Page 1

7 dr

Al1D

M• yo de 1155

AlTX

S E M A N A. ft lO DE 1 N FORMA C I Ó N L O C A L. -- -- - - }.SO XXX V

ltda~cl•• '1

A 4 • ia ealrulon· ('a ar dr Ooreb

l(ulz n.• 24

¡

NOM 2 59 7

--~------------~~~~~~-----------

Industria y emigración f.l ~

PÍO 1~'111.1 de ~¡

t\1ulra i•x

llf 1> p.tbte o-; • '~>to t~n eun ::s:~··•~u f trlll ... .l·• q ll' l u pure et u .:~r

hnb!.u 1lc ¡.·. sin em

~ ,:e \'rl}' 11 111e •' me COII olio •

J;t 1:.1 ~ , ,u;ar en h111¡1io

¡_•J;I,

con n

•Mil

fle~.olf

' i l 111 ' II . IS

;1

5all, f,;

t(l o1,

lril ho~jo ~ e"

:-:u hH' qe.c t' ·te e-;:1 co,•

lo qu r S(llll·

111111

, euc to~ J e 111

r u lhhu l

~ u ~·· .. ¡•~ n n<~u ec r

ere si sic•u P-t ~~ 11h1te•t' e oruhn , ni que

lt4

e ngr.. tlo úr IO•IO• , ¡mu de¡wlllle del

t••· 'o,., qu ~ todo •r. ~~

C'tlll IJII" se miro • .

, ,,. ...

) 1

Por

IJUt.: ele riqne1.11 y

parémonos a frots.e de L eón ~ ~y. q··c ('n~Je St•rv'nr·)S llllf:l t lll\' ' t:ta tld i.rlci.Ju, a mi iui · ''~CIIl, lll! lo que es lu po· .tl: •l.•t mherl<~ ts 1• fo~lta Jc:

¡ b• r;a

,,,!)!"~ • nos

¡e-; e<.1 ~rC\' t

Jt('•s uio, ra. pubraa es 111 ! :l'lll el~

• 5 perf 110 ' · >~ e probto,na t •l

lh : •

,,,J<.trla' • ~ ..

A

n

etnigrAtO

l•uuigrarorln. /\si Ir r nllolinle nlar} ., f'l>

·lnrlda•l co

ljomenaje al f/lao. c5r. ácdnomo

e' 1 •liOt vo J. !o•.eu •JII. ·" ,,cnlnr 1: ole ...... PnlfOIJ'IIII el l<tlu. (l J ~illl(' c.•tu.-r . IJIII' h 1 ,;llio IIOIIIhrndo Fcótii)IIIO de Mon· tuiri. lo~ ft.> 11!: IIMh ,¡ .. t\ utlrailx le ole e~ snln 1111 ob~equio, como cw - linda n con e l •n er, llr ¡!ól l\ ' rronreech1 .te su 1':-hrncl.t rnllc t ilos y prueba ele su r,¡r11lltutl por te a fasc:iunr tfp t.1c 1 u~n tr.t a 51,, lo:; dt'::.\•e ~ }' Sllfl il do~ t :! f~ \'o r dé~~~ !'atroquia To•lns aqu<'lld:. ¡lcll\1 1111~ tlle t¡n r ulll conlnhulr a este honre· h1bilantes , t)n\l 1111 ru.•nt a ~.., ¡~ go hnsta e¡ ue no han ¡J,•,.mbu!.c lll l jl! JIUCden IICU.Ih ni f(t!O. :0.1 VICII I Ío do como tws oln •, lfh".tndo tt.:rra y s:n 1e11er lu~ er hjo, ~ .a.n úrn lx. puehio m.u i11eru. eu h<~ sr1lo quell<tron los pu~i liln lm~ ~ o 11• } que reconocer el hecho .o~ que contnron con ml'ollus lle qur nuesrros tunigu ntu \'Ol· podido sus•rxe. $ C :1 cs l~ s1110 ~11brRdos de vid., Los e mi~rom v1eron p:elt)ncos de ril¡ut7A m.,. :-.li11¡t111111 e~ IP. fn nuli~t qtu~ ''" lu\'Ícr,¡, hab•o del ~ iglo pas• d, e~ lrRb~tja rou fero.u ne111t y tle rerint, pero de es¡tirll\1111 n i· }' 111 Jlrllllera 11111Ad <fe e:>lt', IIIIJ !!•\ nutsrra c.letl de goce. que 2"1105, y 1111 como se hebin11 í.Jo o v~~rl os mlemboo5 en A•nc•il";t, ~ ¡nicio a c los \'II'¡Os eru digun \•ol\•ir•ron, quiz<l cou 111 adiciúot ol t V t r~ t y \•ldr~t de 1111 poso eJe; carwc t• r sedent:"l· Cuba, prhtdpnhneutr , y algúu El oro reludu 111 :od a~ las rlo l dt sprcocnp• e.lo de los suc.J Qne otro en Frauch. qnc podrfll 1'1 ~11 s transfonuéndolle r u 1uyu nmericanos. mos llr~m .tr, r t iRc'oo¡¡\udoiR r.ou y vestidos par11 1ucrr l'll l• s ror esto, en ver eJe dar u•• oleo de aqul, grilncru de S'A fi estas, llt"gnudo al n ll emo auge lne.lustri;~l al pueblo, s e rraco\, tloe que Andrailx fue uuo de Ln riqueza qne c11 A ul<\rfc>~ los 1111eb!os neás ricos de ~la c.J ctlicar'>n A bien vesllr, comer y vivir, n urregtnr y en~b ell ecer se ofrec.l11 al tr~tbuj~ulor t lll dig Irorca . ~us finCA $ y vil'iemlas y com· na de apreciar, y nn\s 111111, 111 S in emburgo, cúiiiO no llny prJtrlas quien no l es tenia, plim ocnsión de trllblljar en 1!1 mur 1nnl ni dlch ~ que r!Pnn r1 os dnrt, d e s•ll~<'::: h11c••rse con timinas -uave¡:acién de c.tbutllj~ . pt!~ lAS colouh1s :;e con\•lrlleroll t n del Es111e.lo, prefiriend o u egura r ca e spouj~r:l y corrient e , vrc naciones snbcrauas y errh • In" su fulur c 11 unos 11h ·ldendos en a tra i11n mits '' lllll'lllro' ani~¡M t \•oluciom•s ,(el n1u111io, 1el!• t1 \'l'.t M .1 hr ioeduatrla • ~~ dos , pu es ~ ~~ i\\AIIorca C~t$1 diK eu <)IIC el exlmu¡cm m1 era Pt ro no _c,..bnron aqui lu aólo exlsllan rmas pocas b,.•cas ning ü11 ca mpo ~nrl!e ru \' en •111 " c11userue ucl ~s. sino que tnlcea· ¡\lltllor.:a sa lió cll! su os lnlci:.nlu pt squer a<t y el cumpo. >l eudo \111~ los amh irxo es en el oficio los sueldos nnciona~ ~~ ,,.f,...,or rs islt i1o y se ib• ron\•lrtltthlo r n de ~ti\orio, em:ontrarou el Ira · un centro luristlru eutewa.·tou"l b~j•l elr:l ¡meb.<>, 11 R!r'iculture , a Jos que • 11 algnm1c: colueu.,,. }' ¡\1 llr g.tr e:>te IIIUIIIt'IIIO, lt!l qul· l11 sulicie111e e incong nrenu: parn partes de' 4.'XIr1ujero :>r •cd si(•t 011 los • mh llx.Jic), poo lllld 1'011 su I'$JlÍI U 1 } p••r esto. de· bi:Ul. l l.ts to eu onces h;,bi" s ;.¡.., difcrenclw lufhnil y a \ ' f'Co 111111 , ¡ato)ll IIJJI SI O .t~O. IJII~ h11bhU1 · nuestro p11f'b!o pobre y "' 1 de vi vir lejos eJe lo~ ~nyo~ )' "'"'" en pl o~lu ll• c:·uos que o.lt íll IIIIISIIld• 'l 11 111biCJOIIt'~, U(hab,lll 11toll .! ln!l.ruf:u en ""Jitcsu mu.-ho que ucsc:ill, y ~e útllieM· par.t \'1\'ir~ ¡ocro oJe~de que In~ IIIICÍOni !Cb. ron ·• uu o~ 11 dbll os qu•· 1 enllcn E <lt' ¡¡~• fu,Jo eh: to.:lutthl fue ., .. zu cru1.• h·'·' lo~ n~<~re~ } \'e t-1 rnotf:tl y Jct:bi\•u q w• • •·bcllu ll' u(:tahue•rru. lwr•11 el 111111 o t-I ninn n cat:r run ah•,crt• • •11111~" 111111 c••r e rr 11nbu 1~.~ 111 ~1 por ,.. n•!!otlo le hosre'l'llec, C'JI ~u!l clilo•J3,1S ~~~t'$ de biH U , fi!SIIIU• <'11 los a re unes rte nu6tros al.rrw uír. (US, r lliJle l 1111!1 lllltYII ~piiC~ . Al trncr mu·sllu~ nnll'l'·'~~~ r.lllll'~. horeles, e le rrillll'fO p~ SÓ Jo t¡ll~ lhtiiiU dus r t J inco¡o 11 IU.IIIII'! ltl'llol~ Y 11h0111, hnd1111l0 1111 llrtVC rcnms e•J•ul 111r ~ t e.> dtl'h,!JII~ C" l\'lll croll '" rHII•ll·• r )rudl•n l•a'uur•• ole lA hcrt'ttcle ljll l lo~ \'i \'intu~ ennue.tru lt'lllliuo v tfe \ iJ11 1(111: olll f e~ fi.!\'ilbolll l!ll [olb <fnti ..IIHI'' 110' IC~111UII, 1111' lo nuestro. Déb¡>ue:. \'lll 0 In 1110 ~11 1, rl ent~. y requel ¡lluero r nr unlrRreotiO!> con un u rMtcr t'dnll t'tnlw ntorln, t•n que se pueJu ~C r t i nfiiiH ('11)117 cJ.o 11111 \'t'r~.lli ZIIdll, Y(\'0 )' nll• llfl• coll\•etllr he vllln 1!111111 huputlun 1ble. co~ll 110 11111)' currleuto• lt• · IJu~d IH rit¡,ecZH fu t'm. Oespu e1 de algunos ''''os de te ce ntro hulustehcl lsh:r\ol, 111 l•lmlose 111' pueblo•; u•l J'Ueblo eollvh tló en un pueblo. hurgue!>. ~111 ¡:na•re.lts lllt~Jfus de \'ll.lil, fro~ncn

r.ordide.t,

en Andraltl!


A NDR A ITX

¡Caballero!

¡Señora!

MATIAS COVAS !/ en e .'a hal/nrti lo que Sll!mure Ita deseado

C!LIDAIJ ELEG\ YC I.\ DI5TI N Cl0~ so toia clase •e Jread3S¡ can as meJore; lelas ~al Mercado EspaDo!

C/ V'"""'e 11m. 2, l. 0 -P.,Imll -1'cle( .J6.f6 Pau lo11 encarsos rn \nJrahx. Antpniu Alc111any ( 1'1/ttrn) G " '· F~tmr:o (].¡

unn\SNUEVAS

p era que SUS CJS.IS y C.llflos IIIIC deu Clliii¡Mrurse con ¡,,s ,le ultm. \•ilf,h :¡ue. má:1 den$, son mh l.\ LEGI0\1 DE NL'DA lúslfca~; el.!g1111cln, mt¡•n d.dh.> Por Antnnfo J lacu l Sar:mw deS1!nvoltura, en el vc~tlr y en I.•IS gestns herorras du In lodaJ nuc~tr.ts obras, oiJ,;cr vlii1 do e nt¡nl el que cu~lquicr 1111 l~ióu, su conllibuctón 11 In ·Ci ell b:~j.1dor, ni allt\'ior~ e de galo~, cii111 Jc 1111 111\lll.> tle vivir }' 1110 puede .:oJcm e, genert~lmc nlc .-.r r ccrnmenlc esp:-.i\ol >' su le sin tli::.IIIICióu cou otros de nl\·ct yeud • de ~cn·icio y sacrificio social superior; l por i1 limo, 1ecc.;if,1ba11 qcrt fu ese un autéu 111 necesidad J • fr.¡ bnj."·· 110 • • IIC<l J!fltn escritor quién abordo afán deltr&bHjo, fuera lfel pm: ~e el dific:il cmper)o de: rr.1s biO [lOIH llll'ltJfUr ÍlltCriOr l' CXll: l.t,ltr l<lll brilfBrtleS .<:iltiiCICI f~ti• riormcute nnes1r.1 vid'· pues nos enconlr.lrnos 11110111 sin cus u las paglnt1s tla una novclu. aqu11l ore), pero,. c·m tus mi:. [~1 11big11rrado ambiente del

mas txi¡:cuclns llt: como11hlul 'l'é1clo en l11 época de su futllla que el nos tfeoit\. cilin, In ..xtn1ordlnaria varlud,m

mhhlt pti:JIMM los mtnú~ cun ht lell1. relllll w·ión 11•~ 111 rlll 111~ poslblllrhttles llc IJuos " Xtensos Cll<'drfl~ di! lltlnu ndto, lnnto 1:11 \'UC$Iro dlntlct ht$ ruciQnnle~. ul 111111 llt!l hlirrr

In:; mhimn!t

) lOS Clltl e•tiOtllht 111N ) CXItu'

quchnn•r COIIIU IIIIIC CUIIICJUietll ;;fsltnos i1111ices •h· ur·m¡11t ll•: C\'CIItllulhllld IIUe Se OS pre!'CIItl:, corclóu. pf • t•lato"' ~· rl .,1f,,t11:. o por .,scnso que ~e" el tiempo liCd OS il}'ll • lllr~lll 11 ri'>IIIVf'l \Ut) ele que tll ~r10ngals. lro 1•rob t-um culiuurin "" ,., 1101 . Ctuln recelo rontlene In rel11 tanlc mismo de ~~~ lltnl ...,nlltll cl·'n tic htJ!t edlentcs que In iult"· to. !!fllll, )' ,•1 IICIIIflO IICt:c SIIIIO flill ll

..: Locales:!1 aclo del ~omlngo eneJ ftrgBnllno

Como nnuncilunos en el pn Muiínun tlornin~o ~~~ 1.1 Santa sado nCtn1~ro H cc'ebró In Ilude lglr:sia Cntctlr al Basllic'a di! P~t·

.!el •lomln~o tlllimo en el <Te;t ma se ce lelmu fl 1;1 sol mm~ or· tro Argentino• 111• gran R\!10 th: dennrf,,u s.tccr.lot:•l r tt la qno homenaje 11 1a filnti lla, org11niz.,, lt'clbháu 1.1 ur.q n ,,,gru.lll lle tiO por el C entro tle Mnje1é:. de manos uel fxcmu ) 1~111110 :.e· d~ estn loc.th t)Or ObtSI'O Dr . llct \'11~, 14 nltt · llnd.

.\crit'ln Cn1t.lllra rre~ltl iCI'O II

lucnh.'S }

LIS oulorithtles

u.,l:;tl<~

nun•~tro~lsimu

Jll'ibfiCO C:.IIII'IIO OCUplldU

~e

\'OS S;II'CI Úúh!S, \!11Ift: rlrus l'IICUI'IIIfll l'f lt.Jo f>. j111111

lúli!IS

ho •li:.uu~u:tlu p111~unu } ;unr¡:o h1s lot·:uldlhlo:S llt:l l\llllro. .:1 CaJ111i\n de L JIOct.r dun Jo:.é fué 11111)' ~itliJlillh:;i In' llCIIIII rf.ln 1lc 1011 ll if111s y nlílns tle In~ ¡\ICIIIlfiiY a\lon~·r. e:.cueln:; r¡uc técit•ron scuJn:. IIOl'~ÍIIS

11111:>1\',IS 111 liCIO. A COII coufeH:ncianlc~o

Los meJios .le l'illn 1tel ¡luCIQ d.! .seres, r¡ue bajo sus t.wudl'rns th:S'Ifi ofhu Ull ~~~~ 1e11111S, eSCII son, salvo um•s pocas ex.:cpr.io· 1.1·1~\!liron oh·hlar ht$ n cmt r~urtl:. nes, soln ue•llc 1 grHrlo~. y cm o •ll!silcienos de unu \'idíl ~~ute· plu ndo lo:; l~rmilh):., untt~rlor· rior o crearse 1111 hero1cu de sil· utenci.m pu- lu coucnu c11da \nenre expuestos del nutor de uo, 1 ~ ht!rm•HIIIüd de u uu~ :.en:~ c¡11e aplaudlil 11 h>s orndort!'. } los rnnH>30s •Oiari.>s • dircm '~ ante In muerte, esllln IIIHl;ISiro~l que sou • pobrt s>, pues lr 4b.t mente t!esc1i•os. Pnell<1 decirse jando CJI t llt1s C11recerl.tn1os de 1¡11.: ffltumentc la Legllln ha h11 Jo su¡Jer fluo ¡>ero no ••nb ern bies•, JIUes con ellos IIO no:o lhal• 111111 no\·eJn di~''" tite clln. roltariu lo htdisJicns.tble. L \ l'OCIN \ PERFECT,\ No es que yo l>rcleud.¡ dl!.:it Por ,1/ L f(úcamotn que debemos Yivlr como nuc:. P.l más moderno y práctico Iros anlepasRIIOs y plenos tic •le lo:. trnrndos Jc: cuc111u d.l costumbres IIUCestnles , puc:s, hvg.u:. co•uo dice Üdlllver, , 1101110:> llc aquí u•1 hltro que, por su hombres y no piedras• . lllllrllcuhu dispo~id 11, h<~ sl.fo Y por sí alguna tlutlu quell" t:l>Crito penl>IIUdo cxchr!>l\'unum re, cu ""' prulmo urllculo que te tn ltt muter mod.. rna, en 111 apare:cer:\ procurur.t «thm 1r <:1 mu¡er que lttlemás de nteu.tcr asunto de si uuc,lro pneb'o 1111 ~11 :1 IIICiudlbii!S deberes lle c:s¡1o puede a temintHr '' :v~ que t!ll 4"1 s.1 y m ntl1 e, hn t~:ui do q•re fu:>to · VI\ e11, O si SOIIIIIICIII C 1111 pm:dc fl 11 !!U ' iol11 t:ll lu:; lu t h•lb IJcl pmn:erno~ a llu~•1hrn. lo ~ u 1 U~IIIJII' 1" C1CIIIC, dntXOli::t. L:u l "ll! t bro , 'l'll'rltln~ lec lo· Arelot ,.,, t:ur url r;rrcl,. f!t tt'IIUJ cull1111 rJ,J l'Xpuc~l o tlc 1111•1 fu 111111 1..11 rlu1 .1 } :.euc1H.1 t¡uc o~ pcr

Ordeaacióo sacerdolal

F A R !4AC!A OE TUR NO LtCI!IICWt n

,\1uwulégO

P tii!rl

tfp !;,¡ulfllt

Primera Cnmun ón

~:•lió 11111)' r ulllpl:tctuu de 11111 !:ct El pa:..•du 111 i11 ~0 ,¡¡., pw 111oso 11\!hJ. 111e10 de IM}'II en l.1i~ e~Í~ <k

,¡..,

SetuicioCo~hes ftndraliX · Palma li<Jl<ARIO DE \'EI(A~O Salttfa., ele Amltaltx

:\m::-lrn ~r·• 1le <;.u r·c:n dd f'ncrlo, pri1111Ht•~~ llll.'ll e nciC!III• Jn co•l lu<·..-~ l 1 , ,.,, lltlb er<ul pM \'l' 1 pdnu•r .1 ,, Jo ,¡,, 11 11 > 11~ 1tos ulrio:. Sl'lw~t a•• Mn•r~ · J••ft"

('átllt\'CS,

'' '·"'""" 11 ltts 7'JO

f( fucJ

,\\!lrtt~UC> j

lus n•ii'J~ Anlulll·• Slllt-lht , .\\.r¡:

Ta11lu :1 ·,,:; 6'30 Salldu;> tfe P.tlma Mnt,wnn n lns 9

cl11lt!lld ¡\\Ir y ~lo~ !.1 Cu111 1 e1 Hdo. Vtt.triu N· l't~ll

Tnrtle a .ht:> ·1 Nuche n h•s R'3U

Cenlro de -MuJeres de H. C.

fl!

ltlnó 1,1 S.tnl,l Mh•l ) tllrtl!•il ft:l \<OIUl>ll plfllk 1 11 ll' ti U \ ' r:omurg,,lltl'::. l'ub11 e .-u mouh••"

1111

<!l 10\CII ,\ Ltl rltl \ ''1 • ' lllutlu:.,• fiN ' 1 •'t•l 1 t.-meuu ,\\nl)•lllll d••mln~o. 11 h1:1 G'JO t: •l.'••,!hlu' 11, llll'

1!1• 11 llfi,IC, c.>n el

l'OltHIItO tl t•

RI!JI.:·u~;t:. f\J!II~ Iitl•l'

1!·11 !ti 1Cll IIIC II I ,,,, lll'

ICIIIh ;.i IU

i 111 llll'IISIIill 1•11 •' Mujell!b dl' A.

e

[~t•¡•¡h, lll

t1._

1

111


----~~---- -~~-=~~--~~A~~~D~R~A~I~T~X~-----------====-----~3 ,\ H I:O 1\llf.'\ IT> tn A ~~H< \JI" X RE~u~ L O N .D R E S Situ ado rn r l ml! jor sitio dr l'a.018

Movimlenta di CtJ3 durante ti més de rbril de 1955

-

i.!Xhl~ucl.t a au~rior

Gran Hd J~¡~ Aolonl' , 11. rre~1e al eilflclo te ta TelefóPtca. E:<Pt.ENDIDO CO MEDOR

..

