Page 1

ARO XXII NUM· t17a

f\rtD

~AITX

.....

S E /t\1\N/\RIO DE Rt:Dt\CC!OX Y t\D,\11:\ISTRACIO:-\ Culito <ll' Ciard:t RU11., u • 8

Nota gráfica de la semana

11

IHF O RMI\C.I O H LOCI\l

Numero

21'1

eu~llo

c~n11 m o~

P.~pordtlfcm d t'

S•\b,1do 1 Mayo de 19U

11

Jlit•úr,rs

t'OIIIO

~O.'f•S .

A l!t'CI'.~ ltt moda mfllltt•rtl ltt

Gr:~pos ú Slftor•ilas ataviadas con mantilla espanola, t n 111 pase,, a la salida d2 los Oficios.

Rruda tlt• "''l'.>fra 11111/l!rio C'Spn·

11 •{. A;gtút 11/tlll/t¡lll

/lllftS(/111

U{l'tl Pltfrl lll'tCit<t 111!111{10 t•/ 111'!· gt>um t¡ azltltttt•' rlt•zwe$1tas mu· chachas mti' u/tltlurtmtm; d~ ,•.,.

Po"ru la mnlltzlla lJ fu p<'l nnu, nltt'l't'... , se fmJtfe•t flt• t;J/

tl!tit·a

f/IOt/11 COl/ /lb IOCIII/11:;

eJe

11111/lt'tll, Qll(' 1111 M! /ll'fC:Ibi:

la/

IJ/1!'1

M "o" nqtl('//ct•.; t/'11' reulz ·m gor· /lo y ltemm.•urn u _,¡ :;o:t l'llas, /(1,\

llllljtf~J,\, ' " ' '/111' (111(1/tlt"l 1!11~

¡.¡twto·~

/m. prt•mlas

ni t'.'""t>n·

trn/"$11 tt N mi.-mu., 1101 u(l u tft

su uutéltlicu l•x:ado. Q;¡e t'llllrlu el t'J'.!IIIf/IO Que

h"·¡ l'( lllttf(':J Ur0/11111 de Jra

lt

!la,

lllli?S

IIJIII' I'Cil'fQII, 0()1 ¡1rf·

me « en, l'll PI) wa. s Stl tW IW· !.:/ I!J, 111 llltllltdlu t¡ la /IC'IIWfil ,., "l/11>/ .1$1 flt• IJIIdot.' /lflf 11•111 TI'

r .-<t!17lltC"Jrlll ~~ / •.:!tl tiC fi/W~tm

''• • fu f.•mi>!t ho. !:"tia cort:of1ftt

-~

'l

fO tl

t.~JJ

rltu1l

de

ntJ.!'\ffiJ

ti.: fu <le -r· :•ta Suntn e,,.,,,,IDfll Wll ··~ti~: ' Clé'U!Ii //;z negru U lutfltU:a u In P" ~a a flt U u ,7'!t¡tll'IO<i•l, IJ l!tt rl J""' , vm'f¡ •ldo•/1 fu nif1Vf!Z1 1'1 ~

R

aeme111

que

1 as 1P C.)t/trc.rio. n medltla Q/11' p:tsun

O!i

m¡us,

~e

t.rlttJtdf•

1111/tt y tu m:me111. tt r!'ces. 110 lnu (a•tado oo· Ct'' t'•mtrtldtdorln::.. S.- lw que· ¡ ¡ :/() e ramscr. bu /u peiuetn u Uf/tl o lo:. re.Jlill'lt!,' lli,,pd.'l/(.rts, S • lm quemlu tmmur mw sobt u cl<' o ftuNL f.•m•>niftn ert talt., tflll:i. t• 1 1'1/n(/ ltall clamad 1 e tlu

11111

IJ<lCC! !JII 11/llc/l.T:. dt•t'II'ÍOI- C/IU'

la p:'llti'W sr let•a desde el Pu~ no•IJ al mur rle (iadt•s, t¡ t'll rtltlll·

ro ttln seuetlltc de nue:.lrn 111111 jl!r IIINitifliCO es mudi':iW 11 1'~ ullll'tl. fiOT"t¡uc I'S crísltana !/<',\•

l tlt!.l•l

{l'llllllMatll'.~fiUII'II'l,

'" t''' to,

dm.~ tll!

tu

tlrwuritlcn

/ltll)l)/(1.

l't•tf ahi, •urn:< ;{ 11,'1 1:s le la$ }ltf<llt'ltiS

1111/a/lllcflll~

tfl:

dtulr L /IJcnrla:. a

fct l!.'fllllltlltl;

/(fC:IJII 11110 ('/11'/ln

N!:ftltdtJ lllllfl•

4-.JIIItc,l 1/llf' ni ln5 !II'Jdll' olltÍS

J¡f/11

Uf,Mif/)1'•1/C$ •tÍ

,'tt

1'11'1fiiC/Ijtt tf¡•

tl 'ffiS

ti/JIIt/(1'

lo

lf!l//1/(ltlfll

ht!!/fl y

('// t'/

L"llfJIIUI 1¡ t•JI 117

(q Ot:i!l/utllbrt-J> ltrm putttdo ttlm·

JlW{(•I L'ISIOMI tfe/III'J{TU, tfl'f 1111•

(;I:IIJUt t(r,tlu el 3/mbu!{. 11w tic fu

curatlu t¡ dt•l

(Jf(),

fl ~uto ~acramenfal uaia mayor ulorio ~e tol~erón ()., ..1. fl,t.frigiiC'.:

, \//•

¡ ,1 11 ,.Y mtt tipiru 1/ll li l. m 1111!./u/ur, C'Jfl su ttflu

rnn'lfJ!•w,rtt

ln~i~tlmos de nuevo en que no admitiremos para su publica· ción en lus columna~; d~ c•tc peril>dfco nin~t:ln urliculo o suel· lo que no \'ayo acompañado de 1.. firma del autor; aun cuando aporl'.t.Cu con scudllnimu los cuur lillas deben prcsen11rsc firmo · dus si no van acornpoilnc!R~ de utc rcquisilu M! cunsidcrarlln corno no recibillus.

Ct)ll·

mn,,.4t'.;. r, .fu el"'"'· tndtt la gt acJ"

(¡:;,,¡ '' JIIJ/IU ' ' , so/u• c:t111Ct'ttlfll, •

Nota ele la Red•JCCiór.

ftt .~al dv lltlt!Stras tle•

f:t? filO refi¡J/t,,, 'uillf rfe IIU(',\•

ti( '

br,

mmtl'ln .'/ 1.1 t~NIUil

rurtdil'd. Que ,¡ nrlu qu• v{mr srn11 muchus f/Ws ltt• mnn/11/n~ !1 fll'imtlns, e11 C'.~tn lle~tu tnll c!S• pfrflun/ !1 "" qut' pttnttn IJ(Utll· m~ntaln cutolicltlad y la bellt•.za .

t·on f.tlfl•'llciCib

Alu'11nJ .J~

((~IIIÍT/II::f 'tllll

c·;,!,l·: i,t lué l'l 111.1\llllll ··~ • JIOII<'JI'l' ,J,• f,¡ lfll'lllhl(•l l'lltt\JJ\a d~l li~: t'lct• un crotll'll •'un· ICIIIPOIIÍ'It:J, Lo~ nulo~ ~~~11<!11 Cll

.·lrbd.~.

\ cadtml• .\hndllrco ·

1 >~ dld.llfJS <lt• ~11 l;y/oll UII bJII>Il ) en •·sil' Sl'ntido ICh

'llJJ

1' 1<111 H'll<llfr ha· hihttC:tt.•ln l.tla:r.t tlcl 'Oh~m.l

llri<'; 11Ó; C(•ll o,IIC

$u do<trlu.t IIL~t·'col.t,tlt.t, lot•


lll.ldll

tri el cOi. ¡:tu

11 ¡;orup.,i\"t~ ' fun.l11~

lmp••rl.tl

upcJii•¡J ~ • pr•.,.

l"ff\'~ndn,, co~~\tl ~ ' an

,\~nslln . S.tlllo.o ' 1 o:n \" \ di~"'' t.1

SU_.I.,/. 1 fu~ l'Ontl\lt:1 oJutt:.llc

, rtldrt en le tiro

Gud4 flor d1· lu orilla

~ "r.a.n ~ lit

con ro~ma~ gr., tJ~. n • •(&..4 ik•l

1' ·•

h:•1h}g1C" Sllllbúli ' ,J ,

, plllllll ,., ,,~ .~e .JII.IXIIIt;l

n·,¡iJ: u

uu IIIOIIIl'lllo lil'~a:'

' '

''fl'""·

P.am 1.1s

cus.t~

• \'o qui,;il;m di;, S\'IKI.Jil'l.

•!el

c¡uc. no s•)ll

c•: l·rnu~ .

11prcn~!-'r. cita.l!~'"~'''nnz.• uglf,l JlUTU )' b Ul'IUI ,..

,.

lturuii•I,Jtl lll•l1 hl·~o ¡m;.sfl•r••! ¡bta i1:c~ri~~· dl• lu trml>par~ntlu

.

il!~lu

mi~nro no quit.t que. de~·': 'n • m:cmcrvn en el gl:m:ro, cou• • ¡msic...c obr.1.; llt· lmhhiJblc m •c,;tria, ·ya e thliiCC' l'l>.l '"' 'T'.t>~il' pN:Il•ur<!~ . que lh:mue~· aran u••n c:'tlh'tic rci.1 l'\.1 .,.uul.l· t!.J en fu di,.p:>~ictó:t d~' n•:J:IIIJ, IIUII ,J pe$llr de IIÚI•Il ' C tillllbiC'l en e,.tn b.:••~••~n. :tqtr~ll • .uitc· nor uup:rl'hJ.ul d • lll!no.!o,; , ~· • n..i \ enw~. ·• ¡n~Jill.1 que a\~111 ·

..

r

1 .

J l 1 ttl~· locho re~baln ' ' ""' dcj.tr 111111 huella! ¡ l'encr \m b•·:.o ¡mm c,ttl.t I'Cl~.s ) llll pon~r i¡mu:ls el ;rlmn 1.'11 en....... ! Tu.l,llo tic ll' el qu ~ no I)Uit•rc n.t.l.l ~ todo lo tlesprt•da. :\to umbiciounr la::; co>n ~ " " l'1 urollo mcj!lr tle po::ec:lht,;. ¡P.,scsi j n del lll's¡)rccio,

oh, ¡tO:o<.'~lón s upremn ! iPose:.fJn ele la puru mun:;c,turnbrl'! ¡f'oscsion tic In .!legre imlifl•renciu! ¡l'nlcH po~eslón en donde c.rbeu todas las llóres, todos las ... ,.~r~·II,Js!

/.. 1

9~s~

Jn,.

ritlo y " '" <'Oh~epcl?nc~ ;le 11:111 :rr t ntle"..J •mpo!ldcrablc, t'O:Jhl e, e .lubl .• uC 1111 a~cc:a con bawut! '" tl~ tlnnt k nro. En· ton.:c.,_ ;le,,~ ::Jt,'llr la cri:~tulint • nóo Jlillcgrn d~l ll'ma en 1•1 nulo e La '\'ldn es :mei'to •, licnéhh.lo de filosolln moral; la fnÍcqm:· tación de la Vl!rd.ttl dógmilltca de In Antigua y Nucvu l.t·}', y In alcgorra oplicnda a In hi:lto· rla o 11 In ficción pagana. En cuanto al 11p11r11to csténl· co, experimenh1ron los !JUlo:. calderoni 11nos el mismo fen6111C· no que la orquilt:cllrra con r!nu· rrigucm1, predomJn.mtlo en :;u decoración ius iorom~:~ uu'Js ba·

I.'S-

-qu,.:-}•1

~\g\r1.'11,,u f~O S I suprcr.1 • ¡ ' llJ.'i..UJI ~·Ji.\l..J _ uuJli.',..Q SQIJ b;rstatu.c

rkudón \'11 la c,.c.Jc:l.t 1lc oiiJUCI c~pcct:tculo. Mu~ c~lc nwJum·

b (':J.1J ll••I':JIIh1r; Oi m l!lll!>l! pu~ bth nJI.'< ó.: sodJs lo:s ei,·,n , .; 10. l ,,, ' ·' t 1:tl.: e 1 u:1 ' época i•lti!ttncti•·•· 1• pll',la com pcnclmc ña .kl tcm 1 y 1:1 p:.>c !'ia lorn:.md 11•1.1 111r•,l., trt~ t n .l , t¡uc conlu•ldc t• t~ol,~ ~lhili t:t la opmión de q 1ll.' 1 'msc.. lu b~ llct.a :uslai.l.l 1! 1 ,, 11 d e lo; tJ¡,., Pero dv11 .• .: , ., t llo 1~ .p ,,¡ $ •:-·,m.J ,.~,, e.; c.1 su t:¡J~X .. :.n•• J. \...• t !lll' 1lc c•l lo~ üllfmos ai\os 11..: ,,l,lcrón, se infl.lutilll en u:1 n.•lla:uc colo·

llel ~ua

~~.~P-tllO '\'ú~; IUI'~O. ¡¡.~!1'11W•J,

,fmbola¡tlfr,t }' COUI¡lC!IHHtí1h.t IDÚO :.Ul> ,•,fuer/lb. Lo:. au1os de Cnhh.::ón llc·s ·IJn un perlccdoÍtarniculo r,u,j.... wnl!l' l e~tn ~upcraclvn, truh t llh • un trubajo coudcozuJo. hubo tlf ¡t,liC!J1II(.¡JI'ié ~ ollrc , totltl, l'J'. 1,1 t,.r¡:.llil.tlCÍÚII

O .

!JIU' 9'emán

----------~~--------~--~---------------~ ---- ~ --

F.l mh;rno p;li~aj~ . loudo r ngmp;scíón. no es más que u 111 copin de las frollllth; y ¡llttte· rescos, iachrt~las y frontones tle lo3 ediilcros COCIÜIICúS. De sta suerte van los autos ~l'i\:tlan o, a mccli..ta que trnns · curren lo~ uhs. el trayec:!o de un ahn.t p~!regrln:l, quo: busca en tocio d cierto reflejo de In ProdJCJlciu , In concc:dun cx:1c tu dc.lu natnralcza cou el ~:spiri · tu; u · lo creatlo con lo en polen· ci:l, sal':llldo ~iem,¡ rc conclus ión moml por uu sistema de ifmn lriiSCCJICicnclu filosófica; }' Ullll ve r. yu el g-enio, on el linul úe lA cnrrc·m 11tlopw ~u estflo un nceu· lo sp!Cnllle de lllelnncolia, sin d111l~ ¡>esámlole en el Alma el <h:smuronnmienlo de nuestro lrn· pedo. Est.• :~llicci ún . indido C\'l· dt;nlc de 1111 ,;enlir ucllunente e~­ p.tl)of. llc\•J .1 su~ obras un ca· rnctcr nací ~· '·'' que pctjndicó en cierto nu.IJ su u·Íi"ersalld,Hl. \'a :11 poco tiempo cua nclo al apagarse por momentos el [,11i0 1 rocns .

