Page 1

ARo

l\XI

--

NUM. 1140

SEMI\NI\RtO D E

RF.Dr\( CIO:--r Y ATl;\II~I~TRt\CIO~: Calle Jc <.lurciu Rui7., n. • .

MAÑ ANEAtJDO a\1111lrug.unos. G.tn.unos por

lit IIIHIIO al llll'"fO llt.Jiutino; nm.l'tl'Ct!lll >s .uttcs que el !-OI. ;o\rí qut-rumos, p:~r 1111 •·icto'io ,Jonnir, perüe1 lo •uth dl'lcito~o d • fn 'lun , que es 1.1 rn;~llnna, ;~.,ln

dice Fr. Lu¡~ llc l.t>tin.

1icmb!uu

l'll

lrorit.OIIh: In,;

los t'•'níiuc-. liel

rn:n · ros resplllll·

clorl•; tlcl crcpúsrnlo. ~1 ctelo ,e c:-d.trl·CC' c~111 un11 dulce. con 1111.1 ;:.um·o.:. con Ullil

.un 1bh.: t'l,md:lll

Lo' montes ofr~cn

u la

rn~s

\'ISIII

cc·rc:utos

In ::.i!llpática

tonahd:ul H·rdc o bscura tic lo,. p!n;tre~ IIUC los 'i~tcn los m¡\~ .lp ~rutdus apare l'll conn en· \u(;:tos en len• 111111110 liC ga·

.tzul. f'l hiJillO) de UIIOl' horn¡Í• Uf' _o,; ha tcnd1•lo uur.IIIIC Ju • uot té11uc tohb ,obre la pm.rr.ru n•clna. )' d "~JliO Jl'-'f· ,:~!ente tic •ntil vietUt.>cíJio m:.· iklll\."1'0 lo '.. clc:-hacie11Jo en tiro~~ tJUl' flotnu :t!~tin tit'mj10 d <¡>erdlga Jo, , ~l· tl.:,llii.1Chuo p<}CO a p0(,9, ~1! •1~:>\',lfll'Ct':t. l.a bo~:>a <~r<lficiu ,ll1s u;.:uas llrl (lllt'rlo qu !i'! e,;lrl·mcccu e "'" a lb •r•,z.a.l.t!\ \' 'C mcm•;~n IC.\'emenl • ~., bla;t:lo nnnnr. 1~,, Cll~ ra .. de lt 1ibcr;t, lus é:t!'J;nteicinnl!', el a~:antilatlo Wll pluus quc rr•'CI!'I en -.us qu~hm lur<~~, ros rihaw- con su' ft,•rb IJO' G9IWJIII(;~, los jli'IJIIC• fi1:. tarii1\1'rrtlt·· 1kl prmlu, se lll.rnn en ,-¡ claro e ..¡wjn dt· las

li.l

le'

ili:UH.s, ¡x¡rt (oii11S 1 t¡IIC,

d , copl1111 hllu.

II.'IIJUIIIII

s•a im.i~··m!" ~1\'t·r·

l;..~ts ••gu u """ at.·l• ·1 o hl.m· C.lh, )'(1 \ C.r do ' 1>, ~·¡1 Q~CIIfll~j a r Olhle<tn ll~eriHII!: tic. acA 14 1 J1 lCfJ ,trTICIIIC H'lll•lll~ 111·15. IJn" l(n\·ivta~ n·voh1t•· •n 11 t!b " mn pu a dt•)c:ulumt•·

cersc; luego se pm::.tn sobru el ll¡!lla formmulo dr.;ulo, sunwr· ¡:~.1 ~us mrnsas cubcchas, las ~Ht'illl l'arutlil!mlol;r<, baten las a!as. st• cspoujnn. ~e columpiuu •r 1 e.:m;•íe ¡,fen el \'Uelo CO:iiR BfUl'nt ...

E~ dclicio:;o el frescor ll:.:l .tiíc. ~e n•spira 1111 ttlll· bicut~ de m tnsa alegria. r~· J!.IIJ un '31m o!htu el stw\ e olor tic 1,, hnerttt vcd1111. de las h:r h.tt"c tn!ae·.~~. de lm; ilores de la ~~·1\a. R\.'j:t<llau nue~lro ,,¡,¡, las ,1\·ccica:- que gorjean e 1 l:t uril letl:t. como para re· riillr co:t m;hicol la h11. mari 11.11. Cnnln 1111 gnllo o lll!ÍS mu· li.IIINO 1 1111is cnntorhl que los li.~m,\s: y, cual ,¡ lo$ otros d~.; l.¡; uns~tJn; n'C'ÍU,I'i ouc:uecil.'· ¡:. •11

a

lllla

~Ctiill

Cflii\'CIIid,¡,

, 1111 ,.,,c,ucaado tollas sucl.' ·f\-.1· IIIC r:L!. O 1 e5e ••1 llnlim·} de la~ es· quil.t de hs r~h111,D" que Sl' fl'· . tiran <1 sns apriscos.. im,l.:lhl:,,. p;:,r c' lcrmlito 511 le 1 d.:l puerto uno.; ialuchi to~ fl''''l"l:'O·. dc.;plc¡.:.td.ls sus trla:~~ul.tr<>" '·~I.Js latinas QIIL' setiiCÍ"III !US lllolS dt• 11\'t'~ blólll• a r.t~.cJelll~llil. De ¡ ié ;;obre lu ¡ ro 1 d • ~u:

qlll•• Íl' IS \'OIIIUdtl

b.>le•

IJIIL'

lllllt'h'll

)'

did~CII

cuu fa,: ¡t.:rllg.ls tf¡> lo!i arpcmo•,, dic~rrunu•uk muncfadus ¡J 111•• · m·rn ~¡,. lldlnnc.ls,

t1aud , ¡,,o;

\'HII

e~cudrl·

a~uns

del poro lclll• dl' ¡)ui¡w:; ,\ cft·ntra.tt·;:. ~·n el :tguu rr ,-..nh •·1 ulz..itt y •lt:~t·uhwr·

cJo 111.• l~<·scathln·.s 111 ,

tus lh, !Jra:t••s. 1'1111

l{n ,ttl

otro~

urr.l:.• > .1 IIIIIII•J J?t!IIIICI)I)S J!•ÍII•

guil•:' p.tnl

~OJ!Cr Jo,; .:>ulrrosu~

Jll•' lt 111 d1• l'i•h.tr ÚI!S pu!!.~ ¡,, wt.ueiLl" dr sus (',u)ao: 0 ' luutuu•s. ¡j,•a~ uub • ext(•llt.lltla~ n 111111 )' 1111¡1 b.md 1 .u~ lo" b.J-'co•rc:) Clllll 1r.1,.

11

I NFO R MI\C.IO N LOC.II L

2(1

cént imo~

~libado

11

¡/,, (},if'l/.'t•, 11 ~~~~~¡t dt· C;tJ¡:.t·. 1lur 1" pu.;•ta, parn (c-.~~:¡ar tu proxlmu :t¡l;mrlón dt·l ll!ilrll·r<'Y· se color ''nn. oll.imlo"e cm• 10 que' llc hu:~ 1. l0 lon!co• ca me dio de t•Jiao; tu ro.;n euc11ruudu th· 11•1 b••lho rusidl'r 1.11 lre:Jio: d~l po:m>-t:ll tll' Sn ro.,tn tft• n11

ollu•ll, I!IIC: ll<' odl' IIIJUI M' .k•;;· cuhr<• el C<'C •r ;o:ol hl.'ttncjt•a rn·1 I('S:'I.tohllr r t¡l ~.

l'l:.lll'~(l.' 1 ~O·

,¡..

br" ¡,, c. cs1:1 la slcrr 1 "" nm•o:>j 1 ti . r;ryns tle h•m!Hl' ,t1é· mul.t '-'·' 1 1 11.11 1 1 lo,, \'IC.IC•I')S dt· .. ,, l'lull(¡n1a· 1111\s altus, Ason1:o ~~~ fu 1, l'l 111 11<C ,.,,¡, ~¡m· ro. ~~~ e r l ,ol, ~ "" lu~:. ,f>u•a y llllllun:c

[)e",l¡· '" rln u .t~iL"'"' Co:t

""1t •~ ot•spluut!u1 t.:S

I:sdu1 Ct'•· b•ill·w:t•

5 de de Scpllembw 11> 12

7, n ius .!!, 11 la:; <1'30 y a Inro 11 1.0> tllu .• lnb:'lr.lhh·.- a tus G'J'J, !1 1•1:\ 7 ~· H f11S 1!.

Carlillos de racionamiento 51'~<1111

nolirius ofict:JII',. no h 111 !'lu.Jí,lu impl.ullar IOtla• \ ,,, la• i'llh"td•r·tfr~ a <'Jilb.t tlcl problcm.1 dl'l papel, qne huy que '"lndotlilr :1 todo tnmre y \'O el nuh Urt·\·e plaz • p1slbh·. Cumo csu11 y.t ultinulllus tu;lo~ los 11 ab.tlos 'IUl' •il•pcrult·n Je la t;omi$:1rill ~•!11er111 <11! aba' lt'~illlitu ~o:< se ctmfi:'t en poiiC"r h ¡c~·r a prinripios th•l próxinw a1lo. la debrdn úistrilluchin de tul.:, c;u1Uins, qut· e\'ilun\11 mu· chus abas·~s y r,.cililnu1n 111111 m•yt~r rqnltlml di~trlbull\'!1. sC!

l.u lll'' 11 •1<- n1l nt•s, Si ÚC llrr:nus el l'h:ulu¡

Y

uron,.:l·l:lll

1

MotJs escolares

hnn'o•n~d

l>c lllillll'U" olll l'llUfes

El ,•.-.·n:ult<i 1 h1rith, t;cn ··• d ulll' •lf' ~u ~lt¡lÍ.• hc'l· (eludo

Cou

·*'·"' dl' jaz.niu )' pi"" dí'[......ro· 1\hti., rlrx.r-

Cnv.J ti r:j 1, 2.) dt• .•\::t

:?:<o

tic 1!112.

H E L ! C 1 O· S .\ S 1:11 mw 'lr • gl""'·'l';llr '1111111 d 1' •xt111 ,1, mtrh·~ ,u,, ,o.; t .111·

ntl'm•r.a·un .tef ·'·"''m'"""' ,,. /11 S lllll'"ll-1 1ÍI)J•'ll 1/¡·ftc• d•• fJi,J!', lu" 111i~n.• "• dl11l•1 a la~ 1111~1111' h }Id:. IJIIl' <'ll In. 1h.1:o lt·~ll\ IJ,, :00t• ucl\'il'hl' IJIIl' l~o~hr~ u1b11 ,, 1'' • 'e·.

El ~1• 1 .t.l >. 1111 l.!, ,. la

1~

,.. r.1

!Jufl·,.-¡ ¡w

la

,,,,,¡,

l•·~lll'hl.t t'

1/r

1111

····1 ,¡

•le .ll.um 1

r <1 In 111 rr.wlnc~ .•t tl1· Jlrl· m, ..1 e tsl'.).ml.n hizn In mljutll·' C: td j,¡ ¡)._. pl.tz 1>< \'IICóllll(.>~ .1 lo" op.:l:.itJrcs llpruhaúos en lu:. L·j~r ctcio~.hao.· p1 alg1i11 tiempo ('~· · lcb '"' 1$ p.u.1 in¡¿o c~o L'll l'l M a· !!istcriu ~ucionnl. Uniramclllt• plllli(•rou n•r 11t mbr.1úo:> !re~ m.te.::rM, <k lit$ 50nprollado,-. par 110 h 1hl'r al prl'>l'lllt• ""'' pl.lt..l:< 1 <ll'ollllc~. F.ntr<' In, ;;¡_) ll~ur.ut uu<>,;tru:. r 111\'t•cino-< y 11111i~ h D. Ju.m ,\\i1¡m•J ,\lem.lll, l U. 1~.1 1111ill :·lana!> B.lr· r ;lel. <111'-' ~l!t 1111 \:11 ~u uf¡¡ c. · lu·ull•"'· l'1u,, '''" :¿¡~ nt:tc::-lru lt.tlll•l IIIII)'Of llUIIICfU de: flllll.:l "qn•• d lpr.,hnlins ) nnc,.. ha~

,¡,•• uu~ • r••d.r::- l'lltl\'l't'hlll:> ~\·t)o

d!;J.< ¡ \ llhJIIU I ,\ \lllll'l t\ lelllllll.) \ \Jill

\Jc 11 111)' •\l•'lllolll} o l(t'l'lb.tl'

IIIH•,rr.o 111',2:.. ~iun•rot y <'Xfln.' l' \,1 h'lldtrH'il}n, üt• t•AIItl >l~s l'l 111 ~) •r .tdt·IIO t'll l'i ~~l'~l'lll¡t~l\11

1' 1 li 1111111·!~ li' H I,J, 11 ltl 11, 1111 1 Úl' 1' moa tllll ~l' r,• ,¡l 11!11.1 1¡s 11 j h ..h• ,\\,ut:• lu.11.1• , uhul.1. ¡¡.,,,,tu ,¡,. mf.'ll' \ pu tir t.lt•l lu "''· dut 7, ,,. tllt.t 1.

c~lll

lO• 1l1 o, 1 ··'IV tl ll ¡,, tj, .1 l.to

S' \mi<, 1, lt'"f'l't li\Rnl\'1110

•le :.11 \'111~ dJ' p.11.1

1

•llll'\lollllll ll<ltnhlt Ullol llll llrll h t ~f

I.JI!'.IIhl hl

)

I);Uol

lA


AND~AITX

r

¡},tJ, o rd.,,m:..t.l 1!1 :•,1.: 1. 1 11 ,. 1 il) nti1not<•s tk !11 Ir~ ru u11d t • •l pHrlit ,t.· lit •, li.t tO· t.'t•ti.!I JI \\!"' ' <tl ..~dcl JI ·~t: 1:'-· .u..:~, , 11,,.. 1,

Pesc"do <:iu'Of>llll .t., lo•t •1 ,,¡ nrn:~ ,1 Cólll"-1 tiC J,J.., 1l <J~ f, l •1:' IUII' re:. qut- le ' oll tl•··f 1\ r.t!Jit'•, ht p~n C'A)II i.trul, csc.t ,. • b t:oltlllc d¡ch:~ " f ;,ti.> d•t ranll' la pfl!sC 1!•• qulih't! 1a; \ • 1 ¡Ji 1\tlllOol' 1'1 <'u.::iJo 1' lf In:~ ,,,.