SERVICIO DE RES TAURANT

wrt:.~ f• BJ!as

·

GJ'~ra:;toD

1n

bo 4u y ba ull JOS

feolral · Auna corrtenle. calleole y fria

1~

• ~.r lfi Pru,.

2~.U3"71

T orul • • • Obli ¡;.JciUIIt'S 511lblll h ·~ Exi>ttrtdn ~·• .l.: \ blll Atlllntilx 7 J I' ¡\\.oyo

COCINA INTERNA CIONAL

ós pula 11 aa 1]

2~

lugrl'~·h(U

El

5\l .~5Fi'87

·I!S.I&Y

~

8.197'05 1!))5

:-~:crntrlu larcr\' ~utur

M. \' idul Riera

-----------------------------·-------------SO CIA !...E S

C!VIL

REGISTRO

P••tm zra C.om union E p.~~~ lu du•uht;!O 1'11 ('l Co

Me~

de Abril

Mdrimonios

~~ n .k¡,, O:muu~ d~ " 11 Jo Dia 19. rontth Sal\·,\ Ale ¡J( l'iJlm.t v •le mano!> llcl mnny . con Juana ·\lt!lll•' "Y l'al

(incz Argcznl inn Dos pcllculas de lmllsct•l·bl<' cntegoriu fo1 m~n el pro~r·tllll t de m.ulllnil llomlnJ!U. U\l 11 0 .\\BI~E t\CUS'\ T rnln csla rroJucciou d..: Ir· l'!u t\~hl'l, dh lgld11 por \\ IJII.un Dlctr rlt . IJusnll~ en un ~ul••ll de \\'.trreu Dufi sohr.: u•t arguull!ll· '" de lloruce ¡\\cCuy de !a lu clu• ICII•t7. qut! so~tienc uu .:o:ul

f',tl e JlJrndl. l"dh•~ ¡1or mer Die 21. ,\ u tomo ,\uull~ 13Jnc •¡ii),J .1 ., cjUI " ·' U.thc.::; h l . con Pmilc•~Cil r.ohllt:f Al~ " híftl dt 1 ll t~llo~ ll\lli~u~ many. r 1\. C'.ttt 1 '" · 't'er Naeintic:ntos Qj¡¡ 5 j o>:;~ l 'alm~r ca:arcll. a lo e' ccl J! lSO "''"'· '" J1UC hijo tic S ebhtilw } llc Cat:thua ~~----~---------l>duncioncs Di.1 S. ju.111 Mutcu Ca~tro, Oía !.) Bernnrd<> Calafell c.1 hijo de Juan y d1· ,\\erc('tlc,;. bol. 69 ,u)Ol>, co~~;~Jo, s 11 Com11 . Día 9. Cecllio Ho h 'l!lll'l Diu 9. ,\\,utnel R•,•lr•gUel. S:htrhe1.. 23 ,,i)o~. ~o't trc> Saucbe.L, hijo .eJe R .. i.n:l > tle r! .lo u•frr.,;c•>. D1t1 IG. \nloní" \'kenl> l'or CArmen. :-;~~,h·• e h 1rátwe•t 1 cel, 65 mios, CIISnd~ . Cau l(•ht 1t Drn 12. Scbastui11 ,\ Castl !hfu nti ón Oin 18. Jnnn Cull C0\'11~, 01 F.tl!t<d í el 1',~:1 l·l jtll'\'~·s en llu Cast ro, lujo d~ ,\ligue! y d1.· ai'tu s, c.tsndo, callo! O Mola. Dlu 22 Gnbrl••l l'nhm·1 r:u~t 111 t \'lctuu 1 d penosa Domittgn. Din 1'1. José Sun1•eura Gui fi·ll, 61 cusndo, Sil Com•t. :?t:te~;, 11. ~\ umcl R 1t:.-1 ,\\ur IJiu 25. M.rl!•lalenn En~ciJ<)l ~ l:ulo, hijo de Luis y d~ t\\ati11, la etl.t•l le 52 ni'w~ Enscllnl. • 1 ni),~. \'[udu, c.m Día 22. ,\ \ 11tius é.IISC:J)llt Joirc S • !elle 11.1 c.IIISfld ll en <'S Goli>ió (P.wtalen). ) :!e ICfHI ~tiiiiiiii CIIlO. hijo de jos e y de J.qbc:L ()In :.!6. b<~bcl f'u• h:7~t C'nnl ~~o do! nnnifi e~to con DI a 23. ~\. ~u el l. .tdó Be~ln1 ti hra, 76 ;u1os, ::ollcru, cnllc Gc ncr11l B l~ll'ru. ''dt.h 1lel Clltl.h er qut hijo de .\\iguet )' ue Cultt·hl.l. :e\ Jl u'lima horn de Jll ntnl H l••:>th ~ tcrtllne<l

'\

J

.·,.

':~t

f:' 'lllO r )"·IIÍO " y

t~ll

la

Ctl:> n

1~ tll' iu\'t>tlgaclt.n. resuelto n cxlir¡mr uun buucl11 qHe hll echa· ahl r:ilcc' en 111111 clml:ul y ame· uaza dc.<~ l tnlrt n . Alo•.ns Smitll, crt a el perso· unjo.' rlc RrHl abue¡ptlu Stocrelnlia y p1ome:tlda " Ellmu11d O'Brlm llllC ~e éll:tlllOrll 11 SU \'l'Z de ll'1lllum Holden. el "l!lcroso re· portero, que eou su IICUo ad~ u pilblicn log•a desenmascarar a (US COIIIftOneiUC!i lle 11 baudn. CAT•\LIN·\ DE 1:--/GL-\TERRA Q.;up.t ~sta pelicullt un lugar ue ttrnuera e1ure hts muchas l>cllcu'.r s que en estos últín1os ticmr··~ hRn \ anido n eugrcsnr 13~ ll!ns de, tcmárlo histórico de nu c~tro cine. 'u lítleliJad a 1¡¡ hl>.ton:t ~ólu ~e ~tller>l t:U Jo lun· .J.. meut:Jl. } IISÍ la génesis dtl ri>1n11 fli'O\'OCllclo por Entic¡uc VIII y In c!l~!lann , espuilol11 y orrog uu e comluctu de su prill'e· 111 y ~~~llíma esposa. qued1111 cJcrermhlollhiS COII to.lu el lt lieve ,. In ft~o•1za de Qn ~ hnbolo. l'nl iulv.lidnd h.. !la 111nrco lltlE'CUIIIIO en '"'" e~ccnograli:~ t ll lo que n~thnnclll ~riil!> y figuración po·

¡

OlA MUNOIAL.t d2 las

luner.tl ce.cb•ado

CoNGREGACIONES MARIANAS o u. 14 .n: 1.

co:tcnrrenci;t

" e ~1' en j1ft / el lln:ulo y '• aihJ,!IJ , l'"Jlo~ a J<•1la ti,c \ C. tflell o~s, hijos. sus

~llút Jl.l.hes llh('~lro>;~ ami !) JIHfl \' 1) ,• i.UCil111'1 hcr IIIIC~IIo

qn~ C1lebrará 1~ Congregoc/611 gJ(arlana f la 9lsoc/ac/6:t Oa Olfas de gJ(arla A tus ~ de l.t noche: E¡crclcio s >k11111e dt'l \les do ,\\ario. A 111~ 10'.30: f1C'IIrilució11 !'ubathut p:or.t lo~ Congrllb'llllleS de la S<~cclón M.tyor Domingo, d:a 8: ..\ lns 8. t\ll~a de Couumión Gcn••r.tl ft•tn! los Congregan· u•s e ~lljus de Mnrlu, que procnmrilll ,•,t.tr oporlunnnlcnle c:onfés.IIIO~. rtllllcll) Me~ de ,\\.trio. l'or pu\'ilegio !:-l! tllrd 1,1 nn:.il de lu ln¡nacnhtd.t Conc•·p'h u.

Sábado, día 7

A tns 5',1(J

!!~}'J.NCO DE T URNO }lr(ltJ

e

Alrmuoy

ntrul

Mv..t

G R A N P' A R T 1 O O__ O E FU T B O u entre ll•s ,•,¡ulpo$;

SAN FELIPE - CONG~EGA NTES


ANDRAITX

Brisma r

HOHl

FIGURINEs PRIMAVERA Y VERANO

Puerto de -" n d ra itx

11 rs

melr~s

...

l t Uf1:1 m IJn!flca plaga iJe arena

/!Jt¡ZIM.Iil .ts tnr..;as c~n ~i'std l/a6itacion~J

t:071

1)<' t'C'Itla t•n la Libreri• Call,fell

m.tt

tt

OIZ S'Arracó

6JCiio l o./ n ~Kl,tiot:tJ

ole S '1\rrot,ll y n¡nn w cM uhote 111 ch CIIII~I vudM ¡1•1

fiesta de "Pancarilat" Cun 1111 tlcnti>O d e v.:rd~•lero cll

~ecltmflmtnfe

Cocina tlllemaclonfll

fnnuguraiJo.

--------------------------------------------------F' UTBOL

RELIGIOSA S

Torn ~ o

l\ ~TR\

SR\. DE P\Tl\1\ l .a AsociHrión de Crnr.mlos de Fá1imo coumemorará el 11ró xhno 1S de ,\lm¡o, 111 pruuera

aparición tle la

Prima\lera ConJirPgan/es 4 P. Bur Cenual 2

Pnrn

no~

Ocmoslró lll t'QIIIllu cll!

$allll~hn.t Virgen 1•1

Pri\ 1 Bnr cerllrnl en el CIICuculr t' A !,J:1i , misn tle Comunl.ln ol..t .t..m n~o: ~uhune utc ~aber )11 con pi•Wca. ~ 1r, t·n los cinco mrnntos que consi

De 12 a 1, rezll, conlfuuo ) ¡~wó

M

•lo~ t nulo~. uuo

a In sullda

llho ld~ul lrun"nrló

d di• dt • P~~~

cre ación de una rCiin.t Ca lwlirlll

•~pecios

1111

1

u 1 u jo 'o

1

S

1

f··llr~

J> B.u

b~ih<IMII lu~ oi:M )n ln.

tln~tt<. JliUO<

DE. r\10

Paris

1

\S

C hic

LIBRERIA t -\LM' ELL

11111

f..,, "''"'"'" ullnenrnu:

dun h• "\•• con\flllll·tn l1t

111:1ujMe~

n s~nl T~u1 '" l!''"" ''"rrn h"• vnt.lnu tfdt• ". 1Ur\"" f S 1!111 .olln C<JIII •a lnrT.-,

Por 111 ta r l·· ~i,.u \ ··1 ll.,u.. ~ 1 l•r!~)'J y Jlii'O~ll rnr r l lltu r~l fin·•'•7.• ,J~ ,.. llll !!1 xhtrtl~rtr ntrn (l'"l'' "r•••tl •t't llrjnnan<: to~lu b 111111\ 11 <'11 le c Adtt>> •'t nu estr<~~ tr.ulleinoll'• .

,\\ollunr M ur cado r

S•ul Tt'lll l''"lro l'~tlntill 111111 ¡!ríl~i dt·Jrt luout

dnnatllll••' pet \'..111 u

'- 1!111 111•11l' u1h

( ¡~ouo·.mh•l )

B.

ALMACENES

6/~gui/a

CONFECCIONES

1"••\ltlfQIII' '

rlt'l P tllf11<'1 :•

TEJIDOS S 11t1 . lf 1.!11<- /:JJ

-

SA STR!" ItiA

Cob11trro 1J ~tlr''Ji1

C.\r.ti SSR I A - G ~~ EROS PUNTO - PERF'Utrl f.!! l \ , dr

•P. n" C ntrotl•: S ,,,, p,1t,""'· jll.lll, <iu 1 !'\ Q lliro. (\\ .,..... e,.-.~ Tejid o s do u l tims. n o ved • -1 p v ~ SPr, o r

1•lu••, C·•l·•l.ll, Sll¡ul~·r , tl " "' y '''" "'·'' • <.;., !l(to·g-ml~$• · J.•fr,• 1( b JI,

y

~~" ••ll'l•l.or rl r orhn lit· In ll,•lcn ¡:orÍXtlllrrt. E< r,,. ,qutt>~ 1' 111 ·< .1 •'e·

m•jore•

l.a fotograflo: cxcelentt'. l' ro ui 11<trl1llt: 1!11 c•o,l,t se ~uc..utr~b., el mtl~lca, flnnada por c•l 11111eslro d•hnl•nl r c ......n y 1!1 ddnu lero e~ Dotr11s Viln, RdfHI!a tl" con lino 1' IIIVU ~ll'lll 1 11t: t:ll lA bt t'rft 1. ,\\ rr «1111! Ü dtCIII 2; S~rhmo y ART I CU LOS PARA VIAJE InspirAción d 1 ·•~ n.,;:(' iu,tdr s tlr: f' .. rn•nlln 1 I•Or lo.• locnlc•; O m Ju ) Ju cmht Q icO J1hl lo• Vt\lliiUI~·<. Conftccionts para Jtñora. Ll\ MF.:JOI< I<RVI<; 1'/\

""''"

lns cnn(·obi la~ ~nnobr.o\ ''" J,.s hon·

Con~tr..g.m t~~

c~ntrnl

Ll •lr ru~

En l>1 m•oll.1 fugo) urA• P•Jrtel qu"

de senllmlento y e1110, M~tncr, n • ~11: f U ta •e~ruídu rnrle clón A su lado ~obresalcn M ary uo ~~ Ir vló lomar, Elena StzfoadiJr, y Ra Y 1.'11 In dtoln111era jugó unh el loe/ /.JIIs Galoo n•., tlo·rt:(h • •1•re l1 h:qnlt!rtlll qn 1

11111J:uificn

J. G. E. t>. f C. f>.

C0\10HI~{io\:-\ TI~ 1 1 0 O 4 ·2 '!!

s. 1-~ 1 pé

fue<~ ..stn 111 m~¡,, llu<!w: Vutcuun ,\ \ nliiiKr 1 1> 1 O U U 1 1 OO 1 2 4 U ht\'n uu ~,.¡,. r~no pero 1111d• n11b-; P. Bnr C••nrrnl P.u 1""'' r nr ,, 111 liTJIIol: R.,. , ..I!(J tuvo Jt'IO~S clr jngHr y Cu· ~~~ m~lur ~ltlo.

1-rrt!IO\

J't'r~f•I'C ih•n IJI(IIIII IIIII IIhlt•,

..r

m~~

1 m~r •l"mn~lró q'te eu 1·• dtfen~~ es

trA<IIrlonlll wbtt> nq•1•lh"

u cus clt Amlrn IX , ulmlt.. udo u 1" h'•lorta lunrbot:s de 1" ' hltt locill, sleudo o:lto dt:l lug~r y l'ltll(iRtulrl t-1 .. ~;olrhtr d· fll OCt'deurhr de lw lle~tu dd 111111 co11u.tlvu <1<' b'dtlblucdón Jlllld lll•lu luju !llldn ruu Cht hl"~ · s~gultl~lll•'lll e ~ftllú ..1 ~~~!r''' V.dt ullu, 1~ ·~el 16, Cvlotp»r, ,\ \u· pnra loiíla~ h" cu~llu• lttit·ulr•• la• u~ r 1, l"urc"t 11 , ,\\ uutr 11, SuroHuo, 111~<RS de licor!'~ )' (!"••lr"i""' rdrel• C;tb:tu a 10-<i ,e,lírrttu\ r•un-ro., t~tllll· F11rtuutdu, G .r.lu, y Ct1$tdl. E l á1bhou Sr. V • h: rfdnU, uml, du~ " 11 1nrun •l1· 1·• t•r.t '''"'d~ \t á'gnnu c:uuto en utros

l

inlerprelRdos con suma di¡:nhlwu eepechtlmente por p 3 rte de Ma mclli rrP.<.rlO, que apilen lculn su t ernurll y su delfcatlczll ll la

Qll<! rro¡•mctnn~ lllll.'~lra fltlll

<lt: luS 111ntC<III~II$t5 Shl Qlll! hU>Ih lu IIOIIIU 1) ju~C: Cnhl l IIIIIJIIII•tf,, l• U · RJ 11 Sr. P.0"(,1.0~ Fcrh~ " : h.oya llllludu do:<:uímleutu goada t41•>dr;,

~alh•r·• pa~:\1tdole por enchua. Fl\lhua; s e rueg.l a llldo-s lo:< 11"1"111 r: l •l dellui < lo~ ,.;sil~ lltM -~ purh:ru Y ~1 lllhulo jo1g•dor r~mutó ., •~d. "'11 ~' ~~ cru1.n.!os y de\'lltos de Flllirh<• 11 1 m·•~lt~ r(IU RJlltgad•l~ y cun pocas g• En cur;ctt tu el ~ucneulro 110 JI" acudau a In igle:,in n rc1.ar e' 11:1< t!.. j 1~111; g¡t\IÓ el rurlt'rO Su u' <o•\ 11!: l l'j( UI.r )' ~tsllr..stH d próxuuo Rosario enrre las 12l 1,1 1 hont y"' c••ntruljunn. Joruin~ZU 1111 ""' \'l~i ll!lá d S1111 F~ en que se apureció la VIrgen. E1 ,.quiru hK'al jugó llhw y d ~ · lll'"· m"'lfÓ "'lhr ~~~ bu~n momcnl n Si R~~lll l .tdn, olt 1~ 1 • . jornada 111!11 Una COIIStante IIOI!i de acier· tuvi~r11111n~ que allnlizur ..1 t:'llll, u Ptt)• Brtr Ct·ntr..! 2 Co11~r~gd11lt:S .¡ 10 Y \'ÍSIOSI!!ad, C0111Jll0111l'lll8d.i 11111 J'n""'lf••bfiUO$ decir: jofre ~111 o\\uliu.u O S Fchl'c O por unas decort~cloncs 11111}' dig t~elt•l ,, ) R1bot cun:sus f~llo; ~ ~~ lz CLt\ ~I FIC \ CION

