Page 1

--

-A~O XIX

NUM. 1078

1\ tt.D

SE M I\NIIRIO DE JNFOR/111\C.ION LOC./\L

lmnACC'ION y AD:\1JNI$TRAC'ION: Calle d~ Gurcia Ruiz. u.• 8

11·

N~n•cro sncllo

11

~ ub:úto 1~ úe junio de 1!).11 1:> centlmo _:~=-~----~--~·~~--------·-------------------------

______________________________

• !!?ogaiJ a ff)fos en carlaaiJ por el alma iJe

Don ·Mafia Calafell Covas Que falleció en esla Villa el día 28 de Abril de 1941, a los 62 ;,iíos de edad.

Habienno recibí no los

~amos .~acramsntos

E. P. D. Su llfligiJa e..:posa O a Antonia All•many. h ¡., srñur_i:a Margarita, hermanos poli11cos,D. Juan Colomar. O 3 Fr-.u· e s~a :\lem:Hty y 0 .11 Anf'>nia To•nh ~;¡u~e•rte) ,,,!ln'l'l". p; it!IOS YdemáS fa~iJi¡¡ 111 participar 8 ~ liS iliiiÍSI8dC':- IHII ~cll· s·bt~> pérdida les rurgan f!!r•g11n prl'.Sl'lllt' en sus ntuétOIIéS. t ' ~tima del finado en lo que recibtnln e)lp\lcial f•tvm.

P.l Cxcmo. )' Rdmo. Sr \ ·~ blspo .Obispo de;\1nllorcl h~ concrild91n lu'¡,rcn~l " c:t 1~ rntm~ ncoM:s• br~dn.


ANDRAitX

Corpus Chrisli

A nuestros lectores Por O.HI>:J< rljrna~ .1 nm:.s:r.l l'olu:u.tJ h,l <!l'jmlo de pull!fcarsc llur.lllh: un rllt'S ~1 :o.t•m,1u.n iu ,\;-.l lll< '1 , X. . Re. uelrn, 1.•~ tl•lit·ul:.ull'> qll•· nllfll'tllau ' u l'ubllcaciün ''111!.\'C n · 'IIIIII'IC.,I,• l'or m~Jiv lll' ·~1.1~ colunmo:; ag ¡¡de· dflllr!'C\'f nUl' >!ro >C • • •. ·•1 11 r.111 .. 1 lo' su,criphl C> en ccm o~ u l'tlolnto' en el m''"'' c... u ' • .• · • ccncr.JJ 1 , fii\'OIC' ljllt' ,.fCIIIJlfl' fl 1 1 \'C 1Íthl tllSJll'll~lntio lll ,\:-:DI<t\1 J'X y cll p..rt~<'lll•lf ,¡ ICIÚO>o lo~ IJUC "l' hun intcrc:-ado Y h8~1 n,11¡.¡j,Jdo raru ,.1 rc;¡p:md.iu, r,.pcrant.lu c¡uc. ni reanut~or su pubh· c.rrlón rorlremo> 1·onlnr. COIIIO Insta ¡¡IJor.r, con »11 \'alro:;u :tp.oyo ) coopcr.1dún pum hacer cJel st•:n.marh, Jura! un t:>fort.mlo puludln ,¡ ~cn·icio eJe ¡11 l';nriu, tll' In Rcll~lcln ) ti•· 1.1 Cultura. tluf<:nsor Y pr~pagatlor de ruunto ,.e rcl,¡c:iouc ,·on llllt!~lrlltan t¡ucridu ,•alfe.

El nuevo Gooernauor Givil uiri[e un saluuo

al DUBDlO bHI83f ,\1 po.:e:<lonarrn,• tic c(:r Ci 1)· bll.:OIO <..:h·ll, y diri:%ir un l::Jrcliull· ~inw

:-aludo a lu~ Isla~ B;1ll'.lr\!>, cumplo un debt!r de pu!JIIc 1 cor· h:~iu )' obedl'I.Co un !lnper.llh·o de rni ~inrero af~cio h;lclu la, \'lrt!Jtlc.,,"tUIIi\'•llf.IS} nt.IOIC11flht~,

de lo,; habituntc~ de C>lll tierra ue prh·ilcl(mtht bullc-1.a, que de· scu h.'ngan en mi lfC~Ih~n uaa t'ontinuuci6n lle In dc,.,rrnllutl.• pnr mi \'nlloso rullccc~or (r~· qu&:rido j)or :ill>- mcritos para mi1s lliffrllc:. ~mprc~as) cuyos :tclcr· to~ fueron el mcrl'ci<lo fruro de ~~~

pondt.!rada

<·xp~ricuda.

sn

1,11plu cjc,utoria e infatlg tbfe ac:Jh·ill;¡d, \ t 11 Hu, l'iJl~ro In l'llopl!Ia· tlón ~in rcSl'r\'u,. ele cu.mto- con -~~~ ncti\'idadc:. debr·n l ¡1uc dl'fl _«~ntribmr ni rc.-ur!.rinllcnto patrio, que ei prcr.bu inic1ar rons1~urcndo 1, nb~c,Ju a ¡ 1 ":! 11 Ct6n de ló~ homllr~ ) la< lll'm'l$ de F.>pai\a c11 In aprctnda herm•llltlatl, nnhelu d!' 1111 ~-fro l ··•u· diJ!p )' f'C~SUJlllt: lO de lntlt gran•

Je ''"IJlll!:lll fl9111ica. J'Je~co quro IOl!n,, CCIII ¡•spirf• IU crJijll,mu ,oJhladt.hal y círll· d• ~-spa"ofbmo, , 111Hpr¡o111¡,111 ¡,1 lll'Gi!~I.J,ult'll t¡u • ~lmn ):>, lo~ h •hltnntc' tl•·la !'t:.tln~r.¡, 1 ) ,,11 , l:íi.JS, de J•rt::H.Jrnos t(·ciprut'O DI' •yo en el afh ro de m:u~ 1 1 , 1 h·s

"\!

''

rll•t·c~,

flr 111(•¡,,

) qnisl<'ra q111• ron

J c \'O!UtJI:r.J 51! •' Ttrcr·

rcn todo:!! en ::.u¡'ll'fllr lns dlflcuf· ' ules t¡uc ('Uforpet en 111 bucnu rr. nclw tlt' hs cconom(a nllclonal

El firmamento tiene clnrida· de' dcsfumbmdorns; del n1.ul intt•nso se recortun rnaíc~tuot<ns ~· prcci:;n:. fas alla:- m,llllnllns dortdc I'Crdenn los pinos Y ponen uno rnuucha pardo gri ;:'lcc.l los

milenario:. oli\•os. ¡:¡ pul!blo se cngnlanu. Oa· dcmt mecidas por la sull\'C In" colgudurns de 1lumnsc~

bflsa c·tr·

mcsl Ln>- C.IIIC.'I C$1"" cap17,adas d~ oloroso mh io y su pcr!u~nc se esparce por doquier. Amcm· r.nn tns u\'CS con su~ trinos esta tarde junlcru ) In gcnie se <1.-!0I· pa en los balconc~ y se aprt':uja l!:l lus :tt'er;rl' p:u a C'' ~IICIII;>Iar el pa~o

de la procc~Jc;n.

Pasan trilmfun:c.> y erguidos

tos c.;tnndorte.•, un grupo de nillos

puras y

nn~c!icalcs

como

en

las a?.uccna" que sostleac.1 en su:. mllnJS, precc.lhiJs de ht ensei\n de las !lijas de •la•ln. y ,·esrfdn:. con su:; lmjcs de prime rn comunión, ncompailon o la \'irgen, que sonrfc bujo una llu\'ln de ro$nS.

el CU ll,)ihi'C:IIO de! SU$ obJi,..

Flotu sua,·cmentc el inrieaso

e 1 la q11e for/.i>Síllll<'IIIC repercu·

1•JI' lO· tnt>tomos continc•ttulcs tlt• csln '-''u;ra histórica en que se ¡, J•l llllli JIUCI'il f.ra JIOII!II<t. !'t ,, ~·no ~imiera ilnquear la

n

11''$(Jntl

clone~

<lt• ::u contlucw,

y dt.-bete.>.

Hlllé

In lenta·

cgobmo, que • piense l!ll fa pe·rurl11 que pul'..de s•tlrir el prójim:J por su m;~Jicin, y que Jll'fclbít ellllllcclfnnb!c rn11ndato. cil5u del

!JIIl!

sobrc110$Uiros pc.;a, tic los

infinito, t'Sp:u)ole< qnc nos lilenon supremo cje111plo Ü<' :~crvlclo y o;,¡cnltcfll, ulmorir p\'lr l.r t'lerni· d Hl. la ,.a;\':JCi:'in ~· la gr.mdcza tlt: l!.sp:l.~:J ..

e;;;purcicnúo :su pcrf.nnc: mlslico. El sol parece prolongnr :;u cstnbilidad en el ocaso y lnn1a sns rayos csplc:uhlrosos t¡nt· en· cicnden \'ivos reflejos en la regia cust.tdlu; uprlslnnndn •'11 e \'irll, hu uildc c.1 su grnndc:.ta. la !los· tia Junuculad11 110ne cltcstimJnio 1lc In pt!rma.lencin de U los e.l:re l.>s homb:es. Adllrn la rnnltitnú a jesús Sa-

cra:ncnlllllo. <'Oilic.1ido el alicato

l'or 1111 p.Hic prometo no lo· m~r ffii(IUI<l d.: dt.':l<:anso hastu :;.Jllf>I.Jc~r la confitmza con que el Gobicr 1 J m.: honmra. ut dt.":-oigrumnc filtró) rc~iro!', l ofre"t.co :-oCt \'Ír es1.1 jcr:uqnia. cumpli.:mlo fu> con si~ lih l}uc de ¡¡qncl red· bler.• paru .Nhcrnaros.ron In rcc· lillltl, la' 1!ignilh¡tl y el CilrÍI)O a

pur h milu cmaci ~n; tic llenen su \'ut:!lu mudo In" a\'e; temerosas dt• turbar lu pa1 Jc c;:c rrl'j)US· culo solcm:te.

que so1b acrcl·llurts, por ''ucs·

l mportnnle orden ctictadu pur lu Olreccl ón Gen~rnl de Sc¡rnridud Y que dice o&i: · En la cnllc, 11n llUscos y en lngnrc,; tll• <>snnrchluento, le..uros cinc.,;, Cltfé:;, cte .. se nd\'lcric hn rchlfumlcnco ccn:.u ahll' tic nucs tr..,. costumbres, oyt!núrrsc fr.t· se". ol!sccnus ~· \'iúndosc l)ilrcjas tic JÓV~m·s Qlll', ~In reculo nl~uao m:u n H·nl'll ncllllud"s· llllS •

1r.1 hblurla

y \'llcstrus dportncio·

Jll"S al trinnlo d..: JO¡< po:;tulndos

dl•l ,\\ovlmicnlo Naciunul que rc:~umcn ll lll'~lros.

j\

h·u Fr¡¡n('JI!

i \ rriha l!spa1in!

.8a mz:jtr, alrna ue! bogar r r1r Cr!/lu tlt! ¿ ,,.,t;lo

Un ,.,.t~m cu hrfo~•mcul~ dtllu<IC! cu tl'ld, 15'00 ptns

l'IICUI·

Gunlra el relalam,en!J de coslambres

.

,

" •

·

CJIIC

lrll 0Cr&.!CIIl:i,tll.'loVCrJtOII7.Ud,l:;, 1)

. ac'?"~ s '

"

e.

P A!?ElvTESIS

~uañ~s

enlorenli~a~

llvirlo n.<pirabn el ::.un11e flt!/ · ·¡umt! dr m¡Úel florido jmlln Y sunuememe lurbat/Q emre sus em.macio,tes s:t nltll'l (!l!ll~il)le '(l IC:.titJ • C'IICttll/0 f ulfi/Z ,I le itwi· taba n euut:ar ('11 mtlgtco.< y cor· to:s ensue11os 111•0 JJrt¡ue•>a Sttce-

siótt de

fi!CIIU•IO <,

peran.zas

tlllltii/OS,

es·

!1 deseos.

Marg·1ritn .. Apttreclalt: Ctt.l 1 $ ?111 isn le· funn ... di! ef¡,,,eros e imborrn· ó:es 1-eGue, dos.

Hra una

Sil/l/ isa que inoitá· muir, Cll'l ~/la, ,,¡ más ellá. que quizti fue. a pleu)r leo ti~ tiiiS·tJot, t/~ l'l.ftt. Mds tan•/) t111 bt,rrt>:<{lmente ueitt ctut! /tu! t¡ue se aJJttgu , co· 'm u su :wwt~tt Iba ~.1 ftltgnién· dose .... Hntatu~e::. "''s ojos, inten·

bale

tt

samtnte bu'llcllll<•s; JIOrecian h,tb/ltr/t! COII IIQ 'tt'/ lltttrfiJ JI sagrado lengua/e> y sus lab1os abieJtO:> e11 fiClttS ' '" mmttgura etetna y falaz par.rdt!n ¡, l]tte le

d;,btÍn su ti 'timo rltf:o::. ,,,,gandu con stt rétnca despedid 1 aque1/us prlm~ras sor1rls t S r¡rtf! f t1fl· l o le pat, .:lnn fJICJm(JUI, rmlu:lnr.

,I/ tria

:.\.trgarila AmJruitx·Junio·!!J.I 1

S~lls

y en 1111 aspecto rccOJnicn.do a V. el muyor ngor en In IIIIPO· slción de mullas (¡uc e.o;té ''" re lución con lu ltr: manrm de fu ialtu coml:litl.t publlcundo <:n In prenso los nombre"' de los corre· gidos. Tnmbirn huporln s<:a inl!· xorohlc eu ('1 cumplhnlcmo del horario de cierre en lc>s lugares que' cuUi wm el gé.1ero frl\•olo, irnponiéudosc 11 .lol; co:tlra,•cnto· res fuertes :;anCIOilCS. •

llf

di! cnergil¡ en In c~rrccc•~n tic tul e,; liceucla:; es deber pruuordial tic In uutoriúnd

Vet(l su jm•e•tfud... t¡ 110 osa· Ótl mt.ttr/ct. .\f i.; l!OGC:IIIIfftJ Sil

umur u.oft/,lb 1 que fuese jóve11, ltltlu. Queda oluitlltrln uori¡ue 111da cuci11 i iiiP!JStble era p .tm 111. md5 no podm, por iltsi:uwue.~ e::fuer· zos t¡u' ltlcícm p:lftl burrctrll'l de su memuria. Apm et:iule como In ettma t¡ deseada f l or el~: 111 ju\•entud lmposibla dt> cottqui:.otii!C pt•ró qu~ jamás se borra de. llttl'sfra 111,. mor;a . )'olvidó :;u:> años. su stt .ti s tt t•..rlste.tiCta para potlet ígua· lar$C u «'llcl . Jfris .. .'o /1 DIOS mlu ... / tltin apan•clulc mds prnfmtdo

¡OOI.!fl,

~7-

mcis ingdtliiCl.. y

o/-9.fl

ml)s

Fronk Dcxthcr.


A N O R A· l T X

3

Don Juan Este.va Palmar (D e s

Bassó)

Falleció en el Puerto dtZ esta Villa el día 24 de Mayo de t941, a los 53 años de edad.