-

- ------·-----

lt! ·' r IWijlleJla, <'illb.HC'IIdo 11' ·, r·\ r:m'= \ t.F. . (!JI,:-\ t \ ' 11 pr~-eio~ nltt\ '11b1d '' y e "' 1 ·.,11 •. J.. n 1 1111 ll ol } ,.¡ hl·ICCbiiJ(t•~. \ !; t•( P'' l.l' ('l'ri/W:¡ e •tls~1.1 .. ·u'> «.ft:· c ••:-. r u .n~l. e ~t· '"·e-11¡¡o~rc•1Qtl•'f \. de lll.l' t'.r:¡m· .;I•'CI'.S th..' In ll'lllf!Mollh. l nn· l•·bnll·.:»u lo,; d i '" '!.1. 1!.~ \!) }' 31 tf.• JI riXÍIIIJ Jll 1)::1 111" 1Jl" l jasc c:n que rl'l!llll'• t!111l•·rá11 "" • ti{O''o la;. lié..~! .t s p .t!t O•J;c ' • tl1• bren· su~ lnrt•us ~/:. f. u <J " ·' • ~.n \4,!11-tl•r e;• el puchln di! tul ,, eh: clr. en hl•lll'lidu del S' " tL' l. t<·.li.• t lo t·~,,,•.-iltl lm(.OIISUIIIÍtlt.lr, J>ólllkulurnu~nh• tlt: f!Otld 11' 1 Ct:ll• ,¡:),t p lt db;llt llr· 1~-. lannlius dt• m otlc~l.t p·hl :oC d .::J''I)t:lllloiiO hi,1ic0 di' ' ',\dun. rr.ICÜ 1 l ll \ J,t!J t'ólll'lll" )~ tiC Ctllt.r:. httrt!n 'n:. t• ·~:1 IJIIl' no ft.tbi 1111 >~ \'bto llll'lCU 1'•1 C•IO$ Des¡ u<s le pcr,nl:atc•· 1'1· fe,.t<•j 1:.. com 1 tumllÍl':l e: tr:ts· s.i un mf.'s en el c1mpantcnw ü•lltl!'illnl COIICIIIso de lmih: fipi· co \ ,, fl>.; nimr ·ro,; qut: tkjmnO$ lu;lulaúo en t·l ,;illo /;'.; f·rrti de . 111" lciOUU T r:>, 110 h tCCI in• del pintOrr:<co JlnCrlu dt• C.iUI \ i· Jiu, fl!¡.(reS1fOII ,¡J CU.trll'l la; tlü" l cnni•ttb!c esta rc•c In. En d tcllt1'llu parr•JC¡nilll el Cornp..tll .,, 'lqul dcslac.HI ts. J..a t1i.1 .7, al unol'l1ecca lur~o re· c~tanc • a 111i 1(•' r••snltti, :;e~ .111 pi<tuc de c;un;~ana~ in\'i!:hhl.l ul on,tUifcswci.;,ne ~ •le \'arb,; ,..oJJu· ¡ml'blo n la~ fie,;t.ts religiosas dos. rruH•cho>bim"· J>Qr 10tl.1~ IJUL' 1b.r·t u 1~11cr lug;¡r l<)s dios con.:t·ptns, singularmí'nlc 11ar lo higi.:nica, ¡::mclus y la:. tl'C<>'I• d · l ~·arto tihtlur y S:m ·\~ns· tln. forlunle~ hrisn,; m;u illnm~ y fil \ In~ 0'3) h:nns, s olcml'l'S r:ilíilatles para 10111nr bmlos Cll ('OIIIllll'l l:<. •rqucllos conroruus ~· cala úr liJa 2~ 11 las 1J lo, Oii~'tCI ~o· .lluollass.lf/1. _.,....__ lc;ttlt', Siendo el CCil'hfllllh' el ICdo n l1 t't!Ío ~ua:;j Erlilll>lllO Mo'1i miento religi oso de \ntf ·;litx aCIII~II<IO ,¡,. d1f11:0· n:> \' subdh\couo lo:> l{tlu'l. llon tlenm~ lenitlo el ~usto de '-U l~lltllil Jn.u; l'n¡>l y ll. Jua.r t:n~c )n! hija..; llc 11uc•!m Jlll;,:b!o, l'ur 1.1 ~~~ la Coh3·C!III\'C;J I • d • J) o¡.l < ' ·1 ~rn;1aro • de e,rn loc.tlid.t.l m:t>~a c.1r.11 de In parro 1uin r (.:.llóililla dt• 1.1 J'u~ÍÓII l'll dtri.!i l.t m~gl~llnlmc 1:l• JIUr el " J(¡Jo. 1>. Antoni.l Co:tt,lill"'¡ l!có· , •• ' · - · 1) Ca:slin1 l'uj >1, urtural Jt, S -\ rro~có. que rigio Jt~,tu n un J de .:;· \ .rnll' 1. ~ • (' rUri a .th •r • e' C ••l~io de ll:ue,tra \'oce ' I.J.Illi~a tll! Pio '\ \ t: m· ~Cilora de l.r Con,., •loción de litiiiUCI •ÍJI de;;hl i ~l'olll IHilll\!fO Id ciutl.lll 11~ lbiz.r. D··~cJm h· lll! llcles pnrn ;rd.nnr ni Sunlo le muy urata pt-runno!ocia "ntrc l'ri~lo cm :.n c.uncrfu. mi,• llrns n n~ otms ,. rl mavor acil.'rto c.1 el l'Oro iaw prctab.l los pa¡nrla· el dt•scrnp~rlo de · su rargo. L.t rl~hnos gCJíg lle: ~"""' l'i'lsl o Ohl! 1) ocupnha, "lor Co%:<111· 1ll· ~ \rrnn:ü Ocupó tic "ag-mda (i¡s Homar, p.tsñ 1le Su¡wrlom cdt,.dm el orador s.tgr.ltl.l re· il Jij C I Sii·CUII\'~IJIQ dt• (.; lllltlll vunl1ldn 1' · Malias Fll·~u~ . vi· uet. cario 1l t:' \mlraitx q uien tuvo La lahorios.r mae.,tm de hr brilluulfslm 1 ad c rtu en forntil ~f'ccl<in de pl\rvulo¡.. y tun aprc· d td11 del pnchlo, ~~~r Tmleu hlslórlcH y p oétka en t.>l dl':>ll· rrollo ,lcl scrm n , ll!C'Ir J 1 rJu j c)y , ha pasu.J• ~ 1:t i ~:r r l e tr 11 lun.llltl in tlí'l tcn•¡1Jn ~:un go Bl CIJlegiu IL' ,\l,t, •. ~ t pri! ll l·r.t l'•l llillu \' ltt 11111111111

--------la ioiJnleria de Ml;mJ

______....

..

P l ausib ~ e dispo.>l cióu

.!\''"'

liabhJ,, e~·· tia tle lo /.aJo tlcl n ·¡¡¡·rn y por 111 'fltl · pifo!, motivll, loc,l l <·~ fue rl'CÍ· lmld cu. t \'i\'.t ' ullsfucitín dt:

te: \ t•thalarlo

l''·

la ur.lcn de lu

!' , 11,

Jlll"h· tfOIIIIC:IIl'. Qlt\'

hll)

' :Jllll' ,ll jll.lilll$.

l.u- eh,¡,, :D y .3 1 ~:•:o·bd· olt:Jol • IJol•' f:f d l.1 ;uu-..rlm viendo~~: C''lltl'ttrrl· !lu:l 11ur lo~ fl¡•l l'S di.' lul 11111· ncrn IJU l' llcnnbnn ¡l•1r t O!IIIIic · ftlll;.t' 111 • llti~ltl ),,

111 ~~ 110\'<.' t'CIIIr,li

)'

ndemll~ de ufr¡·c~r el tic los pr~mlu,; ltonrmo n tu con ~~~ W I' S<'IIfi ll , E l prime. (tt cntlu lo

,·¡:piiiiiS

;u)~ ,tceule,

jUt!<!lJ" )' IIU lll' l ,,_ lt:. t llla du~ cu el prug rutnll Cl\'k ll rn•·nciomrr<'ll"'" lu~ tlt· m.l· )'l•r impurtalll'ttt. Lus cnr~ ~·r l:o 1:11II C h h

'·' l"'rcja ·'~·'"·'~ F lexos y tollla Alt!OlOII} • el ~ rgurulo

l""

l'' IIII)):Oillll O

Jllll·l

Vi eh ~ Junll ~' "''a 1.11 11111 FlcMS, ,\ l•·m.my .t lé:u.s

' .'1

p.im• · prt 1111 g 2i 1" ofrt.: ·i.l.ts ¡'IOr e 1.:·rlcnre tructor d · 17r 1• ti<! •1·: ll d••s o. J .hl' l~s:e.• r ,\len 1,remlo pa::~ tu m : jor lu!.t luda. \ 1:'1!> sci'\uro:~ co lid bu} c•tlel al concurso .:u r•fl·rtl\' 1 triiS gn11'111~ 111 i>~ ~lm: · ra~ por ras~o ue r.rnl'tO~ 1 el tul en de noso!rh r protrcciti11 alar·

:>l'OIO\'Il'Hit',;

resultó vencedr>r cn 1•1" d"s JliiiChlls 1'1 mar.J\'IIIO"n l'otb:dhl propit·daJ de 1> fom 1'- gal\·:1 .mie s ( \\,¡riere) .uljnJfr¡\'1 1,,.,.

te iolklóric~> luc~l.

E' N. d e la R.

el Titulo d~ cnrn;JI' >:t mlt•m;h d•• tos dos p1Nnios en 111 ·1:'1· tiro. 1:'.1 ntcracion:~tlo ¡·ua.trüp ·-

Iba IIIOitt:l.h JIJr <'1 l' c tlro Vlch (Vtguer).

•lO

Pnr ~·1 1' co ~ ;¡md.1 ill.' diS¡lOIIL'IIlll; 11 >S Jr•• II.IS prcrb-t.IJS •1 l!'<ll'il~lllr "' lt 11

Ji 1<•: '

rlor

p,¡:) 1

cnr 1 ··~

.;

,.,j,,

habia itn;> litiO pude,·

La brilluutc c.trn•r.t cir:li~t" llbrc fué Jo!HII!tlhl p c1r el Jil\ l'll cito \1uliu"' l~eus (burbap•) del

en é~ te

niuneru.

l.as fih!a.' qu•• ~·· h.tn tle lebrar .Jurant • <'••1) ~ tii.Js en nor dé lll ~.r tldtlml ele ~ ñurn prom.:·t·n ~~·1 11111)' 1 a juz ~u p 1r Jq rt ru~·c •r!c pro~r o m 1 y Jllr 1.1 tli\'.:ril<l.td

rut-rtO QUién nOs dem,>~lrÓ !'<>( J)romctedor d(' ltll!jlHt:~ triunf "' \'enidcros. el se~ ni;IJ llrt•,nlo lo Cl111Siguló nuestro amigo Pe· dro \'ich ;(VIgcl) >iill ulvitlnr ni incansable Gulllt'rnto \lt" llrlll\' (Piatc) que :-i~u irl n :;us contnn· cantes en cort.. JishtiiCiu IPsta

lO$ II CIUS !tllllliC:ÍHdO~. J rr.:ras, 1u.b '•· b.r ll~-; l•pkos beun.>. t.:~¡1t•ram 1' lflll'

el finnl.