Eu la deFensa lodn~ bieu quizá

blrnk

y su• inone.l llorluu~ '"' •lOiu.h: I01l11t1 Eu rlo(uhtrlo C'UII hN· nllt.l~ ~ rus ;o(l •> " ' celebra lo rutm:r l11 únlc• lrn11w qu.:: c~t,-llt 6 ti H·lll Sr l!t6o

~:ul .. lOS lu(~tes ul llro~r Porcd 1111 l•én;ihy, rccll,¡zándulu d

l.os protag o nistas han sido

di' HQII~I IAI•

S e I{OZ M O' l<t\ 1 OIIINM

Colrilltl• . '"' r~ T ..rrt llc Swn Tehnv dl'

en partfcuhtr. del Snnto ¡~ 0s 11 1 ¡ 0 •l•' 1111 rórul'r y el otro debhlo " 1111 Aule la imagen de la Sei\I.Jif de r 1110 dC" Rtbol , que c.pelÓ qne la aullló

M~

rrlv111¡:lftll '" •l~lllem. rroplus de lu <' \ l;aclóu. ro:cre6t011o

LANAS, SEDAS y F ANTAS I \ S


"'

J\ 11 DR A~~ T. .id·

IIS5

-~_SEMANARIO DE 1 NFORMACIÓN LOCAL- - - - - - 1

XXXV

1_

~omenaje y ~esoe~i~a

9luestro ücónomo nos oeja 'v:no \'.1 s •tbl.'rt nm•strns lectores nuestro l~d '· ~r ~l.:tSt wnlll

D Jnirn~ Cabrer htJ llido dcsi~nadu p JI'

e Sr 0 1> s,10 (l.tra regir lil Parroquia de M nttu i

l. t tcsp •ndil nattct'l de este.. traslado ha sorpren· dtdo ill pud1 n todo, que siente vivamente, intcn-;,1•

mnrcha ,fe su Ecónomo. A pesar del pncn ue u 10 de p.:rnt.tnt:ncia dt• O Jaime Cabrcr <"llll t! cO<!'IIrO". no 1 ~-~a a dos aiws, una corriente d1• stmPJir>, U li t • 1 $ f.cóno no a sus ftlligrescs que scn tllln por él prufundn l'Sitma y respeto. nii:Ol(', h

Tud''"' e l ·onoctan, porque cou un sencillo Ao~

.1!.. · Puri ·rmtt hnbrCJ traspuesto los umbra.t·.s de t\J.ií" s cas.~..; de pueb:o; p•tr eso puede di!cir, emp;c .s' "4·•·· a:- palabras del Evangelio: .. Yo co"''z::o a m1s ouejos y mis ouejrls me conocen a ,\[¡,

__

NOII 2 ,598 __:....

ol R~o. ~r. tcónomo

~~· I'IÓX IIIIO ÍIIE:\' t ~ re~lll"h!~ll

tle ,,,

¡\ $Ctti~Ío\11

del Se"or.

tllndnl lu¡tttr .:1 honH·nujc n nueslro Rúo. Sr. Ecónomo don

Jaime Cuhrl·r Se le h11rl cutrl'g.r tiC '" ol)r a en ocho IOIIIOS • Docelc• del D1 . ~.uu:hc~, ,u!Jrc prr dlcaclórr, obs.:qulo d~ ~u:;

felrgrcses.

t\ In::. IO'JO h•lllit ,,fldn sQitnmt , rn el cu11l ct RJo ser)or

EcómolllO

dlr lglr.\

t..

rttinmlu el o!lci•J hilb1J Por

pa.ahra .ti r ueblo JIMA deSiltJfrse; ter· be~.urr.IIIOs.

lo~ ••mle s.tl!lrll d11 nn~:.llt,l pueblo el RJo. D. j,,iute

Cnbrer pa1 o1 dirigir~e " ,\\vnluiri .•tc.lnrp .. "ndo de uu a nulrltla repre~cnraci '

n 1111dtí1:cola

e~• • ~

conm11ns <:nvi.rmos un respeluos<' ! aludo de h .tsl.t ttl1<: r.1 h.r sl\1•1 IIU\!SIIO ECIIIIOIIIO, de· se.indolt' srrrno ncrerlo ¡,n el .le:.ernpet)O de :;u nuevo c;,rgo . Dt ::.tle

dt~JlCufJ,t al que

1¿F.s Andrail x rico o pobre?

Inmigración __ y agricultura ..._..,...:;..,.._

$u lab•1r t•n favor de

nuestra Parroquia

ha

~1lio

intcusst, p~ rseveraute, incansable, p~ro callr.JJ; v una gran obra dcj.1 encauz¡¡da y en vias de rea. z •c•ón· el proyecto de la pavimentación de nucstr~ P.moquia, obra de gran envergadura, para Id CIL!, v. lcttó la ayuJa de los feligreses, y a cuy., ¡;a m·:n:ento va n re ·pond1endo genero amente todos

le- an lntxo!e:>. Gr~to c u el cor.1z0n de roJos será el rl!tuerJ" de le brc:ve p~··o frucllfcra permanencia al frente a(: ia

Parro:pia de Santa ,\\Jna de Andrairx. de nuestro hu· n E··ó:tllmo D Jaime Calm:r. Quisiéramos expre-

•ar e.n ~!>liS brc \•cs lineas cuan grandt: es el sen ti· cft:~to del pur•b.c, andrrtxol por este traslado que ln H-Ja de nosotro~. y )'?. ¡u.· debemos acat,sr la vnlun· 1 ~i f,, l>inc: q uP. do1.pnnc sabiamente las cosas, ~lgi!n· lé t:n :1 1111~vn dc...,tinu la gonitnJ y amor flltal de lo,; CfJ·• f.1•ron .,11 ) ft:ligu.,,.es y tw. vo1os fervientes cfl! que bJl e en .,,, U!Jcvo d ·stino i11 ncogiJ,¡ carn)OS.t Y cor· ~ ;:1 q-u·; llltlH!· e- y e;" a tarnb1cn, en uqudla Pan oqu•a IJllttflo>m y e: f1c n su apvstoi11Jo.

JI t:ortfirma•• el p• ohiema · de j~ l' n f:.11 este nrli<"ulo. eo111n fittlll de esu~ ::.11111~ro t~:~huJo, ,\''"" '" ·on t-1 nruuorullii'O 1!~: los j!mn ¡l{'~otiv a leS. ot l• trl11n•lin y los 111 3 csllrdl,r t i pt<,b'enr., hmu~r11 ICfllll!llfUnOS. Y

SU

COII~•·Cnt:ncio

torio en si y los efo.:clo:; q •ll: :.u 11 m •~er lw .le un ochaul.t f'Or hr11 ,, \•lila soddl Ju 1:ucsuo IC:IIIO dl' la pob!ac:ió11 y In rl· JIUCblO licll\1 qu~z.- d(' "" ci Ko por cio~nto Je Dc:stlt h'ce r o <.t ''~' n·r lir•· ,us h:obihlntu . El otro quinc• lro hemos vislo ""''" utn¡,ftl,, por c.enlo ptrl ~n.,ce .-1 con•~r· ttllll~lrll IIIQtHI I OII·l ,.r.1.1 por lit t io lo~ IIIICSHIIO$, 111 buroCrll· C:!! IUil dl' ¡!l!tlll'l> que. rour 111 clu : t"lC, que \'Í\'t ··on 111h o I.OIICS \'ha es, lt.tll crui¡;:rn.lo de: llleo!OS .eprl•lurRS • . <(~J f:;t~dO >11 1ic1rn y ~t lt.tn c~t~ohl rc!Ju (',l,í llCS:\IIOllant.l•l sotJrC CSID rqui, llegando e~1.1 t"OII:.ideutblc p10\ IIH "'· p:tt.1JtijiC.IIIICIIII! lilll fue1 /.8 lurnlgral<lrill ni CII>Í mi rfra y lall uiiSI't;t, 1111 plun pro· ".tr tli! htdi\•J,hro~ l.atliC:IIIO IIU ¡:r ht\'O d e crc•rlón ele nut\'as fuenlc: ~ ti<' riqutl..J que ab.orb•u .tispOIIC:r de ti KlOS COIICI f'lu:.. Provienen t"~lltS ¡:cnlc"'• •·11 el tlnfll c~lltCIOIIOJ }' f,t\'0(('/.C:\11 , 11 11111y11rfd, ti ~: tu prnvl11d11 de IJ elc'•· ~clbn ele! nhel de \'ldll c'tos nnles tle honlb!•~ h~~h• .J.It'll, y p.HO d.tr luiR hlt•,l 111'1 eslllilo Jo• c~lll llfQ\'It1CÍ<I ) de Ah\lrol lllto•tTI'jn•IO) ror 1,1 tll'~t · los mrdlo!\ con CJ'II' t•l f!,w,Ju ,¡11 , In ~"~'·'' h.1 11rovocfllo un

,¡,

VIl :t IIOflllrllf7.111 IIIS t'O~•I', \ <'11

1110 ~ los slgul c:ul•· ~ pitlllli•" tic

1~

cdltul htl tl<:l scur.tlllltln "''

clonHI ttlihtdo l'".lr t·l Ftt•lll~" ~~~

e C'~ ente mo\'lmlr nl" C'tll'l,!tulo· l• '1mb'.u:lón jlewaens.:•.

110

,¡,.

Con~bl l c~~<l•• di.:lto 1''·"' •·•t •In· 1 hr~t.tllflt.otclóu, ell'dllllcu.:uin 'J

hrvrlllUdt·~ oln\ r11111.l•: 2·1 11 :;_, cotwrltnclón!. J!e.nv' \ ~~•o los ¡•oderoaos •bts tre> ¡:rtilltle~ tu.tllll~th.o' '1"~


ANDRAITX moth·o ~

por

lo~

l'lll!l e::; r ' h\ g~n

te :;e ha IIICOIPCinJo 1'11 la dthl loc.. r y """ consegul,lo con >U esfuer1.o } tr.,bujo, munent.11 t"l nh·el tic vltl-1 dl• llt ¡mbl111:tó••. qu~ veni.l

IIICII)tllil!IIIO II OhtU!c soluclt>nnr el probl emo~

A l- MACENES

SOCIALES

ól~guila

CONFECCIONES P. .ltarr¡uds tlel Pnlnrl.'t,.l?

TEJIDOS Sau MtcUt:l 12J

me 1te, r S A S 1' RE R 1 A ARTICULOS PA RA VIAJE que y,¡ se de¡11b.1 'lt llllr llc la falla de obreros ¡mr·• etn¡>res.1s Confeccionts para c5~ftora, Cabtlllero 11 9Cifio y t i CiiiiiPO CAMISERIA • GENEROS PUNTO • PERFUMERiA 1 etc To1los ellos ~e han l.llr<l<h l cilio e:1 las iil.ts d·· nu.:s1r11 ~ 1t · Tej idos de últim a novedad para Se tiora r 1b 1:. t:n,>re:. 1$ l •lli:J) tri.th:s y LANAS, SEDAS y F A NTAS IAS los ri'Sili ·Uo:> e 1 nn c~ tro.> 11~ro,

Boda El r•nsrHio llllérrul t•\ t•n 1:1 olllln IIIII}'Or de IIIJ•••IIol l¡:le 14 pnrroqulul, c:.plcmlhlnllll'llle adornado C'OII ¡llofu,iúu de flo· reS S(' trfl•h1 Ó Gl eniHCI! IIIHirJIIIOJIIotl de 1,, bCflll } ShllltáliCII se1101 ita Sc:bn~tlnlln f'01 cel lSar rchí ron el 10\•cu IJ. Uonuu¡¡.¡ Juun ,\\Jmr<:' " · La novia entrú '"' •:1 1 mpi.J del br:~~o tl e "'" p;uJre O. Juan Fonl, 11111~SII O d" o br.•~. a lo~ ncorde::o tll' l:l III:IIC:h 1 nupnul. 13entlllo In 1111M•r y tclt•IJró t~ unión y \:eiC"br•i lu n1l. • .le ve IRcioues r ' Rub 1>. M gucl M~~ Vicario. Oesrmc!l de la Cértm'lnin re· li,giOSII 1,1:. IIUIIUHil~O$ 111\'il:uft¡s fnc:>rnn ohscq Jn,lns cou 1111 ex r¡uisito r!!h 1:~(0 . l.n'> 1111~'\'M es· posos han ~>.!'!.l o en \'l;ljtl th: bollas ¡:nr.• •l 11·er ~o{ p11111os di! l~lu J.es rl~' >l·nm• s muchll:. fell c:¡J,utes en sn IIUP\'o ..~l:uln

IICIUAJI<JO :1 la mc,fftl,¡ tiC MI S;! Inmens o s urtido e n tejidos de a lg odón . bcr y adicst. ántlosc .)' 111 cpru .indose pMil nciU.tr en el r>on ·euir ma'> de firme )' Ct>ll nnh rt lltU 111 l' IIO" plH n nue~tro ¡•u,•l•l ). Ante estos hechos c:m1 cr~r os y reales no c¡¡be m.\ s que 1.. pre gunta. ¿Conoo puede ~cr que tcóno~o Recau1ació~ ~e v~~rlos centenares de pcr:;onas puedan vivir, y en IIIK•in caso Par 1 OCII IIilr el cargo de F..có Se cst<\ t>ft·clunnuo el <"oltro prosprrur lcntilmente, ton Jo uomo de nu~stra Parroquia , hu de las Conlrlbuclones e lm(lnt:s q11e para flt)Solr -; llú Oast.l? Sencilldmentr : pon¡ue ellO$' sitio II'Hnbrndo D H lgob~11 0 los dt'!l Eslado, l~lls l icR, urbum1 no nccesilan lo •s uperflnJ , qne C'o 11 1~ ~ Corti!s. quién hastn oho lndnstriul y d••más couceptos, dec.: !<~ mos en ei anleuor ar1f.-11l0 r11 •lc::ot'lllflti)Ó el c:1rgo de VIce~ cuyn rc:ra11d••rión se \•t rifi\:11 Nacimientos y no conorien,Jo las ex ij!endh ~ rlo tk In P3rroquia de Sttn JAI medinnl.- n•clbo correspoudh:n 1':1 hog11r 1l e nn r ~ llo-< arnlt:o~ que unu (lll'>lluu , y hD}' uura , rl a l ~t'¡.!llt ldO 11 im c~ll e del al) O ¡ ,,~ csr o~tJl' D l'c,lru F.:-lu\'11 y queza le:- h11y~ legullo, puedeu me df' Pahllll 1! nn• 1 •o Ecbnomo hará su nct11nl. E~I O" n•cibos e:.lun!u 111 1) • ¡.\nluJii.1 .Jt• lr~> . :-t ha \blo amold.1r ·e 11 las circllu:;ltmcias j \'ivir, t.uanúo nosotros, por es111 cutrml.t en 11ne lro pueblo el diu cobro hi!sla .:1 pr ximo 11111rte~ ille-grado con e uur11nit-nlo 1e 111111 llr!'CIOMI llli\R ~~~ p :n:ocl! e~pecla l . • dig11mos hlíosim:ro~ 5 de Junio próximo. llia 17. nlta Nuc ~tr.1 r •lhulabucu•. cln, ao hemos ¡:abiJo npro1•e: char. f!! h .g,r de 1 .1~ ""r~ ·~~" don Desde tuezo q111: nneslros Pranc i ~c" C r .1ch··ll y 1> • F,.u medios de subsisteucJO '1011 de fi clentes Y que qu•:Ws no pudic !J,, tennnuulo con brillante Lista de dottaJl tes cisca Tous ~e hn \'i~to ;Jtmlt•l ran ab•1~tecer a todt>S lo., 011drh tlxito d tSIIIJio comple to de Pn·~••• t11d0 C'o u !'l 11nr•mientn ''" 1111 xoles que anúa11 clbpersos por co, tn y Confc:cción S h•:e 11111 h•:•mosn nh1u. ¡m lll'~é••iiO del '" ~mua llnh·• lor 10 305'00 111"~ 1 , 11110111. 1,, 'ti mundo actualmente, pero 111111 ~\:4rli, la distingnitJ11 se~ otiln de 1 poco, ningiiiJil duda ca bt', que esta lllCIIIhlaú 1\\agduleua C IIS n.• Cat.J!Ina Jofre 50'00 Rérih.tn 1!1:; ''lllhC'I \' <lbiii! 0S hoy IIUf:Stro pueblo sostit ne 11 tell Mnlcl. 1) • 1\ntonln \lcmaHy 25'00 Cll'l rec-ién uarlllu ~~~~~~lrtl en· un crecillo número de personas J\1 1111111 de 111 ncredll.a1IA Aca D. Jnim<' _j11umc 500'00 horttbHena . que, 1 nuesuo juicio, no p o .Jí.lll u. l <lllll ¡ uC .• . 1'). Vicente Mora,l!ues Orle Y onfecc,1,n \'i \'lr, sin e nbnrgo, lo!> h echo~ " 1 'Cif'Jtlr que llirigc h• Srild. Cntnlin:~ Cionzák.t 75'00 .:>C encuentra e "' ' nos han demoslrado lo contra Vlcen'i. D. Q.;lulcl Covas Culn de la orer.•r• n qun1)1:,:1ra que rlo y, repltitJJdo la hleM, diré A llrofesorn y alumnn n11estr11 fell 2 000'00 le fuo\ pr,ldlcatln t'll ¡,, c.llniP · lón 110 es que 1my:• IIIIÍ5 <:ordlnl fcllclh•cl •u. D..fulnJC Cohuuar Pt1¡'ol 50<l'OO • 1'' lnre NosiJIIIIl• tic f';o'w¡o, 14 que 1111 '!JI"' fiJos o uo comelido 111111 t qui voO. jl)~é. Em.rt)nt t\bogntlo 100'00 shnof\tirll 'rr)orllll Marg~rl1 ·' cación, yo SOIIIIIICille lle C:SIU F' AR !o(ACI A D E T UR NO o.• C.llnllnn <;iur 15'00 Cnlafell Rl'IIS. diado el problema '"' como estA D R<~{ael Colomar D! Ccbllsli.. lltl Cov11s 25'00 Ot~e.lmo:;lt ruomo Y ~¡)mp'c ac:tualtnCIIIe Y tal COIIIO I:IIIJlCl.·•, p i\\•enilla de! General rauco D! Cnt,.llnn .\lorag•h!S 7'50 10 resu•hicd mit·HIO. dej11udo a un IRúo tulln ah:ctlvl· d:~d y solntti~ndonlc 11 ¡11 eft:c D • Cnt>tll1111 t!o\'IIS Ji)()'OO O tofuncionc:s tlvf,fad, pues J;¡ l'rhlll'rrt hubh:w ~E'r~ ¡Mm A•11lrnltx y, los que D. Q.1hrlct Porccl 100'00 1111 fn llrrldo r n \1 11'\1 .1\>JI podi,fo dos\•irtu.¡r In ')IH' hn p;c ¡uu.•thw, llrOCiucn a(inn?.~cr bien X. X. 70'00 de IC:-hll.t, n Cl 1 ~' ' 11 ''11d'1 '"' tendido ~e 11·1 e •rn " .jrth•o 4' X t., '~"~nrt¡IIJ C.>UIU'I }"' ~e.t !)e volu 1wrso 11,, ~ 1'0:1 11-1 a(rhh•.,le nulptr: · ·t•, .W pont>nltk de sl~l) 'l·•c uo~ 11h~\'lo~ ,.,,.,uulu e 1 :1~ que: f;o lt.u l o 11len· 0 Jo~ lwc E~h:v.• , 1,, 111 .111} IOO'UO '', !{~¡: "·' fl'l •,lntlt , • '110 1 2 todos en c:o•uú 1 y • mucho~ 11111•lo '"' •1ne uh.ten p1w,; res ·\ l'ul,,f¡-11 10.,,., ""1 •l1• ""'"''1 '' n•ul,: • IJ. G•I>P ' en partlcul.ar. ll "'""""'' •on del 1'•11\'c-ulr de 50'" 'l \\lo-:.ut (ru~<·l "' "' 01 ~"1110~ aJIU( 1 t i fUluro J lln Jllll!bl l IIIIIC SUS •CIII!•jllniCS t\nÓIIIIIIII 1•.1 flnn<I,J Jllll trillemos de \'tr. hl\lo lo QU\1 } 11111 ,. o1.,,., 11. j.1hm· l'••rrt·r IO'OU hund.ulus 1 , ru el h t~miln a mt llt,. se pueu... cual Arelol SuiiiM } sl¡:11c I J J'lti'5U •1111: C\ 111\'\J 1'1111.'