Habianuo recilliao los

~antos ~acramantos

,

E. P. D.

_Su af,igida ·eo.;po a O u Ciltalinn C'owts, sus h1jos

D. Juan, D. Anwnio y D ·• .'lllrg:tritll, su madre do· ña ·M •rgari!a P~tl.ner, hijt>S 1nlfri ··"· L.>. G u;p.¡r Bonet y

o.n f l iUICÍSCll CIISicll. IIÍI'IO , .; brinos, prÍIIIII$ y cll:mi\s fanoflia al participur a ·us Hmis:atlé!- wn st:ns•hl•. pérdida les rtwgan tcngHn pre$cncc en su:- nra..:ion.·s d ~tl•nn dd hnado

por lo que lt:s quedilriln Sll'na:nen t~ l'eccnn ·hlos


ANDAAITX

att·orca _Agricola f.~ la lntl'H'•ól llt' rel't3l•l ,. 1 su mlmcm

Cll·

.ti 1111-.,. ,)l' •\ hrtl ÍII~Cf',JIIIIII. Ulll• ph.t ¡11 ¡ lF•fllll'l \n dt• nu··-trn ¡lul!blu en"'" u,.pcr· li>. U!:fiCO(U (ntluslrl•l( ) turhtiCCI que J!U$(0~?" 1111'1111: r¡•pru ludan •> ~· 1 >:$H' perló•~ leo 1alll~ICII ilu~lr, 1 !, 1 pprl.d.•clc ,\l.tliiJ.•'J \grtcJia• la \'1::-ta

rrc;;¡mmfll'll:t•

¡!l::ll'folf 1Jc \rHJ oll!"\,

fi hcr•.in:.•"· 2.350.

tllw de lu> pobladunci c.k , situ.uln \'11 la parte .h' a 31 klhlmctrO> dt· l'al· Cóll (,lrfl'lt.'fol llillhlfl':'Col }

:;erYicio de ruunonel' t¡u,· la

,, Palma. t•n:l:-Cindlcmlo cll' lo ()lll' tlkcn torl.u.lorc' antÍ¡!UO~ cct•H'.t al••l

u rom.111o c.J,· ,.,,,,

• "~•lltrír\n, 1'11 ucmpo~

Jlinu.n,;c

rcnt(ll ,¡. pie·

t·~n

UII<I3111CIIIO hi~túnc" i¡lll' ha

\'illa Jc ,\n.:l11111x tuc tlln· ~·n

l'1 -~~lo XIII por IJ. 13l'· l'.tlou, Obi>po di' B.lr· , qui(:n ncompa ló ni 1< ') ~ ~~~ Ar11gón en la ri'C n el · M.tllorc 1, y a c¡ulc.J 'U¡n 11na OCIA\'a pilriC Jala:; ti e· :> d e,IO j,Ju: cmrc ••ll.ts J,Js mpr.:ndldas culo, tcnuinM dl· draitx. Cal\'i:l, ~llllll:Jlrh-, myalbular. t:11·. l>,¡rJíJo ludíl'iul de i'nhu.c . !!le e:>hiCIIÍII (uJc¡,:r.\fic.¡ }" !Cic• ,j~a }' el JIIIIACfO tlldt.Jblt.J IIC> de5,077 l.1 CXICIISÍÚII totul de ~11 kr• lttu mnuit>1pal c.: de '2:?.1J )J ce· real>.

t 'ucnJ

\ ,. 1 t•n tres

La pro.Jucdou rllt!dl:t anu.tl e cc..-re<~lc~ Y lcgum111o. 1s e~ tic 1

oq. ,\\.

b 111! algarrulm, cJ • í.OJO

¿, ~\. ~.

l.a •le nhnemlr.in tic 1.700

:.\·

Ln •lo: nlbnrii'IIIJU<'5 ¡~,. 120

,\\,

l.n lle hi~OS ~J Q. ,\\,

Finen• tf:rlc ,¡ '" OJ.t} 01 ~:. 00 hl..:tflrc•• s, 11 Pinc.t> n¡:rkql 1 •h: 5 11 9!)

ccuire.rs, 27. Flnc::a agrrcolas menare• de

Ganadería

La producc:lónsnunl _de gana· cJ t:n el término un1111clpHI de

A~1úrnítx

se cntculu <'ll 7C cabe·

zas de ~,ramtdo vacuno. 1.400 cabc7as de ga11ado lnnar y 1.000 cabezas de gamulo cJc cerda. Predominu la de In 111111ICnt. qut• rcprescut,1 nna • iquc1.a de

lllillón y medi~> u" pescHt:; y· dan cntbnjo drnrio a unJts 120 pcrl>o· na:.¡ le ,;i~nc 111 de la pc~cn con unn 1 jqn1'7.<~ uproximudu u nu\s de nn millón ti<· pcsclfl~ y dn

--v¡:_IO Df l.r\ T RD,\ 011. que'(;;. clol.;n In umlu umor o~tdn, plena tl'encant 1 vitln, qnan surl n pa~st>jar per In b;,scitrfa d~ ircsquivol<::. umbrc~ lntJlr<'UnuJn, 1•}• ~clllint dt·l pugas suuu c.1111úrla

tmbnjo a un centcnnr de 11crso· ,;h¿uii:ndolc a ronlinunción 111 dl' ~ti:~rer a qur th\ trn!Jnjo a

1ms;

unanl a lu Jluunatln! ..

Com "" anac:orctn. lu \inturu c::>nlcmpl. ~~~ bells mtSil'I(S cxnlc;atln; .,· ,..t~J. qut' amll cnlriSIItiJ Jlum ful¡!urn, '"'' hl\ pul.lldn bc:<11; i, ,111e¡~ut el meu cor dlns In dolc<':on, r.tpcix 1111 himne u'JJHriiiOIIhl f'Uf.t, nls st'fufin:: aprcl>a ... De la s('l\•a ¡a Sllrt:-'(~uin p¡¡nomma 1retut, mou cor rxclnmo, i th• ,fintn:: el pinur- cun t•ntrc sonmis pltma ele enc:ants albir lu llnr d'CJI~ OIÍIIIis •• l't:r tnll:l, els t"nmps nmti ht \'CrdJr pQn·mne deis scmbral¡; plcns tk· 'ld.1; m~5 cttJI¡j, cls 1\lm;. que mnl> llur ~·mu• soh•m:H.'

m'utrcucn lora mida ...

/l<¡ul pro¡l l'hort

irt·~quh ol

l'l \'Cil pon pa~csh ol cJruaJt amb l'c~hmsu pnrra

nu:1 ...

len'. i"'r rmnpcroln rn:1, que rc<i a:1:mt c,tp a l'crmlta, E >e: u,,~;·t i r 1•tu ·c·1 fe; ~:1llin.• , pe! l'·llli;J 1 pcl boscalgc. E c.:l ;c 11.1y u • v '<ll'' purpuri ¡e,., S om ·~ <'' pin.tr cl'crr.t•ll olor ::-cl\nt~e 1 frc"c 1 m •loúi.t, mi! tlr · el ""' l'" pon c.a lhl'l)·llllll, e l.t!a•tt, cunt.l'll cii.Jun Jlii~C:·~ treballa 1.• ;./J ura fl'~a. 1 plom, 1 cuila .. J'au~.ltbment •le rap ul pou ¡,, via -l:t :t•!tl'cta al co:;I,JI--,11111 u auzclln, 1J Ü l!IZ •Jia Qlll' c.>l ji)Vt! COr " Ollllllil , n~'.ll1(1

1 1¡1.1r

.$)) Q. ,\\.

La pr01lucción •ll' tr 1;:o t.lc

;\\allorC<I.

E la r a ·enso mní s

Un jai, com cenobita,

Cl llUIUCfO Jc ht•C:t.tfl' 1~ cfc,Ji• aJ ts uf cuttn·o de r1·rr 1te..- ) le·umlno>;Us e~ de 1.l!OO. 1 El dcilic:.ld()al c:uhi\ o tlt• al~lrobo~,1llm<:ndro:. y oJI\·u:; e~ re t.700 hcctún···· . La virlol, no merece nn.ml'i 111 lll i,"'llll\ o por c:otbtlr t.)u ~, Jo ·que.lu- parcelu~. L!l bo->q te ocupn U'lh 19 100

f(ncus grun(ICl' • slt'IIIIO Cll M 11 rca todtJ lo contrarlo.ubuu: n lo ¡· IC"S pc"uei\a~. el luh· ,)un as u .. ., . ''·" r•"' tiene llliiCIIIO Cll hJ:tllO 1 pu ..... IIIS

Industria

lgrlcullura

•l'CI.Jrl!'il:..

pueblo~

cornplt•tamcutc: dih•r!'ulc;. r. •tls· trullm l''ltrl! ~~. lu propon:iu~l .en ¡0 ;;ubdl\'lclidu que csl.t lu lll'l'ru e~ casi 11{11111. En otros plu'blo" tk menor cxwuslún eJe termino numirip.tl y dt·nn\:; lt'rrcrw Úl' Ctlhl\'0 \'tlfCIIIOS que lO' prupic· lartu~ • de finca~> rclatlnunc:•tc ¡.!rnnúl'" :.:on poqulshnu~ ll1h!· rcncfu conshlcrnllk con lu p<>nln suln c~pm1olu. úond<' ubundan

Ont¡>lcrt de

m~m\ ciiJ ...

-qui hcurl! • l.t fll.to~; c 1 C..l,lll\',·tfl. .. -. Oh t¡uadr~: u1: mbh·ril Oh \'isl i de Ciare llcllcn.ut~;ul Cur m..:u. qllt: ~eals 1111 dll'in;ll rct.lllsc qn.lllrc colltcm,Jinm tlu.tnn!n vhloll 1,1111, cn11 1.1 n ,,: n111·, ¡ ·r.·,lr se 1 111 le trob.l de l'wn 1r immucni.Hio · ' du, l<cmunla't•l l';lltnr<~ ' de scmirÍIL'nts me" nobko,. e: oro tacl.t ,\J.:ua • ~a eull;\ dt: l'ctcrnnl bl.l\'ur:¡' ( .tp \'Isl a nu \e u ••,. cmh lile" tfol¡;ur· 1 lj U:! IIIJUcjU Jl11r tl\!n•om, 11,. t'Oil ', ~ · • ),U •ruua pels unys en que (lcrtluru ... " 1\\IQl'l'l. G,w,\ 1 StrJ C&cl~~tlva per • 1' A!-;OttAI rXJ AR

"!'

persona~> di11rias; y a:.l en menor L!~cnlu IJ de la piedra arculs·

50

e<~; 1:~

.l

de: nn~alcos; lu de remen· dt• pahmto, el que clnbo· raúo en cu~'rJ:t r,·prc~entn tnm· bién una ricJue.za dt' ~iugular

1o; y tu

IIIDOrlallciU.

Pu~Zrlo An~flo r(>n•stiu taslantc impt>rtnncia el trMim d~ dicho pnerto,mas hcly en l:t aclu;t\i,lad, e~ ~:,CMO el que $(' \ 'CI Iti· c.•: si bll! 1 .: uvh:ae hacer pa· te:Jll' su slhu d;\n pridlcgiadn r~"s~u.trd.Jdu de los \'lcuto:; del N m:.

HaUíca la villa de •\ndraitx en un \'alle c:.¡MdtJso cu.1¡adu de almendros. co11 numNosos hucr-

IM , roti ·~dll t.le

Vc!Id~s

mou ta-

i\a , pablad.1 de piuu', o lh'0$,111· garrobr~:o Y wl\·,~ varla(la. :nene

un lindo pucrr'> y calas y Cll$CIJ:I· das deleito,as; c·urc ella, la de

c:~•;np de ,\i.n )' S.1:e l'c!mo. muy por el ll.lrisntl). Merece. t•sp(•cf:tl mcndón el ~allc de 1 P·lhliiH'ra, rou el rus· tlllo dc 'an TeJ ..,o, dullliuundo ~1 lrcu d.- l. Dragoncra. y sobre to.Jo ('j lti);I.O di'! CU:'IU bm\'a llm;ta el nciuh PIH'rto di! Esl·1• llcnch '"'e ·' • gr.tntlw¡¡a . • • bcllczn.• ' \'l~ll.tJ;¡s

NOTA Para complncer a nuestros col ·•bor adore ti snllda a los t bl> amos ~ ra ajos q ue t en,amos en curt a ern, y aun quena:. notas local creemos son es que e tnterl!n pn ra nue!>troe lect • ore:..

d.


ANDRAITX

nueslro campo deporliuo $i, o:omo Sl' U!'C~ur<1,por in· cumplimil·nto de lo dl~pllt'$10 por la ~up••rlorid.•d. :;ohre régimen de socitU.IÜl' s. q~ú ~In dcrcchl) :o snh:.btir el • Club Dcportlu ,\ndr.lltx.•. procede la \ 'Cilla de todo' :-.u~ bicnc,., n tenor de lo }'ll previsto } ordcmnlo en sus

Estntutos. l'ara tratar y resolver ~obre c.'tc p.mto rcnnicronsc, C'l miércolc~ din l. cu u11 n.11pllo Sil· Ión d~l Caí~ ~acionul gra1111Í1· mero 1lc ncdonísta.;, pre\'ÍIIIIÍcn· IC CIIII \'OCflllJS pllr 111Cillo de prc· ~011. Uua \'('Z .indil'cllh ~ e:.:jllle$· 10 elmulivo de lu l'Onvocatoria, se cnuibló lnr~o llcbmc sobre dfn·r~os articulol' del rcglarnrnto y fom1a d\: Ir cua11tO ante" •• lu cnu· I!C'\Urión del edificio. ,\c~nlol".' :11 fin,p:>r 11 mnimrll.lJ, t¡lli.! se hi·

ric'l' cm públit'<l :;ul>;l:<l<~, y con In cxprc~a e i lc'mJil,•c c:1 allciún de que e: ad.¡uire nc de fa fi:ltll no pueJe dc:-~im1rla .r ()!r:Js 11 ;(),. que al d.·p Jrtc. '-:unl'lr be ,;e ~!li· dmnc:lle 1111<1 c:~:nísioín. i.1 ('.'! tdn por tus scio~es 1). Francisco .'\oncr, \!c:tlue de c.•t.t villa. dJu

(iailll'nnl f~.;tr.\-.t, D. P.:.lrujÚ.t n P.tlm ·r y ¡.,,. m'• lio.; D. j tBé Barbo,.• } D. G ¡,par Puj·1t, CJ:I nrn'>lins fucu!laile~ p.na csHHliur y r~ ~uh•er tod 110 ,. tiiC(·r.li":llc n c~te a:; u .110. lm.>Jrlullte.> eh!mcn· tós de lc~ puj utk e Jtitl1'tf l<lcal juventud de \ ccion l'.1Miíc 1 bicierou a 1.1 n:>nmblc 1 muy hnln·

g11dura" propo,iriorw~. l' Jn .:1 fin de poder '¡ue1hr:<<: e m la pruph.:· Jau de• ca"'fJ"· p ·ro "·' se tonn· ron en e msid --ación , ni me •os pudieron ser uccpt.tdus, pur tu· bi.1SC \'il 'IICOrJach. tk :llliCIIIII· no. se~uir c ..;trictam::.Hl'. en el mmto·, tod:>s los· tr.\mlks. lc¡p·

Je,.

.•.. Con ,·ivil e t,n11nct:ncia hl,l·

'""" \'i:-1:> e' rr,JsC"tttL.: ttal ;tcul'r· d:> d~! h>s accionhtas y de ello (¡)be ah.•~rar~e fa poblnciun en· tero, }·u que, dc~ap.tr~dt•:ldJ di·

tito cum'>'l único con qne nh Jru l' e!t lo 'ru;uro poúcm JS contar n:,ullurfan a la postre, complc· rn.: llc b.tl.líos lu s grandes Y porflucl,ls e:;iucrt.ul> luce unos ai\0 , rc.tllt. •1do~ por un gru po de <:ntusill~tas Hndritxole;; quc

il

a todo tr. 111cc y s ortL·:wdo diiicul·

lade:; "In tucnto. l<>graron dotar a IWC.;tfll pueblo de un · ouc1! t:.m¡>o lnth tlbtlco. Se obj~ tanr ral \'~' qu~..: se c·¡cut?ntrc al prc~e!ltc c•1 lam:! uublc estado

de con!lcn·ucion A reparar, pués dt>5pcrfectos y pontrlo de ntii.'\'O c•1 Jus debiJ11- condicione:;. por quil'n lo adquier.t pero con la t:Jntliclón por \''l:o un:\nfmc yn acordada ¡Que las furum:o: gcncrucloncs ju\'cnfles no puedan re· crim'll:lruos y echar en rMa que logramo:- posl·cr un buen campo dt- depone$ y no· supimos con·

5

c:;crit.l por un cullo pni~ilno y Ollli~o Rllf.!slro, Por t!l IIIOIIll'IIIO 110 (lOII<'OHI" o(lr 1111'1" dctnllt-~ a

tllll'!>tro, lcl'lon-s, ¡wro conFin-

mos <JIIC <'11 hrc\'t' pmlrl'lllos tlnr u conocer 1.'1 pro~rama.

Las fiestas de San Ped ro

scrvnrlo!