P IIIU.illf'>lll•' l't'I IIH11IC e :;IOIIO

El premio clo~l COilcur:n 11•· las cintas

l••·•n

;!illl<lliO la p·m•¡;t rn\ y ,\n flll '1 •1110 ) ••l ,;r ¡,1 a dlr Uc tr 111 l.r ~ hermn

en t.•l .:o~~ !!cUro Lt nnh· u.:~. •~, d ura nte lo~ trt'' dl.t~ el ,. IUII'" • l'll\'liS Vfl'h y f'(lll't·l · 1 11\ 1) lr iuulu sobr,• tus dt•m.i:- •·qmp¡t:o fu.: rotundo l.u currer.r llbrc\lci tll.r .10 f:•é Jo::tnnd•l por l'l in\'cn Ju.. n ,\ !e· 1111111 \' Covn" ,¡. "1 1 {ll\l~lnn.t · du ;, ..u lh·~udu u 1.1 mC'Ia. ~ 11 ¡11 c.trr<·r.t JIH,I e • ··r.l1» r ·suÍtu \'Cncc lur llltl'$lro nmi~o n. l.mcnw f',rhnl'r (í:s,·¡thllh'}. 1) C JU S gr!IIHJCS 1 aHCnlt' dt·

In!' nu dc>m"r••r ..r.itt .h: las tcriur m entc fl'll'bT.rd.t:~.

bord:lllit:> 'o ,::unó y shnp!ltil.,1 s~: )o·

ht di~linf!uid.l

dta Co~talinu <:ustl'll (:-.!out lnj11 de nuestro ami¡r.> n. <.Jnilh:r; mo; IIUCl'll',l l·nhorJbUCII,I. i'Jueslra (ellcu .rcióu mer,•l'idn

Oía

J.'l

de ~-·na

por 1'1 éxito ci!Cillll.olllo p or 1) S shnpAticos obrer., ) q u,• no do> mnsen Olllc 1.1s próximos fics las dl' la Nnti\·idad do :>:nestr;l Set)l)ra que :.e cclebmra u D. m. los dlus C!, 7 y 8 del actual que

hija

Ul'

~

h:imfe ntos

\g,o)<to. \1a~~ol y M

\ntuui '

y L

1);,, 1 Scr:il••llhr<-. tláu 0 11n i•'l Gt· .rh~ 1 hijo de: j , l i11u• ~ tlt Oia -1.- .lalna· hijo t.lc J)efanclonel

con el fruto de sus tlc~velos se sc~unuucnt c corouHtllls el (ndJo , I:US/1 lJ'I(! 111.1 d U• dnmo~ por estar ni fn•mc ile ella <1aby (l'l·rcjorllf) Guiltermu Pujol (gnqu ·) r t\ul unfo ( \ loll·

verán

Dia 30 ,\ l{osto. Ana f!-str\·a y Ft•rr.r~nl lli\t.ls, \·luda. Diu 3 Scplicmlm• C a ldcntey ~ Gnmnlt de vhnlu.

CUII

IHIS),

E111 illl'~ III'HII.Iu el ll~.rll't• u la lit.>:.ln que le dui l'lru•1~11 r· so de !JAih• tl¡11c 1 e¡ ue 1 , •• ,.•¡,¡ ;urhnndl:oium, ort.:.r tlza tlu h .lf ' l.t

Papel y

J1TO!CCCill u del :;d \ur h !lli\•rlll' Curonel Jl'fe de l'Sil' St•rtor 1 t'l

De

Serlur t\ kult.l~ tll· Mt~lu¡:.r ,jlll!

\


ARO XXI

l·l l J1 Dlt )\ 1IT:Á '--

--

-

S'EMI\NI\R t O D E

RED,\CCIOX \' ~\D.\\1!'\I~'TR.\CIO~· Calit• <Ir Oilrdtl Rui1., n.• n•',

p r~scntl! se nolific:t ¡¡ l )s \C ' inns qne 11 continua·

ror el

r ,. ~e relnélnnun. fl.ml que los lli4' 1-l, 15 \ 16 ,ll'l actu,ll mé~ f ~~~ 9 ol 1.3. '<C prC~CII!I!Il tlll• :e c,tn '\Ir J.r••. p2ru t:n a~un 10 G ··~ inte, t•:;<t, rclacionn.!o Sub,idio u la \ 'ejc1.. (.~at.t ll na

-\lt'man} Pujol,

S.mitt 1 Q N.<> 22. J) ' Cutalina F•cq>iild Este••n, C. Or 11. ••mjur jo. Cla ra Pe1piM Esle\'n, S' E~calcta .

Juan·• · .\\.ui;1 Bosch Bo·rh. l:. E~trclln , ~. 7 D • \ntoui.l C'ondc Ciu rr~ro. C. RodiigttCI. \C"o sta, ~.' 17. 1) Ünbncl •\ lc many Fll'xas, C. ~ortc, 16. O O 1spar t\lemnny Snnluu· dreu. C. l'orln;:,¡l, N. • . D.' A1rtonfu C<1lomar ,\\oner.

c. \\,JUtll

:-l •• 22

O. .\ligut-1 \'cr~er Pons. C'.~:ancl l) ' ~. • ·1 ( Cap.Jella) ()~• Jn:lll.t•,\ \ trin t\lemany P.1lnu.'l' C. Cnlu Uamp. :-J." 5. D ~ l¡ntom.t Ro$ Culufell, rh lla. Oral._ Fru1Íco. 79. 1) Guilhmno . J'crms•t Pie· U>, (.. Padre 'Juon. N .~ 3. 1) ' Ju:sn~t•,\\ll rill Pahn~:r /\le· ~''} C. B..rcelonn N • 15. 1>.' ~ntun!n ('alafell Juan. C. Gr 1 Ciotlt!d, N ." 3. [) • Mn~,tdalt:•m T cmu.le$ ,\le~~·. G. ~~~né1t J1:1. Pela V•> ~· n .

r..

Turm;.::ma, N ~ 8.

t>.• E'I:Dilólt B<~sd• F.u~CI)ólt, C. Pcrn.mdl l'o;J. N.· 1 J>.• Catflliua Pl•trcr Ftl'xn:;, Kurdo C''uu 13UtJ!O~. 1 .u IJ. \1nrf,!u, lln 1\lelllml}' fe· rr."1, ltarrln 1.' , N.• 26.

n.·

1, ,. ('¡u,.th·a f>njol r orccl.

C. l.ur.•ch••,

\1." 25 \ntoaio a.,rciu Guul, c\'oi HI dl'<i Curro• Puerto.

1>.

1> • ,\\11nu Garcia ~olum , C. 1'omaml.nlll.' 1 loberu , N." 15. D ' ·\nl{lllill Bosch EstC\'<t, Barrl;>

?:·

1>. \nluuitl Ens~i\ot

' ·•.; C.

,\\elill<~,

1

,\\ II!!Q Bn:-ch, N.0 -1-l. mo t'ulnfat !lomar, ;,, N ,11 3.

:'1\a:ttL•tenu • \\arin· \le· Bruno s·~c;ale· •1-!\.• J¡J• > Ja 1 Porccl Flex.Jo; 13, s·~rtm N · 1" ~ 1:11 lrll

1) ...

1

'

f'rll:lciscu ,\\u~ ot

ror·

~."

1>

,\\m~rlla

Co·

.32.

Bengoecbcn

Lw~:tuine, San

Jofre, N.0 12 11.• \nlonia Alcmany Ale· 111' 111)'. C. t..;oront:l G11rcia Rult., N

y

11.

.

1>. Ca ~;¡Jino Ferrcr 1\lennllly e. lira l. 131-tllurdo Ril'TII, 22. n 1 'ma!inu Bosch Pnhnl;'r, rl.:t..l .'•\igucl .. oner, N.6 !l D.• l 'lar 1 Vich f'ujol, C. Gral . -:.mjurjo, N.0 116. 1> • \na jU.III f'orcel, C. J>ucr • to. ,¡n N." n ,\\atia~ ,\\oner rujul, f"l;l• r..L ¡:~1m1a, N.~ 9.

n.• C<~talina Juan Ensc•)ut. C. t..;uh.l :-J." 11. ('). Oubriel Pujo! t\ICITiiiiiY, C. Cuba, ¡.;: .~l. J) • J'nmc!:I<'U ~\aria BQH'h Alt•:na;•y C. rallrc Juan. ~ J. An.traitx 12 Septiembre de 1912 m Alcalde fot ·tt'JC/SCO ,lfCJIIN

ll . ~lla::ud F.nsei'lllt Sol\'li,

A1d~

Bosch

('. ('ub.l, 15. [) :'11 n1nina lt.:¡uierdo

~

tilílmn dt: Clll re-

ras. tu\'llll ~~ \'io hm:a-. di,rut:iu· llt'S rult all{tlllOl' fnnntlcus d1· qlll' ~IIJlUIIÍilll

I)UC

l'l

r:1b~!ln \'I"ICcd 1t. r1mplcdntl

!)' \fl,l('j

~;ib;ulo

cicllllo por Clhlhllidml

1l e<de r.1s coluun.. s de

t•~tc

:iCill.lllllri:J I]IIICfO C~pliC<II Cll brc\'e.< lfiiCil< lll mbm :• c¡n~· ,fi;;. CU

1 t'lt

~:> C'O.

nal tic la< R \S

n·~

tló ll.:m

por el t!or.

!11 HH C l'IIIOl'IO•

tm \ '\0.~" L' \1<1<1~·

sE 'IOVIE~ 1ES r crnc· >~lulll

l

nbre l'l twn·no

\'l'II!, .IJ,>

C:l!l.IJI:>

H'IICC·

f.n los grnudcs rrsth',Jh..,; 1,¡:, 1111101 hJ.Hh:.; tlC:I;>tlllll~lll:l ~u

tllr

prcsi·

y ltlqos sllbl'mo, '1'"' des.!.: lit>mp;J inn•enl:>nal y :;:> bre tod.l C.L las Flcs•a; r•.,trn· nalc:< de $'1\rr:u·, d priml'ro y úlllmtJ b 1ilc se pa~'l'l hs m;b rnro:: IJ uu,;·nJ n,>lic >. jlll~;. 111 r .s¡>ero •Ho•g qu~: "l' luce ,., primer dia ~~:n~lamll> illll¡llin· mente y \'C::1Cé el ú:thna ul•ll.. nicndu In ú:•icu co¡>n qul' ~e

SOCIALES

fiestas

h11 pu~;to e 1 litl,!lo t'l ,.., '·\Ita có pum c3tH ciHsc de c·arr.·ras. llal·~ r..¡ mb;; qul! ll:ch'.l ~a· bullo \'C.Il'C e 1 E" Cus• ''"" 1 1

que h 1 c:midot } tolla•;¡,, l'll las pas.~hl-< c.1rrcnt• 110' hu de rnos;rado que :;u val m t·s inl'apc· r11bflo por

SUS COIIti!Cil:llt'!->

Y

solo cl rlllliciud·_, prc111in .te una brllltnot~ COJI•' podía :;er c.1h,1f.in \•iclmi' sso \le 11.1 ra(lalh:. IJIIl' uurnntt' H ¡u'fm:. "·' SH'<It•:li.!u t-1 li ulo ti¡· C'ullljll'Jn lh: ,\u

..truil:f. C'l'n::.uru "r..rl).. y .•cr,·mr 1· ¡.,, lltt:Jrri'Ctn.• qn • sl:hl·

te :1

ron :ti mc¡Jr ca hallo CCliiO~tdt>

c¡nc h• m'"

In lOC'llli.l.l 1: \' <1 los ''''JI'·' :b1.1s qnt· .lphuullt•ron l' 1

,,,t,,.· y

lit. 1'' J!loí $:1

•'111\' ti.'~

l'lllthiu·un' 1.n1 ,,•. le- a·~r11tl1·7.c • y 1'.11 l''JII• 1111 tic ~mrt•oi.ltd,

,.,..,lrcxi'·"s ~

¡,,,., 111

h'fllli:nlll

In"' puh1h1.t> .r,·l ¡, lll.'tl' .\\utt' 1 • lt•lni!-: l •, • 1ll' IIth qucrl.l <~ \'e 1c•·• t·o pr•nt· r.1 y l1l· tilnu cJI,, .: •. nJ l u.~ hu: 1 ' ' · ~ flt'lll'b I"UIIM.' ~uJ.h Ja ~\IJI:I IJIIC

se 111 •rt•dll c.>ll'

ltl •lll C

12 llc de Sl'Jllit:mbrl' 1912

por !'U$ continua~ y rotund.t!! ,·frtnrias. Empl'tó con hón1'1'1 Y ,,e ha rclir:•do Ctlll huno1 . l'am \'1 Jlró~imrl 111)o lflojtln\ 11· brc el concur~u cou ln dt•mos· tr.Hin sc.!url¡l,ul ti~ su supcrio· rtc.lllll de Ch1Sl' •. \'a pue.te rl-splmr tr.nu¡uflos 1:1:; famítiC'M de ~· \rracó pues. aunqn,: con muchu ~loriH, ya se h·• retirado Jlllr:\ sicmprl~ cid •'-"o:.• :.u lll•ll' tt·rliblc Jll'\'adilla. J ui'll e Sión

UJH>rlnm y cluusura de

11c''·'

Carreras tle ~aballos P.l d' t

¡1

LO C.I\ L

1>. Jnli.lt PJn. :ltlll't' 1)\•, J .Jo· fr e ; h lh ol }'11 .lecl na.tn \t•n·

con

E:-l ~'t\RIV\CO

1 --- •

INF ORM I\C. I O N

20 céntim11s

11

.....