\

CSpn" ol, f\IIC illfOIIII!Í dur!ll)l C 111:\s ele 1111 :<i!!IO

l11

hí:'IOI ill dt•l

llllllllf U éiii,>CI.IIfOII 111 ,

pnlénll·

c•ns t'll mrtlct ¡,, 1lc ntltca tic lo,; nulo" Slll'r.Hm•nt .JI<·~ de CnlliC·

rc.in. L11 em·idiu y no lu Ctnnln· citln. guinba l o~ ,,(;me; tll' ~11" 1

dclrnctq: es. c¡nc al uo cucu:r!r a: lacha ~~~ su rcalizadcin, l!le¡¡(ll · rms mo ír,·o~ rcligi ,~o~ tll' tiesa· rato llog•milico S oberbia abt•· rracidu; l>ill dula l t 111.1rtiícra Mtli\'11 del sapo :ti dt'' uml..l'' " ' ' .. h1 luclérnab(il. No ob>tanlc tritJ•t· fnron tic nqsu:lla> lo~ c.tldcru•.ra no~; mAs fu i: c,;tu \'ict ~>ria 11111 hrcvt-, !Jlll' poco th~sJlll t!.~ , "' ir lll'rdiendo uues!ro put!l>lo su pu· lanza y d11r en imbnirst- de e:.· trm'u d enrin. al s'Mtén de un clnsicismo mal cntcrrtlldo y peor logrado. S111111rndo de unn gene· r~cclón•en cidopctli slll lnt·n¡u11:, no yn tiC COIIIJlfCIItler, Sino RUll de $Ospechar el mérito tll· aquella obnt nmravlllosa, lrató, aluu icn· do al buen ¡::usto de climlnnr del ltrll' lo que nrtc linll.imo crn , hu)ltl el c~ trcrn l) •le prohib ir lns rcprc~cn tnclonc,; tic uq n t~llus en el reinado t.Jc Curios 111. D es ·

,:¡ pa:;.'ldO dla 2G f'.,scu.l), ~·e hwu¡:uró "' lh .e:· In clu,hrtl de ¡,1 s ucm , al .te la CAJA 1 :-\J::..; P.\1< \ l.·\ DE \(IORIW" . Asist ió c:l Corporntlón, lns Jcmrquins lorulcs )' rcpre;;CIItllciones. Se inició ..., acto.

d!cin•¡ t,le. In~ ll epeii.IOI~ e l l<llv Pl\rt uco, menic en un bello gió la ubra In lnslitudÓ!! El ! 11'1\')Filln

las fiua lhl01tlcs J t- la F.l Sr. Alcalde


ANDRAITJt fellu B

otfl'(l!\ t'l coru:urso .:e la ln~lltn.lún y •IriS In~ ~:rnciJS 1 la• \Uhlrfdndc.s y repr~''Nllll· t'lt•,

Cl '"~ t• •lénll~~.

lk·pub \le j.t~.J.r lu Rander.t :\1ciur¡¡l( en el eJilld.J I'Or 1'1 Sr k.tiJe. -.e duS por terminado t'l

Exposición De ·~• 1 .r • ma ! nmi~o ti not.1hlt· pullor D. .\\alias Te· rr.tdc5. hemo:; rc.-rbhlollknr;¡ In· ~lraeróu p u • \'bUur bt cxpo,:rh'ln ~ ~u:; (lbnr" C!1 l:t~ (i.llcrhr~ Cost.1 de rnhrl•l lit· ,\l,•llmt:n. llu·

fJIIIC' la prhncr.J c¡uinr!'rur llc .\l,r· Ln... obra~ pr,..scul.rdJl> Hll1

Fiesta en Paguera

1111111• Mne~lin de ncciin CatillcJ (Smlh te

.\l.t..i.rn.t: no.u!ngo Üo:'l An¡:cl. se cel~brm.. 1'11 d orAtorio uel fllnrorc,co caserío la solt:tJtniulld ?111\'tr>nria <Id tnt)la,lo <le L,

un.tgcn ucl S:llllo e, .. ,., UC!>olc ln lglc>J.I parroqulnl Je . o~n B·~r· lolomi! d.; c~ta \'lila. !.t t.ar.Ju uel 2·1 de Abril tlt> I!J3.~. A las Oll<'e mr:;,, sol,·mnc con :>emu}n \ por la lt~rdc, " las :.cls. rc1.t,) dcr s1111• lO R(l,;ario }' proce~lón "" hotttt.:· ttaj!' a la llln \'lml.'rnda cftg;c t.lc nuc:;tro Rcdctllor \' qllf• recorrer u 1." .princ p.11c...- •·i11o; di.' aquel pobl.ul~ g,. ltanl, dur.ullc el cur:;o tic, uqncll~. 1.'1 piadoso cjt•rcicio cll'l Vítt·CntCIS.

hRclladll)

CENSURA Df PEL.aiCULRS Pro¡; o11111 old • Arg.:ntlnD• -L \ 1111, D "'\ • 1

NI~IJ

tlfll

2 &11! M oi}'O

~1. p;;~

,..

•..

1 I!K \

\1,-

R'sa.

f'"'\''""'.,. r..,~rm•d•• · · R.Jj11

f', 1 •• u i 1. • lu l11 r1 •~él dr ptor'\otlll •Cinc ~tH' \'n.-J \thl d ~I,Nt:.\ I>IEI<OE.-.-I lul.

Cinc dt•l l'nrrro.

l"u•d.-u v... rl,• m1~nr~~ \1 \1<1 \~P.l.<\.=8111nc:a t\pltt pa01 menores.

FI6UHIHE5

)11·

IJ> st;:~ulettlcs:

Declaraciones

Bl> DP.GONE~

l. E~mnfte, ) 2.- Bode~uu. ,l Bode-.;on.

J<osa~

.¡- ,\t r•a

p \ 1 ' \j f

~

e 'll'.J ( \nJwnx).

5

sa

().

Es l'•·•llf'ul!rlu tic

t\ 114lflll: ~ l. l.a 'l'nap:~ {\tr.lrnlrxl. 1' -Olivo~ ( \n lruilx) 9.- r.m.tc tle t)IOtlu ( \ndntit') 10- l't.~'"' '' de ' Jl(l.:t Tt•ljlll).

i

11

l.tl

1lru::orww.

C'0\'11 aulj•l

(l'IICtiCIII<.'

1\mlmhx 1.

,J.. 1\tr.lmirx. ,\lol ler (l'.rhtr.r).

i'u<.'rlo

¡;;- Ciéllll\ ot {''filma l. IG - lgk~t.t tic Géno\',t

P •r ub•o~iciun tlci Sr. Cio· bcrnador, Comi~trio Prunud.tl ' de 1< ,.,·ur~o,;, lo~ ¡uot.luclorl':> llc ¡>.tlill.l dchl!n formulurlnl', l.tuto el<' 1.1 co~t·ch.t probable d(' dicho l<'rrt•Po corno de la t:llnlid;uJ re· cnlcctatla o dciinili\'~. J.¡¡ prime 1 1 M! har.'1 necc»arinmeutc ~utrc l'l dlot 11110 y el vcinlc ucl prc· ~~'llll' 11'1..'-; di: "11}'0 }' l;t :>C~nll t.l<~ •kmro las 2·11rom~ de tcrmi· 11.11la 1¡¡ ret<.tlcc•·iou. ~c cnrple~· r;l 11.tr.1 dio unos hn¡uc~o:; oll· ci,tlc' qut~ ~~~ fucilit:ná.r en lns ,\lr~tltllns. ul pr('clo tic O' 15 pi!<, CHthl un,: l..1s dcc!;mtcionch d('· bl.'a h~tcrrsc flJr trl('lli<·ndo. Se prohib.• ··1 u. mnqnc dc lu pro:d mn co~\'<'h.t lustn 11111'\'.1 ór•l•·n, I)Ul! w h:mi ¡)l'rblir.1 por rnc.lio Ú•· J., pr<.'llo.r.

lf'Hlm.t).

e

b.t

lipic'.. t CG~·n(WIJ

l'ulrnr: 1

1" -ln\·icrno l'.ll

~l.sllorca

'tlllu.u. f'lnyt~ üe :'nnta Potlt..l "·llllot l'o,!/.1. 1 CIU:>

Oh\'os { \:re'" 1 trt.'• ll~ l'lllt!JdJ.

1

t

1:. ) "

lt t('lnp r; rntl.t

1 ., SI'• th~ 11 , h.1

Pancarita t l>cb lu .,, tluda ,, .ts actuaapru.,,. tlló h ~~.ti) O >el'ln\·, de \ u.l.1 en d t\N•tio 1lcl !'ut·rlo tl.: ""'''' Vilt.t y en la~ pl.s}11S ,¡.. t ',unp de mar t:u el ¡uln:•·ro tle dichCJs sirios -.<' ('t•lrltrri lt• l1 ·s~Il rrJI~rostl di' l~"' \'lrt'ltll~lllncia<:

qhtt:·nbrc, con In pnmcrot co· mr111iclu Jc lus !liños Jc .nllho:> »cxo~ de. ¡,,,. larnili.ts a!'i habl· ru Jhm:ntc tc>tclenlt::- !!n In co:;• tu Y1llt)n" de <;an Tchno, hubo ''"ulm:•Jt I.'H asa 1nnmarióu¡ cch'· h:iutll •sv l'll ~u orntor Hl, In Ir<~• 11ltlo•t.tl ~ -.u:mprc tan slmp;ltka fi~l.t r~li~·.l· ..1, ctt llonor ílcl "" tl~l ·ntt•l.tr Jel templo (1ur· C H 1 tii!\Js 1h•\'DIO~ CIICIIlo1 •'11 c;.r.r 'il :t nmy p.rrricnhunh:ttlt• entre d \ cduJurio ucl lug.tr t.!~

en la li~reria tftlftfUl S O C I A L ES fiemo,. 1c1 ido l'l gu~h th: sn ludnr 111 nuc\'o Ot•lc~mlu dt· 1.1 Ca¡.t de l'cnsionl.'~ 1mra J,s \ '-'f'.t. y de \horro~ 1> <imllcrmo 'nb1 · ter .,\ \ul, tluc hu $ido tlt•Stgtl;ulu pum Ot'ttp:ll la \'ac.u•lc c'Í-<!cnlc en In ~ttcur,nl tfl, tlkhu t.'otlithttl bnncadu t•n c:.111 \•lila y qttc h1 lfeWJtlo huC<' 11110~ <li.r:< iiC'UOIJlH • r)mh> ,Jc :;u t.ll..tin~uldll t;uulha.

t.t~!'odnc:ión

de Hij:n. tic ,\1ari:r. .1 lo nHIII<lllil, luu~~, l 1íesta i... ' udón t.lc la Santo Crut. ~ he 1d1titin ele I!IS irutos u•• " clemt, irrafí• :1 la pucrtu ptfndpi11 tlel I•'IIIJliO

sU

REGISTR O CIVIL f\ucimir ruoa

flía 22

lt·r•mim:t f'omltt ,.

Bttlltflll 11•1·1 tle jmon y de l 'urull· llol

1tia 29

Futbol

\lrlll:liiY

Mur1.111:1 wr 11' a In hora t.ll.' lctUirt\ IU•!.Jr "·' r•uc~· !ro cunt;tO de th:p'lllc" u11 in· lcrc,..an:e í•ur.ut•Jtltlt t•ntrc l'l · \. B,r!t'.trc'• de l'al:n.t ~ el (lll t.'l.! ICt':tl. 1

R SL! GlOSA S En tlll'~lrn tg•~e~Íil pa: r"c¡no.sl 'OIIh'IIIC)..¡}t_W t ~f' t'Jl'H'ICio tlcl IIC:l d~· hr> !lt)l "" fl.)ll~.r~r.ulo f1vT la pict.lml ,te llll> lh:lt'~ .1 hl hml:r· nlatl,r J(cfn;¡ dl' ddu" .1' IÍI'rr.t. ·,. t't'kbm. 1•or J,t ntntianu, tln•

r~tlllt' la 1111~:. ti • In' V. Y .tlunl) dlt'r•·r. clcSpuih dL·! tclfl •l•·l ~, 111 ¡ 1 l<m;.uin, l'ltll !.t "OICIIIIII· tlnd .1.- totll.lll lo~ ,u)OS. Cl t!fiiii~IJ:tl tlia ,, ,1 1.'\~ llllt'\ t llt.ool ,J.; ('Oihiii!ÍQII ¡!CIICI

~'ArrnC(}

1

(11lf.t

i \

:,¡,,~,Jalt•rut.

o~tnmh.u

---------------------

Gahrit•l Hal.t~uer y hijo tle Oaofrc \' tlt.:. Uclunclon•••

Oia 17 -. ,\\,III{IH Í!ll C'.tr'lcll.t!i

)'

f•·rr~r

2611il0•. :.ul1cr11 Oiu 2:i - ,\lur}.(:•rírn r•om.:l )' AlcmJny 07 :nio~ \ tUt.la. 1)rt 27 - 1\IIIOIIÍfl P.rlrncr y ,\lcmurt) f>7 ur)os. c.tsttda. n;:. 30 - Bcrtto~rtlo Eu~ctl.tt y ,\l•·m.rny !ioo; iii)CI:>, C<tstulo.

NOVELRS 1\L l>ll(.!tJE QlJ!:. FUE SOI.D\IlO 1 11. DE 1.0' OJO:\ COLOR

llt:t. J"JI'..\If'() <iu\ l'ltunll'Jlh:nu: 1',\L0,\11 1' \ l'l..li~C\Z

t: Pcrcz r

l'l'ICL

DI! veutu c11 ltbrula Cufu{f!/1


ANDRAITJC

Loterla Nacion::~l ,\luchO!! e IJ'

pr 'HIIu' del

S · ·1 ,,,.; ,¡

Mltl ~. 1 111 ..1

úc lu lmlcpcmh: r

q 1c h 1 Úl:

1,

c;:'ebr.n$o• di~tnhuir;.~ la~ t'll ,.u~

·""lm a cenes

DEtJ M UNI CIP IO

..

, 1'1 ,¡. •t•

1•11

11 IJoll !' ,.,¡¡/ • Id 1 old •t•i\or \ 1:"11 1• D. Fr olllll,.l'b "' o~IIL'I Ju.ln IIL 11n II),¡J J ti,: Jo~> .) •001\!.'

lit::.tor.:" !>. ,\\,¡tcu !'ullll Pu¡ol, •llo e• de e e d ., ,. "i'(l'•. 1!1 ;¡ e 11o ll

IIJ:lyor e' oh: J mlllom•.:, ,.

' •

J!llnclo de millc)n) rnc¡IICJ y Ul' m~lo millón el tcrct•r ' · o\¡h"!nhl~ de ol rLS lrnpollnnh•:. pH:nlfc" ~e adlnd:cnu ~:XI dl• 5,'}0 r•c,cl.l, ,t toUo:. lo:; billl'lc' cnyn • tr .., 11111• III<JS cl fms &C.III f~u.tJt~, 11 li1s l(,•]

primero, SC.{Uil lo y lt.'u'l'r prc· mio~: ap:m~:. ,¡..¡ ro'lntc;;ro ro· rrcspondlcnle u 1.1 t\ltlm,, c•fra del premio m~yor.

11 ISuwiJ:1c Ca•ll•ll \l:tn·ó \' llJOt: \~·•111'1\' l t r , , • CLE:\11\~ :3~ 1l •~ u ut r 'C' • ,. nan ~ t.Jlll' ' l·ít•\ott 11 1 l.t' ~~~S \~ CI lt: ~CUF.L.\

hs

Gai\IJU!oll,\ S

· 1 lt"'Ci tu.t

I Ht r

rl ...

.. ~·latr 11 ,_ Uh v f•l.'ld ' '"''

ld~•·l" ~urulot'l

J ·1<' ,lrl

r, .•,C'nln

l'ar'a ma~anu

.,,J .J,lunti.Hia

1:. m tgu flr ' " 11 '!r·protluccl ll '\'l~ JTCIIK \ En !.1 .JIIC 111 1: •nlal nr!¡,.,lu Greru G.ubo, dc<arrollól una J,¡ . bor insuperable. Oe ~ompl(::nc no o 1m sanie peliculu.

it1.ct e·

Cine Nuevo Mallaua tcn,!r;l lugar el cslrc· no en este salon de Jo grnn pellcula de costumbres mcjlcnuas

litulndn. PJEKDE

Y otras de complcm~nto

Cine del Puerto P11ra mat)an~¡ do>min¡p di • 2 está anuncial.lo en este salon 1.1

l>oberbia produccíon dr<~m61fca: M.\RIA ~ELA Seglin la novelo de D. Benito Pérez Galdos y baJo la d~recc1on de Benito Perojo, cuyos principR· Ies Intérpretes son, ~\ary Currillo Maria Mercader, Julio rc~a y

Rafael Calvo. De complemento serlln pasa· das diferentes pel!culas ele corto metraje.

•••

Domingo proxlmo:

EL HOMBRE INVISIBLE

VUELVE

¡uun Cuhn/IPw, Sefinru, Nitlo .1/ Ntlltl I.OS M·\~ IMI'OifL\~TE~ F.SP.\:iiA V E NTAS AL CONT P R E CIO FIJO

nr:

lliltarrnP.anle¡, Nan1as, Pom ~anta~. Tlrantet C!lmlas,

L~aas. SUCllRS,\l.t::S: nnrcclona, Hl.c tnté, 1\lmcrut, Bllhilo, Cádiz. C.trla~cnn, tlranadn, ,\\<i\aga, Santurlh:r, \'oh·ncia , \'alladuliú

C...:·l~l¡tCI 1.1~

RESTAURANT

lul tlll~ll" ••~ ,\1•11111• •·11 rol u V,llu dti:,(A~fi,IU. t•u ltl Cllle. .. X ' CIIh.• 1 U/.OIIt'~ l uu&I•III~Ul~<le~

•úbr" ht U.:• ~,J,hod dr IOIII¡IIhol el I•IC•II Ll~ 1.1 E•nlrl• lirol· IJu oJH •k ~Shl

j>L•I.IIo,·tóu. Cl•IIII'ICII •

•m .u.. ~·•ó., •t

~C'd~r

11

LONDRE

Situado en el mejor sitio de Palma

Gmn Vla Jole Anton!o. n. 11. Frente al ei!Utcio de la Tel~fdllct EXPL!::NDIDO COMEDO R COCINA IN1'ERNACION AL SER VICIO DE RESTA

' uhnt.J.a. ,e: ntu.:llht

tul pt·lh.:.;t)u n¡aut lau¡tJ., JHHa

1 •1 In. In ca .J i hh~<l Llc mil c•~><,IHS,

¡,,, t.:•l•tlt'' a¡ur. 4a ,.,. '1*)' u' '' !Í.ht Je In

~'l~l·ti.J1

,f,td ttu hml.t' \' h,uu

CdiP.L:~1ón

coarto.' ¡v. B.lnll!

eantral ·

Aan1

l.