.u : Locales:~ llueJo

de Hndrailx

Hc1demia deCorte

e

e

conlribuslones

Pau:menlaclon tle la Parroquia


ANDRAITX

Ct•nlro tll' Mujrres dr ,t ,1/flll.. l/11 tlom

'"'l•l:tl lu::nr t!f/ 11/lll"ll//11' .

. •

l

t!

fl)l:,-;;-,

11· '

, 6. J!l

11,.

lcn.1, rl Allltir;¡mc Thomt\s Sey· IIIOur, f."' 11 1"1! \'111, C111111na

ltl /IIft!.•

cum•w/fu t/(• 1" Rd . 1 •

ti

c.

C· 11/1~1111 lf<'l curso

l'..rr ••NoniiJ•cs ,;,., In t-lllllorin h.• I!:'CO¡: •In lll l'n su ~ eno y

IJliiiS<M

tft• 111:>

,1/u

JI:ISIO·II:S han IJIIC<Iol tiO ~ 111 huJudH~ \' escomlh.lns en su

Cllf•'S

Jt'"'.s tlt• ·lur.idll Cut 1Jiica 1.<1 Prt•~clf!utu 11 }1111111 /Jirectf"fl . ' V lf/1/cf(/11 tlt• 11 101f as· ci/S 1 tzsoamrn~

IIIUUIO, que ¡tfHCiaS A 1111 IIIII VO film Mei•O Guhlwln M~yer, :.e nbrc 11411•1 mo.lrnrnos el secrclo

1/1/tl ll/1/llt'l(l I!S{>('Cill/

;:,u¡llktín.ltl/1!:. In asist~llc/11 n dic'lo ., ,, u CI<.J, por "''r el liltllllo Qlltt flll!.snftrtí nue~tro C?u:siliurio, ei/Mo. Sr. Ecónomo.

a .. s,mr iart·~

r••

:>C•IIIdll

llllS:Il[O

(inrz Arg enl in o

MI :ucl 1' or..t" En,et1H I

,13 e l1d •le G~ •uloli. !<n 111 -<u ·lfli~••ht Cfpel:;n e , , uut~!(l) ~ l!lllhl 11

p!!s.nne.

CO~·WEN \DOS

lit: e Ct•r· l'.1n1es Flhns• qu~ l'J "'"cnll• 11111 Sll(ll'l(HOilncdrlu

I1IIIHI

Alcald i a

ti'< ;1. 1¡1ÍCI~ i lS O ,¡. C trfO~ hiClC·Cia S

el c¡\rgclllltttlJ

in~

1\lllud.l

en plena llanura t!.: lu ,\\,nlch ...

,.a

B ANDO '

magulflcn de los Tullor, cuan· Joven prlnce.~a b.tbel comenzabu su m.¡rchn ll~ptrn y dificil 1•or E'llh e lAs lnlrlga!t cor ENCRUCIJ•\OA ()E Ol1IOS lt SIIIIIIS) Sil COrttd ll , t senJi;¡ Supcr¡uoducción Rko 1~.1dlt• no e~ 1111 <ltnn111 ¡1olich•l nnh. e~ llllillll do por el ftmor primero y unn ocllrulo en la que 511 len~u ilnlco d~su vida. •La l~eln a Vlr· dnunntismo, lutrlc tllllrcs1ón y gen• ~~ un npnslonante .relalo lilphld MCdón en t.>do el llnn~· clnemnl<lgMico en Technlcolor cur~o ~~~ IR misma 111 mrtrpr eta reallzildO por un innrreci11hle ctón dt: Rt>bert Yuung RoJbt•rl equlpn de eslrelloiS y Jll hueras ,1/itclwm y RobPftl?ymz. ) n di h~uras 1.1..1 cine mgl~s y ameri· reccl•n de Edw.•rd Dmyln ¡, que cano .. n cuyo !rer.lc ~o encucn· do ¡,,

.•. ~ ¡"

~~~ nquC'Ila ~fiOCu l111bulenl o~ ~·

rl'~l'CII~

dos,

ticrru:>, pueblvs )lnr !'81tllnOS poh'OI I<:UIOS y

molhw~ qut 111111.'\'~n ;mgu~li USII

ha d11tlo 11 los llrlisl.o5 ~hiiii<IM dos unls nnporhmcla de h1 us1:nl ; ~e !e~ com·~de 1111 nue· II<'SOhtcliln dll h •ri;¿.r••lle-. dc ..mm en el tlc~nrrollo de 1~ 1nnm1 , lmn • 11 1ru Jll 1\'l!t'r.;c d~ 1.1 duelo cumo resultado nn11 ~illidx fiiUndos Pero por ~er lnn luerrc m:J t'ulc! fll:tc.i ¡1.1r·• e inlerprelación por Jll•rle de c11d~ cu , , p' llll qut: h!l'llll el ln~tar tlt h1 acdc)n y In 1ml1.'1.•• 0 11110 de los artistas) un e~pl.:n !le lo~ pcr~01Htjt'1'>, lu .!S m,¡s la ,.~

1 t •h·• \1 1• cnrr i.!,Jte mes :Jc m \1, d :,,Jah <l~J CIH SI.! rx'<' 1•1ll .el cób m por Vl•l 1le t.II~Jt;n, c:uu lo~ r~ougm; de. ~ ~

•·'.! H

~~ tlro¡liu~ .

,\\;~ DE: ,\\ \RI \ roúos <! t prnrlidlntlo:>e S lll.'tb C'll IIUt·~ llol l~otle!ti•l pa ~:¡:¡ llOr ro~ m.ll\;tll•• ) al nno

('1 ewrclcfo lfc:l 1¡~ 1 1 ~.

lloC$

UC

,\ S \1': 1' ·\ RlTi\ 11

Emt''' "} cr vteruc~

('11

lt1

brm~o,: ¡!I;.(I!IIIC$ 1!11 h1

\'IOICI"'i•l út ~ns pas1ones; mr11S lllllnSliS }' C;JJI;Itllls 'J Olf•l> ICII Í ble hurnc:\u que h.Hio lo n~olu. cCondeiHHIO> • ~ obrll iulcllSll m~nlc pnsio•wl, que excit:u :\ hnsta f'l m:lxhuo el In te: és lit•

tmn los nontb•cs de Sttuart (/mnl(<'t, .fenn SllllmCJfl~ . Debo· 'nh l(et r y Ghalfes üwghto11. •LII Hch111 VirgQn• e~ unn J>u:é· llcn 11111 mcitn de enorme fuer za

al ser prcsrn1.1d11 en Londres dnrnnte lns fies111s de la IIOS Jlr\!St.'nlB Cl CÍIIC•••• Las cen zas de unn rcrrnd.t Coronnclón de 111 l<elna lsnbel, lu lrnn~ IJ!enclu a I'Í\'UdH:. 1•or el iué cslnnJdn por lodo el nmmlo 1'\'IIUll\'nl d t un \'loleulu od•o. t'lllll'l el m(jur obsequio que pu· escalan lo dram(IIICo parl! culrnl ,fiern s.:trle ofre::ido " 1• jo\'Cn dido conjunlo en la peliculn lJnc

"XPil'SI\ 11;

nar en 1111 incolnprc:nslhle ,., hn~u rcln11. E11 lil COIIC ra~IIII)~D y !H'Igica r~paz d(' tnlrlgolf 11 la mi~utu po Aur()fil /JIIIIf/:,((1, IIIUXIIIIII ele Enrique \'111 l:orN'ió t i ltiiiOr estrell.l lftl Cilll.! dt! J¡.,bla CIISIC· liril, (IOf fa RII~CIICIII d.: IIIOii.'US de 111111 princC'sa a qu!t:u In hlslo· "JllliCIIICS ) de !IÓ•Idll:> pi~lHS. llan.t en lllht peliculr. dt: ,,,¡ e•• riu l'~mo) • La Réinn \'lr¡:en•. \'Cr~.ldtora t.lramfllic,l, la c;;lrnor 1.>1 no,·ula dC' una re•na qu<: Próximo jut\'~S. re~li\ filad dlmula c.tlhi.Jd interp1 ctatlvn llllllhléu In~< mujer. de 111 ¡\~ccnsif 11 el<~ S"''"'. prc que consi~ue en 1<1 crt-acH1n dt>l Furm.tráll t'l complern~nto "~'nla I'Sit cluc la I'XIr:.uulfu ,. nngusllado pc•:;orll! jt' de < ,\urc ·i1.1 producttón. Íltlt•resantcs IISIIIIIO~ cor los } ol l!a, • fu mujCI 10110 fllt-1-{•' y aenar !.1\ IH!IN \ VII<Ot;~ Nr7f1ci.uio :-¡o· Do N q 3 eu Oc· t¡n' vt sucrlfic,ul.t >.u lclit;hl.nl lsubel de lngluterra, i\•111 Ru· ''H\'OIIlr. por h1 obsc~ió•l torlnlllllte de lo~

1los

P.C:LIOIOSA S

th•

IIICIIIC sm;

e~¡)(~CtlldJICS.

7-~lllel 1 .o 1\'culo de HeligtO· celus e¡ u e 111HI11Cí' su marido, 1111 \ll ' 1 ,. 1: 1) 11111~ 'wnuvenn t'll pr" pel que h11 ~11lo c O•IIinllo .ti for· ~ ~~rtó a 1.- fc,ll\ ~tl.ul de 1.. mi<lablc lictOr (.(Ir/o.~ l.t•mo:> ~l4 \¡:~,Jimano~, .1bognJa de qul' confirma ~~~ e' ciu~ (1 prcs ~$Ü>'t~

FIGURIN E S PRIMAV E RA

- - - -- · - - -- - - - - lielo gnnado en los cscenurios

Jo.,é

Sutirn. completa el

trio

esl, IHr, cm' MIIIilldo :~1 h mhr.:

bueno, ()nrulloraúo, q1rc :;~ ve CII\1 UCIIO Cll

BEBED LICOR

fil lr11¡te11fol.

-

'1Jene8etto

Y VERANO

n.- l'fflltl

l'fl

la Librerla CaiHfell

O OEJAO OE BEBER


ANDRAITX

Drz S'Arracó

Señorall

uCaballero

Do:,rurs c!l' rasur ut¡:111 o& di.. ~~~ Bl•rr..lrun llr I{Ú [) . G "l•~t Palo uu·r tTtut•it), ""'-llll' ~fl,,c!u eh~, 111 ' '

SOCIA l. ES E nloce Bo~cb · Nogue ro 1'0\<t, Vt5ite In Sa ~treria de El 28 olel IM~Hdo ~~~~~. rn el S•111 1111trln de ¡\\•mle~!ón d<' In vlllu du M ATIA S COVAS S ·116 fl"r" Mnno~qnc de~tuu·a de l'urrrt H' ~· lllllt rl tronn d~ IH Velle· r~~~r 1111~ lt'IIII><Jrldo 1> jHIIII~ Pu¡. 1 y en ella httllnrá lo que s;emore Ita deset~lio r8dw ' "'"~,.n de lllue,lrn &>num del 1)111110)"') olllllnrbn • .to dt <11 upoa.. mlslll() 1111111brC! btll..meutu udorn•tdn, MI hlfltu y su h~lllf.lllllpullllcu. uuh!rrnse rn el lmllsoluble h1zu 11111· trimonl:11 In ltfstln~ultln y ,Jm¡.tllicu Pnrn ll"~Ar 1111u "'"'!"'''''~ lit~~ clas~ C03 la! !ier~ado Es~anol ' "norltu (1\,u~urilu Nnf{nt"rJ !Picor 1!' f'ntfl~•~ [.),• ,\¡,, In l'urcd 1• oc Cj Vtctntl! Mut, 2, l. n-Palmu - Tcte{.J6.f6 lltll y rl i ·IVC:II !), Lur"II7.U au~ch cr.,u) Paluwr (Monju) uwl urul de e~l e pue Para los enc:arcos ea Aa•raltx. blu e lnllmn Hmlgo uueslro. Suli6 pnro PzMI In Sri11 .~1• A ntoni o A l emany ( VtleraJ Gr 'l l, f'rnnco 61 L~ 1111\'l ' \'<!~llu f>limornso 1r11j1: ¡::- tfiiH E~h:\'c (lle ~·"' J~HÍ•J lltf('"• lurml,, cn u In clilstcn IIIKIIIilln y e11hb en ..1 t~mplu del brutu dt:: sn Lll'll;o) .re A•l.~ 1111~111· d~'''"d ~e madr" y herm"uo. llll~hf ulg 11111$ dl.t> O Jo",! AlrllJ•• y Brmlljn lu s•tt•• f¿ uuiOn y ofició Parlltlns ¡>Hrtt mni\anu: PUTBOL la mi\R <11: ve!uclmt"s el R1lu. D Ju tBrhluJ <~comp•n~do tic ~" "~'"'"· Conr;r~gu n lcs = {1\ufluar ~é Cllfttl, Ecóuumu de S'Arrucó. Snló llM<II Br.,>l D i\ toJOul" S.ij· S Pellp~: Bur Centrul Torneo Primavera Ap11dtlnnr 011 lA boda ror purlc: T.Jl .C.rl>oné• ucon111uOtdu de au P.! •lomingo nne~tro equi¡•o se de: In 1111\'ill sn mudre y h(·tmano do Ac ta del partido del t1omingo fnmiU.t. 11u MHdll Picllruel! y !), flruucl;c" C;un11o: Su Plana N••gneto, M~gi~lrodn Jue7, dij P:l de camp<!Otlolh>, El encuentro s.. 111 p,.,~ pn<ar 1111" lrm:l•tr•ll• a.t ¡ Pc!dta 8 de ¡\\ nyo 1055. muy utn,•ido; f•cll~eiiiOS en lu ulth1111 m t:rH lu~lllnd~ y 1wr pHr te dd 110\'io Jlll r~ Hnu..u O J •tm- Put ·1 •E-cvl•• Et¡uipo•: Coug re ' ·IIIII!, = S p,.lfpe $11 p11d1e O. l'~dro Bc¡sch y D • A uw jiiii!Utll~ llll: CUII Sil r'I'VH , Vc!1. que \•ÍIIO 11 J\ndmitx nos gnnO Pujul. Ht>sultwdo: C""ltrt g mies G, Sdll pur J 5 y espt'r3rnos qnt! los loca F•r111Rron el ncln nralr!monht! c:o Pc!lipe O, S.·lló pnru lc ,\\an, l'•lrlf r••" al· ¡. , tcnut.>u la l e \ ' 8UC!IJI y goucn u luu rno test!gus 110r n•rlt: dt lu uoviH Arbitro: S r, G tr.\,1, 1 ~11 1,cr D. Bnr lu'omé Pllig,crvt'r y O. G 11 I{III!OS 11J~1 0 , j •>e l'otl uler •PIIInto, 1 Equipo~: •S•III F~lire•, ~rv<'r;c; dificil !val. T·u11blcu vendrá a jll$tllt el do· l!t!nno l~ hmt f•u•ctotwrlustlc los .'1yu11 ¡\\ J•, •'\·•~ !1, Lo~:t . ,\\•tntautr, So Do• Bo1r d ono IH:·'l O <i tillmM IIIIIIIC:IIht$ dt: f.ludUttH}'Or y f' utiC:IRl> berats, ,\\ez.J•tlda, B<t\quets. Snre mingo c:l equipo juvenil del ,\\ollnnr respccli,•uurt:ute. l'or pwrle del un· 1' •hurr • Ros.. • .lrutur. t) 1.1.., lle s• ccm nuestros clhtval.-s, t<Spenunus vio su hr1m"'"' D. B••tolome Bosch, h · J~ y <11 $ 111 llltllhe. do, Puenlcsplna y Urbi, · Congr egant.: · •: R..gel•o. V..t.:11 que estos 110 d~s~uimen • sns s ~gu l d;,l f\•iclu F u re SIHI del E>htdo y D Aut..uil) p,,¡.,l. ht~luslriul. tln. Puree! !1, O .lofrt•, 6Jrrú•. ,\\o dcm·s y ullcionudos. Rrg'fi''Ó .J•I ' !.ijL• " h ('j 111,!'1 d L os euc:ll~ul ru~ dartln comienzo u Despu~s de lu ceremou10 rt:IIL(IO ~~gn¡u.ltl ¡, f oCIHI <li:l \'•IIN >f ·IJ ~u1h t• rella. Mouer 11. Sorl~no, ,\\ as~ot. sa !u• hn·1lnll<>s lllct vn dd!cudttulcn· IHS 4'30 y 11 las 5'30. G4rcla y Ribot le ub,NJ IIIndu~ en lbs s:slouc~ de 1) Jo-é l'~l•u~r ' '" '"'"'• i·llfrnJ" Go!c:s: r• G lrciól de tiro tl!SO 1 o ~ti (' •!Jo tl., \'biiU~ tila' l'~r.. '" deo MoutC', IÓII y "'' In lll•t}'flr hll fllltdH.t 2" Sotlano un chut ruz mdu cen tÓII 111!1 So:t1ur, haon\ "" e11eueu por t-l lo:l'i<.\nlt: l11tv de Id f,ullllíu de 11110. l•trgu~ro 2 O tro Jn \'enll enl re los equipos ,\cc.idrnle 1.11111\' lll. J• Soriano de 1111 centro de ¡\\ ·~· gro•g•nl~s - L S t1 j11r. Al encm:ntro Lo ~ tiii .. \'1\S "'l'fl~ll~ 1t quleu ..~ 11 .,.,.. \ ' ni l f)... ' " , , • l!" t" ...... J sot \' este h1sll6 el gol 30 nv debe faiiHr 11!ngún aficionado. d11u1<1~ '"'" '"" l'llllfbté u, d.. s~<i ·tdu lrnb•J•IIlllll r 11 S. 11 T,. moo, ti •1 ·1' Un fuerte clml •'t: M ns~ot 43 h:< lllfiiiiiHS 1.-lrdd~tlc..< elll¡tretc•li.-• bwllll IIIIP<II O lllll ' j!U el j10\·< 11 j>ljlC Marcador s• Garcla en¡:unantlo Hl 1101 h•rt) 5o ruu \'lrije pum •l,fenml,.s cc11lrus lu Slmó (Tclt."'••J tu\' u tu tft' ..1,!';•~1,. i.lt rf,l icu\ de la J,l•. líjlln,Jo lflt'ltn '" C'llt."f'\ l • dt- lltl t tt lctn.t tit" \' •f u \ tUt 6' Soberats d!!SI'IIC!S de: 111111 ;wan Lo st cción dt•p<~rh\'11 hu O.cnitu rc>itl,·t·cht eu Pt•rrcn••· Rl!('tb.tll tr••'· frii~ turá•••l·~,t' 111•·• .u.. ltiJ.t )' zada Uro <~lto pur encimA d~l do 111 ciHsíl!caciOu f111al tlc:l T urn.:o tlrulthtfl•ute l~s liiuullnS de lu> ''"" tlrll<ltlrl~n.Jo,c \•urt.,, Ir<~ "'"' •n t< porl~ ro 5 1 Hllltotl·>r, que I.'S 11SI. lfK}'C IIIt·~ llllt: ~hll 1111)< Sintt'rll ft'li · ''uttfl"' · Lt· ''~"r-;un ... 111 ,.re~ul Y i" G.m:i& de$de f11eno del Jre• O 1 101.11 S4!,1Ubr.-('11111t.;:J IIU. 1 • CONG!~ EGI\NTES 28 punlu~ C:lludóa )' cnll•.r.obuena. lnciderues: El tl!timo g ol de Cinr 2.• Cu11\e!l 26 ti• rompió la 1ed J. ~ f.'I•'OI<tr ele Soller 26 Prelim:nare$: A ul~s dr l encnen t• ¡\\uliu~r 23 lro jng-.tron los equi¡IO.S Es¡uuloi-Zu" 5.' Sr.,, M.;ria 19 \'OS, v~nclcudo e ste último por el G0 S. J urdr 15 IHul to de .¡ -o. ~:11 todo mo:n<'11lo i.• S, Prlipt: 13 Pu e r t o de An d r aitx s• VIctoria 12 dominO el Zuavos.

ClLIDAD ELEGAN CI A DISTI NCJON sn tola ie JreadJs, 'as mejore; lelas

s..

e,,..

1

Brism ar

HOHl

R~.sult~do¡s de 1.1 2 •

juriiH.Jn

9.• Rerr~u

10

1

8

o.· s. Jo~<·

Por lo 1111110 el eqnlpu loeal hb Co•t¡:r...gc~nle~ 6 S Felit•.: hech•l C 1111peón fo\olln~r · Bar C·nfr,ol <·•ttiiiZHJu) CLASIFIC \CI0:-1 I.A MF. Ior< I<EVI • !',\ , J ' i , R r>. f . C· P.

e O~ClREO>\~TE ¿

Molln1r S. Pellp~ P. Bar CAnlrnl

! 0

jiJ lB

1 1

1 O 1 u O o t 2 u 1 t 1 11J 1 t Q O 1 2 •1 ·0

1

11 15 melrDs 4t una magfl/flca prava dt artna 0

¿_xp

/.

./

Jmlíettr$ tnttt]'r1 CtM vt'Jf.t 4

1 .U -,TJ<J\1> \

S UCEDIO LIBRI::RIA CALJ\f7ELL

CDclna inltrnac/Dnal

,,,ct


V

Attn

.·AlT!X

SEMANARIO DE 1 N FORMACIÓN LOCAL- - - - - -

x'<. < 1

"~o

ti

HOII 2 .599

~e~~e~i~a ~el R~o. ~oo Jaime ~a~rer J 'l3$'1dl jUC\'CS feslh•id.tc.l ~0 Jnh:Ja el b eSIIIIIIIIIO$, de.,filan• Jc '1 \ -.ce 1-lon de nuestro Se do 11nte 11ues tro Ecó11 mo. ~ , 1 r e¡liiJIIC 1lc l"IIIII.IIIIIIIS (jlll! primero 1115 lltllnritlntlc;; y tles rtrt 'CUII" • •si~lenlcm~nlc ¡mr JIIICS una in tconinubh: hilera

1 ~ " Jo,

ll••lbilo~ de nnhlrn r, ll<l" hl\'lhtb.t il lodo:. Jo, j llh !x JlCs •1 rl!n·tirnos b 110 l.ts b ,, ~ ¡, , Jc lu \'iej.t p.urowti.l ; ,1 ¡;,cuch 1r lt Jl•l•• hr.o •¡u~: ;.~ 1 ~~ .. \'el. Cc)nlo Ecóllonlc. te \ t b tllx. nos lllli~i" el l{,lu o. jJ u: Cabn:r. E 11: u,•lo, Ct>:n 1 en toJ..ts

\1

t , \!'~liJ e,

:oOICIII I(¡)IIUCS IIICI.I

1t1 f'.1~ \ CI

l! nb p1,:

1

111

l.tll.tlt.,; :.e ftl

s l tr: iltllnlnitb 1:>e

1 nl

\' 11,.111

1111\'C con

511

J e• llllmilt.tciótl el~c lrlca

:\ e .u unu muhit11.t d11 hcle:!: 1· 1 1• ~ts eJo~des y sexo:s , ¡.a

rtn.J., tJ~ ~' 1

U' ld

llfiiCIIIOSll

despc

.¡ue. l'oi•JIIli!llle por espa

!lo J~ ti\}~ <iftos tu sido 11uestro • y que 11111 grnto re· OtrJ¡¡ t!o:f o Cll e l I"Of>il Ó II d\o t:J~, 1"'' Hndritxoles ,; •• 10 y m. tllil. dió pr nci • ' ' 1111e nnsa lliii)'Or que

·ot

t{ .o.

Sr

C ubrer, oiCtUilll

Jt~ 'l. a 0•10 } Subdiácono.

miento, de '" jun111 pttrroquial l Coue:1 e~·ICién ,\\a1 iaua } Vlirios anugos se t.! ir igierou u PnhnH, desd e dun\lr, en t:llióu del Hilo. O. J o~ ime O!l>rcr par 1 eron hacio ,\\ontuiri, su nuevo tlestiiiO.

res de la

..1~ .· eJIIf~, e' Rilo. D Miguel ~~ Vtr.. rle> ~ e n lo. D. Ju:lll ~1. \ :nt,o de' Put<rto. o~,•c u llo:t e \11ngrllo. diri ht ílotf.sb•u a Jos ni..tentes el ~ O. J11hne c.,brcr, q1ucu ~., ~¡,-~··.: ~· emoclonl•nt., p•• rl" ~to s;: óupitlic'l de lSII~ lelll!rc holtielt<lo constar que mor· \t nmy <~Kiadech.lo c.lt:l p11eblo ... 11 ~ ••1x, lfll\' ··11 tollo 1110111 ·11 ·~ r~J:!Jn.l!tlo H su1 lhttn.t ' -'~•. pr~ ,J.I ,,J,,¡,. 1111 col tho· 1 J6ti y IIYUdil

,.tlllllitzd'l . soh:mue ollclo et

tic fieles Seguitla ment~. sale tle Jo¡ Parro,Jui.o el J~,Jo. don ,lnhne C11tu er pouu thrlgirlie 011 coche que h;ablu .te Ct)ntlnclr lo o In cnpitnl. ,\\ llllclllO Je in ole~criplible emoc:•>ll fu·' J!llr:t Indos los lttt-.lruxult'S el \'l't 1r11~poner los UIUbr.l. ~ de su P.. rroquill .l >1111111} que111lu Ec6 nomo que march.t u e¡Ctcer su s11grado ntini~>l e rio cu oh o pue hl:>, eulr.t olra:; o!mas. f.o, ú~timos sufu.los d e des pcc.liJ8 y nun salva de aplausos ('llitntlo t i ('Odte OCIIJII dO por el Rdo. Sr. C11brer y ucompal\antcs t mpre llde la 111111 Chil. Al bHjao In cucstn de lu i¡tlesiu )' hdstn la plaza de Pou. sl¡.:ue11 los apluu· sos del numeroso pilblico que se !oul111 cslncionudo 11 ambo:. la do~ para dtspe.Jirlt . Por la larde s;•!i i de es le pueblo un coche ocupatlO po1 111111 rc¡:resenlación llcl /\yunta

..•

Q¡/obt.tacidrr

r-stcla de la t\sccnsiOn A~ccnslón u el r11nto 1lc 111 htuullnldad que sube ul cielo. Ascl!nsión es lu lies tu de los cora1.on~:s que :.ieuh!ll el lftrun del uui verso; de lnos uhn.ts que vuel\•cn 11 c:scontr>~ r lu )lillrlll JHII did11, dt hrs COII c!tonctus que eu1111n en el drcnlo mágico de lo cter·

no. Por e~to la i\sceust·\tt es 111111 de lns fitsiHi> mlls

bellas, porque cousHgru los cora7.oncs quo l>l! eot dendett de l'SJI~'rlln7.:t , l11s ¡¡Jmas que ~>• clt\'1111 JlM t i amor, liiS COIICICIICi oi S que ~e liber 11111 d~: lo~ p~ siOIII'S.

Asi la Ascensión es In cousa¡:rnción del misterio de lA snlvnclón y el 1111or· no de la lnununhiRd n ~~~ verc!Rdf'TII ¡Miria pr rdidll, JlOrque el l>• Ctofrcio del (Jólgolll 1111 Jlbcttatlo to· dos los llombt e:~ 1le. JICC'fl· dO. \' CS C 1 CIOTIIO Hl 11!

dil de

111 onj.t llC:fiJid¡¡ que el P11M01 lntbin llc,·a· do amorosamente en sus u ratd~ s . y desde lo aiiO ln s legiones Anrcéllcns sa Jnd~ u " Cristo ' enredu1 .le la muerle que recomln re 11 s 11 pueblo hacia el Rt iiiO c.le los cielos. N. S.

l.a IHIIH de ttetnpo y ele es pncio II()S inopiole r~~e iht • en es ~ensamlenfD Ir IIÚIIII'J o el J!rlllllJiOSO .)' t lllll: Es 111111 /ucurn trabajar ~lasl ll rcdbimieoiiO que lrfbulo el pueblo de Mooltuiri a su une tu tlu la uftf(/ si mw.<tt•t vo i!c•lnomo el R.!o. D. Jnimc rmaf(fflacion r¡ llrtt'.~"• ·-< Cablcr. D. m. lo hn rtmos en el f.':.</Ítl't ~o:; 1111 1ft''""''' hncitt ntirnero prrx non.

Primera Misa En la

lgl e~lll

Pnrroqulal de de r••t· celebró sol primera Mls11 el novel SAcer · '"''~ R•IO 5ct'lor dou Juau Jos~ Aleonnuy E~co~ m1$ . El llUe VO I CIIIfiiO e)lnhll JITO• hwhul!nh! • dorn• do F.u el por· to~i ma} orle esperaban los semi· 11" rist.1s y In e~c(ll:u1la ,\ctnaron ,1, .t~islentt'S el lhuo. ~c1101 don Emilio G. Dlu CII III'J ~ . Tcnlen· te VlcMIO dt: la 1\rmada, y el Re vere111lo Sr. 1> FtHIICÍSCO Jnu· nw, Cura Ecónomo de In pnrro· r1ula de Sanlll Calulln11 1hom:ls, de diácono el Hdo set1or don l<.cfael Oleo Cortés. Superior del Seminario Conciliar de Ml!nor· en y de sub.li:tcono el l~c,•ereudo Sr 1) Miguel ~\ ás Glnnrt, Vica rio rle ht patroqula tle ,\ndllilx. r'ronuució elocuenle sermón :olnsivo 11 IH liestll el ndo Pndre V-:nlurn, S. J., Dh • ctor dt:l Pa· lfOIIIIIO Obrero c.le s~ u José. El coro de 111 patroquia de Slln José iiiiOr)lretó mo¡:islral· n•t•nte la misa •1 Ponlifícalls • .le. ,\\~te:.l ro Peros! Antes c.le la 1111~11 l-e cnnl' o:l Veui t:rentor Y .lutluoU! el besamnuos t i Te· dcuuo gr(~Oria n:>. Terminado el Santo S1.1crilí· cio eiiiiÍSIICAntnno por especial roncesion dd " aniO p,,dre, lm· pnr11o n los u isleutes 111 solem· IIC aclo lA Bendlclo~n Papal con ¡ 111¡ 11 :~enclo plc11arla. T ennlnnda la cert iiiOnia, en el snlón r al'l oquial se sin•ió a los fnmiliares y n•nbt ~ de:> un Sauto~ C~ tallna l'homás 111~ el p:tsallo ¡loonlngo

espémlldo refresco Recib~t el n<Wel snccrc.lote nut slrll cordinl t.nhornbuena que

hacemos u tensh•a 11 sus scí\ores pe¡hes (). Jusé y O' t\nlla , her· 111,111 u y dc:lll•lS f:tniii!Hr.:s. ~~ 1111,.,..1 :.nccrdoh· h• ~Ido tl'lntbr.ulo \'1(.11')0 Co·•¡lcrallor tle tu parruqni.t de So~ nlo~ Cruz ILII objrto 1/tll'flllillntlo. M•rc:o "ur.-Uo de Palma.


ANDRAITX

l~ ogad

n Dios

~n

caridad por el a lm a de la seftura

Doña Catalina ·Valent Calafell Viuda : de Balaguer Que fttledó en Palma el dia /9 de MtJ¡.o dtt 19.?5, a la edad de 84 años

Jlabit'Utlo rrcibido los Sanlos sucrumcnlos ~· tu UcndlciOn Apostólica

-

E. P. O.

Su!> ,¡flfgidos hijo~ · 1) junn (aust ule), Pro¡liClftiiO del tlloct; [.nrr.hes•,

Br:.l, Propltluriu tl ~rl •Hotd COIIIt!rclo•.

y o.• Mnrlu, hijos polilicos

1) ..

o.•

\lnri.J

C;llalíua. 1.).• 1\nlonin. vhulll tle

R ui~

(auserlle), D. J.lime Cunill )'

O Gllbriel Gr11el'"• uiela:;, hnuhruos. hermnn~ polflicos. sobrinos, prim~ll y dc:uu\~ farnlllll, ni ¡Mrllci(lar n MIS 11111istade~ a ~istir

ni

,\ll~~rllr Je

la11

scu~rb!e

[un e r~l

Un ad·i os ¿Quién dijo que la uochQ es la amiga tle las conihleucin,.?.•

importa ~u nombre pues no es t i hombre que lutce la ide~ sluo lit ldell q o~e hace e l hombre Y lo que unporlll es que en la noche del lunes , noche tibin de prlmd\'c:r~ . Vi\'la la ciudad la e mociJn dt: uua conrideucia mulliltHiill.11111. P.l g •nllo llemtb:'l el mru!lle esperando impnclent" la lr aa.Ja Y la parthl.l del que durnucc ocho ai\us hnbiil 11IJ\.I el PastCJr de sus almas. Urg.\ el Oh •il • \' ctlh e ttJs Al:uiéu fué }o no

d~ l a •nulrlllltl y aron•fl·l