1

1h.1lJ11

l:lliH mn).tll 1 .ull<' la hnu~cn

M

le~ \'ir~tln

lnm•cul.tdn. en el

:1ltar m.tyor de In IJ!Iesia parro· quin! :;e ha celebrado el mutri·

m•.)llial Clllolr.<" de la ,tf~tingnitla ~CI)orlta

lll~IH~oima

y

.\larJ!arila

Bur!>o~a

Te"od\'h, hijo del In~· pt•clor ,\1unic1pul de Snnid.ul y qucridJ ami ~.l nuestro don Jo· ~l!.. con r•l jo\'CU Cnpitén de htFm11cdr1 Ll. Miguel Cahrcr ,\\:i:: La 110\'ÍU pcn<'lró en el tcm·

pb del hrm:o de ::.u p.1dre y el nn\'io del dl' su madre. ,, los a..:ordl.'~ .re una b:lln march.t nnprial. F.l <~llar se hall11bn profusa· me:nte il•lorumlo de flores hlan· e<IS y In lmn)!l'll llC In VlrJ!I'II ap;uc.:'n run un:1 J!llirnHhhl u<'

flur<:: n:ullkolore$ y luccll que of•crlun un lwrmoso I'Onjulllu. ~obre In, gra<lns del preslllfc· rw y ·ca el taJo del E\':\U).!cli 1 l'~luba col(IC<Hl:t 1¡1 b.uHiera de lu Jun:nlutl Fctn~nin:l <le i\t'dúll l ·:uúlit:il dl' c:lhl r>nrrnqniu. .!e cuya A~o,·ind5n ••rn la ,¡...,. JlOSoltltl

uCii\'n pre:.idélll·1·

1 a n vln ' ··~llil bl'IIO Ir.•· jc hi.IIICU 1ft• Jllrl Úl' olll~!'l t'>liiOI:'o1<hl r llC\'tlh,l 1111 l'XI)Ui Mili llllllilll.'lC .fe: i•l.flllillé~ 11:\tll• lllil'$. UCtiJÍJl '· ' ttnl }11 '"'' (iiii.Ht, ,l,• ~.111

d R\l:l. r¡l • l'l'litll' ~l'· d, •¡uio.!n ''"'"~'"''~ .le b Jllátl· ··n y lo \''''l'lllllllin llllfl\1<11, •"·


ANDRAITX jo la 1111~11 J,. vt•IAcloll•'~ ~ dlti la COIIIIIIllt:ín 11 fo,_ ('nlftt1l}'~·alll '•, mh:nlflh er 111 ef~·cullulo~~ •· 1 e órt.:.l!IO ~"'Oll p \ ¡,fdOlll'• ~•·l\'C I I' Por parte dr l n.wlo 1t.u1 ·•1'·' drioodo la boda rl l.mn.•céu:ic •. hermano del no,·•o D . .fu'1n.) D. ¡\ut:.mw, t.mtbicn he 111.1 10 dd cuntrll} e nte. rnr p;trh: de

1.1 nO\'iJ, e! Comnnd.uuc •h.· In ucnit-ro) D. ·\ nlottt.l <lc!,,berl , rl farmacéutico U Ruf.11•l L"o· lomar. Como rc~II¡!O~ lirmnr•m t•l actu, rl po<!la · }' IICntU-.ntc·a dl• la h:ngu.t 1) l.ort'll/.0 l<ihcr r y el propiel.itlo ,¡ Jn \lt¡tucl ¡\\fr ~~~n pnrtc del nm· o )' pl)• par· te de. l.t llcspo)ad.t <'• l'o •·1111· dame de lnfnttlcría O. r\·~ustltt Ciar y el Comercia ti<' () Bar· tolomc C:.1brcr. Termin;ado el aclo la ro mili\'8 IIUIIICflh{SÍOl.t fué OhM'• qniada con cxqubilo h111rh <JIII' fue l;CI\·IIIo en la

Iones de umbas

t••~r.tt.., ~

...,,.

plant.t~ JCI e \1·

J,:CIIIiiiO>. 1a IIO\'el pnreja salió p.u.1 C<tln Ratjad.l, en 111111 linru llto· piedad de c a>.l del 111>\ io, Jutt·

J·•"'"'

CnJ.,ft!l\ : 11 • \lllnlinn

alc1!1111ln cun o•, ll:h 'IIIIICIIII) ,¡., · 1111 hl!rmo:.o nl,)n, •nc h.• sida banlil';lllll por

l"lur ...,. h;l

1.'

cx>n..l .

}

d~t o

R"dmo Sr , rz lbiS•

J1 l·Übi~JlO llll(lOIIIt'llllO>C •

••l

IIOIIII'fedl" )11 111. 1\nc '1'11 e 1hor.1but na.

.•

'>!.; • .tro p:l i~:ttlll ~· n ni~o. 0 J 1111 \ ICIIIUII\' ~ll:.i'i'llll (<lo'S Curro¡ t•roh:sor de ltlfnn1.1s J.:

In Auuh•mia Cots ) ,¡..J l.lc:eo ~~~pm\••1 di' Pnlrnn . 110" co.nnnl· ''' su próx11n.1$llli1la Jlnrll f run· Cflt por ulgUUO:$ IIICS\'S, ) t¡IIC u ""' r,;~rc;;o voh·... rit " emprcu~

t!er SUS tU;tniiiC~ !1CII\'itl,tdi'S tic Ensct)HIIl'.ll. Dt• ltCIIerdo c:on lns Di rcc:· c:o!IC~ de dichO!> Cole){IIH. el Sr. \lcmany dcia profc~orcs snplcn•c~ hasttt su rc~rl! , .l. Deseamos u! ~r /, te nany . quP ¡:ale da \l~tliorc.t ~~ miérco· les 15 del corric't:é, un pr.1010

Almacenes

ELD6U1LA S. D. ~~ 9Rar~::m:''m"·' Grandes Rlmacenrz.s de Ropas c~n~ccion~das para Cnbo lunr•. StnJora , NfiJ(} .11 Ni;ta LO~ M\ ~ I MI'ORTANTE~ OE, ESP4ÑA P R E CIO F IJO VENTAS AL CONTADO

Impermeable$, Mantas, Porta 'tantas, Tua_ntes1 Corbatas, .L~aas,

Len1~ SUCURSALES: Ban:dona, 1\lrca ntc, 1\lnrcrtil , fl\urcta Bilbao, Cádiz, Carta~cna, Granada , MJ! Iaga, Se\•illa, Sanlllfldcr. Valcnci:~. Valladolid v Zu ra~nza .

RESTAURANT

S ituado en el mejor sitio de Palma

GranVlaJuse Aalonlo. o. JI. Frente al edificio de la Tel~fónlca. E XPLltNDIDO C OM EDOR COCI NA INTeRNACIONAL SERVICIO DE RESTAURANT p;.¡oo•dllllol.<d 1:11 boda' y banl <l••>

Cuartos de ~aftru

etlefdr.;!óJ Etnlral - Auna corrlenle. callenle yrr11

'Venllla8as l)abttactoms con uísta al 9'aseo 811 fJorn1

} felil rt>gte,;o.

flot t'I S escolares

LONDR ES

éspedáculos

mon edas La Jdutura del Est111lo nrn· ba de uulori1.11r lu llmpliadmt

Cursadas ya con muy buc· lo•las los asi~tnat u·

·de In cnntldnJ de fr.tcciuuuriu ,

na~ nota~.

puesta en cimtladún por l. e)

en viate hacia la l'c•lln· y el Noll•', y fi. jarán luego la r<'sidellcid t•u ,\\Rhón. Los novios han rc:rlbitlo mu· chos parabienes en su nuc\·o> estado a lo~ que tuthnos los nuestros m:ls l;lnceros. \CTO LITEI~\RIO Los ,,slstcnte:. a uno de los salones d~l \ rgcntína, par.1 l'l lunch de 1.1 bo,! t <1ue an1crwr·

ms que colllprcndl' el phw del Bachillerato, l ucrou tambicn 11probudns en tos rethmlcs Exri·

de 5 Mnyo de 19 10, en i!"i u • !Iones de pesctm; m '" par01 l:t,; de 10 ~énlhiiOS y dicl'. 111ÍIIOII<' S 'pnra las de 5 cénticno,-. l'eu-

mente rc~eilamos. pnJtcron ~o· zar un acto, como colofón, !le a lta calidJt.l litcr.1ria. :'\u1.ostto distlu!!;uhlo paisano U Jo~t: Enscilal tejió 1111 gru· po do! b1•1!8!> Ímftj:CII\'S en prosa en torno de la figura de los d~po,ados, que pronunció en tono di! ch..rla liric.t sin qu<' l<tltaloe •aquel pe• fume 1lc oportunu erudición •, sc¡:ün fra· se del Maestro en Gcar ~abcr D Lorcn;:o Rlber. y ué:ipucs,

suelo <.:asrell

de ~abnrán lo:. ¡~rinwm> dias tic su lutta de miel y salJnin lu~o

l>Uia, Madrid

a tnstanclas del scMr ~nscilu t y a ruegos de la com:wu ucla, el cm~~tentc hum:tniStll reciteS :111 conocidu y bclln ~ omp :~slr16n •Galilea !loe vcmós• El audllnrlo ceh·br•j rcm grand(>,. opluu~··~ uc¡uella brl.'· ve y crnotlv.t fit· la lllerurlu

...

En Polm., t•l hogar de nur:"· tro plllsano el lurnmc:éuth:o don

d/-1 r:sJnt/0 que, HIIIC 1111 tribunal uni\•l'rsilnrio• ..tCul>nn de

11/t'nl'$

cc!rbmrsc cn llfll'~lrn c:<tpil11l, uue«tms estudiosa:,; conv<>duns

dr!\n las mlsmu:; caractwfst ica~

que las hoy

clrcu lanl e~.

con

:.:~•)orlla:;

so111 C;(Ccpción de que lns pJiit· bras •España IO.W• serñn su:;-

rmde~.

tltuldas por Es paila 19H .

Catalina B.~rbósa Te· '\ntonia Eliteva ,\ lcmany

y <'alalina Enscilat Bllsrh. Oll· tu\'icron la callfkacrc\n ul! "'ota · btc las s~iloritas P.tqnila Con·

y Fr.mcisctt Pujol

Fcm1gut. l<cciban nur,;tru muy curJiat cnhor.tbnena que nos comllluce· ntos e•1 llilccr exrcnsh•n 11 sus d•stingmd.•s lamiltas.

De abastecimientos Oflrinlmcnlc se 1t1111 fijado los •lla:; 1ll'l prrsentt· mes 1'11 que

han de \'Crl flca rs<' en e:otu Jsln r epartos de nccltc, nzuc<~r, cho· rolatc, jmllus hla ncns } coco· rrosns y cah!. l!n tt:-tn \'lll11 se rt·pHrl lr:\u acc'tc y 117.ÜC,Ir los dins 12, 1·1 y 15 nct:iw y Jntlias hl:111r1:. l nt~ dios 19, 20 ) :.!2 y lo•• tilas 26, 28 y 29 otrcft(', tt t.u· c.tr ) c~fé. l'nmbicn !'C han 11· f•ulo lo:s pr<"cins qnl· 111111 de rc~ir, paru la~ distlutus piezas de pan, a partir del dla t del corriente lllo!S.

Hojds de cupones Las despnC'hariln muy <'11 br('· ve los industrinlcs pamtdcr<'S pa·

m t!l pnn. pero debernn ¡m·~entu r anlc,; 111111 li$1i1 por nümcro de pcr:>onus ) categorlns d~ libre·

lns; no pntlil'lhi D·H· cor111r nin· J!itn cupón h;t::;la la lecha que se les SCJ1nlt en In tllf<' crnpcznr:ln con el nttrncro 1, debiendo cor· tnr 11110 cudn ola.

r or única de In d~t Gobierno

r

Pr~~itlrudl

en virtut.l lkt

re1raso de In ltilfll o ficial ea 6J minutos. s e ha tenido f blerl rlh.pot1er r1nc, " p11rlir Jel "*' les dio 1." rlt>l ndual, IHnlo (9s espcc: ll\culos leHtrnll•s lconttdru y ~enero Hrico) como l os cmesmnlográfko:<, llcbct(nt como maxh1111111, a •las 1 de la norhc. Par11 los. má~ cspectllculoti ~ubslsten ois¡x>sidones a1111:riormen1e tadus sobre lns horus de Na.:halenlol

Dio 4. -Juanll .\\11rfll y Jordf hija de Barlo lotné Sebnsliaua. Malrl•oalol Oia 12.- ,\\l¡.:ut-1 Mlls cou M.u~trilu

T crrotlcs . Deluadtlel

Tnallorca afortunada

Ora 9.- Jaime A Pnlntl'r d\' 76 nt1os, l)ia 10 Rull1\n 69 nllo:1, \'

Como se snhc, \'i ~·nc slén· dolo, desde hace tk 111pcJ ''" lo

Die 11.- Junnn mnn)' y Jolre de 7'2

tocante a In LN~·riu 'll.tclo tnl,

lltiCSira roqueta. Otro

~olpccl·

to ncnb.t de Jntlo• t•l ~or l eo Jet

di11 1! del nctnnl, ;t~mdc• il'thl:l con t•l primer pr\'lllio (12 i.O. IU pllls.) ul nünwro G i l~. ll··~;l· • ·

chnuo en Pnlnm·Administrnd ,, de lu Plnln de Suntu C.t1.111t1.1

l'honuh•.

01• \'Cilla C,\ LAfELL.


-NUM. t142

¡·1{ rt D ..

.....

~EM/\N/\RJO

REDAC<:IC>N

~

O :-J T E •

•lu que

la r!•pr.~• que t~ntmos u la que liemos

der11s \'IC!Orio~us dt ht l'utrln .

l.11borar ~i n de;canso -IIC· rldrnre- rnr11 la l'ntria es nue~· 110 deber, y lnboror es luchn, j Lt f alange port}lll! e! Camli lto lo nrsndn }' Espnna lo exi· g~ pre¡¡1trH 11 l:l juvcntull que ha de o;allr ·lrluufadora en su t" ¡1e.'l > dt:l ¡ \ rrlbn Espai\al

...