..

c1ril nte. callnte •.._..~

Vm/lloiJas babítocfones con vista al 9'nsto iJtl

ldenol& i\III••PJ"J, "' •·llldu "" qu~

"'¡," l•r

~~~ti..... cds

eu l• l vtlll•t qu.: me·

•ervlcl·· cnbr'illl

J

lu, f\'ll~liold

"CuhlonlllO .JI ltru¡oio l i~IIIJIO ' " mlmme de c:llo r•or c:•crlto ni Sr. T r o rulo: Coro uel ¡•elldouatiu e: inl· .:1 tJ<~r de tuleS obr•• ~. PEI~.\IISO OBRAS \'1>111 IH iii>!SIIcitl ¡Jfé$t:III OIIH JIOr el \'~nnu D. B:•n~rdo P.;r¡Jiftll /\le 111411.)', •'11 In que S•illcltu """'"II IHr ~·• Cllt ·1' ,

CIIKhoJ luiHI.lll~

9Hateo 9'almgt' 91loner MÉDICO · ODONTÓLOGO Co' t TAs •" ¡\-.roJu,rx: tOdO)~ lo< •llbn.loti por la unchc y .lomin¡¡o>~ lo.lo el dhl

Clínica dental: J\\'dlt. General Frunco. 26 P•lmn: f>lt1.ra rngnmO~I'II/, .'í-J .•

111

V u~.

C ll

/.'

(J••'• a.an r:apale)

d e ~11111~\ la C"a>A dí!

Tri<•(. 1291

"' ¡uaplt"l.ltl&l su u en In cnrrcl~r d de Pul :u.. Qllc: .:un.lncc: "' P.1er1o

J ·\LISCO :-J U~ C1\

Grandu Rlmacraczs dr Ropas conrrccionadas

St. Te

ol lrnlu \' oi(C'rl un.lu Lle ... c~h!Bd IR

Teatro Rrgentino

EL D6UILR S. A.

d.: t!S·

el ktlóm~lru J.l. hectó·

'"""" 2, parte ll(qluenlu . Vi~ tu le ~ulutlz<ción

dt:l

Org~ul<mo l'urre.~

pun ll"nht, ~C!

IICII.-rot., >Jcct:der a tal ll"li~ •6u, ·•cc•rJdndo-e •¡:un meult' lu· f.srmtr Óe •lro •l flt:lldOII~IÍII Jlatw "' ••1 sf",·cilln. TR \ SPr\SO SEPULTUR \ Vhla 11 lolslanri" r•t:Seutudu JlOr

c..

1\fi GUEL A ME OQONTÓ LOGO Consullm tll ¡\ ndrnilx:

v~dUK Ofl• PtHUCI~'~ ,,~ner Po~trn~r ... u 1~ c¡u~ ~llcll•t trR~r.sM

lit

To4ú.~

~~~

la St'p•llhtr• do: Sil !1rO¡lltdft<l u• 9 4, &le ¡,, ~o'Cc1ón 5 .' u favor dt D Jahne

C"v"• ,\\ulel, 1>or h tbcrla \'tnd11lo R l'Sie. ~e ucu~rda RCC:~d~r n lo soticl· t- d•> ror lit lnlereuda )' qul' Se lnS• crlb" 11 f11\•nr dtl COlnpnl.lor lu se· pul hu~ rde ritJ..

CUEN r A DEPOSIT 1\RIO V11ht IH 'ueut" que nnde el Sr. l)~¡•o>lturln, eorrespnndíeule a l prl· mer trnnt~lrr •lcl ~orrlen l ~ ejercicio, se fteuer~ .. 1•re•1ar la Hpr~b,dóu • la llll$11111.

V no ll~b• ~ndo 111' ' nnntos dt que l rdlar se lcvflnl• IM ct~lón .

de 8esea comprar dos sepulturas a ser posible jun tas y con preferencia em· pl11zadas en t:l ensanche dél C ementer io viejo. Para informes dirigir5t!

a esta Redacción.

tos IIHtrll''" ror la 111.11\Ana'

la PIIWI de Miguel ,\\oner !\." 8.


\

ARO XXII

1\ 11. DR.·~A .1\T!i~· . . SEMI\NI\R I O

RE{)ACC"ION Y ADMINIST!ti\CIO~ C alle de Garcia Rui1., u. • 8 ~X POSICIONES

Por Wt!ursc de ua hijo de villu, parucu!ar amig o uucs·

1:0 no~ co:np!;tce;n >~ c.t rc¡>ro·

duclr en es!ll:, c;>lumnlt::l el si· ¡¡,.umte l'scrir,, , Jltlbhcauo 1'1 JH~> es

•l•

Jl1r

~1 diurh> palfllcsuno

i\ h lllhltll ohl t,

•t'll 1 11 11 llt.!rCsn'lle el •lile via·ce .\ \ ~ t i a, f'crr.tdc .. , el viu o qn" actualm cn:c <'X:l J!IC Cl\ lu~ G~:e m"' <.:osla.

J'Cllfi,IC.' II.JS Cr:l UCSC l'tJci-

d l'•~r im,ml~'' innuriv.l se tlc•li· r 111 p111.ar 111 J:i:;"a t.l 1 su ob t en e cena •. e.l uc · E luc.:dó.t y llt·t., ·t-.o . E~ p.>r ra .t:o nt obrc•u e.tc.tJJ ·:h l • e 1 u 1 ~ ·e um d, •.e h.>)' urr.tc In m .rnJ;j J c lo., qUr \ ISI U 1 l>ll eX ,l.>~i¡;iv.1 e11 l.t

C1(¡l:.lSiiO. yu ¡lllo!<IC tl ltte .l :.u e 1 l.t.. r"<I.JJ.t,; ti.: u h tbill daJ el prime. ¡JiC:,ntO <h:l ccrta·

ljUt "

m.. t or ~.tlut..ul.> p. •r dích • urg.t· lt'J.IIdÓ.t ~iitJ' C<ll. J'reJt:o Úl 1r ~HJ >,, a I>C ..IIl lb •le: u.t:ur.tlet. 1 m.terrn qu¡- ll:u'a •~:>ntJICI$ y ro·

con: tTI(l c.,>l rilltll~.

,,tbcr pi a - be'ibe ~~~ l r lt~le:o - '"') q ue ::>11 bftr t r 1r, 'l ~11ber miwr cv.t~a s:e t' tro~1.1 Jc dt·,cu\>ri 1.1. l cual c:>s<~ ~· \\tul.ts 1errml e;. ha d e,. cub l!fl J •(.p que se proputoicmtt b Colllt.sr b.u;to~·llt•:.

prolcsioa:t:es

en e u te ,Jc 111 plmur.t , la s" :t~i · bi Id¡¡~ 1.1 \lelic.:•nlc:zu th:l ¡lolb ll· I!Slll >C1 c:¡uÍ\'ot.CIIIC QU'.: lll':IC

t11 lu

1.,

qul! en l a maynrill d e

lo¡ aJad:w tic Tcrn~<les ltc lun· ~} d 11) .. en uau corn l corrie:t· 1~ comJ..mt 1k flui do tumhtQSO \la LHig-o~r la Jo~~tura con 1111 sig·

artista

n l ficado ph:lórico que s~ dcsbor· da e JntO un perfume ~111 1 T11l es el criterio que nos merece ta pintura de d icho pin· tor. nacido en Anilraitx, cuya re,·elación ha sorprendítlo . l'ne· de que la si mpatía que e~le caso ejerce en el critico. extrc;me e! •uíclo ponderati\•o, pero s:>n rnny fJI)COS lo~ reparos que pueden o¡1oarrse. :-Juuca demuestra esce pintor ,aquella ignora •tcia muy propia en las obras de lo s pinto· res primerizos, tal vez su JlrCO· cupdCIÓ.t se exceda en \lemo~· trar su ¡,,cundía extraoulitmriu, en ese Hlanle ue dehcndCI.<~S , ncro e~to no es un ,tcfeclo. esté e.t <:1 a rmlgudo. en el que as! plitlll. e t qule:t con ltmptiluJ :ti· c.t:tt..t el tono ;tlliHblc y lino con el quc htbrA Temu.lcs sus e 1w· t.:ioue$ ante el ttntur;tl.

Ve;, se•llir y ex¡>resar uue<· tro pai saje c:1~ 1 crr .>th·i.tad ~in pe!i¡:ro, en 1~ m<!ra mcnte pinto· n.o:;co dt• cae r en lo \'iolc 110 }' r a mplóm ya e-s alg:> dig 10 tic co:~si.tcrnclúu en el p.>der del nr· te Con estnuorrna prolu1tdn que nr:rcdi1:1 e.l exposito r cu su tor· mtchlu nrlistlca le h:t de sC'C fl'ldl mu• tf<~r y ,Jir.ter la ate:tci j,¡ uc

lo::.

r ..rd

m.\~ ~t:.t!>lb les

J.

11

ca

~trie.

B \üZ\ GUAÑ \BE'I;S

Contra las mosc3s l .n doméstica e:> d huc>pcd m \s imporu¡no cle 1· cll$11 , el c.J nw.1~nl ol>li~ad o durnncc el \érw na, gnstamlo de tmla~ las ,·inn .t .•,. m uuchtl'ld o éo n ,u¡; e~cre · meato s la~ paredes. lo:. (':;pel•l~.

I:J, t' lllltlrll~.

1..s techos. tndólS

lo:. ubjl·tus sobre qnc se pu;n. Ln c m a~ca de la carne· es nub gruntlc y ncgrut.ca. . Su \' uclo produce un I.UIIIb:d >

~

ll'tFORMI\C.IOI't LOC.I\L

Nt1111ero sa•llo 2tl céntimos

11

Sébado 8 M oyo de IÍI43

muy sonoro. Busca la de;pcnsa para poner los hue\'OS en la car·

M~tias lerra~~s, com~ e~:.,

DE

ne. Al propio tiempo s"len tmos gu~anlros que.grncins a u 1 liqul· do que segrc~an, ncth•nn la pu· !refacción de la cnrne y fonnan focos putrilnginosos en los que prosperan rápidamente !'ara destruir las moscas Sil conocen nul medios, teniendo todo$ por bll$e algún veneno, con In adición de nz~t~ar puestos en platos o en vasos mtls o menos u1osos, seJún la depcndencj¡• en d:>ntlc

se colocan. Muchos emplean la decoc· ción de •casia amarga• con e! mismo objelo. Se hacen het\•ir c!1¡r11nle diez minutos algunos gramos de madera de ca~ia en unos cien gramos de ~~~ua, se exprime el licor, se le añnJe III.Íij:ar y se le pone en un piulo, y si se trata de ult snlon. c.1 al· gurta copa dorada u olro objciO de adorno. Casi lhtllanrHuc.unen· te tlcspu~ de hcJIJer HSplrmlo las moscas el liquido, wm:llt el \' ue· lo Jaudo \•ueltas y como ah:lu· dns, ''<111 a dar de cabcl.ol en las parC<ICS }')uego caen oiiUCfliiS

FUTBOL 1'ul/leO • OJpa C.lft' P.nmj.:·

Cas J>dbil• . S . O. Andraíc x 3

A. Buleare ~ \ F.n lucha de •torneo ~e en frc liaron c•l pasudo domiu¡.p los

. l

mcnCt(.mados temu o; f :l e l cum¡lll tic • $u Plano'· El p.ll t do c»pP·

rad~ con m:is anstr•latl pur lu afl

clútt }' el más ten.titl J por lo, c1nc

luabi.tn de. luchnr; el nn1uCrt1SO pitbllcn que at:ttdió .11 e tCnl·n.r~ <!" In conhrmnción .le lo eX¡Iltd 10.

f.l punido se dc:<.cr;;¡lltl c<ln un fuerce tl:llni:tio de 1.•:' locales 1,1s

cu~u~s int¡lregnntl•b clc 11!1 po ~;• St'IIIÍIIIÍI!IIIO de que ICIIIilll <JIU' c:t•

frenturse con un !entibie cncml · ¡: 1 Iniciaron la lucha con to1los

los brlos en

que en diferentes

orasiones lts hemos visto bre· gnr , obligando a los vísilant"!' a una continua estancln en sus te· rrenos y mucho~ momentos eu formar barrera ante su meta, tal

era la presión de los de casa y, sin embargo, sea por inelicacia de la delantera o porque el es· !~rico se empet\ó en no tocar las mallas lo cierto fué que el mar· cador no corrió en toda \a prl· mera parte para los nuestros.

No sucedió ctsi para los visitan· tes que a una mitad del primer tiempo y en una arrancada im· pre\•bta y con un fuerte chut del extremo derecha consiguió períomr la metil de Cale!, 1crmi· nando la primem paree con 1 a O favor de los vtshantes. i\l inicmrse la segunda parte pre.:oiouan mas lucncmentc lo:; nne~tros te·tiendo en conllnuo H

embtltcl!omieu:o

11

los del •Ba·

Icores•. Adelantado ya In segun· da pnrte y en unas bomttts jugll· dos rema radas co n un Inerte cflut el extremo tl.quferdll ,\\.

Reus consigue e' 111 huer lillllO para los suyos. ''' poco rato y di:bttlo a una litllu cometidu por lo:. palmel>nnos anrc :.u puerta f.-tre COIISÍI(UC d 2.Q tanto y IIIOIIICIIIOS ,tUICS de terminHr Cl

cm;ucutro en 111111 rupidisim:t } acerhtd" iulcr venciútt ttl rematar un •COrttCr> ;Joo\ R~u~ hncc co· ncr un l;utto mj¡; el marc11dor. El partid;> apc~ar de lu ¡;up,•rloriil•td de los lornlcs fue muy iurcrc~:ullt';· el rc~ullitdo no es reflejo íícl o.IC' In inhor re;IIÍI.ilda pó.lr el • \ndrnilx • el t:'nii• O IC· niu que ~cr supcdnr y ""' hubi~'­ r.l ~t·I.J ~~ l;~ ddnntcr.t )!U .m~- u!J.c:ta

s:tl\';1 ,ti·

t'•llh'>puudldv a

1·• ubrao.lc In:- tlt•ntth liu~a~ fn este t'll(nt'nlt ü r.-.lpotrcdú ,\\

f;,!JIWif(ll/11 0::>11 IIIU)' hUl'tl.l

actuación.

De IM visttu:ucs l<l<llll' rum·


p'h:f!J!I

.......

ui..tinguii•ndo~c el porte ·

ro romlh rmd.i ckl COII acit"tiO.

urbhr.ltl!

.

P11:.a n1ai'lan.1. n 1.1. G l''t,l llnunciu.t<f nn 111 ere,.• ni • par:i 1• m• 1.'1 que '~' cnfr~o•n:nr.1 ,.¡ l'111~ pnl1t>nt• ron el OI!C(' J!tt :\1.

La fiesta del líbro Por

di~¡M~iriún

'>IIJ'l'rtor, se cclubró hog.u)t> el !':lba,lo •tl.1 l. • dt> ,\ta~n t:n t'u'm• In llll)';)r

ht

\ 'ÍU

1.1~

librl.'rl.l" s.tuarou c•l púhlfctl .plll:~l<J • dl~ \'CIIIII

p.lrJc 1ll'

Ut' \'Oh),JWJI<'S }' I·JIICIO,_ C(l'l lm p.mantl! .rc~l.t¡.t .te plcclo~. ~11 el ln~lltnto •Ha:ntlll l.nll ,.c~c!t> brumu hrlll.mte"' ac!O~ rt"'IJ: o,~;; y cuitnrn'e.• c·~u nulr d:t e '"~u· rcnd.1 ué .mrorid:ldl·•, prd •:;o· rndo \ alumao,; de todo:. lo:. h~!•·

uo, doc<"nh·~.

1..1~

111"'

uuL•,Ifn

mcr:1 l~nsr11<1111.:l' ~~~ !) de \ br,l d, ¡OJ7, se dlspu~u por la lns f'CCl'iu Pro\ ncl 11 que, durnnte el pre~elllc ,\ \ayo, colls:tgr.uto ll Muna lnrnnculach, si~;¡ practtcáu dos e, por todlt;. In!> c. cuclus ejercicio dt>l uw...

de 1as llore~ rn obsequio n la c~te,tla ~eñor a. En~á ¡:¡:se.

por la tan anhel.uh pal

.Ciltrc IIJS IIIICIOI'CS.

Carfillas de racionamienlo Se han e•llr<.ogmlo yo en his ~flcirtas de nue:.tro \ yuutumlcn· tO, lr.s nue\'al> {aml!(nre,; qu(', al

parecer, ser:in sul;tituitlas. 1.!11 el próximo julio, por las imlioultza· les~·

fas ln{anli/t!S, 11 U!IIOr ue•Jo

dispuesto por la Superiorhhul.

con el fin di! que reporten mayor utllldatl prlrcllca.

De abastecimientos Durante In semana sl' ha rcpar11do "qul cafl!, pero wn solo

r según oportunamente y<a se habia anunciado, a los iudi\·i· duos de las.fnthilias cuyu c:•bC!il e· titular de libreta de l.' o 2.• categorla.