~~~~~O d~ Ull4),. ÍtÍ\'Giht!> <JIIC lt: •~oltarou

~·•

sus or.tclones el alnlit de la luHt\ht y ~e :>in• 111 iglesl;~

Parroqulr~l

tic

S~11ln

,\ndrnltx, po r lo cuullcs queda1á11 sumumeul e agratleculos.

Postal de P.l/m1

Vllore$

péulid". les ruegan lengnn presente

que se cell'bt:tlil el prÚXÍIIIU lunes di11 23. n lns 10 ele 1!1 tu,n1111111, en la

a lo1 111. ti~ u11.1:; •111 lorchns S11bi "'' tJ,r .io, l tJt ,¡J,, alll beudlfo y d11•• 11 lfo~ 111 1111e blo y .o 111 tlerr:. 1111c lhbl o~n11otbf

do mmtrlo,

C(lllll> él11 <•!los

entre las 1• 1 1ima~ pru{'hns de arlhesión lnquebran taüle, no ni h?mbre, sino 11! Pre l.oJ<>, pues no somos de .'\polo, de i>c,tro o d-: P11blo (1 Cor. ! 12 · 13), úesft¡Mrecin cnmluu di! Cuulad Real la Fi~urM lnolvldu· ble de. Dr. !le¡ w'ts, que de •Ob•::o po cclo~o y aclivo> h1 cahhco la 3111,1 ~eJe. Sin emll<lrgo, se va In perso na y 111 obrtr queclu, no como la cs1~1.1 d~l bMco que desaparece emr,e l11o; olns, :;hto como rl ru t)o tlel qn11 <t-S ponndor dr v ~ lo· re~ ..tctfi<)S•; y de nuc::.rro ~x Obispo qucJ11 un espléndido Se mhu11 lo ¡101r~ forj.H s.. curdolt:s, 111111 <:u~" de E¡crclclo~ 1111111 fur

\'

Jrspue~ .

:Locales:,. SO CIALES

IIIICV:I 1'011111 1gnull'

res

Priml!rss Comun ionu f!, fla8ndo Jomiugo, en B01r ce!oua, t'C~.tbl ó su Primera Co 111111thin la 1111)11 Frauciscn Gou zl\lez Porcer, hija lfe nuc~cro~ amigos ~~ dol'lOr D. Francisco Gonzflll'~ y O • Juana Porct l. Los 111\•ihulos n lu soh:mnc

y ~11'> fa111ili11·

IIIIC:~tr a CllhOI éiUIICIIh.

....

Eu J¡¡ CIIJlllln 1l l'l CniPgiO dt In Salle 1le l',wtut, c¡uc t·:.r.1b11 ('!>Jll~utlitloiiiii"IIIC 11111 llloltln e ilu lllll~<!d:t, el 1'"' 1do jucce-. fc:.li· vithhl de 111 \H·cuMiill del Se· 11or, celcbJ•l MI f'¡flnc:rn .:umu· nióu el nu)o jhtnte P11lu•c• Zdno· guera.

Los in\·itmto~ -~ la su cmue f•esta fueron Obbeqnh•tlos cou ceremoulo1 lu~rnu ti~ I~Jttl.uncnte 1111 cxqui ·lto 1elrcsc" Rcclbn lu ob:.eqnJ •• do~.

Rcciha e IIIIL'VIl 1 u•un ¡:~ulu, IIIIIUIC' J). ,\lar1:•••1111 z,lllll• recirt ll"t'orthHuos t-I lemn eJe ~~~ guer.1 \'•111 do l'•r·u•~·~. j.or uhu 1 , un Pulrnuló to de lu e~c111lu l'pl:.ropHI rara que lo ¡¡tull'lus .\ clc•11•J. IIIJIIII·• ltll t~ lfol Vl\'lertcl''· unos l'Ur~i l11s dr. Cli:. clos ~ co~d.t uno 5egt'm 1o11 mbiuu, l!or<h111 CllhtHolhll\!11•' Nc:mbrttmlenlo llumlatl ¿PotrH !JIU' "'~111r Si t li oiJ)(II\ t•• ht<, )' <1111! r~z.1: •hl ~l~ JI~ •ltlll nnlllh~thlo Hc o•J••IIIll ri:I'IIC'Ill' tlt< S liS nl'(os C• IJh.•JI ICIIIL'' <'11 lit Olrll'io"ll } Clt 1 1 l'f;er 11<' In l'.ttllllJIIltt tll' 1 ·~~~tu I:<Y (li<ll•IIU ( CICIJI th• 111 jJ¡Jiab¡,p y P.Jilllll dijo ddJo~ 11 Ull Prc• ll. P. r. tlt ¡\hum•·~·• l'l ¡(,Jo P. l't·Jt Jmlo quc, CUII la dlc:5lfd t-JCtt'Ucll fltl CJI ,.tlemf\11 tic beJitliCI OII, flll

Sil

h.·un••"'·


- .

ANDRAITX

--------------=---..:-T-..:.......:~:__

LONDRES

___________

DEL M~ICIPIO

3

[inrz Argrznlino

ScMón Extraordinaria lntcrt~aur e r•rogrnma p:ua del Ayunta.nientu l'leao tlonroo~gu. Soliclr~d~~ pur \·,.rfo~ ~t·r)ule" Jrn '1J Jn~ AotJill: !. 11. fresle ar etJnclo ie la TelefÓJrca. C IUIHD E~ SQ,\IBRAS Coucejnle:. con el fua ..re ''"'"' L ENDIDO COMEDOR dclcnuin.Hios exrrrmu~ rdt•rt•n t:11a 1h>loria que se 4esarro· COCI NA INTERNACIO~AL lt!5 a lrt ct~nstrucción de uu kao, lln eu los • rllros dt:l iuCJtO y PO· SERVICIO DE RESTAURANT co en el Caserlo de Caus¡1 tlo: ue de lllllnifresto l01s pasi tn~s \lar IU\'0 lug11r Ullll SC>iÓII IM hn11mnns. 6spula11 4a4 tn bo~as 1) baui/JOS ro l.a Prt!~itl~nci • Jcl 'C':)ur lii!•fiJn es un jng11rlor rn\•ut l· Alra'dc D. B Jrtoiumé Cull l'.rl ~e talefa~:,.ióa fealral - A•aa tijreule y fria mcr, y asishtlos pu· el Sccreraal\l lo en tus rcdts del fuego que no O. ,\\aleo VrJkl Rscrn. rcuml}se t!ene lllncho tiempo parn Cllll1110 111 Comor~tclóu en Pr.:n•1 coucu ror•" !Jznbeth Scon. una ca••· ' ~l ·rt '· .ti r¡ue r.. iciturnos rriemlo los SCr)ores o L.ui., Co t.mle que emo·•a ca nclon~s de ue 11 •• dc,,•,írhl•lk su no \'rts Co\'aS, O.Josl! Cuhrfcll l~n~c umor e.~perando qwe 1/a.~ton se Jt.,C!IIIjl~·i\o di? ul· Lista de donant es 116, D. Gorlllcrmo Juton Pu¡ol t.lnu IICIICrtle de ell¡•. Un usesiuo en · i\ldteo Pujol Pujo!, O t'etloo J. loqnecic.lo 1>0r fu muerte de su Pr><Ct'fU~ Pujol Pdhnt!r~ D B triOfon1~ \le lu~ru•ano mnla n dos de tos Iras Llegada Sumn anlo'rior 1 1 126'5() mnny rcrelló, u. u.rbriel B ol.o ho111hrt s que cree culpables de ..;,•o:11.:Ueralr 1 ~~llre tUlSOiros (). R.af.tel Oli\'Cr 15\Y.) guer a\\¡\s y O Gabncl l'<11111er SIIIIIIICIIC. Situado ~~~

.r l mejor silio dt l'almu

"'·'"ll"''

Batos ·

comente.