Rey•

- nombre

Ilustre-tia llendo por i10mbre t! ofn~an\t'JIIo por el que han nus de 600 cam:Jra • ths Jr i CIIR!es en nquel rcm.JO·

d•sfwu.lo

Sl de 'fl•IT. que solo tli~ tllseahc.er¡¡ de

urrbn 111 un chiste rt:;l) ~~ • 1 transcurso del • fut·go

de Dlm¡>a:nento •, ~~ (..erno mur111\lllo dl!l lllllllr. r '" caudón

qtltilit ca~\ slle111e de lu !'las al b!!M la aurliera areno de l¡ ll a~... han f or')11clo su espl·

r,t!f e~ la disripH1111 caslrcnsP y b~ñu 11•:1 que hnper¡¡ err 111 Fa... ~~g.. ,

rr~nicas qur •fl tic le \e:llla • $Obre la vr.ta 1'11 el cum · l'lrne:•:,o h;~ publicado e 1 • \.\ 1s·

l..,s

~

·~

~ llll ;¡a

pr ma

qu~

desconrpn·

dlvP.:aos netos

lbs Juvtal!e S

:uro que,sM•1 de aquellos: mi· tnll monje$ mitad soldados , co· :u ~ ! J S

que u:m·

C:OTIIWII<'>,

ALV4•D

111' CI~CII. y

Cnm,,,,,n~ lto

111 ACUÑo\

Varu c.lt' l<t:;; 11) 12

qucri:t José Antouln.

Al!f se ap1ende a conocer 11

lit ,Pt•lria. a ornarla y ser\'irla; )' • p.1ra In pureza de tales seu· tunic·rtt1s, pnrn la conservación de C$le culto sagrado, la jorl!.ltht ~. r!era es dedicada a fortalecer ei espldtu, por la Reli· ¡!i·ln; c·l cuerpo, con lu I!Uitu· ru h.1e<1 l el intelecto con In pocsia tic cáa:íco. e himnos )' las lcrrione:; tle nacionalshu.licalism:'l.

FUTBOL s . D A:•nl< '' rx 3

<.' D

crrictns las illas• es la con· cicrr:~ la jornada y la postrera mirntta ~en la noche

de estrc:ln; pP.r!umallll• se dlri· gc •~ In t'rn7. de los <:aidos, allnr de ra ra:r!a y de la Fu·

•\I.C~Z

\R 2

1'1 pasa.IJ d:>ming ' COIIICrt· dieron e.r uueslro nnt;>:> de de· po. rrs ~· e:t purtido de lnnu~n· radJ 1 d·• la I~·II¡J:>r;d 1 el 1!1111· po l.ocnl -y el pote·rlc o:u:c t!e segumln cute;:or ia de l':llmA C. D. :\h:1\zar.

fué me.li:Jcre no obstu¡lltl \'O:II · cer, cvith:nciü ~~~ fnlto tle lou· tlo, h 1. > gdlll en algn I'JS ur:>· llll'I!IOS tic SU \'I~IOS O juego 11 que yu nos tcuia ncostu:nbraJc s El

•••

cló.r que

Junto 11 la playa de ,\1agnluf, lw,r1u n ..uei'lo y de er¡carrto; t:oCi'! ~~-··dé: en los cuentos tle líJJaS~ ti'a IC\'Bnlntlo SUS lien· da~ el Fre:ue ele Jnvenruclr.s.

ellos ~e opo t ~~~ > rtos:>lr .>s ya c:-11 el tl<:s~r.nso tic 111 vlliH, np: CJhiCCilll~ fOfOIIUS tiC hUirOS y rosas n In juven'rn;l trlunfll· doru que c.1:1 sus d¡'(nrosos

briiZOs lnr:\n fl11me11r ltts bau·

fle<h.as a hr .eron su re l S par 1 la nueyn ~emil l o regndu po r SA.rgre. heróicn y ju\'t>llil.

uuc.;tro

pn ·tillo

c~u1po

la JliiSBtln IC'IIjiOIRtl:!, Jll!ri.> t'~D rCll.:nja, •1ue contra el e 1!rcnu

tle:tc ulgu 1:1!' Jll61tloa·. !':: dt.:· r blo rr;t:ts:n: ir como cfc:.:tí1.r· e~ ello síut'J~IismJ 111 pare· nre:uc Ol'Urrf.J. q;r y en lo real, uu \'oto so· 1 os \'l.:;iln!llc:s ~r m ~s!rnr ou Jenmc: Prh:':ls las filas de In con nh L.m.lo c11 tn.l.1 nw Juvcnw,J triunf:tt.lora forma en 1 meneo y lul l't:l el e·u.n:t< hn· el horizonte del amanecer tic.. b1eru si J 1 111 ' ' ju~ro. Espana. anror11 que ilumina la \ I!C r r .!'rl.tr ro·1 ctt rr~ 1; 'n Cruz Rcttentorn. cnitH htn1'1ien de: dlrf,<:r rt'~u juro d11rrne siempre ni ser· lttn11C.IIC t•l C IC:I'', I!f'l e 111ici onndJ ~r. \ \,,n,l.h~!:•' t "' t>:>lll• I' ÍCÍO de esptlila, eS !a f.\rmula que nlilsltun los corazones de vo i n 1 1r,•ltl y e, 1 <' ~ csh• 1 vi Ma p.trtt ltl.; fu"r 1 th: l•lcJ1. aquellos hombrt•s t.lel nral'ian11 • en IH soledAd de su tiendR, •• tras las oraciones de ht noche. rll rll ,.¡ prclxlm:l •lu:nit¡_p tlin • 20 y l'iSIII 111 rlvnlfllatl 11" p.n · •• lido tic! pll~•"'' d 1m;n.!"· t •r l.n 1'•111!:ecución d~ lu Espu i\n CO' I\t'bitla Cll dioS lurht ll:.O~ 1c:n•há lo m'l>hll qtw c. ,1;,, 'J.l pam lA I',Hria es iut:l'illlhle por· en parrf,L• tlt: r 111:1 l•' .¡,, prl mero~ c1111P ., ro:r ¡¡,h.; :::t.• que \11 )11\'CIIIud In qult.'rc y su mejor~:~ t'll'lll.!IIIOs ~·· :ltn ~~· \'oto $Oiem·tt:; ll¡:utlo in 1 imam~n· nos urlonn,, lle lu~ rlnll~ te a JIU fortaleJ:<l t•spfrltual. 11· slca C' intclccta; 11rrollurl1 ul mil ~ l\rrlb 1 IIIC 1 1ciQn:ltiQ~ l lt••n h lt'nltlo o. n 11Ó:t ,¡,. \'lgoro~o } l••crtc obsltículo c¡ut· lan~e

L O C. /\L

~1\bndo

en LuKO.J

la

¡,¡,

11

20 cenlimo5

aon.do?. No, tod•\'IJno. tOel discurso del Caudillo

La f't)nsl·cucilin dt la Hspa· l!a OOIIf f liid.r en tlia!' luctuosos ¡liu• IJYJ>ntrt.l es ine\'it'dble. El .)'llg!t del e..~cu.Jo que lud mo~ ~Qbre nues tra c.~:nl:;a nwl, q¡; J r~ lo:. cu.n mllllls que con

•\1<~ra tle

11 11

J.1-1ventud triunfadora ·'

INFORf.\1\ CION

Y A0,\\1;-.:ISTRACION:

C1111c lle Cinrci11 Rui1., n • 8

11 O R 1

DE

~· ~r

19 t.le Septiembre de 1942

fa copu ubjero "" lu con·

l'\

x

podemos 11~e.:urar que dignn de la mibllllt.

ti<'rrclo

1'.

notas escolilres Eu rodns las e~<:UI!In~ ptimn· rlas, nacioc.alc~ y prlvntlas, de c>;le Municipio ~· conforme lo tlÍ~fllleSIO por la ~IIJII'rh•rhJHtl ~,. re11nut.lnron las clnsc,; el rniércol~ 16. si bit!n en HICJI· ció:¡ n la lt•rnpcrarura relunnh; :1::> hubrá mas que sección 11111· tnti11u en lo que rc:;tu del m~s en curso. como ocurre todos los lli\»S, u principios de curso, la :.~l<'renc:u de escol.ncs de 11111· bus sexus es b1~t.rnt~ rcliucitla. J'on¡aroJI ru JIOSC,Sitln de ~ US rt's¡wcuvos tleslino~ las set'lorr· IHs ,\ nlonin Moner t.le 111111 es· cuciR unlhlria de !'Shl lorali· dutl, y t\na t\lemany tlt• lo Id. clr S'Arracó Tmnhi••n n. Pe· dro Juan f'uhner PRimer t.le un11 secciün tle 1111estrn grlttluatl¡t de m)os y D. ,lu11n <'Ril~lllls Pe· f ¡ l't de una ltl. tle 13infsnlcm. ltcircr amos 11 1ullos nuestra fe· lidtudtill: tle:;cámlnlc ~ el mayor u-tcr:o c11 ht 111ta misión que "e les confla.

La lllmendra l'ut:tlc ~lar::oe )'il por tcr:itÍ· n.ulu calrl: nosotros l>\1 re· co:riila ~el cumpo r conslguic•r· : C' llln13Cci1Ujl•. J. u COSC'Chn - C(l· 1110 p dijimos h.u~e ricrnponpt.'n.~ lll•g¡i hogat)o •• mt•,tlu· na. l .us mlc¡ulllb rompcllor.l!' l'()lnCII/..tCOII C::oiUS llius a fun• clonnr, ¡~tres rnm·ho~ pruduclo· n·~

"""1~1r.~nsc:

dispul'~tos

u

npr 1\'l!t'har fus prirncrus cotll'ot· l'íonc.< tll'l .thncmlrdn. 1111 n11·· nos !f.III('I"O~ tumbkn de llttui· tl.rr I'IUIIIIO ilnlcs c:~ll' n~UIItll, <'11 •·• ilt~dt)tl •le ¡w:¡uctlu' .Jc,. cul.tbrll~ 11111: pudll'rnn ><•llrrll"' 111rlc•. M "" \'C:tlht. l."<llllD ll•$ ucurric) c:n 1.1 notedor Cllut¡•.tnn


~ NI'AAITX

2

Por

n od! Torrr•nll "

•~«so

01''

G10' ,rtdJildU a rNit•r d ,l p

tul•

nllm~ro

""~ ~­

cronr~.. • •clal ) p~b ltc.ar,m lS ,:-., d

ta

otra t. t:r!)f• • qat:

P'O>e'mo

él tiempo ~\11)

' llriable se no' h.1 rrr P· el Hnterwr .:a'''"

u~Jo durame

m fflJ(tJ!Jnle e lrmre dluto "''"''"'

nio. Fuertes calore> o~purnloM,l' nubludoot, rclurnplgueo • y llu· undns

y lluviao;

11111~

.o me ro~

S'f\rracó ·

~fiG UEI .4 A~lER

Fl :"T\S

POr•·¡ ARES 1' :-/'' 11 :. l•r¡ul\·o.:.IIIIO:o RJ COl!· i••:ur.H. \'bl,l la hritl.anlcl. di! lns •l.: S.t~l Agustfu. el e:otplemlor; de 1t:; " celebrar por la :\'lit id·. tiJ.I h: Nue$lnt Seiluril, loe; diltll li, i )' 8 ele' rnc,; e:r curso )' llil.,.:\trn qu •rldo ¡mebl<:cfiO, 11gl· IÜ~C 11 UlljiiiiSOS tfe Otras CiliO· tlv:t~ ucsta;; q11c la;: diarias m· ci.Jc ICI;i' cuidaron de ncrec:cu·

trr. copiosas rn lo~ (llstinto~ set· fui! eu el •Cos• donde ('ul· tore~ de nuestro tc•rnirr ' wrr d,.ñruu.-e lns íuuruos u 1111 IOno ttltlpal. liarlo má~ abund•orrlc" ,. torrcncial e~ cayeron t!h l'nl· 11111}' su;,ido, y ~ra tonta lo e.x· 01~- v límltrofcs té•ml·w~ rll.' ('.el· ¡>('~··uci·in dcspcrtlulu poa ras ca· rrerils de ctlballos que ht nficióu \'1 \ • )' F..stoJOenchs ,\Iny llro\·c cho• ns ;-a no du tariu- 110~ :unlritxoh• volcosc 1'11 el lugar .Je 1.1 con!leuda pnm poder pre· habrn r~<.nltl\tlo <'l "!!"", '"" pa • sr rcítH t:1 desenlace de tnn dr· l'll el arbobulo. siu~nloJTIIIt! rlc par11 lo~ olivare~ r Ju nlg.rrro 1 b.urú.r ~:ueslf6n de si ••1 •d'en jolre• o el •d'en l'omJ~•. Por bo~, (cuy<t cosecha lt11 :.íú•l ha :-a 1 \~a¡;;lln fué eslt: ultírnu ~3 :'10 bast;r•!le Slllh<·fllclo;ro~ l ro \ l'lll't>•lor 1le dos pruebas y. 1110 par.t ~ ~iembr • Jc lurr·r ~nlr<' c.las la "!le la banda de ¡..-~ ''C/.J). guisuatc~ ~· h,ah.t" pr me ·i~.o~s y prcparadórttlllllbicu Campe Jll empezó por la • ,\1n d ' 11 $ IU!Uril" scmentcras dc n• úe Deu •, tenemos 1111 ven· otrus e~uminoS<ts y de fu, ¡t~J­ cedor distinto en cada Ul'a de ltt'> tre.; carreras que contaban nunca ~. cn el programo. Eu lu primera f\cademl a ffidndilego r...suhn ~m1ador e¡ caballo de la wqueria Pon,;; cn la seguuda A V 1S O t>l •d'crl l'onrás• y en la terce Se po•te en conocimiento tl~ r~t d •d'eu jofrc • Rdjudlc.ándo· cuantos quieran hacer lo:> t:slll se este- <:n clhrs uno vttliosa dtusde Bachflleruto en la • \ \: J• e •¡nr Estos resultados, y algl.l· úemia Mandilego •, duralllc el no~ l11nce:; anejos a !11::; prm:bas, próltfmu curso 1912 H. pnsc.1 a i,:inan npssionadns discusío· matocularsc ame;, del día 2} del o: U(';, , c.~rnc me mes En 111 carrera pedestre, Juan \le.!l:l' l}' • Co\·as•, d..:nrue;;tril Sub.sidio a la \7ejez U'lll ve-t. más su \'alia siendo Durante l:r actual sc1na 1a ) el trtunlador absoluto del ele· " r parte ele no poro, que u me·nu ¡•l\'C'I de la locahdall lltl auxilro u~prran ·e hn de~· a carg<> de los hermJ nos Fle· piegadu aqui grau IICII\'id.hl, a fin de completarse la tlocurnc•l· xa' -:=randsco y Agustin- , } con h1 r.oupcraciún del <Pobló •. taéion u su debido tiempo pr~ lo:> ¡•;r.;ados pueden saborear los "~:ll<hla o p:~ra otr~ts dihgcnt·ia:sJrba:. d~: la botella de licor con tal asunto nltirnameutc re lacionndas. Se nos dice que ~e ganada en bul':na lid :>in que 1tcrca a 5(X) el uumcro de so· :~ur¡a a a efecto las habl.ln:> Dll· ltcitulles y justificante~. en trá • rlpc•dn.~ de In otra fiesta y de míte ahora de cxámcn y rt:ho· los cuales pu~c dar ra1.ón el lutlón por parte de los or.;n· alnnoso y diligente •obrer> An· nismos y autorldade!. llmn.ulns 10 1110 Molinas. a Intervenir y rhOI\'er ea e~h: En las carreras a ht lime· asumo. ricura. 111 ausencia del equipo •\'iguch resta el entusiasmo RELIGIOSAS En nue,Jra ll(ic~i>t ¡ta r ''1111.11 q·r • esto:. tu\·:eron por las lies· d domingo diu 27, 11 l.r.< 7 mf· l:t• de ~1111 1\gustln, y vemos " de comu•rilin general p:mr l.".,:no un eqmpo, lntegr11do so· la Asociación dft Mn ,lr•·; L'rf,, fu p11r do.; e.emr.ntos -CO\'HS, lianas y, por !ot tarde cj e,· • • ' n tero-. e,; el \'CII ~.!hr en !'tcio mensual re;tlamenlarlo 1n1 I•Js primer<>; dias; pem e,; ba· la c:asa·couveuto de Relf~,os:h 1lo.lo en In riltima fiesta por otro Agu,lina•. formado por el popular •Tonl es