!IM.I•

lmlnliu;¡, :'1 C1 COIIIIICin•lf·lcitÍII 1lrl .'i\.1 ¡IIIÍ\'l' l""l fiO dl' sil .1pari• ció 1 c·1 e ,¡;t.rdlo lh: 1.1 tucu"a, :-e CC•t•brú a.lcrmh. llllil mi,;a en ~HI'il !Íil ·1•• las ;¡)uilis Ul! cu:111tos trnb.•I·IWII l':l ,.¡ pcr!útllcn y p·•· )a ron ) .1 1ll· •·.:;te mundo. Hcdhan ~~~ \·cJcr.mo l>ín·ctM nue,tm

tnwa nnu¡:o h.josé 'l'ou-< F<:rr;or y ted.tC'ciun del pvpul•1r l!iadn tic u¡¡~hl!, n.restra cordlalislm,,

¡,,'

~"tll:">l.lllUCIIII .

nos ll re

qlll' t'll

hn•\ ,. \ :J

d,rrst• 1.!11 d ·Atf!<'lllilló

1111•1 o

J:l, IC)Irt''l' I!,IC'ÍOlll' ' dt• 1;¡ C••'('• b ...1.1 J'rOIIunr ju 1e.urul • f.l 1)í\ hto lmp:u:icntc .tcl ilustrt•

11:.1 110, P"••l,l )' OOilll'dÍIÍJ!r.ll > I> ••Jo~c ,\\ ," reuuln de 1.1 l<e<•l .\(',ldt•Jnlu E!<par)ula de lo L\·n· ~~u. P11ra ello se C'IICnla con un bit•n ujustudo grupo <k ahC'iunu do,; 1lt· 111n ~tru capitul.

iglesí.J p.1rruq11 n· conlcu.: i el lúm:s. dra 3. la ct:h• m~·.,tr.t

r:.l tu

un lrt'/11/t'I/UrrtJ de Orc:.:orio, e 1 su .lcl alma de la tllsling tilla

(ir¡.Jt¡

ir<~~io

~an

d 1111, f,11tec1J 1 el tfi,l 17 llt~ .\ 1r l.

La fruta Comenzó yn a muJum ... el nb¡wro e11 111\'-"Siras tiurms di! rc).(udio y st: expende yu en lns

llcndus de ~$IR, villa ni precio "'' 1 lllS }' 1'50 el kilo scgiln su clu$C y t.un.ulo. La cereza que se presenta hoga•)o harto escasa no tarJará e.1 llegar u su mmlt1 r.tdun. •

De t'OIIIJlll!lllCIIIO otra Íllll?rC·,

Cine Nuevo 1

f:l cartel de csl~ ""lóu •u•uu cía p;ua c~t.• noche y m;¡:).un tu ¡wlicnla que hu ronstih.í lo el mnyor éxito del cinc lu:;pano nmericano t1tulmlu: ALLI\ E~ EL l~t\ ~CHO • GRANDE Bulle!< típicos Bellus cancil)• oncs. Todo el folklo~ mejicano.

Juvenlu~

Tra,

brc\'~

1.\as:btrdhll•·•lt<· iutcr¡m:t.ula JlOr tlllfllll'' Lig~ 1) Y /;'strc/llla

e; t:<tro.

REGISTRO CIVIL IS.1l1'1""

P.1lm~r

y

C'o~lell. hijo de St>b t~li(itl }' de

('atulina. Dehull:lnucs

y' F..nscJ)al 71 <J:)o,., \'Íudu

Diu 2 - jcrunhn.. ¡>,nnar y 1O tlia:.. Oi:1 3 - ,\na ,\\or. IJ{Ut·~ ) Cal11fcll, 3i m)os solkra. Dia 1 - ( •utullna Pulmcr y t\lemnny, 90 a•)o~ \'iudu. Ola 6 - Fr.tal'il;Cil Fcmcnias.

!Sonnin,

sante pclicul.l.

JlCIIculn.

) Cu1!,·9 mese...

Se vende Una cadena de qu,ince nwt1o~ propia para uorin u utro uso. E:<ti!dt• nnc\'a.

J, foruwnin en e:.ta Re· daCCI,Úll.

Mmulínl de Hcción C318Nca (~ecci~n de fspec~allll) CENSURA DE PEuiCUhr:tS

é l tiempo cambio t1tmo::.fé1l

co, huchttlo la noche del

que la f<•':tlul artbta d;!).trrolla ltlla

G .u'b:J,

('11 CSIII gr1111

\'l'EI.\'~

Domingo pro:o. "n": SU ~l'lf<O' 1)1~ f:.SI' \Ñ \

Di•• i :_ ,\\o~rgarilll Elbc•inl

lahnr lnsupcr.1blc.

br.tci 6a tlt:

utis.l>- de

EI . IIO \\Bf<F. 1\!VlSIBLI:.

Oi;r 2

rurn 1111111nnu c:-111 anuucl .ld;.~ la nr.1gnlfu:•r ~upcr·pro.tucrhm.

REL!G IOSAS E:t

Pnra nuu1.11111 domint.to l'SI• .munciado en c-.lc ~alón, la h1lc· rl.'~;ullc pcllcul.t;