~L' d!Ct' CJUC t•>le 111)0 \'OI· verá a ccll'lmm>t' !.1 tnullcionul

La fiesta del Corpus

fle.;J¡¡ de $,¡u l'cdrc•, t·n el lugar úc cu~trunhre o ~('.¡ en In pla:t.a

Se cel<•bmrá m:l•)anu, en nuestro remr>lo parr-oqni<~l, con tu sufcmuldaJ de todos los .ulos. A lus uuc\•C r media mi:sa mayor con :;cnu ln t>Ctr l'1 l~do. \'ie:•rio 11. ,\\:ulus Flcxus. 1\ la~ 6 de la torJc, \ fs¡)2tt3, rosa.-io ' eicrcl· cfo prophl d~! nws con~u~rallo al t;oraz in :-acratlsimo de .fE'Siis. '' l.ts 7 sa!Jr;i la p1 t>CE':-.ión. que r.:o.;::>~tc~.í el 1líne••tr,;J de costmn· b:e. r.·."luinurá !:t:l ~'llcm:u: aclo C;JII d c.lltto tlcl Te> Dl!ll•ll \ ' Ut r • e \' 1 d..- Su IJivl.la ,\\.ljc~t.td.

De abastecimientos 1 R jl'1~.1Ja lWIOit:lB St' nO$ rt•· pa:ac, Jll 25') ~tamos de aziiC:tlr y 11.1 (.tnrlo de litro J~ aet·ilc [Mr J)l!, :lt}ll~ lll$Crit.t en lu carlllltt de r..riou.unlc•no. f.l pan que. llcs· 1le harc y.t licmp;>, ex~nmdcn a:¡ul la:; J>H'l:túe.,bts re,ulta muy a;;<!,ll1blc c.ti!Jud. ¡Y.>r no me~· clnrsc lmrha ,re maiz con Ju de tri,!). El vedndllrio ,;e IIIIIC~tr.r u:J poco ::m:isfech:J de celo que, C.l ~Js!C Vital ;.ISIIIIIO \'i~lll' dC:,· plc~nn

Jo lu autori:lacltmrnidp.ll

Felidta c!ó !l RL..:Ibnla. muy e Jrdlal y ex· prl':lt\ a del :.ema:1ariJ ,n,lruitx' nu:s1ro t lll\'l'Cino el l?d:> don jua:t En:;e;).tl y t\JcmJny qnc fu6 ordc •utlo sacerdote 1!1 ~ábado úl· IÍ•Il l c'l l't~ flll:l }' cantó SU prime· nl mi::a el domingo en )u i}!fe...;iu parr.1qninf de$' ·\rra~ j. lu~ar 1lt' 511 nacllníento. El u e: tu se '¡,; concllrridlslmo lle paric11tcs y nn1i)!'h' y r e::;ultó muy sol~!lllll('; prcdi cando elocuente sem·.in el Hdo. D. Rruno Mocey. Prl'5bitc· ro d~ VulldentPsa . l<cclbaln íguahncnro la imni·

lla tollu dd mae1•o Minb tro del g,.nor.

función leatral !'abemos cruc por un wupo de ,¡(icinnaúos de este pueblo "~'

organlzollldu 111111 fnncitín .:11 Jn que ~e rcprc;;cntun\ uua obra

C• IÓ

de ¡\\i;,tucl

1\\oru~r

\'oll~nrmentc

Jlumuda Plfl'<o• tlo• S11111 /?1.'11' Mucho 110$ ulcguuinmos de que ~l' cck•brn,;e 1l1• llncvo la hUI simpútlcu } po¡>ulur ficstu.

El ¡\\i nistro de Marina Durante tillOS din, ha sido hun.;pcd Úl' .•lnllbrc:l el Mini:itro úc ,\larin.J P.xl'llll. :-;r. ¡\lmlrantc D ~nl vador ,\\or('no Fcwández. h.1 \'bildtlil lll$ ba~··~ '\tl\'nJcs de ::\ollt>r~' tlt• Pulmu, sic·u.Jo ohjc!o. de cn:ns!asm rc•cibimicnto y cumplimcn:a<lu y .1g tsajado en toÚOl' los !>filos qm• ha ,.f,IJado su dunma· bren~ t·;r:mci.t cn CS· ta lslu. . 1;. ha ~ulldo dt• nut·\·o para la Pcnhltillla m·1~1rándu~c cnl'anwdo úe in,: atenciones aquí réclhitlns.

RE L IGIO SAS l.H .\sociución dcf Ap.oswln· do de tu Oral'iün d.. IIII('Sirn iglc· sin p:uroq11inl clt•dic;rrrl al :'agra· do l:'omztin dt: jl•sir:; los $Oicm· ncs cnho:< ck todo$ los ai1o:>, lo$ dius 20, 21 y 22 del IIW$ l!n rurso l'ie•ll•'" 20. /l!sfll'ltlml ti('/ Oil•ln11 Coru.!rin , <1 Jus 8. mi:Sa sole:n.Jc de COIIIII 1Jcin IH'n<>r;ll 1.'11 las tres nodw~ pn•Jicarit el Hdo. t). j11~•\ ,\\or~y l irer, \'fea· rio di.' Captlcllñ.

m

S:alón Pari'uquial El 1iontln~o úfa JI tlrl pasado por In IIOCh~ 111\'U lug-ur en !.'SIC salón 111111 hrillamr \'••lmla liwrn riv mus1~1l a cargu de lo:; ,\~pi· rrtlll<'~

de IUilhll!<. S•'X 1~. J:llocnl t·su:bu llc.lo> u rcbu· sur ~ tllu prlndpiu r·J Jllo~ntul<t en el ,fJnie:llt' orJt•n: l.• partl'. A l'ttrgo úc· l:~s nit)n:¡ ,\:;¡¡iruutes.

por 1111 1.:1 upo de 1\splnmtc~

gm<'io!<o suinctl': I.I.UEVI!'J TIAS ·1. • Gimnasia ntmica 2 • (lllllt• ¡\ rur~o de los nli1os r.tnll':.: se pu$o en c"ce:m l'l j!lh''(• t'•imicn 1ituludo:

DOS

IJOJ~AS

DE

REI ~i\

DE U:-1 I.J,\\PI,\ Cl 11.\\ENE ·\S finnlmenh! prcstmturión dt: un bclllsimo wudro Jllá.,lfcn ti!· pre¡;cnt;mdo IH lrun.Jcttlmln Con· ce¡1rion y su corte cclc;;tl:tl. T l!nnfnó la \'(•lndn con clrnn· to dci Himno dcl t\spirJnlado. Dnrame los cntre~tctos varias Aspir;mtcs ejernl,lron l'$Cogldn:. <:·omposkíone$ tnuslcnles. TodO$ los númt•ros del pro· gramn hll~ron muy apluudidos. ~~~c~rra fehrihr<·ión n los simp;'atlro::. artblas y n Jo~ orgn· mzatlorel; de tan n~rud.1bfc vela·

drt ••

-------------------Trilladora mecánica ~os ~nlcramos

de que unes·

tr .> n 'lli~o 1). ju :m Flcxa,. J>ujol ha mlquiritiO una m od~rna nu'!qui·

na trllhulom para

~·1

::erviclo dc·J

¡>irblic:o que dt!mro ~lE' pocos dla~

quc.taril aúccuadomcnte

in~tu·

ladu.

E; lll' c~r;.:rar que el pilbllco amlrltxol correspoald~r:\ IÍ lu in!· cin:h•n drl r. Flexos, por lal1 venlujas y c:omudiclad q11c cslr proccóinucnto proporcionu al u,;ricultor l~U ¡!cuera!. 1.1.' íclil'irmnot<.

SOCIALES f l Jia 21 tlcf pnsado ·\bril s•· celebró 1.'11 el ultar mayor dl· nuc:>lln J;.:fe,ia P:1rroquiaJ clc.>nla

cr de In bella ) ~imp:ítica :;ci1ori· 1:1 juan.1 Alcmany Mir con c•l al· lcrcz de. h1iantcria D. 1\ ngd (.i;,tn:t.;\lcl Ferrcr. Bendijo ll• uni•in el Rdo. ~r Curu·Ecunomo r>. Pedro Suu:-a. ¡\pmlrillnron lu hodu pur

pan•'

d" la novia su padre D • .IOI'J.!C y flOr fltlrle del 110\'iO Nll padrl' el t 'npilún de lnfllntcri.a O ,\ \f. !!ul'l. l.u novia "''SH•I prcdoso. 1rajc bl.tlll'O que rr;lltübn ~~~ b~llc1.a.

l'ur l'llfta" ;\:lp r !11:1'"

Dl'~tmi·,; de In ccrcmoni.1 tl'" llgio$u lo~ lrwltmlos fueron oh sc:.¡uiatlo~ c·on un •·xqul::.ito n ··

2." t'11udro rC;ll •::t'.llnllfo d

f.-c~\·o.

l'lli$ ro DE IIONOR· .\n~t·l

Jc u gnardn prott";!iendo

el sm•:)l) de nn nh)n. l'ur una ""Jlir.latl.' y \'arias b••·!larnina~

3.'' ·\ conthm.tclun

r

tnmlu\:11

Los novio,; só!lleros en vf,tjt· .le l>Odn,; p;tr.a l'l interror de h1 islu, ClllbilfCIIIHIO llOl'O ,¡~:;puc:; paru !:1 pl'nin~ula p.1rtr dl rl¡;lr~c


~_J~------------~~------------~A~N~D~R~Ari~T~X~~~:;~~--::~ LoNDRES

6 )a Bilb,ul, ,.J,Icnd.•.

dQIIII~ ll.llllij;nlo ~~~ ro.;·

~\uch.1~

fchcllhlll•·"' k.· d~:·

.•.

~r.:unos.

El ¡0,.,.,., ,Jt' la p:~.;.ula 'L''"·' na "' r.·khró t•ol.s p.trrOIJUiit r.k Id lu;n.t<'Jt' uJ.¡ C'•~rtC•'J'dÜrt J ,• 1•

CliJlll•tl. el enlm:c •lt· l.t ~.,¡'¡ tlfil l C..talin.J ruJo! \ bnthnm. .. 111 '. 1111e,.JrCI pat>:tiiO O. \ n l()lll t l ' u " \'ob PUJO!, • 1\ll.llirlnaron ·' lo> conuuyl!1t·

~~~~ mano O. r edro )uun. Ckd.trtor J L• llUI!~Iru fOIC,!·I l.u lillífll.l· 1-{I)I"J' y é .;tlmud!l r.qluhar.ul•r d•• e-<IC rwrit\dico> ~ por p.trlt! dd (los por

pnrlc dt! la IIO\i:S

J) .• \nh•nlo Re<"ib;lll lo" nUC\'0~ nueilra fcliCII(!c:•ün.

no\'IU $11 Jiu

)11

1'0111" c,p<J$0>

.

••

1~• mailrul~ del dla 2A Jcl

pa· ..~Jo Abril dt·fó IIC' c:mtir ('11 esta \'illa D. '.\auas O •I;Jfl!ll C.:O\a:-. L.t tuc.;pcrad.t notinn !le ~u ruu•·rt•• tilu~ó ¡tt:'m;rul ;.( nlhnll:n· 10 en totlo t•l pu,•blo, puc~ el í•· l!:ldo con "" tr.tlo af~~lc r bon· ú.uJo,o h:tbb>e cuplado mucha" :uni~t.ull's

)

,.frnJlati.l~.

Ion tardt! Jl!l mbrno lila. rre vlr~

1!1 rc~;o Jl'l $:tnlo Hnqno CJI J,¡ rasa monmui.l 111\'ll lu~r l•l

t:n!icrro ni que a»btib cno)rnw concum~nda, In mh.ntn qnl.' al lwter,ll que ca l~Uir:u!IO uel nhn¡¡ rlo•l linudQ se cclebJó t•n lllW,IT<I lglc~iu Patroq•nul la m.u)una del día ,jguicmtc

En pa1. .tc~r~tnsc.) reclh 1

~~~

\luda o.• ,\ ntQnla ,\Jemal\\', hij.1 Srit:t, ,\\:Jrgarhn \' demh 1· nulia 1:1 cSJlr<'sion do: nul' tro IUU} H' llido pé• 11111.!

i

.

Víctima 111! crul!l dut,•nciu :r 11 la edad di! 53 u)O• th:j(• rh· ~·sh-· trr en e' puerto d..: ,., 111 \'lll.o ,_.¡

cita 2~ de ~\ayo D. Ju 111 E,.:c.\' ,1 Palmer dr, 111•., _<1>, Nu n'erosfsima conculrt' ll('ln lbl~li•• ,,, acto tic ln condncclón del e IUiÍ\'er olhtlc ··l Plll'll() 11 l'.cnwnu~rib tiC c~t·t Vllln l o

:nls·

moque al iunC"rnl qul' en ~nlm· gln tlr ~u .thnn ~•· ccll!brú t·n ¡ 1 l ~l ...si:J licl l'urrlo.

. E_n pa:~ tlcstan~c y rcrlba sn al 1••dd Í•tmihu c•pcci.Jhn",1 lt~ , 11 ~P0 "" n.· CataiiiHI ('0\11" hijos 11111!>-tro aprc:(j,,tJo nrnlgn )' ' ola • borutlor tic. c .. t ~ pcriódtC'o •luu Ju:m, D 1\ntonio, > n.• Mllrgnnla, la <:xprc>i•in tle IIIIC) Ira muy sincer.s condolfJnda.

RESTAU RA NT

Teatro Argentino

St•· ,í ,¡11 11mla el 1118} or :tCOfl• ll'd;nicol;,, l'in~rnato:.,rr<\ficl • Qlll' ,,. h.r\'i.l pm.i~ r('¡rjs uatlo en ·,n,fraii.x el e,trcno d•' Siu NoN•tfu,/ 1'11 1.¡ 4.tr·úzar . t¡uc ,-e hll JIIIU:IC'i>lt.IO par.t el fUC\ 'C<> fíe:;lll rll·l Corpn:-. f ,O:- lrill 1! 1~ cJ, Jm!lrOSOS e>b· tcni.!(ls p tr 1.1 rlnr.t en todil>' las

do en ei mejor sitio de Palma

S' l

oran Vta j~é Antonio a. 11. Ft'elte al eiificla de ~JJ'~I.P.fónlca. EXPLÉNDIDO COM ED OR ' COCIN A I NTERNA CI ONA L Si!:R VICIO DE R ES-TAU RANT ,\\ ,mi ~<pl'Cilll ·1'00 l'' ''( E'p~inlniH<I ,•n bn<l·" Y h•u<l17.,<.

Gmtos de BJftos . Caler.~c-~í o rreo1ral ; Aona cortlante. talteote y rr a vzn/1/aoas baiJJ/acl m1s cu vls!a al g>Jszo azl tfJ 1rm

1tf·llhh~. ,·,:tdtHics de F.spa ita a u· ,::ur.t•t ' JIIC el film tic 1\n gusto licu 1111 tc.nlrá wmbién C'll C::Si ol pobl,u:i JII un b:ilo de tos que

Alm ace nes

9. 9/ltm¡uds q¡aJmer, ~ 9'nlma

h·tce ,:pnr;•. Sict • lfl''tdtul Pll ni Alccí~ar C.l> un film t¡uc lo•hl'3 \'Prún con ill· t~ré;; } e; tri )n ,ni, que les pcrntl· tir.\ , idr t'n t.: da )'U iniC'ttsidud In J!rllliÚC~.;~t\r.k·o~ de fu gt•stu he· roici\ tlt!l ,\lcát.ar de. J'oleúo. 1le c•lm~lcmt'nto o tras in le· rc-..wtc~ ¡K•Ifculas.

E-.t.:

pru~rrtm••

es apto pam

IIICII.Jrl'>•

Futbol

Gran:!2s Rlmacenes ~e Ropas con fecc.ionadas

pattl Cohn/11 m, St·ñora. Nfrlo /1 Noia I.OS MJ\" IMl'OH J',\NTE!' DE E, P ' . \ PRE CI O. FIJO VE N TAS A L CON T A DO

J:npermea~les, ~anlas.