.

ODO NT 0LO G0

, c ..nau,ia ~~~ "n r• •ll• )'o,to• In< mnrtc• p<•r -~ llt•ilan«;r '"'d•• eo In PI&Tft d<' ,\\t;¡u~i Murnlr ~! l{ •

v .. -

,.Ja.

bc:•bé• "ecmuiBdo por <relé• Y •JII} jny •

!Mcricte).

Entre los •vilero:.• cuhl! men· cronHr 11 l'edrojnan Pujo! •Ro·

délla• y Gabriel

Alen~<my

de esta ¡uollhcclón que ha· obtenido el premln Nncionnl. ronnan\ parte ur•l programa U •,\ t.\lljER C0/1\0 NINGUNA

¡e.:;

•Ju·

vere• , debiendo que lumcn\ar el no poder '' er cnfrcutaJo d

•Ju,·cre• c:ou su paisnnu y re· nombrndo corre<lor GabrieH'al· 1

mer • ~1oixa •

t.a carrera citli:>til e,o; ~una·

da JlOr el jo\•en porteilo \\a· tia Reus · Bnrbny<! • r Cll ~1:· ¡tundo pne~to Gnillerll!o Ferrá <SHque•

EH 1:• :1 expontáne11 rarr~m de rlnttls. t:fcr tnaua ~:ntrc lao; bellas y simpáticas jó\'eue!> de la localidad . r esnh11 v<:ncedora la distinguida set1oritn l::mbel Salvá • Rodella ·

..•

Et dla R. hnb:> \1is~ :;óle n·

ACADEMIA

MDHDILE60 CURSO 194.2 • 43 ----===--~-~------

PRP.· \C\f>E,\\1:\.- luida· ririn n la \ '1 la cnllllral y adquJ. sfcióll ue lOs COIIO~IIIIÍei\IOS bi• sh:o:> par11 uil)us 1¡ne lw! de tegnír es1t1dios set~ttmlarros. Ednll 7 ai1os ~e adu1itlrán iO <thmmos, 1:-.i('ilti!~O. Prcpnraciún ltt• lertsiva J'lHR elcshnliuntc u. . iito co.t l't:.fa' al c.~ónren de In• greso en c:l Bal'lllllcnllo y Esta· úiol> ue Comercio. Ednú 8 a 1ius Se at1nu:e.1 10 alumuos BACHILLERATO

nc en que 11r1uó de cclcbmn· te el Ecónomo tic Villnfranra Rdo. Sr. D. Miquel !'iqnicr, ocupando la cllledra llel l:spiri CO ME~CJO tu Santo el Ect~nomo de \n· MAGI drallx. Rdo !'r. n Pedro Snu· CUL'I Uf(A GE:\ER 1\I. si. qulerl. con Jlcrsnftsiva palll· • Gramática _ Rl!dacción bra, puso al nlcn•rce riel nwne· Aritmlilica • Cálculo roso y devoto auditorio el miste· G zografi.J • (aligl'afíl rio del dia, e hlstorici los illllti· Edall 12 aitos ~·os por lol' cuales esJá ea unesSe admiten 15 ahunnos. tro templo la v..-ncr!ldll imngen de fu • \\are d.: neu de In Tr:r pa •. La Musn coral ,lfr!gida por nuestro dlgnlslmo Ecónorwl en· 1 tonó " \'arias voces In Mfsa ; rá a cnr¡;n de nn culto de •5ellvé•. diplomado en las El Cronista de Munich, Bcrlln y

Teatro Argentino Mat,ana domingo tendrá lu · J!Rr In lnnuJ!ur.acidn 1lc ht tem· pornun de cinc con !!l e~lrénu de la magullfc11 palfcul11. ·

P.SCUAI>RILI.A t:no de los nrrjore:> lilrns Jle\'odo u la JIHntalla •·on c. 11111$

vivo realismo.

L11chy Solo, tllfr••du ,\f,¡_r¡o y }OSI Nieto, son los ln t~rpr e·

OBSERVACIONE<\ mero de alumnos ea de las s«cioncí, se

los •tue 11rimeramente lfcltantcs. 2.• Se fncllilarAn se tic úetallei 11ccn:a de en toúus -~ l(radOI, por la pelfr hln de trlff¡;A el rne.1ur


--

A~O XXI

NUM. 114.5

SEMI\N/\R I O DE

IU:llt\(Til1X \ ,\1)¡\\I~ISTIMCIO:\ . <·nn•• <IL· <lm\'ut l<•1it. u." !s

INFORMI\CION LOCI\L NutnN<l &u~lto 20 ct!nllmos

11

11

,.

Don Vicente Flexas Porcel ~ollfc/6 crlsttanamenfe en Mla Villa, ~~ 21 Ce! comente

A LA EDAD OE 85 AÑ ~5

··~·===-------=~~---·---

R. l. p ñ. ----·-------------~--1

1

~~ ~~ afiu;ido~ hijos [) J wrc y D. Juan . hermana O Antonia, mel<l" D. Franc:i~ca flexas y D l~ilfu~:• Colomar, F<lnnacéutico. biznieto f{,,f,,~·l CohiUtar y dt•más fami'ia 11¡ p~~r1icipar " sus amistades tan scn~ib e pé thl.r 11

Ruegan

le

t.eng-a n

en sus oraciones.

presente


AJOCR~ITX

VISiO :-lES M \ l.LORQUINt\S

¡13evanta maDre Gspaña!

La cost~ de poniente

••tfJoJutl a a rrk la prlmavtra que pJr cle.'o...." Orulro y.tlra~ llill::! 11,1.• J.t~ cuntbrl'~

r:>ll•m,

l.n

tlom co 1 ~u fu 'ítO n~m~o.

,.erc.>no un :.ol de ¡:

ldll7.fl ni

11 1 •

t¡nc su~piros

m~rlr.

· Qulclud. :.llcnclo ¡nr tJ¡¡ )nlc:- im,1N;m ; las a\'es rall.m; y cJIIn• los fu~~,,res d~ tUl R' !l que mue e, so:nb.<~,; ,, 1,1 ticrrn c:ubr~:a

tic luto.

i~t:pO~An los el>p!rltus. y den~'' · it·nra la norhe los c.>¡).ldm; curre. en pos dejnuuo, ruu' !elLe 1 u ,u. lo :.u lll.llth> de lucero;;.

Ptclmllo clcrlo; ióbl\.'t(llS lni' somhrns cnnll>s 1lc In~ 8\'1!>'. In ri"a tll' iu nurom snu lll'nlltl..ts

d1slpau~e; 1~

tlci

n1a·~ o sol

que :;urgt·.

..."tierra ... Las ugu.ts cluuurosns tlel e ! 110 fL"tuuwm Ju, 1 1-:>mlur,l' de '" ric.-11.1, b:IJO \'CSIC cúnJhJn di! IIÍC\'C lfmitia:. IUICCU

,\mlr.lillr> E,.tn· llcnchs· B.til.llhul.u. p •nor.\mica · mente e~ qu1z,t 1:~ mt•jo el e Mn· llorca, ¡1or r.crrc.-ttn.J. Con la .Jc Vulhlt'IIIOS.I a n eyi\ ,. ::iollcr y In d~l pueril> ele Polh•nsa u Formen tor, lorm.l la trilnl!:lt tlt• ruin~ turlt>lkn~ lll'lllorqultt.IS pot mtto· uomnsiu. Lo" 18 k ms qu•· scpn· run Antlrail:t de Estulh,nohs. son, en conju nto, In n••ít< ulraycn lí! eJe In l sln, y solo por fu:> 1 luns. de csplémll\1.1 car n•tcru susp cntlíti.t sobre el nt.H enlrc

EShlllencho; y B,u),•ihuln r, con pn uormuus llc los mas !!r•íclles de Mallorca , es tiigna tlc s ' r \ i sl· lntla esta.

Oe Anclr.ritx a P.shtllcnchs. J.t~ se suceden sin intcrru¡lCI•in El r.1 mino húllnse su~JlCIIIII.Ic> cutre el mar y la monto~ ña, y pa~a por la •Torre NO\'ll • el •\orral Falla, con' derrurnbamíenl t s y l!r:tmh:s peñascos, nlro\'csaullo rt>codo:. abruplos de sal\ ujP aspecto r cruzando tupidos pi nares. ~e ex· lasia la visla .1 nlll llll'la,; bt•lle· zns que se suceden. ('llimltJlUttiJ en el cncas ti llndl) mirador, sus· pendid o encima tic un túnl'l ca· rretero que atraviesa m·n hunen· vistas tic ~ n111 ma~nlliccucia

ras !rores c¡u~· la _gt;lcll prill111\'\:ra, al soplo susurr.uuc de lo~ cé.lro!'-. nnnbn de luz, arom 1s y colore:-. sosiego ) pa;:

Eujmuure de canloms nv('('ÍQIS tiel botique lns lnmqullus nrb;>!e lns cmhtl7.an cun ::;us len!::; n1 ~o>lm:l 1~; y surgen pur do.¡uicc

Pletórfcas th: \'Ida las ocultm~. pujani\.'S fuerza:. con que lu Nntnrn, 11 fuer tic sabia. &Jcudlrse lo;.t·n los hielo:.

e 11 l

~x cur,J.ín

i m·t-rulw~.

...!J mar se tspera._ G1~nntcs ola:; ljiiC Cll r\lmolos nlllres el 'icnto a7.ota con I{CJnido rcmco; :;obre sus cr~tas pavoro~s dnn?.:l

lrAgil ua\ io.

No licue \'clus, pues fcroc.:s silba ag11dos sours el riclon horrcmlo, y al duro embate de mugl~o'IIICs ngu;1s

rrujcn su:; lc¡los, Oscuru~ mol!'s con fragor se lant.atl, CÍ~IS U JhJ sin tétmfrto; y VI'IO(\!S, en torbellino ~ubt'n las nreuas tiel fond o de los mures.

Opacos

tules de neblina p:mtu en vano quieren t¡uc el bnjcl Qsntlo no llegue al puerto t¡IIC f,.\ic.: n,utu

vlslnmbr!l nCOl(Ctl >r.

u -ricio, ticrr.1 y 1111r- eter.t:t Espa rl<~. bOl, nm•c )' flor 11• 1.1 e;,,,., ;1 l.t'1 111 1, alzn lu (o~iro para que ful,!cnte~ • nt)'O$ de ¡.:loril1 bafien lo frent~:.

S.

sa mole de 460 metros tie al· 1nr<1 sobre el nivel ~el ma r, 1.111 quieto aparcn lcmenlc con1o agi· lado nuestro corazón por tautns emociones. Es un mim dor ideal para contcmpl.u la rib('ru nwllur·

quino. La

co~ t a SI'

recorta, )' \'Ís

la desde aquella nlturn domina· dorn, scmrju lle ca rtón-pied ra. Si~u r al mirador una porchín de camino que cruza los pinares ele •Son Forl unr • . go1.án do~c úl! cncanlullorC$ I!IIIIOramos. Al lle· gar a las •Costes tl'es PredQH.• aparece, e nlre oli,•urcs bíblicos, el rísuc110 Jllll!hln •le Eslnlle11chs, slluado en 1!1 l cl ndo de rccolero

valle. tlomiuado p or el ' Puig de Gnlnlzó.•

Eslallcnchs. Tnml>icn aqul ca· llcjas estrechas y empinada ~ . llc ahiun pueblo muy plnrore;c l, muy sano y muy h·mno.;u.