Nnc:l mi<·nr ~~

Teatro Argentino i'\1::-iOI'{;)IK \

adl.'m.ts, que se di• hog.ll)o a 1nu hcnnos.1 dt~\·ocicin d cumctcr de ro~ati\·a

l'~tin11

pul>'i.nHb u 1 bello mrmcr., <'\·

~~~ cumplimlo.!:llo de la Orden <le la Dirrrción Gcm•rnl ''" p, i

puul~o

(l'stim..,,Jo

C>lt' cntc~u

l>C~llllt:l \lar~o:.tritu C.u)!'T)u:< ~'i

Educación Nacional

el

~ ••

rr•h-hri el th:. t.• dt•

p•.hn.:,.,,'ul •La

C.ine del Puerto

Funcion teatral

Bodzs de oro

Programa del d1a 9 d~ Mnyo • Argc~tioo · .-:-Jir-;() I'CHK \.Roja Pt'l·gro.~M pdro~ h11la cl11s~ Jo: Jl<!r(OM'

jUC\'CS.

comcn.r.ú a llover " las 9 Jc la

r¡1 •Cinc Nucvo.-AI.Li\ E , et. R \:\CJ-10 GRA:":DE Rosa. tll' S11lo llfiiA pur11 personas ll!Jn"llus. la:. 12, ,,e rllllJ'lniloda, al principio, i'\OT.\: :-Jin~uno de lo~ !interiores progrlllll!l:. l'S 11pto p:1r.1 menores· de n·gular rorme11t:r. i\nnquc nci Cine del l'u crto. ~ Et. fi0.\1BRE 1:-\\'1, IBI.E \'L'EL \'E - .'llul. copio:.;~ la lhl\•ia, hnbrá bencfi· Se puede ver cluilo no poro l:1s lcgurnino~as y ~mmiueas 111rdias, lo mismo que . al arholudu. sóbrctodo lm• alga· • rrohos. coí1 s 1 fruto en désnrro· o llo. l'rob:•blemcnte hatirá pcrju· dlc~tdo el meteoro los 1ri¡!os y rcbrult•~ primerizo~. hoy en plr· 1111 II.Jrncu111. 11esdc nuochc apa· r~cc el horizolllc despeíudo ) ho) 'u ·¡ü el tiOI, pero desde & hace algu11os llias, la lempNntu· lllllii•IIHI tiC U\ cr:

pcr:>ISticndo

cai.t.~ •lcl agu_. 11a:;1a dc~nué,;

FI6UHiftE5

9'ara 'Verano ae 194J

rn b.1j<.i ~l.!n,;iblcmente, en mnnl· ll••:.to cn:ura.;le con lu esiuctón tld .u)u c11 que nos cnc:ontra· 1110~.

..

en 11 U~reril ~IUffU


AÑO XXII 1175

SEMI\NI\R I O

REIJ.\C('IOX )

OE

t\D,\\I~ISTI< \CIO~

I .. " FO RMI\C.IOI'i LOC.I\L Numero f>lltllo ,

C'ullc de Gorrta Huiz. n." H

11

~:\h.1do

20 cl'nlimos

15 Mayo de 19-13

Rogad a Oios por el alma de la sel\ora

Ooña · Milagros Luíán Hernández ~al/ecl6 en c5an ~ernanoo (CaiJ/J) el 8ia 1J lJTlayo oz 1943.

H.&.BIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SA CRAM ENT OS

E. P. D. Su ••f:ig d • ~·~poso D Ca imitO I~oblt·Jo, hijo~ 1) J .aqui". (cnpil,\n de luf,mten.t d<' .\\¡¡ in11 con d~suno en esta p tb'a.:l<'l!l). D C.1:.1n r' l> jnw1, r:;. 8 1\ ll'c ) D :¡ l ~OJI'i( jo ~ UCIIIÁ'- f ttll'lia, p811ki¡lilll a SU' <HIIl:.taJc S t 111 '"'11·

río de c~lc ~y .wt:unicato ') "•• 1· DZ'.- MU~lClP 10 1ia~ 1 l'nc '"'· ucbillnn.!nh: r1·¡M· 11''" 1 ~ 1· \\1\'"1111~ sa.l ' mi c\nc•,líc•th: •" 1li! hu:~ ~~ p · ~ lo! IC'J .1<!1 -c.l >r 1111 ~ I!J $. l'nc IIC \1 'Jl,l lj'. S' t>:Fr 111; ' ;¡\\ nc•jum lm ulifc...;to y ac::t:l , •., 1.1\'0r J ·1 11 t.lo1 ,¡. lo'-' s.::):>rc• Glori 1<~ ,\\ l\'lmic 110 :-=acio:sal U. \ \ 1 ~ , l,ujnl PUJO'. Hl inidnr'l' <'"11'. lgualm:!:llc :.1~ t 1'11•\ t:a~tc:l \\ard Y ,J.!:>jl(<'IIJC tf.!l ref,•rill 1 I'X!ll" \II!!U itiV ' •r 1.;. ,u,•,ltc qn • e' l''(ú'"h·o .un ,r ,,: orde 1 ol><er\'11Jo y que t•ra nur SI> '1 d.lltli':JIC '<! <1~ 'ldJi.l 11 m~ v fnlll•l'll •1!0 &le' rc·kndu "r 3~ J•u~nh: \ !c·mmy. ¡,. imlu¡cro.l .1 ~'ltt.ll' pre~cllt.uln:-. F.Xf' liP. •·,. 1IEPUI<•\C.'I;)'-: ,1'i <litr,;-: \' tlult.lriO nur.l rt~:n'1111r 1111 1 1 1' 11 > ...o '1 \L 1>F > 11 In' hM•I•I" roj '' ~.1 Sll · "·' " sr\ r \ ¡ >i'Uf.~ n~ , 1114"11', Vblo,.•\''M ,¡_.:.•11•· lo:< 1 •I.E\\ ,:-;v. tl~t!C"' "a.ll•IHl' • \ • \Je.:\.1' 'Jll • t':l ,•1 Ge..tor 1 ~e cn.era ¡Jcl e:· r,•!J •11 111 cl\f'l·ltcllll' h-•Y <'1>11~ • ti • tl.:¡u1r 1tH:1 p 1li11C't l I:IClot, ~l' .ll'IICfO.I JI •r \11111 111 111¡ 1 ::.lntilln por el Juez no:u• 11 ¡J IIIJ h 1bcr ln;.pr ·' nnp_J...! ·t 1 ef('C:hl 1> B.1rtolo:ue dicho ~ , ,.unció•• •l•· 11111.:•'"'1 l '·\:m:b, ,, ll\'ur del qu.: clnsc por h.1bcr CIIL.!d 1d0 plc:n· t:~r¡;os 11\(lS fu.: Secreta·

cu c :-.: ' '

01 ·ni('

•"-'Jll )!;lrad.J -1.1 olll'tl'"'

c.uu~iu~tto

:O.:adon.ll.

11 y p;ua el \lo\ huc1JIU -\cnnl¡\ 1Ju,t• i¡,;U.tl1

do 11 re. '"'" :1 1:.\t> .~DIE\ rr: DI:I'IJ~ \e 'lO : 1'() .1 rtc. ) · .._Ol'l \ 1• llEI. AC 11' \l. I)!!••0.-11' \WO

G

d~ ~!El.

r \'i~to

Tf.!t : \

1::;;

u:

\l,.\11~'

d <'\ 1••• ,li••:tte tle Mpur.1d \n po it{•·o SOI'I'II lto1111itn1IO

I'M ~~ ref••tiÚ

1

( .....1('11 ,\\ 1 •

ro, 11 ¡,,,·or del ,1('111•1

Dt·~'o,.l!nrlu

11 Chb 1•J 1t•rnnk.. P.l'tne r 1 t•lltlll' h "' ,·orbl.ttll'll 1111"l·l !le• t•JIIIt:<! ISIII'l ~ otlh .,_h\11 11) lliO 0'1 ,\ \ 0\'fllll<'llto> \ll\1 111:1!,

'-ll

por ,u.tllst.un:l·ntcl 1 1,1\'Qf olt>l

u''"' ' <:11

tliÍ~IIIO, 11•1 CQIIIII

IWn:c Llcmo•tr.uln st: :u·· tuacl.ja Cll l.tl'nr dd Glonio:-" \lnviur:t>lllll. 'e ._¡,1 •clm 1 "' <',,,:,¡¡ • clt•r lln S1 nu,·.tor G ,. 11 L' r u 1 ,¡. ~tm ·Ion lt•c.ll !le Íl'· r.hM 2! ti.- \bril J'I'ÜXHJ!Il 1111 plena

i¡,tua\111"·1~•·

.Ju ., n. l$.:rlt•'ctlll.

lmpt~>icHí 1 de ~ ond ·," de nin· ~1111:1 el:"'' p r hJber quc<l.1do

.1

,. >tnll'llc.sr.l :~ !lit<:~~,

111 • lh' "

IV' ,erdcio~ prc~ta.lo~ ~ll favor ti<! la Glmin:o•l Ci~~l il. por 111111111· mi.l.ul ,,, JCUL·:•l.l no h.•lwr lu~.1r

,(1•

'"In ' l

,.¡ IJIIl'

se

11111 110111111~

,. 1 1> rn~dt)lll s

p.rm pro" ,-~r l11 P'·" 1 1 e- '<'rt•·: rrill •1\. ,·,ta C1 11 .1 •• \ i-11 t•l p.\n.¡fn 1.~ d • , "'"''h t.''' nlo, 1,1 t 1..·:-h'H•l .Jrtlt"r· .t r• •lutd.t• .ti•IL•r,·rhot,IC' In! r111(' t¡lll' '" :.olil 1·1 y ljlll'.JIIIIIol• lltt'tl.(' (( 11 1.1 dl'lll•\' olilo'lllll('tlln•

a,\,, IJIIC M' l111t• ...,.J, ~~ nrom1·.~·


ANDRAITX

:r

t)t> ,. • tlflr.. 11 •"' l•• ,.11 QHI' , ,. h.t~ 1 •·m.-t

· ~«

1' " ' 1

u • ic 1

cxlrt•ollo.

;..;, ).\ toR '\ \ll f.i'~ ! O 1' <1 L \ " : ,,. ICne:dn n:mrb(,t 1 •' \n~t~:ll

\\Ir \'r.·lnn, ll• 1.11 ' 11 dJt' ,fe " tiC .\ynt! rmu• ti"• ¡1a 1

<¡ut• lll,•n J.1 .1 11 fu,.t·u •v.

e~:

1~"·'"''~ en J,r~ o1•r .cto ~.:, qu • "'' , r.kr···•' ' rr'l! (!.1!11 '"' IIIG'-~''~ dd f•'P.IIIJllaw .te 1,9 1-1} re· rnbulrlr.· en ¡,, fllllll:'l !tt:o,.n:u lirlhl l. ' no h.lblc•llh m:í.

,Jc qur tratm,

M'

wmr r.~

lc\'.11!111 lu : ,.

.ivll

---- ---.. ---··-

FU T B OL 1i1:rwa • Cvp.1 c..."nf,J f>dMJ"" (

1.~

,.f}/1//•

e; • ( <'1.: · min próximamente. 1:: > t'lllll¡tlc.m::IIC) th:l c•.:ongre· t i pc~.rar io ·

} In Ferht o; , ,k :•hl'-"r-•s Jc 13n!c::~rc• .' • l> 'lll ., rr.1jc, rc¡:ío nnll'>, co· ' .1!

trlr.Lt.• d•• rnros, lunclnnc~ ICillrn· ••• oli.Hi l h.ll.;lúrka, coucursu Jc c.r l<>> )' l,'~O::'i'Mil tcs, I' ~JlO~ÍCÍÓII

tk llllltur,, ,,

··~rt. lllll!ll pub ~ rdt.1 ·

f J\l, [:e,ll \'>11

r.>t d

cierto

nu~ .. rs:>

Ft~•.lh.lll, COII·

ll11 e¡¡ndones )'

d.rnz ,tl>. fu lc:;onc::; r.:ligíos11~. les· 11\' rl de ¡:,.~ •le ti<! Jm•curudcs. l'<l:t11ilro.n '• fut!gos artlficlnlcs. el\!. et•·. Se :rctivan lo s prcpar.1·

th .. , y rd11.1 }'il en n11!:~H a ca pi· t.rl na p X 11 a 11nsiasmo; cspl!rnn· ,¡, :;;que \'isitarán la bella cin· r.l ,,l much os baleares y pcnin~u­

Tiohls agrl

Para nueatrn convecinas

Fiestas en Palm a

'!

En 1.1 prúx.m.t ~e.:n11tlt ~:'l p ~ICIIÍII

1fC ¡\flc,811Íit , Cll f'ólhU:t. ~e

r<>lebr.tr,\ 1111 C'OII I"IIf~ 1 cnllc l O• tfc>,. tu s lrHIMj•ulnrr;; rlc 101 hojn de p:tlnll ~· tó.lu.. l,¡.,¡ b,.d.,,lura s tft: uueslt • nrchipicla;::n p .or.o g u

l11· donar l o., IIICjo re~ llahloJC S rre s~n htllos '''1 bordaolos rc~ionulell

\. e·brn"

~fl'IIIIO:;

de pi!l mltn, atorg.111dosc Cll

n1et.\lh:o

tiC

:lJO

r

f5' ) fléStWI:S, llf(:dól llll~ ~ d ip iOIIII\ S pnr.t lo s objeto!\ ~ckccionado:>.

esto .:ompll'lamcnt e al nulrw•n dt: hJS premios n rcpar· lir t' tire las tr<!ce r.nn:1s com· prt'll<lhla:: en lu A r tcsRI'III y que h:tn sido y a <IIIIIIICinr.los Jlil rtl la a atc r.lichll l! xposictón.

l.trc ;.

Bu!mmhes. s~ñms... l :on ~""'o recordamos tor.lus n ¡ue!los d elicioso~ y atlnurlos ¡l:l'i:l'llentu:> por lu rdrJIO oll!l bi· :r.ar ·o T cnicrl tc -G c.tcr.•l Qrrc1p~ dl• l.h 1110, du II!IIC lo heroica lu-

A ti shcos \ muy bellos se han fiimi.J e.t a.; fachados de v11rias ca~:t» tle esta

localidad, Rnnn·

e C'>"'gre:so agro - pe· cuario !1 p,., i l de m•¡eslras que lu n de te ter lu,:ar en Palma 1 .:~ din:. 3') de ,\ \a yo al 13 de Ju·

crnnd o

n!o; com.1 t11mbien de los cx · raorJ i n 1 I.J s !estelos p:>pu l:~rcs que al 111isrno tiempo \'an " celebrar:.e. Se da ya por des· n>ntatlo !ll más brillante éxito

rrora.

de dlstint.ts rnm $iones o rgani·

Defensa

t.adonts

RE L ! GlOSA S

la carrelera ~el Puerto

r osa

T odos tos do mingos del presente .VI uyo, a l as 7 c.Je la larde, en la crnuta ll<!l • t'ulg tle Son O rlaullis •, :;e re1.a el Santo Ro:mrlo ~ el cjcrcif'io del mes de Jo~.,¡ fture~. CIM:mgrado o In Reina de lo> ch:Jus El estad 1 de In ca·

rapide7. a dichos trabajos.

rn•h•ra cu c;mstrucclón hncc ya muy cóntotla y facllla aublda de los fieles a tan pintoresco alllo.

Durante esta sen1111111 ~e

hn

dado principi o n los tr11b11jos ti!' reparachm del firme de l.i Cllllt' · tera que IIOli une con nuc.. tro pueno. para ello actua 11 1a r1urr1c·

brigad11 con su corrc~pun diente maquhl.trín lo qur.• h.IC<' suponer quedaran el máximo tic

arrunquc "'' l!lll'•antes • ~ 100., J ,• [o:. prl mcr l lo~ y tu laa tie:ras de poc.1 pr~>lnllllid~d. U. cosedm ,te t ole~ h:¡!nnnuo)l nos t(·~nllur ¡, hoguno. ~1 no rnu) abumlanh'. basl1111te sa li~lncto­ rut Fl \'t'cindario , pur f11r1111111 pudo y sigue• uli.l71\n.lulu 1 todo pa ~to •·n buesm pArte de sus cutidta m ~ comhlu» Y

rollo

<¡ D. Aodroit \ 3

Cart eles

.Cmr febril cede nctuuhn.:nh· r u UUl~:SU·Dt4 campo . 11 la , i ct:u eh: hHbarea

raru _,11qné-;

<·1 10 \'CII ll. Bal H ot~ . pm plct.trlo

acrc1fitllllo •13ar Cit laln:);~ l';~hn:l, ha .:;ir.l<> .pt:dltlu la

de l a bella ) sín1¡1atlca ,\\ o~ rla Burccló ,\lenurn\'. 1.:1 bi>tl:t s e t:f<.>c :1 Ha, me11i:mre. e.t el próxtmo mes

.•,.

J•:!iu.

No,.

chll <::>ntrfl é' lll.trXISiliO. Jl:lt la sah·ación de Espar\ a '- crear el \ yuntanncnto ti..: Se' 111.1 la ,\\edalla de O ro de la ciudad

f l ' ltll l ' dizj la .:; '•' ,, , 1> :>lilagros Hernan.ll!7.. c,-o~a de 1'miro Roble1l o y rn.ttl. e de

snrl.(ió enseguilla en los cormmne~ d.~ sus habilantcs el scutimiento un:\urmc de que fuera

fuerzas de lnfct•tterlu de destacnr.las en c:~ te

concedida a tan glorioso y beuc 1u(!rl to Mllit:~ r y Hhora , des1'ne:.

desde esta <'Ohnnn11s

tle ser cmrcgncln ya tal cunde· corndón 11 S. E. el Jefe dt!i Es· tadu, se concede } o ro rga 1<~111 bien al q ue, en h oras \'erdadera mente eritreas, fu é e n aquella c indatl el héroe el alma de la memorable gestn del !8 de Jnllu

r

de 1936. C umple, pues a los c~pailolcs celebrar muy de \'erns

111 111111 distinción de que el lnOI\'i· objeto por aquell11 Corporación

dahle locutor acaba tic ser Municipal.

Turismo :\ pro,·echnndo el tiempo es· plendoroso111ente prirna,·eral rei· nante g r•n mi mr r o de alumnas del Reí1l Colcgiu de In ~'ure1a de Pal 111n , RCOIIIpa ilada::; de va·

tro a mig;.~

el ~r (.' olpilnn de

D. Joaquín

l<oblctlu,

nuest ra 11111) ~s u ceru coriiiOieiJ• cia c xtensh•a 11 lns dcmt\s ¡ tres de la fiuuda

Pasado mailllna lunes. úueslra igle$ia parroquial celeb rará solemne fnne•al el eterno dc s.;nuso de su

E.I'.D.

Ci ne p o~ra matiana, esto 111

IR proyección t1e1 t.tn film. BAJO EL CIELO DE Bellns caudones Y \'ibr<~nlcs do! tt'lllismo con ter vención Jel popul11r Se proyectará olnt

te pelir uln de .:'omplcmento M ticiario NO-OO.

rlas prnfcsoms · tlcl »credittrdo cstablccinucnto de cu:~erlar11.a y lnbore~ . \'lshoron lit rna illlnl\ d c,l mlérr.·olc:o est11 pobllíclon y

eh•

su puer to; <'lllllicudr• clesput's en fu pintoresrn I'IRj'fl <le Campde m tl y rrgrt·~;! ltdo pur la l nrde " IIIICS I ra C:ot pitnl, MlllllllliCn t c sa-

tlsfedtas de la delic:iou y s,1lu· llferu excun;lón rc:tlillr.ll .

EMá anurtcinr.lll en el

tic este reatro In !;t.tn

tulad11: EL GENIO ¡\l.EuRE Por el grun • ctur Antonio De complemento una sanie pellt'uln ll\·1 l)c:llt rlt'QnO.


ARO XXII

~E M/\NI\RIO

l{i;D.\CCI0:--1 Y ,\DMINI~TR,\CIONII Cnlle tlc G1uciu Ruíz, n • 8

DE

I NFORMI\C.ION LOC::I\L

Numtro Jal'IIO

20 cénllmo5

11

~dlmtlu 22 Muyo tlc l!l.U

Rogad a Oios por (Zf alma de la sellora

u: Catalína

F(Zrrer

fJa/ltció en es/a villa el 4/a 15 Dtl corrtrnte a la eDaD De 5'1 ::tíos

ConfoitaiJa con loa ~utí/ios 6spiritua.xt8

B . P . D.- -- -

.\n:or1io A'c:n.my. h'i 1 D. .\nton•t•. 111111irl' el 1ila


ANDRAITX V 1 S 1 O :-1 f. ~ ·'' \ 1 1 O R Q U 1 N 1\ S