Porla ·2ao!as, Ttraates. Carnatas. Ligas. l.eagi'S

Sll<.'UI~$¡\ l.t:S: Bílrl'clo:ta, 1\licanrc, ,\ lmer iu, '.\ urcia I:Silbao, Cc\.ltz, Carbs~t·mt, Gran.1da, ,\\tihu~a. Sevilla, San tm der. Valcru.:i;t, \ '¿¡IJadohd y Laragoza.

El :-C,!Il:tt)Q ~· mia~uo de r\\.1yo

tlesplu7.0'l' clna\·ct equipo fu\ C· nil 1h: \sp~ra!llml:~ tle Acción Cutólicn lll' c~ta loralidnd para

entrcntnrsl) tO'I el equipo de C.1ptlcllll. Dcbi.IQ 1la nfición que CX1:l· te entre amh .~:- e;¡ui[IO:>,cl partitlo rt!.;ultaiM anim,¡tl.l y cntrc:cnldo

9/lateo 9alma!! 91loner MÉDICO- ODONTÓLOG O Co''' ''"" r'\ l)'<r>J<\IIx: lodo,. los ~•lbndu~ ~·ur la nnclte )' Jurnhl~os • to,lu el dta

General ,\\oln. 2J

Clínica dental:

Y•• tJ~I{' las Úll'ól'.J~ cmn i~ualadns

l·.n P..lum: f'htzrt

¡1ur ambo~ h.sudl)~. Decimos· re 5ull;aha ptlr~JIIC Juvb que su~¡1C:n· dcrse 11ich.J ~.tc.ucatro a princi-

Tn¡:mna>~t•nl

5-I •

1•

(Jwato Da nc.o fap•lal

pio,. d<> 111 <: m1da purtc n cauaucrlc Iluda, cuando el nusrr;ttlar s · ttlaha 1 a O ·• favor

"'' d~ lu

<!..: c,tn lor:-tlidall. que se alilll'a· ron dl' b ~~~utenle maneru Cubi, Cail~lla~. \'ich, S..\lemui\y, Pln· n.,~. f>¡m:t~•.\1. RonJ. J. Enst:· t1.n. R. l!n~cilat. U. Juan, Mlln·

L a Moda

t>ronto \"UI\'crftn o cnfrc'ntor· c'tos l'qurpo,; ya que se prc· P·' ~' ~~~ ¡:rúxtmo torneo entre. ·Cul\·•a ·l.ap,lt.'llá·¡•11¡gpuil¡•nt } Andrailx.

I,Js rucnta~ ~)l'!'~cntada~. ,I.ICl \!CI \ OB'{A$

P a r a e l v e r a n o d e' 19 41 I>E V.~ ~ 1' \ E ~ L \ LI BREt~l \ C \L\ Ft;LL

dill•~to. $e

~- r ( ' ulJiicutlo con retraso)

oficiaas y gnardht$ rnnnid

\'h;t,f fll 11:->liJI!Ciol J)fCSl'llllltiU Jlllr l), JOS\· C.tlafcll l<o~l'M, ~é le conl't'Ua llccnda paru revocar íl

lachtltfu t.lt· la rasn qul! ¡)(}:;ce

én tu co~ ll •• de t;louru.

,\lf:.JO R.\ E.~PLEADOS Oido el informe cmhirlo JlOr el ~l·cn.:tarlo hll•'r\'cntor ttro ie:a~i~ snbrc· lu.tb!lre-; que Jl<.'rcr~eu .l~•·m .u•ontp.u)u\111 dr lvs ~l'linres ~:; nnclonurw~ en otroli IIIUHÍ· Gt•.slnr•·:d•Ju t'c\l w .l llllll 1,u¡u . 1 • 1a 1mt•r•• ll. ,\ \arco· l'n¡ul Pníol, • Ctp lo:< j <ltllictt<"lón 'cl«•l Occr '1 ill' 12 d•• lllarl.u próximo nas el o D. J bSl' '"''lli.JIIY r il•r•.,. ) don ·e 1 ,. '"'o, :~ <~cucr< a nunwnt-•r Bnrtnlomc l 'a :.l~ll M.tr<'<). " 1!11 llll 2() loo por el hnbt•r "lll' . 1 ~ 1 1 CUE:'IITAS 1 '1 ' ' UIIIIICil• e pcrdbcn lo¡; func· 11 Seguidamente se apru(!bon n•inlstmtlvos ' Ub_' Rtlo:.. nd-

D E L MUN I CIPI O

~l!~llill llt·l tllu 23 ,\bril ¡g ¡f B<ljn tu prc<id~nci,¡ dl:l scl1nr \ lc.tlrh:: D. l'ranrisco ,\J on~

11

°

·• 1terno:;,

mejora tt:'núni de -provistaual ) 11 qnt• se en fll ención u la:: d r.:ustu que acwahnente se ,ura\ que tal

de

de exagerado c.ncnrcoimlrntu In \:idn; que s~ ~•plirnr.t n de din primero de ,tbrll corr

Y qu~ pura :;u cfcctividnrl

$C

licl' el crédito que en el VI del prcsupuc,;to en t·ur:;o

gura, hnbllitándos•• 1,'1 qul! IIINt<.'st<'r s i aquel no la rifra nccc ' uria pum rubrir 111''ioms acordmlns. En este estado se le\

esión.


-ARO XIX

r

1\.

A· T.X

S E MA N I\R I O DE IN F O R M IIC. ! Oti L O C /\ L

UEDt\C'CIO~ Y AD.\1!:-IISTR:\C'IO~. C'nllc de <lnrcia Ru11, n." S

Nllm~ro <.u~lto

11

15

~'•'nUmr"

1l

~abatlo

21 tle Juufo tle 1911

Falle:ió en es!3Villa la m3:lrugada del día 12 de Junlo de 19'11, a los 50 ali:>s de dad.

Habianuo recibioo los

~anlos ~acramsntos

E. P. .D.

Su dc:-consolatlo esposo D

Billlasar Moragues \ (,•mnny, ~uo: h ·rrnann:; [)

11

('¡¡¡,,;¡n¡¡

y

D. Juan (aul!ellll'). h.·rmallf\S pulitico... O. ¡\\ 11rtflt n ICt' .~. !) ti ·b·ll' ·''"'··~llt'l' ddlll ¡\\urgarita a~rga (aliM!IICt:) y Da ¡\\ argflrila T~it'rlL :·h j.rlo~ () \\,nlill B 1 .,.¡., (•lll~l'nk), 0. Juan fun l y D . 13-.teban r\1 orngue:~, sobrinos Srir• C.uh~' ine !1rrrc'11 . ...; itn ('.• rhcriuc

F urll (<llll't:lllc), G <tblll·l F 0111 (:rrl:.t!lllt) y Sri111. s\\m.: !.ti\' na

.\ \•11"111!11<''•

!'''""'" y

f,mti'i.i al participar a :;u:; ;:rnrrslinle:. tan :.cm;•ht" plrd11in lt• , 1111~·"' lt'''g '" pte-.tn:v onscion..:s el alma dt! la fusada p11r lo que les quedaráu suuumcu lo.: recun ,,idus

d .. nt:\s •'11

sus


ANDRAITX

~ rapaz ladrmnJio ESTI\~\PA

do frola

·

Coui.J 1,1 clu.·.'.J m hltu: 11: ·• ~ur l'l s.a).ll ele 1.1" l:a~r:on' 1' · \m1M, >I.IJllbf,l ¡f.: .tiUIIllr ,¡, Cll \ Url(\.

Era

au.r

Una pd.tJilf.r r JY i •'~ti l' el .!,.allo. r ~p:t rr•·''··· 11r :11.: u r' ,. ola,, >C hu:· l':hlt'I''JII l\l bu r:.r 1 do ''<!•COllc>dúo• •1.-!ufc o.~s «k mhlri¡.'lt'ms \Ohlrll,·• junlll .rr t.lpi:JI, 1111 muclra~ho liJ<:!•O, rC!:w •rc.:ill l t.t ub l$0, ic v· cll·~ro~nqt.l' r ·mr. pv (t:> ·~·· n;uo1 ha g;hlrul J, ~rquc "' 11• t¡nlló mue((,¡ mu,.:.c h• h 1 u •clad<J 1111 [lllh!O né,.:r • cll :o-u Jl.arl/. thlllolo

l.uc ,!Ó. otro mjl.J/..-

plnu~mD IU!'IIP, c.1:ln:to ~· b .1· p~o,. 1.1r¡: lS. laciJ~ y

b) 1. coa

lle•;rc;taJos. ' Y llc Jlr;) ¡arrlbJ la p.m!.l! IJ C\1'C.1 :.~1 IIJlolf<'CL' el fnllr\ -g >,· ~losu .Juro, \'calc.l:llt', ¡w•ó •rne l·•nnuralil de l'.rvlillll In~ lau¡:,•$

.

'

lmlron·

r r .:seras y liáriJ;am~ tlcl

l!l7.u o. Oyó sic.m¡,re l'::lll!.tf hl~h)· ' a .1r1cj ,,. de •rcba¡a dl· r:t·t·

af.tlb• u los

rtf'l.l" \'

Ú<'

111.1

u ·h.rch~obs qul' hfcio.:r~u Ir •,J!e

1

ri:tuH,. l'iln r-11iia uhr!a:1lc, C:IIIIJ rJ e ta:!.l rlétlrk<~ l!ac.r.lc la rórv.,r.1 •M l.ll!~l. )' en U1 el"~ JIUr Ire, 1 dc:ribu ('! fruto j dcj:¡ hnért.wu ~<h

e 1.trbollllo. lile, lu•·.!1>. r h:l)'c Cun f1,1J,¡!)r;¡,; n•:iccatcl . cur1~111

·~tcSr

.1 lllt'tha.., la h,JJC.an.1 •

\ ~~~ patlrl". m.~orn.!. 1 r ,11 r<· t,t. •

:>:o lu

h.IJII~ m.i•.

z

fl 1eriMico 2.

k

\'RIW)S U

pctllr

1

11\.' 11•• 1. l., 1•.1 \'iJ 1 "• 1chrl,

cul uwl. •

\.'~7Clrt·•:n¡r.• d .."., ,r:i\'1. l . t..:. t.•tr: ol 1 ¡mc!l:o r;,.ct pnHu d...- IO•l·'' l1> ,!l'ol\'J,J¡ J¡o, ¡: 1 ~ ' 1 '"'11. ~ ~~ ).11. 1 u•• 11 ni<•:l ,J.- lOS .¡u.: H'~ldCU fu~.a ole .J¡ti. p¡lr:l P•· ,.,.. ¡~(u• e rlloiJ 1. , ¡1¡¡,.:•, uc e ,., utfor·

1• mr:;:u J d" l.r:; IIJ· n· 1, L.; <l'nrr11J.I>' en el c~lnll•l· dn pu.:')'ll .. , 1ur los proy••cto" ,¡~ e , ·"te ¡'UU!ic J t¡uc :-~· o.'Spe r.a r.•lti,nr. <inacins :1 ello 1.'\1 fiiJf(Uil•r lu.:.rr) :1 CII'IIIJIIII.'rtli~· t:utt·i.r, .ti lo! ·r l<l:i par:o;htus dt-1 ~Cilll :.111.> ll'~itía r ccibhlll. l'l'

llc

\1\'C,,

luc~·' ·

"'

IIU

1111 "1 •

~ulnadl··alt• ok 1111~

nin junlnn.L Un re. oluh: 1ole 111•.•· ríJlth.IS imio;fbh:~ <'lillllll•'t''' 1 ' ' ~1lenr o m:ail;nwro. ::-ca!or,• !.a• harala• lll' lo~ h.1111'Uh''< u o•.lh:rn -;u' ph1111J' el ~LJIIII .III!·IC<' ', Y ,, ch.m as Jl.rrccf,lfl 1 rJ,I.b .Jc

e

ciun 1~\ ,)

h• , , 11 •1 pmrcth: ni ll· .-orrc,.· 111 ,an.l.!. p..::¡ :;í .:;; 1111 duro cx~n ·

-10&11

SuJo lo,; qu•• ,., . a:n,. fu . 1 d<'l_p~eblu y lrl!mo~ dt·)·nl• dJ· n·~rbrr, durarnc una h:mpnr ltl.a, 00]u t!>jlCriltfu llo.:.{.dn do.: Jo, nit nc Iro, <1\: ~te pt•rlú:lleo ~c111 • 111 , 1 1\ l'(f • • • r.s ·~cnro~ el \ano c~rirituul que d 'Jil su ausencia en IIUI.'Siro drti· mo. \ un semanario uc tr 1 fur~¡~a

wt O>

momcn:u:: 1k am

(.¡f.:•ttC 1 tdrf, < aJ. 1.1 ~~.n1 :.ario. t'"• e 1 u·1 •pur;· bl ), el,.¡:_\ t'aJ~r d.:t pro¡!·c:-t> en tuJ):o l:>s o. J ''ll'"· clpr,llllll:;or ) pro¡>·~ r\l!lr ,le mudta.• i tlriutl·

'u.; ú·• btl!'l e •"1111'1,

)

J,-.,;cat¡w·

J'!.''ll, t'l tu.! an.1m •nto~ un:1 lu-

h ); m) ¡¡1 ) patri rica :~icmprc le a ;ulemAs dt• todo t•s:o. para 11 ,. Jtro", ,IQ> que, re·

h! w:-lll:c.

~flll.ltJ~ fu.~.,

Jc la lucaliilau tlvw otro ra" lto mucha menos :rpro.'ci.IJ..> p ~~ 1o::. qu pl·rnt.JJII.'~c r 111 i'l propio pueblo. \ ~· ·.:e• e 1 e• rnl'tido c.1p¡tulo rl • n:~l.h SI> hl'fl:;. lu :;illlJllt: no· tlcla 1l!! u•r n1. rucato o de una h J•ll. p 1 éj • U'IIU,IfaiJ:hiUSt' de Jlc.-~ hlu~ e ,,¡ ci.Jas y de <u1cjo a;treci:~. o •:-,(lropurdLlllll U•l'!:frn· 10 ~.lh~r de s.lli~iacclün. \' mu· cli 13 utra. n..>:lda~ e l:nJ • c~lits, qu~.

nh pne.!~ 1 pa·ec.:r 111.1 pl'· r1,1! ullaJ 1, ~on en cam!lio, i llll" n.:~tr:c,

p1ra IJ:> all>c.:r.e. \'.

Los cuaJeS cmp~~ur(tn ::<'ltUI· damcnte <'1 c:ihrtllo que Ir:, hu tic

cpocq d~l.ri\a) 110 ofrece lns ven· wj.as de los sitfo,. al .tire libre.

capac:ll!lr para su cm~lluo t·n clmai\111111 , J)c veras fcllt:iiaatiO~> 11 lo:. padrt>s de tan avt·utujados ulmn· no:; >' e~pecirlhnente u ~~~ dlrccro~ () .•\nlclntu Pujol r ÍÓ\'CIICS pr o· lesores 1). redro .1 l'nlmcr r dun Juan <.:Mellas que forma d ruilm docente de o.Jichn \ratkmia. que con tanto ahinco .Jcsarro:l:a sil:; ucliviJnilcs pctlug1"i('as.

En el Terpsico:e rCilpcrlural In noche del

Su

clomiiii!O IU\'O un grundimlo éxl· to. ~"" dnrr)o~ se lull tles· \'ct1dn para dotur el 7-..q¡<lclJ-'" do: uno buenn orqm•stlna Y un cxpléndfdo buf{t•t con ~·~nwn1JI· $hno ~cn•!rio. El públil'O antlrit· xol ha

··orrrspon•lido ca gr:UI

parte. por lo que cubc ~O{pcr.1r qnc: c11 lo:> tlonliu~{n~ :;ucc~lvos lltiHhl lunrhién nunwrosn {'O:ICU·

Fiesta de la ba nde rita Orgmri~adn, ·como :~il.:mprc JlOr · In •('rult. Roju t:spnr1oln•

rr~:ucln.