.•.

trak ionCI'u llll' l.l.

SI chn1 e·~ uueslra

\ l.lS dil'l. de IIIIIQCIII•, C'll mtr•

chu hncl;l el pul¡: •• \ illlll 1 lllluuq, \' an ¡ms:l•ldtl lus h orltf, \!lc•voln·

tlono.> .le. -co,l!li,!nh•,lh! r.uJ.t Vl'.t m\s. por II ' I H ptr,l¡l! ~ Jl!!ll_tro ,J. m1s. El e:t.nl no litll¡:.t,

Clnré<t. ,\1 tt;{lln r·• II IH. IIIII, A. lo h•Jos, el vupor ··nrr~:>, t<llllas Inces enee ulidao;, cru 1. 1 ~~ 111o11 en dirucciün 11 l'nhn ' · Fdl htl'los lo 11111$ pc3u!IP tlc In c x~ur&lón, qlh' es l.t cu<pitlc tlcl Jn ,JIIIc, di· c~c:11ar. l<llfugus ,¡.. vicn· to hcJudo 11:>::• lhl¡:dan lus ros·

ik il de

Iros. Ha sitio un grifo ;tAU•Io, es· t~nuirco , salnlo tlt!l ••hn 1 esla· s lada 111 pl:.:tr 1<~ piedr.1 m\> ele· \'ada de G tlarzo. Sublilnt. El :.al. rojo. s~:nh:j.w,lo un •• h o~ue· ra olimpi.:a . a rdiendo en holo· causto a la )Juturah:t .1 s.tle len· l amente de J¡¡.; a rull.¡ Llcl lera·

no h Jriz )lile . ,\\ull m:.1 Jcipltr· In n nuestros 11ie,;, \'lcnJ•Jla des· pcrczar,;e dt's<IC unu altura ele I .U_5 me tros. i\ün ¡me dcn \'crse lllll resltiS de la mes.1 de t>icdr.\ que dkt ra l cyem ta s~·rda pnru la$ cere· moniosas comhlns de los tres ni· cnldcs úc s~tu lt!nchs. C.llviiJ f'u Í~J)III)j'CIIl que COI11131l Jolllol }' catl11 cual dentro ht jurfsdac• clón ll!! sn rc::pcctivo puebl., Las sillas. l amhicn pieJra 1!11 tlontle se :>C. II <Ib 111 paru c!lebm r la u origin 1le ~ e >rnilf•s baa

.re

suiritio m<\s, has:u su de$arwe" ción, 16s efectos J el \'lettiO ) ..

lhl\•ia de los a ños. Antlrailx a t\ ll·u llu y mayor u F tlllllél'tor. 1\tlllllli"''!L,. su puerro; P11hua, su

blii!IIBi•tlllr:l

bahltt de f'ollensn. el ¡mt.•rro tic ¡>ueblos de In lsl11. n-1. la

cortlilleras st:mcjnndo nes teatrales ele un llllllli! IIIU• seo; la Ontgoucra,

lu conlusn silueta de Qut.'l!nn compen:Sad.ts. ¡:11:> de unR noche

seis horas de peligroso y frio,

cruel,

,.u,_...,

No lejos Llc la \'ilht :)b.nst• 01 · gulloso, tiomlnodor, como cilt· mando algo eu vano al cielo,

'contemplar .,,.,,•• tanta grandeza.

el monle de •Galurzú•, yermo

den a nuestra

jor fllosofla et


ANDRAITX ~!'r11'

rollllllf.IS 11~· t\riSII~tcle~.

Jtfidje!!do ni hl'lmbrc sulhurio:

.

,0 Dio> o bc:.tln •. ~UJil' n!nll·' , '\C~Oriul. la curre ~ que. ~~rpenh:H huelo Boúnl· l!CfJr, :'ulpt.tlllllllu encnnn del ::,~t. u u:u: ·lltm u

rou:.hlcrable, )ínfeJ n;¡ue1fu, C.lslas, e >11 sus t:t'a> ~XItul>ua .... fr 1terun, út.: la:; ~ Oe)a et 111 tr ext ié•tdc~e cual ¡;::ntnill ulc ulf.1 :vul que nos ::Jt c<M el cununcme. y que Jllllti•• !rn~:>·abl ' ,¡ ~ 110 liJar. •At11lnra de 1..,. fl•1ilnn~·. l'oco 1~teJ de Írc,:.tr a la dlln yér~ue 1t 11 d 1 atulny". N lli cncarwua • nt>· n e!l.t. ¡Son tnnlos y u los pa • I)Otmn 1 ~ grnndtosos qul!

hemos rontemp ad(l! Este nu ' 'a 11 la

•gle'>i,, parroquial el ·nlucc •le l.t :;mlpátlrn Jci\orirn fr.t '"~C.t Barc,·hi r\lc;nauv con (' ¡un~ 1 D Scb.ISiu.\n Fll•xas l'n¡•JI, ''~b tió n la ccrcmunl11 r••'i !iosn tlllmerosa concurrcuci.1 que tué nbscquiuda con un cxqui~<lto r€'fce~cu cu ct domi· ciliu del novio . l.o:; IIUI'\'•"S c:sposos que ~a­ hi!Ion 1'11 \'liljl! eJe boda para tlifen•rnes pu~blos de la Mo bla iijur. 11 su rc:.ldencin en Pnl· lllh'>lrn

1111,

..•

~u e ,rr••

1\.

t'uhner se hu

'..,..~ ti\ a In gralli:mtn de Ba baf.u. sembrada de tonnlí':> } otra• ~ tnlit.u~ , t!!c\',\ 1ilo,c (),,,.. dt d 1118r h t>!ll las nu\." itll:t:- ri· ma~ d t..~ monta.1as. \' el tcum tlrmo ole' 111.11. Oh u \ ' CI. fu e\'0• (3{11111 JI! ltub~a, CUII :>liS f'llr''a· c!c> t1 •j!llldrluoo.; a \\¡¡.lan e Lu ·

;)l:t'.S

....

Fl th 25 del corriente dló a lu1. fl.'llzmcnte a uu hermoso nii1 J [) • E!-J>cr,mJ.a L<>óu, espo· "'" 1l•• 1> Bernardo Bennnsar. ~i••nd.J el rrlm'JgénítQ del ma·

a~nl 1

JJ !!~

(i• snnoro • J. \'. l.

F U TB OL N O T h :a

t.an ~

1

\

, nimc 1 · de futb JI rc.se· ¡•.tr 1il.lo dl.'l pasad J

~ 1' , 110 1111:! h: l SidO flOSI•

ble pt1b c:urlu ,\\ 11 anu , .,~•mdo paniuu de top¡l. se c.Jfrent.m\ do; UIIC\'O llllcolr once con e l Att:l\l\ar.

SO CIA LES ll• ..e~ L· JI ' '>.1

lus \'ilt:'l· rio 'é:• cnmf...:.!as ('11 1'1 Pucrw {t \ tlrallx. ft,, ~alido pan ,~! r o .unigo l'l hbo~ y (Ir tfc ;ur J;: la :\ur llll1 O J·~ l! r.n~\·ñ . tl pllllllllll!il 1t e u di ,:in;;niU 1 i;1milin

la

P 111

...

~

11 ll > tenido el ~u;to eh~ Ll!n ~~ 1 nu.:stro l!btlu~uith aml¡t.,. y (:!lllti lrt-J,,r d.: c:-t~ ~l&u,co O !'edro J Puj 11 1\br.t ~;a..., qu .:-.t deSp!ll'~ de hrt:\'1! Pl:tm~ d n cu c.-te pncll!o re· gre.¡'¡ a la cnp,itnl.

~IJmlo

1' P• llh • • tilo 19 !>e ttl~ll; 1 ~:a el 11llnr mnyor dl·

5'. "''"9Jis 9'almtr, t 9'alma

Grandzs Ahn!lcrnzs dr Ropas co:-~frccionadas

para Cflbi/IIPr n, .Ciu1otn. Nb1o 1/ Nli1a LOS Mr\$ IMPO!n '\~TES Ot:. E SPo\ÑA PRECIO FIJO VENTAS AL CONTADO

Impermeable!, lanlas, PDrla-M amt T1rao1es. Corbatas, IJga!, l~IIDS

SUCURSALES: Ba rcclumt, , , Jicantc, .\lmeriil, Murcia Bilbao, Cádiz, Cartagcna, Granada, Málaga, Sevilla, SantAnder, Valencia . \' ullac.lnliu y Zaragoza. RESTAURAN!_

o N D R E S.

L

Situado en el ml!jor sitio d~~t Palma rr~nte al ell!flcio de la TelefoB lca.

Gran V1a Jo)é Antonio. n. 11.

EXPLÉNDJDO COMEDOR COCINA INTERNACIONAL SER VICIO DE RESTAURANT

é<f'l'rl••loot.nl

enartes

d~

BaDo5 CalefaxláJ

ltn.l.h )' b•JIIlZu(

•11

;~atral

· Aun

C~Jment/l.

caliente yrrtas

VentilaDas ó:Jó/lactonzs con vis/a al 5'aseo 6tl fJt1rnt

triiiiUIIiO. Hccihnn los padres y nbnc·

los tm

•::- • ledn cn,.·.,Huo hnn1c [e s ' de oro; il!c,(r..· it u, san J

EL ABOlLA 5. A.

\'l~lo

uunw111:111Ct t<on el nachnlcnlo tll' 111111 hCIIIIJSI IIÍit:t,

r.t[!ll ~

Almace.nes

cull\lrabuena.

1':1 hug.tr d.· la'" es~so~ don Pl.'dro j . l'ujrJI l'ahna:r y dOJ)II

juuun

3

.re

t:

h>s recié.• uacillos nncs· trdi11l cnh rubucna.

Tras larg:1 caiermcdad pasó el

vll•rnt:~ diu 18 a mejor

MI(i-lT ~~~~

vi-

d,t, c;a 1.1 l11«11 C\lii\'Cnto de lli· jas. d.:l 'mpJro del caserio del l'ucrto 111 auciana y apreciada del publico, pnrticularmcme dt> los

t>ulcrmos. y quienes prestó en toJJ licmp exccleutes y muy I'SII,"u.tble~ !'CI\'icio• gratuitos. Sor J:>sda üi~bcrt. untura! de ~'.tl·n • ~~~ e 1:icrro y funentlcs celchrados d $;1b.1dO en uues· tra ig:l·;l.l ~e \'lerou com:urrl· ,Jisint.)$, :\ l.s ConJ!rC!{Hciún reli· gia:-;t a que pctteneda la finAda. lo 1111>111 1 qto\' A :.u distinguh.lu fmniliu. hncem.:~s presente lllll'S· 1r11 cund;..l<>ncia.

..

A11ER

OllONTÓLOG!:> .11nr1~~ ror lu m.•~•r·a y tnrrlc l;o Pl11u de ,\\fguel ,\\oncr N. '!,

Consulta en Anclrnax T.,.J.,, h» ~~~

En

l>aftn~:

Zu;.('un.,Ju, l.

cspccinfmcnlc sus hijos d "'J ,¡ nu: y 1l. Juan. muy distln~nl· dos amigos nul!stro,.. In ~'X11rc sitin de nue:;tnt 111<\s ~i;ll't'nl condolcncin.

~.•

dcho.

11 ~liS P•l· y dcm:\s lnmi·

c¡u'n. lo mismo t¡tie drc J)

t\udré~

un~llrllllllu al "?''el nrtbt.l andrilxol nuC\'M y mftli :!ct)n· lndus triunfM de Sil p;!léta.

Jiu,

notas de arte

lJ lnlaolerla de Mflrloa

¡.¡ di.'

Con sumo gnShl nos l'I!IC· rumO$ ole que. en 1.1 l'liJlll~!·

IJIIC lus fuern~ nqni 11c~tac.1da~ ~~·nín en bH·vc

xus l'mccl.

dJn Pro\'indill or¡!.lllll.nú ~ p:~r el orgn:1ism:J .te F. E. r. y de: ht:t J. O N. !' , • Ed.J.::lri.i:l }· n,·~c.ni~J·. rCl'lt'a'c•n· lll' o·c· lebrada ,.,, Puh11 !, ,.¡ ju ;ni " c;.tlllicaclar hnbia a,J¡n,licml J el ¡uhncr pre.1•iu de In "" l'ciúa

El 21 dn lo:- corrientes de· cxlslir c.t C$la Villa, a l t.s 83 ail >~ de cilo1d, coufur· tu.Jo l'U:I lo:. t\IIJ(illos Espiri· ttmles. 1111c~trc> 11ut ticulm amigo el pt üplcmrro D. \'le eme (?le· Oc~cuuse

fin sit.lo

en

pa~;.