Pavlmenlaclñn de la Parroquia

,~

c.: o.l r oh:

13 •1Cll•l"

·\•r I?S D.• ,\utonla L.lalló

-~~ 1o1 1> •

7'00 Coll.

.\nlonitt Pr 111 ,\\ ·h; 1) • .\\arin Pujo! fS IMI lle 111~1r llllltl~u y c...la X X. 1 1 .re e'r.: per die•> d·m O. ,\\anucl a\\arlint>z Frau Unn Marin de1 Sa¡;ra110 Dc\'ola persona D Antonio BJrccfó

C. F. lle los espo~o> O. M oguel G.trao D. Grlluc:l Cu'.oí"ll y 1> • ,\\.•g M. J. !l~ f'.•lmer s~· IH ••i::.t o :tlt' "· r.F f) Guillermo .11111•1 t ·•llo e''' <!l u lcilll:..:rllo •le llllil O., S ebastluna \'ich 1!l~l ·~ 1 ull\ ' · \nónirno l<~clh "' 1(1~ ¡l. otl 1!~ }' ,¡bnrlnlo Dcvot;, persoun .~~l• r~cl~u r~o~chl.r nué:>llll 1:11 Olros llonath•os

f.

la· ~ ar

hab~cn.a .

Tolul

Defunción ¡ d...l dt 81 .' ' ~ .re CJtrstir el pasatlo r .• lm 1 1) edlulhtll t~1tnt t'.lia.fe \'ill<l.l di"l IJII t 'nu ,, o •m:n amigo D Ono· "t S. ,:ucr f... 11 Je Sil llltltrtc ha tJ •JJ~ 111 ~:~t~ pueblo gcucr11l !..~l·n rnto pioe..-; l.o fimuha 1>0r r;. c~:,¡cr,•r bomlat!o~r> y •im1•:i fto rra di! l udul> mil) conocitl:o~ f lp •CL1tl.t. L 1 lurdc d.! ;oyer '

l

1\',111/·l".i

25'00 i"'eclnnodo nbler1o el neto por 10'(10 el Sr Pre~ídc:nl • }' Ofllcnatlo 53'{)() por c~h:, diose lefluno al liCio J()()'()O .te couccsi u }' n las comlldo· 2(1'{)(.1 ues pftcn lo c.Juslruccióll .tel 9'00 kiosco de rl!lereuci;o y ol~:spu•·s 10'00 de l.t lo11crveucióu tlo.: totlo~ los 25'00 '~iiOrt:s JliC~cntes. dur111r1c ~~~ 2:>'00 ctmles el Sr. Alco~lue 1ustiflró 1.. 500'00 lt gulida.l del ncu!'odo e 1111:0 50'00 cons1ar que la SIIIICrftcre 'l"e h.o 3 )'()() de ocup~ r ha sitio rell11cr.J.o " 11)'00 menos de la mitad de lo 'lue se 25'00 llnbln solicit11do; U Guborl U.o

35'00 lrtguer '5() qa.e una 15 072

,\\uy ngradecldo :r \'UCslra gt•nerosiu.HI y espernudu \•er pronto rerdiztHI!I In obr~ Co)ll 1.1 aynd., de todos lo' •tll" han "" aportar tod11vi " ~~~ donativo "e Jesridc nse~lro af111o. s s

culerado tle l.as t:oll

tliCÍCIIICS

Se nJhi~r en a ~~la propn~l resrnnt e ~ sc"ol<"~. uu 1bstnn1c hlll'll'lltlO ron~ 1 !l11• 11 1) Guillermo Juan~~~ r•recl'f tlt• P'ARioCACIA DE TURNO ,1ue el'l·&rill m ~jor que 111 co:a:Licenciada Mnnrti/Pf.!O trucclhn ~slu\•rc r,, a•lo,~•l• " un P:azn tle b·JI(If1a Ado aJe la ploLI!eln ) D (i,a()flr! f'll'llltr, c J CIHI~tlll•f.<l CX\ C>i\ ~

nu olnor í11 y. "{guillo· rl'cib>t su hijo uuutro anugo ""ni!", fn,. !rnl>l!llhlllo el Crodn D Ju:m (prOI>lat:tri!l del d Jolel l:r a rl.'"':l'-nter o Je l'::.l•· pu~blo l.tlllthes •. (nusenle) . hif:t<~ a.Joi'm t. ~ l<'tr\l,ó Ut~lf• 1<1 scpulthw Cnla llnll' 1) • i\nlonia, Vti A, .le en~ Conrtur~IICilt IIIIUicrr¡sl Blsl (propieiiHin th•l •llorcl Cn ~~111 111111 '~ "<IIIIIÓ 111 nll'rciO•)

"tOIIIIIi1"'"ll'lu n la di tllotll~

y D. ,\ \,ori:a . hiju:, po l(uit.. (,tu;enlt•)

o.· ,\\:rrhl

,, m or o~t.ln )' lit<. 1>. Jo~:me Cuuill y O. Gulls.iel ¡. b d• o~~ .-~ 11 111r 11 4 1h'IS.I.Jff Orcells, niela~ y tl~·u¡¡h hu¡ullu l.t P· " ~· '"'"'"' e~ 'll co11 lrt ~X:lle<i ll ll d,. 1111~$(10 IIIIIY t.:

IUO flUIIICIIIIV,

p. r '' flwtl.i1 ) l>f llliLlo pb;uuc.

l.n idenli·I~J del nsesino lll'llnwnt>ce \'eladll, pncs sólo st: 1~ n·· en una Je ltts emocionan· les e~cen11 s fiot11h:s, sianuo aqué· ua, en In quE' ln~'hll con 1/estcm. notA de !~s m:ls \'iolentas hastr1 nhor• fotografiallns Uu cine nltgt'E', desenfadado. COII inJ!CtiÍO, chispa CÓnriCII y ¡w¡~·nllz;•s canelones del m:h

()Uf() folklore 07.1('C~, nos CIIVIII de COIISIIIICCIÓII dc:l MéilcO en su silnllátlcll pellcula lciosco tle que se lrtohl uprt.b~ DO' 'JIPOS DE CUID >\UO ,las y auloritwtl<~s por el auterror Al frent e del repa1 10 lfgumn \)unlamil'rrlo cousftlena que nt• .los nombres que represe111an !:u\' JllllfH qu e di~cuth IHs 111 rnu.u lo u1és t(enial de Mejico: jorge de 111 ccmfonuitl.ttl o tli:scrmf _,,. ,\'i'[!tt>l~ el inigualable y llor11do midad de tllcho ncul'rtlo. nrlor. y Pr t.lro lnf•nle, heredero \'C'l

Jaime Cabrer, Ecónomo cj.',u toa

" ';¡ (<1<.1

'· a.. f.-~tJI oUt

CltjliiSO,

El tercero. •rr 1~ lis In "'s fii!S· ton lo que lr'tgicluuenre COII\•ier· t t '" llt>llcutn e11 una eruccionnn· re cnrr~ra cutre el asesino y ll•$ton tlecit.lltlo 11 11111tar a éste.

el piAI.O de ••eulll' .. ¡\os ,le ex

ole l.t JlOpllhlfJtl,ld d e l

fomOSO

cmllanle Los doo;, ron las c~cul

rura'e• hclle1liS Yoltmda l'tltl'ltJ y Cu11m•lita G'1n&tilez. lrh111fan 1ouunhunenle t ll

es re saladisírno y ""' c111 ew11'e curedo ciuemaro· t!r •flco que entre lisas, sorprc· ~n~ y cnucfones, tli ••ierlt: ni pil • bllc<>

consr:~nlemenls

rluro~ ut~

plotncli'n Pllllkular, tlnn.Ju el hor11 y mr din. Sr Alcgl¡l w,rchuHci•>llt s r<"l•·r e:; , f)o¡; tipos de cul•la1lo• que IP 11 clhl, ~hmtlo srJ!uioltuhenlc¡¡re sC'nl~lá Cife~a C) In ¡aellculn a¡)fObthlll 110, uauruhnitlntllll ¡aro IIIÍI~ flpic•utl!ltll' nt t jlrl llll 11111! po~lclún del Sr. 13~tlnJ.!'H ~r • ,_,11111 wtl.•do en los llllhnos 1111os. Con t lln ,.Jenen de nue\·o 11 no· ~01 , 05 lo' rn~llnlio~M$ e Inspira· ,lto; 11/.teru!i, "' tipa p R J M A V E R A ~ 1, \' , 1 ti'¡:IC~ ro-<luoubres ~· 111111 Y V ERA N 0 t. wn;~ H'tll"hl tle ine~p•u•d•IS . Cnlt~fcll ~ltmacli>llt.) y llimp.anh: humor. D" r·entu "" 111 L lb rerta

F 1G UR IN

ES

c11ndoul'~


ANDRAITX

uCaballero

Señorall

MATlAS CO VAS

y

~n ella

hallnrd lo qu~ stemJre Iza deseado

Cl LIDAD ElEGA NCIA UISJI NCJO N en rola clase ie Jreadas, co~ 'as mejores telas dsl HercaioEspanol C) V'c"'te Mm. 2, 1.0 - Palmu - Tcle{.J646 Pa ra ln5 cncuco5

~•

,\a 4r3 hx.

corlt: de prtló llco d\' C1rnc•~ qnt' pnblit4 el ht-clt•• tn lo~ l .¡nun st¡:nl~:u rr: S,. a/l(ltlri uf/ t'/u.[~r qm• se ba flabn Pll la Po'nf¡a del Litoral. • L ~ (lu.~lt "· ,\\ uyn. 2 · (Curre• pou<ul F. Bnttlu<) 1l11 clud;ullnO de u~ci"MIIducl t''lp¡,Oulu pcrer16 afio l!•t~ln ctt"udn c11 ho1n< de la hudc s... ba~.1b10 tll pltt) n< del L1tort~l, lreult: 11 IR 1irbaulz"clóu In~ Curah:s . Aun nn1 \'Id" ln¡tr..~ó .11 l l••s¡tllal P ..rtfé rico de P nrl.1111, Antonl•1 B·JVer P~· rru, dt' cllltllt' llho )' cnwlro nito< d~ ett..d, rhufl'r ) con olomlcllio .....

Un bdl\i~ln f'tll" t'll ~~IM lo~ v• IK;.tó ~1111"1· Kllvhll6

e,.

Anlonio Alemany ( Vt.'era) Oro t. Ftnnco 6.f

rii CII~.

----------------~.0~------------------·:-ax

FUTBOL

nrrnstrHd•J ¡onr 1,1 currlcar., y .,.~llcf· dr•.

[)e S'Arracó

lllhnt•n·

' 1'1<' 1111 hombw (~ NhO(tdlM )' t'CIII 11)'11~1 ol,, tus mlo'mbrtt' tic nuH f>fttrll-1" Polt· tlftffo kffd\ltÓ ltdSI A 1• Ot•ll•c C111tthtt l~n COI1 In ttr¡:.·ttcln r~q·r .. rhlrl lu.$1" d >'" ~~n ••tn•ln ct'uhu "'1 \ • ll'nriHI, Bovcr Fc:na th·Jó de rXÍ\I•r IIIOIII~IIIOS dt:Silll~~. rwttotln ho\ htth. IHl~ 1ft gu~rd iK <e tlf<(UIIII UII 11 I'JU• l ~l'le lo~ primtrr" llllltilt"~ Su c•da· \ 'I'F lué t•u~oodo11 1.1 Mntj(•tr Jr.l 11•1\ pllótl •Jusí• M11rli1 Vtttl!•c<. 1." llt1ft11· d,, COIItr•• 1ltun1ctolill\ ~~~· S 1!111 hl•!l N~tcifHUII,

lu

Cfllllllllthmrlu G~utrol

1\ lu< pocn< •nnmculr.tS do: su In de fu Pnlfch¡ y ~lrnuh llrl!llll•~nlo~. ~reso t'tt ··~tl.' Cl'nlru 111.'/6 dt r:xlsllr hHn ublrrtu l11s ht\'r~llj:hdonr~ t•~c· siendo ¡t:•~ndn ~~~ r ndnver wl r\ ltll llutl!lt'S en t1>1nn 111 ru<u, F.u la 1'1•· leitiiU d~lll .. ~¡nlt<l •Jo~é Mttrilt v~r· Y~ lné htllttlll.l 111111 curlcf>l lnMtr6n

gas•, d~ L•1 G111nrn.

conlcnicrulu IH •mn~ de (tteclr nlus

Torneo P riuta\lera Desde V enezutlo Ln~ tufmmt::~ obleuidos Srl1ftloll b•llv»r<'~ . llllft g •.bKrdlull, tillo hbr ... Aeta del par tido del domingo Pnr conduelo J, 1 ami~~:o y colubo QUe: Bo\cr Fc:m1 bajó ni Litoral en In de Hhclfrn<, 1111 rtu,tu ,,,. olltlf~r. IIIIM lt>h,Jin ~t'rtfe y UIJCI( Úlllt:~ f. r.ultlt O. Pellrn Akmany (Brillo) Campo: Sa Plana hc¡r~~ drl mc:JiudiM dt: hoy y se diri A ~ In BH \' t r t•IK 11111)' lll'f! C ti•tkO ttrr<~couen~f: reshlenlc ~u '!!In el 0 • tl1 .,n

Fecha 15 llt M •yo 1955 ~,11~ lh'tnns 1cctbido lllenlo e scruto Eq•t•pos: Cou¡trt'j!<lat.•• ,\\ollnar o·•nunni<·lludnllt\S IH trisre nolklk del Resultado: Cullf:t"¡:~utc 2, Mu lllt'P"ra..to fdltecmtieulo tle 1rneslro linar O, ro :nrmlru•IH O. t\nlonlo Bon!r (Mon Arbtlro: Sr, G<~rAu, rl',::niM wl rwmdo nadalM l'n ~(CIIKS de La t\lincacioues: •M,.Jiu"' : O ll\' in Guttlm. Agradetemos al compHnero Crespl, Salóm, Am~ugot •tl, B.orc.-1.). ,\ ft'mnuy In atención, rémlliéntlonus /1\asmiqnel, Suuu, Bentl<•?., L••ta•z ltlttl~mcntc con ctkllll escrito 1111 re Flor il. Lcll cCoug rl'g•lllle<• : Jolre, Pnj11l, ). CongtPgoutes 3 Pon:elll, Onofro!, Culnm•r. ,\\ '' " Ita, ,\\un~r 11. Suri~11u, f<r nun lu. L Sltjnr 1 G.11rCi11 y Vah~11tlu. Cun rnlumlo éxito y \'lclnrlu lu Goles¡ El primero 11 tus 12 mlu•• cal s~ Jn)!6 el t~ucueulro J Cu11¡::re tos t\v~u7.a S otiHttO, la 1•11~" pur en f!lllll.,s l. Stljur, llder dt!l lt.rneu cima de F crnHmlo 11 Q,crcirl y ..,re ''" lu Alt•t•rg·•tn. cmplllmR un chnr alto qu~ se ctu:l" Sn !~111~ ern mucha y IH tlemo~tr 6 pese 11 la esllra Ju de: Davht ( 1 O) llt'll" 1111 t.'quipt> bneuo y "coph•du. A la Stjtltnllt~ parle y 11 ro, 37 mi peto tu\· teron Algun..s cnulrarlt:dn nulos, Sori•no dribla 11 Ame:•g •1•l y Jo:~: un:1 qnt: f•tg.tr en ti Forll no ~¡. chuta (II~Hndo la pelota ~ult <' c:1 ¡1<1: In~! •r .,.u <11 Plnnu, por la dllereuciu tero y el palo (2 0}. de to-rreuu y :a otra que lnvlcru11 lncidl:llle~: 1\ los 21 minutos, del 'l"t l"R•lr 00 mlnnlos ) ll que ellos segundo llcm¡'lo. un llespt-je di! Onu Sctlll hl1t 111 60 A lll~dhi\IU~ di: IH fre d16 a la CHra 11 López qne 1nvu 2 • purlt: el eqmvn y¡¡ so: t'1Jlr<'g6 cu qu~ ser retirado del cumpo. '11 Q11" no snpit:J on np• o v.,cllft r tus Prellmlnare~: Antes del encu"n loculr~ 1•~ra marc•1r, y11 qnl! lds upur lro jngarou los E~pallole~ y z .r.wu~. ln11illallc:s fnerou 11111d1as. 1!1 encnenrro no lerntlnó por rcllrur El equipo local jugó ' bieu. uuh se del ca•tt.IO el E<va11o1 Clhlll•"' ~t·• d~ l•• qno: \ 1: t.S.>erab~. por t.'SO c:l l\3ban c~tos por 1 O trluul•• lné uu:rec11ló, puesto que !fu· Resultados de In 3 • ior111uta IIIIUÓ Cl!SI 10~0 t:l o:IICUI!tllrO. C;u¡:reg¡~ntes 2 Molltmr o t\1blho do:l encneutro Sr. Garnu, S. Pelipe 3 B tr Ct>ulrnl 3 hll!u l.ns hlrnlu Hlinearon: Bunet 1 Th<~u•d• . (S11i\er), Culomnr, ~tm, CLASIFICI\CION R•bol. Ay.tl~. Sát1Chez,Mollcr,l3un<:l J. n E. r> f1 e P. 11: C'•l\ltll )' a ll)lf!ller. C:ONOI(EO>\NTE J ~ 12 1 ,, S, p.,upc l D 2 1 4 !1 ¿ l'ilflhlus p• r• llllltllllh: P. 8dr Ctntrnl ·.e 11 1 1 :; '7 Tl..nc nnuucl~du '-lf \'1 ,1111 " A11 Molln•r 2 o 1 1 {) ¿ oftHIIX o•l • <p ipo d .. ¡,, J'rfl~ •B.n c~ulruf• 'Jie df-pllliiiiÍ 11 .,qlfOO locftf ESTANCO DE TURNO ••1 Jl('lll• 1 IICII~Illrn ti~ f., 2,' \ 'UC"fiU

g 6 hb<la ''" fi 11 Y1" de lo~· ..;oralf!(. ciado 1or cuzulu< tavlun11 IK"' 'lln A e5•1S ltnrHS 1.. \ plnyJis e~lioban so· de conno.~rlr . 11.- Ir .,1¡, rt•fth.ul 111 ¡1• 1 llrgriK<. S.. •!~~¡l(f'llol~ de lnfurmt:S 111 ihiS cnHihl..o!r, lllltlt-ml·•h• m~r~<e· oblentol!ls qu<' d lufurtnnotlo tsr•~ilul dnr d., ll•llu AJ••<"c 0 R..c•h 111 <n lt-r· tl\'l'7.>~ io 1111\IHdur, >t: hvtnlnró drn1•· m 11111 O. J••~,; \' :, mrh !"11"11~ ¡,, u· >íHoiS <'litre tu~ furiosas ulu~. slcudo pre)fón ~e 1111"~'''' "''ilduh•ud·•·

~~============~======~========n

M on At.IDADES DE S EGURO QUE PRR( TI(A C0,\1BINADO I)F. INCENDIO \' RQriU ACCIDENTES DEL 1 Rt\B \jO PERDI0 1\ DE BENEFIC O~

RESPONSi\BILID \ll CIVIl. CINE ~\ ¡\

INOIVII>U \L CO~ECI I t\S

CRI. l't\LES INCENDIOS

Gt\N \ IJO ROBO VIDA

c..

lo u

D j uot1 A lt-"l" n!/ Geuerul Mola

¡J,•t flltllt'()

p,

llllt\ t:f'l.