¿En la Ttzrt·nza7 i'c die•• qth.' rnuy en breve

ue:

c:l In tcrrm:u C"'afl~ Nado· nal• t'OIItlf!U:J ni • 1\·.t!ro A.r;ten·

lino• se inuu•~nmi dl' nUC\'11 la ll'IIIPOrdd,r d.: b.t!IC~ y qut' pana e lo s~· dlltar.\ dicho :;itiu tlc po· tc.llc llum:n:Kión ~ buena mú· sica. t\plautli:tns "' rroycctn )' nc~:n:>:. c¡ut: ha dt• Sl'f u.1 :;i:iu

mu:. hwpre~ido por !.'1 públiro nndrflxol p:x ""' ~ltu.rción inmc· jtlrab!c <"11 l:t awnhla del G.:ner.1l

Fr:urro uno de los lugnrcs mas

1

se c<"h:brará hógnt\d el prt\ximo mhrtcs din Z4, cotnncmowción , del Natlllido de ~nn luun Ban· listo. El tlonnlivo mlnimo del público, en la po:oiUiadón será. de 0'30 p:!'C!III~ y lo~ distintivos C$1lcdalcs seriln Jc Ir<:!' dnses (ademas del l")rfl'"flC>IIdirntc a las ! O'J~ rt •~-) de 5. 10 y 25 pe c•as la lhn~:ma es a fn\'or d~ 1u11 hc~mó:.a ln~titm:ifin de c.mduJ. con dc·stlnn al ali\'iO il<: uccc.-sil.tdo:; c¡uc acuth•a ;ti nm· paro qnc le::> prc,:a \¡J ( r 11 l~o¡n, euros g:;1stus son a•,tlml'ltlc cuatlli~so~ t•;t sus h•):;pltulcs.

níHtriPo~ , )' nninl<t•lo:. de.' nuc. • tra virln. E~ tl1• c"pcrar pues, CJIIC

aJ((Ililt'I'CS, llh!tliC:tllll'II 10:0

si ~,. rl'<tliza l'sla lnicl.11i\'n ~e \'t•rá coron.1dJ del m:'ls 1\':>:>•

e 1 l:b

nnnll~

éxito. ¡\

EX/\MENES en la

f\Cf\DE t\o\11\ FUJOL

mate-

tcrinl y e!l';n •:H·B th• curuciain di.-y IS.tril>!> c¡llt' tienen úbit;, :o.>. t•:c. e!c.

fl OiJ de :a Pra~sa Católico El Exnn '· ~r. Arzobispo· lli"pn esl~) qu•• (•n nu.:-s.r t dixl.!:,i~. :>ca ho,:aM rr· ' lcl>nJ., mailana, tli:t !?::!. t'onto

Obbpo ha

se sallo.'.

etm~ta

J:

111!>

netos:

\uJ~un:•. p:>r ~.l?-911\.'i J..: 1 lo:. DcaJ •~ } e :o:t.: ·3tas e 1 a161111U o.: 1 ~1 i11, e.1 .:..lits mbm.1~ cu'urn·

in\'lllhh; p()r el D!rc~·tur .t::.btunos a los I!X:IIIIt''lcs que lu ~.:.nana pasada

!.", oradc>n por 1n,; lllOI:""idl\dt's ~eucrnlcs de F.sp;!1in ~ particu·

11:1:-. il~h<· >t:f c.t la a"tn:rliilád. rrub ablc•n~ 1.•·· <>J pudllu de M.tllnrc.r !Jil.! rn.ay,or 1or.:~o'llliljc 1lc hlfl'), ,..r\'ls 1rab 1¡u r para <:1 su~II·Uhl tle su cxblc rci.t, iuc· ~ 1.lt: ,u e ~n.rc.t n ttal. Juan B tutl

cf¡•rtuaron ul:-:1\no,; ahr:nnus tle

munión pum qm.• l>ió" in:o.pirc a nuestros ('~CIÍI\lP 'S )' uns Üc 11 10Jus C>;>lrlllr ll; prutcrdcin a

'J

BAIL>ES

-E:t· Can

Mor~r~o

Ct~~nn d · t'a,.:umorc ~e r('le· hr } en <'~lt• ~nhín el dnmin~::o por ¡,, II•Kbc "" b.ti11· nmcnil..rtJ. 1 por lu l,:rup:n•rú r lunrl. IJIIl' CSIU\'U :tl:t 1 lle~an lm atJ,) .a .caus:l dl'l l':t· l~tr rí'lnantt• q:rc y,1 :;_e ucj:t ~l'll· llr j' aunqllc "1 Su Ión del {'lnc Nuevo resulto htsu!Oiilulbl<' Jl~raJ los Jlallc:> ca iriVierno en cslu

,\1 •ntam•1!c

la me·nuda \t;tdemia (!ara p:hHr al • 1 'urso Supcril)r \ r: stuilio ,le 'rl"ll'tlurru • \ lo~ ,;li~IIIOl' n,;i~· tiú notnhfl' concurrcnria •le pa· dr<.':; llc los éxaminnntc!' que so-

lieron altnmeale snlil;.fechos de

lus rrncbas dl• suflcfencln de· IIIIJ~Iradu,; por sm; hfju$ rueron a.lcdnmdo~ 11pto:; los llllllllllc)s :<J~IIil'llll'S:

\ntoni 1 Hh•m, \lngtllllrur l!n$eilat, Anilu l'ujol, <'ntnlhín

PuJol Y cbat.ti¡tn:¡ junn. Antonio r·o\'us, Jnimc 1'1•· jul. ,\\i'(ucl J11frr. Bnrtolomé •11

m.t't".'· ~lrnón Pl-rcz, Antomo Smw, '\ntonlo Bnr~ct·• • u, S e1mstltln ,\\nncr, Q¡¡bricl Ptl¡'ol ' 1 1' · ••' 11 IriS

B0111!1 ) Frunci$C:O Boln.

lares de la Bucnn

rrl'l\$:1

2 ..

l'O•

los pcrr. ·ilicos de ~anu:. iall'us: l • .l.v. una llm:>SIIJ a ÍII\'Or !le 1.1 prcnsn cató.kil. cuy,, lliiV~ióu se ha hecho cml•t dl.1 mu~ n~cc­ saria.

Ld . fiesta del Corpus En su propio ill.r \ cQn la

bl'illalliC'.t de éu:;ttllnbrc. ~l' l'Cft•· bró c:1 In:> lgic>lus 1urro· qu[aiCS de "1\rrtH'I) )' dl' Clihl

loc:rlidnd, ) el domin¡:o t'll la lf· 11~1 del l'ncrto. Ln1;. trc pro<:<'· sronc~, que rr¡¡ftar(lll 1'1111 ,;u uslstt>llcla las autoricludc~. C$111· \'leron muy <'oncnrrldt¡~ ludt•ua.lo colgaduras lm, fnc:haJu,. \fl' lo'lt> cosas Y cchnn.Jo:.c prolu~fón ¡Jc


3

ANDRAITX

(lores ul pa:io tlcl ~arnf:;imo Su,

cromCrtr••tY.I ticrnpa prirnavcral rcinuntc cootribuyri ll\1 poco n In aninl:tclón p ~r la!-< rnllc:> y pli17.11'dc lo,; ilirwr arru-. que tlcbin :>C· •

guir 1. 111 cdifrrant~·~ munifc:-t:t· ci on~:> piatlu~u!t.

de ua ~a't.l:."'ri ;> p.tm nlr\.ls es· crofulosos y r.tqul!h:o), c:1 te·

rr e 1:1:1

las fi estas de

San redro ~~~mn ra·1 gr.ul ;lt'lh IJad los

prl'rmrali\·.•; llflra

CC(f):tól tres ú!slin~uido~ ra!lrcs d<> fu Ord~n llo~pilulañn Jc :C.t11 Ju.t•t d~' Dios. El objeto tle ,..u ,·,a¡c o ll!ll',.lr.t isla cm ultirn1r l;r:, I(C:'.Iion~" p·tr-J !<1 fuudaticin

Cl'IPbiolf

t'>'los

ic.~ICjO", purul''·' e~ los úlus 2 ,

29 y JO tlcl .ldn•t'·

Grotieud \ t'rnplcrru:; <·xprcM1rla, UIIIY

c~:1

tul iin ad :¡uirit.lo~

en l.;<tla (1 mt:)J (Coll 1.1'1!11 He· b:.~~sa). Ln-,; gc.·Hiun -;; hun óbh~· nido s ~tisfn l'IOrlo re--ullado y prunlo C'll¡leZ tnl In COII~IniCCÍC~I)

dí'll'·liiirlo. <.;clebrnm.>s lil rultl ciJ y cspNa.nas <¡uc \l:tllon•u pucl1•1 c:m:<lr c·1 b oC\ li! • c•on 1111 eMuhlcciruicato que t.mto bi(•n pu;!!l~· rc)orta)· a l.t inf.nu:irr dJik.uc~

;;lnccr am ·ntc, dt'~tlt' l'"lm• cu· 1 l.h 111111 h IS lllll lt.(O<t :;enmmrrio ' \ 1 )1{ \11 X. que n'ls h.ur fc:iri':rlo pot '>IIIC r· par;nún. d'''Uil('' 1''' un 1111!.• JI' nu hnhl'!. 'i~lll hl 1117. pública, 110r h rbcr d~; 1p.m.:'•· ,11 IJ!~ cau.;n~

del

"ACAn!:MIA MANDILE 50"

QIIC.

prapó:<ill servir a ~u:; :Jh llltHlr.:; \' públko •u gca.cr••lll!la n.c.ú!

1:1 d ~:ttiu;!o diu '22 1 la' •líe t. h Jr,H ,.e celcbr.¡nh 1:>:::: CXll:n••· nc; ,•urre•;nrtdic u e~ .1 di:;ri;ll ~~ .·ur,;':;.s do! n tr!t:•J.:·-ato fl.tra 1<>:> u: ...u:¡os que :<i:;:uc·1 'ns C:>ht•lil)$ t' 1 n:JC ~:~o r.:c;1:r. Jc 2.' l.'. l.;er\.:.:,:.1.

·•1ilic:.u1.

E! rr:~: 1: a;~l e¡nm;a.t !.Ir <'~In· fiÍ t' l.h!l!uith p¡)r 1 !l' s~'"on•s:

!UIIJ;IIIS

fue

111[1!1 \'Ufllll ~11 :,US!lCII: Í Íll, sil':n:m.~

nnc ,¡

l.•\·n, i rbll·

·~la que l.rlo clrcu,.!a:.t·!l¡:; lo ¡ n

, O .\\ t 1 ~> F•.::oc "'· L:c ~.u.::.ldJ t':J T<lJ~ 1:: 1, O. ltli'll!' LIJ'I.í !.icen· En uu•:st. a t .,,1,>!o pw r •.¡ulu'. C<.r.ll 1•:t lli:>tórl.1; 1). Juinrc m.rilana, th>llllll,{ 1, tl•rminm<~ el ,\\,lnclil~:..n l.iccnci.ld' en Ot>ro.:· ,.llfCilliiC 1'1 Í<hlll l' lll'•tri::olko IJIIC! Ch\l y 1'1. g trl{)ffliii .Í l~::l.t:t:.U, 1.1; la ;\socillriti•t 1h'l ,\posto!utln de CI!IICÍ(lll > <''1 C'icad!ls Qnlmlras. ¡,, Orucírj;l l'Otl'-1 !'·• II IJU:Jhn.:: lle EX\ ~tF'\E8 DE 1:-:mm~o :ti~ trrafi,inm C or.II.Óll llc Jc~it.· [) • .,l r'• ; J.: ' :r;¡ .f H C'j"rdd.l~ ·\ l.ts · de l.t tarlll! •·xpo~k t.in r.''··b.a.! ~~ e:1 el ln:>:i:u!o l~o\' rauto .le \'Í:!ih't a-<, roa ;lc,un• 111 ·,:1 l.hlll • el·~ ratnq, lljlf()b.¡ron p.1ilamlc:11o de !k!{ tilO. ,\ In" S)' '~:1 c:dtncll rh: lr1gres'l c:t BuclJi· t·u.lrto, re/. ,· dl'l :-antn ro~nrio, lll:;.tlo los 'n;'l:ic.cda • j·ivc te,;: ,•jcrclciu en h1nnr dcifko Cura· Ciuillcrm;t Colo:nar ,\lemaay zón cu t scrnr i.r I>M el H In. d Jll G rbdc! l'om.i:; E t•"i'at .lo:-é ~\urcy t 'ircr. \'inrio tic (lnl!ll.'~IIIJ l'orc .l ,\\ m.'r Capdcll:r. prol'c-ión. T,• Oc-um Y J'¿.lr:> t:siC\'a t '¡¡.¡tcll re.;cn 1 de "" >iviua ,\\·lj\·stold. O :".>rb: '' o'l> F:cx '' B trt.>h n ·, CO\' t ~ ,\\u'N 1'\uc~tr.l c:~h :m1~11".ta a h1$ f fl istl nueva n:r.-c ~s ex:u:Iiantc.io que h.tcc· Con mucho c-,plc tdJr Y n;>· tltblc c<mcur:w de fieh·~ t· (11\ ilu· 111 ,;; e.•:c:r~i\·n 11 ::.11$ ~re,. pn· ,Jcrc.• y profl.'~ore-; d~ e \radc· dt>s, l.t ce:ct>r í d d~wlí.tg.l, c_n i;r \ \.1 tJIIc~ 1 d.: 1~1 cu1l ~ •n l.a i,.:1~.:,; 1 a pnrrn".1uiul de .\!nro. 111 ' ulu·nto.•. ¡·J l<d 1 • " · <:).ll>ricl l<cy:u!< l'ii..\, orllt•:md.• Sace·tl .l l\! c.t J;¡ ólllnt:t el pan y . la h ar.in a li:mpora ti.: la ;u,.ima 'l'riniú~lll 1\ nu:tció In junta h111ino·puna· ·rc:iclt.uno:. coruiahnc:lll' ,lo rms· dl•rJ de AHicnrcs (JU~' :r partir IOJ qa~ a su dhllin,~uitJ,I fumllia, llr d.: di 1 ¡:¿del actu.ll los pro· muy scill!I!HIUIIICIIIc .1 Sil hc:ma· llo uucstro buen umigo el Hth>: el :l~ para ¡0 v('ula dr-1 l'laborn· do con lmrina de rrlgofuCSl'll Pa~rc l3.1rtoltlnlé l~l'Y•tcs.fllipci!· l.J:. :;ignicntes: 1<: dl!l Or.llorio di' f',11111.r, VicMi:J P•c;zasúc rtpal_n~s. 0'10 ptn~. que fu(: dt: nÚ¡·slra i-'lt·~in parro· Id. ¡_.() itl .• O 15 ul.. quml. tld multo:; W/1/U.~. Id. 330 id., 0'35 iJ. Jd. 700 id., 0'7~ IJ' Beneficencia Id. l .050 id., 1 fJ5 id. l)r r. 1¡. de pasar unos dlus \d. 1.100 id., 1'40 Id. !:U l'ulm:¡, crnb:trcaron para Bar·

REL I CIOSA.S

s.•.

viernes, cliu 13, ennuc:;lro lcnt·

PI prcdr¡ !le la lt:triuu es u 1,,,., 100 l\1los un Jo~

S.~'i 1 pt :a•.

p:, parroquinl, Muy :oínc(•r:tnl(;_ll·

nliJI,ICl'Uc~.

lE' l'OIIIp:lrfimos el dolor de :;u hl!rm1111o:o. lwrmanol> po· Htico.". >••bríno:. y tlcm:\s fumiliu· r •s de la iinai.1;1 11 la c¡uc rontuda el Se) •r el l}ll•tnlon de lus ju.;to:o c~p' •:<O,

De abastecimientos Con gus•o k" lllS

I(U" llc~·

pu(-,; ,)e l,rh li'ÍLI~il:' ~I:~ I ÍUIIC:> tfl'l Sr. Ciobcnimlnr t 'i\'il. ~1.' pu!lo com>i.'~uir la Haillu ,, 1·:~1m11 de.

. ,\ In a\ ;m;adll ct.luú de 88 uiios t.llll•t·ió t'l murw:. D.• (.'aht·

unu parthla tic arr >J y orrn 1k' aceite qn<.' pc·.n1tlr.1•1 un rc;urto de llltl intli!(¡lr.a•:tblrs artirulns all meulicins.