La costa de Poniente 1.11 <!~rur~ión \ nJt;l x 1.~ ,, lhmchs·BMhllhul.•r, ¡~.1.1onl·nk:t m~nt~ ~:> qnli'J 1.1 111.'1''' t.l · \1 ..:tnrc:.,, por r.mct,• 1 l "' 11 ,,,. Vulhlt'liiMll a Dem y '>ollcr y 1.1 Jcl puc11o de l'olll.'u~.t .1 Fu1· llll'lllor foru1,1 1.1 lrfl•~ia ,fe ru ta~ tnn"cic.l" m.•llnr.¡ui:l.ls ,,.,, uutonouM~í.t Lo~ IR k111s. '1""' sl'p.lt,UI \ nd IIIIJ. 1l !!slllll•.lt'IJ,, SO.I Ull Cc)lljllnh>, lcl !ll.h .tlf<l)'~'n de la lslo~ } S I)IJ pJr los sil.'lc ktll~. dt• l'\Jlfénthlf.t Cllrfl."h•101 ~~~~p¡;ndidn ~ohn· t•l nhlt cutn• cstallcnt"hs ) ll.u)nlbuf. .r, Nll p.tnomma:< do: los ru.ls gr;lcifc, de: ,\lallor~n. l'~ dl~,1.1 de ser \ i ~icad:s

é,1:1

Dl! "'Hir~itx a l!stalleuch.;,

las \'lst.IS Jt• ~n111 nl.ti{'llfkeurLt Sl' ,;uc.:.Jcn ~ut inlerrupció.l. El l'lllllino h.tllast> ,lbpcnd•dv ,. 111e el nutr y ,,, 11101 lm'\,1, y IMS.t p.tr la • l'orrc :'l:o,·.t •, •Corr<~l f.•l=-•, co:t derrumb,ullil!IIIO~ y grandes pel1ascu~. alra\'esnnJo rccmh1~ - abruptos de ~alvaje ,ISJlCClo ) cruzando tupidos ~linares. ~e cxtilsio la \'isla ante htnra~ b~ll~· zas c¡uc ~e )IICCth:n, whuinuudo en el cncosríllado mirador, MI~· pcnllido encima de nn timel Cll· rretero qne arravu:~•l tmu inmcn:.a mole de 400 metro:. tic alt\11,1 :.obre el nl\'el del mar, 11111 qule· to apnrentcmetuc como a~ltmlo nuo:stro coruzon por rant.r:; cm:>· clones. Es un mi rador tdcal ¡Mr., contemplar la ribera 111i'llorquí· na. La costa se rccorr.t , v \'l:.l..t desde aquell11 altura dominadaru , :>cmeja de Cftrtón·picc.lra· 'igue el mirador una porción de camino que cruza los ¡linares llc •Son Fortui1p, g(lzandose de enc2111adores J>.~nommas. t\1 llt:gar a In~ • Coste~> des J•rcdoll• apnrcce, Clltrc ollvare" bfblícos. el rlsuello pueblo de Estnllenrh~. $1!uado en el fondo de recolecto valle, dominado por el • Pui¡t de Gafatzó.• csfallenchs. Tamblen oqm callejas estrechas l cmphutdns·. He ahl un pueblo muy Jllnwrc,¡· co, muy sano y muy hermoso.

.•.

No lejos de ln 'lila

:llza~c

orgullol>o, dommador, como el.•· mando algo en \'ttno al cj,•Jo, t"l

el mome d~ •Oalat1.ó lralcloncro. Su chn• e~

yermo nuc~lra

Jonnlll~

Maacollna de ftcclóa Catillca (Sml~o de CENSURA DE PELICULAS

m\'1.1

t\ l.ts tliCl. el<' In norhe, t'll 111.udu1 h.-tt:ltl ••1 JlUÍ~. ,\snm,l In Jun.J. \'.111 pasando lus h01ns, ciC\':ÍnJono,; de consi¡:nÍl'IIIC CIIJ,¡ \'Cl. IIIÜ~, por unns paroiJI'.; pe:!_~ osil>imos. can:ln J r.ur~ •• { ·ru •m ,\\,,~no J~llnoranlil. ·\

m

lu lc¡o~. el vnpor con e:.>, wu 111.> hlt't·~ l·ucc:ndidus, t·ru:,a t•l mar ru dilccciún 11 Pt~luut. r::,ll.t· IIIIS lu III!IS pes:tJo de la CXt'lll· :-hí '· t¡ul! t~s la cú~pitlc dl•l mon· tt•, dlf!ctl de esculrt• Rül;~g11~ de' \ it'llh> hdallu nos ift~gC'lan lo:> 1()-oU,tS,

11.1 siJu un gliro agllllo c:s· salido Jc. nlnu o:xh1· »Íilll.l n! pisar 1!1 piedra nub ,¡ •v:hla de G<tl!lll'ó. Sublime 1:1 sol, 1ofo semej1111do un.t hn· I!UCnt olímpica, artl!eudo en ho · lvt·:wslu ¡¡ la Naturalc.m, s:lll' h•ut.tlllt::llt' de las aguas tlcl Jeja· no hori1.Jnlt: ,\htllorca dcspi~rra u nu\l$11 os pi~'s viendola dcspc· r<'l.ar,;c' desde mut allunt t'e l.lr25 llll'lro:<. Mili pueden ver~c los restos de nl ntCS<I de piedra qne dice In lcyeuda scr\·ia pnrn lns rt'remonlo::ns comiLlas cll' los lre~ al· cnldc, de Esrallcuchs, Cal\•in y Pul¡:rmn} cut que comfnn juntO:> t~.:mú•cJ,

y caud cual dentro In Jurlsdiccion de su respectivo pueblo. t..1s ,;jil;,¡,;, tambicu de pie.Jr.t, e 1 doade se sentaban p;lrn Cl'll·· b1 ilr 11111 originales comid.1s, h:u1 ~nh ido m[tS, hasta su cle:>lrttl'· d•in. los ciectos del \'iento } fu llu\'iu de Jos a1lt.Js. Oo111in:uno:. toda ,\\¡¡florea: de t\ndr;litx o Alcuc.l1a y dt! Uuchm;I)Or a formentor. 1\n· draitx, su puerto; Palma su bn· hfu; Ct11a, la bnhia de t\Jcud!a, 1.1 de Polh:nsa, el JlUCrto de So· lll'l lo' pu<'hlos dc'la Isla, todas su'> cor.tiiiNlts semejando dcru· 1111' innc:. l<.'ntrulcs de un inmen· :;o colllseo; la Dragoncra, <.:n· llrr1 n y In confu sa silueta de McuoiC<t. Qurdan compensadas la~ fn11g1~> de una noche sin dormir, seis horas de camino pé-

:.into, Jlt!li~roSO )' frio, CllteJ, SÓ• lo p:tru contemplar elttulodos, mutln:~, tanta K"andeza. i\qul nuc:;tra mrjor fllosofla es el .al• lenclo.

Pro,.:ruma ck! th.l 22 dt' ,\\.1yu • Ar~tt•n tlno .. -IL:''Ior.lm l~ l'l prQ,{Colllll •Cine Nue\•o. -CAMINO r'>c ,\\EjiCO ,tzul. ~~· rurde tl'r t..:NA C/\NCIO:":, ;;N BESO Y IJI':,\ :.\UJEI< /lJ.¡., Pc·ltaro<H pllrH

Cine del Pul' rlo.

luol"

tr.._,. ol.- ~'"""""'

L'='l·\ C'ONQL'IS 1.\ fllfll'll.-

/?().~a.

Sollll ~JII,t 1'"''' l't!''tiiiA' fnllll•tllot\, 7'\IOT,\: 1\ln¡.tuno de Jo,; unlt'llorcs prognm11!1< l'~ apio parol llll'IJOres,

.Homenaíe a Ferrer Do~ no'kla~ dblhll:t!i, fun .ll· du:; en una ~ol.t. llc~an a nue~rro oitlu. 1hlllt•·unj<· n Fcm:r. f{clira· du de Ft•rrcr (inillcrmo Pn jnl, m:ls rnnoci· do t·n l'l mundillo furl101l~rico por cFl'rll'r • \'a u ser objelo ''"'"~'~~ de hr<'\'l';o donungos, por Inicia ti· "'' ut· :sn dub, S. L}. .-\ndmilx, de un bien 1ncrcritlo homc.l!lj<·. Fcrrcr hu sido ~iemprc 1111 :unan· te: del deporte. \'a th:sdc chico :-:e rururtt•rizó por su l l>Cll aiic1..in hal'iu el mtl:: intcn:suntc y cspcc· tacnlur de los dep,Jrles: t•l f111bol. ·\penas tcrmfnatlo :::u 1rabojo. y;~ :><' le ''ei:t corretear por la csp!a· 1tud11 del muelle tll·l ruer o, de· trus d<! unn pelota de goma, m•·

po o papel -eso era lo de me·

uos,-\'l(!ndO$Cic ya \'islumbrnr 11nn clcrla clase, qur anos n~t\:; 1:mlr hcmos poüldo comprob:u. No h.1 :::ido ju~ador d<' tccnlca nfillgr:ln;ld.l. Nadie le pulió. fe· 11er ~~ hi1.o soto. 1'11111JIOCO h11 jugadO IIUIIC;J por ln galcri.1. Siempa· h,¡ tlc,-e· rh.1do los espcctncularc-s. $u j1wgo no hu nunlliudo, siempre hu :;iJo el ml,;mo. ¡\si jug.•ba unt11no y howu1o 11iguc igual. Y en sus muchos partido,; jugados, en su Jarg<~ \'lt!a futbolfsricn.il 1m dit! hemos oido decir: Pl'rrcr, h,t frucasudo. Ocasiones se le lmu presentado, pero t•n todas hn snbldo snllr airoso, ya que desde portero h¡¡sta extremo izquferdu ha ocupmlo lndlstlntmnente ro· dos l os put>stos del ~qulflO. En In Llefensivn }' ('11 IR lllC'tlfR ful! dOn· tlt> mnyormcntc destncú. Lu lllúdL•stln y s.cril•ll:ttl, han slllo otras de l11s panicufarldlltlC$ que hunblcn hnu c.llstlngul\lo n Ctite JlUntlon6roso y nolt'e fu· K•rdor. NI uno po:!lubra ln,;oll' •· 1~ ni un gesto dcsngruduht,• pueden mr¡c4rselc en su h.Jhl'r, NI aiJinaamente en orosfone:. que

rt'l(lll'l iolo p.1ra ocuflar Uf¡!ÍIII J'liiCSIO tlt•l (~,1uipo l'll el Qllt

se fe Ita

:-us mcull.uh:s le re>t.thaa pa111 hilrcrlo, ll' hcnt"" \'lsln ~ieru¡1re

anhno.;o ha d.1r eh· ~¡ In r¡ur pmli11, cou 1.1 m:-m.1 \ uluut:ld y $1)(0 COII U.l ÍÍII: f.1 \'ICiuriJ de SU dull.

l'ut•dcn CO!•I tr>-c rou los ~~~ de l;¡ 111111111 J,JS \ ' t'CI'> que ha ul!j;,do de :rlirtt·nr~t·. ) a ile ca· ,;,ele• otirial h sirnpfemenrc am1sWSO En ra-i tv•lus le he· mo:- \'isro "alir ,.i..•np•l! .rl !lente de :-u out·~ IJIIl' de~tle tnuchlsi· 1110:. ni\•)~ CllfiÍI,IIIC:I y dando Jlrnl:'ltns de c¡m· ~1 c:omo captllln y jugutlor t't.l hnt•lto. t·omo com· painm• 11:111 rru mcjur. lloy, en :;u n:.1~0. hn tenido ocn:-iún tlt! tlcmns1rarnos que ¡,nrdc nwp:tr muy IHt!ll 1'111 des• n•er<'l't•r ru nmla. nmlqul~r puesto eu el Olll't'. Tnl como suena. amitto ferrer. t<' \'fl" y :~un cru in:m~liluible. Lo:> aut:tllll'~ ~el ,fcportl'. npfaudh .\n 1t1 homcna¡e Los ve• daJcro~ lll'flOrlbtas, llo·

¡(I)S

mrán 111 rerlr:hhl ...

Andrilxoll's dc¡lortistas, tfl deuda c$tai~ <on J'c~rcr. No bas· tn el calor tic nu·~tro~ aplausos qm: tnntus \'~'Ces habéi~ batido en su honor. :-\o :;~111 suhcle11tes lo~ hai,IJ!O:-. l'll 1;1-" 1\'rtulias tkl café. En ieclla qut• oportunamcn· fe se fíjnr:\ 1enéis :~vllm.Ja oca· $íün de suhbtrla. En Sa l'lanl es tan\ r crrcr n~uarddll<loos. El

mismo de sfC111J!rl'. ()~ <•sprtanl •tlli Jl.Hll dar,¡~ tambii·n l'llllli!IIO milos con111 fnJ:.Hinr p.ml prl.'.• l'crc.ltln:ut•c. ami¡:n f,•uer, IICI s~U llllb t'\1\'IIW t'll 1111~

tllln:;. ~\i pluma e,; tt•~"'' O bll pmn cn~.tltnr te talru.tl ct>s. Sólo d~·:;co <¡ue el múximo cspl~·•hl,u ) homCihtjt•, ljllt' 11111 11 11' h¡}S i:lllllllhl \' t 111 Jl' ~bfll e~IC

h.1-; 111Cit>rldo. l/¡J "r;,,•idllllN.


ANDRAITX

3 --------------------.--------------------~~~~~------------------~·------------------

p JJ T BOL r) .10

cu p- btl•

• OJpa

Cal~ Pa.<a¡e·

.

S D. Andrallx

S oledad 1 r\IJ ~:thó defrauW!da 1~ ~'IICC· í6n rcJDante J"ll a pre~tndar "e.,oreutro, drulu lu \'Aiia de e< , 1 ~uurtc<o ~ In da:;ificodun ~ IQ• dO> l'ijlllllO:> llc \'nn Cll t>lt ¡~m('O,I'fd lltltUWIIa ner\IQ· ,'J,Id. · " In"- (l r poco~ minutos se .;ó r rf:lClplO a 1,1 lucha inic:iad11 cm u:r u en qnc hada pr~sun ur 3e 110 1 .lna ,¡er IIC\':ulo hihf:r " fin~! taJo!' nuestro~ llll{lulorl':' umlllllli<'3ban 11 si mismos;

f(l•'•ll 'e halli~ crecido una ~¡¡b:lmlaJ. 1'1 pilbliro - bnstlln· k' nt: 1:cro:;o- muy rorrcctn y

}'t'lltushmnado Hlo!utaiM con· :ncnte 11 lo:> uurstros co111o , au.: :.e ll·~ hn'licr.t potli.lo rt'hoir 1:u\s. Fl S o 1e ua .J. r~· m> 1 .:111 ,1 la bnn .r -' \' tccon·

rl •e ¡0, 11 n e :. 1 r o ' s \ ,•lti1S

;1

pne •

1:1~ 111!'1.1'\ Cfól'l

ro•n:e, y fh::i;{r03ih ohlil!a't· e~ 0 Id inlcr\'cneioin a s_us ~111tr· .:~J no , , ~¡ bien :.e lb.t ac,•:t·

,lontillil 1)~ 11 • \ ro, IS Q 20 n1:nuto" de jn<'ho y le -~ tu ) rnclln.lll ) qu,• IIth~~·' o r~r<!1'11l'l ll h bil·r.J putllda 1' ' . ra~ 11 Ul í..rcil ue 111: tk•l" ln•roLlt• c1r l'l !)·t!'rot eh• tiro lotl> t ••,h•,, s¡¡ ru •h'l~C. :;i:r c¡nll.~r la 111 1 110 J 1 po.,te ~·• C!Ul' est.tb:r e~0 ,· • 1 ol\·íil nJu pQr t·onr¡tle· n:t

ll

:! qu!! ; rn el ''UJrallo

t

1

1

:n lC<"<J:

~u.mlitín

\' l'JI c,J.I flll'

el ~ llC,[~ ,I d ~JI j 1:1er • ~- ;:.ttc(} t.titlo. Ln tlt<"e,~etó:t l'i iufihró ~ 1 J "' 1s ;uubi.:nh!' :.. e 1 prcsipnund:l lo.> di: tJsa ~. ~t>limarsc N tquo>it•f y .1 1 LO'bl 'IIC

At

llJWill l' Jcsnlh"IIO l' 1 L~ t' ·a e uln•IOII llt'l árllitro

,.

ICO

crm:n 111:1!a primera par· lv ilO:I fr¡Jl,ll!:<:: 12 UIÍIIII f;Jnt~ 1111

:J 11er•

1 ~r.. ull1>d :~"u•tlo.orch:rt 1

J

t

r•• t liCI'O

llltllullción tlcl jnt•J•i-la 1111

11)~., Útl lil!llllol \11 dl~ C'IJlll u il 1.,, l'rotc-sta~ , 111 r.u·rlt·u

,., ,•stil a,turtisfcra ternu ¡¡¡ • lttl K'fn ¡11rte. ~ nlri., lo ~l'_guutl a pllrt•• Cou .. , fu · le ,¡J,ulnlo J.,r,¡l sol ro a r. : u1~ nrr.uto~<la,; .Id Sol e· d¡

e.,~.,

,, llevn 11

Cttlo•l

la lollr.ln·

"t'lt..' llt¡ue >111\'a COII b.t~l•tllle

:<tt

¡ , raphlct. } oppr&unftJ.¡Ll

~ 1 •lefl~lb lt! t!\' 11•111 ;tlgliiiOS Jo. h$~11·105, SI.' 1'.11:tCIO:I•I c:J ae.;o e:¡ e 1\:J'rc:to 11 ~1 ::ioledi1 d

que Ju~:gil en •ma cerrada dclen· ~1 \,1, por m,¡,. e¡¡fut•rzos que lio· ~a In delamcra del Andrnilx u.r Jllled!' cou~e~uir pNforar In mera tlc:J Soledad cuyo. ddc,•sus (que hacen una t:ran lcb'lf} portero l postes se han empeñado cu uc ¡;ar a lo' atldrll xol e~ In que h, .• , 11/f!J f'Cido teman. !\o se si por sa lir lo más pronto pos ible de

1111uella s 1 1 u a e i ú n (hay que confesar que e ra muy lnslirnosa) u que la tsicr• es1aba en conso· n:urcin con su duet1o. reincide 111 tocttr ! mal del encue:r1ro cuando aun falteban 15 mi nu1os, s e ior· mn monurncntnl a lg11rnbia, h~ch.1 lu cal nn,cl delincuente COII\'lctu y confeso ordcnu de nuevo q1.1e se ren11ude el j uego Cli)'OS q11incc rnittntos

son la sal\':tción

del

,\mlrultx, mon1Culos antes Llc l<!mrinnr consigu~ ¡l {;quel et lr<tS· p.r:;.nr In b~trrent del Solc:dml con· 0 .;, g .1icndo illtroducclr el c:;férico a l i donde no queria llegar y h 1Cic:mlo que el m;¡rrador que hnbra ··on~<'r\'tu.lo el número 1 tiXIII In tartl.: :~cnbase con el 1·1. I~E. U,\\E:-.:: lino de: los mejores encuen· tro:. que se ha \'Íslo en Sa Plana. Al' 1U,\ CiO:'IIES El :ír!lil o de 1.• Sr ,\l;trto· rdl, de~ucertfldisinrot, ~us poco:. ;u)o~

sen iclu militar, com:>: en~I\'O tle lu~ IIICIIU•

corrid:t tu noche. cnsl completa· llll!llte sofocado. Lo~ da!los CIIU•

nlj,.J.unento

,,uJ\ls hnn sido de no poca JmIJOrtnnciu p11ra siete li ocho proJlh·!. lrio~ de ·•quellos contornos. P.,r fouun.t no ocurrieron des· ¡.:r.u:i.ts personules. Muy de lamcnlur son siempre t::l.;' sucesos, dese:~ndo viva· mente que se ponga por lodos la rn.oyor diligencia ~~~ t:\·flatlos.