1111

htllccimientu

seuiÍtiJ tlt ,loP• los milllí· pie• situ,•·•"'" c,u que couln· b.1 el fnnulo por ,u cnrurtcr n:rdsulcr111ll~nlc ufub'• y bou·

11111}'

dudes '· F.l 1Ha 22 IIJ\'O l111::11r el e·•·

th.:rro y s.: ~.11tl 11!! He, ~e ce!e brarou ,atcm.tbl Uh fuuer·•le~, :1 CII}'Ol' OCIOS

~lllhllll

(l'<i:>lió I!UIIICru·

coucurrcndu.

l~l·cíha

1111

uf¡igldn fumlliu ,

Pitl/1/m 11¡ ci e 1, CUIIt>i~!Cllk o•n ,\h'd•llht de l'lntu, u In ohru tii}'U lcm.t t'f•l • E"nm:,,• ) ,.,. ,-. 1 ~ •• orl ~inal de 1111~"''"' co.L\'L'· CIIIJ ,\\ltJi. 1o; 'J'crrmll'> l~ .• ~r)al ¡{¡·~ Tvrr111rJ , Por tun II!Cf•'l'l· .Ju Jllllanltin lclícillnno' •·mdlul 1111• 11 u~ ,1 1•m:stro llllll~t•' d ÍD\'•' 11 y yn de:HIICilo.lJ pintor 1111flur·

Se nus dirc

;!IIIIICill!ld.tS CUII Otro:< d OS COIII•

Jlolilin:; org,IIIÍI.<itttlosl! n~i nn bn· wlló11 al nmndo del Tt•nlent.• "11ron••l, ~r. .•\nn:t•1nn. A t.tl Ha ~e le:> t•.•l;\ ¡m•pnrnudo ufo • jnntiellfcl, J~mtirulnrmcnlc rnrll 1J,•mlitoriu. en d \'$p:1rioso t>di· Ítl'ÍJ ·~·llciu¡Mrr(lquial•, ll~ l'll!n •

pl~·to acucnt<l 1.1 ~ llllh•rhldJc, auilirar y nanuklpal con lns eclc ,ul-tk•l"• tf,l,;ta 11hur.1 1111 ,.,. 1lc ''' ,1\ l~v ohrt•ll de l:1 1.-ch~t dl' lil';!•IJ•I 1lt• lol tr!lp.t, Cllll 111 <1tkl.11hlml y rht~•· que h: e~t&\u .1,.1!;11111111"·


ANDR~ITX

·1

REL!CIOSAS

Pesca de l.rrastre

E· 1111·'~11

r1

1 IC

' " 11r •\l.n.:~

tluraurc rvJ ~ l'l br~.

••• ' •

ldu

me• ·con,~~r.lll !) ut '" 111

"rrno Ho.:>trfu ti • .~~~~·l r.t ~<' h ·

rn

r.•

\ ' rr::<!ll M,tr a , s • rt:' •r •, roJo~ lo~ a"lol 1 u11.1 p r ~ ,. J t IIIÍ,ITHJ. dllnt:t.: f,¡ Jlfl 11' .1 rn!'<,t, r.. sc,.:uttd.t dur.r n • 1.1

como

1·•

•'~ r.b 7 y

~do Copón

r

~·,

o·.í • •tfro~.

Pesca <:;,um.?n~~' \'1 p;'l~ ., tl '

tu ~~ · <' 1

IUI\~$Ir;1>1 Cf1~1 .1~

J,t rl.•/.' ni/~ l' 1 111 qrw ~e .:..:upa b,l,•hrurt• pe. sn tl.ll de tlis11'Í1I:rs cd:uk3. 1>ur.1n; t~· la act ual M.•.nm1a :oll rcsul· 1.1t1o ha ~ld..1 pJru ft!liiii J~·r.roi Jr, debido 11 uo nbnu1l.rr " "'·'\la d pi!I.A blnu y fl .rt,.:.t·J.to bit' rrulciOIIl':> m:lli\'ntl:-s pur lll~ \'iClliO" lcl IC Ct•r <lltlfr.lllk f.,t t!d {•,¡ro ~" ~us¡w11di i h:r1c } u dlls r e tU·<.t dt.:l pr c,c.uc pl~trilullio.

Delegació n de Sin di cdtos AVISO ~e pone l'll couorhnienlo •le. lo~ ~IIIHrtkrolí que h•ug.tn l11s·

crilo su gunndo <'11 l.t ( 'ur.llln d•• tralamit>1JIO ~·lllil.rrfo ub:i ~~~ torio jlUI'U<'II (1.!,;('(\ ',11 St' <'1 3() ¡10r dento Jc l.r lann obtcrml.t pam lns atcnclune~ JI'Cifll:r.; u<' :>u t' xplolli!Cióu sic;nprc qrh' la producdvn s •.t sn,,cr.or a 11 <) l(;.t~. Cuan•ln ~<'n su¡wiior 11 1 () Ki!"· e iufc1ior il SJ.),

llOdrá r,•scr\'nrsc <le la pr imc· m fracción t.!l JO o .. y del

n:;.

((\. ~·1 20 o ~; .urnquc en :,:;111 ('llo;,o

fl' •dr:l I'C:~CI \'ntSC

tttlt·

m:ls

tlc JL() Kg·. F.ste d,•rccho de r••::.crm lo bunin corhtur los gamult•ros en ,.u dt:cla rncH~u 1111tc los rt•spt-c· \'Ol' ,\yun!OIItit'IIIOS. /:1 ./1'/e qe 111 ll.·rmautlwf Stit.,C(I/,

( ·o lli.!tdu ' h.t p ubht:llll o) ua,l or ·

\

nnt •ri/.t•ulo film Jc,flcar· :-c ,, t.tl f,rbor eil ••1 .'\l.!llit<>tr.i· u · ~ ••r 1., <.'lll:,lr(;l.:ttl .t •, que u 1111.1 r•la n·l,r com:~ m~tlin 11~· l'f !¡J:tbf•j r.

Pr.R A

91Coner SEÑORAS

Uarciu R,IIJ!. ~G

ACA DEMI A

M~ftD ILE6D

9/t ~ ffo 9alm~r 91lonar

cu :1 so

CCl'"' ll '~ t s ,\MmAtrx: hld'" 1~ ... 1\t•'l\.'\).. J'O• ltt nt>Chl· )' Jumfttgu• todn e l lfiu

1 94 .~-

ME DICO - ODONTÓLOGO

43

Oinica dental: .\ \'do. General l'ram'l'l, 2Ci

rH : \'l' \ l)E,\1 1\ hrll'iu· c1u 1 n In viu11 cultnwl y t1dc¡nf·

sin \11

IUCÍIIlitMIOS bi\ ~·cv> p.1r.1 uiiws qu~· h .l 'l d.: :>e· ~llit e,;tuutJs SCl'ltlldnrfos. Edad mh1i111.1 7 or)os !'=~.: aunulitl\ 11 Jt) alumnos. 1~ 1 m ' 0 . Prcpnmrióu itt· ll' ,,,\. 1 ¡>.~ ra el l'~tu dinntc neú· fi!o CO•r \'i:ol u .> ul CX!IIIICII de fll· ~' '-'"u eu l'l Buchfll cruto y Estutha > 1tc Comercio. f.uml u•lnimn 8 aiíO!'

P. l 11u: P ltrO:•I

f11;:tll/ltl 'l'fll, .f-1 ."

1!1.' (.;¡,; C Q

Sl' udnurrñn 10 aluumos BAC!HLL E R ATO CO~ ER CIO

MAGISTERIO

CU , 1u<.-\

Gc~ EI~Al.

(Repaso)

G;•<Jmalica • Redacción Aritm21ica • Calcu lo

(J•• I•

E.tflld lllillióllll f 2 llt)O,¡ :lllmitfrá•l 15 alumnos.

~e

91/ema;r - ffr ancis Jngles · Jlaliano Lu "'~cióu de idioma::. esto· n! n carJ!n de un culto pmfc::>o•

diplomatfo 1.'11 lo~ unin·r~ídades •le ,\ \u:rich, Hl'r In ) ¡\mbl!re:..

OB,r.nv \ (' ¡o ¡..¡Es 1.' ror ser lhuiwtlu el nit·

tll(,'r!.\ 1lc RIIIUIIIO>' 1!11 cada 111111 de

la:. :o~Jrciones . :;e aJmillrún lo~ que prfmeramcu tc l u ~ollcltcn. 2.• $ e fudlil.mln tolf.r clo· se de dctnlfc,; 11\~Crca de

C~tll\ffo~

gmdos. ¡¡in CJIIC P.or fu pe tición de ellos se con· 1rn i~•1 cl nr.enor compromi:>o. Ctl l OIIOS SIIS

Nu estro arbolado

]>ara hoy d • ·1fn,to h.( tr.¡ t• 1 el C<lrtcl 1' P••lfcul.t tl · .:ur rdml

Mu> scriJ comruticmpo uc•l · l):n ti • suf11r l os olivares de l'.<te tt:n nnlrJ m.urlcipnl ultinlil · m,•nlc 'al. tc.l¡ .,:> en su fruto por r r c.aiw.n' lrJ \'111~ tl llh' rt~ u••. ln.ul.t C:•nd1 t/e cupo!/, Con es· tn }' fa Jl~nticfOS!l SICCII~Il lile• l••oroldgicH del pnsn11u \'t:rnno, V<l u resullnr hog;uio de muy

1.' O• ~n t.J~th)

'r.·"'f, 1:!111

poro remfimicuru 1.1 ._..,, ••,·ft '• c'ca~.t se n .1s prc · s'e ntó dc:>úc l'f priucipio r u m:citunu, o r:.i en su l o!Hii•fa:.l, aparece en el suelo, d,•:.o prc nli

cmlt>r a l illt.•rc.--.Hiu i•l fll'ruu~o sofkrltt.fu. at·úrJ .uuhtSl' ~e co· nnuticar.t al !llll'rl'>'llllll tal a •' lll'T· ·d l. l'n c;J,• c,lad 1 l'c h:\'.utta la

que ya lftn

da de fas ru nm~. upl! r;rs I II •C i..t·

SC~ÍÚII .

do l'f periodo ti<• su 111 1 lurn· ción. Activmlsl!, fl·H ltr rto, P"' lruestros ngricul torc~. lus i:w · nos de r.acogid.r dlll lmui,,.; !u que lucre, 11 fin de snrnr de tos nhua~urm; el rwtu r::u llrlnll· \'() y ClldlllfiRti\•o CJIIC hl$ S\!11

R S C I ST :1 O CIVIL f)iu 2.3 Cf'l lt' lllbn-. - juauo Alltt "ujo~l y l'.ll tu ~r. l1lj.r de Pe· ,¡, 1 J u.ut y ti .! Ju.urll 1\uu. l 1h1 25 . ,\ l i;!Ul'l f:kunasar y l.t' 111. hiJ-' tic Hcrnardn y de

po::>iblc.

Gzog1•afja • Caligrafia

Teatro APgenfi no rcnornbrt· I.I.U\'1 \ DE i\\fi.LO~ ~g Es nnn r 1 n -.11.1 nnr-lt' r de ~rtiO CSpl'CIIku JlllT lflll l• l /), •• u!s y Tot/1 di! , l iJII/ De L'Omplcuu•nto otnt ¡wll· culu de gm11 intt·rés.

9e/uqueria

J. l •ltluo;.trr.r )'

d~ 1

rcrccr.t tll ,1111,1·

cl•c•lcr con cxpostci Jll di!

·llll>l<·.io

E:;pc::t.17. ..

DEL MUNI CIP I O

M llrlrn tnlo •

Sesión del dlu 7 SCJllí~·mbrc 1'1 12 Bu jo fu presidencia dt:l >'e l or t\lcnlde 11. Pranci~co Moncr J uan llCOIIIJlilrittdu de los $l•i\unB Gc$tor~ D. ¡\\ ;tl c 'l f' ujof l'nj.JI, D. Barrolomli l'u:>ll'lf ,\l.rrccí y 1>. José t\lem<tny 1 icms. C U ENI't\$ • t•guiJ.uuclllc Sl' a:mu•l>;ut l;t:> cucnuts prcserttatbrl.l~ l!ll:ll,\ 0131~ \S Vista fa nr:.cancia formnfndn por el \' l't:itlo dr c:>tll Villa dou (iulllcnno En~crlut 1\icntllny, de (l>chu ~7 /\go~hl lil' nu CUIIl\lrcto pnru el úcsugut.: tfe lnl' ngun' . plu\'lnlcs en ht cns.t de ..u pro· pfedml ,;iru e n 1.1 l'lm:.r 11.:: t· s· pni\n. so nrn~nln .rl'CCdcr 11 lo solfcfiRdc, por 1!1 intcrl'":lllo, :tconhlnllolle se h· ¡•untuuirar.t

Oiu 15. Sdl.t >tr.\·t rnhucr r Pujof l'OII \tltt•JtÍ<t ,\rm IJar· ceiJ y $:¡1\·ir J)ia 19 !'chasli;\¡t Fll•xas Y Pujo! con r't.l rci:;ca 13.tr.:eh~ '1 1\felmtn}. Oefu •tci o n~'

Diu 18.- Juana (lj,.hl!tll~Or Josef¡¡) l ntiu>. t<l'li).!it•st . Die 18.- M.rr..r<lrtra l'ontés y Btnud 1 de 7'J. ar\m>. \ inda n¡,, 21 - Virl!ntc f'teus J>orcl'l de 83 m)¡,,;, \'luJu. l)ia 21. J u.ur <:-.r:;lclf ) tc \',r de 71 . \'htthl,

! Se

tul ncucrdo. Vi.stu lo ill~hllrt·i.l ·c¡nt•

lt•r·

mulu O. Burtofum(· l'nluf,•ll ¡~ 1 ,_.. st·lló, dt• f•·dn 2·.) ''~o, l n 1'.1 1 •· l'n In Qlll' •ufkil.t cnsa ll'ir r un,, abcrtum "" !u c.t~r ' "' ~n pn>¡)le!llld shu en In t'otllc tll' Juimc Ferrcr, se acncnl.t con·

en e 1 ba rrio •c¡on ,\\n

Andraitx setembre 1942  

Andraitx setembre 1942

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you