1!1 arr ¡z

:;l'

li111t Jc.l.-e, Xt'.J/7. El cntil·rio y luncrn!cs lll' In l'jcmplar nnrimut eSl!l\ icr11:1 111uy conrnrt illus. l'.u p.tz dcst·;m.:e y recihau :-uS ~l·· l>rinos v dl'!IIU" inntilla 1'1 lcl-IÍ· m.mi¡; de nlu:,tr.t c•mJ >lcnri;L .. ...

distrl:llt}'O

y~1

c:1nur-;tr.t t: 'llJII:tl ''" .!lns 10. 17 y 1~. a 1'111.) 1 el.: 23') gnnu:.~s por flL'r:'\1)1111 III$Cfh,l C'l 1,1 C<l1'1illrl de rnc:o 1;unic 110 J' al precio clr l'lll pc•c1.1~ ,,_.. cllcll\rr(lml. ........

____.__- ·--

S' Arracó

____ ______ - -

.

Al ¡Jiácitl.) am:lnl.!ccr tic. l:a m.1·imw. dl·:<piNI:I activo cl,do· mln,.,n de Junio E.l ruhirnndo .\p ,¡ J cut:, e s•1 .loradu cabdll.'r:t e 1 el •u:til tliúluao y c111·ra su~ r.n·o:r SRbre la:; dnrnda~ ntÍ•''l'S q1i~· 11! s.rlu:fnn nwcid:tl> c!ulrt·· tnCJllc por una sua\'l' brb11 de

SOCIALES l'nm nnc,;tra tal' ~"1 <·1 i wrn ["), ,\\lgunf ''f.:.lll!ly. /).!1 1° ti h:l sltb p 'lltJ 1 l t 111 Ín:J tJ,• J,t ~~~~la

y $illljllítka lil':1o¡i:u C.l:;lliri:t 1\lt"ll.lll}'!

· 1.·1 b.J,I't li' .-c•.::>~.,r.í en lm'\'1~ Fclll'it.uu )S a 1,>¡ mr:!\'<IS pro·

...

mclhlo~.

~

Pr:l(l'lll'>tlc rl.• 1-1 e 1 1it tl $E' (•ncucntra en e ;te 1•:•~hl • nu.·~­ tro di~tin ,!111 In p:1i •.l''ll· }' ,J;¡ti•!<l D. f,l!ttCQ ~l.n >, j:tr ~rt m~atc roa SU folntlti.t.

.•.

$·• ltalln c:t fr Ul~ l C\lll\'111~· Cl.'nt'ia dt• In t''lit•i'ntrd:ld que !1:

·

r.-.

Coa 1mb fd.:l.l 1i h 1 tlul,,' :1 luz 1111:1 ht•, u >- 1 nf'a 1,11rin'• J..{o.:·

niln llclmatrf•tw:tl 1, 11. • llcrmi· ni 1 ~im i t ·ov~'· '":-> . 1 de nnc-;~ro hm•n "nl,p l'l ro:ti~rnfo 1>. ju 111 \lc.:t l,l)' "t.n \, l?t•,ll>.t:t lo,; p t lrc• y l!l:l.'''l• d.: 1.1 n:d,\1 1111d.f.1 IW.ll!."l 1111/ ''Jr,li.ll C.l• ·hornbnl!a.l. •~'tt

\' 1'oh1:1 !1,• Íllol)' JlroJI II'I ~ 11li1 }' nuul clnlcn~i 1. ¡) 1' i .1 m.·¡Jr vtd.t la n<•thr tlt•f ,Ji,¡ ! 1 11 • \n;tr.li!1 rom y l'ulmn tr ¡;_..!ltlr. c,;po,:l ti\· nuc~fl·,, t: Hm.1l11 .1 111!-> 11.111 Hultus;u M:>t•lí:n<'s de S 111 /;'•t• • ua. """ ll'h'V.I:III',. ,r,·n.l.ts p<·r· ~onn .·~ h1híanl.· f.:'l.lfl~ u:b í':t' c-.llt \'l:lu. g··m:r.1le .• slm,trrl.ls. c¡:J(' bl~·il lll' llll óliiÍt.' •IU M' J>lt~¡,. ron en los a cto~ ale- l;1 e llllhlt' ción de sus nlllrlal1-s d•·spoj:ls ul ct•mt·ntcrio y fu·1~rull'> •l•• primcru t'hb<', • rl'lcbnldJ:; el

rcjlÍ-liiCII.':J:I

H!i'i.'~'•!mcnie motlulantlo

unn in· \'i:..:ri.i•t I!Cncra!. S' \rrm·•í c.,ta d.;: ac:;:¡¡. Bi<·.t ltl imlit'n el ¡wriu· ntl' de la; H.•rt!!', t'll)'ol:l c:urlllus d,t,plie.,tan su~ p~l•llo~ 1"1 :1lurg•• f"ru.>su de nnttce,;, formnnc.lo llVIII!>O"US r.lllliiiCIC~ de flor~.> l.>z 1;1'1~. e ~;nblan:<-.> de orn y p!ll .1. giro.tc" de pitrpurn CIIIC <'$111nllmt <"1 altar mnyor y que íc.>~ t.mcan la ('tttr:ld<l du nncslta tc1n~lo c;ou IICYI.O~ ,IÍllu;~, blancn 1 r poikrl):n.a: hlf•¡l lo dcclar'llll el

il:¡twjab:l 111 Jon:n 'l. C'ristobul Serr.1 'hui, <111'-' S.! cnc'1wnlrn tnrnl•ir!:t C'1 (HI•~hll) p:tra pa:.ar 11111 tc:np:uu(fr. • l.c 11~:.-ca·no~ pro:t.o y tOI,tl . rc"litbl~~·imi.':H:>. ,

l'·''"

ptt.!l.l\'l!r.J. l.a; e t:tt~.l ll.l"

arn•n1 del urnf)'á 1, ln fw~ancia ti~

la p:1h11.:r.1 t:nr7áttdO:!l' en <tr~ 1 M rriuufo, del álamo, t¡ue hn· prCJnan el uinbicntc fre:-cr> d•• n•1o nn:iana pri~~tavcrul; bien l• 1111 :lifiC-'Ia !.1 :uliiii.ICión de :-us c.a!h.·~ la< cnll<'3 de mi tcrmno Jc cn:.~Cll<~:;. Y no <.h: \'ano. liic1i l'llle 1~ t \'l'stirM· rle "ll" ntl.'jorc:> g>J!.i~. IJI\• 1 pul.'clc H 1 c~mr:~c ~·re· ~ u•ij.lr,c co~n nlly.>r r.win qu,• l',l IJ C I.IICóll Jf,ll'IÓII flOUIJWSa y 1 eiul.;,•:ttc dr;. oIra fc~tl\'idud cual qui" ·a. l'n hija eh· lllll'slru ptw· blo. d llú :t. D. Juan En~cil:al, \ '.1 :1 r¡¡:ll:1r ::u prlmcm o\\i:-il 1\com· palud..l de :.-liS pudre" ~ uutud· d•hh~$ y :~cgrridtt th• todo 111 pur~ hf:l llt>~rí ;t J,¡ l~h'l'(ll l'ítri'OIJIIÍ:al, ,, 1.>-> m'l)t<fés 1kl t\f!fillhl Qlll' dr•· j:1h 1 o1r :;u~ il:.!llllrl$ y nlc!!(...,.. u.>:as.

,,u!lilí lns s:ralla~ 1lcl .1!1,u a· oi(,•t:f.'r pot \'cz priml'ra, l'nth• \'olutn~. de inrit•n:;o } rwrfnnt<' d ' pJL'~utln:-, t•l IIII~IISIO !'fll'rÍIJ•

c•o ti,• r., Mb11 . .·\yudolronll' t•n t'.tfhf.ld dt: flT\'O:hih!ftJS oiSÍSh'll l\'$, "·~ l<du$, M\·~ O. ,\l;llius flt'· xn" \ 'irMiu dt· \ndrnrrx, r d•an i\rnaldo !'~'~UI, \'lcmll• ch•lot S.ui


ANDRAITX

lltima TrinfJ,ttl,} Clll111 tltliro•r1 nsiStsóle el Htlo•. ll Ju.nt l'niJI ) comn

~nhtluh'liiiP d (~¡Jo

dOol

f.t lunt;• ln!l•nnillhl<'l!.tl ti~ obr.a~ 1' ;,1t orl ti ~ar el r·aru, rdl·rt•ntl.'

11 ia tll•J ('~¡wdl<.'lll<.' Ulllllt'r<> J

Jnr.-rpreto''-' tn t,..brr.tltot(•n:t· C'lJIII.td.s fl r sno!rid' r r •thr(,!ill l p •r 1:1 ~r. f.rull"lll l 11. \ntso:ll ' Comp.~ll) . ,_,•c:n.rr 1nlsn ,, n ·c.. ' e•rojido~ trll'l.!.lS. 1C.')ntntll 11: • 1 r:~tu ~l$pttt-•lo •' Fué d c.tntllf ,J¡o J,,,. ~ln•n, • • o·t.lu... ¡,,,. ohm~ tk rcrercn· d.l ~.tl'l.'rd•orfo rntullco. to Jic.~,l, <'1,1' 't' .¡rHcr.ht 1(111.' t1.11IQ {'1 h:.:nll ' "" p.mc.:ir h: J e 1 1 fudp.tl i ····r;•,; que raril rl ~\u· rll~·.;w, sic lo:. ,,,11111:. l'.s.lr•·· y n!c.p1u l .c le tal r tmino '\'-.>elnal ~·,t~· 1 ·onr•·io c;.ta t.lbrnesw n Doctme.~. ••1 etnr111:nt•· ur.11.h•r h•rsnin:ir la ,.,. obr;t:;. Cll has que ~·• ~trado J(d '· t>. ~rll'lll ¡\\IJrc'.', Y•• rlt·.rc ill\·ertídll lntflOtlatltl· 11111 ·n ~·!l•rtriz \ l'OTI él \ <'1 b11 t'otll· ,.jiJI:lt':i:tlilhHJ. r!J <ll' ,u orutmi.o ,, 1 <1 15 l '" rt:· 1'11 r.·l.~t hlrt :1' ninncr• 2." lll' ClloiSiolllll!~· 1.1 prl'rllmlu l'ttlllutlicac1ón a la \1 hnat de l.t ;, tic n:1c :1.\l~a. li~·~lrllrt e,., imul !k'.:o¡JUI:!< d.: L':IIOJI¡II el J (' ll'llnl, t~Ul' ~ t •.11(·~ obms mm wz 1 Ll 4'1 purbfo de<fii.J :1 .,,, ,.¡ r-•:t::ull.1d.s, ¡wolnln t'olocar:;c IIJll'JCIIIIolll(\ JXlfil b~, 1rl~: ],¡.., n-1.1 lrl'i.t!a obrt:rO!\ lo ruoil l:ic m 1:10{ H>Cii!O ua~u.l.ss. ría wlud )IJ COI11j)ll'!ll 111!1 pro· 1{1!.-lb.t el nu,·cl ,. rr rJ Jlc. hlriiiJ il.!l p:tro que h:>y ro:orisle rell!lrad.t, nuc.<lrn e 1hor.Jhll ·.1 t C!tr.lt!l····~ •!~ e rllémi1'u en {'$te }' rcrd1ill fclidtttcl M, ¡\\u•ticlp.). ¡¡Jo~ $11).:0~. EJ \lr1~tl.: IIIJIIifi('~la lt<! ofi· e ra ufJ ·• ¡,, Jl!ic~tura eJe Obras ~· rmc '• ' llc Ju.lÍll ,~¡. 1 1~ 1 l'tlblit'a:; de ,•;t:t 1,r0 , indn. in te: r~~~ 1.1:l'e c:.:·.fiic tcióu 111!1 inr· •• pJrtc 1le 1.1 o!.l1n rc,sli~,1da ~11 el flc,pu~ ¡(1.! JII!Cnl IOl'Cc. ni f·' lO'-' úfa:s ~:11 e~•·• :<llhu P'lm propio c:.m:. '· 1EL ~F );\;O PL'ER O b.nc.don,, IJ. liuiflc m... 1\•r¡•i•)oi \temliti.J la a\'anz¡¡da cduc.l (\'crtll:l. d~~ e t: 1"i! d J del l'elél•••t.J mu· ,.S l.lcg) de \gca (l'rant'ia)¡ :uu nici;t.tl t' 1 ('1 a~crio del Puerto ''nrlo~ di.1~ (J.• J·(;wcbc.r 0 · ju.1.1l":rl! e B;¡¡;c.'t. así conat r orccl (Pujole) • Id hu¡J •:>lb!!t laJ ffsio \.'11 quc se IJ,JIIa b~ liCU •:da: !Idee algun<l;; recihil!r.l:t b (¿u~: e r •!t•brd:J nplical'ló 1 de trt>tc "'JlicL1 dl•l i.rlledlnil! tto 1:~ q te thtah'cu~ ¡,1 l.l'}' ,\\ll'ticl· ocurrlclo en \nge::. (l'r.stcf.ll M P•1' 'l~c.lle. "" le jubile por 1.-dud IJ: tlann.JU no-cJII) (d" (,111 llot· e 111 <" trnctcr fnrwso; y lm.t) l<ctJba -:.u dt>iC0l1"?'.1 la '•1~.1111<·11.1!> H que u ,.u h·tbcr c-n " • " "ti ~· J) •• ·•o.btl'l!l Vicil (de tlc!Jc tncrt: ncn ..lrse t•l impone r.au \ tguet) hliD• \ dt;-~n,h lsmllt.s ol Sil~ !lC\ C'Jt • ; por lu< COIIil'• uu "lro rm.- ~cntido pé.o;ame. n.wc:s~ 11111! d • Jc tal Ca serio se cele' Ht.dlm ¡u e~ de lm¡>o:.iblc Tnrnb.l!.1 s~ rcc•IJ!ó IIJ t: JI!eh 11 ·• e u~ 1 tl ·1 fullcr/mlemo d·· t'\ .llu!lc o.t; :<•· h: se'ralc como h.tbcr di• ju'titacisin d In t··•ro U. jnsmc ~ah ot 1 vietl. lubo:r que ll<lll' t:il presu u.;:to l<cclbu , .. dt:~cJn~oluJil fami Util :uat1.1. • u ' ,tro 111!1>- :-cmltlo JI 1.11.::. Hl Alcn!.d . l'Xflónc qut: por In (nbllucl6n ol\'nr.lld t1 QllS:t1.nu 1a 1... t d DEL 1\IUNlCI~lU ~~ l! Jl(!rs, lll.tl el >Cr\'kio de lu St•si(•U •'··! di,, 7 ' h. 1 111 VJ.s t~lt-~unrl'l nrunícipul tlclmcn· B:l¡ 1 la pre.i.t,~rJu ti , 'Sl')ur ('lllllllll, ca,;crfu.

:LONDR~S

Situado e:t e l m~jor sitio de P almll

n•

rl'l.sth'sl .1 l•h nhr ,,. .J.•J r.mtino ',., i111ltk tu l"lrll''cftl Jl· F'nhtl·l .1 \ntlr.lsl • h.l>ln d ('.t~l·titl d!!l l'l~<'r. o pur t•nyn ninn.:sn J." st· i th·t•"'·' tlL'. c_,,,, .·. y~umunieato

Srb:t'ti,t•l G.tr.tU.

RESTAURANT

Gran Vla José AntJ31J ·n. 11. rre11a al eilnclo -d~ 13 Tdl~fóoi~a. F.XPLÉNDIDO COMEDOR

COCINA INTERNACION-AL SERVICIO Dé: RES'I'AURAN'r

M~s·oi •·•rt•rlotl 4'00, In<

~oartos de Ba!Os · C~lef:rcclóJ 6entral - Auna comente. calteote y fila t()ml/laOas b;¡!J!JJ; !01 ! 5 CJJt o!s!a al 9.tSZJ iJzJ 'IJ mze

o . '"

,

A l n"l ace nes

iJ'. 9Tl:m¡uéó 6'almer, 2 q¡a/ma Gr·1wdes Almacenes drz Rcpas confeccionadas ¡uun Catu'''"'f. ,'J( t}0/(1, 1\'írif, 11 ¡\'ma •

1 m: ¡\\,\~ IMI'Oif!ANTF.:o; DE e~P \ "- \ ' PREC, lO FIJO V E NT AS AL CONTADO

l,np~r~eat e~ a~t~s, PJrta·!Aanl~s, T1ran:es. cu:Mra~. LJ3S1 l.eJg,ns .Sl ( UI<S \LES: B"rcclo:m,

i \ !icen te, \In •. '''• '\ t trd Bilhao, ~.l.lrz, Carta~~~:n, Clr11n rla, ,\\ t'.t.!• Sr•\•tllit Santm der. \';Jl<oncin . Valladulid y Z..s .q1 1. ••

.