que 1:11 J · ,¡(' D ll'il' lll· hre ,J..r •·orrienll' ano 1111}1111 cumplido :.)() aii o~ ) tll' lo'< qut' C':(('f•,Jlemlo ele .Jich.t c.lacl y uo h.1 ~nn ~umplldo lo~ .39 c:u clln· dlcntiO tlill , no l:nbit'• c:n . ido comprenuiJas en nrn::•lll a ti,tn· noienlo tlr Jos :u\os •m h!tit ii.'S El •li11 13 Ll•· Junio, : t luo; 12, s~ rcrrnrá ddin; t o\'~ Utcnt•' tllcha

Futbol

Festiv al F.n el vecino p11elllo tlr Estn· llenchs tendr~ IUJtM el domingo próxlnrn • ~ pthlll!r.t ncllladún d., una ·\~rttpllclón folltlór:cn for· nt¡tda rccit•ntemente t'll dirhu Jllll'IJiu e fnl f'J{rOid ~ pnr r•lt• ncnlll< tlr ret'CIIIOCidn \';tlf,l Ll~liOolli · nndu • \ ires J(egionnl,; d'E,tot llcurhs ' . l'ar;r ~ ~~ próxima exluhil·l íu h.1 lonna1lo 1111 nnlrhlú pro:.:nnn·t ron 'uneslra~ mas hc11no, "' Y antil{u:ts dl!nz.r,; tir ico, y r··~l4.l· m1ic~. ' i~ 1 femlu los J ••uz:wt.:; d traJe 1pico rcprcscuhl!h·u Lle c.t ·

11:. rc.;l.in. t.n pHrle mnsica! rurr~r.í 11 c11rgo de 1.1 I CIIOmlmul r h.1111la de musít·a < Llrn F.s¡>ur lcrca>c • XoJ <lllll.l!liO~ tiiiC !.1:tCIUtciÍol r.ll• 111 simp;\IÍC8 :\grupacirin f J!k• IMira e \ ir<!' He.~ÍUII-tl~ Ll' ~SI·t

ticnr.n la ('Uipd l.lc todo. \ l'"$ur t¡ue én su~ dcsacler lo:; no lc:hs hu .te constituir un thit<> pemr.Hcó ni t.I\'Urccí•} a uhgo1110 r..-•naa•tlc ~· que Sl.'r.ín nrndms th! lo~ do:. bll lhlos. lo~ tille <llr<tiJo~ por lo ~nll•Jc.<an· F.l ~olc,lad: c:l ¡10rlero y de· • te lid p.o¡tr:una a rn hf.\ 1 a lu (¡:,h:l , hiCtCrOII IUI:.t t:r:tn labor \'CCIIIK \•i!lu IHHII pre:;cnr,M C' IC J.u& de ( 'mm· C'ah:t: :;i pu· fc:.:th·al. tht•• ,J'IIfl.i Ol\'id.lr t:l \lis,!IJstO tJIII! Ft·hcirnrn lS n los l<i ,t;loltico~ '" ~ "' •. su l:1b0r. fue but:::.r Y ,. o·otlnsill,fn, orgun't.mhr · ~ 11'1 nc.: :~a 1t. ~~~ unhlc cmprc;n de dlllar 3 s11 l.a tlefcns;t: mur s·~¡!ur;~ -;;¡ puellln de :mn ,\~rupad \.1 t¡nc bicu alguaas cxtmlimi'llciOnl·,; tilnW •Fr•· ca Jlrll ll.l l.r cnl'n a ~ -qltc uca~io.tar1111 unos peligros a gobiO ·•r•bli-'1.'1 tic sns 1~_::_ la ¡wrtt<ria. , • La meJin: <'olosnl (u,• la (¡ue Incendio Jtl/0 t'l p~triÍt}.)

1 .., tlc!.Ulll'f·l: .. mucha \'O• hllllad p\'rO ~")Ctl> J rC$ult:tth. lt~ f, 1•;a r.otll/lt! wlradú:t l 1.1pa.ll'.1. l' 1 lOS lliO•Ih!niU~ d< •dSI\'(IS,

f'()f<\1 \C"f•):-1 Cubano p¡111111 :; ,\ Son Uub: ,\\ 1tinl\s. r cresa · ). t•huut<o ,\\iqnc~ct. Pc:rrc . t\. Groll;ulorll ,\\, J;~cnrr:t na. J !!\' ·\ rmo' 1~

!'e ulltl a .ts lO ú iian.r tic ·'l eren nn 111 ):'111' ~~~· • Jl.lf•l' ocrlol••ntKI <11! Crm11 /•¡)'•t:l

( 1' lrrtje I"OIIr'ci<l\l ¡Wr C:•l'/ n rf a.• :<rl 1'111 In l¡ propa~~n<l 1S" ':• pl.lu:n..ntl' r•or los pn::l!<:~ '·"' ll·l·a·llos l'OIIlvrno:;. 11 ~·~~~~·• di' ll ljlll' 1111 1ll~ IIIIIICI.ll"• 'l<'lll >r(•

Par:~ mal\aua a lns G dt la tarde eslll anunciando el en· ~~u·ntro

}' lt'Jll~r lrla t•o¡ la nchul cstnl'ltilt y, nt,l~. l'll dll" tic ~ul

Baleares contr.1 el

itfliun tic 1.1 serie que hemos tllsflllhtdo del torm~o ca l~ Pasaje C:m f>ubi l por lo t1111t0 e~ de cspernr •1nc se registnm\ en buen C:llrllllo'in.

SOC I A L E S lla st.!u distitUidO al Batallón rlc l nfo ·11cna de ,\ \nrin:J destttca· do e•t c~ln \'rila el Comantlame

d •1 ( 'u11rpo ()

l'eolloro Ga \'Írll,

;tl qu~: de.>ca:nos muy grarn 1.11!r· nunc:rciu o!:nrc nosotros.

\'ídima

.•..

d.~ :1gutla

dulcncln n.!chc ,Je, pasntb >lihrulo~ J) • l 'n ta lin~ Ferrcr Cim1s :t In eJ .,d tlc 5S ar1 o~ . l'rofturllo Sl'uthnienro cansó t-Httc 61C \'<!cindurlo la inc~pe· rnll.1 nalldll de su muerte 110r lus rnarhas 11111htado!s y ,.¡llllllllhts tll• r¡nc ¡!oz:tll.l In finarln) ~~~ futnl!l't l'OI c,r;¡ pohloci•ln y In~ c1~¡5 dt: ('x.•s llr ¡,,

f'

II(•!J;o dt• ell > 1.1 lllllliCrO:·I t:OII•

currcnda que usi:. iiJ In uu:.mo ul II'ZO del SlllliO ros~nn <''1 la ca'" milrtuor:.r y coruluccron tic cu.la'CI' n

;;u uhinm m•1rad.1 •·r•mo al fu •••fltl ceh:br 1tlo el lu nc~ ~ 1· 'llie·•:c en uul." ~!r 1 ·~lesia p;,rro· clt· ' u nl111a

~•1inl ca su(ru~!O

,\curup u) l'lt:l' e su U!óto do· 1 1 ,1 ~~~ .tflo~lil.i 1.1111iliJ Y le:, fl'Íicr,unu- lu •·x r'r"~i<ia ti ~ lllto::l' 11 ,111my \h·r. co¡·ll ~lcm:iu .

Cin e Nu evo

p •

ll~r!l•a

A.

unt e local. Este encuentro r s el

)'

m~I)IIIHI

t'>l~ 11111111.-¡, 1h lu f!r;JII

pcTicnln:

l'nr

e.-1n

nn•·h~.

ncrual. se pruce·

:mho.• ~exus y h1 Gu orill:t 1 (\·11: lo~r.rmlo, ••1fin y Ira~ ~, .,,llh~ )

e \.\11'\!0 DE ,,IJ~JICO l.'!l to:.ll:l Ulll!frt.tf, :lhll(l•llll'O \' <'ltt. IÍI'•'· ,·ort tlclino5n~ y JlU· pul.rre$ c<llll'IUII~s. 1 <' cum¡tlt•mcnto U:M l:\'\C'IO~. l ':'ol BESO. \ U'\,\ ,\\l' IEI~ C 1.111 el luju •n;h ''~<JU!Síh> ~

dcr.l en los ¡\ } UJtl ami~:nto J la 1 cctiilca clón del mlsmo, para el

p~IW~Ol> trnbiiÍU~,Iocuhl.n l <!l

ll!l

rol. c:h:UlCIIIU y IICJII!Io, )o1 IIIU)'

D efen~n

r.u

f\listamie nto

virtud de lO ,¡¡$puesto col vl·~•·ntc 1.ey de r ecmplal.o:;, d

tllr JO del

lllt:b

,." currlculr s dr :ltr~· A '"' 11tl<' ¡, t<lt<IC lUL'Ó 11 fu~¡tO la Colllljllllhl mayt>r de mre•tra Ion t' :•arrn· r¡ua~l y sc.:uldmnc.llc :ICIIIIf ''"' IJI llllltlt'ro~OS

r·uJ\•t•cino~ de

\'O

1~rgumen1o

vplutu~ta.

humoristlru )


ANDRAITX

Ver bena Mu)

l.t ) hrlll.ull • Utj!•l ti• t..u!a Jl•>r 1.1 h Od.n·t,in •1~· 1.1 l'rc1bo t)(• B.•lt-ar...,, ,, ucu,·'h~•o dt•l ,\\l)nh:pio de p.:rlu,ft-..l,t , ..,. l'l'~t!l>r.mí 111,!11""'' ,, ¡,,. 1O,Jt• In noc1te, e11 Jns lttr.tfu·~ .J • • 1ro 'cnilcro• de l'dlntll , IIJbr.l ~mudo:-.. ,ltrarclo:tt'::- y "'"' nu¡¡::,.,,. fu, t•l.:liiCIIIO> Jc J,¡ C tpit,il IJ.It! uf•<! l i)'l' 111

prom~ll.' rl'~U I IIIf t'l tJII~

CH!WII ) ól ~~~ \'lllt(l< 1 l'llO;tL' IICI<l:t

1 nuyor

t;~llll

Jc• l.t n:l.t la,

lt.l11d l. u~ arlo~. como tmlb~ lo~ ,tit •~. $1! han \ lsto muy Clllll'llrrl· ,lo~ de f.des y de ilh111111.1~ y ex atu nn.ts t11•l Cull·,.tio !le Nucs 11 '~ •1\Q1.1 .re Con,;olurJÚu.

iJ

17

lt11·• •:>

.tbrÍ•Í

Sl'

Cll

t•t

tfc Esp.1i1.1 y sncur~.lll.'" l.t susctipción 11 121Yl miiiOIIl"' tk• g

l!h'O

I'C' ''"'• c. t oblfgacitiiH's d•·l 1\·· S!)fQ :~11'71í

oh cin.ts di.' l':lht \'IIJ,,

(l'ltlle u<'II'.Ju 111) d pa~rtd.> tuít~f· coles th:. 1!1 )' tcr.uin.ar.t t•l nlt(:r· .:o!cs ptÓX~<n•

P 1~111-.. • ! t il ló,

lO• lo~

'o

tft• frtiCI¡_.; olllll.ll i111Q~. <JIIl"

<·1 I'Í~IIIO \lb (llhl •l'f:t l"flll

~"•

,.l'r1.t ul.fu,. par., rl

rc('·t

~os.

Cine del Puerto !•.am rt;lll:tna tb n u~ o c~l • nmmcind•l l'll este lo,. al, l.t 11111.' llt'lll'ula t''(ll'llillla

G\IA CO:-..:Qlll. 1'\ lliFICII. f'or Jlumcll/ f'f('~rm y L•ti., Ptemtts Oc comp:cmcnto otr.1 intc11!· ~a::tt•

ml'lo:tt>~.

pe'icula.

en M.11!rill. IS!Ibao ::w susnlbícrun Clll

18') y 103. rc>r~·,·ti\':t·

ntt'lllt.·

dm 26. t dll':l

~·untrl!mdón ru,.lic t: urb.• •·•· lt· t!u,lrlal, ele. ~Ir.. 'lncJ.t•t, por 1 uno, -.oJo ('U.ttrQ tll.t:. dr.: fu:;

ft'~.JIIIC

} 1>,¡1 ·c,•l<~~t :t

rr h.nl 1 In fcdlll t•n tJIIC ha tic t' l!r.tr en \'Í!.(t?lll'lll la iuJh ¡.

dua , l,r l>clegución Pro\'Í11ci ~l tlt• -\b.'l,h:cinue.ltos h.1 hecho JlttUII· C•IS

11~

Jllll·l

!.J

m

~"'t.

bllc"

,J.•bjtJ,¡:s

Domin~o pró:dmo;

lit'!!O.

l.\ C<\~ \ OE lA rW)Y \

por Tum d.. l-CY e /,. , tlf! .Vu ·u rra.

RELIG!O SAS En rtuestnt igle-;m parroqnlitl el domingo il•H 30, n lus S. misa de comunión gcueral paw In A50Cinción dé Madre:; Cristi.mns y por la turdc el cJcrrlclo mcn· sunl reglamentario.

lccwru

iulc~ra

p.1l.ne~ana.

en la

}'11 qnt:

110

no> e:. pu,ible durle~ C;lbi.l:t c:r J;¡o; cuhmmn:s uc este semanario

1tonJreso agro·pecuar!o

lon f~rcci ona J ,ts

¡mm ('Vhttltr~ro. 5e,lnrtt, NÍI1o .11 ,\', ¡,, LOS ,\\.\. IMPOin' \~TES OE E.W \ ¡ \ 1 O F 1 JO V E N T A S A L e O fl T A O O

e

Mantas, Porla·Mantas. Tu-anrt,, Cort.:1.. In 1., l.a¡ SU<.'CHS.\U:S: llarrcl,,aa. t\1 e mi(', 1\lul'tl.a '\u, 1 f~ilbao, Cádiz . Carta~cua, Cir:mada, ,\\ ·1: ~~~. s,.,.llla, Sa11tand.!r, \'aleuda, \' al!aduEd y 7..tra~o l .t .

J;¡¡¡¡crmea~lei.

RF.STRIJRANT

L

o

Situ ado en <!l

NDRE

lúncs din

~l.

CUlll ~

f.•r···ci 1 t•.,l • " ht1 ~~~ 1 1· · 1 , Cl!~ídr; JÓJ 'ltaa nJ' ' :ll'

d~ RafiO~

VenflloOas !Joófloclones

co11

sum se v"cbr:~nl en 1111 tcatru

1 91lateo 9'alm~t· 9ilonet'MÉDICO- ODONTÓL OGO ("'o'" L. f.\~

, , _.,,,....,. \ n. tt.du .. lu "" ·•lbn uncht! } .:umla.g..... !ttJ 1 e ~~~~

Clinica dllnlal: •\ \'t!H.

Li~·m·:al

Jl·, bt

fr.mrn,

P.tlmn. PJuza TIIXttl!/sMr!st, .'>-/ (Jnl~

D,."tU f"1¡Uhl

li!o'J. 1!'!11

OOONTÓLOGO Consult~ l'll ,\ ntlrltílx:

ToJo, ....

ill·lfiH-

r

¡

1~

n•.•n

1 lftl~

dc~hlc

P.n Palma:

Za~•nnudu.

1.

:!.~

dchJ.

REGISTRO CIVIL 11\alrlDtonlu

Ola 15 l.{llc~

-

Ballu~nr

r Ah"nany

~·a¡

1•

29.

del uía 3l) hllbrd 1111 •M qanado de ruza dc uuc,tr.t l'ro,·irrcia.

l.a

: l..~t·a Trnu

vls!n a! fi'.l.:iZJ oc/ 'DJrnt

Prl··

!>ltllrú 1.1 sesión de apcrlur:~ 1.'1 f.:mn 1, Sr. Gobcrnnuor Ch·il, en u•pn·~eutaclórt del ,\\i11istro "ccrl'lariu Gcncrlll del l'artitlo, junl un~.lh: con los seiro•cs Cnn scjcrQs de honor. Alur,ridadcs y Jcrurqu 1> Pro\·inciulcs. La clan·

u..: l,t .:a:1i:al el s¡\llado dl.1

Palm:.~

'iifio de

mlliOI'

oran Vid Jo~e Anlonlo n. 11. rrante al P.1tO~J, d• :.1 rGM J ct

Comcn7.ar,1 sus IMCH:' (.'11 rul·

• ••

l!n honor de la l';;clnn·l'hl•t agusrlna, Santa Riln de cn~i11. abogadA contra la lerriblt> enfcr· medad di: la víructn y oltus Cllll· lagfosas, se hun cclebwdo hu)' solf'mut" culros en la c.tplll.l dl· la Clisa·convenlo di' ll iju~ del Amparo tic Merja de e~lu loca·

th! l;t

l<c,·omenuumos ,11 pri ~u

prc.ha

ÍIISII U('ÓOIII:~

llllplmlHCÍÜII )' 11'<1)

11M el pr 'ximo

l.tl pc.iculu de nnllJH!IIIc g.1·

P RE

9'. gn lrtJUts tJ'alrna

EXPL.i!JNDIDO COMEDOR C OCINA IN'I'ErtNACIONAt.. SERVICIO OE Rl:5TAURANr

lar!,lla de racionamiento

los rt>db•ls tr1:n ~s

><'llll'>lr.ti,•s ,. mu:a!c.; 11 •

lirandrs Almacenes d11 Ropas

r ,,, 1,,,,,., ul! ·d11m ,(,l•hl

{ lli:ll''IZ.) C:l la.; COIIC'iJl:lll

EL D6UILD 5, D.

Deudas del Estado

~!t<'t:~·'· '>ólo

cllcnh·~

Almacenes

Morn· con Mnrgoriht

Co1·.¡ ~

l l'ovus. Dia 15 - Juan Bollester y l'ujol COII Mariu Pont y Alcmony

Defaacloan

llio 11 - Qulllcrmo Plexoa }' Fcrrcr 77 allos, casado.

PI6UHiftE5 9'ara 'Verano De t94J

en 11 li~reril

t ' ) CArde


AÑO XXII

-1-\tt·.DR J\ 1Tx· SE MI\ NI\ RI O DE RI:DACCIO~

Y ADMIXI$TI~t\CIO:\

11

Xumtro sut lto

C'nllc de Garcla Ruiz. n. ~

20 cl'ntimos

P 1 ~ '1 U R A

¿Emonccs?

El arte de un andritxol 1a ex¡>osi<"f'.n dt•

~lnt1.1s

Tc-

rr.ode:> e 1 ( i•tlcrlus Costn lil' 1'111· um h.1 ,ido un <·xi !o en tn.lo:. 'l'llti.to~. ffiltl lfa.IIR•IO f,l liten· tM

ht f 1r turu tiC f,.)::. rnndrns 1errn le'. qm· st~lo

, · ,\\ t H

c·,tá de:crmlnud:t ¡1or la calidad ar1i,t1ca

Es d .utc d~ \l11lias Tcrrll· úc:: que h.t l o ~· :.1 1 el ~~ito 1 c.: th·cir, lo q ue h.l pnc'itl) el ~n '11$ lclt' co1111 :rrlhta, lo qur. \l(',li· fa:J ~~~~ Cll 1 ira ._ d e po~,ja )' di: e:u· cián lu q ue, e 1 ,!e'! :nÍii\' 1, e 1e que llc\'.tf ,fl!rr rro el :rrtbln U

•s.JC qt:C \*UI_,UC/J t

Un pi:ll vr. comu 1111 c~culro r nnn poeta, p:rt•.:.:lt (létkccfonnr su ll'CJtk.r. ~~~ r b ión t!rl muml:>, ~~~ COIII¡>rc;I:>Un de lu rc., li<l:lll. 1,¡ ,¡ •tnción etc su •n.: rtc en el oii· eh>; pcm l'l l!c. uh! 1lid mle ha de \'~tar cou Jlle.lllll.l dcSlh! el pri:rcl¡li:>. l ltry il'11~1:b qr (' ll••::: 1'1 l1 ~t'l e. timabks . a fue 1:1 tle prActlla d..: .ll't " ,. w\u~ d·· •ha..·n p.tl· >di<':., de pulcrr lu,l, de ' oluntaú. t'l'.rp ,e \'C ;;ira1¡1rc en ~~~~ obms .11!!0 1lc for.mnucuru, dc.l.11ru de (' lilo, do! l:lll.l <k SIIICNidad. l!!clusi•.-e. .\\nti.ls Tcmrdes tia (';1 ~rgul·

d.t la sen aciün •le na artj,;:a b1 1mt1 1 y IJ·IC .:!.1 " " o!lt.l ca m· pea una grnrt f:rrf:ir!Jtl. ¿i'u qut:• -~rlfst'CIIm:!· t lc, e~ honrn<lo?. 1' >tqu~ s 1bc lrn~l rular .1 s ·~ te· l.r$, $in lnltl ctua'lzM ,r;n., iJ~as y ex: '~'r'.l~ 11) qur.t ,.-:- el corur y !;, 1117., S•>br" t(ldo In lu.r.. To·rru· ctes h•t n struliu, c"¡tccinlnwHIC, 11:111 e tormll rcllnu. un,• de lus prindpitl!~ r~lhi.I S th.; ,\1tllurc.l . :\o l!,c.-.;!tah:t nll\:> ,\rrdrahx. A:rLlnrf:x crot rllfirll tle JlÍ!IIIIr lllfrque. 110 (!S r.l'n•unl 110 cSiilll

l:e.-oos sus

t'.Oio~es ~ntr<.' -or~uts

d!! le,, que ,, churros crnpap:rn los se.u ldos, ,\ndmllx no e:. sen·

snnl como Pollcrtsn, '\ndrn'lx rs lldco,Ja lu1. ~ _el rnlnr de t\n· druitx !-On lihos, están llenos de