Murcador

l'OGR \FIA

' 1R \N TORTE' (Aéreo~, marilltnos . tcrrc~tre~ r

sucursales y Deleaaclones an las vrln lpalcs po~l3rlom de ~rata A~t~n cln:o; ~~~

todos ll.!o pucbltlll Ua l ~ru . ü~'lER \1. roréfono 2!-ilr¿ (-.•1 tlnc.t•l P•tlmQdt M 1 •r~

DllmCION \ 'u Rumn. -11.

¡\¡::•·ncio on Andr11lrx: Grll,•mt Fwm·v. ID -;. ,.,._,,, '• 1

~ -=====================::..:==;;;


.,

1

!Uba4•, '!8 Jl' Mttyo d• lf55

1\ttDRA.lT!X S E M A N A Pt 1 O O E 1 N F O~ M A

et ÓN

LO

e AL-

-

.1.:~0 X XXV

Pascua UB Pentecostés

L, l•trolt' 1le ,,, r.,~ i\'id,,l ,le ,¡,1 r.M roquiul n•sultó lusuf•deu " '(!!1, 1111 tlel lf. hil., :.11 le flU(ol C'UII It nt:r 11111111 111 ¡IIIIUJ e •(, !A C 1 ~ IIU·•bln tlt ,\\ .liiiHII J, queúunllo l'.SIII CÍOitatlu~ ·u 1.1 ¡1!11 1 > :vú f:.;,j.oollll) 1< lo. D J••l /.11 1111._ h ol)' Junto ill ll'IIIJIIU lo:. r.:<' l t :.rc r d 1 Qll<' 'IC<)IIIjlililltha IJUC no pudferou l'llllm.

s,.¡,

en~ l •'lli O:~C:IIl CIOII 1lc

1111[-SifU

Pl'lllecosrés 1!~ ltt {te:.ttt ,¡..¡ enlu:.insmo liricl! y ml:.tico t¡ .'o::. .:ora~Onl'~ sr• <!1/Cfi!JU/I!Ir ~JI la luz tlctmlslet iO nuís tm•,-r:e:,tiJ/e. P~ntl!custés es la fiesm que é:.cnpa a tlll~.,tra' flllclfgeJICi(ls h•una· 1/ci S. Y /(1 , a lmm; cantmt N Jtinmu dt< ter e:,pirí·

· e c;~ n t ó 111 S.-th·•·. ~e pr;ICti

pur~ , 1 t r ~r.HIII ¡' o' lo:~ rene t'Ó tl tsllllt'~ el C"l en:iciu ,¡..¡ 111~ rtll ' 're~ f:l'OII•IIIIII 1h• S't\ ·

tlt ,\\ ,!till, t iiiOIIihiUU:.l! dCIU ~e lf4' \ car 10 ,,, , ru ..rt '· !'re guitlu tll l'c D\!:un. ¡;J u tu' r fll' "lllb(th ·k· ¡,,.; di~ El 111/C\'O CC•'rtttiiiO ~r. C a blll.S' .<~ocl.l donc~ p.or fOIJIII.tles, llrcr tliri¡:i.¡ la p.1!:tl11.1 111 <llllllt' rl: \J' ~1 1 111 ~ ' '· 1 rO SO .!UUilorio: \'lbHI•II(•, !!IIIUII F. 1 l•' 1111 10 m:micipilt de vo y 111 propio lh:mlú con ~~~ e~rwr •b:111

1.. t:t<~ ,,¡ • ~ encillc7. J) t CIIII ilf, lt.1b:ó U• )l'fiOI ·u E - tnlllll" 111111 unid· Econoll!'l; se rdidó :11 ,Jifuntu d;¡ C•"" ,fon de .tich 1 \'illll, con t<eclor tlt ,\l~ tli!Cur. h unu1c 111t• 1:A ~·1 le a l ilenl • el e "ro 1 " ril!simo, 1111tuml tle ,\\uuluirl noq, al \' ¡J.,uuguitl'" p e r:.ona

l!e':~, 1

::u~Jt.;,

l>e"l•nrs ,,,.los :.a uJo:YP!t~CIIIo1 do uu <11' ti~!Of se 1111 "' nr~ l\'h .l h IC ,, el pu,·Uiú. • ,t 11 q 1 • ol\' 111/. IU 111 !llol e 1· , , . 111 l f.t C'OIIIflh ll y M' .)ÍII eJ t>!a·n¡1hlo .~ lnflnl.tul ti• cohe !!t; folrl1nhnnln l."llnl\'111111 IIIIOS [5 t)CIJ!!~ )' \'aiÍIIS 111 liOCÍCiCiol~

A fa ~ lllfiHiol de.' l:t pobi,¡Cit n, l'lrul4 ' " h.1b1t, 11:\'illtlat.lo 1111 nr trro con I.JIIól

;e

t •. ,

~ ~

- - -NÚM 2 600

f~trc~H rn rlontuil i ~e ~u nuevo fcónomo ·

~\1)11 u

-

•Sl'"i"' b:en

nscripriún venttlo • ,

JC

pue.lc tlecir-,tl In po· 1 cntern . 1\ l bo~¡11r del co

~~

:-r. F.cú.mm • y ;¡cum¡t •·

ll

lallt•Chlo tn~ mlo el or.t<lur can talla O oflos, cus 1 gr.<u.tthl ~t n :-11 r.orii7.Ün 1si ~0111" d ll•llllbrc di( \101111111 f. 1\ COilllllllllti\111 h<~ bi

del Eccinomo O

B"lllil' Ju lllltcces;¡r, (II}' :J

tl\•1r

rore11, su (!ran obr11 realiz11t!H en ,\\,mluill, reul 7•i, y dijo que su seta\~ !)Hc•lllha Ir azRdn ~igufcntlu la$ hn.:Jin:. ,le e ste ~""' hombre. S~tlucló a todo e l pueblo, 11 lns AulvrldrHh:~. nsocll•ciones religios<~s y •e ofn• ci~ 11 todos parn stJni. la clbllt parroquial O,,dicJ 1111 sn':I.IU t.lt• rcconocimicnlu a l pueb'<- u.: :\ 11 clraitx, c¡ne ac;obflbu de .J¡ojw.:.. qnrent's h11b1ot11 asisht.l" ni ohca1 dt tle ,pctlitla y 11 lo:: :¡nc h.1hínn IClllUO 111 lllCIICiÓII

\k

iii:OIIIJIII

r)ilr!e .

A tou l inu:~cl•~" hubo ' bcsn mnnos y tlésllc tle totiD el pue· bid ante S il IIU C\10 ECÓIIOIIIú. En 111 C asu Rcc:tur,l, ,ltmu.ln .,,., tJ.trt l',;, tll·spues el :.e f.~,, IDiliO ('JI IIIIÍÚII ti el SCI)Ot en el centro liC In pt•ll!.tclm ~e

ob!>e QUiÓ ~~~¡tléll<lidll!IICIIIo: 11 lo· c!e aquelln poblnción, lu :"' ol 'ltlrltlwln t¡uc le hablu do el pueblo. ¡_~ r c11rescntnci6n :~ udrllxol .l an-.to \' l0 do1s ht~ Jll(fSO OCIIf1AIIliU IJ'F• h.tb:nn 141'11 1i lu J fní• lllll}' ;~ ¡.:USIIJ.t th< ) fi'Jr (J tliuu d flllt•btv jllll'~lo~ le ptdercncl•l en JuJt>s \l.! r.:u u .. ¡,., ti.: nplat!lllr. lo!> ~ctos l)e StoliOOl> n i Rilo n. ).1ÍI!IC \ll t'llllhl:t Cll fu llilifOI¡tli ol Ai'~u:ci.t .t ll cm~"'' y IJIIJJ..,I r.ubrl'r o un:l ól('~fllllhl }' rru\'1~ IHtn111111 1o cnmn 1'11 1• .¡10 ,, 1 ¡,1bor ut heme de l.t P,mu ·' '/e n rht ~.IC!I. L:1 1:1,. r¡ul.t UC ,\ \ OIIIIllr1.

•~

tnulutatlmas ~·,·¡•wu l.tt dcncla 1/ los se/111(/os bu:.cuu umtllmellte I!J.JiitCtr' l'lmtslutQ; So/amen le fa /lf etii/IIIÍU /f,s cati.:Íf!•tcln.~ ~diettltl<> tle ln{i· ult!J a trusua,,ar lo:. /u)luunles cmla oez mus infla mm/u~ de amor d r•/11<1 f>t'llll!costb., drmml

de tram·fig¡uuctCJII e:.rurttt~o~l nustl!ftO que 1:ans· mr/1! al OS/Jirilll la uulu, diU Mgradu r/c los cora zcmts, es lc1 mús aétM. umtmosa t¡ ardiente tic tudns las /!1'<>111:; 1 es la ••fusl()u dtd I!S/Jtrl/u no wlumente en In:; etttedra/e::. ('AJilstrmdas por los

ltomlm•s. si11d en ro:; l'l'ttluduro:. temtlfO:s t)ue son /u:; cr¡mr orws de lo., {ft!,(!$ , PenleCo!;ll!s I'Sta c•msu¡¡w clo a lu tt'rcera

l'e1 SCJtta tfe 111 Stuut:;imll Trittillnd. l.n ucnitla dtd Esp{/'il:t Sulllo

grla. fialmnidad

rs

<1.1

1111 11/l'fiStl j t ti.. pr1z, ale· amor 11 su/Jiim/z¡¡Ci(Jn de

ideales.

8xcursión a Cala 'iJ'Or


ANDRAlTX '1'

da, de gr.nJe~ beutl clu~ para

fu que uo~ hn¡.idió d• sc.111~o •lg11110, prosi¡tlliet,do por teuln ~1 Chlll 110 has

Sil\

ltablla nt~.

:-: tcstra llr~taJa

11 C11 ~ D'or le< 1~ h r11s Aquel rincód de ,\\• lorc• \ tbr• a.,

tuvo VId•

h•~•r

y

la llrg••r 11 1111\')lr 11 0111~11th 11111 Ytila d~ Antlraltx. q1•o: 111\'0 '"K•II '<obre In~ 21 JO hooliS Ofroect.alx-1111.-\la111• p.< IJ .-ntrotd>~. en el rol<!blo. '""el noidn n~t•cúuico, luces e11ctudf tn J 41~grfn IIIUChot "11 el COJIIlÓII tlt·IOI

~re

11JI1d0j IIU

1\.o!y

IIUdd OjiiC

alldaudo d tlcm,tO • frtccrá f"'r\¡><:1: 11v.s cconi 'lllt.d IIJII• ¡,•!kn os En"~'" ocl!a C"!e, 111\ u lu¡p r 111 cutnld#, cuya CU4JJfntellt4d6,J fuol dcltu\lu Sd 11\letlori•. Y" q"e o:s ..vl.lc:utc qm: lt~ ve nuhre J lloce, en •march.tt \llc ron b"ena cueutw del s .~eulcntu llltiiÜ que se 1iirvl6. En tall •bJr n:ctbl,.run elilisl 'IIUY\1 &!el Cd>O, IU> <1111 1"<1~ Sll•t I61U&Ifeu y a~nii»SIIr, pe~u a qnc en ;aparlendll IIU $\111 CIJIICCS \lo: ellu; too~mbirn f11.í mertc~dor du hllu hu nores el • migo Banztl, ~~ b1eu 1·0• dlstr~cción d cicuhl•mo3 1 o:•~<ln lt: d

honacnilje. Sabr~

l.u 17 hora~ deeidUIIO) t i regreso qote cu•n¡trc:udhs Portu Cu lónt, Felanítx , Porreras y utru, <.:d serios dt ru ~uur nn¡..orta iiCte En e)• l a segundll c:hsp" hubimos de suco rre: al aml~o ,\le,n tuy , c:uutralh til de ubrliS. que sufrió un Jllnch.zo en la t <teda trssera, cu)•O desp~ rteclo, e u mauos •h: los cxp..rrus Jt.,nulln\1) Nrt!Z, pronto fu~ subSdJmlu Porto Colom, ofrece 1111 nsr•ecto cautivador, totlo 60urle y tu<lu e" placidez y cuhuu. F clorutx y Po rrc· rns. populosH y HtntcllvHS puiJhoclu ues enc:lavad11s c11 ~1 lhtnll mKllur quin, dlc:tn bl~ll cluro tlcl csvlt 1111 empreudedot de sus hublhmte~; sus c~tlles muy nseadws, nn cniJkdv 111 bu taJo y algnn q11t: otru jnrdlncillu; por tudo ello son acreedores de nucslru admintciótt de llldiiOrqulucs. t\1 dt:sllzaauo.; por 1.. currc tcrn de ,\\anacor, pasamos ctrCM &lt: ,\\ou· lluri y Alea Ida, 4e cuyas llobloclon~s no haré reftrtncl~ por 11o hdhcr tt ulde tiempo de vlsiiMia~. sl bien por referencia~ me con•ta la la 1•b •rios i dsd de sus babi iMul~s. saueamlo:ntQ y demlh de sus pobl11cloue~. Debo hac~r especitd mtución " la feliz colncldencfa de c:ntz~ruus t-u la pendieule de ChotJI~o. con 11nes l ro IIIICrido t\lc;¡¡lde y Olrll$ ollsling•Ji du personAIIdnde; loc:Hles qu¡, arom patr~bftll 111 R.to. Sr. D. j ..lmc Cllbrer Lliteru, que lm~ht h••Ct: poeo r~gentaba nueStra l~ttesla PurrOQIIhtl y que por dlsposlclon~s supo:riore.~ iba 8 ocnpar ign.11CliJltO en el pnéblo de Monlniri Lflmeuln ""'Y olt• vtru• 110 bHbtr tenido OCH\lÓ•t .te: d~s¡lc:ollr· 111e de 1a11 virtuosa y ncne:c lnr11 pt:r· son a. 110 obstante "'" U\'t:<lto ht .,~,, <.16n papo <liriJtlrle 0111 r~'l'l'hhiSn ~ ,. l11do, felh: y acerluJu ~,.,¡ 0.1 en • 11 nuevo destino.

Nuestra llel(ltd"

~

P~huft

lit\'"

erecto eu avauzaiiH '"''" tic IH tarllr:

Que fr•gruues y olorosa:; son l•s flort s, que ¡\\•yo perfuma. tt glldlls de r\brll Tamblen en el cAmpo lwy multicolores 1>á¡nros que \'llt l an y c:uuan nmores l' alll se unen ~~:n pareiHs mil

que rdonn•b••ll. :s~oli~fccho~ ror lo r c:nlftHdo y feiic<<dc .t>oQrlnt -e • la viola c:otldítlltn de: 511\ qurritlos coa.

Eult t uv as y floresta ¡cuñn hcrrnosct! es l a vhht si se g<'ZII de Sllhod. Fa11g2do el ser humano alll reposa,

vcchtos. Por ú llhtKl, dt-bo hacer tdttt~~·

ra oliendo un lnznun ya una ro~n y templrtmlo la c(l¡¡ra o el lmul. •

acertudu \•i•lón tld Mlllijto C<ll<IIUnr, f8rnlkcéullclt di' ~tu \•uta, que IICO<IIJ1111)0 Cll ullliiiiiÓVtl 11 lit U• I'R\'81111 cu lt•do c:l r..cott ído, yu que sigulftGll tll~didot de pr01c~nc•ó•t $U

ci11 a la

1'

En l.ts noches u trelhtdas y serenas cuondo t i cielo dn gusto cont emf)lnr St' ;~l cjo n si, todas l11s pena¡:, 111 rlem,1o que s e afloj1111 l a ; cnl.lznus que e n la 1lerra uos quieren suJetur.

de~!ntere.st~do

Aq•tl vivimos tu y yo, sin amarguras qu ~

empanen el crlst11l tic 111

iha~ióu;

curada la c11beza d e locnr:~s y libres de conflir-los y twenlur 11s

p;~rtc m:o}or 'I'ÚIIt•ru dc: \'t-Mco~os. <:U!'a e la .¡ue v~riduk)S COII miKbo

pennauece joven nuestro coaazón.

agntdo.

joven y asi \'ivhno.; adorada mia, f elices los dos. Si e$ \"ertlad qne en el citdo no cslu\'lmos tantos bienes y dones reciblmol' que te lo aseguro... ¡no.!> vien. n de Dios! Permanece

Un saludo

, u11das

,l(u¡¡r> -1953.

-:Locales:Del tiempo A pesar de los frecuentes

la

escasez

R(t-<:lnn<l'l

a !l'ldus los

llllfllci¡>anlcs, usl cumo 11I11S bt!tté~u l(lf. lc:CIOft'5 qur: l eUJ{llll o.:t"'ciu de tcsr e~t~~~ »l • resur:.otlu~ }' 111111 lutva·

...lit: Dios J del cielo nos vienen IRS flores que Mayo perfurn" n reg~tttal'o t.le Abril, caídos d tl cielo pi\jnrosl'clllltore:¡ etc:rnizau vida en tiernos 1111101 es y 1111 par dot cleutos llnn ht \'ld tt 11 111il. r',orcncio Cnmpos A:1dlnitx

)' !lll< ui,l ~ s.:niclu cu

de C!mtrgencl~ qn(! d.: hull!CIVI· ~ hub•era podido pro~un irsc. E~ tic: es11~rur q11c en 1~ ¡u-6x•111a excursioiu que se ur~nic(!, loulcll

<:liSO

llue11~. AnJn:Jf~.

¡\l •yo 1!\55

Monot hn cuidndo llc que se

\'ll}'llll

re·

po· zos pitblicos. rcuo\'audo pitzas }' tnbe hts deficiettl!:i que cun l a cansa d~ las frecntnleb rt>IU· rns que en ellas se rarotlncian Y parando las bombas de l t•s

que el Ayunh•mi enlo iuh.•nl.t e\·i lar, a fin de p;.tr:tulilM el t•t"

import:ulle servicio th: ,,b.tStt'· cimiento de agnt~~.

de agm fxcurslon!lmo

Ln escasez de :~gua para IO>s

nnblHdos que h1111 oscurecido el

usos domé) llcos lambiéo,l se de fnm amcnto pJesagiando lluvia, jn sentir en mnch3s CASIIS, y en e:;lu no h11 llegado a caer Sigue rrtvlslón a una posible restric· pu t~t , en aumento la sequia que ción d t i cRnd•l de los poT.os que va mernanndo en nuestros c;nm· 11basle::cn la población, lus vepos las cosechas )' aniquila ndo cinos vnn haciendo pro,·islones el arboh1do.