CO\;"'\ ' ,... ...f ' ,, ,U:l.\1 rx:

\Jcuhlt: IJ. ¡:runrisc 1

Juan ac-ont(lai\ml• U" 1 '\Jt·Morc;; olon l'i·<lro J •

1.

1' 1

.,

~lDIICf

l' '"''"

,. . '

""·' 'IIJOI

Doll nter, IJ. ,\\ lll'.' 1 nl•t l'ul ti • Jrl'" \ll•m:m\' , .,.. 1 .1 ' B· 1 1 . ' 1 ~ u.m ·H " Olll<' l.:nsh·ll .\Irm~ •.

e u t: : ,. \

~

.Sc~ul<hm • 1t: •<: 11 " 11 .• 111

ls~ eu e11 1.. prc-cntaua ,. ·'· e ~,\USO C \.\\1' IJE. MAl( Vt&tit una conrunlc:aclótt de

IJIIC .1 1CXfll•llc · ' su cnlcndcr pm ~1<1 acor.larsc ~:1 M ri¡,:r¡do 1 • l.s , b 1 , 111 , ) 1e l e Clljlil tl IJl Ju Ul \ 1:t l:lll ,\\ll tllll".' . • 1 ~•• t•sllpulún· 1 'M' Jlolrl y l" . . . • la! arrt'lhhnuicmo •'1·•~r •st th: Sl't\'Ít'i o~ cultlusla cl·l 1 , f • qnl! el la 1 1 . coc oru rt•.¡uicrc n~ ''lllntZJCitín tiC t:llalrw··' • lito CIIICIIt'JII ~ l u' ' l'l!.,l!llls IIIIU.sJ 1. ,11!11 11 ll'.t IJUI! lol l Vnino 1111 ' qulrlr4 con e_1l CIJ ttllcr·rí ot tircm· ud·

tudo"' ln!'tli .. ú!l,l Ju... por

....eh ' Y lwttÍI·go, rod , .,• dln l:.n

rn •

l J

Gt:!ll'r:tl ~\ul.1, 2.}

Clínica d2n!al:

r;a""'

f

i

MÉDICO- ODON'!'ÓLOCO

r ..t.llu: l~'ll:o)

f'ng.1111tl/l('l/(

:;-1." - 1 •

(Julo a,.,c., fa,ohJ

Tt!lt'/.

/~'!JI

1

·---~:;.,_:___--~·-~- J nlc:Hio nnmkipal, ya que s,sln se tr.nt.s de un mremJ.un!c:n tic lv· r:rl t' imlt•m IÍZ!tl Ílj.l por scn·l·

c•o" :J~li.'Jt•:. n la liac;t lllllllll'IJliiJ.

t~ldónica

,

'J'NIIlÍIIII I(IIC U!l3 \'CZ <'fl't•

t~a~ll,) l'ltrn~Judo

de centro üchc:

r.l ~;onmnkar~c ul¡lmpictnrlo del hll'lll c¡ue ho\.. OCIIP'I• 'nJ 1\ \ .unla-

mit!lllo ¡iaru tul scr\'icio n 1' 1 '.,ue "' "" o ll urre:ulumicnto del misni•~ por purto de c~tu CorJlOrt· IC on, • 1 u:; pro¡luestas del Alenicle l>c lll'uptan por unnnlm!dml ttu ' torlzlimlolc 1,ur.•1 qrt"'" elllut' .., c•1l' to•• cJO CUUII IU :tfcCIC el trll:s•1a e1o t Jel Cl'Uiru Y dl'rntls que uru l'umpllmicnto dl' lo ucorS ti \ll prcrbt•. u u se ;\cto Sl'ltllido 1 lo\(' SIOII, "" C\'1111:11 Ja

ce· ti

J~ • 1.1\"lcrr.l ' ·: ',. ucn.a C;Jrrc:;pon· tlienw al ljcrddo Jc 1!110, rP.ndltla por el o\h"alde. <JCMthln· tlosc <¡ue. f!l!M' ·• Informe de la ~ombión de 1lacicmlo y que :-e t'XJlOng.1 ni publico u efectos de rednmaciü:r Jlilr plaJ:.> re<>lu· "' mcntano. l'HOt<HOG \ nr. t ••• VIsto <'1 '-'~Jll'tl ente tnunito· t.!o Jlara :u:r<>tlltur •'1 dl'rcl:ht> o l,rorrogn de. t .• que t•.:dst~· al mozo. dt'l rccmphrt.u llc IÚJG.

rrunctsco

Bminln l:lounln. se

Ot'IICCU(I ff'COIIU('Cf 11 1111 lliOlU

cl

dNl'<'ho rlc disfrutur de J)rorroJl'll de J.• clnsc, por ser hijn co de llllldrc viudo ' pohr" fliiC

IIUllllil'IIC; \'

qu~ ~L'

<:l ~'XIl~dk•nlc o In .htut.l lll' t>llrcac-lún y ¡~,·vh.lón 11 lo:. to:; qul! ¡arncc,Jnu. En este ~~tuo.l o ,..~

su:.lón.


-ARO XIX

NUM.1080

AttO AITX '-

\-

S E /1\ 1\ N 1\ R 1 O

RimA cero:-; \' ·\O.\\I:\I$TR -\CIO!'\, Calle de tinrdu Huiz, n.n

Coa gr.111 c•utu,iasmo se

pr~­

p.rrtl t•( Jllll'hiO par¡¡ f'-'Sll'jllr l<t h:~IÍ\'id!ld de l'll ~:lntc> Pntr6u. 1.11 \ 'Í::!¡> ·r;1 de la ile>ru en In ploz.l del pu~lJI~1 "'" ullnn im·

te en e:>~'C.tario d mcJc q.'OiuC"io· nun cou Sil$ lu<:ccltus de colore:. l.>~ fuc..tas a·tlficialc!!, Se apill(U el ullfm.l v la ~ente niJnncJuna

-puco 11 1> •e J 1:.1 plaz~ rcco~i~ll­ pnwisa.lb ,.,r.,, rc\<:,lid:is de· d.Js~ en su..; hoga·c:.: go:t.olsO~ Y olqro' ' mirt' y prc·rdiJc~ ..; c·•Jrc cou el rl'>r:t:r.ón lll•no de llu~ión d ios iu(mí lud d~: b:1 ~~~cr.t.1~ ;nulth;olurcs ~¡uc la li ~cr.t hri~a

ll!lCI.' IIIJ\"l'r C lllSta:ltl·m~· He. l .n cn,n):lll,l 1lc la p.:.Jlh')a l!!fe,ia r'-',>ic 1 nh:,.trc u ·nll·: én ,., .!Ita~ aduruaJ•> ,. 11 pr. r ,,,¡11 de luce' y dl' i·.m·, \'1 !' 1atu ~·~ • bjc:o d:• l<! \'e 1c:-:•d •. 1 úl' 11>~1~.~ ' I'UChlo. \1 dla :;I:,."Uic.;IJ\' mu:,· tl1• m.•.,111 1 h:t\' u,¡ <'l•llillth> ir y \"CIIir ,1• \!l'IIIC. 1odo~ \ lt•j s. llloZ·l:' ni¡\.,, con :-11::. llll'Í"rcs gntns .Jl'mlcn 11 fu 1sa /1 hlj 1r. · J \'Ít.'-

n pllrr<>c · r::~sa 1.~,

¡wr

C' •n

l.t

\'

11.

•~lll 'll"i \

nml•, 1•d11:; lo$

1, c:1sal· :n)•>~.

u•ilor la~ c.ssct.a.;_ ,. Dll su,; rú:<· 1 ~!1 ~ jti~Uc:e.; y chuclwrias, lo~ 1!1 ,;o,; d ~ h •..t.l{l,t,cl tiro :1( hlnn· e>. cte. 11.1;.- un murmullo ~e r lm;:n.l mczdadiJ co:l d sun ~oc l:t :!ni u ~ \Id aJ,!udo ~ilbhlo d.: •s flnulas Qlh: Jc,s nilios IAlCU I~ ¡ 1r~"1:>a •tc•m"lle. !k t<>cJns la:. ~"-l s llc ¡,, \'ccillll:ul ~ale un '·iW\'U olordllu d~· hucn l!lli~aJu

' . ~·1 1111111 Jc cnsn conf_ccCIU 111

m ob<c.¡uiar a su:; hué.•pcdcs l'nr IH tnr,(c <!mpie:r. Jll el

h 11 e; 111 >:t. ' ' )' ntn~:os lucen ~~~. tr'").I!S tl.l'IIÍ•I:!UCroS Y d:lll· " 1IIIS·tu z llJ iiJIIti•t 1bfcii1CIII 1 ,.. fl d~· rn.¡¡r tarM. Llc¡!a el .. 11 • 1 fl~s•n- to,; nh1u~ CIIISoltiOs y

· 1 1 en el n• • •e rc r. ll~ 111 ~us ra. uu e 1 !:4'UJ d(' !!>liS 111:1{ r "· l , ·1 lC: 1,, (lh~cur¡l bt~\'l.'dll ll~

' ~- u!íc:nros

lol (JUC '· ur11 .•11 1 tnc Jlllll· b~ ,. lrdhJr., tras d~ este c.s;u· U n <llr >3 r el cspaci~· se c:onv cr

e "'o (•lf

\"iul urr.Js tic:npos y dt' otra,. !i~:>ta:; th• :;u jnt"e:'l:ud r<.'m 11:1, que ha· re 1 iiCudir n su~ ojos alguno lá,;rima qu¡o rucJJ por sus urru· g:ulus y s!'cas rn•·jillus.

,\J dh siguil•ate 110 !)Ul'd.l mas vesti!-!io de la Ht•sta mayor qué ~:1 moutón dt• mirro pulvorh:nlo Jc.spn::1dido de lo:; dcrri· hndus arcos. •

M.

te·ublu·

In,; J.(lllrl:t!'\ .!él ~.11110. \ 1~ saliJ11 t; 1 uh·i:l<J Ofil'i·J ~ 11J!IC'I. 111 n o1rsc lu:. ,,e Jfllc;; .le !11 l!i!Íia Y t()ilo:- :-e reunen e 1 la plnz 1: P c-ián iu,;t, 1tud.ts rr>lllO el aittJ :m·

~

s

Jo:, "ie¡o:. con la del pe.-o de ~u:. m1us. éi'Ocnud? rccu~:rdos de

lo,; mozos

amarl!ur~t

Careales yle~nmores El G;>bc.mtuor Ci\"il d:cló la SÍ"UiCIIIC IIOia: "' tiJ:\1<~ tanto

a:~ se pnblí<Jncn

~a~ disp:>sicionc;; d.-flnitit"lh qne ti ·¡¡~ 1 ré ..•1far h aclual C.l;>CChu.

c.~ u~rm;~:1it~ cJn

l.ts dbP, >sirio·

m:> que ~:nuncn 1'01ler

l"cnrral.

c.l ..:uanto sL'llll conrpalibfc, ~on caruc:eri~tic:tll dl~ protlucc1ón trabajo de csla pro\'incia, qu~ ~ 11 1~. aclualiJad so~1 objeto de

l.l>

1•

ob~l'~\"llciÓII

y

CSl\1\hO

par<t

;IICII·

dcr a exigencias inupla:r..1blcs dl'

lo rcalida<J,. IJISI'ONGO: Vt!rnlo

t.• -Queda

inll~ri"C·

nitl~ toda la producción d\•'trigó, ccbatla, a\·cna,haba:;. g·•rbantu:-. ,. guisnntcs. ,;in ma~ .~xcepl'lón ; uc las c¡mtidadC$ que pura Nll· 1 ·'e Jos disrinros parllclpan· :mili'> u • . rodnccióu se miiOrll"~ 1 1 11 tes e lil P · . dla ,. que de mudo prov1· l'.l su ' ¡ 1 . . ·•·,.-ponen lus :tri cu os SI· . 1 u· l>IOII8 ••uicntes: o

a

tl -Pura aten cr sidadcs. en el coso de 11~C

Articulo

&US

z.o

O E 1 N f O R f.\ 1\ C. 1 O N L O C. 1\ l ' Urntru ,..utl•o

11

¡;¡

""""111).<

~bntlo

11

que tuvh:ra agota.la • tus t·xis· tcm·ias de In ¡,,,,.adu coscd1.1 ~t.' <1uto1fzn al protlucfbr., que t•n lu pasadn campai1,1 obtu\'iorou _re· sen•a de trl!!o, qul' pm•du Clt'ctunr In mullmacl jn dt• •lit'7 r!ltu· grum'l:< ll~: tri¡!O por in~lvitlu~ P'\m fa III<IIIUtl··u:íón dt lrtS SI· guictttl•it per:\onn~

• n) Familiare..'

lu~crllus e;l

1¡¡

car:ll!u. b) ot)rcrM fijos ) Famíliures de r~'IO:\, l'll t"IISO de qm! rcsi· tlnn t•n J,J iiura, y e) OI.Jreros l'\'t'nlllalc;; que aclllalrnt'nte tmb:1jan c~.1 lu cx-

plolución. J! -Las molturtJ· done$ q\lc se dc:ctucn en l'lnud de 111 prc::t'lllc ordeJI. :;t• cnticn· til'n con carg<J a la c·mtiJad qu~ podrá rt•scrr:lr:;c l'l productor 1\rhcnln

s~tin

llbro:;iciom•:; que se pu· bhcur;ln oportun:rncntt.'. 1\rlfcnlo ,¡,• l.os ~res. t\1· c:Jldt·" cxtentlcr.lu tus aulorizm•io m•a dt· mnltmliCÍÜn y )!UÍliS CO· rrespondh·ntc 11 que ,;e rc:ficrt> el

artkulo 2." unotfmdolus <'n rl Libro l~egl:dro a cf,•rto:. cJ~ inscrt'ioSn en (a de• naci<}n que cn su di.t el pr(),luc. r Formule, ccr· riorandtlse prc\"l:..rtt~:lllc tlct tic·

rl•rho del solklla:llc mediante pr<'"t':!luc1ó11 tk rurtíl·~"· llecln· rm:lunc' dd a:)o nn!t•nor Y d.l· cunHmto:- qu,· :.e c-.itu.•:t pcr.i· llll'.lle~

;\rticu~t) 5.~-

scr:\n

'.os mJiincros

respon~,;btcs

tiC

toda

nes

28 de junio de 1!J 11

tic lu presente onlcnftlcunn·

c:iaml•>

1;•::: lnlrucdoncs.

Pnluw 21 dt· junio dl• 1911.-

EI Gobllm(Hior Civil:

Centenario Autcuy••r, cJia 26, t·mnplJosc: el ~·uurtu de la edificante lllliCrtc b'Tllll cspul1ol, nadtlu en 'J IU· jillo Pro\•lnl"ia de Bndnjót., Frnn· cisco 1'i;~,urro. descubridor r con· t¡uistad"r del Pcró. En aquel e:\· 1ad.1 de 1a •\mérira del Sur l'C le cstáv tlcdirandiJ estos dias gr:m· des Hestl'ls COIIIII!'IIIOflltÍ\'n::; Y bri

dd

llarue:: homcnl'ljl', a tus que S•' a:;ocia l\·n·orosamcntc nuestra l'utria. 1 cuu:~

que fué dc ran brrt·

\'0. m:tgnfmimo y glo1 io~o capi· rl\n. La prensa cspniloln roda ha dedicado estO:> días !'IICOillfsli· 1"0$ nrficulo,; fl la bc•ndit11 ntCJIIO·

rln a ese grnn genio y Fígnra ni· wmcnlc rcpi'C$1'11tntlva a la ra1.n hispana. • Regresó ol 'tlomingo de MI \Ü ¡e u Barcelona, en cuyn l 'nh·cr· sí.lnd aprobó yu, con 11111\' bucIUIS notas, la~ asignaturas cJI:i tercer cun:o de la carrera de abo~ra,lo. nuestro estirnucJo umi·

go 1>. Pedro Juan Puhm:r llatas. J ' re~idcntc tic la juventud de ,\N:16n Católica musculinn tf~ nu~:Stru rnrroquin. Por ello rt'd· h.l. co:1 su f:tmilin . nnc:.rra cor·

tliaHsima felicitación.