rurliccs úl11ic.tdos, l'or eso es nl'Ce>nrio qnc el artista que trdle el pais:'1jc tle ,\•rdmirx ~C:'1 Jél:cndo. de rclina cun mil '"''' tk e3, sensible y con mucho do· nriuio. Ternrúes es esfo. Por eso ::u intcrp•etnción de lcr maturctiC,tll andrirxola es magnifica. Clnro e~. no to,tas lns lelns ,•slttn a la nu~ma altunt. ~¡ Te· rruJ~ hubiese tenido picartlfa e msinccrltlad todo serfa i~uAI po ro nub o meno:>; porque lu téc· nk 1 e~ nnu. Pero la inspira· chiu no es una. A \'CC('S e:> una

y 11 ''ccc::. otm. lcrmtlt:s l:a pm-sto ~obre ·todu "" ecuacló:t arlf~ln en Cittlu cuadro. y nnncu

, a u un fin ar tl:.tfco ) ntmple

~u

Si quien estas lhte.t~ c~r·l·

Ltc !rd n lqniriJo •E~ rr.tt• u to úe Joc< rnat.lro:o grandes. tle 111 l'xpo· ~irión, e~ porqn~ ere~ 1111c ren· n~ las .:ullli<la,le.> ~· drCIISIU trias

,111,, acab~ d~ cft,~r.. ~1 te111.1 d<! cJl.s 1'¡,1¡. e¿; ;enclll:snno: u:1 rro· zo de la llannm adjunta a ru:~~t ro l'tu:rlo bÍII m(1:; que unas lu!{nc· r.l:;; 11 :1,1 CO\.,lchnt:lu y un rhopo. co.t .el te!ürt t111 las mon:.t.\.ts próxiru.t~ y <'1 us 1rno en l:nllll• nu:tt.U ti C ta cxlrcrnidl4tl de ·' ' 1 _11 1,. 1• ~¡ :>.:lldilo t.>S el tc•tt.l

m.\5 $cncitln es l.t .:onrllln.ICIÓII ¡' ¡,¡:t•il leo: n~rúe•. urlltlri;tus r mJ., 1 • 10~ con 1111 trol.o de 11~1 •: t.ut ~erldllo todo que h.t} irtcluso retnt.o~ de tn tciu sobre lo~ t¡uc lt pcn:~s ha rC!ibalndo rl pluccl.

Silbado 29 Mnyo

de 19 t:i

cntcmces;

m Econonro Arcipreste O. Pedro Suil$1, quiCin celebró tanrl>ien la

Ah,

nLmdu por un l)ilf~ano lllh!~lro que hu s.tb!tiO \'CIIol y C:OIII¡lrerr·

tlcrla. ,\l,ls tMdc tcntlt \ Tcrr.t<h·~. nuls tccnic·t, más ('Sifld!o, tr.rb.l• jan\ lll<is e ad.t obra. Per,, r:l l{cr· ntc:r ú~ su ó!IIC cstr\ nlri. llubv \'IIIIOS cundro~ nlllllllc· Llllll'lllf' lo~ra,Jos, de \ nJn1lh y de fncm de ,\mlrnllx, 1\{"c>..cn ~ -tcl ,\ lila ya se dcntnc.ma ~omo el pimor h11 sabldt> 'curcr bs mftxinru ~ difkulladc, d~·l arte quu ~stán ... ('11 1'! Rllt:. Cou~hlcr('m~.;

una deJ1J.t como coh·mlucus h.u:t•r· no\< ceo del ~xilo c.tl! Tu r:lll~s. y e::; 111111 deuda de lodo e 1r:r1il· ueo occcsil.tle y >C·I~ah'c a la pfuturu IJIIC l'l! UpO\ 1! 11 C'>.C fla1· :nno nrrt·~lro. nuc~tru

z.

SO C IAL ES

11~:rc

la•ua fnciiiJml, que Tcrr:l\1\.'S pcdia penuhirsc e! 1:1(0 .le tle1ar una tela "in IIC.Jbnr , . duri.r sin e.nbargc. bncn.1 illl• i•r11sión. Porque Cll\1 1 pincc'mla

11

nc¡ucllo c11ln1.1, llQuclln l.1crt.u, n ¡uclln pomlcmtdúu. nquclla J)OI!SÍII liriC<I y sencllln tiC IIIICS· 1ro Pulf, c:;tl\ ah!. llcrr.r1rtr:, e!cr·

e r•.!IJr1n.

ol>jt! o. ~

ltt F ORMI\ C. IOtt LOCI\L

En la capilla t!~l (\.'c,:t:> de la lnm.lcul!td.l Conn:·r1'ulrr, que drrigcn lcl!> l~llts. til'lllt.IIIIIS ¡\¡;nstinas n~ribio pror wz 111 :me· r:~

p.l~ldl)

dornln,.:o Id 1\.:r de In encu:ua.l rr:¡ 1111\a o\lar¡(a-fla l'ahncr f.:tse:l ~•. hrj 1 el

lo,.

.\ llgt•lc~

dl! llllt'.>lros rnlsnuu~ r .nnl.:o~ 1> . .\ntonfo.y D.• ,\lag.l.rlca.r re ~~d~nk~ ell P:rl11111. f'ctlllllaiJ t•l so~clll'tl' ucto •JIIC rt•>u~tv m:1y <'<lrl:novcdor, en el tlomcula:> de IUh p:hlre~ de la nut·,·u ronrnl· 'HIIIC lr1cron ob>C.lll!.lllu~ lll> p:merrtc~ } anrl¡,:..,~ , on un <-Xoflti· sitn lu11C'II. Nucstnr cnhorabt.t•tnt.

••

1!11 rutrna }' Cll la iglesia de la \:.tmción se celebró el fueres el enlace de lu $irnp:\rica set)ori· lo juanu ,\\. Rcns cou uucstro pnisuno el jO\'Cil O. Jnime Al<:· utany Su:t $cm,,, f)c~pues •ll! tu ccrcn1onln re· li)!iosa l<)s in\'ilados fueron ob~e­ ¡¡ulo~dos con un exquisito rcfre:.·

ca. 1\ los nnc\'O:> esposos que hun salido e u \ ia¡c t e bodu) pa · m dtfcr~:lle:. punto::. de la lsln les tl s ·::naos clt:rtlll fo:cihdod .

,.¡

••

el hDJ!.if eh- nnc:;· tro dblin~uiJo mnigo d gr. T~· nirnh: loroncl U J >se ,\1an· /1110 :;e hol \'ÍSIO nliiiWIIIIIdO COII d ua cillliC•IlO rlc 1111 11\'riiiOSO 111· 1\:>. F.rr

l'ahl~<t

fanto la maJrc D.' El11din Gutit:rre-t corno el reclt"l rracitlu :'e eucuentr.ur en pcrlel'to ..,,..,,,_ ..¡,,

--· -·--· ·---- -

La pr óxima cosecha

S~gUII 11~ oli(·i:r$ prilC't'lfCIII••, úcl ,\\lnlslcria de \gricnlturn •

pru$1.'1110 muy bm:tltt en to.Ja [!,.. pm),a y 1.> mismo ruede decir,;.: de 1111\:.~lm lsl.t. l'or lo c¡uc rvc.1

a ll<tc

l!n ('1 .1lhrr m:tyor 1l~ ntwsfr.l 1 !ll-,;ht p:rrrol)uitll "e l'<'I<·Úiú d tpa~:HIO juc, e' l'l ~11111 e ¡;t·l:r h • 1. r scnonra ¡\ruin l'u1al t'ntrl. de: C t'l fu'' '' P. m dm i J\'c•l n. G thricl UIIIH¡toll!r ·'' ··~· ,/¡• S"" Amll/t:S. Bendijo In unión el Rtlll. Cn·

misil de velaciones. l.n cercntonla ruvo cautclcr de iutiml.lml por estar de luto la fm1111i11 de l11 novln. Lo" llllc\·o~ e~posos lmn sall· do en viaje tic bodas para tille· rente> pnchlos úe la Isla. l>escalnO>Ie rmtchns feliclda· Alt>S en su nnc\·o cstndo.

'~'rouh1o

nnrniclp;rl 111111· nl¡:o mc¡or •1uc ,.1 ltu...hlo ,,¡,o. s:~ ll·o el nrboiJd • \)¡t•;a

~'' ¡11c~enhr

, uj'1l lt'•llllll!!t'ltclll \.1 a >'l'f lllllol· b:t'•:ll':llo: aufe, Í•ll, l!n lo rcicrt• t·

te .1 ccrt.-.tl!!:<, coutr.ttlcm¡to" 111 "•lu,!icliS ptt•lrlnu .nnfror;ar 1• p'•CO tol \ 'OIII•IICII de lo IJIIl' 111 prc:.enlc so: c,;pern rc1 (l!eo•t,u . lt.'


• AND RAITX

RELIG!OSAS E11 uu~~t r.l l;tll'~ 'll

t-l'próxim [)

rn.lrl ~>,.

1'·• r

q •u

d~

j u lh',

l.•

('Qml!n7ará el l"a,luso t'Jt:n!uo dcd:cadu al S c-.r.1z '' d¡• }t•su.~; ., ncu •luJos•· ror l.t n1.11)ana, a la., fi, dum 11c 111:1 nnsa. y u :1 1od1 •ct-r, 1~.,¡lit e• del rciQ dl!l Sa uo Ho-n El próximo juen~s dlu J l es· li\·idnd de In A sct!JUióll d.- .\'•1•s·

'JI'''""

Setlor }e.sucri:.to a lo.s CJe 'os pwceplo cou ob!i~tu· <'Ión ¡trave de nfr nll::>~ t } uh~lt•· ll<'fSC del tr.thii¡O. fnJ

l'" diu de

-------fl amillaramlenlo

r :\~ ¡·,·h.J

d..- p.llnlas en esta F'ro

\'Inda. l.us productores dl•ber,\n eh·c:tu.lf la s cntrcgns dl' 1.1s ca u· 1!11 ulc" J , pawta dispPuiblt."s p:t·

Falma-llletas El flil~adu domir•f!o $<' rcamt· dú el ~c:r \'icio de los atlll.'rlo·

rv,.

vet 1 110~ 1calluado

crelario~ mnuicipalc~ . E. S• Ciu·

hora, i\.t'IU

CO:I\.UTTCIIIC..

•llj!U:JO~

111/Ullol

micullh y COihlderocionc" ltObrc élnsmto.

• Ar~cn linu

·~el progrumu · linc Su cvo .~.\!~LO:ll \~ E 1ERI' \S -~iu n:ttc•• m.. :-111: I'E\1 ro. -B,anca Cine del Puerto. :.. \ l' \<; \ DF. 1.•\ m .OY \ -.·ll?':tf.

:1

par tir de las 7 de lil ma·

. --1~ tor.tm

''pi 1 p.tm

Tnsa" de Hnlc arc:;.

('Ul'~lión

l•crn.ICIOr, qm· prc:.idiu l.t lll>. un· bl~a. pronu11rio muy .ttimulo db· cur>-o; annnciJ'Ido luego \ nrio"

rro,.:ralll.l del diil 30 tk ,\\,1}'1'1

l11 \ l'lltll U~IC·\ Y EXCI.L:~ I · V \,\IE'-:TE ¡¡ lo~ Agentes t!.:o C"oJIIprn~ dt• !¡¡ C. R E. P. /1.. que l"•tc.l provi,lo:s del corre>· pumlí•·•lh! ,-;unet. Cualquier i1l· frurdtSn n •·~tn órdcn M:rll de· mu1cbdn 111 limo Sr. Fiscal de r.1

p•1r lm: rOIIHIIIOs \'aporciloS Jl,uu.tdos · Cloln11drh1ns•. ~alltbts cll-1 I' Ut'rlO de uues1rn capitnl cadu

Para 1m1nr de 11111 ilnpollllllll' se reumcro.l el juc\'~s . Ji.a ?, l, en In OipuhlCtón l'rovin· ctal, uumcrns?~ :IIC.IIIll'S y ,.•.

Jumlo~ MmuliDl de Hc~ióJ Catillca (Seccl3n de CENSURA DE PELICULAS

Cine del Puerto Pnrn tllnJ1nno domuJgo, e:;tn

111111111 n lo c11 t•:;tc I<K.II. la hile· fC611111t' COnll'din. l.f\ C.\ S \ l)f! LA TIWY \ cou Tcml tle .4/pi e /:;a ele .\'cwurm. C::OII 111 COOjiCT<tdÚII tic la • Eslmliantlnn Co111p s ch11111 • Pclic11ln tic ambielltc ~.allego Comp'elllr<\ el pro~11111:1, otra pe· lfc111.• de gmn inte1 cs. D vmingo próximo:

.\H , r informndos del dcs8· mrllo tlcllame:llnblc suce,.o Ot' u-

rritlo

~·:1

los mo1Hes de la ¡U~rtc

•IIEIWE \ 1.·\ rurmz \ run. 1/tgm•/l.lguNo y de ¡•o•npl•' llll'IIIU e l(. Q, de .IICI.rSc/z,lfl/l(h tiug

En TCCICille órd,•n dl'l ,\llflis tro de .O\gricuflura 1 ul h j·use In" normas a que ha de sujetaN-e In ituen·enrión d~ produ~loli por 1'1 Ser\·lcio Nacional del tn go, en la campllflft 19 13-•1t, se dis¡10·

las fuer;¡,,~ de Artillerin de r o stu, b;II~IÍn 17 ,• ·emplazada en el Col! tle S ill'rocó, acudieron al

ncompllim.lo de los :.calores Gestores D. Mateo Pujo! l'njol,

ne que el precio b:JSc de lusa p11ra las compras scnl el de 3 1

In¡::<~~ del sluiestro. cooperando

D. José Alemnny Picrns. CUE T 1\S Sl•guithtmcntc se apruclma lns cu~nt11s que, al detalles en

pesetas por quintal mútrico. El antre~ado \'Oiunl ill i.11ncnte ser.\ bonilic11d0 con un ·~brc¡1rcdo , pagamlose a 1·10 pc~ct.1s el quintal métrico.

Con CTIIII brillan tez r patrió tico emusiásmo ::.e cell!bro el dom ngo 2J. en Palma. por los r eclutas pe1tcneclcn tes al reem· plazo de 1942 Asl~licrl)n Jodas 1ns iiUtoriJades, elementos mili·

tar y oflciltl e inmenso genUo. Precedió ni acto l a celcbrncióu de una Miss de campaflu y fiu(l·

!izada la solemne y cmocionnnt( cer emonia de In Ju ra de fhlel ftlnd a la ensena de l a Patria, se lnl· In,~

muy 1lll estimar, la \'ltliosa ayu· 1ln que preslaf Oil al ,·ecimlllrio y a tu Guardi a Ci\·il.

Cartillas

Jora de la ~aftdera

clo el desfile de todas

con \'Nchtc.lct11 eficacia. u la ex.tfncióu dt'l f uego. F.s, por l;111to.

fnN-

por la Avenida de i\lllonio Maura, entre los aplausos de

I.IIS,

cuantos lo presl!nclaron

C.. R. E. P. 1\. A parhr del próximo día 31 de ¡\\ayo de 1943 queda autoriT.a· da la recolección de lo primera

C'omenzú ayer en lns ofici uas dc- tmc,tr.l Casa Consisto·

DEL MUNICIPIO Sesión del dia 17 de Mayo I J 13 Bnjo ht pre:;hlencin del , ei\or Alclllllc D. Francisco ,\Ln~r

n.

Jn;ul

Bartolouai Castcll ,\\<~rcó

exlriiCtO, són:

y

1· - Una de D. BartolomC: \le many En~c•io l , por snmlnbtro de tres palos en <.!1 corriente nu~" p.arn uso dd 1cléfono, pt!.sc·

ta,;. 19'65

rial la cntregrt ni vecindari.l de 2 - Oh a del Depositario lns imlí\'Hiuales de racionamicn- . para pa¡:o de la diferencia de las to, qul.! St'gnramente reportMán cnrlilhts fam iliares p~sctns 79'10 manilic:;tns ventajas n sus lltu· 3. - Otra del Depositario lares y evitarán. a la \'Cz, no po· para pago de 111111 dieta ni Seco~ 11llusos que se \'eni11n come· cretnrlo ACcidental que pasó u IÍcllll<l, COIIIO In du111idlld de Pnlnm pnra asuntos propios del no tub~~.~s. etc., etc. Al'UIIIamiento pesetas. 18'87 4. - Otra que presentan los

Cincz Nuczvo

Parn esta noche }' mnflnna domingo eslll nnunciadu la ma· mvlllosa pro,Jucciún:

,\IF.LOni ·\S ETERN \S Evoc<~ciún sublime del ramo· so mú,ico .llozart. De com¡•lcmento, 1.1 hllcre·

l'Rnle pclic:ul11: EL NIETECITO '1' una •Cómica

resctas 219'50 G. - Otra que itll"lll ldem en iclcm, d•'~dc el !) .11 15 del co. n lente més lll'~ctu .•. .378'011 Vblil In in:.tnnchl

prC"~cntada

por ()i\a. Scba,-tiuna ,\teman~ Cll la que oll:lnific$tll IJUC C$ pro• piel m ih de un solar ~ha l'll la culh: df' !'adre l'nlornal de esta poblaci )n. en el que de>.:•• con tnm 111111 cocheru }' un piso, se arucrda arn:dt•r a tu ~olicilado por J¡~rn tcrc.,.td:• . ) 110 hallic.ulo mt\s asunlos de qu.- trntnr, se le\111lla ID se• sit'>a.

REGISTRO CIVIL

úmw /tl'dn ~ de lo:. ~mn · dl·,; \' pea , ,.,,.; esfuerzos rcall z;ubs p:tr 1 connr In mnrch1111l \'Or:tZ t.!1C'IUI'IIIO, 110$ CS :;umK· mente grato l~<~ccr constar •que d e f:t

él precio del trigo

jó\'~lll'S .

hmcionnrlos D. Francisco Vlccns y D. Antonio Massot, por lrabnjos extroordumrlos rcaliLII dos durante 111 segunda quincenn del pasado més de Abril y prime· r11 de ochtltl pcsct11s. 250'00

5. - Otro que es nómina de In Bligutln Mumlcipal. por trnbajo::~ efectuados en los caminos vecinales en la semana que C:OIII· prende el2 al 8 de artual m ~s.

Nacimicnrc.s nia 18 1'l•dr o Caltlt>ntey 1 l'ahuc. hij o de Jaime y de Antouin. 1\\atrilnunios

ni:~

2 l - Jler:nmlo Vldal Llnmbias con ,\\urb•nrlta i\lenllly y Ensei:nt l)j,, 20- \ntonio Ginanl Barceló con $.:basliau.t Cabo! Y $nnsú.

IJia 22· -,\\;lti.ls Boncl Pas• cual con .\na Alcmam· Atemany. Oia 27 -G abri 1 Balaguer ~ ,\lá~ r on :\ nn Pujo! r t'ulol ~t'bNsl i;lu Palmer )' Ensellal con Catulina Cal;•iell y Enseftlt. Oia 2~ -rrnncisco Pujo! ~ Bosch con rrancisca Enseilat í Alcmuny. Odurtclnnra Dia 1·1-~ebastlán Juan

jol de 76 ai\os. \'indo. Dia 15 - Cmalfna Perrer \'aS, 5S ai\o~. rMnda.

cq.

Oi» 2.1-~\argnrita C•tláfelf Mir, 65 llliOs, \'iuda.

NOVELAS

Andraitx maig 1943  

Andraitx maig 1943

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you