr 1:110 de la r•lfcuhl. MI. T f: l{ [)ENNING ASESINO 1..1 l.b h>dn ti.! 1111 hombro \'ICfhna 1!~ SU l>rop!o St'CI CIIO

Andraitx maig 1956  

Andraitx maig 1956

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you