RELIGIOSAS

nullt\)r.u:iún n<> •·s•é ~~ ;r.;lmcn!c En nucstfl) templo parroquial. uutorizutlu que s<> lú 1 las nor· h;:.~·. ul anochecer, se .c:mtnr;\11 11111,; cstnbit•ritl:t~ cn los ar!lcu· ll:>mpiNns ('11 Jlrt'pllnl("IOII <1 fu Jos IUIII:rior<'s. fe~!iddad del pcscntlor de- G,,. \rllt'nlo l).q 1'.1rn la alhm·n· lite:l, pr!ndpc tic los ,\p!ISh>lc:. tnri .m tl¡•l (tiiiUJtlu propio Sl' •111· tor!wm\ pM 11 ¡m•lla ·\ nh•. i,Jad • y primer Vic;~do de J~·sucristo en tu tlcr ra ~.111 l'cdm. ,\l ur)uun u lu nul!lll"olrlón y 1'011~11111() ll(' fns 7, mi~n J,• \'OIIIUIIÍÜn ~l'lll'IUI picit'n" que e~tlmt> prop:>rdonul pan~ lu .-\$Ori::tción ti~· ,\ l,1dres ,1 J,IS IICCI'sltladt•~ ,h• t"illln r;J$0, Crh:thlll.l~ y. n tus lllll'l'e y tnl'• L us ~r<>:;. \1· 1\rlkulo 1.• dia, mi~a solr.:onnu: con p.Hw~ln· clfhles y Comml!l.lnt('~ dé l'uc:,· ro que pr~·llkanl •·1 IMo. D. ;\n· 10 de lu Gn.-.rclin Ci\'il prc~hlróu tonto "''11)', rrc~bitt•ro. :;us lbistcncla y .1puyo n lOS fl·


Acad~mía El f>tJrnin,:•• pnhl1111 r • ul • 2:2 lid rorrl,•nrc ~·· efo:cluur '"

los exilnro•ncs

.J~·

ro-

n 1 uman~

qut· lunr rnr:o.ulf1 en I.J unll'di· Ch,J t\Cidi.'IIIÍ•I; } >1! dcfllhlfOII e •11 1.1 <crw h!•llllud proi'I,J ol~l e "''~ el o~lcnlo:oo ·'1' Ir oliO que rust.un!!nk ,·orrc,pon•h· a un.t ~Uklllllld.JJ acadcnrica, "" o•l l''" \' pulrro :o:tiJn blbllole•· 1 etlit;clo de la (.',,¡,, tf,• / 1un· <;oJ!II'~ pa (J ltr l',:¡'o•J' g ¡lanlc· n1 ·nt\.' ct..'\lilln por el 11111} tli.: 10 1 r fJelt~atl<) lvcu!. !:11 re-tero Jcl saJI!n \ unte -•llone« de krdo¡•~lo litr· /111!,¡ DCUp3tlv~ por fu:-. !>•·~ur'"' • .xamln~tlarc,, npOHccln ancimro· me'·' • nlllc In con \ .t~to tn · ele ol<lnlasco d..J 1111sinu eo· d c~p;~cio ole la :<nln IP,""'I'""' ·di: -.flll'ri.J ronJt:t'llc m~11c Otnp¡tJ., por nunter\l$0 l!<=•lti(),qu~.: no cabi.-nd' en a~nc1' 1, Jsomabu por el :nnj'llio pdr· f,JI que 111 sJI6n dJ llt'Cc~o. Lo• :.~lumno~ de amho,. scxn;. u.-:a!nlmuf o" lm:rt)ll rrccc. péJ'Il" nccr~rlh! a hh. cur:-os primero, terrero, quinto .r Si.::\:lO y las c.1• liftc:?.tion ·~ obtenic.Lh l>On: ~

i!lf'

D/).JdQS,

3

.\ ufti/JIC.'i

· Orr• 1/it"lle.•.

\'

10

U lmpreJ~i3n qn•; el cx.lml!n (()UIIIIIIll,lle Jat> llliiltiplc:. .tSij!IHIIUra:o qur. hlflogran rus m~·tU:III ¡,¡ •'IU!i 0 " luf de lodó, ca tod11 pl.t· cem.:n, Y c!crlanreme es h•,.:fti· m~ la "ntrsfacción de lo~ :sinm· nas !Jil~ han \'Tsto coronad , \:llll éxito 11 " 011t~>ro la hnprnbu lab:~r que MIJl ~nu ~~~ IJ¡)o escotar bica ilpro>~t·chodl).

llh ~>i.'rlores Ucenc:louos tru~ c:'C')ftlroltron ('f CJtam.:n ,. :uuuñ·

~ti COtt :111 lrnnJ las cÓrrc~pon· 11

~11

ÍIIIÍIIIJ s:t ¡l.~lo iCÍtÍll I'Íc t.!o que p:a!•lc.• c-:u.JI<tr•e con honru y pru \'cdHJ tmfu:< lu • a:li,!II,Hnrn.; lid J:S;~ chl h• •• tlo sin ,.ulfr ck lO!> 1lml ·ro• ll• ·~11.' nillc .llllt'JIO ni pa;; tr rl mu:hnroso r,;pudu de 1.1 ¡! urr'll!tl:ul. J.lh a•um 10~ .:x:tmhtau.,s l- Oil

JO!l 'ÍJIIÍI'IIh'';

1 CuRSO t\n:<Jnt r Ra~ho•a 1 ,•rra.lcs

·' '·'"c.l.tl,·;to Estevn \lc:m:lll)' jtll\i:unn \1uru~ue.- f'ujJI t\1111 \lc<n.tn}' t·on·el l,nbel l nl;lfell Covns. l'cúr:• l~oyul'la Mon~errat

·¡ om.h ;:..,:\'á \ll.'ma'l)' Jatl le! r:u$él)at funn J .v . U R S O ,\:a.ias 1\cus Alcmlll~} 5~

cu nso

,\monio \'era nau7:\ Fmncisc ' Flc~n:. Pt>n,; 6. 0 l. L" tn; O r~.lro l'orccl ,\\oner Gubril'l ,\\um.'l' \'alclll

Con ~ra

"·~uch:sndo con \'••rii.J<fl.!ró

rllloroz•J ·• nlt:uHos llc (liJas ,. iellcnaua'1 niU\. >-lll!"Cf[IIIJ"IIIC • J oll r: Or [1/rerlor y l'rofc-or~.s Ue f.t ppr cJ llhir•c~·• .. 1r.t1lu• cmlt:mla d ··uy 10 t> f'ITI':f\aradr}n doccn:c. :o l Olrcccmo, 11 I"UV> lth (•S • en nr. . IJU'' han ~allrl ' bl"n

S

A

r-on JUilu

rlrulo, d. loJ

eh~

prueba lúa m " ,.¡11s 1,. b .., • pur.•· a·nes, Qul· hacemos CJCII'n il·os f~ $ U ro• (ll'fll\ :1".. f•11111·¡¡11 • )' ,¡¡ ucr ~l' critico~ u Obser\',lll:;r illl· p~ro.Jics. }' en mnc•·Pill dr nn· !Trtlll)lt· d•· Jlur.r cr:rtt con•l¡cnn· IJIO con ll'}:llimu orgullo IIUe&lra

.... •

El pr.ecio de la pah ta ror la Dclcl!lldón Pt ovmrlul 1.!.: Abastcchul~ntos y Tru,¡por!c'!i se iijó el sr,.rucah•, a partir l.lc anteayer. jur.\'t:s: ni ~roduclltr o 70'0:1 pllSelllS los !00 l<iJI.l~ SuiJTt' va~óo Qrlf..rcn. sin erwllse:;. a 80 pt·. id ; ni público 00 pts. irl. ,\1 di!l:lll, por tnntu, cn los tlénd.~s ¡¡ C'OO pts. el l{il• i~mmo.

SOCIAL ES En el altar mayor tic nucslnl iglc§la 1)orrot111inl se Cl'll'bró d enlace mnlrirnonla·r rle la bella ~

t:ts C'.rlafdl con el ¡p,•ea tloa Gulllérmo ,\\ont-r En$t:i1:11. 13endrjn la unión )' ccl<'l•ro'J lo misa de 'clnrione~ el Rdo. Vico HIICSirll

PartOQlli<l :>t•r)Or

en Id Jcf<ltll'a de

Amorós. Tcrmir•.Jcla ! 1 rcrcmoui:t rc-

f. !.:. 1'. y u e J,ts J. O. N S. que

lij:..'IO::ll In numcrusisirnn conc11·

Lo mi~m

.:n 111 d~ \li lci.1~ qued1 ubh•rta. ha,la el próxirn miérculés. 2 de julio. la ln,c(ipcicin de v:>lunlnrios pam f rnmr un Bamlcrln ele c:¡g,mchc, o:1m hrc'mr coruru t'l t;OIIlJ:abnr '· fJc lo~ inscrito~ !\e hara u u ,. >ct u;')ulu~a s&;lcccion para <'fe;:ir In~ mcjoreo. que IL¡I}'d:r de te U!r ~:1 h .nor d(• re·

prcsn·u:u :1 Esp;u1n en ell!xttnu· gcro. L<l::- ve 11 Jf.•s que lí!~ re· ¡o~rtur.i el l{tllrr p;¡rtc en la 'lnchu son r,· ti ir•·ltt.: d.! irnXJrtun· ci:r.

lkeite y arro z l'~rlllbiéa 1'11 t•.;t¡¡ \'lila !oC rC· p.Hthmm e:,¡,.,, iJ!tmh>s .Jm~. tan indf,pcns~lllb urliculo¡~ alinnmti·

C'io,:, co.r t;rr111 s tti~facdc\n 1.11!1 vc:lml.trw. El primero ni precto d.: I:.J<) flt'>l.! .ts o•llilro y el~ SI!· gundu a 1'·IU kilo, :.1 w:r.ün df' un r uano ,,,. litro )' cn.rrlo de ldln, r . l•c··~._., nt•ntc Jl"r cac.lu J•t·rliuna lll•nll,¡ ~~~ lu rnrtillu de

,.¡

r.•clunam!•·uu••

l a c"rne . Dcbhm.Ju efc<'lllurw su ~U· rnmiblrCJ en C>lu Prm•inrlu 1111.'• dianh: la curtillu de turrorunnlcu·

rrenc!a Íll~ obsc,priad.r con un cxqubllo rcfn•st"o c:1 el domici:lo de los pndr<'s del 110\'ÍO. Lo:; no\'Íbs snlidon C'll v!nje de bodas pur.t l'l interior de 1.1

ernbarc.muo Barcelorn.

is!a

d<:"pue:> p.~r.t

Les drsramos muchas fclfci· llade:5. •

..""

l!n lfl rapillit •le la lnmarulada Conrcpción l;C cl'ledró el mll!rrolcs el t•nlacc de la br.ll.l ~rita. C:llulina Olh•nr con t'l ju\'cn D. BcrnurJo Ferragut.

ro u to

l.us nunwrosos itl\'Íimlos fue· obS<·q11111 :los ron rm d<Julsi-

n•ire>oco.

D~:letlln >s el los nUC\'OS e~· posos tod,l sncrlc uc fclicld:ule~.

.

••

En In 1Jnh•l'rsitlud de Bure clona f r.n los <·xt\llll'lll!.S dr lkrc· cho r<>lcbuuto:- n:clcnlcnll'ntc• oblnN nruv hr lila Hes uola~ en to.las la~ a~f~natur.Js ele! 2" cur· uu~stro ll.lh..mo ~ 11111¡~.a el

:o,

'i"'-So11 ': D.Jite}'•Vkl'llh:

1 '1•·

1

Momr,ur'

llnn obtcntJo muy bui.'uns noIn!> \.'ll " 11 ~; re~¡wrti\'o!> curso;. ;ll• B11thlllrrntn lus belltr ,.~•·uor ,, 1tu~

1

l!n ,.11 curso t•orre.,.posllli<·ntc de! Rllchill<~rnhl hn mcrcl'idu muy clcw111n¡¡ n•ltn~ notu~ el i >'''-'IIC'ito ~t:1 wo ~·erra Shno.

....

: rcrmin:llln <!1 curso ~rolnr se h:JIInn c:l c~ll.! pac!Jlo proct·· ll.!ntc, ú.: 11 r splttl ~r tll nimtC· ro de: cstnclianh•~ ¡>nflt ll:Jsar los III\>:\CS üt• \'!IC:tcillllC~ jul110 11 ."" faríJIIia. 1 1amb!t•n hu lle~:\tlo de tlifcreatcs prun;rknda ... gran niunc· ro de Jlaisanus }' urni~o nu~t ros pnru pns;~r IHJIII 11•~ fiesta:; tlc

Snn !'c<lro. Sean toti!>S. bienvenido~.

•••

simplllicn $rit;J. ~ch.t~rlana :\ia·

rfQ di!

Rusia

c., p.rpell.'!,¡,. Ll•! c:alilicoct(ia,

IJ .. ~,rron altnm~.:rtu~ cornp!ucrd••:. de lq ;:ullum ele lodr>s lus cxanlllll)s

Mandihzgo

'''· en vimul el~· Jo di:;pnc:>ltl por la SupcrlorldmJ, l:<C' ho d.tdo, ¡lor el Sr. Ql1bcrnmlur. lus dcbldns ftt..rrut<cioncs n 'loli cxpemlcc.Jos e~ ele c.Jkho arrkulo y ul pt)bl!co, para el mas <'XIICIO ,·umplhni&:nto lit:: lo ordcnnc.Jo.

Vic ima dt• muy lar~a y rrucl dlllC..JCÍ·I

f,¡llt•ri~ ~~ IIIISOIO di11

1)" ,\'urgari:a l'ulnl dt' G tm}t>· fre c~p·1s· • .!1• ll. ~aimc \lt>lllilll)' n,u/l(l.'i, lh.•¡•iJmn los. que llomn ~~~ ¡~rd da nut•.>tr.J muy :.cntido

DEL MUNlCl?lO ('( 1(

P

1~

\CIO:'II

C \~IP.\ ,\\!:1\ 1O 01! \El< 1) i\ l'onlinu:tclr~n se da ll·currn a 11'1 ,>,.rrito 11 ~la l~cuidOfCI Loca del Frenlé dcJu;'t>Jllrnfó. t'11 de·

mand.t 1101 \

c'OO[lt'Tnc:it')n

1\} IIII!U111iCIII\l Jllf•l

de e'le

la CSl<liiCia

tll' ~us ulillaíla~ en Jo,. ramp:t· 111entos U<: \'\'rtl:m ctue en br1'· \'C

v:tn

a

instalilr:;(· ~·1 <~i rc 1

libre siendo l'l Cll!>IC to:JI d • 111111 acampaJu la clt: ci~u pc..o;cta~.

Se ncu~Xdn e :1::-W.Ir lus J-'11>'un;c ;~hll.ub d{·l Frt•ntc M )U\'Cillt.ttlc:;, y qt:l! tiC ubonc .el to~ tiC

J!8Sip co11 r<crr,~" a la cousl~nn­

clón del Ca;¡itulo tic imprevblo1-. B:\;-{OE!t \

\ \( 10'\,\1.

E"cu=t ., • \t<I<M ·o

4¡-ambien ~e tln ru~ntn d•· unol tc,.rro cll' la c:;cuelu de uh'"s tld c,tl:ot:fJt"' l.le S'Árl'tii'Ó SCJ)oc·ltnndo "l' ll• f11 porcionl' tu m t~.mdl.'~ot 1 '. 1 ~· 1 , Jl.lrn cnarhol.ul.t l<lll•·~ ,,,,. en lu iadt.td;c llc 1.1 niWld d.r 1' s~ uct...

r.omunic:tcu)n 1h:l M

l.:t (j~swr.t fm·utt.l ,,, Sr l'ahli!

p.lnt qlll' hn~H

11~1$ ~Clilil•lll'~ I'IÚII

fl.!Tit

¡, 1,. l,l

F.n 1.':<1~ ~·:ot.tJn ~·· ll-mnl.a M!iiÓn. •

Andraitx juny 1941  
Andraitx juny 1941  

Andraitx juny 1941

Advertisement