El pasado ntnnes. uunatros(IS \'ecirtos tic esh: pueblo, orupau· do sendos autocnres rc.11iuron 111111

boufla excttrslt\n, ,·l$ilan~CI

los atractivos lugna es Je Vt~lhle·

:nosa. Dey¡\ y ~.\ller. ·\ 1.1 noche

de r-siR!'. fuentes pítbllcns, 11 fin rt!gte!'aiOll IOlhls 111111 C•''"plact·

I"AR:.tACIA. DE TURNO

D Ru{ael C(/lomar

--------------1 A\·enilla del Geueral Frauco

de a!egurll r~e do p'Jder lllettdl?r c:o:; d.:: Ita gra111 u pl'•lkhln. -a In~ neceslll•dcs c11~er.u en I'S III tClllflOfllllll tiC \' t rlliiO,

P~tt.l

1 A ME./01< 1\E\'IS fA

•·~

estn si t\yuntnanh:nto

contraroeslnr

lli•CI .tt nu•·stro

Paris ChiC: LJBimRIA C \L.'\Ffl.t.


ANDRAITX

3

SO C IA LE~

Hace 25 años

CONFECCIONES

P

\fort¡ui!> rlt!l

Pmmt••

2

TEJIDOS

S"" gTICU l.OS PAR A VIAJE

.\{igu.u I~J

SASTRERJA

Confemonts para óeflora, Ca/161/uo y 9Uño .U.ISSRIA - G~NEROS PUNTO - PERFUMERJA 1 ele

e, dos de u

t rna novedcJd. para Señora

L:ANA.S, SEDAS y F ANTASIAS Inmenso surtido en tej1dos a e algodón.

las fll•SiiiS 11l' S. Pl'di'U

" ,.,

• ulu ~i .•str-.

,,,,rllll·•r J:;

H ,IJI!':íoll.tl,

e

palriot.ts y lle nue:.tra

lmril que

i•) 1 • ile<,• tht11i•nh-<c y "e nute •

u a 1• 1 pncn a \'er ,.¡ rn c~t .tl' p.·'' 'cm •n1s q•te {.titan nos coocnn 1:11 buen pro~rn "". qne 'D :en: 1:11 rnuch l ttl tic e :~tos l~Ol .uut-r!orc:;. \ s1 S<'lt.

lmnrlanles meNm 1"1' >tl.l•tlcs p~r e.lt:u com•i letal>~ l. r~ obrns de reform a q.:e •" I•'Villf a cabo en Camp t'! \I r·. e ltl \'li!IH fl h1 ICillj>O r~ l!a tm!~1 ic.1 , principios de un P• t tl" ortlo!nadó:t le la vi.t par

l:lbtjll•lll 01 In

pr ll}'ll

~ts!o

flt\0"'

Ln no\'la lucln ¡uHioso lrólje

Se con•lllu)·ó el nutvo A)'IIIIIJ· S'Arn~ró, a tenor dt In•

miento dl'

Berrllljo '" ~tni ón y celebró la ,ulsn de vcl11ciones el R.!v. dun ,\lf¡:uel M1ls, Vlcano.

d~·P<>•'elone~ ,;¡:.·nlet, ·~~ullando tlt: Ki•lo Altaltlr O. J o lm~t Alcmanr, colo· no de Son Clll:lh:ll·.

.

de lnrl{u> nttlflclnle~.

cl11ción de lltias de ,\l..ria en .lu com:lusi ón del mes tle Moyo.

... "

.¡ue s~

plnn:.lble, FIESTA · DE PE:\.f'ECOSTES Eu nncslrA iglesia parroqulwl

atti:Htia 'J beudiclosa, ha \'O 111'1." iUplir la 11111.1 de cSJ'ndo ~t Si" '~'111111 d.tUtl ll 11hMA pó:;l · hdH tl•• m•unobrilr los cocht s ;·t úesclcll.l<lll h .•~• .. dicho

ru.. l e''~tu t:! 1ia:n:cnte a P\:-"1\t de -.u ann•~da ~.d, on1u16 ay..r, r··rtntina· .,, ale In mm!rr de "ltt'-tro aml.¡o don Antunlu Bu-cb. la ~t:cian• O.• ,\\a¡¡.!¡¡· le'"' \ '•<e11•, que contnb~ m.\• de tu

bh1nco y ve lo de lul

FIGURINES

Esta noche a las 8. ti"tCtdO del me:. de Mui<~ , pllltic.t y so lenutc imposición J e medalla!' 11 fas nneval" ~~ ~ oci11das Mat)¡rna domingo, 11 las 8. Dtt 1 .tn, COII :ur.ttl!l y e laCiOIIól misn de Comnnló11 Genernl. 1 = ~·o tll! ct.;::hes. redll':,l1111do con fllállCII por t i R lo. D. Mi t 1 co ,,, ,¡¡,l.td y pro\•etho tle lo• ¡nel ,\\6s, Ditt!Ctor de la Asocin ~t • 'iltn cslvs lug.ul's que 10" t ' II!A mas umnt rosos. ción . e$!\ cortMruyen,lo

:?0 ti.! Amir dr /9JO ,\\ '"''"' ·•· hlo!littoa eA m ... o la

f!S .lfoyu rl~ 1930 Despues do.: ltt ccret~~oni .l re· fu•' antod" eh nu~'tro h'mplo pn· Jlgiosn los numero~oos iuvu.r.los rri>QU•.tl un ~OICJunc Te O<.um con mi" fuero11 obst qui.,dos ~:on uu ex rh·<> de ht~ber tomndo p<~~e~ló.n de cMn Dlóc<!,.j• d.: Mollor~ ..u nuC\'O Pnslor qufsito r efr esc~. el P.xcmo, y Rdmo l'r. O. J<»é Miro· A lOS IIUC\'OS CSilOSOS que lle• Sbert. qu~: hura su ~:ntrada tn la hau s111ítlo en \'l• 1e dt b11dot~ )td· Catcllrnl Cl>n toda <Oiemmdod. ra el lult:rlnr de la l~lo~, les de ~··anros IIIUChus felicid.tdes en El Úhbcnl:odor Civil, nate In lnva· CIO. . u nue\'O cstudo. «~t)n de ltllllntl$, qnc de algún tiempo 11 N11timi.:n lo -.la parte $C ''<nl:o notando ~n ID co· ft~LlOIOSAS Con el feliz nacim!enru de p·tnl }' nlg,mos rucbhu de 111 1•111. hu un hermo:.o niilo, el se~untlo d<' dudu Mdt:d<:s l'•lrlt que ~e prO<J~d• a Conlinue pracucán olo,:e 10 sus lujo~. :.e hll \'lsto atunc-uladu f,tciJ.;torl~ c:l PRl>o1jl.! y cmbMt~rloa p~r11 ~u, punto~ de procedentib. Jos los dins el plado:;o cjr·rclcio el ho¡rar d<: ll111!$1ros mu ig.,s lo!. dd ,\\es de M•uln. OSJlOSOS D. M iguc! j ofrc, 11fu:!ul , 1 1. 01 ll••rnranos-.:de 1~s ~cu~lu~ Crls •~ tle In l'\otarln de Andri1ÍIX Y 1 ~ 1 A~ y lo~ numcro~oq nlumnos del A MARIA lN,\1 ,\CL'l.i\D \ D • Catoliua Pujol. Colc¡:io tl![ébr~ronlnurau fiesta onunl Eu nuestr.t igle~oln patroqu" l R~cibnn los ·padres y 11bndos ~~~ lmr.or d~ 111 l'~ndmlor SHr1 Jnen teutlr:l lu¡:er la sul(,, utc !testa tlol recién nacido nnehlrll enho ll:ust1•tft dl! lt~Salle. Vurindo$ ju~(to~ rabuenu lul~tmllc·, ~'{ellA de globos, dl$pnro que celebra ;~ rtutl huelll l! lu Aso

cobre que hw Je ser tewhdo por l o~ CoUtJill ill oo~ l'eldouic•• Nnclo A un m·:::o fu::olo <lt: In fir~ln u el par11 ht línea l\ 111lrui1x -Puer· ~~~~~ola por t•JCt' t lt·ncl.t y an lo, e:.t.wdo re,n t llos •o.lo:; lo:; .t e nb ~ol •r lo .;ileul'to l(U t u:iuu trilmllcs pett•nenh:s E":opernmu~ t11 TolO ,J Ci lil, 11 h ('CIIIIii1111U5 ahora que la Cornp~ i\i.t :~cli\'1' ~~~ •·le ¡wc¡ntt, •l t •q•te de lllilll hh trabnjrs y pong t <'11 u~atcha • 1 r l)ll e si c¡u~,ln·t 111111 \'O· 11111 esper•du e lntpurlanle '>1!1\ i ·-..

Boda

En el ll11or m11y01 ,1,• , u t~l: .. lgo t Sill plrrOtJU!>II lldllrtltldU lO: flor u bhmcas se ce:ebt o t•l tn .ace rrratrlmonl111 .Je :.! ,., 11111 .~l:c • n i\oula Ca1alina Breijo f{fpoll cor: el joven D Banotorn~ C~t· lalt ll Altmany.

comenznron nyer la:: rr~tlícionn les C unrenln lloras ele l"cnltcos t(:s Esta tArdl! y nuu1c1nn expo· sicióu dl.'l $¡¡ulisiuu>. rosario. ~j 1!rclcío del t\\es de ,\\uria Y el úlllmo di::t, proce;;lóu, Te Deum y reserva de Su Ut\ina \\,tícs 11 J.

PRIMAVERA y V E R AN 0

Trn• br.,,·e

~~~r~rmedttd

fall.-:ció ~lar

1). {inbricl Alemuuy • Bnlfarót Cupi:

rón de In ,\1 ~rlnn M<'rCDnh:.

= Pdro el lo\'Cn O. t\ntonin Bald¡:ner ha ~•do p~didn lo mdnO lle la Srll11. (;;o

tJt'IIIO ~~~ f(l

H~Hl

Libreria Cala fell ''""

\'i<l;rl •de c.1n Vdi:•·.

Brismar Puerto de ."-ndraitx

11 15 me/r6s le una mlfgnlfica p/n¡¡a 4e artn6

!:)(pfi,J¡t/,o ttmtptJ ct~n

C6cina tnltrnJcion.zl

viJttt

11. 111ttt

lleeltnltmtnle fnaugurllll.


ANDRAITX

De S'j:lrracó

uCa~allero

Señorall

Vtsiͫ lo Sa.,frert'a d,.

MATIAS COV AS !1 en ella hollara lo que sten¡pre !u1., d~st!atlo

Ci LTDAD ELEGANCIA DISTINCION ea tola clase le malas, con 1as mejores telas isl M ercafo Espanol C} Vtutdt' Mut 2, 1. 0-Po~lmu - Tclef.J6-16 Pa ra lu5 enc.r,oa t a Aatlrait:<. Antonio Alem11ny ( Vile1a ) Gral. Franco 6/

------------------~--------------a-uc

Ci ne Argen tino Mar1allft tlonligll: UN (;ABALLERO A~D.\L UZ

FUTBOL T orn eo Prima\lera Acta del pnrtido de l domingo

SOCI \ LES

D" I}.!II!ICtl 11<!1(/J C> J'r•• tlv

~~~ 1·• lj!h•\111 011 roqnhtl H·clblf' PI~XD> •11-:~ 1'1111;! •, ..c11111 f'IIR•do d: m u h• Pllnu•1 1 CniiiUIIIÓII d~ 11111110~ su .:s¡to~n . llc!l Sr E.:ó111•111n D. Juan Cuort, t-1 u·lh>l'~llr" Pulul •Pulil• hilo dt• dlln Pur11Bie\I<11JIO D )ll~tfiCitl•b·l l Juun )' D • ,\\,,gdu lcu~ y ln ulno ¡\\ dr (l..lobiu<)j Jlllltlllll,.ltll! cou "' 1 111111• • gudln f'nll·l 1h' • Cuu Vey• htjll •le • C'inlllrlllltl ) CttiHiinu, Dt'~· Ll¡,g6 de: Bur.leo~ p~r~ ,••, •• ~~ JIUt'5 ele lu r~rt'IIIOIIIII rellgi0\1 Jc¡, lt'111plllltdll D. J •ur:e e,fr\<~ltb)

o.

o.•

hl\ lt"tlu~

furrun ob~equmtlos con

01' Afrlcu lle~ó hrcuc·~Jo dt¡

un r xqui,ltu l•·f,cscu ' nrlihllll

IIIII~S f\{.n,fllfH

lllle$tlll

cnhon1b1u:nu.

~f'f\'ido III!Jitnr t:l(uYell ,\\;neos f'rr• 1>íM (Venir).

s.•

llfl J!Hrn f>urnrds () .• A tiiOIIII P.l h• ~Hr de los t:SJ!MilS f) . j uar. Pulul (1~ .n•lá) y ().• Pu•ruih• Pafm~• Ens~tl~t (Pcrct<•) • P.m• '~ h • visto lllllll~llt ..dc> con t:l Du Mnrsellle !ltogh p.un pmr IIHI"illlíent6 ,, .. un robusto ul~o. T"n

to 111 111111h e coma el rtclén g n 1.1111 tic l'li1111tlrlll &nlud.

nachlu

111111 I<'IIIIIOflcdn 1) • .\l~rr>< Eu\f~•t (JIIhlll) l!CI.IIIIfollil~dll dt: ~~~ h•j!l 0 ,, IJrit!l.

Nue~lt ~ ~:nh 1rabucuu. Campo: Su Plana No es umt captlchosa flcclóll r ..cltn 22 de •'h•yo 1955. lilcrnria: es 111111 a utcntic11 bio Llo g6 d., Lotvnl D. 8drlolomt! S"lió pt•r• 1 mlrs O • Pr~nci~e4 gro~ fia. La \lsd• • lllllirrtble de 1111 Equ•¡•u~: Congr.:¡tdlltt B~r Ce~ttral P.olnwr "'" III<'Sirt: ,\\nrc:h•, ecurn· Por(t:l ult: M~ Crt'u• raballsro re¡ouc:ntlor de qmcn no ~~~~ullwdo: Cuugrl'itHIIlc:s 7, Botr paí)udu de: ~~~ In jito. hay que dt Cir el 110111bre, porque <A•nlrol 1 l'dra R .rct-lmm s.r'fr\ O, G.,f.lcr· todos le COIIOCI IIlOS I>Or ,to:. Arhitro: Sr, GnrAn, como sli~mpre l.l :·~h d" 1'\msle$ el joven D. 0111 I!Hl Putrn.,r tl~u~n· oiCitlll,•••l~~(l ~~ gra11des rtugos tic su vid,, prO Ec1uipos: •P. Bnr Ccntrnl• ll~r111u Pufo! cS·•qne•· ~~~ hil•• cer: su gallardra en el lidiar ll : \\etHiíeln, Sans 1, Qullcs, Eirlt caballo y a pie y su IIH':!'uficw le!', P11l rner 11. Sans 11, Barcelo, Ot' B ude11< u..g.\ o.• C..l•.l.u• Rt'SIIit ..d•" de 1~ 4 • jornadA W\lt'fl •''"'"lit:• JUIII4tllrlltc CU cnrhlad, rurnbo3a y conntovedo !'11hucr. 1, G..rcia. Maleo, y )UIIII

ra, de nctuar e11 lo,;

ru ed o~

Bar c,•nlrct1 para • Cougregunles•: Bon et, Pu¡ol , Cuu¡rro'¡!·tlltCS 7 S Pellpe rorc~:l 11, C<>lomar, Horras, Mo Mulluur 1 •ellu. Porcell , Soriano, fl\;>11 11. CI.1\SJFICACION Garci.t y Rosen• .

llevar protección 11 una lnslttu clón ben~ficK p• rn Jos ult\os po bres. Encabezan el re¡latlo }otge Mistral. Carmen Seullln. ucont

por ¡lfanueJ /.•11111 y el -tv.. t•J:,l c!spera la ~·t liiJ 1 del ttlflojalme Blancll, y el pübl!cu porrero pnr11 fusii11r, 25m. Sor m sabe bien que estos uombrl!:l no nu centra R Porcel 1 este con u huelo~ Cl r.enlro y chnla nllo que necasilnn calificativos. ~ntr11 ro:wndo el lnrg11ero 1 1 •Utt caball ero llttlalnz.• no es 5m corner lo Sl1Ca Rosellú folk lore ni uso. sitto pclicuht lle y In pelota Cllll a sin que uadic:! 1111 de gr11ci• , \'llrledad, llfllbien le y casta, mfo11uada pur 1111 la to:¡ne 2 l. 21 m Gotrcia e:n rut'n•a tllt chut a mediil alturA \'modonaute s~tlldo tle humauf 3 • l . 2.2 111. Sori11no IIHtrc• con dad, que l11 ex allun muy JlOr e11 hu mhunus carecterlstlcas qut cima de todas las producciones Garcin, 31 m. AV11111.11 G.u cin de este itéuero. tim 1lto y el balón s e cuehs 5 · 1 La gr11da. <:1 garbo y la ler- 39 111. r{I)SefiÓ de Ull fOnllldHbfe

u,,

,\\tJhuur

13 O 1 2 1 5 1

ORO I!N EL P.\Ctrrco

c-\'AIJIÓII

D. ¡\\ri(UPI

se!!unllo licrnpo Pcrcel 1 fué ex pulsado por el entrenador.

Marcador

MODERNO P UERTO DE

ANORAITX RECIENTEMENTE HEFOR,\\ \DO

fllo4ta4o 6a pinos • (jabllaclonts 1'CO· n6mlcas g Dt lujo cDn balto g utst11 tJI mar.

ESTANCO DE TURNO

Moner (temn)

Calle de AI''"'• "Y

uuh St!lltido "~''"""·

HOTEL

Prclhninares: Antes IJc:l en cncnlro el Espatt)lll ¡:p11o por 3 O al Zua\ flS.

D." :\/aria

El tli.l 12 .!.: r•lc ""'~ f•l'cd6 r

huto11 ~> jua:l Con e~ta vlclorin el S. Felipe ha dej•Hhl C!l C8'11jlCOIIHIO e.l las •Jet~tni • • .,1 chH ~·¡,•11leuk fu~ coudo· m.mos clt<l t>qulpo local, se puede cida ul ~t:lllt.tllc-rtu ~1•111!' a11 "'""'ft\· decir Q'll' nul!slro equipo as ya hción •Ir •Indo. Lns funenlle" qte <e «lrbl'Jcl un 1'<1 J\ lrl"l'll l~nJbl~ e• "'lle•\u. M .u\an.l 11os visilnrá el S. Fe 11111)' concurri.!rh, R,.,,bd >11 dt•.•>n• lifte qu~ vendrá reforzado por ~11l11dn r~J111'0 () ¡\¡IJ~tlli•t Jñfrt ,p,. jng.tdurc,; del R. Mallorca. gé< • , lt•jr1 y dl•Jml' f, 1111h 1o lllltSIIO

Complem..:nlo

L11 inlcre$9t:IC' pe:Cnculu dt'

d..

IH etl•d d<' 02 "" ·< [)

nura tie la gll<~na •Colorht• lle chul poue el 6 · l . 42 111. El mis ViírOII de IIIICVO la tllcgrill de 1110 Jug-o~uor de penal mure.. el vivir n aquel fnmoso cubllllero ultirno 7 • l. andnlnz. lncrllctue.s: A los 5 m. del

aventuras

L·· ~ú

junu Psuu Hl'tlllll'~'''"l" d~ >11 c·J~r14 C.ttHiiuu ri<X•tS • .,.. ~~ Cumelt•

e· is1f r· o.•

Gol,.s: Falla 'Porcel 11111 pdo c:o:-mtU':CI \~Te ~ l?·,g· S. F<!liP·' •4 1 2 1 7 104 ta e· recozlda por G~~rria que P 1\nr Centr,JI J O 1 \! fl 14 1

panado~

Dirigid~! por Luis Lucl.t. l'eli cula en g~vacolor. 11in~mic~t , chlspealttl' y s~llt im.:llhs l. lll."rc dlta hl maru Bt·stilu PrnljO cc~a Y 111 de Cifl sll r¡11e J,s II(CSCIII:t.

'" lr)u .\ntmslo,

J

011

fllll lt'

COCINA IN'I f.RNACION \1 /ranrais Duu.. eh O P.:dro Adrotf'

Andraitx maig 1955  

Andraitx maig 1955

Advertisement